НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ISSN

Националната агенция за ISSN е официално представителство на международната система за стандартна номерация на продължаващи издания ISSN (International Standard Serial Number) за България. Дейността на Националната агенция за ISSN се осъществява на основата на  договорни отношения с Международния център за ISSN и съобразно Инструкция за организацията и дейността на Националната агенция за ISSN, стандарта БДС ISO 3297:2010 Информация и документация. Международен стандартен номер за продължаващи издания (ISSN) и приетите международни принципи.

Националната агенция за ISSN:

 • Присъжда ISSN за продължаващи издания на различни носители, издадени на територията на България;
 • Регистрира идентифицираните с ISSN издания в международната база данни на ISSN, поддържана от Международния център за ISSN в Париж;
 • Поддържа база данни на изданията, получили ISSN;
 • Извършва контрол по отпечатването на ISSN.

 

Какво е ISSN?
Предназначение и предимства на ISSN
Издания, на които се присъжда ISSN
Издания, на които не се присъжда ISSN
Правила за определянето на ISSN
Къде се поставя ISSN в изданието?
Условия за включване в системата ISSN
Изисквания към изданията
Допълнителни изисквания към онлайн издания
Задължения на регистрираните издатели
Задължения по Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения
Международна база данни ISSN Register
Портал ROAD
Често задавани въпроси
Контакти

 

Какво е ISSN?

 

ISSN (International Standard Serial Number) е международен стандартен номер за периодични и други продължаващи издания, независимо дали те се издават на хартия, CD/DVD или в онлайн форма. Всеки ISSN е уникален. Той представлява осем-цифров код, разделен с тире на две групи от по четири цифри и предшестван от абревиатурата ISSN.

 

Предназначение и предимства на ISSN

 

ISSN е предназначен за недвусмислената идентификация на обозначеното с него продължаващо издание. Той има единствено идентификационни и информационни функции и не носи значение сам по себе си – не съдържа данни за произхода или съдържанието на публикацията или елементи за установяване на езика, страната на публикуване или издателя. ISSN има следните предимства:

 • осигурява бърза и точна идентификация на продължаващите издания;
 • улеснява поръчката, продажбата, абонамента и разпространението на продължаващите издания;
 • подпомага търсенето, обмена и автоматизираната обработката на информацията за продължаващите издания в световен мащаб;
 • способства за регистрирането на продължаващите издания в различни каталози и бази данни;
 • прецизира цитирането на научна литература;
 • позволява генерирането на баркод, въз основа на цифрите от номера;
 • увеличава популярността на изданията чрез тяхната регистрация в международната база данни за продължаващи издания ISSN Register в Париж.

 

Издания, на които се присъжда ISSN

ISSN се присъжда на продължаващи издания, независимо дали се издават на хартия, на CD/DVD или онлайн. Според стандарта на ISSN (IS0 3297) като продължаващо издание се определя публикация в каквато и да било форма, която се издава във времето без предварително определен завършек с постоянно заглавие и е публично достъпна. Обикновено този тип публикации се издават в последователни или интегриращи се издания, които в повечето случаи носят цифрови и/или хронологични обозначения. Продължаващите издания биват:

 • Периодични издания – издават се в последователност от отделни броеве или части, обикновено носещи цифрови обозначения, които са без предварително определен завършек като: списания, вестници, годишници, бюлетини, периодични справочници, периодични доклади и отчети, периодични сборници с доклади от конференции и други, научни трудове, монографични серии;
 • Интегриращи ресурси – допълват се или се променят чрез актуализиране с последни данни и тези данни не остават отделени, а се интегрират в цялото издание като: издания с подменящи се страници, непрекъснато актуализиращи се уеб сайтове, бази данни.

 

Издания, на които не се присъжда ISSN

 

ISSN не се присъжда на:

 • издания, които съдържат само резюмета, но не и пълния текст на материалите, независимо дали се издават на хартия, на CD/DVD или онлайн;
 • публикации с временна информационна стойност (ефимерни издания) като рекламни издания или издания с преобладаващо рекламно съдържание, обяви;
 • брошури, указатели, продуктови каталози, календари, плакати, програми;
 • вътрешноведомствени издания, засягащи дейността, услугите или продукцията на дадена компания и предназначени за вътрешна циркулация (планове, отчети);
 • кръстословици и судоку;
 • издания, които не са публично достъпни (тиражирани) или са за ограничено ползване;
 • издания, свързани с научни форуми, при които често се променя заглавието и страната на издаване;
 • еднократни издания като книги и др.;
 • рекламни уеб сайтове;
 • промоционални и търговски уеб сайтове, фокусирани върху компания, продукт, услуга, институция или организация;
 • лични уеб страници (блогове, онлайн дневници);
 • уеб страници, които съдържат преобладаващо линкове към други URL.

Правила за определянето на ISSN

 

Различен ISSN получава всяко отделно заглавие на продължаващо издание, всяко заглавие на различен език, както и всяко издание на различен информационен носител (печатен, CD-ROM, онлайн, микроформа).

Когато едно продължаващо издание е достъпно в различни паралелни версии (т.е. отделни издания, публикувани едновременно), напр. различни географски издания със съществени разлики в съдържанието, версии на различни носители, версии на различни езици, всяка се обозначава с отделен ISSN, независимо дали излизат под едно и също заглавие или не.

За различните формати на едно и също онлайн издание (pdf, html, версия за мобилно устройство и т.н.),се използва същия ISSN. Печатно издание с вложен в него CD-ROM е публикация в множество формати и подлежи на обозначаване само с един ISSN.

За печатна версия на оригинално онлайн продължаващо издание, която се публикува само по заявка на потребител (т. нар. print-on-demand) не се присъжда отделен ISSN, тъй като не е налице регулярна печатна поредица от изданието и поради това е валиден номерът на онлайн изданието.

Ако едно спряло издание е възстановено след период на пауза в издаването под същото заглавие, тогава присъденият ISSN продължава да бъде валиден и може да се използва. В случай, че междувременно изданието е излизало под друго заглавие и при възстановяването му се връща към първоначалното си заглавие, е необходимо да се определи нов ISSN.

Отделни продължаващи издания, които излизат регулярно в рамките на други продължаващи издания напр. приложение, допълнение, подсерия получават собствени ISSN.

ISSN идентифицира поредицата от броеве, излизащи под едно общо заглавие цялостно чрез постоянното заглавие, на което той е определен. Във всеки брой от изданието се публикува същия номер.

 

Нов ISSN се присъжда при:

 • значителна промяна в заглавието на продължаващото издание, произтичащи от добавяне, премахване, промяна на думи в заглавието и промяна на езика на заглавието. При заглавия, които представляват родово понятие, указващо типа или периодичността на изданието като „Годишник”, „Бюлетин”, „Алманах”, „Вестник” и др., промяна в заглавието носи промяната на наименованието на издаващия орган, тъй като при определянето на ISSN то се добавя към заглавието като разграничителен термин;
 • промяна на носителя на информацията (напр. преминаване от печатно издание в издание на CD-ROM или онлайн или обратното).

 

Не се налага смяна на присъдения ISSN при промени като:

 • различно графично или цветово оформление на корицата/заглавната страница;
 • промяна на вида шрифт;
 • промяна на подзаглавието;
 • промяна на издателя;
 • промяна на печатницата;
 • промяна на: редактори, местоиздаване, периодичност, големина, цена;
 • прибавяне на години или друго хронологично обозначение като поредност на изданието, включително и когато те са част от заглавието.

ISSN се присъжда на сборници с доклади от конференции и други форуми само ако се издават с постоянно заглавие без предварително определен завършек във времето.

Не се присъжда ISSN на следните издания, свързани с различни форуми, които получават ISBN:

 • издания, при които често се променя заглавието;
 • издания, които всеки път излизат с различно тематично заглавие;
 • издания, при които се променя страната на издаване;
 • издания, които излизат нерегулярно или случайни издания;
 • издания, които съдържат само резюмета на докладите.

 

При всяка заявка за присъждане на номер на доклади от конференции се прави подробна справка, изискваща предоставянето на пълна информация от издателя относно предисторията на изданието и политиката за бъдещо издаване. Поради това е необходимо заявките да се подават своевременно.

 

Къде се поставя ISSN в изданието?

 

 • За печатни издания – ISSN се отпечатва във всеки брой на периодичното издание в горния десен ъгъл на предната корица или на заглавната страница, на задната корица или в библиографското каре;
 • За вестници – в главата на вестника;
 • За издания на CD, DVD – ISSN се публикува на началната страница, на етикета на информационния носител или на кутията;
 • За онлайн издания – ISSN се публикува на видно място на началната страница или на заглавния екран на публикацията за предпочитане в близост до заглавието.
 • При наличие на паралелни версии на хартия и онлайн, е препоръчително да се публикуват и двата номера в следния вид :

ISSN 1406-0949 (Print)
ISSN 1406-0957 (Online)
 
или
 
Печатно издание: ISSN 1406-0949
Онлайн издание: ISSN 1406-0957
 
ISSN трябва да се отпечатва в изданието, независимо от баркода.

 

Условия за включване в системата ISSN

 

ISSN се присъжда безплатно. Регистрацията се извършва на място в Националната агенция за ISSN в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” (стая 72) или чрез изпращане на необходимите документи по e-mail ( issn@nationallibrary.bg ).

 

Необходими документи за присъждане на ISSN:

 • Попълнена регистрационна форма;
 • Копие от актуален документ за регистрацията на издателя (за вписани в търговския регистър издатели е достатъчно само посочването на ЕИК в регистрационната форма);
 • Ако изданието е публикувано, е необходимо да се депозират екземпляри от всички издадени до момента броеве в Националната библиотека, съгласно Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения (ЗЗДПДП);
 • Ако изданието е с предстоящо публикуване,  е необходимо да се предостави сигнален брой на изданието или макет на диска или да се изпрати финалният вариант на оформените (в doc, pdf или jpg файлове) корица, заглавна страница, библиографско каре (с наименованието и адреса на издателя). Заявката за предварително присъждане на ISSN трябва да се подаде в процеса на предпечатна подготовка на изданието. След публикуването на изданието задължително се предоставят екземпляри от тиража му (съгласно ЗЗДПДП), за да се валидира присъденият номер;
 • Когато изданието е в режим онлайн, е необходимо то вече да съществува на сайт и от него да е реализиран поне един брой (или мининум 5 статии), т.е. да има активирано URL. Предварително присъждане на ISSN на издание в режим онлайн не се извършва, тъй като, съгласно международните изисквания, е необходимо то да бъде прегледано преди определянето на номер.

Присъждането на ISSN се извършва веднага или най-късно до 3 работни дни от постъпване на заявката при условие, че са подадени всички съпътстващи документи и е предоставена от издателя цялата необходима за регистрацията информация.  Заявителят  носи пълна отговорност за верността и валидността на данните, попълнени във формуляра за присъждане на ISSN! Националната агенция за ISSN си запазва правото да не обработи непълни заявки или заявки, противоречащи на принципите на системата. Заявки за присъждането на следващи ISSN на издатели, които не са изпълнили изискването за предоставяне на депозитни екземпляри от издания, за които ISSN е бил определен преди публикуването на първия брой няма да бъдат изпълнявани до набавянето на липсващите броеве. Същото е валидно и за издатели, които умишлено са предоставили подвеждаща или невярна информация. Агенцията може да отложи присъждането на ISSN за издания преди тяхното публикуването до получаването на първия брой.

 

 

Изисквания към изданията

 • Изданието да бъде продължаващо издание, т.е. да се издава периодично или да се актуализира текущо без предварително определен завършек във времето под едно и също заглавие;
 • Изданието да има преобладаващо текстово съдържание;
 • Изданието да е публично достъпно (тиражирано);
 • Изданието да носи цифрови и/или хронологични обозначения (номер на брой, месец/дата, година, номер на том) на всеки отделен брой, част или том;
 • Изданието да е издадено в България, т.е. издателят да има регистрация и адрес на офис/редакция на територията на България, който да бъде посочен в библиографското каре на изданието (мястото на печат и разпространение не е от значение);
 • Изданието да има подходящо оформление (стандарт БДС ISO 8:2009), да съдържа данни за издател, редактори, местоиздаване (чл. 7, ал. (1) от ЗЗДПДП) и др., необходими за неговото точно идентифициране и пълна библиографска регистрация.

Допълнителни изисквания към онлайн издания:

 • Наличие на редакционно съдържание, т.е. ресурсът да се състои предимно от текстово съдържание и да има данни за редакторска или журналистическа обработка, като съдържанието подлежи на постоянна или периодична актуализация. Ресурси без редакционно съдържание са: компютърни игри, музикални портали, календари, програми, фото галерии, уебсайтове, съставени преобладаващо от линкове;
 • Наличие на идентифицирана редакционна отговорност – посочване на наименованието на издателя и редакторския екип, като обикновено редакционната отговорност се състои от повече от едно лице;
 • Наличие на информация за местоиздаване в България – поне град и страна;
 • Наличие на ясно формулирано постоянно заглавие – заглавие, което се запазва, когато ресурсът се актуализира и е лесно разпознаваемо в ресурса;
 • Наличие на цифрови и/или хронологични обозначения (номер на брой, година, номер на том), ако изданието се публикува на части/броеве или наличие на дата на публикуване на материалите, когато те се поместват на сайта последователно. Ако материалите се обособят и в отделни рубрики, освен в броеве, трябва да се посочи и броят, към който те се отнасят;
 • Наличие на валидно URL, което да води към същинския ресурс и от което да се достига до всички публикувани броеве/статии – при последваща промяна на URL задължително се уведомява Националната агенция за ISSN с цел актуализиране на записа за изданието в международната база данни;
 • Наличие на предметно-ориентирано съдържание (научно, техническо или тематика от общ интерес) или идентифицирана предметно-ориентирана аудитория;
 • Наличие на пълния текст на материалите, независимо дали достъпът до тях е свободен или с определени ограничения;
 • Наличие и поддържане на архив на всички публикувани броеве/статии;
 • Изданието може да е част от друг сайт или да съществува на самостоятелен сайт, както и да бъде в различни формати като pdf, html, flash и т.н. – ако е част от друг сайт, е необходимо да бъде ясно обособено и лесно достъпно на сайта.

 

Задължения на регистрираните издатели

Включвайки се в системата ISSN, издателите поемат следните отговорности:

 • Да публикуват присъдения ISSN във всеки брой/част от издаваното от тях продължаващо издание;
 • Да информират Националната агенция за ISSN за настъпили промени в изданията си като сменено заглавие, сменен информационен носител, спиране на изданието, сменено URL на онлайн издание и др. предварително, както и да предоставят актуални данни при поискаване от служителите в Агенцията;
 • Да осигуряват регулярно депозитни бройки от изданията си с цел поддържане на актуалнни данни за изданията, които се изпращат в Международния център за ISSN.

 

Задължения по Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения

 

Независимо от това дали едно продължаващо издание притежава ISSN или не, то подлежи на задължително депозиране в Националната библиотека, съгласно Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения (ЗЗДПДП).

След издаването на продължаващите издания издателите са длъжни да депозират безплатно определен брой екземпляри от техния тираж (вж. Задължително депозиране на документи). Задължение на издателя по ЗЗДПДП е и подаването на Декларация по чл. 7а, ал. 3 в Министерство на културата за вписване в поддържания от него регистър.

Международна база данни ISSN Register

Международният център за ISSN поддържа база данни, в която се регистрират всички издания, получили ISSN в световен мащаб ISSN Register, достъпна онлайн през ISSN Portal. ISSN Register  е най-авторитетният източник на информация за обозначените с ISSN издания и за присъдените номера. Регистрацията на ISSN в международната база данни осигурява неговата официална валидация.

В ISSN Register се включват само публикувани издания. Когато ISSN е присъден на издание преди неговото публикуване и за това са предоставени само оформените корица, заглавна страница, библиографско каре на изданието, присъденият ISSN няма да бъде регистриран в международната база данни и ще остане с неофициален статут, докато не се публикува изданието и не се получат депозитните екземпляри. Ако за издание, на което е бил присъден ISSN преди неговото издаване, впоследствие не се получи доказателство, че то действително е било публикувано, т.е. не бъде депозирано, присъденият номер може да се анулира.

Достъпът до ISSN Register е по абонамент – за повече информация относно условията за ползването му: http://www.issn.org/ .

Свободно достъпни са само част от данните за регистрираните издания, включващи ISSN, заглавие, страна на издаване, формат.

 

Портал ROAD

 

ROAD (Directory of Open Access Scholarly Resources) е световен мултидисциплинарен портал, поддържан от Международният център за ISSN съвместно с ЮНЕСКО. ROAD предоставя информация за научни онлайн ресурси със свободен достъп (open access), включващи научни списания, доклади от конференции, бази данни с научни статии. ROAD е подразделение на международната база данни ISSN Register и обхваща само научните ресурси със свободен достъп, идентифицирани с ISSN, като данните се подават от националните агенции за ISSN на съответните страни. Възможностите за търсене включват основно и разширено търсене, търсене по тема, страна, тип на ресурса, индексираща/реферираща служба и др. Националната агенция за ISSN предоставя информация за българските научни онлайн ресурси със свободен достъп в ROAD. При несъответствие на данните за издание в ROAD, издателите могат да изпратят запитване директно в ROAD или да се обърнат към Националната агенция за ISSN за нанасяне на необходимите корекции.

 

Често задавани въпроси

ISSN не е задължителен номер и се присъжда по заявка на издателя. ISSN не представлява задължителна регистрация на едно продължаващо издание или задължително условие за неговото издаване, т.е. изданията могат да съществуват и без този номер. В много случаи обаче обозначаването на едно издание с ISSN се налага от фактори, свързани с разпространението или продажбата.
Не. Няколко продължаващи издания могат да имат еднакви или подобни заглавия и да получат ISSN. ISSN не е свързан с авторското право и няма функциите да запазва заглавие, нито да дава или урежда правата на неговите издатели. Всички въпроси свързани с авторското право и запазването на марки следва да се отнесат към Закона за авторското право и сродните му права и Патентното ведомство.
ISSN е съвместим със системата на баркодовете (по-специално със системата от символи, наречена баркод EAN-13) и участва при тяхното образуване чрез прибавянето на префикс 977, осигуряващ продажбата на периодичните издания в обекти за масово разпространение като книжарници, супермаркети и др. Това е осъществено в резултат на споразумение, сключено между Международната организация GS1, която отговаря за управлението на баркода EAN-13 на международно равнище и Международния център за ISSN.
Структура на баркод EAN-13 за продължаващи издания:
Баркод
Изданията с ISSN, които са регистрирани от Националната агенция за ISSN могат да получат EAN-13 баркод. Националната агенция за ISSN обаче не предоставя самия баркод – неговото генериране е отговорност на издателя. Допълнителна информация и съдействие относно баркода може да се получи от отговорния за България орган Сдружение GS1 България.
ISBN е идентификационен номер за монографични издания (книги) и за всяко отделно издание (продукт) се определя различен ISBN. ISSN е предназначен за идентификация на заглавията на продължаващите издания и е еднакъв за всички броеве/части от него. ISBN съдържа елементи за идентификацията на издателя и страната (региона) на произход на изданието, докато ISSN е произволен номер, свързан единствено със заглавието.

Монографичните серии могат да получат и двата номера. В този случай ISSN се присъжда на заглавието на серията и идентифицира цялата поредица от книги излизащи под едно общо серийно заглавие, докато всяка отделна книга в серията, издадена с различно заглавие получава собствен ISBN като и двата номера трябва да се публикуват в изданието.

Когато една публикация (печатна или електронна, научна или популярна) получи ISSN, това означава единствено, че тази публикация е продължаващо издание, съгласно критериите на ISSN. ISSN не предоставя каквато и да било гаранция за съдържанието на изданието или оценка на това съдържание, т.е. той не е доказателство за неговата валидност, нито придава стойност на изданието.

Контакти:

Радослава Стефанова
Адрес: София 1037, бул. “Васил Левски” 88
Национална библиотека “Св. св. Кирил и Методий”
Tел.: + 359 2 9183 218
GSM: (+ 359) 878 915 992
E-mail: issn@nationallibrary.bg; issn_nl@abv.bg
Приемно време: Всеки работен ден между 10 – 12 и 14 – 16 часа