Колекции на отдел “Ориенталски сбирки”

Обем. Съдържание

Колекциите на отдел “Ориенталски сбирки” съдържат арабографични ръкописи, старопечатни книги и архивни документи на османотурски, арабски и персийски език. Тук се съхраняват 4000 ръкописни кодекса, 2000 тома старопечатни книги и около 1 млн листа документален архив, представен в 342 000 архивни единици.

Архивните документи обхващат периода ХV- нач. ХХ в. и отразяват широк спектър от политически, стопански, социални и културни теми.

Структура на документалния архив

Наличният обем от обработени документи се разпределя в следните колекции:

История

Ориенталският отдел на Народната библиотека е обособен още при създаването й през 1878 г. с цел да се превърне в център за опазване и проучване на арабографичното книжовно и архивно-документално наследство, отложено по българските земи след оттеглянето на османската администрация. Първата значима придобивка са 2485-те ръкописни книги от състава на вакъфската библиотека на Хюсрев паша от Самоков, последвани от книги и документи от библиотеките в София, Кюстендил, Видин. Комплектуването на ориенталските сбирки включва богато разнообразие от арабографични документи както с местен произход, така и постъпили от т.нар. Цариградска архива в края на 20-те години на ХХ в.

Ценни образци

Най-ранният ръкопис датира от 1017 г. и представлява препис на сборник с хадиси, съставен от ал-Бухари (810-870). Особено ценен е преписът от 1556 г. на труда на арабския географ ал-Идриси (ум. 1165) или Развлечение на копнеещия да преброди страните. Богато и изящно украсен е преписът на персийското съчинение Разкази за пророците, датиращ от ХVI в.

В архивно-документалната ориенталска колекция се съхраняват емблематични документи като ферманът за основаването на фабриката на Д. Желязков от 1836, бератът за провъзгласяването на екзарх Антим I от 1872 , протоколите от разпита на В. Левски пред турския съд.

Старопечатната колекция съдържа редки издания от печатницата на Ибрахим Мютеферика като Огледало на света и История на Западните Индии.

Каталози, описи, публикации

Васил Левски и неговите сподвижници пред турския съд. Документи из турските архиви. С., 1952

ВЕЛКОВ, Аспарух. Видове османотурски документи. С., 1986

КЕНДЕРОВА, Стоянка. Книги, библиотеки и читателски интереси сред самоковските мюсюлмани (ХVIII-първа половина на ХIХ век). С., 2002

КЕНДЕРОВА, Ст. и З. Иванова. Из сбирките на османските библиотеки в България през ХVІІІ-ХІХ век. Каталог на изложба от ръкописи и старопечатни книги София 1998. С., 1999

КИСЕЛИНЧЕВА, М. Персийски миниатюри от 16 век от ръкописи, съхранявани в Народната библиотека „Кирил и Методий“ в София. С., 1981

НЕДКОВ, Борис. Османотурска палеография и дипломатика. Т. 2., 1972

ОПИС на тимарски регистри, запазени в Ориенталския отдел на НБКМ. Съст. М. Михайлова, А. Велков, П. Груевски. С., 1970

ОПИС на турски документи за църковно-националната борба на българския народ и за християнските църкви в Османската империя XV-XX в. Съст. М. Стайнова, С., 1971

ОПИС на документи за Русия, Полша и Чехия, запазени в Ориенталския отдел на НБКМ. Ч.1. Съст. М. Михайлова-Мръвкарова. С., 1974

ОПИС на джизие регистрите, запазени в Ориенталския отдел на НБКМ. Съст. Велков, П. Груевски, С. Кендерова, Ц. Николова. С., 1983

ОПИС на турски документи за съпротивата и национално-революционните борби на българския народ през XIX в. Съст. М. Михайлова-Мръвкарова. С., 1984

ОПИС на османски документи за Кипър, запазени в архивите на Ориенталския отдел на НБКМ. Съст. Й. Теохаридис. С., 1984

ОПИС на документи на арабски език, запазени в Ориенталския отдел на НБКМ. Съст. С. Кендерова. С., 1984

ОПИС на османотурски документи за занаяти и търговия (XV-XIX в.), запазени в Ориенталския отдел на НБКМ. Съст. А. Велков, П. Груевски, С. Ванова, М. Михайлова-Мръвкарова, Н. Робев, Е. Силянова. С., 1993

ПЕТКОВА-БОЖАНОВА, Г. Опис на арабските ръкописи. Т. I. Коран. С., 1977

САЙЯР, Дж. Опис на персийските ръкописи в Народната библиотека Кирил и Методий. С., 1973

СТАЙНОВА, М. Османските библиотеки в българските земи ХV-ХIХ век. Студии. С., 1982

Турски извори за историята на правото в българските земи. С., 1961-1972

Турски извори за българската история (ТИБИ), С., 1964-1986

Достъп

Читателите могат да правят заявки за репродуциране на материали от фонда като попълнят съответен формуляр, съобразен с действащите в Библиотеката Правила за обслужване на потребителите и Ценоразпис за услугите в НБКМ.

Архивните материали се ползват само в специализирана читалня „ПРОФ. МАРИН ДРИНОВ“ (Читалня № 1) с работно време: понеделник- петък от 8.30 до 18.00 ч., събота от 9.00 до 15.00 ч. Архивните материали от Ориенталски сбирки се изпълняват в срок от 24 часа. В събота читателите ползват само запазени материали.

Част от документите в колекцията са достъпни и през Дигиталната библиотека.