Серия 1. БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС

Книги, официални издания, нотни, графически, картографски, издания за слепи, издания на некнижни материали и на електронни носители и нови заглавия на продължаващи издания

Месечен бюлетин

Год. 120, 2016, бр. 11

 

 

КНИГИ


0 ОБЩ ОТДЕЛ

001 НАУКА. НАУКОЗНАНИЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УМСТВЕНИЯ ТРУД

БК 2016/11 Кн 1
АЛЕКСАНДРОВА, Розалия Николова, 1954-
        Да открехнем вратата на смисъла или рефлексии на информационната наука / Розалия Александрова. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2015. - 210 с. ; 21 см

Библиогр.: с. 205-209

ISBN 978-619-202-024-8
1. Наука и религия - есета
001(0:82-4)
215(0:82-4)
886.7-4
COBISS.BG-ID 1276149732

БК 2016/11 Кн 2
ВИТЛИЕМОВ, Павел Владимиров
        Иновационен мениджмънт / Павел Витлиемов. - [Плевен] : [Медиатех], 2013 (Русе : Русенски унив. "Ангел Кънчев"). - 155 с. : с ил., сх., табл. ; 24 см

Библиогр.: с. 153-154

ISBN 978-619-7071-11-5
1. Иновации - управление и организация - учебници за ВУЗ 2. Стопански предприятия - нови технологии - учебници за ВУЗ
001.89.004(075.8)
658.001.76(075.8)
COBISS.BG-ID 1276182756

БК 2016/11 Кн 3
КАТРОВА, Лидия Георгиева, 1957-
        Научни изследвания и публикуването им. Методи и стил : за преподаватели, изследователи и докторанти по медицина и здравеопазване / Лидия Г. Петкин-Катрова. - София : Leading technologies in dentistry, 2016 ([София] : Е принт). - 257 с. : с цв. ил. ; 23 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 221-227

ISBN 978-954-90363-6-7
1. Научноизследователска работа - методи на изследване и техника на писане 2. Научен език и стил
001.8
COBISS.BG-ID 1276227044


002 ПЕЧАТ. КНИГОЗНАНИЕ. ДОКУМЕНТАЦИЯ. ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ

ДИМИТРОВА, Малина Павлинова
        Библиография на трудовете на проф. д-р Алберт Бенбасат Вж Кн 6


01 БИБЛИОГРАФИЯ. КАТАЛОЗИ. УКАЗАТЕЛИ НА ЛИТЕРАТУРА
Вж и 002; 930

БК 2016/11 Кн 4
ВАЙЧЕВА, Ваня Георгиева
        Вълко Грозев : био-библиография / [състав. Ваня Вайчева]. - Хасково : Регион. библ. "Хр. Смирненски", 2016 ([Хасково] : [Графопринт]). - 19 с. : с портр. ; 21 см

Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с. - Изд. на Община Хасково. - Именен показалец, показалец на геогр. понятия

ISBN 978-619-7230-02-4
1. Грозев, Вълко Въчев, 1931- - библиографии 2. Библиотекари, български - библиографии 3. България - библиотечно дело
016:92
02(497.2)(01)
92 Грозев, Вълко Въчев
COBISS.BG-ID 1276237796

БК 2016/11 Кн 5
ВАЙЧЕВА, Ваня Георгиева
        Занаятите в Хасково - вчера и днес : препоръчителна библиография / [състав. Ваня Вайчева] ; [ред. Кирилка Страшникова]. - Хасково : Регион. библ. "Хр. Смирненски", 2016 ([Хасково] : [Принтер]). - 16 с. ; 21 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - Изд. на Община Хасково. - Принт. изд. - Именен показалец, показалец на занаятите

ISBN 978-619-7230-03-1
1. Занаяти - Хасково - библиографии 2. Хасково - краезнание
016(497.236)
908(497.236)(01)
COBISS.BG-ID 1276238820

БК 2016/11 Кн 6
ДИМИТРОВА, Малина Павлинова
        Библиография на трудовете на проф. д-р Алберт Бенбасат / състав. Малина Димитрова. - София : Гражд. д-во Критика, 2016. - 80 с. : с портр. ; 20 см

Проф. д-р Алберт Бенбасат - учен, преподавател и човек / Ани Гергова: с. 7-12

ISBN 978-954-91585-6-4
1. Бенбасат, Алберт Нисим, 1950- - библиографии 2. Учени, български - библиографии 3. България - книгознание
012 Бенбасат, Алберт Нисим
002.19(497.2)(01)
80(497.2)(01)
92 Бенбасат, Алберт Нисим
COBISS.BG-ID 1276329188

БК 2016/11 Кн 7
ИКОНОМИЧЕСКИ университет (Варна)
        Алманах животописни и книгописни сведения за преподавателите 2005-2015 : 95 години Икономически университет - Варна / [ред. кол. Николинка Сълова - глав. ред. ... и др.] ; [състав. Росица Заркова ... и др.] ; [предг. Росица Заркова]. - Варна : Наука и икономика ИУ, 2015 (Варна : Колор принт - ПАК). - 670 с. ; 25 см

Загл. и на рус. ез.: Альманах биографические и библиографические сведения о преподавателях 2005-2015. - Загл. и на англ. ез.: Almanac biographical and bibliographical information about academic staff 2005-2015. - Загл. и на нем. ез.: Almanach biographische und bibliographische Information über den akademischen Körper 2005-2015. - Загл. и на фр. ез.: Almanach notices biographiques et bibliographiques du corps enseignant 2005-2015. - Имената на ред., състав. отбелязани на гърба на загл. с., а на авт. на предг. - на с. 14. - Други ред.: Веселин Хаджиев, Росица Заркова, Светла Ракаджийска, Зоя Младенова, Анастасия Кондукторова, Юлияна Тодорова, Николай Стефанов, Светлана Тодорова, Мимоза Тодорова, Милена Ковачева. - Пълното име на ред. Мимоза Тодорова е Мимоза Тодорова Игнатова. - Други състав.: Милена Ковачева, Стефка Петрова, Вяра Ангелова, Руслана Ковачева, Елисавета Маринова, Албена Герчева. - 95 години Икономически университет - Варна / Пламен Илиев: с. 11-12. - Публикации на специалисти от университета: с. 651-655. - Текст и на рус., англ., нем., фр. ез. - Азб. показалец, Именен показалец

ISBN 978-954-21-0809-2 (подв.)
1. Икономически университет (Варна) - библиографии 2. Икономисти - Варна - библиографии 3. Варна - висше образование
013:378.933(497.211)
33(497.211)(01)
016:92(497.211)
92(497.211)
COBISS.BG-ID 1276347620

БК 2016/11 Кн 8
ПАВЛОВА, Виолета Иванова, 1954-
        Изследвания и публикации на музейните специалисти 2007-2015 : био-библиографски справочник / [Виолета Павлова] ; [ред. Диана Косева-Тотева, Анастасия Радева] ; [предг. Иван Църов]. - В. Търново : Фабер, 2016. - 159 с. ; 22 см

Имената на авт., ред. отбелязани на гърба на загл. с., а на авт. на предг. - на с. 4. - Изд. на Регион. ист. музей - В. Търново. - Именен показалец, геогр. показалец

ISBN 978-619-00-0417-2
1. Регионален исторически музей (Велико Търново) - библиографии 2. Музейно дело - Велико Търново - библиографии 3. Велико Търново - музеи
016:92(497.216)
069.02:93/99(497.216)(01)
013:069.02:93/99(497.216)
92(497.216)
COBISS.BG-ID 1276216804

ПАВЛОВА, Виолета Иванова, 1954-
        Изследвания и публикации на музейните специалисти 2007-2015 : био-библиографски справочник Вж Кн 8


02 БИБЛИОТЕЧНО ДЕЛО. БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ
Вж и 002

ВАЙЧЕВА, Ваня Георгиева
        Вълко Грозев : био-библиография Вж Кн 4


06 ОРГАНИЗАЦИЯ. СЪЮЗИ. НАУЧНИ ИНСТИТУЦИИ. МУЗЕИ. ИЗЛОЖБИ

ПАВЛОВА, Виолета Иванова, 1954-
        Изследвания и публикации на музейните специалисти 2007-2015 : био-библиографски справочник Вж Кн 8

        ПОДКРЕПА на уязвимите групи пред държавата: ролята на гражданските организации Вж Кн 119

БК 2016/11 Кн 9
РОТАРИ клуб Русе
        80 години Ротари в Русе 1936 г. -2016 г. / Владимир Витков ... [и др.] ; под ред. на Владимир Витков. - Русе : Примакс, 2016 (Русе : Арт принт). - 134 с. : с цв. ил., портр., факс. ; 23 см

Загл. на кор.: 80 години Ротари клуб в Русе 1936 г.-2016 г. - Други авт.: Цвятко Кадийски, Иво Братанов, Илия Димитров. - Рез. на бълг., англ. ез. / прев. Петър Пенчев

ISBN 978-954-92833-3-4 (Ротари Клуб София Средец)
1. Ротарианство - Русе - история 2. Русе - организции
061.23(497.215)(091)
COBISS.BG-ID 1276299236

        SUPPORTING vulnerable groups before the state: the role of civil society organisations Вж Кн 120


07 ВЕСТНИЦИ. ЖУРНАЛИСТИКА
Вж и 05

        АПРИЛСКОТО въстание 1876 в пресата на Австро-Унгария : сборник от дописки, доклади, съобщения и статии от виенската преса Вж Кн 567

БК 2016/11 Кн 10
ПЕТРОВА, Славка Цветкова, 1957-
        Фразеологичните единици в медийната реч : лингвостилистичен прочит на спортната журналистика / Славка Цветкова Петрова. - София : ИК Феномен, 2016 (София : Скай принт). - 259 с. : с табл., диагр. ; 21 см

Библиогр.: с. 180-184

ISBN 978-954-549-116-0
1. Спортна журналистика - България - език и стил 2. Български език - фразеология 3. България - журналистика
07:796(497.2)
808.67-318
COBISS.BG-ID 1276242660


08 ИЗДАНИЯ СЪС СМЕСЕНО СЪДЪРЖАНИЕ. СЪБРАНИ СЪЧИНЕНИЯ

БК 2016/11 Кн 11
АХМЕД, Гюллю Р.
        Забавлявам се, правя дуа / Гюллю Р. Ахмед, Нурджан С. Мустафа ; худож. Димитрина Ненова = Hem eğleniyorum, hem de dua ediyorum. - София : Глав. мюфтийство Мюсюлманско изповедание, 2013 ([София] : [ПК "Димитър Благоев"]). - 31 с. : с ил. ; 30 см

ISBN 978-954-9880-56-4 : 2 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1276435428

БК 2016/11 Кн 12
ГАНЧЕВ, Георги Петков, 1952-
        Азбуката в картинки и стихове : оцвети, научи, напиши! / [Георги Ганчев]. - [Пазарджик] : Ганимет - ГГ, [2015] ([Хасково] : [Полиграфюг]). - 32 с. : с ил. ; 24 см

Кор. опис. - Името на авт. отбелязано в изд. каре. - Кн. от поредицата Образователни книжки с картинки

ISBN 978-954-8518-32-1 : 2.50 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1276316644

БК 2016/11 Кн 13
ГЕРГИНОВА, Елена Христова, 1978-
        Льонини истории с йога / Елена Гергинова ; [ил. Евгения Войнова]. - Перник : [Изд. авт.], 2016 ([София] : [Скала принт]). - 24 с. : с цв. ил. ; 15 х 21 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с. - За мен: с. 3

ISBN 978-619-90615-0-3 : 6 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1276365284

БК 2016/11 Кн 14
ГРАНТ, Р. Дж.
        Историята на самолета : плюс 50 лесни за сглобяване модела : 2 книги в 1 : едната за колекционери, другата за авиомоделисти / [Р. Дж. Грант] ; [ил. Мат Едуардс ... и др.] ; [прев. Илия Илиев]. - София : Книгомания, 2015 (Китай). - 116 с. : с ил. ; 30 см

Ориг. загл.: Planes: a complete history. - Името на авт. отбелязано на гърба на кор., а на ил., прев. - в изд. каре. - Други ил.: Джери Пайк, Найджъл Чилвърс, Стефано Адзалин, Брайън Бартъл - щанци, Нийл Кейпъл - щанци. - Показалец на моделите, показалец на производителите

ISBN 978-954-8432-99-3 : 24 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1276438244

БК 2016/11 Кн 15
ДАМЯНОВ, Дамян Красимиров, 1982-
        Нарисувай ми овца : книга за игра и оцветяване, вдъхновена от Малкият принц на Антоан дьо Сент-Екзюпери / Дамян Дамянов ; [прев. на цитатите Валентина Бояджиева]. - София : Ciela, 2015 ([София] : Алианс Принт). - [40] с. : с ил. ; 29 см + 1 л. игрална сх.

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-28-1944-8 : 7.90 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1276310756

БК 2016/11 Кн 16
        ИЗКУСТВО за сръчковци : 48 творчески проекта за рисуване, оцветяване, печатане и правене / Трейси Бънкърс ... [и др.] ; [ил. Том Конел] ; [прев. Бистра Георгиева]. - София : Книгомания, 2015 (Китай). - 120 с. : с цв. ил. ; 28 см

Ориг. загл.: Art smart. - Други авт.: Кат Дъркин, Мелани Гримшоу, Уенди Уолкър. - Имената на ил., прев. отбелязани на гърба на предзагл. с. - Азб. показалец

ISBN 978-619-195-004-1 (подв.) : 15.90 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1276433380

БК 2016/11 Кн 17
КОЛ, Хилари
        Да полетим в Космоса / Хилари Кол и Стив Милс ; ил. Владимир Алексич ; [прев. Антон Татаров]. - [София] : Фют, [2016] ([София] : [Лито Балкан]). - 32 с. : с цв. ил. ; 25 см

Ориг. загл.: Launch a rocket into space. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Част от поредицата Може ли без математика?. - Речник: с. 31-32

ISBN 978-619-199-015-3

087.5
COBISS.BG-ID 1276418276

БК 2016/11 Кн 18
        ОПОЗНАЙ звуците: дивата природа : 10 звука на животни / [прев. Бистра Георгиева]. - София : Книгомания, 2015 (Китай). - [10] с. : с цв. ил., с муз. кутия ; 27 x 29 см

Кор. опис. - Името на прев. отбелязано в изд. каре. - Кн. отпеч. на ламиниран картон в нестандартна форма

ISBN 978-619-195-009-6 : 14.90 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1276381924

БК 2016/11 Кн 19
РИЙГЪН, Лиса, 1971-
        Голямата книга на игрите : 104 игри за всеки ден / Лиса Реган ; [ил. Оуен Римингтън, Ема де Банкс] ; [прев. Бистра Георгиева]. - София : Книгомания, 2014 (Китай). - 120 с. : с цв. ил. ; 26 см

Ориг. загл.: Games handbook. - Имената на ил., прев. отбелязани в изд. каре

ISBN 978-954-8432-88-7 (подв. със спирала) : 14.90 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1276390884

БК 2016/11 Кн 20
САЛМАН, Фарук
        Моята прекрасна религия 1-2 / Фарук Салман, Назиф Йълмаз, Реджеп Йоздирек ; [ил. Мехмет Салдамлъ ... и др.]. - [София] : Глав. мюфтийство на мюсюлманите, [2010] ([София] : [ПК "Д. Благоев"]). - 128, 112 с. : с цв. ил., табл., сх. ; 28 см

Ориг. загл.: Benim güzel dinim 1-2 / Faruk Salman, Nazif Yilmaz, Recep Özdirek. - Имената на ил. отбелязани на гърба на загл. с. - Други ил.: Шабан Айдън, Ясир Бугра Ерйълмаз. - Съдържа: Изучавам ибадетите си - 1 ; Изучавам ибадетите си - 2

ISBN 978-954-9880-37-3
1. Ислям - детска и юношеска литература
087.5:297
297:087.5
COBISS.BG-ID 1276230628

БК 2016/11 Кн 21
        САМОЛЕТИ и космически кораби : картинен пъзел / [прев. Светлана Минева]. - София : Книгомания, 2015 (Китай). - 1 кутия (9 кн.) : с цв. ил. ; 23 х 23 см

Кор. опис. - Името на прев. отбелязано в изд. каре. - Част от поредицата Виж, прочети, научи. - Съдържа: Совалка ; Джъмбо-Джет ; Планер ; Шпионски самолети ; Изтребители ; Хидроплани ; Хеликоптери ; Космически кораб ; Витлови самолети

ISBN 978-619-195-024-9 (в кутия) : 15.90 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1276421860

БК 2016/11 Кн 22
        ФЕРМА на черната дъска : нарисувай любимите си животни и упражнявай форми и думи / [прев. Светлана Минева]. - София : Книгомания, 2015 (Китай). - [8] с. : с цв. ил. ; 21 x 24 см + 4 тебешира

Кор. опис. - Името на прев. отбелязано в изд. каре. - Кн. отпеч. на ламиниран картон

ISBN 978-619-195-059-1 : 10.90 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1276429284

БК 2016/11 Кн 23
ХЕПТИНСТОЛ, Саймън
        Историята на автомобила : плюс 50 лесни за сглобяване модела : 2 книги в 1 : едната за колекционери, другата за автоконструктори / [Саймън Хептинстол] ; [ил. Мат Едуардс ... и др.] ; [прев. Илия Илиев]. - София : Книгомания, 2015 (Китай). - 116 с. : с ил. ; 30 см

Ориг. загл.: Cars: a complete history. - Името на авт. отбелязано на гърба на кор., а на ил., прев. - в изд. каре. - Други ил.: Джери Пайк, Найджъл Чилвърс, Стефано Адзалин, Ричард Фергюсън - щанци, Алън Браун - щанци, Саймън Морз - щанци. - Показалец на моделите, показалец на производителите

ISBN 978-954-8432-96-2 : 24 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1276435940


1 ФИЛОСОФИЯ

101 ОБЩИ РАБОТИ. ФИЛОСОФСКИ НАУКИ В ЦЯЛОСТ

БК 2016/11 Кн 24
МИХАЛЕВА, Николета Вангелова, 1958-
        Философия : основни проблеми / Николета Михалева. - Варна : Наука и икономика ИУ, 2015. - 208 с. ; 22 см

Библиогр.: с. 202-207

ISBN 978-954-21-0827-6 : 8 лв.
1. Философия - учебници за ВУЗ
101(075.8)
COBISS.BG-ID 1276348644


101(091) ОБЩА ИСТОРИЯ НА ФИЛОСОФИЯТА

БК 2016/11 Кн 25
ОРТЕГА-и-Гасет, Хосе, 1883-1955
        Съчинения. Т. 1, Бунтът на масите и други студии от 1923 до 1940 г. / Хосе Ортега и Гасет ; [прев. Боряна Цонева ... и др.]. - София : Захарий Стоянов, 2016 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 735 с. ; 22 см. - (Поредица Философия и човек)

Ориг. загл.: Obras escohidas / José Ortega y Gasset. - Загл. на кор.: Бунтът на масите. - Имената на прев. отбелязани на гърба на предзагл. с. - Други прев.: Венета Сиракова, Петко Вълков, Габриела Николова, Стефка Кожухарова, Снежина Стефанова. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Епоха, култура и изкуство в естетиката на Хосе Ортега и Гасет: встъпителна студия / Исак Паси: с. 5-61

ISBN 978-954-09-1002-4 (подв.) : 30 лв.
1. Философия, испанска - история 2. Личност и общество 3. Социална психология 4. Испания - философия
101(091)(460)(081)
316.3
316.6
860-96
COBISS.BG-ID 1276283108


13 ФИЛОСОФИЯ НА ДУХА. МЕТАФИЗИКА НА ДУХОВНИЯ ЖИВОТ

БЛУМЕНБЕРГ, Ханс, 1920-1996
        Парадигми към една метафорология Вж Кн 31

НАУЧНА конференция Богомилството и неговото отражение върху духовния живот на Европа (5 ; София ; 2015)
        V-та Научна конференция на Институт за средновековна история на Велик Приорат България "Богомилството и неговото отражение върху духовния живот на Европа", 17-ти октомври 2015 г. Вж Кн 50


14 ФИЛОСОФСКИ СИСТЕМИ И НАПРАВЛЕНИЯ

БК 2016/11 Кн 26
ДЪНОВ, Петър Константинов, 1864-1944
        Квантовият преход с Петър Дънов : пробуждане на космичното съзнание : най-доброто от "Раждането на новия свят" / [състав., предисл.], под ред. на Милка Кралева]. - [София] : ИК Кибеа, 2016 ([София] : Инвестпрес). - 232 с. : с ил., портр. ; 20 см. - (Серия Познай себе си)

Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с., а на авт. на предг. - на с. 13. - За автора: с. 3. - За съставителя: с. 4

ISBN 978-954-474-722-0
1. Дъновизъм
141.33
215
COBISS.BG-ID 1276298724

БК 2016/11 Кн 27
ДЪНОВ, Петър Константинов, 1864-1944
        Сила и живот : начала на новото учение на Всемирното Бяло братство / Учителя Петър Дънов Беинса Дуно ; [състав., ред. Димитър Калев]. - София : Захарий Стоянов : Бяло братство, 2006-<2016> ([София] : Унив. изд. "Св. Климент Охридски"). - Т. <12> ; 21 см

Беинса Дуно - духовно име на Петър Константинов Дънов. - Името на състав. отбелязано в изд. каре

ISBN 978-954-09-1036-9 (т. 12, подв., Захарий Стоянов) : 15 лв.
ISBN 978-954-744-290-0 (т. 12, подв., Бяло Братство)

Съдържа досега: 
Т. 12. - 2016. - 563 с.

Речник на редки, остарели и чужди думи: с. 561-562 

1. Дъновизъм
141.33
215
COBISS.BG-ID 1045841380


159.9 ПСИХОЛОГИЯ
Вж и 316.6; 37.015.3

БК 2016/11 Кн 28
АЛГАФАРИ, Мадлен Николаева, 1967-
        Чувствам, следователно съм! / Мадлен Алгафари ; [ил. Александра Алгафари]. - София : Джуниър партнърс, 2015 (София : Алианс принт). - 192 с. : с ил. ; 20 см

Името на ил. отбелязано в изд. каре. - Кн. се разпространява със звукозапис

ISBN 978-619-90158-5-8 : 20 лв.
1. Чувства 2. Психотерапия
159.942
615.851
COBISS.BG-ID 1276334564

БК 2016/11 Кн 29
БАРЕЗ-Браун, Крис
        Засияй : как да оцелеем и да преуспеем в работата / Крис Барез-Браун ; [прев. от англ. Сабина Маринова]. - София : Холотера, 2016 ([София] : [Симолини]). - 224 с. : с ил., портр. ; 17 см. - (Човек в развитие)

Ориг. загл.: Shine / Chris Baréz-Brown. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-7165-04-3 : 15 лв.
1. Личност - психология 2. Самоусъвършенстване 3. Успех
159.923
174.4
COBISS.BG-ID 1276384996

БК 2016/11 Кн 30
БЕККЯР, Абдулкерим, 1951-
        Крачка към правилното мислене : тридесет възгледа за грешките и недостатъците в мисленето / Абдулкерим Беккяр ; [прев. Айхан Селиман Сюлейман]. - София : Глав. мюфтийство, 2016 ([София] : [ПК "Димитър Благоев"]). - 176 с. ; 17 см

Ориг. загл. на араб. ез. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Възприетата форма на името на прев. Айхан Селиман Сюлейман е Айхан Селиман. - Пред поредицата "Развитието на личността" / Ясин Ибрахим Хаму: с. 7-12

ISBN 978-954-9880-87-8 : 4 лв.
1. Мислене 2. Ислям - философия
159.955:297
297.1
COBISS.BG-ID 1276194276

БИДЪЛФ, Стив, 1953-
        Как да възпитаваме момичета Вж Кн 142

БК 2016/11 Кн 31
БЛУМЕНБЕРГ, Ханс, 1920-1996
        Парадигми към една метафорология / Ханс Блуменберг ; прев. от нем. Нина Николова. - [София] : ИК КХ - критика и хуманизъм, 2015 ([София] : [Миг принт]). - 272 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Paradigmen zu einer Metaphorologie / Hans Blumenberg. - Биогр. данни за авт. отбелязани на с. 1. - Биогр. данни за прев. отбелязани на с. 271

ISBN 978-954-587-193-1
1. Мислене 2. Култура - философия
159.955
130.2
COBISS.BG-ID 1276305636

БК 2016/11 Кн 32
КРОГЕРУС, Микаел, 1976-
        Книга на въпросите : няма правилни отговори, има само правилни въпроси / Микаел Крогерус, Роман Чепелер ; [прев. от нем. Величка Стефанова]. - София : Книгомания, 2016 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 176 с. : с ил. ; 18 см

Ориг. загл.: Fragebuch / Mikael Krogerus, Roman Tschäppeler. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - За авторите: с. 174-175

ISBN 978-619-195-053-9 (подв.) : 14 лв.
1. Личност - психология
159.923
COBISS.BG-ID 1276394212

БК 2016/11 Кн 33
КРОГЕРУС, Микаел, 1976-
        Книга на решенията : 50 успешни модела : малък наръчник на стратегическите решения / Микаел Крогерус, Роман Чепелер ; с ил. на Филип Ърнхарт ; [прев. от нем. Величка Стефанова]. - София : Книгомания, 2015 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 176 с. : с ил. ; 18 см

Ориг. загл.: 50 Erfolgsmodelle / Mikael Krogerus, Roman Tschäppeler. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - За авторите и художниците: с. 174-175

ISBN 978-619-195-049-2 (подв.) : 14 лв.
1. Личност - психология
159.923
COBISS.BG-ID 1276394468

БК 2016/11 Кн 34
КРОГЕРУС, Микаел, 1976-
        Книга на тестовете : 64 средства да постигнете успех / Микаел Крогерус, Роман Чепелер ; прев. от англ. Камен Велчев. - София : Книгомания, 2015 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 208 с. : с ил. ; 18 см

Ориг. загл.: Das Testbuch / Mikael Krogerus, Roman Tschäppeler. - Библиогр.: с. 194-203

ISBN 978-619-195-052-2 (подв.) : 15 лв.
1. Личност - психология - тестове
159.923(079)
159.98
COBISS.BG-ID 1276394980

БК 2016/11 Кн 35
МОРАЛДИ, Вероник, 1963-
        Майки и дъщери : за трудностите в отношенията майка-дъщеря / Вероник Моралди ; прев. от фр. Бела Чолакова. - [София] : ИК Емас, [2016] ([Хасково] : [Полиграфюг]). - 400 с. ; 20 см

Ориг. загл.: La fille de sa mère / Véronique Moraldi. - Възприетата форма на името на прев. Бела Чолакова е Белослава Славчева Чолакова. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 395-397

ISBN 978-954-357-332-5
1. Майки - психология 2. Момичета - психология 3. Психоанализа
159.922.1-055.26
159.923-055.62
159.964.2
COBISS.BG-ID 1276244708

БК 2016/11 Кн 36
МОРАЛДИ, Вероник, 1963-
        Майки и синове : за силата на връзката майка-син / Вероник Моралди ; прев. от фр. Бела Чолакова. - [София] : ИК Емас, [2014] ([Хасково] : [Полиграфюг]). - 392 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Le fils de sa mère / Véronique Moraldi. - Възприетата форма на името на прев. Бела Чолакова е Белослава Славчева Чолакова. - Библиогр.: с. 377-380

ISBN 978-954-357-269-4
1. Майки - психология 2. Момчета - психология 3. Психоанализа
159.922.1-055.26
159.923-055.62
159.964.2
COBISS.BG-ID 1276244964

БК 2016/11 Кн 37
ПАУЪЛ, Майкъл
        Силата на паметта : упражнения и съвети за силна и услужлива памет / Майкъл Пауъл ; [прев. Илия Илиев]. - София : Книгомания, 2015 (Китай). - 144 с. : с цв. ил. ; 21 см

Ориг. загл.: Memory power / Michael Powell. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Библиогр.: с. 140-141

ISBN 978-619-195-031-7 : 14 лв.
1. Мнемоника 2. Памет
159.953
COBISS.BG-ID 1276389860

ТОДОРОВ, Валери Денев
        Водене на разговор и изграждане на доверие Вж Кн 71

БК 2016/11 Кн 38
ФОРЕМ, Джак, 1943-
        Трансцендентална медитация : най-важното от учението на Махариши Махеш Йоги / Джак Форем ; прев. от англ. Ирина Манушева. - София : Кибеа, 2015 ([София] : Инвестпрес). - 336 с. : табл., черт., диагр. ; 22 см. - (Серия Здраве / Кибеа)

Ориг. загл.: Transcendental meditation / Jack Forem ; Прев. по 2. амер. изд. - В кн. погрешно отпеч. прераб. и осъвременено изд. - За автора: с. 2

ISBN 978-954-474-716-9
1. Махариши Махеш Йоги, 1914-2008 2. Йога - биографии 3. Медитация 4. Самоусъвършенстване 5. Индия - религия
159.96
159.922
294.527(092)
92 Махариши Махеш Йоги
COBISS.BG-ID 1276301540

ХЕЙГИ, Джесика
        Изкуството на войната онагледено : класиката на Сун Дзъ в схеми и диаграми Вж Кн 140

БК 2016/11 Кн 39
ХИЛМАН, Джеймс, 1926-2011
        Сънят и подземният свят / Джеймс Хилман ; прев. от англ. Гергана Манолова. - Плевен : Леге Артис, 2016 (София : Артграф). - 369 с. ; 19 см. - (Поредица Юнг & последователи)

Ориг. загл.: The dream and the underworld / James Hillman. - Библиогр.: с. 364-368

ISBN 978-954-8311-72-4 : 16 лв.
1. Сънища 2. Смърт 3. Душа 4. Митология
159.963
218
COBISS.BG-ID 1276211684

БК 2016/11 Кн 40
ХОЛИС, Джеймс, 1940-
        Призраците от миналото : как да върнем контрола над живота си / Джеймс Холис ; прев. от англ. Гергана Манолова. - Плевен : Леге Артис, 2015 (София : Артграф). - 308 с. ; 19 см. - (К. Г. Юнг и последователи)

Ориг. загл.: Hauntings: dispelling the ghosts that run our lives / James Hollis

ISBN 978-954-8311-68-7 : 16 лв.
1. Личност - психология
159.923
COBISS.BG-ID 1276208100

БК 2016/11 Кн 41
ЮНГ, Карл Густав, 1875-1961
        Психологически типове / К. Г. Юнг ; [прев. от нем. Лилия Атанасова ... и др.]. - Плевен : Леге Артис, 2016 (София : Артграф). - 503 с. ; 25 см. - (К. Г. Юнг и последователи)

Ориг. загл.: Psychologische typen / C. G. Jung. - Имената на прев. отбелязани на гърба на предзагл. с. - Други прев.: Ангел Христов, Катя Белопитова. - Библиогр.: с. 496-502

ISBN 978-954-8311-73-1 (подв.) : 36 лв.
1. Психоанализа 2. Личност - психология
159.964.2
159.923
COBISS.BG-ID 1276175076


17 ЕТИКА. УЧЕНИЕ ЗА МОРАЛА
Вж и 37.034; 24

БАРЕЗ-Браун, Крис
        Засияй : как да оцелеем и да преуспеем в работата Вж Кн 29


2 РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ

21 ПРИРОДНА ТЕОЛОГИЯ. ТЕОДИЦЕЯ. РЕЛИГИОЗНА ФИЛОСОФИЯ

АЛЕКСАНДРОВА, Розалия Николова, 1954-
        Да открехнем вратата на смисъла или рефлексии на информационната наука Вж Кн 1

ДЪНОВ, Петър Константинов, 1864-1944
        Сила и живот : начала на новото учение на Всемирното Бяло братство. Т. 12 Вж Кн 27

ХИЛМАН, Джеймс, 1926-2011
        Сънят и подземният свят Вж Кн 39


22 СВЕЩЕНО ПИСАНИЕ. БИБЛИЯ. СТАР И НОВ ЗАВЕТ

БК 2016/11 Кн 42
МИШКОВ, Ламбри Маринов
        Вечното в Откровението на апостол Йоан : анализи на трима евангелски пастири от близкото минало / Ламбри Мишков, Цветан Литов, Трифон Димитров ; състав., [предг.] Невян В. Василев. - [София] : [Изд. състав.], [2016]. - 2 т. ; 21 см

Кор. опис. - Името на авт. на предг. отбелязано на с. 2

Съдържа:
Ч. 1: Глави I-XII. - 52 с.

Ч. 2: Глави XIII-XXII. - 51 с.

1. Евангелие
226.02
COBISS.BG-ID 1276393188

БК 2016/11 Кн 43
        ТЪЛКУВАНЕ на писанието : въпроси и отговори върху Библията / [под ред. на Герхард Пфандъл ... и др.] ; [прев. от англ. Милен Георгиев] ; [предг. Герхард Пфандъл]. - София : Ел Уай, 2015- ([София] : [Изток-Запад]). - Т. <2> ; 24 см

Ориг. загл.: Interpreting scripture. - Изд. на Библейски изслед. институт

ISBN 978-954-788-107-5 (т. 2)

Съдържа досега:
Т. 2. - 2015. - 487 с. : с ил.

Имената на ред. отбелязани на с. 3, на прев. - на гърба на загл. с., а на авт. на предг. - на с. 22. - Други ред.: Куабена Донкор, Майкъл Г. Хазел, Том Шепърд 

1. Библия - екзегеза
22.06
COBISS.BG-ID 1276222180


23/28 ХРИСТИЯНСКА РЕЛИГИЯ

БК 2016/11 Кн 44
БУКОВСКИ, Христо Димитров, 1947-
        Похитеното съкровище на богомилите / Христо Буковски. - София : Ciela, 2015. - 432 с. : с ил. ; 23 см. - (Historia incognita)

ISBN 978-954-28-1711-6 : 15 лв.
1. Богомилство
272/273
COBISS.BG-ID 1536270546

БК 2016/11 Кн 45
КИРОВ, Димитър Станков, 1947-
        Методическо ръководство за учителя по религия 4. клас : стратегия на обучението, методически разработки, тематични рамки, тестове / Димитър Киров. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2015 ([София] : Циан). - 215 с. : с ил. ; 29 см

Загл. на кор.: Методическо ръководство по религия 4 клас. - Кн. от серията Пътека към доброто. - Библиогр.: с. 213-214

- - За учителя по религия 4. клас : към методическото ръководство за учителя по религия. - [4] с. : с табл., диагр. ; 29 см

ISBN 978-619-202-067-5
1. Вероучение - методика на преподаването - за основни училища
244(072)
COBISS.BG-ID 1276261348

БК 2016/11 Кн 46
КИРОВ, Димитър Станков, 1947-
        Учебно помагало по религия 2. клас / Димитър Киров ; [ил. Младенка Ланджева ... и др.]. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2015 ([София] : Циан). - 170 с. : с ил. ; 22 x 29 см

Загл. на гърба на кн.: Учебно помагало по религия 2. - Загл. на гърба на кор.: Учебно помагало по религия за 2. клас. - Имената на ил. отбелязани на гърба на загл. с. - Други ил.: Добромира Симеонова-Митровска, Адриан Кръстев. - Кн. от серията Пътека към доброто

ISBN 978-619-202-064-4 (не e отпеч.)
ISBN 978-619-202-062-0 !
1. Вероучение - учебници за основни училища
244(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 1276256484

БК 2016/11 Кн 47
КИРОВ, Димитър Станков, 1947-
        Учебно помагало по религия 3. клас / Димитър Киров ; [ил. Младенка Ланджева ... и др.]. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2015 ([София] : Циан). - 172 с. : с ил. ; 22 x 29 см

Загл. на гърба на кн.: Учебно помагало по религия 3. - Загл. на гърба на кор.: Учебно помагало по религия за 3. клас. - Имената на ил. отбелязани на гърба на загл. с. - Други ил.: Добромира Симеонова-Митровска, Адриан Кръстев. - Кн. от серията Пътека към доброто

ISBN 978-619-202-066-8
1. Вероучение - учебници за основни училища
244(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 1276257508

БК 2016/11 Кн 48
КИРОВ, Димитър Станков, 1947-
        Учебно помагало по религия 4. клас / Димитър Киров ; [ил. Младенка Ланджева ... и др.]. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2015 ([София] : Циан). - 144 с. : с ил. ; 22 x 29 см

Загл. на гърба на кн.: Учебно помагало по религия 4. - Загл. на гърба на кор.: Учебно помагало по религия за 4. клас. - Имената на ил. отбелязани на гърба на загл. с. - Други ил.: Добромира Симеонова-Митровска, Адриан Кръстев. - Кн. от серията Пътека към доброто

ISBN 978-619-202-068-2
1. Вероучение - учебници за основни училища
244(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 1276260324

БК 2016/11 Кн 49
МАКСУЕЛ, Артър Стенли, 1896-1970
        Библията за деца от 7 до 77 години : седемдесет и седем избрани разказа от най-добрата Книга на света / Артър Максуел ; [прев. Кремен Кръстев] ; [ил. Виктор Паунов]. - София : Нов живот, 2015 ([София] : [Алианс принт]). - 536 с. : с цв. ил. ; 24 см

Ориг. загл.: Uncle Arthur's Bible Book / Arthur S. Maxwell. - Имената на прев., ил. отбелязани на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-719-253-9

244
COBISS.BG-ID 1276198628

БК 2016/11 Кн 50
НАУЧНА конференция Богомилството и неговото отражение върху духовния живот на Европа (5 ; София ; 2015)
        V-та Научна конференция на Институт за средновековна история на Велик Приорат България "Богомилството и неговото отражение върху духовния живот на Европа", 17-ти октомври 2015 г. - София : Орден на рицарите тамплиери на Йерусалим - Велик Приорат България, 2016 ([София] : Прес Продукт Лайн). - 86 с. ; 26 см. - (Библиотека на Велик Приорат България ; 35)

Съдържа докл. от: Ерика Лазарова, Димитринка Димитрова, Людмил Станчев, Димитър Атанасов, Мария Арабаджиева, Антон Лазаров, Емилия Кикарина. - Библиогр. след отд. докл.

ISBN 978-954-92704-7-1
1. Богомилство - конференции 2. Езотеризъм - Европа - конференции 3. Европа - религия
272/273(4)(063)
133(4)(063)
COBISS.BG-ID 1276353508

БК 2016/11 Кн 51
ПОПМАРИНОВ, Димитър, 1955-
        Между вярата и разума : първи въпроси / Димитър Попмаринов. - 2. прераб. изд. - София : Омофор, 2016 ([София] : Диджитал Принт Експрес). - 198 с. ; 20 см

Пълното име на авт. Димитър Попмаринов е Димитър Попмаринов Киров. - 1. изд. 2014. - Изд. на Фонд. Покров Богородичен

ISBN 978-954-2972-49-5 : 10 лв.
1. Богословие
230.1
COBISS.BG-ID 1276236260

БК 2016/11 Кн 52
        ПЪТЯТ на брака : сборник с беседи за брака, семейството и възпитанието на децата / [прев. от гр. ез. Константин Константинов] ; [предг. Добромир Димитров]. - В. Търново : Фабер, 2015. - 200 с. ; 22 см

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с., а на авт. на предг. - на с. 3. - Брак и общение / Добромир Димитров: с. 182-195. - Съдържа беседи от: Лимасолски митрополит Атанасий, Сисанийски и Сиатистки митрополит Павел, архимандрит Ефрем Панаусис, протопрезвитер Николаос Лудовикос

ISBN 978-619-00-0330-4
1. Християнско семейство 2. Християнска етика
241
COBISS.BG-ID 1276190436

БК 2016/11 Кн 53
УАЙТ, Елън Гулд, 1827-1915
        Великата борба между Христос и Сатана / Елън Уайт. - София [т.е. с. Каравелово, Пловдивско] : Скай Вижън Мултимедия, 2016 ([Полша]). - 606 с. : с цв. ил., к. ; 28 см

Ориг. загл.: The great controversy between Christ and Satan / Ellen White. - Азб. показалец, показалец на картите, показалец на текстовете от Свещеното Писание

ISBN 987-619-90569-0-5 !
1. Адвентисти 2. Добро и зло 3. Бог
286
COBISS.BG-ID 1276392164


29 НЕХРИСТИЯНСКИ РЕЛИГИИ

БЕККЯР, Абдулкерим, 1951-
        Крачка към правилното мислене : тридесет възгледа за грешките и недостатъците в мисленето Вж Кн 30

БК 2016/11 Кн 54
ел-БУГА, Мустафа, 1938-
        Подробно тълкуване на четиридесетте хадиса избрани от Имàм ен-Невеви (Р.А.) / Мустафа ел-Буга и Мухйиддин Мисту ; [прев. Айхан Селиман Сюлейман]. - София : Глав. мюфтийство Мюсюлманско изповедание, 2015 ([София] : [ПК "Димитър Благоев"]). - 2 т. ; 21 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-9880-83-0 (кн. 1) : 11.50 лв.
ISBN 978-954-9880-84-7 (кн. 2) : 11.50 лв.

Съдържа:
Кн. 1. - 288 с. 

Кн. 2. - 296 с. 

1. Коран
297.18
COBISS.BG-ID 1276439780

БК 2016/11 Кн 55
ГОСВАМИ, Бхакти Вигяна, 1956-
        Йога на прошката : молитвата - ритуал или отношения? / [Бхакти Вигяна Госвами] ; [прев. от рус. Джанаки-рани даси]. - София : Панаир на суетата, 2016 ([София] : [Симолини]). - 208 с. ; 20 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Бхакти Вигяна Госвами - духовно име на Вадим Михайлович Тунеев. - За автора: с. 207-208

ISBN 978-619-90361-4-3 : 12 лв.
1. Йога 2. Прошка
294.527
COBISS.BG-ID 1276312548

БК 2016/11 Кн 56
        ДХАММАПАДА : мъдростта на Буда : пътят на свещената истина / [прев. Станимир Йотов]. - София : Пергамент прес, 2015 ([София] : Симолини). - 116 с. ; 17 см. - (Бележки от вечността ; кн. 10)

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-641-072-6 : 5.99 лв
1. Будизъм
294.3
COBISS.BG-ID 1276192996

БК 2016/11 Кн 57
ИЛИЕВ, Христо, 1951-
        Затворът / Христо Илиев ; [предг. Петя Стоянова]. - 2. изд. - Плевен : Леге Артис, 2016 (София : Артграф). - 400 с., [16] с. : с ил. ; 20 см. - (Форум)

Пълното име на Христо Илиев е Христо Илиев Митев. - Името на авт. на предг. отбелязано на с. 7. - 1. изд. 2006, установено от доп. източник

ISBN 978-954-8311-70-0 : 20 лв.
1. Йога
294.527
COBISS.BG-ID 1276144612

БК 2016/11 Кн 58
ИЛИЕВ, Христо, 1951-
        Яма и Нияма : координатната система на йога / Христо Илиев. - Плевен : Леге Артис, 2016 (София : Артграф). - 320 с. : със сх. ; 20 см. - (Форум)

Пълното име на Христо Илиев е Христо Илиев Митев

ISBN 978-954-8311-71-7 : 18 лв.
1. Йога
294.527
COBISS.BG-ID 1276142564

БК 2016/11 Кн 59
ЙЪЛМАЗ, Хаяти, 1968-
        Хазрети Мухаммед и ислямското общество / Хаяти Йълмаз ; [прев. Мемиш Мердан]. - София : Глав. мюфтийство на мюсюлманите в Републ. България, 2008 ([София] : [ПК "Д. Благоев"]). - 183 с. ; 22 см

Ориг. загл.: Toplumsal dönüşümde sünnet / Hayati Yilmaz. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Кратък терминологичен речник: с. 179-183. - Библиогр: с. 167-178

ISBN 978-954-9880-16-8 : 6 лв.
1. Мюсюлмани 2. Ислям - социология
297(092)
316.32:297
92 Мохамед, пророк
COBISS.BG-ID 1276379620

БК 2016/11 Кн 60
        ЛЮБИМАТА ми религия : учебно помагало за Коран курсовете / [състав. Назмие Арифова ... и др.]. - София : Глав. мюфтийство Мюсюлманско изповедание, 2013- ([София] : [ПК "Д. Благоев"]). - Т. <1-> ; 27 см

ISBN 978-954-9880-57-1 (т. 1)

Съдържа досега:
[Т.] 1. - 2013. - 168 с. : с цв. ил.

Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - Други състав.: Севджан И. Ибрахимова, Сабит Гуджов, Кязим Хаджиев 

1. Ислям - учебници за основни училища
297(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 1276409828

БК 2016/11 Кн 61
ер-РУВЕЙШИД, Есма Рашид
        Уповаването на Аллах / Есма Рашид ер-Рувейшид ; [прев. Джемал Хатип]. - София : Глав. мюфтийство, 2013 ([София] : [ПК "Димитър Благоев"]). - 48 с. ; 17 см. - (Поредица Достойнствата на благонравието ; кн. 2)

Без сведение за ориг. загл. - Името на прев. отбелязани на гърба на предзагл. с. - Изд. на Мюсюлманско изповедание

ISBN 978-954-9880-59-5 : 1 лв.
1. Ислям
297
COBISS.BG-ID 1276152036

САЛМАН, Фарук
        Моята прекрасна религия 1-2 Вж Кн 20

БК 2016/11 Кн 62
Ет-ТАЛИБ, Хишам Яхя, 1940-
        Напътствие за подготовка на ръководни кадри в сферата на религиозните дейности / Хишам Яхя ет-Талиб ; [прев. Айхан Селиман] ; [предг. Мустафа Хаджи]. - София : Главно Мюфтийство, 2012 ([София] : [ПК "Димитър Благоев"]). - 407 с. : с табл., диагр. ; 29 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Текст и на англ. ез. - Биогр. данни за авт. отбелязани на с. 9. - Библиогр.: с. 377-378. - Показалци

ISBN 978-954-9880-48-9
1. Ислям - наръчници и ръководства 2. Духовници, мюсюлмански - подготовка - наръчници и ръководства
297(035)
COBISS.BG-ID 1276400100

ФОРЕМ, Джак, 1943-
        Трансцендентална медитация : най-важното от учението на Махариши Махеш Йоги Вж Кн 38

БК 2016/11 Кн 63
ЧЕТИН, Абдуррахман
        Последният вестител. Кн. 4, Пратеника и обществото / Абдуррахман Четин ; [прев. Сюлейман Събев]. - София : Глав. мюфтийство Мюсюлманско изповедание, 2015 ([София] : [ПК "Д. Благоев"]). - 222 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Örneklerle peygamberimiz / Abdurrahman Çetin. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-9880-81-6 : 6.50 лв.
1. Мохамед, пророк, 571-632 2. Ислям
297(092)
92 Мохамед, пророк
COBISS.BG-ID 1276380132

БК 2016/11 Кн 64
ШАБАН, Хилми Али
        Сподвижниците на Мухаммед (с.а.с.) : хаят-ус-сахабе / Хилми Али Шабан ; [прев. Мурад Бошнак]. - София : Глав. мюфтийство на мюсюлманите в Република България, 2011-<2016> ([София] : [Корал медия груп]). - Т. <3> ; 17 см

Ориг. загл. на араб. ез. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-9880-51-9 (т. 3) : 3.50 лв.

Съдържа досега:
[Т.] 3. - 2016 (София : ПК "Д. Благоев"). - 216 с. 

1. Ислям 2. Мюсюлмани
297
92
COBISS.BG-ID 1237394916

БК 2016/11 Кн 65
DŽAMBAZOV, Ismail Ismailov, 1928-
        Bulgaristan'da Başmüftülük tarihi / Ismail Cambazov ; [ed. Zeynep Zafer]. - [София] : Başmüftülük yayinlari, 2013 ([В. Търново] ; [Фабер]). - 2 т. ; 30 см

Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-9880-53-3 (кн. 1, подв.)
(Кн. 2, подв.)
ISBN 978-954-9880-53-3 !

Съдържа:
Кн. 1: 1878-1944. - 483 с. : с портр., факс., ил.

Библиогр.: с. 476-483 

Кн. 2: 1944-2012. - 452 с. : с портр., факс., ил. 

1. Главно мюфтийство на мюсюлманите в България - история 2. Ислям - България - история - 1878-2012 3. България - религия
297(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1276426980

БК 2016/11 Кн 66
        HAC rehberi. - Sofya : Bulg. Müslümanlari Başmüftülüğü, 2016 ([София] : [ПК "Д. Благоев"]). - 64 с. ; 17 см

1. Ислям 2. Поклонничество
297
COBISS.BG-ID 1276165348

БК 2016/11 Кн 67
KARAMAN, Fikret, 1954-
        İslâmî inanç değerleri ve çağdaş dinî akimlar / Fikret Karaman. - [София] : Bulg. Müslümanlari başmüftülüğü Diyaneti, [2013] ([София] : [ПК "Д. Благоев"]). - 291 с. ; 21 см

Takdim / Mustafa Haci: с. 9-10. - Библиогр.: с. 285-291. - Азб. показалец

ISBN 978-954-9880-60-1
1. Ислям 2. Религиозни движения
297
298
COBISS.BG-ID 1276145380


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

308 СОЦИОГРАФИЯ. СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ

        БЪЛГАРИЯ през 20-те години на XXI век. Аспекти за стратегическо развитие : сборник с доклади от конференция, 22-23.04.2016, Велико Търново Вж Кн 72


311 СТАТИСТИКАТА КАТО НАУКА. ТЕОРИЯ НА СТАТИСТИКАТА

СТОЯНОВ, Михал Люцканов, 1978-
        Глобални и регионални измерения на търговията Вж Кн 110


316 СОЦИОЛОГИЯ. СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ
Вж и 159.9; 308; 314; 39

БК 2016/11 Кн 68
ЕМИЛОВА, Ирена, 1973-
        Поведение в управлението / Ирена Емилова, Христо Сирашки. - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2016. - 132 с. ; 24 см

Изд. на Стоп. акад. Д. А. Ценов - Свищов

ISBN 978-954-23-1127-0
1. Организационно поведение 2. Управление и организация
316.43/.47
65.013
COBISS.BG-ID 1276413412

ЙЪЛМАЗ, Хаяти, 1968-
        Хазрети Мухаммед и ислямското общество Вж Кн 59

БК 2016/11 Кн 69
МАНЧЕВА, Мила Николова, 1970-
        Оценка на интеграцията на уязвими групи мигранти в България / [Мила Манчева, Славянка Иванова, Камелия Димитрова]. - София : Център за изследване на демокрацията, 2015 ([София] : [Болкан пъблишинг къмпани]). - 175 с. : с табл. ; 30 см

Имената на авт. отбелязани на гърба на загл. с. - Библиогр.: с. 55-58, 167-172. - Рез. на бълг. ез.

ISBN 978-954-477-244-4
1. Емиграция и имиграция - България - социални проблеми 2. България - социология
316.454.4-054.7(497.2)
325.25(497.2)
COBISS.BG-ID 1276337636

БК 2016/11 Кн 70
НИКОЛОВ, Димитър Георгиев, съобщителна техника
        Човекът - съставният елемент на социалните системи / Димитър Николов. - В. Търново : Фабер, 2016. - 608 с. : с ил., табл., сх. ; 22 см

ISBN 978-619-00-0421-9
1. Социбиология 2. Социална психология
316.62:57
COBISS.BG-ID 1276163044

ОРТЕГА-и-Гасет, Хосе, 1883-1955
        Съчинения. Т. 1, Бунтът на масите и други студии от 1923 до 1940 г. Вж Кн 25

БК 2016/11 Кн 71
ТОДОРОВ, Валери Денев
        Водене на разговор и изграждане на доверие / Валери Тодоров. - София : Акад. на МВР, 2016. - 96 с. : с табл. ; 21 см

ISBN 978-954-348-130-9
1. Комуникация 2. Доверие 3. Социално поведение
316.6
159.923
COBISS.BG-ID 1276364772


32 ПОЛИТИКА
Вж и 341; 342

БК 2016/11 Кн 72
        БЪЛГАРИЯ през 20-те години на XXI век. Аспекти за стратегическо развитие : сборник с доклади от конференция, 22-23.04.2016, Велико Търново / [състав., предг. Ахмед Куйтов]. - Свищов : Институт Перспективи, 2016 ([София] : Дейликонт). - 198 с. : с табл., диагр., сх. ; 21 см

Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с., а на авт. на предг. - на с. 8. - Автори: с. 195-198. - Текст и на англ. ез. - Съдържа докл. от: Галя Георгиева, Николай Колев, Мария Дончева, Иван Цанев, Натали Митова, Ахмед Куйтов, Сабрина Калинкова, Теодора Христова, Александра Вълчева, Сабрие Раим, Нели Капурдова, Тихомир Върбанов, Марин Маринов, Никола Живков, Мариета Живкова, Антонио Хаджиколев. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-7304-00-8
1. България - политика
32(497.2)(063)
308(497.2)(063)
COBISS.BG-ID 1276406500

БК 2016/11 Кн 73
ГЕОРГИЕВА, Стоянка Вълкова
        Политология / Стоянка Георгиева. - Варна : Наука и икономика ИУ, 2015. - 248 с. : с табл., сх., черт. ; 22 см

Библиогр.: с. 243-247

ISBN 978-954-21-0826-9 : 9 лв.
1. Политическа наука - учебници за ВУЗ
32.01(075.8)
COBISS.BG-ID 1276324324


323 ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА
Вж и 329

БК 2016/11 Кн 74
КРЪСТЕВ, Иван Йотов, 1965-
        Археологии / Иван Кръстев ; [предг. Румян Русев]. - София : Еър груп 2000, 2005 ([София] : [Алианс принт]). - 200 с. : с табл. ; 21 см. - (Идеи 21 век : библиотека за българите в чужбина)

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 954-752-076-8 !
1. Вътрешна политика - България - 1989- - очерци 2. България - вътрешна политика
323(497.2)(045)
COBISS.BG-ID 1276368100

БК 2016/11 Кн 75
        РАДИКАЛИЗАЦИЯ в България: заплахи и тенденции / [Росица Джекова ... и др.] ; [ред. съвет Огнян Шентов, Александър Стоянов]. - София : Център за изследване на демокрацията, 2016 ([София] : [Болкан пъблишинг къмпани]). - 203 с. : с табл., диагр. ; 30 см. - (Анализи ; 32) (Reports)

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Други авт.: Мила Манчева, Мария Дойчинова, Любомира Дерелиева, Тихомир Безлов, Мария Карайотова, Явор Томов, Димитър Марков, Миряна Илчева. - Пълното име на авт. Мария Дойчинова е Мария Дойчинова Йорданова. - Библиогр.: с. 185-200

ISBN 978-954-477-264-2
1. Тероризъм - България - противодействие
323.28(497.2)
355.02(497.2)
COBISS.BG-ID 1276286436

БК 2016/11 Кн 76
ЯЛЪМОВ, Ибрахим Ахмедов, 1934-
        Етнокултурна и религиозна идентичност на турската общност в България / Ибрахим Ялъмов. - София : Висш ислямски институт, 2014 ([София] : [ПК "Д. Благоев"]). - 384 с. ; 21 см

Речник: с. 379-380

10 лв.
1. Малцинства, турски - България 2. България - вътрешна политика
323.15(497.2=943.5)
COBISS.BG-ID 1276367844

БК 2016/11 Кн 77
        RADICALISATION in Bulgaria: threats and trends / [Rositsa Dzhekova ... и др.] ; [ed. board Ognian Shentov ... и др.]. - Sofia : Center for the Study of Democracy, 2016 ([София] : [Болкан пъблишинг къмпани]). - 203 с. : с табл., диагр. ; 30 см. - (Reports ; 32) (Анализи)

Ориг. загл.: Радикализация в България: заплахи и тенденции. - Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Други авт.: Mila Mancheva, Maria Doichinova, Lyubomira Derelieva, Tihomir Bezlov, Maria Karayotova, Yavor Tomov, Dimitar Markov, Miryana Ilcheva. - Пълното име на Maria Doichinova е Мария Дойчинова Йорданова. - Други ред.: Boyko Todorov, Alexander Stoyanov. - Библиогр.: с. 185-200

ISBN 978-954-477-258-1
1. Тероризъм - България - противодействие 2. България - вътрешна политика
323.28(497.2)
355.02(497.2)
COBISS.BG-ID 1276285924


325 МИГРАЦИЯ. КОЛОНИЗАЦИЯ
Вж и 316

МАНЧЕВА, Мила Николова, 1970-
        Оценка на интеграцията на уязвими групи мигранти в България Вж Кн 69

БК 2016/11 Кн 78
MANČEVA, Mila Nikolova, 1970-
        Assessing the integration of vulnerable migrant groups in ten EU member states / [Mila Mancheva, Andrey Nonchev, Slavyanka Ivanova]. - Sofia : Center for the Study of Democracy, 2015 ([София] : [Болкан Пъблишинг]). - 183 с. : с табл., диагр. ; 30 см

Имената на авт. отбелязани на гърба на загл. с. - Библиогр.: с. 177-179

ISBN 978-954-477-236-9
1. Емиграция и имиграция - Европа 2. Европа - миграция
325.25(4-6)
COBISS.BG-ID 1276358372


327 МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ДИПЛОМАЦИЯ
Вж и 341

БРАГАНС, Ан, 1945-
        Мата Хари : прах в очите Вж Кн 390

БК 2016/11 Кн 79
        БЪЛГАРИЯ и Русия в многополюсния свят : доклади от научна конференция, 19 юни 2015 г., София / [състав. Ангел Димов, Нено Димов]. - София : Бълг. аграр.-пром. съюз, 2016 ([В. Търново] : [Фаст принт]). - 188 с. : с цв. ил. ; 21 см

Имената на състав. отбелязани на гърба на загл. с. - Текст и на рус. ез. - Съдържа докл. от: Васил Проданов, Нанко Стефанов, Татяна Хубенова-Делисивкова, Иво Христов, Мария Пиргова, Георги Ангелов Дарелов. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг., рус. ез.

ISBN 978-619-90372-2-5
1. Външна политика - България - конференции 2. Външна политика - България - конференции 3. Международни отношения - конференции 4. България - външна политика 5. Русия - външна политика
327(497.2+470)(063)
COBISS.BG-ID 1276222948

БК 2016/11 Кн 80
МЕЖДУНАРОДНА научна конференция Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа (В. Търново ; 2015)
        Сборник с доклади от международна научна конференция на тема "Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа", Велико Търново, 25-26 септември 2015 г. / [ред. кол. Пламен Легкоступ ... и др.]. - В. Търново : Фабер, 2016. - 284 с. : с ил. ; 24 см

Парал. загл. на кит. ез. - Имената на ред. отбелязани на гърба на загл. с. - Други ред.: Лун Тао, Искра Мандова. - Изд. на Великотърновски унив. Св. св. Кирил и Методий. Институт Конфуций. - Текст и на англ., кит. ез. - Съдържа докл. от: Пламен Лекгоступ, Лун Тао, Гао Уей, Тамара Драганова, Фу Лей, Полина Цончева, Георги Златев, Диана Мъглова, Андроника Мартонова, Лиу Мин, Теодора Йонкова, Полина Анева, Елица Миланова, Павел Петков, Ин Хайлян, Бора Беливанова, Петко Хинов, Рени Стоянова, Искра Мандова, Нако Стефанов, Илиян Матеев, Нина Делимаринова, Огнян Митев, Валери Иванов. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ., кит., бълг. ез.

ISBN 978-619-00-0406-6
1. Кадри - управление и организация - конференции 2. Китай - външна политика 3. Европа - международни политически отношения
327(510+4)(063)
COBISS.BG-ID 1276229092


329 ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ

БК 2016/11 Кн 81
ДЪЛГЪРСКИ, Лазар Стойчев, 1936-
        Земеделското (не)обединение / Лазар Стойчев Дългърски. - Пловдив : Макрос, 2015. - 156 с. : с портр. ; 20 см

ISBN 978-954-561-377-7 : 10 лв.
1. БЗНС 2. България - политически партии и движения
329(497.2)БЗНС
COBISS.BG-ID 1276203492

БК 2016/11 Кн 82
        UNDERSTANDING radicalisation : review of literature / [Rositsa Dzhekova ... и др.] ; [ed. board Ognian Shentov ... и др.]. - Sofia : Center for the Study of Democracy, 2016 ([София] : [Болкан пъблишинг]). - 83 с. : с табл., сх. ; 30 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Други авт.: Nadya Stoynova, Anton Kojouharov, Mila Mancheva, Dia Anagnostou, Emil Tsenkov. - Пълното име на авт. Emil Tsenkov е Емил Ценков Георгиев. - Други ред.: Boyko Todorov, Alexander Stoyanov. - Библиогр.: с. 69-79

ISBN 978-954-477-260-4
1. Радикализъм 2. Панислямизъм
329.7
COBISS.BG-ID 1276369892


33 ИКОНОМИКА. ИКОНОМИЧЕСКИ НАУКИ

ИКОНОМИЧЕСКИ университет (Варна)
        Алманах животописни и книгописни сведения за преподавателите 2005-2015 : 95 години Икономически университет - Варна Вж Кн 7

БК 2016/11 Кн 83
МЛАДЕНОВА, Зоя Костова, 1953-
        Глобализация на икономиката и новата парадигма на развитието : пленарен доклад от международна научна конференция "Икономиката в променящия се свят: национални, регионални и глобални измерения" / Зоя Младенова. - Варна : Наука и икономика ИУ, 2015. - 55 с. ; 22 см

ISBN 978-954-21-0843-6
1. Стопанство - конференции 2. Глобализация - конференции
33(063)
COBISS.BG-ID 1276327908


330.1 ИКОНОМИЧЕСКА НАУКА. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ. СТОЙНОСТ. КАПИТАЛ. ФОНДОВЕ

БК 2016/11 Кн 84
        АСПЕКТИ на неопределеността в икономическия живот / Емил Трифонов ... [и др.] ; [науч. ред. Емил Трифонов]. - Русе : Примакс, 2015 (Русе : Русенски унив. "А. Кънчев"). - 139 с. : с табл., сх. ; 23 см

Други авт.: Иванка Димитрова, Александър Косулиев, Станимира Николова, Петър Пенчев, Елизар Станев. - Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. - Библиогр. след отд. студии. - Рез. на бълг. ез.

ISBN 978-619-7242-08-9 (не e отпеч.)
ISBN 978-619-724-2089 !
1. Икономически науки 2. Риск, теория 3. Икономически растеж 4. Пазари
330.1
338.1
339.13
COBISS.BG-ID 1276272612

БК 2016/11 Кн 85
ЙОНОВА, Иванка Кирилова, 1952-
        Макроикономика : курс лекции / Иванка Йонова. - В. Търново : Висше у-ще по агробизнес и развитие на регионите, 2015 (В. Търново : Фабер). - 151 с. : с ил. ; 20 см

Изд. на Висше у-ще по агробизнес и развитие на регионите. Център за евроинтеграция и култура

ISBN 978-619-203-008-7
1. Макроикономика - учебници за ВУЗ
330.101.54(075.8)
COBISS.BG-ID 1276397028

БК 2016/11 Кн 86
ЙОНОВА, Иванка Кирилова, 1952-
        Микроикономика : курс лекции / Иванка Йонова. - В. Търново [т.е. Пловдив] : Висше у-ще по агробизнес и развитие на регионите, 2014 ([В. Търново] : [Фабер]). - 132 с. : с черт. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7048-91-9
1. Микроикономика - учебници за ВУЗ
330.101.54(075.8)
COBISS.BG-ID 1276416484

БК 2016/11 Кн 87
СТОИЧКОВА, Огняна Кирилова, 1951-
        Микроикономика : кратък курс : теория, въпроси, тестове / Огняна Стоичкова. - Пловдив : Акад. изд. Талант на Висше у-ще по агробизнес и развитие на регионите, 2015. - 112 с. : с диагр. ; 23 см

ISBN 978-619-203-018-6
1. Микроикономика - учебници за ВУЗ
330.101.54(075.8)
COBISS.BG-ID 1276397284


330.3 ДИНАМИКА И РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКАТА

БК 2016/11 Кн 88
ГЕОРГИЕВ, Георги Петров, 1966-
        Инвестиции / Георги Петров Георгиев, Бисер Йорданов Кръстев, Николина Янкова Марева. - Пловдив : Макрос, 2015. - 260 с. : с ил., табл. ; 20 см

ISBN 978-954-561-376-0
1. Инвестиции - учебници за ВУЗ
330.322(075.8)
COBISS.BG-ID 1276198116


332 РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА. ТЕРИТОРИАЛНА ИКОНОМИКА. ПОЗЕМЛЕНА ИКОНОМИКА. ЗЕМЯ. ПОЗЕМЛЕНА СОБСТВЕНОСТ. НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО
Вж и 334

ГРИГОРОВА, Златка Гошева, 1963-
        Тракийски туристически район - между глобализацията и глокализацията Вж Кн 98

БК 2016/11 Кн 89
        РЕГИОНАЛНОТО развитие - среда за технологичен напредък / Диана Антонова ... [и др.] ; [науч. ред. Диана Антонова]. - Русе : Примакс, 2016 (Русе : Русенски унив. "Ангел Кънчев"). - 98 с. : с табл., сх., к. ; 30 см

Други авт.: Милена Кирова, Даниел Павлов, Свилен Кунев, Наталия Венелинова. - Пълното име на авт. Наталия Венелинова е Наталия Венелинова Трофилова. - Името на ред. отбелязано в изд. каре. - Библиогр.: с. 95-97 

ISBN 978-619-7242-10-2
1. Регионално развитие - Русе 2. Русе - икономика
332.1(497.215)
COBISS.BG-ID 1276239332

БК 2016/11 Кн 90
ЦВЕТАНОВА, Ева Илийчева
        Компендиум по дисциплините "Регионална политика и регионално развитие"; "Регионално планиране" и "Регионален маркетинг" : учебно пособие / Ева Цветанова. - Свищов : Акад. изд. "Ценов", 2016. - 140 с. : с ил. ; 24 см

Загл. на гърба кн.: Компендиум

ISBN 978-954-23-1124-9 : 15 лв.
1. Регионална политика - учебници за ВУЗ 2. Регионално развитие - учебници за ВУЗ 3. Планиране - учебници за ВУЗ 4. Маркетинг - учебници за ВУЗ
332.1(076)(075.8)
339.13(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1276425700

ЦВЕТАНОВА, Ева Илийчева
        Регионален маркетинг : учебник Вж Кн 114


334 ОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ И СПОРАЗУМЕНИЯ НА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ. КООПЕРАТИВНО ДЕЛО, КООПЕРАЦИЯ

БК 2016/11 Кн 91
КУНЕВ, Свилен Николаев, 1980-
        Корпоративна социална отговорност : проблемни области и практики / Свилен Кунев. - Русе : Primax, 2015 (Русе : Русенски унив. "Ангел Кънчев"). - 92 с. : с ил., табл. ; 30 см

Библиогр.: с. 91-92

ISBN 978-619-7242-11-9
1. Корпорации - управление и организация 2. Организационна култура
334.784
65.012
COBISS.BG-ID 1276201700


336 ФИНАНСИ. МИТНИЧЕСКО ДЕЛО. БАНКОВО ДЕЛО. ПАРИ

БК 2016/11 Кн 92
        БАНКОВО дело / Васко Василев ... [и др.] ; [науч. ред. Мариана Асенова]. - В. Търново [т.е. Пловдив] : Висше у-ще по агробизнес и развитие на регионите, 2015 ([В. Търново] : [Фабер]). - 168 с. : с табл. ; 20 см

Други авт.: Мариана Асенова, Георги Георгиев, Бисер Кръстев. - Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. - Изд. на Висше у-ще по агробизнес и развитие на регионите. Център за дистанционно обучение

ISBN 978-619-203-009-4
1. Банково дело - учебници за ВУЗ
336.71(075.8)
COBISS.BG-ID 1276407268

БК 2016/11 Кн 93
НАЧКОВ, Десислав Първанов, 1971-
        Юридическа отговорност на независимите оценители и на регистрираните одитори / Десислав Начков. - София : Фенея, 2010 ([София] : [Скала принт]). - 212 с. ; 20 см

Библиогр.: с. 205-212

18 лв.
1. Контрол и ревизия - България - правни проблеми 2. България - финанси
336.126.000.34(497.2)
COBISS.BG-ID 1276209636

БК 2016/11 Кн 94
ПЕТРОВ, Петър Георгиев
        Практически анализ на финансовите отчети : концепция и примери : учебно-методическо пособие / Петър Петров. - София : Сиела Норма, 2014. - viii, 178 с. : с табл., сх., диагр. ; 24 см

Библиогр.: с. 175-177

ISBN 978-954-28-1558-7 : 20 лв.
1. Стопански предприятия - финанси - управление и организация - учебници 2. Финансово счетоводство - учебници
336.6(075)
657:658(075)
COBISS.BG-ID 1276347364

БК 2016/11 Кн 95
        ФИНАНСОВ контрол / Милка Томева ... [и др.]. - 3. прераб. и доп. изд. - В. Търново : Фабер, 2016. - 348 с. : с табл., сх. ; 24 см

Други авт.: Зорница Ганчева, Ивелина Станева, Момчил Антов, Жельо Желев. - Възприетата форма на името на авт. Зорница Ганчева е Зорница Ганчева Петкова. - 1. изд. 2009 на изд. Абагар. - Библиогр.: с. 346-348

ISBN 978-619-00-0373-1
1. Контрол и ревизия - учебници за ВУЗ
336.126(075.8)
COBISS.BG-ID 1276169700

БК 2016/11 Кн 96
ЦОНКОВА, Ваня Денчева, 1973-
        Данъчна и митническа политика / Ваня Цонкова. - В. Търново : Висше у-ще по агробизнес и развитие на регионите, 2016 (В. Търново : Фабер). - 155 с. : с табл. ; 20 см

Изд. на Висше у-ще по агробизнес и развитие на регионите. Център за евроинтеграция и култура

ISBN 978-619-203-026-1
1. Данъци 2. Данъчно облагане 3. Мита 4. Митници
336.2/.4
COBISS.BG-ID 1276395748

БК 2016/11 Кн 97
ЦОНКОВА, Ваня Денчева, 1973-
        Финансово управление на фирмата / Ваня Цонкова. - В. Търново : Висше у-ще по агробизнес и развитие на регионите, 2014 ([В. Търново] : [Фабер]). - 136 с. : с табл. ; 20 см

Изд. на Висше у-ще по агробизнес и развитие на регионите. Център за евроинтеграция и култура. - Биогр. данни за авт. отбелязани на с. 134-135. - Терминол. речник: с. 128-134

ISBN 978-619-7048-93-3
1. Стопански предприятия - финанси - управление и организация
336.6
COBISS.BG-ID 1276395492


338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ

        АСПЕКТИ на неопределеността в икономическия живот Вж Кн 84

БК 2016/11 Кн 98
ГРИГОРОВА, Златка Гошева, 1963-
        Тракийски туристически район - между глобализацията и глокализацията / Златка Гошева Григорова. - Пловдив : Акад. изд. към Висше у-ще по агробизнес и развитие на регионите, 2016. - 352 с. : с табл., диагр., к. ; 20 см

Библиогр.: с. 346-351

ISBN 978-619-203-162-6
1. Туризъм - България - управление и организация 2. Регионално развитие - България 3. България - стопански туризъм
338.48(497.2)
332.14(497.2)
COBISS.BG-ID 1276385508

БК 2016/11 Кн 99
ЖЕЛЯЗКОВА, Донка Димитрова, 1975-
        Глобални и регионални измерения на транспорта / Донка Желязкова. - Варна : Наука и икономика ИУ, 2015. - 348 с. : с ил. ; 22 см

Библиогр.: с. 327-340. - Рез. на бълг. ез.

ISBN 978-954-21-0861-0 : 13 лв.
1. Транспорт 2. Логистика (икономика)
338.47
656.07
COBISS.BG-ID 1276352996

БК 2016/11 Кн 100
ЛАКОВ, Пламен Маринов, 1965-
        Туристическа политика на България / Пламен Лаков. - 2. осн. прераб. и доп. изд. - В. Търново [т.е. Пловдив] : Висше у-ще по агробизнес и развитие на регионите, 2015 ([В. Търново] : Фабер). - 179 с. : с табл., сх. ; 20 см

1. изд. 2012. - Изд. на Висше у-ще по агробизнес и развитие на регионите. Център за дистанционно обучение. - Терминол. речник: с. 170-173. - Библиогр.: с. 174-178

ISBN 978-619-203-006-3
1. Туризъм - България - икономически проблеми - учебници за ВУЗ
338.48(497.2)(075.8)
COBISS.BG-ID 1276402148

ЛЕВКОВ, Красимир Стоянов, 1957-
        Ресторантьорство Вж Кн 233

БК 2016/11 Кн 101
МАЛЧЕВ, Малчо Стоянов, 1945-
        Балнеоложки туризъм / Малчо Малчев, Чавдар Сотиров ; [ред. Стоян Иванов]. - Шумен [т.е. В. Търново] : Фабер, 2015. - 160 с. : с ил. ; 20 см

Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. - Библиогр.: с. 157-160

ISBN 978-619-00-0357-1
1. Балнеотуризъм - България 2. България - стопански туризъм
338.48-6:615.8(497.2)
615.838(497.2)
COBISS.BG-ID 1276186340

БК 2016/11 Кн 102
МАРИНОВ, Стоян Петков, 1961-
        Мениджмънт на туристическата дестинация / Стоян Маринов. - Варна : Наука и икономика ИУ, 2015. - 398 с. : с табл., сх., черт. ; 22 см

Библиогр.: с. 381-397

ISBN 978-954-21-0838-2 : 14 лв.
1. Туризъм - управление и организация
338.48
COBISS.BG-ID 1276322788

БК 2016/11 Кн 103
МАРЧЕВА, Анастасия Александрова
        Икономика и управление на услугите / Анастасия Марчева, Ал Розенблум. - Свищов : Акад. изд. "Ценов", 2016. - 256 с. : с ил. ; 24 см

Загл. и на англ. ез.: Services economy and management. - Текст и на англ. ез. - Библиогр. с. 207-210

ISBN 978-954-23-1129-4
1. Услуги - управление и организация - учебници за ВУЗ
338.46(075.8)
COBISS.BG-ID 1276386532

БК 2016/11 Кн 104
МИНЧЕВ, Дянко Христов, 1956-
        Икономика : учебник за инженерните факултети / Дянко Минчев, Емил Трифонов, Лилия Доганова. - 2. изд. - Русе : Русенски унив. "А. Кънчев", 2006. - 304 с. : с табл., черт. ; 22 см

1. изд. 2001. - Библиогр.: с. 301-302

ISBN 978-954-712-324-3
1. Стопанство - учебници за ВУЗ
338(075.8)
COBISS.BG-ID 1276190692

БК 2016/11 Кн 105
НАЙДЕНОВ, Сергей Тодоров
        Логистиката и предприятието / Сергей Найденов. - Свищов : Акад. изд. "Ценов", 2016. - 164 с. : с диагр., табл., сх. ; 23 см

Библиогр.: с. 155-160

ISBN 978-954-23-1121-8 : 14 лв.
1. Логистика (икономика) - моделиране 2. Математически модели
338.3
658
339.1
519.87
COBISS.BG-ID 1276399844

БК 2016/11 Кн 106
НЕШКОВ, Марин Найденов, 1950-
        Регулиране на международния туристически бизнес / Марин Нешков, Велина Казанджиева. - Варна : Наука и икономика ИУ, 2015. - 317 с. : с табл. ; 22 см

Библиогр.: с. 310-316

ISBN 978-954-21-0855-9 : 12 лв.
1. Международен туризъм - икономически проблеми - учебници за ВУЗ
338.48(075.8)
COBISS.BG-ID 1276335844

БК 2016/11 Кн 107
ПЕТРОВ, Николай Иванов, 1953-
        Стопанска логистика : учебник / Николай Иванов Петров. - Ямбол : Регион. библ. "Георги С. Раковски", 2016 ([Ямбол] : Вектор-принт). - 122 с. : с ил. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-92960-9-9
1. Логистика (икономика) - учебници за ВУЗ
338.3(075.8)
658(075.8)
339.1(075.8)
COBISS.BG-ID 1276410596

        СТРАТЕГИЯ за природосъобразен туризъм в природен парк "Странджа" 2014-2020 г. Вж Кн 165

ТОМОВА, Снежина Цонева, 1943-
        Спортна анимация : учебник Вж Кн 277

БК 2016/11 Кн 108
        ТУРИЗМЪТ в епохата на трансформация : сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, посветена на 50-годишнината от създаването на специалност "Туризъм" в Икономически университет - Варна / [ред. кол. Таня Дъбева ... и др.]. - Варна : Наука и икономика ИУ, 2015. - 966 с. : с табл., диагр., сх. ; 25 см

Имената на ред. отбелязани на гърба на загл. с. - Други ред.: Светла Ракаджийска, Марин Нешков, Стоян Маринов, Вилиян Кръстев, Велина Казанджиева, Мария Велева, Георгина Луканова, Тодор Дянков, Красимира Янчева. - Пълното име на ред. Таня Дъбева е Таня Дъбева Филипова. - Изд. на Икон. унив. - Варна. - Текст и на англ., рус. ез. - Рез. на англ. ез. - Съдържа докл. от: Анна Александрова, Marian Gúčik, Tomáš Gajdošík, Agata Niemczyk, Reneta Seweryn, Светла Ракаджйиска, Марта Мальска, Маркиян Мальский, Манол Рибов, Цвета Зафирова, Силвия Димитрова, Preslav Dimitrov, Milena Stoyanova, Мария Дьяконова, Светлана Степанова, Братой Копринаров, Стефан Видев, Розалин Янев, Владимир Димитров, Даниела Димитрова, Малина Шиблова, Захарий Делчев, Йорданка Димитрова, Венцислав Перков, Иво Анев, Марин Нешков, Васил Маринов, Мариана Асенова, Снежана Томова, Таня Парушева, Юлия Узунова, Tatiana Manasterska, Мария Станкова, Ася Пенчева, Теменуга Стойкова, Борис Борисов, Гинка Димитрова, Катя Личева, Мариана Янева, Николай Цонев, Руска Димитрова, Златка Григорова, Екатерина Арабска, Димитър Стойнов, Иван Килимперов, Христина Бойчева, Андреана Андреева, Боряна Умникова, Евгени Генов, Светла Атанасова, Светла Недева, Гергана Василева. - Библиогр. след отд. докл.

ISBN 978-954-21-0864-1
1. Туризъм - управление и организация - конференции
338.48(063)
COBISS.BG-ID 1276418532

БК 2016/11 Кн 109
INTERNATIONAL Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series (Plovdiv ; 2016)
        International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series - Plovdiv / Bulgaria, 12-13 March 2016 : proceedings / ed. Dimitar Kirilov Dimitrov ... [и др.]. - Plovdiv : Univ. of Agribusiness and Rural Development, 2016. - 704 с. : с ил. ; 29 см

Загл. на гърба на загл. с.: Proceedings of International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series. - Други ред.: Rasim Yilmaz, Günther Loschnigg. - Текст и на тур. ез. - Съдържа докл. от: Mariana Ivanova, Evgeniy Stoyanov, Sema Konyali, Tuğçe Kzltuğ, Halil Fidan,Nevin Demirbaş, Özge Can Niyaz, Yeliz Merve Apaydin, İsmail Hakk İnan, Sevdalina Dimitrova, Elitsa Petrova, Zlatka Grigorova, Ivanka Shopova , Stefka Timareva, M.Ömer Azabağaoğlu, Derya İlkay Abdikoğlu, Gökhan Unakitan, Ekaterina Arabska, Emel Yildiz, Seçil Ulufer, Ahmet Kubaş, Dilek Altaş, Fulya Atak, Konstantin Stoychev Tsvetkov, Teodor Georgiev, Nazli Çağil Küçükgöksel, Füsun Özerdem, Elif Meryem Yurdakul, Mustafa Unver, Mustafa Yilmaz, Nataliya Stoyanova, Pavlina Dimitrova, Duran Güler, Nevin Demirbaş, Yasemin Çabuk, Çağdaş İnan, Harun Hurma, Bengü Everest, Sibel Tan, Bekir Değirmenci, Sibel Değirmenci, Nuri Baltaci, Bilal Kargi, Gülçin H. Beken, Zekai Özdemir, Salih Yildiz, Mehmet Hanefi Topal, Nihat Yilmaz, Metin Aksoy, Mustafa Çebi, Selin Bahar, Gülten Madendağ, Tuncay Bilecen, Nursel Türksoy, Ahmet Kubaş, Lyuben Hristov, Oğuz Kaymakçi, Yilmaz Özdemir, Konstantin Stoychev Tsvetkov, Sevdalina Dimitrova, Yusuf Ziya Şipal, Şule Erkuş, S. Ahmet Menteş, Mehmet Çitak, Teoman Akpinar, Julide Yalcinkaya Koyuncu, Mariana Assenova-Velikova, Ahmet Aktuna, Şeyda Dağli, Muharrem Bakkal, Süreyya Bakkal, Hakan Kilci, Şükran Yazkan, Hasan Engin Duran, Bekir Değirmenci, Sibel Değirmenci, Mariana Petrova, Nedko Minchev, Yuriy Dyachenko, Rasim Yilmaz, Julide Yalcinkaya Koyuncu, Vihra Dimitrova, Sevinç Onğan, Biser Krastev, Salih Yildiz, Bilal Kargi, Nuri Baltaci, Vyara Slavyanska, Jose Ramon Reyes, Kadir Sancak, Altuğ Özden, Murat Cankurt, Nayden Nenkov, Abdullah Akpinar, Rositsa Ivanova, Selin Bahar, İlknur Özdemir, Elena Nikolova, Stanislava Pancheva, Georgi Ivanov Gluhchov, Svetoslava Alexandrova, Ahmet Yüksel, Deniz Çağla Turan, Yasemin Oraman, Aytaç Güt, Derman Küçükaltan, Emine Çobanoğlu, Sevi Baloğlu, Muharrem Bakkal, Süreyya Bakkal, Haluk Kaba, Ebru Sargin, Alper Sariyuva, Nur Yanik, Nermin Akarçay, Müzehher Yamaç, Sibel Tan, Bengü Everest, Murat Selim Selvi, Aytaç Güt, Sevi Baloğlu, Uğuray Başargan, Duran Güler, Bülent Miran, Gamze Saner, Volkan Özbek, Fatih Koç, Ümit Alniaçik, Eda Kaş, Oktay Çetin, Murat Selim Selvi, Sevi Baloğlu, Aytaç Güt, Göktuğ Yilmaz, Savaş Selahattin Ateş, Celal Demirkol, Hamide Salha, Önder Canveren, Elif Baraz Gültekin, Goldie Kushelieva, Çağlayan Erdoğan, Müzehher Yamaç, Patricia Georgieva, Hamide Salha, Hasan Cinnioğlu, Hasibe Yazit, Tayfur Akcan, Georgi Petrov Georgiev, Nayden Nenkov, Pinar Yürük, Özgür Kayapinar, Engin Derman, Ahmet Yazar, Hasbi Altuntaş. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ., тур. ез.

ISBN 978-619-203-023-0
1. Селско стопанство - икономически проблеми - конференции 2. Аграрна политика - конференции
338.43(063)
COBISS.BG-ID 1276421604


339 ТЪРГОВИЯ. МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

БК 2016/11 Кн 110
СТОЯНОВ, Михал Люцканов, 1978-
        Глобални и регионални измерения на търговията / Михал Стоянов. - Варна : Наука и икономика ИУ, 2015. - 272 с. : с табл., диагр. ; 22 см

Библиогр.: с. 246-262. - Рез. на бълг. ез.

ISBN 978-954-21-0862-7 : 10 лв.
1. Търговия - управление и организация 2. Търговска статистика
339
311:33
COBISS.BG-ID 1276316900


339.1 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ТЪРГОВИЯТА. ПАЗАР

        АСПЕКТИ на неопределеността в икономическия живот Вж Кн 84

ЛЮБЕНОВ, Любомир Димитров, 1970-
        Агромаркетинг Вж Кн 221

БК 2016/11 Кн 111
ЛЮБЕНОВ, Любомир Димитров, 1970-
        Маркетинг / Любомир Д. Любенов. - 2. изд. - Русе : Русенски унив. "Ангел Кънчев", 2014. - 214 с. : с табл., сх. ; 21 см

1. изд. 2013, установено от доп. източник. - Библиогр.: с. 207-208

ISBN 978-954-712-617-6
1. Маркетинг - учебници за ВУЗ
339.13(075.8)
COBISS.BG-ID 1276219876

ЛЮБЕНОВ, Любомир Димитров, 1970-
        Пазари и реализация на земеделски продукти Вж Кн 222

НАЙДЕНОВ, Сергей Тодоров
        Логистиката и предприятието Вж Кн 105

ПЕТРОВ, Николай Иванов, 1953-
        Стопанска логистика : учебник Вж Кн 107

БК 2016/11 Кн 112
СТАНИМИРОВ, Евгени Петров, 1971-
        Маркетинг на бизнес организациите / Евгени Станимиров, Владимир Жечев. - Варна : Наука и икономика ИУ, 2015. - 320 с. : с табл., сх. ; 22 см

Библиогр. след отд. теми

ISBN 978-954-21-0871-9 : 12 лв.
1. Маркетинг - учебници за ВУЗ 2. Стопански предприятия - управление и организация - учебници за ВУЗ
339.13(075.8)
658.012(075.8)
COBISS.BG-ID 1276344292

БК 2016/11 Кн 113
СТОЯНОВА, Наталия Михова, 1971-
        Маркетингови стратегии за агробизнеса : учебно помагало по маркетинг за пазари и реализация на земеделска продукция / Наталия Михова Стоянова. - Русе [т.е. Пловдив] : Акад. изд. Талант към Висше у-ще по агробизнес и развитие на регионите, 2016 (Русе : Русенски унив. "А. Кънчев"). - 110 с. : с табл., диагр., сх. ; 29 см

Библиогр.: с. 107-108

ISBN 978-619-203-159-6
1. Маркетинг - в селското стопанство - учебници за ВУЗ
339.13:631(075.8)
COBISS.BG-ID 1276382436

ЦВЕТАНОВА, Ева Илийчева
        Компендиум по дисциплините "Регионална политика и регионално развитие"; "Регионално планиране" и "Регионален маркетинг" : учебно пособие Вж Кн 90

БК 2016/11 Кн 114
ЦВЕТАНОВА, Ева Илийчева
        Регионален маркетинг : учебник / Ева Цветанова. - Свищов : Акад. изд. "Ценов", 2016. - 180 с. : с табл., сх. ; 24 см

Библиогр.: с. 176-180

ISBN 978-954-23-1123-2 : 15 лв.
1. Маркетинг - учебници за ВУЗ 2. Регионално развитие - управление и организация - учебници за ВУЗ
339.13(075.8)
332.1(075.8)
COBISS.BG-ID 1276423908


339.7 МЕЖДУНАРОДНИ ФИНАНСИ
Вж и 336

БК 2016/11 Кн 115
ГЕОРГИЕВ, Георги Петров, 1966-
        Международни финанси / Георги Петров Георгиев. - 2. изд. - [Пловдив] : Макрос, 2015. - 170 с. ; 20 см

1. изд. 2013 изд. на Висше у-ще по агробизнес и развитие на регионите. - Автобиография / Г. Георгиев: с. 151. - Библиогр.: с. 149-150

ISBN 978-954-561-374-6
1. Международни валутно-финансови отношения - учебници за ВУЗ
339.7(075.8)
COBISS.BG-ID 1276159204


34 ПРАВО. НАУКА ЗА ДЪРЖАВАТА И ПРАВОТО

БК 2016/11 Кн 116
АНДРЕЕВА, Андриана Йовчева, 1972-
        Основи на публичното право : задачи, казуси, тестове / Андрияна Андреева, Галина Йолова, Дарина Димитрова ; под науч. ред. на Андрияна Андреева. - Варна : Наука и икономика ИУ, 2015. - 194 с. : със сх. ; 22 см

Юридически речник: с. 170-191. - Библиогр.: с. 192-193

ISBN 978-954-21-0870-2 : 6 лв.
1. Публично право - учебници за ВУЗ
34(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1276319460


341 МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО

БК 2016/11 Кн 117
ПОПОВА, Жасмин Николова, 1948-
        Право на Европейския съюз / Жасмин Попова. - 3. осн. прераб. и доп. изд. - София : Ciela, 2015. - 824 с. ; 21 см

1. изд. 2009. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 821-823

ISBN 978-954-28-1718-5 : 33 лв.
1. Европейски съюз - правни проблеми 2. Европа - право
341.17(4-6)
COBISS.BG-ID 1276322020

БК 2016/11 Кн 118
СТОЙКОВ, Стоян Огнянов, 1977-
        Международно наказателно право / Стоян Стойков. - София : Ciela, 2015. - 331 с. ; 23 см

Текст и на англ. ез. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 329-330. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-28-1904-2 : 16 лв.
1. Международно наказателно право - учебници за ВУЗ
341.4(075.8)
COBISS.BG-ID 1276293860


342 ДЪРЖАВНО ПРАВО. КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО
Вж и 321; 35

БК 2016/11 Кн 119
        ПОДКРЕПА на уязвимите групи пред държавата: ролята на гражданските организации / [Мария Дойчинова ... и др.]. - София : Център за изследване на демокрацията, 2015 ([София] : Болкан пъблишинг къмпани). - 62 с. ; 24 см

Имената на авт. отбелязани на гърба на загл. с. - Други авт.: Ива Александрова, Миряна Илчева, Светла Енчева. - Пълното име на Мария Дойчинова е Мария Дойчинова Йорданова, а на Ива Александрова - Ива Александрова Петрова

ISBN 978-954-477-246-8
1. Права на човека - сборници 2. Защита (право) - сборници 3. Нестопански организации - дейност - сборници
342.7(062.2)
061.2(062.2)
COBISS.BG-ID 1276322532

БК 2016/11 Кн 120
        SUPPORTING vulnerable groups before the state: the role of civil society organisations / [Maria Doichinova ... и др.]. - Sofia : Center for the Study of Democracy, 2015 ([София] : [Болкан пъблишинг къмпани]). - 55 с. ; 24 см

Имената на авт. отбелязани на гърба на загл. с. - Други авт.: Iva Alexandrova, Miriana Ilcheva, Svetla Encheva. - Пълното име на авт. Maria Doichinova е Мария Дойчинова Йорданова, а на Iva Alexandrova - Ива Александрова Петрова

ISBN 978-954-477-248-2
1. Права на човека - сборници 2. Защита (право) - сборници 3. Нестопански организации - дейност - сборници
342.7(062.2)
061.2(062.2)
COBISS.BG-ID 1276350180


343 НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО. НАКАЗАТЕЛЕН ПРОЦЕС. УЧЕНИЕ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО. КРИМИНОЛОГИЯ
Вж и 341.4; 344; 348

БК 2016/11 Кн 121
        ВЪРХОВЕНСТВО на закона и организираната престъпност / [състав. Георги Петрунов]. - София : Фонд. РискМонитор, 2016 ([София] : [Ве-консултинг]). - Т. <2> ; 24 см

ISBN 978-954-2914-45-7

Съдържа досега:
Ч. 2. - 2016. - 176 с. : с ил., портр.

Съдържа презентации и интервюта с: Мишел Морган, Леополд Биен, Робърт Ливърмор, Джонатан Спайсър, Кевин Пауърс, Джовани Русо, Джийн Пратер, Бостян Ламешич, Девън Махони, Ксения Кризман, Дубравка Кръклец, Даниела Попова

1. Организирана престъпност - сборници 2. Наказателен процес - сборници
343.3/.7(062.2)
343.1(062.2)
COBISS.BG-ID 1276326628

БК 2016/11 Кн 122
КЛИСУРСКА, Бранимира
        Разследване на престъпления, извършени от чужденци / Бранимира Клисурска. - София : Сиела Норма, 2016. - 272 с. ; 21 см

Библиогр.: с. 258-270. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-28-1993-6 : 16 лв.
1. Престъпление и престъпници - чужденци - България 2. Предварително разследване - България 3. България - право
343.22-054.6(497.2)
343.9(497.2)
COBISS.BG-ID 1276291556

БК 2016/11 Кн 123
МАНЕВ, Никола Андреев, 1962-
        Теория на наказателното правораздаване / Никола Манев. - София : Ciela, 2015. - 376 с. ; 21 см

Библиогр.: с. 365-375. - Рез. на нем., англ., фр. ез.

ISBN 978-954-28-1908-0 : 20 лв.
1. Наказателен процес
343.2.01
COBISS.BG-ID 1276357860

БК 2016/11 Кн 124
МАРКОВ, Димитър Николаев, 1975-
        Употребяващите наркотици в затвора - опитът на Норвегия и предизвикателствата пред България / [Димитър Марков, Хедда Гиертсен, Мария Дойчинова] ; [ред. съвет Огнян Шентов ... и др.]. - София : Център за изследване на демокрацията, 2016 ([София] : [Болкан пъблишинг къмпани]). - 123 с. : с табл., диагр. ; 25 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Пълното име на авт. Мария Дойчинова е Мария Дойчинова Йорданова. - Други ред.: Мария Йорданова, Александър Стоянов. - Библиогр.: с. 113-123

ISBN 978-954-477-266-6
1. Наказания (право) - Европа 2. Наркомания - затворници - борба и профилактика - Европа 3. Европа - право
343.81(4-6)
613.83-058.5(4-6)
COBISS.BG-ID 1276340964

БК 2016/11 Кн 125
СТОЙКОВ, Стоян Огнянов, 1977-
        Субективната страна на престъплението / Стоян Стойков. - София : Ciela, 2015. - 159 с. : със сх. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 156-158. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-28-1903-5 : 12 лв.
1. Престъпление и престъпници 2. Вина (психология)
343.95
COBISS.BG-ID 1276364516

БК 2016/11 Кн 126
MARKOV, Dimitǎr Nikolaev, 1975-
        Drug users in prison - Norway's experience and Bulgaria's challenges / [Dimitar Markov, Hedda Giertsen, Maria Doichinova] ; [ed. board Ognian Shentov ... и др.]. - Sofia : Center for the Study of Democracy, 2016 ([София] : [Болкан пъблишинг къмпани]). - 109 с. : с табл., диагр. ; 25 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Пълното име на авт. Maria Doichinova е Мария Дойчинова Йорданова. - Други ред.: Maria Yordanova, Alexander Stoyanov. - Библиогр.: с. 99-109

ISBN 978-954-477-268-0
1. Наказания (право) - Европа 2. Наркомания - затворници - борба и профилактика - Европа 3. Европа - право
343.81(4-6)
613.83-058.5(4-6)
COBISS.BG-ID 1276341732


347 ГРАЖДАНСКО ПРАВО

БК 2016/11 Кн 127
АНТОВ, Момчил Бориславов, 1977-
        Митническо представителство / Момчил Антов. - В. Търново : Фабер, 2016. - 216 с. : с ил., табл., сх. ; 24 см

Библиогр.: с. 195-198. - Рез. на бълг. ез.

ISBN 978-619-00-0375-5
1. Митническо право - учебници за ВУЗ
347.73(075.8)
COBISS.BG-ID 1276176356

БК 2016/11 Кн 128
БЪЧВАРОВА, Маргарита Стефанова, 1963-
        Вещно право / Маргарита Бъчварова, Милена Цветковска. - Варна : Наука и икономика ИУ, 2015. - 226 с. ; 22 см

ISBN 978-954-21-0859-7 : 8 лв.
1. Вещно право - учебници за ВУЗ
347.22(075.8)
COBISS.BG-ID 1276281572

БК 2016/11 Кн 129
БЪЧВАРОВА, Маргарита Стефанова, 1963-
        Търговско и облигационно право / Маргарита Бъчварова, Радослав Рачев, Живка Матеева. - Варна : Наука и икономика ИУ, 2015. - 327 с. ; 22 см

Библиогр.: с. 325-326

ISBN 978-954-21-0857-3 : 12 лв.
1. Търговско право - учебници за ВУЗ 2. Облигационно право - учебници за ВУЗ
347.7(075.8)
347.4(075.8)
COBISS.BG-ID 1276329700

БК 2016/11 Кн 130
МИНКОВА, Ганета Минкова, 1960-
        Помагало по данъчно право / Ганета Минкова, Нина Чилова. - София : Ciela, 2015. - 339 с. ; 21 см

ISBN 978-954-28-1907-3 : 15 лв.
1. Данъчно право - учебници за ВУЗ
347.73(075.8)
COBISS.BG-ID 1276304612


351 ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО УПРАВЛЕНИЕ

БК 2016/11 Кн 131
БЪЛГАРИЯ. Закони и др. п.
        Социално и здравно осигуряване 2016. - София : Ciela, 2016. - 1013 с. ; 20 см

Съдържа: Кодекс за социално осигуряване ; Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 г. ; Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя ; Наредба за пенсиите и осигурителния стаж ; Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица ; Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване ; Наредба за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица ; Наредба за работното време, почивките и отпуските ; Наредба за структурата и организацията на работната заплата ; Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски ; Наредба No РД-07-1 от 2 февруари 2012 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност ; Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и за обмен на информация ; Наредба за категоризиране на труда при пенсиониране ; Инструкция No 13 от 31 октомври 2000 г. за прилагане на наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране ; Закон за здравното осигуряване ; Закон за бюджета на националната здравноосигурителна каса за 2015 г. ; Наредба за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ

ISBN 978-954-28-2011-6 : 20 лв.
1. Обществено осигуряване - България - законодателни и директивни материали 2. Здравно осигуряване - България - законодателни и директивни материали 3. България - обществено управление
351.83:368.4(497.2)(094.9)
351.83:368.42(497.2)(094.9)
COBISS.BG-ID 1276312804

БК 2016/11 Кн 132
МЕТОДИЕВ, Момчил Николаев, 1969-
        Държавна сигурност - предимство по наследство : професионални биографии на водещи офицери / Момчил Методиев, Мария Дерменджиева. - София : Ciela, 2015. - 959 с., [7] л. : портр., ил., табл. ; 24 см. - (Поредица Минало несвършено)

Изд. на Институт за изследване на близкото минало. - Библиогр.: с. 933-939. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-28-1937-0 : 25 лв.
1. Държавна сигурност - България - кадри - биографии 2. Офицери, български - биографии 3. България - обществено управление
351.74(497.2)(092)
92(497.2)
COBISS.BG-ID 1276317924


352/353 МЕСТНИ ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

БК 2016/11 Кн 133
ЗАПРЯНОВ, Марчо Латунов, 1933-
        Кметовете и общинската управа на село Конуш 1880-2016 / Марчо Латунов, Красимира Узунова. - Хасково : Полиграф Юг, 2016. - 142 с. : с ил., портр. ; 23 см

Пълното име на авт. Марчо Латунов е Марчо Латунов Запрянов. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7240-31-3
1. Кметове - България - биографии 2. Общини - България - история 3. България - обществено управление
352.075(497.23-22)(092)
908(497.23-22)
92(497.2)
COBISS.BG-ID 1276147684

БК 2016/11 Кн 134
ПАТРИКОВ, Георги Христов, 1931-
        Кмет - тази тежка длъжност / Георги Христов Патриков. - [София] : Ни плюс, [2016] ([София] : Симолини 94). - 141 с. : с ил., портр., факс. ; 20 см

Изд. на Сдружение Самоводско землячество - София. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Кметът на село Самоводене / Иван Стефанов: с. 5-7. - Пълното име на авт. на предг. Иван Стефанов е Иван Стефанов Иванов

ISBN 978-954-9464-15-3 : 5 лв.
1. Кметове - България 2. България - обществено управление
352.075(497.2-22)
COBISS.BG-ID 1276298980


355/359 ВОЕННО ДЕЛО. ВОЕННИ НАУКИ. НАРОДНА ОТБРАНА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ
Вж и 351.86; 623

БК 2016/11 Кн 135
АНГЕЛОВ, Ангел Гергов, 1890-1931
        В ада на войната : дневник на Ангел Гергов Ангелов за Първата световна война. - В. Търново : Фабер, 2015. - 383 с. : с портр., факс. ; 22 см

Изд. на Съюз на краеведите в България. Д-во Монтана. - Военните изпитания на подофицер Ангел Гергов Ангелов по време на Първата световна война / Стефан П. Стефанов: с. 7-36

ISBN 978-619-00-0333-5
1. Ангелов, Ангел Гергов, 1890-1931 - биографски материали 2. Офицери, български - спомени 3. Първа световна война - участие - България - спомени 4. България - военно дело
355.48(497.2)(092)
949.72.053.2(093.3)
92 Ангелов, Ангел Гергов
COBISS.BG-ID 1276092900

БК 2016/11 Кн 136
ВЪЛКОВ, Тодор Василев, 1927-
        Командирът : спомени за моя баща / Тодор Вълков. - София : Air Group 2000, 2012 ([София] : [Алианс принт]). - 148 с. : с ил., портр. ; 21 см

ISBN 978-954-752-143-8 : 8 лв.
1. Вълков, Васил Петров, 1897-1945 - биографии 2. Летци - България - биографии 3. България - военно дело
358.48(497.2)(092)
92 Вълков, Васил Петров
COBISS.BG-ID 1276423396

БК 2016/11 Кн 137
        НАЦИОНАЛНА сигурност, физическа подготовка, спорт : сборник материали от научна конференция, 12.10.2006, София / [науч. ред. Малчо Малчев]. - [В. Търново] : Фабер, 2007. - 224 с. : с табл., сх. ; 20 см

Името на ред. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Изд. на Държ. агенция за младежта и спорта, НСА Васил Левски. - Библиогр. след отд. докл.

ISBN 978-954-775-812-4
1. Военнослужещи - България - физическа подготовка - конференции 2. България - военно дело
355.3(497.2)(063)
COBISS.BG-ID 1276211428

        РАДИКАЛИЗАЦИЯ в България: заплахи и тенденции Вж Кн 75

БК 2016/11 Кн 138
РАНДЕВ, Иван
        Организация и управление на гражданската защита / Иван Рандев. - София : Акад. на МВР, 2016. - 268 с. : с табл., сх. ; 21 см

Пълното име на Иван Рандев е Иван Рандев Иванов. - Библиогр.: с. 266-267

ISBN 978-954-348-118-7
1. Гражданска защита - управление и организация - учебници за ВУЗ
355.244(075.8)
COBISS.BG-ID 1276284388

БК 2016/11 Кн 139
СТОЯНОВ, Стоян Илиев, 1913-1997
        Ние бранихме тебе, София / Стоян Стоянов. - 4. прераб. и доп. изд. - София : Еър груп 2000, 2011 ([София] : [Алианс принт]). - 255 с. : с ил., табл. ; 22 см

1. изд. 1972 изд. на Държавно военно издателство

ISBN 978-954-752-133-9 : 10 лв.
1. Втора световна война - въздушни операции - спомени
355.46:355.48(100)"1939/45"(093.3)
COBISS.BG-ID 1276380644

БК 2016/11 Кн 140
ХЕЙГИ, Джесика
        Изкуството на войната онагледено : класиката на Сун Дзъ в схеми и диаграми / Джесика Хейги ; [ил. Джесика Хейги] ; [прев. Емилия Ничева-Карастойчева]. - София : Книгомания, 2016 ([София] : Арт Лайн Принт хаус). - 256 с. : с ил. ; 17 x 17 см

Ориг. загл.: The art of war visualized / Jessica Hagy. - Имената на ил., прев. отбелязани на гърба на предзагл. с. - Възприетата форма на името на Емилия Ничева-Карастойчева е Емилия Станимирова Карастойчева

ISBN 978-619-195-055-3 : 14 лв.
1. Сун Дзъ, 544-496 пр.Хр. 2. Военно изкуство - Древен Китай 3. Самоусъвършенстване 4. Древен Китай - военно дело
355.4(315)(092)
159.922
92 Сун Дэъ
COBISS.BG-ID 1276428516

БК 2016/11 Кн 141
ХРИСТОВ, Валери Христов, 1956-
        Управление и функциониране на службите за сигурност : кратък лекционен курс / Валери Христов, Илин Савов. - Пловдив : Висше у-ще по сигурност и икономика, 2016 (Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски"). - 280 с. : с табл. ; 24 см

Библиогр.: с. 276-279

ISBN 978-619-90178-9-0
1. Национална сигурност - управление и организация - учебници за ВУЗ 2. Разузнаване - учебници за ВУЗ
355.02(075.8)
355.40(075.8)
COBISS.BG-ID 1276256228

        RADICALISATION in Bulgaria: threats and trends Вж Кн 77


37 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОСВЕТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ
Вж и 003; 021.3; 159.9; 612; 613; 727

БК 2016/11 Кн 142
БИДЪЛФ, Стив, 1953-
        Как да възпитаваме момичета / Стив Бидълф ; прев. от англ. Надя Баева ; [ил. Кимио Кубо]. - София : ИК Колибри, 2013 ([София] : Симолини). - 271 с. : с ил. ; 20 см

Ориг. загл.: Raising girls / Steve Biddulph. - Името на ил. отбелязано на с. 269

ISBN 978-619-150-205-9 : 12 лв.
1. Семейно възпитание 2. Момичета - психология
37.018.1
159.922.1-055.25
COBISS.BG-ID 1276372708

БК 2016/11 Кн 143
ГЕРАСКОВ, Михаил, 1874-1957
        Михаил Герасков - поглед назад към един достойно изживян живот : автобиография / [състав., науч. ред. Албена Дянкова Чавдарова]. - София : СУ "Св. Климент Охридски", 2016. - 311 с. ; 22 см

Пълното име на авт. Михаил Герасков е Михаил Герасков Балевски. - Името на състав., ред. отбелязано в изд. каре. - Автобиографията на Михаил Герасков - историкопедагогическа интерпретация / Албена Чавдарова: с. 11-20. - Професор д-р Михаил Герасков Първанов- Балевски. Живот и дело / Пенко Шотеков-Герасков: с. 21-30. - Възприетата форма на името на авт. на предг. Пенко Шотеков-Герасков е Пенко Минков Шотеков. - Архивното наследство на проф. Михаил Герасков / Илонка Колева: с. 31-37. - Из Спомени за моя баща - проф. д-р Михаил Герасков от Александър Герасков / Марияна Илиева: с. 277-288. - Половото възпитание през погледа на професор Михаил Герасков (1874-1957) / Гергана Иванова: с. 289-299. - Влияние на алкохолизираното семейство върху възпитанието на децата и развитието на характера им според Михаил Герасков (1874-1957) / Юлиана Урумова: с. 300-309. - Библиогр. след отд. статии

ISBN 978-954-07-4072-0
1. Герасков, Михаил, 1874-1957 - биографски материали 2. Педагози, български - биографски материали 3. България - педагогика
37.01(497.2)(092)
92 Герасков, Михаил
COBISS.BG-ID 1276275684

БК 2016/11 Кн 144
ЖЕЛЯЗКОВА, Снежана, 1960-
        Букварче за родители / Снежана Желязкова. - Варна : ИК Море, 2016 (Варна : Колор Принт - ПАК). - 128 с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-9722-38-3 : 7 лв.
1. Семейно възпитание
37.018.1
COBISS.BG-ID 1276316388

КИРЯКОВА, Габриела Георгиева, 1973-
        Облачните изчисления - съвременна тенденция в образованието Вж Кн 261

БК 2016/11 Кн 145
        МОБИЛНОСТ на младите хора и рискове / [науч. ред. Виолета Йорданова Ванева]. - Русе [т.е. Плевен] : Медиатех, 2016 (Русе : Русенски унив. "Ангел Кънчев"). - 67 с. : с цв. ил., диагр., табл. ; 23 см

Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. - Изд. на Русенски унив. Ангел Кънчев. Фак. Природни науки и образование. Кат. Педагогика, психология и история. - Съдържа доклади от: Живка Военкинова, Багряна Илиева, Валентина Василева, Юлия Георгиева Дончева, Елвин Гюлерова Юсеинова, Диана Шаханова, Велислава Владимирова Донева, Невин Хебибова, Недялко Колев, Павлин Петров, Ивелина Петрова, Музафер Мустафова, Шенай Халилова, Антония Христова, Кристияна Димитрова, Жулиета Иванова, Георги Гаев, Айгюл Рюстемова, Ебру Али, Стефка Петева, Стела Йончева, Радостина Петрова, Пламена Жекова, Надие Карагьозова, Петър Петров, Кристина Димитрова, Детелина Арсова. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-207-045-8
1. Социална педагогика - сборници 2. Младеж - социални проблеми - сборници 3. Трафик на хора - сборници
37.013.42-053.81(062.2)
COBISS.BG-ID 1276402660

НАУЧНА конференция Иновационни ИКТ: Изследвания, разработка и приложения в бизнеса и обучението (Хисар ; 2015)
        Сборник с доклади на научна конференция "Иновационни ИКТ: Изследвания, разработка и приложения в бизнеса и обучението" : Хисар, 11-12 ноември 2015 Вж Кн 262

БК 2016/11 Кн 146
СТОЯНОВА, Десислава Василева, 1976-
        Семейно възпитание : ръководство за упражнения / Десислава Василева Стоянова. - Русе : Русенски унив. "Ангел Кънчев", 2013. - 151 с. : с ил. ; 30 см

Библиогр. след отд. теми

ISBN 978-954-712-591-9
1. Семейно възпитание - учебници за ВУЗ
37.018.1(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1276182244


371 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО. УЧИЛИЩНО ДЕЛО

БК 2016/11 Кн 147
ГОСПОДИНОВ, Динко Величков, 1955-
        Управление на човешките ресурси в училищни организации / Динко Господинов. - София : Деал - Емилия Недялкова, 2012 ([София] : [Колбис]). - 376 с. : с ил., табл. ; 21 см

Библиогр.: с. 320-329

ISBN 978-954-92637-5-6
1. Училища - кадри - управление и организация 2. Учители
371.1
658.3.012
COBISS.BG-ID 1276217572

БК 2016/11 Кн 148
ДИМИТРОВ, Димитър Михайлов, 1933-
        Спомен за моя баща - Михаил Димитров (Михал Даскала) (1904-1990) / Димитър Димитров. - В. Търново : Фабер, 2016. - 16 с. : с ил. ; 22 см

ISBN 978-619-00-0411-0
1. Димитров, Михаил Димитров, 1904-1990 - биографии 2. Учители, български - биографии 3. България - възпитание
371.1(497.2)(092)
92 Димитров, Михаил Димитров
COBISS.BG-ID 1276219108

БК 2016/11 Кн 149
КОЛИШЕВ, Николай Стоянов, 1962-
        Педагогическите умения на учителите: теоретични модели / Николай Колишев. - София : Захарий Стоянов, 2008-2016 (Ямбол : ИПК Светлина). - <-2> ; 20 см

Офс. изд.
 
ISBN 978-954-09-1056-7 (кн. 2) : 20 лв.

Съдържа досега:
Кн. 2. - 2016. - 455 с.

Библиогр.: с. 443-454 

1. Учители - подготовка 2. Обучение - методи 3. Детска и педагогическа психология
371.13/.16
371.3
371.015.3
COBISS.BG-ID 1229060580

БК 2016/11 Кн 150
        ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА пред нас : форум на младите педагогически специалисти от област Велико Търново, 22-23.04.2016 с. Арбанаси. - В. Търново : Фабер, 2016. - 139 с. : с ил., табл., диагр. ; 20 см

Съдържа материали от: Анелия Костадинова, Богдана Пашева-Куманова, Венета Петрова, Галина Илчева, Игор Христов, Нина Чинтулова, Десислава Цончева, Зорница Вичева, Ивелина Дончева, Ивета Станчева, Румяна Хаджиева, Пенка Палева, Кристина Славкова, Бела Димитрова, Теодора Димитрова, Бригита Денева, Христина Фидосиева, Снежана Стефанова, Яница Стоянова, Татяна Тодорова. - Библиогр. след отд. статии

ISBN 978-619-00-0438-7
1. Учители - подготовка - конференции
371.13/.16(063)
COBISS.BG-ID 1276151012

БК 2016/11 Кн 151
СЕРБЕЗОВА, Иваничка Атанасова, 1959-
        Видеофилмите в обучението на медицински и здравни специалисти / Иваничка Сербезова. - Русе [т.е. Плевен] : [Медиатех], 2013 (Русе : Русенски унив. "Ангел Кънчев"). - 135 с. : с табл., диагр., сх. ; 22 см

Библиогр.: с. 130-134

ISBN 978-619-7071-20-7 (не e отпеч.)
ISBN 978-619-7071 !
1. Аудиовизуални материали - приложение - в образованието и просветата 2. Медицинско образование
371.333
61:37
COBISS.BG-ID 1276195556


372.3 ЗАНИМАНИЯ В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

БК 2016/11 Кн 152
КИРОВ, Димитър Станков, 1947-
        Методическо ръководство за учителя по религия за детската градина : стратегия на обучението, методически разработки, допълнителни четива / Димитър Киров. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2015 ([София] : Циан). - 221 с. : с табл. ; 30 см, в кутия + флашкарти (222 бр.), работни листа (9 бр.), албум за оцветяване (42 л.)

Загл. на кор.: Методическо ръководство по религия за учителя в детската градина. - Загл. на гърба на кн.: Методическо ръководство по религия за учителя. - Загл. на кутията: Учебен комплект по религия за учителя в детската градина. - Кн. от серията Пътека към доброто. - Библиогр.: с. 219-220

- - За учителя по религия - детска градина : към методическото ръководство за учителя по религия. - [4] с. : с табл., диагр. ; 28 см

ISBN 978-619-202-051-4 (в кутия)
1. Детски градини - учебно-възпитателна работа - вероучение
372.3.034
COBISS.BG-ID 1276258788


372.4 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

БК 2016/11 Кн 153
ЮЛЗАРИ, Синто Моис
        Учебно-възпитателният процес по "Човекът и обществото" и "Човекът и природата" : основни методически проблеми / Синто Юлзари. - 2. прераб. изд. - Русе [т.е. Плевен] : [Медиатех], 2013 (Русе : Русенски унив. "А. Кънчев"). - 199 с. ; 21 см

Без сведение за 1. изд. - Библиогр.: с. 194-198

ISBN 978-619-7071-14-6
1. Начални училища - учебно-възпитателна работа 2. Родинознание - методика на преподаването 3. Природознание - методика на преподаването
372.48
COBISS.BG-ID 1276367076


372.65 ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

БК 2016/11 Кн 154
ДОЛАПЧИЕВА, Майа Василева, 1947-
        Немски език : изпитни тестове НВО - насоки и примерни тестови задачи за държавното външно оценяване след 8 клас в профилираните гимназии и паралелки с интензивно изучаване на немски език / Майя Долапчиева, Гергана Боянова. - София : Комма, 2016. - 112 с. ; 21 см + 1 л. отговори на тестовете

Пълното име на авт. Гергана Боянова е Гергана Боянова Върбанова. - Кн. от поредицата 8 клас в езиковата гимназия

ISBN 978-954-91758-9-9 : 9.99 лв.
1. Немски език - тестове - учебници за основни училища
372.65:803.0(079)(075.2)
COBISS.BG-ID 1276263652


372.8 ДРУГИ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ. МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО НА ОТДЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

БК 2016/11 Кн 155
ЖЕЛЯЗКОВА, Димитрия Петрова, 1973-
        10 нови теста по български език и литература за национално външно оценяване и прием след 7. клас : текстове за преразказ с дидактическа задача, ключ за отговорите, примерни преразкази / [Димитрия Желязкова]. - Пловдив : Димитрия Желязкова, 2016 (Пловдив : Блаком). - 97 с. ; 30 см

Загл. на кор.: 10 нови теста по български език и литература за външно оценяване и прием след 7. клас. - Името на авт. отбелязано на кор.

ISBN 978-619-90629-0-6 : 10 лв.
1. Български език - тестове - учебници за основни училища 2. Българска литература - тестове - учебници за основни училища
372.880.867(079)(075.2)
372.888.67(079)(075.2)
COBISS.BG-ID 1276338660


373 ВИДОВЕ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА

БК 2016/11 Кн 156
БАКАЛСКИ, Георги Иванов, 1935-
        Калояновското училище - от пясъчника до компютъра 1845-2000 г. : документален очерк / Георги Иванов Бакалски. - Пловдив : Нар. библ. "И. Вазов", 2016. - 268 с. : с ил., табл., портр. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-9546-90-3
1. Училища - България - история - извори 2. България - образование
373(497.2)(093.2)
COBISS.BG-ID 1276237284


376 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНИ ГРУПИ И ЛИЦА

БК 2016/11 Кн 157
        МОСТОВЕ между изследвания и практика в обучението на зрително затруднени деца с множество увреждания : сборник с доклади от семинар на учители на зрително затруднени деца с множество увреждания , 17-20.06.2015 г., гр. Варна / [състав. Владимир Радулов] ; [ред. Мира Цветкова-Арсова]. - София : Феномен, 2016. - 75 с. : с ил. ; 20 см

Загл. и на англ. ез.: Bridges between research and practice in the training of visually impaired children with multiple disabilities. - Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Изд. на Бълг. асоц. за обучение на зрително затруднени деца. - Съдържа докл. от: Владимир Радулов, Валентина Йорданова, Ася Стефанова, Любомира Любенова, Гергана Кангалова, Яна Раева, Клавдия Неделчева, Румяна Стайкова, Виолета Георгиева, Ирена Нейкова, Клавдия Лукова, Биляна Банова, Ресмие Ибрахимова

1. Деца с увреждания - образование и просвета - конференции 2. Слепи - образование и просвета - конференции
376.3(063)
COBISS.BG-ID 1276362468


378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

БК 2016/11 Кн 158
БРАЙКОВ, Димитър, 1937-
        Из мемоарите на един ректор / Димитър Брайков. - Пловдив : Акад. изд. Талант на Висше у-ще по агробизнес и развитие на регионите, 2015 (Пловдив : Блаком). - 138 с. : с ил., факс. ; 23 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Професор Димитър Брайков е човекът, който прекара "кораба на вси" през бурното мътно море на промените / Димитър Димитров: с. 5-14

ISBN 978-619-203-017-9 : 7 лв.
1. Аграрен университет (Пловдив) - спомени 2. Пловдив - висше образование
378.963(497.234)(093.3)
COBISS.BG-ID 1276403940

БК 2016/11 Кн 159
ВЛАДИМИРОВ, Денчо, 1944-
        Да дадеш криле : интервюта, очерци, репортажни снимки / Денчо Владимиров. - Пловдив : Акад. изд. Талант, 2015 (Пловдив : Блаком). - 76 с. : с ил., портр. ; 25 см

ISBN 978-619-203-013-1 : 6 лв.
1. Висше училище по агробизнес и развитие на регионите (Пазарджик) - история 2. Пазарджик - висше образование
378.963(497.234.1)(091)
COBISS.BG-ID 1276417508

БК 2016/11 Кн 160
ИКОНОМИЧЕСКИ университет (Варна)
        Професорите на Икономически университет - Варна 1920-2015 г. : 95 години Икономически университет - Варна / [ред. кол. Бойко Атанасов ... и др.]. - Варна : Наука и икономика ИУ, 2015 (Ст. Загора : Кота принт). - 360 с. : с портр. ; 24 см

Имената на ред. отбелязани на гърба на загл. с. - Други ред.: Калю Донев, Димитър Радилов, Владимир Досев

ISBN 978-954-21-0810-8 (подв.)
Съдържа биогр. очерци, история на висшето у-ще за период 1920-2015
1. Икономически университет (Варна) - биографии 2. Варна - висше образование
378.933(497.211)(092)
92(497.211)
COBISS.BG-ID 1276338404

БК 2016/11 Кн 161
ИКОНОМИЧЕСКИ университет (Варна). Катедра Икономика и организация на туризма. Специалност Туризъм
        50 години специалност "Туризъм" в Икономически университет - Варна / [състав. Светла Ракаджийска, Красимира Янчева] ; [ред. кол. Таня Дъбева ... и др.]. - [Варна] : Наука и икономика ИУ, 2015 ([София] : Direct Services). - 156 с. : с табл., портр. ; 21 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Други ред.: Светла Ракаджийска, Красимира Янчева, Росица Заркова, Георги Петров, Недялка Бочева, Ивета Димитрова. - Пълното име на ред. Таня Дъбева е Таня Дъбева Филипова

ISBN 978-954-21-0863-4
1. Икономически университет (Варна). Катедра ''Икономика и организация на туризма''. Специалност ''Туризъм'' - юбилеи и чествания 2. Варна - висше образование
378.933.096(497.211)(091)
COBISS.BG-ID 1276414948

БК 2016/11 Кн 162
КЪНЕВ, Митьо Йорданов, 1936-
        Спомени : за Русенския университет, за катедра МТМ, за научния център вакуумни технологии и системи / Митю Кънев. - Плевен : Медиатех, 2016 (Русе : Русенски унив. "А. Кънчев"). - 218 с. : с ил., портр. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-207-047-2
1. Русенски университет "Ангел Кънчев" - история - спомени 2. Русе - висше образование
378.4(497.215)(093.3)
COBISS.BG-ID 1276177380


5 МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

502 ПРИРОДА. ИЗУЧАВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДАТА. ОПАЗВАНЕ НА РАСТИТЕЛНИЯ И ЖИВОТИНСКИЯ СВЯТ
Вж и 504; 55/59; 630

БК 2016/11 Кн 163
ВЛАДИМИРОВ, Любомир Владимиров, 1974-
        Екологично индустриално производство : ръководство за семинарни упражнения / Любомир Владимиров Владимиров ; [науч. ред. Владимир Томов Владимиров]. - Плевен : Медиатех, 2016 (Русе : Русенски унив. "А. Кънчев"). - 166 с. : с табл., сх., к. ; 22 см

Името на ред. отбелязано в изд. каре. - Възприетата форма на името на ред. Владимир Томов Владимиров е Владимир Томов. - Библиогр. след отд. теми

ISBN 978-619-207-053-3
1. Инженерна екология - учебници за ВУЗ 2. Промишленост - екологични проблеми - учебници за ВУЗ 3. Околна среда - опазване - учебници за ВУЗ
502:62(076)(075.8)
628.5(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1276424676

БК 2016/11 Кн 164
        ЕКОЛОГИЧНО индустриално производство / Любомир Владимиров ... [и др.] ; [науч. ред. Владимир Томов Владимиров]. - Плевен : Медиатех, 2015 ([Русе] : Русенски унив. "Ангел Кънчев"). - 325 с. : с ил., сх., табл. ; 22 см

Други авт.: Милена Кирова, Николай Ковачев, Пламен Мънев. - Името на ред. отбелязано в изд. каре. - Възприетата форма на името на ред. Владимир Томов Владимиров е Владимир Томов. - Библиогр.: с. 315-324

ISBN 978-619-7071-79-5
1. Промишленост - екология 2. Инженерна екология 3. Околна среда - опазване
502:62
628.5
COBISS.BG-ID 1276141540

ЗЪКОВ, Димитър Стоянов, 1944-
        Защита срещу ерозия и порои Вж Кн 225

        РЪКОВОДСТВО за транслокация на сухоземни костенурки (Testudo graeca, Testudo hermanni) Вж Кн 180

БК 2016/11 Кн 165
        СТРАТЕГИЯ за природосъобразен туризъм в природен парк "Странджа" 2014-2020 г. / Стоян Маринов ... [и др.]. - Варна : Наука и икономика - ИУ, 2015. - 354 с. : с ил. ; 22 см. - (Библиотека Проф. Цани Калянджиев ; кн. 36)

Други авт.: Велина Казанджиева, Тодор Дянков, Галина Илиева. - Библиогр.: с. 349-353. - Рез. на бълг., рус., англ., нем. ез.

ISBN 978-954-21-0823-8 : 13 лв.
1. Национални паркове - България - управление и организация 2. Туризъм - Странджа (планина) 3. България - опазване на природата
502.4(497.2)
338.48(234.423.7)
COBISS.BG-ID 1276333028


504 НАУКИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА
Вж и 349; 502; 551.5; 581; 591; 628

БК 2016/11 Кн 166
ВЛАДИМИРОВ, Любомир Владимиров, 1974-
        Екологична експертиза : учебник. Ч. 1, Въздействия върху околната среда - процедури, критерии и методики / Любомир Владимиров Владимиров. - Плевен : Медиатех, 2016 (Русе : Русенски унив. "А. Кънчев"). - 173 с. : с табл., сх. ; 22 см

Библиогр.: с. 167-172

ISBN 978-619-207-036-6
1. Околна среда - контрол - учебници за ВУЗ
504.05/.06(075.8)
COBISS.BG-ID 1276187876


51 МАТЕМАТИКА

БК 2016/11 Кн 167
ЮБИЛЕЙНА научна конференция 25 години Факултет Математика и информатика (Велико Търново ; 2015)
        Юбилейна научна конференция 25 години Факултет "Математика и информатика", 27-28 ноември 2015, Велико Търново. - В. Търново : Фабер, 2015. - 170 с. : с ил., табл., сх. ; 30 см

Изд. на Великотърновски унив. Св. св. Кирил и Методий. Фак. Математика и информатика. - Текст и на англ. ез. - Съдържа материали от: Илия Буюклиев, Венелин Монев, Елена Тарашева, Георги Шипковенски, Олег Асенов, Душан Биков, Светлана Василева, Мирена Тодорова, Галина Богданова, Тодор Тодоров, Галина Георгиева-Цанева, Красимир Чешмеджиев, Ивайло Дончев, Златко Върбанов, Петя Белева-Димитрова, Марияна Николова, Красимира Кирова, Валентин Бакоев, Петър Христов, Цонка Байчева, Светлана Топалова, Стефка Буюклиева, Радка Русева, Емине Караташ, Стела Железова, Милен Христов, Екатерина Мадамлиева, Радослава Терзиева, Снежана Христова, Мария Добрева, Веска Нончева, Иван Ченчев, Златко Върбанов, Мая Христова, Радостин Долчинков, Даниела Орозова, Марияна Николова, Петя Бялмаркова, Росица Радоева, Николинка Бъчварова, Маргарита Върбанова, Лиляна Каракашева, Паунка Йорданова, Александър Ковачев, Живка Радева, Калина Иванова. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг., англ. ез. 

ISBN 978-619-00-0419-6
1. Математика - конференции 2. Информатика - конференции
51(063)
681.3(063)
COBISS.BG-ID 1276183524


514 ГЕОМЕТРИЯ
Вж и 515

БК 2016/11 Кн 168
РАНГЕЛОВА, Пенка Петрова, 1949-
        Пресичане на повече от две прави в една точка / Пенка Рангелова, Ивайло Старибратов. - Пловдив : Макрос, 2012. - 104 с. : с ил., черт. ; 20 см

ISBN 978-954-561-278-7
1. Геометрия - учебници за средни общообразователни училища
514(075.3)
COBISS.BG-ID 1276165092


519.7 МАТЕМАТИЧЕСКА КИБЕРНЕТИКА
Вж и 007; 621.3

БК 2016/11 Кн 169
НИКОЛОВ, Димитър Георгиев, съобщителна техника
        Въведение в общата теория на системите / Димитър Николов. - В. Търново : Фабер, 2016. - 348 с. : с табл., сх. ; 22 см

ISBN 978-619-00-0420-2
1. Системен анализ
519.71
COBISS.BG-ID 1276170468


519.8 ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОПЕРАЦИИТЕ. ТЕОРИЯ НА ИГРИТЕ. МАТЕМАТИЧЕСКО ПРОГРАМИРАНЕ. ТЕОРИЯ НА ИКОНОМИКОМАТЕМАТИЧЕСКИТЕ МОДЕЛИ

НАЙДЕНОВ, Сергей Тодоров
        Логистиката и предприятието Вж Кн 105

БК 2016/11 Кн 170
ЦОНЕВ, Русин Стефанов
        Идентификация на системи : ръководство за упражнения / Русин Стефанов Цонев, Пламен Иванов Даскалов. - 2. изд. - Русе : Русенски унив. "Ангел Кънчев", 2013. - 114 с. : с табл., фиг. ; 21 см

1. изд. 2002

ISBN 978-954-712-600-8
1. Динамични системи - моделиране - учебници за ВУЗ 2. Линейно и нелинейно програмиране - учебници за ВУЗ 3. Приложни програми - учебници за ВУЗ
519.85(076)(075.8)
681.322.06(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1276150244

БК 2016/11 Кн 171
ЦОНЕВ, Русин Стефанов
        Идентификация на системи : учебник / Русин Цонев. - Русе [т.е. Плевен] : [Медиатех], 2014 (Русе : Русенски унив. "Ангел Кънчев"). - 177 с. : с ил. ; 22 см

ISBN 978-619-7071-81-8
1. Математически модели - учебници за ВУЗ
519.87(075.8)
COBISS.BG-ID 1276412644


531 ОБЩА МЕХАНИКА. МЕХАНИКА НА ТВЪРДИТЕ ТЕЛА
Вж и 532; 533; 534; 539.3

БК 2016/11 Кн 172
ВИТЛИЕМОВ, Венко Георгиев, 1947-
        Формулиране на нови от поставени задачи по механика : методично помагало / Венко Витлиемов. - 2. прераб. и доп. изд. - Русе : Унив. изд. "Ангел Кънчев", 2016. - 81 с. : с цв. ил. ; 23 см

1. изд. 2001. - Изд. на Русенски унив. Ангел Кънчев. Машинно-технол. фак. Кат. Техн. механика. - За автора: с. 80. - Библиогр.: с. 76-78

ISBN 978-619-7135-09-1
1. Механика - задачи - учебници за ВУЗ
531(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1276191460


532 МЕХАНИКА НА ТЕЧНОСТИ. ХИДРОМЕХАНИКА

БК 2016/11 Кн 173
МИТОВ, Любомир Василев
        Хидравлика : учебник / Любомир Митов. - Долна Митрополия : Нац. воен. унив "Васил Левски". Фак. Авиационен, 2016 ([Плевен] : Izdavam.com). - 121 с. : с ил., черт., табл. ; 21 см

ISBN 978-954-713-108-8
1. Хидравлика - учебници за ВУЗ
532/533(075.8)
COBISS.BG-ID 1276356836


54 ХИМИЯ. КРИСТАЛОГРАФИЯ. МИНЕРАЛОГИЯ
Вж и 577.1; 612.015; 631.41; 66

БК 2016/11 Кн 174
ДИМИТРОВ, Тодор, химия
        Химия за кандидат-студенти по медицина и ВУЗ-ове с изучаване на химия / Тодор Димитров. - Пловдив : Макрос, 2016. - 328 с. : с ил., табл., сх. ; 20 см

Загл. на кор.: Химия за кандидат-студенти по медицина. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-561-413-2 : 14 лв.
1. Химия - учебници за средни общообразователни училища
54(075.3)
COBISS.BG-ID 1276138724

БК 2016/11 Кн 175
ХАДЖИИЛИЕВ, Васил Стефанов, 1954-
        Помагало за самостоятелна подготовка на студенти от Тракийски университет, Стара Загора / Васил Хаджиилиев. - 2. прераб. и доп. изд. - Ст. Загора : Тракийски унив., 2015 ([Ст. Загора] : [Кота]). - 70 с. ; 30 см

1. изд. 2011 със загл. Помагало за самостоятелна подготовка на студенти по медицина и клинични лаборанти

ISBN 978-954-338-122-7 (не е отпеч.)
ISBN 978-954-388-122-7 !
1. Химия - учебници за ВУЗ
54(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1276357348


541 ТЕОРЕТИЧНА ХИМИЯ. ФИЗИКОХИМИЯ

БК 2016/11 Кн 176
ХАРАЛАНОВА, Теменужка Николова, 1962-
        Ръководство за лабораторни и изчислителни упражнения по Физикохимия / Теменужка Хараланова, Кристиян Гиргинов ; [науч. ред. Иван Каназирски]. - Русе : Русенски унив. "Ангел Кънчев", 2015. - 150 с. : с табл., сх. ; 22 см

Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. - Изд. на Русенски унив. Ангел Кънчев. Фил. Разград. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-712-637-4
1. Физикохимия - учебници за ВУЗ
541.1(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1276196324


57 БИОЛОГИЧНИ НАУКИ
Вж и 58; 59; 61; 63

БК 2016/11 Кн 177
ЗАХАРИЕВА, Кристина Петрова, 1958-
        Биология и здравно образование : за чуждестранни студенти / Кристина Захариева, Даниела Христова. - Плевен : Медиатех, 2015 (Русе : Русенски унив. "Ангел Кънчев"). - 149 с. : с цв. ил., табл. ; 23 см

Библиогр.: с. 147-148

ISBN 978-619-207-042-7
1. Биология - учебници за ВУЗ 2. Здравна просвета - учебници за ВУЗ
57(075.8)
614:374(075.8)
COBISS.BG-ID 1276152804


577 МАТЕРИАЛНИ ОСНОВИ НА ЖИВОТА. БИОХИМИЯ. МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ. БИОФИЗИКА
Вж и 576.3; 612.015

БК 2016/11 Кн 178
КАМБУРОВ, Михаил Неделчев, 1953-
        Ръководство за лабораторни упражнения по биохимия / Михаил Камбуров. - София : ХТМУ, 2016. - 127 с. : с ил. ; 24 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-465-084-1
1. Биохимия - учебници за ВУЗ
577(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1276295396


591 ОБЩА ЗООЛОГИЯ
Вж и 504

        РЪКОВОДСТВО за определяне на звуците на прилепите Вж Кн 179


592/599 СИСТЕМАТИЧНА ЗООЛОГИЯ
Вж и 502; 504; 56; 57.06; 636 ; 638; 639

БК 2016/11 Кн 179
        РЪКОВОДСТВО за определяне на звуците на прилепите / Славея Стойчева ... [и др.] ; [ред. Иван Пандурски]. - Ст. Загора [т.е. Пловдив] : Зелени Балкани, 2015 ([София] : [Геософт]). - 91 с. : с цв. ил. ; 22 см + 1 оптичен диск (CD)

Други авт.: Иван Пандурски, Елена Стоева, Анелия Павлова. - Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. - Библиогр.: с. 88-90

ISBN 978-954-9433-25-8 (подв. със спирала)
1. Прилепи - систематика - ръководства 2. Ултразвук - измерване - ръководства
599.4(035)
591.58(035)
COBISS.BG-ID 1276281828

БК 2016/11 Кн 180
        РЪКОВОДСТВО за транслокация на сухоземни костенурки (Testudo graeca, Testudo hermanni) / Николай Д. Цанков ... [и др.]. - София : Сдружение Общ. Компас, 2016 ([София] : [Дедракс]). - 46 с. : с цв. ил. ; 21 см

Други авт.: Георги С. Попгеоргиев, Иво Е. Иванчев, Николай Д. Начев, Юрий В. Корнилев. - Библиогр.: с. 31-45

ISBN 978-619-90621-0-4
1. Костенурки - практическо значение и защита - наръчници и ръководства
598.1(035)
502.7:598.1(035)
COBISS.BG-ID 1276337380


6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

61 МЕДИЦИНА

БК 2016/11 Кн 181
ИЛИЕВА, Илияна Александрова, 1963-
        Триезичен учебен речник на медицинските термини : латински, български, английски / [Илияна Илиева]. - София : ИК при ЛТУ, 2016 ([София] : [Интел Ентранс]). - 207 с. : с табл. ; 24 см

Името на авт. отбелязано на кор.

ISBN 978-954-332-143-8
1. Медицина - терминология - речници - учебници за ВУЗ
61(038.1)=71=867=20(075.8)
801.316.4=71=867=20:61(075.8)
COBISS.BG-ID 1276261092

СЕРБЕЗОВА, Иваничка Атанасова, 1959-
        Видеофилмите в обучението на медицински и здравни специалисти Вж Кн 151


611 АНАТОМИЯ
Вж и 572; 591; 616

БК 2016/11 Кн 182
БАЛТАДЖИЕВ, Георги Атанасов, 1940-
        Анатомия на човека : учебник за специалностите в медицински колежи, медицински сестри, акушерки, фармацевти, биолози, педагози, кинезитерапевти / Георги Балтаджиев, Васил Василев, Атанас Балтаджиев ; под ред. на Г. Балтаджиев. - 3. изд. - Пловдив : Лакс Бук, 2015. - 271 с. : с ил., табл. ; 24 см

1. изд. 2001 с авт. Георги Балтаджиев

ISBN 978-619-189-022-4
1. Анатомия - учебници за ВУЗ
611(075.8)
COBISS.BG-ID 1276172260


613 ХИГИЕНА
Вж и 614; 616

БЕКЕРМАН, Керъл
        500 сока и смутита за пречистване, които непременно трябва да опитате Вж Кн 234

БК 2016/11 Кн 183
ГЕРСОН, Макс, 1881-1959
        Ракова терапия : лечение на напреднал рак чрез хранителна терапия : обзор на 30 години клинични изпитвания, резултатите от петдесет клинични случая / Макс Герсон ; прев. от англ. Ирина Манушева ; [предг. Шарлот Герсон]. - София : Кибеа, 2016 ([София] : Инвестпрес). - 424 с. : с ил. ; 24 см. - (Серия Здраве / Кибеа)

Ориг. загл.: A cancer therapy / Max Gerson. - Името на авт. на предг. отбелязано на с. 15. - За автора: с. 2. - Азб. показалец

ISBN 978-954-474-719-0
1. Рак - терапия 2. Лечебно хранене
613.2
COBISS.BG-ID 1276332516

ГЛОК, Бевърли
        500 суперхрани, които непременно трябва да опитате Вж Кн 236

БК 2016/11 Кн 184
ГРЪНЧАРОВ, Любен Любенов, 1948-
        Как да постигнем по-добро здраве / Любен Грънчаров. - София : Vivid Rise, 2016 ([София] : Диджитал принт експрес). - 160 с. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7234-04-6 : 15 лв.
1. Хигиена
613
COBISS.BG-ID 1276162788

БК 2016/11 Кн 185
        ЛУННАТА диета : лунният календар за 2014 и 2015 г. с началния час на лунната диета / [под общата ред. на Таня Стоева]. - [София] : Византия, [2014] ([Бургас] : [Полиграф]). - 32 с. : с ил., табл. ; 24 см

Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-8022-80-4 : 2.99 лв.
1. Лечебно хранене 2. Хранене - хигиена
613.26/.27
COBISS.BG-ID 1276362980

МАРКОВ, Димитър Николаев, 1975-
        Употребяващите наркотици в затвора - опитът на Норвегия и предизвикателствата пред България Вж Кн 124

MARKOV, Dimitǎr Nikolaev, 1975-
        Drug users in prison - Norway's experience and Bulgaria's challenges Вж Кн 126


614 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ. СОЦИАЛНА ХИГИЕНА. ЗАЩИТА ОТ НЕЩАСТНИ СЛУЧАИ
Вж и 331; 364; 613; 616

        АКТУАЛНИ аспекти на общата медицинска практика. Т. 3 Вж Кн 195

ЗАХАРИЕВА, Кристина Петрова, 1958-
        Биология и здравно образование : за чуждестранни студенти Вж Кн 177

БК 2016/11 Кн 186
КАРАМИШЕВ, Ангел Трайков
        Надеждност на противопожарната техника : записки за курсантите и студентите от факултет ПБЗН [пожарна безопасност и защита на населението] към Академията на МВР / Ангел Карамишев, Петър Клисарски. - София : Акад. на МВР, 2016. - 104 с. : с табл., сх., черт. ; 22 см

Библиогр.: с. 102-103

ISBN 978-954-348-124-8
1. Противопожарна техника - учебници за ВУЗ 2. Надеждност (техника) - учебници за ВУЗ
614.84(075.8)
COBISS.BG-ID 1276363236

БК 2016/11 Кн 187
СТАМБОЛОВА, Иванка Костова, 1962-
        Сестрински грижи при болни с инфекциозни заболявания / Иванка Стамболова. - София : Центр. мед. библ., 2016 ([София] : Манта Принт). - 207 с. : със сх., табл. ; 22 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 203-207

ISBN 978-954-9318-73-9
1. Медицински сестри - учебници за ВУЗ 2. Инфекциозни болести - грижи за болните - учебници за ВУЗ
614.23/.26(075.8)
616.9-083(075.8)
COBISS.BG-ID 1276229348


615 ФАРМАЦИЯ. ФАРМАКОЛОГИЯ. ОБЩА ТЕРАПИЯ. ТОКСИКОЛОГИЯ
Вж и 613; 616; 633

АЛГАФАРИ, Мадлен Николаева, 1967-
        Чувствам, следователно съм! Вж Кн 28

БАРАКОВА, Пенка Петрова
        Кинезитерапия при вътрешни заболявания : лекционни записки - бакалаври Вж Кн 199

БАРАКОВА, Пенка Петрова
        Кинезитерапия при спортен травматизъм : лекционни записки - кинезитерапевти, бакалаври и магистри Вж Кн 276

БК 2016/11 Кн 188
БЪЧВАРОВА, Ирина Димитрова, 1971-
        Изкуството да преподаваш йога. Ч. 1, Етика / Ирина Бъчварова. - [Плевен] : [Медиатех], [2016] (Русе : Русенски унив. "А. Кънчев"). - 133 с. ; 23 см

Загл. на кор.: Етика и професионализъм

ISBN 978-619-207-050-2 (не е отпеч.)
1. Гимнастика на йогите - методика на преподаването
615.825.1(072)
COBISS.BG-ID 1276180196

БК 2016/11 Кн 189
БЪЧВАРОВА, Ирина Димитрова, 1971-
        Изкуството да преподаваш йога. Ч. 2, Методика на преподаване / Ирина Бъчварова. - Плевен : Медиатех, 2016 (Русе : Русенски унив. "А. Кънчев"). - 325 с. : с ил. ; 23 см

ISBN 978-619-207-051-9 (не e отпеч.)
ISBN 978-619-7071-051-9 !
1. Гимнастика на йогите - методика на преподаването
615.825.1(072)
COBISS.BG-ID 1276186084

БК 2016/11 Кн 190
БЪЧВАРОВА, Ирина Димитрова, 1971-
        Изкуството да преподаваш йога. Ч. 3, Ащанга йога и асистиране / Ирина Бъчварова ; [снимки Момчил Данев]. - Плевен : Медиатех, 2016 (Русе : Русенски унив. "А. Кънчев"). - 340 с. : с ил. ; 23 см

Името на ил. отбелязано в изд. каре

ISBN 978-619-207-052-6 (не e отпеч.)
ISBN 978-619-7071 !
1. Гимнастика на йогите - методика на преподаването
615.825.1(072)
COBISS.BG-ID 1276181220

БК 2016/11 Кн 191
БЪЧВАРОВА, Ирина Димитрова, 1971-
        Огънят на живота / Ирина Бъчварова. - [Плевен] : [Медиатех], 2014 (Русе : Русенски унив. "А. Кънчев"). - 513 с. ; 22 см

ISBN 978-619-7071-41-2 (не е отпеч.)
1. Аюрведа 2. Лечебно хранене 3. Готварство - рецепти
615.874
641.56(083.1)
COBISS.BG-ID 1276181988

ГАНЧЕВ, Георги Петков, 1952-
        Хипертония и диабет тип две Вж Кн 200

МАЛЧЕВ, Малчо Стоянов, 1945-
        Балнеоложки туризъм Вж Кн 101

БК 2016/11 Кн 192
МИЛЕНКОВ, Стоян Благов, 1949-
        Лекарствен справочник / Стоян Миленков. - 7. изд. - Пловдив : ИК ВАП, 2011 ([Пловдив] : [Полиграф комерс]). - 880 с. : с табл. ; 25 см

1. изд. 2000 със загл. Педиатричен терапевтичен справочник. - Азб. показалец

ISBN 978-954-8326-30-8 (подв.)
1. Лекарства - България - справочници 2. България - фармация
615.11(497.2)
COBISS.BG-ID 1276204772

БК 2016/11 Кн 193
ПАРАШКЕВОВА, Петя Андреева, 1975-
        Кинезитерапия в акушерството и гинекологията : учебник за студенти по кинезитерапия / Петя Парашкевова. - Русе : Русенски унив. "А. Кънчев", 2015. - 75 с. : с ил., табл. ; 22 см

Библиогр.: с. 71-74

ISBN 978-954-712-677-0
1. Кинезитерапия - в акушерството и гинекологията - учебници за ВУЗ
615.825(075.8)
618(075.8)
COBISS.BG-ID 1276182500

ПАРАШКЕВОВА, Петя Андреева, 1975-
        Кинезитерапия при хирургични заболявания : учебник за студенти по кинезитерапия Вж Кн 207

БК 2016/11 Кн 194
ФЛУК, Ричард
        Защо боледувам? / Ричард Флук ; прев. от англ. Красимира Матева. - София : Ciela, 2016. - 218 с. : със сх., табл. ; 21 см

Ориг. загл.: Why am i sick? / Richard Flook

ISBN 978-954-28-2009-3 : 12 лв.
1. Биоенерготерапия 2. Алтернативна медицина
615.85
COBISS.BG-ID 1276282084


616 ПАТОЛОГИЯ. КЛИНИЧНА МЕДИЦИНА
Вж и 159.9; 611; 612; 617; 618; 619

БК 2016/11 Кн 195
        АКТУАЛНИ аспекти на общата медицинска практика / под ред. на Л. Деспотова-Толева. - Пловдив : ИК ВАП, 2009-<2015> ([Пловдив] : [Полиграф комерс]). - Т. <3> ; 25 см
 
ISBN 978-954-8326-92-6 (т. 3, подв., Лакс Бук)

Съдържа досега:
Т. 3. - Пловдив : Лакс Бук / [Елена Илиева ... и др.]. - 2015. - 780 с. : с ил.

Имената на авт. отбелязани на гърба на загл. с. - Други авт.: Кичка Велкова, Любима Деспотова-Толева, Мария Малинова, Мария Панчовска, Тадааки Като, Тоньо Шмилев, Валентин Стоянов, Владимир Сираков, Георги Иванов, Димитър Тонев, Донка Димитрова, Любомир Киров, Магдалена Стоева, Лилия Тонева, Анна Ангелова, Жени Пенкова, Златка Малинова, Иван Иванов, Калина Трифонова-Славейкова, Кирил Славейков, Невена Иванова, Николай Йорданов. - Библиогр. след отд. гл.

1. Медицина 2. Здравеопазване
616
614.2
COBISS.BG-ID 1234955236

БК 2016/11 Кн 196
        СПЕШНА педиатрия. Гастроентерология : Трета национална конференция "Спешна педиатрия", Хисаря, 2014 / под ред. на Тоньо Шмилев ; [предг. Борис Бойкинов]. - Пловдив : Лакс бук, 2014 ([Пловдив] : [Полиграф Комерс]). - 604 с. : с цв. ил., портр. ; 25 см

Загл. на гърба на кн.: Спешна педиатрия. - Името на авт. на предг. отбелязано на с. 8. - Коментар на специалиста след отд. докл. - Съдържа материали от: Мария Русинова, Добрин Константинов, Евгения Бързашка, Петко Загорчев, Стефка Петрова, Елена Лазарова, Ваня Недкова, Мила Байчева, Александра Лачева, Марлена Панайотова, Мирослава Бошева, Пенка Переновска, Тоньо Шмилев, Радка Масларска, Петьо Хаджийски, Мария Спасова, Светлозар Спасов, Пенка Стефанова, Кремена Гроздева, Борис Бойников, Маргарита Цонзарова, Янко Илиев, Адил Кадъм, Христо Добрев, Атанас Петров, Радка Тинчева, Миглена Георгиева, Иван Янков, Петрана Чакърова, Димитър Калайков, Анелия Петкова, Райна Шентова, Ралица Георгиева, Пенка Янева, Диана Попова, Емилия Пантелеева, Иванка Галева, Нарцис Насим Калева-Ходжева, Николай Гечев, Мария Малинова, Анета Хубенова, Кр. Стефанова, Д. Русинов, П. Маркова, В. Драгнева, И. Стоев, И. Алексиева, С. Миленков, Н. Генкова, Г. Петрова, Л. Райчева, Иван Чакъров, Цветомира Борисова, Р. Масларска, В. Константинова, М. Калайджиева, С. Денева, С. Контилска, Даниела Авджиева, М. Иванова, Д. Паскалева, Дафина Грозева, Ангелина Стоянова, Ния Рашева, Кр. Колева, Св. Досев, Ралица Бабаколова, Велимир Симов, Л. Чочкова, Г. Петрова, В. Исаев, Г. Иванов, Е. Симеонов, Р. Кабакчиева, К. Георгиев, В. Боцова, Л. Николов, П. Йорданова, С. Елкина, Ч. Петрова, Е. Бързашка, Р. Йорданова, И. Соткова, Р. Семова, А. Мангъров, И. Литвиненко, М. Бошева, И. Иванов, П. Шивачев, Л. Маринов, М. Цонзарова, К. Ганева, А. Гуленова, В. Александрова, М. Кошева, М. Червенкова, В. Пердикациева, В. Георгиева, М. Стойчева, А. Карастанева, Т. Денева, Д. Давчева, Д. Митева, Р. Георгиева, Т. Чолчева, Й. Узунова, Т. Стоева, Р. Аламурова, Р. Митрова, Д. Ненчева, П. Живкова, Хр. Шивачев, М. Йосифов, М. Панова, Б. Бойкинов, Б. Анави, Сн. Лазова, Д. Митева, Н. Коларова-Янева, Л. Камбурова, М. Маркова, К. Табакова, В. Недкова, К. Кетев, С. Миленков, Л. Чочкова, К. Стефанова, А. Карастанева, А. Стоянова, Х. Бурнусузов, М. Ангелова, Ц. Петкова-Маринова, В. Недкова, А. Божинова. - Името на авт. Маргарита Цонзарова погрешно отпеч. на с. 9 Маргарита Цонзорова. - Библиогр. след отд. докл.

ISBN 978-954-8326-95-7 (подв.)
1. Педиатрия - сборници 2. Детски болести - неотложни случаи - сборници 3. Гастроентерология - деца - сборници
616-053.2(062.2)
616.3-053.2(062.2)
COBISS.BG-ID 1276230116

БК 2016/11 Кн 197
        СПЕШНА педиатрия. Неонатология : материали от Втора национална конференция по спешна педиатрия, Хисаря, 2012 / [предг.], под ред. на Тоньо Шмилев. - Пловдив : Лакс бук, 2013 ([Пловдив] : [Полиграф комерс]). - 488 с. : с ил. ; 24 см

Загл. на гърба на кн.: Спешна педиатрия. - Името на авт. на предг. отбелязано на с. 13. - Проф. Борис Господинов Бойкинов на 80 години / Тоньо Шмилев: с. 9-11. - Коментар на специалиста след отд. докл. - Съдържа материали от: Мая Кръстева, Петър Шивачев, Евгения Бързашка, Диляна Вичева, Радка Тинчева, Атанас Мангъров, Фани Мартинова, Иглика Соткова-Иванова, Александра Лачева, Владимир Пилософ, Мирослава Бошева, Пенка Переновска, Тоньо Шмилев, Ралица Георгиева, Маргарита Панова, Иван Янков, Мария Спасова, Борис Бойкинов, Пенка Стефанова, Иван Иванов, Илиана Пачева, Лъчезар Маринов, Нарцис Калева-Ходжева, Атанас Петров, Анелия Буева, Миглена Георгиева, Надежда Маджирова, Димитър Калайков, Василка Илиева, Ния Рашева, Светла Атанасова, Христо Мумджиев, Боряна Върбанова, Васил Маринов, Мариана Маринова, Димитър Русинов, Мариета Конарева-Костянева, Даниел Илиев, Б. Балев, А. Атанасова, М. Желева, Д. Константинова, М. Гаевски, С. Досев, Красимира Колева. - Библиогр. след отд. докл.

ISBN 978-954-8326-80-3 (подв.)
1. Педиатрия - сборници 2. Детски болести - неоложни случаи - сборници 3. Новородено - физиология и патология - сборници
616-053.2(062.2)
COBISS.BG-ID 1276205540

БК 2016/11 Кн 198
        СПЕШНА педиатрия. Проблемна патология на юношеството : ІV национална конференция, гр. Хисаря, 2014 / под ред. на Тоньо Шмилев. - Пловдив : Лакс бук, 2015 ([Пловдив] : [Полиграф Комерс]). - 704 с. : с цв. ил., портр. ; 24 см

Загл. на гърба на кн.: Спешна педиатрия. - Съдържа материали от: Владимир Пилосов, Карен Джамбазов, Мариана Мурджиева, Пенка Переновска, Ваня Недкова, Росица Митрова-Пеева, Виолета Йотова, Миглена Георгиева, Боряна Върбанова, Лъчезар Маринов, Анна Кънева, Анета Хубенова, Димитър Калайков, Даниел Илиев, Гергана Петрова, Светлана Бояджиева, Калин Лисички, Димитър Печилков, Мариана Стойчева, Янко Илиев, Костадин Чифлигаров, Марин Балтов, Мирослава Бошева, Иван Иванов, Нарцис Калева-Ходжева, Мария Спасова, Васка Тодорова, Анелия Петкова, Иван Янков, Таньо Шмилев, Мария Малинова, Йорданка Узунова, Димитринка Митева, Петър Шивачев, Николай Гечев, Вилиана Драгнева, Емилия Костадинова, Константин Кетев, Хасан Бурнусузов, Анна Карастанева, Елена Василева, Цветелина Цветанова, Беатрис Саваджиян, Маргарита Панова, Соня Галчева, Петя Маркова, Дафина Грозева, Даниел Илиев, Анна Петрова, К. Терзийски, Радка Тинчева, Иван Чавдаров, Любов Чочкова, Анастасия Шишманова, Атанас Керезов, Мила Букова, Миглена Георгиева, И. Илиева, Б. Маринска, Ц. Петкова-Маринова, М. Ангелова, П. Тончев, Р. Кабакчиева, В. Исаев, Р. Дребов, О. Бранков, С. Али, П. Хаджийски, А. Петрова, Б. Маринска, Р. Комитова, В. Георгиева, М. Бошева, Ангелина Стоянова-Делева, Иван Мумуджиев, М. Панова, К. Габерова. - Името на Костадин Чифлигаров погрешно отпеч. на с. 11 Костадин Чифлгаров. - Библиогр. след отд. доклади

ISBN 978-619-189-021-7 (подв.)
1. Педиатрия - сборници 2. Детски болести - неотложни случаи - сборници
616-053.2(062.2)
COBISS.BG-ID 1276233444


616.1/.4 ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ

БК 2016/11 Кн 199
БАРАКОВА, Пенка Петрова
        Кинезитерапия при вътрешни заболявания : лекционни записки - бакалаври / Пенка Баракова. - Плевен : Медиатех, 2016 (Русе : Русенски унив. "А. Кънчев"). - 194 с. : с ил., табл. ; 23 см

Изд. на Мед. унив. - Плевен

ISBN 978-619-207-044-1
1. Вътрешни болести - кинезитерапия - учебници за ВУЗ
616.1/.4-08(075.8)
615.825(075.8)
COBISS.BG-ID 1276216036


616.1 БОЛЕСТИ НА СЪРДЕЧНО-СЪДОВАТА СИСТЕМА

БК 2016/11 Кн 200
ГАНЧЕВ, Георги Петков, 1952-
        Хипертония и диабет тип две / [Георги Ганчев]. - [Пазарджик] : Ганимет - ГГ, 2015 ([Хасково] : [Полиграфюг]). - 304 с. ; 21 см. - (Серия Живот без болести)

Загл. на кор.: Хипертония и захарен диабет тип две. - Името на авт. отбелязано на кор.

ISBN 978-954-8518-33-8 : 14 лв.
1. Хипертонична болест - терапия 2. Диабет - терапия 3. Народна медицина
616.12-008.33-085
616.37/.38-085
615.89
COBISS.BG-ID 1276334820

БК 2016/11 Кн 201
        ФАКТИ, противоречия, дебати в диагностиката и лечението на сърдечните и съдовите заболявания 2015 / под ред. на Борислав Георгиев. - София : Арбилис, 2016 ([София] : [ПК "Д. Благоев"]). - 544 с. : с ил. ; 24 см

Съдържа материали от: Боряна Делийска, Върбан Ганев, Георги Момеков, Ива Паскалева, Мария Орбецова, Мария Цекова, Борислав Георгиев, Детелина Луканова, Добромир Гочев, Людмила Владимирова-Китова, Румяна Симеонова, Александър Александров, Илияна Петрова, Камелия Генова, Константин Костов, Милко Стоянов, Спас Китов. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-619-7063-14-1 (подв.)
1. Сърдечносъдови болести - сборници
616.1(062.2)
COBISS.BG-ID 1276396004


616.3 БОЛЕСТИ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА. СТОМАТОЛОГИЯ

ГАНЧЕВ, Георги Петков, 1952-
        Хипертония и диабет тип две Вж Кн 200

        СПЕШНА педиатрия. Гастроентерология : Трета национална конференция "Спешна педиатрия", Хисаря, 2014 Вж Кн 196


616.8 БОЛЕСТИ НА НЕРВНАТА СИСТЕМА. НЕВРОПАТОЛОГИЯ

БК 2016/11 Кн 202
КИТОВ, Борислав Димитров, 1954-
        Клинична невроанатомия / Борислав Китов, Ценка Караманлиева, Таня Китова. - Пловдив : Лакс бук, 2013 ([Пловдив] : [Полиграф комерс]). - 336 с. : с цв. ил. ; 25 см

Речник на някои термини: с. 296-312. - Библиогр. след отд. гл. - Азб. показалец

ISBN 978-954-8326-87-2 (подв.)
1. Централна нервна система - патологична анатомия
616.8-091
COBISS.BG-ID 1276142820

БК 2016/11 Кн 203
ПЕТРОВА, Нели Стефанова, 1964-
        Методи и апарати за изследване в клиничната неврология / Нели Петрова, Анелия Манукова-Маринова. - Плевен : Медиатех, 2016 (Русе : Русенски унив. "А. Кънчев"). - 87 с. : с ил. ; 23 см

Библиогр.: с. 84-86

ISBN 978-619-207-059-5
1. Неврология - апарати и инструменти - учебници за ВУЗ 2. Нервни болести - диагностика - методи - учебници за ВУЗ
616.8-7(075.8)
COBISS.BG-ID 1276409060

БК 2016/11 Кн 204
        РЪКОВОДСТВО за ранно откриване на депресия и тревожност в първичната помощ / Антон Славчев ... [и др.]. - София : Нац. център по общ. здраве и анализи, 2016. - 240 с. : с табл. ; 17 см

Други авт.: Иво Митрев, Мая Стоименова, Надежда Маджирова, Николина Ангелова-Барболова, Петър Маринов, Петя Терзииванова, Стефан Попов, Христо Кожухаров. - Възприетата форма на името на авт. Петя Терзииванова е Петя Димитрова Терзииванова-Тодорова

ISBN 978-954-8404-32-7
1. Психични болести - грижи за болните - наръчници и ръководства 2. Депресия - наръчници и ръководства
616.89-008.4(035+086.76)
COBISS.BG-ID 1276422884

БК 2016/11 Кн 205
ТРАЙКОВ, Лъчезар Динчев, 1959-
        Рискови фактори за съдови когнитивни нарушения / Лъчезар Трайков, Нели Петрова. - Плевен : Медиатех, 2016 (Русе : Русенски унив. "Ангел Кънчев"). - 134 с. : с цв. ил., табл., диагр. ; 22 см

Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-619-207-058-8
1. Мозъчносъдова болест - етиология и патогенеза
616.831-02
COBISS.BG-ID 1276393444


616.9 ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ (ЗАРАЗНИ И ПРЕНОСНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ)
Вж и 614.4

СТАМБОЛОВА, Иванка Костова, 1962-
        Сестрински грижи при болни с инфекциозни заболявания Вж Кн 187


617 ОРТОПЕДИЯ. ХИРУРГИЯ (ОБЩИ ВЪПРОСИ). ОФТАЛМОЛОГИЯ
Вж и 61

БК 2016/11 Кн 206
АНДОНОВ, Йордан Кондев
        Приложение на хибридния външен фиксатор в травматологичната практика / Йордан Андонов. - [Русе] : Primax, 2016 (Русе : Русенски унив. "Ангел Кънчев"). - 37 с. : с ил., табл. ; 30 см

Библиогр.: с. 33-36

ISBN 978-619-7242-17-1
1. Долни крайници - изкълчвания и фрактури - хирургическа терапия
617.57/.58
COBISS.BG-ID 1276259300

БК 2016/11 Кн 207
ПАРАШКЕВОВА, Петя Андреева, 1975-
        Кинезитерапия при хирургични заболявания : учебник за студенти по кинезитерапия / Петя Парашкевова. - Русе : Русенски унив. "А. Кънчев", 2015. - 139 с. : с ил., сх. ; 23 см

Библиогр.: с. 134-138

ISBN 978-954-712-676-3
1. Хирургични болести - кинезитерапия - учебници за ВУЗ
617.5-085(075.8)
615.825(075.8)
COBISS.BG-ID 1276188644

БК 2016/11 Кн 208
ЯНКОВ, Даниел Веселов, 1963-
        Педикулирани ламба в пластичната хирургия / Даниел Янков. - Варна : Стено ; София : Военномед. акад., 2015 ([В. Търново] : [Абагар]). - 121 с. : с цв. ил. ; 25 см

Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-449-846-7 (подв., Стено)
ISBN 978-619-7196-11-5 (подв., Военномед. акад.)
1. Биологични тъкани 2. Трансплантация
617.5-089.84
COBISS.BG-ID 1276355556


618 ГИНЕКОЛОГИЯ. АКУШЕРСТВО
Вж и 611; 612; 616

ПАРАШКЕВОВА, Петя Андреева, 1975-
        Кинезитерапия в акушерството и гинекологията : учебник за студенти по кинезитерапия Вж Кн 193


620 ИЗПИТВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ. СТОКОЗНАНИЕ. ЕНЕРГИЙНИ ЦЕНТРАЛИ. ОБЩА ЕНЕРГЕТИКА
Вж и 539; 658

БК 2016/11 Кн 209
ДОНЧЕВ, Христо Христов, 1939-
        Стоков контрол / Христо Дончев, Събка Пашова. - Варна : Наука и икономика ИУ, 2015. - 266 с. : с ил., сх. ; 22 см

Библиогр.: с. 263-265

ISBN 978-954-21-0819-1 : 9 лв.
1. Стокознание - учебници за ВУЗ
620.2(075.8)
COBISS.BG-ID 1276295652

БК 2016/11 Кн 210
JABLONICKÝ, Juraj
        Consideration of the properties of selected biofuels / Juraj Jablonický, Daniela Uhrinová, Mitko Nikolov. - Ruse : Angel Kanchev Univ. of Ruse, 2013. - 88 с. : с цв. ил. ; 24 см

Библиогр.: с. 80-87

ISBN 978-619-7071-32-0 (Медиатех)
1. Биогорива
620.95
COBISS.BG-ID 1276401636


621.3 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
Вж и 007; 537; 654; 681

БК 2016/11 Кн 211
МИХАЙЛОВ, Людмил Досев, 1957-
        Ръководство за курсов проект и семинарни упражнения по електрическа част на електрически централи и подстанции / Людмил Досев Михайлов. - Русе : Русенски унив. "Ангел Кънчев", 2014. - 155 с. : с табл., сх. ; 22 см

Библиогр.: с. 150-151

ISBN 978-954-712-625-1 : 8 лв.
1. Електрически централи - електрообзавеждане - учебници за ВУЗ
621.311.25(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1276195812

БК 2016/11 Кн 212
СТЕФАНОВ, Стефан Петров, 1949-
        Електроснабдяване : ръководство за курсово проектиране и семинарни упражнения / Ст. Стефанов, В. Русева. - 2. прераб. и доп. изд. - Русе : Русенски унив. "Ангел Кънчев", 2015. - 139 с. : с цв. ил. ; 31 см

1. изд. 2002. - Библиогр.: с. 134-135

ISBN 978-954-712-652-7
1. Електроснабдяване и електрообзавеждане - учебници за ВУЗ
621.31(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1276201188


621.7 ОБРАБОТКА ПОД НАЛЯГАНЕ. ПЛАСТИЧНО ФОРМООБРАЗУВАНЕ. ФОРМОИЗМЕНЯЩИ ОПЕРАЦИИ (БЕЗ СНЕМАНЕ НА СТРУЖКИ). СЪЕДИНЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ
Вж и 621.9; 669

БК 2016/11 Кн 213
GAŠPÁR, Štefan
        Production technology of aluminium castings by die casting / Stefan Gaspar, Jan Pasko, Hristo Beloev. - [Плевен] : [Медиатех], 2013. - 197 с. : с цв. ил., сх. ; 23 см

Библиогр.: с. 190-195

ISBN 978-619-7071-13-9
1. Леярство 2. Алуминий - технология
621.74
COBISS.BG-ID 1276186596


622 МИННО ДЕЛО
Вж и 528; 549; 55; 624; 662

БК 2016/11 Кн 214
ПАНАЙОТОВ, Владко Тодоров, 1950-
        Срещата на две хилядолетия през моя поглед : или за бъдещето, което не идва / Владко Панайотов. - София : Захарий Стоянов, 2016- ([София] : ПК "Д. Благоев"). - Т. <1-> ; 24 см

ISBN 978-954-09-1044-4 (ч. 1) : 20 лв.

Съдържа досега:
Ч. 1. - 2016. - 328 с. : с ил., портр.

Текст и на англ. ез. - Биография на автора: с. 322-323 ; В бурната река на спомените / Антон Дончев: с. 324-325 ; Златните зрънца на мъдростта / Георги Марков: с. 326 ; Учен, артист, общественик / Иван Гранитски: с. 327. - Иван Гранитски - псевд. на Иван Йорданов Димитров

1. Панайотов, Владко Тодоров, 1950- - биографски материали 2. Учени, български - биографски материали 3. България - минно дело
622(497.2)(092)
92 Панайотов, Владко Тодоров
COBISS.BG-ID 1276236516


624 СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ. ПОДЗЕМНО, НИСКО И ВИСОКО СТРОИТЕЛСТВО. СТРОИТЕЛСТВО НА ТУНЕЛИ И МОСТОВЕ
Вж и 69

ПЕТРОВ, Богомил Веселинов, 1958-
        Възстановяване на строителни конструкции под вода. Ч. 1 Вж Кн 216


625 ЖЕЛЕЗОПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО. ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО
Вж и 629; 656

БК 2016/11 Кн 215
        ПЪТИЩАТА на България : информационен сборник за пътната мрежа на страната / [състав.] Ясен Ишев. - [София] : в. Строител, 2016 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 160 с. : с цв. ил., к. ; 29 см

Изд. на Камара на строителите в България

ISBN 978-954-92866-5-6
1. Пътища - България - статистически материали 2. България - строителство
625.7/.8(497.2)(083.4)
COBISS.BG-ID 1276247780


626 ХИДРОТЕХНИЧЕСКО СТРОИТЕЛСТВО. СТРОИТЕЛСТВО НА КАНАЛИ. МЕЛИОРАТИВНО СТРОИТЕЛСТВО
Вж и 631

БК 2016/11 Кн 216
ПЕТРОВ, Богомил Веселинов, 1958-
        Възстановяване на строителни конструкции под вода / Богомил Петров. - София : [Ракурс], 2016-. - Т. <1-> ; 24 см

ISBN 978-619-7009-08-8 (ч. 1)

Съдържа досега:
Ч. 1. - 2016. - [3], 593 с. : с ил.

Библиогр. след отд. гл.

1. Подводно строителство 2. Стоманобетонни конструкции
626
624.157.012.4
COBISS.BG-ID 1276349156


628 САНИТАРНА ТЕХНИКА. ВОДОСНАБДЯВАНЕ. КАНАЛИЗАЦИЯ. СВЕТОТЕХНИКА
Вж и 504; 556; 614; 696; 697

ВЛАДИМИРОВ, Любомир Владимиров, 1974-
        Екологично индустриално производство : ръководство за семинарни упражнения Вж Кн 163

БК 2016/11 Кн 217
ВЛАДИМИРОВ, Любомир Владимиров, 1974-
        Отпадъчно стопанство : ръководство за практически упражнения / Любомир Владимиров Владимиров ; [науч. ред. Владимир Томов Владимиров]. - Плевен : Медиатех, 2015 (Русе : Русенски унив. "Ангел Кънчев"). - 94 с. : с табл., сх. ; 23 см

Името на ред. отбелязано в изд. каре. - Възприетата форма на името на ред. Владимир Томов Владимиров е Владимир Томов. - Библиогр.: с. 93

ISBN 978-619-7071-88-7
1. Отпадъци и остраняването им - учебници за ВУЗ
628.4(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1276176868

БК 2016/11 Кн 218
ВЛАДИМИРОВ, Любомир Владимиров, 1974-
        Отпадъчно стопанство. Ч. 2, Управление на отпадъците / Любомир Владимиров Владимиров. - Плевен : Медиатех, 2013 ([Русе] : Русенски унив. "Ангел Кънчев"). - 431 с. : с ил. ; 22 см

Библиогр.: с. 421-430

ISBN 978-619-7071-07-8
1. Отпадъци и отстраняването им - учебници за ВУЗ
628.4(075.8)
COBISS.BG-ID 1276199140

        ЕКОЛОГИЧНО индустриално производство Вж Кн 164


630 ГОРСКО СТОПАНСТВО. ЛЕСОВЪДСТВО
Вж и 581; 582; 674

БК 2016/11 Кн 219
МЕЧЕВ, Валентин Димитров, 1952-2012
        Зелена и вечна : 125 години горско дело в Ракитово / Валентин Мечев. - Пазарджик : Рони дизайн, 2015 (Пловдив : Макрос). - 144 с. : с табл., цв. ил., диагр. ; 21 см

Год. на изд. погрешно отпеч. на кор. 2014. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 87-89

ISBN 978-954-561-351-7 (Макрос 2000)
1. Горско стопанство - Ракитово - история 2. Ракитово - горско стопанство
630(497.23-21)(091)
COBISS.BG-ID 1276212964

БК 2016/11 Кн 220
ЮРУКОВ, Стефан Илиев, 1952-
        Дендрология / Стефан Юруков, Момчил Панайотов. - София : Рута-ХБ, 2015. - 212 с. : с ил., портр. ; 29 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 195-197. - Азб. показалец

ISBN 978-954-9557-21-3
1. Дендрология - учебници за ВУЗ
630.17(075.8)
COBISS.BG-ID 1276336356


631.1 ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ПРОИЗВОДСТВО
Вж и 65

БК 2016/11 Кн 221
ЛЮБЕНОВ, Любомир Димитров, 1970-
        Агромаркетинг / Любомир Любенов. - 2. изд. - Плевен : Медиатех, 2016 (Русе : Русенски унив. "Ангел Кънчев"). - 158 с. : с табл., сх. ; 22 см

1. изд 2006 изд. на Русенски унив. Ангел Кънчев. - Библиогр.: с. 155-156

ISBN 978-619-207-040-3
1. Селскостопански предприятия - управление и организация - учебници за ВУЗ 2. Маркетинг - в селското стопанство - учебници за ВУЗ
631.15(075.8)
339.13:63(075.8)
COBISS.BG-ID 1276220132

БК 2016/11 Кн 222
ЛЮБЕНОВ, Любомир Димитров, 1970-
        Пазари и реализация на земеделски продукти / Любомир Любенов. - Плевен : Медиатех, 2016 (Русе : Русенски унив. "Ангел Кънчев"). - 144 с. : с ил., табл., сх. ; 21 см

Библиогр.: с. 134-139. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-207-039-7
1. Селскостопански произведения - търговия 2. Пазари
631.1
339.13
COBISS.BG-ID 1276157156


631.3 СЕЛСКОСТОПАНСКИ МАШИНИ И ИНСТРУМЕНТИ. СЕЛСКОСТОПАНСКО МАШИНОСТРОЕНЕ

БК 2016/11 Кн 223
        ТЕРМИНОЛОГИЧЕН четириезичен (български, немски, английски и руски) речник по земеделска техника и свързаните с нея области. Ч. 1, Словник с тълкувателни статии / ред. Чавдар Петков - отг. ред. ... [и др.]. - София [т.е. Русе] : Русенски унив. "Ангел Кънчев", 2015. - 993 с. ; 23 см

Загл. на гърба на кн.: Речник по земеделска техника и свързаните с нея области. - Други ред.: Тодор Капитанов, Димитър Андреев, Христо Белоев, Снежан Божков, Ганчо Гужгулов, Георги Костадинов, Здравко Курдов, Атанас Митков, Михо Михов, Иван Палов, Руси Г. Русев, Тодор Савов. - Възприетата форма на името на ред. Михо Михов е Михо Семков с пълно име Михо Семков Михов. - Пълното име на ред. Тодор Савов е Тодор Савов Тодоров. - Изд. на СА - София. Научноизслед. институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията Н. Пушкаров

ISBN 978-954-712-645-9 (не е отпеч.)
ISBN 978-954-712-643-5 !
1. Селскостопански машини и оръдия - терминология - многоезични речници
631.3(038.1)=00
801.316.4=00:631.3
COBISS.BG-ID 1276161764

БК 2016/11 Кн 224
        ТЕРМИНОЛОГИЧЕН четириезичен (български, немски, английски и руски) речник по земеделска техника и свързаните с нея области. Ч. 2, Азбучни указатели на чуждоезиковите термини / ред. Чавдар Петков - отг. ред. ... [и др.]. - София [т.е. Русе] : Русенски унив. "Ангел Кънчев", 2015. - 871 с. ; 23 см

Загл. на гърба на кн.: Речник по земеделска техника и свързаните с нея области. - Други ред.: Димитър Капитанов, Димитър Андреев, Христо Белоев, Снежан Божков, Ганчо Гужгулов, Георги Костадинов, Здравко Курдов, Атанас Митков, Михо Михов, Иван Палов, Руси Г. Русев, Тодор Савов. - Възприетата форма на името на ред. Михо Михов е Михо Семков. - Пълното име на ред. Тодор Савов е Тодор Савов Тодоров. - Изд. на СА - София. Научноизслед. институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията Н. Пушкаров

ISBN 978-954-712-643-5
1. Селскостопански машини и оръдия - терминология - многоезични речници
631.3(038.1)=00
801.316.4=00:631.3
COBISS.BG-ID 1276165860


631.4 ПОЧВОЗНАНИЕ. ПОЧВЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

БК 2016/11 Кн 225
ЗЪКОВ, Димитър Стоянов, 1944-
        Защита срещу ерозия и порои / Димитър Зъков. - 2. изд. - София : Рута-ХБ, 2016. - 244 с. : с цв. ил. ; 24 см

1. изд. 2007. - Библиогр.: с. 243

ISBN 978-954-9557-22-0
1. Ерозия и борба с нея - учебници за ВУЗ 2. Пороища - укрепителни работи - учебници за ВУЗ
631.45(075.8)
502.5(075.8)
COBISS.BG-ID 1276324836


631.5 АГРОТЕХНИКА
Вж и 631.3

БК 2016/11 Кн 226
СУВАНДЖИЕВ, Марин Събев
        Растениевъдни технологии / Марин С. Суванджиев. - В. Търново [т.е. Пловдив] : Висше у-ще по агробизнес и развитие на регионите, 2015 ([В. Търново] : Фабер). - 156 с. ; 20 см

Изд. на Висше у-ще по агробизнес и развитие на регионите. Център за дистанционно обучение

ISBN 978-619-203-007-0
1. Агротехника - учебници за ВУЗ
631.5(075.8)
COBISS.BG-ID 1276422116


632 ВРЕДИТЕЛИ ПО РАСТЕНИЯТА. БОЛЕСТИ ПО РАСТЕНИЯТА. ЗАЩИТА НА РАСТЕНИЯТА
Вж и 576; 578; 579; 581; 591

МАЛИНОВ, Васил Станоев
        Производство на зеленчукови култури на закрито Вж Кн 230


633.5/.7 ТЕХНИЧЕСКИ РАСТЕНИЯ

БК 2016/11 Кн 227
КИРКОВА, Стефка Петрова, 1954-
        Дегустация на тютюна - същност и приложение / Стефка П. Киркова. - Пловдив : Макрос, 2015. - 180 с. : с ил., табл., диагр. ; 20 см

Загл. на кор.: Дегустация на тютюна - същност и приложения. - Библиогр.: с. 158-177

ISBN 978-954-561-361-6
1. Тютюн - дегустация
633.71
COBISS.BG-ID 1276138212

БК 2016/11 Кн 228
КИРКОВА, Стефка Петрова, 1954-
        Инструкция за подбор на дегустатори на тютюн и тютюневи изделия, дегустационна комисия, основи при провеждане на дегустационна оценка / Стефка Киркова. - [Пловдив] : Макрос, [2015]. - 16 с. : с ил., табл. ; 20 см

Кор. опис.

ISBN 978-954-561-360-9
1. Тютюн - дегустация - инструктивни и нормативни материали
633.71(083.13)
COBISS.BG-ID 1276145636


635 ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТВО И ДЕКОРАТИВНО ГРАДИНАРСТВО В ЦЯЛОСТ
Вж и 582; 71

БК 2016/11 Кн 229
МАЛИНОВ, Васил Станоев
        Градински цветя : от януари до октомври / Васил Малинов. - Варна : Василина, 2016 (Варна : Корс). - 116 с. : с цв. ил. ; 20 см. - (Поредица Практично земеделие)

Азб. показалец на лат. названия

ISBN 978-954-9871-63-0 : 15 лв.
1. Цветя 2. Градинарство
635.92
COBISS.BG-ID 1276331748

БК 2016/11 Кн 230
МАЛИНОВ, Васил Станоев
        Производство на зеленчукови култури на закрито / Васил Малинов ; [ил. Васил Станоев Малинов]. - Варна : Василина, 2016 ([Варна] : [Корс]). - 228 с., [9] л. : цв. ил., табл. ; 20 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с. - Азб. показалец на вредителите

ISBN 978-954-9871-55-5 : 11 лв.
1. Зеленчукови култури - парниково и оранжерийно отглеждане 2. Растителна защита
635.1/.8:631.23
632
COBISS.BG-ID 1276304868


638.1 ПЧЕЛАРСТВО. МЕДОНОСНА ПЧЕЛА
Вж и 595.799

БК 2016/11 Кн 231
ВЪКОВ, Асен Найденов, 1931-
        Сборник със статии по пчеларство из моята пчеларска практика / Асен Въков. - Видин : Бдин принт, 2013. - 224 с. ; 21 см

Библиогр.: с. 219

ISBN 978-954-762-049-0 : 8 лв.
Съдържа статии свързани с пчеларството издадени в период 2009-2012 от авт. Асен Въков
1. Пчеларство
638.1
COBISS.BG-ID 1276325604

БК 2016/11 Кн 232
МАТЕЕВ, Матей Борисов
        Технологично помагало за начинаещи пчелари / Матей Матеев ; [ил. Матей Матеев]. - Плевен : Медиатех, 2015- (Русе : Русенски унив. "Ангел Кънчев"). - Т. <2> ; 23 см

Загл. на гърба на кн.: Технологично помагало. - Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-207-029-8 (кн. 2)

Съдържа досега:
Кн. 2. - 144 с. : с цв. ил., табл. 

1. Пчеларство - наръчници и ръководства
638.1(035)
COBISS.BG-ID 1276221924


64 ДОМАКИНСТВО. КОМУНАЛНО-БИТОВО ОБСЛУЖВАНЕ
Вж и 368; 65

БК 2016/11 Кн 233
ЛЕВКОВ, Красимир Стоянов, 1957-
        Ресторантьорство / Красимир Левков. - В. Търново : Център за евроинтеграция и култура при Висше у-ще по агробизнес и развитие на регионите, 2014 ([В. Търново] : [Фабер]). - 120 с. : с табл., сх. ; 20 см

Изд. на Висше у-ще по агробизнес и развитие на регионите. Център за дистанционно обучение. - Библиогр.: с. 110-112

ISBN 978-619-7048-92-6
1. Ресторанти, сладкарници, кафенета и др. - икономически проблеми - учебници за ВУЗ 2. Туризъм - управление и организация - учебници за ВУЗ
64.024.3(075.8)
338.48(075.8)
COBISS.BG-ID 1276370148


641/642 ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ. ХРАНЕНЕ
Вж и 612; 613; 614; 637; 663/664

БК 2016/11 Кн 234
БЕКЕРМАН, Керъл
        500 сока и смутита за пречистване, които непременно трябва да опитате / Керъл Бекерман ; [прев. Светлана Минева] ; [фотогр. Джон Уитакър]. - София : Книгомания, 2016 (Китай). - 288 с. : с цв. ил. ; 16 х 16 см

Ориг. загл.: 500 green & detox juices / Carol Beckerman. - Имената на прев., ил. отбелязани на гърба на загл. с. - Азб. показалец

ISBN 978-619-195-076-8 (подв.) : 19.90 лв.
1. Зеленчукови сокове - рецепти 2. Плодови сокове, вина и екстракти - рецепти 3. Хранене със сурови храни - рецепти
641.56(083.1)
613.26/.27
COBISS.BG-ID 1276417252

БЪЧВАРОВА, Ирина Димитрова, 1971-
        Огънят на живота Вж Кн 191

БК 2016/11 Кн 235
        ВКУСЪТ на моето детство / [състав.] Детелина Мильова. - [София] : Neofeedback, 2015 ([София] : Прента ин). - 162 с. : с цв. ил., факс. ; 24 см

ISBN 978-619-90145-7-8
1. Готварство - рецепти
641.55
COBISS.BG-ID 1276265188

БК 2016/11 Кн 236
ГЛОК, Бевърли
        500 суперхрани, които непременно трябва да опитате / Бевърли Глок ; [прев. Христо Димитров] ; [фотогр. Тони Брискоу]. - София : Книгомания, 2015 (Китай). - 288 с. : с цв. ил. ; 16 х 16 см

Ориг. загл.: 500 superfood dishes. - Имената на прев., ил. отбелязани на гърба на загл. с. - Речник: с. 8-16. - Азб. показалец

ISBN 978-619-195-042-3 (подв.) : 19.90 лв.
1. Готварство - рецепти 2. Лечебно хранене - рецепти
641.561(083.1)
613.2(083.1)
COBISS.BG-ID 1276414692

БК 2016/11 Кн 237
ХАРИС, Джоан, 1964-
        Малка книга за шоколада / Джоан Харис & Фран Уорд ; прев. от англ. Пламен Кирилов. - София : Сиела, 2016 ([София] : Алианс Принт). - 120 с. : с цв. ил. ; 17 x 17 см

Ориг. загл.: The little book of chocolat / Joanne Harris, Fran Warde. - Пълното име на прев. Пламен Кирилов е Пламен Кирилов Учков. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-28-2008-6 : 15 лв.
1. Сладкарство - рецепти 2. Шоколад - рецепти
641.85:663.91(083.1)
COBISS.BG-ID 1276328420


65 УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА, ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА. ПОЛИГРАФИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ И ИЗДАТЕЛСКО ДЕЛО
Вж и 33; 347; 351

БК 2016/11 Кн 238
ГЕОРГИЕВ, Георги Петров, 1966-
        Корпоративен риск мениджмънт / Георги Петров Георгиев. - Пловдив : Макрос, 2015. - 125 с. : с ил. ; 20 см

ISBN 978-954-561-358-6
1. Стопански предприятия - управление и организация - учебници за ВУЗ 2. Риск, теория - учебници за ВУЗ
65.012(075.8)
COBISS.BG-ID 1276158180

ЕМИЛОВА, Ирена, 1973-
        Поведение в управлението Вж Кн 68

КУНЕВ, Свилен Николаев, 1980-
        Корпоративна социална отговорност : проблемни области и практики Вж Кн 91

БК 2016/11 Кн 239
        ПЛАНИРАНЕ и прогнозиране / Добрин Добрев ... [и др.]. - Варна : Наука и икономика ИУ, 2015. - 310 с. : с табл., диагр. ; 22 см

Други авт.: Илиан Минков, Катя Владова, Веселина Максимова. - Пълното име на авт. Веселина Максимова е Веселина Максимова Колева. - Библиогр.: с. 293-296

ISBN 978-954-21-0856-6 : 11 лв.
1. Стопански предприятия - планиране - учебници за ВУЗ
65.012(075.8)
COBISS.BG-ID 1276334052

БК 2016/11 Кн 240
СЛАВЯНСКА, Вяра Красимирова, 1974-
        Управление на организационната промяна : учебник / Вяра Славянска. - Пловдив : Макрос, 2016. - 183 с. ; 20 см

ISBN 978-954-561-401-9
1. Управление и организация - учебници за ВУЗ
65.012(075.8)
COBISS.BG-ID 1276143332

БК 2016/11 Кн 241
СЛАВЯНСКА, Вяра Красимирова, 1974-
        Управление на човешките ресурси в проектна среда : учебник / Вяра Славянска. - Пловдив : Макрос, 2016. - 210 с. ; 20 см

ISBN 978-954-561-396-8
1. Проекти - управление и организация - учебници за ВУЗ 2. Работа в екип - учебници за ВУЗ
65.012.2(075.8)
COBISS.BG-ID 1276143076


656 ОРГАНИЗАЦИЯ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ТРАНСПОРТА И ПОЩИТЕ
Вж и 351; 625; 626/627; 629

ЖЕЛЯЗКОВА, Донка Димитрова, 1975-
        Глобални и регионални измерения на транспорта Вж Кн 99


656.1 ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА БЕЗРЕЛСОВИЯ ТРАНСПОРТ И ПЪТИЩАТА

БК 2016/11 Кн 242
ЛЮБЕНОВ, Даниел Атанасов, 1978-
        Безопасност на движението : ръководство за упражнения / Даниел Атанасов Любенов, Свилен Атанасов Костадинов. - Русе : Русенски унив. "Ангел Кънчев", 2015. - 74 с. : с цв. ил. ; 22 см

Загл. в изд. каре: Ръководство за упражнения по безопасност на движението

ISBN 978-954-712-663-3
1. Улично движение - безопасност - учебници за ВУЗ
656.11(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1276160228


657 СЧЕТОВОДСТВО
Вж и 336; 658

БК 2016/11 Кн 243
ВЕЧЕВ, Венцислав Димчев, 1982-
        Организация и технология на счетоводството във финансовите предприятия / Венцислав Вечев ; [науч. ред. Васил Меразчиев]. - Свищов : Акад. изд. "Ценов", 2016. - 104 с. : с табл., сх. ; 24 см

Името на ред. отбелязано в изд. каре. - Библиогр. под линия

ISBN 978-954-23-1126-3
1. Финансово счетоводство - учебници за ВУЗ
657(075.8)
COBISS.BG-ID 1276390628

БК 2016/11 Кн 244
ДИМИТРОВА, Иванка Борисова, 1959-
        Капитал, амортизации, амортизационна политика : фирмената амортизационна политика като средство за възпроизводство на капитала / Иванка Димитрова. - Плевен : Медиатех, 2015 (Русе : Русенски унив. "Ангел Кънчев"). - 296 с. : с ил. ; 23 см

За книгата / Йорданка Велчева: с. 5-6. - Библиогр.: с. 283-295

ISBN 978-619-207-030-4
1. Стопански предприятия - анализ на стопанската дейност 2. Амортизация 3. Капитал - теория 4. Финансово счетоводство
657:658
COBISS.BG-ID 1276221156

БК 2016/11 Кн 245
ДИМИТРОВА, Иванка Борисова, 1959-
        Счетоводният анализ и счетоводната политика в предприятието : общото и различното за нефинансовия, финансовия и публичния сектор / Иванка Димитрова. - Русе : Примакс, 2016 (Русе : Русенски унив. "Ангел Кънчев"). - 166 с. ; 23 см

ISBN 978-619-7242-18-8
1. Стопански предприятия - счетоводство
657:658
COBISS.BG-ID 1276213476

ПЕТРОВ, Петър Георгиев
        Практически анализ на финансовите отчети : концепция и примери : учебно-методическо пособие Вж Кн 94


658 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОМИШЛЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО (ПРЕДПРИЯТИЯТА) И НА ТЪРГОВИЯТА
Вж и 33; 651; 657

БК 2016/11 Кн 246
АСЕНОВ, Анатолий Стефанов, 1967-
        Фирмен контролинг / Анатолий Асенов. - В. Търново : Фабер, 2016. - 276 с. : с табл., сх., диагр. ; 20 см

Библиогр.: с. 274-275

ISBN 978-619-00-0410-3
1. Стопански предприятия - управление и организация
658.012
COBISS.BG-ID 1276183012

ВИТЛИЕМОВ, Павел Владимиров
        Иновационен мениджмънт Вж Кн 2

ГОСПОДИНОВ, Динко Величков, 1955-
        Управление на човешките ресурси в училищни организации Вж Кн 147

БК 2016/11 Кн 247
МИХАЙЛОВ, Тихомир Димчев
        Софтуерна система за динамично планиране на производствени процеси : методически указания за работа / Тихомир Михайлов, Павел Витлиемов. - Русе : Примакс, 2015 ([Русе] : [Русенски унив. "Ангел Кънчев"]). - 40 с. ; 22 см

Изд. на Русенски унив. Ангел Кънчев. Фак. Бизнес и мениджмънт

ISBN 978-619-7242-09-6
1. Автоматизация на производството - методика на преподаването - учебници за ВУЗ 2. Приложни програми - методика на преподаването - учебници за ВУЗ
658.011.56(072)(075.8)
681.322.06(072)(075.8)
COBISS.BG-ID 1276223972

НАЙДЕНОВ, Сергей Тодоров
        Логистиката и предприятието Вж Кн 105

ПЕТРОВ, Николай Иванов, 1953-
        Стопанска логистика : учебник Вж Кн 107

БК 2016/11 Кн 248
СЛАВЯНСКА, Вяра Красимирова, 1974-
        Организация и управление на предприятието / Вяра Славянска. - Пловдив : Макрос, 2016. - 229 с. : с ил., табл., сх. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-561-398-2
1. Стопански предприятия - управление и организация - учебници за ВУЗ
658.012(075.8)
COBISS.BG-ID 1276215012

БК 2016/11 Кн 249
СЛАВЯНСКА, Вяра Красимирова, 1974-
        Стратегическо управление / Вяра Славянска. - Пловдив : Макрос, 2016. - 200 с. : с табл., сх. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Терминол. речник: с. 166-174

ISBN 978-954-561-397-5
1. Стопански предприятия - управление и организация - учебници за ВУЗ
658.012(075.8)
COBISS.BG-ID 1276215268

БК 2016/11 Кн 250
СЛАВЯНСКА, Вяра Красимирова, 1974-
        Стратегическо управление на човешките ресурси : учебник / Вяра Славянска. - Пловдив : Макрос, 2015. - 237 с. ; 20 см

ISBN 978-954-561-381-4
1. Кадри - управление и организация - учебници за ВУЗ
658.3.012(075.8)
COBISS.BG-ID 1276164068

БК 2016/11 Кн 251
СЛАВЯНСКА, Вяра Красимирова, 1974-
        Управление на човешките ресурси в мултипроектна среда / Вяра Славянска. - Пловдив : Макрос, 2015. - 183 с. : с табл. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-561-387-6
1. Кадри - управление и организация
658.3.012
COBISS.BG-ID 1276214500

СТАНИМИРОВ, Евгени Петров, 1971-
        Маркетинг на бизнес организациите Вж Кн 112

БК 2016/11 Кн 252
СТАНИМИРОВА, Мария Радославова, 1977-
        Управление на качеството : учебник / Мария Станимирова. - Варна : Наука и икономика ИУ, 2015. - 268 с. : с табл., сх. ; 22 см

Библиогр.: с. 262-267

ISBN 978-954-21-0832-0 : 10 лв.
1. Качество на продукцията - управление и организация - учебници за ВУЗ
658.56.012(075.8)
COBISS.BG-ID 1276294628

БК 2016/11 Кн 253
ТОНКОВА, Евгения Георгиева, 1968-
        Управление на дистрибуцията : задачи, казуси, тестове / Евгения Тонкова. - 4. прераб. и доп. изд. - Варна : Наука и икономика ИУ, 2015. - 175 с. : с сх., табл. ; 22 см

1. изд. 2004. - Библиогр.: с. 172-174

ISBN 978-954-21-0858-0 : 6 лв.
1. Търговско посредничество - управление и организация - учебници за ВУЗ 2. Маркетинг - учебници за ВУЗ
658.8.012(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1276321508

БК 2016/11 Кн 254
        УПРАВЛЕНИЕ на качеството : избрани лекции / Христо Сирашки ... [и др.]. - Свищов : Акад. изд. "Ценов", 2016. - 148 с. ; 24 см

Други авт.: Елена Йорданова, Станимир Славов, Юлиян Господинов

ISBN 978-954-23-1128-7
1. Качество на продукцията - управление и организация - учебници за ВУЗ
658.56.012(075.8)
COBISS.BG-ID 1276408804

БК 2016/11 Кн 255
KORENKO, Maroš, 1974-
        Quality control using PPAP method / Maros Korenko, Hristo Beloev, Pavol Kaplik. - Ruse : Univ. "Angel Kanchev" of Ruse, 2013. - 139 с. : с цв. ил., табл., диагр. ; 23 см

Библиогр.: с. 127-130. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-7071-12-2
1. Качество на продукцията
658.56
COBISS.BG-ID 1276210404


659 РЕКЛАМНО ДЕЛО. ПРОМИШЛЕНА И ТЪРГОВСКА ИНФОРМАЦИЯ
Вж и 002

БК 2016/11 Кн 256
ГРАДИНАРОВ, Борислав Николов, 1960-
        Медийно право / Борислав Градинаров. - 2. прераб. и доп. изд. - В. Търново : Фабер, 2016. - 264 с. ; 20 см

1. изд. 2010, установено от доп. източник. - Библиогр.: с. 261-264. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-619-00-0391-5 : 16.80 лв.
1. Средства за масова информация - правни проблеми
659.3.000.34
COBISS.BG-ID 1276180452

БК 2016/11 Кн 257
ЗЛАТЕВА, Денка Йорданова, 1963-
        Търговски марки и реклама на стоките / Денка Златева. - Варна : Наука и икономика ИУ, 2015. - 280 с. : с табл. сх. ; 22 см

Библиогр.: с. 277-279

ISBN 978-954-21-0841-2 : 10 лв.
1. Търговски марки - учебници за ВУЗ 2. Реклама - учебници за ВУЗ
659.126(075.8)
COBISS.BG-ID 1276320996

БК 2016/11 Кн 258
УЗУНОВА, Юлия Добрева, 1941-
        Корпоративен ПР / Юлия Узунова. - Варна : Наука и икономика ИУ, 2015. - 463 с. : с табл., сх. ; 24 см

Загл. на кор.: Корпоративен PR. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 412-418

ISBN 978-954-21-0869-6 : 15 лв.
1. Връзки с обществеността - учебници за ВУЗ 2. Стопански предприятия - управление и организация - учебници за ВУЗ
659.4(075.8)
COBISS.BG-ID 1276344548


663 ТЕХНИЧЕСКА МИКРОБИОЛОГИЯ. ТЕХНОЛОГИЯ НА НАПИТКИТЕ. ТЕХНОЛОГИЯ НА ВКУСОВИТЕ ВЕЩЕСТВА
Вж и 579; 633; 634

БК 2016/11 Кн 259
КИРКОВА, Стефка Петрова, 1954-
        Тютюн за ръчно свиване на цигари /RYO/ и спомагателни материали използвани за неговата консумация / Стефка Киркова. - [Пловдив] : Макрос, 2015. - 74 с. : с ил., табл., диагр. ; 20 см

Библиогр.: с. 67-72

ISBN 978-954-561-362-3
1. Тютюн - сортове
663.971/.973
COBISS.BG-ID 1276123620


681 ФИНА МЕХАНИКА. АВТОМАТИКА. ТЕХНИЧЕСКА КИБЕРНЕТИКА
Вж и 007; 519.6; 534; 535; 621.3

БК 2016/11 Кн 260
АНГЕЛОВ, Ангел Илиев, 1955-
        Учебна среда за обучение по електронни таблици / Ангел Ангелов. - 3. прераб. и доп. изд. - София : Ciela, 2016. - 127 с. : с табл., диагр. ; 23 см

1. изд. 2004

11.90 лв.
ISBN 954-649-695-2 !
1. Текстообработка - учебници 2. Приложни програми - учебници
681.322.06(075)
COBISS.BG-ID 1276311780

БК 2016/11 Кн 261
КИРЯКОВА, Габриела Георгиева, 1973-
        Облачните изчисления - съвременна тенденция в образованието / Габриела Кирякова. - Ст. Загора : Акад. изд. Тракийски унив., 2016 ([Ст. Загора] : [Кота]). - 196 с. : с ил. ; 21 см

Библиогр.: с. 184-194

ISBN 978-954-338-132-6
1. Интернет - приложение - в образованието и просветата
681.324
37.01
COBISS.BG-ID 1276319716

МИХАЙЛОВ, Тихомир Димчев
        Софтуерна система за динамично планиране на производствени процеси : методически указания за работа Вж Кн 247

БК 2016/11 Кн 262
НАУЧНА конференция Иновационни ИКТ: Изследвания, разработка и приложения в бизнеса и обучението (Хисар ; 2015)
        Сборник с доклади на научна конференция "Иновационни ИКТ: Изследвания, разработка и приложения в бизнеса и обучението" : Хисар, 11-12 ноември 2015 = Proceedings of the Scientific Conference Innovative ICT: Research, Development and Application in Business and Education : Hisar, 11-12 November 2015. - [Пловдив] : Ракурси, [2016]. - 156 с. : с ил. ; 21 см

Изд. на ПУ Паисий Хилендарски. Фак. по математика и информатика. - Съдържа докл. от: Николай Павлов, Мария Добрева, Георги Спасов, Асен Рахнев, Ася Стоянова-Дойчева, Мария Митева, Нина Станчева, Пенчо Малинов, Ирена Кехайова, Павел Кюркчиев, Виктор Матански, Стоян Черешаров, Христо Крушков, Тодорка Глушкова, Коста Гъров, Стефка Анева, Елена Тодорова, Евгения Ангелова, Фикри Хърлов, Кирина Бойкова, Деница Шаркова, Ваня Иванова. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-954-8852-56-7 !
1. Информационни и комуникационни технологии - приложение - конференции 2. Оргатехника - конференции 3. Електронно обучение - конференции
681.322.06(063)
37.014.544(063)
COBISS.BG-ID 1276425956

БК 2016/11 Кн 263
ЦАНКОВ, Светлозар Стефанов
        Изследване на интегралния подход като иновативен метод за създаване на условия за интердисциплинарна насоченост на учебния процес / Светлозар Цанков, Валентина Войноховска, Екатерина Попандонова-Железова. - Плевен : Медиатех, 2016 (Русе : Русенски унив. "А. Кънчев"). - 74 с. : с табл., диагр. ; 23 см

Възприетата форма на името на авт. Екатерина Попандонова-Железова е Екатерина Георгиева Попандонова-Желязова

ISBN 978-619-207-032-8
1. Информационни и комуникационни технологии - методика на преподаването - за ВУЗ
681.3:378
COBISS.BG-ID 1276378084

ЦОНЕВ, Русин Стефанов
        Идентификация на системи : ръководство за упражнения Вж Кн 170

ЮБИЛЕЙНА научна конференция 25 години Факултет Математика и информатика (Велико Търново ; 2015)
        Юбилейна научна конференция 25 години Факултет "Математика и информатика", 27-28 ноември 2015, Велико Търново Вж Кн 167


7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ

7.01/.097 ОБЩА ТЕОРИЯ НА ИЗКУСТВОТО. ТЕХНИКА НА ИЗКУСТВОТО. ХУДОЖЕСТВЕНИ СТИЛОВЕ И ВЛИЯНИЯ. ХУДОЖЕСТВЕНИ ОБРАЗИ И ДРУГИ

БК 2016/11 Кн 264
ИВАНОВА, Благовеста Иванова, 1961-
        История на изкуството : за студенти по архитектура и строителство и архитектура на сгради и съоръжения / Благовеста Иванова. - София : Ciela, 2016-. - <1-> ; 30 см : с ил., табл. + 2 оптични диска (CD)

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор

ISBN 978-954-28-1723-9 (т. 1) : 22 лв.

Съдържа досега:
[Т. 1]. - 2016. - 195 с.

Библиогр.: с. 168-169
 
1. Изкуство - история - учебници за ВУЗ
7.03(075.8)
COBISS.BG-ID 1276287716


73/76 ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ

ГРАНИТСКИ, Иван, 1953-
        Образ и метафора Вж Кн 428


741/744 РИСУВАНЕ. ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ

БК 2016/11 Кн 265
        ИЗКУСТВОТО да рисуваш природата : голямото помагало по рисуване: практични съвети / [прев. Елза Табакова, Надя Палова]. - София : Книгомания, 2015 (Китай). - 224 с. : с ил. ; 31 см

Ориг. загл.: Die Kunst des Zeichnens - Natur. - Имената на прев. отбелязани в изд. каре. - Азб. показалец

ISBN 978-619-195-036-2 (подв.) : 24 лв.
1. Рисуване - наръчници и ръководства
741(035)
COBISS.BG-ID 1276399588

ПЕТКОВ, Петко Недялков, 1967-
        Черно сияние : за Графикатурата на Иван Газдов Вж Кн 266


75 ЖИВОПИС
Вж и 74

БК 2016/11 Кн 266
ПЕТКОВ, Петко Недялков, 1967-
        Черно сияние : за Графикатурата на Иван Газдов / Петко Петков ; [предг. Георги Лозанов]. - София : Ciela, 2015. - 492 с. : с ил., факс. ; 24 см

Името на авт. на предг. отбелязано на с. 9. - Пълното име на авт. на предг. Георги Лозанов е Георги Лозанов Георгиев. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-28-1883-0 : 12 лв.
1. Газдов, Иван Едуард, 1945- - творчество 2. Карикатуристи, български - творчество 3. Карикатура, българска - история 4. България - изобразителни изкуства
75.071.1(497.2)(092)
741.5.036(497.2)
92 Газдов, Иван Едуард
COBISS.BG-ID 1276330724


78 МУЗИКА
Вж и 24; 792

БК 2016/11 Кн 267
ИВАНОВ, Иван Христов, 1940-
        Другата природа на Емил / Иван Иванов. - Плевен : Медиатех, 2016 (София : Дайрект сървисиз). - 112 с. : с портр. ; 24 см

ISBN 978-619-207-046-5
1. Димитров, Емил Димитров, 1940-2005 - биографии 2. Естрадни певци, български - биографии 3. България - музика
78.071.2(497.2)(092)
92 Димитров, Емил Димитров
COBISS.BG-ID 1276215780

БК 2016/11 Кн 268
        Волфганг Амадеус МОЦАРТ: докосване до гения : хипотези, факти, мисли и анекдоти / прев. Станимир Йотов. - [2.] прераб. и доп. изд. - [София] : Пергамент Прес, 2014 ([София] : Симолини). - 144 с. ; 17 см

Прев. по: Mozartiana. - 1. изд. 2006 със загл. Моцартина, на изд. Новелон, в Библиотека Личности

ISBN 978-954-641-064-1 : 5.99 лв.
1. Моцарт, Волфганг Амадеус, 1756-1791 - сборници 2. Композитори, австрийски - сборници 3. Австрия - музика
78.071.1(436)(092)(08)
830(436)-6
92 Моцарт, Волфганг Амадеус
COBISS.BG-ID 1276178148


783 ЦЪРКОВНА МУЗИКА. РЕЛИГИОЗНА МУЗИКА

БК 2016/11 Кн 269
СТАНЕВ, Николай Пенчев, 1925-2017
        Русенски катедрален хор при храм "Света Троица" / Николай Станев. - 3. прераб. и доп. изд. - Плевен : Медиатех, 2016 (Русе : Русенски унив. "Ангел Кънчев"). - 102 с. : с ил. ; 22 см

1. изд. 2000 на изд. Авангард принт. - Библиогр.: с. 101

ISBN 978-619-207-031-1
1. Църковна музика - Русе - история 2. Хорове, български - Русе 3. Русе - музика
783.087.68(497.215)
COBISS.BG-ID 1276146404


784 ВОКАЛНА МУЗИКА

БК 2016/11 Кн 270
ПЕЙДЖ, Джими, 1944-
        Светлини и сенки : разговори с Джими Пейдж / Брад Толински ; прев. от англ. Пламен Кирилов. - София : Сиела, 2016. - 279 с. : с ил. ; 23 см

Ориг. загл.: Light & shade : conversations with Jimmy Page / Brad Tolinski. - Пълното име на прев. Пламен Кирилов е Пламен Кирилов Учков

ISBN 978-954-28-1988-2 : 15 лв.
1. Пейдж, Джими, 1944- - интервюта 2. Великобритания - музика
784.7.071.2(420)(092)(047.53)
92 Пейдж, Джими
COBISS.BG-ID 1276358628


791 МАСОВИ РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Вж и 39

БК 2016/11 Кн 271
ЕВАНИЪР, Дейвид, 1940-
        Уди : биография / Дейвид Еваниър ; прев. от англ. Надя Баева. - София : ИК Колибри, 2015 ([София] : Инвестпрес). - 454 с. ; 22 см

Ориг. загл.: Woody: the biography / David Evanier. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 451-453

ISBN 978-619-150-743-6 : 22 лв.
1. Алън, Уди, 1935- - биографии 2. Кинорежисьори, североамерикански - биографии 3. Актьори, североамерикански - биографии 4. САЩ - кино
791.44.071.1/.2(73)(092)
92 Алън, Уди
COBISS.BG-ID 1276410852

БК 2016/11 Кн 272
ТОШЕВ, Георги, 1969-
        Катя Паскалева: жените в мен : думи и образи / Георги Тошев. - София : Ciela, 2015 ([София] : Дедракс). - 207 с. : с ил. ; 29 см

ISBN 978-954-28-1946-2 : 20 лв.
1. Паскалева, Катя Филипова, 1945-2002 - биографии 2. Актьори, български - биографии 3. България - кино
791.44.071.2(497.2)(092)
792.071.2(497.2)(092)
92 Паскалева, Катя Филипова
COBISS.BG-ID 1536260050


792 ТЕАТЪР. СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО
Вж и 72; 793/794; 82-2

КОРТЕНСКА, Мирослава Стефанова
        Яворов и театърът - драматургия, критика, театрална дейност (1908-1914 г.). Разширяване на културно-историческото му наследство Вж Кн 429

ТОШЕВ, Георги, 1969-
        Катя Паскалева: жените в мен : думи и образи Вж Кн 272

БК 2016/11 Кн 273
ЧАУШЕВ, Вели Светлинов, 1934-2018
        Видения в "Небесния театър" / Вели Чаушев. - София : Захарий Стоянов, 2016 ([София] : ПК "Д. Благоев"). - 240 с. : с ил., портр. ; 24 см

ISBN 978-954-09-1014-7 : 14 лв.
1. Актьори, български - спомени 2. България - театър
792.071.2(497.2)(092)(093.3)
92(497.2)
COBISS.BG-ID 1276261604


793/794 ТЪРЖЕСТВА И ПРАЗНЕНСТВА. ХОРЕОГРАФИЯ. ПОДВИЖНИ УМСТВЕНИ И ДРУГИ ИГРИ
Вж и 39; 792

БК 2016/11 Кн 274
ГАЛЪНД, Ричард Улфрик
        Леонардо да Винчи: Кодекс на загадките : гатанки, загадки и главоблъсканици, вдъхновени от ренесансовия гений / Ричард Улфрик Галънд ; [прев. Кънчо Кожухаров]. - София : Книгомания, 2015 (Китай). - 256 с. : с цв. ил. ; 25 см

Ориг. загл.: The Leonardo da Vinci puzzle codex. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-195-047-8 (подв.) : 19.90 лв.
1. Енигматика
794.5
COBISS.BG-ID 1276427492

БК 2016/11 Кн 275
ЛЕОНИДОВ, Людмил, 1948-
        Табла за незнаещи / Людмил Леонидов. - София : Захарий Стоянов, 2016 ([София] : ПК "Д. Благоев"). - 72 с. : с ил. ; 22 см

Истинското име на Людмил Леонидов е Людмил Леонид Йорданов

ISBN 978-954-09-1026-0
1. Игри
794.3
COBISS.BG-ID 1276260836


796.01/.097 ФИЛОСОФИЯ, ТЕОРИЯ, МЕТОДИКА, ЕТИКА, ЕСТЕТИКА НА СПОРТА. ТЕХНИЧЕСКИ ВЪПРОСИ. СПОРТНИ НАПРАВЛЕНИЯ. ОРГАНИЗАЦИЯ И РЪКОВОДСТВО. СПОРТНИ ДЕЯТЕЛИ. СПОРТНИ СЪСТЕЗАНИЯ И ДР.

БК 2016/11 Кн 276
БАРАКОВА, Пенка Петрова
        Кинезитерапия при спортен травматизъм : лекционни записки - кинезитерапевти, бакалаври и магистри / Пенка Баракова. - Плевен : Медиатех, 2016 (Русе : Русенски унив. "А. Кънчев"). - 168 с. : с ил., табл. ; 23 см

ISBN 978-619-207-061-8
1. Травми - в спорта - кинезитерапия - учебници за ВУЗ
796.01:616-001.3(075.8)
615.825(075.8)
COBISS.BG-ID 1276180964

БК 2016/11 Кн 277
ТОМОВА, Снежина Цонева, 1943-
        Спортна анимация : учебник / Снежина Томова, Велислав Цеков, Димитър Димитров. - 3. прераб. и доп. изд. - Варна : Наука и икономика ИУ, 2015. - 308 с. : с цв. ил., табл., сх. ; 22 см

1. изд. 2001 с авт. Петър Динев, Снежина Томова. - Библиогр.: с. 300-307

ISBN 978-954-21-0842-9 : 11 лв.
1. Спортна анимация - учебници за ВУЗ
796.035(075.8)
338.48-52:796/799(075.8)
COBISS.BG-ID 1276302308


796.3 ИГРИ С ТОПКА
Вж и 797.25

БК 2016/11 Кн 278
МИХОВ, Валентин Пенчев, 1954-
        В играта на живота / Валентин Михов ; [състав.] Георги Атанасов. - София : Ciela, 2015. - 235 с., [8] л. : портр., ил. ; 23 см

Биогр. данни за авт. и състав. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-28-1892-2 : 15 лв.
1. Михов, Валентин Пенчев, 1954- - биографски материали 2. Футболисти, български - биографски материали 3. България - физическа култура и спорт
796.332(497.2)(092)
92 Михов, Валентин Пенчев
COBISS.BG-ID 1276356324


796.5 ТУРИЗЪМ. АЛПИНИЗЪМ. ОРИЕНТИРАНЕ
Вж и 379.85

ПЕТРУШЕВ, Георги, 1934-
        Беласица : пътеводител Вж Кн 559


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

80 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ

ДИМИТРОВА, Малина Павлинова
        Библиография на трудовете на проф. д-р Алберт Бенбасат Вж Кн 6


801 ОБЩО ЕЗИКОЗНАНИЕ И ФИЛОЛОГИЯ

БК 2016/11 Кн 279
        ДВУЕЗИЧЕН картинен речник : гръцко-български : повече от 6000 думи и фрази / [прев. Христо Димитров]. - София : Книгомания, 2014 ([Сингапур] : L Rex). - 360 с. : с цв. ил., к., табл. ; 17 см

Ориг. загл.: 5 language visual dictionary. - Загл. на кор.: Гръцко-български картинен двуезичен речник. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Показалци

ISBN 978-954-8432-94-8 : 22 лв.
1. Гръцки език - речници, гръцко-български
801.321.19=774=867
COBISS.BG-ID 1276387812

БК 2016/11 Кн 280
ЕЛЕНКОВ, Алекси Трифонов, 1944-
        Циганско-български речник / Алекси Трифонов Еленков. - Видин : Бдин принт, 2015. - 123 с. : с ил., табл. ; 21 см

Няколко думи за автора на тази книга: с. 120

ISBN 978-954-762-051-3
1. Цигански език - речници, циганско-български
801.323.2=914.99=867
COBISS.BG-ID 1276288740

ИЛИЕВА, Илияна Александрова, 1963-
        Триезичен учебен речник на медицинските термини : латински, български, английски Вж Кн 181

        ТЕРМИНОЛОГИЧЕН четириезичен (български, немски, английски и руски) речник по земеделска техника и свързаните с нея области. Ч. 1, Словник с тълкувателни статии Вж Кн 223

        ТЕРМИНОЛОГИЧЕН четириезичен (български, немски, английски и руски) речник по земеделска техника и свързаните с нея области. Ч. 2, Азбучни указатели на чуждоезиковите термини Вж Кн 224


802.0 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

БК 2016/11 Кн 281
PANČEVA, Nora Lilova, 1984-
        Business English : short course : student's book / Nora Pancheva, Stefan Petrov. - Пловдив : Висше у-ще по агробизнес и развитие на регионите, 2016 ([В. Търново] : Фабер). - 99 с. : с ил., сх., диагр. ; 24 см

Загл. на гърба на кн.: Business English course. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Изд. на Висше у-ще по агробизнес и развитие на регионите. Център за дистанционно обучение

ISBN 978-619-203-027-8
1. Английски език - учебници за ВУЗ
802.0(075.8)
COBISS.BG-ID 1276396772

БК 2016/11 Кн 282
TODOROV, Petǎr Dimitrov, 1971-
        It's a deal 2 : the book that will upgrade your business English studies / Peter Todorov, Daniela Stoilova. - Свищов : Акад. изд. "Ценов", 2016. - 110 с. : с ил. ; 28 см

Библиогр.: с. 110

ISBN 978-954-23-1122-5
1. Английски език - учебници за ВУЗ
802.0(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1276369380


804.0 ФРЕНСКИ ЕЗИК

БК 2016/11 Кн 283
        ALLEZ-y! : 175 тестови задачи за олимпиадата по френски език / М. Ананиева ... [и др.]. - София : ИК Колибри, 2015 ([София] : Инвестпрес). - 255 с. ; 22 см

Други авт.: А. Железарска-Сариева, Ж. Кръстева, В. Любенова, Л. Николова. - Текст и на бълг. ез.

ISBN 978-619-150-688-0 : 14 лв.
1. Френски език - тестове - учебници за средни общообразователни училища
804.0(079)(075.3)
COBISS.BG-ID 1276374756


808.67 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

БК 2016/11 Кн 284
БЕЛЧЕВ, Деян Емилов, 1950-
        Селища и селищни имена в Плевенския край от античността до наши дни / Деян Белчев. - Плевен [т.е. В. Търново] : Фабер, 2015. - 408 с. ; 24 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Настолна книга за всеки краевед и любознателен читател / Петко Дилков: с. 11-14

ISBN 978-619-00-0347-2
1. Географски имена - Плевенски край 2. Плевенски край - езикознание
808.67-311(497.214-32)
908(497.214-32)
COBISS.BG-ID 1276133092

БК 2016/11 Кн 285
ЕЛЕНКОВ, Алекси Трифонов, 1944-
        Торлашки речник / Алекси Трифонов Еленков. - Видин : Бдин принт, 2014. - 600 с. ; 22 см

Няколко думи за автора на тази книга / Любка Живкова: с. 5-6. - Библиогр.: с. 596-597

ISBN 978-954-762-050-6
1. Български език - диалекти - Белоградчишки край - речници 2. България - езикознание
808.67-087(497.21-31)(038.1)
COBISS.BG-ID 1276300260

БК 2016/11 Кн 286
ЛАКОВА, Мери Петрова
        Генеративно представяне на словоизменението в съвременния български книжовен език / Мери Лакова. - В. Търново : ИК Знак'94, 2016 (В. Търново : Фабер). - 154 с. : с табл. ; 24 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 152-153

ISBN 978-954-8305-44-0 : 12.50 лв.
1. Български език - морфология 2. България - езикознание
808.67-55
COBISS.BG-ID 1276225508

ПЕТРОВА, Славка Цветкова, 1957-
        Фразеологичните единици в медийната реч : лингвостилистичен прочит на спортната журналистика Вж Кн 10

БК 2016/11 Кн 287
ПОМЕТКОВА, Яна Иванова, 1954-
        Синтаксис на съвременния български език / Яна Пометкова. - Русе : Унив. изд. "Ангел Кънчев", 2015. - 135 с. ; 23 см

Библиогр.: 133-134

ISBN 978-954-712-636-7
1. Български език - синтаксис - учебници за ВУЗ
808.67-56(075.8)
COBISS.BG-ID 1276129764


809.435 ТУРСКИ ЕЗИК

БК 2016/11 Кн 288
ЙОРДАНОВА, Милена Петрова
        Морфосинтактични аспекти на категорията посесивност в съвременния турски език / Милена Йорданова. - Габрово : Екс-Прес, 2016. - 192 с. : с табл. ; 24 см

Библиогр.: с. 188-191. - Азб. показалец на личните имена

ISBN 978-954-490-504-0
1. Турски език - граматика 2. Турски език - семантика 3. Турция - езикознание
809.435-5
COBISS.BG-ID 1276224484


820/899 ЛИТЕРАТУРА НА ОТДЕЛНИТЕ НАЦИИ, НАРОДИ И ЕЗИЦИ

БК 2016/11 Кн 289
        АНГЕЛИ събират мед : поетичен алманах : втори международен поетичен фестивал Духовност без граници / [състав. Розалия Александрова ... и др.] ; [худож. Румен Търнев]. - Пловдив : [Fast Print Books], 2016 (София : DPX). - 148 с. : с ил. ; 21 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Други състав.: Румяна Николова, Дора Йорданова, Михаил Хинев. - Съдържа стихотворения от: Алекси Врубел, Антонин Горчев, Барбара Грушка-Зих, Гжегож Спис, Давид Кудиков, Димитрия Чакова, Димитър Димитров, Дора Йорданова, Евгений Голубев, Евгения Тагарева, Евелина Кованджийска, Елена Диварова, Елена Търнева, Искра Пенева, Йорданка Гецова, Любка Славова, Маргарита Димитрова, Мария Николова, Мария Панчовска, Миглена Георгиева, Минко Танев, Мира Дойчинова - Irini, Несрин Дьокмеоглу, Петър Краевски, Първолета Меджарска, Ради Радев, Радка Атанасова-Топалова, Рангел Стоилов - Бачо, Рая Делипавлова, Рената Циган, Румяна Николова, Стоян Терзиев, Таня Николова, Тодор Биков, Томаш Миелцарек, Христо Христов, Розалия Александрова

ISBN 978-619-216-008-1 !

820/899-1(082)
COBISS.BG-ID 1276153572

ВЪЛЧЕВ, Найден Станев, 1927-
        Попътни срещи. Кн. 5 Вж Кн 516

БК 2016/11 Кн 290
        СЪНЯТ на водните кончета : поетична антология / [състав. Розалия Александрова ... и др.] ; [худож. Рената Циган]. - Пловдив : Fast Print Books, 2016 ([София] : [Диджитал принт експрес]). - 110 с. : с ил. ; 21 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Други състав.: Алекси Врубел, Тереса Мошчинска-Лазарова. - Съдържа стихотворения от: Розалия Александрова, Стефан Костянев, Алекси Врубел, Рената Циган, Румяна Николова, Томаш Миелцарек, Гжегож Спис, Дора Йорданова, Димитър Христов, Йорданка Гецова, Анжела Димчева

ISBN 978-619-7312-06-5

820/899-1(082)
COBISS.BG-ID 1276147428


820 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2016/11 Кн 291
АХАРОНИ, Ерез
        Тайната на орела / Ерез Ахарони ; прев. от англ. Богдан Русев. - София : ИК Колибри, 2015 ([София] : Инвестпрес). - 286 с. ; 20 см

Ориг. загл.: The eagle's secret / Erez Aharoni. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-150-621-7 : 18 лв.

820(569.4)-312.4
COBISS.BG-ID 1276369636

ВЕЛЕВ, Георги Костадинов, 1952-
        Достоевски. Шекспир. Приключения зад сцената Вж Кн 411

БК 2016/11 Кн 292
ДАРЪЛ, Джералд, 1925-1995
        Срещи с животни / Джералд Даръл ; прев. от англ. Венцислав К. Венков. - [София] : ИК Колибри, 2014 ([София] : Инвестпрес). - 207 с. : с ил. ; 20 см

Ориг. загл.: Еncounters with animals / Gerald Durrell. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-150-330-8 : 14 лв.

820-992
COBISS.BG-ID 1276404452

БК 2016/11 Кн 293
ДЖЕРЪМ, Джеръм К., 1859-1927
        Работата е моята страст... : мисли и афоризми / Джером К. Джером ; прев., [състав.] Станимир Йотов. - [София] : Пергамент Прес, 2014 ([София] : [Симолини]). - 228 с. ; 17 см

Парал. текст на англ. ез.

ISBN 978-954-641-068-9 : 6.99 лв.

820-84
COBISS.BG-ID 1276210660

БК 2016/11 Кн 294
ЕВАНС, Хариет, 1974-
        Път към дома / Хариет Еванс ; [прев. Маргарита Терзиева]. - София : СББ Медиа, 2015 ([София] : Ропринт). - 296 с. ; 20 см. - (Световни бестселъри ; 12)

Ориг. загл.: Going home / Harriet Evans. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - 1. изд. 2006 на изд. Ера. - Кн. се разпространява със сп. Журнал за жената

ISBN 978-954-399-160-0

820-31
COBISS.BG-ID 1276244452

БК 2016/11 Кн 295
ЛАЙВЛИ, Пенелъпи, 1933-
        Лунен тигър / Пенелъпи Лайвли ; прев. от англ. Станимир Йотов. - [София] : Пергамент Прес, 2015. - 332 с. ; 17 см

Ориг. загл.: Moon tiger / Penelope Lively

ISBN 978-954-641-074-0 : 12 лв.

820-31
COBISS.BG-ID 1276192740

БК 2016/11 Кн 296
ЛУИС, Матю Грегъри, 1775-1818
        Монахът : романс / Матю Грегъри Луис ; прев. от англ. Слави Ганев, Радостина Горанова. - София : Deja Book, 2016 ([В. Търново] : Абагар). - 423 с. : с ил. ; 22 см

Ориг. загл.: The monk / Matthew Gregory Lewis. - Искрата на Луис / Слави Ганев: с. 9-19

ISBN 978-954-28-2000-0 (подв., Ciela) : 16.90 лв.

820-312.9
COBISS.BG-ID 1276301028

БК 2016/11 Кн 297
МОНТЕФИОРЕ, Санта, 1970-
        Къща на брега на морето / Санта Монтефиоре ; [прев. Боряна Даракчиева]. - София : СББ Медиа, 2016 ([София] : Ропринт). - 336 с. ; 20 см. - (Световни бестселъри ; 4)

Ориг. загл.: House by the sea / Santa Montefiore. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Кн. се разпространява със сп. Журнал за жената. - Грешният ISBN отпеч. на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-399-183-9
ISBN 978-954-399-124-2 !

820-31
COBISS.BG-ID 1276206052

БК 2016/11 Кн 298
ПАВЛОВА, Натали Тодорова
        Превъплъщенията на Один в творчеството на Дж. Р. Р. Толкин / Натали Тодорова Павлова. - В. Търново : Фабер, 2016. - 140 с. : с ил. ; 20 см

Библиогр.: с. 137-140

ISBN 978-619-00-0428-8
1. Толкин, Джон Роналд Руел, 1892-1973 - творчество 2. Писатели, английски - творчество 3. Митология, скандинавска 4. Великобритания - литературознание
820(092)
820-312.9.09
92 Толкин, Джон Роналд Руел
COBISS.BG-ID 1276220388

БК 2016/11 Кн 299
ПОТЪР, Александра, 1970-
        Къде си, Ромео? / Александра Потър ; [прев. Антоанета Дончева-Стаматова]. - [София] : СББ Медиа, 2016 ([София] : Ропринт). - 296 с. ; 20 см. - (Колекция Love bestsellers)

Ориг. загл.: Calling Romeo / Alexandra Potter. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-399-190-7

820-31
COBISS.BG-ID 1276238564

БК 2016/11 Кн 300
ТРЕНОУ, Лиз
        Забравената шивачка / Лиз Треноу ; [прев. Веселин Лаптев]. - София : SBB Media, 2015 ([София] : Ропринт). - 216 с. ; 20 см. - (Световни бестселъри ; 10)

Ориг. загл.: The forgotten seamstress / Liz Trenow. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Кн. се разпространява със сп. Журнал за жената

ISBN 978-954-399-115-0

820-31
COBISS.BG-ID 1276240100

БК 2016/11 Кн 301
ТРЕНОУ, Лиз
        Като мак в полето / Лиз Треноу ; [прев. Атанас Игов]. - София : SBB Media, 2016 ([София] : Ропринт). - 216 с. ; 20 см. - (Световни бестселъри ; 5)

Ориг. загл.: The poppy factory / Liz Trenow. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Кн. се разпространява със сп. Журнал за жената

ISBN 978-954-399-152-5

820-31
COBISS.BG-ID 1276240612


820-93 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2016/11 Кн 302
ИБЪТСЪН, Ева, 1925-2010
        Езерото на водните кончета / Ева Ибътсън ; прев. от англ. Емилия Ничева-Карастойчева. - [София] : Емас, [2015] ([Хасково] : [Полиграфюг]). - 399 с. ; 20 см. - (Европейски разказвачи на XX-XXI век)

Ориг. загл.: The dragonfly pool / Eva Ibbotson. - Възприетата форма на името на прев. Емилия Ничева-Карастойчева е Емилия Станимирова Карастойчева. - Вариант на сер. загл.: Европейски разказвачи на XX/XXI век, отбелязано в изд. каре. - Биогр. данни за прев. отбелязани на с. 398. - За авторката и нейните книги: с. 390-393

ISBN 978-954-357-290-8

820-93-31
COBISS.BG-ID 1536247250

БК 2016/11 Кн 303
ИБЪТСЪН, Ева, 1925-2010
        Мая, кралицата на Голямата река / Ева Ибътсън ; прев. от англ. Емилия Ничева-Карастойчева. - [София] : Емас, [2013] ([Хасково] : [Полиграфюг]). - 327 с. ; 20 см. - (Европейски разказвачи на XX-XXI век)

Ориг. загл.: Journey to the river sea / Eva Ibbotson. - Възприетата форма на името на прев. Емилия Ничева-Карастойчева е Емилия Станимирова Карастойчева. - Вариант на сер. загл.: Европейски разказвачи на XX/XXI век, отбелязано в изд. каре. - За авторката и нейните книги: с. 324-326

ISBN 978-954-357-243-4

820-93-31
COBISS.BG-ID 1276266468

БК 2016/11 Кн 304
МОРПУРГО, Майкъл, 1943-
        Дневникът на Беки / Майкъл Морпурго ; [ил. Биляна Господинова] ; [прев. Екатерина Митренцева]. - [София] : Фют, 2016 ([София] : [Лито Балкан]). - 93 с. : с ил. ; 20 см

Ориг. загл.: Out of the ashes / Michael Morpurgo. - Имената на ил., прев. отбелязани в изд. каре

ISBN 978-619-199-124-2 : 7.90 лв.

820-93-31
COBISS.BG-ID 1276415972

БК 2016/11 Кн 305
МОРПУРГО, Майкъл, 1943-
        Историята на редник Пийсфул / Майкъл Морпурго ; [прев. Мария Пипева]. - [София] : Фют, 2016 ([София] : [Лито Балкан]). - 221 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Private Peaceful / Michael Morpurgo. - Името на прев. погрешно отбелязано в кн. Екатерина Митренцева, по данни на изд. Фют

ISBN 978-619-199-117-4 : 7.99 лв.

820-93-31
COBISS.BG-ID 1276383972

БК 2016/11 Кн 306
МОС, Хелън, 1964-
        Тайната на пеещите пещери / Хелън Мос ; ил. Лео Хартас ; [прев. Елмира Цветанова Великова]. - [София] : Фют, 2016 ([София] : [Лито Балкан]). - 166 с. : с ил. ; 20 см

Ориг. загл.: Adventure island. The mystery of the whistling caves / Helen Moss. - Името на прев. отбелязано в изд. каре. - Кн. 1 от поредицата Островът на приключенията

ISBN 978-619-199-096-2 : 7.99 лв.

820-93-31
COBISS.BG-ID 1276411620

БК 2016/11 Кн 307
МОС, Хелън, 1964-
        Тайната на среднощния призрак / Хелън Мос ; ил. Лео Хартас ; [прев. Елмира Цветанова Великова]. - [София] : Фют, 2016 ([София] : [Лито Балкан]). - 158 с. : с ил. ; 20 см

Ориг. загл.: Adventure island. The mystery of the midnight ghost / Helen Moss. - Името на прев. отбелязано в изд. каре. - Кн. 2 от поредицата Островът на приключенията

ISBN 978-619-199-097-9 : 7.99 лв.

820-93-31
COBISS.BG-ID 1276411876

БК 2016/11 Кн 308
УЕБ, Холи, 1994-
        Снежните леопарди / Холи Уеб ; [прев. Екатерина Христева Митренцева]. - [София] : Фют, 2016 ([София] : [Лито Балкан]). - 127 с. : с ил. ; 20 см

Ориг. загл.: The storm leopards / Holly Webb. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-199-121-1 : 7.90 лв.

820-93-31
COBISS.BG-ID 1276383204


820(73) АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2016/11 Кн 309
АЙВЯРД, Виктория, 1989-
        Стъкленият меч / Виктория Айвярд ; прев. от англ. Деница Райкова. - София : Ciela, 2016. - 572 с. ; 20 см

Ориг. загл.: The glass sword / Victoria Aveyard

ISBN 978-954-28-1996-7 : 14.90 лв.

820(73)-312.9
COBISS.BG-ID 1276337892

БК 2016/11 Кн 310
АЛБОМ, Мич, 1959-
        Първият телефонен разговор с небето / Мич Албом ; прев. от англ. Ирина Манушева. - София : Кибеа, 2016 ([София] : Инвестпрес). - 376 с. ; 18 см. - (Серия Познай себе си)

Ориг. загл.: The first phone call from heaven / Mitch Albom. - За автора: с. 2

ISBN 978-954-474-726-8

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1276296932

БК 2016/11 Кн 311
АХДИЕ, Рене
        Гневът и зората / Рене Ахдие ; прев. от англ. Христо Димитров. - София : Сиела, 2016. - 416 с. ; 20 см. - (Ciela teen ; 1)

Ориг. загл.: The wrath and the dawn / Renee Ahdieh

ISBN 978-954-28-1971-4 : 13.90 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1276292068

БК 2016/11 Кн 312
БИЪРС, Амброуз, 1841-1914
        Речникът на дявола / Амброуз Биърс ; прев. Станимир Йотов. - София : Пергамент Прес, 2015 ([София] : [Симолини]). - 207 с. ; 17 см

Ориг. загл.: The devil's dictionary / Ambrose Bierce

ISBN 978-954-641-073-3 : 6.99 лв.

820(73)-7
COBISS.BG-ID 1276210916

БК 2016/11 Кн 313
БРАУН, Пиърс, 1988-
        Златен син / Пиърс Браун ; прев. от англ. Светлана Комогорова-Комата. - София : Ciela, 2016 ([София] : Алианс Принт). - 560 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Golden son / Pierce Brown. - Комата - псевд. на Светлана Николаева Комогорова. - За автора: с. 559

ISBN 978-954-28-1934-9 : 15 лв.

820(73)-312.9
COBISS.BG-ID 1276319204

БК 2016/11 Кн 314
ВОНЕГЪТ, Кърт, 1922-2007
        Точния мерник / Кърт Вонегът ; прев. от англ. Петрушка Томова. - 2. изд. - София : ИК Колибри, 2013 ([София] : Инвестпрес). - 206 с. ; 20 см. - (Модерна класика)

Ориг. загл.: Deadeye dick / Kurt Vonnegut. - 1 изд. 1990 на изд. Нар. култура. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-150-181-6 : 12 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1276391396

БК 2016/11 Кн 315
ГАРУД, Джули, 1946-
        Скрита камера / Джули Гаруд ; [прев. Стоянка Христова Лазарова]. - София : СББ Медиа, 2015 ([София] : Ропринт). - 240 с. ; 20 см. - (Майсторите на трилъра : поредица на Story ; 12)

Ориг. загл.: Sizzle / Julie Garwood. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Възприетата форма на името на прев. Стоянка Христова Лазарова е Стоянка Христова Лазарова-Карачанова. - Кн. се разпространява със сп. Story

ISBN 978-954-399-173-0

820(73)-312.4
COBISS.BG-ID 1276241892

БК 2016/11 Кн 316
ДЕВЕРО, Джуд, 1947-
        Съкровени желания / Джуд Деверо ; прев. от англ. Росица Златанова. - София : Плеяда, 2014 ([София] : [Симолини]). - 350 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Heartwishes / Jude Deveraux

ISBN 978-954-409-342-6 : 14 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1276146148

БК 2016/11 Кн 317
ДЖОНСЪН, Сюзън, 1939-
        Забраненият плод / Сюзън Джонсън ; [прев. Красимира Матева]. - [2. изд.]. - София : СББ Медиа, 2016 ([София] : Ропринт). - 416 с. ; 20 см. - (Исторически любовни романи ; 3)

Ориг. загл.: Forbidden / Susan Johnson. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - 1. изд. 1996 на изд. Бард в Исторически любовни романи ; 56. - Разпространява се със сп. Журнал за жената

ISBN 978-954-399-185-3

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1276245988

БК 2016/11 Кн 318
ЕНГЕЛМАН, Карън, 1954-
        Стокхолмската октава / Карън Енгелман ; прев. от англ. Владимир Молев. - София : ИК Колибри, 2014 ([София] : Симолини). - 399 с. : с ил. ; 22 см

Ориг. загл.: The Stockholm octavo / Karen Engelmann

ISBN 978-619-150-197-7 : 18 лв.

820(73)-311.6
COBISS.BG-ID 1276371172

БК 2016/11 Кн 319
КАЛАХАН, Гарт, 1969-
        Скъпа Емма : посланията на един баща към неговата дъщеря : бележки на салфетки / Гарт Калахан ; с участието на Синтия Ди Тиберио ; [прев. от англ. ез. Ева Костадинова]. - София : Холотера, 2016 ([София] : [Симолини]). - 254 с. ; 17 см

Ориг. загл.: Napkin notes: make lunch meaningful, life will follow / Garth Callaghan, with Cynthia DiTiberio. - Името на прев. отбелязано в изд. каре

ISBN 978-619-7165-05-0 : 13.90 лв.

820(73)-94
COBISS.BG-ID 1276415460

БК 2016/11 Кн 320
КАПОТИ, Труман, 1924-1984
        Хладнокръвно / Труман Капоти ; прев. от англ. Катя Гончарова. - София : ИК Колибри, 2014 ([София] : Дедракс). - 368 с. ; 20 см

Ориг. загл.: In cold blood / Truman Capote. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-150-246-2 : 18 лв.

820(73)-312.4
COBISS.BG-ID 1276379108

БК 2016/11 Кн 321
КАРКАТЕРА, Лоренцо, 1954-
        Ангели в полунощ / Лоренцо Каркатера ; прев. от англ. Весела Ангелова. - София : ИК Плеяда, 2016 ([София] : Симолини'94). - 352 с. ; 20 см. - (Световен трилър)

Ориг. загл.: Midnight angels / Lorenzo Carcaterra

ISBN 978-954-409-360-0 : 16 лв.

820(73)-312.4
COBISS.BG-ID 1276196836

БК 2016/11 Кн 322
КИНГ, Стивън, 1947-
        Мъглата / Стивън Кинг ; [прев. Мария Парушева]. - София : ИК Плеяда, 2014 ([София] : [Симолини]). - 568 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Skeleton crew / Stephen King. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-409-341-9 : 23 лв.

820(73)-322.9
COBISS.BG-ID 1276157924

БК 2016/11 Кн 323
КИНГ, Стивън, 1947-
        Огън / Стивън Кинг ; прев. от англ. Адриан Лазаровски. - София : ИК Плеяда, 2015 ([София] : Симолини'94). - 328 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Blaze / Stephen King. - Грешният ISBN отпеч. на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-409-349-5 : 16 лв.
ISBN 978-954-409-344-0 !

820(73)-312.9
COBISS.BG-ID 1276157412

БК 2016/11 Кн 324
КИНГ, Стивън, 1947-
        Романът на Лизи / Стивън Кинг ; прев. от англ. Адриан Лазаровски, Павел Боянов. - София : Плеяда, 2016 ([София] : [Симолини]). - 576 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Lisey's story / Stephen King

ISBN 978-954-409-358-7 : 24 лв.

820(73)-312.4
COBISS.BG-ID 1276156388

БК 2016/11 Кн 325
КИНГ, Стивън, 1947-
        Страшни сънища за продан - 1 / Стивън Кинг ; [прев. Весела Прошкова ... и др.]. - София : ИК Плеяда, 2016 ([София] : Симолини'94). - 312 с. ; 20 см

Ориг. загл.: The bazaar of bad dreams / Stephen King. - Имената на прев. отбелязани на гърба на предзагл. с. - Други прев.: Павел Боянов, Стефан Георгиев, Денис Алов

ISBN 978-954-409-361-7 : 18 лв.

820(73)-322.9
COBISS.BG-ID 1276159716

БК 2016/11 Кн 326
КУНЦ, Дийн Р., 1945-
        Невинност / Дийн Кунц ; прев. от англ. Надя Баева. - София : ИК Колибри, 2016 ([София] : Инвестпрес). - 349 с. ; 20 см. - (Съвременни трилъри)

Ориг. загл.: Innocence / Dean Koontz

ISBN 978-619-150-578-4 : 19 лв.

820(73)-312.4
COBISS.BG-ID 1276371684

БК 2016/11 Кн 327
ЛИНДЗИ, Джоана, 1952-
        Див и влюбен / Джоана Линдзи ; [прев. Диана Кутева, Стамен Стойчев]. - София : СББ Медиа, 2016 ([София] : Ропринт). - 248 с. ; 20 см. - (Исторически любовни романи ; 5)

Ориг. загл.: Savage thunder / Johanna Lindsey. - Имената на прев. отбелязани на гърба на загл. с. - Разпространява се със сп. Журнал за жената

ISBN 978-954-399-163-1

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1276250340

БК 2016/11 Кн 328
ЛИНДЪН, Каролайн
        Изкушение в Бат / Каролайн Линдън ; [прев. Татяна Виронова]. - София : СББ Медия, 2016 ([София] : Ропринт). - 232 с. ; 20 см. - (Исторически любовни романи ; 6)

Ориг. загл.: Blame it on Bath / Caroline Linden. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Кн. се разпространява със сп. Журнал за жената

ISBN 978-954-399-166-2

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1276244196

БК 2016/11 Кн 329
ЛИНДЪН, Каролайн
        Скандална любов / Каролайн Линдън ; [прев. Ивайла Русева Божанова]. - София : СББ Медиа, 2016 ([София] : Ропринт). - 232 с. ; 20 см. - (Исторически любовни романи)

Ориг. загл.: Love and other scandals / Caroline Linden. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Кн. от Колекция Любов и страст. - Кн. се разпространява със сп. Журнал за жената

ISBN 978-954-399-188-4

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1276243684

БК 2016/11 Кн 330
МАККИЙ, Лоръл
        Една палава нощ / Лоръл Маккий ; [прев. Нина Николаева Рашкова]. - София : СББ Медия, 2016 ([София] : Ропринт). - 208 с. ; 20 см. - (Исторически любовни романи ; 4)

Ориг. загл.: One naughty night / Laurel McKee. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Кн. се разпространява със сп. Журнал за жената

ISBN 978-954-399-179-2

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1276243172

БК 2016/11 Кн 331
МАТЮС, Джейсън, 1951-
        Червената лястовица / Джейсън Матюс ; прев. от англ. Жана Тотева. - София : Ciela, 2015 ([София] : Алианс принт). - 544 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Red sparrow / Jason Matthews

ISBN 978-954-28-1803-8 : 18 лв.

820(73)-312.4
COBISS.BG-ID 1536263378

БК 2016/11 Кн 332
МАХМУДИ, Махтоб, 1979-
        Най-сетне свободна! : разказът на дъщерята от "Не без дъщеря ми" / Махтоб Махмуди ; прев. от англ. Емилия Ничева-Карастойчева. - [София] : ИК Емас, 2015 ([Хасково] : [Полиграфюг]). - 396 с. ; 21 см. - (Преживяно)

Ориг. загл.: The needful threads / Mahtob Mahmoody. - Възприетата форма на името на прев. Емилия Ничева-Карастойчева е Емилия Станимирова Карастойчева

ISBN 978-954-357-323-3 (не e отпеч.)
ISBN 978-954-357-322-6 !

820(73)-312.6
COBISS.BG-ID 1276251876

БК 2016/11 Кн 333
РОБАРДС, Карън, 1954-
        Райско гнездо / Карин Робърдс ; [прев. Цветана Генчева]. - София : СББ Медиа, 2016 ([София] : Ропринт). - 256 с. ; 20 см. - (Световни бестселъри : колекция Страсти и куршуми)

Ориг. загл.: Paradise county / Karen Robards. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-399-177-8

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1276237540

БК 2016/11 Кн 334
РОБАРДС, Карън, 1954-
        Тъмна луна / Карин Робърдс ; [прев. Мария Петрова]. - [Ново изд.]. - София : СББ Медиа, 2016 ([София] : Ропринт). - 256 с. ; 20 см. - (Исторически любовни романи ; 2)

Ориг. загл.: Dark of the moon / Karen Robards. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Възприетата форма на името на прев. Мария Петрова е Мария Кирова Чайлд. - Кн. се разпространява със сп. Журнал за жената

ISBN 978-954-399-181-5

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1276229860

БК 2016/11 Кн 335
РОТ, Филип, 1933-
        Писателят призрак / Филип Рот ; прев. от англ. Невяна Андреева. - София : ИК Колибри, 2015 ([София] : Инвестпрес). - 183 с. ; 20 см

Ориг. загл.: The ghost writer / Philip Roth

ISBN 978-619-150-603-3 : 14 лв.

820(73)-312.4
COBISS.BG-ID 1276400356

БК 2016/11 Кн 336
ТВЕН, Марк, 1835-1910
        Слуховете за моята смърт... / Марк Твен : афоризми и анекдоти ; прев., [състав.] Станимир Йотов. - [София] : Пергамент Прес, [2014]. - 352 с. ; 17 см

Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с. - Парал. текст на англ. ез. - Анекдоти: с. 299-342. - Другите за Марк Твен: с. 343-350

ISBN 978-954-641-062-7 : 7.00 лв.

820(73)-84
COBISS.BG-ID 1276168932

БК 2016/11 Кн 337
ФАЛКО, Ед, 1948-
        Фамилията Корлеоне / Ед Фалко ; прев. от англ. Владимир Зарков ; по сценариите на Марио Пузо за филмите, режисирани от Франсис Форд Копола. - София : ИК Глобус : ИК Емас, 2015 ([Хасково] : [Полиграфюг]). - 328 с. ; 20 см. - (Колекция Марио Пузо)

Ориг. загл.: The family Corleone / Ed Falko

ISBN 978-954-357-322-6 (ИК Емас)

820(73)-312.4
COBISS.BG-ID 1276280804

БК 2016/11 Кн 338
ХАМЕТ, Дашиъл, 1894-1961
        Проклятието на Дейн / Дашиъл Хамет ; прев. от англ. Жечка Георгиева. - [София] : ИК Колибри, 2014 ([София] : Инвестпрес). - 279 с. ; 20 см. - (Модерна класика)

Ориг. загл.: The Dain curse / Dashiell Hammett

ISBN 978-619-150-285-1 : 15 лв.

820(73)-312.4
COBISS.BG-ID 1276403684

БК 2016/11 Кн 339
ХАРИСЪН, Джим, 1937-2016
        Легенди за страстта / Джим Харисън ; прев. от англ. Станимир Йотов, Светлана Комогорова - Комата. - София : Пергамент прес, 2015 ([София] : Симолини). - 336 с. ; 17 см

Ориг. загл.: Legends of the fall / Jim Harrison. - Комата - псевд. на Светлана Николаева Комогорова. - Съдържа и: Мъст ; Човекът, който се отказа от своето име

ISBN 978-954-641-075-7 : 12 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1276197860

БК 2016/11 Кн 340
ХИЧКОК, Алфред, 1899-1980
        Набери "У" за убийство... : афоризми и анекдоти / Алфред Хичкок ; прев., [състав.] Станимир Йотов. - [София] : Пергамент Прес, [2015] ([София] : Симолини). - 176 с. ; 17 см

Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с. - Парал. текст на англ. ез. - Любопитни факти: с. 133-138. - Анекдоти [за Алфред Хичкок]: с. 139-162. - Другите за Хичкок: с. 163-171

ISBN 978-954-641-076-4 : 5.99 лв.

820(73)-84
COBISS.BG-ID 1276168420

БК 2016/11 Кн 341
ХОКИНГ, Аманда, 1984-
        Въздигната / Аманда Хокинг ; прев. от англ. Станимир Йотов. - [София] : Пергамент прес, 2014 ([София] : Симолини). - 256 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Ascend / Amanda Hocking. - Ч. 3 от трилогията Трил

ISBN 978-954-641-067-2 : 11.90 лв.

820(73)-312.9
COBISS.BG-ID 1276169188

БК 2016/11 Кн 342
ШОУ, Ъруин, 1913-1984
        Просяк, крадец / Ъруин Шоу ; прев. от англ. Ваня Томова. - София : Ciela, 2015 ([В. Търново] : Абагар). - 403 с. ; 24 см

Ориг. загл.: Beggarman, thief / Irwin Shaw. - Възприетата форма на името на прев. Ваня Томова е Иванка Василева Томова

ISBN 978-954-28-1929-5 (подв.) : 18.90 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1276294884

БК 2016/11 Кн 343
ЯЛОМ, Ървин Д., 1931-
        Лъжи на дивана : психоаналитичен трилър / Ървин Д. Ялом ; прев. от англ. Анелия Николова. - София : ИК Колибри, 2016 ([София] : Инвестпрес). - 464 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Lying on the couch / Irvin D. Yalom. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-150-654-5 : 20 лв.

820(73)-312.4
COBISS.BG-ID 1276401892


820(73)-93 АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2016/11 Кн 344
Д-р Сюс, 1904-1991
        Котарак шапкарак / Д-р Сюс ; прев. Харалампи Аничкин. - София : Ciela, 2015. - 62 с. : с цв. ил. ; 23 см

Ориг. загл.: The cat in the hat / Dr. Seuss. - Д-р Сюс - псевд. на Theodor Seuss Geisel. - Част от поредицата Уча се да чета

- - Рисувателна книжка. - 36 с. : с ил. ; 23 см

ISBN 978-954-28-1721-5 : 8.90 лв.

820(73)-93-1
087.5
COBISS.BG-ID 1536249810

БК 2016/11 Кн 345
МЪЛ, Брандън, 1974-
        Чудоземия. Кн. 1, Тайното убежище / Брандън Мъл ; прев. от англ. Емилия Л. Масларова. - София : ИК Колибри, 2013 ([София] : Инвестпрес). - 263 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Fablehaven / Brandon Mull. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-150-036-9 : 15 лв.

820(73)-93-312.9
COBISS.BG-ID 1276382948

БК 2016/11 Кн 346
ХИЙЛИ, Кристофър
        Ръководство на героя за спасяване на кралството / Кристофър Хийли ; [ил. Тод Харис] ; прев. от англ. Надя Златкова. - София : Ciela, 2015 ([В. Търново] : Абагар). - 406 с. : с ил. ; 21 см

Ориг. загл.: The hero's guide to saving your kingdom / Christopher Healy. - Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Кн. 1 от поредицата Лигата на принцовете

ISBN 978-954-28-1885-4 : 14 лв.

820(73)-93-312.9
COBISS.BG-ID 1536304594


820(94) АВСТРАЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2016/11 Кн 347
ЗЮСАК, Маркъс, 1975-
        Аутсайдерът / Маркъс Зюсак ; прев. Силвана Миланова. - [София] : Пергамент прес, 2014 ([София] : Симолини). - 162 с. : с ил. ; 20 см

Ориг. загл.: The underdog / Markus Zusak. - Ч. 1 от Трилогия за братята Улф

ISBN 978-954-641-069-6 : 11.90 лв.

820(94)-31
COBISS.BG-ID 1276167396

БК 2016/11 Кн 348
ЗЮСАК, Маркъс, 1975-
        Да се биеш с Рубен Улф / Маркъс Зюсак ; прев. Силвана Миланова. - [София] : Пергамент прес, 2014 ([София] : Симолини). - 177 с. : с ил. ; 20 см

Ориг. загл.: Fighting Ruben Wolfe / Markus Zusak. - Ч. 2 от Трилогия за братята Улф

ISBN 978-954-641-070-2 : 11.90 лв.

820(94)-31
COBISS.BG-ID 1276166884

БК 2016/11 Кн 349
ЗЮСАК, Маркъс, 1975-
        Когато кучетата плачат / Маркъс Зюсак ; прев. Силвана Миланова. - [София] : Пергамент прес, 2014 ([София] : Симолини). - 196 с. : с ил. ; 20 см

Ориг. загл.: When dogs cry / Markus Zusak. - Ч. 3 от Трилогия за братята Улф

ISBN 978-954-641-071-9 : 11.90 лв.

820(94)-31
COBISS.BG-ID 1276167140

БК 2016/11 Кн 350
ФЛАНАГАН, Ричард, 1961-
        Тесният път към далечния север / Ричард Фланаган ; прев. от англ. Владимир Молев. - София : ИК Колибри, 2016 ([София] : Инвестпрес). - 432 с. ; 20 см

Ориг. загл.: The narrow road to the deep north / Richard Flanagan. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-150-752-8 : 20 лв.

820(94)-311.6
COBISS.BG-ID 1276412900


830 НЕМСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2016/11 Кн 351
ВАЛЦ, Ерик, 1966-
        Саломе / Ерик Валц ; прев. от нем. Ваня Пенева. - София : ИК Емас, [2016] ([Хасково] : [Полиграфюг]). - 631 с. : с к. ; 22 см. - (Известните жени в историята)

Ориг. загл.: Die Schleier der Salome / Eric Walz

ISBN 978-954-357-331-8

830-311.6
COBISS.BG-ID 1276247012

БК 2016/11 Кн 352
ШИРОКАУЕР, Алфред, 1880-1934
        Месалина : фаталната жена на древността / Алфред Широкауер ; прев. от нем. Величка Стефанова. - София : ИК Емас, [2015] ([Хасково] : [Полиграфюг]). - 399 с. ; 22 см. - (Известните жени в историята)

Ориг. загл.: Messalina / Alfred Schirokauer

ISBN 978-954-357-298-4

830-311.6
COBISS.BG-ID 1276246500


830-93 НЕМСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2016/11 Кн 353
БОРНЩЕД, Матиас фон, 1986-
        Лабиринтът на тайните. Кн. 3, Подслушаният разговор / Матиас фон Борнщед ; ил. Силвия Кристоф ; [прев. Ирена Патулова]. - [София] : Фют, 2015 ([София] : [Лито Балкан]). - 115 с. : с ил. ; 20 см

Ориг. загл.: Labyrinth der Geheimnisse. - Името на прев. отбелязано в изд. каре

ISBN 978-619-199-078-8 : 5.99 лв.

830-93-31
COBISS.BG-ID 1276424164

БК 2016/11 Кн 354
БОРНЩЕД, Матиас фон, 1986-
        Лабиринтът на тайните. Кн. 4, Чудовището се събужда / Матиас фон Борнщед ; ил. Силвия Кристоф ; [прев. Ирена Патулова]. - [София] : Фют, 2015 ([София] : [Лито Балкан]). - 111 с. : с ил. ; 20 см

Ориг. загл.: Labyrinth der Geheimnisse. - Името на прев. отбелязано в изд. каре

ISBN 978-619-199-062-7 : 5.99 лв.

830-93-31
COBISS.BG-ID 1276424420

БК 2016/11 Кн 355
ЕФИНГЕР, Мариане, 1958-
        Лиза и къпиновата принцеса. [Кн.] 1, Лъвове, които ревят не хапят / Мариане Ефингер ; ил. Юлия Дюр ; [прев. Станислава Петрова]. - [София] : Фют, 2016 ([София] : [Лито Балкан]). - 158 с. : с ил. ; 21 см

Ориг. загл.: Lisa und die Brombeerprinzessin. Löwen, die brüllen, beißen nicht / Marianne Efinger. - Името на прев. отбелязано в изд. каре

ISBN 978-619-199-130-3 : 7.99 лв.

830-93-31
COBISS.BG-ID 1276392420

БК 2016/11 Кн 356
ЕФИНГЕР, Мариане, 1958-
        Лиза и къпиновата принцеса. [Кн.] 2, Дни на приятелството / Мариане Ефингер ; ил. Юлия Дюр ; [прев. Станислава Петрова]. - [София] : Фют, 2016 ([София] : [Лито Балкан]). - 159 с. : с ил. ; 21 см

Ориг. загл.: Lisa und die Brombeerprinzessin. Freundschaftstage sind die schönsten / Marianne Efinger. - Името на прев. отбелязано в изд. каре

ISBN 978-619-199-148-8 : 7.99 лв.

830-93-31
COBISS.BG-ID 1276392676

БК 2016/11 Кн 357
ХЕНКЕЛ, Катя, 1967-
        Магически времена. Кн. 1, Внезапно омагьосана / Катя Хенкел ; [прев. Алеко Кръстанов Дянков]. - [София] : Фют, 2016 ([София] : [Лито Балкан]). - 239 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Magische Zeiten / Katja Henkel. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-625-997-4 : 7.99 лв.

830-93-31
COBISS.BG-ID 1276373476

БК 2016/11 Кн 358
ХЕНКЕЛ, Катя, 1967-
        Магически времена. Кн. 3, Внезапно целуната / Катя Хенкел ; [прев. Мила Петрова]. - [София] : Фют, 2016 ([София] : [Лито Балкан]). - 256 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Magische Zeiten / Katja Henkel. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-199-135-8 : 7.99 лв.

830-93-312.9
COBISS.BG-ID 1276373220


830(436) АВСТРИЙСКА ЛИТЕРАТУРА

        Волфганг Амадеус МОЦАРТ: докосване до гения : хипотези, факти, мисли и анекдоти Вж Кн 268


830(436)-93 АВСТРИЙСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2016/11 Кн 359
ЗИМСА, Марко, 1965-
        Карнавалът на животните : разказ по музиката на Камий Сен-Санс / Марко Зимса ; ил. Дорис Айзенбургер ; прев. от нем. Василка Ванчева. - [София] : Емас, [2015] ([Хасково] : [Полиграфюг]). - 31 с. : с цв. ил. ; 31 см

Ориг. загл.: Der Karneval der Tiere / Marko Simsa. - Кн. се разпространява със звукозапис

ISBN 978-954-357-308-0 (подв.)

830(436)-93-91
COBISS.BG-ID 1536245458

БК 2016/11 Кн 360
ЗИМСА, Марко, 1965-
        Сън в лятна нощ : музиката от Феликс Менделсон Бартолди към комедията на Уилям Шекспир / Марко Зимса ; ил. Дорис Айзенбургер ; прев. Ваня Пенева. - [София] : ИК Емас, 2014 ([Хасково] : [Полиграфюг]). - 27 с. : с цв. ил. ; 31 см

Ориг. загл.: Ein Sommernachtstraum / Marko Simsa. - Кн. се разпространява със звукозапис

ISBN 978-954-357-282-3 (подв.)

830(436)-93-91
COBISS.BG-ID 1276307684

БК 2016/11 Кн 361
ЛЕХНЕР, Аугусте, 1905-2000
        Ивейн : една история за рицаря Ивейн и кралица Лаудина, за дамата Лунета и лъва / Аугусте Лехнер ; прев. от нем. ез. Борис Парашкевов ; ил. Пламена Тодорова. - София : ИК Емас, 2014 (Хасково : Полиграф-юг). - 317 с. : с ил. ; 22 см. - (Класически творби, преразказани за деца ; 8)

Ориг. загл.: Iwain / Auguste Lechner

ISBN 978-954-357-274-8

830(436)-93-91
COBISS.BG-ID 1276277988

БК 2016/11 Кн 362
ЛУУН, Уш, 1959-
        Макси ... и умният котарак / Уш Луун ; ил. Нина Дулек ; [прев. Станислава Станиславова Петрова]. - [София] : Фют, 2016 ([София] : [Лито Балкан]). - 199 с. : с ил. ; 20 см

Ориг. загл.: Maxie und ein Kater mit Köpfchen. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Ч. 3 от поредицата Макси

ISBN 978-619-199-111-2 : 7.99 лв.

830(436)-93-31
COBISS.BG-ID 1276398564


830(494)-93 ШВЕЙЦАРСКА ЛИТЕРАТУРА НА НЕМСКИ ЕЗИК ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2016/11 Кн 363
АЛВЕС, Катя, 1961-
        Момичетата се развихрят / Катя Алвес ; [ил. Ели Брудер] ; [прев. Милкана Клаус Делер]. - [София] : Фют, 2015 ([София] : [Лито Балкан]). - 95 с. : с ил. ; 20 см

Ориг. загл.: Der Muffin-Club / Katja Alves. - Имената на ил., прев. отбелязани в изд. каре. - Биогр. данни за авт., ил. отбелязани на с. 4. - Кн. 2 от Клубът на мъфините

ISBN 978-619-199-048-1 : 6.99 лв.

830(494)-93-31
COBISS.BG-ID 1536252114

БК 2016/11 Кн 364
АЛВЕС, Катя, 1961-
        Най-сладката тайфа на света / Катя Алвес ; [ил. Ели Брудер] ; [прев. Милкана Клаус Делер]. - [София] : Фют, 2015 ([София] : [Лито Балкан]). - 95 с. : с ил. ; 20 см

Ориг. загл.: Der Muffin-Club / Katja Alves. - Имената на ил., прев. отбелязани в изд. каре. - Възприетата форма на името на Милкана Клаус Делер е Милкана Делер. - Биогр. данни за авт., ил. отбелязани на с. 4. - Кн. 1 от Клубът на мъфините

ISBN 978-619-199-047-4 : 6.99 лв.

830(494)-93-31
COBISS.BG-ID 1276397796

БК 2016/11 Кн 365
АЛВЕС, Катя, 1961-
        Най-сладката тайфа на света става световноизвестна / Катя Алвес ; [ил. Ели Брудер] ; [прев. Милкана Клаус Делер]. - [София] : Фют, 2016 ([София] : [Лито Балкан]). - 95 с. : с ил. ; 20 см

Ориг. загл.: Der Muffin-Club / Katja Alves. - Имената на ил., прев. отбелязани в изд. каре. - Възприетата форма на името на Милкана Клаус Делер е Милкана Делер. - Биогр. данни за авт., ил. отбелязани на с. 4. - Кн. 6 от Клубът на мъфините

ISBN 978-619-199-142-6 : 6.99 лв.

830(494)-93-31
COBISS.BG-ID 1276398820

БК 2016/11 Кн 366
АЛВЕС, Катя, 1961-
        Четири приятелки и един таен план / Катя Алвес ; [ил. Ели Брудер] ; [прев. Милкана Клаус Делер]. - [София] : Фют, 2015 ([София] : [Лито Балкан]). - 95 с. : с ил. ; 20 см

Ориг. загл.: Der Muffin-Club / Katja Alves. - Имената на ил., прев. отбелязани в изд. каре. - Възприетата форма на името на Милкана Клаус Делер е Милкана Делер. - Биогр. данни за авт., ил. отбелязани на с. 4. - Кн. 4 от Клубът на мъфините

ISBN 978-619-199-108-2 : 6.99 лв.

830(494)-93-31
COBISS.BG-ID 1276397540


839.3 ХОЛАНДСКА, ФЛАМАНДСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2016/11 Кн 367
ДРАХТ, Тонке, 1930-
        Писмото за краля / Тонке Драхт ; ил. Тонке Драхт ; прев. от нидерл. Василка Ванчева. - [София] : ИК Емас, [2015] ([Хасково] : [Полиграфюг]). - 518 с. ; 20 см. - (Европейски разказвачи на XX-XXI век)

Ориг. загл.: De brief voor de koning / Tonke Dragt. - Вариант на сер. загл.: Европейски разказвачи на XX/XXI век, отбелязано в изд. каре. - За авторката и нейната книга: с. 510-511

ISBN 978-954-357-273-1

839.3-31
COBISS.BG-ID 1276252644


839.3-93 ХОЛАНДСКА, ФЛАМАНДСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2016/11 Кн 368
ХАГЕН, Ханс, 1955-
        Под знака на лъва / Ханс Хаген ; прев. от нидерл. Василка Ванчева. - [София] : ИК Емас, [2015] ([Хасково] : [Полиграфюг]). - 528 с. ; 20 см. - (Европейски разказвачи на XX-XXI век)

Ориг. загл.: De reis van yarim / Hans Hagen. - Вариант на сер. загл.: Европейски разказвачи на XX/XXI век, отбелязано в изд. каре. - За автора: с. 523-524. - За преводача: с. 525

ISBN 978-954-357-320-2

839.3-93-31
COBISS.BG-ID 1276239076


839.6 НОРВЕЖКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2016/11 Кн 369
НЕСБЬО, Ю, 1960-
        Полиция : случаите на инспектор Хари Хуле / Ю Несбьо ; прев. от норв. Ева Кънева. - София : ИК Емас, [2015] ([Хасково] : [Полиграфюг]). - 587 с. ; 20 см. - (Криминале)

Ориг. загл.: Politi / Jo Nesbø

ISBN 978-954-357-299-1

839.6-312.4
COBISS.BG-ID 1536273106

БК 2016/11 Кн 370
НЕСБЬО, Ю, 1960-
        Прилепът / Ю Несбьо ; прев. от норв. Ева Кънева. - София : ИК Емас, [2016] ([Хасково] : [Полиграфюг]). - 387 с. ; 20 см. - (Криминале)

Ориг. загл.: Flaggermusmannen / Jo Nesbø

ISBN 978-954-357-329-5 (не е отпеч.)
ISBN 978-954-357-333-2 !

839.6-312.4
COBISS.BG-ID 1276265444

БК 2016/11 Кн 371
НЕСБЬО, Ю, 1960-
        Фантом : случаите на инспектор Хари Хуле / Ю Несбьо ; прев. от норв. Ева Кънева. - София : ИК Емас, [2014] ([Хасково] : [Полиграфюг]). - 507 с. ; 20 см. - (Криминале)

Ориг. загл.: Gjenferd / Jo Nesbø

ISBN 978-954-357-281-6 (не е отпеч.)
ISBN 978-954-357-279-3 !

839.6-312.4
COBISS.BG-ID 1276265956

БК 2016/11 Кн 372
ФОСУМ, Карин, 1954-
        Индийската съпруга : петият случай на инспектор Конрад Сейер / Карин Фосум ; прев. от норв. Ева Кънева. - София : ИК Емас, [2015] ([Хасково] : [Полиграфюг]). - 317 с. ; 20 см. - (Криминале)

Ориг. загл.: Еlskede poona / Karin Fossum

ISBN 978-954-357-321-9

839.6-312.4
COBISS.BG-ID 1276264676


839.6-93 НОРВЕЖКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2016/11 Кн 373
ЛЮН Ериксен, Ендре, 1977-
        Питбул-Терие в атака / Ендре Люн Ериксен ; прев. от норв. Ева Кънева. - [София] : ИК Емас, [2014] ([Хасково] : [Полиграфюг]). - 412 с. ; 20 см. - (Европейски разказвачи на XX-XXI век)

Ориг. загл.: Pitbull-Terje går amok / Endre Lund Eriksen ; Pitbull-Terje og kampen mot barnevernet / Endre Lund Eriksen. - Вариант на сер. загл.: Европейски разказвачи на XX/XXI век, отбелязано в изд. каре. - За автора и неговата книга: с. 404-405

ISBN 978-954-357-272-4

839.6-93-31
COBISS.BG-ID 1276234468

БК 2016/11 Кн 374
ЛЮН Ериксен, Ендре, 1977-
        Питбул-Терие в беда / Ендре Люн Ериксен ; прев. от норв. Ева Кънева. - [София] : ИК Емас, [2014] ([Хасково] : [Полиграфюг]). - 464 с. ; 20 см. - (Европейски разказвачи на XX-XXI век)

Ориг. загл.: Pitbull-Terje blir ond / Endre Lund Eriksen ; Pitbull-Terje på spored av den tapte far / Endre Lund Eriksen. - Вариант на сер. загл.: Европейски разказвачи на XX/XXI век, отбелязано в изд. каре. - За преводача: с. 458

ISBN 978-954-357-285-4

839.6-93-31
COBISS.BG-ID 1276236772

БК 2016/11 Кн 375
НЕСБЬО, Ю, 1960-
        Доктор Проктор и големият банков обир / Ю Несбьо ; прев. от норв. Ева Кънева ; ил. Пер Дюбвиг. - София : ИК Емас, [2016] ([Хасково] : [Полиграфюг]). - 232 с. : с ил. ; 20 см

Ориг. загл.: Doktor Proktor og det store gullrøveriet / Jo Nesbø

ISBN 978-954-357-328-8

839.6-93-312.4
COBISS.BG-ID 1276255716

БК 2016/11 Кн 376
НЕСБЬО, Ю, 1960-
        Доктор Проктор спасява света от гибел. Може би / Ю Несбьо ; прев. от норв. Ева Кънева ; ил. Пер Дюбвиг. - София : ИК Емас, [2015] ([Хасково] : [Полиграфюг]). - 312 с. : с ил. ; 20 см

Ориг. загл.: Doktor Proktor og verdens undergang. Kanskje / Jo Nesbø

ISBN 978-954-357-296-0

839.6-93-312.4
COBISS.BG-ID 1536249554

БК 2016/11 Кн 377
СУРТЛАН, Бьорн, 1968-
        Мистерия в Луксор / Бьорн Суртлан ; ил. Тронд Бредесен ; [прев. Анюта Б. Качева-Барбарова]. - [София] : Фют, 2015 ([София] : [Лито Балкан]). - 111 с. : с ил. ; 20 см

Ориг. загл.: Luxor mysteriet. - Името на ил. Тронд Бредесен погрешно отпеч. на кор. Тронд Бренесен. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Възприетата форма на името на прев. Анюта Б. Качева-Барбарова е Анюта Бойкова Качева. - Ч. 2 от поредицата Детективи по неволя

ISBN 978-619-199-045-0 : 6.99 лв.

839.6-93-312.4
COBISS.BG-ID 1276429540

БК 2016/11 Кн 378
СУРТЛАН, Бьорн, 1968-
        Мистерия в Ню Йорк / Бьорн Суртлан ; ил. Тронд Бредесен ; [прев. Анюта Б. Качева-Барбарова]. - [София] : Фют, 2016 ([София] : [Лито Балкан]). - 111 с. : с ил. ; 20 см

Ориг. загл.: New York mysteriet. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Името на ил. Тронд Бредесен погрешно отпеч. на кор. Тронд Бренесен. - Ч. 4 от поредицата Детективи по неволя

6.99 лв.
ISBN 978-619-199-098-6 !

839.6-93-314.2
COBISS.BG-ID 1276430564

БК 2016/11 Кн 379
СУРТЛАН, Бьорн, 1968-
        Мистерия в Сидни / Бьорн Суртлан ; ил. Тронд Бредесен ; [прев. Анюта Б. Качева-Барбарова]. - [София] : Фют, 2016 ([София] : [Лито Балкан]). - 144 с. : с ил. ; 20 см

Ориг. загл.: Sidney mysteriet. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Името на ил. Тронд Бредесен погрешно отпеч. на кор. Тронд Бренесен. - Ч. 5 от поредицата Детективи по неволя

6.99 лв.
ISBN 978-619-199-122-8 !

839.6-93-312.4
COBISS.BG-ID 1276430820


839.7 ШВЕДСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2016/11 Кн 380
ЛЕКБЕРГ, Камила, 1974-
        Каменоделецът / Камила Лекберг ; прев. от швед. Неда Димова-Бренстрьом. - София : ИК Колибри, 2013 ([София] : Инвестпрес). - 415 с. ; 20 см. - (Съвременни трилъри)

Ориг. загл.: Stenhuggaren / Camilla Läckberg. - Възприетата форма на името на Неда Димова-Бренстрьом е Неда Андреева Димова. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-150-207-3 : 17 лв.

839.7-312.4
COBISS.BG-ID 1276405732

БК 2016/11 Кн 381
НЕСЕР, Хокан, 1950-
        Eдна съвсем различна история / Хокан Несер ; прев. от швед. Ева Кънева. - [София] : ИК Емас, [2016] ([Хасково] : [Полиграфюг]). - 511 с. ; 20 см. - (Криминале)

Ориг. загл.: En helt annan historia / Håkan Nesser

ISBN 978-954-357-327-1

839.7-312.4
COBISS.BG-ID 1276245476

БК 2016/11 Кн 382
ПЕРШОН, Лейф Г. В., 1945-
        Истинската история за носа на Пинокио / Лейф Г. В. Першон ; прев. от швед. Мартин Ненов. - София : ИК Колибри, 2015 ([София] : Инвестпрес). - 568 с. ; 20 см. - (Съвременни трилъри)

Ориг. загл.: Den sanna historien om Pinocchios näsa / Leif GW Persson. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Кн. от поредицата с инспектор Еверт Бекстрьом

ISBN 978-619-150-631-6 : 20 лв.

839.7-312.4
COBISS.BG-ID 1536469202

БК 2016/11 Кн 383
ТЕОРИН, Юхан, 1963-
        В смутните часове по здрач / Юхан Теорин ; прев. от швед. Ева Кънева. - София : ИК Колибри, 2014 ([София] : Инвестпрес). - 390 с. ; 22 см

Ориг. загл.: Skumtimmen / Johan Theorin. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-150-346-9 : 18 лв.

839.7-312.4
COBISS.BG-ID 1276379876


839.7-93 ШВЕДСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2016/11 Кн 384
ГРИПЕ, Мария, 1923-2007
        ... и белите сенки в гората / Мария Грипе ; прев. от швед. Ева Кънева. - [София] : Емас, 2016 ([Хасково] : [Полиграфюг]). - 407 с. ; 20 см. - (Поредица Европейски разказвачи на XX-XXI век)

Ориг. загл.: ... og de vita skuggorna i skogen / Maria Gripe. - Мария Грипе - псевд. на Maja Stina Walter. - Вариант на сер. загл.: Европейски разказвачи на XX/XXI век, отбелязано в изд. каре

ISBN 978-954-357-326-4

839.7-93-31
COBISS.BG-ID 1276207844


839.8 ДАТСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2016/11 Кн 385
АДЛЕР-Улсен, Юси, 1950-
        Пациент 64 : четвъртият случай на комисар Карл Мьорк / Юси Адлер-Улсен ; прев. от дат. Ева Кънева. - [София] : ИК Емас, [2015] ([Хасково] : [Полиграфюг]). - 500 с. ; 20 см. - (Криминале)

Ориг. загл.: Journal 64 / Jussi Adler-Olsen

ISBN 978-954-357-324-0

839.8-312.4
COBISS.BG-ID 1536262098

БК 2016/11 Кн 386
АДЛЕР-Улсен, Юси, 1950-
        Писмо в бутилка от П. : третият случай на комисар Карл Мьорк / Юси Адлер-Улсен ; прев. от дат. Ева Кънева. - [София] : Емас, [2015] ([Хасково] : [Полиграфюг]). - 540 с. ; 20 см. - (Криминале)

Ориг. загл.: Flaskepost fra P / Jussi Adler-Olsen

ISBN 978-954-357-305-9

839.8-312.4
COBISS.BG-ID 1536262354

БК 2016/11 Кн 387
АДЛЕР-Улсен, Юси, 1950-
        Пукнатината : разказ / Юси Адлер-Улсен ; [прев. от дат. Ева Кънева]. - [София] : ИК Емас, 2014 ([Хасково] : [Полиграфюг]). - 16 с. ; 17 см. - (Криминале)

Ориг. загл.: Spræken / Jussi Adler-Olsen. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-357-306-6 (не е отпеч.)

839.8-32
COBISS.BG-ID 1276249828


840 ФРЕНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2016/11 Кн 388
БЕГБЕДЕ, Фредерик, 1965-
        Любовта трае три години / Фредерик Бегбеде ; прев. от фр. Красимир Петров. - София : ИК Колибри, 2014 ([София] : Симолини). - 192 с. ; 20 см

Ориг. загл.: L'amour dure trois ans / Frédéric Beigbeder. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-150-266-0 : 12 лв.

840-31
COBISS.BG-ID 1276375012

БК 2016/11 Кн 389
БЕГБЕДЕ, Фредерик, 1965-
        Уна & Селинджър / Фредерик Бегбеде ; прев. от фр. Георги Ангелов. - София : Колибри, 2015 ([София] : Инвестпрес). - 303 с. : с ил. ; 20 см

Ориг. загл.: Oona & Salinger / Frédéric Beigbeder

ISBN 978-619-150-617-0 : 15 лв.

840-31
COBISS.BG-ID 1536264914

БК 2016/11 Кн 390
БРАГАНС, Ан, 1945-
        Мата Хари : прах в очите / Ан Браганс ; прев. от фр. Величка Стефанова. - София : ИК Емас, [2015] ([Хасково] : [Полиграфюг]). - 326 с. ; 22 см

Ориг. загл.: Mata Hari: la poudre aux yeux / Anne Bragance

ISBN 978-954-357-325-7
1. Мата Хари, 1876-1917 - художествена литература 2. Нидерландия - международни политически отношения
840-312.6
327.84(492)(092)(0:82-31)
92 Мата Хари
COBISS.BG-ID 1276203748

БК 2016/11 Кн 391
ГАРИ, Ромен, 1914-1980
        Чародеите / Ромен Гари ; прев. от фр. Зорница Китинска. - Плевен : Леге Артис, 2016 (София : Артграф). - 393 с. ; 22 см. - (Безкрайна проза)

Ориг. загл.: Les enchanteurs / Romain Gary. - Ромен Гари - псевд. на Роман Касев

ISBN 978-954-8311-74-8 : 18 лв.

840-31
COBISS.BG-ID 1276188132

БК 2016/11 Кн 392
ДЮМА, Александър, баща, 1802-1870
        Дамата с кадифеното колие / Александър Дюма ; [прев. Ваня Кръстева Добрева]. - София : Плеяда, 2015 ([София] : Симолини '94). - 200 с. ; 20 см

Ориг. загл.: La femme au collier de velours / Alexandre Dumas. - Името на прев. отбелязано в изд. каре

ISBN 978-954-409-354-9 : 11 лв.

840-311.6
COBISS.BG-ID 1276168676

БК 2016/11 Кн 393
ЛЬОЛИЕВР, Мари-Доминик
        Chanel & Co : Коко и нейното обкръжение / Мари-Доминик Льолиевр ; прев. от фр. Красимир Петров. - София : ИК Колибри, 2016 ([София] : Инвестпрес). - 382 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Chanel & Co: les amies de Coco / Marie-Dominique Lelièvre. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 345-348

ISBN 978-619-150-630-9 : 19 лв.

840-312.6
COBISS.BG-ID 1276419812

БК 2016/11 Кн 394
ПАНКОЛ, Катрин, 1954-
        Любов, огромна като катедрала / Катрин Панкол ; прев. от фр. Румяна Маркова. - София : ИК Колибри, 2013 ([София] : Инвестпрес). - 167 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Un homme á distance / Katherine Pancol. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-150-272-1 : 12 лв.

840-312.7
COBISS.BG-ID 1276388836

БК 2016/11 Кн 395
УЕЛБЕК, Мишел, 1956-
        По-широко поле за борбата : роман / Мишел Уелбек ; прев. от фр. Красимир Кавалджиев. - София : ИК Колибри, 2013 ([София] : Инвестпрес). - 136 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Extension du domaine de la lutte / Michel Houellebecq

ISBN 978-619-150-134-2 : 10 лв.

840-31
COBISS.BG-ID 1276406244

БК 2016/11 Кн 396
ШМИТ, Ерик-Еманюел, 1960-
        Любовна отрова / Е.-Е. Шмит ; прев. от фр. Зорница Китинска. - Плевен : Lege Artis, 2015 (София : Артграф). - 189 с. ; 19 см. - (Безкрайна проза)

Ориг. загл.: Le poison d'amour / Eric-Emmanuel Schmitt. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-8311-69-4 : 10 лв.

840-31
COBISS.BG-ID 1276166116


840-93 ФРЕНСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2016/11 Кн 397
ГОСИНИ, Рьоне, 1926-1977
        Коледа с малкия Никола / Госини ; [ил.] Семпе ; прев. от фр. Венелин Пройков ; [предг. Ан Госини]. - София : ИК Колибри, 2013 ([София] : Инвестпрес). - 154 с. : с ил. ; 20 см

Ориг. загл.: Histoires inédites du petit Nicolas / Goscinny & Sempé. - Името на авт. на предг. отбелязано на с. 9. - Рьоне Госини : биография: с. 145-146 ; Жан-Жак Семпе : биография: с. 147-148. - Обща библиография на двамата автори: с. 149-153

ISBN 978-619-150-273-8 : 9 лв.

840-93-31
COBISS.BG-ID 1276406756


840(493) БЕЛГИЙСКА ЛИТЕРАТУРА НА ФРЕНСКИ ЕЗИК

БК 2016/11 Кн 398
НОТОМБ, Амели, 1967-
        Форма на живот / Амели Нотомб ; прев. от фр. Светла Лекарска. - София : ИК Колибри, 2013 ([София] : Симолини). - 112 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Une forme de vie / Amélie Nothomb

ISBN 978-619-150-293-6 : 12 лв.

840(493)-31
COBISS.BG-ID 1276415204


849.9 КАТАЛОНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2016/11 Кн 399
КАБРЕ, Жауме, 1947-
        Изповядвам / Жауме Кабре ; прев. от каталон. Мая Генова. - София : ИК Колибри, 2015 ([София] : Инвестпрес). - 1102 с. ; 20 см. - (Съвременна европейска проза)

Ориг. загл.: Jo confesso / Jaume Cabré. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Бележка за преводача: с. 1099-1100

ISBN 978-619-150-716-0 : 25 лв.

849.9-31
COBISS.BG-ID 1276409316


850 ИТАЛИАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2016/11 Кн 400
МОРАВИЯ, Алберто, 1907-1990
        Нови римски разкази / Алберто Моравия ; прев. от итал. Велимира Костова-Върлакова. - [Ново изд.]. - [София] : Ciela, 2015. - 516 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Nuovi racconti romani / Alberto Moravia. - В кн. означено 2. изд. - Грешният ISBN отпеч. на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-28-1879-3 : 16 лв.
ISBN 978-954-28-17-1879-3 !

850-32
COBISS.BG-ID 1536273618

БК 2016/11 Кн 401
ПАТТИ, Ерколе, 1903-1976
        Един прекрасен ноември / Ерколе Патти ; прев. от итал. Даниела Илиева ; [встъп. бел. Сара Дзаппулла Мускарà]. - София : Casa Sicilia, 2016 ([София] : Булгед). - 96 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Un bellissimo novembre / Ercole Patti. - Името на авт. на предг. отбелязано на с. 5. - Биогр. данни за авт. отбелязани на с. 3

ISBN 978-954-92515-7-9 : 10 лв.

850-31
COBISS.BG-ID 1276332260


860 ИСПАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2016/11 Кн 402
КАРАНСА, Майте, 1958-
        Отровни думи / Майте Каранса ; прев. от исп. Боряна Цонева. - [София] : Емас, [2014] (Хасково : Полиграф Юг). - 295 с. ; 20 см. - (Поредица Европейски разказвачи на ХХ-ХХІ век)

Ориг. загл.: Palabras envenenadas / Maite Carranza. - Вариант на сер. загл.: Европейски разказвачи на XX/XXI век, отбелязано в изд. каре. - За авторката и нейната книга: с. 290-292

ISBN 978-954-357-271-7

860-312.4
COBISS.BG-ID 1276207332

ОРТЕГА-и-Гасет, Хосе, 1883-1955
        Съчинения. Т. 1, Бунтът на масите и други студии от 1923 до 1940 г. Вж Кн 25


860(83) ЧИЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2016/11 Кн 403
АЛИЕНДЕ, Исабел, 1942-
        Японският любовник / Исабел Алиенде ; прев. от исп. Катя Диманова, Маня Костова. - София : Колибри, 2015 ([София] : Инвестпрес). - 382 с. ; 20 см

Ориг. загл.: El amante japonés / Isabel Allende

ISBN 978-619-150-736-8 : 18 лв.

860(83)-31
COBISS.BG-ID 1536298962


869.0 ПОРТУГАЛСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2016/11 Кн 404
САРАМАГУ, Жузе, 1922-2010
        Приумиците на смъртта / Жозе Сарамаго ; прев. от португ. Даринка Кирчева. - София : ИК Колибри, 2013 ([София] : Инвестпрес). - 232 с. ; 20 см

Ориг. загл.: As intermitências da morte / José Saramago. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-150-168-7 : 14 лв.

869.0-31
COBISS.BG-ID 1276377060


869.9 ГАЛИЦИЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2016/11 Кн 405
FERNÁNDEZ, Miguel Anxo, 1955-
        A niche for Marilyn / Miguel Anxo Fernández ; transl. from Galician by Kathleen March. - Sofia : Small Stations Press, 2016 ([Великобритания]). - 149 с. ; 21 см. - (Small Stations fiction)

Ориг. загл.: Un nicho para Marilyn / Miguel Anxo Fernández

ISBN 978-954-384-051-9

869.9-31
COBISS.BG-ID 1276251620

БК 2016/11 Кн 406
MURADO, Miguel-Anxo, 1965-
        Ash Wednesday / Miguel-Anxo Murado ; transl. from Galician by Carys Evans-Corrales. - Sofia : Small Stations Press, 2016 ([Великобритания]). - 144 с. ; 21 см. - (Small Stations fiction)

Ориг. загл.: Mércores de cinza / Miguel-Anxo Murado

ISBN 978-954-384-053-3

869.9-32
COBISS.BG-ID 1276250852

БК 2016/11 Кн 407
RIVAS, Manuel, 1957-
        The potato eaters / Manuel Rivas ; transl. from Galician by Jonathan Dunne. - Sofia : Small Stations Press, 2016 ([Великобритания]). - 136 с. ; 21 см. - (Small Stations fiction)

Ориг. загл.: Os comedores de patacas / Manuel Rivas Barrós

ISBN 978-954-384-052-6

869.9-31
COBISS.BG-ID 1276250596


882 РУСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2016/11 Кн 408
АЛХАЗОВА, Есфир Едвиновна
        Муза с легкостью игривой... : сборник стихотворений / Эсфирь Алхазова. - 2. изд. - Русе : Примакс, 2016. - 120 с. : с портр. ; 22 см

Без сведение за 1. изд.

ISBN 978-619-7242-19-5 (подв.)

882-1
COBISS.BG-ID 1276249060

БК 2016/11 Кн 409
АНЕНСКИ, Инокентий Фьодорович, 1855-1909
        Книги на отраженията / Инокентий Аненски ; прев. и състав. Валентина Радинска. - София : Захарий Стоянов, 2015 ([София] : ПК "Д. Благоев"). - 352 с. : с портр. ; 21 см

Глас извън хора / Владимир Смирнов: с. 5-9. - Основни дати от живота и творчеството на И. Ф. Аненски: с. 347-349

ISBN 978-954-09-1008-6 : 14 лв.

882-95
COBISS.BG-ID 1276412388

БК 2016/11 Кн 410
АНЕНСКИ, Инокентий Фьодорович, 1855-1909
        Стихотворения / Инокентий Аненски ; прев. и подб. Валентина Радинска. - София : Захарий Стоянов, 2015 ([София] : ПК "Д. Благоев"). - 152 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-954-09-1011-6 : 9 лв.

882-1
COBISS.BG-ID 1276373988

БК 2016/11 Кн 411
ВЕЛЕВ, Георги Костадинов, 1952-
        Достоевски. Шекспир. Приключения зад сцената / Георги Велев. - София : ИК Пчелин 8, 2016 ([София] : Симолини 94). - 392 с. ; 22 см

В кн. отбелязано прераб. и доп. изд. - Рез. на рус., англ. ез.

ISBN 978-619-90635-0-7 : 17 лв.
1. Достоевски, Фьодор Михайлович, 1821-1881 - творчество 2. Шекспир, Уилям, 1564-1616 - творчество 3. Русия - литературознание 4. Великобритания - литературознание
882(092)
820(092)
820-31.09
820.09
92
COBISS.BG-ID 1276338148

БК 2016/11 Кн 412
ГЛУХОВСКИ, Дмитрий Алексеевич, 1979-
        Бъдеще / Дмитрий Глуховски ; прев. от рус. Васил Велчев. - София : Ciela, 2015 ([София] : Алианс принт). - 668 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Будущее / Дмитрий Глуховский

ISBN 978-954-28-1888-5 : 22 лв.

882-312.9
COBISS.BG-ID 1536429010

БК 2016/11 Кн 413
ГОГОЛ, Николай Василиевич, 1809-1852
        Мъртви души : поема / Николай Василиевич Гогол ; прев. от рус. Димитър Подвързачов ; [ил. А. Агин, Е. Бернардски]. - София : Захарий Стоянов, 2016 (София : Лито Балкан). - 480 с. : с ил. ; 24 см

Ориг. загл.: Мëртвые души / Николай Васильевич Гоголь. - Имената на ил. отбелязани на гърба на предзагл. с. - Гогол в руската революция / Николай Бердяев: с. 7-14

ISBN 978-954-09-0969-1 (подв.)

882-313
COBISS.BG-ID 1276243940

БК 2016/11 Кн 414
ЛОГИНОВ, Святослав, 1951-
        Светлина в прозорчето / Святослав Логинов ; [ил. Калин Николов] ; [прев. Боян Станков]. - София : Интегрален клуб по фантастика, евристика и прогностика "Иван Ефремов", 2016 ([София] : [Илта]). - 260 с. : с ил. ; 20 см. - (Terra fantastica ; 9)

Ориг. загл.: Свет в окошке / Святослав Логинов. - Святослав Владимирович Витман - истинско име на Святослав Логинов. - Имената на ил., прев. отбелязани в изд. каре. - Къде се въдят писателите / Владимир Борисов ; прев. Златко Петков: с. 5-8 ; Светлината на паметта / Владимир Борисов ; прев. Златко Петков: с. 257-259

ISBN 978-619-90609-0-2

882-312.9
COBISS.BG-ID 1276418788

БК 2016/11 Кн 415
МИХАЛКОВ, Никита Сергеевич, 1945-
        Територията на моята любов / Никита Михалков ; прев. от рус. Владимир Игнатовски. - София : ИК Колибри, 2015 ([София] : Инвестпрес). - 365 с. ; 20 см. - (Библиотека Амаркорд)

Ориг. загл.: Территория моей любви / Никита Сергеевич Михалков. - Филмогр.: с. 353-357. - Азб. показалец

ISBN 978-619-150-701-6 : 18 лв.

882-94
COBISS.BG-ID 1536291794

БК 2016/11 Кн 416
ТОТЕВ, Мелд Георгиевич, 1937-1993
        Блуждаеща болка : поезия / Мелд Тотев ; [състав. Марина Тотева] ; прев. от рус. [Надя Попова, Минчо Тунев]. - София : Захарий Стоянов, 2016 ([София] : ПК "Димитър Благоев"). - 152 с. : с ил., портр. ; 21 см

Без сведение за ориг. загл. - Имената на състав., прев. отбелязани на гърба на загл. с. - Биогр. данни за авт. обелязани на гърба на кор. - Да се родиш postmortem / Минчо Тунев: с. 5-13. - Фотолетопис: с. 141-148. - Съдържа: Здравей, предвечно човечество!: стихотворения ; Насаме с телевизора: поема

ISBN 978-954-09-0977-6 (подв.) : 10 лв.

882-1(081.2)
COBISS.BG-ID 1276265700

БК 2016/11 Кн 417
УСТИНОВА, Татяна Виталиевна, 1968-
        Веднага след сътворението на света / Татяна Устинова ; [прев. Мариана Николова]. - [София] : Инфомедия груп, 2016 ([София] : Алианс принт). - 288 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Сразу после сотворения мира / Татьяна Устинова. - Името на прев. отбелязано в изд. каре

16 лв.
ISBN 978-619-7035-04-9 !

882-312.4
COBISS.BG-ID 1276270820


885.0 ЧЕШКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2016/11 Кн 418
КУНДЕРА, Милан, 1929-
        Завесата : есе в 7 части / Милан Кундера ; прев. от фр. Росица Ташева. - София : ИК Колибри, 2014 ([София] : Симолини). - 184 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Le rideau / Milan Kundera. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-150-463-3 (подв.) : 16 лв.

885.0-4
COBISS.BG-ID 1276412132

БК 2016/11 Кн 419
ПРОХАЗКОВА, Ива, 1953-
        Портокалови дни / Ива Прохазкова ; прев. от чеш. Анжелина Пенчева. - [София] : ИК Емас, [2015] ([Хасково] : [Полиграфюг]). - 335 с. ; 20 см. - (Европейски разказвачи на XX-XXI век)

Ориг. загл.: Orangentage / Iva Procházková. - Вариант на сер. загл.: Европейски разказвачи на XX/XXI век, отбелязано в изд. каре. - За авторката и нейната книга: с. 329-331. - За преводача: с. 332

ISBN 978-954-357-295-3

885.0-31
COBISS.BG-ID 1276239588

БК 2016/11 Кн 420
ЩУЛЦОВА, Рената, 1953-
        Шифърът на крал Карл / Рената Щулцова ; прев. от чеш. Анжелина Пенчева. - [София] : Емас, [2014] (Хасково : Полиграфюг). - 383 с. ; 20 см. - (Поредица Европейски разказвачи на ХХ-ХХІ век)

Ориг. загл.: Růže a krokvice / Renata Štulcová. - Вариант на сер. загл.: Европейски разказвачи на XX/XXI век, отбелязано в изд. каре. - За авторката и нейната книга: с. 378-380

ISBN 978-954-357-270-0

885.0-31
COBISS.BG-ID 1276260580


886.1/.2(497.15) ЛИТЕРАТУРА НА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

БК 2016/11 Кн 421
КУСТУРИЦА, Емир, 1954-
        Сто яда : новели / Емир Кустурица ; прев. от сръб. Ася Тихинова-Йованович. - София : ИК Колибри, 2015 ([София] : Инвестпрес). - 221 с. ; 20 см. - (Съвременна европейска проза)

Ориг. загл.: Сто jада / Емир Кустурица. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-150-695-8 : 15 лв.

886.1(497.15)-32
COBISS.BG-ID 1536435922


886.1 СРЪБСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2016/11 Кн 422
МИЛКОВИЧ, Бранко, 1934-1961
        Орфическо завещание / Бранко Милкович ; състав., прев. от сръб. Светлозар Игов. - София : Захарий Стоянов, 2016 ([София] : Миг принт). - 95 с. ; 21 см. - (Ars Poetica)

Орфическото завещание на Бранко Милкович / Светлозар Игов: с. 5-16. - Биобиблиографска бележка: с. 90-91

ISBN 978-954-09-0995-0 : 8 лв.

886.1-1
COBISS.BG-ID 1276391140


886.1-93 СРЪБСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2016/11 Кн 423
ВОЙНОВИЧ, Владислава, 1965-
        Хартиеният принц / Владислава Войнович ; прев. от сръб. Русанка Ляпова. - София : ИК Колибри, 2014 ([София] : Дедракс). - 198 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Princ od papira / Vladislava Vojnović. - За авторката: с. 196-197

ISBN 978-619-150-404-6 : 12 лв.

886.1-93-31
COBISS.BG-ID 1276376292


886.2-93 ХЪРВАТСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2016/11 Кн 424
СТАХУЛЯК, Вишня, 1926-2011
        Патилата на шарпланинеца Дон / Вишня Стахуляк ; прев. от хърв. Ася Тихинова-Йованович. - София : Емас, [2015] ([Хасково] : [Полиграфюг]). - 414 с. ; 20 см. - (Поредица Европейски разказвачи на XX-XXI век)

Ориг. загл.: Don od tromeđe / Višnja Stahuljak. - Вариант на сер. загл.: Европейски разказвачи на XX/XXI век, отбелязано в изд. каре. - За авторката и за нейната книга: с. 407-409. - За преводачката: с. 410

ISBN 978-954-357-303-5

886.2-31
COBISS.BG-ID 1276229604


886.6 МАКЕДОНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2016/11 Кн 425
ДИМОСКИ, Славе Гьоргьо, 1959-
        Последните ръкописи : избрани стихотворения / Славе Гьоргьо Димоски ; подб., прев. от макед. Роман Кисьов. - София : Смол Стейшънс Прес, 2016. - 136 с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Последните ръкописи на поета / Роман Кисьов: с. 5-6 

ISBN 978-954-384-046-5 : 10 лв.

886.6-1(081.2)
COBISS.BG-ID 1276285156


886.7 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2016/11 Кн 426
БЕЧЕВ, Димитър, 1956-
        Самотни илюзии : литературни приписки / Димитър Бечев. - София : Захарий Стоянов, 2016 ([София] : Миг принт). - 208 с. ; 20 см

Пълното име на авт. Димитър Бечев е Димитър Бечев Димитров. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-09-1021-5 : 8 лв.
1. Българска литература - история и критика 2. България - литературознание
886.7.09
COBISS.BG-ID 1276425188

БК 2016/11 Кн 427
ГРАНИТСКИ, Иван, 1953-
        Знаци на прехода / Иван Гранитски. - София : Захарий Стоянов, 2016 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 318 с. : с ил., портр. ; 24 см

Иван Гранитски - псевд. на Иван Йорданов Димитров

ISBN 978-954-09-1075-8 : 15 лв.
1. Гранитски, Иван, 1953- - интервюта 2. Прочути личности, български - очерци 3. България - литературознание
886.7(092)(047.53)
886.7-92
92 Гранитски, Иван
COBISS.BG-ID 1276277732

БК 2016/11 Кн 428
ГРАНИТСКИ, Иван, 1953-
        Образ и метафора / Иван Гранитски. - София : Захарий Стоянов, 2016 ([София] : ПК "Димитър Благоев"). - 424 с. : с цв. ил. ; 24 см

Иван Гранитски - псевд. на Иван Йорданов Димитров. - Образът и метафората като съдържание на изкуството / Панко Анчев: с. 410-414. - Между словото и образа / Иван Маразов: с. 415-423

ISBN 978-954-09-1013-0 : 39 лв.
1. Поезия, българска - език и стил - 20 век 2. Изобразително изкуство, българско - история и критика - 20 век 3. България - литературознание
886.7.09
73/76.036(497.2)
COBISS.BG-ID 1276255972

БК 2016/11 Кн 429
КОРТЕНСКА, Мирослава Стефанова
        Яворов и театърът - драматургия, критика, театрална дейност (1908-1914 г.). Разширяване на културно-историческото му наследство / Мирослава Кортенска. - София : Захарий Стоянов, 2016 ([София] : ПК "Димитър Благоев"). - 288 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см

Загл. на кор.: Яворов и театърът - драматургия, критика, театрална дейност. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-09-1012-3 : 15 лв.
1. Яворов, Пейо Крачолов, 1878-1914 - биографии 2. Народен театър ''Иван Вазов'' (София) - история 3. Писатели, български - биографии 4. Драма, българска - история и критика 5. България - театър
886.7(092)
792.03(497.2)
886.7-2.09
92 Яворов, Пейо Крачолов
COBISS.BG-ID 1276382692

БК 2016/11 Кн 430
КОТЕВ, Любомир Стойне, 1950-
        Българинът според Йовков / Любомир Котев. - София : Захарий Стоянов, 2015 (Ямбол : Светлина). - 240 с. ; 21 см

ISBN 978-954-09-0968-4 : 12 лв.
1. Йовков, Йордан Стефанов, 1880-1937 - творчество 2. Писатели, български - творчество 3. Българска литература - история и критика 4. България - литературознание
886.7(092)
886.7.09
92 Йовков, Йордан Стефанов
COBISS.BG-ID 1276226276

БК 2016/11 Кн 431
        ЛИТЕРАТУРНИ светове : сборник стихове и проза. - София : Лит. клуб "Дамаскин" към ч-ще "Д-р Петър х. Берон", 2016 (София : Wini 1837). - 142 с. : с ил., портр. ; 20 см

Загл. на кор.: Литературни светове : 90 години Народно читалище "Д-р Петър х. Берон - 1925" 1925-2015 : стихове и проза. - Думи за начало / Станко Нацев: с. 3-4. - Съдържа произведения от: Божидар Иванов, Димка Пиналова, Дита Маркова, Евелина Стефанова Тодорова, Елена Василева-Бренер, Емил Иванов Савинов - Е мил, Кремен Маринов, Мариана Тинчева Еклесия, Мария Георгиева Величкова, Милка Василева - Мил Ва, Райна Георгиева Минкова, Райчо Русев - Райсън, Ренета Цветанова Цветкова, Рени Попова-Събева, Станко Нацев, Христо Михайлов Христов

ISBN 978-954-91242-9-3

886.7-1(082)
886.7-3(082)
COBISS.BG-ID 1276431332

БК 2016/11 Кн 432
        ПРЕЗ зеницата на професионалиста : отзиви [за Румяна Раднева] / [състав.] Румяна Раднева ; [ред. Матей Шопкин]. - София : Спейс Вижън, 2016. - 428 с. : с факс., цв. портр., ил. ; 22 см

Биогр. данни за състав. отбелязани на гърба на кор. - Съдържа отзиви: Пенчо Чернаев, Матей Шопкин, Евстати Бурнаски, Цветана Попиванова, В. Коев, Петко Тотев, Мария Спасова, Гергана Славова, Сидония Пожарлиева, Благовеста Касабова, Никола Стойчев, Велин Георгиев, Божидар Димитров, Петър Берон, Лидия Николова, Мария Спасова, Воймир Асенов, Стефка Ангелова, Вера Добрева, Цветан Илиев, Владко Мурдаров, Маргарита Димитрова, Вера Лазарова, Орлин Загоров, Ели Петрова, Георги Бакалов, Пламен Митев, Соня Келеведжиева, Анатолий Кънев, Марин Христозов, Цветана Кьосева, Д. Гоцев, Иван Цветков, Николай Липчев-Радев, Милена Цанева, Георги Казанджиев, Юри Баличев, Орлин Загоров, Людмила Григорова, Георги Георгиев, Любомир Калчев, Симеон Тошков, Адриана Арсова, Захари Иванов, Анна Михайлова, Зоя Петрова, Вера Койчева, Константин Еленков, Велин Пеев, Мария Велчева, Станка Фасулкова-Чукачева, Милка Даскалова, Лина Филипова, Лада Монева, Стефан Воденичаров, Антон Дяков, Ангел Гълъбов, Атанас Капралов, Нелко Ненов, Румен Николов, Г. Казанджиев, Никола Инджов, Златимир Коралов, Виолета Станиславова, Атанас Шопов, Пенка Николова

ISBN 978-619-7130-06-5 (подв.)
1. Раднева, Румяна Анастасова, 1939- - творчество 2. Писатели, български - творчество 3. България - литературознание
886.7(092)
886.7-1.09
92 Раднева, Румяна Анастасова
COBISS.BG-ID 1276361188


886.7-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ

БК 2016/11 Кн 433
АЛЕКСАНДРОВА, Розалия Николова, 1954-
        Нар от пришълец : квантова поезия / Розалия Александрова ; [худож. Мира Дойчинова - Irini]. - Пловдив [т.е. София] : Когиталност, 2016 ([София] : [Диджитал принт експрес]). - 78 с. : с цв. ил. ; 21 см

Загл. на кор.: Квантова поезия. - Името на ил. отбелязано в изд. каре. - Irini - псевд. на Мира Дойчинова

10 лв.
ISBN 978-619-216-007-4 !

886.7-1
COBISS.BG-ID 1276216292

БК 2016/11 Кн 434
АЛЕКСАНДРОВА, Розалия Николова, 1954-
        Реалният живот на чувствата : квантова поезия : стих в стиха / Розалия Александрова ; [худож. Румен Търнев]. - Пловдив : [Изд. авт.], 2015 ([София] : DPX). - 81 с. : с ил. ; 21 см

Името на ил. отбелязано в изд. каре. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

10 лв.
ISBN 978-619-216-005-0 !

886.7-1
COBISS.BG-ID 1276375268

БК 2016/11 Кн 435
АПОСТОЛОВА, Божана Георгиева, 1945-
        За теб : поезия / Божана Апостолова. - София : Изд. за поезия Да, 2016 (Пловдив : Жанет 45). - 60 с. : с ил. ; 20 см

ISBN 978-619-7082-21-0 : 10 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1276214756

БК 2016/11 Кн 436
БАЛАБАНОВА, Людмила Вертер, 1949-
        Роса върху бурените : хайку / Людмила Балабанова ; ил. Ирина Каракехайова = Dewdrops on the weeds : haiku / Ludmila Balabanova ; ill. Irina Karakehayova ; Engl. transl. Ludmila Balabanova, David Lanoue. - София : Смол Стейшън Прес, 2016 ([София] : Симолини 94). - 62 с. : с ил. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Неочаквана светлина / Дейвид Г. Ланю: с. 7-8

ISBN 978-954-384-047-2

886.7-193
COBISS.BG-ID 1276269796

БК 2016/11 Кн 437
ВЕЛЧЕВ, Върбан, 1931-
        Ти и само ти : стихотворения и поеми / Върбан Велчев. - Враца : БГ-принт, 2015. - 88 с. : с портр. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на с. 4

ISBN 978-619-7102-37-6

886.7-1
COBISS.BG-ID 1276315620

БК 2016/11 Кн 438
ВИКТОРОВА, Мария, 1957-
        Сезони на душата : поезия / Мария Викторова. - София : Орбис М, 2016 ([София] : [Булгед]). - 66 с. : с ил. ; 22 см

ISBN 978-619-90183-8-5

886.7-1
COBISS.BG-ID 1276262372

БК 2016/11 Кн 439
ГЕОРГИЕВ, Минчо, 1945-
        Далечното / Минчо Георгиев. - София : Центр. мед. библ., Мед. унив., 2016. - 28 с. ; 21 см

Пълното име на Минчо Георгиев е Минчо Георгиев Атанасов

ISBN 978-954-9318-70-8

886.7-1
COBISS.BG-ID 1276321252

БК 2016/11 Кн 440
ДОЧЕВА, Мира
        Приятели : стихове / Мира Дочева, Трифон Митев. - Ст. Загора : Лаген, 2016 (Ст. Загора : Литера принт). - 64 с. ; 21 см

ISBN 978-954-346-096-0 : 7 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1276215524

БК 2016/11 Кн 441
ЕЛЕНКОВ, Алекси Трифонов, 1944-
        Моите светлини : стихосбирка / Алекси Трифонов Еленков. - Видин : Бдин принт, 2016. - 99 с. ; 21 см

Няколко думи за автора на тази книга: с. 95

ISBN 978-954-762-053-7

886.7-1
COBISS.BG-ID 1276286692

БК 2016/11 Кн 442
ЕФТИМОВА, Дора, 1958-
        Любов в три величини / Дора Ефтимова ; [худож. Лилия Сариева]. - В. Търново : Фабер, 2016. - 164 с. : с ил. ; 20 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с. - Истинското име на Дора Ефтимова е Тодорка Петрова Ефтимова. - И пак за любовта / Марика Маркос: с. 3-6. - Марика Маркос - псевд. на Мария Костова. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-00-0392-2

886.7-1
COBISS.BG-ID 1276202212

БК 2016/11 Кн 443
ЗВЕЗДИНОВ, Атанас, 1943-
        Баснописецът : басни за нови времена / Атанас Звездинов. - София : Захарий Стоянов, 2015 ([София] : Миг принт). - 199 с. ; 20 см

Истинското име на Атанас Звездинов е Атанас Василев Атанасов. - За автора на тази книга: 185-186. - Някои отзиви за Звездинов като баснописец: с. 187-194

ISBN 978-954-09-0971-4 : 12 лв.

886.7-191
COBISS.BG-ID 1276413924

БК 2016/11 Кн 444
ИВАНОВА, Ирина Атанасова, 1963-
        Рождественски напеви / Ирина Иванова ; [худож. Ангел Хубенов]. - [Асеновград] : Изд.-полиграф. комплекс Екобелан, 2015. - 48 с. : с ил. ; 15 см

Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-7206-23-4

886.7-1
COBISS.BG-ID 1276386276

БК 2016/11 Кн 445
ИГОВ, Светлозар Атанасов, 1945-
        Там : поезия 1963-2002 ; Елените : роман / Светлозар Игов. - София : Захарий Стоянов, 2016 ([София] : Миг принт). - 376 с. ; 21 см

За автора: с. 371

ISBN 978-954-09-0999-8 : 15 лв.

886.7-1
886.7-31
COBISS.BG-ID 1276221668

БК 2016/11 Кн 446
ИЛАРИОНОВ, Илко, 1954-
        Стихотворения 3 : 20 стихотворения илюстрирани от 20 художници / Илко Иларионов ; [худож. Кирил Мескин ... и др.]. - Плевен : Ивко, 2016. - 48 с. : с ил. ; 19 см

Имената на ил. отбелязани на гърба на загл. с. - Други ил.: Любен Ангелов, Валентин Асенов - Хъкъла, Зоя Минева, Димитър Касабов, Огнян Кузманов, Петър Мичев - Педро, Хинко Хинков, Владимира Йорданова, Стилиян Атанасов - Стенли, Валери Петров, Пламен Пенов, Красимир Рангелов, Красимир Коцев, Иван Велчев - Йово, Любомир Пъловски, Христо Вачев, Юри Буков, Сашо Сахатчиев, Сашо Камбуров. - Хъкъла - псевд. на Валентин Асенов, Педро - псевд. на Петър Мичев, Стенли - псевд. на Стилиян Атанасов, а Йово - псевд. на Иван Велчев. - Възприетата форма на името на ил. Сашо Сахатчиев е Александър Сахатчиев. - Пълното име на ил. Красимир Коцев е Красимир Коцев Миков

ISBN 978-619-7203-04-2 : 5 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1276205284

БК 2016/11 Кн 447
ИЛИЕВА, Вера, 1953-
        Несбъднатост : поезия / Вера Илиева ; [ил. Татяна Марковцева]. - Мелник [т.е. Сандански] : ИК Мелник, 2014. - 80 с. : с ил. ; 20 см. - (Библиотека Мелнишки вечери на поезията / ИК Мелник)

Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Отзиви за поезията на Вера Илиева: с. 76-79

ISBN 978-954-447-024-1 : 9 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1276390372

БК 2016/11 Кн 448
ИЛИЕВА, Вера, 1953-
        С душа на птица : поезия / Вера Илиева. - Мелник [т.е. Сандански] : ИК Мелник, 2014. - 107 с. ; 21 см. - (Библиотека Мелнишки вечери на поезията / ИК Мелник)

Жар-птица / Катя Ерменкова: с. 9-13. - Катя Ерменкова - псевд. на Катерина Михайлова Чобанова

ISBN 978-954-447-023-4

886.7-1
COBISS.BG-ID 1276409572

БК 2016/11 Кн 449
КАЗИМИРОВСКИ, Василий, 1956-
        Бял молитвеник : стихове / Василий Казимировски. - Асеновград : Екобелан, 2016. - 64 с. ; 15 см

Василий Казимировски - псевд. на Красимир Василев Кривчев

ISBN 978-619-7206-26-5

886.7-1
COBISS.BG-ID 1276408292

БК 2016/11 Кн 450
КАМЕНОВА, Райна, 1905-1992
        Из антените незрими на безкрайността / Райна Каменова. - Видин : Бдин принт, 2015. - 38 с. ; 21 см

Пълното име на авт. Райна Каменова е Райна Каменова Йоцова. - Райна Каменова Йоцова (1905 г.-1992 г.) / Румяна Гайдарова: с. 3-5

ISBN 978-954-762-052-0

886.7-1
COBISS.BG-ID 1276323044

БК 2016/11 Кн 451
КАЧЕВ, Коста Петров, 1939-
        Вечер в страната на спомените / Коста Качев. - София : Захарий Стоянов, 2016 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 2 т. ; 25 см

ISBN 978-954-09-1023-9 (подв., кн. 1) : 25 лв.
ISBN 978-954-09-1027-7 (подв., кн. 2) : 25 лв.

Съдържа:
Кн. 1. - 648 с.

Сърдечният поетичен свят на Коста Качев / Георги Константинов: с. 5-7. - Пълното име на авт. на предг. Георги Константинов е Георги Константинов Христов 

Кн. 2. - 616 с.

Пътешественикът поет / Иван Гранитски: с. 603-604. - Биогр. данни за авт. отбелязани на с. 605

886.7-1
COBISS.BG-ID 1276280548

БК 2016/11 Кн 452
ЛОЗАНЧЕВА, Юлия
        Усещане за нежност / Юлия Лозанчева. - Мелник [т.е. Сандански] : ИК Мелник, 2012. - 48 с. ; 20 см. - (Библиотека Мелнишки вечери на поезията / ИК Мелник)

ISBN 978-954-447-022-7

886.7-1
COBISS.BG-ID 1276378340

МИЛЕВА, Милена Симеонова, 1975-
        Магията : разкази и поезия Вж Кн 492

БК 2016/11 Кн 453
МИРЧЕВ, Иван Василев, 1978-
        Озарени пристанища / Иван Мирчев. - [Пловдив] : [Изд. авт.], [2016] ([Плевен] : [Печ. Нима]). - 44 с. ; 21 см

886.7-1
COBISS.BG-ID 1276222692

БК 2016/11 Кн 454
МИТРОВА, Виолета, 1958-
        Ключ към щастието : стихове / Виолета Митрова. - София : ИК Титан, 2016. - 56 с. ; 21 см

За автора: с. 54

ISBN 978-619-7030-16-7 : 6 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1276278244

БК 2016/11 Кн 455
МИТРОВА, Виолета, 1958-
        Четирилистна детелина : стихове / Виолета Митрова. - София : ИК Титан, 2015. - 64 с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7030-14-3 : 8 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1276228836

БК 2016/11 Кн 456
НАЧЕВ, Йордан Върбев
        Докосване : стихосбирка / Йордан Върбев Начев. - Русе : Примакс, 2016 (Русе : Русенски унив. "Ангел Кънчев"). - 74 с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7242-14-0

886.7-1
COBISS.BG-ID 1276266212

БК 2016/11 Кн 457
НАЧЕВ, Цветан, 1958-2015
        Портрет на надежда / Цветан Начев. - София : Захарий Стоянов, 2016 ([София] : ПК "Д. Благоев"). - 104 с. ; 21 см. - (Съвременна българска поезия)

Цветан Начев - поет на надеждата / Иван Гранитски: с. 5-13. - Иван Гранитски - псевд. на Иван Йорданов Димитров

ISBN 978-954-09-1061-1 (подв.) : 9 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1276259556

БК 2016/11 Кн 458
НЯГОЛОВА, Калина
        Целувката на утрото : лирика / Калина Няголова. - София : ИК Титан, 2015. - 80 с. ; 21 см

За автора: с. 78-79

9 лв.
ISBN 978-619-7030-15-0 !

886.7-1
COBISS.BG-ID 1276276708

БК 2016/11 Кн 459
ПАНАЙОТОВА, Джени Димитрова
        Време е, Истино! : стихове / Джени Панайотова ; [ил. Джени Панайотова]. - Пловдив : Макрос, 2015. - 64 с. : с ил. ; 20 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-561-390-6

886.7-1
COBISS.BG-ID 1276212708

БК 2016/11 Кн 460
ПАНАЙОТОВА, Джени Димитрова
        Делници и музи : лирика / Джени Панайотова ; [ил. Джени Панайотова]. - Пловдив : Макрос, 2015. - 56 с. : с ил. ; 20 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Поезия - слънчева пролука в днешния мрачен свят / Николай Гюлев: с. 3

ISBN 978-954-561-368-5

886.7-1
COBISS.BG-ID 1276197348

БК 2016/11 Кн 461
ПАНЧЕВ, Панчо Димитров, 1938-
        Пленник на любовта! : стихове / Панчо Панчев-Панчи. - София : Дафна, 2015 (София : ССА-БГ). - 140 с. : с ил. ; 20 см

Панчи - псевд. на Панчо Димитров Панчев. - Кн. е илюстрирана с рис. на Евгений Босяцки

ISBN 978-954-9714-41-8 : 11 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1276234980

БК 2016/11 Кн 462
ПАРУШЕВА, Величка Желязкова, 1950-
        Полет на сърцето / Величка Парушева. - София : Импакт сървисис, 2016. - 92 с. : с ил. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-7232-04-5 !

886.7-1
COBISS.BG-ID 1276276964

БК 2016/11 Кн 463
ПАЦЕВ, Петър Дивинишев, 1949-
        Храмът на живота / Петър Пацев ; [худож. Христо Панев]. - В. Търново : Фабер, 2016. - 92 с. : с ил. ; 20 см

Името на ил. отбелязано в изд. каре

ISBN 978-619-00-0429-5 : 7 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1276212452

БК 2016/11 Кн 464
ПЕТРАКИЕВ, Марин, 1938-
        Усмивка с гримаса : сатирични елегии / Марин Петракиев. - София : Нар. ч-ще "Лит. София - 2013", 2016 ([София] : [ПК "Димитър Благоев"]). - 86 с. ; 21 см

ISBN 978-619-7233-15-5 (подв.)

886.7-17
COBISS.BG-ID 1276318436

БК 2016/11 Кн 465
ПИСАРСКА, Радина Асенова, 1988-
        Цветове : лирика / Радина Писарска ; [ил. Радина Писарска]. - София : Логис, 2016 ([София] : [Симолини]). - 57 с. : с ил. ; 22 см

Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-8289-12-2

886.7-1
COBISS.BG-ID 1276293348

БК 2016/11 Кн 466
ПИСКУЛИЙСКА, Юлия Йорданова, 1942-
        Някога никога : лирика / Юлия Пискулийска ; [ил. Стефка Пискулийска]. - Враца : БГ-принт, 2015. - 79 с. : с ил. ; 20 см

Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Вместо поздрав и приветствие / Симеон Хаджикосев: с. 7-9. - Биогр. данни за авт. отбелязани на с. 79

ISBN 978-619-7102-40-6

886.7-1
COBISS.BG-ID 1276333540

БК 2016/11 Кн 467
ПОПСАВОВА, Мария Димитрова, 1942-
        Синьо, зелено и малко от сърцето : стихотворения / Мария Попсавова. - [София] : Джей Ей Ем Джи, 2016 (Хасково : Полиграф Юг). - 193 с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7321-00-5 : 10 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1276232164

БК 2016/11 Кн 468
СИВОВ, Пламен Евгениев, 1970-
        Държавата на другия живот : стихотворения / Пламен Сивов. - София : [Изд. авт.], 2016 ([София] : Алианс принт). - 140 с. : с ил. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-188-067-6 : 12 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1276218852

БК 2016/11 Кн 469
        СЛАВЕЙКОВИ празници Трявна. [Кн. 3], Поезия 2007 / [състав., отг. ред. Божидар Стойков]. - [София] : Арс Милениум МММ, 2007 (София : АСИ - Панчо Цекин). - 63 с. : с ил. ; 20 см

Кор. опис. - Името на състав. отбелязано в изд. каре. - Трявна е столица на метафорите / Бойко Ламбовски: с. 5-7. - Изд. на Община Трявна

ISBN 978-954-91479-9-5

886.7-1(082.2)
COBISS.BG-ID 1276231652

БК 2016/11 Кн 470
        СЛАВЕЙКОВИ празници Трявна. [Кн. 4], Поезия 2008 / [състав. Валери Стефанов ... и др.] ; [отг. ред. Божидар Стойков]. - [София] : Арс Милениум МММ, 2008 (София : АСИ - Панчо Цекин). - 62 с. : с ил. ; 20 см

Кор. опис. - Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Други състав.: Калин Донков, Палми Ранчев, Кристин Димитрова, Кольо Дабков. - Когато светът ни стяга в раменете / Валери Стефанов: с. 6-7. - Изд. на Община Трявна

886.7-1(082.2)
COBISS.BG-ID 1276232676

БК 2016/11 Кн 471
        СЛАВЕЙКОВИ празници Трявна. [Кн. 5], Поезия 2009-2015 / [състав. Кольо Дабков] ; [отг. ред. Божидар Стойков]. - [София] : Арс Милениум МММ, 2016 (София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски"). - 96 с. : с ил. ; 21 см

Кор. опис. - Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на предзагл. с. - Кой може(ше) да седне на Олимп? / Божидар Стойков: с. 5-6. - Изд. на Община Трявна

ISBN 978-954-2950-24-0

886.7-1(082.2)
COBISS.BG-ID 1276233956

БК 2016/11 Кн 472
СОТИРОВ, Светослав Минков, 1975-
        От Аз до Ти / Светослав Сотиров ; [худож. Милена Трайкова]. - София : Мико дизайн, 2016 ([София] : Спектър). - 48 с. : с ил. ; 22 см

Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Текст и на англ. ез.

ISBN 978-954-91232-3-4

886.7-1
COBISS.BG-ID 1276311012

БК 2016/11 Кн 473
СТОЯНОВА, Мария Стоянова, 1954-
        Добро утро, живот / Мария Стоянова. - София : Захарий Стоянов, 2015 ([София] : Миг принт). - 208 с. ; 20 см

ISBN 978-954-09-0972-1 : 15 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1276377316

БК 2016/11 Кн 474
ТЕНЕВ, Тенко Кънчев, 1951-
        Светлите олтари на деня : избрана лирика / Тенко Тенев. - София : Захарий Стоянов, 2016 ([София] : Миг принт). - 198 с. ; 20 см. - (Съвременна българска поезия / Захарий Стоянов)

Биографични бележки: с. 187-189

ISBN 978-954-09-1025-3 : 7 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1276385764

БК 2016/11 Кн 475
ЦАНЕВ, Цанко
        Време за обичане / Цанко Цанев. - София : Захарий Стоянов, 2016 ([София] : Миг принт). - 88 с. ; 20 см. - (Съвременна българска поезия / Захарий Стоянов)

ISBN 978-954-09-1018-5

886.7-1
COBISS.BG-ID 1276386788

БК 2016/11 Кн 476
ЦВЯТКОВА, Валентина Иванова, 1969-
        Любовна рапсодия : любовна лирика / Валентина Цвяткова ; [ил. Валентин Георгиев]. - Русе : [Изд. авт.], 2016 ([Русе] : [Русенски унив. "Ангел Кънчев"]). - 108 с. : с ил. ; 20 см

Името на ил. отбелязано в изд. каре

ISBN 978-619-90535-1-5

886.7-1
COBISS.BG-ID 1276214244


886.7-2 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРАМА

БК 2016/11 Кн 477
СИРОМАХОВ, Иво Божанов, 1971-
        Любовни истории : пиеси / Иво Сиромахов. - София : Сиела, 2016 ([София] : Алианс Принт). - 235 с. ; 21 см

Съдържа: Клюки ; Правителство ; Български разкази ; Любовни истории

ISBN 978-954-28-1991-2 : 10.90 лв.

886.7-2
COBISS.BG-ID 1276313828


886.7-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА

БК 2016/11 Кн 478
АЛГАФАРИ, Нидал, 1965-
        Аллах, милост нямаш ли? / Нидал Алгафари. - София : Джуниър Партнърс, 2015 ([София] : Алианс Принт). - 480 с. ; 22 см

Ч. 2 на романа Боже, защо Господ лъже?

ISBN 978-619-90158-6-5 (подв.) : 25 лв.

886.7-311.6
COBISS.BG-ID 1536284626

БК 2016/11 Кн 479
БОНОВ, Йонко Данов, 1963-
        Опит за любов : разкази и новели / Йонко Бонов. - София : [Изд. авт.], 2016 ([София] : Принткор). - 151 с. ; 21 см

ISBN 978-619-188-073-7

886.7-32
COBISS.BG-ID 1276284132

БК 2016/11 Кн 480
ВАГЕНЩАЙН, Анжел Раймонд, 1922-
        Съновидение за св. Борис I / Анжел Вагенщайн. - София : ИК Колибри, 2015 ([София] : Симолини). - 223 с. : с ил. ; 22 см

ISBN 978-619-150-574-6 (подв.)

886.7-311.6
COBISS.BG-ID 1276401380

БК 2016/11 Кн 481
ГРИВНЕВ, Георги Христов, 1942-
        Планината в мен : разкази и очерци / Георги Гривнев. - Смолян : Зеа-Принт, 2016. - 136 с. ; 20 см

ISBN 978-619-196-030-9

886.7-32
886.7-84
COBISS.BG-ID 1276248804

БК 2016/11 Кн 482
ДИМИТРОВ, Димчо Денев, 1943-
        Двата свята на едно момиче : забавни и страшнички приключения / Димчо Димитров. - Ст. Загора : Лаген, 2016 (Ст. Загора : Литера принт). - 192 с. ; 21 см

ISBN 978-954-346-094-6 : 8 лв.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1276217060

БК 2016/11 Кн 483
ДОНЧЕВ, Антон Николов, 1930-
        Сянката на Александър Велики / Антон Дончев. - София : Захарий Стоянов, 2015 ([София] : ПК "Димитър Благоев"). - <-3> ; 21 см

ISBN 978-954-09-1007-9 (кн. 3) : 5 лв.

Съдържа досега:
Кн. 3. - 135 с.

886.7-311.6
COBISS.BG-ID 1273831140

БК 2016/11 Кн 484
ЗГУРОВ, Христо, 1947-
        Усещане за живот и секс : разкази / Христо Згуров ; [худож. Тодор Даскалов]. - Пловдив : Макрос, 2012. - 148 с. : с ил. ; 20 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-561-283-1

886.7-32
COBISS.BG-ID 1276160996

ИГОВ, Светлозар Атанасов, 1945-
        Там : поезия 1963-2002 ; Елените : роман Вж Кн 445

БК 2016/11 Кн 485
КЛИСУРСКИ, Димитър Георгиев, 1933-
        Лековити разкази : 50 разказа само за три лева / Княз Димитри Глож. - София : Захарий Стоянов, 2016 (София : Миг принт). - 88 с. ; 20 см

Княз Димитри Глож - псевд. на Димитър Георгиев Клисурски. - На загл. с. означено свит. 1

ISBN 978-954-09-1050-5 : 3 лв.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1276257764

БК 2016/11 Кн 486
КОЛЕВ, Милан Петров, 1942-
        Трийсет мига от живота / Милан Колев. - София : Захарий Стоянов, 2016 ([София] : Миг Принт). - 192 с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-09-1034-5 : 10 лв.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1276231908

БК 2016/11 Кн 487
КОЛЕВ, Николай Иванов, 1951-
        Атомна централа : роман / Николай Иванов Колев (Гутев). - София [т.е. Габрово] : ГУТА-Н, 2016 ([София] : [Симолини]). - 113 с. ; 21 см

За автора: с. 111

ISBN 978-619-90656-0-0 : 12 лв.

886.7-31
COBISS.BG-ID 1276234724

БК 2016/11 Кн 488
КОНСУЛОВ, Емануил Иванов, 1933-
        Мома е мома родила : разкази / Емануил Консулов. - Смолян : Зеа-Принт, 2016. - 58 с. ; 21 см

ISBN 978-619-196-018-7 !

886.7-32
COBISS.BG-ID 1276274916

БК 2016/11 Кн 489
КОСТАДИНОВА, Снежана Петрова, 1942-
        Следи в душата / Снежана Костадинова. - София : ИК Славина, 2016 ([София] : Славейков). - 79 с. : с ил., портр. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Свеж поглед към света / Теодора Илиева: с. 4

7 лв.
ISBN 978-954-2980-01-8 !

886.7-32
COBISS.BG-ID 1276262628

БК 2016/11 Кн 490
КУЗМАНОВ, Евгений Георгиев, 1941-
        Клуб "Петък 13" : роман / Eвгений Кузманов. - София : Захарий Стоянов, 2015 ([София] : Миг принт). - 272 с. ; 20 см

ISBN 978-954-09-0973-8 : 15 лв.

886.7-31
COBISS.BG-ID 1276424932

БК 2016/11 Кн 491
ЛАЗАРОВ, Тодор Костадинов, 1943-
        Броеница от спомени : разкази / Тодор Лазаров. - Варна : ИК Море, 2016 (Варна : Колор Принт - ПАК). - 63 с. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-9722-39-0 : 4 лв.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1276289508

        ЛИТЕРАТУРНИ светове : сборник стихове и проза Вж Кн 431

БК 2016/11 Кн 492
МИЛЕВА, Милена Симеонова, 1975-
        Магията : разкази и поезия / Милена Милева. - София : ДТМ, 2016 ([София] : [Изток-Запад]). - 39 с. ; 21 см

Текст и на англ. ез.

ISBN 978-954-9380-13-2

886.7-32
886.7-1
COBISS.BG-ID 1276292324

БК 2016/11 Кн 493
МИЧЕВ, Светослав Колев, 1955-
        Не тъгувай! / Светослав Мичев. - София : Захарий Стоянов, 2016 ([София] : Образование и наука). - 112 с. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-09-1039-0 : 9 лв.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1276258532

БК 2016/11 Кн 494
ПЕТЕВА, Любомира Маркова, 1992-
        Първата / Любомира Петева. - София : Агато, 2016 ([с. Равно поле, Софийско] : [Бет принт]). - 40 с. ; 21 см

Полъх на нещо ново / Евтим Евтимов: с. 3

ISBN 978-954-8761-91-8 : 6 лв.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1276314084

БК 2016/11 Кн 495
ПЕТРОВА, Бистра, 1971-
        Съдба : любовен роман / Бистра Петрова. - В. Търново : Фабер, 2016. - 131 с. ; 20 см

Пълното име на Бистра Петрова е Бистра Петрова Станкова

ISBN 978-619-00-0484-4

886.7-31
COBISS.BG-ID 1276144868

БК 2016/11 Кн 496
ПОПОВ, Славян, 1940-
        Бремето на времето / Славян Попов. - Враца : БГ-принт, 2016. - 315 с. ; 24 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7102-42-0

886.7-312.4
COBISS.BG-ID 1276351972

БК 2016/11 Кн 497
РИКОВ, Стефан Костадинов, 1935-
        Направи точния избор : фрагменти / Стефан Риков. - София : Пропелер, 2016 ([София] : Миг Принт). - 152 с. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-392-371-7 : 4 лв.

886.7-3
COBISS.BG-ID 1276353764

БК 2016/11 Кн 498
СТЕФАНОВ, Стефан Трайков, 1986-
        Край до край : повести / Стефан Стефанов. - София : ИК Колибри, 2015 ([София] : Инвестпрес). - 272 с. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-150-707-8 : 15 лв.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1276381412

БК 2016/11 Кн 499
СТЕФАНОВА, Милка, учител
        Болни от човещина : къси разкази / Милка Стефанова. - В. Търново : Фабер, 2016. - 116 с. ; 20 см

ISBN 978-619-00-0409-7 : 5 лв.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1276212196

БК 2016/11 Кн 500
СТОИЛОВ, Антони Спасов, 1957-
        Възмездието ухае в мрака / Антони Стоилов. - В. Търново : Фабер, 2016. - 131 с. ; 20 см

ISBN 978-619-00-0381-6

886.7-32
COBISS.BG-ID 1276146916

БК 2016/11 Кн 501
СЪБЕВА-Лумбарова, Гиника
        Ветрове : роман / Гиника Събева-Лумбарова. - София : Рута-ХБ, 2015. - 176 с. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-9557-20-6 : 13 лв.

886.7-31
COBISS.BG-ID 1276319972

БК 2016/11 Кн 502
ТАЛЕВ, Димитър, 1898-1966
        На завой : роман / Димитър Талев. - София : Захарий Стоянов, 2016 ([София] : Миг Принт). - 232 с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Романът, заради който Талев беше изпратен в лагерите Бобовдол и Куциян / Братислав Талев: с. 5-10

ISBN 978-954-09-1040-6 : 15 лв.

886.7-311.6
COBISS.BG-ID 1276208868

БК 2016/11 Кн 503
ТЕРЗИЙСКИ, Калин Николов, 1970-
        Монго и други работи / Калин Терзийски. - [София] : Ciela, [2015]. - 124 с. ; 21 см

ISBN 978-954-28-1884-7 : 10 лв.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1536430546

БК 2016/11 Кн 504
ТОДОРОВА, Васка Георгиева
        Реални илюзии / Васка Тодорова. - София : [Изд. авт.], 2016 ([София] : VoxDesign). - 256 с. ; 20 см

ISBN 978-619-90610-0-8 : 12 лв.

886.7-31
COBISS.BG-ID 1276316132

БК 2016/11 Кн 505
ХАДЖИАНГЕЛОВ, Любомир Владиславов
        Приказки за възрастни : новели / Любомир Хаджиангелов ; [худож. Л. Хаджиангелов]. - София : [Изд. авт.], 2016 ([София] : [Булгед]). - 143 с. : с ил. ; 17 см

Загл. на гърба на кн.: Новели. - Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с.

886.7-323
COBISS.BG-ID 1276272868

БК 2016/11 Кн 506
ХАПСАЛИ, Катерина
        Гръцко кафе / Катерина Хапсали. - София : ИК Колибри, 2015 ([София] : Инвестпрес). - 271 с. ; 20 см

ISBN 978-619-150-502-9 : 15 лв.

886.7-31
COBISS.BG-ID 1269713892

БК 2016/11 Кн 507
ЦОНЕВ, Стоян, 1929-
        На бял камък не стъпих : изповеди / Стоян Цонев. - В. Търново : Фабер, 2016. - 236 с. ; 20 см

ISBN 978-619-00-0413-4

886.7-32
COBISS.BG-ID 1276200164

БК 2016/11 Кн 508
DIVAROV, Milko Ivanov, 1968-
        Lo straniero : romanzo / Milko Divarov. - Plovdiv : Bibl. Popolare "Ivan Vasov", 2015. - 116 с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-9546-88-0

886.7-31
COBISS.BG-ID 1276237028


886.7-4/-9 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРУГИ ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ

АЛЕКСАНДРОВА, Розалия Николова, 1954-
        Да открехнем вратата на смисъла или рефлексии на информационната наука Вж Кн 1

БК 2016/11 Кн 509
БЕНЕВ, Дилян, 1960-
        Гръмоблясъци : афоризми / Дилян Бенев. - София : Захарий Стоянов, 2016 ([София] : ПК "Д. Благоев"). - 112 с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

(Подв.) : 12 лв.
ISBN 978-954-09-1031-4 !

886.7-84
COBISS.BG-ID 1276259044

БК 2016/11 Кн 510
БЕНЕВ, Дилян, 1960-
        Гръмоблясъци : афоризми / Дилян Бенев. - София : Захарий Стоянов, 2016 ([София] : ПК "Д. Благоев"). - 112 с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-09-1031-4 : 10 лв.

886.7-84
COBISS.BG-ID 1276258276

БК 2016/11 Кн 511
БЕРБЕНКОВ, Георги Николов, 1941-
        Афоризми за всеки / Георги Бербенков ; [ил. Христо Велчев]. - Варна : ИК Море, 2016 (Варна : Колор принт-ПАК). - 136 с. : с ил. ; 21 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-9722-40-6 : 8 лв.

886.7-84
COBISS.BG-ID 1276289764

БК 2016/11 Кн 512
ВАСИЛЕВ, Крум, 1925-
        Да на истината! / Крум Василев. - София : Захарий Стоянов, 2016 ([София] : Унив. изд. "Св. Климент Охридски"). - 212 с. : с портр. ; 20 см

Пълното име на авт. Крум Василев е Крум Василев Начев. - За авт.: с. 211

ISBN 978-954-09-1067-3 : 6 лв.

886.7-92
COBISS.BG-ID 1276258020

БК 2016/11 Кн 513
ВЕДЪР, Йордан Иванов, 1938-
        Особен поглед : неразредени с думи изречения и афоризми / Йордан Ведър ; [предг. Величко Руменчев]. - [София] : Захарий Стоянов, 2016 ([София] : ПК "Д. Благоев"). - 264 с. ; 22 см

Името на авт. на предг. отбелязано на с. 5. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Прозаична поезия, поетична проза / Христо Ке Пелла: с. 6. - Христо Ке Пелла - псевд. на Христо Георгиев Паунов. - Кратък речник: с. 261-263

ISBN 978-954-09-1022-2 (подв.) : 15 лв.

886.7-84
COBISS.BG-ID 1276234212

БК 2016/11 Кн 514
ВЕЛИЧКОВ, Павел Методиев, 1927-
        Преживяното : събрано / Павел Величков. - Варна : Колор Принт ПАК, 2016. - 400 с. : с ил., портр. ; 21 см

Отзиви / Георги Танов, Йонко Койнов, Радка Койнова, Славчо Симеонов, Златка Христова, Христо Христов, Иван Кирилов Недялков: с. 369-393. - Пълното име на Йонко Койнов е Йонко Койнов Цонков. - Възприетата форма на името на Христо Христов е Христо Ников с пълно име Христо Ников Христов. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Съдържа и: Време, време... / Славчо Симеонов 

ISBN 978-954-760-396-7

886.7-8(081.1)
COBISS.BG-ID 1276379364

БК 2016/11 Кн 515
ВРАЧЕВА, Нанка Иванова, 1938-
        Стойностите на човешкия живот / Нанка Врачева. - Ст. Загора : Лаген, 2016 (Чирпан : Принт Арт). - 104 с. : с портр. ; 21 см

Книга за човешките стойности / Трифон Митев: с. 3-7. - За автора Нанка Иванова Врачева: с. 97-101

ISBN 978-954-346-095-3

886.7-92
COBISS.BG-ID 1276306404

БК 2016/11 Кн 516
ВЪЛЧЕВ, Найден Станев, 1927-
        Попътни срещи / Найден Вълчев. - София : Захарий Стоянов, 2007-<2016> ([София] : Унив. изд. "Св. Климент Охридски"). - Т. <5> ; 20 см

ISBN 978-954-09-0996-7 (кн. 5) : 15 лв.

Съдържа досега:
Кн. 5. - 2016. - ([София] : Миг Принт). - 320 с.

Съдържа произведения и очерци за: А. Ахматова, Б. Ахмадулина, Бленика, Д. Овадия, Д. Дамянов, Д. Вълчев, Е. Багряна, И. Николов, Л. Н. Толстой, П. Стефанов, С. Орлов, Ч. Добрев 

1. Пушкин, Александър Сергеевич 2. Мицкевич, Адам 3. Твардовски, Александър Трифонович 4. Биков, Васил Владимирович 5. Симонов, Константин Василиевич 6. Шагал, Марк Захарович 7. Гусовски, Микола 8. Исаковски, Михаил 9. Лермонтов, Михаил Юриевич 10. Низами 11. Омар Хайям 12. Есенин, Сергей Александрович
886.7-94
820/899(092)(0:82-94)
820/899-1
92(100)
COBISS.BG-ID 1227045092

БК 2016/11 Кн 517
ГЕОРГИЕВ, Иван Георгиев, 1879-1961
        От Парнас до родния край : сборник писмена за отминали лета / Иван Георгиев ; [състав. Цветана Александрова]. - Монтана [т.е. Враца] : БГ принт, 2016. - 208 с. : с ил., факс., портр. ; 20 см

Името на състав. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Пълното име на състав. Цветана Александрова е Цветана Александрова Ценкова. - Иван Георгиев - моят дядо / Цветана Александрова: с. 5-10. - Публикации на Иван Георгиев : библиография / Юлия Андреева: с. 179-185. - Краеведските фрагменти на Иван Георгиев / Стефан П. Стефанов: с. 186-189

ISBN 978-619-7102-43-7 : 7 лв.

886.7-8
COBISS.BG-ID 1276308964

ГРАНИТСКИ, Иван, 1953-
        Знаци на прехода Вж Кн 427

ГРИВНЕВ, Георги Христов, 1942-
        Планината в мен : разкази и очерци Вж Кн 481

БК 2016/11 Кн 518
ДИМОВА, Теодора Димитрова, 1960-
        Ороци : есеистика / Теодора Димова. - София : Ciela, 2015 ([София] : Алианс принт). - 256 с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-28-1933-2 : 13 лв.

886.7-4
COBISS.BG-ID 1536252626

БК 2016/11 Кн 519
ДЯКОВА, Дора Стоянова, 1944-
        Запътени в безкрая : житейски мъдрости, афоризми, поговорки, хумор и сатира, в стихчета и поемки / Дора Дякова. - София : [Изд. авт.], 2016 (София : Веда принт). - 48 с. ; 21 см

Истинското име на Дора Дякова е Тодорка Стоянова Дякова. - На загл. с. означено кн. 3

886.7-8
COBISS.BG-ID 1276354532

БК 2016/11 Кн 520
        ЗАКОНИТЕ на Мърфи в ефир / състав. Георги Бербенков. - Варна : ИК Море, 2010-<2016> (Варна : Колор принт - ПАК). - Т. <7> : с ил. ; 21 см

ISBN 978-954-9722-41-3 (т. 7) : 12 лв.

Съдържа досега:
Т. 7 / [ил. Димитър Атанасов, Христо Велчев]. - 2016. - 232 с.

Имената на ил. отбелязани на гърба на загл. с. - Съдържа афоризми от: Ангел Николов, Ангел Попов, Антоанета Александрова, Валентина Цвяткова, Венцислав Бойчев, Виолина Бербенкова, Георги Бербенков, Георги Работов, Димитър Атанасов, Донка Колева, Иван Мартинов, Иван Плачков, Илия Берберов, Илка Трифонова, Кера Янъкова, Костадин Поповски, Лидия Налбантова, Милка Дунгова, Надежда Радева, Николина Пенева, Пенчо Далев, Петко Ботев, Стоян Михайлов, Тодор Лазаров, Турхан Расиев, Филип Филипов, Цветко Маринов 

886.7-84(082)
COBISS.BG-ID 1233642980

БК 2016/11 Кн 521
ИГНАТОВ, Таньо, 1927-
        Из моя живот / Таньо Игнатов ; [ред. Трифон Митев]. - Ст. Загора : Лаген, 2016 (Ст. Загора : Литера принт). - 128 с. : с ил., портр. ; 24 см

Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. - Из моя живот - спокойна човешка изповед / Трифон Митев: с. 3

ISBN 978-954-346-098-4 : 8 лв.

886.7-94
COBISS.BG-ID 1276271076

ЙОРДАНОВ, Юлий Теодосиев, 1953-
        Ломчани, които не бива да забравяме Вж Кн 553

БК 2016/11 Кн 522
КАЙМАКАНОВ, Кирил Власев, 1934-
        Перущински хумор / Кирил Каймаканов. - 2. доп. изд. - Пловдив : Регион. нар. библ. "Иван Вазов", 2016. - 275 с. : с ил. ; 21 см

1. изд. 2004 на изд. Блаком

ISBN 978-954-9546-89-7 : 10 лв.

886.7-7
COBISS.BG-ID 1276220644

        КНИГА за Русаля [В. Търновско] и от русалчани Вж Кн 554

БК 2016/11 Кн 523
КРЪСТЕВ, Петър, 1930-
        Минало незабравимо / Петър Кръстев ; [ред. Кирил Радовенски]. - Мездра [т.е. Враца] : БГ принт, 2016. - 113 с. ; 20 см

Пълното име на авт. Петър Кръстев е Петър Кръстев Младенов. - Името на ред. отбелязано в изд. каре. - Любопитен, търсещ, неуморим / Кирил Радовенски: с. 83-85

ISBN 978-619-7102-45-1

886.7-94
COBISS.BG-ID 1276346084

БК 2016/11 Кн 524
КУФОВ, Георги Христов, 1923-2004
        Парадокси на демокрацията / Георги Куфов. - София : Захарий Стоянов, 2016 ([София] : ПК "Димитър Благоев"). - 319 с., [8] л. : портр. ; 21 см

Иван Гранитски - псевд. на Иван Йорданов Димитров. - Антиреквием за баща ми / Христо Куфов: с. 5-10. - Благородният огън на полемиката / Иван Гранитски: с. 311-314

15 лв.
ISBN 978-954-09-1019-2 !

886.7-4
COBISS.BG-ID 1276269284

БК 2016/11 Кн 525
КЮЧУКОВ, Христо Славов, 1962-
        Изповеди, признания, откровения... / Христо Кючуков ; [предг. Божана Димитрова] ; [послесл. Енчо Герганов]. - Берлин [т.е. В. Търново] : Знак'94, 2016 (В. Търново : Фабер). - 72 с. : с ил. ; 20 см

Името на авт. на предг. отбелязано на с. 7, а на авт. на послесл. - на с. 62. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Кратка творческа биография на Христо Кючуков: с. 64-66. - Избрани по-важни публикации: с. 66-71

ISBN 978-954-8305-45-7

886.7-94
COBISS.BG-ID 1276274404

БК 2016/11 Кн 526
НИКОЛАЕВ, Николай Стефанов, 1940-2018
        Аз, клоунът / Николай Николаев. - София : Захарий Стоянов, 2016 ([София] : ПК "Димитър Благоев"). - 111 с. : с цв. ил., портр., факс., [48] с. цв. ил., портр., факс. ; 21 см

ISBN 978-954-09-0991-2 : 15 лв.

886.7-94
COBISS.BG-ID 1276247268

БК 2016/11 Кн 527
ПАЛАЗ, Филиз Ахмед, 2005-
        Вълшебства / Филиз Палаз. - Карлово : [Изд. авт.], 2016 (Карлово : Инфо медия БГ). - 48 с. : с ил. ; 21 см

За да те запомнят хората с добро... / Пенка Василевска: с. 3-4. - Да сбъднеш мечта! / Росица Иванова: с. 44-45

886.7-053.5-8
COBISS.BG-ID 1276248036

РАДЕВ, Симеон Трайчев, 1879-1967
        Лица и събития от моето време : спомени Вж Кн 570

БК 2016/11 Кн 528
        СВЯТО слово : антология / състав. Калина Тельянова, Роза Боянова. - В. Търново : Фабер, 2016. - 208 с. ; 20 см

Пълното име на състав. Роза Боянова е Роза Боянова Коцева. - Майски срещи на славянски творци Свято слово / Калина Тельянова, Роза Боянова: с. 5-6. - За авторите: с. 186-200. - Съдържа материали от: Галина Климова, Сергей Надеев, Стево Симски, Татяна Йотова, Александер Навроцки, Владимир Масалов, Ружица Циндори, Милан Орлич, Росен Друмев, Иван Голубничий, Анна Багряна, Трайче Кръстески, Санде Стойчески, Димитрина Лау-Буковска, Анамария Коева, Иван Динков, Тоде Илиевски, Мишо Юзмески, Екатерина Йосифова, Ирина Ивкина, Гриша Трифонов, Иван Брегов, Антонин Горчев, Николай Гундеров, Милка Стоянова, Иван Херцег, Борис Лапардин, Любов Лапардина, Зорница Петрова, Бранко Ристич, Наталия Матвеева, Роман Кисьов, Бина Калс

ISBN 978-619-00-0433-2

886.7-8(082.2)
COBISS.BG-ID 1276128228

БК 2016/11 Кн 529
СЕРАФИМОВ, Цанко Илиев, 1951-
        Речник на признанията за моето българско време или щрихи към македонската орис / Цанко Серафимов. - София : Орбел, 2016 ([с. Марково, Пловдивско] : [Макрос]). - 360 с. ; 20 см

Загл. на гърба на кн.: Речник на признанията

ISBN 978-954-496-115-2 : 14 лв.

886.7-94
COBISS.BG-ID 1276355044

БК 2016/11 Кн 530
СТЕФАНОВ, Иван Димитров, 1934-
        37 плюс 37 / Иван Стефанов. - В. Търново : Фабер, 2016. - 144 с. : с ил., портр., факс. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Изложба на еленчанин във Велико Търново/ Хр. Медникаров: с. 33-37

ISBN 978-619-00-0319-9

886.7-94
COBISS.BG-ID 1276217316

БК 2016/11 Кн 531
ТОДОРОВА, Илка Трифонова, 1946-
        Четиво за час : остроумия / Илка Трифонова Тодорова. - Варна : ИК Море, 2016 (Варна : Колор принт - ПАК). - 120 с. ; 21 см

Загл. на кор.: Четиво за час : остроумия (дано, да са)

ISBN 978-954-9722-37-6 : 8 лв.

886.7-84
COBISS.BG-ID 1276407780

БК 2016/11 Кн 532
ТОНЧЕВ, Атанас, 1926-
        Литературни откровения : критически бележки / Атанас Тончев. - София : ИК Световит, 2015. - 240 с. ; 20 см

Пълното име на Атанас Тончев е Атанас Тончев Атанасов. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

12 лв.
ISBN 978-616-7064-69-8 !

886.7-95
COBISS.BG-ID 1276320740

БК 2016/11 Кн 533
ЯНЕВ, Георги Георгиев, 1950-
        Писано и неписано : живот в провинцията / Георги Янев. - [София] : Лит. форум, 2016 ([София] : Булгед). - 214 с. ; 21 см. - (Библиотека Българска сбирка ; 72 / Лит. форум)

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-740-091-7

886.7-94
COBISS.BG-ID 1276308452


886.7-93 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2016/11 Кн 534
ИВАНОВА, Велиана
        Връзки / Велиана Иванова ; [ил. Велиана Иванова]. - София : [Изд. авт.], 2016 (София : Full Print). - 20 с. : с ил. ; 16 х 16 см

Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-188-069-0 (подв.)

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1276232932

БК 2016/11 Кн 535
МИЛАДИНОВА-Терзийска, Милена Бойкова
        Булка самодива / Милена Бойкова М.-Терзийска ; ил. Лилия Лукова. - София : Мирфея, 2016 ([София] : Ропринт). - 28 с. : с цв. ил. ; 24 см

Кн. от поредицата Приказни поеми за малки и големи

ISBN 978-619-7046-10-6 : 3.99 лв.

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1276241380

БК 2016/11 Кн 536
ЦВЕТАНОВА, Лора, 1990-
        Вълшебни приказки / Лора Цветанова. - Видин : Бдин принт, 2016. - 51 с. ; 21 см

Пълното име на Лора Цветанова е Лора Цветанова Любомирова. - Съдържа: Джон и лъвицата ; Грижовните мечета ; Девойката в тяло на лисица ; Малката Мария ; Сърцето на мъдреца ; Вълшебното огледало ; Добрият стар бедняк ; Девойката - змия ; Разменената дъщеря ; Скъпоценният камък ; Благословената девойка ; Сънят на бедната принцеса ; Любовта на принца и принцесата

ISBN 978-954-762-054-4

886.7-93-34
COBISS.BG-ID 1276293092


89 ИЗТОЧНИ, АФРИКАНСКИ И ДРУГА ЛИТЕРАТУРИ

БК 2016/11 Кн 537
        МЪДРОСТТА на Ориента : кристалът на щастието : старинни пословници и поговорки / [прев. Станимир Йотов]. - София : Пергамент прес, 2015 ([София] : Симолини). - 288 с. ; 17 см. - (Бележки от вечността ; кн. 9)

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-641-080-1 : 6.99 лв

89(5/6-011)-84
COBISS.BG-ID 1276193252


891.5 ИРАНСКИ, ПЕРСИЙСКИ ЛИТЕРАТУРИ

БК 2016/11 Кн 538
ДЖАЛАЛ ал-Дин Руми, 1207-1273
        Руми : илюстровано издание / [подб., въвед. Рафик Абдула] ; [прев. от англ. Емилия Ничева-Карастойчева]. - София : Книгомания, 2016 (Китай). - 107 с. : с цв. ил. ; 17 см

Прев. по: Rumi. - Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на предзагл. с. - Възприетата форма на името на Емилия Ничева-Карастойчева е Емилия Станимирова Карастойчева. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Част от поредицата Мъдростта на вековете. - Азб. показалец

ISBN 978-619-195-073-7 (подв.) : 14 лв.

891.5-1
COBISS.BG-ID 1276399332

БК 2016/11 Кн 539
        ПЕРСИЙСКИ мъдреци : какво каза Бог на розата : послания и завети / [прев. Станимир Йотов]. - София : Пергамент прес, 2014 ([София] : Симолини). - 244 с. ; 17 см. - (Бележки от вечността ; кн. 7)

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-641-065-8 : 6.99 лв

891.5-84
COBISS.BG-ID 1276193508


891.6 КЕЛТСКА И БАСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2016/11 Кн 540
КАНО, Аркайц, 1975-
        Туист : същества на пресекулки / Аркайц Кано ; прев. Венцеслав Николов. - София : Смол Стейшънс Прес, 2016 ([София] : Симолини 94). - 476 с. ; 20 см. - (Проза Small Stations Press)

Ориг. загл.: Twist / Harkaitz Cano. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Вариант на сер. загл.: Поредица Проза Смол Стейшънс

ISBN 978-954-384-059-5 : 14 лв.

891.6-31
COBISS.BG-ID 1276218340


894.35 ТУРСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2016/11 Кн 541
БЕХРАМОГЛУ, Онур, 1975-
        Песните, научени от теб : стихотворения, 2007-2012 / Онур Бехрамоглу ; прев. Йорданка Бибина. - София : Смол Стейшънс Прес, 2015 ([София] : Симолини 94). - 80 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Senden öğrendiğim şarkilar / Onur Behramoğlu. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-384-044-1 : 8 лв.

894.35-1
COBISS.BG-ID 1276245732

БК 2016/11 Кн 542
ГЬОКЧЕНУР Ч., 1971-
        Паметник на неизразимото / Гьокченур Ч. ; прев. от [англ., тур. ез.] Цветанка Еленкова ... [и др.]. - София : Смол Стейшън Прес, 2016 ([София] : Симолини 94). - 95 с. ; 21 см

Прев. по: Her Kitabin Elkitabi, Söze Mezar, Sirtinda Bunca Sözcükle, Doğanin Ölümü, Issiz Incir Ağaci, Kirintilar, Giderken Öpmeseydin Keşke / Gökçenur Çelebioğlu. - Други прев.: Людмила Миндова, Йорданка Бибина, Стефан Иванов. - Пълното име на авт. Гьокченур Ч. е Гьокченур Челебиоглу. - Биогр. данни за авт. отбелязани на кор. - Родословното дърво в дневника на корабокрушенеца / Йордан Ефтимов: с. 5-6

ISBN 978-954-384-048-9

894.35-1
COBISS.BG-ID 1276256996


894.35-93 ТУРСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2016/11 Кн 543
КАНДЕМИР, Яшар, 1941-
        Вярвам в Аллах / Яшар Кандемир ; прев. от тур. Зейнил Къдрев. - София : Глав. мюфтийство Мюсюлманско вероизповедание, 2016 ([София] : [ПК "Димитър Благоев"]). - 48 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-954-9880-88-5 : 2.50 лв.

894.35-93-97
COBISS.BG-ID 1276400612

БК 2016/11 Кн 544
ОРАЛ, Феридун, 1961-
        Червената ябълка / Феридун Орал ; прев. от тур. Сабрие Тете ; [ил. Феридун Орал]. - [София] : Емас, [2015] ([Хасково] : [Полиграфюг]). - [32] с. : с цв. ил. ; 28 см

Ориг. загл.: Kirmizi elma / Feridun Oral. - Името на ил. отбелязано на кор.

ISBN 978-954-357-297-7 (подв.)

894.35-93-34
COBISS.BG-ID 1276243428


894.541 ФИНЛАНДСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2016/11 Кн 545
ПААСИЛИНА, Арто, 1942-
        Мелничарят, който виеше срещу луната / Арто Паасилина ; прев. от фин. Максим Стоев. - София : ИК Колибри, 2014 ([София] : Дедракс). - 223 с. ; 20 см. - (Съвременна европейска проза)

Ориг. загл.: Ulvova mylläri / Arto Paasilinna. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-150-365-0 : 14 лв.

894.541-31
COBISS.BG-ID 1276391908


895 АЗИАТСКИ ЛИТЕРАТУРИ

БК 2016/11 Кн 546
        МЪДРОСТТА на Далечния изток : колелото на живота : старинни пословници и поговорки / [прев. Станимир Йотов]. - София : Пергамент прес, 2015 ([София] : Симолини). - 255 с. ; 17 см. - (Бележки от вечността ; кн. 8)

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Кратък речник: с. 249-250. - Темат. показалец

ISBN 978-954-641-081-8 : 6.99 лв

895-84
COBISS.BG-ID 1276194020


895.7 КОРЕЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2016/11 Кн 547
ХУАНГ Сок-йонг, 1943-
        Принцеса Бари / Хуанг Сок-йонг ; прев. от фр. Георги Ангелов и Румяна Маркова. - София : ИК Колибри, 2015 ([София] : Инвестпрес). - 231 с. ; 20 см

Прев. по: Princesse Bari / Hwang Sok-yong. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-150-658-3 : 14 лв.

895.7-31
COBISS.BG-ID 1276372452


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

904 ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА НА ИСТОРИЧЕСКИТЕ ПЕРИОДИ. АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПАМЕТНИЦИ. СТАРИНИ

БК 2016/11 Кн 548
ГЪРБОВ, Павел, протойерей, 1974-
        Маркели - християнският град / Павел Гърбов. - София : Синодално изд., 2016 ([София] : Симолини-94). - 235 с. : с ил., [2] л. цв. ил. ; 24 см

ISBN 978-619-7306-00-2
1. Крепости, византийски - България 2. България - паметници на културата
904(497.2=773)
949.72.031.6
COBISS.BG-ID 1276257252

БК 2016/11 Кн 549
ПОПОВ, Стефан, 1963-
        Забравените оръжия / Стефан Попов. - Пловдив : Учи, [2016]. - 40 с. : с ил. ; 22 см

ISBN 978-619-90128-9-5
1. Оръжия - България - история 2. България - археология
904:623.4(497.2)
COBISS.BG-ID 1276293604

БК 2016/11 Кн 550
ПЪРВИН, Меглена Живкова, 1975-
        Казанлъшката гробница / Меглена Първин ; [фотогр. Александър Иванов] = The Kazanlak Tomb / Meglena Parvin ; [photogr. Alexander Ivanov] ; [transl. Angelina Alexandrova]. - В. Търново : Фабер, 2015. - 48 с. : с цв. ил. ; 23 х 23 см

Имената на прев., ил. отбелязани на гърба на предзагл. с. - Изд. на Ист. музей Искра - Казанлък. - Речник на термините: с. 42-44. - Библиогр.: с. 45-47

ISBN 978-619-00-0285-7
1. Гробници, тракийски - Казанлък 2. Казанлък - паметници на културата
904:718(497.23-21=919.885)
COBISS.BG-ID 1276435172

БК 2016/11 Кн 551
ПЪРВИН, Меглена Живкова, 1975-
        Казанлъшката гробница / Меглена Първин ; [фотогр. Александър Иванов] = The Kazanlak Tomb / Meglena Parvin ; [photogr. Alexander Ivanov] ; [transl. Angelina Alexandrova]. - В. Търново : Фабер, 2015. - 48 с. : с цв. ил. ; 24 х 24 см

Имената на прев., ил. отбелязани на гърба на предзагл. с. - Изд. на Ист. музей Искра - Казанлък. - Речник на термините: с. 42-44. - Библиогр.: с. 45-47

ISBN 978-619-00-0285-7 ! (подв.)
1. Гробници, тракийски - Казанлък 2. Казанлък - паметници на културата
904:718(497.23-21=919.885)
COBISS.BG-ID 1276434148


908 КРАЕЗНАНИЕ
Вж и 914/919

БЕЛЧЕВ, Деян Емилов, 1950-
        Селища и селищни имена в Плевенския край от античността до наши дни Вж Кн 284

        БУНТОВНИЯТ щурм на Копривщица 1876 г. : сборник очерци за героите - копривщенци, участници в Априлското въстание - 1876 г. : посвещава се на 140 години от обявяване на Априлското въстание Вж Кн 568

ВАЙЧЕВА, Ваня Георгиева
        Занаятите в Хасково - вчера и днес : препоръчителна библиография Вж Кн 5

БК 2016/11 Кн 552
ДИМИТРОВ, Димитър Михайлов, 1933-
        Страници от живота на с. Горски горен Тръмбеш [Г. Оряховско] : историко-литературно виждане / Димитър Димитров. - В. Търново : Фабер, 2016. - 76 с. : с ил., портр. ; 22 см

На загл. с. означено кн. 2. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-00-0412-7
1. Села - България - история 2. Горски Горен Тръмбеш, Великотърновска област - краезнание
908(497.21-22)
COBISS.BG-ID 1276213220

ЗАПРЯНОВ, Марчо Латунов, 1933-
        Кметовете и общинската управа на село Конуш 1880-2016 Вж Кн 133

БК 2016/11 Кн 553
ЙОРДАНОВ, Юлий Теодосиев, 1953-
        Ломчани, които не бива да забравяме / Юлий Йорданов. - Лом [т.е. В. Търново] : Фабер, 2016. - 416 с. : с ил., портр. ; 20 см

Паметта като средство да мислим себе си / Кристина Йорданова: с. 5-7

ISBN 978-619-00-0377-9
1. Градове, български - история - биографии 2. Лом - краезнание
908(497.21-21)(092)
886.7-8
92(497.21-21)
COBISS.BG-ID 1276151268

БК 2016/11 Кн 554
        КНИГА за Русаля [В. Търновско] и от русалчани / [състав.] Панайот Панайотов ; [предг. П. Панайотов]. - В. Търново : Фабер, 2015. - 216 с. : с портр., ил. ; 20 см

Името на авт. на предг. отбелязано на с. 10. - Съдържа: Книга за Русаля / Панайот Панайотов ; Книга от русалчани / Валентин Пламенов, Павлина Павлова, Венета Йонкова, Ивелина Цветкова, Валентин Велчев, Даринка Дервишева, Панайот Панайотов, Красимир Петров, Светлана Арсова, Радка Рашкова, Ганка Висарионова ; състав. Панайот Панайотов. - Пълното име на авт. Валентин Пламенов е Валентин Пламенов Попов. - Името на авт. Ивелина Цветкова погрешно отпеч. в кн. Ивелина Цвяткова

ISBN 978-619-00-0369-4
1. Села - България - история 2. Русаля, Великотърновска област - краезнание
908(497.21-22)
886.7-8(082)
COBISS.BG-ID 1276197092

БК 2016/11 Кн 555
РАЙЧЕВ, Димитър Янков, 1950-
        Пловдивски справочник 1878-1989 / [Димитър Янков Райчев] ; [състав. Димитър Янков Райчев] ; [фотоил. Стефан Илков Немцов]. - Пловдив : Нар. библ. "Иван Вазов", 2016 (Костинброд : Мултипринт ООД). - 576 с. : с ил., портр., факс. ; 30 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Речник на редки, остарели и диалектни думи: с. 574

ISBN 978-954-9546-91-0 (подв.) : 100 лв.
1. Градове, български - история - справочници 2. Пловдив - краезнание
908(497.234)(035)
COBISS.BG-ID 1276248548

БК 2016/11 Кн 556
POPOV, Biser Hristov, 1963-
        Tour guiding in English : Bulgaria's Black Sea Coast / Bisser Popov, Svetla Nedeva. - Varna : Science and Economics Publ. House, Univ. of Economics, 2015. - 282 c. ; 22 см

ISBN 978-954-21-0840-5 : 9 лв.
1. Черноморие, българско - учебници за ВУЗ
908(262.5:210:497.2)(075.8)
COBISS.BG-ID 1276328932


911 ОБЩА ГЕОГРАФИЯ. ГЕОГРАФИЯ НА ГЕОФАКТОРИТЕ
Вж и 551.1/.4

БК 2016/11 Кн 557
ИВАНОВ, Анко Илиев, 1942-
        Природна география на Европа / Анко Иванов. - София : [Комтекс], 2016 ([София] : [Симолини]). - 335 с. : диагр., к. ; 24 см

Изд. погрешно отпеч. в изд. каре Славина. - Библиогр.: с. 330-333. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-619-90086-8-3 (не е отпеч.) : 8.50 лв.
ISBN 978-619-900-868-3 !
1. Физическа география - Европа - учебници за ВУЗ
911(4)(075.8)
COBISS.BG-ID 1276253412


914.972 ГЕОГРАФИЯ НА БЪЛГАРИЯ

БК 2016/11 Кн 558
ДОНЧЕВ, Дончо Иванов, 1934-2009
        География на България : сборник материали за средношколци и кандидат-студенти 2016/2017 / Дончо Дончев, Христо Каракашев. - 24. прераб. и доп. изд. - София : Ciela, 2015. - 535 с. : с ил. ; 23 см + к. (2 л.)

1. изд. 1993 със загл. Физическа и икономическа география на България, с авт. Д. Дончев, на изд. Слово - В. Търново. - Библиогр.: с. 533-534

ISBN 978-954-28-1878-6 : 18 лв.
1. География - България - учебници за средни общообразователни училища
914.972(075.3)
COBISS.BG-ID 1276331236

БК 2016/11 Кн 559
ПЕТРУШЕВ, Георги, 1934-
        Беласица : пътеводител / [Георги Петрушев] ; [състав., ред. Капка Николова] ; [снимки Георги Петрушев ... и др.]. - София : Тангра ТанНакРа, 2016 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 274 с. : с цв. ил., портр., к. ; 22 см. - (Книги за България) (България пътеводители)

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Пълното име на авт. Георги Петрушев е Георги Петрушев Христов. - Други ил.: Григор Дремджиев, Маргарита Георгиева. - Биогр. данни за авт. отбелязани на с. 5. - Азб. показалец

ISBN 978-954-378-136-2 : 24 лв.
1. Беласица (планина) - география
914.972(234)(036)
796.51(234)(036)
COBISS.BG-ID 1276332004


92 БИОГРАФИИ
Вж и 01

АНГЕЛОВ, Ангел Гергов, 1890-1931
        В ада на войната : дневник на Ангел Гергов Ангелов за Първата световна война Вж Кн 135

БРАГАНС, Ан, 1945-
        Мата Хари : прах в очите Вж Кн 390

        БУНТОВНИЯТ щурм на Копривщица 1876 г. : сборник очерци за героите - копривщенци, участници в Априлското въстание - 1876 г. : посвещава се на 140 години от обявяване на Априлското въстание Вж Кн 568

ВАЙЧЕВА, Ваня Георгиева
        Вълко Грозев : био-библиография Вж Кн 4

ВЕЛЕВ, Георги Костадинов, 1952-
        Достоевски. Шекспир. Приключения зад сцената Вж Кн 411

ВЪЛКОВ, Тодор Василев, 1927-
        Командирът : спомени за моя баща Вж Кн 136

ВЪЛЧЕВ, Найден Станев, 1927-
        Попътни срещи. Кн. 5 Вж Кн 516

ГЕРАСКОВ, Михаил, 1874-1957
        Михаил Герасков - поглед назад към един достойно изживян живот ; Автобиография Вж Кн 143

ГРАНИТСКИ, Иван, 1953-
        Знаци на прехода Вж Кн 427

ДИМИТРОВ, Димитър Михайлов, 1933-
        Спомен за моя баща - Михаил Димитров (Михал Даскала) (1904-1990) Вж Кн 148

ДИМИТРОВА, Малина Павлинова
        Библиография на трудовете на проф. д-р Алберт Бенбасат Вж Кн 6

ЕВАНИЪР, Дейвид, 1940-
        Уди : биография Вж Кн 271

ЗАПРЯНОВ, Марчо Латунов, 1933-
        Кметовете и общинската управа на село Конуш 1880-2016 Вж Кн 133

ИВАНОВ, Иван Христов, 1940-
        Другата природа на Емил Вж Кн 267

ИКОНОМИЧЕСКИ университет (Варна)
        Алманах животописни и книгописни сведения за преподавателите 2005-2015 : 95 години Икономически университет - Варна Вж Кн 7

ИКОНОМИЧЕСКИ университет (Варна)
        Професорите на Икономически университет - Варна 1920-2015 г. : 95 години Икономически университет - Варна Вж Кн 160

ЙОРДАНОВ, Юлий Теодосиев, 1953-
        Ломчани, които не бива да забравяме Вж Кн 553

ЙЪЛМАЗ, Хаяти, 1968-
        Хазрети Мухаммед и ислямското общество Вж Кн 59

КОРТЕНСКА, Мирослава Стефанова
        Яворов и театърът - драматургия, критика, театрална дейност (1908-1914 г.). Разширяване на културно-историческото му наследство Вж Кн 429

КОТЕВ, Любомир Стойне, 1950-
        Българинът според Йовков Вж Кн 430

МЕТОДИЕВ, Момчил Николаев, 1969-
        Държавна сигурност - предимство по наследство : професионални биографии на водещи офицери Вж Кн 132

МИХОВ, Валентин Пенчев, 1954-
        В играта на живота Вж Кн 278

        Волфганг Амадеус МОЦАРТ: докосване до гения : хипотези, факти, мисли и анекдоти Вж Кн 268

ПАВЛОВА, Виолета Иванова, 1954-
        Изследвания и публикации на музейните специалисти 2007-2015 : био-библиографски справочник Вж Кн 8

ПАВЛОВА, Натали Тодорова
        Превъплъщенията на Один в творчеството на Дж. Р. Р. Толкин Вж Кн 298

ПАНАЙОТОВ, Владко Тодоров, 1950-
        Срещата на две хилядолетия през моя поглед : или за бъдещето, което не идва. Ч. 1 Вж Кн 214

БК 2016/11 Кн 560
ПАНАЙОТОВ, Панайот Петров, 1943-
        Родови корени / Панайот Панайотов ; [снимки Илия Иванов ... и др.]. - 2. доп. изд. - София : Пан стил, 2016 ([София] : ВТУ принт). - 150 с. : с ил. ; 24 см

Имената на ил. отбелязани в изд. каре. - Други ил.: Силвия Михайлова, Панайот Панайотов. - Възприетата форма на името на ил. Илия Иванов е Илия Йорданов с пълно име Илия Йорданов Иванов. - 1. изд. 2014. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Речник на чуждите думи: с. 98-102. - Библиогр.: с. 103-106. - Именен показалец. - Съдържа и: Публикации на автора

ISBN 978-954-8644-21-1
1. Родове, български - Елена (град) 2. Елена (град) - генеалогия
929.52(497.21-21)
COBISS.BG-ID 1276276452

ПЕЙДЖ, Джими, 1944-
        Светлини и сенки : разговори с Джими Пейдж Вж Кн 270

ПЕТКОВ, Петко Недялков, 1967-
        Черно сияние : за Графикатурата на Иван Газдов Вж Кн 266

БК 2016/11 Кн 561
ПИСКУЛИЙСКА, Юлия Йорданова, 1942-
        Незавършен портрет 2 : разговори / Юлия Пискулийска. - Враца : БГ принт, 2015. - 387 с. : с ил. ; 21 см

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Текст и на фр. ез. / прев. Доротея Табакова. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Съдържа разговори с: Андрей Панев, Ангел Кунов, Андрей Андреев, Асен Хаджиянев, Атанас Атанасов, Бойко Ламбовски, Борис Богов, Венко Александров, Веселин Матеев, Галин Стоев, Георги Чаталбашев, Давид Фоенкинос, Драган Немцов, Ивайло Търнов, Здравко Георгиев, Златимир Коларов, Ивайло Търнев, Иван Гьоров, Иван Поромански, Иван Токаджиев, Иво Кременски, Илко Минев, Кирил Романски, Костадин Златков, Красимир Нейков, Лъчезар Гроздински, Людмил Митев, Милко Сираков, Максим Момчилов, Николай Болтаджиев, Огнян Сапарев, Павел Станимиров, Румен Димитров, Симеон Хаджикосев, Светослав Светославов, Стефан Данаилов, Стефан Николов, Тихомир Мустаков, Хайгашод Агасян, Явор Дачков. - Съдържа и: Давид Фоенкинос / прев. Доротея Табакова

ISBN 978-619-7102-41-3
1. Прочути личности - България - интервюта 2. България - биографии
92(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1276306148

        ПРЕЗ зеницата на професионалиста : отзиви [за Румяна Раднева] Вж Кн 432

БК 2016/11 Кн 562
СТОЙЧЕВ, Георги, 1940-2001
        Ехо от автопортрети / Георги Стойчев. - София : Ciela, 2015. - 180 с., [8] л. : ил., портр., факс. ; 22 см

Съдържа разговори с: Богдан Томалевски, Борис Димовски, Валя Балканска, Гена Димитрова, Георги Бадев, Игнат Раденков, Крум Дамянов, Методи Савов, Никола Дамянов, Николай Генчев, Панайот Бончев, Пенко Пенев, Петър Берон, Рангел Вълчанов, Стефан Данаилов, Тодор Колев

ISBN 978-954-28-1782-6 (подв.) : 10 лв.
1. Прочути личности - България - интервюта 2. България - биографии
92(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1276362724

ТОШЕВ, Георги, 1969-
        Катя Паскалева: жените в мен : думи и образи Вж Кн 272

ТОШЕВА-Рашенова, Елена Андонова, 1908-1986
        Митарствата на една волна душа Дончо Щипянчето : куриерът на Гоце и Даме Вж Кн 571

БК 2016/11 Кн 563
УЧКУНОВА, Инна Василева, 1984-
        Книга за мечтатели : тънка червена нишка / Инна Учкунова. - [София] : Пергамет Прес, 2016 ([София] : Симолини). - 420 с. ; 20 см

На гърба на кн. означено 1. - Библиогр.: с. 416-419

ISBN 978-954-641-087-0 : 14.99 лв.
1. Прочути личности
92(100)
COBISS.BG-ID 1276138468

ФОРЕМ, Джак, 1943-
        Трансцендентална медитация : най-важното от учението на Махариши Махеш Йоги Вж Кн 38

ХЕЙГИ, Джесика
        Изкуството на войната онагледено : класиката на Сун Дзъ в схеми и диаграми Вж Кн 140

ЧАУШЕВ, Вели Светлинов, 1934-2018
        Видения в "Небесния театър" Вж Кн 273

ЧЕТИН, Абдуррахман
        Последният вестител. Кн. 4, Пратеника и обществото Вж Кн 63

ШАБАН, Хилми Али
        Сподвижниците на Мухаммед (с.а.с.) : хаят-ус-сахабе. [Т.] 3 Вж Кн 64


930 ИСТОРИЧЕСКА НАУКА. ПОМОЩНИ ИСТОРИЧЕСКИ НАУКИ

БК 2016/11 Кн 564
ГАНЧЕВ, Петко Димитров, 1941-
        Философията на универсалната история като фундаментална философия / Петко Ганчев. - София : [Изд. авт.], 2010-<2016> ([София] : [РИК Славяни]). - Т. <3> ; 21 см

Загл. и на англ. ез.: The philosophy of universal history as a fundamental philosophy. - Загл. и на рус. ез.: Философия универсальной истории как фундаментальной философии

ISBN 978-619-00-0374-8 (т. 3)

Съдържа досега:
Т. 3. - София [т.е. В. Търново] : Фабер, 2016. - 416 с.

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.


1. История - философия и методология
930.1
COBISS.BG-ID 1234143460


932/939 СТАРА ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ СТРАНИ
Вж и 904

БК 2016/11 Кн 565
АНДЖЕЛА, Алберто, 1962-
        Любов и секс в Древен Рим / Алберто Анджела ; прев. от итал. Юдит Филипова. - София : ИК Колибри, 2015 ([София] : Инвестпрес). - 336 с. : с ил. ; 22 см

Ориг. загл.: Amore e sesso nell'antica Roma / Alberto Angela. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-150-740-5 : 18 лв.
1. Римляни - бит 2. Любов 3. Сексуалност 4. Древен Рим - история
937
COBISS.BG-ID 1276383716

БК 2016/11 Кн 566
КРЪСТЕВИЧ, Гаврил, 1817-1898
        Българска история. Т. 1, [Българска история под името на хуните] / Гаврил Кръстевич ; прев. на съвр. бълг. ез. Николай Иванов Колев. - София [т.е. Габрово] : ГУТА-Н, 2016 ([София] : [Симолини]). - XVI, 300 с. : с факс. ; 22 см

Загл. на т. 1 отбелязано на кор. - Фототип. изд.: Цариград : Печ. на Македония, 1869

ISBN 978-619-90656-1-7 : 20 лв.
1. Хуни 2. България - история
936.9
949.72
COBISS.BG-ID 1276242404


949.72 ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ

КРЪСТЕВИЧ, Гаврил, 1817-1898
        Българска история. Т. 1, [Българска история под името на хуните] Вж Кн 566


949.72.03 ПЕРИОД НА ФЕОДАЛИЗМА В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ (VII В. - I ПОЛ. НА ХVIII В.)

ГЪРБОВ, Павел, протойерей, 1974-
        Маркели - християнският град Вж Кн 548


949.72.04 ПЕРИОД НА КРИЗАТА НА ФЕОДАЛИЗМА И ЗАРАЖДАНЕ НА КАПИТАЛИСТИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ. ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД (II ПОЛ. на ХVIII В.-1878Г.)

БК 2016/11 Кн 567
        АПРИЛСКОТО въстание 1876 в пресата на Австро-Унгария : сборник от дописки, доклади, съобщения и статии от виенската преса / състав. Димитър Драндийски ; ред., комент. и бел. Виктория Тилева. - 2. прераб. и доп. изд. - София : ИК Гутенберг, 2016 ([София] : Симолини). - 1036 с. : с портр., ил., факс. ; 25 см

Загл. и на нем. ез.: Der Aprilaufstandt 1876 in der Presse Österreich-Ungarns. - 1. изд. 1996 на Нар. библ. Св. св. Кирил и Методий. - Биогр. данни за състав. отбелязани на гърба на кор. - Текст и на нем. ез. - Показалец на собствените имена, геогр. показалец

ISBN 978-619-176-064-0 (подв.)
1. Априлско въстание 1876 - в периодичния печат 2. Вестници - Австрия - история 3. България - история 4. Австрия - периодичен печат
949.72.042.022:07
07(436)(091)
COBISS.BG-ID 1276352740

БК 2016/11 Кн 568
        БУНТОВНИЯТ щурм на Копривщица 1876 г. : сборник очерци за героите - копривщенци, участници в Априлското въстание - 1876 г. : посвещава се на 140 години от обявяване на Априлското въстание / [ред. Цонка Йончева]. - 2. прераб. и доп. изд. - [В. Търново] : Фабер, 2016. - 132 с. : с портр., ил. ; 20 см

Името на ред. отбелязано в изд. каре. - 1. изд. 1996 с ред. Ставри Георгиев, на изд. Славина. - Изд. на Дирекция на музеите - Копривщица. - Кратки биографични данни за копривщенски въстанници отбелязани на с. 109-118. - Списък на други участници във въстанието (Народна библиотека "Св. св. Кирил и Методий", а.ф. II A 9271, a.e. 1-5): с. 119-126. - Списък на други участници във въстанието: с. 127. - Библиогр.: с. 130-131

ISBN 978-619-00-0434-9
1. Априлско въстание 1876 - биографии 2. Копривщица - краезнание 3. Копривщица - краезнание
949.72.042.22(092)
908(497.22-21)(092)
92(497.22-21)
COBISS.BG-ID 1276140260

БК 2016/11 Кн 569
НАКОВ, Венко Наков, 1937-
        Възрожденски истории / Венко Наков. - Пловдив : Нитон, 2009. - 234 с. : с ил. ; 24 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-347-026-6 : 8 лв.
1. Възраждане - България 2. България - история
949.72.04
COBISS.BG-ID 1276345572


949.72.05 БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА КАПИТАЛИЗМА (1878 - 1944)

АНГЕЛОВ, Ангел Гергов, 1890-1931
        В ада на войната : дневник на Ангел Гергов Ангелов за Първата световна война Вж Кн 135

БК 2016/11 Кн 570
РАДЕВ, Симеон Трайчев, 1879-1967
        Лица и събития от моето време : спомени / Симеон Радев ; [състав., предг.] Красимир Каракачанов и Цочо Билярски. - София : Захарий Стоянов, 2014-2016 ([София] : Унив. изд. "Св. Климент Охридски"). - <-7> ; 24 см

Имената на състав. отбелязани на гърба на предзагл. с., а на авт. на предг. - на с.12. - Изд. на Фонд. Вътр. макед. револ. орг.

ISBN 978-954-09-1038-3 (т. 7, подв.) : 30 лв.

Съдържа досега:
Т. 7. - 2016 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 608 с. 

1. История - България - 1879-1967 - извори 2. България - история
949.72.05(093.3)
949.72.06(093.3)
886.7-94
COBISS.BG-ID 1265645540

БК 2016/11 Кн 571
ТОШЕВА-Рашенова, Елена Андонова, 1908-1986
        Митарствата на една волна душа Дончо Щипянчето : куриерът на Гоце и Даме / Елена Тошева-Рашенова. - В. Търново : Фабер, 2015. - 83 с. : с ил., портр., факс. ; 22 см

За автора и книгата: с. 72

ISBN 978-619-00-0355-7
1. Тошев, Андон Стоянов, 1867-1931 - биографии 2. ВМОРО - дейци - биографии 3. България - история
949.72.05(092)
92 Тошев, Андон Стоянов
COBISS.BG-ID 1276203236


949.72.06 ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ от 9.IХ.1944 г.-

РАДЕВ, Симеон Трайчев, 1879-1967
        Лица и събития от моето време : спомени Вж Кн 570

БК 2016/11 Кн 572
РАЙЧЕВСКИ, Стоян Чилов, 1944-
        България под комунистическия режим 1944-1989 / Стоян Райчевски. - София : Симолини 94, 2016. - 431 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см

Загл. на нем. ез.: Bulgarien unter dem kommunistischen Regime

ISBN 978-619-7265-11-8
1. Нова история - България 2. България - история
949.72.06
COBISS.BG-ID 1276273892


НОТНИ ИЗДАНИЯ


7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ

783 ЦЪРКОВНА МУЗИКА. РЕЛИГИОЗНА МУЗИКА

БК 2016/11 Н 1
НЕОФИТ, патриарх Български, 1945-
        Живот и песнопение [Нотирана музика] : сборник православни песнопения / муз. адапт. и нотация Негово Светейшество Неофит Патриарх Български и Митрополит Софийски ; [състав. Кирил Попов, Ангел Младенов]. - Партитура. - [София] : Бълг. бестселър, 2015 ([София] : ПК "Димитър Благоев"). - 1 партитура (211 с.) : с ил., портр. ; 30 см

Неофит - духовно име на Симеон Николов Димитров. - Имената на състав. отбелязани в изд. каре. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Благодатни църковнопевчески трудове / Кирил Попов: с. 5-9. - Православната богослужебно-певческа традиция - богатство и красота / Български Патриарх Неофит: с. 15-18. - Албум: с. 182-209. - Съдържа: Объятия Отча, глас 2 ; Познаим, братие, глас 1 ; Упокой Господи, глас 5 ; Троични песни ; Достойно есть (след девета песен през св. Четиридесетница) ; Канон на Пресвета Богородица ; Изобразителни Во царствии Твоем, глас 8 ; Преждеосвещена св. Литургия (за тригласен хор) ; Канон Волною морскою, глас 6 ; Велики петък - тропари, глас 2 ; Молебен канон на Пресвета Богородица (след св. Евангелие, глас 2 - на бълг. език) ; Молебен канон на Пресвета Богородица - Богородични тропари на бълг. език ; Успение богородично - На Господи воззвах, Слава и ныне, глас 1 - осмогласна ; Литийни стихири на Успение Богородично ; Стихови стихири, глас 4 ; Евлогитарии, глас 5 ; Успение Богородично - Стихира след св. Евангелие Егда преставление (за тригл. хор) ; Из службата на св. Иван Рилски ; Похвална песен за св. Иван Рилски, глас 4 - йеромонах Неофит Рилски ; Херувимска песен - старобългарски напев, глас 5 ; Достойно есть, глас 2 ; Достойно есть - еленски напев, глас 5 ; Достойно есть - еленски напев, глас 7 ; Достойно есть, глас 4 - йеросхимонах Калистрат Зографски ; Радости мое сердце, глас 8 - Стамули Заркиновски ; Радуйся, Всечистая, глас 1 - свещ. Валасий ; Не тления искушением рождшая глас 7 - свещ. Валасий ; Чистая Дево, глас 5, текст: св. Нектарий Егински ; Из Полиелей на Българката, глас 1 - св. Йоан Кукузел ; Тропар на предпразненство на рождество Христово ; Тропар на св. мъченик Неофит, глас 3 ; Тропар на св. Йоан Кукузел, глас 5 ; Тропар на св. мъченик Дасий Доростолски, глас 3 ; Тропар на трите чудотворни икони на св. Богородица, глас 1

ISMN 979-0-9016697-0-3 (подв.)

783.089.6:281
COBISS.BG-ID 1276370404


786 МУЗИКА ЗА КЛАВИШНИ ИНСТРУМЕНТИ

МАДЖАРОВ, Павел
        Трио за цигулка, виолончело и пиано Вж Н 4

БК 2016/11 Н 2
ТАСКОВ, Красимир Драганов, 1955-
        Четири бурлески за две пиана (пиано на четири ръце) [Нотирана музика] / Красимир Тасков = Quatro burlesche per due pianoforti (pianoforte a quatro mani) / Krassimir Taskov. - Партитура. - [София] : Нац. муз. акад. "Проф. Панчо Владигеров", [2016]. - 1 партитура (45 с.) ; 30 см

Кор. опис. - Принт. изд.

ISMN 979-0-707671-02-3

786.2.089.6(497.2)
COBISS.BG-ID 1276129508

БК 2016/11 Н 3
ЧАПКЪНОВ, Божидар
        Емпромптю за пиано [Нотирана музика] / Божидар Чапкънов = Impromptu for piano / Bozhidar Chapkanov. - [София] : Нац. муз. акад. "Проф. Панчо Владигеров", [2016]. - 7 с. : ноти ; 30 см

Кор. опис. - Принт. изд.

ISMN 979-0-707671-10-8

786.2.089.6(497.2)
COBISS.BG-ID 1276131044


787 МУЗИКА ЗА СТРУННИ ИНСТРУМЕНТИ

БК 2016/11 Н 4
МАДЖАРОВ, Павел
        Трио за цигулка, виолончело и пиано [Нотирана музика] / Павел Маджаров = Trio per violino, violoncello e pianoforte / Pavel Madzharov. - Партитура. - [София] : Нац. муз. акад. "Проф. Панчо Владигеров", [2016]. - 1 партитура (30 с.) ; 30 см + 2 щима

Кор. опис. - Принт. изд.

ISMN 979-0-707671-08-5

787.1.089.6(497.2)
787.3.089.6(497.2)
786.2.089.6(497.2)
COBISS.BG-ID 1276142052

БК 2016/11 Н 5
GENČЕV, Kostadin, 1969-
        Allegro vigoroso [Нотирана музика] : за струнен квартет = per quartetto d'Archi / Костадин Генчев = Kostadin Genchev. - Партитура. - [София] : Нац. муз. акад. "Проф. Панчо Владигеров", [2016?]. - 1 партитура (12 с.) ; 30 см + 3 щима

Кор. опис. - Принт. изд.

ISMN 979-0-707671-05-4

787.081.087.3.089.6(497.2)
COBISS.BG-ID 1276133604


788 МУЗИКА ЗА ДУХОВИ ИНСТРУМЕНТИ

БК 2016/11 Н 6
ГАНЕВ, Петко
        Соната за квинтет от медни [Нотирана музика] / Петко Ганев = Sonata for brassquintet / Petko Ganev. - Партитура. - [София] : Нац. муз. акад. "Проф. Панчо Владигеров", [2016]. - 1 партитура (25 с.) ; 30 см + 5 щима

Кор. опис. - Принт. изд.

ISMN 979-0-707671-07-8

788.1/.4.082.087.3.089.6(497.2)
COBISS.BG-ID 1276140004

БК 2016/11 Н 7
ДИМИТРОВ, Сава, 1919-2008
        Избрани технически етюди за кларинет [Нотирана музика] / от проф. Сава Димитров ; [предг.], подб. и анализ Сава Д. Димитров = Selected technical etudes for clarinet / by prof. Sava Dimitrov ; [pref.], sel. by Sava D. Dimitrov. - Sofia : Хайни, 2016 ([София] : [Инвестпрес]). - 60 с. : с ноти ; 35 см

На кор. означено 3

ISMN 979-0-9016673-2-7

788.6.087.5(497.2)
COBISS.BG-ID 1276372196


ГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ


Албуми

7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ

73/76 ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ

БК 2016/11 Г 1
TOPOS - топографии - ...топии. Изложба (София ; 2016)
        Topos - топографии - ...топии : 13-31 май 2016, галерия Райко Алексиев, София : каталог / [текст, състав. Слав Недев] = Topos - topographies - ...topias : 13-31 May 2016, Rayko Aleksev Gallegy, Sofia : catalogue / [text, comp. Slav Nedev]. - София : Слав Недев, 2016 ([София] : Симолини 94). - 1 албум (36 с.) : с цв. ил., портр. ; 22 см

Името на състав. отбелязано в изд. каре. - У-топии за едно място... / Ирина Дакова: с. 7-8. - U-topias about a place... / Irina Dakova ; transl. Nedyalka Chakalova: с. 9-10. - Съдържа творби от: Александър Вълчев, Георги Ружев, Дан Тенев, Денислава Морозова, Иво Бистрички, Камен Старчев, Петър Цанев, Росен Тошев, Слав Недев, Стела Василева, Стефан Петрунов, Филип Попов. - Биогр. сведения за авт. отбелязани в текста

1. Изобразително изкуство, съвременно - България - изложби - каталози 2. Художници, български - изложби - каталози 3. България - изобразителни изкуства
73/76.036(497.2)(083.824)
73/76.071.1(497.2)(092)(083.824)
92(497.2)
COBISS.BG-ID 1276365796


741/744 РИСУВАНЕ. ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ

CVETKOV, Ivajlo Georgiev, 1964-
        Ivailo Tsvetkov : cartoons & caricatures : [албум] Вж Г 3


75 ЖИВОПИС
Вж и 74

БК 2016/11 Г 2
РУСЕВ, Руси, 1946-
        Руси Русев Добрев : ретроспективна изложба по случай 70-годишнината на художника : каталог / [състав. Руси Русев] ; [ред., предисл. Иван Александров] ; [фотограф Калоян Здравков] = Russy Rusev Dobrev : retrospective exhibition 70th anniversary of the artist : catalog / [comp. Russy Russev] ; [ed., introd. Ivan Alexandrov] ; [transl. Radina Ivanova] ; [photographer Kaloyan Zdravkov]. - В. Търново : Нар. библ. "Петко Р. Славейков", 2016 (В. Търново : Сира). - 1 албум (24 с.) : с цв. ил. ; 23 х 23 см + 1 оптичен диск (CD)

Загл. на кор.: Руси Русев ; Russy Russev. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - Изд. на Нар. библ. Петко Р. Славейков, Представителство към Съюза на бълг. худож. - В. Търново. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7173-10-9
1. Русев, Руси, 1946- - изложби - каталози 2. Художници, български - изложби - каталози 3. България - изобразителни изкуства
75.071.1(497.2)(092)(083.824+086.76)
92 Русев, Руси
COBISS.BG-ID 1276292580

БК 2016/11 Г 3
CVETKOV, Ivajlo Georgiev, 1964-
        Ivailo Tsvetkov : cartoons & caricatures : [албум]. - [София] : [Изд. авт.], [2016] ([София] : [Булгед]). - 1 албум ([68] с.) : с цв. ил. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

1. Цветков, Ивайло Георгиев, 1964- - албуми 2. Карикатуристи, български - албуми 3. Карикатура, българска - албуми 4. България - изобразителни изкуства
75.071.1(497.2)(092)(084)
741.5(497.2)(084)
92 Цветков, Ивайло Георгиев
COBISS.BG-ID 1276358884


77 ФОТОГРАФИЯ. КИНЕМАТОГРАФИЯ
Вж и 535; 541

БК 2016/11 Г 4
ПАНАМСКИ, Георги Тодоров, 1934-
        Парченца от изгубената България 1960-1990 г. / [фотограф] Георги Панамски ; [предг. Цочо Бояджиев, Иван Михалев]. - [София] : Джей Ей Ем Джи, 2016 (София : Айпринт). - 1 албум (77 с.) : с ил. ; 24 см

Името на авт. на предг. Цочо Бояджиев отбелязано на с. 3, а на Иван Михалев - на с. 5. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7321-01-2 : 16 лв.
1. Панамски, Георги, 1934- - творчество - албуми 2. Художествена фотография - България - албуми 3. България - фотография
77(497.2)(092)(084.12)
77.04(497.2)(084.12)
92 Панамски, Георги
COBISS.BG-ID 1276276196


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

908 КРАЕЗНАНИЕ
Вж и 914/919

БК 2016/11 Г 5
СТО петдесет и пет
        155 години Габрово град : илюстрована хроника / [състав., предг. Росен Йосифов ... и др.] ; [науч. ред. Светла Димитрова] = 155 years sity of Gabrovo : an illustrated chronicle / [comp., forew. Rosen Yosifov ... и др.] = 155 лет городу Габрово : иллюстрованная хроника / [состав., введ. Росен Йосифов ... и др.]. - Габрово : Регион. ист. музей, 2015 ([В. Търново] : Фабер). - 1 албум (176 с.) : с цв. ил., портр., факс. ; 31 см

Сведения за авт. отговорност отелязани в изд. каре. - Други състав.: Добромир Търновски, Иван Постомпиров, Катя Гечева, Савина Цонева, Красимира Чолакова

ISBN 978-619-00-0282-6 !
1. Градове, български - история - албуми 2. Габрово - краезнание
908(497.216.1)(084)
COBISS.BG-ID 1536233426

БК 2016/11 Г 6
NIKOLOVA, Rumjana Hristova
        Bulgarie : la nature, les hommes, les civilisations / [texte] Rumyana Nikolova, Nikolaï Genov ; [photos Rumyana Nikolova, Nikolaï Genov] ; [version fr. Stanimir Deltchev, Lyubitsa Pirgova-Grudeva] = Bulgaria : nature, people, civilizations / [texte] Rumyana Nikolova, Nikolay Genov ; [photos Rumyana Nikolova, Nikolay Genov] ; [transl. to engl. David Mossop]. - Sofia : Ciela, 2015 ([Sofia] : Dedrax). - 1 албум (425 с.) : с цв. ил. ; 30 см

Ориг. загл.: България : природа, човек, цивилизации / Румяна Николова, Николай Генов. - Имената на прев., ил. отбелязани на гърба на загл. с. - Възприетата форма на името на прев. Lyubitsa Pirgova-Grudeva e Ljubica Kirilova Pirgova

ISBN 978-954-28-1962-2 (подв.)
1. България - краезнание
908(497.2)(084.12)
COBISS.BG-ID 1276342244


92 БИОГРАФИИ
Вж и 01

ПАНАМСКИ, Георги Тодоров, 1934-
        Парченца от изгубената България 1960-1990 г. Вж Г 4

РУСЕВ, Руси, 1946-
        Руси Русев Добрев : ретроспективна изложба по случай 70-годишнината на художника : каталог : retrospective exhibition 70th anniversary of the artist : catalog Вж Г 2

CVETKOV, Ivajlo Georgiev, 1964-
        Ivailo Tsvetkov : cartoons & caricatures : [албум] Вж Г 3

TOPOS - топографии - ...топии. Изложба (София ; 2016)
        Topos - топографии - ...топии : 13-31 май 2016, галерия Райко Алексиев, София : каталог : 13-31 May 2016, Rayko Aleksev Gallegy, Sofia : catalogue Вж Г 1


КАРТОГРАФСКИ ИЗДАНИЯ


Атласи

3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

372.4 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

БК 2016/11 К 1
        ЧОВЕКЪТ и обществото за 3. и 4. клас [Картографски ресурс] : атлас : учебно помагало. - М 1: 7 000 000 ; М 1: 3 000 000; М 1: 2 000 000. - Ст. Загора : ИК Домино, 2011 (Пловдив : Жанет 45). - 1 атлас (32) с. : цв. к. ; 30 см

Доп. инф.: Справочни сведения за България. - Условни знаци

ISBN 978-954-651-222-2

372.48(075.2)(084.4)
COBISS.BG-ID 1276178404


372.8 ДРУГИ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ. МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО НА ОТДЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

БК 2016/11 К 2
        ГЕОГРАФИЯ и икономика за 8. клас [Картографски ресурс] : атлас : учебно помагало. - Мащаб различен. - Ст. Загора : ИК Домино, 2010 (Пловдив : Жанет 45). - 1 атлас (36) с. : цв. к. ; 30 см

Условни знаци

ISBN 978-954-651-179-9

372.891(075.2)(084.4)
COBISS.BG-ID 1276179428

БК 2016/11 К 3
        ИСТОРИЯ и цивилизация за 5. клас [Картографски ресурс] : атлас. - Мащаб различен. - Ст. Загора : Домино, 2011 (Пловдив : Жанет 45). - 1 атлас (20 с.) : с к. ; 30 x 24 см

Загл. на кор.: Атлас по история и цивилизация - 5. клас. - Условни знаци

ISBN 978-954-651-219-2 : 5.50 лв.

372.894.972(075.2)(084.4)
COBISS.BG-ID 1276152292

БК 2016/11 К 4
        ИСТОРИЯ и цивилизация за 6. клас [Картографски ресурс] : атлас. - Мащаб различен. - Ст. Загора : Домино, 2011 (Пловдив : Жанет 45). - 1 атлас (24 с.) : цв. к. ; 30 см

Загл. на кор.: Атлас по история и цивилизация - 6. клас. - Условни знаци

ISBN 978-954-651-220-8 : 4.90 лв.

372.894.972(075.2)(084.4)
COBISS.BG-ID 1276192228

БК 2016/11 К 5
        ИСТОРИЯ и цивилизация за 7. клас [Картографски ресурс] : атлас. - Мащаб различен. - Ст. Загора : Домино, 2011 (Пловдив : Жанет 45). - 1 атлас (24 с.) : с к. ; 30 x 24 см

Загл. на кор.: Атлас по история и цивилизация - 7. клас. - Условни знаци

ISBN 978-954-651-221-5 : 4.90 лв.

372.893.1(075.2)(084.4)
COBISS.BG-ID 1276152548


6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

611 АНАТОМИЯ
Вж и 572; 591; 616

БК 2016/11 К 6
        АТЛАС на мозъка / [Борислав Китов ... и др.] ; [ред. Борислав Китов] = Atlas of the human brain / [Borislav Kitov ... и др.] ; ed. by Borislav Kitov. - [Пловдив] : Лакс бук, 2016 ([Пловдив] : [Полиграф комерс]). - 175 с. : с цв. ил. ; 17 х 24 см

Имената на авт. отбелязани на гърба на с. 171. - Други авт.: Христо Желязков, Татяна Китова, Ценка Караманлиева, Иво Кехайов, Росица Иванова, Ангел Тенев, Денис Милков, Кристина Килова. - Името на авт. Таня Китова погрешно отпеч. на с. 171 Татяна Китова. - Името на авт. Ангел Тенев погрешно отпеч. на с. 171 Антгел Тенев. - Рецензии / Стефан Сивков, Николета Трайкова, Ст. Вълканов: с. 169-173. - Речник на употребените термини: с. 123-167. - Показалец на употребените термини

ISBN 978-619-189-028-6 (подв.)
1. Главен мозък - анатомия и хистология
611.81(084)
COBISS.BG-ID 1276180708


Карти

9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

912 НЕТЕКСТОВИ ПУБЛИКАЦИИ ПО ГЕОГРАФИЯ. ФОТОГРАФИИ. РИСУНКИ. ДИАГРАМИ. ПРОФИЛИ. КАРТИ. КАРТОГРАМИ. АТЛАСИ. ГЛОБУСИ
Вж и 528; 778.3

БК 2016/11 К 7
        СТРАНДЖА [Картографски ресурс] : туристическа карта = Strandzha : tourist map. - М 1:110 000. - Бургас : Геопан, 2016 (Бургас : КартГео). - 1 карта : цв. ; 66 х 96 см, сгъната до 22 х 12 см

Условни знаци. - Доп. материали: Културно-историческа информация за забележителности в района на Странджа

ISBN 978-954-92433-0-7
1. Странджа
912(234.423.7)
COBISS.BG-ID 1276516836


ИЗДАНИЯ НА НЕКНИЖНИ МАТЕРИАЛИ И НА ЕЛЕКТРОННИ НОСИТЕЛИ


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

886.7-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ

БК 2016/11 Е 1
ВАСИЛЕВ, Лазар, 1992-
        Мъртва любов [Електронен ресурс] : сборник / Лазар Василев. - Текстови данни. - Плевен : Печ. Нима, 2012. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Биогр. данни за авт. отбелязани на края на текста. - Съдържа и: Без ток ; От далече ; Болката разбра ли ; Мазохист ; Любовна есен ; Просяк ; Кога ли пак ; Последна доза любов

ISBN 978-619-162-025-8

886.7-1(0.034)
COBISS.BG-ID 1276194788

БК 2016/11 Е 2
ЯНАКИЕВА, Мария Йорданова, 1981-
        Диви цветя [Електронен ресурс] : поезия / Мария Янакиева. - Текстови данни. - Плевен : Печ. Нима, 2012. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран

ISBN 978-619-162-041-8

886.7-1(0.034)
COBISS.BG-ID 1276148452


886.7-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА

БК 2016/11 Е 3
ДИКМАНОВ, Калин, 1968-
        Колелото на живота [Електронен ресурс] : разкази / Калин Дикманов. - Текстови данни. - Плевен : Печ. Нима, 2012. - 1 оптичен диск (CD-ROM) : текст ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Калин Дикманов - псевд. на Дочко Цонев. - Източник: Загл. екран

ISBN 978-619-162-039-5

886.7-32(0.034)
COBISS.BG-ID 1276195300


886.7-4/-9 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРУГИ ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ

БК 2016/11 Е 4
МИХАЙЛОВ, Михаил Димитров, 1983-
        Видения и изповед от небето [Електронен ресурс] / Михаил Михайлов. - Текстови данни. - Плевен : Печ. Нима, 2012. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - В изд. означено кн. 1

ISBN 978-619-162-018-0

886.7-94(0.034)
COBISS.BG-ID 1276133860


886.7-93 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2016/11 Е 5
ТАЧКОВ, Марин, 1966-
        Зайче, знай, че... [Електронен ресурс] : избрано за деца / Марин Тачков. - Текстови данни. - Плевен : Печ. Нима, 2012. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Пълното име на авт. Марин Тачков е Марин Тачков Йорданов. - Биогр. данни за авт. отбелязани в края на текста

ISBN 978-619-162-028-9

886.7-93-1(081.2.034)
COBISS.BG-ID 1276217828