Серия 5
ЛЕТОПИС НА СТАТИИ ОТ БЪЛГАРСКИ СПИСАНИЯ И СБОРНИЦИ


Месечен бюлетин

Год. 60, 2011, бр. 9СТАТИИ ОТ СПИСАНИЯ И СБОРНИЦИ


0 ОБЩ ОТДЕЛ

001 НАУКА. НАУКОЗНАНИЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УМСТВЕНИЯ ТРУД

Сс 1
ХРИСТОВ, Петър
        Научният проблем "риск" / Петър Христов. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Годишник - Варненски свободен университет. - ISSN 1310-800X. - Т. 15 (2009), с. 13-29.
001.89
COBISS.BG-ID 1238715620


002 ПЕЧАТ. КНИГОЗНАНИЕ. ДОКУМЕНТАЦИЯ. ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ

Сс 2
АЛЕКСИЕВ, Иван
        Варна и радиото 1921 - 1933 г. / Иван Алексиев

В: 10 книги за Варна .... - ISSN 1313-9673. - Кн. 8 (2010), с. 96-112.
002.63:654.191(497.211)"1921/33"
COBISS.BG-ID 1238620132

Сс 3
БЕНБАСАТ, Алберт Нисим, 1950-
        Книгоиздаване ХХІ век - утопии и реалности / Алберт Бенбасат

В: Библиотека. - ISSN 0861-847X. - Год. 18, бр. 4 (2011), с. 10-18.
002.19"20"
COBISS.BG-ID 1238587364

Сс 4
ДОНЧЕВА, Румяна Симеонова
        Изложбата на българската книга в Прага през 1934 година / Румяна Дончева. - 2 л. ил . - Рез. на англ. ез.

В: Изкуствоведски четения .... - ISSN 1313-2342. - 2009 (2009), с. 40-47.
002.19(497.2):061.4"1934"
COBISS.BG-ID 1238635236

Сс 5
ЗАГОРОВ, Васил
        Статистически аспекти и проблеми на българското историческо книгознание / Васил Загоров

В: Библиотека. - ISSN 0861-847X. - Год. 18, бр. 4 (2011), с. 5-9.
002.19(497.2):311
COBISS.BG-ID 1238587108


006 СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СТАНДАРТИ

Сс 6
ПАВЛОВ, Пламен Цветанов
        Проблеми при разработването и сертифицирането на системи за управление на качеството в съответствие с международните стандарти / Пламен Павлов. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Годишник - Варненски свободен университет. - ISSN 1310-800X. - Т. 15 (2009), с. 41-59.
006.83
COBISS.BG-ID 1238716388


008 ЦИВИЛИЗАЦИЯ. КУЛТУРА. ПРОГРЕС. ФУТУРОЛОГИЯ

Сс 7
МИГЕВ, Владимир Тихомиров, 1939-
        Управлението на духовната сфера в България (1944-1989) / Владимир Мигев

В: Ново време. - ISSN 0323-9055. - Год. 86, бр. 2 (2011), с. 113-126.
008(497.2)"1944/1989"
COBISS.BG-ID 1238611940


01 БИБЛИОГРАФИЯ. КАТАЛОЗИ. УКАЗАТЕЛИ НА ЛИТЕРАТУРА
Вж и 002; 930

ПРАВДОМИРОВА, Донка, 1944-
        Проф. Христо Мутафов - един от доайените на медицинската информация у нас Вж Сс 185


02 БИБЛИОТЕЧНО ДЕЛО. БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ
Вж и 002

Сс 8
АЛЕКСАНДРОВА, Петя Александрова, 1960-
        Екранизациите и кампанията на БНТ "Голямото четене" / Петя Александрова. - Рез. на англ. ез.

В: Изкуствоведски четения .... - ISSN 1313-2342. - 2009 (2009), с. 315-318.
028.01(497.2)
791.43.072
COBISS.BG-ID 1238711524

Сс 9
МАРЧЕВА, Рени
        Три основни етапа при опазването на стари книги и исторически документи / Рени Марчева

В: Библиотека. - ISSN 0861-847X. - Год. 18, бр. 4 (2011), с. 29-31.
025.7
COBISS.BG-ID 1238589924

Сс 10
ПОППЕТРОВ, Николай Пейчев, 1954-
        За "телегоническия ефект" и българските му прояви / Николай Поппетров. - С библиогр.

В: Библиотека. - ISSN 0861-847X. - Год. 18, бр. 4 (2011), с.19-28.
Проблеми на четенето и не-четенето в съвременното общество
028.01(497.2)
COBISS.BG-ID 1238589156

Сс 11
HUPCHICK, Dennis P., 1948-
        Bulgarian "incunabula" in the James F. Clarke library collection / Dennis P. Hupchick . - С библиогр.

В: Etudes balkaniques. - ISSN 0324-1645. - Год. 47, бр. 1 (2011), с. 38-52.
027.1(73):093
COBISS.BG-ID 1238709476


06 ОРГАНИЗАЦИЯ. СЪЮЗИ. НАУЧНИ ИНСТИТУЦИИ. МУЗЕИ. ИЗЛОЖБИ

Сс 12
АВРЕЙСКИ, Никола Иванов
        Българските неправителствени организации - възникване и утвърждаване на традициите / Никола Аврейски. - Рез. на рус. и англ. ез.

В: Юридически сборник. - ISSN 1311-3771. - Т. 14 (2005), с. 151-175.
061.2(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1238696676

Сс 13
КРЪСТЕВА, Мариана Христова
        Военноморският музей във Варна / Мариана Кръстева

В: 10 книги за Варна .... - ISSN 1313-9673. - Кн. 8 (2010), с. 159-164.
069.02:359(497.211)
COBISS.BG-ID 1238638820

Сс 14
МАРИНОВ, Александър Петров
        Още за краят на Дружба "Родина" / Александър Маринов

В: Родопи. - ISSN 1312-4552. - Бр. 5-6 (2011), с. 35-38.
Документи за дейността на култ.-просв. организация със секретар Петър Маринов , съхранявани в Държ. архив - Смолян
061.22(234.423.3-0)
949.72.062/.063
COBISS.BG-ID 1238798564

Сс 15
МИХАЙЛОВА, Владия
        Съвременният музей и проблемът за история на изкуството. Очертаване на полето / Владия Михайлова. - Рез. на англ. ез.

В: Изкуствоведски четения .... - ISSN 1313-2342. - 2009 (2009), с. 161-167.
069.02:73/76
COBISS.BG-ID 1238674148


1 ФИЛОСОФИЯ

101(091) ОБЩА ИСТОРИЯ НА ФИЛОСОФИЯТА

ЯПОВА, Кристина Петрова, 1956-
        Мигът "музикална философия" у Киркегор Вж Сс 211


113/119 КОСМОЛОГИЯ. ФИЛОСОФИЯ НА ПРИРОДАТА

Сс 16
МИЛКОВ, Лучиян Ангелов, 1948-
        Феноменът "време" и неговите измерения : опит за психологически анализ / Лучиян Милков. - Рез. на бълг. и англ. ез. - С библиогр.

В: Научни трудове на УНСС [Университет за национално и световно стопанство]. - ISSN 0861-9344. - Т. 1 (2011), с. 205-242.
115:159.937.53
COBISS.BG-ID 1238778340


159.9 ПСИХОЛОГИЯ
Вж и 316.6; 37.015.3

Сс 17
СОУЛ, Хелън
        Фобии и еволюция / Хелън Соул ; прев. от англ. Саша Николова-Ливси

В: Съвременник. - ISSN 0204-6962. - Год. 39, бр. 3 (2011), с. 308-329.
159.942
COBISS.BG-ID 1238772452

Сс 18
СТОЯНОВ, Иван
        Силата на българския негативизъм / Иван Стоянов

В: Ново време. - ISSN 0323-9055. - Год. 86, бр. 2 (2011), с. 89-112.
159.922.4(=867)
COBISS.BG-ID 1238611684


16 ЛОГИКА. ТЕОРИЯ НА ПОЗНАНИЕТО. ЕПИСТЕМОЛОГИЯ. ЛОГИЧЕСКА МЕТОДОЛОГИЯ
Вж и 510

Сс 19
ЛАЗАРОВ, Ивайло Илиев, 1966-
        Върху екзистенциално-феноменологичната идея за време / Ивайло Лазаров. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Годишник - Варненски свободен университет. - ISSN 1310-800X. - Т. 15 (2009), с. 240-261.
165.62
COBISS.BG-ID 1238731492


2 РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ

23/28 ХРИСТИЯНСКА РЕЛИГИЯ

Сс 20
ИЛАРИОН, митрополит Волоколамски, 1966-
        Московската и Българската Патриаршии: братство, изпитано във времето / Митрополит Иларион

В: Международни отношения. - ISSN 0324-1092. - Год. 40, бр. 4 (2011), с. 5-10.
281.6/.9
COBISS.BG-ID 1238690532


29 НЕХРИСТИЯНСКИ РЕЛИГИИ

Сс 21
АЛЕКСИЕВ, Алекс, 1941-
        Идеология на ислямизма / Алекс Алексиев

В: Дипломация. - ISSN 1313-6437. - Бр. 6 (2011), с. 41-46.
Публична лекция, изнесена в Дипломатическия институт към МВнР, София, 11 февруари 2011 г.
297(042.3)
COBISS.BG-ID 1238759396


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

314 ДЕМОГРАФИЯ. ИЗУЧАВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО

Сс 22
МИХОВА, Геновева
        Подходи, приоритети и политики за посрещане на предизвикателствата на стареенето / Геновева Михова. - Рез. на англ. ез.

В: Социология и икономика. - ISSN 1314-3603. - Год. 1, бр. 1 (2011), с. 31-51.
314.14
COBISS.BG-ID 1238621412

Сс 23
НАЙДЕНОВА, Пенка Иванова, 1933-
        Младите хора и предизвикателството на стареенето на населението / Пенка Найденова. - Рез. на англ. ез.

В: Икономика и управление. - ISSN 1312-594X. - Год. 7, бр. 1 (2011), с. 79-90.
314.144(497.2:4-6)
COBISS.BG-ID 1238707940


316 СОЦИОЛОГИЯ. СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ
Вж и 159.9; 308; 314; 39

АНЧЕВ, Веселин, 1983-
        Неизбежността и свободният избор на България Вж Сс 324

Сс 24
АПОСТОЛОВ, Апостол Атанасов, 1947-
        Икономически, социален и здравен статус на населението на Варна / Апостол Апостолов

В: 10 книги за Варна .... - ISSN 1313-9673. - Кн. 8 (2010), с. 115-123.
316.334.2(497.211)
COBISS.BG-ID 1238622180

Сс 25
АРАМАЗ, Исмаил
        Бъдещето на междукултурните отношения през 21-вия век / Исмаил Арамаз. - Прев. от англ. - Конфликтът между цивилизациите - фактор за целостта на международната общност

В: Дипломация. - ISSN 1313-6437. - Бр. 6 (2011), с. 85-88.
316.72"20"
COBISS.BG-ID 1238765796

Сс 26
ВАСИЛЕВ, Евгени
        Бай Ганьо като постоянно присъстваща типология в България - от задругата до постмодерното общество (по Алеко Константинов и Иван Хаджийски) / Евгени Василев. - Рез. на англ. ез.

В: Социология и икономика. - ISSN 1314-3603. - Год. 1, бр. 1 (2011), с. 123-130.
316.347
COBISS.BG-ID 1238690788

Сс 27
ДАРАКЧИ, Шабан
        Асексуалните граждани - проблематизиране на понятието "сексуално гражданство" / Шабан Даракчи. - Рез. на англ. ез.

В: Социология и икономика. - ISSN 1314-3603. - Год. 1, бр. 1 (2011), с. 131-138.
316.356
COBISS.BG-ID 1238691044

Сс 28
ДЖАГАЛОВ, Росен Лилянов, 1979-
        Антипопулизмът на посткомунистическата интелигенция / Росен Джагалов ; прев. от рус. Пенка Кънева. - Прев. от http://i-news.kz/news/2011/06/05/5809080.html


В: Съвременник. - ISSN 0204-6962. - Год. 39, бр. 3 (2011), с. 331-343.
316.343.652
COBISS.BG-ID 1238773476

ДИНКОВ, Динко Георгиев, 1950-
        Международните отношения в информационната ера Вж Сс 56

Сс 29
ДИНКОВ, Динко Георгиев, 1950-
        Преструктурирането на международната система в информационния век / Динко Динков. - С библиогр.

В: Международни отношения. - ISSN 0324-1092. - Год. 40, бр. 2-3 (2011), с. 35-46.
316.3
COBISS.BG-ID 1238686436

Сс 30
КАБАИВАНОВА, Снежина Борисова
        Информатизацията - преход към постиндустриално общество / Снежина Кабаиванова, Ради Кабаиванов. - Рез. на англ. ез.

В: Икономика и управление. - ISSN 1312-594X. - Год. 7, бр. 2 (2011), с. 124-127.
316.77
COBISS.BG-ID 1238726884

Сс 31
КАЛАГЛАРСКИ, Георги Драганов
        Медиите - същност, функции и роля в обществото / Георги Калагларски. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Годишник - Варненски свободен университет. - ISSN 1310-800X. - Т. 15 (2009), с. 337-349.
316.77
COBISS.BG-ID 1238738404

Сс 32
КАРАГЯУРОВА, Даниела Иванова
        Териториалността и нейните измерения от социалнопсихологическа гледна точка / Даниела Ив. Карагяурова. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Годишник - Варненски свободен университет. - ISSN 1310-800X. - Т. 15 (2009), с. 126-134.
316.6
COBISS.BG-ID 1238729444

Сс 33
МАРИНОВ, Александър Иванов, 1957-
        Научното знание в публичното управление / Александър Маринов, Дончо Градев. - Рез. на англ. ез.

В: Социология и икономика. - ISSN 1314-3603. - Год. 1, бр. 1 (2011), с. 20-30.
316.77
COBISS.BG-ID 1238620900

Сс 34
МИЗОВ, Максим Николаев, 1953-
        Актуални проблеми и колизии на българския етнически модел / Максим Мизов

В: Ново време. - ISSN 0323-9055
Год. 86, бр. 2 (2011), с. 31-58.
Год. 86, бр. 3 (2011), с. 35-65.
316.347(497.2)
323.11(497.2)
COBISS.BG-ID 1238608612

Сс 35
МИТЕВА, Даниела
        Взаимоотношения и психологично благополучие / Даниела Митева. - Рез. на бълг. и англ. ез. - С библиогр.

В: Годишник - Варненски свободен университет. - ISSN 1310-800X. - Т. 15 (2009), с. 151-162.
316.62
COBISS.BG-ID 1238730212

Сс 36
НЕШЕВ, Петър Кирилов, 1971-
        Социализация на личността / Петър Нешев. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Годишник - Варненски свободен университет. - ISSN 1310-800X. - Т. 15 (2009), с. 105-125.
316.736
COBISS.BG-ID 1238728676

Сс 37
СОТИРОВА, Виктория Бойкова
        Социално-икономическа същност на явлението "бедност" / Виктория Сотирова. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Социология и икономика. - ISSN 1314-3603. - Год. 1, бр. 1 (2011), с. 116-122.
316.34
COBISS.BG-ID 1238690276

Сс 38
СТОЯНОВ, Валери Стоилов
        Удовлетвореност от труда и привързаност към организацията / Валери С. Стоянов, Борис С. Колев. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Годишник - Варненски свободен университет. - ISSN 1310-800X. - Т. 15 (2009), с. 89-104.
316.334.24
COBISS.BG-ID 1238728420

Сс 39
ШПАНГЕНБЕРГ, Албена
        Оценка на риска на базата на risk stories : сравнително изследване между България и Германия / Албена Шпангенберг, Петер Михаел Видеман, Холгер Шюц. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Социология и икономика. - ISSN 1314-3603. - Год. 1, бр. 1 (2011), с. 83-98.
316.77
COBISS.BG-ID 1238689508

Сс 40
LI, Chunling
        Profile of middle class in China / Li Chunling. - Рез. на англ. ез.

В: Социология и икономика. - ISSN 1314-3603. - Год. 1, бр. 1 (2011), с. 52-66.
316.342(510)
COBISS.BG-ID 1238622692


32 ПОЛИТИКА
Вж и 341; 342

Сс 41
ЙОТОВА, Калина
        Жените във властта / Калина Йотова

В: Ново време. - ISSN 0323-9055. - Год. 86, бр. 2 (2011), с. 73-88.
32-055.2
COBISS.BG-ID 1238611172

Сс 42
ТИЛЕВ, Тодор
        Евроатлантическите перспективи на Босна и Херцеговина / Тодор Тилев

В: Дипломация. - ISSN 1313-6437. - Бр. 5 (2010), с. 19-28.
32(497.15)
327.51НАТО
COBISS.BG-ID 1238748644

Сс 43
ТОДОРОВ, Илко Недев
        Събитията като социален факт в оценките на общественото мнение / Илко Тодоров

В: 10 книги за Варна .... - ISSN 1313-9673. - Кн. 8 (2010), с. 124-156.
32.019.52
COBISS.BG-ID 1238627556

Сс 44
ЯНКОВ, Георги Недев, 1946-
        Към теорията на политиката (за понятието, смисъла и метаморфозите на политиката) / Георги Янков. - Рез. на бълг. и англ. ез. - С библиогр.

В: Годишник на УНСС. - ISSN 1312-5486. - Год. 8 (2011), с. 69-88.
32.01
COBISS.BG-ID 1238786788


321 ФОРМИ НА ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ. ДЪРЖАВИТЕ КАТО ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ

Сс 45
        [КУБИНСКИЯТ социализъм днес]. - Съдържа: Куба в XXI век - идеи за развитието й : [основни моменти от реч на Фидел Кастро на среща със студенти, 17 ноем. 2010] / резюмето направи Тересита Капоте ; прев. [от исп.] Емилия Лазарова. Социализмът е единствената гаранция за нашата свобода и независимост / Раул Кастро ; прев. от исп. Тамара Такова. Основни насоки в обновлението на икономическата и социалната политика в Куба / резюмето направи Тересита Капоте. Кубинският модел на социализма / Александър Лилов. Кубинският път / Къдринка Къдринова. Уникалността на кубинската революция / Емилия Лазарова

В: Понеделник. - ISSN 0861-6620. - Год. 14, бр. 1-2 (2011), с. 7-71.
321.7(729.1)
COBISS.BG-ID 1238750948

Сс 46
ПАРАШКЕВОВА, Лоретта Петрова
        Създаване и разпространение на държавата: цивилизационно-динамичен контекст / Лоретта Парашкевова. - Рез. на бълг. и англ. ез. - С библиогр.

В: Годишник - Варненски свободен университет. - ISSN 1310-800X. - Т. 15 (2009), с. 191-239.
321.013
COBISS.BG-ID 1238730980


323 ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА
Вж и 329

Сс 47
ГЕВАРА, Ернесто Че, 1928-1967
        Прощално писмо до Фидел Кастро / Ернесто Че Гевара. - Прев. от исп.

В: Понеделник. - ISSN 0861-6620. - Год. 14, бр. 1-2 (2011), с. 100-101.
323(729.1)(044)
COBISS.BG-ID 1238756836

Сс 48
ДАЙ, Бингуо
        Китай - неотклонно по пътя на мирното развитие / Дай Бингуо

В: Международни отношения. - ISSN 0324-1092. - Год. 40, бр. 2-3 (2011), с. 11-22.
323(510)
327(510)
COBISS.BG-ID 1238685412

МИЗОВ, Максим Николаев, 1953-
        Актуални проблеми и колизии на българския етнически модел Вж Сс 34

Сс 49
НЕДЕВА, Теодора Михова
        Ирак и Афганистан: възможно ли е механично пренасяне на стратегии? / Теодора Недева

В: Международни отношения. - ISSN 0324-1092. - Год. 40, бр. 1 (2011), с. 23-34.
323.2(567)
323.2(581)
COBISS.BG-ID 1238671076


327 МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ДИПЛОМАЦИЯ
Вж и 341

Сс 50
АЙГНЕР, Йоханес, 1960-
        Дунавската стратегия / Йоханес Айгнер

В: Дипломация. - ISSN 1313-6437. - Бр. 5 (2010), с. 13-18.
Стратегията на Европейския съюз за устойчиво развитие в региона на река Дунав
327.7:656.6(282.243.7-0)
COBISS.BG-ID 1238748388

Сс 51
БАН, Ки Мун, 1944-
        "Светът през следващите 20 години" / Бан Ки Мун. - Прев. от англ.

В: Дипломация. - ISSN 1313-6437. - Бр. 6 (2011), с. 5-8.
Публична лекция на генералния секретар на ООН, изнесена на 5 май 2011 г. в Софийския университет "Св. Климент Охридски"
327.722(042.3)
COBISS.BG-ID 1238757092

Сс 52
БОБЕВ, Боби Николов, 1948-
        Балкански измерения във външната политика на Албания в началото на прехода към демокрация / Боби Бобев

В: Дипломация. - ISSN 1313-6437. - Бр. 4 (2010), с. 24-31.
327(496.5)
COBISS.BG-ID 1238743780

Сс 53
        [БЪЛГАРО-кубинските отношения]. - Съдържа: Двустранните отношения между Куба и България / Тересита Капоте. Куба е в сърцата ни / Любен Корнезов. България и Куба (1960-1989) - сътрудничество и противоречия / Искра Баева

В: Понеделник. - ISSN 0861-6620. - Год. 14, бр. 1-2 (2011), с. 73-91.
327(497.2:729.1)
COBISS.BG-ID 1238751972

ГАНЕВ, Маргарит Николов
        Специализираните организации от системата на Организацията на обединените нации. Ч. 2 Вж Сс 139

Сс 54
ГАРВАЛОВ, Иван Георгиев, 1930-
        Дружество за ООН в България / Иван Гарвалов. - ООН - Организация на Обединените нации

В: Дипломация. - ISSN 1313-6437. - Бр. 4 (2010), с. 39-42.
327.722:061.22(497.2)
COBISS.BG-ID 1238744548

Сс 55
ГЕРГИНОВА, Златка
        Основни моменти в българската външна политика в периода 2005-2011 г. / Златка Гергинова. - Рез. на англ. ез.

В: Икономика и управление. - ISSN 1312-594X. - Год. 7, бр. 2 (2011), с. 101-107.
327(497.2)"2005/2011"
COBISS.BG-ID 1238725348

ДАЙ, Бингуо
        Китай - неотклонно по пътя на мирното развитие Вж Сс 48

Сс 56
ДИНКОВ, Динко Георгиев, 1950-
        Международните отношения в информационната ера / Динко Динков

В: Дипломация. - ISSN 1313-6437. - Бр. 6 (2011), с. 47-57.
327
316.3:681.322
COBISS.BG-ID 1238760420

Сс 57
ДОЙКОВ, Йордан Стоянов, 1963-
        Геополитическа ситуация и политическите институции на българската държава при присъдиняването й към Варшавския договор / Йордан Дойков. - С библиогр.

В: Международни отношения. - ISSN 0324-1092. - Год. 40, бр. 2-3 (2011), с. 139-152.
327.51
327(497.2)
COBISS.BG-ID 1238687716

ДЮЛГЕРОВА, Нина Ангелова, 1956-
        Европа и Евразия - енергетика и геополитика Вж Сс 187

Сс 58
ИВАНОВ, Иван
        Актуална ситуация на Корейския полуостров / Иван Иванов

В: Дипломация. - ISSN 1313-6437. - Бр. 5 (2010), с. 57-66.
Проблемите около севернокорейската ядрена програма и позициите на Европейския съюз и международната общност
327(519.3)
623.454.8(519.3)
COBISS.BG-ID 1238756068

Сс 59
ИСАКОВ, Юрий
        Съвременното състояние на руско-българските отношения / Юрий Исаков . - Прев. от рус.

В: Международни отношения. - ISSN 0324-1092. - Год. 40, бр. 2-3 (2011), с. 23-28.
327(470:497.2)
COBISS.BG-ID 1238685668

Сс 60
КАБАКЧИЕВА, Светлозара
        Шенгенското пространство - перспектива и отговорност / Светлозара Кабакчиева

В: Дипломация. - ISSN 1313-6437. - Бр. 5 (2010), с. 41-48.
Правни и процедурни аспекти, свързани със свободното движение на хора в Европейския съюз
327(4-6)
327.7:061.1ЕС
COBISS.BG-ID 1238755556

Сс 61
КАЗАКОВ, Емил, 1960-
        Геополитическият прототип на европейската идея и неговата еволюция / Емил Казаков

В: Дипломация. - ISSN 1313-6437. - Бр. 4 (2010), с. 9-17.
327.7:061.1ЕС
COBISS.BG-ID 1238741732

Сс 62
КИЙТИНГ, Джефри
        Интервю по повод на двадесетата годишнина от установяването на дипломатически отношения между България и Ирландия с Н. Пр. г-н Джефри Кийтинг, посланик на Ирландия в България (2005-2010)

В: Дипломация. - ISSN 1313-6437. - Бр. 5 (2010), с. 5-9.
327(497.2:415)(047.53)
COBISS.BG-ID 1238746852

Сс 63
КИШМЕРОВ, Емил
        Отношенията ЕС - Китай / Емил Кишмеров

В: Дипломация. - ISSN 1313-6437. - Бр. 4 (2010), с. 43-51.
327(4-6:510)
COBISS.BG-ID 1238745316

Сс 64
        [КРЪГЛА маса : "България и голямата игра", София, 19 септември 2001 г. : изказвания]. - Съдържа: Членството на България в Европейския съюз като детерминанта за ролята на страната в "голямата политика" / Динко Динков. Световната икономика, ЕС, България / Чавдар Николов. НАТО между предизвикателствата, проблемите и успехите / Симеон Николов. Приоритетен регионален интерес на България - ускоряването на европеизацията на Балканите / Венелин Цачевски. Принципът на професионализма в дипломатическата служба / Димитър Костов. Професионализмът във външнополитическата област - ниво на ефективност / Тихомир Стойчев. За професионална приемственост на поколенията в политиката / Горан Симеонов

В: Международни отношения. - ISSN 0324-1092. - Год. 40, бр. 4 (2011), с. 31-88.
327(497.2)
327.7:061.1ЕС
COBISS.BG-ID 1238691556

        [КРЪГЛА маса : "България и голямата игра", София, 19 септември 2001 г. : изказвания] Вж Сс 64

Сс 65
КРЪСТЕВ, Драгомир Кирилов, 1975-
        Политико-правен контрол в сферата на общата външна политика и политика за сигурност (ОВППС) на Европейския съюз / Драгомир Кръстев. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Годишник - Варненски свободен университет. - ISSN 1310-800X. - Т. 15 (2009), с. 30-40.
327.7:061.1ЕС
COBISS.BG-ID 1238716132

Сс 66
ЛАЗАРОВ, Валери Лазаров
        Ретроспекция на отбранителните способности на водещите сили на НАТО през 2010 година / Валери Лазаров

В: Международни отношения. - ISSN 0324-1092. - Год. 40, бр. 1 (2011), с. 15-22.
327.51НАТО"2010"
COBISS.BG-ID 1238670820

Сс 67
ЛОЗЕВ, Камен Димитров, 1956-
        Пет години след Джордж Кенан (1904-2005) : теорията на сдържането като дипломация и философия (уроците на Кенан) / Камен Лозев

В: Дипломация. - ISSN 1313-6437. - Бр. 6 (2011), с. 75-84.
327(73)(092)
92 Кенан, Д.
COBISS.BG-ID 1238765284

Сс 68
МИХАЙЛОВА, Таня
        Европейският съюз, Китай и Централна Азия - към нов път на коприната през 21-ви век? / Таня Михайлова. - Европейско-китайският форум - вдъхновяващо пътуване от Барцелона до Париж през Тянджин / Давид Госе

В: Дипломация. - ISSN 1313-6437. - Бр. 6 (2011), с. 58-63.
Слово, изнесено пред 9-ия Европейско-китайски форум "Новият хуманизъм в глобализиращия се свят", Париж, 27-28 юни 2011 г.
327(4-6:510)(042.3)
COBISS.BG-ID 1238762980

Сс 69
МЛАДЕНОВ, Николай Евтимов, 1972-
        Интервю с министъра на външните работи г-н Николай Младенов

В: Дипломация. - ISSN 1313-6437. - Бр. 4 (2010), с. 5-8.
327(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1238741476

Сс 70
НИКОЛОВ, Симеон
        НАТО след Лисабонската среща - проблемите предстоят / Симеон Николов

В: Международни отношения. - ISSN 0324-1092. - Год. 40, бр. 1 (2011), с. 5-14.
327.51НАТО
COBISS.BG-ID 1238669540

Сс 71
        ОБУЧИТЕЛНАТА дейност на Дипломатическия институт

В: Дипломация. - ISSN 1313-6437. - Бр. 4 (2010), с. 52-58.
327:37(497.2)
COBISS.BG-ID 1238746084

Сс 72
        [ПУБЛИЧНА дискусия "България в ЕС: национална сигурност, външна политика и отбрана", София, 13 май 2011 г. : изказвания]. - Съдържа: Европейско бъдеще за България / Сергей Станишев. За базовите принципи на националната сигурност / Ангел Найденов. Външната политика - поле за постигане на консенсус / Кристиан Вигенин. Относно стратегията за външната политика на Европейския съюз / Ханес Свобода. България - инициатор на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа / Бранимир Младенов. Дунавската стратегия на България / Румен Петков. Някои нови аспекти на военното финансиране / Симеон Николов. За реформи в цялата разузнавателна общност / Горан Симеонов. Прагматизъм и приемственост във външната политика на България / Динко Динков. Характер на заплахите за националната сигурност / Славчо Велков. За членството на Западните Балкани в Европейския съюз / Калина Панайотова. Трансформация на въоръжените сили / Иван Дочев

В: Международни отношения. - ISSN 0324-1092. - Год. 40, бр. 2-3 (2011), с. 69-104.
327(497.2)
327.7:061.1ЕС
COBISS.BG-ID 1238690020

Сс 73
        ПУБЛИЧНАТА дипломация в теорията на международните отношения и в практиката на Дипломатическия институт

В: Дипломация. - ISSN 1313-6437. - Бр. 5 (2010), с. 79-84.
327:37(497.2)
COBISS.BG-ID 1238756580

Сс 74
РАЛЧЕВ, Пламен
        Стратегически комплекс "ЕС-Турция": членството на Турция в ЕС и българската външна политика / Пламен Ралчев

В: Международни отношения. - ISSN 0324-1092. - Год. 40, бр. 2-3 (2011), с. 47-56.
327(560:4-6)
327(497.2)
COBISS.BG-ID 1238686692

Сс 75
        [СВЕТОВНИЯТ социален форум в Дакар, Сенегал, 7-10 февруари 2011]. - Съдържа: Вратата към другия възможен свят / Къдринка Къдринова. Петте нововъведения на Световния социален форум : [интервю] / Франциско Уитакър ; Серджо Ферари ; прев. [от фр.] Латинка Варадинова. Кристиан Вигенин: "Ще препоръчам БСП да се включи в следващото издание на Световния социален форум" / интервю на Къдринка Къдринова

В: Ново време. - ISSN 0323-9055. - Год. 86, бр. 2 (2011), с. 5-30.
327.3:308
COBISS.BG-ID 1238608100

Сс 76
СИДЖАНСКИ, Душан, 1926-
        Лисабонският договор или изкушенията на междуправителствения метод? / Душан Сиджански. - Прев. от англ.

В: Дипломация. - ISSN 1313-6437. - Бр. 6 (2011), с. 9-22.
327.7:061.1ЕС
COBISS.BG-ID 1238757860

Сс 77
СТОЯНОВА, Ружа
        Роля и позициониране на Сърбия в процеса на евроинтеграция на Западните Балкани / Ружа Стоянова

В: Дипломация. - ISSN 1313-6437. - Бр. 6 (2011), с. 64-74.
327(497.11:4-6)
COBISS.BG-ID 1238764260

ТИЛЕВ, Тодор
        Евроатлантическите перспективи на Босна и Херцеговина Вж Сс 42

Сс 78
ТОМОВА, Аделина
        Сътрудничество на Дипломатическия институт към МВнР с Европейския колеж за сигурност и отбрана на ЕС (ЕКСО) / Аделина Томова

В: Дипломация. - ISSN 1313-6437. - Бр. 6 (2011), с. 89-93.
327(497.2)
355.02(4-6)
COBISS.BG-ID 1238766820

Сс 79
ХАДЖИЕВ, Любчо
        Новата турска геополитика / Любчо Хаджиев

В: Един завет. - ISSN 0861-8151. - Год. 20, бр. 1 (2011), с. 18-20.
Приоритети на външната политика на страната, очертани от президента Абдула Гюл в Лондон в речта му при получаване на наградата "Чатъм хаус" за принос в изграждането и развитието на световния ред в Лондон, 2010 г.
327:911.3(560)
COBISS.BG-ID 1238784740

Сс 80
ХАДЖИПЕТРОВА-Лачова, Мария
        Основни направления на френската външна политика в Средиземноморския регион / Мария Хаджипетрова-Лачова. - Рез. на англ. ез.

В: Икономика и управление. - ISSN 1312-594X. - Год. 7, бр. 2 (2011), с. 108-111.
327(44)
COBISS.BG-ID 1238725604

Сс 81
ХЕНСЕЛ, Лешек, 1953-
        20 години от създаването на Вишеградската група / Лешек Хенсел. - Прев. от англ.

В: Дипломация. - ISSN 1313-6437. - Бр. 6 (2011), с. 23-29.
327(4-11)"1991/2011"
COBISS.BG-ID 1238758372

Сс 82
ЦАЧЕВСКИ, Венелин Тодоров, 1948-
        Трудният път на страните от Западните Балкани към Европейския съюз / Венелин Цачевски. - С библиогр.

В: Международни отношения. - ISSN 0324-1092. - Год. 40, бр. 1 (2011), с. 35-50.
327(497-15:4-6)
COBISS.BG-ID 1238671844

Сс 83
ЧАВДАРОВА, Мария Георгиева, 1948-
        Мироопазване и мироналагане / Мария Чавдарова. - Рез. на рус. и англ. ез.

В: Юридически сборник. - ISSN 1311-3771. - Т. 14 (2005), с. 64-90.
Дейност на организациите за налагане и поддържане на мира към ООН и НАТО
327.722
327.51НАТО
COBISS.BG-ID 1238695652

Сс 84
ШЕФКЕТ, Жулиде
        Общата външна политика за сигурност (ОВППС) и общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО) на ЕС в Западните Балкани и ролята на България / Жулиде Шефкет

В: Дипломация. - ISSN 1313-6437. - бр. 5 (2010), с. 67-78.
327.7:061.1ЕС
355.02(4-6:497)
COBISS.BG-ID 1238756324

Сс 85
ЯНСОН, Коре Ерхард
        Профил и цели на датската външна политика / Коре Янсон

В: Международни отношения. - ISSN 0324-1092. - Год. 40, бр. 2-3 (2011), с. 29-34.
327(489)
COBISS.BG-ID 1238685924


328 ПАРЛАМЕНТИ. ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОРГАНИ. ПРАВИТЕЛСТВА
Вж и 342.53

Сс 86
НИКОЛОВ, Чавдар Иванов
        Дефицитът на държавническа отговорност през прехода / Чавдар Николов

В: Международни отношения. - ISSN 0324-1092. - Год. 40, бр. 2-3 (2011), с. 105-116.
Състоянието на България
328(497.2)
COBISS.BG-ID 1238687204


329 ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ

Сс 87
МИХАЙЛОВ, Боян, 1935-
        Той живя за хората / Боян Михайлов

В: Понеделник. - ISSN 0861-6620. - Год. 14, бр. 1-2 (2011), с. 102-104.
Кубинският революционер Ернесто Че Гевара
329.15(7/8=60)(092)
92 Гевара, Е. Че
COBISS.BG-ID 1238759140


330.1 ИКОНОМИЧЕСКА НАУКА. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ. СТОЙНОСТ. КАПИТАЛ. ФОНДОВЕ

Сс 88
МАРИКИНА, Мария Тодорова, 1969-
        Методологически проблеми в изучаването на икономическата наука в контекста на политическата икономия и икономикса / Мария Марикина. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Годишник на УНСС. - ISSN 1312-5486. - Год. 8 (2011), с. 235-265.
330.1:378.933
COBISS.BG-ID 1238790372

Сс 89
МИРКОВИЧ, Камен Георгиев, 1939-
        Благото и продуктът като категории на политическата икономия / Камен Миркович. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Годишник на УНСС. - ISSN 1312-5486. - Год. 8 (2011), с. 123-165.
330.12
COBISS.BG-ID 1238789092

Сс 90
МИРКОВИЧ, Камен Георгиев, 1939-
        Продукт и благо / Камен Миркович. - Рез. на англ. ез.

В: Икономическа мисъл. - ISSN 0013-2993. - Год. 56, бр. 4 (2011), с. 3-27.
Разграничение между продукта и благото като фундаментални понятия на икономическата теория и практика
330.12
COBISS.BG-ID 1238650596

Сс 91
ПРОДАНОВ, Васил Костадинов, 1946-
        Съвременни тенденции в преподаването на политическа икономия / Васил Проданов. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Годишник на УНСС. - ISSN 1312-5486. - Год. 8 (2011), с. 89-122.
330.1:378.933
COBISS.BG-ID 1238788324

Сс 92
СЛАВОВ, Здравко Димитров
        Математиката в икономиката : теория и приложения / Здравко Славов. - Рез. на бълг. и англ. ез. - С библиогр.

В: Годишник - Варненски свободен университет. - ISSN 1310-800X. - Т. 15 (2009), с. 265-297.
330.115
COBISS.BG-ID 1238732004


330.3 ДИНАМИКА И РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКАТА

Сс 93
КОВАЧЕВ, Асен Златков, 1934-
        Измерване на балансовата устойчивост и продуктивност на развитието на икономиката / Асен Ковачев. - Рез. на англ. ез.

В: Икономическа мисъл. - ISSN 0013-2993. - Год. 56, бр. 3 (2011), с. 30-41.
330.36
COBISS.BG-ID 1238643172

МАЛИНОВА, Мариана
        Китайските инвестиции в България - нови тенденции в икономическото и търговско сътрудничество Вж Сс 124

Сс 94
ЧОБАНОВА, Росица Добрева
        Знанието като обект на икономическо изследване / Росица Чобанова. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Икономическа мисъл. - ISSN 0013-2993. - Год. 56, бр. 4 (2011), с. 28-54.
330.341:001.89
COBISS.BG-ID 1238651364


330.8 ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕОРИИ. ИКОНОМИЧЕСКИ УЧЕНИЯ И ШКОЛИ

Сс 95
ЙОВКОВ, Иван, 1945-
        Социалното равновесие като критерий за устойчиво развитие на общественото производство / Иван Йовков, Константин Колев. - Рез. на англ. ез.

В: Икономическа мисъл. - ISSN 0013-2993. - Год. 56, бр. 3 (2011), с. 68-91.
330.83
COBISS.BG-ID 1238647524

Сс 96
МАРИНОВ, Велко Тодоров, 1941-
        Международната политическа икономия - една модерна наука / Велко Маринов. - Рез. на бълг. и англ. ез. - С библиогр.

В: Годишник на УНСС. - ISSN 1312-5486. - Год. 8 (2011), с. 13-67.
330.83
COBISS.BG-ID 1238786020

СТОЯНОВ, Велчо Георгиев, 1934-
        Пазарът - продукт на разума, генератор на антикултура и провокатор на конфликти и инстинкти Вж Сс 122


331.2 РАБОТНА ЗАПЛАТА. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ. ПРЕМИИ. ХОНОРАРИ. ПАРИЧНА ПОДКРЕПА
Вж и 349.23

Сс 97
ГЕОРГИЕВ, Георги Петров
        Форми и методически средства за повишена мотивация в работната заплата / Георги П. Георгиев, Диляна Янева. - Рез. на англ. ез.

В: Икономика и управление. - ISSN 1312-594X. - Год. 7, бр. 1 (2011), с. 98-106.
331.21
COBISS.BG-ID 1238710500

Сс 98
НИНОВ, Димитър Иванов
        Защо мнозинството от българите смятат, че живеят в социално несправедлива държава? / Димитър Нинов. - Рез. на англ. ез.

В: Социология и икономика. - ISSN 1314-3603. - Год. 1, бр. 1 (2011), с. 67-82.
Данъчно-осигурителната и подоходна политика в България
331.2:351.83(497.2)
368(497.2)
COBISS.BG-ID 1238624740


331.5 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТРУДОВИТЕ РЕСУРСИ. ЗАЕТОСТ. ПАЗАР НА ТРУДА

Сс 99
ЛУКАНОВА, Победа Василева
        Младежите на пазара на труда и тяхната социална защита / Победа Луканова. - Рез. на англ. ез.

В: Икономическа мисъл. - ISSN 0013-2993. - Год. 56, бр. 4 (2011), с. 75-94.
331.5-053.81
COBISS.BG-ID 1238652900

Сс 100
GERDHE, Suela
        The diversity of personal values of generations, the impact on professional characteristics / Suela Gerdhe. - Рез. на англ. ез.

В: Икономика и управление. - ISSN 1312-594X. - Год. 7, бр. 1 (2011), с. 107-112.
331.5
COBISS.BG-ID 1238711780


331 ТРУД. РАБОТОДАТЕЛ. РАБОТНИК. НАУКА ЗА ТРУДА. ИКОНОМИКА НА ТРУДА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТРУДА
Вж и 311; 349; 351; 613; 614; 658

Сс 101
ТРЕНДАФИЛОВ, Тончо Параскевов, 1926-
        Трудовият пазар - някои стратегически аспекти / Тончо Трендафилов. - Рез. на англ. ез.

В: Социология и икономика. - ISSN 1314-3603. - Год. 1, бр. 1 (2011), с. 99-115.
331.5
COBISS.BG-ID 1238689764


332 РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА. ТЕРИТОРИАЛНА ИКОНОМИКА. ПОЗЕМЛЕНА ИКОНОМИКА. ЗЕМЯ. ПОЗЕМЛЕНА СОБСТВЕНОСТ. НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО
Вж и 334

Сс 102
ИВАНОВ, Тилчо Колев, 1942-
        Регионалното развитие на Родопите пред предизвикателствата на бъдещето и необходимостта от ново политическо насочване / Тилчо Иванов

В: Родопи. - ISSN 1312-4552. - Бр. 5-6 (2011), с. 16-24.
332.14(234.423.3-0)
COBISS.BG-ID 1238790884

СТРАТЕНШУЛТЕ, Екарт Д., 1952-
        От Балтийско море към света? - Заключения от Стратегията за Балтийско море за по-нататъшни макрорегионални стратегии в Европа Вж Сс 135

Сс 103
ТОНКОВА, Станка Василева
        Регионални различия в България преди и след присъединяването на страната в ЕС : сравнителен анализ на доходите и разходите на лице в контекста на Стратегия на ЕС-2020 / Станка Тонкова, Маргарита Богданова. - Рез. на англ. ез.

В: Икономика и управление. - ISSN 1312-594X. - Год. 7, бр. 2 (2011), с. 24-38.
332.1(497.2)
COBISS.BG-ID 1238723300


334 ОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ И СПОРАЗУМЕНИЯ НА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ. КООПЕРАТИВНО ДЕЛО, КООПЕРАЦИЯ

Сс 104
ВЕЛЕВА, Лиляна Димитрова, 1951-
        Българска търговско-промишлена палата. Традиции, съвременни предизвикателства и постижения (1895-2010 г.) / Лиляна Велева. - Рез. на бълг. и англ. ез. - С библиогр.

В: Научни трудове на УНСС [Университет за национално и световно стопанство]. - ISSN 0861-9344. - Т. 1 (2011), с. 65-100.
334.788.2(497.2)"1895/2010"
COBISS.BG-ID 1238776036

ПОПОВА, Даниела
        Ретроспективен поглед върху личностите - занаятчии на Варна през периода от 1886 до 1936 година Вж Сс 306

Сс 105
СЛАВОВА, Ирена Александрова, 1954-
        Връзка и взаимодействие между управлението на проекти и бизнес стратегията на организацията / Ирена Славова. - Рез. на бълг. и англ. ез. - С библиогр.

В: Научни трудове на УНСС [Университет за национално и световно стопанство]. - ISSN 0861-9344. - Т. 1 (2011), с. 243-276.
334.72.008
65.012.4
COBISS.BG-ID 1238779876


336 ФИНАНСИ. МИТНИЧЕСКО ДЕЛО. БАНКОВО ДЕЛО. ПАРИ

Сс 106
ГАНЧЕВ, Александър Петров
        Ефективност на портфейлния мениджмънт на българските инвестиционни фондове / Александър Ганчев. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Икономическа мисъл. - ISSN 0013-2993. - Год. 56, бр. 4 (2011), с. 95-116.
336.76:330.322(497.2)
COBISS.BG-ID 1238654692

Сс 107
ЛАМБОВСКА, Мая Руменова, 1965-
        Оценяване на постиженията на центровете на отговорности в организацията / Мая Ламбовска. - Рез. на бълг. и англ. ез. - С библиогр.

В: Научни трудове на УНСС [Университет за национално и световно стопанство]. - ISSN 0861-9344. - Т. 1 (2011), с. 143-203.
Ключова процедура от бюджетното управление на организацията
336.126
COBISS.BG-ID 1238777572

Сс 108
ПЕТКОВА, Веселина
        Данъчният кредит за стоки и услуги, закупени преди ДДС регистрацията - мисията (не)възможна? / Веселина Петкова. - ДДС - Данък върху добавената стойност. - Рез. на англ. ез.

В: Европейски правен преглед. - ISSN 1314-4847. - Т. 1 (2011), с. 79-92.
Анализ на ДДС системата и съдебната практика на Съда на ЕС
336.2
341.6
COBISS.BG-ID 1238622436

Сс 109
СТАТЕВА, Йорданка Йосифова, 1952-
        Европейският паричен съюз - стратегически замисъл, развитие и съвременни реалности / Йорданка Статева

В: Международни отношения. - ISSN 0324-1092. - Год. 40, бр. 1 (2011), с. 69-82.
336.74(4-6)
COBISS.BG-ID 1238673892


338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ

Сс 110
ИВАНОВА, Недка Момчева
        Влияние на аграрната политика върху развитието на цените на основни земеделски продукти в България до 2020 / Недка Иванова, Мария Пенева. - Рез. на англ. ез.

В: Икономика и управление. - ISSN 1312-594X. - Год. 7, бр. 2 (2011), с. 39-53.
338.43(497.2)
COBISS.BG-ID 1238723556

Сс 111
МАРИНОВ, Антон Тодоров, 1970-
        Analysis of the financial-economical crises in Bulgaria - problems and prospects / Anton Marinov. - Рез. на англ. ез.

В: Икономика и управление. - ISSN 1312-594X. - Год. 7, бр. 1 (2011), с. 28-33.
338.124.4(497.2)
COBISS.BG-ID 1238706404

Сс 112
НЕШКОВ, Марин Найденов
        Туризмът във Варна и региона / Марин Нешков, Димитър Дичев

В: 10 книги за Варна .... - ISSN 1313-9673. - Кн. 8 (2010), с. 434-439.
338.48(497.211)
COBISS.BG-ID 1238642404

Сс 113
НИКОЛОВ, Чавдар Иванов
        Плуването в пазарните води изисква солиден набор от съвременни знания / Чавдар Николов . - Рез. на англ. ез.

В: Икономика и управление. - ISSN 1312-594X. - Год. 7, бр. 1 (2011), с. 16-20.
Управление на икономиката в пазарни условия
338.24
COBISS.BG-ID 1238705892

Сс 114
РАНГЕЛОВА, Росица, 1946-
        Стратегия "Европа 2020" и икономическият растеж на България / Росица Рангелова. - Рез. на англ. ез.

В: Икономическа мисъл. - ISSN 0013-2993. - Год. 56, бр. 3 (2011), с. 3-29.
338.1(497.2)
COBISS.BG-ID 1238642148

Сс 115
СИВОВ, Васил Недялков, 1946-
        Предизвикателствата на световната криза за съвременното макроикономическо регулиране / Васил Сивов. - Рез. на англ. ез.

В: Икономика и управление. - ISSN 1312-594X. - Год. 7, бр. 1 (2011), с. 21-27.
338.24
COBISS.BG-ID 1238706148

Сс 116
ТОДОРОВА, Весела Йорданова, 1975-
        Теоретична връзка между икономическите и финансовите кризи в еволюция / Весела Тодорова. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Икономическа мисъл. - ISSN 0013-2993. - Год. 56, бр. 4 (2011), с. 55-74.
338.124.4:336.74
COBISS.BG-ID 1238652644

Сс 117
EMILOVA, Irena Kirilova
        Creative dimensions in the tourist industry / Irena Emilova. - Рез. на англ. ез.

В: Икономика и управление. - ISSN 1312-594X. - Год. 7, бр. 2 (2011), с. 12-16.
338.48
COBISS.BG-ID 1238722788

Сс 118
FILIPOVA, Milena Kirilova
        Special features of strategic business fields in tourism / Milena Filipova. - Рез. на англ. ез.

В: Икономика и управление. - ISSN 1312-594X. - Год. 7, бр. 1 (2011), с. 91-97.
338.48
COBISS.BG-ID 1238709220

Сс 119
RIBOV, Manol Nikolov, 1934-
        The priorities in management of a tourist company / Manol Ribov. - Рез. на англ. ез.

В: Икономика и управление. - ISSN 1312-594X. - Год. 7, бр. 2 (2011), с. 2-11.
338.48:334.72
COBISS.BG-ID 1238722532

Сс 120
STANEV, Kalojan
        Railways, regions and the urban network in the Balkans during a century of political transformations 1900-2000 / Kaloyan Stanev. - С библиогр.

В: Etudes balkaniques. - ISSN 0324-1645. - Год. 47, бр. 1 (2011), с. 5-37.
338.47(497)"1900/2000"
COBISS.BG-ID 1238692836

Сс 121
THEODHORI, Oriola
        The adoption of Internet marketing by Albanian travel agencies / Oriola Theodhori, Eleina Qirici. - Рез. на англ. ез.

В: Икономика и управление. - ISSN 1312-594X. - Год. 7, бр. 2 (2011), с. 17-23.
338.48(496.5):681.324
COBISS.BG-ID 1238723044


339.1 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ТЪРГОВИЯТА. ПАЗАР

Сс 122
СТОЯНОВ, Велчо Георгиев, 1934-
        Пазарът - продукт на разума, генератор на антикултура и провокатор на конфликти и инстинкти / Велчо Стоянов. - Рез. на бълг. и англ. ез. - С библиогр.

В: Годишник на УНСС. - ISSN 1312-5486. - Год. 8 (2011), с. 167-234.
339.13
330.83
COBISS.BG-ID 1238790116

Сс 123
ХИМИРСКИ, Емил Вълчев, 1947-
        Международен маркетинг и маркетингова стратегия / Емил В. Химирски. - Рез. на англ. ез.

В: Икономика и управление. - ISSN 1312-594X. - Год. 7, бр. 1 (2011), с. 34-52.
339.13
COBISS.BG-ID 1238706916


339.5 ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ. МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ. ВЪНШНО-ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА. МИТА
Вж и 336.4

Сс 124
МАЛИНОВА, Мариана
        Китайските инвестиции в България - нови тенденции в икономическото и търговско сътрудничество / Мариана Малинова. - С библиогр.

В: Международни отношения. - ISSN 0324-1092. - Год. 40, бр. 2-3 (2011), с. 117-138.
339.5(510:497.2)
330.322.1(510:497.2)
COBISS.BG-ID 1238687460

Сс 125
ТАСЕВ, Александър
        Външната търговия на България със страните от Източна Европа в периода на прехода / Александър Тасев. - Рез. на англ. ез.

В: Икономика и управление. - ISSN 1312-594X. - Год. 7, бр. 1 (2011), с. 53-71.
339.56(497.2:4-11)
COBISS.BG-ID 1238707172

Сс 126
ТАСЕВ, Александър
        Външната търговия на България със страните от ОНД в периода на прехода / Александър Тасев. - ОНД - Организация на независимите държави. - Рез. на англ. ез.

В: Икономика и управление. - ISSN 1312-594X. - Год. 7, бр. 2 (2011), с. 54-67.
339.56(497.2:47+57)
COBISS.BG-ID 1238723812

Сс 127
ТАСЕВ, Александър
        Съпоставимостта в статистическите времеви редове на външнотърговския стокообмен на България за периода 1986-2006 г. / Александър Тасев. - Рез. на англ. ез.

В: Икономическа мисъл. - ISSN 0013-2993. - Год. 56, бр. 3 (2011), с. 42-67.
339.56(497.2)"1986/2006"
519.24
COBISS.BG-ID 1238645988

Сс 128
ТОШЕВА, Свобода
        Търговско-икономическите отношения на България с развиващите се страни: някои аспекти и перспективи / Свобода Тошева. - Рез. на англ. ез.

В: Икономика и управление. - ISSN 1312-594X. - Год. 7, бр. 1 (2011), с. 72-78.
339.56(497.2:100-773)
COBISS.BG-ID 1238707684


339.7 МЕЖДУНАРОДНИ ФИНАНСИ
Вж и 336

Сс 129
СИВОВ, Васил Недялков, 1946-
        Следкризисното възстановяване и преустройството на световната финансова система / Васил Сивов

В: Международни отношения. - ISSN 0324-1092. - Год. 40, бр. 1 (2011), с. 59-68.
339.7
COBISS.BG-ID 1238673636


339.9 МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. ВЪНШНОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА. СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

Сс 130
ВАСИЛЕВА, Антоанета Георгиева, 1960-
        Глобалните доставки в международния бизнес / Антоанета Василева. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Икономическа мисъл. - ISSN 0013-2993. - Год. 56, бр. 3 (2011), с. 92-114.
339.92
COBISS.BG-ID 1238648036

Сс 131
ГЕОРГИЕВ, Любомир
        "БРИК - едно от проявленията на бъдещия многополярен свят" / Любомир Георгиев. - БРИК - Бразилия, Русия, Индия и Китай

В: Дипломация. - ISSN 1313-6437. - Бр. 6 (2011), с. 94-111.
Ролята на групата държави БРИК в световната икономика
339.9
COBISS.BG-ID 1238767588

Сс 132
ДРАГАНОВ, Петко, 1958-
        Оценка на съвременната глобална ситуация: приносът на международната общност и на България / Петко Драганов

В: Дипломация. - ISSN 1313-6437. - Бр. 5 (2010), с. 49-56.
Световната икономическа криза в зората на новото десетилетие
339.9
COBISS.BG-ID 1238755812

Сс 133
МАРИНОВ, Велко Тодоров, 1941-
        Еволюция на теориите за международното разделение на труда : методологически аспекти / Велко Маринов. - Рез. на бълг. и англ. ез. - С библиогр.

В: Научни трудове на УНСС [Университет за национално и световно стопанство]. - ISSN 0861-9344. - Т. 1 (2011), с. 7-64.
339.91:330.83
COBISS.BG-ID 1238775524

Сс 134
ПЕТКОВ, Иван
        Българското председателство на Черноморското Икономическо Сътрудничество (ЧИС) / Иван Петков

В: Дипломация. - ISSN 1313-6437. - Бр. 4 (2010), с. 18-23.
339.923:061.1ЧИС
COBISS.BG-ID 1238742500

Сс 135
СТРАТЕНШУЛТЕ, Екарт Д., 1952-
        От Балтийско море към света? - Заключения от Стратегията за Балтийско море за по-нататъшни макрорегионални стратегии в Европа / Екарт Д. Стратеншулте. - Прев. от англ.

В: Дипломация. - ISSN 1313-6437. - Бр. 5 (2010), с. 29-40.
339.923:061.1ЕС
332.1(474:4-6)
COBISS.BG-ID 1238755300

Сс 136
ТОДОРОВ, Иван
        Интеграцията на новите страни членки в ЕС: макроикономически закономерности и политики / Иван Тодоров. - Рез. на англ. ез.

В: Икономика и управление. - ISSN 1312-594X. - Год. 7, бр. 2 (2011), с. 68-86.
339.923:061.1ЕС
COBISS.BG-ID 1238724324


340 ПРАВО, ОБЩИ ВЪПРОСИ. УВОД В ПРАВОТО. МЕТОДИ И ПОМОЩНИ НАУКИ В ПРАВОТО

Сс 137
ПОПОВ, Николай Атанасов, 1970-
        Взаимовръзка между политически идеологии и право / Николай Попов. - Рез. на англ. ез.

В: Икономика и управление. - ISSN 1312-594X. - Год. 7, бр. 2 (2011), с. 96-100.
Анализ на понятието идеология и връзката му с обществените отношения, които се регулират от правото
340:32.01
COBISS.BG-ID 1238725092


341 МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО

Сс 138
АРАБАДЖИЕВ, Александър Стоянов, 1949-
        Българските дела пред съда на Европейския съюз / Александър Арабаджиев. - Рез. на англ. ез.

В: Европейски правен преглед. - ISSN 1314-4847. - Т. 1 (2011), с. 9-31.
341.6
COBISS.BG-ID 1238617060

Сс 139
ГАНЕВ, Маргарит Николов
        Специализираните организации от системата на Организацията на обединените нации. Ч. 2 / Маргарит Ганев. - Продълж. от Т.13 (2004). - Рез. на рус. и англ. ез.

В: Юридически сборник. - ISSN 1311-3771. - Т. 14 (2005), с. 97-147.
341.123
327.722
COBISS.BG-ID 1238696420

Сс 140
КОРНЕЗОВ, Александър Любенов, 1978-
        Определяне на размера на глобата, наложена на държава членка за нарушаване на правото на ЕС: съдът на ЕС пред поредното предизвикателство / Александър Корнезов. - Рез. на англ. ез.

В: Европейски правен преглед. - ISSN 1314-4847. - Т. 1 (2011), с. 62-78.
341.6
COBISS.BG-ID 1238620644

Сс 141
МАРИНОВ, Кремен
        Въпроси на юрисдикционния имунитет на държавата / Кремен Маринов

В: Международни отношения. - ISSN 0324-1092. - Год. 40, бр. 2-3 (2011), с. 57-68.
341.23
COBISS.BG-ID 1238686948

ПЕТКОВА, Веселина
        Данъчният кредит за стоки и услуги, закупени преди ДДС регистрацията - мисията (не)възможна? Вж Сс 108

Сс 142
ПОПОВА, Жасмин Николова
        Създаването на унифицирана система за патентно съдопроизводство и съвместимостта й с правото на ЕС / Жасмин Попова. - Рез. на фр. ез.

В: Европейски правен преглед. - ISSN 1314-4847. - Т. 1 (2011), с. 93-109.
341.6:347.77(4-6)
341.17
COBISS.BG-ID 1238623972

Сс 143
ЧУТУРКОВА, Кина
        Не се ли изчерпи времето за размисъл, или как в България се разбира и прилага принципът на изчерпване на предоставените от търговска марка права / Кина Чутуркова. - Рез. на англ. ез.

В: Европейски правен преглед. - ISSN 1314-4847. - Т. 1 (2011), с. 110-116.
Коментар относно сближаване на законодателствата на държавите членки на ЕС във връзка с търговските марки
341.6:347.77(4-6)
341.17
COBISS.BG-ID 1238625764

Сс 144
LENAERTS, Koen
        An overview of the accelerated and urgency procedures in the area of freedom, security and justice / Koen Lenaerts. - Рез. на бълг. ез.

В: Европейски правен преглед. - ISSN 1314-4847. - Т. 1 (2011), с. 32-61.
341.6
COBISS.BG-ID 1238618596


342 ДЪРЖАВНО ПРАВО. КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО
Вж и 321; 35

Сс 145
БАЛАМЕЗОВ, Боян Боянов
        Европейската конституция и разширяването на юридическата терминология / Боян Баламезов. - Рез. на рус. и англ. ез.

В: Юридически сборник. - ISSN 1311-3771. - Т. 14 (2005), с. 9-16.
342.4(4-6)
COBISS.BG-ID 1238694116

Сс 146
ЙОРДАНОВ, Богдан Драгнев
        Обществен контрол върху дейността на администрацията чрез предложения и сигнали - нови решения с проекта за Административнопроцесуален кодекс / Богдан Йорданов. - Рез. на рус. и англ. ез.

В: Юридически сборник. - ISSN 1311-3771. - Т. 14 (2005), с. 17-23.
342.951:35.07
COBISS.BG-ID 1238694628

Сс 147
        ОТГОВОРНОСТ на държавата за вреди, причинени от незаконосъобразни административни актове и действия : сравнителноправно проучване / Емилия Къндева ... [и др.]. - Други авт.: Марина Узунова, Веселин Митев, Александра Георгиева, Борис Кръстев, Елена Розалинова, Станислав Велчев. - Рез. на рус. и англ. ез.

В: Юридически сборник. - ISSN 1311-3771. - Т. 14 (2005), с. 24-63.
342.9(497.2+4-6)
COBISS.BG-ID 1238695396


343 НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО. НАКАЗАТЕЛЕН ПРОЦЕС. УЧЕНИЕ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО. КРИМИНОЛОГИЯ
Вж и 341.4; 344; 348

Сс 148
ДИМИТРОВА-Симеонова, Славка
        Длъжностни лица ли са лекарите по смисъла на чл. 93, т. 1 от НК / Славка Димитрова-Симеонова. - НК - Наказателен кодекс. - Рез. на рус. и англ. ез.

В: Юридически сборник. - ISSN 1311-3771. - Т. 14 (2005), с. 91-96.
343(497.2)(094.4)
COBISS.BG-ID 1238696164


347 ГРАЖДАНСКО ПРАВО

Сс 149
БОЯДЖИЕВА, Виолета
        130 години от създаването на съдебната власт във Варна и 10 години от възстановяването на Апелативния съд / Виолета Бояджиева

В: 10 книги за Варна .... - ISSN 1313-9673. - Кн. 8 (2010), с. 62-95.
347.9(497.211)(091)
COBISS.BG-ID 1238616548

Сс 150
ГОНОВА, Людмила
        Съдебната власт във Варна / Людмила Гонова, Масис Хаджолян. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Годишник - Варненски свободен университет. - ISSN 1310-800X. - Т. 15 (2009), с. 350-374.
347.9(497.211)
COBISS.BG-ID 1238738916


351 ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО УПРАВЛЕНИЕ

Сс 151
ТОШЕВА, Свобода
        Вътрешният одит: гаранция за добро управление / Свобода Тошева. - Рез. на англ. ез.

В: Икономика и управление. - ISSN 1312-594X. - Год. 7, бр. 2 (2011), с. 87-95.
Правна рамка на вътрешния одит в България
351.72:657.6(497.2)(094.5)
COBISS.BG-ID 1238724580


352/353 МЕСТНИ ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Сс 152
ПЕТРОВА, Мария
        Развитие на българския общностен ресурс за икономическа инициатива и гражданска активност (изследване на община Сунгурларе) / Мария Петрова. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Годишник - Варненски свободен университет. - ISSN 1310-800X. - Т. 15 (2009), с. 375-391.
352.071(497.23)
COBISS.BG-ID 1238739684

Сс 153
ЯМУКОВА, Павлина Веселинова, 1973-
        Проблемни полета в управлението на човешките ресурси в съвременната публична администрация / Павлина Ямукова. - Рез. на бълг. и англ. ез. - С библиогр.

В: Годишник - Варненски свободен университет. - ISSN 1310-800X. - Т. 15 (2009), с. 60-81.
352/354.08
COBISS.BG-ID 1238716644


354 ВИСША СТЕПЕН. ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ. МИНИСТЕРСТВА

ЯМУКОВА, Павлина Веселинова, 1973-
        Проблемни полета в управлението на човешките ресурси в съвременната публична администрация Вж Сс 153


355/359 ВОЕННО ДЕЛО. ВОЕННИ НАУКИ. НАРОДНА ОТБРАНА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ
Вж и 351.86; 623

Сс 154
КОЖУХАРОВ, Николай
        Малко известен епизод от военноморските действия по Черноморското крайбрежие на Южна Добруджа през Първата световна война / Николай Кожухаров

В: Един завет. - ISSN 0861-8151. - Год. 20, бр. 1 (2011), с. 52-54.
355.48(497.2-18:251)"1914/18"
COBISS.BG-ID 1238789348

Сс 155
КЮЧУКОВ, Иван Иванов
        Последните дни на генерал-майор Иван П. Кючуков / Иван Иванов Кючуков

В: Един завет. - ISSN 0861-8151. - Год. 20, бр. 1 (2011), с. 41-44.
356(092)
92 Кючуков, И.
COBISS.BG-ID 1238787044

Сс 156
ПАНАЙОТОВ, Атанас Георгиев
        Варна и българската Военноморска вертолетна авиация / Атанас Панайотов

В: 10 книги за Варна .... - ISSN 1313-9673. - Кн. 8 (2010), с. 165-180.
359:358.4(497.211)
COBISS.BG-ID 1238639076

Сс 157
РУХЧЕВ, Никола Димитров
        Възпитанието във войската днес / Никола Рухчев

В: Един завет. - ISSN 0861-8151. - Год. 20, бр. 1 (2011), с. 25-26.
355.1
COBISS.BG-ID 1238786276

Сс 158
СТОЯНОВ, Веселин Стоянов
        Генерал-майор Стоян Стоянов - българският въздушен ас от Втората световна война / Веселин Стоянов

В: Един завет. - ISSN 0861-8151. - Год. 20, бр. 1 (2011), с. 21-24.
358.4(092)
92 Стоянов, С.
COBISS.BG-ID 1238785508

Сс 159
ТЕНЧЕВ, Манол Петров, 1957-
        Пушките на Българската армия 1877-2010 година / Манол Тенчев

В: Един завет. - ISSN 0861-8151. - Год. 20, бр. 1 (2011), с. 27-37.
355.48(497.2)"1877/2010"
COBISS.BG-ID 1238786532

ТОМОВА, Аделина
        Сътрудничество на Дипломатическия институт към МВнР с Европейския колеж за сигурност и отбрана на ЕС (ЕКСО) Вж Сс 78

ШЕФКЕТ, Жулиде
        Общата външна политика за сигурност (ОВППС) и общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО) на ЕС в Западните Балкани и ролята на България Вж Сс 84


36 СОЦИАЛНИ ГРИЖИ. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДЕЛО
Вж и 061; 172; 304; 308; 311; 316; 34; 37; 614.8

НИНОВ, Димитър Иванов
        Защо мнозинството от българите смятат, че живеят в социално несправедлива държава? Вж Сс 98


37 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОСВЕТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ
Вж и 003; 021.3; 159.9; 612; 613; 727

Сс 160
СТОЯНОВ, Велчо Георгиев, 1934-
        Относно концепцията за основните моменти в проекта на нов закон за предучилищното и училищното образование / Велчо Стоянов. - Рез. на англ. ез.

В: Икономическа мисъл. - ISSN 0013-2993. - Год. 56, бр. 3 (2011), с. 115-122.
372(497.2)
COBISS.BG-ID 1238649572


372.3 ЗАНИМАНИЯ В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

Сс 161
ВИТАНОВА, Димитринка Минева
        Дневният режим и превенция на агресията / Димитринка Витанова

В: Предучилищно възпитание. - ISSN 0204-7004. - Год. 59, бр. 8 (2011), с. 92-99.
372.3.015.3
COBISS.BG-ID 1238633188

Сс 162
        [ВЪЗПИТАНИЕТО на децата до 3-годишна възраст]. - Съдържа: Ранното детско образование и грижи - европейски приоритети и българска реалност / Любослава Пенева. Ранното детско развитие в схващанията на видни изследователи / Тотко Татьозов. Историческо развитие на идеята за ранното детство като привилегирована възраст / Фидана Даскалова. Подготовка за адаптация и стандартизация за български условия на Батерия за оценка на ранно детско развитие / Надя Колчева

В: Предучилищно възпитание. - ISSN 0204-7004. - Год. 59, бр. 7 (2011), с. 2-20.
372.3.001(4-6:497.2)
COBISS.BG-ID 1238619108

Сс 163
ГЮРОВ, Димитър Виолетов, 1951-
        Социални и природонаучни компетенции в "Картината за света" / Димитър Гюров

В: Предучилищно възпитание. - ISSN 0204-7004. - Год. 59, бр. 8 (2011), с. 3-9.
372.36.033
COBISS.BG-ID 1238628324

Сс 164
        [ЗНАЧЕНИЕТО на играта за развитието на детето]. - Съдържа: Подвижните игри за развиване на социална компетентност / Радка Гъркова, Светлана Симеонова. Играта за ценностното развитие на децата / Зоя Цветкова. Куклите на баба в игрите на 5-6-годишните деца / Маринела Василева. Играта и нейната роля за психическото развитие на детето според Лев Семьонович Виготски / Александър Атанасов

В: Предучилищно възпитание. - ISSN 0204-7004. - Год. 59, бр. 6 (2011), с. 27-36.
372.36
COBISS.BG-ID 1238615268

Сс 165
        ИГРА и игрова култура. - Съдържа: Играта и игровата култура в образователната политика / Весела Гюрова. Игрите на възрастните и децата / Радослав Пенев. Педагогически концепции за играта / Лора Спиридонова. Играта в наративното обучение на деца по съвременни езици / Екатерина Софрониева. Модели на приобщаващ игров тренинг за деца и родители / Магдалена Стоянова

В: Предучилищно възпитание. - ISSN 0204-7004. - Год. 59, бр. 6 (2011), с. 2-24.
372.36
COBISS.BG-ID 1238612452

Сс 166
КАРАКЕХАЙОВА, София Райчева
        Когнитивни компетенции при ориентиране в природата чрез видео- и компютърна анимация / София Каракехайова

В: Предучилищно възпитание. - ISSN 0204-7004. - Год. 59, бр. 8 (2011), с. 10-16.
372.36.033:371.68
COBISS.BG-ID 1238629348

Сс 167
КОСТОВА, Теодора
        Социализацията - функция на обществото / Теодора Костова

В: Предучилищно възпитание. - ISSN 0204-7004. - Год. 59, бр. 8 (2011), с. 29-36.
372.36.035
COBISS.BG-ID 1238630372

Сс 168
НАУМОВА, Антоанета
        Развитие на мелодичния слух в ранна възраст / Антоанета Наумова

В: Предучилищно възпитание. - ISSN 0204-7004. - Год. 59, бр. 7 (2011), с. 27-31.
372.36-053.3
COBISS.BG-ID 1238623716

Сс 169
ПОПОВА, Марияна
        Модел на личностно подкрепяща естетическа среда / Марияна Попова

В: Предучилищно възпитание. - ISSN 0204-7004. - Год. 59, бр. 8 (2011), с. 86-91.
372.32
COBISS.BG-ID 1238632676

Сс 170
ЦВЕТАНОВА, Евгения
        Семейството срещу агресивното поведение / Евгения Цветанова

В: Предучилищно възпитание. - ISSN 0204-7004. - Год. 59, бр. 8 (2011), с. 100-104.
372.3.018.3
COBISS.BG-ID 1238633956


373 ВИДОВЕ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА

Сс 171
ГАЙДОВА, Радка Колева
        Технологичната подготовка на предучилищниците / Радка Гайдова

В: Предучилищно възпитание. - ISSN 0204-7004. - Год. 59, бр. 8 (2011), с. 65-72.
373.29
COBISS.BG-ID 1238631396

Сс 172
ГЕРМАНОВА, Росица
        Още за подготовката за училище / Росица Германова

В: Предучилищно възпитание. - ISSN 0204-7004. - Год. 59, бр. 8 (2011), с. 73-77.
373.29
COBISS.BG-ID 1238631908

Сс 173
КОСТОВА-Загаров, Христина
        Институцията "детска ясла" в Германия / Христина Костова-Загаров

В: Предучилищно възпитание. - ISSN 0204-7004. - Год. 59, бр. 7 (2011), с. 39-42.
373.22(430)
COBISS.BG-ID 1238624484


374 ИЗВЪНУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ. КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА РАБОТА

Сс 174
КОЛАРСКА, Мариана
        120 години читалище "Рало" - Вълчедръм / Мариана Коларска

В: Библиотека. - ISSN 0861-847X. - Год. 18, бр. 4 (2011), с. 32-35.
374.28(497.22)(091)
COBISS.BG-ID 1238591716


376 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНИ ГРУПИ И ЛИЦА

Сс 175
ДИНКОВА, Иванка
        Емоционални особености на деца с интелектуална недостатъчност / Иванка Динкова

В: Предучилищно възпитание. - ISSN 0204-7004. - Год. 59, бр. 8 (2011), с. 81-85.
376.4.015.3
COBISS.BG-ID 1238632420

Сс 176
КОСТАДИНОВА, Красимира
        Интегриране на деца с нарушения на развитието в яслени групи / Красимира Костадинова

В: Предучилищно възпитание. - ISSN 0204-7004. - Год. 59, бр. 7 (2011), с. 21-25.
376.04-053.3
COBISS.BG-ID 1238622948

Сс 177
НИКОЛОВА, Боряна
        Социализацията на децата билингви чрез семейството / Боряна Николова

В: Предучилищно възпитание. - ISSN 0204-7004. - Год. 59, бр. 8 (2011), с. 59-64.
376.7.018.2
COBISS.BG-ID 1238630884


378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

Сс 178
ТАНКОВА, Елеонора
        Политики и дейности на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър" в областта на управлението на човешкия капитал / Елеонора Танкова. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Годишник - Варненски свободен университет. - ISSN 1310-800X. - Т. 15 (2009), с. 82-86.
378.4
COBISS.BG-ID 1238717156

Сс 179
SCHNATZ, Anke
        Economic aspects of tertiary education: deliberations based on current developments in the USA and Germany / Anke Schnatz, Björn Paape, Iwona Kiereta. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Икономика и управление. - ISSN 1312-594X. - Год. 7, бр. 1 (2011), с. 2-15.
378.014.54(73+430)
COBISS.BG-ID 1238705636


39 ЕТНОЛОГИЯ. ЕТНОГРАФИЯ. НРАВИ. ОБИЧАИ. БИТ. ФОЛКЛОРИСТИКА
Вж и 572; 903; 904

Сс 180
ДЕНКОВА, Галина
        Днешните измерения на обреда "Коледуване". Наблюдения от няколко софийски села / Галина Денкова. - Рез. на англ. ез.

В: Изкуствоведски четения .... - ISSN 1313-2342. - 2009 (2009), с. 115-125.
398.3(497.223-22)
COBISS.BG-ID 1238660580


5 МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

502 ПРИРОДА. ИЗУЧАВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДАТА. ОПАЗВАНЕ НА РАСТИТЕЛНИЯ И ЖИВОТИНСКИЯ СВЯТ
Вж и 504; 55/59; 630

Сс 181
SCRIPČUK, Peter Mihajlovič
        Ecological management opportunities for steady development of social communities in eurointegration and globalization / Peter M. Scripchuk, Hristo Krachunov. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Годишник - Варненски свободен университет. - ISSN 1310-800X. - Т. 15 (2009), с. 298-305.
502:65.01
COBISS.BG-ID 1238733028


519.2 ТЕОРИЯ НА ВЕРОЯТНОСТИТЕ И МАТЕМАТИЧЕСКА СТАТИСТИКА
Вж и 311

ТАСЕВ, Александър
        Съпоставимостта в статистическите времеви редове на външнотърговския стокообмен на България за периода 1986-2006 г. Вж Сс 127


537 ЕЛЕКТРИЧЕСТВО. МАГНЕТИЗЪМ. ЕЛЕКТРОМАГНЕТИЗЪМ
Вж и 621.3

Сс 182
ПРОТОХРИСТОВ, Христо, 1946-
        Тайните на небесния огън / Христо Протохристов

В: Страница. - ISSN 1310-9081
Год. 12, бр. 2 (2011), с. 197-205.
Год. 12, бр. 3 (2011), с. 184-189.
Изобретенията на Бенджамин Франклин (1706-1790) в областта на електричеството
537
COBISS.BG-ID 1238784228


551.5 МЕТЕОРОЛОГИЯ. КЛИМАТОЛОГИЯ
Вж и 504

Сс 183
ГРОЗДЕВ, Добромир
        Попътен вятър и три фута под кила / Добромир Гроздев

В: 10 книги за Варна .... - ISSN 1313-9673. - Кн. 8 (2010), с. 237-243.
Биография на Иван Тодоров Зографов (9.11.1918-19.05.2005) - физик, основоположник на морското метеорологично обслужване на военното и гражданското корабоплаване в България
551.5(092)
92 Зографов, И.
COBISS.BG-ID 1238641124

Сс 184
ИВАНОВ, Любомир
        Климатичните промени - предизвикателства и перспективи / Любомир Иванов

В: Дипломация. - ISSN 1313-6437. - Бр. 4 (2010), с. 32-38.
551.58(100)
COBISS.BG-ID 1238744036


6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

61 МЕДИЦИНА

Сс 185
ПРАВДОМИРОВА, Донка, 1944-
        Проф. Христо Мутафов - един от доайените на медицинската информация у нас / Донка Правдомирова

В: Библиотека. - ISSN 0861-847X. - Год. 18, бр. 4 (2011), с. 36-40.
По повод 75-годишнината на учения
61(092)
016(092)
92 Мутафов, Х.
COBISS.BG-ID 1238593508


614 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ. СОЦИАЛНА ХИГИЕНА. ЗАЩИТА ОТ НЕЩАСТНИ СЛУЧАИ
Вж и 331; 364; 613; 616

Сс 186
ЖУ, Жисин
        Да провеждаме ефективно реформата в здравеопазването и фармацевтиката, да преодоляваме трудностите с увереност и енергия / Жу Жисин ; прев. [от англ.] Радко Ханджиев

В: Ново време. - ISSN 0323-9055. - Год. 86, бр. 2 (2011), с. 127-134.
Реформата в здравеопазването в Китай
614.2(510)
COBISS.BG-ID 1238618340


620 ИЗПИТВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ. СТОКОЗНАНИЕ. ЕНЕРГИЙНИ ЦЕНТРАЛИ. ОБЩА ЕНЕРГЕТИКА
Вж и 539; 658

Сс 187
ДЮЛГЕРОВА, Нина Ангелова, 1956-
        Европа и Евразия - енергетика и геополитика / Нина Дюлгерова

В: Международни отношения. - ISSN 0324-1092. - Год. 40, бр. 1 (2011), с. 51-58.
620.9(4:5)
327:911.3(4:5)
COBISS.BG-ID 1238672612

Сс 188
РАЧАЛОВА, Поля
        Енергийната политика на Обединена Европа: генезис, принципи и еволюция (1952-1992) / Поля Рачалова

В: Дипломация. - ISSN 1313-6437. - Бр. 6 (2011), с. 30-40.
620.9(4-6)"1952/1992"
COBISS.BG-ID 1238758884


623 ВОЕННА ТЕХНИКА. ТЕХНИКА НА СУХОПЪТНИТЕ И ВЪЗДУШНИТЕ ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ. ТЕХНИКА НА ВОЕННОМОРСКИЯ ФЛОТ
Вж и 355/359

ИВАНОВ, Иван
        Актуална ситуация на Корейския полуостров Вж Сс 58


65 УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА, ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА. ПОЛИГРАФИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ И ИЗДАТЕЛСКО ДЕЛО
Вж и 33; 347; 351

Сс 189
БЛАГОВА, Петя Атанасова
        Доброто управление - предпоставеност от времето или търсене на управленския дух / Петя Атанасова Благова. - Рез. на англ. ез.

В: Социология и икономика. - ISSN 1314-3603. - Год. 1, бр. 1 (2011), с. 139-149.
65.012
COBISS.BG-ID 1238691300

СЛАВОВА, Ирена Александрова, 1954-
        Връзка и взаимодействие между управлението на проекти и бизнес стратегията на организацията Вж Сс 105


656.8 ПОЩЕНСКО ДЕЛО. ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПОЩИТЕ

Сс 190
ГРЪНЧАРОВ, Николай
        30 г. Дом-паметник на Бузлуджа : филателни документи за откриването му / Николай Грънчаров

В: Филателен преглед. - ISSN 0204-8752. - Год. 73, бр. 11 (2011), с. 17-20.
656.835(497.2)"1971/2011"
COBISS.BG-ID 1238714596

Сс 191
ДРАГИЕВ, Кузман
        Сувенирен блок, отпечатан само в черно в тираж 100 екземпляра, вероятно е бил предвиден за семейството на Людмила Живкова : в личния архив на художника Асен Старейшински е запазен един брой от уникалното издание / Кузман Драгиев

В: Филателен преглед. - ISSN 0204-8752. - Год. 73, бр. 11 (2011), с. 21-23.
656.835(497.2)
COBISS.BG-ID 1238714852


657 СЧЕТОВОДСТВО
Вж и 336; 658

Сс 192
ГЪЛЪБОВ, Марин Иванов, 1964-
        Методите на амортизация в българските индустриални фирми - възможности и решения / Марин Гълъбов. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Научни трудове на УНСС [Университет за национално и световно стопанство]. - ISSN 0861-9344. - Т. 1 (2011), с. 101-142.
657.004.62(497.2)
COBISS.BG-ID 1238776804


658 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОМИШЛЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО (ПРЕДПРИЯТИЯТА) И НА ТЪРГОВИЯТА
Вж и 33; 651; 657

Сс 193
ТЕМЕЛКОВА, Миглена Петрова
        Финансово-счетоводни аспекти на контролинга в организации, имащи дискретен тип производство / Миглена Темелкова. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Годишник - Варненски свободен университет. - ISSN 1310-800X. - Т. 15 (2009), с. 306-334.
658.15.012.7
COBISS.BG-ID 1238738148


681 ФИНА МЕХАНИКА. АВТОМАТИКА. ТЕХНИЧЕСКА КИБЕРНЕТИКА
Вж и 007; 519.6; 534; 535; 621.3

Сс 194
ГЕОРГИЕВА, Иванка Костадинова
        Web технологиите в индустриалните системи за автоматизация / Иванка Георгиева. - Рез. на англ. ез.

В: Икономика и управление. - ISSN 1312-594X. - Год. 7, бр. 2 (2011), с. 112-123.
681.324.05
COBISS.BG-ID 1238726628


7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАТИЯ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧ ЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ

73/76 ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ

Сс 195
КОНСТАНТИНОВА, Румяна
        Кураторският проект в България. Без минало, но с бъдеще / Румяна Константинова. - 1 л. цв. ил. - Рез. на англ. ез.

В: Изкуствоведски четения .... - ISSN 1313-2342. - 2009 (2009), с. 329-332.
73/76:061.4
COBISS.BG-ID 1238715108

Сс 196
ПАПАЗОВА, Диана
        Визуален образ и виртуално пространство : някои културно-философски отношения между визуалните режими / Диана Папазова. - Рез. на англ. ез.

В: Изкуствоведски четения .... - ISSN 1313-2342. - 2009 (2009), с. 349-355.
Виртуалното изкуство и неговото развитие
73/76.01
COBISS.BG-ID 1238719716


73 ПЛАСТИЧНИ ИЗКУСТВА
Вж и 679.8/.9; 745/749

Сс 197
БОШЕВ, Николай Спасов, 1964-2010
        Бележки по характера на българските паметници в периода между двете световни войни / Николай Бошев. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Изкуствоведски четения .... - ISSN 1313-2342. - 2009 (2009), с. 219-225.
730.027(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1238684132

Сс 198
ПЕТКОВА, Нона
        Към характеристиката на софийските обкови на евангелия от XVI-XVII век / Нона Петкова. - 1 л. ил. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Изкуствоведски четения .... - ISSN 1313-2342. - 2009 (2009), с. 177-184.
739.1(497.223)"15/16"
COBISS.BG-ID 1238676964


75 ЖИВОПИС
Вж и 74

Сс 199
АЛЕКСАНДРОВА, Анелия
        Пространствените търсения в образната система на светската стенопис / Анелия Александрова. - 1 л. цв. ил. - Рез. на англ. ез.

В: Изкуствоведски четения .... - ISSN 1313-2342. - 2009 (2009), с. 275-277.
Стенописното творчество на Боян Добрев
75.052.071.1
COBISS.BG-ID 1238702564

Сс 200
ГЕНОВА, Ирина Иванова, 1959-
        Статиите и преводите на Елисавета Консулова-Вазова (1881-1965) - ролята им за модернизацията на културата в България / Ирина Генова. - 1 л. ил. - Рез. на англ. ез.

В: Изкуствоведски четения .... - ISSN 1313-2342. - 2009 (2009), с. 236-241.
Публикациите за изкуство на художничката в бълг. периодични издания в периода 1900-1939 г.
75.071.1:050(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1238693860

Сс 201
ГЕОРГИЕВА, Милена Георгиева
        За "ниското" и "високото" в модела "Съвременно изкуство" от началото на XX век : художници и визуална политика на в. "Българан" и сп. "Художник" / Милена Георгиева. - 1 л. ил. - Рез. на англ. ез.

В: Изкуствоведски четения .... - ISSN 1313-2342. - 2009 (2009), с. 210-218.
75.03:07(497.2)"19"
COBISS.BG-ID 1238682340

ДЕЧЕВА, Нели Илиева
        Оранжевият котарак и художникът, който искаше да литне : или един разказ за Давид Сикейрос и Кирил Цонев Вж Сс 299

Сс 202
ДИМИТРОВ, Владимир, 1975-
        Неизвестни стенописи на зографите Марко и Теофил Минови в храма на с. Капатово, Мелнишко / Владимир Димитров. - 2 л. цв. ил. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Изкуствоведски четения .... - ISSN 1313-2342. - 2009 (2009), с. 185-192.
75.052(497.22-22)
COBISS.BG-ID 1238678756

Сс 203
НЕДЕЛЧЕВ, Михаил Димитров, 1942-
        Микалоюс Чюрльонис : сто години безсмъртие / Михаил Неделчев

В: Съвременник. - ISSN 0204-6962. - Год. 39, бр. 3 (2011), с. 255-262.
По повод честването на 100-годишнината от смъртта на литовския художник, композитор и писател-есеист.
75.071.1(474.5)(092)
78.071.1(474.5)(092)
92 Чюрльонис, Микалоюс Константинас
COBISS.BG-ID 1238784484

Сс 204
ПОПОВА, Ваня
        За някои прототипи на стенописите на Александровската гробница / Ваня Попова. - 1 л. цв. ил. - Рез. на англ. ез.

В: Изкуствоведски четения .... - ISSN 1313-2342. - 2009 (2009), с. 145-153.
904:75.04(497.23)"-04/-03"
COBISS.BG-ID 1238666468

Сс 205
СПИРИДОНОВА, Мария
        "И влезе сатаната в Иуда, наречен Искариот", или присъствието на демони в сцени и композиции с Юда от българското възрожденско изкуство / Мария Спиридонова. - 2 л. цв. ил. - Рез. на англ. ез.

В: Изкуствоведски четения .... - ISSN 1313-2342. - 2009 (2009), с. 168-176.
75.046(497.2)"17/18"
COBISS.BG-ID 1238675428

Сс 206
СЪБЕВ, Пламен
        Икони на Захарий Цанюв от старата църква "Рождество Богородично" във Велико Търново / Пламен Събев. - 1 л. цв. ил. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Изкуствоведски четения .... - ISSN 1313-2342. - 2009 (2009), с. 193-202.
75.046(497.216)"18"
COBISS.BG-ID 1238681316


76 ГРАФИЧНИ ИЗКУСТВА. ГРАФИКА
Вж и 655.3; 681.6

Сс 207
ЦОКОВ, Цветомир
        Пол Ранд и знакът в съвременния графичен дизайн / Цветомир Цоков. - 1 л. цв. ил. - Рез. на англ. ез.

В: Изкуствоведски четения .... - ISSN 1313-2342. - 2009 (2009), с. 278-285.
76.071.1(73)
COBISS.BG-ID 1238703076


78 МУЗИКА
Вж и 24; 792

ДЕЧЕВА, Виолета Атанасова, 1964-
        Музикалното измерение в представленията на театрите на Райнхард: театралният период на Панчо Владигеров Вж Сс 235

Сс 208
ДИМОВ, Венцислав Димов, 1963-
        Добруджа в ранната българска медийна музика / Венцислав Димов. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Изкуствоведски четения .... - ISSN 1313-2342. - 2009 (2009), с. 226-235.
78:316.77(497.21)"1900/1950"
COBISS.BG-ID 1238684900

Сс 209
ЛЕВИ, Клер Соломон
        Преосмисляйки идеята за "абсолютната музика" / Клер Леви. - Рез. на англ. ез.

В: Изкуствоведски четения .... - ISSN 1313-2342. - 2009 (2009), с. 17-21.
Идеите на британския музиколог Филип Таг
78.01
COBISS.BG-ID 1238631140

НЕДЕЛЧЕВ, Михаил Димитров, 1942-
        Микалоюс Чюрльонис : сто години безсмъртие Вж Сс 203

Сс 210
ПЕНЕВ, Станислав Пенчев, 1953-
        Фестивалите : приказка за света на културата и изкуството в моя роден град / Станислав Пенев

В: Знаци. - ISSN 1312-4412. - Год. 8, бр. 2 (2011), с. 132-135.
История на музикалните фестивали в град Варна
78.091.4(497.211)(091)
COBISS.BG-ID 1238748132

Сс 211
ЯПОВА, Кристина Петрова, 1956-
        Мигът "музикална философия" у Киркегор / Кристина Япова. - Рез. на англ. ез.

В: Изкуствоведски четения .... - ISSN 1313-2342. - 2009 (2009), с. 11-16.
78.01
101(091)(489)
COBISS.BG-ID 1238627300


781 ОБЩА ТЕОРИЯ НА МУЗИКАТА

Сс 212
КУМИЧИН, Мария
        Проблемни сфери в публицистичното наследство на Тодор Тодоров / Мария Кумичин. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Изкуствоведски четения .... - ISSN 1313-2342. - 2009 (2009), с. 126-133.
Научното творчество на изследователя-фолклорист и музиколог
781.7(497.2)
COBISS.BG-ID 1238664420


782 ТЕАТРАЛНА МУЗИКА. ОПЕРА. ОПЕРЕТА

Сс 213
КУТИН, Любомир Николов, 1959-
        Варненският оперен театър / Любомир Кутин

В: 10 книги за Варна .... - ISSN 1313-9673. - Кн. 8 (2010), с. 183-212.
782.1(497.211)
COBISS.BG-ID 1238640100

Сс 214
ЦЕНОВА, Вера
        Полифонични похвати в операта "Le grand macabre" от Дьорд Лигети / Вера Ценова. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Изкуствоведски четения .... - ISSN 1313-2342. - 2009 (2009), с. 73-79.
782.1
COBISS.BG-ID 1238648548


783 ЦЪРКОВНА МУЗИКА. РЕЛИГИОЗНА МУЗИКА

Сс 215
ВЕНКОВА, Стефка
        Духовните песни в българската източнокатолическа музика / Стефка Венкова. - Рез. на англ. ез.

В: Изкуствоведски четения .... - ISSN 1313-2342. - 2009 (2009), с. 203-209.
783:282(497.2)
COBISS.BG-ID 1238681828


784 ВОКАЛНА МУЗИКА

Сс 216
ДАНОВА, Диана
        Най-стари песенни образци от Казанлъшкия край, съхранени в Музикалнофолклорния архив на Института за изкуствознание - БАН / Диана Данова. - 1 л. ил. - Рез. на англ. ез.

В: Изкуствоведски четения .... - ISSN 1313-2342. - 2009 (2009), с. 154-160.
784.4(497.23)
COBISS.BG-ID 1238667236

Сс 217
ЛУКАНОВ, Михаил
        ФСБ и българският поп саунд / Михаил Луканов. - Рез. на англ. ез.

В: Изкуствоведски четения .... - ISSN 1313-2342. - 2009 (2009), с. 265-268.
784.7(497.2)
COBISS.BG-ID 1238699748

Сс 218
НУШЕВ, Александър
        Архаичният бурдон и клубната музика в края на XX век / Александър Нушев. - Рез. на англ. ез.

В: Изкуствоведски четения .... - ISSN 1313-2342. - 2009 (2009), с. 269-274.
784.7"19"
COBISS.BG-ID 1238700260

Сс 219
ПЕЙЧЕВА, Лозанка Георгиева, 1961-
        Разбираме ли пеенето: как се говори за многогласното фолклорно пеене от Средна Западна България? / Лозанка Пейчева. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Изкуствоведски четения .... - ISSN 1313-2342. - 2009 (2009), с. 105-114.
784.4(497.22)
COBISS.BG-ID 1238659556

Сс 220
ХАРИЗАНОВ, Георги
        "Български народни песни от Източна и Западна Тракия": музикални структури / Георги Харизанов. - Рез. на англ. ез.

В: Изкуствоведски четения .... - ISSN 1313-2342. - 2009 (2009), с. 96-104.
Изследване на песните, публикувани в едноименния сборник на Васил Стоин през 1939 г.
784.4(497.2)
COBISS.BG-ID 1238656740


789 МУЗИКА ЗА УДАРНИ ИНСТРУМЕНТИ И МЕХАНИЧНИ МУЗИКАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ

Сс 221
МИНКОВ, Владимир
        Легендата продължава ; Контрабасът на Пепи / Владимир Минков

В: Съвременник. - ISSN 0204-6962. - Год. 39, бр. 3 (2011), с. 389-395.
Джаз-музикантите Петър Славов (барабани) и Петър Славов син (контрабас)
789.071.2(497.2)
COBISS.BG-ID 1238779620


791 МАСОВИ РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Вж и 39

АЛЕКСАНДРОВА, Петя Александрова, 1960-
        Екранизациите и кампанията на БНТ "Голямото четене" Вж Сс 8

Сс 222
БРАТОЕВА, Ингеборг Георгиева, 1957-
        Терминът "национално кино" като методологически проблем / Ингеборг Братоева-Даракчиева. - Рез. на англ. ез.

В: Изкуствоведски четения .... - ISSN 1313-2342. - 2009 (2009), с. 297-303.
791.43
COBISS.BG-ID 1238703588

Сс 223
КЪРДЖИЛОВ, Петър Иванов, 1950-
        Първи и български ли е "първият български филм" "Българската армия"? / Петър Кърджилов. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Изкуствоведски четения .... - ISSN 1313-2342. - 2009 (2009), с. 29-39.
По повод документалния филм, представен през 1910 г.
791.43-92(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1238634980

Сс 224
МАРИНЧЕВСКА, Надежда Михайлова
        Документализъм и анимация / Надежда Маринчевска. - 1 л. цв. ил. - Рез. на англ. ез.

В: Изкуствоведски четения .... - ISSN 1313-2342. - 2009 (2009), с. 323-328.
791.43
COBISS.BG-ID 1238713828

Сс 225
МАРТОНОВА, Андроника
        Клинт Истууд и светът на хмонг / Андроника Мартонова. - 1 л. цв. ил. - Рез. на англ. ез.

В: Изкуствоведски четения .... - ISSN 1313-2342. - 2009 (2009), с. 304-309.
Американският игрален филм "Гран Торино", режисьор Клинт Истууд
791.43(73)
COBISS.BG-ID 1238704100

Сс 226
МАТЕЕВА, Боряна Стефанова, 1952-
        "Латиноамериканското магическо несъзнавано" в бразилското и кубинско кино / Боряна Матеева. - Рез. на англ. ез.

В: Изкуствоведски четения .... - ISSN 1313-2342. - 2009 (2009), с. 310-314.
791.43(81+729.1)
COBISS.BG-ID 1238704356

Сс 227
МЕЛТЕВ, Михаил Босилков, 1954-
        Филмовата индустрия - българският модел : правна регулация на филмовата индустрия в България / Михаил Мелтев. - Рез. на англ. ез.

В: Изкуствоведски четения .... - ISSN 1313-2342. - 2009 (2009), с. 286-296.
791.44.000.34
COBISS.BG-ID 1238703332

Сс 228
МИХАЙЛОВ, Владимир Асенов
        Новото битие на филма / Владимир Михайлов. - Рез. на англ. ез.

В: Изкуствоведски четения .... - ISSN 1313-2342. - 2009 (2009), с. 319-322.
Съвременни способи за разпространение на филми
791.45
COBISS.BG-ID 1238713316

Сс 229
НЕЙКОВА, Радостина Нейкова
        Приказно-фантастичното изображение и технологичният прогрес / Радостина Нейкова. - 1 л. цв. ил. - Рез. на англ. ез.

В: Изкуствоведски четения .... - ISSN 1313-2342. - 2009 (2009), с. 356-362.
Технологии, използвани в приказно-фантастичните филми от началото на XX в. до днес
791.43-252.072
COBISS.BG-ID 1238719972

Сс 230
ШОЙЛЕВА-Чомакова, Анна
        Характеристики и особености на механизмите за финансова подкрепа на европейската филмова индустрия / Анна Шойлева-Чомакова. - Рез. на англ. ез.

В: Изкуствоведски четения .... - ISSN 1313-2342. - 2009 (2009), с. 65-72.
791.44(4)
COBISS.BG-ID 1238647780


792 ТЕАТЪР. СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО
Вж и 72; 793/794; 82-2

Сс 231
АЛЕКСАНДРОВ, Ивайло Кирилов, 1969-
        Mise-en-scène - репрезентативната конвенция на спектакъла / Ивайло Александров. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Изкуствоведски четения .... - ISSN 1313-2342. - 2009 (2009), с. 22-28.
Текстът е част от по-мащабен труд, озаглавен "Театралният спектакъл в семиотична перспектива"
792.01
COBISS.BG-ID 1238633444

Сс 232
АНЧЕВА, Деница
        Асен Манолов и обликът на Русенския балет / Деница Анчева. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Изкуствоведски четения .... - ISSN 1313-2342. - 2009 (2009), с. 257-264.
792.8.071.1(497.215)(092)
92 Манолов, А.
COBISS.BG-ID 1238699236

Сс 233
БЕНЕВА, Светла
        Моделът Театър 199 "Валентин Стойчев" / Светла Бенева. - 1 л. цв. ил. - Рез. на англ. ез.

В: Изкуствоведски четения .... - ISSN 1313-2342. - 2009 (2009), с. 333-339.
Дейността на Валентин Стойчев като директор на театъра
792.2.075
COBISS.BG-ID 1238715876

Сс 234
ВЛАДОВА, Елена Николова, 1945-
        2009 - година на 80-годишен значим юбилей от учредяването на УНИМА - асоциирана към ЮНЕСКО : 1929-2009 - една важна годишнина за историята на българския и световен куклен театър / Елена Н. Владова. - 1 л. ил. - УНИМА - Union Internationale de la Marionnettes (Международен съюз на куклените дейци ). - Рез. на англ. ез.

В: Изкуствоведски четения .... - ISSN 1313-2342. - 2009 (2009), с. 55-64.
792.97
COBISS.BG-ID 1238643428

Сс 235
ДЕЧЕВА, Виолета Атанасова, 1964-
        Музикалното измерение в представленията на театрите на Райнхард: театралният период на Панчо Владигеров / Виолета Дечева. - 1 л. ил. - Рез. на англ. ез.

В: Изкуствоведски четения .... - ISSN 1313-2342. - 2009 (2009), с. 48-54.
792.2.09
78.071.1
COBISS.BG-ID 1238641636

Сс 236
КАРАКОСТОВА, Румяна Лазарова
        Националната репертоарна стратегия на Държавния музикален театър в контекста на тоталитарната парадигма / Румяна Каракостова . - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Изкуствоведски четения .... - ISSN 1313-2342. - 2009 (2009), с. 251-256.
792.56(497.2)"1948/1989"
COBISS.BG-ID 1238697188

Сс 237
НИКОЛОВА, Камелия Николова, 1959-
        Съвременни трансформации на комедийното: театърът на Стивън Бъркоф и българският комедиен изпълнител / Камелия Николова. - 1 л. ил. - Рез. на англ. ез.

В: Изкуствоведски четения .... - ISSN 1313-2342. - 2009 (2009), с. 80-85.
792.2.09
COBISS.BG-ID 1238649060

Сс 238
ПАНЧЕВ, Панчо Борисов, 1933-
        Днешният ден в театъра за децата / Панчо Панчев

В: Знаци. - ISSN 1312-4412. - Год. 8, бр. 2 (2011), с. 100-106.
Изказване на 18 Международен фестивал на театъра за деца в Суботица, 2011
792.2-053.2(042)
COBISS.BG-ID 1238745572

Сс 239
СПАСОВА-Дикова, Йоана Минкова
        Образи на войната. Милитаристичната парадигма в театъра през първото десетилетие след Втората световна война / Йоана Спасова-Дикова. - 1 л. ил. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Изкуствоведски четения .... - ISSN 1313-2342. - 2009 (2009), с. 242-250.
792.2"1947/1953"
COBISS.BG-ID 1238695140

Сс 240
ЦЕНОВА, Миглена Михайлова
        Образният език на "свързаните изкуства" в Пекинската опера / Миглена Ценова-Нушева. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Изкуствоведски четения .... - ISSN 1313-2342. - 2009 (2009), с. 86-95.
792.54(510-25)
COBISS.BG-ID 1238650084

Сс 241
ЯНЕВА, Анелия Димитрова
        Аз искам да те забравя, но сърцето ми плаче за теб : стари градски песни в сценичен прочит / Анелия Янева. - Рез. на англ. ез.

В: Изкуствоведски четения .... - ISSN 1313-2342. - 2009 (2009), с. 340-348.
Балетните постановки "Меко, слънчево и ветровито" от 1997 г. и "По-меко, по-слънчево, по-ветровито" от 2001 г. на хореографа Росен Михайлов в изпълнение на балет "Арабеск"
792.8.09
COBISS.BG-ID 1238718948


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

808.67 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Сс 242
КАНЕВСКА-Николова, Елена Тодорова
        Характеристика на фамилните имена в с. Момчиловци, Смолянско / Елена Каневска-Николова

В: Родопи. - ISSN 1312-4552. - Бр. 5-6 (2011), с. 39-44.
808.67-313
COBISS.BG-ID 1238800100

Сс 243
МИТРИНОВ, Георги Атанасов, 1958-
        Какво трябва да пият родопчани: айрян/айран или бърканица и мътеница? / Георги Митринов

В: Родопи. - ISSN 1312-4552. - Бр. 5-6 (2011), с. 80-85.
Заместване на чуждици с български названия
808.67-06
COBISS.BG-ID 1238813668


820(417) ИРЛАНДСКА ЛИТЕРАТУРА НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Сс 244
ФРИЪЛ, Браян, 1929-
        Вяра лечителят : пиеса / Браян Фриъл ; прев. от англ. Мирела Христова

В: Съвременник. - ISSN 0204-6962. - Год. 39, бр. 3 (2011), с. 345-377.
820(417)-25
COBISS.BG-ID 1238777060


820(71) АНГЛОКАНАДСКА ЛИТЕРАТУРА

Сс 245
ГАЛАНТ, Мейвис, 1922-
        Бернадет : разказ / Мейвис Галант ; прев. от англ. Маргарита Дограмаджян

В: Съвременник. - ISSN 0204-6962. - Год. 39, бр. 3 (2011), с. 75-93.
820(71)-32
COBISS.BG-ID 1238736100


820(73) АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА

Сс 246
ДАНТИКЕТ, Едвидж, 1969-
        Призраци : разказ / Едвидж Дантикет ; прев. от англ. Алена Ликова

В: Съвременник. - ISSN 0204-6962. - Год. 39, бр. 3 (2011), с. 284-294.
820(73)-32
COBISS.BG-ID 1238768356

Сс 247
РОУ, Джес, 1974-
        Небесното езеро : разказ / Джес Роу ; прев. от англ. Марина Илиева

В: Съвременник. - ISSN 0204-6962. - Год. 39, бр. 3 (2011), с. 272-283.
820(73)-32
COBISS.BG-ID 1238765540

Сс 248
ХАС, Робърт, 1941-
        Тиха музика ; Престой : стихотворения / Робърт Хас ; прев. от англ. Димитър Кенаров

В: Страница. - ISSN 1310-9081. - Год. 12, бр. 2 (2011), с. 126-128.
820(73)-1
COBISS.BG-ID 1238768612

Сс 249
ХЕМОН, Александър, 1964-
        Стаята на Шмура : разказ / Александър Хемон ; прев. от англ. Здравка Евтимова

В: Съвременник. - ISSN 0204-6962. - Год. 39, бр. 3 (2011), с. 58-73.
820(73)-32
COBISS.BG-ID 1238734820


820 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА

Сс 250
РЕНДЪЛ, Рут, 1930-
        Каменни сърца : роман / Рут Рендъл ; прев. от англ. Веселин Иванов

В: Съвременник. - ISSN 0204-6962. - Год. 39, бр. 3 (2011), с. 7-45.
820--31
COBISS.BG-ID 1238731748


830(436) АВСТРИЙСКА ЛИТЕРАТУРА

Сс 251
РЕНОЛДНЕР, Клеменс, 1953-
        Нетърпението на Лили : откъс от роман / Клеменс Ренолднер ; прев. от нем. Федя Филкова. - Послепис на преводачката

В: Страница. - ISSN 1310-9081. - Год. 12, бр. 2 (2011), с. 129-134.
830(436)-31
COBISS.BG-ID 1238768868


840(71) КАНАДСКА ЛИТЕРАТУРА НА ФРЕНСКИ ЕЗИК

Сс 252
ПРУ, Моник, 1952-
        Мадам Бовари : разказ / Моник Пру ; прев. от англ. Марина Илиева

В: Съвременник. - ISSN 0204-6962. - Год. 39, бр. 3 (2011), с. 264-271.
840(71)-32
COBISS.BG-ID 1238763492


860(729.1) КУБИНСКА ЛИТЕРАТУРА

Сс 253
ГЕРЕРО Родригес, Антонио, 1958-
        Родино скъпа, честита Новата година : [стихотворение] / Антонио Гереро Родригес ; прев. от исп. Тамара Такова

В: Понеделник. - ISSN 0861-6620. - Год. 14, бр. 1-2 (2011), с. 107.
860(729.1)-1
COBISS.BG-ID 1238759908

Сс 254
ГИЛЕН, Николас, 1902-1989
        Пот и камшик ; Реката на спомена ; В онази хладна утрин ; Дълъг зелен гущер ; Барове ; Малка пловдивска балада ; За смъртта ; Отговори ми! : [стихотворения] / Николас Гийен ; прев. от исп. Петър Велчев. - Съдържа и: Велик поет на Куба и на испаноезичния свят / Петър Велчев

В: Понеделник. - ISSN 0861-6620. - Год. 14, бр. 1-2 (2011), с. 117-128.
860(729.1)-1
COBISS.BG-ID 1238761956

Сс 255
МАРТИ, Хосе, 1853-1895
        Нашата Америка : [проза] / Хосе Марти ; прев. от исп. Людмила Писарева

В: Понеделник. - ISSN 0861-6620. - Год. 14, бр. 1-2 (2011), с. 93-98.
860(729.1)-3
COBISS.BG-ID 1238752740

Сс 256
МОРЕХОН, Нанси, 1944-
        Черната жена ; Бутилка в морето ; Мисисипи ; Тамбор : [стихотворения] / Нанси Морехон ; прев. [от исп.] Тамара Такова. - Съдържа и: Вълшебните градове / Нанси Морехон ; прев. Тамара Такова

В: Понеделник. - ISSN 0861-6620. - Год. 14, бр. 1-2 (2011), с. 130-135.
860(729.1)-1
COBISS.BG-ID 1238764772

Сс 257
ТАКОВА, Тамара Йорданова, 1943-
        Кубинската литература в България / Тамара Такова

В: Понеделник. - ISSN 0861-6620. - Год. 14, бр. 1-2 (2011), с. 111-116.
860(729.1)=03.60=867
COBISS.BG-ID 1238760676


860 ИСПАНСКА ЛИТЕРАТУРА

Сс 258
РИВЕРА Гарса, Кристина, 1964-
        Не ме питай защо съм бил добър към теб : разказ / Кристина Ривера Гарса ; прев. от исп. Елена Ангелова

В: Съвременник. - ISSN 0204-6962. - Год. 39, бр. 3 (2011), с. 96-104.
860(72)-32
COBISS.BG-ID 1238740196


882.6 БЕЛОРУСКА ЛИТЕРАТУРА

Сс 259
ДМИТРИЕВА, Диана
        Полет ; Загадките на битието ; Звезден път ; Забраненият плод ; Не вървя, а летя... : стихотворения / Диана Дмитриева. - Прев. от рус.

В: Знаци. - ISSN 1312-4412. - Год. 8, бр. 2 (2011), с. 200-202.
882.6-1
COBISS.BG-ID 1238744292


882 РУСКА ЛИТЕРАТУРА

Сс 260
БЕРЕЗИН, Владимир Сергеевич, 1966-
        Думи за живота : кратки разкази / Владимир Березин ; прев. от рус. Пенка Кънева. - Съдържа: Скъпите коли ; Испанското одеало ; Ураганът ; Да рецитираме ли стихотворения ; Леките флиртове ; Колекцията ; Организация на бита ; Апартаментските бани ; Марш вън! ; Литературният институт ; Защитникът на свободата ; Магазините

В: Съвременник. - ISSN 0204-6962. - Год. 39, бр. 3 (2011), с. 295-305.
882-32
COBISS.BG-ID 1238769124

Сс 261
ИВАНОВА-Верховская, Елена Ивановна, 1949-
        [Стихотворения] / Елена Верховская. - Прев. от рус. - Съдържа: Шейна / прев. Надя Попова ; Есенен човек / прев. Нели Пигулева ; Рождество ; Глупава нежност, подобна на лъх... / прев. Белла Цонева-Динкова

В: Знаци. - ISSN 1312-4412. - Год. 8, бр. 2 (2011), с. 183-185.
882-1
COBISS.BG-ID 1238700772

Сс 262
ИСАЕВА, Елена В.
        Дочувам звук... ; На 11 август 1999 година... ; Негримирана съм, безгрижна... ; И не е важно - колко са му годините... ; Какъв прекрасен кротък ден е... : стихотворения / Елена Исаева ; прев. [от рус.] Надя Попова

В: Знаци. - ISSN 1312-4412. - Год. 8, бр. 2 (2011), с. 180-182.
882-1
COBISS.BG-ID 1238740964

Сс 263
ЛАТИНИН, Валерий Анатольевич, 1953-
        Вечер в Подмосковието ; Пир на гробовете ; Засипки ; Смърт и безсмъртие : стихотворения / Валерий Латинин ; прев. от рус. Дафинка Станева

В: Знаци. - ISSN 1312-4412. - Год. 8, бр. 2 (2011), с. 95-98.
882-1
COBISS.BG-ID 1238697956

Сс 264
        [ПОЕТИ от Русия] : стихотворения / прев. от рус. Елка Няголова. - Съдържа: Слънцето в брега притисна се... ; Седма песен ; Не по края ; А който е за любовта небесна... ; По волята на случая живеем... ; Предчувствие ; Жеравите отлетяха / Владимир Бояринов. Земята пеобърна се... ; В този град няма нищо... ; Нелеп е на облака обликът... ; Ще бъде живот случаен... ; Узрелите ябълки се спускат от клона... ; Преплитат крака уморени коне... / Максим Замшев. Вълшебен гердан ; Люляков блус ; Училищен валс ; Бялата свещ ; Отново Варшава... / Карина Риц

В: Знаци. - ISSN 1312-4412. - Год. 8, бр. 2 (2011), с. 61-76.
882-1
COBISS.BG-ID 1238697700


883 УКРАИНСКА ЛИТЕРАТУРА

Сс 265
        [УКРАИНСКИ поети] : стихотворения. - Прев. от укр. - Съдържа: Неандерталци, питекантропуси... ; Скитска дева ; Първата ни зима / Анна Багряна ; прев. Димитър Христов. Когато слушах аз Шопен... ; Те ядяха хляб недопечен... ; На асфалта сред ада... ; В памет на Василь Стус ; 1933, май / Виктор Мельник ; прев. Елка Няголова. Сред глухарчета ; Оса ; Дълбоко в кехлибара ; Общуване със себе си / Григор Мовчанюк

В: Знаци. - ISSN 1312-4412. - Год. 8, бр. 2 (2011), с. 109-117.
883-1
COBISS.BG-ID 1238707428


884 ПОЛСКА ЛИТЕРАТУРА

Сс 266
        [ПОЛСКИ поети] : стихотворения. - Прев. от пол. - Съдържа: Градината на поетите ; По пътя ; Космогония ; Решение ; Почти теологичен диалог ; Визата ; Нова рождественска повест ; Призрак ; Хайку / Йежи Парушевски. Разговор с морето ; На пясъка развълнуван... ; Видях морето... ; Вълните брега изглаждат... ; Мъглата над брега... / Барбара Юрковска. Не пречете на влюбените... ; Писмо от войната ; От тъмната стая... ; След аварията ; Спомен ; Зрелост / Александер Навроцки

В: Знаци. - ISSN 1312-4412. - Год. 8, бр. 2 (2011), с. 149-152, 163-171.
884-1
COBISS.BG-ID 1238889188


885.0 ЧЕШКА ЛИТЕРАТУРА

Сс 267
ВОЛКОВА, Бронислава, 1946-
        Капките са понякога думи на дъжд... ; Полунощна молитва ; Писмо ; Тишина ; От другата страна на луната ; Аз съм кула в небесата ; Ти си моята любов, сродна душа ; Когато накарая станем ; Позаспалата нощ вдигна ръкав... ; Осакатена молитва, Господи... ; Магдалена : стихотворения / Бронислава Волкова ; прев. от чеш. Димана Иванова

В: Знаци. - ISSN 1312-4412. - Год. 8, бр. 2 (2011), с. 122-125.
885.0-1
COBISS.BG-ID 1238708196


885.4 СЛОВАШКА ЛИТЕРАТУРА

Сс 268
ХИДВЕГИОВА, Елена
        Икона ; Легенда за Лилит ; Море ; Женски принцип : стихотворения / Елена Хидвегиова ; прев. от словаш. Диана Славова

В: Знаци. - ISSN 1312-4412. - Год. 8, бр. 2 (2011), с. 129-131.
885.4-1
COBISS.BG-ID 1238712804


886.1 СРЪБСКА ЛИТЕРАТУРА

Сс 269
ЛАЗИЧ, Радмила, 1949-
        Повторение на сцената ; Божие създание ; Измиване на ръцете ; Женско писане ; Познание ; Разрушаване ; Последни картини ; Из анамнезата ; Удоволствие ; Неделя : стихотворения / Радмила Лазич ; прев. от сръб. Русанка Ляпова

В: Съвременник. - ISSN 0204-6962. - Год. 39, бр. 3 (2011), с. 243-252.
886.1-1
COBISS.BG-ID 1238760164

Сс 270
        [СРЪБСКИ поети] : стихотворения. - Прев. от сръб. - Съдържа: Възникването ; Детство / Сърба Игнатович. Цвете ; Теснота ; Аромат ; Записки за доброто куче ; Ябълка ; Последната керемида / Радомир Андрич ; прев. Елка Няголова. Смедерево / Горан Джорджевич

В: Знаци. - ISSN 1312-4412. - Год. 8, бр. 2 (2011), с. 137, 172-177.
886.1-1
COBISS.BG-ID 1238727908

Сс 271
ЦИНДОРИ, Ружица, 1961-
        Пролетни камбани ; Паяжина ; Пролетно чистене ; Градина ; Огледало : стихотворения / Ружица Циндори. Знамена : стихотворение / Диана Буразер. - Прев. от хърв.

В: Знаци. - ISSN 1312-4412. - Год. 8, бр. 2 (2011), с. 126-128, 188.
886.1-1
COBISS.BG-ID 1238712292


886.3 СЛОВЕНСКА ЛИТЕРАТУРА

Сс 272
БЕВЦ, Цветка, 1960-
        Първото кафе ; Раковина ; Жена в мрака ; Контрабандист : стихотворения / Цветка Бевц ; прев. от словен. Илко Бенев

В: Знаци. - ISSN 1312-4412. - Год. 8, бр. 2 (2011), с. 158-162.
886.3-1
COBISS.BG-ID 1238739172


886.6 МАКЕДОНСКА ЛИТЕРАТУРА

Сс 273
        [МАКЕДОНСКИ поети] : стихотворения. - Прев. от макед. - Съдържа: Глас ; Прясна пепел ; Богини ; Водораздел ; Молитва по пладне ; Сънят на семената / Бранко Цветкоски. Глътки ; Вечната жена ; В стаята ; През реката ; Когато жената пие вода ; Диалогът на телата ; Ненадеен пейзаж / Гордана Бошнакоска

В: Знаци. - ISSN 1312-4412. - Год. 8, бр. 2 (2011), с. 87-94.
886.6-1
COBISS.BG-ID 1238701796


886.7 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Сс 274
ВЛАШКИ, Младен Цветанов, 1959-
        Голямата критика се създава в досег с живия литературен процес / Младен Влашки, Светлозар Игов

В: Страница. - ISSN 1310-9081. - Год. 12, бр. 2 (2011), с. 159-171.
Разговор по проблемите на съвременната българска литература
886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1238782180

Сс 275
ДИМЧЕВА, Анжела, 1963-
        Петото измерение : холографски проекции в текстовете на Николай Кънчев / Анжела Димчева

В: Знаци. - ISSN 1312-4412. - Год. 8, бр. 2 (2011), с. 77-86.
Творчеството на поета
886.7.09
COBISS.BG-ID 1238695908

Сс 276
ПЕЛЕВА, Инна Иванова, 1964-
        За биографичиния разказ в български контекст (Александър Томов, Веселин Стоянов, Георги Тенев) / Инна Пелева

В: Страница. - ISSN 1310-9081. - Год. 12, бр. 2 (2011), с. 172-196.
886.7.09
COBISS.BG-ID 1238782692

Сс 277
ХАЙТОВ, Николай Александров, 1919-2002
        Късно ли е да ги запазим? / Николай Хайтов ; разговор на Диана Димих

В: Знаци. - ISSN 1312-4412. - Год. 8, бр. 2 (2011), с. 44-47.
Нуждата от съхраняване на българските народни обичаи
886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1238738660


886.7-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ

Сс 278
        БЪЛГАРСКИ поети за Куба. - Съдържа: Глас за Куба / Владимир Башев. Танго за възрастен / Евстати Бурнаски. Република на свободата / Лиана Даскалова. На гости / Петър Караангов. Чувство за Куба / Лъчезар Еленков

В: Понеделник. - ISSN 0861-6620. - Год. 14, бр. 1-2 (2011), с. 136-140.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1238766564

Сс 279
ВЪЛЧЕВ, Найден Станев, 1927-
        Ернесто Че Гевара : [стихотворение] / Найден Вълчев

В: Понеделник. - ISSN 0861-6620. - Год. 14, бр. 1-2 (2011), с. 101.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1238758628

Сс 280
ЛАМБОВСКИ, Бойко Панов, 1960-
        Навлизане във водоема : стихотворения / Бойко Ламбовски. - Съдържа: Движение ; Балада за водненската бара : чернова ; Балада за водненската бара : белова ; Нощен риболов без преспиване на платен водоем ; Весела жена край водата ; Пингвин в океанариума

В: Страница. - ISSN 1310-9081. - Год. 12, бр. 2 (2011), с. 9-13.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1238925540

Сс 281
МОНЕВА, Яна Симеонова, 1975-
        дъждът ме настига... ; Спомени ; Мога ; Онзи ден ; той ; забравен куфар ; Рецепта : стихотворения / Яна Монева

В: Съвременник. - ISSN 0204-6962. - Год. 39, бр. 3 (2011), с. 115-118.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1238747620

Сс 282
СИМЕОНОВ, Красимир, 1967-
        Животът е прекрасен ; Любовно стихотворение ; Писарят ; Снежинка ; Завръщане (поема) ; Беслан ; Градът ; Ето така : стихотворения / Красимир Симеонов

В: Съвременник. - ISSN 0204-6962. - Год. 39, бр. 3 (2011), с. 110-114.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1238745060

Сс 283
СТОЯНОВ, Владимир Стоянов, 1959-
        Проходилите думи ме напускат... ; Тревата беше стъпкана... ; Категорично закъснях ; Златна люлка ; Иисус в Гетсиманската градина ; Звездно огниво ; Но светът не е само пшеничено зърно... : стихотворения / Владимир Стоянов. - Бележки за автора

В: Съвременник. - ISSN 0204-6962. - Год. 39, бр. 3 (2011), с. 106-109.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1238743524

Сс 284
        [СЪВРЕМЕННИ български поети] : стихотворения. - Съдържа: Баберки ; Къщата ; Понеделник, тринайсто число ; Внучка на нестинарка ; Наопаки ; Дойдох, Но не, не бе завръщане... ; Фентъзи / Петя Цолова. Оптимистично ; Пътят ; Най-високата точка ; Мъжът, който трябваше да е от камък ; Заклинание ; Освен и аз лечител да стана... / Мина Карагьозова. Миниграми / Гален Ганев. Легитимация ; Никулден / Надя Попова. С хълма на времето... ; Платонична любов... ; Търся мисъл крилата, с която да кацна ; Младо семейство ; Море... ; Щракнах с пръсти... ; Изплаках морето... / Добромир Георгиев

В: Знаци. - ISSN 1312-4412. - Год. 8, бр. 2 (2011), с. 25-31, 37-43, 48-51, 139-140, 178-179.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1238692580

Сс 285
        [СЪВРЕМЕННИ български поети] : стихотворения. - Съдържа: Още Полска ; Следа ; Небето над големите равнини ; Огледалце, огледалце ; Розата, принце ; Времето днес / Екатерина Йосифова. Будизъм за всеки ден ; Тази вечер небето е чисто ; Светлинка над входа ; Аз и мълчаливият ми спътник ; Санта Мария дел Пи ; Приятелите на Михаела ; Монахът и граховото зърно ; За писането ; Там, където те няма ; Под стълбището ; Немийският жрец / Кристин Димитрова. Календарни мъже ; Бачковският манастир ; Асеновата крепост ; Пловдив - Античният театър ; Течение ; Горчиво ; Защо мълча ; Игра / Петър Чухов

В: Страница. - ISSN 1310-9081. - Год. 12, бр. 2 (2011), с. 5-8, 14-25.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1238757348

Сс 286
        [СЪВРЕМЕННИ български поети] : стихотворения. - Съдържа: Разходка из Стария Созопол / Едвин Сугарев. Малка песен за жена, която не чака ; Отмяна на нощната стража ; Одисей говори на Телемах. Второ плаване ; Синтаксис на възможното... ; О, ние ще открием нявга... ; Безделие на Гърция и Пловдив... ; Не е възможно повече от туй да разберем... ; О, вятър, споделима вечност... / Александър Секулов. Портрет на съпругата ; Естетика ; Оби-tel / Иван Ланджев

В: Страница. - ISSN 1310-9081. - Год. 12, бр. 2 (2011), с. 60-77.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1238761700


886.7-2 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРАМА

Сс 287
АЛЕКСИЕВА, Елена Алексиева, 1975-
        В любовта винаги всичко : едноактна пиеса / Елена Алексива

В: Страница. - ISSN 1310-9081. - Год. 12, бр. 2 (2011), с. 118-125.
886.7-2
COBISS.BG-ID 1238767844


886.7-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА

Сс 288
АНГЕЛОВ, Ангел Г.
        Je ne t'aime plus ; Път към село : разкази / Ангел Г. Ангелов

В: Съвременник. - ISSN 0204-6962. - Год. 39, бр. 3 (2011), с. 182-191.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1238785764

Сс 289
ДЪЛГЪЧЕВА, Мая Георгиева, 1967-
        Приказки от оная гора / Мая Дългъчева . - Съдържа: Тук съм! ; Иглички и бодлички ; Пау-пау! ; Дълго и щастливо ; Маргаритката

В: Знаци. - ISSN 1312-4412. - Год. 8, бр. 2 (2011), с. 56-60.
886.7-34
COBISS.BG-ID 1238890980

Сс 290
ЕВТИМОВА, Здравка Василева, 1959-
        Никола ; Петко ; Рубинът ; Светослав : разкази / Здравка Евтимова

В: Съвременник. - ISSN 0204-6962. - Год. 39, бр. 3 (2011), с. 155-181.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1238758116

Сс 291
КОЛАРОВ, Тодор, 1933-
        Всички пътища водят към пъкъла : разказ / Тодор Коларов

В: Ново време. - ISSN 0323-9055. - Год. 86, бр. 2 (2011), с. 141-146.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1238629860

Сс 292
МИНКОВ, Борис Владимиров, 1971-
        Фрагменти от историята на еластолините ; Боклучени метаморфози : проза / Борис Минков

В: Страница. - ISSN 1310-9081. - Год. 12, бр. 2 (2011), с. 103-113.
886.7-3
COBISS.BG-ID 1238764516

Сс 293
ПОПОВ, Здравко Иванов, 1939-
        Българо-китайски трилър : проза / Здравко Попов

В: Страница. - ISSN 1310-9081. - Год. 12, бр. 2 (2011), с. 114-117.
886.7-3
COBISS.BG-ID 1238767332

Сс 294
РУСКОВ, Милен Костов, 1966-
        Златните нарциси : откъс от роман / Милен Русков

В: Страница. - ISSN 1310-9081. - Год. 12, бр. 2 (2011), с. 89-102.
886.7-31
COBISS.BG-ID 1238762212

Сс 295
СИМЕОНОВ, Петко, 1942-
        Змията през зимата : новела / Петко Симеонов

В: Съвременник. - ISSN 0204-6962. - Год. 39, бр. 3 (2011), с. 196-242.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1238754276

Сс 296
        [СЪВРЕМЕННИ български белетристи] : разкази. - Съдържа: Спасителят в ръжда ; Оставайки там ; Художникът на работа в казармата / Людмил Станев. Първични разрези / Райна Маркова. Излишната част ; Дестинадо и Койот / Вергил Немчев

В: Страница. - ISSN 1310-9081. - Год. 12, бр. 2 (2011), с. 35-59.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1238759652


886.7-4/-9 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРУГИ ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ

Сс 297
АНГЕЛОВ, Златко Радославов, 1946-
        За Япония отдалеч : попътни имейли на един български американец / Златко Ангелов

В: Съвременник. - ISSN 0204-6962. - Год. 39, бр. 3 (2011), с. 125-151.
886.7-94
COBISS.BG-ID 1238752484

Сс 298
ГИГОВА, Магдалена, 1962-
        Яж, моли се и се връщай в Бали! : пътепис / Магдалена Гигова

В: Съвременник. - ISSN 0204-6962. - Год. 39, бр. 3 (2011), с. 379-388.
886.7-992
COBISS.BG-ID 1238778084

Сс 299
ДЕЧЕВА, Нели Илиева
        Оранжевият котарак и художникът, който искаше да литне : или един разказ за Давид Сикейрос и Кирил Цонев / Нели Дечева

В: Ново време. - ISSN 0323-9055. - Год. 86, бр. 2 (2011), с. 135-140.
886.7-9
75.071.1
COBISS.BG-ID 1238629092


888.3 ЛАТВИЙСКА ЛИТЕРАТУРА

Сс 300
ЖИТКОВА, Татяна
        Огън ; Ще въздъхна радостно... ; Есен : стихотворения / Татяна Житкова. - Прев. от рус.

В: Знаци. - ISSN 1312-4412. - Год. 8, бр. 2 (2011), с. 198-199.
888.3-1
COBISS.BG-ID 1238743012


892.45 ЕВРЕЙСКА ЛИТЕРАТУРА НА ИВРИТ

Сс 301
СОМЕК, Рони, 1951-
        Стих за разкаянието ; Белезници. Улична песен ; Блъди Мери ; Торбичката с лакомства на Господа ; По пътя към Арад : стихотворения / Рони Сомек ; прев. от иврит Жозеф Бенатов

В: Съвременник. - ISSN 0204-6962. - Год. 39, бр. 3 (2011), с. 119-121.
892.4-1
COBISS.BG-ID 1238751204


895.6 ЯПОНСКА ЛИТЕРАТУРА

Сс 302
МУРАКАМИ, Харуки, 1949-
        Леденият човек : разказ / Харуки Мураками ; прев. от англ. Здравка Евтимова. - Бележки за автора

В: Съвременник. - ISSN 0204-6962. - Год. 39, бр. 3 (2011), с. 47-57.
895.6-32
COBISS.BG-ID 1238733796


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

904 ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА НА ИСТОРИЧЕСКИТЕ ПЕРИОДИ. АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПАМЕТНИЦИ. СТАРИНИ

Сс 303
СТОЙЧЕВ, Руслан
        Траки и перси, или за "международния ахеменидски стил" и металните съдове от Тракия в V първата половина на IV в. пр. Хр. / Руслан Стойчев. - 1 л. ил. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Изкуствоведски четения .... - ISSN 1313-2342. - 2009 (2009), с. 134-144.
904:739(35+398)"-05/-04"
COBISS.BG-ID 1238665700

Сс 304
СТОЯНОВА, Людмила Симеонова, 1949-
        Артемида и Афродита (девата и прелюбодейката) в религиозния пейзаж на Одесос / Людмила Стоянова. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Годишник - Варненски свободен университет. - ISSN 1310-800X. - Т. 15 (2009), с. 165-190.
904:292(497.211)"-02/01"
COBISS.BG-ID 1238730724


908 КРАЕЗНАНИЕ
Вж и 914/919

Сс 305
МАРЕВА, Таня Георгиева
        Кирило-Методиевски празници в Смолянско. Времеви и локални проекции. Форма и съдържание / Таня Марева. - Следва

В: Родопи. - ISSN 1312-4552. - Бр. 5-6 (2011), с. 45-51.
908(497.233-32)
COBISS.BG-ID 1238802916

Сс 306
ПОПОВА, Даниела
        Ретроспективен поглед върху личностите - занаятчии на Варна през периода от 1886 до 1936 година / Даниела Попова. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Годишник - Варненски свободен университет. - ISSN 1310-800X. - Т. 15 (2009), с. 135-150.
908(497.211)
334.71(497.211)
COBISS.BG-ID 1238729956

Сс 307
РУСЕВ, Иван Динев, 1963-
        Варна от края на XIV до началото на XIX в. : население, градско пространство, стопански живот / Иван Русев

В: 10 книги за Варна .... - ISSN 1313-9673. - Кн. 8 (2010), с. 9-61.
908(497.211)"13/18"
COBISS.BG-ID 1238615780


912 НЕТЕКСТОВИ ПУБЛИКАЦИИ ПО ГЕОГРАФИЯ. ФОТОГРАФИИ. РИСУНКИ. ДИАГРАМИ. ПРОФИЛИ. КАРТИ. КАРТОГРАМИ. АТЛАСИ. ГЛОБУСИ
Вж и 528; 778.3

Сс 308
БАЛЧЕВ, Владимир Иванов
        Средните Родопи на старите географски карти / Владимир Балчев

В: Родопи. - ISSN 1312-4552. - Бр. 5-6 (2011), с. 57-63.
912(234.423.3)"17"
COBISS.BG-ID 1238809828


92 БИОГРАФИИ
Вж и 01

АНЧЕВА, Деница
        Асен Манолов и обликът на Русенския балет Вж Сс 232

Сс 309
ГЕОРГИЕВ, Любомир Климентов, 1972-
        Братя Хаджигюрови : за стопанската им предприемчивост и за тяхната "Ракиена фабрика" / Любомир Георгиев. - НБКМ-БИА - Народна библиотека "Св. св. Кирил и Методий"-Български исторически архив под N 33


В: Библиотека. - ISSN 0861-847X. - Год. 18, бр. 4 (2011), с. 48-58.
По материали от фонда на братя Хаджигюрови от Самоков, съхраняван в НБКМ-БИА
929.52 Хаджигюров род(497.2)
930.25(497.2)
COBISS.BG-ID 1238595044

ГРОЗДЕВ, Добромир
        Попътен вятър и три фута под кила Вж Сс 183

КЮЧУКОВ, Иван Иванов
        Последните дни на генерал-майор Иван П. Кючуков Вж Сс 155

ЛОЗЕВ, Камен Димитров, 1956-
        Пет години след Джордж Кенан (1904-2005) : теорията на сдържането като дипломация и философия (уроците на Кенан) Вж Сс 67

МИХАЙЛОВ, Боян, 1935-
        Той живя за хората Вж Сс 87

НАЧЕВА, Зоя
        Пламенен трибун и защитник на българската етническа цялост : 130 години от рождението на Георги Попанастасов Гюрджилов (Пашата) Вж Сс 321

НЕДЕЛЧЕВ, Михаил Димитров, 1942-
        Микалоюс Чюрльонис : сто години безсмъртие Вж Сс 203

ПЕЧИЛКОВ, Андрей Василев, 1936-
        Македоноодринец - в Одринския затвор и послешната му орисия : свещеник Атанас Келпетков Вж Сс 322

ПРАВДОМИРОВА, Донка, 1944-
        Проф. Христо Мутафов - един от доайените на медицинската информация у нас Вж Сс 185

СТОЯНОВ, Веселин Стоянов
        Генерал-майор Стоян Стоянов - българският въздушен ас от Втората световна война Вж Сс 158

TRAJKOVA, Vesela Veselinova, 1957-
        Vesselin Traykov 1921-2011 : in memoriam Вж Сс 310


930 ИСТОРИЧЕСКА НАУКА. ПОМОЩНИ ИСТОРИЧЕСКИ НАУКИ

ГЕОРГИЕВ, Любомир Климентов, 1972-
        Братя Хаджигюрови : за стопанската им предприемчивост и за тяхната "Ракиена фабрика" Вж Сс 309

Сс 310
TRAJKOVA, Vesela Veselinova, 1957-
        Vesselin Traykov 1921-2011 : in memoriam / Vessela Traykova. - С библиогр.

В: Etudes balkaniques. - ISSN 0324-1645. - Год. 47, бр. 1 (2011), с. 217-224.
По повод смъртта на историка
930.1(092)
92 Трайков, В.
COBISS.BG-ID 1238796004


940 ИСТОРИЯ НА ЕВРОПА

Сс 311
PUJEAU, Emmanuelle
        Le siège de Vienne de 1529 sous la plume du nonce auprès du Roi de Hongrie / Emmanuelle Pujeau. - С библиогр.

В: Etudes balkaniques. - ISSN 0324-1645. - Год. 47, бр. 1 (2011), с. 161-186.
940.2
956.0
COBISS.BG-ID 1238721508


941/949 ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ

Сс 312
КУЦАРОВ, Петър Жеков, 1940-
        Българите и българският дух в Русия / Петър Куцаров. - С библиогр.

В: Международни отношения. - ISSN 0324-1092. - Год. 40, бр. 1 (2011), с. 83-110.
947(=867)
COBISS.BG-ID 1238675172

Сс 313
МАРКОВ, Георги Георгиев, 1946-
        Възпламеняването на "Ребалканизацията" / Георги Марков. - Следва

В: Родопи. - ISSN 1312-4552. - Бр. 5-6 (2011), с. 7-15.
Разпадането на СР Югославия
949.71
949.7
COBISS.BG-ID 1238788836

МАРКОВ, Георги Георгиев, 1946-
        Възпламеняването на "Ребалканизацията" Вж Сс 313

Сс 314
KONSTANTINOVA, Jura Toteva
        Allies and enemies: the Balkan peoples in the Bulgarian political propaganda during the Balkan wars / Yura Konstantinova. - С библиогр.

В: Etudes balkaniques. - ISSN 0324-1645. - Год. 47, бр. 1 (2011), с. 109-148.
949.7
COBISS.BG-ID 1238717924

Сс 315
PETROV, Biser Petrov
        Ideology and education in occupied Serbia, 1941-1944 / Bisser Petrov. - С библиогр.

В: Etudes balkaniques. - ISSN 0324-1645. - Год. 47, бр. 1 (2011), с. 88-108.
949.71
COBISS.BG-ID 1238717412

Сс 316
SIUPIUR, Elena, 1940-
        L'emigration et les communautes ethno-confessionelles en Roumanie au XIXe siècle. Quelques considérations / Elena Siupiur, Daniel Cain. - С библиогр.

В: Etudes balkaniques. - ISSN 0324-1645. - Год. 47, бр. 1 (2011), с. 149-160.
949.8
COBISS.BG-ID 1238720484

Сс 317
SPHETAS, Spyridon, 1960-
        From Ankara to Bled: Tito's visit to Greece (June 1954) and the formation of the Balkan Alliance / Spyridon Sfetas. - С библиогр.

В: Etudes balkaniques. - ISSN 0324-1645. - Год. 47, бр. 1 (2011), с. 53-87.
949.71
949.7
COBISS.BG-ID 1238711268

SPHETAS, Spyridon, 1960-
        From Ankara to Bled: Tito's visit to Greece (June 1954) and the formation of the Balkan Alliance Вж Сс 317


949.72.04 ПЕРИОД НА КРИЗАТА НА ФЕОДАЛИЗМА И ЗАРАЖДАНЕ НА КАПИТАЛИСТИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ. ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД (II ПОЛ. на ХVIII В.-1878Г.)

Сс 318
КОСЕВ, Константин Димитров, 1937-
        Приносът на Васил Левски за израстването на българския народ като политически субект на международната сцена / Константин Косев. - Рез. на англ. ез.

В: Социология и икономика. - ISSN 1314-3603. - Год. 1, бр. 1 (2011), с. 7-19.
949.72.042
COBISS.BG-ID 1238617828

Сс 319
СТО трийсет и пет
        [135 години от Априлското въстание]. - Съдържа: 135 години от Априлската епопея / Стефан Чурешки. Георги Бенковски / Севда Николина. Погромът на Априлското въстание : фактически и документални материали

В: Един завет. - ISSN 0861-8151. - Год. 20, бр. 1 (2011), с. 6-17.
949.72.042.22
COBISS.BG-ID 1238783460


949.72.05 БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА КАПИТАЛИЗМА (1878 - 1944)

Сс 320
ГИНЕВСКИ, Христо Николов, 1943-
        Погромът на революционната организация в Ахъчелебийско и усилията на Христо Караманджуков за нейното възстановяване / Христо Гиневски. - Днешното име на Ахъчелебийско е Смолянско

В: Родопи. - ISSN 1312-4552. - Бр. 5-6 (2011), с. 29-34.
949.72.052.1
COBISS.BG-ID 1238796772

Сс 321
НАЧЕВА, Зоя
        Пламенен трибун и защитник на българската етническа цялост : 130 години от рождението на Георги Попанастасов Гюрджилов (Пашата) / Зоя Начева

В: Родопи. - ISSN 1312-4552. - Бр. 5-6 (2011), с. 52-56.
949.72.05(092)
949.72.06(092)
92 Попанастасов, Г.
COBISS.BG-ID 1238805220

Сс 322
ПЕЧИЛКОВ, Андрей Василев, 1936-
        Македоноодринец - в Одринския затвор и послешната му орисия : свещеник Атанас Келпетков / Андрей Печилков

В: Родопи. - ISSN 1312-4552. - Бр. 5-6 (2011), с. 64-74.
949.72.05(092)
92 Келпетков, А.
COBISS.BG-ID 1238812900

Сс 323
РАЙЧЕВСКИ, Стоян Чилов, 1944-
        Мерки на правителството на Народния блок срещу изселванията на българи мохамедани / Стоян Райчевски

В: Родопи. - ISSN 1312-4552. - Бр. 5-6 (2011), с. 88-91.
949.72.053.12
COBISS.BG-ID 1238819556


949.72.06 ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ от 9.IХ.1944 г.-

МАРИНОВ, Александър Петров
        Още за краят на Дружба "Родина" Вж Сс 14

НАЧЕВА, Зоя
        Пламенен трибун и защитник на българската етническа цялост : 130 години от рождението на Георги Попанастасов Гюрджилов (Пашата) Вж Сс 321


949.72 ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ

Сс 324
АНЧЕВ, Веселин, 1983-
        Неизбежността и свободният избор на България / Веселин Анчев

В: Ново време. - ISSN 0323-9055. - Год. 86, бр. 2 (2011), с. 59-72.
Развитие на българското общество през вековете
949.72
316.32(497.2)
COBISS.BG-ID 1238610660


950 ИСТОРИЯ НА АЗИЯ

PUJEAU, Emmanuelle
        Le siège de Vienne de 1529 sous la plume du nonce auprès du Roi de Hongrie Вж Сс 311

РЕЦЕНЗИИ


0 ОБЩ ОТДЕЛ

0 ОБЩ ОТДЕЛ

Рс 1
МЛАДЕНОВА, Мария Вутова, 1945-
        История на библиотека "Детко Петров" / Мария Младенова. - Рецензия за кн.: 111 година књиге : библиотека у Димитровграду : 1898-2009 / Елизабета Георгиев. - Димитровград : Народна библиотека Детко Петров, 2010

В: Библиотека. - ISSN 0861-847X. - Год. 18, бр. 4 (2011), с. 60-62.
0
COBISS.BG-ID 1238599652

Рс 2
РУСИНОВА, Евгения Стефанова
        Информационно и комуникационно развитие на библиотеките / Евгения Русинова. - Рецензия за кн.: Информационно и комуникационно развитие на библиотеките : система от индикатори / Оля Харизанова. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2010

В: Библиотека. - ISSN 0861-847X. - Год. 18, бр. 4 (2011), с. 63-64.
0
COBISS.BG-ID 1238600932


2 РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ

2 РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ

Рс 3
НОВКОВ, Митко Георгиев, 1961-
        Давид(ът): Протей. История(та): конструкт / Митко Новков. - Рецензия за кн.: Давид, Великия : история и мъжественост в Еврейската Библия : т. 1 / Милена Кирова. - София : Сиела, 2011

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 20, бр. 28 (21-27 септ. 2011), с. 6.
2
COBISS.BG-ID 1237848292


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Рс 4
ЙОЦОВ, Виктор
        Актуални проблеми на макроикономическото проектиране / Виктор Йоцов. - Рецензия за кн.: Проектиране на макроикономическите пропорции / Гарабед Минасян. - София : ГорексПрес, 2010

В: Икономическа мисъл. - ISSN 0013-2993. - Год. 56, бр. 4 (2011), с. 124-126.
3
COBISS.BG-ID 1238655716

Рс 5
НАЙДЕНОВА, Пенка Иванова, 1933-
        Теоретичен и емпиричен принос в статистиката и демографията / Пенка Найденова. - Рецензия за кн.: Изследване на динамиката на плодовитостта на жените в България посредством сравнения на разпределения 1961-2008 / Тодор Калоянов. - София : Университетско изд. Стопанство, 2011

В: Икономика и управление. - ISSN 1312-594X. - Год. 7, бр. 2 (2011), с. 128-133.
3
COBISS.BG-ID 1238727396

Рс 6
ПИСАРЕВ, Павел Николаев, 1934-
        Сто часа с Фидел / Павел Писарев. - Рецензия за кн.: Сто часа с Фидел / разговори с Игнасио Рамоне. - София : Monde diplomatique, 2010


В: Понеделник. - ISSN 0861-6620. - Год. 14, бр. 1-2 (2011), с. 142-146.
3
COBISS.BG-ID 1238767076

Рс 7
СЛАТИНСКИ, Николай Димитров, 1956-
        Изключително полезна, необичайна и граждански смела научна книга / Николай Слатински. - Рецензия за кн.: Държавно управление на балканските страни / Мария Чавдарова. - София : Университетско изд. Стопанство, 2011

В: Международни отношения. - ISSN 0324-1092. - Год. 40, бр. 2-3 (2011), с. 191-198.
3
COBISS.BG-ID 1238687972

Рс 8
СПАСОВ, Орлин Мирчев, 1962-
        Постмодернизмът - допотопно откритие? / Орлин Спасов. - Рецензия за кн.: Когато медиите не бяха постмодерни / състав. Стилиян Йотов. - София : Агата-А, 2011

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 55, бр. 31 (23 септ. 2011), с. 7.
3
COBISS.BG-ID 1237883620

Рс 9
СТОЯНОВА, Красимира Ценкова
        Относно различните нива на сигурността / Красимира Стоянова. - Рецензия за кн.: Петте нива на сигурността / Николай Слатински. - София : Военно изд., 2010

В: Международни отношения. - ISSN 0324-1092. - Год. 40, бр. 1 (2011), с. 121-124.
3
COBISS.BG-ID 1238676196

Рс 10
ЦАРЕВСКИ, Владимир Нешев, 1948-
        Интересно изследване на историята на финансовите кризи / Владимир Царевски. - Рецензия за кн.: Финансови кризи - история, еволюция и теория / Весела Тодорова. - София : Тракия-М, 2010

В: Икономика и управление. - ISSN 1312-594X. - Год. 7, бр. 1 (2011), с. 123-124.
3
COBISS.BG-ID 1238712548

Рс 11
NIKOVA, Ekaterina L.
        Cold War in the Balkans revisited / Ekaterina Nikova. - Рецензия за кн.: Системата за европейска сигурност и Балканите в годините на Студената война / Йордан Баев. - София : Дамян Яков, 2010

В: Etudes balkaniques. - ISSN 0324-1645. - Год. 47, бр. 1 (2011), с. 191-195.
3
COBISS.BG-ID 1238781412

Рс 12
NIKOVA, Ekaterina L.
        Transition in Serbia / Ekaterina Nikova. - Рецензия за кн. : Serbia's transition : towards a better future / by Milica Uvalić. - Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2010


В: Etudes balkaniques. - ISSN 0324-1645. - Год. 47, бр. 1 (2011), с. 187-190.
3
COBISS.BG-ID 1238780388

Рс 13
PEEVA, Kalina
        Was Bulgaria's envoy to wartime Moscow an NKVD agent? / Kalina Peeva. - Рецензия за кн.: Докладва "Наследник"? : донесенията на българския пълномощен министър в СССР Иван Стаменов (1940-1944). Т. 1 / Петя Димитрова. Т. 2 / [състав.] Петя Димитрова, Манчо Веков. - София : Гутенберг, 2010

В: Etudes balkaniques. - ISSN 0324-1645. - Год. 47, бр. 1 (2011), с. 196-199.
3
COBISS.BG-ID 1238788580


5 МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

5 МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

Рс 14
ЙОНЧЕВА, Красимира Йорданова, 1967-
        Великата Странджанска пустиня / Красимира Йончева. - Рецензия за кн.: Великата Странджанска пустиня, неповторимост и предизвикателства / Дико Патронов. - Бургас, 2010

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 55, бр. 30 (16 септ. 2011), с. 4.
5
COBISS.BG-ID 1237806308


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

82 ЛИТЕРАТУРА

Рс 15
ВЛАШКИ, Младен Цветанов, 1959-
        Страници на Младен Влашки. - Рецензии за кн.: Кратка повест за срама / Ангел Игов. - София : Сиела, 2011. Всичките мои лъжи / Пламен Панев. - Пловдив : Хермес, 2011. Освен литературата / Емилия Дворянова. - София : Парадигма, 2011

В: Страница. - ISSN 1310-9081. - Год. 12, бр. 2 (2011), с. 135-138.
82-1/-9
COBISS.BG-ID 1238770148

Рс 16
ДЕЧЕВ, Здравко, 1978-
        Страници на Здравко Дечев. - Рецензии за кн.: Високо под земята / Съни Сънински. - Сфия : Probook, 2011. Мое дясно / Георги Лозанов. - София : Сиела, 2011. От пролуката до гроба / Начо Христосков. - Пловдив : Жанет 45, 2010. Богдана Карадочева и на 20, и на 30X2 / Богдана Карадочева. - Пловдив : Жанет 45, 2010

В: Страница. - ISSN 1310-9081. - Год. 12, бр. 2 (2011), с. 148-158.
82-1/-9
COBISS.BG-ID 1238780132

Рс 17
ИГОВ, Ангел Михайлов, 1981-
        При бонбоните вкусът е в детайлите / Ангел Игов. - Рецензия за кн.: Бонбониерата / Яница Радева. - София : Парадигма, 2011

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 55, бр. 30 (16 септ. 2011), с. 1.
82-1/-9
COBISS.BG-ID 1237767396

Рс 18
ИГОВ, Ангел Михайлов, 1981-
        Раздвоената пишеща машина / Ангел Игов. - Рецензия за кн.: Машини за любов : роман / Момчил Николов. - София, Сиела, 2011, кн. 3 от трилогията "Кръглата риба"

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 55, бр. 32 (30 септ. 2011), с. 4.
82-1/-9
COBISS.BG-ID 1237929188

Рс 19
ИЧЕВСКА, Татяна Иванова, 1970-
        Страници на Татяна Ичевска. - Рецензии за кн.: Дишащия хълм / Бети Файон. - София : Сиела, 2010. Изчезващият град / Теодора Николова. - София : Весела Люцканова, 2011. Крос по Сен Жармен / Любомир Халачев. - София : Валентин Траянов, 2010

В: Страница. - ISSN 1310-9081. - Год. 12, бр. 2 (2011), с. 144-147.
82-1/-9
COBISS.BG-ID 1238775780

Рс 20
ЙОВЧЕВА, Антония
        За Иванка Иванова и нейните истории / Антония Йовчева. - Рецензия за кн.: 22 още по-нови истории за Иванка Иванова / Елена Владова. - Варна : Сталкер холдинг, 2010

В: Знаци. - ISSN 1312-4412. - Год. 8, бр. 2 (2011), с. 52-55.
82-1/-9
COBISS.BG-ID 1238694884

Рс 21
КАПРИЕВ, Георги Теологов, 1960-
        Съпротива срещу ентропията / Георги Каприев. - Рецензия за кн.: 4етири / Илко Димитров. - София : Стигмати, 2011

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 55, бр. 31 (23 септ. 2011), с. 1.
82-1/-9
COBISS.BG-ID 1237839588

Рс 22
КАСАБОВА, Благовеста Йорданова, 1934-
        Търсещите очи на писателя / Благовеста Касабова. - Рецензия за кн.: Един демократичен петък / Румен Балабанов. - София : Бълг. писател, 2010

В: Знаци. - ISSN 1312-4412. - Год. 8, бр. 2 (2011), с. 32-36.
82-1/-9
COBISS.BG-ID 1238694372

Рс 23
КИРОВА, Милена Георгиева, 1958-
        Потребността да бъдеш поробен / Милена Кирова. - Рецензия за кн.: Поробеният разум / Чеслав Милош. - София : Балкани, 2011

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 55, бр. 31 (23 септ. 2011), с. 4.
82-1/-9
COBISS.BG-ID 1237863140

Рс 24
КРЪСТЕВА, Гергина Василева, 1971-
        Страници на Гергина Кръстева. - Рецензии за кн.: Няма такава книга и други разкази / Людмил Станев. - Варна : Ателие 89, 2011. Да / Николай Табаков. - София : Сиела, 2011. История в минало време / Петър Денчев. - Пловдив : Жанет 45

В: Страница. - ISSN 1310-9081. - Год. 12, бр. 2 (2011), с. 139-143.
82-1/-9
COBISS.BG-ID 1238775268

Рс 25
ЛИЧЕВА, Амелия Веселинова, 1968-
        Преводи и преиздания : Никос Казандзакис, "Рапорт пред Ел Греко", превод от гръцки Георги Куфов, изд. Enthusiast, С., 2011 / Амелия Личева. - Рецензия за книгата

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 55, бр. 32 (30 септ. 2011), с. 6.
82-1/-9
COBISS.BG-ID 1237937124

Рс 26
РАДЕВА, Яница, 1977-
        Навлизане във вселената на яйцето / Яница Радева. - Рецензия за кн.: Вселената на яйцето / Иван Теофилов. - Пловдив : Жанет 45, 2011

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 20, бр. 29 (28 септ.-4 окт. 2011), с. 5.
82-1/-9
COBISS.BG-ID 1237920228

Рс 27
РАДЕВА, Яница, 1977-
        "Четири", като възможност да бъдеш / Яница Радева. - Рецензия за кн.: Четири / Илко Димитров. - София : Стигмати, 2011

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 20, бр. 27 (14-20 септ. 2011), с. 5.
82-1/-9
COBISS.BG-ID 1237823972


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

Рс 28
STOILOVA, Tamara Petrova
        Пенка Данова, България и българите в италианската географска книжнина (ХІV-ХVІ век), София, Парадигма, 2010 / Tamara Stoilova. - Рецензия за книгата. - Загл. на бълг. ез.

В: Etudes balkaniques. - ISSN 0324-1645. - Год. 47, бр. 1 (2011), с. 204-213.
9
COBISS.BG-ID 1238795492

Рс 29
ZAIMOVA, Raja Jordanova, 1957-
        Violeta Barbu, Purgatoriul Misionarilor. Contrareforma în Ţǎrile Române în secolul al XVII-lea, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2008 / Raïa Zaïmova. - Рецензия за книгата. - Загл. на рум. ез.

В: Etudes balkaniques. - ISSN 0324-1645. - Год. 47, бр. 1 (2011), с. 200-203.
9
COBISS.BG-ID 1238794468