Серия 5
ЛЕТОПИС НА СТАТИИ ОТ БЪЛГАРСКИ СПИСАНИЯ И СБОРНИЦИ


Месечен бюлетин

Год. 60, 2011, бр. 8СТАТИИ ОТ СПИСАНИЯ И СБОРНИЦИ


0 ОБЩ ОТДЕЛ

001 НАУКА. НАУКОЗНАНИЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УМСТВЕНИЯ ТРУД

Сс 1
МЕРДЖАНОВА, Яна Динкова, 1963-
        Метанаучно самоопределяне - равнища на научно самосъзнание в научното изследване / Яна Рашева-Мерджанова>. - Рез. на англ. ез.

В: Педагогика. - ISSN 0861-3982. - Год. 21, бр. 1 (2011), с. 63-72.
001.89
COBISS.BG-ID 1238501092


008 ЦИВИЛИЗАЦИЯ. КУЛТУРА. ПРОГРЕС. ФУТУРОЛОГИЯ

АНГЕЛОВ, Валентин Ангелов, 1930-
        Естетика и културология : за необходимостта от културологичен подход в модерната естетика Вж Сс 36


06 ОРГАНИЗАЦИЯ. СЪЮЗИ. НАУЧНИ ИНСТИТУЦИИ. МУЗЕИ. ИЗЛОЖБИ

Сс 2
АВРЕЙСКИ, Никола Иванов, 1948-
        Неправителствените организации в България в условията на тоталитарната държава и на транзитното общество / Никола Аврейски>. - Продълж. на студията "Българските неправителствени организации - възникване и установяване на традициите", Юридически сборник 14 (2005). - Рез. на рус. и англ. ез. - С библиогр.

В: Юридически сборник. - ISSN 1311-3771. - Т. 15 (2006/2007), с. 88-128.
061.2(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1238461924

Сс 3
        ВЛАСТТА срещу науката : изказвания на академици и член-кореспонденти на БАН по време на среща с министъра на образованието, науката и младежта Сергей Игнатов на 10 януари 2011 г. / публикацията подготви Велиана Христова>. - Съдържа: Декларация на академиците и член-кореспондентите на Българската академия на науките относно проекта за изменение и допълнение на Закона за БАН. Структура, която осигурява 60% от научните изследвания, трябва да бъде съхранена, а не разтурена / Никола Съботинов. Нужна е и мъдрост / Благовест Сендов. Ние преживяваме трагедия / Иван Юхновски. Докато у нас се неглижира БАН, все повече млади хора ще търсят реализация в чужбина / Петър Атанасов. Не е редно да оставим само в приоритета на църквата духовността на една страна / Аксиния Джурова. Законът е насочен срещу академичната наука / Чудомир Големинов. Съзидание не е възможно в условия на конфронтация / Петър Кралчевски. БАН не бива да се разгромява / Йовчо Топалов. Спрете позорния проектозакон за БАН / Иван Ангелов

В: Ново време. - ISSN 0323-9055. - Год. 86, бр. 1 (2011), с. 5-31.
061.12(497.2)(042)
COBISS.BG-ID 1238434020

Сс 4
НАЗЪРСКА, Жоржета Димитрова
        Участие на българските жени учени в научни мрежи (1919-1944) / Жоржета Назърска

В: История. - ISSN 0861-3710. - Год. 19, бр. 2 (2011), с. 24-33.
061.22-055.2(497.2)"1919/1944"
COBISS.BG-ID 1238458596


07 ВЕСТНИЦИ. ЖУРНАЛИСТИКА
Вж и 05

Сс 5
ВАСИЛЕВ, Йордан Асенов, 1935-
        Свободата на словото и печата в Третото българско царство / Йордан Василев

В: История. - ISSN 0861-3710. - Год. 19, бр. 1 (2011), с. 47-62.
070.13(497.2)"1878/1945"
COBISS.BG-ID 1238449892

ВАЧЕВА, Албена Кирилова, 1962-
        Словото в дневника и публичното говорене. Април ʼ56 Вж Сс 276


09 РЪКОПИСИ. РЕДКИ И ОСОБЕНИ ИЗДАНИЯ

Сс 6
КАЛОЯНОВ, Анчо, 1943-
        Кога е преписан Архивският номоканон (ЦИАИ 1160)? / Анчо Калоянов>. - Рез. на рус. ез.

В: Проглас. - ISSN 0861-7902. - Год. 20, бр. 1 (2011), с. 5-21.
091(497.2)
808.101
COBISS.BG-ID 1238609636


1 ФИЛОСОФИЯ

101(091) ОБЩА ИСТОРИЯ НА ФИЛОСОФИЯТА

Сс 7
ВЪРБАНОВ, Иван Александров
        Хезиод - първият "икономист"? / Иван Върбанов>. - Рез. на англ. ез.

В: Философски алтернативи. - ISSN 0861-7899. - Год. 19, бр. 6 (2010), с. 134-142.
101(091)(38)
COBISS.BG-ID 1238603236

Сс 8
ИЛИЕВ, Атанас Атанасов, 1893-1985
        Историята на философията като философско мислене ; Има ли философска мисъл у нас? / Атанас Илиев>. - Статите са препечатани от сп. Българска мисъл, кн. 1 (1939) и от сп. Литературен глас, N 513 (1941). - Рез. на англ. ез.

В: Философски алтернативи. - ISSN 0861-7899. - Год. 19, бр. 6 (2010), с. 124-133.
101(091)(042.3)
COBISS.BG-ID 1238601700

Сс 9
РАДЕНКОВ, Владимир, 1972-
        Езикът като саморазкриване на Бога пред Бога: една мисловна фигура у ранния Бенямин / Владимир Раденков>. - Рез. на англ. ез.

В: Философски алтернативи. - ISSN 0861-7899. - Год. 19, бр. 5 (2010), с. 134-148.
101(091)(430)
COBISS.BG-ID 1238496484

Сс 10
        [ТЕОРЕТИЧНА конференция "Епизоди и обрати в историческото развитие на философската мисъл в България (посветена на 50-годишнината от създаване на секция История на философията и 80-годишнината от рождението на проф. Михаил Бъчваров)", София, 11 декември 2009 г.]>. - Рез. на англ. ез. - Съдържа: Около двата юбилея и отвъд тях / Латьо Латев. Перспективи и недоразумения в дискусията за периодизацията на българската философска мисъл от 60-те години на XX век / Ясен Захариев. Картография на българското философско наследство, или как българската философска общност "чете" историята си (1989-2009) / Камелия Жабилова. Понятието философска култура - ценно методологическо наследство / Добрин Тодоров. Философската рецепция. Теоретични аспекти / Татяна Батулева

В: Философски алтернативи. - ISSN 0861-7899. - Год. 19, бр. 6 (2010), с. 35-64.
101(091)(497.2)
COBISS.BG-ID 1238572516

        ФИЛОСОФИЯ на историята : записки по лекциите на проф. Димитър Михалчев Вж Сс 311

Сс 11
ЦАЦОВ, Димитър, 1950-
        Конфликт на интерпретации - български контекст / Димитър Цацов>. - Рез. на англ. ез.

В: Философски алтернативи. - ISSN 0861-7899. - Год. 19, бр. 6 (2010), с. 79-86.
Противоположни интерпретации за научното творчество на Тодор Павлов, дадени от Димитър Михалчев и Николай Ирибаджаков
101(091)(497.2)
COBISS.BG-ID 1238575076

Сс 12
ШПЕТ, Густав, 1879-1937
        Философия и история / Густав Шпет ; прев. от рус. Нина Димитрова>. - Прев. от сп. Вопросы философии и психологии, кн. 134 (1908). - Рез. на англ. ез.

В: Философски алтернативи. - ISSN 0861-7899. - Год. 19, бр. 5 (2010), с. 5-11.
Всъпителна реч преди защитата на дисертацията му "Историята като проблем на логиката" на 9 май 1916 г. в Московския университет
101(091)(470)
930.1
COBISS.BG-ID 1238478308


101 ОБЩИ РАБОТИ. ФИЛОСОФСКИ НАУКИ В ЦЯЛОСТ

Сс 13
БОГОМИЛОВА, Нонка, 1952-
        Памет за Иван Слаников / Нонка Богомилова

В: Философски алтернативи. - ISSN 0861-7899. - Год. 19, бр. 5 (2010), с. 181-182.
По повод смъртта на философа
101(497.2)(092)
92 Слаников, И.
COBISS.BG-ID 1238505188

Сс 14
ГЕОРГИЕВА, Майя Георгиева
        Философията - дискурсивност и достойнство / Майя Георгиева>. - Рез. на англ. ез.

В: Философски алтернативи. - ISSN 0861-7899. - Год. 19, бр. 4 (2010), с. 5-13.
Езикът на философията
101.1
COBISS.BG-ID 1238405092

Сс 15
ДИМИТРОВА, Нина Иванова, 1954-
        Жените в българската философска култура - първата половина на XX век / Нина Димитрова> . - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Философски алтернативи. - ISSN 0861-7899. - Год. 19, бр. 6 (2010), с. 65-79.
101.9-055.2(497.2)"1900/1950"
COBISS.BG-ID 1238574564

Сс 16
        ДОБРИН Спасов (1926-2010) : in memoriam>. - Съдържа: Слово в памет на чл.-кор. Добрин Спасов / Николай Василев. Отиде си един от духовните лидери на нацията / Александър Лилов

В: Философски алтернативи. - ISSN 0861-7899. - Год. 19, бр. 5 (2010), с. 179-181.
101(497.2)(092)
92 Спасов, Д.
COBISS.BG-ID 1238503908

СЕРАФИМОВА, Силвия Валентинова
        От електрическата крушка до глобалното село - между имагологиите и медиалогията. Практическата философия на Еса Сааринен Вж Сс 54

Сс 17
ЦАЦОВ, Димитър, 1950-
        Трудният път на философската антропология : по повод публикуването на десет тома от проф. Панчо Русев "Избрани философски произведения" - С., 2009, ИК Артграф / Димитър Цацов

В: Философски алтернативи. - ISSN 0861-7899. - Год. 19, бр. 4 (2010), с. 208-212.
101
COBISS.BG-ID 1238469604


14 ФИЛОСОФСКИ СИСТЕМИ И НАПРАВЛЕНИЯ

Сс 18
КУЛОВ, Венцеслав Георгиев, 1950-
        Едно негативно мнение за диалектическия материализъм / Венцеслав Кулов>. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Философски алтернативи. - ISSN 0861-7899. - Год. 19, бр. 6 (2010), с. 86-102.
Несъстоятелност на тезите на "диалектическия материализъм"
141.12:162.6
COBISS.BG-ID 1238575588

Сс 19
ТУРЛАКОВ, Николай Иванов
        Абсурд и автентичност / Николай Турлаков>. - Рез. на англ. ез.

В: Философски алтернативи. - ISSN 0861-7899. - Год. 19, бр. 6 (2010), с. 157-170.
Философията на абсурда на Албер Камю
141.32
COBISS.BG-ID 1238604004


159.9 ПСИХОЛОГИЯ
Вж и 316.6; 37.015.3

Сс 20
ИВАНОВ, Стойко Ванчев, 1957-
        Резултати от провеждането на социалнопсихологически тренинг на студенти / Стойко Иванов>. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Педагогика. - ISSN 0861-3982. - Год. 21, бр. 1 (2011), с. 97-127.
159.98-057.875
COBISS.BG-ID 1238504932

Сс 21
ТОДОРОВА, Антоанета Пламенова
        Народопсихологията на българите / Антоанета Пламенова Тодорова

В: Пламък. - ISSN 0032-0528. - Год. 64, бр. 3 (2011), с. 148-155.
159.922.4(=867)
316.61(=867)
COBISS.BG-ID 1238387684


16 ЛОГИКА. ТЕОРИЯ НА ПОЗНАНИЕТО. ЕПИСТЕМОЛОГИЯ. ЛОГИЧЕСКА МЕТОДОЛОГИЯ
Вж и 510

Сс 22
АНГЕЛОВА, Доротея Веселинова, 1975-
        Някои логически подходи към сорит парадоксите / Доротея Ангелова>. - Рез. на англ. ез.

В: Философски алтернативи. - ISSN 0861-7899. - Год. 19, бр. 4 (2010), с. 168-175.
16
COBISS.BG-ID 1238466532

Сс 23
ГЕРОВ, Иван
        Залезът на фронезис / Иван Геров>. - Рез. на англ. ез.

В: Философски алтернативи. - ISSN 0861-7899. - Год. 19, бр. 4 (2010), с. 21-29.
Субект-обектното отнасяне на човека към света от античността до днес
165.1
COBISS.BG-ID 1238428132

Сс 24
КАСАБОВА, Анита
        Химери и realia: Болцано и/или Майнонг за представите без предмет / Анита Касабова>. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Философски алтернативи. - ISSN 0861-7899. - Год. 19, бр. 4 (2010), с. 151-168.
16
COBISS.BG-ID 1238464228

Сс 25
ЛАЗАРОВ, Ивайло Илиев, 1966-
        Феноменологичните конституенти на другостта и тяхната парадоксалност : от аперцепция към интерсубективност / Ивайло Лазаров>. - Рез. на бълг. и англ. ез. - С библиогр.

В: Годишник - Варненски свободен университет. - ISSN 1310-800X. - Т. 14 (2008), с. 329-354.
165.62
COBISS.BG-ID 1238424548

Сс 26
ПЕНЧЕВ, Васил Динев, 1958-
        Неразрешимостта на т.нар. първа теорема на Гьодел за непълнотата. Гьоделова и Хилбертова математика / Васил Пенчев>. - Рез. на англ. ез.

В: Философски алтернативи. - ISSN 0861-7899. - Год. 19, бр. 5 (2010), с. 104-119.
Философска интерпретация
165
COBISS.BG-ID 1238495460

Сс 27
ПЕТРОВ, Веселин Петров, 1955-
        Философски изследвания и обобщения на приложните онтологии / Веселин Петров>. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Философски алтернативи. - ISSN 0861-7899. - Год. 19, бр. 5 (2010), с. 90-103.
Изследването е част от работата по проект "Динамични онтологии в многоагентни информационни и управляващи системи"
165
COBISS.BG-ID 1238494948

Сс 28
ЯНЕВА, Жана
        Учебниците по логика на Василий Николаевич Карпов (1798-1867) и на Васил Хаджистоянов Берон (1824-1909) / Жана Янева>. - Рез. на англ. ез.

В: Философски алтернативи. - ISSN 0861-7899. - Год. 19, бр. 4 (2010), с. 176-203.
16:37(091)
COBISS.BG-ID 1238467556


17 ЕТИКА. УЧЕНИЕ ЗА МОРАЛА
Вж и 37.034; 24

Сс 29
АСЕНОВА, Ася Атанасова
        Устната история като метод в биоетиката / Ася Асенова>. - Рез. на англ. ез.

В: Философски алтернативи. - ISSN 0861-7899. - Год. 19, бр. 4 (2010), с. 52-64.
172
COBISS.BG-ID 1238431716

Сс 30
БАЙЧИНСКА, Красимира Костадинова
        Изменят ли се ценностните доминанти на съвременната българска култура? / Красимира Байчинска>. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Философски алтернативи. - ISSN 0861-7899. - Год. 19, бр. 4 (2010), с. 65-80.
17.022(497.2)
316.72(497.2)
COBISS.BG-ID 1238438116

Сс 31
ДРАМАЛИЕВА, Валентина Ангелова, 1959-
        Различната японска бизнес етика и нейните корени / Валентина Драмалиева>. - Рез. на англ. ез.

В: Философски алтернативи. - ISSN 0861-7899. - Год. 19, бр. 4 (2010), с. 81-94.
174.4(520)
COBISS.BG-ID 1238442212

Сс 32
КОЛЕВА, Бисера Николаева, 1961-
        Сократовият метод на етическо познание: между теорията и живия диалог / Бисера Колева>. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Философски алтернативи. - ISSN 0861-7899. - Год. 19, бр. 6 (2010), с. 143-156.
17.03
COBISS.BG-ID 1238603492

МИКОВ, Иван
        Системата на консумизма: морал и граници Вж Сс 50

Сс 33
ПЕТРОВА, Елена Цветкова, 1948-
        Европейските ценности и нашите ценности / Емилия Петрова>. - Рез. на англ. ез.

В: Философски алтернативи. - ISSN 0861-7899. - Год. 19, бр. 5 (2010), с. 149-159.
17.02(4-6:497.2)
COBISS.BG-ID 1238496740

Сс 34
СОТИРОВА, Даниела Василева, 1955-
        Прагматизиране на етическите понятия / Даниела Сотирова>. - Рез. на англ. ез.

В: Философски алтернативи. - ISSN 0861-7899. - Год. 19, бр. 4 (2010), с. 30-38.
17.01
COBISS.BG-ID 1238428900

Сс 35
ХРИСТОВА, Станка, 1949-
        Процесуален модел на вземане на (био)етични решения / Станка Христова>. - Рез. на англ. ез.

В: Философски алтернативи. - ISSN 0861-7899. - Год. 19, бр. 4 (2010), с. 39-51.
172
COBISS.BG-ID 1238430948


18 ЕСТЕТИКА

Сс 36
АНГЕЛОВ, Валентин Ангелов, 1930-
        Естетика и културология : за необходимостта от културологичен подход в модерната естетика / Валентин Ангелов

В: Философски алтернативи. - ISSN 0861-7899. - Год. 19, бр. 4 (2010), с. 133-138.
18
008.001
COBISS.BG-ID 1238456036

Сс 37
КОПРИНАРОВ, Лазар Георгиев
        "Романното" в ранната естетика на Хосе Ортега-и-Гасет / Лазар Копринаров>. - Рез. на англ. ез.

В: Философски алтернативи. - ISSN 0861-7899. - Год. 19, бр. 4 (2010), с. 138-150.
18
COBISS.BG-ID 1238457060


2 РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ

23/28 ХРИСТИЯНСКА РЕЛИГИЯ

Сс 38
ДАНЧЕВА-Василева, Анка Янкова
        Павликяните в Северна Тракия през Средновековието / Ани Данчева-Василева>. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Историческо бъдеще. - ISSN 1311-0144. - Бр. 1-2 (2003), с. 172-194.
272/273(495)
COBISS.BG-ID 1238491364

Сс 39
ДИМИТРОВА, Нина Иванова, 1954-
        Социалното учение на православието / Нина Димитрова

В: Философски алтернативи. - ISSN 0861-7899. - Год. 19, бр. 5 (2010), с. 183-186.
По повод кн.: Могућности и домети социjалног учења православља и православне цркве, Београд и др., Konrad Adenauer Stiftung et al., 2010
281.9
COBISS.BG-ID 1238524644

Сс 40
КОЧЕВ, Николай Цвятков
        Богомилството - наследник и носител на идеите на гностикодуализма / Николай Цв. Кочев> . - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Историческо бъдеще. - ISSN 1311-0144. - Бр. 1-2 (2003), с. 46-70.
272/273
COBISS.BG-ID 1238484196


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

308 СОЦИОГРАФИЯ. СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ

Сс 41
АНГЕЛОВ, Евелин Ангелов
        Нашият свят / Евелин Ангелов Ангелов>. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Научен алманах на Варненски свободен университет Черноризец Храбър. - ISSN 1313-7247. - Т. 8 (2011), с. 232-244.
Коментар на социално-икономическото положение в България
308(497.2)
COBISS.BG-ID 1238557924


312 СТАТИСТИКА НА НАСЕЛЕНИЕТО. ДЕМОГРАФСКА СТАТИСТИКА
Вж и 314; 316; 323.3; 325; 614.149

Сс 42
КАЛОЯНОВ, Тодор, 1955-
        В търсене на решение на два основни проблема при изследване на раждаемостта / Тодор Калоянов>. - Рез. на бълг. и англ. ез. - С библиогр.

В: Икономически алтернативи. - ISSN 1312-5281. - Бр. 5 (2011), с. 56-78.
312.1
COBISS.BG-ID 1238566628


314 ДЕМОГРАФИЯ. ИЗУЧАВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО

Сс 43
ИВАНОВА, Светлана Любомирова, 1955-
        Град Варна от Късното средновековие до националната епоха - регионалната срещу националната история / Светлана Иванова>. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Историческо бъдеще. - ISSN 1311-0144. - Бр. 1-2 (2003), с. 195-229.
Количествени и структурни характеристики на етнокултурните общности в града през ХVІ-ХVІІІ век
314.14(497.211)"15/17"
COBISS.BG-ID 1238492388

Сс 44
ПАПУЧИЕВ, Николай
        Религиозни и политически трансформации на брачния модел при българите християни / Николай Папучиев

В: Balkanistic forum. - ISSN 1310-3970. - Год. 14, бр. 1-2-3 (2005), с. 225-237.
314.5(=867)"19"
392(=867)"19"
COBISS.BG-ID 1238604260

Сс 45
СЛАВОВ, Здравко Димитров
        Статистически модел за изследване на смъртността в демографията, животозастраховането и пенсионното осигуряване / Здравко Славов>. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Годишник - Варненски свободен университет. - ISSN 1310-800X. - Т. 14 (2008), с. 90-121.
314.4:519.22
COBISS.BG-ID 1238416100


316 СОЦИОЛОГИЯ. СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ
Вж и 159.9; 308; 314; 39

Сс 46
АНГЕЛОВА, Милена Иванова, 1974-
        "Караха с кмета, защото свещеникът искаше да му командва" : полета на напрежение в едно "образцово" село [Дивля] - 30-40 години на ХХ век / Милена Ангелова>. - С библиогр.

В: Balkanistic forum. - ISSN 1310-3970. - Год. 14, бр. 1-2-3 (2005), с. 86-103.
316.334.55(497.2-15)"19"
COBISS.BG-ID 1238581220

БАЙЧИНСКА, Красимира Костадинова
        Изменят ли се ценностните доминанти на съвременната българска култура? Вж Сс 30

Сс 47
БЕЙСЕНОВА, Гулжан Абдезовна
        Идентичност и онтология на жестокостта: М. Фуко и Х. Мураками / Гулжан Бейсенова ; прев. от рус. Нина Димитрова>. - Рез. на англ. ез.

В: Философски алтернативи. - ISSN 0861-7899. - Год. 19, бр. 5 (2010), с. 159-166.
316.647.3
895.6.09
COBISS.BG-ID 1238497764

Сс 48
ВАРЗОНОВЦЕВ, Дмитрий Степанович, 1948-
        Бельото в съветския стил на живот: практики за производство на социалните идентичности и различия : върху материали на постсъветските изследвания на съветския начин/стил на живот и собствени спомени на автора / Дмитрий Варзоновцев>. - Рез. на англ. ез.

В: Философски алтернативи. - ISSN 0861-7899. - Год. 19, бр. 4 (2010), с. 110-118.
316.728(47+57)
COBISS.BG-ID 1238450916

Сс 49
        ИЗСЛЕДВАНИЯ на управляемостта>. - Прев. от англ. - Рез. на англ. ез. - С библиогр. - Съдържа: Управление на икономическия и социалния живот / Питър Милър, Никлас Роуз ; прев. Ина Димитрова. Фуко, политика и провал: критичен анализ на изследванията на управляемостта / Томас Лемке ; прев. Росен Люцканов. Governing by triangulation: on meditation / Ulrich Bröckling. The "endangerer" - epistemology of a political figure / Susanne Krasmann


В: Философски алтернативи. - ISSN 0861-7899. - Год. 19, бр. 5 (2010), с. 12-64.
316.43
COBISS.BG-ID 1238487780

КАЦАРСКИ, Иван
        Икономикс и икономическа социология - спорът на дисциплините Вж Сс 79

Сс 50
МИКОВ, Иван
        Системата на консумизма: морал и граници / Иван Миков>. - Рез. на англ. ез.

В: Философски алтернативи. - ISSN 0861-7899. - Год. 19, бр. 4 (2010), с. 13-20.
Съвременното консуматорско общество
316.72
172
COBISS.BG-ID 1238406116

Сс 51
НЕКЛЕСА, Александър Иванович, 1949-
        Непознатата култура. На какъв език говори бъдещето? / Александър Неклеса ; прев. от рус. Нина Димитрова>. - Рез. на англ. ез.

В: Философски алтернативи. - ISSN 0861-7899. - Год. 19, бр. 6 (2010), с. 16-34.
Промени в съвременната културна среда
316.7
COBISS.BG-ID 1238557156

Сс 52
ПАШОВА, Анастасия Николаева
        Българите в района на Корча и Мала Преспа (Албания) - съвременна картина / Анастасия Пашова>. - С библиогр.

В: Balkanistic forum. - ISSN 1310-3970. - Год. 14, бр. 1-2-3 (2005), с. 113-130.
316.356.4(496=867)
COBISS.BG-ID 1238582756

Сс 53
САЗОНОВА, Лилия
        Европейската идентичност като проект и като властови дискурс / Лилия Сазонова>. - Рез. на англ. ез.

В: Философски алтернативи. - ISSN 0861-7899. - Год. 19, бр. 4 (2010), с. 94-110.
316.334.3(4)
COBISS.BG-ID 1238445028

Сс 54
СЕРАФИМОВА, Силвия Валентинова
        От електрическата крушка до глобалното село - между имагологиите и медиалогията. Практическата философия на Еса Сааринен / Силвия Серафимова>. - Рез. на англ. ез.

В: Философски алтернативи. - ISSN 0861-7899. - Год. 19, бр. 4 (2010), с. 118-132.
316.77
101(480)
COBISS.BG-ID 1238453732

СПИКАРД, Джеймс В.
        Религия, човешки права и глобална култура: 12 години по-късно Вж Сс 136

ТОДОРОВА, Антоанета Пламенова
        Народопсихологията на българите Вж Сс 21

Сс 55
ХРИСТОВ, Петър
        Феноменология на риска / Петър Христов>. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Годишник - Варненски свободен университет. - ISSN 1310-800X. - Т. 14 (2008), с. 299-315.
Основни характеристики на риска като обществено-икономическо явление
316.334.2
COBISS.BG-ID 1238423524


32 ПОЛИТИКА
Вж и 341; 342

Сс 56
ТОДОРОВА, Мария Николаева, 1949-
        Балканите между клишето и европейското бъдеще / Мария Тодорова ; прев. от англ. Нонка Богомилова>. - Рез. на англ. ез.

В: Философски алтернативи. - ISSN 0861-7899. - Год. 19, бр. 6 (2010), с. 5-16.
Ареалът "Югоизточна Европа" като връзка между Европа и Близкия Изток
32.01(497)
COBISS.BG-ID 1238551012


321 ФОРМИ НА ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ. ДЪРЖАВИТЕ КАТО ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ

Сс 57
ЧАВДАРОВА, Мария Георгиева, 1948-
        Политически системи и външна политика на балканските страни / Мария Чавдарова>. - Рез. на рус. и англ. ез. - С библиогр.

В: Юридически сборник. - ISSN 1311-3771. - Т. 15 (2006/2007), с. 129-164.
321.7(497)
327(497)
COBISS.BG-ID 1238462180


323 ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА
Вж и 329

Сс 58
КАЛФОВА, Милена Николова
        Босна и Херцеговина след Тито - краят на илюзията? / Милена Калфова>. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Историческо бъдеще. - ISSN 1311-0144. - Бр. 1-2 (2003), с. 105-151.
323(497.15:497.1)
COBISS.BG-ID 1238487268

Сс 59
        [КОНКУРС на НС на БСП за политическо есе : наградени творби]>. - Съдържа: Неправилно разбрахме членството в Европейския съюз / Петя Николова. Промени ли се България след приемането й в Европейския съюз / Радостин Деянов. Какви шансове дава на младите хора информационното общество / Елисавета Георгиева. Еднакво ли възприемат младите хора понятието "реализация" / Яна Цанева

В: Ново време. - ISSN 0323-9055. - Год. 86, бр. 1 (2011), с. 69-82.
323(497.2)
COBISS.BG-ID 1238443748

Сс 60
КЪДРИНОВА, Къдринка Величкова, 1958-
        Кубинската латиноамериканска революция / Къдринка Къдринова

В: Ново време. - ISSN 0323-9055. - Год. 86, бр. 1 (2011), с. 83-97.
Политическата ситуация в Куба след победата на революцията от 1959 г.
323.27(729.1)
COBISS.BG-ID 1238454756

Сс 61
МАРЧЕВА, Илияна Илиева, 1959-
        'Перестройката' в България в светлината на модернизацията / Илияна Марчева>. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Историческо бъдеще. - ISSN 1311-0144. - Бр. 1-2 (2003), с. 79-96.
323(497.2)"1985/1989"
COBISS.BG-ID 1238486244

Сс 62
СТАМОВА, Марияна Николова, 1974-
        Косовският възел: генезис, развитие и опити за решение / Марияна Стамова>. - С библиогр.

В: История. - ISSN 0861-3710. - Год. 19, бр. 2 (2011), с. 8-23.
323.17(497.115)
COBISS.BG-ID 1238457828

Сс 63
ХАДЖИЙСКИ, Георги
        Криволичещият път на циганите към Европа - между Сцила и Харибда / Георги Хаджийски>. - С библигр.

В: История. - ISSN 0861-3710. - Год. 19, бр. 1 (2011), с. 15-25.
323.1(=914.99)
COBISS.BG-ID 1238444004

Сс 64
KASER, Karl, 1954-
        Religionszugehörigkeit und Ethnizität der albanischen Bevölkerung im südöstlichen Europa: Verhandlungsspielräume und ihre Grenzen / Karl Kaser

В: Balkanistic forum. - ISSN 1310-3970. - Год. 14, бр. 1-2-3 (2005), с. 50-65.
323.1(497=919.83)
COBISS.BG-ID 1238575844


327 МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ДИПЛОМАЦИЯ
Вж и 341

Сс 65
ГРЪНЧАРОВА, Мила
        Присъединяването на Италия към Северноатлантическия пакт / Мила Грънчарова> . - Рез. на англ. ез.

В: Историческо бъдеще. - ISSN 1311-0144. - Бр. 1-2 (2003), с. 97-104.
327(45)
COBISS.BG-ID 1238487012

Сс 66
ДИНКОВ, Динко Георгиев, 1950-
        Преструктурирането на света - предизвикателства пред Европейския съюз и външната политика на България / Динко Динков>. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Икономически алтернативи. - ISSN 1312-5281. - Бр. 5 (2011), с. 17-34.
327(4-6+497.2)
COBISS.BG-ID 1238563556

Сс 67
КАЛИНОВ, Калин Спасов
        Асиметричен характер на терористичните организации / Калин Калинов>. - Рез. на англ. ез.

В: Научен aлманах на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър". - ISSN 1313-7263. - Кн. 13 (2010), с. 183-200.
327.88
COBISS.BG-ID 1238439908

Сс 68
КАМАЧО, Тересита Капоте
        Никога няма да се откажем от социализма! : Тересита Капоте Камачо, посланик на Република Куба в София / интервю на Къдринка Къдринова

В: Ново време. - ISSN 0323-9055. - Год. 86, бр. 1 (2011), с. 98-110.
327(497.2:729.1)(047.53)
COBISS.BG-ID 1238455780

Сс 69
СТОЯНОВА-Тонева, Йорданка
        Международни конфликти и икономически деструктивизъм / Йорданка Стоянова-Тонева>. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Годишник - Варненски свободен университет. - ISSN 1310-800X. - Т. 14 (2008), с. 33-55.
327.56
338.14
COBISS.BG-ID 1238415076

Сс 70
ХРИСИМОВА, Огняна Петрова, 1946-
        Хелзинкският процес в българската европейска и балканска политика / Огняна Хрисимова>. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Годишник - Варненски свободен университет. - ISSN 1310-800X. - Т. 14 (2008), с. 13-32.
Дейността на европейските институции за изграждане на система по закрила на правата на националните малцинства
327(497.2:4)
342.7(4)
COBISS.BG-ID 1238414564

ЧАВДАРОВА, Мария Георгиева, 1948-
        Политически системи и външна политика на балканските страни Вж Сс 57


328 ПАРЛАМЕНТИ. ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОРГАНИ. ПРАВИТЕЛСТВА
Вж и 342.53

Сс 71
КОРЕА, Рафаел, 1963-
        Рафаел Кореа: "Латинска Америка възвръща достойнството си" : интервю на Игнасио Рамоне с президента на Република Еквадор / прев. от исп. Венко Кънев

В: Ново време. - ISSN 0323-9055. - Год. 86, бр. 1 (2011), с. 11-140.
328(866)(047.53)
COBISS.BG-ID 1238457572

Сс 72
РАШКОВ, Рашко Христов, 1941-
        Политически партии и групи за натиск при представителната демокрация / Рашко Рашков>. - Рез. на рус. и англ. ез.

В: Юридически сборник. - ISSN 1311-3771. - Т. 15 (2006/2007), с. 77-87.
328.183/.184
COBISS.BG-ID 1238459108

Сс 73
ЧАВДАРОВА, Мария Георгиева, 1948-
        Политически и административен профил на държавното управление в Албания / Мария Чавдарова, Емилия Къндева>. - Рез. на рус. и англ. ез.

В: Юридически сборник. - ISSN 1311-3771. - Т. 15 (2006/2007), с. 165-187.
328(496.5)
COBISS.BG-ID 1238463204


329 ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ

Сс 74
ЕПЛЕР, Ерхард, 1926-
        Раждането на нова ера : за необходимостта от изграждане на социалдемокрация в Европа / Ерхард Еплер ; прев. [от нем.] Евгений Кандиларов

В: Ново време. - ISSN 0323-9055. - Год. 86, бр. 1 (2011), с. 49-68.
329.14(4)
COBISS.BG-ID 1238435044


33 ИКОНОМИКА. ИКОНОМИЧЕСКИ НАУКИ

Сс 75
        Чл.-кор. проф. д-р ик. н. Веселин НИКИФОРОВ (1927 - 2010) : in memoriam

В: Икономическа мисъл. - ISSN 0013-2993. - Год. 56, бр. 1 (2011), с. 128.
33(092)
92 Никифоров, В.
COBISS.BG-ID 1238545892


330.1 ИКОНОМИЧЕСКА НАУКА. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ. СТОЙНОСТ. КАПИТАЛ. ФОНДОВЕ

Сс 76
АТАНАСОВ, Бойко Иванов, 1940-
        Математика и икономика / Бойко Атанасов, Пламен Илиев>. - Рез. на рус., англ. и нем. ез. - С библиогр.

В: Годишник - Икономически университет - Варна. - ISSN 0861-6752. - Т. 81 (2010), с. 21-75.
330.105
COBISS.BG-ID 1238516708

Сс 77
БАЛДЖИ, Марина
        Современное видение природопользования как социально-экономического явления / Марина Балджи>. - Рез. на рус. и англ. ез.

В: Известия - Списание на Икономическия университет - Варна. - ISSN 1310-0343. - Бр. 1 (2010), с. 27-38.
330.15
COBISS.BG-ID 1238584548

Сс 78
КАМЕНОВ, Камен Цветанов, 1950-
        Поведенчески аспекти на неформалната икономика / Камен Каменов>. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Икономическа мисъл. - ISSN 0013-2993. - Год. 56, бр. 1 (2011), с. 3-23.
330.16
COBISS.BG-ID 1238499812

Сс 79
КАЦАРСКИ, Иван
        Икономикс и икономическа социология - спорът на дисциплините / Иван Кацарски>. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Икономически алтернативи. - ISSN 1312-5281. - Бр. 5 (2011), с. 123-133.
330.101
316.334.2
COBISS.BG-ID 1238568420

Сс 80
СТОЯНОВ, Велчо Георгиев, 1934-
        Относно философията на икономиката, нейните творческо-културни основи и перспективи / Велчо Стоянов>. - Рез. на бълг. и англ. ез. - С библиогр.

В: Икономическа мисъл. - ISSN 0013-2993. - Год. 56, бр. 1 (2011), с. 24-50.
330.1.000.101
COBISS.BG-ID 1238500324

Сс 81
ХАДЖИЕВ, Стоян
        Съвкупно търсене, съвкупно предлагане и ценово приспособяване / Стоян Хаджиев>. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Икономическа мисъл. - ISSN 0013-2993. - Год. 56, бр. 1 (2011), с. 94-116.
Икономически лостове за макроикономическо равновесие
330.101.52/.54
COBISS.BG-ID 1238501860


330.3 ДИНАМИКА И РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКАТА

Сс 82
ДЕМИРОВА, Сийка Димитрова
        Влияние на физическото и иновационното изхабяване върху жизнения цикъл на иновациите / Сийка Димитрова Демирова>. - Рез. на англ. ез.

В: Научен алманах на Варненски свободен университет Черноризец Храбър. - ISSN 1313-7247. - Т. 8 (2011), с. 184-191.
330.341
COBISS.BG-ID 1238550756

Сс 83
ПАРАШКЕВОВА, Лоретта Петрова
        Екологическите цикли в динамиката на цивилизациите и държавата / Лоретта П. Парашкевова>. - Рез. на англ. ез.

В: Научен алманах на Варненски свободен университет Черноризец Храбър. - ISSN 1313-7247. - Т. 8 (2011), с. 45-66.
330.342.4:502
COBISS.BG-ID 1238531556

Сс 84
СЕДЛАРСКИ, Теодор
        Несвободното възникване на свободния пазар - "Великата трансформация" на Карл Полани / Теодор Седларски>. - Рез. на бълг. и англ. ез. - С библиогр.

В: Икономическа мисъл. - ISSN 0013-2993. - Год. 56, бр. 1 (2011), с. 51-72.
Опит за обобщение на основните социоикономически тези в книгата на Карл Полани "Великата трансформация"
330.342.1
COBISS.BG-ID 1238500836

Сс 85
ТАСЕВ, Александър
        Политическото мислене - фактор за неуспеха на българския икономически преход / Александър Тасев>. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Икономически алтернативи. - ISSN 1312-5281. - Бр. 5 (2011), с. 148-154.
330.34(497.2)
COBISS.BG-ID 1238570212


330.5 НАЦИОНАЛНО БОГАТСТВО. СЪВКУПЕН ОБЩЕСТВЕН ПРОДУКТ. БРУТЕН НАЦИОНАЛЕН ПРОДУКТ. БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ. НАЦИОНАЛЕН ДОХОД. БАЛАНС НА СТОПАНСТВОТО.НАЦИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ

Сс 86
РАДИЛОВ, Димитър Стефанов
        Системата на националните сметки 2008 г. за развитието на икономическата статистика / Димитър Радилов>. - Рез. на рус. и англ. ез.

В: Известия - Списание на Икономическия университет - Варна. - ISSN 1310-0343. - Бр. 2 (2010), с. 77-89.
330.5(497.2):311
COBISS.BG-ID 1238606052


330.8 ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕОРИИ. ИКОНОМИЧЕСКИ УЧЕНИЯ И ШКОЛИ

Сс 87
СТОИЛОВА, Вяра Борисова, 1958-
        Свобода, конкуренция и пазарен ред / Вяра Стоилова>. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Икономически алтернативи. - ISSN 1312-5281. - Бр. 5 (2011), с. 3-16.
330.82
COBISS.BG-ID 1238563044

Сс 88
ШИШМАНОВА, Пенка Димитрова
        Корените на теорията за човешкия капитал в творчеството на Уилям Пети / Пенка Шишманова>. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Икономическа мисъл. - ISSN 0013-2993. - Год. 56, бр. 2 (2011), с. 26-35.
330.81
COBISS.BG-ID 1238508004


331.4 РАБОТНА ОБСТАНОВКА. РАБОТНА СРЕДА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТНО МЯСТО. ОХРАНА НА ТРУДА. ХИГИЕНА НА ТРУДА. ТРУДОВИ ЗЛОПОЛУКИ

Сс 89
РАДЕВА, Веселка Атанасова
        Трудовите злополуки в гр. Русе и региона от Освобождението до началото на Втората световна война (1878-1939 г.) / Веселка Радева>. - С библиогр.

В: Алманах за историята на Русе. - ISSN 1312-0980. - Т. 11 (2011), с. 359-372.
331.46(497.215)"1878/1939"
COBISS.BG-ID 1238581988


331.5 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТРУДОВИТЕ РЕСУРСИ. ЗАЕТОСТ. ПАЗАР НА ТРУДА

Сс 90
ИЛИЕВ, Йосиф Илиев, 1947-
        Антикризисната фирмена политика към човешките ресурси - приоритети и поуки / Йосиф Илиев, Станка Колева>. - Рез. на англ. ез.

В: Научен алманах на Варненски свободен университет Черноризец Храбър. - ISSN 1313-7247. - Т. 8 (2011), с. 219-228.
331.5.008
658.3.012
COBISS.BG-ID 1238557668

Сс 91
МАКНИ, Валентина Генова, 1975-
        Теоретични основи на международната миграция / Валентина Макни>. - Рез. на рус., англ. и нем. ез.

В: Годишник - Икономически университет - Варна. - ISSN 0861-6752. - Т. 81 (2010), с. 408-449.
Изследва подвижността на работната сила
331.55
COBISS.BG-ID 1238528996


332 РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА. ТЕРИТОРИАЛНА ИКОНОМИКА. ПОЗЕМЛЕНА ИКОНОМИКА. ЗЕМЯ. ПОЗЕМЛЕНА СОБСТВЕНОСТ. НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО
Вж и 334

Сс 92
АНДОНОВА, Кремена
        Пространствена конфигурация на капитала във Варненски регион в период на криза / Кремена Андонова>. - Рез. на англ. ез.

В: Научен алманах на Варненски свободен университет Черноризец Храбър. - ISSN 1313-7247. - Т. 8 (2011), с. 152-161.
332.14(497.211)
COBISS.BG-ID 1238537444

КАЛИНКОВ, Константин Савов
        Мегаполисите - проблеми и тенденции на развитие Вж Сс 181

Сс 93
ПЕТРИЩЕ, В. И.
        Отраслевые и секторальные приоритеты федеральной поддержки регионального развития / В. И. Петрище>. - Рез. на англ. ез.

В: Научен алманах на Варненски свободен университет Черноризец Храбър. - ISSN 1313-7247. - Т. 8 (2011), с. 28-33.
332.13(470)
COBISS.BG-ID 1238524388

Сс 94
ТОНКОВА, Станка Василева
        Конкурентоспособност на регионите в контекста на регионалното планиране / Станка Тонкова>. - Рез. на англ. ез.

В: Научен алманах на Варненски свободен университет Черноризец Храбър. - ISSN 1313-7247. - Т. 8 (2011), с. 7-16.
332.14
COBISS.BG-ID 1238522852


334 ОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ И СПОРАЗУМЕНИЯ НА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ. КООПЕРАТИВНО ДЕЛО, КООПЕРАЦИЯ

Сс 95
ГЕОРГИЕВ, Илия
        Методически подход за балансиране на интересите в корпоративното управление / Илия Георгиев>. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Икономическа мисъл. - ISSN 0013-2993. - Год. 56, бр. 2 (2011), с. 3-25.
334.784.008
COBISS.BG-ID 1238502628

Сс 96
ДАНКОВА, Петя
        Специализираните комитети в управлението на публичните корпорации / Петя Данкова>. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Икономическа мисъл. - ISSN 0013-2993. - Год. 56, бр. 2 (2011), с. 95-108.
334.784.008
COBISS.BG-ID 1238510820

Сс 97
ИВАНОВ, Христо
        Бизнессигурност и безопасност / Христо Иванов>. - Рез. на англ. ез.

В: Научен aлманах на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър". - ISSN 1313-7263. - Кн. 13 (2010), с. 201-208.
334.72.008
65.012.8
COBISS.BG-ID 1238440164


336 ФИНАНСИ. МИТНИЧЕСКО ДЕЛО. БАНКОВО ДЕЛО. ПАРИ

Сс 98
ВЛАДИМИРОВ, Владимир Петров
        Фискалната политика в условията на икономическата криза / Владимир Владимиров>. - Рез. на рус. и англ. ез.

В: Известия - Списание на Икономическия университет - Варна. - ISSN 1310-0343. - Бр. 1 (2010), с. 58-69.
Осигуряване стабилност на публичните финанси в България чрез балансиран бюджет
336(497.2)
COBISS.BG-ID 1238588644

Сс 99
ВОЙЧЕСКА, Катерина Петрова
        Емпирично изследване на банковата ефективност в Република Македония / Катерина Войческа>. - Рез. на бълг. и англ. ез. - С библиогр.

В: Икономическа мисъл. - ISSN 0013-2993. - Год. 56, бр. 1 (2011), с. 73-93.
336.71(497.17)
COBISS.BG-ID 1238501348

Сс 100
ДИМИТРОВА, Теодора
        Анализ на кредитния портфейл на домакинствата в условията на финансова криза / Теодора Димитрова>. - Рез. на рус. и англ. ез.

В: Известия - Списание на Икономическия университет - Варна. - ISSN 1310-0343. - Бр. 1 (2010), с. 78-89.
336.77
COBISS.BG-ID 1238590180

Сс 101
МИНЕВА, Станислава
        Възможности за повишаване ефективността на финансовото разузнаване в Република България / Станислава Минева>. - Рез. на бълг. и англ. ез. - С библиогр.

В: Годишник - Варненски свободен университет. - ISSN 1310-800X. - Т. 14 (2008), с. 257-296.
336.07(497.2)
COBISS.BG-ID 1238423012

Сс 102
ПАПАЗОВА, Магбуле
        Банкрутът на "Гирдап" - надежди и разочарования / Магбуле Папазова>. - С библиогр.

В: Алманах за историята на Русе. - ISSN 1312-0980. - Т. 11 (2011), с. 112-132.
Първата акционерна частна банка в Русе
336.71(497.215)"1925"
COBISS.BG-ID 1238572260

Сс 103
ПОПОВА, Нели
        Ролята на данъчната хармонизация в Европейския съюз за намаляване на административните разходи на бизнеса / Нели Попова>. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Икономически алтернативи. - ISSN 1312-5281. - Бр. 5 (2011), с. 107-122.
336.2(4-6)
COBISS.BG-ID 1238567652


338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ

Сс 104
ЗАИМОВА, Дарина Георгиева
        Методи за оценка на икономическа ефективност на земеделски стопанства / Дарина Заимова>. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Икономическа мисъл. - ISSN 0013-2993. - Год. 56, бр. 2 (2011), с. 81-94.
338.43:519.22
COBISS.BG-ID 1238510308

Сс 105
ЗЛАТЕВ, Любомир Златанов
        Стопанското развитие на крайдунавските градове между двете световни войни / Любомир Златев>. - С библиогр.

В: Алманах за историята на Русе. - ISSN 1312-0980. - Т. 11 (2011), с. 133-184.
338(497.21)"1914/45"
COBISS.BG-ID 1238579940

Сс 106
КОЛЕВ, Кирил Николов, 1955-
        Индикатори на уязвимостта на критичната морска инфраструктура / Кирил Колев>. - Рез. на англ. ез.

В: Научен aлманах на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър". - ISSN 1313-7263. - Кн. 13 (2010), с. 85-100.
338.49(262.5:497.2)
COBISS.BG-ID 1238433508

Сс 107
КРЪСТЕВ, Вилиян Кръстев, 1978-
        Актуални аспекти в развитието на съвременното туристическо странознание / Вилиян Кръстев>. - Рез. на рус. и англ. ез.

В: Известия - Списание на Икономическия университет - Варна. - ISSN 1310-0343. - Бр. 2 (2010), с. 111-120.
338.48
COBISS.BG-ID 1238607076

Сс 108
ЛАЗАРОВ, Иван
        Правни проблеми на морския туризъм като част от международноправните отношения в туризма / Иван Лазаров>. - Рез. на англ. ез.

В: Научен aлманах на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър". - ISSN 1313-7263. - Кн. 13 (2010), с. 266-272.
338.48-44(26).000.34
341.9
COBISS.BG-ID 1238447844

Сс 109
НЕНОВ, Тодор, 1941-
        Индустриалната политика и индустриалното производство в научните изследвания на Икономическия университет-Варна / Тодор Ненов>. - Рез. на рус. и англ. ез.

В: Известия - Списание на Икономическия университет - Варна. - ISSN 1310-0343. - Бр. 1 (2010), с. 16-26.
338.45(497.211)
COBISS.BG-ID 1238583268

Сс 110
СИМЕОНОВА, Сибила Енева
        Правни въпроси на безопасността при комбинираните превози "Дунав-море" в единната европейска водна транспортна система / Сибила Симеонова>. - Рез. на англ. ез.

В: Научен aлманах на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър". - ISSN 1313-7263. - Кн. 13 (2010), с. 253-258.
338.47.000.34(4-6)
COBISS.BG-ID 1238447076

СТОЯНОВА-Тонева, Йорданка
        Международни конфликти и икономически деструктивизъм Вж Сс 69

Сс 111
ХАДЖОЛЯН, Масис Бердж, 1932-
        Правна защита на потребителите при рискове в морския туризъм / Масис Хаджолян>. - Рез. на англ. ез.

В: Научен aлманах на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър". - ISSN 1313-7263. - Кн. 13 (2010), с. 273-279.
338.48-44(26)
347.79
COBISS.BG-ID 1238448100


339.1 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ТЪРГОВИЯТА. ПАЗАР

Сс 112
ВЕЗЕНКОВ, Александър Александров, 1971-
        Капалъчаршия - въображаемата и истинската, някога и сега / Александър Везенков>. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Историческо бъдеще. - ISSN 1311-0144. - Бр. 1-2 (2003), с. 279-294.
339.17(560)(091)
725.26(560)(091)
COBISS.BG-ID 1238498276

ЖЕЛЯЗКОВА, Донка
        Обслужването на клиентите в логистиката като конкурентно предимство Вж Сс 228

Сс 113
МАРИНОВ, Красимир Маринов, 1973-
        За печалбата от лоялните клиенти / Красимир Маринов>. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Икономически алтернативи. - ISSN 1312-5281. - Бр. 5 (2011), с. 95-106.
339.13
COBISS.BG-ID 1238567140

Сс 114
РАДЕВ, Юли Тодоров, 1964-
        Статично и динамично неравновесие на пазарите / Юли Радев>. - Рез. на бълг. и англ. ез. - С библиогр.

В: Икономическа мисъл. - ISSN 0013-2993. - Год. 56, бр. 2 (2011), с. 36-63.
339.13
COBISS.BG-ID 1238508260

Сс 115
СЪЛОВА, Снежана
        Интелигентни агенти в електронната търговия / Снежана Сълова>. - Рез. на рус. и англ. ез.

В: Известия - Списание на Икономическия университет - Варна. - ISSN 1310-0343. - Бр. 2 (2010), с. 90-99.
339.1:681.324.06
COBISS.BG-ID 1238606308


339.3 ВЪТРЕШНА ТЪРГОВИЯ
Вж и 347.7; 657; 658

Сс 116
ДАНЧЕВ, Данчо Янков, 1956-
        Съвременни проблеми в развитието на търговията но дребно / Данчо Данчев>. - Рез. на рус., англ. и нем. ез.

В: Годишник - Икономически университет - Варна. - ISSN 0861-6752. - Т. 81 (2010), с. 148-197.
339.37(497.2)
COBISS.BG-ID 1238522340


339.5 ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ. МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ. ВЪНШНО-ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА. МИТА
Вж и 336.4

Сс 117
ЗЛАТЕВ, Любомир Златанов
        Деветият конгрес на Международната търговска камара в Берлин (28 юни - 3 юли 1937) през погледа на един българин / Любомир Златев>. - Доклад от д-р Георги В. Сарълиев - секретар на Българския национален комитет при М[еждународната] т[ърговска] камара, върху работата и решенията на IX-ия конгрес на Международната търговска камара

В: Алманах за историята на Русе. - ISSN 1312-0980. - Т. 11 (2011), с. 430-451.
339.56:061.3(430)"1937"
940.5
COBISS.BG-ID 1238590692


339.9 МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. ВЪНШНОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА. СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

Сс 118
КОСТОВА, Веляна
        Пазарни възможности за търговски обмен между Югоизточна Азия и Източна Европа / Веляна Костова>. - Рез. на англ. ез.

В: Научен алманах на Варненски свободен университет Черноризец Храбър. - ISSN 1313-7247. - Т. 8 (2011), с. 245-253.
339.9(5-12:4-11)
COBISS.BG-ID 1238558436

Сс 119
ПАНУШЕВ, Емил Спасов
        Влияние на външната среда и финансовата криза върху икономическата стабилност на новите страни-членки на ЕС / Емил Панушев>. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Икономическа мисъл. - ISSN 0013-2993. - Год. 56, бр. 2 (2011), с. 64-80.
339.923:061.1ЕС
COBISS.BG-ID 1238509284


34 ПРАВО. НАУКА ЗА ДЪРЖАВАТА И ПРАВОТО

ЗЛАТЕВА, Ренета
        Отражението на човека в българското писано право през епохата на Средновековието Вж Сс 319

Сс 120
ЛИЛОВА, Емилия
        Аргументация, основана на казуси, в англосаксонската правна система (case-based reasoning) / Емилия Лилова>. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Годишник - Варненски свободен университет. - ISSN 1310-800X. - Т. 14 (2008), с. 200-208.
34(410)
COBISS.BG-ID 1238420196

Сс 121
ПИПЕРКОВ, Теодор Любенов, 1958-
        Изворовата основа за изследване на Закона на дванадесетте таблици / Теодор Пиперков>. - С библиогр.

В: De jure. - ISSN 1314-2593. - Бр. 1 (2011), с. 11-30.
Изворови данни за споменатия законодателен акт от ранната римска правна история
34(37)(094)
COBISS.BG-ID 1238476260


340 ПРАВО, ОБЩИ ВЪПРОСИ. УВОД В ПРАВОТО. МЕТОДИ И ПОМОЩНИ НАУКИ В ПРАВОТО

Сс 122
ХАДЖОЛЯН, Масис Бердж, 1932-
        Правото - културно явление / Масис Хаджолян>. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Годишник - Варненски свободен университет. - ISSN 1310-800X. - Т. 14 (2008), с. 135-142.
340
COBISS.BG-ID 1238417380


341 МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО

Сс 123
АНАСТАСОВ, Ангел Георгиев, 1955-
        Опазване на биоразнообразието в морските зони извън юрисдикцията на държавите / Ангел Анастасов>. - Рез. на англ. ез.

В: Правна мисъл. - ISSN 1310-7348. - Год. 52, бр. 2 (2011), с. 34-49.
341.22
COBISS.BG-ID 1238407908

Сс 124
ГЕОРГИЕВА, Виолина
        Изпълнителни основания. Регламенти / Виолина Георгиева>. - Рез. на англ. ез.

В: Правна мисъл. - ISSN 1310-7348. - Год. 52, бр. 2 (2011), с. 64-74.
Признаване и допускане на изпълнението на чуждестранни решения и други актове в страните от Европейския съюз
341.17(4-6)
COBISS.BG-ID 1238408420

КАЛИНОВА, Елисавета
        Международни договори, свързани с безопасността на корабоплаването Вж Сс 155

Сс 125
КАЛИНОВА, Елисавета
        Морското спасяване в международните договори / Елисавета Калинова>. - Рез. на англ. ез.

В: Научен aлманах на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър". - ISSN 1313-7263. - Кн. 13 (2010), с. 234-247.
341.24:347.79
COBISS.BG-ID 1238445796

Сс 126
КУШЕЛИЕВА, Златка
        Управление на дейности по опазване на морската среда от замърсяване по вторичното право на Европейския съюз / Златка Кушелиева>. - Рез. на англ. ез.

В: Научен aлманах на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър". - ISSN 1313-7263. - Кн. 13 (2010), с. 287-292.
341.17(4-6):504.4.054
COBISS.BG-ID 1238449636

ЛАЗАРОВ, Иван
        Правни проблеми на морския туризъм като част от международноправните отношения в туризма Вж Сс 108

Сс 127
МЕДНИКАРОВ, Боян Кирилов, 1961-
        Подходи за гарантиране на морската сигурност на Република България в контекста на Синята книга на ЕС за интегрираната морска политика / Боян Медникаров>. - Рез. на англ. ез.

В: Научен aлманах на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър". - ISSN 1313-7263. - Кн. 13 (2010), с. 63-73.
341.17
351.79(497.2)
COBISS.BG-ID 1238432228

Сс 128
ПАНДОВ, Васил
        Отпадане на екзекватурата на чужди съдебни решения, съдебни спогодби и автентични документи в Европейския съюз / Васил Пандов>. - Рез. на англ. ез.

В: Правна мисъл. - ISSN 1310-7348. - Год. 52, бр. 2 (2011), с. 50-63.
341.9(4-6)
COBISS.BG-ID 1238408164

Сс 129
ПЕТРОВА, Паунита
        Закрилата на лицата, лишени от свобода, в системата на международното право / Паунита Петрова>. - Рез. на англ. ез.

В: Правна мисъл. - ISSN 1310-7348. - Год. 52, бр. 2 (2011), с. 83-98.
341.4
COBISS.BG-ID 1238408932


342 ДЪРЖАВНО ПРАВО. КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО
Вж и 321; 35

Сс 130
ДАВИТКОВСКИ, Борче
        Институтът "мълчание на администрацията" в македонския Закон за общото административно производство / Борче Давитковски, Ана Павловска-Данева

В: De jure. - ISSN 1314-2593. - Бр. 1 (2011), с. 53-58.
342.9(497.17)
COBISS.BG-ID 1238478052

Сс 131
КОСТОВ, Димитър Илиев, 1945-
        За основните начала (принципите) на административния процес / Димитър Костов

В: De jure. - ISSN 1314-2593. - Бр. 1 (2011), с. 95-100.
342.9
COBISS.BG-ID 1238485732

Сс 132
КЪНДЕВА, Емилия
        Основания за оспорване на административните актове пред съда според Административнопроцесуалния кодекс / Емилия Къндева>. - Рез. на рус. и англ. ез.

В: Юридически сборник. - ISSN 1311-3771. - Т. 15 (2006/2007), с. 5-27.
342.9(497.2)(094.4)
COBISS.BG-ID 1238455524

Сс 133
МИХАЙЛОВА, Мария
        Приложение на чл. 2, ал. 1 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди във връзка с действията на полицейските органи в МВР по реда на НПК / Мария Михайлова>. - НПК - Наказателно-процесуален кодекс. - Рез. на англ. ез.

В: Правна мисъл. - ISSN 1310-7348. - Год. 52, бр. 2 (2011), с. 75-82.
342.9(497.2)
343.1(497.2)
COBISS.BG-ID 1238408676

Сс 134
НАУМОВА, Стефка Стефанова, 1949-
        Правно-социологически параметри и емпирични характеристики на антидискриминационното правосъзнание / Стефка Наумова>. - Рез. на англ. ез.

В: Правна мисъл. - ISSN 1310-7348. - Год. 52, бр. 1 (2011), с. 71-92.
342.7
COBISS.BG-ID 1238389988

Сс 135
СЛАВОВ, Здравко Димитров
        Пропорционалното представителство на пропорционалните избирателни системи / Здравко Славов>. - Рез. на англ. ез.

В: Научен алманах на Варненски свободен университет Черноризец Храбър. - ISSN 1313-7247. - Т. 8 (2011), с. 118-132.
342.8
COBISS.BG-ID 1238534116

Сс 136
СПИКАРД, Джеймс В.
        Религия, човешки права и глобална култура: 12 години по-късно / Джеймс Спикард ; прев. от англ. Нонка Богомилова>. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Философски алтернативи. - ISSN 0861-7899. - Год. 19, бр. 5 (2010), с. 120-134.
342.7
316.7
COBISS.BG-ID 1238496228

ХРИСИМОВА, Огняна Петрова, 1946-
        Хелзинкският процес в българската европейска и балканска политика Вж Сс 70

Сс 137
ХРУСАНОВ, Дончо Гаврилов, 1947-
        Мълчанието на администрацията според административното право на Република България / Дончо Хрусанов

В: De jure. - ISSN 1314-2593. - Бр. 1 (2011), с. 59-62.
Институтът "мълчание на администрацията" в българския Закон за административното производство
342.9(497.2)
COBISS.BG-ID 1238478820


343 НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО. НАКАЗАТЕЛЕН ПРОЦЕС. УЧЕНИЕ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО. КРИМИНОЛОГИЯ
Вж и 341.4; 344; 348

Сс 138
ВЕЛЧЕВ, Борис Владимиров, 1962-
        За изключващите наказуемостта основания и противодействието на организираната престъпност / Борис Велчев

В: De jure. - ISSN 1314-2593. - Бр. 1 (2011), с. 5-10.
343.3/.7
COBISS.BG-ID 1238475748

Сс 139
КОСТАДИНОВА, Ралица Светлозарова
        Особености на предмета на транспортните престъпления по българското наказателно право / Ралица Костадинова>. - Рез. на англ. ез.

В: Правна мисъл. - ISSN 1310-7348. - Год. 52, бр. 2 (2011), с. 20-33.
343.3/.7(497.2)
COBISS.BG-ID 1238407652

МИХАЙЛОВА, Мария
        Приложение на чл. 2, ал. 1 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди във връзка с действията на полицейските органи в МВР по реда на НПК Вж Сс 133

Сс 140
НОВИКОВ, Камен, 1977-
        Използването на информацията, придобита чрез специални мерки за разследване, според НПК на Федерална Република Германия / Камен Новиков>. - НПК - Наказателно-процесуален кодекс. - Рез. на рус. и англ. ез.

В: Юридически сборник. - ISSN 1311-3771. - Т. 15 (2006/2007), с. 65-76.
343.1(430)(094.4)
COBISS.BG-ID 1238458852

Сс 141
ПАНАЙОТОВ, Пламен Александров, 1958-
        Наказателноправната уредба на ЕС за противодействие на организираната престъпност / Пламен Панайотов>. - Рез. на англ. ез.

В: Правна мисъл. - ISSN 1310-7348. - Год. 52, бр. 1 (2011), с. 56-70.
343.3/.7(4-6)
COBISS.BG-ID 1238389220

Сс 142
ПАНАЙОТОВ, Пламен Александров, 1958-
        Пропуските при съобразяване на наказателноправните стандарти на ЕС в областта на расизма и ксенофобията по българския НК / Пламен Панайотов>. - НК - Наказателен кодекс

В: De jure. - ISSN 1314-2593. - Бр. 1 (2011), с. 108-115.
343.3/.7(497.2:4-6)
COBISS.BG-ID 1238487524

Сс 143
СЪДЪРЛАНД, Едуин Х., 1883-1950
        Престъпност на "белите яки" / Едуин Съдърланд ; прев. Иван Кацарски>. - Прев. от сп. American Sociological Review, vol. 5, N 1 (1940), p. 1-12. - Рез. на англ. ез. - С библиогр. - Съдържа и: Съвременната престъпност сред елитните кръгове и легитимността на публичната власт / Иван Кацарски

В: Философски алтернативи. - ISSN 0861-7899. - Год. 19, бр. 5 (2010), с. 65-89.
343.97
COBISS.BG-ID 1238492900

Сс 144
ХРИСТОВ, Стефан
        Стратегически модели за борба с трафика на хора / Стефан Христов>. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Икономически алтернативи. - ISSN 1312-5281. - Бр. 5 (2011), с. 134-147.
343.3/.7-052
COBISS.BG-ID 1238569188


347 ГРАЖДАНСКО ПРАВО

Сс 145
БАЛАНОВ, Йордан Стефанов, 1971-
        Действия на учредителите от името на учредяваното юридическо лице / Йордан Баланов

В: De jure. - ISSN 1314-2593. - Бр. 1 (2011), с. 72-84.
347.72
COBISS.BG-ID 1238482148

Сс 146
БОРИСОВ, Борислав
        Отговор на исковата молба и неговото значение в исковия процес / Борислав Борисов

В: De jure. - ISSN 1314-2593. - Бр. 1 (2011), с. 85-94.
347.91/.95
COBISS.BG-ID 1238483940

Сс 147
ВАСИЛЕВ, Васил
        Теория на управлението на операциите по търсене и спасяване на море / Васил Василев, Златина Зъбова>. - Рез. на англ. ез.

В: Научен aлманах на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър". - ISSN 1313-7263. - Кн. 13 (2010), с. 44-60.
347.79
COBISS.BG-ID 1238431204

Сс 148
ГАЙДАРОВ, Павел
        Някои въпроси на кумулацията на договорната и деликтната отговорност в съдебната практика / Павел Гайдаров>. - Рез. на англ. ез.

В: Правна мисъл. - ISSN 1310-7348. - Год. 52, бр. 2 (2011), с. 99-109.
347.4
COBISS.BG-ID 1238409444

Сс 149
ГЕОРГИЕВ, Боян
        Основания за оспорване в касационното производство пред Върховния административен съд / Боян Георгиев>. - Рез. на рус. и англ. ез. - С библиогр.

В: Юридически сборник. - ISSN 1311-3771. - Т. 15 (2006/2007), с. 28-44.
347.97/.99
COBISS.BG-ID 1238456292

Сс 150
ГЕОРГИЕВ, Иван
        Трябва ли отговорът на исковата молба да се връчи на ищеца в общото исково производство? / Иван Георгиев

В: De jure. - ISSN 1314-2593. - Бр. 1 (2011), с. 116-118.
347.91/.95
COBISS.BG-ID 1238488292

Сс 151
ГЕРЧЕВ, Никифор
        Анализ за състоянието на морското "търсене и спасяване" (ТиС) в морското законодателство / Никифор Герчев>. - Рез. на англ. ез.

В: Научен aлманах на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър". - ISSN 1313-7263. - Кн. 13 (2010), с. 23-30.
347.79
COBISS.BG-ID 1238429924

Сс 152
ГРИГОРОВ, Григор Найденов, 1963-
        Свръхзадължеността като основание за откриване на производство по несъстоятелност : чл. 742 от Търговския закон / Григор Н. Григоров>. - Рез. на англ. ез.

В: Правна мисъл. - ISSN 1310-7348. - Год. 52, бр. 1 (2011), с. 32-47.
347.7
COBISS.BG-ID 1238388196

Сс 153
ДИМИТРОВА, Десислава Тихомирова
        Същността на франчайзинга и развитието му в България / Десислава Тихомирова Димитрова>. - Рез. на англ. ез.

В: Научен алманах на Варненски свободен университет Черноризец Храбър. - ISSN 1313-7247. - Т. 8 (2011), с. 254-262.
347.74(497.2)
COBISS.BG-ID 1238558692

Сс 154
ДИМИТРОВА, Евелина
        "Тристранна операция" и "дистанционна продажба на стоки", като специален ред за облагане с данък върху добавената стойност на доставки на стоки, свързани с вътреобщностната търговия на територията на Европейския съюз / Евелина Димитрова

В: De jure. - ISSN 1314-2593. - Бр. 1 (2011), с. 39-51.
347.73(4-6)
COBISS.BG-ID 1238477284

Сс 155
КАЛИНОВА, Елисавета
        Международни договори, свързани с безопасността на корабоплаването / Елисавета Калинова>. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Годишник - Варненски свободен университет. - ISSN 1310-800X. - Т. 14 (2008), с. 179-191.
347.79
341.24:347.79
COBISS.BG-ID 1238419172

Сс 156
КОЕВ, Красимир Стоянов, 1964-
        Относно някои промени във връзка с правния режим за прехвърляне на търговско предприятие / Красимир Коев>. - Рез. на рус. и англ. ез.

В: Юридически сборник. - ISSN 1311-3771. - Т. 15 (2006/2007), с. 45-53.
347.7
COBISS.BG-ID 1238457316

Сс 157
КОСТОВА, Надя Енчева
        Счетоводни и данъчни аспекти на продажбата на търговско предприятие / Надя Костова>. - Рез. на рус., англ. и нем. ез. - С библиогр.

В: Годишник - Икономически университет - Варна. - ISSN 0861-6752. - Т. 81 (2010), с. 76-108.
347.7
COBISS.BG-ID 1238516964

Сс 158
МАЛЧЕВ, Михаил Александров
        Въпроси на неспособността по смисъла на чл. 31 от Закона за задълженията и договорите като основание за унищожаемост / Михаил Малчев>. - Рез. на англ. ез.

В: Правна мисъл. - ISSN 1310-7348. - Год. 52, бр. 1 (2011), с. 104-111.
347.4
COBISS.BG-ID 1238391268

Сс 159
МИНКОВА, Ганета Минкова
        Действие на източниците на данъчното право / Ганета Минкова>. - Рез. на англ. ез.

В: Правна мисъл. - ISSN 1310-7348. - Год. 52, бр. 2 (2011), с. 3-19.
347.73
COBISS.BG-ID 1238407396

Сс 160
МИТОВ, Георги Иванов, 1963-
        Съдебни актове, подлежащи на проверка по реда на възобновяването на наказателни дела / Георги Митов

В: De jure. - ISSN 1314-2593. - Бр. 1 (2011), с. 31-38.
347.9:343
COBISS.BG-ID 1238476772

Сс 161
НИКОЛАЕВА, Галина
        Правна същност на договорите за финансово обезпечение / Галина Николаева>. - Рез. на рус. и англ. ез.

В: Известия - Списание на Икономическия университет - Варна. - ISSN 1310-0343. - Бр. 1 (2010), с. 90-99.
347.74
COBISS.BG-ID 1238590948

Сс 162
ПАНАЙОТОВА-Чалъкова, Люба Георгиева, 1975-
        За значението на намерението при придобивната давност / Люба Панайотова-Чалъкова>. - Рез. на англ. ез.

В: Правна мисъл. - ISSN 1310-7348. - Год. 52, бр. 1 (2011), с. 3-14.
347.23
COBISS.BG-ID 1238387428

Сс 163
ПАНОВ, Август
        Световната система за търсене и спасяване и човешкият фактор / Август Панов>. - Рез. на англ. ез.

В: Научен aлманах на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър". - ISSN 1313-7263. - Кн. 13 (2010), с. 259-265.
347.79
COBISS.BG-ID 1238447588

Сс 164
ПАРАШКЕВОВА, Александра Данкова
        Стратегията на организацията за прекратяване на договора за аутсорсинг / Александра Данкова Парашкевова>. - Рез. на англ. ез.

В: Научен алманах на Варненски свободен университет Черноризец Храбър. - ISSN 1313-7247. - Т. 8 (2011), с. 172-183.
347.45/.47
COBISS.BG-ID 1238550500

Сс 165
РУСЕВ, Кристиан Пламенов, 1975-
        Международноправна закрила на интелектуалната собственост в контекста на глобализацията - тест за институцинална зрялост на Световната търговска организация, Европейския съюз и Световната организация за интелектуална собственост / Кристиан Пл. Русев

В: De jure. - ISSN 1314-2593. - Бр. 1 (2011), с. 67-71.
347.77
COBISS.BG-ID 1238480868

Сс 166
СТАВРУ, Стоян Андреас, 1980-
        Предпоставки и правно действие на отменителния иск по чл. 37 от Закона за наследството / Стоян Ставру>. - Рез. на англ. ез.

В: Правна мисъл. - ISSN 1310-7348. - Год. 52, бр. 1 (2011), с. 15-30.
347.65
COBISS.BG-ID 1238387940

Сс 167
СТРАШИМИРОВА, Ана Владимирова
        Изследване на института на ограничена отговорност на корабособственика / Ана Страшимирова>. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Годишник - Варненски свободен университет. - ISSN 1310-800X. - Т. 14 (2008), с. 153-178.
347.79
COBISS.BG-ID 1238418404

Сс 168
СТРАШИМИРОВА, Ана Владимирова
        Проблеми на безопасността и спасяването при договорите за тайм-чартър и беърбоут-чартър / Ана Страшимирова>. - Рез. на англ. ез.

В: Научен aлманах на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър". - ISSN 1313-7263. - Кн. 13 (2010), с. 248-252.
Правното регулиране на отдаването на кораби под наем
347.79
COBISS.BG-ID 1238446308

ХАДЖОЛЯН, Масис Бердж, 1932-
        Правна защита на потребителите при рискове в морския туризъм Вж Сс 111

Сс 169
ЯНКОВ, Бисер
        Излъчване чрез спътник и задълженията към авторите и носителите на сродни права / Бисер Янков>. - Рез. на англ. ез.

В: Правна мисъл. - ISSN 1310-7348. - Год. 52, бр. 1 (2011), с. 48-55.
347.78
COBISS.BG-ID 1238388708


348 ЦЪРКОВНО ПРАВО. КАНОНИЧЕСКО ПРАВО. РЕЛИГИОЗНО ПРАВО

Сс 170
ПЕТКОВ, Петко Стефанов, 1963-
        Учредителният дебат "за" и "против" забраната на прозелитизма през 1879 г. / Петко Ст. Петков

В: De jure. - ISSN 1314-2593. - Бр. 1 (2011), с. 63-65.
Отношенията между църквата и държавата в българския проект за конституция през 1879 г.
348.71(497.2)"1879"
COBISS.BG-ID 1238479588


349 СПЕЦИАЛНИ ОТРАСЛИ НА ПРАВОТО. ОТРАСЛИ НА ПРАВОТО СЪС СМЕСЕН ХАРАКТЕР

Сс 171
ГЕНОВА, Ярослава
        Ново основание за уволнение на работещ пенсионер / Ярослава Генова>. - Рез. на англ. ез.

В: Правна мисъл. - ISSN 1310-7348. - Год. 52, бр. 1 (2011), с. 93-103.
349.227
COBISS.BG-ID 1238390500

Сс 172
СИВКОВ, Цветан Георгиев, 1960-
        Измененията на ЗУТ от края на 2010 г. / Цветан Сивков>. - ЗУТ - Закон за устройство на територията

В: De jure. - ISSN 1314-2593. - Бр. 1 (2011), с. 101-107.
349.44
COBISS.BG-ID 1238486756


351 ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО УПРАВЛЕНИЕ

Сс 173
БОЖДЕРМЕНОВА-Сталева, Катя Николова
        Участие на гражданското общество в държавното управление и усвояването на средства по СФ в регионите / Катя Бождерменова>. - СФ - Структурни фондове. - Рез. на англ. ез.

В: Научен алманах на Варненски свободен университет Черноризец Храбър. - ISSN 1313-7247. - Т. 8 (2011), с. 192-199.
351.72:336.121
COBISS.BG-ID 1238551780

Сс 174
КОВАЧЕВА, Галина
        Модели за превенция на престъпността на непълнолетните / Галина Ковачева>. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Годишник - Варненски свободен университет. - ISSN 1310-800X. - Т. 14 (2008), с. 192-199.
351.75/.76-053.2
COBISS.BG-ID 1238419684

Сс 175
КОЕВ, Станислав
        Новите законодателни решения в областта на контрола за спазване на трудовото законодателство и административнонаказателната отговорност за неговото нарушаване / Станислав Коев>. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Годишник - Варненски свободен университет. - ISSN 1310-800X. - Т. 14 (2008), с. 143-152.
351.83(497.2)(094.5)
COBISS.BG-ID 1238418148

Сс 176
ЛАЗАРОВ, Иван
        Правната рамка на обществените отношения в РБ в сферата на сигурността и безопасността в географския комплекс "Крайбрежие и морски пространства" / Иван Лазаров>. - РБ - Република България. - Рез. на англ. ез.

В: Научен aлманах на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър". - ISSN 1313-7263. - Кн. 13 (2010), с. 227-233.
351.82:347.79(497.2)
COBISS.BG-ID 1238444772

МЕДНИКАРОВ, Боян Кирилов, 1961-
        Подходи за гарантиране на морската сигурност на Република България в контекста на Синята книга на ЕС за интегрираната морска политика Вж Сс 127

Сс 177
МУТАФОВ, Красимир Симеонов
        Понятието за доставка по смисъла на ЗДДС / Красимир Мутафов>. - ЗДДС - Закон за данък добавена стойност. - Рез. на рус. и англ. ез.

В: Юридически сборник. - ISSN 1311-3771. - Т. 15 (2006/2007), с. 54-64.
351.72:336.21/.26(497.2)(094.5)
COBISS.BG-ID 1238458084

Сс 178
НИКОЛОВА, Галина
        Някои нови положения в Закона за управление на етажната собственост / Галина Николова>. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Годишник - Варненски свободен университет. - ISSN 1310-800X. - Т. 14 (2008), с. 209-222.
351.82:332.8(497.2)(094.5)
COBISS.BG-ID 1238421220

Сс 179
ПЕНЧЕВ, Георги Петров, 1957-
        Екологоправна защита на Черноморското крайбрежие по новия Закон за устройството на Черноморското крайбрежие / Георги Пенчев>. - Рез. на англ. ез.

В: Научен aлманах на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър". - ISSN 1313-7263. - Кн. 13 (2010), с. 280-286.
351.82:349.6(262.5:210:497.2)(094.57)
COBISS.BG-ID 1238449124

Сс 180
СТОЯНОВ, Никола
        Аспекти на симулациите и моделирането на човешко поведение в сферата на кризисния мениджмънт / Никола Стоянов>. - Рез. на англ. ез.

В: Научен aлманах на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър". - ISSN 1313-7263. - Кн. 13 (2010), с. 37-43.
351.86:519.711
COBISS.BG-ID 1238430692


352/353 МЕСТНИ ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Сс 181
КАЛИНКОВ, Константин Савов
        Мегаполисите - проблеми и тенденции на развитие / Константин Калинков>. - Рез. на рус. и англ. ез.

В: Известия - Списание на Икономическия университет - Варна. - ISSN 1310-0343. - Бр. 1 (2010), с. 39-46.
352.07
332.1
COBISS.BG-ID 1238586852

Сс 182
МОНЕВ, Петко Генчев, 1953-
        Местното самоуправление в учебната и изследователската дейност на Икономически университет-Варна / Петко Монев>. - Рез. на рус. и англ. ез.

В: Известия - Списание на Икономическия университет - Варна. - ISSN 1310-0343. - Бр. 1 (2010), с. 47-57.
352.07(497.211)
COBISS.BG-ID 1238587620

Сс 183
СТОЕНЧЕВА, Цветка Атанасова, 1959-
        Ролята на административно-териториалното деление за управление на регионалното развитие / Цветка Стоенчева>. - Рез. на англ. ез.

В: Научен алманах на Варненски свободен университет Черноризец Храбър. - ISSN 1313-7247. - Т. 8 (2011), с. 17-27.
352/353(497.2)
COBISS.BG-ID 1238523620

Сс 184
ТОНЕВ, Младен Димитров
        Изследване на съществуващата практика за отчетност и прозрачност в областната и общинските администрации на Шуменска област и формулиране на предложения за нейното оптимизиране / Младен Тонев>. - Рез. на англ. ез.

В: Научен алманах на Варненски свободен университет Черноризец Храбър. - ISSN 1313-7247. - Т. 8 (2011), с. 67-83.
353(497.217)
COBISS.BG-ID 1238531812

Сс 185
ТОНЕВ, Младен Димитров
        Концепция за организиране на специални места за достъп до информация в общинските и областните администрации в Североизточния планов регион / Младен Тонев>. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Годишник - Варненски свободен университет. - ISSN 1310-800X. - Т. 14 (2008), с. 59-89.
352.07(497.2-18)
COBISS.BG-ID 1238415332

Сс 186
ТОПЧИЕВ, Анатолий
        Концепция информационно-аналитической системы управления инфраструктурой общины Варна в кризисных ситуациях / Анатолий Топчиев>. - Рез. на англ. ез.

В: Научен aлманах на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър". - ISSN 1313-7263. - Кн. 13 (2010), с. 74-82.
352.07(497.211)
COBISS.BG-ID 1238432740


355/359 ВОЕННО ДЕЛО. ВОЕННИ НАУКИ. НАРОДНА ОТБРАНА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ
Вж и 351.86; 623

Сс 187
ГАВРАИЛОВ, Евгени М.
        Модел на действие на единната спасителна система при бедствия на територията на област Варна / Евгени М. Гавраилов>. - Рез. на англ. ез.

В: Научен aлманах на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър". - ISSN 1313-7263. - Кн. 13 (2010), с. 176-182.
355.244:519.711
COBISS.BG-ID 1238438628

Сс 188
ГАВРАИЛОВ, Евгени М.
        Система за ранно предупреждение при бедствия и аварии / Евгени М. Гавраилов, Красимира Дамянова>. - Рез. на англ. ез.

В: Научен aлманах на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър". - ISSN 1313-7263. - Кн. 13 (2010), с. 116-121.
355.244:519.711
COBISS.BG-ID 1238435812

Сс 189
        ДОКУМЕНТАЛЕН разказ за Балканската война : из непубликуваната книга на Петър Стоилов "Генералът от пехотата Васил Иванов Кутинчев" / [подготви за печат Тамара Стоилова]>. - Дневник за събитията, които се развиват от датата за мобилизацията на българската армия, воден лично от команд[ующия] 1-ва отделна армия генер[ал] В. Кутинчев. - Рез. на англ. ез.

В: Историческо бъдеще. - ISSN 1311-0144. - Бр. 1-2 (2003), с.252-278.
355.48(497)"1912/1913"(093)
COBISS.BG-ID 1238513636

Сс 190
КАЛИНОВ, Калин Спасов
        Дефиниране на критичната инфраструктура / Калин Калинов>. - Рез. на англ. ез.

В: Научен aлманах на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър". - ISSN 1313-7263. - Кн. 13 (2010), с. 101-115.
Системен анализ на "минималната" структура, поддържаща параметрите на функциониране на обществената система в зададени граници
359:519.711
COBISS.BG-ID 1238435556

Сс 191
КОЖУХАРОВ, Асен Николов
        Български стипендианти в морския корпус - Санкт Петербург (1899-1914 г.) : обучение и образователни аспекти на кариерата им / Асен Кожухаров>. - Рез. на англ. ез.

В: Педагогика. - ISSN 0861-3982. - Год. 21, бр. 1 (2011), с. 128-144.
355.23:359(470=867)(091)
COBISS.BG-ID 1238505956

Сс 192
ЛЕБИКЯН, Хачик
        Паметникът на 5-й пеши Дунавски полк / Хачик Лебикян>. - С библиогр.

В: Алманах за историята на Русе. - ISSN 1312-0980. - Т. 11 (2011), с. 347-358.
110 г. от построяването на паметника на загиналите в Сръбско-българската война от 1885 г.
355.48(497.215)"1885"
COBISS.BG-ID 1238580964

Сс 193
ЛЕЧЕВА, Мария Димитрова
        Проблеми на граничния контрол в пристанищата на Република България / Мария Лечева>. - Рез. на англ. ез.

В: Научен aлманах на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър". - ISSN 1313-7263. - Кн. 13 (2010), с. 209-214.
359(497.2)
COBISS.BG-ID 1238441444


36 СОЦИАЛНИ ГРИЖИ. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДЕЛО
Вж и 061; 172; 304; 308; 311; 316; 34; 37; 614.8

Сс 194
БЛАГОЙЧЕВА, Христина Вилхелм
        Влияние на миграцията за финансовата устойчивост на социалноосигурителната система в дългосрочен хоризонт / Христина Благойчева>. - Рез. на рус. и англ. ез.

В: Известия - Списание на Икономическия университет - Варна. - ISSN 1310-0343. - Бр. 1 (2010), с. 70-77.
368.4(497.2):314.7
COBISS.BG-ID 1238589412


37 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОСВЕТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ
Вж и 003; 021.3; 159.9; 612; 613; 727

Сс 195
ГЮРОВА, Вяра Тодорова
        Има ли нужда от специфичен мениджмънт на образованието на възрастните? / Вяра Гюрова>. - Рез. на англ. ез.

В: Педагогика. - ISSN 0861-3982. - Год. 21, бр. 1 (2011), с. 73-83.
37.013.83.07
COBISS.BG-ID 1238501604

Сс 196
САПУНДЖИЕВА, Клавдия Василева
        Академичният статут на социалната педагогика в контекста на предизвикателствата на съвременната социализационна ситуация и социалната практика / Клавдия Сапунджиева>. - Рез. на англ. ез.

В: Педагогика. - ISSN 0861-3982. - Год. 21, бр. 1 (2011), с. 11-20.
37.035
COBISS.BG-ID 1238490340


371 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО. УЧИЛИЩНО ДЕЛО

Сс 197
КУШЕВА, Румяна Нейкова
        Иновативни идеи и теории за обучение в дигитална среда / Р. Кушева, Н. Цветкова>. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Педагогика. - ISSN 0861-3982. - Год. 21, бр. 1 (2011), с. 84-96.
371.3:681.3
COBISS.BG-ID 1238503652

Сс 198
ПАЕВ, Костадин Илиев
        ЕВРОКЛИО и квалификацията на учителите по история : алтернативи на подготовката на учителите по история във ВУЗ / Костадин Паев>. - ЕВРОКЛИО - Постоянна европейска конференция на асоциациите на учителите по история

В: История. - ISSN 0861-3710. - Год. 19, бр. 2 (2011), с. 1-7.
371.12:93/99:061.25(4:497.2)
COBISS.BG-ID 1238455012

Сс 199
ТАЧЕВА, Елена Томова, 1964-
        За ръкописните "Разговори" на Емануил Васкидович / Елена Тачева

В: Balkanistic forum. - ISSN 1310-3970. - Год. 14, бр. 1-2-3 (2005), с. 238-241.
По повод ръкописния сборник-читанка с диалогични текстове от втората половина на ХІХ век
371.67(497.2)"18"
COBISS.BG-ID 1238605796


373 ВИДОВЕ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА

Сс 200
БАЕВА, Мария Кирилова
        Включващо образование - подготовка, компетенции, възможности за реализация на социалните педагози / Мария Баева>. - Рез. на англ. ез.

В: Педагогика. - ISSN 0861-3982. - Год. 21, бр. 1 (2011), с. 49-62.
373.04:37.035
COBISS.BG-ID 1238492132


376 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНИ ГРУПИ И ЛИЦА

Сс 201
МАНТАРЛИЕВ, Йордан Ангелов, 1979-
        Местните органи на държавната власт в България и образованието на малцинствените групи : 9 септември 1944 г. - края на 50-те години на XX век / Йордан Мантарлиев>. - С библиогр.

В: История. - ISSN 0861-3710. - Год. 19, бр. 2 (2011), с. 34-56.
376.7(497.2)"1944/1959"
COBISS.BG-ID 1238460132


378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

Сс 202
БОЯДЖИЕВА, Нели Илиева, 1957-
        Подготовката на студенти (бакалавърска и магистърска степен) и докторанти от специалност "Социална педагогика" в СУ "Св. Кл. Охридски" / Нели Бояджиева>. - Рез. на англ. ез.

В: Педагогика. - ISSN 0861-3982. - Год. 21, бр. 1 (2011), с. 21-38.
378.4.096:37.035(497.2)
COBISS.BG-ID 1238490852

Сс 203
        ДЕВЕТДЕСЕТ години Икономически университет-Варна>. - Рез. на рус. и англ. ез. - Съдържа: 90 години традиции и предизвикателства в развитието на Икономически университет-Варна / Калю Донев. Реалистична научна политика с европейски измерения / Зоя Младенова. Качеството на обучение в Икономически университет-Варна / Пламен Илиев. Науката по проблемите на търговията в 90 годишната история на Икономически университет-Варна / Николинка Сълова

В: Известия - Списание на Икономическия университет - Варна. - ISSN 1310-0343. - Бр. 2 (2010), с. 7-67.
378.933(497.211)(091)
COBISS.BG-ID 1238594020

Сс 204
ДОНЕВ, Калю Иванов, 1947-
        90 години традиции и предизвикателства в развитието на Икономически университет- Варна / Калю Донев

В: Годишник - Икономически университет - Варна. - ISSN 0861-6752. - Т. 81 (2010), с. 7-20.
378.933(497.211)(091)
COBISS.BG-ID 1238516196

Сс 205
ДУШКОВ, Живодар Иванов, 1947-
        Наименованията на русенската Алма Матер / Живодар Душков>. - С библиогр.

В: Алманах за историята на Русе. - ISSN 1312-0980. - Т. 11 (2011), с. 373-402.
Русенският университет "Ангел Кънчев"
378.962(497.215)(091)
COBISS.BG-ID 1238583012

Сс 206
НИКОВА, Донка Атанасова, 1967-
        Дългосрочната мотивация - личностно-психично измерение на иновационната активност на студентите от УНСС : емпирично изследване / Донка Никова>. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Икономически алтернативи. - ISSN 1312-5281. - Бр. 5 (2011), с. 79-94.
378.14
COBISS.BG-ID 1238566884

Сс 207
ПЕТРОВА, Нели Людмилова
        Подготовката на социалните педагози - компетенции, стандарти, перспективи / Нели Петрова>. - Рез. на англ. ез.

В: Педагогика. - ISSN 0861-3982. - Год. 21, бр. 1 (2011), с. 39-48.
378.4.096:37.035
COBISS.BG-ID 1238491620

Сс 208
ХРИСТОВА, Рая Петрова
        Корупцията във висшето образование : опит за емпирично представяне / Рая Петрова Христова, Боян Иванов Велчев>. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Годишник - Варненски свободен университет. - ISSN 1310-800X. - Т. 14 (2008), с. 122-132.
378:328.185
COBISS.BG-ID 1238416356


39 ЕТНОЛОГИЯ. ЕТНОГРАФИЯ. НРАВИ. ОБИЧАИ. БИТ. ФОЛКЛОРИСТИКА
Вж и 572; 903; 904

Сс 209
БОРИСОВА, Бисерка
        По пътя на взаимното опознаване : за една неизвестна чешка анкета върху българската епическа традиция / Бисерка Борисова, Владимир Пенчев>. - С библиогр.

В: Balkanistic forum. - ISSN 1310-3970. - Год. 14, бр. 1-2-3 (2005), с. 131-136.
Дейността на чешката фолклористка Маркета Сикорова в България през 30-те г. на ХХ век
398(497.2)"19"
COBISS.BG-ID 1238583524

ПАПУЧИЕВ, Николай
        Религиозни и политически трансформации на брачния модел при българите християни Вж Сс 44

Сс 210
ПОПОВА, Кристина Мирославова, 1955-
        "Страстна любов към родния край, интуитивна музикалност и неразривна връзка с природата" : България и българското женско движение (1929-1938) в спомените на германската журналистка Елзе Фробениус / Кристина Попова

В: Balkanistic forum. - ISSN 1310-3970. - Год. 14, бр. 1-2-3 (2005), с. 73-85.
396.9(497.2)"1929/1938"
COBISS.BG-ID 1238577380

Сс 211
СВИРЧЕВИЋ, Мирослав
        Правна структура породичних задруга у Србиjи и Бугарскоj у ХІХ веку / Мирослав Свирчевић>. - С библиогр.

В: Balkanistic forum. - ISSN 1310-3970. - Год. 14, бр. 1-2-3 (2005), с. 153-180.
392(497.11+497.2)"18"
COBISS.BG-ID 1238599140

        [ФОЛКЛОРИСТЪТ проф. Костадин Динчев на 70 години] Вж Сс 268

Сс 212
ХРИСТОВ, Петко Петров
        Проблеми и перспективи пред етнологията на Балканите в началото на ХХІ век / Петко Христов>. - С библиогр.

В: Balkanistic forum. - ISSN 1310-3970. - Год. 14, бр. 1-2-3 (2005), с. 181-189.
39.01(497)"20"
COBISS.BG-ID 1238601444

ЯКОЧ, Даниел
        Балканските обичаи в книгата на Келемен Микеш "Писма от Турция" Вж Сс 312


5 МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

504 НАУКИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА
Вж и 349; 502; 551.5; 581; 591; 628

Сс 213
ГЕОРГИЕВА, Вирджиния
        Предотвратяване и ликвидиране на аварийни нефтени разливи от транспортно-технологични и преносни комплекси в шелфовата зона на българския участък от Черно море / Вирджиния Георгиева, Генчо Георгиев>. - Рез. на англ. ез.

В: Научен aлманах на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър". - ISSN 1313-7263. - Кн. 13 (2010), с. 164-175.
504.4.054:662.75(262.5:497.2)
COBISS.BG-ID 1238437860

Сс 214
        ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН метод за оценка на риска за околната среда при огневи работи>. - Рез. на англ. ез. - Съдържа: Теоретични основи / Любомир Владимиров, Владимир Томов. Оценка на риска / Любомир Владимиров

В: Научен aлманах на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър". - ISSN 1313-7263. - Кн. 13 (2010), с. 137-163.
504.056:355.4
COBISS.BG-ID 1238437092

Сс 215
ТОМОВ, Владимир Томов
        Несигурност на биоиндикаторните измервания при мониторинг на замърсяването на атмосферния въздух / Владимир Томов, Диан Бухов, Любомир Владимиров>. - Рез. на англ. ез.

В: Научен aлманах на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър". - ISSN 1313-7263. - Кн. 13 (2010), с. 122-136.
504.3.054
COBISS.BG-ID 1238436580


519.8 ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОПЕРАЦИИТЕ. ТЕОРИЯ НА ИГРИТЕ. МАТЕМАТИЧЕСКО ПРОГРАМИРАНЕ. ТЕОРИЯ НА ИКОНОМИКОМАТЕМАТИЧЕСКИТЕ МОДЕЛИ

Сс 216
ДИМИТРОВ, Митко Цанов, 1947-
        Система MIGI1IK с периоди на възстановяване и подготовка на прибора / Митко Димитров, Мирослава Иванова>. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Икономически алтернативи. - ISSN 1312-5281. - Бр. 5 (2011), с. 35-46.
519.87
COBISS.BG-ID 1238564580

Сс 217
СЛАВОВ, Здравко Димитров
        Математическо моделиране в икономиката / Здравко Димитров Славов>. - Рез. на англ. ез.

В: Научен алманах на Варненски свободен университет Черноризец Храбър. - ISSN 1313-7247. - Т. 8 (2011), с. 103-117.
519.86:330
COBISS.BG-ID 1238533348


551.5 МЕТЕОРОЛОГИЯ. КЛИМАТОЛОГИЯ
Вж и 504

Сс 218
ГРОЗДЕВ, Добромир
        Морско метеорологично обслужване на неконвенционални плавателни съдове по българското Черноморие / Добромир Гроздев>. - Рез. на англ. ез.

В: Научен aлманах на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър". - ISSN 1313-7263. - Кн. 13 (2010), с. 31-35.
551.50(262.5:497.2)
COBISS.BG-ID 1238430180


57 БИОЛОГИЧНИ НАУКИ
Вж и 58; 59; 61; 63

Сс 219
VADATCHKORIA, Rusudan
        Pecularities of teaching of biology course with the elements of ecology for the discipline "The basis of natural science", intended for the completion of bachelor degree, magoring in speciality "Pedagogics of elementary education" / Rusudan Vadatchkoria>. - Рез. на англ. ез.

В: Научен aлманах на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър". - ISSN 1313-7263. - Кн. 13 (2010), с. 215-224.
57(072)
COBISS.BG-ID 1238443492


6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

621.9 ОБРАБОТКА ЧРЕЗ РЯЗАНЕ (СЪС И БЕЗ СНЕМАНЕ НА СТРУЖКИ). РАЗДРОБЯВАНЕ И МЕЛЕНЕ. ОБРАБОТКА НА ЛИСТОВ МАТЕРИАЛ. ИЗРАБОТВАНЕ НА РЕЗБИ. ТЕХНОЛОГИЯ, МАШИНИ И ИНСТРУМЕНТИ
Вж и 621.7

Сс 220
ВЛАДИМИРОВ, Любомир Владимиров, 1974-
        Оценка на риска за запалване на материали при абразивно рязане с ъглошлайф / Любомир Владимиров>. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Годишник - Варненски свободен университет. - ISSN 1310-800X. - Т. 14 (2008), с. 316-325.
621.92
COBISS.BG-ID 1238424036


634 ГРАДИНАРСТВО. ОВОЩАРСТВО

Сс 221
ПАШОВА, Събка Димитрова, 1971-
        Изследване качеството на череши и вишни / Събка Пашова>. - Рез. на рус., англ. и нем. ез. - С библиогр.

В: Годишник - Икономически университет - Варна. - ISSN 0861-6752. - Т. 81 (2010), с. 369-407.
634.2
COBISS.BG-ID 1238528740


65 УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА, ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА. ПОЛИГРАФИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ И ИЗДАТЕЛСКО ДЕЛО
Вж и 33; 347; 351

ИВАНОВ, Христо
        Бизнессигурност и безопасност Вж Сс 97

Сс 222
МИРОНЕНКО, Н. В.
        Аутсорсинговые технологии на рынке информационного посредничества и их применение в информатизации государственного и муниципального управления / Н. В. Мироненко> . - Рез. на англ. ез.

В: Научен алманах на Варненски свободен университет Черноризец Храбър. - ISSN 1313-7247. - Т. 8 (2011), с. 200-212.
65.012:681.322.008
COBISS.BG-ID 1238553060


651 КАНЦЕЛАРСКА РАБОТА. ДЕЛОВОДСТВО. ОРГТЕХНИКА
Вж и 657; 658

Сс 223
JANEVA, Marijana
        Types of business letters / Марияна Янева>. - Рез. на англ. ез.

В: Научен алманах на Варненски свободен университет Черноризец Храбър. - ISSN 1313-7247. - Т. 8 (2011), с. 213-218.
651.9
COBISS.BG-ID 1238554084


657 СЧЕТОВОДСТВО
Вж и 336; 658

Сс 224
ГЕНОВ, Гено Димитров, 1940-
        Счетоводната наука в Икономически университет-Варна: имена и традиции / Гено Генов>. - Рез. на рус. и англ. ез.

В: Известия - Списание на Икономическия университет - Варна. - ISSN 1310-0343. - Бр. 1 (2010), с. 7-15.
657(497.211)
COBISS.BG-ID 1238582500

Сс 225
ГЕНОВ, Слави Димитров
        Методически проблеми при изготвяне и представяне на отчета за паричните потоци / Слави Генов>. - Рез. на рус., англ. и нем. ез.

В: Годишник - Икономически университет - Варна. - ISSN 0861-6752. - Т. 81 (2010), с. 243-285.
657.3
COBISS.BG-ID 1238524132

Сс 226
ПОПОВА, Надежда Иванова
        Провизиите в счетоводната теория и практика / Надежда Попова-Йосифова, Даниела Георгиева>. - Рез. на рус., англ. и нем. ез. - С библиогр.

В: Годишник - Икономически университет - Варна. - ISSN 0861-6752. - Т. 81 (2010), с. 286-331.
657.001
COBISS.BG-ID 1238525924


658 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОМИШЛЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО (ПРЕДПРИЯТИЯТА) И НА ТЪРГОВИЯТА
Вж и 33; 651; 657

Сс 227
АТАНАСОВ, Бойко Иванов, 1940-
        Логистиката като научно направление и инструмент на практиката / Бойко Атанасов>. - Рез. на рус. и англ. ез.

В: Известия - Списание на Икономическия университет - Варна. - ISSN 1310-0343. - Бр. 2 (2010), с. 68-76.
658.7/.8
COBISS.BG-ID 1238598116

Сс 228
ЖЕЛЯЗКОВА, Донка
        Обслужването на клиентите в логистиката като конкурентно предимство / Донка Желязкова>. - Рез. на рус. и англ. ез.

В: Известия - Списание на Икономическия университет - Варна. - ISSN 1310-0343. - Бр. 2 (2010), с. 100-110.
658.7/.8
339.1
COBISS.BG-ID 1238606564

ИЛИЕВ, Йосиф Илиев, 1947-
        Антикризисната фирмена политика към човешките ресурси - приоритети и поуки Вж Сс 90

ЙОВЧЕВ, Иван Йовчев
        Теоретико-методически основи на анализа на финансовото състояние и приложение при водещите строителни предприятия Вж Сс 238

Сс 229
ЛИЧЕВ, Илия Крумов, 1933-
        Технологично усъвършенстване на информационните процеси за отчитане на стопанските операции в индустриалния бизнес / Илия Личев, Юлиан Василев>. - Рез. на рус., англ. и нем. ез.

В: Годишник - Икономически университет - Варна. - ISSN 0861-6752. - Т. 81 (2010), с. 109-147.
658.5.012:681.3
COBISS.BG-ID 1238517476

Сс 230
ТЕМЕЛКОВА, Миглена Петрова
        Изследване и анализ на оптимизацията на преструктуриращи се производствени организации с дискретен тип производство / Миглена Темелкова>. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Годишник - Варненски свободен университет. - ISSN 1310-800X. - Т. 14 (2008), с. 225-256.
658.52:519.85
COBISS.BG-ID 1238422500

Сс 231
ТЕМЕЛКОВА, Миглена Петрова
        Контролинг и контрол - сравнителен анализ. Контролинг и мениджмънт - общи черти и различия / Миглена Темелкова>. - Рез. на англ. ез.

В: Научен алманах на Варненски свободен университет Черноризец Храбър. - ISSN 1313-7247. - Т. 8 (2011), с. 143-151.
658.5.012.7
COBISS.BG-ID 1238536676

Сс 232
ТЕМЕЛКОВА, Миглена Петрова
        Циклите PDCA, PDSA, 4M, 6 Сигма и 4P - инструменти на контролинга, формиращи новия модел за управление на процесите / Миглена Темелкова>. - Рез. на англ. ез.

В: Научен алманах на Варненски свободен университет Черноризец Храбър. - ISSN 1313-7247. - Т. 8 (2011), с. 133-142.
658.5.012.7
COBISS.BG-ID 1238535652

Сс 233
ШИШАКОВА, Юлия Валентиновна
        Методологические основы антикризисного мониторинга промышленного комплекса / Ю. В. Шишакова, К. В. Шишаков>. - Рез. на англ. ез.

В: Научен алманах на Варненски свободен университет Черноризец Храбър. - ISSN 1313-7247. - Т. 8 (2011), с. 34-44.
658.5.012.12
COBISS.BG-ID 1238525668

Сс 234
POPOVA, Daniela
        The entrepreneurial network as a crisis management of human capital / Daniela Popova>. - Рез. на англ. ез.

В: Научен алманах на Варненски свободен университет Черноризец Храбър. - ISSN 1313-7247. - Т. 8 (2011), с. 162-171.
658.3:338.48
COBISS.BG-ID 1238549220


659 РЕКЛАМНО ДЕЛО. ПРОМИШЛЕНА И ТЪРГОВСКА ИНФОРМАЦИЯ
Вж и 002

Сс 235
КАЛАГЛАРСКИ, Георги Драганов
        Пъблик рилейшънс - бизнес на доверието / Георги Калагларски>. - Рез. на англ. ез.

В: Научен алманах на Варненски свободен университет Черноризец Храбър. - ISSN 1313-7247. - Т. 8 (2011), с. 84-102.
659.4
COBISS.BG-ID 1238532580


664 ХРАНИТЕЛНА И КОНСЕРВНА ПРОМИШЛЕНОСТ
Вж и 634/637; 641/642

Сс 236
КАРАДЖОВ, Гроздан Иванов
        Изследване на промените в съдържанието на свободни аминокиселини при производството на пшеничен хляб / Гроздан Караджов, Денка Златева>. - Рез. на рус., англ. и нем. ез. - С библиогр.

В: Годишник - Икономически университет - Варна. - ISSN 0861-6752. - Т. 81 (2010), с. 332-368.
664.66
COBISS.BG-ID 1238527972


681 ФИНА МЕХАНИКА. АВТОМАТИКА. ТЕХНИЧЕСКА КИБЕРНЕТИКА
Вж и 007; 519.6; 534; 535; 621.3

Сс 237
ВЕЛЕВ, Димитър Георгиев, 1958-
        Cloud 2.0 - тенденции в развитието на облачния компютинг / Димитър Г. Велев>. - Рез. на бълг. и англ. ез.

В: Икономически алтернативи. - ISSN 1312-5281. - Бр. 5 (2011), с. 47-55.
681.324.06
COBISS.BG-ID 1238565348


69 СТРОИТЕЛСТВО. СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ. СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ
Вж и 624; 666

Сс 238
ЙОВЧЕВ, Иван Йовчев
        Теоретико-методически основи на анализа на финансовото състояние и приложение при водещите строителни предприятия / Иван Йовчев>. - Рез. на рус., англ. и нем. ез. - С библиогр.

В: Годишник - Икономически университет - Варна. - ISSN 0861-6752. - Т. 81 (2010), с. 198-242.
69.003(497.2)
658.15:69
COBISS.BG-ID 1238523364


7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАТИЯ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧ ЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ

72 АРХИТЕКТУРА
Вж и 69; 71

Сс 239
АНГЕЛОВ, Чавдар Иванов, 1930-
        За периодизацията в историята на българската архитектура / Чавдар Ангелов>. - Рез. на англ. ез.

В: Паметници. Реставрация. Музеи. - ISSN 1312-3327. - Бр. 1-2 (2011), с. 3-4.
72.03(497.2)
COBISS.BG-ID 1238467044

Сс 240
БОГДАНОВ, Миломир
        Каменната архитектура на Северното българско Черноморие / Миломир Богданов>. - Рез. на англ. ез.

В: Паметници. Реставрация. Музеи. - ISSN 1312-3327. - Бр. 3-6 (2010), с. 37-46.
725(262.5:497.2-17)
COBISS.BG-ID 1238476516

ВЕЗЕНКОВ, Александър Александров, 1971-
        Капалъчаршия - въображаемата и истинската, някога и сега Вж Сс 112

Сс 241
ДОБРЕВА, Людмила
        Възстановяване и социализация на черквата в село Белчин / Людмила Добрева>. - Рез. на англ. ез.

В: Паметници. Реставрация. Музеи. - ISSN 1312-3327. - Бр. 1-2 (2011), с. 76-84.
Черквата "Св. Петка" от ХVІІ век
726(497.22-22)"16"
COBISS.BG-ID 1238471908

Сс 242
КИРОВА, Радосвета
        Жилищно-отбранителни кули през османския период. Граници на понятието в исторически и архитектурен аспект / Радосвета Кирова>. - Рез. на англ. ез.

В: Паметници. Реставрация. Музеи. - ISSN 1312-3327. - Бр. 3-6 (2010), с. 47-54.
728(497.2)"13/18"
COBISS.BG-ID 1238477028

Сс 243
КИРОВА, Радосвета
        Отворена рана в сърцето на Велико Търново - черквата "Св. Спас" / Радосвета Кирова>. - Рез. на англ. ез.

В: Паметници. Реставрация. Музеи. - ISSN 1312-3327. - Бр. 3-6 (2010), с. 61-74.
Останките на черквата, построена през 50-те години на ХІХ век от възрожденския майстор Кольо Фичето
726.025(497.2)
COBISS.BG-ID 1238478564

Сс 244
КУЗУПОВ, Боян
        Черквата "Св. Иван Кръстител" в Несебър / Боян Кузупов>. - Рез. на англ. ез.

В: Паметници. Реставрация. Музеи. - ISSN 1312-3327. - Бр. 1-2 (2011), с. 35-39.
726(497.2-18)"09/10"
COBISS.BG-ID 1238468580

Сс 245
МАТЕЕВ, Матей Николов, 1932-
        Най-старият запазен до днес и реставриран конак в Райково / Матей Матеев>. - Рез. на англ. ез.

В: Паметници. Реставрация. Музеи. - ISSN 1312-3327. - Бр. 1-2 (2011), с. 5-24.
728.8(497.23-21)(091)
COBISS.BG-ID 1238467300

Сс 246
ТУЛЕШКОВ, Николай Любомиров, 1947-
        За черквите с "Т"-виден план / Николай Тулешков>. - Рез. на англ. ез.

В: Паметници. Реставрация. Музеи. - ISSN 1312-3327. - Бр. 1-2 (2011), с. 25-34.
Българските черкви строени 20-те - 50-те години на ХІХ век
726(497.2)"18"
COBISS.BG-ID 1238468324


75 ЖИВОПИС
Вж и 74

Сс 247
        [ВИЗАНТИЯ без граници : 22 международен конгрес по византология, София, 22-27 авг. 2011 г.]>. - Рез. на бълг. и англ. ез. - С библиогр. - Съдържа: Ветхий денми във византийската живопис / Маргарита Куюмджиева. Двустранна икона от Несебър с Христос Пантократор и разпятие / Георги Геров. От църквата до музея. По пътя на несебърските икони / Иван Ванев, Надежда Цветкова. Св. Йоан Рилски в Боянската църква - иконография и археология / Бисерка Пенкова. Към типологията на византийските обкови на евангелия / Нона Петкова. À propos du moule métallique des reliures des évangéliaires du Musée archéologique national de Sofia / Athanassios Semoglou. Надписът от олтарната абсида на Търновската митрополитска църква "Св. св. Петър и Павел" / Емануел Мутафов, Иван Тютюнджиев, Пламен Събев. Средновековни фрески, открити при разкопките във Велико Търново / Диана Косева, Константин Тотев

В: Проблеми на изкуството. - ISSN 0032-9371. - Год. 43, бр. 2 (2011), с. 3-64.
75.046(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1238417124

Сс 248
        [ЗАХАРИЙ Зограф и неговото време : международна научна конференция, посветена на 200-год. на художника, НХГ, София, 18-20 ноември 2010 г.]>. - Рез. на англ. ез. - С библиогр. - Съдържа: Зографията на Захари Зограф в Преображенския манастир. Последни проучвания за църквата по време на реставрацията / Лозинка Койнова-Арнаудова, Светла Койнова-Мечкуева. Влиянието на Захарий Зограф в Средните Родопи през втората половина на XIX век / Николай Клисаров. Рисунки към Апокалипсиса от албума на еленските зографи в НХГ и техният западен прототип / Александър Куюмджиев. Чудесата на Св. Георги от една икона на Захарий Зограф от 1837 г. / Георги Минчев. Живописот на Дичо Зограф во црквата Св. Георги, Лазарополе (прилози кон познавање на наjраните потпишани дела) / Сашо Цветковски. Зографско сликарство прве половине 19 века у Србиjи - пример цркве Ваведења Богородице манастира Троноше / Гордана Келић. Царските двери в църквата "Успение Богородично" във Велико Търново и творчеството на Станю Нейков Марангозина / Елена Попова. Три неизвестни икони със Страстите Христови от фондовете на Регионален исторически музей Велико Търново / Пламен Събев. Стенописите от Захарий поп Христов Радойков в храма "Св. Йоан Предтеча" в село Карабунар, Пазарджишко / Владимир Димитров. За три престолни икони од времето на ателието на Христо Димитров / Дарко Николовски. Захари Зограф през погледа на библиографа / Мирослава Мирчева

В: Проблеми на изкуството. - ISSN 0032-9371. - Год. 43, бр. 1 (2011), с. 3-64.
75.071.1(092)
92 Захари Зограф
COBISS.BG-ID 1238413284


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

80 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ

Сс 249
ГЕЦОВ, Антон Веселинов
        Квантификацията като инструмент за скрито манипулативно въздействие / Антон Гецов>. - Рез. на рус. ез.

В: Проглас. - ISSN 0861-7902. - Год. 20, бр. 1 (2011), с. 140-168.
800:316
COBISS.BG-ID 1238629604

ДИМИТРОВ, Никола
        Относно предварителната нагласа при възприемането на събитийността Вж Сс 251

ПАШКО, Дорота
        Влиянието на полския език върху говора на старообредниците от августовската област Вж Сс 258


801 ОБЩО ЕЗИКОЗНАНИЕ И ФИЛОЛОГИЯ

Сс 250
ВОРОШИЛОВА, Мария
        Креолизираният текст и аспектите на неговото изследване / Мария Ворошилова ; прев. от рус. Лиляна Цонева>. - С библиогр. - Рез. на рус. ез.

В: Проглас. - ISSN 0861-7902. - Год. 20, бр. 1 (2011), с. 125-139.
801.3
COBISS.BG-ID 1238627812

Сс 251
ДИМИТРОВ, Никола
        Относно предварителната нагласа при възприемането на събитийността / Никола Димитров

В: Balkanistic forum. - ISSN 1310-3970. - Год. 14, бр. 1-2-3 (2005), с. 294-301.
801.73
800:159.9
COBISS.BG-ID 1238636516

Сс 252
ФОКИНА, Олга
        Използването на прецедентни имена с литературен произход като аксиологичен механизъм / Олга Фокина ; прев. от рус. Лиляна Цонева>. - Рез. на рус. ез.

В: Проглас. - ISSN 0861-7902. - Год. 20, бр. 1 (2011), с. 222-230.
801.31
COBISS.BG-ID 1238645220


802.0 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ХОЛАНДИ, Райна Благоева
        Антонимни отношения при компаративните фразеологични единици в английския и българския език Вж Сс 265

Сс 253
VÉPYOVÁ, Zuzana
        The lexical and morphological adaptation of English modern words in the system of Slovak language / Zuzana Vépyová>. - Рез. на бълг. ез.

В: Езиков свят. - ISSN 1312-0484. - Т. 9, бр. 1 (2011), с. 7-12.
802.0-3
808.54-3
COBISS.BG-ID 1238251492


808.1 СЛАВЯНСКИ ЕЗИЦИ

Сс 254
КОЛЕВА-Златева, Живка Стефанова
        Методологични аспекти на етимологизацията на [славянската] звукосимволична лексика / Живка Колева-Златева>. - С библиогр. - Рез. на англ. ез.

В: Проглас. - ISSN 0861-7902. - Год. 20, бр. 1 (2011), с. 104-124.
808.1-3
COBISS.BG-ID 1238623460


808.101 ЦЪРКОВНОСЛАВЯНСКИ ЕЗИК. СТАРОБЪЛГАРСКИ ЕЗИК

КАЛОЯНОВ, Анчо, 1943-
        Кога е преписан Архивският номоканон (ЦИАИ 1160)? Вж Сс 6

Сс 255
КЕНАНОВ, Димитър, 1949-
        За "скитащите" текстове от Супрасълския Ретков сборник / Димитър Кенанов>. - Житие на Йоан Лествичник. - Текст и на църковнослав. ез. - Рез. на рус. ез.

В: Проглас. - ISSN 0861-7902. - Год. 20, бр. 1 (2011), с. 169-181.
Текстологични наблюдения върху древно-българския богослужебен език на Плиско-Преславската школа
808.101
COBISS.BG-ID 1238640612

Сс 256
НЕНОВА, Любка Иванова
        Митарствата на душата / Любка Ненова>. - Текст и на църковнослав. ез. - Рез. на англ. ез.

В: Езиков свят. - ISSN 1312-0484. - Т. 9, бр. 1 (2011), с. 66-74.
Сравнение между надписите към фреските "Митарства на душата" в съборната църква на Рилския манастир и текстове от минея "Житие на св. Василий Нови"
808.101-8
COBISS.BG-ID 1238519524

Сс 257
ПЕРЧЕКЛИЙСКИ, Лъчезар Любенов
        Словообразувателната категория nomina essendi в Мариинското евангелие (имена от женски род) / Лъчезар Перчеклийски>. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Езиков свят. - ISSN 1312-0484. - Т. 9, бр. 1 (2011), с. 58-65.
808.101-5
COBISS.BG-ID 1238517988


808.4 ПОЛСКИ ЕЗИК

Сс 258
ПАШКО, Дорота
        Влиянието на полския език върху говора на старообредниците от августовската област / Дорота Пашко>. - Прев. от полски

В: Balkanistic forum. - ISSN 1310-3970. - Год. 14, бр. 1-2-3 (2005), с. 310-314.
Говорът на руската староверска общност в Полша
808.4
800.73(438=826)"17/19"
COBISS.BG-ID 1238637796


808.54 СЛОВАШКИ ЕЗИК

VÉPYOVÁ, Zuzana
        The lexical and morphological adaptation of English modern words in the system of Slovak language Вж Сс 253


808.67 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Сс 259
ВЪЛЧАНОВА, Маринела Параскова, 1960-
        Историята на българския език в концепциите на Антони Калина (автор на първата История на българския език) / Маринела Вълчанова

В: Balkanistic forum. - ISSN 1310-3970. - Год. 14, бр. 1-2-3 (2005), с. 302-309.
По повод труда на полския славист "Studia nad historią języka bułgarskiego", Kraków, 1891
808.67-02
COBISS.BG-ID 1238637284

Сс 260
ИЛИЕВА, Татяна
        За чина като място за сядане в клас и позиция в обществената йерархия или из историята на една дума в български / Татяна Илиева>. - Рез. на англ. ез.

В: Езиков свят. - ISSN 1312-0484. - Т. 9, бр. 1 (2011), с. 51-57.
808.67-8
COBISS.BG-ID 1238454500

Сс 261
ПЕРЧЕКЛИЙСКИ, Лъчезар Любенов
        Словообразувателни типове с наставка -ица при категориите, обусловени от ономасиологичния мотив, в Троянския дамаскин (ХVІІ в.) / Лъчезар Перчеклийски>. - С библиогр.

В: Balkanistic forum. - ISSN 1310-3970. - Год. 14, бр. 1-2-3 (2005), с. 315-326.
808.67-53
COBISS.BG-ID 1238638052

Сс 262
СЕЛИМСКИ, Людвиг Петров, 1939-
        Доц. д-р Мария Ангелова-Атанасова - нашата юбилярка : 65 години от рождението й / Людвиг Селимски

В: Проглас. - ISSN 0861-7902. - Год. 20, бр. 1 (2011), с. 281-293.
808.67(092)
92 Ангелова-Атанасова, М.
COBISS.BG-ID 1238665444

Сс 263
СТАНЧЕВ, Станчо
        Семантика на мъжките антропоними в гр. Русе в средата на XX век / Станчо Станчев>. - С библиогр.

В: Алманах за историята на Русе. - ISSN 1312-0980. - Т. 11 (2011), с. 403-409.
808.67-313
COBISS.BG-ID 1238585316

Сс 264
СТОЯНОВА, Елена
        Морфология в съвременните граматики на българския език / Елена Стоянова>. - Рез. на англ. ез.

В: Езиков свят. - ISSN 1312-0484. - Т. 9, бр. 1 (2011), с. 37-41.
808.67-5
COBISS.BG-ID 1238453476

Сс 265
ХОЛАНДИ, Райна Благоева
        Антонимни отношения при компаративните фразеологични единици в английския и българския език / Райна Холанди>. - Рез. на англ. ез.

В: Езиков свят. - ISSN 1312-0484. - Т. 9, бр. 1 (2011), с. 42-50.
808.67-3
802.0-3
COBISS.BG-ID 1238454244

Сс 266
ЦОНЕВ, Радослав Михайлов
        Стари и нови суфиксарни универбати във вестник "Уикенд" (за периода 01.01.2010-31.12.2010) / Радослав Цонев>. - Рез. на англ. ез.

В: Езиков свят. - ISSN 1312-0484. - Т. 9, бр. 1 (2011), с. 31-36.
808.67-3
COBISS.BG-ID 1238452196


809.1 ИНДОЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИЦИ

Сс 267
ИЛИЕВА, Лилия Иванова, 1952-
        Български данни за наследството на индоевропейския поетичен език : фрагменти от творби на Климент Охридски (X век) и патриарх Евтимий (XIV век) / Лилия Илиева>. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Езиков свят. - ISSN 1312-0484. - Т. 9, бр. 1 (2011), с. 13-30.
809.1-02
886.7-023.07
COBISS.BG-ID 1238252772


82.0 ТЕОРИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА. ЛИТЕРАТУРНА ТЕХНИКА

Сс 268
        [ФОЛКЛОРИСТЪТ проф. Костадин Динчев на 70 години]>. - Поздравителни адреси към юбиляря. - С библиогр. - Съдържа Статиите и книгите ми следват една логика - задачите, които имам в момента... : интервю / Костадин Динчев ; Николай Папучиев. Професор Костадин Лазаров Динчев, доктор на филологическите науки : биобиблиография. Справка за приносите на проф. Костадин Динчев, доктор на филологическите науки

В: Balkanistic forum. - ISSN 1310-3970. - Год. 14, бр. 1-2-3 (2005), с. 13-49.
82.0(092)
398(092)
92 Динчев, К.
COBISS.BG-ID 1238571748


82 ЛИТЕРАТУРА

Сс 269
КРЪСТЕВ, Емил Христов, 1946-
        Анализ на басня / Емил Кръстев

В: Balkanistic forum. - ISSN 1310-3970. - Год. 14, бр. 1-2-3 (2005), с. 248-258.
82-191.09
82-342.09
COBISS.BG-ID 1238616804


830(436) АВСТРИЙСКА ЛИТЕРАТУРА

Сс 270
ВЪЛКОВА, Владимира Ангелова
        Конструиране на субект и пол. За някои аспекти на мъжкото и женското начало в романа на Робърт Музил "Човекът без качества" / Владимира Вълкова>. - С библиогр. - Рез. на нем. ез.

В: Проглас. - ISSN 0861-7902. - Год. 20, бр. 1 (2011), с. 46-79.
830(436).09
COBISS.BG-ID 1238614500

Сс 271
ДЖУРОВА, Галина Стефанова
        Елиас Канети в огледалото на Европа : 30 години от връчването на Нобелова награда за литература / Галина Джурова

В: Алманах за историята на Русе. - ISSN 1312-0980. - Т. 11 (2011), с. 424-429.
830(436).09
COBISS.BG-ID 1238585828


839.7 ШВЕДСКА ЛИТЕРАТУРА

Сс 272
ТРАНСТРЬОМЕР, Тумас, 1931-
        Уморен от всички, които идват с думи... ; Ламенто : стихотворения / Тумас Транстрьомер ; [прев. от швед.] Рада Добриянова>. - Тумас Транстрьомер - един от най-първите поети в света - на 80 години / Рада Добриянова

В: Пламък. - ISSN 0032-0528. - Год. 64, бр. 3 (2011), с. 162-163.
839.7-1
COBISS.BG-ID 1238388964


877.4 НОВОГРЪЦКА ЛИТЕРАТУРА

Сс 273
ХРИСТОВА, Мария Димитрова
        В търсене на изгубеното майчинство: двете Деметри в романа "Седмата одежда" на Евгения Факину / Мария Христова

В: Balkanistic forum. - ISSN 1310-3970. - Год. 14, бр. 1-2-3 (2005), с. 279-283.
877.4-31.09
COBISS.BG-ID 1238634724


882 РУСКА ЛИТЕРАТУРА

ЕФТИМОВ, Йордан Симеонов, 1971-
        Стъпки към Ахматова и Багряна : граници на психолингвистичния експеримент при изследването на лирика Вж Сс 280

Сс 274
КОСТОВА, Магдалена Петрова
        Алексей Кручоних - ужасното дете на руския футуризъм / Магдалена Костова-Панайотова>. - Рез. на англ. ез.

В: Езиков свят. - ISSN 1312-0484. - Т. 9, бр. 1 (2011), с. 94-98.
882.09
COBISS.BG-ID 1238520804


886.7 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Сс 275
АЗМАНОВА, Елена Цветанова
        Функция на пространството в някои мемоарни творби / Елена Азманова-Рударска

В: Balkanistic forum. - ISSN 1310-3970. - Год. 14, бр. 1-2-3 (2005), с. 272-278.
886.7-94.09
COBISS.BG-ID 1238632164

Сс 276
ВАЧЕВА, Албена Кирилова, 1962-
        Словото в дневника и публичното говорене. Април ʼ56 / Албена Вачева>. - С библиогр.

В: Balkanistic forum. - ISSN 1310-3970. - Год. 14, бр. 1-2-3 (2005), с. 142-152.
Отражение на политическите събитияв България през 1956 г. в периодичния печат и лични дневници
886.7-94.09
070.41(497.2)"1956"
COBISS.BG-ID 1238594788

Сс 277
ГРИГОРОВА, Людмила Крумова, 1943-
        Критикът като есеист и полемист : по повод 60-годишнината на писателя [Николай Петев] / Людмила Григорова

В: Пламък. - ISSN 0032-0528. - Год. 64, бр. 3 (2011), с. 189-192.
Книгата му "Не ме ли помниш...", София, Бълг. писател, 2011
886.7.09
COBISS.BG-ID 1238396132

Сс 278
ДИМИТРОВ, Николай Стойчев, 1960-
        Езикът на страха в "Записки по българските въстания" на Захари Стоянов / Николай Димитров>. - Рез. на англ. ез.

В: Проглас. - ISSN 0861-7902. - Год. 20, бр. 1 (2011), с. 206-221.
886.7.09
COBISS.BG-ID 1238644708

Сс 279
ДОНЕВ, Владимир Иванов
        Матриархат : идеологически, архетипни и символни обработки на мотива в [българската] проза на 60-те / Владимир Донев>. - Рез. на англ. ез.

В: Проглас. - ISSN 0861-7902. - Год. 20, бр. 1 (2011), с. 80-103.
886.7.09
COBISS.BG-ID 1238616292

Сс 280
ЕФТИМОВ, Йордан Симеонов, 1971-
        Стъпки към Ахматова и Багряна : граници на психолингвистичния експеримент при изследването на лирика / Йордан Ефтимов>. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Езиков свят. - ISSN 1312-0484. - Т. 9, бр. 1 (2011), с. 112-115.
886.7-1.07
882-1.07
COBISS.BG-ID 1238528484

Сс 281
ИВАНОВА, Евелина
        Срещу традиционния женски образ. Опити върху легендата на Ангел Каралийчев "Струна" / Евелина Иванова

В: Balkanistic forum. - ISSN 1310-3970. - Год. 14, бр. 1-2-3 (2005), с. 268-271.
886.7-34.09
COBISS.BG-ID 1238630628

Сс 282
ИВАНОВА-Гиргинова, Мариета Стоянова, 1963-
        Езикът и езиците в драмата "Зидари" на Петко Ю. Тодоров / Мариета Иванова-Гиргинова

В: Езиков свят. - ISSN 1312-0484. - Т. 9, бр. 1 (2011), с. 99-111.
886.7-2.09
COBISS.BG-ID 1238527204

Сс 283
ИЛИЕВА, Бойка Кирилова
        Константин Мутафов: Забравеното наследство на един неудобен интелектуалец / Бойка Илиева>. - Рез. на англ. ез.

В: Езиков свят. - ISSN 1312-0484. - Т. 9, бр. 1 (2011), с. 85-93.
886.7.09
COBISS.BG-ID 1238520292

ИЛИЕВА, Лилия Иванова, 1952-
        Български данни за наследството на индоевропейския поетичен език : фрагменти от творби на Климент Охридски (X век) и патриарх Евтимий (XIV век) Вж Сс 267

Сс 284
        ЙОРДАН Василев на 75 години>. - Съдържа: Кратка история на едно изречение / Нина Иванова. Учител и радетел за нашата памет / Пенка Ватова. Кратък спомен / Йордан Василев

В: История. - ISSN 0861-3710. - Год. 19, бр. 1 (2011), с. 1-6, 63-64.
886.7(092)
92 Василев, Й.
COBISS.BG-ID 1238440676

Сс 285
КАСАБОВА, Благовеста Йорданова, 1934-
        Поглед върху две книги / Благовеста Касабова>. - Съдържа: Високите уроци на писателя Хайтов ; Пазителка на светлина

В: Пламък. - ISSN 0032-0528. - Год. 64, бр. 3 (2011), с. 193-197.
По повод кн. на Елена Алекова "Сеячът на безсмъртие" : думи за Николай Хайтов, София, Бълг. писател, 2010 и кн. на Анелия Янковска "Незрима светлина : лирика", София, Лабиринти А. Я. С., 2010
886.7.09
COBISS.BG-ID 1238398436

Сс 286
КАСТЕЛОВ, Боян Йорданов, 1933-
        По тънкия лед на страха : един поглед към близкото литературно минало / Боян Кастелов

В: Пламък. - ISSN 0032-0528. - Год. 64, бр. 3 (2011), с. 8-28.
886.7.09
COBISS.BG-ID 1238367460

Сс 287
КРЪСТЕВА, Мила Димитрова
        Що е то история: история ли е "История славянобългарска" на йеромонах Паисий? / Мила Кръстева>. - Рез. на англ. ез.

В: Проглас. - ISSN 0861-7902. - Год. 20, бр. 1 (2011), с. 22-45.
По повод "История славянобългарска" на Паисий Хилендарски, монографията "Идеята за историята" на Робин Колингууд, София, Евразия, 1995 и студията "Паисий. Началото и краят на разказването" на Инна Пелева, София, 1999
886.7.09
COBISS.BG-ID 1238613220

Сс 288
МИХОВА, Невена
        (Авто)биографизъм и повествователност в ранновъзрожденската публицистика / Невена Михова>. - Рез. на англ. ез.

В: Проглас. - ISSN 0861-7902. - Год. 20, бр. 1 (2011), с. 193-205.
886.7-92.09
COBISS.BG-ID 1238644452

Сс 289
САРАНДЕВ, Иван Атанасов, 1934-
        Истините, които ни правят свободни / Иван Сарандев

В: Пламък. - ISSN 0032-0528. - Год. 64, бр. 3 (2011), с. 177-188.
По повод тетралогията "Синият аметист" от Петър Константинов
886.7.09
COBISS.BG-ID 1238392548

Сс 290
СТАМАТОВ, Любомир Вълканов, 1940-2005
        Поемата "Майстор Манол" на Асен Разцветников / Любомир Стаматов

В: Balkanistic forum. - ISSN 1310-3970. - Год. 14, бр. 1-2-3 (2005), с. 242-247.
886.7-93-1.09
COBISS.BG-ID 1238611428

Сс 291
СТОЯНОВА, Таня Драгнева, 1962-
        Аспекти на композицията в авторизираните приказки на Ран Босилек / Таня Стоянова

В: Balkanistic forum. - ISSN 1310-3970. - Год. 14, бр. 1-2-3 (2005), с. 259-267.
886.7-34.09
COBISS.BG-ID 1238623204

Сс 292
ЧЕРНАЕВ, Пенчо Маринов, 1927-
        Владетелят на детския остров : 125 години от рождението на Ран Босилек / Пенчо Чернаев

В: Пламък. - ISSN 0032-0528. - Год. 64, бр. 3 (2011), с. 171-176.
886.7(092)
92 Ран Босилек
COBISS.BG-ID 1238390244

Сс 293
BIJELIĆ, Marijana
        Transgresija i žrtvena obnova u zbirci "Proljetni vjetar" Nikole Furnadžieva / Marijana Bijelić>. - Рез. на бълг. ез.

В: Езиков свят. - ISSN 1312-0484. - Т. 9, бр. 1 (2011), с. 75-84.
886.7-1.09
COBISS.BG-ID 1238520036


886.7-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ

Сс 294
АЛЕКСАНДРОВА, Деница
        Как ; Няма тишина ; Без заглавие : стихотворения / Деница Александрова>. - Позитивизмът е надценяван / Деница Александрова

В: Пламък. - ISSN 0032-0528. - Год. 64, бр. 3 (2011), с. 138-142.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1238380772

Сс 295
        [БЪЛГАРСКИ поети] : стихотворения>. - Съдържа: Самотното животно... ; Кукувица ме закука... ; Чужд човек живее... / Сибила Алексова. Духовата музика ; Адвокатът / Владо Любенов. Раздвоени сонети / Велин Георгиев. Повод за стихотворение ; Следобедът имаше цвят... ; Триптих ; Понякога си казваме... / Димитрина Кюркчиева. Надежда за пролет ; Несигурност ; напиши еротично писмо... ; Дъбова гора / Павлина Гатева. Бавен танц - мое проклятие... ; Не на себе си ; Варварска сила ; Небето се сбогува със земята / Славей Гайдев

В: Пламък. - ISSN 0032-0528. - Год. 64, бр. 3 (2011), с. 29-33, 45-46, 66-69, 80-85.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1238370020

Сс 296
        [БЪЛГАРСКИ поети] : стихотворения>. - Съдържа: Спомен ; Квинтесенция ; Докосвам своя миг / Боян Бойчев. Странност ; Автопортрет ; Щастливо остарели / Радосвета Калоянова. Този страх ; Шоколадов октомври ; Изменчивост ; Пепел ; Повече от раздяла ; Врата отворена и път ; Има бряг... / Валерия Андреева

В: Пламък. - ISSN 0032-0528. - Год. 64, бр. 3 (2011), с. 86-87, 93-94, 143-147.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1238377188


886.7-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА

Сс 297
        [БЪЛГАРСКИ писатели] : разкази>. - Съдържа: Из "Подслушани истории" : Дневникът на Борис ; Мъжът от съседната маса ; Най-щастливият ден / Мариана Фъркова. Магазин за злоба / Ради Радев. Циганката : истинска история / Василка Хинкова. Вино от баберка, като кръв тъмночервено ; Дългият ден на една двулевка ; Печалбата / Любомир Николов. Изкушението ; Карай, шофьоре... / Джили Ганева. Сотиров и таласъмите / Румен Шомов

В: Пламък. - ISSN 0032-0528. - Год. 64, бр. 3 (2011), с. 47-65, 76-79, 88-92, 135-137, 156-161.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1238374116

Сс 298
КОНСТАНТИНОВА, Кинка Йорданова, 1928-2011
        Из "Спомени... спомени" : проза : откъс от последния ръкопис на писателката / Кинка Константинова

В: Пламък. - ISSN 0032-0528. - Год. 64, бр. 3 (2011), с. 95-102.
886.7-3
COBISS.BG-ID 1238377956


895.6 ЯПОНСКА ЛИТЕРАТУРА

БЕЙСЕНОВА, Гулжан Абдезовна
        Идентичност и онтология на жестокостта: М. Фуко и Х. Мураками Вж Сс 47


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

903 ПРЕДИСТОРИЯ
Вж и 7.031

Сс 299
ЗДРАВКОВА, Златоживка Иванова, 1949-
        Принос към старата история на Русенския край / Златоживка Здравкова>. - С библиогр.

В: Алманах за историята на Русе. - ISSN 1312-0980. - Т. 11 (2011), с. 5-63.
903(497.215)"631/636"
COBISS.BG-ID 1238568164


904 ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА НА ИСТОРИЧЕСКИТЕ ПЕРИОДИ. АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПАМЕТНИЦИ. СТАРИНИ

Сс 300
ДОНЧЕВА, Стела Минчева, 1972-
        Метални украси от производствения център при село Надарево, Търговищко / Стела Дончева>. - Каталог на находките. - Рез. на англ. ез.

В: Паметници. Реставрация. Музеи. - ISSN 1312-3327. - Бр. 3-6 (2011), с. 16-36.
904:739.5(497.217.1-22)
COBISS.BG-ID 1238474212

Сс 301
ИВАНОВ, Румен
        Тракийски главнярници от село Искра, община Първомай / Румен Иванов, Росен Иванов>. - Рез. на англ. ез.

В: Паметници. Реставрация. Музеи. - ISSN 1312-3327. - Бр. 3-6 (2011), с. 11-15.
904:739.5(497.2)"637"
COBISS.BG-ID 1238473700

Сс 302
КОРЧЕВА, Ива
        Тракийското светилище в квартал "Църква", град Перник. Състояние и перспективи за включването му в маршрути на културния туризъм / Ива Корчева>. - Рез. на англ. ез.

В: Паметници. Реставрация. Музеи. - ISSN 1312-3327. - Бр. 3-6 (2010), с. 75-80.
904:292(497.221.1=919.885)
COBISS.BG-ID 1238479332

Сс 303
ПЕТРОВА, Светла Борисова
        Ритуалното пречистване - по данни от базилика N 5 в Партикополис (Сандански) / Светла Петрова>. - Рез. на англ. ез.

В: Паметници. Реставрация. Музеи. - ISSN 1312-3327. - Бр. 3-6 (2011), с. 3-10.
904:726(497.22)"04"
COBISS.BG-ID 1238472420

Сс 304
ЦОНЕВ, Любомир Владимиров, 1954-
        За храмовите комплекси "Пропада" и "Мишкова нива" до Малко Търново / Любомир Цонев>. - Рез. на англ. ез.

В: Паметници. Реставрация. Музеи. - ISSN 1312-3327. - Бр. 1-2 (2011), с. 40-56.
904:726(497.2-12)"-02/01"
COBISS.BG-ID 1238469348

Сс 305
ЦОНЕВ, Любомир Владимиров, 1954-
        Мегалитните паметници в България - състояние и експониране / Любомир Цонев, Димитър Колев>. - Рез. на англ. ез.

В: Паметници. Реставрация. Музеи. - ISSN 1312-3327. - Бр. 1-2 (2011), с. 65-75.
904(497.2)"634"
COBISS.BG-ID 1238470884


908 КРАЕЗНАНИЕ
Вж и 914/919

Сс 306
КОЛЕВ, Атанас Славков
        Въведение към Русенска летопис. Ч. 2, Историята на Русе в дати, събития и документи / Атанас Колев>. - Допълнение към Русенска летопис - І част, с. 188-244. - Допълнение към Русенска летопис - ІІ част, с. 245-346. - Продълж. от Т. 6 (2006). - С библиогр.

В: Алманах за историята на Русе. - ISSN 1312-0980. - Т. 11 (2011), с. 185-346.
908(497.215)"1850/1980"
COBISS.BG-ID 1238580708

Сс 307
МАРИНОВА, Стефка
        Никола и Константин Доганови в обществено-политическия живот на Русе / Стефка Маринова>. - С библиогр.

В: Алманах за историята на Русе. - ISSN 1312-0980. - Т. 11 (2011), с. 415-423.
908(497.215)
COBISS.BG-ID 1238753764

Сс 308
НЕДИН, Илия Иванов, 1960-
        "Пътят за Драма" : към семейната история на град Гоце Делчев / Илия Недин>. - С библиогр.

В: Balkanistic forum. - ISSN 1310-3970. - Год. 14, бр. 1-2-3 (2005), с. 190-224.
908(497.2-14)
929.52(497.2-14)
COBISS.BG-ID 1238602468

Сс 309
СТОЯНОВ, Стилиян Лалев, 1961-
        Малките истини и големите събития / Стилиян Стоянов>. - С библиогр.

В: Balkanistic forum. - ISSN 1310-3970. - Год. 14, бр. 1-2-3 (2005), с. 137-141.
Размисли върху разкази на етнически българи от Мелитопол и село Николаевка, Запорожка област, Украйна
908(477=867)
COBISS.BG-ID 1238592484


92 БИОГРАФИИ
Вж и 01

БОГОМИЛОВА, Нонка, 1952-
        Памет за Иван Слаников Вж Сс 13

        ДОБРИН Спасов (1926-2010) : in memoriam Вж Сс 16

        [ЗАХАРИЙ Зограф и неговото време : международна научна конференция, посветена на 200-год. на художника, НХГ, София, 18-20 ноември 2010 г.] Вж Сс 248

        ЙОРДАН Василев на 75 години Вж Сс 284

ЛАЧЕВ, Митко Илиев, 1957-2002
        Бележник на Никола Първанов Вж Сс 320

НЕДИН, Илия Иванов, 1960-
        "Пътят за Драма" : към семейната история на град Гоце Делчев Вж Сс 308

        Чл.-кор. проф. д-р ик. н. Веселин НИКИФОРОВ (1927 - 2010) : in memoriam Вж Сс 75

СЕЛИМСКИ, Людвиг Петров, 1939-
        Доц. д-р Мария Ангелова-Атанасова - нашата юбилярка : 65 години от рождението й Вж Сс 262

        [ФОЛКЛОРИСТЪТ проф. Костадин Динчев на 70 години] Вж Сс 268

ЧЕРНАЕВ, Пенчо Маринов, 1927-
        Владетелят на детския остров : 125 години от рождението на Ран Босилек Вж Сс 292


930 ИСТОРИЧЕСКА НАУКА. ПОМОЩНИ ИСТОРИЧЕСКИ НАУКИ

Сс 310
ВЕЛЕВА, Мария Николова, 1926-
        "П. Бицилли - основоположник на културологичната мисъл в България" : интервю на Виолина Атанасова с проф. Мария Велева

В: Историческо бъдеще. - ISSN 1311-0144. - Бр. 1-2 (2003), с. 295-300.
По повод 50 г. от смъртта на рус. историк
930.1(470+497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1238498788

Сс 311
        ФИЛОСОФИЯ на историята : записки по лекциите на проф. Димитър Михалчев / подготвил за печат Ясен Захариев>. - Записките от лекциите по философия на историята при Димитър Михалчев / Ясен Захариев. - Рез. на англ. ез.

В: Философски алтернативи. - ISSN 0861-7899. - Год. 19, бр. 6 (2010), с. 103-123.
930.1(042.3)
101(091)
COBISS.BG-ID 1238576100

ШПЕТ, Густав, 1879-1937
        Философия и история Вж Сс 12

Сс 312
ЯКОЧ, Даниел
        Балканските обичаи в книгата на Келемен Микеш "Писма от Турция" / Даниел Якоч ; прев. от рус. Костадин Динчев

В: Balkanistic forum. - ISSN 1310-3970. - Год. 14, бр. 1-2-3 (2005), с. 66-72.
930(093)(=945.11)
392(497)"17"
COBISS.BG-ID 1238576612


931 СТАРА И АНТИЧНА ИСТОРИЯ

Сс 313
СТОЯНОВ, Валери Григоров, 1951-
        Евразийският свят до появата на тюрките / Валери Стоянов>. - Следва. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Историческо бъдеще. - ISSN 1311-0144. - Бр. 1-2 (2003), с. 3-45.
931
COBISS.BG-ID 1238483172


940 ИСТОРИЯ НА ЕВРОПА

Сс 314
ГАГОВА, Красимира Димитрова, 1953-
        Неосъществените кръстоносни походи и Средновековна България / Красимира Гагова

В: История. - ISSN 0861-3710. - Год. 19, бр. 1 (2011), с. 7-14.
940.1
949.72.03
COBISS.BG-ID 1238441956

ЗЛАТЕВ, Любомир Златанов
        Деветият конгрес на Международната търговска камара в Берлин (28 юни - 3 юли 1937) през погледа на един българин Вж Сс 117


941/949 ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ

Сс 315
ПЕТКОВА, Илка Любенова
        Силата на традицията: обречените Балкани / Илка Петкова>. - С библиогр.

В: Balkanistic forum. - ISSN 1310-3970. - Год. 14, бр. 1-2-3 (2005), с. 104-112.
Причини за падането на Балканските страни под турска власт
949.7
956.0
COBISS.BG-ID 1238581732

Сс 316
ПОЛЕЩУК, Тамара
        Въпросът за руско-украинското единство и за обособеността на украинците в творчеството на Юрий Гуца-Венелин / Тамара Полещук>. - Рез. на англ. ез.

В: Проглас. - ISSN 0861-7902. - Год. 20, бр. 1 (2011), с. 182-192.
947
947.7
COBISS.BG-ID 1238643940

ПОЛЕЩУК, Тамара
        Въпросът за руско-украинското единство и за обособеността на украинците в творчеството на Юрий Гуца-Венелин Вж Сс 316

Сс 317
СТЕФАНОВ, Павел, 1948-
        Цар Петър І Велики като антихрист в руското обществено съзнание / архимандрит Павел Стефанов>. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Историческо бъдеще. - ISSN 1311-0144. - Бр. 1-2 (2003), с. 71-78.
947
COBISS.BG-ID 1238485988

Сс 318
ТАШЕВА, Росица Стефанова, 1957-
        Дефиниции на предреволюционното минало - старият режим и абсолютизмът във Франция / Росица Ташева>. - Рез. на англ. ез. - С библиогр.

В: Историческо бъдеще. - ISSN 1311-0144. - Бр. 1-2 (2003), с. 152-171.
944
COBISS.BG-ID 1238489828


949.72.03 ПЕРИОД НА ФЕОДАЛИЗМА В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ (VII В. - I ПОЛ. НА ХVIII В.)

ГАГОВА, Красимира Димитрова, 1953-
        Неосъществените кръстоносни походи и Средновековна България Вж Сс 314

Сс 319
ЗЛАТЕВА, Ренета
        Отражението на човека в българското писано право през епохата на Средновековието / Ренета Златева>. - С библиогр.

В: Алманах за историята на Русе. - ISSN 1312-0980. - Т. 11 (2011), с. 64-111.
949.72.03
34(497.2)"06/17"
COBISS.BG-ID 1238569956


949.72.04 ПЕРИОД НА КРИЗАТА НА ФЕОДАЛИЗМА И ЗАРАЖДАНЕ НА КАПИТАЛИСТИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ. ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД (II ПОЛ. на ХVIII В.-1878Г.)

Сс 320
ЛАЧЕВ, Митко Илиев, 1957-2002
        Бележник на Никола Първанов / Митко Лачев>. - Съдържа текста на документа. - Рез. на англ. ез.

В: Историческо бъдеще. - ISSN 1311-0144. - Бр. 1-2 (2003), с. 230-251.
Документ от едноименния фонд на културно-просветния деец от епохата на Възраждането, съхраняван в Българския исторически архив на Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий"
949.72.04(092)
92 Първанов, Н.
COBISS.BG-ID 1238493668

Сс 321
МАРКОВ, Иван
        Неизвестен руски офицер участвал в освобождението на Русе / Иван Марков

В: Алманах за историята на Русе. - ISSN 1312-0980. - Т. 11 (2011), с. 410-414.
Командирът на донски казашки полк, а по-късно генерал лейтенант Ростислав Александрович Хрещатицкий (1841-1906)
949.72.043
COBISS.BG-ID 1238752228


950 ИСТОРИЯ НА АЗИЯ

Сс 322
МИЛАНОВА, Александра
        Политика на империя, дипломация на република: Османската империя и Република Турция в големите европейски и световни конфликти (1853-1945) / Александра Миланова

В: История. - ISSN 0861-3710. - Год. 19, бр. 1 (2011), с. 26-46.
956.0
COBISS.BG-ID 1238447332

ПЕТКОВА, Илка Любенова
        Силата на традицията: обречените Балкани Вж Сс 315


РЕЦЕНЗИИ


1 ФИЛОСОФИЯ

Рс 1
АНГЕЛОВА, Боряна
        Разомагьосване в "Логика на измамата" / Боряна Ангелова>. - Рецензия за кн.: Логика на измамата / Александър Гънгов. - 3. доп. изд. - София : Авангард Прима, 2009

В: Философски алтернативи. - ISSN 0861-7899. - Год. 19, бр. 4 (2010), с. 217-220.
1
COBISS.BG-ID 1238471652

Рс 2
АСЕНОВА, Ася Атанасова
        "Етиката в света на биотехнологиите" / Ася Асенова>. - Рецензия за кн.: Етиката в света на биотехнологиите / Станка Христова. - В. Търново : Фабер, 2009

В: Философски алтернативи. - ISSN 0861-7899. - Год. 19, бр. 4 (2010), с. 212-217.
1
COBISS.BG-ID 1238470628

Рс 3
ЛАТЕВ, Латьо Йорданов
        Значителен принос към българското историко-философско изворознание / Латьо Латев>. - Рецензия за кн.: Лекции по история на философията / Иван Георгов ; състав. Атанас Костов Стаматов, Добрин Петков Тодоров. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2008

В: Философски алтернативи. - ISSN 0861-7899. - Год. 19, бр. 6 (2010), с. 171-172.
1
COBISS.BG-ID 1238610404

Рс 4
СТЕФАНОВ, Ангел Стефанов
        Обективен поглед към нетрадиционни явления / Ангел Стефанов>. - Рецензия за кн.: Трансцедентално знание и нетрадиционни явления : обективен поглед / Светла Е. Теодорова. - София : Изток-Запад, 2009

В: Философски алтернативи. - ISSN 0861-7899. - Год. 19, бр. 5 (2010), с. 188-189.
1
COBISS.BG-ID 1238527460


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Рс 5
КАЦАРСКИ, Иван Борисов, 1952-
        Опитът за самопознание на българската интелигенция от междувоенния период / Иван Кацарски>. - Рецензия за кн.: Часът на българската интелигенция : българската интелигенция в междувоенния периодичен печат / Нина Димитрова. - София : Парадигма, 2010

В: Философски алтернативи. - ISSN 0861-7899. - Год. 19, бр. 4 (2010), с. 204-208.
3
COBISS.BG-ID 1238468836

Рс 6
ЛАЗАРОВ, Максим, 1949-
        Една монография, граничеща с фундаменталността / Максим Лазаров>. - Рецензия за кн.: Стигма и личностна биография / Дончо Градев. - София : Изток-Запад, 2010

В: Философски алтернативи. - ISSN 0861-7899. - Год. 19, бр. 6 (2010), с. 172-175.
3
COBISS.BG-ID 1238618852

Рс 7
ПЕНЧЕВ, Георги Петров, 1957-
        Полезна книга по европейско екологично право / Георги Пенчев>. - Рецензия за кн.: Европейско право на околната среда / Лудвиг Кремер. - София : Ciela, 2008


В: Правна мисъл. - ISSN 1310-7348. - Год. 52, бр. 1 (2011), с. 112-117.
3
COBISS.BG-ID 1238392036


6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Рс 8
МИГЕВ, Владимир Тихомиров, 1939-
        Интересно изследване относно електрификацията в стопанската политика на България до 1944 г. / Владимир Мигев>. - Рецензия за кн.: Електрификацията в стопанската политика на българската държава от Освобождението до 1944 г. / Пенчо Пенчев. - София, 2009

В: Икономическа мисъл. - ISSN 0013-2993. - Год. 56, бр. 1 (2011), с. 124-125.
6
COBISS.BG-ID 1238546148


7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАТИЯ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧ ЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ

7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ

Рс 9
МУТАФОВ, Емануел Стефанов
        Ars longa, index brevis est / Емануел Мутафов>. - Загл. на лат. ез. - Рецензия за кн.: Eureterion tes mnemeiakes zographikes tu Hagiu Orus : 10os - 17os aionas / Nikolaos Tutos, Georgios Phusteres. - Athenai : Akademia Athenon, Kentron Ereunas tes Byzantines kai Metabyzantines Technes, 2010


В: Проблеми на изкуството. - ISSN 0032-9371. - Год. 44, бр. 2 (2011), с. 60-62.
7
COBISS.BG-ID 1238432484

Рс 10
УЗУНОВА, Мария
        "Художествената керамика в българските земи" от Димитър Овчаров / Мария Узунова>. - Рецензия за книгата

В: Паметници. Реставрация. Музеи. - ISSN 1312-3327. - Бр. 3-6 (2010), с. 81-85.
7
COBISS.BG-ID 1238479844


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

Рс 11
ВЪЛЕВА, Юлия Георгиева, 1952-
        Многоезичен речник на термините от византийската архитектура и скулптура / Юлия Вълева>. - Рецензия за кн.: Polyglaosso eikonographaemeno lexiko horaon vyzantinaes architektonikaes kai glyptikaes = Multilingual illustrated dictionary of Byzantine architecture and sculpture terminology / ed. Sophia Kalopisi-Verti, Maria Panayotidi-Kesisoglou. - Herakleion : Crete univ. press, 2010


В: Проблеми на изкуството. - ISSN 0032-9371. - Год. 44, бр. 2 (2011), с. 58-60.
8
COBISS.BG-ID 1238434276


80 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ

Рс 12
СЕЛИМСКИ, Людвиг Петров, 1939-
        Важно постижение на родната ономастика / Людвиг Селимски>. - Рецензия за кн.: Енциклопедия на българската ономастика : към основите на българската ономастика / Тодор Балкански, Кирил Цанков. - В. Търново : Фабер, 2010

В: Проглас. - ISSN 0861-7902. - Год. 20, бр. 1 (2011), с. 231-239.
80
COBISS.BG-ID 1238647012

Рс 13
СТОИЛОВ, Антони Спасов, 1957-
        Винаги малко повече: Наречия за количество и време в обучението по български език като чужд, Андреана Ефтимова, УИ "Св. Климент Охридски", София, 2010, 231 с. / Антони Стоилов>. - Рецензия за книгата

В: Езиков свят. - ISSN 1312-0484. - Т. 9, бр. 1 (2011), с. 116-117.
80
COBISS.BG-ID 1238534372

Рс 14
ЦОНЕВ, Радослав Михайлов
        Нов труд с теоретичен и обобщаващ характер / Радослав Цонев>. - Рецензия за кн.: Българска фонология. Ч. 1 / Иван Кочев. - София : Анико, 2010

В: Езиков свят. - ISSN 1312-0484. - Т. 9, бр. 1 (2011), с. 122-125.
80
COBISS.BG-ID 1238538212


82 ЛИТЕРАТУРА

Рс 15
АНЧЕВ, Панко Кирилов, 1946-
        Романът на Левчев. И защо е роман? / Панко Анчев>. - Рецензия за кн.: Панихида за мъртвото време : роман от спомени / Любомир Левчев. - София : Enthusiast, 2011


В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 17, бр. 28 (24 ноем. 2011), с. 4.
82-1/-9
COBISS.BG-ID 1238402276

Рс 16
ИВАНОВА, Ралица Стефанова
        За епистемологичните тенденции в съвременното културознание / Ралица Иванова>. - Рецензия за кн.: Филология и културология в обрат : юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д.ф.н. Пенка Ангелова / състав. Владимир Сабоурин, Владимира Вълкова. - В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2011

В: Проглас. - ISSN 0861-7902. - Год. 20, бр. 1 (2011), с. 260-264.
82.01/.09
COBISS.BG-ID 1238664164

Рс 17
МИНКОВА, Радослава Илиева, 1969-
        За (пост-)модерните апликации на немския романтизъм / Радослава Минкова>. - Рецензия за кн.: Немски романтизъм : пътеводителни проекти / състав. Николина Буриева. - В. Търново : ПИК, 2011

В: Проглас. - ISSN 0861-7902. - Год. 20, бр. 1 (2011), с. 252-259.
82.01/.09
COBISS.BG-ID 1238655972

Рс 18
МИТЕВ, Пламен Димитров, 1956-
        Човек на дълга и честта. Досието на Михаил Арнаудов. Емил Иванов Димитров, София, Вулкан 4, 2007 / Пламен Митев>. - Рецензия за книгата

В: История. - ISSN 0861-3710. - Год. 19, бр. 2 (2011), с. 62-64.
82.01/.09
COBISS.BG-ID 1238466788

Рс 19
НЯГОЛОВА, Наталия Димитрова, 1969-
        Творчеството на Н. В. Гогол в изследванията на европейските русисти / Наталия Няголова>. - Рецензия за книгите: Гоголь и 20 век : материалы международной конференции, организованной докторской программой ELTE "Русская литература и культура между Востоком и Западом : Будапешт, 5-7 ноября 2009 г. - Budapest : ELTE BTK HOK, 2010. Вечният Гогол : сборник с доклади от Юбилейната международна научна конференция, проведена в Шумен на 6-7 октомври 2009 г. / ред. кол. Дечка Чавдарова ... [и др.]. - В. Търново : Фабер, 2010

В: Проглас. - ISSN 0861-7902. - Год. 20, бр. 1 (2011), с. 248-251.
82.01/.09
COBISS.BG-ID 1238654436

Рс 20
СУГАРЕВ, Едвин Стефанов, 1953-
        Основен труд за драматургията на Петко Тодоров / Едвин Сугарев>. - Рецензия за кн.: Блянове по модерна драма / Мариета Иванова-Гиргинова. - С. : Изд. център Боян Пенев, 2010

В: Езиков свят. - ISSN 1312-0484. - Т. 9, бр. 1 (2011), с. 118-121.
82.01/.09
COBISS.BG-ID 1238537188

Рс 21
ТОШКОВ, Михаил Георгиев, 1931-
        Метареализъм... що за птица? / Михаил Тошков>. - Рецензия за книгите: Не чукай по капака на ковчега : мрачни стихове за меланхолици / Павлина Павлова. - София : Бълг. бестселър - Нац. музей на бълг. кн. и полиграфия, 2011. Хамовото семе / Йордан Атанасов. - В. Търново : Фабер, 2011. Труден сезон : роман / Иван Енчев . - София : Бълг. книжица, 2010

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 17, бр. 28 (24 ноем. 2011), с. 10-11.
82-1/-9
COBISS.BG-ID 1238403812


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

Рс 22
БАЕВА, Искра Василева, 1951-
        Съвременните руски историци за Източна Европа / Искра Баева>. - Рецензия за книгите: История южных и западных славян : [в 2 т.] : учеб. для студентов вузов, обучающихся по направлению и спец. "История". - М. : Изд-во Моск. ун-та, 1998 и кн.: Центрально-Восточная Европа во второй половине XX века : в 3 т. / Рос. акад. наук. Ин-т междунар. экон. и полит. исслед. - М. : Наука, 2000

В: Историческо бъдеще. - ISSN 1311-0144. - Бр. 1-2 (2003), с. 300-305.
9
COBISS.BG-ID 1238499044

Рс 23
БУРНЕВА, Николина Славчева, 1954-
        Очерци за Югоизточна Европа или за потребителското отношение към историографията / Николина Бурнева>. - Рецензия за кн.: Geschichte (ge-)brauchen : Literatur und Geschichtskultur im Staatssozialismus: Jugoslavien und Bulgarien / Angela Richter. - Berlin : Frank & Timme, 2006


В: Проглас. - ISSN 0861-7902. - Год. 20, бр. 1 (2011), с. 265-273.
9
COBISS.BG-ID 1238664676

Рс 24
ГАВРИЛОВ, Иван
        Апостолско усилие на един родолюбив българин / Иван Гаврилов>. - Рецензия за кн.: Неизвестното в българската история / Добрин Денев. - София : Нова звезда, 2010

В: Ново време. - ISSN 0323-9055. - Год. 86, бр. 1 (2011), с. 149-154.
9
COBISS.BG-ID 1238459620

Рс 25
ГАНОВ, Димитър Цветанов
        Първата крупна история на историографията / Димитър Ганов>. - Рецензия за кн.: История и интерпретация / Ивелина Иванова. - София, 2010

В: Философски алтернативи. - ISSN 0861-7899. - Год. 19, бр. 5 (2010), с. 190-192.
9
COBISS.BG-ID 1238529252

Рс 26
ИНДЖОВ, Никола Иванов, 1935-
        Прилив на православие и българска реч : ново изследване за Беломорска Тракия от Димитър Шалапатов / Никола Инджов>. - Рецензия за кн.: Българските християнски селища в Западна (Беломорска) Тракия / Димитър Шалапатов. - София : Български писател, 2011

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 21, бр. 191 (20 авг. 2011), с. 22.
9
COBISS.BG-ID 1236717028

Рс 27
КИТАНОВ, Валентин Спасов, 1958-
        Няколко оценки върху македонския въпрос в изследването на Едгар Хьош, които трудно могат да се приемат / Валентин Китанов>. - Рецензия за кн.: История на балканските страни / Едгар Хьош. - София : ЛИК, 1998

В: Balkanistic forum. - ISSN 1310-3970. - Год. 14, бр. 1-2-3 (2005), с. 335-342.
9
COBISS.BG-ID 1238668516

Рс 28
КИТАНОВ, Валентин Спасов, 1958-
        Свидетелство за непознаване историята на македонския въпрос в едно изследване върху Балканите / Валентин Китанов>. - Рецензия за кн.: Балканите : кратка история / Марк Мазовер. - [София] : Прозорец, 2005

В: Balkanistic forum. - ISSN 1310-3970. - Год. 14, бр. 1-2-3 (2005), с. 327-334.
9
COBISS.BG-ID 1238668260

Рс 29
ПАНОВА, Снежка Крумова, 1934-
        Стоилова, Т. Третият Рим. Мирните решения на руската имперска политика в Югоизточна Европа през ХVІІІ век. С., Акад. изд. "Проф. М. Дринов", 2001 / Снежка Панова>. - Рецензия за книгата

В: Историческо бъдеще. - ISSN 1311-0144. - Бр. 1-2 (2003), с. 308-312.
9
COBISS.BG-ID 1238506468

Рс 30
ПОПОВ, Стоян Йорданов, 1977-
        Доц. д-р Иван Джамбов на 60 години. Юбилеен сборник в два тома / Стоян Попов>. - Рецензия за книгата

В: Паметници. Реставрация. Музеи. - ISSN 1312-3327. - Бр. 3-6 (2010), с. 86-90.
9
COBISS.BG-ID 1238482660

Рс 31
СТОЯНОВ, Желязко Димитров, 1941-
        Човекът в историята. Методологически, методически и историографски аспекти. Научна конференция в чест на проф. Георги Бояджиев по случай 70 г. от рождението му, състав. Ивайло Ангелов. Благоевград, Унив. изд. "Неофит Рилски", 2009 / Желязко Стоянов>. - Рецензия за книгата

В: История. - ISSN 0861-3710. - Год. 19, бр. 2 (2011), с. 57-61.
9
COBISS.BG-ID 1238464740

Рс 32
СЪБЕВ, Орлин Стаменов
        Алманах за историята на Русе. том ІІІ. Русе, 2002 / Орлин Събев>. - Рецензия за книгата

В: Историческо бъдеще. - ISSN 1311-0144. - Бр. 1-2 (2003), с. 306-308.
9
COBISS.BG-ID 1238499300