УДК

 

001 НАУКА. НАУКОЗНАНИЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УМСТВЕНИЯ ТРУД Св 1
002 ПЕЧАТ. КНИГОЗНАНИЕ. ДОКУМЕНТАЦИЯ. ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ Св 2, Св 3
02 БИБЛИОТЕЧНО ДЕЛО. БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ Св 4
05 СПИСАНИЯ И ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ С ОБЩ ХАРАКТЕР Св 5
06 ОРГАНИЗАЦИЯ. СЪЮЗИ. НАУЧНИ ИНСТИТУЦИИ. МУЗЕИ. ИЗЛОЖБИ Св 6
07 ВЕСТНИЦИ. ЖУРНАЛИСТИКА Св 7, Св 8, Св 9
101(091) ОБЩА ИСТОРИЯ НА ФИЛОСОФИЯТА Св 10
22 СВЕЩЕНО ПИСАНИЕ. БИБЛИЯ. СТАР И НОВ ЗАВЕТ Св 11
23/28 ХРИСТИЯНСКА РЕЛИГИЯ Св 12
29 НЕХРИСТИЯНСКИ РЕЛИГИИ Св 13
311 СТАТИСТИКАТА КАТО НАУКА. ТЕОРИЯ НА СТАТИСТИКАТА Св 14
316 СОЦИОЛОГИЯ. СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ Св 15, Св 16, Св 17, Св 18, Св 19, Св 20, Св 21, Св 22, Св 312
321 ФОРМИ НА ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ. ДЪРЖАВИТЕ КАТО ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ Св 23
323 ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА Св 24, Св 25, Св 26, Св 49
324 ИЗБОРИ Св 27, Св 28, Св 29
325 МИГРАЦИЯ. КОЛОНИЗАЦИЯ Св 30, Св 31
327 МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ДИПЛОМАЦИЯ Св 32, Св 33, Св 34, Св 35, Св 36, Св 37, Св 38, Св 39, Св 40, Св 41, Св 42, Св 43, Св 44, Св 45, Св 46, Св 47, Св 48, Св 49, Св 50, Св 51, Св 52, Св 53, Св 54, Св 55, Св 56, Св 59, Св 145
328 ПАРЛАМЕНТИ. ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОРГАНИ. ПРАВИТЕЛСТВА Св 57, Св 58, Св 59, Св 60
329 ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ Св 61, Св 62, Св 63, Св 64, Св 65, Св 66, Св 67, Св 68, Св 69, Св 70, Св 71, Св 318
330.3 ДИНАМИКА И РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКАТА Св 72, Св 124
330.5 НАЦИОНАЛНО БОГАТСТВО. СЪВКУПЕН ОБЩЕСТВЕН ПРОДУКТ. БРУТЕН НАЦИОНАЛЕН ПРОДУКТ. БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ. НАЦИОНАЛЕН ДОХОД. БАЛАНС НА СТОПАНСТВОТО.НАЦИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ Св 73, Св 74
331.105.5 ПРОФСЪЮЗНО ДВИЖЕНИЕ. ПРОФЕСИОНАЛНИ СЪЮЗИ Св 75
331.5 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТРУДОВИТЕ РЕСУРСИ. ЗАЕТОСТ. ПАЗАР НА ТРУДА Св 76
332 РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА. ТЕРИТОРИАЛНА ИКОНОМИКА. ПОЗЕМЛЕНА ИКОНОМИКА. ЗЕМЯ. ПОЗЕМЛЕНА СОБСТВЕНОСТ. НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО Св 77
334 ОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ И СПОРАЗУМЕНИЯ НА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ. КООПЕРАТИВНО ДЕЛО, КООПЕРАЦИЯ Св 78
336 ФИНАНСИ. МИТНИЧЕСКО ДЕЛО. БАНКОВО ДЕЛО. ПАРИ Св 79, Св 80, Св 81, Св 82, Св 83, Св 84, Св 85, Св 86, Св 87, Св 88, Св 89, Св 90, Св 91, Св 92, Св 93, Св 94, Св 95, Св 96, Св 97, Св 98, Св 99, Св 100, Св 101
338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ Св 102, Св 103, Св 104, Св 105, Св 106, Св 107, Св 108, Св 109, Св 110, Св 111, Св 116
339.1 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ТЪРГОВИЯТА. ПАЗАР Св 112
339.9 МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. ВЪНШНОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА. СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Св 18, Св 113, Св 114, Св 115, Св 116, Св 117, Св 118
341 МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО Св 119
342 ДЪРЖАВНО ПРАВО. КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО Св 120, Св 121, Св 122
347 ГРАЖДАНСКО ПРАВО Св 123, Св 124, Св 125, Св 126, Св 127, Св 128, Св 129, Св 130, Св 131, Св 132, Св 133, Св 134
349 СПЕЦИАЛНИ ОТРАСЛИ НА ПРАВОТО. ОТРАСЛИ НА ПРАВОТО СЪС СМЕСЕН ХАРАКТЕР Св 135
351 ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО УПРАВЛЕНИЕ Св 1, Св 136, Св 137, Св 138, Св 139, Св 140, Св 141
352/353 МЕСТНИ ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ Св 142
355/359 ВОЕННО ДЕЛО. ВОЕННИ НАУКИ. НАРОДНА ОТБРАНА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ Св 45, Св 55, Св 140, Св 143, Св 144, Св 145, Св 146
36 СОЦИАЛНИ ГРИЖИ. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДЕЛО Св 147, Св 148, Св 149, Св 150
37 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОСВЕТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ Св 151, Св 152
371 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО. УЧИЛИЩНО ДЕЛО Св 153
373 ВИДОВЕ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА Св 154, Св 155
376 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНИ ГРУПИ И ЛИЦА Св 156
378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ Св 157, Св 158
502 ПРИРОДА. ИЗУЧАВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДАТА. ОПАЗВАНЕ НА РАСТИТЕЛНИЯ И ЖИВОТИНСКИЯ СВЯТ Св 159
57 БИОЛОГИЧНИ НАУКИ Св 160
620 ИЗПИТВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ. СТОКОЗНАНИЕ. ЕНЕРГИЙНИ ЦЕНТРАЛИ. ОБЩА ЕНЕРГЕТИКА Св 110, Св 161, Св 162
621.039 ЯДРЕНА ТЕХНИКА. ЯДРЕНА И АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА Св 163
621.3 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА Св 164
622 МИННО ДЕЛО Св 165
625 ЖЕЛЕЗОПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО. ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО Св 166
629 ТЕХНИКА НА ТРАНСПОРТНИТЕ СРЕДСТВА Св 167
631.5 АГРОТЕХНИКА Св 168
656.1/.5 ОРГАНИЗАЦИЯ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СУХОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ Св 169
664 ХРАНИТЕЛНА И КОНСЕРВНА ПРОМИШЛЕНОСТ Св 170
665 ТЕХНОЛОГИЯ НА МАСЛАТА, МАЗНИНИТЕ И ВОСЪЦИТЕ Св 171
681 ФИНА МЕХАНИКА. АВТОМАТИКА. ТЕХНИЧЕСКА КИБЕРНЕТИКА Св 172
7.01/.097 ОБЩА ТЕОРИЯ НА ИЗКУСТВОТО. ТЕХНИКА НА ИЗКУСТВОТО. ХУДОЖЕСТВЕНИ СТИЛОВЕ И ВЛИЯНИЯ. ХУДОЖЕСТВЕНИ ОБРАЗИ И ДРУГИ Св 173, Св 174
71 ПЛАНИРАНЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА. ГРАДОУСТРОЙСТВО. ГРАДИНСКА АРХИТЕКТУРА. ПАРКОВЕ. ОФОРМЯНЕ НА ПРИРОДНАТА СРЕДА (ЛАНДШАФТА) Св 175
73/76 ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ Св 176, Св 177, Св 178
73 ПЛАСТИЧНИ ИЗКУСТВА Св 179
75 ЖИВОПИС Св 180, Св 181, Св 182, Св 183, Св 184, Св 185, Св 186, Св 187, Св 188, Св 189
76 ГРАФИЧНИ ИЗКУСТВА. ГРАФИКА Св 185
77 ФОТОГРАФИЯ. КИНЕМАТОГРАФИЯ Св 190
78 МУЗИКА Св 191, Св 192, Св 193, Св 194
782 ТЕАТРАЛНА МУЗИКА. ОПЕРА. ОПЕРЕТА Св 195
785 ИНСТРУМЕНТАЛНА МУЗИКА Св 196
786 МУЗИКА ЗА КЛАВИШНИ ИНСТРУМЕНТИ Св 197, Св 198
788 МУЗИКА ЗА ДУХОВИ ИНСТРУМЕНТИ Св 199
791 МАСОВИ РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ Св 200, Св 201, Св 202, Св 203, Св 204, Св 205, Св 206, Св 207, Св 208, Св 209
792 ТЕАТЪР. СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО Св 205, Св 209, Св 210, Св 211, Св 212, Св 213, Св 214, Св 215, Св 216, Св 217, Св 218, Св 219
82.09 ЛИТЕРАТУРНА КРИТИКА И ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ Св 220, Св 221
820(73) АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА Св 222, Св 223, Св 224, Св 225
830(436) АВСТРИЙСКА ЛИТЕРАТУРА Св 226
860(729.1) КУБИНСКА ЛИТЕРАТУРА Св 227
860(82) АРЖЕНТИНСКА ЛИТЕРАТУРА Св 228
860(85) ПЕРУАНСКА ЛИТЕРАТУРА Св 229
875 КЛАСИЧЕСКА ГРЪЦКА ЛИТЕРАТУРА Св 230
882 РУСКА ЛИТЕРАТУРА Св 231, Св 232, Св 233, Св 234, Св 235
883 УКРАИНСКА ЛИТЕРАТУРА Св 236
884 ПОЛСКА ЛИТЕРАТУРА Св 237
886.1 СРЪБСКА ЛИТЕРАТУРА Св 238, Св 239
886.2 ХЪРВАТСКА ЛИТЕРАТУРА Св 240
886.3 СЛОВЕНСКА ЛИТЕРАТУРА Св 241
886.6 МАКЕДОНСКА ЛИТЕРАТУРА Св 242
886.7 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА Св 243, Св 244, Св 245, Св 246, Св 247, Св 248, Св 249, Св 250, Св 251, Св 252, Св 253, Св 254, Св 255, Св 256, Св 257, Св 258, Св 259, Св 260, Св 261, Св 262
886.7-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ Св 263, Св 264, Св 265, Св 266, Св 267, Св 268, Св 269, Св 270, Св 271, Св 272, Св 273, Св 274, Св 275, Св 276, Св 277, Св 278, Св 279, Св 280, Св 281, Св 282, Св 283, Св 284, Св 285
886.7-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА Св 286, Св 287, Св 288, Св 289, Св 290, Св 291, Св 292, Св 293, Св 294, Св 295, Св 296, Св 297, Св 298, Св 299, Св 300
886.7-4/-9 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРУГИ ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ Св 301, Св 302, Св 303
891.983 АЛБАНСКА ЛИТЕРАТУРА Св 304
892.4 ЕВРЕЙСКА ЛИТЕРАТУРА Св 305
894.511 УНГАРСКА ЛИТЕРАТУРА Св 306, Св 307
904 ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА НА ИСТОРИЧЕСКИТЕ ПЕРИОДИ. АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПАМЕТНИЦИ. СТАРИНИ Св 308
92 БИОГРАФИИ Св 12, Св 179, Св 202, Св 203, Св 207, Св 258, Св 313, Св 317, Св 318
930.85 ИСТОРИЯ НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА Св 309
930 ИСТОРИЧЕСКА НАУКА. ПОМОЩНИ ИСТОРИЧЕСКИ НАУКИ Св 310
940 ИСТОРИЯ НА ЕВРОПА Св 311
941/949 ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ Св 312, Св 319
949.72.04 ПЕРИОД НА КРИЗАТА НА ФЕОДАЛИЗМА И ЗАРАЖДАНЕ НА КАПИТАЛИСТИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ. ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД (II ПОЛ. на XVIII В. – 1878 Г.) Св 313, Св 314
949.72.05 БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА КАПИТАЛИЗМА (1878 - 1944) Св 315, Св 316, Св 317, Св 318, Св 319, Св 320