ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:


“Подобрени условия на труд за хора с увреждания в Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий” с 3 обособени позиции:
1. “Доставка на компютърно оборудване за работни места за лица с трайни увреждания” – ДОГОВОР
2. “Доставка на офис оборудване за работни места за лица с трайни увреждания” – ДОГОВОР
3. “Доставка на техника за почистване за работни места за лица с трайни увреждания” – ДОГОВОР
Обявена по реда на чл. 186 от ЗОП, във вр. с чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП

ПРОТОКОЛ

Информация за удължаване на срока

Обява
Информация
Документация

 1. Образец 1
 2. Образец 2
 3. Образец 3
 4. Образец 4
 5. Образец 5
 6. Образец 6
 7. Образец 7
 8. Образец 8
 9. Образец 9
 10. Образец 10
 11. Образец 11
 12. Образец 12
 13. Приложение 13.1
 14. Приложение 13.2
 15. Приложение 13.3