На 28 юни в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ се състоя официалното представяне на книгата на  доц. д-р Димитър Попов „Стилистика”, издание на Университетско издателство на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“.

Доц. д-р Димитър Попов е завършил Българска филология, втора специалност Руска филология. От 1986 г. е на работа в Шуменския университет. През периода 1987-1992 г. е редовен аспирант по Обща и експериментална фонетика в Института по славянознание и балканистика на Руската академия на науките, където защитава дисертация и получава научната и образователна степен „доктор”. В периода 1994-1997 г. е лектор по български език във Виенския университет. Доктор по философия на Виенския университет от 1997 г. Член на Австрийското социосемиотично общество и на Международната семиотична организация. Научните му интереси са в областта на стилистиката, анализа на дискурса, прозодията и лингвистичната прагматика.

Събитието беше официално открито от  доц. д-р Красимира Александрова, директор на Националната библиотека. Тя обяви, че за нея е удоволствие и радост да открие срещата, тъй като познава професионалния път на доц. Димитър Попов и изпитва огромен респект към всички усилия, които той е положил за изготвянето на своя научен труд. Според нейните думи те са достойно оценени и от множеството хора, които са се събрали, за да уважат личността му.

Доц. д-р Димитър Попов също благодари на всички уважили го гости, сред които бяха научният редактор на изданието проф. д.ф.н. Стефана Димитрова, проф. Гергана Дачева, проф. Ана Димова, проф. Венче Попова, доц. д-р Петя Осенова, проф. Тодор Бояджиев, чуждестранните гости като изтъкнатия норвежки българист проф. Хетил Ро Хауге, италианските колеги д-р Джанфранко Брусапорчи, Рената Ларусо и Алфонсо Лонтеро, негови бивши преподаватли и настоящи колеги и др.

Професионалното представяне беше направено от проф. д-р Йовка Тишева, ръководител на катедра „Български език” във Факултета по славянски филологии. Тя запозна публиката със структурата на книгата и нейното оформление, засегнатите в нея езиковедски и лингвистични проблеми. Според проф. Тишева изданието предлага разнообразна информация, затова както завършва авторът с пълното си съзнание, винаги ще има нови материали и сведения, които да се добавят към този своеобразен „стилистичен пантеон”.

В своето слово научният редактор проф. Стефана Димитрова заяви: „Книгата „Стилистика” на доц. Димитър Попов е качествено ново явление в българската езиковедска литература, защото в нея стилистиката като наука е представена в теоретичен план. Това е труд, предназначен за учебник по стилистика, но излизащ далеч извън рамките на общоприетата представа за университетски учебник. Фактически това е първият у нас системно разработен теоретичен труд по стилистика. От български лингвисти са създадени доста стилистични разработки, но те са пряко свързани със съвсем определени езици.

В учебника е проследена историята на възникване и развитие на стилистиката от древността, представен е терминологичният апарат в цялата му пълнота, анализирани са връзките и различията между лингвистичната и литературната стилистика. Авторът показва завидна осведоменост по съществуващата литература и при тази прозираща навсякъде изключителна начетеност съумява да остане на свои позиции, да се движи в рамките на собствена концептуална рамка и убедително да насочва мисълта на читателя към най-актуалните въпроси на стилистиката, свързващи я с лингвистичната прагматика, социолингвистиката и различните когнитивни направления.

Всеки лингвист, докоснал се до тази книга, написана в регистъра на един строго научен и в същото време напълно разбираем стил, има какво ново да научи и да погледне от нов ракурс обекта, с който той лично се занимава. Убедена съм, че в случая става дума за едно от най-полезните и интересни издания, разработени от преподавател в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. Надявам се, че то ще бъде използвано като учебно пособие и в другите вузове на страната.”

В края на вечерта авторът и неговите гости продължиха обсъждането на изданието на чаша вино в по-свободна обстановка.