Полезна информация

Регистриране на читатели

Ползването на библиотечни материали става след представяне на читателска карта.
Читателските карти са безплатни, издават се за срок от една година и се презаверяват ежегодно

Условията за получаване на читателска карта се съдържат в Правила за обслужване на потребителите в Национална библиотека “Св. св. Кирил и Методий”.

Регистрацията на читателите и издаването на читателски карти се извършва на регистрационното гише.

Ползване на библиотечни материали на библиотеката

Ползването на библиотечни материали се осъществява в читалните зали на библиотеката срещу представяне на читателска карта на служителя на пропуска и получаване на читателско място от гардероба.

Библиотеката разполага със следните читални зали:

№ 1 Ръкописи и архивни материали, снимки и старопечатни издания – II етаж

№ 3 Универсални библиографски издания и общи справочници – I етаж

№ 4 Научна читалня за обществени науки – I етаж

№ 5 /6 Физико – математически и технически науки и Медико – биологически и селскостопански науки – I етаж

№ 7 Библиотекознание, библиография, книгознание и научна информация – II етаж

№ 8 Графични и картографски материали – I етаж

№ 9 Официални издания – II етаж

№ 10 Музикални издания и звукозаписи

Правилата за поръчване на библиотечни материали, ползването им, задълженията и отговорностите на читателите се съдържат в Правила за обслужване на потребителите в Национална библиотека “Св. св. Кирил и Методий” в съответните раздели.

Ползване на Интернет

Всеки регистриран читател на НБКМ има право на безплатно ползване на Интернет.
Компютрите са на разположение на читателите в читалните зали и зад заемното гише.

Ползването на Интернет е само за образователни и научни цели.

Условията за ползване на Интернет се съдържат в Правила за обслужване на потребителите в Национална библиотека ” Св. св. Кирил и Методий”, Приложение № 4.

Справочно- библиографски и информационни услуги

 • Адресни, фактографски, справки за уточняване на библиографски данни и др.
 • Справки по телефона
 • Отговори на писма по традиционна и електронна поща
 • Юридически справки за българско и чуждо законодателство
 • Консултации
 • Тематични библиографски и пълнотекстови справки чрез печатни справочни издания и електронни ресурси – библиографски, рефератни, пълнотекстови бази данни
 • Пакети с документация
 • Библиографско издирване и доставяне на документите по електронен път
 • Библиографски указатели
 • Информационни бюлетини
 • България в чуждата литература ( Булгарика)

Заявки се подават чрез попълване на специален формуляр.

Можете да използвате и архива на изготвените писмени библиографски справки от последните пет години.
Заплащането е според утвърдения Ценоразпис за услугите в НБКМ.
За допълнителна информация и контакти:
тел. 843 24 21; 9183, вътр. 113, 114, 115
spr@nationallibrary.bg;
j.karadatchka-simeonova@nationallibrary.bg
r.yanachkova@nationallibrary.bg

Правна и икономическа информация

тел.9183, вътр. 223
a.alexandrova@nationallibrary.bg
България в чуждата литература (Булгарика)
тел.9183,вътр.223
i.ilieva@nationallibrary.bg

Междубиблиотечно заемане

Народната библиотека “Св. св.Кирил и Методий” е национален център на междубиблиотечното заемане с ръководни и централни функции, определени с Правилника за междубиблиотечно заемане в България. Всяка библиотека, която използва междубиблиотечното заемане, се задължава да спазва изискванията на този правилник.
Междубиблиотечното заемане се организира с цел да се удовлетворят потребностите на читателите от литература, която се намира във фондовете на библиотеки в други селища на страната и е необходима за ръководна и производствена дейност, за научноизследователска и преподавателска работа, образование, професионална подготовка и квалификация. Чрез междубиблиотечното заемане се изпраща за временно ползване литература само на библиотеки в други селища, която липсва във фондовете на библиотеките от дадено населено място.
Поръчките за междубиблиотечно заемане се правят със заемна бележка на стандартен формуляр или с e-mail. Изпълняват се или се препращат на други библиотеки (ако не се притежават) в деня на получаването им. Срокът за ползване на книгите е 1 месец, като може да бъде съкратен или удължен по решение на завеждащия отдела. Поръчки за ксерокопия се изпълняват за 7 дни, а за фотокопия и микрокопия – 10 дни. Чрез междубиблиотечното заемане могат да се изпращат всички видове литература, като се спазва Наредбата за опазване на библиотечните фондове и по преценка от специалните сбирки. Разходите по изпращане на материалите се поемат от библиотеката-поръчител.
Международното заемане се извършва по правилата на ИФЛА. Изпълняват се поръчки на наши регистрирани читатели и на библиотеки в София и страната. Задължително условие за изпращане на поръчка в чужбина е да е проверено, че материалът не е намерен в страната. Всички разходи, свързани с тези поръчки, се поемат от ползувателите им.

За контакти:
тел. 02/9183 223
ill@nationallibrary.bg

Ксерокопиране

 1. Всеки читател може да поръча изработване на ксерокопия от материали на библиотеката.
 2. Библиотечните материали за копиране се заемат от читателите по установения ред. В контролния лист на читателя дежурният в читалнята библиотекар отбелязва броя на томовете, които читателят желае да копира. Служителите от Копирния център приемат за копиране материали, въз основа на отметките в контролния лист на читателя.
 3. Възможно е и копиране на части от книги, доставени от междубиблиотечното заемане за читателите на библиотеката. Копирането се извършва по установения ред за ксерокопиране на библиотечните материали в библиотеката.
 4. Библиотечни материали, които са минали през химична обработка, не се копират.
 5. Цените за копиране са посочени в Ценоразпис за услугите в НБКМ, извършвани в Национална библиотека “Св. св. Кирил и Методий”.
 6. Работно време