УДК

001 НАУКА. НАУКОЗНАНИЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УМСТВЕНИЯ ТРУД Кн 1, Кн 46, Кн 60, Кн 152
002 ПЕЧАТ. КНИГОЗНАНИЕ. ДОКУМЕНТАЦИЯ. ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ Кн 2
005 ИЗУЧАВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА. МЕТОДОЛОГИЯ, АНАЛИЗ, СИНТЕЗ, КЛАСИФИКАЦИЯ И ТАКСОНОМИЯ (ТЕОРИЯ, ОСНОВИ), СИСТЕМАТИЗАЦИЯ Кн 3
008 ЦИВИЛИЗАЦИЯ. КУЛТУРА. ПРОГРЕС. ФУТУРОЛОГИЯ Кн 4
01 БИБЛИОГРАФИЯ. КАТАЛОЗИ. УКАЗАТЕЛИ НА ЛИТЕРАТУРА Кн 5, Кн 6, Кн 7
02 БИБЛИОТЕЧНО ДЕЛО. БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ Кн 5, Кн 46
08 ИЗДАНИЯ СЪС СМЕСЕНО СЪДЪРЖАНИЕ. СЪБРАНИ СЪЧИНЕНИЯ К 1, К 2, Кн 8, Кн 9, Кн 10, Кн 11, Кн 12, Кн 13, Кн 14, Кн 15, Кн 16, Кн 17, Кн 18, Кн 19, Кн 20, Кн 21, Кн 22, Кн 23, Кн 24, Кн 25, Кн 26, Кн 27, Кн 28, Кн 29, Кн 30, Кн 31, Кн 32, Кн 33, Кн 34, Кн 35, Кн 36, Кн 37


111 ОБЩА МЕТАФИЗИКА. ОНТОЛОГИЯ Кн 38, Кн 39
113/119 КОСМОЛОГИЯ. ФИЛОСОФИЯ НА ПРИРОДАТА Кн 40
122/129 СПЕЦИАЛНА МЕТАФИЗИКА Кн 40, Кн 43, Кн 56
13 ФИЛОСОФИЯ НА ДУХА. МЕТАФИЗИКА НА ДУХОВНИЯ ЖИВОТ Кн 41, Кн 154
14 ФИЛОСОФСКИ СИСТЕМИ И НАПРАВЛЕНИЯ Кн 38, Кн 42, Кн 43, Кн 69
159.9 ПСИХОЛОГИЯ Кн 44, Кн 45, Кн 46, Кн 47, Кн 48, Кн 49, Кн 50, Кн 51, Кн 52, Кн 53, Кн 54, Кн 55, Кн 56, Кн 57, Кн 58, Кн 59, Кн 60, Кн 61, Кн 62, Кн 63, Кн 64, Кн 65, Кн 66, Кн 83, Кн 85, Кн 86, Кн 87, Кн 194
17 ЕТИКА. УЧЕНИЕ ЗА МОРАЛА Кн 54, Кн 65, Кн 66, Кн 67, Кн 68, Кн 86, Кн 87, Кн 91, Кн 93, Кн 105, Кн 106


2 РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ Кн 4
21 ПРИРОДНА ТЕОЛОГИЯ. ТЕОДИЦЕЯ. РЕЛИГИОЗНА ФИЛОСОФИЯ Кн 56, Кн 69
23/28 ХРИСТИЯНСКА РЕЛИГИЯ Кн 42, Кн 70, Кн 71, Кн 72, Кн 73, Кн 74, Кн 75, Кн 76, Кн 97
29 НЕХРИСТИЯНСКИ РЕЛИГИИ Кн 53, Кн 77, Кн 99


311 СТАТИСТИКАТА КАТО НАУКА. ТЕОРИЯ НА СТАТИСТИКАТА Кн 78
314 ДЕМОГРАФИЯ. ИЗУЧАВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО Кн 79
316 СОЦИОЛОГИЯ. СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ Кн 44, Кн 47, Кн 52, Кн 65, Кн 66, Кн 80, Кн 81, Кн 82, Кн 83, Кн 84, Кн 85, Кн 86, Кн 87, Кн 88, Кн 89, Кн 90, Кн 91, Кн 92, Кн 93, Кн 94, Кн 103, Кн 105, Кн 222
32 ПОЛИТИКА Кн 95, Кн 96, Кн 100
321 ФОРМИ НА ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ. ДЪРЖАВИТЕ КАТО ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ Кн 97
322 ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ДЪРЖАВАТА И ЦЪРКВАТА. РЕЛИГИОЗНА ПОЛИТИКА Кн 97
323 ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА Кн 98, Кн 99, Кн 100, Кн 101, Кн 102, Кн 437
324 ИЗБОРИ Кн 103
327 МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ДИПЛОМАЦИЯ Кн 99, Кн 104
330.1 ИКОНОМИЧЕСКА НАУКА. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ. СТОЙНОСТ. КАПИТАЛ. ФОНДОВЕ Кн 105, Кн 106, Кн 107, Кн 108, Кн 126
330.3 ДИНАМИКА И РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКАТА Кн 115, Кн 116
334 ОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ И СПОРАЗУМЕНИЯ НА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ. КООПЕРАТИВНО ДЕЛО, КООПЕРАЦИЯ Кн 109, Кн 110
336 ФИНАНСИ. МИТНИЧЕСКО ДЕЛО. БАНКОВО ДЕЛО. ПАРИ Кн 111, Кн 112, Кн 113, Кн 114, Кн 115, Кн 116
338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ Кн 107, Кн 117, Кн 118, Кн 119, Кн 120, Кн 121, Кн 122, Кн 123, Кн 130
339.1 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ТЪРГОВИЯТА. ПАЗАР Кн 124, Кн 125, Кн 126
339.5 ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ. МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ. ВЪНШНО-ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА. МИТА Кн 127
339.9 МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. ВЪНШНОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА. СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Кн 118, Кн 127
342 ДЪРЖАВНО ПРАВО. КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО Кн 96, Кн 128
347 ГРАЖДАНСКО ПРАВО Кн 129
351 ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО УПРАВЛЕНИЕ Кн 130
352/353 МЕСТНИ ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ К 3, Кн 131
355/359 ВОЕННО ДЕЛО. ВОЕННИ НАУКИ. НАРОДНА ОТБРАНА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ Кн 132, Кн 133, Кн 134, Кн 135, Кн 136, Кн 485, Кн 503
36 СОЦИАЛНИ ГРИЖИ. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДЕЛО Кн 137
37 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОСВЕТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ Кн 135, Кн 139
371 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО. УЧИЛИЩНО ДЕЛО Кн 240
373 ВИДОВЕ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА Кн 138
377 СПЕЦИАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОФЕСИОНАЛНИ УЧИЛИЩА Кн 139
378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ Кн 140, Кн 141
39 ЕТНОЛОГИЯ. ЕТНОГРАФИЯ. НРАВИ. ОБИЧАИ. БИТ. ФОЛКЛОРИСТИКА Г 2, Кн 7, Кн 77, Кн 142, Кн 143, Кн 144, Кн 145, Кн 146, Кн 147, Кн 148, Кн 179


502 ПРИРОДА. ИЗУЧАВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДАТА. ОПАЗВАНЕ НА РАСТИТЕЛНИЯ И ЖИВОТИНСКИЯ СВЯТ Кн 122
51 МАТЕМАТИКА Кн 149, Кн 150, Кн 151
510 ОСНОВНИ И ОБЩИ ПРОБЛЕМИ НА МАТЕМАТИКАТА Кн 152
519.6 ИЗЧИСЛИТЕЛНА МАТЕМАТИКА. ЧИСЛЕН АНАЛИЗ И ПРОГРАМИРАНЕ Кн 153
519.7 МАТЕМАТИЧЕСКА КИБЕРНЕТИКА Кн 203
52 АСТРОНОМИЯ. АСТРОФИЗИКА. КОСМОЛОГИЯ. ГЕОДЕЗИЯ. ХРОНОЛОГИЯ Кн 154
521/527 АСТРОНОМИЯ К 2, Кн 154
531.8 ТЕОРИЯ НА МАШИНИТЕ И МЕХАНИЗМИТЕ. ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ТЕХНИЧЕСКАТА МЕХАНИКА Пи 1
532 МЕХАНИКА НА ТЕЧНОСТИ. ХИДРОМЕХАНИКА Кн 155
533 МЕХАНИКА НА ГАЗОВЕТЕ. АЕРОДИНАМИКА. ФИЗИКА НА ПЛАЗМАТА Кн 155
539 СТРОЕЖ НА МАТЕРИЯТА Кн 156
547 ОРГАНИЧНА ХИМИЯ Кн 157
549 МИНЕРАЛОГИЯ. СПЕЦИАЛНО МИНЕРАЛОЗНАНИЕ Кн 158
550 СПОМАГАТЕЛНИ ГЕОЛОГИЧЕСКИ НАУКИ Кн 159
551.1/.4 ОБЩА ГЕОЛОГИЯ. СТРОЕЖ НА ЗЕМЯТА В ЦЯЛОСТ. ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ГЕОДИНАМИКА Кн 160
551.7 ИСТОРИЧЕСКА ГЕОЛОГИЯ. СТРАТИГРАФИЯ Кн 161
552 ПЕТРОГРАФИЯ. ПЕТРОЛОГИЯ Кн 158
553 ИКОНОМИЧЕСКА ГЕОЛОГИЯ. НАХОДИЩА НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ Вж 549; 552; 622.3 Кн 162
574 ОБЩА ЕКОЛОГИЯ. БИОЦЕНОЛОГИЯ. ХИДРОБИОЛОГИЯ. БИОГЕОГРАФИЯ Кн 163, Кн 164, Кн 165


61 МЕДИЦИНА Кн 190
611 АНАТОМИЯ Кн 166, Кн 167, Кн 168, Кн 169
612 ФИЗИОЛОГИЯ Кн 60, Кн 168, Кн 169, Кн 170, Кн 171, Кн 172, Кн 176
613 ХИГИЕНА Кн 154, Кн 173, Кн 174, Кн 175, Кн 176, Кн 188
614 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ. СОЦИАЛНА ХИГИЕНА. ЗАЩИТА ОТ НЕЩАСТНИ СЛУЧАИ Кн 174, Кн 177
615 ФАРМАЦИЯ. ФАРМАКОЛОГИЯ. ОБЩА ТЕРАПИЯ. ТОКСИКОЛОГИЯ Кн 176, Кн 178, Кн 179, Кн 180, Кн 181, Кн 182, Кн 183, Кн 184, Кн 185, Кн 186, Кн 187, Кн 190, Кн 193, Кн 213
616 ПАТОЛОГИЯ. КЛИНИЧНА МЕДИЦИНА Кн 171, Кн 172, Кн 174, Кн 188, Кн 189, Кн 190, Кн 191
616.3 БОЛЕСТИ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА. СТОМАТОЛОГИЯ Кн 192
616.7 БОЛЕСТИ НА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛНИЯ АПАРАТ Кн 193
616.8 БОЛЕСТИ НА НЕРВНАТА СИСТЕМА. НЕВРОПАТОЛОГИЯ Кн 170, Кн 194, Кн 195
616.9 ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ (ЗАРАЗНИ И ПРЕНОСНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ) Кн 196
62 ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ Кн 134, Пи 3
621.3 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА Кн 197, Кн 198, Кн 199
621.38 ЕЛЕКТРОНИКА. ФОТОЕЛЕКТРОНИКА. ЕЛЕКТРОННИ ЛАМПИ И ТРЪБИ. РЕНТГЕНОВА ТЕХНИКА. УСКОРИТЕЛИ Кн 200
621.39 СЪОБЩИТЕЛНА ТЕХНИКА Кн 200, Кн 201, Кн 202, Кн 203
621.8 МАШИННИ ЕЛЕМЕНТИ. МЕХАНИЗМИ. ПРЕДАВКИ (МЕХАНИЧНИ). ПОДЕМНО-ТРАНСПОРТНО ОБОРУДВАНЕ. СВЪРЗВАЩИ СРЕДСТВА. СМАЗКИ Пи 1
622 МИННО ДЕЛО Кн 204, Кн 205, Кн 206
624 СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ. ПОДЗЕМНО, НИСКО И ВИСОКО СТРОИТЕЛСТВО. СТРОИТЕЛСТВО НА ТУНЕЛИ И МОСТОВЕ Кн 207, Кн 208, Кн 209
629 ТЕХНИКА НА ТРАНСПОРТНИТЕ СРЕДСТВА Кн 210, Кн 248
631.1 ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ПРОИЗВОДСТВО Кн 109, Кн 122, Кн 212
635 ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТВО И ДЕКОРАТИВНО ГРАДИНАРСТВО В ЦЯЛОСТ Кн 211
636 ОБЩО ЖИВОТНОВЪДСТВО. РАЗВЪЖДАНЕ НА БОЗАЙНИЦИ И ПТИЦИ. СКОТОВЪДСТВО. ДОМАШНИ ЖИВОТНИ И ТЯХНОТО РАЗВЪЖДАНЕ Кн 172
636.2 ЕДРИ ПРЕЖИВНИ ЖИВОТНИ. ЕДЪР РОГАТ ДОБИТЪК Кн 212
637 МЛЯКО, МЕСО И ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТНОВЪДСТВОТО Кн 216
638.1 ПЧЕЛАРСТВО. МЕДОНОСНА ПЧЕЛА Кн 213
641/642 ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ. ХРАНЕНЕ Кн 213, Кн 214, Кн 215, Кн 216, Кн 217, Кн 218, Кн 219
646/648 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДОМАШНИЯ БИТ. КОМУНАЛНО-БИТОВИ УСЛУГИ Кн 220
65 УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА, ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА. ПОЛИГРАФИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ И ИЗДАТЕЛСКО ДЕЛО Кн 88, Кн 221, Кн 222, Кн 223
656 ОРГАНИЗАЦИЯ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ТРАНСПОРТА И ПОЩИТЕ К 4
656.8 ПОЩЕНСКО ДЕЛО. ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПОЩИТЕ Кн 248
657 СЧЕТОВОДСТВО Кн 224
658 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОМИШЛЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО (ПРЕДПРИЯТИЯТА) И НА ТЪРГОВИЯТА Кн 225, Кн 226, Пи 2
662 ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА. ГОРИВА Кн 225, Кн 227
681 ФИНА МЕХАНИКА. АВТОМАТИКА. ТЕХНИЧЕСКА КИБЕРНЕТИКА Кн 130, Кн 203, Кн 228, Кн 229, Кн 230, Кн 231, Кн 232, Кн 233, Пи 2, Пи 3


72 АРХИТЕКТУРА Кн 234, Кн 235
73/76 ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ Кн 236
741/744 РИСУВАНЕ. ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ Кн 237
745/749 ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИНТЕРИОР. ДИЗАЙН Кн 238
75 ЖИВОПИС Г 1
78 МУЗИКА Кн 239, Кн 240
783 ЦЪРКОВНА МУЗИКА. РЕЛИГИОЗНА МУЗИКА Кн 241, Кн 242
791 МАСОВИ РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ Кн 243
792 ТЕАТЪР. СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО Кн 243, Кн 244
793/794 ТЪРЖЕСТВА И ПРАЗНЕНСТВА. ХОРЕОГРАФИЯ. ПОДВИЖНИ УМСТВЕНИ И ДРУГИ ИГРИ Кн 244
796 СПОРТ. СПОРТНИ ИГРИ. ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА Кн 245
796.4 ГИМНАСТИКА. ЛЕКА АТЛЕТИКА. АКРОБАТИКА Кн 246, Кн 247
796.7 АВТОМОБИЛЕН СПОРТ. МОТОЦИКЛЕТЕН СПОРТ Кн 248


801 ОБЩО ЕЗИКОЗНАНИЕ И ФИЛОЛОГИЯ Кн 10, Кн 11
802.0 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК Кн 249, Кн 250
805.0 ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК Кн 251
807.74 НОВОГРЪЦКИ ЕЗИК (СЪВРЕМЕНЕН) Кн 252
808.54 СЛОВАШКИ ЕЗИК Кн 253
808.67 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК Кн 253, Кн 254, Кн 255
82.08 ЛИТЕРАТУРНА ДЕЙНОСТ. ЛИТЕРАТУРНА ТЕХНИКА. РЕДАКТИРАНЕ. КУЛТУРА НА РЕЧТА. ОРАТОРСКО ИЗКУСТВО Кн 82
820/899-93 ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ НА ОТДЕЛНИТЕ НАЦИИ, НАРОДИ И ЕЗИЦИ Кн 256, Кн 257, Кн 258, Кн 259, Кн 260, Кн 261, Кн 262, Кн 263, Кн 264, Кн 265, Кн 266, Кн 267, Кн 268
820 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 269, Кн 270, Кн 271, Кн 272, Кн 273, Кн 274, Кн 275
820-93 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 276, Кн 277, Кн 278
820(73) АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 279, Кн 280, Кн 281, Кн 282, Кн 283, Кн 284, Кн 285, Кн 286, Кн 287
830 НЕМСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 288, Кн 289, Кн 290
830-93 НЕМСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 291, Кн 292
830(494)-93 ШВЕЙЦАРСКА ЛИТЕРАТУРА НА НЕМСКИ ЕЗИК ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 293
839.3(493) БЕЛГИЙСКА ЛИТЕРАТУРА НА ХОЛАНДСКИ ЕЗИК Кн 294
839.59 ИСЛАНДСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 295
839.6 НОРВЕЖКА ЛИТЕРАТУРА Кн 296, Кн 297, Кн 298, Кн 299
839.8 ДАТСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 300
839.8-93 ДАТСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 301, Кн 302
840 ФРЕНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 303, Кн 304, Кн 305, Кн 306, Кн 307, Кн 308
840-93 ФРЕНСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 309
840(493) БЕЛГИЙСКА ЛИТЕРАТУРА НА ФРЕНСКИ ЕЗИК Кн 310
849.9 КАТАЛОНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 311
850 ИТАЛИАНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 312, Кн 313, Кн 314
859.0 РУМЪНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 315
860 ИСПАНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 316
881 СЛАВЯНСКИ ЛИТЕРАТУРИ, ОБЩИ ВЪПРОСИ Кн 317
882 РУСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 318, Кн 319, Кн 320, Кн 321, Кн 322, Кн 323
882-93 РУСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 324, Кн 325, Кн 326, Кн 327, Кн 328, Кн 329, Кн 330, Кн 331, Кн 332, Кн 333, Кн 334, Кн 335, Кн 336
885.0 ЧЕШКА ЛИТЕРАТУРА Кн 337
885.0-93 ЧЕШКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 338
885.4 СЛОВАШКА ЛИТЕРАТУРА Кн 339, Кн 340
886.6 МАКЕДОНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 341
886.7 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 254, Кн 342, Кн 343, Кн 344
886.7-0 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. СЪБРАНИ И ИЗБРАНИ МНОГОТОМНИ СЪЧИНЕНИЯ Г 1, Кн 345, Кн 346, Кн 347, Кн 348, Кн 349
886.7-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ Кн 144, Кн 145, Кн 146, Кн 350, Кн 351, Кн 352, Кн 353, Кн 354, Кн 355, Кн 356, Кн 357, Кн 358, Кн 359, Кн 360, Кн 361, Кн 362, Кн 363, Кн 364, Кн 365, Кн 366, Кн 367, Кн 368, Кн 369, Кн 370, Кн 371, Кн 372, Кн 373, Кн 374, Кн 375, Кн 376, Кн 377, Кн 378, Кн 379, Кн 380, Кн 381, Кн 382, Кн 383, Кн 384, Кн 385, Кн 386, Кн 387, Кн 388, Кн 389, Кн 390, Кн 391, Кн 392
886.7-2 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРАМА Кн 393, Кн 394
886.7-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА Кн 395, Кн 396, Кн 397, Кн 398, Кн 399, Кн 400, Кн 401, Кн 402, Кн 403, Кн 404, Кн 405, Кн 406, Кн 407, Кн 408, Кн 409, Кн 410, Кн 411, Кн 412, Кн 413, Кн 414, Кн 415, Кн 416, Кн 417
886.7-4/-9 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРУГИ ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ Кн 345, Кн 346, Кн 347, Кн 348, Кн 349, Кн 359, Кн 412, Кн 418, Кн 419, Кн 420, Кн 421, Кн 422, Кн 423, Кн 424, Кн 425, Кн 426, Кн 427, Кн 428, Кн 429, Кн 430, Кн 431, Кн 432, Кн 433, Кн 434, Кн 435, Кн 436, Кн 437, Кн 438, Кн 439
886.7-93 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 440, Кн 441, Кн 442, Кн 443, Кн 444, Кн 445, Кн 446, Кн 447, Кн 448, Кн 449, Кн 450, Кн 451, Кн 452, Кн 453, Кн 454, Кн 455, Кн 456, Кн 457, Кн 458, Кн 459, Кн 460, Кн 461, Кн 462, Кн 463, Кн 464, Кн 465, Кн 466, Кн 467, Кн 468, Кн 469, Кн 470, Кн 471
886.7-93-91 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ. АДАПТАЦИИ. Кн 472, Кн 473, Кн 474, Кн 475, Кн 476, Кн 477, Кн 478, Кн 479, Кн 480, Кн 481
888.2 ЛИТОВСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 482
894.541-93 ФИНЛАНДСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 483
895.1 КИТАЙСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 484
895.6 ЯПОНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 485
895.7 КОРЕЙСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 486


904 ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА НА ИСТОРИЧЕСКИТЕ ПЕРИОДИ. АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПАМЕТНИЦИ. СТАРИНИ Кн 1, Кн 142, Кн 487
908 КРАЕЗНАНИЕ Кн 179, Кн 488, Кн 489, Кн 490, Кн 491, Кн 492, Кн 493, Кн 494, Кн 495, Кн 496, Кн 497, Кн 506
911 ОБЩА ГЕОГРАФИЯ. ГЕОГРАФИЯ НА ГЕОФАКТОРИТЕ К 5
92 БИОГРАФИИ Г 1, Кн 5, Кн 72, Кн 73, Кн 76, Кн 98, Кн 151, Кн 159, Кн 236, Кн 240, Кн 243, Кн 247, Кн 317, Кн 342, Кн 491, Кн 501, Кн 504
930 ИСТОРИЧЕСКА НАУКА. ПОМОЩНИ ИСТОРИЧЕСКИ НАУКИ Кн 98
932/939 СТАРА ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ СТРАНИ Кн 498
941/949 ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ Кн 505
949.72 ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ Кн 499, Кн 500
949.72.04 ПЕРИОД НА КРИЗАТА НА ФЕОДАЛИЗМА И ЗАРАЖДАНЕ НА КАПИТАЛИСТИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ. ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД (II ПОЛ. на ХVIII В.-1878Г.) Кн 59, Кн 501, Кн 502
949.72.05 БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА КАПИТАЛИЗМА (1878 - 1944) Г 2, Кн 62, Кн 100, Кн 503, Кн 504, Кн 505, Кн 506