Серия 1. БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС

Книги, официални издания, нотни, графически, картографски, издания за слепи, издания на некнижни материали и на електронни носители и нови заглавия на продължаващи издания

Месечен бюлетин

Год. 115, 2011, бр. 3КНИГИ


0 ОБЩ ОТДЕЛ

00 ОБЩИ ВЪПРОСИ

БКМ 2011/3 Кн 1
        ЛЕГЕНДИТЕ, които ни напуснаха млади : иконите на ХХ в., които развълнуваха поколения = 20th century icons that moved generations = Le icone del XX secolo che hanno commosso intere generazioni / [прев. от англ. Паолина Желева]. - София : Книгомания, 2010 (Китай). - 224 с. : с цв. ил. ; 30 см

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-9817-90-4 (подв.) : 48 лв.
1. Прочути личности - биографии
00(100)(092)
92(100)
COBISS.BG-ID 1234471652


001 НАУКА. НАУКОЗНАНИЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УМСТВЕНИЯ ТРУД

БКМ 2011/3 Кн 2
БАДЕР, Марлис, 1966-
        Излекувай дома си от отрицателни енергии / Марлис Бадер ; [прев. от нем. Диана Томова]. - София : Софтпрес, 2009. - 160 с. ; 20 см. - (Приложна езотерика)

Ориг. загл.: Wohnen in guter Energie / Marlis Bader. - Името на авт. не е отбeлязано на кор. ; Името на прев. отбелязано в изд. каре.

ISBN 978-954-685-732-3 : 9.99 лв.
1. Жилища 2. Човек - връзка с околната среда 3. Парапсихология 4. Народни обичаи и обреди
001.9
159.961
398.3
COBISS.BG-ID 1234497508

БКМ 2011/3 Кн 3
ДАМЯНОВА, Лилия Трендафилова
        Управление на иновациите / Лилия Дамянова. - София : ИК "Проф. Петко Венедиков", 2009 ([София] : [Скала]). - 296 с. : с табл., диагр., сх. ; 29 см

Методи за генериране на идеи за иновации: с. 285-296. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-9870-41-1
1. Иновации - управление и организация 2. Стопански предприяти - нови технологии
001.89.004
658.001.76
COBISS.BG-ID 1234313188

ЛЕЧЕВА, Галина Русева, 1962-
        Синергетични обучителни методи : интерактивен модел на перманентна педагогическса практика Вж Кн 292

БКМ 2011/3 Кн 4
ПЕЙДЖ, Кристин Р.
        Завръщането на богинята майка : преоткриване на божествените женски сили - интуиция, състрадание, емоционална свобода / Кристин Пейдж ; прев. Антоанета Дончева-Стаматова. - София : Кръгозор, 2010 (София : Експреспринт). - 237 с. : с ил., сх. ; 21 см

Ориг. загл.: The return of the Great Mother / Christine R. Page.

ISBN 978-954-771-223-2 : 12 лв.
1. Предсказания 2. Окултизъм
001.9
133
COBISS.BG-ID 1234176740

БКМ 2011/3 Кн 5
ПЕРВУШИН, Антон Иванович, 1970-
        Спецслужбите срещу НЛО : операция Дезинформация / А. И. Первушин ; прев. от рус. Валентин Корнилев. - София : Скорпио, 2010. - 160 с. : с ил. ; 20 см. - (Световната конспирация)

Ориг. загл.: Спецслужбы против НЛО / А. И. Первушин.

ISBN 978-954-792-348-5 : 8.80 лв.
1. НЛО
001.9
COBISS.BG-ID 1233848548

ТОДОРОВА, Росица Митева
        Нибиру и психотронната война Вж Кн 278

ČAKǍROV, Georgi, 1955-
        The thousand-year old message. B. 1, Contact Вж Кн 1050

БКМ 2011/3 Кн 6
HUMBOLDT Conference "Attracting of Talents to Science" (Sofia ; 2003)
        Humboldt conference "Attracting of talents to science", 10-12 October, Sofia, Bulgaria : dedicated to the 50-th anniversary of the re-establishment of the Alexander von Humboldt Foundation : book of abstracts. - Sofia : Avangard, 2003. - 78 с. : с ил. ; 21 см

Изд. на Хумболтов съюз България. - Program: с. 5-9 ; List of participants: с. 67-77.

1. Наука - конференции
001(063)
COBISS.BG-ID 1234374116


002 ПЕЧАТ. КНИГОЗНАНИЕ. ДОКУМЕНТАЦИЯ. ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ

БКМ 2011/3 Кн 7
ГАГОВА, Нина Георгиева, 1958-
        Владетели и книги : участието на южнославянския владетел в производството и употребата на книги през Средновековието (IX-XV в.) : рецепцията на византийския модел / Нина Гагова. - София : ПАМ пъблишинг къмпани, 2010 (София : Хермес прес). - 340 с. : с факс. ; 21 см. - (Поредица История и книжнина)

Биогр. данни за авт. отпеч. на гърба на кор. - Списък на използваните ръкописи: с. 297-307. - Библиогр.: с. 273-295. - Рез. на англ., пол. ез.

ISBN 978-954-92526-3-7
1. Книга - България - история 2. Владетели, български 3. Ръкописи, южнославянски 4. България - книгознание
002.19(497.2)(091)
949.72.03(092)
091(=86)
92
COBISS.BG-ID 1233865956

БКМ 2011/3 Кн 8
КАЛИНОВ, Калин Искрев, 1933-
        Книгата и цивилизациите в глобалния свят / Калин Калинов. - Силистра : РИТТ, 2009 (2010). - 364 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-954-759-243-8
1. Книга - история 2. Възрожденци 3. Четене 4. България - история
002.19(091)
028
949.72.04(092)
92(497.2)
COBISS.BG-ID 1234180580


003 ПИСМЕНОСТ. СИСТЕМИ НА ПИСМО. ЗНАЦИ И СИМВОЛИ.СЕМИОТИКА (ОБЩИ ВЪПРОСИ). КОДОВЕ. ГРАФИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ

БКМ 2011/3 Кн 9
ПОПОВ, Светлозар Велчев, 1950-
        Българската писменост - известна и непозната / Светлозар Попов. - Варна : Данграфик, 2009 (Варна : Етикет принт). - 222 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-954-9418-40-8 : 10 лв.
1. Глаголица 2. Кирилица 3. Български език - писмо
003.349
808.67-11
COBISS.BG-ID 1234152164


006 СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СТАНДАРТИ

БКМ 2011/3 Кн 10
        ГЕОТЕХНИЧЕСКО проектиране : сборник от стандарти. - София : Бълг. институт за стандартизация, 2010 ([София] : Ото България). - 166, 11, 198 с. : с табл., диагр., сх. ; 21 см. - (Еврокодове ; сб. 5)

Кор. опис. - Ориг. загл. Geotechnical design. - Текст и на англ. ез.

ISBN 978-954-387-011-0
1. Строителство - Европа - стандарти 2. Земни работи - стандарти 3. Строителна почва - стандарти 4. Европа - стандартизация
006.75(4)
624.1.001.63(083.74)
COBISS.BG-ID 1234225380

БКМ 2011/3 Кн 11
        НАТОВАРВАНЕ и проектиране на мостове : сборник от стандарти. - София : Бълг. институт за стандартизация, 2010 ([София] : Ото България). - 733 с. раздр. паг. : с табл., сх., диагр. ; 21 см. - (Еврокодове ; сб. 7)

Кор. опис. - Текст и на англ. ез.

ISBN 978-954-387-013-4
1. Строителство - Европа - стандарти 2. Мостове - проектиране - стандарти 3. Европа - стандартизация
006.75(4)
624.21.001.63(083.74)
COBISS.BG-ID 1234238436

БКМ 2011/3 Кн 12
        ОБЩИ принципи за проектиране и натоварвания за сгради : сборник от стандарти. - София : Бълг. институт за стандартизация, 2010 ([София] : Ото България). - 466 с. раздр. паг. : с табл., сх., к. ; 21 см. - (Еврокодове ; сб. 1)

Кор. опис. - Ориг. загл.: Basis of strucrural desingn. - Библиогр. след отд. стандарти.

ISBN 978-954-387-007-3
1. Строителство - Европа - стандарти 2. Строителни конструкции - теория, проектиране, конструиране - стандарти
006.75(4)
624.04.001.63(083.74)
COBISS.BG-ID 1234222564

БКМ 2011/3 Кн 13
        ПРОЕКТИРАНЕ на конструкции срещу въздействие от пожар : сборник от стандарти. - София : Бълг. институт по стандартизация, 2010 ([София] : Ото България). - 500 с. раздр. паг. : с табл., диагр., сх. ; 21 см. - (Еврокодове ; сб. 8)

Кор. опис. - Ориг. загл.: Actions on structures exposed to fire.

ISBN 978-954-387-014-1
1. Строителство - Европа - стандарти 2. Строителни конструкции - огнеустойчивост - стандарти 3. Европа - стандартизация
006.75(4)
699.81(083.74)
624.42.001.63(083.74)
COBISS.BG-ID 1234224356

БКМ 2011/3 Кн 14
        ПРОЕКТИРАНЕ на кули, мачти, комини, пилоти, подкранови конструкции : сборник от стандарти. - София : Бълг. институт за стандартизация, 2010 ([София] : Ото България). - 330 с. раздр. паг. : с табл., диагр., черт. ; 21 см. - (Еврокодове ; сб. 10)

Кор. опис. - Текст и на англ. ез.

ISBN 978-954-387-016-5
1. Строителство - Европа - стандарти 2. Кули - теория, проектиране, конструиране - стандарти 3. Комини - теория, проектиране, конструиране - стандарти 4. Европа - стандартизация
006.75(4)
624.97.001.63(083.74)
COBISS.BG-ID 1234237156

БКМ 2011/3 Кн 15
        ПРОЕКТИРАНЕ на сгради за сеизмични въздействия : сборник от стандарти. - София : Бълг. институт за стандартизация, 2010 ([София] : Ото България). - 360 с. раздр. паг. : с табл., диагр., сх. ; 21 см. - (Еврокодове ; сб. 6)

Кор. опис. - Ориг. загл.: Design of structures for earthquake resistance.

ISBN 978-954-387-012-7
1. Строителство - Европа - стандарти 2. Сгради - сеизмоустойчивост - стандарти 3. Строителни конструкции - теория, проектиране, конструиране - стандарти 4. Европа - стандартизация
006.75(4)
624.042.001.63(083.74)
COBISS.BG-ID 1234226916

БКМ 2011/3 Кн 16
        ПРОЕКТИРАНЕ на сгради с дървени и зидани конструкции : сборник от стандарти. - София : Бълг. институт за стандартизация, 2010 ([София] : Ото България). - 327 с. раздр. паг. : с табл., сх., диагр. ; 21 см. - (Еврокодове ; сб. 4)

Кор. опис. - Ориг. загл.: Design of masonry structures. - Библиогр. след отд. стандарти.

ISBN 978-954-387-010-3
1. Строителство - Европа - стандарти 2. Дървени конструкции - теория, проектиране, конструиране - стандарти 3. Зидани конструкции - теория, проектиране, конструиране - стандарти 4. Европа - стандартизация
006.75(4)
624.01.001.63(083.74)
COBISS.BG-ID 1234235620

БКМ 2011/3 Кн 17
        ПРОЕКТИРАНЕ на сгради със стоманени конструкции : сборник от стандарти. - София : Бълг. институт за стандартизация, 2010 ([София] : Ото България). - 590 с. раздр. паг. : с табл., диагр., черт. ; 21 см. - (Еврокодове ; сб. 3)

Кор. опис. - Ориг. загл.: Desing of steel structures. - Библиогр. след някои стандарти.

ISBN 978-954-387-009-7
1. Строителство - Европа - стандарти 2. Стоманени конструкции - теория, проектиране, конструиране - стандарти 3. Европа - стандартизация
006.75(4)
624.014.001.63(083.74)
COBISS.BG-ID 1234235108

БКМ 2011/3 Кн 18
        ПРОЕКТИРАНЕ на сгради със стоманобетонни и комбинирани конструкции : сборник от стандарти. - София : Бълг. институт за стандартизация, 2010 ([София] : Ото България). - 236, 118, 4 с. : с табл., диагр., сх. ; 21 см. - (Еврокодове ; сб. 2)

Кор. опис. - Ориг. загл.: Design of composite steel and concrete structures.

ISBN 978-954-387-008-0
1. Строителство - Европа - стандарти 2. Стоманобетонни конструкции - теория, проектиране, конструиране - стандарти 3. Европа - стандартизация
006.75(4)
624.012.001.63(083.74)
COBISS.BG-ID 1234224100

БКМ 2011/3 Кн 19
        ПРОЕКТИРАНЕ на силози, резервоари, тръбопроводи : сборник от стандарти. - София : Бълг. институт за стандартизация, 2010 ([София] : Ото България). - 613 с. раздр. паг. : с табл., сх. ; 21 см. - (Еврокодове ; сб. 9)

Кор. опис. - Ориг. загл.: Silos, tanks and pipelines. - Библиогр. след някои стандарти.

ISBN 978-954-387-015-8
1. Строителство - Европа - стандарти 2. Силози - теория, проектиране, конструиране - стандарти 3. Резервоари - теория, проектиране, конструиране - стандарти 4. Тръбопроводи - проектиране и изчисление - стандарти 5. Европа - стандартизация
006.75(4)
621.64.001.63(083.74)
624.95.001.63(083.74)
COBISS.BG-ID 1234242276


008 ЦИВИЛИЗАЦИЯ. КУЛТУРА. ПРОГРЕС. ФУТУРОЛОГИЯ

        БЪЛГАРСКАТА цивилизация Вж Кн 1113

ВУЧКОВ, Юлиан Димитров, 1936-
        Мемоари : горещи страници от историята на България : родината и светът : наши и чужди политици от първите редици Вж Кн 159

БКМ 2011/3 Кн 20
ЗАХАРИЕВА, Теменуга Ганчева, 1970-
        Духовен бриз : [щрихи от културния живот на Бургас 2004-2006] / Теменуга Захариева. - Бургас : Балтика 2002, 2008 (Бургас : Полиграф). - 312 с. ; 21 см

Докато уханието е прясно / Атанас Расойнов: с. 3.

ISBN 978-954-8040-06-8

Съдържа разд.: Рецензии и премиери на нови книги ; Интервюта ; Театрални и оперни премиери.

1. Научни и културни дейци - Бургас 2. Бургас - култура
008(497.231)(092)
92(497.231)
COBISS.BG-ID 1234009828

БКМ 2011/3 Кн 21
РАЗСОЛКОВА, Кристин Миркова
        Европейски модели за износ на национална култура по света : сравнително изследване / Кристин Разсолкова, Кремена Христова = European models of export of national culture around the world : comparative study / Kristin Razsolkova, Kremena Hristova. - [София] : Art office, 2010 ([Пловдив] : [Летера]). - 69, 65 с. ; 21 см

Прев. от бълг. на англ. ез. - Втората кн. отпеч. на обратната страна със самостоятелна загл. с. и паг.

ISBN 978-954-516-720-1 !
1. Култура - Европа 2. Международни културни отношения 3. Културно сътрудничество 4. Европа - култура
008(4)
COBISS.BG-ID 1234388964


01 БИБЛИОГРАФИЯ. КАТАЛОЗИ. УКАЗАТЕЛИ НА ЛИТЕРАТУРА
Вж и 002; 930

БЪЛГАРСКА академия на науките. Институт за литература
        60 години Институт за литература : юбилеен сборник 1948-2008 Вж Кн 661

БКМ 2011/3 Кн 22
ГОЧЕВА, Галя Маринова
        Данаил Стефанов Бекяров 1911-2006 : био-библиография / [състав. Галя Маринова Гочева] ; [науч. ред. Цветанка Панчева]. - Добрич : Матадор 74, 2010. - 116 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Изд. на Регион. библ. Д. Габе - Добрич. - Биография на Данаил Ст. Бекяров: с. 13-18 ; Важни дати от живота, творческата и обществената дейност на Данаил Бекяров: с. 19-25. - Библиогр.: с.115-116. - Именен показалец, геогр.-предм. показалец, темат. показалец.

ISBN 978-954-371-212-0
1. Бекяров, Данаил Стефанов, 1911-2006 - библиографии 2. Публицисти, български - библиографии 3. Краеведи, български - библиографии 4. България - краезнание
016:92
908(497.2)(01)
070.42(497.2)(01)
92 Бекяров, Данаил Стефанов
COBISS.BG-ID 1234351588

        И ние в литературата : изследвания, библиотеки, оценки Вж Кн 824

БКМ 2011/3 Кн 23
НИКОЛОВА, Недка Живкова
        Жул Паскин : биобиблиографски указател / [състав. Недка Николова, Христина Ставрева, Савина Димитрова]. - Видин : Регион. библ. "Михалаки Георгиев", 2010. - 43 с. : с портр. ; 21 см

Кор. опис. - Имената на състав. отбелязани на гърба на кор. - Изд. на Регион. библ. М. Георгиев - Видин. Отд. Краезнание. - Копирно изд. - Именен показалец, геогр. показалец.

ISBN 978-954-91774-9-7
1. Паскин, Жул, 1885-1930 - библиографии 2. Художници, френски - библиографии 3. Франция - изобразителни изкуства
016:92
75.071.1(44)(01)
92 Паскин, Жул
COBISS.BG-ID 1234034148

        ПРАЗНИЦИ в София : спомени, етнографски очерци, библиография Вж Кн 346


02 БИБЛИОТЕЧНО ДЕЛО. БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ
Вж и 002

БКМ 2011/3 Кн 24
        БИБЛИОТЕЧНИЯТ мениджмънт - научни и практически аспекти : сборник научни доклади и съобщения от Втора научна конференция с международно участие, 26-27 ноември 2009 г., ДИПКУ, гр. Варна / състав. Мариана Петева ; [ред. кол. Иванка Янкова - науч. ред. ... и др.]. - Шумен [т.е. В. Търново] : Фабер, 2010. - 339 с. : с ил., табл., сх. ; 20 см

Имената на ред. отбелязани на гърба на загл. с. - Друти ред. : Таня Тодорова - отг. ред., Румелина Василева. - Изд. на Асоц. на унив. библ. в България, Шум. унив. Епископ Константин Преславски. Библ. - Текст и на англ. ез. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг. ез.

ISBN 978-954-400-249-7
1. Библиотеки - управление и организация - конференции
025(063)
COBISS.BG-ID 1234227684

КАЛИНОВ, Калин Искрев, 1933-
        Книгата и цивилизациите в глобалния свят Вж Кн 8


06 ОРГАНИЗАЦИЯ. СЪЮЗИ. НАУЧНИ ИНСТИТУЦИИ. МУЗЕИ. ИЗЛОЖБИ

БЪЛГАРСКА академия на науките. Институт за литература
        60 години Институт за литература : юбилеен сборник 1948-2008 Вж Кн 661

БКМ 2011/3 Кн 25
        ДРУЖБА "Родина" : спомени за бъдещето... / [състав. Георги Марков ... и др.] ; [предг. Георги Марков]. - 2. прераб. и доп. изд. - София : Тангра ТанНакРа ИК, 2009 ([София] : Алианс принт). - 512 с. : с ил., факс., портр. ; 23 см. - (Библиотека Българска вечност ; кн. 88)

Имената на състав. отбелязани на гърба на загл. с. - Други състав.: Стоян Михайлов, Александър Маринов. - Пълното име на Стоян Михайлов е Стоян Михайлов Мирчев. - 1. изд. 2009. - Изд. на БАН. Институт по история, Институт по балканистика, Институт по социология, СУ Св. Климент Охридски. Ист. фак., Център за изследвания на българите. - Текст и на англ. ез. - Вариант на сер. загл.: Българска вечност, отбелязан на кор. - Дружба "Родина" - идея за възраждане на българския дух / Зоя Начева: 18-28 ; Rodina movement - an idea for reviving the Bulgarian character / Zoya Nacheva: с. 490-499. - Библиогр.: с. 476-478. - Съдържа: Документите говорят : [архивни документи, свързани с Дружба Родина] ; Спомени на участници в Родинското движение ; Статии, исторически очерци, бележки и други от автори българи мохамедани ; Стихотворения, написани от българи мохамедани ; Научни статии и съобщения.

ISBN 978-954-378-058-7 : 15 лв.
1. Културно-просветни дружества - Родопски край - история - сборници 2. Българомохамедани - Родопски край - учреждения и организации - сборници 3. Родопски край - организации 4. България - история
061.22(234.423.3-0)(091)(08)
949.72.053(08)
COBISS.BG-ID 1234306532

БКМ 2011/3 Кн 26
        ДРУЖБА "Родина" : спомени за бъдещето... / [състав. Георги Марков ... и др.] ; [предг. Георги Марков]. - София : Тангра ТанНакРа ИК, 2009 ([София] : Алианс принт). - 479 с. : с ил., портр., факс. ; 23 см. - (Библиотека Българска вечност ; кн. 88)

Имената на състав. отбелязани на гърба на загл. с. - Други състав.: Стоян Михайлов, Александър Маринов. - Пълното име на Стоян Михайлов е Стоян Михайлов Мирчев. - Изд. на БАН. Институт по история, Институт по балканистика, Институт по социология, СУ Св. Климент Охридски. Ист. фак., Център за изследвания на българите. - Текст и на англ. ез. -
Вариант на сер. загл.: Българска вечност, отбелязан на кор. - Дружба "Родина" - идея за възраждане на българския дух / Зоя Начева: с. 18-28 ; Rodina movement - an idea for reviving the Bulgarian character / Zoya Nacheva: с. 462-471. - Съдържа: Документите говорят : [архивни документи, свързани с Дружба Родина - Смолян] ; Спомени на участници в Родинското движение ; Статии, исторически очерци, бележки и други от автори българи мохамедани ; Стихотворения, написани от българи мохамедани ; Научни статии и съобщения.

ISBN 978-954-378-052-5 : 15 лв.
1. Културно-просветни дружества - Родопски край - история - сборници 2. Българомохамедани - Родопски край - учреждения и организации - сборници 3. Родопски край - организации 4. България - история
061.22(234.423.3-0)(091)(08)
949.72.053(08)
COBISS.BG-ID 1234304996

БКМ 2011/3 Кн 27
FILIPOVA, Svetoslava Svetoslavova, 1965-
        The numismatic collection of the Regional Historical Museum at Kyustendil (Ancient Ulpia Pautalia). Pt. 1, Greek, Thracian, Macedonian, Roman Republican, Roman Provincial coins / by Svetoslava Filipova, Ilya Prokopov, Eugeni Paunov ; ed. Ilya S. Prokopov ; transl. Nelly Bodurova ... [и др.]. - Sofia : Provias, 2009 (V. Tarnovo : Faber). - 131 с. : с ил., к. ; 30 см. - (Coin collections and coin hoards from Bulgaria, ISSN 1312-9465 ; vol. 2)

Други прев.: Svetoslava Filipova, Eugeni Paunov.

ISBN 978-954-92000-2-7
1. Монети, антични - Кюстендил - каталози 2. Исторически музеи - Кюстендил - каталози 3. Кюстендил - музеи
069.5:737.1(497.221)(084)
COBISS.BG-ID 1233831652


07 ВЕСТНИЦИ. ЖУРНАЛИСТИКА
Вж и 05

АНДРЕЕВА, Лиляна Николова, 1934-
        Телевизионни жанрове Вж Кн 525

ГОЧЕВА, Галя Маринова
        Данаил Стефанов Бекяров 1911-2006 : био-библиография Вж Кн 22


08 ИЗДАНИЯ СЪС СМЕСЕНО СЪДЪРЖАНИЕ. СЪБРАНИ СЪЧИНЕНИЯ

АРНАУДОВА, Александра Василева
        Ваканционни пътешествия след 3 клас Вж Кн 297

БКМ 2011/3 Кн 28
        БЕН Тен се завръща / прев. Александър Маринов. - София : Егмонт България, 2010 (София : Лито Балкан). - Т. <1-2> : с цв. ил. ; 26 см

Ориг. загл.: Ben 10 returns.

ISBN 978-954-27-0509-3 (ч. 1) : 4.99 лв.
ISBN 978-954-27-0510-9 (ч. 2) : 4.99 лв.

Съдържа досега:

Ч. 1. - [24] с., [2] л. лепенки
Ч. 2. - [24] с., [2] л. лепенки 

По анимационния сериал Ben 10.

087.5
COBISS.BG-ID 1233933284

        ВЪЛШЕБНИЯТ остров Вж Кн 668

        ДА поиграем на пирати! : [адапт. по Алън Александър Милн] Вж Кн 737

БКМ 2011/3 Кн 29
        ДВЕ страхотни истории : [комикс]. [Кн.] 1, И станаха 10 ; Кракенът / прев. Александър Маринов. - София : Егмонт България, 2010 (Добрич : Фолиарт). - 48 с. : с цв. ил. ; 26 см

Ориг. загл.: And then there were 10 and The krakken. - Суперзагадки и тест: с. 22-28.

ISBN 978-954-27-0429-4 : 4.99 лв.
По анимационния сериал Ben 10.

087.5
COBISS.BG-ID 1234279652

БКМ 2011/3 Кн 30
        ДВЕ страхотни истории : [комикс]. [Кн.] 2, Завинаги в пенсия ; Странични ефекти / прев. Александър Маринов. - София : Егмонт България, 2010 (Добрич : Фолиарт). - 48 с. : с цв. ил. ; 26 см

Ориг. загл.: Permanent retirement and Side effects. - Суперзагадки и тест: с. 22-28.

ISBN 978-954-27-0430-0 : 4.99 лв.
По анимационния сериал Ben 10.

087.5
COBISS.BG-ID 1234280164

ДЕРЕВЯНКО, Татяна Михайловна
        Шишко и Рошко вървят по следата : книжка за малчугани със занимателни четива и развиващи упражнения Вж Кн 810

БКМ 2011/3 Кн 31
        ДЕЦАТА четат Библията / [прев. от гр. ез. Калина Близнашка] ; [ил. Марта Капетанаку-Ксинопулу]. - София : Бълг. библейско д-во, 2010 (София : ПК "Д. Благоев"). - 207 с. : с цв. ил. ; 24 см

Ориг. загл.: Ta pediá diabázun ti Biblo. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре.

ISBN 978-954-8968-35-5

087.5:22
22:087.5
COBISS.BG-ID 1233989860

ДЖАКСЪН, Джейк, 1960-
        Вълшебна история : четири вълшебни пъзела [и една приказна история] Вж Кн 738

ДЖАКСЪН, Джейк, 1960-
        Приказна страна : четири вълшебни пъзела Вж Кн 739

        ДОКОСНИ дъгата! : [адапт. по Алън Александър Милн] Вж Кн 740

КЛИМОВ, Андрей Анатолиевич
        Петнайсетгодишният капитан Вж Кн 811

БКМ 2011/3 Кн 32
        КОМИКСИ. Кн. 1, И станаха десет / [по сценарий на Томас Пъгсли] ; [прев. Александър Маринов]. - София : Егмонт България, 2010 (Добрич : Фолиарт). - 95 с. : с цв. ил. ; 20 см

Кор. опис. - Ориг. загл.: Ben 10 comic book. 1. And then there were ten. - Името на авт. на сценария отбелязано на с. 6, а на прев. - на с. 2.

ISBN 978-954-27-0460-7 : 4.99 лв.
По анимационния сериал Ben 10.

087.5
COBISS.BG-ID 1234116836

БКМ 2011/3 Кн 33
        КОМИКСИ. Кн. 2, Вашингтон преди / [по сценарий на Грег Клайн и Томас Пъгсли] ; [прев. Александър Маринов]. - София : Егмонт България, 2010 (Добрич : Фолиарт). - 95 с. : с цв. ил. ; 20 см

Кор. опис. - Ориг. загл.: Ben 10 comic book. 2. Wachington B.C. - Имената на авт. на сценария отбелязани на с. 6, а името на прев. - на с. 2.

ISBN 978-954-27-0459-1 : 4.99 лв.
По анимационния сериал Ben 10.

087.5
COBISS.BG-ID 1234185956

БКМ 2011/3 Кн 34
        КРЪГОВРАТЪТ на сезоните / [адапт. по Алън Александър Милн] ; [ил. Ърнст Х. Шепард] ; [прев. Антоанета Иванова]. - София : Егмонт, 2010 (София : Лито Балкан). - 24 с. : с цв. ил. ; 28 см + 2 л. лепенки. - (Мечо Пух) (Любознание) (Растем заедно. 4-5 години)

Ориг. загл.: The seasons' round : based om the Winnie the Pooh works / by A. A. Milne and E. H. Shepard. - Името на прев. отбелязано в изд. каре. - Изд. на ориг. Disney.

ISBN 978-954-27-0427-0 : 3.99 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1234289892

ЛЕРАНГИС, Питър, 1955-
        Змийско гнездо Вж Кн 743

БКМ 2011/3 Кн 35
        МИСТЕРИЯТА на омнипъзела : разбий тайната с декодера : [комикс]. - София : Егмонт България, 2010 (София : Лито Балкан). - [16] с. : с цв. ил. ; 26 см

Кор. опис. - Ориг. загл.: Puzzle and quiz book. - Прев. от англ. ез.

ISBN 978-954-27-0442-3 : 1.99 лв.
По анимационния сериал Ben 10.

087.5
COBISS.BG-ID 1234270692

        МОИТЕ чудесни приятели Вж Кн 745

БКМ 2011/3 Кн 36
МОРОЗ, Лиза, 1976-
        Доброто куче : книжка за малки стопани / Лиза Мороз. - София : ИК Бард, 2010 ([Хасково] : [Полиграфюг]). - 32 с. : с цв. ил. ; 15 x 21 см

Лиза Мороз - псевд. на бълг. авт.

ISBN 978-954-655-173-3 : 5.99 лв.
ISBN 978-954-655-171-9 !
1. Кучета - отглеждане - детска и юношеска литература
087.5:636.7
636.7:087.5
COBISS.BG-ID 1234010084

БКМ 2011/3 Кн 37
        ПОДАРЪК за теб / [адапт. по Алън Александър Милн] ] ; [ил. Ърнст Х. Шепард] ; [прев. Антоанета Иванова]. - София : Егмонт България, 2010 (София : Лито Балкан). - 24 с. : с цв. ил. ; 28 см + 2 л. лепенки. - (Мечо Пух) (Любознание) (Растем заедно. 4-5 години)

Ориг. загл.: I prepared you a gift : based on the Winnie the Pooh works / by A. A. Milne and E. H. Shepard. - Името на прев. отбелязано в изд. каре. - Изд. на ориг. Disney.

ISBN 978-954-27-0426-3 : 3.99 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1234292708

        ПОДВОДНИЯТ свят Вж Кн 672

        ПРИКЛЮЧЕНИЯТА на Мони, Тони и Дони, и котаракът Филчо : забавни страници и стихотворения Вж Кн 1025

БКМ 2011/3 Кн 38
        РИЦАРСКАТА ръкавица : [комикс] / прев. Александър Маринов. - София : Егмонт България, 2010 (София : Лито Балкан). - [24] с., [2] л. : с цв. ил., лепенки ; 26 см

Ориг. загл.: The gauntlet.

ISBN 978-954-27-0511-6 : 4.99 лв.
По анимационния сериал Ben 10.

087.5
COBISS.BG-ID 1233927396

РОБИНСЪН, Тай
        Бодли в гумите Вж Кн 749

БКМ 2011/3 Кн 39
СТИЪР, Дугълд, 1965-
        Митология : боговете, героите и чудовищата на Древна Гърция : учебно издание / Хестия Еванс ; [ред. Дюгал А. Стийр] ; [ил. Ник Харис ... и др.] ; [прев. от англ. Боряна Даракчиева]. - [София] : ИК Инфодар, 2008 (Китай). - [30] с. : с ил., к. ; 31 см

Ориг. загл.: Mithology, т.e. Mythology / Dugald A. Steer. - В загл. на мястотот на бълг. буква "о" е отпеч. гр. буква "омега".
- Хестия Еванс - псевд. на Дугълд Стиър. - Имената на ил. и прев. отбелязани на с. 1. - Други ил.: Ники Палин, Дейвид Уайът.

ISBN 978-954-761-306-5 (подв.) : 35 лв.

087.5:292
292:087.5
COBISS.BG-ID 1234254308

БКМ 2011/3 Кн 40
СТИЪР, Дугълд, 1965-
        Пиратология : морски дневник на капитан Уилям Лабър, главен ловец на пирати, Бостън, Масачузетс / [Дюгал А. Стиър] ; [худож. Ян Андрю ... и др.] ; прев. М. В. Иванова. - София : Инфодар, 2008 (Китай). - [30] с. : с ил. ; 31 см + 1 компас

Ориг. загл.: Pirateology / Dugald A. Steer. - Уилям Лабър, Хелън Уорд - псевд. на Дугълд Стиър. -
Имената на ил. отбелязани на с. 1. - Други ил.: Ан Ивон Гилбърт, Хелън Уорд, Дж. Хънт, Карол Айоман.

ISBN 978-954-761-316-4 (подв.) : 35 лв.
1. Пиратство - детска и юношеска литература
087.5:910.4
910.4:087.5
COBISS.BG-ID 1234206180

        ТРИТЕ чудовища Вж Кн 674

БКМ 2011/3 Кн 41
УЕСТ, Трейси, 1965-
        Битка с маскарад : [комикс] / адапт. от Трейси Уест ; [прев. Вихра Василева]. - София : Егмонт България, 2010 ([Добрич] : [Фолиарт]). - [32] с. : с цв. ил. ; 23 см

Ориг. загл.: Masquerade brawl. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Изд. на ориг. в сер. Bakugan. Бойци в действие.

ISBN 978-954-27-0450-8 : 2.99 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1234119396

БКМ 2011/3 Кн 42
УЕСТ, Трейси, 1965-
        Откриването на Драго : [комикс] / адапт. от Трейси Уест ; [прев. Вихра Василева]. - София : Егмонт, 2010 (Добрич : Фолиарт). - [32] с. : с цв. ил. ; 23 см

Ориг. загл.: Finding Drago. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Изд. на ориг. в сер. Bakugan. Бойци в действие.

ISBN 978-954-27-0446-1 : 2.99 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1234161124

БКМ 2011/3 Кн 43
УИЛИС, Дани
        Тайната книга за троловете / Дани Уилис ; [прев. Илиян Илиев]. - София : Инфодар, 2009 (Китай). - [30] с. : с ил. ; 31 см

Ориг. загл.: The secret book of trolls / Danny Willis. - Името на ил. отбелязано в изд. каре.

ISBN 978-954-761-338-6 : 24.90 лв.
1. Народни вярвания - детска и юношеска литература
087.5:398.4
398.4:087.5
COBISS.BG-ID 1234127588

УОТСЪН, Джуд
        В дълбините Вж Кн 755


09 РЪКОПИСИ. РЕДКИ И ОСОБЕНИ ИЗДАНИЯ

АСЕНОВ, Петко, 1931-2010
        Граовски летописания Вж Кн 1051

ГАГОВА, Нина Георгиева, 1958-
        Владетели и книги : участието на южнославянския владетел в производството и употребата на книги през Средновековието (IX-XV в.) : рецепцията на византийския модел Вж Кн 7

БКМ 2011/3 Кн 44
        СЛОВО: към изграждане на дигитална библиотека на южнославянски ръкописи : доклади от международната конференция, 21-26 февруари 2008, София, България / под ред. на Хайнц Миклас и Анисава Милтенова ; [предг. Анисава Милтенова, Румян Лазов]. - София : Изд. център "Боян Пенев", 2008 ([София] : [Симолини]). - 300 с. : с ил. ; 24 см

Загл. на кор.: Slovo: towards a digital library of South Slavic manuscripts. - Имената на авт. на предг. отбелязани на с. 9. - Текст и на англ., сръб., макед., рус. ез. - Изд. на БАН. Институт за лит. - Programme of the conference: с. 281-285. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-8712-47-7
1. Ръкописи, славянски - дигитализация - конференции
091(4=81):681.3(063)
COBISS.BG-ID 1234374372

БКМ 2011/3 Кн 45
        COMPUTER applications in Slavic studies : proceedings of Azbuky.Net international conference and workshop, 24-27 October 2005, Sofia, Bulgaria / [comp., pref. Anisava Miltenova] ; [ed. Anisava Miltenova ... и др.]. - Sofia : Boyan Penev Publ. Center, 2006 ([София] : Simolini). - 303 с. : с ил., табл., сх. ; 24 см

Имената на състав. и ред. отбелязани в изд. каре, а на авт. на предг. - на с. 176. - Други ред.: Dilyana Radoslavova, Ekaterina Pancheva. - Пълното име на
Dilyana Radoslavova е Диляна Радославова Петрова. - Текст и на рус. ез. - Библиогр. след някои материали. - Рез. на англ. ез.

ISBN 954-8712-41-5
ISBN 978-954-8712-41-5
1. Славянски езици - конференции 2. Компютри - приложение - в езикознанието - конференции
091(4=81):681.322(063)
808.1:681.322(063)
COBISS.BG-ID 1234375652


1 ФИЛОСОФИЯ

101 ОБЩИ РАБОТИ. ФИЛОСОФСКИ НАУКИ В ЦЯЛОСТ

БКМ 2011/3 Кн 46
ПАСИ, Исак Соломон, 1928-2010
        Автобиография : четиридесет и четири философски преживявания / Исак Паси. - София : Фонд. Ком, 2009 (София : Симолини 94). - 226 с. ; 21 см

Биобиблиография: с. 221-226.

ISBN 978-954-8745-14-7 : 10 лв.
1. Философи, български - биографски материали 2. България - философия
101(497.2)(092)
92 Паси, Исак Соломон
COBISS.BG-ID 1234408676

БКМ 2011/3 Кн 47
        ФИЛОСОФСКИ изследвания. Кн. 5, История и съвременност / състав. Алекси Апостолов ... [и др.]. - София : ИК "Св. Иван Рилски", 2007. - 312 с. ; 21 см

Кор. опис. - Други състав.: Емилия Петрова, Димитър Цацов, Татяна Батулева. - Пълното име на състав. Димитър Цацов е Димитър Цацов Димитров, а на Татяна Батулева - Татяна Петрова Батулева-Кънчева
. - Изд. на БАН. Институт за филос. изследвания. - Съдържа материали от: Иван Кацарски, Алекси Апостолов, Емилия Ил. Петрова, Фанка Петрова, Димитър Цацов, Камелия Жабилова, Стефан Пенов, Иван Пунчев, Донка Славова-Соколова, Иван Слаников, Елена Петрова, Емилия В. Маринова, Диана Данова, Татяна Батулева, Иванка Стъпова, Ивайло Кутов, Стефан Попски. - Библиогр. след някои материали.

ISBN 978-954-353-054-0
1. Философия - лекции и доклади
101(042.3)
COBISS.BG-ID 1233969380

БКМ 2011/3 Кн 48
        ФИЛОСОФСКИ изследвания. Кн. 7, Духовност и философия. Национален и европейски контекст / [състав. Алекси Апостолов ... и др.]. - София : [ИК "Св. Иван Рилски"], 2009. - 274 с. ; 21 см

Кор. опис. - Имената на състав. отбелязани на гърба на загл. с. - Други състав.: Димитър Цацов, Емилия Петрова, Татяна Батулева. - Изд. на БАН. Институт за филос. изследвания. - В изд. каре погрешно отбелязано книжка 8. - Съдържа материали от: Иванка Райнова, Алекси Апостолов, Емилия Ил. Петрова, Гено Матеев, Нина Димитрова, Димитър Цацов, Фанка Петрова, Латю Латев, Камелия Жабилова, Юсуф Юсуф, Веселин Петров, Асен Димитров, Иванка Стъпова, Николай Михайлов, Стефан Пенов, Георги Белогашев, Анани Стойнев, Ерика Лазарова, Людмил Петров, Татяна Батулева. - Библиогр. след някои докл. и под линия.

ISBN 978-954-353-097-7
1. Философия - лекции и доклади
101(042.3)
COBISS.BG-ID 1233969892

БКМ 2011/3 Кн 49
        ФИЛОСОФСКИ изследвания. Кн. 8, Традиция и модерност / състав. Алекси Апостолов ... [и др.]. - София : ИК "Св. Иван Рилски", 2009. - 228 с. ; 20 см

Кор. опис. - Други състав.: Емилия Петрова, Димитър Цацов, Татяна Батулева. - Пълното име на състав. Димитър Цацов е Димитър Цацов Димитров, а на Татяна Батулева - Татяна Петрова Батуева-Кънчева. - Изд. на БАН. Институт за филос. изследвания. - Съдържа материали от: Нина Димитрова, Юсуф Салих Юсуф, Димитър Цацов, Георги Белогашев, Камелия Жабилова, Донка Славова-Соколова, Емилия Ил. Петрова, Людмил Петров, Ерика Лазарова, Анани Стойнев, Алекси Апостолов, Николай Михайлов, Станка Христова, Асен Димитров, Веселин Петров, Татяна Батулева. - Библиогр. след някои материали.

ISBN 978-954-353-115-8
1. Философия - лекции и доклади
101(042.3)
COBISS.BG-ID 1233969636


101(091) ОБЩА ИСТОРИЯ НА ФИЛОСОФИЯТА

БКМ 2011/3 Кн 50
ПАНИЦИДИС, Хараламби Георгиев, 1953-
        Носталгия по онтология / Хараламби Паницидис. - София : Лик, 2001. - 262 с. ; 20 см

Библиогр.: с. 260-261. - Съдържа и: Метафизика на пола : фрагменти / Василий Василиевич Розанов.

ISBN 954-607-481-0 : 6.90 лв.
1. Розанов, Василий Василиевич, 1856-1919 - творчество 2. Философи, руски - творчество 3. Русия - философия
101(091)(470)(092)
92 Розанов, Василий Василиевич
COBISS.BG-ID 1234219748


111 ОБЩА МЕТАФИЗИКА. ОНТОЛОГИЯ

БКМ 2011/3 Кн 51
ДИМИТРОВ, Асен Иванов, 1956-
        Неалгоритмичният ред / Асен И. Димитров. - [В. Търново] : Фабер, 2010. - 215 с. : с ил., черт. ; 20 см

ISBN 978-954-400-269-5
1. Онтология 2. Познание, теория
111
165.5
COBISS.BG-ID 1234097380


113/119 КОСМОЛОГИЯ. ФИЛОСОФИЯ НА ПРИРОДАТА

БКМ 2011/3 Кн 52
MARITSAS, Konstantinos Dimitrios, 1957-
        Politismos ke fisiki epilogi : cogito ergo propago / Konstantinos Dim. Maritsas. - София : Пламък, 2010 ([София] : [Дедракс]). - 459 с. : с ил., табл., диагр. ; 24 см

Прев. загл.: Цивилизация и естествен подбор : мисля, значи се възпроизвеждам. - Библиогр.: с. 454-457.

ISBN 978-954-8046-98-5
1. Човек - връзка с околната среда - философски проблеми 2. Природа и общество - философски проблеми 3. Естествен подбор 4. Култура - история
113/119
575.8
930.85
COBISS.BG-ID 1233896932


13 ФИЛОСОФИЯ НА ДУХА. МЕТАФИЗИКА НА ДУХОВНИЯ ЖИВОТ

БКМ 2011/3 Кн 53
АЙСЛЕР-Мерц, Кристиане
        Гледане на ръка / Кристиане Айслер-Мерц ; [прев. от нем. Диана Томова, Бистра Панова]. - София : Софтпрес, 2009 ([София] : [Фолиарт]). - 232 с. : с ил. ; 20 см

Ориг. загл.: Die Kunst der Handdeutung / Cristiane Eisler-Mertz. - Имената на прев. отбелязани в изд. каре.

ISBN 978-954-685-828-3 : 8 лв.
1. Хиромантия - наръчници и ръководства
133.6(035)
COBISS.BG-ID 1234148324

БКМ 2011/3 Кн 54
АРУИН, Николас
        Извисяване : [учебник по метафизика] / Николас Аруин ; [ил. Николас Аруин] ; [прев. от англ. Ива Кацарова]. - [София] : Тола, 2010 ([София] : [Д. Благоев]). - 79 с. : с цв. ил. ; 21 см

Прев. от ръкоп.
- Николас Аруин - псевд. на авт. Николай Петлев. - Имената на прев. и ил. отбелязани на гърба на загл. с. .

ISBN 978-954-92579-1-5 : 15 лв.
1. Езотеризъм 2. Окултизъм 3. Парапсихология
133
141.33
159.961
COBISS.BG-ID 1233998308

БКМ 2011/3 Кн 55
БРАНДЛ, Карин
        Магическият център : творчески Фън шуй ритуали на силата / Карин Брандл ; ил. и фотогр. Карин Брандл ; [прев. Добромила Хрисимова]. - София : Аквариус, 2010 ([София] : [Симолини]). - 132 с. : с ил. ; 22 см

Ориг. загл.: Die magische Mitte / Karin Brandl. - Библиогр.: с. 131.

ISBN 978-954-8692-40-3 : 10 лв.
1. Фън шуй
133
643/645
COBISS.BG-ID 1233812964

БКМ 2011/3 Кн 56
ГИЛ, Мел
        Мета тайната : всичко е възможно / Мел Гил ; прев. Мариана Николова ; [предг. Джо Витале, Джак Канфийлд]. - София : ИК Бард, 2010 ([Хасково] : [Полиграфюг]). - 260 с. : с портр. ; 19 см

Ориг. загл.: The Meta secret / Mel Gill. - Загл. в изд. каре: Метатайната. - Метатайната учителите Боб Прокър, Джак Канфийлд, Джо Витале, Масару Емото, Джей Ейбрахам, Т. Харв Екър, Дан Пойнтър, Илай Дейвидсън, Дейвид Риклан, У. Мичъл, Артър Кармаци, Грегъри Харт: с. 249-258.

ISBN 978-954-655-138-2 (подв.) : 21.99 лв.
1. Окултизъм - популярна литература 2. Личност - психология - популярна литература
133(02.062)
159.92(02.062)
COBISS.BG-ID 1234007268

БКМ 2011/3 Кн 57
КЪТЕВ, Петър Георгиев
        Шифърът на живота / Петър Кътев. - [София] : Стандарт news, [2010] ([София] : [София]). - 64 с. : с цв. ил. ; 19 см. - (Големите тайни : мистика ; 3)

Името на авт. отбелязано на гърба на загл. с. - Разпространява се с в. "Стандарт news", ISSN 0861-797X.

3 лв.
1. Окултизъм
133
COBISS.BG-ID 1233873380

БКМ 2011/3 Кн 58
МАНДОВА, Ваня
        Домашен гадател : мистична книга за всяко семейство / Ваня Мандова - Джована. - София : Ню медиа груп, 2010 ([Костинброд] : Multiprint ООД). - 208 с. : с табл. ; 20 см

ISBN 978-954-340-140-6
1. Астрология - наръчници и ръководства 2. Предсказания - наръчници и ръководства 3. Нумерология - наръчници и ръководства
133.52(035)
159.961(035)
COBISS.BG-ID 1234455780

ПЕЙДЖ, Кристин Р.
        Завръщането на богинята майка : преоткриване на божествените женски сили - интуиция, състрадание, емоционална свобода Вж Кн 4

БКМ 2011/3 Кн 59
РОБЪРТС, Стефани
        Фън шуй / Стефани Робъртс ; прев. Петър Герасимов. - София : Скорпио, 2009. - 170 с. : с ил. ; 24 см

Ориг. загл.: Feng shui / Stephanie Roberts.

ISBN 978-954-792-291-4 : 11.99 лв.
1. Фън шуй
133
643/645
COBISS.BG-ID 1233810916

БКМ 2011/3 Кн 60
СЪГРЮ, Томас Джоузеф, 1907-1953
        Животът на Едгар Кейси : има една река / Томас Съгрю ; прев. от англ. Снежана Милева. - Пловдив : ИК Хермес, 2010 (Хасково : Полиграфюг). - 400 с. ; 20 см

Ориг. загл.: The story of Edgar Cayce - There is a river / Thomas Sugrue.

ISBN 978-954-26-0909-4 : 14.95 лв.
1. Кейси, Едгар Ивънс, 1877-1945 - биографии 2. Парапсихология - биографии 3. САЩ - философия
133(73)(092)
159.96(73)(092)
615.85(73)(092)
92 Кейси, Едгар Ивънс
COBISS.BG-ID 1233994980

БКМ 2011/3 Кн 61
ТИЛКОВА, Светлана Тодорова, 1955-
        Астрологичен хороскоп 2010 / Светлана Тилкова - Алена. - София : Арос, 2009 ([София] : Хермес прес). - 143 с. : с ил. ; 21 см

Пълното име на авт. е Светлана Тодорова Арсова-Тилкова.

ISBN 978-954-9873-59-7 : 3.50 лв.
1. Астрология
133.52
COBISS.BG-ID 1234306788

ТИЛКОВА, Светлана Тодорова, 1955-
        Лунен календар на красотата 2010 Вж Кн 518

БКМ 2011/3 Кн 62
ТИЛКОВА, Светлана Тодорова, 1955-
        2010: вашата календарна година / Светлана Тилкова - Алена. - София : Арос, 2009 ([София] : Хермес прес). - 240 с. ; 20 см
Загл. на кор.: Вашата календарна 2010. - Пълното име на авт. е Светлана Тодорова Арсова-Тилкова.
ISBN 978-954-9873-58-0 : 6 лв.
1. Астрология
133.52
COBISS.BG-ID 1234219236

БКМ 2011/3 Кн 63
ЧЕРВЕНКОВ, Любомир, 1966-
        Въведение в западната астрология / Любомир Червенков. - София : Кибеа, 2010 ([София] : ПК "Д. Благоев"). - 574 с. : с ил. ; 25 см. - (Серия Знание)

ISBN 978-954-474-540-0
1. Астрология - наръчници и ръководства
133.52(035)
COBISS.BG-ID 1233944804


14 ФИЛОСОФСКИ СИСТЕМИ И НАПРАВЛЕНИЯ

АРУИН, Николас
        Извисяване : [учебник по метафизика] Вж Кн 54

БКМ 2011/3 Кн 64
ДЪНОВ, Петър Константинов, 1864-1944
        Личен бележник на Петър К. Дънов (1899 г.) / състав., разчетен текст, увод Милкана Бошнакова. - Факс. изд. с разчетен текст и комент. - София : Бяло братство, 2010 ([София] : Дедракс). - 112 с. : с портр. ; 28 см

Изд. на Нац. библ. Св. Св. Кирил и Методий. - Летопис на живота на Учителя Петър К. Дънов: с. 107-110.

ISBN 978-954-744-123-1 : 9 лв.
1. Дънов, Петър Константинов, 1864-1944 - биографски материали 2. Философи, български - биографски материали 3. България - философия
141.33(497.2)(092)(093)
92 Дънов, Петър Константинов
COBISS.BG-ID 1234166756

КОСТАДИНОВ, Пеньо, 1956-
        Критика на способността за познание на човека : философско-епистемологични основания на хуманитарното и етическо знание : етическото знание - класика и съвременност : особености на хуманитарно-художествения тип изследователска дейност Вж Кн 98

ЛАХИРИ, Шибенду, 1939-
        Йога сутрите на Патанджали Вж Кн 122

БКМ 2011/3 Кн 65
САБОУРИН, Владимир Едуардо, 1967-
        Свещенотрезвото : мистика и модерност / Владимир Сабоурин. - В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2010 ([В. Търново] : [Ивис]). - 560 с. : с ил. ; 24 см

Пълното име на авт. е Владимир Едуардо Сабоурин-Дренска.

ISBN 978-954-524-729-3
1. Мистика 2. Модернизъм - в изкуството
14
7.036
COBISS.BG-ID 1234351076


159.9 ПСИХОЛОГИЯ
Вж и 316.6; 37.015.3

АРУИН, Николас
        Извисяване : [учебник по метафизика] Вж Кн 54

БАДЕР, Марлис, 1966-
        Излекувай дома си от отрицателни енергии Вж Кн 2

БКМ 2011/3 Кн 66
БАНЦХАФ, Хайо, 1949-2009
        Наръчник по Таро : енциклопедия на Арканите / Хайо Банцхаф ; [прев. Уляна Петкова] ; [предг. Светлана Тилкова - Алена]. - София : Арос, 2010 ([София] : Хермес прес). - 288 с. : с ил. ; 20 см

Ориг. загл.: Das Tarot-Handbuch / Hajo Banzhaf. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с., а на авт. на предг. - на с. 4. - Пълното име на авт. на предг. е Светлана Тодорова Арсова-Тилкова.

ISBN 978-954-9873-60-3 : 12 лв.
1. Предсказания - наръчници и ръководства
159.961(035)
794.4(035)
COBISS.BG-ID 1234144740

БКМ 2011/3 Кн 67
БЕРГМАН, Джаки, 1950-
        Страх или любов? Вие избирате! / Джаки Бергман ; прев. от англ. Станислава Миланова. - София : Кибеа, 2010 ([София] : ПК "Д. Благоев"). - 152 с. : с ил. ; 20 см

Ориг. загл.: Rädsla eller kärlek? Ditt vägval! / Jackie Bergman.

ISBN 978-954-474-547-9
1. Любов - психологични проблеми - популярна литература 2. Страх - психологични проблеми - популярна литература
159.942(02.062)
COBISS.BG-ID 1233914852

БКМ 2011/3 Кн 68
БЕРКХАН, Барбара, 1957-
        Самозащита с думи / Барбара Беркхан ; [прев. от нем. Виолета Гечева]. - София : Софтпрес, 2010 ([Добрич] : [Фолиарт]). - 176 с. : с ил., портр. ; 20 см. - (Приложна психология)

Ориг. загл.: Die etwas intelligentere Art, sich gegen dumme Sprüche zu wehren / Barbara Berckhan. - Името на прев. отбелязано в изд. каре. - Библиогр.: с. 172-175.

ISBN 978-954-685-826-9 : 9.99 лв.
1. Словесна комуникация 2. Самозащита - психология 3. Интелект 4. Психология, приложна
159.955
316.454.5
159.98
COBISS.BG-ID 1234153956

БКМ 2011/3 Кн 69
БУРБО, Лиз, 1941-
        5-те травми, които пречат да бъдеш себе си : отхвъляне, изоставяне, унижение, несправедливост, предателство / Лиз Бурбо ; [прев. Недка Капралова]. - София : Лик, 2009 ([София] : [Скала]). - 257 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Les 5 blessures / Lise Bourbeau. - Името на прев. отбелязано в изд. каре.

ISBN 978-954-607-791-2 : 14 лв.
1. Личност - психология 2. Психосоматика 3. Психика 4. Подсъзнание
159.923
159.964
616-092.11/.19
COBISS.BG-ID 1234154212

БУТМАН, Никълъс
        Как да спечелиш в бизнеса за 90 секунди Вж Кн 180

БКМ 2011/3 Кн 70
ВЕЛЕВ, Георги Иванов
        Детепричастност / Георги Велев. - [2. доп. изд.]. - В. Търново : Фабер, 2010. - 63 с. : с табл. ; 20 см

1. изд. 2009 със загл. Детепричастност (и все пак деца) на изд. Колбис. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-400-267-1
1. Детска и педагогическа психология 2. Поведение - при децата
159.922.7
37.015.3
COBISS.BG-ID 1234019812

БКМ 2011/3 Кн 71
ВЕМ, Александър
        Езикът на жестовете / Александър Вем ; [прев. Цветанка Кузева]. - София : Софтпрес, 2009. - 216 с. : с ил. ; 20 см. - (Приложна психология)

Ориг. загл.: Язык жестов - оружие победителя. О чем умолчал Аллан Пиз. - Името на прев. отбелязано в изд. каре.

ISBN 978-954-685-772-9 : 9.99 лв.
1. Жест - психологични проблеми - популярна литература 2. Безсловесна комуникация - популярна литература 3. Поведение - психологични проблеми - популярна литература
159.946(02.062)
159.925(02.062)
316.6(02.062)
COBISS.BG-ID 1234332132

ГАЛУНОВА, Калина Велчева, 1967-
        Бай Ганьо българина : опит върху българската народопсихология и българската модерност. Кн. 1 Вж Кн 820

БКМ 2011/3 Кн 72
ГЕРЧЕВА, Галя Тодорова
        Личност и общуване : от изследване към оптимизиране на комуникативната реализация / Галя Герчева-Несторова. - София : Албатрос, 2010 ([Варна] : [График]). - 208 с. : с табл., сх. ; 20 см

Възприетата форма на името на авт. е Галя Тодорова Герчева. - Библиогр.: с. 200-207.

ISBN 978-954-751-097-5 : 18 лв.
1. Личност - психология 2. Комуникация
159.923
316.47
COBISS.BG-ID 1234289124

ГИЛ, Мел
        Мета тайната : всичко е възможно Вж Кн 56

БКМ 2011/3 Кн 73
ДАЙЪР, Уейн У., 1940-
        Промяната : преходът от амбицията към смисъла / Уейн Дайър ; прев. от англ. Станислава Миланова. - София : Кибеа, 2010 ([София] : ПК "Д. Благоев"). - 124 с. : с ил., 1 портр. ; 18 см. - (Серия Познай себе си)

Ориг. загл.: The shift / Wayne W. Dyer. - За автора: с. 2 ; За книгата: с. 3.

ISBN 978-954-474-549-3
1. Личност - психология - популярна литература 2. Поведение - популярна литература
159.923(02.062)
159.913(02.062)
COBISS.BG-ID 1233982436

ДЕ Боно, Едуард, 1933-
        Шест мислещи шапки : синтезиран подход за бизнес управление Вж Кн 195

БКМ 2011/3 Кн 74
        ДИАГНОЗА тийн : непубликувани текстове от TeenProblem без цензура! / [състав. Инвестор БГ]. - София : Кръгозор, 2009 (София : Вулкан). - 140 с. ; 21 см

Името на състав. отбелязано на с. 2.

ISBN 978-954-771-195-2 : 7 лв.
1. Юноши - психология - популярна литература 2. Пубертет - популярна литература
159.922.8(02.062)
612.66-053.6(02.062)
COBISS.BG-ID 1234328292

БКМ 2011/3 Кн 75
ДИМИТРОВА, Жечка Михайлова
        Тестове за интелигентност : за кандидатстване в Колеж по туризъм при Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас / Жечка Димитрова, Галина Петрова, Васил Георгиев. - 2. прераб. и доп. изд. - Бургас : Унив. "Проф. д-р Ас. Златаров", 2010. - 76 с. : с ил., табл. ; 21 см

1. изд. 2009.

ISBN 978-954-8422-70-3
1. Интелект - тестове 2. Психотехника
159.955.072(075.4)
159.98(075.4)
COBISS.BG-ID 1234190820

КАНУШЕВ, Мартин Стефанов, 1966-
        Социалното конструиране на девиантния субект Вж Кн 239

БКМ 2011/3 Кн 76
КЕЛИ, Мери Олсън
        Пътят на перлата / Мери Олсън Кели ; прев. Паулина Мичева. - София : Кръгозор, 2010 (София : Вулкан). - 136 с. ; 21 см

Ориг. загл.:Path of the pearl / Mary Olsen Kelly.

ISBN 978-954-771-221-8 : 10 лв.
1. Жени - психология - популярна литература 2. Медитация - популярна литература
159.922.1-055.2(02.062)
COBISS.BG-ID 1234089444

БКМ 2011/3 Кн 77
КОЛИНС, Тера Катрин
        Трите сестри на Дао : разговори с Китайската медицина, И Дзин и Фън Шуй / Тера Катрин Колинс ; [прев. Мариана Николова]. - София : ИК Бард, 2011 ([Хасково] : [Полиграфюг]). - 158 с. ; 20 см

Ориг. загл.: The three sisters of the Tao / Terah Kathryn Collins. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-655-196-2 : 9.99 лв.
1. Медитация - популярна литература 2. Фън шуй - популярна литература 3. Таоизъм - популярна литература
159.96(02.062)
613.16:113(02.062)
299.513(02.062)
COBISS.BG-ID 1234352612

ЛОПЕС-Сейване, Франсиско
        Нещата, които научих от Изтока Вж Кн 788

МАККЕЙ, Матю
        Посланията : комуникационните умения Вж Кн 146

МАККЕНА, Пол, 1963-
        Как да откажем цигарите завинаги, без да напълнеем Вж Кн 397

МАНДОВА, Ваня
        Домашен гадател : мистична книга за всяко семейство Вж Кн 58

МАРИНОВА, Емилия Василева, 1953-
        Начално развитие на моралните чувства Вж Кн 99

БКМ 2011/3 Кн 78
МАТЮГИН, Игор Юриевич
        Развитие на вниманието и паметта на вашето дете : книга за деца и техните родители / И. Ю. Матюгин, Т. Ю. Аскоченская, И. А. Бонк ; предг. Л. О. Бадалян ; [прев. от рус. Валерий Шакола, Деница Петкова]. - Варна : ИК Стено, 2010. - 128 с. : с ил. ; 20 см

Ориг. загл.: Развитие памяти и внимания / Игорь Матюгин, Татяна Аскоченская, Ирина Анатолиевна. - Имената на прев. отбелязани на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-449-479-7
1. Внимание - при децата 2. Памет - при децата
159.952-053.2(076)
159.953-053.2(076)
COBISS.BG-ID 1234048228

МЕГРЕ, Владимир Николаевич, 1950-
        Звънтящите кедри на Русия. Кн. 7, Енергията на живота Вж Кн 806

БКМ 2011/3 Кн 79
МЪРФИ, Джоузеф, 1898-1981
        Как да преодолеем безпокойството и да спрем да се тревожим / Джоузеф Мърфи ; [прев. Маргарита Терзиева]. - София : Софтпрес, 2009. - 239 с. ; 20 см

Ориг. загл: Maximize your potential through the power of your subconscious mind to overcome fear and worry / Joseph Murphy. - Името на прев. отбелязано в изд. каре.

ISBN 978-954-685-725-5 : 9.99 лв.
1. Личност - психология 2. Християнска етика
159.922
241
COBISS.BG-ID 1234166244

НИШИ, Кацудзо, 1884-1959
        Златни правила на здравето на Ниши : методика, упражнения, медитация Вж Кн 401

БКМ 2011/3 Кн 80
ПОПЗЛАТЕВА, Цанка Златева
        Човешката глухота - социо-културна идентичност и профили на личността / Цанка Златева Попзлатева. - София : Ес принт, 2010. - XII, 13-255 с. : с табл., диагр. ; 24 см

Загл. на англ. ез.: Human deafness - socio-culture identity and personality profiles. - Текст и на англ. ез. - Анкета: с. 251 ; Въпросник за психо-социална идентичност на глухи хора: с. 253-255. - Библиогр.: с. 233-248.

ISBN 978-954-92310-5-2
1. Глухота - психологични проблеми 2. Глухи - социологични проблеми 3. Глухи - образование и просвета
159.922.5-056.263
316.454.4-056.263
376.3.013.42
COBISS.BG-ID 1234025700

БКМ 2011/3 Кн 81
        ПСИХОЛОГИЯ 2009 / [състав. Георги Маджаров] ; [ред. кол. Георги Маджаров ... и др.]. - В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2009. - 236 с. : с табл., диагр. ; 21 см. - (Библиотека Диоген, ISSN 1314-2763)

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на предзагл. с. - Други ред.: Илия Стойков, Минко Хаджийски, Красимира Йонкова, Даниела Тасевска. - Текст и на рус. ез. - Съдържа материали от: Красимира Йонкова, Георги Маджаров, Марияна Няголова, Лариса Гудзенко, Даниела Тасевска, Красимира Петрова, И. В.Фролова, Д. В. Прокофьева, София Дерменджиева, Добрин Добрев, Пресиян Бургов, Алекс Шамлу. - Библиогр. след някои материали.

ISBN 978-954-524-723-1
1. Психология - сборници
159.9(08)
COBISS.BG-ID 1234248164

РИЗА, Есма Селман
        Българи, турци и цигани в Лудогорието : житейски нагласи в етническото многообразие Вж Кн 152

БКМ 2011/3 Кн 82
РОЛАНД, Пол, 1959-
        Прераждане : [необикновени разкази на хора, които си спомнят минали животи] / Пол Роланд ; [прев. Мария Панева]. - София : ИК Бард, 2010 ([Хасково] : [Полиграфюг]). - 263 с. : с ил. ; 21 см. - (Загадки и мистерии)

Ориг. загл.: Reincarnation / Paul Roland. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Възприетата форма на името на Мария Панева, с пълно име Мария Иванова Тотоманова-Панева, е Мария Иванова Тотоманова.

ISBN 978-954-655-122-1 : 12.99 лв.
1. Прераждане
159.96
218
COBISS.BG-ID 1234035428

БКМ 2011/3 Кн 83
РУИС, Мигел Анхел, 1952-
        Петото споразумение : толтекска книга на мъдростта : практическо ръководство за себепознание / Мигел Руис, Хосе Руис, Джанет Милс ; прев. от англ. Ирма Йорданова. - София : ИК Кибеа, 2010 ([София] : ПК "Д. Благоев"). - 180 с. : с ил. ; 20 см. - (Серия Познай себе си)

Кор. опис. - Ориг. загл.: The fifth agreement / don Migel Ruiz, don Jose Ruiz, Janet Mills.

ISBN 978-954-474-545-5 
1. Личност - психология - популярна литература 2. Поведение - популярна литература
159.923(02.062)
COBISS.BG-ID 1233973220

БКМ 2011/3 Кн 84
РЮТИНГ, Барбара, 1927-
        Смях за здраве / [Барбара Рютинг] ; [прев. Ива Иванова]. - София : Софтпрес, 2007 ([Добрич] : [Фолиарт]). - 64 с. : с ил. ; 17 см

Ориг. загл.: Lach dich gesund / Barbara Rütting. - Името на авт. отбелязано на кор., а на прев. - в изд. каре. - За авторката: с. 63.

ISBN 978-954-685-565-7 (подв.) : 5.99 лв.
1. Смях - популярна литература
159.942(02.062)
COBISS.BG-ID 1234285284

САФРОН, Джеръми, 1971-
        Пълно пречистване на тялото и душата : [чрез лечебно гладуване, постене и въздържание] Вж Кн 424

БКМ 2011/3 Кн 85
        СЪВРЕМЕННА психоанализа : срещи в България и отвъд / състав., [въвед.] Орлин Тодоров ; [прев. от англ., фр., нем., итал. Елена Алексиева ... и др.]. - София : ИК Лик, 2009 ([София] : [Скала]). - 400 с. ; 22 см. - (Библиотека Преноси. Психоанализа)

Имената на прев. отбелязани в текста. - Други прев.: Александра Багашева, Боянка Корнажева, Емилия Алексиева, Димо Станчев, Ани Бонева, Красимир Таушанов, Маргарита Дилова, Борислав Германов, Андрей Симеонов. - За авторите: с. 9-12. - Съдържа статии от: Дейвид Тъкет, Патрик Кейсмънт, Питър Блос-младши, Антон Стуфкенс, Патриша Даниел, Лило Плашкес, Мари-Лиз Ру, Николай Колев, Юлия Кръстева, Хорст Кехеле, Паоло Фонда, Тамара Щайнер-Попович, Габор Сьони, Патрик Кейсмънт, Джон Кафка, Александър Вучо, Гари М. Голдсмит, Айра Лайне, Лаура Тоньоли Паскуали, Катерине Шмит Льов-Беер, Жилбер Дяткин.

ISBN 978-954-607-778-3 : 18 лв.
1. Психоанализа - сборници
159.964.2(08)
COBISS.BG-ID 1234123748

СЪГРЮ, Томас Джоузеф, 1907-1953
        Животът на Едгар Кейси : има една река Вж Кн 60

БКМ 2011/3 Кн 86
ТЕПЕРВАЙН, Курт, 1932-
        Лицето ни разкрива болестите : патофизиогномия / Курт Тепервайн ; [предг. Беат Имхоф] ; [прев. от нем. Катерина Богачева]. - София : Софтпрес, 2009 ([Добрич] : [Фолиарт]). - 208 с. : с ил. ; 20 см

Ориг. загл.: Krankheiten aus dem Gesicht ekrennen / Kurt Tepperwein. - Името на прев. отбелязано в изд. каре. - Функции и значение на органите и частите на тялото от А до Я: с. 199-206.

ISBN 978-954-685-783-5 : 9.99 лв.
1. Физиогномика - наръчници и ръководства 2. Диагностика - методи - наръчници и ръководства
159.925.000.61(035)
616-07(035)
COBISS.BG-ID 1234129124

ТОДОРОВА, Росица Митева
        Нибиру и психотронната война Вж Кн 278

УИНГЕТ, Лари, 1952-
        Детето ти е страхотно! Ти не ставаш! Вж Кн 284

БКМ 2011/3 Кн 87
УИНГЕТ, Лари, 1952-
        Не се прецаквай сам / Лари Уингет ; прев. Паулина Мичева. - София : Кръгозор, 2009 (София : Eкспреспринт). - 240 с. ; 21 см

Ориг. загл.: People are idiots and I can prove it / Larry Winget.

ISBN 978-954-771-199-0 : 10.90 лв.
1. Личност - психология - популярна литература 2. Поведение - популярна литература
159.923.2(02.062)
316.62(02.062)
COBISS.BG-ID 1234144484

ФОРД, Чарлз В., 1937-
        Как да се защитим от лъжи и измами : психология на лъжата Вж Кн 106

БКМ 2011/3 Кн 88
ФРОЙД, Зигмунд, 1856-1939
        5-те случая. [Т.] 2, Човекът плъх : бележки относно един случай на натраплива невроза / Зигмунд Фройд ; прев. от нем. Нина Николова, Светла Маринова. - [София] : Критика и хуманизъм : Стигмати, 2010 ([София] : Артграф). - 168 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Bemerkungen über einen Fall von Zwangsneurose / Sigmund Freud. - Човекът, който отказа да бъде плъх / Давид Иерохам: с. 117-167.

ISBN 978-954-587-144-3 (Критика и хуманизъм)
ISBN 978-954-336-093-2 (Стигмати)
1. Психоанализа
159.964.2
615.851.134
COBISS.BG-ID 1234494436

БКМ 2011/3 Кн 89
ХАДЖИЙСКИ, Минко Стоев, 1954-
        Психологическо консултиране / Минко Хаджийски. - В. Търново : Фабер, 2010. - 303 с. ; 24 см

Библиогр.: с. 300-303.

ISBN 978-954-400-222-0
1. Консултативна психология
159.98
COBISS.BG-ID 1234235876

БКМ 2011/3 Кн 90
ХЕЙ, Луиз Л., 1926-
        Цветове на щастието и числа на късмета / Луиз Хей ; [прев. Емилия Карастойчева]. - София : Софтпрес, 2010. - 96 с. : с цв. ил. ; 19 см

Загл. и авт. не са отбелязани на кор. - Ориг. загл.: Colors and numbers / Louise L. Hay. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Пълното име на прев. е Емилия Станимирова Ничева-Карастойчева. - За Луиз Хей: с. 95.

ISBN 978-954-685-742-2 (подв.) : 15 лв.
1. Цветове 2. Нумерология
159.961
COBISS.BG-ID 1234043620

БКМ 2011/3 Кн 91
ЧАЛДЪКОВ, Георги Ников, 1940-
        Човекът : мисли, чувства, приятелство : IQ + EQ + FQ : за всички, които мислят и чувстват - едновременно / Георги Чалдъков, Николай Чалдъков ; [фотогр. Николай Чалдъков]. - 2 разш. и доп. изд. - Варна : Ателие '89, 2010. - 287 с. : с ил. ; 20 см

Името на ил. отбелязано в изд. каре. - 1. изд. 2008 по доп. данни. - Интервю с Георги Чалдъков / разговорът води Деян Михайлов: с. 264-278.

ISBN 978-954-9580-58-7 !
1. Чувства - популярна литература 2. Личност - психология - популярна литература 3. Поведение - популярна литература
159.942(02.062)
159.923(02.062)
316.6(02.062)
COBISS.BG-ID 1234480868

БКМ 2011/3 Кн 92
ЧОПРА, Дийпак, 1947-
        Защо Бог се смее? : пътешествието на един човек към радостта и духовния оптимизъм / Дипак Чопра ; прев. от англ. Яна Божинова. - София : Кибеа, 2010 ([София] : Инвестпрес АД). - 176 с. ; 18 см. - (Серия Познай себе си)

Ориг. загл.: Why is God laughing / Deepak Chopra. - Грешният ISBN отпеч. на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-474-543-1
ISBN 954-474-543-1 !
1. Личност - психология - популярна литература 2. Поведение - популярна литература 3. Оптимизъм - популярна литература
159.922(02.062)
159.96(02.062)
159.942(02.062)
COBISS.BG-ID 1233933028

БКМ 2011/3 Кн 93
ШЧЕРБАТИХ, Юрий Викторович, 1955-
        Как страхът управлява хората : психология на страха / Юрий Шчербатих ; [прев. от рус. Весела Хаджималакова]. - София : Софтпрес, 2009. - 528 с. : с ил., портр., табл. ; 21 см

Ориг. загл.: Психология страха / Юрий Щербатых. - Името на прев. отбелязано в изд. каре. - За автора: с. 3 ; Тестове за страх и тревога: с. 458-464 ; Афоризми, изказвания и пословици на тема страх: с. 465-499 ; Списък на имената, споменати в книгата: с. 500-525. - Библиогр.: с. 526-527.

ISBN 978-954-685-797-2 : 15 лв.
1. Страх 2. Личност - психология
159.942
159.923
COBISS.BG-ID 1234131172


16 ЛОГИКА. ТЕОРИЯ НА ПОЗНАНИЕТО. ЕПИСТЕМОЛОГИЯ. ЛОГИЧЕСКА МЕТОДОЛОГИЯ
Вж и 510

ДИМИТРОВ, Асен Иванов, 1956-
        Неалгоритмичният ред Вж Кн 51

КОСТАДИНОВ, Пеньо, 1956-
        Критика на способността за познание на човека : философско-епистемологични основания на хуманитарното и етическо знание : етическото знание - класика и съвременност : особености на хуманитарно-художествения тип изследователска дейност Вж Кн 98

БКМ 2011/3 Кн 94
ЛАЗАРОВ, Ивайло Илиев, 1966-
        Парадоксалната феноменология на другостта : другият: социален образ, екзистенциален опит, онтологична структура / Ивайло Лазаров. - Варна : Унив. изд. Варн. свободен унив. "Черноризец Храбър", 2010 ([Варна] : График). - 299 с. ; 24 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 257-262. - Именен показалец
. - Рез. на бълг. и англ. ез.

ISBN 978-954-715-473-5 : 18 лв.
1. Феноменология
165.62
COBISS.BG-ID 1233986276


17 ЕТИКА. УЧЕНИЕ ЗА МОРАЛА
Вж и 37.034; 24

БКМ 2011/3 Кн 95
АЛЕКСАНДРОВА, Силвия Стоянова, 1972-
        Биоетика / Силвия Александрова-Янкуловска. - Плевен : Мед. унив., 2010. - 304 с. ; 24 см

Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-756-093-2
1. Биоетика - учебници за ВУЗ 2. Медицинска етика - учебници за ВУЗ
17.02:57(075.8)
614.23/.26(075.8)
COBISS.BG-ID 1234052836

БКМ 2011/3 Кн 96
АРНАУДОВ, Иван Желязков
        Опит върху ценностите на бъдещето / И. Арнаудов, Николай Христов. - София : ИК Световит, 2010 ([София] : Експрес принт). - 263 с. ; 20 см

8 лв.
ISBN 978-954-9761-83-5 !
1. Философия на ценностите
17.022
COBISS.BG-ID 1234167012

БОРИСОВА, Лалка Герасимова, 1955-
        Фирмен протокол Вж Кн 135

БУТМАН, Никълъс
        Как да спечелиш в бизнеса за 90 секунди Вж Кн 180

ДЕРЕВИЦКИ, Александър Анатолиевич, 1960-
        Партизанска война с работодателя : как да накараме шефа да ни плаща повече Вж Кн 181

ДИМОВ, Иван Енчев, 1981-
        Тестове по бизнес комуникации Вж Кн 519

БКМ 2011/3 Кн 97
ДРОА, Роже-Пол, 1949-
        Диалог за етиката / Роже-Пол Дроа ; прев. от фр. Елена Константинова. - София : Рива, 2010 (В. Търново : Абагар). - 80 с. ; 20 см

Ориг. загл.: L´éthique expliquée à tout le monde / Roger-Pol Droit.

ISBN 978-954-320-252-2 : 7 лв.
1. Етика
17
COBISS.BG-ID 1234397412

ИЛИЕВА, Соня Борисова, 1955-
        Клюката като форма на социален контрол Вж Кн 144

БКМ 2011/3 Кн 98
КОСТАДИНОВ, Пеньо, 1956-
        Критика на способността за познание на човека : философско-епистемологични основания на хуманитарното и етическо знание : етическото знание - класика и съвременност : особености на хуманитарно-художествения тип изследователска дейност / Пеньо Костадинов. - Бургас : Информа принт, 2010. - 304 с. : с 1 портр. ; 22 см. - (Библиотека Велик приорат България ; 14)

Пълното име на авт. е Пеньо Костадинов Пенев. - Изд. на Ордена на рицарите тамплиери на Йерусалим, Велик приорат България. - Вместо заключение / Кирил Нешев, Сашо Марков: с. 290-292. - Пълното име на на Кирил Нешев е Кирил Нешев Михайлов.

ISBN 978-954-8468-35-0
1. Етика 2. Познание, теория 3. Философска антропология
17.02
165
141.31
COBISS.BG-ID 1234187748

БКМ 2011/3 Кн 99
МАРИНОВА, Емилия Василева, 1953-
        Начално развитие на моралните чувства / Емилия Маринова ; [худож. Елена Вутова-Ласкова]. - [В. Търново] : Фабер, 2010. - 152 с. : с ил. ; 20 см

Името на ил. отбелязано в изд. каре. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-954-400-193-3
1. Морал 2. Личност - психология
17.022
159.922
COBISS.BG-ID 1234156004

БКМ 2011/3 Кн 100
МЕЛЕР, Бетина, 1961-
        Как да премахнем семейния стрес и да се радваме на живота : [доказани техники за преодоляване на родителската изнемога] / Бетина Мелер, Петер Музал ; [прев. от нем. Катя Ройдева, Илонка Миткова]. - София : Софтпрес, 2008. - 160 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Eltern burnout / Bettina Mähler, Peter Musall. - Имената на прев. отбелязани в изд. каре. - Авторите: с. 158.

ISBN 978-954-685-741-5 : 8.99 лв.
1. Семейство - психология - наръчници и ръководства 2. Стрес
173(035)
COBISS.BG-ID 1234498020

БКМ 2011/3 Кн 101
ПЕТРОВА, Елена Цветкова, 1948-
        Аморализмът : по следите на изчезващия морал / Елена Петрова. - София : ИК "Св. Иван Рилски", 2010. - 186 с. ; 21 см

Библиогр. с.: 176-185. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-353-138-7
1. Морал 2. Философия на ценностите
17
COBISS.BG-ID 1234161380

БКМ 2011/3 Кн 102
РАДЕВ, Радослав Димитров, 1954-
        Българска еротика : енциклопедия / Радослав Радев. - Варна : Славена, 2009-2010. - 2 т. : с ил. ; 23 см

Офс. изд. - Именен показалец, геогр. показалец.

ISBN 978-954-579-819-1 (т. 2) : 25 лв.

Съдържа:
Т. 2: Н - Я. - 2010. - 436, [32] с.

1. Еротика - България - справочници 2. Еротика - в литературата и изкуството - справочници 3. Изкуство, българско - теми, образи, сюжети - справочници 4. Българска литература - теми, образи, сюжети - справочници 5. България - етика
176(497.2)(035)
7.041.3(497.2)(035)
886.7.09(035)
COBISS.BG-ID 1231846116

БКМ 2011/3 Кн 103
РАЙКОВ, Здравко Цветков
        Как да печелим по време на криза / Здравко Райков. - София : Дармон, 2009 (В. Търново : Абагар). - 350 с. ; 22 см. - (Библиотека Прави пари!)

Вариант на сер. загл.: Прави пари!, отбелязан на кор. - Книги, които ви препоръчвам: с. 329-330 ; Поговорки за богатство, немотия и заем: с. 332-343 ; Човек на успеха ли сте?: с. 344-348.

ISBN 978-954-90511-9-3 : 12 лв.
1. Успех - популярна литература 2. Икономическо поведение - популярна литература
174.4(02.062)
330.16(02.062)
COBISS.BG-ID 1234129892

БКМ 2011/3 Кн 104
САНТОУ, Джинет Е.
        Международни делови преговори и етика на бизнес отношенията / [Джинет Е. Сантоу, Марк Чанел] ; [прев. Камелия Хаджикоцева]. - София : Софтпрес, 2006 ([Добрич] : [Фолиарт]). - 256 с. : с табл., сх. ; 20 см

Сведенията за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Правила на поведение: с. 245-251 ; Списък с уеб ресурси по световна икономика и международни икономически отношения: с. 252-256.

ISBN 954-685-439-5 : 6 лв.
ISBN 978-954-685-439-1
1. Стопанска етика 2. Комуникация 3. Стопански преговори
174.4
330.16
65.02
COBISS.BG-ID 1234141668

БКМ 2011/3 Кн 105
СЕРАФИМОВА, Силвия Валентинова, 1980-
        Същност на моралната метафорика и нейният етически дискурс / Силвия Серафимова. - В. Търново : Фабер, 2010. - 359 с. ; 20 см

Кн. е защитена като дис. през 2009 г. - Библиогр.: с. 346-350. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-400-223-7
1. Морал - философски проблеми 2. Философия на ценностите
17.02
COBISS.BG-ID 1233955044

СКОТ, Марк Коулридж, 1965-
        Как да стана незаменим в работата Вж Кн 185

УИНГЕТ, Лари, 1952-
        Детето ти е страхотно! Ти не ставаш! Вж Кн 284

БКМ 2011/3 Кн 106
ФОРД, Чарлз В., 1937-
        Как да се защитим от лъжи и измами : психология на лъжата / Чарлз В. Форд ; [прев. от англ. Яна Ноел]. - София : Софтпрес, 2008. - 336 с. ; 21 см

Ориг. загл: Lies! Lies!! Lies!!! / Charles V. Ford. - Името на прев. отбелязано в изд. каре.

ISBN 978-954-685-669-2 : 14.99 лв.
1. Лъжа - психология 2. Измама - психология 3. Комуникация 4. Психология, приложна
179.8
316.454.5
159.98
COBISS.BG-ID 1234137060

ХРИСТОВА, Надежда Найденова, 1962-
        Което Бог е съчетал, човек да не разлъчва : бракът в църковното право на България и католическа Европа (XII-XIV век) Вж Кн 252


2 РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ

21 ПРИРОДНА ТЕОЛОГИЯ. ТЕОДИЦЕЯ. РЕЛИГИОЗНА ФИЛОСОФИЯ

РОЛАНД, Пол, 1959-
        Прераждане : [необикновени разкази на хора, които си спомнят минали животи] Вж Кн 82


22 СВЕЩЕНО ПИСАНИЕ. БИБЛИЯ. СТАР И НОВ ЗАВЕТ

БКМ 2011/3 Кн 107
АЛМАЛЕХ, Мони Ешуа, 1954-
        Светлината в Стария завет / Мони Алмалех. - София : Кибеа, 2010 ([София] : ПК "Д. Благоев"). - 448 с. : с ил. ; 23 см. - (Серия Знание)

Библиогр.: с. 435-446.

ISBN 978-954-474-538-7
1. Стар завет 2. Херменевтика 3. Еврейски език - семантика 4. Светлина - религиозни проблеми
221.06
801.73
809.242-54
COBISS.BG-ID 1233962724

БКМ 2011/3 Кн 108
БИБЛИЯ. бълг. 2010. София
        Библия сиреч книгите на Свещеното писание на Ветхия и Новия завет. - 7. изд. - София : Бълг. библейско д-во, 2010 (Китай). - 1524, [7] с. : к. ; 22 см

Изд. на Св. Синод на Бълг. църква. - Ред на евангелските събития по четирите евангелисти: с. 1504-1511 ; Парични единици в Новия Завет: с. 1512 ; Указател на апостолските и евангелските чтения в празниците през годината: с. 1512-1524.

ISBN 978-954-8968-46-1 (подв.)

22
COBISS.BG-ID 1233817060

БКМ 2011/3 Кн 109
БИБЛИЯ. Н.З. бълг. 2010. София. ревизирано изд.
        Новият завет. - Ревизирано изд. - София : Бълг. библейско д-во, 2010 (София : ПК "Д. Благоев"). - [36], 517, [28] с. : с цв. ил. ; 15 см

Без кор. загл. - Вариант на загл.: Новият завет на нашия Господ Исус Христос, отпеч. на с. 1. - Грешният ISBN отпеч. на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-8968-48-5
ISBN 978-954-8968-49-2 !

225
COBISS.BG-ID 1233756388

        ДЕЦАТА четат Библията Вж Кн 31

ХРИСТОВА, Боряна Владимирова, 1952-
        Началото и краят на света : Тивериадското море : разказ за Адам и Ева Вж Кн 835


23/28 ХРИСТИЯНСКА РЕЛИГИЯ

БКМ 2011/3 Кн 110
ЗМЕЙ Горянин, 1905-1958
        Кондика на Светата Бачковска ставропигиална обител / Змей Горянин. - София : Изд. център "Боян Пенев", 2009 ([София] : Изток-Запад). - 207 с. ; 22 см. - (Другата българска литература на XX век ; кн. 2)

Змей Горянин - псевд. на авт. Светлозар Акендиев Димитров. - Змей Горянин и неговата "Кондика за Бачковския манастир" / Васил Балевски: с. 5-9. - Изд. на БАН. Институт за лит., Нац. лит. музей.

ISBN 978-954-8712-58-3
1. Бачковски манастир - история - извори 2. България - религия
271(497.2)(091)(093.2)
COBISS.BG-ID 1234171876

БКМ 2011/3 Кн 111
КАЗАНДЖИЕВ, Георги Атанасов, 1940-
        Варненският и Преславски митрополит Йосиф (1898-1988) / Георги Казанджиев. - 2. доп. изд. - Добрич : Матадор 74, 2010 ([Силистра] : РИТТ). - 2 т. : с ил. ; 21 см

1. изд. 2008.

ISBN 978-954-371-252-6 (т. 1) : 12 лв.
ISBN 978-954-371-253-3 (т. 2) : 12 лв.

Съдържа:
Т. 1 / [предг. Варненски и Великопреславски митрополит Кирил]. - 300 с.

Светското име на Варненския и Великопреславски митрополит Кирил е Богомил Петров Ковачев.

Т. 2. - 288 с. : с ил., XII с. : цв. ил.

1. Йосиф, митрополит Варненски и Преславски, 1898-1988 - биографии 2. Варна - религия
281.962(497.211)(092)
92 Йосиф, митрополит Варненски и Преславски
COBISS.BG-ID 1233977060

БКМ 2011/3 Кн 112
КИРОВ, Димитър Станков, 1947-
        Структура и граници на християнската етика / Димитър Киров. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2010. - 508 с. ; 24 см

Изд. на СУ Св. Климент Охридски. Богословски фак. Магистърска прогр. Вяра и живот. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-07-3013-4
1. Християнска етика 2. Богословие - методика на преподаването
241
24(072)
COBISS.BG-ID 1233993444

БКМ 2011/3 Кн 113
ЛОСКИ, Владимир Николаевич, 1903-1958
        Боговидение / Владимир Лоски ; [предсл. Йоан Майердорф] ; [прев. от рус., гр., лат. Иван Латковски, Светослав Риболов]. - София : [Артграф], 2010. - 188 с. ; 20 см. - (Библиотека Православен калейдоскоп)

Прев. по Боговидение / Владимир Лосский ; Ориг. загл.: Vission de Dieu. - Имената на прев. отбелязани на гърба на предзагл. с., а на авт. на предг. - на с. 15. - Изд. на Храм Св. София - премъдрост божия. - Към читателите / Ангел Ангелов, Павел Павлов: с. 7-11. - Именен показалец, геогр.-предм. показалец.

ISBN 978-954-9401-40-0
1. Богословие
230.1
COBISS.BG-ID 1234128612

БКМ 2011/3 Кн 114
МАЙЛС, Джек, 1942-
        Христос : криза в живота на Бог / Джек Майлс ; прев. Велислава Михайлова. - София : Ибис, 2009 ([София] : Симолини). - 368 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Christ / Jack Miles.

ISBN 978-954-9321-16-6 : 17.90 лв.
1. Исус Христос
232(02.062)
COBISS.BG-ID 1233874660

БКМ 2011/3 Кн 115
МЕН, Александър Владимирович, 1935-1990
        Да бъдеш християнин / Александър Мен ; [прев. Добринка Савова-Габровска] ; [предг. Марк Макаров]. - София : Любомъдрие, 2010 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 63 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Жизнь с Богом / А. Мень. - Името на авт. на предг. отбелязано на с. 7, а на прев. - на гърба на загл. с. - Да бъдеш християнин : интервю с Александър Мен / разговора води Марк Макаров: с. 8-25 ; Христос може да се види само със сърцето / от преводача: с. 58-62.

ISBN 978-954-8334-88-4
1. Християнство
23/28
COBISS.BG-ID 1233800932

МЪРФИ, Джоузеф, 1898-1981
        Как да преодолеем безпокойството и да спрем да се тревожим Вж Кн 79

БКМ 2011/3 Кн 116
НАЛБАНТОВ, Стоян Николов, 1958-
        Агиологични пророчества / Стоян Налбантов. - София : Ваян - Ваня Кръстева, 2010 ([София] : ПК "Димитър Благоев"). - 320 с. : с ил. ; 22 см. - (Наука и култура)

Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-92664-1-2 (подв.)
1. Светци, български 2. Празници, религиозни - България 3. България - религия
235.3(497.2)(092)
398.3(497.2)
886.7-1
92(497.2)
COBISS.BG-ID 1233958372

БКМ 2011/3 Кн 117
НИ, Уочман, 1903-1972
        Покорство и власт / Уочман Ни ; [прев. от англ. Станимира Василева, Кънчо Георгиев]. - Пловдив : Логос и Рема, 2001 ([Пловдив] : [Делта плюс]). - 127 с. ; 22 см

Ориг. загл.: Spiritual authority / Watchman Nee.

ISBN 954-8990-26-1
1. Бог 2. Църква
23
COBISS.BG-ID 1234349028

БКМ 2011/3 Кн 118
ПАВЛОВ, Пламен Христов, 1958-
        Българи светци / Пламен Павлов, Христо Темелски ; под общата ред. на Георги Бакалов. - София : Тангра ТанНакРа ИК, 2010 (Костинброд : Мултипринт ООД). - 272 с. : с ил. ; 30 см. - (Библиотека на Велик приорат България ; 13)

Български духовни водачи: с. 202-204 ; Църковни празници: с. 243-244 ; Календарен списък на личностите, почитани от българската православна църква: с. 245-254. - Изд. на Държ. агенция Архиви, Орден на рицарите тамплиери на Йерусалим. Приорат България. - Библиогр.: с. 257-259. - Рез. на англ., рус. ез. / прев. Адриана Момчилова, Надя Велева. - Именен показалец. - Съдържа и Християнска култова архитектура ; Вътрешна уредба на християнския храм / Стефан Бояджиев.

ISBN 978-954-378-064-8 (подв.) : 36 лв.
1. Светци, български 2. Източноправославна църква - България - история 3. Християнство - България - история 4. България - религия
235.3(497.2)(092)
281.962(091)
92(497.2)
COBISS.BG-ID 1234361316

БКМ 2011/3 Кн 119
РОКБЕР, Мишел, 1928-
        История на катарите : ерес, кръстоносни походи, инквизиция от XI до XIV век / Мишел Рокбер ; прев. от фр. Марияна Петрова. - София : Рива, 2010 (В. Търново : Абагар). - 480 с. : с к. ; 23 см

Ориг. загл.: Histoire des cathares / Michel Roquebert. - Извори: с. 469-473. - Библиогр.: с. 474-475.

ISBN 978-954-320-327-7 : 22 лв.
1. Катари (религия) - история
272/273
COBISS.BG-ID 1234406372

БКМ 2011/3 Кн 120
СОФРОНИЙ Йерусалимски, свети, 560-638
        Житие на светата преподобна майка наша, Мария Египетска, бивша блудница : от падение към светост / свети Софроний, патриарх Иерусалимски ; [прев. Клер-Анастасия Бойкикева]. - 2. изд. - София : Любомъдрие, 2010 ([София] : [Артграф]). - 30 с. ; 21 см

Прев. по Византийские легенды. - Загл. на кор.: Житие на светата преподобна Мария Египетска, бивша блудница. - Името на прев. отбелязано на с. 2. - 1. изд. 1993.
ISBN 978-954-8334-89-1
1. Мария Египетска, света, ок. 5-6 век 2. Древен Египет - религия
235.3(32)(092)
92 Мария Египетска, света
877.3-97
COBISS.BG-ID 1233859556

ЯНГ, Аня
        Петимата тибетци : енергийна програма за тялото, ума и душата Вж Кн 126

БКМ 2011/3 Кн 121
        MEDIEVAL christianitas : different regions, 'faces', approaches / ed., [forew.] Tsvetelin Stepanov, Georgi Kazakov. - Sofia : Voen. izd., 2010. - 232 с. : с ил., к. ; 22 см. - (Mediaevalia christiana ; 3)

За авторите: с. 230-231. - Съдържа материали от: Henrik Janson, Владимир Я. Петрухин, Antoaneta Granberg, Александър Федотов, Dimitar Dimitrov, Vlada Stanković, Florin Curta, Vesselina Vachkova, Emmanuel Moutafov, Boris A. Todorov, Цветелин Степанов, Georgi Kazakov. - Библиогр. след отд. материали.

ISBN 978-954-509-437-8
1. Християнство 2. Църква - история - средни векове
26/28
COBISS.BG-ID 1233870308

        Spartak PASKALEVSKI: Triptychon Mystisches Fest : Hi. Benedikt und die hll. Kyrill und Method in Himmerod Вж Кн 584


29 НЕХРИСТИЯНСКИ РЕЛИГИИ

ВЕЛЕВ, Георги Костадинов, 1952-
        Непрочетената "Илиада" Вж Кн 794

        ЗАБЛУДИ и фалшификации за произхода на българите мохамедани : материали от научната конференция, Смолян - 29 октомври 2009 г. Вж Кн 1114

КАРАХАСАН-Чънар, Ибрахим, 1955-
        Светът на исляма : пълна хроника на мюсюлманската цивилизация. Т. 4, Османските потайности : харемът Вж Кн 1093

КОЛИНС, Тера Катрин
        Трите сестри на Дао : разговори с Китайската медицина, И Дзин и Фън Шуй] Вж Кн 77

БКМ 2011/3 Кн 122
ЛАХИРИ, Шибенду, 1939-
        Йога сутрите на Патанджали / Шибенду Лахири ; [прев. от англ. Цветан Василев]. - София : Сдружение "Шибенду Лахири", 2010 ([София] : [Хайдакан]). - 591 с. ; 20 см

Ориг. загл.: The yoga sutras of Patanjali / Shibendu Lahiri. - Името на прев. отбелязано в изд. каре. - Превод на сутрите на Патанджали: с. 512-591.

ISBN 978-954-92169-5-0 : 16 лв.
1. Йога - философски проблеми 2. Индия - религия
294.527
14(540)
COBISS.BG-ID 1234501348

БКМ 2011/3 Кн 123
ПЕРАРА, Виктор Саймън
        Удивителните тайни на учителите от Изтока / Виктор Саймън Перара ; прев. от англ. Ваня Илиева. - София : Скорпио, 2009. - 150 с. : с ил. ; 20 см

Ориг. загл.: The amazing secrets of the masters of the Far East / Victor Simon Perara. - Възприетата форма на името на прев. е Ваня Тодорова, с пълно име  Ваня Тодорова Илиева.
ISBN 978-954-792-337-9 : 10 лв.
1. Йога
294.527
COBISS.BG-ID 1233791716

БКМ 2011/3 Кн 124
РАМА, свами, 1925-1996
        Живот сред хималайските учители : езотерика, ню ейдж, духовност и познание / свами Рама ; [встъпление от Пандит Раджмани Тигунайт] ; прев. Красимира Матева. - [Ново изд.]. - София : Скорпио, 2009. - 382 с. : с ил., к., портр. ; 22 см

Ориг. загл.: Living with the Himalayan masters / Svami Rama. - Името на авт. на предг. отбелязано на с. 11.

ISBN 978-954-792-338-6 : 25 лв.
1. Йога
294.527
COBISS.BG-ID 1233768932

СТИЪР, Дугълд, 1965-
        Митология : боговете, героите и чудовищата на Древна Гърция : учебно издание Вж Кн 39

БКМ 2011/3 Кн 125
ТИГУНАИТ, Пандит Раджмани, 1953-
        Хималайските учители - една жива традиция : езотерика, ню ейдж, духовност и познание / Пандит Раджмани Тигунаит ; предг. от Ирен Петришчак ; въвед. от свами Рама ; прев. Красимира Матева. - София : Скорпио ви, 2010. - 168 с. : с ил., портр. ; 22 см

Ориг. загл.: The Himalayan masters. - Речник на непознатите думи: с. 147-155 ; За автора: с. 157 ; Хималайският институт: с. 158-159. - Библиогр.: с. 156.

ISBN 978-954-792-349-2 : 11.80 лв.
1. Будизъм 2. Тибет - религия
294.3(515)(092)
92
COBISS.BG-ID 1233861860

БКМ 2011/3 Кн 126
ЯНГ, Аня
        Петимата тибетци : енергийна програма за тялото, ума и душата / Аня Янг ; прев. Цветанка Накова. - София : Скорпио, 2009. - 151 с. : с ил. ; 21 см. - (Поредица Здраве, дълголетие, естествено оздравяване)

Прев. по Энергетическая программа "Пять тибетцев" / Аня Янг.

ISBN 978-954-792-345-4 : 10 лв.
1. Будизъм - Тибет 2. Медитация 3. Тибет - религия
294.3(515)
242
COBISS.BG-ID 1233839844

FOL, Aleksandǎr Nikolaev, 1933-2006
        Thracian culture : told and untold Вж Кн 1094


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

30 ТЕОРИИ, МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ НАУКИ. СОЦИОГРАФИЯ

        БЪЛГАРИЯ 2020: Равносметката на прехода и перспективата за левицата : [доклади и изказвания на конференция с международно участие, София, 2010] Вж Кн 173


308 СОЦИОГРАФИЯ. СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ

БКМ 2011/3 Кн 127
ЗАПЧИОГЛУ, Дилек, 1959-
        Турция / Дилек Запчиоглу, Юрген Готшлих ; [прев. Гергана Тодорова]. - София : Софтпрес, 2010 ([Добрич] : [Фолиарт]). - 135 с. : с цв. ил., к. ; 19 см

Ориг. загл.: Türkei, в сер. Marco Polo. - Името на прев. отбелязано в изд. каре. - Турски разговорник: с. 108-111 ; Пътна карта на Турция: с. 113-130 ; Нашите сътрудници : интервю с авторите на Marco Polo Дилек Заптджьоглу, Юрген Гочлих: с. 135. - Геогр. показалец.

ISBN 978-954-685-890-0 : 12 лв.
1. Туризъм - Турция - пътеводители 2. Турция - социално-икономическо положение
308(560)(036)
379.85(560)(036)
COBISS.BG-ID 1234383076

БКМ 2011/3 Кн 128
КОЦИ, Робърта
        Южна Африка : пътеводител / [Робърта Коци, Ричард Уитикър] ; [фотогр. Саманта Рейндърс] ; [прев. от англ. Лада Петкова]. - София : Егмонт България, 2010 (София : Лито Балкан). - 319 с. : с цв. ил. ; 22 см. - (National Geographic пътеводител)

Ориг. загл.: South Africa. - Имената на авт. и ил. отбелязани на с. 7, а името на прев. - в изд. каре. - За сътрудниците: с. 7. - Азб. показалец.

ISBN 978-954-27-0465-2 : 24.90 лв.
1. Южноафриканска република - социално-икономическо положение
308(680)(036)
379.85(680)(036)
COBISS.BG-ID 1234247140

БКМ 2011/3 Кн 129
ТАСЕВ, Алекси Филипов, 1945-
        Община Дупница (Станке Димитров) 1980-1989 г. : десет години комплексно развитие / Алекси Тасев ; [фотогр. Тодор Янков]. - София : Квазар, 2007 ([София] : Симолини 94). - 178 с., [14] с. : табл., факс., [8] с. : цв. ил. ; 22 см

Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Пълното име на ил. е Тодор Янков Георгиев.

ISBN 978-954-8826-85-3 : 10 лв.
1. Общини - България - история 2. Дупница (община) - социално-икономическо положение
308(497.22-37)(091)
COBISS.BG-ID 1234432996


311 СТАТИСТИКАТА КАТО НАУКА. ТЕОРИЯ НА СТАТИСТИКАТА

БКМ 2011/3 Кн 130
НИКОЛОВ, Георги Николов, 1945-
        Статистика : сборник от задачи / Георги Николов ; [ред. кол. Михаил Динев - глав. ред. ... и др.]. - София : Висше у-ще по застраховане и финанси, 2010 ([София] : [Аси принт]). - 136 с. : с табл. ; 21 см

Имената на ред.
отбелязани на гърба на предзагл. с. - Други ред.: Огняна Стоичкова, Григорий Вазов, Георги Николов, Йордан Христосков, Ирена Мишева, Боян Илиев, Огнян Симеонов. - Пълното име на ред. Михаил Динев е Михаил Динев Петров.

ISBN 978-954-92580-4-2
1. Статистика - задачи - учебници за ВУЗ
311(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1234290916

БКМ 2011/3 Кн 131
СТАЙКОВ, Рафаил Николов, 1933-
        Статистика : теория и задачи / Рафаил Стайков, Здравко Славов, Стоян Ненков. - [Варна] : Унив. изд. Варн. свободен унив. "Черноризец Храбър", 2010 ([Варна] : График). - 223 с. : с табл., черт., диагр. ; 24 см

Библиогр.: с. 221-222.

ISBN 978-954-715-475-9 : 12 лв.
1. Статистика - учебници за ВУЗ
311(075.8)
COBISS.BG-ID 1233945572


314 ДЕМОГРАФИЯ. ИЗУЧАВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО

БКМ 2011/3 Кн 132
ВЕЛКОВСКА, Гена Цветкова, 1953-
        Сборник учебни тестове по демография / Гена Велковска. - София : Валдес-ВВ-ГВ, 2010 ([Враца] : [Полипринт]). - 39 с. ; 21 см

ISBN 978-954-9875-11-9
1. Демография - учебници за ВУЗ
314(079)(075.8)
COBISS.BG-ID 1233966308

БКМ 2011/3 Кн 133
ГАЛЧЕВ, Илия Ангелов, 1917-
        Демографските проблеми на България : изложение до българската общественост / Илия А. Галчев, Н. Н. Вербанов. - София : ИК Гутенберг, 2010 ([София] : [Симолини]). - 48 с. ; 20 см

ISBN 978-954-617-096-5
1. Малцинства, български 2. Българи в чужбина 3. България - демография
314(497.2)(091)
325(=867)(091)
COBISS.BG-ID 1234398180


316 СОЦИОЛОГИЯ. СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ
Вж и 159.9; 308; 314; 39

БКМ 2011/3 Кн 134
БАРБЪР, Бенджамин Р., 1939-
        Джихад и Мак-свят : предизвикателството на тероризма към демокрацията / Бенджамин Р. Барбър ; [прев. Константин Янакиев]. - София : Критика и хуманизъм, [2008] ([София] : [Скала]). - 432 с. : с табл., к. ; 21 см. - (Социооптики)

Ориг. загл.: Jihad vs. McWorld / Benjamin R. Barber. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Индекс на справедливото разпределение на енергията: с. 417-423 ; Най-печелившите филми в 22 страни: с. 424-426. - Азб. показалец.

ISBN 978-954-587-129-0
1. Философия на ценностите 2. Обществено устройство и обществени отношения 3. Тероризъм 4. Демокрация
316.75
323.28:297(100)
321.7
COBISS.BG-ID 1234490852

БЕРКХАН, Барбара, 1957-
        Самозащита с думи Вж Кн 68

БКМ 2011/3 Кн 135
БОРИСОВА, Лалка Герасимова, 1955-
        Фирмен протокол / Лалка Борисова. - Ботевград : Междунар. висше бизнес у-ще, 2008 ([София] : [Унив. изд. "Св. Климент Охридски"]). - 195 с. : с табл. ; 20 см

Рез. на бълг. ез.

ISBN 978-954-9432-29-9
1. Организационна култура - учебници за ВУЗ
316.45/.47(075.8)
330.16(075.8)
174.4(075.8)
COBISS.BG-ID 1234002148

ВЕМ, Александър
        Езикът на жестовете Вж Кн 71

ГЕРЧЕВА, Галя Тодорова
        Личност и общуване : от изследване към оптимизиране на комуникативната реализация Вж Кн 72

БКМ 2011/3 Кн 136
ГОДИН, Сет, 1960-
        Племена : [Бъди лидер! Поведи ни!] / Сет Годин ; прев. Весела Венчева-Тодорова. - София : Кръгозор, 2010 ([София] : ПК "Д. Благоев"). - 162 с. ; 22 см

Ориг. загл.: Tribes / Seth Godin.

ISBN 978-954-771-226-3 (подв.) : 14 лв.
1. Лидерство - популярна литература 2. Управленски труд - популярна литература 3. Маркетинг - популярна литература
316.46(02.062)
65.012(02.062)
339.13(02.062)
COBISS.BG-ID 1234168292

БКМ 2011/3 Кн 137
ДАЛ, Грегъри Коулинг, 1948-
        Един свят - един народ : как глобализацията оформя нашето бъдеще / Грегъри Дал ; [прев. Емилия Дал]. - [Благоевград] : [изд. авт.], 2010 (В. Търново : Фабер). - 404 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Оne world, one people / Gregory C. Dahl. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Някои принципи на международния икономикс: с. 341-356. - Библиогр.: с. 391-403.

ISBN 978-954-799-935-0 : 18 лв.
1. Глобализация
316.32
327
339.9
COBISS.BG-ID 1234179812

БКМ 2011/3 Кн 138
        ДЕТСТВОТО при социализма : политически, институционални и биографични перспективи / състав. и науч. ред. Иван Еленков, Даниела Колева ; [предг. Иван Еленков...и др.]. - София : Рива, 2010 (В. Търново : Абагар). - 208 с. : с ил., табл. ; 23 см. - (Изследователски форум ; 3)

Имената на авт. на предг. отбелязани на с. 7. - Други авт. на предг.: Кристина Попова, Даниела Колева. -
Изд. на Център за акад. изследвания. - Съдържа материали от : Кристина Попова, Иван Еленков, Светла Балуцова, Анелия Касабова, Ирина Радева, Биляна Раева, Светла Казаларска, Надежда Гълъбова, Диана Иванова, изнесени на семинара "Детството при социализма", София, 2008. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-320-281-2 : 12 лв.
1. Деца - България - при социализма - социологични проблеми 2. Социалистически начин на живот 3. България - социология
316.346.32-053.2(497.2-664)
316.728(497.2-664)
COBISS.BG-ID 1234469092

БКМ 2011/3 Кн 139
ДЕЯНОВА, Лиляна Димитрова, 1951-
        Очертания на мълчанието : историческа социология на колективната памет / Лиляна Деянова ; [науч. ред. Антоанета Колева]. - София : Критика и хуманизъм, 2009 ([София] : [Скала]). - 408 с. ; 21 см. - (Нова хуманитаристика)

Името на ред. отбелязано в изд. каре. - Интервю с Димитър Борисов Димитров (Муто): с. 375-393. - Библиогр.: с. 394-407.

ISBN 978-954-587-140-5 : 12 лв.
1. Обществено устройство и обществени отношения - социологични проблеми 2. България - вътрешна политика
316.32
323(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1234012644

БКМ 2011/3 Кн 140
ДИМИТРОВ, Иван, 1930-
        Съдбовност и отдаденост : повест за орисаните и посветените на глухотата / Иван Димитров. - Добрич : Матадор 74, 2010 ([София] : Хермес прес). - 248 с. : с ил., портр. ; 23 см

Пълното име на авт. е Иван Димитров Иванов. - Мнението на специалиста / Таня Димитрова: с. 6. - Библиогр.: с. 245-246.

ISBN 978-954-371-215-1 : 12 лв.
1. Глухи - България 2. България - социология
316.454.4-056.263(497.2)
376.3-056.263(497.2)
COBISS.BG-ID 1234125284

БКМ 2011/3 Кн 141
ЗАГОРОВ, Орлин Тихомиров, 1936-
        България в Европа на нациите / Орлин Загоров. - София : Тангра ТанНакРа ИК, 2009 ([София] : Алианс принт). - 479 с. ; 23 см. - (Библиотека Българска вечност ; кн. 87)

Изд. на Център за изследвания на българите. -
Вариант на сер. загл.: Българска вечност, отбелязан на кор. - За необходимостта от тази книга / Георги Марков: с. 11-12 ; Речник на ключовите думи и термини: с. 400-435 ; 22 март 165 г. сл. Хр. - Общобългарски празник и празник на Дунавска България: с. 462-463 ; Мисия 21 век: с. 464-468. - Библиогр.: с. 436-461. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-954-378-054-9 : 15 лв.
1. Нация 2. Национален въпрос и национална политика - България 3. България - вътрешна политика
316.356.4
323.1.01(497.2)
COBISS.BG-ID 1234310884

БКМ 2011/3 Кн 142
        ИДЕНТИЧНОСТИ в преход : род, медии и популярна култура в България след 1989 г. / състав., [предг.] Милена Кирова, Корнелия Славова ; [под ред. на Милена Кирова]. - София : Полис, 2010 (София : Симолини-94). - 256 с. : с табл., [8] с. : цв. ил. ; 22 см

Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. - Изд. на Бълг. асоц. на унив. жени. Проект Родови идентичности в преход: ролята на медиите и масовата култура в България преди и след 1989 г. - Съдържа материали от: Румяна Стоилова, Тотка Монова, Милена Кирова, Елка Добрева, Николай Атанасов, Гергана Дачева, Корнелия Славова, Владимир Трендафилов, Людмил Димитров, Димитър Камбуров, Ралица Мухарска. - Библиогр. след някои материали. - Съдържа и: Пришълецът, или ужасът от раждането в съвременната западна митология / Марика Мойсееф ; прев.от фр. Аксиния Михайлова.

ISBN 978-954-796-032-9
1. Средства за масова информация - влияние 2. България - социология
316.77(497.2)
COBISS.BG-ID 1234475236

БКМ 2011/3 Кн 143
        ИЗКУСТВОТО да се задават въпроси и да се получават отговори / Атанас Цветанов Атанасов ... [и др.]. - [София] : Софттрейд, 2010 ([София] : [Симолини 94]). - 340 с. : със сх., диагр., табл. ; 24 см

Друти авт. : Светлана Стефанова Съйкова, Емилия Евгениева Ченгелова, Максим Яков Молхов, Екатерина Любенова Маркова. - Обобщен списък на 100-те най-важни съображения: с.286-291 ; Въпросници за дълбочинни интервюта на различни теми: с. 292-308 ; Въпросници за методически анкети: с. 309-322 ; Тест-анкета сред потребители в интернет форум: с. 323-338. - Библиогр. с. 280-285. - Рез. на бълг., англ., рус. ез.

ISBN 978-954-334-103-0 : 12 лв.
1. Социологични изследвания
316:303.6
COBISS.BG-ID 1234479844

БКМ 2011/3 Кн 144
ИЛИЕВА, Соня Борисова, 1955-
        Клюката като форма на социален контрол / Соня Илиева. - София [т. е. В. Търново] : Фабер, 2009. - 154 с. : с табл. ; 20 см

Библиогр. с. 151-154.

ISBN 978-954-400-213-8
1. Клевета - социологични проблеми 2. Обществено мнение - социологични проблеми
316.653
177.3:316
COBISS.BG-ID 1234029796

БКМ 2011/3 Кн 145
КЕЛИЯН, Мая Бедрос, 1957-
        Стил на живот на локалната общност: съвременна Япония / Мая Келиян. - Варна : Алекс принт, 2010 ([Варна] : [СД Онгъл]). - 200 с. ; 20 см

Загл. на англ. ез.: Local community life style: contemporary Japan / Maya Keliyan. - Библиогр.: с. 163-172. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-8261-67-8 : 10 лв.
1. Обществено устройство и обществени отношения - Япония 2. Япония - социология
316.324(520)
COBISS.BG-ID 1234159076

БКМ 2011/3 Кн 146
МАККЕЙ, Матю
        Посланията : комуникационните умения / Матю Маккей, Марта Дейвис, Патрик Фенинг ; прев. Станислава Миланова. - София : ИК Лик, 2009 ([София] : [Скала]). - 408 с. : със сх. ; 20 см

Ориг. загл.: Messages / Matthew McKay, Martha Davis, Patrick Fanning. - Пълното име на прев. е Станислава Александрова Миланова-Леонтиева. - Библиогр.: с. 402-407.

ISBN 978-954-607-776-9 : 16 лв.
1. Комуникация 2. Безсловесна комуникация 3. Реторика
316.64
159.925
82.085
COBISS.BG-ID 1234107108

БКМ 2011/3 Кн 147
МАКНИ, Валентина Генова, 1975-
        Интелектуалната емиграция : ефект с две лица / Валентина Макни. - Варна : ИК Геа-принт, 2010 ([Варна] : [Екстрийм]). - 224 с. : с табл., диагр. ; 21 см

Библиогр.: с. 212-223.

ISBN 978-954-9430-55-4
1. Интелигенция - социологични проблеми 2. Емиграция и имиграция - социално-икономически проблеми 3. Работна сила - миграция - социологични проблеми
316.343.652
325
331.55
COBISS.BG-ID 1234172388

НЕДЕВ, Тодор Недев, 1944-
        Эволюция труда и капитала и генезис экономики и общества знания Вж Кн 190

БКМ 2011/3 Кн 148
НЕШЕВ, Петър Кирилов, 1971-
        Проблеми на социалната психология / Петър Нешев. - [В. Търново] : Фабер, 2010. - 140 с. ; 20 см

Библиогр.: с. 134-135.

ISBN 978-954-400-264-0
1. Социална психология
316.6
COBISS.BG-ID 1233954020

НИКОЛОВ, Цветослав Младенов, 1979-
        Употреба на физическа намеса за защита на деца с емоционални и поведенчески затруднения : ръководство за обучение Вж Кн 338

БКМ 2011/3 Кн 149
ПЕНЧЕВА, Ивалина Петкова
        Организационно поведение / Ивалина Пенчева. - [4. изд.]. - В. Търново [т. е. Пловдив] : Център за евроинтеграция и култура при Висше у-ще Земед. колеж, 2010 (В. Търново : Фабер). - 111 с. ; 20 см

1. изд. 2000 в 2 ч. на изд. Абагар - В. Търново. - Изд. на Висше у-ще Земед. колеж - Пловдив. Център за дистанционно обучение - В. Търново. - Библиогр.: с. 109-111.

ISBN 978-954-9498-47-9
1. Организационно поведение - учебници за ВУЗ 2. Управленски труд - учебници за ВУЗ 3. Психология на труда - учебници за ВУЗ
316.43/.47(075.8)
65.013(075.8)
331:159.9(075.8)
COBISS.BG-ID 1234111716

БКМ 2011/3 Кн 150
ПЕТКОВА, Искра Борисова
        Живот в оцеляване. Кн. 3, Социологически и социалнопсихологически ракурси / Искра Петкова. - София : WINI-1837, 2010. - 132 с. ; 20 см

Биогр. сведения за авт.: с. 132.

ISBN 978-954-9437-23-2
1. Социална психология 2. Личност и общество
316.6
COBISS.BG-ID 1234191588

ПОПЗЛАТЕВА, Цанка Златева
        Човешката глухота - социо-културна идентичност и профили на личността Вж Кн 80

БКМ 2011/3 Кн 151
        ПУБЛИЧНИ комуникации в сигурността и отбраната : [сборник] / състав. и общ. ред. Георги Карастоянов. - София : ВА "Г. С. Раковски", 2010-. - Т. <1-> ; 21 см

Изд. на ВА Г. С. Раковски. Кат. Лидерство.

ISBN 978-954-9348-18-7 (ч. 1)

Съдържа досега:
Ч. 1. - 2010. - 161 с. : с табл., сх.

Авторите: с. 160. - Библиогр. след отд. материали. - Съдържа материали от: Антоанета Христова, Георги Карастоянов, Сашо Воденичарски, Клара Стаматова, Мила Серафимова, Димитър Димитров.

1. Връзки с обществеността 2. Отбрана [военно дело]
316.77
355.02
COBISS.BG-ID 1233860068

БКМ 2011/3 Кн 152
РИЗА, Есма Селман
        Българи, турци и цигани в Лудогорието : житейски нагласи в етническото многообразие / Есма Риза. - София : Изток-Запад, 2010. - 211 с. : с табл. ; 20 см

Към нови измерения на душевността в социалното пространство на Лудогорието / Минчо Драганов. - Библиогр.: с. 207-210.

ISBN 978-954-321-736-6 : 7 лв.
1. Малцинства - България - социология 2. Българи - народопсихология 3. Лудогорски край - етнография
316.347.2(497.21-31)
39(497.21-31)
159.922.4(497.21-31)
COBISS.BG-ID 1234189028

УИНГЕТ, Лари, 1952-
        Не се прецаквай сам Вж Кн 87

ФОРД, Чарлз В., 1937-
        Как да се защитим от лъжи и измами : психология на лъжата Вж Кн 106

ЧАЛДЪКОВ, Георги Ников, 1940-
        Човекът : мисли, чувства, приятелство : IQ + EQ + FQ : за всички, които мислят и чувстват - едновременно Вж Кн 91

БКМ 2011/3 Кн 153
        GLOBALISM and security : [articles / proceedings] / [comp. Stoyan Denchev ... и др.]. - София : За буквите - O писменехь, 2009 ([София] : [Авангард]). - 194 с. : с диагр., табл., сх. ; 21 см

Имената на състав. отбелязани на гърба на загл. с. - Други състав.: Irena Peteva, Nikolay Palashev. - Съдържа материали от: Stoyan Denchev, Todor Tanev, Nikolay Palashev, Orhan Ismailov, Valentin Vassilev, Boris Borisoff, Irena Peteva, Bella Tetevenska, Dimitar Ivanov, Stoyko Stoykov, Stoian Stoychev, Yordan Nachev, Evgeniy Sachev, Georgeta Nazarska, Stefan Simeonov, Georgi Bahchevanov, Ivaylo Ivanov, Veselin Tselkov, Tsvetlin Yovchev, Dimitar Nedelski, Alexandra Kumanova, Milen Kumanov, Nikolay Vasilev. - Библиогр. след някои материали. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-8887-66-3
1. Глобализация - сборници 2. Национална сигурност - сборници 3. Тероризъм - сборници
316.32
355.02
323.28
COBISS.BG-ID 1234032612

STRITZL, Peter
        Alternative Herangehen in der Organisation der digitalen Medienwirtschaft : Konzepte und Treibermodelle : Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades (Dr.rer.oes.) im wissenschaftlichen Fach 05.02.24 "Organisation und Führung außerhalb des Gebiets der materiellen Fertigung" Вж Кн 224


32 ПОЛИТИКА
Вж и 341; 342

БКМ 2011/3 Кн 154
БАР-Зоар, Михаел, 1938-
        Шимон Перес : биография / Михаел Бар-Зоар ; прев. [от англ.] Светлозар Николов. - София : Бълг. писател, 2009 ([София] : [Мултипринт ЕООД]). - 424 с., [24] с. : ил. ; 24 см

ISBN 978-954-443-798-5
1. Перес, Шимон, 1923- - биографии 2. Израел - политика
32(569.4)(092)
92 Перес, Шимон
COBISS.BG-ID 1233796836

БКМ 2011/3 Кн 155
ДЖОНСЪН, Пол, 1928-
        Чърчил : [биография] / Пол Джонсън ; прев. от англ. Янка Петровска. - София : Рива, 2010 (В. Търново : Абагар). - 184 с. : с портр., ил. ; 21 см

Ориг. загл.: Churchill / Paul Johnson. - Допълнителна литература: с. 181-182.

ISBN 978-954-320-305-5 : 15 лв.
1. Чърчил, Уинстън, 1874-1965 - биографии 2. Политици, английски - биографии 3. Великобритания - политика
32(410)(092)
92 Чърчил, Уинстън
COBISS.BG-ID 1234339812

БКМ 2011/3 Кн 156
КАРТАЛОВ, Кирил Пламен, 1982-
        Парадигми на политическата наука / Кирил Пламен Карталов ; прев. от итал. ез. Симеон Тодоров. - София : За буквите - О писменехь, 2010 ([София] : Авангард). - 481 с. ; 24 см. - (Utilitas Communis : поредица за политически науки и международни отношения ; 1)

Библиогр.: с. 455-480.

ISBN 978-954-8887-82-3
1. Политическа наука 2. Обществено-политически учения 3. Власт 4. Държава
32.01
321.01
COBISS.BG-ID 1233952484

БКМ 2011/3 Кн 157
КАСТРО, Фидел, 1926-
        Сто часа с Фидел [Кастро] / разговори с Игнасио Рамоне ; [прев. Захари Омайников ... и др.]. - София : Le monde diplomatique, 2010 (Перник : Съперник 98). - 784 с., [32] с. : ил. ; 22 см

Ориг. загл.: Cien horas con Fidel / Ignacio Ramonet. - Пълното име на авт. е Фидел Алехандро Кастро Рус. - Други прев.: Мария Пачкова, Тамара Такова, Татяна Пантева, Христина Костова, отбелязани на гърба на предзагл. с. - Пълното име на прев. Мария Пачкова е Мария Петрова Пачкова-Димитрова, а на Татяна Пантева - Татяна Петрова Маринкова-Пантева. - Биогр. сведения за И. Рамоне: с. 4 ; Пет десетилетия с Куба / Венко Кънев: с. 7-16 ; Важни дати в живота на Фидел Кастро и кубинската революция (1926-2005): с. 747-782.

ISBN 978-954-92119-6-2 (не е отпеч.)
ISBN 978-954-92119-2-4 !
1. Кастро, Фидел, 1926- - интервюта 2. Политици, кубински - интервюта 3. Куба - политика
32(729.1)(092)(047.53)
92 Кастро, Фидел
COBISS.BG-ID 1234513380


321 ФОРМИ НА ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ. ДЪРЖАВИТЕ КАТО ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ

БАРБЪР, Бенджамин Р., 1939-
        Джихад и Мак-свят : предизвикателството на тероризма към демокрацията Вж Кн 134

        БЪЛГАРИЯ 2020: Равносметката на прехода и перспективата за левицата : [доклади и изказвания на конференция с международно участие, София, 2010] Вж Кн 173

БКМ 2011/3 Кн 158
ДЕМИДЕНКО, Михаил Иванович, 1929-2003
        По следите на СС в Тибет / М. И. Демиденко ; прев. от рус. Валентин Корнилев. - София : Скорпио, 2010. - 224 с. : с ил. ; 20 см. - (Строго секретно)

Ориг. загл.: По следам СС в Тибет / М. И. Демиденко.

ISBN 978-954-792-324-9 : 10 лв.
1. Националсоциализъм - Германия - история - популярна литература 2. Германия - политика
321.64:329.18(430)(091)(02.062)
COBISS.BG-ID 1233756132

КАРТАЛОВ, Кирил Пламен, 1982-
        Парадигми на политическата наука Вж Кн 156


323 ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА
Вж и 329

АНГЕЛОВ, Слави
        Наглите : документално разследване за бандата, която отвлече тринайсет и уби двама Вж Кн 244

БАРБЪР, Бенджамин Р., 1939-
        Джихад и Мак-свят : предизвикателството на тероризма към демокрацията Вж Кн 134

БКМ 2011/3 Кн 159
ВУЧКОВ, Юлиан Димитров, 1936-
        Мемоари : горещи страници от историята на България : родината и светът : наши и чужди политици от първите редици / Юлиан Вучков. - София : Enthusiast, 2010 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 495 с. : с портр. ; 24 см

ISBN 978-954-8657-26-6 : 14 лв.
1. Научни и културни дейци, български - очерци 2. Политици - очерци 3. България - вътрешна политика
323(497.2)(092)
008(497.2)(092)
92(497.2)
COBISS.BG-ID 1234160868

ДЕЯНОВА, Лиляна Димитрова, 1951-
        Очертания на мълчанието : историческа социология на колективната памет Вж Кн 139

        ЗАБЛУДИ и фалшификации за произхода на българите мохамедани : материали от научната конференция, Смолян - 29 октомври 2009 г. Вж Кн 1114

ЗАГОРОВ, Орлин Тихомиров, 1936-
        България в Европа на нациите Вж Кн 141

МИКАЕЛЯН, Хованес, 1933-
        Това, което искам да кажа за... Вж Кн 1006

БКМ 2011/3 Кн 160
ПАЧЕДЖИЕВ, Йордан Асенов, 1922-
        Българският мирен преход / Йордан Пачеджиев. - София : Изд. ателие Аб, 2010. - 203, [20] с. : ил. ; 20 см

ISBN 978-954-737-799-8 : 12 лв.
1. Вътрешна политика - България - 1989- 2. България - вътрешна политика
323(497.2)
COBISS.BG-ID 1234493924

БКМ 2011/3 Кн 161
СТОЯНОВ, Димитър Иванов, 1928-1999
        Заплахата : великодържавният национализъм и разузнаването на Турция против България / Димитър Стоянов ; [предг. Димитър Вандов, Петър Петров]. - 2. доп. изд. - София : ИК Нов свят, 2010 (София : ИК Илинда). - 380 с. : с 1 портр. ; 21 см

1. изд. 1997 на изд. Албатрос. - Библиогр.: с. 378-379.

ISBN 978-954-8391-29-0 : 12 лв.
1. Национален въпрос и национална политика - България 2. Национализъм - Турция 3. Разузнаване - Турция 4. България - национален въпрос 5. Турция - външна политика
323.1(497.2)
327.84(560)
COBISS.BG-ID 1234189284

ТОДОРОВ, Евгений, 1949-
        Наръчник на носталгика : как си живеехме при другаря Живков Вж Кн 1013

GERMANOV, Stojan Georgiev, 1937-
        The Macedonian question : history and actuality Вж Кн 1130

        GLOBALISM and security : [articles / proceedings] Вж Кн 153


325 МИГРАЦИЯ. КОЛОНИЗАЦИЯ
Вж и 316

ГАЛЧЕВ, Илия Ангелов, 1917-
        Демографските проблеми на България : изложение до българската общественост Вж Кн 133

МАКНИ, Валентина Генова, 1975-
        Интелектуалната емиграция : ефект с две лица Вж Кн 147

МАЛЧЕВА, Веселина Иванова, 1932-
        Преселени севернодобруджанци в град Добрич през 1940 година Вж Кн 1126


327 МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ДИПЛОМАЦИЯ
Вж и 341

БКМ 2011/3 Кн 162
АЛЕКСАНДРОВА, Силвия Николова
        Съединените американски щати в света на XX век : по пътя към върха - от Испано-американската до Корейската война / Силвия Н. Александрова. - В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2010. - 284 с. : с ил., к., табл. ; 21 см

Хронологическа справка: с. 257-272 ; Исторически личности: с. 273-284.

ISBN 978-954-524-733-0
1. Външна политика - САЩ - история 2. Международни отношения 3. САЩ - история
327(73)(091)
930.9"19"
COBISS.BG-ID 1234264548

БКМ 2011/3 Кн 163
ВЕЛКОВСКА, Гена Цветкова, 1953-
        Геополитика : лекционен курс / Гена Велковска, Валдес Велковски. - София : Валдес-ВВ-ГВ, 2010 ([Враца] : [Полипринт]). - 85 с. ; 20 см

ISBN 978-954-9875-04-1
1. Геополитика - лекции
327:911.3(042.3)
COBISS.BG-ID 1233943012

ВЕЛКОВСКА, Гена Цветкова, 1953-
        Сборник учебни тестове по геоикономика и геополитика Вж Кн 209

ДАЛ, Грегъри Коулинг, 1948-
        Един свят - един народ : как глобализацията оформя нашето бъдеще Вж Кн 137

БКМ 2011/3 Кн 164
        ЕВРОПА. bg ; Дясното в България: 20 години по-късно : есета [от младежки конкурс проведен от СДС, април 2010] / [състав. Милена Михайлова, Елисавета Коюмджиева] ; [предг. Надежда Нейнски, Мартин Димитров]. - [София] : Надежда Нейнски, [2010] ([София] : [Инвестпрес]). - 256 с. : с цв. ил. ; 21 см

Имената на състав. отбелязани на с. 2, а на авт. на предг. - на с. 5, 7. - Възприетата форма на името на Надежда Нейнски е Надежда Николова Михайлова. - Изд. на Европ. парламент. Европ. нар. партия. - Текст и на англ. ез. / прев. Ралица Кариева. - Биогр. сведения за авт. след отд. есета.

ISBN 978-954-92657-1-2
1. СДС - история - есета 2. България - международни политически отношения 3. Европа - външна политика
327(497.2:4-6)(0:82-4)
329(497.2)СДС(091)(0:82-4)
886.7-053.81-4
COBISS.BG-ID 1234087908

БКМ 2011/3 Кн 165
ЕВРОПЕЙСКИ съюз
        ЕС в цифри и факти / състав. Емилия Георгиева - отг. ред. ... [и др.] ; [предг. Емилия Георгиева]. - София : РИК Minerva, 2010. - 96 с. : с табл. ; 15 х 21 см

Загл. на англ. и фр. ез.: EU in figures and facts ; UE en chiffres et faits
. - Други състав.: Анастасия Велева, Евгени Митров, Николай Ничев. - Пълното име на Емилия Георгиева е Емилия Георгиева Младенова. - Името на авт. на предг. отбелязано на с. 6.
ISBN 978-954-8702-17-1
1. Европейски съюз - справочници 2. Европа - международни политически отношения
327.7:061.1ЕС(035)
339.923:061.1ЕС(035)
COBISS.BG-ID 1234146276

БКМ 2011/3 Кн 166
ЕВРОПЕЙСКИ съюз. Европейска комисия
        Европейски програми 2007-2013 : справочник. - 4. прераб. и доп. изд. - София : Представителство на Европ. комис. в България, 2007 (София : Минерва). - 144 с. ; 23 см

1. изд. 2003 със загл. Европейски програми за образование, изд. на Фонд. Пайдея. - Изд. на Информ. център на Европ. съюз.

ISBN 978-954-92077-1-2
1. Европейски съюз - програми - справочници 2. Европа - международни политически отношения
327.7:061.1ЕС(035)
339.923:061.1ЕС(035)
COBISS.BG-ID 1233999844

БКМ 2011/3 Кн 167
ЕВРОПЕЙСКИ съюз. Европейска комисия
        Европейски програми 2007-2013 : справочник. - 6. прераб. изд. - София : Представителство на Европ. комис. в България, 2009 (София : Минерва). - 144 с. : с ил., факс. ; 24 см

1. изд. 2003 със загл. Европейски програми за образование, изд. на Фонд. Пайдея. - Как да изберем подходящата програма?: с. 124-130 ; Термини от европейските програми: с. 131-132 ; Как се разработва предложение за проект - някои практически съвети: с. 133-141 ; EuropeAid - Как да намерим информация за конкурси по европейски програми?: с. 142-143.

1. Европейски съюз - програми - справочници 2. Европа - международни политически отношения
327.7:061.1ЕС(035)
339.923:061.1ЕС(035)
COBISS.BG-ID 1234000612

БКМ 2011/3 Кн 168
КАЛЧЕВ, Калчо Костов, 1947-
        Българо-турски военнополитически връзки и отношения 1913-1915 г. / Калчо К. Калчев. - В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2010. - 263 с. ; 21 см

Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-524-732-3
1. Международни отношения 2. България - история 3. Турция - история 4. България и Турция - история
327(497.2:560)(091)
949.72.052
956.0
COBISS.BG-ID 1234376932

БКМ 2011/3 Кн 169
КРЪСТЕВ, Драгомир Кирилов, 1975-
        Политика на ЕС в областта на сигурността / Драгомир Кръстев. - [София] : Воен. изд., 2010. - 252 с. ; 20 см

Библиогр.: с. 247-251.

ISBN 978-954-509-436-1 : 12 лв.
1. Европейски съюз - политика 2. Европейска безопасност 3. Европа - военно дело
327.7:061.1ЕС
355.02(4)
COBISS.BG-ID 1233843684

МАТЕЕВ, Илиян Генов
        Регионални интеграционни обединения Вж Кн 235

БКМ 2011/3 Кн 170
        ПОЛИТИКА за сигурност и отбрана - актуални проблеми на националната и международната сигурност : [материали от научна конференция, 1-2 юни 2010 г.] / [ред. Георги Рачев]. - София : ВА "Г. С. Раковски", 2010. - 243 с. : с диагр., табл. ; 29 см

Името на ред. отбелязано в изд. каре. - Изд. на ВА Г. С. Раковски. Фак. Нац. сигурност и отбрана. - Библиогр. след отд. материали.

ISBN 978-954-9348-24-8 
1. Национална сигурност - България - конференции 2. Международна сигурност - конференции 3. България - военно дело
327.56(063)
355.02(497.2)(063)
COBISS.BG-ID 1234041572

СТОЯНОВ, Димитър Иванов, 1928-1999
        Заплахата : великодържавният национализъм и разузнаването на Турция против България Вж Кн 161

БКМ 2011/3 Кн 171
STANČOV, Ivan Dimitrov, 1897-1972
        Diplomat and gardener : memoirs / [dictated by] Ivan Stancioff [to Bissi Genova]. - 2. изд. - Sofia : Lik, 2008 ([София] : [Скала]). - 368 с., [28] с. : с ил. ; 20 см

Без сведение за 1. изд. - Conversations with king Boris : с. 359-366.

ISBN 978-954-607-770-7
1. Политици, български - биографски материали 2. България - външна политика
327(497.2)(091)(092)
949.72.05(092)
92 Станчов, Иван Димитров
COBISS.BG-ID 1234215652

VELKOVSKA, Gena Cvetkova, 1953-
        Collection educational tests in geoeconomics and geopolitics Вж Кн 225

БКМ 2011/3 Кн 172
VELKOVSKA, Gena Cvetkova, 1953-
        Geopolitics : a lecture course / Gena Velkovska, Valdes Velkovski ; [прев. Desislava Kojuharova]. - Sofia : Valdes-VV-GV, 2010 ([Враца] : [Полипринт]). - 38 с. ; 29 см

Ориг. загл.: Геополитика. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-9875-08-9
1. Геополитика - учебници за ВУЗ 2. Политическа география - учебници за ВУЗ
327:911.3(075.8)
911.3:32(075.8)
COBISS.BG-ID 1234050020


329 ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ

БКМ 2011/3 Кн 173
        БЪЛГАРИЯ 2020: Равносметката на прехода и перспективата за левицата : [доклади и изказвания на конференция с международно участие, София, 2010]. - София : Център за ист. и политол. изследвания, 2010 ([София] : Графимакс 02). - 88 с. : с табл., диагр. ; 20 см. - (Модерната социална държава)

Съдържа докл. от: Георги Пирински, Кристоф Цьопел, Петър-Емил Митев, Искра Баева, Христо Проданов, Борис Попиванов, Максим Мизов, Нора Ананиева.

ISBN 978-954-92194-9-4
1. БСП 2. Стопанска политика 3. Демокрация 4. България - политически партии и движения
329(497.2) БСП
304
321.72
COBISS.BG-ID 1233995748

        ЕВРОПА. bg ; Дясното в България: 20 години по-късно : есета [от младежки конкурс проведен от СДС, април 2010] Вж Кн 164

БКМ 2011/3 Кн 174
        НИЕ продължаваме : СДС - Лозенец : сборник / [ред. Свобода Недева-Янакиева]. - София : Тих-ивел, 2010. - 64 с. : с табл., ил. ; 23 см

Изд. на СДС - Лозенец. - Името на ред. отбелязано в изд. каре. - Съдържа материали от: Мартин Димитров, Свобода Недева-Янакиева, Йордан Василев, Васил Нитов, Здравко Боджков, Венета Грозданова, Любомир Стойнов, Юлиана Русева, Ева Борисова, Петър Славов, Александър Геров.

ISBN 978-954-9310-22-1
1. СДС - местни партийни организации - София - сборници 2. София - политически партии и движения
329.009.3(497.223-212)СДС
COBISS.BG-ID 1234136036

БКМ 2011/3 Кн 175
ОГОЙСКИ, Петко Георгиев, 1929-
        Записки за българските страдания 1944-1989 г. / Петко Огойски. - 3. изд. - София : ИК Роксана, 2009-. - Т. <1- > ; 22 см

1. изд. 1995-2000 в 3 кн. на изд. Феномен.

(кн. 1)
ISBN 978-954-8604-83-3 !

Съдържа досега:
Кн. 1. - 2009. - 556 с. : с портр. 

1. изд. 1995. - Дарителите: с. 552.

1. БЗНС - дейци - спомени 2. България - политически партии и движения
329(497.2)БЗНС(092)(0:82-94)
886.7-94
COBISS.BG-ID 1234398948

БКМ 2011/3 Кн 176
ПЕТЬО, Андреа, 1964-
        Юлия Райк / Андреа Петьо ; прев. от унг. Радосвета Делчева, Петър Петров. - София : Алтера, 2010 ([София] : [Симолини]). - 316 с. ; 21 см. - (Зевгма : поредица за философия, хуманитаристика и социални науки)

Ориг. загл.: Rajk Júlia / Pető Andrea. - Загл. на гърба на кн.: Съпругата на Райк. - Алтера - запазена марка на Делта Ентъртейнмънт ЕООД. - Хронология: с. 302-310. - Библиогр.: с. 312-315. - Съдържа и Речи и писма на Юлия Райк.

ISBN 978-954-9757-52-1 : 17 лв.
1. Райк, Юлия, 1914-1981 - биографии 2. Унгария - вътрешна политика
329.15(439)(092)
92 Райк, Юлия
COBISS.BG-ID 1234371300

БКМ 2011/3 Кн 177
СТАНОЕВ, Стойо Василев, 1921-
        Моят път през годините / Стойо Станоев. - София : [изд. авт.], 2008 ([София] : [Скала]). - 580, [32] с. : ил. ; 23 см

1. БКП - дейци - спомени 2. България - политически партии и движения
329(497.2)БКП(092)(093.3)
92 Станоев, Стойо Василев
COBISS.BG-ID 1234403812


330 ИКОНОМИЧЕСКИ НАУКИ В ЦЯЛОСТ

БКМ 2011/3 Кн 178
НЕНОВА, Славка Вълчева
        Методика на обучението по икономика : основни аспекти / Славка Вълчева Ненова. - В. Търново : Фабер, 2010. - 148 с. : с табл., сх. ; 20 см

Методи и инструменти използвани в обучителните процеси: с. 91-94 ; Ситуационни методи : теоретико-практически аспекти: с. 95-100 ; Апробирани модели в педагогическата дейност: с. 101-145. - Библиогр.: с. 146-148.

ISBN 978-954-400-259-6
1. Икономически науки - методика на преподаването - за средни специални училища
330(072)
COBISS.BG-ID 1234282212


330.1 ИКОНОМИЧЕСКА НАУКА. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ. СТОЙНОСТ. КАПИТАЛ. ФОНДОВЕ

БОРИСОВА, Лалка Герасимова, 1955-
        Фирмен протокол Вж Кн 135

БКМ 2011/3 Кн 179
БУРБО, Лиз, 1941-
        Лиз Бурбо отговаря на въпросите ви относно: парите и изобилието / прев. от фр. Недка Капралова. - София : ИК Лик, 2009 ([София] : [Скала]). - 128 с. ; 20 см. - (Библиотека Слушай тялото си)

Прев. по Lise Bourbeau répond à vos questions sur: l'argent et l'abondance / Lise Bourbeau.

ISBN 978-954-607-793-6 : 11 лв.
1. Икономическо поведение - популярна литература
330.16(02.062)
COBISS.BG-ID 1234510564

БКМ 2011/3 Кн 180
БУТМАН, Никълъс
        Как да спечелиш в бизнеса за 90 секунди / Никълъс Бутман ; [прев. Веселина Шопова]. - София : Софтпрес, 2009. - 248 с. ; 20 см. - (Приложна психология)

Ориг. загл.: How to connect in business in 90 seconds or less / Nicholas Boothman. - Името на прев. отбелязано в изд. каре.

ISBN 978-954-685-688-3 : 9.99 лв.
1. Икономическо поведение - популярна литература 2. Стопанска етика - популярна литература 3. Успех - популярна литература 4. Безсловесна комуникация - популярна литература
330.16(02.062)
174.4(02.062)
159.925(02.062)
COBISS.BG-ID 1234144228

ДЕ Боно, Едуард, 1933-
        Шест мислещи шапки : синтезиран подход за бизнес управление Вж Кн 195

БКМ 2011/3 Кн 181
ДЕРЕВИЦКИ, Александър Анатолиевич, 1960-
        Партизанска война с работодателя : как да накараме шефа да ни плаща повече / [Александр Деревицкий] ; [прев. Миглена Еге]. - София : Софтпрес, 2007 ([Добрич] : [Фолиарт]). - 208 с. : с ил., табл. ; 21 см

Ориг. загл.: Партизанская война с работодателем. - Името на авт. отбелязано на гърба на кор., а  на прев. - в изд. каре.

ISBN 978-954-685-573-2 : 9.99 лв.
1. Икономическо поведение - популярна литература 2. Стопанска етика - популярна литература 3. Управление и организация - психологични проблеми - популярна литература
330.16(02.062)
174.4(02.062)
65.013(02.062)
COBISS.BG-ID 1234036964

БКМ 2011/3 Кн 182
ДЖАНДАРМОВА, Здравка Добрева, 1956-
        Ръководство за упражнения по микро и макроикономика / [Здравка Добрева Джандармова, Петър Димитров Джандармов]. - [Ямбол] : [Изд. авт.], [2010] (Ямбол : Diagalprint). - 112 с. : с табл. ; 21 см

Имената на авт. отбелязани в изд. каре.

ISBN 954-90-476-20 !
1. Микроикономика - тестове - учебници за ВУЗ 2. Макроикономика - тестове - учебници за ВУЗ
330.101.54(079)(075.8)
COBISS.BG-ID 1234031332

БКМ 2011/3 Кн 183
ЗЛАТЕВА, Добринка Петкова
        Макроикономика / Добринка Златева. - В. Търново [т. е. Пловдив] : Център за евроинтеграция и култура при Висше у-ще Земед. колеж, 2010 (В. Търново : Фабер). - 131 с. : с диагр., табл. ; 20 см

Изд. на Висше у-ще Земед. колеж - Пловдив. Център за дистанционно обучение - В. Търново. - Въпросник за провеждане на изпит: с. 128-129. - Библиогр.: с. 130-131.

ISBN 978-954-9498-40-0
1. Макроикономика - учебници за ВУЗ
330.101.54(075.8)
COBISS.BG-ID 1234080228

БКМ 2011/3 Кн 184
ЗЛАТЕВА, Добринка Петкова
        Микроикономика / Добринка Златева. - В. Търново [т. е. Пловдив] : Център за евроинтеграция и култура при Висше у-ще Земед. колеж, 2009 ([В. Търново] : [Фабер]). - 144 с. : с диагр., черт., табл. ; 20 см

Изд. на Висше у-ще Земед. колеж - Пловдив. Център за дистанционно обучение - В. Търново. - Въпросник за провеждане на изпит: с. 141-142. - Библиогр.: с. 143-144.

ISBN 978-954-9498-23-3
1. Микроикономика - учебници за ВУЗ
330.101.54(075.8)
COBISS.BG-ID 1233974500

ИЛИЕВ, Цветан, 1978-
        Икономика на знанието : предизвикателства на макро и микро равнище Вж Кн 188

РАЙКОВ, Здравко Цветков
        Как да печелим по време на криза Вж Кн 103

САНТОУ, Джинет Е.
        Международни делови преговори и етика на бизнес отношенията Вж Кн 104

БКМ 2011/3 Кн 185
СКОТ, Марк Коулридж, 1965-
        Как да стана незаменим в работата / [Марк К. Скот]. - София : Софтпрес, 2007 ([Добрич] : [Фолиарт]). - 159 с. : с табл. ; 21 см

Ориг. загл.: Bullet proof - how to make yourself indispensable / Mark C. Scott. - Името на авт. отбелязано на кор. - Прев. от англ. ез.

ISBN 978-954-685-489-6 : 7.99 лв.
1. Икономическо поведение - наръчници и ръководства 2. Стопанска етика - наръчници и ръководства
330.16(035)
174.4(035)
COBISS.BG-ID 1234496228

БКМ 2011/3 Кн 186
ТОТЕВ, Иван Тодоров
        Количествени методи в индустриалната икономика / Иван Тотев, Искра Пантелеева. - В. Търново : Фабер, 2010. - 240 с. : с табл., диагр. ; 24 см

Библиогр.: с. 239-240.

ISBN 978-954-400-204-6
1. Икономически науки - методи на изследване - учебници за ВУЗ 2. Модели и моделиране - приложение - в икономиката - учебници за ВУЗ 3. Промишлени предприятия - управление и организация - учебници за ВУЗ
330.105(075.8)
519.86(075.8)
658.012(075.8)
COBISS.BG-ID 1234328036


330.3 ДИНАМИКА И РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКАТА

БКМ 2011/3 Кн 187
ВРАЧОВСКА, Мария Йорданова
        Инвестиции / Мария Й. Врачовска. - В. Търново [т. е. Пловдив] : Център за евроинтеграция и култура при Висше у-ще Земед. колеж, 2010 (В. Търново : Фабер). - 123 с. : с табл., сх. ; 20 см

Изд. на Висше у-ще Земед. колеж - Пловдив. Център за дистанционно обучение - В. Търново. - Библиогр.: с. 122-123.

ISBN 978-954-9498-45-5
1. Инвестиции - учебници за ВУЗ
330.322(075.8)
COBISS.BG-ID 1234095076

БКМ 2011/3 Кн 188
ИЛИЕВ, Цветан, 1978-
        Икономика на знанието : предизвикателства на макро и микро равнище / Цветан Илиев. - София [т. е. Ботевград] : Междунар. висше бизнес у-ще, 2010 (София : Авангард прима). - 128 с. : със сх. ; 21 см

Пълното име на авт. е Цветан Илиев Петков. - Библиогр.: с. 121-127.

ISBN 978-954-9432-41-1
1. Икономика на знанието 2. Макроикономика 3. Микроикономика
330.341:001.89
330.101.54
COBISS.BG-ID 1233935332


330.8 ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕОРИИ. ИКОНОМИЧЕСКИ УЧЕНИЯ И ШКОЛИ

БКМ 2011/3 Кн 189
ПЕТРОВ, Петър Стефанов, 1956-
        Икономически теории / Петър Петров, Петър Петков. - В. Търново [т. е. Пловдив] : Център за евроинтеграция и култура при Висше у-ще Земед. колеж, 2009 ([В. Търново] : [Фабер]). - 152 с. ; 20 см

Изд. на Висше у-ще Земед. колеж - Пловдив. Център за дистанционно обучение - В. Търново. - Препоръчителни електронни издания: с. 152. - Библиогр.: с. 147-151.

ISBN 978-954-9498-26-4
1. Икономически учения - история - учебници за ВУЗ
330.8(075.8)
COBISS.BG-ID 1233976036


331 ТРУД. РАБОТОДАТЕЛ. РАБОТНИК. НАУКА ЗА ТРУДА. ИКОНОМИКА НА ТРУДА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТРУДА
Вж и 311; 349; 351; 613; 614; 658

МАКНИ, Валентина Генова, 1975-
        Интелектуалната емиграция : ефект с две лица Вж Кн 147

БКМ 2011/3 Кн 190
НЕДЕВ, Тодор Недев, 1944-
        Эволюция труда и капитала и генезис экономики и общества знания / Тодор Недев. - Варна : Вариант принт 62, 2010. - 172 с. ; 21 см

Загл. и на англ. ез.: The evolution of the labour - capital relations and the emergence of economics and society of knowledge. - Библиогр. след някои гл. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-715-459-9

Кн. е написана на основата на докторска дис. на тема Социально-политические процессы в глобализирующемся мире отношения труд - капитал.

1. Труд - икономически проблеми 2. Капитализъм - кризи 3. Глобални проблеми на човечеството 4. Международни икономически отношения
331.1
338.124.4
316.334.3
339.9
COBISS.BG-ID 1234439140

ПЕНЧЕВА, Ивалина Петкова
        Организационно поведение Вж Кн 149


331.1 ТЕОРИЯ НА ТРУДА. ИКОНОМИКА НА ТРУДА. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РАБОТЕЩИ И АДМИНИСТРАЦИЯ (РАБОТОДАТЕЛИ)

АНДРЕЕВА, Ника
        Детектор на лъжата : как да заобиколим "подводните камъни" на интервю Вж Кн 540

БКМ 2011/3 Кн 191
УСТАПЕТКОВА, Живка Иванова, 1938-
        Икономика на труда / Живка Устапеткова. - 2. изд. - В. Търново : Фабер, 2010. - 324 с. : с черт., табл., сх. ; 24 см

1. изд. 2007 на изд. Астарта - В. Търново. - Тестове: с 288-324. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-400-220-6
1. Труд - икономика - учебници за ВУЗ
331.1(075.8)
COBISS.BG-ID 1234295780


331.5 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТРУДОВИТЕ РЕСУРСИ. ЗАЕТОСТ. ПАЗАР НА ТРУДА

        ВСИЧКО, което искаш да знаеш за избора на професия & започването на работа : професионално ориентиране за тийнейджъри : наръчник Вж Кн 289

БКМ 2011/3 Кн 192
ПЕТКОВА, Роска Иванова
        Управление на човешките ресурси : планиране и развитие / Роска Петкова, Татяна Бешева. - В. Търново [т. е. Пловдив] : Център за евроинтеграция и култура при Висше у-ще Земед. колеж, 2009 ([В. Търново] : [Фабер]). - 156 с. : със сх. ; 20 см

Изд. на Висше у-ще Земед. колеж - Пловдив. Център за дистанционно обучение - В. Търново. - Речник: с. 115-155.

ISBN 978-954-9498-32-5
1. Трудови ресурси - управление и организация - учебници за ВУЗ 2. Кадри - управление и организация - учебници за ВУЗ 3. Управленски труд - учебници за ВУЗ
331.5(075.8)
658.3.012(075.8)
COBISS.BG-ID 1233989092


332 РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА. ТЕРИТОРИАЛНА ИКОНОМИКА. ПОЗЕМЛЕНА ИКОНОМИКА. ЗЕМЯ. ПОЗЕМЛЕНА СОБСТВЕНОСТ. НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО
Вж и 334

БКМ 2011/3 Кн 193
БОГДАНОВА, Зорница Венциславова
        Изследване на икономическите дейности и нагласи в селските райони : управление чрез подхода "лидер" : студия / Зорница Богданова, Николай Найденов, Антон Недялков. - Русе : Русенски унив. "Ангел Кънчев", 2009 ([Силистра] : [Реклама, изд., творчество, технологии]). - 68 с. : с табл., диагр., сх. ; 25 см

Изд. на Русенски унив. Ангел Кънчев. Фак. Бизнес и мениджмънт. Проект 2009 - Ф Б М - 04. - Анкетно проучване за диверсифициране на икономическите дейности в селските райони на Русенска област: с. 65-66 ; Проучване по метода на експертните оценки на тема Възможности за диверсификация на икономическите дейности в селските райони на Русенска област: с. 67-68. - Библиогр.: с. 64.

ISBN 978-954-759-246-9 (Реклама, изд., творчество, технологии-Силистра)
1. Селско стопанство - Русе [област] - стопанско райониране 2. Регионално развитие - Русе [област] 3. Русенска област - икономика
332.12(497.21-32)
338.43(497.21-32)
COBISS.BG-ID 1234229220

БКМ 2011/3 Кн 194
ШИШМАНОВА, Мария Вълкова, 1949-
        Регионален анализ / Мария В. Шишманова. - Благоевград [т. е. София] : Авангард прима, 2010. - 371 с. : с ил., табл., сх. ; 25 см

Библиогр.: с. 364-371.

ISBN 978-954-323-755-5
1. Регионално развитие 2. Планиране, териториално
332.14
711.2
COBISS.BG-ID 1234036708

ШИШМАНОВА, Мария Вълкова, 1949-
        Регионално развитие и териториално планиране. Теория и методология на изследванията. Вж Кн 577


334 ОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ И СПОРАЗУМЕНИЯ НА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ. КООПЕРАТИВНО ДЕЛО, КООПЕРАЦИЯ

БОДУРОВА, Параскева Трифонова, 1941-
        Ръководство за упражнения по стратегиите в управлението на фирмите Вж Кн 541

ВЪЛЧЕВ, Никола Колев, 1942-
        Стратегическо управление Вж Кн 543

БКМ 2011/3 Кн 195
ДЕ Боно, Едуард, 1933-
        Шест мислещи шапки : синтезиран подход за бизнес управление / Едуард де Боно ; прев. от англ. Михаил Миновски. - 2. изд. - София : Кибеа, 2010 ([София] : ПК "Д. Благоев"). - 230 с. : с ил. ; 18 см. - (Серия Познай себе си)

Ориг. загл.: Six thinking hats / Edward de Bono. - 1. изд. 2000 на изд. Princeps. - За автора: с. 2.

ISBN 978-954-474-544-8
1. Стопански предприятия - управление и организация - психология 2. Поведение 3. Мислене
334.72.008
330.16
159.955
COBISS.BG-ID 1233917412

ЙОНОВА, Иванка Кирилова
        Финансово управление на фирмата Вж Кн 198

МИНЧЕВ, Недко Ганчев, 1972-
        Планиране и прогнозиране Вж Кн 218


336 ФИНАНСИ. МИТНИЧЕСКО ДЕЛО. БАНКОВО ДЕЛО. ПАРИ

БКМ 2011/3 Кн 196
ГЕОРГИЕВА, Анета Мирославова
        Казуси, въпроси и примери по приложението на ЗКПО и ЗДДФЛ / Анета Георгиева, Лорета Цветкова. - София : ОРКП Мисъл, 2010 ([София] : [Петекстон]). - 48 с. ; 21 см. - (Библиотека Български счетоводител : актуална поредица, предназначена за счетоводители и ръководители на предприятия ; No 5)

ISBN 978-954-8006-18-7 : 8 лв.
1. Данъчно облагане - България - наръчници и ръководства 2. България - финанси
336.21/.26(497.2)(035)
COBISS.BG-ID 1234422244

БКМ 2011/3 Кн 197
ЙОНОВА, Иванка Кирилова
        Борси и борсови операции / Иванка Йонова. - В. Търново [т. е. Пловдив] : Център за евроинтеграция и култура при Висше у-ще Земед. колеж, 2010 (В. Търново : Фабер). - 152 с. : с диагр., сх. ; 20 см

Изд. на Висше у-ще Земед. колеж - Пловдив. Център за дистанционно обучение - В. Търново. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-9498-51-6
1. Борса - учебници за ВУЗ
336.76(075.8)
COBISS.BG-ID 1233971940

БКМ 2011/3 Кн 198
ЙОНОВА, Иванка Кирилова
        Финансово управление на фирмата / Иванка Йонова. - В. Търново [т. е. Пловдив] : Център за евроинтеграция и култура при Висше у-ще Земед. колеж, 2009 ([В. Търново] : [Фабер]). - 168 с. : с табл., диагр. ; 20 см

Изд. на Висше у-ще Земед. колеж - Пловдив. Център за дистанционно обучение - В. Търново. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-9498-31-8
1. Стопански предприятия - финанси - управление и организация - учебници за ВУЗ
336.6(075.8)
334.72.003.2(075.8)
COBISS.BG-ID 1233979364

БКМ 2011/3 Кн 199
КОНДАРЕВ, Ивайло Недялков, 1964-
        Казуси и въпроси по прилагането на ЗДДС и ППЗДДС / Ивайло Кондарев. - София : ОРКП Мисъл, 2010 ([София] : [Петекстон]). - 48 с. ; 22 см. - (Библиотека Български счетоводител : актуална поредица, предназначена за счетоводители и ръководители на предприятия ; 7)

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-8006-20-0 : 8 лв.
1. Данъци върху добавената стойност - България - наръчници и ръководства 2. България - финанси
336.21/.26(497.2)(035)
COBISS.BG-ID 1233954276

БКМ 2011/3 Кн 200
МАРИНОВ, Марин Стефанов, 1978-
        Прогнозиране на пазарния тренд на финансовите инструменти / Марин Маринов ; [ред. Жельо Вътев]. - [В. Търново] : Фабер, 2010. - 186 с. : с диагр., табл. ; 24 см

Библиогр.: с. 181-184.

ISBN 978-954-400-297-8
1. Капиталов пазар 2. Финансов пазар 3. Математика, финансова
336.76.001.18
336:51-7
COBISS.BG-ID 1234470628

НАУЧНО-практически семинар на тема "Финансовото управление и контрол във висшите училища от системата на публичния сектор" (В. Търново ; 2009)
        Научно-практически семинар на тема "Финансовото управление и контрол във висшите училища от системата на публичния сектор", 17-18 ноември 2009 г., Велико Търново Вж Кн 342

СИМЕОНОВ, Огнян Георгиев, 1954-
        Концептуални аспекти на съвременното развитие на управленския контрол Вж Кн 523

СТО и една
        101 организации говорят за европейските фондове в България : проучване на становищата на представители на български организации, кандидатствали по оперативните програми на фондовете на Европейския съюз /2007-2010/, относно условията и процедурите, както и действието на фактори, влияещи на този процес Вж Кн 236

ТРИФОНОВ, Тихомир Стефанов
        Приложни програмни продукти Вж Кн 564

БКМ 2011/3 Кн 201
ХРИСТОВ, Методи Димитров, 1935-
        Основи на финансите : учебно помагало / Методи Христов ; [ред. кол. Михаил Динев - глав. ред. ... и др.]. - 2. прераб. и доп. изд. - София : Висше у-ще по застраховане и финанси, 2010 ([София] : [Аси принт]). - 336 с. : с табл., диагр. ; 29 см

Имената на ред. отбелязани на гърба на загл. с.- Други ред.: Огняна Стоичкова, Григорий Вазов, Георги Николов, Йордан Христосков, Ирена Мишева, Боян Илиев, Огнян Симеонов. - Пълното име на Михаил Динев е Михаил Динев Петров. - 1. изд. 2006.

ISBN 978-954-92580-2-8
1. Финанси - теория - учебници за ВУЗ
336.01(075.8)
COBISS.BG-ID 1234272484

ЦОНКОВА, Ваня Денчева, 1973-
        Валутни операции в туризма : учебно пособие за дистанционно обучение Вж Кн 223

БКМ 2011/3 Кн 202
ЦОНКОВА, Ваня Денчева, 1973-
        Финанси : основи на публичните финанси : учебно пособие за дистанционно обучение / Ваня Цонкова. - В. Търново [т. е. Пловдив] : Център за евроинтеграция и култура при Висше у-ще Земед. колеж, 2010 (В. Търново : Фабер). - 175 с. : с табл., диагр. ; 20 см

Изд. на Висше у-ще Земед. колеж - Пловдив. Център за дистанционно обучение - В. Търново. - Рез. на бълг. ез.

ISBN 978-954-9498-42-4
1. Финанси - учебници за ВУЗ 2. Данъци - учебници за ВУЗ
336.1/.5(075.8)
COBISS.BG-ID 1234133732

БКМ 2011/3 Кн 203
ЧУКАЛЕВ, Георги Евтимов
        Конвергенция на ценовото равнище между България и ЕС / Георги Чукалев. - София : Агенция за икон. анализи и прогнози, 2010. - 67 с. : с табл., диагр. ; 30 см. - (Серия Икономически изследвания)

Кор. опис. -
Вариант на сер. загл.: Икономически изследвания. - Принт. изд. - Библиогр.: с. 49-50. - Рез. на бълг. ез.

ISBN 978-954-567-069-5 (подв. в папка)
1. Инфлация - България 2. Международни валутно-финансови отношения 3. България - финанси
336.74(497.2)
COBISS.BG-ID 1234377956

БКМ 2011/3 Кн 204
BOGDANOV, Bogdan Ivanov, 1951-
        Cyclicality of fiscal policy over the business cycle : an empirical study on developed and developing countries / Bogdan Bogdanov. - [Sofia] : Agency for Econ. Analysis and Forecasting, 2010. - 52 с. : с табл. ; 30 см. - (Working paper series ; No 1)

Кор. опис. - Принт. изд. - Regression equations - developed countries: с. 40-45 ; Regression equations - developing countries: с. 46-52. - Библиогр.: с. 35-36.

ISBN 978-954-567-067-1 (подв. в папка)
1. Финанси 2. Стопанска политика
336.1/.5
COBISS.BG-ID 1234514660


338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ

БКМ 2011/3 Кн 205
БАНАБАКОВА, Ваня Куздова, 1966-
        Стопанска логистика / Ваня Банабакова. - В. Търново [т. е. Пловдив] : Център за евроинтеграция и култура при Висше у-ще Земед. колеж, 2010 (В. Търново : Фабер). - 143 с. : с табл., сх. ; 20 см

Изд. на Висше у-ще Земед. колеж - Пловдив. Център за дистанционно обучение - В. Търново.

ISBN 978-954-9498-49-3
1. Логистика (икономика) - учебници за ВУЗ 2. Маркетинг - учебници за ВУЗ
338.3(075.8)
658.7(075.8)
339.1(075.8)
COBISS.BG-ID 1234133220

БКМ 2011/3 Кн 206
БАНАБАКОВА, Ваня Куздова, 1966-
        Туристически пазари / Ваня Банабакова. - В. Търново [т. е. Пловдив] : Център за евроинтеграция и култура при Висше у-ще Земед. колеж, 2010 (В. Търново : Фабер). - 118 с. ; 20 см

Изд. на Висше у-ще Земед. колеж - Пловдив. Център за дистанционно обучение - В. Търново. -
Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-9498-52-3
1. Туризъм - икономически проблеми - учебници за ВУЗ 2. Туризъм, международен - икономически проблеми - учебници за ВУЗ
338.48(075.8)
COBISS.BG-ID 1233940964

БОГДАНОВА, Зорница Венциславова
        Изследване на икономическите дейности и нагласи в селските райони : управление чрез подхода "лидер" : студия Вж Кн 193

БКМ 2011/3 Кн 207
ВЕЛИКОВ, Велико Добрев
        Екскурзоводство и туристическа анимация / Велико Великов, Милена Стоянова. - В. Търново [т. е. Пловдив] : Център за евроинтеграция и култура при Висше у-ще Земед. колеж, 2009 ([В. Търново] : [Фабер]). - 168 с. : с табл. ; 20 см

Изд. на Висше у-ще Земед. колеж - Пловдив. Център за дистанционно обучение - В. Търново.

ISBN 978-954-9498-38-7
1. Туризъм - учебници за ВУЗ 2. Туризъм, международен - учебници за ВУЗ
338.48(075.8)
379.8(075.8)
COBISS.BG-ID 1233994468

БКМ 2011/3 Кн 208
ВЕЛКОВСКА, Гена Цветкова, 1953-
        Геоикономика : лекционен курс / Гена Велковска. - София : Валдес-ВВ-ГВ, 2010. - 119 с. ; 20 см

Място на изд. погрешно означено Враца на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-9875-05-8
1. Стопанска география - лекции
338:91(042.3)
COBISS.BG-ID 1233998052

БКМ 2011/3 Кн 209
ВЕЛКОВСКА, Гена Цветкова, 1953-
        Сборник учебни тестове по геоикономика и геополитика / Гена Велковска. - София : Валдес-ВВ-ГВ, 2010 ([Враца] : [Полипринт]). - 72 с. ; 20 см

ISBN 978-954-9875-10-2
1. Стопанска география - тестове - учебници за ВУЗ 2. Геополитика - тестове - учебници за ВУЗ
338:91(079)(075.8)
327:911.3(079)(075.8)
COBISS.BG-ID 1233939940

БКМ 2011/3 Кн 210
ДАВИДКОВ, Цветан Първанов, 1956-
        Ценности на забогатяване : предприемачите в България през периода 1991-2004 година / Цветан Давидков. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2010. - 556 с. : с табл. ; 24 см. - (Университетска библиотека ; No 497)

Библиогр.: с. 472-486. - Предм.-темат. показалец.

ISBN 978-954-07-3068-4 (подв.)
1. Предприемачество - България - социология 2. България - стопанство
338(497.2):316
COBISS.BG-ID 1234111204

БКМ 2011/3 Кн 211
ДЖАНДАРМОВА, Здравка Добрева, 1956-
        Предприемачество : учебно пособие : тестове / [Здравка Добрева Джандармова]. - [Ямбол] : [Изд. авт.], [2011] (Ямбол : Diagalprint). - 64 с. : с табл. ; 21 см

Името на авт. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 954-90-476-23 !
1. Предприемачество - тестове - учебници за ВУЗ
338(079)(075.8)
658.012(079)(075.8)
COBISS.BG-ID 1234020580

БКМ 2011/3 Кн 212
ДИМИТРОВА, Елица
        Добри практики в туризма : справочник / [Елица Димитрова, Мариета Чакърова, Радослав Йонков]. - София : Сдружение Партньорство за инициативи, развитие и устойчивост, 2006 ([София] : ПК "Д. Благоев"). - 82 с. : с табл. ; 20 см

Имената на авт. отбелязани на гърба на загл. с. - Пълното име на Елица Димитрова е Елица Димитрова Недялкова. - Изд. на Свемар Консулт ООД, Сдружение Партньорство за инициативи, развитие и устойчивост.

ISBN 954-91982-1-9
ISBN 978-954-91982-1-8
1. Туризъм - Европа - управление и организация - справочници 2. Европа - стопански туризъм
338.48(4)(035)
COBISS.BG-ID 1234096612

ДОБРЕВ, Петър Добрев, 1943-
        Стопанството и цивилизацията на Волжка България : възход и гибел на един забележителен народ Вж Кн 1109

БКМ 2011/3 Кн 213
        ИКОНОМИЧЕСКИ алманах : икономически въпроси, политики, тенденции - столични, регионални, национални, балкански, европейски. Свит. 1, Доклади, съобщения и изказвания пред обществени дискусии в гр. София, проведени от СГСИ през 2009 година / [ред. съвет Благовест Сивенов ... и др.]. - София : Соф. гр. съюз на икономистите, 2009. - 115 с. ; 30 см

Имената на ред. отбелязани на гърба на загл. с. - Други ред.: Николай Иванов, Рудан Н. Николов, Теньо Г. Стойнов, Васил Сивенов, Камелия Базова, Кристина Г. Патронова. - Изд. на Федерация на НТС. Стол. дом на науката и техниката. Съюз на икономистите в България. Науч.-икон. колегия - София. Соф. гр. съюз на икономистите. - Принт. изд. - Съдържа матерали от: Благовест Сивенов, Рудан Н. Николов, Камелия Базова, Тома Николов, Валентин Стамов, Николай Иванов, Теньо Г. Стойнев, изнесени на дискусии на Соф. гр. съвет на икономистите на теми: Икон. аспекти в предизборните платформи на полит. сили, с важни нови моменти и предложения за развитие на столицата, 25 юни 2009 ; Икон. действителност и нейното изменение в периода ноем. 1989 - ноем. 2009, 21 ноем. 2009 г. ; Ценовият фактор и превъзмогването на кризата, 14 дек. 2009 г.

(Подв. със спирала)
1. Стопанска политика - сборници
338.1/.2(08)
COBISS.BG-ID 1234523876

        КУЛТУРАЛНИ адаптации на българския бизнес в процеса на евроинтеграция Вж Кн 234

МАНДОВА, Милка Петкова, 1938-
        География 9/12 клас : съкратено изложение на учебния материал : справочник Вж Кн 1074

БКМ 2011/3 Кн 214
МАРИНОВА, Маргарита Стефанова
        Стопанска история. Ч. 2, България / Маргарита Маринова. - [В. Търново] : Фабер, 2010. - 220 с. ; 24 см

Тест: с. 202-214. - Библиогр.: с. 215-220.

ISBN 978-954-400-227-5
1. Стопанство - България - история - учебници за ВУЗ
338(091)(497.2)(075.8)
COBISS.BG-ID 1234306276

БКМ 2011/3 Кн 215
МАРКОВ, Иван Гатев, 1951-
        Алтернативни видове туризъм / Иван Марков, Венцислав Статев. - В. Търново [т. е. Пловдив] : Център за евроинтеграция и култура при Висше у-ще Земед. колеж, 2010 (В. Търново : Фабер). - 128 с. : с табл., сх. ; 20 см

Изд. на Висше у-ще Земед. колеж - Пловдив. Център за дистанционно обучение - В. Търново. - Библиогр. под линия.

ISBN 978-954-9498-53-0
1. Алтернативен туризъм - учебници за ВУЗ
338.48(075.8)
COBISS.BG-ID 1233977828

БКМ 2011/3 Кн 216
МАРКОВ, Иван Гатев, 1951-
        География на туризма / Иван Марков, Найден Апостолов. - В. Търново [т. е. Пловдив] : Център за евроинтеграция и култура при Висше у-ще Земед. колеж, 2010 (В. Търново : Фабер). - 163 с. : с табл., сх., к. ; 20 см

Изд. на Висше у-ще Земед. колеж - Пловдив. Център за дистанционно обучение - В. Търново.

ISBN 978-954-9498-46-2
1. Туризъм - учебници за ВУЗ 2. Туризъм, международен - учебници за ВУЗ
338:91(075.8)
338.48(075.8)
COBISS.BG-ID 1233941988

БКМ 2011/3 Кн 217
МАРКОВ, Иван Гатев, 1951-
        Туристически ресурси / Иван Марков, Найден Апостолов. - В. Търново [т. е. Пловдив] : Център за евроинтеграция и култура при Висше у-ще Земед. колеж, 2009 ([В. Търново] : [Фабер]). - 224 с. : с табл., сх., диагр. ; 20 см

Изд. на Висше у-ще Земед. колеж - Пловдив. Център за дистанционно обучение - В. Търново.

ISBN 978-954-9498-33-2
1. Туризъм - учебници за ВУЗ 2. Туризъм, международен - учебници за ВУЗ
338:91(075.8)
338.48(075.8)
COBISS.BG-ID 1233974756

БКМ 2011/3 Кн 218
МИНЧЕВ, Недко Ганчев, 1972-
        Планиране и прогнозиране / Недко Минчев. - В. Търново [т. е. Пловдив] : Център за евроинтеграция и култура при Висше у-ще Земед. колеж, 2009 (В. Търново : Фабер). - 147 с. : с табл., диагр., сх. ; 20 см

Изд. на Висше у-ще Земед. колеж - Пловдив. Център за дистанционно обучение - В. Търново. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-9498-36-3
1. Планиране - учебници за ВУЗ 2. Стопански предприятия - планиране на производството - учебници за ВУЗ
338.26/.27(075.8)
334.72.008.5(075.8)
658.012(075.8)
COBISS.BG-ID 1234023140

НЕДЕВ, Тодор Недев, 1944-
        Эволюция труда и капитала и генезис экономики и общества знания Вж Кн 190

БКМ 2011/3 Кн 219
        ПЕРСПЕКТИВИ за икономическото развитие на България : виждания на български икономисти за възможни решения на проблемите и наложителни реформи в икономиката / [състав. Богомил Андонов]. - София : ИК Нов свят, 2010 (София : ИК Илинда). - 76 с. : с табл. ; 21 см. - (Икономическа документация)

Имената на състав. отбелязани в изд. каре. - Съдържа материали от: Иван Илиев, Веселин Никифоров, Росица Чобанова, Димитър Хаджиниколов, Николай Стефанов, Богомил Андонов.

ISBN 978-954-8391-27-6 : 5 лв.
1. България - стопанска политика - сборници
338.1/.2(497.2)(062.2)
COBISS.BG-ID 1234460900

БКМ 2011/3 Кн 220
РАГИНА, Ваня Петрова, 1979-
        Системният подход в управлението на конкурентноспособността на морски хотелиерски комплекс / Ваня Рагина. - София : Авангард прима, 2010. - 307 с. : с табл., сх., диагр. ; 20 см

Пълното име на авт. е Ваня Петрова Рагина-Пеевска. - Примерни анкетни карти, таблици с критерии, счетоводни баланси, отчети за приходи: с. 226-306. - Библиогр.: с. 222-225.

ISBN 978-954-323-734-0
1. Туризъм - управление и организация 2. Хотели - управление и организация 3. Морски курорти - управление и организация 4. Конкуренция
338.48-44(26)
64.024.1
339.13
COBISS.BG-ID 1234494948

БКМ 2011/3 Кн 221
СТАТЕВ, Венцислав Статев, 1972-
        Икономика на туризма : основни аспекти / Венцислав Статев. - В. Търново [т. е. Пловдив] : Център за евроинтеграция и култура при Висше у-ще Земед. колеж, 2009 (В. Търново : Фабер). - 124 с. : с ил. ; 20 см

Изд. на Висше у-ще Земед. колеж - Пловдив. Център за дистанционно обучение - В. Търново. - Работа с графичен инструментариум: с. 107-124. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-9498-34-9
1. Туризъм - икономически проблеми - учебници за ВУЗ
338.48(075.8)
COBISS.BG-ID 1234004196

БКМ 2011/3 Кн 222
СТАТЕВ, Венцислав Статев, 1972-
        Селски туризъм / Венцислав Статев. - [2. съкр. изд.]. - В. Търново [т. е. Пловдив] : Център за евроинтеграция и култура при Висше у-ще Земед. колеж, 2010 (В. Търново : Фабер). - 115 с. : със сх. ; 20 см

1. изд. 2007 на изд. Фабер - В. Търново. - Изд. на Висше у-ще Земед. колеж - Пловдив. Център за дистанционно обучение - В. Търново. - Библиогр.: с. 112-115.

ISBN 978-954-9498-54-7
1. Селски туризъм - България - учебници за ВУЗ
338.48-44(497.2-22)(075.8)
COBISS.BG-ID 1234146020

ТЕМЕЛКОВА, Миглена Петрова, 1976-
        Оптимизация на производствената организация в условията на криза Вж Кн 545

БКМ 2011/3 Кн 223
ЦОНКОВА, Ваня Денчева, 1973-
        Валутни операции в туризма : учебно пособие за дистанционно обучение / Ваня Цонкова. - В. Търново [т. е. Пловдив] : Център за евроинтеграция и култура при Висше у-ще Земед. колеж, 2009 (В. Търново : Фабер). - 107 с. : с ил. ; 20 см

Изд. на Висше у-ще Земед. колеж - Пловдив. Център за дистанционно обучение - В. Търново. - Платежен баланс на България за периода януари - май 2009 г.: с. 100-102 ; Кратък речник : англ.-бълг.: с. 104-106 ; Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 107.

ISBN 978-954-9498-35-6
1. Туризъм - финанси - учебници за ВУЗ 2. Валута - учебници за ВУЗ 3. Международни валутно-финансови отношения - учебници за ВУЗ
338.48(075.8)
336.74(075.8)
COBISS.BG-ID 1234020324

ЯЛЪМОВА, Виргиния Стоянова
        География и икономика - 9.-12. клас : теми и задачи : за ученици, зрелостници и кандидат-студенти Вж Кн 1075

БКМ 2011/3 Кн 224
STRITZL, Peter
        Alternative Herangehen in der Organisation der digitalen Medienwirtschaft : Konzepte und Treibermodelle : Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades (Dr.rer.oes.) im wissenschaftlichen Fach 05.02.24 "Organisation und Führung außerhalb des Gebiets der materiellen Fertigung" / Peter Stritzl. - Sofia : Avangard Prima, 2010. - 169 с. : с табл., сх. ; 25 см

Загл. на загл. с. погрешно означено Alternative Herangehen in er Organisation der digitalen Medienwirtschaft. - Ориг. загл.: Алтернативни подходи в организацията на дигиталното медийно стопанство. - Грешният ISBN отпеч. на гърба на кор. - Библиогр.: с. 162-168.

ISBN 978-954-323-740-1 (подв.)
ISBN 978-954-323-739-5 !

Кн. е защитена като дисертация на 29.05.2008 г.

1. Средства за масова информация - икономически проблеми 2. Дигитализация
338.46:316.77(043.3)
316.77:681.3(043.3)
COBISS.BG-ID 1234076388

БКМ 2011/3 Кн 225
VELKOVSKA, Gena Cvetkova, 1953-
        Collection educational tests in geoeconomics and geopolitics / Gena Velkovska ; [transl. Desislava Kojuharova]. - Sofia : Valdes-BB-GV, 2010 ([Враца] : [Полипринт]). - [69] с. ; 21 см

Ориг. загл.: Сборник учебни тестове по геоикономика и геополитика. - Името на прев. отбелязано на с. 4.

ISBN 978-954-9875-09-6
1. Стопанска география - тестове - учебници за ВУЗ 2. Геополитика - тестове - учебници за ВУЗ
338:91(079)(075.8)
327:911.3(079)(075.8)
COBISS.BG-ID 1234019300

БКМ 2011/3 Кн 226
VELKOVSKA, Gena Cvetkova, 1953-
        Geoeconomics : a lecture course / Gena Velkovska ; [transl. Desislava Kojuharova]. - Sofia : Valdes-VV-GV, 2010 ([Враца] : [Полипринт]). - 57 с. ; 29 см

Ориг. загл.: Геоикономика. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-9875-07-2
1. Стопанска география - учебници за ВУЗ
338:91(075.8)
COBISS.BG-ID 1234044132


339.1 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ТЪРГОВИЯТА. ПАЗАР

БКМ 2011/3 Кн 227
        АНАЛИЗ на търговския бизнес / Михаил Михайлов ... [и др.]. - [4. доп. изд.]. - В. Търново : Фабер, 2010. - 438 с. : с табл., диагр., сх. ; 24 см

Други авт.: Кирил Митов, Росица Колева, Людмила Дончева. - 1. изд. 2002 с авт. М. Михайлов, К. Митов, Р. Колева на Акад. изд. Ценов - Свищов. - Тестове за самоподготовка: с. 407-427. - Библиогр.: с. 428-431.

ISBN 978-954-400-218-3
1. Търговски предприятия - анализ на стопанската дейност - учебници за ВУЗ
339.1:061.5(075.8)
658.155(075.8)
COBISS.BG-ID 1234291428

БАНАБАКОВА, Ваня Куздова, 1966-
        Стопанска логистика Вж Кн 205

БКМ 2011/3 Кн 228
БАНЧЕВ, Петър, 1947-
        Маркетинг / Петър Банчев. - 5. изд. - В. Търново : Фабер, 2010. - 648 с. : с табл., сх. ; 24 см

Пълното име на авт. е Петър Банчев Петров. - 1 изд. 2003 на Акад. изд. Ценов - Свищов. - Библиогр.: с. 645-647.

ISBN 978-954-400-202-2
1. Маркетинг
339.13
COBISS.BG-ID 1234392036

ГОДИН, Сет, 1960-
        Племена : [Бъди лидер! Поведи ни!] Вж Кн 136

БКМ 2011/3 Кн 229
ГОЛЕМИНОВ, Чудомир Христов, 1930-
        Основи на българското потребителско право / Чудомир Големинов. - Варна : Варн. свободен унив. "Черноризец Храбър", 2010 ([София] : Скала). - 292 с. ; 22 см

Списък на българските нормативни актове, имащи отношение към защитата на потребителите: с. 262-268 ; Списък на основните юридически актове на Европейския сююз в областта на потребителската защита: с. 271-278 ; Приложения относно правото на потребителите да получават безопасни стоки: 278-287 ; Извлечения от съдебната практика на Върховния административен съд: с. 287-292.

ISBN 978-954-715-458-2 : 25 лв.
1. Потребление - правни проблеми 2. Права и задължения на гражданите - България 3. България - право
339.13.000.34
342.7(497.2)
COBISS.BG-ID 1233972964

БКМ 2011/3 Кн 230
ДАНЧЕВ, Данчо Янков, 1956-
        Въведение в търговския бизнес / Данчо Данчев, Десислава Гроздева. - [В. Търново] : Фабер, 2010. - 590 с. : с табл., сх., диагр. ; 22 см

Библиогр.: с. 589-590.

ISBN 978-954-400-261-9 : 19 лв.
1. Търговия - икономика - учебници за ВУЗ 2. Търговия - управление и организация - учебници за ВУЗ
339.1(075.8)
658.01(075.8)
COBISS.BG-ID 1234150628

НОРКА, Дмитрий Иванович
        Управление на отдел Продажби : стратегии и тактики за успех в примери Вж Кн 544

РАГИНА, Ваня Петрова, 1979-
        Системният подход в управлението на конкурентноспособността на морски хотелиерски комплекс Вж Кн 220

БКМ 2011/3 Кн 231
ТРИФОНОВ, Тихомир Стефанов
        Електронна търговия / Тихомир Трифонов. - В. Търново [т. е. Пловдив] : Център за евроинтеграция и култура при Висше у-ще Земед. колеж, 2009 (В. Търново : Фабер). - 140 с. : с ил. ; 20 см

Изд. на Висше у-ще Земед. колеж - Пловдив. Център за дистанционно обучение - В. Търново. - Примери за електронни плащания: с. 132-140 ; Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 131. - Рез. на бълг. ез.

ISBN 978-954-9498-30-1
1. Електронна търговия - учебници за ВУЗ
339.1:681.324(075.8)
COBISS.BG-ID 1234022372


339.9 МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. ВЪНШНОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА. СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

БКМ 2011/3 Кн 232
ГРАЖДАНСКА коалиция за устойчиво ползване на фондовете на Европейския съюз
        Доклад за гражданското наблюдение на структурните фондове в България : юни 2010 / Драгомир Константинов ... [и др.]. - [София] : Гражд. коалиция за устойчиво ползване на фондовете на Европ. съюз, 2010. - 191 с. : с табл. ; 30 см

Други авт.: Петко Ковачев, Ивайло Хлебаров, Доротея Тодорова, Галена Славова, Евгения Борисова, Илиян Илиев. - Присъединителните фондове в България: с. 166-171 ; Подробна информация за изпълнението на ОПТ: с. 172-180 ; Някои важни констатации и оценки от първия одитен доклад на KPMG за НАПИ (окончателен доклад): с. 181-184 ; Структура за управление и контрол на ОП "Конкурентоспособност": с. 185-189 ; Списък на НПО на хора от властта, спечелили проекти по ОПАК при явен конфликт на интереси: с. 190-191. - Изд. е част от Проект В помощ на гражданския мониторинг за ефективно и екологосъобразно ползване фондовете на Европейския съюз в България. - Принт. изд. - Библиогр.: с. 164-165. - Рез. на бълг. ез.

ISBN 978-954-2904-01-4 (подв. със спирала, Общ. център за околна среда и устойчиво развитие-Варна)
1. Европейски съюз - структура и управление 2. Обществен контрол - България 3. Европа - международни икономически отношения
339.923:061.1ЕС(042)
339.9(497.2:4)(042)
351.9(497.2)
COBISS.BG-ID 1234050276

ДАЛ, Грегъри Коулинг, 1948-
        Един свят - един народ : как глобализацията оформя нашето бъдеще Вж Кн 137

ЕВРОПЕЙСКИ съюз
        ЕС в цифри и факти Вж Кн 165

ЕВРОПЕЙСКИ съюз. Европейска комисия
        Европейски програми 2007-2013 : справочник Вж Кн 166,  Кн 167

БКМ 2011/3 Кн 233
ЗЛАТЕВА, Добринка Петкова
        Международна икономика / Добринка Златева. - В. Търново [т. е. Пловдив] : Център за евроинтеграция и култура при Висше у-ще Земед. колеж, 2009 (В. Търново : Фабер). - 147 с. : с диагр. ; 20 см

Изд. на Висше у-ще Земед. колеж - Пловдив. Център за дистанционно обучение - В. Търново. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 145-147.

ISBN 978-954-9498-28-8
1. Световно стопанство - учебници за ВУЗ 2. Стопанско сътрудничество - учебници за ВУЗ 3. Външна търговия - учебници за ВУЗ
339.9(075.8)
COBISS.BG-ID 1233970660

БКМ 2011/3 Кн 234
        КУЛТУРАЛНИ адаптации на българския бизнес в процеса на евроинтеграция / Благой Колев ... [и др.] ; [науч. ред., предг. Благой Колев, Теменуга Ракаджийска]. - София : Унив. изд. Стопанство, 2009. - 344 с. : с табл., сх., диагр. ; 21 см

Имената на ред. отбелязани на гърба на загл. с. - Други авт.: Теменуга Ракаджийска, Мария Стоянова, Саша Тодорова. - Изд. на УНСС. Кат. Икон. социология. - Трансформация и адаптация на българския бизнес в процеса на евроинтеграция : емпирично социологическо изследване, проведено на терен: декември 2005-януари 2006 и юли-август 2007: с. 336-344. - Библиогр.: с. 320-331. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-954-644-054-9
1. България и Европейския съюз - социологични проблеми 2. Стопанство - България - социологични проблеми 3. Стопанско сътрудничество - Европа 4. България - стопанство 5. Европа - международни икономически отношения
339.923:061.1ЕС:316.72
338.24(497.2:4):316.72
COBISS.BG-ID 1234334948

БКМ 2011/3 Кн 235
МАТЕЕВ, Илиян Генов
        Регионални интеграционни обединения / Илиян Матеев. - В. Търново : Фабер, 2009. - 232 с. ; 20 см

Библиогр.: с. 228-231.

ISBN 978-954-400-195-7
1. Стопанско сътрудничество 2. Регионално развитие 3. Международни отношения
339.923
327.7
COBISS.BG-ID 1234127332

НЕДЕВ, Тодор Недев, 1944-
        Эволюция труда и капитала и генезис экономики и общества знания Вж Кн 190

БКМ 2011/3 Кн 236
СТО и една
        101 организации говорят за европейските фондове в България : проучване на становищата на представители на български организации, кандидатствали по оперативните програми на фондовете на Европейския съюз /2007-2010/, относно условията и процедурите, както и действието на фактори, влияещи на този процес / [Илиян И. Илиев ... и др.]. - Варна : Общ. център за околна среда и устойчиво развитие, 2010 ([Варна] : [Роси]). - 32 с. : с диагр. ; 30 см

Имената на авт. отбелязани на гърба на загл. с. - Други авт.: Илиян Д. Илиев, Нели Митева, Свилена Велчева, Доротея Тодорова, Георги Милков, Валя Софрониева, Таня Гичева, Апостол Стойчев, Искра Борисова, Георги Йорданов, Лора Саркисян, Ивайло Хлебаров, Драгомир Константинов, Петко Ковачев, Невена Маджарова. - Изд. на Гражданска коалиция за устойчиво ползване на фондовете на Европ. съюз по проект Partnerships for Sustainable development in Centr. Europe IV.

ISBN 978-954-90952-9-6
1. Европейски съюз - финанси 2. Обществен контрол - България 3. Проекти 4. България - финанси 5. Европа - финанси
339.923:061.1ЕС
336.6(4:497.2)
COBISS.BG-ID 1234049764

БКМ 2011/3 Кн 237
        СТРУКТУРНИ инструменти на ЕС и използването им от България : учебно помагало / състав. Павел Павлов ... [и др.]. - 3. актуализирано и доп. изд. - [Варна] : Унив. изд. Варн. свободен унив. "Черноризец Храбър", 2009 ([Варна] : График). - 76 с. : с табл., сх., диагр. ; 21 x 30 см

Други състав.: Лиляна П. Николова, Светла Михалева. - 1. изд. 2007 със състав. Павел Павлов, Лиляна П. Николова.

ISBN 978-954-715-444-5 (подв. със спирала) : 7 лв.
1. Европейски съюз - структура и управление - учебници за ВУЗ
339.923:061.1ЕС(076)(075.8)
339.9(497.2:4-6)(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1234461668


34 ПРАВО. НАУКА ЗА ДЪРЖАВАТА И ПРАВОТО

БКМ 2011/3 Кн 238
АНГЕЛОВ, Милан Илчев, 1921-
        В оброк на Темида : спомени - част втора / Милан Ангелов. - [София] : ИК Нов свят, 2010 ([София] : [Илинден]). - 140 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см

Списък на публикации: с. 116-117 ; Постановление на Пленум на Върховния съд за усъвършенстване дейността на съдилищата, 1986 г.: с. 118-123. - Кн. е продълж. на "Бурни години", изд. 2007. - Съдържа и Председатели на Върховния съд.

ISBN 978-954-8391-26-9
1. Прависти, български - спомени 2. България - право
34(497.2)(092)(093.3)
92 Ангелов, Милан Илчев
COBISS.BG-ID 1234250980


340 ПРАВО, ОБЩИ ВЪПРОСИ. УВОД В ПРАВОТО. МЕТОДИ И ПОМОЩНИ НАУКИ В ПРАВОТО

БКМ 2011/3 Кн 239
КАНУШЕВ, Мартин Стефанов, 1966-
        Социалното конструиране на девиантния субект / Мартин Канушев. - София : Критика и хуманизъм, 2008 ([София] : [Симолини]). - 192 с. ; 20 см. - (Нова хуманитаристика)

Загл. на англ. ез.: Social construction of deviant subject. - Библиогр.: с. 188-191.

ISBN 978-954-587-132-0 : 8 лв.
1. Съдебна психиатрия 2. Невменяемост 3. Психични болести 4. Психология, патологична
340.6
616.89-008.4
159.97
COBISS.BG-ID 1234494692

БКМ 2011/3 Кн 240
        СЪДЕБНИ строително-технически експертизи : обща и особена част / Петър Цанков ... [и др.] ; [науч. ред. Петър Цанков]. - [Варна] : Варн. свободен унив. "Черноризец Храбър", 2010 ([Варна] : График). - 223 с. : с ил., черт., сх. ; 20 см

Името на ред. отбелязано в изд. каре. - Други авт. : Масис Хаджолян, Иван Попов, Александра Ангелова. - Нормат. док. и формуляри: с. 151-220. - Библиогр.: с. 221-222.

ISBN 978-954-715-447-6 : 13 лв.
1. Строителство - правни проблеми 2. Експертиза
340.6:69
69:340.6
COBISS.BG-ID 1234513892

БКМ 2011/3 Кн 241
ХАДЖОЛЯН, Масис Бердж, 1932-
        Държава, право, конституция : избрани студии и статии / Масис Хаджолян. - Варна : Варн. свободен унив. "Черноризец Храбър", 2002-<2009> ([Варна] : График). - Т. <1-2> ; 20 см

Офс. изд.

ISBN 978-954-715-443-8 (т. 2) : 10 лв.
I
Съдържа досега:
Т. 2. - 2009. - 328 с.

Библиогр.: с. 324-327

1. Държава - теория 2. Право - теория 3. Конституционно право
340.11
342
COBISS.BG-ID 1038845668


342 ДЪРЖАВНО ПРАВО. КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО
Вж и 321; 35

ГОЛЕМИНОВ, Чудомир Христов, 1930-
        Основи на българското потребителско право Вж Кн 229

БКМ 2011/3 Кн 242
ГРАМАТИКОВ, Мартин Асенов, 1973-
        Изследване на правните проблеми в България по метода на justiciable events / Мартин Граматиков. - София : Институт Отворено о-во, 2010 (София : Симолини 94). - 60 с. : с табл., диагр. ; 24 см. - (Правосъдие)

Рез. на бълг. ез.

ISBN 978-954-9828-91-7
1. Защита (право) - България 2. Права на човека - България 3. България - право
342.7(497.2)
COBISS.BG-ID 1233847524

БКМ 2011/3 Кн 243
ИВАНОВ, Христо Маринов, 1953-
        Социален контрол при опазване на правата на човека / Христо Иванов. - [Варна] : Унив. изд. Варн. свободен унив. "Черноризец Храбър", 2010 ([Варна] : График). - 132 с. ; 20 см

Библиогр.: с. 128-131.

ISBN 978-954-715-448-3 : 8 лв.
1. Права на човека 2. Полиция
342.7
351.74/.75
COBISS.BG-ID 1234443492

ХАДЖОЛЯН, Масис Бердж, 1932-
        Държава, право, конституция : избрани студии и статии. Т. 2. Вж Кн 241


343 НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО. НАКАЗАТЕЛЕН ПРОЦЕС. УЧЕНИЕ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО. КРИМИНОЛОГИЯ
Вж и 341.4; 344; 348

БКМ 2011/3 Кн 244
АНГЕЛОВ, Слави
        Наглите : документално разследване за бандата, която отвлече тринайсет и уби двама / Слави Ангелов. - София : Вестникарска група България, [2010] ([Костинброд] : [Мултипринт ООД]). - 272 с. : с портр., ил. ; 21 см

Кн. се разпространява с в. 24 часа.

ISBN 978-954-92448-3-0 (168 часа)
1. Мафия - България - популярна литература 2. Организирана престъпност - България - популярна литература 3. Престъпление и престъпници - България - популярна литература 4. България - право
343.3/.7(497.2)(02.062)
323(497.2)(02.062)
COBISS.BG-ID 1233797860

БКМ 2011/3 Кн 245
МАНЕВ, Никола Андреев, 1962-
        Наказателно-процесуално право : ръководство за студенти : съобразено с промените от 2010 г. в НПК (обн., ДВ, бр. 32/2010 г.) / Никола Манев. - 3. прераб. изд. - София : Ромина, 2010 ([София] : [Симолини]). - 379 с. : с табл., сх. ; 20 см

1. изд. 2006.

ISBN 978-954-379-020-3 : 15 лв.
1. Наказателен процес - България - учебници за ВУЗ
343.1(497.2)(075.8)
COBISS.BG-ID 1233929444

БКМ 2011/3 Кн 246
        ПРЕВЕНЦИЯ на асоциалното поведение на деца. Ч. 4 / [състав. Дъбина Карлова]. - Варна : Моореа, [2008] (Варна : Пасат прес). - 44 с. : с ил. ; 22 x 22 см

Името на състав. отбелязано на гърба на кор. - Изд. на Община Варна. Дир. Превенции. Общин. комис. за борба срещу противообщ. прояви на малолетните и непълнолетните.
- Текст и на англ. ез. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-8576-01-7 (ч. 4)
1. Девиантно поведение - при децата - сборници 2. Малолетни правонарушители - сборници
343.97-053.2(08)
376.5.015.3(08)
COBISS.BG-ID 1234031844

БКМ 2011/3 Кн 247
ФОНД за превенция на престъпността - ИГА
        Ментор : ръководство за прилагане на модела / [Фонд за превенция на престъпността - ИГА] ; [състав.] Марина Манолчева ... [и др.]. - Пазарджик : Фонд за превенция на престъпността - ИГА, 2010 ([Пазарджик] : [Фейс]). - 155 с. : с ил., табл., сх. ; 21 см

Наименованието на колективния орган отбелязано на гърба на загл. с. - Други състав: Димитър Русинов, Андрей Момчилов. - Образци на док.: с. 93-99 ; Нормативни актове : Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража : извлечение ; Правилник за прилагане на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража : извлечение ; Закон за защита на личните данни: с. 100-154.

ISBN 978-954-9492-19-4
1. Пробация (право) - България - наръчници и ръководства 2. Роми - България 3. България - право
343.24-054.57(497.2)(035)
COBISS.BG-ID 1234280676

БКМ 2011/3 Кн 248
ФОНД за превенция на престъпността - ИГА
        Нови подходи в работата с деца - правонарушители : [част от проект Пилотен модел за алтернативни услуги в подкрепа преструктурирането и реформирането на институциите за деца, 1 март 2007 - 30 юни 2008] / [Фонд за превенция на престъпността - ИГА] ; [състав.] Димитър Русинов ... [и др.]. - Пазарджик : Фонд за превенция на престъпността - ИГА, 2008 ([Пазарджик] : Нитос). - 232 с. : с ил., табл., диагр. ; 21 см

Наименованието на колективния орган отбелязано на гърба на загл. с. - Други състав.: Марина Манолчева, Андрей Момчилов. - Стурктурирани инструменти за оценка на риска и на образователното ниво: с. 75-78, 103-112 ; Програми Моите нови умения, Опознай себе си, А сега накъде: с. 79-102, 113-162 ; Досие на клиента: с. 163-188 ; Методика: с. 189-195. - Съдържа и Супервизия на социалните услуги в рамките на пилотен модел за алтернативни услуги в подкрепа преструктурирането и реформирането на институциите за деца / Станимир Петров . Внедряване на модела и резултатите от дейността.

ISBN 978-954-9492-14-9
1. Малолетни правонарушители 2. Изправителни домове - учебно-възпитателна работа 3. Социална работа
343.97-053.2
376.5/.6
364.44-053.2
COBISS.BG-ID 1234504164


347 ГРАЖДАНСКО ПРАВО

БКМ 2011/3 Кн 249
ЕМИЛОВА, Десислава
        Промените в Закона за обществените поръчки / Десислава Емилова. - София : ОРКП Мисъл, 2010 ([София] : [Петекстон]). - 48 с. ; 21 см. - (Библиотека Български счетоводител : актуална поредица, предназначена за счетоводители и ръководители на предприятия ; N 10)

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. 

ISBN 978-954-8006-24-8 : 8 лв.
1. Обществени поръчки - България - законодателни и директивни материали 2. България - право
347.45/.47(497.2)
351:347.45/.47(497.2)(094.5.072)
COBISS.BG-ID 1233947620

БКМ 2011/3 Кн 250
СТЕФАНОВ, Георги, 1953-
        Търговско право / Георги Стефанов. - В. Търново [т. е. Пловдив] : Център за евроинтеграция и култура при Висше у-ще Земед. колеж, 2009 ([В. Търново] : [Фабер]). - 191 с. ; 20 см

Пълното име на авт. е Георги Стефанов Иванов. - Изд. на Висше у-ще Земед. колеж - Пловдив. Център за дистанционно обучение - В. Търново.

ISBN 978-954-9498-27-1
1. Търговско право - учебници за ВУЗ
347.7(075.8)
COBISS.BG-ID 1233941476

БКМ 2011/3 Кн 251
ТАНЕВ, Константин Веселинов, 1968-
        Нетипичните синалагми : генезис на правната регулация в Древния Рим от края на Републиката и началото на Принципата / Константин Танев. - София : Еко ринг - Румена, 2008 ([София] : [Булгед]). - 299 с. ; 21 см

Библиогр.: с. 287-298. - Показалец на изворите, показалец на цитиранията.

ISBN 978-954-8997-06-5
1. Римско право 2. Облигационно право - Рим [държава] 3. Рим [държава] - право
347.4(37)
COBISS.BG-ID 1233991140


348 ЦЪРКОВНО ПРАВО. КАНОНИЧЕСКО ПРАВО. РЕЛИГИОЗНО ПРАВО

БКМ 2011/3 Кн 252
ХРИСТОВА, Надежда Найденова, 1962-
        Което Бог е съчетал, човек да не разлъчва : бракът в църковното право на България и католическа Европа (XII-XIV век) / Надежда Христова. - В. Търново : Фабер, 2009. - 239 с. ; 20 см

Рез. на англ., рус. ез. - Библиогр.: с. 227-239.

ISBN 978-954-400-197-1
1. Църковно право - България - история 2. Църковно право - Европа - история 3. Брак [право] - България - история 4. Брак [право] - Европа - история 5. България - право 6. Европа - право
348.8(497.2)(091)
348.8(4)(091)
173.1(497.2)(091)
173.1(4)(091)
COBISS.BG-ID 1234078948


349 СПЕЦИАЛНИ ОТРАСЛИ НА ПРАВОТО. ОТРАСЛИ НА ПРАВОТО СЪС СМЕСЕН ХАРАКТЕР

БКМ 2011/3 Кн 253
ЙОСИФОВ, Никола Костов
        Осигурителното законодателство в България (1880-1999 г.) / Никола Йосифов. - [Варна] : Варн. свободен унив. "Черноризец Храбър", 2010 ([Варна] : [График]). - 340 с. ; 24 см

Библиогр.: с. 337-339. - Рез. на рус., англ. ез.

ISBN 978-954-715-467-4 : 27 лв.
1. Осигурително право - България - история 2. България - право
349.3:368(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1233985508

НИШКОВ, Иван Михайлов, 1946-
        Управление на отпадъци Вж Кн 466

БКМ 2011/3 Кн 254
ОРЕШКОВ, Тодор Илиев
        Екологично законодателство и норми / Тодор Илиев Орешков. - Бургас : Унив. "Проф. д-р Ас. Златаров", 2010. - 293 с. : с табл., сх. ; 22 см

Списък на нормативните документи по опазване на околната среда: с. 268-285. - Библиогр.: с. 288.

ISBN 978-954-8422-73-4
1. Екологично право - България - учебници за ВУЗ
349.6(497.2)(075.8)
COBISS.BG-ID 1234158820


351 ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО УПРАВЛЕНИЕ

БКМ 2011/3 Кн 255
БЪЛГАРИЯ. Закони и др. п.
        Граждански процесуален кодекс : [oбнародван, Държавен вестник, бр. 59/20.07.2007 г. - в сила от 01.03.2008 г.]. - София : Скорпио, 2007. - 328 с. ; 17 см

Съдържа и: Закон за медиацията : обн., ДВ, бр. 110 / 17.12.2004 г., изм. и доп., бр. 86/24.10.2006 г. ; Закон за международния търговски арбитраж : обн. ДВ, бр. 60/1988, изм., бр. 59/20.07.2007 г. - в сила от 01.03.2007 г. ; Тарифа Nо 1 към Закона за държавните такси, за таксите събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и от Министерството на правосъдието (ЗДТ) : одобрена с Постановление на Минист. съвет Nо 167/29.08.1992 г.

ISBN 978-954-792-275-4 : 6.99 лв.
1. Граждански процес - България - законодателни и директивни материали 2. Такси - България - законодателни и директивни материали 3. България - обществено управление
351.75:347.91/.95(497.2)(094.4)
351.72:336.28(497.2)(094.57)
COBISS.BG-ID 1233813476

БКМ 2011/3 Кн 256
БЪЛГАРИЯ. Закони и др. п.
        Държавна администрация и държавна служба : сборник нормативни актове : 2 01 С11. - 6. изд. - София : Сиби, 2010 ([София] : Скай принт). - 261 с. ; 19 см. - (Поредица Джобни издания)

Кор. опис. - 1. изд. 2006. - Информ. към 10.12.2010 г. - Съдържа: Закон за администрацията ; Закон за държавния служител ; Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси ; Закон за електронното управление ; Закон за омбудсмана ; Единен класификатор на длъжностите в администрацията ; Наредба за прилагане на Единния класификатор на длъжностите в администрацията ; Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация ; Наредба за служебното положение на държавните служители ; Наредба за административното обслужване.

ISBN 978-954-730-686-8 : 6.90 лв.
1. Администрация - България - законодателни и директивни материали 2. Държавни служители - България - законодателни и директивни материали 3. Свобода на информацията - България - законодателни и директивни материали 4. Омбудсман - България - законодателни и директивни материали 5. България - обществено управление
351:352/354.08(497.2)(094.9)
351:342.7(497.2)(094.9)
351.9(497.2)(094.9)
COBISS.BG-ID 1234280932

БКМ 2011/3 Кн 257
БЪЛГАРИЯ. Закони и др. п.
        Закон за задълженията и договорите : [обн., ДВ, бр. 275/22.11.1950 г., ... доп., бр. 36/02.05.2006 г., в сила от 01.07.2006 г.] ; Кодекс на международното частно право : [обн., ДВ, бр. 42/17.05.2005 г.]. - София : Скорпио ви, 2007. - 182 с. ; 17 см

ISBN 978-954-792-211-2 : 3.99 лв.
ISBN 954-792-211-4
1. Договори - България - законодателни и директивни материали 2. Задължения - България - законодателни и директивни материали 3. България - обществено управление
351:347.4(497.2)(094.5)
COBISS.BG-ID 1233870820

БКМ 2011/3 Кн 258
БЪЛГАРИЯ. Закони и др. п.
        Закон за устройство на територията : сборник нормативни актове : 2 16 С01. - 11. изд. - София : Сиби, 2010 ([София] : Симолини). - 334 с. : с табл. ; 19 см. - (Поредица Джобни издания)

Кор. опис. - 1. изд. 2001. - Извлечение от Закона за културното наследство [териториалноустройствена защита]: с. 326-329 ; Решение на Народното събрание от 31 юли 2008 г. за налагане на мораториум върху застрояването на устройствени зони, предвидени за комплексно застрояване : с. 330 ; Тълкувателно решение No 1/2008 г. по т. д. Nо 19/2007 г., ВАС, ОСК : диспозитив и извлечение от мотивите: с. 331-332 ; Тълкувателно решение No 2/2010 г. по т. д. Nо 4/2009 г., ВАС, ОСК : диспозитив и извлечение от мотивите : с. 332-333. - Информ. към 05.11.2010. - Съдържа: Закон за устройство на територията ; Закон за Камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране ; Закон за Камарата на строителите ; Закон за устройството и застрояването на Столичната община ; Закон за устройството на Черноморското крайбрежие.

ISBN 978-954-730-683-7 : 7.90 лв.
1. Градоустройство - България - законодателни и директивни материали 2. България - обществено управление
351.82:711(497.2)(094.9)
COBISS.BG-ID 1234285540

БКМ 2011/3 Кн 259
БЪЛГАРИЯ. Закони и др. п.
        Закони за собствеността : сборник нормативни актове : 2 04 С02. - 11. изд. - София : Сиби, 2010 ([София] : Симолини). - 488 с. : с табл. ; 19 см. - (Поредица Джобни издания)

Кор. опис. - 1. изд. 2000. - Конституция на Република България : извлечение: с. 7-11 ; Решения на Конституционния съд: с. 12-15 ; Извлечение от Приложение VІ към Акта относно условията за присъединяване на Република България и Румъния и промените в Учредителните договори на Европейския съюз: с. 457-459 ; Извлечение от Закона за политическите партии: с. 459-460 ; Извлечение от Закона за опазване на селскостопанското имущество: с. 460-462 ; Преходни и заключителни разпоредби на Закона за вероизповеданията: с. 463-464 ; Извлечение от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията : такси, събирани за действия и услуги по Правилника за вписванията: с. 465-466 ; Извлечение от Закона за давността от 1898 г. (отменен): с. 468-470 ; Избрана съдебна практика: с. 471-487. - Информ. към 15.11.2010 г. - Съдържа: Закон за собствеността ; Закон за управление на етажната собственост ; Закон за държавната собственост ; Закон за общинската собственост ; Закон за приватизация и следприватизационен контрол ; Закон за възстановяване собствеността върху някои магазини, работилници, складове и ателиета ; Закон за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти ; Закон за възстановяване собствеността върху някои отчуждени имоти по Закона за териториално и селищно устройство, Закона за плановото изграждане на населените места, Закона за благоустройство на населените места, Закона за държавните имоти и Закона за собствеността ; Закон за амнистия и връщане на отнети имущества ; Закон за обезщетяване на собственици на одържавени имоти ; Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост ; Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала ; Правилник за вписванията ; Наредба No 2 от 21.04.2005 г. за воденето и съхраняването на имотния регистър.

ISBN 978-954-730-684-4 : 10.80 лв.
1. Собственост - България - законодателни и директивни материали 2. България - обществено управление
351.82:347.23(497.2)(094.9)
COBISS.BG-ID 1234302948

БКМ 2011/3 Кн 260
БЪЛГАРИЯ. Закони и др. п.
        Кодекс за застраховането : сборник нормативни актове : 2 07 С09. - 7. изд. - София : Сиби, 2010 ([София] : Скай принт). - 399 с. : с табл. ; 19 см. - (Поредица Джобни издания)

Кор. опис. - 1. изд. 2006. - Актове на правото на Европейския съюз, цитирани в сборника: с. 387-395 ; Справочник на актовете за изменение: с. 396-398. - Информ. към 05.11.2010 г. - Съдържа: Кодекс за застраховането ; Закон за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати ; Закон за Комисията за финансов надзор : извлечение ; Закон за експортното застраховане.

ISBN 978-954-730-682-0 : 9.60 лв.
1. Застрахователно дело - България - законодателни и директивни материали 2. България - обществено управление
351.72:368(497.2)(094.4)
COBISS.BG-ID 1234283748

БКМ 2011/3 Кн 261
БЪЛГАРИЯ. Закони и др. п.
        Обществени поръчки : сборник нормативни актове : 2 07 С04. - 8. изд. - София : Сиби, 2010 ([София] : Симолини). - 275 с. : с табл. ; 19 см. - (Поредица Джобни издания)

Кор. опис. - 1. изд. 2002. - Списък на актовете на правото на Европейския съюз - обществени поръчки и концесии: с. 271-274. - Информ. към 05.11.2010 г. - Съдържа: Закон за обществените поръчки ; Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки ; Наредба за възлагане на малки обществени поръчки ; Наредба за възлагане на специални обществени поръчки ; Наредба за осъществяване на предварителен контрол върху процедури за обществени поръчки, финансирани напълно или частично със средства от европейските фондове.

ISBN 978-954-730-679-0 : 7.20 лв.
1. Договори - България - законодателни и директивни материали 2. България - обществено управление
351:347.45/.47(497.2)(094.9)
COBISS.BG-ID 1234315492

БКМ 2011/3 Кн 262
        ГОДИШНО счетоводно приключване и данъчно облагане 2010 година : указания, писма и тълкувания по прилагането на нормативната уредба / състав. Евгени Рангелов. - София : ОРКП Мисъл, 2010 ([София] : [Петекстон]). - 48 с. ; 21 см. - (Библиотека Български счетоводител : актуална поредица, предназначена за счетоводители и ръководители на предприятия ; Nо 11)

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-8006-25-5 : 8 лв.
1. Счетоводство - България - инструктивни и нормативни материали 2. Данъчно облагане - България - инстуктивни и нормативни материали 3. Обществено осигуряване - България - инструктивни и нормативни материали 4. България - обществено управление
351.72:657(497.2)(094.9)
351.72:336.2(497.2)(094.9)
351.83:368(497.2)(094.9)
COBISS.BG-ID 1233992420

БКМ 2011/3 Кн 263
ГРИГОРОВ, Пламен, 1956-
        Червените барети : командосите от СОБТ / Пламен Григоров. - София : Распер, 2010 ([София] : [Емпас]). - 200 с. : с ил., портр., [16] с. : цв. ил. ; 22 см

Пълното име на авт. е Пламен Григоров Тодоров.

ISBN 978-954-345-026-8 : 12 лв.
1. Полиция - България - спомени 2. Охрана и сигурност - България - спомени 3. Тероризъм : противодействие - спомени 4. България - обществено управление
351.74/.75(497.2)(093.3)
COBISS.BG-ID 1234179300

БКМ 2011/3 Кн 264
ДИМИТРОВА, Зорница Радкова
        Промени в социалното, здравното и трудовото законодателство през 2010 година / Зорница Димитрова, Стефанка Симеонова. - София : ОРКП Мисъл, 2010 ([София] : [Петекстон]). - 48 с. ; 21 см. - (Библиотека Български счетоводител : актуална поредица, предназначена за счетоводители и ръководители на предприятия ; No 4)

ISBN 978-954-8006-17-0 : 8 лв.
1. Обществено осигуряване - България - законодателство - справочници 2. Здравно осигуряване - България - законодателство - справочници 3. Трудово законодателство - България - справочници 4. България - обществено осигуряване
351.83(497.2)(035)
COBISS.BG-ID 1234282468

БКМ 2011/3 Кн 265
        ДЪРЖАВНА сигурност - структура и основни документи : документален сборник / [състав. Мария Бонева, Христо Христов] ; [ред. Орхан Исмаилов, Татяна Кирякова] ; [предг. Орхан Исмаилов, Христо Христов]. - София : Комис. за разкриване на док. и за обявяване на принадлежност на бълг. граждани към Държ. сигурност и разузнав. служби на Бълг. нар. армия, 2010 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 508 с. : с факс., сх. ; 30 см. - (Из архивите на ДС)

Загл. и на англ. ез.: State security services - structure and basic documents. - Имената на състав., ред. отбелязани на гърба на загл. с. - Именен показалец. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-954-92467-2-8
1. Държавна сигурност - България - извори 2. България - обществено управление
351.74(497.2)(093.2)
COBISS.BG-ID 1234048996

ЕМИЛОВА, Десислава
        Промените в Закона за обществените поръчки Вж Кн 249

ИВАНОВ, Христо Маринов, 1953-
        Социален контрол при опазване на правата на човека Вж Кн 243

БКМ 2011/3 Кн 266
КАРАНОВСКИ, Иван Красимиров
        Практико-приложни коментари по задължително обществено осигуряване / Иван Карановски. - [3. изд.]. - София : Пакс корпорация, 2010 ([София] : [Монт]). - 376 с. : с табл. ; 21 см. - (Данъчен и осигурителен пътеводител ; 2010)

Името на авт. отбелязано на гърба на загл. с. - 1. изд. 2008.

ISBN 978-954-8494-01-4
1. Обществено осигуряване - България - законодателни и директивни материали 2. България - обществено управление
351.83:368(497.2)(094.57.072)
COBISS.BG-ID 1233851620

НАУЧНО-практически семинар на тема "Финансовото управление и контрол във висшите училища от системата на публичния сектор" (В. Търново ; 2009)
        Научно-практически семинар на тема "Финансовото управление и контрол във висшите училища от системата на публичния сектор", 17-18 ноември 2009 г., Велико Търново Вж Кн 342

        СОЦИАЛНА фармация и фармацевтично законодателство : учебник Вж Кн 426

ТРИФОНОВ, Тихомир Стефанов
        Приложни програмни продукти Вж Кн 564


352/353 МЕСТНИ ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

БКМ 2011/3 Кн 267
        АДМИНИСТРАТИВНАЯ реформа в России и Болгарии: сходства и различия : международная научно-практическая конференция, Россия, Калуга,14-16 апреля 2009 год. - Варна : Варн. свободный унив. им. Черноризца Храбра, 2009 ([Варна] : [График]). - 173 с. : с диагр., табл., сх. ; 20 см

Изд. на Сев.-Зап. акад. гос. службы. Фил. - Калуга, Варн. свободный унив. им. Черноризца Храбра. - Авторы: с. 172-173. - Съдържа доклади от: П. В. Смылов, В. А. Фëдоров, И. Э. Исаев, Красимир Александров Недялков, Олег Анатольевич Калугин, Светла Михалева, Миглена Темелкова, Александр Александрович Осин, В. В. Левина, Мария Великова, Лариса Владимировна Анохина, Ивелина Пейчева, Станка Колева, Павел Павлов, Александр Петрович Сафронов, Ольга Юрьевна Хомутова, Ирина Михайловна Фëдорова, Костадин Марков, Павлина Ямукова. - Библиогр. след някои докл.

ISBN 978-954-715-451-3
1. Администрация - Русия - конференции 2. Администрация - България - конференции 3. Русия - обществено управление 4. България - обществено управление
352/354(470)(063)
352/354(497.2)(063)
COBISS.BG-ID 1234505956

ВЪЛНЕВ, Костадин Спиридонов, 1942-
        Момчиловци : общинско управление 1912 - 2007 година Вж Кн 1054

БКМ 2011/3 Кн 268
ГАДЖЕВ, Иван Иванов, 1937-
        Кметове на с. Калипетрово [Силистренско] / Иван Гаджев ; [предг. Йордан Касабов]. - Силистра : Реклама, изд., творчество, технологии, 2009. - 163 с. : с ил., портр. ; 20 см

Загл. на кор.: Кметове на село Калипетрово. - Името на авт. на предг. отбелязано на с. 5. - Хронологична справка на кметове на с. Калипетрово за периода XIX-XXI век: с. 145-146 ; Хронологична справка на събития през годините в с. Калипетрово: с. 147-150 ; Списък на секретарите в община Калипетрово през годините 1940-2008 г.: с. 151.

ISBN 978-954-759-230-8
1. Кметове - България - биографии 2. Калипетрово, Силистренска област - обществено управление
352.075(497.21-22)(091)(092)
92(497.21-22)
COBISS.BG-ID 1234134756


355/359 ВОЕННО ДЕЛО. ВОЕННИ НАУКИ. НАРОДНА ОТБРАНА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ
Вж и 351.86; 623

БКМ 2011/3 Кн 269
БЛЕК, Джереми, 1955-
        Военното дело 1660-1975 / Джереми Блек ; прев. от англ. Борислав Гаврилов. - София : Рива, 2010 (В. Търново : Абагар). - 800 с. ; 21 см

Ориг. загл.: The warfare / Jeremy Black. - Библиогр. след отд. материали. - Съдържа: Военното дело в Европа в глобален контекст (1660-1815) ; Войната в Западния свят (1815-1882) ; Войната в Западния свят (1882-1975).

ISBN 978-954-320-340-6 : 33 лв.
1. Военно дело - история
355(100)(091)
COBISS.BG-ID 1234388452

БКМ 2011/3 Кн 270
        ВОЕННА психология и лидерство : [сборник] / състав. и общ. ред. Георги Карастоянов. - София : Воен. изд., 2002-<2010>. - Т. <1-2> ; 20 см

Изд. на МО, ВА Г. С. Раковски. Кат. Лидерство. - Офс. изд.

ISBN 978-954-9348-19-4 (ч. 2)

Съдържа досега:
Ч. 2. - София : ВА "Г. С. Раковски", 2010. - 164 с. : със сх., табл., диагр. ; 21 см

Съдържа материали от: Георги Карастоянов, Снежана Илиева, Антоанета Христова, Теодора Георгиева, Димитър Димитров, Петър Петров, Иван Бонев. - Библиогр. след отд. части.

1. Военна психология 2. Военни командири 3. Военнослужещи - психология 4. Управленски труд - в армията - психологични проблеми 5. Военна психология 6. Военни командири 7. Военнослужещи - психология 8. Управленски труд - психология
355:159.9
65.013
COBISS.BG-ID 1039535076

БКМ 2011/3 Кн 271
ВЪЧКОВ, Александър Петров
        Български военни униформи 1879-1945 / Александър Въчков ; [предисл. Христо П. Дерменджиев]. - [София] : Воен. изд., 2010. - 232 с. : с ил. ; 30 см

Библиогр.: с. 230-232.

ISBN 978-954-509-433-0 (подв.) : 70 лв.
1. Военни униформи - България - история 2. България - военно дело
355.14(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1233958884

БКМ 2011/3 Кн 272
ГРИГОРОВ, Пламен, 1956-
        Железният юмрук на САЩ : специални части: история, подбор, обучение, операции / Пламен Григоров, Росица Тодорова. - София : Распер, 2010 ([София] : [Емпас]). - 282 с. : с ил., [16] с. : цв. ил. ; 22 см

Пълното име на Пламен Григоров е Пламен Григоров Тодоров.

ISBN 978-954-345-022-0 : 15 лв.
1. Въоръжени сили - САЩ - история 2. САЩ - военно дело
356.16(73)(091)
COBISS.BG-ID 1234218212

БКМ 2011/3 Кн 273
ДИМИТРОВ, Божидар, 1945-
        Войните на България за национално обединение 1885, 1912-1913, 1915-1918, 1939-1945 / Божидар Димитров ; [снимки Анастас Анастасов]. - София : Фонд. Ком, 2006 (София : Симолини 94). - 240 с. : с цв. ил., к. ; 30 см

Името на ил. отбелязано в изд. каре. - Пълното име на авт. е Божидар Димитров Стоянов.

ISBN 954-91652-7-2 : 25 лв.
ISBN 978-954-91652-7-2
1. Военна история - България 2. България - военно дело
355.48(497.2)
COBISS.BG-ID 1234512612

БКМ 2011/3 Кн 274
        ИЗГРАЖДАНЕ на сигурност, базирана на знания - предизвикателства и възможности : научна конференция, 2 ноември 2009 г. - София : ВА "Г. С. Раковски", 2010. - 2 т. : с ил. ; 30 см

Библиогр. под линия след някои докл.

ISBN 978-954-9348-20-0 (т. 1)
ISBN 978-954-9348-21-7 (т. 2)

Съдържа:
[Т. 1]. - 292 с.
[Т. 2]. - 290 с.

Съдържат модулите: Сигурност и отбрана ; Мениджмънт на извънредните ситуации и защита на критичната инфраструктура ; Военно дело ; Военни технологични изследвания за отбраната и въоръжените сили.

Конф. е орг. от секция Сигурност и отбрана към Съюза на учените в България и ВА по случай 1 ноември - Денят на народните будители, и 65-год. от създаването на Съюза на учените в България.

1. Военно дело - конференции 2. Отбрана [военно дело] - конференции
355/359(063)
355.02(063)
COBISS.BG-ID 1233819108

БКМ 2011/3 Кн 275
КОЛЕВ, Миладин Иванов, 1943-
        Защита на населението от аварии, природни бедствия и опазване на околната среда / Миладин Колев. - [2. изд.]. - В. Търново [т. е. Пловдив] : Център за евроинтеграция и култура при Висше у-ще Земед. колеж, 2009 (В. Търново : Фабер). - 152 с. : с ил. ; 20 см

1. изд. 2006 на изд. Астарта - В. Търново. - Изд. на Висше у-ще Земед. колеж - Пловдив. Център за дистанционно обучение - В. Търново.

ISBN 978-954-9498-29-5
1. Гражданска защита - учебници за ВУЗ 2. Аварии - учебници за ВУЗ 3. Природа - защита - учебници за ВУЗ
355.244(075.8)
628.5(075.8)
502(075.8)
COBISS.BG-ID 1233976292

КРЪСТЕВ, Драгомир Кирилов, 1975-
        Политика на ЕС в областта на сигурността Вж Кн 169

БКМ 2011/3 Кн 276
        ПИЛОТИТЕ на България 1912-2009 / състав. Николай В. Драганов ... [и др.] ; [увод Николай В. Драганов]. - 2. прераб. и доп. изд. - В. Търново : Фабер, 2010. - 411 с. ; 17 х 24 см

Други състав.: Йордан Филипов Цанков, Димчо Пенчев Димов, отбелязани на с. 4. - 1 изд. 2009 със загл. Пилотите на България (1912-2008). - Българи, носители на награди FAI: с. 403-404.

ISBN 978-954-400-250-3 : 28 лв.
1. Летци, български - биографии 2. България - военно дело
358.4(497.2)(091)(092)
656.7(497.2)(092)
92(497.2)
COBISS.BG-ID 1234281188

БКМ 2011/3 Кн 277
        ПОЛЕТИ към победата : спомени за генерал-майор от авиацията Александър Дечев / записа Веселин Стоянов. - [София] : ВСТ, 2010 ([София] : Тип-топ прес). - 152 с. : с ил. ; 21 см

Вместо епилог / Свобода Дечева: с. 146-147. - Съдържа интервюта с: Георги Иванов, Димитър Караджиков, Борис Бонев, Добрин Димитров Добрев, Йордан Миланов, Тодор Трифонов, Ангел Кибарски, Дочо Харалампиев, Щерю Щерев, Йордан Пелев, Илич Александров Дечев, Иван Бинев, Димитър Гилин, Карамфил Владов Стаменков, Здравко Тонев, Димитър Георгиев, Владимир Фесенко, Иван Дочев, Стефан Петков, Вълко Дуцов, Цветан Крачунов, Иван Петков.

ISBN 978-954-91599-6-7
1. Дечев, Александър - спомени 2. България - военно дело
358.4(497.2)(092)
92 Дечев, Александър
COBISS.BG-ID 1234170084

        ПОЛИТИКА за сигурност и отбрана - актуални проблеми на националната и международната сигурност : [материали от научна конференция, 1-2 юни 2010 г.] Вж Кн 170

        ПУБЛИЧНИ комуникации в сигурността и отбраната : [сборник]. Ч. 1.  Вж Кн 151

БКМ 2011/3 Кн 278
ТОДОРОВА, Росица Митева
        Нибиру и психотронната война / Росица Тодорова, Пламен Григоров. - София : Распер, 2010 ([София] : [Емпаст]). - 328 с. ; 22 см

Пълното име на Пламен Григоров е Пламен Григоров Тодоров.

ISBN 978-954-345-021-3 : 15 лв.
1. Психологическа война - популярна литература 2. Парапсихология - популярна литература
355.01:159.961(02.062)
159.961(02.062)
001.9(02.062)
COBISS.BG-ID 1234343396

ШЕСТДЕСЕТ и пет
        65 години от победата над фашизма : сборник доклади от българо-руска научна конференция "65 години от победата над фашизма, края на Втората световна война и приноса на България", 18.02.2010 година - София Вж Кн 1106

        GLOBALISM and security : [articles / proceedings] Вж Кн 153


36 СОЦИАЛНИ ГРИЖИ. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДЕЛО
Вж и 061; 172; 304; 308; 311; 316; 34; 37; 614.8

БКМ 2011/3 Кн 279
ВАСИЛЕВ, Венцислав Симеонов, 1971-
        Рисково-базиран надзор върху работата на неживотозастрахователните дружества в Република България / Венцислав Василев. - В. Търново : Фабер, 2010. - 128 с. : с табл., сх., диагр. ; 20 см

Библиогр.: с. 114-115.

ISBN 978-954-400-278-7
1. Застрахователни предприятия - контрол и ревизия
368.008.6
COBISS.BG-ID 1234368740

БКМ 2011/3 Кн 280
ИЛИЕВ, Боян Кръстев
        Адаптивен мениджмънт в застраховането / Боян Илиев. - [В. Търново] : Фабер, 2010. - 274 с. : с табл., сх., диагр. ; 24 см

Библиогр.: с. 266-270.

ISBN 978-954-400-221-3
1. Застрахователно дело - управление и организация
368.008
COBISS.BG-ID 1234326244

ФОНД за превенция на престъпността - ИГА
        Нови подходи в работата с деца - правонарушители : [част от проект Пилотен модел за алтернативни услуги в подкрепа преструктурирането и реформирането на институциите за деца, 1 март 2007 - 30 юни 2008] Вж Кн 248


37 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОСВЕТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ
Вж и 003; 021.3; 159.9; 612; 613; 727

ВЕЛЕВ, Георги Иванов
        Детепричастност Вж Кн 70

БКМ 2011/3 Кн 281
ВИТАНОВА, Наталия Иванова, 1967-
        Основи на училищното обучение / Наталия Витанова. - Шумен [т.е. В. Търново] : Фабер, 2009. - 188 с. ; 20 см

Пълното име на авт. е Наталия Иванова Витанова-Маринова. - Библиогр.: с. 183-188.

ISBN 978-954-400-241-1
1. Дидактика - учебници за ВУЗ 2. Обучение - методи - учебници за ВУЗ
37.02(075.8)
COBISS.BG-ID 1233941220

БКМ 2011/3 Кн 282
ДИНКОВ, Божидар Димитров, 1930-
        Кризата във възпитанието / Божидар Динков. - София : Изд. ателие Аб, 2010. - 95 с. ; 21 см

Библиогр.: с. 91-92.

ISBN 978-954-737-795-0
1. Възпитание 2. Нравствено възпитание 3. Младеж - България 4. България - възпитание
37.03-053.81(497.2)
COBISS.BG-ID 1234464996

        ЗА децата, които ще станат възрастни и за възрастните, които са били деца Вж Кн 335

КРЪСТЕВ, Петко Марков, 1934-
        За учителя, училището и възпитанието : сборник във връзка със 75-та годишнина на автора Вж Кн 291

БКМ 2011/3 Кн 283
КЪРЦЕЛЯНСКА-Станчева, Виолета Илиева
        Семейното възпитание : социални и психолого-педагогически аспекти / Виолета Илиева Кърцелянска-Станчева. - Ст. Загора : АБ, 2009. - 135 с. : с табл., диагр., ил. ; 24 см

Програма за наблюдение, анализ и оценка възпитаността на децата в семейството: с. 112-113 ; Родителска среща на тема Стилове на семейно възпитание: с. 114-121 ; Метод Детска рисунка: с. 122-126 ; Тест въпросник: с. 127-129 ; Азбучен указател на понятията: с. 130-135. - Библиогр.: с. 109-111.

ISBN 978-954-652-012-8
1. Семейно възпитание
37.018.1
COBISS.BG-ID 1234499556

        НАЙ-важната книга на родителя: Как да отгледаме психически и физически здраво дете Вж Кн 400

БКМ 2011/3 Кн 284
УИНГЕТ, Лари, 1952-
        Детето ти е страхотно! Ти не ставаш! / Лари Уингет ; прев. Весела Венчева-Тодорова. - София : Кръгозор, 2010 (София : Eкспреспринт). - 275 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Your kids are your own fault / Larry Winget.

ISBN 978-954-771-228-7 : 12 лв.
1. Семейно възпитание 2. Детска и педагогическа психология 3. Семейство - психология
37.018.1
159.922.7
173.1
COBISS.BG-ID 1234142948

БКМ 2011/3 Кн 285
        [COMPARATIVE education in teacher training]. Vol. 7, Comparative education, teacher training, education policy, social inclusion and child psychology : [VIIth International conference on comparative education and teacher training, organized by the Bulgarian Comparative Education Society and held in Sofia and Tryavna, Bulgaria, in June-July 2009] / ed. Nikolay Popov - ed.-in-chief ... [и др.]. - Sofia : Bureau for Educational Services, 2009 (Sofia : Ral-Kolobar). - 400 с. : с табл., сх., ил. ; 24 см

Загл. на многочастното изд. отбелязано в Т. 1 и 2. - Други ред.: Charl Wolhuter, Bruno Leutwyler, Marinela Mihova, James Ogunleye, Zafer Bekiroğullari. - Изд. на Bulg. Comparative Educational Soc. - Кратки биогр. данни за авт. след отд. докл. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-9842-14-2
1. Педагогика - конференции 2. Образование и просвета - конференции 3. Учители - подготовка - конференции
37.013.74(063)
371.13/.16(063)
COBISS.BG-ID 1234393316

БКМ 2011/3 Кн 286
        [COMPARATIVE education in teacher training]. Vol. 8, Comparative education, teacher training, education policy, school leadership and social inclusion : [VIII th International conference on comparative education and teacher training, organized by the Bulgarian Comparative Education Society, in Plovdiv, in June 2010] / ed. Nikolay Popov - ed.-in-chief ... [и др.]. - Sofia : Bureau for Educational Services, 2010 (Sofia : Ral-Kolobar). - 472 с. ; 24 см

Загл. на многочастното изд. отбелязано в Т. 1 и 2. - Други ред.: Charl Wolhuter, Bruno Leutwyler, James Ogunleye, Marinela Mihova. - Изд. на Bulg. Comparative Educational Soc. - Текст и на рус. ез. - Кратки биогр. данни за авт. след отд. докл. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-9842-15-9
1. Педагогика - конференции 2. Образование и просвета - конференции 3. Учители - подготовка - конференции
37.013.74(063)
371.13/.16(063)
COBISS.BG-ID 1234474212


371 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО. УЧИЛИЩНО ДЕЛО

БКМ 2011/3 Кн 287
        АКТИВНО учене в мултикултурна класна стая : сборник с уроци, разработени по учебните стратегии на програмата "Развитие на критическо мислене чрез четене и писане". - Силистра : Реклама, изд., творчество, технологии, 2008. - 160 с. : с табл., сх. ; 21 см

Изд. на Регион. инспекторат по образование - Силистра. Проект Активно учене в мултикулт. кл. стая.

ISBN 978-954-759-213-1
1. Обучение - методи 2. Начални училища - учебно-възпитателна работа
371.311
372.4
COBISS.BG-ID 1234211556

БКМ 2011/3 Кн 288
ВИТАНОВА, Наталия Иванова, 1967-
        Дисциплината в българското училище от 1989 до 2009 година / Наталия Витанова ; [науч. ред. Янка Тоцева]. - Шумен [т.е. В. Търново] : Фабер, 2010. - 108 с. : с диагр. ; 20 см

Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. - Пълното име на авт. е Наталия Иванова Витанова-Маринова. - Из доклада "Създаване на ефективна среда за преподаване и учене" / Марина Мавродиева: с. 96-101 ; Няколко примера от холандската училищна действителност: с. 101-104 ; Списък на подложените на анализ университетски учебници: с. 104-105 ; Анкетна карта: с. 106-108. - Библиогр.: с. 92-95.

ISBN 978-954-400-242-8
1. Училища - България - управление и организация 2. Учебно-възпитателна работа 3. Дисциплина 4. България - възпитание
371.07(497.2)
371.06(497.2)
371.5(497.2)
COBISS.BG-ID 1233945060

БКМ 2011/3 Кн 289
        ВСИЧКО, което искаш да знаеш за избора на професия & започването на работа : професионално ориентиране за тийнейджъри : наръчник / [Красимира Недялкова Комнева ... и др.] ; [худож. Надежда Генкова Георгиева]. - София : Фонд. за гражданско образование МОСТ България, 2010 ([София] : ПК "Д. Благоев"). - 84 с. : с цв. ил., табл., сх. ; 30 см

Загл. на гърба на загл. с.: Професионално ориентиране на тийнейджъри. - Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Други авт.: Елисавета Георгиева Петкова, Кръстина Георгиева Тодорова, Александър Михайлов Цапов.

ISBN 978-954-92669-1-7
1. Професионално ориентиране - юноши - наръчници и ръководства
371.04(035)
331.54-053.6(035)
COBISS.BG-ID 1234050788

БКМ 2011/3 Кн 290
КОЛЕВА, Нели Любенова
        Концептуален модел на интерактивно обучение по технически дисциплини : [практическо ръководство] / Нели Колева. - Бургас : Унив. "Проф. д-р Ас. Златаров", 2009. - 100 с. : с табл., сх. ; 21 см

Отзиви от рецензентите / Боян Лалов, Недко Шиваров: с. 5-10. - Библиогр.: с. 98-99.

ISBN 978-954-8422-67-3
1. Обучение - методи - автоматизация 2. Информационни и комуникационни технологии - приложение - в образованието и просветата
371.3:681.3
371.014.544:681.3
COBISS.BG-ID 1234152932

БКМ 2011/3 Кн 291
КРЪСТЕВ, Петко Марков, 1934-
        За учителя, училището и възпитанието : сборник във връзка със 75-та годишнина на автора / Петко Кръстев ; [увод Марин Андреев]. - [Кърджали] : Дъга-ЙК, 2010 (Хасково : Мак-П). - 140 с. : с ил., табл. ; 20 см

Името на авт. на предг. отбелязано на с. 9. - Бележки за автора: с. 3-4.

ISBN 978-954-9634-34-1
1. Учебно-възпитателна работа 2. Обучение - методи 3. Учители - подготовка
371.02
371.3
37.08
COBISS.BG-ID 1234031076

БКМ 2011/3 Кн 292
ЛЕЧЕВА, Галина Русева, 1962-
        Синергетични обучителни методи : интерактивен модел на перманентна педагогическса практика / Галина Лечева. - Русе [т.е. Силистра] : Реклама, изд., творчество, технологии, 2010. - 86 с. : с табл., сх. ; 25 см

Загл. на кор.: Синергетични методи. - Изд. на Русенски унив. - Библиогр.: с. 83-85.

ISBN 978-954-759-250-6
1. Обучение - методи 2. Синергетика - в образованието и просветата
371.3:001.5
001.5
COBISS.BG-ID 1234159588

        НАШИЯТ опит : арттехники за работа с деца със специални образователни потребности Вж Кн 337

БКМ 2011/3 Кн 293
        ОБРАЗЪТ на миналото : съвременни подходи и идеи за училищното историческо краезнание / състав. Донка Коева. - Силистра : Реклама, изд., творчество, технологии, 2009. - 116 с. : с ил. ; 21 см

Библиогр.: с. 79-82.

ISBN 978-954-759-235-3
1. Краезнание - методика на преподаването
371.035.46:908
908(072)
COBISS.BG-ID 1234199524

БКМ 2011/3 Кн 294
        ОЦЕНЯВАНЕТО като фактор за повишаване качеството на средното образование : сборник доклади от научна конференция / [състав. Пенка Костова, Антония Кръстева] ; [науч. ред. Пенка Костова]. - В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2010. - 216 с. : с табл., сх., диагр. ; 21 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на с. 2. - Пълното име на Пенка Костова е Пенка Костова Тодорова. - Изд. на Великотърнов. унив. Св. св. Кирил и Методий. Център за образов. технологии, МОН. Регион. инспекторат по образование - В. Търново. - Библиогр. след някои докл.

ISBN 978-954-524-734-7
1. Ученици - проверка и оценка на знанията - конференции
371.27.026(063)
COBISS.BG-ID 1234438116

РАДКОВА, Антония Димитрова, 1964-
        Оценяване на писмената реч в чуждоезиковото обучение Вж Кн 620

РАДОЕВ, Сергей
        Аудио-визуализиране на урока по гимнастика в първи клас : [съвместна разработка със студенти] : [студийно изследване] Вж Кн 327

        [COMPARATIVE education in teacher training]. Vol. 7, Comparative education, teacher training, education policy, social inclusion and child psychology : [VIIth International conference on comparative education and teacher training, organized by the Bulgarian Comparative Education Society and held in Sofia and Tryavna, Bulgaria, in June-July 2009] Вж Кн 285

        [COMPARATIVE education in teacher training]. Vol. 8, Comparative education, teacher training, education policy, school leadership and social inclusion : [VIII th International conference on comparative education and teacher training", organized by the Bulgarian Comparative Education Society, in Plovdiv, in June 2010] Вж Кн 286


372.3 ЗАНИМАНИЯ В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

БКМ 2011/3 Кн 295
ОБЩИНА Силистра. Проект В първата крачка е истинската сила на промяната
        Проект "В първата крачка е истинската сила на промяната" : [сборник с материали от Детска творческа работилница в Целодневната детска градина Добруджа - Силистра и Целодневната детска градина N 2 - с. Айдемир, община Силистра]. - Силистра : Реклама, изд., творчество, технологии, 2009. - 36 с. ; 20 см

Загл. на кор.: В първата крачка е истинската сила на промяната. - Съдържа материали от: Юлия Кенарова, Марийка Георгиева, Димитрина Матеева, Ганка Стефанова, Митанка Кръстева, Виолета Василева, Веселина Начева, Диана Великова, Веселина Дечева, Мария Савова, Пенка Михова, Тодорка Маринова, Тодорка Стоянова, Калинка Цонева. - Библиогр. след някои материали.

ISBN 978-954-759-223-0 !
1. Детски градини - учебно-възпитателна работа
372.3
COBISS.BG-ID 1234227940

БКМ 2011/3 Кн 296
        ПРАВИЛА за култура и нравственост на децата / [Валентина Иванова Господинова ... и др.]. - Добрич : Матадор 74, 2010. - 32 с. : с цв. ил. ; 21 см

Имената на авт. отбелязани на гърба на загл. с. - Други авт.: Красенка Георгиева Михова, Марияна Димитрова Илиева, Пенка Тодорова Даскалова, Невал Неджет Ахмед. - Изд. на Целодневна дет. градина N 20 Радост - Добрич. - Нравствената култура и детето / В. Господинова: с. 3-4.

ISBN 978-954-371-220-5
1. Предучилищно възпитание 2. Нравствено възпитание 3. Детски градини - учебно-възпитателна работа
372.3.034
COBISS.BG-ID 1234373604


372.4 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

        АКТИВНО учене в мултикултурна класна стая : сборник с уроци, разработени по учебните стратегии на програмата "Развитие на критическо мислене чрез четене и писане" Вж Кн 287

БКМ 2011/3 Кн 297
АРНАУДОВА, Александра Василева
        Ваканционни пътешествия след 3. клас / Александра Арнаудова, Христина Илиева. - [Бургас] : Димант, [2010] ([Пловдив] : Макрос). - 88 с. : с ил., портр., табл. ; 24 см

ISBN 978-954-731-387-3 : 4.65 лв.

372.4(075.4)
087.5
COBISS.BG-ID 1234026724

БКМ 2011/3 Кн 298
АРНАУДОВА, Александра Василева
        Занимателни задачи и игри с писане и четене 1. клас : учебно помагало за задължителноизбираема подготовка по български език и литература / Александра Арнаудова. - Бургас : Димант, [2003] ([Пловдив] : Макрос). - 76 с. : с ил. ; 24 см

ISBN 954-731-221-9 : 3.45 лв.
1. Български език - учебници за основни училища 2. Литература - учебници за основни училища
372.41/.46(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 1234056164

БКМ 2011/3 Кн 299
АРНАУДОВА, Александра Василева
        Занимателни задачи и игри с писане и четене 2. клас : учебно помагало за задължителноизбираема подготовка по български език и литература / Александра Арнаудова. - Бургас : Димант, [2006] ([Пловдив] : Макрос). - 132 с. : с ил. ; 24 см

Загл. на кор.: Учебно помагало за ЗИП и СИП по български език и литература втори клас.

ISBN 954-731-293-6 : 5.85 лв.
1. Български език - учебници за основни училища 2. Литература - учебници за основни училища
372.41/.46(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 1234035940

БКМ 2011/3 Кн 300
АРНАУДОВА, Александра Василева
        Учебно помагало за ЗИП и СИП по български език и литература 3. клас : занимателни задачи и игри с писане и четене / Александра Арнаудова. - Бургас : Димант, [2007] (Пловдив : Макрос). - 168 с. : с ил., табл. ; 24 см

ISBN 978-954-731-304-0 : 6.99 лв.
1. Български език - учебници за основни училища 2. Литература - учебници за основни училища
372.41/.46(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 1233991908

БКМ 2011/3 Кн 301
АРНАУДОВА, Александра Василева
        Учебно помагало за ЗИП и СИП по български език и литература 4. клас : занимателни задачи и игри с писане и четене / Александра Арнаудова, Христина Илиева. - Бургас : Димант, [2009] ([Пловдив] : Макрос). - 144 с. : с ил., табл. ; 24 см

ISBN 978-954-731-319-4 : 5.99 лв.
1. Български език - учебници за основни училища 2. Литература - учебници за основни училища
372.41/.46(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 1234022116

БКМ 2011/3 Кн 302
БОЖИНОВ, Венцислав Славчев, 1971-
        Наследството на Вазов, предоставено на българските ученици за 160-годишнината на народния поет и след това : учебно помагало 1.-4. клас / [Венцислав Славчев Божинов]. - София : Фонд. Просвета-София, 2010 (София : Дедракс). - 16 с. : с ил. ; 24 см

Името на авт. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-01-2414-8
1. Българска литература - учебници за основни училища
372.46(076)(075.2)
372.888.67(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 1234184932

БКМ 2011/3 Кн 303
ВИТАНОВ, Любен Владимиров
        Спазвам правилата за 1. клас : книга за учителя / Любен Витанов, Красимира Брайкова. - София : Рива, 2010 ([София] : [Вулкан]). - 71 с. : с ил., табл. ; 23 см

Библиогр.: с. 70.

ISBN 978-954-320-284-3 : 5 лв.
1. Начални училища - учебно-възпитателна работа
372.4
COBISS.BG-ID 1234298340

БКМ 2011/3 Кн 304
ВИТАНОВ, Любен Владимиров
        Спазвам правилата за 2. клас : книга за учителя / Любен Витанов, Красимира Брайкова. - София : Рива, 2010 ([София] : [Вулкан]). - 78 с. : с ил. ; 23 см

Библиогр.: с. 77.

ISBN 978-954-320-285-0 : 5 лв.
1. Начални училища - учебно-възпитателна работа
372.4
COBISS.BG-ID 1234453220

БКМ 2011/3 Кн 305
ВИТАНОВ, Любен Владимиров
        Спазвам правилата за 3. клас : книга за учителя / Любен Витанов, Красимира Брайкова. - София : Рива, 2010 ([София] : [Вулкан]). - 84 с. : с ил. ; 23 см

Библиогр.: с. 83.

ISBN 978-954-320-286-7 : 5 лв.
1. Начални училища - учебно-възпитателна работа
372.4
COBISS.BG-ID 1234313444

БКМ 2011/3 Кн 306
ГЕОРГИЕВА, Маргарита, 1951-
        Тестове по български език и литература за 4. клас : национална проверка / Маргарита Георгиева, Румяна Йовева, Веска Габровска. - София : Кръгозор, 2009 (София : Експреспринт). - 127 с. ; 21 см. - (Пишете за отличен)

Загл. в изд. каре: Тестове по български език и литература за национална проверка 4. клас. - Пълното име на Маргарита Георгиева е Маргарита Георгиева Христова-Плашилска, а на Румяна Йовева - Румяна Йовева Никова.

ISBN 978-954-771-203-4 : 5 лв.
1. Български език - тестове - учебници за основни училища 2. Литература - тестове - учебници за основни училища
372.46(079)(075.2)
372.882(079)(075.2)
COBISS.BG-ID 1234085604

БКМ 2011/3 Кн 307
КАМБУРОВА, Недялка
        Пътешествие из България [Мултимедия] : учебна игра по български като чужд език с междупредметни връзки / [Недялка Камбурова]. - [Пловдив] : Летера, 2010 ([София] : [Нова принт])
19 с. : с ил. ; 21 см
132 к. : цв. ил. ; 8 х 6 см
1 табло-карта : цв. ил. ; 60 х 40 см, сгъната до 20 х 15 см
1 карта-шаблон ; 30 х 42 см, сгъната до 21 х 15 см
2 зарчета : цв. хартия ; 9 х 12 см
1 оптичен диск (CD) (23 мин 22 сек.) : стерео ; 12 см

Името на авт. отбелязано в изд. каре. - Загл. на CD: Текстове за слушане. - Одобренa със заповед Nо RD 09-1096/25.08.2010. - Всички части са в кутия 16 х 24 см.

ISBN 978-954-516-868-0 !
1. Български език - учебници за чужденци
372.46(076)(075.2+086.76)
COBISS.BG-ID 1234243044

БКМ 2011/3 Кн 308
НАЙДЕНОВА, Ивелина
        Тестове за 4. клас на СОУ : математика, български език, литература, човекът и обществото, човекът и природата / Ивелина Найденова, Денчо Найденов. - София : Скорпио, 2009. - 192 с. : с табл. ; 20 см

ISBN 978-954-792-294-5 : 6.99 лв.
1. Математика - тестове - учебници за основни училища 2. Български език - тестове - учебници за основни училища 3. Литература - тестове - учебници за основни училища 4. Родинознание - тестове - учебници за основни училища 5. Природознание - тестове - учебници за основни училища
372.47(079)(075.2)
372.46(079)(075.2)
372.48(079)(075.2)
372.850.2(079)(075.2)
COBISS.BG-ID 1233766372

БКМ 2011/3 Кн 309
НОВОСЕЛСКА, Ани Николова
        Български език 1. клас ; Математика 1. клас : упражнения и тестови задачи / Ани Новоселска, Димитринка Петрова, Николина Георгиева. - София : Enthusiast, 2010 (Костинброд : Мултипринт ООД). - 32, 36 с. : с ил., черт., табл. ; 29 см

Загл. на кор.: Упражнения и тестови задачи български език 1. клас ; Упражнения и тестови задачи математика 1. клас. - Пълното име на Ани Новоселска е Ани Николова Ангелова-Новоселска, а на Димитринка Петрова - Димитринка Петрова Димитрова ; Възприетата форма на името на Николина Димитрова Георгиева е Николина Димитрова. - Втората кн. отпеч. на обратната страна със самостоятелна загл. с. и паг.

ISBN 978-954-8657-18-1 : 10 лв.
1. Български език - учебници за основни училища 2. Математика - учебници за основни училища
372.46(076)(075.2)
372.47(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 1234091748

БКМ 2011/3 Кн 310
НОВОСЕЛСКА, Ани Николова
        Български език 2. клас ; Математика 2. клас : упражнения и тестови задачи / Ани Новоселска, Димитринка Петрова, Николина Георгиева. - София : Enthusiast, 2010 (Костинброд : Мултипринт ООД). - 37, 51 с. : с ил., черт., табл. ; 29 см

Загл. на кор.: Упражнения и тестови задачи български език 2. клас ; Упражнения и тестови задачи математика 2. клас. -
Пълното име на Ани Новоселска е Ани Николова Ангелова-Новоселска, а на Димитринка Петрова - Димитринка Петрова Димитрова ; Възприетата форма на името на Николина Димитрова Георгиева е Николина Димитрова. - Втората кн. отпеч. на обратната страна със самостоятелна загл. с. и паг.

ISBN 978-954-8657-19-8 : 10 лв.
1. Български език - учебници за основни училища 2. Математика - учебници за основни училища
372.46(076)(075.2)
372.47(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 1234081508

БКМ 2011/3 Кн 311
НОВОСЕЛСКА, Ани Николова
        Български език 3. клас ; Математика 3. клас : упражнения и тестови задачи / Ани Новоселска, Димитринка Петрова, Николина Георгиева. - София : Enthusiast, 2010 (Костинброд : Мултипринт ООД). - 37, 47 с. : с ил., черт., табл. ; 29 см

Загл. на кор.: Упражнения и тестови задачи български език 3. клас ; Упражнения и тестови задачи математика 3. клас. -
Пълното име на Ани Новоселска е Ани Николова Ангелова-Новоселска, а на Димитринка Петрова - Димитринка Петрова Димитрова ; Възприетата форма на името на Николина Димитрова Георгиева е Николина Димитрова. - Втората кн. отпеч. на обратната страна със самостоятелна загл. с. и паг.

ISBN 978-954-8657-20-4 : 10 лв.
1. Български език - учебници за основни училища 2. Математика - учебници за основни училища
372.46(076)(075.2)
372.47(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 1234088164

БКМ 2011/3 Кн 312
НОВОСЕЛСКА, Ани Николова
        Български език 4. клас ; Математика 4. клас : упражнения и тестови задачи / Ани Новоселска, Димитринка Петрова, Николина Георгиева. - София : Enthusiast, 2010 (Костинброд : Мултипринт ООД). - 37, 44 с. : с ил., черт. ; 29 см

Загл. на кор.: Упражнения и тестови задачи български език 4. клас ; Упражнения и тестови задачи математика 4. клас. -
Пълното име на Ани Новоселска е Ани Николова Ангелова-Новоселска, а на Димитринка Петрова - Димитринка Петрова Димитрова ; Възприетата форма на името на Николина Димитрова Георгиева е Николина Димитрова. - Втората кн. отпеч. на обратната страна със самостоятелна загл. с. и паг.
ISBN 978-954-8657-21-1 : 10 лв.
1. Български език - учебници за основни училища 2. Математика - учебници за основни училища
372.46(076)(075.2)
372.47(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 1234255076

БКМ 2011/3 Кн 313
        ТЕТРАДКА за упражнение по писане за 1. клас N 4. - София : Просвета, 2010 (Пловдив : Нова принт). - [24] с. ; 21 см

ISBN 978-954-01-2412-4 : 2 лв.
1. Писане - учебници за основни училища
372.45(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 1234437092

БКМ 2011/3 Кн 314
ЧАКЪРОВА, Светла
        Тестови задачи по български език : помагало за 4. клас / Светла Чакърова, Запряна Запрянова. - Пловдив : Макрос, 2010. - 80 с. ; 27 см

ISBN 978-954-561-255-8 : 5.90 лв.
1. Български език - учебници за основни училища
372.46(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 1234013668


372.65 ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

БКМ 2011/3 Кн 315
АТАНАСОВА, Елена Атанасова
        Тестове по английски език за външно оценяване в 7. клас : по новия изпитен формат / Елена Атанасова. - София : Просвета, 2010 (Пловдив : Нова принт). - 40 с. ; 24 см

Текст и на бълг. ез.

ISBN 978-954-01-2411-7 : 3.90 лв.
1. Английски език - тестове - учебници за основни училища
372.65:802.0(079)(075.2)
COBISS.BG-ID 1234406116

БКМ 2011/3 Кн 316
ДЕЯНОВА-Атанасова, Анна Деянова, 1963-
        Тестове по руски език за външно оценяване в 7. клас : по новия изпитен формат / Анна Атанасова, Христина Грозданова. - София : Просвета, 2010 (София : Лито Балкан). - 44 с. ; 24 см

Възприетата форма на името на Анна Атанасова е Анна Деянова Деянова-Атанасова. - Текст и на бълг. ез.

ISBN 978-954-01-2421-6 : 5.90 лв.
1. Руски език - тестове - учебници за основни училища
372.65:808.2(079)(075.2)
COBISS.BG-ID 1234435300

БКМ 2011/3 Кн 317
VESELINOVA, Diana Ivanova
        Sail through English! : успешна подготовка за външно оценяване по английски език след 8. клас / Диана Веселинова, Мария Пипева, Райна Костова. - София : Просвета, 2010 (София : Лито Балкан). - 119 с. : с табл. ; 24 см + 1 аудиодиск (CD)

ISBN 978-954-01-2410-0 (обща цена) : 14 лв.
1. Английски език - учебници за средни общообразователни училища
372.65:802.0(076+086.76)
COBISS.BG-ID 1233964260


372.8 ДРУГИ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ. МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО НА ОТДЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

БКМ 2011/3 Кн 318
АНГЕЛОВА, Татяна Гаврилова, 1953-
        Тестове по български език и литература за външно оценяване и приемни изпити след 7. клас : по новия изпитен формат / Татяна Ангелова, Мария Бунева, Венцислав Божинов. - София : Просвета, 2010 (Пловдив : Нова принт). - 72 с. ; 29 см


ISBN 978-954-01-2418-6 : 8 лв.
1. Български език - тестове - учебници за основни училища 2. Българска литература - тестове - учебници за основни училища
372.880.867(079)(075.2)
372.888.67(079)(075.2)
COBISS.BG-ID 1234409700

БКМ 2011/3 Кн 319
БЕЙНОВА, Мария Колева
        Анализи и тестове по литература за 7. клас на средните общообразователни училища : учебно помагало по новата учебна програма / Мария Бейнова. - София : Скорпио, 2009. - 349 с. ; 20 см

За автора: с. 13.

ISBN 978-954-792-330-0 : 8.99 лв.
1. Български език - учебници за основни училища 2. Съчинение и преразказ - учебници за основни училища
372.888.67(076)(075.2)
82.08(075.2)
COBISS.BG-ID 1233798116

БКМ 2011/3 Кн 320
БЕЙНОВА, Мария Колева
        Тестове по български език и литература за 5. клас на СОУ : за работа в клас и външно оценяване / Мария Бейнова. - София : Скорпио, 2010. - 160 с. : с табл. ; 20 см

За автора: с. 8.

ISBN 978-954-792-358-4 : 6 лв.
1. Български език - тестове - учебници за основни училища 2. Литература - тестове - учебници за основни училища
372.880.867(079)(075.2)
372.882(079)(075.2)
COBISS.BG-ID 1233747684

БКМ 2011/3 Кн 321
БОЖИНОВ, Венцислав Славчев, 1971-
        Наследството на Вазов предоставено на българските ученици за 160-годишнината на народния поет и след това : учебно помагало 5.-7. клас / [Венцислав Славчев Божинов]. - София : Фонд. Просвета-София, 2010 (София : Дедракс). - 32 с. : с ил. ; 24 см

Името на авт. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-01-2415-5
1. Българска литература - учебници за основни училища
372.888.67(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 1234381028

БОЖИНОВ, Венцислав Славчев, 1971-
        Наследството на Вазов, предоставено на българските ученици за 160-годишнината на народния поет и след това : учебно помагало 1.-4. клас Вж Кн 302

БКМ 2011/3 Кн 322
ГЕОРГИЕВА, Лалка Донева
        Тестове по български език и литература за 6. клас : национална проверка / Лалка Георгиева, Татяна Христова. - София : Кръгозор, 2009 (София : Експреспринт). - 189 с. : с ил. ; 21 см. - (Пишете за отличен)

В бибилогр. каре загл. Тестове по български език и литература за националната проверка 6. клас.

ISBN 978-954-771-206-5 : 7 лв.
1. Български език - тестове - учебници за основни училища 2. Литература - тестове - учебници за основни училища
372.880.867(079)(075.2)
372.882(079)(075.2)
COBISS.BG-ID 1234080740

ГЕОРГИЕВА, Маргарита, 1951-
        Тестове по български език и литература за 4. клас : национална проверка Вж Кн 306

БКМ 2011/3 Кн 323
ИЧЕВСКА, Невена Иванова, 1963-
        Помагало по литература 7 клас / Невена Ичевска ; [предг. Владимир Янев]. - [Пловдив] : Макрос, [2010]. - 67 с. ; 29 см. - (Поредица Академия 21 век)

Загл. на кор.: Помагало по литература за самоподготовка 7 клас. - Името на авт. на предг. отбелязано на с. 3. - Речник на литературните понятия, изучавани в 5, 6 и 7 клас: с. 63-67.

ISBN 978-954-561-211-4 : 4.99 лв.
1. Българска литература - учебници за основни училища
372.888.67(076)(075.4)
COBISS.BG-ID 1234056420

БКМ 2011/3 Кн 324
ЛИКОВА-Арсенова, Вася Илиева
        Тестове по български език и литература 8. клас / Вася Илиева. - София : Кръгозор, 2009 (София : Експреспринт). - 118 с. : с табл. ; 21 см. - (Пишете за отличен)

Загл. от библиогр. каре: Тестове по български език и литература за 8. клас.

ISBN 978-954-771-204-1 : 5 лв.
1. Български език - тестове - учебници за основни училища 2. Българска литература - тестове - учебници за основни училища
372.880.867(079)(075.2)
372.888.67(079)(075.2)
COBISS.BG-ID 1234094820

НАЙДЕНОВА, Ивелина
        Тестове за 4. клас на СОУ : математика, български език, литература, човекът и обществото, човекът и природата Вж Кн 308

БКМ 2011/3 Кн 325
НИНОВА, Юлия Димитрова, 1949-
        Тестове по математика за външно оценяване и приемни изпити след 7. клас : по новия изпитен формат / Юлия Нинова, Диана Раковска, Николай Райков. - София : Просвета, 2010 (София : Дедракс). - 204 с. : с черт., табл. ; 24 см


ISBN 978-954-01-2419-3 : 8 лв.
1. Математика - тестове - учебници за основни училища
372.851(079)(075.2)
COBISS.BG-ID 1234465508

БКМ 2011/3 Кн 326
ПАНОВ, Александър Асенов, 1953-
        Български език и литература : всички знания за външно оценяване и изпити след 7. клас / Александър Панов, Андреана Ефтимова. - В. Търново : Фабер, 2010. - 104 с. : с табл. ; 24 см. - (Тематична поредица За да успееш)

ISBN 978-954-400-156-8 : 10 лв.

372.880.867(076)(075.2)
372.888.67(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 1234339044

БКМ 2011/3 Кн 327
РАДОЕВ, Сергей
        Аудио-визуализиране на урока по гимнастика в първи клас : [съвместна разработка със студенти] : [студийно изследване] / Сергей Радоев. - Благоевград : Корект, 2010. - 32 с. : с ил. ; 21 см

Пълното име на авт. е Сергей Радоев Стойнев. - Библиогр.: с. 30-31.

ISBN 978-954-8156-67-7
1. Физическо възпитание - методика на преподаването - за основни училища 2. Гимнастика - методика на преподаването - за основни училища 3. Аудиовизуални материали - приложение - в образованието и просветата
372.879.6
371.68
371.333
COBISS.BG-ID 1234333412

БКМ 2011/3 Кн 328
СТОИЧКОВА, Рени, 1956-
        Граматика по български език с тестове за 5. клас на СОУ / Рени Стоичкова. - София : Скорпио, 2009. - 160 с. : с табл., сх. ; 20 см

За автора: с. 9 ; Правописни особености на думите, свързани с фонетични промени: с. 148-154.

ISBN 978-954-792-346-1 : 6 лв.
1. Български език - учебници за основни училища
372.880.867(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 1233811684

БКМ 2011/3 Кн 329
СТОИЧКОВА, Рени, 1956-
        Граматика по български език с тестове за 6. клас на СОУ / Рени Стоичкова. - София : Скорпио, 2009. - 160 с. : с табл. ; 20 см

За автора: с. 9 ; Правописни особености на думите, свързани с фонетични промени: с. 147-154.

ISBN 978-954-792-332-4 : 6 лв.
1. Български език - учебници за основни училища
372.880.867(079)(075.2)
COBISS.BG-ID 1233811172

БКМ 2011/3 Кн 330
ТАСЕВА, Виолета Хубенова
        Информационни технологии за 8. клас : задължителна подготовка / Виолета Тасева ; [предг. Илияна Чакърова]. - Смолян : Принта-ком, 2009. - 96 с. : с ил. ; 28 см

ISBN 978-954-393-033-3 : 9.90 лв.
1. Информационни и комуникационни технологии - учебници за основни училища
372.868.13(075.2)
COBISS.BG-ID 1234078180

БКМ 2011/3 Кн 331
        ТЕСТОВЕ по природни науки и екология за външно оценяване в 7. клас : по новия изпитен формат / Христо Попов ... [и др.]. - София : Просвета, 2010 (Пловдив : Нова принт). - 128 с. : с ил., табл., сх. ; 29 см

Други авт.: Веселин Караиванов, Станьо Станев, Валери Голев, Цвятко Попов, Виктор Иванов, Румяна Митева, Стефан Манев, Ирена Иванова.

ISBN 978-954-01-2413-1 : 9 лв.
1. Естествени науки - тестове - учебници за основни училища
372.850(079)(075.2)
COBISS.BG-ID 1234436068

БКМ 2011/3 Кн 332
ЧЕРНЕВА, Ваня Николова, 1967-
        Тестове по български език и литература за външно оценяване - 7. клас : [нови варианти] / Ваня Чернева. - Пловдив : Б-3, 2010 ([Пловдив] : Автопринт). - 72 с. : с табл. ; 29 см

ISBN 978-954-92379-4-8 : 6 лв.
1. Български език - тестове - учебници за основни училища 2. Българска литература - тестове - учебници за основни училища
372.880.867(079)(075.2)
372.888.67(079)(075.2)
COBISS.BG-ID 1234013412


373 ВИДОВЕ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА

БКМ 2011/3 Кн 333
        ТЕХНОЛОГИЧНОТО обучение - традиции и бъдеще : юбилейно издание по случай 25 години Педагогически факултет и 15 години специалност "Техника и технологии" / [ред. Георги Колев - науч. ред., Нели Ст. Димитрова - отг. ред.]. - [В. Търново] : Фабер, 2009. - 408 с. : с табл., диагр, сх. ; 24 см

Имената на ред. отбелязани в изд. каре. - Текст и на рус. ез. - Изд. на Шуменски унив. Епископ Константин Преславски. - Библиогр. след някои материали. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-400-229-9
1. Трудово обучение - методика на преподаването - сборници
373.6(072)(08)
COBISS.BG-ID 1234352356


374 ИЗВЪНУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ. КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА РАБОТА

ДИМОВА, Божидара Колева, 1955-
        Единица мярка Вж Кн 997

БКМ 2011/3 Кн 334
КОЛЕВ, Иван, 1933-
        Преживелици : от моето участие в културния живот на гр. Стражица / Иван Колев. - [В. Търново] : Фабер, 2010. - 108 с. : с цв. ил., портр. ; 20 см

Пълното име на авт. е Иван Колев Недялков.

ISBN 978-954-400-226-8
1. Художествена самодейност - Стражица - спомени 2. Читалища - Стражица 3. Стражица - Художествена самодейност
374.28(497.21-21)
COBISS.BG-ID 1234105060


376 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНИ ГРУПИ И ЛИЦА

ДИМИТРОВ, Иван, 1930-
        Съдбовност и отдаденост : повест за орисаните и посветените на глухотата Вж Кн 140

БКМ 2011/3 Кн 335
        ЗА децата, които ще станат възрастни и за възрастните, които са били деца / Георги Гърмидолов ... [и др.]. - Пловдив : Фонд. Кентавър арт, 2010 ([Пловдив] : [Зебра]). - 32 с. ; 24 см

Други авт.: Евгений Генчев, Йорданка Христозова-Мандраджиева, Катя Стоилова, Константин Бандеров, Мария Стаматова, Милена Рангелова, Теодора Канева.

ISBN 978-954-92631-2-1
1. Деца в риск - България - психологични проблеми 2. Детски домове - България 3. България - възпитание
376.5/.6(497.2)
37.018.3(497.2)
COBISS.BG-ID 1233984740

БКМ 2011/3 Кн 336
КЮЧУКОВ, Христо Славов, 1962-
        Модели за образователна интеграция : в малките населени места в България / Христо Кючуков. - София : Булвест 2000, 2010 ([София] : [Вулкан 4]). - 160 с. : с ил., диагр. ; 23 см

Текст и на тур. ез. - Тест за входно ниво на подготвителна група: с. 147 ; Тест за изходно ниво на подготвителна група: с. 148 ; Приказка на български език: с. 149 ; Приказка на турски език: с. 150 ; Анкета за родители на ученици: с. 157-159. - Библиогр.: с. 141-146.

ISBN 978-954-18-0776-7
1. Роми - България - образование и просвета 2. Билингвизъм - методи на изследване 3. България - образование
376.7(497.2=914.99)
COBISS.BG-ID 1233982692

БКМ 2011/3 Кн 337
        НАШИЯТ опит : арттехники за работа с деца със специални образователни потребности / [Цвете Янева ... и др.] ; състав. Цвете Янева. - София : Театър Цвете, 2010. - 174 с., [10 с.] : ил. ; 30 см

Загл. на кор.: Артсоциален детски център. - Други авт.: Емилия Евгениева, Диана Циркова, Виолина Василева, Екатерина Казакова, Йорданка Андонова, Явор Костов, Янко Велков, Димитър Желев, Николета Йончева, Симона Янакиева, Таня Георгиева, Даря Василева, Йорданка Евгениева, Арпи Анжилиан, Сирма Костадинова, Ива Чакърова, Вяра Динева, отбелязани на гърба на загл. с. - Изд. по Проект Артсоциален детски център, 2008-2010. - Копирно изд.

ISBN 978-954-92656-1-3 (подв. със спирала)
1. Деца - инвалиди - образование и просвета 2. Извънкласна и извънучилищна работа 3. Изкуство - възпитателно значение
376.3/.4.036.5
371.035.46
COBISS.BG-ID 1234025188

БКМ 2011/3 Кн 338
НИКОЛОВ, Цветослав Младенов, 1979-
        Употреба на физическа намеса за защита на деца с емоционални и поведенчески затруднения : ръководство за обучение / Цветослав Николов. - София : Фонд. Партньори-България, 2010 ([София] : [График 93]). - 74 с. : с ил., сх. ; 30 см

Кор. опис.

ISBN 978-954-9945-19-5
1. Девиантно поведение - при децата - наръчници и ръководства 2. Агресия - при децата - наръчници и ръководства 3. Учебно-възпитателна работа - наръчници и ръководства
376.5.015.3(035)
316.647.3-053.2(035)
COBISS.BG-ID 1234044388

ПОПЗЛАТЕВА, Цанка Златева
        Човешката глухота - социо-културна идентичност и профили на личността Вж Кн 80

        ПРЕВЕНЦИЯ на асоциалното поведение на деца. Ч. 4 Вж Кн 246

БКМ 2011/3 Кн 339
ТОМОВА, Теодора
        Позитивни подходи за работа с деца с емоционални и поведенчески затруднения : ръководство за обучение / Теодора Томова, Александър Ранев, Милка Кощрова. - София : Фонд. Партньори-България, 2010 ([София] : [График 93]). - 132 с. : с табл. ; 30 см

Кор. опис.

ISBN 978-954-9945-20-1
1. Девиантно поведение - при децата - наръчници и ръководства 2. Учебно-възпитателна работа - наръчници и ръководства
376.5.015.3(035)
COBISS.BG-ID 1234042852

ФОНД за превенция на престъпността - ИГА
        Нови подходи в работата с деца - правонарушители : [част от проект Пилотен модел за алтернативни услуги в подкрепа преструктурирането и реформирането на институциите за деца, 1 март 2007 - 30 юни 2008] Вж Кн 248


377 СПЕЦИАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОФЕСИОНАЛНИ УЧИЛИЩА

БКМ 2011/3 Кн 340
РАНГЕЛОВ, Борис Стоименов, 1934-2008
        По гънките на времето : история на Плевенското лозаро-винарско, овощарско и градинарско училище / Борис Ст. Рангелов ; [предг. Иванка Рангелова]. - В. Търново : Фабер, 2010. - 312 с. : с табл., [12] с. : цв. ил., ноти, факс. ; 24 см

На загл. с. означено кн. 1.

ISBN 978-954-400-243-5
1. Селскостопанско образование - Плевен - история 2. Плевен - професионално образование
377.5:63(497.214)(091)
COBISS.BG-ID 1234354660


378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

БКМ 2011/3 Кн 341
КОЛЕВА, Нели Любенова
        Разработване на технически дисциплини за целите на дистанционно обучение : [практическо методично ръководство] / Нели Любенова Колева ; [науч. ред. Н. Шиваров]. - Бургас : Унив. "Проф. д-р Асен Златаров", 2009. - 67 с. : с табл. ; 21 см

Името на ред. отбелязано в изд. каре. - Изд. на Унив. Проф. д-р Ас. Златаров - Бургас. Проект Дидактически подход в система за дистанционно обучение по технически дисциплини. - Отзив от рецензента / Боян Лалов: с. 5-8. - Библиогр.: с. 65-66.

ISBN 978-954-8422-68-0
1. Дистанционно обучение - наръчници и ръководства 2. Висше образование - методика - наръчници и ръководства
378.14.04(035)
COBISS.BG-ID 1233986532

БКМ 2011/3 Кн 342
НАУЧНО-практически семинар на тема "Финансовото управление и контрол във висшите училища от системата на публичния сектор" (В. Търново ; 2009)
        Научно-практически семинар на тема "Финансовото управление и контрол във висшите училища от системата на публичния сектор", 17-18 ноември 2009 г., Велико Търново / [състав. Мария Павлова]. - В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2010. - 114 с. : с ил., сх. ; 21 см

Името на състав. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Работна програма на Научно-практическия семинар на тема "Финансовото управление и контрол във висшите училища от системата на публичния сектор": с. 9-10.

ISBN 978-954-524-726-2
1. Висши училища - България - финанси - управление и организация - конференции 2. Контрол и ревизия - конференции 3. Администрация - конференции 4. България - висше образование
378.1.014.543(497.2)(063)
336.12:378(497.2)(063)
351/354(497.2)(063)
COBISS.BG-ID 1234402532


379.8 ОРГАНИЗАЦИЯ НА СВОБОДНО ВРЕМЕ

ВЕЛИКОВ, Велико Добрев
        Екскурзоводство и туристическа анимация Вж Кн 207

ЗАПЧИОГЛУ, Дилек, 1959-
        Турция Вж Кн 127

БКМ 2011/3 Кн 343
ЗЕЛИНСКИ, Ърни
        Колко е хубаво да не работиш : книга за пенсионери, безработни и работохолици / Ърни Зелински ; прев. от англ. Ирина Манушева. - София : Кибеа, 2010 ([София] : Монт). - 360 с. : с ил. ; 20 см. - (Серия Познай себе си)

Ориг. загл.: The Joy of not working / Ernie J. Zelinski.

ISBN 978-954-474-530-1
ISBN 954-474-530-1 !
1. Почивка и свободно време - психологични проблеми - популярна литература
379.8.092(02.062)
COBISS.BG-ID 1233915876

КОВАЧКИ, Тодор Димитров
        Витоша : пътеводител Вж Кн 1076

КОЦИ, Робърта
        Южна Африка : пътеводител Вж Кн 128

KOVAČKI, Todor Dimitrov
        Vitosha : guide Вж Кн 1080


39 ЕТНОЛОГИЯ. ЕТНОГРАФИЯ. НРАВИ. ОБИЧАИ. БИТ. ФОЛКЛОРИСТИКА
Вж и 572; 903; 904

        АПТЕКАТА на Господ Вж Кн 414

БАДЕР, Марлис, 1966-
        Излекувай дома си от отрицателни енергии Вж Кн 2

БКМ 2011/3 Кн 344
ВЕЛЕВ, Венцислав Иванов, 1970-
        Нематериалното културно наследство на България / [текст и състав. Венцислав Велев, Кирил Анастасов] ; [фотогр. Александра Гогова ... и др.] ; [прев. Снежа Цонева-Матюсън] = The intangible cultural heritage of Bulgaria / [auth. and comp. Ventsislav Velev, Kiril Anastasov] ; [photogr. Alexandra Gogova ... et al.] ; [transl. Snezha Tsoneva-Mathewson]. - Пловдив : Летера, 2010 (Пловдив : Полиграф. комплекс Жанет 45). - 84 с. : с цв. ил. ; 25 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - Други ил.: Борис Бонев, Вася Атанасова, Валентина Петрова, Владимир Янев, Георги Кожухаров, Диляна Стойчева, Емануел Василев, Любомир Жеков, Мари Каналян, Радостин Димитров, Соломон Франсез. - Възприетата форма на името на Любомир Жеков е Любо Жеков.

ISBN 978-954-516-911-3
1. Народно творчество - България 2. Народни обичаи и обреди - България 3. България - етнография
39(497.2)
COBISS.BG-ID 1234161636

БКМ 2011/3 Кн 345
МАРКОВ, Васил Марков
        Древнотракийско наследство от българската народна култура : структурни, семантични и функционални аспекти / Васил Марков. - [В. Търново] : Фабер, 2010. - 180 с. ; 20 см

Библиогр.: с. 161-179.

ISBN 978-954-400-283-1
1. Народни вярвания, български 2. Легенди, български 3. Митология, тракийска 4. Тракия - старини 5. България - етнография
398(497.2)
904:292(=919.885)(497.2)
COBISS.BG-ID 1234493668

НАЛБАНТОВ, Стоян Николов, 1958-
        Агиологични пророчества Вж Кн 116

БКМ 2011/3 Кн 346
        ПРАЗНИЦИ в София : спомени, етнографски очерци, библиография / състав., [предисл.] Ана Анастасова ... [и др.] ; ред. Георг Краев. - София : Общин. култ. институт Столична библ., 2010 ([София] : [Скала]). - 164 с. : с ил., к. ; 23 см

Загл. на доп. загл. с.: Традиционни календарни празници в София. - Други състав.: Даниела Ветовска, Илонка Донева, София Трифонова. - Пълното име на състав. София Трифонова е София Трифонова Шопова. - Бележки за авторите: с. 65-67 ; Речник на диалектните и остарели думи: с. 146-154 ; Църквите в София и техните храмови празници: с. 155-156 ; Храмове на територията на Столична община: с. 157-158 ; Манастирите около София и техните празници: с. 159-160. - Именен показалец , предм. показалец, геогр. показалец.

ISBN 978-954-92499-2-7
1. Празници - София 2. Народни обичаи и обреди - София 3. Празници - София - библиографии 4. София - етнография
39(497.223)
016:39(497.223)
39(497.223)(01)
COBISS.BG-ID 1233978596

РИЗА, Есма Селман
        Българи, турци и цигани в Лудогорието : житейски нагласи в етническото многообразие Вж Кн 152

БКМ 2011/3 Кн 347
СТОЙКОВ, Любомир Димчев, 1954-
        Световната мода. Ч. 1, [Англия и Франция] / Любомир Стойков ; [под ред. на Донка Ганева]. - 2. изд. - [София] : Алма комуникация : От игла до конец, 2010 ([София] : БПС). - 228 с. : с ил. ; 19 x 20 см

Загл. на частта отбелязано на гърба на загл. с. - Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. - 1. изд. 2000 г. на изд. От игла до конец. - Биогр. данни за авт.: с. 228. - Именен показалец, предм. показалец. - Рез. на рус., фр., англ. ез.

ISBN 978-954-92346-3-3 (Алма комуникация)
1. Мода - биографии
391(100)(092)
92(100)
COBISS.BG-ID 1233938916

УИЛИС, Дани
        Тайната книга за троловете Вж Кн 43

ШЕЙТАНОВ, Минко Цочев, 1891-1969
        Страници от миналото Вж Кн 1071


5 МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

50 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА МАТЕМАТИЧЕСКИТЕ И ЕСТЕСТВЕНИТЕ НАУКИ

БКМ 2011/3 Кн 348
БОДИКОУМ, Дейвид, 1973-
        Наука и технология / [Дейвид Бодикоум, Саймън Хол, Майкъл Райт] ; [прев. Росица Петкова]. - [София] : Рийдърс дайджест, 2009 (Китай). - 168 с. : с ил. ; 30 см. - (В търсене на познанието)

Ориг. загл.: The world of science and technology. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - Азб. показалец.

ISBN 978-954-9935-42-4 (подв.)
1. Естествени науки - популярна литература 2. Техника - популярна литература
50(02.062)
62(02.062)
COBISS.BG-ID 1234058468


502 ПРИРОДА. ИЗУЧАВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДАТА. ОПАЗВАНЕ НА РАСТИТЕЛНИЯ И ЖИВОТИНСКИЯ СВЯТ
Вж и 504; 55/59; 630

БКМ 2011/3 Кн 349
АНГЕЛОВА, Катерина Антониева, 1976-
        Природа под закрила в Бургаска област : учебно помагало за самоподготовка за състезание "Натура 2000" / Катерина Ангелова. - Пловдив [т. е. София] : Бълг. фонд. Биоразнообразие, 2009 ([Асеновград] : [Екобелан]). - 84 с. : с ил., табл., к. ; 20 см

Кор. опис. - Библиогр.: с. 84.

ISBN 978-954-9959-51-2
1. Природа - защита - учебници за самообразование 2. Национални паркове - Бургаска област - учебници за самообразование
502.4(497.23-32)(075.4)
COBISS.BG-ID 1234303716

БКМ 2011/3 Кн 350
БЪЛГАРСКА фондация Биоразнообразие (София)
        Въвличане на заинтересованите страни в опазването на природата в Централна и Източна Европа : примери от работата на неправителствените организации : [резултат от] Проект Изграждане на капацитет за опазване на природата в Югоизточна Европа, [осъществен от Българска фондация Биоразнообразие] / състав. Венцислав Василев. - [София] : Бълг. фонд. Биоразнообразие, 2008 ([София] : Агенция Вила). - 36 с. : с цв. ил. ; 29 см

Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-9959-45-1
1. Околна среда - Европа - опазване 2. Европа - опазване на природата
502.3(4)
COBISS.BG-ID 1234400740

ГЕШЕВ, Живко Богомилов, 1954-
        Философия на екологията : екология на душата и мисленето Вж Кн 375

КОВАЧКИ, Тодор Димитров
        Витоша : пътеводител Вж Кн 1076

КОЛЕВ, Миладин Иванов, 1943-
        Защита на населението от аварии, природни бедствия и опазване на околната среда Вж Кн 275

БКМ 2011/3 Кн 351
        РЪКОВОДСТВО за оценка на благоприятно природозащитно състояние за типове природни местообитания и видове по Натура 2000 в България : резюме / ред. Хенк Зингстра ... [и др.]. - София : Бълг. фонд. Биоразнообразие, 2009 ([София] : ИПК Родина). - 24 с. : с ил., табл., сх. ; 29 см

Други ред.: Андрей Ковачев, Карина Китнейс, Росен Цонев, Добромира Димова, Петко Цветков. - Името на ред. Карина Китнейс отбелязано Карина Китнаес на с. 23. - Пълното име на Добромира Димова е Добромира Димова Петрова. - Авторски екип по проекта: с. 23-24.

ISBN 978-954-9959-48-2
ISBN 978-954-9959-49-9 !
1. Природа - България - защита - наръчници и ръководства 2. Природни богатства - България - наръчници и ръководства 3. България - опазване на природата
502(497.2)(035)
COBISS.BG-ID 1234478308

БКМ 2011/3 Кн 352
        СЕДЕМДЕСЕТТЕ големи загадки на дивата природа : разкриване на тайните на нашата планета / под ред. на Майкъл Дж. Бентън ; [прев. от англ. Гинка Асенова]. - София : Рива, 2009 (Китай). - 304 с. : с цв. ил. ; 27 см

Ориг. загл.: The seventy great mysteries of the natural world. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Автори: с. 8-10 ; Допълнителна литература: с. 292-297. - Азб. показалец.

ISBN 978-954-320-231-7 (подв.)
1. Природа - сборници 2. Околна среда - сборници
502(08)
COBISS.BG-ID 1234511332

БКМ 2011/3 Кн 353
ТОПАЛОВА-Жежиха, Латинка Дацова, 1978-
        Биосферните резервати - повече от защитени територии / [Латинка Топалова-Жежиха, Румяна Иванова]. - [София] : Бълг. фонд. Биоразнообразие, [2010] ([Асеновград] : [Екобелан]). - [32] с. : с цв. ил. ; 21 см

Кор. опис. - Имената на авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 32.

ISBN 978-954-9959-47-5
1. Резервати - България 2. България - опазване на природата
502.4(497.2)
COBISS.BG-ID 1234386916

БКМ 2011/3 Кн 354
        УДИВИТЕЛНИТЕ тайни на природата / [Венсан Албуй ... и др.] ; [прев. от англ. ез. Магдалена Петрова, Росица Петкова]. - София : Рийдърс дайджест, 2010 ([Китай]). - 352 с. : с цв. ил. ; 28 см

Ориг. загл.: Sélection du Reader's Digest ; Прев. по англ. изд.: Amazing secrets of nature. - Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Други авт.: Жан-Клод Буске, Жан-Мари Дотриа, Фредерик Дьонез, Филип Дюбоа, Серж Лалман, Жак Малавией, Филип Масон, Мак Морел, Бернар Пелке, Патрик Пиро. - Речник на термините: с. 341-344. - Предм. показалец / състав. Елена Стоянова.

ISBN 978-954-9935-54-7 (подв.)
1. Природа 2. Природни явления
502(0.025.2)
COBISS.BG-ID 1234048740

БКМ 2011/3 Кн 355
        ШЕДЬОВРИ на планетата Земя / [прев. от фр. Анета Тошева] ; [по ориг. нем. текст на Петер Гьобел, Урсула Пфениг]. - [София] : Рийдърс дайджест, [2009] (Китай). - 320 с. : с цв. ил. ; 31 см

Ориг. загл.: Geheimnisse der Erde ; Прев. по фр. изд. - На гърба на загл. с. погрешно означено бълг. адапт. - Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Предм. показалец.

ISBN 978-954-9935-55-4 (подв.)
1. Природа 2. Физическа география
502:911.2(100)
COBISS.BG-ID 1234025956

БКМ 2011/3 Кн 356
BǍLGARSKA fondacija Bioraznoobrazie (Sofiya)
        Involvement of the stakeholders in nature conservation in Central and Eastern Europe : case studies from the work of non-governmental organizations : [produced under the] Project Building the capacity for nature conservation in South-Eastern Europe, [realised by Bulgarian Biodiversity Foundation] / [прев. от бълг.] Ventzislav Vassilev. - [Sofia] : Bulg. Biodiversity Found., 2008 ([Sofia] : Vila Agency). - 36 с. : с цв. ил. ; 29 см

Ориг. загл.: Въвличане на заинтересованите страни в опазването на природата в Централна и Източна Европа. - Името на прев.. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-9959-45-1 !
1. Околна среда - Европа - опазване 2. Европа - опазване на природата
502.3(4)
COBISS.BG-ID 1234405860

БКМ 2011/3 Кн 357
        GUIDELINES for assessing favourable conservation status of Natura 2000 species and habitat types in Bulgaria : executive summary / еd. by Henk Zingstra ... [и др.] ; [transl. Katya Ancheva ... и др.]. - [Sofia] : Bulg. Biodiversity Found., 2009 ([Sofia] : Geosoft). - 24 с. : с цв. ил., табл., сх. ; 29 см

Ориг. загл.: Ръководство за оценка на благоприятно природозащитно състояние за типове природни местообитания и видове по Натура 2000 в България. - Други ред.: Andrey Kovachev, Karina Kitnaes, Rossen Tzonev, Dobromira Dimova, Petko Tzvetkov. - Пълното име на ред. Dobromira Dimova е Добромира Димова Петрова. - Имената на прев. отбелязани на гърба на загл. с. - Други прев.: Peter Todorov, Thomas Lodwick. - Authors and project members: с. 23-24.

ISBN 978-954-9959-49-9
1. Природа - България - защита - наръчници и ръководства 2. Природни богатства - България - наръчници и ръководства 3. България - опазване на природата
502(497.2)(035)
COBISS.BG-ID 1234409956

KOVAČKI, Todor Dimitrov
        Vitosha : guide Вж Кн 1080


504 НАУКИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА
Вж и 349; 502; 551.5; 581; 591; 628

ГЕШЕВ, Живко Богомилов, 1954-
        Философия на екологията : екология на душата и мисленето Вж Кн 375


51 МАТЕМАТИКА

БКМ 2011/3 Кн 358
ГЕОРГИЕВ, Иван Георгиев, математик
        Лесно, накратко за матурата по математика : числови редици, прогресии / Иван Георгиев, Стелиана Кокинова. - София : Просвета, 2010 (София : Лито Балкан). - 40 с. : с табл., черт. ; 20 см

В библиогр. каре загл.: Числови редици. Прогресии.

ISBN 978-954-01-2478-0 : 2.90 лв.
1. Математика - задачи - учебници за средни общообразователни училища
51(076)(075.3)
COBISS.BG-ID 1233940196

БКМ 2011/3 Кн 359
ДВАДЕСЕТ
        20 примерни теста за зрелостен изпит : математика / Сияна Матеева ... [и др.]. - София : Регалия 6, 2008 ([София] : Унискорп). - 176 с. : с черт. ; 24 см

Други авт.: Ирина Шаркова, Румяна Караджова, Линка Минчева, Цеца Байчева. - Пълното име на авт. Линка Минчева е Линка Минчева Кабакчиева.

ISBN 978-954-745-141-4 : 11 лв.
1. Математика - тестове - учебници за средни общообразователни училища
51(079)(075.3)
COBISS.BG-ID 1233948388

БКМ 2011/3 Кн 360
ДИМИТРОВА, Жечка Михайлова
        Висша математика : кратък курс / Жечка Димитрова. - Бургас : Унив. "Проф. д-р А. Златаров", 2010. - 144 с. : с табл., черт., диагр. ; 22 см

ISBN 978-954-8422-74-1
1. Математика - учебници за ВУЗ
51(075.8)
COBISS.BG-ID 1234098404

БКМ 2011/3 Кн 361
СЛАВОВ, Здравко Димитров, 1955-
        Ръководство за решаване на задачи по математика : Математически анализ 2 и Избрани глави от математиката / Здравко Славов. - Варна : Унив. изд. Варн. свободен унив. "Черноризец Храбър", 2010 ([Варна] : График). - 148 с. : с табл. ; 24 см

ISBN 978-954-715-476-6 : 10 лв.
1. Математика - задачи - учебници за ВУЗ
51(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1233957348


514 ГЕОМЕТРИЯ
Вж и 515

БКМ 2011/3 Кн 362
КОЛЕВ, Емил Миланов
        Ръководство по тригонометрия : за задължителна, за профилирана подготовка по математика и за кандидат-студенти / Емил М. Колев, Мария М. Денкова, Веселка В. Сиракова. - София [т. е. Враца] : Мария Денкова - М+, 2006 ([София] : [Скала]). - 259 с. : с черт., диагр. ; 24 см

ISBN 954-91936-1-6 : 9.99 лв.
ISBN 978-954-91936-1-9
1. Тригонометрия - учебници за средни общообразователни училища
514.1(076)(075.3)
COBISS.BG-ID 1234129636


519.8 ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОПЕРАЦИИТЕ. ТЕОРИЯ НА ИГРИТЕ. МАТЕМАТИЧЕСКО ПРОГРАМИРАНЕ. ТЕОРИЯ НА ИКОНОМИКОМАТЕМАТИЧЕСКИТЕ МОДЕЛИ

ТОТЕВ, Иван Тодоров
        Количествени методи в индустриалната икономика Вж Кн 186


52 АСТРОНОМИЯ. АСТРОФИЗИКА. КОСМОЛОГИЯ. ГЕОДЕЗИЯ. ХРОНОЛОГИЯ

БКМ 2011/3 Кн 363
ВЪЛЧЕВ, Йордан Тодоров, 1924-1998
        Древният български календар и приложението му в държавния и народния живот от древни времена до наши дни / Йордан Вълчев ; [послесл. Иван Радев]. - София : Тангра ТанНакРа ИК, 2008 (София : Образование и наука). - 516 с. : с ил., портр. ; 24 см. - (Библиотека Българска вечност ; Кн. 68)

Загл. на кор.: Древният български календар. - Името на авт. на послесл. отбелязано на с. 490. - Вариант на сер. загл.: Българска вечност. - Йордан Вълчев - човекът и неговата съдба / Иван Радев: с. 15-20 ; Животопис от цитати из останала в ръкопис Автобиография: с. 21-24 ; Именник на древните български владетели: с. 465-468 ; За българското времечисление / Д. Д. Съсълов: с. 469-489 ; Тангра ТанНакРа общобългарска фондация: с. 517-518 ; Мисия XXI век: с. 519-523 ; 22 март 165 г. сл. Хр. - общобългарски празник и празник на Дунавска България: с. 524-525. - Библиогр.: с. 14. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-378-030-3 : 12 лв.
1. Календар, български - история 2. Хронология, историческа - България 3. България - хронология
529(497.2)(091)
930.24(497.2)
COBISS.BG-ID 1234359268

БКМ 2011/3 Кн 364
ВЪЛЧЕВ, Йордан Тодоров, 1924-1998
        Древният български календар и приложението му в държавния и народния живот от древни времена до наши дни / Йордан Вълчев ; [послесл. Иван Радев]. - София : Тангра ТанНакРа ИК, 2008 (София : Образование и наука). - 526 с. : с ил., портр. ; 24 см. - (Библиотека Българска вечност ; кн. 68)

Загл. на кор.: Древният български календар. -
Името на авт. на послесл. отбелязано на с. 490. - Вариант на сер. загл.: Българска вечност. - Йордан Вълчев - човекът и неговата съдба / Иван Радев: с. 15-20 ; Животопис от цитати из останала в ръкопис "Автобиография": с. 21-24 ; Именник на древните български владетели: с. 465-468 ; За българското времечисление / Д. Д. Съсълов: с. 469-489 ; Тангра ТанНакРа общобългарска фондация: с. 517-518 ; Мисия XXI век: с. 519-523 ; 22 март 165 г. сл. Хр. - общобългарски празник и празник на Дунавска България: с. 524-525. - Библиогр.: с. 14. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-378-029-7 (подв., не е отпеч.) : 18 лв.
ISBN 978-954-378-030-3 !
1. Календар, български - история 2. Хронология, историческа - България 3. България - хронология
529(497.2)(091)
930.24(497.2)
COBISS.BG-ID 1234349796


521/527 АСТРОНОМИЯ

ТИЛКОВА, Светлана Тодорова, 1955-
        Лунен календар на красотата 2010 Вж Кн 518

ČAKǍROV, Georgi, 1955-
        The thousand-year old message. B. 1, Contact Вж Кн 1050


528 ГЕОДЕЗИЯ. ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧНИ РАБОТИ. ФОТОГРАМЕТРИЯ. ДИСТАНЦИОННО СОНДИРАНЕ. KАРТОГРАФИЯ

БКМ 2011/3 Кн 365
ВЪЛЧИНОВ, Васил Георгиев, 1947-
        Геоинформатика / Васил Георгиев Вълчинов. - 2. изд. - София : УАСГ, 2009. - 296 с. : с табл., диагр., сх. ; 23 см

1. изд. 2003. - Библиогр.: с. 294-295.

11 лв.
1. Геодезия - автоматизация - учебници за ВУЗ 2. Информационни системи - приложение - в геодезията - учебници за ВУЗ
528:681.324(075.8)
528:681.518(075.8)
COBISS.BG-ID 1234133476


53 ФИЗИКА

ГРИГОРОВ, Генади Генадиев
        Примитивните идеи на един дървен шоп. Ч. 2 Вж Кн 373

БКМ 2011/3 Кн 366
        РЪКОВОДСТВО за лабораторни упражнения по физика / [М. Надолийски ... и др.] ; под ред. на М. Надолийски, З. Пейков. - София : УАСГ, 2010. - 188 с. : с табл., диагр., сх. ; 23 см

Имената на авт. отбелязани на с. 1-2. - Други авт.: З. Пейков, Т. Спиридонов, М. Денчева, М. Воденичарова, Н. Михайлов, М. Симидчиев, Х. Манев, Х. Пушкаров, Р. Пиринчиева, Т. Чардаков, Й. Георгиева, К. Кръстев, М. Костов, И. Амов, С. Тошев, А. Амова. - На с. 1 авт. Т. Чардаков погрешно отбелязан Т. Чердаков. - Пълното име на А. Амова е Анна Кирилова Амова-Костова. - Изд. на УАСГ. Кат. Физика.

6 лв.
1. Физика - учебници за ВУЗ
53(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1234178020

БКМ 2011/3 Кн 367
        LABORATORY physics / under the ed. of Z. Peykov, V. Mantchev ; [transl. in Engl. by V. Mantchev]. - Sofia : Univ. of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, 2009. - 2 т. : с табл., черт., диагр. ; 23 см

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Изд. на УАСГ. Кат. Физика. - Офс. изд.

(Т. 2) : 11 лв.

Съдържа:
Pt. 2 / [M. Kostov ... и др.]. - 2009. - 69 с. 

Имената на авт. отбелязани на гърба на загл. с. - Други авт. : M. Nadoliiski, Chr. Manev, R. Pirinchieva, I. Amov, M. Vodenicharova, T. Cherdakov, N. Michailov, Kr. Krustev, Z. Peykov, J. Georgieva, M. Dentcheva, Str. Toshev.

1. Физика - учебници за ВУЗ
53(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1231034340


531 ОБЩА МЕХАНИКА. МЕХАНИКА НА ТВЪРДИТЕ ТЕЛА
Вж и 532; 533; 534; 539.3

БКМ 2011/3 Кн 368
ТЕНЧЕВ, Васко Желев, 1948-
        Малък трактат върху скоростите и ускоренията на равнинни лостови механизми : вторични и третични модели / Васко Тенчев. - София : ИК "Св. Иван Рилски", 2009. - 96 с. : с черт. ; 20 см

Рез. на англ., рус. ез.

ISBN 978-954-353-102-8
1. Механика на движението 2. Механизми
531.1
531.8
COBISS.BG-ID 1234109924


535 ОПТИКА
Вж и 534; 537; 539.16; 681

БКМ 2011/3 Кн 369
СТОЯНОВ, Стилиян Живков
        Приложна оптика / Стилиян Стоянов. - В. Търново : Фабер, 2009. - 235 с. : с табл., сх., черт. ; 20 см

Библиогр.: с. 217-234.

ISBN 978-954-400-217-6
1. Оптика - приложение - учебници за ВУЗ 2. Оптика, геометрична - учебници за ВУЗ
535.8(075.8)
535.31(075.8)
COBISS.BG-ID 1234320356


551.1/.4 ОБЩА ГЕОЛОГИЯ. СТРОЕЖ НА ЗЕМЯТА В ЦЯЛОСТ. ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ГЕОДИНАМИКА

БКМ 2011/3 Кн 370
        ПЕЩЕРИ и спелеология в България / Петър Берон ... [и др.] ; [фотогр. Трифон Даалиев ... и др.] ; [картогр. Иван Алексиев ... и др.]. - София : Фонд. Ком, 2009 (София : Симолини 94). - 536 с. : с ил., [30] с. : цв. ил. ; 31 см + 5 карти

Имената на първите трима авт. отбелязани на загл. с. ; Имената на всички авт. отбелязани на с. 3-4, а на ил. - на гърба на загл. с. - Други авт.: Трифон Даалиев, Алексей Жалов, Петко Недков, Иван Буреш, Магдалена Стаменова, Явор Шопов, Алексей Бендерев, Алексей Стоев. - Други ил.: Васил Балевски, Валери Пелтеков, Николай Генов, Иван Личков, Михаил Квартирников, Цветан Остромски ; Други картогр.: Трифон Даалиев, Алексей Бендерев. - Изд. на Бълг. федерация по спелеология, БАН. Нац. природонауч. музей. - Кой какъв е в българската спелеология / Петър Берон: с. 515-524. - Библиогр. : с. 525-536.

ISBN 978-954-8745-15-4 (подв.)
1. Пещери - България 2. Спелеология - България 3. България - геология
551.44(497.2)
COBISS.BG-ID 1234459620

БКМ 2011/3 Кн 371
ЦАНКАРСКИ, Николай Данов, 1944-
        Съевата пещера - чудо на чудесата! ; Златна панега - божествената река! / Николай Цанкарски ; [снимки Николай Цанкарски]. - [София] : Изток-Запад, 2010. - 24, 24 с. : 12, 4 с. цв. ил., к. ; 22 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с. - Втората кн. отпеч. на обратната страна със самостоятелна загл. с. и паг.

ISBN 978-954-321-740-3 : 5 лв.
1. Пещери - България - очерци 2. Реки - България - очерци 3. България - геология
551.44(497.21-22)
914.972
COBISS.BG-ID 1234297828


551.5 МЕТЕОРОЛОГИЯ. КЛИМАТОЛОГИЯ
Вж и 504

БКМ 2011/3 Кн 372
СТОЯНОВ, Стилиян Живков
        Оптични методи за изследване на атмосферния озон / Стилиян Стоянов ; [науч. ред. Анелия Карагьозян]. - [В. Търново] : Фабер, 2009. - 232 с. : с ил. ; 20 см

Името на ред. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Библиогр.: с. 219-230.

ISBN 978-954-400-214-5
1. Озон - методи на изследване 2. Спектрален анализ - приложение
551.51:535.33
COBISS.BG-ID 1234302436


572 АНТРОПОЛОГИЯ. СОМАТОЛОГИЯ. МОРФОЛОГИЯ. РАСИ
Вж и 599.1; 61

БКМ 2011/3 Кн 373
ГРИГОРОВ, Генади Генадиев
        Примитивните идеи на един дървен шоп / Генади Григоров. - София : Нели-Пемива, 1999-<2010>. - Т. <1-2> ; 20 см

Офс. изд.

ISBN 978-954-92674-1-9 (ч. 2) : 5 лв.

Съдържа досега:
Ч. 2. - София : Мисъл 62 - Генади Григоров, 2010 ([София] : [Андонов принт]). - 44 с. ; 21 см


1. Човек - популярна литература 2. Антропометрия - популярна литература 3. Относителност, теория - популярна литература
572.9(02.062)
572.087(02.062)
530.12(02.062)
COBISS.BG-ID 1034294756

БКМ 2011/3 Кн 374
ЙОРДАНОВ, Йордан Алексиев, 1938-
        Истини и загадки на антропологията / Йордан Йорданов. - София : Тангра ТанНакРа ИК, 2009 ([София] : Литобалкан). - 140 с. : с ил., сх. ; 24 см. - (Библиотека Българска вечност ; Кн. 84)

Изд. на Център за изследвания на българите. - Вариант на сер. загл.: Българска вечност. - За авт.: с. 6 ; 22 март 165 г. сл. Хр. - Общобългарски празник и празник на Дунавска България: с. 124-125 ; Мисия 21 век: с. 126-130. - Библиогр.: с. 122-123. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-378-048-8 : 6 лв.
1. Антропология - методи на изследване 2. Глава - реконструкция 3. Българи - антропология 4. България - биологични науки
572.7
572.9(=867)
COBISS.BG-ID 1234480100


573 ОБЩА И ТЕОРЕТИЧНА БИОЛОГИЯ

ТОДОРОВА, Росица Митева
        ГМО = диабет, рак... смърт Вж Кн 474


574 ОБЩА ЕКОЛОГИЯ. БИОЦЕНОЛОГИЯ. ХИДРОБИОЛОГИЯ. БИОГЕОГРАФИЯ
Вж и 504; 581; 591

БКМ 2011/3 Кн 375
ГЕШЕВ, Живко Богомилов, 1954-
        Философия на екологията : екология на душата и мисленето / Живко Гешев. - Пловдив : Акад. изд. на Аграр. унив., 2010. - 238 с. ; 21 см

Библиогр.: с. 231-236.

ISBN 978-954-517-090-4
1. Екология - философски проблеми 2. Природа и общество - философски проблеми 3. Човек - връзка с околната среда
574.000.1
502.3
504.05
COBISS.BG-ID 1234027492


575 ГЕНЕТИКА. ЦИТОГЕНЕТИКА. ИМУНОГЕНЕТИКА. УЧЕНИЕ ЗА ЕВОЛЮЦИЯТА. ВИДООБРАЗУВАНЕ. ФИЛОГЕНЕЗ
Вж и 581; 591; 631

БКМ 2011/3 Кн 376
ПИК, Паскал, 1954-
        Диалог за Дарвин и еволюцията / Паскал Пик ; прев. от фр. Катя Пеева. - София : Рива, 2010 (В. Търново : Абагар). - 104 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Darwin et l´évolution expliqués à nos petits-enfants / Pascal Picq.

ISBN 978-954-320-311-6 : 7.50 лв.
1. Дарвин, Чарлз, 1809-1882 - популярна литература 2. Естественици, английски - популярна литература 3. Еволюция - популярна литература 4. Великобритания - биологични науки
575.8(02.062)
575.8(410)(092)(02.062)
92 Дарвин, Чарлз
COBISS.BG-ID 1234271460

MARITSAS, Konstantinos Dimitrios, 1957-
        Politismos ke fisiki epilogi : cogito ergo propago Вж Кн 52


579 МИКРОБИОЛОГИЯ
Вж и 581; 591; 616; 632; 663

БКМ 2011/3 Кн 377
БОЙЧЕВА, Светлана Иванова, 1949-
        Микробиология : кратък курс за студентите от специалност Агрономство на Аграрния факултет при Тракийски университет / Светлана Бойчева. - Ст. Загора : Мит, 2010 ([с. Богомилово, Старозагорско] : [Контраст]). - 225 с. : с ил. ; 24 см

ISBN 978-954-8379-07-6
1. Микробиология - учебници за ВУЗ
579(075.8)
COBISS.BG-ID 1234085348

ПАШКУЛЕВ, Димитър Любенов, 1960-
        Чудото на магнезия Вж Кн 388

ФОЛБОРН, Марита, 1965-
        Лъжата за киселото мляко : измамите на хранителната индустрия Вж Кн 547


581 ОБЩА БОТАНИКА
Вж и 504

        АПТЕКАТА на Господ Вж Кн 414

БКМ 2011/3 Кн 378
        ЛЕЧЕБНИТЕ растения на природен парк Витоша : полеви определител / Ч. Гусев ... [и др.] ; [снимки С. Цонева ... и др.]. - София : Дир. на природен парк Витоша, 2010 ([София] : ИПК Родина). - 176 с. : с цв. ил. ; 19 см. - (Библиотека Витоша)

Имената на ил. отбелязани на гърба на загл. с. - Други авт: Д. Димитрова, С. Цонева, Д. Гюрова. - Пълното име на авт. Д. Димитрова е Десислава Димитрова Петкова-Варадинова, а на С. Цонева - Соня Петрова Цонева-Нейкова. - Други ил.: Д. Гюрова, Ч. Гусев, Д. Димитрова. - Изд. на М-во на земеделието и храните. Изпълн. агенция по горите. - Азб. показалец на бълг. наименования, азб. показалец на лат. наименования.

1. Медицински растения - Витоша - определители 2. Витоша - ботаника
581.6(234.432.5)(083.7)
COBISS.BG-ID 1234106340

РОМАНОВА, Олга Владимировна
        Дафинов лист, горчица и други домашни подправки : очистване и възстановяване на организма Вж Кн 422


582 СИСТЕМАТИЧНА БОТАНИКА
Вж и 502; 504; 56; 57.06; 633; 634 ; 635

БКМ 2011/3 Кн 379
        ЕНЦИКЛОПЕДИЯ на гъбите / [Владимир Антонин ... и др.] ; [прев. Васил Велчев]. - [София] : Reader's Digest, 2010 (Китай). - 368 с. : с цв. ил. ; 31 см

Ориг. загл.: Houby česká encyklopedie ; Прев. по Грибы. Большая энциклопедия. - Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Други авт.: Франтишек Котлаба, Зденек Клузак, Владимир Остри, Павол Шкубла, Иван Весели. - Речник на термините: с. 7. - Терминол. показалец.

ISBN 978-954-9935-65-3 (подв.)
1. Гъби - справочници
582.28(035)
COBISS.BG-ID 1234133988


6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

61 МЕДИЦИНА

БКМ 2011/3 Кн 380
БАРТЕНС, Вернер, 1966-
        Заблудите в медицината : [предразсъдъци, полуистини и съмнителни терапии от А до Я] / Вернер Бартенс ; [прев. от нем. Дарина Генадиева, Диана Томова]. - София : Софтпрес, 2009. - 352 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Lexikon der Medizin-Irrtümmer / Werner Bartens. - Имената на прев. отбелязани в изд. каре. - Библиогр.: с. 327-351.

ISBN 978-954-685-825-2 : 14.99 лв.
1. Медицина - справочници
61(035)
COBISS.BG-ID 1234132196

БКМ 2011/3 Кн 381
        ВЪВЕДЕНИЕ в общата медицина и общата медицинска практика / Георги Иванов... [ и др. ] ; [предг. Г. Иванов]. - Пловдив : ИК Жанет 45, 2010. - 212 с. : с табл. ил., сх. ; 21 см

Имената на авт. отбелязани на гърба на загл. с., а на авт. на предг. - на с. 10. - Други авт.: Донка Димитрова, Н. Иванова, Р. Димова, Л. Киров.

ISBN 978-954-491-606-0
1. Медицина - учебници за ВУЗ
61(075.8)
COBISS.BG-ID 1234104292

БКМ 2011/3 Кн 382
КАМЕНЕВ, Юри Яковлевич, 1934-2004
        А. Залманов. Капиляротерапия и натуропатия на болестите / Юрий Каменев ; [прев. Росица Великова]. - София : Паритет, 2010 (София : Анториери). - 272 с. ; 20 см. - (Целителни практики : руски опит)

Ориг. загл.: А. С. Залманов. Капилляротерапия и натуропатия болезней / Юрий Каменев. - Възприетата форма на името на авт. е Юри Яковлевич Каменев. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - За автора: с. 3-4 ; История на публикациите на д-р Залманов на руски език: с. 239-263.

ISBN 978-954-9886-21-4 : 12 лв.
1. Залманов, Александър Соломонович, 1875-1964 2. Капиляри - болести - терапия 3. Хидротерапия 4. Терпентин - приложение - в медицината 5. Алтернативна медицина - Русия 6. Русия - медицина
61(470)(092)
92 Залманов, Александър Соломонович
616.13/.14-085
615.838
COBISS.BG-ID 1234231012

БКМ 2011/3 Кн 383
КИРОВА, Надежда Стоянова
        Медицината в провинциите Долна Мизия и Тракия (I - края на III в.) / Надежда Кирова. - София : Нац. археол. институт с музей - БАН, 2010 ([Пловдив] : Булдик). - 311 с. : с ил., к., табл. ; 29 см. - (Дисертации ; т. 3)

Загл. на англ. ез.: Medicine in the provinces of Lower Moesia and Thrace from 1-st c. ad to the end of 3-rd c. ad. - Пълното име на авт. е Надежда Стоянова Кирова-Йовчева. - Каталог на гробните находки и затворените комплекси с медицински инструменти от провинции Долна Мизия и Тракия (с таблица на видовете предмети по гробни комплекси) (към карта 1): с. 219-224 ; Комплекси, съдържащи специализирани медицински инструменти от римската епоха: с. 240-241 ; Изображения, свързани с медицината, върху монети и медальони от провинциите Долна Мизия и Тракия в периода II - III в.: с. 242-256. - Библиогр.: с. 173-187. - Рез. на англ. ез. - Предм. показалец, именен показалец, геогр. показалец.

ISBN 978-954-92117-6-4 (КСИ)
1. Медицина, стара 2. Медицински апарати и инструменти - история 3. Римски провинции - старини 4. Рим [държава] - медицина
61(37)(091)
615.46/.47(091)
904(37)
COBISS.BG-ID 1233885412

БКМ 2011/3 Кн 384
ЛИ, Кристине
        Китайска медицина за всеки ден / Кристине Ли ; [прев. от нем. Нина Строганова]. - София : Софтпрес, 2009. - 127 с. : с цв. ил. ; 21 см

Ориг. загл.: Chinesische Medizin für den Alltag / Christine Li. - Пълното име на авт. е Кристине Боденшац-Ли. - Името на прев. отбелязано в изд. каре. - За авторката: с. 4 ; Препоръчителна литература: с. 120-121 ; Регистър на билките: с. 122 ; Латинско наименования на билките: с. 122-123.

ISBN 978-954-685-718-7 : 12 лв.
1. Медицина, китайска
61(510)
COBISS.BG-ID 1234377444


612 ФИЗИОЛОГИЯ
Вж и 159.9; 577; 591

        ДИАГНОЗА тийн : непубликувани текстове от TeenProblem без цензура! Вж Кн 74

БКМ 2011/3 Кн 385
        ЗДРАВИ кости, мускули и стави : гъвкави и подвижни цял живот / [прев. от англ. ез. Кристиан Григоров]. - [София] : Рийдърс дайджест, 2009 ([Китай]). - 352 с. : с цв. ил. ; 22 x 26 см

Ориг. загл.: Healthy bones, muscles and joints. - Името на прев. отбелязано в изд. каре. - Азб. показалец.

ISBN 978-954-9935-50-9 (подв.)
1. Опорно-двигателен апарат - физиология - популярна литература 2. Хигиена - популярна литература
612.76(02.062)
613(02.062)
COBISS.BG-ID 1233959652

БКМ 2011/3 Кн 386
КАТЦ, Дейвид Л.
        Да се справим с холестерола / [Дейвид Л.Катц, Дебра Л. Гордън] ; [прев. Росица Петкова]. - София : Рийдърс дайджест, 2009 (Китай). - 256 с. : с цв. ил. ; 26 см. - (Здравни съвети)

Ориг. загл.: Cut your cholesterol / David L. Katz, Debra L. Gordon. - Имената на авт. отбелязани на с. 5, а имената на прев. - на гърба на загл. с. - Предм. показалец.

ISBN 978-954-9935-57-8 (подв.)
1. Холестерол - популярна литература 2. Сърдечно-съдови болести - борба и профилактика - популярна литература 3. Лечебно хранене - популярна литература
612.015(02.062)
616.1-084(02.062)
615.874.1(02.062)
COBISS.BG-ID 1234051300

КЕЛДЪР, Питър
        Пет тибетски ритуала за подмладяване и здраве Вж Кн 393

БКМ 2011/3 Кн 387
МЕРИДИТ, Шийна
        Грижа за сетивата : съвети за запазване и подобряване на зрението, слуха, вкуса и обонянието / [Шийна Меридит] ; [прев. Калина Даскалова]. - [София] : Reader's Digest, 2010 ([Китай]). - 256 с. : с цв. ил. ; 26 см. - (Здравни съвети)

Ориг. загл.: Keep your senses sharp / Sheena Meredith. - Името на авт. отбелязано на гърба на загл. с., а името на прев. - в изд. каре. - Речник: с. 236-238. - Предм. показалец.

ISBN 978-954-9935-72-1 (подв.)
1. Сетивни органи - популярна литература
612.84/.88(02.062)
COBISS.BG-ID 1234065124

МИЙСНЕР, Волфганг, 1965-
        Коремни мускули : [тренировъчна програма за бързо очертаване на мускулите на корема] Вж Кн 610

НЮЛАНДЕР, Гру, 1943-
        Азбука на кърменето Вж Кн 402

БКМ 2011/3 Кн 388
ПАШКУЛЕВ, Димитър Любенов, 1960-
        Чудото на магнезия / Димитър Пашкулев. - София : Кибеа, 2010 ([София] : ПК "Д. Благоев"). - 168 с. : с цв. ил. ; 21 см

Грешният ISBN отпеч. на с. 6. - Терминол. речник: с. 120-151. - Библиогр.: с. 166-167.

ISBN 978-954-474-520-2
ISBN 987-954-474-520-2 !
1. Магнезий - влияние върху организма - популярна литература 2. Храни - състав - популярна литература
612.015:546.46(02.062)
579.67(02.062)
COBISS.BG-ID 1233919972

ХРИСТОЛЮБОВА, Валерия
        Дълъг живот без старост Вж Кн 409


613 ХИГИЕНА
Вж и 614; 616

АЛЕКСАНДРОВА, Силвия Стоянова, 1972-
        Биоетика Вж Кн 95

БКМ 2011/3 Кн 389
ГИПИУС, Анна Сергеевна
        Най-важната книга на родителя: Истината за вредните стоки : мамо, не ми купувай това! / Анна Гипиус ; [прев. от рус. Христина Йотова]. - София : Софтпрес, 2008. - 160 с. : с табл. ; 20 см

Ориг. загл.: Правда о вредных товаров / Анна Гиппиус. - Името на прев. отбелязано в изд. каре.

ISBN 978-954-685-625-8 : 8.99 лв.
1. Промишлени стоки - деца - токсични свойства - популярна литература 2. Деца - хигиена - популярна литература
613.95(02.062)
658.62:615.9(02.062)
COBISS.BG-ID 1234348516

БКМ 2011/3 Кн 390
ГИТЪЛМАН, Ан Луиз
        Суперхранене за жени : настолно четиво на всяка жена / Ан Луиз Гитълман ; прев. Красимира Матева. - София : Скорпио, 2009. - 232 с. : с ил. ; 20 см. - (Поредица Здраве, дълголетие, естествено оздравяване)

Ориг. загл.: Super nutrition for women / An Louise Gittleman. - Библиогр.: с. 227-230.

ISBN 978-954-792-323-2 : 11.99 лв.
1. Хранене - хигиена 2. Жени - хигиена
613.2
613.9-055.2
COBISS.BG-ID 1233745636

БКМ 2011/3 Кн 391
ДЕЙ, Дорис Дж., 1963-
        Лицето : революционна програма за вечно млада кожа / Дорис Дж. Дей в сътрудничество със Сондра Форсайт ; прев. от англ. Цветомира Николова. - София : ИК Лик, 2009 ([София] : [Скала]). - 328 с. ; 20 см

Прев. по Forget the facelift / Doris J. Day, with Sondra Forsyth.

ISBN 978-954-607-782-0 : 17 лв.
1. Кожа - хигиена - наръчници и ръководства 2. Козметика - наръчници и ръководства 3. Хранене - хигиена - наръчници и ръководства
613.4(035)
646.7(035)
613.2(035)
COBISS.BG-ID 1234063844

        ЗДРАВИ кости, мускули и стави : гъвкави и подвижни цял живот Вж Кн 385

БКМ 2011/3 Кн 392
ЙОРДАНОВА, Виолета Василева, 1935-
        Здрави всеки ден : практични здравни съвети / Виолета Йорданова. - София : Медицина и физкултура, 2010 ([София] : Симолини). - 59 с. ; 21 см

ISBN 978-954-420-285-9
1. Хигиена - популярна литература
613(02.062)
COBISS.BG-ID 1234278884

КАРМЕЛ, Анабел, 1961-
        Как да храним бебетата и малките деца : най-продаваното ръководство за хранене и неговите рецепти Вж Кн 513

БКМ 2011/3 Кн 393
КЕЛДЪР, Питър
        Пет тибетски ритуала за подмладяване и здраве / Питър Келдър ; прев. от англ. Ваня Илиева. - София : Скорпио ви, 2008. - 120 с. : с ил. ; 20 см

Ориг. загл.: The eye of revelation / Peter Kelder. - Прев. известна като Ваня Тодорова. - Нов поглед върху петте ритуала за подмладяване / Джеймс Боргес: с. 93-119.

ISBN 978-954-792-305-8 : 6.70 лв.
1. Хигиена - популярна литература 2. Здраве - популярна литература 3. Тибет - хигиена
613(515)(02.062)
612.67/.68(02.062)
COBISS.BG-ID 1233826276

КОЛИНС, Тера Катрин
        Трите сестри на Дао : разговори с Китайската медицина, И Дзин и Фън Шуй Вж Кн 77

БКМ 2011/3 Кн 394
КУЛВИНСКАС, Викторас Питър
        Чудодейната сила на кълновете : кажи ДА на живота / Викторас Кулвинскас ; прев. Красимира Матева. - София : Скорпио, [2009]. - 160 с. : с ил. ; 22 см. - (Поредица Здраве, дълголетие, естествено оздравяване)

Ориг. загл.: Sprout for the love of every body / Viktoras Kulvinskas. - За автора: с. 155. - Библиогр.: с. 137-143.

ISBN 978-954-792-259-4 : 10 лв.
1. Хранене със сурови храни 2. Лечебно хранене
613.26/.27
615.874
COBISS.BG-ID 1233795044

БКМ 2011/3 Кн 395
ЛЕВШИНОВ, Андрей Алексеевич, 1957-
        Как да спрем болката завинаги : [система от упражнения и лечебни процедури] / Андрей Левшинов ; [прев. Яна Загорчинова]. - София : Софтпрес, 2009. - 288 с. : с ил. ; 20 см

Ориг. загл.: Избавление от боли / Андрей Левшинов. - Името на прев. отбелязано в изд. каре. - Библиогр.: с. 286-287.

ISBN 978-954-685-629-6 : 10 лв.
1. Хигиена - популярна литература 2. Лечебна физкултура - популярна литература 3. Медитация - популярна литература
613(02.062)
615.8(02.062)
COBISS.BG-ID 1234329828

БКМ 2011/3 Кн 396
ЛЕВШИНОВ, Андрей Алексеевич, 1957-
        Тайните за постигане на великолепна фигура / Андрей Левшинов ; [прев. Милен Шопов]. - София : Софтпрес, 2008. - 208 с. : с ил., табл. ; 20 см

Ориг. загл.: Семь главных секретов. Как сделать фигуру великолепной / Андрей Левшинов. - Името на прев. отбелязано в изд. каре.

ISBN 978-954-685-699-9 : 8 лв.
1. Отслабване - наръчници и ръководства 2. Гимнастика на йогите - наръчници и ръководства 3. Хранене - хигиена - наръчници и ръководства
613.24/.25(035)
615.825.1(035)
COBISS.BG-ID 1234242532

БКМ 2011/3 Кн 397
МАККЕНА, Пол, 1963-
        Как да откажем цигарите завинаги, без да напълнеем / Пол Маккена ; [прев. Юлия Малеева]. - София : Софтпрес, 2009. - 144 с. : с ил., диагр. ; 21 см + 1 аудиодиск (CD)

Ориг. загл.: Quit smoking today without gaining weight / Paul McKenna. - Името на прев. отбелязано в изд. каре.

ISBN 978-954-685-768-2 : 12 лв.
1. Тютюнопушене - борба и профилактика - наръчници и ръководства 2. Хипноза - наръчници и ръководства
613.84(035+0.034)
159.962(035+0.034)
COBISS.BG-ID 1234028260

МИЙСНЕР, Волфганг, 1965-
        Коремни мускули : [тренировъчна програма за бързо очертаване на мускулите на корема] Вж Кн 610

БКМ 2011/3 Кн 398
МОНТИНЯК, Мишел, 1944-2010
        Френската диета : уникален начин да останете слаби за цял живот / Мишел Монтиняк ; прев. от англ. Ваня Илиева. - София : Скорпио, 2007. - 152 с. : с ил., табл. ; 30 см. - (Поредица Здраве, дълголетие, естествено оздравяване)

Ориг. загл.: The French diet / Michel Montignac. - Възприетата форма на името на прев. е Ваня Тодорова.

ISBN 978-954-792-266-2 (подв.) : 23.99 лв.
1. Хранене - хигиена 2. Отслабване [тегло] 3. Готварство - рецепти
613.24/.25(02.062)
641.561(083.1)
COBISS.BG-ID 1234036196

БКМ 2011/3 Кн 399
        НАЙ-важната книга на родителя: грижи за здравето на детето / Клуб на майките (колектив) ; [прев. от рус. Христо Найденов]. - София : Софтпрес, 2009. - 224 с. : с ил. ; 20 см

Прев. по: Сохранить здоровье ребенка. Как?. - Името на прев. отбелязано в изд. каре. - Игри за малка компания: с. 212-223.

ISBN 978-954-685-634-0 : 9.99 лв.
1. Деца - здравни грижи - наръчници и ръководства
613.95(035)
COBISS.BG-ID 1234431460

БКМ 2011/3 Кн 400
        НАЙ-важната книга на родителя: как да отгледаме психически и физически здраво дете / Клуб на майките (колектив) ; [прев. Христо Найденов]. - София : Софтпрес, 2009. - 200 с. : с ил. ; 20 см

Прев. по: Сохранить здоровье ребëнка. Как?. - Името на прев. отбелязано в изд. каре. - Игри за голяма компания: с. 184-198 ; Какво ни очаква занапред: с. 199.

ISBN 978-954-685-644-9 : 9.99 лв.
1. Деца - отглеждане - наръчници и ръководства 2. Семейно възпитание - наръчници и ръководства 3. Гимнастика за деца - наръчници и ръководства
613.95(035)
37.018.1(035)
613.71-053.2(035)
COBISS.BG-ID 1234495460

БКМ 2011/3 Кн 401
НИШИ, Кацудзо, 1884-1959
        Златни правила на здравето на Ниши : методика, упражнения, медитация / Кацудзо Ниши ; [прев. Здравка Горанова]. - София : Паритет, 2010 (София : Анториери). - 344 с. : с ил. ; 20 см. - (Система на здравето на Ниши)

Загл. на кор.: Златни правила на здравето. - Прев по: Золотые правила здоровья ; Ориг. загл. на япон. ез. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-9886-23-8 : 10 лв.
1. Хигиена - наръчници и ръководства 2. Медитация - наръчници и ръководства 3. Лечебна физкултура - наръчници и ръководства
613(035)
615.851.1(035)
159.96(035)
615.825.1(035)
COBISS.BG-ID 1234228452

БКМ 2011/3 Кн 402
НЮЛАНДЕР, Гру, 1943-
        Азбука на кърменето / Гру Нюландер ; [ил. Мариане Брохман] ; [прев. Евгения Тетимова]. - Варна : Славена, 2010. - 232 с. : с ил. ; 20 см

Ориг. загл.: Amme-ABC / Gro Nylander. - Имената на ил. и прев. отбелязани в изд. каре. - Името на прев. погрешно отбелязано като Евгения Желязкова
на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-579-816-0 : 9.90 лв.
1. Кърмачета - хранене - популярна литература 2. Майчино мляко - популярна литература
613.22(02.062)
612.66(02.062)
COBISS.BG-ID 1234351332

БКМ 2011/3 Кн 403
ПЕТНАДЕСЕТ
        15 минути на ден за здраве : програма за профилактика и лечение / [Ангела Херман ... и др.] ; [прев. Станимир Бонев]. - [София] : Рийдърс дайджест, 2009 (Китай). - 360 с. : с цв. ил. ; 26 см

Ориг. загл.: Täglich 15 Minuten für meine Gesundheit. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - Други авт.: Соня Мутер, Мартина Рьодл, Тамара Розе, Кристина Закер. - Предм. показалец, темат. показалец / състав. Милена В. Иванова.

ISBN 978-954-9935-35-6 (подв.)
1. Хигиена - популярна литература
613(02.062)
COBISS.BG-ID 1234022628

        ПРЕМЪЛЧАНИ съвети : над 1500 рядко разкривани тайни за пестене на време, средства и неприятности Вж Кн 503

БКМ 2011/3 Кн 404
РАЙЛИ, Харолд Дж., 1895-1945
        Едгар Кейси : здраве без лекарства / Харолд Дж. Райли, Рут Хейги Брод ; [предг. Хю Лин Кейси] ; прев. Пенка Стефанова. - 2. изд. - Пловдив : ИК Хермес, 2010 ([Хасково] : [Полиграфюг]). - xix, 348 с. : с ил. ; 24 см

Ориг. загл.: The Edgar Cayce handbook for health through drugless therapy / Harold J. Reilly, Ruth Hagy Brod. - Името на авт. на предг. отбелязано на с. x. - 1. изд. 2003 със загл. Наръчникът на Едгар Кейси за здраве без лекарства. - Кой е Едгар Кейси?: с. xiii-xv ; Кой е Харолд Дж. Райли?: с. xv-xix. - Азб. показалец

ISBN 978-954-26-0869-1 : 13.95 лв.
1. Хигиена - популярна литература 2. Болести - борба и профилактика - популярна литература 3. Лечебна физкултура - популярна литература
613(02.062)
615.8(02.062)
616-092.11/.19(02.062)
COBISS.BG-ID 1234514148

БКМ 2011/3 Кн 405
РОМАНОВА, Олга Владимировна
        Цвекло, моркови и зеле срещу рака, язвите и другите болести / Олга Романова ; [прев. Росинка Костова]. - София : Паритет, 2010 (София : Анториери). - 104 с. ; 20 см. - (Церител)

Ориг. загл.: Свëкла, морковь, капуста против рака, язвы и других заболеваний / О. Романова . - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-9886-19-1 : 6.80 лв.
1. Захарно цвекло - лечебно действие - популярна литература 2. Моркови - лечебно действие - популярна литература 3. Зеле - лечебно действие - популярна литература 4. Лечебно хранене - рецепти
613.26/.27(02.062)
615.874(083.1)
COBISS.BG-ID 1233994212

САФРОН, Джеръми, 1971-
        Пълно пречистване на тялото и душата : [чрез лечебно гладуване, постене и въздържание] Вж Кн 424

БКМ 2011/3 Кн 406
СМОЛЯНСКИ, Борис Леонидович
        Пълна енциклопедия на нетрадиционното хранене / Б. Л. Смолянски, Л. В. Белова ; прев. Цветанка Накова. - София : Скорпио, [2009]. - 352 с. : с табл. ; 30 см. - (Поредица Здраве, дълголетие, естествено оздравяване)

Ориг. загл.: Полная энциклопедия нетрадиционного питания / Б. Л. Смолянский, Л. В. Белова.

ISBN 978-954-792-329-4 (подв.) : 50 лв.
1. Хранене - хигиена - справочници 2. Лечебно хранене - справочници 3. Вегетарианство 4. Хранене със сурови храни 5. Готварство - рецепти
613.2(035)
641.56(083.1)
COBISS.BG-ID 1233997796

БКМ 2011/3 Кн 407
СОНДХИ, Сийма
        Йога за преодоляване на умората / Сийма Сондхи ; прев. от англ. Ваня Илиева. - София : Скорпио, 2008. - 113 с. : с ил. ; 20 см

Прев. по: Yoga to fight fatigue / Seema Sondhi. - Възприетата форма на името на прев. е Ваня Тодорова, с пълно име Ваня Тодорова Илиева.

ISBN 978-954-792-307-2 : 7 лв.
1. Умора, умствена и физическа - популярна литература 2. Гимнастика на йогите - популярна литература
613.8(02.062)
615.825.(02.062)
COBISS.BG-ID 1233789924

БКМ 2011/3 Кн 408
        СТЪПКА по стъпка към идеалното тегло : уникална 12-седмична програма : как да отслабнете лесно, безопасно и завинаги / Джон Хейстингс ... [и др.] ; [прев. Здравка Петрова]. - [София] : Рийдърс дайджест, 2009 (Китай). - 320 с. : с цв. ил. ; 26 см

Ориг. загл.: Change one ; Прев. по рус. изд. - Името на първия авт. отбелязано на загл. с., на всички авт. - на гърба на загл. с., а на прев. . в изд. каре. - Други авт.: Минди Херман, Питър Джарет, Норма Макмилан, Фиона Хънтър. - За авт.: с. 4-5. - Азб. показалец, показалец на рецептите.

ISBN 978-954-9935-51-6 (подв.)
1. Отслабване [тегло] - наръчници и ръководства 2. Готварство - рецепти
613.24/.25(035)
615.874(035)
641.561(083.1)
COBISS.BG-ID 1234066148

ТОДОРОВА, Росица Митева
        ГМО = диабет, рак... смърт Вж Кн 474

БКМ 2011/3 Кн 409
ХРИСТОЛЮБОВА, Валерия
        Дълъг живот без старост / Валерия Христолюбова ; [прев. от рус. Диана Стоилкова]. - София : Софтпрес, 2008. - 200 : с ил. ; 20 см

Ориг. загл.: Долгая жизнь без старости / Валерия Христолюбова. - Името на прев. отбелязано в изд. каре. - Килокалории и загуба на енергия: с. 174-178 ; Съвети на козметика: с. 179-182 ; Гимнастика за отслабване: с. 183-199.

ISBN 978-954-685-680-7 : 9.99 лв.
1. Дълголетие - популярна литература
613.9(02.062)
612.67/.68(02.062)
COBISS.BG-ID 1234262500

ШЧАДИЛОВ, Евгений Владимирович, 1952-
        Бъбреци : уникална авторска методика по очистване и възстановяване Вж Кн 445

БКМ 2011/3 Кн 410
ШЧАДИЛОВ, Евгений Владимирович, 1952-
        Кръв : очистване и възстановяване / Евгений Щадилов ; [прев. Горан Горанов]. - София : Паритет, 2010 (София : Анториери). - 134 с. ; 20 см. - (Живот без лекарства)

Ориг. загл.: Кровь / Евгений Щадилов. - Името на п
рев. отбелязано на гърба на загл. с. - Възприетата форма на името на авт. е Евгений Владимирович Шчадилов. - За автора: с. 129.

ISBN 978-954-9886-26-9 : 7.50 лв.
1. Хигиена - популярна литература 2. Хранене - хигиена - популярна литература 3. Природолечение - популярна литература
613(02.062)
615.8(02.062)
COBISS.BG-ID 1234490340

ШЧАДИЛОВ, Евгений Владимирович, 1952-
        Черен дроб : ефикасно очистване и възстановяване Вж Кн 441


614 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ. СОЦИАЛНА ХИГИЕНА. ЗАЩИТА ОТ НЕЩАСТНИ СЛУЧАИ
Вж и 331; 364; 613; 616

БКМ 2011/3 Кн 411
        ЕЛЕКТРОННО здравеопазване : [eЗдраве] / Живка Винарова ... [и др.] ; състав. и науч. ред. Живка Винарова. - [Пловдив] : Летера, 2009 (Пловдив : Жанет-45). - 344 с. : с ил. ; 29 см

Загл. на англ. ез.: eHealth. - Други авт.: Полина Михова, Стоян Тонев, Асен Петков. - Пълното име на авт. Полина Михова е Полина Михова Михова-Павлова. - Кн. се разпространява с електронната версия на публикацията (CD-ROM). - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-516-910-6
1. Здравеопазване - автоматизация 2. Информационни и комуникационни технологии - приложение - в здравеопазването
614:681.3
COBISS.BG-ID 1233967844

        КРИЗИСНА карта за потребители на психичноздравни услуги : наръчник Вж Кн 447

БКМ 2011/3 Кн 412
        НАРЪЧНИК за оцеляване / [състав. Павлин Павлов, Пламен Енев] ; [предг. Николай Овчаров]. - Варна : ИК Стено, 2010. - 48 с. : с ил. ; 17 см

Имената на състав. отбелязани на гърба на загл. с., а името на авт. на предг. - на с. 8.

ISBN 978-954-449-484-1
1. Злополуки - наръчници и ръководства
614.8(035)
COBISS.BG-ID 1233953252

БКМ 2011/3 Кн 413
СИМЕОНОВ, Жеко, 1923-
        Доброволното пожароспасително и професионално пожарно дело / Жеко Симеонов. - София : [Дита ММ], 2010. - 120 с. : с ил., портр. ; 21 см

По трудния път на пожарникарството: с. 3-4. - Библиогр.: с. 118-119.

ISBN 978-954-92427-3-7
1. Пожари 2. Спасителни служби - България - история 3. България - здравеопазване
614.84(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1234267876

        СОЦИАЛНА фармация и фармацевтично законодателство : учебник Вж Кн 426

ФОЛБОРН, Марита, 1965-
        Лъжата за киселото мляко : измамите на хранителната индустрия Вж Кн 547


615 ФАРМАЦИЯ. ФАРМАКОЛОГИЯ. ОБЩА ТЕРАПИЯ. ТОКСИКОЛОГИЯ
Вж и 613; 616; 633

БКМ 2011/3 Кн 414
        АПТЕКАТА на Господ / [състав. Лора Симеонова]. - [София] : Стандарт news, [2011] ([София] : [ИПК Родина]). - 64 с. : с цв. ил. ; 19 см. - (Големите тайни : билките ; 7)

Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с. - Кн. се разпространява с в. "Стандарт", ISSN 0861-797X.

3 лв.
1. Фитотерапия - популярна литература 2. Медицински растения - популярна литература 3. Народна медицина - популярна литература 4. Народни вярвания - популярна литература
615.322(02.062)
581.6(02.062)
615.89(02.062)
398.3/.4(02.062)
COBISS.BG-ID 1234200036

      
БКМ 2011/3 Кн 415
ДИМОВА, Таня, 19??-2008
        Златен мед : сладост и лек : [целебната сила на пчелните продукти] / Таня Димова, Димо Димов. - София : ИК Еньовче, 2006 ([София] : [12 часа]). - 80 с. ; 20 см

ISBN 954-9373-19-3 : 4.40 лв.
ISBN 978-954-9373-19-6
1. Мед, пчелен - лечебно действие - наръчници и ръководства 2. Народна медицина - рецепти
615.32(035)
615.89(083.1)
641.55
COBISS.BG-ID 1234341348

БКМ 2011/3 Кн 416
И-Шен
        Чи Гун за здраве и дълголетие / И-Шен ; прев. Цветанка Накова. - София : Скорпио, 2010. - 122 с. : с ил. ; 20 см

Прев. по рус. изд.: Цигун для здоровья и долголетия / И-Шен ; Ориг. загл. на кит. ез.

ISBN 978-954-792-320-1 : 7.70 лв.
1. Медицина, китайска - популярна литература 2. Лечебна физкултура - Китай - популярна литература 3. Китай - обща терапия
615.8(510)(02.062)
COBISS.BG-ID 1233804772

БКМ 2011/3 Кн 417
ИВАНОВ, Данчо Георгиев
        Вонеща вода [Килифаревско] / Данчо Иванов. - [В. Търново] : [изд. авт.], 2006 (В. Търново : Дизарт). - 23 с. : с цв. ил. ; 21 см

Кор. опис.

1. Минерални бани - България - история 2. Вонеща вода, Великотърновска област - обща терапия
615.838(497.21-22)(091)
COBISS.BG-ID 1234278372

КАМЕНЕВ, Юри Яковлевич, 1934-2004
        А. Залманов. Капиляротерапия и натуропатия на болестите Вж Кн 382

КАТЦ, Дейвид Л.
        Да се справим с холестерола Вж Кн 386

БКМ 2011/3 Кн 418
КЕДРОВА, Мария Ивановна
        Тайните на Клеопатра : аромати за съблазняване, красота и здраве / Мария Кедрова ; [прев. от рус. Цвета Иванова]. - София : Софтпрес, 2008. - 144 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Ароматы красоты и здоровья. Секреты Клеопатры / Мария Кедрова. - Името на прев. отбелязано в изд. каре.

ISBN 978-954-685-678-4 : 8.99 лв.
1. Ароматотерапия - наръчници и ръководства 2. Етерични масла - приложение - в медицината - наръчници и ръководства
615.322(035)
633.8(035)
COBISS.BG-ID 1234519012

КИРОВА, Надежда Стоянова
        Медицината в провинциите Долна Мизия и Тракия (I - края на III в.) Вж Кн 383

КУЛВИНСКАС, Викторас Питър
        Чудодейната сила на кълновете : кажи ДА на живота Вж Кн 394

ЛЕВШИНОВ, Андрей Алексеевич, 1957-
        Как да спрем болката завинаги : [система от упражнения и лечебни процедури] Вж Кн 395

ЛЕВШИНОВ, Андрей Алексеевич, 1957-
        Тайните за постигане на великолепна фигура Вж Кн 396

БКМ 2011/3 Кн 419
МАРИНОВА, Лена Петкова
        Лъчелечение на доброкачествените заболявания / Лена Маринова, Васка Василева. - [Варна] : Галакта, 2010 (Варна : Колор принт). - 96 с. : с ил., табл. ; 25 см

Библиогр.: с. 90-94.

ISBN 978-954-92254-5-7
1. Изотопи, радиоактивни - приложение - в медицината 2. Тумори - терапия, лъчева
615.849
616-006.3-85
COBISS.BG-ID 1234060260

МИРОНОВ, Андрей Александрович
        Лечение на рака и други болести Вж Кн 433

БКМ 2011/3 Кн 420
МИЧЕВА, Митка Константинова
        Механизми на токсичност и възможности за повлияване / Митка Константинова Мичева. - София : Еко ринг Румена, 2008 ([София] : [Булгед]). - 192 . : с ил., диагр. ; 21 см

Материали и методи: с. 110-174. - Библиогр.: с. 175-192.

ISBN 978-954-8997-07-2
1. Лекарства - странично действие 2. Фармакодинамика
615.099
615.015
COBISS.BG-ID 1233980644

БКМ 2011/3 Кн 421
МИЧЕВА, Митка Константинова
        Токсикология : лекционен курс / Митка Константинова Мичева. - София : Еко ринг - Румена, 2008 ([София] : [Булгед]). - 103 с. : с ил. ; 30 см

Библиогр.: с. 103.

ISBN 978-954-8997-08-9
1. Токсикология - учебници за ВУЗ
615.9(042.3)(075.8)
COBISS.BG-ID 1234002404

НИШИ, Кацудзо, 1884-1959
        Златни правила на здравето на Ниши : методика, упражнения, медитация Вж Кн 401

РАЙЛИ, Харолд Дж., 1895-1945
        Едгар Кейси : здраве без лекарства Вж Кн 404

БКМ 2011/3 Кн 422
РОМАНОВА, Олга Владимировна
        Дафинов лист, горчица и други домашни подправки : очистване и възстановяване на организма / Олга Романова ; [прев. Детелин Вълков]. - София : Паритет, 2010 (София : Анториери). - 116 с. ; 20 см. - (Церител)

Ориг. загл.: Лавр, горчица и другие домашние специи: очищение и восстановление здоровья / Ольга Романова. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-9886-22-1 : 6.80 лв.
1. Подправки - лечебно действие 2. Фитотерапия - рецепти
615.322(083.1)
581.6
COBISS.BG-ID 1233996772

РОМАНОВА, Олга Владимировна
        Цвекло, моркови и зеле срещу рака, язвите и другите болести Вж Кн 405

БКМ 2011/3 Кн 423
РОМАНОВА, Олга Владимировна
        Шипка, глог и калина : очистване и възстановяване на организма / Олга Романова ; [прев. Мария Иванова]. - София : Паритет, 2010 ([София] : [Анториери]). - 116 с. ; 20 см. - (Церител)

Ориг. загл.: Шиповник, боярышник, калина: очищение и восстановление здоровья / Ольга Романова. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Серия: Целебник = ISSN C633-3311.

ISBN 978-954-9886-20-7 : 6.80 лв.
1. Медицински растения - наръчници и ръководства 2. Фитотерапия - наръчници и ръководства
615.322(035)
COBISS.BG-ID 1234288868

БКМ 2011/3 Кн 424
САФРОН, Джеръми, 1971-
        Пълно пречистване на тялото и душата : [чрез лечебно гладуване, постене и въздържание] / Джеръми Сафрон ; [прев. от англ. Весела Христова]. - София : Софтпрес, 2009. - 109 с. : с ил., табл. ; 21 см

Ориг. загл.: The fasting handbook. Dining from an empty bowl / Jeremy Safron. - Името на прев. отбелязано в изд. каре. - Въпросник за самоусъвършенстване: с. 97-106 ; Речник: с.107-108.

ISBN 978-954-685-637-1 : 6.99 лв.
1. Глад - като лечебно средство 2. Хранене - хигиена 3. Нервна система - хигиена
615.874.1
613.24/.25
159.913
COBISS.BG-ID 1234501860

БКМ 2011/3 Кн 425
СОКОЛОВ, Борис Александров, 1928-
        Живот без ръце или Компенсаторните възможности на долните крайници при висока двустранна ампутация на ръцете / Борис Соколов ; [предг. Иван Матев]. - София : Бъдник, 2008 ([София] : ПК "Димитър Благоев"). - 192 с. : с ил. ; 24 см

Всеотдайността на професионалиста / Димитър М. Димитров: с. 9-15 ; Биогр. данни за авт.: с. 7-8. - Библиогр.: с.182-191. - Рез. на англ. ез. / прев. Адриана Момчилова.

ISBN 978-954-92204-1-4 (подв.) : 15 лв.
1. Рехабилитация 2. Лечебна физкултура 3. Ампутация 4. Крайници, горни
615.825-056.267
COBISS.BG-ID 1234361060

СОНДХИ, Сийма
        Йога за преодоляване на умората Вж Кн 407

БКМ 2011/3 Кн 426
        СОЦИАЛНА фармация и фармацевтично законодателство : учебник / Мона Стефанова ... [и др.] ; под ред. на Генка Петрова. - [3. изд.]. - София : Инфофарма, 2010. - 352 с. : с табл., диагр. ; 23 см

Други авт.: Илко Гетов, Валентина Петкова, Татяна Бенишева, Асена Стоименова, Александра Савова, Маноела Манова, Анна Иванова, Евгени Григоров, Станислава Йорданова. - Пълното име на авт. Татяна Бенишева е Татяна Велкова Бенишева-Димитрова. - Станислава Йорданова погрешно отбелязана Станислава Йорданова Братованова на с. 350. - 1. изд. 2002 с авт. Г. Петрова, Д. Димитров, М. Стефанова, И. Гетов, В. Петкова, Т. Тодоров. - Библиогр.: с. 351-352.

ISBN 978-954-92652-1-7
1. Фармация - учебници за ВУЗ 2. Аптеки и аптечно дело - учебници за ВУЗ 3. България - закони - учебници за ВУЗ
615.1(075.8)
614.27(497.2)(075.8)
351.77(497.2)(075.8)
COBISS.BG-ID 1234015716

        СТЪПКА по стъпка към идеалното тегло : уникална 12-седмична програма : как да отслабнете лесно, безопасно и завинаги Вж Кн 408

СЪГРЮ, Томас Джоузеф, 1907-1953
        Животът на Едгар Кейси : има една река Вж Кн 60

ТХАКУР, Бхарат
        Йога за контролиране на диабета Вж Кн 439

БКМ 2011/3 Кн 427
ТХАКУР, Бхарат
        Йога за облекчаване болките в гърба / Бхарат Тхакур ; прев. от англ. Ваня Илиева. - София : Скорпио, 2009. - 120 с. : с ил. ; 20 см

Прев. по Yoga for backache relief / Bharat Thakur. - Възприетата форма на името на прев. е Ваня Тодорова, с пълно име Ваня Тодорова Илиева.

ISBN 978-954-792-308-9 : 7 лв.
1. Гимнастика на йогите 2. Гръбначен стълб - болести - терапия
615.825.1
616.71-08
COBISS.BG-ID 1233786084

БКМ 2011/3 Кн 428
ТХАКУР, Бхарат
        Йога за отслабване / Бхарат Тхакур ; прев. от англ. Ваня Илиева. - София : Скорпио, 2009. - 116 с. : с ил. ; 20 см

Ориг. загл.: Yoga for weight loss / Bharat Thakur. -
Възприетата форма на името на прев. е Ваня Тодорова, с пълно име Ваня Тодорова Илиева.

ISBN 978-954-792-302-7 : 7 лв.
1. Гимнастика на йогите 2. Отслабване [тегло]
615.825.1
616-056-085
COBISS.BG-ID 1233776356

ФРОЙД, Зигмунд, 1856-1939
        5-те случая. [Т.] 2, Човекът плъх : бележки относно един случай на натраплива невроза Вж Кн 88

БКМ 2011/3 Кн 429
ХАНЕМАН, Самуел, 1755-1843
        Органон на лечебното изкуство / Самуел Ханеман ; прев. от англ., [предг.] Иван Енев. - 2. прераб. изд. - София : Изток-Запад, 2010. - 251 с., [2] л. : цв. ил. ; 22 см

Прев. по: Organon of the medical art / Samuel Hahnemann ; прев. по 6. амер. изд. - Без сведение за 1. изд.

ISBN 978-954-321-644-4 : 13 лв.
1. Хомеопатия
615.015
COBISS.BG-ID 1233780196

ШЧАДИЛОВ, Евгений Владимирович, 1952-
        Бъбреци : уникална авторска методика по очистване и възстановяване Вж Кн 445

ШЧАДИЛОВ, Евгений Владимирович, 1952-
        Кръв : очистване и възстановяване Вж Кн 410

БКМ 2011/3 Кн 430
ЯНГ, Аня
        Еликсирът на вечната младост / Аня Янг ; прев. Цветанка Накова. - София : Скорпио, 2009. - 158 с. : с ил. ; 21 см. - (Поредица Здраве, дълголетие, естествено оздравяване)

Ориг. загл.: Эликсир вечной молодости / Аня Янг.

ISBN 978-954-792-333-1 : 7.99 лв.
1. Гимнастика на йогите
615.825.1
COBISS.BG-ID 1233783780


616 ПАТОЛОГИЯ. КЛИНИЧНА МЕДИЦИНА
Вж и 159.9; 611; 612; 617; 618; 619

БУРБО, Лиз, 1941-
        5-те травми, които пречат да бъдеш себе си : отхвъляне, изоставяне, унижение, несправедливост, предателство Вж Кн 69

БКМ 2011/3 Кн 431
БУРКХАРД, Дийтлинде
        Лабораторни изследвания : как да разчитаме резултатите и да нормализираме показателите си / [Дийтлинде Буркхард] ; [прев. Катерина Богачева]. - София : Софтпрес, 2007 ([Добрич] : [Фолиарт]). - 191 с. : с табл. ; 20 см

Ориг. загл.: Laborwerte. - Името на авт. отбелязано на гърба на на загл. с., а на прев. - в изд. каре. - Пълното име на прев. е Катерина Георгиева Богачева-Милкотева.

ISBN 978-954-685-537-4 : 9.99 лв.
1. Лабораторна диагностика - наръчници и ръководства
616-074/-078(035)
COBISS.BG-ID 1234269668

БКМ 2011/3 Кн 432
КЛАФ, Джоан
        Алергии : какво трябва да знаем за тях / Джоан Клаф ; [прев. от англ. Христо Найденов]. - София : Софтпрес, 2010. - 152 с. : с цв. ил., портр. ; 17 см. - (Личен лекар)

Ориг. загл.: Allergies / Joanne Klaff. - Името на прев. отбелязано в изд. каре. - За авторката: с. 4.

ISBN 978-954-685-523-7 : 4.95 лв.
1. Алергия и алергични болести - популярна литература
616-056.3(02.062)
COBISS.BG-ID 1234424036

МАРИНОВА, Лена Петкова
        Лъчелечение на доброкачествените заболявания Вж Кн 419

БКМ 2011/3 Кн 433
МИРОНОВ, Андрей Александрович
        Лечение на рака и други болести / А. А. Миронов ; [прев. Даниела Симова]. - София : Паритет, 2010 (София : Анториери). - 202 с. ; 20 см. - (Целителни практики : руски опит)

Загл. на кор.: Лечение на рак и други болести. - Ориг. загл.: Лечение рака и других болезней / Андрей Миронов. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-9886-16-0 : 9 лв.
1. Рак - терапия - популярна литература 2. Народна медицина - Русия - популярна литература 3. Фитотерапия - популярна литература 4. Русия - обща терапия
616-006.6-08(02.062)
615.89(470)(02.062)
615.322(02.062)
COBISS.BG-ID 1234003684

РАЙЛИ, Харолд Дж., 1895-1945
        Едгар Кейси : здраве без лекарства Вж Кн 404

БКМ 2011/3 Кн 434
СИМЕОНОВА, Лора Симеонова
        Проклятие рак / [Лора Симеонова]. - [София] : Стандарт news, [2010] ([София] : [София]). - 64 с. : с ил. ; 19 см. - (Големите тайни : медицина ; 4)

Името на авт. отбелязано на гърба на загл. с. -Кн. се разпространява с в. "Стандарт news", ISSN 0861-797X.

3 лв.
1. Рак - популярна литература
616-006.6(02.062)
COBISS.BG-ID 1234408932

ТЕПЕРВАЙН, Курт, 1932-
        Лицето ни разкрива болестите : патофизиогномия Вж Кн 86

ТХАКУР, Бхарат
        Йога за отслабване Вж Кн 428


616.1 БОЛЕСТИ НА СЪРДЕЧНО-СЪДОВАТА СИСТЕМА

КАМЕНЕВ, Юри Яковлевич, 1934-2004
        А. Залманов. Капиляротерапия и натуропатия на болестите Вж Кн 382

БКМ 2011/3 Кн 435
        КАРДИОЛОГИЯ : клиничен наръчник / Улрих Щирле ... [и др.] ; [прев. Светла Иванова ... и др.]. - София : Медицина и физкултура, 2010 ([София] : Мултипринт ЕООД). - 822 с. : с ил., табл., диагр. ; 21 см

Ориг. загл.: Klinikleitfaden Kardiologie / Ulrich Stierle, Franz Hartmann ; Прев. по 4. нем. изд. - Имената на прев. отбелязани на гърба на предзагл. с. - Други авт.: Франц Хартман, Фридрих-Карл Метцел, Колмар Нидерщат, Беате Пробст-Вимут, Уве Виганд. - Други прев.: Васил Тотев, Людмила Иванова. - Възприетата форма на името на Светла Иванова е Светла Величкова Иванова-Попадийна. - Предм. показалец.

ISBN 978-954-420-274-3
1. Сърдечно-съдови болести - клиника - наръчници и ръководства
616.1(035)
COBISS.BG-ID 1234107620

КАТЦ, Дейвид Л.
        Да се справим с холестерола Вж Кн 386


616.2 БОЛЕСТИ НА ДИХАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ. ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ

БКМ 2011/3 Кн 436
ЦЕНЕВ, Иван Тодоров, 1934-
        Практически наръчник по оториноларингология / Иван Ценев, Емил Ценев. - Варна : ИК Стено, 2010 ([Варна] : [Корс]). - 608 с. : с ил. ; 19 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

- - Тест въпроси : за студенти по медицина и стоматология. - 32 с.

ISBN 978-954-449-464-3
1. Оториноларингология - наръчници и ръководства
616.21(035)
COBISS.BG-ID 1233944548


616.3 БОЛЕСТИ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА. СТОМАТОЛОГИЯ

БКМ 2011/3 Кн 437
БРЕДЕНБЪРГ, Джеф
        Пълноценен живот с диабет : над 750 стратегии за успешно овладяване на заболяването / [Джеф Бреденбърг, Мериън Макгинис, Мари Сусжински] ; [прев. от англ. Калина Даскалова]. - [София] : Reader's Digest, 2009 (Китай). - 288 с. : с ил. ; 26 см. - (Здравни съвети)

Ориг. загл.: 759 secrets for beating diabetes / Jeff Bredenberg, Marianne MacGinnis, Marie Suszynski. - Сведенията за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - Предм. показалец.

ISBN 978-954-9935-48-6 (подв.)
1. Диабет - популярна литература
616.37/.38(02.062)
COBISS.BG-ID 1234114532

БКМ 2011/3 Кн 438
        ДИАБЕТ : пълен справочник на Американската диабетна асоциация / прев. Мартин Боснев. - София : Скорпио, 2010. - 478 с. : с табл., диагр. ; 22 см. - (Поредица Здраве, дълголетие, естествено оздравяване)

Ориг. загл.: American Diabetes Association complete guide to diabetes. - Техника за самоизследване: с. 469-470 ; Изследване за кетони: с. 470-471 ; Приготвяне на инсулинови инжекции: с. 471-472 ; Смесване на инсулини: с. 472-473 ; Съхраняване на инсулинови смеси: с. 474 ; Инжектиране на инсулин: с. 474-475 ; Повторно използване на спринцовки: с. 475-476 ; Инжектиране на глюкаган: с. 476-477.

ISBN 978-954-792-347-8 : 29.99 лв.
1. Диабет - справочници
616.37/.38(035)
COBISS.BG-ID 1233872612

БКМ 2011/3 Кн 439
ТХАКУР, Бхарат
        Йога за контролиране на диабета / Бхарат Тхакур ; прев. от англ. Ваня Илиева. - София : Скорпио, 2009. - 128 с. : с ил. ; 20 см

Ориг. загл.: Yoga for diabetes relief / Bharat Thakur. -
Възприетата форма на името на прев. е Ваня Тодорова, с пълно име Ваня Тодорова Илиева.

ISBN 978-954-792-304-1 : 7 лв.
1. Диабет - терапия 2. Гимнастика на йогите
616.37/.38-08
615.825.1
COBISS.BG-ID 1233833956

БКМ 2011/3 Кн 440
УАДХУА, Винод
        Диабет : профилактика, диагностика, здравословно хранене, рецепти, лечение / Винод Уадхуа ; прев. Красимира Матева. - София : Скорпио, 2009. - 128 с. : с ил. ; 20 см. - (Поредица Здраве, дълголетие, естествено оздравяване)

Ориг. загл.: Diabetes - diagnosis and prevention, medicines, self-management / Vinod Wadhwa.

ISBN 978-954-792-317-1 : 6 лв.
1. Диабет - терапия - наръчници и ръководства 2. Готварство - рецепти
616.37/.38(035)
641.56(083.1)
COBISS.BG-ID 1233841124

БКМ 2011/3 Кн 441
ШЧАДИЛОВ, Евгений Владимирович, 1952-
        Черен дроб : ефикасно очистване и възстановяване / Евгений Щадилов ; [прев. Георги Гоцев]. - София : Паритет, 2010 ([София] : [Анториери]). - 118 с. : с ил. ; 20 см. - (Живот без лекарства)

Ориг. загл.: Печень / Евгений Щадилов. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Възприетата форма на името на авт. е Евгений Владимирович Шчадилов. - Формули за щадящо очистване на черния дроб и жлъчния мехур: с. 107-114 ; За автора: с. 115.

ISBN 978-954-9886-25-2 : 6.99 лв.
1. Черен дроб - хигиена - популярна литература 2. Жлъчен мехур и жлъчни пътища - хигиена - популярна литература 3. Хранене - хигиена - популярна литература
616.36(02.062)
613.26/.27(02.062)
COBISS.BG-ID 1234249188


616.5 ДЕРМАТОЛОГИЯ. КОЖНИ БОЛЕСТИ
Вж и 616.97

ВОРОБЬОВА, Татяна П.
        Гъбични заболявания : най-добрите методи за лечение Вж Кн 450


616.6 УРОЛОГИЯ. БОЛЕСТИ НА ПИКОЧНО-ПОЛОВАТА СИСТЕМА
Вж и 616

БКМ 2011/3 Кн 442
КАРДОСО, Линда Д., 1950-
        Незадържане на урината у жените : какво трябва да знаем за проблема / Л. Д. Кардосо, Ф. Тудж-Хобсън ; [прев. Христо Найденов]. - София : Софтпрес, 2007 ([Добрич] : [Фолиарт]). - 112 с. : с цв. ил., портр. ; 17 см. - (Личен лекар)

Ориг. загл.: Urinary incontinence / L. D. Cardozo, P. Toozs-Hobson. - Името на прев. отбелязано в изд. каре. - За авторите: с. 4 ; Речник на използваните термини: с. 104-106.

ISBN 978-954-685-575-6 : 4.95 лв.
1. Диуреза и диуретици - при жените - популярна литература 2. Урогинекология - популярна литература
616.62-055.2(02.062)
618(02.062)
COBISS.BG-ID 1234311908

БКМ 2011/3 Кн 443
КЪРК, Дейвид, 1943-
        Заболявания на простатата : какво трябва да знаем за тях / Дейвид Кърк ; [прев. Христо Найденов]. - София : Софтпрес, 2007 ([Добрич] : [Фолиарт]). - 152 с. : с ил., портр. ; 17 см. - (Личен лекар)

Ориг. загл.: Prostate disorders / David Kirk. - Името на прев. отбелязано в изд. каре. - За автора: с. 4.

ISBN 978-954-685-574-9 : 4.95 лв.
1. Простата - болести - популярна литература
616.64/.68(02.062)
COBISS.BG-ID 1234421476

БКМ 2011/3 Кн 444
        ТЕСТИКУЛАРНИ тумори, диагностика и лечение / [Валентин Димитров ... и др.] ; под ред., [предг.] на Валентин Димитров. - София : ИК Бард, 2009 ([Пловдив] : Багра). - 210 с. : с ил. ; 25 см

Имената на авт.
отбелязани на гърба на предзагл. с. - Други авт.: Ангел Милев, Лъчезар Джонгов, Светла Христова, Румен Лазаров, Иглика Михайлова, Минчо Кондарев. - Възприетата форва на името на Светла Христова е Светлана Любомирова Христова. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-655-041-5 : 29.95 лв.
1. Полови органи, мъжки - тумори
616.64/.68-006
COBISS.BG-ID 1234058212

БКМ 2011/3 Кн 445
ШЧАДИЛОВ, Евгений Владимирович, 1952-
        Бъбреци : уникална авторска методика по очистване и възстановяване / [Евгений Щадилов] ; [прев. Георги Гоцев]. - София : Паритет, 2010 ([София] : [Анториери]). - 126 с. : с ил. ; 20 см. - (Живот без лекарства)

Ориг. загл.: Почки / Евгений Щадилов. - Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Възприетата форма на името на авт. е Евгений Владимирович Шчадилов. - За автора: с. 122. - Съдържа и Пикочноотделителна система на човешкия организъм ; Механизъм на образуване на урината ; Характеристика на урината ; Утайката на урината и причината за нейното образуване.

ISBN 978-954-9886-24-5 : 6.99 лв.
1. Бъбреци - хигиена - популярна литература 2. Фитотерапия - популярна литература 3. Хранене - хигиена - популярна литература
616.61(02.062)
615.322(02.062)
613.26/.27(02.062)
COBISS.BG-ID 1234254052


616.7 БОЛЕСТИ НА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛНИЯ АПАРАТ
Вж и 617.3

БКМ 2011/3 Кн 446
КОМПСТЪН, Джулиет
        Остеопороза : какво трябва да знаем за нея / Джулиет Компстън ; [прев. Христо Найденов]. - София : Софтпрес, 2007 ([Добрич] : [Фолиарт]). - 112 с. : с ил., портр. ; 17 см. - (Личен лекар)

Ориг. загл.: Osteoporosis. - Името на прев. отбелязано в изд. каре. - За автора: с. 4 ; Речник на термините: с. 104-106.

ISBN 978-954-685-522-0 : 4.95 лв.
1. Остеопороза - популярна литература
616.71(02.062)
COBISS.BG-ID 1234420452

ТХАКУР, Бхарат
        Йога за облекчаване болките в гърба Вж Кн 427


616.8 БОЛЕСТИ НА НЕРВНАТА СИСТЕМА. НЕВРОПАТОЛОГИЯ

ВОРОБЬОВА, Татяна П.
        Гъбични заболявания : най-добрите методи за лечение Вж Кн 450

КАНУШЕВ, Мартин Стефанов, 1966-
        Социалното конструиране на девиантния субект Вж Кн 239

БКМ 2011/3 Кн 447
        КРИЗИСНА карта за потребители на психичноздравни услуги : наръчник. - Благоевград : Информ. център за псих. здраве, 2010 (Благоевград : Смилков). - 104 с. : с ил., табл. ; 22 см

Формуляр за първа среща с консултант за изготвяне на кризисна карта: с. 87-95 ; Примерна декларация за съгласие за съхраняване на лични данни: с. 96 ; Кризисен план: с. 97-100. - Библиогр.: с.102-103.

ISBN 978-954-92405-4-2 (Фонд. Глобална инициатива в психиатрията)
1. Психични болести - грижи за болните - наръчници и ръководства 2. Здравеопазване - управление и организация - наръчници и ръководства
616.89-083(035)
614.2(035)
COBISS.BG-ID 1234028004

БКМ 2011/3 Кн 448
КРЪСТЕВ, Димо Стоянов
        Главоболие - социално медицински и морфологични проблеми / Димо Стоянов Кръстев. - София : Симел прес, 2010. - 109 с. : с цв. ил., табл., диагр. ; 21 см

Библиогр.: с. 100-109.

ISBN 978-954-9487-84-8
1. Главоболие
616.857
COBISS.BG-ID 1233840868

БКМ 2011/3 Кн 449
МИЛАНОВ, Иван Господинов, 1954-
        Множествена склероза и демиелинизиращи заболявания / Иван Миланов. - София : Медицина и физкултура, 2010 ([София] : Симолини). - 243 с. : с табл., ил., портр. ; 25 см

Рецензия / Димитър Георгиев: с. 4-8 ; Биогр. сведения за авт.: с. 3. - Библиогр. с.: 221-242.

ISBN 978-954-420-279-8 (подв.)
1. Склероза, дисеминирана
616.832
COBISS.BG-ID 1234270180


616.9 ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ (ЗАРАЗНИ И ПРЕНОСНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ)
Вж и 614.4

БКМ 2011/3 Кн 450
ВОРОБЬОВА, Татяна П.
        Гъбични заболявания : най-добрите методи за лечение / Татяна Воробьова ; [прев. от рус. Детелин Вълков]. - София : Паритет, 2010 (София : Анториери). - 117 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Грибковые заболевания / Татяна Воробьева. - Името на прев. отбелязано в изд. каре.

ISBN 978-954-9886-27-6 : 6.99 лв.
1. Гъбични болести - популярна литература 2. Кожни болести - популярна литература 3. Народна медицина - популярна литература
616.992(02.062)
616.5(02.062)
615.89(02.062)
COBISS.BG-ID 1234516964


617 ОРТОПЕДИЯ. ХИРУРГИЯ (ОБЩИ ВЪПРОСИ). ОФТАЛМОЛОГИЯ
Вж и 61

БКМ 2011/3 Кн 451
АНГАРТ, Лео
        Живот без очила / Лео Ангарт ; [прев. от нем. Милена Петкова]. - София : Софтпрес, 2009. - 248 с. : с ил., табл., портр. ; 21 см

Ориг. загл.: Vergiss deine Brille / Leo Angart. - Името на прев. отбелязано в изд. каре. - Библиогр.: с. 240-245.

ISBN 978-954-685-788-0 : 9.99 лв.
1. Зрение - разстройства - терапия
617.75-08
COBISS.BG-ID 1234110948

БКМ 2011/3 Кн 452
НОВАКОВ, Иван Петков
        112 въпроса от спешната хирургия : практическо ръководство за студенти и специализанти / Иван Новаков, Георги Паскалев. - Пловдив : Мед. унив., 2010 (Пловдив : Летера). - 124 с. ; 21 см

Библиогр.: с. 123-124.

ISBN 978-954-516-658-7
1. Хирургия, спешна - наръчници и ръководства
617-089(035)
COBISS.BG-ID 1233911524

БКМ 2011/3 Кн 453
ТАНЕВ, Иван Веселинов
        Факоемулсификация : техники и възможности / Иван Веселинов Танев, Веселин Иванов Танев. - София : Еко ринг Румена, 2009 ([София] : [Булгед]). - 94 с. : с ил. ; 30 см + 1 оптичен диск (CD-ROM)

Библиогр.: с. 92-94.

ISBN 978-954-8997-09-6
1. Катаракта - терапия, хирургична
617.73/.74-089(02+086.8)
COBISS.BG-ID 1234023396


618 ГИНЕКОЛОГИЯ. АКУШЕРСТВО
Вж и 611; 612; 616

КАРДОСО, Линда Д., 1950-
        Незадържане на урината у жените : какво трябва да знаем за проблема Вж Кн 442


619 СРАВНИТЕЛНА МЕДИЦИНА. ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА
Вж и 592/599;614; 616; 636

БКМ 2011/3 Кн 454
        ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА дерматология на дребните животни / Йордан Николов ... [и др.] ; под ред. на Йордан Николов. - [София] : ИК Еньовче, 2007. - 218 с. : с табл., ил., [32] с. : цв. ил. ; 24 см

Други авт.: Петко Петков, Димитър Стойков, Румяна Мутафчиева, Димитрина Георгиева, Иван Борисов, Наско Василев, Гошо Михайлов. - Пълното име на Йордан Николов е Йордан Николов Георгиев, на Димитър Стойков - Димитър Стойков Димитров, а на Иван Борисов - Иван Борисов Иванов. - Дерматологичен лист: с. 204-206. - Библиогр.: с. 207-217.

ISBN 978-954-9373-30-1
1. Кожни болести - при животните
619:616.5
COBISS.BG-ID 1234210020

БКМ 2011/3 Кн 455
МИРЧЕВА, Теодора, 1959-
        Основи на клиничната биохимия при домашните животни : за обучението на студентите по ветеринарна медицина / Теодора Мирчева, [Иван Пенчев Георгиев]. - София : Еньовче, 2005 ([София] : [12 часа]). - 95 с. : с табл., [8] с. : цв. ил. ; 29 см

Вторият авт. отбелязан на гърба на предзагл. с. - Пълното име на Теодора Мирчева е Теодора Мирчева Георгиева. - Библиогр.: с. 93.

ISBN 954-9373-13-4
1. Ветеринарна лабораторна техника - учебници за ВУЗ 2. Селскостопански животни - биохимия - учебници за ВУЗ
619:616-074/-078(075.8)
636:591.1(075.8)
COBISS.BG-ID 1234434788

БКМ 2011/3 Кн 456
        ПРАКТИЧЕСКО ръководство по ветеринарно акушерство, гинекология, андрология и изкуствено осеменяване / Митьо Димитров ... [и др.] ; ред., [предг.] Митьо Димитров. - [2. доп. изд.]. - София : ИК Еньовче, 2007 ([София] : [12 часа]). - 212 с. : с ил. ; 24 см

Други авт.: Наско Василев, Пламен Георгиев, Станимир Йотов, Филип Димитров. - 1. изд. 2004 с авт. М. Димитров, Н. Василев, П. Георгиев, С. Йотов на изд. Con-Car Universe - Ст. Загора. - Тестове: с. 188-211. - Библиогр.: с. 183.

ISBN 978-954-9373-34-9
1. Ветеринарна гинекология и акушерство - учебници за ВУЗ 2. Изкуствено осеменяване - учебници за ВУЗ
619:618(075.8)
636.082(075.8)
COBISS.BG-ID 1234268388

БКМ 2011/3 Кн 457
        РЪКОВОДСТВО за упражнения по клинична ветеринарномедицинска токсикология / Йордан Николов ... [и др.] ; под ред. на Йордан Николов. - [Ново изд.]. - София : ИК Еньовче, 2009 ([София] : [12 часа]). - 119, [12] с. : с ил., табл. ; 24 см

Други авт.: Веска Йорданова, Румен Бинев, Иван Вълчев, Лазарин Лазаров, Антон Русенов. - Пълното име на Йордан Николов е Йордан Николов Георгиев, а на Иван Вълчев - Иван Вълчев Трифонов. - Тестове: с. [1-12].

ISBN 978-954-9373-26-4 (не е отпеч.)
ISBN 978-954-9373-27-1 !
1. Ветеринарна токсикология - учебници за ВУЗ
619:615.9(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1234321124

БКМ 2011/3 Кн 458
        РЪКОВОДСТВО за упражнения по пропедевтика на вътрешните незаразни болести на домашните животни : за студенти по ветеринарна медицина / Петко Петков ... [и др.] ; под ред. на Петко Петков. - [3. изд.]. - София : ИК Еньовче, 2009 ([София] : [12 часа]). - 169 с. : с ил. ; 24 см

Други авт.: Йордан Николов, Лиляна Цокова, Румен Бинев, Сашо Събев, Диан Канъков, Красимир Стоянчев, Лазарин Лазаров, Антон Русенов, Иван Вълчев, Цанко Христов. - Пълното име на Йордан Николов е Йордан Николов Георгиев, а на Иван Вълчев - Иван Вълчев Трифонов. - 1. изд. 2001 с авт. П. Петков, Й. Николов, Л. Цокова, С. Събев на изд. Con-cor - Ст. Загора. - Тестове: с. 153-168.

ISBN 978-954-9373-26-4 !
1. Вътрешни болести - при домашните животни - учебници за ВУЗ
619:616.1/.4-07(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1234147300


62 ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ
Вж и 330.3; 658

БОДИКОУМ, Дейвид, 1973-
        Наука и технология Вж Кн 348

БКМ 2011/3 Кн 459
        ИНЖЕНЕРНА графика : ръководство / Георги Б. Генов ... [и др.]. - Шумен [т.е. В. Търново] : [Фабер], 2009. - 188 с. : с табл., сх. ; 29 см

Други авт.: Димитър Д. Червенков, Нели Ст. Димитрова, Борислав Г. Генов, Керанка Г. Велчева.

ISBN 978-954-400-209-1
1. Техническо чертане - учебници за ВУЗ
62:744(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1234276324


621.1 ТОПЛИННИ ДВИГАТЕЛИ В ЦЯЛОСТ. ПОЛУЧАВАНЕ, РАЗПРЕДЕЛЯНЕ И ИЗПОЛЗУВАНЕ НА ПАРАТА. ПАРНИ МАШИНИ. ПАРНИ КОТЛИ
Вж и 536; 621; 629

ДЕЛИЙСКИ, Ненчо Станев, 1945-
        Моделиране на топлинни процеси в технологиите за обработване на дървесина Вж Кн 552


621.3 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
Вж и 007; 537; 654; 681

БКМ 2011/3 Кн 460
БАКАЛОВ, Здравко Станчев
        Сборник с материали по моделиране на тягови енергоснабдителни системи във връзка с решаване на оптимизационни въпроси : учебно помагало / Здравко Бакалов. - София : Нац. д-во на електроинженерите в транспорта в Републ. България, 2010. - 78 с. : с черт., сх. ; 21x 30 см

Принт. изд. - Библиогр. след някои теми.

ISBN 978-954-8640-11-4
1. Електрическа тяга - моделиране - учебници 2. Транспорт - електроснабдяване и електрообзавеждане - учебници
621.331.001.63(076)(075)
COBISS.BG-ID 1234324452


621.38 ЕЛЕКТРОНИКА. ФОТОЕЛЕКТРОНИКА. ЕЛЕКТРОННИ ЛАМПИ И ТРЪБИ. РЕНТГЕНОВА ТЕХНИКА. УСКОРИТЕЛИ
Вж и 615.84; 616-073.7; 621.3

БКМ 2011/3 Кн 461
ШИНДОВ, Петър Христов, 1955-
        Ръководство за лабораторни упражнения по микроелектроника / П. Шиндов, Д. Христов, Т. Анастасова. - Пловдив : [Летера], 2010. - 124 с. : с табл., черт., сх. ; 30 см

Библиогр. след отд. материали.

ISBN 978-954-516-804-8
1. Микроелектроника - учебници за ВУЗ
621.382(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1234408420


621.6 ТРАНСПОРТИРАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ТЕЧНОСТИ И ГАЗОВЕ. ОБОРУДВАНЕ И АПАРАТУРА
Вж и 66

        ПРОЕКТИРАНЕ на силози, резервоари, тръбопроводи : сборник от стандарти Вж Кн 19


622 МИННО ДЕЛО
Вж и 528; 549; 55; 624; 662

БКМ 2011/3 Кн 462
НИШКОВ, Иван Михайлов, 1946-
        Обогатяване и рециклиране на суровини : речник на основните термини / Иван Нишков, Ирена Григорова. - София [т. е. Силистра] : Реклама, изд., творчество, технологии, 2010. - 292 с. ; 25 см

Изд. на МГУ Св. Иван Рилски. Кат. Обогатяване и рециклиране на суровини.

ISBN 978-954-759-248-3
ISBN 954-759-229-7 !
1. Минна промишленост - материали и суровини - терминология - речници
622.002.3(038.1)
COBISS.BG-ID 1234217188


623 ВОЕННА ТЕХНИКА. ТЕХНИКА НА СУХОПЪТНИТЕ И ВЪЗДУШНИТЕ ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ. ТЕХНИКА НА ВОЕННОМОРСКИЯ ФЛОТ
Вж и 355/359

БКМ 2011/3 Кн 463
ЦОНЕВ, Цоню Григоров
        Класификация на стрелковото оръжие и механизмите му / Цоню Цонев, Красимир Давидов. - Варна : ИК Стено, 2010. - 223 с. : с ил., сх. ; 29 см

Библиогр. с. 221-222.

ISBN 978-954-449-483-4
1. Огнестрелни оръжия - механизми и елементи - учебници за ВУЗ
623.44(075.8)
COBISS.BG-ID 1234044900


624 СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ. ПОДЗЕМНО, НИСКО И ВИСОКО СТРОИТЕЛСТВО. СТРОИТЕЛСТВО НА ТУНЕЛИ И МОСТОВЕ
Вж и 69

        ГЕОТЕХНИЧЕСКО проектиране : сборник от стандарти Вж Кн 10

ДИМОВ, Димитър Генчев, 1949-
        Обследване и изпитване на строителни конструкции и мостове Вж Кн 572

        НАТОВАРВАНЕ и проектиране на мостове : сборник от стандарти Вж Кн 11

        ОБЩИ принципи за проектиране и натоварвания за сгради : сборник от стандарти Вж Кн 12

        ПРОЕКТИРАНЕ на конструкции срещу въздействие от пожар : сборник от стандарти Вж Кн 13

        ПРОЕКТИРАНЕ на кули, мачти, комини, пилоти, подкранови конструкции : сборник от стандарти Вж Кн 14

        ПРОЕКТИРАНЕ на сгради за сеизмични въздействия : сборник от стандарти Вж Кн 15

        ПРОЕКТИРАНЕ на сгради с дървени и зидани конструкции : сборник от стандарти Вж Кн 16

        ПРОЕКТИРАНЕ на сгради със стоманени конструкции : сборник от стандарти Вж Кн 17

        ПРОЕКТИРАНЕ на сгради със стоманобетонни и комбинирани конструкции : сборник от стандарти Вж Кн 18

        ПРОЕКТИРАНЕ на силози, резервоари, тръбопроводи : сборник от стандарти Вж Кн 19

БКМ 2011/3 Кн 464
ЦАЧЕВ, Стефан Илиев, 1950-
        Етажни сгради със стоманен носещ скелет : ръководство за курсово проектиране по дисциплината Проект по специални стоманени конструкции / Стефан Цачев. - София : УАСГ, 2009. - 35 с. : със сх. ; 29 см

Кор. опис.

2.50 лв.
1. Стоманени конструкции - проектиране - учебници за ВУЗ
624.014.001.63(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1234312932

БКМ 2011/3 Кн 465
ЦАЧЕВ, Стефан Илиев, 1950-
        Конструкции на едноетажни сгради с големи отвори : ръководство за курсово проектиране по специални стоманени конструкции / Стефан Цачев. - София : УАСГ, 2010. - 45 с. : с черт., сх. ; 29 см

Примерни монтажни детайли: с. 35-45.

3 лв.
1. Стоманени конструкции - проектиране - учебници за ВУЗ
624.014.001.63(075.8)
COBISS.BG-ID 1234390244


625 ЖЕЛЕЗОПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО. ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО
Вж и 629; 656

МАДЖАРОВ, Митко Костадинов, 1955-
        Римски пътища в България. Принос в развитието на римската пътна система в провинциите Мизия и Тракия Вж Кн 1047


628 САНИТАРНА ТЕХНИКА. ВОДОСНАБДЯВАНЕ. КАНАЛИЗАЦИЯ. СВЕТОТЕХНИКА
Вж и 504; 556; 614; 696; 697

КОЛЕВ, Миладин Иванов, 1943-
        Защита на населението от аварии, природни бедствия и опазване на околната среда Вж Кн 275

БКМ 2011/3 Кн 466
НИШКОВ, Иван Михайлов, 1946-
        Управление на отпадъци / Иван Нишков. - Силистра : Реклама, изд., творчество, технологии, 2010. - 178 с. : с табл., диагр. ; 25 см

Изд. на МГУ Св. Иван Рилски. Кат. Обогатяване и рециклиране на суровини. - Библиогр.: с. 175-177.

ISBN 978-954-759-247-6
1. Отпадъци и отстраняването им - правни проблеми - учебници за ВУЗ
628.4/.5(075.8)
349.6(075.8)
COBISS.BG-ID 1234140132


629 ТЕХНИКА НА ТРАНСПОРТНИТЕ СРЕДСТВА
Вж и 625; 631.3; 656

БКМ 2011/3 Кн 467
        ПОПУЛЯРНА автомобилна енциклопедия : в 2 тома / състав. Красимир Панчев. - София : Еъргруп 2000, 2010- ([София] : Хермес). - Т. <1-> : с ил. ; 21 см

(Т. 1) : 5 лв.
ISBN 978-954-752-130-9 !

Съдържа досега:
Т. 1. - 2010. - 160, [32] с.

Текст и на англ. ез. - Повече за съставителя: с. 159-160. - Библиогр. с. 156.

1. Автомобили - марки - история 2. Автомобилна промишленост - биографии
629.114(100)(091)
629.113(092)
92(100)
COBISS.BG-ID 1233967076

БКМ 2011/3 Кн 468
СТЕФОВ, Васил Димитров
        Възстановяване на катастрофирали леки автомобили / Васил Д. Стефов. - София : [изд. авт.], 2007. - 168 с. : с ил., сх., табл. ; 23 см

Загл. в изд. каре: Ремонт на катастрофирали леки автомобили.

1. Автомобили - ремонт и монтиране
629.114.004.67
COBISS.BG-ID 1234130148


63 СЕЛСКО СТОПАНСТВО. ГОРСКО СТОПАНСТВО. ЛОВ. РИБНО СТОПАНСТВО

БКМ 2011/3 Кн 469
СТОЙЧЕВ, Стойчо Василев, 1945-
        Агрометеорология / Стойчо Василев Стойчев. - София : [БММ - Марина Младенова], 2010 (София : Интел ентранс). - 296 с. : с ил., диагр., табл. ; 29 см

Библиогр.: с. 296.

ISBN 978-954-92476-4-0
1. Метеорология, селскостопанска - учебници за ВУЗ
63:551.50(075.8)
COBISS.BG-ID 1234041828

БКМ 2011/3 Кн 470
СТОЙЧЕВ, Стойчо Василев, 1945-
        Ръководство за упражнения по агрометеорология / Стойчо Василев Стойчев, Борис Неделчев Пеев. - София : [БММ - Марина Младенова], 2010 (София : Интел ентранс). - 138 с. : с ил., диагр., табл. ; 29 см

Загл. на кор.: Агрометеорология.

ISBN 978-954-92476-5-7
1. Метеорология, селскостопанска - учебници за ВУЗ
63:551.50(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1234046948


631/635 ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ПРОИЗВОДСТВО. ЗЕМЕДЕЛИЕ. ГРАДИНАРСТВО

БКМ 2011/3 Кн 471
        БЪДЕЩЕТО на биологичното земеделие в България, 24.02.2010 г., Пловдив : сборник доклади / [състав. Георги Сенгалевич ... и др.] ; [предг. Димитър Димитров]. - [Пловдив] : Център за евроинтеграция и култура при Висше у-ще Земед. колеж, 2010 ([Пловдив] : Полиграф. комплекс Блаком). - 88 с. : с ил. ; 23 см

Имената на състав. отбелязани в изд. каре. - Други състав.: Марияна Иванова, Михаил Кечев. - Съдържа докл. от: Владислав Попов, Стоилко Апостолов, Стойчо Каров, Анна Карова, Радка Малинова, Марияна Иванова, Георги Сенгалевич, Михаил Кечев, Мария Попова, Елена Цолова, Донка Рашева. - Библиогр. след някои докл.

ISBN 978-954-9498-58-5
Изд. е посветено на 20-годишнината на Висше у-ще Земеделски колеж - Пловдив
1. Земеделие - България - конференции 2. България - селско стопанство
631/635(063)
COBISS.BG-ID 1234014948

БКМ 2011/3 Кн 472
МЕЖДУНАРОДНА научна конференция "Растителният генофонд - основа на съвременното земеделие" (Садово ; 2007)
        Международна научна конференция "Растителният генофонд - основа на съвременното земеделие", 13-14 юни 2007, Садово : 135 г. от рождението на Константин Малков, 125 г. земеделска наука в Садово, 30 г. Институт по растителни генетични ресурси, 105 г. от рождението на акад. Павел Попов / [ред. кол. Лилия Кръстева ... и др.]. - [Пловдив] : [Акад. изд. на Аграр. унив.], [2010]. - 2 т. : с табл., сх., диагр. ; 30 см

Загл. на доп. загл. с.: International scintific [т. е. scientific] conference "Plant genetic stoks - the basis of agriculture of today", 13-14 June 2007, Sadovo. - Други ред.: Сийка Стоянова, Кана Върбанова, Руска Русева, Мария Мънгова, Цветелина Стоилова, Мария Витанова, Елисавета Василева, Радослав Чипилски. - Изд. на СА - София. Институт по раст. генет. ресурси К. Малков - Садово. - Текст и на англ. ез. - Библиогр. след отд. докл. - Именен показалец. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-954-517-083-6 (т. 1)
ISBN 978-954-517-084-3 (т. 2-3)

Съдържа:
Т. 1. - 320 с.
Т. 2-3. - 698 с.
1. Земеделие - България - конференции 2. Земеделие - България - научноизследователска работа - конференции 3. България - селско стопанство
631/635(497.2)(063)
631/635:001.89(497.2)(063)
COBISS.BG-ID 1234061284


632 ВРЕДИТЕЛИ ПО РАСТЕНИЯТА. БОЛЕСТИ ПО РАСТЕНИЯТА. ЗАЩИТА НА РАСТЕНИЯТА
Вж и 576; 578; 579; 581; 591

БКМ 2011/3 Кн 473
РАЙКОВ, Свилен Пенчев
        Ръководство за упражнения по хербология / Свилен Райков, Жени Димитрова ; [ред. Георги Генов]. - [В. Търново] : Фабер, 2010. - 124 с. : с цв. ил. ; 21 см

Името на ред. отбелязано в изд. каре. - Пълното име на Жени Димитрова е Жени Димитрова Нанова. - На кор. изд. погрешно отпеч. Унив. изд. Епископ Константин Преславски - Шумен. - Азбучен указател на латинските наименования на плевелите: с. 88-91 ; Азбучен указател на хербицидите (по активни вещества): с. 92-94.

ISBN 978-954-400-285-5
1. Плевели - учебници за ВУЗ 2. Хербициди - приложение - учебници за ВУЗ
632.5(075.8)
632.9(75.8)
COBISS.BG-ID 1234325988


633/635 РАСТЕНИЕВЪДСТВО В ЦЯЛОСТ. ПОЛЕВЪДСТВО. ГРАДИНАРСТВО. ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТВО

БКМ 2011/3 Кн 474
ТОДОРОВА, Росица Митева
        ГМО = диабет, рак... смърт / [авт.-състав. Росица Тодорова]. - София : Распер, 2010 ([София] : [Емпаст]). - 108 с. : с ил. ; 20 см

Името на авт.-състав. отбелязано в изд. каре.

ISBN 978-954-345-023-7 : 10 лв.
1. Генно инженерство - приложение - в селското стопанство 2. Селскостопански култури - генетика 3. Храни - състав
633/635:631.52
573.6
613.2
COBISS.BG-ID 1234362852


633 ПОЛЕВЪДСТВО. ПОЛСКИ КУЛТУРИ И ПРОИЗВОДСТВОТО ИМ

КЕДРОВА, Мария Ивановна
        Тайните на Клеопатра : аромати за съблазняване, красота и здраве Вж Кн 418


634 ГРАДИНАРСТВО. ОВОЩАРСТВО

БКМ 2011/3 Кн 475
АНДОНОВА, Мария Костова, 19??-2007
        Прасковата / Мария Андонова. - София : ИК Еньовче, 2004 ([София] : [12 часа]). - 80 с. : с ил., табл., [4] с. : цв. ил. ; 20 см. - (Поредица Екологично стопанство : секрети и съвети)

Библиогр.: с. 76-78.

ISBN 954-9373-03-7 : 5.60 лв.
1. Праскова - агротехника - наръчници и ръководства
634.2:631.54(035)
COBISS.BG-ID 1234430180

БКМ 2011/3 Кн 476
БРЕЗОВСКИ, Драган Георгиев
        Американска боровинка / Драган Брезовски. - София : Еньовче, 2005 ([София] : [12 часа]). - 45 с. : с ил. ; 20 см. - (Поредица Екологично стопанство : секрети и съвети)

ISBN 954-9373-09-6 : 3 лв.
1. Ягодови култури - наръчници и ръководства
634.7(035)
COBISS.BG-ID 1234346468

БКМ 2011/3 Кн 477
БРЕЗОВСКИ, Драган Георгиев
        Лешник : отглеждане, болести и неприятели, стокови качества на плодовете, икономическа ефективност / Драган Брезовски. - София : Еньовче, [2005] ([София] : [12 часа]). - 92 с. : с ил., [2] с. : цв. ил. ; 21 см. - (Поредица Екологично стопанство : секрети и съвети)

Определяне на съдържанието на влага: с 83-86 ; Определения на термини и дефекти за лешниковите ядки: с. 87-88.

ISBN 954-9373-11-8 : 5 лв.
1. Леска - наръчници и ръководства
634.5(035)
COBISS.BG-ID 1234377188

БКМ 2011/3 Кн 478
БРЕЗОВСКИ, Драган Георгиев
        Орехът : отглеждане, болести и неприятели, стокови качества на плодовете, икономическа ефективност / Драган Брезовски. - София : ИК Еньовче, 2004 ([София] : [12 часа]). - 100 с. : с ил., табл., [6] с. : цв. ил. ; 20 см. - (Поредица Екологично стопанство : секрети и съвети)

Определене на съдържанието на влага: с. 92-95 ; Определяне на дефектите за орехови ядки: с. 95-97.

ISBN 954-9373-04-5 : 5 лв.
1. Орех - наръчници и ръководства
634.5(035)
COBISS.BG-ID 1234439908

БКМ 2011/3 Кн 479
ВИТАНОВА, Иванка Маркова, 1944-
        Растениевъдни технологии. Ч. 2, Овощарство и лозарство / Иванка Витанова. - В. Търново [т. е. Пловдив] : Център за евроинтеграция и култура при Висше у-ще Земед. колеж, 2009 (В. Търново : Фабер). - 144 с. ; 20 см

Изд. на Висше у-ще Земед. колеж - Пловдив. Център за дистанционно обучение - В. Търново. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Препоръчителна литература: с. 143.

ISBN 978-954-9498-25-7
1. Овощарство - учебници за ВУЗ 2. Лозарство - учебници за ВУЗ
634.1/.7(075.8)
634.8(075.8)
COBISS.BG-ID 1233956836

БКМ 2011/3 Кн 480
ДОЧЕВ, Симеон Димитров, 1936-
        Сливата / Симеон Лъвински. - [София] : ИК Еньовче, [2005] ([София] : [12 часа]). - 74 с. : с ил. ; 21 см. - (Поредица Екологично стопанство : секрети и съвети)

Симеон Лъвински - псевд. на авт. Симеон Димитров Дочев. - Поучения: с. 70-71.

ISBN 954-9373-08-8 (4 лв.)
ISBN 954-9373-09-6 !
1. Слива - агротехника - наръчници и ръководства
634.2:631.5(035)
COBISS.BG-ID 1234434020

БКМ 2011/3 Кн 481
ИВАНОВА, Люляна
        Кайсията / Люляна Иванова. - София : ИК Еньовче, 2006 ([София] : [12 часа]). - 40 с. : с ил., [8] с. : цв. ил. ; 20 см. - (Поредица Екологично стопанство : секрети и съвети)

Пълното име на авт. е Люляна Иванова Събева. - Примерна схема за борба с вредителите по кайсията: с 32-33 ; Рецепти за приготвяне и приложение на овощарски замазки: с. 34-36.

ISBN 954-9373-20-7 : 4 лв.
ISBN 978-954-9373-20-2
1. Кайсия - агротехника - наръчници и ръководства
634.2:631.54(035)
COBISS.BG-ID 1234384612

БКМ 2011/3 Кн 482
НИКОЛОВ, Петър Любомиров
        Защита на лозата, овощните и зеленчуковите култури от болести, неприятели и плевели / Петър Николов, Христос Арабаджиев. - София : ИК Еньовче, [2005] ([София] : [12 часа]). - 64 с. : с табл., [16] с. : цв. ил. ; 21 см. - (Поредица Екологично стопанство : секрети и съвети)

ISBN 954-9373-17-7 : 4.90 лв.
1. Лоза - болести и вредители - наръчници и ръководства 2. Овощни култури - болести и вредители - наръчници и ръководства 3. Зеленчукови култури - болести и вредители - наръчници и ръководства 4. Растителна защита - наръчници и ръководства
634.1/.8:632(035)
635.1/.8:632(035)
COBISS.BG-ID 1234394852


634.8 ЛОЗАРСТВО. ЛОЗИ

ВИТАНОВА, Иванка Маркова, 1944-
        Растениевъдни технологии. Ч. 2, Овощарство и лозарство Вж Кн 479

БКМ 2011/3 Кн 483
МАЛЕНИН, Иван Георгиев, 1928-
        Бактериален рак по лозата и борба с него / Иван Маленин. - София : ИК Еньовче, 2005 ([София] : [12 часа]). - 168 с. : с ил., табл. ; 20 см. - (Поредица Екологично стопанство : секрети и съвети)

Загл. в изд. каре: Бактериален рак по лозата и борбата с него. - Библиогр.: с. 141-162. - Рез. на рус., фр. ез.

ISBN 954-9373-06-1 : 7 лв.
1. Лоза - болести и вредители
634.8:632.3
COBISS.BG-ID 1234388708

БКМ 2011/3 Кн 484
ПОПОВ, Кирил Тодоров, 1950-
        Лозарство : учебник за студенти / Кирил Попов. - София : ИК при Лесотехн. унив., 2010 ([София] : [БПС]). - 479 с. : с цв. ил., табл., диагр. ; 24 см

Четири стъпки към успеха!: с. 476-477 ; Растителнозащитна технология на БАСФ за опазване на лозя: с. 478-479. - Библиогр.: с. 445-460.

ISBN 978-954-332-074-5
1. Лозарство - учебници за ВУЗ
634.8(075.8)
COBISS.BG-ID 1234424804


635 ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТВО И ДЕКОРАТИВНО ГРАДИНАРСТВО В ЦЯЛОСТ
Вж и 582; 71

БКМ 2011/3 Кн 485
МИТОВА, Иванка Георгиева
        Доматите : отглеждане, болести и неприятели, съхранение / Иванка Митова. - 2. прераб. и доп. изд. - София : ИК Еньовче, 2007 ([София] : [12 часа]). - 112, [8] с. : цв. ил. ; 20 см. - (Поредица Екологично стопанство : секрети и съвети)

Рецензия / Т. Чолаков: с. 111-112.

6 лв.
ISBN 978-954-9373-35-7 !
1. Домати - агротехника - наръчници и ръководства 2. Домати - болести и вредители - наръчници и ръководства
635.64:631.54(035)
635.64:632(035)
COBISS.BG-ID 1234266340

НИКОЛОВ, Петър Любомиров
        Защита на лозата, овощните и зеленчуковите култури от болести, неприятели и плевели Вж Кн 482

БКМ 2011/3 Кн 486
ЧОЛАКОВ, Димитър Тодоров, 1949-
        Зеленчукопроизводство на тропика и субтропика : за студентите от специалността тропично и субтропично земеделие в Аграрния университет - Пловдив / Димитър Т. Чолаков. - [2. изд.]. - Пловдив : Акад. изд. на Аграр. унив., 2010. - 327 с. : с ил. ; 24 см

1. изд. 2001. - Библиогр.: с. 325-327.

ISBN 978-954-517-080-5
1. Зеленчукопроизводство - учебници за ВУЗ 2. Зеленчукови култури - учебници за ВУЗ
635.1/.8(075.8)
COBISS.BG-ID 1233916644


636 ОБЩО ЖИВОТНОВЪДСТВО. РАЗВЪЖДАНЕ НА БОЗАЙНИЦИ И ПТИЦИ. СКОТОВЪДСТВО. ДОМАШНИ ЖИВОТНИ И ТЯХНОТО РАЗВЪЖДАНЕ
Вж и 591; 614; 619

МИРЧЕВА, Теодора, 1959-
        Основи на клиничната биохимия при домашните животни : за обучението на студентите по ветеринарна медицина Вж Кн 455

        ПРАКТИЧЕСКО ръководство по ветеринарно акушерство, гинекология, андрология и изкуствено осеменяване Вж Кн 456


636.5 ДОМАШНИ ПТИЦИ

БКМ 2011/3 Кн 487
        ПАТИЦИ и гъски : развъждане, отглеждане и болести / Петко Иванов Петков ... [и др.]. - София : Еньовче, 2005. - 120 с. : с табл., [8] с : цв. ил. ; 21 см

Други авт.: Валентин Маринов Семерджиев, Диан Тодоров Канъков, Петя Петкова Петкова. - Библиогр.: с. 111-112.

ISBN 954-9373-16-9 : 6 лв.
1. Патици - наръчници и ръководства 2. Гъски - наръчници и ръководства
636.597/.598(035)
COBISS.BG-ID 1234418404

БКМ 2011/3 Кн 488
        ПУЙКИТЕ : отглеждане, хранене и болести / Борис Георгиев ... [и др.]. - София : ИК Еньовче, 2005 ([София] : [12 часа]). - 100 с. : с ил., табл., сх. ; 21 см

Други авт. : Елвира Арнаудова, Христо Георгиев, Петко Петков.

ISBN 954-9373-07-X : 5 лв.
1. Пуйки
636.59
COBISS.BG-ID 1234239204


636.7 КУЧЕТА

БКМ 2011/3 Кн 489
БАУЕР, Нона Килгор, 1935-
        Голдън Ретривър / Нона Килгор ; [прев. Боряна Даракчиева]. - София : Софтпрес, 2007 ([Добрич] : [Фолиарт]). - 166 с. : с цв. ил. ; 23 см. - (Моето куче)

Ориг. загл.: Golden Retriever / Nona Kilgore Bauer. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Възприетата форма на името на авт. е Нона Килгор Бауер. -
Вариант на сер. загл.: Поредица Моето куче, отбелязан на гърба на кор.

ISBN 978-954-685-486-5 : 9.99 лв.
1. Кучета - отглеждане - наръчници и ръководства
636.7.051(035)
COBISS.BG-ID 1234204644

БКМ 2011/3 Кн 490
БАУЕР, Нона Килгор, 1935-
        Лабрадор Ретривър / Нона Килгор Бауер ; [прев. Боряна Даракчиева]. - София : Софтпрес, 2007 ([Добрич] : [Фолиарт]). - 94 с. : с цв. ил. ; 23 см. - (Моето куче)

Ориг. загл.: Labrador Retriever / Nona Kilgore Bauer. - Авт. не е отбелязана на кор. ; Прев. отбелязана на гърба на загл. с. -
Вариант на сер. загл.: Поредица Моето куче, отбелязан на гърба на кор.

ISBN 978-954-685-463-6 : 9.99 лв.
1. Кучета - отглеждане - наръчници и ръководства
636.7.051(035)
COBISS.BG-ID 1234202596

БКМ 2011/3 Кн 491
КАНЦЛЕР, Катлийн
        Сибирско хъски / Катлийн Канцлер ; [прев. Евгени Боевски]. - София : Софтпрес, 2007 ([Добрич] : [Фолиарт]). - 96 с. : с цв. ил. ; 23 см. - (Моето куче)

Ориг. загл.: Siberian husky / by Kathleen Kanzier. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. -
Вариант на сер. загл.: Поредица Моето куче, отбелязан на гърба на кор.

ISBN 978-954-685-466-7 : 9.99 лв.
1. Кучета - отглеждане - наръчници и ръководства
636.7.051(035)
COBISS.BG-ID 1234178788

БКМ 2011/3 Кн 492
КЛЕМЕНТЕ, Виктор
        Коли / Виктор Клементе ; [прев. Елица Боюкова]. - София : Софтпрес, 2007 ([Добрич] : [Фолиарт]). - 93 с. : с цв. ил. ; 23 см. - (Моето куче)

Ориг. загл: Collie / by Victor Clemente. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. -
Вариант на сер. загл.: Поредица Моето куче, отбелязан на гърба на кор.

ISBN 978-954-685-462-9 : 9.99 лв.
1. Кучета - отглеждане - наръчници и ръководства
636.7.051(035)
COBISS.BG-ID 1234189540

БКМ 2011/3 Кн 493
КЛЕМЕНТЕ, Виктор
        Ротвайлер / от Виктор Клементе ; [прев. Евгени Боевски]. - София : Софтпрес, 2007 ([Добрич] : [Фолиарт]). - 94 с. : с цв. ил. ; 24 см. - (Моето куче)

Ориг. загл.: Rottweiler / by Victor Clemente. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. -
Вариант на сер. загл.: Поредица Моето куче, отбелязан на гърба на кор.

ISBN 978-954-685-464-3 : 9.99 лв.
1. Кучета - отглеждане - наръчници и ръководства
636.7.051(035)
COBISS.BG-ID 1234200548

МОРОЗ, Лиза, 1976-
        Доброто куче : [книжка за малки стопани] Вж Кн 36

БКМ 2011/3 Кн 494
ФОЙ, Марша Ан, 1934-2013
        Пудел / Марша А. Фой ; [прев. Елена Боевска]. - София : Софтпрес, 2007 ([Добрич] : [Фолиарт]). - 94 с. : с цв. ил. ; 23 см. - (Моето куче)

Ориг. загл.: Poodle / by Marcia A. Foy. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. -
Вариант на сер. загл.: Поредица Моето куче, отбелязан на гърба на кор.

ISBN 978-954-685-514-5 : 9.99 лв.
1. Кучета - отглеждане - наръчници и ръководства
636.7.051(035)
COBISS.BG-ID 1234196452

БКМ 2011/3 Кн 495
ШВАРЦ, Шарлот, 199??-2011
        Обучение на кучето : [ръководство за собственици на кучета седмица по седмица] / [Шарлот Шварц] ; [прев. Евгени Боевски]. - София : Софтпрес, 2009 ([Добрич] : [Фолиарт]). - 110 с. : с цв. ил. ; 23 см. - (Моето куче)

Ориг. загл.: Puppy training / by Charlotte Schwartz. - Името на авт. отбелязано на гърба на кор., а на прев. - на гърба на загл. с. -
Вариант на сер. загл.: Поредица Моето куче, отбелязан на гърба на кор.

ISBN 978-954-685-485-8 : 9.99 лв.
1. Кучета - дресировка - наръчници и ръководства
636.7.088(035)
COBISS.BG-ID 1234216164


636.8 КОТКИ

БКМ 2011/3 Кн 496
ГЕОРГИЕВ, Борис Григоров, 1931-
        Котката в нашия дом : избор, отглеждане, предпазване и лекуване / Борис Гр. Георгиев, Елвира Б. Арнаудова, Христо Г. Георгиев. - София : ИК Еньовче, 2004 ([София] : [12 часа]). - 182 с. : с ил., [16] с. : цв. ил. ; 20 см

ISBN 954-9373-02-9 : 6 лв.
1. Котка, домашна - наръчници и ръководства
636.8(035)
COBISS.BG-ID 1234441700


637 МЛЯКО, МЕСО И ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТНОВЪДСТВОТО
Вж и 663/664

БКМ 2011/3 Кн 497
        ДЕЗИНФЕКЦИЯ, дезинсекция и дератизация при добив и преработка на мляко и месо / Георги Славчев ... [и др.] ; [ред. Георги Славчев, Христо Георгиев]. - [София] : Еньовче, 2005 ([София] : [12 часа]). - 112 с. : с табл., сх., ил. ; 23 см. - (Поредица Екологично стопанство : секрети и съвети)

Загл. на кор.: Дезинфекция, дезинсекция, дератизация при добив и преработка на мляко и месо. - Името на ред. отбелязано в изд. каре. - Други авт.: Стоил Караджов, Неделчо Неделчев, Славея Кесякова. - Съдържа и: Техника на безопасност при работа с дезинфекционни и дератизационни средства ; Съхранение на дезинфекционните, дезинсекционните и дератизационните средства.

ISBN 954-9373-10-X : 8.90 лв.
1. Месо и месна промишленост - ветеринарно-санитарен контрол - наръчници и ръководства 2. Млекоконтрол - наръчници и ръководства
637:614.9(035)
COBISS.BG-ID 1234488804


638.1 ПЧЕЛАРСТВО. МЕДОНОСНА ПЧЕЛА
Вж и 595.799

БКМ 2011/3 Кн 498
ЖЕЛЯЗКОВА, Иванка Желева
        Календар на пчеларя / Иванка Желязкова. - София : ИК Еньовче, 2006 ([София] : [12 часа]). - 80 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 954-9373-21-5 : 5 лв.
ISBN 978-954-9373-21-9
1. Пчеларство
638.1
COBISS.BG-ID 1234388196

БКМ 2011/3 Кн 499
ЖЕЛЯЗКОВА, Иванка Желева
        Кошери : жилища на пчелите / Иванка Желязкова, Йордан Христов. - София : ИК Еньовче, 2006 ([София] : [12 часа]). - 60 с. : с табл., сх., ил., [4] с. : цв. ил. ; 22 см

ISBN 954-9373-18-5 : 4.40 лв.
ISBN 978-954-9373-18-9
1. Пчеларство 2. Кошери
638.1
COBISS.BG-ID 1234392804

БКМ 2011/3 Кн 500
ЖЕЛЯЗКОВА, Иванка Желева
        Хранене на медоносните пчели / Иванка Желязкова. - София : ИК Еньовче, 2005 ([София] : [12 часа]). - 74 с., [4] с. : цв. ил. ; 21 см

Библиогр.: с. 69-71.

ISBN 954-9373-12-6 : 4 лв.
1. Пчели - хранене
638.1
COBISS.BG-ID 1234378980

БКМ 2011/3 Кн 501
КИРИЛОВ, Наско Савов
        Биологична и динамична защита на пчелите / Наско Кирилов. - [София] : Еньовче, 2008 ([София] : [12 часа]). - 292 с. : с табл., [16] с. : цв. ил. ; 21 см + 1 л. календар

Библиогр.: с. 287-291.

ISBN 978-954-9373-53-0 : 14 лв.
1. Пчели - развъждане
638.1
COBISS.BG-ID 1234159332

БКМ 2011/3 Кн 502
КИРИЛОВ, Наско Савов
        Пчеларството от А до Я : речник-справочник на пчеларя / Наско Кирилов. - София : ИК Еньовче, 2007 ([София] : [12 часа]). - 96 с. : с ил. ; 24 см

Библиогр.: с. 83.

ISBN 978-954-9373-31-8 : 6 лв.
1. Пчеларство - справочници
638.1(035)
COBISS.BG-ID 1234149092


64 ДОМАКИНСТВО. КОМУНАЛНО-БИТОВО ОБСЛУЖВАНЕ
Вж и 368; 65

БКМ 2011/3 Кн 503
        ПРЕМЪЛЧАНИ съвети : над 1500 рядко разкривани тайни за пестене на време, средства и неприятности / [прев. от англ. ез. Весела Щерева]. - [София] : Рийдърс дайджест, 2009 ([Китай]). - 352 с. : с ил. ; 26 см

Ориг. загл.: Forbidden advice. - Името на прев. отбелязано в изд. каре. - Предм. показалец.

ISBN 978-954-9935-39-4 (подв.)
Специалисти от различни сфери споделят професионалните си тайни.
1. Домакинство - наръчници и ръководства 2. Хигиена - наръчници и ръководства
64(035)
613(035)
COBISS.BG-ID 1233947108

РАГИНА, Ваня Петрова, 1979-
        Системният подход в управлението на конкурентноспособността на морски хотелиерски комплекс Вж Кн 220


641/642 ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ. ХРАНЕНЕ
Вж и 612; 613; 614; 637; 663/664

БКМ 2011/3 Кн 504
        АГНЕШКО : рецепти / състав. Детелин Вълков. - София : Скорпио, 2009. - 124 с. ; 20 см. - (Поредица Вкусен свят)

ISBN 978-954-792-300-3 : 6.99 лв.
1. Месо и месни продукти - рецепти
641.55
COBISS.BG-ID 1233756644

БКМ 2011/3 Кн 505
        БАНИЦИ / [състав. Зорница Миланова]. - София : Скорпио, 2009. - 160 с., [8] с. : цв. ил. ; 20 см. - (Поредица Вкусен свят)

Състав. отбелязана на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-792-327-0 : 7.99 лв.
1. Готварство - рецепти
641.5(038.1)
COBISS.BG-ID 1233825252

БКМ 2011/3 Кн 506
БРАМС, Регине
        Кулинарна енциклопедия : въпроси и отговори / [Регине Брамс, Корнелия Клегер] ; [прев. от нем. Жанина Драгостинова]. - София : Рийдърс дайджест, [2011] (Китай). - 352 с. : с цв. ил. ; 29 см

Ориг. загл.: Küchen-ABC. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - Предм. показалец.

ISBN 978-954-9935-52-3 (подв.)
1. Готварство - рецепти 2. Сладкарство - рецепти
641.55
641.85(083.1)
COBISS.BG-ID 1234009572

БКМ 2011/3 Кн 507
        ВКУСНИ рецепти по време на криза : българска национална кухня / [състав. Тодор Енев]. - София : Скорпио, 2010. - 128 с. ; 20 с. - (Поредица Вкусен свят)

Името на състав. отбелязано на с. 2.

ISBN 978-954-792-354-6 : 3.90 лв.
1. Готварство - рецепти
641.55
COBISS.BG-ID 1233758436

БКМ 2011/3 Кн 508
        ВКУСНО и лесно домашно консервиране на месо : суджуци, луканки, пастърми и други специалитети в домашни условия / [състав. Дочо Семов]. - [София] : Еньовче, 2007 ([София] : [12 часа]). - 96 с. ; 21 см

Загл. на кор.: Вкусно и лесно консервиране на месо и месни деликатеси в домашни условия. - Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с. - Дочо Семов - псевд. на Симеон Димитров Дочев. - Някои особености при замразяване на месо от домашни животни, риба, дивеч и птици: с. 93-95.

ISBN 978-954-9373-28-8 : 5 лв.
1. Месо и месни продукти - запазване - рецепти
641.4(083.1)
COBISS.BG-ID 1234351844

БКМ 2011/3 Кн 509
        ВКУСНО и лесно приготвяне на ястия в микровълнова фурна / [състав. Дочо Семов]. - [София] : Еньовче, 2007 ([София] : [12 часа]). - 106 с. ; 21 см

Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с. - Дочо Семов - псевд. на състав. Симеон Димитров Дочев.

ISBN 978-954-9373-33-2 (не е отпеч.) : 5 лв.
ISBN 954-9373-33-2 !
1. Готварство - рецепти
641.55
COBISS.BG-ID 1234358756

БКМ 2011/3 Кн 510
ВРЪБЧЕВ, Пламен Николов, 1952-
        Любопитни кулинарни съвети, мерки и подправки / Пламен Н. Връбчев. - Бургас : Балтика, 2010 (Бургас : Полиграф). - 84 с. : с факс. ; 21 см

Загл. на кор.: Любопитни кулинарни съвети, подправки и мерки.

ISBN 978-954-8040-37-2
1. Готварство
641.5
COBISS.BG-ID 1234017508

БКМ 2011/3 Кн 511
        ВСИЧКО за печенето : 725 любими домашни рецепти / [прев. от англ. Мила Куцарова]. - [София] : Reader's Digest, 2010 ([Китай]). - 510 с. : с ил. ; 26 см

Ориг загл.: A taste of home baking book. - Името на прев. отбелязано в изд. каре. - Азб. показалец, темат. показалец.

ISBN 978-954-9935-75-2 (подв. в папка)
1. Сладкарство - рецепти
641.85(083.1)
COBISS.BG-ID 1233956580

ДИМОВА, Таня, 19??-2008
        Златен мед : сладост и лек : [целебната сила на пчелните продукти] Вж Кн 415

БКМ 2011/3 Кн 512
        ЗДРАВОСЛОВНИ печива / [текст Катарин Аткинсън ... и др.] ; [прев. Ваня Иванова]. - [София] : Рийдърс дайджест, 2009 ([Словакия]). - 160 с. : с ил. ; 25 см. - (Добра храна, добър живот)

Ориг. загл.: Beautiful baking. - Сведенията за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - Други авт.: Ана Бранденбургер, Линда Колистър, Джоана Фароу, Кристин Франс, Бриджит Джоунс, Сара Люис, Анджела Нилсън, Джудит Уилс. - Възприета форма на името на първата авт. е Катрин Аткинсън. - Речник на използваните термини: с. 156-158. - Предм. показалец.

ISBN 978-954-9935-44-8 (подв.)
1. Сладкарство - рецепти
641.85(083.1)
COBISS.BG-ID 1234052068

КАРАКЕХАЙОВА, Ирина Здравкова, 1975-
        Храната на племето Вж Кн 964

БКМ 2011/3 Кн 513
КАРМЕЛ, Анабел, 1961-
        Как да храним бебетата и малките деца : най-продаваното ръководство за хранене и неговите рецепти / Анабел Кармел ; [прев. от англ. Ивалина Иванова]. - София : Книгомания, 2009 (Словакия). - 192 с. : с ил. ; 27 см

Ориг. загл.: Baby and toddler food diary. - Предм. показалец.

ISBN 978-954-9817-64-5 (подв.) : 24.90 лв.
1. Готварство - рецепти 2. Деца - хранене 3. Кърмачета - хранене
641.562(083.1)
613.22(035)
COBISS.BG-ID 1234438628

БКМ 2011/3 Кн 514
ЛЕЙН, Рейчъл, 1977-
        Вкусни ястия само с 5 съставки / [текст] Рейчъл Лейн ; [предг. Карла Барди] ; [фотогр. Брент Паркър Джоунс] ; [прев. Мария Кондакова]. - [София] : Reader's Digest, 2009 (Китай). - 704 с. : с цв. ил. ; 22 см

Кор. опис. - Ориг. загл.: Just 5 things / Rachel Lane. - Азб. показалец.

ISBN 978-954-9935-38-7 (подв.)
1. Готварство - рецепти 2. Сладкарство - рецепти
641.55
641.85(083.1)
COBISS.BG-ID 1234064100

МОНТИНЯК, Мишел, 1944-2010
        Френската диета : уникален начин да останете слаби за цял живот Вж Кн 398

БКМ 2011/3 Кн 515
        ПАЙОВЕ, пити и пудинги / [Катарин Аткинсън ... и др.] ; [прев. Ваня Иванова]. - София : Рийдърс дайджест, 2009 (Словакия). - 160 с. : с цв. ил. ; 25 см. - (Добра храна, добър живот)

Ориг. загл.: Pies, tarts & puddings. - Сведенията за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Други авт.: Сара Буенфелд, Линда Колистър, Кристин Франс, Анджела Нилсън, Маги Панъл, Ан Шийсби, Сузана Тий. -  Възприетата форма на името на Катарин Аткинсън е Катрин Аткинсън. - Речник на използваните термини : с. 156-158. - Предм. показалец.

ISBN 978-954-9935-45-5 (подв.)
1. Готварство - рецепти 2. Сладкарство - рецепти
641.55
641.85(083.1)
COBISS.BG-ID 1234086116

СМОЛЯНСКИ, Борис Леонидович
        Пълна енциклопедия на нетрадиционното хранене Вж Кн 406

        СТЪПКА по стъпка към идеалното тегло : уникална 12-седмична програма : как да отслабнете лесно, безопасно и завинаги Вж Кн 408

БКМ 2011/3 Кн 516
        СУПИ и чорби / [състав. Тодор Енев]. - София : Скорпио, 2010. - 128 с. : с ил. ; 20 см. - (Поредица Вкусен свят) (Българска кухня)

Името на състав. отбелязано на с. 2.

ISBN 978-954-792-356-0 : 4.99 лв.
1. Готварство - рецепти
641.82(083.1)
COBISS.BG-ID 1233819364

УАДХУА, Винод
        Диабет : профилактика, диагностика, здравословно хранене, рецепти, лечение Вж Кн 440

ЦАКОВ, Димитър, 1925-
        Производство на домашни ракии, ликьори и плодови вина Вж Кн 549

БКМ 2011/3 Кн 517
        ЯСТИЯ, вдъхновени от лятото : супи, салати, печени ястия, десерти, напитки / [прев. от чеш. ез. Гинка Бакърджиева]. - София : Reader's Digest, 2009 (Китай). - 368 с. : с цв. ил. ; 31 см

Ориг. загл.: Grilujeme. Recepty pro krásný letní čas. - Името на прев. отбелязано в изд. каре. - Предм. показалец.

ISBN 978-954-9935-56-1 (подв.)
1. Готварство - рецепти 2. Сладкарство - рецепти
641.55
641.85(083.1)
COBISS.BG-ID 1234145252


643/645 ЖИЛИЩА. ВЪТРЕШНО УСТРОЙСТВО И ОБЗАВЕЖДАНЕ
Вж и 613.5

БРАНДЛ, Карин
        Магическият център : творчески Фън шуй ритуали на силата Вж Кн 55

РОБЪРТС, Стефани
        Фън шуй Вж Кн 59


646/648 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДОМАШНИЯ БИТ. КОМУНАЛНО-БИТОВИ УСЛУГИ

ДЕЙ, Дорис Дж., 1963-
        Лицето : революционна програма за вечно млада кожа Вж Кн 391

БКМ 2011/3 Кн 518
ТИЛКОВА, Светлана Тодорова, 1955-
        Лунен календар на красотата 2010 / Светлана Тилкова - Алена. - София : Арос, 2009 ([София] : Хермес прес). - 200 с. ; 21 см

Пълното име на авт. е Светлана Тодорова Арсова-Тилкова.

ISBN 978-954-9873-57-3 : 8 лв.
1. Козметика - справочници 2. Луна - справочници 3. Астрология
646.7:523.3(059.3)
523.3(059.3)
133.52
COBISS.BG-ID 1234314980


65 УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА, ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА. ПОЛИГРАФИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ И ИЗДАТЕЛСКО ДЕЛО
Вж и 33; 347; 351

        ВОЕННА психология и лидерство : [сборник]. Ч. 2. Вж Кн 270

ГОДИН, Сет, 1960-
        Племена : [Бъди лидер! Поведи ни!] Вж Кн 136

ДЕРЕВИЦКИ, Александър Анатолиевич, 1960-
        Партизанска война с работодателя : как да накараме шефа да ни плаща повече Вж Кн 181

БКМ 2011/3 Кн 519
ДИМОВ, Иван Енчев, 1981-
        Тестове по бизнес комуникации / [Иван Е. Димов, Петър Д. Джандармов]. - [Ямбол] : [изд. авт.], [2011] (Ямбол : Diagalprint). - 32 с. : с табл. ; 21 см

Имената на авт. отбелязани на гърба на загл. с.

ISBN 954-90-476-22 !
1. Комуникация - психологични проблеми - тестове - учебници за ВУЗ 2. Стопанска етика - тестове - учебници за ВУЗ 3. Организационна култура - тестове - учебници за ВУЗ
65.013(079)(075.8)
174.4(079)(075.8)
COBISS.BG-ID 1233986788

БКМ 2011/3 Кн 520
КОВИ, Стивън Р., 1932-2012
        Предвидими резултати в непредвидими времена : как да побеждаваме независимо от обстоятелствата / Стивън Кови, Боб Уитман, Брек Ингланд ; прев. от англ. Ирина Манушева. - София : Кибеа, 2010 ([София] : ПК "Д. Благоев"). - 128 с. : с табл., диагр. ; 20 см

Ориг. загл.: Predictable results in unpredictable times / Stephen R. Covey, Bob Whitman, Breck England. - Възприетата форма на името на Боб Уитман е Робърт А. Уитман. - За авторите: с. 2-3. - Библиогр.: с. 123-127.

ISBN 978-954-474-548-6
1. Стопански предприятия - управление и организация
65.012/.013
COBISS.BG-ID 1233976804

БКМ 2011/3 Кн 521
МИНЧЕВ, Недко Ганчев, 1972-
        Основи на управлението / Недко Минчев. - В. Търново [т. е. Пловдив] : Център за евроинтеграция и култура при Висше у-ще Земед. колеж, 2009 ([В. Търново] : [Фабер]). - 176 с. : с табл., сх. ; 20 см

Изд. на Висше у-ще Земед. колеж - Пловдив. Център за дистанционно обучение - В. Търново. - Биогр. сведения за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-9498-24-0
1. Управление и организация - теория - учебници за ВУЗ
65.01(075.8)
COBISS.BG-ID 1234009060

ПЕНЧЕВА, Ивалина Петкова
        Организационно поведение Вж Кн 149

БКМ 2011/3 Кн 522
ПОРЯЗОВ, Ангел Панайотов, 1940-
        Основи на управлението / Ангел Порязов, Велислава Николаева, Павлина Ямукова. - [Варна] : Унив. изд. Варн. свободен унив. "Черноризец Храбър", 2010 ([Варна] : График). - 151 с. : с табл., сх. ; 20 см

Пълното име на Велислава Николаева е Велислава Николаева Костова. - Примерни тестове за самоподготовка: с. 140-149.

ISBN 978-954-715-453-7 : 10 лв.
1. Управление и организация - учебници за ВУЗ
65.012(075.8)
COBISS.BG-ID 1234492388

САНТОУ, Джинет Е.
        Международни делови преговори и етика на бизнес отношенията Вж Кн 104

БКМ 2011/3 Кн 523
СИМЕОНОВ, Огнян Георгиев, 1954-
        Концептуални аспекти на съвременното развитие на управленския контрол / Огнян Симеонов ; [ред. кол. Михаил Динев - гл. ред. ... и др.]. - София : Висше у-ще по застраховане и финанси, 2010 ([София] : [Аси принт]). - 156 с. : с табл., сх. ; 29 см

Имената на ред. отбелязани на гърба на загл. с. - Други ред.: Огняна Стоичкова, Григорий Вазов, Георги Николов, Йордан Христосков, Ирена Мишева, Боян Илиев, Огнян Симеонов. - Пълното име на Михаил Динев е Михаил Динев Петров. - Библиогр.: с. 150-155.

ISBN 978-954-92580-1-1
1. Управление и организация 2. Контрол и ревизия
65.012
336.126
COBISS.BG-ID 1234365668

БКМ 2011/3 Кн 524
VAČKOVA, Elizabeta Kirilova, 1950-
        Strategic management : student handbook / Elizabeta Vatchkova. - Sofia : Intern. Univ. College, 2010 ([Sofia] : Intel Entrance). - 171 с. : със сх., табл., диагр. ; 20 см

Прев. загл.: Стратегическо управление. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-92476-6-4 (БММ - Марина Младенова)
1. Управление и организация - теория - учебници за ВУЗ
65.012(075.8)
COBISS.BG-ID 1233953764


654 ОРГАНИЗАЦИЯ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СЪОБЩЕНИЯТА
Вж и 347; 621. 39 ; 656

БКМ 2011/3 Кн 525
АНДРЕЕВА, Лиляна Николова, 1934-
        Телевизионни жанрове / Лиляна Андреева. - [2. изд.]. - София : Симелпрес, 2010. - 264 с. : с ил., портр. ; 21 см

1. изд. 2005. - Кратки портрети на трите национални телевизии: с. 245-264.

ISBN 978-954-9487-82-4
1. Радио- и телевизионна журналистика 2. Журналистика - жанрове
654.197:07
07
COBISS.BG-ID 1233889508


655 ПОЛИГРАФИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ. ИЗДАТЕЛСКО ДЕЛО. КНИГОРАЗПРОСТРАНЕНИЕ
Вж и 681; 686; 76

БКМ 2011/3 Кн 526
ГЕОРГИЕВ, Лъчезар Георгиев, 1956-
        Композиция на книгата / Лъчезар Георгиев ; [ред. Стефан Коларов]. - [3. изд.]. - София [т.е. В. Търново] : Star way, 2010. - 140 с. : с ил., факс., сх. ; 21 см. - (Библиотека Книга и печатни комуникации / Лъчезар Георгиев)

Името на ред. отбелязано в изд. каре. - 1. изд. 2007 ; В кн. означено 2. прераб. и доп. изд. - Новите специфични оформителски средства в печатните медии: с. 121-138. - Библиогр.: с. 119-120.

ISBN 978-954-8685-16-0
1. Книга - оформление
655.53
COBISS.BG-ID 1234345700

МАКУЕЙД, Джон
        Професионален дизайн на бизнес материали Вж Кн 559

МАКУЕЙД, Джон
        Професионален дизайн на печатни материали Вж Кн 560


656 ОРГАНИЗАЦИЯ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ТРАНСПОРТА И ПОЩИТЕ
Вж и 351; 625; 626/627; 629

БКМ 2011/3 Кн 527
БАРЪМСКИ, Иван Христов
        Усъвършенстване дейността на пътната полиция при настъпване на пътнотранспортни произшествия / Иван Баръмски. - София : МВР, 2009. - 135 с. : с табл. ; 22 см

Изд. на МВР. НИИ по криминалистика и криминология. Център за полицейски изследвания.

1. Транспорт - злополуки 2. Автомобилен транспорт - безопасност на движението
656.08
656.11
COBISS.BG-ID 1233796068

БКМ 2011/3 Кн 528
КОЛЕВ, Кирил Николов, 1955-
        Организация на корабната служба / Кирил Колев. - Варна : ИК Стено, 2010. - 117 с. : с табл. ; 26 см

Рецензия / Боян К. Медникаров: с. 4-5. - Библиогр.: с. 115-116.

ISBN 978-954-449-482-7
1. Морски транспорт - техника на безопасността - учебници за ВУЗ
656.61-78(075.8)
656.61.08(075.8)
COBISS.BG-ID 1234017252


656.1 ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА БЕЗРЕЛСОВИЯ ТРАНСПОРТ И ПЪТИЩАТА

БКМ 2011/3 Кн 529
АНГЕЛОВА, Мария Иванова
        Организиране на движението, специално ползване на пътищата и дейност на пътната полиция / Мария Ангелова. - София : МВР, 2009. - 147 с. : със сх., табл. ; 22 см

Изд. на МВР. НИИ по криминалистика и криминология. Център за полицейски изследвания. - Образци на док.: с. 130-139. - Библиогр.: с. 145-146. - Рез. на бълг., англ. ез.

1. Улично движение - правила 2. Автомобилен транспорт - безопасност на движението
656.11
COBISS.BG-ID 1233878500

БАРЪМСКИ, Иван Христов
        Усъвършенстване дейността на пътната полиция при настъпване на пътнотранспортни произшествия Вж Кн 527


656.7 ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ВЪЗДУШНИЯ ТРАНСПОРТ

        ПИЛОТИТЕ на България 1912-2009 Вж Кн 276


657 СЧЕТОВОДСТВО
Вж и 336; 658

БКМ 2011/3 Кн 530
АВЕРКОВИЧ, Екатерина Нeделчева, 1940-
        Счетоводство : избрани лекции. Ч. 1, Обща теория на счетоводството / Екатерина Аверкович, Васил Божков. - В. Търново : Фабер, 2010. - 248 с. : с табл., сх. ; 24 см

Примерен списък на счетоводните сметки: с. 233-245. - Съдържа и Закон за счетоводството.

ISBN 978-954-400-248-0
1. Счетоводство - учебници за ВУЗ
657(075.8)
COBISS.BG-ID 1234296548

БКМ 2011/3 Кн 531
ДИМИТРОВА, Иванка Борисова, 1959-
        Ръководство за упражнения по счетоводство / Иванка Димитрова. - Русе [т. е. Силистра] : Реклама, изд., творчество, технологии, 2010. - 172 с. : с табл. ; 30 см

Примерен сметкоплан: с. 157-163 ; Списък на основните първични документи, основания за счетоводно отчитане на стопанските операции: с. 164-165.

ISBN 978-954-759-242-1 : 9 лв.
1. Счетоводство - учебници за ВУЗ
657(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1234103780

БКМ 2011/3 Кн 532
ДИМИТРОВА, Севдалина Илиева, 1957-
        Счетоводство на предприятието / Севдалина Димитрова. - В. Търново [т. е. Пловдив] : Център за евроинтеграция и култура при Висше у-ще Земед. колеж, 2009 ([В. Търново] : [Фабер]). - 220 с. : с ил. ; 20 см

Изд. на Висше у-ще Земед. колеж - Пловдив. Център за дистанционно обучение - В. Търново. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-9498-37-0
1. Стопански предприятия - счетоводство - учебници за ВУЗ
657:658(075.8)
COBISS.BG-ID 1233997540

БКМ 2011/3 Кн 533
ДИМИТРОВА, Севдалина Илиева, 1957-
        Теория на счетоводството / Севдалина Димитрова. - В. Търново [т. е. Пловдив] : Център за евроинтеграция и култура при Висше у-ще Земед. колеж, 2010 (В. Търново : Фабер). - 180 с. : с табл., сх. ; 20 см

Изд. на Висше у-ще Земед. колеж - Пловдив. Център за дистанционно обучение - В. Търново. - Информ. към 01.01.2010. - Библиогр.: с. 179-180.

ISBN 978-954-9498-43-1
1. Счетоводство - теория - учебници за ВУЗ
657.001(075.8)
COBISS.BG-ID 1234084836

БКМ 2011/3 Кн 534
ДОЧЕВ, Иван, 1925-
        Нестандартни казуси по счетоводство, ЗКПО, ЗДДС и ЗДДФЛ / Иван Дочев. - София : ОРКП Мисъл, 2010 ([София] : [Петекстон]). - 48 с. ; 21 см. - (Библиотека Български счетоводител : актуална поредица, предназначена за счетоводители и ръководители на предприятия ; No 8)

Пълното име на авт. е Иван Дочев Христов.

ISBN 978-954-8006-22-4 : 8 лв.
1. Счетоводство - наръчници и ръководства
657(035)
COBISS.BG-ID 1234157796

БКМ 2011/3 Кн 535
ИЛИЕВ, Георги Илиев, 1947-
        Отчитане на разходите за неефективни дейности, свързани с природата и отрасловите особености на производствата от нефинансовата сфера / Георги Илиев Илиев. - В. Търново : Фабер, 2010. - 63 с. : със сх. ; 20 см

ISBN 978-954-400-279-4
1. Стопански предприятия - счетоводство 2. Стопанска отчетност
657:658
COBISS.BG-ID 1234087140

БКМ 2011/3 Кн 536
КРАЕВА, Виолета Флорева
        Информационни технологии в счетоводството / Виолета Краева ; [ред. кол. Михаил Динев - отг. ред. ... и др.]. - София : Висше у-ще по застраховане и финанси, 2010 ([София] : [Аси принт]). - 133 с. : с табл., сх., ил. ; 29 см

Имената на ред. отбелязани на гърба на загл. с. - Други ред.: Огняна Стоичкова, Григорий Вазов, Георги Николов, Йордан Христосков, Ирена Мишева, Боян Илиев, Огнян Симеонов. - Пълното име на Михаил Динев е Михаил Динев Петров. - Библиогр.: с. 133.

ISBN 978-954-92580-3-5
1. Счетоводство - автоматизация 2. Приложни програми
657:681.322
681.322.06
COBISS.BG-ID 1234347492

БКМ 2011/3 Кн 537
РУПСКА, Теодора Йорданова, 1968-
        Нематериалните активи и инвестиционните имоти на предприятието / Теодора Рупска. - София : ОРКП Мисъл, 2010 ([София] : [Петекстон]). - 48 с. ; 21 см. - (Библиотека Български счетоводител : актуална поредица, предназначена за счетоводители и ръководители на предприятия ; No 9)

ISBN 978-954-8006-23-1 : 8 лв.
1. Стопански предприятия - счетоводство - наръчници и ръководства
657:658(035)
COBISS.BG-ID 1234211300

БКМ 2011/3 Кн 538
        СЧЕТОВОДСТВО : сборник от решени и нерешени тестове, задачи и казуси / [Михаил Дочев ... и др.] ; [науч. ред. Михаил Дочев, Васил Божков]. - [Ново изд.]. - В. Търново : Фабер, 2010. - 235 с. : с табл. ; 24 см

Имената на авт. отбелязани в изд. каре, а на ред. - на с. 6. - Други авт.: Екатерина Аверкович, Васил Божков, Любен Петров, Георги Илиев, Галя Иванова-Кузманова, Атанас Атанасов, Станислав Александров, Диана Ималова, Станислава Панчева, Румяна Михайлова, Божидар Божилов, Калин Йоновски, Цветан Цветков, Радосвета Кръстева-Христова, Иван Андреев. - Пълното име на авт. Михаил Дочев е Михаил Дочев Михайлов, а на Станислава Панчева - Станислава Панчева Георгиева ; Възприета форма на името на авт. Галя Иванова-Кузманова е Галя Стоянова Иванова. - Изд. на Стоп. акад. Д. А. Ценов - Свищов. Кат. Счетоводна отчетност. - Информ. към 2010 г.

ISBN 978-954-400-238-1
1. Счетоводство - учебници за ВУЗ
657(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1234316004

БКМ 2011/3 Кн 539
        УПРАВЛЕНСКО счетоводство / Екатерина Аверкович ... [и др.]. - [4. изд.]. - В. Търново : Фабер, 2010. - 396 с. : с табл., сх. ; 24 см

Други авт.: Георги Илиев, Росица Симеонова, Станислав Александров, Галя Иванова-Кузманова, Диана Крумова. - Възприетата форма на името на авт. Галя Иванова-Кузманова е Галя Стоянова Иванова. - 1 изд. 1999 с авт. Ек. Аверкович, Г. Илиев, С. Александров, Ст. Александров на Акад. изд. Ценов - Свищов. - Информ. към 31.08.2007 г.

ISBN 978-954-400-228-2
1. Счетоводство - учебници за ВУЗ
657(075.8)
COBISS.BG-ID 1234404580


658 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОМИШЛЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО (ПРЕДПРИЯТИЯТА) И НА ТЪРГОВИЯТА
Вж и 33; 651; 657

        АНАЛИЗ на търговския бизнес Вж Кн 227

БКМ 2011/3 Кн 540
АНДРЕЕВА, Ника
        Детектор на лъжата : как да заобиколим "подводните камъни" на интервю / [Н. Андреева] ; [прев. Цветанка Петрова]. - София : Софтпрес, 2007 ([Добрич] : [Фолиарт]). - 128 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Детектор лжи, или как обойти "подводные камни" на собеседовании / Н. Андреева в сер. Молодые менеджеры. Бои без правил на изд. Вершина - Москва. - Името на авт. отбелязано на гърба на загл. с., а на прев. - в изд. каре.

ISBN 978-954-685-535-0 : 6 лв.
1. Кадри - подбор, разпределение и възпитание - наръчници и ръководства 2. Интервю - наръчници и ръководства
658.3(035)
331.108(035)
COBISS.BG-ID 1234273764

БАНАБАКОВА, Ваня Куздова, 1966-
        Стопанска логистика Вж Кн 205

БКМ 2011/3 Кн 541
БОДУРОВА, Параскева Трифонова, 1941-
        Ръководство за упражнения по стратегиите в управлението на фирмите / Параскева Бодурова, Велислава Николаева, Гергана Желязкова. - 2 прераб. и доп. изд. - [Варна] : Унив. изд. Варн. свободен унив. "Черноризец Храбър", 2010 ([Варна] : График). - 92 с. : с табл. ; 21 см

Пълното име на Велислава Николаева е Велислава Николаева Костова. - 1. изд. 1999 с авт. Параскева Бодурова на изд. Ромина. - Библиогр.: с. 90-91.

ISBN 978-954-715-445-2 : 7 лв.
1. Стопански предприятия - управление и организация - учебници за ВУЗ
658.012(076)(075.8)
334.72.008(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1234471396

БКМ 2011/3 Кн 542
БРУСЕВА, Мария Николова, 1954-
        Управление на риска / Мария Брусева. - [Варна] : Унив. изд. Варн. свободен унив. "Черноризец Храбър", 2010 ([Варна] : График). - 142 с. : с ил., табл., сх. ; 24 см

Библиогр.: с. 140-141.

ISBN 978-954-715-460-5 : 10 лв.
1. Риск, теория - учебници за ВУЗ 2. Стопански предприятия - управление и организация - учебници за ВУЗ
658.012(075.8)
COBISS.BG-ID 1233955556

БКМ 2011/3 Кн 543
ВЪЛЧЕВ, Никола Колев, 1942-
        Стратегическо управление / Никола Вълчев. - [2. изд.]. - В. Търново [т. е. Пловдив] : Център за евроинтеграция и култура при Висше у-ще Земед. колеж, 2010 (В. Търново : Фабер). - 90 с. ; 20 см

1. изд. 2007 на изд. Горекс прес. - Изд. на Висше у-ще Земед. колеж - Пловдив. Център за дистанционно обучение - В. Търново.

ISBN 978-954-9498-48-6
1. Стопански предприятия - управление и организация - учебници за ВУЗ
658.012(075.8)
334.72.008(075.8)
COBISS.BG-ID 1234086372

ГИПИУС, Анна Сергеевна
        Най-важната книга на родителя: Истината за вредните стоки : мамо, не ми купувай това! Вж Кн 389

ДАМЯНОВА, Лилия Трендафилова
        Управление на иновациите Вж Кн 3

ДАНЧЕВ, Данчо Янков, 1956-
        Въведение в търговския бизнес Вж Кн 230

ДЖАНДАРМОВА, Здравка Добрева, 1956-
        Предприемачество : учебно пособие : тестове Вж Кн 211

МИНЧЕВ, Недко Ганчев, 1972-
        Планиране и прогнозиране Вж Кн 218

БКМ 2011/3 Кн 544
НОРКА, Дмитрий Иванович
        Управление на отдел Продажби : стратегии и тактики за успех в примери / [Дмитрий Иванович Норка] ; [прев. Татяна Ташева]. - София : Софтпрес, 2007 ([Добрич] : [Фолиарт]). - 351 с. : с табл. ; 21 см

Ориг. загл.: Управление отделом продаж / Д. И. Норка. - Името на авт. отбелязано на с. 11, а на прев. - на гърба на загл. с. - Биогр. сведения за авт.: с . 11 ; Въвеждащ тренинг: с. 347-351.

ISBN 978-954-685-458-2 : 9.99 лв.
1. Търговия - управление и организация 2. Маркетинг
658.8
339.18
COBISS.BG-ID 1234213604

ПАЛИЧЕВ, Тодор Василев
        Основи на индустриалните технологии : записки Вж Кн 546

ПЕТКОВА, Роска Иванова
        Управление на човешките ресурси : планиране и развитие Вж Кн 192

БКМ 2011/3 Кн 545
ТЕМЕЛКОВА, Миглена Петрова, 1976-
        Оптимизация на производствената организация в условията на криза / Миглена Темелкова. - [Варна] : Унив. изд. Варн. свободен унив. "Черноризец Храбър", 2010 ([Варна] : График). - 168 с. : с табл., сх. ; 20 см

Библиогр.: с. 160-167.

ISBN 978-954-715-456-8 : 15 лв.
1. Промишлени предприятия - организация на труда 2. Стопански кризи
658.1/.5
338.124.4
COBISS.BG-ID 1234481124

ТОТЕВ, Иван Тодоров
        Количествени методи в индустриалната икономика Вж Кн 186


66 ХИМИЧЕСКА ТЕХНОЛОГИЯ. ХИМИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ. РОДСТВЕНИ ОТРАСЛИ
Вж и 54

БКМ 2011/3 Кн 546
ПАЛИЧЕВ, Тодор Василев
        Основи на индустриалните технологии : записки / Тодор Паличев, Златоцвет Цонев. - Бургас : Унив. "Проф. д-р Ас. Златаров", 2010. - 156 с. : със сх., табл. ; 22 см

ISBN 978-954-8422-72-7
1. Химическа промишленост - технология - учебници за ВУЗ 2. Производствени процеси - учебници за ВУЗ
66.01(075.8)
658.5(075.8)
COBISS.BG-ID 1233991396


663 ТЕХНИЧЕСКА МИКРОБИОЛОГИЯ. ТЕХНОЛОГИЯ НА НАПИТКИТЕ. ТЕХНОЛОГИЯ НА ВКУСОВИТЕ ВЕЩЕСТВА
Вж и 579; 633; 634

БКМ 2011/3 Кн 547
ФОЛБОРН, Марита, 1965-
        Лъжата за киселото мляко : измамите на хранителната индустрия / Марита Фолборн, Влад Д. Джорджеску ; [прев. Катерина Богачева]. - София : Софтпрес, 2008. - 336 с. : с табл., диагр. ; 21 см

Ориг загл.: Die Joghurt-Lüge / Marita Vollborn, Vlad Georgerscu. - Името на прев. отбелязано в изд. каре. - Пълното име на прев. е Катерина Георгиева Богачева-Милкотева. - Библиогр.: с. 321-335.

ISBN 978-954-685-666-1 : 14.99 лв.
1. Хранителна промишленост - Германия - материали и суровини 2. Храни - хигиена 3. Храни - състав 4. Германия - хранително-вкусова промишленост
663/664:614.3(430)
579.67
614.3
COBISS.BG-ID 1234300388

БКМ 2011/3 Кн 548
ЦАКОВ, Димитър, 1925-
        Производство на домашни вина и ракии / Димитър Цаков. - 4. изд. - София : Еньовче, 2006 ([София] : [12 часа]). - 200 с. : с ил., табл. ; 22 см

Пълното име на авт. е Димитър Цаков Димитров. - 1. изд. 1998 със загл. Производство на домашни вина, изд. на Реклама прес, установено по доп. данни. - Биогр. сведения за авт.: с. 3 ; Мисли за виното: с. 188-190 ; Анекдоти за виното: с. 191 ; Жените си личат по питиетата: с. 192.

ISBN 954-9373-22-3 : 6.90 лв.
ISBN 978-954-9373-22-6
1. Винарство - наръчници и ръководства 2. Ракия - наръчници и ръководства
663.2(035)
663.5(035)
COBISS.BG-ID 1234281700

БКМ 2011/3 Кн 549
ЦАКОВ, Димитър, 1925-
        Производство на домашни ракии, ликьори и плодови вина / Димитър Цаков. - 3. изд. - София : ИК Еньовче, 2006 ([София] : [12 часа]). - 120 с. : с табл, сх., 1 портр. ; 21 см

Пълното име на авт. е Димитър Цаков Димитров. - 1. изд. 1999 със загл. Плодови вина, ракии и ликьори в домашни условия, установено по доп. данни. - Биогр. данни за авт.: с. 3.

ISBN 954-9373-23-1 : 4 лв.
ISBN 978-954-9373-23-3
1. Ракия 2. Ликьори 3. Вино 4. Плодови сокове, вина и екстракти
663.2/.5
641.87(083.1)
COBISS.BG-ID 1234232804

ЦВЯТКОВА, Стойна Добрева
        Промишлени технологии Вж Кн 550


664 ХРАНИТЕЛНА И КОНСЕРВНА ПРОМИШЛЕНОСТ
Вж и 634/637; 641/642

БКМ 2011/3 Кн 550
ЦВЯТКОВА, Стойна Добрева
        Промишлени технологии / Стойна Цвяткова. - 2. изд. - В. Търново [т. е. Пловдив] : Център за евроинтеграция и култура при Висше у-ще Земед. колеж, 2009 ([В. Търново] : [Фабер]). - 184 с. : с табл. ; 20 см

1. изд. 2008 на изд. Абагар - В. Търново. - Изд. на Висше у-ще Земед. колеж - Пловдив. Център за дистанционно обучение - В. Търново.

ISBN 978-954-9498-39-4
1. Хранителна промишленост - технология - учебници за ВУЗ 2. Хляб - технология - учебници за ВУЗ
664(075.8)
663(075.8)
664.6.002.3
COBISS.BG-ID 1233954532


666 СТЪКЛАРСКА И КЕРАМИЧНА ПРОМИШЛЕНОСТ. ИЗКУСТВЕНИ КАМЪНИ. ЦИМЕНТ

БКМ 2011/3 Кн 551
ПАНОВА, Силвия Илиева, 1939-
        Керамични пещи за художествена практика / Силвия Панова. - София : НХА, 2010 (Варна : Хеликс прес). - 104 с. : с ил., сх., табл. ; 24 см

Пълното име на авт. е Силвия Илиева Панова-Градинарова. - Библиогр.: с. 87.

ISBN 978-954-92524-3-9
1. Пещи - учебници за ВУЗ 2. Керамика, художествена - техника и майсторство - учебници аз ВУЗ
666.3/.7.041(075.8)
738.022(075.8)
COBISS.BG-ID 1234340324


674 ДЪРВООБРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ
Вж и 630; 684

БКМ 2011/3 Кн 552
ДЕЛИЙСКИ, Ненчо Станев, 1945-
        Моделиране на топлинни процеси в технологиите за обработване на дървесина / Ненчо Делийски, Ладислав Дзуренда. - София : Авангард прима, 2010. - 300 с. : с ил., табл., диагр., сх. ; 24 см

Изд. на Лесотехн. унив., ТУ - Зволен. - Библиогр.: с. 243-258. - Рез. на рус., англ. ез.

ISBN 978-954-323-719-7
1. Дървообработваща промишленост - технология на производството 2. Топлообмен и топлопренасяне - приложение - в дървообработващата промишленост
674.046
621.1.016.4
COBISS.BG-ID 1234026980


681 ФИНА МЕХАНИКА. АВТОМАТИКА. ТЕХНИЧЕСКА КИБЕРНЕТИКА
Вж и 007; 519.6; 534; 535; 621.3

БКМ 2011/3 Кн 553
АСЕНОВА, Петя Иванова
        Уебдизайн със SeaMonkey : практическо ръководство / Петя Асенова. - София : Просвета, 2010 (София : Лито Балкан). - 48 с. : с ил., сх., табл. ; 20 см

ISBN 978-954-01-2420-9 : 6.90 лв.
1. Интернет - наръчници и ръководства 2. Графичен дизайн - наръчници и ръководства
681.324(035)
681.327:003.6(035)
COBISS.BG-ID 1234389988

БКМ 2011/3 Кн 554
БОТ, Ед, 1955-
        Вашият нов компютър : [седем лесни начални стъпки] / [Ед Бот] ; [прев. от англ. Борислав Пачников]. - София : Софтпрес, 2006 ([Добрич] : [Фолиарт]). - 208 с. : с ил. ; 24 см

Ориг. загл.: Your new PC / Ed Bott. - Името на авт. отбелязано на кор., а името на прев. - на гърба на загл. с. - Биогр. сведения за авт.: с. 208.

ISBN 954-685-415-8 : 8 лв.
ISBN 978-954-685-415-5
1. Компютри - наръчници и ръководства
681.322(035)
COBISS.BG-ID 1234174948

БКМ 2011/3 Кн 555
БОТ, Ед, 1955-
        Всичко за Windows Vista / Ед Бот, Карл Сичърт, Крег Стинсън ; [прев. Стефан Стефанов]. - София : Софтпрес, 2008. - XXVI, 1030 с. : с ил. ; 25 см + 1 оптичен диск (CD-ROM)

Ориг. загл.: Windows Vista inside out / Ed Bott, Carl Siechert, Craig Stinson. - Името на прев. отбелязано в изд. каре. - Възприетата форма на името на авт. Крег Стинсън е Крейг Стинсън, а на прев. - Стефан Стефанов Крумов. - Относно компактдиска: с. XXV-XXVI ; Издания на Windows: с. 975-980 ; Работа с Command Prompt: с. 981-1000 ; Използване и настройване на Microsoft Management Console: с. 1001-1020 ; Информация за системата: с. 1021-1028 ; За авторите: с. 1029.


ISBN 978-954-685-787-3 (подв.) : 39.99 лв.
1. Операционни системи - наръчници и ръководства
681.322.06(035+0.034)
COBISS.BG-ID 1234172900

БКМ 2011/3 Кн 556
КЕЛБИ, Скот, 1960-
        Цифрова фотография с Photoshop CS4 / Скот Келби ; [прев. Васил Сирманов]. - София : Софтпрес, 2010. - xvi, 456 с. : с цв. ил. ; 24 см

Ориг. загл.: Adobe Photoshop CS4 book for digital photographers / Skott Kelby. - Името на прев. отбелязано в изд. каре. - За автора: с. vii. - Изд. на ориг. New Riders, в сер. Voices that matter. - Предм. показалец.

ISBN 978-954-685-928-0 : 38 лв.
1. Компютърна графика - наръчници и ръководства 2. Приложни програми - наръчници и ръководства 3. Фотография, цифрова - наръчници и ръководства
681.327:003.6(035)
77.02:681.3(035)
COBISS.BG-ID 1234171364

КРАЕВА, Виолета Флорева
        Информационни технологии в счетоводството Вж Кн 536

БКМ 2011/3 Кн 557
ЛОТ, Джоуи, 1978-
        ActionScript 3 с шаблони за дизайн / Джоуи Лот, Дани Патерсън ; [прев. от англ. Владимир Великов]. - Проф. изд. - София : Софтпрес, 2009 ([Добрич] : [Фолиарт]). - 368 с. : с ил. ; 24 см

Ориг. загл.: Advanced actionscript 3 with design patterns / by Joey Lott, Danny Patterson. - Името на прев. отбелязано в изд. каре.

ISBN 978-954-685-813-9 : 20 лв.
1. Компютърна графика 2. Приложни програми
681.327:003.6
COBISS.BG-ID 1234174436

БКМ 2011/3 Кн 558
МАКАЛИСТЪР, Майкъл
        SUSE Linux 10.0 Unleashed / Майкъл Макалистър ; [прев. Калин Георгиев ... и др.]. - София : Софтпрес, 2006 ([Добрич] : [Фолиарт]). - 750 с. : с ил. ; 24 см  + 1 оптичен диск (DVD-ROM)

Ориг. загл.: Suse Linux 10.0 Unleashed / Michael McCallister. - Имената на прев. отбелязани на гърба на загл. с. - Други прев.: Красимир Караиванов, Цветан Маринов. - За авторите: с. 21 ; Версии на Novell SUSE Linux: с. 712-716 ; Източници на SUSE в Интернет: с. 718-745.

ISBN 954-685-419-0 (обща цена) : 25 лв.
ISBN 978-954-685-419-3
1. Операционни системи - наръчници и ръководства
681.322.06(035+0.034)
COBISS.BG-ID 1234190564

БКМ 2011/3 Кн 559
МАКУЕЙД, Джон
        Професионален дизайн на бизнес материали / [Джон Макуейд] ; [прев. Васил Сирманов]. - София : Софтпрес, 2007 ([Добрич] : [Фолиарт]). - X, 205 с. : с ил. ; 24 см

Ориг. загл.: Before & after graphics for business / John McWade. - Сведенията за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Типографски мерни единици и съответствия Imperial - Metric: с. 197-198 ; Специфични термини: с. 199-200. - Изд. на ориг. Peachpit Press, в сер. Before&After. - Предм. показалец.

ISBN 978-954-685-492-6 : 19.99 лв.
1. Графичен дизайн - наръчници и ръководства
681.3.06:7.05(035)
655(035)
COBISS.BG-ID 1234308068

БКМ 2011/3 Кн 560
МАКУЕЙД, Джон
        Професионален дизайн на печатни материали / Джон Макуейд ; [прев. Васил Сирманов]. - София : Софтпрес, 2007 ([Добрич] : [Фолиарт]). - 201 с. : с ил. ; 24 см

Ориг. загл.: Before and after page design / John McWade. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Специфични термини: с. 195-196. - Изд. на ориг. Peachpit Press, в сер. Before&After. - Предм. показалец.

ISBN 978-954-685-476-6 : 19.99 лв.
1. Графичен дизайн - наръчници и ръководства
681.3.06:7.05(035)
655(035)
COBISS.BG-ID 1234226404

БКМ 2011/3 Кн 561
МЛАДЕНОВА, Марина Петрова, 1967-
        MS Excel 2007 : базово ниво / Марина Младенова, Божидар Младенов. - София : [БММ - Марина Младенова], 2010 ([София] : [Интел ентранс]). - 52 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-954-92476-3-3 : 5 лв.
1. Приложни програми - наръчници и ръководства
681.322.06(035)
COBISS.BG-ID 1234221540

БКМ 2011/3 Кн 562
НЕНОВА, Стефка Василева
        Информационни системи - същност, анализ и проектиране / Стефка Ненова. - София : Найс АН, 2009. - 171 с. : с табл., сх., диагр. ; 21 см. - (Серия Информационни технологии и системи)

Библиогр.: с. 167-169.

ISBN 978-954-92001-8-8
1. Информационни системи - учебници за ВУЗ
681.518(075.8)
COBISS.BG-ID 1233939172

БКМ 2011/3 Кн 563
СИРМАНОВ, Васил Пенчев
        AutoCAD 2007 : пълен професионален справочник / Васил Сирманов, Диляна Сирманова. - София : Софтпрес, 2006 ([Добрич] : [Фолиарт]). - 648 с. : с ил., табл. ; 24 см

За авторите: с. 4 ; Английско-български терминологичен речник: с. 609-639 ; Таблица на съответствията: с. 640-647.

ISBN 954-685-434-4 : 30 лв.
ISBN 978-954-685-434-6
1. Машинна графика - наръчници и ръководства 2. Приложни програми - наръчници и ръководства
681.327:003.6(035)
681.322.06(035)
COBISS.BG-ID 1234173412

БКМ 2011/3 Кн 564
ТРИФОНОВ, Тихомир Стефанов
        Приложни програмни продукти / Тихомир Трифонов. - В. Търново [т. е. Пловдив] : Център за евроинтеграция и култура при Висше у-ще Земед. колеж, 2010 (В. Търново : Фабер). - 127 с. : с ил., табл., диагр. ; 20 см

Изд. на Висше у-ще Земед. колеж - Пловдив. Център за дистанционно обучение - В. Търново. - Закон за електронното управление: с. 87-109 ; Защитни стени: с. 110-117 ; Основни понятия: с. 118-127. - Библиогр.: с. 85-86. - Рез. на бълг. ез. 

ISBN 978-954-9498-44-8 (не е отпеч.)
ISBN 978-954-9498-43-1 !
1. Информационна сигурност - учебници за ВУЗ 2. Електронно правителство - учебници за ВУЗ 3. Банкови операции - учебници за ВУЗ
681.324.07(075.8)
351/354:681.324(075.8)
681.3.04(075.8)
336.74(075.8)
COBISS.BG-ID 1234018532

БКМ 2011/3 Кн 565
ФРАЙ, Къртис Д., 1968-
        Microsoft Office Excel 2007 : step by step / Къртис Д. Фрай ; [прев. от англ. Борислав Пачников]. - София : Софтпрес, 2010. - 445 с. : с ил. ; 24 см + 1 оптичен диск (CD)

Кор. опис. - Ориг. загл.: Microsoft Office Excel 2007 step by step / Curtis D. Frye. - Загл. на гърба на загл. с.: Microsoft Office Excel 2007 стъпка по стъпка. - Името на прев. отбелязано в изд. каре. - За автора: с. 8 ; Програмата Microsoft Business Certification: с. 17-22 ; Кратък справочник: с. 23-62 ; Речник: с. 439-444.

ISBN 978-954-685-564-0 (обща цена) : 19.99 лв.
1. Приложни програми - наръчници и ръководства
681.322.06(035+0.034)
COBISS.BG-ID 1234083044

БКМ 2011/3 Кн 566
        ADOBE Dreamweaver CS3 : официален учебен курс / [прев. Калин Георгиев]. - София : Софтпрес, 2008. - 320 с. : с ил. ; 24 см + 1 оптичен диск (CD-ROM)

Ориг. загл.: Adobe Dreamweaver CS3 classroom in a book. - Името на прев. отбелязано в изд. каре. - Изд. на ориг. Adobe Press, в сер. Classroom in a book.


ISBN 978-954-685-713-2 (обща цена) : 26 лв.
1. Машинна графика - наръчници и ръководства 2. Приложни програми - наръчници и ръководства
681.327:003.6(035+0.034)
COBISS.BG-ID 1234046436

БКМ 2011/3 Кн 567
        ADOBE InDesign CS2 : официален учебен курс / [прев. Васил Сирманов]. - София : Софтпрес, 2007 ([Добрич] : [Фолиарт]). - XX, 459 с. : с ил. ; 24 см + 1 оптичен диск (CD-ROM)

Ориг. загл.: Adobe InDesign CS2 Classroom in a book. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - От издателство Софтпрес: с. 1. - Кн. е деп. без CD-ROM. - Предм. показалец. - Съдържа и Специфични функции в InDesign CS2 за български език ; Практическо ползване на български език в InDesign CS2 / Васил Сирменов. Бонус материали за българските читатели : менюта и команди ; инструменти ; палитри и библиотеки ; бързи клавиши.

ISBN 978-954-685-461-2 (обща цена) : 25 лв.
1. Машинна графика - наръчници и ръководства 2. Приложни програми - наръчници и ръководства
681.327:003.6(035)
COBISS.BG-ID 1234121700

БКМ 2011/3 Кн 568
        ADOBE Photoshop CS4 : официален учебен курс : официалното ръководство за самообучение от Adobe Systems / [прев. Васил Сирманов]. - София : Софтпрес, 2009 (София : Софтпрес). - xii, 436 с. : с цв. ил. ; 24 см + 1 оптичен диск (CD)

Ориг. загл.: Adobe Photoshop CS4 Classroom in a book. - Името на прев. отбелязано в изд. каре. - Командна система: с. 414-431 ; Тълковен речник: с. 432-433. - Предм. показалец.

ISBN 978-954-685-904-4 : 24.95 лв.
1. Компютърна графика - учебници за самообразование 2. Приложни програми - учебници за самообразование
681.327:003.6(075.4+0.034)
COBISS.BG-ID 1234214628

БКМ 2011/3 Кн 569
        DREAMWEAVER 8 : за Windows и Mac / [ред. Евгени Боевски]. - София : Софтпрес, 2007 ([Добрич] : [Фолиарт]). - 183 с. : с ил. ; 24 см. - (В лесни стъпки)

Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-685-457-5 : 6.99 лв.
1. Приложни програми 2. Машинна графика 3. Графичен дизайн 4. Интернет
681.3.06:7.05
COBISS.BG-ID 1234220516

БКМ 2011/3 Кн 570
        MICROSOFT Office System 2007 : step by step / [Джойс Кокс ... и др.] ; [прев. Борислав Пачников, Евгени Боевски]. - София : Софтпрес, 2009 ([Добрич] : [Фолиарт]). - 784 с. : с ил. ; 24 см + 1 оптичен диск (CD-ROM)

Ориг. загл.: 2007 Microsoft Office System step by step / Joyce Cox, Curtis Frye, Steve Lambert and Joan Preppernau with Katherine Murray. - Имената на авт. отбелязани на кор., а на прев. - в изд. каре. - Други авт.: Къртис Фрай, Стийв Ламбърт, Джоун Препернау, Катрин Мъри. - Възприетата форма на името на авт. Джоун Препернау е Джоун Ламбърт. - Използване на компактдиска към книгата: с. 28-34 ; За авторите: с. 38-40 ; Кратък справочник: с. 41-108 ; Речник: с. 774-784


ISBN 978-954-685-563-3 (обща цена) : 29.99 лв.
1. Текстообработка - наръчници и ръководства 2. Приложни програми - наръчници и ръководства
681.322.06(035+0.034)
COBISS.BG-ID 1234125540

БКМ 2011/3 Кн 571
        МР3 и цифрова музика / [ред. Борислав Пачников]. - София : Софтпрес, 2007 ([Добрич] : [Фолиарт]). - 159 с. : с ил. ; 24 см

Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-685-477-3 : 6 лв.
1. Мултимедии 2. Приложни програми 3. Музика, цифрова
681.327.6.06
681.3.06:681.84
78:681.322
COBISS.BG-ID 1234176484


69 СТРОИТЕЛСТВО. СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ. СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ
Вж и 624; 666

БКМ 2011/3 Кн 572
ДИМОВ, Димитър Генчев, 1949-
        Обследване и изпитване на строителни конструкции и мостове / Димитър Димов. - 2. прераб. и доп. изд. - София : УАСГ, 2010. - 208 с. : с ил., диагр., черт. ; 23 см

1. изд. 2006. - Библиогр.: с. 200-203.

7.50 лв.
1. Строителни конструкции - изпитване - учебници за ВУЗ 2. Мостове - учебници за ВУЗ
691:620.1(075.8)
624.21.001.4(075.8)
COBISS.BG-ID 1234110692

БКМ 2011/3 Кн 573
ДИРЕКТОР, Макс, 1952-
        Изграждане на енергоспестяващи отоплителни инсталации : как да спестим енергия и да намалим загубите / Макс Директор ; [прев. Александър Александров]. - София : Софтпрес, 2009. - 93 с. : с цв. ил. ; 20 см. - (Направи си сам)

Ориг. загл.: Selbst moderne Energie sparende Heizsysteme einbauen / Max Direktor.

ISBN 978-954-685-681-4 : 9.99 лв.
1. Отоплителни инсталации - теория, проектиране и конструиране
697.001.63
COBISS.BG-ID 1234232548

БКМ 2011/3 Кн 574
        КУРСОВИ протоколи по "Обследване и изпитване на строителните конструкции и съоръжения" / Емад Абдулахад ... [и др.]. - [2. изд.]. - София : УАСГ, 2010. - 60 с. : с табл., черт., сх. ; 29 см

Кор. опис. - Други авт.: Петър Христов, Димитър Паничков, Димитър Димов, Борислава Николова. - Пълното име на Борислава Николова е Борислава Николова Каменарова. - 1. изд. 2009 с авт. Е. Абдулахад, П. Христов, Д. Паничков, Д. Димов. - Изд. на УАСГ. Кат. Масивни конструкции.

3 лв.
1. Строителни конструкции - изпитване - учебници за ВУЗ
691:620.1(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1234293732

БКМ 2011/3 Кн 575
МЕЖДУНАРОДНО висше бизнес училище. Кръгла маса "Интелигентни сградни системи - иновационно маркетингово решение" (Ботевград ; 2007)
        Кръгла маса на студентите от специалност "Бизнес администрация" "Интелигентни сградни системи - иновационно маркетингово решение" / [увод, състав. Невяна Кръстева] ; [ред. кол. Божидар Гьошев - предс. ... и др.]. - Ботевград : Междунар. висше бизнес у-ще, 2007 ([Ботевград] : [КИК Дизайн]). - 59 с. ; 21 см. - (Студентска научно-изследователска дейност. Поредица Студентски научни конференции)

Други ред.: Руслан Пенчев, Миленка Славова, Невяна Кръстева, Николина Попова, Серафим Петров. - Съдържа материали от: Виктор Йорданов Йорданов, Десислава Благоева Петкова, Йордан Василев Радев, Венцислав Радославов Цветанов, Румен Савов Павлов, Кристиян Бойчев Стоянов, Марин Милчев Стоянов, Ива Дилянова Милчова, Илияна Руменова Маринова, Ивайло Валентинов Владов, Юлиян Емилов Милков, Цветелина Лечева, Атанас Ангелов Генчев, Цветан Ангелов Симеонов, Полина Йорданова Николова, Стоян Димитров Димитров, Росица Стойкова, Любомир Красимиров Кръстанов, Антония Илиева, Радослав Иванов Димитров, Гергана Тодорова Боева.

ISBN 978-954-9432-18-3
1. Санитарно-технически инсталации - автоматизация - конференции 2. Санитарно-технически инсталации - управление и регулиране - конференции
696:681.3(063.057.875)
COBISS.BG-ID 1233990884

        ПРОЕКТИРАНЕ на конструкции срещу въздействие от пожар : сборник от стандарти Вж Кн 13

        СЪДЕБНИ строително-технически експертизи : обща и особена част Вж Кн 240


7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАТИЯ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧ ЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ

7.01/.097 ОБЩА ТЕОРИЯ НА ИЗКУСТВОТО. ТЕХНИКА НА ИЗКУСТВОТО. ХУДОЖЕСТВЕНИ СТИЛОВЕ И ВЛИЯНИЯ. ХУДОЖЕСТВЕНИ ОБРАЗИ И ДРУГИ

РАДЕВ, Радослав Димитров, 1954-
        Българска еротика : енциклопедия Вж Кн 102

САБОУРИН, Владимир Едуардо, 1967-
        Свещенотрезвото : мистика и модерност Вж Кн 65


71 ПЛАНИРАНЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА. ГРАДОУСТРОЙСТВО. ГРАДИНСКА АРХИТЕКТУРА. ПАРКОВЕ. ОФОРМЯНЕ НА ПРИРОДНАТА СРЕДА (ЛАНДШАФТА)
Вж и 635; 911

БКМ 2011/3 Кн 576
        ВСИЧКО за съвременния ландшафтен дизайн / [текст Мар Арменгол ... и др.] ; [ред. Алекс Санчес Видиея] ; [прев. от англ. ез. Румен Кулев]. - София : Книгомания, 2009 ([Китай]). - 600 с. : с цв. ил. ; 30 см

Ориг. загл.: Atlas der zeitgenössischen Landschaftsarchitektur. - Имената на авт. на текста и прев. отбелязани на гърба на загл. с. - Други авт.: Иън Ейърс, Франческа Комоти, Серджио Лобато, Алваро Маркос.

ISBN 978-954-9817-78-2 (подв.) : 59 лв.
1. Ландшафт 2. Паркове и градини 3. Градоустройство
71(100)
COBISS.BG-ID 1234469860

ШИШМАНОВА, Мария Вълкова, 1949-
        Регионален анализ Вж Кн 194

БКМ 2011/3 Кн 577
ШИШМАНОВА, Мария Вълкова, 1949-
        Регионално развитие и териториално планиране. Теория и методология на изследванията. / Мария В. Шишманова. - Благоевград [т. е. София] : Авангард прима, 2010. - 230 с. : с ил., табл., к. ; 25 см

Библиогр.: с. 226-230.

ISBN 978-954-323-744-9
1. Планиране, териториално - методи на изследване 2. Регионално развитие - методи на изследване
711
332.12
COBISS.BG-ID 1234021860


72 АРХИТЕКТУРА
Вж и 69; 71

БКМ 2011/3 Кн 578
ГАНЧЕВА, Теодора Савова, 1935-
        Преминал майстор през земята / Теодора Ганчева, Николай Тулешков ; [състав., предг. и ред. Емилия Коралова-Стоева] ; [худож. Радослав Илиев]. - София : П. & П. Славейкови, 2005 ([София] : Вулкан 4). - 138 с. : с ил., портр. ; 20 x 21 см. - (Библиотека Славейковци)

Имената на състав. и ил. отбелязани на гърба на загл. с. - Изд. на Фонд. Първомайстор Колю Фичето. - Сгради на първомайстор Никола Фичев / Николай Тулешков: с. 14-17 ; Колю Фичето 1800-1881 : житие: с. 18-19 ; Биогр. данни за авт.: с. 134-135.

ISBN 954-9730-10-7
1. Фичев, Никола Иванов, 1800-1881 2. България - архитектура
72.071.1(497.2)(092)
886.7-1
92 Фичев, Никола Иванов
COBISS.BG-ID 1234164452

БКМ 2011/3 Кн 579
        Едмунд ГОЛДЗАМТ за архитектурата на прехода : позиции на московски архитекти - теоретици и критици : сборник в памет на научното наследство на видния учен / [интервютата взе, състав., ред., прев. от рус. Коста Сандев]. - [София] : [ИСМ компания], 1997 ([София] : [Максла]). - 32 с. ; 22 см

Кор. опис. - Името на състав. отбелязано на с. 4. - Развитие на производителните сили, общочовешките и социалните фактори за най-новата история на архитектурата / Едмунд Адамович Голдзамт: с. 5-13. - Съдържа интервюта с: Борис Григориевич Бархин, Юрий Борисович Борев, Вячеслав Леонидович Глазичев, Александър Петрович Кудрявцев, Олег Игоревич Явеин, Дмитрий Олегович Швидковски, Григорий Исакиевич Ревзин, Владимир Сергеевич Тихонов, Вячеслав Иванович Локтев.

ISBN 954-90095-2-1
1. Голдзамт, Едмунд Адамович, 1921-1990 - сборници 2. Архитекти, руски - интервюта 3. Русия - архитектура
72.071.1(470)(092)(047.55)
92(470)
COBISS.BG-ID 1234232036

БКМ 2011/3 Кн 580
ПАНДЖАРОВА, Велина Атанасова
        История в реално време : учебно помагало : събрано от петте учебни практики по "История на архитектурата" извън България, 2005-2009 г. / Велина Панджарова. - [София] : УАСГ, 2009. - 136 с. : с ил., сх. ; 22 см

Изд. на УАСГ. Архит. фак . Кат. История и теория на архитектурата. - Библиогр.: с. 135-136.

5.50 лв.
1. Архитектура - история - учебници за ВУЗ
72.03(100)(075.8)
COBISS.BG-ID 1234138340

БКМ 2011/3 Кн 581
СИРКАРОВ, Атанас Христов, 1919-1989
        Архитектурата на Бургас 1878 г. - 1940 г. / Атанас Сиркаров. - Бургас : Балтика, 2010 (Бургас : Полиграф). - 304 с. : с ил., [60] с. : цв. ил. ; 28 см

Библиогр.: с. 299.

ISBN 978-954-8040-29-7
1. Архитектура - Бургас - история 2. Бургас - архитектура
721.036(497.231)
COBISS.BG-ID 1234062564

БКМ 2011/3 Кн 582
СОФИЯНСКИ, Петър Борисов
        Архитектурни конструкции : учебник / Петър Борисов Софиянски. - София : Висше строит. у-ще "Любен Каравелов", 2010- ([София] : КДпринт). - Т. <1-> : с ил., сх. ; 31 см

Съдържа досега:
Ч. 1. - 168 с. 

Библиогр.: с. 164-166.

ISBN 978-954-331-028-9 (ч. 1)
1. Архитектурни конструкции - учебници за ВУЗ
721.02(075.8)
COBISS.BG-ID 1234045924


73/76 ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ

        С перо, четка и дух : алманах на Художествено-творчески клуб "Искри" - Искрец [Софийско]. Кн. 4 Вж Кн 1012

БКМ 2011/3 Кн 583
ШПОН, Анете, 1967-
        Анди Уорхол / Анете Шпон ; прев. от нем. Величка Стефанова. - София : Рива, 2009 (В. Търново : Абагар). - 167 с. ; 20 см. - (Биографии)

Ориг. загл.: Andy Warhol / Annette Spohn. - Анди Уорхол : живот в дати: с. 160-164.

ISBN 978-954-320-254-6 : 10 лв.
1. Уорхол, Анди, 1928-1987 2. Художници, американски 3. САЩ - изобразителни изкуства
73/76.071.1(73)(092)
92 Уорхол, Анди
COBISS.BG-ID 1234262756

БКМ 2011/3 Кн 584
        Spartak PASKALEVSKI: Triptychon Mystisches Fest : Hi. Benedikt und die hll. Kyrill und Method in Himmerod / hrsg. von Rumjana Zlatanova = Спартак Паскалевски: Триптих Мистичен празник : св. Бенедикт и св. св. Кирил и Методий в Химерод / състав., [прев. на бълг. ] Румяна Златанова. - София : Темто, 2010 ([София] : [Симолини]). - 256 с. : с цв. ил. ; 22 x 21 см. - (Диалог и духовност ; т. 4)

Името на прев. отбелязано на с. 249. - Spartak Paskalevski : biografie: с. 244-247 ; Междукултурни диалози - представяне на сборника "България в Химерод" / интервю с Румяна Златанова: с. 249-255. - Съдържа материали от: Bruno Fromme OCist, Rumjana Zlatanova, Wilhelm Maas, Michael Schneider ; Кн. е ил. с рис. на Спартак Паскалевски. - Съдържа и: Zur Entstehungsgescheichte des Triptychon Mystisches Fest =За възникването на Триптиха Мистичен празник / интервю със Спартак Паскалевски ; записала Румяна Златанова : с. 97-126. Benedikt von Nursa: с. 129-134. Konstantin (mit dem spräteren Mönchsnamen Kyrill). Methodios: с. 135-148. Das Erste Bulgarische Reich und Europa: с. 149-158. Bernhard von Clairvaux: с. 159-167.

ISBN 978-954-9566-54-3 (подв.)
1. Паскалевски, Спартак Паскалев, 1947- - творчество 2. Художници, български - творчество 3. Стенописи, български - Германия 4. Иконопис 5. България - изобразителни изкуства 6. Германия - религия.
73/76.071.1(497.2)(092)
75.052.046.3(430=867)
246.5(430=867)
92 Паскалевски, Спартак Паскалев
COBISS.BG-ID 1234350308


73 ПЛАСТИЧНИ ИЗКУСТВА
Вж и 679.8/.9; 745/749

ПАНОВА, Силвия Илиева, 1939-
        Керамични пещи за художествена практика Вж Кн 551


741/744 РИСУВАНЕ. ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ

МАРАНГОЗОВ, Цветан Николаев, 1933-
        Избрано Вж Кн 898


75 ЖИВОПИС
Вж и 74

ГАНЧЕВ, Илия Христов, 1941-
        Критична маса : лирика Вж Кн 856

НИКОЛОВА, Недка Живкова
        Жул Паскин : биобиблиографски указател Вж Кн 23

БКМ 2011/3 Кн 585
        СЪВРЕМЕННАТА българска живопис: между локалното и глобалното : сборник статии [от научна конференция, проведена през декември 2003 г., София] / състав. Чавдар Попов, Свилен Стефанов. - София : ИК Лик, 2004. - 112 с. ; 20 см

Съдържа статии от: Бойка Доневска, Чавдар Попов, Петер Цанев, Свилен Стефанов, Мария Василева, Искра Траянова, Анна Подекова, Незабравка Иванова, Живка Бушева, Димитър Недев, Катя Тинева, Мая Димчева, Боян Добрев. - Библиогр. след някои статии.

ISBN 954-607-662-7 : 5 лв.
1. Живопис, съвременна - България - сборници 2. България - изобразителни изкуства
75.036(497.2)(08)
COBISS.BG-ID 1234345444

        Spartak PASKALEVSKI: Triptychon Mystisches Fest : Hi. Benedikt und die hll. Kyrill und Method in Himmerod Вж Кн 584


77 ФОТОГРАФИЯ. КИНЕМАТОГРАФИЯ
Вж и 535; 541

КЕЛБИ, Скот, 1960-
        Цифрова фотография с Photoshop CS4 Вж Кн 556

ЛЬОБАСТАР, Изабел, 1961-
        Отражения от Витошка : поеми и фотографии от София Вж Кн 780


78 МУЗИКА
Вж и 24; 792

ГРАМАДСКИ, Венелин Георгиев, 1947-
        Невидимият компонент на филма : звукът като творчески материал на филмовата и телевизионната режисура Вж Кн 596

БКМ 2011/3 Кн 586
ЙОНЧЕВ, Иля Атанасов
        Музикална онтология / Иля Йончев. - София : Рива, 2009 (В. Търново : Абагар). - 103 с. ; 17 см

ISBN 978-954-320-264-5 (подв.) : 6 лв.
1. Музика - философски проблеми 2. Музикална естетика
78.01
COBISS.BG-ID 1234236388

БКМ 2011/3 Кн 587
КАЦАРОВА, Радостина
        Формиране на музикално-сценична традиция в Шумен : 1813-1914 / Радостина Кацарова ; [предг. Стефан Хърков]. - [В. Търново] : Фабер, 2010. - 116 с. : с ил., портр., ноти ; 20 см

Името на авт. на предг. отбелязано на с. 4. - Речник на Шуменският диалект: с. 106-116. - Библиогр.: с. 99-105.

ISBN 978-954-400-260-2
1. Музикална самодейност - Шумен - история 2. Театрална самодейност - Шумен - история 3. Шумен - музика
78.077(497.217)(091)
792.077(497.217)(091)
COBISS.BG-ID 1234299876

БКМ 2011/3 Кн 588
КРАЧЕВА, Лилия Николаева, 1957-
        Творци и творби / Лилия Крачева. - София : Марс, 2006-<2010> ([София] : Симолини). - Т. <1-2> ; 24 см. - (Музиката през вековете)

ISBN 978-954-92369-9-6 (ч. 2) : 8.50 лв.
ISBN 978-954-90369-9-6 !

Съдържа досега:
Ч. 2. - София : Марс 09, 2010. - 376 с. -

Глешният ISBN отпеч. на гърба на предзагл. с. и на гърба на кор. - Библиогр.: с. 365-375.

1. Музика - история 2. Композитори - творчество
78.03
78.071.1(100)(092)
92(100)
COBISS.BG-ID 1234151652

РАДНЕВА, Румяна, 1939-
        Искрица от душата : поема Вж Кн 920

БКМ 2011/3 Кн 589
РАДОСЛАВОВА, Антоанета Иванова, 1948-
        Музиката в Българското радио 1930-1944 / Антоанета Радославова-Дойчева. - София : Петко и Пенчо Славейкови, 2010 ([София] : Симолини). - 394 с. : с ил., портр., факс. ; 24 см. - (Библиотека Славейковци)

Възприетата форма на името на авт. е Антоанета Иванова Радославова. - Години на музика / Емилия Коралова: с. 389-393. - Възприетата форма на името на
Емилия Коралова е Емилия Емилова Коралова-Стоева. - Библиогр. след отд. гл. - Рез. на англ. ез. / прев. Албена Манафска.

ISBN 978-954-9730-17-3
1. Радиопредаватели и радиопредаване - България - история 2. Музика - България - история 3. България - музика
78.096(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1234372580

БКМ 2011/3 Кн 590
        РУСКАТА музикална култура през последните десетилетия на ХХ - началото на ХХI век : [сборник с доклади от международна научнопрактическа конференция "Актуални явления в руската музика през последните десетилетия на XX - началото на XXI век", София, 14-15 ноември 2008] = Русская музыкальная культура последних десятилетий ХХ - начала ХХI века : [сборник докладов международной научно-практической конференции "Актуальные явления в русской музыке последних десятилетий XX-го - начала XXI-го века", София, 14-15 ноября 2008] / [състав. и ред. Анда Палиева, Лъчезар Каранлъков]. - София : Марс 09, 2009 (София : Симолини-94). - 376 с. : с ил., ноти ; 22 см

Имената на състав.отбелязани на гърба на загл. с. - Възприетата форма на името на състав. Анда Палиева е Анди Божидарова Палиева. - Изд. на Нац. муз. акад. Проф. Панчо Владигеров. - Текст и на рус. ез. - За авторите: с. 364-369 ; Об авторах: с. 370-375. - Съдържа материали от: Елена Долинская, Иван Хлебаров, Михаил Лобанов, Олга Дигонская, Ирина Степанова, Драгомир Йосифов, Мария Костакева, Светлана Нейчева, Наталия Соснова, Лилия Крачева, Милена Божикова, Илия Граматиков, Анда Палиева, Лъчезар Каранлъков, Людмила Александрова, Олга Синелникова, Наташа Япова, Албена Найденова, Ангелина Петрова, Ирина Гребньова, Елена Драгостинова. - Библиогр. под линия.

ISBN 978-954-92369-8-9
1. Музика, руска - конференции 2. Композитори, руски - творчество - конференции 3. Русия - музика
78(470)(063)
78.071.1(470)(092)(063)
92(470)
COBISS.BG-ID 1234229732

БКМ 2011/3 Кн 591
        Петко СТАЙНОВ в паметта на времето : [сборник] / [състав. Елисавета Вълчинова-Чендова, Косьо Зарев] ; [отг. ред. Елисавета Вълчинова-Чендова]. - София : Фонд. "Петко Груев Стайнов" ; Казанлък : Ист. музей Искра, 2009 ([София] : Вулкан 4). - 364 с. : с ил., табл., ноти, [44] с. : цв. ил., портр. ; 24 см

Загл. на англ. ез: Petko Staynov in the memory of time. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - За сборника "Петко Стайнов в паметта на времето" / Елисавета Вълчинова-Чендова: с. 9-12. - Сб. докл. и изказвания от науч. конф. и кръгли маси. - Рез. на англ. ез. / прев. Георги Харизанов.

ISBN 978-954-92466-1-2 (Фонд. Петко Груев Стайнов) : 26 лв.
1. Стайнов, Петко Груев, 1896-1977 - сборници 2. Композитори, български - сборници 3. България - музика
78.071.1(497.2)(092)(08)
92 Стайнов, Петко Груев
COBISS.BG-ID 1234175204

БКМ 2011/3 Кн 592
        Петко СТАЙНОВ в паметта на времето : [сборник] / [състав. Елисавета Вълчинова-Чендова, Косьо Зарев] ; [отг. ред. Елисавета Вълчинова-Чендова]. - София : Фонд. "Петко Груев Стайнов" ; Казанлък : Ист. музей Искра, 2009 ([София] : Вулкан 4). - 364 с. : с ил., табл., ноти, [44] с. : цв. ил., портр. ; 25 см

Загл. на англ. ез.: Petko Staynov in the memory of time. -
Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - За сборника "Петко Стайнов в паметта на времето" / Елисавета Вълчинова-Чендова: с. 9-12. - Сб. докл. и изказвания от науч. конф. и кръгли маси. - Рез. на англ. ез. / прев. Георги Харизанов.

(Фонд. Петко Груев Стайнов, подв.) : 33 лв.
ISBN 978-954-92466-1-2 !
1. Стайнов, Петко Груев, 1896-1977 - сборници 2. Композитори, български - сборници 3. България - музика
78.071.1(497.2)(092)(08)
92 Стайнов, Петко Груев
COBISS.BG-ID 1234177508

        МР3 и цифрова музика Вж Кн 571


782 ТЕАТРАЛНА МУЗИКА. ОПЕРА. ОПЕРЕТА

ВЕЛИКОВА, Цонка Йорданова, 1950-
        Преди голямата сцена Вж Кн 598

БКМ 2011/3 Кн 593
ВЕНЕЦИАНОВ, Стефан
        Големият тенор на малкия театър : [Петер Иванов] / Стефан Венецианов. - София : Изд. ателие Аб, 2009. - 38 с. : с ил. ; 20 см

ISBN 978-954-737-783-7
1. Иванов, Петер - очерци 2. Оперни и оперетни артисти, български - Германия - очерци 3. Германия - музика 4. България - музика
782.1.071.2(430=867)(092)
92 Иванов, Петер
COBISS.BG-ID 1234466276

ГРАМАДСКИ, Венелин Георгиев, 1947-
        Невидимият компонент на филма : звукът като творчески материал на филмовата и телевизионната режисура Вж Кн 596


784 ВОКАЛНА МУЗИКА

БКМ 2011/3 Кн 594
РУЙЧЕВ, Костадин Благоев, 1923-
        С ансамбъл "Пирин" - стъпки към върха / Костадин Руйчев. - Благоевград : РИК Ирин-Пирин, 2010 ([Благоевград] : [Унив. изд. "Неофит Рилски"]). - 170, [40] с. : с портр., ил. ; 21 см

Разказ за едно мащабно творческо и житейско наследство / Петьо Кръстев: с. 5-6. - Кн. се разпространява с филм от концерт-спектакъл на ансамбъл Пирин "Гласът на Пирин", 27 март 2006 г., София.

ISBN 978-954-8505-20-8
1. Художествени ансамбли - Благоевград - история 2. Благоевград - музика
784.4.087.68(497.222.1)(091)
793.31(497.222.1)(091)
COBISS.BG-ID 1233996516


787 МУЗИКА ЗА СТРУННИ ИНСТРУМЕНТИ

БКМ 2011/3 Кн 595
СЕДЕМДЕСЕТ
        70 години Недялчо Тодоров. - Пловдив : Златен лъв, 2010 ([Пловдив] : [Сит прес]). - [14] с. : с ил. ; 21 см

Кор. опис. - Загл. на англ. ез.: Nedyalcho Todorov 70 th anniversary. - Изд. на Акад. за муз., танцово и изобраз. изкуство - Пловдив.

ISBN 978-954-8832-33-5
1. Тодоров, Недялчо Георгиев, 1940- - биографии 2. България - музика
787.1.071.2(497.2)(092)
92 Тодоров, Недялчо Георгиев
COBISS.BG-ID 1233946852


791 МАСОВИ РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Вж и 39

БКМ 2011/3 Кн 596
ГРАМАДСКИ, Венелин Георгиев, 1947-
        Невидимият компонент на филма : звукът като творчески материал на филмовата и телевизионната режисура / Венелин Грамадски. - София : Agata-A, 2009 ([София] : Снежел). - 298 с. : с табл., сх. ; 21 см

Хронология на звуковите събития в киното и телевизията: с. 263-277 ; Наградите "Оскар" в областта на звуковия компонент на филма от тяхното начало (1927 г.) до края на века: с. 279-292. - Библиогр.: с. 263-264. - Показалец на филмите.

ISBN 978-954-540-063-6 : 15 лв.
1. Кино, звуково 2. Музикална акустика 3. Филмова музика
791.44.02
78:534.4
782/785:791.43
COBISS.BG-ID 1234008292

БКМ 2011/3 Кн 597
РЯЗАНОВ, Елдар Александрович, 1927-
        (Не)завършена равносметка / Елдар Рязанов ; прев. Светлана Панчева, [Атанас Сугарев]. - София : Рива, 2010 ([В. Търново] : [Абагар]). - 671, [48] с. : с портр., ил. ; 21 см. - (Моят ХХ век)

Ориг. загл.: Неподведëнные итоги / Эльдар Рязанов. - Името на прев. Атанас Сугарев отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-320-316-1 : 37 лв.
1. Кинорежисьори, руски - биографски материали 2. Русия - кино
791.44.071.1(470)(092)
92 Рязанов, Елдар Александрович
COBISS.BG-ID 1234507236


792 ТЕАТЪР. СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО
Вж и 72; 793/794; 82-2

БКМ 2011/3 Кн 598
ВЕЛИКОВА, Цонка Йорданова, 1950-
        Преди голямата сцена / Цонка Великова ; [науч. ред. Румяна Каракостова]. - София : Изд. ателие Аб, 2009. - 350 с. ; 21 см

Името на ред. отбелязано в изд. каре. - Текст и на англ. ез. - За характера и посланието на "Преди голямата сцена" / Румяна Каракостова: с. 13-16. - Кн. е утвърдена като хабилитационен труд през 2007 г. - Библиогр.: с. 332-339. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-737-669-4
1. Опера - техника и майсторство 2. Актьорско майсторство
792.54.027/.028
782.1
COBISS.BG-ID 1234463972

КАЦАРОВА, Радостина
        Формиране на музикално-сценична традиция в Шумен : 1813-1914 Вж Кн 587

БКМ 2011/3 Кн 599
КЬОСТЕБЕКОВ, Емил Йовчев, 1929-
        Театърът в Шумен 1813-1956 / Емил Кьостебеков. - Шумен : Добри Войников, 2010 (В. Търново : Фабер). - 356 с. : с ил. ; 24 см

Вместо увод / Константин Илиев: с. 5.

ISBN 978-954-92412-9-7
1. Театри - Шумен - история 2. Шумен - театър
792.2.03(497.217)
COBISS.BG-ID 1233947876

БКМ 2011/3 Кн 600
МИХАЛЕВА, Сребра Николова, 1947-
        Музикален театър Велико Търново : хроника в снимки и документи 1914-2000 / Сребра Михалева. - София : Вулкан 4, 2009. - 376 с. : с ил., факс. ; 29 см

Рецензии: с. 285-365. - Библиогр.: с. 367.

ISBN 978-954-488-113-9 : 30 лв.
1. Оперета - Велико Търново - история 2. Велико Търново - театър
792.56(497.216)(091)
COBISS.BG-ID 1234095332


793/794 ТЪРЖЕСТВА И ПРАЗНЕНСТВА. ХОРЕОГРАФИЯ. ПОДВИЖНИ УМСТВЕНИ И ДРУГИ ИГРИ
Вж и 39; 792

БАНЦХАФ, Хайо, 1949-2009
        Наръчник по Таро : енциклопедия на Арканите Вж Кн 66

БКМ 2011/3 Кн 601
ВАНСЛОВ, Виктор Владимирович, 1923-
        Хореографът Хикмет Мехмедов / В. В. Ванслов ; [предг. Аделина Калудова] ; [прев. от рус. на бълг. и англ. ез. Аделина Калудова, Александра Литвина]. - Бургас : Информа принт, 2010. - 232 с. : с цв. ил., портр. ; 24 см

Имената на авт. на предг. и прев. отбелязани на с. 5. - Текст и на рус., англ. ез. - Биографични данни: с. 57-58 ; Артисти за работата с хореографа: с. 59-76 ; Художествено-творческата дейност на Хикмет Мехмедов: с. 77-92 ; Педагогическа дейност: с. 93 ; Обществена дейност: с. 94-95 ; Отзиви в пресата: с. 96-111.

ISBN 978-954-8468-37-4
1. Мехмедов, Хикмет Ахмедов, 1950- - творчество 2. Хореографи, български - творчество 3. България - хореография
793.32.071.1(497.2)(092)
92 Мехмедов, Хикмет Ахмедов
COBISS.BG-ID 1234055652

БКМ 2011/3 Кн 602
ПАВЛОВ, Анастас Танов, 1926-2006
        Апата или Философия на една игра / А. Павлов, М. Марков. - [София] : [Вулкан 4], [2010]. - 487, 9 с. : с табл. ; 20 см

Текстът на втората паг. отпеч. на обратната страна.

ISBN 978-954-488-115-3
1. Бридж - наръчници и ръководства
794.41(035)
COBISS.BG-ID 1234185444

БКМ 2011/3 Кн 603
ПОПОВ, Теодор Николов, 1955-
        Из балетната съкровищница : очерци и статии / Теодор Попов. - София : Дефекто, 2010. - 107 с. : с ил. ; 22 см

Загл. на англ. ез.: Through the ballet treasury. - Биогр. данни за авт. отбелязани на
гърба на кор.

ISBN 978-954-92340-7-7 : 15 лв.
1. Балет - очерци 2. Танцьори - очерци
793.32(100)
793.32.071(100)(092)
92(100)
COBISS.BG-ID 1233946340

РУЙЧЕВ, Костадин Благоев, 1923-
        С ансамбъл "Пирин" - стъпки към върха Вж Кн 594

БКМ 2011/3 Кн 604
ХРИСТОВА, Мария Иванова
        Игри без граници / Мария Христова, Руслан Йорданов ; [увод Мария Христова] ; [ил. Стела Славова]. - Добрич : Матадор 74, 2010. - 25 с. : с цв. ил. ; 21 см

Изд. на Целодневна дет. градина N 8 Бодра смяна - Добрич.

ISBN 978-954-371-225-0
1. Детски игри - наръчници и ръководства 2. Подвижни игри - наръчници и ръководства
793.4(035)
796.11(035)
COBISS.BG-ID 1234289636

БКМ 2011/3 Кн 605
ЦОЛОВ, Красимир Цветанов
        Фокуси за начинаещи и напреднали магове / Красимир Цолов. - София : Софтпрес, 2010 ([Добрич] : [Фолиарт]). - 224 с. : с ил. ; 24 см

ISBN 978-954-685-412-4 : 9.99 лв.
1. Фокуси - наръчници и ръководства
793.8(035)
COBISS.BG-ID 1234067428

БКМ 2011/3 Кн 606
ШАЛЯФОВ, Георги Христов
        Слаби полета в шахмата / Георги Шаляфов. - София : [Чавис], 2010 ([София] : [Верен]). - 184 с. : с ил. ; 21 см

Библиогр.: с. 182-183.

ISBN 978-954-92419-1-4
1. Шахмат - наръчници и ръководства
794.1(035)
COBISS.BG-ID 1234079204


796.01/.097 ФИЛОСОФИЯ, ТЕОРИЯ, МЕТОДИКА, ЕТИКА, ЕСТЕТИКА НА СПОРТА. ТЕХНИЧЕСКИ ВЪПРОСИ. СПОРТНИ НАПРАВЛЕНИЯ. ОРГАНИЗАЦИЯ И РЪКОВОДСТВО.СПОРТНИ ДЕЯТЕЛИ.СПОРТНИ СЪСТЕЗАНИЯ И ДР.

БКМ 2011/3 Кн 607
МИНЧЕВ, Асен Николов, 1938-
        Легенди на българския спорт / Асен Минчев. - София : Дона ИК, 2006-<2009> ([София] : Образование и наука ЕАД). - Т. <1-3> : с ил. ; 20 см

Офс. изд.

ISBN 978-954-378-043-3 (ч. 3) : 6 лв.

Съдържа досега:
Ч. 3. - София : Тангра ТанНакРа ИК, 2009 ([София] : Алианс принт). - 248 с. : с ил.

Народът, който роди звездите на българския спорт / Пламен Павлов: с. 11-21.

1. Спортисти, български - очерци 2. България - физическа култура и спорт
796.071(497.2)(092)
92(497.2)
COBISS.BG-ID 1046101732


796.1 СПОРТ И ДРУГИ ПОДВИЖНИ ИГРИ НА ОТКРИТО
Вж и 37.037; 37

ХРИСТОВА, Мария Иванова
        Игри без граници Вж Кн 604


796.3 ИГРИ С ТОПКА
Вж и 797.25

БКМ 2011/3 Кн 608
ТОДОРОВ, Тодор Петров, 1930-
        Любопитни факти и интересни събития в историята на тениса от създаването му до днес / Тодор Тодоров. - София : [Калин Савов], 2010 ([София] : [Скала]). - 138 с. : с ил., сх., [14] с. : ил., портр. ; 24 см

Биогр. сведения за авт.: с. 4.

ISBN 978-954-92008-2-9 (подв.)
1. Тенис - история
796.342(091)
COBISS.BG-ID 1234338788


796.5 ТУРИЗЪМ. АЛПИНИЗЪМ. ОРИЕНТИРАНЕ
Вж и 379.85

КРУМОВА, Ана Огнянова
        Родопи : биоразнообразие и туризъм : пътеводител : екомаршрут 200 км : с. Хвойна - с. Орехово - Пампорово - гр. Смолян - с. Арда / с. Паранести - пр. Елидже / гр. Ставруполис Вж Кн 1077

БКМ 2011/3 Кн 609
СТЕФАНОВ, Анани
        Зовът на сърцето / Анани Стефанов. - София [т е. Панагюрище] : Оборище, 2010. - 64 с. : ил., к., факс. ; 21 см

В Буново / Методи Стоянов: с. 59-61. - 
Пълното име на Методи Стоянов е Методи Стоянов Иванов.

ISBN 978-954-682-031-0
1. Хижи - Мирково (община) 2. Мирково (община) - физическа култура и спорт
796.5(497.22-37)
COBISS.BG-ID 1234265828

ТОДОРОВА, Стела Делчева
        Източни Родопи. Област Кърджали : джобен пътеводител Вж Кн 1079


796.8 СПОРТНА БОРБА. ТЕЖКА АТЛЕТИКА

БКМ 2011/3 Кн 610
МИЙСНЕР, Волфганг, 1965-
        Коремни мускули : [тренировъчна програма за бързо очертаване на мускулите на корема] / Волфганг Мийснер ; [прев. от нем. Магдалена Статева]. - София : Софтпрес, 2008. - 96 с. : с цв. ил. ; 21 см

Ориг. загл.: Trainings-Guide Bauch / Wolfgang Meissner. - Името на прев. отбелязано в изд. каре. - Авторът: с. 94.

ISBN 978-954-685-720-0 : 7.90 лв.
1. Културизъм 2. Мускули 3. Физически упражнения
796.8
612.73/.75
613.71
COBISS.BG-ID 1234086628

БКМ 2011/3 Кн 611
СТОЕВ, Стефан Борисов, 1947-
        Най-краткият път : джудо / Стефан Стоев. - Пловдив : Акад. изд. на Аграр. унив., 2008-. - Т. <1-> : с ил., табл., сх. ; 24 см

ISBN 978-954-517-089-8 (ч. 1)

Съдържа досега:
Ч. 1. - 2008. - 81 с.

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

1. Джудо - наръчници и ръководства
796.85.015(035)
COBISS.BG-ID 1233935844

БКМ 2011/3 Кн 612
STOEV, Stefan Borisov, 1947-
        The shortest way : judo / by Stephan Stoyev ; [transl. Theodora Valcheva]. - Plovdiv : Acad. Publ. House of the Agr. Univ., 2008-. - Т. <1-> : с ил., табл., сх. ; 25 см

Ориг. загл. Най-краткият път / Стефан Стоев. -
Името на прев. отбелязано в изд. каре. - Съдържа биогр. данни за авт. / Nikolai Stoikov: с. 81.

ISBN 978-954-517-091-1 (ч. 1, подв.)

Съдържа досега:
Pt. 1. - 2008. - 81 с.
1. Джудо - наръчници и ръководства
796.85.015(035)
COBISS.BG-ID 1233975268


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

80 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ

        ГРАМАТИКА и семантика : научни изследвания в чест на проф. дфн Станьо Георгиев по случай неговата 80-годишнина Вж Кн 614

БКМ 2011/3 Кн 613
        ЛИНГВИСТИЧНА Русия : научни школи на Волгоград : колективна монография / [С. П. Лопушанска ... и др.] ; [отг. ред. Светлана Валентиновна Ионова ... и др.] ; [увод С. В. Ионова] ; [прев. от рус. Маргарита Иванова Душкова]. - София : ОРКП Мисъл, 2010 ([София] : [Петекстон]). - 319 с. : с табл. ; 21 см

Ориг. загл.: Лингвистическая Россия: Научные школы Волгограда. - Имената на авт. отбелязани в текста, на ред и прев. - в изд. каре, а на авт. на предг. - на с. 8. - Други авт.: О. А. Горбан, Е. М. Шептухина, В. И. Шаховски, С. В. Ионова, Н. В. Жура, И. И. Чесноков, В. И. Карасик, О. А. Леонтович, Р. Г. Слишкин, В. И. Супрун, И. В. Крюкова, Н. С. Ковалев, О. И. Кулко, Е. Ю. Илинова, Е. В. Козлов, Р. И. Кудряшова, Е. В. Брисина, Е. И. Шейгал, Ю. М. Иванова, Е. Б. Бакумова, О. А. Прохватилова, С. П. Кошнерук. - Името на авт. Виктория Валентиновна Жура погрешно отбелязано Н. В. Жура, на Геннади Геннадиевич Слишкин - Р. Г Слишкин, на Елена Владимировна Бакумова - Е. Б. Бакумова, а на Сергей Петрович Кушнерук - С. П. Кошнерук. - Възприета форма на името на авт. Н. С. Ковалев е Николай Семьонович Ковальов. - Други ред.: Виктор Иванович Шаховски, Руси Димитров Русев. - Сведения за авторите : с. 316-318. - Библиогр. след отд. разд.

ISBN 978-954-8006-21-7
1. Езикознание - Русия - сборници 2. Езикознание - школи и направления - сборници 3. Русия - езикознание
800(470)
COBISS.BG-ID 1234170596


801 ОБЩО ЕЗИКОЗНАНИЕ И ФИЛОЛОГИЯ

АЛМАЛЕХ, Мони Ешуа, 1954-
        Светлината в Стария завет Вж Кн 107

БКМ 2011/3 Кн 614
        ГРАМАТИКА и семантика : научни изследвания в чест на проф. дфн Станьо Георгиев по случай неговата 80-годишнина / [състав. Кирил Цанков] ; [ред. кол. Кирил Цанков - отг. ред. ... и др.] ; [предг. Стоян Буров]. - В. Търново : Унив. изд. "Св. Св. Кирил и Методий", 2009 (В. Търново : Ивис). - 416 с. : с ил., портр., табл. ; 25 см

Името на състав. отбелязано в изд. каре, на ред. - на гърба на предзагл. с.,а на авт. на предг. - на с. 12. - Други ред.: Любка Стоичкова, Валентина Бонджолова. - Пълното име на ред. Любка Стоичкова е Любка Стоичкова Димитрова. - Текст и на нем., англ., рус., фр. ез. - Изд. на Великотърнов. унив. Св. Св. Кирил и Методий. Филол. фак. Кат. по съвр. бълг. ез. - Професор дфн Станьо Георгиев на 80 години / Любка Стоичкова: с. 13-18 ; Библиография на трудовете на проф. дфн Станьо Георгиев / състав. Теодора Куртева, Валентина Бонджолова: с. 19-30. - Библиогр. след отд. материали. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-954-524-724-8 (подв.)
1. Георгиев, Станьо Пенчев, 1928- - юбилеи и чествания - сборници 2. Езикознание - сборници 3. България - езикознание
801(08)
802/809(08)
80(497.2)(092)(08)
92 Георгиев, Станьо Пенчев
COBISS.BG-ID 1234359524

БКМ 2011/3 Кн 615
        МИНИ-речник румънско-български, българско-румънски = Mini-dicţionar bulgar-român, român-bulgar : [8000 думи] / [ред. Зори Крушарска]. - София : Софтпрес, 2009 ([Добрич] : [Фолиарт]). - 448 с. ; 7 x 6 см

Името на ред. отбелязано в изд. каре. - Пълното име на ред. е Зорница Крушарска.

ISBN 978-954-685-822-1 : 3.99 лв.
1. Румънски език - речници, румънско-български 2. Български език - речници, българско-румънски
801.323.2=590=867(02.021.6)
801.323.2=867=590(02.021.6)
COBISS.BG-ID 1234403044

БКМ 2011/3 Кн 616
        МИНИ-речник руско-български, българско-руски = Мини-словарь болгарско-русский, русско-болгарский : [8000 думи] / [ред. Христина Йотова]. - [София] : Софтпрес, 2009 ([Добрич] : [Фолиарт]). - 448 с. ; 7 x 6 см

Името на ред. отбелязано в изд. каре.

ISBN 978-954-685-821-4 : 3.99 лв.
1. Руски език - речници, руско-български 2. Български език - речници, българско-руски
801.323.2=82=867(02.021.6)
801.323.2=867=82(02.021.6)
COBISS.BG-ID 1234378724

БКМ 2011/3 Кн 617
        МИНИРЕЧНИК гръцко-български, българско-гръцки = Mikpolexiko ellino-vulgariko, vulgaro-elliniko / [прев. Таня Станева]. - София : Софтпрес, 2009 ([Добрич] : [Фолиарт]). - 448 с. ; 7 x 6 см

Кор. опис. -
Името на прев. отбелязано в изд. каре.

ISBN 978-954-685-818-4 : 3.99 лв.
1. Гръцки език - речници, гръцко-български 2. Български език - речници, българско-гръцки
801.323.2=774=867(02.021.6)
801.323.2=867=774(02.021.6)
COBISS.BG-ID 1234392548

БКМ 2011/3 Кн 618
        МИНИРЕЧНИК турско-български, българско-турски = Mini sözlük türkçe-bulgarca, bulgarca-türkçe : [8000 думи] / [прев. Маргарита Добрева]. - София : Софтпрес, 2009 ([Добрич] : [Фолиарт]). - 448 с. ; 7 x 6 см

Кор. опис. -
Името на прев. отбелязано в изд. каре.

ISBN 978-954-685-819-1 : 3.99 лв.
1. Турски език - речници, турско-български 2. Български език - речници, българско-турски
801.323.2=943.5=867(02.021.6)
801.323.2=867=943.5(02.021.6)
COBISS.BG-ID 1234329316

БКМ 2011/3 Кн 619
СПИЪРС, Ричард Алън, 1939-
        Забраненият американски английски : [речник на нецензурните думи и изрази] / [Ричард Спиърс] = Forbidden American Еnglish. - София : Софтпрес, 2007 ([Добрич] : [Фолиарт]). - 368 с. ; 17 см

Името на авт. отбелязано на кор. - Прев. от англ. ез. - Към потребителя: с. 5-11 ; Как да използваме речника: с. 12-13 ; Термини: с. 14-18.

ISBN 978-954-685-494-0 : 9.99 лв.
1. Английски език в Америка - речници, английско-български
801.318(038.1)=20(73)=867
COBISS.BG-ID 1234429412


802/809 ОТДЕЛНИ ЕЗИЦИ

        ГРАМАТИКА и семантика : научни изследвания в чест на проф. дфн Станьо Георгиев по случай неговата 80-годишнина Вж Кн 614

БКМ 2011/3 Кн 620
РАДКОВА, Антония Димитрова, 1964-
        Оценяване на писмената реч в чуждоезиковото обучение / Антония Радкова. - София : Тих-ивел, 2010. - 176 с. : с табл., сх. ; 22 см

Библиогр.: с. 162-167.

ISBN 978-954-9310-21-4
1. Чужди езици - методика на преподаването 2. Ученици - проверка и оценка на знанията
802/809(072)
371.27
COBISS.BG-ID 1234124516


802.0 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

БКМ 2011/3 Кн 621
БАГАШЕВА, Александра Божидарова, 1971-
        Кратка английска граматика във фишове / Александра Багашева, Лиляна Грозданова. - София : Полис, 2010. - 1 папка (124 с. в 62 отд. л.) : с табл. ; 17 см. - (Кратки граматики във фишове)

ISBN 978-954-796-035-0 : 10 лв.
1. Английски език - граматика - справочници
802.0-5(035)
COBISS.BG-ID 1234089188

БКМ 2011/3 Кн 622
БЛАГОЕВА, Румяна Любомирова
        Английски за българи : за начинаещи и средно напреднали / Румяна Благоева. - София : Софтпрес, 2009. - 448 с. : с цв. ил., табл., к. ; 24 см + 1 аудиодиск (CD)

Неправилни глаголи: с. 362-365 ; Речник: с. 399-440 ; Таблица за самооценка на нивото на владеене на езика: с. 444-445. - Предм. показалец.

ISBN 978-954-685-806-1 : 19.99 лв.
1. Английски език - учебници за самообразование
802.0(075.4+0.034)
COBISS.BG-ID 1234234340

БКМ 2011/3 Кн 623
МОНТГОМЪРИ, Лаура
        Английски разговори / Лаура Монтгомъри ; [прев. от нем. Гергана Тодорова]. - София : Софтпрес, 2009. - 144 с. ; 16 х 11 см. - (Бърза тренировка)

Ориг. загл.: Blitztraining Englisch Konversation / Laura W. Montgomery. -
Името на прев. отбелязано в изд. каре.

ISBN 978-954-685-612-8 : 5 лв.
1. Английски език - учебници за самообразование
802.0(075.4)
COBISS.BG-ID 1234411492

БКМ 2011/3 Кн 624
СУТЪР, Бил
        Английска лексика за напреднали / Бил Сутър. - София : Софтпрес, 2009. - 144 с. : с ил. ; 11 x 16 см. - (Бърза тренировка)

Ориг. загл.: Blitztraining Englisch Aufbaulexik / Bill Soutter.

ISBN 978-954-685-611-1 : 5 лв.
1. Английски език - лексика - учебници за самообразование
802.0-3(075.4)
COBISS.BG-ID 1234215396

БКМ 2011/3 Кн 625
УЕСТЪН, Лин
        Бизнес английски за 30 дни : самоучител / [Лин Уестън, Елеанор Халзал] ; [прев. Мартин Владимиров]. - София : Софтпрес, 2008. - 240 с. : с ил. ; 21 см

Ориг. загл.: Langenscheidt Business-Englisch in 30 Tagen mit CD / Lynn Weston, Eleanor Halsall. - Имената на авт. отбелязани на гърба на загл. с., а името на  прев. - в изд. каре. - Ключ: с. 212-217 ; Речник: с. 218-239. - Комплект с аудиодиск, който не е деп.

ISBN 978-954-685-816-0 : 9.99 лв.
1. Английски език - учебници за самообразование
802.0(075.4)
COBISS.BG-ID 1234305508

БКМ 2011/3 Кн 626
ХИЛЯДА и петстотин
        1500 английски думи за 10 дни. - София : Софтпрес, 2008 ([Добрич] : [Фолиарт]). - 144 с. : с ил. ; 24 см + 1 аудиодиск (CD)

ISBN 978-954-685-430-8 : 9.99 лв.
1. Английски език - учебници за чужденци
802.0(075+086.76)
COBISS.BG-ID 1234241508


803.0 НЕМСКИ ЕЗИК

БКМ 2011/3 Кн 627
БЕК, Ангелика Г.
        Немски за 30 дни : самоучител / [Ангелика Г. Бек] ; [прев. от нем. Гергана Тодорова]. - София : Софтпрес, 2008. - 320 с. : с ил. ; 21 см

Ориг. загл.: Langenscheidt german in 30 Tagen / Angelika G. Beck. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - Ключ: с. 293-303 ; Речник: с. 304-319. - Комнлект с аудиодиск, който не е деп.

ISBN 978-954-685-843-6 : 9.99 лв.
1. Немски език - учебници за самообразование
803.0(075.4)
COBISS.BG-ID 1234398436

        БЪЛГАРСКО-немски разговорник Вж Кн 642

ИВАНОВА, Теодора
        Универсален разговорник - българско-немски Вж Кн 646

БКМ 2011/3 Кн 628
STEFANOVA, Pavlina Stefanova, 1947-
        AusBlick 1 : Deutsch für Jugendliche : Beilage für bulgarische Schülerlnnen / Pavlina Stefanova. - Sofia : Anubis, 2010 (София : Вулкан). - 40 с. : с табл. ; 28 см

Азб. българско-немски речник на лексиката от AusBlick 1: с. 30-39. - Уч. помагало е одобрено със заповед N РД 09-227/04.03.2010 г. на МОНТ. - Терминол. показалец.

ISBN 978-954-426-872-5 : 3 лв.
1. Немски език - учебници за средни общообразователни училища
803.0(076)(075.3)
COBISS.BG-ID 1233888996

БКМ 2011/3 Кн 629
STEFANOVA, Pavlina Stefanova, 1947-
        AusBlick 2 : Deutsch für Jugendliche : Beilage für bulgarische Schülerlnnen / Pavlina Stefanova, Elena Savova. - Sofia : Anubis, 2010 (София : Вулкан). - 72 с. : с ил. ; 28 см

Азб. българско-немски речник на лексиката от AusBlick 2: с. 54-71. - Уч. помагало е одобрено със заповед N РД 09-227/04.03.2010 г. на МОМН.

ISBN 978-954-426-873-2 : 4.80 лв.
Съдържа допълнителни текстове, упражнения, задачи и указания за работа върху проекти към учебника и тетрадката на AusBlick 2.
1. Немски език - учебници за средни общообразователни училища
803.0(075.3)
COBISS.BG-ID 1233887972


804.0 ФРЕНСКИ ЕЗИК

        УНИВЕРСАЛЕН разговорник - българско-френски Вж Кн 658

БКМ 2011/3 Кн 630
ФУНКЕ, Михелине
        Френски за 30 дни : самоучител / [Михелине Функе] ; [прев. от нем. Гергана Тодорова]. - София : Софтпрес, 2008. - 288 с. : с ил. ; 21 см + 1 аудиодиск (CD)

Ориг. загл.: Französisch 30 Tagen / Micheline Funke. - Името на авт. отбелязано на гърба на загл. с., а на прев. - в изд. каре. - Речник: с. 275-287. - Кн. е деп. без аудиодск.

ISBN 978-954-685-817-7 : 9.99 лв.
1. Френски език - учебници за самообразование
804.0(075.4)
COBISS.BG-ID 1234174180


805.0 ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК

БКМ 2011/3 Кн 631
ФРАТОЛА, Паола
        Италиански за 30 дни : самоучител / [Паола Фратола, Роберта Константино] ; [прев. от нем. Гергана Тодорова]. - София : Софтпрес, 2008. - 288 с. : с ил. ; 21 см + 1 аудиодиск (CD)

Ориг. загл.: Italienisch in 30 Tagen / Paola Frattola, Roberta Constantino. - Имената на авт. отбелязани на гърба на загл. с., а името на прев. - в изд. каре. - Речник: с. 275-287. - Кн. е деп. без аудиодиск.

ISBN 978-954-685-844-3 : 9.99 лв.
1. Италиански език - учебници за самообразование
805.0(075.4)
COBISS.BG-ID 1234177252


805.90 РУМЪНСКИ ЕЗИК

        УНИВЕРСАЛЕН разговорник - българско-румънски Вж Кн 657

БКМ 2011/3 Кн 632
        УНИВЕРСАЛЕН румънско-български разговорник = Ghid de conversaţie universal român-bulgar / [ред. Теодора Иванова]. - София : Софтпрес, 2009. - 216 с. : с цв. ил. ; 15 см

Името на ред. отбелязано в изд. каре. - Foneticǎ, numere: с. 9-17.

ISBN 978-954-685-829-0 : 7.99 лв.
1. Румънски език - разговорници, румънско-български 2. Български език - разговорници, румънско-български
805.90(038.2)
808.67(038.2)
COBISS.BG-ID 1234407140


806.0 ИСПАНСКИ ЕЗИК

        БЪЛГАРСКО-испански разговорник Вж Кн 640,  Кн 641

     
БКМ 2011/3 Кн 633
ЛЬОСИН, Мария Марта Алис
        Испанска граматика - лесно усвояване / Мария Марта Алис Льосин, Елена Санчес Лопес ; [прев. от нем. Елена Кискинова]. - София : Софтпрес, 2008 ([Добрич] : [Фолиарт]). - 200 с. ; 19 см

Загл. на кор.: Испанска граматика...с упражнения за самоподготовка и преговор. - Ориг. загл.: Spanisch Grammatik - leicht gemacht! / María Marta Alice Loessin, Elena Sánchez López. - Името на прев. отбелязано в изд. каре.

ISBN 978-954-685-703-3 : 9.99 лв.
1. Испански език - граматика - учебници за самообразование
806.0-5(075.4)
COBISS.BG-ID 1234218468


808.1 СЛАВЯНСКИ ЕЗИЦИ

БКМ 2011/3 Кн 634
СЛАВЯНСКО дружество в България. Национална славистична конференция за студенти и докторанти (София ; 2008)
        Национална славистична конференция за студенти и докторанти, 31 октомври 2008 г., София : сборник с доклади / състав. и ред. Камен Рикев. - София : Слав. д-во в България, 2009 ([София] : [Аскони-издат]). - 84 с. : с портр. ; 21 см. - (Славянска библиотека, ISSN 1313-6097 ; 26)

Изд. на СУ Св. Климент Охридски. Фак. по слав. филологии. - Грешният ISBN отпеч. на с. 2. - Съдържа доклади от: Вероника Парашканска, Атанаска Методиева, Яна Върбанова, Стела Рускова, Катерина Кокинова, Петя Климентова, Стела Петрова, Росица Георгиева, Милан Миланов, Райна Джурова. - Библиогр. след отд. докл.

ISBN 978-954-8963-14-5
ISBN 978-954-383-8963-14-5 !
1. Славянска филология - конференции
808.1(063)
881(063)
COBISS.BG-ID 1233831140

        COMPUTER applications in Slavic studies : proceedings of Azbuky.Net International Conference and Workshop, 24-27 October 2005, Sofia, Bulgaria Вж Кн 45


808.2 РУСКИ ЕЗИК

БКМ 2011/3 Кн 635
ВАЙСЕР, Лидия
        Да проговорим руски веднага : [ръководство за ускорена самоподготовка] / Лидия Вайсер, Вероник Мьорг, [с участието на] Аниес Шалапутов ; [прев. Радка Атанасова Чобанова-Димова, Наталия Василева Христова]. - Пловдив : ИК Хермес, 2010 (Хасково : Полиграфюг). - 174 с. : с табл. ; 18 см + 1 аудиодиск (CD). - (Самоучители Хермес)

Ориг. загл.: Le russe tout de suite / Lydia Vaïsser, Veronique Meurgues, avec la participation d'Agnès Chalapoutov. - Имената на прев. отбелязани на гърба на с. 4. - Възприетата форма на името на прев.
Радка Атанасова Чобанова-Димова е Радка Атанасова Чобанова.

ISBN 978-954-26-0900-1 : 5.95 лв.
ISBN 978-954-26-0903-2 (CD-ROM) : 5 лв.
1. Руски език - учебници за самообразование
808.2(075.4+086.76)
COBISS.BG-ID 1234082788

БКМ 2011/3 Кн 636
        СМОТРИМ весëлый ералаш : учебное видеопособие для изучающих русский язык / Н. Д. Манова ... [и др.] ; [гл. ред. Надежда Дмитриевна Манова]. - В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2010. - 127 с. : с ил. ; 29 см + 1 видеофилм (DVD)

Загл. на гърба на кор.: Гледаме весела суматоха. - Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. - Други авт.: И. Палоши, К. Абрахам, Г. Н. Гочев, Б. Ю. Грачевский. - Русско-болгарский словарь: с. 101-127.

ISBN 978-954-524-725-5
1. Руски език - учебници
808.2(075 + 0.034)
COBISS.BG-ID 1234312420

БКМ 2011/3 Кн 637
СТОЯНОВА, Елена Викторовна, 1962-
        Русский язык : [для носителей турецкого языка] / Е. Стоянова, Т. Чалыкова. - В. Търново : Фабер, 2010. - 410 с. : с ил., табл. ; 24 см

Текст и на тур. ез. - Склонение имëн существительных и прилагательных, притежательных местоимений, личных местоимений: с. 375-377 ; Спряжение неправильных глаголов: с. 377-379 ; Что надо сказать в этих ситуациях?: с. 380-384 ; Словарь / пер. на тур. яз. Хашим Акиф: с. 386-409. -
Пълното име на Хашим Акиф е Хашим Акиф Ибрахим.

ISBN 978-954-400-232-9
1. Руски език - учебници
808.2(075)
COBISS.BG-ID 1234344164


808.4 ПОЛСКИ ЕЗИК

БКМ 2011/3 Кн 638
МИРОСЛАВСКА, Виргиния Юзеф, 1961-
        Фонетични упражнения по полски език / [Виргиния Мирославска] = Ćwiczenia fonetyczne z języka polskiego / Wirginia Mirosławska. - В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2010. - 99 с. ; 21 см

Името на авт. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-524-728-6
1. Полски език - фонетика - учебници за ВУЗ
808.4-4(075.8)
COBISS.BG-ID 1234118628


808.67 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

БКМ 2011/3 Кн 639
БАЕВА, Албена Димитрова, 1959-
        Основни въпроси на стилистиката на текста / Албена Баева. - Силистра : Реклама, изд., творчество, технологии, 2009. - 188 с. ; 21 см

Библиогр.: с. 174-183. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-759-232-2
1. Български език - стилистика 2. Българска литература - език и стил 3. Стилистика, литературна 4. България - езикознание
808.67-085
886.7.07
82.07
COBISS.BG-ID 1234136804

БКМ 2011/3 Кн 640
        БЪЛГАРСКО-испански разговорник / [прев. Александра Мицева]. - София : Софтпрес, 2008 ([Добрич] : [Фолиарт]). - 432 с. ; 10 х 13 см

Името на прев. отбелязано в изд. каре.

ISBN 978-954-685-518-3 : 4.99 лв.
1. Български език - разговорници, българско-испански 2. Испански език - разговорници, българско-испански
808.67(038.2)
806.0(038.2)
COBISS.BG-ID 1234227172

БКМ 2011/3 Кн 641
        БЪЛГАРСКО-испански разговорник. - София : Софтпрес, 2007 ([Добрич] : [Фолиарт]). - 216 с. ; 16 см

ISBN 978-954-685-479-7 : 2.99 лв.
1. Български език - разговорници, българско-испански 2. Испански език - разговорници, българско испански
808.67(038.2)
806.0(038.2)
COBISS.BG-ID 1234330596

БКМ 2011/3 Кн 642
        БЪЛГАРСКО-немски разговорник. - София : Софтпрес, 2008. - 215 с. ; 16 см

Предназначение и организация на разговорника, произношение: с. 8-10.

ISBN 978-954-685-497-1 : 3.99 лв.
1. Български език - разговорници, българско-немски 2. Немски език - разговорници, българско-немски
808.67(038.2)
803.0(038.2)
COBISS.BG-ID 1234418148

БКМ 2011/3 Кн 643
ВАСЕВА, Милена Петрова, 1937-
        Пътеводител на правописния стопаджия : учебно помагало по правопис / Милена Васева, Весела Михайлова. - В. Търново : Фабер, 2010. - 127 с. : с табл. ; 24 см. - (Тематична поредица За да успееш)

ISBN 978-954-400-188-9 : 8 лв.
1. Български език - учебници за средни общообразователни училища
808.67-1(076)(075.3)
COBISS.BG-ID 1234313956

БКМ 2011/3 Кн 644
ВАСЕВА, Милена Петрова, 1937-
        Пътеводител на пунктуационния стопаджия : учебно помагало 5-12 клас / Милена Васева, Весела Михайлова. - В. Търново : Фабер, 2010. - 167 с. : с ил. ; 24 см. - (Тематична поредица За да успееш)

ISBN 978-954-400-189-6 : 10 лв.
1. Български език - пунктуация - учебници за средни общообразователни училища
808.67-19(076)(075.3)
COBISS.BG-ID 1234369764

БКМ 2011/3 Кн 645
ИВАНОВА, Людмила Цанкова, 1954-
        Да общуваме на български : български език за чужденци - B : втора част / Людмила Иванова, Женя Колева. - [В. Търново] : Фабер, 2009. - 180 с. : с ил. ; 29 см + 1 аудиодиск (CD)

Пълното име на Женя Колева е Женя Колева Радева.

ISBN 978-954-400-110-0
1. Български език - учебници за чужденци
808.67(075+0.034)
COBISS.BG-ID 1234353892

БКМ 2011/3 Кн 646
ИВАНОВА, Теодора
        Универсален разговорник - българско-немски / [състав., ред. Теодора Иванова]. - София : Софтпрес, 2010. - 256 с. : с цв. ил. ; 15 см

Загл. в изд. каре: Универсален българско-немски разговорник. - Имено на състав. отбелязано в изд. каре. - Числа : с. 7-8 ; Произношение и правопис : с. 10-14 ; Граматика : с. 207-217 ; Речник : с. 218-255.

ISBN 978-954-685-771-2 : 7.99 лв.
1. Български език - разговорници, българско-немски 2. Немски език - разговорници, българско-немски
808.67(038.2)
803.0(038.2)
COBISS.BG-ID 1234344932

БКМ 2011/3 Кн 647
КИРОВА, Людмила Иванова
        Езикът на BG инфо поколението / Людмила Кирова. - София : ИК Галик, 2010 ([Дебелец] : [ЕТ "Марков"]). - 312 с. : с табл. ; 21 см

ИК Галик - част от Артемакс ЕООД. - Кн. е продълж. на Компютърните технологии и българският език. - Библиогр.: с. 293-312.

ISBN 978-954-582-032-8 : 10 лв.
1. Български език - социални и професионални диалекти 2. Информационни и комуникационни технологии - терминология 3. България - езикознание
808.67-086:316
808.67-316:681.3
COBISS.BG-ID 1233950948

БКМ 2011/3 Кн 648
КРЪСТЕВА, Весела Георгиева, 1960-
        Практическа граматика на съвременния български език : [съобразена с новия правопис] / Весела Кръстева. - 2. прераб. и доп. изд. - София : Кръгозор, 2009 (София : Експреспринт). - 192 с. : с табл., сх. ; 21 см

Без сведение за 1. изд.

ISBN 978-954-771-207-2 : 10 лв.
1. Български език - граматика 2. България - езикознание
808.67-5
COBISS.BG-ID 1234068452

БКМ 2011/3 Кн 649
КЪНЧЕВА, Павлина Григорова
        Български език в българска езикова среда : учебник за чуждестранни студенти в Департамента за езиково обучение и студентски спорт на Медицинския университет - София / Павлина Кънчева, Светлана Тодорова. - София : [Артграф], 2010. - 165 с. : с табл., ил. ; 25 см

ISBN 978-954-9401-39-4
1. Български език - учебници за чужденци
808.67(075.8)
COBISS.BG-ID 1234180324

БКМ 2011/3 Кн 650
МЛАДЕНОВ, Максим Славчев, 1930-1992
        Говорът на Ново село, Видинско : принос към проблема за смесените говори / Максим Сл. Младенов ; [предг. Олга М. Младенова]. - 2. фототип. изд. - София : [Артграф], 2010. - 383 с. : с ил., табл. ; 25 см

Загл. на англ. ез: The dialect of Novo selo, Vidin region : a contribution to the study of mixed dialects / Maxim Sl. Mladenov. - 1. изд. 1969, изд. на БАН в сер. Трудове по бълг диалектология ; кн. 2. - Интересен и ценен труд за говора на Ново село, Видинско / Стойко Стойков: с. 6-7 ; За автора / Христо Първев: с. 328-332 ; Максим Младенов - живот в дати: с. 333-335 ; Библиография на трудовете на Максим Сл. Младенов / състав. Василка Алексова: с. 353-380. - Библиогр.: с. 311-313. - Рез. на англ. ез. / прев. Olga M. Mladenova. - Съдържа и Речник: с. 211-304.

ISBN 978-954-9401-38-7 (подв.)
1. Български език - диалекти
808.67-087(497.21-22)
COBISS.BG-ID 1234360036

БКМ 2011/3 Кн 651
НАНКИНОВ, Димитър Николов, 1942-
        Древнобългарски имена на птиците / Димитър Н. Нанкинов. - София : Ето, 2010. - 221 с. : с ил., к. ; 22 см

Библиогр.: с. 209-221.

ISBN 978-954-9859-51-5
1. Имена, български 2. Български език - лексикология 3. Птици 4. България - езикознание
808.67-312
COBISS.BG-ID 1234370788

БКМ 2011/3 Кн 652
НЕДЕЛЧЕВ, Нено Петров, 1945-
        Вишовград [Великотърновско] : история, говор, лексика, речник, ономастика, просопографии. Ч. 2, Лексиката на вишовградския говор : към типологията на лексикалната система на мизийско-балкански говор / Нено Неделчев ; [ред. Кирил Цанков]. - В. Търново : ИК Знакʼ94, 2010 (В. Търново : Ивис). - 688 с. : с к., ил. ; 21 см

Името на ред. отбелязано в изд. каре. - Няколко семантични бележки: с. 647-656. - Библиогр.: с. 681-682. - Рез. на англ., нем., рус. ез.

ISBN 978-954-8305-05-1 (не е отпеч.)
ISBN 978-954-8305-05-01 !
1. Български език - диалекти - Северна България 2. Български език - диалекти - речници 3. България - езикознание 4. Вишовград, Великотърновска област - езикознание
808.67-087(497.21-22)
808.67-087(497.21-22)(038.1)
COBISS.BG-ID 1234442980

БКМ 2011/3 Кн 653
ОСЕНОВА, Петя Начева, 1971-
        Именните фрази в българския език / Петя Осенова. - София : Ето, 2009 ([София] : [Булгед]). - 188 с. : с табл., сх., ил. ; 21 см

Библиогр.: с. 175-184. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-9859-43-0
1. Български език - фразеология и идиоматика
808.67-318
COBISS.BG-ID 1234033380

ПИЩИКОВ, Огнян Димитров, 1955-
        Речнико на Баце : над 1500 думи и изрази, жизнено важни за оцеляването ви в Северозапада : забавно-хумористично издание Вж Кн 1010

ПОПОВ, Светлозар Велчев, 1950-
        Българската писменост - известна и непозната Вж Кн 9

БКМ 2011/3 Кн 654
СТЕФАНОВА, Марийка Борисова
        Лесно, накратко за матурата по български език и литература / Марийка Стефанова, Таня Петрова, Николина Георгиева. - София : Просвета, 2010 (София : Ропринт). - 28 с. ; 24 см


ISBN 978-954-01-2429-2 : 2.90 лв.
1. Български език - учебници за средни общообразователни училища 2. Българска литература - учебници за средни общообразователни училища
808.67(076)(075.3)
886.7(076)(075.3)
COBISS.BG-ID 1233928420

БКМ 2011/3 Кн 655
        ТЕСТОВЕ по български език и литература : помагало за самоподготовка на кандидат-студенти / Елка Добрева ... [и др.]. - В. Търново : Фабер, 2010. - 188 с. : с табл. ; 20 см

Други авт.: Добрин Добрев, Ивелина Савова, Младен Енчев.

ISBN 978-954-400-251-0
1. Български език - тестове - учебници за средни общообразователни училища 2. Българска литература - тестове - учебници за средни общообразователни училища
808.67(079)(075.4)
886.7(079)(075.4)
COBISS.BG-ID 1234015204

БКМ 2011/3 Кн 656
ТОДОРОВ, Цветомир Бориславов, 1982-
        Следите на миналото в Централна Стара планина - топоними, номади и легенди / Цветомир Тодоров ; [фотогр. Нанко Минков, Петко Кънъков]. - Габрово : Габрово принт, 2009. - 44 с. : с цв. ил., к. ; 22 см

Имената на ил. отбелязани на гърба на загл. с. - Библиогр.: с. 42-43.

ISBN 978-954-436-035-1
1. Географски имена - Стара планина 2. Стара планина - езикознание
808.67-311(234.423.4)
COBISS.BG-ID 1234363108

БКМ 2011/3 Кн 657
        УНИВЕРСАЛЕН разговорник - българско-румънски / [прев. от нем. ез., състав. Теодора Иванова] ; [прев. на рум. Зорница Крушарска]. - София : Софтпрес, 2008. - 256 с. : с ил. ; 15 см

Ориг. загл.: Langenscheidt Sprachführer Rumänisch. - Загл. в изд. каре: Универсален българско-румънски разговорник. - Името на прев. Теодора Иванова установено по доп. източници, а името на прев. Зорница Крушарска отбелязано в изд. каре. - Числата: с. 7-9 ; Най-важното накратко: с. 9 ; Фонетика: с. 9-12 ; Граматика: с. 207-218 ; Българско-румънски речник: с. 219-250 ; Румънско-български речник: с. 251-255. - Комплект с аудиодиск, който не е деп.

ISBN 978-954-685-775-0 : 7.99 лв.
1. Български език - разговорници, българско-румънски 2. Румънски език - разговорници, българско-румънски
808.67(038.2)
805.90(038.2)
COBISS.BG-ID 1234512100

БКМ 2011/3 Кн 658
        УНИВЕРСАЛЕН разговорник - българско-френски / [прев. от нем. ез., състав. Теодора Иванова] ; [прев. на фр. Лилия Симеонова]. - София : Софтпрес, 2009. - 256 с. : с ил. ; 15 см

Ориг. загл.: Langenscheidt Reise-Set Französisch mit CD. - В библиогр. каре загл.: Универсален българско-френски разговорник. - Името на прев. Теодора Иванова установено по доп. източници, а името на прев. Лилия Симеонова отбелязано в изд. каре. - Числа: с. 8-11 ; Произношение: с. 11-14 ; Граматика: с. 209-224 ; Българско-френски речник: с.225-251 ; Френско-български речник: 252-255. - Комплект с аудиодиск, който не е деп.

ISBN 978-954-685-880-1 : 7.99 лв.
1. Български език - разговорници, българско-френски 2. Френски език - разговорници, българско-френски
808.67(038.2)
804.0(038.2)
COBISS.BG-ID 1234512356

        УНИВЕРСАЛЕН румънско-български разговорник Вж Кн 632

БКМ 2011/3 Кн 659
ЦАНКОВ, Кирил Йовчев, 1949-
        Езикова култура : знания за езика : правопис и пунктуация : упражнения и тестове / Кирил Цанков. - 6. прераб. и доп. изд. - В. Търново : Знак ʼ94, 2010 (В. Търново : Фабер). - 176 с. ; 20 см

1. изд. 1994. - Образци за оформяне на документи: с. 167-170 ; Книжовни варианти на българския език: с. 171-172. - Библиогр.: с. 173-174.

ISBN 978-954-8305-06-8 (не е отпеч.) : 8 лв.
ISBN 954-8305-06-8 !
1. Български език - учебници за ВУЗ
808.67(075.8)
COBISS.BG-ID 1234288356


809.155 НОВОПЕРСИЙСКИ ЕЗИК (ФАРСИ)

БКМ 2011/3 Кн 660
ЗЛАТАРОВА, Ивета Христова
        Уводен курс по персийски език / Ивета Златарова. - 2. изд. - София : [Даниела Убенова], 2008. - 114 с. : с табл. ; 24 см

1. изд. 2001 г. на Унив. изд. Св. Климент Охридски. - Изд. на СУ Св. Климент Охридски. Център за изт. ез. и култури. - Персийско-български речник: с. 89-101 ; Българско-персийски речник: с. 102-113.

ISBN 978-954-791-127-7
1. Персийски език - учебници за ВУЗ
809.155(075.8)
COBISS.BG-ID 1234011108


809.242 СТАРОЕВРЕЙСКИ ЕЗИК

АЛМАЛЕХ, Мони Ешуа, 1954-
        Светлината в Стария завет Вж Кн 107


82 ЛИТЕРАТУРА

БКМ 2011/3 Кн 661
БЪЛГАРСКА академия на науките. Институт за литература
        60 години Институт за литература : юбилеен сборник 1948-2008 / [Аделина Германова ... и др.] ; [ред. кол. Иван Сарандев - отг. ред. ... и др.]. - София : Изд. център "Боян Пенев", 2009 ([София] : Изток-Запад). - XIV, 666 с. : с табл., сх. ; 24 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на предзагл. с. - Други авт.: Анисава Милтенова, Вихрен Чернокожев, Диана Ралева, Елка Трайкова, Иван Сарандев, Иванка Манова-Томова, Йонка Найденова, Кирил Ставрев, Лиляна Грашева, Людмила Григорова, Людмила Маринова, Мариана Тодорова, Нелма Вълчева, Пенка Ватова, Петър Велчев, Радосвет Коларов, Радостин Русев, Рая Кунчева, Румяна Дамянова, Христина Балабанова, Цветанка Атанасова. - Възприета форма на името на авт. Иванка Манова-Томова е Иванка Димитрова Томова-Манова. - Пълното име на авт. Мариана Тодорова е Мариана Тодорова Григорова, а на Нелма Вълчева - Нелма Василева Вълчева-Маркова. - Други ред.: Йонка Найденова, Вихрен Чернокожев, Лиляна Грашева, Петър Велчев. - Институтът по литература при БАН и литературознанието като отговорност / Рая Кунчева : с. IX-XIV. - Именен показалец.

ISBN 978-954-8712-53-8
1. Българска академия на науките - история - сборници 2. Литература - научно-изследователски институти - история - сборници 3. Литературоведи, български - библиографии 4. България - литературознание
82:061.6(497.223)(091)
061.12(497.2)(091)
016:92
82.0(497.2)(01)
92(497.2)
COBISS.BG-ID 1234382052


82.0 ТЕОРИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА. ЛИТЕРАТУРНА ТЕХНИКА

БАЕВА, Албена Димитрова, 1959-
        Основни въпроси на стилистиката на текста Вж Кн 639

БЪЛГАРСКА академия на науките. Институт за литература
        60 години Институт за литература : юбилеен сборник 1948-2008 Вж Кн 661

        И ние в литературата : изследвания, библиотеки, оценки Вж Кн 824

БКМ 2011/3 Кн 662
        Цветан ТОДОРОВ - теоретик и хуманист : сборник в чест на Цветан Тодоров / [състав. Стоян Атанасов ... и др.]. - София : Изд. център "Боян Пенев", 2009 ([София] : Изток-Запад). - 315 с. : с портр. ; 24 см

Имената на състав. отбелязани на гърба на предзагл. с. - Други състав.: Рая Кунчева, Мирослав Дачев. - Изд. на БАН, Институт за лит., СУ Св. Климент Охридски, НБУ. - В защита на ценностите / Цветан Тодоров ; прев. от фр. Стоян Атанасов: с. 11-14 ; Цветан Тодоров в България : библиогр. / състав Аделина Германова : с. 285-299. -
Пълното име на Цветан Тодоров е Цветан Тодоров Боров. - Съдържа материали от: Богдан Богданов, Стоян Атанасов, Благовест Златанов, Александър Панов, Мирослав Дачев, Иванка Мавродиева, Миряна Янакиева, Златороса Неделчева-Белафанте, Магдалена Костадинова, Христо Трендафилов, Елена Михайловска, Румяна Станчева, Николай Аретов, Дечка Чавдарова, Еми Барух, Милена Бордън, Евдокия Борисова, Венко Кънев, Васил Райнов, Христо Станчев, Христо Тодоров, Рая Кунчева. - Библиогр. след отд. статии. - Рез. на англ., фр. ез.

ISBN 978-954-8712-42-2 : 17 лв.
1. Тодоров, Цветан, 1939- - юбилеи и чествания - сборници 2. Литературоведи, френски 3. Франция - литературознание
82.0(44=867)(092)(08)
92 Тодоров, Цветан
COBISS.BG-ID 1234047716


82.08 ЛИТЕРАТУРНА ДЕЙНОСТ. ЛИТЕРАТУРНА ТЕХНИКА. РЕДАКТИРАНЕ. КУЛТУРА НА РЕЧТА. ОРАТОРСКО ИЗКУСТВО
Вж и 801

БЕЙНОВА, Мария Колева
        Анализи и тестове по литература за 7. клас на средните общообразователни училища : учебно помагало по новата учебна програма Вж Кн 319

МАККЕЙ, Матю
        Посланията : комуникационните умения Вж Кн 146

БКМ 2011/3 Кн 663
НУШИЧ, Бранислав, 1864-1938
        Реторика / Бранислав Нушич ; прев. от сръб. Маргарита Дикова. - София : Сиби, [2010] ([София] : Скайпринт). - 312 с. : с ил. ; 22 см

Ориг. загл.: Реторика / Бранислав Нушиђ. - "Реториката" на Бранислав Нушич / Даниела Доковска: с. 5-7.

ISBN 978-954-730-685-1 : 19 лв.
1. Реторика
82.085.4
COBISS.BG-ID 1234318052

БКМ 2011/3 Кн 664
        ХРИСТОМАТИЯ по парламентарна реторика. Ч. 1, Сборник избрани парламентарни дебати от европейски страни, преведени и подготвени за печат от студенти по специалността "Право" / състав., [въвед.] Росица Йорданова ; [прев. от англ., нем., итал., пол., рус., тур., унг., фр., чеш. Боян Велчев ... и др.]. - Варна : Варн. свободен унив. "Черноризец Храбър", 2010 ([Варна] : [График]). - 316 с. ; 22 см

Загл. на англ. ез.: Reader in parliamentary rhetoric. Pt. 1, Collection of selected parliamentary debates from European countries, translated and prepared for printing by students majoring "Law". - Други прев.: Мария Темелкова, Добринка Пенева, Анастасия Василева, Пламена Кръстева, Ива Тютюнджиева, Яна Пенкова, Биляна Байрактарова, Август Панов, Мая Димитрова, Николай Пеев, Пенка Грабаниа, Дария Шамонина, Владимир Чернев, Гюлшен Кобак, Айгюл Сами, Константин Пиргов, Лора Начева, Юлиана Василева, Николай Марков, Драгомир Маринов, Иван Димитров, Християн Облаков. - Изд. на Варн. свободен унив. Черноризец Храбър. Юрид. фак. - Текст и на англ. ез. - Лого и оригинално наименование на представените в христоматията парламенти: с. 314-315.

ISBN 978-954-715-454-4 : 18 лв.
Съдържа материали от парламентарната дейност във Великобритания, Гамбия, Германия, Италия, Канада, Полша, Русия, САЩ, Турция, Унгария, Франция, Чехия.
1. Парламентарна реторика - христоматии
82.085.4:328(082)
COBISS.BG-ID 1233962212

БКМ 2011/3 Кн 665
        ХРИСТОМАТИЯ по парламентарна реторика. Ч. 2, Сборник избрани дебати в българския парламент, подготвени за печат от студенти по специалността "Право" / състав. Росица Йорданова. - Варна : Варн. свободен унив. "Черноризец Храбър", 2010 ([Варна] : [График]). - 256 с. ; 22 см

Загл. на англ. ез.: Reader in parliamentary rhetoric. Pt. 2, Collection of selected debates in the Bulgarian parliament, prepared for printing by students majoring "Law". - Изд. на Варн. свободен унив. Черноризец Храбър. Юрид. фак.

ISBN 978-954-715-455-1 : 18 лв.
Съдържа материали от парламентарната дейност на VII Велико Народно събрание - 1990, 1991 г., на 38 Народно събрание - 1999 г., на 40 Народно събрание - 2007, 2009 г.
1. Парламентарна реторика - христоматии
82.085.4:328(082)
COBISS.BG-ID 1233966820

БКМ 2011/3 Кн 666
        ХРИСТОМАТИЯ по парламентарна реторика. Ч. 3, Сборник избрани дебати в българския парламент, подготвени за печат от студенти по специалността "Право" / състав. Росица Йорданова. - Варна : Варн. свободен унив. "Черноризец Храбър", 2010 ([Варна] : [График]). - 332 с. ; 22 см

Загл. на англ. ез.: Reader in parliamentary rhetoric. Pt. 3, Collection of selected debates in the Bulgarian parliament, prepared for printing by students majoring "Law". - Изд. на Варн. свободен унив. Черноризец Храбър. Юрид. фак. - Списък на политическите партии и парламентарни групи: с. 323-329 ; Препоръчителна литература: с. 330-331.

ISBN 978-954-715-465-0 (ч. 3) : 18 лв.
Съдържа материали от парламентарната дейност на 36 Народно събрание - 1992, 1994 г., на 37 Народно събрание - 1996 г., на 38 Народно събрание - 2000 г., на 39 Народно събрание - 2003 г., на 40 Народно събрание - 2009 г.
1. Парламентарна реторика - христоматии
82.085.4:328(082)
COBISS.BG-ID 1233967332


82.09 ЛИТЕРАТУРНА КРИТИКА И ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ

БКМ 2011/3 Кн 667
        СЛОВА и образы : иконичность текста : [труды Международной научной конференции Слово и образ. Иконичность в литературной коммуникации, София, 19-20 сентября 2005 года ] / ред. Тереса Добжиньска, Рая Кунчева ; [предг. Тереса Добжиньска]. - София : Изд. център "Боян Пенев", 2008 (София : Изток-Запад). - 384 с. : с ил., табл. ; 22 см

Загл. на англ. ез.: Words and images ; Загл в изд. каре: Думи и образи. - Изд. на БАН.Институт за лит., Pol. akad. nauk. Inst. badań lit. - Текст и на англ., нем., пол., итал. ез. - Съдържа докл. от Maria-Renata Mayenowa, Henryk Markiewicz, Anna Pajdzińska, Чавдар Попов, Todor Hristov, Bożena Witosz, Stoyan Atanasov, Pavlin Stoyanov, Тереса Добржиньска, Zelma Catalan, Albena Hranova, Александр Панов, Jan Kordys, Angel Angelov, Jacek Leociak, Zbigniew Kloch, Grzegorz Grochowski, Ewa Szczęsna, Radosvet Kolarov, Raya Kuncheva. - Библиогр. след някои докл. - Рез. на англ., рус. ез.

ISBN 978-954-8712-48-4
1. Текстология - отделни литератури - конференции 2. Семиотика - конференции 3. Символи и знаци - конференции
820/899.07(063)
003(063)
COBISS.BG-ID 1234261732


820/899 ЛИТЕРАТУРА НА ОТДЕЛНИТЕ НАЦИИ, НАРОДИ И ЕЗИЦИ

МИЦКОВ, Георги Христов, 1921-2002
        Отчаян пешеходецо : авторова и преводаческа антология Вж Кн 907

        СЛОВА и образы : иконичность текста : [труды Международной научной конференции Слово и образ. Иконичность в литературной коммуникации, София, 19-20 сентября 2005 года ] Вж Кн 667


820/899-93 ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ НА ОТДЕЛНИТЕ НАЦИИ, НАРОДИ И ЕЗИЦИ

БКМ 2011/3 Кн 668
        ВЪЛШЕБНИЯТ остров / [прев. от англ. Петър Тушков]. - София : Инфодар, 2009 ([Китай]). - 20 с. : с цв. ил. ; 28 см. - (Приказка с два края : добър, лош)

Кор. опис. - Името на прев. отбелязано в изд. каре. - Идеи за размисъл: с. 20.

ISBN 978-954-761-375-1 : 4.99 лв.

820/899-93-34
087.5
COBISS.BG-ID 1234122724

БКМ 2011/3 Кн 669
        ГРОЗНОТО патенце / [ил. Спас Димитров Спасов]. - [Пловдив] : ИК Хермес, 2010 ([Хасково] : [Полиграфюг]). - [8] с. : с цв. ил. ; 29 см. - (Любими вълшебни приказки)

Кор. опис. - Името на ил. отбелязано на гърба на кор. - Адапт. изд.

ISBN 978-954-26-0893-6 : 1.99 лв.

820/899-93-91
COBISS.BG-ID 1234008036

БКМ 2011/3 Кн 670
        ДЖАК и бобовото стъбло / [прев. от англ. Станислава Първанова]. - София : ИК Инфодар, 2009 ([Китай]). - 16 с. : с цв. ил. ; 20 см

Кор. опис. - Името на прев. отбелязано на гърба на кор. - Адапт. изд.

ISBN 978-954-761-372-0 (подв.) : 3.99 лв.

820/899-93-91
COBISS.BG-ID 1234052324

БКМ 2011/3 Кн 671
        ЗЛАТОКОСКА и трите мечета / [прев. от англ. Станислава Първанова]. - София : ИК Инфодар, 2009 ([Китай]). - 16 с. : с цв. ил. ; 20 см

Кор. опис. - Името на прев. отбелязано на гърба на кор. - Адапт. изд.

ISBN 978-954-761-371-3 (подв.) : 3.99 лв.

820/899-93-91
COBISS.BG-ID 1234051812

БКМ 2011/3 Кн 672
        ПОДВОДНИЯТ свят / [прев. от англ. Петър Тушков]. - София : Инфодар, 2009 ([Китай]). - 20 с. : с цв. ил. ; 28 см. - (Приказка с два края : добър, лош)

Кор. опис. - Името на прев. отбелязано на гърба на кор. - Идеи за размисъл: с. 20.

ISBN 978-954-761-374-4 : 4.99 лв.

820/899-93-34
087.5
COBISS.BG-ID 1234124772

БКМ 2011/3 Кн 673
        СНЕЖАНКА и седемте джуджета / [прев. от англ. Станислава Първанова]. - София : ИК Инфодар, 2009 ([Китай]). - 16 с. : с цв. ил. ; 20 см

Кор. опис. - Името на прев. отбелязано на гърба на кор. - Адапт. изд.

ISBN 978-954-761-370-6 (подв.) : 3.99 лв.

820/899-93-91
COBISS.BG-ID 1234051044

БКМ 2011/3 Кн 674
        ТРИТЕ чудовища / [прев. от англ. Станислава Първанова]. - София : Инфодар, 2009 ([Китай]). - 20 с. : с цв. ил. ; 28 см. - (Приказка с два края : добър, лош)

Кор. опис. -
Името на прев. отбелязано в изд. каре. - Идеи за размисъл: с. 20.

ISBN 978-954-761-376-8 : 4.99 лв.

820/899-93-34
087.5
COBISS.BG-ID 1234122212

БКМ 2011/3 Кн 675
        ХЕНЗЕЛ и Гретел / [прев. от англ. Станислава Първанова]. - София : ИК Инфодар, 2009 ([Китай]). - 16 с. : с цв. ил. ; 20 см

Кор. опис. - Името на прев. отбелязано в изд. каре. - Адапт. изд.

ISBN 978-954-761-373-7 (подв.) : 3.99 лв.

820/899-93-91
COBISS.BG-ID 1233968356

БКМ 2011/3 Кн 676
        ЧЕРВЕНАТА шапчица / [прев. от англ. Станислава Първанова]. - София : ИК Инфодар, 2009 ([Китай]). - 16 с. : с цв. ил. ; 20 см

Кор. опис. - Името на прев. отбелязано на гърба на кор. - Адапт. изд.

ISBN 978-954-761-369-0 (подв.) : 3.99 лв.

820/899-93-91
COBISS.BG-ID 1234050532


820 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БКМ 2011/3 Кн 677
АРЧЪР, Джефри, 1940-
        Затворник по рождение / Джефри Арчър ; [прев. Тодор Кенов]. Две момиченца в синьо / Мери Хигинс Кларк ; [прев. Весела Еленкова]. Вода, камък, сърце / Уил Норт ; [прев. Емилия Л. Масларова]. Не казвай на никого! / Дейвид Розенфелт ; [прев. Емилия Л. Масларова]. - София : Рийдърс дайджест, 2010 (Германия). - 608 с. : с портр. ; 22 см. - (Избрани книги)

Кор. опис. - Ориг. загл.: Prisoner of birth / Jeffrey Archer ; Two little girls in blue / Mary Higgins Clark ; Water, stone, heart / Will North ; Don't tell a soul! / David Rosenfelt. - Имената на прев. отбелязани в изд. каре. - Джефри Арчър : биографични данни: с. 180-181 ; Мери Хигинс Кларк : биографични данни: с. 330-331 ; Уил Норт : биографични данни: с. 456-457 ; Дейвид Розенфелт : интервю: с. 606-607. - Съдържа съкратени версии на романите.

ISBN 978-954-9935-60-8 (подв.)

820-312.4
820(73)-312.4
820(73)-31
COBISS.BG-ID 1234102500

БАРКЛИ, Линуд, 1955-
        Няма време за сбогом Вж Кн 709

БКМ 2011/3 Кн 678
ДЖЕЙМС, Питър, 1948-
        По стъпките на мъртвеца / Питър Джеймс ; [прев. Лидия Шведова]. - [София] : Прозорец, 2009 ([София] : Инвестпрес). - 446 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Dead man's footsteps / Peter James. - Името на прев. отбелязано на с. 2.

ISBN 978-954-733-618-6 : 15 лв.

820-312.4
COBISS.BG-ID 1234343140

ДИВЪР, Джефри Уилдс, 1950-
        Спящата кукла Вж Кн 714

БКМ 2011/3 Кн 679
КАПЕЛА, Антъни, 1962-
        Изкушение с дъх на лимони / Антъни Капела ; прев. Александър Бакалов. - София : Кръгозор, 2010 (София : Вулкан). - 390 с. ; 21 см

Ориг. загл.: The wedding officer / Anthony Capella.

ISBN 978-954-771-232-4 : 14 лв.

820-31
COBISS.BG-ID 1234094052

БКМ 2011/3 Кн 680
КАПЕЛА, Антъни, 1962-
        С дъх на кафе / Антъни Капела ; прев. Александър Бакалов. - София : Кръгозор, 2009 (София : Вулкан). - 470 с. ; 21 см

Ориг. загл.: The various flavours of coffee / Anthony Capella.

ISBN 978-954-771-198-3 : 14 лв.

820-31
COBISS.BG-ID 1234095844

БКМ 2011/3 Кн 681
КЕЛК, Линдзи, 1980-
        Аз [обичам] Ню Йорк / Линдзи Келк ; прев. Антоанета Дончева-Стаматова. - София : Кръгозор, 2010 (София : Експреспринт). - 315 с. ; 21 см

Ориг. загл.: I heart New York / Lindsey Kelk. - Думата "обичам" в загл. е представена чрез символа сърце.

ISBN 978-954-771-216-4 : 10.90 лв.

820-31
COBISS.BG-ID 1234070244

БКМ 2011/3 Кн 682
КЕЛК, Линдзи, 1980-
        Аз обичам Холивуд / Линдзи Келк ; прев. Антоанета Дончева-Стаматова. - София : Кръгозор, 2010 (София : Вулкан). - 315 с. ; 21 см

Загл. на кор.: Аз обичам Hollywood. - Ориг. загл.: I heart Hollywood / Lindsey Kelk.

ISBN 978-954-771-231-7 : 12 лв.

820-31
COBISS.BG-ID 1234092516

КОНЪЛИ, Майкъл, 1956-
        Оловна присъда Вж Кн 718

КРЕЙС, Робърт, 1954-
        Две минути Вж Кн 719

БКМ 2011/3 Кн 683
МАТЮЗ, Карол
        Шоколадът и градът / Карол Матюз ; прев. Антоанета Дончева-Стаматова. - София : Кръгозор, 2009 (София : Експреспринт). - 368 с. ; 21 см

Ориг. загл.: The chocolate lovers' diet / Carole Matthews. - Кн. е продълж. на "Шоколадов рай".

ISBN 978-954-771-201-0 : 12 лв.

820-31
COBISS.BG-ID 1234068708

БКМ 2011/3 Кн 684
ПЕЙВЪР, Мишел, 1960-
        Ловецът на духове : роман / Мишел Пейвър ; прев. от англ. Маргарита Дограмаджян. - Пловдив : ИК Хермес, 2010 (Хасково : Полиграфюг). - 240 с. : с ил., к. ; 20 см. - (Хроники на древния мрак)

Ориг. загл.: Ghost hunter / Michelle Paver. -
Вариант на сер. загл.: Серия Хроники на древния мрак, отбелязан на предзагл. с.

ISBN 978-954-26-0883-7 : 8.95 лв.

820-312.9
COBISS.BG-ID 1234302692

БКМ 2011/3 Кн 685
РОУЗ, Малкълм, 1953-
        Убийства по списък / Малкълм Роуз ; прев. от англ. Владимир Пенов. - София : Вакон, 2009 ([София] : [Инвестпрес]). - 208 с. ; 20 см. - (Следите)

Ориг. загл.: Roll call / Malkom Rose. -
Вариант на сер. загл.: Поредица Следите, отбелязан на гърба на кор.

ISBN 978-954-9535-17-4 : 9.90 лв.

820-312.4
COBISS.BG-ID 1234287588

БКМ 2011/3 Кн 686
СТЮАРТ, Джулия
        Сватовникът от Перигор / Джулия Стюарт ; прев. Татяна Виронова. - София : Кръгозор, 2009 (София : Експреспринт). - 292 с. ; 21 см

Ориг. загл.: The Matchmaker of Perigord / Julia Stuart.

ISBN 978-954-771-218-8 : 10 лв.

820-31
COBISS.BG-ID 1234077412

БКМ 2011/3 Кн 687
RUSENOVA, Stefana Minkova, 1946-
        Dialogues in Exile : Joseph Conrad, Vladimir Nabokov, Eva Hoffman / Stefana Roussenova ; [предг. Ursula Mathis-Moser]. - Sofia : Polis, 2010 (София : Симолини 94). - 224 с. ; 22 см

Името на авт. на предг. отбелязано на с. 10. - Библиогр.: с. 208-219. - Рез. на бълг. ез.

ISBN 978-954-796-034-3 : 9 лв.
1. Конрад, Джоузеф, 1857-1924 - творчество 2. Набоков, Владимир Владимирович, 1899-1977 - творчество 3. Хофман, Ева, 1945- - творчество 4. Писатели, емигранти - творчество 5. Емиграция и имиграция - в литературата
820-054.7(092)
882-054.7(092)
92
COBISS.BG-ID 1234007012


820-93 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БКМ 2011/3 Кн 688
БЪТЛЪР, М. Кристина, 1934-
        Дъждовен ден / М Кристина Бътлър ; ил. на Тина Макнафтън ; [прев. Станислава Първанова]. - София : Инфодар, 2009 (Китай). - [28] с. : с цв. ил. ; 28 см. - (Малки приказки за добри деца)

Ориг. загл.: One rainy day / M. Christina Butler. - Името на прев. отбелязано в изд. каре. - Кн. е продълж. на "Снежна нощ" и "Зимен ден".

ISBN 978-954-761-397-3 (подв.) : 14 лв.

820-93-34
COBISS.BG-ID 1234226660

БКМ 2011/3 Кн 689
БЪТЛЪР, М. Кристина, 1934-
        Зимен ден / М Кристина Бътлър ; ил. Тина Макнафтън ; [прев. Станислава Първанова]. - [София] : Инфодар, 2009 (Китай). - [26] с. : с цв. ил. ; 28 см. - (Малки приказки за добри деца)

Ориг. загл.: One winter's day / M. Christina Butler. -
Името на прев. отбелязано в изд. каре. - Кн. е продълж. на "Снежна нощ".

ISBN 978-954-761-398-0 (подв.) : 14 лв.

820-93-34
COBISS.BG-ID 1234113764

БКМ 2011/3 Кн 690
БЪТЛЪР, М. Кристина, 1934-
        Снежна нощ / М Кристина Бътлър ; ил. Тина Макнафтън ; [прев. Станислава Първанова]. - [София] : Инфодар, 2009 (Китай). - [28] с. : с цв. ил. ; 28 см. - (Малки приказки за добри деца)

Ориг. загл.: One snowy night / M. Christina Butler. -
Името на прев. отбелязано в изд. каре.

820-93-34
COBISS.BG-ID 1234205156

БКМ 2011/3 Кн 691
БЪТЛЪР, М. Кристина, 1934-
        Тъмна, тъмна нощ / М Кристина Бътлър ; [ил.] Джейн Чапман ; [прев. Станислава Първанова]. - [София] : Инфодар, 2009 (Сингапур). - [28] с. : с цв. ил. ; 29 см. - (Малки приказки за добри деца)

Ориг. загл.: The dark, dark night / M. Christina Butler. -
Името на прев. отбелязано в изд. каре.

ISBN 978-954-761-405-5 (подв.) : 10 лв.

820-93-34
COBISS.BG-ID 1234125796


БКМ 2011/3 Кн 692
ДАЛ, Роалд, 1916-1990
        Чарли и шоколадовата фабрика / Роалд Дал ; ил. Куентин Блейк ; прев. от англ. Жанета Шинкова. - 3. изд. - София : Enthusiast, 2010 ([Варна] : Хеликс прес). - 207 с. : с ил. ; 20 см

Ориг. загл.: Charlie and the chocolate factory / Roald Dahl. - 1. изд. 1999 на изд. Кибеа в сер. Поредица Роалд Дал разказва : приказки за деца и възрастни. - Един ден от живота на Роалд Дал: с. 192-193 ; Запознайте се с Куентин Блейк: с. 194-195.

ISBN 978-954-8657-04-4 : 8 лв.

820-93-31
COBISS.BG-ID 1234275300

БКМ 2011/3 Кн 693
КАРОЛ, Луис, 1832-1898
        Алиса в страната на чудесата ; Алиса в огледалния свят / Луис Карол ; прев. Светлана Комогорова-Комата. - София : Вестникарска група България, 2009 ([Италия]). - 191 с. ; 21 см. - (Златна колекция XIX век ; 29)

Ориг. загл.: Alice's adventures in Wonderland. Through the Looking-Glass, and what Alice found there / Lewis Carroll. - Възприетата форма на името на прев. е Светлана Николаева Комогорова. - Кн. се разпространява с в. Труд или 24 часа.

ISBN 978-954-9976-30-4 (подв.)

820-93-32
COBISS.BG-ID 1233759972

БКМ 2011/3 Кн 694
КИПЛИНГ, Ръдиард Джоузеф, 1865-1936
        Книга за джунглата. Кн. 1, Братята на Маугли или Как човешкото дете бе прието във вълчата глутница / Ръдиард Киплинг ; прев. Миглена Златарева ; ил. Галин Георгиев, Светлана Князева. - [Ново изд.]. - София : Златното пате, 2009 (София : Образование и наука). - [40] с. : с цв. ил. ; 31 см

Загл. на кор.: Братята на Маугли.

ISBN 978-954-431-616-7 : 6.90 лв.

820-93-31
COBISS.BG-ID 1234261476

БКМ 2011/3 Кн 695
КИПЛИНГ, Ръдиард Джоузеф, 1865-1936
        Книга за джунглата. Кн. 2, Ловът на Каа или Маугли в плен на Бандар-лог / Ръдиард Киплинг ; прев. Миглена Златарева ; ил. Галин Георгиев, Светлана Князева. - [Ново изд.]. - София : Златното пате, 2010 (София : Образование и наука). - [40] с. : с цв. ил. ; 31 см

Загл. на кор.: Ловът на Каа.

ISBN 978-954-431-617-4 : 6.90 лв.

820-93-31
COBISS.BG-ID 1234263012

БКМ 2011/3 Кн 696
КИПЛИНГ, Ръдиард Джоузеф, 1865-1936
        Книга за джунглата. Кн. 3, Тигре! Тигре! или Как Маугли победи своя враг / Ръдиард Киплинг ; прев. Миглена Златарева ; ил. Галин Георгиев, Светлана Князева. - [Ново изд.]. - София : Златното пате, 2010 (София : Циан). - [40] с. : с цв. ил. ; 31 см

Загл. на кор.: Тигре! Тигре!

ISBN 978-954-431-629-7 : 6.90 лв.

820-93-31
COBISS.BG-ID 1234263268

БКМ 2011/3 Кн 697
ПИТЧЪР, Карълайн, 1948-
        Време е за сън / Карълайн Питчър ; [ил.] Тина Макнафтън ; [прев. Станислава Първанова]. - [София] : Инфодар, 2009 ([Китай]). - [28] с. : с цв. ил. ; 27 x 27 см. - (Малки приказки за добри деца)

Ориг. загл.: Time for bed, little one / Caroline Pitcher. - Името на прев. отбелязано в изд. каре.

ISBN 978-954-761-390-4 (подв.) : 10 лв.

820-93-34
COBISS.BG-ID 1234223588

БКМ 2011/3 Кн 698
РЕНИСЪН, Луис, 1951-
        Ревнива секси мацка : любовните съмнения на Джорджия - дневник 7 / Луис Ренисън ; прев. Антоанета Дончева-Стаматова. - София : Кръгозор, 2009 (София : Експреспринт). - 246 с. ; 21 см

Ориг. загл.: ...Startled by his furry shorts / Louise Rennison.

ISBN 978-954-771-196-9 : 8 лв.

820-93-31
COBISS.BG-ID 1234084068

БКМ 2011/3 Кн 699
ТРИЙ, Ейми, 1945-
        Остров Звезда / Ейми Трий ; ил. Гуен Милард ; прев. от англ. Златка Паскалева. - София : Enthusiast, 2011 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 80 с. : с ил. ; 20 см + талисман звезда. - (Търсачи на талисмани ; кн. 9)

Ориг. загл.: Star island / Amy Tree. - Ейми Трий - псевд. на Georgie Adams. - Enthusiast - запазена марка на Алто комюникейшънс енд пъблишинг. -
Вариант на сер. загл.: Поредица Търсачи на талисмани, отбелязан на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-8657-48-8 : 7 лв.

820-93-31
COBISS.BG-ID 1234001380

БКМ 2011/3 Кн 700
ФРИЙДМАН, Клеър
        Коледни ангели / Клеър Фрийдман ; ил. Гейл Йерил ; [прев. Станислава Първанова]. - [София] : Инфодар, [2009] (Китай). - [24] с. : с цв. ил. ; 26 x 26 см. - (Малки приказки за добри деца)

Ориг. загл.: The Christmas angels / Claire Freedman. - Името на прев. отбелязано в изд. каре.

ISBN 978-954-761-407-9 (подв.) : 14 лв.

820-93-34
COBISS.BG-ID 1234127844

БКМ 2011/3 Кн 701
ФРИЙДМАН, Клеър
        Снежен свят / Клеър Фрийдман ; [ил.] Тина Макнафтън ; [прев. Станислава Първанова]. - [София] : Инфодар, 2009 (Китай). - [28] с. : с цв. ил. ; 29 см. - (Малки приказки за добри деца)

Ориг. загл.: Where snowflakes fall / Claire Freedman. -
Името на прев. отбелязано в изд. каре.

ISBN 978-954-761-387-4 (подв.) : 10 лв.

820-93-34
COBISS.BG-ID 1234131940

БКМ 2011/3 Кн 702
ХЪТЧИНСЪН, Бари, 1978-
        Историите. [Кн.] 2, Парадокс + Помощници на ремонтьорите : историите / [adapt. Barry Hutchinson] ; [прев. Александър Маринов]. - София : Егмонт България, 2010 (София : Лито Балкан). - 127 с. : с ил. ; 20 см

Ориг. загл.: Веn 10: Alien force - Paradox + Plumbers' helpers / adapt. Barry Hutchinson. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре.

ISBN 978-954-27-0528-4 : 3.99 лв.
По анимационния сериал Ben 10.

820(411)-93-32
COBISS.BG-ID 1233788388

БКМ 2011/3 Кн 703
ХЪТЧИНСЪН, Бари, 1978-
        Романи. [Кн.] 1, И станаха десет ; Кевин Илевън / [адапт. Barry Hutchinson] ; [прев. Александър Маринов]. - София : Егмонт България, 2010 (София : Лито Балкан). - 127 с., [4] с. : цв. ил. ; 20 см

Кор. опис. - Ориг. загл.: Ben 10 2-in-1 Chapter Storybooks: 1. And then there where 10 + Kevin 11 / adapt. by Barry Hutchinson. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре.

ISBN 978-954-27-0443-0 : 3.99 лв.
По анимационния сериал Ben 10.

820-93-312.9
COBISS.BG-ID 1234134500

БКМ 2011/3 Кн 704
ХЪТЧИНСЪН, Бари, 1978-
        Романи. [Кн.] 2, Съюзът ; Тайни / [адапт. Barry Hutchinson] ; [прев. Александър Маринов]. - София : Егмонт България, 2010 (София : Лито Балкан). - 127 с. : с ил. ; 20 см

Кор. опис. - Ориг. загл.: Ben 10 2-in-1 Chapter Storybooks: 1. The Alliance & Secrets. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре.

ISBN 978-954-27-0444-7 : 3.99 лв.
По анимационния сериал Ben 10.

820-93-312.9
COBISS.BG-ID 1234091492

БКМ 2011/3 Кн 705
ХЮБЪРИ, Джулия
        Приятел като теб / Джулия Хюбъри ; [ил.] Карълайн Педлър ; [прев. Станислава Първанова]. - София : Инфодар, 2009 (Китай). - [28] с. : с цв. ил. ; 29 см. - (Малки приказки за добри деца)

Ориг. загл.: A friend like you / Julia Hubery. -
Името на прев. отбелязано в изд. каре.

ISBN 978-954-761-391-1 (подв.) : 10 лв.

820-93-34
COBISS.BG-ID 1234129380820(417) ИРЛАНДСКА ЛИТЕРАТУРА НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

БКМ 2011/3 Кн 706
ХАРТ, Джек, 1944-
        След багера : роман / Джак Харт ; прев. от англ. Вергил Немчев. - София : Алтера, 2010 ([София] : Симолини 94). - 196 с. ; 21 см

Ориг. загл.: In the wake of the bagger / Jack Harte. - Възприетата форма на името на авт. е Джек Харт.

ISBN 978-954-9757-51-4 : 12 лв.

820(417)-31
COBISS.BG-ID 1234291172


820(71) АНГЛОКАНАДСКА ЛИТЕРАТУРА

БКМ 2011/3 Кн 707
КРИСТОФЪР, Пол, 1949-
        Златото на Кортес / Пол Кристофър ; [прев. Асен Георгиев]. - София : ИК Бард, 2010 ([Хасково] : [Полиграфюг]). - 240 с. ; 20 см. - (Кралете на трилъра)

Ориг. загл.: The Aztec heresy / Paul Christopher. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Грешният ISBN отпеч. на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-655-121-4 : 11.99 лв.
ISBN 978-954-585-121-4 !

820(71)-312.4
COBISS.BG-ID 1234245604


820(71)-93 АНГЛОКАНАДСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БКМ 2011/3 Кн 708
МАРТИН, Кели
        Ще си останем приятели, нали? : [роман за тийнейджъри над 16 години] / Кели Мартин ; прев. Антоанета Дончева-Стаматова. - София : Кръгозор, 2009 (София : Експреспринт). - 245 с. ; 21 см

Ориг. загл.: I know it's over / Carolyn Martin.

ISBN 978-954-771-208-9 : 10 лв.

820(71)-93-31
COBISS.BG-ID 1234075108


820(73) АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА

АРЧЪР, Джефри, 1940-
        Затворник по рождение Вж Кн 677

БКМ 2011/3 Кн 709
БАРКЛИ, Линуд, 1955-
        Няма време за сбогом / Линуд Баркли ; [прев. Емилия Л. Масларова]. Айрис и Руби / Роузи Томас ; [прев. Боряна Даракчиева]. Кристалният череп / Манда Скот ; [прев. Емилия Л. Масларова]. Лотария / Патриша Уд ; [прев. Весела Прошкова]. - София : Рийдърс дайджест, 2010 (Германия). - 608 с. : с портр. ; 22 см. - (Избрани книги)

Кор. опис. - Прев. по: No time for goodbye / Linwood Barclay ; Iris and Ruby / Rosie Thomas ; The crystal skull / Manda Scott ; Lottary / Patricia Wood. - Имената на прев. отбелязани в изд. каре. - Линуд Баркли : интервю: с. 158-159 ; Роузи Томас : биографични сведения за автора: с. 98-99 ; Манда Скот : интервю: с. 470-471 ; Патриша Уд : интервю: с. 606-607. - Съдържа съкратени версии на романите.

ISBN 978-954-9935-76-9 (подв.)

820(73)-31
820-31
COBISS.BG-ID 1234096100

БКМ 2011/3 Кн 710
ВАН Лустбадер, Ерик, 1946-
        Целта на Борн / Ерик ван Ластбейдър ; [прев. Павел Талев]. - [София] : Прозорец, 2010 ([София] : Инвестпрес). - 430 с. ; 20 см

Ориг. загл.: The Bourne objective / Eric van Lustbader. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Кн. е продълж. на трилогията за Борн от Робърт Лъдлъм.

ISBN 978-954-733-685-8 : 17.90 лв.

820(73)-312.4
COBISS.BG-ID 1234321892

БКМ 2011/3 Кн 711
ВЪРЧУ, Дорийн, 1958-
        Целебни слова от ангелите : 365 послания за всеки ден / Дорийн Върчу ; [прев. Владимир Зарков]. - София : ИК Бард, 2010 ([Хасково] : [Полиграфюг]). - 368 с. : с цв. ил. ; 18 см

Ориг. загл.: Healing words from the angels / Doreen Virtue. -
Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - За авт.: с. 366-367.

ISBN 978-954-655-172-6 : 15.99 лв.

820(73)-97
COBISS.BG-ID 1234065636

БКМ 2011/3 Кн 712
ДЖЕЙМС, Хенри, 1843-1916
        Архивът на Аспърн / Хенри Джеймс ; прев. Весела Еленкова. - София : Вестникарска група България, 2009 (Италия). - 143 с. ; 21 см. - (Златна колекция XIX век ; 27)

Ориг. загл.: The Aspern papers / Henry James. - Кн. се разпространява с в. Труд или 24 часа.

ISBN 978-954-9976-28-1 (подв.)

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1233775844

БКМ 2011/3 Кн 713
ДЖОНГ, Питър де, 1947-
        Сенки от миналото : роман / Питър де Джонг ; прев. от англ. Валентина Рашева-Джейвънс. - Пловдив : ИК Хермес, 2010 (Хасково : Полиграфюг). - 256 с. ; 20 см. - (Мегаселър)

Ориг. загл.: Shadows still remain / Peter de Jonge. - Възприетата форма на името на прев. е Валентина Борисова Рашева.

ISBN 978-954-26-0835-6 : 9.95 лв.

820(73)-312.4
COBISS.BG-ID 1234274020

БКМ 2011/3 Кн 714
ДИВЪР, Джефри Уилдс, 1950-
        Спящата кукла / Джефри Дивър ; [прев. Тодор Кенов]. Прощално писмо / Никълъс Спаркс ; [прев. Весела Прошкова]. Добра година / Питър Мейл ; [прев. Емилия Л. Масларова]. По чужда заповед / Дик Франсис ; [прев. Емилия Л. Масларова]. - София : Рийдърс дайджест, 2009 ([Германия]). - 608 с., 8 л. : цв. ил. ; 22 см. - (Избрани книги)

Кор. опис. - Ориг. загл.: The sleeping doll / Jeffery Deaver ; Dear John / Nicholas Sparks ; A good year / Peter Mayle ; Under orders / Michael Joseph. - Имената на прев. отбелязани в изд. каре. - Джефри Дивър : интервю: с. 198-199 ; Никълъс Спарк : биографични сведения за автора: с. 324-325 ; Дик Франсис : интервю: с. 484-485 ; Питър Мейл : биографични данни за автора: с. 606-607. - Съдържа съкратени версии на романите.

ISBN 978-954-9935-53-0 (подв.)

820(73)-31
820-31
COBISS.BG-ID 1234042340

БКМ 2011/3 Кн 715
ЕЙБРАХАМ, Даниел, 1969-
        Кинжалът и монетата. Кн. 2, Кралска кръв / Даниел Ейбрахам ; [прев. Милена Илиева]. - София : ИК Бард, 2012 (Хасково : Полиграфюг). - 448 с. ; 21 см

Ориг. загл.: The king's blood / Daniel Abraham. - Името на прев. е отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-655-352-2 : 17.99 лв.

820(73)-312.9
COBISS.BG-ID 1248578532

БКМ 2011/3 Кн 716
ЙЕЙТС, Ричард, 1926-1992
        Великденско шествие / Ричард Йейтс ; прев. от англ. Станислава Миланова. - София : Кибеа, 2009 ([София] : ПК "Д. Благоев"). - 232 с. ; 20 см

Ориг. загл.: The Easter parade / Richard Yates. - Грешният ISBN отпеч. на с. 6.

ISBN 978-954-474-525-7
ISBN 954-474-5-257 !

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1233946596

БКМ 2011/3 Кн 717
КИНГ, Стивън, 1947-
        Нощна смяна / Стивън Кинг ; [предг. Джон Макдоналд] ; [прев. от англ. Весела Прошкова]. - [2. изд.]. - София : ИК Бард, 2009 ([Хасково] : [Полиграфюг]). - 352 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Night shift / Stephen King. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с., а на авт. на предг. - на с. 8. - 1. изд. 1991, изд. на сп. Панорама, Съюз на бълг. писатели в сер. Криминална фантастика.

ISBN 978-954-655-040-8 : 11.99 лв.

820(73)-32
COBISS.BG-ID 1234274532

БКМ 2011/3 Кн 718
КОНЪЛИ, Майкъл, 1956-
        Оловна присъда / Майкъл Конъли ; [прев. Боряна Даракчиева]. Слънчогледът / Ричард Пол Евънс ; [прев. Боряна Даракчиева]. Време за разплата / Майкъл Корайт ; [прев. Боряна Даракчиева]. Френският градинар / Санта Монтефиоре ; [прев. Ангелина Попдимитрова]. - София : Рийдърс дайджест, 2010 (Германия). - 608 с. : с ил. ; 22 см. - (Избрани книги)

Кор. опис. - Прев. по: Brass verdict / Michael Connelly ; The sunflower / Richard Paul Evans ; Envy the night / Michael Koryta ; The French gardener / Santa Montefiore. - Имената на прев. отбелязани в изд. каре. - Биогр. данни за авт. отбелязани след отд. произведения. - Съдържа съкратени версии на романите.

ISBN 978-954-9935-79-0 (подв.)

820(73)-312.4
820(73)-31
820-31
COBISS.BG-ID 1234024676

БКМ 2011/3 Кн 719
КРЕЙС, Робърт, 1954-
        Две минути / Робърт Крейс ; [прев. Емилия Л. Масларова]. Черният Арлекин / Тамара Маккинли ; [прев. Емилия Л. Масларова]. Убийствено просто / Питър Джеймс ; [прев. Тодор Кенов]. Кухнята на Франческа / Питър Пецели ; [прев. Весела Прошкова]. - София : Рийдърс дайджест, 2009 (Германия). - 608 с. : с портр. ; 22 см. - (Избрани книги)

Кор. опис. - Прев. по: The two minute rule / Robert Crais ; Summer lightning / Tamara McKinley ; Dead simple / Peter James ; Francesca's kitchen / Peter Pezzelli. - Имената на прев. отбелязани в изд. каре. - Робърт Крейс : интервю: с. 180-181 ; Тамара Маккинли : биографични данни: с. 328-329 ; Питър Джеймс : биографични данни: с. 504-405 ; Питър Пецели : биографични данни: с. 606-607. - Съдържа съкратени версии на романите.

ISBN 978-954-9935-49-3 (подв.)

820(73)-31
820-31
COBISS.BG-ID 1234182116

БКМ 2011/3 Кн 720
ПАТЕРСЪН, Джеймс, 1947-
        Лош късмет : роман / Джеймс Патерсън, Майкъл Ледуидж ; прев. от англ. Стамен Стойчев. - Пловдив : ИК Хермес, 2009 (Хасково : Полиграфюг). - 303 с. ; 20 см. - (Мегаселър)

Ориг. загл.: Step on a crack / James Patterson and Michael Ledwidge.

ISBN 978-954-26-0804-2 : 11.95 лв.

820(73)-312.4
COBISS.BG-ID 1234277604

БКМ 2011/3 Кн 721
ПИЪРСЪН, Ридли, 1953-
        Смъртоносно лято : роман / Ридли Пиърсън ; прев. от англ. Калина Кирякова. - Пловдив : ИК Хермес, 2010 (Хасково : Полиграфюг). - 351 с. ; 20 см. - (Мегаселър)

Ориг. загл.: Killer summer / Ridley Pearson.

ISBN 978-954-26-0910-0 : 11.95 лв.

820(73)-312.4
COBISS.BG-ID 1234271716

БКМ 2011/3 Кн 722
РАЙХ, Кристофър, 1961-
        Правилата на отмъщението : роман / Кристофър Райх ; прев. от англ. Калина Кирякова. - Пловдив : ИК Хермес, 2010 (Хасково : Полиграфюг). - 390 с. ; 20 см. - (Мегаселър)

Ориг. загл.: Rules of vengeance / Christopher Reich.

ISBN 978-954-26-0858-5 : 12.95 лв.

820(73)-312.4
COBISS.BG-ID 1233961444

БКМ 2011/3 Кн 723
СИЛВА, Даниъл, 1960-
        Московска афера : роман / Даниъл Силва ; прев. от англ. Иван Атанасов. - Пловдив : ИК Хермес, 2010 (Хасково : Полиграфюг). - 439 с. ; 20 см. - (Мегаселър)

Ориг. загл.: Moscow rules / Daniel Silva.

ISBN 978-954-26-0905-6 : 11.95 лв.

820(73)-312.4
COBISS.BG-ID 1234275812

БКМ 2011/3 Кн 724
ТЕРУ, Пол, 1941-
        Стълбовете на Херкулес : из Средиземноморието / Пол Теру ; прев. от англ. Владимир Молев, Иглика Василева. - София : Вакон, 2007 ([София] : [Симолини]). - 333 с. : с к. ; 22 см. - (Пътешествия и приключения)

Ориг. загл.: The pillars of Hercules / Paul Theroux. - Серия: Поредица Пътешествия и приключения = ISSN C625-4039.

ISBN 978-954-91843-6-5 (не е отпеч.) : 12 лв.
ISBN 978-954-91843-7-2 !

820(73)-992
COBISS.BG-ID 1234339300

БКМ 2011/3 Кн 725
ТУЧИЛО, Лиз, 1964-
        Изкуството да си сама : [роман] / Лиз Тучило ; прев. от англ. Стоянка Лазарова. - Пловдив : ИК Хермес, 2010 (Хасково : Полиграфюг). - 448 с. ; 20 см. - (Колекция Ева)

Ориг. загл.: How to be single / Liz Tuccillo. - Възприетата форма на името на прев. е Стоянка Христова Лазарова-Карачанова.

ISBN 978-954-26-0922-3 : 14.95 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1234272996

БКМ 2011/3 Кн 726
ХАРИС, Шарлейн, 1951-
        Клубът на мъртвите : роман / Шарлейн Харис ; прев. от англ. Калина Кирякова. - Пловдив : ИК Хермес, 2010 (Хасково : Полиграфюг). - 304 с. ; 20 см. - (Серия Истинска кръв ; 3)

Ориг. загл.: Club dead / Charlaine Harris. - Пълното име на авт. е Шарлейн Харис Шулц. - Възприетата форма на името на Калина Кирякова е Калина Иванова Лазарова.

ISBN 978-954-26-0899-8 : 11.95 лв.

820(73)-312.9
COBISS.BG-ID 1234252772

БКМ 2011/3 Кн 727
ХЕЙЛИ, Артър, 1920-2004
        Летище / Артър Хейли ; прев. Людмила Колечкова. - 4. изд. - София : Кръгозор, 2009 (София : Експреспринт). - 450 с. ; 21 см. - (Поредица Голямото завръщане)

Ориг. загл.: Airport / Arthur Hailey. - 1. изд. 1980 на изд. Г. Бакалов - Варна в Библиотека Галактика ; 15.

ISBN 978-954-771-212-6 : 14 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1234277092

БКМ 2011/3 Кн 728
ХЕНРИ, О., 1862-1910
        Животът е театър : сборник разкази / О. Хенри ; прев. от англ. [Красимира Маврова ... и др.]. - [2. изд.]. - [София] : ИК Кронос, [2010] (София : Инвестпрес). - 400 с. : с ил., портр. ; 20 см

Имената на прев. отбелязани на гърба на загл. с. - О'Хенри - псевд. на Уилям Сидни Портър. - Други прев.: Людмила Левкова, Мая Калоферова, Михаела Борова, Станислава Попова, Стоян Бабалев. - 1. изд. 2000. -
Кн. се разпространява във футляр с "Пътища на съдбата" и "Последният трубадур".

ISBN 978-954-366-034-6

820(73)-32(081.2)
COBISS.BG-ID 1234095588

БКМ 2011/3 Кн 729
ХЕНРИ, О., 1862-1910
        Последният трубадур : сборник разкази / О. Хенри ; прев. от англ. [Красимира Маврова ... и др.]. - [2. изд.]. - [София] : ИК Кронос, [2010] (София : Инвестпрес). - 400 с. : с ил., портр. ; 20 см

Имената на прев. отбелязани на гърба на предзагл. с. - О'Хенри - псевд. на Уилям Сидни Портър. - Други прев.: Людмила Левкова, Мая Калоферова, Михаела Борова, Станислава Попова, Михаил Вапирев, Галя Василева. - 1. изд. 2001. - Кн. се разпространява във футляр с "Пътища на съдбата" и "Животът е театър".

ISBN 978-954-366-035-3

820(73)-32(081.2)
COBISS.BG-ID 1234098916

БКМ 2011/3 Кн 730
ХЕНРИ, О., 1862-1910
        Пътища на съдбата : сборник разкази / О. Хенри ; прев. от англ. [Тодор Вълчев]. - [Ново изд.]. - [София] : ИК Кронос, [2010] (София : Инвестпрес). - 400 с. : с ил., портр. ; 20 см

Ориг. загл.: The complete works / O'Henry. - О'Хенри - псевд. на Уилям Сидни Портър. - IИмето на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Пълното име на прев. е Тодор Вълчев Тошев
. - Кн. се разпространява във футляр с "Животът е театър" и "Последният трубадур".

ISBN 978-954-366-033-9

820(73)-32(081.2)
COBISS.BG-ID 1234098148

БКМ 2011/3 Кн 731
ЮДЖЕНИДИС, Джефри, 1960-
        Мидълсекс : роман / Джефри Юдженидис ; прев. от англ. Милена Попова. - Пловдив : Жанет 45, 2010. - 702 с. ; 20 см. - (Отвъд)

Ориг. загл.: MIddlesex / Jeffrey Eugenides.

ISBN 978-954-491-607-7 : 17.99 лв.

820(73)-312.6
COBISS.BG-ID 1234319588


820(73)-93 АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БКМ 2011/3 Кн 732
        АЛАДИН / прев. [от англ.] Златна Костова. - [2. изд.]. - София : Егмонт България, 2010 (В. Търново : Абагар). - 64 с. : с цв. ил. ; 28 см. - (Приказна колекция ; 14)

Ориг. загл.: Aladdin. - 1. изд. 1994.

ISBN 978-954-27-0410-2 (подв.) : 11.90 лв.

820(73)-93-91
COBISS.BG-ID 1234288612

БКМ 2011/3 Кн 733
АЛЕКСАНДЪР, Хедър, 1967-
        Печелиш или губиш? / [адапт. на Хедър Александър] ; [прев. Анна Стоева]. - София : Егмонт, 2010 ([София] : Инвестпрес). - 111с., [8] с. : цв. ил. ; 20 см

Ориг. загл: Win or lose / adapted by Heather Alexander. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - Адапт. по епизоди от хитовия телевизионен сериал на Hannah Montana, изд. на Disney Enterprices.

ISBN 978-954-27-0436-2 : 3.99 лв.

820(73)-93-31
COBISS.BG-ID 1234157028

БКМ 2011/3 Кн 734
АПЪЛТЪН, Фийби
        Изсвири го отново / [адапт. Фийби Апълтън] ; [прев. Анна Стоева]. - София : Егмонт, 2010 ([София] : Инвестпрес). - 96 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Play it again / adapted by Phoebe Appleton. - Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Адапт. по еп. 1 Нови приятели от втория сезон на хитовия телевизионен сериал Camp rock, изд. на Disney Enterprises.

ISBN 978-954-27-0433-1 : 3.99 лв.

820(73)-93-31
COBISS.BG-ID 1234076644

БКМ 2011/3 Кн 735
БРАУН, Рение
        Как да си дресираш дракон / адапт. Рение Браун ; графика Майк Морис, цвят Майк Кьолш ; [прев. Милена Иванова]. - София : Егмонт България, 2010 (Добрич : Фолиарт). - [32] с. : с цв. ил. ; 28 см

Ориг. загл.: How to train your dragon / adapt. by Rennie Brown. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Изд. на ориг. DreamWorks.

ISBN 978-954-27-0458-4 : 3.99 лв.

820(73)-93-34
COBISS.BG-ID 1234318564

БКМ 2011/3 Кн 736
        ВРЕМЕТО / [адапт. по Алън Александър Милн] ; [прев. Ирина Коева] ; [ил. Ърнст Х. Шепард]. - София : Егмонт България, 2010 (Полша). - [10] с. : с цв. ил. ; 15 х 15 см

Кор. опис. - Ориг. загл.: Weather : based on the Winnie the Pooh / A. A. Milne, E. H. Shepard. - Имената на прев. и ил. отбелязани в изд. каре. - Кн. отпеч. на ламиниран картон.

ISBN 978-954-27-0399-0 : 6.99 лв.

820(73)-93-91
COBISS.BG-ID 1234214372

БКМ 2011/3 Кн 737
        ДА поиграем на пирати! : [адапт. по Алън Александър Милн] / прев. Ирина Коева ; [ил. Ърнст Х. Шепард]. - София : Егмонт България, 2010 (Полша). - 32 с. : с цв. ил., 2. л. лепенки ; 30 см. - (Мечо Пух. Истории с лепенки)

Ориг. загл.: Playing pirates. - Изд. на ориг.: Disney.

ISBN 978-954-27-0519-2 : 4.99 лв.

820(73)-93-91
087.5
COBISS.BG-ID 1233937380

БКМ 2011/3 Кн 738
ДЖАКСЪН, Джейк, 1960-
        Вълшебна история : четири вълшебни пъзела [и една приказна история] / [Jake Jackson] ; [ill. Jean and Ron Henry] ; [прев. Милена Иванова]. - София : ИК Инфодар, 2008 (Китай). - [10] с. : с цв. ил. ; 28 см

Кор. опис. - Ориг. загл. The foundry / Jake Jackson. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - Jake Jackson - псевд. на авт. Nicholas Michael Wells. - Кн. отпеч. на ламиниран картон.

ISBN 978-954-761-319-5 (подв.) : 14 лв.

820(73)-93-34
087.5
COBISS.BG-ID 1234201060

БКМ 2011/3 Кн 739
ДЖАКСЪН, Джейк, 1960-
        Приказна страна : четири вълшебни пъзела / [Jake Jackson] ; [ill. Jean and Ron Henry] ; [прев. Милена Иванова]. - София : ИК Инфодар, 2008 (Китай). - [10] с. : с цв. ил. ; 28 см

Кор. опис. - Ориг. загл.: Fairyland jigsaw book large / Jake Jackson. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - Jake Jackson - псевд. на авт. Nicholas Michael Wells. - Кн. отпеч. на ламиниран картон.

ISBN 978-954-761-318-8 (подв.) : 14 лв.

820(73)-93-34
087.5
COBISS.BG-ID 1234203364

БКМ 2011/3 Кн 740
        ДОКОСНИ дъгата! : [адапт. по Алън Александър Милн] / прев. Ирина Коева ; [ил. Ърнст Х. Шепард]. - София : Егмонт България, 2010 (Полша). - 32 с. : с цв. ил., 2 л. лепенки ; 30 см. - (Мечо Пух. Истории с лепенки)

Ориг. загл.: Rainbow colors. - Изд. на ориг. Disney.

ISBN 978-954-27-0520-8 : 4.99 лв.

820(73)-93-91
087.5
COBISS.BG-ID 1233938404

БКМ 2011/3 Кн 741
        ЖИВОТНИТЕ / [адапт. по Алън Александър Милн] ; [прев. Ирина Коева] ; [ил. Ърнст Х. Шепард]. - София : Егмонт България, 2010 (Полша). - [10] с. : с цв. ил. ; 15 х 15 см

Кор. опис. - Ориг. загл.: Animals : based on the Winnie the Pooh / A. A. Milne, E.H. Shepard. - Имената на прев. и ил. отбелязани в изд. каре. - Кн. отпеч. на ламиниран картон.

ISBN 978-954-27-0396-9 : 6.99 лв.

820(73)-93-91
COBISS.BG-ID 1234213092

БКМ 2011/3 Кн 742
        ЛАКОМСТВА / [адапт. по Алън Александър Милн] ; [прев. Ирина Коева] ; [ил. Ърнст Х. Шепард]. - София : Егмонт България, 2010 (Полша). - [10] с. : с цв. ил. ; 15 х 15 см

Кор. опис. - Ориг. загл.: Food : based on the Winnie the Pooh / A. A. Milne, E. H. Shepard. -
Имената на прев. и ил. отбелязани в изд. каре. - Кн. отпеч. на ламиниран картон.

ISBN 978-954-27-0397-6 : 6.99 лв.

820(73)-93-91
COBISS.BG-ID 1234216420

БКМ 2011/3 Кн 743
ЛЕРАНГИС, Питър, 1955-
        Змийско гнездо / Питър Лерангис ; [прев. Емилия Л. Масларова]. - София : Егмонт България, 2010 (В. Търново : Абагар). - 190 с. : с ил. ; 20 см + 1 л. код за 6 карти. - (39 ключа ; кн. 7)

Ориг. загл.: The Viperʼs nest / Peter Lerangis. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-27-0405-8 (подв.) : 11.90 лв.

820(73)-93-312.9
087.5
COBISS.BG-ID 1233768420

БКМ 2011/3 Кн 744
МЕН-Конг, Мери
        Барби в приказка за Малката русалка / by Mary Man-Kong ; прев. Вихра Василева. - София : Егмонт България, 2010 (София : Дедракс). - [24] с. : с цв. ил. ; 21 x 21 см. - (Barbie)

Ориг. загл.: Barbie in a mermaid tale / Mary Man-Kong.

ISBN 978-954-27-0439-3 : 2.99 лв.
На основата на оригиналния сценарий на Elise Allen.

820(73)-93-34
COBISS.BG-ID 1234067940

БКМ 2011/3 Кн 745
        МОИТЕ чудесни приятели. - София : Егмонт България, 2010 (София : Дедракс). - [16] с. : с цв. ил., [2] л. : лепенки ; 21 x 21 см. - (Barbie)

Ориг. загл.: My fabulous friends!. - Прев. от англ. ез.

ISBN 978-954-27-0425-6 : 3.99 лв.

820(73)-93-32
087.5
COBISS.BG-ID 1234002916

БКМ 2011/3 Кн 746
        ПИНОКИО / прев. [от англ.] Юлия Чернева. - София : Егмонт България, 2010 (В. Търново : Абагар). - 64 с. : с цв. ил. ; 28 см. - (Приказна колекция ; 13)

Ориг. загл.: Pinocchio.

ISBN 978-954-27-0409-6 (подв.) : 11.90 лв.

820(73)-93-91
COBISS.BG-ID 1234266596

БКМ 2011/3 Кн 747
РИЪРДЪН, Рик, 1964-
        Похитителят на мълнии / Рик Риърдън ; прев. от англ. Владимир Молев. - София : Егмонт, 2010 (София : Лито Балкан). - 352 с. ; 19 см. - (Пърси Джаксън и боговете на Олимп ; кн. 1)

Ориг. загл.: The lightening thief / Rick Riordan.

ISBN 978-954-27-0431-7 : 9.90 лв.

820(73)-93-312.9
COBISS.BG-ID 1234287076

БКМ 2011/3 Кн 748
РИЪРДЪН, Рик, 1964-
        Проклятието на титана / Рик Риърдън ; прев. от англ. Владимир Молев. - София : Егмонт, 2010 (София : Лито Балкан). - 320 с. ; 19 см. - (Пърси Джаксън и боговете на Олимп ; кн. 3)

Ориг. загл.: The Titan's curse / Rick Roirdan.

ISBN 978-954-27-0521-5 : 9.90 лв.

820(73)-93-312.9
COBISS.BG-ID 1234109156

БКМ 2011/3 Кн 749
РОБИНСЪН, Тай
        Бодли в гумите / by Ty Robinson ; ill. by Todd Bright and Cristina Spagnoli ; прев. Венета Янкова. - София : Егмонт България, 2010 (София : Дедракс). - [16] с. : с цв. ил., [1] л. лепенки ; 21 x 21 см. - (Колите)

Ориг. загл.: Ka-choww ! / Ty Robinson. - Изд. на ориг. Disney, Pixar.

ISBN 978-954-27-0435-5 : 2.99 лв.
Характерите и материалите са от анимационния филм Cars.

820(73)-93-34
087.5
COBISS.BG-ID 1234069220

БКМ 2011/3 Кн 750
РЪГЪЛС, Луси, 1981-
        Приятел или враг? / [адапт. Луси Ръгълс] ; [прев. Анна Стоева]. - София : Егмонт, 2010 ([София] : Инвестпрес). - 96 с. ; 20 см

Ориг. загл.: For the record / adapt. of Lucy Ruggles. - Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Луси Ръгълс - псевд. на адапт. Катрин Стюарт Уилямс. - Адапт. по еп. 2 Втора смяна от втория сезон на хитовия телевизионен сериал Camp rock, изд. на Disney Enterprices.

ISBN 978-954-27-0453-9 : 3.99 лв.

820(73)-93-31
COBISS.BG-ID 1234121956

БКМ 2011/3 Кн 751
СТАЙН, Робърт Лорънс, 1943-
        Добре дошли в мъртвата къща / Р. Л. Стайн ; [прев. Елена Щерева]. - София : Агенция Ню импрес, 2009 ([София] : Симолини 94). - 142 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Welcome to dead house / Robert Lawrence Stine, изд. в сер. Goosebumps. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - И още от Goosebumps за твоята колекция Кажи "зе-еле-е" и умри - 2 : откъс: с. 132-140.

ISBN 978-954-92263-7-9 : 6.90 лв.

820(73)-93-312.4
COBISS.BG-ID 1234487524

БКМ 2011/3 Кн 752
СТАЙН, Робърт Лорънс, 1943-
        Кажи "зе-е-ле-е" и... умри! / Р. Л. Стайн ; [прев. Елена Щерева]. - София : Агенция Ню импрес, 2008-<2009> ([София] : Симолини 94). - Т. <1-2> ; 20 см

Ориг. загл: Say cheese and die! / Robert Lawrence Stine, изд. в сер. Goosebumps. - Прев. отбелязана на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-92263-8-6 (ч. 2) : 6.90 лв.

Съдържа досега:
2. - 2009. -142 с.

И още от Goosebumps за твоята колекция Мумията се завръща : откъс: с. 131-140.

820(73)-93-312.4
COBISS.BG-ID 1230014692

БКМ 2011/3 Кн 753
СТАЙН, Робърт Лорънс, 1943-
        Мумията се завръща / Р. Л. Стайн ; [прев. Елена Щерева]. - София : Агенция Ню импрес, 2009 ([София] : Симолини 94). - 134 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Returne of the Mummy / Robert Lawrence Stine, изд. в сер. Goosebumps. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - И още от Goosebumps за твоята колекция Яйца чудовища от Марс: с 122-132.

ISBN 978-954-92263-9-3 : 6.90 лв.

820(73)-93-312.4
COBISS.BG-ID 1234480612

БКМ 2011/3 Кн 754
СТИЙВОТЪР, Маги, 1981-
        Тръпка / Маги Стийвотър ; прев. Александър Бакалов. - София : Кръгозор, 2010 (София : Вулкан). - 314 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Shiver / Maggie Stiefvater.

ISBN 978-954-771-217-1 : 11.90 лв.

820(73)-93-312.9
COBISS.BG-ID 1234116068

БКМ 2011/3 Кн 755
УОТСЪН, Джуд
        В дълбините / Джуд Уотсън ; [прев. Емилия Л. Масларова, Владимир Молев]. - София : Eгмонт България, 2010 (Китай). - 206 с. ; 20 см + карти (6 бр.). - (39 ключа ; кн. 6)

Ориг. загл: In too deep. - Имената на прев. отбелязани на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-27-0376-1 (подв.) : 17.90 лв.

820(73)-93-312.9
087.5
COBISS.BG-ID 1234200292

БКМ 2011/3 Кн 756
        ЧИСЛАТА / [адапт. по Алън Александър Милн] ; [прев. Ирина Коева] ; [ил. Ърнст Х. Шепард]. - София : Егмонт България, 2010 (Полша). - [10] с. : с цв. ил. ; 15 х 15 см

Кор. опис. - Ориг. загл.: Numbers : based on the Winnie the Pooh / A. A. Milne, E. H. Shepard. - Имената на прев. и ил. отбелязани в изд. каре. - Кн. е отпеч. на ламиниран картон.

ISBN 978-954-27-0398-3 : 6.99 лв.

820(73)-93-91
COBISS.BG-ID 1234220260


830 НЕМСКА ЛИТЕРАТУРА

БКМ 2011/3 Кн 757
КНОПФ, Ян, 1944-
        Бертолт Брехт / Ян Кнопф ; прев. от нем. Райна Конушлиева. - София : Рива, 2010 (В. Търново : Абагар). - 167 с. ; 20 см. - (Биографии)

Ориг. загл.: Bertolt Brecht / Jan Knopf. - Бертолд Брехт : живот в дати: с.154-157. - Библиогр.: с. 158-165.

ISBN 978-954-320-294-2 : 10 лв.
1. Брехт, Бертолд, 1898-1956 - биографии 2. Писатели, немски - биографии 3. Германия - литературознание
830(092)
92 Брехт, Бертолд
COBISS.BG-ID 1234295012

БКМ 2011/3 Кн 758
ЛЕВИЧАРОВ, Сибиле, 1954-
        Апостолов : роман / Сибиле Левичаров ; прев. от нем. Любомир Илиев. - София : Атлантис КЛ, 2009 ([София] : [Скала]). - 239 с. ; 20 см. - (Вълшебната планина : съвременна проза от Германия, Австрия и Швейцария)

Ориг. загл.: Apostoloff / Sybille Lewitscharoff. -
Вариант на сер. загл.: Поредица Вълшебната планина, отбелязан на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-9621-48-8 : 12 лв.

830-31
COBISS.BG-ID 1234273508

БКМ 2011/3 Кн 759
ЛИМБЕРГ, Михаел, 1944-
        Херман Хесе / Михаел Лимберг ; прев. от нем. Майа Разбойникова-Фратева. - София : Рива, 2009 (В. Търново : Абагар). - 184 с. ; 20 см. - (Биографии)

Ориг. загл.: Hermann Hesse / Michael Limberg. - Херман Хесе : живот в дати : с.166-171. - Библиогр.: с. 172-181.

ISBN 978-954-320-245-4 : 10 лв.
1. Хесе, Херман, 1877-1962 2. Писатели, немски 3. Германия - литературознание
830(092)
92 Хесе, Херман
COBISS.BG-ID 1234297316

БКМ 2011/3 Кн 760
ХЕСЕ, Херман, 1877-1962
        Играта на стъклени перли : опит за животопис на magister ludi Йозеф Кнехт заедно с неговите съчинения / изд. от Херман Хесе ; прев. от нем. Недялка Попова. - Ново изд. - София : Рива, 2010 (В. Търново : Абагар). - 640 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Das Glasperlenspiel / Hermann Hesse.

ISBN 978-954-320-272-0 : 20 лв.

830-31
COBISS.BG-ID 1234221028

БКМ 2011/3 Кн 761
ШОЙЕРМАН, Зилке, 1973-
        Часът между деня и нощта / Зилке Шойерман ; прев. от нем. Любомир Илиев. - София : Атлантис КЛ, 2008 ([София] : [Скала]). - 136 с. ; 20 см. - (Вълшебната планина : съвременна проза от Германия, Австрия и Швейцария)

Ориг. загл.: Die Stunde zwischen Hund und Wolf / Silke Scheuermann. -
Вариант на сер. загл.: Поредица Вълшебната планина, отбелязан на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-9621-45-7 : 7.90 лв.

830-31
COBISS.BG-ID 1234402020


830-93 НЕМСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БКМ 2011/3 Кн 762
БОТ, Сабине, 1970-
        Рецепта за щастливо влюбване / Сабине Бот ; прев.от нем. Дарина Стойчева. - София : Вакон, 2009 ([София] : [Инвестпрес]). - 214 с. ; 20 см. - (Готини момичета - готини книги : поредица за тийнейджъри)

Ориг. загл.: Herzklopfen auf Rezept / Both. - Биогр. данни за авт.: с. 2.

ISBN 978-954-9535-07-5 : 9.80 лв.

830-93-31
COBISS.BG-ID 1234254564

БКМ 2011/3 Кн 763
БРИНКС, Томас, 1963-
        Не прекалявай с Целувките / Бринкс, Кьомерлих ; прев. от нем. Жанина Драгостинова. - София : Вакон, 2008 ([София] : [Инвестпрес]). - 187 с. ; 20 см. - (Готини момичета - готини книги : поредица за тийнейджъри)

Ориг. загл.: Verküss dich nicht / Brinx, Kömmerling. - За авт.: с. 2. - Грешният ISBN отпеч. в изд. каре.

ISBN 978-954-9535-03-7 : 8.90 лв.
ISBN 978-954-9535-07-5 !

830-93-31
COBISS.BG-ID 1234233316

БКМ 2011/3 Кн 764
ГРИМ, Якоб, 1785-1863
        Вечните приказки / Братя Грим [Якоб, Вилхелм] ; състав. и предг. Александра Танева. - София : Скорпио, 2009. - 224 с. : с ил. ; 20 см. - (Световна класика за деца и юноши)

ISBN 978-954-792-341-6 : 6.99 лв.

830-93-34
COBISS.BG-ID 1233767396

БКМ 2011/3 Кн 765
ГРИМ, Якоб, 1785-1863
        Приказки на Братя Грим [Якоб, Вилхелм] / [прев. от рус. Веска Маринова]. - София : Ню медиа груп, 2010 ([Костинброд] : Multiprint ООД). - 2 т. : с ил. ; 21 см. - (Златна колекция Приказната съкровищница на света ; 2)

Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. ; Възприетата форма на името на Веска Маринова е Веселина Маринова Стоянова.

ISBN 978-954-340-138-3 (т. 2, подв.)

Съдържа:
Т. 2. - 240 с.

Картинен речник: с. 232-236. - Кн. е ил. с рис. на: Л. Лесли Брук, Ф. Г. Йохан, Ан Андерсън, Артър Ракам, Венцеслав Черни, Емил Орлик, П. Ф. Майерхайм, Уолтър Крейн.

830-93-34
COBISS.BG-ID 1234393060

БКМ 2011/3 Кн 766
МИНТЕ-Кьоних, Бианка, 1947-
        SMS & любовен стрес / Бианка Минте-Кьоних ; прев. от нем. Жанина Драгостинова. - София : Вакон, 2007 ([София] : [Инвестпрес]). - 188 с. ; 20 см. - (Готини момичета - готини книги)

Ориг. загл.: SMS & Liebesstres / Bianka Minte-Köning. - За авт.: с. 2.

ISBN 978-954-91843-9-6 : 8.90 лв.

830-93-31
COBISS.BG-ID 1234259428

БКМ 2011/3 Кн 767
МИНТЕ-Кьоних, Бианка, 1947-
        Супер звезди & любовна мъка / Бианка Минте-Кьоних ; прев. от нем. Жанина Драгостинова. - София : Вакон, 2007 ([София] : [Инвестпрес]). - 207 с. ; 20 см. - (Готини момичета - готини книги)

Ориг. загл.: Superstars & Liebesstress / Bianka Minte-König. - За авт.: с. 2.

ISBN 978-954-9535-02-0 : 8.90 лв.

830-93-31
COBISS.BG-ID 1234483428

БКМ 2011/3 Кн 768
ФЛЕГЕЛ, Сиси, 1944-
        Училище, балет & целувката на спящата красавица / Сиси Флегел ; прев. от нем. Теодора Гелева. - София : Вакон, 2008 ([София] : [Инвестпрес]). - 191 с. ; 20 см. - (Готини момичета - готини книги)

Ориг. загл.: Schule, Ballett & Dornröschenkuss / Sissi Flegel. - За авт.: с. 2.

ISBN 978-954-9535-05-1 : 8.90 лв.

830-93-31
COBISS.BG-ID 1234508260


830(436) АВСТРИЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БКМ 2011/3 Кн 769
БЕРНХАРД, Томас, 1931-1989
        Събрани пиеси / Томас Бернхард ; прев. от нем. Владко Мурдаров. - София : Рива, 2010 (В. Търново : Абагар). - 3 т. ; 20 см

Ориг. загл.: Sämtliche Theaterstücke / Thomas Bernhard.

ISBN 978-954-320-312-3 (т. 1) : 20 лв.
ISBN 978-954-320-313-0 (т. 2) : 20 лв.
ISBN 978-954-320-344-4 (т. 3) : 15 лв.

Съдържа:
Т. 1. - 680 с.

Биографични данни за Томас Бернхард: с. 679-680. - Съдържа: Празник за Борис ; Невежият и безумният ; Ловната дружина ; Силата на навика ; Президентът ; Прочутите ; Минети ; Имануел Кант ; Преди пенсиониране.


Т. 2. - 687 с.

Съдържа: Обновителят на света ; Над всички върхове е тишина ; Достигнатата цел ; Видимото мами ; Театралът ; Ритер, Дене, Фос ; Просто сложно ; Елизабет Втора ; Площадът на героите.


Т. 3. - 296 с.

Съдържа: Розите в пущинака ; Глави ; Измислената ; Роза ; Пролет ; Планината ; Мъртвец ; Майска молитва ; Мач ; Оправдателна присъда ; Сладолед ; Обяд на немска трапеза ; Всичко или нищо ; Клаус Пайман напуска Бохум и заминава за Виена като директор на Бургтеатър ; Клаус Пайман си купува панталон и идва с мене да яде ; Клаус Пайман и Херман Байл в Зулцвизе.

830(436)-2(081.1)
COBISS.BG-ID 1234335204

БКМ 2011/3 Кн 770
МИТЕРЕР, Феликс, 1948-
        Смъртни грехове : седем пиеси / Феликс Митерер ; състав. и прев. от нем. Владко Мурдаров. - София : Рива, 2010 (В. Търново : Абагар). - 392 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Tödliche Sünden / Felix Mitterer. - Пълното име на прев. е Владимир Данаилов Мурдаров. - Съдържа: Време за свиждане ; Дивачката ; Авраам ; Скандал в Божия дом ; Смъртни грехове ; Изповедта ; Пантерата.

ISBN 978-954-320-279-9 : 18 лв.

830(436)-2
COBISS.BG-ID 1234266084

БКМ 2011/3 Кн 771
ХОРВАТ, Йодьон фон, 1901-1938
        Вяра, любов, надежда : десет пиеси / Йодьон фон Хорват ; състав. и прев. от нем. Владко Мурдаров. - София : Рива, 2010 (В. Търново : Абагар). - 616 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Glaube Liebe Hoffnung / Ödön von Horváth. - Пълното име на прев. е Владимир Данаилов Мурдаров. - Упътване за поставяне на пиесите: с.7-12 ; Автобиографична бележка: с. 613 ; Биографични даннни за Йодьон фон Хорват: с. 614-615.

ISBN 978-954-320-335-2 : 20 лв.

830(436)-2
COBISS.BG-ID 1234384356


830(494) ШВЕЙЦАРСКА ЛИТЕРАТУРА НА НЕМСКИ ЕЗИК

БКМ 2011/3 Кн 772
БЕРФУС, Лукас, 1971-
        Сто дни : роман / Лукас Берфус ; прев. от нем. Владко Мурдаров. - София : Рива, 2010 (В. Търново : Абагар). - 208 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Hundert Tage / Lukas Bärfuss. - Пълното име на прев. е Владимир Данаилов Мурдаров.

ISBN 978-954-320-301-7 : 12 лв.
ISBN 978-954-320-289-8 !

830(494)-31
COBISS.BG-ID 1234500580

БКМ 2011/3 Кн 773
ХОФМАН, Корине, 1960-
        Нова среща в Барсалои : [роман] / Корине Хофман ; прев. от нем. Мария Ямболиева. - Пловдив : Летера, 2010 (София : Вулкан). - 259 с. : с цв. ил. ; 22 см

Ориг. загл.: Wiedersehen in Barsaloi / Corinne Hofmann. - Биогр. сведения за авт.: с. 255. - Продълж. на кн. "Бялата масайка" и "Завръщане от Африка".

ISBN 978-954-516-746-1 : 16 лв.

830(494)-312.6
COBISS.BG-ID 1234393572


839.3 ХОЛАНДСКА, ФЛАМАНДСКА ЛИТЕРАТУРА

БКМ 2011/3 Кн 774
ВЕСТДЕЙК, Симон, 1898-1971
        Медната градина : роман / Симон Вестдейк ; прев. от нидерл. Николина Сиракова. - София : Рива, 2010 (В. Търново : Абагар). - 384 с. ; 20 см

Ориг. загл.: De koperen tuin / Simon Vestdijk.

ISBN 978-954-320-292-8 : 15 лв.

839.3-31
COBISS.BG-ID 1234492132


839.6 НОРВЕЖКА ЛИТЕРАТУРА

БКМ 2011/3 Кн 775
САНДЕ, Май
        София, скъпа : едно любовно признание към столицата на България / Май Санде ; [прев. от норв. Анюта Качева]. - София : Стигмати, 2010 (София : Артграф). - 184 с. ; 19 см

Ориг. загл.: Min elskede Sofia / May Sande. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - За авт. / Анюта Качева: с. 5.

ISBN 978-954-336-092-5
1. София - краезнание
839.6-94
908(497.223)(0:82-94)
COBISS.BG-ID 1234508004


839.8-93 ДАТСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БКМ 2011/3 Кн 776
АНДЕРСЕН, Ханс Кристиан, 1805-1875
        Андерсенови приказки / [ил. Вилхелм Педерсен] ; [прев. от рус. Веска Маринова]. - София : Ню медиа груп, 2010 ([Костинброд] : Multiprint ООД). - 240 с. : с ил. ; 21 см. - (Златна колекция Приказната съкровищница на света ; 5)

Името на ил. отбелязано на с. 238, а на прев. - в изд. каре. - Веска Маринова - псевд. на прев. Веселина Маринова Стоянова. - Картинен речник на непознатите думи: с. 233-236.

ISBN 978-954-340-142-0 (подв.)

839.8 -93-34
COBISS.BG-ID 1234432740

БКМ 2011/3 Кн 777
АНДЕРСЕН, Ханс Кристиан, 1805-1875
        Вечните приказки / Андерсен ; [състав., предг. Александра Танева]. - София : Скорпио, 2009. - 288 с. : с ил. ; 20 см. - (Световна класика за деца и юноши)

Името на състав. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-792-342-3 : 7.99 лв.

839.8-93-34
COBISS.BG-ID 1233790692


840 ФРЕНСКА ЛИТЕРАТУРА

БКМ 2011/3 Кн 778
ДЮМА, Александър, баща, 1802-1870
        Тримата мускетари / Александър Дюма ; прев. Йордан Павлов. - [10. изд.]. - София : Вестникарска група България, 2009 (Италия). - 622 с. ; 21 см. - (Златна колекция XIX век ; 26)

Ориг. загл.: Les trois mousquetaires / Alexandre Dumas. - 1. изд. 1955 на изд. Нар. младеж в сер. Библиотека Приключения и пътешествия. - Кн. се разпространява с в. Труд или 24 часа.

ISBN 978-954-9976-27-4 (подв.)

840-31
COBISS.BG-ID 1233844196

БКМ 2011/3 Кн 779
ЗОЛА, Емил, 1840-1902
        Жерминал / Емил Зола ; прев. Никола Шивачев. - [4. изд.]. - София : Вестникарска група България, 2009 ([Италия]). - 463 с. ; 21 см. - (Златна колекция XIX век ; 22)

Ориг. загл.: Germinal / Emile Zola. - 1. изд. 1968 на изд. Профиздат. - Кн. се разпространява с в. Труд или 24 часа.

ISBN 978-954-9976-23-6 (подв.)

840-31
COBISS.BG-ID 1233750500

БКМ 2011/3 Кн 780
ЛЬОБАСТАР, Изабел, 1961-
        Отражения от Витошка : поеми и фотографии от София / Изабел Льобастар ; прев. Георги Дончев Георгиев = Reflets de Vitocha : poèmes et photographies de Sofia / Isabelle Lebastard ; trad. Georges Gueorguiev. - София : Пет плюс, 2010 ([София] : [Монт]). - 80 с. : с цв. ил. ; 17 x 24 см

Биогр. данни за авт: с. 79.

ISBN 978-954-462-143-8
1. Франция - фотография
840-1
77.04(44)(084)
COBISS.BG-ID 1234107876

МАРКОВ, Николай Асенов
        Завоюването на Константинопол от латините през 1204 година и войните им с българите : според анонимна френска хроника от края на XІІІ век Вж Кн 1103

БКМ 2011/3 Кн 781
МАСАРОТО, Сирил, 1975-
        Господ ми е приятел : роман / Сирил Масарото ; прев. от фр. Мишел Ников. - София : Рива, 2010 (В. Търново : Абагар). - 200 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Dieu est un pote a moi / Cyril Massarotto.

ISBN 978-954-320-322-2 : 12 лв.

840-31
COBISS.BG-ID 1234381796

БКМ 2011/3 Кн 782
ТРОАЯ, Анри, 1911-2007
        Мария Карповна : [роман] / Анри Троая ; прев. от фр. Виолета Йончева. - София : Рива, 2008 ([В. Търново] : [Абагар]). - 136 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Marie Karpovna / Henri Troyat.

ISBN 978-954-320-198-3 : 8 лв.

840-31
COBISS.BG-ID 1234302180

БКМ 2011/3 Кн 783
ФЕВР, Люсиен, 1878-1956
        Небесна любов, земна любов : около "Хептамерон" / Люсиен Февр ; прев. от фр. Валентина Бояджиева, [прев. на стиховете от старофр. Атанас Сугарев]. - София : Agata-A, 2009 ([София] : Снежел). - 372 с. ; 20 см. - (Поредица История, антропология, религии)

Ориг. загл.: Amour sacré, amour profane / Lucien Febvre. - Името на прев. на стиховете от старофр. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-540-066-7 : 18 лв.
1. Маргьорит де Ангулем, 1492-1549 - творчество 2. Френска литература - теми, образи, сюжети 3. Любов - в литературата 4. Франция - литературознание
840.09
944(092)
92 Маргьорит де Ангулем
COBISS.BG-ID 1233960420

БКМ 2011/3 Кн 784
ФРАНС, Анатол, 1844-1924
        Избрани творби / Анатол Франс. - [София] : Стандарт нюз, [2011] ([София] : [София]). - 48 с. ; 20 см. - (Вечни страници)

Анатол Фарнс - псевд. на Франсуа Анатол Тибо. - Прев. от фр. ез.

840-32
COBISS.BG-ID 1234047204


840-93 ФРЕНСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БКМ 2011/3 Кн 785
        ВЕЧНИТЕ приказки / [състав. и предг. Александра Танева]. - София : Скорпио, 2009. - 221 с. : с ил. ; 20 см. - (Световна класика за деца и юноши)

Името на състав. отбелязано в изд. каре. - Съдържа: Приказки от Шарл Перо : Котаракът с чизми, Пепеляшка, Вълшебниците, Марешката кожа, Спящата красавица, Малечко Палечко, Червената шачица, Рике с перчема, Синята брада, Смешните желания, Гризелидис ; Френски вълшебни приказки : Красавицата и звяра, Принц Шери, Златокосата красавица, Синята птица, Бялата сърна, Русокоска, сърната Добринка и котаракът Хубавелко, Добрият малък Анри.

ISBN 978-954-792-343-0 : 6.99 лв.

840-93-34
COBISS.BG-ID 1233793252

БКМ 2011/3 Кн 786
ПЕРО, Шарл, 1628-1703
        Приказки на Шарл Перо / [прев. от рус. Веска Маринова]. - София : Ню медиа груп, 2010 (Костинброд : Multiprint ООД). - 236 с. : с ил. ; 21 см. - (Златна колекция Приказната съкровищница на света ; 6)
 Името на прев. отбелязано
в изд. каре. - Веска Маринова - псевд. на прев. Веселина Стоянова Маринова. - Картинен речник на непознатите думи: с. 230-232. - Кн. е ил. с рис. на Гюстав Доре.

ISBN 978-954-340-143-7 (подв.)

840-93-34
COBISS.BG-ID 1234383844


859.0 РУМЪНСКА ЛИТЕРАТУРА

БКМ 2011/3 Кн 787
ЕРНУ, Василе, 1971-
        Роден в СССР / Василе Ерну ; прев. от рум. Стилиян Деянов. - София : ИК Критика и хуманизъм, 2009 ([София] : [Скала]). - 248 с. : с 1 портр. ; 21 см

Ориг. загл.: Nǎscut in URSS / Vasile Ernu ; Загл. на рус. ез.: Рождëнный в СССР. - Curriculum vitae - СССР: с. 230-246 ; Биогр. сведения за авт.: с. 247.

ISBN 978-954-587-143-6

859.0-94
COBISS.BG-ID 1234475748


860 ИСПАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БКМ 2011/3 Кн 788
ЛОПЕС-Сейване, Франсиско
        Нещата, които научих от Изтока / Франсиско Лопес-Сейване ; прев. от исп. Къдринка Къдринова. - София : Кибеа, 2010 ([София] : ПК "Д. Благоев"). - 248 с. : с ил. ; 20 см. - (Серия Познай себе си)

Ориг. загл.: Cosas que aprendi de oriente /Francisko López-Seivane. - За автора: с. 2 ; За книгата: с. 3.

ISBN 978-954-474-529-5

860-96
159.923(0:82-96)
COBISS.BG-ID 1234064356

БКМ 2011/3 Кн 789
МУНЬОС Идалго, Мануел, 1939-
        Никола Вапцаров : кървавата бразда / Мануел Муньос Идалго ; [прев. от исп. Тамара Такова] = Nikola Vatpzarov : el surco sangriento / Manuel Muños Hidalgo. - София : Бълг. писател, 2009 ([София] : [Мултипринт]). - 158 с. ; 20 см. - (Поредица 100 години Вапцаров)

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Биогр. сведения за авт.: с 75, 157.

ISBN 978-954-443-794-7
1. Вапцаров, Никола Йонков, 1909-1942 - художествена литература
860-2
COBISS.BG-ID 1233778660


860(729.1) КУБИНСКА ЛИТЕРАТУРА

БКМ 2011/3 Кн 790
        MI calle : 52 historias cubanas / ed., [pról.] Diana Ivanova, Babak Salari ; [epíl. Ulises Quintana de Armas, Roberto Zurbano Torres] ; [fotogr. Babak Salari]. - Plovdiv : Janet 45, 2010. - 148 с. : с цв. ил. ; 18 см. - (Кубинската поредица)

Los autores: с. 144-145.

ISBN 978-954-491-605-3

860(792.1)-32
COBISS.BG-ID 1234389476


860(82) АРЖЕНТИНСКА ЛИТЕРАТУРА

БКМ 2011/3 Кн 791
ДОМИНГЕС, Карлос Мария, 1955-
        Къщата от хартия : роман / Карлос Мария Домингес ; прев. от исп. Лилия Добрева. - София : Рива, 2010 (В. Търново : Абагар). - 88 с. ; 20 см

Ориг. загл.: La casa de papel / Carlos María Domínguez.

ISBN 978-954-320-291-1 : 7 лв.

860(82)-31
COBISS.BG-ID 1234468580


860(83) ЧИЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БКМ 2011/3 Кн 792
ДОНОСО, Хосе, 1924-1996
        Място без граници : роман / Хосе Доносо ; прев. от исп. Лилия Добрева. - София : Рива, 2009 ([В. Търново] : Абагар). - 144 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Un lugar sin límites / José Donoso. - Грешният ISBN отпеч. на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-320-296-6 : 10 лв.
ISBN 978-954-320-269-0 !

860(83)-31
COBISS.BG-ID 1234494180


860(85) ПЕРУАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БКМ 2011/3 Кн 793
ВАРГАС Льоса, Марио, 1936-
        Разказвачът : роман / Марио Варгас Льоса ; прев. от исп. Людмила Петракиева. - Пловдив : ИК Хермес, 2010 (Хасково : Полиграфюг). - 240 с. ; 21 см

Ориг. загл.: El hablador / Mario Vargas Llosa.

ISBN 978-954-26-0864-6 : 11.95 лв.

860(85)-31
COBISS.BG-ID 1234378468


875 КЛАСИЧЕСКА ГРЪЦКА ЛИТЕРАТУРА

БКМ 2011/3 Кн 794
ВЕЛЕВ, Георги Костадинов, 1952-
        Непрочетената "Илиада" / Георги Велев. - София : [изд. авт.], 2010 (София : Симолини 94). - 532 с. : с цв. ил. ; 24 см

ISBN 978-954-799-937-4 : 20 лв.
1. Омир - отделни произведения 2. Траки - религия 3. Мегалити - България 4. Древна Тракия - религия 5. България - паметници на културата
875-13.09
292(=919.885)
904(497.2)
COBISS.BG-ID 1234205668

БКМ 2011/3 Кн 795
ЛАЗАРОВ, Божимир Христов, 1949-
        Зората на европейската цивилизация : поезията на Пиндар / Б. Лазаров, [Диана Лазарова] ; [прев. на стиховете Б. Лазаров, Диана Лазарова ]. - Варна : Сталкер, 2010 (Варна : Колор принт). - 103 с. : с ил. ; 20 см

Имената на втория авт. и прев. отбелязани на с. 2. - Биографична справка за автора: с. 101. - Кн. е ил. с рис. на Пабло Пикасо.

ISBN 978-954-8196-21-X !
1. Пиндар, 518?-438? пр. Хр. - творчество 2. Поети, старогръцки - творчество 3. Древна Гърция - литературознание
875-1.09
875(092)
92 Пиндар
COBISS.BG-ID 1234173668


875-93 КЛАСИЧЕСКА ГРЪЦКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БКМ 2011/3 Кн 796
ЕЗОП, 620 пр. Хр.-560 пр. Хр.
        Басни / Езоп ; състав. и предг. Александра Танева. - София : Скорпио ви, 2009. - 157 с. : с ил. ; 20 см. - (Световна класика за деца и юноши)

ISBN 978-954-792-344-7 : 6 лв.

875-93-342
COBISS.BG-ID 1233765348


877.3 ВИЗАНТИЙСКА ЛИТЕРАТУРА

СОФРОНИЙ Йерусалимски, свети, 560-638
        Житие на светата преподобна майка наша, Мария Египетска, бивша блудница : от падение към светост Вж Кн 120


877.4 НОВОГРЪЦКА ЛИТЕРАТУРА

ИЛИЕВА-Нихоритис, Мариана Богданова
        Българо-гръцки литературни взаимоотношения след Втората световна война до 2000 г. Вж Кн 825


881 СЛАВЯНСКИ ЛИТЕРАТУРИ, ОБЩИ ВЪПРОСИ

БКМ 2011/3 Кн 797
        В паметта на сърцето : [70 години от рождението на проф. Николай Даскалов] / [състав. Христо Бонджолов, Валерия Живова] ; [ред.Теодора Куртева] ; [прев. на пол. текст Маргрета Григорова] ; [худож. Никола Хаджитанев, Христо Панев]. - В. Търново : Фабер, 2010. - 164 с. : с ил. ; 25 см

Имената на състав., ред. и ил. отбелязани в изд. каре, а на прев. - на с. 38. - Пълното име на Валерия Живова е Валерия Живова Тодорова. - Текст и на пол. ез. - Бяла тишина / Христо Панев: с. 105 ; Към професор Николай Даскалов ; Даскаловата къща / Радко Радков: с. 146, 148 ; Престижна награда за заслуги към полската култура : разговор с доц. д-р Николай Даскалов / въпросите зададе Маргрета Григорова: с. 155-162.

ISBN 978-954-400-206-0
1. Даскалов, Николай Спасов, 1939- - юбилеи и чествания - сборници 2. България - литературознание
881(497.2)(092)(08)
92 Даскалов, Николай Спасов
COBISS.BG-ID 1234362084

СЛАВЯНСКО дружество в България. Национална славистична конференция за студенти и докторанти (София ; 2008)
        Национална славистична конференция за студенти и докторанти, 31 октомври 2008 г., София : сборник с доклади Вж Кн 634


882 РУСКА ЛИТЕРАТУРА

БКМ 2011/3 Кн 798
АКСЬОНОВ, Василий Павлович, 1932-2009
        Москва-ква-ква : сцени от 50-те години : роман / Василий Аксьонов ; прев. от рус. Здравка Петрова, [Надя Попова]. - София : Факел експрес, 2010 ([София] : [Симолини 94]). - 400 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Москва-ква-ква / Василий Аксëнов. - Втората прев. отбелязана на гърба на предзагл. с. - Пълната форма на името на Надя Попова е Надя Христова Попова-Гуновска.

ISBN 978-954-9772-70-8 : 15 лв.

882-31
COBISS.BG-ID 1233994724

БКМ 2011/3 Кн 799
ДАНИЛОВА, Анна Василиевна, 1961-
        Когато вече ме нямаше : роман / Анна Данилова ; прев. Ива Николова. - [София] : Персей, 2008 ([София] : [Инвестпрес]). - 368 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Когда меня не стало / Анна Данилова. - Анна Данилова - псевд. на Анна Василиевна Дубчак.

ISBN 978-954-9420-67-8 : 9.98 лв.

882-312.4
COBISS.BG-ID 1234001124

БКМ 2011/3 Кн 800
ДОРОНИН, Влад
        Кодът на Наполеон : тайната на една библейска светиня : [роман-загадка] / Влад Доронин ; прев. от рус. Недялка Христова. - Пловдив : Летера, 2010 (Пловдив : Жанет 45). - 319 с. ; 22 см

Ориг. загл.: Код Наполеона / Влад Доронин.

ISBN 978-954-516-654-9 : 16 лв.

882-312.4
COBISS.BG-ID 1234363620

БКМ 2011/3 Кн 801
ДОСТОЕВСКИ, Фьодор Михайлович, 1821-1881
        Престъпление и наказание / Фьодор М. Достоевски ; прев. Георги Константинов. - [8. изд.]. - София : Вестникарска група България, 2009 ([Италия]). - 542 с. ; 21 см. - (Златна колекция XIX век ; 28)

Ориг. загл.: Преступление и наказание / Ф
ëдор М. Достоевский. - Пълното име на прев. е Георги Константинов Христов. - 1. изд. 1968 на изд. Нар. култура. - Кн. се разпространява с в. Труд или 24 часа.

ISBN 978-954-9976-29-8 (подв.)

882-31
COBISS.BG-ID 1233794020

БКМ 2011/3 Кн 802
ЛАВРОВ, Сергей Викторович, 1950-
        Последната вълна : стихотворения / Сергей Лавров ; [предг. Николай Петев] ; [прев. от рус. Захари Иванов] = Последняя волна : стихи / Сергей Лавров ; [предисл. Николай Петев]. - София : Бълг. писател, 2010 ([София] : [Унив. изд. "Св. Климент Охридски"]). - 143 с. ; 21 см

Името на прев. отбелязано в изд. каре, а на авт. на предг. - на с. 6, 9. - За авт.: с. 142.

ISBN 978-954-443-803-6 (неотпеч., подв.)
ISBN 987-954-443-803-6 !

882-1
COBISS.BG-ID 1234509284

БКМ 2011/3 Кн 803
ЛИСНЯНСКАЯ, Ина Лвовна, 1928-
        Ехо : лирика / Инна Лиснянская ; прев. от рус. Първан Стефанов ; [ил. Румен Жеков]. - Пловдив : Жанет 45, 2009. - 104 с. : с ил. ; 21 см

Ориг. загл.: Эхо / Инна Лиснянская. - Името на ил. отбелязано в изд. каре. - Възприетата форма на името на авт. е Ина Лвовна Лиснянская. - Пълното име на прев. е Първан Стефанов Рангелов. - За творчеството на Инна Лиснянская : вместо предисловие : из писмо на Александър Солженицин до И. Лиснянская: с. 5-6 ; Кратка биографична бележка: с. 100.

ISBN 978-954-491-582-7 : 12 лв.

882-1
COBISS.BG-ID 1234480356

БКМ 2011/3 Кн 804
ЛУКЯНЕНКО, Сергей Василиевич, 1968-
        Спектър : всеки ловец иска да знае : роман в седем части, със седем пролога и един епилог / Сергей Лукяненко ; [прев. Васил Велчев]. - София : Инфодар, 2009 ([София : Симолини 94]). - 2 т. ; 20 см. - (Библиотека Светове ; 4)

Ориг. загл.: Спектр / С. В. Лукьяненко. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-761-420-8 (т. 1) : 13 лв.


Съдържа:
Т. 1. - 391 с.

Съдържа: Ч. 1. Червено ; Ч. 2. Оранжево ; Ч. 3. Жълто ; Ч. 4. Зелено.


882-312.9
COBISS.BG-ID 1232032484

БКМ 2011/3 Кн 805
ЛУКЯНЕНКО, Сергей Василиевич, 1968-
        Сумрачен патрул / Сергей Лукяненко ; [прев. Васил Велчев]. - [2. изд.]. - София : Инфодар, 2010 (В. Търново : Абагар). - 460 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Сумеречный дозор / Сергей Васильевич Лукьяненко. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - 1. изд. 2006 в сер. Звезден лабиринт.

ISBN 978-954-761-436-9 (подв.) : 17 лв.

882-312.9
COBISS.BG-ID 1233924580

БКМ 2011/3 Кн 806
МЕГРЕ, Владимир Николаевич, 1950-
        Звънтящите кедри на Русия. Кн. 7, Енергията на живота / Владимир Мегре ; [прев. от рус. Мариана Дончева] ; [предг. Атанас Панчев]. - [Ново изд.]. - София : ИК Новата цивилизация, 2010 ([София] : Вини 1837). - 181 с. ; 21 см. - (Библиотека Звънтящите кедри ; 7)

Ориг. загл.: Звенящие кедры России. Энергия жизни / Владимир Николаевич Мегре. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с., а на авт. на предг. - на с. 6.

ISBN 978-954-8365-33-8 : 7 лв.
1. Парапсихология - художествена литература
882-3
159.961(0:82-3)
COBISS.BG-ID 1234362340

БКМ 2011/3 Кн 807
ПЕНКОВ, Димо Кръстев
        Екзистенциални измерения на вярата в творчеството на Ф. М. Достоевски / Димо Кръстев Пенков. - София : Артграф, 2009. - 228 с. ; 21 см

Кор. опис. - Основни дати в живота и творчеството на Ф. М. Достоевски: с. 210-215. - Библиогр.: с. 216-227.

ISBN 978-954-9401-34-9 : 8 лв.
1. Достоевски, Фьодор Михайлович, 1821-1881 - творчество 2. Руска литература - теми, образи, сюжети 3. Християнство - в литературата
882(092)
882.09
COBISS.BG-ID 1234337508

БКМ 2011/3 Кн 808
ШАЛАМОВ, Варлам Тихонович, 1907-1982
        Колимски разкази / Варлам Шаламов ; прев. от рус. ез. Александър Талаков, Татяна Ваксберг ; [състав. Едвин Сугарев]. - [Ново изд.]. - София : Фонд. Комунитас, 2010 ([София] : [ПК "Д. Благоев"]). - 552 с. ; 24 см

Името на състав. отбелязано в изд. каре. - Свидетелят Варлам Шаламов и неговата рицарска ръкавица / Едвин Сугарев: с. 7-21 ; Варлам Шаламов - животопис: с. 545-548. - Съдържа разд.: Колимски разкази ; Факирът на лопатата ; Левият бряг ; Възкресението на лиственицата ; Ръкавицата или Кр-2.

ISBN 978-954-9992-06-9 (подв.) : 27 лв.

882-32
COBISS.BG-ID 1234034404

БКМ 2011/3 Кн 809
ЮДЕНИЧ, Марина Андреевна, 1959-
        Сент Женвиев дьо Боа / Марина Юденич ; прев. Ива Николова. - [София] : ИК Персей, 2006 ([София] : [Инвестпрес]). - 352 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Сент-Женевьев-де-Буа / Марина Юденич.

ISBN 978-954-9420-34-0 : 9.98 лв.

882-312.4
COBISS.BG-ID 1233937636

RUSENOVA, Stefana Minkova, 1946-
        Dialogues in Exile : Joseph Conrad, Vladimir Nabokov, Eva Hoffman Вж Кн 687


882-93 РУСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БКМ 2011/3 Кн 810
ДЕРЕВЯНКО, Татяна Михайловна
        Шишко и Рошко вървят по следата : книжка за малчугани със занимателни четива и развиващи упражнения / [текст Т. Деревянко, Е. Хорватова] ; [ил. М. Соловьов ... и др.] ; [прев. от рус. А. Жекова]. - [София] : Златното пате, 2009 (София : Образование и наука). - 64 с. : с цв. ил. ; 18 см. - (Весело училище за знание и доброта)

Ориг. загл.: Пузик и Тузик идут по следу. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - Е. Хорватова - псевд. на Елена Викторовна Ярошенко. - Други ил.: Т. Галанова, Е. Алмазова, В. Шваров, В. Жигарев.

ISBN 978-954-431-564-1 (подв.) : 4.50 лв.

882-93-34
087.5
COBISS.BG-ID 1234279140

БКМ 2011/3 Кн 811
КЛИМОВ, Андрей Анатолиевич
        Петнайсетгодишният капитан / [лит. адапт. и енциклопедия А. Климов] по романа на Жул Верн ; [ил. О. Шчекотихин] ; [прев. от рус. П. Кънева]. - [София] : Архипелаг, 2009 (София : Образование и наука). - 116 с. : с ил. ; 31 см. - (Библиотека Приключения + енциклопедия)

Ориг. загл.: Пятнадцатилетний капитан погрешно отпеч. Пятнадцатилентний капитан. - Имената на адапт., прев. и ил. отбелязани в изд. каре. -
Вариант на сер. загл.: Библиотека Приключения, отбелязан на гърба на кн. - Жул Верн (1828-1905): с. 6.

ISBN 978-954-456-002-7 (подв.) : 12.90 лв.

882-93-91
087.5
COBISS.BG-ID 1234260196


884 ПОЛСКА ЛИТЕРАТУРА

        ДА опишеш жена... : българо-полски дискусии в годините на прехода Вж Кн 822

БКМ 2011/3 Кн 812
СЕНКЕВИЧ, Хенрик, 1846-1916
        Quo vadis / Хенрик Сенкевич ; прев. Евгения Манолова. - София : Вестникарска група България, 2009 ([Италия]). - 478 с. ; 21 см. - (Златна колекция XIX век ; 30)

Кн. се разпространява с в. Труд и 24 часа.

ISBN 978-954-9976-31-1 (подв.)

884-311.6
COBISS.BG-ID 1233753060


885.0 ЧЕШКА ЛИТЕРАТУРА

БКМ 2011/3 Кн 813
СИС, Владимир, 1889-1958
        Гробовете на Трикери / Владимир Сис ; [прев. от ръкоп. Ев. Стефанов]. - Фототип. изд. - София : Фонд. ВМРО, 2010 ([Варна] : [Бряг принт]). - 24 с. : с ил. ; 21 см

Името на прев. отбелязано на с. 24. - Фототип. изд.: София : сп. Народ и армия, 1914.

ISBN 978-954-92064-5-6
1. България - история
885.0-94
949.72.052.2(0:82-94)
COBISS.BG-ID 1233966564

БКМ 2011/3 Кн 814
        ЧЕШКА чест : избрани стихотворения от чешки поети / прев. от чеш. ез. Атанас Звездинов. - София : Изд. ателие Аб, 2009. - 112 с. ; 20 см

Атанас Звездинов - псевд. на прев. е Атанас Василев Атанасов. - Изд. на Д-во за бълг.-чеш. и словаш. приятелство. - За преводача: с. 4. - Съдържа стихове от: Карел Хинек Маха, Карел Яромир Ербен, Йозеф Вацлав Фрич, Ян Неруда, Адолф Хейдук, Витезслав Халек, Юлиус Зейер, Йозеф Вацлав Сладек, Сватоплук Чех, Ярослав Връхлицки, Й. (Йозеф) Ч. (Чурда) Ролницки, Антонин Сова, Франтишек Ксавер Шалда, Отокар Бржезина, Карел Хлавачек, Виктор Дик, Франтишек Гелнер, Иржи Махен, Отокар Фишер, Карел Чапек, Иржи Волкер, Франтишек Хрубин.

ISBN 978-954-737-770-7

885.0-1(081.2)
COBISS.BG-ID 1234400484


886.2 ХЪРВАТСКА ЛИТЕРАТУРА

БКМ 2011/3 Кн 815
БАРБИЕРИ, Велко, 1950-
        Епитафия на императорския сладокусник : роман / Велко Барбиери ; прев. от хърв. Жела Георгиева. - [В. Търново] : Фабер, 2010. - 139 с. ; 19 см

Ориг. загл. : Epitaf carskoga gurmana / Velijko Barbieri. - Пълното име на прев. е Жела Георгиева Владимирова. - За писателя / Миряна Юришич: с. 135-138.

ISBN 978-954-400-237-4 : 7 лв.

886.2-31
COBISS.BG-ID 1234239460


886.6 МАКЕДОНСКА ЛИТЕРАТУРА

БКМ 2011/3 Кн 816
МИХАИЛОВА-Бошнакоска, Гордана, 1940-
        Безкрайното / Гордана Бошнакоска ; [прев. от макед.] Анго Боянов ; [фотогр. Благой Дрънков] ; [послесл. Ана Боянова]. - София : Изд. ателие Аб, 2010. - 176 с. : с ил. ; 21 см

Ориг. загл.: Бесконечното / Гордана Михаилова Бошнакоска. - Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с., а на авт. на послесл. - на с. 171. - Пълното име на прев. е Анго Боянов Алексиев. - За собственото право на чувствителност / Влада Урошевич: с. 5-9.

ISBN 978-954-737-785-1

886.6-1
COBISS.BG-ID 1234513124


886.7 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

БКМ 2011/3 Кн 817
        АНТИТОТАЛИТАРНАТА литература : [национална научна конференция "Антитоталитарната литература: преодоляване на тоталитарния манталитет", София, 26-27 март 2009 г.] / [ред. кол. Вихрен Чернокожев ... и др.]. - София : Изд. център "Боян Пенев", 2009 ([София] : Изток-Запад). - 464 с. ; 24 см

Имената на ред. отбелязани на с. 2. - Други ред.: Божидар Кунчев, Едвин Сугарев. - Изд. на БАН. Институт за лит. - Малцина истински живеят : страници от дневник / Александър Геров : с. 419-434 ; Бележки за авторите : 453-464. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-8712-56-9
1. Българска литература - история - 1944- - конференции 2. България - литературознание
886.7.09(063)
COBISS.BG-ID 1233982948

БКМ 2011/3 Кн 818
БАЕВА, Албена Димитрова, 1959-
        Код, жанр и стил в новобългарската литература от XIX век / Албена Баева. - Силистра : Реклама, изд., творчество, технологии, 2009. - 518 с. ; 24 см

Библиогр.: с. 479-510. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-759-237-7
1. Българска литература - история - Възраждане 2. Литературни родове, видове и жанрове 3. Българска литература - език и стил 4. България - литературознание
886.7(091)
886.7.07
COBISS.BG-ID 1234212836

БАЕВА, Албена Димитрова, 1959-
        Основни въпроси на стилистиката на текста Вж Кн 639

БОТЕВ, Христо, 1848-1876
        Документи : архив : факсимилно издание с разчетен текст и коментар Вж Кн 1120

БКМ 2011/3 Кн 819
ВАПЦАРОВ, Никола Йонков, 1909-1942
        Вълната, която бучи : драма, разкази / Никола Вапцаров. - София : Бълг. писател, 2009 ([София] : [Мултипринт ЕООД]). - 132 с. ; 20 см. - (Поредица 100 години Вапцаров)

Другият Вапцаров / Мирослава Кортенска: с. 5-10. - Съдържа и разказите: Една малка кооперация, за която нищо не сте чули досега ; Ключът на Суец ; За силно впечатлителните вход забранен! ; Импресии от параход Бургас: Александрия, В открито море, Митилин (лесбий), О-в Марма, Черно море, Спомени от миноносците.

ISBN 978-954-443-793-0

886.7-2
886.7-32
COBISS.BG-ID 1233804260

БКМ 2011/3 Кн 820
ГАЛУНОВА, Калина Велчева, 1967-
        Бай Ганьо българина : опит върху българската народопсихология и българската модерност / Калина Галунова. - В. Търново : Фабер, 2009-. - Т. <1-> ; 24 см

ISBN 978-954-400-074-5 (кн. 1)

Съдържа досега:
Кн. 1. - 2009. - 384 с.

Библиогр. с. 375-384.

1. Константинов, Алеко Иваницов, 1863-1897 - творчество 2. Повест, българска - теми, образи, сюжети 3. Литературен герой 4. Българи - народопсихология 5. България - литературознание
886.7.09
159.922.4(=867)
COBISS.BG-ID 1234471140

БКМ 2011/3 Кн 821
ГРУДКОВ, Венелин Костов, 1958-
        Житие на българския антихрист : романът "Антихрист" на Емилиян Станев в светлината на средновековната християнска култура / Венелин Грудков. - София : ПАМ пъблишинг къмпани, 2010 (София : Хермес прес). - 136 с. ; 21 см. - (Поредица История и книжнина)

Библиогр.: с. 127-131. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-92526-2-0
1. Станев, Емилиян, 1907-1979 - творчество 2. Роман, български - история и критика
886.7(092)
886.7-31.09
92 Станев, Емилиян
COBISS.BG-ID 1233863396

БКМ 2011/3 Кн 822
        ДА опишеш жена... : българо-полски дискусии в годините на прехода / [състав., ред., предг. Магда Карабелова, Анна Нашиловска] ; [прев. от бълг., пол. Ханна Карпинска, Магда Карабелова] = Napisać kobietę... : dyskusje bułgarsko-polskie w latach transformacji / [wyb., red. Magda Karabełowa, Anna Nasiłowska] ; [przekł. Hanna Karpińska, Magda Karabełowa]. - София : Изд. център "Боян Пенев", 2009 ([София] : [Изток-Запад]). - 255, 239 с. ; 24 см

Загл. на англ. ез.: Describing woman.... - Пълното име на първата състав. е Магда Христова Карабелова-Панова. - Изд. на Пол. акад. на науките. Институт за лит. изследвания, БАН. Институт за лит. - Парал. текст отпеч. на обратната страна със самостоятелна загл. с. и пагинация. - Съдържа докл. от: Анна Нашиловска, Ренета Божанкова, Инга Ивашув, Елка Димитрова, Магдалена Рембовска-Плученник, Агнешка Мрожик, Моника Рудаш-Гродска, Пламен Антов, Магда Карабелова, Божена Карвовска, Албена Вачева, Агнешка Клуба, Елка Трайкова, Ева Грачик, Галя Симеонова-Конах, Росица Колева, изнесени на науч. конф. "Жените в обществения дискурс на България и Полша", 04.10.2007, София. - Библиогр. под линия. - Рез. на англ. ез. / прев. Мария Грудева.

ISBN 978-954-8712-62-0
1. Българска литература - теми, образи, сюжети - сборници 2. Полска литература - теми, образи, сюжети - сборници 3. Жени - в литературата 4. България - литературознание 5. Полша - литературознание
886.7.09(082)
884.09(082)
COBISS.BG-ID 1234093796

БКМ 2011/3 Кн 823
ДИМКОВ, Николай Димитров, 1937-
        Българската поезия в сръбския периодичен печат : до Първата световна война / Николай Димков. - Шумен : Добри Войников, 2010 (В. Търново : Фабер). - 220 с. : с факс., ил., табл. ; 21 см

Книги от Николай Димков (Подборен списък): с. 219. - Именен показалец, геогр. показалец

ISBN 978-954-92412-5-9 (подв.)
1. Поезия, българска - преводи на други езици - сръбски език 2. Поети, български - творчество 3. Сърбия - литературознание
886.7-1.03(497.11)(091)
886.7(092)
92(497.2)
COBISS.BG-ID 1233964004

        ЗА него, живота : антология Вж Кн 1000

БКМ 2011/3 Кн 824
        И ние в литературата : изследвания, библиотеки, оценки / [състав. Елена Налбантова] ; [предг. Анчо Калоянов] ; [рис. Здравко Пеев]. - В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2010. - 288 с. : с ил. ; 24 см

Имената на състав. и ил. отбелязани на гърба на предзагл. с. - Анчо Калоянов - псевд. на името на авт. на предг. Анчо Йорданов Анчев. - Изд. на Великотърновски унив. Св. св. Кирил и Методий. Кат. Бълг. литература. - Библиография на научните публикации на едно поколение търновски учени: с. 211-234 ; Другите за нас / Симеон Янев, Дора Колева, Валери Стефанов, Антоанета Алипиева, Мила Кръстева, Антония Велкова-Гайдарджиева: с. 243-287. -
Симеон Янев - псевд. на Симеон Янакиев Симеонов. - Съдържа материали от: Венелин Грудков, Виолета Русева, Димитър Михайлов, Елена Налбантова, Иван Станков, Николай Димитров, Петър Стефанов, Радослав Радев, Сава Василев, Тодор Моллов. - Пълното име на Виолета Русева е Виолета Русева Иванова, на Димитър Михайлов - Димитър Михайлов Иванов, а на Петър Стефанов - Петър Стефанов Петров. - Библиогр. след някои материали.

ISBN 978-954-524-731-6
1. Българска литература - теми, образи, сюжети - сборници 2. Литературоведи, български - библиографии 3. България - литературознание
886.7.09(08)
016:92
82.0(497.2)(01)
92(497.2)
COBISS.BG-ID 1234272228

БКМ 2011/3 Кн 825
ИЛИЕВА-Нихоритис, Мариана Богданова
        Българо-гръцки литературни взаимоотношения след Втората световна война до 2000 г. / Мариана Илиева Нихорити ; [ред., предг. Елка Трайкова]. - София : Изд. център "Боян Пенев", 2009 ([София] : Изток-Запад). - 311 с. ; 22 см

Името на ред. отбелязано в изд. каре. - Възприетата форма на името на авт. е Мариана Богданова Илиева-Нихоритис. - Изд. на БАН. Институт за лит. - Български преводи на съвременни гръцки автори : с. 247-283 ; Гръцки преводи на съвременни български автори : с. 284-293. - Библиогр.: с. 236-246. - Именен показалец / състав. Нелма Вълчева
. - Пълното име на състав. Нелма Вълчева е Нелма Василева Вълчева-Маркова. - Рез. на англ., гр. ез.

ISBN 978-954-8712-55-2
1. Българска литература - връзка и взаимодействие с други литератури 2. Гръцка литература - връзка и взаимодействие с други литератури 3. България - литературознание 4. Гърция - литературознание
886.7.09
877.4.09
COBISS.BG-ID 1234225124

БКМ 2011/3 Кн 826
ИЛКОВ, Ани, 1957-
        Несъвършеният гений : книга за Константин Павлов / Ани Илков. - София : Полис, 2010 (София : Симолини 94). - 120 с. ; 22 см

Името на авт. отбелязано Анни Илков Асенов в изд. каре, с
пълно име Ани Илков Асенов.

ISBN 978-954-796-031-2 : 7.50 лв.
1. Павлов, Константин Мирчев, 1933-2008 2. България - литературознание
886.7(092)
92 Павлов, Константин Мирчев
COBISS.BG-ID 1233835492

БКМ 2011/3 Кн 827
        КРИТИЧЕСКОТО наследство на българския модернизъм / състав. и ред. Едвин Сугарев ... [и др.]. - София : Изд. център "Боян Пенев", 2009 ([София] : [Симолини 94]). - 3 т. ; 23 см

Други състав., ред.: Елка Димитрова, Цветанка Атанасова. - Изд. на БАН. Институт за лит.

ISBN 978-954-8712-51-4 (т. 1) : 15 лв.
ISBN 978-954-8712-52-1 (т. 2) : 15 лв.
ISBN 978-954-8712-57-6 (т. 3) : 15 лв.

Съдържа:
Т. 1. - 479 с.

Критическата парадигма на българския модернизъм / Едвин Сугарев: с. 7-10. - Съдържа статии от: Пенчо Славейков, Кръстю Кръстев, Иван Ст. Андрейчин, Иван Радославов, Гео Милев, Сирак Скитник, Людмил Стоянов, Чавдар Мутафов, Кирил Кръстев, Иван Грозев, Макс Мецгер, Жорж Папазов, Атанас Далчев, Александър Обретенов, Димо Кьорчев, Спиридон Казанджиев, Емануил Попдимитров, Янко Янев, Атанас Илиев, Любомир Русев. - Именен показалец / състав. Иван Христов, Камелия Спасова.

Т. 2. - 388 с.

Съдържа статии от: Иван Ст. Андрейчин, Димо Кьорчев, Иван Радославов, Николай Райнов, Гео Милев, Чавдар Мутафов, Иван Карановски, Людмил Стоянов, Сирак Скитник, Иван Перфанов, Янко Янев, Кирил Кръстев, Павел Спасов, Константин Гълъбов, Ботьо Савов, Моис Бенароя, Атанас Илиев, Симеон Андреев, Исак Даниел, Боян Дановски. - Именен показалец / състав. Иван Христов.

Т. 3. - 503 с.

Възприетата форма на името на състав. Анджела Родел е Анжела Джийн Родел. - Съдържа статии от: Иван Ст. Андрейчин, Николай Лилиев, Гео Милев, Людмил Стоянов, Николай Райнов, Константин Гълъбов, Спиридон Казанджиев, Боян Дановски, Иван Грозев, Иван Перфанов, Янко Янев, Емануил Попдимитров, Чавдар Мутафов, Иван Радославов, Кирил Кръстев, Александър Обретенов, Димо Кьорчев, Стефан Младенов, Атанас Далчев, Димитър Пантелеев, Моис Бенароя, Владимир Василев, Павел Спасов, Сирак Скитник, Георги Константинов, Атанас Илиев. - Именен показалец / състав. Анджела Родел, Иван Христов.

1. Българска литература - художествен метод, направления, стилове и школи 2. Модернизъм - в литературата 3. България - литературознание
886.7.015
886.7.09
COBISS.BG-ID 1234066660

БКМ 2011/3 Кн 828
        Стоян МИХАЙЛОВСКИ, Пенчо Славейков - ракурси на модерното / състав., [ред., предг.] Маринели Димитрова ... [и др.]. - София : Изд. център "Боян Пенев", 2009 ([София] : Изток-Запад). - 320 с. ; 23 см. - (Поредица Литературна история ; кн. 1)

Други състав.: Пламен Антов, Цветанка Атанасова. - Пълното име на Пламен Антов е Пламен Антов Петков. - Изд. на БАН. Институт за лит. - Биогр. сведения за авт.: с. 313-319. - Съдържа материали от: Димитър Михайлов, Михаил Неделчев, Вихрен Чернокожев, Владимир Янев, Пламен Антов, Светлана Стойчева, Бисера Дакова, Лора Шумкова, Емилия Алексиева, Калин Михайлов, Александра Малаш, Росица Чернокожева, Елка Димитрова, Николай Чернокожев, Иван Сарандев, Камелия Спасова, Мария Калинова, Иван Христов, Биляна Курташева, Виолета Русева, Камен Михайлов, Ани Бурова, Антония Велкова-Гайдарджиева, Едвин Сугарев, Мая Горчева, Стоянка Михайлова, част от които са изнесени като докл. на юбил. науч. конф., посветена на 150-год. от рожденето на Стоян Михайловски и 140-год. от рождението на Пенчо Славейков, София, 2006. - Библиогр. след някои материали.

ISBN 978-954-8712-50-7
1. Славейков, Пенчо Петков, 1866-1912 - творчество 2. Михайловски, Стоян Николов, 1856-1927 - творчество 3. Поети, български - творчество 4. България - литературознание
886.7(092)
886.7.09
92(497.2)
COBISS.BG-ID 1234192868

МИЦКОВ, Георги Христов, 1921-2002
        Отчаян пешеходецо : авторова и преводаческа антология Вж Кн 907

БКМ 2011/3 Кн 829
ПЕНЧЕВА, Радка Пенчева, 1960-
        Творческият архив на Емилиян Станев и историческите му визии в романа "Иван Кондарев" / Радка Пенчева ; [ред. Иван Сарандев]. - София : ИК Лик, 2009 ([София] : [Скала]). - 344 с. : с ил., факс. ; 20 см

Имената на ред. отбелязани на гърба на предзагл. с. - Кн. е защитена като дис. през 2008 г. - Именен показалец.

ISBN 978-954-607-787-5 : 15 лв.
1. Станев, Емилиян, 1907-1979 - творчество 2. Писатели, български - творчество 3. Роман, български 4. България - литературознание
886.7(092)
886.7-31.09
92 Станев, Емилиян
COBISS.BG-ID 1234489572

БКМ 2011/3 Кн 830
ПИНДИКОВ, Александър Христов, 1930-
        Записки от Балкана / Александър Пиндиков. - [София] : Карина-Мариана Тодорова, 2009 ([София] : [Скала]). - 252 с. : с портр. ; 20 см

Александър Пиндиков: с. 2-3.

ISBN 978-954-315-061-8
1. Писатели, български - биографии 2. Общественици, български - биографии 3. България - литературознание 4. Еленски край - краезнание
886.7(092)
908(497.2-31)
92
COBISS.BG-ID 1233777124

БКМ 2011/3 Кн 831
        ПИСАТЕЛ български : 100 години от рождението на Емилиян Станев : [доклади от научна конференция с международно участие, проведена на 18-19.04.2007, София] / [ред. кол. Иван Сарандев, Радка Пенчева]. - София : ИК Лик, 2007 ([София] : [Скала]). - 395 с. ; 20 см. - (Нови изследвания)

Имената на ред. отбелязани на гърба на предзагл. с. - Изд. на БАН. Институт за лит., Нац. лит. музей, Къща музей Емилиян Станев - В. Търново. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ., нем., рус., фр. ез.

ISBN 978-954-607-760-8
1. Станев, Емилиян, 1907-1979 - юбилеи и чествания - конференции 2. Писатели, български - юбилеи и чествания - конференции 3. България - литературознание
886.7(092)(063)
886.7.09(063)
92 Станев, Емилиян
COBISS.BG-ID 1234179556

РАДЕВ, Радослав Димитров, 1954-
        Българска еротика : енциклопедия Вж Кн 102

СТЕФАНОВА, Марийка Борисова
        Лесно, накратко за матурата по български език и литература Вж Кн 654

        ТЕСТОВЕ по български език и литература : помагало за самоподготовка на кандидат-студенти Вж Кн 655

БКМ 2011/3 Кн 832
ТОПАЛОВА, Добрина Василева, 1958-
        Прозата на Керана Ангелова: да си върнем Сътворението / Добрина Топалова. - Бургас : ИК Знаци, 2010 ([В. Търново] : Фабер). - 216 с. ; 22 см

Библиогр.: с. 212-214.

ISBN 978-954-9850-33-8 : 10 лв.
1. Ангелова, Керана, 1948- - творчество 2. Писатели, български - творчество 3. България - литературознание
886.7(092)
886.7.09
92 Ангелова, Керана
COBISS.BG-ID 1233962468

БКМ 2011/3 Кн 833
ХРИСТОВ, Ивайло Христов, 1970-
        Николай Хайтов : духовна биография / Ивайло Христов. - [2. изд.]. - София : ИК Зов, 2009 ([Костинброд] : [Мултипринт ООД]). - 412, [32] с. : с портр. ; 22 см

1. изд. 2004 на изд. Бълг. писател. - Биобилиография: с. 401-408 ; Кратък животопис: с. 409-411.

ISBN 978-954-8772-12-9 : 12 лв.
1. Хайтов, Николай Александров, 1919-2002 - творчество 2. Писатели, български - творчество 3. България - литературознание
886.7(092)
886.7.09
92 Хайтов, Николай Александров
COBISS.BG-ID 1234112996

БКМ 2011/3 Кн 834
ХРИСТОВ, Иван, 1978-
        Кръгът "Стрелец" и идеята за родното / Иван Христов. - София : Карина-Мариана Тодорова, 2009 ([София] : [Скала]). - 268 с. ; 20 см

Библиогр.: с. 257-261. - Именен показалец. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-315-060-1 : 9 лв.
1. Българска литература - литературни групи, кръжоци, общества 2. България - литературознание
886.7.015
COBISS.BG-ID 1233762532

БКМ 2011/3 Кн 835
ХРИСТОВА, Боряна Владимирова, 1952-
        Началото и краят на света : Тивериадското море : разказ за Адам и Ева / Боряна Христова. - София : Кралица Маб, 2010 ([София] : Авис 24). - 88 с. : с ил., [8] с. : цв. ил. ; 20 см

Библиогр.: с. 84-86.

ISBN 978-954-533-107-7 : 7 лв.
1. Апокрифи, български - теми, образи, сюжети 2. Космогония - в литературата 3. Есхатология - в литературата 4. България - литературознание
886.7(091).09
229
COBISS.BG-ID 1234456548

БКМ 2011/3 Кн 836
ШУЛИКОВ, Пламен Димитров, 1959-
        Поетика и психография : студии върху творчеството на Б. Пенев, П. Яворов, Д. Подвързачов, К. Кърджиев, И. Пейчев / Пламен Шуликов ; [ред. Яни Милачко