Проект „Виртуална библиотека – България”. І етап

(Изграждане на Единна национална библиотечно-информационна система)

На 28 ноември 2006 г. в гр. Марибор, Словения проф. дфн Боряна Христова – Директор на Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий” подписа “Споразумение за включване на библиотеките от България в безплатна обмяна на библиографски записи в мрежата COBISS.Net”. С това Споразумение бяха поети от страна на нашата Национална библиотека ангажименти за внедряването на програмния продукт COBISS (Подробна информация за проекта COBISS.Net.

През месец. януари т. г. бе приет План за работа на сътрудниците на Националната библиотека по внедряването на COBISS.Net и бяха направени Предложения за работата по внедряването в Националната библиотека и в други библиотеки на страната на COBISS.Net.

Информация за конверсията на електронните каталози на Националната библиотека

Първата конкретна стъпка към създаване на автономна библиотечно-информационна система в рамките на системата COBISS в България е създаването на база данни, която да е в основата на сводния каталог. За тази цел е необходимо записите, в тази система да бъдат в използвания в нея формат COMARC. С оглед на богатството от документи, съхранявани във фондовете на Националната библиотека нейните библиографски записи ще бъдат конвертирани най-напред във формата и ще са основата на този каталог.

Началото на този процес е поставено през 2007 г., а няколко месеца по-късно (през февруари 2008 г.), в IZUM е изпратен служител на Библиотеката, който да помогне на място за по-доброто качеството на конверсията.

В резултат на усилията на служителите на Националната библиотека и IZUM до момента, във формати COMARC/B, COMARC/A и COMARC/H, успешно са прехвърлени и тестирани 864 545 библиографските записи на български монографии и монографии на чужда кирилица и латиница, периодични издания, статии от български вестници, списания и сборници, част от дисертациите, както и контролните файлове на имената и предметните рубрики.

За постигането на тези резултати се премина през различни етапи, основните от които са:

  • изготвяне на прехвърлящи таблици от формата, използван в Библиотекта към формата COMARC;
  • създаване на допълнителни алгоритми в допълнение на тези таблици;
  • изготвяне на приравнителни таблици за информацията, която при конверсията трябва да бъде кодирана;
  • конвертиране в IZUM;
  • тестиране и приемане на резултатите от конверсия от страна на библиотеката, съгласно зададените алгоритми;
  • допълване и коригиране на алгоритмите.

След направената пробна конверсия, към която са приложени, изпробвани и утвърдени зададените алгоритми, предстои същинската конверсия на електронните каталози на Библиотеката, в момента, в който словенската страна изрази готовност.

Едновременно с това предстои обучаване на служители на библиотеката за работа във формата COMARC, с цел получаване на сертификати, които да им позволят право на работа в системата.