Информация за възложител:
Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“
бул. „Васил Левски“ №88
Уеб адрес: www.nationallibrary.bg
Лице за контакт: Мариана Владимирова, (02) 9183 214, vladimirova.mariana@gmail.com

Информация за процедура:
Наименование: „ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ ЗА ЛАБОРАТОРИЯ ПО КОНСЕРВАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ НА ДОКУМЕНТАЛНО НАСЛЕДСТВО НА НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ПО ПРОЕКТ “ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ ЗА ВЪРХОВНИ ПОСТИЖЕНИЯ „НАСЛЕДСТВО БГ”  ОП 01928-2019-0005

Документ Дата на публикуване Преглед/ Изтегляне
1. Peшение за откриване на процедура 12.08.2019  тук
2. Обявление за поръчка 12.08.2019 тук
3. Документация 12.08.2019 тук
4. Образци 12.08.2019 тук
5. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 12.08.2019 тук

Срок за подаване на оферти:
02.09.2019 г., 17.00 ч.