Информация за възложител:
Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“
бул. „Васил Левски“ №88
Уеб адрес: www.nationallibrary.bg
Лице за контакт: Селима Груева, (02) 918 3145, s.grueva@nationallibrary.bg

Информация за процедура:
Наименование:„АБОНАМЕНТ И ДОСТАВКА НА ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ ЗА НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА С 3 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ (1) „Абонамент и доставка на български периодични издания за читалните на Националната библиотека”, (2) „Абонамент и доставка на български периодични издания за международен книгообмен”, (3) „Абонамент и доставка на чуждестранни периодични издания за фонда на Националната библиотека”

Документ (име на файла) Дата на публикуване Преглед/ Изтегляне
1. Договор             20.01.2017 тук
2. Анекс към Договора             02.02.2017 тук
3. Протокол             22.12.2016 тук
4.Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти             19.12.2016 тук
5.Информация             08.12.2016 тук
6.Обява             08.12.2016 тук
7.Документация                      _ тук
8.Техническа спецификация по позиция № 1                      _ тук
9.Техническа спецификация по позиция № 2                      _ тук
10.Техническа спецификация по позиция № 3                      _ тук
11.Приложения                      _ тук

Срок за подаване на оферти:
От 08.12.216 до16.02.2017, 17.00 ч.