Обяви

 

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ част от фоайе на първи етаж /кота +0.00 м./ в североизточната част на централното фоайе, в ляво от централния вход на сградата на Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”, сграда с идентификатор 68134.407.156.1, находяща се на адрес: гр. София, СО, р-н „Оборище, бул. „Васил Левски” № 88, част с площ от 2,00 /два/ кв.м., с общ размер на отдаваната под наем площ от 2,00 /два/ кв.м. за поставяне и обслужване на 1 /един/ брой кафемашина /вендинг автомат за топли напитки/.

 

Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ възлага обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на абонамент и доставка на периодични издания за нуждите на Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ през 2022 г., по две обособени позиции”.

Национална библиотека “Св. св. Кирил и Методий”, провежда обществена поръчка при условията и реда на чл. 20, ал. 4, т. 2 от ЗОП /директно възлагане/ чрез събиране на оферти от потенциални изпълнители с предмет: „Избор на изпълнител за осигуряване на денонощна невъоръжена физическа охрана, видеонаблюдение и пропускателен режим на сградата на Национална библиотека “Св. св. Кирил и Методий”, гр. София, СО, р-н „Оборище, бул. „Васил Левски” № 88 и намиращото се в нея имущество.

Национална библиотека “Св. св. Кирил и Методий” възлага обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки(ЗОП) с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на абонамент и доставка на периодични издания за нуждите на Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ през 2021 г., по две обособени позиции”.

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижим имот – публична държавна собственост, представляващи част от фоайета в югоизточната част на приземен етаж /сутерен на кота -4.00 м./ и на първи етаж /кота +0.00 м./ в североизточната част на централното фоайе на сградата на Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”, сграда с идентификатор 68134.407.156.1, находяща се на адрес: гр. София, СО, р-н „Оборище, бул. „Васил Левски” № 88, всяка част с площ от 2,00 /два/ кв.м., с общ размер на отдаваната под наем площ от 4,00 /четири/ кв.м. за поставяне и обслужване на по 1 /един/ брой кафемашини /вендинг автомат за топли напитки/.

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на части от недвижим имот – публична държавна собственост, управляван от Директора на Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“, представляващи обособени обекти, ЧАСТИ ОТ ПРИЗЕМЕН ЕТАЖ /ЗАЛА ЗАВЕДЕНИЕ, КУХНЯ, ФОАЙЕТА, ОФИС ЗАВЕДЕНИЕ, СКЛАДОВЕ, САНИТАРНИ ВЪЗЛИ/ с обща площ от 638,79 кв. м. в сградата на Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ и ОТКРИТА ЛЯТНА ГРАДИНА с площ 581 кв. м. /в градината към Библиотеката/, намиращи се в гр. София, бул. „Васил Левски“ № 88

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ част от фоайе на първи етаж – централно фоайе в ляво от централния вход на сградата на Нашюналната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”, сграда с идентификатор 68134.407.156.1, находяща се на адрес: гр. София, СО, р-н „Оборище”, бул. „Васил Левски” 88, с площ от 2,00 /два/ кв.м., с общ размер на отдаваната под наем площ от 2,00 /два/ кв.м. за поставяне и обслужване на 1 /един/ брой вендинг автомат за пакетирани храни и безалкохолни напитки.

 

 

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижим имот – публична държавна собственост, представляващи част от фоайета на първи етаж – централно фоайе в ляво от централния вход и на втори етаж в югоизточната част на сградата на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, сграда с индентификатор 68134.407.156.1, находяща се на адрес: гр. София СО, р-н “Оборище”, бул. „Васил Левски” 88, всяка част с площ от 2 /два/ кв.м., с общ размер на отдаваната под наем площ от 4 /четири/ кв.м. за поставяне и обслужване на по 1 /един/ брой вендинг автомат за пакетирани храни и безалкохолни напитки.

 

 

 

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижим имот – публична държавна собственост, представляващи част от фоайета на приземен етаж в югоизточната част и на първи етаж-централно фоайе в ляво от централния вход на сградата на Националната библиотека”Св.св Кирил и Методий” , сграда с идентификаатор 68134.407.156.1, находяща се на адрес: гр. София, СО, р-н”Оборище” , бул. “Васил Левски” №88, всяка част с площ от 2,00/два/кв.м., с общ размер на отдаваната под наем площ от 4,00/четири/кв.м. за поставяне и обслужване на по 1/един/ брой кафемашини/вендинг автомат за топли напитки/

Заповед

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижим имот – публична държавна собственост, представляващи част от фоайета на приземен и първи етаж в югоизточната част на сградата на Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий”, сграда с идентификатор 68134.407.156.1, находяща се на адрес: гр. София, СО, р-н “Оборище”, бул. “Васил Левски” № 88, всяка част с площ от 2,00 /два/ кв.м., с общ размер на отдаваната под наем площ от 4,00/четири/ кв.м. за поставяне и обслужване на по 1 /един/ брой кафе машини /вендинг автомат за топли напитки/

ЗАПОВЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

СПИРАМ административното производство по обявения със Заповед № РД-15-97/24.08.2016 г. търг за отдаване под наем на части от недвижим имот – публична държавна собственост, управляван от директора на Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“

 

НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА “СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ обявява ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТ

Търгове и процедури

Номер в РОП Описание Тип Вид на процедурата Обект на ОП Статус Договор Публикувана на Краен срок за подаване на оферти/заявления
005 9051178 „Осъществяване на денонощна, физическа, невъоръжена охрана на сградата нг Национални библиотека „Св. св. Кирил и Методий”- гр. София. бул. „Васил Левски” № 88, заедно с находящитс се в нея помещения, както и опазване на всички движими културни ценности в нея, и осигуряване на контролно- пропускателния режим” Публична покана   Услуги Приключена № ПД-13-3/31.03.2016 11.03.2016 21.03.2016
004 9049739 Абонамент и доставка на периодични издания за
Национална библиотека с 3 обособени позиции:
1. “Абонамент и доставка на български периодични издания за читалните
на Националната библиотека”;
2. “Абонамент и доставка на български периодични издания за
международен книгообмен”;
3. “Абонамент и доставка на чуждестранни периодични издания за фонда на
Националната библиотека.
Публична покана   Услуги Приключена № ПД-13-1/04.02.2016

 

№ПД -13-2/04.02.2016

 

20.01.2016 29.01.2016 г.
003 9043151 „Осъществяване на денонощна, невъоръжена, физическа охрана на помещения, ползвани от Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий”, предназначени за хранилище на книги, находящи се в с. Герман, местност „Кавгалията”, Столична община Публична покана   Услуги Приключена № ПД-13-2/09.07.2015 г.

Договорът е прекратен предсрочно

24.06.2015 03.07.2015 г.
002 9039581 „Доставка чрез закупуване на лизинг на нов лекотоварен минибус за нуждите на Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий” Публична покана   Доставка Приключена № ПД-13-1/12.05.2015 г. 10.03.2015 г. 19.03.2015 г.
001 9036694 „Почистване на помещения в Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий”, находяща се на бул. „Васил Левски” № 88, гр. София” Публична покана   Услуги Приключена № 60/ 16.12.2014 г. 26.11.2014 г. 05.12.2014 г.