Информация за възложител:
Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“
бул. „Васил Левски“ №88
Уеб адрес: www.nationallibrary.bg
Лице за контакт: Валентина Аксентиева, (02) 918 3101, v.aksentieva@nationallibrary.bg

Информация за процедура:
Наименование: ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „Избор на изпълнител за съставяне на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност с цел постигане на енергийни спестявания след изпълнение на набелязани мерки на сградата на Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”, сграда с идентификатор 68134.407.156.1 съгласно КККР на район Оборище, одобрена със Заповед № РД-18-45/09.07.2010 г. на Изпълнителен директор на АГКК

Документ (име на файла) Дата на публикуване Преглед/ Изтегляне
1. Договор
15.09.2017 тук
2. Протокол
31.08.2017 тук
3.Обява
18.08..2017 тук
5. Информация
18.08.2017 тук
6. Документация
08.2017 тук
9. Образци, 17 файла
08.2017 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Срок за подаване на оферти:
От 25.08.2017 до 25.12.2017, 10.00ч.