Информация за възложител:
Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“
бул. „Васил Левски“ №88
Уеб адрес: www.nationallibrary.bg
Лице за контакт: Валентина Аксентиева, (02) 918 3101, v.aksentieva@nationallibrary.bg

Информация за процедура:
Наименование: Избор на изпълнител за изграждане на пожароизвестителна инсталация в сградата на Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий”, сграда с идентификатор 68134.407.156.1 съгласно КККР на район Оборище, одобрена със Заповед № РД-18-45/09.07.2010 г. на Изпълнителен директор на АГКК, находяща се на адрес: гр. София, СО, р-н „Оборище, бул. „Васил Левски” № 88

Документ Дата на публикуване Преглед/ Изтегляне
1. Договор
15.09.2017  тук
2. Протокол
31.08.2017 тук
3. Обява
18.08.2017 тук
4. Информация
18.08.2017 тук
5. Документация
август 2017 тук
6. Образци
август 2017 тук
7. Образци, 16 файла
август 2017 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Срок за подаване на оферти:
От 12.09.2017 до 26.09.2017, 17.00ч.