УДК


001 НАУКА. НАУКОЗНАНИЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УМСТВЕНИЯ ТРУД Кн 1, Кн 2, Кн 3
002 ПЕЧАТ. КНИГОЗНАНИЕ. ДОКУМЕНТАЦИЯ. ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ Кн 6
01 БИБЛИОГРАФИЯ. КАТАЛОЗИ. УКАЗАТЕЛИ НА ЛИТЕРАТУРА Кн 4, Кн 5, Кн 6, Кн 7, Кн 8
02 БИБЛИОТЕЧНО ДЕЛО. БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ Кн 4
06 ОРГАНИЗАЦИЯ. СЪЮЗИ. НАУЧНИ ИНСТИТУЦИИ. МУЗЕИ. ИЗЛОЖБИ Кн 8, Кн 9, Кн 119, Кн 120
07 ВЕСТНИЦИ. ЖУРНАЛИСТИКА Кн 10, Кн 567
08 ИЗДАНИЯ СЪС СМЕСЕНО СЪДЪРЖАНИЕ. СЪБРАНИ СЪЧИНЕНИЯ Кн 11, Кн 12, Кн 13, Кн 14, Кн 15, Кн 16, Кн 17, Кн 18, Кн 19, Кн 20, Кн 21, Кн 22, Кн 23


101 ОБЩИ РАБОТИ. ФИЛОСОФСКИ НАУКИ В ЦЯЛОСТ Кн 24
101(091) ОБЩА ИСТОРИЯ НА ФИЛОСОФИЯТА Кн 25
13 ФИЛОСОФИЯ НА ДУХА. МЕТАФИЗИКА НА ДУХОВНИЯ ЖИВОТ Кн 31, Кн 50
14 ФИЛОСОФСКИ СИСТЕМИ И НАПРАВЛЕНИЯ Кн 26, Кн 27
159.9 ПСИХОЛОГИЯ Кн 28, Кн 29, Кн 30, Кн 31, Кн 32, Кн 33, Кн 34, Кн 35, Кн 36, Кн 37, Кн 38, Кн 39, Кн 40, Кн 41, Кн 71, Кн 140, Кн 142
17 ЕТИКА. УЧЕНИЕ ЗА МОРАЛА Кн 29


21 ПРИРОДНА ТЕОЛОГИЯ. ТЕОДИЦЕЯ. РЕЛИГИОЗНА ФИЛОСОФИЯ Кн 1, Кн 27, Кн 39
22 СВЕЩЕНО ПИСАНИЕ. БИБЛИЯ. СТАР И НОВ ЗАВЕТ Кн 42, Кн 43
23/28 ХРИСТИЯНСКА РЕЛИГИЯ Кн 44, Кн 45, Кн 46, Кн 47, Кн 48, Кн 49, Кн 50, Кн 51, Кн 52, Кн 53
29 НЕХРИСТИЯНСКИ РЕЛИГИИ Кн 20, Кн 30, Кн 38, Кн 54, Кн 55, Кн 56, Кн 57, Кн 58, Кн 59, Кн 60, Кн 61, Кн 62, Кн 63, Кн 64, Кн 65, Кн 66, Кн 67


308 СОЦИОГРАФИЯ. СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ Кн 72
311 СТАТИСТИКАТА КАТО НАУКА. ТЕОРИЯ НА СТАТИСТИКАТА Кн 110
316 СОЦИОЛОГИЯ. СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ Кн 25, Кн 59, Кн 68, Кн 69, Кн 70, Кн 71
32 ПОЛИТИКА Кн 72, Кн 73
323 ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА Кн 74, Кн 75, Кн 76, Кн 77
325 МИГРАЦИЯ. КОЛОНИЗАЦИЯ Кн 69, Кн 78
327 МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ДИПЛОМАЦИЯ Кн 79, Кн 80, Кн 390
329 ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ Кн 81, Кн 82
33 ИКОНОМИКА. ИКОНОМИЧЕСКИ НАУКИ Кн 7, Кн 83
330.1 ИКОНОМИЧЕСКА НАУКА. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ. СТОЙНОСТ. КАПИТАЛ. ФОНДОВЕ Кн 84, Кн 85, Кн 86, Кн 87
330.3 ДИНАМИКА И РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКАТА Кн 88
332 РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА. ТЕРИТОРИАЛНА ИКОНОМИКА. ПОЗЕМЛЕНА ИКОНОМИКА. ЗЕМЯ. ПОЗЕМЛЕНА СОБСТВЕНОСТ. НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО Кн 89, Кн 90, Кн 98, Кн 114
334 ОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ И СПОРАЗУМЕНИЯ НА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ. КООПЕРАТИВНО ДЕЛО, КООПЕРАЦИЯ Кн 91
336 ФИНАНСИ. МИТНИЧЕСКО ДЕЛО. БАНКОВО ДЕЛО. ПАРИ Кн 92, Кн 93, Кн 94, Кн 95, Кн 96, Кн 97
338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ Кн 84, Кн 98, Кн 99, Кн 100, Кн 101, Кн 102, Кн 103, Кн 104, Кн 105, Кн 106, Кн 107, Кн 108, Кн 109, Кн 165, Кн 233, Кн 277
339 ТЪРГОВИЯ. МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Кн 110
339.1 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ТЪРГОВИЯТА. ПАЗАР Кн 84, Кн 90, Кн 105, Кн 107, Кн 111, Кн 112, Кн 113, Кн 114, Кн 221, Кн 222
339.7 МЕЖДУНАРОДНИ ФИНАНСИ Кн 115
34 ПРАВО. НАУКА ЗА ДЪРЖАВАТА И ПРАВОТО Кн 116
341 МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО Кн 117, Кн 118
342 ДЪРЖАВНО ПРАВО. КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО Кн 119, Кн 120
343 НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО. НАКАЗАТЕЛЕН ПРОЦЕС. УЧЕНИЕ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО. КРИМИНОЛОГИЯ Кн 121, Кн 122, Кн 123, Кн 124, Кн 125, Кн 126
347 ГРАЖДАНСКО ПРАВО Кн 127, Кн 128, Кн 129, Кн 130
351 ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО УПРАВЛЕНИЕ Кн 131, Кн 132
352/353 МЕСТНИ ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ Кн 133, Кн 134
355/359 ВОЕННО ДЕЛО. ВОЕННИ НАУКИ. НАРОДНА ОТБРАНА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ Кн 75, Кн 77, Кн 135, Кн 136, Кн 137, Кн 138, Кн 139, Кн 140, Кн 141
37 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОСВЕТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ Кн 142, Кн 143, Кн 144, Кн 145, Кн 146, Кн 261, Кн 262
371 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО. УЧИЛИЩНО ДЕЛО Кн 147, Кн 148, Кн 149, Кн 150, Кн 151
372.3 ЗАНИМАНИЯ В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ Кн 152
372.4 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ К 1, Кн 153
372.65 ЧУЖДИ ЕЗИЦИ Кн 154
372.8 ДРУГИ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ. МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО НА ОТДЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ К 2, К 3, К 4, К 5, Кн 155
373 ВИДОВЕ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА Кн 156
376 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНИ ГРУПИ И ЛИЦА Кн 157
378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ Кн 158, Кн 159, Кн 160, Кн 161, Кн 162


502 ПРИРОДА. ИЗУЧАВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДАТА. ОПАЗВАНЕ НА РАСТИТЕЛНИЯ И ЖИВОТИНСКИЯ СВЯТ Кн 163, Кн 164, Кн 165, Кн 180, Кн 225
504 НАУКИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА Кн 166
51 МАТЕМАТИКА Кн 167
514 ГЕОМЕТРИЯ Кн 168
519.7 МАТЕМАТИЧЕСКА КИБЕРНЕТИКА Кн 169
519.8 ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОПЕРАЦИИТЕ. ТЕОРИЯ НА ИГРИТЕ. МАТЕМАТИЧЕСКО ПРОГРАМИРАНЕ. ТЕОРИЯ НА ИКОНОМИКОМАТЕМАТИЧЕСКИТЕ МОДЕЛИ Кн 105, Кн 170, Кн 171
531 ОБЩА МЕХАНИКА. МЕХАНИКА НА ТВЪРДИТЕ ТЕЛА Кн 172
532 МЕХАНИКА НА ТЕЧНОСТИ. ХИДРОМЕХАНИКА Кн 173
54 ХИМИЯ. КРИСТАЛОГРАФИЯ. МИНЕРАЛОГИЯ Кн 174, Кн 175
541 ТЕОРЕТИЧНА ХИМИЯ. ФИЗИКОХИМИЯ Кн 176
57 БИОЛОГИЧНИ НАУКИ Кн 177
577 МАТЕРИАЛНИ ОСНОВИ НА ЖИВОТА. БИОХИМИЯ. МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ. БИОФИЗИКА Кн 178
591 ОБЩА ЗООЛОГИЯ Кн 179
592/599 СИСТЕМАТИЧНА ЗООЛОГИЯ Кн 179, Кн 180


61 МЕДИЦИНА Кн 151, Кн 181
611 АНАТОМИЯ К 6, Кн 182
613 ХИГИЕНА Кн 124, Кн 126, Кн 183, Кн 184, Кн 185, Кн 234, Кн 236
614 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ. СОЦИАЛНА ХИГИЕНА. ЗАЩИТА ОТ НЕЩАСТНИ СЛУЧАИ Кн 177, Кн 186, Кн 187, Кн 195
615 ФАРМАЦИЯ. ФАРМАКОЛОГИЯ. ОБЩА ТЕРАПИЯ. ТОКСИКОЛОГИЯ Кн 28, Кн 101, Кн 188, Кн 189, Кн 190, Кн 191, Кн 192, Кн 193, Кн 194, Кн 199, Кн 200, Кн 207, Кн 276
616 ПАТОЛОГИЯ. КЛИНИЧНА МЕДИЦИНА Кн 195, Кн 196, Кн 197, Кн 198
616.1/.4 ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ Кн 199
616.1 БОЛЕСТИ НА СЪРДЕЧНО-СЪДОВАТА СИСТЕМА Кн 200, Кн 201
616.3 БОЛЕСТИ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА. СТОМАТОЛОГИЯ Кн 196, Кн 200
616.8 БОЛЕСТИ НА НЕРВНАТА СИСТЕМА. НЕВРОПАТОЛОГИЯ Кн 202, Кн 203, Кн 204, Кн 205
616.9 ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ (ЗАРАЗНИ И ПРЕНОСНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ) Кн 187
617 ОРТОПЕДИЯ. ХИРУРГИЯ (ОБЩИ ВЪПРОСИ). ОФТАЛМОЛОГИЯ Кн 206, Кн 207, Кн 208
618 ГИНЕКОЛОГИЯ. АКУШЕРСТВО Кн 193
620 ИЗПИТВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ. СТОКОЗНАНИЕ. ЕНЕРГИЙНИ ЦЕНТРАЛИ. ОБЩА ЕНЕРГЕТИКА Кн 209, Кн 210
621.3 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА Кн 211, Кн 212
621.7 ОБРАБОТКА ПОД НАЛЯГАНЕ. ПЛАСТИЧНО ФОРМООБРАЗУВАНЕ. ФОРМОИЗМЕНЯЩИ ОПЕРАЦИИ (БЕЗ СНЕМАНЕ НА СТРУЖКИ). СЪЕДИНЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ Кн 213
622 МИННО ДЕЛО Кн 214
624 СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ. ПОДЗЕМНО, НИСКО И ВИСОКО СТРОИТЕЛСТВО. СТРОИТЕЛСТВО НА ТУНЕЛИ И МОСТОВЕ Кн 216
625 ЖЕЛЕЗОПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО. ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО Кн 215
626 ХИДРОТЕХНИЧЕСКО СТРОИТЕЛСТВО. СТРОИТЕЛСТВО НА КАНАЛИ. МЕЛИОРАТИВНО СТРОИТЕЛСТВО Кн 216
628 САНИТАРНА ТЕХНИКА. ВОДОСНАБДЯВАНЕ. КАНАЛИЗАЦИЯ. СВЕТОТЕХНИКА Кн 163, Кн 164, Кн 217, Кн 218
630 ГОРСКО СТОПАНСТВО. ЛЕСОВЪДСТВО Кн 219, Кн 220
631.1 ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ПРОИЗВОДСТВО Кн 221, Кн 222
631.3 СЕЛСКОСТОПАНСКИ МАШИНИ И ИНСТРУМЕНТИ. СЕЛСКОСТОПАНСКО МАШИНОСТРОЕНЕ Кн 223, Кн 224
631.4 ПОЧВОЗНАНИЕ. ПОЧВЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ Кн 225
631.5 АГРОТЕХНИКА Кн 226
632 ВРЕДИТЕЛИ ПО РАСТЕНИЯТА. БОЛЕСТИ ПО РАСТЕНИЯТА. ЗАЩИТА НА РАСТЕНИЯТА Кн 230
633.5/.7 ТЕХНИЧЕСКИ РАСТЕНИЯ Кн 227, Кн 228
635 ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТВО И ДЕКОРАТИВНО ГРАДИНАРСТВО В ЦЯЛОСТ Кн 229, Кн 230
638.1 ПЧЕЛАРСТВО. МЕДОНОСНА ПЧЕЛА Кн 231, Кн 232
64 ДОМАКИНСТВО. КОМУНАЛНО-БИТОВО ОБСЛУЖВАНЕ Кн 233
641/642 ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ. ХРАНЕНЕ Кн 191, Кн 234, Кн 235, Кн 236, Кн 237
65 УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА, ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА. ПОЛИГРАФИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ И ИЗДАТЕЛСКО ДЕЛО Кн 68, Кн 91, Кн 238, Кн 239, Кн 240, Кн 241
656 ОРГАНИЗАЦИЯ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ТРАНСПОРТА И ПОЩИТЕ Кн 99
656.1 ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА БЕЗРЕЛСОВИЯ ТРАНСПОРТ И ПЪТИЩАТА Кн 242
657 СЧЕТОВОДСТВО Кн 94, Кн 243, Кн 244, Кн 245
658 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОМИШЛЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО (ПРЕДПРИЯТИЯТА) И НА ТЪРГОВИЯТА Кн 2, Кн 105, Кн 107, Кн 112, Кн 147, Кн 246, Кн 247, Кн 248, Кн 249, Кн 250, Кн 251, Кн 252, Кн 253, Кн 254, Кн 255
659 РЕКЛАМНО ДЕЛО. ПРОМИШЛЕНА И ТЪРГОВСКА ИНФОРМАЦИЯ Кн 256, Кн 257, Кн 258
663 ТЕХНИЧЕСКА МИКРОБИОЛОГИЯ. ТЕХНОЛОГИЯ НА НАПИТКИТЕ. ТЕХНОЛОГИЯ НА ВКУСОВИТЕ ВЕЩЕСТВА Кн 259
681 ФИНА МЕХАНИКА. АВТОМАТИКА. ТЕХНИЧЕСКА КИБЕРНЕТИКА Кн 167, Кн 170, Кн 247, Кн 260, Кн 261, Кн 262, Кн 263


7.01/.097 ОБЩА ТЕОРИЯ НА ИЗКУСТВОТО. ТЕХНИКА НА ИЗКУСТВОТО. ХУДОЖЕСТВЕНИ СТИЛОВЕ И ВЛИЯНИЯ. ХУДОЖЕСТВЕНИ ОБРАЗИ И ДРУГИ Кн 264
73/76 ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ Г 1, Кн 428
741/744 РИСУВАНЕ. ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ Г 3, Кн 265, Кн 266
75 ЖИВОПИС Г 2, Г 3, Кн 266
77 ФОТОГРАФИЯ. КИНЕМАТОГРАФИЯ Г 4
78 МУЗИКА Кн 267, Кн 268
783 ЦЪРКОВНА МУЗИКА. РЕЛИГИОЗНА МУЗИКА Кн 269, Н 1
784 ВОКАЛНА МУЗИКА Кн 270
786 МУЗИКА ЗА КЛАВИШНИ ИНСТРУМЕНТИ Н 2, Н 3, Н 4
787 МУЗИКА ЗА СТРУННИ ИНСТРУМЕНТИ Н 4, Н 5
788 МУЗИКА ЗА ДУХОВИ ИНСТРУМЕНТИ Н 6, Н 7
791 МАСОВИ РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ Кн 271, Кн 272
792 ТЕАТЪР. СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО Кн 272, Кн 273, Кн 429
793/794 ТЪРЖЕСТВА И ПРАЗНЕНСТВА. ХОРЕОГРАФИЯ. ПОДВИЖНИ УМСТВЕНИ И ДРУГИ ИГРИ Кн 274, Кн 275
796.01/.097 ФИЛОСОФИЯ, ТЕОРИЯ, МЕТОДИКА, ЕТИКА, ЕСТЕТИКА НА СПОРТА. ТЕХНИЧЕСКИ ВЪПРОСИ. СПОРТНИ НАПРАВЛЕНИЯ. ОРГАНИЗАЦИЯ И РЪКОВОДСТВО.СПОРТНИ ДЕЯТЕЛИ.СПОРТНИ СЪСТЕЗАНИЯ И ДР. Кн 276, Кн 277
796.3 ИГРИ С ТОПКА Кн 278
796.5 ТУРИЗЪМ. АЛПИНИЗЪМ. ОРИЕНТИРАНЕ Кн 559


80 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ Кн 6
801 ОБЩО ЕЗИКОЗНАНИЕ И ФИЛОЛОГИЯ Кн 181, Кн 223, Кн 224, Кн 279, Кн 280
802.0 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК Кн 281, Кн 282
804.0 ФРЕНСКИ ЕЗИК Кн 283
808.67 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК Кн 10, Кн 284, Кн 285, Кн 286, Кн 287
809.435 ТУРСКИ ЕЗИК Кн 288
820/899 ЛИТЕРАТУРА НА ОТДЕЛНИТЕ НАЦИИ, НАРОДИ И ЕЗИЦИ Кн 289, Кн 290, Кн 516
820 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 291, Кн 292, Кн 293, Кн 294, Кн 295, Кн 296, Кн 297, Кн 298, Кн 299, Кн 300, Кн 301, Кн 411
820-93 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 302, Кн 303, Кн 304, Кн 305, Кн 306, Кн 307, Кн 308
820(73) АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 309, Кн 310, Кн 311, Кн 312, Кн 313, Кн 314, Кн 315, Кн 316, Кн 317, Кн 318, Кн 319, Кн 320, Кн 321, Кн 322, Кн 323, Кн 324, Кн 325, Кн 326, Кн 327, Кн 328, Кн 329, Кн 330, Кн 331, Кн 332, Кн 333, Кн 334, Кн 335, Кн 336, Кн 337, Кн 338, Кн 339, Кн 340, Кн 341, Кн 342, Кн 343
820(73)-93 АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 344, Кн 345, Кн 346
820(94) АВСТРАЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 347, Кн 348, Кн 349, Кн 350
830 НЕМСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 351, Кн 352
830-93 НЕМСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 353, Кн 354, Кн 355, Кн 356, Кн 357, Кн 358
830(436) АВСТРИЙСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 268
830(436)-93 АВСТРИЙСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 359, Кн 360, Кн 361, Кн 362
830(494)-93 ШВЕЙЦАРСКА ЛИТЕРАТУРА НА НЕМСКИ ЕЗИК ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 363, Кн 364, Кн 365, Кн 366
839.3 ХОЛАНДСКА, ФЛАМАНДСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 367
839.3-93 ХОЛАНДСКА, ФЛАМАНДСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 368
839.6 НОРВЕЖКА ЛИТЕРАТУРА Кн 369, Кн 370, Кн 371, Кн 372
839.6-93 НОРВЕЖКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 373, Кн 374, Кн 375, Кн 376, Кн 377, Кн 378, Кн 379
839.7 ШВЕДСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 380, Кн 381, Кн 382, Кн 383
839.7-93 ШВЕДСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 384
839.8 ДАТСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 385, Кн 386, Кн 387
840 ФРЕНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 388, Кн 389, Кн 390, Кн 391, Кн 392, Кн 393, Кн 394, Кн 395, Кн 396
840-93 ФРЕНСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 397
840(493) БЕЛГИЙСКА ЛИТЕРАТУРА НА ФРЕНСКИ ЕЗИК Кн 398
849.9 КАТАЛОНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 399
850 ИТАЛИАНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 400, Кн 401
860 ИСПАНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 25, Кн 402
860(83) ЧИЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 403
869.0 ПОРТУГАЛСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 404
869.9 ГАЛИЦИЙСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 405, Кн 406, Кн 407
882 РУСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 408, Кн 409, Кн 410, Кн 411, Кн 412, Кн 413, Кн 414, Кн 415, Кн 416, Кн 417
885.0 ЧЕШКА ЛИТЕРАТУРА Кн 418, Кн 419, Кн 420
886.1/.2(497.15) ЛИТЕРАТУРА НА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Кн 421
886.1 СРЪБСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 422
886.1-93 СРЪБСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 423
886.2-93 ХЪРВАТСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 424
886.6 МАКЕДОНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 425
886.7 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 426, Кн 427, Кн 428, Кн 429, Кн 430, Кн 431, Кн 432
886.7-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ Е 1, Е 2, Кн 433, Кн 434, Кн 435, Кн 436, Кн 437, Кн 438, Кн 439, Кн 440, Кн 441, Кн 442, Кн 443, Кн 444, Кн 445, Кн 446, Кн 447, Кн 448, Кн 449, Кн 450, Кн 451, Кн 452, Кн 453, Кн 454, Кн 455, Кн 456, Кн 457, Кн 458, Кн 459, Кн 460, Кн 461, Кн 462, Кн 463, Кн 464, Кн 465, Кн 466, Кн 467, Кн 468, Кн 469, Кн 470, Кн 471, Кн 472, Кн 473, Кн 474, Кн 475, Кн 476, Кн 492
886.7-2 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРАМА Кн 477
886.7-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА Е 3, Кн 431, Кн 445, Кн 478, Кн 479, Кн 480, Кн 481, Кн 482, Кн 483, Кн 484, Кн 485, Кн 486, Кн 487, Кн 488, Кн 489, Кн 490, Кн 491, Кн 492, Кн 493, Кн 494, Кн 495, Кн 496, Кн 497, Кн 498, Кн 499, Кн 500, Кн 501, Кн 502, Кн 503, Кн 504, Кн 505, Кн 506, Кн 507, Кн 508
886.7-4/-9 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРУГИ ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ Е 4, Кн 1, Кн 427, Кн 481, Кн 509, Кн 510, Кн 511, Кн 512, Кн 513, Кн 514, Кн 515, Кн 516, Кн 517, Кн 518, Кн 519, Кн 520, Кн 521, Кн 522, Кн 523, Кн 524, Кн 525, Кн 526, Кн 527, Кн 528, Кн 529, Кн 530, Кн 531, Кн 532, Кн 533, Кн 553, Кн 554, Кн 570
886.7-93 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Е 5, Кн 534, Кн 535, Кн 536
89 ИЗТОЧНИ, АФРИКАНСКИ И ДРУГА ЛИТЕРАТУРИ Кн 537
891.5 ИРАНСКИ, ПЕРСИЙСКИ ЛИТЕРАТУРИ Кн 538, Кн 539
891.6 КЕЛТСКА И БАСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 540
894.35 ТУРСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 541, Кн 542
894.35-93 ТУРСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 543, Кн 544
894.541 ФИНЛАНДСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 545
895 АЗИАТСКИ ЛИТЕРАТУРИ Кн 546
895.7 КОРЕЙСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 547


904 ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА НА ИСТОРИЧЕСКИТЕ ПЕРИОДИ. АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПАМЕТНИЦИ. СТАРИНИ Кн 548, Кн 549, Кн 550, Кн 551
908 КРАЕЗНАНИЕ Г 5, Г 6, Кн 5, Кн 133, Кн 284, Кн 552, Кн 553, Кн 554, Кн 555, Кн 556, Кн 568
911 ОБЩА ГЕОГРАФИЯ. ГЕОГРАФИЯ НА ГЕОФАКТОРИТЕ Кн 557
912 НЕТЕКСТОВИ ПУБЛИКАЦИИ ПО ГЕОГРАФИЯ. ФОТОГРАФИИ. РИСУНКИ. ДИАГРАМИ. ПРОФИЛИ. КАРТИ. КАРТОГРАМИ. АТЛАСИ. ГЛОБУСИ К 7
914.972 ГЕОГРАФИЯ НА БЪЛГАРИЯ Кн 558, Кн 559
92 БИОГРАФИИ Г 1, Г 2, Г 3, Г 4, Кн 4, Кн 6, Кн 7, Кн 8, Кн 38, Кн 59, Кн 63, Кн 64, Кн 132, Кн 133, Кн 135, Кн 136, Кн 140, Кн 143, Кн 148, Кн 160, Кн 214, Кн 266, Кн 267, Кн 268, Кн 270, Кн 271, Кн 272, Кн 273, Кн 278, Кн 298, Кн 390, Кн 411, Кн 427, Кн 429, Кн 430, Кн 432, Кн 516, Кн 553, Кн 560, Кн 561, Кн 562, Кн 563, Кн 568, Кн 571
930 ИСТОРИЧЕСКА НАУКА. ПОМОЩНИ ИСТОРИЧЕСКИ НАУКИ Кн 564
932/939 СТАРА ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ СТРАНИ Кн 565, Кн 566
949.72 ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ Кн 566
949.72.03 ПЕРИОД НА ФЕОДАЛИЗМА В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ (VII В. - I ПОЛ. НА ХVIII В.) Кн 548
949.72.04 ПЕРИОД НА КРИЗАТА НА ФЕОДАЛИЗМА И ЗАРАЖДАНЕ НА КАПИТАЛИСТИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ. ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД (II ПОЛ. на ХVIII В.-1878Г.) Кн 567, Кн 568, Кн 569
949.72.05 БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА КАПИТАЛИЗМА (1878 - 1944) Кн 135, Кн 570, Кн 571
949.72.06 ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ от 9.IХ.1944 г.- Кн 570, Кн 572