УДК

 

001 НАУКА. НАУКОЗНАНИЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УМСТВЕНИЯ ТРУД Сс 1
008 ЦИВИЛИЗАЦИЯ. КУЛТУРА. ПРОГРЕС. ФУТУРОЛОГИЯ Сс 36
06 ОРГАНИЗАЦИЯ. СЪЮЗИ. НАУЧНИ ИНСТИТУЦИИ. МУЗЕИ. ИЗЛОЖБИ Сс 2, Сс 3, Сс 4
07 ВЕСТНИЦИ. ЖУРНАЛИСТИКА Сс 5, Сс 276
09 РЪКОПИСИ. РЕДКИ И ОСОБЕНИ ИЗДАНИЯ Сс 6

1 ФИЛОСОФИЯ Рс 1, Рс 2, Рс 3, Рс 4
101(091) ОБЩА ИСТОРИЯ НА ФИЛОСОФИЯТА Сс 7, Сс 8, Сс 9, Сс 10, Сс 11, Сс 12, Сс 311
101 ОБЩИ РАБОТИ. ФИЛОСОФСКИ НАУКИ В ЦЯЛОСТ Сс 13, Сс 14, Сс 15, Сс 16, Сс 17, Сс 54
14 ФИЛОСОФСКИ СИСТЕМИ И НАПРАВЛЕНИЯ Сс 18, Сс 19
159.9 ПСИХОЛОГИЯ Сс 20, Сс 21
16 ЛОГИКА. ТЕОРИЯ НА ПОЗНАНИЕТО. ЕПИСТЕМОЛОГИЯ. ЛОГИЧЕСКА МЕТОДОЛОГИЯ Сс 22, Сс 23, Сс 24, Сс 25, Сс 26, Сс 27, Сс 28
17 ЕТИКА. УЧЕНИЕ ЗА МОРАЛА Сс 29, Сс 30, Сс 31, Сс 32, Сс 33, Сс 34, Сс 35, Сс 50
18 ЕСТЕТИКА Сс 36, Сс 37

23/28 ХРИСТИЯНСКА РЕЛИГИЯ Сс 38, Сс 39, Сс 40

3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ Рс 5, Рс 6, Рс 7
308 СОЦИОГРАФИЯ. СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ Сс 41
312 СТАТИСТИКА НА НАСЕЛЕНИЕТО. ДЕМОГРАФСКА СТАТИСТИКА Сс 42
314 ДЕМОГРАФИЯ. ИЗУЧАВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО Сс 43, Сс 44, Сс 45
316 СОЦИОЛОГИЯ. СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ Сс 21, Сс 30, Сс 46, Сс 47, Сс 48, Сс 49, Сс 50, Сс 51, Сс 52, Сс 53, Сс 54, Сс 55, Сс 79, Сс 136
32 ПОЛИТИКА Сс 56
321 ФОРМИ НА ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ. ДЪРЖАВИТЕ КАТО ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ Сс 57
323 ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА Сс 58, Сс 59, Сс 60, Сс 61, Сс 62, Сс 63, Сс 64
327 МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ДИПЛОМАЦИЯ Сс 57, Сс 65, Сс 66, Сс 67, Сс 68, Сс 69, Сс 70
328 ПАРЛАМЕНТИ. ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОРГАНИ. ПРАВИТЕЛСТВА Сс 71, Сс 72, Сс 73
329 ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ Сс 74
33 ИКОНОМИКА. ИКОНОМИЧЕСКИ НАУКИ Сс 75
330.1 ИКОНОМИЧЕСКА НАУКА. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ. СТОЙНОСТ. КАПИТАЛ. ФОНДОВЕ Сс 76, Сс 77, Сс 78, Сс 79, Сс 80, Сс 81
330.3 ДИНАМИКА И РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКАТА Сс 82, Сс 83, Сс 84, Сс 85
330.5 НАЦИОНАЛНО БОГАТСТВО. СЪВКУПЕН ОБЩЕСТВЕН ПРОДУКТ. БРУТЕН НАЦИОНАЛЕН ПРОДУКТ. БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ. НАЦИОНАЛЕН ДОХОД. БАЛАНС НА СТОПАНСТВОТО.НАЦИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ Сс 86
330.8 ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕОРИИ. ИКОНОМИЧЕСКИ УЧЕНИЯ И ШКОЛИ Сс 87, Сс 88
331.4 РАБОТНА ОБСТАНОВКА. РАБОТНА СРЕДА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТНО МЯСТО. ОХРАНА НА ТРУДА. ХИГИЕНА НА ТРУДА. ТРУДОВИ ЗЛОПОЛУКИ Сс 89
331.5 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТРУДОВИТЕ РЕСУРСИ. ЗАЕТОСТ. ПАЗАР НА ТРУДА Сс 90, Сс 91
332 РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА. ТЕРИТОРИАЛНА ИКОНОМИКА. ПОЗЕМЛЕНА ИКОНОМИКА. ЗЕМЯ. ПОЗЕМЛЕНА СОБСТВЕНОСТ. НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО Сс 92, Сс 93, Сс 94, Сс 181
334 ОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ И СПОРАЗУМЕНИЯ НА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ. КООПЕРАТИВНО ДЕЛО, КООПЕРАЦИЯ Сс 95, Сс 96, Сс 97
336 ФИНАНСИ. МИТНИЧЕСКО ДЕЛО. БАНКОВО ДЕЛО. ПАРИ Сс 98, Сс 99, Сс 100, Сс 101, Сс 102, Сс 103
338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ Сс 69, Сс 104, Сс 105, Сс 106, Сс 107, Сс 108, Сс 109, Сс 110, Сс 111
339.1 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ТЪРГОВИЯТА. ПАЗАР Сс 112, Сс 113, Сс 114, Сс 115, Сс 228
339.3 ВЪТРЕШНА ТЪРГОВИЯ Сс 116
339.5 ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ. МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ. ВЪНШНО-ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА. МИТА Сс 117
339.9 МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. ВЪНШНОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА. СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Сс 118, Сс 119
34 ПРАВО. НАУКА ЗА ДЪРЖАВАТА И ПРАВОТО Сс 120, Сс 121, Сс 319
340 ПРАВО, ОБЩИ ВЪПРОСИ. УВОД В ПРАВОТО. МЕТОДИ И ПОМОЩНИ НАУКИ В ПРАВОТО Сс 122
341 МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО Сс 108, Сс 123, Сс 124, Сс 125, Сс 126, Сс 127, Сс 128, Сс 129, Сс 155
342 ДЪРЖАВНО ПРАВО. КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО Сс 70, Сс 130, Сс 131, Сс 132, Сс 133, Сс 134, Сс 135, Сс 136, Сс 137
343 НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО. НАКАЗАТЕЛЕН ПРОЦЕС. УЧЕНИЕ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО. КРИМИНОЛОГИЯ Сс 133, Сс 138, Сс 139, Сс 140, Сс 141, Сс 142, Сс 143, Сс 144
347 ГРАЖДАНСКО ПРАВО Сс 111, Сс 145, Сс 146, Сс 147, Сс 148, Сс 149, Сс 150, Сс 151, Сс 152, Сс 153, Сс 154, Сс 155, Сс 156, Сс 157, Сс 158, Сс 159, Сс 160, Сс 161, Сс 162, Сс 163, Сс 164, Сс 165, Сс 166, Сс 167, Сс 168, Сс 169
348 ЦЪРКОВНО ПРАВО. КАНОНИЧЕСКО ПРАВО. РЕЛИГИОЗНО ПРАВО Сс 170
349 СПЕЦИАЛНИ ОТРАСЛИ НА ПРАВОТО. ОТРАСЛИ НА ПРАВОТО СЪС СМЕСЕН ХАРАКТЕР Сс 171, Сс 172
351 ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО УПРАВЛЕНИЕ Сс 127, Сс 173, Сс 174, Сс 175, Сс 176, Сс 177, Сс 178, Сс 179, Сс 180
352/353 МЕСТНИ ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ Сс 181, Сс 182, Сс 183, Сс 184, Сс 185, Сс 186
355/359 ВОЕННО ДЕЛО. ВОЕННИ НАУКИ. НАРОДНА ОТБРАНА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ Сс 187, Сс 188, Сс 189, Сс 190, Сс 191, Сс 192, Сс 193
36 СОЦИАЛНИ ГРИЖИ. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДЕЛО Сс 194
37 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОСВЕТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ Сс 195, Сс 196
371 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО. УЧИЛИЩНО ДЕЛО Сс 197, Сс 198, Сс 199
373 ВИДОВЕ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА Сс 200
376 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНИ ГРУПИ И ЛИЦА Сс 201
378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ Сс 202, Сс 203, Сс 204, Сс 205, Сс 206, Сс 207, Сс 208
39 ЕТНОЛОГИЯ. ЕТНОГРАФИЯ. НРАВИ. ОБИЧАИ. БИТ. ФОЛКЛОРИСТИКА Сс 44, Сс 209, Сс 210, Сс 211, Сс 212, Сс 268, Сс 312

504 НАУКИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА Сс 213, Сс 214, Сс 215
519.8 ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОПЕРАЦИИТЕ. ТЕОРИЯ НА ИГРИТЕ. МАТЕМАТИЧЕСКО ПРОГРАМИРАНЕ. ТЕОРИЯ НА ИКОНОМИКОМАТЕМАТИЧЕСКИТЕ МОДЕЛИ Сс 216, Сс 217
551.5 МЕТЕОРОЛОГИЯ. КЛИМАТОЛОГИЯ Сс 218
57 БИОЛОГИЧНИ НАУКИ Сс 219

6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО Рс 8
621.9 ОБРАБОТКА ЧРЕЗ РЯЗАНЕ (СЪС И БЕЗ СНЕМАНЕ НА СТРУЖКИ). РАЗДРОБЯВАНЕ И МЕЛЕНЕ. ОБРАБОТКА НА ЛИСТОВ МАТЕРИАЛ. ИЗРАБОТВАНЕ НА РЕЗБИ. ТЕХНОЛОГИЯ, МАШИНИ И ИНСТРУМЕНТИ Сс 220
634 ГРАДИНАРСТВО. ОВОЩАРСТВО Сс 221
65 УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА, ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА. ПОЛИГРАФИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ И ИЗДАТЕЛСКО ДЕЛО Сс 97, Сс 222
651 КАНЦЕЛАРСКА РАБОТА. ДЕЛОВОДСТВО. ОРГТЕХНИКА Сс 223
657 СЧЕТОВОДСТВО Сс 224, Сс 225, Сс 226
658 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОМИШЛЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО (ПРЕДПРИЯТИЯТА) И НА ТЪРГОВИЯТА Сс 90, Сс 227, Сс 228, Сс 229, Сс 230, Сс 231, Сс 232, Сс 233, Сс 234, Сс 238
659 РЕКЛАМНО ДЕЛО. ПРОМИШЛЕНА И ТЪРГОВСКА ИНФОРМАЦИЯ Сс 235
664 ХРАНИТЕЛНА И КОНСЕРВНА ПРОМИШЛЕНОСТ Сс 236
681 ФИНА МЕХАНИКА. АВТОМАТИКА. ТЕХНИЧЕСКА КИБЕРНЕТИКА Сс 237
69 СТРОИТЕЛСТВО. СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ. СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ Сс 238

7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ Рс 9, Рс 10
72 АРХИТЕКТУРА Сс 112, Сс 239, Сс 240, Сс 241, Сс 242, Сс 243, Сс 244, Сс 245, Сс 246
75 ЖИВОПИС Сс 247, Сс 248

8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА Рс 11
80 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ Рс 12, Рс 13, Рс 14, Сс 249, Сс 251, Сс 258
801 ОБЩО ЕЗИКОЗНАНИЕ И ФИЛОЛОГИЯ Сс 250, Сс 251, Сс 252
802.0 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК Сс 253, Сс 265
808.1 СЛАВЯНСКИ ЕЗИЦИ Сс 254
808.101 ЦЪРКОВНОСЛАВЯНСКИ ЕЗИК. СТАРОБЪЛГАРСКИ ЕЗИК Сс 6, Сс 255, Сс 256, Сс 257
808.4 ПОЛСКИ ЕЗИК Сс 258
808.54 СЛОВАШКИ ЕЗИК Сс 253
808.67 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК Сс 259, Сс 260, Сс 261, Сс 262, Сс 263, Сс 264, Сс 265, Сс 266
809.1 ИНДОЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИЦИ Сс 267
82.0 ТЕОРИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА. ЛИТЕРАТУРНА ТЕХНИКА Сс 268
82 ЛИТЕРАТУРА Рс 15, Рс 16, Рс 17, Рс 18, Рс 19, Рс 20, Рс 21, Сс 269
830(436) АВСТРИЙСКА ЛИТЕРАТУРА Сс 270, Сс 271
839.7 ШВЕДСКА ЛИТЕРАТУРА Сс 272
877.4 НОВОГРЪЦКА ЛИТЕРАТУРА Сс 273
882 РУСКА ЛИТЕРАТУРА Сс 274, Сс 280
886.7 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА Сс 267, Сс 275, Сс 276, Сс 277, Сс 278, Сс 279, Сс 280, Сс 281, Сс 282, Сс 283, Сс 284, Сс 285, Сс 286, Сс 287, Сс 288, Сс 289, Сс 290, Сс 291, Сс 292, Сс 293
886.7-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ Сс 294, Сс 295, Сс 296
886.7-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА Сс 297, Сс 298
895.6 ЯПОНСКА ЛИТЕРАТУРА Сс 47

9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ Рс 22, Рс 23, Рс 24, Рс 25, Рс 26, Рс 27, Рс 28, Рс 29, Рс 30, Рс 31, Рс 32
903 ПРЕДИСТОРИЯ Сс 299
904 ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА НА ИСТОРИЧЕСКИТЕ ПЕРИОДИ. АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПАМЕТНИЦИ. СТАРИНИ Сс 300, Сс 301, Сс 302, Сс 303, Сс 304, Сс 305
908 КРАЕЗНАНИЕ Сс 306, Сс 307, Сс 308, Сс 309
92 БИОГРАФИИ Сс 13, Сс 16, Сс 75, Сс 248, Сс 262, Сс 268, Сс 284, Сс 292, Сс 308, Сс 320
930 ИСТОРИЧЕСКА НАУКА. ПОМОЩНИ ИСТОРИЧЕСКИ НАУКИ Сс 12, Сс 310, Сс 311, Сс 312
931 СТАРА И АНТИЧНА ИСТОРИЯ Сс 313
940 ИСТОРИЯ НА ЕВРОПА Сс 117, Сс 314
941/949 ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ Сс 315, Сс 316, Сс 317, Сс 318
949.72.03 ПЕРИОД НА ФЕОДАЛИЗМА В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ (VII В. - I ПОЛ. НА ХVIII В.) Сс 314, Сс 319
949.72.04 ПЕРИОД НА КРИЗАТА НА ФЕОДАЛИЗМА И ЗАРАЖДАНЕ НА КАПИТАЛИСТИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ. ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД (II ПОЛ. на ХVIII В.-1878Г.) Сс 320, Сс 321
950 ИСТОРИЯ НА АЗИЯ Сс 315, Сс 322