ЗА ИЗДАНИЕТОВ ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ СПИСАНИЯ И СБОРНИЦИ (Сер. 5) се регистрират статии (оригинални и преводни), документални материали, художествени произведения и рецензии, поместени в продължаващите издания, които излизат в Република България. Посочените видове документи, издадени в Република България на български и чужди езици постъпват в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” по силата на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения.

В ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ СПИСАНИЯ И СБОРНИЦИ се разработват списания, периодични сборници (годишници, известия, научни трудове и др.) и непериодични сборници (юбилейни, тематични и др.).

Не се разработват рекламни и илюстровани списания, списания за деца, служебни издания, рефератни сборници и др.

Материалите от периодичните и непериодични сборници, научните списания, литературните и изкуствоведсите списания се регистрират изчерпателно, а от научно-популярните и методическите списания се подбират само статии с културно-историческа и документална стойност.

Подборът се извършва на основата на специално изработена инструкция.

ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ СПИСАНИЯ И СБОРНИЦИ (Сер. 5) се публикува в електронен формат един път месечно.

Библиографските описания в ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ СПИСАНИЯ И СБОРНИЦИ са подредени по съдържание, според отделите на Таблици на десетичната класификация (1985-1992), а в рамките на отделите азбучно. Използват се съкращения на думите съгласно БДС 9736-82, БДС 15714-83, БДС 15715-83 и на наименованията на продължаващите издания, съгласно БДС 11452-86.

В отдел Р е ц е н з и и се регистрират рецензии и отзиви, включително и от вестници. Библиографските описания са подредени систематично, а вътре в отделите по имената на автора на рецензията.

ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ СПИСАНИЯ И СБОРНИЦИ (Сер. 5) съдържа следните показалци:
   •Показалец на личните имена на лица и колективни органи (кирилица и латиница)
   •Предметен показалец на лица и колективни органи
   •Географски показалец


Търсенето се извършва чрез системата от показалци. След маркиране на поредния номер на избрания от показалеца елемент имате възможност да видите библиографското описание в изданието. Пълното библиографско описание в каталога на Националната библиотека е достъпно чрез връзката COBISS.BG-ID.