Ръкописни и докумeнтални паметници от българските земи XIII-XVII в.

Лого на Министерство на Образованието и Науката

М И Н И С Т Е Р С Т В О  Н А  О Б Р А З О В А Н И Е Т О  И  Н А У К А Т А


ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”

Проект „Ръкописни и докумeнтални паметници от българските земи XIII-XVII в.”

Това е научно-изследователски проект, финансиран въз основа на конкурс, проведен от Фонд „Научни изследвания” с наименование „Насърчаване на научните изследвания в приоритетни области” („ТЕМАТИЧЕН КОНКУРС”) – 2008

Цел на проекта

 • Основната цел на проекта е свързана с научното изследване на книжовни паметници от ХІІІ-ХVІІІ в.
 • Изследване на славянски ръкописи от ЦИАИ, аналитичен опис. Сбирката не е била пълно и научно описвана, а новият опис съществено коригира по-ранни наблюдения и изводи.
 • Описът ще представи за първи път в пълнота една от най-ценните и същевременно най- слабо познатите сбирки от славянски ръкописи, съхранявани в Историко-архивния институт на Българската православна църква. Ръкописите илюстрират всички известни книжовни школи в България за периода ХІІІ-ХVІІІ в., както и много центрове от Македония, Сърбия, Влашко, Молдова и Русия.
 • Реставриране на паметниците от ръкописната сбирка в критично състояние.
 • Документиране и разширяване на достъпа до уникалната сбирка чрез дигитализация и представяне на част от паметниците в Интернет пространството.
 • Представяне на ценнни образци на османския кадастър от ХVв., съхранявани в Ориенталския отдел на НБКМ (най-ценни извори за изучаване епохата на ранните завоевания и установяване на новия управленски режим, които не са много на брой).

Сведения за изпълнението на Първия етап на проекта

В Първия етап на проекта са изпълнени всички задачи, така както са заложени в плана. Описани са общо 127 паметника с хронологически обхват ХІІІ-ХІХ в.- ръкописи от Църковния историко-архивен институт към Българската патриаршия (ЦИАИ). Направени са физическо описание; прецизиране датировката; характеристика на писмото; пълно разкриване на съдържанието и публикуване на неизвестни текстове; описания на подвързиите и украсата на ръкописите. Събрана е библиография и специален архив. Съставен е списък на най-застрашените паметници. Извършена е редакция, текстообработка и подготовка за публикуване на Описа. Изготвени бяха увод на български и английски език, индекси, таблици, палеографски и филиграноложки албум за Описа. Извършена е научна редакция от проф. Климентина Иванова – външен редактор. Отпечатан е Т. І от Описа на славянските ръкописи, съхранявани в ЦИАИ. София, ИК Борина, 256 с. и Палеографски албум. Той съдържа пълно научно описание на библейските книги от колекцията.
За първия период са реставрирани 11 бр. ръкописи – 1963 бр. листа., при планирани 1 800 броя. Извършена е консервация и реставрация на хартия, кожа, дървени подложки, изработването на предпазни кутии, възстановяване на закопчалки и застежки, подвързия.
Дигитално са заснети 1755 файла. Изцяло са дигитализицани 8 ръкописа- най-богато украсените четириевангелия на сбирката Материалът е снабден с метаданни и ще бъде публикуван в Дигиталната библиотека.
На 23 октомври в Национална библиотека беше проведена Международна кръгла маса „Османските регистри през ХV в. като извор за историята на Балканите под османска власт” под патронажа на проф. Х. Иналджък и проф. В. Мутафчиева.
Националната библиотека със собствени средства проведе Научна конференция „Етрополската книжовна школа и културния живот през ХVІІ век в българските земи” на 20 и 21 май , 2010 г.
Извършена е голяма по обем научноизследователска работа на млади учени: провеждане на детайлни изследвания на подвързиите и металните обкови от гледна точка на технологията и изкуствоведския анализ .
За изминалия период са публикувани 4 статии, изнесени са 6 научни доклади и съобщения. Националната библиотека започна за първи път в България инициативата «Осинови книга», като включи в нея и ръкописи от ЦИАИ.
Ползите от проекта могат да бъдат разгледани в няколко посоки – научна: описване на паметниците, въвеждането им в научно обръщение, откриване, анализиране и публикуване на нови текстове и нови преводи на вече съществуващи текстове; закрила на книжовното историческо наследство : почистване, реставриране и правилно съхраняване на една от най-ценните български средновековни ръкописни сбирки; практическа: създаване на условия за достъп и използването на сбирката от всякакви ползуватели и с различни цели; популяризаторска: допринася за по-широкото разгласяване на съдържанието на сбирката и на българските научни достижения; методическа: работата е образец за обработката, разкриването и съхраняването на други подобни сбирки, които нямат научни описи и не се съхраняват при подходящи условия.


Предстои реализирането на Втория етап на проекта, който включва следните основни задачи:

 • продължаване на реставрация на ръкописи в аварийно състояние;
 • продължаване на дигиталното заснемане на ръкописи и изготвяне на метаданни към дигиталните изображения;
 • продължение на научноизследователска работа на млади учени: провеждане на детайлни изследвания на подвързиите и металните обкови от гледна точка на технологията и изкуствоведския анализ ;
 • подготовка и представяне на изложба с работно заглавие ‘Етрополската школа’ и каталога към нея;
 • провеждане на научна конференция „Етрополската книжовна школа и културния живот през ХVІІ век в българските земи- ІІ част” в гр. Етрополе
 • издаване на 2 сборника с доклади от научните конференции, проведени в рамките на проекта