УДК


0 ОБЩ ОТДЕЛ Рс 1, Рс 2
001 НАУКА. НАУКОЗНАНИЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УМСТВЕНИЯ ТРУД Сс 1
002 ПЕЧАТ. КНИГОЗНАНИЕ. ДОКУМЕНТАЦИЯ. ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ Сс 2, Сс 3, Сс 4, Сс 5
006 СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СТАНДАРТИ Сс 6
008 ЦИВИЛИЗАЦИЯ. КУЛТУРА. ПРОГРЕС. ФУТУРОЛОГИЯ Сс 7
01 БИБЛИОГРАФИЯ. КАТАЛОЗИ. УКАЗАТЕЛИ НА ЛИТЕРАТУРА Сс 185
02 БИБЛИОТЕЧНО ДЕЛО. БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ Сс 8, Сс 9, Сс 10, Сс 11
06 ОРГАНИЗАЦИЯ. СЪЮЗИ. НАУЧНИ ИНСТИТУЦИИ. МУЗЕИ. ИЗЛОЖБИ Сс 12, Сс 13, Сс 14, Сс 15


101(091) ОБЩА ИСТОРИЯ НА ФИЛОСОФИЯТА Сс 211
113/119 КОСМОЛОГИЯ. ФИЛОСОФИЯ НА ПРИРОДАТА Сс 16
159.9 ПСИХОЛОГИЯ Сс 17, Сс 18
16 ЛОГИКА. ТЕОРИЯ НА ПОЗНАНИЕТО. ЕПИСТЕМОЛОГИЯ. ЛОГИЧЕСКА МЕТОДОЛОГИЯ Сс 19


2 РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ Рс 3
23/28 ХРИСТИЯНСКА РЕЛИГИЯ Сс 20
29 НЕХРИСТИЯНСКИ РЕЛИГИИ Сс 21


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ Рс 4, Рс 5, Рс 6, Рс 7, Рс 8, Рс 9, Рс 10, Рс 11, Рс 12, Рс 13
314 ДЕМОГРАФИЯ. ИЗУЧАВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО Сс 22, Сс 23
316 СОЦИОЛОГИЯ. СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ Сс 24, Сс 25, Сс 26, Сс 27, Сс 28, Сс 29, Сс 30, Сс 31, Сс 32, Сс 33, Сс 34, Сс 35, Сс 36, Сс 37, Сс 38, Сс 39, Сс 40, Сс 56, Сс 324
32 ПОЛИТИКА Сс 41, Сс 42, Сс 43, Сс 44
321 ФОРМИ НА ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ. ДЪРЖАВИТЕ КАТО ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ Сс 45, Сс 46
323 ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА Сс 34, Сс 47, Сс 48, Сс 49
327 МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ДИПЛОМАЦИЯ Сс 42, Сс 48, Сс 50, Сс 51, Сс 52, Сс 53, Сс 54, Сс 55, Сс 56, Сс 57, Сс 58, Сс 59, Сс 60, Сс 61, Сс 62, Сс 63, Сс 64, Сс 65, Сс 66, Сс 67, Сс 68, Сс 69, Сс 70, Сс 71, Сс 72, Сс 73, Сс 74, Сс 75, Сс 76, Сс 77, Сс 78, Сс 79, Сс 80, Сс 81, Сс 82, Сс 83, Сс 84, Сс 85, Сс 139, Сс 187
328 ПАРЛАМЕНТИ. ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОРГАНИ. ПРАВИТЕЛСТВА Сс 86
329 ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ Сс 87
330.1 ИКОНОМИЧЕСКА НАУКА. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ. СТОЙНОСТ. КАПИТАЛ. ФОНДОВЕ Сс 88, Сс 89, Сс 90, Сс 91, Сс 92
330.3 ДИНАМИКА И РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКАТА Сс 93, Сс 94, Сс 124
330.8 ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕОРИИ. ИКОНОМИЧЕСКИ УЧЕНИЯ И ШКОЛИ Сс 95, Сс 96, Сс 122
331.2 РАБОТНА ЗАПЛАТА. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ. ПРЕМИИ. ХОНОРАРИ. ПАРИЧНА ПОДКРЕПА Сс 97, Сс 98
331.5 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТРУДОВИТЕ РЕСУРСИ. ЗАЕТОСТ. ПАЗАР НА ТРУДА Сс 99, Сс 100
331 ТРУД. РАБОТОДАТЕЛ. РАБОТНИК. НАУКА ЗА ТРУДА. ИКОНОМИКА НА ТРУДА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТРУДА Сс 101
332 РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА. ТЕРИТОРИАЛНА ИКОНОМИКА. ПОЗЕМЛЕНА ИКОНОМИКА. ЗЕМЯ. ПОЗЕМЛЕНА СОБСТВЕНОСТ. НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО Сс 102, Сс 103, Сс 135
334 ОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ И СПОРАЗУМЕНИЯ НА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ. КООПЕРАТИВНО ДЕЛО, КООПЕРАЦИЯ Сс 104, Сс 105, Сс 306
336 ФИНАНСИ. МИТНИЧЕСКО ДЕЛО. БАНКОВО ДЕЛО. ПАРИ Сс 106, Сс 107, Сс 108, Сс 109
338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ Сс 110, Сс 111, Сс 112, Сс 113, Сс 114, Сс 115, Сс 116, Сс 117, Сс 118, Сс 119, Сс 120, Сс 121
339.1 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ТЪРГОВИЯТА. ПАЗАР Сс 122, Сс 123
339.5 ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ. МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ. ВЪНШНО-ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА. МИТА Сс 124, Сс 125, Сс 126, Сс 127, Сс 128
339.7 МЕЖДУНАРОДНИ ФИНАНСИ Сс 129
339.9 МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. ВЪНШНОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА. СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Сс 130, Сс 131, Сс 132, Сс 133, Сс 134, Сс 135, Сс 136
340 ПРАВО, ОБЩИ ВЪПРОСИ. УВОД В ПРАВОТО. МЕТОДИ И ПОМОЩНИ НАУКИ В ПРАВОТО Сс 137
341 МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО Сс 108, Сс 138, Сс 139, Сс 140, Сс 141, Сс 142, Сс 143, Сс 144
342 ДЪРЖАВНО ПРАВО. КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО Сс 145, Сс 146, Сс 147
343 НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО. НАКАЗАТЕЛЕН ПРОЦЕС. УЧЕНИЕ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО. КРИМИНОЛОГИЯ Сс 148
347 ГРАЖДАНСКО ПРАВО Сс 149, Сс 150
351 ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО УПРАВЛЕНИЕ Сс 151
352/353 МЕСТНИ ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ Сс 152, Сс 153
354 ВИСША СТЕПЕН. ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ. МИНИСТЕРСТВА Сс 153
355/359 ВОЕННО ДЕЛО. ВОЕННИ НАУКИ. НАРОДНА ОТБРАНА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ Сс 78, Сс 84, Сс 154, Сс 155, Сс 156, Сс 157, Сс 158, Сс 159
36 СОЦИАЛНИ ГРИЖИ. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДЕЛО Сс 98
37 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОСВЕТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ Сс 160
372.3 ЗАНИМАНИЯ В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ Сс 161, Сс 162, Сс 163, Сс 164, Сс 165, Сс 166, Сс 167, Сс 168, Сс 169, Сс 170
373 ВИДОВЕ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА Сс 171, Сс 172, Сс 173
374 ИЗВЪНУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ. КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА РАБОТА Сс 174
376 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНИ ГРУПИ И ЛИЦА Сс 175, Сс 176, Сс 177
378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ Сс 178, Сс 179
39 ЕТНОЛОГИЯ. ЕТНОГРАФИЯ. НРАВИ. ОБИЧАИ. БИТ. ФОЛКЛОРИСТИКА Сс 180


5 МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ Рс 14
502 ПРИРОДА. ИЗУЧАВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДАТА. ОПАЗВАНЕ НА РАСТИТЕЛНИЯ И ЖИВОТИНСКИЯ СВЯТ Сс 181
519.2 ТЕОРИЯ НА ВЕРОЯТНОСТИТЕ И МАТЕМАТИЧЕСКА СТАТИСТИКА Сс 127
537 ЕЛЕКТРИЧЕСТВО. МАГНЕТИЗЪМ. ЕЛЕКТРОМАГНЕТИЗЪМ Сс 182
551.5 МЕТЕОРОЛОГИЯ. КЛИМАТОЛОГИЯ Сс 183, Сс 184


61 МЕДИЦИНА Сс 185
614 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ. СОЦИАЛНА ХИГИЕНА. ЗАЩИТА ОТ НЕЩАСТНИ СЛУЧАИ Сс 186
620 ИЗПИТВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ. СТОКОЗНАНИЕ. ЕНЕРГИЙНИ ЦЕНТРАЛИ. ОБЩА ЕНЕРГЕТИКА Сс 187, Сс 188
623 ВОЕННА ТЕХНИКА. ТЕХНИКА НА СУХОПЪТНИТЕ И ВЪЗДУШНИТЕ ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ. ТЕХНИКА НА ВОЕННОМОРСКИЯ ФЛОТ Сс 58
65 УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА, ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА. ПОЛИГРАФИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ И ИЗДАТЕЛСКО ДЕЛО Сс 105, Сс 189
656.8 ПОЩЕНСКО ДЕЛО. ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПОЩИТЕ Сс 190, Сс 191
657 СЧЕТОВОДСТВО Сс 192
658 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОМИШЛЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО (ПРЕДПРИЯТИЯТА) И НА ТЪРГОВИЯТА Сс 193
681 ФИНА МЕХАНИКА. АВТОМАТИКА. ТЕХНИЧЕСКА КИБЕРНЕТИКА Сс 194


73/76 ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ Сс 195, Сс 196
73 ПЛАСТИЧНИ ИЗКУСТВА Сс 197, Сс 198
75 ЖИВОПИС Сс 199, Сс 200, Сс 201, Сс 202, Сс 203, Сс 204, Сс 205, Сс 206, Сс 299
76 ГРАФИЧНИ ИЗКУСТВА. ГРАФИКА Сс 207
78 МУЗИКА Сс 203, Сс 208, Сс 209, Сс 210, Сс 211, Сс 235
781 ОБЩА ТЕОРИЯ НА МУЗИКАТА Сс 212
782 ТЕАТРАЛНА МУЗИКА. ОПЕРА. ОПЕРЕТА Сс 213, Сс 214
783 ЦЪРКОВНА МУЗИКА. РЕЛИГИОЗНА МУЗИКА Сс 215
784 ВОКАЛНА МУЗИКА Сс 216, Сс 217, Сс 218, Сс 219, Сс 220
789 МУЗИКА ЗА УДАРНИ ИНСТРУМЕНТИ И МЕХАНИЧНИ МУЗИКАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ Сс 221
791 МАСОВИ РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ Сс 8, Сс 222, Сс 223, Сс 224, Сс 225, Сс 226, Сс 227, Сс 228, Сс 229, Сс 230
792 ТЕАТЪР. СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО Сс 231, Сс 232, Сс 233, Сс 234, Сс 235, Сс 236, Сс 237, Сс 238, Сс 239, Сс 240, Сс 241


808.67 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК Сс 242, Сс 243
82 ЛИТЕРАТУРА Рс 15, Рс 16, Рс 17, Рс 18, Рс 19, Рс 20, Рс 21, Рс 22, Рс 23, Рс 24, Рс 25, Рс 26, Рс 27
820(417) ИРЛАНДСКА ЛИТЕРАТУРА НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК Сс 244
820(71) АНГЛОКАНАДСКА ЛИТЕРАТУРА Сс 245
820(73) АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА Сс 246, Сс 247, Сс 248, Сс 249
820 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА Сс 250
830(436) АВСТРИЙСКА ЛИТЕРАТУРА Сс 251
840(71) КАНАДСКА ЛИТЕРАТУРА НА ФРЕНСКИ ЕЗИК Сс 252
860(729.1) КУБИНСКА ЛИТЕРАТУРА Сс 253, Сс 254, Сс 255, Сс 256, Сс 257
860 ИСПАНСКА ЛИТЕРАТУРА Сс 258
882.6 БЕЛОРУСКА ЛИТЕРАТУРА Сс 259
882 РУСКА ЛИТЕРАТУРА Сс 260, Сс 261, Сс 262, Сс 263, Сс 264
883 УКРАИНСКА ЛИТЕРАТУРА Сс 265
884 ПОЛСКА ЛИТЕРАТУРА Сс 266
885.0 ЧЕШКА ЛИТЕРАТУРА Сс 267
885.4 СЛОВАШКА ЛИТЕРАТУРА Сс 268
886.1 СРЪБСКА ЛИТЕРАТУРА Сс 269, Сс 270, Сс 271
886.3 СЛОВЕНСКА ЛИТЕРАТУРА Сс 272
886.6 МАКЕДОНСКА ЛИТЕРАТУРА Сс 273
886.7 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА Сс 274, Сс 275, Сс 276, Сс 277
886.7-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ Сс 278, Сс 279, Сс 280, Сс 281, Сс 282, Сс 283, Сс 284, Сс 285, Сс 286
886.7-2 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРАМА Сс 287
886.7-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА Сс 288, Сс 289, Сс 290, Сс 291, Сс 292, Сс 293, Сс 294, Сс 295, Сс 296
886.7-4/-9 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРУГИ ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ Сс 297, Сс 298, Сс 299
888.3 ЛАТВИЙСКА ЛИТЕРАТУРА Сс 300
892.45 ЕВРЕЙСКА ЛИТЕРАТУРА НА ИВРИТ Сс 301
895.6 ЯПОНСКА ЛИТЕРАТУРА Сс 302


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ Рс 28, Рс 29
904 ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА НА ИСТОРИЧЕСКИТЕ ПЕРИОДИ. АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПАМЕТНИЦИ. СТАРИНИ Сс 303, Сс 304
908 КРАЕЗНАНИЕ Сс 305, Сс 306, Сс 307
912 НЕТЕКСТОВИ ПУБЛИКАЦИИ ПО ГЕОГРАФИЯ. ФОТОГРАФИИ. РИСУНКИ. ДИАГРАМИ. ПРОФИЛИ. КАРТИ. КАРТОГРАМИ. АТЛАСИ. ГЛОБУСИ Сс 308
92 БИОГРАФИИ Сс 67, Сс 87, Сс 155, Сс 158, Сс 183, Сс 185, Сс 203, Сс 232, Сс 309, Сс 310, Сс 321, Сс 322
930 ИСТОРИЧЕСКА НАУКА. ПОМОЩНИ ИСТОРИЧЕСКИ НАУКИ Сс 309, Сс 310
940 ИСТОРИЯ НА ЕВРОПА Сс 311
941/949 ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ Сс 312, Сс 313, Сс 314, Сс 315, Сс 316, Сс 317
949.72.04 ПЕРИОД НА КРИЗАТА НА ФЕОДАЛИЗМА И ЗАРАЖДАНЕ НА КАПИТАЛИСТИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ. ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД (II ПОЛ. на ХVIII В.-1878Г.) Сс 318, Сс 319
949.72.05 БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА КАПИТАЛИЗМА (1878 - 1944) Сс 320, Сс 321, Сс 322, Сс 323
949.72.06 ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ от 9.IХ.1944 г.- Сс 14, Сс 321
949.72 ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ Сс 324
950 ИСТОРИЯ НА АЗИЯ Сс 311