Национална библиотека “Св. св. Кирил и Методий” спечели проект и сключи договор с регистрационен номер BG05M9OP001-1.057-0146-C01 по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 на Министерство на труда и социалната политика.

Проектът BG05M9OP001-1.057-0146 “Обучение за успешно развитие” попада в приоритетна ос 1 “Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”, процедура BGM9OP001-1.057 “УМЕНИЯ”.

Основните дейности по проекта са свързани с предоставяне на обучение на служителите на библиотеката за придобиване на ключова компетентност 2 “Общуване на чужди езици” – английски език.