Изисквания на издателството на Националната библиотека към постъпващите за публикуване текстове

 

Общите за всички статии раздели са следните:

Заглавие на статията: Заглавието отразява основната идея на статията и ясно обозначава проблема, който се разглежда, в обем от едно изречение.

Име на автора: Изписват се цялостно личните, бащините и фамилни имена на  авторите. В бележка под черта се посочва местоработата на всеки и адрес за комуникация.

Резюме: Статиите се придружават от резюме на български и английски, като на английски език се посочват заглавието и имената на авторите, а в статиите на английски език заглавието и имената на авторите пред резюмето се превеждат на български. Накратко в него се представят: постановка, цел, метод, резултати, заключение. Максимален обем – 120 думи.

Ключови думи на български и английски език.

Всеки автор има правото на една публикация в книжка.

Обемът на статиите е желателно да са в границите 8-12 с.

Литература: В списъка на използваната литература се включват само упоменати в статията източници. Те се подреждат по азбучен ред на фамилните имена на първите автори, като първо се изброяват източниците на кирилица, а след това – на латиница. При цитиране на повече от  едно заглавие от един и същи автор, източниците се подреждат азбучно.

▪ Бележките под линия се отбелязват с индекси, а не с номера в скоби на същия ред преди точката. (1 Правилно). Неправилно(1).

▪ Текстовете да се предават изписани с шрифт Times New Roman. Ако са написани с друг шрифт, авторът сам трябва да прехвърли текста на Times New Roman, за да може да възстанови изгубени данни и т.н.

▪ Транскрипциите (от старотурски, арабски, гръцки и т.н.) да се изписват също с Times New Roman, защото пакетът съдържа всички нужни букви. Ако са написани с друг шрифт, авторът сам трябва да прехвърли текста на Times New Roman, за да може да възстанови изгубени данни и т.н.

▪ Текстовете да не се форматират – т.е. да се предават равнени вляво и без големи отстъпи. Например не повече от две натискания със Space, а не две с Tab!

▪ Илюстративните материали да се сканират най-малко на 300 пиксела.

▪ Илюстративните материали задължително да се предават едновременно с основния текст и с нужните текстове под тях.

▪ Текстовете в графиките, диаграмите, таблиците задължително да са изписани с Times New Roman.

 

ПРАВИЛА за библиографско представяне на цитираните информационни ресурси в ръкописите, постъпили в издателството на НБКМ

 

Този документ има за цел да оптимизира практиката на издателството в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”.

 

Правилата са изработени, за да уеднаквят начина на цитиране в ръкописите, постъпили за печат в издателството. Те са предназначени да подпомогнат авторите при съставянето на библиографско позоваване на цитирано в текста произведение, което да служи за неговото идентифициране и намиране при необходимост. Изискванията са съобразени с БДС ISO 690:2011. Информация и документация. Ръководство за библиографско цитиране и цитиране на информационни ресурси.

 

На авторите е предоставена възможност да изберат нивото на детайлност на описание при цитирането в съответствие с целта и предназначението му.

 

 1. Обхват

 

Изискванията за библиографско цитиране се прилагат за еднотипност при представяне на различните видове информационни ресурси и съставните им части:

 • Самостоятелни документи – ръкописни (архивни единици, дисертации), уникални произведения), печатни, електронни и онлайн издания;
 • Продължаващи издания;
 • Графични, картографски, нотни (нотирана музика) материали;
 • Звукозаписи;
 • Филми, видеозаписи, радио и телевизионни предавания;
 • Уебсайтове и електронни съобщения.

 

 1. Основни принципи на цитиране (позоваване):

 

 • Информацията за цитирания материал трябва да бъде достатъчна, за да го идентифицира;
 • Сведенията, включени в позоваването, трябва да бъдат взети от цитирания информационен ресурс;
 • Данните, записани в позоваването, трябва да отразяват точно определен екземпляр или моментно състояние на използвания документ. За документите в режим онлайн, които са обект на променяне, тези данни включват местоположението на цитираната версия в мрежата и датата, на която документът е бил прегледан;
 • При всички позовавания в един документ трябва да се прилага единен стил, формат и пунктуационна схема, независимо от вида на цитирания ресурс.

 

 1. Типографско оформление

 

Отделните елементи на библиографското описание се разграничават типографски:

 

3.1.   С удебелен шрифт („получер” – bold) се разграничава определената за основна точка на достъп (редна дума) от останалите елементи на библиографското описание на източника. С него се отбелязва:

 • фамилията/ите на име/ната на лице/а или
 • първата дума от наименованията на инстититуциите/организациите;
 • първата дума от заглавието, когато източникът е представен под заглавие.

 

3.2.  С наклонен шрифт („курсивitalic) се отбелязват:

 • първата дума от библиографското описание на самостоятелния документ;
 • цялото наименование на продължаващото издание.

 

3.3.   Със знака „тире” и предлога „ В ” се разграничават заглавието на съставната част от описанието на главната единица

  

 1. Примери за библиографско цитиране по видове информационни ресурси

 

4.1.   Самостоятелни документи

 

4.1.1. Ръкописи (дисертации, архивни единици) и уникални произведения.

 

СХЕМА при цитиране на цял информационен ресурс:

Име/на на създателя/ите.(точка) Заглавие [означение за носител].(точка) Име/имена на създател/и с вторична отговорност. (точка) [мащаб].(точка)  Място на съхранение:(двоеточие)  Наименование на съхраняваща институция, (запетая)  Дата на публикуване или сигнатура на документа. (точка)  Номерация, (запетая)  Пагинация.(точка)  [Дата на достъп].(точка)  Адрес за достъп  

 

Деврени-Куцуки, Анна. Приложение на методи на изкуствения интелект при представяне и използване на хетерогенни архивни колекции. дисертация. София, 2008. 213 л.

 

Деврени-Куцуки, Анна. Приложение на методи на изкуствения интелект при представяне и използване на хетерогенни архивни колекции [CD]. дисертация. София, 2008. 213 л.

 

Дънов, Петър. Двете полушария. София: ЦДА. ф. 1534, оп. 1, а.е. 652. 9 с.

 

Gosse, Sylvia. The Garden, Rowlandson House [офорт и акватинта]. – В: London: British Museum, Department of Prints and Drawings. Register number 1915-27-41.

 

СХЕМА при цитиране на съставни части от информационен ресурс:

Име/на на създателя/ите. (точка)  Заглавие.(точка)  Име/имена на създател/и с вторична отговорност.  [мащаб].(точка В:(двоеточие)  Име/на на създателя/ите.(точка)  Заглавие  [означение за носител].(точка)  Име/имена на създател/и с вторична отговорност. (точка)  Място на съхранение: (двоеточие)  Наименование на съхраняваща институция,(запетая)  Дата на публикуване или сигнатура на документа,(запетая)  Номерация,(запетая)  Пагинация.(точка)  [Дата на достъп].(точкаАдрес за достъп

 

Протокол „А” № 229 на заседанието на Политбюро на ЦК на БКП от 31.Х.1959 год. ЦДА, ф. 16, оп. 6, а.е. 4034, л. 1-3. – В: Иванов, Михаил. Като празник [онлайн]. [прегледан 24.12.2011]. http://www.omda.bg/biblioteka/mihail_ivanov/praznik_6.htm

 

4.1.2. Книги и електронни книги (на носител и с отдалечен достъп – онлайн)

 

СХЕМА при цитиране на цял информационен ресурс

Име/на на създателя/ите*.(точка)  Заглавие [означение за носител].(точка)  подзаглавие.(точка)  Име/имена на създател/и с вторична отговорност. (точка)  Поредност на издание или версия.(точка)  Място на издаване:(двоеточие)  Наименование на издател/ство,(запетая)  Дата на публикуване.(точка)  Номерация,(запетая)  Пагинация.(точка)  Стандартен идентификатор. (точка)  [Дата на достъп].(точкаАдрес за достъп

 

Култура и памет. 120 години от създаването на Народна библиотека „Петко Р. Славейков” – Велико Търново. състав. Иван Александров, ред. Живка Радева. В. Търново: Нар. библ. „П. Р. Славейков”, 2010. 84 с.

 

Приносът на Тутракан в националната и европейска култура. състав. Петър Бойчев, Володя Милачков. Тутракан [т.е. Силистра]: Ковачев, 2009. 145 с.

 

Протохристова, Клео, Черпокова, Светла, Странджева, Аделина и др. Литература за 8 клас. София: ИК Анубис, 2009. 344 с. ISBN 978-954-426-820-6.

 

Христова, Иванка. Слушам сърцето си. 2. прераб. и доп. изд. [Варна]: [Сталкер холдинг], 2010. 128 с. ISBN 978-954-9768-23-7

 

 

The Book: a world transformed. еd. by Eduardo Portella. Paris: UNESCO, 2001. 188 с. ISBN 92-3-103800-1.

 

Международна научна конференция Българската наука и Европейското изследователско пространство, 5-6 юни 2008, Стара Загора [CD]. Ст. Загора: Съюз на учените, 2009. ISBN 978-954-9329-44-5.

 

Модерната география на културата [CD]. Варна: Литернет, 2005.

 

Лапо, Пeтр, Соколов, Андрей. Введение в электронные библиотеки [онлайн]. Електронна книга. 2005.[прегледан 11.04.2014]. http://kak.znate.ru/docs/index-80327.html?page=3

 

СХЕМА при цитиране на съставни части от информационен ресурс:

Име/на на създателя/ите.(точка)  Заглавие.(точка)  Име/на на създател/ите с вторична отговорност.(точка)   – В:(двоеточие)  Име/на на създателя/ите.(точка)  Заглавие [означение за носител].(точка)  Име/на на създател/ите с вторична отговорност.(точка)  Поредност на издание или версия.(точка)  Място на издаване:(двоеточие)  Наименование на издател,(запетая)  Дата на публикуване,(запетая)  Номерация,(запетая)  Пагинация.(точка)  Стандартен идентификатор. (точка)  [Дата на достъп]. (точкаАдрес за достъп

 

Аврамов, Димитър. Българското изкуство по нови пътища. – В: Аврамов, Димитър. Литература и изкуство… . София: Изд. център „Б. Пенев”, 2011, с. 21–26.

 

Куазимодо, Салваторе. Да не забравяме Вапцаров. – В: Вапцаров, Никола. Съчинения. София: Захарий Стоянов, 2009, Т. 2, с. 218.

 

Zarinebaf-Shahr, F. Women, Law and Imperial Justice in Ottoman Istanbul in the Late Seventeenth Century. – В: Women, the Family and Divorce Laws in Islamic History. Syracuse Univ. Press, 1996, с. 85.

 

Guyon, Y. Entreprises en difficultes. Redressement judiciaire–Faillite. – В: Guyon, Y. Droit des affaires. 2 ed. Paris: Economica, 1988, vol. 2, с. 132-133.

 

Radic, Nada, Radic, Iva. Cultural tourism: educational competence of tourist guide. – В: International conference Alternative tourism – theory and practice, Varna, 31 Оct.–1Nov. 2009 [CD]. Sofia: Inst. of geography Bulg. Acad. of science, 2009. 8 с. ISBN 978-954-400-157-5.

 

Брентано, Клеменс. Трите ореха. – В: Вълшебният свят на романтизма [онлайн]. Варна: Liternet, 8 февр. 2011. [прегледан 25.11.2011]. http://liternet.bg/publish18/kl_brentano/trite-oreha.htm

 

Забележка: Електронните книги на носител и с отдалечен достъп (онлайн) се цитират според схемата за книги като задължително се посочва видът на носителя, датата на достъп и адресът.

 

 

4.2.   Продължаващи издания

 

4.2.1. Печатни и електронни периодични издания (на носител и с отдалечен достъп – онлайн)

 

СХЕМА при цитиране на цял информационен ресурс:

Име/на на създателя/ите*.(точка)  Заглавие [означение за носител].(точка)  подзаглавие.(точка)  Име/на на създател/ите с вторична отговорност.(точка)  Поредност на издание или версия.(точка)  Място на издаване:(двоеточие)  Наименование на издател/ство,(запетая)  Дата на публикуване.(точка)  Номерация,(запетая)  Пагинация.(точка)  Стандартен идентификатор. (точка)  [Дата на достъп].(точкаАдрес за достъп

 

Европейски правен преглед. София: Бълг. асоц. за европ. право, 2011. ISSN 1314-4847.

 

Biograph. Истинските истории на легендите. София: Муузон, 2011. ISSN 1314-4413.

 

Books and Articles on Oriental Subjects Published in Japan. The Institute of Eastern Culture. Tokyo: Tohoku Gakkai, 1956. ISSN 0524-065.

 

БДС Компас [CD]. София: Бълг. институт за стандартизация, 2011. ISSN 1314-3611.

 

Книгоиздаване и печат 2011 [CD]. София: НСИ, 2007. ISSN 1312-8469.

 

Икономически годишник на регион Стара Загора [CD]. Ст. Загора: Търг.-пром. палата, 2002. ISSN 1311-9494.

 

Районите, областите и общините в Република България 2009 [онлайн]. София: НСИ, 2006. ISSN 1312-8515. [прегледан 27.11.2011]. http://www.nsi.bg/OBPDOCS/GrafDesign2011_Pril.pdf

 

CIO. Chief Information Officer [онлайн]. София: IDG България, 2005. ISSN 1311-3151. [прегледан 24.11.2011]. http://expert.idg.bg/?call=USE~expertb;&msgid=107&b=dbs

 

Стойчев, Огнян. Семинарът като инструмент на съдебната реформа. – В: Банкеръ [онлайн]. 25 ноем. 2011. ISSN 1312-701X [прегледан 29.11.2011]. http://94.155.42.100/?Channel=4&Issue=961&Category=0&Article=457419

 

СХЕМА при цитиране на съставни части (статии) от периодично издание:

Име/на на създателя/ите*.(точка)  Заглавие.(точка)  Име/на на създател/ите с вторична отговорност.(точка)   В:(двоеточие)  Заглавие [означение за носител].(точка)  Място на издаване:(двоеточие)  Наименование на издател/ство,(запетая)  Дата на публикуване,(запетая)  Номерация,(запетая)  Пагинация.(точка)  Стандартен идентификатор.(точка)  [Дата на достъп].(точка)  Адрес за достъп

 

Дарнтън, Робърт. Google и бъдещето на книгите. – В: Култура, бр. 9, 6 март 2009, с. 14–15. ISSN 0861-1408.

 

Чуков, Владимир. Ефектът на доминото. – В: Българска армия, 18 февр. 2011, с. 9. ISSN 0861-4407.

 

Greque, Stuart. Document Conversion Pricing Issues for Electronic Imaging. – В: International Jurnal of Micrographics & Optical Technology. Including all aspects of Electronic Information Transfer. 1994, vol. 12, № 1, с. 1–5. ISSN 0958-9961.

 

Stieg, M. F. The Information Needs of Historians. – В: College and Research Libraries. 1981, vol. 42(6), с. 549–560. ISSN 0010-0870.

 

Вълова, Иванка, Попов, Петър. Разширяване на методите на стандартизация анализ на данни. – В: Journal of the Technical University at Plovdiv. Fundamental Sciences and Applications [CD]. 2006, vol. 13(1), с. 17-35. ISSN 1310-8271.

 

Илиев, Мариян, Николова, Янка, Димитрова, Ева. Опит в използването на Excel в обучението по математика във ВУЗ. – В: Journal of the Technical University at Plovdiv. Fundamental Sciences and Applications [CD]. 2006, vol. 13(11), с. 29-34. ISSN 1310-8271.

 

Европейска комисия. Препоръка на Комисията от 27 октомври 2011 година относно цифровизацията и предоставянето чрез Интернет на материали в областта на културата, както и за съхранението на материали в цифров вид. 2011/711/ЕС. – В: Официален вестник на Европейския съюз [онлайн]. 29.10.2011, бр. 283, с. 39–45. ISSN 1830-365X. [прегледан 16.04.2014]. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:283:0039:0045:BG:PDF

 

Илиев, Илко. Търсач на светлина. – В: LiterNet [онлайн]. 21 апр. 2011. ISSN 1312-2282. [прегледан 29.11.2011]. http://liternet.bg/publish25/ilko-iliev/tyrsach-na-svetlina.htm

 

Bryant, Robert G., Johnson, Mark A., Rossky, Peter J. Water. – В: Accound of chemical reseach [онлайн]. 17 Jan. 2012, vol. 45, № 1, с. 1–2. ISSN 1520-4898. [прегледан 23.01.2012]. http://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/ar2003286

 

Забележка: Съкратена е точка 4.3. Графични, картографски и нотни (нотирана музика) материали, звукозаписи, филми, видеозаписи, радио и телевизионни предавания. При поискване може да бъде предоставена.

 

 

4.6. Уебсайтове и електронни съобщения

 

СХЕМА при цитиране на цял информационен ресурс:

Име/на на създателя/ите.(точка)  Заглавие  [означение за носител].(точка)  Дата на публикуване.(точка)  [Дата на достъп].(точка)  Адрес за достъп  

 

Национална библиотека Св. Св. Кирил и Методий [онлайн]. [прегледан 1.12.2011]. https://www.nationallibrary.bg/

 

Клуб за фантастика и прогностика Иван Ефремов [онлайн]. [прегледан 3.12.2011]. http://www.sf-sofia.com/

 

Three Chords and Truth. U2 Biography [онлайн]. [прегледан 23.01.2012]. http://www.threechordsandthetruth.net/u2bios/

 

Words Without Borders. The Online Magazine for International Literature [онлайн]. [прегледан 23.01.2012]. http://www.wordswithoutborders.org

 

Planet Science [система за електронни съобщения]. BBC Science & Nature message boards. [прегледан 1.12.2011]. http://www.bbc.co.uk/dna/mbsn/F2801717

 

СХЕМА при цитиране на съставни части от информационен ресурс:

Име/на на създателя/ите*.(точка)  Заглавие.(точка В:(двоеточие)  Име/на на създателя/ите.(точка)  Заглавие  [означение за носител].(точка)  Поредност на издание или версия.(точка)  Място на издаване:(двоеточие)  Наименование на издател/ство,(запетая)  Дата на публикуване,(запетая)  Номерация,(запетая)  Пагинация.(точка)  Стандартен идентификатор.(точка)  [Дата на достъп].(точкаАдрес за достъп

 

Форум Български бизнес дни. – В: Образователен бизнес център Хермес [онлайн]. [прегледан 1.12.2011]. http://www.obc-hermes.com/?show=pages&page=41

 

Mclean, Renwick. Canary Islands species threatened by soft borders. – В: International Herald Tribune [онлайн]. Paris: France, 20 June 2006 [прегледан 24.01.2012]. http://www.iht.com/articles/2006/06/20/news/ecology.php

 

Paliova, Iliana. За: New ECJ [електронно съобщение]. – В: NBMail.NBKM.local [онлайн]. 21 дек. 2010. 1:38 [прегледан 23.12.2010]. Интернет.

 

 1. Видове библиографско цитиране

 

Цитираните източници се структурират в зависимост от избрания от автора вид на библиографско цитиране, който се прилага последователно в целия текст.

 

Библиографското цитиране препоръчано от редакцията е:

 

 • Цитиране в текста с препратка към библиографското описание на ресурса, представен под линия.

 

За връзка между цитирания източник в текста и библиографското му описание се използва цифровата система, т.е. посочените номера препращат към информационния ресурс.

 

Забележка: Съкратена е точка : 5.1. Цитиране в текста с препратка към библиографското описание на ресурса, представен в самостоятелен списък. При поискване може да бъде предоставена.

 

5.2. Цитиране в текста с препратка към библиографското описание на ресурса под линия

 

При цитиране под линия се прави разграничаване на цитирания информационен ресурс от бележките под линия.

Цитираният информационен ресурс използва цифрова индикация, а бележките – се обозначават със същата цифрова индикация.

 

5.2.1. При първо или еднократно цитиране на ресурс библиографското му описание съдържа всички задължителни елементи. Цифровата индикация се отбелязва като горен индекс.

 

Например:

В текста:       (6)

 

Под линия: (6) Тодоров, Тодор. Автоматизация и цифровизация на библиотеките [в България]. – В: Трудове на Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии. 2005, бр. 4, с. 123. ISSN 1312-5834

 

 

5.2.2. При повторно или многократно цитиране:

 

 • Когато ресурсът е цитиран за първи път на една и съща страница (еднократно, повторно или многократно) под линия се посочва неговото пълно библиографско описание.

 

Например:

В текста:       (6) …

 

Под линия: (6) Тодоров, Тодор. Автоматизация и цифровизация на библиотеките [в България]. – В: Трудове на Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии. 2005, бр. 4, с. 132. ISSN 1312-5834

  (6) Пак там, с. 126.

 

 • Когато се цитира ресурс, посочен за първи път на предишна/и страница/и библиографското описание под линия се съкращава.

 

Например:

В текста:        (6) …

                       

Под линия:     (6) Тодоров, Тодор. Автоматизация …, с. 128.

 

            (6) Пак там, с. 130.

 

 

Забележка. Съкратена е точка 6.      Представяне на ресурсите в самостоятелен списък. При поискване може да бъде предоставена.