ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ДЕПОЗИРАНЕ НА ЕКЗЕМПЛЯРИ ОТ ПЕЧАТНИ И ДРУГИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Обн. ДВ. бр.26 от 12 Март 2002г., изм. ДВ. бр.96 от 30 Ноември 2005г.

Депозирането се извършва в отдел “Депозиране, набавяне и регистрация на национална книжнина”

02/9183 140, 02/9183 139

Работно време
8.00 – 17.30

 

В А Ж Н О !

Уважаеми автори/издатели,

Отговаряйки за изпълнението на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведениия и за обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги (ЗЗДПДПОРДМУ), Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий” ви уведомява, че съгласно чл. 2б, ал.2 от Закона за развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ) и необходимостта от регистрация на лицата, придобили образователна и научна степен „доктор” и/или научна степен „доктор на науките”, на защитените дисертационни трудове, и на лицата на академични длъжности в Република България в Регистъра на академичния състав на Република България към Националния център за информация и документация, депозираните със закъснение документи в библиотеката, ще бъдат обработени и видими в електронния каталог COBISS+ по общия ред на постъпилите по депозит документи.

За нуждите на електронния каталог е необходимо закъснелите документите да бъдат придружени със следната информация: три имена, година на раждане, научна степен/академична длъжност, област на знание за лицата с интелектуална отговорност (автори, съставители, редактори и т.н.).

За връзка: l.savcheva@nationallibrary.bg

Депозитен списък № 50 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 49 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 48 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 47 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 46 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 45 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 44 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 43 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 42 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 41 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 40 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 39 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 38 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 37 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 36 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 35 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 34 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 33 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 32 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 31 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 30 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 29 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 28 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 27 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 26 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 25 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 24 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 23 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 22 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 21 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 20 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 19 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 18 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 17 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 16 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 15 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 14 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 13 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 12 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 11 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 10 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 9 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 8 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 7 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 6 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 5 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 4 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 3 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 2 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 1 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 48 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 47 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 46 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 45 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 44 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 43 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 42 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 41 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 40 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 39 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 38 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 37 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 36 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 35 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 34 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 33 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 32 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 31 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 30 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 29 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 28 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 27 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 26 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 25 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 24 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 23 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 22 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 21 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 20 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 19 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 18 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 17 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 16 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 15 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 14 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 13 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 12 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 11 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 10 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 9 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 8 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 7 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 6 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 5 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 4 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 3 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 2 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 1 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 49 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 48 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 47 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 46 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 45 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 44 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 43 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 42 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 41 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 40 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 39 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 38 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 37 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 36 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 35 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 34 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 33 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 32 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 31 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 30 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 29 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 28 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 27 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 26 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 25 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 24 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 23 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 22 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 21 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 20 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 19 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 18 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 17 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 16 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 15 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 14 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 13 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 12 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 11 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 10 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 9 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 8 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 7 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 6 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 5 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 4 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 3 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 2 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 1 на текущо регистрираните книги

Депозитен списък № 51 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 50 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 49 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 48 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 47 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 46 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 45 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 44 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 43 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 42 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 41 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 40 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 39 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 38 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 37 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 36 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 35 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 34 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 33 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 32 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 31 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 30 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 29 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 28 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 27 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 26 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 25 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 24 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 23 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 22 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 21 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 20 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 19 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 18 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 17 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 16 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 15 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 14 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 13 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 12 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 11 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 10 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 9 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 8 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 7 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 6 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 5 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 4 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 3 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 2 на текущо регистрираните книги
Депозитен списък № 1 на текущо регистрираните книги

Депозитен списък № 51/2017 г. на текущо постъпилите книги
Депозитен списък № 50/2017 г. на текущо постъпилите книги
Депозитен списък № 49/2017 г. на текущо постъпилите книги
Депозитен списък № 48/2017 г. на текущо постъпилите книги
Депозитен списък № 47/2017 г. на текущо постъпилите книги
Депозитен списък № 46/2017 г. на текущо постъпилите книги
Депозитен списък № 45/2017 г. на текущо постъпилите книги
Депозитен списък № 44/2017 г. на текущо постъпилите книги
Депозитен списък № 43/2017 г. на текущо постъпилите книги
Депозитен списък № 42/2017 г. на текущо постъпилите книги
Депозитен списък № 41/2017 г. на текущо постъпилите книги
Депозитен списък № 40/2017 г. на текущо постъпилите книги
Депозитен списък № 39/2017 г. на текущо постъпилите книги
Депозитен списък № 38/2017 г. на текущо постъпилите книги
Депозитен списък № 37/2017 г. на текущо постъпилите книги
Депозитен списък № 36/2017 г. на текущо постъпилите книги
Депозитен списък № 35/2017 г. на текущо постъпилите книги
Депозитен списък № 34/2017 г. на текущо постъпилите книги
Депозитен списък № 33/2017 г. на текущо постъпилите книги
Депозитен списък № 32/2017 г. на текущо постъпилите книги
Депозитен списък № 31/2017 г. на текущо постъпилите книги
Депозитен списък № 30/2017 г. на текущо постъпилите книги
Депозитен списък № 29/2017 г. на текущо постъпилите книги
Депозитен списък № 28/2017 г. на текущо постъпилите книги
Депозитен списък № 27/2017 г. на текущо постъпилите книги
Депозитен списък № 26/2017 г. на текущо постъпилите книги
Депозитен списък № 25/2017 г. на текущо постъпилите книги
Депозитен списък № 24/2017 г. на текущо постъпилите книги
Депозитен списък № 23/2017 г. на текущо постъпилите книги
Депозитен списък № 22/2017 г. на текущо постъпилите книги
Депозитен списък № 21/2017 г. на текущо постъпилите книги
Депозитен списък № 20/2017 г. на текущо постъпилите книги
Депозитен списък № 19/2017 г. на текущо постъпилите книги
Депозитен списък № 18/2017 г. на текущо постъпилите книги
Депозитен списък № 17/2017 г. на текущо постъпилите книги
Депозитен списък № 16/2017 г. на текущо постъпилите книги
Депозитен списък № 15/2017 г. на текущо постъпилите книги
Депозитен списък № 14/2017 г. на текущо постъпилите книги
Депозитен списък № 13/2017 г. на текущо постъпилите книги
Депозитен списък № 12/2017 г. на текущо постъпилите книги
Депозитен списък № 11/2017 г. на текущо постъпилите книги
Депозитен списък № 10/2017 г. на текущо постъпилите книги
Депозитен списък № 9/2017 г. на текущо постъпилите книги
Депозитен списък № 8/2017 г. на текущо постъпилите книги
Депозитен списък № 7/2017 г. на текущо постъпилите книги
Депозитен списък № 6/2017 г. на текущо постъпилите книги
Депозитен списък № 5/2017 г. на текущо постъпилите книги
Депозитен списък № 4/2017 г. на текущо постъпилите книги
Депозитен списък № 3/2017 г. на текущо постъпилите книги
Депозитен списък № 2/2017 г. на текущо постъпилите книги
Депозитен списък № 1/2017 г. на текущо постъпилите книги
Депозитен списък № 25/2016 г. на текущо постъпилите книги
Депозитен списък № 26/2016 г. на текущо постъпилите книги
Депозитен списък № 27/2016 г. на текущо постъпилите книги
Депозитен списък № 28/2016 г. на текущо постъпилите книги
Депозитен списък № 29/2016 г. на текущо постъпилите книги
Депозитен списък № 30/2016 г. на текущо постъпилите книги
Депозитен списък № 31/2016 г. на текущо постъпилите книги
Депозитен списък № 32/2016 г. на текущо постъпилите книги
Депозитен списък № 33/2016 г. на текущо постъпилите книги
Депозитен списък № 34/2016 г. на текущо постъпилите книги
Депозитен списък № 35/2016 г. на текущо постъпилите книги
Депозитен списък № 36/2016 г. на текущо постъпилите книги
Депозитен списък № 37/2016 г. на текущо постъпилите книги
Депозитен списък № 38/2016 г. на текущо постъпилите книги
Депозитен списък № 39/2016 г. на текущо постъпилите книги
Депозитен списък № 40/2016 г. на текущо постъпилите книги
Депозитен списък № 41/2016 г. на текущо постъпилите книги
Депозитен списък № 42/2016 г. на текущо постъпилите книги
Депозитен списък № 43/2016 г. на текущо постъпилите книги
Депозитен списък № 44/2016 г. на текущо постъпилите книги
Депозитен списък № 45/2016 г. на текущо постъпилите книги
Депозитен списък № 46/2016 г. на текущо постъпилите книги
Депозитен списък № 47/2016 г. на текущо постъпилите книги
Депозитен списък № 48/2016 г. на текущо постъпилите книги
Депозитен списък № 49/2016 г. на текущо постъпилите книги
Депозитен списък № 50/2016 г. на текущо постъпилите книги
Депозитен списък № 51/2016 г. на текущо постъпилите книги
Списък № 47 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 46 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 45 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 44 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 43 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 42 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 41 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 40 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 39 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 38 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 37 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 36 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 35 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 34 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 33 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 32 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 31 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 30 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 29 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 28 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 27 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 26 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 25 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 24 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 23 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 22 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 21 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 20 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 19 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 18 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 17 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 16 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 15 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 14 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 13 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 12 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 11 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 10 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 9 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 8 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 7 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 6 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 5 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 4 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 3 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 2 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 1 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 48 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 47 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 46 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 45 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 44 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 43 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 42 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 41 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 40 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 39 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 38 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 37 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 36 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 35 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 34 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 33 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 32 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 31 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 30 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 29 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 28 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 27 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 26 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 25 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 24 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 23 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 22 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 21 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 20 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 19 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 18 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 17 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 16 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 15 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 14 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 13 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 12 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 11 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 10 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 9 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 8 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 7 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 6 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 5 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 4 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 3 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 2 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 1 на текущо регистрираните периодични издания

Списък № 49 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 48 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 47 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 46 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 45 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 44 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 43 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 42 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 41 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 40 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 39 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 38 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 37 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 36 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 35 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 34 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 33 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 32 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 31 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 30 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 29 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 28 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 27 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 26 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 25 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 24 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 23 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 22 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 21 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 20 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 19 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 18 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 17 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 16 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 15 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 14 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 13 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 12 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 11 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 10 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 9 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 8 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 7 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 6 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 5 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 4 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 3 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 2 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 1 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 51 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 50 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 49 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 48 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 47 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 46 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 45 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 44 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 43 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 42 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 41 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 40 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 39 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 38 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 37 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 36 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 35 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 34 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 33 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 32 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 31 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 30 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 29 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 28 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 27 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 26 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 25 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 24 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 23 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 22 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 21 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 20 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 19 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 18 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 17 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 16 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 15 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 14 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 13 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 12 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 11 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 10 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 9 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 8 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 7 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 6 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 5 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 4 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 3 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 2 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 1 на текущо регистрираните периодични издания
Списък № 51 на текущо депозирани периодичните издания
Списък № 50 на текущо депозирани периодичните издания
Списък № 49 на текущо депозирани периодичните издания
Списък № 48 на текущо депозирани периодичните издания
Списък № 47 на текущо депозирани периодичните издания
Списък № 46 на текущо депозирани периодичните издания
Списък № 45 на текущо депозирани периодичните издания
Списък № 44 на текущо депозирани периодичните издания
Списък № 43 на текущо депозирани периодичните издания
Списък № 42 на текущо депозирани периодичните издания
Списък № 41 на текущо депозирани периодичните издания
Списък № 40 на текущо депозирани периодичните издания
Списък № 39 на текущо депозирани периодичните издания
Списък № 38 на текущо депозирани периодичните издания
Списък № 37 на текущо депозирани периодичните издания
Списък № 36 на текущо депозирани периодичните издания
Списък № 35 на текущо депозирани периодичните издания
Списък № 34 на текущо депозирани периодичните издания
Списък № 33 на текущо депозирани периодичните издания
Списък № 32 на текущо депозирани периодичните издания
Списък № 31 на текущо депозирани периодичните издания
Списък № 30 на текущо депозирани периодичните издания
Списък № 29 на текущо депозирани периодичните издания
Списък № 28 на периодичните издания, депозирани от 6 до 12 юли 2017 г.
Списък № 27 на периодичните издания, депозирани от 28 юни до 5 юли 2017 г.
Списък № 26 на периодичните издания, депозирани от 22 до 28 юни 2017 г.
Списък № 25 на периодичните издания, депозирани от 15 до 21 юни 2017 г.
Списък № 24 на периодичните издания, депозирани от 08 до 14 юни 2017 г.
Списък № 23 на периодичните издания, депозирани от 1 до 7 юни 2017 г.
Списък № 22 на периодичните издания, депозирани от 25 до 31 май 2017 г.
Списък № 21 на периодичните издания, депозирани от 18 до 24 май 2017 г.
Списък № 20 на периодичните издания, депозирани от 11 до 17 май 2017 г.
Списък № 19 на периодичните издания, депозирани от 4 до 10 май 2017 г.
Списък № 18 на периодичните издания, депозирани от 27 април до 3 май 2017 г.
Списък № 17 на периодичните издания, депозирани от 20 до 26 април 2017 г.
Списък № 16 на периодичните издания, депозирани от 13 до 19 април 2017 г.
Списък № 15 на периодичните издания, депозирани от 6 до 12 април 2017 г.
Списък № 14 на периодичните издания, депозирани от 30 март до 5 април 2017 г.
Списък № 13 на периодичните издания, депозирани от 23 до 29 март 2017 г.
Списък № 12 на периодичните издания, депозирани от 16 до 22 март 2017 г.
Списък № 11 на периодичните издания, депозирани от 9 до 15 март 2017 г.
Списък № 10 на периодичните издания, депозирани от 2 до 8 март 2017 г.
Списък № 9 на периодичните издания, депозирани от 23 февруари до 1 март 2017 г.
Списък № 8 на периодичните издания, депозирани от 16 до 22 февруари 2017 г.
Списък № 7 на периодичните издания, депозирани от 9 до 15 февруари 2017 г.
Списък № 6 на периодичните издания, депозирани от 2 до 8 февруари 2017 г.
Списък № 5 на периодичните издания, депозирани от 26 януари до 1 февруари 2017 г.
Списък № 4 на периодичните издания, депозирани от 19 до 25 януари 2017 г.
Списък № 3 на периодичните издания, депозирани от 12 до 18 януари 2017 г.
Списък № 2 на периодичните издания, депозирани от 5 до 11 януари 2017 г.
Списък № 1 на периодичните издания, депозирани от 22 декември 2016 до 4 януари 2017 г.
Списък № 1 на периодичните издания, депозирани от 04 януари 2016 г. до 07 януари 2016 г.
Списък № 2 на периодичните издания, депозирани от 08 януари 2016 г. до 14 януари 2016 г.
Списък № 3 на периодичните издания, депозирани от 15 януари 2016 г. до 21 януари 2016 г.
Списък № 4 на периодичните издания, депозирани от 22 януари 2016 г. до 28 януари 2016 г.
Списък № 5 на периодичните издания, депозирани от 29 януари 2016 г. до 04 февруари 2016 г.
Списък № 6 на периодичните издания, депозирани от 05 февруари 2016 г. до 11 февруари 2016 г.
Списък № 7 на периодичните издания, депозирани от 12 февруари 2016 г. до 18 февруари 2016 г.
Списък № 8 на периодичните издания, депозирани от 19 февруари 2016 г. до 25 февруари 2016 г.
Списък № 9 на периодичните издания, депозирани от 26 февруари 2016 г. до 03 март 2016 г.
Списък № 10 на периодичните издания, депозирани от 04 март 2016 г. до 10 март 2016 г.
Списък № 11 на периодичните издания, депозирани от 11 март 2016 г. до 17 март 2016 г.
Списък № 12 на периодичните издания, депозирани от 18 март 2016 г. до 24 март 2016 г.
Списък № 13 на периодичните издания, депозирани от 25 март 2016 г. до 31 март 2016 г.
Списък № 14 на периодичните издания, депозирани от 01 април 2016 г. до 07 април 2016 г.
Списък № 15 на периодичните издания, депозирани от 08 април 2016 г. до 14 април 2016 г.
Списък № 16 на периодичните издания, депозирани от 15 април 2016 г. до 21 април 2016 г.
Списък № 17 на периодичните издания, депозирани от 22 април 2016 г. до 28 април 2016 г.
Списък № 18 на периодичните издания, депозирани от 29 април 2016 г. до 05 май 2016 г.
Списък № 19 на периодичните издания, депозирани от 06 май 2016 г. до 12 май 2016 г.
Списък № 20 на периодичните издания, депозирани от 13 май 2016 г. до 19 май 2016 г.
Списък № 21 на периодичните издания, депозирани от 20 май 2016 г. до 26 май 2016 г.
Списък № 22 на периодичните издания, депозирани от 27 май 2016 г. до 02 юни 2016 г.
Списък № 23 на периодичните издания, депозирани от 03 юни 2016 г. до 09 юни 2016 г.
Списък № 24 на периодичните издания, депозирани от 09 юни 2016 г. до 15 юни 2016 г.
Списък № 25 на периодичните издания, депозирани от 16 юни 2016 г. до 22 юни 2016 г.
Списък № 26 на периодичните издания, депозирани от 23 юни 2016 г. до 29 юни 2016 г.
Списък № 27 на периодичните издания, депозирани от 30 юни 2016 г. до 06 юли 2016 г.
Списък № 28 на периодичните издания, депозирани от 07 юли 2016 г. до 13 юли 2016 г.
Списък № 29 на периодичните издания, депозирани от 14 юли 2016 г. до 20 юли 2016 г.
Списък № 30 на периодичните издания, депозирани от 21 юли 2016 г. до 27 юли 2016 г.
Списък № 31 на периодичните издания, депозирани от 28 юли 2016 г. до 03 август 2016 г.
Списък № 32 на периодичните издания, депозирани от 04 август 2016 г. до 10 август 2016 г.
Списък № 33 на периодичните издания, депозирани от 11 август 2016 г. до 17 август 2016 г.
Списък № 34 на периодичните издания, депозирани от 18 август 2016 г. до 24 август 2016 г.
Списък № 35 на периодичните издания, депозирани от 25 август 2016 г. до 31 август 2016 г.
Списък № 36 на периодичните издания, депозирани от 01 септември 2016 г. до 07 септември 2016 г.
Списък № 37 на периодичните издания, депозирани от 08 септември 2016 г. до 14 септември 2016 г.
Списък № 38 на периодичните издания, депозирани от 15 септември 2016 г. до 21 септември 2016 г.
Списък № 39 на периодичните издания, депозирани от 22 септември 2016 г. до 28 септември 2016 г.
Списък № 40 на периодичните издания, депозирани от 29 септември 2016 г. до 05 октомври 2016 г.
Списък № 41 на периодичните издания, депозирани от 06 октомври 2016 г. до 12 октомври 2016 г.
Списък № 42 на периодичните издания, депозирани от 13 октомври 2016 г. до 19 октомври 2016 г.
Списък № 43 на периодичните издания, депозирани от 20 октомври 2016 г. до 26 октомври 2016 г.
Списък № 44 на периодичните издания, депозирани от 27 октомври 2016 г. до 02 ноември 2016 г.
Списък № 45 на периодичните издания, депозирани от 03 ноември 2016 г. до 09 ноември 2016 г.
Списък № 46 на периодичните издания, депозирани от 10 ноември 2016 г. до 16 ноември 2016 г.
Списък № 47 на периодичните издания, депозирани от 17 ноември 2016 г. до 23 ноември 2016 г.
Списък № 48 на периодичните издания, депозирани от 24 ноември 2016 г. до 30 ноември 2016 г.
Списък № 49 на периодичните издания, депозирани от 01 декември 2016 г. до 07 декември 2016 г.
Списък № 50 на периодичните издания, депозирани от 08 декември 2016 г. до 14 декември 2016 г.
Списък № 51 на периодичните издания, депозирани от 15 декември 2006 г. до 21 декември 2016 г.