На 7 юли 2016 г., по покана на Председателя на Комисията по култура и медии в Народното събрание Славчо Атанасов  с доц. д-р Красимира Александрова, бяха обсъдени въпроси касаещи дейността на Националната библиотека и възможностите за ефективна координация между обществените библиотеки в страната. На предложението ѝ за включване на Национална библиотека “Св. св. Кирил и Методий” и Регионалните библиотеки в комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014-2020 г., г-н Атанасов пое ангажимент за подкрепа и съдействие.