1. „Абонамент и доставка на български периодични издания за читалните на Националната библиотека”;
2.„Абонамент и доставка на български периодични издания за международен книгообмен”;
3.„Абонамент и доставка на чуждестранни периодични издания за фонда на Националната библиотека”