УДК

 0 ОБЩ ОТДЕЛ Рс 1, Рс 2
007 ДЕЙНОСТ И ОРГАНИЗАЦИЯ. ОБЩА ТЕОРИЯ. ТЕОРИЯ НА ИНФОРМАЦИЯТА, КОМУНИКАЦИЯТА И КИБЕРНЕТИКАТА. ТЕХНИКА НА ЧОВЕШКИЯ ТРУД Сс 1
008 ЦИВИЛИЗАЦИЯ. КУЛТУРА. ПРОГРЕС. ФУТУРОЛОГИЯ Сс 2
06 ОРГАНИЗАЦИЯ. СЪЮЗИ. НАУЧНИ ИНСТИТУЦИИ. МУЗЕИ. ИЗЛОЖБИ Сс 3
1 ФИЛОСОФИЯ Рс 3, Рс 4
101(091) ОБЩА ИСТОРИЯ НА ФИЛОСОФИЯТА Сс 4, Сс 5
101 ОБЩИ РАБОТИ. ФИЛОСОФСКИ НАУКИ В ЦЯЛОСТ Сс 6, Сс 7, Сс 8, Сс 9, Сс 10, Сс 11, Сс 12
13 ФИЛОСОФИЯ НА ДУХА. МЕТАФИЗИКА НА ДУХОВНИЯ ЖИВОТ Сс 13
14 ФИЛОСОФСКИ СИСТЕМИ И НАПРАВЛЕНИЯ Сс 14, Сс 15
159.9 ПСИХОЛОГИЯ Сс 16, Сс 17, Сс 18, Сс 19, Сс 20
16 ЛОГИКА. ТЕОРИЯ НА ПОЗНАНИЕТО. ЕПИСТЕМОЛОГИЯ. ЛОГИЧЕСКА МЕТОДОЛОГИЯ Сс 21, Сс 22, Сс 23
17 ЕТИКА. УЧЕНИЕ ЗА МОРАЛА Сс 24, Сс 25
18 ЕСТЕТИКА Сс 26
21 ПРИРОДНА ТЕОЛОГИЯ. ТЕОДИЦЕЯ. РЕЛИГИОЗНА ФИЛОСОФИЯ Сс 27, Сс 28
22 СВЕЩЕНО ПИСАНИЕ. БИБЛИЯ. СТАР И НОВ ЗАВЕТ Сс 29
23/28 ХРИСТИЯНСКА РЕЛИГИЯ Сс 30, Сс 31
3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ Рс 5, Рс 6, Рс 7, Рс 8, Рс 9, Рс 10, Рс 11, Рс 12, Рс 13, Рс 14
314 ДЕМОГРАФИЯ. ИЗУЧАВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО Сс 119
316 СОЦИОЛОГИЯ. СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ Сс 33, Сс 34, Сс 35, Сс 36, Сс 37, Сс 38, Сс 39, Сс 40, Сс 140
32 ПОЛИТИКА Сс 41, Сс 42
321 ФОРМИ НА ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ. ДЪРЖАВИТЕ КАТО ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ Сс 43, Сс 44
323 ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА Сс 45, Сс 46
324 ИЗБОРИ Сс 47
325 МИГРАЦИЯ. КОЛОНИЗАЦИЯ Сс 48
327 МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ДИПЛОМАЦИЯ Сс 45, Сс 47, Сс 49, Сс 50, Сс 51, Сс 52, Сс 53, Сс 54, Сс 55, Сс 56, Сс 57, Сс 58, Сс 59, Сс 60, Сс 115
329 ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ Сс 61, Сс 62, Сс 63, Сс 64, Сс 65, Сс 66, Сс 67, Сс 68
330.1 ИКОНОМИЧЕСКА НАУКА. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ. СТОЙНОСТ. КАПИТАЛ. ФОНДОВЕ Сс 69
330.3 ДИНАМИКА И РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКАТА Сс 70, Сс 71, Сс 72, Сс 73
330.8 ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕОРИИ. ИКОНОМИЧЕСКИ УЧЕНИЯ И ШКОЛИ Сс 74
331.5 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТРУДОВИТЕ РЕСУРСИ. ЗАЕТОСТ. ПАЗАР НА ТРУДА Сс 75
332 РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА. ТЕРИТОРИАЛНА ИКОНОМИКА. ПОЗЕМЛЕНА ИКОНОМИКА. ЗЕМЯ. ПОЗЕМЛЕНА СОБСТВЕНОСТ. НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО Сс 77
334 ОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ И СПОРАЗУМЕНИЯ НА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ. КООПЕРАТИВНО ДЕЛО, КООПЕРАЦИЯ Сс 76, Сс 77, Сс 78, Сс 79
336 ФИНАНСИ. МИТНИЧЕСКО ДЕЛО. БАНКОВО ДЕЛО. ПАРИ Сс 80, Сс 81, Сс 82, Сс 83, Сс 84
338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ Сс 35, Сс 80, Сс 84, Сс 85, Сс 86, Сс 87, Сс 88, Сс 89
339.1 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ТЪРГОВИЯТА. ПАЗАР Сс 41
339.5 ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ. МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ. ВЪНШНО-ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА. МИТА Сс 90
34 ПРАВО. НАУКА ЗА ДЪРЖАВАТА И ПРАВОТО Сс 91
343 НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО. НАКАЗАТЕЛЕН ПРОЦЕС. УЧЕНИЕ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО. КРИМИНОЛОГИЯ Сс 92, Сс 93
347 ГРАЖДАНСКО ПРАВО Сс 94, Сс 95
351 ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО УПРАВЛЕНИЕ Сс 96
352/353 МЕСТНИ ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ Сс 97, Сс 98, Сс 99, Сс 100
355/359 ВОЕННО ДЕЛО. ВОЕННИ НАУКИ. НАРОДНА ОТБРАНА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ Сс 57, Сс 101, Сс 102, Сс 103, Сс 104, Сс 105, Сс 106, Сс 107, Сс 108, Сс 109, Сс 110, Сс 111, Сс 112, Сс 113, Сс 114, Сс 115, Сс 116, Сс 117
36 СОЦИАЛНИ ГРИЖИ. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДЕЛО Сс 118, Сс 119
37 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОСВЕТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ Сс 120, Сс 121, Сс 122
371 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО. УЧИЛИЩНО ДЕЛО Сс 123, Сс 124, Сс 125
372.3 ЗАНИМАНИЯ В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ Сс 126, Сс 127
372.65 ЧУЖДИ ЕЗИЦИ Сс 128
372.8 ДРУГИ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ. МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО НА ОТДЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ Сс 129
374 ИЗВЪНУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ. КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА РАБОТА Сс 130
376 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНИ ГРУПИ И ЛИЦА Сс 131
378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ Сс 132
39 ЕТНОЛОГИЯ. ЕТНОГРАФИЯ. НРАВИ. ОБИЧАИ. БИТ. ФОЛКЛОРИСТИКА Сс 133, Сс 134, Сс 135, Сс 136, Сс 137, Сс 138, Сс 139, Сс 140
502 ПРИРОДА. ИЗУЧАВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДАТА. ОПАЗВАНЕ НА РАСТИТЕЛНИЯ И ЖИВОТИНСКИЯ СВЯТ Сс 98
519.2 ТЕОРИЯ НА ВЕРОЯТНОСТИТЕ И МАТЕМАТИЧЕСКА СТАТИСТИКА Сс 141
519.8 ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОПЕРАЦИИТЕ. ТЕОРИЯ НА ИГРИТЕ. МАТЕМАТИЧЕСКО ПРОГРАМИРАНЕ. ТЕОРИЯ НА ИКОНОМИКОМАТЕМАТИЧЕСКИТЕ МОДЕЛИ Сс 142
6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО Рс 15
622 МИННО ДЕЛО Сс 143
623 ВОЕННА ТЕХНИКА. ТЕХНИКА НА СУХОПЪТНИТЕ И ВЪЗДУШНИТЕ ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ. ТЕХНИКА НА ВОЕННОМОРСКИЯ ФЛОТ Сс 144, Сс 145
631.1 ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ПРОИЗВОДСТВО Сс 146, Сс 147, Сс 148
636.2 ЕДРИ ПРЕЖИВНИ ЖИВОТНИ. ЕДЪР РОГАТ ДОБИТЪК Сс 149
65 УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА, ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА. ПОЛИГРАФИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ И ИЗДАТЕЛСКО ДЕЛО Сс 150, Сс 151
655 ПОЛИГРАФИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ. ИЗДАТЕЛСКО ДЕЛО. КНИГОРАЗПРОСТРАНЕНИЕ Сс 152
656.8 ПОЩЕНСКО ДЕЛО. ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПОЩИТЕ Сс 153
657 СЧЕТОВОДСТВО Сс 154
7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ Рс 16, Рс 17
73/76 ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ Сс 155
73 ПЛАСТИЧНИ ИЗКУСТВА Сс 241
75 ЖИВОПИС Сс 156, Сс 157, Сс 158
77 ФОТОГРАФИЯ. КИНЕМАТОГРАФИЯ Сс 159, Сс 160
78 МУЗИКА Сс 161, Сс 162, Сс 163
782 ТЕАТРАЛНА МУЗИКА. ОПЕРА. ОПЕРЕТА Сс 164
791 МАСОВИ РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ Сс 165
792 ТЕАТЪР. СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО Сс 166, Сс 167, Сс 168, Сс 169, Сс 170
80 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ Рс 18, Рс 19, Рс 20, Рс 21, Рс 22, Рс 23
801 ОБЩО ЕЗИКОЗНАНИЕ И ФИЛОЛОГИЯ Сс 172, Сс 173
802/809 ОТДЕЛНИ ЕЗИЦИ Сс 180
802.0 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК Сс 174, Сс 175, Сс 184
803.0 НЕМСКИ ЕЗИК Сс 176, Сс 177
807 КЛАСИЧЕСКИ ЕЗИЦИ Сс 177
808.1 СЛАВЯНСКИ ЕЗИЦИ Сс 178, Сс 179
808.2 РУСКИ ЕЗИК Сс 176, Сс 180, Сс 181
808.67 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК Сс 175, Сс 182, Сс 183, Сс 184
809.1 ИНДОЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИЦИ Сс 185
82.09 ЛИТЕРАТУРНА КРИТИКА И ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ Сс 186
82 ЛИТЕРАТУРА Рс 24, Рс 25, Рс 26, Рс 27, Рс 28, Рс 29, Рс 30, Рс 31, Рс 32, Рс 33, Рс 34, Рс 35, Рс 36, Рс 37, Рс 38, Рс 39, Рс 40, Рс 41, Рс 42, Рс 43
820(73) АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА Сс 187, Сс 188
877.4(564.3) КИПЪРСКА ЛИТЕРАТУРА Сс 189
877.4 НОВОГРЪЦКА ЛИТЕРАТУРА Сс 190
886.7 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА Сс 191, Сс 192, Сс 193, Сс 194, Сс 195
886.7-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ Сс 196, Сс 197, Сс 198
886.7-2 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРАМА Сс 199
886.7-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА Сс 200, Сс 201, Сс 202, Сс 203
886.7-4/-9 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРУГИ ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ Сс 204, Сс 205, Сс 206
9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ Рс 41, Рс 44, Рс 45, Рс 46, Рс 47, Рс 48, Рс 49, Рс 50, Рс 51, Рс 52, Рс 53, Рс 54, Рс 55, Рс 56, Рс 57
904 ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА НА ИСТОРИЧЕСКИТЕ ПЕРИОДИ. АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПАМЕТНИЦИ. СТАРИНИ Сс 207, Сс 208, Сс 209, Сс 210, Сс 211, Сс 212, Сс 213, Сс 214, Сс 215, Сс 216, Сс 217, Сс 218, Сс 219, Сс 220, Сс 221, Сс 222, Сс 223, Сс 224, Сс 225, Сс 226, Сс 227, Сс 228, Сс 229, Сс 230, Сс 231, Сс 232, Сс 233, Сс 234, Сс 235, Сс 236, Сс 237
908 КРАЕЗНАНИЕ Сс 238
92 БИОГРАФИИ Сс 11, Сс 12, Сс 18, Сс 32, Сс 91, Сс 133, Сс 139, Сс 156, Сс 157, Сс 162, Сс 163, Сс 164, Сс 238, Сс 239, Сс 240, Сс 241, Сс 242, Сс 243, Сс 244, Сс 307, Сс 311
930 ИСТОРИЧЕСКА НАУКА. ПОМОЩНИ ИСТОРИЧЕСКИ НАУКИ Сс 19, Сс 245, Сс 246, Сс 247, Сс 248, Сс 249, Сс 250, Сс 251, Сс 252, Сс 253, Сс 254, Сс 255, Сс 256, Сс 257, Сс 258, Сс 259, Сс 260, Сс 261, Сс 262, Сс 263, Сс 264, Сс 265, Сс 266, Сс 267, Сс 268, Сс 269, Сс 270, Сс 271, Сс 272, Сс 273, Сс 274, Сс 275, Сс 276, Сс 277, Сс 278, Сс 279, Сс 280, Сс 281, Сс 282, Сс 283, Сс 284, Сс 285, Сс 286, Сс 287, Сс 288, Сс 289, Сс 290, Сс 291, Сс 292, Сс 293, Сс 294
940 ИСТОРИЯ НА ЕВРОПА Сс 295
941/949 ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ Сс 301, Сс 308
949.72.04 ПЕРИОД НА КРИЗАТА НА ФЕОДАЛИЗМА И ЗАРАЖДАНЕ НА КАПИТАЛИСТИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ. ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД (II ПОЛ. на XVIII В. – 1878 Г.) Сс 296
949.72.05 БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА КАПИТАЛИЗМА (1878 - 1944) Сс 296, Сс 297, Сс 298, Сс 299, Сс 300, Сс 301, Сс 302, Сс 303, Сс 304, Сс 305, Сс 306, Сс 307, Сс 308
949.72.06 ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ от 9.IХ.1944 г.- Сс 309, Сс 310, Сс 311