„Избор на изпълнител за съставяне на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност с цел постигане на енергийни спестявания след изпълнение на набелязани мерки на сградата на Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”, сграда с идентификатор 68134.407.156.1 съгласно КККР на район Оборище, одобрена със Заповед № РД-18-45/09.07.2010 г. на Изпълнителен директор на АГКК, находяща се на адрес: гр. София, СО, р-н „Оборище, бул. „Васил Левски” № 88”

Договор

ПРОТОКОЛ

Обява
Информация
Документация

Образци
1.Образец 1
2.Образец 2
3.Образец 3
4.Образец 4
5.Образец 5
6.Образец 6
7.Образец 7
8.Образец 8
9.Образец 9
10.Образец 10
11.Образец 11
12.Образец 12
13.Образец 13
14.Образец 14
15.Образец 15
16.Образец 16