УДК

 

001 НАУКА. НАУКОЗНАНИЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УМСТВЕНИЯ ТРУД Св 1, Св 2, Св 3, Св 4, Св 5, Св 6
002 ПЕЧАТ. КНИГОЗНАНИЕ. ДОКУМЕНТАЦИЯ. ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ Св 7, Св 8, Св 9
008 ЦИВИЛИЗАЦИЯ. КУЛТУРА. ПРОГРЕС. ФУТУРОЛОГИЯ Св 10
02 БИБЛИОТЕЧНО ДЕЛО. БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ Св 11
06 ОРГАНИЗАЦИЯ. СЪЮЗИ. НАУЧНИ ИНСТИТУЦИИ. МУЗЕИ. ИЗЛОЖБИ Св 12, Св 13, Св 14, Св 15, Св 16, Св 17
09 РЪКОПИСИ. РЕДКИ И ОСОБЕНИ ИЗДАНИЯ Св 18
101(091) ОБЩА ИСТОРИЯ НА ФИЛОСОФИЯТА Св 19, Св 20
23/28 ХРИСТИЯНСКА РЕЛИГИЯ Св 21
29 НЕХРИСТИЯНСКИ РЕЛИГИИ Св 22
316 СОЦИОЛОГИЯ. СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ Св 23, Св 24, Св 25, Св 26, Св 27
32 ПОЛИТИКА Св 28
321 ФОРМИ НА ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ. ДЪРЖАВИТЕ КАТО ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ Св 29
323 ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА Св 27, Св 30, Св 31, Св 32, Св 33, Св 34, Св 35, Св 36, Св 37, Св 38, Св 39, Св 40, Св 41, Св 42, Св 43
324 ИЗБОРИ Св 44, Св 45, Св 46, Св 47
327 МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ДИПЛОМАЦИЯ Св 41, Св 48, Св 49, Св 50, Св 51, Св 52, Св 53, Св 54, Св 55, Св 56, Св 57, Св 58, Св 59, Св 60, Св 61, Св 62, Св 63, Св 64, Св 65, Св 66, Св 67, Св 68, Св 69, Св 70, Св 140, Св 142
328 ПАРЛАМЕНТИ. ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОРГАНИ. ПРАВИТЕЛСТВА Св 71, Св 72, Св 73, Св 74, Св 75, Св 76, Св 77
329 ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ Св 78, Св 79, Св 80, Св 81, Св 82, Св 83, Св 84, Св 85, Св 86, Св 87, Св 88, Св 89
331.105.5 ПРОФСЪЮЗНО ДВИЖЕНИЕ. ПРОФЕСИОНАЛНИ СЪЮЗИ Св 90, Св 91, Св 92
331.5 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТРУДОВИТЕ РЕСУРСИ. ЗАЕТОСТ. ПАЗАР НА ТРУДА Св 93, Св 153
332 РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА. ТЕРИТОРИАЛНА ИКОНОМИКА. ПОЗЕМЛЕНА ИКОНОМИКА. ЗЕМЯ. ПОЗЕМЛЕНА СОБСТВЕНОСТ. НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО Св 94
336 ФИНАНСИ. МИТНИЧЕСКО ДЕЛО. БАНКОВО ДЕЛО. ПАРИ Св 95, Св 96, Св 97, Св 98, Св 99, Св 100, Св 102
338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ Св 101, Св 102, Св 103, Св 104, Св 105, Св 106, Св 107, Св 108, Св 109, Св 110, Св 111, Св 112, Св 113
339.5 ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ. МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ. ВЪНШНО-ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА. МИТА Св 114
339.7 МЕЖДУНАРОДНИ ФИНАНСИ Св 115
339.9 МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. ВЪНШНОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА. СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Св 65, Св 116, Св 117, Св 118, Св 119, Св 120
341 МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО Св 121, Св 122
342 ДЪРЖАВНО ПРАВО. КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО Св 123, Св 124, Св 136
343 НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО. НАКАЗАТЕЛЕН ПРОЦЕС. УЧЕНИЕ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО. КРИМИНОЛОГИЯ Св 125, Св 126
347 ГРАЖДАНСКО ПРАВО Св 127, Св 128, Св 129, Св 130, Св 131, Св 132, Св 133
351 ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО УПРАВЛЕНИЕ Св 134, Св 135, Св 136, Св 137, Св 138
355/359 ВОЕННО ДЕЛО. ВОЕННИ НАУКИ. НАРОДНА ОТБРАНА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ Св 137, Св 139, Св 140, Св 141, Св 142, Св 143
36 СОЦИАЛНИ ГРИЖИ. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДЕЛО Св 93, Св 144, Св 145, Св 146
373 ВИДОВЕ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА Св 147
378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ Св 3, Св 6, Св 148, Св 149, Св 150, Св 151, Св 152, Св 153, Св 154, Св 155
502 ПРИРОДА. ИЗУЧАВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДАТА. ОПАЗВАНЕ НА РАСТИТЕЛНИЯ И ЖИВОТИНСКИЯ СВЯТ Св 156
54 ХИМИЯ. КРИСТАЛОГРАФИЯ. МИНЕРАЛОГИЯ Св 157
55 ГЕОЛОГИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКИ И ГЕОФИЗИЧЕСКИ НАУКИ Св 158
551.5 МЕТЕОРОЛОГИЯ. КЛИМАТОЛОГИЯ Св 159
572 АНТРОПОЛОГИЯ. СОМАТОЛОГИЯ. МОРФОЛОГИЯ. РАСИ Св 160
614 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ. СОЦИАЛНА ХИГИЕНА. ЗАЩИТА ОТ НЕЩАСТНИ СЛУЧАИ Св 161, Св 162, Св 163
615 ФАРМАЦИЯ. ФАРМАКОЛОГИЯ. ОБЩА ТЕРАПИЯ. ТОКСИКОЛОГИЯ Св 164
617 ОРТОПЕДИЯ. ХИРУРГИЯ (ОБЩИ ВЪПРОСИ). ОФТАЛМОЛОГИЯ Св 165
620 ИЗПИТВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ. СТОКОЗНАНИЕ. ЕНЕРГИЙНИ ЦЕНТРАЛИ. ОБЩА ЕНЕРГЕТИКА Св 166, Св 167, Св 168
622 МИННО ДЕЛО Св 169, Св 170
654 ОРГАНИЗАЦИЯ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СЪОБЩЕНИЯТА Св 24
655 ПОЛИГРАФИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ. ИЗДАТЕЛСКО ДЕЛО. КНИГОРАЗПРОСТРАНЕНИЕ Св 171, Св 172
659 РЕКЛАМНО ДЕЛО. ПРОМИШЛЕНА И ТЪРГОВСКА ИНФОРМАЦИЯ Св 173, Св 174, Св 175
72 АРХИТЕКТУРА Св 176
73/76 ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ Св 177, Св 178, Св 179, Св 180, Св 181, Св 182, Св 183, Св 184
741/744 РИСУВАНЕ. ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ Св 185
75 ЖИВОПИС Св 186, Св 187, Св 188
77 ФОТОГРАФИЯ. КИНЕМАТОГРАФИЯ Св 189
78 МУЗИКА Св 190, Св 191
782 ТЕАТРАЛНА МУЗИКА. ОПЕРА. ОПЕРЕТА Св 192, Св 210
784 ВОКАЛНА МУЗИКА Св 193, Св 194
785 ИНСТРУМЕНТАЛНА МУЗИКА Св 195, Св 196, Св 197
787 МУЗИКА ЗА СТРУННИ ИНСТРУМЕНТИ Св 198, Св 199
791 МАСОВИ РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ Св 200, Св 201, Св 202, Св 203, Св 204, Св 205, Св 206, Св 207, Св 208
792 ТЕАТЪР. СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО Св 204, Св 209, Св 210, Св 211, Св 212, Св 213, Св 214, Св 215, Св 216, Св 217, Св 218, Св 219, Св 220, Св 221, Св 222, Св 223, Св 224, Св 225, Св 226, Св 227, Св 228
808.67 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК Св 229
82.0 ТЕОРИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА. ЛИТЕРАТУРНА ТЕХНИКА Св 230
82.09 ЛИТЕРАТУРНА КРИТИКА И ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ Св 231, Св 232
820/899 ЛИТЕРАТУРА НА ОТДЕЛНИТЕ НАЦИИ, НАРОДИ И ЕЗИЦИ Св 233
820(73) АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА Св 234, Св 235
820(94) АВСТРАЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА Св 236
820 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА Св 237
859.0 РУМЪНСКА ЛИТЕРАТУРА Св 238, Св 239
860(7/8) ЛАТИНОАМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА Св 240
860(85) ПЕРУАНСКА ЛИТЕРАТУРА Св 241
871 РИМСКА ЛИТЕРАТУРА Св 237, Св 242
875 КЛАСИЧЕСКА ГРЪЦКА ЛИТЕРАТУРА Св 242, Св 243
882 РУСКА ЛИТЕРАТУРА Св 244, Св 245
886.7 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА Св 246, Св 247, Св 248, Св 249, Св 250, Св 251, Св 252, Св 253, Св 254, Св 255, Св 256, Св 257, Св 258
886.7-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ Св 259, Св 260, Св 261, Св 262, Св 263, Св 264, Св 265, Св 266, Св 267, Св 268, Св 269, Св 270, Св 271, Св 272, Св 273, Св 274
886.7-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА Св 275, Св 276, Св 277, Св 278, Св 279, Св 280, Св 281, Св 282, Св 283, Св 284, Св 285, Св 286
886.7-4/-9 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРУГИ ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ Св 287, Св 288
904 ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА НА ИСТОРИЧЕСКИТЕ ПЕРИОДИ. АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПАМЕТНИЦИ. СТАРИНИ Св 289, Св 290, Св 291, Св 292
92 БИОГРАФИИ Св 157, Св 204, Св 212, Св 223, Св 230, Св 243, Св 252, Св 254, Св 294, Св 296, Св 297
930 ИСТОРИЧЕСКА НАУКА. ПОМОЩНИ ИСТОРИЧЕСКИ НАУКИ Св 293
941/949 ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ Св 294, Св 299
949.72.04 ПЕРИОД НА КРИЗАТА НА ФЕОДАЛИЗМА И ЗАРАЖДАНЕ НА КАПИТАЛИСТИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ. ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД (II ПОЛ. на XVIII В. – 1878 Г.) Св 295, Св 296
949.72.05 БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА КАПИТАЛИЗМА (1878 - 1944) Св 296, Св 297
949.72.06 ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ от 9.IХ.1944 г.- Св 298
950 ИСТОРИЯ НА АЗИЯ Св 299, Св 300