УДК

 

002 ПЕЧАТ. КНИГОЗНАНИЕ. ДОКУМЕНТАЦИЯ. ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ Св 1, Св 2, Св 3, Св 4
02 БИБЛИОТЕЧНО ДЕЛО. БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ Св 5
06 ОРГАНИЗАЦИЯ. СЪЮЗИ. НАУЧНИ ИНСТИТУЦИИ. МУЗЕИ. ИЗЛОЖБИ Св 6, Св 7
07 ВЕСТНИЦИ. ЖУРНАЛИСТИКА Св 8
101 ОБЩИ РАБОТИ. ФИЛОСОФСКИ НАУКИ В ЦЯЛОСТ Св 9, Св 10, Св 11
17 ЕТИКА. УЧЕНИЕ ЗА МОРАЛА Св 86
23/28 ХРИСТИЯНСКА РЕЛИГИЯ Св 12, Св 13, Св 14
29 НЕХРИСТИЯНСКИ РЕЛИГИИ Св 15
316 СОЦИОЛОГИЯ. СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ Св 16, Св 55
321 ФОРМИ НА ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ. ДЪРЖАВИТЕ КАТО ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ Св 17
323 ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА Св 18, Св 19, Св 20, Св 21, Св 22, Св 32
324 ИЗБОРИ Св 23
325 МИГРАЦИЯ. КОЛОНИЗАЦИЯ Св 24
327 МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ДИПЛОМАЦИЯ Св 22, Св 25, Св 26, Св 27, Св 28, Св 29, Св 30, Св 31, Св 32, Св 33, Св 34, Св 35, Св 107
328 ПАРЛАМЕНТИ. ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОРГАНИ. ПРАВИТЕЛСТВА Св 36, Св 37, Св 38, Св 39, Св 40
329 ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ Св 17, Св 40, Св 41, Св 42, Св 43, Св 44, Св 45, Св 46, Св 47, Св 48, Св 49, Св 50, Св 51, Св 52, Св 53
330.3 ДИНАМИКА И РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКАТА Св 54
330.5 НАЦИОНАЛНО БОГАТСТВО. СЪВКУПЕН ОБЩЕСТВЕН ПРОДУКТ. БРУТЕН НАЦИОНАЛЕН ПРОДУКТ. БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ. НАЦИОНАЛЕН ДОХОД. БАЛАНС НА СТОПАНСТВОТО.НАЦИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ Св 55, Св 66
331.105.5 ПРОФСЪЮЗНО ДВИЖЕНИЕ. ПРОФЕСИОНАЛНИ СЪЮЗИ Св 56, Св 57
331.2 РАБОТНА ЗАПЛАТА. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ. ПРЕМИИ. ХОНОРАРИ. ПАРИЧНА ПОДКРЕПА Св 58
331.4 РАБОТНА ОБСТАНОВКА. РАБОТНА СРЕДА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТНО МЯСТО. ОХРАНА НА ТРУДА. ХИГИЕНА НА ТРУДА. ТРУДОВИ ЗЛОПОЛУКИ Св 59
331.5 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТРУДОВИТЕ РЕСУРСИ. ЗАЕТОСТ. ПАЗАР НА ТРУДА Св 60
332 РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА. ТЕРИТОРИАЛНА ИКОНОМИКА. ПОЗЕМЛЕНА ИКОНОМИКА. ЗЕМЯ. ПОЗЕМЛЕНА СОБСТВЕНОСТ. НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО Св 61, Св 62
334 ОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ И СПОРАЗУМЕНИЯ НА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ. КООПЕРАТИВНО ДЕЛО, КООПЕРАЦИЯ Св 63
336 ФИНАНСИ. МИТНИЧЕСКО ДЕЛО. БАНКОВО ДЕЛО. ПАРИ Св 64, Св 65, Св 66, Св 67, Св 68, Св 69
338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ Св 70, Св 71, Св 72, Св 73, Св 74, Св 75, Св 76, Св 77, Св 78, Св 79
339.7 МЕЖДУНАРОДНИ ФИНАНСИ Св 79, Св 80
339.9 МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. ВЪНШНОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА. СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Св 80, Св 81, Св 82, Св 83, Св 84, Св 85
34 ПРАВО. НАУКА ЗА ДЪРЖАВАТА И ПРАВОТО Св 86
342 ДЪРЖАВНО ПРАВО. КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО Св 87, Св 88, Св 89
343 НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО. НАКАЗАТЕЛЕН ПРОЦЕС. УЧЕНИЕ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО. КРИМИНОЛОГИЯ Св 90
347 ГРАЖДАНСКО ПРАВО Св 91, Св 92, Св 93, Св 94, Св 95, Св 96, Св 97
351 ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО УПРАВЛЕНИЕ Св 98, Св 99, Св 100, Св 101, Св 102
352/353 МЕСТНИ ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ Св 103
355/359 ВОЕННО ДЕЛО. ВОЕННИ НАУКИ. НАРОДНА ОТБРАНА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ Св 104, Св 105, Св 106, Св 107, Св 108
36 СОЦИАЛНИ ГРИЖИ. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДЕЛО Св 109, Св 110, Св 111, Св 112, Св 113, Св 114, Св 115
37 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОСВЕТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ Св 116
371 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО. УЧИЛИЩНО ДЕЛО Св 117
614 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ. СОЦИАЛНА ХИГИЕНА. ЗАЩИТА ОТ НЕЩАСТНИ СЛУЧАИ Св 100, Св 118, Св 119, Св 120, Св 121, Св 122, Св 123, Св 124
616 ПАТОЛОГИЯ. КЛИНИЧНА МЕДИЦИНА Св 125
619 СРАВНИТЕЛНА МЕДИЦИНА. ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА Св 126
620 ИЗПИТВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ. СТОКОЗНАНИЕ. ЕНЕРГИЙНИ ЦЕНТРАЛИ. ОБЩА ЕНЕРГЕТИКА Св 127, Св 128
622 МИННО ДЕЛО Св 129, Св 130, Св 131
631/635 ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ПРОИЗВОДСТВО. ЗЕМЕДЕЛИЕ. ГРАДИНАРСТВО Св 132
631 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО Св 133
656.6 ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ВОДНИЯ ТРАНСПОРТ Св 134
669 МЕТАЛУРГИЯ. МЕТАЛИ И СПЛАВИ Св 135
73/76 ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ Св 136
75 ЖИВОПИС Св 137
782 ТЕАТРАЛНА МУЗИКА. ОПЕРА. ОПЕРЕТА Св 138, Св 139, Св 140, Св 141
784 ВОКАЛНА МУЗИКА Св 142
791 МАСОВИ РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ Св 143, Св 144, Св 145, Св 146, Св 147
792 ТЕАТЪР. СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО Св 146, Св 147, Св 148, Св 149, Св 150, Св 151
793/794 ТЪРЖЕСТВА И ПРАЗНЕНСТВА. ХОРЕОГРАФИЯ. ПОДВИЖНИ УМСТВЕНИ И ДРУГИ ИГРИ Св 152
886.7 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА Св 153, Св 154, Св 155, Св 156, Св 157, Св 158, Св 159, Св 160, Св 161
886.7-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ Св 162, Св 163, Св 164, Св 165, Св 166, Св 167, Св 168, Св 169, Св 170, Св 171
886.7-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА Св 172, Св 173, Св 174, Св 175, Св 176, Св 177, Св 178, Св 179, Св 180, Св 181
902 АРХЕОЛОГИЯ Св 182, Св 183
904 ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА НА ИСТОРИЧЕСКИТЕ ПЕРИОДИ. АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПАМЕТНИЦИ. СТАРИНИ Св 184, Св 185, Св 186
92 БИОГРАФИИ Св 8, Св 9, Св 10, Св 11, Св 41, Св 143, Св 146, Св 147, Св 148, Св 153, Св 155, Св 156, Св 158, Св 187, Св 190
93/99 ИСТОРИЯ Св 187
930 ИСТОРИЧЕСКА НАУКА. ПОМОЩНИ ИСТОРИЧЕСКИ НАУКИ Св 188, Св 189
941/949 ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ Св 190
949.72 ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ Св 191