Проект BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики – Фаза 2”

Проект BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики – Фаза 2” се изпълнява в периода януари 2020 г. – декември 2023 г. Проектът се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове

Бенефициент: Министерство на образованието и науката

За повече информация: https://praktiki.mon.bg/