Информация за възложител:
Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“
бул. „Васил Левски“ №88
Уеб адрес: www.nationallibrary.bg
Лице за контакт: Валентина Аксентиева, (02) 918 3101, v.aksentieva@nationallibrary.bg

Информация за процедура:
Наименование: Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изграждане на пожароизвестителна инсталация в сградата на Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий”, Първи етап, сграда с идентификатор 68134.407.156.1 съгласно КККР на район Оборище, одобрена със Заповед № РД-18-45/09.07.2010 г. на Изпълнителен директор на АГКК, находяща се на адрес: гр. София, СО, р-н „Оборище, бул. „Васил Левски” № 88

Документ (име на файла) Дата на публикуване Преглед/ Изтегляне
1. Съобщение
13.09.2017  тук
2. Информация
12.09.2017 тук
3. Обява
12.09.2017 тук
4. Техническа спецификация
тук
5. Документация
септември 2017 тук
6. Образци на документи
септември 2017 тук
7. Приложения образци на документи
тук
8. КСС
тук

Срок за подаване на оферти:
От 13.09.2017 до 28.09.2017, 17.00ч.