Издания на НБКМ

ЗА ПОКУПКА НА КНИГА – КОНТАКТИ И ИНФОРМАЦИЯ:

Росица Владимирова – тел. 9183 136; GSM: 0885643171
e-mail: R.Vladimirova@nationallibrary.bg
rosicavladimirova@abv.bg

Можете да изпращате сумите по сметка:

IBAN сметка: BG20UNCR76303100112993,
BIC код: UNCRBGSF, Уникредит Булбанк, Бизнес център София Батенберг, 1000 София

 

Пътят към книгите. Увод в библиографията

Корица

Фототипното издание излиза по случай 120-годишнината на именития учен, библиограф и литературовед. Книгата е полезно пособие за студенти и за преподаватели, както и за всички, които се вълнуват от пътуването на книгите към читателите.

Автор: Тодор Боров

ISBN: 978-954-523-180-3

Цена: 15,00 лв.


Александър Шурбанов: Биобиблиография

Корица

Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ издава настоящия биобиблиографски указател по повод 80-годишния юбилей на учения, писателя и поета проф. Александър Шурбанов и го посвещава на неговата богата научна и художественотворческа дейност.

Разделите в указателя отразяват многообразието на изследователските и поетическите търсения на Александър Шурбанов. Включени са монографии, студии, статии в научни списания и сборници в областта на литературната теория и критика, преводи, а също самостоятелни книги, антологии, периодични издания със стихове и есета. Отделено е място на преводи на негови произведения, интервюта и публикации за него.

Частта „Живот в дати“ проследява по-важните постижения и успехи в професионалната биография на проф. Шурбанов, а текстовете от проф. Евгения Панчева и доц. Марин Бодаков осветляват многообразното му творчество.

Изданието е реализирано с финансовата подкрепа на Министерството на културата.

Съставители: Юлия Карадачка-Симеонова, Евелина Стойнева, Величка Шардина, Росица Яначкова, Теодора Драгнева, Ирина Илиева, Надя Петрова, Анна Александрова, Стефка Кърджалийска, Красимира Стойнова

ISBN: 978-954-523-182-7

Страници: 220 + 18 сн. приложение

Цена: 10,00 лв.

 

Приноси към българската ориенталистика. 100 години отдел „Ориенталски сбирки на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“

Юбилеен сборник

Корица

Сборникът „Приноси към българската ориенталистика. 100 години отдел „Ориенталски сбирки на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ включва 12 статии от сътрудници на настоящия отдел „Ориенталски сбирки“ към Националната библиотека, написани специално за 110-годишнината от учредяването на отдела. Към изданието е подготвена и библиография с трудове на сътрудниците на отдела от неговото основаване до днес.

Изданието е реализирано с финансовата подкрепа на Министерството на културата.

Съставители: Анка Стоилова, Невена Граматикова, Румен Ковачев

ISBN: 978-954-523-178-0

Страници: 448

Цена: 29,00 лв.

 

Слово с четка и длето. Произведения на изкуството, дарени на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“

Корица

Изданието e реализирано с финансовата подкрепа на Министерството на културата. В него са включени 71 творби от областта на живописта, графиката и скулптурата, някои от които се показват за пръв път пред публика.

Съставители: Красимира Александрова, Румяна Петрова, Мария Стефанова

ISBN: 978-954-523-174-2

Страници: 84

Цена: 25.00 лв.

 

150 години „Ружица“ и „Пчелица“

Корица

Фототипното издание „150 години „Ружица и „Пчелица“ се посвещава на приноса на Славейков за разширяването на социалния кръгозор на българската жена и утвърждаването на отговорната ѝ роля в семейството и обществото и на конструирането на гражданската идентичност на българското дете.

Издадени преди 150 години и превърнали се в изключителна рядкост, списанията на Славейков са обединени в тома „150 години „Ружица и „Пчелица“, подходящ за библиофили, изследователи на Българското възраждане и историята на периодичния печат в България, филолози, докторанти и за онези, които се интересуват от делото на Петко Р. Славейков.

Съставители: Красимира Александрова, Ваня Аврамова, Бояна Минчева

ISBN: 978-954-523-179-7

Цена: 12,00 лв.

 

„Мъдрост с храброст в едино“
Каталог на изложба, посветена на 200-годишнината от рождението на Георги Стойков Раковски

Корица

В пълноцветния каталог от изложбата, посветена на Г. С. Раковски, са представени всички документи, включени в нея. Това са писма, позив към българския народ, списък с участниците в Първата българска легия, чернови на „Горски пътник“, множество редки фотографии и др. от фонда на Националната библиотека. Обем на каталога: 64 страници.

Съставители: Милена Илиева Тафрова, Марина Яниславова Иванова, Йоанна Стоянова Маркова

ISBN: 978-954-523-175-9

Цена: 12,00 лв.

Цена на комплект с „Из документалната наследство на Георги С. Раковски“: 25,00 лв.

 

Из документалното наследство на Георги С. Раковски

Корица

В подготвения том са подбрани 33 документа, групирани в три дяла, озаглавени „Документални материали с биографични данни за Георги С. Раковски“, „Кореспонденция“ и „Дейност“. Автор на предговора е Руслан Иванов. Житието, спомените за страданията в затворите в османската столица, удостоверенията за сръбско и руско поданство, паспорт за пътуване, списъкът на оръжието и вещите на Г. С. Раковски и др. са сред документите с биографичен характер в първия дял на изданието. Във втория дял са включени писма от Г. С. Раковски до Иван Степанович Иванов, Иван Касабов, Иван Кишелски, Иван Кулин, до баща му Стойко Попович и др. Третият дял включва план за освобождението на България, ръкописи, бележници и други важни документи, осветляващи разностранната дейност на Раковски. Изданието на документи по повод 200-годишнината от рождението на великия българин може да послужи на студенти, докторанти и тесни специалисти като ценен изворов материал при изследванията на епохата на Възраждането и живота и делото на Георги Стойков Раковски. Също така сборникът е отворен към широк кръг читатели, които обичат историческата наука.

Съставители: Руслан Богомилов Иванов, Милена Илиева Тафрова, Марина Яниславова Иванова, Нора Тодорова Кавалджиева-Пенева

ISBN: 978-954-523-176-6

Цена 15,00 лв.

Цена на комплект с „Мъдрост с храброст в едино“: 25,00 лв.

Полски автори, преведени на български език. Библиографски указател 2009–2020 = Autorzy polscy w przekładzie na język bułgarski. Przewodnik bibliograficzny 2009–2020

Корица

Указателят продължава задълбочената работа, започната с предишния библиографски указател „Полски автори, преведени на български език 1864–2008“ (2009). Предговорът е на доц. д-р Елена Янакиева. Разкрити и описани са 1025 документа. Включени са всички издирени по библиографски път книги, сборници и материали в периодичния печат за периода, както и издадените след средата на 2008 г., които са останали извън обхвата на предходния указател. Новото в изданието са публикациите от български вестници, включително всекидневници. Снимковото приложение включва корици на книги, издадени през периода. Чрез публикациите от периодичните издания е възможно да се реконструира рецепцията на полската литература и култура у нас и да се илюстрират полско-българските дипломатически и политически връзки. Библиографският указател е реализиран с подкрепата на Полския културен институт в София и е на български език.

Съставители: Евелина Стойнева, Мая Димитрова и Юлия Карадачка-Симеонова

ISBN: 978-954-523-170-4

Цена: 15.00 лв.

 

„КРАТЪК КАТАЛОГ на източните ръкописи, съхранявани в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”
Том ІІ: OP 201–OP 500

“BRIEF CATALOGUE of THE ORIENTAL MANUSCRIPTS PRESERVED IN St. St. CYRIL AND METHODIUS NATIONAL LIBRARY”
VOLUME ІІ: OP 201–OP 500

Корица

Описани са 631 ръкописа, 531 от които са арабски, 13 – персийски и 87 – османотурски. Описанията са подредени по възходящ ред на сигнатурите, като номерацията на описание е продължаваща от първия том.

Съставители: Анка Стоилова, Невена Граматикова, Зорка Иванова

Compiled by Anka Stoilova, Nevena Gramatikova, Zorka Ivanova

ISBN: 978-954-523-166-7

Цена: 22 лв.

Price: 22 BGN

 

Библиотеките в условия на COVID-19: Препоръки за безопасност на персонала и дезинфекция на библиотечни документи

Libraries and COVID-19: Guidelines for staff safety and disinfection of library documents

Корица

В изданието са разработени и систематизирани препоръки за прилагането на различни методи при почистване и дезинфекция на документи в библиотечна среда. Препоръките са базирани на изследвания, предоставени от медицинските и научните общности относно COVID-19.

Автори: Красимира Александрова, Ивайла Богданова-Иванова, Наталия Владинова

Аuthors: Krassimira Aleksandrova, Ivayla Вogdanova-Ivanova, Natalia Vladinova

ISBN: 978-954-523-168-1

Цена: 8.00 лв.

Price: 8.00 BGN

 

„Приписки в българските старопечатни книги (1806−1878). Ч. 2 (1851−1865)“

Корица

Изданието и е реализирано с финансовата подкрепа на Министерството на културата. То е втора част на документалния сборник „Приписки в българските старопечатни книги“ (1806–1878) от 2013 г. Настоящата втора част е с хронологичен обхват 1851–1865г. За този почти три пъти по-малък времеви период, в сравнение с първата част, броят на включените книги е 353, т.е. с двеста повече.

Съставител и уводни думи: Росица Кирилова

ISBN: 978-954-523-172-8

Цена: 15.00 лв.

Price: 15.00 BGN

 

„Списание БИБЛИОТЕКА. Тематичен указател 2006–2018”

Корица

Съставители: Анелия Иванова, Бойка Първанова, Веска Златева, Румяна Николова

Предговор

Цена: 10.00 лв.


„Опис на документите за стопанската история на България, запазени в Българския исторически архив на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”. Част първа (1648–1879)

Корица

Съставител: Вера Василева

Цена: 16.00 лв.


„Благотворителност и култура на дарителството“. Доклади от Международна научна конференция, посветена на 140 години от основаването на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, 10–11 декември 2018 г., София

Корица

Съставители: доц. д-р Красимира Александровадоц. д-р Антоанета Тотоманова

Рецензия

Цена: 12.00 лв.

„Съкровищница. 140 години Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий”

Корица

Юбилеен албум на български и на английски език

Съставители: Анка Стоилова, Бояна Минчева, Елена Узунова, Нона Петкова, Росица Кирилова, Руслан Иванов, Севдийе Али

Дизайн: Виктор Паунов

Фотограф: Иван Добромиров

Цена: 30.00 лв.


ИСТОРИЯ НА НАРОДНАТА БИБЛИОТЕКА „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ 1944–1978
Корица

Настоящото е-издание е посветено на 140 години от основаването на Националната библиотека и се осъществява благодарение преотстъпването на авторските права от Константинка Калайджиева.

Автор: Константинка Калайджиева

Изтегли PDF


„Непознатият Дамян Калфов“

Корица

Сборник с материали от конференцията, посветена на 130 години от рождението на писателя

Съвместно издание с Националния литературен музей

Съставител: Румяна Пенчева

Цена: 11.00 лв.


„История на Народната библиотека в София. По случай 50-годишнината ѝ 1879–1929“

Корица

Фототипно издание

Автор: Велико Йорданов

Цена: 7.60 лв.


„Универсална десетична класификация. Съкратено издание”

Корица

Съставителство, допълнения и превод: Александра Дипчикова, Антоанета Тотоманова

Цена: 40.00 лв.


“Арабските ръкописи. Методика на първичната обработка на фрагментите”

Корица

Автор: Анка Стоилова

Цена: 24.42 лв.

“Селски бит и изкуство в Софийско”

Корица

Автори: Ст. Л. Костов, Евдокия Петева-Филова

Фототипно издание

Книгата е издадена с финансовата подкрепа на Програма „Помощ за книгата” на Министерството на културата.

Цена: 15 лв.


Опис на ВИДИНСКИЯ САНДЖАК от първата четвърт на XVI в.

Корица

Автор: Румен Ковачев

Цена: 12 лв.


Никола Вапцаров Биобиблиография 1980–2009

Корица

Съставители: Снежана Коларова, Росица Пъкова,

Ефросина Ангелова-Пенкова, Елха Денева,

Мариана Максимова, Юлия Карадачка-Симеонова

Цена: 10 лв.


Дневници 1933–1992
Том І. 1933–1937; 1958–1966

Корица

Книгата е част от поредицата
Отминалото. Неизвестно за известните

Автор: Петър Динеков

Цена: 16,81 лв.


“Видове библиотеки при промяна на парадигмата на библиотечната теория и практика”

Корица

Автор: Анета Дончева

Цена: 5,45 лв.


Опис на славянските кирилски печатни книги от XVII век във фонда “Старопечатни, редки и ценни книги” на Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий”

Корица

Съставител: Росица Кирилова

Цена: 25,47 лв.


Болници за бедни и преселници в Дунавския вилает. Ежедневна и ежемесечна статистика

Корица

Автор: Стоянка Кендерова

Цена: 12,43 лв.


Без любов животът е една отвратителна безсъдържателност. Непознатият Антон Страшимиров

Корица

Книгата е част от поредицата
Отминалото. Неизвестно за известните

Автор: Антон Страшимиров

Цена: 12,75 лв.


Ловешки дамаскин. Новобългарски паметник от XVII век

Корица

Издадена с финансовата подкрепа на Министерството на културата на Република България в рамките на конкурс „Помощ за книгата“ 2013.

Автори:Олга Младенова и Боряна Велчева

Цена: 15,00 лв.


Приписки в българските старопечатни книги (1806-1878)

Корица

Съставител Росица Кирилова

Цена 14,40 лв.


„България в чуждата литература /Булгарика/” 2004-2005 г.

Корица

Цена 14,35 лв.

За справки: тел. 9183 152


Кратък каталог на източните ръкописи, съхранявани в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“. Том І ОР К 1–ОР К 18, ОР 1–ОР 200

Корица

Съставители: Стоянка Кендерова и Анка Стоилова

Цена: 12,00 лв.


Османотурски документи за историята на Унгария и унгарците XVII-XIX век. Опис

Корица

Съставител: Стоян Шиваров

Цена 5,00 лв.


Опис на славянските кирилски печатни книги от XIX в., съхранявани в колекцията „Старопечатни книги, редки и ценни издания“ на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“

Корица

Съставител: Бояна Минчева

Цена 5,41 лв.


„История и организация на достъпа до архивите”

Корица

Автор: Ралица Цветкова

Цена: 8,00 лв.


Български книги 1878-1944. Т. 10, Показалец на изданията, преведени от чужди езици

Корица

Цена: 5,00 лв.


Васил Левски. Библиография 1986-1993
Книги и единични листове 1994-2012

Корица

Цена 8,00 лв.


Речник на църковнославянския език”, том 2

Корица

Автор: архимандрит д-р Атанасий Бончев

Цена 25,00 лв.


„Из практиката на османската канцелария”

Корица

Сборник материали от международната конференция „Османските регистри – извор за историята на Балканите”, София, 23 октомври 2009 г.

Съставител и научен редактор: доц. д-р Румен Ковачев

Цена: 10,00 лв.


Път през годините”, том ІІІ. (Неиздадени спомени)

Корица

Автор: Константин Константинов

Цена: 10,00 лв.


Етрополската книжовна школа и Българският ХVІІ век

Корица

Цена: 17,00 лв


Факти и мистификации в старите текстове

Корица

Съставители: Боряна Христова и др.

Цена: 12,00 лв.