УДК


001 НАУКА. НАУКОЗНАНИЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УМСТВЕНИЯ ТРУД Кн 1, Кн 2, Кн 92, Кн 250
002 ПЕЧАТ. КНИГОЗНАНИЕ. ДОКУМЕНТАЦИЯ. ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ Кн 3
003 ПИСМЕНОСТ. СИСТЕМИ НА ПИСМО. ЗНАЦИ И СИМВОЛИ.СЕМИОТИКА (ОБЩИ ВЪПРОСИ). КОДОВЕ. ГРАФИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ Кн 56
01 БИБЛИОГРАФИЯ. КАТАЛОЗИ. УКАЗАТЕЛИ НА ЛИТЕРАТУРА Кн 4
05 СПИСАНИЯ И ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ С ОБЩ ХАРАКТЕР Кн 5
06 ОРГАНИЗАЦИЯ. СЪЮЗИ. НАУЧНИ ИНСТИТУЦИИ. МУЗЕИ. ИЗЛОЖБИ Кн 6, Кн 7, Кн 8, Кн 1095
07 ВЕСТНИЦИ. ЖУРНАЛИСТИКА Кн 4, Кн 9, Кн 10, Кн 11, Кн 1077
08 ИЗДАНИЯ СЪС СМЕСЕНО СЪДЪРЖАНИЕ. СЪБРАНИ СЪЧИНЕНИЯ Г 1, Г 2, Кн 12, Кн 13, Кн 14, Кн 15, Кн 16, Кн 17, Кн 18, Кн 19, Кн 20, Кн 21, Кн 22, Кн 23, Кн 24, Кн 25, Кн 26, Кн 27, Кн 28, Кн 29, Кн 30, Кн 31, Кн 32, Кн 33, Кн 34, Кн 35, Кн 36, Кн 37, Кн 38, Кн 39, Кн 40, Кн 41, Кн 42, Кн 43, Кн 44, Кн 45, Кн 46, Кн 47, Кн 48, Кн 49, Кн 50, Кн 51, Кн 52, Кн 53
09 РЪКОПИСИ. РЕДКИ И ОСОБЕНИ ИЗДАНИЯ Кн 101


101 ОБЩИ РАБОТИ. ФИЛОСОФСКИ НАУКИ В ЦЯЛОСТ Кн 54, Кн 55
101(091) ОБЩА ИСТОРИЯ НА ФИЛОСОФИЯТА Кн 56, Кн 57, Кн 58
113/119 КОСМОЛОГИЯ. ФИЛОСОФИЯ НА ПРИРОДАТА Кн 59, Кн 60, Кн 61
122/129 СПЕЦИАЛНА МЕТАФИЗИКА Кн 62
13 ФИЛОСОФИЯ НА ДУХА. МЕТАФИЗИКА НА ДУХОВНИЯ ЖИВОТ Кн 63, Кн 64, Кн 65, Кн 66, Кн 91, Кн 1068
14 ФИЛОСОФСКИ СИСТЕМИ И НАПРАВЛЕНИЯ Кн 67, Кн 68, Кн 69, Кн 70, Кн 71, Кн 72, Кн 73, Кн 74
159.9 ПСИХОЛОГИЯ Кн 75, Кн 76, Кн 77, Кн 78, Кн 79, Кн 80, Кн 81, Кн 82, Кн 83, Кн 84, Кн 85, Кн 86, Кн 87, Кн 88, Кн 89, Кн 90, Кн 91, Кн 245, Кн 290
16 ЛОГИКА. ТЕОРИЯ НА ПОЗНАНИЕТО. ЕПИСТЕМОЛОГИЯ. ЛОГИЧЕСКА МЕТОДОЛОГИЯ Кн 92, Кн 93
17 ЕТИКА. УЧЕНИЕ ЗА МОРАЛА Кн 94, Кн 95, Кн 162, Кн 362, Кн 363, Кн 364
18 ЕСТЕТИКА Кн 96


2 РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ Кн 1071, Пи 2
21 ПРИРОДНА ТЕОЛОГИЯ. ТЕОДИЦЕЯ. РЕЛИГИОЗНА ФИЛОСОФИЯ Кн 62, Кн 66, Кн 67, Кн 68, Кн 69, Кн 70, Кн 73, Кн 74, Кн 237
22 СВЕЩЕНО ПИСАНИЕ. БИБЛИЯ. СТАР И НОВ ЗАВЕТ Кн 83
23/28 ХРИСТИЯНСКА РЕЛИГИЯ Кн 10, Кн 97, Кн 98, Кн 99, Кн 100, Кн 101, Кн 102, Кн 103, Кн 104, Кн 105, Кн 106, Кн 107, Кн 108, Кн 109, Кн 110, Кн 111, Кн 112, Кн 113, Кн 114
29 НЕХРИСТИЯНСКИ РЕЛИГИИ Кн 115, Кн 116, Кн 117, Кн 118, Кн 119, Кн 120, Кн 121, Кн 122, Кн 123, Кн 124, Кн 354, Кн 753


308 СОЦИОГРАФИЯ. СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ Кн 125
311 СТАТИСТИКАТА КАТО НАУКА. ТЕОРИЯ НА СТАТИСТИКАТА Кн 126, Кн 127
316 СОЦИОЛОГИЯ. СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ К 1, Кн 75, Кн 80, Кн 128, Кн 129, Кн 130, Кн 131, Кн 132, Кн 133, Кн 134, Кн 135, Кн 136, Кн 137, Кн 138, Кн 139, Кн 140, Кн 141, Кн 200, Кн 208, Кн 471, Кн 481
32 ПОЛИТИКА Кн 71, Кн 142, Кн 143, Кн 946, Кн 1078
321 ФОРМИ НА ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ. ДЪРЖАВИТЕ КАТО ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ Кн 133
323 ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА Кн 135, Кн 144, Кн 145, Кн 146, Кн 147, Кн 148, Кн 152
325 МИГРАЦИЯ. КОЛОНИЗАЦИЯ Кн 149, Пи 2
327 МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ДИПЛОМАЦИЯ Кн 150, Кн 151, Кн 152, Кн 153, Кн 154, Кн 155, Кн 156, Кн 157
328 ПАРЛАМЕНТИ. ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОРГАНИ. ПРАВИТЕЛСТВА Кн 158
329 ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ Кн 159
33 ИКОНОМИКА. ИКОНОМИЧЕСКИ НАУКИ Кн 160, Кн 161
330 ИКОНОМИЧЕСКИ НАУКИ В ЦЯЛОСТ Кн 284
330.1 ИКОНОМИЧЕСКА НАУКА. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ. СТОЙНОСТ. КАПИТАЛ. ФОНДОВЕ Кн 162, Кн 163, Кн 164, Кн 165, Кн 166, Кн 167, Кн 168, Кн 169, Кн 170
330.5 НАЦИОНАЛНО БОГАТСТВО. СЪВКУПЕН ОБЩЕСТВЕН ПРОДУКТ. БРУТЕН НАЦИОНАЛЕН ПРОДУКТ. БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ. НАЦИОНАЛЕН ДОХОД. БАЛАНС НА СТОПАНСТВОТО.НАЦИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ Кн 171
330.8 ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕОРИИ. ИКОНОМИЧЕСКИ УЧЕНИЯ И ШКОЛИ Кн 172, Кн 173
331.1 ТЕОРИЯ НА ТРУДА. ИКОНОМИКА НА ТРУДА. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РАБОТЕЩИ И АДМИНИСТРАЦИЯ (РАБОТОДАТЕЛИ) Кн 480
331.4 РАБОТНА ОБСТАНОВКА. РАБОТНА СРЕДА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТНО МЯСТО. ОХРАНА НА ТРУДА. ХИГИЕНА НА ТРУДА. ТРУДОВИ ЗЛОПОЛУКИ Кн 174
331.5 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТРУДОВИТЕ РЕСУРСИ. ЗАЕТОСТ. ПАЗАР НА ТРУДА Кн 175
332 РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА. ТЕРИТОРИАЛНА ИКОНОМИКА. ПОЗЕМЛЕНА ИКОНОМИКА. ЗЕМЯ. ПОЗЕМЛЕНА СОБСТВЕНОСТ. НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО Кн 171, Кн 176
334 ОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ И СПОРАЗУМЕНИЯ НА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ. КООПЕРАТИВНО ДЕЛО, КООПЕРАЦИЯ Кн 177, Кн 467
336 ФИНАНСИ. МИТНИЧЕСКО ДЕЛО. БАНКОВО ДЕЛО. ПАРИ Кн 178, Кн 179, Кн 180, Кн 181, Кн 182, Кн 183, Кн 184, Кн 185, Кн 186, Кн 479
338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ Кн 170, Кн 177, Кн 181, Кн 187, Кн 188, Кн 189, Кн 190, Кн 191, Кн 192, Кн 193, Кн 194, Кн 195, Кн 196, Кн 197, Кн 198, Кн 478
339 ТЪРГОВИЯ. МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Кн 199
339.1 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ТЪРГОВИЯТА. ПАЗАР Кн 188, Кн 200, Кн 368, Кн 478
339.5 ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ. МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ. ВЪНШНО-ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА. МИТА Кн 182, Кн 201
339.9 МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. ВЪНШНОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА. СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Кн 170, Кн 202, Кн 203
341 МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО Кн 204, Кн 217
342 ДЪРЖАВНО ПРАВО. КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО Кн 205, Кн 206, Кн 207
343 НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО. НАКАЗАТЕЛЕН ПРОЦЕС. УЧЕНИЕ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО. КРИМИНОЛОГИЯ Кн 206, Кн 208, Кн 209
347 ГРАЖДАНСКО ПРАВО Кн 179, Кн 207, Кн 210, Кн 211, Кн 212, Кн 213, Кн 214, Кн 215, Кн 216, Кн 217, Кн 218
349 СПЕЦИАЛНИ ОТРАСЛИ НА ПРАВОТО. ОТРАСЛИ НА ПРАВОТО СЪС СМЕСЕН ХАРАКТЕР Кн 219
351 ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО УПРАВЛЕНИЕ Кн 153, Кн 220, Кн 221, Кн 222, Кн 223, Кн 224
355/359 ВОЕННО ДЕЛО. ВОЕННИ НАУКИ. НАРОДНА ОТБРАНА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ Кн 153, Кн 209, Кн 225, Кн 226, Кн 227, Кн 228, Кн 229, Кн 230, Кн 231
36 СОЦИАЛНИ ГРИЖИ. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДЕЛО Кн 138, Кн 232, Кн 233, Кн 234, Кн 235, Кн 236, Кн 237, Кн 238
37 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОСВЕТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ Кн 78, Кн 128, Кн 131, Кн 158, Кн 239, Кн 240, Кн 241, Кн 242, Кн 243, Кн 244, Кн 245, Кн 252, Кн 509, Кн 546, Кн 547, Кн 548
371 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО. УЧИЛИЩНО ДЕЛО Кн 242, Кн 244, Кн 246, Кн 247, Кн 248, Кн 249, Кн 250, Кн 251, Кн 252, Кн 253, Кн 271, Пи 5
372 СЪДЪРЖАНИЕ И ФОРМИ НА РАБОТА В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ВЪЗПИТАНИЕ И В ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ И УЧЕБНИЦИ ЗА НАЧАЛНИ И ОСНОВНИ УЧИЛИЩА Кн 254
372.3 ЗАНИМАНИЯ В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ Кн 255, Кн 256, Кн 257, Кн 258, Кн 259, Кн 260
372.4 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ Кн 261, Кн 262, Кн 263, Кн 264, Кн 265, Кн 266, Кн 267, Кн 268, Кн 269, Кн 270, Кн 271, Кн 272, Кн 273, Кн 274, Кн 275
372.8 ДРУГИ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ. МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО НА ОТДЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ Кн 271, Кн 276, Кн 277, Кн 278
373 ВИДОВЕ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА Кн 136, Кн 247, Кн 248, Кн 279, Кн 280, Кн 281
374 ИЗВЪНУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ. КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА РАБОТА Кн 282, Кн 283
376 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНИ ГРУПИ И ЛИЦА Кн 86
378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ Кн 284, Кн 285, Кн 286, Кн 287, Кн 288, Кн 289, Кн 290, Кн 497, Кн 498
379.8 ОРГАНИЗАЦИЯ НА СВОБОДНО ВРЕМЕ Кн 202, Кн 1027, Кн 1045, Кн 1046, Кн 1048
39 ЕТНОЛОГИЯ. ЕТНОГРАФИЯ. НРАВИ. ОБИЧАИ. БИТ. ФОЛКЛОРИСТИКА Кн 291, Кн 292, Кн 293, Кн 294, Кн 295, Кн 296, Кн 339, Кн 746, Кн 1039, Пи 1, Пи 2, Пи 3


502 ПРИРОДА. ИЗУЧАВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДАТА. ОПАЗВАНЕ НА РАСТИТЕЛНИЯ И ЖИВОТИНСКИЯ СВЯТ Кн 189, Кн 193, Кн 297
504 НАУКИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА Кн 298, Кн 299
51 МАТЕМАТИКА Кн 300, Кн 301, Кн 302, Кн 303
514 ГЕОМЕТРИЯ Кн 304
517 МАТЕМАТИЧЕН АНАЛИЗ. ФУНКЦИОНАЛЕН АНАЛИЗ Кн 304
519.6 ИЗЧИСЛИТЕЛНА МАТЕМАТИКА. ЧИСЛЕН АНАЛИЗ И ПРОГРАМИРАНЕ Кн 305, Кн 306, Кн 307, Кн 488, Кн 489, Кн 492
519.8 ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОПЕРАЦИИТЕ. ТЕОРИЯ НА ИГРИТЕ. МАТЕМАТИЧЕСКО ПРОГРАМИРАНЕ. ТЕОРИЯ НА ИКОНОМИКОМАТЕМАТИЧЕСКИТЕ МОДЕЛИ Кн 227, Кн 250
521/527 АСТРОНОМИЯ Кн 308
53 ФИЗИКА Кн 309, Кн 310
536 ТЕРМОДИНАМИКА Кн 311, Кн 312
54 ХИМИЯ. КРИСТАЛОГРАФИЯ. МИНЕРАЛОГИЯ Кн 313, Кн 314, Кн 315, Кн 316, Кн 317, Кн 318, Кн 323
541 ТЕОРЕТИЧНА ХИМИЯ. ФИЗИКОХИМИЯ Кн 319, Кн 320, Кн 321
542 ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА И ПРЕПАРАТИВНА ХИМИЯ Кн 323
543 АНАЛИТИЧНА ХИМИЯ Кн 322
546 НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ Кн 323
55 ГЕОЛОГИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКИ И ГЕОФИЗИЧЕСКИ НАУКИ Кн 324
551.1/.4 ОБЩА ГЕОЛОГИЯ. СТРОЕЖ НА ЗЕМЯТА В ЦЯЛОСТ. ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ГЕОДИНАМИКА Кн 325
57 БИОЛОГИЧНИ НАУКИ Кн 326, Кн 327
574 ОБЩА ЕКОЛОГИЯ. БИОЦЕНОЛОГИЯ. ХИДРОБИОЛОГИЯ. БИОГЕОГРАФИЯ Кн 328
577 МАТЕРИАЛНИ ОСНОВИ НА ЖИВОТА. БИОХИМИЯ. МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ. БИОФИЗИКА Кн 334
579 МИКРОБИОЛОГИЯ Кн 329
58 БОТАНИКА Кн 330
581 ОБЩА БОТАНИКА Кн 330, Кн 331
59 ЗООЛОГИЯ Кн 332
592/599 СИСТЕМАТИЧНА ЗООЛОГИЯ Кн 333


61 МЕДИЦИНА Кн 334, Кн 335, Кн 336, Кн 337, Кн 338, Кн 339, Кн 340, Кн 341, Кн 342, Кн 343, Кн 344, Кн 345, Кн 346, Кн 347, Кн 348, Кн 349, Кн 350, Кн 351
611 АНАТОМИЯ Кн 352
612 ФИЗИОЛОГИЯ Кн 337, Кн 353
613 ХИГИЕНА Кн 68, Кн 299, Кн 354, Кн 355, Кн 356, Кн 357, Кн 358, Кн 359, Кн 360, Кн 361, Кн 398, Кн 462
614 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ. СОЦИАЛНА ХИГИЕНА. ЗАЩИТА ОТ НЕЩАСТНИ СЛУЧАИ Е 1, Е 2, Кн 174, Кн 362, Кн 363, Кн 364, Кн 365, Кн 366, Кн 367, Кн 368, Кн 369, Кн 370, Кн 371, Кн 372, Кн 373, Кн 387
615 ФАРМАЦИЯ. ФАРМАКОЛОГИЯ. ОБЩА ТЕРАПИЯ. ТОКСИКОЛОГИЯ Кн 322, Кн 374, Кн 375, Кн 376, Кн 377, Кн 378, Кн 379, Кн 380, Кн 381, Кн 382, Кн 383, Кн 384, Кн 385, Кн 386, Кн 393, Кн 399, Кн 409, Кн 421, Кн 422, Кн 426
616 ПАТОЛОГИЯ. КЛИНИЧНА МЕДИЦИНА Е 1, Е 2, Кн 80, Кн 379, Кн 387, Кн 388, Кн 389, Кн 390, Кн 391, Кн 392, Кн 393, Кн 394, Кн 395, Кн 396, Кн 397, Кн 398, Кн 399, Кн 400, Кн 401, Кн 413
616.1/.4 ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ Кн 402
616.1 БОЛЕСТИ НА СЪРДЕЧНО-СЪДОВАТА СИСТЕМА Кн 399, Кн 403, Кн 404, Кн 405, Кн 406, Кн 407, Кн 408, Кн 409
616.2 БОЛЕСТИ НА ДИХАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ. ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ Кн 412
616.3 БОЛЕСТИ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА. СТОМАТОЛОГИЯ Кн 413, Кн 414, Кн 415, Кн 416, Кн 417
616.4 БОЛЕСТИ НА КРЪВОТВОРНИТЕ ОРГАНИ И ЛИМФНАТА СИСТЕМА. ЕНДОКРИННИ БОЛЕСТИ Кн 418
616.5 ДЕРМАТОЛОГИЯ. КОЖНИ БОЛЕСТИ Кн 419, Кн 420
616.7 БОЛЕСТИ НА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛНИЯ АПАРАТ Кн 356, Кн 421, Кн 422, Кн 423, Кн 424, Кн 425, Кн 426, Кн 442
616.8 БОЛЕСТИ НА НЕРВНАТА СИСТЕМА. НЕВРОПАТОЛОГИЯ Кн 236, Кн 427, Кн 428, Кн 429, Кн 430, Кн 431
616.9 ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ (ЗАРАЗНИ И ПРЕНОСНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ) Кн 412, Кн 432
617 ОРТОПЕДИЯ. ХИРУРГИЯ (ОБЩИ ВЪПРОСИ). ОФТАЛМОЛОГИЯ Кн 404, Кн 433
618 ГИНЕКОЛОГИЯ. АКУШЕРСТВО Кн 434
619 СРАВНИТЕЛНА МЕДИЦИНА. ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА Кн 435
62 ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ Кн 436, Кн 437, Кн 438
620 ИЗПИТВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ. СТОКОЗНАНИЕ. ЕНЕРГИЙНИ ЦЕНТРАЛИ. ОБЩА ЕНЕРГЕТИКА Кн 187, Кн 189
621 ОБЩО МАШИНОСТРОЕНЕ. ЯДРЕНА ТЕХНИКА. ЕЛЕКРОТЕХНИКА. ТЕХНОЛОГИЯ НА МАШИНОСТРОЕНЕТО В ЦЯЛОСТ Кн 439
621.3 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА Кн 187, Кн 440
621.38 ЕЛЕКТРОНИКА. ФОТОЕЛЕКТРОНИКА. ЕЛЕКТРОННИ ЛАМПИ И ТРЪБИ. РЕНТГЕНОВА ТЕХНИКА. УСКОРИТЕЛИ Кн 441
621.5 ПНЕВМОЕНЕРГЕТИКА. ХЛАДИЛНА ТЕХНИКА Кн 311
621.8 МАШИННИ ЕЛЕМЕНТИ. МЕХАНИЗМИ. ПРЕДАВКИ (МЕХАНИЧНИ). ПОДЕМНО-ТРАНСПОРТНО ОБОРУДВАНЕ. СВЪРЗВАЩИ СРЕДСТВА. СМАЗКИ Кн 442, Кн 487
622 МИННО ДЕЛО Кн 443
623 ВОЕННА ТЕХНИКА. ТЕХНИКА НА СУХОПЪТНИТЕ И ВЪЗДУШНИТЕ ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ. ТЕХНИКА НА ВОЕННОМОРСКИЯ ФЛОТ Кн 229
625 ЖЕЛЕЗОПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО. ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО Кн 444
628 САНИТАРНА ТЕХНИКА. ВОДОСНАБДЯВАНЕ. КАНАЛИЗАЦИЯ. СВЕТОТЕХНИКА Кн 174
629 ТЕХНИКА НА ТРАНСПОРТНИТЕ СРЕДСТВА Кн 445, Кн 446, Кн 447, Кн 448
630 ГОРСКО СТОПАНСТВО. ЛЕСОВЪДСТВО Кн 449
631 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО Кн 450
631.1 ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ПРОИЗВОДСТВО Кн 452
631.4 ПОЧВОЗНАНИЕ. ПОЧВЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ Кн 451
632 ВРЕДИТЕЛИ ПО РАСТЕНИЯТА. БОЛЕСТИ ПО РАСТЕНИЯТА. ЗАЩИТА НА РАСТЕНИЯТА Кн 452, Кн 453
634 ГРАДИНАРСТВО. ОВОЩАРСТВО Кн 452, Кн 454
634.8 ЛОЗАРСТВО. ЛОЗИ Кн 455
635 ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТВО И ДЕКОРАТИВНО ГРАДИНАРСТВО В ЦЯЛОСТ Кн 331, Кн 332, Кн 456, Кн 457, Кн 458
636.3 ДРЕБЕН РОГАТ ДОБИТЪК Кн 1042
64 ДОМАКИНСТВО. КОМУНАЛНО-БИТОВО ОБСЛУЖВАНЕ Кн 191
641/642 ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ. ХРАНЕНЕ Кн 459, Кн 460, Кн 461, Кн 462
65 УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА, ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА. ПОЛИГРАФИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ И ИЗДАТЕЛСКО ДЕЛО Кн 7, Кн 139, Кн 140, Кн 162, Кн 165, Кн 178, Кн 195, Кн 463, Кн 464, Кн 465, Кн 466, Кн 467, Кн 468, Кн 469, Кн 470, Кн 471, Кн 472
655 ПОЛИГРАФИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ. ИЗДАТЕЛСКО ДЕЛО. КНИГОРАЗПРОСТРАНЕНИЕ Г 3, Кн 3
656 ОРГАНИЗАЦИЯ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ТРАНСПОРТА И ПОЩИТЕ К 9, К 15
657 СЧЕТОВОДСТВО Кн 473, Кн 474, Кн 475
658 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОМИШЛЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО (ПРЕДПРИЯТИЯТА) И НА ТЪРГОВИЯТА Кн 436, Кн 437, Кн 476, Кн 477, Кн 478, Кн 479, Кн 480, Кн 481, Кн 482, Кн 485, Кн 499, Кн 500
659 РЕКЛАМНО ДЕЛО. ПРОМИШЛЕНА И ТЪРГОВСКА ИНФОРМАЦИЯ Кн 140, Кн 219, Кн 483, Кн 484, Кн 493
664 ХРАНИТЕЛНА И КОНСЕРВНА ПРОМИШЛЕНОСТ Кн 485
665 ТЕХНОЛОГИЯ НА МАСЛАТА, МАЗНИНИТЕ И ВОСЪЦИТЕ Кн 486
678 ПРОМИШЛЕНОСТ НА ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНИТЕ ВЕЩЕСТВА. КАУЧУКОВА ПРОМИШЛЕНОСТ. ПЛАСТМАСОВА ПРОМИШЛЕНОСТ Кн 503
681 ФИНА МЕХАНИКА. АВТОМАТИКА. ТЕХНИЧЕСКА КИБЕРНЕТИКА Кн 157, Кн 227, Кн 300, Кн 301, Кн 303, Кн 306, Кн 307, Кн 487, Кн 488, Кн 489, Кн 490, Кн 491, Кн 492, Кн 493, Кн 494, Кн 495, Кн 496, Кн 497, Кн 498, Кн 512, Кн 546, Кн 547, Кн 548
684 МЕБЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО. ТАПИЦЕРСТВО Кн 499, Кн 500
687 ШИВАШКА ПРОМИШЛЕНОСТ. КОЗМЕТИКА Кн 501
69 СТРОИТЕЛСТВО. СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ. СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ Кн 502, Кн 503


7.01/.097 ОБЩА ТЕОРИЯ НА ИЗКУСТВОТО. ТЕХНИКА НА ИЗКУСТВОТО. ХУДОЖЕСТВЕНИ СТИЛОВЕ И ВЛИЯНИЯ. ХУДОЖЕСТВЕНИ ОБРАЗИ И ДРУГИ Кн 96, Кн 504, Кн 505, Кн 506, Кн 507
71 ПЛАНИРАНЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА. ГРАДОУСТРОЙСТВО. ГРАДИНСКА АРХИТЕКТУРА. ПАРКОВЕ. ОФОРМЯНЕ НА ПРИРОДНАТА СРЕДА (ЛАНДШАФТА) Г 15, Кн 508, Кн 1051
72 АРХИТЕКТУРА Г 4
73/76 ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ Г 5, Г 6, Кн 509
73 ПЛАСТИЧНИ ИЗКУСТВА Г 7, Г 8, Г 9, Кн 510, Кн 511, Кн 1017
745/749 ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИНТЕРИОР. ДИЗАЙН Кн 512
75 ЖИВОПИС Г 10, Г 11, Кн 513, Кн 514, Кн 515, Кн 800
76 ГРАФИЧНИ ИЗКУСТВА. ГРАФИКА Г 12
77 ФОТОГРАФИЯ. КИНЕМАТОГРАФИЯ Г 3, Г 13, Г 14
78 МУЗИКА Кн 516
781 ОБЩА ТЕОРИЯ НА МУЗИКАТА Кн 517
782 ТЕАТРАЛНА МУЗИКА. ОПЕРА. ОПЕРЕТА Кн 518
784 ВОКАЛНА МУЗИКА Пи 4
785 ИНСТРУМЕНТАЛНА МУЗИКА Кн 519, Н 1
787 МУЗИКА ЗА СТРУННИ ИНСТРУМЕНТИ Кн 520
788 МУЗИКА ЗА ДУХОВИ ИНСТРУМЕНТИ Н 1
792 ТЕАТЪР. СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО Кн 283, Кн 521, Кн 522, Кн 523
793/794 ТЪРЖЕСТВА И ПРАЗНЕНСТВА. ХОРЕОГРАФИЯ. ПОДВИЖНИ УМСТВЕНИ И ДРУГИ ИГРИ Кн 517, Пи 4
796 СПОРТ. СПОРТНИ ИГРИ. ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА Кн 524, Кн 525, Кн 526, Кн 527
796.01/.097 ФИЛОСОФИЯ, ТЕОРИЯ, МЕТОДИКА, ЕТИКА, ЕСТЕТИКА НА СПОРТА. ТЕХНИЧЕСКИ ВЪПРОСИ. СПОРТНИ НАПРАВЛЕНИЯ. ОРГАНИЗАЦИЯ И РЪКОВОДСТВО.СПОРТНИ ДЕЯТЕЛИ.СПОРТНИ СЪСТЕЗАНИЯ И ДР. Кн 222
796.3 ИГРИ С ТОПКА Кн 528
796.4 ГИМНАСТИКА. ЛЕКА АТЛЕТИКА. АКРОБАТИКА Кн 530
796.5 ТУРИЗЪМ. АЛПИНИЗЪМ. ОРИЕНТИРАНЕ Кн 1059
796.9 ЗИМНИ ВИДОВЕ СПОРТ. БЯГАНЕ С КЪНКИ. СКИ СПОРТ. СПОРТ С ШЕЙНИ Кн 529
797 ВОДЕН СПОРТ. ВЪЗДУШЕН СПОРТ Кн 530, Кн 531, Кн 532
799 СПОРТЕН РИБОЛОВ. СПОРТЕН ЛОВ. СПОРТНА СТРЕЛБА Кн 533


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА Кн 534
80 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ Кн 535, Кн 536, Кн 537, Кн 538, Кн 539
801 ОБЩО ЕЗИКОЗНАНИЕ И ФИЛОЛОГИЯ Кн 531, Кн 537, Кн 538, Кн 540, Кн 541, Кн 542, Кн 543, Кн 544, Кн 545, Пи 3
802/809 ОТДЕЛНИ ЕЗИЦИ Кн 546, Кн 547, Кн 548
802.0 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК Кн 549, Кн 550, Кн 551
803.0 НЕМСКИ ЕЗИК Кн 552, Кн 553
804.0 ФРЕНСКИ ЕЗИК Кн 554
805.0 ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК Кн 555
806.90 ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК Кн 556
807.74 НОВОГРЪЦКИ ЕЗИК (СЪВРЕМЕНЕН) Кн 101
808.1 СЛАВЯНСКИ ЕЗИЦИ Кн 101, Кн 562, Кн 771
808.2 РУСКИ ЕЗИК Кн 561
808.61 СРЪБСКИ ЕЗИК Кн 557
808.62 ХЪРВАТСКИ ЕЗИК Кн 557
808.67 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК К 1, Кн 558, Кн 559, Кн 560, Кн 561, Кн 562, Кн 563, Кн 564, Пи 5
809.1 ИНДОЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИЦИ Кн 1070
82 ЛИТЕРАТУРА Кн 565, Кн 566
82.0 ТЕОРИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА. ЛИТЕРАТУРНА ТЕХНИКА Кн 56, Кн 567
82.08 ЛИТЕРАТУРНА ДЕЙНОСТ. ЛИТЕРАТУРНА ТЕХНИКА. РЕДАКТИРАНЕ. КУЛТУРА НА РЕЧТА. ОРАТОРСКО ИЗКУСТВО Кн 54
820/899 ЛИТЕРАТУРА НА ОТДЕЛНИТЕ НАЦИИ, НАРОДИ И ЕЗИЦИ Кн 568, Кн 569, Кн 570, Кн 716
820/899-93 ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ НА ОТДЕЛНИТЕ НАЦИИ, НАРОДИ И ЕЗИЦИ Кн 571, Кн 572, Кн 573, Кн 574, Кн 575, Кн 576, Кн 577, Кн 578
820 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 579, Кн 580, Кн 581, Кн 582, Кн 583, Кн 584, Кн 585, Кн 586, Кн 587, Кн 588, Кн 589, Кн 590, Кн 591, Кн 592, Кн 593, Кн 594, Кн 595, Кн 596, Кн 597, Кн 598, Кн 599, Кн 600, Кн 601, Кн 602, Кн 603, Кн 604, Кн 605, Кн 606, Кн 607, Кн 608, Кн 609, Кн 610
820-93 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 611, Кн 612, Кн 613, Кн 614, Кн 615, Кн 616, Кн 617, Кн 618, Кн 619, Кн 620, Кн 621, Кн 622
820(71) АНГЛОКАНАДСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 623, Кн 624
820(71)-93 АНГЛОКАНАДСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 625
820(73) АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 626, Кн 627, Кн 628, Кн 629, Кн 630, Кн 631, Кн 632, Кн 633, Кн 634, Кн 635, Кн 636, Кн 637, Кн 638, Кн 639, Кн 640, Кн 641, Кн 642, Кн 643, Кн 644, Кн 645, Кн 646, Кн 647, Кн 648, Кн 649, Кн 650, Кн 651, Кн 652, Кн 653, Кн 654, Кн 655, Кн 656, Кн 657, Кн 658, Кн 659, Кн 660, Кн 661, Кн 662, Кн 663, Кн 664, Кн 665, Кн 666, Кн 667, Кн 668, Кн 669, Кн 670, Кн 671, Кн 672, Кн 673, Кн 674, Кн 675, Кн 676, Кн 677, Кн 678, Кн 679
820(73)-93 АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 680, Кн 681, Кн 682, Кн 683, Кн 684, Кн 685, Кн 686, Кн 687, Кн 688, Кн 689, Кн 690, Кн 691, Кн 692, Кн 693, Кн 694
830 НЕМСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 695, Кн 696, Кн 697, Кн 698, Кн 699, Кн 700, Кн 701
830(436) АВСТРИЙСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 702, Кн 703, Кн 704
839.6 НОРВЕЖКА ЛИТЕРАТУРА Кн 705, Кн 706, Кн 707
839.7 ШВЕДСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 708, Кн 709, Кн 710, Кн 711, Кн 712, Кн 713
839.8-93 ДАТСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 714
840 ФРЕНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 715, Кн 716, Кн 717, Кн 718, Кн 719, Кн 720, Кн 721, Кн 722, Кн 723, Кн 724, Кн 725
840-93 ФРЕНСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 726, Кн 727, Кн 728, Кн 729, Кн 730, Кн 731, Кн 732
840(71)-93 КАНАДСКА ЛИТЕРАТУРА НА ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 733, Кн 734
850 ИТАЛИАНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 735, Кн 736, Кн 737, Кн 738
860 ИСПАНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 739
860(8) ЮЖНОАМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА НА ИСПАНСКИ ЕЗИК Кн 740
860(82)-93 АРЖЕНТИНСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 741
860(85) ПЕРУАНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 742
875 КЛАСИЧЕСКА ГРЪЦКА ЛИТЕРАТУРА Кн 743
877.4 НОВОГРЪЦКА ЛИТЕРАТУРА Кн 744, Кн 745
881 СЛАВЯНСКИ ЛИТЕРАТУРИ, ОБЩИ ВЪПРОСИ Кн 746
882 РУСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 747, Кн 748, Кн 749, Кн 750, Кн 751, Кн 752, Кн 753, Кн 754, Кн 755, Кн 756, Кн 757
883 УКРАИНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 758
884 ПОЛСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 759, Кн 760
885.0 ЧЕШКА ЛИТЕРАТУРА Кн 761
886.1 СРЪБСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 762
886.1-93 СРЪБСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 763, Кн 764, Кн 765
886.7 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 5, Кн 505, Кн 507, Кн 515, Кн 766, Кн 767, Кн 768, Кн 769, Кн 770, Кн 771
886.7-0 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. СЪБРАНИ И ИЗБРАНИ МНОГОТОМНИ СЪЧИНЕНИЯ Кн 772
886.7-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ Кн 773, Кн 774, Кн 775, Кн 776, Кн 777, Кн 778, Кн 779, Кн 780, Кн 781, Кн 782, Кн 783, Кн 784, Кн 785, Кн 786, Кн 787, Кн 788, Кн 789, Кн 790, Кн 791, Кн 792, Кн 793, Кн 794, Кн 795, Кн 796, Кн 797, Кн 798, Кн 799, Кн 800, Кн 801, Кн 802, Кн 803, Кн 804, Кн 805, Кн 806, Кн 807, Кн 808, Кн 809, Кн 810, 81, Кн 812, a href="content.html#Kn_813"> Кн 813, н 814, a href="content.html#Kn_815"> н 815, Кн 816, Кн 817, Кн 818, Кн 819, Кн 820, Кн 821, Кн 822, Кн 823, Кн 824, Кн 825, Кн 826, Кн 827, Кн 828, Кн 829, Кн 830, Кн 831, Кн 832, Кн 833, Кн 834, Кн 835, Кн 836, Кн 837, Кн 838, Кн 839, Кн 840, Кн 841, Кн 842, Кн 843, Кн 844, Кн 845, Кн 846, Кн 847, Кн 848, Кн 849, Кн 850, Кн 851, Кн 852, Кн 853, Кн 854, Кн 855, Кн 856, Кн 857, Кн 858, Кн 859, Кн 860, Кн 861, Кн 862, Кн 863, Кн 864, Кн 865, Кн 866, Кн 894, Кн 937, Кн 1034, Кн 1035
886.7-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА Кн 772, Кн 832, Кн 833, Кн 836, Кн 867, Кн 868, Кн 869, Кн 870, Кн 871, Кн 872, Кн 873, Кн 874, Кн 875, Кн 876, Кн 877, Кн 878, Кн 879, Кн 880, Кн 881, Кн 882, Кн 883, Кн 884, Кн 885, Кн 886, Кн 887, Кн 888, Кн 889, Кн 890, Кн 891, Кн 892, Кн 893, Кн 894, Кн 895, Кн 896, Кн 897, Кн 898, Кн 899, Кн 900, Кн 901, Кн 902, Кн 903, Кн 904, Кн 905, Кн 906, Кн 907, Кн 908, Кн 909, Кн 910, Кн 911, Кн 912, Кн 913, Кн 914, Кн 915, Кн 916, Кн 917, Кн 918, Кн 919, Кн 920, Кн 921, Кн 922, Кн 923, Кн 924, Кн 925, Кн 926, Кн 927, Кн 928, Кн 929, Кн 930, Кн 931, Кн 967, Кн 1030, Кн 1034
886.7-4/-9 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРУГИ ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ Кн 125, Кн 521, Кн 564, Кн 566, Кн 567, Кн 896, Кн 932, Кн 933, Кн 934, Кн 935, Кн 936, Кн 937, Кн 938, Кн 939, Кн 940, Кн 941, Кн 942, Кн 943, Кн 944, Кн 945, Кн 946, Кн 947, Кн 948, Кн 949, Кн 950, Кн 951, Кн 952, Кн 953, Кн 954, Кн 955, Кн 956, Кн 957, Кн 958, Кн 959, Кн 960, Кн 961, Кн 962, Кн 963, Кн 964, Кн 965, Кн 966, Кн 967, Кн 968, Кн 969, Кн 970, Кн 971, Кн 972, Кн 973, Кн 974, Кн 975, Кн 976, Кн 977, Кн 978, Кн 979, Кн 980, Кн 981, Кн 982, Кн 983, Кн 1033, Кн 1035, Кн 1057, Кн 1061, Кн 1099
886.7-93 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 984, Кн 985, Кн 986, Кн 987, Кн 988, Кн 989, Кн 990, Кн 991, Кн 992, Кн 993, Кн 994, Кн 994а, Кн 995, Кн 996, Кн 997, Кн 998, Кн 999, Кн 1000, Кн 1001, Кн 1002, Кн 1003, Кн 1004, Кн 1005, Кн 1006
886.7-93-91 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ. АДАПТАЦИИ. Кн 1008
891.1 ИНДИЙСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 1009
891.55 ПЕРСИЙСКА ЛИТЕРАТУРА НА ФАРСИ И ДАРИ Кн 1070
894.2 МОНГОЛСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 1010
894.35 ТУРСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 1011, Кн 1012
894.35-93 ТУРСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 1013
894.541-93 ФИНЛАНДСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 461
895.6 ЯПОНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 1014, Кн 1015


902 АРХЕОЛОГИЯ Кн 1016, Кн 1017, Пи 6
904 ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА НА ИСТОРИЧЕСКИТЕ ПЕРИОДИ. АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПАМЕТНИЦИ. СТАРИНИ Г 15, К 2, К 3, Кн 506, Кн 510, Кн 513, Кн 514, Кн 1016, Кн 1017, Кн 1018, Кн 1019, Кн 1020, Кн 1021, Кн 1022, Кн 1023, Кн 1047, Кн 1055, Пи 7
908 КРАЕЗНАНИЕ Г 16, Г 17, Кн 294, Кн 508, Кн 1019, Кн 1024, Кн 1025, Кн 1026, Кн 1027, Кн 1028, Кн 1029, Кн 1030, Кн 1031, Кн 1032, Кн 1033, Кн 1034, Кн 1035, Кн 1036, Кн 1037, Кн 1038, Кн 1039, Кн 1040, Кн 1041, Кн 1042, Кн 1043, Кн 1044, Кн 1045, Кн 1046, Кн 1047, Кн 1048, Кн 1049, Кн 1050, Кн 1051, Кн 1052, Кн 1053, Кн 1054, Кн 1055, Кн 1056, Кн 1057, Кн 1058, Кн 1097, Кн 1101
911 ОБЩА ГЕОГРАФИЯ. ГЕОГРАФИЯ НА ГЕОФАКТОРИТЕ К 2, К 3, К 4, К 5, К 6, К 7, К 8, К 9, К 10, К 11, Кн 325
912 НЕТЕКСТОВИ ПУБЛИКАЦИИ ПО ГЕОГРАФИЯ. ФОТОГРАФИИ. РИСУНКИ. ДИАГРАМИ. ПРОФИЛИ. КАРТИ. КАРТОГРАМИ. АТЛАСИ. ГЛОБУСИ К 2, К 6, К 7, К 12, К 13
913 РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЯ. ГЕОГРАФИЯ НА СТАРИЯ СВЯТ. ИСТОРИЧЕСКА ГЕОГРАФИЯ К 14
914 ГЕОГРАФИЯ НА ЕВРОПА Кн 1059
914.972 ГЕОГРАФИЯ НА БЪЛГАРИЯ К 15
92 БИОГРАФИИ Г 7, Г 9, Г 11, Г 12, Кн 4, Кн 9, Кн 56, Кн 57, Кн 58, Кн 106, Кн 109, Кн 115, Кн 120, Кн 154, Кн 157, Кн 160, Кн 228, Кн 284, Кн 305, Кн 324, Кн 330, Кн 336, Кн 339, Кн 346, Кн 374, Кн 438, Кн 448, Кн 449, Кн 515, Кн 518, Кн 520, Кн 534, Кн 535, Кн 538, Кн 539, Кн 566, Кн 567, Кн 702, Кн 704, Кн 768, Кн 769, Кн 770, Кн 800, Кн 1009, Кн 1016, Кн 1026, Кн 1042, Кн 1043, Кн 1058, Кн 1060, Кн 1061, Кн 1062, Кн 1063, Кн 1064, Кн 1065, Кн 1066, Кн 1074, Кн 1076, Кн 1087, Кн 1088, Кн 1089, Кн 1090, Кн 1092, Кн 1095, Кн 1096, Кн 1098, Кн 1100
93/99 ИСТОРИЯ Кн 1067
930 ИСТОРИЧЕСКА НАУКА. ПОМОЩНИ ИСТОРИЧЕСКИ НАУКИ Кн 1068
930.85 ИСТОРИЯ НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА Кн 534, Кн 1069, Кн 1070, Кн 1071, Кн 1104
932/939 СТАРА ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ СТРАНИ Кн 83, Кн 1072
940 ИСТОРИЯ НА ЕВРОПА Кн 231, Кн 1073, Кн 1074, Кн 1075
941/949 ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ Кн 1076, Кн 1077, Кн 1078, Кн 1079, Кн 1080, Кн 1081, Кн 1085, Кн 1087
949.72 ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ Кн 1082, Кн 1083, Кн 1084, Кн 1085
949.72.02 РОБОВЛАДЕЛСКИ СТРОЙ Кн 1018
949.72.03 ПЕРИОД НА ФЕОДАЛИЗМА В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ (VII В. - I ПОЛ. НА ХVIII В.) Кн 1086, Кн 1087, Кн 1088
949.72.04 ПЕРИОД НА КРИЗАТА НА ФЕОДАЛИЗМА И ЗАРАЖДАНЕ НА КАПИТАЛИСТИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ. ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД (II ПОЛ. на ХVIII В.-1878Г.) Кн 199, Кн 1089, Кн 1090, Кн 1091, Кн 1092
949.72.05 БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА КАПИТАЛИЗМА (1878 - 1944) Кн 1093, Кн 1094, Кн 1095, Кн 1096, Кн 1097, Кн 1098, Кн 1099, Кн 1100, Кн 1101
949.72.06 ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ от 9.IХ.1944 г.- Кн 1099, Кн 1102
950 ИСТОРИЯ НА АЗИЯ Кн 146, Кн 147, Кн 1082, Кн 1103, Кн 1104