УДК

 
001 НАУКА. НАУКОЗНАНИЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УМСТВЕНИЯ ТРУД Е 1, Е 2, Кн 1, Кн 11, Кн 181
002 ПЕЧАТ. КНИГОЗНАНИЕ. ДОКУМЕНТАЦИЯ. ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ Кн 10, Кн 429
003 ПИСМЕНОСТ. СИСТЕМИ НА ПИСМО. ЗНАЦИ И СИМВОЛИ.СЕМИОТИКА (ОБЩИ ВЪПРОСИ). КОДОВЕ. ГРАФИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ Кн 2, Кн 379
006 СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СТАНДАРТИ Кн 3, Кн 4
007 ДЕЙНОСТ И ОРГАНИЗАЦИЯ. ОБЩА ТЕОРИЯ. ТЕОРИЯ НА ИНФОРМАЦИЯТА, КОМУНИКАЦИЯТА И КИБЕРНЕТИКАТА. ТЕХНИКА НА ЧОВЕШКИЯ ТРУД Кн 5
008 ЦИВИЛИЗАЦИЯ. КУЛТУРА. ПРОГРЕС. ФУТУРОЛОГИЯ Е 13, Кн 6, Кн 7, Кн 378
01 БИБЛИОГРАФИЯ. КАТАЛОЗИ. УКАЗАТЕЛИ НА ЛИТЕРАТУРА Кн 8, Кн 9, Кн 10
02 БИБЛИОТЕЧНО ДЕЛО. БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ Кн 10, Кн 11, Кн 12, Кн 13, Кн 14, Кн 429
06 ОРГАНИЗАЦИЯ. СЪЮЗИ. НАУЧНИ ИНСТИТУЦИИ. МУЗЕИ. ИЗЛОЖБИ Е 3, Г 1, Г 2, Г 11, Кн 15, Кн 29, Кн 356
07 ВЕСТНИЦИ. ЖУРНАЛИСТИКА Кн 16, Кн 302
08 ИЗДАНИЯ СЪС СМЕСЕНО СЪДЪРЖАНИЕ. СЪБРАНИ СЪЧИНЕНИЯ Кн 17, Кн 18, Кн 19, Кн 20, Кн 21, Кн 22, Кн 23, Кн 409, Кн 568, Кн 569, Кн 570
09 РЪКОПИСИ. РЕДКИ И ОСОБЕНИ ИЗДАНИЯ Кн 11
113/119 КОСМОЛОГИЯ. ФИЛОСОФИЯ НА ПРИРОДАТА Кн 24
13 ФИЛОСОФИЯ НА ДУХА. МЕТАФИЗИКА НА ДУХОВНИЯ ЖИВОТ Кн 1, Кн 25
14 ФИЛОСОФСКИ СИСТЕМИ И НАПРАВЛЕНИЯ Кн 26, Кн 27, Кн 28, Кн 29, Кн 30
159.9 ПСИХОЛОГИЯ Кн 31, Кн 32, Кн 33, Кн 34, Кн 35, Кн 36, Кн 37, Кн 38, Кн 39, Кн 43, Кн 162, Кн 177, Кн 361
16 ЛОГИКА. ТЕОРИЯ НА ПОЗНАНИЕТО. ЕПИСТЕМОЛОГИЯ. ЛОГИЧЕСКА МЕТОДОЛОГИЯ Кн 40, Кн 181
17 ЕТИКА. УЧЕНИЕ ЗА МОРАЛА Кн 41, Кн 42, Кн 43, Кн 44, Кн 45, Кн 46, Кн 98, Кн 227, Кн 576
21 ПРИРОДНА ТЕОЛОГИЯ. ТЕОДИЦЕЯ. РЕЛИГИОЗНА ФИЛОСОФИЯ Кн 26, Кн 27, Кн 28, Кн 29, Кн 30, Кн 47
22 СВЕЩЕНО ПИСАНИЕ. БИБЛИЯ. СТАР И НОВ ЗАВЕТ Кн 48
23/28 ХРИСТИЯНСКА РЕЛИГИЯ Кн 46, Кн 49, Кн 50, Кн 51, Кн 52, Кн 53, Кн 54, Кн 55, Кн 56, Кн 57, Кн 58, Кн 59, Кн 60, Кн 61, Кн 62, Кн 63, Кн 64, Кн 65, Кн 362
29 НЕХРИСТИЯНСКИ РЕЛИГИИ Кн 45, Кн 66, Кн 67, Кн 79, Кн 580
30 ТЕОРИИ, МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ НАУКИ. СОЦИОГРАФИЯ Кн 160
308 СОЦИОГРАФИЯ. СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ Кн 130
316 СОЦИОЛОГИЯ. СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ Е 4, Кн 14, Кн 15, Кн 36, Кн 37, Кн 38, Кн 39, Кн 41, Кн 68, Кн 69, Кн 70, Кн 71, Кн 72, Кн 73, Кн 74, Кн 99, Кн 135, Кн 164, Кн 189, Кн 296, Кн 297, Кн 298, Кн 301, Кн 302
321 ФОРМИ НА ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ. ДЪРЖАВИТЕ КАТО ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ Кн 75, Кн 132
323 ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА Кн 16, Кн 68, Кн 76, Кн 77, Кн 78, Кн 79, Кн 80, Кн 81, Кн 84, Кн 135, Кн 189, Кн 439, Кн 544, Кн 552, Кн 559, Кн 608, Кн 611
325 МИГРАЦИЯ. КОЛОНИЗАЦИЯ Кн 82, Кн 83
327 МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ДИПЛОМАЦИЯ Кн 68, Кн 84, Кн 85, Кн 86, Кн 87, Кн 130, Кн 135, Кн 147, Кн 152, Кн 156
328 ПАРЛАМЕНТИ. ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОРГАНИ. ПРАВИТЕЛСТВА Кн 88, Кн 89, Кн 138, Кн 619
329 ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ Кн 90, Кн 91, Кн 92, Кн 93, Кн 94, Кн 95
330.1 ИКОНОМИЧЕСКА НАУКА. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ. СТОЙНОСТ. КАПИТАЛ. ФОНДОВЕ Кн 45, Кн 96, Кн 97, Кн 98, Кн 99, Кн 122, Кн 299, Кн 301, Кн 327
330.3 ДИНАМИКА И РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКАТА Кн 100, Кн 116
331.1 ТЕОРИЯ НА ТРУДА. ИКОНОМИКА НА ТРУДА. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РАБОТЕЩИ И АДМИНИСТРАЦИЯ (РАБОТОДАТЕЛИ) Кн 72, Кн 101
331.2 РАБОТНА ЗАПЛАТА. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ. ПРЕМИИ. ХОНОРАРИ. ПАРИЧНА ПОДКРЕПА Кн 103
331.4 РАБОТНА ОБСТАНОВКА. РАБОТНА СРЕДА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТНО МЯСТО. ОХРАНА НА ТРУДА. ХИГИЕНА НА ТРУДА. ТРУДОВИ ЗЛОПОЛУКИ Кн 102
331.5 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТРУДОВИТЕ РЕСУРСИ. ЗАЕТОСТ. ПАЗАР НА ТРУДА Кн 103, Кн 131
332 РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА. ТЕРИТОРИАЛНА ИКОНОМИКА. ПОЗЕМЛЕНА ИКОНОМИКА. ЗЕМЯ. ПОЗЕМЛЕНА СОБСТВЕНОСТ. НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО Кн 124, Кн 137
334 ОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ И СПОРАЗУМЕНИЯ НА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ. КООПЕРАТИВНО ДЕЛО, КООПЕРАЦИЯ Кн 104, Кн 105, Кн 106, Кн 107, Кн 109, Кн 120, Кн 308
336 ФИНАНСИ. МИТНИЧЕСКО ДЕЛО. БАНКОВО ДЕЛО. ПАРИ Кн 108, Кн 109, Кн 110, Кн 111, Кн 112, Кн 113, Кн 114, Кн 115, Кн 116, Кн 123
338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ Кн 117, Кн 118, Кн 119, Кн 120, Кн 121, Кн 122, Кн 123, Кн 124, Кн 125, Кн 126, Кн 127, Кн 128
339.1 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ТЪРГОВИЯТА. ПАЗАР Кн 129, Кн 231, Кн 347
339.5 ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ. МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ. ВЪНШНО-ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА. МИТА Кн 112
339.7 МЕЖДУНАРОДНИ ФИНАНСИ Кн 108
339.9 МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. ВЪНШНОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА. СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Кн 70, Кн 86, Кн 87, Кн 118, Кн 125, Кн 130
340 ПРАВО, ОБЩИ ВЪПРОСИ. УВОД В ПРАВОТО. МЕТОДИ И ПОМОЩНИ НАУКИ В ПРАВОТО Кн 133, Кн 244
341 МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО Кн 131
342 ДЪРЖАВНО ПРАВО. КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО Е 5, Кн 131, Кн 132, Кн 133, Кн 134, Кн 135, Кн 136, Кн 143, Кн 160
343 НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО. НАКАЗАТЕЛЕН ПРОЦЕС. УЧЕНИЕ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО. КРИМИНОЛОГИЯ Кн 80, Кн 134, Кн 146, Кн 439
347 ГРАЖДАНСКО ПРАВО Кн 106, Кн 137, Кн 138, Кн 139, Кн 146
349 СПЕЦИАЛНИ ОТРАСЛИ НА ПРАВОТО. ОТРАСЛИ НА ПРАВОТО СЪС СМЕСЕН ХАРАКТЕР Кн 101, Кн 137
351 ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО УПРАВЛЕНИЕ Кн 112, Кн 132, Кн 140, Кн 141, Кн 142, Кн 143, Кн 144, Кн 145, Кн 146, Кн 147, Кн 148, Кн 149, Кн 150
352/353 МЕСТНИ ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ Кн 145, Кн 148, Кн 150
354 ВИСША СТЕПЕН. ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ. МИНИСТЕРСТВА Кн 145, Кн 148, Кн 150, Кн 229
355/359 ВОЕННО ДЕЛО. ВОЕННИ НАУКИ. НАРОДНА ОТБРАНА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ Е 6, Г 3, Г 16, Кн 151, Кн 152, Кн 153, Кн 154, Кн 155, Кн 156, Кн 157, Кн 158, Кн 545, Кн 600
36 СОЦИАЛНИ ГРИЖИ. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДЕЛО Е 7, Кн 159, Кн 160, Кн 161, Кн 531
37 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОСВЕТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ Кн 33, Кн 43, Кн 162, Кн 163, Кн 177
371 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО. УЧИЛИЩНО ДЕЛО Кн 164, Кн 165, Кн 166, Кн 167, Пи 1
372.3 ЗАНИМАНИЯ В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ Кн 168
372.8 ДРУГИ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ. МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО НА ОТДЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ Кн 169, Кн 170, Кн 171, Кн 172, Кн 173, Кн 353, Кн 354
373 ВИДОВЕ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА Кн 174, Кн 175, Кн 176
376 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНИ ГРУПИ И ЛИЦА Кн 15, Кн 33, Кн 177
378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ Кн 178, Кн 179, Кн 180, Кн 181, Кн 182, Кн 183, Кн 184
379.8 ОРГАНИЗАЦИЯ НА СВОБОДНО ВРЕМЕ Кн 119, Кн 121, Кн 596, Кн 597, Кн 598
39 ЕТНОЛОГИЯ. ЕТНОГРАФИЯ. НРАВИ. ОБИЧАИ. БИТ. ФОЛКЛОРИСТИКА Г 4, Кн 36, Кн 37, Кн 38, Кн 39, Кн 185, Кн 186, Кн 187, Кн 188, Кн 189, Кн 610, Пи 1
502 ПРИРОДА. ИЗУЧАВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДАТА. ОПАЗВАНЕ НА РАСТИТЕЛНИЯ И ЖИВОТИНСКИЯ СВЯТ Кн 77, Кн 190, Кн 191, Кн 192, Кн 193, Кн 194, Кн 195, Кн 598
504 НАУКИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА Кн 77, Кн 190
51 МАТЕМАТИКА Кн 196
511 ТЕОРИЯ НА ЧИСЛАТА Кн 197
512 АЛГЕБРА Кн 197
517 МАТЕМАТИЧЕН АНАЛИЗ. ФУНКЦИОНАЛЕН АНАЛИЗ Кн 198
519.6 ИЗЧИСЛИТЕЛНА МАТЕМАТИКА. ЧИСЛЕН АНАЛИЗ И ПРОГРАМИРАНЕ Кн 5, Кн 199, Кн 200, Кн 201
519.7 МАТЕМАТИЧЕСКА КИБЕРНЕТИКА Кн 300
519.8 ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОПЕРАЦИИТЕ. ТЕОРИЯ НА ИГРИТЕ. МАТЕМАТИЧЕСКО ПРОГРАМИРАНЕ. ТЕОРИЯ НА ИКОНОМИКОМАТЕМАТИЧЕСКИТЕ МОДЕЛИ Кн 96, Кн 97, Кн 202, Кн 300
521/527 АСТРОНОМИЯ Кн 203, Кн 204
53 ФИЗИКА Кн 9, Кн 203, Кн 204, Кн 205, Кн 206
531.8 ТЕОРИЯ НА МАШИНИТЕ И МЕХАНИЗМИТЕ. ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ТЕХНИЧЕСКАТА МЕХАНИКА Кн 251
531 ОБЩА МЕХАНИКА. МЕХАНИКА НА ТВЪРДИТЕ ТЕЛА Кн 207, Кн 208
532 МЕХАНИКА НА ТЕЧНОСТИ. ХИДРОМЕХАНИКА Кн 209
533 МЕХАНИКА НА ГАЗОВЕТЕ. АЕРОДИНАМИКА. ФИЗИКА НА ПЛАЗМАТА Кн 209
539 СТРОЕЖ НА МАТЕРИЯТА Кн 210
54 ХИМИЯ. КРИСТАЛОГРАФИЯ. МИНЕРАЛОГИЯ Кн 211, Кн 212
541 ТЕОРЕТИЧНА ХИМИЯ. ФИЗИКОХИМИЯ Кн 213, Кн 214
551.1/.4 ОБЩА ГЕОЛОГИЯ. СТРОЕЖ НА ЗЕМЯТА В ЦЯЛОСТ. ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ГЕОДИНАМИКА Кн 215
556 ХИДРОСФЕРА. ВОДА В ЦЯЛОСТ. ХИДРОЛОГИЯ. ХИДРОГЕОЛОГИЯ Кн 216
577 МАТЕРИАЛНИ ОСНОВИ НА ЖИВОТА. БИОХИМИЯ. МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ. БИОФИЗИКА Кн 217, Кн 218
58 БОТАНИКА Кн 194, Кн 195
581 ОБЩА БОТАНИКА Кн 191, Кн 219, Кн 237, Кн 280
59 ЗООЛОГИЯ Кн 194, Кн 195
591 ОБЩА ЗООЛОГИЯ Кн 191
592/599 СИСТЕМАТИЧНА ЗООЛОГИЯ Кн 220, Кн 221
61 МЕДИЦИНА Кн 222
611 АНАТОМИЯ Кн 223, Кн 224, Кн 225
612 ФИЗИОЛОГИЯ Кн 226
613 ХИГИЕНА Кн 44, Кн 102, Кн 227, Кн 228
614 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ. СОЦИАЛНА ХИГИЕНА. ЗАЩИТА ОТ НЕЩАСТНИ СЛУЧАИ Е 8, Кн 20, Кн 222, Кн 229, Кн 230, Кн 231, Кн 232, Кн 234, Кн 307
615 ФАРМАЦИЯ. ФАРМАКОЛОГИЯ. ОБЩА ТЕРАПИЯ. ТОКСИКОЛОГИЯ Кн 35, Кн 51, Кн 217, Кн 226, Кн 228, Кн 233, Кн 234, Кн 235, Кн 236, Кн 237, Кн 238, Кн 239, Кн 246, Кн 247
616.1 БОЛЕСТИ НА СЪРДЕЧНО-СЪДОВАТА СИСТЕМА Кн 239, Кн 240
616.2 БОЛЕСТИ НА ДИХАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ. ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ Кн 241
616.3 БОЛЕСТИ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА. СТОМАТОЛОГИЯ Кн 236, Кн 242
616.4 БОЛЕСТИ НА КРЪВОТВОРНИТЕ ОРГАНИ И ЛИМФНАТА СИСТЕМА. ЕНДОКРИННИ БОЛЕСТИ Кн 236
616.6 УРОЛОГИЯ. БОЛЕСТИ НА ПИКОЧНО-ПОЛОВАТА СИСТЕМА Кн 240
616.8 БОЛЕСТИ НА НЕРВНАТА СИСТЕМА. НЕВРОПАТОЛОГИЯ Кн 8, Кн 243, Кн 244
616.9 ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ (ЗАРАЗНИ И ПРЕНОСНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ) Кн 245
616 ПАТОЛОГИЯ. КЛИНИЧНА МЕДИЦИНА Кн 246, Кн 247, Кн 248
617 ОРТОПЕДИЯ. ХИРУРГИЯ (ОБЩИ ВЪПРОСИ). ОФТАЛМОЛОГИЯ Кн 248
618 ГИНЕКОЛОГИЯ. АКУШЕРСТВО Кн 249
619 СРАВНИТЕЛНА МЕДИЦИНА. ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА Кн 250
62 ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ Кн 307
620 ИЗПИТВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ. СТОКОЗНАНИЕ. ЕНЕРГИЙНИ ЦЕНТРАЛИ. ОБЩА ЕНЕРГЕТИКА Кн 251
621.039 ЯДРЕНА ТЕХНИКА. ЯДРЕНА И АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА Кн 252
621.1 ТОПЛИННИ ДВИГАТЕЛИ В ЦЯЛОСТ. ПОЛУЧАВАНЕ, РАЗПРЕДЕЛЯНЕ И ИЗПОЛЗУВАНЕ НА ПАРАТА. ПАРНИ МАШИНИ. ПАРНИ КОТЛИ Кн 253, Кн 254, Кн 255, Кн 256
621.3 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА Кн 257, Кн 258, Кн 259, Кн 260, Кн 261, Кн 262
621.38 ЕЛЕКТРОНИКА. ФОТОЕЛЕКТРОНИКА. ЕЛЕКТРОННИ ЛАМПИ И ТРЪБИ. РЕНТГЕНОВА ТЕХНИКА. УСКОРИТЕЛИ Кн 184, Кн 246, Кн 259, Кн 263, Кн 321
621.39 СЪОБЩИТЕЛНА ТЕХНИКА Кн 74, Кн 264, Кн 265, Кн 322, Кн 330
621.4 ТОПЛОСИЛОВИ МАШИНИ (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ПАРНИТЕ МАШИНИ И ТУРБИНИ) Кн 266
621.5 ПНЕВМОЕНЕРГЕТИКА. ХЛАДИЛНА ТЕХНИКА Кн 267, Кн 268
621.7 ОБРАБОТКА ПОД НАЛЯГАНЕ. ПЛАСТИЧНО ФОРМООБРАЗУВАНЕ. ФОРМОИЗМЕНЯЩИ ОПЕРАЦИИ (БЕЗ СНЕМАНЕ НА СТРУЖКИ). СЪЕДИНЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ Кн 269
621.8 МАШИННИ ЕЛЕМЕНТИ. МЕХАНИЗМИ. ПРЕДАВКИ (МЕХАНИЧНИ). ПОДЕМНО-ТРАНСПОРТНО ОБОРУДВАНЕ. СВЪРЗВАЩИ СРЕДСТВА. СМАЗКИ Кн 270, Кн 271
621 ОБЩО МАШИНОСТРОЕНЕ. ЯДРЕНА ТЕХНИКА. ЕЛЕКРОТЕХНИКА. ТЕХНОЛОГИЯ НА МАШИНОСТРОЕНЕТО В ЦЯЛОСТ Кн 272
622 МИННО ДЕЛО Кн 273
623 ВОЕННА ТЕХНИКА. ТЕХНИКА НА СУХОПЪТНИТЕ И ВЪЗДУШНИТЕ ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ. ТЕХНИКА НА ВОЕННОМОРСКИЯ ФЛОТ Кн 274, Кн 275, Кн 276
624 СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ. ПОДЗЕМНО, НИСКО И ВИСОКО СТРОИТЕЛСТВО. СТРОИТЕЛСТВО НА ТУНЕЛИ И МОСТОВЕ Кн 210, Кн 326
628 САНИТАРНА ТЕХНИКА. ВОДОСНАБДЯВАНЕ. КАНАЛИЗАЦИЯ. СВЕТОТЕХНИКА Кн 190
629 ТЕХНИКА НА ТРАНСПОРТНИТЕ СРЕДСТВА Кн 210, Кн 275, Кн 276
63 СЕЛСКО СТОПАНСТВО. ГОРСКО СТОПАНСТВО. ЛОВ. РИБНО СТОПАНСТВО Кн 182, Кн 277
630 ГОРСКО СТОПАНСТВО. ЛЕСОВЪДСТВО Кн 278, Кн 279
631.5 АГРОТЕХНИКА Кн 280
633/635 РАСТЕНИЕВЪДСТВО В ЦЯЛОСТ. ПОЛЕВЪДСТВО. ГРАДИНАРСТВО. ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТВО Кн 281
633.3 ДРУГИ ФУРАЖНИ РАСТЕНИЯ Кн 284
633.8 ЕТЕРИЧНОМАСЛЕНИ РАСТЕНИЯ. АРОМАТНИ, ОЦВЕТИТЕЛНИ, ДЪБИЛНИ, ЛЕКАРСТВЕНИ РАСТЕНИЯ Кн 282
634.8 ЛОЗАРСТВО. ЛОЗИ Кн 283
635 ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТВО И ДЕКОРАТИВНО ГРАДИНАРСТВО В ЦЯЛОСТ Кн 282, Кн 284, Кн 285, Кн 415
639 ЛОВ. РИБНО СТОПАНСТВО. РИБОЛОВ Кн 286, Кн 287, Кн 288, Кн 289, Кн 290, Кн 291
64 ДОМАКИНСТВО. КОМУНАЛНО-БИТОВО ОБСЛУЖВАНЕ Кн 292
641/642 ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ. ХРАНЕНЕ Кн 293, Кн 294
65 УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА, ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА. ПОЛИГРАФИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ И ИЗДАТЕЛСКО ДЕЛО Кн 107, Кн 122, Кн 295, Кн 296, Кн 297, Кн 298, Кн 299, Кн 300, Кн 301
651 КАНЦЕЛАРСКА РАБОТА. ДЕЛОВОДСТВО. ОРГТЕХНИКА Кн 377
654 ОРГАНИЗАЦИЯ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СЪОБЩЕНИЯТА Кн 302
657 СЧЕТОВОДСТВО Кн 303
658 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОМИШЛЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО (ПРЕДПРИЯТИЯТА) И НА ТЪРГОВИЯТА Кн 102, Кн 120, Кн 304, Кн 305, Кн 306, Кн 307, Кн 308, Кн 309, Кн 310, Кн 311, Кн 312
663 ТЕХНИЧЕСКА МИКРОБИОЛОГИЯ. ТЕХНОЛОГИЯ НА НАПИТКИТЕ. ТЕХНОЛОГИЯ НА ВКУСОВИТЕ ВЕЩЕСТВА Кн 313
674 ДЪРВООБРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ Кн 314, Кн 315, Кн 316
677 ТЕКСТИЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ. ТЕХНОЛОГИЯ НА ВЛАКНЕСТИТЕ МАТЕРИАЛИ Кн 317
678 ПРОМИШЛЕНОСТ НА ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНИТЕ ВЕЩЕСТВА. КАУЧУКОВА ПРОМИШЛЕНОСТ. ПЛАСТМАСОВА ПРОМИШЛЕНОСТ Кн 318
681 ФИНА МЕХАНИКА. АВТОМАТИКА. ТЕХНИЧЕСКА КИБЕРНЕТИКА Кн 5, Кн 150, Кн 163, Кн 198, Кн 199, Кн 200, Кн 253, Кн 271, Кн 311, Кн 319, Кн 320, Кн 321, Кн 322, Кн 323, Кн 324, Кн 331
687 ШИВАШКА ПРОМИШЛЕНОСТ. КОЗМЕТИКА Кн 325
69 СТРОИТЕЛСТВО. СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ. СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ Кн 214, Кн 326, Кн 327
72 АРХИТЕКТУРА Г 5, Г 6, Г 7, Кн 55, Кн 63, Кн 64, Кн 65
73 ПЛАСТИЧНИ ИЗКУСТВА Кн 328
741/744 РИСУВАНЕ. ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ Кн 508, Кн 555
75 ЖИВОПИС Г 2, Г 8, Г 9, Г 10, Г 11, Кн 53, Кн 55, Кн 63, Кн 64, Кн 65, Кн 329
76 ГРАФИЧНИ ИЗКУСТВА. ГРАФИКА Г 12
77 ФОТОГРАФИЯ. КИНЕМАТОГРАФИЯ Г 13, Кн 330
78 МУЗИКА Кн 331, Кн 332, Н 1
784 ВОКАЛНА МУЗИКА Кн 496
785 ИНСТРУМЕНТАЛНА МУЗИКА Кн 333
787 МУЗИКА ЗА СТРУННИ ИНСТРУМЕНТИ Кн 333
788 МУЗИКА ЗА ДУХОВИ ИНСТРУМЕНТИ Кн 333
789 МУЗИКА ЗА УДАРНИ ИНСТРУМЕНТИ И МЕХАНИЧНИ МУЗИКАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ Кн 333
791 МАСОВИ РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ Е 9, Е 10, Е 11, Кн 335
792 ТЕАТЪР. СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО Кн 144, Кн 334, Кн 335, Кн 336, Кн 337, Кн 339, Кн 383
793/794 ТЪРЖЕСТВА И ПРАЗНЕНСТВА. ХОРЕОГРАФИЯ. ПОДВИЖНИ УМСТВЕНИ И ДРУГИ ИГРИ Кн 23, Кн 337, Кн 338, Кн 339, Кн 340, Кн 341, Кн 342, Кн 343, Кн 344
796.01/.097 ФИЛОСОФИЯ, ТЕОРИЯ, МЕТОДИКА, ЕТИКА, ЕСТЕТИКА НА СПОРТА. ТЕХНИЧЕСКИ ВЪПРОСИ. СПОРТНИ НАПРАВЛЕНИЯ. ОРГАНИЗАЦИЯ И РЪКОВОДСТВО.СПОРТНИ ДЕЯТЕЛИ.СПОРТНИ СЪСТЕЗАНИЯ И ДР. Кн 345, Кн 346, Кн 347, Кн 352
796.3 ИГРИ С ТОПКА Кн 144, Кн 348, Кн 349, Кн 350, Кн 351
796.4 ГИМНАСТИКА. ЛЕКА АТЛЕТИКА. АКРОБАТИКА Кн 180, Кн 352
796.5 ТУРИЗЪМ. АЛПИНИЗЪМ. ОРИЕНТИРАНЕ Кн 215
796.8 СПОРТНА БОРБА. ТЕЖКА АТЛЕТИКА Кн 141
796 СПОРТ. СПОРТНИ ИГРИ. ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА Кн 353, Кн 354, Кн 355, Кн 356
797 ВОДЕН СПОРТ. ВЪЗДУШЕН СПОРТ Кн 357, Кн 358, Кн 359
798 КОНЕН СПОРТ. ДРУГИ ВИДОВЕ СПОРТ С ЖИВОТНИ Кн 233, Кн 360
799 СПОРТЕН РИБОЛОВ. СПОРТЕН ЛОВ. СПОРТНА СТРЕЛБА Кн 286, Кн 287, Кн 288, Кн 289, Кн 290, Кн 291
80 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ Кн 361, Кн 362, Пи 1
801 ОБЩО ЕЗИКОЗНАНИЕ И ФИЛОЛОГИЯ Кн 350, Кн 382
802.0 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК Кн 363
803.0 НЕМСКИ ЕЗИК Кн 364
806.0 ИСПАНСКИ ЕЗИК Кн 365
808.2 РУСКИ ЕЗИК Кн 366, Кн 367, Кн 368, Кн 376
808.67 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК Е 12, Кн 361, Кн 366, Кн 367, Кн 368, Кн 369, Кн 370, Кн 371, Кн 372, Кн 373, Кн 374, Кн 375, Кн 376, Кн 377
809.11 ИНДИЙСКИ ЕЗИЦИ Кн 378
809.31 ЕГИПЕТСКИ ЕЗИК (ДРЕВНОЕГИПЕТСКИ) Кн 379
809.435 ТУРСКИ ЕЗИК Кн 380, Кн 381
809.51 КИТАЙСКИ ЕЗИК Кн 382
82.08 ЛИТЕРАТУРНА ДЕЙНОСТ. ЛИТЕРАТУРНА ТЕХНИКА. РЕДАКТИРАНЕ. КУЛТУРА НА РЕЧТА. ОРАТОРСКО ИЗКУСТВО Кн 383, Кн 384
82.09 ЛИТЕРАТУРНА КРИТИКА И ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ Пи 1
82 ЛИТЕРАТУРА Кн 169, Кн 170
820/899 ЛИТЕРАТУРА НА ОТДЕЛНИТЕ НАЦИИ, НАРОДИ И ЕЗИЦИ Кн 385
820/899-93 ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ НА ОТДЕЛНИТЕ НАЦИИ, НАРОДИ И ЕЗИЦИ Кн 386, Кн 387
820(540) ИНДИЙСКА ЛИТЕРАТУРА НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК Кн 388
820(73) АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 389, Кн 390, Кн 391, Кн 392, Кн 393, Кн 394, Кн 395, Кн 396, Кн 397, Кн 398
820(73)-93 АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 399, Кн 400, Кн 401, Кн 402, Кн 403
820(94)-93 АВСТРАЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 404
820 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 405, Кн 406, Кн 407
820-93 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 408, Кн 409, Кн 410, Кн 411, Кн 412, Кн 413, Кн 414
830(494) ШВЕЙЦАРСКА ЛИТЕРАТУРА НА НЕМСКИ ЕЗИК Кн 415
830 НЕМСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 416
830-93 НЕМСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 417, Кн 418
839.3 ХОЛАНДСКА, ФЛАМАНДСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 419
839.8 ДАТСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 420, Кн 421
840 ФРЕНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 422
860(72) МЕКСИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 423
860 ИСПАНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 424
869.0(81) БРАЗИЛСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 425
882 РУСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 426, Кн 427, Кн 428, Кн 429, Кн 430, Кн 431, Кн 484
883 УКРАИНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 432
884 ПОЛСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 44, Кн 433, Кн 434
886.1 СРЪБСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 435
886.6 МАКЕДОНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 436, Кн 437
886.7 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 438, Кн 439, Кн 440
886.7-0 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. СЪБРАНИ И ИЗБРАНИ МНОГОТОМНИ СЪЧИНЕНИЯ Кн 441, Кн 442
886.7-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ Кн 443, Кн 444, Кн 445, Кн 446, Кн 447, Кн 448, Кн 449, Кн 450, Кн 451, Кн 452, Кн 453, Кн 454, Кн 455, Кн 456, Кн 457, Кн 458, Кн 459, Кн 460, Кн 461, Кн 462, Кн 463, Кн 464, Кн 465, Кн 466, Кн 467, Кн 468, Кн 469, Кн 470, Кн 471, Кн 472, Кн 473, Кн 474, Кн 475, Кн 476, Кн 477, Кн 478, Кн 479, Кн 480, Кн 481, Кн 482, Кн 483, Кн 484, Кн 485, Кн 486, Кн 487, Кн 488, Кн 489, Кн 490, Кн 491, Кн 492, Кн 493, Кн 494, Кн 495, Кн 496, Кн 497, Кн 498, Кн 499, Кн 500, Кн 501, Кн 502, Кн 503, Кн 504, Кн 505, Кн 506, Кн 507, Кн 508, Кн 509, Кн 510, Кн 517, Кн 546, Кн 565, Кн 566, Н 1
886.7-2 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРАМА Кн 511, Кн 512
886.7-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА Кн 441, Кн 442, Кн 469, Кн 490, Кн 513, Кн 514, Кн 515, Кн 516, Кн 517, Кн 518, Кн 519, Кн 520, Кн 521, Кн 522, Кн 523, Кн 524, Кн 525, Кн 526, Кн 527, Кн 528, Кн 529, Кн 530, Кн 531, Кн 532, Кн 533, Кн 534, Кн 535, Кн 536, Кн 537, Кн 538, Кн 539, Кн 540, Кн 541, Кн 542, Кн 543, Кн 585
886.7-4/-9 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРУГИ ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ Кн 54, Кн 94, Кн 155, Кн 442, Кн 531, Кн 544, Кн 545, Кн 546, Кн 547, Кн 548, Кн 549, Кн 550, Кн 551, Кн 552, Кн 553, Кн 554, Кн 555, Кн 556, Кн 557, Кн 558, Кн 559, Кн 560, Кн 561, Кн 562, Кн 563, Кн 564, Кн 565, Кн 566, Кн 617
886.7-93 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 334, Кн 567, Кн 568, Кн 569, Кн 570, Кн 571, Кн 572, Кн 573, Кн 574, Кн 575, Кн 576, Кн 577, Кн 578, Кн 579
891.1 ИНДИЙСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 378
891.2 ВЕДИЧЕСКА ЛИТЕРАТУРА И ЛИТЕРАТУРА НА САНСКРИТСКИ Кн 580
894.35 ТУРСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 581
894.511 УНГАРСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 582
894.545 ЕСТОНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 583
902 АРХЕОЛОГИЯ Кн 584
904 ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА НА ИСТОРИЧЕСКИТЕ ПЕРИОДИ. АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПАМЕТНИЦИ. СТАРИНИ Е 13, Кн 186, Кн 328, Кн 362, Кн 585, Кн 586
908 КРАЕЗНАНИЕ Г 14, Г 15, Кн 58, Кн 586, Кн 587, Кн 588, Кн 589, Кн 590, Кн 591, Кн 592, Кн 593, Кн 594, Кн 595, Кн 598, Кн 599
910 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ГЕОГРАФИЯТА. ГЕОГРАФИЯТА КАТО НАУКА. ГЕОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА СТРАНИТЕ. ПЪТЕШЕСТВИЯ Кн 596
914.972 ГЕОГРАФИЯ НА БЪЛГАРИЯ Кн 597, Кн 598
92 БИОГРАФИИ Г 2, Г 8, Г 9, Г 10, Г 12, Кн 6, Кн 7, Кн 8, Кн 9, Кн 10, Кн 11, Кн 32, Кн 56, Кн 58, Кн 59, Кн 60, Кн 73, Кн 91, Кн 93, Кн 94, Кн 105, Кн 142, Кн 144, Кн 151, Кн 154, Кн 155, Кн 159, Кн 166, Кн 183, Кн 203, Кн 204, Кн 205, Кн 215, Кн 278, Кн 327, Кн 329, Кн 335, Кн 339, Кн 340, Кн 341, Кн 343, Кн 348, Кн 438, Кн 439, Кн 440, Кн 496, Кн 545, Кн 549, Кн 584, Кн 588, Кн 595, Кн 597, Кн 599, Кн 600, Кн 601, Кн 602, Кн 606, Кн 609, Кн 610, Кн 613, Кн 614, Кн 616, Кн 617, Кн 618, Кн 620, Кн 623, Кн 624
93/99 ИСТОРИЯ Кн 183, Кн 624
930 ИСТОРИЧЕСКА НАУКА. ПОМОЩНИ ИСТОРИЧЕСКИ НАУКИ Кн 603, Кн 610, Кн 622, Кн 623, Кн 624
932/939 СТАРА ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ СТРАНИ Кн 75, Кн 604, Кн 605
94 СРЕДНОВЕКОВНА И НОВА ОБЩА ИСТОРИЯ Кн 606
940 ИСТОРИЯ НА ЕВРОПА Кн 79, Кн 607, Кн 608
941/949 ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ Кн 609, Кн 610, Кн 611, Кн 612
949.72.02 РОБОВЛАДЕЛСКИ СТРОЙ Кн 604
949.72.03 ПЕРИОД НА ФЕОДАЛИЗМА В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ (VII В. - I ПОЛ. НА ХVIII В.) Кн 603, Кн 604, Кн 612
949.72.04 ПЕРИОД НА КРИЗАТА НА ФЕОДАЛИЗМА И ЗАРАЖДАНЕ НА КАПИТАЛИСТИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ. ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД (II ПОЛ. на XVIII В. – 1878 Г.) Г 16, Г 17, Кн 85, Кн 609, Кн 613, Кн 614, Кн 615
949.72.05 БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА КАПИТАЛИЗМА (1878 - 1944) Г 3, Кн 88, Кн 549, Кн 609, Кн 616, Кн 617, Кн 618, Кн 619, Кн 620
949.72.06 ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ от 9.IХ.1944 г.- Кн 142
949.72 ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ Кн 362, Кн 621, Кн 622, Кн 623, Кн 624, Кн 625