Чл. 1. Тези правила уреждат организацията на работата по обслужването на потребителите на услуги в Националната библиотека по смисъла на чл. 3 (2), т.2 и чл. 20 и 21 от Правилника за дейността на Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” утвърден от Министъра на културата на 20.10.2016 г.
 Националната библиотека в качеството си на администратор на лични данни е вписана в регистъра поддържан от Комисията за защита на личните данни с идентификационен номер 0017832. Поради спецификата на фондовете и ценните оригинали, които се ползват в чит. № 1 е задължително ползването на лични данни.

Чл. 2. (1) В изпълнение на своите функции Националната библиотека, (наричана за краткост Библиотека), осигурява достъп до библиотечния фонд, библиотечните колекции и базите данни за български и чуждестранни граждани, както и до библиотечните колекции и бази данни на други библиотеки чрез междубиблиотечно заемане на документи.
 (2) Библиотеката съхранява и осигурява достъп до документи, част от Националния архивен фонд
 (3) Осигурява информация за библиотечния си фонд и колекции, за библиотечните фондове и колекции на други библиотеки в страната и в чужбина чрез поддържане и ползване на каталози и бази данни.
 (4) Съгласно Закона за авторско право и сродните му права допуска възпроизвеждане на документи с учебна цел или с цел съхраняване на произведението, ако това не служи за търговски цели.

Чл. 3. Библиотеката предоставя услуги както следва:
 (1) Ползване на библиотечния фонд в Библиотеката.
 (2) Доставка на библиотечни документи от страната и чужбина.
 (3) Библиографски и информационни услуги:

 • Предоставяне на вербална библиографска и фактографска информация.
 • Достъп до собствени традиционни и електронни бази данни, както и интернет достъп за образователни, социални и научни цели.
 • Предоставяне на писмена библиографска информация.
 • Достъп до външни мрежови ресурси и бази данни.

 (4) Копиране на библиотечни документи.
 (5) Други услуги.

Раздел първи

Регистрация на потребителите

Чл. 4. Необходимият документ е регистрационна карта, наричана за краткост библиотечна карта, която регламентира отношенията между потребителите и Библиотеката съгласно разпоредбите на Закона за задълженията и договорите от чл. 243 до чл. 249.

Чл. 5. (1) След регистрация на регистрационното гише потребителите получават парола за достъп за електронна заявка на библиотечни документи. За регистрацията е необходимо представяне на лична карта (т.е. лицето да е навършило 14 години) и заплащане на такса, според утвърдения от Директора Ценоразпис на услугите в Библиотеката. (Приложение №3). Непълнолетните лица представят попълнена декларация от родителите за ползване на личните им данни. (Образец № 10)
 (2) Библиотечната карта е лична и не се преотстъпва.

Чл. 6. (1) Библиотечните карти са постоянни и временни. Постоянните библиотечни карти се издават за срок от 12 месеца от датата на издаване.
 (2) Временните библиотечни карти са дневни, седмични и месечни.
 (3) Почетни библиотечни карти, които са безсрочни и безплатни, се издават с разрешение на Директора.
 (4) На потребители, ползващи изданията на ООН (Читалня № 9), се издават безплатни библиотечни карти. Тези карти не дават право на потребителите да ползват другите читални в Библиотеката.

Чл. 7. На потребители, които са обявили изгубена или открадната библиотечна карта, се издава нова, като се заплаща само стойността на носителя (пластиката).
Забележка: При промяна на данните в личната карта, потребителят е длъжен да уведоми Библиотеката.

Чл. 8. Едновременно с регистрирането си, Потребителите се запознават с видовете услуги, които могат да получат в Библиотеката, както и със задълженията и отговорностите, които поемат съгласно разпоредбите на тези Правила.
Посещенията на потребителите в сградата на Библиотеката се осъществяват чрез устройство за контрол на достъпа и актуализирани библиотечни карти .

Чл. 9. (1) Посещенията в Библиотеката на потребители без библиотечни карти се осъществявя с контролен лист за посетители (Образец № 3), получен от служителя на пропуска, който се връща заверен при напускане на Библиотеката.

Чл. 10. Внасянето на собствени книги в читалните зали се допуска с писмено разрешение (Образец № 1) от ръководителя на Направление „Обслужване на потребители“ и/или ръководителя на направление „Опазване на ръкописно документалното наследство”.

Чл. 11. Потребителите могат да използват собствени лаптопи в библиотеката. 

Чл. 12. Забранено е допускането в сградата на Библиотеката на потребители и посетители в състояние на алкохолно или наркотично опиянение, с агресивно поведение или в неприличен външен вид.

Чл. 13. Ползването на гардероба в Библиотеката е задължително. Потребителят показва библиотечната си карта на служителя на гардероба и получава от него „Контролен лист“ (Образец № 2) и номер за място в съответната читална зала.
Забележка :

 1. Не се допускат потребители с багажи, за чието съхранение в гардероба няма условия. Изключение правят музикалните инструменти на потребителите музиканти.
 2. Изостанали или изгубени вещи се съхраняват в срок до 30 дни. Връщат се на притежателите им от служителя на пропуска.
 3. За пари и ценности Библиотеката не носи отговорност.

Чл. 14. При напускане на Библиотеката потребителят предава на служителя на гардероба номера за мястото си в читалната зала и предава контролния си лист на пропуска.

Раздел втори

Заемане на библиотечни документи

Чл. 15. (1) До 10 книги на ден могат да се поръчват on-line, чрез приложението „Моята библиотека”. Системата изпраща съобщение на потребителя, че поръчката му се пази за срок от 2 работни дни в съответната читалня.
 (2) Библиотечни документи могат да се поръчват и на място със заемна бележка, която съдържа: име, бащино име и фамилия на ползвателя и сигнатура, автор, заглавие, година на издаване и том на търсения библиотечен документ (Образец № 4). Продължаващите издания се поръчват на място в Библиотеката със заемна бележка. Заемната бележка се попълва точно и четливо от потребителя и се подава на заемното гише в каталожната зала. За изпълнение се приемат до пет бележки на всеки 30 минути (за книги), или за вестници и списания до две бележки на всеки 30 минути. Срокът за изпълнение е до 30 минути.
 (3) Поръчки за библиотечни и архивни документи, ръкописи, старопечатни, редки и ценни издания, портрети и снимки, които се съхраняват в книгохранилището на НОРД, се изпълняват в читалня № 1 „Марин Дринов”.
 (4) Поръчки за библиотечни документи, които се съхраняват в книгохранилището в кв. „Изгрев“, в това число и документи от Архива на българските печатни и други видове документи – Дисертации се изпълняват един път месечно.
 (5) Поръчки за библиотечни документи, които се съхраняват в книгохранилищата извън града, в това число и документи от Архива на българските печатни и други видове документи се изпълняват по споразумение с потребителя за определен ден.

Чл. 16. Поръчаните библиотечни документи се предоставят за ползване в читалните зали на Библиотеката. Националната библиотека разполага с 9 читални зали (Приложение № 1).

Чл. 17. В случаите, при които електронната заявка не може да бъде изпълнена, читателят получава на e-mail причината за неизпълнението, или на гърба на неизпълнената заемна бележка се вписва причината за отказаната поръчка. Заемните бележки „за издирване“ се предават на служителя на заемното гише. Отговор за резултата от издирването се дава не по-късно от края на следващия работен ден.

Чл. 18. (1) Потребителят предава картата си и попълнен контролен лист на библиотекар в читалнята, който отмята в електронния картон и в контролния лист броя на заетите документи от потребителя. Заемните бележки на изпълнените документи и библиотечната карта остават в служебната картотека в читалнята.
 (2) Потребителят може да преотстъпва другиму ползването на заетите от него документи само със знанието на библиотекаря в читалнята.
 (3) Потребителят може да ползва библиотечни документи от фонда на свободен достъп във всички читални, със знанието и съдействието на библиотекар, след представяне на контролен лист.
 (4) При ползването на библиотечни документи от фондовете на свободен достъп, потребителят трябва да запазва реда им.
 (5) Петнадесет минути преди края на работното време потребителят преустановява работата с библиотечните документи, предава ги лично на библиотекаря в читалнята и получава заверен контролен лист и библиотечната си карта.

Чл. 19. Всеки потребител има право да запази до пет тома от ползваните библиотечни документи за срок от три работни дни. След изтичането на тридневния срок (ако не са презаписани), документите се връщат в книгохранилището.

Чл. 20. Служителите на Библиотеката могат да ползват библиотечни документи, притежавани от нея съгласно Инструкция за служебно ползване ( Приложение № 6).

Чл. 21. По изключение, ползването на библиотечни документи извън сградата на Библиотеката става само с разрешение на Директора с приемо-предавателен протокол изготвен от ръководител направление и по реда на Закона за културното наследство ( ДВ, бр. 19, 2009 г.)

Раздел трети

Заемане на библиотечни документи от специалните колекции

Чл. 22. (1) Документите от специалните колекции – музикални, картографски, графични, официални, служебни и документи по библиотекознание се поръчват в съответните специализирани читални. За изпълнение се приемат до три заглавия на всеки 30 минути със срок за изпълнение до 30 минути
 (2) Документи от Архива на българските печатни и други видове документи се изпълняват по изключение след попълване на Заявление Образец № 9 с описание на целта на използването им. Попълнените заявления се подават в Чит. № 9. Заявките се изпълняват по договаряне с потребителя за определен ден.
 (3) Библиотеката обслужва с наличните в сбирката си автореферати на дисертации в чит. № 9. Депозираните Дисертации се ползват на място в Библиотеката след попълване на Декларация по Образец 8.

Чл. 23. (1) Документите от колекциите – архивни, ръкописни, редки и ценни документи се ползват съгласно Закона за НАФ и Наредба за реда за използване на документите от Националния архивен фонд.
 (2) Лицата, желаещи да ползват документи от тези колекции подават писмено Заявление до Директора на Библиотеката, което съдържа задължително: трите имена на потребителя, адрес и подпис на потребителя, темата, с нейните хронологични граници и целта на използването на библиотечните документи.
 (3) При наличие на копия (ксерокопия, микрофилми, дигитални копия и др.), оригинални документи не се предоставят за използване; За ръкописите със специален режим на ползване се предоставят дигитални или аналогови копия, но при необходимост от ползване на оригинала, той се дава след изрично разрешение на ръководителя на отдела.
 (4) Заявки за документите от тези колекции се приемат всеки делничен ден от 8.30 ч. до 17.45 ч. и в събота от 9:00 до 14:45. В съботни дни не се изпълняват поръчки.
Потребителят може да поръчва за деня следния брой документи:

 1. Книги – до три заглавия на всеки 30 минути. Срокът за изпълнение е 30 минути.
 2. Ръкописи – до пет заемни бележки, но не повече от 3 пъти на ден. В събота не се ползват оригинални ръкописи. Изпълнените ръкописи се вписват в дневник със знанието и подписа на читателя. (Образец № 11)
 3. Архивни документи – до пет архивни единици. Срокът за изпълнение е до 24 часа.
 4. Снимки – до петнадесет заемни бележки. Срокът за изпълнение е до 24 часа.

Раздел четвърти

Работно време

Чл. 24. (1) Работното време (зимно и лятно) на Библиотеката се определя със Заповед на Директора два пъти в годината.
 (2) Работното време на отделните читални и службите, свързани с работата на потребителите е посочено в Приложение № 2 и 2а към правилата.
 (3) Библиотеката не работи с потребители всеки последен понеделник от месеца и от 1 до 31 август всяка година, поради извършване на проверка и пренареждане на фондовете.

Раздел пети

Права и Задължения на потребителите и посетителите

Чл. 25.Потребителите имат право:

 • Потребителите и посетителите на библиотеката могат да бъдат обслужвани срещу представяне на съответния документ (библиотечна карта или контролен лист (пропуск).
 • Да се осведомят за правата и отговорностите, които поемат като потребители на Библиотеката или като ползватели на други услуги.
 • Посетителите на различните отдели в Библиотеката да получат контролен лист (пропуск) за посещение (Образец № 3) от служителя на пропуска
 • Да получават професионално и етично отношение от служителите в Библиотеката
 • Да ползват библиотечните документи в читалните зали на Библиотеката;
 • Да ползват on-line приложението „Моята библиотека”
 • Да ползват е-каталога на Библиотеката
 • Да ползват Дигиталната библиотека
 • Да ползват документи по Междубиблиотечно заемане
 • Да ползват копирни и дигитални услуги .

Потребителитеса задължени::

 • Да оставят задължително личния си багаж на гардероба
 • Да не увреждат библиотечните документи, да ги пазят чисти, да не подчертават, да не правят бележки по полетата, да не прегъват и да не късат страници или части от страници, да не копират илюстрации и схеми, да не водят записки на лист, поставен върху библиотечния документ.
 • При работа с ръкопис и старопечатна и рядка книга да се използва единствено молив.
 • При копирането и при други случаи изнасянето на библиотечни документи от читалните зали да става само с разрешение на дежурния служител (или придружен от него), след отбелязване в контролния лист.
 • Да уведомяват библиотекарите при констатиране на повреди и липсващи страници в ползваните библиотечни документи.
 • Да не изваждат картички от каталозите и картотеките, да не късат надписите им, да не разместват чекмеджетата.
 • Да спазват указанията за работа на автоматизираните работни места. (Приложение № 4).
 • Да освобождават ползваните от тях места в читалните зали при напускане на Библиотеката за повече от 30 минути.
 • Да връщат ползваните от тях библиотечни документи лично на библиотекарите в читалните.
 • Да преустановяват работата с библиотечните документи и компютрите 15 минути преди края на работното време.
 • Да пазят тишина в читалните зали и коридорите.
 • В читалните зали да изключват звука на мобилната си комуникационна техника.
 • Пушенето в сградата на Библиотеката е забранено.
 • Да не внасят храни и чаши с напитки в читалните зали.
 • При напускане на Библиотеката да представят на служителя на пропуска заверен контролния си лист.

Чл. 26. (1) При неспазване на Правилата за обслужване на потребителите Директорът на Библиотеката налага санкциите, предвидени в Закона за обществените библиотеки и Наредба №3 за съхраняването, ползването и разпореждането с документи от библиотечния фонд чл. 45 и чл. 46 както следва:

 • Който повреди, унищожи или изгуби документ от библиотечния фонд, се наказва с глоба от 200 до 500 лв. (Чл. 66. (1) от ЗОБ)
 • Когато предмет на деянието по ал. 1 е културна ценност, наказанието е глоба от 500 до 2000 лв., ако деянието не съставлява престъпление. (Чл. 66. (2) от ЗОБ)

 (2) Нарушенията се установяват с актове и се издават наказателни постановления от Директора на Националната библиотека (Чл. 68 (1) и (2) от ЗОБ)
 (3) Съставянето на актовете, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Чл. 27.  (1) Директорът на Библиотеката може да отнеме правото на потребителя да ползва услугите на Библиотеката за срок, определен според степента на нарушението.
 (2) Доказана кражба на библиотечен документ се наказва с отнемане на библиотечната карта със заповед на Директора.

Чл. 28. Потребители и посетители, които с действията си уронват авторитета на Библиотеката и разпространяват неверни сведения за нея, не се допускат да ползват услугите й. Същите се лишават от достъп в библиотеката за определено време, съгласно чл. 27от тези Правила.

Чл. 29. При наличие на данни за извършено от потребител или посетител престъпление, накърняващо обществения ред или имуществото на Библиотеката, тя уведомява следствените органи, като им дава наличната информация за възбуждане на наказателно производство.

Чл. 30. При нарушаване на Правилата от страна на служителите на Библиотеката, потребителите могат да уведомяват съответния ръководител на направление или заместник-директор. За неотстранените нарушения потребителите информират Директора на Библиотеката.

Раздел шести

Задължения и отговорности на служителите

Чл. 31. Служителите са задължени:
 (1) Служителите на пропуска:

 • Вежливо да посрещат и информират потребителите и посетителите на Библиотеката.
 • Да изискват връщането на контролните листове (пропуск) за посетители и на временните библиотечни карти, след изтичането на срока им за посещение в Библиотеката.
 • Да контролират печатните издания, които се пренасят през пропуска. Да не допускат изнасяне на библиотечни документи извън установения ред.
 • Да не допускат в Библиотеката посетители с неподходящи поведение, облекло и багаж.

 (2)Служителите на гишето за „Регистрация” и първоначална информация:

 • Да поддържат регистър „Читатели” с обработени лични данни, съгласно Инструкция за водене на регистри за лични данни от 6.11.2018 г., на основание чл.23, ал.4 от ЗЗЛД.
 • Да запознават потребителите с възможността за on-line заявки и да им предоставят парола за достъп до приложението „Моята библиотека”
 • Да съдействат за запознаването на новите потребители с реда на ползване на библиотечните документи и услуги в Библиотеката, включително и електронните, с правата и задълженията им.
 • Да извършват първоначална библиотечна информация на потребителите.

 (3) Служителите на гардероба:

 • Да предават на потребителите срещу библиотечна карта гардеробен номер, с който се определя читателското място, контролен лист и да изискват предаването на гардеробния номер от напускащите Библиотеката потребители.
 • Да не приемат багаж, за чието съхраняване гардеробът не е подходящ.

 (4) Служителите на Заемно гише

 • Да регистрират в електронния читателски картон електронната заявка на потребителя и да приемат пълно, точно и четливо попълнени заемни бележки.
 • Да оказват помощ на потребителите при работа с електронните и традиционните информационни ресурси.
 • Да следят за спазвнето на установените срокове за изпълнение на читателските поръчки.
 • Да обясняват на потребителя точно и изчерпателно причините, поради които поръчаният библиотечен документ не може да бъде предоставен за ползване.

 (5) Служителите в книгохранилището:

 • Да получават и изпълняват електронни и традиционни заявки
 • Да спазват установените срокове за изпълнение на читателските поръчки.
 • Да не предоставят на потребителите библиотечни документи в лошо физическо състояние.
 • Да посочват ясно и изчерпателно причините за неизпълнените потребителски поръчки
 • Да поддържат реда на библиотечните документи в книгохранилищата и да спазват установените режими на съхраняване и опазване на фонда.

 (6) Служителите в читалните зали:

 • Да регистрират в електронния читателски картон заемането и освобождаването на библиотечните документи от потребителите.
 • При отказ на електронна заявка да изпращат e-mail на потребителя с причините за неизпълнение на библиотечния документ.
 • Да оказват помощ на потребителите при работа с електронните информационни ресурси, с традиционните и с фондовете на свободен достъп.
 • Да не допускат изнасяне на библиотечни документи от читалните и преотстъпването им без тяхно разрешение.
 • Да се грижат за реда и тишината в читалните зали.
 • Служителите в читалня № 1 „Марин Дринов” да вписват в дневник изпълнените оригинали от колекциите на славянски, гръцки и други чуждоезични ръкописи със знанието и подписа на читателя. (Образец № 11)

 (7) Служителите на гише Информационния осъществяват библиографското и информационно обслужване на читателите. Упътват и информират потребителите при тяхната работа в Библиотеката и им оказват съдействие при работата с електронните и с традиционните информационни ресурси. Подпомагат потребителите при електронни заявки за библиотечни документи.

Чл. 32. При констатиране на нарушения на тези правила служителите на Библиотеката са задължени да уведомят съответните ръководители на направления и заместник-директора по библиотечни дейности. За неотстранените нарушения служителите информират Директора на Библиотеката.

Чл. 33. (1) Служител на Библиотекта, който не осигурява подходящи условия за опазване на документи и допусне те да се изгубят, повредят или унищожат, се наказва с глоба от 200 до 2000 лв. по смисъла на ЗОБ, Чл.67
 (2) Служител на Библиотеката, който не спазва изискванията на настоящите Правила подлежи на административни наказания, определени в Правилата за вътрешния трудов ред.

Чл. 34. (1) Услугата „Междубиблиотечно заемане“ осигурява достъп до фонда, специалните колекции и бази данни на Библиотеката на български и чуждестранни граждани, както и до библиотечните колекции и бази данни на други библиотеки, съгласно Закон за обществените библиотеки ( ДВ, бр.42, Чл.14, т.1.)
 (2) Редът на заемане и обхватът на заеманата литература се урежда според Правилник за междубиблиотечно заемане. (Приложение № 5).

Чл. 35. Библиотеката предоставя на потребителите си основни и специализирани услуги за образователни и научни цели.
 (1)Основни услуги:

 • Осигурява ползването на библиотечния фонд в сградата на библиотеката;
 • Устни библиографски справки /справки за уточняване на библиографски данни в традиционните каталози и картотеки, както и в електронния каталог; адресни справки;
 • Устни фактографски справки;
 • Консултантска помощ при осъществяването на достъп до електронни каталози, бази данни и Интернет ресурси.

 (2) Специализирани услуги в областта на социалните и хуманитарни науки:

 • Писмени тематични библиографски справки;
 • Тематични справки с пълни текстове на документи от външни мрежови ресурси и бази данни;
 • Справки за научно цитиране и импакт фактор на научни списания;
 • Библиографски указатели и информационни бюлетини;
 • Библиографско издирване с електронна доставка на документи;
 • Писмени фактографски справки;
 • Справки за актуално състояние на нормативен акт;
 • Справки за публикации от чужди автори, издадени в чужбина, свързани по съдържанието си с България, както и за преводни издания на български автори, издадени в чужбина;
 • Публикуване на издания;
 • Редакция на библиографски указатели.

 (3) Виртуални справочни услуги.
 (4) Запознаване с информационните възможности на Библиотеката (лекции, програми за иформационна грамотност).
 (5) Междубиблиотечно заемане.

Чл. 36. На гише Информация и в специализираните отдели се дават отговори на потребителски въпроси, свързани със справки по каталозите и базите данни, библиографски уточнения по теми или отрасли на знанието; фактографски справки по справочниците, които Библиотеката притежава и др.
Забележка: За изготвяне на писмена библиографска справка се попълва специален формуляр по Образец №5. Заплащането се извършва на основание на Ценоразпис за услугите в библиотеката (Приложение № 3).

Чл. 37. Възпроизвеждането на документи в Националната библиотека e регламентирано с Правила за възпроизвеждане на библиотечни документи в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”. Съгласно Закона за авторско право и сродните му права, Чл. 24, ал. 1, т. 9 в случайте когато липсва изричното съгласие на автора,  възпроизвеждането е допустимо с учебна цел или с цел съхраняване на произведението, ако това не служи за търговски цели. Право на репродуциране на документи има всеки читател, притежаващ библиотечна карта.
 (1) Всеки потребител може да получи копия (ксерокопия, дигитални копия), на документи от библиотечния фонд и колекциите на Библиотеката с изключение на дисертационните и хабилитационните трудове, които не са тиражирани документи, като спазва чл. 24, ал.1, т.9 от Закона за авторското право, Правила за възпроизвеждане (Приложение № 9) и попълва декларация по Образец № 6 (на гърба на Контролния лист). В контролния лист на потребителя библиотекарят в читалнята отбелязва броя и начина за копиране на библиотечните документи. Служителите от Копирния център приемат за копиране документи въз основа на отметките в контролния лист на потребителя.
 (2) При наличие на копия (ксерокопия, микрофилми, дигитални копия и др.), оригинални документи не се предоставят за използване;
 (3) Възможно е и копиране на части от книги, доставени по междубиблиотечно заемане за потребителите на Библиотеката. Копирането се извършва по реда, установен за библиотечните документи, собственост на Библиотеката, ако доставящата библиотека не е предявила определени условия.
 (4) Принтиране на ограничен обем (10 бр.) копия от вече дигитализирани библиотечни документи се извършва в отдел „Библиографско и информационно обслужване. МЗ“ (Стая 63).

Чл. 38. (1) Библиотечните документи от специалните колекции на Библиотеката се заемат за копиране от потребителите след попълване на декларация по Образец № 6. В контролния лист на потребителя библиотекарят в читалнята отбелязва броя и начина за копиране на библиотечните документи. Служителите от Копирния център приемат за копиране документи въз основа на отметките в контролния лист на потребителя.
 (2) Библиотечните документи от специалните колекции на направление „Опазване на ръкописно-документално наследство” се копират след попълване на заявление за копиране по Образец № 7.

Чл. 39. Цените на копирните услуги се определят от приетите Държавни такси и Ценоразпис за услугите в Библиотеката (Приложение № 3).
Преснимане на библиотечни документи с лични дигитални фотоапарати и GSM се допуска на Заемното гише със знанието на библиотекаря след попълване на декларация по Образец № 6. Заплащането на необходимата сума се извършва на гише Регистрация. Ксерокопия от подвързани годишнини на вестници и от документи, които са обработени по химичен път, не се правят. Те се заснемат с дигитален фотоапарат.

Чл. 40. Библиотеката предоставя интернет достъп за образователни, социални и научни цели, като ползването се осъществява съгласно установените в Библиотеката правила (Приложение № 4).

Чл. 41. Библиотеката приема посетители (групи и отделни граждани). Заявките за организиране на посещения се правят предварително в отдел „Административен офис”.

Чл. 42. Библиотеката предоставя възможност за публикуване на издания срещу съответното заплащане.

Чл. 43. Изданията на Библиотеката могат да се закупят на гише Регистрация, където се издава финансов документ.


[1] Достъпни са и на Интернет страницата на Националната библиотека „Св.Св. Кирил и Методий”  www.nationallibrary.bg