ЛЕТОПИС НА СТАТИИ ОТ БЪЛГАРСКИ ВЕСТНИЦИ

Месечен бюлетин

Год. 61, 2012, бр. 11

Редакционна колегия
Главен редактор: Люля Костова

Редактор: Дора Деведжиева

Съставители: Анелия Иванова, Румяна Николова, Стефка Скорчева

ЗА ИЗДАНИЕТОВ ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ (Серия 6) се регистрират статии (оригинални и преводни), документални материали, художествени произведения, поместени във вестниците, които излизат в Република България. Посочените видове документи, издадени в Република България на български и чужди езици постъпват в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” по силата на Закон за задължителното депозиране на печатни и други произведения.

В ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ се разработват вестници с национален характер и значение, публикувани в столицата и извън нея, органи на политически партии, съюзи и движения, синдикални организации, министерства, институти, ведомства, фирми, частни лица и др.

Не се разработват рекламни и бизнес вестници, тясно специализирани и с преобладаващ илюстративен материал; вестници с развлекателен характер, за деца и юноши, на отраслови професионални организации и др.

Материалите от вестниците се регистрират строго подборно (публикации с обществено-политически характер, с културно-историческа и документална стойност, художествени произведения, интервюта и др.).

Подборът се извършва на основата на специално изработена инструкция.

ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ (Серия 6) се публикува в електронен формат един път месечно.

Библиографските описания в ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ са подредени по съдържание, според отделите на Таблици на десетичната класификация (1985-1992), а в рамките на отделите азбучно. Използват се съкращения на думите съгласно БДС 9736-82, БДС 15714-83, БДС 15715-83 и на наименованията на продължаващите издания, съгласно БДС 11452-86.

ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ (Серия 6) съдържа следните показалци:
   •Показалец на източниците
   •Показалец на имена на лица
   •Показалец на заглавията
   •УДК
   •Предметен показалец на лица и колективни органи
   •Географски показалец


Търсенето се извършва чрез системата от показалци. След маркиране на поредния номер на избрания от показалеца елемент имате възможност да видите библиографското описание в изданието. Пълното библиографско описание в каталога на Националната библиотека е достъпно чрез връзката COBISS.BG-ID


СТАТИИ ОТ БЪЛГАРСКИ ВЕСТНИЦИ


0 ОБЩ ОТДЕЛ


001 НАУКА. НАУКОЗНАНИЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УМСТВЕНИЯ ТРУД

БС 2012/11 Св 1
КРАЛЧЕВСКИ, Петър Атанасов, 1956-
        Изнасяме безплатно най-ценния си потенциал - кадрите : интервю с акад. Петър Кралчевски / Йордан Йорданов

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 20, бр. 266 (14 ноем. 2012), с. 6-7.
Състояние на науката у нас
001.38(047.53)
COBISS.BG-ID 1246962404


002 ПЕЧАТ. КНИГОЗНАНИЕ. ДОКУМЕНТАЦИЯ. ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ

БЕНБАСАТ, Алберт Нисим, 1950-
        След Франкфурт, преди София : разговор с проф. Алберт Бенбасат за Панаирите на книгата Вж Св 109

БС 2012/11 Св 2
ВАСИЛЕВА, Светла, 1964-
        Седим върху милиони, а нехаем : данните, съхранявани в институциите, могат да генерират 40 млрд. евро печалба годишно в ЕС / Светла Василева. - Начин на достъп (URL): http://www.duma.bg/node/42985. - В електронния вариант на вестника заглавието е: Повторната употреба на публичната информация - възможност и предизвикателство

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 266 (15 ноем. 2012), с. 21.
По повод Директивата 2003/98/ЕО за отворените данни
002.6(497.2:4-6)
COBISS.BG-ID 1246988772


008 ЦИВИЛИЗАЦИЯ. КУЛТУРА. ПРОГРЕС. ФУТУРОЛОГИЯ

БС 2012/11 Св 3
ГАНЧЕВА, Вера Лалева, 1943-
        Как се живее без духовни опори : интервю с Вера Ганчева на Лияна Фероли

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 18, бр. 19 (29 ноем. 2012), с. 14.
008(047.53)
COBISS.BG-ID 1247400932

БС 2012/11 Св 4
ДЕЛИРАДЕВ, Борис
        Сбогуване с Людмила Живкова : провокирано от една изложба, четвърт книга и няколко часа телевизионни интервюта / Борис Делирадев

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 39 (16 ноем. 2012), с. 8.
По повод 70 г. от рождението й
008(092)
92 Живкова, Л.
COBISS.BG-ID 1247276260

БС 2012/11 Св 5
ИВАНОВА, Диана Иванова, 1968-
        Кой има право да си спомня Людмила Живкова? / Диана Иванова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 38 (9 ноем. 2012), с. 5.
По повод 70 г. от рождението й
008(092)
92 Живкова, Л.
COBISS.BG-ID 1247219684

        [РАЗГОВОР около книгата на Ангел Ангелов "Историчност на визуалния образ", София, Алтера, 2008] Вж Св 117


07 ВЕСТНИЦИ. ЖУРНАЛИСТИКА
Вж и 05

БС 2012/11 Св 6
ГЕНОВ, Асен
        Рестартираме демокрацията : интервю с Асен Генов и Константин Павлов-Комитата, [блогъри, създатели на сайта Politikat.net - проект, насочен към засилване на гражданския контрол върху управниците] / Руслан Йорданов

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 20, бр. 7130 (27 ноем. 2012), с. 15.
По повод удостояването им със специалната награда "Валя Крушкина - Журналистика за хората"
070(497.2)(047.53)
323.2(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1247154660


09 РЪКОПИСИ. РЕДКИ И ОСОБЕНИ ИЗДАНИЯ

БС 2012/11 Св 7
НИКОЛОВА-Хюстън, Татяна Николаева, 1961-
        От Болград до Охайо : по следите на Болградския сборник от Хилендарския научен център / Татяна Николова-Хюстън

В: За Буквите. - ISSN 1312-3785. - Год. 34, бр. 38 (ноем. 2012), с. 17.
Научни изследвания на проф. Джеймс Кларк върху ръкопис открит през 1932 година в град Болград, Бесарабия
091(497.2)
886.7(091)
COBISS.BG-ID 1247218148


1 ФИЛОСОФИЯ


14 ФИЛОСОФСКИ СИСТЕМИ И НАПРАВЛЕНИЯ

БС 2012/11 Св 8
        [РАЗГОВОР около книгата на Боян Манчев "Логика на политическото", София, Изток-Запад, 2012]. - Съдържа: "Логика на политическото": суверенност и контрасуверенност / Димитър Вацов. За Едип и фигурите на подражанието / Невена Панова. Критика и криза / Миглена Николчина. Дълбокото - общото - цялото, или за чудовищната общност на енигмата / Дарин Тенев.

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 37 (14-20 ноем. 2012), с. 12-14.
Проведен в рамките на Софийски литературоведски семинар и Културния център на СУ "Св. Кл. Охридски" на 6 ноем. 2012 г.
14(497.2)
32.000.1
COBISS.BG-ID 1247477220


2 РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ


22 СВЕЩЕНО ПИСАНИЕ. БИБЛИЯ. СТАР И НОВ ЗАВЕТ

ГЕОРГИЕВА, Цветанка, 1959-
        Цариградската Библия : с нейния превод Петко Р. Славейков утвърждава новобългарския книжовен език Вж Св 168


23/28 ХРИСТИЯНСКА РЕЛИГИЯ

БС 2012/11 Св 9
БУКОВСКИ, Христо Димитров, 1947-
        Скритата школа под връх Иван : обителта на Матей Дечов - бъдещия светогорски монах Онуфрий Габровски / Христо Буковски

В: За Буквите. - ISSN 1312-3785. - Год. 34, бр. 38 (ноем. 2012), с. 12.
235:281.9(092)
COBISS.BG-ID 1247200228

БС 2012/11 Св 10
ВЕЛИНОВ, Емил, 1950-
        Църквата ни има нужда от твърда ръка : интервю с Емил Велинов, директор на дирекция "Вероизповедания" в Министерския съвет / Силвия Николова

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 15, бр. 4648 (8 ноем. 2012), с. 14-15.
281.962(047.53)
COBISS.BG-ID 1246871012

БС 2012/11 Св 11
ГОСПОДИНОВА, Велина
        Новият разкол : изборът на наместник очерта двете крила в битката за патриарх в БПЦ / Велина Господинова, Зорница Стоилова. - БПЦ - Българска православна църква. - Съдържа и: Икономика на църквата ; Кой кой е в Светия синод

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 20, бр. 46 (17-23 ноем. 2012), с. 16-18.
281.962
COBISS.BG-ID 1247967972

БС 2012/11 Св 12
МАТАНОВ, Христо Лука, 1952-
        Битка на лобита ще определи избора : интервю с Христо Матанов / Радко Паунов

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 305 (8 ноем. 2012), с. 14.
По повод кончината на патриарх Максим
281.962(047.53)
COBISS.BG-ID 1246872036

БС 2012/11 Св 13
МИХАЙЛОВ, Николай Боянов, 1946-
        Патриарх доносник ще бъде насилие : с д-р Николай Михайлов, психиатър, теолог и бивш депутат, разговаря Лилия Цачева

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 310 (13 ноем. 2012), с. 16-17.
Процесите в Българската православна църква след кончината на Негово Светейшество патриарх Максим
281.962(047.53)
COBISS.BG-ID 1246931684

БС 2012/11 Св 14
НИКАНОР, монах, 1975-
        Време е църквата да влезе в час : интервю с отец Никанор от Гигинския манастир / Стела Стоянова

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 20, бр. 7110 (7 ноем. 2012), с. 15.
281.962(047.53)
COBISS.BG-ID 1246854372

БС 2012/11 Св 15
        ПАТРИАРХ Максим (1914-2012). - Съдържа: Кончината на патриарх Максим... / Георги Тодоров. В 48-те часа след кончината на патриарх Максим... / Георги Каприев

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 39 (16 ноем. 2012), с. 4.
281.962(092)
92 Максим, патриарх български
COBISS.BG-ID 1247253220

БС 2012/11 Св 16
        ПАТРИАРХ Максим (1914-2012) : in memoriam. - Съдържа: Духовникът, който не направи компромис. Влиза в манастир на 12 години : биогр. справка / Силвия Николова. Съхрани ни в тежки времена / Момчил Методиев. Моята молитва към Бога всякога е била да запази светата ни църква : последно интервю на патриарх Максим пред Горан Благоев. Разколът и единството / Иван Тропанкев

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 15, бр. 4647 (7 ноем. 2012), с. 14-15.
281.962(092)
92 Максим, патриарх български
COBISS.BG-ID 1246855908

БС 2012/11 Св 17
ПЕТРИНСКИ, Иван Герасимов
        Българската православна църква винаги е под крилото на светската власт ; Голямата тайна на Българската православна църква / Иван Петрински

В: Сега. - ISSN 1311-3186
Год. 15, бр. 259 (8 ноем. 2012), с. 13.
Год. 15, бр. 265 (15 ноем 2012), с. 13.
281.962(091)
COBISS.BG-ID 1246992612

БС 2012/11 Св 18
ПОПМАРИНОВ, Димитър, 1955-
        Патриарх Максим беше монах в истинския смисъл : интервю с Димитър Попмаринов, декан на Православния богословски факултет на Великотърновския университет / Веселка Венкова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 261 (9 ноем. 2012), с. 11, 23.
281.962(047.53)
COBISS.BG-ID 1246889188

БС 2012/11 Св 19
СЪБЧЕВ, Константин Христов, 1952-
        Търпеливият самотник : in memoriam за патриарх Максим / Константин Събчев

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 20, бр. 7110 (7 ноем. 2012), с. 12-13.
281.962(092)
92 Максим, патриарх
COBISS.BG-ID 1246854884


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ


316 СОЦИОЛОГИЯ. СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ
Вж и 159.9; 308; 314; 39

БС 2012/11 Св 20
БАУМАН, Зигмунт, 1925-
        Бъдещето не съществува : разговор с [полския социолог] Зигмунт Бауман / Христо Буцев, Марин Бодаков

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 40 (23 ноем. 2012), с. 10.
316.32(047.53)
COBISS.BG-ID 1247320804

БС 2012/11 Св 21
БАУМАН, Зигмунт, 1925-
        Живеем в ситуация, над която нямаме контрол : интервю със социолога Зигмунт Бауман / Огнян Георгиев, Илин Станев

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 20, бр. 46 (17-23 ноем. 2012), с. 60-61.
316.32(047.53)
COBISS.BG-ID 1247968996

БС 2012/11 Св 22
БАУМАН, Зигмунт, 1925-
        Какво е "централното" в Централна Европа / Зигмунт Бауман ; прев. от англ. Мария Димитрова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561
Год. 21, бр. 37 (14-20 ноем. 2012), с. 9, 15.
Год. 21, бр. 38 (21-27 ноем. 2012), с. 1, 11.
316.4(4)
COBISS.BG-ID 1247447524

БС 2012/11 Св 23
ДИЧЕВ, Ивайло Стефанов, 1955-
        Просвещението тепърва ни предстои : вината на културния ни елит е най-вече в това, че не умее да излъчва лидери : интервю с проф. Ивайло Дичев / Явор Николов

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 15, бр. 265 (15 ноем. 2012), с. 11.
316.7(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1246988004

ЛАЧАНСКИ, Любен Стоянов, 1953-
        Писмо до Eвгения Вж Св 30

БС 2012/11 Св 24
МАРКОВСКИ, Вени Миланов, 1968-
        Интернет е като слух, няма спиране : с Вени Марковски, председател на "Интернет общество", разговаря Светослав Метанов

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 304 (7 ноем. 2012), с. 14-15.
316.32:681.324(047.53)
COBISS.BG-ID 1246854116


32 ПОЛИТИКА
Вж и 341; 342

        [РАЗГОВОР около книгата на Боян Манчев "Логика на политическото", София, Изток-Запад, 2012] Вж Св 8


321 ФОРМИ НА ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ. ДЪРЖАВИТЕ КАТО ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ

БС 2012/11 Св 25
ВАСИЛЕВ, Таньо
        Наследството на нацизма : повече от шест десетилетия след края на Втората световна война обикновените хора и политиците в Германия изпитват чувство на вина / Таньо Василев

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 264 (13 ноем. 2012), с. 16.
321.64:329.18(430)
943.0
COBISS.BG-ID 1246928356


323 ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА
Вж и 329

БС 2012/11 Св 26
АБРОСИМОВ, Светослав
        Някои още търсят американската мечта, други вече не я искат / Светослав Абросимов

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 15, бр. 271 (22 ноем. 2012), с. 12.
323.1(73)
COBISS.BG-ID 1247098340

БС 2012/11 Св 27
БОЙКОВ, Николай Павлов, 1968-
        Въпроси към г-н Петър Кърджилов, граждански активист, породени от текста му "Намерената кауза : общите блага и протестите за Закона за горите" (Култура, бр. 36 от 26 октомври 2012 г.) / Николай Бойков

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 37 (2 ноем. 2012), с. 4.
323.23(497.2)
COBISS.BG-ID 1246929636

ГЕНОВ, Асен
        Рестартираме демокрацията : интервю с Асен Генов и Константин Павлов-Комитата, [блогъри, създатели на сайта Politikat.net - проект, насочен към засилване на гражданския контрол върху управниците] Вж Св 6

БС 2012/11 Св 28
ДИМИТРОВА, Боряна Иванова
        Ще се засили тежестта на БСП : интервю с Боряна Димитрова, социолог, управител на "Алфа Рисърч" / [Таня Петкова]. - Начин на достъп (URL): http://argumenti-bg.com/21033/boryana-dim/. - Интервю на Аргументи-бг. Със съкращения

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 23, бр. 230 (29 ноем. 2012), с. 17.
323(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1247202276

БС 2012/11 Св 29
КОШЛУКОВ, Емил Илиев, 1965-
        Управляващите са първи, останалите десни са под въпрос : на изборите икономиката ще бъде огромен фактор : интервю с политолога Емил Кошлуков / Майя Любомирска . - Начин на достъп (URL): http://www.monitor.bg/article?id=362894


В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 15, бр. 4659 (19 ноем. 2012), с. 14-15.
323(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1247021796

БС 2012/11 Св 30
ЛАЧАНСКИ, Любен Стоянов, 1953-
        Писмо до Eвгения / Любен Лачански

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 36 (7-13 ноем. 2012), с. 4.
По повод организираната на 18 окт. 2012 г. Научна конференция в Софийския университет, посветена на Людмила Живкова - бивш министър на културата по времето на социализма и дъщеря на Тодор Живков
323.000.316.6(497.2)(044)
316.323.7(497.2)(044)
COBISS.BG-ID 1247315172

БС 2012/11 Св 31
МИХАЛКОВ, Юри
        Арабската пролет роди горчиви плодове / Юри Михалков

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 15, бр. 257 (6 ноем. 2012), с. 13.
Политическите промени в Арабските страни
323(53)
COBISS.BG-ID 1246835940

БС 2012/11 Св 32
ПАНЧЕВ, Гавраил Ненчев, 1954-
        Досиетата на ДС: българската Шехеразада / Гавраил Панчев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 36 (7-13 ноем. 2012), с. 6.
Разказите на сътрудници на ДС, чиито имена са разкрити при отваряне на досиетата.
323(497.2)
COBISS.BG-ID 1247343588

СТАНЕВА, Марина
        Веднъж на десет години : дългоочакваната смяна на властта в Китай минава бурно, а новите лидери ги очаква труден път Вж Св 67

БС 2012/11 Св 33
ЧУКОВ, Владимир Стефанов, 1960-
        И Израел, и Хамас нямат интерес от широкомащабни военни операции : интервю с проф. Владимир Чуков, арабист / Лилия Гюрова

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 20, бр. 272 (21 ноем. 2012), с. 6-7.
По повод засилващото се напрежение в страните от Близкия изток
323.26(5-011)(047.53)
327.56(5-011)(047.53)
COBISS.BG-ID 1247068388


324 ИЗБОРИ
Вж и 342.8

БС 2012/11 Св 34
ВЪЛКОВ, Константин
        Защо Мит Ромни загуби изборите в САЩ? : идеите не помагат да спечелиш, трябва и математика / Константин Вълков

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 310 (13 ноем. 2012), с. 11-12.
324(73)
COBISS.BG-ID 1246939108

БС 2012/11 Св 35
        ПРЕДИ 6 ноември. След 6 ноември : [победата на Барак Обама на президентските избори в САЩ, 2012]. - Съдържа: Либералите и десницата / Ели Зарецки. - Прев. от англ. Мит Ромни, един бъдещ "нормален" президент / Кенет Уейнстийн. - Прев. от англ. Двусмислието в американската религиозна свобода / Надя Марзуки ; прев. от фр. Момчил Христов. Развитието на света се решава в Айова / Алехандро Гуарин ; прев. от нем. Ирина Илиева. Униние / Димитър Камбуров

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 39 (16 ноем. 2012), с. 10-11.
324(73)
COBISS.BG-ID 1247290340

БС 2012/11 Св 36
        [СЛЕД президентските избори в САЩ]. - Съдържа: И сега, следващата битка : Барак Обама спечели, защото разбра по-добре предизвикателствата пред Америка / Ваня Ефтимова. Спечелиш ли тук, печелиш всичко : Охайо е микрокосмос на Америка. И отново бе щатът, посочил кой ще я управлява / Марина Станева. Сблъсък с бъдещето : защо загуби Мит Ромни и какви са поуките за републиканците / Ваня Ефтимова

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 20, бр. 45 (10-16 ноем. 2012), с. 26-30.
324(73)
328(73)
COBISS.BG-ID 1247954148

БС 2012/11 Св 37
СТОЕВ, Георги, 1976-
        Изпитанията на втория мандат : защо победи Обама / Георги Стоев

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 15, бр. 4649 (9 ноем. 2012), с. 13.
Преизбирането на Барак Обама за президент на САЩ, 2012 г.
324(73)
COBISS.BG-ID 1246886372


327 МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ДИПЛОМАЦИЯ
Вж и 341

БС 2012/11 Св 38
ВЕЛКОВ, Славчо
        Опасността от биооръжието е реална : една книга за (не)сбъднатите кошмари на света : интервю със Славчо Велков, експерт по сигурност и консултант на Военномедицинския отряд за бързо реагиране към ВМА / Росица Цонева

В: Българска армия. - ISSN 0861-4407. - Год. 121, бр. 48 (30 ноем. 2012), с. 11.
По повод представянето на кн. на Камен Плочев "Биотероризмът - скритата война"
327.88(047.53)
COBISS.BG-ID 1247229412

БС 2012/11 Св 39
ГЕОРГИЕВ, Огнян
        Време за рязане : следващият бюджет на ЕС ще бъде по-малък, а България няма да получи много повече пари от досега / Огнян Георгиев. Кой за какво се бори : Германия : Великобритания : Франция : Полша

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 20, бр. 47 (24-30 ноем. 2012), с. 8-13.
327.7:061.1ЕС
336.12(4-6)
COBISS.BG-ID 1247970788

БС 2012/11 Св 40
ГЕОРГИЕВА, Кристалина Иванова, 1953-
        С Бойко бягаме по различни писти : 2013 г. ще е преход към излизане от кризата : интервю с българския еврокомисар по международно сътрудничество, хуманитарна помощ и реакция при кризи Кристалина Георгиева / Красимира Темелкова

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 20, бр. 7126 (23 ноем. 2012), с. 15.
327.7:061.1ЕС(047.53)
COBISS.BG-ID 1247117540

БС 2012/11 Св 41
ГУО, Йеджоу, 1966-
        Негово превъзходителство Гуо Йеджоу пред Дума: Китай ще изгради общество на първоначалното благоденствие / разговора води Зорница Илиева

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 272 (23 ноем. 2012), с. 10.
327(510)(047.53)
COBISS.BG-ID 1247112164

БС 2012/11 Св 42
ДИМИТРОВ, Божидар, 1945-
        Македония ще пренесе проблемите си в ЕС : интервю с историка и директор на Националния исторически музей Божидар Димитров / Аделина Делийска

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 20, бр. 259 (6 ноем. 2012), с. 6-7.
По повод българската позиция за политиката на Македония, изразена от министъра на външните работи Николай Младенов
327(497.2:497.17)(047.53)
COBISS.BG-ID 1246830564

БС 2012/11 Св 43
ИЛИЕВА, Зорница
        Турската идея за нов световен ред : от позицията на просперираща икономика Анкара се опитва да оказва влияние върху глобалната и регионалната политика / Зорница Илиева

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 273 (24-25 ноем. 2012), с. 10.
327(560)
327:911.3
COBISS.BG-ID 1247140068

БС 2012/11 Св 44
КЕСТЕРЕН, Карел ван, 1948-
        Партньори сме в борбата с трафика на хора и прането на пари : интервю с Н.Пр. Карел ван Кестерен, извънреден и пълномощен посланик на Кралство Нидерландия у нас / Екатерина Павлова

В: Аз Буки. - ISSN 0861-3990. - Год. 22, бр. 45 (8-14 ноем. 2012), с. 7.
327(492:497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1247039716

БС 2012/11 Св 45
КЛАЙН, Андраш, 1969-
        България е стабилизиращ фактор на Балканите : интервю с посланика на Унгария у нас Н.Пр. Андраш Клайн / Калина Йотова

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 20, бр. 261 (8 ноем. 2012), с. 6-7.
327(439:497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1246872548

БС 2012/11 Св 46
КОВАЧЕВ, Андрей Андреев, 1967-
        Бюджетът на ЕС не трябва да се реже, с него ще излезем от кризата : интервю с Андрей Ковачев, евродепутат от ЕНП/ГЕРБ / Майя Любомирска

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 15, бр. 4662 (22 ноем. 2012), с. 14-15.
327.7:061.1ЕС(047.53)
COBISS.BG-ID 1247092452

БС 2012/11 Св 47
КУКАН, Едуард, 1939-
        В Европа отново има ускорение на историята : интервю с Едуард Кукан, евродепутат от Европейската народна партия / Георги Готев

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 15, бр. 276 (28 ноем. 2012), с. 12.
327.7:061.1ЕС(047.53)
COBISS.BG-ID 1247182308

БС 2012/11 Св 48
МИСТРИК, Карол, 1967-
        Напредъкът на България е видим за всеки : интервю с Н.Пр. Карол Мистрик, посланик на Словакия / Калина Йотова

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 20, бр. 264 (12 ноем. 2012), с. 6-7.
327(437.6:497.2)
COBISS.BG-ID 1246912740

БС 2012/11 Св 49
МЛАДЕНОВ, Николай Евтимов, 1972-
        Няма да позволим Македония да ни отнеме историята : интервю с Николай Младенов, министър на външните работи / Марияна Литова

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 327 (30 ноем. 2012), с. 13.
327(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1247229668

БС 2012/11 Св 50
ТЕРЗИЕВ, Светослав Стефанов, 1954-
        Покани ли Обама Борисов? Извика го : българският премиер стъпи на хлъзгав терен с амбицията да си направи политическа реклама в Белия дом / Светослав Терзиев

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 15, бр. 276 (28 ноем. 2012), с. 9, 10.
Българо-американските отношения на фона на политическите интереси на САЩ и Израел в Близкия изток
327(497.2+73)
COBISS.BG-ID 1247175652

БС 2012/11 Св 51
        УЛРИХ Бек и новите властови пейзажи. - Съдържа: Европа - това сме ние! Манифест за преизграждане на Европа отдолу, иницииран от Улрих Бек и Даниел Кон-Бендит / прев. от нем. и англ. Ася Захариева, Нина Николова. Въпросите на Улрих Бек / Антоанета Колева. Да правим Европа, танцувайки / Нина Николова. Политика на неполитически актьори / Светла Маринова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 41 (30 ноем. 2012), с. 10-11.
По повод българското издание на кн. Германската Европа : новите властови пейзажи под знака на кризата / Улрих Бек. - София : Критика и хуманизъм, 2012
327(4)
COBISS.BG-ID 1247407588

БС 2012/11 Св 52
        УПРАВЛЯЕМАТА лудост. - Прев. от рус.

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 41 (30 ноем. 2012), с. 11.
Редакционен коментар на Газета.ru за конфликта между Израел и Газа
327(569.4+569.433)
COBISS.BG-ID 1247409892

ЧУКОВ, Владимир Стефанов, 1960-
        И Израел, и Хамас нямат интерес от широкомащабни военни операции : интервю с проф. Владимир Чуков, арабист Вж Св 33

БС 2012/11 Св 53
ЯНСОН, Коре Ерхард, 1949-
        Финансовата стабилност е успех за България : интервю с Н.Пр. Коре Янсон, посланик на Кралство Дания / Калина Йотова

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 20, бр. 268 (16 ноем. 2012), с. 6-7.
327(489:497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1247003876


328 ПАРЛАМЕНТИ. ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОРГАНИ. ПРАВИТЕЛСТВА
Вж и 342.53

БС 2012/11 Св 54
БОРИСОВ, Бойко Методиев, 1959-
        Няма да разсипем България, за да спечелим вота : интервю с министър-председателя Бойко Борисов / Сияна Севова

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 20, бр. 7108 (5 ноем. 2012), с. 12-13.
328.13(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1246815460

БС 2012/11 Св 55
ЕМЪТ, Бил, 1956-
        Спасяването на Италия / Бил Емът ; прев. от англ. Росен Асенов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 38 (9 ноем. 2012), с. 10-11.
Управлението на италианския министър-председател Марио Монти
328.131(45)
COBISS.BG-ID 1247228900

        [СЛЕД президентските избори в САЩ] Вж Св 36


329 ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ

БС 2012/11 Св 56
ГАНЕВ, Димитър
        Новата драма на старата десница / Димитър Ганев

В: Банкеръ. - ISSN 1310-0300. - Год. 19, бр. 44 (2-9 ноем. 2012), с. 11, 13.
Процесите в СДС и ДСБ след разпадането на "Синята коалиция"
329(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1247257060

БС 2012/11 Св 57
ЙОНЧЕВ, Румен Маринов, 1971-
        Време е да сложим край на чародеите в политиката : интервю с Румен Йончев, заместник-председател на Земеделския народен съюз / Тихомир Тончев

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 299 (2 ноем. 2012), с. 16.
329.7(497.2)Земеделски народен съюз(047.53)
COBISS.BG-ID 1246789860

БС 2012/11 Св 58
КАБАИВАНОВ, Емил, 1961-
        Връщаме се към истинското СДС : интервю с д-р Емил Кабаиванов, председател на СДС / Майя Любомирска

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 15, бр. 4661 (21 ноем. 2012), с. 14-15.
329(497.2)СДС(047.53)
COBISS.BG-ID 1247070948

БС 2012/11 Св 59
КАРААБОВА, Емилия
        Какво спечелиха BG партиите от своите евросемейства / Емилия Караабова, Красина Кръстева, Лилия Цачева

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 298 (1 ноем. 2012), с. 19.
329(497.2:4-6)
COBISS.BG-ID 1246785252

БС 2012/11 Св 60
КАРАЯНЧЕВА, Цвета Вълчева, 1968-
        Не работим с Касим Дал : Цвета Караянчева, заместник-председател на ГЕРБ, пред в. "Банкеръ" / разговора води Димитър Ганев

В: Банкеръ. - ISSN 1310-0300. - Год. 19, бр. 46 (16-23 ноем. 2012), с. 14.
329(497.2)ГЕРБ(047.53)
COBISS.BG-ID 1247270372

БС 2012/11 Св 61
КУНЕВА, Меглена Щилиянова, 1957-
        Ако сега водехме преговори с ЕС за присъединяване, те щяха да спрат : интервю с лидера на партия "Движение България на гражданите" Меглена Кунева / Алексей Лазаров, Велина Господинова

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 20, бр. 45 (10-16 ноем. 2012), с. 16, 18.
329(497.2)"Движение България на гражданите"(047.53)
COBISS.BG-ID 1247951588

БС 2012/11 Св 62
КУНЕВА, Меглена Щилиянова, 1957-
        Брюксел е ръчната спирачка на България : с лидера на "Движение България на гражданите" Меглена Кунева разговаря Веселин Желев

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 305 (8 ноем. 2012), с. 16-17.
329(497.2)"Движение България на гражданите"(047.53)
COBISS.BG-ID 1246874084

БС 2012/11 Св 63
МИХАЙЛОВ, Стоян, 1930-
        След 10 ноември Луканов и Младенов не искаха Лилов в ръководството на БКП : интервю с проф. Стоян Михайлов / Пенчо Ковачев

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 306 (9 ноем. 2012), с. 15.
329(497.2)БКП(091)(047.53)
COBISS.BG-ID 1246887396

БС 2012/11 Св 64
НЕЙНСКИ, Надежда Николова, 1962-
        По-добре днес да ме наричат пораженец, а не съучастник в дясното самоубийство утре : интервю с Надежда Нейнски евродепутат от Синята коалиция / Калина Влайкова

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 299 (2 ноем. 2012), с. 13.
329(497.2)СДС(047.53)
COBISS.BG-ID 1246787044

БС 2012/11 Св 65
ПУШКАРОВ, Иван, 1938-
        Комунистите оставиха само 60 милиона лева държавен резерв : интервю с политика Иван Пушкаров / Пенчо Ковачев. - Продълж. от бр. 318 (21 ноем. 2012)

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 325 (28 ноем. 2012), с. 18.
По повод годишнината от 10 ноември 1989 г.
329(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1247168228

БС 2012/11 Св 66
ПУШКАРОВ, Иван, 1938-
        Комунистите оставиха само 60 милиона лева държавен резерв : интервю с политика Иван Пушкаров / Пенчо Ковачев. - Следва

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067
Год. 22, бр. 311 (14 ноем. 2012), с. 22.
Год. 22, бр. 314 (17 ноем. 2012), с. 34.
Год. 22, бр. 318 (21 ноем. 2012), с. 19.
По повод годишнината от 10 ноември 1989 г.
329(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1246958564

БС 2012/11 Св 67
СТАНЕВА, Марина
        Веднъж на десет години : дългоочакваната смяна на властта в Китай минава бурно, а новите лидери ги очаква труден път / Марина Станева

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 20, бр. 44 (3-9 ноем. 2012), с. 30-31.
Политическите процеси в страната след конгреса на Китайската комунистическа партия на 8 ноември 2012 г.
329.15(510)
323(510)
COBISS.BG-ID 1247947236


330.3 ДИНАМИКА И РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКАТА

БС 2012/11 Св 68
КЕРЕМЕДЧИЕВ, Милен, 1968-
        Защо се отдалечаваме сами от Шенген? / Милен Керемедчиев

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 326 (29 ноем. 2012), с. 20.
Коментар относно последните изменения в Закона за насърчаване на инвестициите
330.322(497.2)
COBISS.BG-ID 1247197924


331.105.5 ПРОФСЪЮЗНО ДВИЖЕНИЕ. ПРОФЕСИОНАЛНИ СЪЮЗИ

БС 2012/11 Св 69
ТРЕНЧЕВ, Константин, 1955-
        Мит е, че в частния сектор няма синдикати : д-р Константин Тренчев, президент на КТ "Подкрепа" пред в. "Банкеръ" / разговора води Димитър Ганев

В: Банкеръ. - ISSN 1310-0300. - Год. 19, бр. 44 (2-9 ноем. 2012), с. 14.
331.105.5(497.2)КТ "Подкрепа"(047.53)
COBISS.BG-ID 1247258084


331.5 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТРУДОВИТЕ РЕСУРСИ. ЗАЕТОСТ. ПАЗАР НА ТРУДА

БС 2012/11 Св 70
ШАЛЕВ, Димитър
        Амбицията ми е младите в България да преуспеят : интервю с директора на Центъра за развитие на човешките ресурси Димитър Шалев / Таня Йовева

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 270 (21 ноем. 2012), с. 11.
331.5(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1247075556


332 РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА. ТЕРИТОРИАЛНА ИКОНОМИКА. ПОЗЕМЛЕНА ИКОНОМИКА. ЗЕМЯ. ПОЗЕМЛЕНА СОБСТВЕНОСТ. НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО
Вж и 334

БС 2012/11 Св 71
ПАВЛОВА, Лиляна, 1977-
        Искам всичко, за да получа достатъчно : Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството, пред в. "Банкеръ" / разговора водиха Стефан Савов, Мариета Велинова

В: Банкеръ. - ISSN 1310-0300. - Год. 19, бр. 47 (23-30 ноем. 2012), с. 32-33.
332.1(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1247275236


334 ОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ И СПОРАЗУМЕНИЯ НА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ. КООПЕРАТИВНО ДЕЛО, КООПЕРАЦИЯ

БС 2012/11 Св 72
БИЛЯРСКИ, Светослав, 1971-
        Франчайзингът е по-сигурен по време на криза : Светослав Билярски, бизнес консултант и управител на franchising.bg пред в. "Банкеръ" / Цветомира Личева

В: Банкеръ. - ISSN 1310-0300. - Год. 19, бр. 45 (9-16 ноем. 2012), с. 35.
334.75(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1247263204


336 ФИНАНСИ. МИТНИЧЕСКО ДЕЛО. БАНКОВО ДЕЛО. ПАРИ

ГЕОРГИЕВ, Огнян
        Време за рязане : следващият бюджет на ЕС ще бъде по-малък, а България няма да получи много повече пари от досега : Германия : Великобритания : Франция : Полша Вж Св 39

БС 2012/11 Св 73
ГЛАВЧЕВ, Димитър Борисов, 1963-
        Данък лихви възстановява справедливостта : Димитър Главчев, заместник-председател на бюджетната комисия и на ПГ на ГЕРБ, пред в. "Банкеръ" / разговора води Чавдар Цолов

В: Банкеръ. - ISSN 1310-0300. - Год. 19, бр. 44 (2-9 ноем. 2012), с. 9, 10.
336.21/.26(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1247256292

БС 2012/11 Св 74
ДИМИТРОВ, Венцеслав Асенов, 1945-
        Не пипайте влоговете! Народът спестява, фирмите инвестират : интервю с икономиста Венцеслав Димитров / Пенчо Ковачев

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 313 (16 ноем. 2012), с. 15.
336(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1247002596

БС 2012/11 Св 75
ДЯНКОВ, Симеон, 1970-
        Спекуланти наливаха пари да падне валутният борд, но не успяха : интервю с финансовия министър и вицепремиер Симеон Дянков / Таня Петрова, Панайот Ангарев

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 15, бр. 272 (23 ноем. 2012), с. 10-11.
336(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1247115748

БС 2012/11 Св 76
ДЯНКОВ, Симеон, 1970-
        10 малки, но важни успеха / Симеон Дянков

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 20, бр. 44 (3-9 ноем. 2012), с. 24-25.
Коментар на министъра на финансите за реформите във финансовия сектор и отражението им върху развитието на икономиката на България
336(497.2)
338.2(497.2)
COBISS.BG-ID 1247946468

БС 2012/11 Св 77
ЕЛКОВА, Людмила, 1973-
        С данък "Лихви" крият скока на безработицата : данъчният експерт Людмила Елкова пред в. "Банкеръ" / разговора води Чавдар Цолов

В: Банкеръ. - ISSN 1310-0300. - Год. 19, бр. 45 (9-16 ноем. 2012), с. 10.
336.21/.26(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1247261924

БС 2012/11 Св 78
МОЛДОВАНСКИ, Светослав Стоянов, 1975-
        Подкрепяме разумните инвестиционни решения : Светослав Молдовански, изпълнителен директор на Първа инвестиционна банка, пред вестник "Банкеръ" / разговора води Петър Илиев

В: Банкеръ. - ISSN 1310-0300. - Год. 19, бр. 48 (30 ноем.-7 дек. 2012), с. 7, 10.
336.71(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1247349476

БС 2012/11 Св 79
СТАНЧЕВ, Красен Стефанов, 1955-
        Иде предизборна надпревара за разглобяване на данъчната система : интервю с икономиста Красен Станчев / Юлиана Бончева

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 15, бр. 271 (22 ноем. 2012), с. 9, 10.
336(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1247094500

БС 2012/11 Св 80
ЦОЛОВ, Чавдар
        Разумът надделя над полицейщината / Чавдар Цолов

В: Банкеръ. - ISSN 1310-0300. - Год. 19, бр. 48 (30 ноем.-7 дек. 2012), с. 9.
По повод решението на Комисията по вътрешна сигурност и ред да не се дава право на ДАНС да проверява банковите досиета на граждани и фирми, заподозрени в пране на пари
336.74:351.74(497.2)
COBISS.BG-ID 1247360484


338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ

ДЯНКОВ, Симеон, 1970-
        10 малки, но важни успеха Вж Св 76

БС 2012/11 Св 81
РАН, Ричард, 1942-
        Хаос и невежество попречиха на плана "Ран-Ът" : България напредна за 20 години, преди бяхте държава от Третия свят / Ричард Ран ; Мартин Карбовски

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 20, бр. 7113 (10 ноем. 2012), с. 27.
Интервю с един от авторите на националната стратегия за преход към пазарна икономика в България в началото на 90-те години на XX в.
338.242(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1246913252

БС 2012/11 Св 82
СТАНЧЕВ, Красен Стефанов, 1955-
        БКП почна контролирания капитализъм още през 1984 г. : интервю с Красен Станчев, председател на УС на Института за пазарна икономика / Юри Велев

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 310 (13 ноем. 2012), с. 12-13.
338(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1246940900


339.9 МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. ВЪНШНОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА. СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

БС 2012/11 Св 83
ДОНЧЕВ, Томислав, 1973-
        Не създаваме проблем на ЕС, затова искаме повече : с Томислав Дончев, министър по управление на средствата от ЕС, разговаря Зорница Латева

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 313 (16 ноем. 2012), с. 16-17.
По повод искането на България за повече европейски средства за инфраструктура
339.923:061.1ЕС:338(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1247004388


347 ГРАЖДАНСКО ПРАВО

БС 2012/11 Св 84
НЕНКОВ, Румен Христов, 1953-
        Партиите не печелят от послушен съд : с конституционния съдия Румен Ненков разговаря Доротея Дачкова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 314 (17 ноем. 2012), с. 16-17.
347.97/.99(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1247020772

БС 2012/11 Св 85
        СЛЕДВАЩИТЕ седем... : ...защо сега е по-важно как ще бъде избран, а не кой ще бъде следващият главен прокурор. - Съдържа: Съдията, който искаше да бъде прокурор : пловдивският магистрат Сотир Цацаров е фаворитът за следващ главен обвинител / Росен Босев. Синият дебалансиран куршум : след седем години беззакония в прокуратурата никой не посмя да разследва бившия фаворит на СДС [Никола Филчев] / Момчил Милев. Първите седем : Татарчев изрече сакралната фраза "Над мен е само Господ" / Йово Николов. Добър човек в лошия смисъл на думата : Борис Велчев направи прокуратурата по-открита, но допусна много компромиси / Росен Босев

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 20, бр. 45 (10-16 ноем. 2012), с. 8-13.
347.96(497.2)
COBISS.BG-ID 1247951076


351 ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО УПРАВЛЕНИЕ

БС 2012/11 Св 86
НОУБЪЛ, Роналд, 1956-
        Интерпол издирва 1135 български бандити по света : интервю с Роналд Ноубъл генерален секретар на Интерпол / Блага Георгиева

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 314 (17 ноем. 2012), с. 13.
351.74(100)(047.53)
COBISS.BG-ID 1247017700

БС 2012/11 Св 87
СТАНИЛОВ, Станислав Тодоров, 1943-
        Археологията е наука, не може да се отдава на търг : интервю с професор Станислав Станилов, археолог и депутат от "Атака" / Венелина Ангелова

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 15, бр. 254 (2 ноем. 2012), с. 11.
По повод готвените промени в Закона за културното наследство
351.85:904(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1246801892

БС 2012/11 Св 88
ЦИПОВ, Красимир Георгиев, 1973-
        Всички управници през цедка за ДС картонче : интервю с Красимир Ципов, шеф на вътрешната комисия в НС / Петър Иванов

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 15, бр. 4666 (26 ноем. 2012), с. 14-15.
351.74:930.25(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1247136484


352/353 МЕСТНИ ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

БС 2012/11 Св 89
ГАНЕВ, Димитър
        Да си отгледаш троянски кон : назначенията на властта в последната й година / Димитър Ганев

В: Банкеръ. - ISSN 1310-0300. - Год. 19, бр. 48 (30 ноем.-7 дек. 2012), с. 13, 14.
Тенденцията за увеличаване на администрацията в края на мандата на българските правителства
352/354.08(497.2)
COBISS.BG-ID 1247361508


355/359 ВОЕННО ДЕЛО. ВОЕННИ НАУКИ. НАРОДНА ОТБРАНА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ
Вж и 351.86; 623

БС 2012/11 Св 90
ВАСИЛЕВА, Светла, 1964-
        България е 25-а в света по висока милитаризация / Светла Василева. - Начин на достъп (URL): http://www.duma.bg/node/43053


В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 267 (16 ноем. 2012), с. 23.
По повод доклад на международния център за конверсия в Бон, измерващ глобалния индекс на милитаризация чрез гарантирания минимален доход
355.02
COBISS.BG-ID 1247006180

БС 2012/11 Св 91
ГРИГОРОВ, Младен Владимиров, 1937-
        На джамията в София сложиха трибагреника, а на военната костница няма : интервю с проф. Младен Григоров, председател на фондация "Паметници на българската слава"

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 300 (3 ноем. 2012), с. 42-43.
355.48(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1246816228

БС 2012/11 Св 92
ТОТОМИРОВ, Цветан Младенов, 1943-
        Границите на гражданския контрол : нужно ли е (все още) "военно съзнание" на военнослужещите? / Цветан Тотомиров

В: Българска армия. - ISSN 0861-4407. - Год. 121, бр. 48 (30 ноем. 2012), с. 12-13.
Лична позиция по проблеми на военната професия
355.1(497.2)
COBISS.BG-ID 1247229924


36 СОЦИАЛНИ ГРИЖИ. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДЕЛО
Вж и 061; 172; 304; 308; 311; 316; 34; 37; 614.8

БС 2012/11 Св 93
АНГЕЛОВА, Светлана, 1969-
        Майчинските не са заплата, да не се разчита само на тях : интервю със Светлана Ангелова, заместник-председател на социалната комисия в НС / Мина Маринова

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 15, бр. 4653 (13 ноем. 2012), с. 14-15.
368(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1246936036

БС 2012/11 Св 94
ПРОДАНОВ, Стоян Станимиров, 1969-
        Кражбите скачат без стикер за "Каско" : Стоян Проданов, изпълнителен директор на ЗД "Бул Инс" АД, пред в. "Банкеръ" / разговора води Чавдар Цолов

В: Банкеръ. - ISSN 1310-0300. - Год. 19, бр. 46 (16-23 ноем. 2012), с. 10.
368.2(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1247268580


373 ВИДОВЕ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА

БС 2012/11 Св 95
ЖДРЕБЕВ, Атанас, 1981-
        Класическото образование - отживелица или алтернатива / Атанас Ждребев

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 39 (16 ноем. 2012), с. 7.
По повод 35-ата годишнина от създаването на Националната гимназия за древни езици и култури "Константин-Кирил Философ"
373.52(497.2)
COBISS.BG-ID 1247276004


374 ИЗВЪНУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ. КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА РАБОТА

БС 2012/11 Св 96
ДОЙНОВ, Николай Георгиев, 1963-
        Демографската криза поставя нови проблеми пред читалищата : интервю с Николай Дойнов, председател на Съюза на народните читалища. - Интервюто е на Агенция "Фокус", заглавието е на редакцията

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 20, бр. 278 (28 ноем. 2012), с. 6-7.
374.28(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1247168484

БС 2012/11 Св 97
САВОВА, Надежда, 1986-
        Хляб и социална промяна : културните центрове/читалища като пространство за социално развитие в България, Бразилия, Куба и на световно равнище в политиката на ЮНЕСКО / Надежда Савова

В: За Буквите. - ISSN 1312-3785. - Год. 34, бр. 38 (ноем. 2012), с. 29.
374.28(497.2+81+729.1)
COBISS.BG-ID 1247223524


378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

БС 2012/11 Св 98
ЗАХАРИЕВ, Боян
        Женско нашествие в университетите / Боян Захариев

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 321 (24 ноем. 2012), с. 11, 12.
Тенденции в европейското образование според доклади на мрежата "Евридика" и Евростат
378.4-055.2(4)
COBISS.BG-ID 1247134692

БС 2012/11 Св 99
ИЛЧЕВ, Иван, 1953-
        Безкраен набор от специалности не е нужен : интервю с проф. Иван Илчев, ректор на Софийския университет / Йордан Йорданов

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 20, бр. 277 (27 ноем. 2012), с. 6-7.
378.4(497.223)(047.53)
COBISS.BG-ID 1247152356

БС 2012/11 Св 100
ЙОРДАНОВА, Люба
        Орденът на студентите : алумни организациите са важен мост между университета и външния свят. В България те тепърва прохождат / Люба Йорданова, Ангелина Генова

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 20, бр. 44 (3-9 ноем. 2012), с. 52-53.
378.4:061.2
COBISS.BG-ID 1247948516


5 МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ


539 СТРОЕЖ НА МАТЕРИЯТА
Вж и 621.039; 621.384

БС 2012/11 Св 101
ХОЙЕР, Ролф-Дитер, 1948-
        Не мисля, че бихме могли да обясним Големия взрив : интервю с проф. Ролф Хойер, генерален директор на ЦЕРН / Йордан Йорданов

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 20, бр. 280 (30 ноем. 2012), с. 6-7.
539.1.076(047.53)
COBISS.BG-ID 1247229156


551.5 МЕТЕОРОЛОГИЯ. КЛИМАТОЛОГИЯ
Вж и 504

БС 2012/11 Св 102
АЛЕКСАНДРОВ, Веселин Аврамов, 1961-
        Ако тазгодишното лято се повтори, ще има много инфаркти и смърт : интервю с проф. Веселин Александров / Фани Чоджумова

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 20, бр. 274 (23 ноем. 2012), с. 6-7.
551.5(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1247110372


6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО


614 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ. СОЦИАЛНА ХИГИЕНА. ЗАЩИТА ОТ НЕЩАСТНИ СЛУЧАИ
Вж и 331; 364; 613; 616

БС 2012/11 Св 103
ГРИГОРОВ, Христо Генадиев, 1944-
        Все повече младежи искат да помагат на хората : интервю с председателя на Българския Червен кръст Христо Григоров / Галя Младенова

В: Аз Буки. - ISSN 0861-3990. - Год. 22, бр. 46 (15-21 ноем. 2012), с. 9.
614.88(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1247159012


620 ИЗПИТВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ. СТОКОЗНАНИЕ. ЕНЕРГИЙНИ ЦЕНТРАЛИ. ОБЩА ЕНЕРГЕТИКА
Вж и 539; 658

БС 2012/11 Св 104
        ГЪСТА зелена каша. - Съдържа: Как се забъркаха проблемите в сектора на зелената енергия и какъв е изходът от тях / Илин Станев, Ралица Николова. Как да пооправим кашата / Илин Станев

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 20, бр. 44 (3-9 ноем. 2012), с. 8-13.
620.97(497.2)
COBISS.BG-ID 1247945956


622 МИННО ДЕЛО
Вж и 528; 549; 55; 624; 662

БС 2012/11 Св 105
        ГАЗОВА прегръдка. - Съдържа: Защо цената на руския газ в България падна с 20% и как това е свързано с условията по договора за "Южен поток" / Илин Станев, Ралица Николова. Не става въпрос за отстъпка, а за ново ценообразуване : интервю с изпълнителния директор на "Булгаргаз" Димитър Гогов / Ралица Николова. А за какво му е на "Газпром" "Южен поток"

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 20, бр. 46 (17-23 ноем. 2012), с. 8-13.
622.69(470:497.2)
COBISS.BG-ID 1247958500

БС 2012/11 Св 106
ГЕОРГИЕВ, Георги
        Шистовият газ в САЩ все повече се размирисва : прогнозите, че т. нар. "революция" в добива на нетрадиционното гориво може да се окажат балон, започват да се сбъдват / Георги Георгиев

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 257 (5 ноем. 2012), с. 12.
622.32(73)
COBISS.BG-ID 1246809828

БС 2012/11 Св 107
ДЕЙВИС, Ричард
        Шистите трябва да се разбият за газ, друг начин няма : интервю с проф. Ричард Дейвис, директор на Института по енергетика към Университета в Дърам, Великобритания / Румяна Денчева

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 316 (19 ноем. 2012), с. 19.
622.32(410)(047.53)
COBISS.BG-ID 1247025636

БС 2012/11 Св 108
ЛЬОПАЖ, Корин, 1951-
        Любов към шистов газ - не сме сами / Корин Льопаж. - Прев. от фр.

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 40 (23 ноем. 2012), с. 11.
Вредни последствия от добиване на шистов газ във Франция
622.32(44)
COBISS.BG-ID 1247323108


655 ПОЛИГРАФИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ. ИЗДАТЕЛСКО ДЕЛО. КНИГОРАЗПРОСТРАНЕНИЕ
Вж и 681; 686; 76

АПОСТОЛОВА, Божана Георгиева, 1945-
        Стадо покрай магистралата : разговор с [българската поетеса и издател] Божана Апостолова Вж Св 190

БС 2012/11 Св 109
БЕНБАСАТ, Алберт Нисим, 1950-
        След Франкфурт, преди София : разговор с проф. Алберт Бенбасат за Панаирите на книгата / Марин Бодаков

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 39 (16 ноем. 2012), с. 5.
655.4/.5:061.4(047.53)
002.19:061.4(047.53)
COBISS.BG-ID 1247272164


7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАТИЯ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧ ЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ


7.01/.097 ОБЩА ТЕОРИЯ НА ИЗКУСТВОТО. ТЕХНИКА НА ИЗКУСТВОТО. ХУДОЖЕСТВЕНИ СТИЛОВЕ И ВЛИЯНИЯ. ХУДОЖЕСТВЕНИ ОБРАЗИ И ДРУГИ

БС 2012/11 Св 110
ДИМИТРОВ, Георги, 1980-
        'ортогонал': конструктивно изкуство : Антон Стайков разговаря с Георги Димитров за "Ортогонал", състоял се между 18 октомври и 18 ноември и пространството между стените на Центъра за култура и дебат "Червената къща"

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 37 (14-20 ноем. 2012), с. 7.
По повод първия у нас фестивал с форум, свързан с проблемите на конструктивното изкуство
7.037(047.53)
COBISS.BG-ID 1247432420


73/76 ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ

БС 2012/11 Св 111
ЖЕЛЕВА, Станка Желева
        Sofia Contemporary или много шум за нищо... / Станка Желева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 41 (30 ноем. 2012), с. 5.
Международният фестивал за съвременно изкуство, София, 19 окт.-11 ноем. 2012
73/76.091.4(497.223)
COBISS.BG-ID 1247382500

БС 2012/11 Св 112
КОНСТАНТИНОВ, Анастас Константинов, 1956-
        Творецът е медиатор на бога : интервю с Анастас Константинов- Анастас / Иван Тропанкев

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 15, бр. 4644 (4 ноем. 2012), с. 11.
73/76.071.1(047.53)
COBISS.BG-ID 1246818020

БС 2012/11 Св 113
КУКУЛАРОВА, Петя
        Панаирът на изкуство FRIEZE / Петя Кукуларова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 40 (23 ноем. 2012), с. 12.
Десетото издание на панаира за съвременно изкуство Фрийз Арт Феър в Лондон, 11-14 окт. 2012
73/76:061.4(410-25)
COBISS.BG-ID 1247323620

БС 2012/11 Св 114
КУЮМДЖИЕВА, Светлана Николаева, 1977-
        Мечти за Пловдив : [интерактивнa изложба] "Градски мечти", Сдружение "Изкуство днес" - Пловдив, 20 окт.-30 ноем. 2012 / Светлана Куюмджиева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 41 (30 ноем. 2012), с. 3.
Изложбата е част от инициативата "Пловдив - кандидат за европейска столица на културата 2019"
73/76:061.4
COBISS.BG-ID 1247338468

БС 2012/11 Св 115
КУЮМДЖИЕВА, Светлана Николаева, 1977-
        Хърст е мъртъв, да живее Хърст! : Деймиън Хърст, "Нова религия", Национална художествена галерия, 18 окт.-2 дек. 2012 / Светлана Куюмджиева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 39 (16 ноем. 2012), с. 2.
Изложбата на британския художник, представена в София
73/76:061.4
COBISS.BG-ID 1247250916

БС 2012/11 Св 116
ПИПО, Анжела, 1986-
        Sofia Contemporary през италиански очи / Анжела Пипо ; прев. от итал. Иван Павлов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 40 (23 ноем. 2012), с. 5.
Международният фестивал за съвременно изкуство, 19 окт.-11 ноем. 2012
73/76.091.4(497.223)
COBISS.BG-ID 1247323876

БС 2012/11 Св 117
        [РАЗГОВОР около книгата на Ангел Ангелов "Историчност на визуалния образ", София, Алтера, 2008]. - Съдържа: Визуална рефлексивност и херменевтика на конкретното / Боян Манчев. Визуалното и образът / Дарин Тенев. Kонцептуални трансформации: от Аврамов до Ангелов / Миглена Николчина. Образът притежава собствена рефлексивност / Ангел Ангелов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 37 (14-20 ноем. 2012), с. 10-11.
Проведен в рамките на Софийски литературоведски семинар и Културния център на СУ "Св. Кл. Охридски" на 31 окт. 2012 г.
73/76.03
008(091)
COBISS.BG-ID 1247462372


73 ПЛАСТИЧНИ ИЗКУСТВА
Вж и 679.8/.9; 745/749

БС 2012/11 Св 118
РАЙНОВА-Манева, Диана-Мария Боянова, 1947-
        Единствената мечта на Николай Райнов беше баща ми да се върне : интервю с Диана-Мария, дъщеря на Боян Райнов / Жени Веселинова

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 20, бр. 257 (3 ноем. 2012), с. 18-19.
730.071.2(047.53)
COBISS.BG-ID 1246812644


745/749 ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИНТЕРИОР. ДИЗАЙН

БС 2012/11 Св 119
ГРОЗДАНОВ, Димитър Атанасов, 1951-
        Загадките на стъклото : Международен фестивал на стъклото - София 2012 / Димитър Грозданов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 37 (2 ноем. 2012), с. 8.
748.091.4(497.223)
COBISS.BG-ID 1246846948


75 ЖИВОПИС
Вж и 74

БС 2012/11 Св 120
ДЕКОВА, Галина
        Живописта на Рафаел Михайлов / Галина Декова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 38 (9 ноем. 2012), с. 2.
Юбилейната изложба по повод 110 години от рождението на художника, представена в София, 10-31 окт. 2012
75:061.4
COBISS.BG-ID 1247214820

БС 2012/11 Св 121
ЗИДАРОВ, Филип Любенов, 1953-
        Андрей и други картини : "Свързани лица". Галерия Академия. [Художникът] Андрей Даниел на 60 / Филип Зидаров

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 39 (16 ноем. 2012), с. 9.
75:061.4
COBISS.BG-ID 1247276772

БС 2012/11 Св 122
КАЛИНОВ, Ставри Никифоров, 1944-
        Нашето ДНК е кодирано съобщение за Сътворението : интервю със Ставри Калинов, художник / Елена Кръстева

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 15, бр. 4651 (11 ноем. 2012), с. 11.
75.071.1(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1246913764

БС 2012/11 Св 123
КУЮМДЖИЕВА, Светлана Николаева, 1977-
        В какво се превръщат мечтите или различните ипостази на една картина / Светлана Куюмджиева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 37 (2 ноем. 2012), с. 2.
По повод изложбата на Андрей Даниел "Свързани лица", галерия "Академия", 17 окт.-3 ноем. 2012
75:061.4
COBISS.BG-ID 1246815716

БС 2012/11 Св 124
ПЕТКОВА, Светла
        Поглед към Папазов / Светла Петкова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 40 (23 ноем. 2012), с. 3.
Изложба, посветена на 40-годишнината от смъртта на художника Жорж Папазов, София, 8 окт.-3 ноем. 2012
75:061.4
COBISS.BG-ID 1247303140


76 ГРАФИЧНИ ИЗКУСТВА. ГРАФИКА
Вж и 655.3; 681.6

БС 2012/11 Св 125
БОЖКОВ, Стефан, 1961-
        Успешно създадохме естетически осакатено поколение : интервю с графика Стефан Божков / Милена Димова

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 15, бр. 267 (17-18 ноем. 2012), с. 9.
76.071.2(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1247026148


77 ФОТОГРАФИЯ. КИНЕМАТОГРАФИЯ
Вж и 535; 541

БС 2012/11 Св 126
ПАВЛОВА, Надежда, 1969-
        Начини на обучение и резултати : Международни фотографски срещи - Пловдив, 12-31 окт. 2012 / Надежда Павлова, Елисавета Мусакова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 38 (9 ноем. 2012), с. 8.
77:378:061.3
COBISS.BG-ID 1247227108

БС 2012/11 Св 127
ЯВОРСКИ, Велин Новков, 1950-
        Снайперистът и картечарят Димитър Бебенов / Велин Яворски

В: Българска армия. - ISSN 0861-4407. - Год. 121, бр. 44 (2 ноем. 2012), с. 15.
По повод 80 г. от рождението на военния фотограф и кинооператор Димитър Бебенов
77.044.071.1:355(497.2)(092)
92 Бебенов, Д.
COBISS.BG-ID 1246802404


78 МУЗИКА
Вж и 24; 792

БС 2012/11 Св 128
ИЛИЕВА, Наталия
        Оттласквания, срещи, сюжетни аналогии : АМБЪЛ 2012 - фестивалът за американска и българска музика [София, 7-14 окт.] / Наталия Илиева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 39 (16 ноем. 2012), с. 6.
78.091.4(497.223)
COBISS.BG-ID 1247274980

БС 2012/11 Св 129
ПАЛИКАРОВ, Григор, 1971-
        За индивидуализма и колективната воля : разговор с [диригента] Григор Паликаров / Лили Големинова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 40 (23 ноем. 2012), с. 8.
78.071.2(047.53)
COBISS.BG-ID 1247334628


782 ТЕАТРАЛНА МУЗИКА. ОПЕРА. ОПЕРЕТА

БС 2012/11 Св 130
ЯНЕВ, Георги Георгиев, 1950-
        Как любовта довежда таланта до гениалност / Георги Янев

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 18, бр. 19 (29 ноем. 2012), с. 10.
По повод кн. на Пенка Касабова "Любов и талант (младостта на Борис Христов)", Ст. Загора, Литера принт АД, 2012
782.1.071.2(497.2)(092)
92 Христов, Б.
COBISS.BG-ID 1247398884


786 МУЗИКА ЗА КЛАВИШНИ ИНСТРУМЕНТИ

БС 2012/11 Св 131
НАЧЕВА, Цветелина
        Редки клавирни приключения : фестивалът "Пиано екстраваганца" [София, 22-30 септ. 2012] / Цветелина Начева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 37 (2 ноем. 2012), с. 7.
786.2.091.4(497.223)
COBISS.BG-ID 1246844900


791 МАСОВИ РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Вж и 39

БС 2012/11 Св 132
АЛЕКСАНДРОВА, Соня
        "Последната линейка на София" с награда от Флоренция / Соня Александрова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 41 (30 ноем. 2012), с. 4.
Наградата за най-добра режисура на Илиян Метев за едноименния филм от международния Фестивал на народите за документално кино, 10-17 ноем. 2012
791.43-92.072
COBISS.BG-ID 1247378916

БС 2012/11 Св 133
БОЖИЛОВА, Мартичка
        У нас липсва адекватно отношение към наградите : интервю с Мартичка Божилова / Альона Нейкова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 255 (2 ноем. 2012), с. 25.
Авторката е носител на световната награда за продуценство в Кан
791.44.075(047.53)
COBISS.BG-ID 1246790372

БС 2012/11 Св 134
ВОЛЕВ, Николай, 1946-
        Харесвам филмите, които оставят една сълза в очите или драскотина в паметта : интервю с режисьора Николай Волев / Иван Венчев

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 20, бр. 263 (10 ноем. 2012), с. 8-9.
791.43.071.1(047.53)
COBISS.BG-ID 1246911972

ГАНЕВ, Валентин, 1956-
        Провинциализмът е умствен проблем : с актьора Валентин Ганев разговаря Милена Бойчева Вж Св 153

БС 2012/11 Св 135
ГЪРДЕВ, Явор, 1972-
        Моят Хамлет е биографичен : интервю с Явор Гърдев, режисьор / Мила Вачева

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 317 (20 ноем. 2012), с. 13.
791.44.071.1(047.53)
792.2.071.1(047.53)
COBISS.BG-ID 1247054308

БС 2012/11 Св 136
ГЪРДЕВ, Явор, 1972-
        Явор Гърдев, режисьор: Българи ще участват в новия ми филм "Тезей" : интервю / Мариана Първанова

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 15, бр. 4652 (12 ноем. 2012), с. 23.
791.44.071.1(047.53)
792.2.071.1(047.53)
COBISS.BG-ID 1246914532

БС 2012/11 Св 137
КОЛЕВ, Борислав Любенов, 1965-
        Стихията "Стоичков" : разговор с [режисьора] Борислав Колев / Копринка Червенкова, Геновева Димитрова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 41 (30 ноем. 2012), с. 9.
По повод документалния филм за футболиста Христо Стоичков
791.43-92.071.1(047.53)
COBISS.BG-ID 1247390436

БС 2012/11 Св 138
КЪРДЖИЛОВ, Петър Иванов, 1950-
        Българските крилати герои и образите им върху целулоидната лента / Петър Кърджилов

В: Българска армия. - ISSN 0861-4407. - Год. 121, бр. 46 (16 ноем. 2012), с. 16-17.
По повод 100 години от Балканските войни и 100 години Българска бойна авиация
791.43-92(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1247012580

БС 2012/11 Св 139
КЪРДЖИЛОВ, Петър Иванов, 1950-
        Голямата загадка на филма "Балканската война" : кога, къде и как е заснет "Хамидие" / Петър Кърджилов

В: Българска армия. - ISSN 0861-4407. - Год. 121, бр. 44 (2 ноем. 2012), с. 16-17.
791.43-92(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1246802660

БС 2012/11 Св 140
КЪРДЖИЛОВ, Петър Иванов, 1950-
        И ний сме дали нещо на света... : български кинооператори по бойните поля на Балканите / Петър Кърджилов

В: Българска армия. - ISSN 0861-4407. - Год. 121, бр. 48 (30 ноем. 2012), с. 16-17.
791.43-92(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1247230180

БС 2012/11 Св 141
ЛАМБРИНОВА, Катерина, 1989-
        "Ранно пиле" 2012 / Катерина Ламбринова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 41 (30 ноем. 2012), с. 3.
Осмият международен фестивал на студентското кино в София, 25-31 окт.
791.43-057.875.091.4(497.223)
COBISS.BG-ID 1247338212

БС 2012/11 Св 142
МАНОВ, Божидар Стефанов, 1947-
        Завръщане в Солун : 53. Международен кинофестивал, 2-11 ноем. 2012 / Божидар Манов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 40 (23 ноем. 2012), с. 7.
791.43.091.4(495)
COBISS.BG-ID 1247324644

БС 2012/11 Св 143
        МИТЪТ "Марина Абрамович" : [американският документален филм "Марина Абрамович: Артистът присъства", режисьор Матю Ейкърс ]. - Съдържа: "Марина Абрамович: Артистът присъства" бе сред събитията на So Independent... / Геновева Димитрова. През какво минава пътят.../ Светла Петкова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 39 (16 ноем. 2012), с. 12.
791.43-92(73).072
COBISS.BG-ID 1247296740

БС 2012/11 Св 144
ПАНДУРСКИ, Михаил, 1955-
        Една сълза на Павел Вежинов ме тласкаше да направя филма "Бариерата" / Михаил Пандурски ; Пенчо Ковачев

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 319 (22 ноем. 2012), с. 18.
Интервю с режисьора по повод премиерата на новия му филм "Инкогнита"
791.43.071.1(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1247091428

БС 2012/11 Св 145
        ФИЛМИ има, а киното - в застой : разговор между критици за "Златна роза" 2012 / Геновева Димитрова ... [и др.]

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 38 (9 ноем. 2012), с. 6-7.
По повод 31. Фестивал на българския игрален филм, Варна, 5-11 окт. 2012
791.43.091.4(497.211)(047.53)
COBISS.BG-ID 1247221988

БС 2012/11 Св 146
ХРИСТОВ, Емил, 1956-
        Трудно произвеждаме авторитети, все от чужбина ни ги посочват : интервю с Емил Христов, оператор режисьор на филма "Цветът на хамелеона" / Мила Гешакова

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 326 (29 ноем. 2012), с. 13, 14.
По повод 4-те награди от кинофестивала "Златната роза" за новия му филм "Цветът на хамелеона"
791.43.071.1(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1247201252

БС 2012/11 Св 147
ЦУЦУЙ, Мариан, 1961-
        "Цветът на хамелеона" е филмът на фестивала : разговор с Мариан Цуцуй / Геновева Димитрова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 37 (2 ноем. 2012), с. 12.
Интервю с румънския кинокритик по повод 31-то издание на фестивала "Златна роза", Варна, 5-11 октомври 2012 и българския игрален филм на режисьора Емил Христов
791.43.091.4(497.211)(047.53)
COBISS.BG-ID 1246852836


792 ТЕАТЪР. СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО
Вж и 72; 793/794; 82-2

БС 2012/11 Св 148
АЛЕКСАНДРОВА, Рада, 1943-
        Театралната реформа на министър Рашидов - паралелна реалност / Рада Александрова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 41 (30 ноем. 2012), с. 6-7.
792.001.73(497.2)
COBISS.BG-ID 1247382756

БС 2012/11 Св 149
АРНАУДОВА, Боянка Апостолова, 1941-
        Варненската опера в София / Боянка Арнаудова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 40 (23 ноем. 2012), с. 3.
Комичната опера "Граф Ори" от Джоакино Росини, диригент Дидие Талпен, режисьор Емануел Кордолиани
792.54.09
COBISS.BG-ID 1247303908

БС 2012/11 Св 150
БОГДАНОВ, Бойко Богданов, 1959-
        "Не лъжи, че лъжа, лъжецо!" : 15-те лъжи на Павел Васев / Бойко Богданов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 41 (30 ноем. 2012), с. 8.
По повод текста на Павел Васев "За Бойко и неговата компания", публикуван във в. Преса, бр. 316, (20 ноем. 2012) и проблемът за реформата в българския театър
792.001.73(497.2)
COBISS.BG-ID 1247389412

БС 2012/11 Св 151
БОГДАНОВ, Бойко Богданов, 1959-
        Оправете си грешката! : гневен монолог на един режисьор за реформата в театъра / Бойко Богданов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 37 (2 ноем. 2012), с. 5.
792.001.73(497.2)
COBISS.BG-ID 1247389668

БС 2012/11 Св 152
ВАКАРЕЛОВА, Моника
        Всичкоядецът / Моника Вакарелова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 37 (14-20 ноем. 2012), с. 8.
Постановката на ТР Сфумато "Всичкоядецът" от Мирослав Христов, режисьор Ани Васева
792.2.09
COBISS.BG-ID 1247432932

БС 2012/11 Св 153
ГАНЕВ, Валентин, 1956-
        Провинциализмът е умствен проблем : с актьора Валентин Ганев разговаря Милена Бойчева

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 309 (11 ноем. 2012), с. 8-9.
792.2.071.2(047.53)
791.44.071.2(047.53)
COBISS.BG-ID 1246915044

БС 2012/11 Св 154
ГЕОРГИЕВА, Ангелина
        Защо и как свободен театър? : за АСТ Фестивал за свободен театър 2, [София, 14-18 ноем. 2012 г.] / Ангелина Георгиева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561
Год. 21, бр. 39 (28 ноем.-4 дек. 2012), с. 8.
Год. 21, бр. 40 (5-11 дек. 2012), с. 8.
792.091.4(497.223)
COBISS.BG-ID 1247600612

ГЪРДЕВ, Явор, 1972-
        Моят Хамлет е биографичен : интервю с Явор Гърдев, режисьор Вж Св 135

ГЪРДЕВ, Явор, 1972-
        Явор Гърдев, режисьор: Българи ще участват в новия ми филм "Тезей" : интервю Вж Св 136

БС 2012/11 Св 155
ДЕЧЕВА, Виолета Атанасова, 1964-
        Глад за "по-добре изяден свят" / Виолета Дечева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 40 (23 ноем. 2012), с. 2.
Театралната постановка "Всичкоядецът" от Мирослав Христов, представена в the fridge, режисьор Ани Васева
792.2.09
COBISS.BG-ID 1247301860

БС 2012/11 Св 156
ДЕЧЕВА, Виолета Атанасова, 1964-
        Глобални пейзажи и неизречени чувства / Виолета Дечева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 41 (30 ноем. 2012), с. 2.
Пиесата "Летище" от Тена Шивичич в Младежки театър "Николай Бинев", режисьор Владимир Люцканов
792.2.09
COBISS.BG-ID 1247337700

БС 2012/11 Св 157
ДЕЧЕВА, Виолета Атанасова, 1964-
        Странникът / Виолета Дечева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 38 (9 ноем. 2012), с. 4.
Пиесата "Хамлет" от Шекспир в Народен театър "Иван Вазов", сценична версия и режисура Явор Гърдев
792.2.09
COBISS.BG-ID 1247217892

БС 2012/11 Св 158
ДОНКИН, Мариус, 1950-
        Това, което даваш, е твое завинаги / Мариус Донкин ; Росица Цонева

В: Българска армия. - ISSN 0861-4407. - Год. 121, бр. 44 (2 ноем. 2012), с. 11.
Интервю по повод моноспектакъла на актьора "Господин Ибрахим или цветята на Корана" от Ерик-Еманюел Шмит в НТ "Иван Вазов"
792.2.071.2(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1246802148

БС 2012/11 Св 159
КАЛИНКОВА, Пенка Стефанова, 1946-
        Спектакъл-катаклизъм : Веселка Кунчева и екип вграждат талант във "Вграждане" / Пенка Калинкова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 38 (9 ноем. 2012), с. 3.
Постановка на Държавен куклен театър Пловдив
792.97.09
COBISS.BG-ID 1247216356

БС 2012/11 Св 160
МИХАЙЛОВА, Милена
        "Азамен" - интерактивна звукова поема и танц за любовта / Милена Михайлова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 37 (14-20 ноем. 2012), с. 8.
Танцовият спектакъл "Азамен", хореография и изпълнение Александър Манджуков и София Георгиева, камерна зала на Младежки театър "Николай Бинев"
792.8.09
COBISS.BG-ID 1247434212

БС 2012/11 Св 161
ПАНЧЕВА, Светлана
        Театърът като мисия : Младен Киселов : in memoriam / Светлана Панчева

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 256 (2-3 ноем. 2012), с. 26.
По повод кончината на режисьора
792.2.071.2(092)
92 Киселов, М.
COBISS.BG-ID 1246817764

БС 2012/11 Св 162
РАЙЧЕВА, Рая
        Обречена любов и източно великолепие : [балетът] "Баядерка" от Лудвиг Минкус на сцената на Софийската опера и балет / Рая Райчева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 40 (23 ноем. 2012), с. 6.
792.8.09
COBISS.BG-ID 1247324388

БС 2012/11 Св 163
        ХАМЛЕТ Х 3 : три мнения за новата премиера на Народния театър Хамлет от Уилям Шекспир, [превод Александър Шурбанов, сценична версия и постановка Явор Гърдев] . - Съдържа: "Да бъдем или не" вместо "да бъдеш или да не бъдеш" / Николай Йорданов. Първи впечатления / Асен Терзиев. Днешният Хамлет / Камелия Николова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 36 (7-13 ноем. 2012), с. 8.
792.2.09
COBISS.BG-ID 1247348196

БС 2012/11 Св 164
ШУРБАНОВ, Александър Владимиров, 1941-
        Новият "Хамлет" не е кощунство към класиката : интервю с Александър Шурбанов / Аглика Георгиева

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 20, бр. 267 (15 ноем. 2012), с. 14.
По повод новата постановка на режисьора Явор Гърдев в Народен театър "Иван Вазов"
792.2.09
COBISS.BG-ID 1246988516


796.3 ИГРИ С ТОПКА
Вж и 797.25

БС 2012/11 Св 165
        ЛОТАР Матеус: За мен България бе удар с нож в сърцето / [подготви за печат] Капка Тодорова. - Прев. от нем.

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 318 (21 ноем. 2012), с. 20-21.
Откъс от кн. "Ganz oder gar nicht" : Autobiografie / Lothar Matthäus mit Martin Häsler
796.332.071(430)
COBISS.BG-ID 1247073252


796.4 ГИМНАСТИКА. ЛЕКА АТЛЕТИКА. АКРОБАТИКА
Вж и 615.825.1

БС 2012/11 Св 166
РАЕВА, Илиана, 1963-
        Стратегията ми е насочена към Рио де Жанейро : интервю с новата председателка на Българската федерация по художествена гимнастика Илиана Раева / Георги Аргиров

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 273 (24-25 ноем. 2012), с. 10.
796.412.071(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1247137508


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА


808.1 СЛАВЯНСКИ ЕЗИЦИ

БС 2012/11 Св 167
РАДОНОВА, Мария Хр., 1928-
        Поклоннически думи за акад. Йордан Иванов / Мария Радонова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 270 (21 ноем. 2012), с. 20.
130 години от рождението на учения славист и историк
808.1(092)
949.72(092)
92 Иванов, Й.
COBISS.BG-ID 1247076324


808.67 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

БС 2012/11 Св 168
ГЕОРГИЕВА, Цветанка, 1959-
        Цариградската Библия : с нейния превод Петко Р. Славейков утвърждава новобългарския книжовен език / Цветана Георгиева

В: За Буквите. - ISSN 1312-3785. - Год. 34, бр. 38 (ноем. 2012), с. 13.
Библия, издадена в Цариград, 1874 година
808.67-024
22.05
COBISS.BG-ID 1247206372

БС 2012/11 Св 169
КОЕВА, Светла Пенева
        Езикът - описание, предписание, образование, възпитание : разговор с проф. д-р Светла Коева / Христо Буцев, Марин Бодаков

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 37 (2 ноем. 2012), с. 10-11.
808.67(047.53)
COBISS.BG-ID 1246849508


82.0 ТЕОРИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА. ЛИТЕРАТУРНА ТЕХНИКА

БС 2012/11 Св 170
АНЧЕВ, Панко Кирилов, 1946-
        Талантлив писател и изследовател / Панко Анчев

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 273 (24-25 ноем. 2012), с. 22.
70 години от рождението на Симеон Янев
82.0(497.2)(092)
92 Янев, С.
COBISS.BG-ID 1247139044

БС 2012/11 Св 171
МАРКОВСКИ, Михал Павел, 1962-
        В мен винаги е имало някой друг : [есе] / Михал Павел Марковски ; прев. от англ. Ружа Мускурова. - Прев. от Think: Literature. Conrad Festival. Catalogue 2012


В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 39 (28 ноем.-4 дек. 2012), с. 10-11.
82.0
COBISS.BG-ID 1247602404

БС 2012/11 Св 172
МИЛЧАКОВ, Яни Михайлов, 1955-
        Прелъстителят и изоставените : [литературоведът] Никола Георгиев на 75 години / Яни Милчаков

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 40 (23 ноем. 2012), с. 4.
82.0(497.2)(092)
92 Георгиев, Н.
COBISS.BG-ID 1247311588


82.09 ЛИТЕРАТУРНА КРИТИКА И ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ

БС 2012/11 Св 173
ЛИЧЕВА, Амелия Веселинова, 1968-
        'Конрад фестивал' в Краков / Амелия Личева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 39 (28 ноем.-4 дек. 2012), с. 1, 9.
Международният литературен фестивал "Джоузеф Конрад" в Краков, Полша, 22-28 октомври 2012 г.
82.09
COBISS.BG-ID 1247576548


820 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2012/11 Св 174
НИКОЛОВА, Искра, 1954-2012
        Бурята и времето като градивни елементи в образната система на Шекспировата трагедия "Юлий Цезар" / Искра Николова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 38 (21-27 ноем. 2012), с. 8.
820-2.09
COBISS.BG-ID 1247542500


820(549.1) ПАКИСТАНСКА ЛИТЕРАТУРА НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

БС 2012/11 Св 175
ХАМИД, Мохсин, 1971-
        Страхът като средство за убеждение : разговор с писателя Мохсин Хамид / Марин Бодаков ; прев. от англ. Невена Дишлиева-Кръстева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 41 (30 ноем. 2012), с. 12.
820(549.1)(047.53)
COBISS.BG-ID 1247418852


820(73) АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2012/11 Св 176
УОЛДЪН, Клер
        Пол Остър през зимата / Клер Уолдън ; прев. от англ. Юлия Топкарева. - Прев. от The Times literary supplement (10 окт. 2012)

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 39 (28 ноем.-4 дек. 2012), с. 7.
По повод книгата на американския писател Paul Auster "Winter journal", London, Faber and Faber, 2012
820(73)-31.09
COBISS.BG-ID 1247596004

БС 2012/11 Св 177
ХЕМОН, Александър, 1964-
        След четенето... : разговор с писателя Александър Хемон / страницата подготвиха Людмила Миндова, Марин Бодаков. - Съдържа и: Чий писател е Данило Киш / Александър Хемон. - Прев. от сръб.

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 38 (9 ноем. 2012), с. 12.
820(73)(047.53)
886.1.09
COBISS.BG-ID 1247249892


850 ИТАЛИАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2012/11 Св 178
АРИОСТО, Лудовико, 1474-1533
        Из "Руджиеро цар български" : епизод из "Orlando furioso" от Ариосто : [поема] / прев. от итал. Кирил Христов. - Съдържа и: Ариосто и българите / Тони Зарев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 38 (21-27 ноем. 2012), с. 9-10.
850-1
850-1.09
COBISS.BG-ID 1247544036


860(861) КОЛУМБИЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2012/11 Св 179
СТОЯНОВ, Румен Бориславов, 1941-
        Маркес в Мавзолея - беше като в негов роман : интервю с преводача на "Сто години самота" Румен Стоянов / Райко Байчев

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 20, бр. 7106 (3 ноем. 2012), с. 22-23.
860(861)(047.53)
COBISS.BG-ID 1246813924


875 КЛАСИЧЕСКА ГРЪЦКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2012/11 Св 180
КАЛФИНА, Вяра Димитрова
        България - Унгария. Пресечна точка: Античност / Вяра Калфина

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 39 (28 ноем.-4 дек. 2012), с. 4.
По повод цикъл лекции на унгарския професор Дьорд Каршаи, изнесени в София в рамките на междууниверситетския изследователски проект "Арион" за документиране и изследване на рецепцията на античната драма в България.
875.09
COBISS.BG-ID 1247582948


882 РУСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2012/11 Св 181
ИНДЖОВ, Момчил Николов, 1966-
        Борис Стругацки се пресели в ХХІІ век / Момчил Инджов

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 318 (21 ноем. 2012), с. 28.
882(092)
92 Стругацки, Б.
COBISS.BG-ID 1247074020

БС 2012/11 Св 182
МЕЖУЕВ, Борис Вадимович, 1970-
        Мълчанието на великия Странник : Борис Стругацки (15 апр. 1933-19 ноем. 2012) / Борис Межуев ; прев. от рус. Геновева Димитрова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 41 (30 ноем. 2012), с. 12.
882(092)
92 Стругацки, Б.
COBISS.BG-ID 1247411940

БС 2012/11 Св 183
СТРУГАЦКИ, Борис Натанович, 1933-2012
        Да оставим Космоса на мира. Главното е на Земята / Борис Стругацки ; Дарина Младенова

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 319 (22 ноем. 2012), с. 22.
Едно от последните интервюта на писателя-фантаст дадено за българското списание "Обекти", бр. 10 (2012)
882(047.53)
COBISS.BG-ID 1247091684


884 ПОЛСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2012/11 Св 184
ТУЛИ, Магдалена, 1955-
        Бронек : откъс от романа "Италиански токчета" / Магдалена Тули ; прев. от пол. Адриана Ковачева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 39 (28 ноем.-4 дек. 2012), с. 13, 16.
884-32
COBISS.BG-ID 1247605732

БС 2012/11 Св 185
ТУЛИ, Магдалена, 1955-
        Уплаших се, а в този случай нямаше от какво да се страхувам : разговор с [полската писателка] Магдалена Тули / Агнешка Волни-Хамкало ; прев. от англ. Ружа Мускурова. - Прев. от Think: Literature. Conrad Festival. Catalogue 2012


В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 39 (28 ноем.-4 дек. 2012), с. 12.
884(047.53)
COBISS.BG-ID 1247605220

БС 2012/11 Св 186
ЧАПЛИНСКИ, Пшемислав, 1962-
        Непокорната Масловска / Пшемислав Чаплински ; прев. от англ. Радостин Желев. - Прев. от Think: Literature. Conrad Festival. Catalogue 2012


В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 39 (28 ноем.-4 дек. 2012), с. 14-15.
Творчеството на полската писателка Дорота Масловска
884.09
COBISS.BG-ID 1247606244


886.1 СРЪБСКА ЛИТЕРАТУРА

ХЕМОН, Александър, 1964-
        След четенето... : разговор с писателя Александър Хемон Вж Св 177


886.7 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2012/11 Св 187
АНГЕЛОВ, Златко Радославов, 1946-
        "На всяко погребение единствено мъртвецът успява да запази истинско достойнство" : за разказите на Кристин Димитрова / Златко Ангелов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 36 (7-13 ноем. 2012), с. 7.
886.7.09
COBISS.BG-ID 1247347940

БС 2012/11 Св 188
АНДАСАРОВ, Петър Георгиев, 1937-
        Световете и на двете ми рождения са цели мироздания / Петър Андасаров ; интервю на Николая Иванова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 276 (28 ноем. 2012), с. 17.
По повод 75 г. от рождението на писателя
886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1247170532

БС 2012/11 Св 189
АНТОВ, Пламен, 1964-
        Диалектическият поврат: Иван Цанев в Априлската поезия. Дзен / Пламен Антов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 36 (7-13 ноем. 2012), с. 10-11.
886.7.09
COBISS.BG-ID 1247372260

БС 2012/11 Св 190
АПОСТОЛОВА, Божана Георгиева, 1945-
        Стадо покрай магистралата : разговор с [българската поетеса и издател] Божана Апостолова / Марин Бодаков

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 40 (23 ноем. 2012), с. 9.
886.7(047.53)
655.4/.5(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1247313380

БС 2012/11 Св 191
ДВАДЕСЕТ
        20 години от смъртта на Свилен Капсъзов. - Съдържа: Реквием за нашата памет. 20 години от гибелта на Свилен Капсъзов / Едвин Сугарев. Убийството на Свилен Капсъзов е политически сравнимо с това на Георги Марков / Иво Инджев. Предупрежденията на Свилен Капсъзов; Жалейка за Свилен / Иван Цанев. Памет за Свилен Капсъзов / Вихрен Чернокожев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 36 (7-13 ноем. 2012), с. 1.
886.7(092)
92 Капсъзов, С.
COBISS.BG-ID 1247287012

БС 2012/11 Св 192
МЛАДЕНОВА, Мария Вутова, 1945-
        Министерският сборник : проф. Иван Д. Шишманов - основоположник на българската фолклористика и етнография / Мария Младенова

В: За Буквите. - ISSN 1312-3785. - Год. 34, бр. 38 (ноем. 2012), с. 31.
По повод Сборник за народни умотворения, наука и книжнина : Ч.1., София, 1889
886.7-8.09
COBISS.BG-ID 1247232484

НИКОЛОВА-Хюстън, Татяна Николаева, 1961-
        От Болград до Охайо : по следите на Болградския сборник от Хилендарския научен център Вж Св 7

БС 2012/11 Св 193
ПОПОВ, Алек Василев, 1966-
        Не знаем как да работим с миналото си, затова изкривяваме настоящето : интервю с Алек Попов, член-кореспондент, писател / Мила Гешакова

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 304 (7 ноем. 2012), с. 13.
886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1246852068

БС 2012/11 Св 194
РАХНЕВ, Елин Христов, 1968-
        Анцугът си личи и под "Армани" : с Елин Рахнев, поет и драматург, разговаря Валентина Петкова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 315 (18 ноем. 2012), с. 8-9.
886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1247029220

БС 2012/11 Св 195
СТОЙЧЕВА, Светлана, 1959-
        За липсващото трето (за разказите на Любомир Халачев от "Крос по Сен Жермен" и "Всяка вечер в седем") / Светлана Стойчева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 38 (21-27 ноем. 2012), с. 4-5.
886.7-32.09
COBISS.BG-ID 1247508452

БС 2012/11 Св 196
СУГАРЕВ, Едвин Стефанов, 1953-
        Вашият ръкопис не представлява интерес за издателство еди-кое си (Начало на анкета) : разговор на Николай Трайков с Едвин Сугарев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 38 (21-27 ноем. 2012), с. 6-7.
886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1247509220

БС 2012/11 Св 197
ШОМОВ, Румен Христов, 1951-
        Светулки и светкавици. В памет на Маргарит Минков / Румен Шомов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 36 (7-13 ноем. 2012), с. 3.
886.7(092)
92 Минков, М.
COBISS.BG-ID 1247310052


886.7-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ

БС 2012/11 Св 198
        [БЪЛГАРСКИ поети] : стихотворения. - Съдържа: Студ / Благо Прангов. След дъжда ; Нощен град ; Река / Петър Лозанов

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 18, бр. 19 (29 ноем. 2012), с. 6, 8.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1247397092

БС 2012/11 Св 199
ГАНЕВ, Димитър, 1992-
        Винаги първо се влюбвам в дланите... ; Издълбах гроб в градината на лицето ти... ; Все повече приличаш на растение... ; Утрото се стовари като гилотина... : стихотворения / Димитър Ганев

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 307 (10 ноем. 2012), с. 28.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1246929380

БС 2012/11 Св 200
ДИМИТРОВА, Белослава, 1986-
        отраженията на ниската трева... ; Наркоман ; Глутница ; Тихо ; Няма ; Леки наркотици ; Край : [стихотворения] / Белослава Димитрова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 36 (7-13 ноем. 2012), с. 13.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1247375332

БС 2012/11 Св 201
ИЛИЕВА, Илиана, 1969-
        Нови стихове / Илиана Илиева. - Съдържа: Мъгла ; Безсъница ; Кучето, което спря да вие ; Животът е безкраен разпит ; Трети час ; Жената от мъжкия ти сън ; Оптимизъм по никое време ; Опозиция на утрото ; Хорото на гладната мечка ; Сезонът на илюзиите

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 268 (17 ноем. 2012), с. 20.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1247022820

БС 2012/11 Св 202
КИЦОВ, Петко Иванов, 1937-
        Било е всичко тук ; Молитва ; Последен свидетел : [стихотворения] / Петко Кицов

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 300 (3 ноем. 2012), с. 31.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1246814948

БС 2012/11 Св 203
СТОЯНОВА, Оля, 1977-
        Погледнато отстрани ; Минаване през чужд град рано сутрин ; Чайна на 2500 метра надморска височина ; Жената от другия край на света ; Бяло ; Понеделник сутрин ; Свидетелите ; Честита Коледа! ; За любовта... ; Планове : [стихотворения] / Оля Стоянова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 38 (21-27 ноем. 2012), с. 16.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1247545572

БС 2012/11 Св 204
        [СЪВРЕМЕННИ български поети] : стихотворения. - Съдържа: Памет ; Роб ; Път ; Святост ; По пътя - баща ми ; Колендро / Андрей Андреев. Небесен посланик / Веселин Георгиев. Залез / Ангел Горанов. Човек от прехода върви до мене / Камен Васевски

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 18, бр. 18 (8 ноем. 2012), с. 7.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1247185380


886.7-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА

БС 2012/11 Св 205
БАЛДЖИЕВА, Александра
        Добрите и лошите хора : [разказ] / Александра Балджиева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 36 (7-13 ноем. 2012), с. 16.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1247378404

БС 2012/11 Св 206
БЕЖАНСКИ, Методи Стаменов, 1933-
        Щипаница : разказ / Методи Бежански

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 273 (24-25 ноем. 2012), с. 20.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1247138020

БС 2012/11 Св 207
        [БЪЛГАРСКИ белетристи] : проза. - Съдържа: Чирепчета от разпилян роман / Христо Буковски. Стани, Лазаре! / Георги Стоянов

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 18, бр. 19 (29 ноем. 2012), с. 7.
886.7-3
COBISS.BG-ID 1247402724

БС 2012/11 Св 208
ГЪРКОВА, Зорница
        Тролейна история : [разказ] / Зорница Гъркова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 36 (7-13 ноем. 2012), с. 14-15.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1247376868

БС 2012/11 Св 209
ДЕРМЕНДЖИЕВА, Надежда, 1985-
        Избори по време на криза : [разказ] / Надежда Дерменджиева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 36 (7-13 ноем. 2012), с. 13.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1247376100

БС 2012/11 Св 210
ДИМИТРОВ, Иван, 1983-
        Училищни ужасии : [разказ] / Иван Димитров

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 37 (14-20 ноем. 2012), с. 16.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1247479268

БС 2012/11 Св 211
КИСЬОВ, Стефан Гъдев, 1963-
        Случка в дъжда : [разказ] / Стефан Кисьов

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 314 (17 ноем. 2012), с. 30.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1247021540

БС 2012/11 Св 212
КУНЧЕВ, Божидар Богомилов, 1948-
        Макар и с гримаса на лицето... : [проза] / Божидар Кунчев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 39 (28 ноем.-4 дек. 2012), с. 3.
886.7-3
COBISS.BG-ID 1247578340

БС 2012/11 Св 213
ТЕПАВИЧАРОВ, Огнян
        Младият въшкар ; Walkman - Goodman ; По руски ; Класикът ; Джон си представя : [къси разкази] / Огнян Тепавичаров

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 36 (7-13 ноем. 2012), с. 12.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1247373540

БС 2012/11 Св 214
ТЕРЗИЙСКИ, Калин Николов, 1970-
        Аскетът и коментаторите : разказ / Калин Терзийски

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 20, бр. 257 (3 ноем. 2012), с. 10.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1246810340

БС 2012/11 Св 215
ТЕРЗИЙСКИ, Калин Николов, 1970-
        Биг брадър такъв, какъвто не е : една измислена история : разказ / Калин Терзийски

В: Новинар. - ISSN 1312-0093
Год. 20, бр. 269 (17 ноем. 2012), с. 10.
Год. 20, бр. 275 (24 ноем. 2012), с. 10.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1247031268

БС 2012/11 Св 216
ТЕРЗИЙСКИ, Калин Николов, 1970-
        Калин Терзийски за новия си роман "Войник": Мъчно ми е за днешните момчета, които не ходят в казарма / Аглика Георгиева

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 20, бр. 260 (7 ноем. 2012), с. 14.
886.7-31(047.53)
COBISS.BG-ID 1246853348

БС 2012/11 Св 217
ТОДОРОВ, Людмил Тодоров, 1955-
        Жълто костюмче : [разказ] / Людмил Тодоров

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 38 (21-27 ноем. 2012), с. 12-13.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1247544804

БС 2012/11 Св 218
ХИНКОВ, Росен
        Бления по БГ : [разказ] / Росен Хинков

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 321 (24 ноем. 2012), с. 28.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1247133412

БС 2012/11 Св 219
ШУМНАЛИЕВ, Димитър Георгиев, 1947-
        Завист : разказ / Димитър Шумналиев

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 307 (10 ноем. 2012), с. 28.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1246928612


886.7-4/-9 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРУГИ ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ

БС 2012/11 Св 220
ДРАГОВА, Надежда Николова, 1931-
        Габровската сглоба : малко познати преписи на Паисиевата творба "История славянобългарска" / Надежда Драгова

В: За Буквите. - ISSN 1312-3785. - Год. 34, бр. 38 (ноем. 2012), с. 14.
886.7-94
979.72(093)
COBISS.BG-ID 1247208932

БС 2012/11 Св 221
КАРАДЖОВА, Даринка Минчева, 1947-
        Паисиезнание : научният проект "Четвърт хилядолетие "История славянобългарска" / Даринка Караджова

В: За Буквите. - ISSN 1312-3785. - Год. 34, бр. 38 (ноем. 2012), с. 15.
886.7-94
949.72 (093)
COBISS.BG-ID 1247209700


886.7-93 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БС 2012/11 Св 222
ПАНЧЕВ, Панчо Борисов, 1933-
        За какво си мисли едно дете, преди да заспи? ; Лодка в небето ; Агънца, вълчета и звезди : [стихотворения за деца] / Панчо Панчев

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 314 (17 ноем. 2012), с. 30.
886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1247022308


895.1 КИТАЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2012/11 Св 223
МО, Йен, 1955-
        Мо Йен, носителят на Нобелова награда за литература за 2012 г.: Когато пиша, умея да влизам и в кожата на жени / интервю на Джон Фриймън. - Прев. от англ. - Съдържа и: Как оженихме старата леля / Мо Йен ; прев. от кит. Стефан Русинов

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 298 (1 ноем. 2012), с. 23.
Текстът на Мо Йен, откъс от произведението "Жаби", е първият текст на нобелиста, преведен на български
895.1(047.53)
COBISS.BG-ID 1246783972


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ


904 ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА НА ИСТОРИЧЕСКИТЕ ПЕРИОДИ. АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПАМЕТНИЦИ. СТАРИНИ

БС 2012/11 Св 224
ГЕРГОВА, Диана Спасова
        Дайте свобода на археолозите : с проф. Диана Гергова, която на 7 ноември откри златото в Омуртаговата могила край Свещари, разговаря Виолета Цветкова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 312 (15 ноем. 2012), с. 16-17.
904(497.223)(047.53)
COBISS.BG-ID 1246988260


92 БИОГРАФИИ
Вж и 01

АНЧЕВ, Панко Кирилов, 1946-
        Талантлив писател и изследовател Вж Св 170

ДВАДЕСЕТ
        20 години от смъртта на Свилен Капсъзов Вж Св 191

ДЕЛИРАДЕВ, Борис
        Сбогуване с Людмила Живкова : провокирано от една изложба, четвърт книга и няколко часа телевизионни интервюта Вж Св 4

ДЕЯНОВА, Мария Стилиянова
        Отново за родното място на Паисий Хилендарски : или защо "доказателствата" на Цанко Желев, че с. Кралев дол, Пернишко, е дало на България автора на "История славянобългарска" не са убедителни Вж Св 225

ИВАНОВА, Диана Иванова, 1968-
        Кой има право да си спомня Людмила Живкова? Вж Св 5

ИНДЖОВ, Момчил Николов, 1966-
        Борис Стругацки се пресели в ХХІІ век Вж Св 181

МЕЖУЕВ, Борис Вадимович, 1970-
        Мълчанието на великия Странник : Борис Стругацки (15 апр. 1933-19 ноем. 2012) Вж Св 182

МИЛЧАКОВ, Яни Михайлов, 1955-
        Прелъстителят и изоставените : [литературоведът] Никола Георгиев на 75 години Вж Св 172

ПАНЧЕВА, Светлана
        Театърът като мисия : Младен Киселов : in memoriam Вж Св 161

        ПАТРИАРХ Максим (1914-2012) Вж Св 15

        ПАТРИАРХ Максим (1914-2012) : in memoriam Вж Св 16

РАДОНОВА, Мария Хр., 1928-
        Поклоннически думи за акад. Йордан Иванов Вж Св 167

СЪБЧЕВ, Константин Христов, 1952-
        Търпеливият самотник : in memoriam за патриарх Максим Вж Св 19

ШОМОВ, Румен Христов, 1951-
        Светулки и светкавици. В памет на Маргарит Минков Вж Св 197

ЯВОРСКИ, Велин Новков, 1950-
        Снайперистът и картечарят Димитър Бебенов Вж Св 127

ЯНЕВ, Георги Георгиев, 1950-
        Как любовта довежда таланта до гениалност Вж Св 130


941/949 ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ

ВАСИЛЕВ, Таньо
        Наследството на нацизма : повече от шест десетилетия след края на Втората световна война обикновените хора и политиците в Германия изпитват чувство на вина Вж Св 25


949.72 ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ

ДРАГОВА, Надежда Николова, 1931-
        Габровската сглоба : малко познати преписи на Паисиевата творба "История славянобългарска" Вж Св 220

КАРАДЖОВА, Даринка Минчева, 1947-
        Паисиезнание : научният проект "Четвърт хилядолетие "История славянобългарска" Вж Св 221

РАДОНОВА, Мария Хр., 1928-
        Поклоннически думи за акад. Йордан Иванов Вж Св 167


949.72.04 ПЕРИОД НА КРИЗАТА НА ФЕОДАЛИЗМА И ЗАРАЖДАНЕ НА КАПИТАЛИСТИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ. ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД (II ПОЛ. на ХVIII В.-1878Г.)

БС 2012/11 Св 225
ДЕЯНОВА, Мария Стилиянова
        Отново за родното място на Паисий Хилендарски : или защо "доказателствата" на Цанко Желев, че с. Кралев дол, Пернишко, е дало на България автора на "История славянобългарска" не са убедителни / Мария Деянова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 256 (2-3 ноем. 2012), с. 20.
949.72.041(092)
92 Паисий Хилендарски
COBISS.BG-ID 1246816996


949.72.05 БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА КАПИТАЛИЗМА (1878 - 1944)

БС 2012/11 Св 226
ВАСИЛЕВ, Васил
        Балканската война и бойните маршове и песни / Васил Василев

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 18, бр. 19 (29 ноем. 2012), с. 4.
949.72.052.2:78.084(България)
COBISS.BG-ID 1247395300

БС 2012/11 Св 227
КОМБ, Соня, 1949-
        Без опростяващи формули : разговор със Соня Комб / Лиляна Деянова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 38 (9 ноем. 2012), с. 9.
По повод участието й в конференцията "Да опознаеш миналото си", посветена на дейността на българската държава по отношение на българските евреи по време на Втората световна война, София, 5-7 окт. 2012
949.72.053.2:061.3(047.53)
COBISS.BG-ID 1247228132

БС 2012/11 Св 228
СТОЯНОВ, Лъчезар Стоянов, 1950-
        Перверзия е да се иска нов прочит на Балканската война : интервю с историка Лъчезар Стоянов / Радко Паунов

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 303 (6 ноем. 2012), с. 13.
949.72.052.2(047.53)
COBISS.BG-ID 1246835684

ПОКАЗАЛЕЦ НА ИЗТОЧНИЦИТЕ

 
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 22, бр. 298 (2012) Св 223
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 22, бр. 299 (2012) Св 57, Св 64
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 22, бр. 300 (2012) Св 91
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 22, бр. 303 (2012) Св 228
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 22, бр. 304 (2012) Св 193
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 22, бр. 305 (2012) Св 12
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 22, бр. 306 (2012) Св 63
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 22, бр. 310 (2012) Св 34, Св 82
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 22, бр. 311, Год. 22, бр. 314, Год. 22, бр. 318 (2012) Св 66
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 22, бр. 313 (2012) Св 74
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 22, бр. 314 (2012) Св 86
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 22, бр. 316 (2012) Св 107
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 22, бр. 317 (2012) Св 135
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 22, бр. 318 (2012) Св 165, Св 181
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 22, бр. 319 (2012) Св 144, Св 183
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 22, бр. 321 (2012) Св 98
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 22, бр. 325 (2012) Св 65
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 22, бр. 326 (2012) Св 146
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 22, бр. 327 (2012) Св 49
 
А

Аз Буки, ISSN 0861-3990, Год. 22, бр. 45 (2012) Св 44
Аз Буки, ISSN 0861-3990, Год. 22, бр. 46 (2012) Св 103
 
Б

Банкеръ, ISSN 1310-0300, Год. 19, бр. 44 (2012) Св 56, Св 69, Св 73
Банкеръ, ISSN 1310-0300, Год. 19, бр. 45 (2012) Св 72, Св 77
Банкеръ, ISSN 1310-0300, Год. 19, бр. 46 (2012) Св 60, Св 94
Банкеръ, ISSN 1310-0300, Год. 19, бр. 47 (2012) Св 71
Банкеръ, ISSN 1310-0300, Год. 19, бр. 48 (2012) Св 78, Св 80, Св 89
Българска армия, ISSN 0861-4407, Год. 121, бр. 44 (2012) Св 127
Българска армия, ISSN 0861-4407, Год. 121, бр. 44 (2012) Св 139
Българска армия, ISSN 0861-4407, Год. 121, бр. 44 (2012) Св 158
Българска армия, ISSN 0861-4407, Год. 121, бр. 46 (2012) Св 138
Българска армия, ISSN 0861-4407, Год. 121, бр. 48 (2012) Св 38, Св 92, Св 140
 
Д

Дума, ISSN 0861-1343, Год. 22, бр. 255 (2012) Св 133
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 22, бр. 256 (2012) Св 161, Св 225
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 22, бр. 257 (2012) Св 106
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 22, бр. 261 (2012) Св 18
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 22, бр. 264 (2012) Св 25
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 22, бр. 266 (2012) Св 2
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 22, бр. 267 (2012) Св 90
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 22, бр. 268 (2012) Св 201
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 22, бр. 270 (2012) Св 70, Св 167
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 22, бр. 272 (2012) Св 41
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 22, бр. 273 (2012) Св 43, Св 166, Св 170, Св 206
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 22, бр. 276 (2012) Св 188
 
З

За Буквите, ISSN 1312-3785, Год. 34, бр. 38 (2012) Св 7, Св 9, Св 97, Св 168, Св 192, Св 220, Св 221
Земя, ISSN 0861-2315, Год. 23, бр. 230 (2012) Св 28
 
К

Капитал, ISSN 1310-7984, Год. 20, бр. 44 (2012) Св 67, Св 76, Св 100, Св 104
Капитал, ISSN 1310-7984, Год. 20, бр. 45 (2012) Св 36, Св 61, Св 85
Капитал, ISSN 1310-7984, Год. 20, бр. 46 (2012) Св 11, Св 21, Св 105
Капитал, ISSN 1310-7984, Год. 20, бр. 47 (2012) Св 39
Култура, ISSN 0861-1408, Год. 56, бр. 37 (2012) Св 27, Св 119, Св 123, Св 131, Св 147, Св 151, Св 169
Култура, ISSN 0861-1408, Год. 56, бр. 38 (2012) Св 5, Св 55, Св 120, Св 126, Св 145, Св 157, Св 159, Св 177, Св 227
Култура, ISSN 0861-1408, Год. 56, бр. 39 (2012) Св 4, Св 15, Св 35, Св 95, Св 109, Св 115, Св 121, Св 128, Св 143
Култура, ISSN 0861-1408, Год. 56, бр. 40 (2012) Св 20, Св 108, Св 113, Св 116, Св 124, Св 129, Св 142, Св 149, Св 155, Св 162, Св 172, Св 190
Култура, ISSN 0861-1408, Год. 56, бр. 41 (2012) Св 51, Св 52, Св 111, Св 114, Св 132, Св 137, Св 141, Св 148, Св 150, Св 156, Св 175, Св 182
 
Л

Литературен вестник, ISSN 1310-9561, Год. 21, бр. 36 (2012) Св 30, Св 32, Св 163, Св 187, Св 189, Св 191, Св 197, Св 200, Св 205, Св 208, Св 209, Св 213
Литературен вестник, ISSN 1310-9561, Год. 21, бр. 37, Год. 21, бр. 38 (2012) Св 22
Литературен вестник, ISSN 1310-9561, Год. 21, бр. 37 (2012) Св 8, Св 110, Св 117, Св 152, Св 160, Св 210
Литературен вестник, ISSN 1310-9561, Год. 21, бр. 38 (2012) Св 174, Св 178, Св 195, Св 196, Св 203, Св 217
Литературен вестник, ISSN 1310-9561, Год. 21, бр. 39, Год. 21, бр. 40 (2012) Св 154
Литературен вестник, ISSN 1310-9561, Год. 21, бр. 39 (2012) Св 171, Св 173, Св 176, Св 180, Св 184, Св 185, Св 186, Св 212
 
М

Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 15, бр. 4644 (2012) Св 112
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 15, бр. 4647 (2012) Св 16
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 15, бр. 4648 (2012) Св 10
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 15, бр. 4649 (2012) Св 37
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 15, бр. 4651 (2012) Св 122
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 15, бр. 4652 (2012) Св 136
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 15, бр. 4653 (2012) Св 93
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 15, бр. 4659 (2012) Св 29
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 15, бр. 4661 (2012) Св 58
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 15, бр. 4662 (2012) Св 46
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 15, бр. 4666 (2012) Св 88
 
Н

Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 20, бр. 257 (2012) Св 118, Св 214
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 20, бр. 259 (2012) Св 42
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 20, бр. 260 (2012) Св 216
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 20, бр. 261 (2012) Св 45
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 20, бр. 263 (2012) Св 134
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 20, бр. 264 (2012) Св 48
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 20, бр. 266 (2012) Св 1
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 20, бр. 267 (2012) Св 164
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 20, бр. 268 (2012) Св 53
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 20, бр. 269, Год. 20, бр. 275 (2012) Св 215
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 20, бр. 272 (2012) Св 33
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 20, бр. 274 (2012) Св 102
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 20, бр. 277 (2012) Св 99
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 20, бр. 278 (2012) Св 96
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 20, бр. 280 (2012) Св 101
 
С

Сега, ISSN 1311-3186, Год. 15, бр. 254 (2012) Св 87
Сега, ISSN 1311-3186, Год. 15, бр. 257 (2012) Св 31
Сега, ISSN 1311-3186, Год. 15, бр. 259, Год. 15, бр. 265 (2012) Св 17
Сега, ISSN 1311-3186, Год. 15, бр. 265 (2012) Св 23
Сега, ISSN 1311-3186, Год. 15, бр. 267 (2012) Св 125
Сега, ISSN 1311-3186, Год. 15, бр. 271 (2012) Св 26, Св 79
Сега, ISSN 1311-3186, Год. 15, бр. 272 (2012) Св 75
Сега, ISSN 1311-3186, Год. 15, бр. 276 (2012) Св 47, Св 50
Словото днес, ISSN 1312-3173, Год. 18, бр. 18 (2012) Св 204
Словото днес, ISSN 1312-3173, Год. 18, бр. 19 (2012) Св 3, Св 130, Св 198, Св 207, Св 226
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 20, бр. 7106 (2012) Св 179
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 20, бр. 7108 (2012) Св 54
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 20, бр. 7110 (2012) Св 14, Св 19
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 20, бр. 7113 (2012) Св 81
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 20, бр. 7126 (2012) Св 40
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 20, бр. 7130 (2012) Св 6
 
Т

Труд, ISSN 1313-7719, Год. 77, бр. 298 (2012) Св 59
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 77, бр. 300 (2012) Св 202
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 77, бр. 304 (2012) Св 24
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 77, бр. 305 (2012) Св 62
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 77, бр. 307 (2012) Св 199, Св 219
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 77, бр. 309 (2012) Св 153
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 77, бр. 310 (2012) Св 13
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 77, бр. 312 (2012) Св 224
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 77, бр. 313 (2012) Св 83
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 77, бр. 314 (2012) Св 84, Св 211, Св 222
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 77, бр. 315 (2012) Св 194
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 77, бр. 321 (2012) Св 218
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 77, бр. 326 (2012) Св 68

ПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНА НА ЛИЦА


 
А

Абросимов, Светослав (автор) Св 26
Александров, Веселин Аврамов, 1961- (интервюирано лице) Св 102
Александрова, Рада, 1943- (автор) Св 148
Александрова, Соня (автор) Св 132
Ангарев, Панайот (интервюиращо лице) Св 75
Ангелов, Ангел Валентинов, 1955- (автор) Св 117
Ангелов, Златко Радославов, 1946- (автор) Св 187
Ангелова, Венелина (интервюиращо лице) Св 87
Ангелова, Светлана, 1969- (интервюирано лице) Св 93
Андасаров, Петър Георгиев, 1937- (интервюирано лице) Св 188
Антов, Пламен, 1964- (автор) Св 189
Анчев, Панко Кирилов, 1946- (автор) Св 170
Апостолова, Божана Георгиева, 1945- (интервюирано лице) Св 190
Аргиров, Георги (интервюиращо лице) Св 166
Ариосто, Лудовико, 1474-1533 (автор) Св 178
Арнаудова, Боянка Апостолова, 1941- (автор) Св 149
Асенов, Росен, 1984- (преводач) Св 55
 
Б

Байчев, Райко (интервюиращо лице) Св 179
Балджиева, Александра (автор) Св 205
Бауман, Зигмунт, 1925- (автор) Св 22
Бауман, Зигмунт, 1925- (интервюирано лице) Св 20, Св 21
Бежански, Методи Стаменов, 1933- (автор) Св 206
Бек, Улрих, 1944- (автор) Св 51
Бенбасат, Алберт Нисим, 1950- (интервюирано лице) Св 109
Билярски, Светослав, 1971- (интервюирано лице) Св 72
Благоев, Горан Тасев, 1967- (интервюиращо лице) Св 16
Богданов, Бойко Богданов, 1959- (автор) Св 150, Св 151
Бодаков, Марин Христов, 1971- (съставител) Св 177
Бодаков, Марин Христов, 1971- (интервюиращо лице) Св 20, Св 109, Св 169, Св 175, Св 190
Божилова, Мартичка (интервюирано лице) Св 133
Божков, Стефан, 1961- (интервюирано лице) Св 125
Бойков, Николай Павлов, 1968- (автор) Св 27
Бойчева, Милена (интервюиращо лице) Св 153
Бончева, Юлиана (интервюиращо лице) Св 79
Борисов, Бойко Методиев, 1959- (интервюирано лице) Св 54
Босев, Росен (автор) Св 85
Буковски, Христо Димитров, 1947- (автор) Св 9, Св 207
Буцев, Христо (интервюиращо лице) Св 20, Св 169
 
В

Вакарелова, Моника (автор) Св 152
Васевски, Камен, 1935- (автор) Св 204
Василев, Андрей, 1931- (автор) Св 204
Василев, Васил (автор) Св 226
Василев, Таньо (автор) Св 25
Василева, Светла, 1964- (автор) Св 2, Св 90
Вацов, Димитър Милчев, 1971- (автор) Св 8
Вачева, Мила (интервюиращо лице) Св 135
Велев, Юри (интервюиращо лице) Св 82
Велинов, Емил, 1950- (интервюирано лице) Св 10
Велинова, Мариета (интервюиращо лице) Св 71
Велков, Славчо (интервюирано лице) Св 38
Венкова, Веселка (интервюиращо лице) Св 18
Венчев, Иван (интервюиращо лице) Св 134
Веселинова, Жени (интервюиращо лице) Св 118
Влайкова, Калина (интервюиращо лице) Св 64
Волев, Николай, 1946- (интервюирано лице) Св 134
Волни-Хамкало, Агнешка, 1979- (интервюиращо лице) Св 185
Вълков, Константин (автор) Св 34
 
Г

Ганев, Валентин, 1956- (интервюирано лице) Св 153
Ганев, Димитър, 1992- (автор) Св 199
Ганев, Димитър (автор) Св 56, Св 89
Ганев, Димитър (интервюиращо лице) Св 60, Св 69
Ганчева, Вера Лалева, 1943- (интервюирано лице) Св 3
Генов, Асен (интервюирано лице) Св 6
Генова, Ангелина (автор) Св 100
Георгиев, Веселин, 1935- (автор) Св 204
Георгиев, Георги (автор) Св 106
Георгиев, Огнян (автор) Св 39
Георгиев, Огнян (интервюиращо лице) Св 21
Георгиева, Аглика (интервюиращо лице) Св 164, Св 216
Георгиева, Ангелина (автор) Св 154
Георгиева, Блага (интервюиращо лице) Св 86
Георгиева, Кристалина Иванова, 1953- (интервюирано лице) Св 40
Георгиева, Цветанка, 1959- (автор) Св 168
Гергова, Диана Спасова (интервюирано лице) Св 224
Гешакова, Мила (интервюиращо лице) Св 146, Св 193
Главчев, Димитър Борисов, 1963- (интервюирано лице) Св 73
Гогов, Димитър, 1963- (интервюирано лице) Св 105
Големинова, Лилия Стефанова (интервюиращо лице) Св 129
Горанов, Ангел Иванов, 1930- (автор) Св 204
Господинова, Велина (автор) Св 11
Господинова, Велина (интервюиращо лице) Св 61
Готев, Георги (интервюиращо лице) Св 47
Григоров, Младен Владимиров, 1937- (интервюирано лице) Св 91
Григоров, Христо Генадиев, 1944- (интервюирано лице) Св 103
Грозданов, Димитър Атанасов, 1951- (автор) Св 119
Гуарин, Алехандро (автор) Св 35
Гуо, Йеджоу, 1966- (интервюирано лице) Св 41
Гърдев, Явор, 1972- (интервюирано лице) Св 135, Св 136
Гъркова, Зорница (автор) Св 208
Гюрова, Лилия (интервюиращо лице) Св 33
 
Д

Дачкова, Доротея (интервюиращо лице) Св 84
Дейвис, Ричард (интервюирано лице) Св 107
Декова, Галина (автор) Св 120
Делийска, Аделина (интервюиращо лице) Св 42
Делирадев, Борис (автор) Св 4
Денчева, Румяна (интервюиращо лице) Св 107
Дерменджиева, Надежда, 1985- (автор) Св 209
Дечева, Виолета Атанасова, 1964- (автор) Св 155, Св 156, Св 157
Деянова, Лиляна Димитрова, 1951- (интервюиращо лице) Св 227
Деянова, Мария Стилиянова (автор) Св 225
Димитров, Божидар, 1945- (интервюирано лице) Св 42
Димитров, Венцеслав Асенов, 1945- (интервюирано лице) Св 74
Димитров, Георги, 1980- (интервюирано лице) Св 110
Димитров, Иван, 1983- (автор) Св 210
Димитрова, Белослава, 1986- (автор) Св 200
Димитрова, Боряна Иванова (интервюирано лице) Св 28
Димитрова, Геновева, 1958- (автор) Св 143
Димитрова, Геновева, 1958- (интервюирано лице) Св 145
Димитрова, Геновева, 1958- (интервюиращо лице) Св 137, Св 147
Димитрова, Геновева (преводач) Св 182
Димитрова, Мария (преводач) Св 22
Димова, Милена (интервюиращо лице) Св 125
Дичев, Ивайло Стефанов, 1955- (интервюирано лице) Св 23
Дойнов, Николай Георгиев, 1963- (интервюирано лице) Св 96
Донкин, Мариус, 1950- (интервюирано лице) Св 158
Дончев, Томислав, 1973- (интервюирано лице) Св 83
Драгова, Надежда Николова, 1931- (автор) Св 220
Дянков, Симеон, 1970- (автор) Св 76
Дянков, Симеон, 1970- (интервюирано лице) Св 75
 
Е

Елкова, Людмила, 1973- (интервюирано лице) Св 77
Емът, Бил, 1956- (автор) Св 55
Ефтимова, Ваня (автор) Св 36
 
Ж

Ждребев, Атанас, 1981- (автор) Св 95
Желев, Веселин (интервюиращо лице) Св 62
Желев, Радостин (преводач) Св 186
Желева, Станка Желева (автор) Св 111
 
З

Зарев, Тони Стоянов, 1945- (автор) Св 178
Зарецки, Ели, 1940- (автор) Св 35
Захариев, Боян (автор) Св 98
Захариева, Ася (преводач) Св 51
Зидаров, Филип Любенов, 1953- (автор) Св 121
 
И

Иванов, Петър (интервюиращо лице) Св 88
Иванов, Стефан Русинов, 1984- (преводач) Св 223
Иванова, Диана Иванова, 1968- (автор) Св 5
Иванова, Николая (интервюиращо лице) Св 188
Илиев, Петър (интервюиращо лице) Св 78
Илиева, Зорница (автор) Св 43
Илиева, Зорница (интервюиращо лице) Св 41
Илиева, Илиана, 1969- (автор) Св 201
Илиева, Ирина (преводач) Св 35
Илиева, Наталия (автор) Св 128
Илчев, Иван, 1953- (интервюирано лице) Св 99
Инджев, Иво Любомиров, 1955- (автор) Св 191
Инджов, Момчил Николов, 1966- (автор) Св 181
 
Й

Йовева, Таня (интервюиращо лице) Св 70
Йончев, Румен Маринов, 1971- (интервюирано лице) Св 57
Йорданов, Йордан (интервюиращо лице) Св 1, Св 99, Св 101
Йорданов, Николай Горанов, 1961- (автор) Св 163
Йорданов, Руслан (интервюиращо лице) Св 6
Йорданова, Люба (автор) Св 100
Йотова, Калина (интервюиращо лице) Св 45, Св 48, Св 53
 
К

Кабаиванов, Емил, 1961- (интервюирано лице) Св 58
Калинкова, Пенка Стефанова, 1946- (автор) Св 159
Калинов, Ставри Никифоров, 1944- (интервюирано лице) Св 122
Калфина, Вяра Димитрова (автор) Св 180
Камбуров, Димитър Костадинов, 1962- (автор) Св 35
Каприев, Георги Теологов, 1960- (автор) Св 15
Караабова, Емилия (автор) Св 59
Караджова, Даринка Минчева, 1947- (автор) Св 221
Караянчева, Цвета Вълчева, 1968- (интервюирано лице) Св 60
Карбовски, Мартин, 1970- (интервюиращо лице) Св 81
Керемедчиев, Милен, 1968- (автор) Св 68
Кестерен, Карел ван, 1948- (интервюирано лице) Св 44
Кисьов, Стефан Гъдев, 1963- (автор) Св 211
Кицов, Петко Иванов, 1937- (автор) Св 202
Клайн, Андраш, 1969- (интервюирано лице) Св 45
Ковачев, Андрей Андреев, 1967- (интервюирано лице) Св 46
Ковачев, Пенчо Златанов, 1954- (интервюиращо лице) Св 63, Св 65, Св 66, Св 74, Св 144
Ковачева, Адриана (преводач) Св 184
Коева, Светла Пенева (интервюирано лице) Св 169
Колев, Борислав Любенов, 1965- (интервюирано лице) Св 137
Колева, Антоанета Колева (автор) Св 51
Комб, Соня, 1949- (интервюирано лице) Св 227
Кон-Бендит, Даниел, 1945- (автор) Св 51
Константинов, Анастас Константинов, 1956- (интервюирано лице) Св 112
Кошлуков, Емил Илиев, 1965- (интервюирано лице) Св 29
Кралчевски, Петър Атанасов, 1956- (интервюирано лице) Св 1
Кръстева, Елена (интервюиращо лице) Св 122
Кръстева, Красина (автор) Св 59
Кръстева, Невена Венциславова, 1971- (преводач) Св 175
Кукан, Едуард, 1939- (интервюирано лице) Св 47
Кукуларова, Петя (автор) Св 113
Кунева, Меглена Щилиянова, 1957- (интервюирано лице) Св 61, Св 62
Кунчев, Божидар Богомилов, 1948- (автор) Св 212
Куюмджиева, Светлана Николаева, 1977- (автор) Св 114, Св 115, Св 123
Кърджилов, Петър Иванов, 1950- (автор) Св 138, Св 139, Св 140
 
Л

Лазаров, Алексей (интервюиращо лице) Св 61
Ламбринова, Катерина, 1989- (автор) Св 141
Латева, Зорница (интервюиращо лице) Св 83
Лачански, Любен Стоянов, 1953- (автор) Св 30
Литова, Марияна (интервюиращо лице) Св 49
Личева, Амелия Веселинова, 1968- (автор) Св 173
Личева, Цветомира (интервюиращо лице) Св 72
Лозанов, Петър, 1938- (автор) Св 198
Льопаж, Корин, 1951- (автор) Св 108
Любомирска, Майя (интервюиращо лице) Св 29, Св 46, Св 58
 
М

Максим, партиарх български, 1914-2012 (интервюирано лице) Св 16
Манов, Божидар Стефанов, 1947- (автор) Св 142
Манчев, Боян Красимиров, 1970- (автор) Св 117
Марзуки, Надя, 1978- (автор) Св 35
Маринова, Мина (интервюиращо лице) Св 93
Маринова, Светла Маринова (автор) Св 51
Марковски, Вени Миланов, 1968- (интервюирано лице) Св 24
Марковски, Михал Павел, 1962- (автор) Св 171
Матанов, Христо Лука, 1952- (интервюирано лице) Св 12
Матеус, Лотар, 1961- (автор) Св 165
Межуев, Борис Вадимович, 1970- (автор) Св 182
Метанов, Светослав (интервюиращо лице) Св 24
Методиев, Момчил Николаев, 1969- (автор) Св 16
Милев, Момчил (автор) Св 85
Милчаков, Яни Михайлов, 1955- (автор) Св 172
Миндова, Людмила Любомирова, 1974- (съставител) Св 177
Мистрик, Карол, 1967- (интервюирано лице) Св 48
Михайлов, Николай Боянов, 1946- (интервюирано лице) Св 13
Михайлов, Стоян, 1930- (интервюирано лице) Св 63
Михайлова, Милена (автор) Св 160
Михалков, Юри (автор) Св 31
Младенов, Николай Евтимов, 1972- (интервюирано лице) Св 49
Младенова, Галя (интервюиращо лице) Св 103
Младенова, Дарина Радославова, 1959- (интервюиращо лице) Св 183
Младенова, Мария Вутова, 1945- (автор) Св 192
Мо, Йен, 1955- (интервюирано лице, автор) Св 223
Молдовански, Светослав Стоянов, 1975- (интервюирано лице) Св 78
Мусакова, Елисавета Владимирова, 1955- (автор) Св 126
Мускурова, Ружа (преводач) Св 171, Св 185
 
Н

Начева, Цветелина (автор) Св 131
Нейкова, Альона (интервюиращо лице) Св 133
Нейнски, Надежда Николова, 1962- (интервюирано лице) Св 64
Ненков, Румен Христов, 1953- (интервюирано лице) Св 84
Никанор, монах, 1975- (интервюирано лице) Св 14
Николов, Йово (автор) Св 85
Николов, Явор (интервюиращо лице) Св 23
Николова, Искра, 1954-2012 (автор) Св 174
Николова, Камелия Николова, 1959- (автор) Св 163
Николова, Нина Василева, 1964- (автор, преводач) Св 51
Николова, Ралица (автор, интервюиращо лице) Св 105
Николова, Ралица (автор) Св 104
Николова, Силвия Ангелова, 1962- (съставител) Св 16
Николова, Силвия Ангелова, 1962- (интервюиращо лице) Св 10
Николова-Хюстън, Татяна Николаева, 1961- (автор) Св 7
Николчина, Миглена Илиева, 1955- (автор) Св 8, Св 117
Ноубъл, Роналд, 1956- (интервюирано лице) Св 86
 
П

Павлов, Иван (преводач) Св 116
Павлов, Константин, 1969- (интервюирано лице) Св 6
Павлова, Екатерина (интервюиращо лице) Св 44
Павлова, Лиляна, 1977- (интервюирано лице) Св 71
Павлова, Надежда, 1969- (автор) Св 126
Паликаров, Григор, 1971- (интервюирано лице) Св 129
Пандурски, Михаил, 1955- (интервюирано лице) Св 144
Панова, Невена Аспарухова (автор) Св 8
Панчев, Гавраил Ненчев, 1954- (автор) Св 32
Панчев, Панчо Борисов, 1933- (автор) Св 222
Панчева, Светлана (автор) Св 161
Паунов, Радко (интервюирано лице) Св 228
Паунов, Радко (интервюиращо лице) Св 12
Петкова, Валентина Атанасова, 1956- (интервюиращо лице) Св 194
Петкова, Светла (автор) Св 124, Св 143
Петкова, Таня (интервюиращо лице) Св 28
Петрински, Иван Герасимов (автор) Св 17
Петрова, Таня (интервюиращо лице) Св 75
Пипо, Анжела, 1986- (автор) Св 116
Попмаринов, Димитър, 1955- (интервюирано лице) Св 18
Попов, Алек Василев, 1966- (интервюирано лице) Св 193
Прангов, Благо Иванов, 1933- (автор) Св 198
Проданов, Стоян Станимиров, 1969- (интервюирано лице) Св 94
Пушкаров, Иван, 1938- (интервюирано лице) Св 65, Св 66
Първанова, Мариана (интервюиращо лице) Св 136
 
Р

Радонова, Мария Хр., 1928- (автор) Св 167
Раева, Илиана, 1963- (интервюирано лице) Св 166
Райнова-Манева, Диана-Мария Боянова, 1947- (интервюирано лице) Св 118
Райчева, Рая (автор) Св 162
Ран, Ричард, 1942- (интервюирано лице) Св 81
Рахнев, Елин Христов, 1968- (интервюирано лице) Св 194
 
С

Савов, Стефан (интервюиращо лице) Св 71
Савова, Надежда, 1986- (автор) Св 97
Севова, Сияна (интервюиращо лице) Св 54
Стайков, Антон, 1962- (интервюиращо лице) Св 110
Станев, Илин Жеков, 1978- (автор) Св 104, Св 105
Станев, Илин Жеков, 1978- (интервюиращо лице) Св 21
Станева, Марина (автор) Св 36, Св 67
Станилов, Станислав Тодоров, 1943- (интервюирано лице) Св 87
Станчев, Красен Стефанов, 1955- (интервюирано лице) Св 79, Св 82
Стоев, Георги, 1976- (автор) Св 37
Стоилова, Зорница (автор) Св 11
Стойчева, Светлана, 1959- (автор) Св 195
Стоянов, Георги Атанасов, 1931- (автор) Св 207
Стоянов, Лъчезар Стоянов, 1950- (интервюирано лице) Св 228
Стоянов, Румен Бориславов, 1941- (интервюирано лице) Св 179
Стоянова, Оля, 1977- (автор) Св 203
Стоянова, Стела (интервюиращо лице) Св 14
Стругацки, Борис Натанович, 1933-2012 (интервюирано лице) Св 183
Сугарев, Едвин Стефанов, 1953- (автор) Св 191
Сугарев, Едвин Стефанов, 1953- (интервюирано лице) Св 196
Събчев, Константин Христов, 1952- (автор) Св 19
 
Т

Темелкова, Красимира (интервюиращо лице) Св 40
Тенев, Дарин Войнов, 1978- (автор) Св 117
Тепавичаров, Огнян (автор) Св 213
Терзиев, Асен Тодоров (автор) Св 163
Терзиев, Светослав Стефанов, 1954- (автор) Св 50
Терзийски, Калин Николов, 1970- (автор) Св 214, Св 215
Терзийски, Калин Николов, 1970- (интервюирано лице) Св 216
Тодоров, Георги Георгиев, 1956- (автор) Св 15
Тодоров, Людмил Тодоров, 1955- (автор) Св 217
Тодорова, Капка (съставител, преводач) Св 165
Тончев, Тихомир (интервюиращо лице) Св 57
Топкарева, Юлия (преводач) Св 176
Тотомиров, Цветан Младенов, 1943- (автор) Св 92
Трайков, Николай (интервюиращо лице) Св 196
Тренчев, Константин, 1955- (интервюирано лице) Св 69
Тропанкев, Иван (автор) Св 16
Тропанкев, Иван (интервюиращо лице) Св 112
Тули, Магдалена, 1955- (автор) Св 184
Тули, Магдалена, 1955- (интервюирано лице) Св 185
 
У

Уейнстийн, Кенет Р., 1961- (автор) Св 35
Уолдън, Клер (автор) Св 176
 
Ф

Фероли, Лияна (интервюиращо лице) Св 3
Фриймън, Джон, 1943- (интервюиращо лице) Св 223
 
Х

Хамид, Мохсин, 1971- (интервюирано лице) Св 175
Хемон, Александър, 1964- (интервюирано лице, автор) Св 177
Хинков, Росен (автор) Св 218
Хойер, Ролф-Дитер, 1948- (интервюирано лице) Св 101
Христов, Емил, 1956- (интервюирано лице) Св 146
Христов, Кирил, 1875-1944 (преводач) Св 178
Христов, Момчил (преводач) Св 35
 
Ц

Цанев, Иван, 1941- (автор) Св 191
Цачева, Лилия (автор) Св 59
Цачева, Лилия (интервюиращо лице) Св 13
Цветкова, Виолета (интервюиращо лице) Св 224
Ципов, Красимир Георгиев, 1973- (интервюирано лице) Св 88
Цолов, Чавдар (автор) Св 80
Цолов, Чавдар (интервюиращо лице) Св 73, Св 77, Св 94
Цонева, Росица (интервюиращо лице) Св 38, Св 158
Цуцуй, Мариан, 1961- (интервюирано лице) Св 147
 
Ч

Чаплински, Пшемислав, 1962- (автор) Св 186
Червенкова, Копринка Георгиева, 1947- (интервюиращо лице) Св 137
Чернокожев, Вихрен Илиев, 1951- (автор) Св 191
Чоджумова, Фани (интервюиращо лице) Св 102
Чуков, Владимир Стефанов, 1960- (интервюирано лице) Св 33
 
Ш

Шалев, Димитър (интервюирано лице) Св 70
Шомов, Румен Христов, 1951- (автор) Св 197
Шумналиев, Димитър Георгиев, 1947- (автор) Св 219
Шурбанов, Александър Владимиров, 1941- (интервюирано лице) Св 164
 
Я

Яворски, Велин Новков, 1950- (автор) Св 127
Янев, Георги Георгиев, 1950- (автор) Св 130
Янсон, Коре Ерхард, 1949- (интервюирано лице) Св 53
 
B

Bucev, Hristo вж Буцев, Христо

ПОКАЗАЛЕЦ НА ЗАГЛАВИЯ


 
А

Агънца, вълчета и звезди Св 222
"Азамен" - интерактивна звукова поема и танц за любовта Св 160
Ако сега водехме преговори с ЕС за присъединяване, те щяха да спрат Св 61
Ако тазгодишното лято се повтори, ще има много инфаркти и смърт Св 102
Амбицията ми е младите в България да преуспеят Св 70
Андрей и други картини Св 121
Анцугът си личи и под "Армани" Св 194
Арабската пролет роди горчиви плодове Св 31
Археологията е наука, не може да се отдава на търг Св 87
Аскетът и коментаторите Св 214
 
Б

Балканската война и бойните маршове и песни Св 226
Без опростяващи формули Св 227
Безкраен набор от специалности не е нужен Св 99
Биг брадър такъв, какъвто не е Св 215
Било е всичко тук Св 202
Битка на лобита ще определи избора Св 12
Бления по БГ Св 218
Борис Стругацки се пресели в ХХІІ век Св 181
Бронек Св 184
Брюксел е ръчната спирачка на България Св 62
Бурята и времето като градивни елементи в образната система на Шекспировата трагедия "Юлий Цезар" Св 174
Бъдещето не съществува Св 20
България е 25-а в света по висока милитаризация Св 90
България е стабилизиращ фактор на Балканите Св 45
България - Унгария. Пресечна точка: Античност Св 180
[Българската комунистическа партия] БКП почна контролирания капитализъм още през 1984 г. Св 82
Българската православна църква винаги е под крилото на светската власт Св 17
[Български белетристи] Св 207
[Български поети] Св 198
Българските крилати герои и образите им върху целулоидната лента Св 138
Бюджетът на ЕС не трябва да се реже, с него ще излезем от кризата Св 46
Бяло Св 203
 
В

В Европа отново има ускорение на историята Св 47
В какво се превръщат мечтите или различните ипостази на една картина Св 123
В мен винаги е имало някой друг Св 171
Варненската опера в София Св 149
Вашият ръкопис не представлява интерес за издателство еди-кое си (Начало на анкета) Св 196
Веднъж на десет години Св 67
Винаги първо се влюбвам в дланите... Св 199
Време е да сложим край на чародеите в политиката Св 57
Време е църквата да влезе в час Св 14
Време за рязане Св 39
Връщаме се към истинското СДС Св 58
Все повече младежи искат да помагат на хората Св 103
Все повече приличаш на растение... Св 199
Всички управници през цедка за ДС картонче Св 88
Всичкоядецът Св 152
Въпроси към г-н Петър Кърджилов, граждански активист, породени от текста му "Намерената кауза : общите блага и протестите за Закона за горите" (Култура, бр. 36 от 26 октомври 2012 г.) Св 27
 
Г

Габровската сглоба Св 220
Газова прегръдка Св 105
Глад за "по-добре изяден свят" Св 155
Глобални пейзажи и неизречени чувства Св 156
Глутница Св 200
Голямата загадка на филма "Балканската война" Св 139
Голямата тайна на Българската православна църква Св 17
Границите на гражданския контрол Св 92
Гъста зелена каша Св 104
 
Д

Да оставим Космоса на мира. Главното е на Земята Св 183
Да си отгледаш троянски кон Св 89
Дайте свобода на археолозите Св 224
Данък лихви възстановява справедливостта Св 73
[Двадесет] 20 години от смъртта на Свилен Капсъзов Св 191
Демографската криза поставя нови проблеми пред читалищата Св 96
[Десет] 10 малки, но важни успеха Св 76
Джон си представя Св 213
Диалектическият поврат: Иван Цанев в Априлската поезия. Дзен Св 189
Добрите и лошите хора Св 205
Досиетата на ДС: българската Шехеразада Св 32
 
Е

Единствената мечта на Николай Райнов беше баща ми да се върне Св 118
Една сълза на Павел Вежинов ме тласкаше да направя филма "Бариерата" Св 144
Езикът - описание, предписание, образование, възпитание Св 169
 
Ж

Жената от другия край на света Св 203
Женско нашествие в университетите Св 98
Живеем в ситуация, над която нямаме контрол Св 21
Живописта на Рафаел Михайлов Св 120
Жълто костюмче Св 217
 
З

За индивидуализма и колективната воля Св 129
За какво си мисли едно дете, преди да заспи? Св 222
За липсващото трето (за разказите на Любомир Халачев от "Крос по Сен Жермен" и "Всяка вечер в седем") Св 195
За любовта... Св 203
Завист Св 219
Завръщане в Солун Св 142
Загадките на стъклото Св 119
Защо и как свободен театър? Св 154
Защо Мит Ромни загуби изборите в САЩ? Св 34
Защо се отдалечаваме сами от Шенген? Св 68
 
И

И Израел, и Хамас нямат интерес от широкомащабни военни операции Св 33
И ний сме дали нещо на света... Св 140
Иде предизборна надпревара за разглобяване на данъчната система Св 79
Из "Руджиеро цар български" Св 178
Избори по време на криза Св 209
Издълбах гроб в градината на лицето ти... Св 199
Изнасяме безплатно най-ценния си потенциал - кадрите Св 1
Изпитанията на втория мандат Св 37
Интернет е като слух, няма спиране Св 24
Интерпол издирва 1135 български бандити по света Св 86
Искам всичко, за да получа достатъчно Св 71
 
К

Как любовта довежда таланта до гениалност Св 130
Как се живее без духовни опори Св 3
Какво е "централното" в Централна Европа Св 22
Какво спечелиха BG партиите от своите евросемейства Св 59
Калин Терзийски за новия си роман "Войник": Мъчно ми е за днешните момчета, които не ходят в казарма Св 216
Класикът Св 213
Класическото образование - отживелица или алтернатива Св 95
Кой има право да си спомня Людмила Живкова? Св 5
Комунистите оставиха само 60 милиона лева държавен резерв Св 65, Св 66
'Конрад фестивал' в Краков Св 173
Кражбите скачат без стикер за "Каско" Св 94
Край Св 200
 
Л

Леки наркотици Св 200
Лодка в небето Св 222
Лотар Матеус: За мен България бе удар с нож в сърцето Св 165
Любов към шистов газ - не сме сами Св 108
 
М

Майчинските не са заплата, да не се разчита само на тях Св 93
Макар и с гримаса на лицето... Св 212
Македония ще пренесе проблемите си в ЕС Св 42
Маркес в Мавзолея - беше като в негов роман Св 179
Мечти за Пловдив Св 114
Минаване през чужд град рано сутрин Св 203
Министерският сборник Св 192
Мит е, че в частния сектор няма синдикати Св 69
Митът "Марина Абрамович" Св 143
Младият въшкар Св 213
Мо Йен, носителят на Нобелова награда за литература за 2012 г.: Когато пиша, умея да влизам и в кожата на жени Св 223
Молитва Св 202
Моят Хамлет е биографичен Св 135
Мълчанието на великия Странник Св 182
 
Н

"На всяко погребение единствено мъртвецът успява да запази истинско достойнство" Св 187
На джамията в София сложиха трибагреника, а на военната костница няма Св 91
Напредъкът на България е видим за всеки Св 48
Наркоман Св 200
Наследството на нацизма Св 25
Начини на обучение и резултати Св 126
Нашето ДНК е кодирано съобщение за Сътворението Св 122
Не знаем как да работим с миналото си, затова изкривяваме настоящето Св 193
"Не лъжи, че лъжа, лъжецо!" Св 150
Не мисля, че бихме могли да обясним Големия взрив Св 101
Не пипайте влоговете! Народът спестява, фирмите инвестират Св 74
Не работим с Касим Дал Св 60
Не създаваме проблем на ЕС, затова искаме повече Св 83
Негово превъзходителство Гуо Йеджоу пред Дума: Китай ще изгради общество на първоначалното благоденствие Св 41
Непокорната Масловска Св 186
Новата драма на старата десница Св 56
Нови стихове Св 201
Новият разкол Св 11
Новият "Хамлет" не е кощунство към класиката Св 164
Някои още търсят американската мечта, други вече не я искат Св 26
Няма Св 200
Няма да позволим Македония да ни отнеме историята Св 49
Няма да разсипем България, за да спечелим вота Св 54
 
О

Обречена любов и източно великолепие Св 162
Опасността от биооръжието е реална Св 38
Оправете си грешката! Св 151
Орденът на студентите Св 100
'ортогонал': конструктивно изкуство Св 110
От Болград до Охайо Св 7
Отново за родното място на Паисий Хилендарски Св 225
отраженията на ниската трева... Св 200
Оттласквания, срещи, сюжетни аналогии Св 128
 
П

Паисиезнание Св 221
Панаирът на изкуство FRIEZE Св 113
Партиите не печелят от послушен съд Св 84
Партньори сме в борбата с трафика на хора и прането на пари Св 44
Патриарх доносник ще бъде насилие Св 13
Патриарх Максим (1914-2012) Св 15, Св 16
Патриарх Максим беше монах в истинския смисъл Св 18
Перверзия е да се иска нов прочит на Балканската война Св 228
Писмо до Eвгения Св 30
Планове Св 203
По руски Св 213
По-добре днес да ме наричат пораженец, а не съучастник в дясното самоубийство утре Св 64
Поглед към Папазов Св 124
Погледнато отстрани Св 203
Подкрепяме разумните инвестиционни решения Св 78
Покани ли Обама Борисов? Извика го Св 50
Поклоннически думи за акад. Йордан Иванов Св 167
Пол Остър през зимата Св 176
Понеделник сутрин Св 203
Последен свидетел Св 202
"Последната линейка на София" с награда от Флоренция Св 132
Преди 6 ноември. След 6 ноември Св 35
Прелъстителят и изоставените Св 172
Провинциализмът е умствен проблем Св 153
Просвещението тепърва ни предстои Св 23
 
Р

[Разговор около книгата на Ангел Ангелов "Историчност на визуалния образ", София, Алтера, 2008] Св 117
[Разговор около книгата на Боян Манчев "Логика на политическото", София, Изток-Запад, 2012] Св 8
Разумът надделя над полицейщината Св 80
"Ранно пиле" 2012 Св 141
Редки клавирни приключения Св 131
Рестартираме демокрацията Св 6
 
С

С Бойко бягаме по различни писти Св 40
С данък "Лихви" крият скока на безработицата Св 77
Сбогуване с Людмила Живкова Св 4
Световете и на двете ми рождения са цели мироздания Св 188
Светулки и светкавици. В памет на Маргарит Минков Св 197
Свидетелите Св 203
Седим върху милиони, а нехаем Св 2
Скритата школа под връх Иван Св 9
След 10 ноември Луканов и Младенов не искаха Лилов в ръководството на БКП Св 63
[След президентските избори в САЩ] Св 36
След Франкфурт, преди София Св 109
След четенето... Св 177
Следващите седем... Св 85
Случка в дъжда Св 211
Снайперистът и картечарят Димитър Бебенов Св 127
Спасяването на Италия Св 55
Спектакъл-катаклизъм Св 159
Спекуланти наливаха пари да падне валутният борд, но не успяха Св 75
Стадо покрай магистралата Св 190
Стихията "Стоичков" Св 137
Странникът Св 157
Стратегията ми е насочена към Рио де Жанейро Св 166
Страхът като средство за убеждение Св 175
[Съвременни български поети] Св 204
 
Т

Талантлив писател и изследовател Св 170
Творецът е медиатор на бога Св 112
Театралната реформа на министър Рашидов - паралелна реалност Св 148
Театърът като мисия Св 161
Тихо Св 200
Това, което даваш, е твое завинаги Св 158
Тролейна история Св 208
Трудно произвеждаме авторитети, все от чужбина ни ги посочват Св 146
Турската идея за нов световен ред Св 43
Търпеливият самотник Св 19
 
У

У нас липсва адекватно отношение към наградите Св 133
Улрих Бек и новите властови пейзажи Св 51
Уплаших се, а в този случай нямаше от какво да се страхувам Св 185
Управляващите са първи, останалите десни са под въпрос Св 29
Управляемата лудост Св 52
Успешно създадохме естетически осакатено поколение Св 125
Утрото се стовари като гилотина... Св 199
Училищни ужасии Св 210
 
Ф

Филми има, а киното - в застой Св 145
Финансовата стабилност е успех за България Св 53
Франчайзингът е по-сигурен по време на криза Св 72
 
Х

Хамлет Х 3 Св 163
Хаос и невежество попречиха на плана "Ран-Ът" Св 81
Харесвам филмите, които оставят една сълза в очите или драскотина в паметта Св 134
Хляб и социална промяна Св 97
Хърст е мъртъв, да живее Хърст! Св 115
 
Ц

Цариградската Библия Св 168
"Цветът на хамелеона" е филмът на фестивала Св 147
Църквата ни има нужда от твърда ръка Св 10
 
Ч

Чайна на 2500 метра надморска височина Св 203
Честита Коледа! Св 203
 
Ш

Шистите трябва да се разбият за газ, друг начин няма Св 107
Шистовият газ в САЩ все повече се размирисва Св 106
 
Щ

Ще се засили тежестта на БСП Св 28
Щипаница Св 206
 
Я

Явор Гърдев, режисьор: Българи ще участват в новия ми филм "Тезей" Св 136
 
S

Sofia Contemporary или много шум за нищо... Св 111
Sofia Contemporary през италиански очи Св 116
 
W

Walkman - Goodman Св 213

УДК


001 НАУКА. НАУКОЗНАНИЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УМСТВЕНИЯ ТРУД Св 1
002 ПЕЧАТ. КНИГОЗНАНИЕ. ДОКУМЕНТАЦИЯ. ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ Св 2, Св 109
008 ЦИВИЛИЗАЦИЯ. КУЛТУРА. ПРОГРЕС. ФУТУРОЛОГИЯ Св 3, Св 4, Св 5, Св 117
07 ВЕСТНИЦИ. ЖУРНАЛИСТИКА Св 6
09 РЪКОПИСИ. РЕДКИ И ОСОБЕНИ ИЗДАНИЯ Св 7


14 ФИЛОСОФСКИ СИСТЕМИ И НАПРАВЛЕНИЯ Св 8


22 СВЕЩЕНО ПИСАНИЕ. БИБЛИЯ. СТАР И НОВ ЗАВЕТ Св 168
23/28 ХРИСТИЯНСКА РЕЛИГИЯ Св 9, Св 10, Св 11, Св 12, Св 13, Св 14, Св 15, Св 16, Св 17, Св 18, Св 19


316 СОЦИОЛОГИЯ. СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ Св 20, Св 21, Св 22, Св 23, Св 24, Св 30
32 ПОЛИТИКА Св 8
321 ФОРМИ НА ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ. ДЪРЖАВИТЕ КАТО ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ Св 25
323 ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА Св 6, Св 26, Св 27, Св 28, Св 29, Св 30, Св 31, Св 32, Св 33, Св 67
324 ИЗБОРИ Св 34, Св 35, Св 36, Св 37
327 МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ДИПЛОМАЦИЯ Св 33, Св 38, Св 39, Св 40, Св 41, Св 42, Св 43, Св 44, Св 45, Св 46, Св 47, Св 48, Св 49, Св 50, Св 51, Св 52, Св 53
328 ПАРЛАМЕНТИ. ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОРГАНИ. ПРАВИТЕЛСТВА Св 36, Св 54, Св 55
329 ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ Св 56, Св 57, Св 58, Св 59, Св 60, Св 61, Св 62, Св 63, Св 64, Св 65, Св 66, Св 67
330.3 ДИНАМИКА И РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКАТА Св 68
331.105.5 ПРОФСЪЮЗНО ДВИЖЕНИЕ. ПРОФЕСИОНАЛНИ СЪЮЗИ Св 69
331.5 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТРУДОВИТЕ РЕСУРСИ. ЗАЕТОСТ. ПАЗАР НА ТРУДА Св 70
332 РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА. ТЕРИТОРИАЛНА ИКОНОМИКА. ПОЗЕМЛЕНА ИКОНОМИКА. ЗЕМЯ. ПОЗЕМЛЕНА СОБСТВЕНОСТ. НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО Св 71
334 ОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ И СПОРАЗУМЕНИЯ НА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ. КООПЕРАТИВНО ДЕЛО, КООПЕРАЦИЯ Св 72
336 ФИНАНСИ. МИТНИЧЕСКО ДЕЛО. БАНКОВО ДЕЛО. ПАРИ Св 39, Св 73, Св 74, Св 75, Св 76, Св 77, Св 78, Св 79, Св 80
338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ Св 76, Св 81, Св 82
339.9 МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. ВЪНШНОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА. СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Св 83
347 ГРАЖДАНСКО ПРАВО Св 84, Св 85
351 ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО УПРАВЛЕНИЕ Св 86, Св 87, Св 88
352/353 МЕСТНИ ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ Св 89
355/359 ВОЕННО ДЕЛО. ВОЕННИ НАУКИ. НАРОДНА ОТБРАНА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ Св 90, Св 91, Св 92
36 СОЦИАЛНИ ГРИЖИ. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДЕЛО Св 93, Св 94
373 ВИДОВЕ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА Св 95
374 ИЗВЪНУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ. КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА РАБОТА Св 96, Св 97
378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ Св 98, Св 99, Св 100


539 СТРОЕЖ НА МАТЕРИЯТА Св 101
551.5 МЕТЕОРОЛОГИЯ. КЛИМАТОЛОГИЯ Св 102


614 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ. СОЦИАЛНА ХИГИЕНА. ЗАЩИТА ОТ НЕЩАСТНИ СЛУЧАИ Св 103
620 ИЗПИТВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ. СТОКОЗНАНИЕ. ЕНЕРГИЙНИ ЦЕНТРАЛИ. ОБЩА ЕНЕРГЕТИКА Св 104
622 МИННО ДЕЛО Св 105, Св 106, Св 107, Св 108
655 ПОЛИГРАФИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ. ИЗДАТЕЛСКО ДЕЛО. КНИГОРАЗПРОСТРАНЕНИЕ Св 109, Св 190


7.01/.097 ОБЩА ТЕОРИЯ НА ИЗКУСТВОТО. ТЕХНИКА НА ИЗКУСТВОТО. ХУДОЖЕСТВЕНИ СТИЛОВЕ И ВЛИЯНИЯ. ХУДОЖЕСТВЕНИ ОБРАЗИ И ДРУГИ Св 110
73/76 ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ Св 111, Св 112, Св 113, Св 114, Св 115, Св 116, Св 117
73 ПЛАСТИЧНИ ИЗКУСТВА Св 118
745/749 ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИНТЕРИОР. ДИЗАЙН Св 119
75 ЖИВОПИС Св 120, Св 121, Св 122, Св 123, Св 124
76 ГРАФИЧНИ ИЗКУСТВА. ГРАФИКА Св 125
77 ФОТОГРАФИЯ. КИНЕМАТОГРАФИЯ Св 126, Св 127
78 МУЗИКА Св 128, Св 129
782 ТЕАТРАЛНА МУЗИКА. ОПЕРА. ОПЕРЕТА Св 130
786 МУЗИКА ЗА КЛАВИШНИ ИНСТРУМЕНТИ Св 131
791 МАСОВИ РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ Св 132, Св 133, Св 134, Св 135, Св 136, Св 137, Св 138, Св 139, Св 140, Св 141, Св 142, Св 143, Св 144, Св 145, Св 146, Св 147, Св 153
792 ТЕАТЪР. СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО Св 135, Св 136, Св 148, Св 149, Св 150, Св 151, Св 152, Св 153, Св 154, Св 155, Св 156, Св 157, Св 158, Св 159, Св 160, Св 161, Св 162, Св 163, Св 164
796.3 ИГРИ С ТОПКА Св 165
796.4 ГИМНАСТИКА. ЛЕКА АТЛЕТИКА. АКРОБАТИКА Св 166


808.1 СЛАВЯНСКИ ЕЗИЦИ Св 167
808.67 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК Св 168, Св 169
82.0 ТЕОРИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА. ЛИТЕРАТУРНА ТЕХНИКА Св 170, Св 171, Св 172
82.09 ЛИТЕРАТУРНА КРИТИКА И ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ Св 173
820 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА Св 174
820(549.1) ПАКИСТАНСКА ЛИТЕРАТУРА НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК Св 175
820(73) АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА Св 176, Св 177
850 ИТАЛИАНСКА ЛИТЕРАТУРА Св 178
860(861) КОЛУМБИЙСКА ЛИТЕРАТУРА Св 179
875 КЛАСИЧЕСКА ГРЪЦКА ЛИТЕРАТУРА Св 180
882 РУСКА ЛИТЕРАТУРА Св 181, Св 182, Св 183
884 ПОЛСКА ЛИТЕРАТУРА Св 184, Св 185, Св 186
886.1 СРЪБСКА ЛИТЕРАТУРА Св 177
886.7 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА Св 7, Св 187, Св 188, Св 189, Св 190, Св 191, Св 192, Св 193, Св 194, Св 195, Св 196, Св 197
886.7-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ Св 198, Св 199, Св 200, Св 201, Св 202, Св 203, Св 204
886.7-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА Св 205, Св 206, Св 207, Св 208, Св 209, Св 210, Св 211, Св 212, Св 213, Св 214, Св 215, Св 216, Св 217, Св 218, Св 219
886.7-4/-9 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРУГИ ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ Св 220, Св 221
886.7-93 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Св 222
895.1 КИТАЙСКА ЛИТЕРАТУРА Св 223


904 ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА НА ИСТОРИЧЕСКИТЕ ПЕРИОДИ. АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПАМЕТНИЦИ. СТАРИНИ Св 224
92 БИОГРАФИИ Св 4, Св 5, Св 15, Св 16, Св 19, Св 127, Св 130, Св 161, Св 167, Св 170, Св 172, Св 181, Св 182, Св 191, Св 197, Св 225
941/949 ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ Св 25
949.72 ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ Св 167, Св 220, Св 221
949.72.04 ПЕРИОД НА КРИЗАТА НА ФЕОДАЛИЗМА И ЗАРАЖДАНЕ НА КАПИТАЛИСТИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ. ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД (II ПОЛ. на ХVIII В.-1878Г.) Св 225
949.72.05 БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА КАПИТАЛИЗМА (1878 - 1944) Св 226, Св 227, Св 228

ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНА НА ЛИЦА И КОЛЕКТИВНИ ОРГАНИ


 
А

Абрамович, Марина (1946-) Св 143
Аврамов, Димитър вж Аврамов, Димитър Григоров (1929-2008)
Аврамов, Димитър Григоров (1929-2008) Св 117
Ангелов, Ангел Валентинов (1955-) Св 117
Ангелов, Ангел вж Ангелов, Ангел Валентинов (1955-)
 
Б

Бебенов, Димитър вж Бебенов, Димитър Димитров (1932-)
Бебенов, Димитър Димитров (1932-) Св 127
Бек, Улрих (1944-) Св 51
 
В

Васев, Павел Ангелов (1951-) Св 150
Васев, Павел вж Васев, Павел Ангелов (1951-)
Васева, Ани (1982-) Св 152, Св 155
Вежинов, Павел (1914-1983) Св 144
Велчев, Борис вж Велчев, Борис Владимиров (1962-)
Велчев, Борис Владимиров (1962-) Св 85
 
Г

Георгиев, Никола вж Георгиев, Никола Георгиев (1937-)
Георгиев, Никола Георгиев (1937-) Св 172
Георгиева, София Св 160
Гърдев, Явор (1972-) Св 157, Св 163, Св 164
 
Д

Даниел, Андрей (1952-) Св 121, Св 123
Дечов, Матей вж Онуфрий Габровски, светия (1786-1818)
Димитрова, Кристин вж Димитрова, Кристин Костадинова (1963-)
Димитрова, Кристин Костадинова (1963-) Св 187
 
Е

Ейкърс, Матю Св 143
 
Ж

Живкова, Евгения вж Живкова, Евгения Тодорова (1965-)
Живкова, Евгения Тодорова (1965-) Св 30
Живкова, Людмила вж Живкова, Людмила Тодорова (1942-1981)
Живкова, Людмила Тодорова (1942-1981) Св 4, Св 5, Св 30
 
И

Иванов, Йордан (1872-1947) Св 167
 
К

Капсъзов, Свилен (1941-1992) Св 191
Каршаи, Дьорд Св 180
Касабова, Пенка вж Касабова, Пенка Милева (1901-2000)
Касабова, Пенка Милева (1901-2000) Св 130
Киселов, Младен вж Киселов, Младен Илиев (1943-2012)
Киселов, Младен Илиев (1943-2012) Св 161
Киш, Данило (1935-1989) Св 177
Кларк, Джеймс (1906-1982) Св 7
Кордолиани, Емануел Св 149
Кунчева, Веселка (1976-) Св 159
Кърджилов, Петър вж Кърджилов, Петър Иванов (1950-)
Кърджилов, Петър Иванов (1950-) Св 27
 
Л

Лилов, Александър Василев (1933-) Св 63
Луканов, Андрей Карлов (1938-1996) Св 63
Люцканов, Владимир (1959-) Св 156
 
М

Максим, патриарх български (1914-2012) Св 12, Св 15, Св 16, Св 18, Св 19
Манджуков, Александър Св 160
Манчев, Боян вж Манчев, Боян Красимиров (1970-)
Манчев, Боян Красимиров (1970-) Св 8
Масловска, Дорота (1983-) Св 186
Метев, Илиян (1981-) Св 132
Минков, Маргарит вж Минков, Маргарит Иванов (1947-1997)
Минков, Маргарит Иванов (1947-1997) Св 197
Минкус, Лудвиг (1826-1917) Св 162
Михайлов, Рафаел (1902-1969) Св 120
Младенов, Николай вж Младенов, Николай Евтимов (1972-)
Младенов, Николай Евтимов (1972-) Св 42
Младенов, Петър Тошев (1936-2000) Св 63
Монти, Марио (1943-) Св 55
 
О

Обама, Барак (1961-) Св 35, Св 36, Св 37
Онуфрий Габровски, светия (1786-1818) Св 9
Остър, Пол (1947-) Св 176
 
П

Паисий Хилендарски (1722-1773) Св 220, Св 221, Св 225
Папазов, Жорж (1894-1972) Св 124
Плочев, Камен вж Плочев, Камен Сотиров (1951-)
Плочев, Камен Сотиров (1951-) Св 38
 
Р

Райнов, Боян вж Райнов, Боян Николаев (1921-2005)
Райнов, Боян Николаев (1921-2005) Св 118
Райнов, Николай вж Райнов, Николай Иванов (1889-1954)
Райнов, Николай Иванов (1889-1954) Св 118
Рашидов, Вежди вж Рашидов, Вежди Летифов (1951-)
Рашидов, Вежди Летифов (1951-) Св 148
Ромни, Мит (1947-) Св 35, Св 36
Росини, Джоакино (1792-1868) Св 149
 
С

Славейков, Петко Р. вж Славейков, Петко Рачов (1827-1895)
Славейков, Петко Рачов (1827-1895) Св 168
Стоичков, Христо вж Стоичков, Христо Стоичков (1966-)
Стоичков, Христо Стоичков (1966-) Св 137
Стругацки, Борис вж Стругацки, Борис Натанович (1933-2012)
Стругацки, Борис Натанович (1933-2012) Св 181, Св 182
 
Т

Талпен, Дидие Св 149
Татарчев, Иван вж Татарчев, Иван Николов (1930-2008)
Татарчев, Иван Николов (1930-2008) Св 85
 
Ф

Филчев, Никола (1948-) Св 85
 
Х

Халачев, Любомир вж Халачев, Любомир Тодоров (1950-)
Халачев, Любомир Тодоров (1950-) Св 195
Христов, Борис вж Христов, Борис Кирилов (1914-1993)
Христов, Борис Кирилов (1914-1993) Св 130
Христов, Емил (1956-) Св 147
Христов, Мирослав (1982-) Св 152, Св 155
Хърст, Деймиън (1965-) Св 115
 
Ц

Цанев, Иван (1941-) Св 189
Цацаров, Сотир вж Цацаров, Сотир Стефанов (1966-)
Цацаров, Сотир Стефанов (1966-) Св 85
 
Ш

Шекспир, Уилиам (1564-1616) Св 157, Св 163, Св 174
Шекспир, Уилям вж Шекспир, Уилиам (1564-1616)
Шивичич, Тена вж Щивичич, Тена (1977-)
Шишманов, Иван Д. вж Шишманов, Иван Димитров (1862-1928)
Шишманов, Иван Димитров (1862-1928) Св 192
Шмит, Ерик-Еманюел (1960-) Св 158
Шурбанов, Александър вж Шурбанов, Александър Владимиров (1941-)
Шурбанов, Александър Владимиров (1941-) Св 163
 
Щ

Щивичич, Тена (1977-) Св 156
 
Я

Янев, Симеон вж Янев, Симеон Янакиев (1942-)
Янев, Симеон Янакиев (1942-) Св 170
 
A

Auster, Paul (1947-) вж Остър, Пол (1947-)

ГЕОГРАФСКИ ПОКАЗАЛЕЦ


 
А

Арабски страни Св 31
 
Б

Бразилия Св 97
България Св 44, Св 50, Св 76, Св 83, Св 85, Св 97, Св 104, Св 105
 
В

Варна Св 145
Великобритания Св 39
 
Г

Газа Св 52
Германия Св 39
 
Е

Европейски съюз Св 39, Св 83
ЕС вж Европейски съюз
 
И

Израел Св 52
Италия Св 55
 
К

Китай Св 41, Св 67
Куба Св 97
 
Л

Лондон Св 113
 
М

Македония Св 42
 
Н

Нидерландия Св 44
 
П

Полша Св 39
 
Р

Русия Св 105
 
С

САЩ вж Съединени американски щати
Свещари
- Разградска област Св 224
Солун
- Гърция Св 142
София Св 109, Св 111, Св 116, Св 119, Св 128, Св 131, Св 141
Съединени американски щати Св 34, Св 35, Св 36, Св 37, Св 50, Св 106
 
Т

Турция Св 43
 
Ф

Флоренция Св 132
Франкфурт
- Германия Св 109
Франция Св 39, Св 108
 
Х

Холандия вж Нидерландия