НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ISBN

Националната агенция за ISBN е официално представителство на международната система за стандартна номерация на книги ISBN (International Standard Book Number) за България. Дейността на Националната агенция за ISBN се осъществява на основата на   договорни отношения с Международната агенция за ISBN и съобразно Инструкция за организацията и дейността на Националната агенция за ISBN, стандарта БДС ISO 2108:2018. Информация и документация – Международна стандартна номерация на книги и приетите международни принципи.

Националната агенция за ISBN:

 • Регистрира български издатели на книги и други монографични издания в системата ISBN;
 • Присъжда ISBN за книги под печат (също и за книги на CD, DVD, e-books и  др.) на издатели, включени в системата ISBN;
 • Изпраща актуализирани данни за адресите на българските издатели в Международната агенция за ISBN в Лондон;
 • Поддържа Национален регистър на издаваните книги в България – публичен регистър с данни за заявените книги под печат, както и за адресите на издателствата в системата ISBN.

Какво е ISBN?

ISBN (International Standard Book Number) е уникална международна идентификационна система за номериране, която идентифицира всяка продуктова форма или издание на монографична публикация (независимо дали е в печатна или електронна форма), издадена или продуцирана от отделен издател.

Структура на ISBN

ISBN представлява поредица от цифри, като съдържа 13 елемента, структурирани в пет групи:

 • префикс – 978GS1 префикс за ISBN,
 • регистрационна група – идентифицира определена страна, географски регион или езикова област; определя се от Международната агенция за ISBN; на България са присъдени регистрационни групи 978-954 и 978-619,
 • регистрант – идентифицира конкретен издател; с различна дължина е в зависимост от обема на продукцията на издателя; присъжда се от Националната агенция за ISBN в съответствие с областите (диапазоните), определени от Международната агенция за ISBN; за България издателите могат да получат 2, 3, 4 и 5-цифров индивидуален код. Определен е и общ (споделен) код 978-954-799 и 978-619-188,
 • издание – идентифицира конкретен формат или издание на дадена монографична публикация. (пример: 978-619-XXXX-25),
 • контролна цифра – предназначена е да валидира номера (пример: 978-619-XXXX-25-0).

Предназначение и предимства на ISBN

ISBN служи за недвусмислената идентификация на всяка отделна продуктова форма (издание или формат) на дадена монографична публикация. Той е съдържателен код, който идентифицира издателя, както и конкретно заглавие, издание и формат. ISBN осигурява:

 • бърза и точна идентификация на монографичните издания;
 • улесняване на редица дейности, осъществявани от издатели, книготърговци, библиотеки, интернет търговци и други участници във веригата за доставки като поръчката, продажбата, абонамента, разпространението, контрола на наличностите и др. на монографичните издания;
 • подпомагане на търсенето, обмена и автоматизираната обработка на информацията за монографичните издания в световен мащаб;
 • способстване за регистрирането на монографичните издания в различни каталози и бази данни;
 • прецизиране на цитирането на научна литература;
 • генериране на баркод, въз основа на цифрите от номера.

Издания, на които се присъжда ISBN

В обхвата на стандарта за ISBN се включват публикации, които са монографични (т.е. еднократни публикации, не периодични или други продължаващи издания), имат текстово съдържание (или са предимно текстово-базирани) и са публично достъпни.

Това включва:

 • книги и брошури;
 • аудио книги на различни носители като касета, CD и др.;
 • електронни издания на книги (CD, DVD, e-books,);
 • дигитализирани копия на печатни издания;
 • картографски издания;
 • графични издания;
 • книги на Брайл;
 • издания със смесено съдържание, където основната част е текст;
 • преиздания и поредни издания;
 • филми и софтуер, предназначени за образователни или учебни цели.

Издания, на които не се присъжда ISBN

ISBN не се присъжда на:

 • продължаващи издания;
 • ноти;
 • дисертации и автореферати на дисертации;
 • стандарти и патенти;
 • карти и картички;
 • марки;
 • електронни съобщения и друга електронна кореспонденция;
 • уебсайт, домейн;
 • музикални звукозаписи;
 • софтуер, който не е предназначен за образователни или учебни цели;
 • лични документи;
 • игри;
 • рекламни (ефимерни) материали;
 • дневници, лексикони, бележници и други издания с преобладаващо празни страници, предназначени за попълване, а не за четене;
 • издания без заглавна страница и текст.

Правила за определянето на ISBN

Различен ISBN получава всяко отделно монографично издание, както и всяка отделна продуктова форма (отделно издание) на дадено монографично издание – различен формàт, различен информационен носител или различно съдържание.

 

Определянето на отделен или нов ISBN се налага в случаите на настъпване на промяна на съдържанието или формàта на едно монографично издание като:

 • различна подвързия на печатните издания и промяна на подвързията (напр. мека или твърда корица, луксозно издание);
 • промяна на съдържанието на изданието (напр. 2-ро, 3-то или друго поредно, както и променено или допълнено издание);
 • различен носител на информация и неговата промяна (печатен, CD-ROM, онлайн, микроформа, аудиокнига);
 • различни формати на електронна книга и промяна на формата (pdf, ePub и др.);
 • различни заглавия и преиздаване под ново заглавие;
 • издания с различни издатели и промяна на издателя;
 • издания на различни езици и промяна на езика на изданието;
 • отделно издание и комплект (том и комплект томове) носят различен ISBN;
 • издания, които излизат самостоятелно и когато излизат като част от серия носят различен ISBN.

 

Присъденият ISBN е валиден и не се налага определянето на отделен номер в следните случаи:

 • издаване на допълнителен тираж на дадено издание без промяна на неговия формат или съдържание;
 • промяна в цената;
 • промяна в цветовото или графичното оформление на корицата;
 • поръчкови издания (Print-on-Demand съкратено POD), когато съдържанието се персонализира или се променя за нуждите на отделния ползвател.

ЗАБ.: Присъдените ISBN номера не се заменят или отменят, затова заявките за номер следва да се изпращат, когато има сигурност, че дадено издание действително ще бъде издадено.

Къде се поставя ISBN в изданието?

 • За печатни издания – ISBN се отпечатва на гърба на заглавната страница след знака за Copyright, в издателското каре, както и над баркода на 4 корица;
 • За издания на CD, DVD – ISBN се публикува на началната страница или на страницата, на която е отбелязан Copyright, на етикета на информационния носител или на кутията;
 • За онлайн издания – ISBN се публикува на видно място на началната страница, на заглавния екран на публикацията или на страницата, на която е отбелязан Copyright.

ЗАБ.: ISBN трябва да се отпечата в изданието, независимо от това дали то притежава баркод.

Условия за получаване на ISBN

ISBN може да получи всяко физическо или юридическо лице, отговарящо на условията в Инструкция за организацията и дейността на Националната агенция за ISBN (т. V). За това са предвидени следните две възможности:

 
Регистрация в системата ISBN

Регистрацията се прави само за лица или организации, планиращи издаването на повече от една книга и се извършва с първата подготвена за издаване книга. При регистрацията, на издателя се определя издателски идентификатор (код), даващ възможност за ползване на определен брой отделни ISBN номера, които се присъждат от Националната агенция за ISBN последователно.  Подходящият за издателството код се определя съобразно обема на планираната издателска продукция. След изчерпване на ISBN номерата от кода, на издателя се присъжда нов код с нови ISBN номера.

За издателския идентификатор (код) се заплаща такса, съгласно Постановление № 268 на Министерски съвет от 2 октомври 2015 г. (обн. ДВ, бр. 78 от 9 октомври 2015 г.). Таксата е диференцирана, съобразно големината на кода, както следва:

– за петцифрени кодове (съдържат 10 ISBN номера от 0 до 9) – 5 лв.;

– за четирицифрени кодове (съдържат 100 ISBN номера от 00 до 99) – 11 лв.;

– за трицифрени кодове (съдържат 1000 ISBN номера от 000 до 999) – 26 лв.;

– за двуцифрени кодове (съдържат 10 000 ISBN номера от 0000 до 9999) – 44 лв.

Таксата се заплаща след подаването на необходимите за регистрацията документи и тяхното преглеждане от Националната агенция за ISBN! Плащането може да стане по банков път (сметката се предоставя от Агенцията) или на място в Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”.

 
Еднократно определяне на ISBN номер

Лица или организации, издаващи само една книга и непланиращи други издания в близко бъдеще получават еднократно ISBN номер за конкретното издание от така наречения общ (споделен) код, без регистрация в системата и без заплащане на такса.

Документи, необходими за регистрацията на издател в системата ISBN

 1. Регистрационна карта за присъждане на издателски идентификатор (код) ISBN Приложение 1  или 1А или 1В (различно е в зависимост от правната форма на издателя) – попълва се в един екземпляр, подписан саморъчно от отговорното лице на издателството:
  •    Приложение 1 – попълва се от юридически лица, институции  и физически лица (ЕТ), които извършват издателска дейност
  •    Приложение 1А – попълва се от физически лица с БУЛСТАТ, които извършват издателска дейност
  •    Приложение 1В – попълва се от физически лица, самостоятелно издаващи собствените си книги (автор-издател)
 2. Копие от документ, който идентифицира името на издателя – за юридически лица и физически лица (ЕТ) – копие от Търговския регистър или от актуално състояние от съда, както и копие от документ за запазена марка, ако има такава; за самоосигуряващи се лица с Булстат – копие от удостоверение за Булстат;
 3. Регистрационна карта за присъждане на ISBN за издание Приложение 2;
 4. Заглавна страница на книгата, на която е посочен издател, местоиздаване и година на издаване; за автор-издатели и гръб на заглавната страница със знак за Copyright като автор и знак за Copyright като издател;
 5. Копие от платежно нареждане за платена държавна такса за получаване на издателски идентификатор (код) в системата ISBN (предоставя се след преглед от Агенцията на документите по т. 1-4).

 

Документите могат да бъдат изпратени по електронна поща (isbn@nationallibrary.bg, isbn_nl@abv.bg), с обикновено писмо или подадени на място в Националната агенция за ISBN в Националната библиотека Св. Св. Кирил и Методий” (стая 72).

След регистрацията на издателя, поредни ISBN номера за следващите издания се определят безплатно с попълването само на Приложение 2, изпратено по един от гореописаните начини. За издатели, които имат потребителски профил в Национален регистър на издаваните книги в България, заявки за присъждане на поредни ISBN номера могат да се правят и онлайн в Регистъра.

При настъпване на последващи промени в предоставената при регистрацията информация за издателя, той е длъжен да я актуализира чрез попълване и подаване на Регистрационна карта за актуализиране на данни на регистриран издател. Информацията задължително се актуализира при присъждането на пореден издателски идентификатор (код).

ЗАБ.:Заявките за присъждане на ISBN номер се подават не повече от 6 месеца преди издаването на книгите!

Документи, необходими за еднократно получаване на ISBN номер в общ (споделен) код

 1. Регистрационна карта за присъждане на ISBN в общ код Приложение 1Б;
 2. Документ, който идентифицира името на издателя – представя се от юридически лица и физически лица (ЕТ) и е копие от Търговския регистър или от актуално състояние от съда;
 3. Регистрационна карта за присъждане на ISBN за издание Приложение 2;
 4. Заглавна страница на книгата – за издатели на нея трябва да е посочен издател, местоиздаване и година на издаване; за автори се предоставя копие от заглавна и гръб на заглавна страница с обозначен Copyright и печатница.

Документите могат да бъдат изпратени по електронна поща (isbn@nationallibrary.bg, isbn_nl@abv.bg), с обикновено писмо или подадени на място в Националната агенция за ISBN в Националната библиотека Св. Св. Кирил и Методий” (стая 72).

ЗАБ.: Присъждането на издателски индентификатор (код) или номер в системата ISBN обикновено се извършва в рамките на 1 или най-много до 3 работни дни от постъпване на заявката при условие, че са подадени всички съпътстващи документи и е предоставена от издателя цялата необходима за регистрацията информация.
Заявителят носи пълна отговорност за верността и валидността на данните, попълнени във формулярите за регистрация и за присъждане на ISBN! Националната агенция за ISBN си запазва правото да не обработи непълни заявки или заявки, противоречащи на принципите на системата. Националната агенция за ISBN си запазва правото и да откаже регистрацията на издатели, които умишлено са предоставили подвеждаща или невярна информация.

Задължения на регистрираните издатели

Включвайки се в системата ISBN, издателите поемат следните отговорности:

 • Да информират Националната агенция за ISBN за настъпили промени в първоначално подадената информация за издателя, както и да предоставят актуални данни при поискаване от служителите в Агенцията. Актуализирането на данните за издателите става с попълване и подаване на Регистрационна карта за актуализиране на данни на регистриран издател;
 • Да попълват коректно заявките си за пореден номер и да известяват Агенцията, ако настъпи някаква промяна в данните;
 • Да изпращат регистрационните си карти от посочените при регистрацията e-mail адреси, попълнени от отговорното лице или лицето за контакт, както и да информират Агенцията, ако ще се подават от други лица и адреси;
 • Регулярно да предоставят на Националната агенция за ISBN пълни данни за подготвяните за издаване издания. При неспазване на това изискване участието на издателя в системата ISBN се прекратява.

Национален регистър на издаваните книги в България

Националната агенция за ISBN поддържа база данни на книгите с присъден ISBN и на имената, адресите за кореспонденция и присъдените издателски идентификатори (кодове) на българските издатели. Тези данни са публично достъпни в Национален регистър на издаваните книги в България само със съгласието на издателите. При изразено желание от тяхна страна свободният достъп до данните може да се ограничи. Свободното публикуване на данните все пак е препоръчително, тъй като спомага за идентифицирането на издателите, подобряването на тяхната видимост в информационното пространство и създаването на контакти с потенциални потребители, което от своя страна може да окаже благоприятен ефект върху популяризирането и пазарната реализация на издаваните книги. Съгласието се отнася само за тази част от данните за контакт, които се тълкуват като лични данни, т.е. такива свързани с конкретно физическо лице като  например име на лице, личен телефон, електронен адрес, съдържащ име на лице и личен пощенски адрес. Служебни данни за контакт или такива, които вече са публично налични другаде, не следва да се ограничават в Националния регистър  на издаваните книги в България.

Всеки издател с присъден индивидуален код в системата ISBN, може да се регистрира като потребител в Националния регистър на издаваните книги в България. За получаването на потребителско име и парола е необходимо изпращането на заявка на e-mail: bip@abbaty.com, която да съдържа името на издателя. За да се влезе в потребителския профил, на страницата на Национален регистър на издаваните книги в България горе вдясно се въвеждат полученото име и парола. Ако издателят има потребителския профил, може да публикува корици, анотации и други данни за книгите, както и да прави заявки за получаване на ISBN онлайн.

Международен издателски регистър – Global Register of Publishers

Global Register of Publishers (GRP) е публично достъпен информационен ресурс, поддържан от  Международната агенция за ISBN в Лондон, предоставящ актуална информация (имена, адреси, издателски кодове и др.) за всички издатели, включени в системата ISBN по света с цел подобряване на тяхната видимост в информационното пространство и подпомагане на контактите им с потребителите. Данните за регистрираните български издатели, за които е получено съответното разрешение за публикуване се изпращат за включване в GRP веднъж годишно. При несъответвие на данните в GRP българските издатели могат да се обръщат към Националната агенция за ISBN за нанасяне на необходимите корекции.

Задължения по Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения

Независимо от това дали едно монографично издание притежава ISBN или не, то подлежи на задължително депозиране в Националната библиотека, съгласно Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения (ЗЗДПДП).

След издаването на книгите издателите са длъжни да депозират безплатно определен брой екземпляри от издателската си продукция в зависимост от тиража (вж. Задължително депозиране на документи).

Лични данни

Процесите по регистрацията и присъждането на номера в системата ISBN налагат събирането и поддържането от Националната агенция за ISBN на определен набор от информация за участващите издатели (лица или организации). Тази информация се предоставя чрез регистрационните формуляри Приложение 1, Приложение 1А, Приложение 1Б, Приложение 1В и Регистрационна карта за актуализиране на данни на регистриран издател и представлява имена и данни за контакт. Информацията се включва в Национален регистър на издаваните книги в България на адрес: www.booksinprint.bg , а в последствие се изпраща и на Международната агенция за ISBN в Лондон за включване в поддържания от нея Global Register of Publishers на адрес: https://grp.isbn-international.org/ .  Целта на публикуването на данните за контакт е подпомагане идентифицирането на издателите, подобряване на тяхната видимост в информационното пространство и осигуряване на възможност за връзка между издателите и заинтересовани от техните продукти потребители. Тъй като предоставяната информация може да съдържа лични данни като имена на лица, лични телефони, индивидуални електронни адреси, съдържащи имена на лица и лични пощенски адреси, съгласно Общ регламент за защита на личните данни (GDPR) всеки издател има право да откаже публикуването на всички или части от тези данни чрез изразяване на несъгласието си в съответния регистрационен формуляр*. В случай, че издателят възразява срещу публикуването на неговите лични данни, те няма да бъдат включвани в споменатите регистри, но ще продължат да се съхраняват от Националната агенция за ISBN за служебни нужди. Издателят може да промени предпочитанията си във всеки момент, като се свърже с Националната агенция за ISBN на посочените контакти.

*ЗАБ.: Изискването за получаване на съгласие се отнася само  за тази част от данните за контакт, които се тълкуват като лични данни, т.е. такива свързани с конкретно физическо лице. Служебни данни за контакт (служебен адрес, общи телефонни номера и адреси на е-пощи) или такива, които вече са оповестени другаде, не следва да се ограничават в Националния регистър  на издаваните книги в България. Когато има такава  възможност, вписвайте служебни данни  в регистрационния формуляр, за да може да се подсигури необходимата за доброто функциониране на системата ISBN контактна информация!

Често задавани въпроси

 

ISBN не е задължителен номер и се присъжда по заявка на издателя. Той не представлява задължителна регистрация на едно издание или задължително условие за неговото издаване, т.е. изданията могат да съществуват и без този номер. В много случаи обаче обозначаването на едно издание с ISBN се налага от фактори, свързани с разпространението, продажбата и др.
Не. Присъждането на ISBN номер не е обвързано с уреждане и защита на авторски права, но тъй като идентифицира изданието, посочването на авторството има значение при определянето на ISBN номера. При смяна на автора се присъжда друг ISBN номер. Данни за авторството се посочват от издателя. Когато става въпрос за присъждане на ISBN номер на автор в общ код или в категорията автор-издател авторството изрично се отбелязва в изданието.

Всички въпроси свързани с авторското право и запазването на марки следва да се отнесат към Закона за авторското право и сродните му права и Патентното ведомство.

ISBN за книга е идентичен с нейния баркод – той е цифрово изражение на баркода.
Пример:
Баркод
Интегриран в системата на баркода, ISBN осигурява продажбата на монографичните издания в обекти за масово разпространение като книжарници и др. Националната агенция за ISBN обаче не предоставя самия баркод – неговото генериране е отговорност на издателя. Допълнителна информация и съдействие относно баркода може да се получи от отговорния за България орган Сдружение GS1 България.
ISBN е идентификационен номер за монографични издания (книги) и за всяка отделно издание (продукт) се определя собствен ISBN. ISSN е предназначен за идентификация на продължаващите издания и е еднакъв за всички броеве/части от него. ISBN съдържа елементи за идентификацията на издателя и страната (региона) на произход на изданието, докато ISSN е произволен номер, свързан единствено със заглавието.
Монографичните серии могат да получат и двата номера. В този случай ISSN се присъжда на заглавието на серията и идентифицира цялата поредица от книги излизащи под едно общо серийно заглавие, докато всяка отделна книга в серията, издадена с различно заглавие получава собствен ISBN, като и двата номера трябва да се публикуват в изданието.
ISBN е идентификационен номер за монографични издания (книги). ISMN е предназначен за идентификация на нотни издания.
Монографичните нотни издания (напр. песнопойки, книги с ноти, съдържащи разширен текстов или илюстративен материал) могат да получат и двата номера, като те трябва да се публикуват в изданието.
По правило издание, в което поне 30% от съдържанието са ноти, получава ISMN.

Контакти

Адрес: София 1037, бул. “Васил Левски” 88
Национална библиотека “Св. св. Кирил и Методий”
Tел.: + 359 2 9183 219, + 359 2 946 11 43
GSM: (+ 359) 878 915 992
E-mail: isbn@nationallibrary.bg, isbn_nl@abv.bg
Приемно време: Всеки работен ден между 10 -12 и 14 -16 часа