Справочни издания

История

Справочната колекция на Библиотеката е с дългогодишна традиция и една от най-богатите в страната, резултат на професионален подбор и съобразена със съвременните тенденции на развитието на библиотеките. Началото й започва скоро след създаването на Библиотеката, като първоначално се състои главно от български справочни издания. Днес разполагаме с първите издания на българските енциклопедии, речници, статистически и др. справочници. Постепенно са набавени и редица чужди справочници – едни от най-старите енциклопедии и речници на славянските и западноевропейските страни, които са гордост за всяка справочна сбирка. Част от тези справочници – български и чужди – могат да се намерят единствено в нашата справочна колекция.

Появата на огромен брой публикации в световен мащаб в средата на 20-ти в. и необходимостта те да бъдат обхванати, разкрити и предоставени за ползуване, е най-главната причина Библиотеката да насочи усилията си към изграждане на максимално богат, универсален по съдържание фонд от справочни издания – библиографски указатели по основните научни дисциплини и по видове издания, както и фактографски справочници. Така в България, независимо от ограничените й финансови възможности, които не позволяват набаването на много чуждестранни издания, чрез богатата справочна сбирка на НБКМ, е осигурена информация за това, в кои страни, какви публикации и от кого се издават. Набавянето на българските издания се регламентира чрез Закона за задължителното депозиране, поради което Библиотеката притежава всички издадени у нас справочни издания.

В началото на 80-те години на 20-ти в. вече са набавени основните справочни издания, публикувани в развитите страни. Обемът и съдържанието на справочната сбирка, по мнението на признати чужди специалисти, е оценено много високо.

По-нататъшното развитие на справочната сбирка е в съответствие със съвременното схващане за превръщане на библиотеките, включително и на националните, от хранилища на публикации в институции, осигуряващи достъп до информация без граници. Основната причина е развитието на автоматизираните технологии и на телекомуникациите, появата на електронни носители на информация и на автоматизирани бази от данни. По този начин първоначалната идея за осигуряване на богат справочен фонд от традиционни видове издания, получава своето естествено продължение – библиотеката се стреми да набавя справочници на електронни носители, преди всичко на компактдискове, както и бази данни, работещи в онлайн режим.

Последното десетилетие на 20-ти в. е свързано с масовото навлизане на Интернет в библиотечната дейност, както и с появата на огромни по обем отраслови и многоотраслови бази данни. Те обаче са изключително скъпи, поради което библиотеките насочиха усилията си към създаване на консорциуми, за да осигурят споделен достъп до информацията на базата на споделено финансиране. От 2000 г. насам Библиотеката участва в “Български информационен консорциум”, в рамките на който има достъп до огромен брой периодични издания по социални, икономически науки, образование, медицина.

Съдържание. Структура

Колекцията включва две основни групи справочници – библиографски и фактографски. Библиографските справочници са главно национални библиографии и указатели за основните видове публикации – книги, периодични издания, дисертации, официални издания, статии в периодични издания, като стремежът е те да са с международен обхват и на основните европейски езици. Едновременно с това Библиотеката набавя базова фактографска информация, която се съдържа в универсални и отраслови енциклопедии, биографски справочници, речници, статистически географски справочници, годишници и т.н.

Библиографски справочници – уникална е сбирката от националните библиографии на европейските страни, с които се осигурява информация за книгите, дисертациите, периодичните издания и статиите, публикувани на територията на тези страни.

За да бъде осигурена информацията за чуждите книги, са набавени печатните каталози на най-големите библиотеки в света – Конгресната, Британската, Френската национална библиотека, редица кумулативни указатели – British books in print, American books publishing record, Les livres disponibles и др., както и указатели, които включват рецензии за издадени книги.

В сбирката могат да бъдат намерени и основните указатели за издаваните в света периодични издания, както и указатели, които разработват аналитично статиите в периодичните издания – авторитетната международна библиография Internationale Bibliographie der Zeitchriftenliterature aus allen Gebieten, която включва статии от периодични издания от над 80 страни, Reader’s guide to periodical literature, който предлага аналитична разработка на статиите в американскита научна периодика, Bulletin synaletique, Current contents – отраслов указател в 7 серии, който разкрива съдържанието на голям брой авторитетни научни списания, издавани в света и мн. др. Тук могат да бъдат намерени и много указатели, разкриващи съдържанието на научни списания в областта на социалните науки, хуманитаристиката, техниката, медицината и др.

Всички споменати указатели са набавяни редовно в продължение на много години, което още повече повишава стойността на тази сбирка.

Справочници с фактографска информация – богатата колекция включва изключително ценни чужди енциклопедии – всички издания на английските, френски, немски, италиански и мн. др. общи енциклопедии, както и внушителна сбирка от енциклопедии по отделни отрасли. Сред по-интересните заглавия, набавени през последните години, са Oxford illustrated encyclopedia; The Encyclopedia of higher education; The Encyclopedia of language and linguistics; Encyclopedia of world cultures; The great Islamic encyclopedia и мн. др.

Изключително богата е сбирката от речници – терминологични, езикови, на съкращения, както и сбирката от биографски справочници – в нея могат да бъдат намерени сведения за личности от всички нации и всички епохи; Голямо е разнообразието от справочници със статистическа, географска, фирмена информация, както и от годишници, алманаси и др. справочници със смесено съдържание.

Организация. Достъп

Организацията на справочния фонд е съобразена със спецификата на изданията, които го изграждат. Най-актуалните отраслови справочни издания изграждат подръчните сбирки на читалните, а универсалните справочници са предоставени за ползуване в специално обособена читалня. Всички те са на свободен режим за ползване. Паралелно с това е изграден и справочен апарат – каталог на справочниците, в който са отразени наличните в библиотеката справочни издания и който е подреден според използуваната и за останалите каталози класификационна схема. Изградена е и система от картотеки, както и архив на писмените справки.

Създадените автоматизирани бази данни за цялата българска издателска продукция са на разположение на читателите на библиотеката. Базите данни за чуждестранни публикации се предоставят за свободно ползване от читатели на библиотеката, както и от сътрудниците на направление “Библиографско и информационно обслужване”, които подготвят информационни продукти по заявка на потребителите.

Информационно обслужване

Създаването на богат справочен фонд, както и развитието на всички библиотечни и библиографски дейности в Библиотеката, са главната предпоставка за осъществяване на информационно обслужване на качествено ново равнище. В съответствие с широко разпространената практика на повечето големи библиотеки в света за диференцирано справочно обслужване – т. е. пресяване на читателските въпроси по степен на сложност, справочното обслужване е организирано на две нива – насочване и ориентиране на читателите, от една страна, а от друга – подготовка на писмени библиографски справки от библиотечни специалисти по конкретна читателска заявка. Освен тях подготвяме указатели, бюлетини, тематични справки с пълни текстове на документи, справки за цитирания и др. Всички информационни продукти са в областта на икономическите и правни науки, образованието, политиката, историята, културата.

Развитието на справочно-информационното обслужване в Библиотеката следва основните тенденции в информационното обслужване на развитите страни, макар възможностите да са силно ограничени от финансовите затруднения, които Библиотеката изпитва. Специалистите от справочната служба са и консултанти, които помагат на читателите да се ориентират в огромните масиви от информация, като предлагат стратегии за търсене и намиране на релевантна информация – както на български, така и на чужди езици.