Етичен кодекс на списание „Библиотека“

  1. Осигуряване на равен достъп до публикация

Списание „Библиотека“ публикува постъпилите ръкописи след анонимно рецензиране, което не допуска дискриминация по възраст, гражданство, политически убеждения, произход, етнос, раса или религия. От първостепенно значение за редакционната колегия на сп. „Библиотека“ са подборът и публикуването на текстове с висока научна стойност.

 

  1. Отговорност към читателите

Като печатен орган на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, сп. „Библиотека“ се придържа към официалната позиция по отношение на историята и настоящето на библиотечните и информационните науки, книгознанието и литературната история. Материалите, допуснати до публикация, не могат да бъдат в противоречие с тази позиция. Списание „Библиотека“ подпомага читателите да получат приносна и достоверна научна информация.

 

  1. Спазване на авторското право

Списание „Библиотека“ признава и спазва правото на интелектуална собственост на авторите. Техните публикации своевременно стават достъпни и в хартиения вариант на сп. „Библиотека”, и в електронен вариант: на сайта на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” и в GEEOL.

 

  1. Инструкции към авторите

Списание „Библиотека“  публикува на сайта си точни инструкции към своите автори, свързани с типа и обема на материалите, тематичния обхват, ключовите думи, резюметата и бележките, както и езика за публикуване. Всеки автор получава по един екземпляр на хартия от съответния брой на сп. „Библиотека“, в който има негова публикация.

 

  1. Професионално поведение и етични норми

Отнасяме се с уважение и с коректност към авторите си и партнираме с тях добронамерено, почтено и открито.