Официални издания

Обем. Съдържание

Създаването на фондовете в отдела “Официални издания” се базира на депозитните постъпления, определени от международните организации и българските документи, постъпващи в Библиотеката по Закона за задължителния депозит.

Фондовете в отдел “Официални издания” съдържат 504055 разнообразни по вид документи:

 • книги;
 • продължаващи издания – списания;
 • годишници;
 • служебни издания;
 • автореферати;
 • CD ROM и DVD носители.

Колекцията от CD ROM наброява над 2024 диска, получени от ООН, специализираните организации в системата на ООН, ЕС, ОСБЕ, НАТО, САЩ и др.

История

През 1956 г. Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий”, която разполага с пълен депозит от служебни издания, взема решение за обособяването им в отделен книжен фонд като самостоятелна сбирка със специфична организация и режим на съхранение на документите. Този фонд включва депозираните в Библиотеката публикации на министерства, агенции, комитети и други ведомства; на ръководните органи на обществени организации и творчески съюзи, на центрове и научни институти; инструкции, устави и устройствени правилници, отчетни доклади, материали на ръководни органи на политически, масови, професионални, научно-технически и спортни организации и съюзи, нормативни и производствено-инструктивни материали, ръководства и инструкции за задължителни производства и технологични процеси, за техническа експлоатация на машини, прибори и транспортни средства, разписание на транспортни средства, правилници и указания за движението по улиците и пътищата, програмно-методични издания, справочно-информационни издания. С решение на Дирекционния съвет на Националната библиотека през 1971 г. той беше преименуван във „Фонд на служебните издания”. Ежегодното му попълване с разнообразни по вид документи води до неговото прерастване през 2005 г. като фонд от Български официални издания. Днес, след близо 60 години колекцията от Български официални издания е доста обширна, обогатена, разнообразна и със все по-засилващ се изследователски интерес към нея.

С приемането на България в ООН на 14.12.1955 г., Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий” е обявена за депозитна библиотека на ООН и нейните специализирани организации. По силата на това решение през 1956 г. започва изграждането на фонд от издания на ООН на посочени от библиотеката официални езици на организацията: английски, руски, френски, а за издания на специализираните организации – на езика, на който те печатат най-много публикации. По повод на 51-та годишнина на ООН, в края на 1996 г. отделът е обявен за Информационен компонент на ООН. (Протокол № 27 от заседание на Министерския съвет от 25 април 1996 г.).От октомври 1998 г. е препотвърден статутът на Библиотеката като депозитна за ООН, с режим на пълен депозит за официалните издания на главните органи на ООН.

От средата на 50-те години започва получаването на изданията на Европейската икономическа общност.В края на 2000 г. Библиотеката е обявена за Европейска депозитна библиотека, с режим на пълен депозит към Европейската комисия. От 2007 г. официално е Европейски документационен център. В по-голямата си част източниците са на английски език и значително по-малък брой – на френски.

Библиотеката е депозитна библиотека на:

 • – Организацията за сигурност и безопасност в Европа (ОСБЕ)- от юли 1998 г.;
 • – Световната търговска организация – от април 2002 г.;
 • – Института за унификация на международното частно право – от ноември 2002 г;

Отделът получава подборно и издания на:

 • – Съвета на Европа (СЕ);
 • – Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР);
 • – Европейската организация за свободна търговия (ЕФТА);
 • – НАТО;
 • – CERN

Структура

Колекцията от Чужди официални издания се състои от следните фондове:

 • -Издания на ООН и специализираните й организации;
 • -Издания на Европейския съюз;
 • -Издания на други организации;
 • -Официални издания на отделни държави.

Колекцията от Български официални издания включва:

 • – Фонд от български официални издания;
 • – Справочен фонд от:
  • Библиографии на официални издания;
  • Справочници.

Каталози

 • – Азбучен каталог на чуждите официални издания;
 • – Систематичен каталог по схемата на ООН;
 • – Каталог на Справочния фонд към отдела;
 • – Регистрационна картотека на официалните продължаващи издания;
 • – Картотека на годишниците;
 • – Каталог на българските служебни издания, подлежащи на групова обработка.

Достъп

Достъпът до колекцията се осъществява в комплексния отдел “Официални издания” и Читалня № 9.

Работното време на отдела е: понеделник – петък: 8.30 ч.- 17.00 ч.

Услуги за читателите, които се предлагат в отдела:

 • На читателите се предоставя безплатно ползване на Интернет за издирване на документи и информация в страниците на международните организации.
 • Извършват се всички видове устни справки, отговарящи по съдържание на фондовете и функциите на отдела.
 • Издирва се фактографска информация по документалните източници, налични във фонда и по електронните ресурси, достъпни в Интернет.
 • Копия на документи на международните организации от Интернет се предоставят на читателите безплатно.

Отделът предоставя документи и информация на потребители от цялата страна чрез системата за междубиблиотечно книгозаемане и справки по телефона.

Благодарение на добре поддържани контакти със структури (представителства, институции, информационни центрове и др.), работещи в системата на международните организации в страната, се извършва адекватно пренасочване на читатели за документи и информация.