Серия 1. БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС

Книги, официални издания, нотни, графически, картографски, издания за слепи, издания на некнижни материали и на електронни носители и нови заглавия на продължаващи издания

Месечен бюлетин

Год. 120, 2016, бр. 12КНИГИ


0 ОБЩ ОТДЕЛ

001 НАУКА. НАУКОЗНАНИЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УМСТВЕНИЯ ТРУД

ГЕОРГИЕВА, Марга Янкова, 1939-
        Морфодинамиката за развитието на ноосферния интелект : нова динамична модификация (NDM-парадигма) в границите на Аз-концепцията на математическото моделиране Вж Кн 250

БК 2016/12 Кн 1
МЕЖДУНАРОДНА научна конференция за млади учени (25 ; Благоевград ; 2016)
        25 международна научна конференция за млади учени : 2-3 юни 2016 г., Благоевград : сборник научни трудове / [ред. кол. Георги Тасев ... и др.] = 25 International Conference for Young Scientists : 2-3 June 2016, Blagoevgrad : scientific works collection / [ed. Georgi Tasev ... и др.]. - София : Авангард Прима, 2016. - 324 с. : с ил. ; 21 см

Имената на ред. отбелязани на гърба на загл. с. - Други ред.: Красимира Георгиева, Красимира Добрева, Пламен Кангалов, Снежина Андонова, Митко Николов, Иван Амуджев, Нели Георгиева, Юрий Словачевски, Никола Панчев. - Текст и на англ., рус. ез. - Съдържа докл. от: Георги Тасев, Адриана Кювлиева, В. В. Макаров, О. В. Леонидов, Невена Иванова, Виолета Николова, Генка Музжухина, Гергана Николова, Д. Дорожкин, Светозар Маджов, Десимира Юрукова, Десислава Анзова, Десислава Безинска-Шенкова, Димана Тодорова, Димитър Димитров, Добри Петков, Е. Савченко, Елена Благова, Снежина Андонова, Елис Мустакли, Бойко Николов, Илия Митков, Красимир Видев, Магдалена Георгиева, Михаела Клечерова, Надзифе Чангалова, О. Леонидова, В. А. Ткаченко, Невена Иванова, Петър Арабаджийски, Росен Илиев, Светослав Карабельов, Ивелина Пенева, Сотир Глушков, Ивайло Марков, Васил Чакъров, Станимир Парцалев, Христо Атанасов, Цветелина Хаджиева, Цветомира Иванова, Яна Янкова-Георгиева, Л. Морозов, И. М. Кравцов, Васка Сандева, Катерина Деспот, Деjан Чолаков, Глория Николова, Лиана Янева, Божидар Янев, Алина Афанасиевна Топалова, Бирджан Ерджан Хасан, Милен Петров, Пламена Стефанова Петрова, Михаела Людмилова Цветкова, Ивелина Илиянова Петрова, Симона Веселинова Колева, Станислав Стоянов, Камен Стоев, Тоедор Георгиев, Гюнер Ренджебов, Йордан Пенев. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг., англ., рус. ез.

ISBN 978-619-160-680-1
1. Наука - конференции
001(063)
COBISS.BG-ID 1277053924

БК 2016/12 Кн 2
        НАУКА и съвест : дали научните изследвания са в услуга на обществото? : колоквиум, организиран от Френския институт в България в сътрудничество с Българската академия на науките, 8 юни 2015 г. / [състав. Жан-Жак Сегара ... и др.] = Science et conscience : la recherche est-elle au service de la société : colloque organisé par l'Institut français de Bulgarie en collaboration avec l'Académie bulgare des Sciences le 8 juin 2015 / [ed. Jean-Jack Cegarra ... и др.]. - София : Изд. на БАН "Проф. Марин Дринов", 2015. - 99 с. : със сх. ; 22 x 23 см

Имената на състав. отбелязани на гърба на загл. с. - Други състав.: Евдокия Александрова Пашева, Никола Христов Жаблянов. - Съдържа докл. от: Ирена Илиева, Иван Миков, Стефка Наумова Пиер-Анри Дюе, Мишел Бергадаа, Пиер-Жан Бенгози, Димитър Бакалов, Мари-Франсоаз Шевалие-Льо Гиаде, Атанас Атанасов, Мария Шишиньова, Мариана Влахова, Ивелин Панчев, Горица Раклеова, Милкана Йорданова. - Библиогр. след отд. докл.

ISBN 978-954-322-855-3
1. Наука - етични проблеми - сборници
001.3(062.2)
COBISS.BG-ID 1276956388

        ОБЯСНЕНИЕ и разбиране : конференция, проведена през ноември 2013 г. в Софийския университет "Св. Климент Охридски" Вж Кн 92


002 ПЕЧАТ. КНИГОЗНАНИЕ. ДОКУМЕНТАЦИЯ. ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ

БК 2016/12 Кн 3
ГЕОРГИЕВ, Лъчезар Георгиев, 1956-
        Книгоиздаването в България : 1806-1944 / Лъчезар Георгиев. - София : Ан-Ди, 2016. - 450 с. : с ил., факс. ; 21 см

Загл. и на англ. ез.: Book publishing in Bulgaria. - Биогр. данни за авт. отбелязани на с. 446-447. - Библиогр.: с. 437-445. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-7221-06-0
1. Издателско дело - България - история 2. България - книгознание
002.19(497.2)(091)
655.4/.5(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1276731364


003 ПИСМЕНОСТ. СИСТЕМИ НА ПИСМО. ЗНАЦИ И СИМВОЛИ.СЕМИОТИКА (ОБЩИ ВЪПРОСИ). КОДОВЕ. ГРАФИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ

        СТАТУИТЕ на мисълта : в чест на професор Иван Младенов Вж Кн 56


01 БИБЛИОГРАФИЯ. КАТАЛОЗИ. УКАЗАТЕЛИ НА ЛИТЕРАТУРА
Вж и 002; 930

БК 2016/12 Кн 4
НИКОЛОВА, Наталия Бориславова
        Лора Владимирова : библиографски указател / [състав. Наталия Николова] ; [ред. Десислава Иванова]. - Видин : Регион. библ. "Михалаки Георгиев", 2016 ([Видин] : Бдин принт). - 160 с. : с ил., портр. ; 21 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Професия вестникар / Лора Владимирова: с. 5-7. - Библиотеката - нашият втори дом / Лора Владимирова: с. 8-13. - Лора Владимирова / Пано Николов: с. 144. - Не мога без нея / Петър Хаджипетров: с. 145. - Изд. на Регион. библ. Михалаки Георгиев - Видин. Отдел Краезнание. - Именен показалец, геогр. показалец, азб. показалец

ISBN 978-954-92765-7-2
1. Владимирова, Лора Стефанова, 1941- - библиографии 2. Журналисти - България - библиографии 3. България - журналистика
016:92
070(497.2)(01)
92 Владимирова, Лора Стефанова
COBISS.BG-ID 1276531684


05 СПИСАНИЯ И ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ С ОБЩ ХАРАКТЕР
Вж и 07

БК 2016/12 Кн 5
БОГДАНОВ, Иван, 1910-1992
        Българска литературна периодика : приносът на периодичния печат в развитието на българската литература 1878-1944 / Иван Богданов. - София : Захарий Стоянов, 2016 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 472 с. ; 21 см

Пълното име на авт. Иван Богданов е Иван Богданов Генчев. - Библиогр.: с. 347-359

ISBN 978-954-09-0946-2 : 25 лв.
1. Литература - периодичен печат - България - 1878-1944 2. Литературна критика - България - история 3. България - периодичен печат
050:82(497.2)(091)
886.7.09
COBISS.BG-ID 1276835556


06 ОРГАНИЗАЦИЯ. СЪЮЗИ. НАУЧНИ ИНСТИТУЦИИ. МУЗЕИ. ИЗЛОЖБИ

БК 2016/12 Кн 6
БЪЛГАРСКА академия на науките (София)
        Устав на Българското книжовно дружество / [състав., ред. Камен Михайлов]. - Фототип. изд. - [София] : Изд. център "Боян Пенев" ; [София] : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2014. - 152 с. : с факс., портр. ; 22 см

Името на състав., ред. отбелязано в изд. каре. - Българското книжовно дружество и неговият устав ; Българското книжовно дружество в статии и дописки / Камен Михйлов: с. 53-65. - Рез. на англ. ез. / прев. Георги Илиев. - Фототип. изд.: Браила : Печ. Х. Д. Паничкова , 1869. - Съдържа и: Българско книжовно дружество - материали от периодичния печат (1869-1874)

ISBN 978-954-8712-93-4 (Изд. център "Боян Пенев")
ISBN 978-954-322-796-9 (Акад. изд. "Проф. Марин Дринов")
1. Българска академия на науките - извори 2. България - организации
061.12(497.2)(093)
COBISS.BG-ID 1276714212

БК 2016/12 Кн 7
ДАВИДКОВ, Цветан Първанов, 1956-
        Управление на човешките ресурси на нестопанската организация : учебно помагало за дистанционно обучение / Цветан Давидков, Олимпия Ведър. - София : Център за изследване на демокрацията, 1999. - 150 с. : с ил. ; 21 см

Ч. 2 от поредицата Общ мениджмънт на организациите с нестопанска цел. - Библиогр.: с. 148-149 и след отд. гл.

ISBN 954-477-046-1
1. Неправителствени организиции - кадри - управление и организация - учебници за ВУЗ
061.2:007(075.8)
65.012(075.8)
COBISS.BG-ID 1277009892

        Христо КАРАМАНДЖУКОВ и Родопите : доклади от научната конференция, Смолян, 2 и 3 май 2011 г. Вж Кн 1095

БК 2016/12 Кн 8
        МУЗЕЯТ и обществото на спектакъла : дебати в музеологията : сборник доклади от втора научна конференция, 25-26 септември 2014, София / [ред. и състав. Елена Водинчар ... и др.]. - София : Парадигма, 2016 ([София] : [Булгед]). - 299 с. : с ил. ; 24 см

Имената на състав., ред. отбелязани на гърба на загл. с. - Други ред., състав.: Яна Гергова, Светла Казаларска. - Изд. на БАН. Институт за етнология и фолклористика с Етногр. музей. - За авторите: с. 255-262. - Съдържа докл. от: Светла Казаларска, Елена Водинчар, Яна Гергова, Димитър Василев, Ваня Иванова, Анатол Анчев, Михаела Виденова, Георги Куманов, Петър Атанасов, Милена Бербенкова, Валентина Ганева-Райчева, Николай Папучиев, Георг Краев, Юлиан Митев, Леонора Бонева, Мадлен Янева, Петър Стефанов, Цветана Кьосева, Елена Георгиева, Елена Темелкова, Валери Кинов, Спаска Паскова. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг. ез.

ISBN 978-954-326-275-5
1. Музейно дело - конференции
069(063)
COBISS.BG-ID 1276529124


07 ВЕСТНИЦИ. ЖУРНАЛИСТИКА
Вж и 05

БК 2016/12 Кн 9
ГАРЕЛОВ, Иван, 1943-
        Тук и сега : "Панорама" и преходът / Иван Гарелов. - Пловдив : Жанет 45, 2016. - 419 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Към Епопея на незабравимите в прехода към демокрация (1989-1997). Иван Гарелов: журналистът институция / Соломон Паси: с. 5-9

ISBN 978-619-186-217-7 : 23 лв.
1. Гарелов, Иван, 1943- - интервюта 2. Журналисти - България - интервюта 3. Радио- и телевизионна журналистика - България - история 4. България - журналистика
07:654.197(497.2)(092)(047.53)
07:654.197(497.2)(091)
92 Гарелов, Иван
COBISS.BG-ID 1276902116

БК 2016/12 Кн 10
ГЮРОВА, Зорница Костова
        Образът е медия : православие и телевизия в България / Зорница Гюрова. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2016. - 215 с. ; 21 см

Библиогр.: с. 209-214

ISBN 978-954-07-4083-6
1. Радио- и телевизионна журналистика - влияние - България - интервюта 2. Религия и култура - България - интервюта 3. България - журналистика
07:654.197(497.2)(047.53)
261(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1276690660

МАНГАЧЕВ, Петко Иванов, 1941-
        Отзвукът на ирландската 1916 година в България Вж Кн 1077

НИКОЛОВА, Наталия Бориславова
        Лора Владимирова : библиографски указател Вж Кн 4

БК 2016/12 Кн 11
ПАВЛОВА, Илиана, 1974-
        Професия журналист: 21. век : теоретични измерения, комуникационни модели, медийни практики / Илиана Павлова ; [науч. ред. Иванка Мавродиева] ; [предг. Грета Дерменджиева, Иванка Мавродиева]. - В. Търново : Фабер, 2016. - 232 с. : със сх. ; 20 см

Пълното име на авт. Илиана Павлова е Илиана Павлова Колева. - Името на ред. Иванка Мавродиева отбелязано в изд. каре, а на авт. на предг. - на с. 9, 11. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 218-232

ISBN 978-619-00-0464-6 : 15 лв.
1. Журналистика
07
COBISS.BG-ID 1276703716


08 ИЗДАНИЯ СЪС СМЕСЕНО СЪДЪРЖАНИЕ. СЪБРАНИ СЪЧИНЕНИЯ

БК 2016/12 Кн 12
БАЙНЩАЙН, Фийби
        Дора спасява Снежната принцеса : по телевизионната поредица Дора изследователката / адапт. Фийби Байнщайн ; ил. Дейв Айкинс. - [София] : Colibri, 2014. - [24] с. : с цв. ил. ; 21 х 21 см

Прев. от англ. ез.

ISBN 978-619-150-410-7 : 4.50 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1277027812

БК 2016/12 Кн 13
БЕСОН, Агнес, 1967-
        Larousse на първите открития : на български и на английски / текст Агнес Бесон ; ил. Северин Кордие ; [прев. Росица Ташева]. - [София] : Colibri, 2015 (Китай). - 60 с. : с цв. ил. ; 33 см

Ориг. загл.: Le Larousse des premières découvertes. - Името на прев. установено от доп. източник

ISBN 978-619-150-543-2 (подв.) : 22 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1276999396

БК 2016/12 Кн 14
        ВЪЛШЕБНО лято : весела ваканционна книжка след 3. клас / Петя Кокудева ... [и др.] ; нарисува Антония Мечкуева. - София : Просвета, 2015 (София : Лито Балкан). - 56 с. : с цв. ил. ; 26 см

Други авт.: Румяна Танкова, Ангелина Манова, Юлияна Гарчева, Поли Рангелова, Катя Георгиева, Соня Рачева, Радка Топалска, Теодора Момчева, Таня Иванова. - Възприетата форма на името на авт. Катя Георгиева е Катя Адрианова Георгиева-Петрова. - Пълното име на авт. Поли Рангелова е Поли Рангелова Първанова

ISBN 978-954-01-3111-5 : 5.90 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1276590564

БК 2016/12 Кн 15
        ГОЛЯМАТА книга за изкуството : рисувай!, оцветявай!, създавай! / [отг. ред. Стефани Мейснър] ; [ил. Лайза Мартин ... и др.] ; [прев. Емилия Ничева-Карастойчева]. - София : Книгомания, 2015 (Китай). - 126 с. : с цв. ил. ; 30 см

Ориг. загл.: The big book of art: Draw! Paint! Create!. - Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Други ил.: Деймиън Барлоу, Елизабет Т. Гилбърт. - Възприетата форма на името на прев. Емилия Ничева-Карастойчева е Емилия Станимирова Карастойчева

ISBN 978-619-195-044-7 : 14.90 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1276704740

БК 2016/12 Кн 16
ДРИСКОЛ, Лаура
        Дора помага на Диего! : по телевизионната поредица Дора изследователката : ниво за четене 1 / от Лора Дрискол ; ил. Том Мангано. - [София] : Colibri, 2014. - [24] с. : с цв. ил. ; 23 см

Прев. от англ. ез.

ISBN 978-619-150-407-7 : 4.50 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1277000164

БК 2016/12 Кн 17
        ЕЛИЗА и дивите лебеди : пъзел и приказка за приятели / [худож. Даниела Какачева]. - [София] : Мечи за приятели, 2016 ([София] : [ЗИП]). - 20 части (1 л.) : с цв. ил. ; 24 x 23 см

Името на ил. отбелязано в изд. каре. - Изд. отпеч. на ламиниран картон

ISBN 978-619-7289-05-3 : 1.99 лв.

087.5  
COBISS.BG-ID 1276848100

БК 2016/12 Кн 18
КАКАЧЕВА, Даниела Стоянова
        Великден у Зайкови : пъзел и стихотворение за приятели / Даниела Какачева ; [худож. Даниела Какачева]. - [София] : Мечи за приятели, 2016 ([София] : [ЗИП]). - 20 части (1 л.) : с цв. ил. ; 24 x 23 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - Кн. отпеч. на ламиниран картон

ISBN 978-619-7289-02-2 : 1.99 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1276860132

БК 2016/12 Кн 19
КАКАЧЕВА, Даниела Стоянова
        Полезните автомобили : пъзел и стихотворения за приятели / [Даниела Какачева] ; [худож. Даниела Какачева]. - [София] : Мечи за приятели, 2016 ([София] : [ЗИП]). - 20 части (1 л.) : с цв. ил. ; 24 x 23 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - Кн. отпеч. на ламиниран картон

ISBN 978-619-7289-04-6 : 1.99 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1276848868

БК 2016/12 Кн 20
КАКАЧЕВА, Даниела Стоянова
        Честито Възкресение Христово! : пъзел и стихотворение за приятели / [Даниела Какачева] ; [худож. Даниела Какачева]. - [София] : Мечи за приятели, 2015 ([София] : [ЗИП]). - 20 части (1 л.) : с цв. ил. ; 24 x 23 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - Кн. отпеч. на ламиниран картон

ISBN 978-619-7289-03-9 : 1.99 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1276791268

БК 2016/12 Кн 21
КЕЙБЪЛ, Джон
        Време е за парти! : ниво за четене 1 / от Джон Кейбъл ; ил. Хари Мур. - [София] : ИК Колибри, 2015. - 32 с. : с цв. ил. ; 23 см

Прев. от англ. ез. - Част от поредицата Спондж Боб Квадратни гащи

ISBN 978-619-150-713-9 : 5 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1276636132

БК 2016/12 Кн 22
КИНГ, Трей
        Миньоните: търси и намери / текст Трей Кинг ; по филмовия сценарий на Браян Линч. - [София] : Colibri, 2015. - 24 с. : с цв. ил. ; 28 см

Прев. от англ. ез.

ISBN 978-619-150-663-7 : 5.90 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1277002212

БК 2016/12 Кн 23
КИНИ, Джеф, 1971-
        Дръндьото : направи-си-сам книга / от Джеф Кини ; [прев. Михаил Балабанов]. - София : Дуо Дизайн, [2013]. - 186 с. : с ил., [16] л. : цв. ил. ; 21 см

Ориг. загл.: The wimpy kid: Do-it-yourself book / Jeff Kinney. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-8396-59-2 (подв.) : 14.90 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1276765412

БК 2016/12 Кн 24
КРУСЕВА, Диляна Маринова, 1986-
        Пътешествията на първокласника! / [Диляна Крусева, Антоанета Палангурска] ; [състав. Диляна Крусева]. - 2. доп. изд. - В. Търново : Слово, 2016 (В. Търново : Абагар). - 36 с. : с цв. ил. ; 29 см

Кор. опис. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - 1. изд. 2013

ISBN 978-619-212-005-4

087.5
COBISS.BG-ID 1277004004

БК 2016/12 Кн 25
        МОЯТ дневник : в гората / [прев. Венера Иванова Атанасова]. - Пловдив : ИК Хермес, 2016 (Китай). - 69 с. : с цв. ил., [2] л. : цв. стикери ; 21 см

Ориг. загл.: Mon carnet de balade: La forêt. - Името на прев. отбелязано в изд. каре

ISBN 978-954-26-1543-9 : 9.95 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1276953316

БК 2016/12 Кн 26
        МОЯТ дневник : в зоопарка / [прев. Наталия Василева Христова]. - Пловдив : ИК Хермес, 2016 (Китай). - 69 с. : с цв. ил., [2] л. : цв. стикери ; 21 см

Ориг. загл.: Mon carnet de balade: Lе parc animalier, в кн. погрешно отпеч. Mon carnet de balade: Lа parc animalier. - Името на прев. отбелязано в изд. каре

ISBN 978-954-26-1542-2 : 9.95 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1276954852

БК 2016/12 Кн 27
        МОЯТ дневник : във фермата / [прев. Наталия Василева Христова]. - Пловдив : ИК Хермес, 2016 (Китай). - 69 с. : с цв. ил., [2] л. : цв. стикери ; 21 см

Ориг. загл.: Mon carnet de balade: La ferme. - Името на прев. отбелязано в изд. каре

ISBN 978-954-26-1544-6 : 9.95 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1276955108

БК 2016/12 Кн 28
        МОЯТ таен дневник със заклинания / [прев. Юлия Чернева]. - София : Егмонт, 2016 (Полша). - [128] с. : с ил. ; 22 см

Ориг. загл.: Descendants spell book. - Името на прев. отбелязано в изд. каре. - Кн. от поредицата Наследниците

ISBN 978-954-27-1685-3 : 9.90 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1276772068

БК 2016/12 Кн 29
НИКОЛОВА, Ивелина Николова, 1979-
        Живот и дело на светите братя Кирил и Методий : адаптиран разказ върху житията на светите братя Кирил и Методий / [текст Ивелина Николова] ; [худож. Дария Наумец]. - с. Скрино [Бобошевско] : Руенски манастир "Св. Йоан Рилски", 2016 ([София] : Демакс). - 48 с. : с ил. ; 28 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на предзагл. с. - Кн. 2 от поредицата Жития на български светии в образи

ISBN 978-619-90611-0-7 : 4.50 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1276763876

БК 2016/12 Кн 30
НИМ, Сюзан Д.
        Дора обикаля света! : ниво за четене 1 : по телевизионната пиеса на Валери Уолш / адапт. Сюзан Д. Ним ; ил. Рон Залме. - [София] : ИК Колибри, 2015. - [24] с. : с цв. ил. ; 23 см

Прев. от англ. ез. - Част от поредицата Дора изследователката

ISBN 978-619-150-520-3 : 4.50 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1276649700

БК 2016/12 Кн 31
        НОВАТА детска енциклопедия / [прев. от англ. Илия Илиев]. - София : Книгомания, 2016 (Словакия). - 304 с. : с цв. ил. ; 29 см

Ориг. загл.: The new children's encyclopedia. - Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Речник: с. 292-295. - Азб. показалец

ISBN 978-619-195-057-7 (подв.) : 35 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1276639460

БК 2016/12 Кн 32
        ПИПИ дългото чорапче : пъзел за приятели / [худож. Даниела Какачева]. - [София] : Мечи за приятели, 2015 ([София] : [ЗИП]). - 20 части (1 л.) : с цв. ил. ; 24 x 23 см

Името на ил. отбелязано в изд. каре. - Кн. отпеч. на ламиниран картон

ISBN 978-619-7289-06-0 : 1.99 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1276864740

БК 2016/12 Кн 33
        ПЛАНЕТАТА Земя : искам да знам / [прев. Стоянка Христова Карачанова]. - Пловдив : Хермес, 2016 (Китай). - 64 с. : с цв. ил. ; 27 см

Ориг. загл.: Extreme Planet. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Възприетата форма на името на прев. Стоянка Христова Карачанова е Стоянка Христова Лазарова-Карачанова. - Речник: с. 60-61. - Азб. показалец

ISBN 978-954-26-1570-5 (подв.) : 14.95 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1276790500

БК 2016/12 Кн 34
РИЧИ, Кристин
        Дора в дълбокото море : по телевизионната поредица Дора изследователката : ниво за четене 1 / текст Кристин Ричи ; ил. Робърт Роупър. - [София] : ИК Колибри, 2013. - [24] с. : с цв. ил. ; 23 см

Прев. от англ. ез.

ISBN 978-619-150-215-8 : 4.50 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1276652772

БК 2016/12 Кн 35
РИЧИ, Кристин
        Дора и нейната книжка за добри обноски : по телевизионната поредица Дора изследователката / текст Кристин Ричи ; ил. Сюзан Хол. - [София] : Colibri, 2013. - [24] с. : с цв. ил. ; 21 х 21 см

Прев. от англ. ез.

ISBN 978-619-150-222-6 : 4.50 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1277025764

БК 2016/12 Кн 36
РОУЗЪН, Люси
        Миньоните: Да живее крал Боб! : по анимационния филм / текст Люси Роузън. - [София] : Colibri, 2016. - [24] с. : с цв. ил. ; 21 см

Прев. от англ. ез.

ISBN 978-619-150-777-1 : 5.50 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1277077220

БК 2016/12 Кн 37
РОУЛАНДС, Каролайн
        Джурасик свят : където динозаврите оживяват / Каролайн Роуландс ; [прев. Светлана Минева]. - София : Книгомания, 2015 (Китай). - 31 с. : с цв. ил. ; 24 х 27 см

Името на прев. отбелязано в изд. каре

(Подв.) : 19.90 лв.
ISBN 978-619-195-041-6 !

087.5
COBISS.BG-ID 1276702436

БК 2016/12 Кн 38
САЗАКЛИС, Джон
        Бягство от Зоната фантом / от Джон Сазаклис ; ил. Стивън Е. Гордън ; [по комиксите на] Джери Сийгъл и Джо Шустър. - София : Colibri, 2016. - 32 с. : с цв. ил. ; 23 см

Прев. от англ. ез. - Част от поредицата Superman

ISBN 978-619-150-805-1 : 5.50 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1276638692

БК 2016/12 Кн 39
        СНЕЖАНКА. - София : ИК Пан, [2011] ([Китай]). - [24] с. : с цв. ил. ; 31 см

Кн. е с нестандартна форма

ISBN 978-954-660-012-7 (подв.) : 8.90 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1276461028

БК 2016/12 Кн 40
СОНЕБОРН, Скот Сонебор
        Състезание с велосипеди в Бикини Ботъм / от Скот Сонеборн ; ил. Уорнър Макгий. - [София] : Colibri, 2016. - [32] с. : с цв. ил. ; 23 см

Прев. от англ. ез. - Част от поредицата Спондж Боб Квадратни гащи

ISBN 978-619-150-775-7 : 5 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1276661732

БК 2016/12 Кн 41
СТИЙЛ, Филип, 1948-
        Историята на локомотива : плюс 50 лесни за сглобяване модела / [Филип Стийл] ; [ил. Мат Едуардс ... и др.] ; [прев. Илия Илиев]. - София : Книгомания, 2015 (Китай). - 116 с. : с цв. ил. ; 30 см

Ориг. загл.: Trains. A complete history. - Името на авт. отбелязано на гърба на кор., а на ил., прев. - на гърба на загл.с. - Други ил.: Джери Пайк, Найджъл Чилвърс, Стефано Адзалин, Джеф Рейнър - щанци. - Речник: с. 111-113. - Показалец на жп компании, Показалец на локомотивите

ISBN 978-619-195-011-9 : 24 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1276701668

БК 2016/12 Кн 42
СТОЯНОВ, Валери П., 1954-
        Българите и световната цивилизация / Валери П. Стоянов. - Монтана : Полимона, 2015. - 64 с. : с к. ; 21 см

ISBN 978-619-7190-22-9

087.6
COBISS.BG-ID 1276674532

БК 2016/12 Кн 43
        ТРИТЕ прасенца. - София : ИК Пан, [2011] ([Китай]). - [24] с. : с цв. ил. ; 31 см

Кн. е с нестандартна форма

ISBN 978-954-660-011-0 (подв.) : 8.90 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1276461540

БК 2016/12 Кн 44
УЕСТ, Трейси, 1965-
        Спондж Боб се прави на клоун / от Трейси Уест ; ил. Грег Шигел. - [София] : Colibri, 2015. - 60 с. : с ил. ; 22 см

Ориг. загл.: Clowning around / Tracey West. - Прев. от англ. ез. - Част от поредицата Спондж Боб Квадратни гащи

ISBN 978-619-150-525-8 : 5 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1276663012

БК 2016/12 Кн 45
УИЛСЪН, Сара
        Раницата на Дора : по сценария на Ерик Уайнър : по телевизионната поредица Дора изследователката / адапт. Сара Уилсън ; ил. Робърт Роупър. - [София] : Colibri, 2013. - [24] с. : с цв. ил. ; 21 х 21 см

Името на Ерик Уайнър погрешно отпеч. на загл. с. Ерика Уайнър. - В изд. каре погрешно отбелязани имената на авт. на текст Лорин Силвърхарт и илюстратор Джейсън Фруктър. - Прев. от англ. ез.

ISBN 978-619-150-214-1 : 4.50 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1277027300

БК 2016/12 Кн 46
ФАРКУАР, Майкъл
        Лошите дни в историята : злорадо-зловещ летопис на неприятности, нещастия и неволи за всеки ден в годината / Майкъл Фаркуар ; ил. Джулия Гиджини ; [прев. Юлия Чернева]. - София : Егмонт, 2016 ([София] : Ропринт). - 471 с. : с ил. ; 21 см

Ориг. загл.: Bad days in history / Michael Farquhar. - Името на прев. отбелязано в изд. каре. - Изд. на Nat. Geographic

ISBN 978-954-27-1600-6 : 19.90 лв.

087.6
COBISS.BG-ID 1276475876

БК 2016/12 Кн 47
ФИЛИПСЪН, Фиона
        Принцеси вълшебници : творческа игра със стикери / Фиона Филипсън ; ил. Джени Поу ; прев. Бистра Георгиева. - София : Книгомания, 2015 (Китай). - 64 с. : с цв. ил., [7] л. : стикери ; 30 см. - (Малки ръце)

Ориг. загл.: Fairy princesses

ISBN 978-619-195-001-0 : 9.50 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1276715236

БК 2016/12 Кн 48
ФИНЕГАН, Делфин
        Чаено парти в Страната на чудесата : по телевизионната пиеса "Дора в Огледалния свят" от Крис Гифърд : ниво за четене 1 / адапт. Делфин Финеган ; ил. Виктория Милър. - [София] : ИК Колибри, 2014. - [32] с. : с цв. ил. ; 23 см

ISBN 978-619-150-409-1 : 4.50 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1276662500

БК 2016/12 Кн 49
        ФОРМИ и цветове : по Валдемар Бонзелс. - София : Colibri, 2016 ([София] : Дедракс). - 36 с. : с цв. ил. ; 21 х 21 см

Името на Валдемар Бонзелс погрешно отпеч. на гърба на кор. Валдемар Бонслeс. - Прев. от англ. ез. - Част от поредицата Пчеличката Мая

ISBN 978-619-150-783-2 : 5.50 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1277003236

БК 2016/12 Кн 50
        ХАЙДЕ да играем! Хоп и маските изскачат! : [по телевизионната поредица] Дора изследователката. - [София] : Colibri, [2015]. - [24] с. : с цв. ил. ; 27 см + 4 маски

Прев. от англ. ез.

ISBN 978-619-150-638-5 : 6.99 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1276999908

БК 2016/12 Кн 51
ХАРВИ, Алекс
        Да танцуваш със звезда / от Алекс Харви ; ил. Стивън Рийд. - [София] : ИК Колибри, 2015. - 32 с. : с цв. ил. ; 23 см

Прев. от англ. ез. - Част от поредицата Спондж Боб Квадратни гащи

ISBN 978-619-150-518-0 (не e отпеч.) : 5 лв.
ISBN 978-619-150-409-1 !

087.5
COBISS.BG-ID 1276646884

БК 2016/12 Кн 52
        ХРАБРИЯТ шивач : пъзел и приказка за приятели / [худож. Даниела Какачева]. - [София] : Мечи за приятели, 2016 ([София] : [ЗИП]). - 20 части (1 л.) : с цв. ил. ; 24 x 23 см

Името на ил. отбелязано в изд. каре. - Кн. отпеч. на ламиниран картон

ISBN 978-619-7289-07-7 : 1.99 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1276858596

БК 2016/12 Кн 53
        ЧОВЕШКОТО тяло : искам да знам / [прев. Нина Стоянова Руева]. - Пловдив : Хермес, 2016 (Китай). - 64 с. : с цв. ил. ; 27 см

Ориг. загл.: Amazing body. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Речник: с. 60-61. - Азб. показалец

ISBN 978-954-26-1571-2 (подв.) : 14.95 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1276792292


09 РЪКОПИСИ. РЕДКИ И ОСОБЕНИ ИЗДАНИЯ

ДИМИТРОВА, Маргарет Драганова, 1964-
        Средновековни молитви за родилки : критическо издание Вж Кн 101


1 ФИЛОСОФИЯ

101 ОБЩИ РАБОТИ. ФИЛОСОФСКИ НАУКИ В ЦЯЛОСТ

БК 2016/12 Кн 54
АРИСТОТЕЛ, 384-322 пр.Хр.
        Поетика / Аристотел ; прев. от старогр. Георги Гочев. - София : Изток-Запад, 2016. - 113 с. ; 19 см. - (Извори ; 11)

Ориг. загл.: Poetics / Aristotle. - "Поетика" на Аристотел - от трагедията към логиката на човешкия живот / Георги Гочев: с. 5-14

ISBN 978-619-152-799-1 : 10 лв.
1. Философия, антична 2. Поетика
101(38)
82.081
COBISS.BG-ID 1276781028

БК 2016/12 Кн 55
НИКОЛОВА, Вяра Гешкова, 1946-
        Философия? Кому е нужно? / Вяра Николова. - София : ИК "Проф. Петко Венедиков", 2016 ([София] : Симолини '94). - 196 с. : със сх. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 190-193

ISBN 978-954-9870-87-9
1. Философия
101
COBISS.BG-ID 1276463844


101(091) ОБЩА ИСТОРИЯ НА ФИЛОСОФИЯТА

БК 2016/12 Кн 56
        СТАТУИТЕ на мисълта : в чест на професор Иван Младенов / ред. кол.: Андрей Ташев ... [и др.]. - София : Изд. на БАН "Проф. Марин Дринов" : Изд. център "Боян Пенев", 2016. - 503 с. : с ил. ; 25 см

Загл. и на англ. ез.: The statues of thought. - Други ред.: Елка Трайкова, Миряна Янакиева, Пол Кобли, Рая Кунчева. - Текст и на англ., нем. ез. - Изд. на БАН. Институт за лит. - Библиогр. след отд. статии. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-322-832-4 (Изд. на БАН "Проф. Марин Дринов", подв.) : 18 лв.
ISBN 978-954-8712-96-5 (Изд. център "Боян Пенев", подв.) : 18 лв.
1. Пърс, Чарлз Сендърз, 1839-1914 - сборници 2. Учени, североамерикански - сборници 3. Семиотика - сборници 4. Литература - теми, образи, сюжети - сборници 5. САЩ - философия
101(091)(73)(092)(062.2)
003(062.2)
82.0:003(062.2)
92
COBISS.BG-ID 1276701156

БК 2016/12 Кн 57
ЦАЦОВ, Димитър, 1950-
        Българо-германски философски отношения : Йоханес Ремке - Димитър Михалчев / Димитър Цацов. - В. Търново : Фабер, 2016. - 290 с. : с ил., факс. ; 20 см

Пълното име на Димитър Цацов е Димитър Цацов Димитров. - Проект за пълни събрани съчинения на Димитър Михалчев: с. 268-282. - Текст и на нем. ез. - Библиогр.: с. 108-109

ISBN 978-619-00-0459-2
1. Ремке, Йоханес, 1848-1930 - мироглед 2. Михалчев, Димитър Георгиев, 1880-1967 - мироглед 3. Философи, немски - мироглед 4. Философи, български - мироглед 5. Германия - философия 6. България - философия
101(091)(430)(092)
101(091)(497.2)(092)
92
COBISS.BG-ID 1276688868

БК 2016/12 Кн 58
ЦАЦОВ, Димитър, 1950-
        Българо-германски философски отношения. Леонард Нелсон - Цеко Торбов / Димитър Цацов. - София [т.е. В. Търново] : Фабер, 2016. - 284 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см

Пълното име на авт. Димитър Цацов е Димитър Цацов Димитров. - Размисли на Леонард Нелсон за етичното и религиозното светоразбиране в превод на Валентина Топузова-Торбова / Александра Трифонова: с. 249-253. - Нравствен и религиозен светоглед : (доклад, изнесен пред ХХVІ-та студентска конференция в Арау, Швейцария, март 1922 г.) / Леонард Нелсон: с. 254-280

ISBN 978-619-00-0501-8
1. Нелсон, Леонард, 1882-1927 - биографии 2. Торбов, Цеко Николчов, 1899-1987 - биографии 3. Философи, немски 4. Философи, български 5. Германия - философия 6. България - философия
101(091)(430)(092)
101(091)(497.2)(092)
92
COBISS.BG-ID 1276647908


113/119 КОСМОЛОГИЯ. ФИЛОСОФИЯ НА ПРИРОДАТА

БК 2016/12 Кн 59
ТРИФОНОВСКИ, Трифон Петров, 1932-
        Божествените частици и общовселенският кръговрат - обобщена теория за моделиране на света / Трифон Трифоновски. - В. Търново : Ивис, 2014. - 71 с. : с ил. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-2968-78-8
1. Космология
113/119
COBISS.BG-ID 1276496100

БК 2016/12 Кн 60
ТРИФОНОВСКИ, Трифон Петров, 1932-
        Звездният път на човешката вселена / Трифон Петров Трифоновски. - В. Търново : Ивис, 2015. - 48 с. : с ил., сх. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-205-014-6
1. Космология
113/119
COBISS.BG-ID 1276619492

БК 2016/12 Кн 61
        COSMOLOGICAL viewpoints : selected papers from the Smolian (2004) and other conferences of the International Association "Cosmos & Philosophy" = Aperçus cosmologiques : rapports sélectionnés du 15e (2004) et d'autres congrés de l'Association Internationale "Cosmos & Philosiphie" / ed. R. C. H. Witt ; [forew. RSHW]. - Sofia : St. Kliment Ohridski Univ. Press, 2015. - 234 с. : с ил., сх. ; 24 см

Името на авт. на предг. отбелязано на с. 5. - Съдържа докл. от: Georges Arabatzis, Gilles Boutry, Nikitas Chiotinis, Didier Claverie, Anna Moputsopoulos, Joachim Wilke, Werner Breede, Peter Chapman-Rietschi, Stancho Dimiev, Vladimir N. Dubrovsky, Antonios Evangelinos, Jan Fennema, Katy Georgapoulou, Dimitris Katsafanas, Miloslav Lapka, Panos A. Ligomenides, Bao-Wei Lu, Maria Medareva, Alexi Nesteruk, Nikola Nikolo,Wubbo J. Ockels, Victor Petrov, Connie Price, Kiril B. Serafimov, Michael Sheehan, Natan Solodukho, Anguel Stefanov, Habil S. M. Stojko, Dimitris Trangas, Fan Valishin, Natasha Valishin, Alla Vladova-Ulyakhina, Mary Witt, Richard Witt, Dragoljub Zhivkovich. - Библиогр. след някои. докл. - Рез на англ. ез.

ISBN 978-954-07-4043-0
1. Космология - конференции
113/119(063)
COBISS.BG-ID 1276710116


122/129 СПЕЦИАЛНА МЕТАФИЗИКА

БК 2016/12 Кн 62
БРАУН, Томас, 1605-1682
        Урнопогребение / Томас Браун ; прев. от англ., [състав.] Владимир Градев. - София : Фонд. Комунитас, 2016 ([София] : ПК "Д. Благоев"). - 200 с. : с ил., портр. ; 21 см. - (Християнска библиотека)

Прев. по: The works / Thomas Browne, погрешно отпеч. на гърба на предзагл. с. Tomas Browne. - Името на състав. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Сър Томас Браун, урнофилософ / Владимир Градев: с. 7-11. - Биобиблиография: с. 187-199 

ISBN 978-954-9992-94-6 : 15 лв.
1. Кремация - философски проблеми 2. Смърт - философски проблеми 3. Религия - философия
128
215
COBISS.BG-ID 1276846564


13 ФИЛОСОФИЯ НА ДУХА. МЕТАФИЗИКА НА ДУХОВНИЯ ЖИВОТ

БК 2016/12 Кн 63
ГАЧЕВ, Георги Димитров, 1929-2008
        Космософията на Русия и портрети на националните светове / Георгий Гачев ; прев. от рус. Марта Владова. - София : Захарий Стоянов, 2016 ([София] : Унив. изд. "Св. Климент Охридски"). - 304 с. : с ил. ; 22 см

Ориг. загл.: Национальные образы мира / Георгий Гачев

ISBN 978-954-09-0994-3 (подв.) : 25 лв.
1. Национална идентичност - философия 2. Култура - философия
130.2
COBISS.BG-ID 1276634340

МАРКОВ, Георги Георгиев, 1946-
        Любомъдрие на историята Вж Кн 1068

БК 2016/12 Кн 64
МЛАДЕНОВА, Вилма Асенова
        Посланието на Лилит / Вилма Младенова. - [София] : Асеневци трейд, 2016 ([София] : [Дайрект сървисиз]). - 97 с. ; 20 см

ISBN 978-954-8898-92-8 : 10 лв.
1. Астрология 2. Езотеризъм
133.52
COBISS.BG-ID 1276972260

БК 2016/12 Кн 65
ПЕНЧЕВА, Ивелина Димова
        Астрология на съдбата / Ивелина Пенчева. - [Русе] : Ахат, 2016 ([В. Търново] : Абагар). - 176 с. : с ил. ; 22 см

Кн. от Колекция Езотерика

ISBN 978-954-9664-73-7 : 11.90 лв.
1. Астрология 2. Любов
133.52
COBISS.BG-ID 1276488420

БК 2016/12 Кн 66
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ, Андрей Юриевич, 1951-
        Отвъд апокалипсиса / Андрей Рождественский. - София [т.е. В. Търново] : Фабер, 2016. - 415 с. ; 24 см

ISBN 978-619-00-0400-4
1. Култура - философия 2. Религия - философия 3. Есхатология
130.2
218
COBISS.BG-ID 1276594148

MLADENOVA, Vilma Asenova
        To potiri tis gnosis. Meros 1, Kartes Taro. 23 filahta - ipostiriksi ke odijies apo avta Вж Кн 91


14 ФИЛОСОФСКИ СИСТЕМИ И НАПРАВЛЕНИЯ

БК 2016/12 Кн 67
ДЪНОВ, Петър Константинов, 1864-1944
        Завета на цветните лъчи на светлината / Петър Дънов Учителят. - [Пловдив] : Макрос, [2016]. - 80 с. ; 15 см

Учителят - духовно име на Петър Константинов Дънов. - Загл. и текст на стар правопис. - Фототип. изд.: София : Царска придворна печ., 1912

ISBN 978-954-561-391-3 : 2.50 лв.
1. Дъновизъм
141.33
215
COBISS.BG-ID 1276956644

БК 2016/12 Кн 68
ДЪНОВ, Петър Константинов, 1864-1944
        Малка книга на здравето / Учителят Петър Дънов ; [състав. Никола Нанков]. - София [т.е. Пловдив] : Макрос, 2004. - 200 с. : с портр. ; 15 см

Кор. опис. - Учителят - духовно име на Петър Константинов Дънов. - Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-561-363-0 : 3.50 лв.
1. Дъновизъм 2. Хигиена
141.33
215
613
COBISS.BG-ID 1276934116

БК 2016/12 Кн 69
ДЪНОВ, Петър Константинов, 1864-1944
        Пътят на ученика : книга за българите. Т. 1 / Беинса Дуно (Петър Дънов) ; [предг.], състав. Божидар Миленков. - София : Асеневци, 2016 ([София] : [ПК "Д. Благоев"]). - 680 с. ; 22 см

Беинса Дуно - духовно име на Петър Константинов Дънов. - Името на авт. на предг. отбелязано на с. 8. - Част от поредицата Светлина за Българите 

ISBN 978-954-8898-74-4 (подв.) : 33 лв.
1. Дъновизъм
141.33
215
COBISS.BG-ID 1277065700

БК 2016/12 Кн 70
ДЪНОВ, Петър Константинов, 1864-1944
        Свещени методи. Т. 2, Луната : тематични извадки за Луната из цялостното Слово от Учителя Беинса Дуно / [състав. Калин Х. Кирилов]. - [Ловеч] : [Инфовижън], 2016. - 144 с. ; 14 см

Учителя Беинса Дуно - духовно име на Петър Константинов Дънов. - Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-8105-75-0 : 2 лв.
1. Дъновизъм 2. Луна
141.33
215
COBISS.BG-ID 1276821988

БК 2016/12 Кн 71
МИЗОВ, Максим Николаев, 1953-
        Политизираното тяло / Максим Мизов. - София : Авангард Прима, 2016 ([София] : БПС). - 368 с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр. под линия

ISBN 978-619-160-681-8
1. Човешко тяло - философски проблеми 2. Политика - философски проблеми 3. Социобиология
141.7
32.000.1
COBISS.BG-ID 1276787940

БК 2016/12 Кн 72
СЛАВОВА, Веселина
        Златният баркод на осмата могила : аналитично-интерпретативен и интегративен метод за изследване / Веселина Славова. - [Пловдив] : Макрос, 2015. - 162 с. : с ил. ; 21 см

Пълното име на Веселина Славова е Веселина Славова Димитрова. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-561-388-3
1. Философска антропология
141.31
COBISS.BG-ID 1276895972

БК 2016/12 Кн 73
DǍNOV, Petǎr Konstantinov, 1864-1944
        Wissenschaft und Erziehung : die Prinzipien des menschlichen Lebens / Petâr Dânov ; [aus dem bulg. Mariya Kireva]. - Фототип. изд. - Sofia : Bjalo Bratstvo, 2016. - 115 с. ; 19 см

Ориг. загл.: Науката и възпитанието. - Фототип. изд.: Warna : Druckerei K. Nikolov, 1896. - T. 1

ISBN 978-954-744-254-2 : 10 lv.
1. Дъновизъм
141.33
215
COBISS.BG-ID 1276697316

БК 2016/12 Кн 74
DǍNOV, Petǎr Konstantinov, 1864-1944
        The world of great souls / Beinsa Duno ; [transl. from Bulg. into Engl. Maria Braikova] ; [artwork Lilli Dimkova]. - [София] : Byalo Bratstvo, 2016 ([София] : [Унив. изд. "Св. Климент Охридски"]). - 54 с. : с цв. ил. ; 15 см

Кор. опис. - Ориг. загл.: Светът на великите души. - Имената на прев., ил. отбелязани в изд. каре. - Important dates and events: с. 52-54

ISBN 978-954-744-291-7
1. Дъновизъм
141.33
215
COBISS.BG-ID 1276630244


159.9 ПСИХОЛОГИЯ
Вж и 316.6; 37.015.3

БК 2016/12 Кн 75
АЛГАФАРИ, Мадлен Николаева, 1967-
        От "Какво ще кажат другите?" до "Какво избирам аз?" / Мадлен Алгафари ; [предг. Валдо А. Бернаскони]. - София : Джуниър партнърс, 2014 (София : Алианс принт). - 480 с. ; 21 см

Името на авт. на предг. отбелязано на с. 8. - Библиогр.: с. 473-476

ISBN 978-619-90158-4-1 : 22 лв.
1. Личност - психология 2. Социална психология
159.923
316.6
COBISS.BG-ID 1276472548

БК 2016/12 Кн 76
ВЕЛЕВ, Георги Иванов
        Помагало / Георги Велев. - В. Търново : Фабер, 2016. - 299 с. : с табл. ; 20 см

Библиогр. след отд. студии

ISBN 978-619-00-0376-2
1. Детска и педагогическа психология
159.922.7
COBISS.BG-ID 1276564708

БК 2016/12 Кн 77
ГИЛБЪРТ, Елизабет, 1969-
        Магията да твориш / Елизабет Гилбърт ; [прев. Ирина Манушева]. - [София] : Прозорец, 2016 ([София] : Инвестпрес). - 208 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Big Magic / Elizabeth Gilbert. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-733-869-2 : 15 лв.
1. Творчество 2. Самоусъвършенстване
159.954
159.922
COBISS.BG-ID 1276884708

БК 2016/12 Кн 78
ДАСКАЛОВА, Стела Любенова, 1966-
        Всяко дете е герой : важните уроци, които не се учат в училище / Стела Даскалова. - София : Сиела, 2015. - 198 с. ; 21 см

ISBN 978-954-28-1954-7 : 12 лв.
1. Детска и педагогическа психология 2. Семейно възпитание
159.922.7
37.018.1
COBISS.BG-ID 1274245604

БК 2016/12 Кн 79
ДРОНЗИНА, Татяна Александрова, 1959-
        Управление и разрешаване на конфликтни ситуации в училище / Татяна Дронзина ; [предг. Бисерка Михалева]. - София : Копи принт груп, 2016. - 111 с. : с табл. ; 21 см

Името на авт. на предг. отбелязано на с. 3. - Възприетата форма на името на Бисерка Михалева е Бисерка Василева. - Изд. на Регион. инспекторат по образованието - Сливен, Фонд. "Европартньори 2007"

ISBN 978-954-92705-6-3
1. Ученици - психология 2. Конфликт
159.923-057.874
COBISS.BG-ID 1276772324

БК 2016/12 Кн 80
КРУМОВА, Албена Крумова, 1973-
        Абнормно детско развитие и поведение / Албена Крумова. - София : Европ. център за бизнес, образование и наука, 2015 ([София] : БПС). - 313 с. : с ил., табл., диагр. ; 25 см

Библиогр.: с 281-312

ISBN 978-619-90563-0-1
1. Патологична психология - деца 2. Девиантно поведение - при децата
159.922.76
616.89-008.4-053.2
316.62-053.2
COBISS.BG-ID 1276776932

БК 2016/12 Кн 81
МУТАФЧИЕВА, Милена Митева
        Аналогиите в детска възраст / Милена Мутафчиева ; [науч. ред. Маргарита Дилова]. - София : НБУ, 2016 ([София] : [Планета-3]). - 208 с. : с ил. ; 20 см

Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. - Библиогр.: с. 189-208

ISBN 978-954-535-912-5 : 18 лв.
1. Детска и педагогическа психология 2. Мислене - при децата
159.922.7
159.955-053.2
COBISS.BG-ID 1276093924

БК 2016/12 Кн 82
ПАНОВ, Тодор, 1885-1945
        Психология на българския народ / Тодор Панов. - [София] : ИК "Св. Георги Победоносец", 2016 ([София] : Воен. изд.). - 240 с. ; 29 см. - (Народ, психология, време)

За автора и книгата / Пламен Димитров: с. 7-12. - Пълното име на авт. на предг. Пламен Димитров е Пламен Димитров Петров

ISBN 978-619-7283-02-0 : 15 лв.
1. Българи - народопсихология
159.922.4(=867)
COBISS.BG-ID 1276467172

БК 2016/12 Кн 83
СЛАВОВ, Слави Тодоров, 1941-
        Летоброенето на човечеството / Слави Славов. - София : Аскони-издат, 2016. - 110 с. : с табл., [2] л. : сх. ; 21 см

Кн. 3 от Божиите откровения на Божия раб

ISBN 978-954-383-106-7 : 8 лв.
1. Парапсихология 2. Евреи - история - хронология 3. Стар завет
159.961
933:930.24
221
COBISS.BG-ID 1276802276

БК 2016/12 Кн 84
СМИТ, Кери, 1973-
        Въображаемият свят на... / Кери Смит ; [прев. от англ. Весела Прошкова]. - София : Ера, 2015 ([София] : Експертпринт). - 161 с. : с ил. ; 23 см

Ориг. загл.: The imaginary world ... / Keri Smith. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-389-364-5 : 12.99 лв.
1. Въображение
159.954
COBISS.BG-ID 1276995556

БК 2016/12 Кн 85
СТЕФАНОВА-Бакрачева, Маргарита Ангелова, 1976-
        Забързано затишие : какво казваме, когато мълчим / Маргарита Бакрачева. - София : Колбис, 2016. - 264 с. ; 21 см

Загл. на кор.: Забързано затишие или Какво казваме, когато мълчим

ISBN 978-619-7284-07-2 : 19 лв.
1. Личност - психология 2. Консултативна психология
159.923
159.98
COBISS.BG-ID 1276777188

БК 2016/12 Кн 86
ТОДОРОВА, Екатерина Въткова, 1971-
        Дислексия : специфични нарушения на способността за учене / Екатерина Тодорова ; [предг. Ваня Матанова]. - 3. доп. и прераб. изд. - София : НБУ, 2016 ([София] : [Планета-3]). - 305 с. : с ил., табл., сх. ; 21 см

1. изд. 2007, по данни от кн. - Библиогр.: с. 263-279

ISBN 978-954-535-914-9 : 25 лв.
1. Дислексия 2. Деца - умствено развитие 3. Детска и педагогическа психология
159.922.7
159.953-053.2
376.5
COBISS.BG-ID 1275309284

БК 2016/12 Кн 87
УОЛШ, Нийл Доналд, 1943-
        По-щастлив от Бог : животът - едно необикновено приключение / Нийл Доналд Уолш ; прев. от англ. Надежда Розова. - 2. изд. - Пловдив : ИК Хермес, 2016 ([София] : Алианс принт). - 208 с. ; 17 см

Ориг. загл.: Happier than God / Neale Donald Walsch. - 1. изд. 2009 в сер. Прозрения. - Биогр. данни за авт. отбелязани на кор.

ISBN 978-954-26-1591-0 : 11.95 лв.
1. Щастие 2. Самоусъвършенстване
159.923
COBISS.BG-ID 1276937956

БК 2016/12 Кн 88
ХИЛ, Наполеон, 1883-1970
        Как да постигнете успех чрез позитивна психическа нагласа / Наполеон Хил, У. Клемънт Стоун ; прев. от англ. Яна Божинова ; [предисл. Ог Мандино]. - София : ИК Кибеа, 2015 ([София] : Инвестпрес). - 416 с. ; 20 см. - (Серия Познай себе си)

Ориг. загл.: Success through a positive mental attitude / Napoleon Hill, W. Clement Stone. - Името на авт. на предг. отбелязано на с. 13. - За авторите: с. 2-3

ISBN 978-954-474-712-1
1. Личност - психология 2. Успех 3. Самоусъвършенстване
159.923
COBISS.BG-ID 1276755428

БК 2016/12 Кн 89
ЧАТФИЙЛД, Том, 1980-
        Изживей тази книга / Том Чатфийлд ; [прев. Паулина Стойчева Мичева]. - Пловдив : ИК Хермес, 2016 ([София] : Алианс принт). - 255 с. : с ил. ; 21 см

Ориг. загл.: Live this book / Tom Chatfield. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-26-1569-9 : 19.95 лв.
1. Самоусъвършенстване
159.923.2
COBISS.BG-ID 1276930532

БК 2016/12 Кн 90
ЧИКСЕНТМИХАЙ, Михай, 1934-
        Поток : психология на оптималното преживяване / Михай Чиксентмихай ; [прев. Ангелин Димитров Мичев]. - Пловдив : Хермес, 2016 ([София] : Алианс Принт). - 384 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Flow / Mihaly Csikszentmihalyi. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Библиогр.: с. 355-379

ISBN 978-954-26-1561-3 : 19.95 лв.
1. Личност - психология
159.923
COBISS.BG-ID 1276940260

ШЕЙФЪР, Алисън, 1963-
        Скъпи, провалих децата : когато виковете, крясъците, заплахите, подкупите и поощренията не помагат Вж Кн 245

ЯНКУЛОВА, Йоана Димитрова, 1968-
        Емоции и саморегулация на ученето Вж Кн 290

БК 2016/12 Кн 91
MLADENOVA, Vilma Asenova
        To potiri tis gnosis. Meros 1, Kartes Taro. 23 filahta - ipostiriksi ke odijies apo avta / Vilma Mladenova ; [metafrasi Nadeznta Trenova]. - [София] : Publ. House Asenevtsi, 2016 ([София] : [Дайрект сървисиз]). - 100 с. : с ил., табл., сх. ; 22 см + 23 карти

Загл. и текст на гр. ез. - Ориг. загл.: Чашата на познанието / Вилма Младенова. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-8898-77-5
1. Предсказания 2. Таро 3. Астрология
159.961
133.52
COBISS.BG-ID 1277055204


16 ЛОГИКА. ТЕОРИЯ НА ПОЗНАНИЕТО. ЕПИСТЕМОЛОГИЯ. ЛОГИЧЕСКА МЕТОДОЛОГИЯ
Вж и 510

БК 2016/12 Кн 92
        ОБЯСНЕНИЕ и разбиране : конференция, проведена през ноември 2013 г. в Софийския университет "Св. Климент Охридски" / състав. Константин Янакиев, Иван Колев. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2016. - 167 с. : с диагр. ; 25 см. - (Библиотека на катедра Философия ; 1)

Сведения за авторите: с. 132. - За отношението на естествените науки към съвкупната наука (1862) / Херман фон Хелмхолц ; прев. Константин Янакиев: с. 133-137. - Причинност, обяснение и извеждане на предсказания (1934/1959) / Карл Р. Попър ; прев. Константин Янакиев: с. 138-139. - Изследвания върху логиката на обяснението (1948) / Карл Хемпел, Паул Опенхайм ; прев. Константин Янакиев: с.140-145. - Преднамереност и телеологично обяснение (1971) / Георг Хенрик фон Врикт ; прев. Константин Янакиев: с. 146-150. - Възникването на херменевтиката (1900) / Вилхелм Дилтай ; прев. Карл Сабитаев: с. 151-152. - Ето-на-бъденето [Das Da-sein] като разбиране (1927) / Мартин Хайдегер ; прев. Димитър Зашев: с. 153-154. - Науките за духа (1960) / Ханс-Георг Гадамер ; прев. Димитър Денков: с. 155-156. - Към методологията на хуманитарните науки (1974) / Михаил Бахтин ; прев. Стоян Асенов: с. 157-166. - Текст и на англ. ез. - Съдържа докл. от: Ангел С. Стефанов, Лилия Гурова, Антон Дончев, Иван Бардов, Димитър Г. Иванов, Христо Вълчев, Сергей Герджиков, Никола Неделчев, Константин Янакиев, Мария Димитрова, Alexander Gungov, Иван Колев, Савина Петкова. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг. ез.

ISBN 978-954-07-3972-4 (подв.) : 15 лв.
1. Познание - теория - конференции 2. Наука - философия и методология - конференции
16(063)
001(063)
COBISS.BG-ID 1276608228

БК 2016/12 Кн 93
ТОДОРОВ, Цветан, 1939-2017
        Недовършената градина : хуманистичната мисъл във Франция / Цветан Тодоров ; прев. от фр. Александра Желева. - 2. изд. - София : НБУ, 2014 ([София] : [Планета-3]). - 392 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Le jardin imparfait. - 1. изд. 2004 със загл. Несъвършената градина. - Тодоров и завръщането на хуманизма / Стоян Атанасов: с. 9-14. - Библиогр.: с. 383-388. - Именен показалец

ISBN 978-954-535-383-6 !. - 21 лв.
1. Хуманизъм - Франция - история 2. Франция - логика
165.74(44)(091)
COBISS.BG-ID 1276830436


17 ЕТИКА. УЧЕНИЕ ЗА МОРАЛА
Вж и 37.034; 24

АЛЕКСАНДРОВА, Силвия Стоянова, 1972-
        Биоетика Вж Кн 362

АЛЕКСАНДРОВА, Силвия Стоянова, 1972-
        Наръчник по медицинска етика за медицински сестри, акушерки и асоциирани медицински специалисти Вж Кн 363

АЛЕКСАНДРОВА, Силвия Стоянова, 1972-
        Ръководство за практически упражнения по биоетика Вж Кн 364

ГЕЙДЖ, Ранди, 1959-
        Луд гений : манифест за предприемачи Вж Кн 162

БК 2016/12 Кн 94
ИВАНОВ, Димитър Христов, 1951-
        Арете : идеи и образи на сборната добродетел (история на Арете) / Димитър Иванов. - София : Сиела, 2015. - 584 с. ; 23 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 528-554. - Именен показалец

ISBN 978-954-28-1658-4 : 25 лв.
1. Морал 2. Философия на ценностите
179.9
COBISS.BG-ID 1276520420

БК 2016/12 Кн 95
        СОЦИАЛНА етика и глобални кризи / състав., [науч. ред., предг.] Силвия Минева, Сотирис Теохаридис. - София [т.е. В. Търново] : Фабер, 2016. - 240 с. ; 21 см

Имената на ред. отбелязани на гърба на загл. с., а на авт. на предг. - на с. 6. - Възприетата форма на името на състав. Сотирис Теохаридис е Сотиракис Коста Теохаридис. - Съдържа материали от: Сотирис Теохаридис, Кирил Нешев, Силвия Минева, Николай Михайлов. - Пълното име на авт. Кирил Нешев е Кирил Нешев Михайлов 

ISBN 978-619-00-0368-7
1. Общество - развитие - етични проблеми - сборници 2. Наука - етични проблеми - сборници 3. Право и морал - сборници 4. Политическа етика - сборници
172(062.2)
COBISS.BG-ID 1276604644


18 ЕСТЕТИКА

БК 2016/12 Кн 96
ЛАПАТОВ, Иван Русков
        Естетика / Иван Лапатов. - [София] : ИК Гутенберг, 2016 ([София] : [Симолини]). - 136 с. ; 22 см

Рез. на бълг. ез.

ISBN 978-619-176-072-5
1. Естетика 2. Изкуство - теория
18
7.01
COBISS.BG-ID 1276797668


2 РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ

МАЙЕР, Мира
        Цивилизации и религии Вж Кн 1071


21 ПРИРОДНА ТЕОЛОГИЯ. ТЕОДИЦЕЯ. РЕЛИГИОЗНА ФИЛОСОФИЯ

БРАУН, Томас, 1605-1682
        Урнопогребение Вж Кн 62

ДЪНОВ, Петър Константинов, 1864-1944
        Завета на цветните лъчи на светлината Вж Кн 67

ДЪНОВ, Петър Константинов, 1864-1944
        Малка книга на здравето Вж Кн 68

ДЪНОВ, Петър Константинов, 1864-1944
        Пътят на ученика : книга за българите. Т.1 Вж Кн 69

ДЪНОВ, Петър Константинов, 1864-1944
        Свещени методи. Т. 2, Луната : тематични извадки за Луната из цялостното Слово от Учителя Беинса Дуно Вж Кн 70

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ, Андрей Юриевич, 1951-
        Отвъд апокалипсиса Вж Кн 66

        СОЦИАЛНОТО служение в съвременното общество : сборник доклади от научна конференция с участието на студенти, докторанти и преподаватели от Педагогически факултет, катедра "Социална педагогика" и Православен богословски факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" Вж Кн 237

DǍNOV, Petǎr Konstantinov, 1864-1944
        Wissenschaft und Erziehung : die Prinzipien des menschlichen Lebens Вж Кн 73

DǍNOV, Petǎr Konstantinov, 1864-1944
        The world of great souls Вж Кн 74


22 СВЕЩЕНО ПИСАНИЕ. БИБЛИЯ. СТАР И НОВ ЗАВЕТ

СЛАВОВ, Слави Тодоров, 1941-
        Летоброенето на човечеството Вж Кн 83


23/28 ХРИСТИЯНСКА РЕЛИГИЯ

БК 2016/12 Кн 97
АНГЕЛОВА, Росица Жечкова, 1967-
        Петдесятната църква в България 1920-1949 : историческо изследване / Росица Ангелова. - В. Търново : Фабер, 2016. - 214 с. : с ил., портр., факс. ; 24 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 203-212

ISBN 978-619-00-0405-9 : 15 лв.
1. Протестантски църкви - България - история - 1920-1949 2. България - религия
284(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1276616420

БК 2016/12 Кн 98
БАКАЛОВА, Елка Георгиева, 1938-
        Култът към реликвите и чудотворните икони : традиции и съвременност / Елка Бакалова. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2016. - 194 с., [27] л. : ил. ; 24 см

Изд. на БАН. Институт за етнология и фолклористика с Етногр. музей

ISBN 978-954-322-836-2 (подв.) : 20 лв.
1. Православие - обреди - Балкански полуостров 2. Икони - Балкански полуостров 3. Поклонничество - Балкански полуостров 4. Балкански полуостров - религия
247:281.9(497)
281.9(497)
COBISS.BG-ID 1276932580

БК 2016/12 Кн 99
ВЛАХОВА, Нели Трифонова
        Мисията на богомилството във връзка с мисията на славянството : по случай хиляда години от богомилството : [по] Боян Боев / [адапт. Нели Влахова]. - 2. изд. - [София] : Асеневци трейд, 2016 ([София] : [Дайрект Сървисиз]). - 108 с. ; 20 см

Загл. на гърба на кн.: Мисията на богомилството. - Името на адапт. отбелязано на гърба на загл. с. - 1. изд. 1937

ISBN 978-954-8898-81-2 : 9.95 лв.
1. Богомилство
272/273
COBISS.BG-ID 1277010148

БК 2016/12 Кн 100
ГЕНОВ, Явор Димов, 1981-
        Латински песнопения за светци, почитани в Източната и Западната църква : св. св. Кирил и Методий, св. Николай от Мира, св. Георги и св. св. Козма и Дамян / Явор Генов. - София : Марс 09, 2016 ([София] : Дайрект сървисиз). - 228 с. : с ноти, табл. ; 24 см

Библиогр.: с. 211-221. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-2925-34-7
1. Литургия 2. Богослужение
264.019
COBISS.BG-ID 1276799460

ГЮРОВА, Зорница Костова
        Образът е медия : православие и телевизия в България Вж Кн 10

БК 2016/12 Кн 101
ДИМИТРОВА, Маргарет Драганова, 1964-
        Средновековни молитви за родилки : критическо издание / Маргарет Димитрова. - София : Херон прес, 2014. - 229 с. ; 29 см

Библиогр.: с. 223-229

ISBN 978-954-580-345-1
1. Християнство - молитви 2. Ръкописи, славянски 3. Старобългарски език - превод - гръцки език 4. Сравнително езикознание
243=03.774=810.1
091=03.774=810.1
808.101-8
807.74-8
COBISS.BG-ID 1276574948

БК 2016/12 Кн 102
ЕМИЛИАН Симонопетритски, архимандрит, 1934-
        За надеждата в Бога : осем слова за духовно израстване / архимандрит Емилиян Симонопетрит ; [прев. от гр. Алексей Стамболов, Константин Константинов]. - Пловдив : Храм "Св. Параскева", 2016 ([Пловдив] : Тафпринт). - 252 с. : с портр. ; 17 см

Ориг. загл.: Peri zois logos elpidos. - Имената на прев. отбелязани на гърба на загл. с. - Архимандрит Емилиан Симонопетритски - живот и дело: с. 250-251. - Съдържа: Кръстът и как той се преживява в православната църква ; Комфортът на насилието и насилието на комфорта ; Божиите деца ; "Радост - гибел за скръбта" ; За състоянието, произхождащо от съчетанието на Иисус ; Общение с Бога ; Откровение и познание на Бога в смирението ; "Живейте в обновен дух"

ISBN 978-619-90430-2-8
1. Богословие
251
COBISS.BG-ID 1276851684

БК 2016/12 Кн 103
ЖЕКОВ, Светлозар Иванов, 1951-
        Богомилството - светлината на бездната / Светлозар Жеков. - [София] : Асеневци, 2016 ([София] : [Дайрект Сървисиз]). - 284 с. ; 22 см

Библиогр.: с. 282-284

ISBN 978-954-8898-78-2 : 14.90 лв.
1. Богомилство
272/273
COBISS.BG-ID 1277011684

БК 2016/12 Кн 104
ЗАГАРОВА, Маргарита Дичева
        Тайната на свещения елей : историко-литургичен анализ на чина на елеосвещението / [Маргарита Загарова]. - Пловдив : Макрос, 2016-. - Т. <2> ; 20 см

Името на авт. отбелязано на кор.

ISBN 978-954-561-400-2 (ч. 2)

Съдържа досега:
Ч. 2. - 2016. - 195 с.

Библиогр.: с. 178-192 

1. Православие - церемонии 2. Литургия - история
281.9
264.019
COBISS.BG-ID 1276913892

БК 2016/12 Кн 105
ИВАНЧИЧ, Томислав, 1938-
        Кръстен път / [Томислав Иванчич]. - София : Фонд. Комунитас, 2016 ([София] : ПК "Д. Благоев"). - 208 с. ; 20 см. - (Християнска библиотека)

Загл. на гърба на предзагл. с.: Върви след мен. - Името на авт. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-9992-95-3 : 7 лв.
1. Исус Христос 2. Християнство - молитви
232
243
COBISS.BG-ID 1276847588

БК 2016/12 Кн 106
МИХАЙЛОВ, Димитър Михайлов, 1948-
        Антим, първият български екзарх / свещеник Димитър Михайлов. - Смолян : Принта-ком, 2016. - 162 с. : с ил., факс., портр. ; 21 см

Загл. в изд. каре: Антим - първият български екзарх. - За книгата Антим, първият български екзарх от свещ. Димитър Михайлов / Димо Чешмеджиев: с. 3-4

ISBN 978-954-393-116-3
1. Антим I, екзарх - биографии 2. България - религия
262(497.2)(092)
281.962
92 Антим I, екзарх
COBISS.BG-ID 1276901348

БК 2016/12 Кн 107
        НАПЪТСТВЕНИК на православния християнин / състав. свещеник Димитър Михайлов. - 2. изд. - Смолян : Принта-ком, 2014. - 68 с. ; 21 см

1. изд. 2006 по данни от кн.

ISBN 978-954-393-082-1
1. Християнска етика 2. Православие
241
COBISS.BG-ID 1276899812

БК 2016/12 Кн 108
ПЕТРОВА, Марияна Борисова
        Етиопия или отвъд познатото християнство / Марияна Борисова Шабаркова-Петровa ; [науч. ред. Веселина Вачкова] ; [фотогр. Марияна Борисова Шабаркова-Петровa, Петър Петров]. - София : Инле, 2016 ([София] : Класик дизайн). - 223 с. : с ил., табл. ; 28 см

Имената на ред., фотогр. отбелязани на гърба на загл. с. - Етиопия: реалности и утопия / Веселина Вачкова: с. 5-8. - Библиогр.: с. 221-222

ISBN 978-619-90285-4-4 : 18 лв.
1. Християнство - Етиопия 2. Етиопия - религия
23/28(63)
COBISS.BG-ID 1276728548

БК 2016/12 Кн 109
СЕРАФИМ, архимандрит, 1912-1993
        Молитвата на св. Ефрем Сирин в светлината на светоотеческото нравоучение / архимандрит Серафим (Алексиев). - 2. изд. - София : Православно изд. "Св. Апостол и евангелист Лука", 2015. - 614 с. ; 20 см

Серафим - духовно име на Стоян Георгиев Алексиев. - 1. изд. 2003. - Накратко за автора: с. 612

ISBN 978-619-7248-01-2
1. Ефрем Сирин, свети, 306-373 2. Светци, български 3. Християнство - молитви 4. България - религия
235.3(497.2)(092)
243
92 Ефрем Сирин, свети
COBISS.BG-ID 1276807396

БК 2016/12 Кн 110
СУЗО, Хайнрих, 1295?-1366
        Книжица за вечната премъдрост / Хайнрих Сузо ; прев. от исп. Константин Димитров. - София : Фонд. Комунитас, 2016 ([София] : ПК "Д. Благоев"). - 187 с. ; 21 см

Прев. по: Diálogo de la eterna sabiduría. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-9992-97-7 : 7.50 лв.
1. Богословие
230.1
COBISS.BG-ID 1276643044

БК 2016/12 Кн 111
ТАШЕВА, Лигия Младенова, 1963-
        У дома : за новоповярвали / Лигия Младенова. - Пловдив : [Изд. авт.], 2015 (Пловдив : Жанет 45). - 91 с. ; 18 см

ISBN 978-619-90460-0-5
1. Бог
231
COBISS.BG-ID 1276850404

БК 2016/12 Кн 112
ТЕНЕКЕДЖИЕВ, Любомир Ганчев
        Православното учение за светите икони : догматологичен анализ / Любомир Тенекеджиев ; [ред. кол. Светослав Риболов, Иван Христов]. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2016. - 179 с. ; 21 см

Имената на ред. отбелязани на гърба на предзагл. с. - Библиогр.: с. 173-178

ISBN 978-954-07-4156-7 : 12 лв.
1. Християнство 2. Богословие
232
COBISS.BG-ID 1276596452

БК 2016/12 Кн 113
ТЕРЕЗА Авилска, света, 1515-1582
        Вътрешният замък / св. Тереза Авилска ; прев. от исп. ез. Анна Златкова ... [и др.] ; [въвед. Зденко Крижич]. - София : Фонд. Комунитас, 2016 ([София] : ПК "Д. Благоев"). - 352 с. : с факс. ; 24 см. - (Християнска библиотека)

Прев. по: Castillo interior: Obras completas / Santa Teresa de Jesús. Diccionario de Santa Teresa: Doctrina e Historia / Tomás Álvarez ; Welt und person: Die seelenburg / Edith Stein ; Zamak duše / Terezija Avilska. - Имената на прев. отбелязани на гърба на предзагл. с., а на авт. на предг. - на с. 43. - Други прев.: Тадей Перица, Благовеста Лингорска. - Вътрешният замък / Едит Щайн ; прев. Мая Райкова: с. 203-223. - Едит Щайн - светско име на света Тереза-Бенедикта на Кръста. - Тематичен речник / прев. Константин Димитров: с. 225-350

ISBN 978-954-9992-90-8 (подв.) : 15 лв.
1. Бог 2. Душа
231
COBISS.BG-ID 1276463076

БК 2016/12 Кн 114
ЦВЕТКОВА-Глазер, Анна, 1978-
        Патрология : раннохристиянски автори и произведения / Анна Цветкова-Глазер. - София : Фонд. Комунитас, 2015 ([София] : [ПК "Димитър Благоев"]). - 375 с. ; 22 см. - (Християнска библиотека)

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 366-369

ISBN 978-954-9992-89-2
1. Патрология 2. Богословие
276
230.1
COBISS.BG-ID 1276455140


29 НЕХРИСТИЯНСКИ РЕЛИГИИ

АНАНД, Марго, 1944-
        Любов, секс и пробуждане : да намериш Бог в леглото Вж Кн 354

БК 2016/12 Кн 115
АРЕФ, Рехаб
        Мухаммед (С.А.С.) / Рехаб Ареф ; [прев. Соня Хаджиева]. - Мадан : Фонд. "Икра-БГ", 2016 ([Смолян] : [Зеа-принт]). - 89 с. ; 15 см

Ориг. загл.: Mohammed (sws). - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-7097-12-2 : 3 лв.
1. Ислям - морални проблеми
297(092)
297.5
92 Мохамед, пророк
COBISS.BG-ID 1276883684

БК 2016/12 Кн 116
БРАМ, Аджан, 1951-
        Лиценз за щастие : будистки приказки за просветление / Аджан Брам ; прев. от англ. Снежана Милева. - Пловдив : ИК Хермес, 2016 (Костинброд : Мултипринт ООД). - 286 с. ; 18 см

Ориг. загл.: Don't worry, be grumpy / Ajahn Brahm

ISBN 978-954-26-1579-8 (подв.) : 14.95 лв.
1. Будизъм 2. Щастие
294.3
COBISS.BG-ID 1276898020

БК 2016/12 Кн 117
ВЕРНАН, Жан-Пиер, 1914-2007
        Мит и религия в Древна Гърция / Жан-Пиер Вернан ; ред. Владимир Маринов ; прев. от фр. Лидия Денкова. - София : НБУ, 2016 ([София] : [Аскони издат]). - 85 с. ; 21 см. - (Университетска философска поредица Какво значи това?)

Ориг. загл.: Mythe et religion en Grèce ancienne / Jean-Pierre Vernant. - Библиогр.: с. 81-85

ISBN 978-954-535-908-8 : 11 лв.
1. Митология, антична 2. Стара Гърция - религия
292
COBISS.BG-ID 1276926180

БК 2016/12 Кн 118
ГЕРАНДА
        Геранда самхита / [прев. от англ. Нели Стефанова]. - [София] : Византия, [2015] ([София] : [Вини-1837]). - 128 с. ; 21 см

Загл. и парал. текст на санскрит. - Името на прев. отбелязано в изд. каре. - Пълното име на прев. Нели Стефанова е Нели Стефанова Пачикова. - Коментар на Геранда самхита / Винод Кумар: с. 6-7 

ISBN 978-954-8022-92-7 : 8 лв.
1. Йога
294.527
COBISS.BG-ID 1276451556

БК 2016/12 Кн 119
ДЖИБИР, Мухаммед Селяме
        Отреденото се променя с дуа / Мухаммед Селяме Джибир ; [прев. Салих Онбаши]. - София : Глав. мюфтийство Мюсюлманско изповедание, 2016 ([София] : [ПК "Д. Благоев"]). - 144 с. ; 17 см

Ориг. загл. на араб. ез. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-9880-82-3 : 4 лв.
1. Ислям - молитви
297:217
COBISS.BG-ID 1276843748

БК 2016/12 Кн 120
ЙОГАНАНДА, парамаханса, 1893-1952
        Автобиография на един йогин / Парамаханса Йогананда ; [предг. У. Й. Евънс-Уенц]. - [2.] изд. - Пловдив : Хермес, 2016 ([София] : Алианс принт). - 448 с., [24] с. : ил., к., портр. ; 24 см

Ориг. загл.: Autobiography of a yogi / Paramahansa Yogananda. - 1. изд. 2013 ; В кн. означено 3. изд.

ISBN 978-954-26-1592-7 : 19.95 лв.
1. Йогананда, Парамаханса, 1893-1952 - биографски материали
294.527(092)
92 Йогананда, парамаханса
COBISS.BG-ID 1276847076

БК 2016/12 Кн 121
ЙОЗЕ, Йозкан, 1974-
        Искам да знам за Аллах / Йозкан Йозе ; [прев. Селвие Мурад]. - Мадан : Фонд. Икра-БГ, 2016 ([Смолян] : [Зея принт]). - 123 с. ; 15 см

Ориг. загл.: Allah'i merak ediyorum / Özkan Öze. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - На предзагл. с. означено 1

ISBN 978-619-7097-11-5 : 3.50 лв.
1. Бог 2. Ислям
297:211
COBISS.BG-ID 1276880612

БК 2016/12 Кн 122
        КАК да се молим по време на хадж и умре? : дуи и зикр / [прев. Джемал Хатип]. - София : Глав. мюфтийство Мюсюлманско изповедание, 2016 ([София] : [ПК "Д. Благоев"]). - 152 с. ; 17 см

Без сведение за ориг. загл. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Текст и на араб. ез.

ISBN 978-954-9880-90-8 : 5 лв.
1. Ислям - молитви
297:217
COBISS.BG-ID 1276839652

КУН, Николай Албертович, 1877-1940
        Старогръцки легенди и митове Вж Кн 753

БК 2016/12 Кн 123
ШИВАНАНДА, свами, 1887-1963
        Четиринадесет урока по раджа йога / Свами Шивананда Сарасвати ; [прев. от англ. Нели Стефанова]. - [София] : Византия, [2016] ([София] : [Вини-1837]). - 112 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Fourteen lessons on raja yoga / Swami Sivananda. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Пълното име на прев. Нели Стефанова е Нели Стефанова Пачикова

7 лв.
ISBN 978-954-8022-86-6 !
1. Йога
294.527
COBISS.BG-ID 1276452836

БК 2016/12 Кн 124
GEORGIEV, Petǎr Iliev, 1946-
        The misteries of Mithra or the misteries of Sabazios / Peter Georgiev ; [transl. Vasil Lenshev]. - Sofia : Bulga Media, 2016 ([София] : Bulged). - 164 с. : с ил. ; 24 см

Ориг. загл.: Мистерията Митра или Мистерията Сабазий / Петър Георгиев. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-9670-26-4
1. Митраизъм
295
COBISS.BG-ID 1276458724


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

308 СОЦИОГРАФИЯ. СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ

БК 2016/12 Кн 125
СТАВРЕВ, Светослав Бориславов, 1944-
        Скенерът: защо е така и може ли иначе? : сборник есета и студии / Светослав Ставрев. - София : Парадигма, 2016 ([София] : [Булгед]). - 310 с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Съдържа: Осколки ; Български работи ; Анализи ; Фундаменти

ISBN 978-954-326-276-2 : 15 лв.
1. България - социално-икономическо положение
308(497.2)(0:82-4)
886.7-4
COBISS.BG-ID 1274368996


311 СТАТИСТИКАТА КАТО НАУКА. ТЕОРИЯ НА СТАТИСТИКАТА

БК 2016/12 Кн 126
АНГЕЛОВА, Поля Георгиева, 1960-
        Социална статистика : учебно пособие / Поля Ангелова, Маргарита Шопова, Тихомир Върбанов. - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2016. - 196 с. : с табл. ; 24 см

Изд. на Стоп. акад. Д. А. Ценов - Свищов. - Библиогр.: с. 185-186

ISBN 978-954-23-1141-6 : 12 лв.
1. Социална статистика - учебници за ВУЗ
311:316(075.8)
COBISS.BG-ID 1276634852

БК 2016/12 Кн 127
СТОЕНЧЕВ, Николай Стоянов, 1956-
        Икономическа статистика / Николай Стоенчев. - София : Интел ентранс, 2016. - 198 с. : с табл. ; 22 см

Библиогр.: с. 194-198

ISBN 978-954-2910-57-2
1. Стопанска статистика - учебници за ВУЗ
311:33(075.8)
COBISS.BG-ID 1276787684


316 СОЦИОЛОГИЯ. СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ
Вж и 159.9; 308; 314; 39

АЛГАФАРИ, Мадлен Николаева, 1967-
        От "Какво ще кажат другите?" до "Какво избирам аз?" Вж Кн 75

БК 2016/12 Кн 128
БОНЕВА, Галя Йорданова
        Конфликтите - образователни проекции и решения / Галя Йорданова Бонева. - В. Търново : Ай анд Би, 2015. - 142 с. ; 21 см

Библиогр.: с. 119-123

ISBN 978-954-9689-92-1
1. Конфликт - социални проблеми 2. Социална педагогика
316.48
37.013.42
COBISS.BG-ID 1276950244

БК 2016/12 Кн 129
БОРАДЖИЕВА, Елена Атанасова, 1958-
        В търсене на отговори или Как да редим "пъзела" на развитието си като лидери на тактическо ниво : учебно помагало / Елена Бораджиева. - В. Търново : Нац. воен. унив. "Васил Левски", 2015-. - Т. <1-> : с ил., табл. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на с. 2

ISBN 978-954-753-231-1 (ч. 1)

Съдържа досега:
Ч. 1. - 2015. - 88 с. : с ил., табл. 

1. Лидерство - учебници за ВУЗ
316.46(075.8)
COBISS.BG-ID 1276483044

БК 2016/12 Кн 130
ВАЦОВ, Светлозар Петков, 1957-
        Изкуството на комуникацията / Светлозар Вацов, Лилия Лозанова. - [В. Търново] : Фабер, 2016. - 240 с. ; 21 см

Библиогр.: с. 233-240

ISBN 978-619-00-0445-5
1. Комуникация 2. Средства за масова информация
316.77
COBISS.BG-ID 1276669156

БК 2016/12 Кн 131
ДИЧЕВА, Елена Георгиева, 1960-
        Изследване и превенция на агресията в детската градина и училище : сборник студии / Елена Дичева, Елена Петкова, Надежда Калоянова ; [под науч. ред. на Надежда Калоянова]. - Бургас : Либра Скорп, 2016 ([София] : Диджитал Принт Експрес). - 196 с. : с табл. ; 22 см

Името на ред. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Библиогр. след отд. студии

ISBN 978-954-471-328-7
1. Агресия - при децата - сборници 2. Детска и педагогическа психология - сборници
316.647.3-053.2(062.2)
37.015.3(062.2)
COBISS.BG-ID 1276679652

БК 2016/12 Кн 132
ДОРАДО, Фил
        Лидер за 60 секунди : всичко, което трябва да знаете за лидерството, за 60 секунди / Фил Дорадо ; [прев. Георги Найденов]. - София : Анхира, 2016 ([София] : Алианс принт). - 236 с. : с табл. ; 20 см

Ориг. загл.: The 60 second leader / Phil Dourado. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - За автора: с. 5

ISBN 978-954-2929-43-7 : 10 лв.
1. Лидерство - наръчници и ръководства
316.46(035)
COBISS.BG-ID 1276839140

БК 2016/12 Кн 133
ДРОР, Йезекил, 1928-
        Авангардният политик : лидери за нова епоха / Йезекил Дрор ; [прев. от англ. Невена Алексиева]. - София : Просвета, 2015 (София : ПК "Д. Благоев"). - 384 с. : с табл. ; 24 см. - (Култури)

Ориг. загл.: Avant-garde politician / Yehezkel Dror. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 349-383

ISBN 978-954-01-3153-5 : 25 лв.
1. Лидерство 2. Власт
316.46
321.01
COBISS.BG-ID 1276613348

БК 2016/12 Кн 134
ЗОГРАФОВА, Йоланда Константинова
        Разнообразието от социалнопсихологична перспектива / Йоланда Зографова. - София : Емайви консулт, 2016 ([София] : [Скала принт]). - 210 с. : с табл., диагр. ; 20 см

Загл. на англ. ез.: Diversity from social psychological perspective. - Изд. на Институт за изследване на населението и човека при БАН. - Биогр. данни за авт. отбелязани на с. 4. - Библиогр.: с. 197-206. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-2987-20-8
1. Национална идентичност - социални проблеми 2. Социална психология
316.356.4
316.6
COBISS.BG-ID 1276743140

БК 2016/12 Кн 135
ИВАНОВ, Петър Иванов, 1946-
        Реформи и ... протести : анализ на провеждането на реформи при наследена безпътица и социално недоволство, при политически конфликти и саботажи, и при перманентни улични протести / Петър Иванов. - Русе : ИК Ахат, 2016 ([В. Търново] : [Абагар]). - 191 с. : с диагр., сх. ; 20 см. - (Патриотични семинари)

ISBN 978-954-9664-75-1
1. Гражданско неподчинение - България 2. България - социология
316.334.3(497.2)
323.22(497.2)
COBISS.BG-ID 1276527844

КРИСТИ, Нилс, 1928-2015
        Мяра на престъпленията Вж Кн 208

КРУМОВА, Албена Крумова, 1973-
        Абнормно детско развитие и поведение Вж Кн 80

БК 2016/12 Кн 136
ПИСАНКЪНЕВА, Моника Неделчева
        Училища за всички? : положението на лесбийки, гей, бисексуални, трансджендър и интерсекс, ученици и учители в българските училища / Моника Писанкънева. - София : Фонд. Ресурсен център Bilitis, 2015 ([София] : Стар Адвъртайзинг). - 84 с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани в изд. каре. - Декларация за недискриминация спрямо ЛГТБИ хората в сферата на образованието: с. 65-74. - ЛГБТИ не са НЛО / Радослав Стоянов: с. 75-81

ISBN 978-954-91940-3-6
1. Хомосексуализъм - социални проблеми 2. Средни училища - София 3. Търпимост 4. София - средно образование
316.353
373.5(497.223)
316.647.5
COBISS.BG-ID 1276521700

БК 2016/12 Кн 137
ПОПОВА, Гергана Миролюбова, 1973-
        Тялото в оксимороните на социализма / Гергана Попова. - В. Търново : Фабер, 2016. - 158 с. ; 20 см

ISBN 978-619-00-0462-2
1. Социализъм - България 2. България - социология
316.323.7(497.2)
COBISS.BG-ID 1276625124

БК 2016/12 Кн 138
        ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА пред социалното включване на хората с увреждания : сборник научни статии. - [В. Търново] : Фабер, 2015. - 144 с. : с табл., диагр., ил. ; 24 см

Съдържа статии от: Соня Будева, Кристина Илие Гога, Андреа Нита, Емилия -Мария Сореску, Кристина Илеана Вадастреану, Теодора Тодорова, Стефка Стоянова, Милена Йоргова, Юлия Пулова, Стела Стоянова, Калина Кънчева, Вероника Спасова, Ренета Димитрова. - Библиогр. след отд. статии

ISBN 978-619-00-0383-0
1. Хора с увреждания - социална работа - сборници
316.454.4-056.267(062.2)
364.465-056.267(062.2)
COBISS.BG-ID 1276539876

СЛАВЯНСКА, Вяра Красимирова, 1974-
        Мотивационни модели в управлението на персонала Вж Кн 481

БК 2016/12 Кн 139
СЛАВЯНСКА, Вяра Красимирова, 1974-
        Организационно поведение : учебник / Вяра Славянска. - Пловдив : Макрос, 2015. - 244 с. : с табл., сх. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-561-384-5
1. Организационно поведение - учебници за ВУЗ
316.43/.47(075.8)
65.013(075.8)
COBISS.BG-ID 1276927716

БК 2016/12 Кн 140
СТОЯНОВ, Ивайло Цветанов, 1977-
        Бизнес комуникации и връзки с обществеността / Ивайло Стоянов. - София : Авангард прима, 2016. - 151 с. ; 21 см

Библиогр.: с. 147-150

ISBN 978-619-160-633-7
1. Комуникация - учебници за ВУЗ 2. Връзки с обществеността - учебници за ВУЗ 3. Стопански предприятия - управление и организация - учебници за ВУЗ
316.77(075.8)
659.4(075.8)
65.01(075.8)
COBISS.BG-ID 1276979172

СТОЯНОВ, Ивайло Цветанов, 1977-
        За помощта, интереса и правото на избор : аспекти на човешкото поведение в живота и деловата среда Вж Кн 471

БК 2016/12 Кн 141
ТАНЕВ, Гроздан Марков, 1940-
        В лабиринта на промяната / Гроздан Марков Танев. - Стара Загора : РИК Искра-М-И, 2014. - 221 с. ; 21 см

Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-619-7095-13-5
1. Преход от тоталитаризъм към демокрация - България 2. Общество - развитие - България - 1989- 3. България - социология
316.42(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1276872420

ШРАЙТЕР, Том
        Как да постигнем мигновено доверие, вяра, влияние и рапóрт! : 13 начина да създадете възприемчиво съзнание в събеседника, като говорите на подсъзнанието му Вж Кн 200


32 ПОЛИТИКА
Вж и 341; 342

ДОЙЧИНОВ, Димитър Станимиров, 1950-
        Вълшебството на думите : критични отзиви и рецензии Вж Кн 946

МИЗОВ, Максим Николаев, 1953-
        Политизираното тяло Вж Кн 71

        МИНАЛО и съвремие на Югоизточна Европа : студентски интерпретации. Т. 1 Вж Кн 1078

БК 2016/12 Кн 142
        ПОЛИТОЛОГИЯТА пред глобалните и националните предизвикателства в началото на XXI век : юбилейна международна научна конференция, 23-24 ноември 2015 г. : 25 години катедра и специалност Политология / [състав., предг. Георги Янков]. - София : УНСС, 2016. - 348 с. : с цв ил. ; 24 см

Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с., а на авт. на предг. - на с. 15. - Текст и на сръб., рус. ез. - Съдържа докл. от: Трендафил Митев, Антоний Тодоров, Елена Симеонова, Симеон Асенов, Иван Иванов, Борис Манов, Николай Кръстев, Даниела Пастармаджиева, Васил Проданов, Љубиша Р. Митровиђ, Никола Аврейски, Георги Манолов, Ивка Цакова, Евгения Василева, Антонина Хабова, Ивайла Стоева, Боян Хаджиев, Камен Петров, Елизабет Йонева, Михаил Мирчев, Искра Баева, Наталья Сащенко, Блага Благоева, Ивайло Христов, Мария Бакалова, Христина Дончева, Евгения Калинова, Лазар Копринаров, Теодора Калейнска, Ваня Ангелова Иванова, Петър Митев, Иван Винаров, Петър Чолаков, Енцислав Харманджиев, Мартин Осиковски, Павел Гайдаров, Лили Николова, Александър Владимиров, Лилия Тодорова, Галя Манчева, Виктория Лазарова. - Библиогр. след отд. докл.

ISBN 978-954-644-847-7 (не e отпеч.)
ISBN 978-954-644-874-7 !
1. Политическа наука - конференции
32(063)
COBISS.BG-ID 1276812004

БК 2016/12 Кн 143
ТАНЕВ, Тодор Александров, 1957-
        Как мислят стратезите / Тодор Танев. - София : БАН, 2016. - 379 с. : с ил., портр. ; 21 см

ISBN 978-954-322-862-1 : 15 лв.
1. Политици 2. Политика 3. Власт 4. Лидерство
32.01
COBISS.BG-ID 1276949732


321 ФОРМИ НА ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ. ДЪРЖАВИТЕ КАТО ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ

ДРОР, Йезекил, 1928-
        Авангардният политик : лидери за нова епоха Вж Кн 133


323 ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА
Вж и 329

ИВАНОВ, Искрен Пламенов
        САЩ и глобалният тероризъм след 11 септември Вж Кн 152

ИВАНОВ, Петър Иванов, 1946-
        Реформи и ... протести : анализ на провеждането на реформи при наследена безпътица и социално недоволство, при политически конфликти и саботажи, и при перманентни улични протести Вж Кн 135

БК 2016/12 Кн 144
        СЛЕД стената : преходът в Източна Европа : [доклади от симпозиум на тема "Преходът в перспектива", 6-7 май 2014 г., Будапеща] / Лешек Балцерович ... [и др.] ; [състав., предг.] Симеон Дянков, Андерс Аслунд ; прев. от англ. Георги Иванов ... [и др.]. - София : ИК Колибри, 2015 ([София] : Симолини). - 440 с : с табл., сх. ; 22 см

Ориг. загл.: The great rebirth / Anders Aslund and Simeon Djankov. - Други авт.: Симеон Дянков, Андрес Аслунд, Вацлав Клаус, Иван Миклош, Михаил Саакашвили, Март Лаар, Лайош Бокрош, Каха Бендукидзе, Олех Хаврилишин, Шарл Виплош, Даниел Грос, Жерар Ролан, Даниел Трейсман, отбелязани в текста. - Имената на авт на предг. отбелязани на с. 7. - Други прев.: Вера Асенова, Ивайло Георгиев. - За авторите и сътрудниците: с. 438-439. - Библиогр. след отд. статии

ISBN 978-619-150-714-6 : 15 лв.
1. Преход от тоталитаризъм към демокрация - Източна Европа - сборници 2. Източна Европа - вътрешна политика
323(4-11)(062.2)
COBISS.BG-ID 1276733668

БК 2016/12 Кн 145
СТОЙЧЕВА, Мария Димитрова
        Европейска идентичност : теоретични дилеми и аналитични подходи / Мария Стойчева. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2016. - 368 с. : с цв. ил., диагр. ; 24 см

Библиогр.: с. 342-367

ISBN 978-954-07-4090-4 : 18 лв.
1. Национален въпрос и национална политика - Европа 2. Национална идентичност - Европа 3. Европа - национален въпрос
323.1(4)
COBISS.BG-ID 1274383332

БК 2016/12 Кн 146
ТУРЦИЯ. Министерски съвет. Съвет за висше образование
        Причини и цели на тероризма в Р. Турция : доклад / Съвет за висше образование при Министерски съвет на Турция ; прев., предг. Делчо Балабанов. - София : Авангард прима, 2016 ([София] : БПС). - 240 с. ; 21 см

Името на колективния авт. отбелязано на с. 9. - Приложения: с. 223-236

(Подв.)
ISBN 978-619-160-669-6 !
1. Тероризъм - Турция - история 2. Турция - вътрешна политика
323.26/.28(560)(091)
956.0
COBISS.BG-ID 1277019364

БК 2016/12 Кн 147
ТУРЦИЯ. Министерски съвет. Съвет за висше образование.
        Причини и цели на тероризма в Р. Турция : доклад / Съвет за висше образование при Министерски съвет на Турция ; прев., предг. Делчо Балабанов. - София : Авангард прима, 2016 ([София] : БПС). - 240 с. ; 21 см

Името на колективния авт. отбелязано на с. 9. - Приложения: с 223-236

ISBN 978-619-160-669-6
1. Тероризъм - Турция - история 2. Турция - вътрешна политика
323.26/.28(560)(091)
956.0
COBISS.BG-ID 1277019620

БК 2016/12 Кн 148
        COMBATING transnational terrorism / ed. by James K. Wither and Sam Mullins. - Sofia : Procon, 2016 ([София] : [Артграф]). - xviii, 283 с. : с табл., сх. ; 24 см

Dedication to colonel (ret.) Andrew Nichols (Nick) Pratt (1948-2013) / Keith W. Dayton: с. v. - About the authors: с. xi-xiii. - Съдържа докл. от: Alex P. Schmid, Dina Al Raffie, James Howcroft, Adam Dolnik, Sam Milins, James K. Wither, Steven R. Monaco, Eric Young, Robert B. Brannon, Peter Clarke, Dean L. Dwigans, John Sawicki, Iztok Prezelj, Joe Airey, Joseph B. King. - Библиогр. след отд. докл. - Азб. показалец

ISBN 978-954-92521-8-7
1. Тероризъм - противодействие - сборници
323.28(062.2)
COBISS.BG-ID 1276541924


325 МИГРАЦИЯ. КОЛОНИЗАЦИЯ
Вж и 316

БК 2016/12 Кн 149
КАНАЗИРСКА, Маргарита Иванова, 1941-2013
        После России. К проблеме культуры российской эмиграции в Болгарии (1920-1940) / Маргарита Каназирска ; [пер. М. И. Каназирской]. - В. Търново : Ивис, 2013. - 599 с., [22] л. : с ил., портр., факс. ; 25 см

Загл. на кор.: После России. - Ориг. загл.: След пожара в Русия. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на предзагл. с. - Именен показалец. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-2968-59-7 (подв.)
1. Емиграция и имиграция, руска - България - история 2. България - миграция
325.25(497.2=82)(091)
COBISS.BG-ID 1276732388


327 МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ДИПЛОМАЦИЯ
Вж и 341

БК 2016/12 Кн 150
АВРЕЙСКИ, Никола Иванов, 1948-
        Великобритания и Европа : Обединеното кралство и европейската интеграция / Никола Аврейски. - В. Търново : Фабер, 2016. - 232 с. ; 22 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 223-231

ISBN 978-619-00-0320-5 : 15 лв.
1. Европа - международни политически отношения
327.7:061.1 ЕС
COBISS.BG-ID 1276684772

БК 2016/12 Кн 151
АЛЕКСАНДРОВА, Боряна Балева, 1976-
        Глобализация и международни отношения / Боряна Александрова. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2016. - 348 с. : с ил. ; 21 см

Библиогр.: с. 327-348

ISBN 978-954-07-4092-8 : 17 лв.
1. Глобализация - сборници 2. Международни отношения - сборници
327(062.2)
COBISS.BG-ID 1274530532

БК 2016/12 Кн 152
ИВАНОВ, Искрен Пламенов
        САЩ и глобалният тероризъм след 11 септември / Искрен Иванов. - София : Копи Принт Груп, 2016. - 180 с. ; 21 см

Библиогр.: с. 174-179

ISBN 978-954-92705-8-7
1. Тероризъм - противодействие 2. Глобални проблеми на човечеството 3. САЩ - външна политика
327(73)
323.28
COBISS.BG-ID 1276732900

БК 2016/12 Кн 153
КАРАМАНОВА, Даниела Симеонова
        Кандидатстване на служители на МВР в международни мисии на ЕС / Даниела Симеонова. - София : Акад. на МВР, 2016. - 150 с. : с ил., табл. ; 21 см

Библиогр.: с. 145-149

ISBN 978-954-348-132-3
1. Европейски съюз - дейност - учебници 2. Международна сигурност - учебници 3. Полиция - България - кадри - учебници 4. България - обществено управление
327.56(075.9)
355.2(075.9)
351.74-051(497.2)(075.9)
COBISS.BG-ID 1277026532

БК 2016/12 Кн 154
КРЕМЕНЛИЕВ, Атанас Георгиев, 1934-
        Сергей Антонов - страдалецът от Рим / Атанас Кременлиев, Марин Петков. - Благоевград : Ирин-Пирин, 2016. - 276 с., [8] л. : цв. ил, портр., факс. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 273-274

ISBN 978-954-8505-63-5
1. Антонов, Сергей Иванов, 1948-2007 - биографии 2. Българи - биографии 3. България - външна политика
327.84(497.2)(092)
92 Антонов, Сергей Иванов
COBISS.BG-ID 1276944868

БК 2016/12 Кн 155
РАДОЙКОВА, Гергана Георгиева, 1983-
        Отчетност на институциите на Европейския съюз / Гергана Радойкова. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2016. - 204 с. : с ил., табл. ; 24 см

Встъпителни думи / Даниел Кадик: с. 9-10. - Библиогр.: с. 185-203

ISBN 978-954-07-4084-3
1. Европейски съюз - учреждения и организации 2. Отчетност
327.7:061.1EC
COBISS.BG-ID 1276620260

БК 2016/12 Кн 156
        ЩЕ се разпадне ли Европейският съюз? : сборник научни статии / [състав., предг. Борислав Градинаров] ; [науч. ред. Васил Проданов ... и др.]. - В. Търново : Фабер, 2016. - 330 с. : с ил., табл., диагр. ; 21 см

Имената на състав., ред. отбелязани на гърба на загл. с, а на авт. на предг. - на с. 5. - Други ред.: Искра Баева, Борислав Градинаров. - Съдържа материали от: Васил Проданов, Динко Динков, Никола Аврейски, Борислав Градинаров, Искра Баева, Николай Генов, Любомир Кючуков, Нако Райнов Стефанов, Иван Ангелов, Кръстьо Петков, Ивка Цакова, Калоян Методиев, Ивелина Иванова, Христо Проданов, Христина Амбарева, Валентин Вацев, Максим Мизов, Богдана Тодорова, Иван Кацарски, Благовеста Николова, Илияна Марчева, Боян Дуранкев, Ива Куюмджиева, Игнат Минков. - Библиогр. след отд. статии. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-00-0504-9
1. Европейски съюз - сборници
327.7:061.1(062.2)
COBISS.BG-ID 1276631012

БК 2016/12 Кн 157
LARINA, Elena Sergeevna
        21st century cyberwars: the Russian view : what did Snowden withhold? / Elena Larina, Vladimir Ovchinsky ; [Russ.-Engl. transl. Adriana Momchilova]. - Pchelin, Mucipality Kostenets : Belfort, 2015 ([Костинброд] : [Мултипринт ООД]). - 216 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Кибервойны XXI века / Елена Ларина, Владимир Овчинский. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-90363-2-7 : 13.50 долара
1. Сноудън, Едуард, 1983- 2. Информационна сигурност - САЩ 3. САЩ - външна политика
327.84(73)(092)
92 Сноудън, Едуард
681.324.07(73)
COBISS.BG-ID 1276845284


328 ПАРЛАМЕНТИ. ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОРГАНИ. ПРАВИТЕЛСТВА
Вж и 342.53

БК 2016/12 Кн 158
РАНГЕЛОВ, Райчо Благоев
        Корупция и сигурност : корупционни практики и антикорупционни мерки при поддръжката и ремонта на държавните училища в България / Райчо Рангелов. - София : Копи принт груп, 2015. - 157 с. : с табл., диагр., сх. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 149-157

ISBN 978-954-92705-5-6
1. Корупция - България - противодействие 2. Училища - България - управление и организация 3. България - вътрешна политика
328.185(497.2)
37.07(497.2)
COBISS.BG-ID 1276797412


329 ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ

БК 2016/12 Кн 159
        РАДИКАЛИЗМЪТ и младите / ред. Йордан Божилов. - София : Елестра, 2016. - 127 с. ; 21 см

ISBN 978-619-7292-02-2
1. Радикализъм 2. Младеж
329.7-053.81
COBISS.BG-ID 1276810212


33 ИКОНОМИКА. ИКОНОМИЧЕСКИ НАУКИ

БК 2016/12 Кн 160
ВЕЛИКОВ, Никола Вълков, 1930-
        Ерол Бехчед Касим - такъв го видях / Никола Великов. - София : Център за еврообразование и наука, 2016 ([София] : [Воен. изд.]). - 160 с. : с ил., портр., факс. ; 24 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-9439-33-5 : 6 лв.
1. Касим, Ерол Бехчед, 1964-2015 - биографии 2. Предприемачество - България - биографии 3. България - икономика
33(497.2)(092)
92 Касим, Ерол Бехчед
COBISS.BG-ID 1276770532

БК 2016/12 Кн 161
СТОПАНСКА академия Д. А. Ценов. Студентска научна сесия (Свищов ; 2016)
        Годишна студентска научна сесия - 2016 : сборник с доклади / [ред. Петър Братанов ... и др.]. - Свищов : Акад. изд. "Ценов", 2016. - 232 с. : с табл., сх., диагр. ; 24 см

Имената на ред. отбелязани на гърба на загл. с. - Други ред.: Живко Тодоров, Калоян Петков, Никола Илиев. - Текст и на англ. ез. - Съдържа докл. от: Антоанета Деянова Кулаксъзова, Беатрис Венциславова Любенова, Борислав Бойчев Боев, Габриела Илиева Георгиева, Георги Добромиров Йорданов, Грета Венциславова Постомпирова, Захаринка Йорданова Терзиева, Петър Галенов Влаев, Росица Красимирова Иванова, Силвия Диянова Дамянова, Теодора Юлиянова Христова, Цветан Александров Цаков, Yuri Anatolyevich Golovin, Яница Стефанова Димитрова, Детелин Димитров Цалов, Зорница Николаева Иванова, Калин Любомиров Николов, Кристиана Николаева Димитрова, Тунай Зюнеб Гафуров, Христо Леополдов Топалов, Александра Петрова Петрова, Биляна Диянова, Дамянова, Боряна Румянова Георгиева, Венелин Нинков Гидаков, Георги Тодоров Георгиев, Деница Кирилова Кирилова, Димчо Ивелинов Шопов, Маврина Росенова Пурлантова, Милен Цветанов Спасов, Мирослава Костадинова Костова, Силвия Сашева Заркова, Теодора Вилянова Бънджева, Веселина Добромирова Дакова, Деница Красимирова Ленкова, Елиза Василева Тотева, Емилия Кирилова Атанасова, Иван Асенов Сарафски, Моника Стефанова Халачева, Пламена Павлова Колева, Светлана Красимирова Стоянова, Силвия Иванова Паскова, Шефкие Беджет Ахмед-Юсуф, Денис Бейханов Рамиев, Ивелин Валентинов Митев. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-954-23-1134-8
1. Стопанска Академия " Д. А. Ценов" - Свищов - сборници 2. Стопанство - конференции
33(063)
COBISS.BG-ID 1276685284


330 ИКОНОМИЧЕСКИ НАУКИ В ЦЯЛОСТ

ВЕЛИКОВ, Никола Вълков, 1930-
        Такива ги видях. Кн. 3, Видни представители на българската наука и култура Вж Кн 284


330.1 ИКОНОМИЧЕСКА НАУКА. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ. СТОЙНОСТ. КАПИТАЛ. ФОНДОВЕ

БК 2016/12 Кн 162
ГЕЙДЖ, Ранди, 1959-
        Луд гений : манифест за предприемачи / Ранди Гейдж ; прев. Красимира Матева. - София : Анхира, 2016 ([София] : Алианс принт). - 240 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Mad genius / Randy Gage

ISBN 978-954-2929-44-4 : 10 лв.
1. Икономическо поведение 2. Предприемачество 3. Успех
330.16
65.013
174.4
COBISS.BG-ID 1276806116

БК 2016/12 Кн 163
ЗЛАТЕВА, Добринка Петкова
        Човекът в икономиката : етико-социо-антропо-епистемологическа концепция / Добринка Златева. - В. Търново : Фабер, 2016. - 379 с. ; 20 см

Кор. опис. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 339-378

ISBN 978-619-00-0441-7
1. Икономически закони
330.11
COBISS.BG-ID 1276573156

БК 2016/12 Кн 164
        МИКРОИКОНОМИКА : тестове, задачи, въпроси за дискусии / Любен Кирев ... [и др.] ; [отг. ред. Любен Кирев]. - 13. прераб. и доп. изд. - Свищов : Акад. изд. "Ценов", 2016. - 198 с. ; 23 см

Други авт.: Йордан Василев, Пенка Шишманова, Красимир Кунев, Огнян Марков, Таня Тодорова, Елка Цонева, Петя Георгиева, Иван Петров, Людмил Несторов, Румен Лазаров, Тодор Асенов, Елица Петкова, Петя Миланова. - Пълното име на авт. Иван Петров е Иван Петров Иванов, а на Тодор Асенов - Тодор Асенов Тодоров. - Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. - 1. изд. 2003 с авт. Кр. Кунев, А. Радев, Л. Несторов, О. Марков, Р. Лазаров, П. Шишманова, на изд. Абагар - В. Търново. - В комплект с учебник по Микроикономика със същите авт., 7. изд., на изд. Абагар - В. Търново

ISBN 978-954-23-1144-7
1. Микроикономика - учебници за ВУЗ
330.101.54(075.8)
COBISS.BG-ID 1277070820

БК 2016/12 Кн 165
НИКОЛОВА, Емилия Паскалева, 1963-
        Изкуството да преговаряме : теория и управление на деловите преговори / Емилия Николова. - В. Търново : Фабер, 2016. - 322 с. : с табл., сх., ил. ; 20 см

Речник: с. 307-321

ISBN 978-619-00-0510-0 : 15 лв.
1. Стопански преговори 2. Комуникация
330.16
65.02
COBISS.BG-ID 1276623844

БК 2016/12 Кн 166
ПАВЛОВ, Велизар Тодоров, 1963-
        Математически методи в икономиката / Велизар Тодоров Павлов. - Русе : Русенски унив. "А. Кънчев", 2006 ([Пловдив] : Делта +). - 271 с. : с табл., черт., сх. ; 24 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 269-270

ISBN 978-954-712-330-4
1. Икономически науки - математически методи - учебници за ВУЗ 2. Стопански изчисления - учебници за ВУЗ
330.105(075.8)
COBISS.BG-ID 1276930788

БК 2016/12 Кн 167
СТОЯНОВ, Ивайло Цветанов, 1977-
        Бизнес преговори / Ивайло Стоянов. - София : Авангард прима, 2016 ([София] : БПС). - 117 с. : с ил., табл., сх. ; 21 см

Библиогр.: с. 113-116

ISBN 978-619-160-632-0
1. Стопански преговори
330.16
COBISS.BG-ID 1277015268

БК 2016/12 Кн 168
ТОДОРОВА, Таня Пламенова
        Макроикономика : теория, тестове, въпроси за дискусии / Таня Тодорова. - [Пловдив] : Макрос, 2016. - 112 с. ; 24 см

ISBN 978-954-561-393-7
1. Макроикономика - учебници за ВУЗ
330.101.54(075.8)
COBISS.BG-ID 1276815076

БК 2016/12 Кн 169
ТОДОРОВА, Таня Пламенова
        Микроикономика : теория, тестове, въпроси за дискусии / Таня Тодорова. - [с. Марково, Пловдивско] : Макрос, 2015. - 104 с. ; 24 см

ISBN 978-954-561-383-8
1. Микроикономика - учебници за ВУЗ
330.101.54(075.8)
COBISS.BG-ID 1276815588

БК 2016/12 Кн 170
STOJANOVA, Desislava Stojanova
        The golden royal stability age : social, economic, monetary and political union integration : a four-stance interaction model convergence through structured universal mechanism allocating resources properly across the globe / Desislava Stoyanova. - Sofia : [УНСС], 2015. - 294 с. : с табл., диагр., ил. ; 26 см

ISBN 978-954-644-767-8 (подв.)
1. Макроикономика 2. Парична политика 3. Международни икономически отношения
330.101.54
338.23:336.74
339.9
COBISS.BG-ID 1276802788


330.5 НАЦИОНАЛНО БОГАТСТВО. СЪВКУПЕН ОБЩЕСТВЕН ПРОДУКТ. БРУТЕН НАЦИОНАЛЕН ПРОДУКТ. БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ. НАЦИОНАЛЕН ДОХОД. БАЛАНС НА СТОПАНСТВОТО. НАЦИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ

БК 2016/12 Кн 171
СТОЕНЧЕВ, Николай Стоянов, 1956-
        Качество на живот и специализация на територията по икономически дейности в България (статистически аспекти) / Николай Стоенчев. - София : Интел ентранс, 2016. - 122 с. : с табл. ; 24 см

Библиогр.: с. 89-94

ISBN 978-954-2910-55-8
1. Жизнено равнище - България - статистика 2. България - икономически науки
330.59(497.2):311
332.1(497.2):311
COBISS.BG-ID 1276868836


330.8 ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕОРИИ. ИКОНОМИЧЕСКИ УЧЕНИЯ И ШКОЛИ

БК 2016/12 Кн 172
        ИКОНОМИЧЕСКИ теории : антология / състав. и науч. ред. Атанас Леонидов и Теодор Седларски. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2016-. - Т. <1-> ; 24 см

ISBN 978-954-07-4057-7 (т. 1) : 18 лв.

Съдържа досега:
Т. 1. - 2016. - 422 с.

Пълното име на състав. Атанас Леонидов е Атанас Леонидов Георгиев

1. Икономически учения - сборници
330.8(062.2)
COBISS.BG-ID 1274551780

БК 2016/12 Кн 173
ТОДОРОВА, Таня Пламенова
        Икономически теории : кратка история на икономическата мисъл / Таня Тодорова. - 2. доп. изд. - [Пловдив] : Макрос, 2015. - 124 с. : с портр. ; 24 см

1. изд. 2014 на Акад. изд. "Талант" на Висше у-ще по агробизнес и развитие на регионите. - Библиогр.: с. 123-124

ISBN 978-954-561-372-2
1. Икономически учения - учебници за ВУЗ
330.8(075.8)
COBISS.BG-ID 1276815332


331.1 ТЕОРИЯ НА ТРУДА. ИКОНОМИКА НА ТРУДА. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РАБОТЕЩИ И АДМИНИСТРАЦИЯ (РАБОТОДАТЕЛИ)

СЛАВЯНСКА, Вяра Красимирова, 1974-
        Методи и техники за подбор, оценяване и развитие на персонала : учебник Вж Кн 480


331.4 РАБОТНА ОБСТАНОВКА. РАБОТНА СРЕДА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТНО МЯСТО. ОХРАНА НА ТРУДА. ХИГИЕНА НА ТРУДА. ТРУДОВИ ЗЛОПОЛУКИ

БК 2016/12 Кн 174
НЕНОВА, Звездица Петрова, 1959-
        Измервания и контрол в безопасността на труда / Звездица П. Ненова, Георги Ц. Велев. - 2. прераб. изд. - Габрово : Габрово принт, 2015. - 200 с. : с ил., табл., сх. ; 20 см

1. изд. 2008. - Библиогр.: с. 196-200

ISBN 978-954-436-052-8
1. Охрана на труда - учебници за ВУЗ 2. Техника на безопасността - учебници за ВУЗ 3. Измервателни уреди - учебници за ВУЗ
331.45(075.8)
614.87(075.8)
628.51-79(075.8)
COBISS.BG-ID 1276531428


331.5 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТРУДОВИТЕ РЕСУРСИ. ЗАЕТОСТ. ПАЗАР НА ТРУДА

БК 2016/12 Кн 175
        МЛАДИТЕ хора от безработицата към заетостта : наръчник с добри практики и решения / [Ахмед Куйтов ... и др.] ; [състав., предг. Ахмед Куйтов] = Young people from unemployment to employment : handbook with good practices and solutions / [Ahmed Kuytov ... и др.] ; [comp., introd. Ahmed Kuytov] ; [transl. in Engl. Mila Mihaylova, Nenko Manolov]. - Свищов : Институт перспективи, 2016 (Sofia : Дейликонт). - 99, 88 с. : с табл., сх., диагр. ; 21 см

Имената на авт. отбелязани на гърба на загл. с. - Други авт.: Лаура де Риз, Стефано Дел Фарра, Силвия Фачен, Лиса Бордин, Алесандра Борот, Лоренцо Барбони, Александра Догариу, Федерико Виечели, Клаудия Грабови, Каролина Складан, Адриана Пачлавска, Александър Куш, Майкъл Счислишки, Катрин Кабат, Матеуш Оледжарчзук, Кристина Попелкова, Хана Реслова, Алис Примасова, Кристина Сълкова, Никола Филипова, Кристина Квапилова, Анастасия Халаванава, Албертас Казлаускаш, Еимантас Риауба, Аустея Крузанаускай, Паулина Сескаускаите, Поливас Риауба, Радвиле Микалчиуте, Габжа Нарвилаите, Анастасия Захарченко, Клим Дашитеев, Анастасия Гуменюк, Полина Лозанова, Игор Мохов, Анастасия Цехотскя, Елка Цонева, Светла Йорданова, Николай Живков. - Имената на състав., прев. отбелязани на гърба на загл. с., а на авт. на предг. - на с. 7. - Парал. текст отпеч. на обратната страна на кн. със самостоятелна загл. с. и паг. - Изд. по проект "Young people from unemployment to employment". - Библиогр.: с. 98-99 

ISBN 978-619-7304-02-2
1. Безработица - младежи - Европа - наръчници и ръководства 2. Пазар на труда - младежи - Европа - наръчници и ръководства 3. Европа - труд
331.5-053.81(4-6)(035)
COBISS.BG-ID 1276440548


332 РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА. ТЕРИТОРИАЛНА ИКОНОМИКА. ПОЗЕМЛЕНА ИКОНОМИКА. ЗЕМЯ. ПОЗЕМЛЕНА СОБСТВЕНОСТ. НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО
Вж и 334

БК 2016/12 Кн 176
        НЕДВИЖИМА собственост / Йорданка Христова Йовкова ... [и др.]. - София : Авангард прима, 2016 ([София] : БПС). - 346 с. : с ил., табл., сх. ; 21 см

Други авт.: Василка Евтимова Стаменова, Георги Шинков Забунов, Гергана Василева Боянова, Драгомир Филипов Бояджиев, Марин Иванов Гълъбов, Тихомир Петров Пелов, Драгомир Желчев Стефанов, Надя Викторова Гилина, Николинка Димитрова Игнатова. - Библиогр. след отд. теми

ISBN 978-619-160-631-3 : 12 лв.
1. Недвижима собственост - учебници за ВУЗ
332.6(075.8)
COBISS.BG-ID 1277021412

СТОЕНЧЕВ, Николай Стоянов, 1956-
        Качество на живот и специализация на територията по икономически дейности в България (статистически аспекти) Вж Кн 171


334 ОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ И СПОРАЗУМЕНИЯ НА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ. КООПЕРАТИВНО ДЕЛО, КООПЕРАЦИЯ

БК 2016/12 Кн 177
ИЛИЙЧОВСКИ, Светослав Йорданов, 1972-
        Оценка на бизнеса / Светослав Илийчовски, Венцислав Перков. - 2. прераб. и доп. изд. - Свищов : Акад. изд. "Ценов", 2016. - 271 с. : с табл., сх. ; 23 см

1. изд. 2013 в сер. Библиотека Образование и наука. - Библиогр.: с. 248-252

ISBN 978-954-23-1140-9
1. Стопански предприятия - учебници за ВУЗ 2. Стопанска политика - учебници за ВУЗ
334.7(075.8)
338.22(075.8)
COBISS.BG-ID 1276977124

МЛАДЕНОВ, Юлиян Пенчев, 1949-
        Структура и организация на фирмата Вж Кн 467


336 ФИНАНСИ. МИТНИЧЕСКО ДЕЛО. БАНКОВО ДЕЛО. ПАРИ

БК 2016/12 Кн 178
АВРАМОВ, Йосиф Аврамов, 1959-
        Прилагане на финансов инженеринг при публично-частните проекти / Йосиф Аврамов, Александър Банев. - [София] : Институт по публ. администрация, 2016 ([София] : [Vox Design]). - 91 с. : с ил., табл., сх. ; 29 см

ISBN 978-619-7262-06-3
1. Обществени поръчки - финанси 2. Проекти - управление и организация
336
65.012.2
COBISS.BG-ID 1276735716

БК 2016/12 Кн 179
ГЕЦОВА, Биляна Иванова, 1975-
        Наръчник Защита правата на данъкоплатеца при проверки и ревизии от НАП / Биляна Гецова. - София : Резон България, 2016 ([София] : Spektar.Bg). - 320 с. ; 21 см + 1 оптичен диск (CD)

Загл. на гърба на кн.: Защита правата на данъкоплатеца при проверки и ревизии от НАП

ISBN 978-619-7236-06-4 : 49.80 лв.
1. Данъчна ревизия - правни проблеми - наръчници и ръководства 2. Данъчно право - наръчници и ръководства
336.126(035+0.034)
347.73(035+0.034)
COBISS.BG-ID 1276479716

БК 2016/12 Кн 180
ЛИЛОВА, Румяна, 1953-
        Бюджет и бюджетна политика / Румяна Лилова, Анелия Радулова, Стефан Симеонов. - В. Търново : Фабер, 2016. - 244 с. : с табл., сх., диагр. ; 24 см

Пълното име на авт. Румяна Лилова е Румяна Лилова Петкова. - Библиогр.: с. 204-207

ISBN 978-619-00-0494-3
1. Бюджет - учебници за ВУЗ
336.12(075.8)
COBISS.BG-ID 1276663268

БК 2016/12 Кн 181
МИХАЙЛОВ, Ивайло Михайлов, 1973-
        Пари и парична политика / Ивайло Михайлов. - 2. прераб. и доп. изд. - Бургас : Либра скорп, 2016 ([Бургас] : [Информа принт]). - 195 с. : с табл., диагр., сх. ; 24 см

1. изд. 2011. - Библиогр.: с. 192-194

ISBN 978-954-471-312-6 : 22 лв.
1. Пари - учебници за ВУЗ 2. Парична политика - учебници за ВУЗ
336.74(075.8)
338.23:336.74(075.8)
COBISS.BG-ID 1276780516

БК 2016/12 Кн 182
ПЕТКОВА, Зорница Ганчева, 1977-
        Митнически контрол и администрация / Зорница Ганчева. - 2. прераб. и доп. изд. - Свищов : Акад. изд. "Д. А. Ценов", 2016. - 320 с. ; 23 см

1. изд. 2009 със загл. Митнически контрол и митническа администрация, на изд. Фабер. - Библиогр.: с. 312-319

ISBN 978-954-23-1135-5
1. Митници - учебници за ВУЗ 2. Граничен контрол - учебници за ВУЗ
336.4(075.8)
339.543(075.8)
COBISS.BG-ID 1277010404

ПРОДАНОВ, Стоян Станимиров, 1969-
        Бюджетно управление на фирмата : магистърска програма "Финансов мениджмънт" : учебно пособие за дистанционно обучение Вж Кн 479

БК 2016/12 Кн 183
        УЧЕБНО помагало по корпоративни финанси : теория и практика / Богомил Манов ... [и др.]. - София : МБ Хоум, 2016 ([София] : [Изток-Запад]). - 184 с. ; 20 см

Други авт.: Аглика Кънева, Дияна Митева, Светослав Джонев, Марио Касабов, Даниел Касабов, Таня Димитрова, Ивайло Тасков, Росица Пенова

ISBN 978-619-90602-1-6
1. Стопански предприятия - финанси - учебници за ВУЗ
336.6(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1276772580

БК 2016/12 Кн 184
        ФИНАНСИ : методическо ръководство / Петя Василева ... [и др.]. - Свищов : Акад. изд. "Ценов", 2016. - 248 с. : с табл. ; 24 см

Други авт.: Танер Исмаилов, Петко Ангелов, Стефан Станимиров, Николай Николов, Пламен Петров, Габриела Кръстева, Калоян Петков, Наталия Алексиева, Марияна Павлова, Георги Ангелов, Димитър Костов, Ренета Росева, Игнат Папазов, Александрина Александрова, Мария Младенова, Галя Георгиева, Иван Маринов, Сергей Радуканов, Цветан Павлов, Николай Антонов, Петър Братанов, Владимир Вълчев, Гергана Костова, Живко Тодоров, Никола Илиев. - Възприетата форма на името на авт. Стефан Станимиров е Стефан Станимиров Проданов, а на Ренета Росева - Ренета Росева Георгиева. - Пълното име на авт. Николай Антонов е Николай Антонов Георгиев. - Библиогр. след отд. теми

ISBN 978-954-23-1130-0 : 12 лв.
1. Финанси - учебници за ВУЗ
336(075.8)
COBISS.BG-ID 1277050340

БК 2016/12 Кн 185
        ФИНАНСОВ анализ : учебник / Андрей Захариев ... [и др.]. - В. Търново : Фабер, 2016. - 328 с. : с ил. ; 24 см

Загл. на кор.: Финансов анализ с MS Excel. - Други авт.: Ангел Ангелов, Александър Ганчев, Петър Братанов, Живко Тодоров, Никола Илиев, Калоян Петков. - Библиогр.: с. 313-316

ISBN 978-619-00-0382-3
1. Финанси - учебници за ВУЗ 2. Стопански предприятия - финанси - учебници за ВУЗ 3. Приложни програми - учебници за ВУЗ
336.6(075.8)
COBISS.BG-ID 1276558820

БК 2016/12 Кн 186
KARAMIŠEVA, Tanja
        Analysis of the bank lending survey results for Bulgaria (for the 2003-2014 period) / Tania Karamisheva. - Sofia : Bulg. Nat. Bank, 2016. - 56 с. : с табл., диагр. ; 21 см. - (Discussion Papers ; 102)

Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-8579-80-3
1. Кредит 2. Кредитни банки - България 3. България - финанси
336.77(497.2)
COBISS.BG-ID 1276776676


338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ

БК 2016/12 Кн 187
АНДРЕЕВА, Любимка
        Услуги от общ икономически интерес : регулации на електроенергийния пазар и на производството на енергия от възобновяеми източници в България / Любимка Андреева. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2016. - 280 с. : с ил., табл. ; 24 см

Библиогр.: с. 267-279

ISBN 978-954-07-4089-8 : 16 лв.
1. Услуги - България - управление и организация 2. Електроснабдяване и електрообзавеждане - България 3. Възобновяеми енергийни източници - България 4. България - услуги
338.46(497.2)
621.311.1(497.2)
620.97(497.2)
COBISS.BG-ID 1274536932

БК 2016/12 Кн 188
ВЕРГИЕВ, Димитър Стоянов, 1957-
        Туристически пазари : приложен курс / Димитър Вергиев. - София : Либра скорп, 2016 ([София] : Диджитал Принт Експрес). - 208 с. ; 22 см

Библиогр.: с. 205-207

ISBN 978-954-471-313-3 : 23.50 лв.
1. Туризъм - учебници за курсове 2. Пазари - учебници за курсове
338.48(075.9)
339.13(075.9)
COBISS.BG-ID 1276724196

БК 2016/12 Кн 189
ГРИГОРОВ, Никола Петрушинов, 1944-
        Зелена икономика / Никола Григоров. - София : Авангард прима, 2016 ([София] : БПС). - 396 с. : с табл., сх. ; 23 см

Библиогр. след отд. части. - Грешният ISBN отпеч. на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-160-675-7
ISBN 978-619-160-657-7 !
1. Икономически растеж 2. Устойчиво развитие 3. Възобновяеми енергийни източници 4. Инженерна екология
338.1
502:338
620.97
COBISS.BG-ID 1276524004

БК 2016/12 Кн 190
ИВАНОВА, Петя, 1972-
        Туроператорска, агентска и транспортна дeйност в туризма / Петя Иванова. - Свищов [т.е. В. Търново] : Фабер, 2016. - 204 с. : с ил., табл., сх. ; 24 см

Пълното име на авт. Петя Иванова е Петя Иванова Тонева. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-00-0425-7
1. Туристически агенции - управление и организиция - учебници за ВУЗ
338.48(075.8)
COBISS.BG-ID 1276573668

ИЛИЙЧОВСКИ, Светослав Йорданов, 1972-
        Оценка на бизнеса Вж Кн 177

БК 2016/12 Кн 191
ЛАЗАРОВА, Катя Антонова
        Наръчник за бизнес без санкции за хотели и ресторанти : нови изисквания в туризма / Катя Антонова, Георги Лазаров. - София : Резон-България, 2015 ([София] : Spektar.Bg). - 264 с. ; 21 см + 1 оптичен диск (CD)

Възприетата форма на името на авт. Катя Антонова е Катя Антонова Лазарова

ISBN 978-619-7236-03-3 : 44.70 лв.
1. Туризъм - правни проблеми - наръчници и ръководства 2. Хотели - управление и организация - наръчници и ръководства 3. Ресторанти, сладкарници, кафенета и др. - управление и организация - наръчници и ръководства
338.48.000.34(035+0.034)
64.024(035+0.034)
COBISS.BG-ID 1276479204

        МАРКЕТИНГОВИТЕ стратегии на фирми, опериращи в България в условията на икономическа криза Вж Кн 478

БК 2016/12 Кн 192
МАРКОВ, Иван Гатев, 1951-
        География на туризма : туристическо райониране / Иван Марков. - В. Търново : Фабер, 2016. - 215 с. : с ил., к. ; 20 см

ISBN 978-619-00-0530-8 (не e отпеч.)
ISBN 978-619-00-0530 !
1. Стопанска география - учебници за ВУЗ 2. Туризъм - учебници за ВУЗ
338:91(075.8)
338.48(075.8)
COBISS.BG-ID 1276669668

МИХАЙЛОВ, Ивайло Михайлов, 1973-
        Пари и парична политика Вж Кн 181

БК 2016/12 Кн 193
МИХАЙЛОВ, Михаил Евтимов
        Устойчиво развитие на туризма / Михаил Михайлов ; [науч. ред. Иван Боевски]. - София : НБУ, 2013 ([София] : [Планета-3]). - 391 с. : със сх. ; 24 см

Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. - Терминол. речник по устойчиво развитие на туризма: с. 354-386. - Библиогр.: с. 387-390

ISBN 978-954-535-784-8 : 14 лв.
1. Туризъм - управление и организация 2. Устойчиво развитие 3. Екотуризъм
338.48
502:338.48
COBISS.BG-ID 1276925412

БК 2016/12 Кн 194
МЛАДЕНОВ, Младен Иванов
        Комплексно административно обслужване: приложни аспекти / Младен Младенов. - [София] : Институт по публ. администрация, 2016 ([София] : [Vox Design]). - 87 с. ; 29 см

Год. на изд. погрешно отпеч. на гърба на загл. с. 2015. - Библиогр.: с. 83-87

ISBN 978-619-7262-05-6
1. Административноправни услуги - България 2. България - услуги
338.46:351/354(497.2)
COBISS.BG-ID 1276731876

БК 2016/12 Кн 195
ХРИСТОВА, Венета
        Предприемачеството - теоретични основи и практически измерения / Венета Христова, Иван Стоянов. - В. Търново : Ай анд Би, 2015. - 264 с. : с табл., сх., к. ; 29 см

За размисъл ... избрани български поговорки: с. 261-264. - Библиогр.: с. 255-260

ISBN 978-954-9689-00-6
1. Предприемачество
338.2
65.01
COBISS.BG-ID 1276933348

БК 2016/12 Кн 196
ЯНЕВА, Мариана Кирилова, 1968-
        Международен туризъм - теория и практика / Мариана Янева, Еленита Великова, Светослав Калейчев. - София : Авангард прима, 2016 ([София] : БПС). - 277 с. : с табл. ; 21 см

Библиогр.: с. 204-209

ISBN 978-619-160-717-4
1. Международен туризъм
338.48
COBISS.BG-ID 1277006820

БК 2016/12 Кн 197
COMMON agricultural policy
        CAP impact on economic growth and sustainability of agriculture and rural areas : proceedings, 147th EAAE Seminar, October 7-8, 2015, Sofia / ed. by Krasimira Kaneva. - Sofia : Inst. of Agr. Econ., 2016 (Sofia : Avangard Prima). - 268 с. : с табл., диагр. ; 24 см

Съдържа докл. от: Davide Viaggi, Fabio Pierangeli, Luca Ruscio, Kyösti Arovuori, Tapani Yrjölä, Tomáš Ratinger, Tomáš Medonos, Martin Hruška, Bożena Karwat-Woniak, Maria Alina Sikorska, Paweł Chmieliński, Stefano Ciliberti, Angelo Frascarelli, Bozhidar Ivanov, Nona Malamova, Emilia Sokolova, Roberto Solazzo, Kapllan Halimi, Ekrem Gjokaj, Veselin Krustev, Angel Sarov, Federika Cisilino, Francesco Marangon, Stefania Troiano, mark Brady, Jordan Hristov, Christoph Sahrbacher, Torben Söderberg, Fredrik Willhelmsson, Minka Atanasova-Chopeva, Dimitre Nikolov, Plamena Yovchevska, Yanka Kazakova-Mateva, Donka Radeva-Decheva, Barbara Wieliczko, Marioara Rusu, Monica Mihaela Tudor, Nico Polman, Mrijke Dijkshhoorn-Dekker, Rolf Michels, Tom Kuhlman, Cecilia Alexandri, Bianka Pauna, Lucian Luca. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-8612-09-8
1. Регионално развитие - Европа - конференции 2. Европа - селско стопанство
338.43(4)(063)
COBISS.BG-ID 1276670692

БК 2016/12 Кн 198
DIMITROVA, Bistra Georgieva, 1959-
        Research impact through the scientific publications in wellness culture : scientific paper / Bistra Dimitrova. - Sofia : Avangard Prima, 2016 ([София] : BPS). - 140 с. : с ил., табл., диагр. ; 21 см

Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-160-666-5
1. Алтернативен туризъм - резюмета
338.48-6:615.8(048.1)
COBISS.BG-ID 1277077988

STOJANOVA, Desislava Stojanova
        The golden royal stability age : social, economic, monetary and political union integration : a four-stance interaction model convergence through structured universal mechanism allocating resources properly across the globe Вж Кн 170


339 ТЪРГОВИЯ. МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

БК 2016/12 Кн 199
РУСЕВ, Иван Динев, 1963-
        Търговската модерност на Българското възраждане като култура и практика : изследване и извори / Иван Русев. - В. Търново : Ровита, 2015 (В. Търново : Абагар). - 743 с. : с табл., портр., факс. ; 25 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 687-713. - Именен показалец, геогр. показалец

ISBN 978-954-8914-34-5 (подв.)
1. Търговия - България - история 2. Счетоводство - България - история 3. Възраждане - България 4. България - търговия
339(497.2)(091)
949.72.04
COBISS.BG-ID 1276913380


339.1 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ТЪРГОВИЯТА. ПАЗАР

ВЕРГИЕВ, Димитър Стоянов, 1957-
        Туристически пазари : приложен курс Вж Кн 188

КОСТАДИНОВА, Тодорка Игнатова, 1960-
        Маркетинг в здравеопазването Вж Кн 368

        МАРКЕТИНГОВИТЕ стратегии на фирми, опериращи в България в условията на икономическа криза Вж Кн 478

БК 2016/12 Кн 200
ШРАЙТЕР, Том
        Как да постигнем мигновено доверие, вяра, влияние и рапóрт! : 13 начина да създадете възприемчиво съзнание в събеседника, като говорите на подсъзнанието му / [Том "Големия Ал" Шрайтер] ; [прев. Милена Тошева]. - София : Анхира, 2016 ([София] : Алианс принт). - 93 с. : с ил. ; 20 см

Ориг. загл.: How to get instant trust, beleif, influence and rapport! / Tom "Big Al" Schreiter. - Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Големия Ал - псевд. на Том Шрайтер. - За автора: с. 93

ISBN 978-954-2929-41-3 : 6 лв.
1. Маркетинг 2. Стопански преговори 3. Лидерство
339.13
316.46
COBISS.BG-ID 1276833764


339.5 ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ. МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ. ВЪНШНО-ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА. МИТА
Вж и 336.4

БК 2016/12 Кн 201
МАТЕЕВ, Илиян Генов, 1970-
        АСЕАН / Илиян Матеев. - В. Търново : Фабер, 2016. - 215 с. : с табл., диагр., к. ; 24 см

Загл. и на англ. ез.: ASEAN. - Името на Любен Петков погрешно отпеч. на загл. с. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 210-214. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-619-00-0414-1
1. Азия - външна търговия
339.56(5)
COBISS.BG-ID 1276593636

ПЕТКОВА, Зорница Ганчева, 1977-
        Митнически контрол и администрация Вж Кн 182


339.9 МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. ВЪНШНОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА. СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

БК 2016/12 Кн 202
ВЕЛЕВА, Пепа Пенева
        Алтернативи за свободното време : наръчник за прилагане на програмата / [Пепа Велева, Юлиян Спиров, Виолета Иванова]. - София : Фонд. Open Space, [2016] ([София] : [Агенция Дейта]). - 144 с. : с ил. ; 21 см

Кор. опис. - Имената на авт. отбелязани в изд. каре

ISBN 978-619-90312-3-0
1. Европейски съюз - програми - наръчници и ръководства 2. Почивка и свободно време - младежи - наръчници и ръководства 3. Европа - международни икономически отношения
339.923:061.1 ЕС(035)
379.8-053.81(035)
COBISS.BG-ID 1276732132

БК 2016/12 Кн 203
ЮБИЛЕЙНА международна научно-практическа конференция Глобални предизвикателства пред международния бизнес (20 ; 2016 ; Свищов)
        20 юбилейна международна научно-практическа конференция "Глобални предизвикателства пред международния бизнес" : сборник с доклади. - Свищов : Акад. изд. "Ценов", 2016. - 139 с. : с ил. ; 23 см

Текст и на рус., англ. ез. - Изд. на Стоп. акад. Д. А. Ценов - Свищов. Кат. Междунар. икон. отношения, Русенски унив. Ангел Кънчев. Кат. Икономика, Икон. унив. - Варна. Кат. Междунар. икон. отношения. - Съдържа метериали от: Таня Димитрова Митева, Марина Илинична Кьося, Алиса Александровна Сурменева, Жанета Христова Асенова, Катя Петрова Костова, Павлин Петков Христов, Гаяне Арменовна Геворгян, Десислава Йорданова Илиева, Цвета Маринова Янкова, Людмил Пламенов Гатев, Даниела Георгиева Илиева, Йордан Илиев Нейков, Александър Николаев Мъглов, Велислав Ивелинов Иванов, Яна Стоянова Енева, Мария Вълканова Вълканова, Виолета Валентинова Скворцова, Георги Иванов Стоянов, Ивайло Иванов Петров, Юрий Анатольевич Головин, Даниела Тинкова Трифонова, Диана Стояновна Енева, Мария Николаева Стойкова, Пламена Илкова Чурова, Калин Илиев Ганчев. - Библиогр. след отд. докл.

ISBN 978-954-23-1131-7
1. Стопанско сътрудничество - конференции 2. Международни икономически отношения - конференции
339.92(063)
COBISS.BG-ID 1276628196

STOJANOVA, Desislava Stojanova
        The golden royal stability age : social, economic, monetary and political union integration : a four-stance interaction model convergence through structured universal mechanism allocating resources properly across the globe Вж Кн 170


341 МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО

БК 2016/12 Кн 204
ВЕЛЧЕВ, Борис Владимиров, 1962-
        Международно наказателно право / Борис Велчев. - София : Ciela, 2015. - 239 с. ; 21 см

Библиогр.: с. 234-238

ISBN 978-954-28-1720-8 : 18 лв.
1. Международно наказателно право - учебници за ВУЗ
341.4(075.8)
COBISS.BG-ID 1276462820

ТИМЧЕВ, Любомир Кирилов, 1961-
        Издаване на документи за самоличност и контрол на миграцията на населението в Република България Вж Кн 217


342 ДЪРЖАВНО ПРАВО. КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО
Вж и 321; 35

БК 2016/12 Кн 205
КСЕНОФОНТ, 430-355 пр. Хр.
        Атинската държавна уредба ; Лакедемонската държавна уредба / Ксенофонт ; прев. от старогр. Мирена Славова. - София : Изток-Запад, 2016. - 91 с. ; 19 см. - (Извори ; 13)

Прев. по: Scripta minora / Xenophon

ISBN 978-619-152-823-3 : 10 лв.
1. Стара Гърция - държавно право и държавно устройство
342(38)
COBISS.BG-ID 1276783332

БК 2016/12 Кн 206
МЛАДЕНОВ, Младен Иванов
        Закон за административните нарушения и наказания : нормативна рамка и съдебна практика / Младен Младенов. - [София] : Институт по публ. администрация, 2015 ([София] : [Voxdesign]). - 79 с. ; 29 см

Год. на изд. погрешно отпеч. на кор. 2016

ISBN 978-619-7262-04-9
1. Административно право 2. Наказателен процес
342.9
343.1
COBISS.BG-ID 1276733412

БК 2016/12 Кн 207
ТИХОЛОВ, Стефан Тихолов, 1973-
        Три юридически есета : погасителна давност, имуществено санкциониране, данъчна нищожност / Стефан Тихолов. - Ловеч : Инфовижън, 2016. - 208 с. ; 21 см

Библиогр.: с. 201-208

ISBN 978-954-8105-76-7
1. Административно право - България 2. Гражданско право - България 3. България - право
342.9(497.2)
347(497.2)
COBISS.BG-ID 1276889828


343 НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО. НАКАЗАТЕЛЕН ПРОЦЕС. УЧЕНИЕ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО. КРИМИНОЛОГИЯ
Вж и 341.4; 344; 348

БК 2016/12 Кн 208
КРИСТИ, Нилс, 1928-2015
        Мяра на престъпленията / Нилс Кристи ; прев. от англ. Иглика В. Василева. - София : Сиби, 2016 ([София] : Симолини). - 212 с. ; 20 см

Ориг. загл.: En passende mengde kriminalitet / Nils Christie. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 205-211

ISBN 978-954-730-981-4 : 13 лв.
1. Престъпление и престъпници - социални проблеми 2. Девиантно поведение
343.97
316.62
COBISS.BG-ID 1276718820

МЛАДЕНОВ, Младен Иванов
        Закон за административните нарушения и наказания : нормативна рамка и съдебна практика Вж Кн 206

БК 2016/12 Кн 209
        СБОРНИК материали по национална сигурност, тероризъм, контролиране на телефонна и компютърна комуникация / [състав. Георги Петрунов, Радостина Михалкова] ; [прев. Марианна Панова]. - София : Фонд РискМонитор, 2016 ([София] : [Ве консултинг]). - 128 с. ; 24 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Съдържа: Тероризъм и други заплахи на националната сигурност ; Подслушване ; Събиране на компютърни доказателства

ISBN 978-954-2914-46-4
1. Тероризъм - САЩ - противодействие - сборници 2. Наказателно право - САЩ - сборници 3. САЩ - право
343(73)(062.2)
355.02(73)(062.2)
COBISS.BG-ID 1276874212


347 ГРАЖДАНСКО ПРАВО

БК 2016/12 Кн 210
БОНЧОВСКИ, Петър Георгиев, 1973-
        Свободно движение на решения по гражданско правни спорове : Република България и Европейския съюз / Петър Бончовски ; [предг. Таня Градинарова]. - София : Институт за държавата и правото БАН, 2016 ([София] : [Симолини]). - 340 с. ; 20 см

Загл. на кор.: Свободно движение на решения. - Името на авт. на предг. отбелязано на с. 11. - Библиогр.: с. 332-339

ISBN 978-954-9583-33-5
1. Граждански процес - България 2. Граждански процес - Европа 3. Съдебни решения - Европа 4. България - право 5. Европа - право
347.91/.95(497.2)
347.91/.95(4-6)
COBISS.BG-ID 1276751076

БК 2016/12 Кн 211
БОЯНОВ, Георги Боянов, 1944-
        Основи на гражданското право / Георги Боянов ; ред. Гергана Боянова. - София : Авалон пъблишинг, 2011 ([София] : Симолини 94). - 472 с. ; 20 см

Библиогр.: с. 465-467

ISBN 978-954-9704-23-5 : 20 лв.
1. Гражданско право - България 2. България - право
347(497.2)
COBISS.BG-ID 1276834532

БК 2016/12 Кн 212
БОЯНОВА, Гергана Василева, 1979-
        Вещно право : учебно помагало / Гергана Боянова. - [София] : Авалон пъблишинг, 2014 ([София] : Симолини 94). - 248 с. ; 19 см

ISBN 978-954-9704-32-7 : 15 лв.
1. Вещно право - учебници за ВУЗ
347.2(075.8)
COBISS.BG-ID 1276860388

БК 2016/12 Кн 213
ВАСИЛЕВ, Ивайло, 1961-
        Установяване и отнемане на незаконно придобито имущество в законодателствата на Република Италия и Република България / Ивайло Василев. - София : Ciela, 2015. - 191 с. ; 21 см

Пълното име на авт. Ивайло Василев е Ивайло Василев Иванов. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 183-190

ISBN 978-954-28-1882-3 : 17 лв.
1. Недвижима собственост - Италия - правни проблеми 2. Недвижима собственост - България - правни проблеми 3. Конфискация 4. Италия - право 5. България - право
347.23(45)
347.23(497.2)
COBISS.BG-ID 1276504804

ГЕЦОВА, Биляна Иванова, 1975-
        Наръчник Защита правата на данъкоплатеца при проверки и ревизии от НАП Вж Кн 179

БК 2016/12 Кн 214
ГРАДИНАРОВА, Таня Панайотова, 1961-
        Гражданско изпълнително производство : курс лекции / Таня Градинарова. - Русе : Русенски унив. "Ангел Кънчев", 2015-<2016>. - Т. <1-2> ; 21 см
 
ISBN 978-954-712-698-5 (ч. 2)

Съдържа досега:
Ч. 1. - 2015. - 336 с.

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 330-335

1. Изпълнително производство - учебници за ВУЗ 2. Граждански процес - учебници за ВУЗ
347.91/.95(075.8)
COBISS.BG-ID 1277037796

БК 2016/12 Кн 215
КОЕВ, Красимир Стоянов, 1964-
        Заместване в дълг по чл. 102, ал. 1 ЗЗД / Красимир Коев. - София : Сиби, 2016 ([София] : Симолини). - 292 с. ; 24 см

Библиогр.: с. 289-291

ISBN 978-954-730-983-8 : 17 лв.
1. Дългове 2. Договори
347.4
COBISS.BG-ID 1276755684

БК 2016/12 Кн 216
СТАВРУ, Стоян Андреас, 1980-
        Владението. Юридически фрагменти / Стоян Ставру. - София : Сиела, 2015. - 388 с. ; 21 см. - (Предизвикай правото)

Загл. на гърба на кн.: Владението. - Библиогр.: с. 380-387

ISBN 978-954-28-1736-9 : 18 лв.
1. Вещно право - България 2. България - право
347.23(497.2)
COBISS.BG-ID 1276449252

БК 2016/12 Кн 217
ТИМЧЕВ, Любомир Кирилов, 1961-
        Издаване на документи за самоличност и контрол на миграцията на населението в Република България / Любомир Тимчев. - София : Акад. на МВР, 2016. - 352 с. ; 21 см

Библиогр.: с. 348-351

ISBN 978-954-348-131-6
1. Документи за самоличност - България 2. Граничен контрол - България 3. Емиграция и имиграция - България 4. България - право
347.15/.18(497.2)
341.22:351.74(497.2)
COBISS.BG-ID 1277031908

ТИХОЛОВ, Стефан Тихолов, 1973-
        Три юридически есета : погасителна давност, имуществено санкциониране, данъчна нищожност Вж Кн 207

БК 2016/12 Кн 218
        CURRENT issues in law and beyond on EU level / ed. Alex Ember ... [и др.] ; [състав. Алекс Ембер]. - Sofia : St. Kliment Ohridski Univ. Press, 2016. - 104 с. : с табл. ; 21 см

Други ред.: Ина Вишоградска, Барбара Халаши, отбелязани на гърба на загл. с. - Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с. - Изд. на St. Kliment Ohridski Univ. of Sofia. Balassi Institute - Hungarian Cultural Institute, Sofia. Univ. of Szeged. - Съдържа материали от: Rita Börcsök, Janosh Marinov, Csaba Farkas, Dimitar Stoyanov, Alex Ember, Savelina Banova, Ina Vishovgradska-Meyer, Ivan Iliev, Penka Peykovska. - Библиогр. след отд. гл. - Рез. на бълг. ез.

ISBN 978-954-07-4123-9
1. Право - Европа - сборници 2. Европа - право
347(4-6)(062.2)
COBISS.BG-ID 1276611044


349 СПЕЦИАЛНИ ОТРАСЛИ НА ПРАВОТО. ОТРАСЛИ НА ПРАВОТО СЪС СМЕСЕН ХАРАКТЕР

БК 2016/12 Кн 219
СТАЙКОВ, Ивайло Иванов, 1970-
        Трудовоправен статус на членовете на Съвета за електронни медии и сравнение с този на членовете на други колективни държавни органи / Ивайло Стайков. - София : Авангард Прима, 2016 ([София] : БПС). - 354 с. ; 21 см

Загл. на кор.: Трудовоправен статус на членовете на Съвета за електронни медии. - Библиогр.: с. 339-353

ISBN 978-619-160-659-7
1. Съвет за електронни медии - правни проблеми 2. Трудово право - България 3. България - право
349.2(497.2)
659.3.000.34(497.2)
COBISS.BG-ID 1277010660


351 ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО УПРАВЛЕНИЕ

БК 2016/12 Кн 220
ЗЛАТАНОВ, Антон Николаев, 1976-
        Теоретични и правни аспекти на дейността на полицейските органи по осигуряване на обществения ред при провеждане на масови мероприятия / Антон Златанов. - София : Акад. на МВР, 2016. - 222 с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 214-221

ISBN 978-954-348-127-9
1. Полиция 2. Охрана и сигурност
351.74/.75
COBISS.BG-ID 1277031396

БК 2016/12 Кн 221
ИВАНОВ, Росен Кирилов, 1970-
        Данъчно облагане 2016 : ЗДДФЛ, ЗКПО, ЗДДС : коментар / Росен Иванов. - София : Ciela, 2016. - 638 с. ; 24 см

ISBN 978-954-28-1969-1 : 22 лв.
1. Данъчно облагане - България - законодателни и директивни материали 2. България - обществено управление
351.72:336.2(497.2)(094.57.072)
COBISS.BG-ID 1276471780

КАРАМАНОВА, Даниела Симеонова
        Кандидатстване на служители на МВР в международни мисии на ЕС Вж Кн 153

БК 2016/12 Кн 222
НИКОЛОВ, Ивайло Николаев, 1976-
        Теория и методика на спортната тренировка в МВР / Ивайло Николов. - София : Акад. на МВР, 2016. - 215 с. : с ил. ; 21 см

Библиогр.: с. 198-214

ISBN 978-954-348-134-7
1. Полиция - България - кадри - физическа подготовка 2. България - обществено управление
351.74-051(497.2)
796.015-057.36(497.2)
COBISS.BG-ID 1276973796

БК 2016/12 Кн 223
        ОЦЕНКА на гори : сборник нормативни документи / [състав.] Даниела Георгиева. - 6. актуализирано изд. - София : Авангард прима, 2016 ([София] : БПС). - 198 с. : с табл. ; 21 см

1. изд. 2007. - Азб. показалци. - Съдържа: Наредба за оценка на поземлени имоти в горски територии ; Категории на населените места по общини ; Наредба No 2 за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица

ISBN 978-619-160-641-2
1. Горско стопанство - България - икономически проблеми - законодателни и директивни материали 2. Поземлена собственост - България - законодателни и директивни материали 3. България - обществено управление
351.82:630.6(497.2)(094.9)
351.82:332.6(497.2)(094.9)
COBISS.BG-ID 1277015524

БК 2016/12 Кн 224
СТАНЧЕВ, Марин Станчев
        Наблюдение за терористична активност / Марин Станчев Станчев ; [науч. ред., предг. Ненко Георгиев Дойков]. - София : Авангард Прима, 2016 ([София] : БПС). - 209 с. : с ил., табл., сх. ; 21 см

Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с., а на авт. на предг. - на с. 8. - Библиогр.: с. 179-186

ISBN 978-619-160-693-1
1. Тероризъм - противодействие 2. Полиция - дейност 3. Охрана и сигурност
351.74/.75
COBISS.BG-ID 1277009380


355/359 ВОЕННО ДЕЛО. ВОЕННИ НАУКИ. НАРОДНА ОТБРАНА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ
Вж и 351.86; 623

БК 2016/12 Кн 225
        ИСТОРИЯ на радиотехническите войски / [Божин Гаврилов ... и др.] ; [ред. кол. Божин Гаврилов ... и др.]. - 2. прераб. и доп. изд. - София : Еър груп 2000, 2012 ([София] : [Алианс принт]). - 288 с. : с ил., к., портр. ; 24 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Други авт.: Венцислав Пехливански, Станимир Стойнов, Петър Нинов, Недко Димитров, Янко Славов, Иван Стоянов, Николай Иванов, Тодор Циров, Любомир Тенчев, Спас Караджов, Митко Янков, Съботин Съботинов, Стойчо Христов, Томо Томов, Борислав Петров, Тодор Лазарков, Иван Иванов, Пейо Бардуков, Иван Иванов, Мартин Аврамов, Светозар Стефанов, Росен Михайлов, Красимир Стойчев, Делчо Кунчев, Никола Чорбаджиев, Николай Райчев, Андрей Ташков, Стефан Петрелийски, Иван Тачев, Пламен Пенев, Цанко Балъков, Васко Василев, Димитър Филипов, Николай Иванов, Петко Петков, Пламен Петков, Йордан Каракашев, Станислав Панов, Евгени Генчев, Митко Митев, Георги Алексиев, Илия Калайджиев. - Възприетата форма на името на авт. Светозар Стефанов е Светлозар Кирилов Стефанов. - Други ред.: Борислав Петров, Тодор Дечев, Тодор Циров, Стойчо Христов, Драгия Драгиев, Стоян Димитров, Румен Делчев, Атанас Атанасов. - 1. изд. 2007

ISBN 978-954-752-140-7 : 12 лв.
1. Военновъздушни сили - България - история 2. България - военно дело
358.4(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1276482020

БК 2016/12 Кн 226
КАМЕНОВА, Величка Найденова, 1934-
        Болката / авт.-[състав.] Величка Найденова Каменова. - [София] : Захарий Стоянов, 2016 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 328 с. : с ил. ; 21 см

Жълтица от националното съкровище / Йото Пацов: с. 9-10. - Библиогр.: с. 325-326

ISBN 978-954-09-1073-4
1. Военна история - България - сборници 2. България - военно дело
355.48/.49(497.2)(062.2)
COBISS.BG-ID 1276875748

БК 2016/12 Кн 227
КАРАКЪНЕВА, Юлияна Димитрова
        Моделиране и симулации в сигурността / Юлияна Каракънева. - София : Авангард Прима, 2016 ([София] : БПС). - 221 с. : с цв. ил. ; 21 см

Библиогр. след отд. части

ISBN 978-619-160-691-7
1. Национална сигурност - моделиране 2. Математически модели 3. Симулация - приложение - във военното дело
355.02:519.87
519.87
681.3.06
COBISS.BG-ID 1277004772

КАРАМАНОВА, Даниела Симеонова
        Кандидатстване на служители на МВР в международни мисии на ЕС Вж Кн 153

БК 2016/12 Кн 228
МИХОВ, Михо Димитров, 1949-
        Генерал Михо Михов: казано и премълчано / [Михо Михов, Веселин Стоянов] ; [снимки Михо Михов]. - София : ВСТ, 2016 ([София] : [Миг принт]). - 524 с. : с ил. ; 23 см

Имената на авт. отбелязани на гърба на предзагл. с., а на ил. - в изд. каре

ISBN 978-619-7027-09-9 : 18 лв.
1. Михов, Михо Димитров, 1949- - интервюта 2. България - военно дело
355(497.2)(092)(047.53)
92 Михов, Михо Димитров
COBISS.BG-ID 1276804068

БК 2016/12 Кн 229
НЕДЕВСКИ, Димитър Ганчев
        Ядрена, химическа и биологична защита в операции на многонационални съвместни оперативни сили. Ч. 2, Тактики и процедури за действие на формированията на ЯХБЗ / Димитър Недевски. - София : Воен. акад. "Георги С. Раковски", 2016. - 144 с. : с табл., сх. ; 24 см

Библиогр.: с. 141-143

ISBN 978-954-9348-72-9
1. Противовъздушна и противохимическа отбрана - учебници за ВУЗ 2. Противоатомна защита - учебници за ВУЗ
355.58(075.8)
623.454.86(075.8)
COBISS.BG-ID 1276793572

БК 2016/12 Кн 230
        НОВИ предизвикателства пред сигурността на Балканите : тематичен сборник с научни изследвания / [състав. Вихрен Бузов]. - В. Търново : Ивис, 2014-2016. - 3 т. ; 22 см

Загл. на англ. ез.: New challenges to the Balkan security. - Името на състав. отбелязано на гърба на предзагл. с.
 
ISBN 978-619-205-023-8 (т. 3)

Съдържа:
Т. 3 : посветен на 20-годишнината на Философски факултет на Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" / ред. кол. Вихрен Бузов ... [и др.]. - 2016. - 340 с. : с ил.

Имената на ред. отбелязани на гърба на предзагл. с. - Други ред.: Кирил Шопов, Ангелина Марковска, Анна Иванова, Андрей Царану, Флорин Пъсътоиу. - Името на Флорин Пъсътоиу погрешно отпеч. на гърба на предзагл. с. Флорин Пасатою. - Текст и на англ., сръб. ез. - Съдържа материали от: Александра Пурубмеску, Богдана Тодорова, Витан Стефанов, Георги Кръстев, Гергана Владкова, Драган Колев, Евлоги Данков, Евгени Рушев, Александър Узунов, Елена Арляпова, Желязко Стоянов, Ивайло Саправалийски, Иван Цанев, Иваничка Димитрова, Искрен Иванов, Йордан Дойков, Кристина Илие-Гога, Марияна Кузманова, Мая Русев, Миглена Ангелова, Мирослав Евтимов, Николай Проданов, Николай Радулов, Нина Дюлгерова, Пламен Кандиларов, Раду-Себастиан Унгуряну, Раду-Александру Чучута, Слободан Нешкович, Светлин Тачев, Теодора Калейнска, Татяна Дронзина, Татяна Дронзина, Тихомир Стойчев, Христина Братанова, Явор Райчев. - За авторите в това издание: с. 336-338 ; List of authors: с. 339-340. - Библиогр. след отд. статии 

1. Национална сигурност - Балкански полуостров - сборници 2. Балкански полуостров - военно дело
355.02(497)(062.2)
COBISS.BG-ID 1267735268

        СБОРНИК материали по национална сигурност, тероризъм, контролиране на телефонна и компютърна комуникация Вж Кн 209

БК 2016/12 Кн 231
        ACTA 2014 World War One 1914-1918 : 40th International Congress of Military History, Varna, Bulgaria, 31 August - 5 September 2014 / ed. Jordan Baev, Kostadin Grozev. - Sofia : "St. Kliment Ohridski" Univ. Press, 2016. - 608 с. : с ил., портр., табл. ; 24 см

Загл. на кор.: World War One 1914-1918. - Загл. на гърба на загл. с.: Acta 2014 World War One 1914-1918 40th International Congress of Military History. - Текст и на бълг., фр. ез. - Изд. на Intern. Commiss. of Military History, Bulg. Commiss. of Military History. - Съдържа докл. от: Michael Epkenhans, German Segura, Marko Ciampini, Marcos da Cunha e Souza, Denis Kozlov, Recep Boztemur, Efpraxia Paschalidou, Zisis Fotakis, Francine Saint-Ramond, Ivan Petrov, Chinqiao Ke, Tomoyuki Ishizu, Diego Gimeno, Manuel Gracia, César Augusto Nicodemus de Souza, Davide Borsani, Gianluca Pastori, Erwin van Loo, Dimitru Preda, Tadues Panecki, Todor Dimitrov, Lucas Mayrhuber, Ecem İnceoğlu, Lea Moliterni Eberle, Piotr Poplawski, Giacomo Innocenti, Benny Michelsohn, Jose Mariq Blanco Núñez, Omar EL Ouadoudi, Mor Ndao, Andre Wessels, Igor Grebenkin, Tarik Ajja, Alexander Sokolov, Issa Babana El Alaoui, Samir Shemi, Abdoul Sow, Mohamed Salah Dahamani, Michael, H. Clemmesen, Wim Klinkert, Saif al Bedwawi, Said Hamad al Kalbani, Cris Quanten, Mihail Ionescu, Nikolai Prodanov, Hakan Bacanli, Allon Klebanoff, Labhras Joye, Dani Asher, Vadim Abolmasov, Paolo Formiconi, Petr Akulshin, Basilio Di Martino, Christian Stachelbeck, Luc de Vos. - Библиогр. след отд. докл. и под линия

ISBN 978-954-07-4159-8
1. Първа световна война - история - конференции 2. Европа - история
355.48(100)"1914/18"(063)
940.3(063)
COBISS.BG-ID 1276541668


36 СОЦИАЛНИ ГРИЖИ. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДЕЛО
Вж и 061; 172; 304; 308; 311; 316; 34; 37; 614.8

БК 2016/12 Кн 232
ВАСИЛЕВ, Венцислав Симеонов, 1971-
        Общо застраховане / Венцислав Василев, Милен Митков. - В. Търново : Фабер, 2016. - 216 с. : с табл., ил. ; 24 см

Библиогр.: с. 202-204

ISBN 978-619-00-0489-9
1. Застрахователно дело - учебници за ВУЗ
368(075.8)
COBISS.BG-ID 1276621028

БК 2016/12 Кн 233
ЕРУСАЛИМОВ, Румен Георгиев
        Актюерство / Румен Ерусалимов. - [В. Търново] : Фабер, 2016. - 110 с. : с табл., сх. ; 24 см

На загл. с. означено ч. 3. - Рез. на бълг. ез.

ISBN 978-619-00-0269-7
1. Застрахователна математика - учебници за ВУЗ
368:51(075.8)
COBISS.BG-ID 1276608740

БК 2016/12 Кн 234
КОЛЕВ, Кольо Димитров, 1944-
        Социално осигуряване : формална (правна) организация на задължителното и доброволно социално осигуряване в Р България : въпроси, казуси и задачи / Кольо Колев, Таня Илиева. - Свищов [т.е. В. Търново] : Фабер, 2015. - 175 с. : с табл. ; 24 см

Изд. на Стоп. акад. Д. А. Ценов - Свищов

ISBN 978-619-00-0361-8
1. Обществено осигуряване - учебници за ВУЗ
368(075.8)
COBISS.BG-ID 1276572900

БК 2016/12 Кн 235
НУНЕВ, Сашо Тодоров, 1956-
        Ръководство за практическо обучение по социална работа : ръководството е предназначено за студентите от първи и втори курс на специалност "Социални дейности" в образователно-квалификационна степен "бакалавър" / Сашо Нунев. - Русе : Русенски унив. "Ангел Кънчев", 2015. - 84 с. : с табл. ; 23 см

Библиогр.: с. 67-68

ISBN 978-954-712-670-1
1. Социална работа - учебници за ВУЗ
364.4(075.8)
COBISS.BG-ID 1276954084

        ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА пред социалното включване на хората с увреждания : сборник научни статии Вж Кн 138

БК 2016/12 Кн 236
        ПСИХИЧНО здраве и социални услуги в общността - проблеми и решения : сборник с доклади от Първа научно-приложна конференция, 9 октомври 2015 г., град Стрелча / [състав. и ред. Надежда Кузерман]. - Пазарджик : [Нитос], 2016. - 144 с. : с ил., табл. ; 24 см

Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с. - Изд. на Сдружение Човеколюбие. - Съдържа докл. от: Емил Марков, Радислав Атанасов, Мария Мерджанова, Нина Грозденина, Василка Иванова, Надежда Кузерман, Валентина Христова, Яна Станева, Ели Гивечева, Ася Алексиева. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг. ез.

ISBN 978-954-92992-3-6
1. Психично болни - социална работа - конференции 2. Социална педагогика - конференции
364.4(063)
616.89(063)
COBISS.BG-ID 1276472292

БК 2016/12 Кн 237
        СОЦИАЛНОТО служение в съвременното общество : сборник доклади от научна конференция с участието на студенти, докторанти и преподаватели от Педагогически факултет, катедра "Социална педагогика" и Православен богословски факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" / [състав. Зоран Мамучевски, Боряна Здравкова] ; [предг. Зоран Мамучевски]. - В. Търново : Либра Скорп, 2016 ([София] : Диджитал Принт Експрес). - 210 с. : с ил., табл., диагр. ; 22 см

Имената на състав. отбелязани на гърба на загл. с., а на авт. на предг. - на с. 6. - Съдържа докл. от: Анита Димитрова, Диана Николова, йером. Димитрий (Добрин Добрев), Димитър Георгиев, Зоран Мамучевски, Людмил Малев, Петър Банчев, Стоян Бербатов, Таня Груева, Боряна Здравкова, Габриела Димитрова, Емне Ходжева, Диана Харитонова, Марияна Минчева, Гергана Будинова, Пламена Стоянова, Катерина Златкова-Дончева, Яна Димитрова. - Библиогр. след отд. докл.

ISBN 978-954-471-325-6
1. Българска православна църква - конференции 2. Социална работа - България - конференции 3. Богословие - конференции 4. България - социално осигуряване
364(497.2)(063)
21
COBISS.BG-ID 1276797924

БК 2016/12 Кн 238
ТОДОРОВА, Ирина Любенова
        Предоставяне на социалната услуга "приемна грижа" : модел на сдружение "Съучастие" и отдел "Закрила на детето" - Варна / [Ирина Тодорова, Илиян Ризов]. - Варна : Съучастие, 2013 ([Варна] : [Славена]). - 52 с. : с диагр. ; 21 см

Имената на авт. отбелязани на гърба на загл. с. - За авторите: с. 50-51. - Кн. 1 от поредицата Приемна грижа

ISBN 978-954-9686-13-5
1. Приемна грижа
364.465-058.86
COBISS.BG-ID 1276770020


37 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОСВЕТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ
Вж и 003; 021.3; 159.9; 612; 613; 727

БОНЕВА, Галя Йорданова
        Конфликтите - образователни проекции и решения Вж Кн 128

БК 2016/12 Кн 239
ВУЛФ, Кристоф, 1944-
        Антропология на възпитанието / Кристоф Вулф ; прев. от нем. Нина Герджикова. - [София] : Изток-Запад, 2016. - 239 с. ; 22 см

Ориг. загл.: Einführung in die Anthropologie der Erziehung / Christoph Wulf. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 215-236

ISBN 978-619-152-776-2
1. Възпитание - теория
37.013
COBISS.BG-ID 1276628964

БК 2016/12 Кн 240
        ВЪЗПИТАНИЕТО : съдържателни и процесуални измерения / състав., [предг.] Сийка Чавдарова-Костова. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2016. - 336 с. : с табл., сх. ; 24 см

Името на авт. на предг. отбелязано на с. 7. - Съдържа докл. от: Сийка Чавдарова-Костова, Любен Димитров, Емилия Рангелова, Емилия Василева, Нели Бояджиева, Клавдия Сапунджиева, Вяра Гюрова, Снежана Янакиева, Гинка Димитрова, Тони Манасиева, Берджухи Лефтерова, Албена Чавдарова, Надежда Витанова, Владислав Господинов, Георги Петров, Божидара Кривирадева, Йонка Първанова. - Библиогр. след отд. докл.

ISBN 978-954-07-3966-3 : 14 лв.
1. Възпитание - сборници
37.018(062.2)
COBISS.BG-ID 1276570852

ГУЛЕВ, Никола Илиев, 1987-
        Изобразителни умения и ролята на обучението по изобразително изкуство за развиване на умения за работа с живописни техники и материали Вж Кн 509

ДАСКАЛОВА, Стела Любенова, 1966-
        Всяко дете е герой : важните уроци, които не се учат в училище Вж Кн 78

ДИЧЕВА, Елена Георгиева, 1960-
        Изследване и превенция на агресията в детската градина и училище : сборник студии Вж Кн 131

БК 2016/12 Кн 241
ЗДРАВКОВА, Боряна Стойнова, 1971-
        Ръководство за практическо обучение по социална педагогика : в помощ на студентите от специалност "Социална педагогика" във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" / Боряна Стойнова Здравкова. - В. Търново : Ай анд Би, 2015. - 118 с. : с табл. ; 21 см

ISBN 978-954-9689-90-7
1. Социална педагогика - методика на преподаването - учебници за ВУЗ
37.013.042(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1276904420

БК 2016/12 Кн 242
МАКАРЕНКО, Антон Семенович, 1888-1939
        Книга за родителите / Антон Макаренко ; [прев. от рус. Таня Цолова]. - [София] : Асеневци, 2016 ([София] : [Симолини]). - 312 с. ; 22 см

Ориг. загл.: Книга для родителей. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Истинското име на прев. Таня Цолова е Стоянка Делчева Цолова

ISBN 978-954-8898-87-4 : 19.95 лв.
1. Семейно възпитание
37.018.1
371.47
COBISS.BG-ID 1277068516

БК 2016/12 Кн 243
ПЕТРОВ, Петър Диков, 1937-
        Съвременна дидактика / Петър Петров. - София : Авангард прима, 2016 ([София] : БПС). - 307 с. : с ил., табл., сх. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 303-305

ISBN 978-619-160-688-7
1. Дидактика - учебници за ВУЗ
37.02(075.8)
COBISS.BG-ID 1277015012

БК 2016/12 Кн 244
ПЕТРОВ, Петър Диков, 1937-
        Училищна дидактика / Петър Д. Петров, Петър Р. Петров. - София : Авангард прима, 2016 ([София] : БПС). - 294 с. : с ил., сх. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 290-293

ISBN 978-619-160-687-0
1. Дидактика - учебници за ВУЗ 2. Обучение - методи - учебници за ВУЗ
37.02(075.8)
371.3(075.8)
COBISS.BG-ID 1277014756

РАНГЕЛОВ, Райчо Благоев
        Корупция и сигурност : корупционни практики и антикорупционни мерки при поддръжката и ремонта на държавните училища в България Вж Кн 158

ТИМОШЕНКО, Елена Ивановна
        Чудото Монтесори : или учение без мъчение и възпитание без оценки, награди и наказания Вж Кн 252

БК 2016/12 Кн 245
ШЕЙФЪР, Алисън, 1963-
        Скъпи, провалих децата : когато виковете, крясъците, заплахите, подкупите и поощренията не помагат / Алисън Шейфър ; прев. от англ. Надя Баева. - София : ИК Колибри, 2014 ([София] : [Симолини]). - 256 с. : с табл. ; 20 см

Ориг. загл.: Honey, I wrecked the kids / Alyson Schafer. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-150-321-6 : 12 лв.
1. Семейно възпитание 2. Детска и педагогическа психология
37.018.1
159.922.7
COBISS.BG-ID 1276622308

GEORGIEV, Cvetozar Stefanov
        User's guide of the system for mobile foreign language training FLAGMAN : for learners Вж Кн 546

GEORGIEV, Cvetozar Stefanov
        User's guide of the system for mobile foreign language training FLAGMAN : for teachers Вж Кн 547

GEORGIEV, Cvetozar Stefanov
        User's guide of the system for mobile foreign language training FLAGMAN : for translators of the interface and system messages Вж Кн 548


371 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО. УЧИЛИЩНО ДЕЛО

БК 2016/12 Кн 246
АЛЕКСИЕВА, Мария Стоянова, 1964-
        Изкуството да бъдем обучители / Мария Алексиева, Пепа Митева. - [Казанлък] : [Янита ЯС], 2016 ([Казанлък] : Феникс принт). - 146 с. : с ил., табл., сх. ; 24 см

Библиогр.: с. 143-145

ISBN 978-954-343-102-1
1. Преподаватели - наръчници и ръководства 2. Обучение - методи - наръчници и ръководства
371.3(035)
371.13/.16(035)
COBISS.BG-ID 1276633316

БК 2016/12 Кн 247
БОБРОВА, Наталия Борисовна
        Монтесори вкъщи. Околен свят / Наталия Боброва ; [прев. от рус. Таня Цолова]. - [София] : Асеневци, 2016. - 112 с. : цв. ил., табл. ; 24 см

Ориг. загл.: Монтессори у вас дома. Узнаем окружающий мир / Наталия Боброва. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-8898-91-1
1. Говор - при децата 2. Деца - доучилищна възраст - готовност за училище 3. Дидактични игри
371.481.022
373.2
COBISS.BG-ID 1276108260

БК 2016/12 Кн 248
БОБРОВА, Наталия Борисовна
        Монтесори вкъщи. Математика / Наталия Боброва ; [прев. от рус. Таня Цолова]. - [София] : Асеневци, 2016 ([София] : [Дайрект Сървисиз]). - 128 с. : с цв. ил. ; 24 см

Ориг. загл.: Монтессори у вас дома. Математика / Н. Б. Боброва. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-8898-79-9 : 14.90 лв.
1. Математика - методика 2. Деца - доучилищна възраст - готовност за училище 3. Дидактични игри
371.481.022
373.2
COBISS.BG-ID 1276108516

БК 2016/12 Кн 249
БОНЕВА, Галя Йорданова
        Ученикът в неговите социалнопедагогически реалности / Галя Йорданова Бонева. - В. Търново : Ай анд Би, 2015. - 120 с. ; 21 см

Библиогр.: с. 114-119

ISBN 978-954-9689-93-8
1. Ученици - социални проблеми 2. Социална педагогика
371.8.015.4
COBISS.BG-ID 1276905188

БК 2016/12 Кн 250
ГЕОРГИЕВА, Марга Янкова, 1939-
        Морфодинамиката за развитието на ноосферния интелект : нова динамична модификация (NDM-парадигма) в границите на Аз-концепцията на математическото моделиране / Марга Георгиева, Сава Гроздев. - [2. изд.]. - София : Изток-Запад, 2016 ([София] : id print). - 327 с. : с цв. сх. ; 22 см

1. изд. 2015 изд. на Марга Янкова Георгиева ; В кн. отпеч. 3. прераб. изд. - Библиогр.: с. 315-327. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-619-152-869-1 (подв.)
1. Обучение - методи 2. Математически модели 3. Евристика 4. Интелект
371.3
519.87
001.5
COBISS.BG-ID 1276726500

МАКАРЕНКО, Антон Семенович, 1888-1939
        Книга за родителите Вж Кн 242

ПЕТРОВ, Петър Диков, 1937-
        Училищна дидактика Вж Кн 244

РАНГЕЛОВА, Поли, 1964-
        Вълшебното ключе: упражнения по околен свят за целодневно обучение и самоподготовка вкъщи 1. клас Вж Кн 271

БК 2016/12 Кн 251
РИЗОВ, Илиан Стефанов, 1962-
        Мониторинг и оценка на учебниците по български език и литература за 1. клас / Илиян Ризов. - 2. прераб. и доп. изд. - Варна : Сдружение "Съучастие", 2015 ([Варна] : [Славена]). - 108 с. : с табл., диагр. ; 22 см

Без сведение за 1. изд. - Биогр. данни за авт. отбелязани на с. 107

ISBN 978-954-9686-14-2
1. Четене - учебници и учебни помагала - България 2. Начални училища - учебници и учебни помагала - България 3. България - образование
371.67(497.2)
COBISS.BG-ID 1276778468

БК 2016/12 Кн 252
ТИМОШЕНКО, Елена Ивановна
        Чудото Монтесори : или учение без мъчение и възпитание без оценки, награди и наказания / Елена Тимошенко ; [прев. от рус. Таня Цолова]. - [София] : Асеневци, 2015 ([София] : [Симолини]). - 240 с. ; 23 см

Ориг. загл.: Чудо Монтессори: или учение без мучения и воспитание без оценок, наград и наказаний / Елена Тимошенко. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Истинското име на прев. Таня Цолова е Стоянка Делчева Цолова. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Речник: с. 236-238

ISBN 978-954-8898-83-6 (подв.) : 19.90 лв.
1. Обучение - методи 2. Семейно възпитание
371.481
37.018.1
COBISS.BG-ID 1277064420

БК 2016/12 Кн 253
ШОПОВ, Тодор Крумов, 1952-
        Излезе сеяч да сее... : увод в класическата теория на тестовете по съвременни езици / Тодор Шопов, Екатерина Софрониева. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2016. - 192 с. : с ил., табл. ; 24 см

Загл. и на англ. ез.: A sower went forth to sow.... - Текст и на англ. ез. - Библиогр.: с. 189-192

ISBN 978-954-07-4142-0 : 15 лв.
1. Тест - теория 2. Чужди езици - методика на преподаването
371.27
802/809:37
COBISS.BG-ID 1276597732


372 СЪДЪРЖАНИЕ И ФОРМИ НА РАБОТА В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ВЪЗПИТАНИЕ И В ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ И УЧЕБНИЦИ ЗА НАЧАЛНИ И ОСНОВНИ УЧИЛИЩА

БК 2016/12 Кн 254
МИНЧЕВА-Ризова, Мариана Иванова, 1962-
        Несъстоялото се порастване или за затруднените родители, детската градина и за детето между тях / Мариана Минчева-Ризова. - Варна : Съучастие, 2012 ([Варна] : [Славена]). - 71 с. ; 21 см. - (Поредица Хоризонтално общество)

За автора: с. 70. - Библиогр.: с. 67-69

ISBN 978-954-9686-11-1
1. Детски градини - управление и организация 2. Права на човека
372.014.1
COBISS.BG-ID 1276758756


372.3 ЗАНИМАНИЯ В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

БК 2016/12 Кн 255
БЕНИН, Никола Димитров, 1956-
        Ранно обучение по четене : учебно помагало / Никола Бенин. - Русе : Русенски унив. "Ангел Кънчев", 2016. - 87 с. : с цв. ил. ; 22 см

ISBN 978-954-712-601-5
1. Детски градини - учебно-възпитателна работа - четене
372.3
COBISS.BG-ID 1276972004

БК 2016/12 Кн 256
КАМАРИНЧЕВА, Даниела Николова, 1956-
        Практическо пособие по педагогика на овладяване на езика и развитие на речта : учебно помагало / Даниела Н. Камаринчева. - Русе : Русенски унив. "Ангел Кънчев", 2015. - 78 с. ; 22 см

Библиогр.: с. 75-76

ISBN 978-954-712-669-5
1. Детски градини - учебно-възпитателна работа - роден език - учебници за ВУЗ
372.3(075.8)
COBISS.BG-ID 1276906980

БК 2016/12 Кн 257
        ПРОГРАМНА система АБВ игри : книжка за предучилищна група, 3-4 години. Кн. 1, Есен / Десислава Коларска ... [и др.]. - София : Просвета, 2016 (ПК "Д. Благоев"). - 120 с. : с цв. ил. ; 28 x 22 см

Загл. на кор.: АБВ игри. - Други авт.: Лора Спиридонова, Магдалена Стоянова, Елена Витанова, Иван Иванов, Светлана Струнджева

ISBN 978-954-01-3144-3 : 9.90 лв.

372.3(076)
COBISS.BG-ID 1284788708

БК 2016/12 Кн 258
        ПРОГРАМНА система АБВ игри : книжка за предучилищна група, 3-4 години. Кн. 2, Зима / Лора Спиридонова ... [и др.]. - София : Просвета, 2016 (София : ПК "Д. Благоев"). - 120 с. : с цв. ил. ; 28 x 22 см

Загл. на кор.: АБВ игри. - Други авт.: Магдалена Стоянова, Десислава Коларска, Елена Витанова, Иван Иванов, Светлана Струнджева

ISBN 978-954-01-3145-0 : 9.90 лв.
1. Детски градини - учебно-възпитателна работа 2. Дидактични игри
372.3(076)
COBISS.BG-ID 1284781796

БК 2016/12 Кн 259
        ПРОГРАМНА система АБВ игри : книжка за предучилищна група, 3-4 години. Кн. 3, Пролет / Магдалена Стоянова ... [и др.]. - София : Просвета, 2016 (София : ПК "Д. Благоев"). - 120 с. : с цв. ил. ; 28 x 22 см

Загл. на кор.: АБВ игри. - Други авт.: Десислава Коларска, Лора Спиридонова, Елена Витанова, Светлана Струнджева, Иван Иванов

ISBN 978-954-01-3146-7 : 9.90 лв.
1. Детски градини - учебно-възпитателна работа 2. Дидактични игри
372.3(076)
COBISS.BG-ID 1284782052

БК 2016/12 Кн 260
        ПРОГРАМНА система АБВ игри : книжка за предучилищна група, 3-4 години. Кн. 4, Лято / Магдалена Стоянова ... [и др.]. - София : Просвета, 2016 (София : ПК "Д. Благоев"). - 120 с. : с цв. ил. ; 28 x 22 см

Загл. на кор.: АБВ игри. - Други авт.: Лора Спиридонова, Десислава Коларска, Елена Витанова, Светлана Струнджева, Иван Иванов

ISBN 978-954-01-3147-4 : 9.90 лв.
1. Детски градини - учебно-възпитателна работа 2. Дидактични игри
372.3(076)
COBISS.BG-ID 1276612836


372.4 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

БК 2016/12 Кн 261
ДИМИТРОВА, Николина, 1942-
        Нови задачи по математика - 1. клас : за работа в клас, за домашни упражнения / Николина Димитрова, Димитринка Димитрова, Ани Ангелова. - В. Търново : Слово, 2016 (В. Търново : Абагар). - 223 с. ; 20 см

Пълното име на авт. Николина Димитрова е Николина Димитрова Георгиева. - Възприетата форма на името на авт. Димитринка Димитрова е Димитринка Петрова с пълно име Димитринка Петрова Димитрова

ISBN 978-619-212-010-8 : 4 лв.
1. Математика - задачи - учебници за основни училища
372.47(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 1277008612

БК 2016/12 Кн 262
ДОНЧЕВА, Юлия Георгиева
        Учебно ръководство за семинарни упражнения по методика на обучението по "Човекът и обществото" / Юлия Дончева. - 2. прераб. и доп. изд. - Русе : Русенски унив. "Ангел Кънчев", 2016. - 112 с. : с табл., сх., цв. ил. ; 23 см

1. изд. 2014 със загл. Методика на обучението по "Човекът и обществото"

ISBN 978-954-712-689-3
1. Родинознание - методика на преподаването - за основни училища - учебници за ВУЗ
372.48(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1276974052

БК 2016/12 Кн 263
ИВАНОВ, Георги Петков, 1954-
        Знам и мога : занимания по интереси за 1. клас при целодневна организация на обучението / Георги Иванов, Вихра Стоева-Янчева, Поли Рангелова. - София : Просвета, 2016 (София : ПК "Д. Благоев"). - 96 с. : с цв. ил. ; 29 см

Възприетата форма на името на авт. Вихра Стоева-Янчева е Вихра Борисова Стоева. - Пълното име на авт. Поли Рангелова е Поли Рангелова Първанова

ISBN 978-954-01-3159-7 : 10 лв.
1. Начални училища - учебно-възпитателна работа - учебници
372.4(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 1276603620

БК 2016/12 Кн 264
        КОНТРОЛНИ работи за изходяща диагностика 1. клас / [Поли Рангелова Първанова ... и др.]. - София : Просвета - София, 2016 (София : Ропринт). - 16 с. : с ил. ; 29 см

Кор. опис. - Имената на авт. отбелязани в изд. каре. - Други авт.: Катя Адрианова Георгиева-Петрова, Антоанета Найчова Миланова, Ели Бориславова Пещерска

ISBN 978-954-01-3155-9
1. Начални училища - учебно-възпитателна работа - тестове - учебници
372.4(079)(075.2)
COBISS.BG-ID 1276592612

БК 2016/12 Кн 265
        КОНТРОЛНИ работи за изходяща диагностика 2. клас / [Поли Рангелова Първанова ... и др.]. - София : Просвета - София, 2016 (София : Ропринт). - 16 с. ; 29 см

Кор. опис. - Имената на авт. отбелязани в изд. каре. - Други авт.: Катя Адрианова Георгиева-Петрова, Антоанета Найчова Миланова, Ели Бориславова Пещерска. - Пълното име на авт. Поли Рангелова е Поли Рангелова Първанова

ISBN 978-954-01-3156-6
1. Начални училища - учебно-възпитателна работа - тестове - учебници
372.4(079)(075.2)
COBISS.BG-ID 1276616676

БК 2016/12 Кн 266
        КОНТРОЛНИ работи за изходяща диагностика 3. клас / [Поли Рангелова Първанова ... и др.]. - София : Просвета - София, 2016 (София : Ропринт). - 20 с. ; 29 см

Кор. опис. - Имената на авт. отбелязани в изд. каре. - Други авт.: Катя Адрианова Георгиева-Петрова, Антоанета Найчова Миланова, Ели Бориславова Пещерска. - Пълното име на авт. Поли Рангелова е Поли Рангелова Първанова

ISBN 978-954-01-3157-3
1. Начални училища - учебно-възпитателна работа - тестове - учебници
372.4(079)(075.2)
COBISS.BG-ID 1276617188

БК 2016/12 Кн 267
        КОНТРОЛНИ работи за изходяща диагностика 4. клас / [Поли Рангелова Първанова ... и др.]. - София : Просвета - София, 2016 (София : Ропринт). - 20 с. : с ил. ; 29 см

Кор. опис. - Имената на авт. отбелязани в изд. каре. - Други авт.: Катя Адрианова Георгиева-Петрова, Антоанета Найчова Миланова, Ели Бориславова Пещерска. - Пълното име на авт. Поли Рангелова е Поли Рангелова Първанова

ISBN 978-954-01-3158-0
1. Начални училища - учебно-възпитателна работа - тестове - учебници
372.4(079)(075.2)
COBISS.BG-ID 1276618212

БК 2016/12 Кн 268
МИЛАНОВА, Ваня Стоянова, 1958-
        Пътеводител в четенето : помагало за извънкласно четене 3. клас / Ваня Миланова. - Пловдив : Макрос 2000, 2015. - 100 с. : с ил. ; 29 см

Истинското име на авт. Ваня Миланова е Иванка Стоянова Миланова

ISBN 978-954-561-371-5 : 6.90 лв.
1. Четене - учебници за основни училища
372.41(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 1277049828

БК 2016/12 Кн 269
МИЛАНОВА, Ваня Стоянова, 1958-
        Пътеводител в четенето : помагало за извънкласно четене 4. клас / Ваня Миланова. - Пловдив : Макрос 2000, 2016. - 104 с. : с ил. ; 29 см

Истинското име на авт. Ваня Миланова е Иванка Стоянова Миланова

ISBN 978-954-561-411-8 : 6.90 лв.
1. Четене - учебници за основни училища
372.41(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 1277050084

БК 2016/12 Кн 270
НЕМИНСКА, Румяна Илчева, 1964-
        Вълшебното ключе: упражнения по математика за целодневно обучение и самоподготовка вкъщи 1. клас : по новата програма / Румяна Неминска, Мариана Ачева, Катя Георгиева. - София : Просвета, 2016 (София : Монт). - 116 с. : с ил. ; 26 см

Възприетата форма на името на авт. Катя Георгиева е Катя Адрианова Георгиева-Петрова

ISBN 978-954-01-3162-7 : 5.90 лв.
1. Математика - учебници за основни училища
372.47(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 1276569828

БК 2016/12 Кн 271
РАНГЕЛОВА, Поли, 1964-
        Вълшебното ключе: упражнения по околен свят за целодневно обучение и самоподготовка вкъщи 1. клас / Поли Рангелова, Катя Георгиева. - София : Просвета, 2013 (София : Ропринт). - 24 с. : с ил. ; 26 см

Възприетата форма на името на авт. Катя Георгиева е Катя Адрианова Георгиева-Петрова. - Пълното име на авт. Поли Рангелова е Поли Рангелова Първанова

ISBN 978-954-01-3161-0 : 2.90 лв.
1. Родинознание - учебници за основни училища 2. Природознание - учебници за основни училища 3. Гражданско образование - ученици - учебници за основни училища
372.48(076)(075.2)
372.850.2(076)(075.2)
371.035(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 1276570340

БК 2016/12 Кн 272
ЦВЕТАНОВА, Маргарита Тодорова, 1950-
        Обичам да чета 1. клас : учебно помагало за първокласника / М. Цветанова, Е. Сергеева, М. Стефанова. - В. Търново : Слово, 2016 (В. Търново : Абагар). - 64 с. : с цв. ил. ; 29 см

Пълното име на авт. Е. Сергеева е Елисавета Сергеева Трифонова, а на М. Стефанова - Маргарита Стефанова Йорданова

ISBN 978-619-212-009-2 : 6 лв.
1. Четене - учебници за основни училища
372.41(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 1276986852

БК 2016/12 Кн 273
ЦВЕТАНОВА, Маргарита Тодорова, 1950-
        Тренировъчни упражнения и задачи за проверка по български език 1. клас : по новата програма. Ч. 1, Предбуквен етап / М. Цветанова, Е. Сергеева, М. Стефанова. - В. Търново : Слово, 2016 (В. Търново : Абагар). - 33 с. : с цв. ил. ; 24 см

Кор. опис. - Пълното име на авт. Е. Сергеева е Елисавета Сергеева Трифонова, а на М. Стефанова - Маргарита Стефанова Йорданова

ISBN 978-619-212-006-1 : 2.50 лв.
1. Български език - учебници за основни училища
372.45(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 1276983780

БК 2016/12 Кн 274
ЦВЕТАНОВА, Маргарита Тодорова, 1950-
        Тренировъчни упражнения и задачи за проверка по български език 1. клас : по новата програма. Ч. 2, Буквен етап / М. Цветанова, Е. Сергеева, М. Стефанова. - В. Търново : Слово, 2016 (В. Търново : Абагар). - 128 с. : с цв. ил. ; 24 см

Кор. опис. - Пълното име на авт. Е. Сергеева е Елисавета Сергеева Трифонова, а на М. Стефанова - Маргарита Стефанова Йорданова

ISBN 978-619-212-007-8 : 5 лв.
1. Български език - учебници за основни училища
372.45(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 1276985060

БК 2016/12 Кн 275
ЦВЕТАНОВА, Маргарита Тодорова, 1950-
        Тренировъчни упражнения и задачи за проверка по български език 1. клас : по новата програма. Ч. 3, Следбуквен етап / М. Цветанова, Е. Сергеева, М. Стефанова. - В. Търново : Слово, 2016 (В. Търново : Абагар). - 80 с. : с цв. ил. ; 24 см

Пълното име на авт. Е. Сергеева е Елисавета Сергеева Трифонова, а на М. Стефанова - Маргарита Стефанова Йорданова

ISBN 978-619-212-008-5 : 4 лв.
1. Български език - учебници за основни училища
372.45(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 1276985828


372.8 ДРУГИ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ. МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО НА ОТДЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

БК 2016/12 Кн 276
КАБАСАНОВА, Мария Сивкова, 1930-
        Тестове по предмета "Човекът и природата" - 3. клас, "Човекът и природата" - 4. клас : новият формат от 2012/2013 г. / Мария Кабасанова, Калоян Манолов. - с. Марково, Пловдивско : Макрос, [2015]. - 68 с. : с табл. ; 28 см

Загл. на кор.: Тестове по предмета Човекът и природата - 3. клас, 4. клас. - Отговори на тестовете: с. 63-68

ISBN 978-954-561-370-8 : 5.65 лв.
1. Природознание - тестове - учебници за основни училища
372.850.2(079)(075.2)
COBISS.BG-ID 1277016804

БК 2016/12 Кн 277
        МАТЕМАТИКА в търсене на таланти : тестове и задачи от изпити и състезания по математика за 4.-7. клас / [авт.-състав. Алексина Кичева ... и др.]. - Бургас : Либра Скорп, 2016 ([Бургас] : [Информа принт]). - 128 с. : с ил. ; 24 см

Имената на авт. отбелязани на гърба на предзагл. с. - Други авт.: Антоанета Граматикова, Ваня Стоянова, Виолета Тодорова, Ганка Вътева, Гергана Николова, Динко Раднев, Елка Хаджийска, Йовка Николова, Красимира Димитрова, Максим Вълкачовски, Мирослава Георгиева, Надя Николова, Петя Димова, Станчо Славов, Тонка Михова, Юлия Хараламбиева. - Пълното име на Йовка Николова е Йовка Николова Милушева. - Изд. на Природомат. гимназия Акад. Никола Обрешков - Бургас

ISBN 978-954-471-318-8 : 10 лв.
1. Математика - учебници за основни училища
372.851(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 1276785636

БК 2016/12 Кн 278
ПАЛАНГУРСКА, Антоанета Аврамова
        Пътека Арт нуво Русе - градски маршрут : работни листове за активна дейност на учениците извън училище / [Антоанета Палангурска, Василиса Вълкова] = Art Nouveau Ruse path- city route : worksheets for active work of students outside school / [Antoaneta Palangurska, Vasilisa Valkova]. - В. Търново : Слово, 2016 (В. Търново : Абагар). - 64 с. : с ил., к. ; 29 см

Кор. опис. - Имената на авт. отбелязани в изд. каре. - Текст и на фр., нем., слов., рум. ез.

ISBN 978-619-212-011-5
1. Сецесион - Русе - учебници
372.87(076)(075)
COBISS.BG-ID 1277007076

РАНГЕЛОВА, Поли, 1964-
        Вълшебното ключе: упражнения по околен свят за целодневно обучение и самоподготовка вкъщи 1. клас Вж Кн 271


373 ВИДОВЕ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА

БОБРОВА, Наталия Борисовна
        Монтесори вкъщи. Околен свят Вж Кн 247

БОБРОВА, Наталия Борисовна
        Монтесори вкъщи. Математика Вж Кн 248

БК 2016/12 Кн 279
        "ДЕЦАТА и големият свят" : областна конференция, посветена на 1 юни - Ден на детето, Пазарджик, 1-3 юни 2015 г. : сборник доклади / [състав. Марияна Гигова]. - Пазарджик [т.е. Пловдив] : Макрос, 2015. - 400 с. ; 20 см

Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с. - Изд. на Регион. инспекторат по образованието - Пазарджик. Община Пазарджик. - Съдържа докл. от: Камелия Галчева, Вили Янчева, Мая Соколова, Георги Галчев, Цвета Гергова, Верка Димитрова Маратилова, Юлия Мичева, Милена Иванова Дончева, Регина Карталова, Стоянка Димитрова Терзийска-Чардакова, Никола Георгиев Руков, Дафинка Чожгова, Елисавета Кланска, Ели Гугуткова, Надка Костадинова Григорова, Мая Петрова Бойчева, Николина Гълъбинова, Еленка Христоскова Димитрова, Стойка Гроздева Йондова, Мариета Иванова Иванова, Илинка Петкова Горанчовска, Гроздена Здравкова Гьошева, Янка Георгиева Димитрова, Марина Петрова Янкова, Гергана Любомирова Карловска, Савка Николова Спасова, Миглена Емилова Хаджиева, Жанет Руменова, Таня Ръжанкова, Иванка Пампова, Вилиана Костадинова, Мария Атанасова Цветанска, Елена Димитрова Димитрова, Милена Георгиева, Николина Добрева, Ели Христакиева Грозева, Милена Димитрова Георгиева, Светлана Драгоева Рангелова, Гинка Аврейска, Стоилка Иванова, Севда Лукайчева, Мими Цветкова, Лиляна Гълъбинова, Емилия Горчева, Гинка Иванова, Мариана Александрова Велкова, Любка Александрова Кръстева, Калина Върбанова, Митка Великова, Драгомира Нонова, Йорданка Ганчева Лютакова, Невена Танева, Анко Нанова, Димка Радкова Божкова, Кремена Стефанова Георгиева, Мариана Стефанова Дерменджиева, Елена Николова, Дивизиева, Илка Енчева, Михаела Черешарова, Иванка Димитрова Ищева, Величка Илиева Илиева, Йорданка Иванова Костова, Силвия Димитрова Разсолкова-Байрякова, Катя Добрева, Татяна Рангелова, Ирина Панкева, Даниела Денкова, Радка Гъркова, Светлана Симеонова,Драгомира Нонова, Мария Попова, Наташа Димитрова Павлова, Нида Атанасова, Налбантова, Зоя Атанасова Кацарова, Катя Димова Грозева, Галина Иванова Барова, Мария Петришка, Костадинка Димитрова, Мария Нешкова, Анета Любомирова Костадинова, Венета Петрова Недкова, Величка Ихтиманска, Гергана Фиданова, Марияна Ешкенази, Василка Данчева, Лена Благоева Парова, Иванка Андонова, Елена К. Милева, Невенка Лукова Георгиева, Катя Добрева Ганчева, Мария Маркова, Цветелина Иванова, Анна Тянева, Анна Вангелова Вълева, Тодора Илиева Кочева, Люба Атанасова Петкова, Росица Ганева, Грозденка Димитрова, Таня Пеева, Анна Пашова, Илина Стефанова Сарафска, Стойна Неделчева Радулова, Аделина Симитчиева, Катя Трифонова Митрева, Ива Иванова Пенкова, Милена Атанасова Маврова, Никола Георгиев Колев, Виктория Лафчиева, Георги Михайлов Иванов, Галина Мизова, Пенка Кръстева Дюлгярова, Антоанета Тодорова, Галя Дончева Милкова, Ненка Андонова Загорска, Милена Френкева, Иванка Ваклинова, Здравка Георгиев Дингилев, Ружа Стоянова-Семерджиева, Веска Ненчева. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг. ез. 

ISBN 978-954-561-366-1
1. Предучилищно възпитание - конференции
373.2(063)
COBISS.BG-ID 1276962020

БК 2016/12 Кн 280
НАУЧНО-практическа конференция по предучилищно образование Водим бъдещето за ръка - заедно с нашите деца (9 ; Пазарджик ; 2016)
        Девета научно-практическа конференция по предучилищно образование "Водим бъдещето за ръка - заедно с нашите деца", Пазарджик, 11-13 май 2016 г. : сборник доклади / [състав. Марияна Гигова]. - [Пловдив] : Макрос, 2016. - 352 с. : с табл., сх. ; 29 см

Загл. на гърба на кн.: Национална конференция Водим бъдещето за ръка - заедно с нашите деца. - Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с. - Изд. на МОН. Регион. инспекторат по образованието - Пазарджик. - Съдържа докл. от: Мария Баева, Камелия Галчева, Вили Янчева, Любослава Димитрова Пенева, Калина Кръстева, Десислава Петрова, Ива Стоилова, Ценка Иванова Русева, Людмила Руменова Шотарова, Боряна Жекова Таушанова, Камелия Димитрова, Венета Димитрова Тенчева, Димитрина Петрова Александрова, Бойка Софийска, Велизара Стоименова, Гергана Николаева Петрова, Румяна Петрова Капланова, Лора Илиева Спиридонова, Александра Джонова, Светла Стайкова, Хариета Манолова, Иринка Владимирова Петрова, Нина Ангелова, Веселина Паскалева, Маргарита Абрашева, Любимка Габрова, Валя Личева, Мария Михова, Нели Джанова, Сюзан Назиф, Иванка Тодорова Дерекьозова, Анелия Георгиева Стоянова, Мариана Димитрова, Марианка Радионова, Стела Мавродиева, Иванка Петрова Димитрова, Мая Бойчева, Стоян Павлов, Мария Желязкова Георгиева, Гергана Димитрова Колчакова, Елена Дерменджиева, Златка Нейкова Григорова, Ана Денева, Маргарита Габровска, Гергана Петрова, Евгения Тополска, Димитър Виолетов Гюров, Иванка Павлова, Мария Христова, Анна Цанкова Данкова, Петра Райкова Борисова, Лена Ганчева, Павлина Панаьотова Панайотова, Илияна Петрова, Весела Танова-Бецева, Лина Александрова, Светла Димитрова, Мая Соколова, Магдалена Стоянова, Трендафилка Чожкова, Захарина Лазарова, Здравка Димирашкова, Татяна Стойкова, Лора Сурчелова, Камелия Колева Данева, Стойка Гроздева Йондова, Виолета Георгиева Златева, Йорданка Димитрова Гатева, Албена Костова, Сашка Симеонова Костова, Таня Петрова Христова, Весела Гюрова, Радослав Пенев, Юлия Дончева, Маргарита Терзиева, Снежана Радева, София Р. Каракехаьова, Галина Колева Арбаджиева, Тереза Тончева, Марина Борисова Смиленова, Станислава Бенкова, Владимир Димитров Начев, Виктория Гитева, Йоанна Апостолова, Калина Върбанова, Митка Тодорова, Антоанета Сотирова Цонева, Йовка Манова, Анелия Ангелова, Екатерина Георгиева Кръстинова, Здравка Николова, Румяна Кичукова, Диляна Иванова Ангелова, Димитрина Георгиева Митова, Капка Младенова Стоянова, Силвия Николова Крумова, Галина Димитрова Първанова, Валентина Главашка, Анжела Илиева, Георги Стоянов, Йорданка Тодорова, Ани Тошева, Емилия Миткова Делева, Пламка Петкова Цветкова, Милка Николова Тодорова, Наталия Стефкова Николова, Емилия Косева, Венета Пенева, Славка Понева, Милена Пашева, Елена Йорданова Василева, Екатерина Николова Загорска, Ели Христакиева Грозева, Милена Димитрова Георгиева, Боряна Илиева Калайджиева, Дора Андреева, Надежда Караджова, Лиляна Желязкова, Десислава Томчева Николова, Анна Генкова Йорданова, Живка Николова Спасова, Емилия Стоянова Спасова, Розалина Енгелс-Критидис, Ценка Павлова Тодорова, Стоян Стоянов, Стамена Валентинова Христова, Тина Р. Боянова, Кина Л. Иванова, Красимира Михайлова Георгиева, Жечка Стоянова, Равина Пешева, Росица Дюлгерова, Веселина Маловска, Христина Сълин, Емилия Петрова, Снежина Николова Илиева, Гергана Николаева Петрова, Марийка Петкова, Гергана Петрова, Георги Златаров. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг. ез.

ISBN 978-954-561-409-5
1. Предучилищно възпитание - конференции
373.21(063)
COBISS.BG-ID 1277059300

ПИСАНКЪНЕВА, Моника Неделчева
        Училища за всички? : положението на лесбийки, гей, бисексуални, трансджендър и интерсекс, ученици и учители в българските училища Вж Кн 136

БК 2016/12 Кн 281
ПРОФЕСИОНАЛНА гимназия по икономика Д-р Иван Богоров (Варна)
        25 години с пулса на времето : Професионална гимназия по икономика "Д-р Иван Богоров". - Варна : ФИЛ, 2016. - 105 с. : с цв. ил., портр. ; 30 см, във футляр

Загл. на кор.: 25 години Професионална гимназия по икономика "Д-р Иван Богоров" 1991-2016: 20 години професионално образование. - Загл. на гърба на кн.: Професионална гимназия по икономика "Д-р Иван Богоров"

ISBN 978-954-9741-26-1 (подв., във футляр)
1. Професионална гимназия по икономика ''Д-р Иван Богоров'' (Варна) 2. Варна - средно образование
373.5(497.211)(091)
COBISS.BG-ID 1276727524


374 ИЗВЪНУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ. КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА РАБОТА

БК 2016/12 Кн 282
БОНЕВ, Димитър Василев
        100 години Народно читалище "Съзнание - 1915" с. Септемврийци / Димитър Бонев. - [Монтана] : Полимона, 2015. - 96 с. : с ил., портр. ; 21 см

ISBN 978-619-7190-13-7
1. Читалища - България - история 2. България - читалища
374.28(497.21-22)(091)
COBISS.BG-ID 1276677092

БК 2016/12 Кн 283
        ВЪВ вълшебната виделина на театъра : хроника на сценичния живот в Панагюрище / състав. Нина Радулова, Иван Радулов ; [предисл. Спаска Тасева]. - Панагюрище : ИК Оборище, 2015. - 344 с. : с ил., портр. ; 25 см

Името на авт. на предг. отбелязано на с. 6. - Изд. на Нар. ч-ще Виделина-1875. - Библиогр.: с. 341-342

ISBN 978-954-682-057-0 (подв.)
1. Читалища - Панагюрище - история 2. Театрална самодейност - Панагюрище - история 3. Панагюрище - художествена самодейност
374.28(497.23-21)(091)
792.077.03(497.23-21)
COBISS.BG-ID 1276779492


376 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНИ ГРУПИ И ЛИЦА

ТОДОРОВА, Екатерина Въткова, 1971-
        Дислексия : специфични нарушения на способността за учене Вж Кн 86


378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

БК 2016/12 Кн 284
ВЕЛИКОВ, Никола Вълков, 1930-
        Такива ги видях. Кн. 3, Видни представители на българската наука и култура / Никола Великов. - София : Център за еврообразование и наука, 2016 ([София] : [Воен. изд.]). - 119 с. : с ил., портр. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Афоризми, които разширяват културата и обогатяват жизнения опит на всеки човек: с. 111-117

ISBN 978-954-9439-32-8
1. Икономисти, български - очерци 2. Учени, български - очерци 3. Висши икономически институти - София - очерци 4. София - висше образование 5. България - икономически науки
378.933(497.223)(092)
330(497.2)(092)
92(497.2)
COBISS.BG-ID 1277162724

БК 2016/12 Кн 285
ДИМОВА, Емилия Димова, 1959-
        Специфика на организационната култура на студентите от технически специалности / Емилия Димова. - Ямбол : Фак. Техника и технологии - Ямбол при Тракийски унив. - Стара Загора, 2016 (Ямбол : Моницони). - 72 с. ; 21 см

ISBN 978-954-9999-97-6
1. Организационна култура - студенти
378.18.02
COBISS.BG-ID 1276735460

БК 2016/12 Кн 286
ЗЛАТЕВ, Марко Иванов, 1952-
        От нас започва всичко : по случай 70-годишнината на катедра "Организация и управление на тактическите подразделения от Сухопътните войски" / Марко Златев. - В. Търново : Нац. воен. унив. "Васил Левски", 2015. - 48 с. : с цв. ил. ; 21 см

ISBN 978-954-753-230-4
1. Национален военен университет "Васил Левски". катедра "Организация и управление на тактическите подразделения от Съхопътните войски" (Велико Търново) 2. Велико Търново - висше образование
378.935.5.096(497.216)(091)
COBISS.BG-ID 1276514788

БК 2016/12 Кн 287
МЕДИЦИНСКИ университет. Катедра Обща и клинична патология (Пловдив)
        70 години катедра "Обща и клинична патология" : 1946-2016 / [Веселин Беловеждов ... и др.]. - Пловдив : Мед. унив., 2016. - 112 с. : с ил., портр. ; 21 см

Имената на авт. отбелязани на гърба на загл. с. - Други авт.: Елена Порязова-Маркова, Живко Пешев, Илия Биволарски

ISBN 978-619-7085-72-3
1. Медицински университет. Катедра ''Обща и клинична патология'' (Пловдив) 2. Пловдив - висше образование
378.961.096(497.234)(091)
COBISS.BG-ID 1276854756

БК 2016/12 Кн 288
РУСЕНСКИ университет Ангел Кънчев
        Русенски университет "Ангел Кънчев" : традиции и иновации / [ред. кол. Стоянка Смрикарова - отг. ред. ... и др.]. - [Русе] : Русенски унив. "Ангел Кънчев", [2010]. - 95 с. : с цв. ил. ; 23 см

Загл. от кор. - Имената на ред. отбелязани в изд. каре.
- Други ред.: Христо Белоев, Велизара Пенчева, Диана Антонова, Таня Грозева, Димитрина Цонева, Милена Попова
ISBN 978-954-712-492-9
1. Русенски университет "Ангел Кънчев" 2. Русе - висше образование
378.4(497.215)
COBISS.BG-ID 1276975844

БК 2016/12 Кн 289
СМРИКАРОВ, Ангел Сотиров, 1949-
        Националната програма за създаване на виртуално образователно пространство : основни резултати и предстоящи задачи, младежкото участие и принос / Ангел Смрикаров. - [Русе] : [Русенски унив. "Ангел Кънчев"], 2009 ([Русе] : Авангард принт). - 230 с. : с цв. ил. ; 22 см

За автора: с. 229. - Библиогр.: с. 218-227

ISBN 978-954-712-403-5
1. Електронно обучение - България 2. Висше образование - България 3. България - висше образование
378.014.544(497.2)
COBISS.BG-ID 1276929764

БК 2016/12 Кн 290
ЯНКУЛОВА, Йоана Димитрова, 1968-
        Емоции и саморегулация на ученето / Йоана Янкулова. - София : Парадигма, 2016 ([София] : [Булгед]). - 270 с. : с табл., сх., диагр. ; 21 см

Библиогр.: с. 263-269

ISBN 978-954-326-277-9
1. Студенти - психология 2. Професионално ориентиране
378.013.77
159.942-057.875
COBISS.BG-ID 1276474596

DOCTOR of Philosophy
        PhD in computer science, computer engineering, software engineering, information systems : professional standards, curricula, syllabi Вж Кн 497

SMRIKAROV, Angel Sotirov, 1949-
        European Thematic Network for Doctoral Education in Computing (ETN DEC): 114046-CP-1-2004-1-BG-Erasmus-TN : final report Вж Кн 498


379.8 ОРГАНИЗАЦИЯ НА СВОБОДНО ВРЕМЕ

ВЕЛЕВА, Пепа Пенева
        Алтернативи за свободното време : наръчник за прилагане на програмата Вж Кн 202

ВИЛА, Фабриция
        Пеша из Милано : най-доброто от града Вж Кн 1027

НАТОВ, Владимир
        Панагюрище - история и култура : пътеводител Вж Кн 1045

НОУИ, Барбара А., 1964-
        Прованс и Лазурният бряг Вж Кн 1046

РЪДЪРФОРД, Тристан
        Пеша из Истанбул : най-доброто от града Вж Кн 1048


39 ЕТНОЛОГИЯ. ЕТНОГРАФИЯ. НРАВИ. ОБИЧАИ. БИТ. ФОЛКЛОРИСТИКА
Вж и 572; 903; 904

БК 2016/12 Кн 291
ГОЕВ, Ангел, 1948-
        Българска народна магия. Кн. 3, Магическата защита от зли сили / Ангел Гоев. - В. Търново : Фабер, 2016. - 292 с. ; 20 см

Пълното име на авт. Ангел Гоев е Ангел Гоев Ангелов. - Изд. на Архит.- етногр. комплекс Етър - Габрово. - Библиогр.: с. 257-291

ISBN 978-619-00-0389-2
1. Магия 2. Народни вярвания, български 3. Народни обичаи и обреди, български 4. България - етнография
398.3/.4(497.2)
COBISS.BG-ID 1276583140

        ДВИЖЕНИЕ и пространство в славянските езици, литератури и култури : сборник с доклади от Дванадесетите международни славистични четения - София, 9-10 май 2014 г. Т. 2, Литературознание и фолклористика Вж Кн 746

БК 2016/12 Кн 292
        ЕТНОГРАФСКИ проблеми на народната духовна култура. - София : Изд. на БАН "Проф. Марин Дринов", 2016-. - Т. <11-> ; 24 см

От т. 5 общо загл.: Етнографски проблеми на народната култура. - Загл. и на англ. ез.: Ethnographical problems of traditional culture. - Изд. на БАН. Институт за етнология и фолклористика с Етногр. музей

ISBN 978-954-322-847-8 (т. 11)

Съдържа досега:
Т. 11 / [състав. Анатол Анчев] ; [ред. кол. Рачко Попов ... и др.]. - 2016. - 304 с. : с цв. ил.

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Други ред.: Анатол Анчев, Евгения Троева. - За авторите: с. 301-303. - Библиогр. след отд. студии. - Рез. на бълг., англ. ез. 

1. Обреди и обичаи, български - сборници 2. Българи - бит - сборници 3. България - етнография
39(497.2)(062.2)
COBISS.BG-ID 1276971492

КАМЕНОВА-Борин, Анюта Петрова, 1953-
        Чипровските майстори Вж Кн 1039

        КУЛТУРНА и медицинска антропология : сборник в чест на проф. Минчо Георгиев Вж Кн 339

БК 2016/12 Кн 293
ЛЕФТЕРОВА, Светлана Пламенова, 1976-2015
        Преломът в парадигмите : насоки, автори, издания в българската фолклористика в края на XX и началото на XXI век / Светлана Лефтерова ; [предг. Владимир Пенчев]. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2013. - 403 с. ; 23 см

Името на авт. на предг. отбелязано на с. 8. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 348-398. - Рез. на англ. ез. - Азб. показалец на фолклористите

ISBN 978-954-07-3487-3
1. Фолклористика, българска - 20-21 век 2. България - етнология
39(497.2)
COBISS.BG-ID 1276529636

БК 2016/12 Кн 294
НЕШЕВА, Елена, 1949-
        Изворният фолклор на турлаците от община Белоградчик и още нещо : приликите и разликите между турлаците от с. Стакевци, турлаците от поречието, с. Салаш и торлаците от с. Чупрене / Елена Нешева. - 3. изд. - Враца : БГ-Принт, 2016. - 112 с. ; 20 см

1. изд. 2009, изд. на авт. - Биогр. данни за авт. отбелязано на гърба на кор. - Глътки от извора / Илия Табаков: с. 5-6

ISBN 978-619-7102-51-2 : 5 лв.
1. Народно творчество - Белоградчишки край 2. Села - България - история 3. Белоградчишки край - етнография
398(497.21-31)
908(497.21-22)
COBISS.BG-ID 1276830180

БК 2016/12 Кн 295
ПЕТДЕСЕТ
        50 години АЕК "Етър" - живата традиция : сборник доклади от Кръгла маса, Габрово, 2014 / [състав. и ред. Соня Алексиева]. - Габрово [т.е. В. Търново] : Фабер, 2015. - 164 с. : с портр., ил., факс. ; 24 см

Името на състав., ред. отбелязано на гърба на загл. с. - Текст и на англ. ез. - Съдържа докл. от: Мирела Донкова, Пенка Колева, Румяна Денчева, Вела Лазарова, Величка Илиева, Петър Миладинов, Симеон Недков, Димитър Василев, Dana Boturoaga, Соня Алексиева, Елена Захариева-Стоянова, Росица Бинева, Десислава Тихолова, Десислава Вутова, Мирослав Тошев, Иванка Лилова. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-619-00-0390-8
1. Архитектурно-етнографски комплекс "Етър" - Габрово - история - конференции 2. Габрово - етнография
39:069(497.216.1)(091)(063)
COBISS.BG-ID 1276582628

БК 2016/12 Кн 296
РАЙЧЕВСКИ, Стоян Чилов, 1944-
        Календар и обредност в Странджа и Източна Тракия / Стоян Райчевски. - София : Захарий Стоянов, 2016 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 399 с., [16] л. : с ил. ; 22 см

ISBN 978-954-09-0836-6 (подв.) : 30 лв.
1. Народни обичаи и обреди - Странджански край 2. Религиозни празници - Странджански край 3. Странджански край - етнография
398.3(234.423.7-0)
COBISS.BG-ID 1276675812


5 МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

502 ПРИРОДА. ИЗУЧАВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДАТА. ОПАЗВАНЕ НА РАСТИТЕЛНИЯ И ЖИВОТИНСКИЯ СВЯТ
Вж и 504; 55/59; 630

ГРИГОРОВ, Никола Петрушинов, 1944-
        Зелена икономика Вж Кн 189

БК 2016/12 Кн 297
ИСАКОВА, Снежина Георгиева
        Обзор за устойчиво развитие на Българското Черноморско крайбрежие : научна монография / Снежина Исакова, Михо Михов. - 2. изд. - Бургас : Либра скорп, 2016 ([София] : [Диджитал принт експрес]). - 80 с., [4] л. : к., сх., цв. ил. ; 22 см

1. изд. 2010 на Акад. изд. "Проф. Марин Дринов". - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 71-76. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-471-310-2
1. Устойчиво развитие 2. Черноморие, българско - опазване на природата
502(262.5:210:497.2)
COBISS.BG-ID 1276775140

МИХАЙЛОВ, Михаил Евтимов
        Устойчиво развитие на туризма Вж Кн 193


504 НАУКИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА
Вж и 349; 502; 551.5; 581; 591; 628

БК 2016/12 Кн 298
КИРИН, Диана Атанасова
        Екологичен мониторинг / Диана Кирин. - [Пловдив] : Макрос, 2015. - 210 с. : с табл., диагр. ; 29 см

Библиогр.: с. 207-209

ISBN 978-954-561-375-3
1. Околна среда - замърсяване - учебници за ВУЗ
504.06(075.8)
COBISS.BG-ID 1276894436

БК 2016/12 Кн 299
ПЛАТИКАНОВА-Иванова, Магдалена Стефанова
        Замърсяването на въздуха - фактор за здравето на населението в община Стара Загора / Магдалена Платиканова-Иванова ; [науч. ред., предг. Росица Делирадева]. - [Ст. Загора] : ИК Искра-М-И, 2016. - 132 с. : с ил. ; 21 см

Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с., а на авт. на предг. - на с. 8. - Библиогр.: с. 114-130

ISBN 978-619-7095-17-3
1. Въздух - замърсяване - Стара Загора 2. Въздух - хигиена - Стара Загора 3. Стара Загора - опазване на природата
504.3.054(497.235)
613.11/.15(497.235)
COBISS.BG-ID 1276830948


51 МАТЕМАТИКА

БК 2016/12 Кн 300
        ДОБРИ практики в образованието по математика и ИТ за развиване на ключови компетентности / ред. Тони Чехларова, Евгения Сендова ; [предг. Петър Кендеров]. - [Пловдив] : Макрос, 2015. - 88 с. : с ил. ; 30 см

Името на авт. на предг. отбелязано на с. 4. - Текст и на англ. ез. - Съдържа материали от: Румяна Ангелова, Мария Браухле, Даринка Вълкова, Цветослава Зарева, Руска Илиева, Стелиана Кокинова, Монка Коцева, Даниела Кунчева, Боряна Куюмджиева, Галя Пенчева, Иван Петков, Елисавета Стефанова, Нели Стоянова, Радослав Раданов, Нели Христозова, Николина Цветкова, Динко Цвятков, Iordanka Gortcheva. - Библиогр. след отд. статии

ISBN 978-954-561-389-0
1. Математика - образование и просвета - сборници 2. Информатика - образование и просвета - сборници
51:37(062.2)
681.3:37(062.2)
COBISS.BG-ID 1276894948

БК 2016/12 Кн 301
КЕНДЕРОВ, Петър Стоянов, 1943-
        Изследователски подход в математическото образование : помагало за обучение на обучители / Петър Кендеров, Тони Чехларова, Георги Гачев ; [ред. Евгения Сендова]. - София [т.е. Пловдив] : Макрос, 2015. - 40 с. : с ил. ; 29 см

Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. - Библиогр.: с. 38-39

ISBN 978-954-561-367-8
1. Математика - методика на преподаването - автоматизация - учебници 2. Приложни програми - учебници
51:681.3(075)
681.322.06(075)
COBISS.BG-ID 1276892132

БК 2016/12 Кн 302
ЛАЗАРОВ, Борислав Йорданов, 1959-
        Двадесет и четвърти есенен турнир по математика и информатика "Черноризец Храбър" : задачи и решения / Борислав Лазаров ; [науч. ред. Ивайло Кортезов]. - София : Институт по математика и информатика - БАН, 2016 ([София] : [Акад. изд. Проф. М. Дринов]). - 64 с. ; 20 см

Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-8986-44-1
1. Математически олимпиади - задачи
51(079)
COBISS.BG-ID 1276486116

БК 2016/12 Кн 303
ЧЕХЛАРОВА, Тони Кондева
        Изследователски подход в началното математическо образование : помагало за обучение на обучители / Тони Чехларова ; [ред., предг. Евгения Сендова]. - София : Макрос, 2016. - 64 с. : с ил. ; 29 см

Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. - Библиогр.: с. 60-62

ISBN 978-954-561-412-5
1. Математика - методика на преподаването - автоматизация - учебници 2. Приложни програми - учебници
51:681.3(075)
681.322.06(075)
COBISS.BG-ID 1276964580


514 ГЕОМЕТРИЯ
Вж и 515

ГЕОРГИЕВА, Пенка Вълкова, 1961-
        Векторни функции : функции на две и повече променливи : задачи +MatLab Вж Кн 304


517 МАТЕМАТИЧЕН АНАЛИЗ. ФУНКЦИОНАЛЕН АНАЛИЗ
Вж и 510.2/.6

БК 2016/12 Кн 304
ГЕОРГИЕВА, Пенка Вълкова, 1961-
        Векторни функции : функции на две и повече променливи : задачи +MatLab / Пенка Георгиева. - Казанлък : ИК Янита, 2015 ([Казанлък] : Феникс принт). - 172 с. ; 21 см

ISBN 978-954-343-090-1
1. Функции - учебници за ВУЗ 2. Векторно и тензорно смятане - учебници за ВУЗ
517.5(076)(075.8)
514.7(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1276668132


519.6 ИЗЧИСЛИТЕЛНА МАТЕМАТИКА. ЧИСЛЕН АНАЛИЗ И ПРОГРАМИРАНЕ
Вж и 681

БК 2016/12 Кн 305
        Проф. Петър БЪРНЕВ - учен, преподавател, общественик. - София : Асоц. Развитие на информ. о-во, 2016 ([Пловдив] : [Ракурси]). - 44 с. : с портр., ил. ; 21 см

Съдържа и: Проф. Петър Бърнев за информационното общество

ISBN 978-954-8852-58-6
1. Бърнев, Петър Христов, 1935-2010 - биографии 2. Математици - България - дисертации 3. България - математика
519.68(497.2)(092)
92 Бърнев, Петър Христов
COBISS.BG-ID 1277034468

ВАСИЛЕВ, Алексей Николаевич
        C++ в примери и задачи Вж Кн 488

ИЛИЕВ, Върбан Иванов, 1935-
        Учебник по увод в програмирането Вж Кн 489

КОЛИСНИЧЕНКО, Денис Николаевич, 1983-
        PHP 7 & MySQL : практическо програмиране Вж Кн 492

БК 2016/12 Кн 306
РАДОЕВ, Митко Генчев, 1964-
        Ръководство за упражнения по програмиране в бази от данни / Митко Радоев. - София : БПС, 2016. - 142 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-619-7330-00-7
1. Програмиране - учебници за ВУЗ 2. Бази данни - учебници за ВУЗ
519.68(076)(075.8)
681.3.06(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1277023716

БК 2016/12 Кн 307
ХАРАЗЯН, Айк Арменович, 1990-
        Езикът Swift : програмиране за iOS и OS X : самоучител / Айк Харазян ; [прев. от рус. Влади Владев]. - София : Асеневци трейд, 2016 ([София] : [Дайрект сървисиз]). - 202 с. : с табл. ; 24 см

Ориг. загл.: Язык Swift. Самоучитель / А. А. Харазян. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-8898-73-7 : 19.95 лв.
1. Езици за програмиране - наръчници 2. Програмиране - наръчници
519.682(035)
681.3.06(035)
COBISS.BG-ID 1277049316


519.8 ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОПЕРАЦИИТЕ. ТЕОРИЯ НА ИГРИТЕ. МАТЕМАТИЧЕСКО ПРОГРАМИРАНЕ. ТЕОРИЯ НА ИКОНОМИКОМАТЕМАТИЧЕСКИТЕ МОДЕЛИ

ГЕОРГИЕВА, Марга Янкова, 1939-
        Морфодинамиката за развитието на ноосферния интелект : нова динамична модификация (NDM-парадигма) в границите на Аз-концепцията на математическото моделиране Вж Кн 250

КАРАКЪНЕВА, Юлияна Димитрова
        Моделиране и симулации в сигурността Вж Кн 227


521/527 АСТРОНОМИЯ

БК 2016/12 Кн 308
ЗУБРИН, Робърт, 1952-
        Икономическата жизнеспособност на колонизацията на Марс / Робърт Зубрин ; [прев., предг. Михаил Матеев]. - Бургас : Балтика 2002, 2016 (Бургас : Полиграф-Бургас). - 48 с. : с ил. ; 21 см

Без сведение за ориг. загл. - Името на прев. отбелязано в изд. каре. - Рез. на бълг. ез.

ISBN 978-954-8040-95-2
1. Марс
523.4
COBISS.BG-ID 1276885220


53 ФИЗИКА

БК 2016/12 Кн 309
КРЪСТЕВ, Кирил Стоянов, 1934-
        Физическа същност на космоса / Кирил Стоянов Кръстев. - 2. доп. изд. - София : Екатерина Кирилова Кръстева, 2016 ([София] : Верен). - 500 с. : с ил., табл., сх. ; 30 см

1. изд. 2014, изд. на авт. - Библиогр.: с. 480-481

ISBN 978-619-90402-3-2
1. Теоретична физика
530.1
COBISS.BG-ID 1276511972

БК 2016/12 Кн 310
ТОДОРОВ, Венцеслав Стоянов
        Сборник от входящи тестове по физика : за студенти по медицина и фармация / Венцеслав Тодоров, Емилия Милиева. - [2. изд.]. - [Пловдив] : ИК ВАП, [2009]. - 43 с. : със сх. ; 21 см

1. изд. 2007 на Мед. унив. - Пловдив

ISBN 978-954-8326-03-2
1. Физика - тестове - учебници за ВУЗ
53(079)(075.8)
COBISS.BG-ID 1276614116


536 ТЕРМОДИНАМИКА

БК 2016/12 Кн 311
ШИКОВ, Васил Тодоров, 1975-
        Хладилни технологични процеси : ръководство за упражнения / Васил Шиков, Христо Николов, Елка Кузманова. - Пловдив : Макрос, 2016. - 99 с. : с табл., сх. ; 20 см

ISBN 978-954-561-394-4
1. Техническа термодинамика - учебници за ВУЗ 2. Хладилна техника - учебници за ВУЗ
536.7(075.8)
621.5(075.8)
COBISS.BG-ID 1276920548

БК 2016/12 Кн 312
BOŽIKOVÁ, Monika
        Thermophysical properties of selected bio-based materials : scientific monograph / Monika Božiková, Michal Valach, Plamen Kangalov. - Ruse : Univ. of Ruse, 2016. - 114 с. : с табл., диагр. ; 23 см

Библиогр.: с. 102-113. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-712-685-5
1. Материали - свойства 2. Топлопроводимост
536.2
COBISS.BG-ID 1277074404


54 ХИМИЯ. КРИСТАЛОГРАФИЯ. МИНЕРАЛОГИЯ
Вж и 577.1; 612.015; 631.41; 66

БК 2016/12 Кн 313
АНГЕЛОВА, Мария Георгиева, 1948-2016
        Практическо ръководство по химия / Мария Ангелова, Ангелина Стоянова. - Плевен : Мед. унив., 2015 (Плевен : ЕА). - 316 с. : с ил. ; 24 см

Библиогр.: с. 315-316

ISBN 978-954-756-172-4
1. Химия - учебници за ВУЗ
54(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1276472036

БК 2016/12 Кн 314
        ВЪПРОСИ, тестове и задачи (с отговори и обяснения) за самоподготовка по клинична химия на студенти по фармация / [авт. кол. Евгения Ангелова Ангелова ... и др.] ; под ред. на Т. Цветкова. - Пловдив : [Лакс бук], 2011 ([с. Марково, Пловдивско] : [Макрос]). - 99 с. : с цв. ил. ; 24 см

Кор. опис. - Имената на авт. отбелязани на с. 3. - Други авт.: Деляна Митева Давчева, Таня Иванова Денева-Койчева, Валя Илиева Маркова, Павел Илиев Павлов, Тодорка Здравкова Цветкова. - Изд. на Мед. унив. - Пловдив. Кат. по клинична лаборатория

ISBN 978-954-8326-49-0
1. Химия - учебници за ВУЗ
54(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1276615652

БК 2016/12 Кн 315
        РЕШЕНИ задачи по химия за специалностите медицина, стоматология, фармация : всичко за кандидат-студентите / Пламен Пейков ... [и др.]. - София : Просвета, 2016 (София : ПК "Д. Благоев"). - 184 с. : с табл., сх. ; 24 см

Загл. на гърба на кн.: Всичко за кандидат-студентите. Решени задачи по химия. - Други авт.: Александър Златков, Кирил Атанасов, Людмила Михова

ISBN 978-954-01-3152-8 : 15 лв.
1. Химия - задачи - учебници за средни общообразователни училища
54(076)(075.4)
COBISS.BG-ID 1276556772

БК 2016/12 Кн 316
СТОЯНОВА, Ангелина Милчева, 1952-
        Примерни тестови въпроси по химия : за кандидат-студенти / Ангелина Стоянова, Мария Ангелова. - Плевен : Изд. център на Мед. унив., 2016 (Плевен : ЕА). - 163 с. ; 29 см

ISBN 978-954-756-178-6
1. Химия - тестове - учебници за средни общообразователни училища
54(079)(075.3)
COBISS.BG-ID 1276464612

СТОЯНОВА, Ангелина Милчева, 1952-
        Титанов диоксид в лабораторията и медицината Вж Кн 323

БК 2016/12 Кн 317
ATANASOV, Kiril Slavčev, 1981-
        Chemistry : study guide : grade 9 : учебно помагало по химия и опазване на околната среда за 9. клас на английски език / Kiril Atanassov, Pavlina Ivanova. - Sofia : Prosveta, 2015 (София : Монт). - 56 с. : с табл. ; 29 см

ISBN 978-954-01-3150-4 : 8.90 лв.
1. Химия - учебници за средни общообразователни училища
54(076)(075.3)
COBISS.BG-ID 1276587748

БК 2016/12 Кн 318
RAČIN, Emil Ivanov, 1940-
        Introduction to inorganic chemistry : for students of the English language preparatory course / Emil Rachin, Angelina Stoyanova. - 2. изд. - Pleven : Med. Univ., 2015 (Pleven : EA). - 272 с. : с ил. ; 24 см

1. изд. 2008

ISBN 978-954-756-173-1
1. Неорганична химия - учебници за ВУЗ
546(075.8)
COBISS.BG-ID 1276453092


541 ТЕОРЕТИЧНА ХИМИЯ. ФИЗИКОХИМИЯ

БК 2016/12 Кн 319
ЖИВКОВА, Цветанка Добрева
        Физикохимия : учебник за студенти по фармация / Цветанка Живкова, Ирини Дойчинова. - София : Медицина и физкултура, 2016 ([София] : DPX). - xiv, 436 с. : с ил., табл., сх. ; 29 см

Рез. на бълг. ез.

ISBN 978-954-420-317-7
1. Физикохимия - учебници за ВУЗ
541.1(075.8)
COBISS.BG-ID 1276460772

БК 2016/12 Кн 320
ОБРЕШКОВА, Данка Петрова, 1955-
        Eлектрохимични методи за анализ / Данка Обрешкова, Добрина Цветкова, Милен Димитров. - София [т.е. Пловдив] : Макрос, 2016. - 96 с. : с ил., табл. ; 24 см

Библиогр.: с. 96

ISBN 978-954-561-410-1
1. Електрохимически анализ - учебници за ВУЗ
541.13(075.8)
COBISS.BG-ID 1277034212

БК 2016/12 Кн 321
ЯНКОВА-Аврамова, Румяна Златинова
        Комплексохимични равновесия и електронни характеристики на някои координационни съединения : научна монография / Румяна Янкова-Аврамова. - Бургас : Либра скорп, 2016 ([София] : Диджитал Принт Експрес). - 134 с. : с табл., черт., сх. ; 22 см

Библиогр.: с. 123-132

ISBN 978-954-471-321-8
1. Комплексни съединения
541.4
COBISS.BG-ID 1276771044


542 ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА И ПРЕПАРАТИВНА ХИМИЯ

СТОЯНОВА, Ангелина Милчева, 1952-
        Титанов диоксид в лабораторията и медицината Вж Кн 323


543 АНАЛИТИЧНА ХИМИЯ
Вж и 577.11; 614.3; 620.1

БК 2016/12 Кн 322
ПЕЙКОВА, Лили Пламенова
        Хроматографски методи във фармацевтичния анализ / Лили Пейкова, Бойка Цветкова ; [под ред. на Данка Обрешкова]. - [Пловдив] : Макрос 2000, [2014]. - 71 с. : с ил. ; 24 см

Загл. и на англ. ез.: Chromatographic methods in pharmaceutical analysis. - Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-561-313-5
1. Хроматографичен анализ - приложение - във фармацията
543.544
615.011
COBISS.BG-ID 1276982500


546 НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ

БК 2016/12 Кн 323
СТОЯНОВА, Ангелина Милчева, 1952-
        Титанов диоксид в лабораторията и медицината / Ангелина Стоянова. - Плевен : Мед. унив., 2015 (Плевен : ЕА). - 204 с. : с ил. ; 24 см

Загл. на гърба на кн.: Титанов диоксид. - Библиогр. след отд. разд.

ISBN 978-954-756-165-6
1. Титан - окисление 2. Катализа - органична химия 3. Фотохимия
546.8-31
54-44
542.3/.9
COBISS.BG-ID 1276510180


55 ГЕОЛОГИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКИ И ГЕОФИЗИЧЕСКИ НАУКИ
Вж и 502

БК 2016/12 Кн 324
НИКОЛОВ, Тодор Георгиев, 1931-
        Академик Тодор Николов - щрихи по житейската пътека : живот, посветен на науката / [предг. Михаил Виденов]. - София : Изд. на БАН "Проф. Марин Дринов", 2016. - 432 с. : с ил. ; 21 см

Загл. и на англ. ез.: Academician Todor Nikolov - outlines of a life's path. - Загл. в изд. каре: Щрихи по житейската пътека. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Научи трудове на акад. Тодор Георгиев Николов: с. 207-238. - Библиогр. след отд. гл. - Рез. на англ. ез. - Съдържа: Автобиографичен летопис ; Избрано : актуални статии, есета, размисли, пътеписи

ISBN 978-954-322-834-8 (подв.) : 12 лв.
1. Николов, Тодор Георгиев, 1931- - биографски материали 2. Геолози - България 3. България - геологически и геофизически науки
55(497.2)(092)
92 Николов, Тодор Георгиев
COBISS.BG-ID 1276946148


551.1/.4 ОБЩА ГЕОЛОГИЯ. СТРОЕЖ НА ЗЕМЯТА В ЦЯЛОСТ. ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ГЕОДИНАМИКА

БК 2016/12 Кн 325
        КАРСТ и карстови ландшафти : избрани трудове / [предг. А. Велчев]. - В. Търново : Ивис, 2016. - 279 с. : с ил. ; 22 см

Името на авт. на предг. отбелязано на с. 10. - За книгата "Карст и карстови ландшафти" / Румен Пенин: с. 11-12 

ISBN 978-619-205-029-0 : 15 лв.
1. Карстови явления - България 2. Ландшафт - България 3. България - геология
551.4(497.2)
911.5(497.2)
COBISS.BG-ID 1276690404


57 БИОЛОГИЧНИ НАУКИ
Вж и 58; 59; 61; 63

БК 2016/12 Кн 326
        БИОХИМИЯ : протоколна тетрадка / [Мариела Оджакова ... и др.]. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2016. - 84 с. : с ил., табл., сх. ; 30 см

Имената на авт. отбелязани на гърба на загл. с. - Други авт.: Светла Петрова, Магдалена Чорбаджиева, Ивелин Панчев, Йордан Думанов, Любен Загорчев. - Изд. на СУ Св. Климент Охридски. Биол. фак. Кат. по биохимия

ISBN 978-954-07-4079-9 : 7 лв.
1. Биохимия - учебници за ВУЗ
577(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1276639716

БК 2016/12 Кн 327
        СБОРНИК с тестови въпроси по биология за кандидат-студенти по медицина и фармация 10. клас / [Милена Атанасова Атанасова ... и др.] ; [под ред. на Милена Атанасова Атанасова]. - Плевен : Мед. унив., 2016 (Плевен : ЕА). - 142 с. : с ил., табл. ; 24 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Други авт.: Петя Василева Драгомирова, Александър Божидаров Блажев, Калина Стефчева Илиева

ISBN 978-954-756-177-9
1. Биология - тестове - учебници за средни общообразователни училища
57(079)(075.3)
COBISS.BG-ID 1276454116


574 ОБЩА ЕКОЛОГИЯ. БИОЦЕНОЛОГИЯ. ХИДРОБИОЛОГИЯ. БИОГЕОГРАФИЯ
Вж и 504; 581; 591

БК 2016/12 Кн 328
КИРИН, Диана Атанасова
        Биологично разнообразие и биологични ресурси : учебно ръководство / Диана Кирин. - [Пловдив] : Макрос, [2015]. - 258 с. : с табл., к. ; 29 см

Речник на основни термини и понятия: с. 174-180. - Библиогр.: с. 256-257

ISBN 978-954-561-365-4
1. Екология - учебници за ВУЗ
574(075.8)
COBISS.BG-ID 1276934884


577 МАТЕРИАЛНИ ОСНОВИ НА ЖИВОТА. БИОХИМИЯ. МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ. БИОФИЗИКА
Вж и 576.3; 612.015

АПОСТОЛОВА, Илиана Наумова, 1970-
        Физика с биофизика Вж Кн 334


579 МИКРОБИОЛОГИЯ
Вж и 581; 591; 616; 632; 663

БК 2016/12 Кн 329
        МЕДИЦИНСКА микробиология : за студенти / И. Хайдушка ... [и др.] ; под ред. на И. Хайдушка, М. Атанасова. - 3. изд. - Пловдив : Лакс Бук, 2016. - 359 с. : с ил., портр. ; 24 см

Други авт.: М. Атанасова, В. Кирина, З. Кълвачев. - 1. изд. 2011 на Мед. изд. Васил Петров - Пловдив

ISBN 978-619-189-038-5
1. Медицинска микробиология - учебници за ВУЗ
579.61(075.8)
COBISS.BG-ID 1276578276


58 БОТАНИКА
Вж и 63

БК 2016/12 Кн 330
СТАНЕВ, Стефан Йорданов, 1938-
        Чуждестранни изследователи на българската флора и растителност (до 1944 г.) / Стефан Станев. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2016. - 148 с. : с ил., портр. ; 21 см

Загл. и на англ. ез.: Foreign explorers of the Bulgarian flora and vegetation (up to 1944). - Библиогр. след отд. материали

ISBN 978-619-202-140-5
1. Ботаници 2. Растения - България
58(100)(092)
581.9(497.2)
92(100)
COBISS.BG-ID 1276756452


581 ОБЩА БОТАНИКА
Вж и 504

БК 2016/12 Кн 331
ПЕНЧЕВА, Анелия Живкова, 1954-
        Защита на парковите растения. Ч. 1, Фитопатология : болести от абиотични и биотични фактори / Анелия Пенчева. - София : Интел ентранс, 2015. - 228 с. : с цв. ил., табл., сх. ; 24 см

Библиогр.: с. 215-219. - Азб. показалци

ISBN 978-954-2910-51-0
1. Фитопатология - учебници за ВУЗ 2. Декоративни растения - болести и вредители - учебници за ВУЗ 3. Растителна защита от болести - учебници за ВУЗ
581.2(075.8)
635.92:581.2(075.8)
COBISS.BG-ID 1276793060

СТАНЕВ, Стефан Йорданов, 1938-
        Чуждестранни изследователи на българската флора и растителност (до 1944 г.) Вж Кн 330


59 ЗООЛОГИЯ
Вж и 636

БК 2016/12 Кн 332
ПЕНЧЕВА, Анелия Живкова, 1954-
        Защита на парковите растения. Ч. 2, Ентомология : повреди от насекомни и ненасекомни вредители / Анелия Пенчева. - София : Интел ентранс, 2015. - 252 с. : с цв. ; 24 см

Библиогр.: с. 233-241. - Азб. показалци

ISBN 978-954-2910-52-7 (не e отпеч.)
ISBN 978-954-2910-51-0 !
1. Ентомология - учебници за ВУЗ 2. Декоративни растения - болести и вредители - учебници за ВУЗ 3. Растителна защита от вредители - учебници за ВУЗ
595.7(075.8)
635.92:595.7(075.8)
COBISS.BG-ID 1276794340


592/599 СИСТЕМАТИЧНА ЗООЛОГИЯ
Вж и 502; 504; 56; 57.06; 636 ; 638; 639

БК 2016/12 Кн 333
TOPI, Mirjan
        Udhëzues i shpendëve të shqipërisë / Mirjan Topi & Stoyan C. Nikolov ; [il. Stoyan C. Nikolov]. - Sofie [т.е. Пловдив] : Janet-45, 2016. - 374 с. : с цв. ил. ; 15 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с. - Азб. показалец

ISBN 978-954-8310-31-4
1. Птици - Албания - справочници 2. Албания - зоология
598(496.5)(035)
COBISS.BG-ID 1276887524


6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

61 МЕДИЦИНА

БК 2016/12 Кн 334
АПОСТОЛОВА, Илиана Наумова, 1970-
        Физика с биофизика / Илиана Апостолова, Ангел Апостолов. - София : Авангард прима, 2016 ([София] : БПС). - 324 с. ; 21 см

ISBN 978-619-160-677-1
1. Медицинска физика - учебници за ВУЗ 2. Биофизика - учебници за ВУЗ
61:53(075.8)
577.3(075.8)
COBISS.BG-ID 1277008100

БК 2016/12 Кн 335
АСЕНОВА, Радост Спиридонова
        Ръководство по обща медицина / Р. Асенова, Г. Форева. - Пловдив : Мед. изд. ВАП, 2011. - 102 с. : с ил., табл., сх. ; 29 см

Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-8326-19-3
1. Медицина - учебници за ВУЗ
61(075.8)
COBISS.BG-ID 1276580836

БК 2016/12 Кн 336
БИЗЕВ, Димитър Цветков, 1925-
        Искрени редове от достоен човек и лекар / Димитър Бизев ; [предг. Георги Николаев]. - В. Търново : Фабер, 2016. - 60 с. ; 20 см

Името на авт. на предг. Георги Николаев отбелязано на с. 5. - Пълното име на авт. на предг. Георги Николаев е Георги Николаев Иванов

ISBN 978-619-00-0447-9
1. Бизев, Димитър Цветков, 1925- - биографски материали 2. Лекари, български - биографски материали 3. България - медицина
61(497.2)(092)
92 Бизев, Димитър Цветков
COBISS.BG-ID 1276728804

БК 2016/12 Кн 337
БОЧЕВ, Петьо Гешев, 1948-
        Биомедицинска физика : учебник за студенти по медицина и фармация / Петьо Бочев. - Плевен : Мед. унив., 2015 (Плевен : ЕА). - 382 с. : с цв. ил., табл., сх. ; 30 см

ISBN 978-954-756-174-8
1. Медицинска физика - учебници за ВУЗ 2. Биофизика - учебници за ВУЗ
61:53(075.8)
612.014.4(075.8)
COBISS.BG-ID 1276495588

БК 2016/12 Кн 338
ВАЛЕНТИНОВА, Цветелина, 1973-
        Обща медицина : теоретични основи : учебник за обучението на студентите по медицина и специализанти по Обща медицина / [Цв. Валентинова, М. Балашкова, В. Недкова-Миланова]. - Плевен : Мед. унив., 2015 (Плевен : ЕА). - 260 с. : с ил., сх., табл. ; 24 см

Имената на авт. отбелязани на гърба на загл. с. - Пълното име на авт. Цветелина Валентинова е Цветелина Валентинова Митева. - Библиогр.: с. 254-260

ISBN 978-954-756-166-3
1. Медицина - учебници за ВУЗ
61(075.8)
COBISS.BG-ID 1276448228

БК 2016/12 Кн 339
        КУЛТУРНА и медицинска антропология : сборник в чест на проф. Минчо Георгиев / състав. Евгения Троева ; [редкол. Валентина Васева ... и др.]. - София : БАН, 2015. - 275 с. : с ил. ; 25 см

Загл. и на англ. ез.: Cultural and medical anthropology. - Имената на ред. отбелязани на гърба на загл. с. - Други ред.: Евгения Троева, Еля Цанева, Петко Христов. - Биографични и библиографски данни за проф. Минчо Георгиев: с. 7-10. - Към една дискурсивна антропология. Професор Минчо Георгиев на 70 години / Евгения Троева: с. 11-15. - Изд. на БАН. Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей, Мед. унив. - София. - Съдържа материали от: Анелия Касабова, Петя Банкова, Еля Цанева, Милена Маринова, Цветана Манова, Анатол Анчев, Михаела Виденова, Валентина Васева, Петко Христов, Елена Водинчар, Камен Дончев, Светлана Антова, Мария Шнитер, Надя Манолова-Николова, Милена Петкова-Енчева, Стоянка Кендерова, Маруся Петкова, Кристина Попова, Виолета Коцева, Яна Гергова, Ася Попова, Маргарита Карамихова, Милена Драгнева, Петър Цонов. - Библиогр. след отд. статии

ISBN 978-954-322-846-1 (подв.)
1. Георгиев, Минчо, 1945- - юбилеи и чествания - сборници 2. Учени, български - юбилеи и чествания - сборници 3. Народни вярвания, български - сборници 4. Народни обичаи и обреди, български - сборници 5. България - медицина
61(497.2)(092)(062.2)
398.3(=808.67)
392(=808.67)(062.2)
92 Георгиев, Минчо
COBISS.BG-ID 1276936164

БК 2016/12 Кн 340
        МЕДИЦИНСКИ текстове за презентиране : сборник за свободноизбираем курс на студенти от медицински специалности / [Анастасия Тренова ... и др.] ; [състав., ред.] Диана Милиева ; [предг. Диана Милиева]. - Пловдив : Лакс бук, 2013. - 79 с. : с цв. ил., черт., сх. ; 30 см

Имената на авт. отбелязани на с. 3, на състав., ред. - на гърба на загл. с., а на авт. на предг. - на с. 7. - Други авт.: Ангел Учиков, Благой Маринов, Валентин Иванов, Георги Иванов, Елена Тимова, Емилия Милиева, Иван Иванов, Илия Биволарски, Мариана Мурджева, Николай Бояджиев, Никола Владов, Петър Бонев, Пламен Стоянов, Румен Стефанов, Стоян Новаков, Чавдар Стефанов. - Изд. на Мед. унив. - Пловдив

ISBN 978-954-8326-76-6
1. Медицина - учебници за ВУЗ
61(075.8)
COBISS.BG-ID  

БК 2016/12 Кн 341
        ПРАКТИЧЕСКИ занятия по обща медицина / Л. Деспотова-Толева ... [и др.]. - [Пловдив] : ИК ВАП, 2011. - 182 с. : с ил., табл. ; 30 см

Други авт.: К. Славейков, Зл. Трифонов, К. Трифонова. - Библиогр. след отд. теми

ISBN 978-954-8326-35-3 (подв. със спирала)
1. Медицина - учебници за ВУЗ
61(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1276592100

БК 2016/12 Кн 342
СТОЯНОВА, Вили Кръстева
        Лекционен курс по медицинска генетика : за медицински сестри, акушерки и лаборанти / Вили Стоянова. - Пловдив : Мед. изд. ВАП, 2011 ([Пловдив] : [Лакс бук]). - 75 с. : с ил. ; 30 см

ISBN 978-954-8326-32-2
1. Медицинска генетика - учебници за ВУЗ
61:575(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1276563172

БК 2016/12 Кн 343
СТОЯНОВА, Вили Кръстева
        Ръководство за практически упражнения по медицинска генетика / В. Стоянова, Хр. Иванов, Ц. Кръстев ; [под ред. на Вили Стоянова]. - 2. изд. - Пловдив : Лакс бук, 2013. - 174 с. : с ил., табл., сх. ; 30 см

Името на авт. Хр. Иванов погрешно отпеч. на кор. Г. Вълкова. - Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. - 1. изд. 2008, установено от доп. източник

ISBN 978-954-8326-81-0 (подв. със спирала)
1. Медицинска генетика - учебници за ВУЗ
61:575(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1276560356

БК 2016/12 Кн 344
ALEKSANDROVA, Margarita Ljubomirova, 1963-
        Medical physics : practice book : test questions & problems / Margarita Alexandrova. - Pleven : Med. Univ., 2015. - 141 с. : с ил., портр., сх. ; 29 см

Библиогр.: с. 137-138

ISBN 978-954-756-169-4
1. Медицинска физика - тестове - учебници за ВУЗ
61:53(079)(075.8)
COBISS.BG-ID 1276469476

БК 2016/12 Кн 345
ASENOVA, Radost Spiridonova
        A handbook of general practice / Radost Asenova, Gergana Foreva. - Plovdiv : Med. Publ. VAP, 2011. - 92 с. : с ил., табл., сх. ; 29 см

Библиогр. след отд. теми

ISBN 978-954-8326-20-9
1. Медицина - учебници за ВУЗ
61(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1276589284

БК 2016/12 Кн 346
        ECCE homo : опит за портрет на Венко Александров / [състав.] Юлия Пискулийска. - Враца : БГ принт, 2014. - 187 с., [4] л. : цв. ил. ; 20 см

Curriculum vitae на академик Венко Митков Александров: с. 179-184. - Съдържа материали от: Андрей Пантев, Александър Абаджиев, Анда Палиева, Антонина Бонева, Бисера Йосифова, Боян Патов, Ваня Савова, Васил Бояджиев, Веселина Чавдарова, Витан Влахов, Ганчо Витанов, Георги Йорданов, Георги Рангелов, Георги Царянски, Георги Черкин, Димитър Момчилов, Добрин Свинаров, Емил Дечев, Жулиета Георгиева, Здравко Хлебаров, Иван Токоджиев, Ивет Рамон, Кристиян Спасов, Любен Корнезов, Любомир Спасов, Милка Митева, Николай Болтаджиев, Нонка Матова, Пена Керешка, Победа Раева, Росен Йорданов, Стефан Данаилов, Светлин Русев, Татяна Лолова, Юлия Джоргова, Юри Ангелов, Юлия Пискулийска

ISBN 978-619-7102-25-3
1. Александров, Венко Митков, 1944- - биографии 2. Лекари, български - биографии 3. България - медицина
61(497.2)(092)
92 Александров, Венко Митков
COBISS.BG-ID 1276807908

БК 2016/12 Кн 347
        GENERAL practice workbook / L. Despotova-Toleva ... [и др.]. - [Пловдив] : VAP, 2012. - 182 с. : с ил. ; 30 см

Други авт.: K. Slaveykov, Zl. Trifonov, K. Trifonova-Slaveykova. - Библиогр.: с. 178

ISBN 978-954-8326-54-4
1. Медицина - учебници за ВУЗ
61(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1276623588

БК 2016/12 Кн 348
INTERNATIONAL Medical Scientific Conference for Students and Young Doctors (13 ; Pleven ; 2015)
        XIII International Medical Scientific Conference for Students and Young Doctors, 7-10 October 2015, Medical University, Pleven, Bulgaria : abstract book / [ed. Emiliya Dimitrova ... и др.]. - Pleven : Med. Univ., 2015. - 166 с. : с табл. ; 21 см

Имената на ред. отбелязани на гърба на загл. с. - Други ред.: Iren Bogeva, Diana Pendicheva. - Именен показалец

ISBN 978-954-756-170-0
1. Медицина - конференции
61(063)
COBISS.BG-ID 1276528612

БК 2016/12 Кн 349
KOSTADINOV, Rostislav Stefanov, 1965-
        Disaster medicine sample tests : for foreign students - medicine / Rostislav Kostadinov ; [rev. Rumen Stefanov]. - [Пловдив] : [Лакс бук], [2012]. - 55 с. : с ил. ; 20 см

Името на авт. на предг. отбелязано на с. 6. - Библиогр.: с. 53-55

ISBN 978-954-8326-55-1
1. Медицина - тестове - учебници за ВУЗ
61(079)(075.8)
COBISS.BG-ID 1276566500

БК 2016/12 Кн 350
STOJANOVA, Vili Krǎsteva
        Lecture guide in medical genetics : for medical students / Vili Stoyanova. - Plovdiv : Med. Publ. VAP, 2011. - 133 с. : с ил. ; 30 см

ISBN 978-954-8326-42-1 (подв. със спирала)
1. Медицинска генетика - учебници за ВУЗ
61:575(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1276583908

БК 2016/12 Кн 351
STOJANOVA, Vili Krǎsteva
        Practical manual of medical genetics / V. Stoyanova, H. Ivanov. - Plovdiv : Lax Book, 2014. - 170 c. : с ил. ; 30 см

ISBN 978-619-189-003-3 (подв. със спирала)
1. Медицинска генетика - учебници за ВУЗ
61:575(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1276601316


611 АНАТОМИЯ
Вж и 572; 591; 616

БК 2016/12 Кн 352
БАЛТАДЖИЕВ, Георги Атанасов, 1940-
        Анатомия на човека : учебник - атлас за специалностите в медицински колежи, медицински сестри, акушерки, фармацевти, биолози, педагози / Георги Балтаджиев, Васил Василев, Атанас Балтаджиев ; под ред. на Г. Балтаджиев. - 2. изд. - Пловдив : [Лакс Бук], 2011. - 264 с. : с ил., табл. ; 24 см

1. изд. 2001 на Мед. изд. Райков - Пловдив

ISBN 978-954-8326-43-8
1. Анатомия - учебници за ВУЗ
611(075.8)
COBISS.BG-ID 1276508132


612 ФИЗИОЛОГИЯ
Вж и 159.9; 577; 591

БОЧЕВ, Петьо Гешев, 1948-
        Биомедицинска физика : учебник за студенти по медицина и фармация Вж Кн 337

БК 2016/12 Кн 353
ЗАХАРИЕВА, Кристина Петрова, 1958-
        Ръководство за практически упражнения по физиология / Кристина Захариева. - Плевен : Медиатех, 2015 (Русе : Русенски унив. ''Ангел Кънчев''). - 158 с. : с табл., цв. ил. ; 23 см

Библиогр.: с. 155-157

ISBN 978-619-207-043-4
1. Физиология - учебници за ВУЗ
612(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1276928228


613 ХИГИЕНА
Вж и 614; 616

БК 2016/12 Кн 354
АНАНД, Марго, 1944-
        Любов, секс и пробуждане : да намериш Бог в леглото / Марго Ананд ; прев. от англ. Станислава Миланова. - София : Кибеа, 2016 ([София] : Инвестпрес). - 320 с. ; 20 см. - (Серия Ерос)

Ориг. загл.: Love, sex & awakening / Margot Anand. - За автора: с. 2

ISBN 978-954-474-736-7
1. Сексуалност 2. Полов живот 3. Тантризъм
613.88
294.5
COBISS.BG-ID 1276751588

БК 2016/12 Кн 355
БАКЮС, Ан, 1955-
        Моето бебе : от 1 ден до 3 години / Ан Бакюс ; [прев. Любов Драганова]. - [3]. обновено изд. - София : Слънце, 2016 ([София] : Инвестпрес). - 607 с. : с ил., табл. ; 20 см. - (Книги за родители)

Ориг. загл.: Le grand guide de votre enfant de 0 à 3 ans / Anne Bacus. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - 1. изд. 1993 в 2 кн., в сер. Библиотека Марта : книги за жената. - Спокойно и щастливо житейско начало / Боряна Слънчева: с. 13-14

ISBN 978-954-742-222-3 : 15.99 лв.
1. Кърмачета - грижа и хигиена
613.952/.953
COBISS.BG-ID 1276721380

БК 2016/12 Кн 356
БОЖИНОВ, Петър Георгиев
        Мускулно-скелетни разстройства при лекарите по дентална медицина, свързани с денталната практика и тяхната профилактика / Петър Георгиев Божинов ; под ред. на Красимира Янева-Рибагина, Лейла Крайджикова ; [предг. Красимира Янева-Рибагина]. - София : Авангард прима, 2016 ([София] : БПС). - 99 с. : с ил., табл. ; 21 см

Името на авт. на предг. отбелязано на с. 3. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-619-160-714-3
1. Стоматолози - хигиена на труда 2. Опорно-двигателен апарат - болести 3. Ергономия
613.65:616.31
616.7
COBISS.BG-ID 1276981220

ДЪНОВ, Петър Константинов, 1864-1944
        Малка книга на здравето Вж Кн 68

БК 2016/12 Кн 357
        КРАСИВО лице - чиста кожа : маски, масажи, козметични тайни / [състав., ред. Таня Стоева]. - [София] : Византия, [2014] ([Бургас] : [Полиграф]). - 64 с. : с ил. ; 24 см

Името на състав., ред. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-8022-21-7 : 4.99 лв.
1. Кожа - хигиена - наръчници и ръководства 2. Козметика - наръчници и ръководства
613.4(035)
COBISS.BG-ID 1276446692

БК 2016/12 Кн 358
        МАСКИ за коса, които всяка жена трябва да знае / [състав. Нели Стефанова, Е. Иванова]. - [София] : Византия, [2013] ([Бургас] : [Полиграф]). - 64 с. : с ил., табл., сх. ; 24 см

Загл. на кор.: Маски за коса. - Имената на състав. отбелязани на гърба на загл. с. - Пълното име на състав. Нели Стефанова е Нели Стефанова Пачикова

2.99 лв.
ISBN 978-954-8022-21-7 !
1. Коса - хигиена - наръчници и ръководства 2. Козметика - наръчници и ръководства
613.4(035)
COBISS.BG-ID 1276489444

БК 2016/12 Кн 359
        НАРКОТИЦИ, здраве и общество / Маргарита Панайотова ... [и др.]. - Пловдив : Макрос, 2015. - 127 с. : с табл., сх. ; 20 см

Други авт.: Йорданка Димова, Делка Карагьозова-Дилкова, Златка Ваклева. - Възприетата форма на името на Маргарита Панайотова е Маргарита Йорданова Панайотова-Стоянова. - На загл. с. погрешно отпеч. 2. прераб. и доп. изд.

ISBN 978-954-561-229-9
1. Здравна просвета - учебници за ВУЗ
613.8(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1276945380

ПЕТРИНИ, Карло, 1949-
        Хубаво, чисто, справедливо : основи на философията на Slow food Вж Кн 462

ПЛАТИКАНОВА-Иванова, Магдалена Стефанова
        Замърсяването на въздуха - фактор за здравето на населението в община Стара Загора Вж Кн 299

РАНГЕЛОВ, Велко Рангелов, 1962-
        Имунологичният скрининг - основа на интегралната оценка на здравния статус на професионални контингенти, хронично експонирани с ниски дози йонизиращи лъчения Вж Кн 398

БК 2016/12 Кн 360
        ХИГИЕНА и екология : учебник и ръководство за практически упражнения за студенти по фармация / [Пенка Гацева ... и др.] ; под ред. на П. Гацева. - Пловдив : [Лакс Бук], 2010. - 248 с. : с ил., табл. ; 20 см

Имената на авт. отбелязани на с. 247. - Други авт.: Атанаска Александрова, Виктория Атанасова, Райна Василева. - Библиогр.: с. 216-217

ISBN 978-954-8326-12-4
1. Хигиена - учебници за ВУЗ
613(075.8)
COBISS.BG-ID 1276561124

БК 2016/12 Кн 361
        HYGIENE and ecology : handbook for practical exercises for medical students / [Victoria Atanasova ... и др.] ; ed. by P. Gatseva. - Plovdiv : ИК-ВАП, 2011. - 272 с. : с ил. ; 20 см

Имената на авт. отбелязани на с. 3. - Други авт.: Rayna Vasileva, Stanislava Harizanova, Penka Gatseva, Atanaska Alexandrova, Maia Andonova. - Tests for medical students about semester examination in Hygiene and Ecology: с. 249-271. - Библиогр.: с. 246-248

ISBN 978-954-8326-47-6
1. Хигиена - учебници за ВУЗ
613(075.8)
COBISS.BG-ID 1276572388


614 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ. СОЦИАЛНА ХИГИЕНА. ЗАЩИТА ОТ НЕЩАСТНИ СЛУЧАИ
Вж и 331; 364; 613; 616

        АКТУАЛНИ аспекти на общата медицинска практика. Т. 2 Вж Кн 387

БК 2016/12 Кн 362
АЛЕКСАНДРОВА, Силвия Стоянова, 1972-
        Биоетика / Силвия Александрова-Янкуловска. - [3]. прераб. и доп. изд. - Плевен : Мед. унив., 2016 (Плевен : ЕА). - 264 с. : с табл., сх. ; 24 см

1. изд. 2010 ; В изд. каре погрешно отпеч. 4. прераб. и доп. изд. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 253-263

ISBN 978-954-756-184-7
1. Биоетика - учебници за ВУЗ
614.23/.26(075.8)
17.02:57(075.8)
COBISS.BG-ID 1276496356

БК 2016/12 Кн 363
АЛЕКСАНДРОВА, Силвия Стоянова, 1972-
        Наръчник по медицинска етика за медицински сестри, акушерки и асоциирани медицински специалисти / Силвия Александрова-Янкуловска. - Плевен : Мед. унив., 2016. - 180 с. : с портр. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 169-180

ISBN 978-954-756-185-4
1. Медицинска етика - учебници за ВУЗ 2. Биоетика - учебници за ВУЗ
614.23/.26(075.8)
17.02:57(075.8)
COBISS.BG-ID 1276494820

БК 2016/12 Кн 364
АЛЕКСАНДРОВА, Силвия Стоянова, 1972-
        Ръководство за практически упражнения по биоетика / Силвия Александрова-Янкуловска. - 3. прераб. и доп. изд. - Плевен : Мед. унив., 2016. - 160 с. : с табл. ; 24 см

1. изд. 2010. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Избрани етични документи: с. 120-158. - Библиогр.: с. 159-160

ISBN 978-954-756-181-6
1. Биоетика - учебници за ВУЗ
614.23/.26(076)(075.8)
17.02:57(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1276490468

БК 2016/12 Кн 365
БАТУРОВ, Димитър Василев, 1964-
        Здраве и безопасен труд на работното място в туристическия бранш / Димитър Батуров. - София [т.е. Благоевград] : Колеж по туризъм, 2016. - 254 с. : с ил. ; 24 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на с. 252. - Библиогр.: с. 239-246

ISBN 978-954-9497-15-1
1. Туризъм - охрана на труда
614.8:338.48
COBISS.BG-ID 1276862692

БК 2016/12 Кн 366
ВЕКОВ, Тони Йонков, 1968-
        Управление на болница - мултикомпонентна теория и практика / Тони Веков. - Плевен : Мед. унив., 2015 ([София] : Симолини 94). - 255 с. : с диагр., табл., сх. ; 22 см

Библиогр.: с. 243-255

ISBN 978-954-756-171-7 (подв.)
1. Болници - управление и организация
614.21
COBISS.BG-ID 1276431076

БК 2016/12 Кн 367
ДИМОВА, Росица Цветанова
        Измерване и оценяване на качеството на медицинската помощ / Росица Димова. - Пловдив : Мед. изд. ВАП, 2011. - 190 с. : с табл., сх., диагр. ; 20 см

Библиогр.: с. 179-189

ISBN 978-954-8326-34-6
1. Здравеопазване - управление и организация
614.2
COBISS.BG-ID 1276611556

БК 2016/12 Кн 368
КОСТАДИНОВА, Тодорка Игнатова, 1960-
        Маркетинг в здравеопазването / Тодорка Костадинова, Мария Рохова. - Варна : Мед. унив., 2016. - 158 с. : с табл., диагр. ; 24 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 153-157

ISBN 978-619-7137-80-4
1. Здравеопазване - икономически проблеми - учебници за ВУЗ 2. Маркетинг - в здравеопазването - учебници за ВУЗ
614.2:339.13(075.8)
339.13(075.8)
COBISS.BG-ID 1276442596

НЕНОВА, Звездица Петрова, 1959-
        Измервания и контрол в безопасността на труда Вж Кн 174

БК 2016/12 Кн 369
РАНДЕВ, Иван
        Подпомагане на населението при бедствия, аварии и катастрофи / Иван Рандев. - София : Акад. на МВР, 2016. - 320 с. : с ил., табл. ; 21 см

Пълното име на Иван Рандев е Иван Рандев Иванов. - Библиогр.: с. 318-319

ISBN 978-954-348-120-0
1. Гражданска защита - учебници за ВУЗ 2. Аварийно-спасителна дейност - учебници за ВУЗ
614.8(075.8)
COBISS.BG-ID 1277022948

БК 2016/12 Кн 370
САПУНДЖИЕВ, Константин Павлов
        Определящи фактори за здравното състояние на лекарите, работещи в болничните заведения : монография / Константин Сапунджиев. - Пловдив : Лакс Бук, 2015. - 62 с. : с табл., диагр. ; 20 см

ISBN 978-619-189-024-8
1. Лекари - хигиена
614.23/.26
COBISS.BG-ID 1276554212

БК 2016/12 Кн 371
САПУНДЖИЕВ, Павел Костов
        Ръководство по управление на медицинското осигуряване при бедствени ситуации : за бакалаври и магистри по здравен мениджмънт и маркетинг / Павел Сапунджиев, Ростислав Костадинов ; под ред. на Желязко Христов. - Пловдив : Мед. изд. ВАП, 2010 ([с. Марково, Пловдивско] : [Макрос]). - 184 с. : с табл. ; 24 см

Библиогр.: с. 180-183

ISBN 978-954-8326-22-3
1. Медико-санитарна защита - учебници за ВУЗ 2. Неотложни случаи (медицина) - учебници за ВУЗ 3. Природни бедствия - учебници за ВУЗ
614.8(075.8)
COBISS.BG-ID 1276585956

БК 2016/12 Кн 372
ТЕРЗИЕВА, Галина Янкова, 1959-
        Здравно възпитание ; Здравна култура : медико-социални и педагогически аспекти / Галина Янкова Терзиева. - [Пловдив] : Лакс бук, 2013. - 158 с. ; 21 см

Библиогр.: с. 134-141

ISBN 978-954-8326-83-4
1. Здравна просвета
614:374
COBISS.BG-ID 1276541156

БК 2016/12 Кн 373
        ФИЗИЧЕСКИ фактори - оценка на експозицията и риска за човека : учебник за студенти по медицинска специалност "опазване и контрол на общественото здраве", за специализанти по "медицинска санитарна физика", "трудова медицина", "хигиена" / [Мишел Израел ... и др.] ; [под ред. на Мишел Израел]. - Плевен : Мед. унив., 2015 (Плевен : ЕА). - 199 с. : с ил., табл., диагр. ; 24 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Други авт.: Михаела Иванова, Виктория Зарябова, Веска Топалова. - Библиогр.: с. 197-199

ISBN 978-954-756-162-5
1. Комунална хигиена - учебници за ВУЗ 2. Трудова медицина - учебници за ВУЗ
614.7(075.8)
616-057(075.8)
COBISS.BG-ID 1276479972


615 ФАРМАЦИЯ. ФАРМАКОЛОГИЯ. ОБЩА ТЕРАПИЯ. ТОКСИКОЛОГИЯ
Вж и 613; 616; 633

БК 2016/12 Кн 374
АНСЛЕН Шютценбергер, Ан, 1919-
        Синдромът на предците : връзки между поколенията, родови тайни, синдром на годишнината... Как да си изградим геносоциограма? / Ан Анслен Шютценбергер ; прев. от фр. Росица Ташева. - София : ИК Колибри, 2014 ([София] : Инвестпрес). - 248 с. : със сх. ; 20 см

Ориг. загл.: Aïe mes aieux! / Anne Ancelin Schützenberger. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-150-126-7 : 14 лв.
1. Психотерапия 2. Семейна терапия 3. Родове - психологя
615.851:316.356.2
929.5:159.9
COBISS.BG-ID 1276667876

БК 2016/12 Кн 375
        АНТИДОТИ в "златния час" на спешната токсикология / [авт. кол. Николай Петров ... и др.] ; под ред. на Николай Петров. - София : Военномед. акад., 2016. - 174 с. : с цв. ил., табл. ; 21 см

Имената на авт. отбелязани на гърба на загл. с. - Други авт.: Румен Попов, Камен Канев, Кузман Паскалев. - Библиогр.: с. 171-174

ISBN 978-619-7196-16-0
1. Отравяния - първа помощ - сборници
615.9(062.2)
COBISS.BG-ID 1276881124

БАРАКОВА, Пенка Петрова
        Основни и специални методи за функционално изследване в кинезитерапевтичната практика : лекционни записки - магистри Вж Кн 421

БК 2016/12 Кн 376
        БИОТЕХНОЛОГИЧНИТЕ лекарства - от лабораторията до пациента / [Александра Савова ... и др.] ; състав. Асена Стоименова и Христо Цачев ; [ил. Веселин Лазаров, Елена Дикова]. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2016. - 256 с. : с цв. ил., портр. ; 27 см

Имената на авт., ил. отбелязани в изд. каре. - Други авт.: Асена Стоименова, Борис Богов, Генка Петрова, Георги Михайлов, Димитър Терзииванов, Емил Паскалев, Иванка Атанасова, Илиана Йонкова, Людмил Антонов, Христо Цанев. - Пълното име на авт. Емил Паскалев е Емил Паскалев Димитров. - Биогр. данни за авт. отбелязани на с. 12-22. - Библиогр. след отд. части

ISBN 978-954-07-4132-1 (подв.)
1. Лекарства - технология 2. Биотехнология
615.45
COBISS.BG-ID 1276571364

БК 2016/12 Кн 377
БРАТАНОВ, Даниел Михайлов, 1969-
        Ръководство за упражнения по ерготерапевтични средства за адаптиране на средата І / Даниел Братанов. - Плевен : Медиатех, 2016 ([Русе] : Русенски унив. ''Ангел Кънчев''). - 124 с. : с ил., табл. ; 24 см

Изд. на Русенски унив. Ангел Кънчев. - Библиогр.: с. 123-124

ISBN 978-619-207-068-7
1. Трудотерапия - хора с увреждания - учебници за ВУЗ 2. Рехабилитация - учебници за ВУЗ
615.851.3-056.26(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1276915940

БК 2016/12 Кн 378
        ЕНЦИКЛОПЕДИЯ на лечебните растения : билки, плодове, зеленчуци, цветя, дървета / [прев. Екатерина Михайлова-Пецу]. - 2. изд. - София : СББ Медиа, 2016 ([Пловдив] : [Булвест принт]). - 168 с. : с цв. ил. ; 23 см

Ориг. загл.: Encyclopédie des plantes médicinales. - Името на прев. отбелязано на с. 3. - 1. изд. 2010

ISBN 978-954-399-195-2
1. Медицински растения - енциклопедии
615.322(031)
COBISS.BG-ID 1276879844

КАРАГАНОВА, Ирина Мончева, 1983-
        Дисплазия на тазобедрените стави : превантивни мерки и ставна гимнастика : монография Вж Кн 422

КАРАГАНОВА, Ирина Мончева, 1983-
        Кинезитерапия при по-чести гериатрични заболявания Вж Кн 393

БК 2016/12 Кн 379
КАРАГАНОВА, Ирина Мончева, 1983-
        Основи на кинезитерапията в гериатрията : учебник / Ирина Караганова. - [Русе] : Русенски унив. "Ангел Кънчев", 2016. - 61 с. : с цв. ил. ; 22 см

Библиогр.: с. 59-60

ISBN 978-954-712-687-9
1. Кинезитерапия - възрастни и стари хора - учебници за ВУЗ
615.825(075.8)
616-053.9(075.8)
COBISS.BG-ID 1276949476

БК 2016/12 Кн 380
        ОЦЕНКИ на лекарствени терапии : теория и практика / Тони Веков ... [и др.]. - Плевен : Мед. унив., 2015 (София : Симолини 94). - 336 с. : с табл., сх. ; 22 см

Други авт.: Надя Велева, Евгени Григоров, Славейко Джамбазов. - Библиогр.: с. 327-336

ISBN 978-954-756-163-2 : подв.
1. Фармакотерапия - икономически проблеми - учебници за ВУЗ
615.003.1(075.8)
COBISS.BG-ID 1276485860

ПЕЙКОВА, Лили Пламенова
        Хроматографски методи във фармацевтичния анализ Вж Кн 322

БК 2016/12 Кн 381
ПЕНЕВА, Бранимира Симеонова
        Учебно помагало по технология на лекарствените форми : за студенти помощник фармацевти, Медицински колеж - София / Бранимира Пенева, Христина Войчева. - София : Авангард Прима, 2016 ([София] : БПС). - 123 с. : с ил., табл., сх. ; 21 см

Загл. на кор.: Технология на лекарствените форми : учебно помагало

ISBN 978-619-160-704-4
1. Лекарства - технология - учебници за ВУЗ
615.45(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1277005028

БК 2016/12 Кн 382
РУСЕВА, Аделаида Лазарова, 1957-
        Лабораторна техника и апаратура : учебник за студенти специалност медицински лаборант / [Аделаида Русева]. - Плевен : Мед. унив., 2015 (Плевен : ЕА). - 89 с. : с ил., табл., сх. ; 24 см

Името на авт. отбелязано на кор.

ISBN 978-954-756-168-7
1. Лабораторна техника - учебници за ВУЗ 2. Медицински апарати и инструменти - учебници за ВУЗ
615.46/.47(075.8)
COBISS.BG-ID 1276494564

        РЪКОВОДСТВО за липидорегулаторите в клиничната практика - минало, настояще, бъдеще Вж Кн 399

БК 2016/12 Кн 383
        ТЕРАПЕВТИЧНИ основи и средства на кинезитерапията : ръководство за практически упражнения на студенти от специалност Кинезитерапия / Стефан Янев ... [и др.]. - Плевен : Медиатех, 2016 ([Русе] : Русенски унив. "Ангел Кънчев"). - 118 с. : с цв. ил., сх. ; 22 см

Други авт.: Ирина Караганова, Ивелина Стефанова, Невелина Пенчева, Емануил Панайотов

ISBN 978-619-207-063-2
1. Кинезитерапия - учебници за ВУЗ
615.825(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1276910052

БК 2016/12 Кн 384
ЦВЕТКОВА, Бойка Георгиева
        Фармацевтична химия : за помощник-фармацевти. Ч. 4, Аналгетици, противовъзпалителни и антиревматични лекарства, не-стероиди, кортикостероиди / Бойка Цветкова, Лили Пейкова, Мария Божкова ; [под ред. на Данка Обрешкова]. - [Пловдив] : Макрос, [2014]. - 60 с. : с ил., сх. ; 24 см

Загл. и на англ. ез.: Pharmaceutical chemistry. - Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-561-312-8
1. Фармацевтична химия - учебници за ВУЗ 2. Антибиотици - учебници за ВУЗ
615.1:54(075.8)
615.33(075.8)
COBISS.BG-ID 1277063140

ЧЕРВЕНКОВА, Людмила Кирилова, 1973-
        Съвременна кинезитерапия и физическа активност при артериална хипертония, исхемична болест на сърцето и сърдечна недостатъчност Вж Кн 409

БК 2016/12 Кн 385
ЯЛОМ, Ървин Д., 1931-
        Мимолетни създания / Ървин Ялом ; прев. от англ. Ангелин Мичев. - Пловдив : ИК Хермес, 2016 ([София] : Алианс Принт). - 224 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Creatures of a day / Irvin D. Yalom

ISBN 978-954-26-1534-7 : 14.95 лв.
1. Психотерапия 2. Смърт - психологични проблеми
615.851
COBISS.BG-ID 1276936932

BRATANOV, Daniel Mihajlov, 1969-
        The еxperience behind the REHAROB project Вж Кн 426

БК 2016/12 Кн 386
JANSEN, Ton
        Fighting fire with fire : homeopathic detox therapy : real treatment solutions for 21st Century diseases / Ton Jansen ; [ed. Anna Rayner]. - Sofia : Anhira, 2016 ([Sofia] : Full Print). - 319 c. : с табл. ; 24 см

Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. - Библиогр.: с. 312-313

ISBN 978-954-2929-42-0 (подв.) : 37 евро
1. Хомеопатия
615.015
COBISS.BG-ID 1276866276


616 ПАТОЛОГИЯ. КЛИНИЧНА МЕДИЦИНА
Вж и 159.9; 611; 612; 617; 618; 619

БК 2016/12 Кн 387
        АКТУАЛНИ аспекти на общата медицинска практика / под ред. на Л. Деспотова-Толева. - Пловдив : ИК ВАП, 2009-<2011> ([Пловдив] : [Полиграф комерс]). - Т. <2> ; 25 см

ISBN 978-954-8326-29-2 (т. 2, подв., ИК ВАП)

Съдържа досега:
Т. 2 / [Л. Деспотова-Толева ... и др.]. - 2011. - 864 с. : с цв. ил.

Имената на авт. отбелязани на гърба на загл. с. - Други авт.: Н. Маджирова, В. Ходжев, Ф. Николов, Л. Владимирова-Китова, Н. Кръстев, М. Орбецова, Ст. Горанова, Ж. Грудева, В. Маджова, Р. Асенова, М. Панчовска-Мочева, В. Паскалева-Пейчева, Г. Паскалев, Ив. Новаков, В. Ставрев, И. Дечев, Г. Форева, Н. Попиванова, Ив. Балтаджиев. - Възприетата форма на името на авт. Стефка Горанова е Стефка Иванова Велева-Горанова, на авт. Жанет Грудева - Жанет Грудева Грудева-Попова, а на Мария Панчовска-Мочева - Мария Стоянова Панчовска. - Пълното име на авт. Георги Паскалев е Георги Паскалев Сафев. - Името на авт. Жанет Грудева погрешно отпеч. на гърба на загл. с. Жанет Грудев. - Библиогр. след отд. гл.

1. Медицина 2. Здравеопазване
616
614.2
COBISS.BG-ID 1234955236

        БИОСЪВМЕСТИМОСТ в оралната медицина : от теорията към практиката Вж Кн 413

БК 2016/12 Кн 388
БОЧЕВА, Яна Димитрова, 1976-
        Серумни маркери при солидни тумори - клинична интерпретация / Яна Бочева. - Варна : Стено : Мед. унив., 2016. - 182 с. : с цв. ил., табл., диагр. ; 25 см

Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-449-854-2 (Стено)
ISBN 978-619-7137-76-7 (Мед. унив., подв.) : 24 лв.
1. Тумори - диагностика 2. Биологични маркери
616-006-074
COBISS.BG-ID 1276444900

БК 2016/12 Кн 389
ГАЦЕВА, Пенка Димитрова, 1956-
        За някои актуални здравни проблеми в детската и юношеска възраст и тяхната профилактика : резултати от проведени проучвания сред детски и юношески колективи / П. Гацева. - Пловдив : ВАП, 2011. - 164 с. : с табл., диагр. ; 21 см

Библиогр.: с. 152-163

ISBN 978-954-8326-46-9
1. Затлъстяване - при децата - Южна България 2. Деца - хранене - Южна България 3. Южна България - медицина
616-056-053.2(497.23)
COBISS.BG-ID 1276611300

БК 2016/12 Кн 390
ГРЪНЧАРОВА, Гена Георгиева, 1945-
        Социална медицина / Гена Грънчарова, Силвия Александрова-Янкуловска. - 4. доп. и прераб. изд. - Плевен : Мед. унив., 2015. - 320 с. ; 24 см

Възприетата форма на името на авт. Силвия Александрова-Янкуловска е Силвия Стоянова Александрова. - 1. изд. 2002, с авт. Гена Грънчарова, Анжелика Велкова, Силвия Александрова, на Изд. център на ВМИ - Плевен. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 319-320

ISBN 978-954-756-167-0
1. Социална медицина - учебници за ВУЗ
616-058(075.8)
COBISS.BG-ID 1276431588

БК 2016/12 Кн 391
ГРЪНЧАРОВА, Гена Георгиева, 1945-
        Социална медицина / Гена Грънчарова, Силвия Александрова-Янкуловска. - 5. доп. и прераб. изд. - Плевен : Мед. унив., 2016. - 352 с. ; 24 см

Възприетата форма на името на авт. Силвия Александрова-Янкуловска е Силвия Стоянова Александрова. - 1. изд. 2002, с авт. Гена Грънчарова, Анжелика Велкова, Силвия Александрова, на Изд. център на ВМИ - Плевен. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 349-351

ISBN 978-954-756-180-9
1. Социална медицина - учебници за ВУЗ
616-058(075.8)
COBISS.BG-ID 1276432100

БК 2016/12 Кн 392
ЗАХАРИЕВА, Кристина Петрова, 1958-
        Помагало за учебно клинична практика / Кристина Захариева. - Плевен : Медиатех, 2015 (Русе : Русенски унив. ''Ангел Кънчев''). - 195 с. : с табл., цв. ил. ; 24 см

Библиогр.: с. 192-194

ISBN 978-619-207-041-0
1. Клинична терапия - учебници за ВУЗ
616-082(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1276819940

БК 2016/12 Кн 393
КАРАГАНОВА, Ирина Мончева, 1983-
        Кинезитерапия при по-чести гериатрични заболявания / Ирина Караганова. - Плевен : Медиатех, 2016 ([Русе] : Русенски унив. "Ангел Кънчев"). - 134 с. : с цв. ил. ; 22 см

Библиогр.: с. 128-133

ISBN 978-619-207-064-9
1. Старост - болести - кинезитерапия - учебници
616-053.9-08(075)
615.825(075)
COBISS.BG-ID 1276962532

КАРАГАНОВА, Ирина Мончева, 1983-
        Основи на кинезитерапията в гериатрията : учебник Вж Кн 379

БК 2016/12 Кн 394
        КЛИНИЧНА имунология - тестове и казуси : сборник за студенти по медицина / [Мария Атанасова ... и др.] ; под ред. на Мариана Мурджева ; [предг. Мариана Мурджева]. - Пловдив : ИК-ВАП, 2011 ([Пловдив] : [Лакс бук]). - 92 с. : с ил., табл. ; 24 см

Имената на авт. отбелязани на гърба на загл. с., а на авт. на предг. - на с. 3. - Други авт.: Петя Гарджева, Тихомир Дерменджиев, Веселина Кирина, Мариана Мурджева, Татяна Попова, Ирина Станимирова, Ели Христозова. - Изд. на Мед. унив. - Пловдив

ISBN 978-954-8326-25-4
1. Имунология - тестове - учебници за ВУЗ
616-097(079)(075.8)
COBISS.BG-ID 1276592868

КРУМОВА, Албена Крумова, 1973-
        Абнормно детско развитие и поведение Вж Кн 80

БК 2016/12 Кн 395
КРЪСТЕВА, Мая Богданова, 1956-
        Тестове по неонатология / Мая Кръстева, Пенка Петлешкова. - Пловдив : Лакс бук, 2013. - 140 с. ; 20 см

ISBN 978-954-8326-79-7
1. Новородено - физиология и патология - тестове - учебници за ВУЗ
616-053.3(079)(075.8)
COBISS.BG-ID 1276593124

БК 2016/12 Кн 396
ПОРЯЗОВА-Маркова, Елена Гълъбова, 1968-
        Ръководство по хистопатология и имунохистохимия : атлас за студенти по медицина, дентална медицина и фармация, специализанти и практикуващи лекари / Е. Порязова, З. Запрянов ; [под ред. на З. Запрянов]. - Пловдив : ВАП, 2010 ([Пловдив] : [Полиграф комерс]). - 155 с. : с ил., портр. ; 24 см

Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. - Биогр. данни за авт. отбелязани на с. 3. - Азб. показалци

ISBN 978-954-8326-26-1
1. Паталогична хистология - учебници за ВУЗ 2. Имунохимия - учебници за ВУЗ
616-091(075.8)
COBISS.BG-ID 1276585444

БК 2016/12 Кн 397
        ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО Палиативна медицина / [под ред. на Л. Деспотова-Толева]. - Пловдив : Лакс бук, 2011. - 210 с. : с ил., табл., диагр. ; 21 см

Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. - Съдържа материали от: Илияна Шотлекова, Гергана Форева, Радост Асенова, А. Забунов, В. Маджова, П. Манчева, С. Христова, Даниела Колева, Стефан Тютюнджиев, Ангелина Паришева, Илия Янев, П. Хронева, П. Манчева, Е. Витева, Любка Алексова, Даниела Стойчева, Гергана Петкова, Ем. Личева, Сл. Лавчев, Ин. Куртулуш, Витева, А. Чапкънов, М. Спасова, Виктория Чолакова, Елиз Мехмедова, А. Карастанева, Е. Белева, А. Минчев, Мелиса Чолакова, Десислава Нейкова, Нина Вутова, Светослав Плачков, Анна Якова, Мария Енчева, Пресияна Няголова, Никулинка Мраценкова, Мария Димитрова, Зайнаба Адаму, Ивета Талаганова, Ю. Янкова, София Стоянова, Веселина Латева, Марияна Жоголанова, Петър Димов, Борис Данев, Адриана Георгиева, Зорница Амбарева, Даниела Милева, Анна Карастанева, Елина Белева, Деница Узунова, Иван Яков, Анелия Петкова, Любима Деспотова-Толева, Иван Кънчев, Иван Василев, Мариян Тополов, Пенка Колчакова, Ангелина Киркова, Йордан Марчев, Пенка Тодорова, Елена Мерджанова, Райно Георгиев, Фани Гълъбова, Пламен Дунев, Георги Киприн, Пенка Тодорова, София Кутрянска, Анелия Танева, Снежанка Иванова, Йорданка Цокова, Елена Михайлова, Надежда Григорова. - Библиогр. след отд. гл. - Рез. на бълг. ез.

ISBN 978-954-8326-48-3
1. Палиативна медицина
616-083
COBISS.BG-ID 1276595684

БК 2016/12 Кн 398
РАНГЕЛОВ, Велко Рангелов, 1962-
        Имунологичният скрининг - основа на интегралната оценка на здравния статус на професионални контингенти, хронично експонирани с ниски дози йонизиращи лъчения / Велко Рангелов, Румен Попов, Пламен Петрунов ; под ред. на Николай Петров. - София : Военномед. акад., 2016. - 190 с. : с табл., сх. ; 21 см

Изд. на МО. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-619-7196-17-7
1. Радиационна имунология - сборници 2. Професионални болести - сборници
616-074(062.2)
613.64(062.2)
COBISS.BG-ID 1276863204

БК 2016/12 Кн 399
        РЪКОВОДСТВО за липидорегулаторите в клиничната практика - минало, настояще, бъдеще / [Людмила Владимирова-Китова ... и др.] ; под ред. на Людмила Владимирова-Китова. - Пловдив : ИК ВАП, 2011 ([Пловдив] : [Полиграф комерс]). - 367 с. : с табл., сх., диагр. ; 25 см

Загл. в изд. каре: За или против липидорегулаторите в клиничната практика - минало, настояще, бъдеще. - Имената на авт. отбелязани на с. 5. - Други авт.: Йото Йотов, Арман Постаджиян, Мария Токмакова, Федя Николов, Жанет Грудева, Владимир Ходжев, Димо Василев, Жанет Минева, Николай Атанасов, Николай Здравков, Красимир Карастанев, Бистра Добрева, Петър Николов, Милена Станева, Красимира Христова. - Възприетата форма на името на Жанет Грудева е Жанет Грудева Грудева-Попова. - Библиогр.: с. 322-366

ISBN 978-954-8326-44-5 (подв.)
1. Обмяна на веществата - мастна и липидна - връзка с други болести и състояния - наръчници и ръководства 2. Сърдечносъдови болести - борба и профилактика - наръчници и ръководства 3. Лекарства, действащи на сърдечносъдовата система - наръчници и ръководства
616-008(035)
616.1-084(035)
615.22(035)
COBISS.BG-ID 1276542692

БК 2016/12 Кн 400
        СЪВРЕМЕННИ акценти върху токсикологичната патология : сборник резюмета, национална конференция по клинична токсикология, 20-22 ноември, гр. Плевен. - Плевен : Мед. унив., 2015 (Плевен : ЕА). - 90 с. : с портр. ; 21 см

Текст и на англ. ез.

ISBN 978-954-756-175-5 (не e отпеч.)
ISBN 978-954-756-165-5 !
1. Токсикология - конференции
616-099(063)
COBISS.BG-ID 1276500452

БК 2016/12 Кн 401
ALEKSANDROVA, Silvija Stojanova, 1972-
        Social medicine : basic course / Silviya Aleksandrova-Yankulovska. - Pleven : Med. univ., 2015. - 288 с. : с табл., сх. ; 24 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 284-287

ISBN 978-954-756-176-2
1. Социална медицина - учебници за ВУЗ
616-058(075.8)
COBISS.BG-ID 1276536036


616.1/.4 ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ

БК 2016/12 Кн 402
PANČOVSKA, Marija Stojanova, 1962-
        Internal medicine test questions for students in dental medicine / [Maria Panchovska-Mocheva, Tatiana Simeonova] ; ed. by Maria Panchovska-Mocheva. - Plovdiv : Lax book, 2013. - 91 с. ; 20 см

Имената на авт. отбелязани на гърба на загл. с. - Answers: с. 78-88. - Библиогр.: с. 89-91

ISBN 978-954-8326-72-8
1. Вътрешни болести - тестове - учебници за ВУЗ
616.1/.4(079)(075.8)
COBISS.BG-ID 1276599524


616.1 БОЛЕСТИ НА СЪРДЕЧНО-СЪДОВАТА СИСТЕМА

БК 2016/12 Кн 403
ВЛАДИМИРОВА-Китова, Людмила Георгиева, 1966-
        ... Към съвременния аспект на атеросклерозата / Людмила Г. Владимирова-Китова. - Пловдив : Мед. изд. ВАП, 2011. - 320 с. : с ил., табл., сх. ; 24 см

Библиогр. след отд. теми. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-8326-24-7 (подв.)
1. Атеросклероза
616.13
COBISS.BG-ID 1276617444

БК 2016/12 Кн 404
ДЕМИРЕВСКА-Михайлова, Лилия Давидкова
        Постоперативно предсърдно мъждеене / Лилия Демиревска-Михайлова. - София : Арбилис, 2016 ([София] : [ПК "Д. Благоев"]). - 120 с. : с ил., табл. ; 24 см

Библиогр.: с. 99-118

ISBN 978-619-7063-15-8 (подв.)
1. Аритмия - етиология и патогенеза 2. Следоперативен период - грешки и усложнения
616.12-008-02
617-089.1
COBISS.BG-ID 1276752356

БК 2016/12 Кн 405
        КАРОТИДНАТА ехограма - прозорец към коронарната и мозъчна атеросклероза / Людмила Владимирова-Китова ... [и др.]. - Пловдив : ВАП, 2009. - 152 с. : с ил., сх., табл. ; 21 см

Други авт.: Васил Анастасов, Юлия Петрова, Иво Петров, Димка Христова, Яна Симова, отбелязани на с. 4. - Името на авт. Яна Ивайлова Симова погрешно отпеч. на с. 4 Яна Семова. - Библиогр. след отд. теми

ISBN 978-954-8326-04-9
1. Атеросклероза - диагностика 2. Артерии - болести - терапия
616.13-073
616.13-08
COBISS.BG-ID 1276558564

БК 2016/12 Кн 406
МАРЧЕВ, Сотир Тодоров, 1961-
        Кардиология - пътят до диагнозата : учебник / Сотир Марчев ; ил. Сотир Марчев. - Пловдив : ИК-ВАП, 2011 (Пловдив : Полиграф Комерс). - 544 с. : с цв. ил. ; 23 см

Загл. на кор.: Кардиология. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-8326-16-2 (подв.)
1. Кардиология - учебници за ВУЗ
616.1(075.8)
COBISS.BG-ID 1276565988

БК 2016/12 Кн 407
НИКОЛОВ, Федя Петров
        Артериална хипертония : съвременни аспекти / Федя Николов. - Пловдив : ВАП, 2011 ([с. Марково, Пловдивско] : [Макрос]). - 128 с. : с табл., сх. ; 25 см

Библиогр.: с. 122-127

ISBN 978-954-8326-40-7 (подв.)
1. Хипертонична болест
616.12-008.33
COBISS.BG-ID 1276607460

БК 2016/12 Кн 408
ПАНЧОВСКА, Мария Стоянова, 1962-
        Ръководство по вътрешни болести : за студенти по дентална медицина / М. Панчовска-Мочева, Д. Терзиева. - Пловдив : ВАП, 2010-. - Т. <1-> ; 25 см

ISBN 978-954-8326-14-8 (т. 1, подв.)

Съдържа досега:
Ч. 1. - 2010. - 314 с. : с ил. 

1. Вътрешни болести - учебници за ВУЗ
616.1/.4(075.8)
COBISS.BG-ID 1276574180

        РЪКОВОДСТВО за липидорегулаторите в клиничната практика - минало, настояще, бъдеще Вж Кн 399

БК 2016/12 Кн 409
ЧЕРВЕНКОВА, Людмила Кирилова, 1973-
        Съвременна кинезитерапия и физическа активност при артериална хипертония, исхемична болест на сърцето и сърдечна недостатъчност / Людмила Червенкова ; [предг. Борислав Георгиев, Незабравка Генчева]. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2016. - 136 с. : с табл., сх. ; 25 см

Имената на авт. на предг. отбелязани на с. 8. - Библиогр.: с. 123-135

ISBN 978-954-07-4093-5
1. Сърдечносъдови болести - кинезитерапия
616.1-085.825
615.825
COBISS.BG-ID 1276619748


616.2 БОЛЕСТИ НА ДИХАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ. ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ

БК 2016/12 Кн 410
        БЕЛОДРОБНИ болести. Ч. 1, Основи на пулмологията / [Александра Червениванова ... и др.] ; [състав.], под ред. на Коста В. Костов. - [София] : [Маг адвъртайзинг], 2016 ([София] : [ПК "Д. Благоев"]). - 719 с. : с ил., табл., сх. ; 28 см

Имената на авт. отбелязани на с. 9-11, а на състав. - на гърба на загл. с. - Други авт.: Алексей Савов, Анахид Торосян, Ангел Ангелов, Ангелина Трифонова, Антоанета Димитрова, Антония Цоневска, Благой Маринов, Валентина Димитрова, Ваня Илиева, Ваня Костадинова, Ваня Юрукова, Васил Шишков, Величка Кирилова, Венцислава Пенчева, Вероника Петрова, Владимир Миланов, Владимир Николов, Владимир Ходжев, Галина Кирова, Георги Байчев, Георги Кукушев, Георги Момеков, Георги Сафев, Георги Христов, Гергана Петрова, Данаил Петров, Даниел Костов, Даниела Любенова, Даниела Петрова, Деница Момекова, Денчо Османлиев, Деян Йорданов, Диана Кьосева, Диана Петкова, Димитър Калев, Димитър Костадинов, Димитър Попов, Димо Димов, Дора Маринова, Дора Попова, Евелина Одисеева, Елена Петкова, Елизабета Бачийска, Енчо Савов, Живка Данчева, Златко Кълвачев, Ива Тодорова, Ивайло Даскалов, Иван Инков, Иван Николаев, Иван Новаков, Илиян Иванчев, Камен Янков, Коста Костов, Кристин Григорова-Петрова, Лъчезар Войнов, Любима Кьосева, Мариела Георгиева, Мария Анастасова-Постаджиян, Мария Недкова, Милена Енчева, Николай Петров, Огнян Георгиев, Пенка Переновска, Петър Чипев, Пламен Павлов, Пламен Петровски, Пламен Титоренков, Пламен Яковлиев, Радостина Чернева, Райничка Михайлова-Гарнизова, Росен Петков, Росица Дойновска, Румен Асенов, Румяна Маркова, Светлана Цолова, Силвия Новакова, Силвия Пашкунова, Симон Аждерян, Слави Асов, София Ангелова, Станислав Иванов, Стефан Костянев, Стоян Иванов, Татяна Влайкова, Христина Видинова, Христо Метев, Цветан Велинов, Чавдар Стефанов, Янина Славова. - Възприетата форма на името на авт. Георги Сафев е Георги Паскалев, с пълно име Георги Паскалев Сафев, на Румен Асенов е Румен Асенов Филипов, а на Диана Петкова - Диана Петкова Господинова-Вълкова. - Пълното име на авт. Ваня Костадинова е Ваня Костадинова Стефанова, на Величка Кирилова е Величка Кирилова Османлиева, на Живка Данчева е Живка Данчева Мезан, на Мария Недкова е Мария Недкова Тодорова, а на Христо Метев - Христо Метев Георгиев. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-619-90243-3-1 (не e отпеч.)
ISBN 78-619-90243-3-1 !
1. Белодробни болести
616.24
COBISS.BG-ID 1276628708

БК 2016/12 Кн 411
        БЕЛОДРОБНИ болести. Ч. 2, Клинична пулмология / [Александра Червениванова ... и др.] ; [състав.], под ред. на Коста В. Костов. - [София] : [Маг адвъртайзинг], 2016 ([София] : [ПК "Д. Благоев"]). - 831 с. : с ил., табл., сх. ; 28 см

Имената на авт. отбелязани на с. 9-11, а на състав. - на гърба на загл. с. - Други авт.: Алексей Савов, Анахид Торосян, Ангел Ангелов, Ангелина Трифонова, Антоанета Димитрова, Антония Цоневска, Благой Маринов, Валентина Димитрова, Ваня Илиева, Ваня Костадинова, Ваня Юрукова, Васил Шишков, Величка Кирилова, Венцислава Пенчева, Вероника Петрова, Владимир Миланов, Владимир Николов, Владимир Ходжев, Галина Кирова, Георги Байчев, Георги Кукушев, Георги Момеков, Георги Сафев, Георги Христов, Гергана Петрова, Данаил Петров, Даниел Костов, Даниела Любенова, Даниела Петрова, Деница Момекова, Денчо Османлиев, Деян Йорданов, Диана Кьосева, Диана Петкова, Димитър Калев, Димитър Костадинов, Димитър Попов, Димо Димов, Дора Маринова, Дора Попова, Евелина Одисеева, Елена Петкова, Елизабета Бачийска, Енчо Савов, Живка Данчева, Златко Кълвачев, Ива Тодорова, Ивайло Даскалов, Иван Инков, Иван Николаев, Иван Новаков, Илиян Иванчев, Камен Янков, Коста Костов, Кристин Григорова-Петрова, Лъчезар Войнов, Любима Кьосева, Мариела Георгиева, Мария Анастасова-Постаджиян, Мария Недкова, Милена Енчева, Николай Петров, Огнян Георгиев, Пенка Переновска, Петър Чипев, Пламен Павлов, Пламен Петровски, Пламен Титоренков, Пламен Яковлиев, Радостина Чернева, Райничка Михайлова-Гарнизова, Росен Петков, Росица Дойновска, Румен Асенов, Румяна Маркова, Светлана Цолова, Силвия Новакова, Силвия Пашкунова, Симон Аждерян, Слави Асов, София Ангелова, Станислав Иванов, Стефан Костянев, Стоян Иванов, Татяна Влайкова, Христина Видинова, Христо Метев, Цветан Велинов, Чавдар Стефанов, Янина Славова. - Възприетата форма на името на авт. Георги Сафев е Георги Паскалев, с пълно име Георги Паскалев Сафев, на Румен Асенов е Румен Асенов Филипов, а на Диана Петкова - Диана Петкова Господинова-Вълкова. - Пълното име на авт. Ваня Костадинова е Ваня Костадинова Стефанова, на Величка Кирилова е Величка Кирилова Османлиева, на Живка Данчева е Живка Данчева Мезан, на Мария Недкова е Мария Недкова Тодорова, а на Христо Метев - Христо Метев Георгиев. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 78-619-90243-3-1 !
1. Белодробни болести
616.24
COBISS.BG-ID 1276738532

БК 2016/12 Кн 412
КУЦАРОВ, Асен Валентинов
        Риносинуит. Гъбичен Риносинуит : етиология, патогенеза, диагностика и терапевтичен подход / Асен Куцаров. - Варна : Мед. унив. "Проф. д-р Параскев Стоянов", 2016. - 128 с. : с ил., табл. ; 21 см

Библиогр.: с. 109-126

ISBN 978-619-7137-89-7
1. Ринит 2. Синузит 3. Гъбични болести
616.211
616.992
COBISS.BG-ID 1276488932


616.3 БОЛЕСТИ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА. СТОМАТОЛОГИЯ

БК 2016/12 Кн 413
        БИОСЪВМЕСТИМОСТ в оралната медицина : от теорията към практиката / под ред. на Ангелина Киселова, Богдан Петрунов. - София : Мединформ, 2016 ([Костинброд] : [Мултипринт ООД]). - 384 с. : с цв. ил., табл., диагр. ; 24 см

Възприетата форма на името на ред. Ангелина Киселова е Ангелина Илиева Киселова-Янева. - Библиогр. след отд. статии

ISBN 978-619-7164-04-6 (подв.)
1. Стоматология - материалознание - справочници 2. Алергия и алергични болести - справочници
616.314-74(035)
616.056.3(035)
COBISS.BG-ID 1276672228

БК 2016/12 Кн 414
ДЖУРКОВ, Венцислав Георгиев
        Усложнения на чернодробната цироза / В. Джурков, Н. Кръстев. - Пловдив : Лакс бук, 2015 ([Пловдив] : [Полиграф комерс]). - 507 с. : с ил. ; 24 см

ISBN 978-619-189-019-4 (подв.)
1. Цироза на черния дроб - усложнения и последствия
616.36-06
COBISS.BG-ID 1276582116

БК 2016/12 Кн 415
КРЪСТЕВ, Николай Гогов
        Хронични вирусни хепатити / Николай Кръстев. - Пловдив : ВАП, 2011. - 651 с. : с ил. ; 20 см

Библиогр. след отд. разд.

ISBN 978-954-8326-38-4
1. Хепатити
616.36
COBISS.BG-ID 1276552932

БК 2016/12 Кн 416
МОНТО, Мишел, 1954-
        Нашите зъби : портал към здравето / Мишел Монто ; прев. от фр. Албена Кузманова. - София : ИК Кибеа, 2016 ([София] : Инвестпрес). - 216 с. : с ил. ; 20 см. - (Серия Здраве)

Ориг. загл.: Nos dents, une porte vers la santé / Michel Montaud. - Загл. в изд. каре: Нашите зъби - портал към здравето. - Болница за народна медицина в Кьор Масар (Сенегал) / Ивет Парес: с. 207-211. - За автора: с. 2. - Речник: с. 213-214

ISBN 978-954-474-737-4
1. Зъби - аномалии 2. Ортопедична стоматология
616.314-089.23
COBISS.BG-ID 1276749284

БК 2016/12 Кн 417
        TESTS for students of dental medicine about semester examination in hygiene / [Victoria Atanasova ... и др.] ; ed. by P. Gatseva. - Plovdiv : Lax book, 2016. - 39 с. ; 22 см

Имената на авт. отбелязани на с. 3. - Други авт.: Raina Vasileva, Stanislava Harizanova, Penka Gatseva, Maia Andonova

ISBN 978-619-189-036-1
1. Стоматология - тестове - учебници за ВУЗ
616.31(079)(075.8)
COBISS.BG-ID 1276576484


616.4 БОЛЕСТИ НА КРЪВОТВОРНИТЕ ОРГАНИ И ЛИМФНАТА СИСТЕМА. ЕНДОКРИННИ БОЛЕСТИ

БК 2016/12 Кн 418
САРАЧЕВ, Емил Лефтеров, 1949-
        Заболявания на лимфната система в лицево-челюстната област и шията / Е. Сарачев. - Пловдив : Мед. изд. ВАП, 2011 ([Пловдив] : [Полиграф комерс]). - 198 с. : с ил., табл., сх. ; 24 см

Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-8326-31-5 (подв.)
1. Лимфатична система - болести - усложнения и последствия 2. Лимфатични възли - злокачествени тумори
616.42-006.04
COBISS.BG-ID 1276571876


616.5 ДЕРМАТОЛОГИЯ. КОЖНИ БОЛЕСТИ
Вж и 616.97

БК 2016/12 Кн 419
ГРОЗЕВА, Даниела Тихомирова
        Кратка обща дерматология / Даниела Грозева. - Плевен : Медиатех, 2016 (Русе : Русенски унив. "А. Кънчев"). - 50 с. : с цв. ил. ; 22 см

ISBN 978-619-207-065-6
1. Дерматология - учебници
616.5(075)
COBISS.BG-ID 1276934628

БК 2016/12 Кн 420
ГРОЗЕВА, Даниела Тихомирова
        Кратка специална дерматология / Даниела Грозева. - Плевен : Медиатех, 2016 ([Русе] : Русенски унив. "А. Кънчев"). - 48 с. : с цв. ил. ; 22 см

ISBN 978-619-207-066-3
1. Дерматология - учебници
616.5(075)
COBISS.BG-ID 1276948708


616.7 БОЛЕСТИ НА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛНИЯ АПАРАТ
Вж и 617.3

БК 2016/12 Кн 421
БАРАКОВА, Пенка Петрова
        Основни и специални методи за функционално изследване в кинезитерапевтичната практика : лекционни записки - магистри / Пенка Баракова. - Плевен : Медиатех, 2016 ([Русе] : Русенски унив. "Ангел Кънчев"). - 107 с. : с цв. ил., табл. ; 22 см

Изд. на Мед. унив. - Плевен, Русенски унив. Ангел Кънчев

ISBN 978-619-207-057-1
1. Опорно-двигателен апарат - кинезитерапия - учебници за ВУЗ
616.7-085(076)(075.8)
615.825(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1276941284

БОЖИНОВ, Петър Георгиев
        Мускулно-скелетни разстройства при лекарите по дентална медицина, свързани с денталната практика и тяхната профилактика Вж Кн 356

БРАТАНОВ, Даниел Михайлов, 1969-
        Роботизирана терапия Вж Кн 442

БК 2016/12 Кн 422
КАРАГАНОВА, Ирина Мончева, 1983-
        Дисплазия на тазобедрените стави : превантивни мерки и ставна гимнастика : монография / Ирина Караганова. - Плевен : Медиатех, 2016 ([Русе] : Русенски унив. "Ангел Кънчев"). - 192 с. : с табл., сх., цв. ил. ; 23 см

Библиогр.: с. 179-191

ISBN 978-619-207-060-1
1. Тазобедрена става - болести - при децата - кинезитерапия
616.7-053.3
615.825
COBISS.BG-ID 1276908772

БК 2016/12 Кн 423
КРЪСТАНОВА, Мая Стефанова, 1962-
        Комплексен терапевтичен и рехабилитационен подход при пациенти с артропластика на тазобедрената става / Мая Кръстанова. - Плевен : Мед. унив., 2016. - 180 с. : с ил. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 167-180

ISBN 978-954-756-179-3 (подв. със спирала)
1. Тазобедрена става - хирургическа терапия 2. Протезиране и протези
616.72-77
616.71-089.23
COBISS.BG-ID 1276458468

БК 2016/12 Кн 424
        ПРАКТИЧЕСКО ръководство по ревматология : допълнение I / Р. Рашков ... [и др.] ; под ред. на Рашо Рашков. - София : Центр. мед. библ., 2016 ([София] : Таурус Адвертайзинг). - 400 с. : с ил., табл. ; 23 см

Други авт.: Зл. Коларов, Р. Стоилов, Д. Монова, С. Монов, Ив. Шейтанов, В. Паскалева-Пейчева, Цв. Петранова, М. Иванова, В. Решкова, Д. Калинова, Р. Шумналиева, Н. Стоилова, Ц. Йонева, С. Маринчева, Ал. Копчев, Ц. Георгиев, П. Павлова. - Възприетата форма на името на Рашо Рашков е Рашко Колев Рашков. - Библиогр. след отд. статии

ISBN 978-954-9318-67-8 (подв.)
1. Ревматоидни артрити - наръчници и ръководства
616.72(035)
COBISS.BG-ID 1276674276

БК 2016/12 Кн 425
BOJANOV, Mihail Angelov, 1965-
        Quality assurance and control in dual-energy X-ray absorptiometry / Mihail A. Boyanov ; [forew. Ljubomir Diankov]. - Sofia : Central Med. Library, 2013. - 63 с. : с ил., табл. ; 21 см

Името на авт. на предг. отбелязано на с. 3. - Изд. на Med. Univ. Clinic of Endocrinology and Metabolism. - Библиогр.: с. 51-63

ISBN 978-954-9318-27-2
1. Остеопороза - рентгенова диагностика
616.71-073.75
COBISS.BG-ID 1276778212

БК 2016/12 Кн 426
BRATANOV, Daniel Mihajlov, 1969-
        The еxperience behind the REHAROB project / Daniel Bratanov. - Pleven : Mediateh, 2016 ([Ruse] : Univ. of Ruse publ. center). - 216 с. : с цв. ил. ; 24 см

Библиогр. след отд. части. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-207-067-0
1. Автомати - приложение - в медицината 2. Крайници - физиотерапия 3. Рехабилитация - автоматизация
616.71-08:681.5
615.46/.47
COBISS.BG-ID 1276961252


616.8 БОЛЕСТИ НА НЕРВНАТА СИСТЕМА. НЕВРОПАТОЛОГИЯ

БК 2016/12 Кн 427
КАРДАШЕВ, Трифон Георгиев, 1954-
        Записки на психиатъра : психологични, психиатрични и сексологични проблеми на съвременната личност : очерци и казуси / Трифон Кардашев. - София : [Изд. авт.], 2016. - 144 с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Принт. изд.

1. Психиатрия 2. Сексуалност - психологични проблеми
616.89
COBISS.BG-ID 1276771556

БК 2016/12 Кн 428
        ОСНОВИ на неврохирургията / [Борислав Димитров Китов ... и др.] ; под ред. на Борислав Китов. - [Пловдив] : [Лакс Бук], [2012] ([Пловдив] : [Полиграф Комерс]). - 290 с. : с ил. ; 25 см

Имената на авт. отбелязани на с. 3. - Други авт.: Христо Богданов Желязков, Борислав Михайлов Калнев, Иван Василев Батаклиев, Анета Симеонова Петкова, Стефан Димитров Райков, Георги Борисов Божилов, Илиян Георгиев Коев, Иво Инков Кехайов, Атанас Николов Даварски, Силвия Ташкова Анастасова, Димчо Стоев Стоев. - Името на авт. Силвия Ташкова Анастасова погрешно отпеч. на с. 3 Силвия Тащкова Анастасова. - Библиогр.: с. 272-274. - Азб. показалец

ISBN 978-954-8326-64-3 (подв.)
1. Неврохирургия
616.8-089
COBISS.BG-ID 1276627172

        ПСИХИЧНО здраве и социални услуги в общността - проблеми и решения : сборник с доклади от Първа научно-приложна конференция, 9 октомври 2015 г., град Стрелча Вж Кн 236

БК 2016/12 Кн 429
        УЧЕБНИК по психиатрия за студенти по медицина / [В. Акабалиев ... и др.] ; под ред. на В. Акабалиев. - 2. изд. - Пловдив : Лакс бук, 2014. - 209 с. : с ил., портр. ; 24 см

Имената на авт. отбелязани на гърба на предзагл. с. - Други авт.: С. Ангелова, З. Арабаджиев, Т. Атанасов, С. Георгиев, А. Каканакова, С. Кандиларова, В. Котетаров, М. Мантарков, Р. Масалджиева, И. Митрев, В. Митрева, П. Нончев, С. Попов, С. Хаджиева. - 1. изд. 2013, на изд. HD office - Пловдив, установено от доп. източник. - Библиогр.: с. 206-207

ISBN 978-954-8326-88-9 : 8.40 лв.
1. Психиатрия - учебници за ВУЗ
616.89(075.8)
COBISS.BG-ID 1276544996

БК 2016/12 Кн 430
        УЧЕБНИК по психиатрия за студенти по медицина / [В. Акабалиев ... и др.] ; под ред. на Валентин Акабалиев. - 3. изд. - Пловдив : Лакс бук, 2015. - 204 с. : с ил. ; 24 см

Имената на авт. отбелязани на гърба на предзагл. с. - Други авт.: Д. Стоянов, Р. Масалджиева, С. Ангелова, З. Арабаджиев, Т. Атанасов, С. Георгиев, А. Каканакова, С. Кандиларова, В. Котетаров, М. Мантарков, И. Митрев, В. Кадиян, В. Митрева, П. Нончев, С. Попов, С. Хаджиева. - 1. изд. 2013, на изд. HD office - Пловдив, установено от доп. източник. - Библиогр.: с. 209-210

ISBN 978-619-189-014-9
1. Психиатрия - учебници за ВУЗ
616.89(075.8)
COBISS.BG-ID 1276547044

БК 2016/12 Кн 431
        TEXTBOOK of psychiatry : for medical students / [V. Akabaliev ... и др.] ; ed. by Valentin Akabaliev. - 4. изд. - Plovdiv : Lax Book, 2016. - 190 с. : с ил., портр. ; 25 см

Имената на авт. отбелязани на гърба на загл. с. - Други авт.: D. Stoyanov, S. Popov, R. Masaldzhieva, Z. Arabadzhiev, T. Atanasov, S. Georgiev, V. Kadyan, A. Kakanakova, S. Kandilarova, V. Kotetarov, M. Mantarkov, I. Mitrev, V. Mitreva, P. Nontchev, S. Yazova. - Без сведение за 1. изд. - Библиогр.: с. 186-187

ISBN 978-619-189-032-3
1. Психиатрия - учебници за ВУЗ
616.89(075.8)
COBISS.BG-ID 1276503524


616.9 ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ (ЗАРАЗНИ И ПРЕНОСНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ)
Вж и 614.4

БК 2016/12 Кн 432
БАЛТАДЖИЕВ, Иван Георгиев, 1975-
        Имунопатогенеза на средиземноморската петниста треска - марсилска треска : монография / [И. Балтаджиев, Н. Попиванова] ; под ред. на Иван Балтаджиев ; [предг. Богдан Петрунов]. - Пловдив : Лакс Бук, 2014. - 173 с. : с табл., сх., диагр. ; 25 см

Имената на авт. отбелязани на с. 6-7, а на авт. на предг. - на с. 3. - Библиогр.: с. 145-172

ISBN 978-954-8326-86-5
1. Рикетсии и рикетсиози - имунитет 2. Патологична имунология
616.995-097
COBISS.BG-ID 1276572132

КУЦАРОВ, Асен Валентинов
        Риносинуит. Гъбичен Риносинуит : етиология, патогенеза, диагностика и терапевтичен подход Вж Кн 412


617 ОРТОПЕДИЯ. ХИРУРГИЯ (ОБЩИ ВЪПРОСИ). ОФТАЛМОЛОГИЯ
Вж и 61

ДЕМИРЕВСКА-Михайлова, Лилия Давидкова
        Постоперативно предсърдно мъждеене Вж Кн 404

БК 2016/12 Кн 433
РАДЕНОВСКИ, Димитър Радков, 1949-
        Хирургическите инструменти през вековете / Димитър Раденовски, Борис Калинков ; [ред. Калин Тодоров] = The surgery tools during the ages / Dimitar Radenovski, Boris Kalinkov ; [sci. ed., transl. into Eng. Kalin Todorov]. - Варна : Фил, 2016 (Костинброд : Мултипринт ООД). - 137 с. : с цв. ил., факс., портр. ; 30 см, във футляр

Името на ред., прев. отбелязано в изд. каре. - Биогр. данни за авт. Димитър Раденовски отбелязани на футляра. - Изд. на Фонд. Спешна коремна хирургия - София. - Библиогр.: с. 134-135

ISBN 978-954-9741-24-7 (подв., във футляр)
1. Хирургия - апарати и инструменти - история
617-72(091)
COBISS.BG-ID 1276739044


618 ГИНЕКОЛОГИЯ. АКУШЕРСТВО
Вж и 611; 612; 616

БК 2016/12 Кн 434
ЛУКАНОВА, Йоана Йонкова
        Опорни точки за клинична практика на акушерки : реагирай бързо! : учебно помагало / Йоана Луканова. - 2. изд. - Русе : Русенски унив. "Ангел Кънчев", 2015. - 228 с. : с цв. ил., табл. ; 15 см

1. изд. 2014 на изд. Медиатех. - Библиогр.: с. 213-216

ISBN 978-954-712-653-4 (подв. със спирала)
1. Акушерство - учебници за ВУЗ
618(075.8)
COBISS.BG-ID 1276912356


619 СРАВНИТЕЛНА МЕДИЦИНА. ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА
Вж и 592/599;614; 616; 636

БК 2016/12 Кн 435
INTERNATIONAL Scientific Conference Tradition and Modernity in Veterinary Medicine (Sofia ; 2016)
        International Scientific Conference "Tradition and Modernity in Veterinary Medicine", 01-03.04.2016 : book of abstracts / [ed. Stanislav Radanski ... и др.]. - Sofia : Intel Entrance, 2016. - 72 с. ; 20 см

Други ред.: Kalin Hristov, Roman Pepovich. - Възприетата форма на името на Roman Pepovich е Роман Пепович Петков. - Изд. на ЛТУ. Фак. Ветер. медицина. - Съдържа материали от: Пртър Христов, Георги Йорданов, Адриана Иванова,Иван Митков, Даниела Сиракова, Иван Механджийски, Георги Радославов, М. Габрашанска, С. Тепавичарова, Р. Илиева, М. Александров, В. Нанев, Н. Цочева-Гайтанджиева, И. Владов, П. Димитров, Илиян Костов, Евгени Макавеев, Георги Попов, Веселин Киров, Константинос Разос, Запрянка Шиндарска, Тошка Петрова, Иван Митков, Луиза Димова, Росица Николова, Борис Шивачев, Донка Попова, Юлия Караиванова, Л. Христакиев, Г. И. Георгиев, Р. Алтънкова, Г. Д. Георгиев, Е. Сапунджиев, Димитър Димитров, Васил Манов, Илия Ралчев, Злати Шекерова, Михаил Червенков, Паулина Таушанова, Стефан Манчев, Росен Стефанов, Бойко Георгиев, Константин Аминков, Богдан Аминков, Чавдар Ботев, Радка Гарноева, Михаил Паскалев, Николай Бенгюзов, Иван Фасулков, Манол Карадаев, Наско Василев, Роман Пепович, Бранимир Николов, Красимира Генова, Станислав Радански, Танджу Мехмедов, Роман Пепович, Бранимир Николов, Надин Пламенова Цонева, Виктория Стоянова Тодорова, Ива Пискулева, Цвета Богомилова Борисова, Стефани Любомирова Звезданова, Стела Тенчева, Григори Бояджиев, Гундрас Наглис, Радина Василева, Славко Николов, А. Корниотис, Ю. Михайлова, Г. И. Георгиев, Цветелина Ангелова, Николай Иванов, Йоан Славчев. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-954-2910-54-1
1. Ветеринарна медицина - конференции - резюмета
619(063)(048.4)
COBISS.BG-ID 1276884196


62 ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ
Вж и 330.3; 658

БК 2016/12 Кн 436
МАСЛАРОВ, Иван Ангелов, 1935-
        Индустриални технологии / Иван А. Масларов, Йордан М. Шопов. - 2. доп. и коригирано изд. - София : Авангард прима, 2016 (София : Авангард). - 342 с. : с ил. ; 21 см

1. изд. 2010. - Библиогр.: с. 340-341

ISBN 978-619-160-696-2
1. Промишленост - технология - учебници за ВУЗ 2. Технологични процеси - учебници за ВУЗ
62(075.8)
658.5(075.8)
COBISS.BG-ID 1276975076

БК 2016/12 Кн 437
МЕЖДУНАРОДНА научна конференция за млади учени Мениджмънт и качество (25 ; Ямбол ; 2016)
        25 международна научна конференция "Мениджмънт и качество" за млади учени : 11 и 12 май 2016 г., Ямбол : сборник научни трудове / [ред. кол. Георги Тасев ... и др.]. - София : Авангард Прима, 2016. - 278 с. : с ил. ; 21 см

Загл. и на англ. ез: 25 International Conference Management and Quality for Young Scientists. - Имената на ред. отбелязани на гърба на загл. с. - Други ред.: Красимира Георгиева, Красимира Добрева, Пламен Кангалов, Митко Николов, Нели Георгиева, Юрий Словачевски, Никола Панчев. - Текст и на рус. ез. - Съдържа докл. от: Георги Тасев, Виолета Симеонова, Слав Динев, Женя Желязкова, Митко Петев, Ира Димитрова, Драгомир Драгоев, Николай Стратиев, Златин Златев, Живко Иванов, Живка Георгиева, Исак Леви, Светозар Маджов, Иван Бинев, Мирослав Биларев, Камелия Янева, Красимир Кръстев, Радостина Стефанова, Калина Казанджиева, Л. Валериев, Невена Иванова, Матьо Динев, Миглена Казакова, Мирослав Пенчев, Таня Пехливанова, Мирослав Василеа, Михаил Кожухаров, Гергана Тодорова, Николай Стоянов, Иво Михов, Красимир Иванов, Нели Георгиева, Сотир Глушков, Ивайло Марков, Стефан Стоянов, Васил Чакъров, Станка Байчева, Иван Пенчев, Стефан Рибарски, Златин Златев, Митко Петев, Сузана Смади-Делчева, О. Леонидовна, Красимира Георгиева, Митко Николов, Катерина Деспот, Васка Сандева, Глория Николова, Лиана Янева, Божидар Янев, Алина Афанасиевна Топалова, Бирджан Ерджан Хасан, Милен Петров, Пламена Стефанова Петрова, Михаела Людмилова Цветкова, Ивелина Илиянова Петрова, Симона Веселинова Колева, Станислав Стоянов, Камен Стоев, Теодор Георгиев, Гюнер Реджебов, Йордан Пенев. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-619-160-679-5
1. Техника - конференции 2. Качество на продукцията - конференции
62(063)
658.56(063)
COBISS.BG-ID 1277054436

БК 2016/12 Кн 438
        ОТКРОВЕНОСТ : Петър Кънчев на 80 години : той за себе си и приятелите; приятелите - за книгите му и за него : сборник / [ред. Кольо Станчевски] ; [предг. Петър Кънчев]. - Ловеч : Инфовижън, 2016. - 92 с. : с ил., портр. ; 21 см

Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с., а на авт. на предг. - на с. 4. - Съдържа материали от: Александър Лилов, Петко Атанасов, Петър Кънчев, Марин Йотов, Радка Добрева, Здравко Добрев, Христо Хараланов, Дамянка Прокопиева, Мария Николова, Цветанка Кънчева, Петър Кънчев, Кольо Станчевски, Марина Гочева, Павлинка Ганева, Бонка Вълева, Мария Димитрова, Светла Иванова, Цветанка Кънчева, Мария Щрегарска

ISBN 978-954-8105-74-3
1. Кънчев, Петър Петков, 1936- - юбилеи и чествания - сборници 2. България - техника
62(497.2)(092)(062.2)
92 Кънчев, Петър Петков
COBISS.BG-ID 1276888036


620 ИЗПИТВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ. СТОКОЗНАНИЕ. ЕНЕРГИЙНИ ЦЕНТРАЛИ. ОБЩА ЕНЕРГЕТИКА
Вж и 539; 658

АНДРЕЕВА, Любимка
        Услуги от общ икономически интерес : регулации на електроенергийния пазар и на производството на енергия от възобновяеми източници в България Вж Кн 187

ГРИГОРОВ, Никола Петрушинов, 1944-
        Зелена икономика Вж Кн 189


621 ОБЩО МАШИНОСТРОЕНЕ. ЯДРЕНА ТЕХНИКА. ЕЛЕКРОТЕХНИКА. ТЕХНОЛОГИЯ НА МАШИНОСТРОЕНЕТО В ЦЯЛОСТ
Вж и 531

БК 2016/12 Кн 439
ГЪЛЪБОВ, Витан Борисов, 1942-
        Машинознание / Витан Борисов Гълъбов, Радостин Симеонов Долчинков, Николай Любенов Николов. - 5. изд. - [Казанлък] : Янита - ЯС, 2013 (Казанлък : Феникс принт). - 279 с. : с ил., черт. ; 23 см

1. изд. 2004 на изд. Ирита принт - Казанлък. - Библиогр.: с. 273

ISBN 978-954-343-091-8
1. Машинознание - учебници за ВУЗ
621.01(075.8)
COBISS.BG-ID 1276672484


621.3 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
Вж и 007; 537; 654; 681

АНДРЕЕВА, Любимка
        Услуги от общ икономически интерес : регулации на електроенергийния пазар и на производството на енергия от възобновяеми източници в България Вж Кн 187

БК 2016/12 Кн 440
КОСТОВ, Иван Йосифов, 1959-
        Електрозадвижвания с постояннотокови, асинхронни и синхронни двигатели : учебно пособие за студентите по АИУТ [aвтоматика, информационна и управляваща техника] на ФЕА [факултетът по електроника и автоматика] / И. Й. Костов. - Пловдив : УЧИ, 2016 ([София] : [ТУ]). - 208 с. ; 21 см

Изд. на ТУ - София. Филиал Пловдив. Фак. по Електроника и автоматика. Кат. Системи за управление

ISBN 978-619-90128-0-2
1. Eлектродвигатели - учебници за ВУЗ 2. Електрозадвижване - учебници за ВУЗ
621.313.13(075.8)
COBISS.BG-ID 1276829924


621.38 ЕЛЕКТРОНИКА. ФОТОЕЛЕКТРОНИКА. ЕЛЕКТРОННИ ЛАМПИ И ТРЪБИ. РЕНТГЕНОВА ТЕХНИКА. УСКОРИТЕЛИ
Вж и 615.84; 616-073.7; 621.3

БК 2016/12 Кн 441
        ОРГАНИЗАЦИЯ на процесора / Ангел Смрикаров ... [и др.] ; [под общ. ред. на Ангел Смрикаров]. - [Русе] : Русенски унив. "Ангел Кънчев", 2013. - 252 с. : с цв. ил., табл. ; 22 см

Други авт.: Анелия Иванова, Галина Иванова, Орлин Томов, Хованес Авакян. - Името на ред. отбелязано в изд. каре. - Изд. на Русенски унив. Ангел Кънчев. Кат. Компютърни системи и технологии. - Биогр. данни за авт. отбелязани на с. 251

ISBN 978-954-712-565-0
1. Микропроцесори - учебници за ВУЗ
621.382
COBISS.BG-ID 1276931300


621.5 ПНЕВМОЕНЕРГЕТИКА. ХЛАДИЛНА ТЕХНИКА
Вж и 621.6

ШИКОВ, Васил Тодоров, 1975-
        Хладилни технологични процеси : ръководство за упражнения Вж Кн 311


621.8 МАШИННИ ЕЛЕМЕНТИ. МЕХАНИЗМИ. ПРЕДАВКИ (МЕХАНИЧНИ). ПОДЕМНО-ТРАНСПОРТНО ОБОРУДВАНЕ. СВЪРЗВАЩИ СРЕДСТВА. СМАЗКИ

АНГЕЛОВ, Петър Недялков
        CAD-системи : ръководство за упражнения Вж Кн 487

БК 2016/12 Кн 442
БРАТАНОВ, Даниел Михайлов, 1969-
        Роботизирана терапия / Даниел Братанов. - Плевен : Медиатех, 2016 ([Русе] : Русенски унив. ''Ангел Кънчев''). - 231 с. : с цв. ил., табл., сх. ; 23 см

Библиогр.: с. 220-230

ISBN 978-619-207-062-5
1. Автомати - приложение - в медицината 2. Крайници - терапия
621.865
616.71-08
COBISS.BG-ID 1276825060


622 МИННО ДЕЛО
Вж и 528; 549; 55; 624; 662

БК 2016/12 Кн 443
ВЛАДИМИРОВ, Валентин Драганов, 1953-
        Минно дело / Валентин Драганов Владимиров, Илия Борисов Гърков. - [София] : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2016. - 464 с. : с ил., табл., сх. ; 22 см

Загл. и на англ. ез.: Mining. - Текст и на англ. ез. - Библиогр.: с. 413-421

ISBN 978-954-07-4155-0 (подв.)
1. Минно дело
622
COBISS.BG-ID 1276598756


623 ВОЕННА ТЕХНИКА. ТЕХНИКА НА СУХОПЪТНИТЕ И ВЪЗДУШНИТЕ ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ. ТЕХНИКА НА ВОЕННОМОРСКИЯ ФЛОТ
Вж и 355/359

НЕДЕВСКИ, Димитър Ганчев
        Ядрена, химическа и биологична защита в операции на многонационални съвместни оперативни сили. Ч. 2, Тактики и процедури за действие на формированията на ЯХБЗ Вж Кн 229


625 ЖЕЛЕЗОПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО. ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО
Вж и 629; 656

БК 2016/12 Кн 444
        The ROADS of Bulgaria : data collection book about road network of the country / [comp.] Yasen Ishev ; [transl. Emilia Pishtalova]. - [Sofia] : Stroitel Newspaper, 2016 ([Sofia] : Bulged). - 160 с. : с ил., к. ; 29 см

Ориг. загл.: Пътищата на България / Ясен Ишев. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Изд. на Камара на строителите в България

ISBN 978-954-92866-6-3
1. Пътища - България - статистически материали 2. България - строителство
625.7/.8(497.2)(083.4)
COBISS.BG-ID 1276939236


628 САНИТАРНА ТЕХНИКА. ВОДОСНАБДЯВАНЕ. КАНАЛИЗАЦИЯ. СВЕТОТЕХНИКА
Вж и 504; 556; 614; 696; 697

НЕНОВА, Звездица Петрова, 1959-
        Измервания и контрол в безопасността на труда Вж Кн 174


629 ТЕХНИКА НА ТРАНСПОРТНИТЕ СРЕДСТВА
Вж и 625; 631.3; 656

БК 2016/12 Кн 445
ЕВТИМОВ, Иван Илиев
        Електромобили / Иван Евтимов, Росен Иванов. - 2. прераб. и доп. изд. - Русе : Русенски унив. "Ангел Кънчев", 2016. - 232 с. : с цв. ил., диагр. ; 23 см

1. изд. 2011, по данни от кн. - Библиогр.: с. 224-231

ISBN 978-954-712-682-4
1. Електромобили - учебници за ВУЗ
629.113.6(075.8)
COBISS.BG-ID 1276924388

БК 2016/12 Кн 446
ЕВТИМОВ, Иван Илиев
        Мотоциклети / Иван Евтимов, Росен Иванов. - 2. прераб. и доп. изд. - Русе : Русенски унив. "Ангел Кънчев", 2016. - 247 с. : с цв. ил., диагр. ; 23 см

1. изд. 2011 на изд. Медиатех. - Библиогр.: с. 243-246

ISBN 978-954-712-688-6
1. Мотоциклети - учебници за ВУЗ
629.118.6(075.8)
COBISS.BG-ID 1276945892

БК 2016/12 Кн 447
        ЕЛЕКТРИЧЕСКИ превозни средства за обществен транспорт / Росен Иванов ... [и др.] ; под ред. на Иван Евтимов. - Русе : Русенски унив. "Ангел Кънчев", 2016. - 402 с. : с цв. ил., табл., сх. ; 23 см

Други авт.: Иван Евтимов, Иван Миленов, Олег Кръстев, Кирил Велков. - Изд. на Русенски унив. Ангел Кънчев, Висше трансп. у-ще Тодор Каблешков, ТУ - София. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 397-401

ISBN 978-954-712-691-6
1. Електрически транспорт - учебници за ВУЗ
629.113.6(075.8)
COBISS.BG-ID 1276909028

БК 2016/12 Кн 448
ЧЕРНЕВА, Пенка Димитрова
        Дързостта да бъдеш първи! : каталог на документална изложба 35-години от полета на първия български космонавт - Георги Иванов / [Пенка Чернева]. - Ловеч : Инфовижън, 2014. - 79 с. : с ил., портр. ; 21 см

Името на авт. отбелязано на гърба на загл. с. - Изд. на Държ. арх. - Ловеч

ISBN 978-954-8105-46-0
1. Иванов, Георги Иванов, 1940- - биографии 2. Космонавти - България - биографии 3. България - въздушен транспорт
629.7(497.2)(092)
92 Иванов, Георги Иванов
COBISS.BG-ID 1276888804


630 ГОРСКО СТОПАНСТВО. ЛЕСОВЪДСТВО
Вж и 581; 582; 674

БК 2016/12 Кн 449
        Академик Мако ДАКОВ - творец и покровител на гората : сборник от спомени / [състав., предг. Александър Хараланов Александров, Васил Стоянов Сгурев]. - София : Изд. на БАН "Проф. Марин Дринов", 2016. - 128 с. : с ил., портр. ; 25 см

Имената на състав. отбелязани на гърба на загл. с. - Изд. на БАН. Институт за гората. - Биогр. данни за състав. отбелязани на с. 123-127. - Съдържа материали от: Христо Въчовски, Лазар Пандев, Георги Костов, Александър Александров, Васил Сгурев, Иван Стоянов Илиев, Георги Йорданов, Нино Нинов, Никола Колев, Иван Александров Илиев, Христо Цаков, Цвета Найденова, Любен Ванчев, Александър Арсов, Кирил Първанов, Димо Кънев, Янчо Найденов

ISBN 978-954-322-851-5 (подв.)
1. Даков, Мако Петров, 1920-2006 - спомени 2. Лесовъди - България - спомени 3. България - горско стопанство
630(497.2)(092)(093.3)
92 Даков, Мако Петров
COBISS.BG-ID 1276943076


631 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

БК 2016/12 Кн 450
ТРЕНДАФИЛОВ, Кръстьо Параскевов, 1936-
        Българската земя - нашето национално богатство / Кръстьо Трендафилов. - Враца : БГ Принт, 2016. - 120 с. : с табл. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Да летиш не на ужким... / Марин Ботунски: с. 5-10. - Марин Ботунски - псевд. на Марин Стоянов Йорданов. - Текст и на англ. ез.

ISBN 978-619-7102-52-9
1. Селско стопанство - България - история 2. България - селско стопанство
631(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1276833252


631.1 ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ПРОИЗВОДСТВО
Вж и 65

АТАНАСОВ, Антон Йорданов, 1949-
        Разработка на биологични растително-защитни продукти, прогнозни модели и съвременни технологии за биологично производство на ябълки и сливи Вж Кн 452


631.4 ПОЧВОЗНАНИЕ. ПОЧВЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

БК 2016/12 Кн 451
        ПРОДУКТИВНИ възможности и екологични рискове на земите в Северозападна България / под общата ред. на Светла Русева. - София : ПъблишСайСет-Еко, 2015 ([София] : Фастумпринт). - 139 с. : с цв. ил. ; 24 см

Изд. на СА. Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията Никола Пушкаров. - Съдържа материали от: Светла Русева, Мартин Банов, Методи Теохаров, Николай Динев, Венета Кръстева, Вихра Стойнова, Зорница Митрева, Невена Митева, Людмила Лозанова, Илия Малинов, Дияна Некова, Милена Керчева, Лидия Мишева, Донка Станева, Иванка Йорданова, Зорница Попова, Ангелина Микова, Мариана Христова, Иван Димитров, Георги Костадинов, Нели Гаджалска, Галина Патаманска, Владя Събкова, Ганка Баева. - Библиогр. след отд. докл.

ISBN 978-954-749-107-6
1. Почва - Северозападна България - сборници 2. Северозападна България - селско стопанство
631.4(497.2-16)(062.2)
COBISS.BG-ID 1276723684


632 ВРЕДИТЕЛИ ПО РАСТЕНИЯТА. БОЛЕСТИ ПО РАСТЕНИЯТА. ЗАЩИТА НА РАСТЕНИЯТА
Вж и 576; 578; 579; 581; 591

БК 2016/12 Кн 452
АТАНАСОВ, Антон Йорданов, 1949-
        Разработка на биологични растително-защитни продукти, прогнозни модели и съвременни технологии за биологично производство на ябълки и сливи / Антон Йорданов Атанасов. - [София] : Асеневци, 2016 ([София] : [Дайрект Сървисиз]). - 330 с. : с ил., табл., диагр. ; 30 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 304-329. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-954-8898-96-6
1. Растителна защита от вредители - биологични методи 2. Ябълка - болести и вредители 3. Слива - болести и вредители 4. Биологично земеделие
632.9
634.11:632.9
634.2:632.9
631.14
COBISS.BG-ID 1277021924

БК 2016/12 Кн 453
МАЛИНОВ, Васил Станоев
        Растителнозащитен календар на земеделския стопанин / Васил Малинов ; [снимки Васил Малинов]. - [2.] изд. - Варна : Василина, 2016 ([Варна] : [Корс]). - 128 с. : с табл., [4] л. цв. ил. ; 20 см

Загл. на кор.: Растителнозащитен календар. - Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с. - 1. изд. 1999

ISBN 978-954-9871-62-3 : 9 лв.
1. Растителна защита - химични методи - наръчници и ръководства
632.9(035)
COBISS.BG-ID 1276461796


634 ГРАДИНАРСТВО. ОВОЩАРСТВО

АТАНАСОВ, Антон Йорданов, 1949-
        Разработка на биологични растително-защитни продукти, прогнозни модели и съвременни технологии за биологично производство на ябълки и сливи Вж Кн 452

БК 2016/12 Кн 454
МАЛИНОВ, Васил Станоев
        Календар за защита на овощните / Васил Малинов ; [снимки Васил Малинов]. - 4. прераб. изд. - Варна : Василина, 2016 (Варна : Корс). - 40 с. : с табл., [4] л. цв. ил. ; 20 см. - (Поредица Практично земеделие)

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с. - 1. изд. 2001 със загл. Календар за защита на овощните култури. - Библиогр.: с. 39

ISBN 978-954-9871-58-6 : 4 лв.
1. Растителна защита - химични методи - наръчници и ръководства 2. Овощни култури - болести и вредители - наръчници и ръководства
634.1:632(035)
COBISS.BG-ID 1276502500


634.8 ЛОЗАРСТВО. ЛОЗИ

БК 2016/12 Кн 455
ЛАЗАРОВ, Иван Георгиев, 1944-
        Лозарство : селекция, сортоизучаване, сортоизпитване, сортопризнаване, сортоподдържане, сертифициране / Иван Лазаров. - София : Интел ентранс, 2016. - 194 с. : с табл. ; 25 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 193-194

ISBN 978-954-2910-53-4
1. Лозарство - учебници за ВУЗ 2. Ампелография - учебници за ВУЗ
634.84(075.8)
COBISS.BG-ID 1276866532


635 ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТВО И ДЕКОРАТИВНО ГРАДИНАРСТВО В ЦЯЛОСТ
Вж и 582; 71

БК 2016/12 Кн 456
МАЛИНОВ, Васил Станоев
        Календар за защита на зеленчуковите / Васил Малинов ; [снимки Васил Малинов]. - 3. подобр. изд. - Варна : Василина, 2016 (Варна : Корс). - 44 с. : с табл., [4] л. : цв. ил. ; 20 см. - (Поредица Практично земеделие)

Името на ил. отбелязано в изд. каре. - 1. изд. 1997 със загл. Календар за защита на зеленчуковите култури, изд. на авт.

ISBN 978-954-9871-57-9 : 4 лв.
1. Растителна защита от вредители - календари 2. Зеленчукови култури - болести и вредители - наръчници и ръководства
635.1/.8:632(035)
COBISS.BG-ID 1276500708

БК 2016/12 Кн 457
МАЛИНОВ, Васил Станоев
        Производство на домати / Васил Малинов. - 3. подобр. изд. - Варна : Василина, 2016 (Варна : Корс). - 80 с. : с ил., табл., [4] л. : цв. ил. ; 20 см. - (Поредица Практично земеделие)

1. изд. 1998 със загл. Производство на домати на открито, изд. на авт. - Библиогр.: с. 79. - Азб. показалец

ISBN 978-954-9871-56-2 : 5 лв.
1. Домати - агротехника
635.64:631.5
COBISS.BG-ID 1276470500

БК 2016/12 Кн 458
МАЛИНОВ, Васил Станоев
        Производство на краставици / Васил Малинов. - 4. подобр. изд. - Варна : Василина, 2016 (Варна : Корс). - 64 с. : с ил., [4] л. : цв. ил. ; 20 см. - (Поредица Практично земеделие)

1. изд. 1999

ISBN 978-954-9871-61-6 : 5 лв.
1. Краставица - агротехника
635.63:631.5
COBISS.BG-ID 1276480740

ПЕНЧЕВА, Анелия Живкова, 1954-
        Защита на парковите растения. Ч. 1, Фитопатология : болести от абиотични и биотични фактори Вж Кн 331

ПЕНЧЕВА, Анелия Живкова, 1954-
        Защита на парковите растения. Ч. 2, Ентомология : повреди от насекомни и ненасекомни вредители Вж Кн 332


636.3 ДРЕБЕН РОГАТ ДОБИТЪК

ЛЮНЧЕВ, Манол Николов, 1952-
        Манол Люнчо Кехая и овцевъдството в Родопите Вж Кн 1042


64 ДОМАКИНСТВО. КОМУНАЛНО-БИТОВО ОБСЛУЖВАНЕ
Вж и 368; 65

ЛАЗАРОВА, Катя Антонова
        Наръчник за бизнес без санкции за хотели и ресторанти : нови изисквания в туризма Вж Кн 191


641/642 ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ. ХРАНЕНЕ
Вж и 612; 613; 614; 637; 663/664

БК 2016/12 Кн 459
ВЕЛИЧКОВ, Петър, 1954-
        Какво хапнаха и пийнаха великите българи / Петър Величков. - София : Ера, 2013 ([София] : Експертпринт). - 200 с., [24] л. : с ил., портр., факс. ; 20 см 

Пълното име на Петър Величков е Петър Величков Петров. - Библиогр.: с. 195-196

ISBN 978-954-389-271-6 : 14 лв.
1. Готварство - България - история 2. България - домакинство
641.5(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1277009124

БК 2016/12 Кн 460
ДЖОРДЖЕВИЧ, Ваня
        777 рецепти : в кухнята с Ваня и Роси от близо и далеч / Ваня Джорджевич, Росица Генчева. - [Пловдив] : Макрос, [2016]. - 476 с. : с цв. ил. ; 24 см

ISBN 978-954-561-407-1 : 27.99 лв.
1. Готварство - рецепти
641.55
COBISS.BG-ID 1276907492

БК 2016/12 Кн 461
МАЛИЛА, Сами
        Готварската книга на мама Муминка / Сами Малила ; с ил. на Туве Янсон ; прев. Росица Цветанова. - София : Дамян Яков, 2014 (В. Търново : Абагар). - 144 с. : с ил. ; 23 см

Ориг. загл.: Muumi Mamman keittokirja / Sami Malila

ISBN 978-954-527-548-7 (подв.) : 14.80 лв.
1. Готварство - рецепти
641.55
894.541-93-3
COBISS.BG-ID 1276906212

БК 2016/12 Кн 462
ПЕТРИНИ, Карло, 1949-
        Хубаво, чисто, справедливо : основи на философията на Slow food / Карло Петрини ; прев. от итал. Елица Попова. - Пловдив : Жанет 45, 2016. - [4] с., 368 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Buono, pulito e giusto / Carlo Petrini. - Биогр. данни за авт., прев. отбелязани на с. [1-2]

ISBN 978-619-186-232-0 : 16 лв.
1. Готварство 2. Хранене - хигиена
641.568
613.2
COBISS.BG-ID 1276846052


65 УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА, ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА. ПОЛИГРАФИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ И ИЗДАТЕЛСКО ДЕЛО
Вж и 33; 347; 351

АВРАМОВ, Йосиф Аврамов, 1959-
        Прилагане на финансов инженеринг при публично-частните проекти Вж Кн 178

БК 2016/12 Кн 463
АСЕНОВ, Анатолий Стефанов, 1967-
        Основи на управлението / Анатолий Асенов, Цветан Дилков, Ирена Емилова. - Свищов : Акад. изд. "Ценов", 2016. - 315 с. : с табл., сх. ; 24 см

Пълното име на авт. Ирена Емилова е Ирена Емилова Любенова. - Библиогр. след отд. теми

ISBN 978-954-23-1142-3
1. Управленски труд - учебници за ВУЗ
65.01(075.8)
COBISS.BG-ID 1276984036

БК 2016/12 Кн 464
АТАНАСОВА, Тодорка Стоянова, 1964-
        Мениджмънт на предприятието / Тодорка Стоянова Атанасова-Калайджиева. - [Ст. Загора] : РИК Искра-М-И, 2016. - 176 с. : с ил., табл. ; 21 см

Библиогр.: с. 144-147

ISBN 978-619-7095-18-0
1. Стопански предприятия - управление и организация - учебници за ВУЗ
65.01(075.8)
COBISS.BG-ID 1276826852

БК 2016/12 Кн 465
БОРИСОВ, Борислав Димитров, 1957-
        Ролята на знанието, обучението и компетенциите в организациите от публичния сектор / Борислав Борисов, Драгомир Маринов. - Свищов : Стоп. акад. "Д. А. Ценов", 2016. - 184 с. : с табл., сх. ; 24 см. - (Библиотека Стопански свят, ISSN 1310-2737 ; бр. 128)

Загл. и на англ. ез.: The role of knowledge, training and competencies in public sector organizations. - Библиогр.: с. 162-181. - Рез. на бълг., англ. ез.

1. Организационна култура 2. Администрация - управление и организация 3. Икономика на знанието
65.012
COBISS.BG-ID 1276716772

ГЕЙДЖ, Ранди, 1959-
        Луд гений : манифест за предприемачи Вж Кн 162

БК 2016/12 Кн 466
ГЬОШЕВ, Божидар Станакиев, 1944-
        Мениджмънт / Божидар Гьошев. - 2. прераб. изд. - София : Авангард прима, 2016 ([София] : БПС). - 262 с. : с табл., сх. ; 20 см

1. изд. 2013. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр. след отд. гл. - Терминол. показалец

ISBN 978-619-160-676-4
1. Управление и организация - учебници за ВУЗ
65.01(075.8)
COBISS.BG-ID 1276978660

ДАВИДКОВ, Цветан Първанов, 1956-
        Управление на човешките ресурси на нестопанската организация : учебно помагало за дистанционно обучение Вж Кн 7

БК 2016/12 Кн 467
МЛАДЕНОВ, Юлиян Пенчев, 1949-
        Структура и организация на фирмата / Юлиян Младенов, Димитър Димитров ; [науч. ред. Юлиян Пенчев Младенов]. - Русе : Русенски унив. "Ангел Кънчев", 2016. - 128 с. : с ил., табл. ; 22 см

Името на ред. отбелязано в изд. каре. - Библиогр.: с. 127

ISBN 978-954-712-683-1
1. Стопански предприятия - управление и организация - учебници за ВУЗ
65.014(075.8)
334.72.008(075.8)
COBISS.BG-ID 1277068004

НИКОЛОВА, Емилия Паскалева, 1963-
        Изкуството да преговаряме : теория и управление на деловите преговори Вж Кн 165

БК 2016/12 Кн 468
НИКОЛОВА, Нели Иванова, 1971-
        Мениджмънт - теория и практики / Нели Николова, Десислава Петрова. - Габрово : Габрово принт, 2015-. - Т. <1-> ; 23 см

ISBN 978-954-436-054-2 (ч. 1)

Съдържа досега:
Ч. 1. - 2015. - 172 с. : с ил.

Библиогр.: с. 170-172 

1. Управление и организация 2. Управленски труд
65.012
COBISS.BG-ID 1276492772

СЛАВЯНСКА, Вяра Красимирова, 1974-
        Организационно поведение : учебник Вж Кн 139

БК 2016/12 Кн 469
СЛАВЯНСКА, Вяра Красимирова, 1974-
        Стратегии и методи в управлението / Вяра Славянска. - Пловдив : Макрос, 2015. - 248 с. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Тестове за самоподготовка: с. 234-248

ISBN 978-954-561-382-1
1. Управленски труд - учебници за ВУЗ
65.012(075.8)
COBISS.BG-ID 1276923108

БК 2016/12 Кн 470
СЛАВЯНСКА, Вяра Красимирова, 1974-
        Фирмени стратегии / Вяра Славянска. - 2. прераб. и доп. изд. - Пловдив : Макрос, 2015. - 201 с. : със сх. ; 20 см

1. изд. 2015 на Акад. изд. Талант. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Тестове за самоподготовка: с. 179-201. - Терминол. речник: с. 167-175

ISBN 978-954-561-380-7
1. Стопански предприятия - управление и организация - учебници за ВУЗ 2. Стопански планове - учебници за ВУЗ
65.012.2(075.8)
COBISS.BG-ID 1276921060

СТОЯНОВ, Ивайло Цветанов, 1977-
        Бизнес комуникации и връзки с обществеността Вж Кн 140

БК 2016/12 Кн 471
СТОЯНОВ, Ивайло Цветанов, 1977-
        За помощта, интереса и правото на избор : аспекти на човешкото поведение в живота и деловата среда / Ивайло Стоянов. - София : Авангард прима, 2016 ([София] : [БПС]). - 32 с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на загл. с. - Библиогр.: с. 30-31

ISBN 978-619-160-643-6
1. Организационно поведение
65.013
316.43/.47
COBISS.BG-ID 1276979428

БК 2016/12 Кн 472
        УЧЕБЕН тренинг по основи на управлението : казуси, тестове, практически задания, делови игри / Станислава Стоянова ... [и др.]. - Свищов : Акад. изд. "Ценов", 2016. - 130 с. : с ил., табл. ; 24 см

Други авт.: Десислава Алексиева, Милен Динков, Валентин Панайотов

ISBN 978-954-23-1138-6
1. Управление и организация - учебници за ВУЗ
65.012(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1276669412

ХРИСТОВА, Венета
        Предприемачеството - теоретични основи и практически измерения Вж Кн 195


655 ПОЛИГРАФИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ. ИЗДАТЕЛСКО ДЕЛО. КНИГОРАЗПРОСТРАНЕНИЕ
Вж и 681; 686; 76

ГЕОРГИЕВ, Лъчезар Георгиев, 1956-
        Книгоиздаването в България : 1806-1944 Вж Кн 3


657 СЧЕТОВОДСТВО
Вж и 336; 658

БК 2016/12 Кн 473
БОЖКОВ, Васил Стефанов, 1940-
        Стандарти за представяне на финансови отчети : учебно пособие / Васил Божков, Росица Симеонова, Румяна Михайлова. - Свищов : Акад. изд. "Ценов", 2016. - 317 с. : с ил., табл. ; 23 см

Концептуална рамка за финансово отчитане: с. 272-296. - Речник на термините: с. 297-317

ISBN 978-954-23-1139-3
1. Финансово счетоводство - учебници за ВУЗ
657(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1277052900

БК 2016/12 Кн 474
ДОСЕВ, Христо Досев, 1974-
        Наръчник Новото счетоводно законодателство : прилагане на Закона за счетоводството - преди и след 01.01.2016 г. / Христо Досев. - София : Резон-България, [2015] ([София] : Spektar.Bg). - 272 с. ; 21 см

Загл. на гърба на кн.: Новото счетоводно законодателство. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7236-05-7 : 34.80 лв.
1. Стопански предприятия - счетоводство - наръчници
657:658(035)
COBISS.BG-ID 1276433124

БК 2016/12 Кн 475
СТАНЕВА, Валентина Илиева, 1968-
        Обща теория на счетоводството : методическо ръководство : задачи и тестове / Валентина Станева. - 3. доп., актуализирано и прераб. изд. - София : Авангард Прима, 2016. - 148 с. : с табл., сх. ; 21 см

1. изд. 2012 на изд. Пропелер. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-160-682-5
1. Счетоводство - теория - учебници за ВУЗ
657(075.8)
COBISS.BG-ID 1276969700


658 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОМИШЛЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО (ПРЕДПРИЯТИЯТА) И НА ТЪРГОВИЯТА
Вж и 33; 651; 657

БК 2016/12 Кн 476
АСЕНОВ, Анатолий Стефанов, 1967-
        Оперативно управление на човешките ресурси : учебно пособие за дистанционно обучение : магистърска програма "Управление на човешките ресурси" / Анатолий Асенов, Ирена Емилова. - Свищов : Акад. изд. "Ценов", 2016. - 87 с. ; 30 см

Пълното име на авт. Ирена Емилова е Ирена Емилова Любенова. - Изд. на Стоп. акад. Д. А. Ценов. Център за дистанционно обучение

ISBN 978-954-23-1117-1
1. Кадри - управление и организация - учебници за ВУЗ
658.3.012(075.8)
COBISS.BG-ID 1276989412

БК 2016/12 Кн 477
ВАРАМЕЗОВ, Любчо Минчев, 1963-
        Организация на индустриалното предприятие : методическо ръководство - 1 част / Любчо Варамезов, Георги Гуцев. - Свищов : Акад. изд. "Ценов", 2016. - 162 с. : с ил., табл. ; 23 см

Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-23-1136-2 : 10 лв.
1. Промишлени предприятия - управление и организация - учебници за ВУЗ
658.012(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1276635108

КЮЧУКОВ, Георги Борисов, 1933-
        Конструиране на мебели : конструктивни елементи и съединения в мебелите : учебник за студентите от специалностите "Инженерен дизайн" (Интериор и дизайн за мебели) и "Технология на дървесината", Лесотехнически университет Вж Кн 499, Кн 500

БК 2016/12 Кн 478
        МАРКЕТИНГОВИТЕ стратегии на фирми, опериращи в България в условията на икономическа криза / [Галина Младенова ... и др.]. - София : УНСС, 2015. - 136 с. : с табл., диагр. ; 21 см

Имената на авт. отбелязани на с. 5. - Други авт.: Татяна Нецева-Порчева, Красимир Маринов, Борислава Стоименова. - Библиогр. след отд. статии

ISBN 978-954-644-735-7
1. Стопански предприятия - България - управление и организация 2. Маркетинг 3. Стопански кризи 4. България - стопански обединения
658.012(497.2)
339.13
338.124.4
COBISS.BG-ID 1276664548

МАСЛАРОВ, Иван Ангелов, 1935-
        Индустриални технологии Вж Кн 436

МЕЖДУНАРОДНА научна конференция за млади учени Мениджмънт и качество (25 ; Ямбол ; 2016)
        25 международна научна конференция "Мениджмънт и качество" за млади учени : 11 и 12 май 2016 г., Ямбол : сборник научни трудове Вж Кн 437

МЛАДЕНОВ, Миролюб Иванов, 1951-
        Комплексна оценка на качеството на хранителни продукти посредством анализ на визуални изображения, спектрофотометрични и хиперспектрални характеристики : монография Вж Кн 485

БК 2016/12 Кн 479
ПРОДАНОВ, Стоян Станимиров, 1969-
        Бюджетно управление на фирмата : магистърска програма "Финансов мениджмънт" : учебно пособие за дистанционно обучение / Стоян Проданов, Васил Захариев. - 3. доп. и прераб. изд. - Свищов : Акад. изд. "Ценов", 2016. - 132 с. : с табл., сх. ; 30 см

1. изд. 1992 с авт. Васил Захариев, в сер. Финанси на фирмата. - Изд. на Стоп. акад. Д. А. Ценов. Център за дистанционно обучение

ISBN 978-954-23-1116-4
1. Стопански предприятия - финанси - управление и организация - учебници за ВУЗ
658.15(075.8)
336.6(075.8)
COBISS.BG-ID 1277022692

БК 2016/12 Кн 480
СЛАВЯНСКА, Вяра Красимирова, 1974-
        Методи и техники за подбор, оценяване и развитие на персонала : учебник / Вяра Славянска. - Пловдив : Макрос, 2015. - 289 с. : с табл., диагр. ; 20 см

Загл. на гърба на кн.: Методи и техники за подбор, оценяване...

ISBN 978-954-561-379-1
1. Кадри - подбор и разпределение - учебници за ВУЗ
658.3.012(075.8)
331.108(075.8)
COBISS.BG-ID 1276891108

БК 2016/12 Кн 481
СЛАВЯНСКА, Вяра Красимирова, 1974-
        Мотивационни модели в управлението на персонала / Вяра Славянска. - Пловдив : Макрос, 2015. - 156 с. ; 20 см

ISBN 978-954-561-386-9
1. Кадри - управление и организация - учебници за ВУЗ 2. Организационно поведение - учебници за ВУЗ
658.3.012(075.8)
316.62(075.8)
COBISS.BG-ID 1276911588

БК 2016/12 Кн 482
        СЪВРЕМЕННИЯТ мениджмънт на средните и големите предприятия в България - проблеми и възможни решения / Пенчо Пенчев ... [и др.]. - В. Търново : Ай анд Би, 2015. - 140 с. ; 21 см

Други авт.: Венета Христова, Веселин Павлов, Ивалинка Пенчева, Иван Стоянов, Мариела Гализова, Пламена Пенчева. - Възприетата форма на името на Ивалинка Пенчева е Ивалина Петкова Пенчева, а на Мариела Гализова - Мариела Петрова Димитрова-Гализова. - Библиогр.: с. 137-139

ISBN 978-954-9689-85-3
1. Стопански предприятия - България - управление и организаци 2. България - стопански обединения
658.012(497.2)
COBISS.BG-ID 1276987876


659 РЕКЛАМНО ДЕЛО. ПРОМИШЛЕНА И ТЪРГОВСКА ИНФОРМАЦИЯ
Вж и 002

БК 2016/12 Кн 483
ГОРАНОВА, Пенка Вълчева, 1955-
        Рекламна политика / Пенка Горанова. - Свищов : Акад. изд. "Ценов", 2016. - 247 с. : с ил. ; 24 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на с. 2

ISBN 978-954-23-1145-4 : 17 лв.
1. Реклама - учебници за ВУЗ
659.1(075.8)
COBISS.BG-ID 1276648932

        НОВИ медии, аудитории, бизнесмодели Вж Кн 493

СТАЙКОВ, Ивайло Иванов, 1970-
        Трудовоправен статус на членовете на Съвета за електронни медии и сравнение с този на членовете на други колективни държавни органи Вж Кн 219

СТОЯНОВ, Ивайло Цветанов, 1977-
        Бизнес комуникации и връзки с обществеността Вж Кн 140

БК 2016/12 Кн 484
METZ, Detelina Marinova, 1956-
        Der Zeitzeuge Werbung : transdisziplinäre Zugänge / Detelina Metz. - Sofia : Polis, 2016 ([София] : [Бултонер]). - 328 с. : с ил. ; 21 см + 1 оптичен диск (CD)

Истнското име на авт. Detelina Metz е Детелинка Маринова Георгиева-Метц. - Библиогр.: с. 300-327. - Рез. на нем. ез.

ISBN 978-954-796-059-6 : 35 лв.
1. Реклама - история
659.1(091)(02+086.76)
COBISS.BG-ID 1276887780


664 ХРАНИТЕЛНА И КОНСЕРВНА ПРОМИШЛЕНОСТ
Вж и 634/637; 641/642

БК 2016/12 Кн 485
МЛАДЕНОВ, Миролюб Иванов, 1951-
        Комплексна оценка на качеството на хранителни продукти посредством анализ на визуални изображения, спектрофотометрични и хиперспектрални характеристики : монография / Миролюб Иванов Младенов. - Русе : Русенски унив. "Ангел Кънчев", 2015. - 331 с. : с цв. ил. ; 22 см

Изд. на Русенски унив. Ангел Кънчев. Фак. Електротехника, електроника и автоматика. - Библиогр.: с. 310-329

ISBN 978-954-712-635-0
1. Храни - контрол 2. Качество на продукцията 3. Спектрален анализ - приложение - в хранителната промишленост
664.08
658.56
COBISS.BG-ID 1276929508


665 ТЕХНОЛОГИЯ НА МАСЛАТА, МАЗНИНИТЕ И ВОСЪЦИТЕ
Вж и 547.91

БК 2016/12 Кн 486
ДАМЯНОВА, Станка Тодорова, 1962-
        Технология на ароматичните продукти : учебник / Станка Тодорова Дамянова. - Русе : Русенски унив. "Ангел Кънчев", 2015. - 125 с. : с цв. ил. ; 23 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 122-124

ISBN 978-954-712-668-8
1. Етерични масла - технология - учебници за ВУЗ
665.52/.54(075.8)
COBISS.BG-ID 1277002724


678 ПРОМИШЛЕНОСТ НА ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНИТЕ ВЕЩЕСТВА. КАУЧУКОВА ПРОМИШЛЕНОСТ. ПЛАСТМАСОВА ПРОМИШЛЕНОСТ
Вж и 541; 547; 66.7

ХРИСЧЕВ, Лъчезар Спасов, 1977-
        Полимерни подови покрития Вж Кн 503


681 ФИНА МЕХАНИКА. АВТОМАТИКА. ТЕХНИЧЕСКА КИБЕРНЕТИКА
Вж и 007; 519.6; 534; 535; 621.3

БК 2016/12 Кн 487
АНГЕЛОВ, Петър Недялков
        CAD-системи : ръководство за упражнения / Петър Н. Ангелов. - Русе : Русенски унив. "Ангел Кънчев", 2015. - 71 с. : с цв. ил., табл., черт. ; 23 см

ISBN 978-954-712-675-6
1. Приложни програми - учебници за ВУЗ 2. Машинни елементи - проектиране - учебници за ВУЗ
681.322.06(076)(075.8)
621.8.001.63(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1276951524

БК 2016/12 Кн 488
ВАСИЛЕВ, Алексей Николаевич
        C++ в примери и задачи / Алексей Василев ; [прев. Влади Владев]. - [София] : Асеневци трейд, 2015. - 342 с. : табл. ; 24 см

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-8898-68-3
1. Езици за програмиране
681.322.06
519.682
COBISS.BG-ID 1276808164

        ДОБРИ практики в образованието по математика и ИТ за развиване на ключови компетентности Вж Кн 300

БК 2016/12 Кн 489
ИЛИЕВ, Върбан Иванов, 1935-
        Учебник по увод в програмирането / В. Илиев, Ц. Василев ; [ред. Върбан Иванов Илиев]. - Русе : Русенски унив. "Ангел Кънчев", 2011. - 152 с. : с табл., сх. ; 21 см

Загл. на кор.: Увод в програмирането C++. - Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-712-532-2
1. Програмиране - учебници за ВУЗ 2. Езици за програмиране - учебници за ВУЗ
681.322.06(075.8)
519.682(075.8)
COBISS.BG-ID 1276949220

КАРАКЪНЕВА, Юлияна Димитрова
        Моделиране и симулации в сигурността Вж Кн 227

КЕНДЕРОВ, Петър Стоянов, 1943-
        Изследователски подход в математическото образование : помагало за обучение на обучители Вж Кн 301

БК 2016/12 Кн 490
КОЛИСНИЧЕНКО, Денис Николаевич, 1983-
        Да направим собствен сайт / Денис Колисниченко ; [прев. от рус. Таня Цолова, Влади Владев]. - [Ново изд.]. - [София] : Асеневци, 2015 ([София] : [Дайрект сървисиз]). - 312 с. : с ил. ; 24 см

Ориг. загл.: Движок для вашего сайта / Денис Колисниченко. - Имената на прев. отбелязани на гърба на загл. с. - В кн. погрешно отпеч. 2. прераб. и доп. изд.

ISBN 978-954-8898-60-7 : 19.95 лв.
1. Уебсайтове - проектиране - наръчници и ръководства 2. Приложни програми - наръчници и ръководства
681.324.06(035)
COBISS.BG-ID 1276766692

БК 2016/12 Кн 491
КОЛИСНИЧЕНКО, Денис Николаевич, 1983-
        През очите на хакера : разбиване и защита на електронна поща, електронно подписване на файлове и имейли, криптиране на твърдия диск, файловете и папките, защита на предаваните данни по мрежа, кодиране на снимки, клипове и други файлове, криптиране на "облака" Google Drive / Денис Колисниченко ; [прев. от рус. Влади Владев]. - [София] : Асеневци трейд, 2016 ([София] : [Дайрект Сървисиз]). - 240 с. : с ил. ; 24 см

Прев. по: Глазами хакера. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-8898-82-9 : 19.95 лв.
1. Информационна сигурност - наръчници
681.324.07(035)
COBISS.BG-ID 1276975588

БК 2016/12 Кн 492
КОЛИСНИЧЕНКО, Денис Николаевич, 1983-
        PHP 7 & MySQL : практическо програмиране / Денис Колисниченко ; [прев. от рус. Анета Петева, Влади Владев]. - [София] : Асеневци трейд, 2016 ([София] : [Дайрект Сървисиз]). - 500 с. : с ил. ; 24 см

Ориг. загл.: PHP 7 и MySQL: разработка веб-приложений / Денис Колисниченко. - Имената на прев. отбелязани на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-8898-75-1 : 24.95 лв.
1. Програмиране - ръководства 2. Езици за програмиране - ръководства
681.3.06(035)
519.682(035)
COBISS.BG-ID 1276974564

БК 2016/12 Кн 493
        НОВИ медии, аудитории, бизнесмодели / [ред. кол. Юрий Проданов - отг. ред. ... и др.]. - Шумен [т.е. В. Търново] : Фабер, 2015. - 244 с. ; 24 см. - (Серия Обществени комуникации ; 5)

Загл. и на англ. ез.: New media, audiences, business models. - Имената на ред. отбелязани на гърба на предзагл. с. - Други ред.: Елка Добрева, Ивайло Петров, Пламен Шуликов, Снежана Великова. - Пълното име на ред. Ивайло Петров е Ивайло Петров Иванов. - Изд. на Шуменски унив. Епископ Константин Преславски. Кат. по журналистика и масови комуникации. - Текст и на англ. ез. - Съдържа статии от: Елка Добрева, Снежана Великова, Илиана Павлова, Пламен Шуликов, Емилия Енчева, Илина Начева, Ралица Дойчинова, Иван Капралов, Юрий Проданов, Десислава Тодорова, Николай Недеков, Стоян Стоянов, Мариана Йоргова, Златко Енев. - Библиогр. след отд. статии. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-00-0354-0
1. Онлайн журналистика - сборници 2. Средства за масова информация - сборници
07:681.324(062.2)
659.3(062.2)
COBISS.BG-ID 1276561892

ПОПОВА-Недялкова, Незабравка Стефанова
        Компютърни системи в модната индустрия Вж Кн 512

РАДОЕВ, Митко Генчев, 1964-
        Ръководство за упражнения по програмиране в бази от данни Вж Кн 306

БК 2016/12 Кн 494
СТОЯНОВ, Валентин Богданов, 1954-
        Елементи на системите за автоматизация / Валентин Богданов Стоянов. - Русе : Русенски унив. ''Ангел Кънчев'', 2015. - 168 с. : с ил., табл., сх. ; 23 см

Загл. на кор.: Елементи на системи за автоматизация

ISBN 978-954-712-674-9
1. Автоматично регулиране - учебници за ВУЗ 2. Преобразуватели на величини - учебници за ВУЗ
681.58(075.8)
COBISS.BG-ID 1276817380

БК 2016/12 Кн 495
СТОЯНОВ, Валентин Богданов, 1954-
        Сензорна техника / Валентин Богданов Стоянов. - Русе : Русенски унив. ''Ангел Кънчев'', 2015. - 128 с. : с цв. ил., сх. ; 23 см

Библиогр.: с. 127

ISBN 978-954-712-673-2
1. Преобразуватели на величини - учебници за ВУЗ
681.586(075.8)
COBISS.BG-ID 1277019108

БК 2016/12 Кн 496
ХАДЖИЙСКА, Йоана Илиева, 1988-
        Информационни системи / Йоана Хаджийска. - София : Авангард Прима, 2016 ([София] : БПС). - 135 с. : с ил., сх., табл. ; 21 см

ISBN 978-619-160-716-7
1. Информационни системи - учебници за ВУЗ
681.324(075.8)
COBISS.BG-ID 1276979684

ХАРАЗЯН, Айк Арменович, 1990-
        Езикът Swift : програмиране за iOS и OS X : самоучител Вж Кн 307

ЧЕХЛАРОВА, Тони Кондева
        Изследователски подход в началното математическо образование : помагало за обучение на обучители Вж Кн 303

БК 2016/12 Кн 497
DOCTOR of Philosophy
        PhD in computer science, computer engineering, software engineering, information systems : professional standards, curricula, syllabi / [ed.-in-chief Stoyanka Smrikarova]. - Rousse : Univ. of Rousse, 2007. - 338 c. ; 20 см

Загл. на кор.: PhD - professional standards, curricula, syllabi. - Загл. в изд. каре.: PhD in CS, CE, SE, IS - professional standards, curricula, syllabi. - Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-712-372-4
1. Информационни и комуникациони технологии - Европа - образование и просвета - наръчници 2. Докторантура - Европа - наръчници 3. Европа - информатика
681.322:37(4-6)(035)
378.2(4-6)(035)
COBISS.BG-ID 1276966628

GEORGIEV, Cvetozar Stefanov
        User's guide of the system for mobile foreign language training FLAGMAN : for learners Вж Кн 546

GEORGIEV, Cvetozar Stefanov
        User's guide of the system for mobile foreign language training FLAGMAN : for teachers Вж Кн 547

GEORGIEV, Cvetozar Stefanov
        User's guide of the system for mobile foreign language training FLAGMAN : for translators of the interface and system messages Вж Кн 548

LARINA, Elena Sergeevna
        21st century cyberwars: the Russian view : what did Snowden withhold? Вж Кн 157

БК 2016/12 Кн 498
SMRIKAROV, Angel Sotirov, 1949-
        European Thematic Network for Doctoral Education in Computing (ETN DEC): 114046-CP-1-2004-1-BG-Erasmus-TN : final report / [Angel Smrikarov, Stoyanka Smrikarova]. - Rousse : [Русенски унив. "Ангел Кънчев"], 2007 ([Русе] : Avangard Print). - 152 с. : с цв. ил. ; 23 см

Изд. на Europ. Commiss. Directorate-Genetal Education and Culture. - Имената на авт. отбелязани на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-712-383-0
1. Информационни и комуникационни технологии - образование и просвета - Европа - доклади 2. Докторантура - Европа - доклади 3. Европа - информатика
681.322:37(4-6)(042)
378.2(4-6)(042)
COBISS.BG-ID 1276968932


684 МЕБЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО. ТАПИЦЕРСТВО
Вж и 643/645; 674; 677

БК 2016/12 Кн 499
КЮЧУКОВ, Георги Борисов, 1933-
        Конструиране на мебели : конструктивни елементи и съединения в мебелите : учебник за студентите от специалностите "Инженерен дизайн" (Интериор и дизайн за мебели) и "Технология на дървесината", Лесотехнически университет / Георги Кючуков, Васил Живков. - София : Бисмар, 2016. - 452 с. : с ил., черт. ; 25 см

Загл. и на англ. ез.: Furniture construction. - Автори: с. 444-447. - Библиогр.: с. 439-443. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-91648-5-5
1. Мебели - проектиране - учебници за ВУЗ 2. Промишлена естетика - учебници за ВУЗ
684.001.66(075.8)
658.512.23(075.8)
COBISS.BG-ID 1276432868

БК 2016/12 Кн 500
КЮЧУКОВ, Георги Борисов, 1933-
        Конструиране на мебели : конструктивни елементи и съединения в мебелите : учебник за студентите от специалностите "Инженерен дизайн" (Интериор и дизайн за мебели) и "Технология на дървесината", Лесотехнически университет / Георги Кючуков, Васил Живков. - София : Бисмар, 2016. - 452 с. : с ил., черт. ; 25 см

Загл. и на англ. ез.: Furniture construction. - Автори: с. 444-447. - Библиогр.: с. 439-443. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-91648-6-2 (подв.)
1. Мебели - проектиране - учебници за ВУЗ 2. Промишлена естетика - учебници за ВУЗ
684.001.66(075.8)
658.512.23(075.8)
COBISS.BG-ID 1276432612


687 ШИВАШКА ПРОМИШЛЕНОСТ. КОЗМЕТИКА
Вж и 675; 677

БК 2016/12 Кн 501
ГЕОРГИЕВ, Георги Йорданов, 1981-
        Фризьорството от А до Я / Георги Георгиев. - [Пловдив] : [Макрос 2000], [2014]. - 158 с. : с ил. ; 23 см

ISBN 978-954-561-341-8 (подв.) : 30 лв.
1. Бръснаро-фризьорство - наръчници и ръководства
687.5(035)
COBISS.BG-ID 1276965860


69 СТРОИТЕЛСТВО. СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ. СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ
Вж и 624; 666

БК 2016/12 Кн 502
РАЙКОВА, Мария Денева, 1958-
        Отопление и климатизация / Мария Денева Райкова. - Габрово : Габрово принт, 2015 (Габрово : Веско Цветков). - 2 т. ; 21 см

ISBN 978-954-436-051-1 (ч. 1)
ISBN 978-954-436-053-5 (ч. 2)

Съдържа:
Ч. 1. - 2015. - 274 с. : с ил., табл., сх. -

Библиогр.: с. 270-271

Ч. 2. - 2015. - 212 с. : с ил., табл., сх.

1. Отопление - учебници за ВУЗ 2. Климатични инсталации - учебници за ВУЗ
697(075.8)
COBISS.BG-ID 1276466916

БК 2016/12 Кн 503
ХРИСЧЕВ, Лъчезар Спасов, 1977-
        Полимерни подови покрития / Лъчезар Хрисчев. - София : [Висше строит. у-ще "Любен Каравелов"], 2016 ([София] : Вик-96). - 222 с. : с ил. ; 21 см

Библиогр.: с. 216-222

ISBN 978-954-331-071-5
1. Подове и подови конструкции 2. Изкуствени материали - приложение - в строителството
692.5
678.7.018
COBISS.BG-ID 1276885476


7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ

7.01/.097 ОБЩА ТЕОРИЯ НА ИЗКУСТВОТО. ТЕХНИКА НА ИЗКУСТВОТО. ХУДОЖЕСТВЕНИ СТИЛОВЕ И ВЛИЯНИЯ. ХУДОЖЕСТВЕНИ ОБРАЗИ И ДРУГИ

ЛАПАТОВ, Иван Русков
        Естетика Вж Кн 96

БК 2016/12 Кн 504
МАРКОВ, Константин Йорданов, 1972-
        История на изкуството. Ч. 2 / Константин Марков, Даниела Чулова-Маркова. - София : Авангард прима, 2016 ([София] : БПС). - 294 с. ; 21 см

Възприетата форма на името на авт. Даниела Чулова-Маркова е Даниела Данаилова Чулова. - Накратко за авторите: с. 293. - Библиогр.: с. 286-289

ISBN 978-619-160-670-2
1. Изкуство - история и критика
7.03
COBISS.BG-ID 1277077476

БК 2016/12 Кн 505
        ПРЕОСМИСЛЯЙКИ историите на изкуствата през XX век : международна научна конференция, 26-27 юни 2015 г., с. Мала Църква [община Самоков] / [състав., ред. Клер Леви ... и др.] ; [прев. Милена Лилова] ; [предг. Емануел Мутафов]. - София : Институт за изследване на изкуствата БАН, 2015 ([София] : Дайрект Сървисиз). - 235 с. ; 23 см

Имената на състав., прев. отбелязани в изд. каре, а на авт. на предг. - на с. 9. - Други състав. и ред.: Йоана Спасова-Дикова, Елка Трайкова. - За авторите: с. 229-234. - Съдържа статии от: Джим Самсън, Йоана Спасова-Дикова, Елка Трайкова, Клер Леви, Надежда Маринчевска, Ингеборг Братоева-Даракчиева, Камелия Николова, Любинка Стоилова, Николай Йорданов, Гражина Шват-Гълъбова, Ларс Кристенсен, Стела Ташева, Кирил Разлогов. - Рез. на бълг. ез.

ISBN 978-954-8594-57-8
1. Изкуство - история и критика - 20 век - конференции 2. Българска литература - история и критика - 20 век - конференции 3. България - литературознание
7.036(063)
886.7.09(063)
COBISS.BG-ID 1276468708

БК 2016/12 Кн 506
GLANZ des Ostens - Christliche kunst aus Bulgarien. Изложба (Klosterneuburg ; 2016)
        Glanz des Ostens - Christliche Kunst aus Bulgarien : [27.04.2016 - 31.07.2016, Klosterneuburg, Österreich] : [каталог от изложба] / [red. Lyudmil Vagalinski ... и др.] ; [fotograf Krasimir Georgiev] ; [Übers. Elka Dragieva]. - Sofia : Nat. Archäol. Inst. mit Museum - Bulg. Akad. der Wissenschaften, 2016 ([Пловдив] : Bulvest Print). - 1 албум (192 с.) : с цв. ил. ; 28 см. - (Поредица Национален археологически музей Каталози = Nationales Archäologisches Museum Kataloge, ISSN 2367-8860 ; 3)

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на предзагл. с. - Други ред.: Nicolay Sharankov, Galina Grozdanova. - Das Christentum in den bulgarischen ländern / Galina Grozdanova: с. 15-30. - Die Kirche der "Hl. Sophia" in Sofia / Julia Valeva: с. 31-46. - Pliska - das Christliche zentrum bulgariens / Pavel Georgiev: с. 47-62. - Veliki Preslav - die herrliche, durch die gottesmutter beschützte hauptstadt bulgariens (893-971) / Margarita Vaklinova: с. 63-78. - Die Hauptstadt Tarnovo in der Christlichen kultur des Balkans / Konstantin Totev: с. 79-97. - Die Christliche kunst in bulgarien während der osmanischen epoche im 15.-18. jahrhundert / Bisera Tomova: с. 98-110. - Текст и на англ. ез. - Библиогр.: с. 185-191 и след отд. статии

ISBN 978-954-9472-43-1
1. България - старини - изложби - каталози 2. Изкуство, християнско - България - история - изложби - каталози
7.046.3.033/.034(497.2)(083.824)
904(497.2)(083.824)
COBISS.BG-ID 1276575972

БК 2016/12 Кн 507
        RETHINKING histories of arts in the 20th century : international conference, Sofia, 26-27 June 2015 / [ed. by Claire Levy ... и др.] ; [transl. Milena Lilova] ; [forew. Emmanuel Moutafov]. - Sofia : Institute of Art Studies, BAS, 2015 ([София] : Дайрект Сървисиз). - 205 с. ; 23 см

Имената на ред., прев. отбелязани в изд. каре, а на авт. на предг. - на с. 9. - Други ред.: Joanna Spassova-Dikova, Elka Traykova. - About the autors: с. 199-204. - Съдържа статии от: Jim Samson, Joanna Spassova-Dikova, Elka Traikova, Claire Levy, Irina Genova, Nadezhda Marinchevska, Ingeborg Bratoeva-Daraktchieva, Kamelia Nikolova, Ljubinka Stoilova, Nikolay Iordanov, Gražyna Szwat-Gyłybowa, Lars Kristensen, Stela Tasheva, Kirill Razlogov. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-8594-58-5
1. Изкуство - история и критика - 20 век - конференции 2. Българска литература - история и критика - 20 век - конференции 3. България - литературознание
7.036(063)
886.7-09(063)
COBISS.BG-ID 1276470756


71 ПЛАНИРАНЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА. ГРАДОУСТРОЙСТВО. ГРАДИНСКА АРХИТЕКТУРА. ПАРКОВЕ. ОФОРМЯНЕ НА ПРИРОДНАТА СРЕДА (ЛАНДШАФТА)
Вж и 635; 911

БК 2016/12 Кн 508
        ГРАДОУСТРОЙСТВОТО на София : пулсът на града във времето / [Любинка Стоилова ... и др.] ; [предг. Надежда Кирова-Йовчева]. - София : Итус 98, 2016 ([София] : Ракурс). - 144 с. : с ил., к. ; 24 см

Имената на авт. отбелязани на гърба на загл. с., а на авт. на предг. - на с. 5. - Други авт.: Георги Коцев, Валентина Върбанова, Александър Мирков, Мария Линдарева, Танче Петрова. - Възприетата форма на името на авт. на предг. Надежда Кирова-Йовчева е Надежда Стоянова Кирова. - Изд. на Музея за история на София. - Библиогр.: с. 103-110

ISBN 978-619-90619-0-9 : 12 лв.
1. Градоустройство - София - история 2. София - градоустройство
711.03(497.223)
908(497.223)
COBISS.BG-ID 1276852708

        СЛАВА строители Кайлъка Вж Кн 1051


73/76 ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ

БК 2016/12 Кн 509
ГУЛЕВ, Никола Илиев, 1987-
        Изобразителни умения и ролята на обучението по изобразително изкуство за развиване на умения за работа с живописни техники и материали / Никола Гулев. - Пловдив : ИК Ракурси, 2016. - 104 с. : с ил. ; 21 см

Библиогр.: с. 90-103

ISBN 978-954-8852-63-0 : 9 лв.
1. Изобразително изкуство - методика на преподаването 2. Способности и дарби - при децата
73/76:37
37.036/.037
COBISS.BG-ID 1276978916


73 ПЛАСТИЧНИ ИЗКУСТВА
Вж и 679.8/.9; 745/749

АГРЕ, Даниела Иванова, 1957-
        Тракийски владетелски дом край село Синеморец. Т. 1 Вж Кн 1017

БК 2016/12 Кн 510
ДОНЧЕВА, Стела Милчева, 1972-
        Калъпи и матрици от българското средновековие (ІХ - ХІV в.) / Стела Дончева. - В. Търново : Фабер, 2015. - 312 с. : с цв. ил. ; 29 см

Загл. и на англ. ез.: Moulds and dies from bulgarian middle ages (ІХth - ХІVth c.). - Каталог: с. 121-312. - Текст и на англ. ез. - Библиогр.: с. 87-96. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-00-0337-3
1. Художествена обработка на метал - Средни векове - каталози
739.5.033(497.2)(083.8)
904(497.2)(083.8)
COBISS.BG-ID 1276568804

БК 2016/12 Кн 511
НУМИЗМАТИЧНО дружество Червен (Русе)
        50 години Нумизматично дружество "Червен" - Русе : 1966-2016 : юбилеен бюлетин / [състав. Румен Димитров Кузов]. - Плевен : Медиатех, 2016 ([Русе] : Русенски унив. "А. Кънчев"). - 68 с. : с ил., портр., факс. ; 22 см

Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с. - Съдържа материали от: Кирил Бъсков, Михаил Гълъбов, Петър Камбуров, Веселин Тачев, Румен Кузов, Метьо Георгиев, Светлана Василева

ISBN 978-619-207-070-0
1. Нумизматично дружество "Червен" (Русе) - сборници 2. Русе - нумизматика
737:061(497.215)
COBISS.BG-ID 1276935396


745/749 ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИНТЕРИОР. ДИЗАЙН

БК 2016/12 Кн 512
ПОПОВА-Недялкова, Незабравка Стефанова
        Компютърни системи в модната индустрия / Незабравка Попова-Недялкова ; [науч. ред. Иванка Добрева-Драгостинова]. - София : НБУ, 2016 ([София] : [Планета-3]). - 147 с. : с цв. ил. ; 21 см

Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. - Библиогр.: с. 117-124. - Азб. показалец

ISBN 978-954-535-910-1 : 20 лв.
1. Облекло - технология 2. Приложни програми 3. Триизмерна компютърна графика - приложение - в дизайна
746.4:681.3
681.322.06
COBISS.BG-ID 1274531044


75 ЖИВОПИС
Вж и 74

ЕЛЕНКОВ, Лъчезар, 1936-
        Небесна лодка : лирическа повест за Жул Паскин Вж Кн 800

БК 2016/12 Кн 513
КОСЕВА-Тотева, Диана Тодорова, 1959-
        Стенописи от археологическите разкопки на средновековната българска столица Търново. Ч. 1, Текст / Диана Косева-Тотева ; [прев. на англ. Алена Ликова, Фейт Бийн] ; [предг. Елка Бакалова] = Mural paintings of the archaeological excavations from the Medieval Bulgarian Metropolis Turnovo. Vol. 1 / Diana Koseva-Toteva ; [transl. into Engl. Alena Likova, Faith Beane] ; [pref. Elka Bakalova]. - В. Търново : Фабер, 2016. - 283 с. : с ил., сх. ; 34 см, във футляр

Имената на прев. отбелязани на гърба на предзагл. с., а на авт. на предг. - на с. 10. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 232-249 и под линия. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-00-0393-9 (подв., във футляр)
1. Стенописи, средновековни - Велико Търново 2. Велико Търново - изобразителни изкуства
75.052.033(497.216)
904(497.216)
COBISS.BG-ID 1276624868

БК 2016/12 Кн 514
КОСЕВА-Тотева, Диана Тодорова, 1959-
        Стенописи от археологическите разкопки на средновековната българска столица Търново. Ч. 2, Таблици / Диана Косева-Тотева ; [фотогр. Н. Тодоров] = Mural paintings of the archaeological excavations from the Medieval Bulgarian Metropolis Turnovo. Vol. 2, Tables / Diana Koseva-Toteva ; [photogr. N. Todorov] ; [прев. на англ. ез. Алена Ликова, Фейт Бийн]. - В. Търново : Фабер, 2016. - 159 с. : с цв. ил. ; 34 см, във футляр

Имената на ил., прев. отбелязани на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-00-0393-9 (подв., във футляр)
1. Стенописи, средновековни - Велико Търново 2. Велико Търново - изобразителни изкуства
75.052.033(497.216)
904(497.216)
COBISS.BG-ID 1284776932

БК 2016/12 Кн 515
СТАНЧЕВА, Румяна Лъчезарова, 1951-
        Художникът Жорж Папазов като писател : вербализация на сюрреалното / Румяна Л. Станчева. - София : ИК Колибри, 2014 ([София] : Дедракс). - 133 с. : с ил., [16] л. : цв. ил. ; 22 см

Житейската лествица на Жорж Папазов в дати: с. 117-121. - Азб. показалец. - Съдържа и: Библиогр. на книги от и за Жорж Папазов: с. 115-116

ISBN 978-619-150-264-6 : 25 лв.
1. Папазов, Жорж, 1894-1972 - творчество 2. Художници, български - творчество 3. България - изобразителни изкуства
75.071.1(497.2)(092)
886.7.09
92 Папазов, Жорж
COBISS.BG-ID 1276707556


78 МУЗИКА
Вж и 24; 792

БК 2016/12 Кн 516
МЕЖДУНАРОДЕН музикален фестивал Лауреатски дни Катя Попова (Плевен ; 1966-2016)
        50 години Международен музикален фестивал Лауреатски дни "Катя Попова"-Плевен / [състав.] Алеко Антонов. - Плевен : Ивко, 2016. - 352 с. : с ил., портр. ; 29 см

Загл. на кор.: История на Лауреатски дни "Катя Попова"-Плевен 1966-2016. - Биогр. данни за състав. отбелязани на с. 348-349

ISBN 978-619-7203-06-6 (подв.)
1. Музикални фестивали и конкурси - Плевен - история 2. Плевен - музика
78.091.4.03(497.214)
COBISS.BG-ID 1276867044


781 ОБЩА ТЕОРИЯ НА МУЗИКАТА

БК 2016/12 Кн 517
SYMPOSIUM of the ICTM Study Group on Music and Dance in Southeastern Europe (5 ; Blagoevgrad ; 2016)
        Fifth Symposium of the ICTM Study Group on Music and Dance in Southeastern Europe, 2-8 May 2016, Blagoevgrad, Bulgaria : program and abstracts booklet / [comp., ed. by Ivanka Vlaeva ... и др.]. - Sofia : Mars 09, 2016 ([София] : [Дайрект сървисиз]). - 56 с. ; 24 см

Имената на състав. отбелязани на гърба на загл. с. - Други състав.: Lozanka Peycheva, Ventsislav Dimov

ISBN 978-954-2925-33-0
1. Народна музика - Балкански полуостров - конференции - резюмета 2. Народни танци - Балкански полуостров - конференции - резюмета 3. Балкански полуостров - музика
781.7.091.4(497)(063)(048.4)
793.31(497)(063)(048.4)
COBISS.BG-ID 1276813028


782 ТЕАТРАЛНА МУЗИКА. ОПЕРА. ОПЕРЕТА

БК 2016/12 Кн 518
        Никола ГЮЗЕЛЕВ - рицарят на операта : за 80-годишнината от рождението и 50 години на сцената / състав. Анна Мария Петрова-Гюзелева = Nicola Ghiuselev - the knight of the opera : on the 80th anniversary of his Birth and the 50 years on the Stage celebration / comp. by Anna Maria Petrova-Ghiuseleva ; transl. from and to Engl. Todor Shopov. - [София] : Нац. дарителски фонд 13 в. България : Фонд. "Никола Гюзелев", 2016. - 60 с. : с ил., портр. ; 23 см

Съдържа текстове от: Амелия Имбарато, Светлин Русев, Аласдеър Стивън, Надежда Искрова, Анна Мария Петрова-Гюзелева. - Пълното име на авт. на предг. Светлин Русев е Светлин Русев Вълчев. - Съдържа и: Значими роли на Никола Гюзелев в световните оперни театри ; Картини, авторски творби на Никола Гюзелев

ISBN 978-954-8718-33-2 (Нац. дарителски фонд 13 в. България)
ISBN 978-619-90642-0-7 (Фонд. "Никола Гюзелев")
1. Гюзелев, Никола Николаев, 1936-2014 - юбилеи и чествания 2. Оперни и оперетни артисти, български - юбилеи и чествания 3. България - музика
782.1.071.2(497.2)(092)
92 Гюзелев, Никола Николаев
COBISS.BG-ID 1276543204


785 ИНСТРУМЕНТАЛНА МУЗИКА

БК 2016/12 Кн 519
ВЪЛКОВА, Петя Георгиева, 1943-
        Статии, рецензии, лекции и ... още нещо / Петя Вълкова. - В. Търново : Фабер, 2015. - 196 с. : с ил., портр., факс. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на с. 191-192

ISBN 978-619-00-0304-5
1. Симфонична музика - България 2. България - музика
785.11(497.2)
COBISS.BG-ID 1276541412


787 МУЗИКА ЗА СТРУННИ ИНСТРУМЕНТИ

БК 2016/12 Кн 520
МАНГАЧЕВ, Петко Иванов, 1941-
        Васко Абаджиев : живот отвъд петолинието (1926-1978) / Петко Мангачев, Виктор Анчев. - София : Колбис, 2016. - 178 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Отзив / Николай Куманов: с. 5-6. - Текст и на нем., англ. ез. - Библиогр. под линия

ISBN 978-619-7284-08-9
1. Абаджиев, Васко Николов, 1926-1978 - биографии 2. Цигулари, български - творчество 3. България - музика
787.1.071.2(497.2)(092)
92 Абаджиев, Васко Николов
COBISS.BG-ID 1276737252


792 ТЕАТЪР. СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО
Вж и 72; 793/794; 82-2

        ВЪВ вълшебната виделина на театъра : хроника на сценичния живот в Панагюрище Вж Кн 283

БК 2016/12 Кн 521
ДАНИЕЛ, Леон, 1927-2008
        Театрални есета / Леон Даниел. - София : Захарий Стоянов, 2015 ([София] : Унив. изд. "Св. Климент Охридски"). - 232 с. : с ил. ; 24 см. - (Поредица Мелпомена)

ISBN 978-954-09-0989-9 (подв.) : 25 лв.
1. Театър - есета
792(0:82-4)
886.7-4
COBISS.BG-ID 1276665572

БК 2016/12 Кн 522
ПЕТРОВА, Антоанета Христова
        Египетска приказка за сърцето : пътят за събуждане, възбуждане и оголване на психофизическата същност на актьора, начини за постигането на духовна и телесна цялостност / Антоанета Петрова. - София : НБУ, 2014 ([София] : [Планета-3]). - 156 с. : с ил., табл. ; 24 см + 1 оптичен диск (CD)

Островът на изобилието / прев. Сергей Игнатов: с. 132-137. - Библиогр.: с. 151-153

ISBN 978-954-535-825-8 : 20 лв.
1. Актьорско майсторство 2. Театър - техника и майсторство 3. Театрални постановки
792.028(02+086.76)
COBISS.BG-ID 1276910820

БК 2016/12 Кн 523
ТЕНЕВ, Любомир Димов, 1915-1993
        Перо и маска / Любомир Тенев. - София : Захарий Стоянов, 2016 ([София] : ПК "Димитър Благоев"). - 447 с., [16] с. : ил., портр. ; 22 см

Духовните наследства на Любомир Тенев / Чавдар Добрев: с. 5-24

ISBN 978-954-09-1003-1 (подв.) : 30 лв.
1. Театър - история и критика
792.03
COBISS.BG-ID 1276675044


793/794 ТЪРЖЕСТВА И ПРАЗНЕНСТВА. ХОРЕОГРАФИЯ. ПОДВИЖНИ УМСТВЕНИ И ДРУГИ ИГРИ
Вж и 39; 792

SYMPOSIUM of the ICTM Study Group on Music and Dance in Southeastern Europe (5 ; Blagoevgrad ; 2016)
        Fifth Symposium of the ICTM Study Group on Music and Dance in Southeastern Europe, 2-8 May 2016, Blagoevgrad, Bulgaria : program and abstracts booklet Вж Кн 517


796 СПОРТ. СПОРТНИ ИГРИ. ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА
Вж и 379.8; 612;613; 685

БК 2016/12 Кн 524
ДАВИДОВА, Теодора Михайлова
        История на физическото възпитание / Теодора Давидова. - В. Търново : Ай анд Би, 2011. - 96 с. ; 21 см

ISBN 978-954-9689-57-0
1. Физическо възпитание - история - учебници за ВУЗ
796(091)(075.8)
COBISS.BG-ID 1276946916

БК 2016/12 Кн 525
        ЕВРОПЕЙСКИ стандарти в спортното образование - Враца 2015 : сборник доклади от научна конференция, проведена на 01.06.2015 в гр. Враца / науч. ред. Стефан Стойков. - Враца [т.е. В. Търново] : Ай анд Би, 2015. - 195 с. : с табл., диагр. ; 20 см

Изд. на Великотърновски унив. Св. св. Кирил и Методий. Филиал - гр. Враца, Община Враца. - Информация за авторите: с. 191-192. - Съдържа докл. от: Виолета Цветанова, Ц. Джиганска, П. Добрилова, Григор Гутев, Валентин Фильов, Ива Димова, Дарина Дончева Захариева, Стефания Беломъжева-Димитрова, Димитър Йорданов Новаков, Евгени Йорданов, Елена Кънчева, Зорница Борисова, Петя Марчева, Ивайло Лазаров, Феим Джошан, Румяна Карапетрова, Ивета Михайлова, Йордан Йотов, Калояна Крумова-Цончева, Лариса Грунчева, Любомира Попова, Мариела Илиева Борисова, Милена Григорова. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-954-9689-94-5
1. Физкултура - конференции
796.01(063)
COBISS.BG-ID 1276957412

БК 2016/12 Кн 526
КАРАГАНОВА, Ирина Мончева, 1983-
        Адаптирана физическа активност / Ирина Караганова. - Русе : Русенски унив. "Ангел Кънчев", 2016. - 164 с. ; 22 см

Библиогр.: с. 159-162

ISBN 978-954-712-686-2
1. Физически упражнения - хора с увреждания - учебници за ВУЗ 2. Спорт - хора с увреждания - учебници за ВУЗ
796-056.267(075.8)
COBISS.BG-ID 1276888292

БК 2016/12 Кн 527
КЪНЧЕВА, Елена Костова
        Работна книга по методика на физическото възпитание - професионално-практическо обучение / Елена Кънчева, Стефания Беломъжева-Димитрова. - В. Търново : Ай анд Би, 2015. - 122 с. : с табл. ; 20 см

Загл. и на англ. ез.: Working book in methodology of physical education - professional practical training. - Текст и на англ. ез. - Библиогр.: с. 119-121

ISBN 978-954-9689-96-9
1. Физическо възпитание - методика на преподаването за средни общообразователни училища - учебници за ВУЗ
796:37(075.8)
COBISS.BG-ID 1276912100


796.01/.097 ФИЛОСОФИЯ, ТЕОРИЯ, МЕТОДИКА, ЕТИКА, ЕСТЕТИКА НА СПОРТА. ТЕХНИЧЕСКИ ВЪПРОСИ. СПОРТНИ НАПРАВЛЕНИЯ. ОРГАНИЗАЦИЯ И РЪКОВОДСТВО.СПОРТНИ ДЕЯТЕЛИ.СПОРТНИ СЪСТЕЗАНИЯ И ДР.

НИКОЛОВ, Ивайло Николаев, 1976-
        Теория и методика на спортната тренировка в МВР Вж Кн 222


796.3 ИГРИ С ТОПКА
Вж и 797.25

БК 2016/12 Кн 528
БИЧОКУ, Едмонд
        Методика за подготовка на млади баскетболисти от Република Албания : монография / Едмонд Бичоку, Людмил Петров. - В. Търново : Ай анд Би, 2015. - 138 с. : с ил., диагр. ; 21 см

Загл. и на англ. ез.: Methodology for the preparation of young basketball players from the Republic of Albania / Edmond Bichocu, Lyudmil Petrov. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 125-136

ISBN 978-954-9689-97-6
1. Баскетбол - Албания 2. Спортисти - Албания - физически качества и подготовка 3. Албания - физическа култура и спорт
796.323.071.015(496.5)
COBISS.BG-ID 1276970980


796.4 ГИМНАСТИКА. ЛЕКА АТЛЕТИКА. АКРОБАТИКА
Вж и 615.825.1

ДИМИТРОВА, Бистра Георгиева, 1959-
        Аква практики : ръководство за образователно-квалификационна степен бакалавър и магистър Вж Кн 530


796.5 ТУРИЗЪМ. АЛПИНИЗЪМ. ОРИЕНТИРАНЕ
Вж и 379.85

ГЕОРГИЕВА, Николина Иванова, 1964-
        Пътеводител Рила : 16 екопътеки, 64 карти, 62 туристически маршрута Вж Кн 1059


796.9 ЗИМНИ ВИДОВЕ СПОРТ. БЯГАНЕ С КЪНКИ. СКИ СПОРТ. СПОРТ С ШЕЙНИ

БК 2016/12 Кн 529
ИВАНОВ, Владимир Иванов, 1977-
        Ски : ръководство за студенти / Владимир Иванов. - София : Полис, 2016 ([София] : [Бултонер]). - 124 с. : с к., табл., ил. ; 24 см

Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-796-060-2 : 9 лв.
1. Ски (спорт) - учебници за ВУЗ
796.92(075.8)
COBISS.BG-ID 1276784868


797 ВОДЕН СПОРТ. ВЪЗДУШЕН СПОРТ
Вж и 527; 629.12; 725.87; 796.57

БК 2016/12 Кн 530
ДИМИТРОВА, Бистра Георгиева, 1959-
        Аква практики : ръководство за образователно-квалификационна степен бакалавър и магистър / Бистра Димитрова, Калиопи Константину. - 3. доп. и прераб. изд. - София : Авангард Прима, 2016. - 130 с. : с ил., табл., сх. ; 21 см

1. изд. 2010. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-160-695-5
1. Воден спорт - учебници за ВУЗ 2. Аеробика - учебници за ВУЗ
797.1(075.8)
796.4(075.8)
COBISS.BG-ID 1277018596

БК 2016/12 Кн 531
ДИМИТРОВА, Бистра Георгиева, 1959-
        Триезичен специализиран речник по синхронно плуване за web-базирана платформа : български, френски и английски език / Бистра Димитрова. - София : Авангард прима, 2016 ([София] : БПС). - 78 с. : с ил., сх. ; 21 см

Загл. в изд. каре: Триезичен специализиран речник по синхронно плуване. - Парал. текст на бълг., фр., англ. ез.

ISBN 978-619-160-616-0
1. Плуване - терминология - многоезични речници
797.217(038.1)=867=40=20
801.316.4=867=40=20
COBISS.BG-ID 1277063652

БК 2016/12 Кн 532
DIMITROVA, Bistra Georgieva, 1959-
        Research impact through the scientific publications - synchronized swimming / Bistra Dimitrova. - Sofia : Avangard Prima, 2016 ([София] : BPS). - 107 с. : с ил., табл., диагр. ; 21 см

Загл. на кор.: Research impact through the scientific publications in synchronized swimming. - Библиогр. след отд. теми. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-160-667-2
1. Плуване - тренировка - резюмета 2. Спортисти - физически качества и подготовка - резюмета
797.217.015(048)
COBISS.BG-ID 1277064164


799 СПОРТЕН РИБОЛОВ. СПОРТЕН ЛОВ. СПОРТНА СТРЕЛБА
Вж и 639

БК 2016/12 Кн 533
СОКАЧЕВ, Иван Ангелов, 1887-1949
        История и развой на ловнострелческата организация в България 1898-1938 / от Иван Сокачев. - Фототип. изд. - [Варна] : Бакара принт, 2016. - 199, 186, IX с. : с ил., портр., факс. ; 29 см

Загл. и текст на стар правопис. - Загл. на кор.: История на ловнострелческата организация Сокол. - Алманах на ловното дело в България: с. 1-186. - Фототип. изд.: [София] : Ловнострелческа орг. Сокол, 1938

(Подв.)
1. Ловни организации - България - история 2. Ловна стрелба - история 3. България - физическа култура и спорт
799.2/.3:061.23(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1276469988


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

БК 2016/12 Кн 534
        QUADRIVIUM : юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д-р Веселин Панайотов / [ред. кол. Цветанка Янакиева - отг. ред. ... и др.]. - В. Търново : Фабер, 2016. - 607 с. : с ил., портр., факс. ; 24 см. - (In Honorem ; 3)

Имената на ред. отбелязани в изд. каре. - Други ред.: Десислава Иванова, Николай Николов, Грета Стоянова, Анета Тихова. - Възприетата форма на името на ред. Цветанка Янакиева е Цветана Георгиева Янакиева. - Изд. на Шуменски унив. Епископ Константин Преславски. Науч. център Преславска книжовна школа. - Избрана библиография на проф. д-р Веселин Панайотов: с. 15-24. - Текст и на англ. ез. - Съдържа статии от: Яни Милачков, Добрин Добрев, Стефан Хърков, Денка Кръстева, Радослава Тодорова, Пламен Шуликов, Христо Трендафилов, Павел Георгиев, Пиринка Пенкова, Мария Тихова, Мария Спасова, Николай Николов, Анета Тихова, Ростислав Станков, Йорданка Москова, Татяна Илиева, Елена Станева, Елка Мирчева, Айтен Мустафова, Анчо Калоянов, Веселка Желязкова, Тодорка Георгиева, Ценка Досева, Грета Стоянова, Petra Stankovska, Димитър Кенанов, Марияна Цибранска-Костова, Невена Гавазова, Данко Георгиев, Сава Сивриев, Калина Лукова, Страшимир Цанов, Евдокия Борисова, Десислава Иванова, Тодор Моллов, Румяна Малчева, Данаил Петров, Иван Йорданов, Константин Константинов, Yuri Stoyanov, Росица Ангелова. - Библиогр. след отд. статии. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-619-00-0395-3
1. Панайотов, Веселин Божков, 1955- - юбилеи и чествания - сборници 2. Филолози, български - юбилеи и чествания - сборници 3. Филология - сборници 4. Култура - история - сборници 5. България - филология
8(497.2)(092)(062.2)
930.85(062.2)
92 Панайотов, Веселин Божков
COBISS.BG-ID 1276584420


80 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ

БК 2016/12 Кн 535
АЛЕКСАНДРОВ, Иван, 1955-
        Книги, духовност, култура : юбилеен сборник с научни и научно-популярни статии и интервюта на д-р Иван Александров / [състав., ред. Калина Иванова]. - В. Търново : Нар. библ. "Петко Р. Славейков", 2016 (В. Търново : Сира). - 280 с. : с портр. ; 23 см

Пълното име на авт. Иван Александров е Иван Александров Ангелов. - Името на състав. отбелязано в изд. каре. - Съвременен мениджър и будител / Иванка Янкова: с. 9-12. - Библиография на д-р Иван Александров / състав. Анастасия Радева, Силвия Славчева, Илиана Тодорова: с. 255-271. - Текст и на рус., англ. ез. - Библиогр. след отд. статии. - Рез. на англ. ез. - Съдържа: Д-р Иван Александров като автор на статии и бележки в специализирани сборници и периодични издания ; Съставителско-редакторска дейност ; Интервюта с д-р Иван Александров ; За живота и делото на д-р Иван Александров

ISBN 978-619-7173-07-9 (подв.)
1. Александров, Иван, 1955- - юбилеи и чествания - сборници 2. Филолози, български - юбилеи и чествания - сборници 3. България - филология
80(497.2)(092)(062.2)
92 Александров, Иван
COBISS.BG-ID 1276831460

БК 2016/12 Кн 536
        ЕЗИК, култура и лингводидактика / [ред. кол. Весела Белчева - отг. ред. ... и др.]. - В. Търново : Ивис, 2016. - 151 с. : с ил. ; 20 см

Загл. и на англ. ез.: Language, culture and language didactics. - Имената на ред. отбелязани на гърба на загл. с. - Други ред.: Свилен Станчев, Пламена Вълчева, Себастиан Киримбу, Адина Михаела Барбу-Киримбу. - Съдържа статии от: Svilen Stanchev, Мирослава Вътова, Светлана Атанасова-Дивитакова, Миглена Христова, Пламена Вълчева, Емилия Авгинова-Николова, Таня Топалова, George Volceanov, Maya Nikolova, Sebastian Chirimbu, Laura Goran, Adina Barbu-Chirimbu, Весела Белчева, Силвия Грудкова, Ваня Стоянова, Мадлен Аврамова, Галина Върлинкова, Анна Коева, Деляна Чуховска, Боряна Здравкова. - Библиогр. след отд. статии

ISBN 978-619-205-024-5
1. Езикознание - сборници 2. Етнолингвистика - сборници 3. Чужди езици - методика на преподаването - сборници
800(062.2)
COBISS.BG-ID 1276596964

БК 2016/12 Кн 537
ЖЕЛЯЗКОВ, Диян Димитров, 1956-
        Шифр Дияна : практическая теория по компаративизму : краткий сравнительный английско-болгарско-русский словарь / Диян Желязков ; [пер. с болг. яз. Светлана Куланова, Диян Желязков]. - София : Дайрект сървисиз, 2016. - 116 с. ; 25 см

Ориг. загл.: Шифърът на Диян / Диян Димитров Желязков. - Имената на прев. отбелязани на предзагл. с. - Библиогр.: с. 113-114

ISBN 978-619-7171-33-4
1. Сравнително езикознание - теория 2. Многоезични речници
800.8
801.323.3=20=867=82
COBISS.BG-ID 1276857828

БК 2016/12 Кн 538
        ЗА словото - нови търсения и подходи : юбилеен сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Емилия Пернишка / състав, науч. ред., [предг.] Диана Благоева, Сия Колковска. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2016. - 476 с. : с портр. ; 25 см

Изд. на БАН. Институт за бълг. език Проф. Любомир Андрейчин. - Плодотворен творчески път / Мария Попова: с. 9-14. - Интервю с чл.-кор. проф. д.ф.н. Емилия Пернишка / разговора води Ерика Лазарова: с. 15-23. - Библиография на трудовете на чл.-кор. проф. д.ф.н. Емилия Пернишка / състав. Диана Благоева: с. 29-38. - Текст и на пол. ез. - Съдържа материали от: Палмира Легурска, Ангел Г. Ангелов, Живка Колева-Златева, Małgorzata Korytkowska, Максим Стаменов, Цветелина Георгиева, Пенка Пехливанова, Лилия Бурова, Сия Колковска, Ванина Сумрова, Хедвика Сикстова, Марияна Витанова, Марияна Цибранска-Костова, Татяна Илиева, Диана Илиева, Божана Нишева, Димитър Колев, Joanna Satoła-Staśkowiak, Диана Благоева, Екатерина Петкова, Кристияна Симеонова, Емилия Недкова, Ана Кочева, Стефана Димитрова, Мери Лакова, Дамян Митев, Атанаска Атанасова, Иван Кочев, Десислава Баева, Димитрина Игнатова-Цонева, Борис Парашкевов, Мая Влахова-Ангелова, Михаил Виденов, Людмила Кирова, Маргарита Димитрова, Марияна Парзулова, Румяна Петрова, Йорданка Захариева, Рафие Демирова, Руси Русев, Ваня Мичева, Иво Панчев, Лучия Антонова-Василева, Славка Керемидчиева, Георги Митринов, Илияна Гаравалова, Кирил Димчев. - Библиогр. след отд. статии

ISBN 978-954-322-835-5 (подв.) : 17 лв.
1. Пернишка, Емилия Илиева, 1936- - юбилеи и чествания - сборници 2. Филолози, български - юбилеи и чествания - сборници 3. Езикознание - сборници 4. България - езикознание
800(497.2)(092)(062.2)
801(062.2)
92 Пернишка, Емилия Илиева
COBISS.BG-ID 1276942052

БК 2016/12 Кн 539
        Професор Иван КОЧЕВ - живот, отдаден на езикознанието : юбилеен сборник / състав. Ана Кочева. - София : Изд. на БАН "Проф. Марин Дринов", 2016. - 304 с. : с ил. ; 24 см

Възприетата форма на името на състав. Ана Кочева е Ана Иванова Кочева-Лефеджиева. - Изд. на БАН. Институт за бълг. ез. Проф. Любомир Андрейчин. - Юбилейно за проф. д-р Иван Кочев / Лиляна Василева, Славка Керемидчиева: с. 9-12. - Съдържа материали от: Михаил Виденов, Мария Попова, Стоян Буров, Лилия Илиева, Марияна Цибранска-Костова, Елка Мирчева, Лъчезар Перчеклийски, Калина Мичева-Пейчева, Лидия Стефова, Ваня Мичева, Ана Кочева, Славка Керемидчиева, Катерина Ушева, Елена Каневска-Николова, Ивона Карачорова, Тинка Костова, Кента Сугай, Владислав Маринов, Лучия Антонова-Василева, Кирил Първанов, Мирослав Михайлов, Христо Мелемов, Иван Г. Илиев, Маргарита Георгиева, Лиляна Василева, Маргарита Котева, Кристияна Симеонова, Ваня Иванова, Мария Китанова, Марияна Витанова, Елена Меракова, Неда Павлова, Христина Дейкова, Данка Апостолова, Илияна Гаравалова, Надежда Николова, Кремена Дюлгерова, Августа Манолева, Радослав Цонев, Красимира Алексова, Палмира Легурска, Иля Златанов, Наталия Сотирова, Красимира Хаджиева, Борислав Попов, Елена Стоянова, Вергиния Георгиева, Анна Чолева-Димитрова, Мая Влахова-Ангелова, Ангел Г. Ангелов. - Библиогр. след отд. статии

ISBN 978-954-322-852-2
1. Кочев, Иван Юстинианов, 1935- - юбилеи и чествания - сборници 2. Езиковеди - България - юбилеи и чествания - сборници 3. Диалектология - сборници 4. България - езикознание
800(497.2)(092)(062.2)
800.87(062.2)
92 Кочев, Иван Юстинианов
COBISS.BG-ID 1276957924


801 ОБЩО ЕЗИКОЗНАНИЕ И ФИЛОЛОГИЯ

БК 2016/12 Кн 540
АРАКЕЛЯН, Артур Стефан, 1995-
        Английско-български, българско-английски учебен речник : транскрипция с международни знаци + как се чете с български букви : най-използваните думи в английския език / [Артур Стефан Аракелян] ; [ред. Нели Стефанова]. - [София] : Византия, 2015 ([Бургас] : [Полиграф]). - 360 с. : с табл. ; 17 см

Загл. на гърба на кн.: Английско-български & българско-английски речник. - Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Пълното име на ред. Нели Стефанова е Нели Стефанова Пачикова

ISBN 978-954-8022-83-5 : 5.99 лв.
1. Английски език - речници, английско-български 2. Български език - речници, българско-английски
801.323.2=20=867
801.323.2=867=20
COBISS.BG-ID 1276520164

БК 2016/12 Кн 541
БОЯДЖИЕВА, Валентина Борисова, 1955-
        Френско-български, българско-френски речник = Dictionnaire français-bulgare, bulgare-français / Валентина Бояджиева, Росица Ташева, Силвия Вагенщайн. - 2. доп. изд. - София : ИК Колибри, 2003 ([Пловдив] : Багра). - 720 с. ; 12 см

1. изд. 1996. - Кратка френска граматика / Иван Баталов: с. 361-414. - Кратка българска граматика / Паисий Христов: с. 692-719

(Подв.)
ISBN 954-529-078-1 !
1. Френски език - речници, френско-български 2. Български език - речници, българско-френски
801.323.2=40=867
801.323.2=867=40
COBISS.BG-ID 1276983524

БК 2016/12 Кн 542
ДИМИТРОВ, Димитър М.
        Малък българо-латински енциклопедичен речник : илюстровано издание / Димитър М. Димитров ; [науч. ред. Йоана Сиракова]. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2012. - 304 с. : с ил. ; 21 см

Името на ред. отбелязано в изд. каре

ISBN 978-954-07-3412-5 (подв.) : 25 лв.
1. Български език - речници, българско-латински
801.321.19=867=71
COBISS.BG-ID 1276665060

ДИМИТРОВА, Бистра Георгиева, 1959-
        Триезичен специализиран речник по синхронно плуване за web-базирана платформа : български, френски и английски език Вж Кн 531

ЖЕЛЯЗКОВ, Диян Димитров, 1956-
        Шифр Дияна : практическая теория по компаративизму : краткий сравнительный английско-болгарско-русский словарь Вж Кн 537

        ЗА словото - нови търсения и подходи : юбилеен сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Емилия Пернишка Вж Кн 538

БК 2016/12 Кн 543
КАРАПЕТКОВА, Дария Светлозарова, 1978-
        За prевода / Дария Карапеткова. - София : ИК Колибри, 2016 ([София] : Симолини). - 207 с. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 196-206

ISBN 978-619-150-746-7 : 15 лв.
1. Превод - теория
801:82.03
COBISS.BG-ID 1274244836

БК 2016/12 Кн 544
МАНЕВ, Христо Стефанов, 1935-
        Различник за кирилските варианти на българския език / Христо Манев. - София : Феникс - Христо Манев, 2016 ([Костинброд] : [Мултипринт ООД]). - 479 с. ; 24 см

Загл. на гърба на кн.: Различник. - Загл. и на макед. ез.: Различник за кирилските вариjанти на булгарскиот jазик. - Текст и на макед. ез.

ISBN 978-954-92297-2-1 : 20 лв.
1. Български език - речници, българско-македонски 2. Македонски език - речници, македонско-български
801.323.2=867=866
801.323.2=866=867
COBISS.BG-ID 1276531172

БК 2016/12 Кн 545
ПОПОВА, Маргарита Пенчева, 1958-
        Тематичен немско-български речник : поговорки, пословици, сентенции и устойчиви словосъчетания / Маргарита Попова = Thematisches deutsch-bulgarisches Wörterbuch : Sprichwörter und feste Redewendungen / Margarita Popova. - София : Наука и изкуство, 2016 (София : Симолини 94). - 528 с. ; 24 см. - (Съвременни двуезични речници)

ISBN 978-954-02-0334-8 (подв.) : 32 лв.
1. Немски език - речници, немско-български
801.323.2=30=867
COBISS.BG-ID 1276454628


802/809 ОТДЕЛНИ ЕЗИЦИ

БК 2016/12 Кн 546
GEORGIEV, Cvetozar Stefanov
        User's guide of the system for mobile foreign language training FLAGMAN : for learners / [Tsvetozar Georgiev, Evgeniya Georgieva] ; [transl. Kremena Levakova ... и др.] ; [ed. Stoyanka Smrikarova]. - Rousse : [Русенски унив. "Ангел Кънчев"], 2007 ([Русе] : Avangard Print). - 102 с. : с ил. ; 21 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Други прев.: Tzvetomir Vassilev, Daniela Hristova, Rumyana Mihaylova, Olga Pantelopoulou, Beatriz Bernabe, Inês Luis. - Парал. текст на бълг., нем., фр., гр., исп., португ. ез.

ISBN 978-954-712-367-0
1. Чужди езици - обучение - автоматизация - ръководства 2. Електронно обучение - ръководства 3. Приложни програми - ръководства
802/809:37(035)
37.014.544(035)
681.3.06(035)
COBISS.BG-ID 1276958436

БК 2016/12 Кн 547
GEORGIEV, Cvetozar Stefanov
        User's guide of the system for mobile foreign language training FLAGMAN : for teachers / [Tsvetozar Georgiev, Evgeniya Georgieva] ; [transl. Kremena Levakova ... и др.] ; [ed. Stoyanka Smrikarova]. - Rousse : [Русенски унив. "Ангел Кънчев"], 2007 ([Русе] : Avangard Print). - 256 с. : с ил. ; 21 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Други прев.: Tzvetomir Vassilev, Daniela Hristova, Rumyana Mihaylova, Zacharoula Kollia, Beatriz Bernabé, Inês Luis. - Парал. текст на бълг., нем., фр., гр., исп., португ. ез. 

ISBN 978-954-712-368-7
1. Чужди езици - обучение - автоматизация - ръководства 2. Електронно обучение - ръководства 3. Приложни програми - ръководства
802/809:37(035)
37.014.544(035)
681.3.06(035)
COBISS.BG-ID 1276960996

БК 2016/12 Кн 548
GEORGIEV, Cvetozar Stefanov
        User's guide of the system for mobile foreign language training FLAGMAN : for translators of the interface and system messages / [Tsvetozar Georgiev, Evgeniya Georgieva] ; [transl. Kremena Levakova ... и др.] ; [ed. Stoyanka Smrikarova]. - Rousse : [Русенски унив. "Ангел Кънчев"], 2007 ([Русе] : Avangard Print). - 61 с. : с ил. ; 21 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Други прев.: Tzvetomir Vassilev, Daniela Hristova, Rumyana Mihaylova, Olga Pantelopoulou, Beatriz Bernabe, Inês Luis. - Парал. текст на бълг., нем., фр., гр., исп., португ. ез. 

ISBN 978-954-712-366-3
1. Чужди езици - обучение - автоматизация - ръководства 2. Електронно обучение - ръководства 3. Приложни програми - ръководства
802/809:37(035)
37.014.544(035)
681.3.06(035)
COBISS.BG-ID 1276959716


802.0 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

БК 2016/12 Кн 549
БЕНИНА, Илияна Ганчева
        Литература за деца и юноши на английски език : пособие за семинарни упражнения (бакалаври) / Илияна Бенина. - Русе : Русенски унив. "Ангел Кънчев", 2015. - 159 с. ; 23 см

Текст и на бълг. ез. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-712-659-6
1. Английски език - учебници за ВУЗ
802.0(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1276953060

БК 2016/12 Кн 550
        КРАТКА английска граматика с упражнения : помагало към учебника "Business Matters" / Лиляна Атанасова ... [и др.]. - Свищов : Акад. изд. "Ценов", 2016. - 144 с. : с ил., табл., сх. ; 24 см

Други авт.: Румяна Денева, Иванка Борисова, Елка Узунова

ISBN 978-954-23-1137-9 : 10 лв.
1. Английски език - граматика - учебници за ВУЗ
802.0-5(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1276661988

БК 2016/12 Кн 551
ATANASOVA, Liljana Petrova
        Business matters 1 / Liliana Atanassova, Tsvetana Shenkova, Rumyana Deneva. - [3]. new rev. ed. - Svishtov : Акад. изд. "Ценов", 2016. - 126 с. : с ил. ; 24 см

1. изд. 2010

ISBN 978-954-23-1143-0
1. Английски език - учебници за ВУЗ
802.0(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1276659428


803.0 НЕМСКИ ЕЗИК

БК 2016/12 Кн 552
MONEV, Viktor Georgiev, 1963-
        Business Deutsch : Deutsch für BWL-Studenten Kurs-/Studentenbuch mit Online-Teilen / Victor Monev. - В. Търново : Фабер, 2016. - 288 с. : с ил., табл. ; 29 см

Текст и на бълг. ез. - Комплект с помагало

ISBN 978-619-00-0423-3
1. Немски език - учебници за ВУЗ
803.0(075.8)
COBISS.BG-ID 1276597988

БК 2016/12 Кн 553
VEZIROV, Vencislav Mladenov, 1968-
        Deutsch Interaktiv : Deutsch als Fremdsprache für BWL-Studenten : Kurs-/Studentenbuch mit Online-Teilen / von Ventsislav Vezirov. - В. Търново : Фабер, 2016. - 288 с. : с ил., табл., к. ; 30 см

ISBN 978-619-00-0422-6
1. Немски език - учебници за ВУЗ
803.0(075.8)
COBISS.BG-ID 1276599012


804.0 ФРЕНСКИ ЕЗИК

БК 2016/12 Кн 554
ANTONOVA, Ilka Emilova
        Envols : langue, littérature, culture : livre du professeur français classe de onzième / Илка Антонова, Павлина Рибарова, Светлана Герасимова. - София : Просвета, 2016 (София : Висше трансп. у-ще "Каблешков"). - 103 с. ; 29 см

Текст и на бълг. ез. - Комплект с учебник, уч. тетрадка и аудиофайлове

ISBN 978-954-01-3138-2 : 15 лв.
1. Френски език - учебници за средни специални училища
804.0(072)(075.32)
COBISS.BG-ID 1276567780


805.0 ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК

БК 2016/12 Кн 555
ГЕНЧЕВА, Грета Димитрова, 1974-
        Tradurre per specializzare : учебно помагало / Грета Генчева, Галина Аврамова, Таня Топалова. - В. Търново : Ай анд Би, 2015. - 160 с. ; 20 см

Библиогр.: с. 159

ISBN 978-954-9689-86-0
1. Италиански език - превод - учебници за ВУЗ
805.0.03(075.8)
COBISS.BG-ID 1276931812


806.90 ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК

БК 2016/12 Кн 556
ЧЕРГОВА, Весела Петрова
        Категориална организация на подсистемата на португалския индикатив / Весела Чергова. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2016. - 455 с. : с ил., табл. ; 24 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 431-454

ISBN 978-954-07-4087-4 : 15 лв.
1. Португалски език - части на речта - сборници 2. Португалия - езикознание
806.90-563(062.2)
COBISS.BG-ID 1276653796


807.74 НОВОГРЪЦКИ ЕЗИК (СЪВРЕМЕНЕН)

ДИМИТРОВА, Маргарет Драганова, 1964-
        Средновековни молитви за родилки : критическо издание Вж Кн 101


808.1 СЛАВЯНСКИ ЕЗИЦИ

ДИМИТРОВА, Маргарет Драганова, 1964-
        Средновековни молитви за родилки : критическо издание Вж Кн 101

        ОБЩЕСЛАВЯНСКИЙ лингвистический атлас (ОЛА) : серия фонетико-грамматическая : болгарские материалы Вж Кн 562

ХРИСТОВА-Шомова, Искра Владимирова, 1958-
        Бог бе слово : етюди върху християнството, видяно през призмата на езика Вж Кн 771


808.2 РУСКИ ЕЗИК

ЛИПОВСКА, Анна Христова, 1959-2012
        Избранное Вж Кн 561


808.61 СРЪБСКИ ЕЗИК

БК 2016/12 Кн 557
ДУНКОВА, Татяна Страшимирова, 1953-
        Учебник по сръбски и хърватски език : ниво С1/C2 / Татяна Дункова, Биляна Васич. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2015-. - <1-> ; 30 см

ISBN 978-954-07-3749-2 (ч. 1) : 30 лв.
 
Съдържа:
Ч. 1. - 2015. - 358 с. : с цв. ил.

1. Сръбски език - учебници за ВУЗ 2. Хърватски език - учебници за ВУЗ
808.61(075.8)
808.62(075.8)
COBISS.BG-ID 1276695268


808.62 ХЪРВАТСКИ ЕЗИК

ДУНКОВА, Татяна Страшимирова, 1953-
        Учебник по сръбски и хърватски език : ниво С1/C2 Вж Кн 557


808.67 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

БК 2016/12 Кн 558
ВЕСЕЛИНОВ, Димитър, 1962-
        Речник на френските думи в българския език : в 6 тома / Димитър Веселинов, Анна Ангелова. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2015- <2016>. - Т. <4> ; 24 см

Пълното име на авт. Димитър Веселинов е Димитър Веселинов Димитров
 
ISBN 978-954-07-4133-8 (т. 4, подв.) : 25 лв.

Съдържа досега:  
Т. 4: М-П. - 2016. - 662 с.

1. Български език - чужди думи - речници
808.67-316.3(038.1)
COBISS.BG-ID 1272326116

БК 2016/12 Кн 559
ГЕОРГИЕВА, Цветелина Николова, 1969-
        Родството и роднинските названия в българския език : семанктика и лексикографско представяне / Цветелина Николова Георгиева. - София : Авангард прима, 2016 ([София] : БПС). - 214 с. : с табл. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Изд. на БАН. Институт за бълг. ез. Проф. Любомир Андрейчин. - Библиогр.: с. 189-199. - Темат. показалци

ISBN 978-619-160-712-9
1. Български език - семантика 2. България - езикознание
808.67-54
COBISS.BG-ID 1277046500

БК 2016/12 Кн 560
КУРТЕВА, Галина Недялкова
        Реализация на категориите род, число и определеност в номиналната система на българския език като чужд : през призмата на отклоненията от нормативната граматика / Галина Куртева. - София : НБУ, 2016 ([София] : [Аскони-издат]). - 188 с. : с табл., диагр. ; 21 см

Библиогр.: с. 159-188

ISBN 978-954-535-918-7 : 17 лв.
1. Български език - граматика - методика на преподаването за чужденци
808.67-5
COBISS.BG-ID 1275318756

БК 2016/12 Кн 561
ЛИПОВСКА, Анна Христова, 1959-2012
        Избранное / Анна Липовска ; состав. А. Тошева, Н. Делева ; под ред. на Е. Ю. Иванова ; [предисл. Ю. Д. Апресян]. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2016. - XLIII, 317 с. ; 24 см

Името на авт. на предисл. отбелязано на с. V. - О научном наследии Анны Липовской / В. М. Мокиенко: с. XII-XX. - Анна Липовска (1959-2012) / А. Тошева, Н. Делева: с. XXI-XXIX. - Библиография А. Липовской: с. XXX-XLIII. - Изд. на СУ Св. Климент Охридски. Център за рус. ез. В. В. Виноградов. - Библиогр. след отд. гл. - Именен показалец

ISBN 978-954-07-4113-0 (подв.) : 20 лв.
1. Български език - лексикология 2. Руски език - лексикология 3. България - езикознание 4. Русия - езикознание
808.67-3
808.2-3
COBISS.BG-ID 1276562404

БК 2016/12 Кн 562
        ОБЩЕСЛАВЯНСКИЙ лингвистический атлас (ОЛА) : серия фонетико-грамматическая : болгарские материалы / [Лиляна Василева ... и др.] ; [состав. Л. Э. Калнынь] ; [ред. Л. Э. Калнынь - отв. ред. ... и др.]. - София : Изд. БАН "Проф. Марин Дринов", 2015. - 204 с. ; 25 см

Загл. и на бълг. ез.: Общославянски лингвистичен атлас (ОЛА): Български материали. - Имената на авт. отбелязани на с.13. - Други авт.: Славка Керемидчиева, Маргарита Котева, Кирил Първанов. - Пълното име на Кирил Първанов е Кирил Първанов Кирилов. - Имената на ред. отбелязани на с. 2. - Други ред.: Л. Василева, Сл. Керемидчиева. - Изд. на Междунар. к-т славистов. Комис. Общеслав. лингв. атласа, Рус. акад. на науките. Институт по рус. ез. В.В. Виноградов, БАН. Институт за бълг. ез. Проф. Л. Андрейчин. - Съдържа доп. към: Вып. 1. Рефлексы *ě ; Вып. 2а. Рефлексы *ę ; Вып. 2б. Рефлексы *Q ; Вып. 3. Рефлексы *ьr, *ъr, *ьl, *ъl ; Вып. 4a. Рефлексы *ъ, *ь ; Вып. 4б. Рефлексы *ъ, *ь. Вторичные гласные

ISBN 978-954-322-838-6 (подв.)
1. Български език - диалекти - фонетика - атласи 2. Славянски езици - диалекти - атласи
808.67-087(084.4)
808.1-087(084.4)
COBISS.BG-ID 1277011940

БК 2016/12 Кн 563
        ОФИЦИАЛЕН правописен речник на българския език. Глаголи / [авт. кол. Владко Мурдаров ... и др.] ; [отг. ред. Владко Мурдаров]. - София : Просвета, 2016 (София : ПК "Димитър Благоев"). - 992 с. ; 26 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - Други авт.: Татяна Александрова, Руска Станчева, Катя Чаралозова, Маргарита Димитрова, Милен Томов, Николай Паскалев, Илиана Стоилова, Илиана Кунева. - Възприетата форма на името на авт. Илиана Кунева е Илияна Кунева. - Изд. на БАН. Институт за бълг. ез. Проф. Любомир Андрейчин

ISBN 978-954-01-3154-2 (подв.) : 99 лв.
1. Български език - глаголи - речници
808.67-25(038.1)
COBISS.BG-ID 1275313892

БК 2016/12 Кн 564
УЛИВЕРОВА-Венкова, Иванка Ангелова, 1937-
        Банци : за хората и говора на с. Баня, Панагюрско / Иванка Уливерова. - Пловдив : Ракурси, 2016. - 208 с. ; 21 см

Лексикална образност и емоционално въздействие / Дидка Гемиджиева: с. 206-207. - Възприетата форма на името на авт. Иванка Уливерова е Иванка Ангелова Уливерова-Венкова, а на авт. на предг. Дидка Гемиджиева е Дида Димитрова Гемиджиева. - Съдържа и: Пъстър свят ; Речник на говоримия език в с. Баня, Панагюрско ; ... още бански премъдрости

ISBN 978-954-8852-60-9 !
1. Български език - диалекти - Панагюрски край 2. Панагюрски край - езикознание
808.67-087(497.23-22)
886.7-8
COBISS.BG-ID 1276972772


809.1 ИНДОЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИЦИ

        ИРАН и Балканите в огледалото на историята : сборник доклади, София, май 2013 Вж Кн 1070


82 ЛИТЕРАТУРА

БК 2016/12 Кн 565
КРЪСТЕВ, Емил Христов, 1946-
        Методика на обучението по литература / Емил Кръстев. - Пловдив : Контекст, 2010. - 322 с. ; 23 см

Библиогр.: с. 317-321

ISBN 978-954-8238-20-5 : 15.90 лв.
1. Литература - методика на преподаването
82(072)
COBISS.BG-ID 1276823524

БК 2016/12 Кн 566
РАДЕВ, Иван Николов, 1943-
        Низвергнатият Владимир Василев : страници от него и за него / Иван Радев. - София : Изд. на БАН "Проф. Марин Дринов", 2016. - 286 с. : с факс., портр. ; 21 см

Бележки: с. 282-285. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-322-837-9 (подв.) : 12 лв.
1. Василев, Владимир, 1883-1963 - биографии 2. Литературоведи - България - биографии 3. България - литературознание
82.09(497.2)(092)
886.7-95
92 Матеев, Владимир Василев
COBISS.BG-ID 1276936676


82.0 ТЕОРИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА. ЛИТЕРАТУРНА ТЕХНИКА

БК 2016/12 Кн 567
БЕЛЧЕВА, Евелина, 1954-
        Самотен в своето време / Eвелина Белчева. - София : Век 21 Прес, 2016- ([София] : [Симолини]). - Т. <1-> ; 21 см

Eвелина Белчева - псевд. на Евелина Георгиева Балчева

ISBN 978-619-90248-7-4 (кн. 1) : 10 лв.

Съдържа досега:
Кн. 1. - 2016. - 108 с. : с портр., ил.

1. Литературоведи, български - биографии 2. България - литературознание
82.0(497.2)(092)
886.7-94
92 Василев, Владимир
COBISS.BG-ID 1276449508

        СТАТУИТЕ на мисълта : в чест на професор Иван Младенов Вж Кн 56


82.08 ЛИТЕРАТУРНА ДЕЙНОСТ. ЛИТЕРАТУРНА ТЕХНИКА. РЕДАКТИРАНЕ. КУЛТУРА НА РЕЧТА. ОРАТОРСКО ИЗКУСТВО
Вж и 801

АРИСТОТЕЛ, 384-322 пр.Хр.
        Поетика Вж Кн 54


820/899 ЛИТЕРАТУРА НА ОТДЕЛНИТЕ НАЦИИ, НАРОДИ И ЕЗИЦИ

БЕГБЕДЕ, Фредерик, 1965-
        Първа равносметка след апокалипсиса : моите 100 любими книги (на цената на една) Вж Кн 716

БК 2016/12 Кн 568
        ЕДИН към друг / [прев. от нем., рус., арм., англ. ез. Елка Рубибанова ... и др.]. - София : Егмонт, 2007 (В. Търново : Абагар). - 607 с. ; 24 см

Имената на прев. отбелязани в изд. каре. - Други прев.: София Бранц, Гоар Хнканосян, Ралица Ботева, Христо Дерменджиев. - Пътуване един към друг / Зорка Първанова: с. 5-6. - Съдържа произведения от: Ренате Велш, Камал Абдулла, Едвард Милитонян, Георги Мишев, Шивон Дауд, Зоран, Дрвенкар, Паул Маар, Юта Рихтер, Казат Акматов, Тамара Крюкова, Патриша Маклоклан

ISBN 978-954-27-0118-7 (подв.)

820/899-8
COBISS.BG-ID 1276802532

БК 2016/12 Кн 569
        ЛЮБОВНИ признания : стихове и афоризми за любовта : сборник / [прев. Диман Йончев ... и др.]. - София : Дамян Яков, 2015 (В. Търново : Абагар). - 97 с. ; 11 х 16 см

Други прев.: Йордан Милев, Кирил Кадийски, Маруся Якова

ISBN 978-954-527-555-5 (подв.) : 10 лв.

820/899-8
COBISS.BG-ID 1276929252

БК 2016/12 Кн 570
        ABRITUS : poezia kaj humura antologio : premiitaj verkoj de la internacia literatura konkurso EKRA 1991-2015 / komp. Ivanicka Magarova, Dimitrinka Kateva. - Razgrad : Asoc. esperantista domo pri kulturo "D-ro Ivan Kircev", 2016 (Razgrad : Poligraf). - 112 с. ; 21 см

ISBN 978-619-90604-0-7

820/899(082.2)
COBISS.BG-ID 1276506596


820/899-93 ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ НА ОТДЕЛНИТЕ НАЦИИ, НАРОДИ И ЕЗИЦИ

БК 2016/12 Кн 571
        БРАТЯ Грим : приказна съкровищница / [прев. Деметра Дулева] ; [ил. Gian Luca Oliveri]. - София : ИК Пан, [2011] (Китай). - [120] с. : с цв. ил. ; 29 см

Ориг. загл.: Le più belle favole dei Grimm. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - Съдържа: Снежанка ; Баба Хола ; Рапунцел ; Гъсарката ; Седемте гарвана ; Жабокът принц ; Хензел и Гретел ; Таралежко ; Белоснежка и Червенорозка ; Спящата красавица ; Бременските музиканти

ISBN 978-954-660-023-3 (подв.) : 17.90 лв.

820/899-93-91
COBISS.BG-ID 1276508900

БК 2016/12 Кн 572
        ВЪЛКЪТ и седемте козлета и други приказки / [худож. Олег Топалов]. - София : Пан, 2011 ([София] : [Циан]). - 16 с. : с цв. ил. ; 24 см. - (Мога сам да чета)

Кор. опис. - Името на ил. отбелязано в изд. каре. - Съдържа и: Мечката и лошата дума ; Глупавият тигър ; Котарак и мишки ; Магарето и вълкът

ISBN 978-954-660-020-2 : 1.50 лв.

820/899-93-34
COBISS.BG-ID 1276510948

БК 2016/12 Кн 573
ГАЙЕ, Никола
        Пазете се от мечката : по Валдемар Бонзелс / [от Никола Гайе]. - София : ИК Колибри, 2014 ([София] : Дедракс). - 44 с. : с цв. ил. ; 21 х 21 см

Името на авт. отбелязано на гърба на кор. - Името на Валдемар Бонзелс погрешно отпеч. на гърба на кор. Валдемар Бонселс. - Ч. 2 от поредицата Пчеличката Мая

ISBN 978-619-150-423-7 : 5.50 лв.

820/899-93-91
COBISS.BG-ID 1276689636

БК 2016/12 Кн 574
        ДВЕСТА приказки от цял свят : енциклопедия на приказките / [прев. Нели Стефанова]. - [София] : Византия, [2015] ([София] : [Алианс принт]). - 624 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Сказки народов мира. - Загл. на кор.: 200 приказки от цял свят. - Името на прев. отбелязано в изд. каре. - Пълното име на прев. Нели Стефанова е Нели Стефанова Пачикова

ISBN 978-954-8022-90-3 : 12 лв.

820/899-93-34
COBISS.BG-ID 1276445668

БК 2016/12 Кн 575
ДЖЕНИНГС, Линда, 1937-
        Моята коледна книга : с разкази и коледни песни / Линда Дженингс ; [състав. Линда Дженингс] ; ил. Ан Греъм Джонстън ; [прев. Светлана Комогорова - Комата]. - [София] : Дамян Яков, 2014 (В. Търново : Абагар). - 57 с. : с цв. ил. ; 29 см

Ориг. загл.: My Christmas book of stories and carols / Linda Jennings. - Името на състав., прев. отбелязани в изд. каре. - Биогр. данни за ил. отбелязани на гърба на кор. - Комата - псевд. на Светлана Николаева Комогорова

ISBN 978-954-527-551-7 (подв.) : 14.99 лв.

820-93-34
820/899-93-192
COBISS.BG-ID 1276969444

БК 2016/12 Кн 576
СТОУКС, Майкъл
        Съдия Биуакс : по Валдемар Бонзелс / от Майкъл Стоукс. - София : ИК Колибри, 2014 ([София] : Дедракс). - 44 с. : с цв. ил. ; 21 x 21 см

Името на Валдемар Бонзелс погрешно отпеч. на гърба на кор. Валдемар Бонселс. - Ч. 3 от поредицата Пчеличката Мая

ISBN 978-619-150-424-4 : 5.50 лв.

820/899-93-91
COBISS.BG-ID 1276687844

БК 2016/12 Кн 577
        СЪКРОВИЩНИЦА на илюстрирани приключенски истории за деца / [прев. Цветана Генчева]. - София : Книгомания, 2016 (Китай). - 176 с. : с цв. ил. ; 29 см

Ориг. загл.: A treasury of illustrated adventure stories for children. - Името на прев. отбелязано в изд. каре. - Съдържа: Робин Худ ; Приключенията на Том Сойер ; Робинзон Крузо ; 20 000 левги под водата

ISBN 978-619-195-078-2 (подв.) : 22 лв.

820/899-91-93
COBISS.BG-ID 1276705764

БК 2016/12 Кн 578
        ХЕНЗЕЛ и Гретел и други приказки / [худож. Виктор Делчев]. - София : Пан, 2011 ([София] : [Циан]). - 16 с. : с цв. ил. ; 24 см. - (Мога сам да чета)

Кор. опис. - Името на ил. отбелязано в изд. каре. - Съдържа и: Даровете на малките човечета ; Лисицата и котката

ISBN 978-954-660-022-6 : 1.50 лв.

820/899-93-34
COBISS.BG-ID 1276444644


820 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2016/12 Кн 579
АБЪТ, Едуин Абът, 1838-1926
        Флатландия : небивалица с много измерения / Едуин А. Абът ; прев. от англ. Кънчо Кожухаров. - София : Изток-Запад, 2016. - 168 с. : с ил. ; 19 см. - (Извори ; 14)

Ориг. загл.: Flatland / Edwin Abbott Abbott

ISBN 978-619-152-842-4 : 11 лв.

820-322.9
COBISS.BG-ID 1276711908

БК 2016/12 Кн 580
БЕГШОУ, Луиз, 1971-
        Игри на властта / Луиз Бегшоу ; прев. от англ. Валентина Атанасова-Арнаудова. - Пловдив : ИК Хермес, 2016 ([София] : Алианс Принт). - 368 с. ; 20 см. - (Мегаселър)

Ориг. загл.: Career game / Louise Mensch. - Възприетата форма на името на Валентина Атанасова-Арнаудова е Валентина Стоянова Атанасова

ISBN 978-954-26-1557-6 : 15.95 лв.

820-31
COBISS.BG-ID 1276796132

БК 2016/12 Кн 581
БЕГШОУ, Луиз, 1971-
        Работeщи момичета / Луиз Бегшоу ; прев. от англ. Илвана Гарабедян. - Пловдив : ИК Хермес, 2016 ([София] : Алианс Принт). - 445 с. ; 20 см. - (Мегаселър)

Ориг. загл.: Career girls / Louise Bagshawe

ISBN 978-954-26-1558-3 : 15.95 лв.

820-31
COBISS.BG-ID 1276795876

БК 2016/12 Кн 582
БОУДЪН, Оливър, 1948-
        Орденът на асасините. Подземен свят / Оливър Боудън ; [прев. Емилия Карастойчева]. - София : ЕРА, 2016 ([София] : Експертпринт). - 330 с. ; 22 см

Ориг. загл.: Assassin's creed: Underworld. - Оливър Боудън - псевд. на Антон Гил. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-389-376-8 : 14.99 лв.

820-311.6
COBISS.BG-ID 1277059812

БК 2016/12 Кн 583
ВИНЧЕНЦИ, Пени, 1939-
        Наследниците / Пени Винченци ; прев. от англ. Цветана Генчева. - София : Ciela, 2015. - 688 с. ; 21 см

Ориг. загл.: A perfect heritage / Penny Vincenzi

ISBN 978-954-28-1876-2 : 19.90 лв.

820-31
COBISS.BG-ID 1536267218

БК 2016/12 Кн 584
ВЪРНЪН, Марк
        42 дълбоки мисли за живота, вселената и всичко останало / Марк Върнън ; прев. от англ. Станислава Миланова. - София : ИК Кибеа, 2016 ([София] : Инвестпрес). - 232 с. ; 18 см. - (Серия Познай себе си)

Ориг. загл.: 42: deep thought on life, the universe and everything / Mark Vernon. - Биогр. данни за авт. отбелязани на с. 2

ISBN 978-954-474-721-3

820-4
COBISS.BG-ID 1276765668

БК 2016/12 Кн 585
ГАЛБРЕЙТ, Робърт, 1965-
        В служба на злото / Робърт Галбрейт ; прев. от англ. Надя Баева. - София : ИК Колибри, 2016 ([София] : Инвестпрес). - 528 с. ; 22 см

Ориг. загл.: Career of evil / Robert Galbraith. - Робърт Галбрейт - псевд. на Джоан К. Роулинг

ISBN 978-619-150-791-7 : 22 лв.

820-312.4
COBISS.BG-ID 1276656868

БК 2016/12 Кн 586
ГАЛБРЕЙТ, Робърт, 1965-
        Зовът на кукувицата / Робърт Галбрейт ; прев. от англ. Надя Баева. - София : ИК Колибри, 2014 ([София] : Симолини). - 456 с. ; 22 см

Ориг. загл.: The cuckoo's calling / Robert Galbraith. - Робърт Галбрейт - псевдоним на Джоан К. Роулинг

ISBN 978-619-150-299-8 : 20 лв.

820-312.4
COBISS.BG-ID 1276632548

БК 2016/12 Кн 587
ГАЛБРЕЙТ, Робърт, 1965-
        Копринената буба / Робърт Галбрейт ; прев. от англ. Надя Баева. - София : ИК Колибри, 2014 ([София] : Симолини). - 495 с. ; 22 см

Ориг. загл.: The silkworm / Robert Galbraith. - Робърт Галбрейт - псевдоним на Джоан К. Роулинг

ISBN 978-619-150-445-9 : 20 лв.

820-312.4
COBISS.BG-ID 1276665828

БК 2016/12 Кн 588
ЕЛИЪТ, Томас Стърнс, 1888-1965
        Избрани стихотворения / Т. С. Елиът ; прев. от англ. Владимир Левчев. - Пловдив : Жанет 45, 2016. - 137 с. ; 23 см

Ориг. загл.: The collected poems (1909-1962) / T. S. Eliot. - Когато огънят и розата стават едно / Владимир Левчев: с. 105-111. - Биографична бележка: с. 112-114. - Съдържа произведения от стихосбирките: Пруфрок и други наблюдения (1917) ; Стихотворения (1920) ; Пустата земя (1922) ; Пепелна сряда (1930) ; Четири квартета (1935-1942)

ISBN 978-619-186-159-0 (подв.) : 15.99 лв.

820-1(081.2)
COBISS.BG-ID 1276771812

БК 2016/12 Кн 589
КАПЕЛА, Антъни, 1962-
        Изкушение с дъх на лимони / Антъни Капела ; [прев. Александър Димитров Бакалов]. - София : Санома Блясък България, 2016 ([София] : Ропринт). - 336 с. ; 20 см. - (Световни бестселъри ; 2)

Ориг. загл.: The wedding officer / Anthony Capella. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Кн. се разпространява със сп. Журнал за жената

ISBN 978-954-399-164-8

820-31
COBISS.BG-ID 1276820196

БК 2016/12 Кн 590
КАРТЪР, Крис, 1965-
        Отмъстителят / Крис Картър ; [прев. от англ. Юлия Чернева]. - София : Ера, 2015 ([София] : Експертпринт). - 302 с. ; 20 см. - (Ератрилър)

Ориг. загл.: I am death / Chris Carter. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-389-357-7 : 15 лв.

820-312.4
COBISS.BG-ID 1276989668

БК 2016/12 Кн 591
КИНСЕЛА, Софи, 1969-
        Във вихъра на двайсетте / Софи Кинсела ; [прев. Антоанета Антонова Дончева-Стаматова]. - София : СББ Медиа, 2016 ([София] : Ропринт). - 368 с. ; 20 см. - (Световни бестселъри / Санома блясък България ; 6)

Ориг. загл.: Twenties girl / Sophie Kinsella. - Софи Кинсела - псевд. на Маделин Уикам. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Кн. се разпространява със сп. Журнал за жената

ISBN 978-954-399-194-5

820-31
COBISS.BG-ID 1276835044

БК 2016/12 Кн 592
КОЛГАН, Джени, 1972-
        Книжарница на колела / Джени Колган ; прев. от англ. Мария Михайлова. - София : Слънце, 2016 ([София] : Инвестпрес). - 415 с. ; 20 см

Ориг. загл.: The little shop of happy ever after / Jenny Colgan

ISBN 978-954-742-227-8 : 15 лв.

820-31
COBISS.BG-ID 1276720356

БК 2016/12 Кн 593
КРИСТИ, Агата, 1890-1976
        Безмълвният свидетел / Агата Кристи ; [прев. от англ. Румяна Стоянова]. - София : Ера, 2015 ([София] : Експертпринт). - 248 с. ; 20 см. - (Агата Кристи ; 63. Разследва Поаро)

Ориг. загл.: Dumb witness / Agatha Christie. - Истинското име на авт. Агата Кристи е Агата Мари Клариса Милър. - Името на прев. отбелязано в изд. каре

ISBN 978-954-389-358-4 : 11.99 лв.

820-312.4
COBISS.BG-ID 1277034724

БК 2016/12 Кн 594
КРИСТИ, Агата, 1890-1976
        Загадката от Ситафорд / Агата Кристи ; [прев. от англ. Кристиян Георгиев]. - София : Ера, 2015 ([София] : Експертпринт). - 232с. ; 20 см. - (Агата Кристи ; 64)

Ориг. загл.: The Sittaford mystery / Agatha Christie. - Истинското име на авт. Агата Кристи е Агата Мари Клариса Милър. - Името на прев. отбелязано в изд. каре

ISBN 978-954-389-360-7 : 10.99 лв.

820-312.4
COBISS.BG-ID 1277044964

БК 2016/12 Кн 595
КРИСТИ, Агата, 1890-1976
        Клуб "Вторник вечер" / Агата Кристи ; [прев. от англ. Божидар Илиев]. - София : Ера, 2016 ([София] : Експертпринт). - 228 с. ; 20 см. - (Агата Кристи ; 66. Разследва г-ца Марпъл)

Ориг. загл.: The thirteen problems / Agatha Christie. - Истинското име на авт. Агата Кристи е Агата Мари Клариса Милър. - Името на прев. отбелязано в изд. каре

ISBN 978-954-389-365-2 : 10.99 лв.

820-312.4
COBISS.BG-ID 1276983268

БК 2016/12 Кн 596
КРИСТИ, Агата, 1890-1976
        Мъжът с кафявия костюм / Агата Кристи ; [прев. от англ. Тодор Кенов]. - София : Ера, 2016 ([София] : Експертпринт). - 244с. ; 20 см. - (Агата Кристи ; 67)

Ориг. загл.: The man in the brown suit / Agatha Christie. - Истинското име на авт. Агата Кристи е Агата Мари Клариса Милър. - Името на прев. отбелязано в изд. каре

ISBN 978-954-389-366-9 : 10.99 лв.

820-312.4
COBISS.BG-ID 1277066468

БК 2016/12 Кн 597
КРИСТИ, Агата, 1890-1976
        Съдружници срещу престъплението / Агата Кристи ; [прев. от англ. Анна Балева, Димитър Бърдарски]. - София : Ера, 2015 ([София] : Експертпринт). - 227 с. ; 20 см. - (Агата Кристи ; 65)

Ориг. загл.: Partners in crime / Agatha Christie. - Истинското име на авт. Агата Кристи е Агата Мари Клариса Милър. - Имената на прев. отбелязани в изд. каре

ISBN 978-954-389-359-1 : 10.99 лв.

820-312.4
COBISS.BG-ID 1276984548

БК 2016/12 Кн 598
КРИСТИ, Агата, 1890-1976
        Чудноватият дом / Агата Кристи ; [прев. от англ. Ленко Костов]. - София : Ера, 2016 ([София] : Експертпринт). - 222с. ; 20 см. - (Агата Кристи ; 71)

Ориг. загл.: Crooked house / Agatha Christie. - Истинското име на авт. Агата Кристи е Агата Мари Клариса Милър. - Името на прев. отбелязано в изд. каре

ISBN 978-954-389-403-1 : 11.99 лв.

820-312.4
COBISS.BG-ID 1277044452

БК 2016/12 Кн 599
МОРДЪН, Саймън
        Степени на свобода / Саймън Мордън ; прев. от англ. Васил Велчев. - София : ИК Колибри, 2014 ([София] : Инвестпрес). - 340 с. ; 20 см. - (Галактики : фантастика ; 17)

Ориг. загл.: Degrees of freedom / Simon Morden. - Ч. 3 от поредицата Метрозоната

ISBN 978-619-150-451-0 : 17 лв.

820-312.9
COBISS.BG-ID 1276650980

БК 2016/12 Кн 600
ОСТИН, Джейн, 1775-1817
        Въздействие / Джейн Остин ; прев. от англ. Валентина Рашева-Джейвънс. - Пловдив : ИК Хермес, 2016 ([София] : Алианс принт). - 240 с. ; 21 см. - (Клуб Класика)

Ориг. загл.: Persuasion / Jane Austen. - Възприетата форма на името на прев. Валентина Рашева-Джейвънс е Валентина Борисова Рашева

ISBN 978-954-26-1589-7 : 13.95 лв.

820-31
COBISS.BG-ID 1276845540

БК 2016/12 Кн 601
СКОТ, Манда, 1944-
        Момичето, което влезе в огъня / Манда Скот ; [прев. от англ. Цветана Генчева]. - София : Ера, 2016 ([София] : Експертпринт). - 463 с. ; 20 см. - (Ератрилър)

Ориг. загл.: Into the fire / Manda Scott. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-389-382-9 : 16 лв.

820-312.4
COBISS.BG-ID 1276996324

БК 2016/12 Кн 602
ФИЛИПС, Том, 1964-
        Непознати преводи / Том Филипс = Unknown translations / Tom Phillips. - София : Scalino, 2016 (Sofia : Direct Services). - 56 с. ; 19 см. - (Поезия - Poesia - Poetry)

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7043-40-2 : 14 лв.

820-1
COBISS.BG-ID 1276948452

БК 2016/12 Кн 603
ФРЕЙН, Майкъл, 1933-
        Стремглаво / Майкъл Фрейн ; прев. от англ. Петър Скипп. - София : ИК Кибеа, 2016 ([София] : Инвестпрес). - 382 с. : с портр. ; 20 см

Ориг. загл.: Headlong / Michael Frayn. - За автора: с. 2 ; За книгата: с. 3. - Грешният ISBN отпеч. на с. 6

ISBN 978-954-474-740-4
ISBN 978-954-474-730-5 !
Книга с интрига - преводът.

820-312.4
COBISS.BG-ID 1276755940

БК 2016/12 Кн 604
ФРЕЙН, Майкъл, 1933-
        Стремглаво / Майкъл Фрейн ; [прев. от англ. Питър Скийп]. - Изд. версия / под ред. на Анета Мечева. - София : ИК Кибеа, 2016 ([София] : Инвестпрес). - 392 с. : с портр. ; 20 см

Ориг. загл.: Headlong / Michael Frayn. - Името на прев. установено по доп. източник. - За автора: с. 2 ; За книгата: с. 3

ISBN 978-954-474-730-5
Книга с интрига - редакцията.

820-312.4
COBISS.BG-ID 1276788708

БК 2016/12 Кн 605
ФРИМЕНТЪЛ, Елизабет, 1962-
        Последната кралица : исторически роман / Елизабет Фриментъл ; прев. от англ. Калина Кирякова. - Пловдив : ИК Хермес, 2016 ([София] : Алианс принт). - 400 с. ; 20 см. - (Мегаселър / ИК Хермес)

Ориг. загл.: Queen's gambit / Elizabeth Fremantle. - Възприетата форма на името на прев. Калина Кирякова е Калина Иванова Лазарова

ISBN 978-954-26-1574-3 : 16.95 лв.

820-311.6
COBISS.BG-ID 1276832228

БК 2016/12 Кн 606
ХАЙЛАНД, Тара, 1976-
        Красив лъжец / Тара Хайланд ; прев. от англ. Мария Демирева. - Пловдив : ИК Хермес, 2016 ([София] : Алианс Принт). - 288 с. ; 20 см. - (Мегаселър)

Ориг. загл.: Beautiful liar / Tara Bond

ISBN 978-954-26-1562-0 : 14.95 лв.

820-31
COBISS.BG-ID 1276796900

БК 2016/12 Кн 607
ХАНА, Софи, 1971-
        Затворено ковчеже / Софи Хана ; [прев. Юлия Чернева]. - София : Ера, 2016 ([София] : Експертпринт). - 272 с. ; 20 см. - (Агата Кристи ; 70. Разследва Поаро)

Ориг. загл.: Closed cascet. - Името на прев. отбелязано в изд. каре

ISBN 978-954-389-402-4 : 13.99 лв.

820-312.4
COBISS.BG-ID 1277065188

БК 2016/12 Кн 608
ХАРДИ, Томас, 1840-1928
        Далече от безумната тълпа / Томас Харди ; прев. Велислава Михайлова. - [София] : Пергамент Прес, 2015 ([София] : Симолини). - 404 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Far from the madding crowd / Thomas Hardy

ISBN 978-954-641-084-9 : 14.90 лв.

820-31
COBISS.BG-ID 1536297426

БК 2016/12 Кн 609
ХАРИС, Джоан, 1964-
        Различен клас / Джоан Харис ; [прев. Ирина Манушева]. - [София] : Прозорец, 2016 ([София] : Инвестпрес). - 447 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Diferent class / Joanne Harris. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-733-877-7 : 18 лв.

820-31
COBISS.BG-ID 1276881636

БК 2016/12 Кн 610
ШАНЪН, Саманта, 1991-
        Орденът на ясновидците / Саманта Шанън ; прев. от англ. Деян Кючуков. - София : Ciela, 2015 ([София] : Алианс Принт). - 544 с. ; 20 см

Ориг. загл.: The mime order / Samantha Shannon. - Бележка за авторката: с. 543

ISBN 978-954-28-1751-2 : 19.99 лв.

820-312.9
COBISS.BG-ID 1276455652


820-93 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2016/12 Кн 611
ИБЪТСЪН, Ева, 1925-2010
        Казанската звезда / Ева Ибътсън ; прев. от англ. Емилия Ничева-Карастойчева. - [София] : Емас, [2014] ([Хасково] : [Полиграфюг]). - 406 с. ; 20 см. - (Европейски разказвачи на XX-XXI век)

Ориг. загл.: The star of Kazan / Eva Ibbotson. - Възприетата форма на името на прев. Емилия Ничева-Карастойчева е Емилия Станимирова Карастойчева. - За авторката и нейните книги: с. 400-403

ISBN 978-954-357-266-3

820-93-31
COBISS.BG-ID 1276880356

БК 2016/12 Кн 612
КАРОЛ, Луис, 1832-1898
        Алиса в страната на чудесата ; Алиса в огледалния свят / Луис Карол ; [прев. Лазар Голдман, Стефан Гечев] ; [ил. Джон Тениъл]. - София : Пан, [2011] ([София] : [Инвестпрес]). - 253 с. : с ил. ; 21 см

Ориг. загл.: Alice's adventures in Wonderland ; Through the looking-glass / Lewis Carroll. - Загл. на кор.: Алиса в страната на чудесата и огледалния свят. - Загл. на гърба на кн.: Алиса. - Луис Карол - псевд. на Чарлз Латуидж Доджсън. - Имената на прев., ил. отбелязани в изд. каре. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Грешният ISBN отпеч. в изд. каре

ISBN 978-954-660-103-2 (подв.) : 10.90 лв.
ISBN 954-657-074-5 !

820-93-31
COBISS.BG-ID 1276456420

БК 2016/12 Кн 613
        КОНЧЕ-вихрогонче и други приказки / [худож. Ирина Кавалова]. - София : Пан, 2011 ([София] : [Циан]). - 16 с. : с цв. ил. ; 24 см. - (Мога сам да чета)

Кор. опис. - Името на ил. отбелязано в изд. каре. - Съдържа и: Гузен негонен бяга ; Петачето ми дай!

ISBN 978-954-660-021-9 : 1.50 лв.

820-93-34
COBISS.BG-ID 1276445924

БК 2016/12 Кн 614
ПОТЪР, Биатрикс, 1866-1943
        Джони градската мишка / Биатрикс Потър ; [прев. Нели Стефанова]. - София : Византия, [2016] ([Бургас] : [Полиграф]). - 16 с. : с цв. ил. ; 24 см

Ориг. загл.: The tale of Johnny town-mouse / Beatrix Potter. - Името на прев. отбелязано на гърба на кор. - Пълното име на прев. Нели Стефанова е Нели Стефанова Пачикова

1.99 лв.
ISBN 978-954-8022-85-9 !

820-93-34
COBISS.BG-ID 1276461284

БК 2016/12 Кн 615
ПОТЪР, Биатрикс, 1866-1943
        Зайчета скокливи / Беатрикс Потър ; [прев. Нели Стефанова]. - [София] : Византия, [2015] ([Бургас] : [Полиграф]). - 16 с. : с цв. ил. ; 24 см

Ориг. загл.: The tale of flopsy bunnies / Beatrix Potter. - Името на прев. отбелязано в изд. каре. - Пълното име на прев. Нели Стефанова е Нели Стефанова Пачикова

ISBN 978-954-8022-97-2 : 1.99 лв.

820-93-34
COBISS.BG-ID 1276470244

БК 2016/12 Кн 616
ПОТЪР, Биатрикс, 1866-1943
        Зайчето Бенджамин / Беатрикс Потър ; [прев. Нели Стефанова]. - [София] : Византия, [2015] ([Бургас] : [Полиграф]). - 16 с. : с цв. ил. ; 24 см

Ориг. загл.: The tale of Benjamin bunny / Beatrix Potter. - Името на прев. отбелязано в изд. каре. - Пълното име на прев. Нели Стефанова е Нели Стефанова Пачикова

ISBN 978-954-8022-95-8 : 1.99 лв.

820-93-34
COBISS.BG-ID 1276439524

БК 2016/12 Кн 617
ПОТЪР, Биатрикс, 1866-1943
        Зайчето Питър / Биатрикс Потър ; [прев. Нели Стефанова]. - [София] : Византия, [2015] ([Бургас] : [Полиграф]). - 16 с. : с цв. ил. ; 24 см

Ориг. загл.: The tale of Peter rabbit / Beatrix Potter. - Името на прев. отбелязано в изд. каре. - Пълното име на прев. Нели Стефанова е Нели Стефанова Пачикова

ISBN 978-954-8022-94-1 : 1.99 лв.

820-93-34
COBISS.BG-ID 1276536292

БК 2016/12 Кн 618
ПОТЪР, Биатрикс, 1866-1943
        Котето Том / Биатрикс Потър ; [прев. Нели Стефанова]. - [София] : Византия, [2015] ([Бургас] : [Полиграф]). - 16 с. : с цв. ил. ; 24 см

Ориг. загл.: The tale of Tom kitten / Beatrix Potter. - Името на прев. отбелязано в изд. каре. - Пълното име на прев. Нели Стефанова е Нели Стефанова Пачикова

ISBN 978-954-8022-96-5 : 1.99 лв.

820-93-34
COBISS.BG-ID 1276537316

БК 2016/12 Кн 619
ПОТЪР, Биатрикс, 1866-1943
        Рижавелко и Пиперко / Биатрикс Потър ; [прев. Нели Стефанова]. - [София] : Византия, [2016] ([Бургас] : [Полиграф]). - 16 с. : с цв. ил. ; 24 см

Ориг. загл.: The tale of Ginger and Pickles / Beatrix Potter. - Загл. на гърба на кор.: Котаракът Рижавелко и кучето Пиперко. - Името на прев. отбелязано в изд. каре. - Пълното име на прев. Нели Стефанова е Нели Стефанова Пачикова

1.99 лв.
ISBN 978-954-8022-87-3 !

820-93-34
COBISS.BG-ID 1276455396

БК 2016/12 Кн 620
ПОТЪР, Биатрикс, 1866-1943
        Тими Типтоус / [Биатрикс Потър] ; [прев. от англ. Нели Стефанова]. - [София] : Византия, 2015 ([Бургас] : [Полиграф]). - 32 с. : с цв. ил. ; 24 см

Ориг. загл.: The tale of Timmy Tiptoes / Beatrix Potter. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - Пълното име на прев. Нели Стефанова е Нели Стефанова Пачикова

ISBN 978-954-8022-81-1 : 3.99 лв.

820-93-34
COBISS.BG-ID 1276538084

БК 2016/12 Кн 621
УОЛЯМС, Дейвид, 1971-
        Бабата бандит / Дейвид Уолямс ; ил. Тони Рос ; [прев. Михаил Балабанов]. - [София] : Дуо Дизайн, [2015]. - 299 с. : с ил. ; 20 см

Ориг. загл.: Gangsta Granny / David Walliams. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл с.

ISBN 978-954-8396-63-9 : 14.90 лв.

820-93-313
COBISS.BG-ID 1276723428

БК 2016/12 Кн 622
УОЛЯМС, Дейвид, 1971-
        Момчето с роклята / Дейвид Уолямс ; ил. Куентин Блейк ; [прев. Михаил Балабанов]. - [София] : Дуо Дизайн, [2015]. - 239 с. : с ил. ; 20 см

Ориг. загл.: The boy in the dress / David Walliams. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл с.

ISBN 978-954-8396-66-0 : 14.90 лв.

820-93-313
COBISS.BG-ID 1276677860


820(71) АНГЛОКАНАДСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2016/12 Кн 623
ЙЪНГ, Уилям Пол, 1955-
        Ева : роман / Уилям Пол Йънг ; прев. от англ. Снежана Милева. - Пловдив : ИК Хермес, 2016 ([София] : Алианс Принт). - 272 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Eve / William Paul Young

ISBN 978-954-26-1588-0 : 15.95 лв.

820(71)-31
COBISS.BG-ID 1276766180

БК 2016/12 Кн 624
УОТС, Питър, 1958-
        Отвъд разлома / Питър Уотс ; прев. от англ. Богдан Русев. - София : Deja Book, 2015 ([В. Търново] : Абагар). - 309 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Beyond the rift / Peter Watts

ISBN 978-954-28-1960-8 (Сиела) : 14.90 лв.

820(71)-322.9
COBISS.BG-ID 1536269778


820(71)-93 АНГЛОКАНАДСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2016/12 Кн 625
БРУГЕН, Джон ван
        Странникът : по Валдемар Бонзелс / от Джон ван Бруген. - София : ИК Колибри, 2014 ([София] : Дедракс). - 44 с. : с цв. ил. ; 21 x 21 см

Името на Валдемар Бонзелс погрешно отпеч. на гърба на кор. Валдемар Бонселс. - Ч. 4 от поредицата Пчеличката Мая

ISBN 978-619-150-426-8 : 5.50 лв.

820(71)-93-91
COBISS.BG-ID 1276649956


820(73) АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2016/12 Кн 626
АЛЕНБОУ, Кей
        Шоколад за женската душа : 77 истории, които ще стоплят сърцето ви / [Кей Аленбоу] ; прев. Силвана Миланова ... [и др.]. - [София] : Пергамент Прес, 2015 ([София] : Симолини). - 280 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Chocolate for a woman's soul / Kay Allenbaugh. - Името на авт. отбелязано на кор. - Други прев.: Валентина Донкова, Станимир Йотов

ISBN 978-954-641-077-1 : 14 лв.

820(73)-32
COBISS.BG-ID 1276563940

БК 2016/12 Кн 627
БАХ, Ричард, 1936-
        Джонатан Ливингстън Чайката / Ричард Бах ; фотогр. Ръсел Мънсон ; прев. Нели Константинова, [Ирина Манушева]. - [4. доп. изд.]. - [София] : Кибеа, 2016 ([София] : ПК "Димитър Благоев"). - 152 с. : с фотогр. ; 22 см

Ориг. загл.: Jonathan Livingston Seaguil / Richard Bach. - Името на прев. Ирина Манушева отбелязано на гърба на загл. с. - 1. изд. 1996 в Серия Познай себе си. - За авторите: с. 3

ISBN 978-954-474-739-8
Пълно издание с непубликуваната досега четвърта част

820(73)-3
COBISS.BG-ID 1276725732

БК 2016/12 Кн 628
БРАДФОРД, Барбара Тейлър, 1933-
        Писмо от Истанбул / Барбара Тейлър Брадфорд ; прев. от англ. Нина Рашкова. - София : ИК Плеяда, 2016 (София : Симолини'94). - 360 с. ; 20 см. - (Поредица Пеперуда : съвременна романтична проза)

Ориг. загл.: Letter from a stranger / Barbara Taylor Bradford

ISBN 978-954-409-357-0 : 17 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1276448996

БК 2016/12 Кн 629
БРЕТ, Питър В., 1973-
        Дневната война / Питър В. Брет ; прев. от англ. Емануил Томов. - София : ИК Колибри, 2014 ([Хасково] : Полиграф юг). - 704 с. ; 21 см. - (Галактики : фантастика ; 14)

Ориг. загл.: The daylight war / Peter V. Brett. - Ч. 3 от поредицата Демонски цикъл

ISBN 978-619-150-390-2 : 24 лв.

820(73)-312.9
COBISS.BG-ID 1276992996

БК 2016/12 Кн 630
БЪЧЪР, Джим, 1971-
        Фуриите на Калдерон / Джим Бъчър ; прев. от англ. Александър Ганчев. - София : ИК Колибри, 2013 ([София] : Инвестпрес). - 478 с. ; 22 см. - (Галактики : фентъзи ; 8)

Ориг. загл.: Furies of Calderon / Jim Butcher. - Ч. 1 от поредицата Кодексът Алера

ISBN 978-619-150-067-3 : 20 лв.

820(73)-312.9
COBISS.BG-ID 1276657380

БК 2016/12 Кн 631
ГИБЪН, Маурин
        Парижко червено / Маурин Гибън ; [прев. Боряна Даракчиева]. - София : СББ Медиа, 2016 ([София] : Ропринт). - 136 с. ; 20 см. - (Световни бестселъри / Санома блясък България)

Ориг. загл.: Paris red / Maureen Gibbon. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Кн. се разпространява със сп. Журнал за жената

ISBN 978-954-399-161-7

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1276837348

БК 2016/12 Кн 632
ГЛАЙНС, Аби, 1977-
        Твърде далеч: Завинаги / Аби Глайнс ; прев. от англ. Гергана Дечева. - София : Егмонт България, 2016 (София : Инвестпрес). - 264 с. ; 19 см. - (Книги за любов. Без предразсъдъци : съвременна романтика)

Ориг. загл.: Forever too far / Abbi Glines

ISBN 978-954-27-1703-4 : 12.90 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1276451044

БК 2016/12 Кн 633
ГРЕЙДИ, Джеймс, 1949-
        Шестте дни на Кондора / Джеймс Грейди ; [прев. Милена Григорова]. - София : СББ Медиа, 2016 ([София] : Ропринт). - 128 с. ; 20 см. - (Майсторите на трилъра : поредица на Story ; 3)

Ориг. загл.: Six days of the Condor / James Grady. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-399-171-6

820(73)-312.4
COBISS.BG-ID 1276869860

БК 2016/12 Кн 634
ГРОГАН, Джон, 1957-
        Марли & аз : документален роман / Джон Гроган ; прев. Красимира Христовска. - [София] : Пергамент, 2009 ([София] : Симолини). - 274 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Marley & me / John Grogan. - За автора: с. 273

ISBN 978-954-367-023-9 : 14 лв.

820(73)-312.6
COBISS.BG-ID 1276528100

БК 2016/12 Кн 635
ДЕЪР, Теса
        Слепият херцог / Теса Деър ; прев. от англ. Кристина Георгиева. - София : Егмонт България, 2016 (София : Инвестпрес). - 327 с. ; 19 см. - (Книги за любов. Без предразсъдъци : историческа романтика)

Ориг. загл.: Romancing the duke

ISBN 978-954-27-1702-7 : 12.90 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1276450532

БК 2016/12 Кн 636
ДЖЕЙМС, Джули, 1974-
        През онази нощ... / Джули Джеймс ; прев. Вера Паунова. - София : Ибис, 2016 ([София] : [Симолини]). - 303 с. ; 21 см. - (Колекция Избрани съвременни любовни романи)

Ориг. загл.: About that night / Julie James

ISBN 978-619-157-165-9 : 12.90 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1277001188

БК 2016/12 Кн 637
ДЖОНГ, Питър де, 1947-
        Сенки от миналото / Питър де Джонг ; [прев. Валентина Рашева-Джейвънс]. - София : Санома Блясък България, 2016 ([София] : Ропринт). - 152 с. ; 20 см. - (Майсторите на трилъра : поредица на Story ; 1)

Ориг. загл.: Shadows still remain / Peter de Jonge. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Възприетата форма на името на прев. Валентина Рашева-Джейвънс е Валентина Борисова Рашева

ISBN 978-954-399-178-5

820(73)-312.4
COBISS.BG-ID 1276855780

БК 2016/12 Кн 638
ДЖОРДАН, Софи
        Гаснеща жарава / Софи Джордан ; прев. от англ. Велислава Михайлова. - [София] : Пергамент Прес, 2014 ([София] : Симолини). - 283 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Vanish: a firelight novel / Sharie Kohler. - Sharie Kohler - псевд. на Софи Джордан. - Кн. 2 от поредицата Огнена светлина

ISBN 978-954-641-066-5 : 12 лв.

820(73)-312.9
COBISS.BG-ID 1276491236

БК 2016/12 Кн 639
ДИВЪР, Джефри Уилдс, 1950-
        С ръка на сърцето / Джефри Дивър ; [прев. от англ. Марин Загорчев]. - София : Ера, 2015 ([София] : Експертпринт). - 403 с. ; 20 см. - (Ератрилър)

Ориг. загл.: Solitude creek / Jeffery Deaver. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-389-362-1 : 16 лв.

820(73)-312.4
COBISS.BG-ID 1276991204

БК 2016/12 Кн 640
ДОНЪЛИ, Дженифър, 1963-
        Тези плитки гробове / Дженифър Донъли ; прев. от англ. Ирина Денева - Слав. - София : Егмонт, 2016 (Хасково : Полиграфюг). - 520 с. ; 21 см

Ориг. загл.: These shallow graves / Jennifer Donnely

ISBN 978-954-27-1596-2 : 17.90 лв.

820(73)-312.4
COBISS.BG-ID 1276477924

БК 2016/12 Кн 641
ЕЛКЕЛЕС, Симон, 1970-
        Верижна реакция / Симон Елкелес ; прев. Стамен Стойчев. - София : Ибис, 2016 ([София] : Симолини). - 286 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Chain reaction / Simone Elkeles

ISBN 978-619-157-167-3 : 12.90 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1276979940

БК 2016/12 Кн 642
ЕЛКЕЛЕС, Симон, 1970-
        Правилата на привличането / Симон Елкелес ; прев. Стамен Стойчев. - София : Ибис, 2016 ([София] : Симолини). - 296 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Rules of attraction / Simone Elkeles

ISBN 978-619-157-163-5 : 12.90 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1276980196

БК 2016/12 Кн 643
КЕМП, Пол С., 1972-
        Тъмните ситски лордове / Пол С. Кемп ; [прев. Ангел Ангелов]. - София : Егмонт България, 2016 (София : Инвестпрес). - 472 с. ; 20 см. - (Star Wars)

Ориг. загл.: Lords of the sith. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-27-1687-7 : 16.90 лв.

820(73)-312.9
COBISS.BG-ID 1276770276

БК 2016/12 Кн 644
КЛЕЪР, Касандра, 1973-
        Тъмни съзаклятия. Кн. 1, Лейди Полунощ / Касандра Клеър ; прев. Вера Паунова. - София : Ибис, 2016 ([София] : Симолини). - 651 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Dark artificies: Lady Midnight / Cassandra Clare

ISBN 978-619-157-155-0 : 18.90 лв.

820(73)-312.9
COBISS.BG-ID 1276997604

БК 2016/12 Кн 645
КОУГ, Майкъл
        Star wars: силата се пробужда : историята от филма : по сценария, написан от Лорънс Каздън, Джей Джей Ейбрамс и Майкъл Арнд и базиран на персонажите, създадени от Джордж Лукас / Майкъл Коуг ; [прев. Юлия Чернева]. - София : Егмонт България, 2016 (София : Инвестпрес). - 224 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Star wars: the force awakens. - Загл. на гърба на кн.: Историята от филма Силата се пробужда - Star wars. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - За автора: с. 224

ISBN 978-954-27-1623-5 : 9.90 лв.

820(73)-312.9
COBISS.BG-ID 1276827620

БК 2016/12 Кн 646
КУНЦ, Дийн Р., 1945-
        Лицето / Дийн Кунц ; прев. от англ. Стоянка Илчева. - София : ИК Колибри, 2013 ([София] : Симолини). - 552 с. ; 20 см. - (Съвременни трилъри)

Ориг. загл.: The face / Dean Koontz. - Възприетата форма на името на прев. Стоянка Илчева, с пълно име Стоянка Ачкова Ангелова-Илчева е Стоянка Ачкова Ангелова

ISBN 978-619-150-156-4 : 20 лв.

820(73)-312.4
COBISS.BG-ID 1276654308

БК 2016/12 Кн 647
КУНЦ, Дийн Р., 1945-
        Шадоу стрийт 77 / Дийн Кунц ; прев. от англ. Надя Баева. - София : ИК Колибри, 2014 ([София] : Инвестпрес). - 384 с. ; 20 см. - (Съвременни трилъри)

Ориг. загл.: 77 Shadow street / Dean Koontz

ISBN 978-619-150-288-2 : 17 лв.

820(73)-312.4
COBISS.BG-ID 1276666340

БК 2016/12 Кн 648
ЛИНДЪН, Каролайн
        Любов по време на скандал / Каролайн Линдън ; [прев. Ивайла Русева Божанова]. - София : SBB Media, 2016 ([София] : Ропринт). - 216 с. ; 20 см. - (Исторически любовни романи / СББ Медиа)

Ориг. загл.: Love in the time of scandal / Caroline Linden. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Кн. от Колекция Любов и страст

ISBN 978-954-399-187-7

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1276866020

БК 2016/12 Кн 649
ЛИНДЪН, Каролайн
        Цената на един скандал / Каролайн Линдън ; [прев. Валентина Рашева-Джейвънс]. - София : Санома Блясък България, 2016 ([София] : Ропринт). - 264 с. ; 20 см. - (Исторически любовни романи / СББ Медиа)

Ориг. загл.: It takes a scandal / Caroline Linden. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Възприетата форма на името на прев. Валентина Рашева-Джейвънс е Валентина Борисова Рашева. - Кн. от Колекция Любов и страст

ISBN 978-954-399-186-0

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1276856548

БК 2016/12 Кн 650
МАКНОТ, Джудит, 1944-
        Преди да те срещна / Джудит Макнот ; [прев. Мария Петрова]. - София : СББ Медиа, 2016 ([София] : Ропринт). - 288 с. ; 20 см. - (Исторически любовни романи / СББ Медиа ; 1)

Ориг. загл.: Until you / Judith McNaught. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Възприетата форма на името на прев. Мария Петрова с пълно име Мария Кирова Петрова е Мария Кирова Чайлд. - Кн. се разпространява със сп. Журнал за жената

ISBN 978-954-399-180-8

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1276897508

БК 2016/12 Кн 651
НЕЛСЪН, Джанди, 1965-
        Небето е навсякъде / Джанди Нелсън ; [прев. Александър Маринов]. - [София] : ИК Прозорец, 2016 ([София] : Инвестпрес). - 296 с. ; 20 см

Ориг. загл.: The sky is everywhere / Jandy Nelson. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-733-866-1 : 15 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1276847332

БК 2016/12 Кн 652
НОВАК, Али, 1991-
        Сърца за разбиване / Али Новак ; прев. Боряна Даракчиева. - София : Ибис, 2016 ([София] : Симолини). - 278 с. ; 20 см

Ориг. загл.: The heartbreakers / Ali Novak

ISBN 978-619-157-169-7 : 11.90 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1277065444

БК 2016/12 Кн 653
НОРДЛАНД, Род
        Влюбените Ромео и Жулиета от Афганистан / Род Нордланд ; прев. Владимир Зарков. - София : Ера, 2016 ([София] : Експертпринт). - 326 с. ; 20 см

Ориг. загл.: The lovers Romeo & Juliet Afghanistan / Rod Nordland

ISBN 978-954-389-383-6 : 16 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1276899556

БК 2016/12 Кн 654
О'ХЕНРИ, 1862-1910
        Весели разкази / О. Хенри ; прев. Тодор Вълчев ; [худож. Милен Калъчев]. - 2. изд. - София : Дамян Яков, 2013 (В. Търново : Абагар). - 320 с. : с ил. ; 22 см

О. Хенри - псевд. на Уилям Сидни Портър. - Пълното име на прев. Тодор Вълчев е Тодор Вълчев Тошев. - Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с. - 1. изд. 2004. - Съдържа: След двайсет години ; Фантето и хоралът ; Зелената врата ; Откуп ; Палачинки по пимиентски ; Хигия в солито ; Принцесата и пумата ; Как Бурията стана човек ; Наръчникът на Хименей ; Друго си е с традиции ; Хиляда долара ; Квадратурата на кръга ; Тръбният зов ; Джев Питърс - персонален магнит ; Слабото място ; Катедра по филантроматематика ; Как се стриже вълк ; Краят на Черния орел ; Превъплащенията на Джими Валънщайн ; Скривалището на Бил Черния ; Вожда на червенокожите ; Пътища ; Наивници в джунглата ; Тих и спокоен град ; Хрътките ; Призрачна възможност ; Марионетките

ISBN 978-954-527-538-8 : 14 лв

820(73)-32
COBISS.BG-ID 1277044196

БК 2016/12 Кн 655
ПАТЕРСЪН, Джеймс, 1947-
        Мери, Мери / Джеймс Патерсън ; [прев. Диана Кутева, Стамен Стойчев]. - София : СББ Медиа, 2016 ([София] : Ропринт). - 216 с. ; 20 см. - (Майсторите на трилъра : поредица на Story ; 2)

Ориг. загл.: Marry, Marry / James Patterson. - Имената на прев. отбелязани на гърба на загл. с. - Кн. се разпространява със сп. Story

ISBN 978-954-399-169-3

820(73)-312.4
COBISS.BG-ID 1276840164

БК 2016/12 Кн 656
ПАТЕРСЪН, Джеймс, 1947-
        Невидим / Джеймс Патерсън & Дейвид Елис ; прев. от англ. Надя Баева. - София : ИК Колибри, 2015 ([София] : Инвестпрес). - 375 с. ; 20 см. - (Съвременни трилъри)

Ориг. загл.: Invisible / James Patterson and David Ellis

ISBN 978-619-150-448-0 : 18 лв.

820(73)-312.4
COBISS.BG-ID 1276621284

БК 2016/12 Кн 657
РАЙТ, Ким, 1955-
        Кентърбърийски сестри / Ким Райт ; [прев. от англ. ез. Емилия Карастойчева]. - София : Ера, 2015 ([София] : Експертпринт). - 278 с. ; 20 см

Ориг. загл.: The canterbury sisters / Kim Wright. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-389-370-6 : 15 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1277045988

БК 2016/12 Кн 658
РАЙХ, Кристофър, 1961-
        Абсолютен контрол / Кристофър Райх ; прев. от англ. Христо Димитров. - София : Ciela, 2015 ([София] : Алианс принт). - 440 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Invasion of privacy / Christopher Reich. - За автора: с. 439

ISBN 978-954-28-1774-1 : 15.90 лв.

820(73)-312.4
COBISS.BG-ID 1536262610

БК 2016/12 Кн 659
РОТ, Филип, 1933-
        Синдромът Портной / Филип Рот ; прев. от англ. Мария Емилова ... [и др.]. - София : ИК Колибри, 2013 ([София] : Симолини). - 247 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Portnoy's complaint / Philip Roth. - Други прев.: Вихър Ангелов, Николай Акимов. - Пълното име на прев. Николай Акимов е Николай Акимов Минков

ISBN 978-619-150-291-2 : 15 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1276673252

БК 2016/12 Кн 660
САСЪН, Джийн, 1947-
        Една арабска принцеса: споделени тайни / Джийн Сасън ; [прев. от англ. Адриана Момчилова]. - София : Ера, 2016 ([София] : Експертпринт). - 335 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Princess: Secrets to share / Jean Sasson. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-389-373-7 : 15 лв.

820(73)-312.6
COBISS.BG-ID 1276890340

БК 2016/12 Кн 661
СЕЛИНДЖЪР, Джеръм Дейвид, 1919-2010
        Девет разказа / Джеръм Дейвид Селинджър ; прев. Тодор Вълчев. - [2]. изд. - София : Дамян Яков, 2015 (В. Търново : Абагар). - 200 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Nine stories / J. D. Salinger. - 1. изд. 2004

ISBN 978-954-527-558-6 : 12 лв.

820(73)-32
COBISS.BG-ID 1276908260

БК 2016/12 Кн 662
СЕЛИНДЖЪР, Джеръм Дейвид, 1919-2010
        По-горе билото, майстори! ; Сиймор: запознаване / Джеръм Дейвид Селинджър ; прев. Тодор Вълчев, Светлана Комогорова-Комата. - [2.] изд. - София : Дамян Яков, 2015 (В. Търново : Абагар). - 176 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Raise high the roofbeam, carpenters ; Seymour: an introduction / J. D. Salinger. - Комата - псевд. на Светлана Николаева Комогорова. - 1. изд. 2005

ISBN 978-954-527-556-2 : 12 лв.

820(73)-32
COBISS.BG-ID 1276911076

БК 2016/12 Кн 663
СЕЛИНДЖЪР, Джеръм Дейвид, 1919-2010
        Спасителят в ръжта / Джеръм Дейвид Селинджър ; прев. Надя Сотирова. - [10]. изд. - София : Дамян Яков, 2015 (В. Търново : Абагар). - 224 с. ; 20 см

Ориг. загл.: The catcher in the rye / J. D. Salinger. - 1. изд. 1965 на изд. Нар. култура в Библ. Избрани романи ; No 7

ISBN 978-954-527-559-3 : 12 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1276909540

БК 2016/12 Кн 664
СЕЛИНДЖЪР, Джеръм Дейвид, 1919-2010
        Франи и Зуи / Джеръм Дейвид Селинджър ; прев. Светлана Комогорова-Комата. - [2.] изд. - София : Дамян Яков, 2015 (В. Търново : Абагар). - 176 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Franny and Zooey / J. D. Salinger. - Комата - псевд. на Светлана Николаева Комогорова. - 1. изд. 2005 ; В изд. каре отпеч. поредно изд. 

ISBN 978-954-527-557-9 : 12 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1276911332

БК 2016/12 Кн 665
СПАРКС, Никълъс, 1965-
        Виж ме / Никълъс Спаркс ; [прев. от англ. ез. Емилия Карастойчева]. - София : Ера, 2015 ([София] : Експертпринт). - 438 с. ; 20 см

Ориг. загл.: See me / Nicholas Sparks. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-389-368-3 : 16 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1276891364

БК 2016/12 Кн 666
СПАРКС, Никълъс, 1965-
        Никога не си сама / Никълъс Спаркс ; [прев. от англ. ез. Красимира Абаджиева]. - София : Ера, 2015 ([София] : Експертпринт). - 301 с. ; 20 см

Ориг. загл.: The guardian / Nicholas Sparks. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-389-401-7 : 15 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1276890596

БК 2016/12 Кн 667
ТОРО, Хенри Дейвид, 1817-1862
        Уолдън или Живот в гората / Хенри Дейвид Торо ; прев. от англ., [предг.] Албена Бакрачева. - 2. изд. - Пловдив : ИК Хермес, 2016 ([София] : Алианс Принт). - 384 с. ; 17 см

Ориг загл.: Walden or Life in the woods / Henry David Thoreau. - Загл. на предзагл. с.: Уолдън. - Името на авт. на предг. отбелязано на гърба на загл. с. - 1. изд. 1993 на изд. Нар. култура, в сер. Библиотека Размисли. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-26-1572-9 : 14.95 лв.

820(73)-94
COBISS.BG-ID 1276939748

БК 2016/12 Кн 668
ТРИДЖИАНИ, Адриана, 1970-
        Улицата на мечтите / Адриана Триджиани ; [прев. Цветана Генчева]. - София : СББ Медиа, 2016 ([София] : Ропринт). - 256 с. ; 20 см. - (Световни бестселъри ; 1)

Ориг. загл.: Brava Valentine / Adriana Trigiani. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Кн. се разпространява със сп. Журнал за жената

ISBN 978-954-399-165-5

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1276835812

БК 2016/12 Кн 669
УОРД, Дж. Р., 1969-
        Братството на черния кинжал. Кн. 13, Сенките / Дж. Р. Уорд ; прев. Вера Паунова. - София : Ибис, 2016 ([София] : Симолини). - 559 с. ; 21 см

Ориг. загл.: The black dagger brotherhood. The shadows / J. R. Ward. - Дж. Р. Уорд - псевд. на Джесика Раули Пел Бърд

ISBN 978-619-157-161-1 : 18.90 лв.

820(73)-312.9
COBISS.BG-ID 1276958180

БК 2016/12 Кн 670
ФИЛИПС, Сюзън Елизабет, 1948-
        Ваканция в Тоскана / Сюзън Елизабет Филипс ; прев. Стамен Стойчев. - София : Ибис, 2016 ([София] : Симолини). - 334 с. ; 21 см. - (Колекция Избрани съвременни любовни романи)

Ориг. загл.: Breathing room / Susan Elizabeth Phillips

ISBN 978-619-157-153-6 : 13.90 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1277001700

БК 2016/12 Кн 671
ФИЛИПС, Сюзън Елизабет, 1948-
        Съдбовно бягство / Сюзън Елизабет Филипс ; прев. Стамен Стойчев. - София : Ибис, 2016 ([София] : Симолини). - 379 с. ; 21 см. - (Колекция Избрани съвременни любовни романи)

Ориг. загл.: The great escape / Susan Elizabeth Phillips

ISBN 978-619-157-157-4 : 14.90 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1277005284

БК 2016/12 Кн 672
ФИЦДЖЕРАЛД, Франсис Скот, 1896-1940
        Леденият замък : избрани разкази / Ф. Скот Фицджералд ; прев. от англ. [Станимир Йотов, Красимира Христовска]. - [София] : Пергамент Прес, 2015 ([София] : Симолини). - 269 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Short stories / F. Scott Fitzgerald. - Имената на прев. отбелязани на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-641-078-8 : 11.99 лв.

820(73)-32
COBISS.BG-ID 1276492004

БК 2016/12 Кн 673
ФЛИН, Винс, 1966-
        Роден да оцелява / Винс Флин, Кайл Милс ; [прев. от англ. ез. Марин Загорчев]. - София : Ера, 2016 ([София] : Експертпринт). - 359 с. ; 20 см. - (Ератрилър)

Ориг. загл.: The survivor / Vince Flynn, Kyle Mills. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-389-374-4 : 16 лв.

820(73)-312.4
COBISS.BG-ID 1276993252

БК 2016/12 Кн 674
ФОСТЪР, Алън Дийн, 1946-
        Star wars: силата се пробужда : по сценария, написан от Лорънс Касдан, Джей Джей Абрамс и Майкъл Арнд и базиран на персонажите, създадени от Джордж Лукас / Алън Дийн Фостър ; [прев. Кристина Георгиева и Петя Петкова]. - София : Егмонт България, 2016 (София : Инвестпрес). - 415 с. ; 19 см

Ориг. загл.: Star Wars: the force awakens. - Имената на прев. отбелязани на гърба на загл. с. - За автора: с. 415

ISBN 978-954-27-1624-2 : 16.90 лв.

820(73)-91-312.9
COBISS.BG-ID 1276525796

БК 2016/12 Кн 675
ФРЕЙ, Джеймс, 1969-
        Ключ небе / Джеймс Фрей, Нилс Джонсън-Шелтън ; прев. Ангел Ангелов. - София : Егмонт, 2016 (Хасково : Полиграфюг). - 663 с. : с ил. ; 21 см

Ориг. загл.: Endgame: Sky key. - Кн. 2 от трилогията Последната игра

ISBN 978-954-27-1543-6 : 19.90 лв.

820(73)-312.9
COBISS.BG-ID 1276453348

БК 2016/12 Кн 676
ХАРИС, Томас, 1940-
        Ханибал / Томас Харис ; прев. от англ. Владимир Германов. - [2.] изд. - София : ИК Колибри, 2013 ([София] : Симолини). - 432 с. ; 20 см

Ориг. загл. Hannibal / Thomas Harris. - 1. изд. 1999

ISBN 954-619-150-239-4 : 15 лв

820(73)-312.4
COBISS.BG-ID 1276659940

БК 2016/12 Кн 677
ХОКИНГ, Аманда, 1984-
        Разкъсана / Аманда Хокинг ; прев. от англ. Станимир Йотов. - [София] : Пергамент Прес, 2014 ([София] : Симолини). - 292 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Torn / Amanda Hocking. - Кн. 2 от трилогията Трил

ISBN 978-954-641-063-4 : 11.90 лв.

820(73)-312.9
COBISS.BG-ID 1276564452

БК 2016/12 Кн 678
ХОФМАН, Карл, 1960-
        Дивашка жътва : разказ за канибали, колониализъм и трагичната експедиция на Майкъл Рокфелер в търсене на примитивно изкуство / Карл Хофман ; прев. от англ. Йордан Тодоров. - София : Ерове, 2016 (София : Алианс Принт). - 328 с. : с ил. ; 20 см

Ориг. загл.: Savage harvest / Carl Hoffman. - Биогр. данни за авт. и прев. отбелязани на кор.

ISBN 978-619-7313-00-0 : 16.95 лв.

820(73)-312.4
COBISS.BG-ID 1276741092

БК 2016/12 Кн 679
ШУП, Джоана, 1971-
        Херцогинята куртизанка / Джоана Шуп ; прев. от англ. Силвия Желева. - София : Егмонт, 2015 (София : Инвестпрес). - 352 с. ; 19 см

Ориг. загл.: The courtesan duchess / Joanna Shupe. - Кн. 1 от поредицата Порочни лъжи

ISBN 978-954-27-1732-4 : 14.90 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1276738788


820(73)-93 АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2016/12 Кн 680
БЕНТЪН, Джим, 1960-
        Могат ли възрастните да станат хора? : историите на Джим Бентън от училище "Макъръл" / от Джейми Кели ; [прев. Мария Петрова Демирева]. - Пловдив : Хермес, 2016 ([София] : Алианс Принт). - 128 с. : с ил. ; 20 см. - (Скъпо тъпо дневниче ; 5)

Ориг. загл.: Can adults become human? / Jim Benton. - Джейми Кели - псевд. на Джим Бентън. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-26-1564-4 : 8.95 лв.

820(73)-93-31
COBISS.BG-ID 1276937700

БК 2016/12 Кн 681
ВЪРНЪН, Урсула, 1977-
        Огнедъх. [Кн.] 2, Атакуват жабите нинджа / от Урсула Върнън ; [прев. Павел Боянов]. - София : ИК Плеяда, 2016 ([София] : [Симолини]). - 207 с. : с цв. ил. ; 18 см

Ориг. загл.: Dragonbreath. Attack of the ninja frogs / Ursula Vernon. - Името на прев. отбелязано в изд. каре

ISBN 978-954-409-359-4 : 15 лв.

820(73)-93-31
COBISS.BG-ID 1276575204

БК 2016/12 Кн 682
ЕНГЪЛБЕРГЕР, Том
        Странният случай с Оригами Йода / Том Енгълбъргър ; [ил. Том Енгълбъргър, Джейсън Розенсток] ; [прев. Михаил Балабанов]. - София : Дуо дизайн, [2015]. - 152 с. : с ил. ; 21 см

Ориг. загл.: The strange case of Origami Yoda / Tom Angleberger. - Имената на ил. отбелязани на гърба на кор., а на прев. - на гърба на загл. с. - За автора: с. 149

ISBN 978-954-8396-64-6 : 11.90 лв.

820(73)-93-312.9
COBISS.BG-ID 1276749796

БК 2016/12 Кн 683
ЗИГЛЕР, Урсула
        Пратеник на кралицата : по Валдемар Бонзелс / от Урсула Зиглер и Стивън Съливан. - София : ИК Колибри, 2014 ([София] : Дедракс). - 44 с. : с цв. ил. ; 21 x 21 см

Името на Валдемар Бонзелс погрешно отпеч. на гърба на кор. Валдемар Бонселс. - Ч. 1 от поредицата Пчеличката Мая

ISBN 978-619-150-425-1 : 5.50 лв.

820(73)-93-91
COBISS.BG-ID 1276673508

БК 2016/12 Кн 684
КАЛОНИТА, Джен
        Тийн реалити / Джен Калонита ; прев. Мануела Манолова. - София : Пан, 2011 ([София] : [Инвестпрес]). - 270 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Reality check / Jen Calonita. - Кн. от поредицата Топ тийн

ISBN 978-954-660-105-6 : 9.90 лв.

820(73)-93-31
COBISS.BG-ID 1276468964

БК 2016/12 Кн 685
КИНИ, Джеф, 1971-
        Дневникът на един дръндьо : в плен на снега / Джеф Кини ; [прев. Михаил Балабанов]. - София : Дуо дизайн, [2014]. - 218 с. : с ил. ; 21 см

Ориг. загл.: Diary of a wimpy kid: Cabin fever / Jeff Kinney. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - На гърба на кн. означено 6

ISBN 978-954-8396-61-5 (подв.) : 14.90 лв.

820(73)-93-31
COBISS.BG-ID 1276750820

БК 2016/12 Кн 686
КИНИ, Джеф, 1971-
        Дневникът на един дръндьо : в плен на снега / Джеф Кини ; [прев. Михаил Балабанов]. - София : Дуо Дизайн, [2014]. - 218 с. : с ил. ; 21 см

Ориг. загл.: Diary of a wimpy kid: Cabin fever / Jeff Kinney. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - На гърба на кн. означено 6

ISBN 978-954-8396-62-2 : 11.90 лв.

820(73)-93-31
COBISS.BG-ID 1536439250

БК 2016/12 Кн 687
КИНИ, Джеф, 1971-
        Дневникът на един дръндьо : горещници / Джеф Кини ; [прев. Михаил Балабанов]. - София : Дуо дизайн, [2012]. - 218 с. : с ил. ; 21 см

Ориг. загл.: Diary of a wimpy kid: Dog days / Jeff Kinney. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - На гърба на кн. означено 4

ISBN 978-954-8396-54-7 : 11.90 лв.

820(73)-93-31
COBISS.BG-ID 1276749540

БК 2016/12 Кн 688
КИНИ, Джеф, 1971-
        Дневникът на един дръндьо : грозната истина / Джеф Кини ; [прев. Михаил Балабанов]. - София : Дуо дизайн, [2013]. - 218 с. : с ил. ; 21 см

Ориг. загл.: Diary of a wimpy kid: The ugly truth / Jeff Kinney. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - На гърба на кн. означено 5

ISBN 978-954-8396-58-5 : 11.90 лв.

820(73)-93-31
COBISS.BG-ID 1276759780

БК 2016/12 Кн 689
КИНИ, Джеф, 1971-
        Дневникът на един дръндьо : двама са малко, трима са много / Джеф Кини ; [прев. Михаил Балабанов]. - София : Дуо Дизайн, [2016]. - 218 с. : с ил. ; 21 см

Ориг. загл.: Diary of a wimpy kid: The third wheel / Jeff Kinney. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - На гърба на кн. означено 7

ISBN 978-954-8396-68-4 (подв.) : 12.90 лв.

820(73)-93-31
COBISS.BG-ID 1276776420

БК 2016/12 Кн 690
КИНИ, Джеф, 1971-
        Дневникът на един дръндьо : чашата преля / Джеф Кини ; [прев. Михаил Балабанов]. - София : Дуо Дизайн, [2012]. - 218 с. : с ил. ; 21 см

Ориг. загл.: Diary of a wimpy kid:The last straw / Jeff Kinney. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - На гърба на кн. означено 3

ISBN 978-954-8396-52-3 : 11.90 лв.

820(73)-93-31
COBISS.BG-ID 1276781540

БК 2016/12 Кн 691
МЪЛ, Брандън, 1974-
        Чудоземия. Кн. 2, Възходът на Вечерницата / Брандън Мъл ; прев. от англ. Емилия Л. Масларова. - София : ИК Колибри, 2014 ([София] : Дедракс). - 368 с. : с ил. ; 20 см

Ориг. загл.: Rise of the evening star / Brandon Mull. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-150-251-6 : 16 лв.

820(73)-93-312.9
COBISS.BG-ID 1276656612

БК 2016/12 Кн 692
        ПАЗИТЕЛ на лъвските земи / [прев. Венета Янкова]. - София : Егмонт България, 2016 (София : Лито Балкан). - 64 с. : с цв. ил. ; 23 см. - (Чародейства)

Ориг. загл.: The Lion guard movie storybook. - Името на прев. отбелязано в изд. каре. - Изд. на Disney

ISBN 978-954-27-1759-1 : 6.99 лв.

820(73)-93-34
COBISS.BG-ID 1276775396

БК 2016/12 Кн 693
СЪДЕРЛАНД, Кари
        Алиса в огледалния свят : по мотиви на книгата на Луис Карол : по мотиви на сценария на Линда Уилвертън / адапт. Кари Съдерланд ; [прев. Елка Виденова]. - София : Егмонт България, 2016 (София : Инвестпрес). - 248 с. : с ил. ; 19 см

Ориг. загл.: Alice through the looking glass. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-27-1711-9 : 9.90 лв.

820(73)-93-91
COBISS.BG-ID 1276774372

БК 2016/12 Кн 694
ХЕЙЛ, Шанън, 1974-
        Чудесната страна на чудесата / Шанън Хейл ; [прев. Красимира Абаджиева]. - София : Егмонт България, 2016 (София : Инвестпрес). - 279 с. ; 21 см

Ориг. загл.: A wonderlandiful world. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - За авторката: с. 279. - Кн. от поредицата Ever after high

ISBN 978-954-27-1699-0 : 12.90 лв.

820(73)-93-31
COBISS.BG-ID 1276526052


830 НЕМСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2016/12 Кн 695
АБЕДИ, Изабел, 1967-
        Изола : роман / Изабел Абеди ; прев. Анета Илиева. - София : Дамян Яков, 2013 ([Пловдив] : Булвест принт). - 256 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Isola / Isabel Abedi. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-527-544-9 : 13 лв.

830-31
COBISS.BG-ID 1276827108

БК 2016/12 Кн 696
АБЕДИ, Изабел, 1967-
        Имаго : роман / Изабел Абеди ; прев. Анета Илиева. - София : Дамян Яков, 2014 ([София] : Булвест принт). - 399 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Imago / Isabel Abedi. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-527-553-1 : 16 лв.

830-312.9
COBISS.BG-ID 1276827876

БК 2016/12 Кн 697
АЙНЩАЙН, Алберт, 1879-1955
        Айнщайн за вселената, човечеството, живота, интелекта и всичко останало : мисли и цитати / [състав., ред. Алис Калапрайс] ; [предг. Фриман Дайсън, Алис Калапрайс] ; прев. Станимир Йотов. - [София] : Пергамент прес, 2015 ([София] : Симолини). - 396 с. : с ил., портр. ; 21 см

Ориг. загл.: The ultimate quotable Einstein / coll. and ed. by Alice Calaprice. - Загл. на предзагл. с.: Айнщайн - мисли и цитати. - Името на състав., ред. отбелязано на кор., а на авт. на предг. - на с. 11, 13. - Кратка хронология: с. 17-20. - Библиогр.: с. 389-395. - Съдържа и: Приписвано на Айнщайн ; Другите за Айнщайн

ISBN 978-954-641-083-2 : 17.99 лв.

830-84
COBISS.BG-ID 1276518628

БК 2016/12 Кн 698
ЛЕР, Томас, 1957-
        Септември. Фата Моргана : роман / Томас Лер ; прев. от нем. ез. Елена Димитрова. - Русе : МД Елиас Канети, 2014 ([В. Търново] : Faber). - 419 с. ; 24 см. - (Библиотека Нова Европа)

Ориг. загл.: September. Fata Morgana / Thomas Lehr. - За преводачката: с. 418

ISBN 978-954-2992-21-9 : 26 лв.

830-31
COBISS.BG-ID 1276988132

БК 2016/12 Кн 699
ПЬОЧ, Оливер, 1970-
        Дъщерята на палача и черният монах : исторически роман / Оливер Пьоч ; прев. от нем. Младен Влашки. - Пловдив : ИК Хермес, 2016 ([София] : Алианс принт). - 384 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Die Henkerstochter und der schwarze Mönch / Oliver Pötzsch. - За автора: с. 2

ISBN 978-954-26-1573-6 : 17.95 лв.

830-311.6
COBISS.BG-ID 1276932068

БК 2016/12 Кн 700
РААБЕ, Мелани, 1981-
        Капанът / Мелани Раабе ; [прев. от нем. Петя Пешева]. - София : Eра, 2016 ([София] : Експертпринт). - 319 с. ; 20 см. - (Ератрилър)

Ориг. загл.: Die Falle / Melanie Raabe. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-389-388-1 : 15 лв.

830-312.4
COBISS.BG-ID 1276988644

БК 2016/12 Кн 701
ФЬОЛЕР, Ева, 1956-
        Златният мост / Ева Фьолер ; прев. Милена Моллова. - София : Ибис, 2016 ([София] : Симолини). - 344 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Zeitenzauber - die goldene brücke / Eva Völler. - Ч. 2 от трилогията Пътуване във времето

ISBN 978-619-157-159-8 : 13.90 лв.

830-312.9
COBISS.BG-ID 1277011428


830(436) АВСТРИЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2016/12 Кн 702
АНТОНОВА, Веселина Йорданова, 1956-
        В Русе с Елиас Канети / Веселина Антонова, Иво Жейнов ; под общата ред. на Пенка Ангелова. - Русе : МД "Елиас Канети", [2016] ([В. Търново] : [Фабер]). - 116 с. : с ил., портр. факс. ; 17 см

ISBN 978-954-2992-28-8 : 12.50 лв.
1. Канети, Елиас, 1905-1994 - биографии 2. Писатели, австрийски - биографии 3. Австрия - литературознание
830(436)(092)
92 Канети, Елиас
COBISS.BG-ID 1276976612

БК 2016/12 Кн 703
КАНЕТИ, Елиас, 1905-1994
        Съчинения. Т. 5, Записки 1954-1993 / Елиас Канети ; прев. от нем. ез. Пенка Ангелова. - Русе : МД "Елиас Канети", 2016 ([В. Търново] : [Фабер]). - 480 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Aufzeichnungen 1954-1993 / Elias Canetti. - За преводачката: с. 479. - Азб. показалец. - Съдържа: Изтезание на мухи ; Притурка от Хампстед ; Посмъртно публикувани записки

ISBN 978-954-2992-31-8 : 24 лв.

830(436)-4
COBISS.BG-ID 1277033188

БК 2016/12 Кн 704
ANTONOVA, Veselina Jordanova, 1956-
        In Ruse mit Elias Canetti / Vesselina Antonova, Ivo Zhejnov ; unter der Gesamtredaktion von Penka Angelova. - Ruse : IG Elias Canetti, [2016] ([В. Търново] : [Фабер]). - 116 с. : с ил. портр., факс. ; 17 см

Ориг. загл.: В Русе с Елиас Канети / Веселина Антонова, Иво Жейнов

ISBN 978-954-2992-29-5 (не e отпеч.) : 12.50 лв.
ISBN 978-954-2992-29-9 !
1. Канети, Елиас, 1905-1944 - биографии 2. Писатели, австрийски - биографии 3. Австрия - литературознание
830(436)(092)
92 Канети, Елиас
COBISS.BG-ID 1276985572


839.6 НОРВЕЖКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2016/12 Кн 705
АСКИЛДСЕН, Хел, 1929-
        Обкръжение : роман / Хел Аскилдсен ; прев. от норв. Антоанета Александрова Ханстеен. - София : Дамян Яков, 2014 ([София] : Булвест принт). - 80 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Omgivelser / Kjell Askildsen

ISBN 978-954-527-550-0 : 6 лв.

839.6-31
COBISS.BG-ID 1276914148

БК 2016/12 Кн 706
ГОРДЕР, Юстайн, 1952-
        Мистерията на пасианса / Юстайн Гордер ; [прев. Мария Николова]. - София : Дамян Яков, 2013 ([София] : Булвест принт). - 384 с. ; 22 см

Ориг. загл.: Kabalmysteriet / Jostein Gaarder. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-527-545-6 : 14 лв.

839.6-312.9
COBISS.BG-ID 1276831204

БК 2016/12 Кн 707
ИБСЕН, Хенрик, 1828-1906
        Бранд ; Пер Гюнт ; Стълбовете на обществото ; Призраци ; Народен враг : избрани творби / Хенрик Ибсен ; [състав. и предг. Елизария Рускова] ; [прев. от норв. Евгения Тетимова ... и др.]. - София : Хемус Груп, 2016 ([София] : Унив. изд. "Св. Климент Охридски"). - 648 с. : с портр. ; 20 см

Ориг. загл.: Brand ; Peer Gynt ; Samfundets støtter ; Gengangere ; En folkefiende / Henrik Ibsen. - Имената на състав., прев., авт. на предг. отбелязани на гърба на загл. с. - Други прев.: Стела Джелепова, Антония Господинова, Мария Николова

ISBN 978-954-758-025-1 : 25 лв.

839.6-2(081.2)
COBISS.BG-ID 1276760036


839.7 ШВЕДСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2016/12 Кн 708
АРНЩЕД, Симона, 1967-
        Само една нощ / Симона Арнщед ; прев. от англ. Гергана Дечева. - София : Егмонт България, 2016 (София : Инвестпрес). - 607 с. ; 19 см. - (Книги за любов. Без предразсъдъци : съвременна романтика)

Ориг. загл.: En enda natt / Simona Ahrnstedt, погрешно отпеч. Simona Ahrstedt

ISBN 978-954-27-1727-0 : 19.90 лв.

839.7-31
COBISS.BG-ID 1276879332

БК 2016/12 Кн 709
БИВАЛД, Катарина, 1983-
        Животът, мотоциклетите и други невъзможни начинания / Катарина Бивалд ; [прев. от швед. ез. Румяна Василева]. - София : Ера, 2016 ([София] : Експертпринт). - 352 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Livet, motorcyklar och andra omöjliga project / Katarina Bivald. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-389-380-5 : 16 лв.

839.7-31
COBISS.BG-ID 1276995812

БК 2016/12 Кн 710
БЬОРЛИНД, Шила, 1961-
        Прилив / Шила & Ролф Бьорлинд ; [прев. Eмилия Карастойчева]. - София : Ера, 2016 ([София] : Експертпринт). - 400 с. ; 20 см. - (Серия Северно сияние)

Ориг. загл.: Springfloden / Cilla and Rolf Börjlind. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-389-381-2 : 16 лв.

839.7-312.4
COBISS.BG-ID 1277070052

БК 2016/12 Кн 711
КАРЛСОН, Юнас, 1971-
        Фактурата / Юнас Карлсон ; [прев. от швед. ез. Цвета Добрева]. - София : Ера, 2015 ([София] : Експертпринт). - 168 с. ; 20 см. - (Серия Северно сияние)

Ориг. загл.: Fakturan / Jonas Karlsson. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-389-369-0 : 12.99 лв.

839.7-31
COBISS.BG-ID 1277066724

БК 2016/12 Кн 712
ЮНАСОН, Юнас, 1961-
        Неграмотното момиче, което можеше да смята / Юнас Юнасон ; прев. от швед. Елена Радинска. - София : ИК Колибри, 2015 ([София] : Инвестпрес). - 454 с. ; 20 см. - (Съвременна европейска проза)

Ориг. загл.: Analfabeten som kunde räkna / Jonas Jonasson

ISBN 978-619-150-486-2 : 20 лв.

839.7-31
COBISS.BG-ID 1536433106

БК 2016/12 Кн 713
ЮРТ, Микаел, 1963-
        Мъртвите, които не липсват на никого / Юрт & Русенфелт ; [прев. от швед. Стела Джелепова]. - София : Ера, 2016 ([София] : Експертпринт). - 440 с. ; 20 см. - (Серия Северно сияние)

Ориг. загл.: Fjällgraven / Michael Hjorth & Hans Rosenfeldt. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-389-399-7 : 18 лв.

839.7-312.4
COBISS.BG-ID 1277027044


839.8-93 ДАТСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2016/12 Кн 714
АНДЕРСЕН, Ханс Кристиан, 1805-1875
        Палечка / [Ханс Кристиан Андерсен] ; [худож. В. Алексеев] ; [прев. от англ. Нели Стефанова]. - София : Византия, 2016 ([Бургас] : [Полиграф]). - 32 с. : с цв. ил. ; 24 см

Кор. опис. - Ориг. загл.: Tommelise / Hans Christian Andersen. - Прев. по: Thumbelina. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - Пълното име на прев. Нели Стефанова е Нели Стефанова Пачикова

ISBN 978-954-8022-82-8 : 3.99 лв.

839.8-93-34
COBISS.BG-ID 1276538340


840 ФРЕНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2016/12 Кн 715
БАРБЕРА, Анжелик, 1962-
        Бертран и Лола / Анжелик Барбера ; [прев. от фр. Владимир Атанасов]. - София : Ера, 2016 ([София] : Експертпринт). - 406 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Bertrand et Lola / Angélique Barbérat. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-389-372-0 : 16 лв.

840-31
COBISS.BG-ID 1277026788

БК 2016/12 Кн 716
БЕГБЕДЕ, Фредерик, 1965-
        Първа равносметка след апокалипсиса / Фредерик Бегбеде : моите 100 любими книги (на цената на една) ; прев. от фр. Росица Ташева. - София : ИК Колибри, 2013 ([София] : Инвестпрес). - 375 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Premier bilan après l'apocalypse / Frédéric Beigbeder. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-150-165-6 : 18 лв.
1. Литература - 20 век - есета
840-4
820/899.09(0:82-4)
COBISS.BG-ID 1276651236

БК 2016/12 Кн 717
БОВОАР, Симон дьо, 1908-1986
        Кръвта на другите / Симон дьо Бовоар ; прев. от фр. Росица Ташева. - София : ИК Колибри, 2014 ([София] : Инвестпрес). - 303 с. ; 20 см. - (Модерна класика)

Ориг. загл.: Le sang des autres / Simone de Beauvoir

ISBN 978-619-150-418-3 : 14 лв.

840-311.6
COBISS.BG-ID 1276640996

БК 2016/12 Кн 718
БУРДЕН, Франсоаз, 1952-
        Обещанието на океана / Франсоаз Бурден ; [прев. от фр. ез. Весела Шумакова]. - София : Ера, 2015 ([София] : Експертпринт). - 255 с. ; 20 см

Ориг. загл.: La promesse de l'océan / Françoise Bourdin. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-389-355-3 : 15 лв.

840-31
COBISS.BG-ID 1277045732

БК 2016/12 Кн 719
ДИДИЕЛОРАН, Жан-Пол, 1962-
        Останалата част от техния живот / Жан-Пол Дидиелоран ; [прев. от фр. ез. Гриша Атанасов]. - София : Ера, 2016 ([София] : Експертпринт). - 199 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Le reste de leur vie / Jean-Paul Didierlaurent. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-389-400-0 : 12.99 лв.

840-31
COBISS.BG-ID 1277032932

БК 2016/12 Кн 720
ДИДИЕЛОРАН, Жан-Пол, 1962-
        Четецът от влака в 6:27 / Жан-Пол Дидиелоран ; [прев. от фр. ез. Гриша Атанасов]. - София : Ера, 2016 ([София] : Експертпринт). - 159 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Le liseur du 6 h 27 / Jean-Paul Didierlaurent. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-389-375-1 : 12.99 лв.

840-31
COBISS.BG-ID 1277032676

БК 2016/12 Кн 721
ДЮМА, Александър, син, 1824-1895
        Дамата с камелиите / Александър Дюма-син ; [прев. от фр. ез. Любов Драганова]. - София : Ера, 2015 ([София] : Експертпринт). - 230 с. ; 20 см

Ориг. загл.: La dame aux camélias / Alexandre Dumas, fils. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-389-363-8 : 14 лв.

840-31
COBISS.BG-ID 1276992228

БК 2016/12 Кн 722
МАРТЕН-Люган, Анес, 1979-
        Съжалявам, чакат ме / Анес Мартен-Люган ; [прев. от фр. ез. Весела Шумакова]. - София : Ера, 2016 ([София] : Експертпринт). - 376 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Dèsolèe je suis attendee / Agnès Martin-Lugand. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-389-405-5 : 15.99 лв.

840-31
COBISS.BG-ID 1276986084

БК 2016/12 Кн 723
ПЕРЕК, Жорж, 1936-1982
        Животът. Начин на употреба / Жорж Перек ; прев. от фр. Бояна Петрова. - 2. изд. - София : Ciela, 2015 ([В. Търново] : Абагар). - 672 с. ; 21 см

Ориг. загл.: La vie mode d'emploi / George Perec. - 1. изд. 1980 на изд. Нар. култура. - Азб. показалец. - Хронолог. показалец

ISBN 978-954-28-1675-1 : 19 лв.

840-31
COBISS.BG-ID 1536297938

БК 2016/12 Кн 724
СЕНТ-Екзюпери, Антоан дьо, 1900-1944
        Малкият принц / Антоан дьо Сент-Екзюпери ; с акварели на [Антоан дьо Сент Екзюпери] ; [прев. Константин Константинов] = Le petit prince / Antoine de Saint-Exupéry ; avec des aqurelles de [Antoine de Saint-Exupéry]. - София : ИК Колибри, 2015 ([София] : Симолини). - 116 с. : с цв. ил. ; 20 x 21 см

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-150-514-2 : 16 лв.

840-312.1
COBISS.BG-ID 1276705508

БК 2016/12 Кн 725
        ФРЕНСКОТО остроумие / прев. Стойна Савова. - [София] : Пергамент Прес, 2016 ([София] : Симолини). - 430 с. ; 21 см

ISBN 978-954-641-086-3 : 15.99 лв.

840-84
COBISS.BG-ID 1276523748


840-93 ФРЕНСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2016/12 Кн 726
ДЕРЕДЕЛ Рожон, Сандрин
        Мартин става строител / Сандрин Дередел Рожон ; [ил.] Густаво Мадзали ; [прев. Айтен Халилова]. - [София] : Дамян Яков, 2013 ([София] : Дедракс). - [16] с. : с цв. ил. ; 20 х 20 см

Кор. опис. - Прев. по: Atakan inşaat ustasi oluyor / Sandrine Deredel Rogeon. - Името на прев. отбелязано в изд. каре

ISBN 978-954-527-541-8 : 3.20 лв.

840-93-32
COBISS.BG-ID 1277032420

БК 2016/12 Кн 727
ДЕРЕДЕЛ Рожон, Сандрин
        Мартин тръгва на училище / Сандрин Дередел Рожон ; [ил.] Густаво Мадзали ; [прев. Айтен Халилова]. - [София] : Дамян Яков, 2013 ([София] : Дедракс). - [16] с. : с цв. ил. ; 20 х 20 см

Кор. опис. - Прев. по: Atakan okula başliyor / Sandrine Deredel Rogeon. - Името на прев. отбелязано в изд. каре

ISBN 978-954-527-543-2 : 3.20 лв.

840-93-32
COBISS.BG-ID 1277031652

БК 2016/12 Кн 728
КЛЕРК, Филип
        Спяща пчелекрасота : по Валдемар Бонзелс / от Филип Клерк и Никола Кретиен. - София : ИК Колибри, 2014 ([София] : Дедракс). - 44 с. : с цв. ил. ; 21 x 21 см

Името на Валдемар Бонзелс погрешно отпеч. на гърба на кор. Валдемар Бонселс. - Ч. 6 от поредицата Пчеличката Мая

ISBN 978-619-150-479-4 : 5.50 лв.

840-93-91
COBISS.BG-ID 1276686308

БК 2016/12 Кн 729
ЛАЛМАН, Ориан, 1972-
        Вълкът, който искал да обиколи света / текст Ориан Лалман ; ил. Елеонор Тюилие ; [прев. Росица Ташева]. - [София] : Colibri, [2016]. - 32 с. : с цв. ил. ; 21 x 21 см

Ориг. загл.: Le loup qui voulait faire le tour du monde. - Името на прев. установено от доп. източник. - Част от поредицата Моите малки книжки

ISBN 978-619-150-770-2 : 6.50 лв.

840-93-34
COBISS.BG-ID 1276992484

БК 2016/12 Кн 730
ЛАЛМАН, Ориан, 1972-
        Вълкът, който си търсел любима / текст Ориан Лалман ; ил. Елеонор Тюилие ; [прев. Росица Ташева]. - [София] : Colibri, [2016]. - 32 с. : с цв. ил. ; 21 x 21 см

Ориг. загл.: Le loup qui cherchait une amoureusse. - Името на прев. установено от доп. източник. - Част от поредицата Моите малки книжки

ISBN 978-619-150-769-6 (не е отпеч.) : 6.50 лв.
ISBN 978-2-7338-2231-9 !

840-93-34
COBISS.BG-ID 1276990948

БК 2016/12 Кн 731
ЛЬОПТИ, Еманюел, 1973-
        Малкият Никола. [Кн.] 10, Паника в музея / [адапт. Еманюел Льопти] ; [по Рьоне Госини и Жан-Жак Семпе] ; [прев. Румяна Маркова]. - София : ИК Колибри, 2015 ([София] : Дедракс). - 31 с. : с цв. ил. ; 19 см. - (Поредица За най-малките : аз се уча да чета)

Ориг. загл.: Le petit Nicolas: Panique au musee / d'après l'œuvre de René Goscinny еt Jean-Jacques Sempé. - Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на предзагл. с. - По телевизионната поредица Малкият Никола

ISBN 978-619-150-645-3 : 5.99 лв.

840-93-91
COBISS.BG-ID 1276633572

БК 2016/12 Кн 732
МОРИ, Делфин, 1973-
        Подвеждаща премяна : по Валдемар Бонзелс / от Делфин Мори. - София : Colibri, 2014 ([София] : Дедракс). - 44 с. : с цв. ил. ; 21 x 21 см

Името на Валдемар Бонзелс погрешно отпеч. на гърба на кор. Валдемар Бонселс. - Ч. 5 от поредицата Пчеличката Мая

ISBN 978-619-150-478-7 : 5.50 лв.

840-93-91
COBISS.BG-ID 1276677348


840(71)-93 КАНАДСКА ЛИТЕРАТУРА НА ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2016/12 Кн 733
ДЬО Мюи, Иван
        Грижите на Безгрижко. 1, Срам / Иван Дьо Мюи ; ил. Жан Морен ; [прев. Мария Брайнова]. - София : Дуо Дизайн, [2015]. - 224 с. : с ил. ; 21 см

Ориг. загл.: Les soucis d'un Sansoucy / Yvan DeMuy. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-8396-65-3 : 11.90 лв.

840(71)-93-31
COBISS.BG-ID 1276681444

БК 2016/12 Кн 734
ДЬО Мюи, Иван
        Грижите на Безгрижко. 2, Катастрофа / Иван Дьо Мюи ; ил. Жан Морен ; [прев. Мария Брайнова]. - София : Дуо Дизайн, [2016]. - 203 с. : с ил. ; 21 см

Ориг. загл.: Les soucis d'un Sansoucy / Yvan DeMuy. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-8396-67-7 : 11.90 лв.

840(71)-93-31
COBISS.BG-ID 1276681700


850 ИТАЛИАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2016/12 Кн 735
ВОЛО, Фабио, 1972-
        Още един ден / Фабио Воло ; прев. от итал. Елица Попова. - София : ИК Колибри, 2014 ([София] : Дедракс). - 272 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Il giorno in piú / Fabio Volo. - Фабио Воло - псевд. на Фабио Бонети. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-150-320-9 : 16 лв.

850-31
COBISS.BG-ID 1276700900

БК 2016/12 Кн 736
ВОЛО, Фабио, 1972-
        Първите утринни лъчи / Фабио Воло ; прев. от итал. Надежда Иванова. - София : ИК Колибри, 2014 ([София] : Инвестпрес). - 239 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Le prime luci del mattino / Fabio Volo. - Фабио Воло - псевд. на Фабио Бонети. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-150-270-7 : 15 лв.

850-31
COBISS.BG-ID 1276701924

БК 2016/12 Кн 737
МАКИАВЕЛИ, Николо, 1469-1527
        Мандрагора / Николо Макиавели ; прев. от итал., [послесл.] Светозар Златаров. - 2. изд. - София : Изток-Запад, 2016. - 124 с. ; 19 см. - (Извори / Изток-Запад ; 12)

Ориг. загл.: La mandragora / Niccolo Machiavelli. - Името на авт. на послесл. отбелязано на с. 123. - 1. изд. 1967 на изд. Нар. култура, в сер. Библиотека Театър

ISBN 978-619-152-752-6 : 10 лв.

850-22
COBISS.BG-ID 1276752868

БК 2016/12 Кн 738
ПАРАКИНИ, Джан Луиджи, 1947-
        В света на Прада : зад кулисите на един социален феномен / Джан Луиджи Паракини ; прев. от итал. Цветанка Цанкова. - София : ИК Колибри, 2013 ([София] : Инвестпрес). - 214 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Vita Prada / Gian Luigi Paracchini. - Възприетата форма на името на прев. Цветанка Цанкова е Цвета Цанкова

ISBN 978-619-150-177-9 : 15 лв.

850-94
COBISS.BG-ID 1276710372


860 ИСПАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2016/12 Кн 739
БУСКЕТС, Милена, 1972-
        И това ще мине / Милена Бускетс ; [прев. от исп. ез. Светослава Славчева]. - София : Ера, 2015 ([София] : Експертпринт). - 175 с. ; 20 см

Ориг. загл.: También esto pasará / Milena Busquets. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-389-367-6 : 12.99 лв.

860-31
COBISS.BG-ID 1277000932


860(8) ЮЖНОАМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА НА ИСПАНСКИ ЕЗИК

БК 2016/12 Кн 740
ГАЛВЕС, Карина, 1964-
        Епицентър / Карина Галвес ; в прев. на Маргарита Тодорова = Epicentro / Karina Galvez. - [София] : Scalino, 2016 (София : Дайрект сървисиз). - 58 с. ; 19 см. - (Поезия - Poesia - Poetry)

ISBN 978-619-7043-42-6 : 14 лв.

860(866)-1
COBISS.BG-ID 1276899044


860(82)-93 АРЖЕНТИНСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2016/12 Кн 741
ХИМЕНЕС, Пако
        Soy Luna: Началото на лятото : първа среща / текст Пако Хименес ; [прев. Боряна Цветкова]. - София : Егмонт България, 2016 (София : Инвестпрес). - 158 с. : с ил. ; 20 см

Ориг. загл.: Soy Luna. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-27-1710-2 : 6.99 лв.

860(82)-93-31
COBISS.BG-ID 1276768740


860(85) ПЕРУАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2016/12 Кн 742
РОНКАЛИОЛО, Сантяго, 1975-
        Съвсем като в живота / Сантяго Ронкалиоло ; прев. от исп. Боряна Цонева. - София : Захарий Стоянов, 2016 ([София] : Унив. изд. "Св. Климент Охридски"). - 336 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Tan cerca de la vida / Santiago Roncagliolo. - "Съвсем като в живота", и все пак не съвсем... / Боряна Цонева: с. 5-11

ISBN 978-954-09-0846-5 : 20 лв.

860(85)-31
COBISS.BG-ID 1276675300


875 КЛАСИЧЕСКА ГРЪЦКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2016/12 Кн 743
ЕЗОП, 620 пр. Хр.-560 пр. Хр.
        Басни / Езоп ; прев. от старогр., [предг.] Тодор Сарафов ; ред. Георги Михайлов. - [5. изд.]. - София : Захарий Стоянов, 2015 (София : Лито Балкан). - 192 с. : с ил. ; 25 см

Името на авт. на предг. отбелязано на с. 31. - 1. изд. 1967 на изд. Нар. култура. - Азб. показалец

ISBN 978-954-09-0900-4 (подв.)

875-342
COBISS.BG-ID 1276678372


877.4 НОВОГРЪЦКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2016/12 Кн 744
ВАРНАЛИС, Костас, 1884-1974
        Диктаторите / Костас Варналис ; прев. от гр. Георги Куфов. - София : Захарий Стоянов, 2016 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 303 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Oi diktatores / Kostas Varnalis

ISBN 978-954-09-1048-2 : 14 лв.

877.4-321.6
COBISS.BG-ID 1276846820

БК 2016/12 Кн 745
        НОВОГРЪЦКА литература : кратък преглед и подбрани текстове / подб. и ред., [предг.] Кирил Павликянов. - 2. подобр. и разш. изд. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2016. - 318 с. ; 24 см

Загл. и текст на гр. ез. - Името на авт. на предг. отбелязано на с. 8. - Без сведение за 1. изд.

ISBN 978-954-07-4076-8 : 15 лв.
1. Гръцка литература - учебници за ВУЗ
877.4(075.8)
COBISS.BG-ID 1276695012


881 СЛАВЯНСКИ ЛИТЕРАТУРИ, ОБЩИ ВЪПРОСИ

БК 2016/12 Кн 746
        ДВИЖЕНИЕ и пространство в славянските езици, литератури и култури : сборник с доклади от Дванадесетите международни славистични четения - София, 9-10 май 2014 г. Т. 2, Литературознание и фолклористика / [състав. Маргарита Младенова ... и др.] ; [предг. Маргарита Младенова, Елена Дараданова]. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2015. - 599 с. : с ил. ; 24 см

Имената на състав. отбелязани на гърба на загл. с., а на авт. на предг. - на с. 12. - Други състав.: Мая Радичева, Ина Христова, Елена Христова, Ани Бурова, Славея Димитрова, Тиха Георгиева, Радостина Петрова. - Възприетата форма на името на състав. Елена Христова е Елена Иванова Дараданова, а на състав. Тиха Георгиева - Тиха Бончева с пълно име Тиха Бончева Георгиева. - Текст и на хърв., сръб., чеш., рус., англ. ез. - Съдържа докл. от: Ангелина Бановиk-Марковска, Joanna Goszczyńska, Игорь Данилевский, James W. Peterson, Panayot Karagyozov, Камен Михайлов, Радослава Станкова, Петко Петков, Ivana Petešić, Ante Topčić, Ivana Brković, Славея Димитрова, Suzana Coha, Наташа Трнавац Ћалдовић, Estela Banov - Depope, Мирʼяна Клименць, Елена Дараданова, Албена Вачева, Ливиjа Екмечић, Лидиjа Капушевска Дракулевска, Илиjана Чутура, Маjа Димитриjевић, Dita Křištʼanová, Lucija Ljubić, Ани Бурова, Целина Юда, Btygida Pudetko, Велемира Божилова, Владимир Игнатов, Лиляна Видова, MirandaLevanat-Peričić, Анжелина Пенчеа, Маргрета Григорова, Сава Стаменковић, Мирjана Бечеjски, Весна Тодоров, Мариjа Стиjеnић, Ивана Ковачевић, Gordana Todorić, Хироси Сасаяма, Бранко Р. Златковић, Марко Клю, Мария Чорбаджиева, Оливера Радуловић, Milan Kendra, Николай Метев, Весна Моjосова-Чепишевска, Jасмина С. Jокућ, Татйана Илеš, Helena Sablić Tomić, Vladimir Rismondo, Zlatko Kramarić, Tvrtko Vuković, Lana Molvarec, Даниjела Петровић, Наташа Милошевић, Vera Yakimova Kaplická, Ivana Srbkova, Валентина Седефчова, Jелена Ратков Квочка, Ленка Атанасова, Lahorka Plejić Poje, Ivana Žužul, Соња Стоjменска-Елзесер, Тиха Бончева, Димо Димов, Надежда Стоянова, Александър Христов, Магдалена Питлак, Бошко Суваjџић, Смилљана Ж. Ђороћевић-Белић, Даниjела Р. Петкановић, Немања Радуловић, Evelina Rudan, Josipa Tomašić, Teodora Vigato, Мирjана И. Детелић, Лидиjа Д. Делић, Веселка Тончева, Софиjа Калезић-Ђуричковић, Оксана Микитенко, Кристина Митић, Николай Папучиев, Елена Крейчова, Степан Янковский, Александра Р. Попин, Tanja Milosavljević, Стоян Атанасов, Адриана Дамянова, Олга Генчева, Нела Мартинкова. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-07-4046-1 : 18 лв.
1. Славянски литератури - конференции 2. Народно творчество, славянско - конференции
881(063)
398(063)
COBISS.BG-ID 1276731620


882 РУСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2016/12 Кн 747
ДОСТОЕВСКИ, Фьодор Михайлович, 1821-1881
        Престъпление и наказание : роман в 6 ч. и епилог / Фьодор Михайлович Достоевски ; прев. от рус. Георги Константинов. - [5.] изд. - София : Захарий Стоянов, 2016 ([София] : ПК ''Димитър Благоев''). - 511 с. ; 22 см. - (Поредица Шедьовър)

Ориг. загл.: Преступление и наказание / Ф. М . Достоевский. - Пълното име на прев. Георги Константинов е Георги Константинов Христов. - 1. изд. 1968 на изд. Нар. култура

ISBN 978-954-09-1017-8 (подв.) : 25 лв.

882-31
COBISS.BG-ID 1276764388

БК 2016/12 Кн 748
ИЛФ, Иля, 1897-1937
        Дванайсетте стола / Иля Илф, Евгений Петров ; [прев. Татяна Балова]. - 2. изд. - София : Дамян Яков, 2013 (София : Симолини 94). - 488 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Двенадцать стульев / Илья Ильф, Евгений Петров. - Истинското име на Иля Илф е Иля Арнолдович Файнзилберг, а на Евгений Петров - Евгений Петрович Катаев. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - 1. изд. 1997. - Двойна автобиография / И. Илф, Е. Петров: с. 5-6

ISBN 978-954-527-539-5 : 14 лв.

882-313
COBISS.BG-ID 1276982756

БК 2016/12 Кн 749
ИЛФ, Иля, 1897-1937
        Дванайсетте стола / Иля Илф, Евгений Петров ; [прев. Татяна Балова]. - 2. изд. - София : Дамян Яков, 2013 (София : Симолини 94). - 488 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Двенадцать стульев / Илья Ильф, Евгений Петров. - Истинското име на Иля Илф е Иля Арнолдович Файнзилберг, а на Евгений Петров - Евгений Петрович Катаев. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - 1. изд. 1997. - Двойна автобиография / И. Илф, Е. Петров: с. 5-6

ISBN 978-954-527-540-1 (подв.) : 18 лв.

882-313
COBISS.BG-ID 1276983012

БК 2016/12 Кн 750
ИЛФ, Иля, 1897-1937
        Златният телец / Иля Илф , Евгений Петров ; [прев. Татяна Балова]. - 2. изд. - София : Дамян Яков, 2014 (В. Търново : Абагар). - 448 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Золотой теленок / Илья Ильф, Евгений Петров. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - 1. изд. 1999

ISBN 978-954-527-552-4 : 14 лв.

882-31
COBISS.BG-ID 1276942308

БК 2016/12 Кн 751
ИЛФ, Иля, 1897-1937
        Златният телец / Иля Илф , Евгений Петров ; [прев. Татяна Балова]. - 2. изд. - София : Дамян Яков, 2014 (В. Търново : Абагар). - 448 с. ; 22 см

Ориг. загл.: Золотой теленок / Илья Ильф, Евгений Петров. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - 1. изд. 1999

ISBN 978-954-527-554-8 (подв.) : 18 лв.

882-31
COBISS.BG-ID 1276941796

БК 2016/12 Кн 752
КУЗНЕЦОВ, Александър, 1950-
        Сколько друзей - столько дорог / Александр Кузнецов. - Бургас : Информа принт, 2016. - 180 с. ; 20 см

Текст и на бълг. ез. - Биогр. данни за авт. отбелязани на с. 179

ISBN 978-619-7252-14-9

882-1
COBISS.BG-ID 1276687588

БК 2016/12 Кн 753
КУН, Николай Албертович, 1877-1940
        Старогръцки легенди и митове / Николай А. Кун ; [прев. Татяна Балова]. - [Ново изд.]. - София : Дамян Яков, 2013 (София : Симолини-94). - 390 с. ; 20 см. - (Училищна библиотека)

Ориг. загл.: Легенды и мифы Древней Греции / Николай Кун. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - В кн. отпеч. поредно изд.

ISBN 978-954-527-537-1 : 7 лв.

882-91-34
292
COBISS.BG-ID 1277046756

БК 2016/12 Кн 754
ЛЕРМОНТОВ, Михаил Юриевич, 1814-1841
        Герой на нашето време : избрана проза / Михаил Ю. Лермонтов ; [прев. от рус. Христо Радевски ... и др.]. - [София] : Захарий Стоянов, 2016 ([София] : Унив. изд. "Св. Климент Охридски"). - 376 с. : с ил. ; 22 см. - (Поредица Шедьовър)

Имената на прев. отбелязани на гърба на загл. с. - Други прев: Атанас Далчев, Янко Русинов, Илиана Владова, Георги Германов. - Лермонтов и Печорин / Иван Пауновски: с. 5-14. - Съдържа и: Княгиня Лиговская ; Ашик-Кериб ; Кавказецът ; Писма

ISBN 978-954-09-0988-2 (подв.) : 20 лв.

882-3(081.2)
COBISS.BG-ID 1276662244

БК 2016/12 Кн 755
МАЛАХОВСКИЙ, Владимир Владимирович, 1971-
        Точно в десет : стихотворения / Владимир Малаховский ; [състав., ред. Владимир Стоянов] ; [прев. Владимир Стоянов, Елена Лазарова] ; [худож. Христо Христов] = Ровно в десять : стихотворения / Владимир Малаховский. - В. Търново : Фабер, 2016. - 36, 36 с. : с ил. ; 20 см

Имената на състав., прев., ил. отбелязани на гърба на загл. с. - Парал. текст отпеч. на обратната страна на кн. със самостоятелна загл. с. и паг.

ISBN 978-619-00-0497-4 (бълг. ез.)
ISBN 978-619-00-0498-1 (рус. ез.)

882-1
COBISS.BG-ID 1276642532

БК 2016/12 Кн 756
РАДИОНОВА, Ксения
        В час восхода и заката : стихи и проза / Ксения Радионова ; [предисл. Лола Звонарева] ; [ил. Ахмед Мирзоев] ; [послесл. Ивайло Петров]. - В. Търново : Ивис, 2016. - 87 с. : с цв. ил. ; 20 см

Ксения Радионова - псевд. на Оксана Евгеньевна Радионова. - Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с., на авт. на предисл. - на с. 13, а на авт. на послесл. - на с. 85. - Пълното име на авт. на послесл. Ивайло Петров е Ивайло Петров Иванов. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-205-037-5

882-1
COBISS.BG-ID 1276568036

БК 2016/12 Кн 757
СУБОТИНА, Наталия Фьодоровна, 1950-
        Промежуток : стихи / Наталья Субботина ; [ил. Н. Ф. Субботина]. - Бургас : Балтика-2002, 2016 (Полиграф-Бургас). - 176 с. : с ил., портр. ; 21 см

Името на ил. отбелязано на с. 176. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - В долгой памяти сберегу... / Ноэми Генина: с. 4-8

ISBN 978-954-8040-97-6

882-1
COBISS.BG-ID 1276794596


883 УКРАИНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2016/12 Кн 758
СЛАПЧУК, Васил, 1961-
        Крилатият мъж : стихове / Васил Слапчук ; прев. от укр. Димитър Христов ; [рис. Анна Багряна]. - София : Богианна, 2016. - 80 с. : с ил. ; 20 см

Ориг. загл.: Крилатий чоловік. - Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Пълното име на прев. Димитър Христов е Димитър Христов Черняев. - Анна Багряна - псевд. на Анна Юрийевна Багрянцева. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Поезия от дълбините на живота / Димитър Христов: с. 5-6

ISBN 978-954-676-134-7

883-1
COBISS.BG-ID 1276591332


884 ПОЛСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2016/12 Кн 759
ЗИНГЕР, Марлена, 1972-
        Два мата : стихове / Марлена Зингер ; прев. от пол. ез. Лъчезар Селяшки = Dwa maty : wiersze / Marlena Zynger. - София : Ваян, 2016 ([София] : Симолини). - 104 с. ; 20 см

Поезия на съпреживяването / Станислав Ничай: с. 7-9

ISBN 978-954-92664-0-5 : 10 лв.

884-1
COBISS.BG-ID 1276681956

БК 2016/12 Кн 760
ПАЖИНСКИ, Пьотр, 1973-
        Пансионът / Пьотр Пажински ; прев. от пол. Васил Велчев. - София : ИК Колибри, 2016 ([София] : Инвестпрес). - 156 с. ; 20 см. - (Съвременна европейска проза)

Ориг. загл.: Pensjonat / Piotr Paziński. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Бележка за преводача: с. 155

ISBN 978-619-150-784-9 : 14 лв.

884-31
COBISS.BG-ID 1276734692


885.0 ЧЕШКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2016/12 Кн 761
КУНДЕРА, Милан, 1929-
        Книга за смеха и забравата / Милан Кундера ; прев. от фр. Боян Знеполски. - 2. изд. - София : ИК Колибри, 2014 ([София] : Симолини). - 288 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Le livre du rire et de l'oubli / Milan Kundera. - 1. изд. 2001. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-150-298-1 (подв.) : 18 лв.

885.0-31
COBISS.BG-ID 1276632036


886.1 СРЪБСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2016/12 Кн 762
АНДРИЧ, Иво, 1892-1975
        Разказ за слона на везира : сборник / Иво Андрич ; прев. Ася Тихинова-Йованович. - София : Дамян Яков, 2013 ([София] : Булвест принт). - 240 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Turske priče / Ivo Andrić. - Съдържа: Смърт в Синановото теке ; Мара, наложницата на везира ; Историята на везира и неговия слон ; Мустафа Маджар ; Лагеруване ; Рудански бейове ; Мостът на Жепа ; Съновидението на бей Карич ; Али паша ; Разказът

ISBN 978-954-527-546-3 : 12 лв.

886.1-32
COBISS.BG-ID 1276915428


886.1-93 СРЪБСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2016/12 Кн 763
НОВАК, Николета
        Компютърни игри : Вук и Нада / Николета Новак ; [прев. Русанка Ляпова] ; ил. Алекса Йованович. - София : ИК Кибеа, 2016 ([София] : Ифодизайн). - 24 с. : с цв. ил. ; 23 x 23 см

Ориг. загл.: Компjутерске игре / Николета Новак. - Загл. на кор.: Вук и Нада Компютърни игри. - Името на прев. отбелязано в изд. каре. - Кн. е от поредицата Когато малките са големи

ISBN 978-954-474-733-6

886.1-93-34
COBISS.BG-ID 1276789732

БК 2016/12 Кн 764
НОВАК, Николета
        На зъболекар : Вук и Нада / Николета Новак ; [прев. Русанка Ляпова] ; ил. Алекса Йованович. - София : ИК Кибеа, 2016 ([София] : Ифодизайн). - 24 с. : с цв. ил. ; 23 x 23 см

Ориг. загл.: У посети зубару / Николета Новак. - Загл. на кор.: Вук и Нада На зъболекар. - Името на прев. отбелязано в изд. каре. - Кн. от поредицата Когато малките са големи

ISBN 978-954-474-734-3

886.1-93-34
COBISS.BG-ID 1276788964

БК 2016/12 Кн 765
НОВАК, Николета
        Твърдоглавите приятели : Вук и Нада / Николета Новак ; [прев. Русанка Ляпова] ; ил. Алекса Йованович. - София : ИК Кибеа, 2016 ([София] : Ифодизайн). - 24 с. : с цв. ил. ; 23 x 23 см

Ориг. загл.: Тврдоглави другари / Николета Новак. - Загл. на кор.: Вук и Нада Твърдоглавите приятели. - Името на прев. отбелязано в изд. каре. - Кн. от поредицата Когато малките са големи

ISBN 978-954-474-735-0

886.1-93-34
COBISS.BG-ID 1276790244


886.7 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2016/12 Кн 766
АНГЕЛОВА-Дамянова, София Ангелова, 1958-
        Лекции по българска литература между Първата и Втората световна война / София Ангелова-Дамянова ; [науч. ред. Елица Дубарова-Петкова]. - Бургас : Либра Скорп, 2016- ([София] : Диджитал принт експрес). - Т. <1-> ; 20 см

Името на ред. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-471-314-0 (ч. 1)

Съдържа досега:
Ч. 1. - 2016. - 118 с.

1. Българска литература - история и критика - учебници за ВУЗ
886.7.09(075.8)
COBISS.BG-ID 1276798180

БК 2016/12 Кн 767
БЕНИН, Никола Димитров, 1956-
        Българска литература. Критически прочити / Никола Бенин. - Русе : Русенски унив. "Ангел Кънчев", <2015>. - <-2> ; 22 см

ISBN 978-954-712-632-9 (т. 2)

Съдържа:
Т. 2. - 2015. - 119 с.

На загл. с. погрешно отпеч. т. 1 - Библиогр.: с. 114-118 

1. Българска литература - история и критика 2. България - литературознание
886.7.09
COBISS.BG-ID 1274352868

БОГДАНОВ, Иван, 1910-1992
        Българска литературна периодика : приносът на периодичния печат в развитието на българската литература 1878-1944 Вж Кн 5

БК 2016/12 Кн 768
ЙОРДАНОВ, Юлий Теодосиев, 1953-
        През февруари при бащата на "Януари" / Юлий Йорданов. - Лом [т.е. София] : Бълг. писател, 2016 ([В. Търново] : Фабер). - 148 с. : с ил., портр. ; 20 см

Нови щрихи към образа на Радичков / Драгомир Шопов: с. 5-7

ISBN 978-619-204-031-4
1. Радичков, Йордан Димитров, 1929-2004 - биографии 2. Писатели, български - биографии 3. България - литературознание
886.7(092)
92 Радичков, Йордан Димитров
COBISS.BG-ID 1276867812

БК 2016/12 Кн 769
КОЛАРОВ, Радосвет Стефанов, 1942-
        Елин Пелин / Радосвет Коларов. - София : Просвета, 2016 (София : Монт). - 200 с. ; 20 см. - (Нова българска критика)

ISBN 978-954-01-3151-1 : 7 лв.
1. Елин Пелин, 1877-1949 - творчество 2. Писатели, български - творчество 3. България - литературознание
886.7(092)
886.7.09
92 Елин Пелин
COBISS.BG-ID 1276542180

        ПРЕОСМИСЛЯЙКИ историите на изкуствата през XX век : международна научна конференция, 26-27 юни 2015 г., с. Мала Църква [община Самоков] Вж Кн 505

БК 2016/12 Кн 770
РАКЬОВСКИ, Цветан Кирилов, 1959-
        Пейо Яворов - анхиалски сюжети / Цветан Ракьовски. - В. Търново : Фабер, 2016. - 104 с. ; 18 см

Библиогр. след отд. статии

ISBN 978-619-00-0515-5 : 1 лв.
1. Яворов, Пейо Крачолов, 1878-1914 - творчество 2. Поети, български - творчество 3. България - литературознание
886.7(092)
886.7.09
92 Яворов, Пейо Крачолов
COBISS.BG-ID 1276638180

СТАНЧЕВА, Румяна Лъчезарова, 1951-
        Художникът Жорж Папазов като писател : вербализация на сюрреалното Вж Кн 515

БК 2016/12 Кн 771
ХРИСТОВА-Шомова, Искра Владимирова, 1958-
        Бог бе слово : етюди върху християнството, видяно през призмата на езика / Искра Христова-Шомова. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2016. - 335 с. : с цв. ил., факс. ; 24 см

Текст и на църковнослав., старогр., англ., нем., лат. ез. - Съдържа и стихотворения и текстове от: Михаил Юриевич Лермонтов, Владимир Висоцки, Мария Рилке, Александър Блок, Николай Гумилев, Робърт Бърнс, Ридиард Киплинг, Климент Охридски, Димитър Кантакузин, Атанас Далчев, Реми де Гурмон, Йохан Волфганг Гьоте, Валери Петров, Мишел Каре, Хайнрих Хайне, Гео Милев Уилям Шекспир, Джордж Гордън Байрон, с преводи на: Георги Германов, Искра Шомова, Стоян Бакърджиев, Владимир Свинтила, Сидер Флорин, Георги Попов, Красимир Станчев, Радой Ралин, Венцислав Константинов, Валери Петров, Евгения Пенчева. - Кн. е илюстрирана с рис. на: Владимир Димитров - Майстора, Ян Брьогел Старши, Рафаело Санцио, Ел Греко (Доменико Теотокопулос), Чонтвари, Рубенс, Салвадор Дали, Виктор Веснецов, Питер Брьогел Старши. - Библиогр.: с. 316-334

ISBN 978-954-07-3901-4 : 25 лв.
1. Старобългарска литература - език и стил 2. Църковнославянски език - лексикология 3. Херменевтика
886.7-23.07
808.1-3
COBISS.BG-ID 1276641764

        RETHINKING histories of arts in the 20th century : international conference, Sofia, 26-27 June 2015 Вж Кн 507


886.7-0 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. СЪБРАНИ И ИЗБРАНИ МНОГОТОМНИ СЪЧИНЕНИЯ

БК 2016/12 Кн 772
БИОЛЧЕВ, Боян Асенов, 1942-
        [Съчинения в единадесет тома]. Т. 8, Антарктида - окото на Космоса : реалити роман ; Разкази / Боян Биолчев. - София : Захарий Стоянов, 2016 ([София] : Унив. изд. "Св. Климент Охридски"). - 386 с. ; 21 см

Загл. от кор.

ISBN 978-954-09-1020-8 (подв.) : 18 лв.

886.7(081.1)
886.7-31
886.7-32
COBISS.BG-ID 1276637156


886.7-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ

БК 2016/12 Кн 773
АЛИЕВА, Гюлшен, 1952-
        По изтънелия чембер на думите : лирика / Гюлшен Алиева. - В. Търново : Фабер, 2016. - 64 с. ; 22 см

ISBN 978-619-00-0384-7

886.7-1
COBISS.BG-ID 1276559332

БК 2016/12 Кн 774
АНГЕЛОВ, Боян, 1955-
        Поледица : поезия / Боян Ангелов. - София : Захарий Стоянов, 2016. - 89 с. ; 22 см

Пълното име на авт. Боян Ангелов е Боян Ангелов Иванов. - Биогр. данни за авт. отбелязани на с. 77. - Скиталчествата на духа / Иван Гранитски: с. 5-8. - Иван Гранитски - псевд. на Иван Йорданов Димитров

ISBN 978-954-09-1078-9 : 9 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1276885732

БК 2016/12 Кн 775
АНТОНОВ, Иван Димитров, 1950-
        Чаша залез : стихотворения / Иван Антонов. - В. Търново : Фабер, 2016. - 82 с. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-00-0450-9

886.7-1
COBISS.BG-ID 1276645860

БК 2016/12 Кн 776
АТАНАСОВ, Атанас Христов, 1964-
        Премълчани рими : лирика / Атанас Атанасов. - Сливен : ИК Жажда, 2016. - 64 с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-795-465-6

886.7-1
COBISS.BG-ID 1276967652

БК 2016/12 Кн 777
БАЕВА, Радка Петкова, 1944-
        Преди завоя на реката : лирика / Радка Баева. - Ст. Загора : Нар. ч-ще ''Даскал Петър Иванов'', 2016. - 48 с. ; 21 см

Принт. изд.

ISBN 978-954-2927-33-4

886.7-1
COBISS.BG-ID 1276694756

БК 2016/12 Кн 778
БЕРБЕРЯН-Гарабедян, Варта
        Смесена кръв : лирика / Варта Берберян-Гарабедян ; [худож. Венета Дочева]. - София : Бълг. писател, 2016 ([Костинброд] : [Мултипринт ООД]). - 71 с. : с ил. ; 20 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-204-051-2

886.7-1
COBISS.BG-ID 1276548324

БК 2016/12 Кн 779
БОЙЧЕВ, Боян Иванов, 1971-
        Морски скитник : стихове / Боян Бойчев. - София : Бълг. писател, 2016 ([Костинброд] : [Мултипринт ООД]). - 80 с. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Пътят сред вселената / Боян Ангелов: с. 5-6. - Пълното име на авт. на предг. Боян Ангелов е Боян Ангелов Иванов

ISBN 978-619-204-043-7 : 7 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1276593892

БК 2016/12 Кн 780
БОЧКОВ, Пламен Георгиев, 1957-
        Веда Словена - 140 години по-късно / Пламен Бочков ; [науч. ред. Магдалена Елчинова]. - София : НБУ, 2015 ([София] : [Планета-3]). - 314 с. : с факс. ; 21 см

Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. - Изд. на НБУ. Деп. Антропология. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-535-864-7 : 19 лв.
1. Веда Словена - теми, образи, сюжети
886.7-192.09
COBISS.BG-ID 1276907236

        БУРГАС - моят роден град : литературен конкурс за есе или стихотворение : сборник с наградени творби, 2012-2015 година, Бургас Вж Кн 937

БК 2016/12 Кн 781
        БЪЛГАРИЯ - Любов : поетична антология / състав. Боян Ангелов, Атанас Звездинов. - София : Бълг. писател, 2016 ([с. Равно поле, Софийско] : [Бет принт]). - 332 с. : с ил. ; 24 см

Пълното име на състав. Боян Ангелов е Боян Ангелов Иванов. - Атанас Звездинов - псевд. на Атанас Василев Атанасов. - Биографични бележки: с. 293-320. - Съдържа произведения от: Петко Р. Славейков, Любен Каравелов, Христо Ботев, Иван Вазов, Стоян Михайловски, Пенчо Славейков, Кирил Христов, Пейо Яворов, Стамен Панчев, Димитър Бояджиев, Димитър Подвързачов, Теодор Траянов, Стоян Дринов, Николай Лилиев, Никола Ракитин, Емануил Попдимитров, Людмил Стоянов, Димчо Дебелянов, Дора Габе, Христо Ясенов, Иван Хаджихристов, Елисавета Багряна, Гео Милев, Сергей Румянцев, Йордан Стубел, Асен Разцветников, Ламар, Христо Смирненски, Магда Петканова, Димитър Пантелеев, Крум Пенев, Никола Фурнаджиев, Христо Радевски, Атанас Далчев, Димитър Гундов, Младен Исаев, Богдан Овесянин, Никола Вапцаров, Славчо Красински, Венко Марковски, Надя Неделина, Иван Пейчев, Веселин Ханчев, Александър Геров, Богомил Райнов, Александър Вутимски, Иван Кръстев, Валери Петров, Добри Жотев, Николай Зидаров, Блага Димитрова, Владимир Голев, Евстати Бурнаски, Божидар Божилов, Радой Ралин, Давид Овадия, Ана Александрова, Павел Матев, Георги Джагаров, Иван Давидков, Иван Радоев, Найден Вълчев, Лиана Даскалова, Усим Керим, Лиляна Стефанова, Станка Пенчева, Христо Черняев, Пеньо Пенев, Първан Стефанов, Николай Христозов, Петя Йорданова, Анастас Стоянов, Иван Динков, Петър Караангов, Димитър Стефанов, Слав Хр. Караславов, Цветан Илиев, Андрей Германов, Йордан Милев, Евтим Евтимов, Панчо Панчев, Велин Георгиев, Христо Фотев, Борислав Владиков, Дамян П. Дамянов, Любомир Левчев, Владимир Башев, Никола Инджов, Лъчезар Еленков, Иван Николов, Петър Андасаров, Христо Банковски, Янко Димов, Христо Ганов, Павел Славянски, Петър Динчев, Григор Ленков, Драгомир Шопов, Матей Шопкин, Воймир Асенов, Петко Братинов, Недялко Йорданов, Анита Коларова, Николай Заяков, Борис Данков, Иван Здравков, Иван Вълев, Петър Анастасов, Андрей Андреев, Атанас Звездинов, Георги Константинов, Петър Велчев, Таньо Клисуров, Анибал Радичев, Надежда Захариева, Ивайло Балабанов, Георги Драмбозов, Михаил Белчев, Ненчо Славчев, Васил Василев, Петя Александрова, Пламен Панчев, Лалка Павлова, Иван Есенски, Максим Максимов, Тенко Тенев, Виолета Станиславова, Иван Матанов, Надя Попова, Елка Няголова, Димитър Милов, Роза Боянова, Минко Танев, Георги Ралчев, Иван Странджев, Станислав Пенев, Славимир Генчев, Иван Гранитски, Романьола Мирославова, Стоянка Боянова, Венко Евтимов, Боян Ангелов, Ели Видева, Маргарита Петкова, Валери Станков, Ивайло Диманов, Тодор Биков, Димитър Христов, Светозар Аврамов, Николай Милчев, Атанас Капралов, Павлина Павлова, Пламен Киров, Петя Дубарова, Елена Алекова, Кети Бозукова, Виолета Христова, Марина Матеева, Йордан Пеев, Георги Ангелов, Христо Караславов, Камелия Кондова, Боян Бойчев. - Кн. e илюстрирана с творби на: Борислав Стоев, Буян Филчев, Валентин Старчев, Георги Чапкънов, Димо Колибаров, Иван Газдов, Иван Нинов, Милко Божков, Светлин Русев, Стоимен Стоилов. - Пълното име на ил. Светлин Русев е Светлин Русев Вълчев

ISBN 978-619-204-041-3 (подв.)

886.7-1(082.2)
COBISS.BG-ID 1276554468

БК 2016/12 Кн 782
БЪЧВАРОВ, Борис, 1971-
        Левски - Европейски / Борис Бъчваров (Боре Поета) ; [предг. Милен Панайотов]. - София : [Милен Панайотов], 2016 (София : Колбис). - 117 с. : с цв. ил. ; 21 см

Боре Поета - псевд. на Борис Бъчваров. - Името на авт. на предг. отбелязано на с. 12

ISBN 978-954-92818-4-2 : 10 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1276787172Стиховете - езикът на свободата / Боян Ангелов: с. 5-7. - Пълното име на авт. на предг. Боян Ангелов е Боян Ангелов Иванов. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-204-055-0

886.7-1
COBISS.BG-ID
1276504292

БК 2016/12 Кн 784
ВЕЛКОВСКА, Гена Цветкова, 1953-
        Четиридесет : стихове / Гена Цветкова Велковска-Банкова. - София : Валдес-ВВ-ГВ, 2016 ([Враца] : [Полипринт]). - 100 с. ; 21 см

Съдържа циклите: Четиридесет ; Валдес In memoriam ; Библейски сюжети ; Звяр и природа

ISBN 978-954-9875-62-1

886.7-1
COBISS.BG-ID 1276722404

БК 2016/12 Кн 785
ВЕЛЧЕВ, Иля Борисов, 1947-
        Месо : стихове 2013-2016 / Иля Велчев ; [рис. Милена Велчева]. - София : Ес принт, 2016. - 150 с. : с ил. ; 22 см

Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-7121-10-0 (подв.) : 20 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1276734180

БК 2016/12 Кн 786
ВЪРБАНОВ, Иван Ангелов, 1958-
        Синя любов : стихове / Иван Върбанов ; [худож. Александра Кисовска]. - София : Бълг. писател, 2015. - 60 с. : с ил. ; 20 см

Името на ил. отбелязано в изд. каре. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - За стиховете на Иван Върбанов / Тодор Каракашев: с. 55-56

ISBN 978-619-204-037-6 : 6 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1276499428

БК 2016/12 Кн 787
ГЕОРГИЕВ, Петко, 1941-
        Защо не : стихове / Петко Георгиев ; [ил. Николай Добрев]. - Ловеч : [Инфовижън], 2014. - 48 с. : с ил. ; 20 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с. - Кой си ти поете, ако не някой друг? / Цветан С. Тодоров: с. 3

ISBN 978-954-8105-52-1

886.7-1
COBISS.BG-ID 1276805860

БК 2016/12 Кн 788
ГЕОРГИЕВА, Марианна, 1986-
        Екзотични начини за разрязване на птица / Марианна Георгиева. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2016. - 94 с. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-07-4157-4 : 10 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1276568548

БК 2016/12 Кн 789
ГИГОВ, Никола Андонов, 1936-2016
        Триъгълни слънца : юбилейно издание : поезия / Никола Гигов. - Смолян : Зеа-принт, 2016. - 78 с., [4] л. : цв. ил. ; 21 см

ISBN 978-619-196-028-6

886.7-1
COBISS.BG-ID 1276884452

БК 2016/12 Кн 790
ГРИГОРОВА, Лиляна Йорданова, 1933-
        Усмивки и сълзи : стихотворения / Лиляна Григорова ; [худож. Лиляна Григорова-Трифонова]. - София : Изток-Запад, 2016. - 60 с. : с ил. ; 24 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с. - Възприетата форма на името на ил. Лиляна Григорова-Трифонова е Лиляна Йорданова Григорова. - Биогр. данни за авт. отбелязани на с. 59

ISBN 978-619-152-841-7

886.7-1
COBISS.BG-ID 1276799204

БК 2016/12 Кн 791
ДАЧЕВА, Роза Иванова
        В двата свята едновременно / Роза Дачева ; [графики Михаела Гаджева, Роза Дачева]. - В. Търново : Фабер, 2016. - 80 с. : с ил. ; 21 см

Имената на ил. отбелязани на гърба на предзагл. с. - Възприетата форма на името на ил. Михаела Гаджева е Михаела Ганчева Гаджева-Неделчева

ISBN 978-619-00-0378-6 (подв.)

886.7-1
COBISS.BG-ID 1276609764

БК 2016/12 Кн 792
ДАЧЕВСКИ, Кирил Димитров, 1926-
        Сто четиридесет и три години безсмъртие / Кирил Дачевски. - София : [Изд. авт.], 2016 ([София] : Зетабайт). - 47 с. : с ил. ; 21 см

Загл. в изд. каре: 143 години безсмъртие

886.7-1
COBISS.BG-ID 1276823012

БК 2016/12 Кн 793
ДЕЛОВА, Стефка
        Трепети / Стефка Делова. - Смолян : Принта КОМ, 2016. - 24 с. ; 21 см

ISBN 978-954-393-114-9

886.7-1
COBISS.BG-ID 1276828132

БК 2016/12 Кн 794
ДЖОРДАН, Силвия
        Нежност : поезия / Силвия Джордан. - Сливен : ИК Жажда, 2016. - 16 с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Истинското име на Силвия Джордан е Силвия Йорданова Крумкова

ISBN 978-954-795-469-4

886.7-1
COBISS.BG-ID 1277042660

БК 2016/12 Кн 795
ДИМИТРОВ, Леонид, 1935-
        Времена : стихотворения / Леонид Димитров. - София : Авангард прима, 2016 ([София] : БПС). - 78 с. : с ил. ; 21 см

Текст и на рус. ез. - Пълното име на Леонид Димитров е Леонид Димитров Алтъпармаков. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-160-627-6

886.7-1
COBISS.BG-ID 1277021668

БК 2016/12 Кн 796
ДИМИТРОВА, Христина Трифонова, 1978-
        Не ме е страх : стихове / Христина Димитрова. - София : Захарий Стоянов, 2016 ([София] : Миг принт). - 56 с. ; 20 см

ISBN 978-954-09-1074-1 : 8 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1276768228

БК 2016/12 Кн 797
ДИНКОВ, Динко Маринов, 1977-
        Хубава Яна : стихове / Динко Динков. - Бургас : Libra Scorp, 2016 ([София] : Диджитал Принт Експрес). - 42 с. : с портр. ; 20 см

Биогр. данни на авт. отбелязани на гърба кор. - Кн. ил. с рис. на: Васил Горанов

ISBN 978-954-471-327-0 : 5 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1276716260

БК 2016/12 Кн 798
ДОЙЧИНОВА, Мира, 1979-
        Всеки ден ще ти бъда късмет : стихотворения / Мира Дойчинова - irini ; [предг. Тоня Борисова]. - [Пловдив] : Макрос, 2014. - 180 с. ; 20 см

Irini - псевд. на Мира Дойчинова. - Името на авт. на предг. отбелязано на с. 6

ISBN 978-954-561-348-7

886.7-1
COBISS.BG-ID 1276928996

БК 2016/12 Кн 799
ЕВТИМОВ, Евтим Михалушев, 1933-2016
        Приказка : последни стихотворения / Евтим Евтимов. - София : Захарий Стоянов, 2016 ([София] : Нюзпринт). - 71 с. ; 20 см. - (Съвременна българска поезия)

Поетическото завещание на Евтим Евтимов / Иван Гранитски: с. 5-10. - Истинското име на авт. на предг. Иван Гранитски е Иван Йорданов Димитров

ISBN 978-954-09-1081-9 : 5 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1276658148

БК 2016/12 Кн 800
ЕЛЕНКОВ, Лъчезар, 1936-
        Небесна лодка : лирическа повест за Жул Паскин / Лъчезар Еленков. - София : Бълг. писател, 2016 ([Благоевград] : [Бонпринт]). - 112 с. : с ил. ; 24 см

Пълното име на авт. Лъчезар Еленков е Лъчезар Еленков Георгиев. - Поема за Жул Паскин и сянката на съвършенството / Владимир Зарев: с. 3-5. - Из творчеството на Жул Паскин: с. 95-111

ISBN 978-619-204-054-3
1. Паскин, Жул, 1885-1930 - художествена литература
886.7-1
75.071.1(44)(092)(0:82-1)
92 Паскин, Жул
COBISS.BG-ID 1276594916

ЕРУЛСКИ, Иван, 1950-
        Село Станьовци [Пернишко] : кратък историко-географски обзор : събрано, съставено, написано Вж Кн 1034

БК 2016/12 Кн 801
        ЕХО от Мелта : стихове : алманах за литература 2014 / [подб. Банко Банков ... и др.] ; [предг. Латинка Златна]. - [Ловеч] : Инфовижън, [2014]. - 48 с. : с портр. ; 20 см

Имената на състав. отбелязани в изд. каре, а на авт. на предг. - на с. 4. - Други състав.: Данча Пенчева, Лилияна Краева [т.е. Лиляна Краева], Марин Колев, Никола Филипов, Светлана Петрова. - Пълното име на състав. Никола Филипов е Никола Филипов Колев. - Латинка Златна - псевд. на Алтенка Асенова Сапунджиева. - Съдържа стихове от: Алина Стоянова, Ангел Дюлгеров, Ангел Христов, Ваня Ангелова, Венцислав Енчев, Венцислав Пейков, Виктория Маринова, Галина Иванова, Геновева Цандева, Георги Драмбозов, Даниела Йорданова, Дочка Василева, Екатерина Пенчева, Катя Мандинска, Магдалена Манчева, Нели Виткова, Пенка Станчева (Касиана Йоани), Радка Видьова, Румяна Пелова, Томчо Богданов, Христина Главанова, Цветанка Дочева

ISBN 978-954-8105-50-7

886.7-1(082)
COBISS.BG-ID 1276805348

БК 2016/12 Кн 802
ЖЕЛЯЗКОВА, Илина Георгиева, 1976-
        Босоногият принц : стихотворения / Илина Желязкова. - В. Търново : Фабер, 2016. - 36 с. ; 20 см

ISBN 978-619-00-0509-4 (не е отпеч.)
ISBN 978-619-00-0499-8 !

886.7-1
COBISS.BG-ID 1276636388

        ЖИВИ разкази : сборник от мемоарни записки и словесни портрети на раковчани Вж Кн 1035

БК 2016/12 Кн 803
ЗАМФИРОВА, Галина Иванова, 1952-
        Стихове от Бог и за Бог / Галина Замфирова. - София : Авангард Прима, 2016 ([София] : БПС). - 83 с. ; 21 см

ISBN 978-619-160-709-9

886.7-1
COBISS.BG-ID 1277008356

БК 2016/12 Кн 804
ЗАНОВА, Станка Койнова, 1939-
        От Пела до Вавилон - пътят на Александър Велики, божествения син на Филип Македонски / Станка Занова. - София : ИК Плеяда, 2016 ([София] : [Симолини]). - 408 с. ; 20 см

Епохата на Александър / Благовеста Касабова: с. 7-9

ISBN 978-954-409-367-9 : 15 лв.

886.7-13
COBISS.BG-ID 1276838628

        ЗЕЛЕНО лято Вж Кн 894

БК 2016/12 Кн 805
ЗИНОВИЕВ, Никола
        За неправди в живота : стихове / Никола Зиновиев. - Перник : [Изд. авт.], 2015 ([Перник] : [Съперник]). - 243 с. ; 20 см

886.7-1
COBISS.BG-ID 1276742116

БК 2016/12 Кн 806
ЗЛАТЕВ, Димитър Константинов, 1936-
        Обречени на любов : лирика / Димитър Златев ; [худож. Евгений Босяцки]. - Смолян : Принта ком, 2016. - 72 с. : с ил. ; 21 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с. - Двама / Анита Коларова: с. 5-6

ISBN 978-954-393-108-8

886.7-1
COBISS.BG-ID 1276815844

БК 2016/12 Кн 807
ИВАНОВА, Димана, 1979-
        Азбука на желанията / Димана Иванова. - [София] : Skalino, 2016 (София : Дайрект сървисиз). - 80 с. ; 19 см. - (Поезия - Poesia - Poetry)

Биогр. данни за авт. отбелязани на кор.

ISBN 978-619-7043-41-9 : 12 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1276952804

БК 2016/12 Кн 808
ИВАНОВА, Мита, 1947-
        Обещание за любов : стихове / Мита Иванова. - Бургас : Либра Скорп, 2016 ([София] : Диджитал Принт Експрес). - 80 с. ; 20 см

Истинското име на Мита Иванова е Димитрина Иванова

ISBN 978-954-471-308-9 : 7 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1276680420

БК 2016/12 Кн 809
ИГНАТОВ, Игнат Николов, 1929-
        Ода за капката кръв : букет от стихове за Българския Червен кръст / Игнат Игнатов. - [София] : [Изд. авт.], [2016]. - 48 с. : с портр. ; 21 см

Загл. на кор.: Оди за капките кръв. - Биогр. данни за авт. отбелязани на с. 5. - Принт. изд.

5 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1276804324

БК 2016/12 Кн 810
ИЛАРИОНОВ, Илко, 1954-
        Стихотворения 4 : докоснати мигове / Илко Иларионов. - Плевен : Ивко, 2016. - 128 с. ; 11 x 8 см

ISBN 978-619-7203-05-9 : 4 лв.

886.7-193
COBISS.BG-ID 1276861924

БК 2016/12 Кн 811
ЙОРДАНОВА, Диана
        1 + 45 : поезия / Диана Йорданова ; [предг. Кина Стамболиева]. - Монтана : Полимона, 2015. - 31 с. ; 21 см

Името на авт. на предг. отбелязано на с. 7. - Поезия на размисъла и философските дълбочини / Александра Симеонова: с. 4-5

ISBN 978-619-7190-26-7

886.7-1
COBISS.BG-ID 1276689892

БК 2016/12 Кн 812
ЙОТОВА, Валентина Стефанова, 1963-
        Разпятие за щъркели : стихотворения / Валентина Йотова. - София : Виденов и син, 2015 ([София] : [Булгед]). - 68 с. ; 21 см

ISBN 978-954-8319-68-3

886.7-1
COBISS.BG-ID 1276842724

БК 2016/12 Кн 813
КАЛОЯНОВ, Иван Цветанов, 1942-
        Пирински напеви : стихосбирка / Иван Калоянов. - София : Световит, 2016. - 95 с. ; 21 см

За автора: с. 94-95. - Текст и на рус., фр., словаш. ез. - Съдържа и: Преводи и кратки презентации / прев. Иван Калоянов

ISBN 978-619-7064-62-9 !

886.7-1
COBISS.BG-ID 1276508644

БК 2016/12 Кн 814
КАРАКЪНЕВА, Надежда
        Човешки копнежи : стихотворения / Надежда Каракънева. - София : Захарий Стоянов, 2016 ([София] : Миг принт). - 86 с. : с ил. ; 20 см. - (Съвременна българска поезия)

ISBN 978-954-09-1066-6 : 5 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1276746212

БК 2016/12 Кн 815
КАЦАРЕВА, Дочка Тодорова, 1939-
        Съдбовна пролет / Дочка Кацарева ; худож. Богоя Сапунджиев. - Панагюрище : ИК Оборище, 2016. - 48 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-954-682-058-7

886.7-1
COBISS.BG-ID 1276714724

БК 2016/12 Кн 816
КОВАНДЖИЙСКА, Евелина Огнянова, 1976-
        Косач на звезди / Евелина Кованджийска. - Панагюрище : ИК Оборище, 2013. - 126 с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-682-051-8

886.7-1
COBISS.BG-ID 1276712676

БК 2016/12 Кн 817
КОВАЧЕВ, Гълъб Георгиев, 1950-
        Спри пред дома ми някоя вечер : стихотворения / Гълъб Ковачев. - София : Потайниче, 2016 ([София] : [Скала принт]). - 88 с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-2965-32-9 : 10 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1276457956

БК 2016/12 Кн 818
КОЛЕВА, Веселка, 1950-
        Шифърът на самотата : стихотворения / Веселка Колева. - София : Бълг. писател, 2015 ([Костинброд] : [Мултинпринт ООД]). - 96 с. ; 22 см

Страници за авторката и творчеството: с. 89-92

ISBN 978-619-204-038-3

886.7-1
COBISS.BG-ID 1276946404

БК 2016/12 Кн 819
КРУМОВ, Веселин Георгиев, 1966-
        СтихоСпирка : поезия / Веселин Крумов. - Бургас : Либра Скорп, 2016 ([София] : [Диджитал Принт Експрес]). - 56 с. ; 20 см

ISBN 978-954-471-322-5

886.7-1
COBISS.BG-ID 1276688356

БК 2016/12 Кн 820
КРЪСТЕВА, Нонка Първанова, 1959-
        Този вечен кръговрат : стихове / Нонка Кръстева ; [худож. Тошко Мартинов Илиев]. - София : Зов комерс, 2014 ([София] : Изток-Запад). - 64 с. : с ил. ; 20 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с. - Възприетата форма на името на ил. Тошко Мартинов Илиев е Тошко Мартинов. - Името на ил. Тошко Мартинов Илиев погрешно отпеч. на гърба на предзагл. с. Тошко Илиев Мартинов. - Поезия на доверяването / Ивайло Христов: с. 5-7

ISBN 978-954-8772-35-8 : 5 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1276457188

БК 2016/12 Кн 821
КЪДРЕВ, Александър Георгиев
        Без светлинка в тунела : стихосбирка / Александър Къдрев. - В. Търново : Асеневци, 2016- ([София] : [Дайрект сървисис]). - Т. <1-> ; 24 см

ISBN 978-954-8898-98-0 (ч. 1) : 12 лв.

Съдържа досега:
Ч. 1. - 2016. - 229 с.

886.7-1
COBISS.BG-ID БК 2016/12 Кн 822
ЛАМБОВСКА, Людмила Кирилова, 1967-
        Годината на Джорджа / Мила Ламбовска. - [София] : Скалино, 2016 (София : Дайрект сървисиз). - 78 с. ; 19 см. - (Поезия - Poesia - Poetry)

ISBN 978-619-7043-33-4 : 10 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1276946660

БК 2016/12 Кн 823
ЛЕВЧЕВА, Лена Ганева, 1927-
        Поезия : избрани стихове / Лена Левчева. - София : Захарий Стоянов, 2016 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 160 с. ; 18 см

Съдържа: Картина ; Метод ; Парцелите на Бога ; Тайнство ; Видение ; Триглас на Яворов: монолог на Мина, монолог на Лора, монолог на Яворов ; Лъжа е ; Посявка ; Мравка ; Пеперуда ; Бащинство ; Лилия ; Извор ; Време ; Реквием ; Индулгенция ; Дози ; Поет ; Копитото ; Хармония ; Скок ; Високата ограда ; Salve ; Успех ; Жалейка ; Пиявици ; Притча ; Приказка страшна ; Подай ръка ; Водни кончета ; Пързалка ; Ветрове ; Цветове ; Ездач ; Плет ; Китник ; Петли ; Портрет ; Скеле ; Вечно двама ; Пролетен вятър ; Освиенцим ; Лудата Бухенвалд ; Виетнам ; Първопричините ; Мечтание ; Рецепта ; Великан ; Монолог ; Пощальон ; Тъмничар ; На луната ; Вечная памят ; Черепокоса ; Загадка ; Фламинго ; Витоша ; Жълти листа ; Самота ; Боси нозе ; До мама ; Метаморфози ; Вино ; Гмуркач ; Епитаф

ISBN 978-954-09-1076-5 (подв.)

886.7-1(081.2)
COBISS.BG-ID 1276744932

БК 2016/12 Кн 824
МАЗЛУМ, Гюлсер
        Дете на Вселената : лирика / Гюлсер Мазлум = Evrenin çocuğu : şiirler / Gülser Mazlum ; [прев. от бълг. Хашим Акиф]. - V. Tirnovo : Faber, 2016. - 64 с. ; 20 см

Изд. на Türk Dil ve Kültür Derneği Yayinlari. - Биогр. данни за авт. отбелязани на с. 62

ISBN 978-619-00-0443-1

886.7-1
COBISS.BG-ID 1276709348

БК 2016/12 Кн 825
МИЛЕВ, Гео, 1895-1925
        Септември ще бъде май : избрани творби / Гео Милев ; [състав. Лъчезар Еленков]. - София : Никола Вапцаров : ИК Тип-топ прес, 2015 ([София] : [Дедракс]). - 144 с. ; 20 см. - (Библиотека Простреляният Пегас ; 14)

Гео Милев - псевд. на Георги Милев Касабов. - Името на състав. отбелязано в изд. каре. - Пълното име на състав. Лъчезар Еленков е Лъчезар Еленков Георгиев. - Непримиримият / Лъчезар Еленков: с. 7-10. - Кратък летопис на живота и творчеството на Гео Милев / Елена Фурнаджиева: с. 138-141

ISBN 978-954-723-155-9 (ИК Тип-топ прес)

886.7-1(081.2)
COBISS.BG-ID 1276523236

БК 2016/12 Кн 826
МОМЧИЛОВА-Иванова, Кина
        Каждый божий день / Кина Момчилова-Иванова. - В. Търново : Ивис, 2016. - 87 с. ; 20 см

Като леко дишане / Здравко Пеев: с. 3-4. - Текст и на бълг. ез.

ISBN 978-619-205-027-6

886.7-1
COBISS.BG-ID 1276671716

БК 2016/12 Кн 827
МУСТАКЕРСКИ, Пано Вълчев, 1932-
        Щастливи в ласките на Угърчин / Пано Мустакерски. - [Ловеч] : [Инфовижън], 2014. - 96 с. : с ил., портр. ; 21 см

ISBN 978-954-8105-44-6

886.7-1
COBISS.BG-ID 1276762596

БК 2016/12 Кн 828
НЕДЯЛКОВА-Качулкова, Райна, 1961-
        Бургаски акорди : лирика / Райна Недялкова. - Бургас : Либра Скорп, 2015 ([София] : [Диджитал Принт Експрес]). - 112 с. : с ил. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-471-303-4 : 15 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1276698596

БК 2016/12 Кн 829
НЕЧЕВ, Иван Иванов,1952-
        Капан за ангели : стихосбирка / Йоан ; [ил. Иван Нечев]. - Пловдив : Ракурси, 2016. - 48 с. : с ил. ; 21 см

Името на ил. отбелязано в изд. каре. - Йоан - псевд. на Иван Иванов Нечев

ISBN 978-954-8852-61-6 !. - 4 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1277030628

БК 2016/12 Кн 830
НЕШЕВА, Елена, 1949-
        Понесла в себе си доброто : поезия / Елена Нешева. - Враца : БГ принт, 2016. - 60 с. ; 19 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7102-46-8 : 5 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1276871396

БК 2016/12 Кн 831
НИКОЛОВ, Васил Димитров, 1933-
        Поетични мигове : в душата на едно лирично сърце / Вадиник. - Ловеч : [Инфовижън], 2014. - 120 с. : с портр. ; 20 см

Вадиник - псевд. на Васил Димитров Николов. - Накратко за себе си: с. 3

ISBN 978-954-8105-47-7

886.7-1
COBISS.BG-ID 1276800484

БК 2016/12 Кн 832
НИКОЛОВ, Никола, 1936-
        Дъхът на сезоните : избрани творби / Никола Николов. - София : Бълг. писател, 2016 (София : Булгед). - 232 с. ; 22 см

Пълното име на авт. Никола Николов е Никола Николов Костадинов. - Житейският и творческият път на писателя: с. 229-230. - Автор е на следните книги: с. 231. - Съдържа разд.: Стихотворения ; Разкази ; Пътеписи

12 лв.
ISBN 978-619-204-052-9 !

886.7-1(081.2)
886.7-32(081.2)
COBISS.BG-ID 1276544484

БК 2016/12 Кн 833
НИКОЛОВ, Никола, 1936-
        Дъхът на сезоните : избрани творби / Никола Николов. - София : Бълг. писател, 2016 (София : Булгед). - 232 с. ; 22 см

Пълното име на авт. Никола Николов е Никола Николов Костадинов. - Житейският и творческият път на писателя: с. 229-230. - Автор е на следните книги: с. 231. - Съдържа: Стихотворения ; Разкази ; Пътеписи

ISBN 978-619-204-052-9 (подв.) : 12 лв.

886.7-1(081.2)
886.7-32(081.2)
COBISS.BG-ID 1276544228

БК 2016/12 Кн 834
НИКОЛОВА, Христина, 1975-
        Слънчеви люляци : лирика / Христина Николова. - [Бургас] : Либра Скорп, 2016 ([София] : [Диджитал принт експрес]). - 109 с. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - С ухание на люляк / Райна Недялкова-Качулкова: с.5 ; Люляково-нежна поезия / Лили Паслиева: с. 7

ISBN 978-954-471-330-0 : 10 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1276680164

БК 2016/12 Кн 835
НОВИКОВА, Олга Александровна
        Аз - твоята земна печал : лирика (двуезична) / Олга Новикова ; [прев. Валентина Атанасова]. - В. Търново : Фабер, 2016. - 50 с. ; 20 см

Името на прев. отбелязано в изд. каре. - Пълното име на прев. Валентина Атанасова е Валентина Атанасова Тодорова. - Парал. текст на рус. ез. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Поезия, която извира от сърцето / Валентина Атанасова: с. 5-7 

ISBN 978-619-00-0480-6

886.7-1
COBISS.BG-ID 1276733924

БК 2016/12 Кн 836
        НОЩ на учените в Пловдив 2010 : алманах / [състав. Виктория Сарафян, Розалия Александрова] ; [ред. Розалия Александрова, Минко Танев] ; [фотографи Лучия Миленкова, Ваня Василева] ; [предг. Георги Паскалев]. - Пловдив : Лакс Бук, 2010 (Пловдив ; Авто Принт). - 145 с. : с цв. ил., портр. ; 22 x 22 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - Пълното име на авт. на предг. Георги Паскалев е Георги Паскалев Сафев. - Изд. на Мед. унив. - Пловдив

ISBN 978-954-8326-18-6

886.7-1(08)
886.7-32(08)
COBISS.BG-ID 1276547812

БК 2016/12 Кн 837
ОБЛАКОВА, Дафина Спасова
        Ключът на живота : поезия / Дафина Облакова. - Бургас : Либра Скорп, 2016 ([София] : Диджитал Принт Експрес). - 252 с. ; 22 см

ISBN 978-954-471-307-2 : 8 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1276740068

БК 2016/12 Кн 838
ПАВЛОВА, Павлина Петрова, 1949-
        Образът на щастието : лирика / Павлина Павлова. - [София] : ИК "Р. А. Поли-Н", 2016 ([София] : [Миг принт]). - 88 с. ; 21 см

ISBN 978-954-8321-27-3 : 8 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1277004516

БК 2016/12 Кн 839
ПАЛАЗОВ, Димитър Неделчев, 1933-
        Камък за длето : хайку - 14 / Димитър Палазов. - В. Търново : Фабер, 2016. - 104 с. ; 20 см

ISBN 978-619-00-0466-0

886.7-193
COBISS.BG-ID 1276637924

БК 2016/12 Кн 840
ПЕТРОВА, Корнелия, 1944-
        Ха-ха-ха : хумор от Турлакия / Корнелия Петрова - Нели. - В. Търново : Фабер, 2016. - 39 с. : с ил. ; 22 см

Нели - псевд. на Корнелия Петрова с пълно име Корнелия Петрова Кръстева. - Биографични бележки: с. 39

ISBN 978-619-00-0478-3

886.7-17
COBISS.BG-ID 1276695524

БК 2016/12 Кн 841
ПЕШКОВ, Иван, 1958-1987
        Една искрица от любов : стихове / Иван Пешков ; [предг. Юлия Антонова] ; [худож. Пламен Василев]. - Враца : БГ-Принт, 2015. - 52 с. : с портр., ил. ; 19 см

Името на авт. на предг. отбелязано на с. 5, а на ил. - в изд. каре

886.7-1
COBISS.BG-ID 1276428772

БК 2016/12 Кн 842
ПРОЙНОВА, Емилия Николова, 1969-
        В точката на жажда : лирика / Емилия Пройнова. - София : Бълг. писател, 2016 ([Костинброд] : [Мултипринт ООД]). - 71 с. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на с. 68

ISBN 978-619-204-047-5

886.7-1
COBISS.BG-ID 1276503780

БК 2016/12 Кн 843
РАДЕВА, Надежда Атанасова, 1967-
        Рисувам те в червено : любовна лирика / Надежда Радева. - Русе : Съюз на свободните писатели, 2016 ([Русе] : Русенски унив. ''Ангел Кънчев''). - 120 с. ; 16 см

ISBN 978-619-90618-1-7

886.7-1
COBISS.BG-ID 1276803300

БК 2016/12 Кн 844
СВИЛИНА, Огняна, 1942-2015
        Послепис : стихотворения / Огняна Свилина. - Пловдив : Жанет 45, 2016. - 71 с. : с ил. ; 21 см

Огняна Свилина - псевд. на Огняна Димитрова Каратепелиева. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-186-231-3 : 10 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1276769252

БК 2016/12 Кн 845
СДРУЖЕНИЕ Съюз на пенсионерите - 2004 - Бургас. Преглед на художественото слово Бургаска пролет (11 ; Бургас ; 2015)
        Бургаска пролет ХІ : представени самодейни стихове от прегледа на художественото слово към Общинския съвет на Сдружение "СП - 2004 - Бургас" на 16.06.2015 г. : стихове от третата възраст / [предг., ред. Вяра Андонова]. - Бургас : [Ритъм 3], 2016 (Бургас : Информа Принт). - 139 с. : с ил., портр. ; 22 см

Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-7103-07-6

886.7-1(082)
COBISS.BG-ID 1276940516

БК 2016/12 Кн 846
СИМЕОНОВ, Людмил Лефтеров, 1950-
        Сбогом, Дон Кихот! : стихотворения / Людмил Симеонов ; [худож. Иван Бонев] ; [предг. Георги Драмбозов]. - В. Търново : Фабер, 2016. - 36 с. : с ил. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с. 

ISBN 978-619-00-0430-1

886.7-1
COBISS.BG-ID 1276736228

1276905956

БК 2016/12 Кн 848
СТАНОЕВА, Зоя
        Вятърът с листата бяга : поезия / Зоя Станоева. - Монтана [т.е. Враца] : БГ-Принт, 2016. - 80 с. : с ил. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Една влюбена жена все още търси пътеката към любовта / Цветана Костова: с 5-8

ISBN 978-619-7102-48-2

886.7-1
COBISS.BG-ID 1276887268

БК 2016/12 Кн 849
СТОЕВА-Фурнаджиева, Даниела Христова, 1996-2012
        Сиха : поезия / Даниела Христова Стоева-Фурнаджиева ; [рис. Даниела Христова Стоева-Фурнаджиева] ; [ред., състав. Соня Фурнаджиева]. - Казанлък : Янита, [2014] ([Казанлък] : Феникс принт). - 88 с. : с ил. ; 21 см

Имената на ил., състав. отбелязани в изд. каре

ISBN 978-954-343-094-9

886.7-1
COBISS.BG-ID 1276740324

БК 2016/12 Кн 850
СТОЙЧЕВ, Желязко, 1939-
        Цветни сънища / Желязко Стойчев. - София : Авангард прима, 2016 ([София] : БПС). - 112 с. ; 21 см

Пълното име на Желязко Стойчев е Желязко Стойчев Койчев. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-160-715-0

886.7-1
COBISS.BG-ID 1277041380

БК 2016/12 Кн 851
СТОЯНОВ, Владимир Стоянов, 1959-
        По-високо от слънцето : стихотворения / авт.-състав. Владимир Стоянов ; скулптура Христо Христов. - В. Търново : Фабер, 2016. - 80 с. : с цв. портр., ил. ; 21 см

Биогр. данни за Христо Христов: с. 73-74. - Биогр. данни за Владимир Стоянов: с. 75-76. - Кн. е комплект с компактдиск

ISBN 978-619-00-0386-1 (подв.)

886.7-1
COBISS.BG-ID 1276595172

БК 2016/12 Кн 852
СТОЯНОВ, Румен Бориславов, 1941-
        Злак / Румен Стоянов ; [ил. Момчил Стоянов]. - Ст. Загора : Нар. ч-ще "Даскал Петър Иванов", 2012. - 155 с. : с ил. ; 20 см

Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-2927-10-5 : 9 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1276861668

БК 2016/12 Кн 853
СТОЯНОВА, Алина Радкова, 1962-
        Казах на слънцето : поезия / Алина Стоянова. - Добрич : Илия Вълчев, 2016 ([Добрич] : Нилекта принт). - 88 с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7287-00-4

886.7-1
COBISS.BG-ID 1276466404

БК 2016/12 Кн 854
СУМЕВА, Василка Владимирова, 1956-
        Бодлива нежност : поезия / Калина Влади. - Дупница : Арт медиа плюс, 2016 (София : Симолини). - 72 с. : с ил. ; 21 см

Калина Влади - псевд. на Василка Владимирова Сумева

ISBN 978-619-7113-26-6

886.7-1
COBISS.BG-ID 1276864228

БК 2016/12 Кн 855
ТРЕНДАФИЛОВ, Константин Владимиров, 1990-
        За кого се сещаш, когато се сещаш за някого? : поезия / Константин Трендафилов. - Пловдив : Жанет 45, 2016. - 55 с. ; 21 см

ISBN 978-619-186-240-5 : 10 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1276855012

БК 2016/12 Кн 856
ТРИФОНОВСКИ, Трифон Петров, 1932-
        Ей, хора, искам си живота : хайку - сбирка / Трифон П.Трифоновски. - В. Търново : Ивис, 2016. - 48 с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-205-038-2

886.7-193
COBISS.BG-ID 1276509924

БК 2016/12 Кн 857
ТРИФОНОВСКИ, Трифон Петров, 1932-
        По звездния път : космическа поезия / Трифон Петров Трифоновски. - В. Търново : Ивис, 2016. - 48 с. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-205-035-1 (не е отпеч.)
ISBN 978-619-205-35-1 !

886.7-1
COBISS.BG-ID 1276509412

БК 2016/12 Кн 858
ХРИСТОВА, Веселка Иванова, 1970-
        Откраднати илюзии / Веселка Стойнева. - София : Фльорир, 2016 (София : Симолини). - 144 с. : с ил. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-410-032-2 : 15 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1276713444

БК 2016/12 Кн 859
ХРИСТОВА, Лилия Кирилова, 1970-
        Ориса ме Алиса : стихове / Лилия Христова. - Бургас : Бургаска писателска общност, 2016 (Бургас : Информа принт). - 48 с. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на кор.

ISBN 978-619-7266-04-7 : 8 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1276802020

БК 2016/12 Кн 860
ЦАНЕВА, Габриела Цанева, 1964-
        Бурята сплита ръце : стихове / Габриела Цанева ; худож. Габриела Цанева. - София : Захарий Стоянов, 2016 ([София] : Миг принт). - 104 с. : с ил. ; 20 см

ISBN 978-954-09-1069-7 : 7 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1276801252

БК 2016/12 Кн 861
ЦОЛОВ, Марин Стефанов
        Човекът : стихотворения / Марин Цолов. - София : [Потайниче], 2016 ([София] : [Скала принт]). - 56 с. ; 17 см

ISBN 978-954-2965-33-6

886.7-1
COBISS.BG-ID 1276429796

БК 2016/12 Кн 862
ЧИКЕНДОВ, Марин Атанасов, 1931-2007
        Възвишено и тъжно : поезия / Марин Чикендов. - [Пловдив] : [Изд. състав.], 2015. - 36 л. ; 30 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на с. 35. - Принт. изд.

(Подв. със спирала)

886.7-1
COBISS.BG-ID 1276489700

БК 2016/12 Кн 863
ШАХПАЗОВА, Севастиана
        Лястовица : малка антология на голямата любов : поезия / Севастиана Шахпазова ; [ил. Севастиана Шахпазова]. - София : Макро Студио, 2016 ([София] : Фастумпринт). - 74 с. : с ил., портр. ; 21 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с. - За автора: с. 69

ISBN 978-954-92593-8-4 : 14 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1276749028

БК 2016/12 Кн 864
ШУРБАНОВ, Александър Владимиров, 1941-
        Предслънце : избрани и нови стихотворения / Александър Шурбанов. - [София] : Scalino, 2016 (София : Дайрект сървисиз). - 63 с. ; 19 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7043-43-3 : 12 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1276900836

БК 2016/12 Кн 865
ЯПОВА, Кристина Петрова, 1956-
        Точно в един без десет / Кристина Япова. - София : Марс 09, 2016 ([София] : Дайрект Сървисиз). - 36 с. ; 21 см

ISBN 978-954-2925-32-3

886.7-1
COBISS.BG-ID 1276718052

БК 2016/12 Кн 866
ŠURBANOV, Aleksandǎr Vladimirov, 1941-
        Foresun / Alexander Shurbanov. - [София] : Scalino, 2016 (Sofia : Direct Services). - 62 с. ; 19 см. - (Поезия - Poesia - Poetry)

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7043-39-6 : 14 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1276958692


886.7-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА

БК 2016/12 Кн 867
АЛГАФАРИ, Нидал, 1965-
        Боже, защо Господ лъже! / Нидал Алгафари. - София : Джуниър Партнърс, 2014 (София : Алианс Принт). - 432 с. ; 22 см

ISBN 978-619-90158-3-4 (подв.) : 25 лв.

886.7-31
COBISS.BG-ID 1276463332

БК 2016/12 Кн 868
АНДРЕЕВА, Светла, 1955-
        Автобус за рая / Светла Андреева. - В. Търново : Фабер, 2016. - 80 с. ; 20 см

Бялата тъга на безвремието като елемент за живота / Миролюб Влахов: с. 3-7. - Истинското име на Светла Андреева е Светлоблагина Андреева Ванева

ISBN 978-619-00-0452-3

886.7-32
COBISS.BG-ID 1276694500

БК 2016/12 Кн 869
АПОСТОЛОВА, Стана, 1951-
        Смиреност : роман / Стана Апостолова. - [София] : [Дайрект Сървисиз], 2016. - [196] с. ; 22 см

Истинското име на Стана Апостолова е Станка Пръвчева Апостолова. - Ч. 1 от поредицата Блаженства

ISBN 978-619-7171-27-3

886.7-31
COBISS.BG-ID 1276933604

БК 2016/12 Кн 870
АСЛАНЯН, Крикор, 1936-
        Софийска сага / Крикор Асланян - Гудман. - София : Сдружение ХуЛите, 2016 ([София] : [Симолини]). - 336 с. ; 24 см

ISBN 978-619-7068-20-7 : 18 лв.

886.7-31
COBISS.BG-ID 1276748772

БК 2016/12 Кн 871
АТАНАСОВА, Антония
        Моно : така ми се иска да не си тук / Антония Атанасова. - [София] : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2016. - 171 с. ; 20 см. - (Нова проза)

ISBN 978-954-07-4147-5 : 10 лв.

886.7-31
COBISS.BG-ID 1276571620

БК 2016/12 Кн 872
АТАНАСОВА, Божанка
        Дар от доброто за малки и големи / Жанет ; [ил. Жанет]. - Смолян : Принта-ком, 2016. - 180 с. : с ил. ; 21 см

Жанет - псевд. на Божанка Атанасова. - Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-393-110-1

886.7-32
COBISS.BG-ID 1276837092

БК 2016/12 Кн 873
БАКЪРДЖИЕВ, Стефан Иванов, 1955-
        Без право на завръщане / Стефан Бакърджиев. - София : Ciela, 2015. - 636 с. ; 21 см

ISBN 978-954-28-1894-6 : 15 лв.

886.7-311.6
COBISS.BG-ID 1276452068

БК 2016/12 Кн 874
БЕЛЕВА, Станислава Желязкова
        Рани върху татуировки. Кн. 1, Пребори се с демоните си : роман / Станислава Белева. - [Бургас] : Либра Скорп, 2015 ([София] : Диджитал Принт Експрес). - 536 с. ; 20 см

ISBN 978-954-471-301-0 : 19 лв.

886.7-312.9
COBISS.BG-ID 1276723172

БИОЛЧЕВ, Боян Асенов, 1942-
        [Съчинения в единадесет тома]. Т. 8, Антарктида - окото на Космоса : реалити роман ; Разкази Вж Кн 772

БК 2016/12 Кн 875
БЪЧВАРОВ, Александър Янков, 1939-
        Библейски притчи : разкази / Александър Бъчваров. - В. Търново : Слово, 2016 (В. Търново : Веста). - 135 с. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-212-003-0 : 10 лв.

886.7-322.2
COBISS.BG-ID 1276982244

БК 2016/12 Кн 876
ВАСИЛЕВА, Васка Христева, 1962-
        Животът продължава : разкази / Валя Василева. - София : Бълг. писател, 2016. - 108 с. ; 20 см

Възприетата форма на името на авт. Валя Василева е Васка Христева Василева. - Модерна проза / Благовеста Касабова: с. 105-106

ISBN 978-619-204-044-4 : 8 лв.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1276600548

БК 2016/12 Кн 877
ВЕЛИНОВА, Цвета Цветкова
        Човешки съдби : новели / Цвета Велинова. - Смолян : Принта ком, 2016. - 342 с. ; 21 см

Няколко думи за творчеството на Цвета Велинова / Станислав Милев: с. 3-5. - Съдържа: Един живот ; В чуждия дом ; Стрина Санда ; Доверието ; На добрия учител, поклон! ; Синове ; Силата ; Ограбено детство

ISBN 978-954-393-100-2

886.7-32
COBISS.BG-ID 1276852452

БК 2016/12 Кн 878
ВЕЛИЧКОВ, Борис Недев, 1951-
        Песента на бориките : избрани разкази / Борис Величков - Бишо. - Смолян : Принта-ком, 2016. - 120 с. : с портр. ; 21 см

Бишо - псевд. на Борис Недев Величков. - За планината, стадата и хората / Костадин Глушков: с. 3-7. - Съдържа: Орисия ; Песента на чучура ; Иконата ; Дивотия ; Сабиха ; Шерен Георги ; Проклетият Измир ; Двамата аги ; Кехаята ; Бракониер ; Тодор кехая ; Метко хайдутина ; Сълзи върху оралото ; Братя ; Нощите на Хаджийца ; Безгрешни души ; Проклятие ; Хаджи Осман ; Алчо ; Сиромашки хляб

ISBN 978-954-393-107-1

886.7-32(081.2)
COBISS.BG-ID 1276757988

БК 2016/12 Кн 879
ВЛАДИМИРОВА, Боряна Владимирова, 1987-
        Епизоди от нарцистичната градина : разкази / Боряна Владимирова. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2016. - 111 с. ; 20 см. - (Нова проза)

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Съдържа: Ваните на ада ; Магазинче за подмазване ; Тъмните векове ; В мините ; Count de Frey ; Дроб ; Д-р Уасаби ; Медицината ми ; Предимствата на старостта ; 10 минути по-млада ; 280 ; Гласове ; Един студент ; Водните съпруги ; Ам-ам ; Ако би имала баба мустаци, не би прела шестаци ; Епизод от нарцистичната градина

ISBN 978-954-07-4125-3 : 10 лв.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1276552164

БК 2016/12 Кн 880
ВОДЕНИЧАРСКИ, Иван Михайлов, 1939-
        Млади години : повест / Иван Воденичарски. - София : Жарава, 2016 ([София] : [Славейков]). - 94 с. : с портр. ; 20 см

ISBN 978-954-8277-51-8 : 5 лв.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1276947684

БК 2016/12 Кн 881
ВЪЛЧЕВ, Ваньо Маринов, 1937-
        Бягство към Византия : хумористичен роман / Ваньо Вълчев. - Бургас : Либра Скорп, 2016 ([София] : [Диджитал Принт Експрес]). - 164 с. ; 20 см

Продължение на романа "НОФОФ"

ISBN 978-954-471-311-9 : 8 лв.

886.7-313
COBISS.BG-ID 1276691428

БК 2016/12 Кн 882
ГАНЕВ, Владимир, 1962-
        Кралят-орел / разказана от Владимир Ганев. - Бургас : Либра Скорп, 2015 ([София] : [Диджитал принт експрес]). - 164 с. ; 22 см

ISBN 978-954-471-302-7 : 13 лв.

886.7-312.9
COBISS.BG-ID 1276756964

БК 2016/12 Кн 883
ГЕОРГИЕВ, Васил Христов, 1975-
        Екс орбита : роман / Васил Георгиев. - Пловдив : ИК Хермес, 2016 ([София] : Алианс принт). - 280 с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-26-1567-5 : 13.95 лв.

886.7-31
COBISS.BG-ID 1276948964

БК 2016/12 Кн 884
ГЕОРГИЕВ, Петър Борисов, 1963-
        Мислителят, или Насаме с един живял : 1992-1995 г., Монреал / Петър Георгиев. - [София] : Свободно поет. о-во, 1997. - [8] с., 240 с. ; 22 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Няколко думи... / Владимир Свинтила: с. 5-7. - Владимир Свинтила - псевд. на Владимир Георгиев Николов

ISBN 954-8642-83-2

886.7-31
COBISS.BG-ID 1276841188

ГЕОРГИЕВА, Валя Тодорова, 1953-
        Анхиало, Византия и българските владетели през Средновековието : летопис Вж Кн 1030

БК 2016/12 Кн 885
ГЕРГАНОВ, Димитър Георгиев, 1971-
        В сянката на Боговете : заедно срещу Персия / Димитър Герганов. - Пловдив : [Изд. авт.], 2016 ([с. Марково, Пловдивско] : Макрос). - 364 с. ; 22 см

Речник действащи лица: с. 357-362

ISBN 978-954-561-405-7 : 15 лв.

886.7-311.6
COBISS.BG-ID 1276900068

БК 2016/12 Кн 886
ДИМИТРОВ, Йордан, 1933-
        Преживяното, видяното и чутото - без грим / Йордан Димитров ; [ил. Никола Хаджитанев]. - В. Търново : Слово, 2016 (В. Търново : Абагар). - 176 с. : с ил. ; 20 см

Името на ил. отбелязано на гърба на прeдзагл. с. - Пълното име на авт. Йордан Димитров е Йордан Димитров Тодоров

ISBN 978-619-212-004-7

886.7-322.6
COBISS.BG-ID 1277017572

БК 2016/12 Кн 887
ДИМИТРОВА, Блага Николова, 1922-2003
        Глухарчето / Блага Димитрова. - Пловдив : ИК Хермес, 2016 ([София] : Алианс принт). - 240 с. ; 21 см

ISBN 978-954-26-1546-0 : 13.95 лв.

886.7-312.1
COBISS.BG-ID 1276850660

БК 2016/12 Кн 888
ДОНЧЕВ, Антон Николов, 1930-
        Време разделно : исторически роман / Антон Дончев. - София : Фонд. Лит. салон "Христо Ботьов", 2015 ([София] : ПК "Димитър Благоев"). - 495 с. ; 22 см

Време разделно - романът на разделното време / Панко Анчев: с. 439-445. - Излъчващ независимост, или третият животописец на Кръстогорието / Никола Инджов: с. 446-457. - Магически роман поема / Иван Гранитски: с. 458-464. - Истинското име на авт. на предг. Иван Гранитски е Иван Йорданов Димитров. - Част от отзивите за романа Време разделно, публикувани в чуждестранния печат: с. 465-492

ISBN 978-619-7229-01-1 (подв.)

886.7-311.6
COBISS.BG-ID 1276633060

БК 2016/12 Кн 889
ДОНЧЕВ, Антон Николов, 1930-
        Сянката на Александър Велики / Антон Дончев. - София : Захарий Стоянов, 2016 ([София] : ПК "Димитър Благоев"). - 352 с. ; 22 см

ISBN 978-954-09-1010-9 (подв.) : 25 лв.

886.7-311.6
COBISS.BG-ID 1276655844

БК 2016/12 Кн 890
ДОНЧЕВ, Борис, 1940-
        Тръмбешки смешинки : забавни случки и разкази / Борис Дончев. - В. Търново : Ай анд Би, 2015. - 136 с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-9689-89-1

886.7-323
COBISS.BG-ID 1276903140

БК 2016/12 Кн 891
ДЮПОНТ, Филип
        Под сянката на любовта : динамичен роман / Филип Дюпонт. - София : [Фондация Завет божи], 2016 ([София] : Мирия принт). - 99 с. : с ил. ; 21 см

Филип Дюпонт - псевд. на бълг. авт.

ISBN 978-954-91656-4-7

886.7-31
COBISS.BG-ID 1276770788

ЕРУЛСКИ, Иван, 1950-
        Село Станьовци [Пернишко] : кратък историко-географски обзор : събрано, съставено, написано Вж Кн 1034

БК 2016/12 Кн 892
ЗВЕЗДИНОВ, Атанас, 1943-
        Чувани, нечувани, приказки римувани : осем римувани приказки по народни мотиви и една съвременна : приказни поеми / Атанас Звездинов ; [худож. Христина Ангелова]. - София : Сдружение за бълг. семейни ценности, традиция и култура Българче, 2015 ([София] : Хермес-Прес). - 60 с. : с ил. ; 22 x 23 см

Атанас Звездинов - псевд. на Атанас Василев Атанасов. - Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с. - За една уникална книга / рец. от проф. Минка Златева: с. 53-54. - Приказки с нова премяна / рец. от Стоянка Митева Балева: с. 55-56. - За автора на тази книга: с. 57. - Съдържа: Златното момиче ; Чудната птица ; Хитър Петър ; Нероден Петко ; Мъж шета вкъщи ; Глупавият вълк ; Куцото петле ; Болен здрав носи ; Чудноватият робот

ISBN 978-619-90413-1-4 : 4.20 лв.

886.7-34
COBISS.BG-ID 1276476644

БК 2016/12 Кн 893
ЗГУРОВ, Христо, 1947-
        Очакване : разкази / Христо Згуров. - Пловдив : Макрос, 2014. - 148 с. ; 20 см

ISBN 978-954-561-337-1

886.7-32
COBISS.BG-ID 1276902372

БК 2016/12 Кн 894
        ЗЕЛЕНО лято. - [Казанлък] : ИК Янита, 2015 ([Казанлък] : Феникс принт). - 16 с. : с цв. ил. ; 30 см

Изд. на Общин. библ. Искра - Казанлък, Фонд. Глобални библ., по проект Зелена светлина за зелена класна стая

ISBN 978-954-343-097-0
Съдържа произведения на деца от Общин. детски комплекс при клуб Светлини сред сенките

886.7-053.5-34
886.7-053.5-1
COBISS.BG-ID 1276703460

БК 2016/12 Кн 895
ЗУРКОВА, Краси, 1974-
        Самодива / Краси Зуркова. - София : Егмонт България, 2016 (Хасково : Полиграфюг). - 416 с. ; 21 см

ISBN 978-954-27-1476-7 : 14.90 лв.

886.7-312.9
COBISS.BG-ID 1276857060

БК 2016/12 Кн 896
ИВАНОВ, Борислав Иванов, 1956-
        Кратки притчи и мисли / Борислав Иванов. - Бургас : Либра скорп, 2016. - 36 с. ; 20 см

ISBN 978-954-471-341-6

886.7-34
886.7-84
COBISS.BG-ID 1276865764

БК 2016/12 Кн 897
ИВАНОВА, Живка, 1951-
        Плетачката : разкази / Живка Иванова. - Пловдив : Жанет 45, 2016. - 131 с. ; 20 см

Пълното име на Живка Иванова е Живка Иванова Василева. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-186-220-7 : 13 лв.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1276874468

БК 2016/12 Кн 898
ИВАНОВСКИ, Иван Илиев, 1944-
        Пустите му тетевенци : сборник разкази / Иван Ивановски ; [худож. Валентин Грозев] ; [предг. Красимира Маринова]. - 2. доп. изд. - Ловеч : Инфовижън, 2014. - 344 с. : с ил. ; 21 см

Името на ил. отбелязано в изд. каре, а на авт. на предг. - на с. 4. - 1. изд. 2002 на изд. Сателит - Джи Ем Пи България. - Съдържа: Със смях и теглото по-леко се тегли ; Мераци ; На слука ; Живи въглени

ISBN 978-954-8105-54-5

886.7-32
COBISS.BG-ID 1276862948

БК 2016/12 Кн 899
ИЛИЕВ, Илиян Илиев, 1965-
        "Хероят" на жълтото време : аутопсия на вехтозаветното безвремие / Илиян Илиев Льоня. - В. Търново : Фабер, 2016. - 192 с. : с цв. ил., портр. ; 20 см

Льоня - псевд. на Илиян Илиев Илиев

ISBN 978-619-00-0470-7 : 12.99 лв.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1276634596

БК 2016/12 Кн 900
ЙОНЧЕВА, Ема Стоянова, 1929-
        Златната врата : любовна сага / Ема Йончева. - София : [Изд. авт.], 1994. - 156 с. ; 20 см

886.7-31
COBISS.BG-ID 1276490724

БК 2016/12 Кн 901
КАРДАШЕВ, Трифон Георгиев, 1954-
        Музика за момичета : ученически и студентски разкази и есета от 20-ия век / Трифон Кардашев. - София : [Изд. авт.], 2016. - 116 с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Принт. изд.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1276775908

БК 2016/12 Кн 902
КИРИНА, Илина, 1954-
        Приказки за българските владетели : загадъчните тангрити / Илина Кирина. - В. Търново : Фабер, 2015. - 240 с. : с портр. ; 22 см

Илина Кирина - псевд. на Илияна Кирилова Тошева. - Биогр. данни за авт. отбелязани на с. 238

ISBN 978-619-00-0349-6

886.7-34
COBISS.BG-ID 1276610788

БК 2016/12 Кн 903
КОЛЕВ, Пламен Колев, 1956-
        Едночленното жури 3 или Завръщането на Мария-Антоанета : повест / Пламен Колев. - Бургас : Libra Scorp, 2015 ([Бургас] : Информа принт). - 168 с. : с ил. ; 22 см

ISBN 978-954-471-315-7 : 10 лв.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1276741860

БК 2016/12 Кн 904
КОНСУЛОВ, Илия, 1933-
        Наказани таланти : биографични бележки / Илия Консулов. - Бургас : Либра Скорп, 2016 ([София] : [Диджитал Принт Експрес]). - 186 с. ; 20 см

Изд. на Творч. съюз Творци без граници - Чикаго. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Да верваме в доброто и във Бог / Райна Недялкова-Качулкова: с. 5-6

ISBN 978-954-471-317-1 : 15 лв.

886.7-312.6
COBISS.BG-ID 1276684516

БК 2016/12 Кн 905
КРЪСТАНОВА, Красимира Христова
        Двете половини на сърцето : притчи / Красимира Кръстанова ; рис. Свилен Костадинов. - Пловдив : Ракурси, 2015. - 60 с. : с ил. ; 20 x 22 см

Кор. опис.

ISBN 978-954-8852-55-5

886.7-34
COBISS.BG-ID 1276676836

БК 2016/12 Кн 906
КЪНЧЕВ, Атанас, 1942-2016
        Зелената птица : хисарски разкази и истории / Атанас Кънчев. - [с. Марково, Пловдивско] : Макрос, 2016. - 80 с. : с ил. ; 20 см

ISBN 978-954-561-403-3

886.7-32
COBISS.BG-ID 1276898532

БК 2016/12 Кн 907
КЪНЧЕВ, Петър Петков, 1936-
        Глътка живот : повест / Петър Кънчев. - Ловеч : Инфовижън, 2012. - 136 с. ; 21 см

ISBN 978-954-8105-31-6

886.7-32
COBISS.BG-ID 1276789476

БК 2016/12 Кн 908
ЛЕКИШЕВ, Здравко Борисов, 1946-2014
        Сърцето не е самотен бог : новели / Здравко Лекишев. - София : [ИК Феномен], 2016 (София : Циан). - 278 с. ; 22 см

Изд. на Съюз на слепите в България

ISBN 978-954-549-118-4

886.7-32
COBISS.BG-ID 1276871652

БК 2016/12 Кн 909
МАНЕВ, Красимир Георгиев, 1955-
        Малкият : разкази / Красимир Манев. - Русе [т.е. Плевен] : Медиатех, 2014 ([Русе] : Русенски унив. "Ангел Кънчев"). - 185 с. ; 20 см

ISBN 978-619-7071-49-8

886.7-32
COBISS.BG-ID 1276903652

БК 2016/12 Кн 910
МЕШИНКОВ, Иван Николов, 1938-
        План ''Амнезия +'' : роман / Иван Мешинков. - София : Фльорир, 2015 (София : Симолини). - 152 с. ; 20 см

ISBN 978-954-410-031-5 : 10 лв.

886.7-31
COBISS.BG-ID 1276696804

БК 2016/12 Кн 911
МИШЕВ, Георги, 1935-
        Дами канят : роман / Георги Мишев. - Пловдив : ИК Хермес, 2016 ([София] : Алианс принт). - 160 с. ; 21 см

Пълното име на Георги Мишев е Георги Мишев Иванов. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-26-1590-3 : 12.95 лв.

886.7-31
COBISS.BG-ID 1276926692

БК 2016/12 Кн 912
МОТКОВ, Петър Вълков, 1932-2017
        И това е живот... : избрани творби / Петър Мотков. - Ловеч : [Инфовижън], 2012. - 192 с. : с ил. ; 21 см

И това е живот, но какъв? / Мария Щрегарска: с. 188-189. - Съдържа: Катунчански разкази ; Разкази с италиански привкус ; Животни и хора ; Политическа сатира

ISBN 978-954-8105-35-4

886.7-3(081.2)
COBISS.BG-ID 1276798436

БК 2016/12 Кн 913
МУНДРОВА, Славянка Димитрова, 1958-
        Обичам те, Бургас : капки реалност в шепа фантазия : повест / Славянка Мундрова-Неделчевa. - Бургас : Либра Скорп, 2016 ([София] : [Диджитал принт експрес]). - 128 с. : с ил. ; 20 см

ISBN 978-954-471-319-5 : 8 лв.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1276744420

БК 2016/12 Кн 914
НЕДКОВ, Димитър, 1960-
        Президентът : роман-утопия / Димитър Недков. - София : Захарий Стоянов, 2016 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 272 с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-09-1079-6 : 12 лв.

886.7-311.6
COBISS.BG-ID 1276758500

НИКОЛОВ, Никола, 1936-
        Дъхът на сезоните : избрани творби Вж Кн 832, Кн 833

        НОЩ на учените в Пловдив 2010 : алманах Вж Кн 836

БК 2016/12 Кн 915
ПАВЛОВ, Сашко Ангелов, 1950-
        Книгата : хумористичен роман / Сашко Павлов - Експертът ; [худож. Любомир Йотов]. - [Бургас] : Либра Скорп, 2016 ([София] : [Диджитал принт експрес]). - 75 с. : с ил. ; 20 см

Експертът - псевд. на Сашко Ангелов Павлов. - Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-471-316-4 : 7 лв.

886.7-313
COBISS.BG-ID 1276789220

БК 2016/12 Кн 916
ПАСКАЛЕВА, Калина, 1986-
        7-те смъртни гряха / Калина Паскалева ; предг. Кирил Борисов. - София : Апостроф, 2016 ([София] : Ропринт). - 120 с. ; 20 см

ISBN 978-954-2962-39-7 : 9.99 лв.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1276719844

ПАУНОВСКИ, Иван Димитров, 1935-1990
        Смут и човек : избрано Вж Кн 967

БК 2016/12 Кн 917
ПЕЛИНОВ, Пелин, 1936-
        Щрихи към портретите : разкази / Пелин Пелинов. - София : Бълг. писател, 2015 ([Костинброд] : [Мултипринт ООД]). - 296 с. ; 21 см

Пелин Пелинов - псевд. на Пенчо Пенчев Линов. - Биогр. данни за авт. отбелязани на с. 294

ISBN 978-619-204-039-0

886.7-321.6
COBISS.BG-ID 1276521188

БК 2016/12 Кн 918
ПЕТКОВ, Мартин, 1976-
        Някога бяхме богове : разкази / Мартин Петков. - София : Ерго, 2016 (София : Дайрект Сървисиз). - 168 с. ; 20 см. - (Нова българска проза / Ерго)

ISBN 978-954-8689-82-3 : 11 лв.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1276696036

БК 2016/12 Кн 919
ПЕТРОВА, Корнелия, 1944-
        Тайните на Балкана : приказни разкази и легенди от чипровчанката Корнелия Петрова - Нели. - В. Търново : Фабер, 2016. - 64 с. : с ил. ; 22 см

Нели - псевд. на Корнелия Петрова с пълно име Корнелия Петрова Кръстева

ISBN 978-619-00-0479-0

886.7-32
COBISS.BG-ID 1276620772

БК 2016/12 Кн 920
ПЛЯВОВ, Красимир Събев, 1939-
        Акварелни етюди / Красимир Плявов. - Смолян : Принта-ком, 2015. - 212 с. ; 21 см

ISBN 978-954-393-098-2

886.7-31
COBISS.BG-ID 1276758244

БК 2016/12 Кн 921
РОДЕВ, Цончо Христов, 1926-2011
        И стана ден : исторически роман / Цончо Родев. - 2. изд. - София : Сивас Консултинг, 2016 ([София] : [Ропринт]). - 943 с. : с ил. ; 20 см

1. изд. 1998 на изд. Христо Г. Данов. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Продължение на романите ''Тътени'' и ''Бурята''. - Речник на по-малко познатите турски думи: с. 935-941

ISBN 978-619-7158-05-2 : 25 лв.

886.7-311.6
COBISS.BG-ID 1276693732

БК 2016/12 Кн 922
СЕКУЛОВ, Александър Илиев, 1964-
        Скитникът и синовете : роман / Александър Секулов. - София : Ciela, 2015 ([София] : Алианс Принт). - 223 с. ; 21 см

Малък морски речник: с. 221-222

ISBN 978-954-28-1942-4 : 12.90 лв.

886.7-31
COBISS.BG-ID 1276488164

БК 2016/12 Кн 923
СТАНЕВ, Людмил Станчев, 1959-
        Ненакърнимо : разкази / Людмил Станев ; [ил. Кольо Карамфилов]. - Пловдив : Жанет 45, 2016. - 99 с. : с ил. ; 19 см

Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Съдържа: Дежа вю ; Приятелите ; Реквием за бай Йордан и китовете

ISBN 978-619-186-195-8 : 9 лв.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1276792804

БК 2016/12 Кн 924
СТЕФАНОВ, Владимир Стаменов, 1925-
        Разкази / Владимир Стефанов. - 2. изд. - София : Асеневци трейд, 2016 ([София] : [Дайрект Сървисиз]). - 136 с. ; 19 см

1. изд. 2015. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-8898-85-0

886.7-32
COBISS.BG-ID 1277000420

БК 2016/12 Кн 925
СУХИВАНОВ, Иван, 1961-
        Стилът на невъзможното : разкази / Иван Сухиванов. - Пловдив : Жанет 45, 2016. - 140 с. ; 20 см

Иван Сухиванов - псевд. на Иван Георгиев Иванов. - Съдържа и: Регресивен инцест ; Алцхаймер ; Ариегардни движения ; Кучето ; Липса на мотив ; Избор ; Последна практика ; Лудости ; Паралени драми ; Хикс плюс огледалния свят ; Килерът ; Лудата ; Среща ; 15 минути от началото на есента ; Метампсихоза ; Тишина ; Ярост ; Страшна селска история ; Размяната ; Метаморфозата ; Рита ; Обир като на кино ; Locus Fortunae ; Отказ ; На прага ; Дубльорът ; Истински истории ; Сънища ; Емигрантът

ISBN 978-619-186-235-1 : 13 лв.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1276875492

БК 2016/12 Кн 926
ТРИФОНОВСКИ, Трифон Петров, 1932-
        Завръщане на птиците : повест / Трифон Трифоновски. - В. Търново : Ивис, 2016. - 104 с. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-205-031-3

886.7-32
COBISS.BG-ID 1276631268

БК 2016/12 Кн 927
ТРЪНКОВА, Димана Младенова, 1980-
        Усмивката на кучето : археологически трилър / Димана Трънкова. - София : ИК Колибри, 2014 ([София] : Дедракс). - 455 с. ; 22 см

ISBN 978-619-150-360-5 : 18 лв.

886.7-312.4
COBISS.BG-ID 1276722148

БК 2016/12 Кн 928
УРУМОВ, Александър, 1969-
        Али Безсмъртния / Александър Урумов. - [София] : Витлеем, 2016 ([София] : [Унив. изд.''Св. Климент Охридски'']). - 304 с. ; 21 см

Преображението / Валери Стефанов: с. 6-9. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-92130-7-2 : 14 лв.

886.7-312.6
COBISS.BG-ID 1276707300

БК 2016/12 Кн 929
ЦАНЕВ, Митьо, 1930-
        Сблъсъци във Витаница : повест / Митьо Цанев. - Сливен : ИК Жажда, 2016. - 64 с. ; 21 см

Бележки за автора: с. 4

ISBN 978-954-795-472-4 : 8 лв.

886.7-3
COBISS.BG-ID 1277042148

БК 2016/12 Кн 930
ЯКИМОВ, Яким Маринов, 1963-
        След седмия ден : роман / Яким Якимов. - Монтана : Полимона, 2015. - 159 с. ; 21 см

ISBN 978-619-7190-24-3 : 5 лв.

886.7-31
COBISS.BG-ID 1276622564

БК 2016/12 Кн 931
ŠPATOV, Aleksandǎr Lambrinov, 1985-
        #livefromsofia : short stories / Alexander Shpatov ; [transl. Angela Rodel]. - Sofia : Colibri, 2014. - 176 с. ; 20 см

Ориг. загл.: #На живо от София / Александър Шпатов. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-150-453-4 : 15 лв.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1277037284


886.7-4/-9 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРУГИ ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ

БК 2016/12 Кн 932
АНГЕЛОВ, Найден, 1929-
        От перото ми написано : публицистични материали 1945-2013 г. / Найден Ангелов. - 2. изд. - Ловеч : Инфовижън, 2013. - 338 с. : с ил., портр. ; 22 см

Пълното име на авт. Найден Ангелов е Найден Ангелов Найденов. - 1. изд. 2012 със загл. От перото ми написано : публицистични материали 1945-2012 г. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Перото на естета се възхищава и бунтува / Кольо Станчевски: с. 7-9. - Другите за мен: с. 261-314

ISBN 978-954-8105-30-9 !

886.7-92
COBISS.BG-ID 1276820708

БК 2016/12 Кн 933
АТАНАСОВ, Петко Христов, 1937-
        На дуел с мълчанието / Петко Хр. Атанасов. - Ловеч : Инфовижън, 2015. - 88 с. : с ил., факс. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-8105-66-8

886.7-4
COBISS.BG-ID 1276863716

БЕЛЧЕВА, Евелина, 1954-
        Самотен в своето време. Кн. 1. - 2016. - 108 с. : с портр., ил. Вж Кн 567

БК 2016/12 Кн 934
БЕНКОВСКИ, Цветан Цаков
        Смешни тъжнописи / Цветан Бенковски. - 2. доп. изд. - София : Ропринт, 2016. - 72 с. : с цв. ил. ; 23 см

Загл. на кор.: Смешни тъжнописи II. - 1. изд. 2013 на Изд. ателие Аб

ISBN 978-619-90373-5-5

886.7-94
COBISS.BG-ID 1276503268

БК 2016/12 Кн 935
БОЙЛОВ, Добрил, 1951-
        Пътеки в зениците : поезия и проза / Добрил Бойлов. - В. Търново : Фабер, 2016. - 104 с. : с ил. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Съдържа: Пулс на струни : стихове и рисунки ; Мушитрънчета : афоризми и миниатюри ; Смях през сълзи : къси разкази

ISBN 978-619-00-0350-2 : 7.99 лв.

886.7-8
COBISS.BG-ID 1276581604

БК 2016/12 Кн 936
БОЧЕВ, Димитър Върбанов, 1944-
        Несъгласни думи : портрети и размисли. Т. 1, Есета / Димитър Бочев. - Пловдив : ИК Хермес, 2016 ([София] : Алианс принт). - 496 с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на с. 493-494

ISBN 978-954-26-1576-7 : 17.95 лв.

886.7-96
COBISS.BG-ID 1276916452

БК 2016/12 Кн 937
        БУРГАС - моят роден град : литературен конкурс за есе или стихотворение : сборник с наградени творби, 2012-2015 година, Бургас / [състав., ред. Елка Василева]. - Бургас : Libra Scorp, 2016 (София : Диджитал Принт Експрес). - 72 с. ; 20 см

Името на състав. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Изд. на Нар. ч-ще Асен Златаров 1940 - Бургас

ISBN 978-954-471-320-1

886.7-4(082)
886.7-1(082)
COBISS.BG-ID 1276809956

БК 2016/12 Кн 938
        БУРГАСКИ юристи хумористи : сборник / [предг., състав., ред. Георги Мавродиев]. - Бургас : Libra Scorp, 2016 ([София] : [Диджитал принт експрес]). - 80 с. : с портр., ил. ; 20 см

Името на състав. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Биогр. данни за авт. отбелязани в текста. - Съдържа произведения от: Коста Апостолов, Пейо Арабаджиев, Кузман Кръстев, Петър Райков, Георги Мавродиев, Николай Искъров, Мариана Праматарова, Атанас Димов, Борис Бухчев, Ваньо Вълчев, Динко Павлов, Ангел Лазов, Росен Друмев, Константин Коцев, Иван Ненков, Станислав Марашки, Михаела Нанева, Стоян Иванов, Георги Стоянов

ISBN 978-954-471-326-3 : 5 лв.

886.7-7
COBISS.BG-ID 1276804836

БК 2016/12 Кн 939
ВЕЛЧЕВА-Балъкова, Мария Найденова
        Следвай мечтите си / Мария Велчева-Балъкова. - София : Колбис, 2016. - 81 с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на с. 3

ISBN 978-619-7284-06-5

886.7-992
COBISS.BG-ID 1276738276

БК 2016/12 Кн 940
        ВЯРНОСТ : стихове, разкази, епиграми : литературен сборник / [ред. Владимир Шумелов ... и др.]. - В. Търново : Ивис, 2016. - 136 с. ; 20 см

Имената на ред. отбелязани в изд. каре. - Други ред.: Тодорка Цонева, Здравко Пеев, Асен Желязков. - Изд. на Воен. клуб - В. Търново. Лит. клуб Н. Й. Вапцаров. - Съдържа материали от: Албена Петрова, Анка Стоянова, Асен Желязков, Валентин Ангелов, Валя Петрушева, Ваня Ангелова, Веска Кирилова, Галина Москова, Делчо Арнаудов, Елда Живкова, Емилия Ангелова, Здравко Пеев, Златко Златев, Иван Мартинов, Кина Иванова, Малина Мъглова, Никола Йорданов, Николинка Тотева, Светлана Богданова, Стела Михайлова, Тодорка Цонева, Цвятко Дечев, Владимир Шумелов, Иван Павлевски, Йордан Пулов, Малина Мъглова, Милена Обретенова, Николай Колев, Петър Петров, Стефан Узунов, Анжела Наку, Велислава Велинова, Дарина Иванова, Деляна Генова, Ивета Георгиева, Марин Йорданов, Стоянка Кичукова, Десислава Йорданова, Стелиана Дойчинова

ISBN 978-619-205-028-3

886.7-8
COBISS.BG-ID 1276653028

БК 2016/12 Кн 941
ГЕРГАНОВА, Дунка Славчева, 1931-
        Странности : моменти от един живот / Дунка Герганова. - Бургас : Балтика 2002, 2016 (Бургас : Полиграф). - 175 с. : с ил., портр. ; 21 см

За автора: с. 169-173

ISBN 978-954-8040-96-9

886.7-94
COBISS.BG-ID 1276834276

БК 2016/12 Кн 942
ГЕРГАНОВА-Григорова, Цветана Вълчова, 1929-
        Спомени от преживяното : мемоари / Цветана Герганова. - Ловеч : Инфовижън, 2012. - 80 с. : с ил., портр. ; 21 см

Минават годините в труд озарени / Марин Йотов: с. 74-78. - Пълното име на авт. на предг. Марин Йотов е Марин Йотов Маринов

ISBN 978-954-8105-33-0

886.7-94
COBISS.BG-ID 1276813540

БК 2016/12 Кн 943
ГОЧЕВА, Марина Златева, 1936-
        За ценностите и духовността с тревога и надежда / Марина Гочева. - В. Търново : Фабер, 2016. - 66 с. : с ил., портр. ; 20 см

За автора: с. 64-65

ISBN 978-619-00-0486-8

886.7-94
COBISS.BG-ID 1276713956

ДАНИЕЛ, Леон, 1927-2008
        Театрални есета Вж Кн 521

БК 2016/12 Кн 944
ДЕНЕВ, Деньо Тодоров, 1946-
        Сол, вода и звезди : стихотворения, миниатюри, бележки / Деньо Денев. - София : Захарий Стоянов, 2015 ([София] : ПК "Димитър Благоев"). - 335 с. ; 21 см

ISBN 978-954-09-0960-8 (подв.) : 15 лв.

886.7-8
COBISS.BG-ID 1276637668

БК 2016/12 Кн 945
ДИМИТРОВА, Здравка
        Кентавъра : откровения за любовта ни към земята на слънцето и багрите, към земята и добрите хора - Мозамбик : разкази / Здравка Димитрова. - София : Ciela, 2015. - 415 с. : с ил., [12] л. цв. ил. ; 20 см

Като капка вода в горещия ден / Елена Влашка: с. 9-10

ISBN 978-954-28-1733-8 : 13.90 лв.

886.7-94
COBISS.BG-ID 1276496868

БК 2016/12 Кн 946
ДОЙЧИНОВ, Димитър Станимиров, 1950-
        Вълшебството на думите : критични отзиви и рецензии / Димитър Дойчинов. - София : Междунар. акад. по българознание, иновации и култура, 2016 (София : Аргус). - 96 с. ; 20 см

Проникновени словеса за идеи, теории и личности / Иван Хранов: с. 7

ISBN 978-954-8930-17-8

886.7-92
32(497.2)(0:82-92)
COBISS.BG-ID 1276736996

БК 2016/12 Кн 947
ДОНЧЕВА, Стефка Тотева, 1943-
        Трудни, щастливи години / Стефка Крачанова. - София : Мир, 2016 ([София] : Миг принт). - 116 с. : с ил., портр. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7333-01-5

886.7-94
COBISS.BG-ID 1276826084

ЕЖКОВ, Кирил Георгиев, 1931-
        Моето Балдево Вж Кн 1033

БК 2016/12 Кн 948
ЕНЕВ, Деян, 1960-
        Християнски разкази / Деян Енев ; предг. от протойерей Николай Нешков. - София : Фонд. Комунитас, 2016 ([София] : ПК "Димитър Благоев"). - 160 с. ; 20 см. - (Християнска библиотека)

Деян Енев - псевд. на Деян Енчев Попов. - За автора: с. 157-159

ISBN 978-954-9992-93-9 : 10 лв.

886.7-97
COBISS.BG-ID 1276518116

БК 2016/12 Кн 949
ЕЧКОВ, Пламен Ечков, 1956-
        Моят път към екскурзоводството : опит за автобиография / Пламен Ечков. - Ловеч : Инфовижън, 2016. - 68 с. : с ил., портр. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Отзив / Христо Борисов: с. 3. - Пълното име на авт. на предг. Христо Борисов е Христо Борисов Христов

ISBN 978-954-8105-80-4

886.7-94
COBISS.BG-ID 1276808932

        ЖИВИ разкази : сборник от мемоарни записки и словесни портрети на раковчани Вж Кн 1035

ИВАНОВ, Борислав Иванов, 1956-
        Кратки притчи и мисли Вж Кн 896

БК 2016/12 Кн 950
ИВАНОВ, Иван Денчев, 1933-1977
        Усмихнати простори : епиграми, афоризми, анекдоти и стихотворения / Иван Денчев Иванов ; [състав., ред. Трифон Трифоновски]. - В. Търново : Ивис, 2016. - 71 с. ; 20 см

Името на състав., ред. отбелязано в изд. каре. - Справка за Иван Денчев и творчеството му / Трифон Трифоновски: с. 5-6

ISBN 978-619-205-030-6

886.7-8
COBISS.BG-ID 1276530660

БК 2016/12 Кн 951
ИВАНОВА, Мирела Цветкова, 1962-
        Площад България : високи патоси и всекидневни притчи / Мирела Иванова. - Пловдив : Хермес, 2016 ([София] : Алианс Принт). - 248 с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на кор. - Поетесата Мирела Иванова като публицист / Михаил Неделчев: с. 229-242

ISBN 978-954-26-1577-4 : 14.95 лв.

886.7-4
COBISS.BG-ID 1276930276

БК 2016/12 Кн 952
ЙОТОВ, Марин, 1926-2016
        Колоритни личности 2 : сборник очерци, миниатюри и писма / Марин Йотов. - Ловеч : Инфовижън, 2016. - 304 с. : с ил., портр. ; 21 см

Пълното име на авт. Марин Йотов е Марин Йотов Маринов

ISBN 978-954-8105-71-2

886.7-8
COBISS.BG-ID 1276844516

БК 2016/12 Кн 953
ЙОТОВ, Марин, 1926-2016
        Устремен с вяра в живота : мемоари / Марин Йотов. - 2. прераб. и доп. изд. - Ловеч : Инфовижън, 2014. - 280 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см

Пълното име на авт. Марин Йотов е Марин Йотов Маринов. - 1. изд. 2005 по данни от кн. - Последните минути с героя / Дочо Шипков: с. 151-154. - Партизанската битка в с. Беглеж / Христо Добрев: с. 155-162. - Пълното име на авт. на предг. Христо Добрев е Христо Добрев Стоянов. - Гласът на читателите: с. 181-208. - Пощенски връзки: с. 209-234

ISBN 978-954-8105-51-4

886.7-94
COBISS.BG-ID 1276824548

БК 2016/12 Кн 954
КАЛОЯНОВ, Иван Цветанов, 1942-
        Огнени дири : есеистични разкази и очерци, проза и мерена реч / Иван Калоянов. - София : ИК Световит, 2013. - 248 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см

Текст и на рус., фр. ез. - Съдържа: Пирински напеви при най-бистрите извори ; Без род и роднинство няма Родина ; Народни умотворения и приравнени с тях ; Подбрани откъси от различни автори ; Руски романси и френски шансони ; Извадки от произведения на различни автори ; За вярата българска

ISBN 978-619-7064-22-3 !

886.7-8
COBISS.BG-ID 1276506340

КИРИЛ Чолаков, протойерей, 1898-1979
        Родово изследване и спомени от близкото минало на с. Долна Драглища, Разложко Вж Кн 1061

БК 2016/12 Кн 955
КОНСТАНТИНОВ, Венцеслав Константинов, 1940-
        От Танхойзер до Шумахер : есета / Венцеслав Константинов. - София : Изток-Запад, 2016. - 123 с. ; 22 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-152-777-9 : 10 лв.

886.7-4
COBISS.BG-ID 1276708836

БК 2016/12 Кн 956
КРЪСТЕВ, Павел, 1930-
        Епиграми / Павел Кръстев ; [худож. Гълъбин Христов]. - В. Търново : Ивис, 2016. - 119 с. : с ил. ; 20 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-205-025-2

886.7-84
COBISS.BG-ID 1276547556

БК 2016/12 Кн 957
КЪНЧЕВ, Петър Петков, 1936-
        Изповед 2 / Петър Кънчев. - Ловеч : Инфовижън, 2014. - 160 с. : с ил., портр. ; 21 см

ISBN 978-954-8105-42-2

886.7-94
COBISS.BG-ID 1276791780

БК 2016/12 Кн 958
ЛЮБЕНОВ, Тодор, 1942-
        Душевни новообразувания у боговете / Тодор Любенов. - София : Изток-Запад, 2016. - 36 с. ; 20 см

ISBN 978-619-152-900-1 : 4 лв.

886.7-8
COBISS.BG-ID 1276714980

БК 2016/12 Кн 959
МАРИНОВ, Анатоли Георгиев, 1956-
        Ще те чакам на гара невъзможна : словосбирка / Aнатоли Маринов. - Ловеч : Инфовижън, 2016. - 108 с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Текст и на исп. ез.

ISBN 978-954-8105-72-9

886.7-8
COBISS.BG-ID 1276826596

БК 2016/12 Кн 960
МАРОВ, Ненко Ненков, 1933-2011
        Такъв - онакъв / Ненко Маров ; [предг. Константин Денев]. - В. Търново : Ивис, 2015. - 240 с. : с ил. ; 21 см

Името на авт. на предг. отбелязано на с. 10. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - На загл. с. означено кн. 6

ISBN 978-619-205-006-1

886.7-94
COBISS.BG-ID 1276629476

БК 2016/12 Кн 961
МИЛЕНКОВ, Стоян Благов, 1949-
        Смешно / Стоян Миленков. - Пловдив : ИК ВАП, 2013 ([Пловдив] : [Лакс Бук]). - 1024 с. ; 16 см

ISBN 978-954-8326-67-4 (подв.)

886.7-84
COBISS.BG-ID 1276548836

БК 2016/12 Кн 962
МЛАДЕНОВ, Младен Марков, 1930-
        Вчера, днес и утре : юбилейни размисли на един разузнавач - български патриот и оптимист за съдбата на човечеството / Младен Младенов. - Враца : БГ Принт, 2016. - 60 с. : с ил., портр. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на с. 4. - За големите въпроси на нашето време / Параскева Маркова: с. 5-6

ISBN 978-619-7102-50-5 : 5 лв.

886.7-94
COBISS.BG-ID 1276842212

БК 2016/12 Кн 963
НАЙДЕНОВ, Тотко, 1948-
        Моя поклон приеми! / Тотко Найденов. - [София] : Бълг. лекар, 2016 ([София] : [Образование и наука]). - 48 с. ; 21 см

Пълното име на авт. Тотко Найденов е Тотко Найденов Стоянов. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-92113-9-9 : 4 лв.

886.7-8
COBISS.BG-ID 1276515556

БК 2016/12 Кн 964
        НОЩ на учените в Пловдив 2010 - Медицината в афоризми и параболи : сборник / [авт.-състав., предг. Никола Запрянов]. - Пловдив : Лакс Бук, 2010 (Пловдив ; Авто Принт). - 66 с. : с ил. ; 21 см

Името на авт.-състав. отбелязано на гърба на загл. с. - Изд. на Мед. унив. - Пловдив

ISBN 978-954-8326-17-9

886.7-8
COBISS.BG-ID 1276589796

БК 2016/12 Кн 965
ОВЧАРОВ, Любен Стоянов, 1928-
        От небе до небе : преживени мигове / Любен Овчаров. - София : Еър груп 2000, 2003 ([София] : [Алианс принт]). - 168 с. : с ил., портр. ; 22 см

ISBN 954-752-057-1

886.7-94
COBISS.BG-ID 1276469220

БК 2016/12 Кн 966
        ОТ зората : литературен алманах. - Смолян : Принта КОМ, 2016. - 110 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см

Изд. на Нач. у-ще Вергил Ваглинов - Девин

ISBN 978-954-393-109-5
Съдържа произведения на ученици от Нач. у-ще Вергил Ваглинов - Девин и исторически сведения за просветното дело в гр. Девин

886.7-8
COBISS.BG-ID 1276865252

БК 2016/12 Кн 967
ПАУНОВСКИ, Иван Димитров, 1935-1990
        Смут и човек : избрано / Иван Пауновски ; [състав. Владимир Пауновски, Таня Натан-Пауновска] ; [ред. Александър Бешков ... и др.]. - София : Бълг. писател, 2015. - 332 с. : с портр., факс. ; 20 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Други ред.: Таня Натан-Пауновска, Владимир Пауновски. - За смисъла на света / Никола Радев: с. 5-8. - Пълното име на авт. на предг. Никола Радев е Никола Радев Маринов. - Съдържа: Блуждаещият дух ; Бележник ; Етюди ; Съвременници ; Из възмездието ; Реквием

20 лв.
ISBN 978-619-204-035-2 !

886.7-95(081.2)
886.7-3(081.2)
COBISS.BG-ID 1276522724

БК 2016/12 Кн 968
ПЕТРОВА, Павлина Христова, 1963-
        Отклонения / Павлина Петрова. - [В. Търново] : [Фабер], 2016. - 48 с. : с ил. ; 20 см

ISBN 978-619-00-0394-6

886.7-8
COBISS.BG-ID 1276577508

БК 2016/12 Кн 969
ПИСКУЛИЙСКА, Юлия Йорданова, 1942-
        Щрих / Юлия Пискулийска ; [ил. Стефка Пискулийска]. - Враца : БГ принт, 2013. - 192 с. : с ил., [2] л. : ил. ; 20 см

Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Впечатляващи щрихи / Огнян Сапарев: с. 4

ISBN 978-619-7102-11-6

886.7-8
COBISS.BG-ID 1276769764

БК 2016/12 Кн 970
        ПОД лъчите на слънцето 3 : поезия и проза / [състав. Валентина Панова] ; [ред. кол. Златка Петрова, Анета Дилова] ; [предг. Златка Петрова]. - Враца : БГ-принт, 2016. - 288 с. : с ил., портр. ; 20 см

Имената на състав., ред. отбелязани на гърба на загл. с., а на авт. на предг. - на с. 6. - Пълното име на ред. Анета Дилова е Анета Дилова Станинска. - Биогр. данни за авт. отбелязани в текста. - Съдържа произведения от: Анета Дилова, Валентина Панова, Ваня Попова, Веско Лазаров, Деница Ангелова, Димитър Иванов, Евдокия Марангозова, Златка Петрова, Ивет Симеонова, Йорданка Данова, Кирил Андровски, Мариета Валерия (Mimoza), Роси Савова, Савчо Савов, Станка Белорешка, Цветан Дочев, Цветанка Ценова, Ваня Петрова, Васил Йотов, Десислава Иванова, Иван Балтов, Иван Гълъбов, Иван Каменов, Йорданка Лилова, Малинка Цветкова, Мария Петкова, Мико Дончев, Милена Иванова, Никола Близнаков, Пейо Пеев, Петко Павлов, Радка Гочева, Румяна Иванова, Таня Банкова, Царинка Божилова, Станислав Марашки, Цветанка Костова, Георги Стойков, Магдалена Велкова, Пламен Петров, Райчо Котев, Дарина Цветкова, Иван Цветков, Надежда Нинова, Петър Вутов, Рада Петрова, Тоня Борисова, Боян Балкански, Вихрен Бънков, Кирил Дончев, Лъчезар Лазаров, Пенка Атанасова, Снежана Костадинова, Маргарита Павлова, Моника Атанасова, Христо Красин, Павлина Стаменова, Георги Венев, Иво Иванов, Нина Кръстева, Петрана Гергова, Петрунка Георгиева, Людмила Петрова, Велико Огнев, Дафинка Станева, Диана Явяшева, Иван Явяшев, Иван Колев, Косьо Косев, Мариана Стоянова, Владо Любенов, Владимир Илиев, Орлин Миланов, Райчо Русев - Райсън

ISBN 978-619-7102-49-9

886.7-8
COBISS.BG-ID 1276801508

БК 2016/12 Кн 971
ПОПОВ, Антон Николов, 1915-1942
        Умирам за един нов свят : избрани творби / Антон Попов ; [състав. Йордан Милев]. - София : Никола Вапцаров : ИК Тип-топ прес, 2015 ([София] : [Дедракс]). - 136 с. ; 20 см. - (Библиотека Простреляният Пегас ; 15)

Името на състав. отбелязано в изд. каре. - Крачки към безсмъртието / Йордан Милев: с. 7-9. - Сватбата на Антон / Стефан Коларов: с. 105-115. - Другите за него: с. 115-116. - Животопис: с. 133-134

ISBN 978-954-723-156-6 (ИК Тип-топ прес)

886.7-8(081.2)
COBISS.BG-ID 1276526820

РАДЕВ, Иван Николов, 1943-
        Низвергнатият Владимир Василев : страници от него и за него Вж Кн 566

РАДЕВ, Симеон Трайчев, 1879-1967
        Лица и събития от моето време : спомени Вж Кн 1099

БК 2016/12 Кн 972
РЕМЗИ, Сунай, 1978-
        Тук няма Аллах, а Пророкът е в отпуск / Сунай Ремзи. - [София] : Тип-топ прес, 2014. - 176 с. ; 20 см

Пълното име на авт. Сунай Ремзи е Сунай Ремзи Мехмед

ISBN 978-954-723-139-9

886.7-94
COBISS.BG-ID 1276495076

БК 2016/12 Кн 973
РУМЯНЦЕВ, Сергей, 1896-1925
        В сърцата ни бунта говори : избрани творби / Сергей Румянцев ; [състав. Драгомир Шопов]. - София : ИК Тип-топ прес : Никола Вапцаров, 2015 ([София] : [Дедракс]). - 112 с. ; 20 см. - (Библиотека Простреляният пегас ; No 13)

Сергей Румянцев - псевд. на Димитър Диловски Митов. - Името на състав. отбелязано в изд. каре. - Беден син на грижата / Драгомир Шопов: с. 7-12. - Думи за него / Петър Воденичаров, Анна Василева, Николай Нейков, Георги Радоев, Севдалина Ц. Бакалова, Трифон Кунев, Димо Лилиев, Николай Хрелков, Константин Петканов, Георги А. Стаматов, Георги Василев, Иван Бурин, Михаил Геновски, Камен Зидаров: с. 100-105. - Възприетата форма на името на авт. на предг. Николай Нейков е Николай Марангозов. - Пълното име на авт. на предг. Трифон Кунев е Трифон Кунев Бояджиев. - Иван Бурин - псевд. на Иван Трифонов Алексиев, а Камен Зидаров - на Тодор Събев Манев. - Животопис / Драгомир Шопов: с. 106-109. - Съдържа и: Посвещения ; Борба ; Бодили ; Антология ; Публицистика

ISBN 978-954-723-154-2 (ИК Тип-топ прес)

886.7-8
COBISS.BG-ID 1276509156

СТАВРЕВ, Светослав Бориславов, 1944-
        Скенерът: защо е така и може ли иначе? : сборник есета и студии Вж Кн 125

БК 2016/12 Кн 974
СТО
        100 цитата от най-великите играчи на ЦСКА / [състав. Виктор Мухарски] ; [снимки Илияна Енчева]. - София : Лавици, 2015 ([София] : [Алианс Принт]). - [109] с., [16] л. цв. ил. ; 13 x 13 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на предзагл. с. - Пълното име на ил. Илияна Енчева е Илияна Енчева Мухарска. - Библиогр.: с. 106-109

ISBN 978-619-7290-00-4 : 10 лв.

886.7-84
COBISS.BG-ID 1276497124

БК 2016/12 Кн 975
СУГАРЕВ, Рашко Михайлов, 1941-1995
        Свободен до неправдоподобност : статии, есета, миниатюри, наброски / Рашко Сугарев ; [състав. Георги Башиянов, Георги Величков]. - 2. изд. - Пловдив : Жанет 45, 2016. - 212 с. ; 20 см

Имената на състав. отбелязани в изд. каре. - 1. изд. 1996 на изд. Лит. форум. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Цената на свободата е винаги висока / разговора води Владимир Попов: с. 5-9. - Трагичната самоотверженост на обречен / Георги Величков: с. 206-209. - Съдържа: Българските глаголаши ; Молитва за езичници ; Съществуване в условията на назидание

ISBN 978-619-186-230-6 : 14 лв.

886.7-8
COBISS.BG-ID 1276849636

БК 2016/12 Кн 976
ТОТОМИРОВ, Цветан Младенов, 1943-
        Само ти, войнико неизвестни ... : размисли за гражданско-военните отношения / Цветан Тотомиров. - София : [Изд. авт.], 2016 ([Троян] : [Троян - прес]). - 264 с. : с цв. ил., сх. ; 24 см

ISBN 978-619-188-066-9

886.7-94
COBISS.BG-ID 1276636644

УЛИВЕРОВА-Венкова, Иванка Ангелова, 1937-
        Банци : за хората и говора на с. Баня, Панагюрско Вж Кн 564

БК 2016/12 Кн 977
ХАНДЖИЕВ, Иван, 1948-
        Афоризмиада / Иван Ханджиев. - Ст. Загора : Лаген, 2016 (Ст. Загора : Литера Принт). - 120 с. ; 21 см

Класика в жанра / Любчо Иванов: с. 3-4

ISBN 978-954-346-099-1 : 7 лв.

886.7-84
COBISS.BG-ID 1276832484

БК 2016/12 Кн 978
ХЕРБСТ, Йосиф Яков, 1875-1925
        Талантът да бъдеш свободен : избрани творби / Йосиф Хербст ; [състав. Велислава Дърева]. - София : Никола Вапцаров : Нар. ч-ще "Емил Шекерджийски - 1919 г." : ИК Тип-топ прес, 2015 ([София] : [Дедракс]). - 160 с. ; 20 см. - (Библиотека Простреляният пегас ; Nо 12) (Библиотека НЧ "Емил Шекерджийски - 1919" ; No 7)

Името на състав. отбелязано в изд. каре. - Публицистът и глутницата / Велислава Дърева: с. 7-16. - Животопис: с. 156-158

ISBN 978-954-723-149-8 (ИК Тип-топ прес)

886.7-92(081.2)
COBISS.BG-ID 1276516068

БК 2016/12 Кн 979
ЦВЯТКОВ, Петко Лазаров, 1899-19??
        Животът е борба / Петко Лазаров Цвятков. - Ловеч : Инфовижън, 2014. - 240 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-954-8105-56-9

886.7-94
COBISS.BG-ID 1276786148

ЧУЧУЛАИН, Иван Димитров, 1862-?
        Принос или кратко описание по историята за поселването на гр. Банско писано на 1927 година. ; Кратки очерки из моя живот! Вж Кн 1057

БК 2016/12 Кн 980
ШЕЙТАНОВА, Геновева
        Изказани мисли : плахи опити за писане на есета / Геновева Шейтанова. - Ловеч : [Инфовижън], 2014. - 95 с. ; 21 см

Съдържа: Из миналото на моя свят ; Моят свят ; Спомени от моя живот

ISBN 978-954-8105-49-1

886.7-4
COBISS.BG-ID 1276785124

БК 2016/12 Кн 981
ШИВАЧЕВ, Георги Ненов, 1937-
        Размисли за трите епохи на един динамичен живот / Георги Шивачев. - Казанлък : ИК Янита, 2016 ([Казанлък] : Феникс принт). - 136 с. : с ил., портр. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-343-103-8

886.7-94
COBISS.BG-ID 1276708580

БК 2016/12 Кн 982
ЩРЕГАРСКА, Мария Петрова, 1939-
        За силата и болката... : спомени / Мария Щрегарска. - Ловеч : Инфовижън, 2014. - 160 с. : с ил., портр. ; 21 см

Трогателни страници / Петър Мотков: с.153-155

ISBN 978-954-8105-45-3

886.7-94
COBISS.BG-ID 1276759012

БК 2016/12 Кн 983
ЯНЕВА-Апостолова, Трендафилка, 1938-
        Словесни картини от Айтос / Трендафилка Янева-Апостолова. - Бургас : Либра скорп, 2016 ([София] : Диджитал Принт Експрес). - 116 с. : с цв. ил. ; 22 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-471-309-6 : 10 лв.

886.7-8
COBISS.BG-ID 1276773604


886.7-93 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2016/12 Кн 984
АПОСТОЛОВА, Стана, 1951-
        В гората : детски стихове и поеми / Стана Апостолова ; [ил. Стана Апостолова]. - [София] : Дайрект Сървисиз, 2016. - 50 с. : с цв. ил. ; 21 см

Кор. опис. - Истинското име на Стана Апостолова е Станка Пръвчева Апостолова. - Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-7171-29-7

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1276914660