Информация за възложител:
Национална библиотека “Св. св. Кирил и Методий”
бул. “Васил Левски” №88
Уеб адрес: www.nationallibrary.bg
Лице за контакт: Валентина Аксентиева, (02) 918 3101, v.aksentieva@nationallibrary.bg

Информация за процедура:
Наименование: Избор на изпълнител за изграждане на пожароизвестителна инсталация в сградата на Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий”, сграда с идентификатор 68134.407.156.1 съгласно КККР на район Оборище, одобрена със Заповед № РД-18-45/09.07.2010 г. на Изпълнителен директор на АГКК, находяща се на адрес: гр. София, СО, р-н „Оборище, бул. „Васил Левски” № 88

Документ Дата на публикуване Преглед/ Изтегляне
1. Обява 12.09.2017 тук
2. Документация 12.09.2017 тук
3. Техническа спецификация 12.09.2017 тук
4. Образци 12.09.2017 тук
5. Приложения образци на документи 12.09.2017 тук
6. КСС 12.09.2017 тук
7. Информация 13.09.2017 тук
8. Съобщение 13.09.2017 тук

Срок за подаване на оферти:
26.09.2017, 17.00ч.