Информация за възложител:
Национална библиотека “Св. св. Кирил и Методий”
бул. “Васил Левски” №88
Уеб адрес: www.nationallibrary.bg
Лице за контакт: Валентина Аксентиева, (02) 918 3101, v.aksentieva@nationallibrary.bg

Информация за процедура:
Наименование: Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Избор на изпълнител за изграждане на пожароизвестителна инсталация в сградата на Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий”, Първи етап, сграда с идентификатор 68134.407.156.1 съгласно КККР на район Оборище, одобрена със Заповед № РД-18-45/09.07.2010 г. на Изпълнителен директор на АГКК, находяща се на адрес: гр. София, СО, р-н „Оборище, бул. „Васил Левски” № 88

Документ (име на файла) Дата на публикуване Преглед/ Изтегляне
1. Обява 13.09.2017 тук
2. Информация 13.09.2017 тук
3. Документация 13.09.2017 тук
4. Техническа спецификация 13.09.2017 тук
5. Образци 13.09.2017 тук
6. КСС 13.09.2017 тук
7. Информация за удължаване на срока 29.09.2017 тук
8. Договор 19.10.2017 тук

Срок за подаване на оферти:
28.09.2017 до 17.00ч., удължен до 02.10.2017