БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС

Книги, официални издания, нотни, графически, картографски, издания за слепи, издания на некнижни материали и на електронни носители и нови заглавия на продължаващи издания

Месечен бюлетин

Год. 114, 2010, бр. 1

 

 

КНИГИ

 

0 ОБЩ ОТДЕЛ

001 НАУКА. НАУКОЗНАНИЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УМСТВЕНИЯ ТРУД

АРГИРОВ, Стоян Стоянов
        Избрани трудове  Вж  Кн 11

БК 2010/1  Кн 1
ДИМОВ, Велизар Живков
        Картини от Атлантида / Велизар Димов ; [Предг. Атанас Панчев]. - София : ИК Новата цивилизация ЕООД, 2009 ([София] : Сладко солено XXI век). - 264 с. : с ил. ; 21 см. - (Библиотека Анастасия ; 23)

Офс. изд.

ISBN 978-954-8365-18-5 : 10 лв.
1. Атлантида - популярна литература 2. Окултизъм - популярна литература
001.9(02.062)
133(02.062)
COBISS.BG-ID 1231037668

        РАННОМОДЕРНА Европа: университети, наука, хуманизъм : Доклади от научна конференция, Велико Търново, 2008 г.  Вж  Кн 181

 

002 ПЕЧАТ. КНИГОЗНАНИЕ. ДОКУМЕНТАЦИЯ. ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ

НИКОЛОВА, Мария Стефанова
        Рецепция на руската литературна класика в България 1878-1912 : Автори - издатели - читатели  Вж  Кн 429

        ПЪТЯТ към книгите и информацията : Юбилеен сборник, посветен на 65-годишнината на Татяна Янакиева  Вж  Кн 10

 

003 ПИСМЕНОСТ. СИСТЕМИ НА ПИСМО. ЗНАЦИ И СИМВОЛИ.СЕМИОТИКА (ОБЩИ ВЪПРОСИ). КОДОВЕ. ГРАФИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ

ФОЛКНЪР, Реймънд О.
        Кратък средноегипетски речник  Вж  Кн 379

БК 2010/1   Кн 2
DZUROVA, Aksinija Dobreva
        The messages of cyrillic / Axinia Dzurova ; Engl. transl. Lyubov Kostova. - [Sofia] : State inst. for culture Min. of foreign affairs, [2010] ([Sofia] : Dedrax). - 28 с. : с ил. ; 29 см

Ориг. загл. Посланията на кирилицата. - Офс. изд.

ISBN 978-954-91824-6-0
1. Кирилица
003.349
COBISS.BG-ID 1231074532

 

006 СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СТАНДАРТИ

БК 2010/1  Кн 3
ТЕМПЪЛ, Пол
        Ползите от стандартите / Пол Темпъл, Джофри Уилямс ; [Предг. Christian Backervordersandforth ; Прев. от англ.]. - София : Бълг. институт за стандартизация, 2008. - 76 с. : с табл., ил. ; 21 см. - (Търговия с Европа и на нейните пазари)

Кор. опис. - Без сведение за ориг. загл. - Съдържа и Кратки бележки върху използваните източници. - Офс. изд.

ISBN 978-954-387-004-2
1. Стандарти и нормали
006
COBISS.BG-ID 1231140068

БК 2010/1  Кн 4
        ISO 9001:2000 Практическо ръководство за организации, предоставящи услуги / [Прев. от англ.]. - София : [Бълг. институт за стандартизация], 2007 ([София : Стандартизация принт]). - 124 с. : с табл. ; 30 см

Ориг. загл. ISO 9001:2000 Quality management systems. Requirements. - Изд. на Център за междунар. търговия UNCTAD/WTO(ITC), Международна организация по стандартизация ISO. - Офс. изд.

ISBN 978-954-387-001-1
1. Качество на продукцията - управление и организация - стандартизация и нормализация - наръчници и ръководства
006.06:658.56.02(035)
COBISS.BG-ID 1231063780

 

007 ДЕЙНОСТ И ОРГАНИЗАЦИЯ. ОБЩА ТЕОРИЯ. ТЕОРИЯ НА ИНФОРМАЦИЯТА, КОМУНИКАЦИЯТА И КИБЕРНЕТИКАТА. ТЕХНИКА НА ЧОВЕШКИЯ ТРУД
 Вж  и 519.6; 519.7; 681

БК 2010/1  Кн 5
ДАКОВСКИ, Людмил Георгиев
        Изкуствен интелект : Ръководство за лабораторни упражнения / Людмил Даковски, Диляна Будакова. - София : ТУ, 2009. - 82 с. : с табл., ил. ; 20 см

Съдържа и Проект Речник на два естествени езика. - Офс. изд.

ISBN 978-954-438-749-5 : 5 лв.
1. Интелект, изкуствен - учебници за ВУЗ 2. Езици за програмиране - учебници за ВУЗ
007:159.955(076)(075.8)
519.682(076)(075.8)
681.322.06(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1230983908

 

008 ЦИВИЛИЗАЦИЯ. КУЛТУРА. ПРОГРЕС. ФУТУРОЛОГИЯ

БК 2010/1  Кн 6
БЛАГОВ, Крум Йончев
        Какво уби Людмила Живкова / Крум Благов. - [София] : Стандарт news, 2009 ([София : София]). - 64 с. : с цв. ил. ; 18 см. - (Големите мистерии, ISSN 0861-797X ; 17)

Авт. не e отбелязан на кор. - Продава се с в. Стандарт. - Офс. изд.


3 лв.
1. Живкова, Людмила Тодорова - биографии 2. Общественици, български - биографии 3. България - култура
008(497.2)(092)
92 Живкова, Людмила Тодорова
COBISS.BG-ID 1231036132

ДВАДЕСЕТ
        20 години "Индология" в СУ Св. Климент Охридски : Доклади от международната юбилейна конференция проведена от 29.06. до 2.07.2004 г. в София  Вж  Кн 378

БК 2010/1  Кн 7
ПРАМАТАРОВА, Мариана Ралчева
        Бургаски музи по света : Избрани интервюта, коментари и творчески портрети / Мариана Праматарова ; [Предг. Атанас Панчев]. - София : ИК Новата цивилизация ЕООД, 2009 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 78 с. : с ил. ; 20 см. - (Библиотека Анастасия ; 25)

Офс. изд. - Съдържа материали за В. Воева, В. Гоев, Г. Дюлгеров, Г. Калоянчев, К. Гюлмезов, В. Гюлмезова, Е. Попова, К. Бодурова, Кл. Атанасов, Г. Димитров, М. Пушкарова, М. Статулова, М. Гецов, Н. Йорданов, Н. Русев, Р. Кабаиванска, Р. Методиев, Р. Чанев, Р. Статков, Т. Ставрев

ISBN 978-954-8365-25-3 : 5 лв.
1. Научни и културни дейци - Бургас - интервюта 2. Бургас - култура
008(497.231)(092)(047.53)
92(497.231)
COBISS.BG-ID 1231112932

 

01 БИБЛИОГРАФИЯ. КАТАЛОЗИ. УКАЗАТЕЛИ НА ЛИТЕРАТУРА
 Вж  и 002; 930

БК 2010/1  Кн 8
АЛЕКСИЕВ, Алекси Спиридонов
        Алекси Спиридонов Алексиев : биобиблиография. - София : Центр. мед. библ., 2009 ([София] : Артик 2001). - 40 с. : с ил., факс. ; 21 см

Изд. на Мед. унив. - София. Центр. мед. библ. - Офс. изд.

ISBN 978-954-9318-05-0
1. Алексиев, Алекси Спиридонов - библиографии 2. Психиатри, български - библиографии 3. България - медицина
016:92
616.89(497.2)(092)(01)
92 Алексиев, Алекси Спиридонов
COBISS.BG-ID 1231139556

БК 2010/1  Кн 9
ЗАМФИРОВ, Милен Замфиров
        Академик Любомир Кръстанов : биобиблиография / Милен Замфиров, Марияна Никифорова. - София : Артграф, 2009. - 220 с. : с ил. ; 25 см

Съдържа и Академик Любомир Кръстанов Кръстанов - живот, свързан завинаги с науката / Милен Замфиров ; Списък на периодичните и продължаващи издания, разработени аналитично. - Офс. изд. - Библиогр. с. 210-212 ; Рез. на англ., нем. ез. ; Именен показалец, показалец на периодичните издания

ISBN 978-954-9401-31-8
1. Кръстанов, Любомир Кръстанов - библиографии 2. Физици, български - библиографии 3. Учени, български - библиографии
016:92
53(497.2)(01)
92 Кръстанов, Любомир Кръстанов
COBISS.BG-ID 1231022308

БК 2010/1  Кн 10
        ПЪТЯТ към книгите и информацията : Юбилеен сборник, посветен на 65-годишнината на Татяна Янакиева / Състав., науч. ред. Антоанета Тотоманова, Цветанка Панчева. - София : Нац. библ. Св. св. Кирил и Методий, 2009. - 456 с. : с ил., табл., диагр. ; 24 см

Текст и на англ. ез. - Съдържа и Отдадена на българската библиография / Боряна Христова. Татяна Янакиева и нейната вярност към дълга / Ани Гергова. Между Св. Климент Охридски и Св. Св. Кирил и Методий / Любомира Парпулова Грибъл. За духовното сродство / Ангелина Пенева. Библиография на трудовете на доц. д-р Татяна Янакиева / Състав. Весела Цокева. Св. Климент Охридски и Св. Св. Кирил и Методий / Любомира Парпулова Грибъл. За духовното сродство / Ангелина Пенева. - Офс. изд. - Библиогр. след отд. материали

ISBN 978-954-523-112-4
1. Библиография - България - сборници 2. Библиотечно дело - България - сборници 3. Книга - България - история - сборници 4. Янакиева, Татяна Ганева - юбилеи и чествания 5. Библиографи, български - юбилеи и чествания 6. България - библиография - библиотечно дело - книгознание
01(497.2)(092)(08)
02(497.2)(08)
002.19(497.2)(091)(08)
92 Янакиева, Татяна Ганева
COBISS.BG-ID 1230991076

 

02 БИБЛИОТЕЧНО ДЕЛО. БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ
 Вж  и 002

БК 2010/1  Кн 11
АРГИРОВ, Стоян Стоянов
        Избрани трудове / Стоян Аргиров ; Състав., предг. Анна Ангелова. - [Фототип. изд.]. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2009. - 676 с. : с ил., факс. ; 29 см. - (Библиотека Университетско наследство)

Офс. изд.

ISBN 978-954-07-2922-0 (Подв.)
1. Библиотечно дело - България - сборници 2. Ръкописи, български - сборници 3. Аргиров, Стоян Стоянов - дейност 4. Учени, български - дейност 5. България - библиотечно дело - ръкописи - наукознание
02(497.2)(081.2)
091(497.2)(081.2)
001(497.2)(092)
92 Аргиров, Стоян Стоянов
COBISS.BG-ID 1231019748

БК 2010/1  Кн 12
        НАРЪЧНИК по информационна компетентност / Състав., ред. Иванка Гервазиева Павлова. - София : Wini - 1837, 2009. - 151 с. : с ил. ; 23 см

Изд. на Специализирано висше у-ще по библиотекознание и информ. технологии по Проект BG 2005/017-353.10-01-3.89 Развитие на мрежа от центрове за продължаващо обучение на библиотекари - организатори, обслужващи малките общини. - Офс. изд. - Съдържа материали от С. Денчев, И. Петева, К. Рашева, Т. Тодоров, Ив. Павлова, Е. Игнатова, Т. Тодорова, Р. Василева, Ив. Янкова. - Библиогр. след отд. материали

ISBN 978-954-9437-08-9
1. Библиотекари, български - квалификация 2. Продължаващо обучение 3. България - библиотечно дело
02.023:37.04(497.2)(075)
COBISS.BG-ID 1231100900

НИКОЛОВА, Мария Стефанова
        Рецепция на руската литературна класика в България 1878-1912 : Автори - издатели - читатели  Вж  Кн 429

        ПЪТЯТ към книгите и информацията : Юбилеен сборник, посветен на 65-годишнината на Татяна Янакиева  Вж  Кн 10

БК 2010/1  Кн 13
        СЪКРОВИЩНИЦА на писаното слово в човешката памет : Юбилейно издание [по случай 50-годишнината на Регионална библиотека "Михалаки Георгиев" - Видин] / Състав. Цецка Михайлова и др. ; Ред. Тодорка Дончева. - Видин : Регионална библ. М. Георгиев, 2009 (Видин : Експрес 3М). - 132 с. : с ил., факс., 8 л. цв. ил. ; 20 см

Други състав. : Н. Николова, Г. Панова, Д. Иванова, отбелязани на гърба на загл. с. - Изд. на Регионална библ. М. Георгиев - Видин. Отд. Краезнание. - Съдържа и Библиотеката в дати ; Юбилеен състав на библиотеката 2009 г. - Офс. изд. - Именен показалец, показалец на загл. на период. изд

ISBN 978-954-91774-8-0
1. Библиотеки, областни - Видин - история 2. Видин - библиотечно дело
027.53(497.212)(091)
COBISS.BG-ID 1231000036

БК 2010/1  Кн 14
ЦВЕТКОВА, Милена Иванова
        Информационна култура :// Името на четенето / Милена Иванова Цветкова. - 2. доп. изд. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2009. - 356 с. : с табл., сх. ; 20 см

1. изд. 2001 на изд. Gaberoff - В. Търново. - Офс. изд. - Библиогр. с. 331-355

ISBN 978-954-07-2560-4
1. Четене - социологични проблеми 2. Комуникация - социологични проблеми 3. Информационни и комуникационни технологии - социологични проблеми 4. Информационно общество
028:316
316.77
316.324:681.324
COBISS.BG-ID 1231018980

 

06 ОРГАНИЗАЦИЯ. СЪЮЗИ. НАУЧНИ ИНСТИТУЦИИ. МУЗЕИ. ИЗЛОЖБИ

РАЙКЕНБОРГ, Ян ван, 1896-1968
        Египетският Прагносис и неговият зов във вечното днес : отново провъзгласен и обяснен въз основа на Табула Смарагдина и Корпус Херметикум (Tabula Smaragdina и Corpus Hermeticum) на Хермес Трисмегист от Ян ван Райкенборг.  Вж  Кн 29

БК 2010/1  Кн 15
ЧЕТИРИДЕСЕТ
        40 години Национален център за рехабилитация на слепи : Научно-практическа конференция, 18-20 декември 2006 година, Пловдив : Доклади / [Предг. Владимир Радулов]. - Пловдив : ЕТ Елена Дулчева, 2007 (Без сведение за печ.). - 128 с. ; 21 см

Офс. изд. - Съдържа докл. от С. Данчев, В. Радулов, А. Костова, А. Сотиров, В. Атанасов, П. Стайков, В. Кертикова, М. Цветкова-Арсова, Г. Петрова, В. Михайлова, С. Стойчева, В. Стоилова, Д. Парапанов

ISBN 978-954-91391-5-0
1. Слепи - България - учреждения и организации - конференции 2. Слепи - образование и просвета - конференции 3. Рехабилитация - конференции 4. България - организации - социология - образование
061.23-056.262(497.2)(063)
316.454.4-056.262(497.2)(063)
376.3(497.2)(063)
COBISS.BG-ID 1231016164

ЯНЕВ, Иван Димитров
        История на Спортен клуб на хора с увреждания "Витоша", Софийски университет, 2001-2007 г.  Вж  Кн 356

 

07 ВЕСТНИЦИ. ЖУРНАЛИСТИКА
 Вж  и 05

ИВАНОВА, Поля Иванова
        Поведение пред камера  Вж  Кн 302

БК 2010/1  Кн 16
МИЛАНОВА, Сашка Григорова
        Съюзът на журналистите в "Политическата преса" на властта 1944-1960 г. / Сашка Миланова. - В. Търново : Витал, 2009 ([В. Търново] : Астарта). - 328 с. : с ил. ; 20 см

Съдържа и Хронология на свиканите общи събрания и на избраните състави на Управителни съвети в периода 1944-1960 г. - Офс. изд.

ISBN 978-954-8259-83-5
1. Журналисти, български - учреждения и организации - история 2. България - вътрешна политика - история 3. България - журналистика - вътрешна политика
070.42:061.23(497.2)(091)
323(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1231095780

 

08 ИЗДАНИЯ СЪС СМЕСЕНО СЪДЪРЖАНИЕ. СЪБРАНИ СЪЧИНЕНИЯ

БК 2010/1  Кн 17
        БРОЙ с нас! / [Прев.]. - София : Егмонт, 2009 (Отпеч. в Полша). - [8] с. : с цв. ил. ; 15 x 16 см. - (Светът на колите)

Ориг. загл. Counting with cars. - Кн. отпеч. на ламиниран картон. - Изд. на ориг. Disney, Pixar. - Офс. изд.

ISBN 978-954-27-0360-0 : 3.99 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1231120100

БК 2010/1  Кн 18
        БУКВИТЕ : Книжка с шаблони. - [София] : Болид инс, [2010]. - 12 с. : с цв. ил. ; 24 см. - (Папагалчето)

Кор. опис. - Офс. изд.

ISBN 978-954-8017-96-1 (Подв. със спирала) : 8.99 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1231125988

ВЕЛИНА, Валерия
        Глупавият вълк ; Котето и лъвът : Български народни приказки  Вж  Кн 568

ВЕЛИНА, Валерия
        Лисицата и щъркелът ; Кума Лиса и Ежко Бежко : Български народни приказки  Вж  Кн 569

ВЕЛИНА, Валерия
        Цифрите  Вж  Кн 570

БК 2010/1  Кн 19
ДЕНЕВ, Йоло Димитров
        Тангристката библия : Свещен пътеводител на българската вяра / Йоло Денев. - [София] : Тангра, [2010] ([София : Вета]). - 312 с. ; 21 см

Съдържа и Кратка автобиография след 1988 година. - Офс. изд.

087.6
COBISS.BG-ID 1231088868

БК 2010/1  Кн 20
        ЗА бедствията - важни правила за малките деца! : Детска книжка за оцветяване. - София : М-во на извънредните ситуации, 2008 ([София : Мит студио]). - 20 с. : с ил. ; 21 см

Кор. За бедствията - важни правила за малки деца!. - Изд. на М-во на извънредните ситуации. Дир. Нац. уч. център и подготовка на частния сектор. - Офс. изд.

1. Деца - предпазване от злополуки - детска и юношеска литература
087.5:614.8-053.2
614.8-053.2:087.5
COBISS.BG-ID 1231071460

БК 2010/1  Кн 21
        ЗАБАВЛЕНИЯ под слънцето : Книга с игри / [Прев. от англ.]. - София : Младинска кн., [2009] ([Отпеч. в Словения]). - [16] с. : с цв. ил. ; 27 см. - (Малка принцеса)

Кор. опис. - Без сведение за ориг. загл. - Офс. изд.

ISBN 978-954-9715-29-3

087.5
COBISS.BG-ID 1231010276

        ИСКАМ да правя вълшебства! : Книжка с лепенки  Вж  Кн 409

БК 2010/1  Кн 22
ЛОЙД, Джон Хардрес Уилфрид
        Книга за всеобщите заблуди / Джон Лойд, Джон Мичисън ; Предг. Стивън Фрай ; Прев. Вили Обретенов. - София : ИК Жануа '98, 2009 ([София] : Термит'97 ЕООД). - 328 с. : с ил. ; 20 см. - (Книгите на Новия свят)

Ориг. загл. The book of general ignorance / John Lloyd, John Mitchinson. - Авт. не са отбелязани на кор. ; На кор. погрешно отбелязан авт. на предг. Стивън Фрай. - Офс. изд.

ISBN 978-954-376-025-1 : 12 лв.

087.6
COBISS.BG-ID 1231012836

БК 2010/1  Кн 23
СКОТ, Пол
        200 идеи срещу скуката / Пол Скот ; Прев. Нина Минкова. - София : Младинска кн., 2007 (Отпеч. в Словакия). - 96 с. : с цв. ил. ; 29 см

Ориг. загл. 200 boredom busters!. - Офс. изд. - Азб. показалец

ISBN 978-954-91708-6-3 (Подв.)
1. Игри - детска и юношеска литература
087.5:793.8
793.8:087.5
COBISS.BG-ID 1230978276

 

09 РЪКОПИСИ. РЕДКИ И ОСОБЕНИ ИЗДАНИЯ

АРГИРОВ, Стоян Стоянов
        Избрани трудове  Вж  Кн 11

 

1 ФИЛОСОФИЯ

113/119 КОСМОЛОГИЯ. ФИЛОСОФИЯ НА ПРИРОДАТА

БК 2010/1  Кн 24
СТЕФАНОВ, Ангел Стефанов
        Философия на времето / Ангел Стефанов. - 2. изд. - София : Парадигма, 2008 ([София : Булгед ООД]). - 200 с. : със сх. ; 20 см

Без сведение за 1. изд. - Офс. изд. - Библиогр. с. 195-199

ISBN 978-954-326-085-0
1. Време [философия]
115
COBISS.BG-ID 1231107300

 

13 ФИЛОСОФИЯ НА ДУХА. МЕТАФИЗИКА НА ДУХОВНИЯ ЖИВОТ

БК 2010/1  Кн 25
ДАЛЕВ, Пенчо Генчев
        Алхимията и алхимиците / Пенчо Генчев Далев. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2009. - 132 с. : с ил. ; 20 см

Офс. изд.

ISBN 978-954-07-2801-8
1. Алхимия - популярна литература
133.5:54(02.062)
COBISS.BG-ID 1231014884

ДИМОВ, Велизар Живков
        Картини от Атлантида  Вж  Кн 1

 

14 ФИЛОСОФСКИ СИСТЕМИ И НАПРАВЛЕНИЯ

БК 2010/1  Кн 26
ДЪНОВ, Петър Константинов
        Да възлюбиш Господа / Беинса Дуно. - София : ИК Жануа '98, 2009 ([София] : Симолини 94). - 356 с. ; 20 см. - (Неделни беседи ; 1916-1920)

Съдържа и Пояснения. - Офс. изд.

ISBN 978-954-376-026-8 : 8 лв.
1. Дъновизъм
141.33
215
COBISS.BG-ID 1230982116

БК 2010/1  Кн 27
ДЪНОВ, Петър Константинов
        Саваат-Амон-Ра : [Беседи изнесени] 14 март 1926 год. - 11 юли 1926 год. / Учителят Беинса Дуно. - София : ИК Жануа '98, 2009 ([София] : Симолини 94). - 391 с. ; 20 см. - (Неделни беседи ; Сер. VIII, Т. 2)

В кн. погрешно отпеч. 2. изд. - На загл. с. местоизд. означено Ст. Загора. - Офс. изд.

ISBN 978-954-376-027-5 : 8 лв.
1. Дъновизъм
141.33
215
COBISS.BG-ID 1230982884

БК 2010/1  Кн 28
ДЪНОВ, Петър Константинов
        Сборник лекции 1917-1943 / Учителят Беинса Дуно. - София : ИК Жануа '98, 2009 ([София] : Симолини 94). - 558 с. : с ил. ; 20 см

Съдържа и Пояснения за някои специални термини и остарели или диалектни думи ; Заглавия на лекциите в издания от 1920-1949. - Офс. изд.

ISBN 978-954-376-022-0 : 10 лв.
1. Дъновизъм - лекции
141.33(042.3)
215(042.3)
COBISS.BG-ID 1230981860

БК 2010/1  Кн 29
РАЙКЕНБОРГ, Ян ван, 1896-1968
        Египетският Прагносис и неговият зов във вечното днес : отново провъзгласен и обяснен въз основа на Табула Смарагдина и Корпус Херметикум (Tabula Smaragdina и Corpus Hermeticum) на Хермес Трисмегист от Ян ван Райкенборг. - София : Розекреюс Перс - България, 2006-<2009> ([София] : [ПК "Д. Благоев"]). - Т. <1-2> ; 24 см

Ориг. загл.: De Edyptische Oergnosis en haar roep in het eeuwige nu. - Ян ван Райкенборг - псевд. на Ян Леене. - Загл. на гърба на кор.: Египетският Прагносис

(Ч. 2, подв.)
ISBN 978-90-6732-349-9 !

Съдържа досега:
Ч. 2. - 2009. - 300 с., [1] л. цв. ил.
1. Хермес Трисмегист 2. Розенкройцери 3. Теософия
141.33
215
061.23(091)
COBISS.BG-ID 1242341092

БК 2010/1  Кн 30
DǍNOV, Petǎr Konstantinov, 1864-1944
        Bibliothèque de la parole / Beïnça Douno (Maître Peter Deunov) ; trad. du bulg. par Pavel Jeliazkov. - Sofia : Alpha Dar, 2006-<2009> ([Sofia] : Standartizatsia Print EOOD). - T. <1-6> ; 20 см

Beïnça Douno - духовно име на Петър Константинов Дънов. - Офс. изд.

ISBN 978-954-8785-63-1 (т. 6)

Съдържа досега:
Т. 6: [Conférences et entretiens]. - 2009. - 128 с.

1. Дъновизъм
141.33
215
COBISS.BG-ID 1231106276

 

159.9 ПСИХОЛОГИЯ
 Вж  и 316.6; 37.015.3

БК 2010/1  Кн 31
БАРДОВ, Иван Николов
        Експериментална психология : [Ч. 1] - / Иван Николов Бардов. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2008. - 20 см

Офс. изд.

ISBN 978-954-07-2737-0 (ч. 2)

Съдържа:
Ч. 2. - 2008. - 292 с. : със сх., табл.

 

Библиогр. след отд. материали

1. Експериментална психология - учебници за ВУЗ 2. Психотехника - учебници за ВУЗ
159.9.072(075.8)
159.98(075.8)
COBISS.BG-ID 1231028452

БОЗУКОВА, Кети Стефанова
        Среднощни разговори с Кори : Наръчник за тинейджъри и родителите им, или за тези от тях, които все още четат  Вж  Кн 162

БОНЧЕВА, Иванка
        Градивна или деструктивна агресия : В помощ на родителите и не само...  Вж  Кн 177

ГЕОРГИЕВА, Мариана Василева
        Синтактични аспекти на гносеологическата недостатъчност : Дефицити на предикацията  Вж  Кн 361

БК 2010/1  Кн 32
ДОНКОВА, Искра
        Великите гадатели : От Нострадамус до Джуна / Искра Донкова. - София : Millenium, 2009 ([Костинброд] : MultiPrint). - 118 с. ; 20 см

Офс. изд. - Съдържа материали за Г. Е. Распутин, С. Н. Лазарев, Е. Кейси, М. Нострадамус, Ф. Д. Конюхова, В. Немчин, А. Кашпировски, Д. Давиташвили, Ванга, Л. Антонова, Л. Щерева, Г. Сакеларов, А. Ганчева, И. Христова, Николета

ISBN 978-954-515-037-1
1. Ясновидство - популярна литература 2. Предсказания - популярна литература
159.961(092)(02.062)
92
COBISS.BG-ID 1231011044

БК 2010/1  Кн 33
ЕТУОТЪР, П. М. Х.
        Отвъд децата индиго : Новите деца на прага на петия свят / П. М. Х. Етуотър ; Прев. - София : Аквариус, 2007 ([София : Симолини]). - 240 с. : с табл. ; 21 см

Ориг. загл. Byond the indigo children / P. M. H. Atwater. - Офс. изд. - Библиогр. с. 238-239

ISBN 978-954-8692-38-0 : 12 лв.
1. Детска и педагогическа психология - популярна литература 2. Семейно възпитание - популярна литература 3. Възпитание - популярна литература 4. Парапсихология - популярна литература
159.922.7(02.062)
376.03(02.062)
37.018.1(02.062)
159.961(02.062)
COBISS.BG-ID 1231086820

КУРПАТОВ, Андрей Владимирович
        Щастието на вашето дете : Първо ръководство за родители  Вж  Кн 43

БК 2010/1  Кн 34
ОШО
        Идеите на Ошо : Изкуството да се живее / [Състав.] Живко Димитров ; [Прев. от англ.]. - Пловдив : Авто спектър, 2009 (Пловдив : Авто принт ООД). - 88 с. ; 21 см

Ошо - духовно име на Бхагван Шри Раджниш. - Офс. изд.

ISBN 978-954-8932-53-0
1. Личност - психология - популярна литература 2. Щастие - популярна литература
159.923.2(02.062)
COBISS.BG-ID 1231027428

БК 2010/1  Кн 35
ПЕТЪРНИШКИ, Иван
        Техника за емоционална свобода / Иван Петърнишки. - 2. прераб. изд. - [София] : Fenix design, 2009 (Костинброд : Мултипринт ООД). - 142 с. : с ил. ; 20 см. - (Аз вярвам!)

Без сведение за 1. изд. - Офс. изд.

ISBN 978-954-8890-56-4 : 7 лв.
1. Психотехника - популярна литература 2. Психотерапия - популярна литература
159.98(02.062)
615.851(02.062)
COBISS.BG-ID 1231033060

БК 2010/1  Кн 36
ТОДОРОВ, Кирил Асенов
        Когато общуваме с българи : Какво трябва да знаят чужденците / Кирил Тодоров ; Худож. Георги Чалъков. - София : Бълг. асоц. за развитие на мениджмънта и предприемачеството, 2009 (Без сведение за печ.). - 64 с. : с цв. ил. ; 21 см

Офс. изд.

ISBN 978-954-9827-05-7
1. Българи - народопсихология - популярна литература 2. Българи - бит - популярна литература 3. България - психология - социология - етнография
159.922.4(=867)(02.062)
316.6(=867)(02.062)
39(=867)(02.062)
COBISS.BG-ID 1231075812

БК 2010/1  Кн 37
ТОДОРОВ, Кирил Асенов
        Когда общаемся с болгарами / Кирил Тодоров ; Ил. Георги Чалыков ; Пер. Диана Иванова, Георги Алексиев. - София : Бълг. асоц. за развитие на мениджмънта и предприемачеството, 2009 (Без сведение за печ.). - 64 с. : с цв. ил. ; 21 см

Ориг. загл. Когато общуваме с българи. - Офс. изд.

ISBN 978-954-9827-07-1
1. Българи - народопсихология - популярна литература 2. Българи - бит - популярна литература 3. България - психология - социология - етнография
159.922.4(=867)(02.062)
316.6(=867)(02.062)
39(=867)(02.062)
COBISS.BG-ID 1231076324

БК 2010/1  Кн 38
TODOROV, Kiril Asenov
        Wenn wir mit Bulgaren kommunizieren / Kiril Todorov ; Ill. Georgi Tschalakov ; Ubers. Tsvetelina Velichkova. - Sofia : BAMDE, 2009 (Без сведение за печ.). - 64 с. : с ил. ; 21 см

Ориг. загл. Когато общуваме с българи. - Офс. изд.

ISBN 978-954-9827-08-8
1. Българи - народопсихология - популярна литература 2. Българи - бит - популярна литература 3. България - психология - социология - етнография
159.922.4(=867)(02.062)
316.6(=867)(02.062)
39(=867)(02.062)
COBISS.BG-ID 1231079908

БК 2010/1  Кн 39
TODOROV, Kiril Asenov
        When dealing with Bulgarians / Kiril Todorov ; Ill. Georgi Chalakov ; Transl. Margarita Papazova. - Sofia : Bulg. Assoc. for Management Developement Enterpreneurship, 2009 (Без сведение за печ.). - 64 с. : с ил. ; 21 см

Ориг. загл. Когато общуваме с българи. - Офс. изд.

ISBN 978-954-9827-06-4
1. Българи - народопсихология - популярна литература 2. Българи - бит - популярна литература 3. България - психология - социология - етнография
159.922.4(=867)(02.062)
316.6(=867)(02.062)
39(=867)(02.062)
COBISS.BG-ID 1231077348

 

16 ЛОГИКА. ТЕОРИЯ НА ПОЗНАНИЕТО. ЕПИСТЕМОЛОГИЯ. ЛОГИЧЕСКА МЕТОДОЛОГИЯ
 Вж  и 510

БК 2010/1  Кн 40
        ЛОГИКАТА във времето : Статии от научна конференция, посветена на доц. Недялко Мерджанов. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2009. - 112 с. ; 20 см

Офс. изд. - Съдържа статии от В. Стефанов, Л. Леви, Т. Полименов, Е. Латинов, Ал. Кънев, А. Бешкова, Д. Ангелова, Кр. Енчев, Р. Люцканов. - Библиогр. след някои статии

ISBN 978-954-07-2826-1
1. Логика - конференции
16(063)
COBISS.BG-ID 1231024356

        РАННОМОДЕРНА Европа: университети, наука, хуманизъм : Доклади от научна конференция, Велико Търново, 2008 г.  Вж  Кн 181

 

17 ЕТИКА. УЧЕНИЕ ЗА МОРАЛА
 Вж  и 37.034; 24

БК 2010/1  Кн 41
АНДРЕЕВА, Людмила Маринова
        Стереотипи и сексуален тормоз в ранна зряла възраст / Людмила Андреева, Соня Карабельова. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2009. - 244 с. : с табл., диагр. ; 21 см

На гърба на загл. с. ISBN грешен. - Офс. изд. - Библиогр. с. 222-243

ISBN 978-954-07-2893-3
ISBN 978-954-67-2893-3 !
1. Насилие - социологични проблеми 2. Полови престъпления - социологични проблеми
176:316
316.647.8
COBISS.BG-ID 1231021284

БК 2010/1  Кн 42
        ДУХОВНОСТ и сигурност / Иван Попов и др. - София : За буквите - О писменехь, 2009 ([София] : WINI 1837). - 176 с. ; 20 см

Други авт.: Д. Иванов, Ст. Денчев, И. Петева, Б. Борисов. - Офс. изд.

ISBN 978-954-8887-60-1
1. Философия на ценностите 2. Информационно общество
17.022
172
COBISS.BG-ID 1231071204

БК 2010/1  Кн 43
КУРПАТОВ, Андрей Владимирович
        Щастието на вашето дете : Първо ръководство за родители / Андрей Курпатов ; Прев. от рус. Валентина Митанкина. - София : Интервал, 2009 ([София] : Артграф). - 260 с. ; 20 см

Ориг. загл. Счастье вашего ребенка / Андрей В. Курпатов. - Съдържа и Правилата на децата и нашите правила. - Кн.  Е продължение на 3 грешки на нашите родители. - Офс. изд.

ISBN 978-954-91938-9-3 : 11.99 лв.
1. Семейно възпитание - популярна литература 2. Детска и педагогическа психология - популярна литература 3. Юноши - психология - популярна литература
173.5/.6(02.062)
37.018.1(02.062)
159.922.7/.8(02.062)
COBISS.BG-ID 1231042788

МАРИНОВА, Мария Маринова
        Атагорд чудовището : Приказка за деца и родители  Вж  Кн 576

        НАСОКИ за добра практика в намаляването на вредите от употребата на наркотични вещества  Вж  Кн 227

БК 2010/1  Кн 44
ОШАТИНСКИ, Виктор
        Рехаб / Виктор Ошатински ; Прев. Васил Петров. - София : Пандора прим, 2007. - 131 с. ; 21 см

Ориг. загл. Rehab / Wiktor Osiatynski. - Офс. изд.

ISBN 954-634-020-0
ISBN 978-954-634-020-7
1. Алкохолизъм - вреда и борба с него - художествена литература
178.1(0:82-31)
613.816(0:82-31)
884-31
COBISS.BG-ID 1230995684

РАЙКОВ, Здравко Цветков
        Пари за здраве : Как да забравим за терзанията дали ще свържем двата края между аванса и заплатата и да постигнем финансова независимост  Вж  Кн 98

БК 2010/1  Кн 45
РОУЧ, Майкъл, 1952-
        Шлифоващият диаманти : Буда за управлението на вашия бизнес и на вашия личен живот / геше Майкъл Роуч ; Прев. Людмила Левкова. - София : ИК Жануа '98, 2009 ([София : Симолини]). - 344, XXIII с. : с ил. ; 20 см. - (Книгите на Новия свят)

Ориг. загл. The diamond cutter / Geshe Michael Roach. - Съдържа и биогр. данни за авт. - Офс. изд.

ISBN 978-954-376-023-7 : 12 лв.
1. Икономическо поведение - популярна литература 2. Успех - популярна литература 3. Будизъм - Тибет - популярна литература 4. Тибет - религия
174.4(02.062)
330.16(02.062)
294.3(515)(02.062)
COBISS.BG-ID 1231024868

БК 2010/1  Кн 46
ТЕНЕКЕДЖИЕВ, Любомир Ганчев
        Тайнството брак : Догматико-патрологично изследване / Любомир Тенекеджиев. - София : Добротолюбие, 2009 ([София : Артграф]). - 180 с. ; 21 см

Офс. изд. - Библиогр. с. 171-180.

ISBN 978-954-9401-28-8 (АртГраф) : 10 лв.
1. Брак [семейство] - религиозноетични проблеми 2. Християнство - обреди
173.1:241
265
COBISS.BG-ID 1231009508

 

2 РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ

21 ПРИРОДНА ТЕОЛОГИЯ. ТЕОДИЦЕЯ. РЕЛИГИОЗНА ФИЛОСОФИЯ

БК 2010/1  Кн 47
Ел-АСКАЛЯНИ, ибн Хаджер
        Задгробният живот / Ибн Хаджер Ел-Аскаляни ; Прев. [от араб.] Джемал Хатип. - София : Глав. мюфтийство на мюсюлманите в Републ. България, 2009 ([София] : Корал Медия груп). - 128 с. ; 16 см

Ориг. загл. на араб. ез. - Съдържа и Кратки данни за книгата ; Кратки данни за живота на имам Ел-Хафъз ибн Хаджер Ел-Аскаляни. - Офс. изд.

ISBN 978-954-9880-29-8 : 2.50 лв.
1. Ислям - есхатология
218:297
COBISS.BG-ID 1231066084

ДЪНОВ, Петър Константинов
        Да възлюбиш Господа  Вж  Кн 26

ДЪНОВ, Петър Константинов
        Саваат-Амон-Ра : [Беседи изнесени] 14 март 1926 год. - 11 юли 1926 год.  Вж  Кн 27

ДЪНОВ, Петър Константинов
        Сборник лекции 1917-1943  Вж  Кн 28

РАЙКЕНБОРГ, Ян ван, 1896-1968
        Египетският Прагносис и неговият зов във вечното днес : отново провъзгласен и обяснен въз основа на Табула Смарагдина и Корпус Херметикум (Tabula Smaragdina и Corpus Hermeticum) на Хермес Трисмегист от Ян ван Райкенборг.  Вж  Кн 29

DǍNOV, Petǎr Konstantinov, 1864-1944
        Bibliothèque de la parole.  Кн 30

 

22 СВЕЩЕНО ПИСАНИЕ. БИБЛИЯ. СТАР И НОВ ЗАВЕТ

БК 2010/1  Кн 48
ЯНЕВА, Данка
        Крепостта на мълчанието : Папирус / Данка Янева. - Варна : [РИА Спектра], 2007 ([Варна : Хеликс прес]). - 270 с. ; 20 см

Офс. изд.

ISBN 978-954-90892-7-1
1. Библия
22.07
COBISS.BG-ID 1231014116

 

23/28 ХРИСТИЯНСКА РЕЛИГИЯ

БК 2010/1  Кн 49
АКСУНОВ, Михаил Иванов
        История на Католическата църква от източен обред в България : От времето на съединението на част от българския народ с Католическата църква / Михаил Иванов Аксунов ; [Предг. епископ Христо Пройков]. - София : Католическа Апостолическа екзархия, 2008 (София : Д-р Иван Богоров). - 264 с. ; 24 см

Михаил Иванов Аксунов - псевд. на Михаил Иванов Стоянов. - Текст и на лат. ез. - Съдържа и Градове и села с българско католическо население преди Балканската война 1912/1913 г. ; Българското католическо духовенство в Одринската епархия до Балканската война 1912/13 г. ; Статистически сведения за Католическата църква от източен обред в България към 1935 г. - Офс. изд. - Библиогр. с. 263

ISBN 978-954-316-073-0 (Д-р Иван Богоров) : 10 лв.
1. Католическа църква - България - история 2. Католическа пропаганда в България - история 3. България - религия
282(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1230984676

БК 2010/1  Кн 50
ВЕЛЕВ, Петър Иванов
        Изцеление чрез вяра в Бога / Петър Иванов Велев ; [Предг. Димитър Куличев]. - 4. доп. изд. - София : [Болид инс], 2009. - 344 с. ; 22 см

1. изд. 1994 на изд. Богета. - Съдържа и За книгата на Петър Велев / М. П. Иванов. - Офс. изд.

ISBN 978-954-394-011-0
1. Християнство
265
234
COBISS.BG-ID 1231040740

БК 2010/1  Кн 51
ГРУЕВА, Таня
        Християнска психотерапия / Таня Груева ; Предг. Димитър Киров. - София : Нов човек, 2009 ([София : Манта принт]). - 152 с. ; 20 см

Офс. изд.

ISBN 978-954-407-316-9 : 4.90 лв.
1. Психотерапия - религиозни проблеми 2. Християнство - обреди
265:615.851
261
615.851
COBISS.BG-ID 1230976228

        ЕПИСКОП-Константинови четения - 10 : Ч. 2  Вж  Кн 362

БК 2010/1  Кн 52
ИВАНОВ, Иван Стоянов
        Венчават се божиите раби... : Литургическо изследване на тайнството Брак / Дякон Иван Стоянов Иванов. - София : ArtGraf, 2009. - 112 с. ; 21 см

Офс. изд.

ISBN 978-954-9401-30-1
1. Литургика 2. Брак [семейство] 3. Християнство - обреди
264.0
265
COBISS.BG-ID 1231011300

БК 2010/1  Кн 53
ЙОРДАНОВ, Стоян Иванов
        Скалният манастир "Свети Архангел Михаил" при село Иваново [Русенско] / Стоян Йорданов ; Фотогр. Стоян Иванов. - Варна : Славена, 2009. - 128 с. : с ил., табл. ; 23 см

Съдържа и Речник ; Сравнителна хронология на разпространението и развитието на християнското монашество през античността и средните векове. - Офс. изд. - Библиогр. с. 117-118 ; Рез. на англ., фр., нем., рус., рум. ез

ISBN 978-954-579-711-8 : 15 лв.
1. Манастири - България - история 2. Стенописи, български 3. Иваново, Русенска област - религия - изобразителни изкуства
271(497.21-22)(091)
75.046.3(497.21-22)
COBISS.BG-ID 1231123172

БК 2010/1  Кн 54
ЙОСИФ, митроп. на САЩ, Канада и Австралия
        Да пазим Божия закон : Сборник от проповеди, статии, поздравления, интервюта и сценарии / Йосиф, митроп. на САЩ, Канада и Австралия. - София : Омофор, 2009 ([София] : Артграф). - 502 с. ; 22 см

Йосиф - духовно име на Иван Благоев Босаков. - Изд. на Фонд. Покров богородичен. - Офс. изд.

ISBN 978-954-9700-80-0
1. Християнство - проповеди - сборници
252(08)
886.7-97
COBISS.BG-ID 1231033572

БК 2010/1  Кн 55
КАНДЖЕВА, Вяра Николова
        Святые обители Болгарии / Текст Вяра Канджева, Антоний Ханджийски ; Фотогр. Вяра Канджева, Антоний Ханджийски ; Прев. [от бълг.] Натaлия Нанкинова. - София : Борина, 2009 (Отпеч. в Чехия). - 208 с. : с цв. ил. ; 25 см

Ориг. загл. Манастирите в България. - Авт. не са отбелязани на кор. - Офс. изд.

ISBN 978-954-500-196-3 (Подв.)
1. Манастири, български - история 2. България - религия - архитектура - изобразителни изкуства
271(497.2)(091)(02.025.2)
726(497.2)(091)
75.046.3(497.2)(02.025.2)
COBISS.BG-ID 1231013604

БК 2010/1  Кн 56
НАУМ, митрополит Струмишки
        Исихазмът в светогорското монашество през XX век : Умносърдечната молитва в хармонията на аскетичния подвиг / Митрополит Струмишки Наум ; Ред., [предг.] Славчо Вълчанов, Антоний Хубанчев. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2009. - 255 с. ; 24 см

Пълното име на първия ред.  Е Славчо Вълчанов Славов. - Офс. изд. - Библиогр. с. 249-254 ; Рез. на англ. ез

ISBN 978-954-07-2884-1 (Подв.)
1. Исихазъм 2. Монаси - Атон 3. Атон - религия
272/273
271(495)(092)
92(495)
COBISS.BG-ID 1231026404

БК 2010/1  Кн 57
ПЕНО, Здравко М.
        Основи на православната вяра : Катихизис / Здравко М. Пено ; Прев. от сръб. Свилен Тутеков. - В. Търново : Синтагма, 2008 (В. Търново : Фабер). - 240 с. ; 21 см

Ориг. загл. Катихизис: основи православне вере / Здравко М. Пено. - Съдържа и Богословски речник ; Извори. - Офс. изд. - Библиогр. с. 213-218 ; Азб. показалец, показалец на позоваванията на Свещеното писание

ISBN 978-954-92106-1-3 : 14.50 лв.
1. Източноправославна църква
238:281.9
COBISS.BG-ID 1231066596

БК 2010/1  Кн 58
        ПОКРОВИТЕЛЯТ / Състав. Симеон Мильов и др. - Перник : Регионален ист. музей, 2009 ([Перник] : Аргус). - 63 с., 4 л. : цв. ил. ; 20 см

Други състав.: Ив. Ерулски, Н. Сивков ; Пълното име на първия състав.  Е Симеон Мильов Симов ; Иван Ерулски - псевд. на Иван Тасов Гюров. - Изд. на Община Перник, Регионален ист. музей - Перник. - Офс. изд.

ISBN 978-954-92398-1-2 (Дворец на културата-Перник)
1. Иван Рилски, св. 2. Светци, български 3. Перник - история 4. Градове, български - история 5. България - религия 6. Перник - краезнание
235.3(497.2)(092)
908(497.221.1)
92 Иван Рилски, св.
COBISS.BG-ID 1230979812

БК 2010/1  Кн 59
        ПРОТЕСТАНСТВОТО : Личности и факти. - 2. прераб. изд. - Русе : Авангард принт, 2008. - 31 с. : с ил. ; 21 см

1. изд. 2007. - Изд. на Агапе България. - Офс. изд.

ISBN 978-954-337-047-4
1. Протестантска църква - история - популярна литература
284(091)(092)
92
COBISS.BG-ID 1231007204

БК 2010/1  Кн 60
        СТРАДАНИЯТА на свети мъченик Александър Дризипарски, воин Римски : Едно свидетелство за ранното християнство по българските земи през късната античност III-IV в. сл. Р.Хр. / Състав., прев. Клер-Анастасия Бойкикева. - София : Любомъдрие, 2009 ([София] : Артграф). - 65 с. ; 21 см

Прев. по Жития святых. - Съдържа и Мъченичеството за Христа / Анастасия Бойкикева ; Апостоли, свещеномъченици и мъченици проповядвали, подвизавали се и пострадали за Христа из българските земи на Балканския полуостров. - Офс. изд.

ISBN 978-954-8334-86-0
1. Дризипарски, Александър св 2. Светци, римски 3. Рим [държава] - религия
235.3(092)
92 Дризипарски, Александър св.
COBISS.BG-ID 1231107556

ТЕНЕКЕДЖИЕВ, Любомир Ганчев
        Тайнството брак : Догматико-патрологично изследване  Вж  Кн 46

БК 2010/1  Кн 61
ЧИЛИКОВ, Стоян Илиев
        Красотата на света / Стоян Чиликов. - Пловдив : ИМН, 2007. - 104 с. ; 20 см

Офс. изд.

ISBN 978-954-317-139-2
1. Богословие 2. Богослови - мироглед 3. Източноправославна църква
230.1
276
281.9
COBISS.BG-ID 1230988772

БК 2010/1  Кн 62
ЧИФЛЯНОВ, Благой Димитров
        Православна литургика / Благой Димитров Чифлянов. - 2. изд. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2008. - 350 с. ; 24 см

1. изд. 1996 със загл. Литургика. - Съдържа и Още за автентичността на Златоустовата литургия. - Офс. изд. - Библиогр. с. 331-342

ISBN 978-954-07-2686-1
1. Литургика - учебници за ВУЗ 2. Източноправославна църква - учебници за ВУЗ
264.019.62(075.8)
COBISS.BG-ID 1231016420

БК 2010/1  Кн 63
KANDZEVA, Vjara Nikolova
        Kloster in Bulgarien / Text Vjara Kandschewa, Antonij Handschijski ; Bilder Vjara Kandschewa, Antonij Handschijski ; Ubers. [от бълг.] Kamelia Djourelova. - Sofia : Borina, 2009 (Отпеч. в Чехия). - 208 с. : с цв. ил. ; 25 см

Ориг. загл. Манастирите в България. - Авт. не са отбелязани на кор. - Офс. изд.

ISBN 978-954-500-195-6 (Подв.)
1. Манастири, български - история 2. България - религия - архитектура - изобразителни изкуства
271(497.2)(091)(02.025.2)
726(497.2)(02.025.2)
75.046.3(497.2)(02.025.2)
COBISS.BG-ID 1230990820

БК 2010/1  Кн 64
KANDZEVA, Vjara Nikolova
        Les monasteres en Bulgarie / Texte Viara Kandjieva, Antoniy Handjiiski ; Photos Viara Kandjieva, Antoniy Handjiiski ; Trad. [от бълг.] Milen Chiptchanov. - Sofia : Borina, 2009 (Отпеч. в Чехия). - 208 с. : с цв. ил. ; 25 см

Ориг. загл. Манастирите в България. - Авт. не са отбелязани на кор. - Офс. изд.

ISBN 978-954-500-194-9 (Подв.)
1. Манастири, български - история 2. България - религия - архитектура - изобразителни изкуства
271(497.2)(091)(02.025.2)
726(497.2)(02.025.2)
75.046.3(497.2)(02.025.2)
COBISS.BG-ID 1231035364

БК 2010/1  Кн 65
KANDZEVA, Vjara Nikolova
        The Monasteries in Bulgaria / Text Vyara Kandjieva, Antoniy Handjiyski ; Photos Vyara Kandjieva, Antoniy Handjiyski ; Transl. [от бълг.] Vladimir Pomakov. - Sofia : Borina, 2009 (Отпеч. в Чехия). - 208 с. : с цв. ил. ; 24 см

Oриг. загл. Манастирите в България. - Авт. не са отбелязани на кор. - Офс. изд.

ISBN 978-954-500-193-2 (Подв.)
1. Манастири, български - история 2. България - религия - архитектура - изобразителни изкуства
271(497.2)(091)(02.025.2)
726(497.2)(02.025.2)
75.046.3(497.2)(02.025.2)
COBISS.BG-ID 1230993124

 

29 НЕХРИСТИЯНСКИ РЕЛИГИИ

        АВАДХУТА гита : Древноиндийски текст  Вж  Кн 580

ИФАНДИЕВ, Георги Менелаев
        Сянката на Цион : Ч. 4. т. 1.  Вж  Кн 79

БК 2010/1  Кн 66
КОРАН. 2009. София
        Свещеният Коран / Прев. [от араб.] Иван Добрев. - София : БМК, 2009 ([София] : Партнер БГ). - 534 с. ; 22 см

Ориг. загл. на араб. ез. - Офс. изд.

ISBN 978-954-92456-1-5 (Подв.) : 17 лв.

297.18
COBISS.BG-ID 1230962660

БК 2010/1  Кн 67
РАКИТ, Хамад Хасан
        Садака-религиозно и социално значение / Хамад Хасан Ракит ; [Предисл. Шейх Али Сууд ел-Кулейб] ; Прев. [от араб.] Айхан Селиман. - София : Глав. мюфтийство на мюсюлманите в Републ. България, 2009 ([София] : Корал Медия груп). - 128 с. ; 16 см

Ориг. загл. на араб. ез. - Текст и на араб. ез. - Офс. изд.

ISBN 978-954-9880-30-4 : 2.50 лв.
1. Ислям - морални проблеми
297.15
COBISS.BG-ID 1231065828

РОУЧ, Майкъл, 1952-
        Шлифоващият диаманти : Буда за управлението на вашия бизнес и на вашия личен живот  Вж  Кн 45

 

3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

30 ТЕОРИИ, МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ НАУКИ. СОЦИОГРАФИЯ

НУНЕВ, Сашо Тодоров
        Антидискриминационна и антипотискаща социална работа : Съвременна теория и практика  Вж  Кн 160

 

308 СОЦИОГРАФИЯ. СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ

ЧАВДАРОВА, Виолета Александрова
        Европейска интеграция : Учебно помагало  Вж  Кн 130

 

316 СОЦИОЛОГИЯ. СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ
 Вж  и 159.9; 308; 314; 39

АНДРЕЕВА, Людмила Маринова
        Стереотипи и сексуален тормоз в ранна зряла възраст  Вж  Кн 41

        ДА преподаваме антидискриминация и толерантност : Сборник с методически материали  Вж  Кн 164

БК 2010/1  Кн 68
        ДИНАМИКА на националната идентичност и транснационалните идентичности в процеса на европейска интеграция : Сборник с доклади от международна конференция 7-9 юни 2007, София / Състав. Mирелла Дечева. - София : Парадигма, 2008 ([В. Търново] : [Фабер]). - 666 с. : с табл., сх. ; 25 см. - (Academica Balkanica / Парадигма ; 4)

Изд. на БАН. Етногр. институт с музей. Секция Балканска етнология. - Съдържа и За авторите. - Офс. изд. - Съдържа доклади от Е. Атанасова, А. Ангелиду, Св. Антова, П. Банкова, Н. Бардхоши, З. Бенюшкова, Л. Будилова, М. Галанова, Г. Далипай, М. Дечева, Й. Думиника, Й. Еролова, Р. Земон, М. И. Ангуло, Т. Камуселла, А. Капелле-Погаджиян, М. Карамихова, К. Ковалчик, О. Лелай, М. Маева, З. Малинов, Ю. Марушиак, Е. Марушиакова, Т. Матосян, Д. Михаил, В. Нитциакос, В. Попов, Р. Попов, Н. Рагарю, Б. Ристовска-Йосифовска, Ян Рихлик, И. Седакова, М. Славкова, А. Сореску-Маринкович, В. А. Фридман, А. Хиса, П. Христов, С. Чалаян, Т. Чепреганов, Я. Ч. Жмегач. - Библиогр. след отд. докл

ISBN 978-954-326-074-4 (Подв.)
1. Национален въпрос и национална политика - Европа - конференции 2. Европейска общност - конференции 3. Европейски съюз - конференции 4. Европа - социология - политика
316.356.4(4-6)(063)
323.1(4-6)(063)
327.7:061.1ЕС(063)
COBISS.BG-ID 1231121380

БК 2010/1  Кн 69
        ДОГОНВАЩОТО развитие в глобализираното информационно общество / Отг. ред. Васил Проданов. - София : Институт за филос. изследвания БАН, 2007 ([София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов]). - 248 с. ; 24 см

Друго загл. Catching up development in globalized information society. - Офс. изд. - Съдържа материали от В. Проданов, Б. Градинаров, С. Гайтанджиев, И. Иванова, В. Пенчев, Х. Амбрева, М. Тахир, Е. Петрова, Б. Тодорова. - Библиогр. след отд. материали

ISBN 978-954-91351-7-6
1. Общество - развитие 2. Информационно общество 3. Глобализация 4. България - култура - социологични проблеми 5. България - социология
316.324:681.3
316.7(497.2)
COBISS.BG-ID 1230978532

БК 2010/1  Кн 70
ЕНЕВ, Никола
        Интелектуалната цивилизация / Никола Енев. - София : Ciela, 2009. - 180 с. ; 21 см

Пълното име на авт. e  Никола Енев Николов. - Офс. изд.

ISBN 978-954-28-0536-6
1. Общество - развитие 2. Интелект 3. Глобални проблеми на човечеството 4. Световно стопанство
316.32
339.9
COBISS.BG-ID 1231059428

ИВАНОВА, Поля Иванова
        Поведение пред камера  Вж  Кн 302

КАМЕНОВ, Камен Цветанов
        Поведенчески мрежи и поведенчески фобии в управленския процес : Учебно помагало  Вж  Кн 296

КАМЕНОВ, Камен Цветанов
        Управленчески процес и мениджърско поведение : Учебно помагало  Вж  Кн 297

ЛЮКИ, Ричард
        Коучинг и менторство : Ръководство за успешен бизнес : Авторитетни отговори на вашите въпроси  Вж  Кн 298

БК 2010/1  Кн 71
ПАМПОРОВ, Алексей Владимиров
        Социални дистанции и етнически стереотипи за малцинствата в България / Алексей Пампоров ; [Предг. Боян Захариев]. - София : Институт Отворено о-во, 2009 ([София] : TDG Print). - 139 с. : с табл., сх., диагр. ; 30 см

Авт. не е отбелязан на кор. - Офс. изд. - Библиогр. с. 125-126


1. Малцинства - България - социологични проблеми 2. България - социология
316.347.2(497.2)
COBISS.BG-ID 1231071716

БК 2010/1  Кн 72
ПЕЙЧЕВА, Мирослава Михайлова
        Комуникационни умения : Теория и практика / Мирослава Пейчева. - София : [Литера Прима], 2008 ([София] : ЕТ Максла). - 80 с. : с табл. ; 20 см

В библиогр. каре изд. погрешно означено Летера Прима. - Съдържа и Основни правила за формулиране на въпроси ; Формулиране на конкретни въпроси за интервю. - Офс. изд. - Библиогр. с. 80

ISBN 978-954-738-152-0 !
1. Комуникация 2. Кадри - подбор, разпределение и възпитание
316.454.5
331.108
COBISS.BG-ID 1231057124

БК 2010/1  Кн 73
РОЙ комюникейшън, издателство (Проект ; 1971)
        Родени 1971. - [София] : РОЙ Комюникейшън, 2008 ([София] : ПК Димитър Благоев). - 72 с. : с ил. ; 30 см

Съдържа и Биогр. данни за интервюираните. - Офс. изд. Съдържа 71 интервюта

ISBN 978-954-9335-09-5 : 12 лв.
1. Интелигенция, българска - интервюта 2. България - социология
316.343.652(497.2)(092)(047.53)
92(497.2)
COBISS.BG-ID 1231044580

        СТУДИИ романи  Вж  Кн 189

ТАЛЕБ, Насим Никълъс
        Черният лебед : Въздействието на слабо вероятното в живота и на пазара  Вж  Кн 99

ТАТАРЛЪ, Ибрахим Тосун
        Правата на човека, на нациите и на малцинствата - вътрешна и международна правна уредба и проблеми на тяхната реализация в България : Студии, статии, слова  Вж  Кн 135

ТОДОРОВ, Кирил Асенов
        Когато общуваме с българи : Какво трябва да знаят чужденците  Вж  Кн 36

ТОДОРОВ, Кирил Асенов
        Когда общаемся с болгарами  Вж  Кн 37

УЕЛЧ, Джак
        Да печелиш  Вж  Кн 301

ЦВЕТКОВА, Милена Иванова
        Информационна култура :// Името на четенето  Вж  Кн 14

БК 2010/1  Кн 74
ЦВЕТКОВА-Казандзи, Силвия Валентинова
        Икономика и цифровизация на електронните медии : Медиа практики в България и Гърция / Силвия Валентинова Цветкова-Казандзи. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2009. - 238 с. : с ил., табл. ; 24 см

Офс. изд. - Библиогр. с. 217-237

ISBN 978-954-07-2825-4
1. Средства за масова информация - икономически проблеми 2. Телевизия, цифрова 3. Информационни и комуникационни технологии - приложение - в телевизията 4. България - социология - техника 5. Гърция - социология - техника
316.77.003.1(497.2+495)
621.397.13:681.3(497.2+495)
COBISS.BG-ID 1231022820

ЧЕТИРИДЕСЕТ
        40 години Национален център за рехабилитация на слепи : Научно-практическа конференция, 18-20 декември 2006 година, Пловдив : Доклади  Вж  Кн 15

TODOROV, Kiril Asenov
        Wenn wir mit Bulgaren kommunizieren  Вж  Кн 38

TODOROV, Kiril Asenov
        When dealing with Bulgarians  Вж  Кн 39

 

321 ФОРМИ НА ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ. ДЪРЖАВИТЕ КАТО ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ

БЕЛОВ, Мартин Кирилов
        Пряка демокрация - национални и сравнителноправни аспекти  Вж  Кн 132

БК 2010/1  Кн 75
МАКИАВЕЛИ, Николо
        Владетелят ; Размишления върху първите десет книги на Тит Ливий / Николо Макиавели ; Прев. от итал. Иван Тонкин. - [2. изд.]. - София : Книгоиздателска къща Труд, 2009 (В. Търново : Абагар АД). - 272 с. : с ил. ; 20 см

Ориг. загл. Il principe ; Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio. - 1. изд. 2002 на изд. Жар птица. - Съдържа и Биографична справка. - Офс. изд.

ISBN 978-954-528-902-6 : 11.99 лв.
1. Обществено-политически учения - Италия - история 2. Държава - теория 3. Власт - теория 4. Рим [държава] - история 5. Италия - политика 6. Рим [държава] - история
321.1(45)(091)
321.01
937
COBISS.BG-ID 1230994148

 

323 ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА
 Вж  и 329

БК 2010/1  Кн 76
АНГЕЛОВ, Веселин Ясенов, 1953-
        Секретно! Протестните акции на турците в България (януари - май 1989 г.) : Документи / Авт.-състав. Веселин Ангелов. - София : [ИК Гутенберг], 2009 ([София] : Симолини). - 274 с. ; 24 см

Офс. изд.

ISBN 978-954-617-064-4 : 10 лв.
1. Възродителен процес 2. България - вътрешна политика - национален въпрос
323.22(497.2)(093.2)
323.15(497.2)(093.2)
COBISS.BG-ID 1230980836

АНГЕЛОВ, Павел
        23 набор : Преживяно  Вж  Кн 544

БК 2010/1  Кн 77
АНТОНОВА, Веселина Йорданова
        Демонтаж : Една балканска история от края на XX-ти век / Веселина Антонова, Детелина Каменова. - Русе : Авангард принт, 2008. - 252 с. : с ил., 2 л. : цв. ил. ; 21 см

Съдържа и Календар на отровните вдишвания. - Офс. изд. - Рез. на англ. ез

ISBN 978-954-337-059-7
1. България - вътрешна политика - 1944-1989 2. Неправителствени организации - България - история 3. Русе - екологични проблеми - история 4. България - вътрешна политика - екология 5. Русе - опазване на природата
323(497.2)(091)
502:061.2(497.2)(091)
504(497.215)(091)
COBISS.BG-ID 1231020772

БАНЧЕВ, Бисер Тодоров
        България и югославската криза (1989-1995)  Вж  Кн 84

БК 2010/1  Кн 78
        ДАМГА : Неблагонадежден : [Спомени и интервюта] / [Състав., предг., послес.] Магдалена Шумарова. - София : Болид-инс ЕООД, 2007. - 120 с. : с ил., факс. ; 21 см

Съдържа и Лъжа плюс истина  Е равно на лъжа ; Човекът с пушката ; Плесницата ; Мартирологът ; Заминаването ; Милиони български патриоти / Магдалена Шумарова. - Офс. изд.

ISBN 978-954-8017-84-8
1. България - вътрешна политика
323.28(497.2)(091)(093.3)
COBISS.BG-ID 1231093988

        ДИНАМИКА на националната идентичност и транснационалните идентичности в процеса на европейска интеграция : Сборник с доклади от международна конференция 7-9 юни 2007, София  Вж  Кн 68

ДОКОВ, Петър Найденов
        Изкривени времена  Вж  Кн 552

        ЕТНОСИ и съжителство в европейската история : Кюстендилски четения  Вж  Кн 608

БК 2010/1  Кн 79
ИФАНДИЕВ, Георги Менелаев
        Сянката на Цион : Ч. 1 - / Георги Ифандиев. - София : Жарава, 2002 ([София : Инвестпрес]). - 21 см

Офс. изд.

ISBN 954-8041-20-0 (ч. 4. т. 1) : 8 лв.

Съдържа досега:
Ч. 4. т. 1. - София : ИК Огледало, 2005 (Без сведение за печ.). - 269 с.

На кор. означено 3. изд
.

1. Ционизъм - история 2. Еврейски въпрос 3. Юдаизъм 4. Втора световна война - жестокости
323.13(=924)(091)
323.12(=924)
296
940.53
COBISS.BG-ID 1231084772

ЛЕЧЕВ, Дечко Господинов
        Моето време : Животът от кандилото до компютъра  Вж  Кн 559

МАНЧЕВ, Кръстьо Геров
        История на националния въпрос на Балканите  Вж  Кн 611

МИЛАНОВА, Сашка Григорова
        Съюзът на журналистите в "Политическата преса" на властта 1944-1960 г.  Вж  Кн 16

БК 2010/1  Кн 80
НАНОВ, Борис Николов
        Една съдба и един политически процес / Борис Нанов ; [Предг. Борис Тенчов] ; Състав., ред. Иван Радев. - В. Търново : Веста, 2009. - 103 с. : с ил. ; 20 см. - (Библиотека Орис / Веста)

Офс. изд.

ISBN 978-954-543-030-5
1. Политически процеси [право] - България - история - спомени 2. Политически репресии - България - история - спомени 3. България - вътрешна политика - 1944- - спомени 4. България - вътрешна политика - право
323.28(497.2)(091)(093.3)
343.3/.7(497.2)(091)(093.3)
COBISS.BG-ID 1231033828

БК 2010/1  Кн 81
ПЕТРОВСКИ, Филип Тихомиров
        За нас / Филип Петровски ; Прев. от макед. Николай Шопов. - София : Мултипринт, 2009. - 208 с. ; 19 см

Без сведение за ориг. загл. - Съдържа и За авт. ; Филип Петровски предводител на новото поколение македонски политици / Зоран Тодоров. - Офс. изд. - Съдържа: За нас ; Още веднъж за нас

ISBN 978-954-362-054-8
1. Македония - вътрешна политика - спомени 2. Македония - вътрешна политика
323(497.17)(093.3)
COBISS.BG-ID 1231113188

ПЪРВАНОВ, Никола
        Законът на насилието : Арести, следствия и съдебни процеси на български писатели : Хроники  Вж  Кн 439

        СТУДИИ романи  Вж  Кн 189

ТАТАРЛЪ, Ибрахим Тосун
        Правата на човека, на нациите и на малцинствата - вътрешна и международна правна уредба и проблеми на тяхната реализация в България : Студии, статии, слова  Вж  Кн 135

 

325 МИГРАЦИЯ. КОЛОНИЗАЦИЯ
 Вж  и 316

БК 2010/1  Кн 82
ТАШЕВ, Ташо Иванов
        Имигранти невъзвращенци : От Стефан Караджово до Чикаго, но не и назад / Ташо Ив. Ташев. - София : [Изд. авт.], 2008 ([София : Естер]). - 192 с. : с ил. ; 20 см

Офс. изд.

1. Емиграция и имиграция, българска - САЩ - очерци
325.25:32(73=867)(091)
COBISS.BG-ID 1231029476

БК 2010/1  Кн 83
        IMMIGRATION and integration: European experiences / Ed., [introd.] Anna Krasteva. - Sofia : Manfred Worner found., 2008 ([София : Ни плюс]). - 148 с. : с ил. ; 20 см

Офс. изд. - Съдържа материали от A. Krasteva, L. Ivanov, P. Ruspini, V. Gerlig, J. Eade, M. Garapich, St. Drinkwater, L. Roulleau-Berger, M. Ibanez-Angulo, M. Pikkarainen, B. Halba, Ts. Giorgos, J. Nuri, Th. Lewis. - Библиогр. след някои докл

ISBN 978-954-92032-5-7
1. Емиграция и имиграция - Европа - сборници 2. Европа - миграция
325.2(4)(08)
COBISS.BG-ID 1231076068

 

327 МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ДИПЛОМАЦИЯ
 Вж  и 341

БК 2010/1  Кн 84
БАНЧЕВ, Бисер Тодоров
        България и югославската криза (1989-1995) / Бисер Тодоров Банчев. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2009. - 304 с. : с ил. ; 24 см

Съдържа и Хронология. - Офс. изд. - Библиогр. с. 283-288

ISBN 978-954-07-2818-6
1. България - външна политика 2. Конфликт - Югославия 3. България и Югославия 4. България - външна политика 5. Югославия - вътрешна политика
327(497.2:497.1)
323.26(497.1)
COBISS.BG-ID 1231007716

        ДИНАМИКА на националната идентичност и транснационалните идентичности в процеса на европейска интеграция : Сборник с доклади от международна конференция 7-9 юни 2007, София  Вж  Кн 68

ДОЙКОВ, Йордан Стоянов, 1963-
        България във Варшавския договор и в НАТО : институционална специфика на политическото решение за участие на българската държава във военнополитически групировки през втората половина на XX и началото на XXI век  Вж  Кн 152

НИЧЕВ, Георги Иванов
        Когато войната  Е студена  Вж  Кн 147

БК 2010/1  Кн 85
РУСИЯ. Генерално консулство. Русе
        Документи от Архива на външната политика на Руската империя в Русе (1865-1877 г.) / Състав., [предг.] Иво Жейнов. - Русе : Авангард принт, 2009. - 271 с. : с ил., факс., табл. ; 21 см

Кор. загл. Документи от Архива на външната политика на Руската империя (1865-1877 г.). - Текст и на рус. ез. - Съдържа и Списък документи ; Други публикувани документи на Руското генерално консулство в Русе (Търново). - Офс. изд.

ISBN 978-954-337-079-5 : 15 лв.
1. Русия - външна политика - история - извори 2. Дипломация, руска - история - извори 3. България и Русия - история - извори 4. Русия - външна политика 5. България - история
327(470:497.2)(091)(093.2)
949.72.04(093.2)
COBISS.BG-ID 1231015908

САНДЕВ, Генчо Белчев
        Система и политика на националната сигурност  Вж  Кн 156

ТАТАРЛЪ, Ибрахим Тосун
        Правата на човека, на нациите и на малцинствата - вътрешна и международна правна уредба и проблеми на тяхната реализация в България : Студии, статии, слова  Вж  Кн 135

ЧАВДАРОВА, Виолета Александрова
        Европейска интеграция : Учебно помагало  Вж  Кн 130

БК 2010/1  Кн 86
        The UNFINISHED business of the fifth enlargement countries : [B. 1] - . - Sofia : Open Soc. Inst., 2009 (София : Симолини-94). - 24 см

Загл. на бълг. ез. Нерешените задачи на държавите от петото разширяване. - Изд. на Open Soc. Inst. Europ. Policies Initiative. Project The unfinished business of the fifth enlargement countries. - Съдържа и Authors of the reports. - Офс. изд.

(Във футляр)
ISBN 978-954-9828-69-6 (b. 1)
ISBN 978-954-9828-70-2 (b. 2)
ISBN 978-954-9828-71-9 (b. 3)
ISBN 978-954-9828-72-6 (b. 4)
ISBN 978-954-9828-73-3 (b. 5)

Съдържа досега:
[B. 1]: Comparative report / Assya Kavrakova. - 88 с. : с табл.

Загл. на бълг. ез. Сравнителен доклад. - Авт. не е отбелязана на кор
.


[B. 2]: Bulgaria : Country report / George Angelov ... [и др.]. - 96 с. : с табл.

Загл. на бълг. ез. Доклад за България. - Други авт. : Hr. Hinkov, Iv. Ivanova, A. Kavrakova, M. Lessenski, El. Markova, Zv. Vankova, B. Zahariev, D. Vanev, M. Vladimirova.

[B. 3]: Czech Republic : Country report / Radomir Spok. - 88 с. : с табл.

Загл. на бълг. ез. Доклад за Чешката република. - Авт. не е отбелязан на кор.


[B. 4]: Estonia : Country report / Alf Vanags. - 80 с. : с табл.

Загл. на бълг. ез. Доклад за Естония. - Авт. не е отбелязан на кор. - Библиогр. с. 60-63
.

[B. 5]: Hungary : Country report / Tamas Szemler ... [и др.]. - 88 с. : с табл.

Загл. на бълг. ез. Доклад за Унгария. - Други авт. : B. Petovari, A. Ragany, M. Somai, J. Szilagyi.

1. Европейски съюз - сборници 2. Европа - международни политически отношения - международни икономически отношения
327.7:061.1ЕС(042)
339.923:061.1ЕС(042)
COBISS.BG-ID 1231064292

БК 2010/1  Кн 87
        The UNFINISHED business of the fifth enlargement countries : [B. 1 - 11]. - Sofia : Open Soc. Inst., 2009 (София : Симолини-94). - 24 cm

Загл. на бълг. ез. Нерешените задачи на държавите от петото разширяване. - Изд. на Open Soc. Inst. Europ. Policies Initiative. Project The unfinished business of the fifth enlargement countries. - Съдържа и Authors of the reports. - Офс. изд.

(Във футляр)
ISBN 978-954-9828-74-0 (кн. 6)
ISBN 978-954-9828-75-7 (кн. 7)
ISBN 978-954-9828-76-4 (кн. 8)
ISBN 978-954-9828-79-5 (кн. 9)
ISBN 978-954-9828-77-1 (кн. 10)
ISBN 978-954-9828-78-8 (кн. 11)

Съдържа:
[B. 6]: Latvia : Country report / Andris Spruds, Martins Daugulis, Karlis Bukovskis. - 88 с. : с табл.

Загл. на бълг. ез. Доклад за Латвия. - Авт. не са отбелязани на кор.


[B. 7]: Lithuania : Country report / Vitalis Nakrosis, Ramunas Vilpisauskas. - 88 с. : с табл.

Загл. на бълг. ез. Доклад за Литва. - Авт. не са отбелязани на кор.

[B. 8]: Poland : Country report / Leszek Jesien. - 80 с. : с табл.

Загл. на бълг. ез. Доклад за Полша. - Авт. не е отбелязан на кор.


[B. 9]: Romania : Country report / Cristian Ghinea. - 88 с. : с табл.

Загл. на бълг. ез. Доклад за Румъния. - Авт. не е отбелязан на кор. - Библиогр. 69-72.


[B. 10]: Slovakia : Country report / Vladimir Kvetan, Karol Frank. - 88 с. : с табл.

Загл. на бълг. ез. Доклад за Словакия. - Авт. не са отбелязани на кор. - Библиогр. с. 70-71
.

[B. 11]: Slovenia : Country report / Urban Boljka. - 88 с. : с табл.

Загл. на бълг. ез. Доклад за Словения. - Авт. не е отбелязан на кор.
1. Европейски съюз - сборници 2. Европа - международни политически отношения - международни икономически отношения
327.7:061.1ЕС(042)
339.923:061.1ЕС(042)
COBISS.BG-ID 1231065316

 

328 ПАРЛАМЕНТИ. ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОРГАНИ. ПРАВИТЕЛСТВА
 Вж  и 342.53

БК 2010/1  Кн 88
БЪЛГАРИЯ. Народно събрание (1879)
        Учредително българско народно събрание в Търново, 1879 г. : Дневници / Състав. Милкана Иванова Бошнакова. - Фототип. изд. - София : Нар. събрание : Нац. библ. Св. Св. Кирил и Методий, 2009 (В. Търново : Абагар). - 214, 5 с. : факс., сн. ; 29 см

Фототипно изд. на кн. от 1879 г. - Текст и на рус. ез. - Съдържа и Дневниците на Учредителното българско народно събрание в Търново, 1879 г. / М. Бошнакова ; Правилник за вътрешния ред : Проект ; Конституция на Българското княжество ; Списък на присъстващите представители на 10.02.1879 г. - Офс. изд.

ISBN 978-954-22-0620-0 (Нар. събрание на Репуб. България. Подв.)
ISBN 978-954-523-110-0 (Нар. библ. Св. Св. Кирил и Методий)
1. Народно събрание - България - история - стенографски дневници 2. България - история - нова - извори 3. Парламентаризъм - България - история - извори 4. България - вътрешна политика - история
328(497.2)(091)(093.2)
949.72.051.1(093.2)
COBISS.BG-ID 1231124708

        НАЧАЛАТА на българския парламентаризъм : 130 години Учредително народно събрание 1879-2009  Вж  Кн 619

ПАШЕВ, Константин Василев
        Противодействие на корупцията при обществените поръчки  Вж  Кн 138

БК 2010/1  Кн 89
СИВЕНОВ, Благовест Василев
        Науката и гражданската обществено-политическа мисъл за необходимите промени в правителствените структури с видовете министерства (2009-2013 г.), чрез предлагането и избора на ново правителство от 41-то Народно събрание / Благовест Сивенов. - София : [Изд. авт.], 2009. - [42] с. ; 30 см

Кор. опис. - Принт. изд

(Подв. със спирала)
1. Държавен апарат - България - популярна литература 2. България - вътрешна политика
328.1(497.2)(02.062)
COBISS.BG-ID 1231117028

 

329 ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ

БК 2010/1  Кн 90
БЪЛГАРСКА социалистическа партия
        Устав на Българската социалистическа партия : Приет с решение на 47-ия конгрес на БСП на 23 ноември 2008 г. и утвърден с решение на Висшия съвет на БСП на 22 декември 2008 г. - София : БСП, 2008 (Без сведение за печ.). - 83 с. ; 19 см

Изд. на БСП. Нац. съвет. - Офс. изд.

1. БСП - програма и устав 2. България - политически партии и движения
329(497.2)БСП(083.9)
COBISS.BG-ID 1231081956

БК 2010/1  Кн 91
ДИМОВА, Виктория Антонова
        Зелената попадия - Елисавета п. Антонова / Виктория А. Димова. - 2. доп. изд. - София : Звезди, 2009 ([София] : Симолини). - 144 с. : с ил., факс., табл. ; 20 см

1. изд. 1999. - Съдържа и Великотърновски митрополит Софроний (1888-1961) ; Още веднъж за лагера в с. Ножарево. - Офс. изд.

ISBN 978-954-9514-93-3
1. БЗНС - дейци - биографии 2. България - политически партии и движения
329(497.2)БЗНС(092)(093.3)
92 Антонова, Елисавета поп
COBISS.BG-ID 1231005156

БК 2010/1  Кн 92
МАЙЕР, Мира
        Ислямските движения в Близкия изток / Мира Майер. - София : Парадигма, 2008 ([София : Булгед ООД]). - 160 с. ; 20 см. - (Политика и сигурност)

Съдържа и Хронология. - Офс. изд. - Библиогр. с. 147-152

ISBN 978-954-326-090-4 (не е отпеч.)
ISBN 978-956-326-090-4 !
1. Религиозни движения - Близък и Среден Изток 2. Близък Изток - политически партии и движения
329.3:297(5-011)
COBISS.BG-ID 1231051236

БК 2010/1  Кн 93
НУСТОРОВ, Лазар Петров
        Живот, отдаден на социалистическата идея / Лазар Нусторов ; [Предг. Иван Димитров]. - София : [Изд. авт.], 2009 (София : Крам 6 ЕООД). - 280 с. : с ил. ; 24 см

Офс. изд.

1. Нусторов, Лазар Петров - спомени 2. БКП - дейци - спомени 3. България - политически партии и движения
329(497.2)БКП(092)(093.3)
92 Нусторов, Лазар Петров
COBISS.BG-ID 1231079396

БК 2010/1  Кн 94
        ТОВА, което всеки българин трябва да знае / [Състав., предг.] Тончо Тонев. - [Пловдив : Акад. изд. на Аграр. унив.], 2009. - 111 с. ; 21 см

Офс. изд. - Съдържа: Александър Стамболийски - живот и дейност ; Стамболийски / Димитър Цанев ; Миналият и бъдещият Стамболийски ; Земята беше твоят жребий / Димитър Димитров ; Преживях комунизма / Димитър Пенчев

ISBN 978-954-517-068-3
1. Стамболийски, Александър Стоименов - дейност 2. БЗНС - дейци - дейност 3. България - политически партии и движения
329(497.2)БЗНС(091)(092)
886.7-94
92 Стамболийски, Александър Стоименов
COBISS.BG-ID 1231099108

БК 2010/1  Кн 95
ХОРОЗОВ, Крум Кънчев
        Дълг и себелюбие : [Ч. 1] - / Крум Хорозов. - [София] : Изд. авт., 2002-2009 (Без сведение за печ.). - 20 см

Офс. изд.

ISBN 978-954-337-064-1 (ч. 4)

Съдържа:
Ч. 4: Бъдеще за БЗНС : 36 конгрес на БЗНС : Бунтът на младите замеделци. - [Русе : Авангард принт], 2009. - 100 с.
1. БЗНС 2. България - политически партии и движения
329(497.2)БЗНС
COBISS.BG-ID 1231012068

 

330.1 ИКОНОМИЧЕСКА НАУКА. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ. СТОЙНОСТ. КАПИТАЛ. ФОНДОВЕ

КАМЕНОВ, Камен Цветанов
        Институционална и поведенческа основа на кризата и фалита : Учебно помагало  Вж  Кн 122

ЛЮКИ, Ричард
        Стратегия : Ръководство за успешен бизнес : Авторитетни отговори на вашите въпроси  Вж  Кн 299

НАУДАШЕР, Едуард
        От чирак в строителството на диги до пионер в индустриализацията на България : Спомени  Вж  Кн 327

БК 2010/1  Кн 96
ПАВЛОВ, Велизар Тодоров
        Изследване на операциите в икономиката : Учебник / Велизар Тодоров Павлов. - Русе : Авангард принт, 2009 (София : Бет принт ООД). - 271 с. : с табл., черт. ; 24 см

На загл. с изд. погрешно означено Русенски унив. А. Кънчев. - Изд. на Русенски унив. А. Кънчев. - Офс. изд. - Библиогр. с. 269-270

ISBN 978-954-337-076-4
1. Икономически науки - математически методи - учебници за ВУЗ 2. Изследване на операциите - учебници за ВУЗ 3. Модели и моделиране - приложение - в икономиката - учебници за ВУЗ
330.105(075.8)
519.86(075.8)
COBISS.BG-ID 1231017700

БК 2010/1  Кн 97
ПЕТРОВ, Николай Иванов
        Модели и управление на технико-икономически системи : Ч. 1 - / Николай Петров ; Науч. ред. Николай Атанасов. - [Ямбол : Регионална библ. Г. С. Раковски], 2009 (Ямбол : Diagalprint). - 29 см

Изд. на Европ. център за наука, образование и култура - Бургас. - Офс. изд.

(Ч. 1)
ISBN 954-90476-17-X !

Съдържа досега:
Ч. 1. - 2009. - 146 с. : с табл., сх.

Библиогр. с. 143-144.
1. Икономически науки - методи, математически - учебници за ВУЗ 2. Модели и моделиране - приложение - в икономиката - учебници за ВУЗ 3. Иконометрия - учебници за ВУЗ
330.105(075.8)
519.86(075.8)
330.115:519.86(075.8)
COBISS.BG-ID 1231134692

БК 2010/1  Кн 98
РАЙКОВ, Здравко Цветков
        Пари за здраве : Как да забравим за терзанията дали ще свържем двата края между аванса и заплатата и да постигнем финансова независимост / Здравко Райков. - София : Дармон, 2008 (В. Търново : Абагар АД). - 596 с. ; 22 см

Съдържа и Книги, които ви препоръчвам ; Поговорки за успеха и богатството ; Афоризми за парите и успеха ; За парите и здравето - с усмивки ; Имате ли усет към парите ; Из отзивите в периодичния печат. - Офс. изд.

ISBN 954-90511-8-6 : 15 лв.
ISBN 978-954-90511-6-2
1. Успех - популярна литература 2. Икономическо поведение - популярна литература
330.16(02.062)
174.4(02.062)
COBISS.BG-ID 1231010788

РОУЧ, Майкъл, 1952-
        Шлифоващият диаманти : Буда за управлението на вашия бизнес и на вашия личен живот  Вж  Кн 45

БК 2010/1  Кн 99
ТАЛЕБ, Насим Никълъс
        Черният лебед : Въздействието на слабо вероятното в живота и на пазара / Насим Никълъс Талеб ; Прев. Милена Йорданова, Драгомира Паунова. - София : ИнфоДар, 2009 ([София : Унискорп ООД]). - 515 с. ; 22 см

Ориг. загл. The black swan / Nassim Nicholas Taleb. - Съдържа и Речник. - Офс. изд. - Библиогр. с. 483-515

ISBN 978-954-761-402-4 : 15 лв.
1. Икономическо поведение - психологични проблеми - популярна литература 2. Общество - развитие - прогнозиране - популярна литература 3. Необходимост и случайност - социални проблеми - популярна литература
330.16(02.062)
316.32.001.18(02.062)
316.6(02.062)
COBISS.BG-ID 1230989028

УЕЛЧ, Джак
        Да печелиш  Вж  Кн 301

 

330.3 ДИНАМИКА И РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКАТА

БК 2010/1  Кн 100
        The SIZE of the shadow economy in Bulgaria: a measurement using the monetary method / Hildegart Ahumada ... [и др.].  - Sofia : Bulg. Nat. Bank, 2009. - 32 с. ; 21 см. - (Discussion papers ; 74)

Други авт. : F. Alvarado, A. Canavese, N. Grosman. - Съдържа и In memoriam Alfredo Canavese ; Definition of variables ; Data. - Офс. изд.

ISBN 978-954-8579-27-8
1. Сенчеста икономика - България
330.342(497.2)
COBISS.BG-ID 1230981604

STATEV, Stati Vasilev
        Financial development economic growth in Bulgaria (1991-2006) : An econometric analysis based on the logic of the production function  Вж  Кн 116

 

331.1 ТЕОРИЯ НА ТРУДА. ИКОНОМИКА НА ТРУДА. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РАБОТЕЩИ И АДМИНИСТРАЦИЯ (РАБОТОДАТЕЛИ)

ПЕЙЧЕВА, Мирослава Михайлова
        Комуникационни умения : Теория и практика  Вж  Кн 72

БК 2010/1  Кн 101
РУСАНОВ, Ленко Ангелов, 1945-
        Индустриални отношения : Учебник / Ленко Русанов. - София : Колбис, 2009. - 102 с. ; 21 см

Офс. изд. - Библиогр. с. 101-102

ISBN 978-954-8921-35-0
1. Труд - учебници за ВУЗ 2. Трудово право - учебници за ВУЗ
331.1(075.8)
349.22(075.8)
COBISS.BG-ID 1231098084

 

331.2 РАБОТНА ЗАПЛАТА. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ. ПРЕМИИ. ХОНОРАРИ. ПАРИЧНА ПОДКРЕПА
 Вж  и 349.23

СИМЕОНОВА-Ганева, Ралица Иванчева
        Човешки капитал, водещ човешки капитал и доходи от труд: Как образованието определя дохода от труд в икономиката на България?  Вж  Кн 103

 

331.4 РАБОТНА ОБСТАНОВКА. РАБОТНА СРЕДА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТНО МЯСТО. ОХРАНА НА ТРУДА. ХИГИЕНА НА ТРУДА. ТРУДОВИ ЗЛОПОЛУКИ

БК 2010/1  Кн 102
ДОНЕВ, Гълъб Спасов
        Наръчник по безопасност и здраве при работа в предприятието : Приложен коментар ; Инструкции за безопасна работа ; Нормативна уредба / Авт.-[състав.] Гълъб Донев, Калина Петкова, Иван Кокалов. - София : ИК Труд и право, 2009 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 688 с. : с табл. ; 21 см

Офс. изд.

ISBN 978-954-608-165-0 : 24 лв.
1. Охрана на труда - наръчници и ръководства 2. Техника на безопасността - наръчници и ръководства 3. Хигиена на труда - наръчници и ръководства
331.4(035)
658.382(035)
613.6(035)
COBISS.BG-ID 1231056356

 

331.5 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТРУДОВИТЕ РЕСУРСИ. ЗАЕТОСТ. ПАЗАР НА ТРУДА

БОРИСОВ, Орлин Николов
        Свободи на движение в Eвропейския съюз  Вж  Кн 131

БК 2010/1  Кн 103
СИМЕОНОВА-Ганева, Ралица Иванчева
        Човешки капитал, водещ човешки капитал и доходи от труд: Как образованието определя дохода от труд в икономиката на България? / Ралица Симеонова-Ганева, Наталия Панайотова. - София : Агенция за икон. анализи и прогнози, 2009. - 30 с. : с табл., диагр. ; 30 см. - (Серия Икономически изследвания ; 3)

Кор. опис. - На кор. сер. загл. Икономически изследвания. - Принт. изд

ISBN 978-954-567-064-0 (В папка)
1. Трудови ресурси - България 2. Работна сила - България 3. Доходи - България 4. България - труд
331.5(497.2)
331.2(497.2)
COBISS.BG-ID 1231072228

 

332 РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА. ТЕРИТОРИАЛНА ИКОНОМИКА. ПОЗЕМЛЕНА ИКОНОМИКА. ЗЕМЯ. ПОЗЕМЛЕНА СОБСТВЕНОСТ. НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО
 Вж  и 334

ГЕОРГИЕВ, Александър
        Практически въпроси на собствеността : Проблеми на гражданския и търговски оборот : Анализ на нормативната уредба ; Казуси и правни решения ; Преглед на съдебната практика  Вж  Кн 137

ПЕТРОВ, Камен Димитров
        Геоикономически анализи  Вж  Кн 124

 

334 ОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ И СПОРАЗУМЕНИЯ НА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ. КООПЕРАТИВНО ДЕЛО, КООПЕРАЦИЯ

АТАНАСОВ, Николай Георгиев, 1971-
        Финанси на фирмата : Кратък курс  Вж  Кн 109

ДЕНЕВА, Анета Георгиева
        Индустриална икономика  Вж  Кн 120

БК 2010/1  Кн 104
ЖИВКОВ, Николай Цеков
        История на кооперациите в България / Николай Живков. - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2009. - 297 с. ; 24 см

Изд. на Стоп. акад. Д. А. Ценов. - Офс. изд.

ISBN 978-954-23-0429-6 : 15 лв.
1. Кооперации - България - история 2. Кооперативно движение - България - история
334(497.2)(091)(075.8)
COBISS.BG-ID 1231012324

БК 2010/1  Кн 105
КАМЕНОВА-Дочева, Лилия Каменова
        Да посееш доброта / Лилия Каменова-Дочева. - София : [Изд. авт.], 2008 (София : Славейков). - 129 с., 7 л. : ил. ; 21 см

Съдържа и Спомени за татко Камен / В. Тодорова, родена Дочева. - Офс. изд.
Съдържа спомени за земед. деец Камен Михайлов Каменов

1. Каменов, Камен Михайлов - спомени 2. Кооперативно движение - България - спомени 3. България - кооперативно дело
334.4:63(497.2)(092)(093.3)
92 Каменов, Камен Михайлов
COBISS.BG-ID 1231044836

БК 2010/1  Кн 106
НЕДЕЛЧЕВ, Мирослав Колев
        Корпоративно управление и дивидентна политика / Мирослав Неделчев. - София : АВ Дизайн Груп, 2007. - 60 с. : с табл., ил. ; 21 см

Офс. изд. - Библиогр. с. 52-58 ; Рез. на англ. ез

ISBN 978-954-91680-6-8
1. Корпорации - управление и организация 2. Акционерни дружества - управление и организация 3. Печалба
334.784.008
347.72.008
COBISS.BG-ID 1231006436

НИКОЛОВ, Богдан Николаев
        Управление на предприятието  Вж  Кн 308

БК 2010/1  Кн 107
STOJANOV, Toso Petrov
        Risk management : A textbook for self-praparation / Toshko Stoyanov ; Transl. Vivian Arabyan. - Plovdiv : IMN, 2007. - 40 с. : с ил. ; 20 см

Ориг. загл. Риск мениджмънт. - Изд. на Europ. college of economics and management - Plovdiv. - Съдържа и Recommended literature. - Офс. изд.

ISBN 978-954-317-141-5
1. Стопански предприятия - управление и организация - учебници за ВУЗ
334.72.008(075.8)
65.012(075.8)
COBISS.BG-ID 1231020004

 

336 ФИНАНСИ. МИТНИЧЕСКО ДЕЛО. БАНКОВО ДЕЛО. ПАРИ

БК 2010/1  Кн 108
АСЕНОВА, Мариана Георгиева
        Финансови пазари / Мариана Асенова, Стефан Бъкличаров, Мария Врачовска. - Русе : Авангард принт, 2008. - 297 с. : с табл., сх. ; 23 см

Съдържа и Примерни изпитни тестове. - Офс. изд.

ISBN 978-954-337-044-3
1. Финансов пазар - учебници за ВУЗ 2. Международни валутно-финансови отношения - учебници за ВУЗ
336.76(075.8)
339.72(075.8)
COBISS.BG-ID 1231020516

БК 2010/1  Кн 109
АТАНАСОВ, Николай Георгиев, 1971-
        Финанси на фирмата : Кратък курс / Николай Георгиев Атанасов. - Пловдив : [Летера], 2009. - 235 с. : с табл. ; 21 см

Офс. изд. - Библиогр. с. 230-231

ISBN 978-954-516-879-6
1. Стопански предприятия - финанси - учебници за ВУЗ
336.6(075.8)
334.72.003.2(075.8)
COBISS.BG-ID 1231077604

БК 2010/1  Кн 110
ВЕЛЕВ, Тодор Стефанов
        Финанси / Тодор Стефанов Велев, Христо Иванов Тотев. - 2. прераб. изд. - Габрово : Габрово-принт ЕООД, 2008. - 279 с. : с табл. ; 21 см

1. изд. 2007. - Изд. на Междунар. висше бизнес у-ще. - Офс. изд. - Библиогр. с. 278

ISBN 978-954-436-023-8
1. Финанси - учебници за ВУЗ
336.6(075.8)
COBISS.BG-ID 1231121124

БК 2010/1  Кн 111
ГРОЗДАНОВ, Борис Крумов
        Контрол - данъчно-осигурителен, финансов, митнически / Борис Грозданов. - [2.] прераб. и доп. изд. - София : ТУ, 2009. - 242 с. ; 20 см

1. изд. 2007. - Съдържа и Закон за независимия финансов одит ; Конспекти по данъчен, митнически и валутен контрол, по финансов контрол и одиторски стандарти, по финансов и митнически контрол ; Тестове по данъчен, митнически и валутен контрол, по финансов контрол и одиторски стандарти, по финансов и митнически контрол. - Офс. изд. - Библиогр. с. 197

ISBN 978-954-438-742-6
1. Контрол и ревизия - учебници за ВУЗ 2. Митници - България - учебници за ВУЗ 3. Данъци - България - учебници за ВУЗ
336.126(497.2)(075.8)
336.2(497.2)(075.8)
336.4(497.2)(075.8)
COBISS.BG-ID 1230990564

БК 2010/1  Кн 112
        ИСТОРИЯ на българските митници 1879-2008 / Състав. Соня Вълкова и др. - София : Агенция Митници, 2009 (София : Образование и наука ЕАД). - 89 с. : с цв. ил. ; 30 см

Други състав. : В. Аличкова, Л. Цветкова, П. Пенкова, Л. Пенева, отбелязани в библиогр. каре. - В кн. погрешно означено 2 доп. изд. - Съдържа и Укази за учредяване на митниците и митарствените пунктове ; Ръководители на митническата администрация. - Офс. изд.

(Подв.)
1. Митници - България - история 2. Граничен контрол - България - история 3. България - финанси - външна търговия - обществено управление
336.4(497.2)(091)
339.543(497.2)(091)
351.72.07(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1231112676

БК 2010/1  Кн 113
КОНДАРЕВ, Ивайло Недялков
        Въпроси и отговори от практиката на предприятията по ЗДДС [Закон за данъка върху добавената стойност] / Ивайло Кондарев, Мая Жотева. - София : ОРКП Мисъл, 2009. - 48 с. ; 21 см. - (Библиотека Български счетоводител : Актуална поредица, предназначена за счетоводители и ръководители на предприятия ; 8)

Офс. изд.

ISBN 978-954-8006-09-5 : 8 лв.
1. Данъци върху добавената стойност - България - наръчници и ръководства 2. България - финанси
336.21/.26(497.2)(035)
COBISS.BG-ID 1231026148

МИНАСЯН, Гарабед Ардашес
        Финансово програмиране  Вж  Кн 123

БК 2010/1  Кн 114
СОКОЛОВ, Иван
        Публични финанси : Учебно помагало за самоподготовка / Иван Соколов, Петкан Илиев. - Пловдив : ИМН, 2008. - 192 с. : със сх. ; 20 см

Изд. на Европ. колеж по икономика и управление - Пловдив. Прогр. Дистанционно обучение. - Офс. изд.

ISBN 978-954-317-149-1
1. Финанси - учебници за ВУЗ 2. Бюджет - учебници за ВУЗ 3. Данъци - учебници за ВУЗ 4. Държавни дългове - учебници за ВУЗ
336.1/.5(075.8)
COBISS.BG-ID 1230980068

БК 2010/1  Кн 115
FANTACCI, Luca
        Autonomy vs. stability: the relationship between internal and external money in Bulgaria 1879-1912 / Luca Fantacci. - Sofia : Bulg. Nat. Bank, 2009. - 34 с. : с диагр. ; 21 см. - (Discussion papers ; 73)

Офс. изд. - Библиогр. с. 28-29

ISBN 978-954-8579-26-1
1. Пари - България - история 2. България - финанси
336.74(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1231105508

БК 2010/1  Кн 116
STATEV, Stati Vasilev
        Financial development economic growth in Bulgaria (1991-2006) : An econometric analysis based on the logic of the production function / Statty Stattev ; [Прев.]. - Sofia : Bulg. Nat. Bank, 2009. - 80 с. : с ил. ; 21 см. - (Discussion papers ; 72)

Ориг. загл. Финансово развитие и икономически растеж в България, 1991-2006 г. - Офс. изд. - Библиогр. с. 74-76

ISBN 978-954-8579-24-7
1. България - финанси 2. България - стопанство
336.7(497.2):330.115
330.35(497.2):330.115
COBISS.BG-ID 1231006948

 

338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ

БК 2010/1  Кн 117
БРАТОЕВА, Лилия Веселинова
        Управление на деловото общуване в туризма : Студия / Лилия Братоева. - София : Авангард прима, 2009. - 90 с. : с табл., диагр. ; 21 см

Изд. на УНСС. Междууниверситетски център по мениджмънт на качеството по TEMPUS PHARE Europ. project Qualmanc S-JEP-07566-94. - Офс. изд. - Библиогр. с. 89-90

ISBN 978-954-323-541-4
1. Алтернативен туризъм - управление и организация
338.48-6:65
COBISS.BG-ID 1231131620

БК 2010/1  Кн 118
БРАТОЕВА, Лилия Веселинова
        Финансиране на туризма в Европейския съюз : Студия / Лилия Братоева. - София : Авангард прима, 2009. - 44 с. : с табл. ; 21 см

Изд. на УНСС. Междууниверситетски център по мениджмънт на качеството по TEMPUS PHARE Europ. project Qualmanc S-JEP-07566-94. - Офс. изд.

ISBN 978-954-323-540-7
1. Туризъм, международен - икономически проблеми 2. Европейски съюз - програми 3. Европа - международен туризъм - международни икономически отношения - финанси
338.48.003.2(4)
339.923:061.1ЕС
COBISS.BG-ID 1231131876

БК 2010/1  Кн 119
ВЕЛИКОВ, Велико Добрев
        Ескурзоводство и туристическа анимация / Велико Добрев Великов, Милена Петрова Стоянова. - [София] : Матком, 2008 ([София : Изток-Запад]). - 240 с. ; 21 см

Съдържа и Въпроси за тест. - Офс. изд. - Библиогр. с. 223 и след отд. теми

ISBN 978-954-9930-55-9
1. Туризъм - учебници 2. Туризъм, международен - учебници 3. Почивка и свободно време - учебници 4. Отдих и култура - учебници
338.48(075)
379.8(075)
COBISS.BG-ID 1231047140

БК 2010/1  Кн 120
ДЕНЕВА, Анета Георгиева
        Индустриална икономика / Анета Денева, Георги Гуцев. - [Русе] : Авангард принт, 2008. - 182 с. : с к., табл. ; 24 см

Офс. изд. - Библиогр. с. 177-178

ISBN 978-954-337-062-7
1. Промишленост - икономика - учебници за ВУЗ 2. Промишлени предприятия - икономика - учебници за ВУЗ
338.45(075.8)
658.1.003(075.8)
334.72.003(075.8)
COBISS.BG-ID 1231021796

БК 2010/1  Кн 121
ДЖАНКОВА, Светлана Стойкова
        Методическо помагало по екскурзоводство : Т. 1 - / Светлана Стойкова Джанкова. - В. Търново : Фабер, 2006-. - 24 см

Офс. изд.

ISBN 978-954-577-447-8 (т. 2)

Съдържа:
[Т.] 2 / Ред. Калина Йочева, Цветанка Бонева. - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2007. - 224 с. : с табл.

Библиогр. с. 223-224
1. Туризъм - наръчници и ръководства 2. Туризъм - България - наръчници и ръководства
338.48(035)
379.8(035)
COBISS.BG-ID 1231038180

БК 2010/1  Кн 122
КАМЕНОВ, Камен Цветанов
        Институционална и поведенческа основа на кризата и фалита : Учебно помагало / Камен Каменов. - В. Търново : Абагар, 2009. - 32 с. : с ил., табл., сх. ; 22 см

На гърба на кор. ISSN 978-9-544278-41-0. - Офс. изд.

ISBN 978-954-427-841-0
1. Стопански кризи - учебници за ВУЗ 2. Фалит - учебници за ВУЗ 3. Икономическо поведение - учебници за ВУЗ 4. Управленски труд - психологични проблеми - учебници за ВУЗ
338.124.4(075.8)
330.16(075.8)
65.013(075.8)
COBISS.BG-ID 1230974436

БК 2010/1  Кн 123
МИНАСЯН, Гарабед Ардашес
        Финансово програмиране / Гарабед Минасян. - 3. прераб. и доп. изд. - София : Класика и стил, 2008 (В. Търново : Абагар АД). - 498 с. : с ил., сх., табл. ; 24 см

1. изд. 2001 на ИК Литавра. - Офс. изд. - Библиогр. с. 477-482

ISBN 978-954-327-050-7 (Подв.) : 37 лв.
1. България - стопанство 2. България - финанси 3. Парични системи - България 4. Международни валутно-финансови отношения 5. България - стопанство - финанси
338(497.2)
336.7(497.2)
COBISS.BG-ID 1231055588

БК 2010/1  Кн 124
ПЕТРОВ, Камен Димитров
        Геоикономически анализи / Камен Петров. - София : Авангард Прима, 2009. - 236 с. : с табл., диагр. ; 21 см

Офс. изд. - Библиогр. с. 227-235

ISBN 978-954-323-533-9
1. Стопанска география 2. Стопанско райониране 3. Регионално развитие 4. Глобализация
338:91
332.1
COBISS.BG-ID 1231109860

БК 2010/1  Кн 125
ПОПОВ, Никола Григоров
        Капиталът срещу капитализма : [Кн. 1] - / Никола Попов. - София : [Комливес-ЛМ-Любомир Минковски], 2004-. - 21 см

Офс. изд.

ISBN 978-954-322-297-1 (кн. 3) : 11.50 лв.

Съдържа:
Кн. 3: Капиталовото всевластие в съвременни измерения : Доколко девалвира намиращата се в икономическа криза капиталистическа система. - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2008. - 474 с. : с табл., 12 л. : диагр. ; 20 см.

Съдържа и Графики на 7-те икономически най-развити капиталистически държави. - Рез. на рус., англ. ез.
1. Капитализъм - кризи 2. Стопански кризи 3. Световно стопанство 4. Глобализация
338.124.4
339.9
338.2
COBISS.BG-ID 1231039716

БК 2010/1  Кн 126
СТОЯНОВА, Милена Петрова
        Туризмът в Балканските страни / Милена Стоянова, Ивайло Владев. - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2007 (В. Търново : Faber). - 396 с. : с табл. ; 24 см

Изд. на Шуменски унив. Епископ Константин Преславски. Център за дистанционно обучение. - Съдържа и Упражнения. - Офс. изд.

ISBN 978-954-577-419-5
1. Туризъм - Балкански полуостров - учебници за ВУЗ 2. Туризъм, международен - Балкански полуостров - учебници за ВУЗ
338.48(497)(075.8)
COBISS.BG-ID 1231054564

БК 2010/1  Кн 127
ТРИФОНОВА, Жулиета Иванова
        Тенденции в развитието на бизнес туризма : Студия / Жулиета Иванова Трифонова. - София : Авангард прима, 2008. - 40 с. : с табл., сх. ; 21 см

Изд. на УНСС. Междууниверситетски център по мениджмънт на качеството. по TEMPUS PHARE Europ. project Qualmanc S-JEP-07566-94. - Офс. изд. - Библиогр. с. 40

ISBN 978-954-323-489-9
1. Алтернативен туризъм - управление и организация
338.48-6:65
COBISS.BG-ID 1231131364

БК 2010/1  Кн 128
        ENTREPRENEURSHIP in United Europe - challenges and opportunities : Proceedings of the International conference, 13-17 September 2006, Sunny Beach / Ed. by Kiril Todorov, David Smallbone. - Sofia : Bulg. Assoc. for Management Development and Enterpreneurship, 2007 (Без сведение за печ.). - 522 с. : с табл., ил. ; 24 см

Съдържа и List of authors. - Офс. изд. - Библиогр. след отд. материали

ISBN 954-9827-04-6
ISBN 978-954-9827-04-0
1. Предприемачество - Европа - конференции 2. Европа - стопанство
338(4)(063)
COBISS.BG-ID 1231067364

 

339.1 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ТЪРГОВИЯТА. ПАЗАР

ДЕЛЧЕВА, Евгения Иванова
        Повишаване на конкурентоспособността на здравеопазването в България  Вж  Кн 231

БК 2010/1  Кн 129
ЛЕВИТ, Теодор Х.
        Тед Левит за маркетинга / [Въвед. Сара Клиф] ; Прев. Георги Ковачев. - София : Класика и стил, 2008 (В. Търново : Абагар АД). - 268 с. : с диагр., сх. ; 22 см

Ориг загл. Ted Levitt on Magketing. - Съдържа и За автора. - Офс. изд.

ISBN 978-954-327-048-4 (Подв.) : 20 лв.
1. Маркетинг
339.13
COBISS.BG-ID 1231063524

ЦОЛОВ, Бисер Максимов
        Мениджмънт на спорта : Лекционен курс за студентите в НСА В. Левски  Вж  Кн 347

 

339.5 ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ. МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ. ВЪНШНО-ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА. МИТА
 Вж  и 336.4

        ИСТОРИЯ на българските митници 1879-2008  Вж  Кн 112

 

339.7 МЕЖДУНАРОДНИ ФИНАНСИ
 Вж  и 336

АСЕНОВА, Мариана Георгиева
        Финансови пазари  Вж  Кн 108

 

339.9 МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. ВЪНШНОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА. СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

БРАТОЕВА, Лилия Веселинова
        Финансиране на туризма в Европейския съюз : Студия  Вж  Кн 118

ЕНЕВ, Никола
        Интелектуалната цивилизация  Вж  Кн 70

ПОПОВ, Никола Григоров
        Капиталът срещу капитализма. Кн. 3, Капиталовото всевластие в съвременни измерения : Доколко девалвира намиращата се в икономическа криза капиталистическа система.  Вж  Кн 125

БК 2010/1  Кн 130
ЧАВДАРОВА, Виолета Александрова
        Европейска интеграция : Учебно помагало / Виолета Чавдарова, Жан Виденов. - Пловдив : ИМН, 2008. - 148 с. : с табл., сх., диагр. ; 20 см

Изд. на Европ. колеж по икономика и управл. - Съдържа и Договор за членство на България в ЕС ; Европейската интеграция в събития и дати. - Офс. изд.

ISBN 978-954-317-148-4
1. Европейска общност - учебници за ВУЗ 2. Европейски съюз - учебници за ВУЗ 3. Стопанско сътрудничество - Европа - учебници за ВУЗ 4. България и Европейския съюз - учебници за ВУЗ
339.923:061.1ЕС(075.8)
327.7:061.1ЕС(075.8)
308(497.2:4)(075.8)
COBISS.BG-ID 1230993380

        The UNFINISHED business of the fifth enlargement countries  Вж  Кн 86, Кн 87

 

340 ПРАВО, ОБЩИ ВЪПРОСИ. УВОД В ПРАВОТО. МЕТОДИ И ПОМОЩНИ НАУКИ В ПРАВОТО

МИХАЙЛОВА, Михайлина Панова
        Цивилизация на правата на човека  Вж  Кн 133

        ПРАКТИЧЕСКА психиатрия : Наръчник за добра клинична практика за работа с остро психиатрични пациенти  Вж  Кн 244

 

341 МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО

БК 2010/1  Кн 131
БОРИСОВ, Орлин Николов
        Свободи на движение в Eвропейския съюз / Орлин Борисов, Татяна Хубенова, Мария Костова. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2009. - 216 с. : с табл. ; 20 см

Втората авт. известна като Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова ; Пълното име на авт. Мария Костова  Е Мария Костова Илиева. - Офс. изд. - Библиогр. с. 215-216

ISBN 978-954-07-2830-3
1. Европейски съюз - правни проблеми 2. Права на човека - Европа 3. Работна сила - миграция 4. Пазар на труда - Европа 5. Европа - право
341.17(4-6)
342.7(4-6)
331.5(4-6)
COBISS.BG-ID 1231025124

 

342 ДЪРЖАВНО ПРАВО. КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО
 Вж  и 321; 35

БК 2010/1  Кн 132
БЕЛОВ, Мартин Кирилов
        Пряка демокрация - национални и сравнителноправни аспекти / Мартин Белов. - София : Сиби, 2009 ([София] : Симолини). - 528 с. ; 22 см

Кор. загл. Пряка демокрация. - Офс. изд. - Библиогр. с. 511-527 ; Рез. на англ. ез

ISBN 978-954-730-593-9 : 23 лв.
1. Демокрация - правни проблеми 2. Конституционно право 3. Гражданско общество 4. Обществен контрол
342.57
321.7
351.9
COBISS.BG-ID 1231082724

БОРИСОВ, Орлин Николов
        Свободи на движение в Eвропейския съюз  Вж  Кн 131

ИНСТИТУТ Отворено общество. Проект Гражданско наблюдение в полицията (2007-2008)
        Гражданско наблюдение в полицията 2007-2008 : Доклад  Вж  Кн 143

БК 2010/1  Кн 133
МИХАЙЛОВА, Михайлина Панова
        Цивилизация на правата на човека / Михайлина Панова Михайлова. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2009. - 239 с. ; 24 см

Друго загл. A civilization of human rights. - Офс. изд.

ISBN 978-954-07-2807-0
1. Права на човека - философски проблеми 2. Право - философия
342.7.000.1
340.12
COBISS.BG-ID 1231030500

НУНЕВ, Сашо Тодоров
        Антидискриминационна и антипотискаща социална работа : Съвременна теория и практика  Вж  Кн 160

БК 2010/1  Кн 134
        ПРАВА на задържания : До 24 часа без обвинение! / [Предг. Иванка Иванова]. - София : Институт Отворено о-во, [2009] ([София : Имеджин]). - 27 с. : с цв. ил. ; 21 см

Кор. опис. - Изд. на Институт Отворено Общество. Проект Механизъм за предоставяне на правна помощ от дежурни адвокати по време на 24 часово задържане. - Офс. изд.

1. Задържане [право] - наръчници и ръководства 2. Права на човека - наръчници и ръководства 3. Полиция - правни проблеми - наръчници и ръководства
342.7(035)
343.26:351.74(035)
342.951:351.74(035)
COBISS.BG-ID 1230999524

БК 2010/1  Кн 135
ТАТАРЛЪ, Ибрахим Тосун
        Правата на човека, на нациите и на малцинствата - вътрешна и международна правна уредба и проблеми на тяхната реализация в България : Студии, статии, слова / Ибрахим Т. Татарлъ. - София : ЕТ Евразия - Ибрахим Татарлъ, 2009 ([София : Виктория-Друг]). - 840 с. : с цв. ил. ; 23 см

Друго загл. Insan, ulus ve azinliklar haklari, onlarin yurtici ve uluslararasi hukuksal duzeni ve Bulgaristan'da uygulanmalarinin sorunlari. - Текст и на тур. ез. - Съдържа и За авт. - Офс. изд.

ISBN 978-954-92345-1-0
1. Права на човека 2. Малцинства - правни проблеми 3. Национален въпрос и национална политика - България - социологични проблеми 4. България - социология
342.7
327.58:341
323.15:341
316.347.2(497.2)
COBISS.BG-ID 1231085540

БК 2010/1  Кн 136
ХАБРИЕВА, Талия Ярулловна
        Теория на съвременната конституция / Талия Хабриева, Вениамин Чиркин ; Прев. от рус. Иво Панчев. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски ; В. Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2009. - 367 с. ; 21 см. - (Res publica)

Ориг. загл. Теория современной конституции / Т. Я. Хабриева, В. Е. Чиркин. - Офс. изд. - Рез. на англ., фр. ез.

ISBN 978-954-07-2870-4 (Унив. изд. Св. Климент Охридски)
ISBN 978-954-524-699-9 (Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий-В. Търново)
1. Конституционно право - теория
342
COBISS.BG-ID 1231028708

 

343 НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО. НАКАЗАТЕЛЕН ПРОЦЕС. УЧЕНИЕ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО. КРИМИНОЛОГИЯ
 Вж  и 341.4; 344; 348

        НАМАЛЯВАНЕ на корупционните рискове и въвеждане на добри практики в управлението на обществени поръчки  Вж  Кн 146

НАНОВ, Борис Николов
        Една съдба и един политически процес  Вж  Кн 80

        ПРАВА на задържания : До 24 часа без обвинение!  Вж  Кн 134

ПЪРВАНОВ, Никола
        Законът на насилието : Арести, следствия и съдебни процеси на български писатели : Хроники  Вж  Кн 439

 

347 ГРАЖДАНСКО ПРАВО

БК 2010/1  Кн 137
ГЕОРГИЕВ, Александър
        Практически въпроси на собствеността : Проблеми на гражданския и търговски оборот : Анализ на нормативната уредба ; Казуси и правни решения ; Преглед на съдебната практика / Александър Георгиев. - София : ИК Труд и право, 2009 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 528 с. : с табл. ; 21 см

Офс. изд. - Показалец на разглежданите в казусите нормативни текстове, Показалец на резюмета на актове на съдебната практика

ISBN 978-954-608-163-6 : 22.80 лв.
1. Собственост - България - правни проблеми 2. Недвижима собственост - България - правни проблеми 3. Поземлена собственост - България - правни проблеми 4. България - право
347.23(497.2)
349.44(497.2)
332.2.000.34(497.2)
COBISS.BG-ID 1231112164

        НАМАЛЯВАНЕ на корупционните рискове и въвеждане на добри практики в управлението на обществени поръчки  Вж  Кн 146

НЕДЕЛЧЕВ, Мирослав Колев
        Корпоративно управление и дивидентна политика  Вж  Кн 106

БК 2010/1  Кн 138
ПАШЕВ, Константин Василев
        Противодействие на корупцията при обществените поръчки / Константин Василев Пашев. - София : Асоц. за мониторинг на управл., 2009 ([София : Симолини]). - 84 с. : с табл. ; 21 см

Изд. по проект Прозрачно управление на централно и местно ниво в България: повишаване на административния капацитет и насърчаване на сътрудничеството за намаляване на корупционните рискове и прилагане на добри практики при управлението на обществените поръчки. - Офс. изд. - Библиогр. с. 83-84

ISBN 978-954-92451-1-0
1. Обществени поръчки 2. Корупция - противодействие
347.45/.47
328.185
COBISS.BG-ID 1231108836

БК 2010/1  Кн 139
GRIGOROV, Grigor Najdenov
        Commercial law : A textbook for self-preparation / Grigor Grigorov ; Transl. Stefka Borgodzhiyska. - Plovdiv : IMN, 2008. - 104 p. ; 20 cm

Ориг. загл. Търговско право. - Изд. на Europ. college of econ. and management - Plovdiv. Correspondence learning program. - Офс. изд.

ISBN 978-954-317-144-6
1. Търговско право - учебници за ВУЗ
347.7(075.8)
COBISS.BG-ID 1230976740

 

349 СПЕЦИАЛНИ ОТРАСЛИ НА ПРАВОТО. ОТРАСЛИ НА ПРАВОТО СЪС СМЕСЕН ХАРАКТЕР

ГЕОРГИЕВ, Александър
        Практически въпроси на собствеността : Проблеми на гражданския и търговски оборот : Анализ на нормативната уредба ; Казуси и правни решения ; Преглед на съдебната практика  Вж  Кн 137

РУСАНОВ, Ленко Ангелов, 1945-
        Индустриални отношения : Учебник  Вж  Кн 101

 

351 ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО УПРАВЛЕНИЕ

БЕЛОВ, Мартин Кирилов
        Пряка демокрация - национални и сравнителноправни аспекти  Вж  Кн 132

БК 2010/1  Кн 140
ГЕНОВ, Гено Стойков
        Промените в закона за ДДС и придобиване на стоки от ЕС : Данъчно памагало / Гено Генов. - Плевен : ИК Фортуна прес ООД, 2009. - 552 с. ; 20 см

Офс. изд.

ISBN 978-954-92337-2-8 : 15 лв.
1. Данъци върху добавената стойност - България - законодателни и директивни материали 2. България - обществено управление
351.72:336.21/.26(497.2)(094.5.072)
COBISS.BG-ID 1231107044

БК 2010/1  Кн 141
ГЕОРГИЕВ, Петър Георгиев
        Личната защита на полицая / Петър Георгиев, Тони Петров. - 2. прераб. и доп. изд. - [София : Болид инс], 2008. - 148 с. : с ил., табл. ; 30 см

Без сведение за 1. изд. - Съдържа и Единна учебна програма за обучение по полицейска лична защита ; Система за придобиване на технически степени (Кю-дан система). - Офс. изд. - Библиогр. с. 116

ISBN 978-954-394-006-6
1. Полиция - учебници 2. Самозащита - учебници 3. Източни бойни изкуства - учебници
351.74.08(075)
796.85-057.36(075)
COBISS.BG-ID 1231055076

БК 2010/1  Кн 142
ДИМИТРОВА, Алексения
        Тайните досиета на царя : Секретните документи за Симеон Сакскобургготски, писани и събирани от Държавна сигурност от 1946 до 1993 г. / Алексения Димитрова. - София : 168 часа, [2009] (Пловдив : Багра). - 384 с. : с ил., факс. ; 23 см

Пълното име на авт. e  Алексения Димитрова Куртева. – Разпространява се като прилож. на в-к 24 часа. - Съдържа и Още снимки от оперативните разработки. - Офс. изд. - Библиогр. с. 383

ISBN 978-954-92448-1-6
1. Държавна сигурност - България - история 2. Архиви - България - история 3. Симеон II, цар български - биографии 4. Царе, български - биографии 5. България - обществено управление - история
351.74:930.253(497.2)
949.72.06(092)
92 Симеон II, цар български
COBISS.BG-ID 1231031780

БК 2010/1  Кн 143
ИНСТИТУТ Отворено общество. Проект Гражданско наблюдение в полицията (2007-2008)
        Гражданско наблюдение в полицията 2007-2008 : Доклад / Институт Отворено общество, Главна дирекция Полиция при МВР ; [Предг. Иванка Иванова]. - София : Институт Отворено о-во, 2009 ([София] : Сепа-Информа ООД). - 102 с. : с табл., сх. ; 24 см. - (Права на човека)

Изд. по Проект Гражданско наблюдение в полицията на Институт Отворено о-во, МВР. Гл. дир. Полиция. - Офс. изд.

ISBN 978-954-9828-84-9
1. Полиция - България - граждански контрол 2. Права и задължения на гражданите - България 3. България - обществено управление - право
351.74:351.9(497.2)
342.7(497.2)
COBISS.BG-ID 1231075044

        ИСТОРИЯ на българските митници 1879-2008  Вж  Кн 112

БК 2010/1  Кн 144
МАВРОДИЕВ, Георги
        Докосване до чистия извор : Страници от живота на Коста Ганев / Георги Мавродиев. - Бургас : Libra Scorp, 2008 (Бургас : Информа Принт АД). - 64 с. : с ил. ; 20 см

Пълното име авт. e Георги Мавродиев Георгиев. - Съдържа и Символ верую / Коста Ганев ; Другите за Коста Ганев / Александър Маринов, Иван Славков, Ники Колев, Георги Малаков. - Офс. изд.

ISBN 978-954-471-052-1
1. Ганев, Коста Петров - биографии 2. Милиция - България - биографии 3. Театрална самодейност - България - биографии 4. Волейбол - България - биографии 5. България - обществено управление - театър - физическа култура и спорт
351.74(497.2)(092)
792.077(497.2)(092)
796.325(497.2)(092)
92 Ганев, Коста Петров
COBISS.BG-ID 1231043812

БК 2010/1  Кн 145
МИЛЕВ, Крум
        Закон за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси : Практическо ръководство / Крум Милев. - София : Д-р Иван Богоров, 2009 ([София : Образование и наука]). - 50 с. ; 21 см

Авт. не е отбелязан на кор. - Офс. изд.

ISBN 978-954-316-078-5 : 2 лв.
1. Конфликт - правни проблеми 2. Държавни служители - България 3. Администрация - България 4. България - обществено управление
351/354.08(497.2)
351:351/354.08(497.2)(094.5)
COBISS.BG-ID 1231021540

БК 2010/1  Кн 146
        НАМАЛЯВАНЕ на корупционните рискове и въвеждане на добри практики в управлението на обществени поръчки / Константин Пашев и др. ; Под ред на Константин Пашев, Калин Маринов. - София : Институт за икон. политика : Асоц. за мониторинг на управлението, 2009 ([София] : Симолини 94). - 167 с. : с табл. ; 21 см

Други авт. : Г. Нешев, А. Инджова, Н. Йоргова, И. Петкова, К. Маринов. - Текст и на англ. ез. - Офс. изд. - Библиогр. с. 165-167

ISBN 978-954-9359-38-1 (Институт за икон. политика)
1. Обществени поръчки - управление и организация 2. Корупция 3. Длъжностни престъпления
351.82:328.185
343.3/.7
347.45/.47
COBISS.BG-ID 1230988516

БК 2010/1  Кн 147
НИЧЕВ, Георги Иванов
        Когато войната  Е студена / Георги Ничев ; [Предг. Димитър Вандов]. - София : Бълг. книжница, 2009 ([София : Изток-Запад]). - 160 с. ; 20 см

Офс. изд.

ISBN 978-954-380-130-5
1. Държавна сигурност - България - история - спомени 2. Разузнаване, българско - история - спомени 3. Контраразузнаване, българско - история - спомени 4. Студена война - спомени 5. България - обществено управление - международни политически отношения
351.74(497.2)(091)(093.3)
327.84(497.2)(091)(093.3)
COBISS.BG-ID 1231052772

БК 2010/1  Кн 148
        ПОДОБРЯВАНЕ на административния капацитет и професионализма на БСК [Българска стопанска камара] и членуващите в браншови и регионални организации и структури : Учебен материал. - София : Бълг. стоп. камера, 2009 (Без сведение за печ.). - 129 с. : с табл. ; 29 см

Кор. опис. - Изд. по Проект Усъвършенстване и укрепване на административния капацитет на Българска стопанска камара като национално представителна работодателска организация на Бълг. стоп. камара. - Офс. изд. - Библиогр. след някои модули

ISBN 978-954-9636-08-6 (не е отпеч.)
1. Администрация - граждански контрол - наръчници и ръководства 2. Обществен контрол - наръчници и ръководства
351/354.072(035)
351.9(035)
COBISS.BG-ID 1231035108

БК 2010/1  Кн 149
ПРОДАНОВ, Николай Станев
        Държавно регулиране на образованието, науката и културата / Николай Проданов. - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2006 (В. Търново : Faber). - 223 с. ; 20 см

Изд. на Шуменски унив. Епископ Константин Преславски. Център за дистанционно обучение. - Офс. изд.

ISBN 954-577-298-0
1. Образование и просвета - България - управление и организация - учебници за ВУЗ 2. България - култура - управление и организация - учебници за ВУЗ 3. Наука - България - управление и организация - учебници за ВУЗ
351.85(497.2)(075.8)
COBISS.BG-ID 1231046628

БК 2010/1  Кн 150
INTERNATIONAL workshop on e-Governance and Data Protection (5 ; Varna ; 2009)
        Proceedings of the 5th International workshop on e-Governance and Data Protection (eG and DP-2009) : 17th-10th September 2009, Varna - St. St. Constantine and Elena resort, Bulgaria / Ed. by Radi Romansky. - Sofia : Techn. univ., 2009. - 76 с. : с ил. ; 20 см

Изд. на State Agency for inform. technology and communications, Techn. univ. of Sofia, Union of scientists in Bulgaria, Union of electronics, electronical engineering and communications в рамките на Intern. conf. on Inform. technologies (InfoTech-2009). - Съдържа и About international journal of infotmation technologies and security ; Next conference. - Офс. изд. - Съдържа материали от S. Manolov, R. Trifonov, M. Nikolova, R. Trifonov, B. Jekov, I. Vassileva, M. Popova, S. Marinova, P. Kovachev, B. Gyoshev. - Библиогр. след отд. докл. ; Именен показалец

ISBN 978-954-438-772-3
1. Електронно правителство - конференции 2. Информационни системи - охрана и сигурност - конференции
351/354:681.324(063)
681.3.04(063)
COBISS.BG-ID 1230980580

 

352/353 МЕСТНИ ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

МИЛЕВ, Крум
        Закон за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси : Практическо ръководство  Вж  Кн 145

        ПОДОБРЯВАНЕ на административния капацитет и професионализма на БСК [Българска стопанска камара] и членуващите в браншови и регионални организации и структури : Учебен материал  Вж  Кн 148

INTERNATIONAL workshop on e-Governance and Data Protection (5 ; Varna ; 2009)
        Proceedings of the 5th International workshop on e-Governance and Data Protection (eG and DP-2009) : 17th-10th September 2009, Varna - St. St. Constantine and Elena resort, Bulgaria  Вж  Кн 150

 

354 ВИСША СТЕПЕН. ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ. МИНИСТЕРСТВА

БЪЛГАРИЯ. Министерство на извънредните ситуации
        Министерство на извънредните ситуации  Вж  Кн 229

МИЛЕВ, Крум
        Закон за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси : Практическо ръководство  Вж  Кн 145

        ПОДОБРЯВАНЕ на административния капацитет и професионализма на БСК [Българска стопанска камара] и членуващите в браншови и регионални организации и структури : Учебен материал  Вж  Кн 148

INTERNATIONAL workshop on e-Governance and Data Protection (5 ; Varna ; 2009)
        Proceedings of the 5th International workshop on e-Governance and Data Protection (eG and DP-2009) : 17th-10th September 2009, Varna - St. St. Constantine and Elena resort, Bulgaria  Вж  Кн 150

 

355/359 ВОЕННО ДЕЛО. ВОЕННИ НАУКИ. НАРОДНА ОТБРАНА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ
 Вж  и 351.86; 623

БЕРБЕРОВА, Милка Миланова
        О.з. поручик Нено Недев Керков : Биографичен очерк р.5/18.II.1894 г.- +1979 г.  Вж  Кн 545

БК 2010/1  Кн 151
ГРЪБЧЕВА, Христина Стоянова
        Мечти и спомени / Христина Гръбчева. - София : Еър груп 2000, 2009 ([София : Хермес прес]). - 80 с. : с ил. ; 21 см

Съдържа и За авторката - с преклонение / Иван Петков. - Офс. изд.

4 лв.
ISBN 978-954-752-128-5 !
1. Летци, български - спомени 2. Отечествена война на България 1944-1945 - спомени 3. България - военно дело
355.4(497.2)(091)(092)(093.3)
92 Гръбчева, Христина Стоянова
COBISS.BG-ID 1231116004

БК 2010/1  Кн 152
ДОЙКОВ, Йордан Стоянов, 1963-
        България във Варшавския договор и в НАТО : институционална специфика на политическото решение за участие на българската държава във военнополитически групировки през втората половина на XX и началото на XXI век / Йордан Дойков. - София : Парадигма, 2010 ([София] : [Булгед]). - 388 с. : с факс. ; 20 см

Загл. от доп. загл. с.: Bulgaria in the Warsaw Pact and in the NATO. - Библиогр.: с. 215-242. - Рез. на англ. ез. - Сьдьржа и: Архивни материали ; Нормативни документи

ISBN 978-954-326-119-2
1. България - национална сигурност - история 2. България и НАТО 3. Варшавски договор 1955
355.02(497.2)(091)
327.51(091)
COBISS.BG-ID 1233300708

        ЗА честта и славата на България : Българските бойни знамена  Вж  Кн 600

БК 2010/1  Кн 153
МИЛАНОВ, Йордан Сергиев
        Въздушните сили на България през войните 1912-1945 г. / Йордан Сергиев Миланов. - София : Еър груп 2000, 2008 ([София : Хермес прес]). - 544 с. : с табл., сх., к. ; 24 см

Кор. загл. Въздушните войски на България през войните 1912-1945 г. - Офс. изд.

ISBN 978-954-752-125-4 : 12 лв.
1. Военновъздушни сили - България - история 2. България - военно дело
358.4(497.2)(091)
355.46(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1231092452

БК 2010/1  Кн 154
ПЕТРОВ, Никола Василев
        Бачо Кольо : [Спомени]. - София : Еър груп 2000, 2009 ([София : Хермес прес]). - 128 с. : с ил. ; 22 см

Авт. не е отбелязан на кор. - Съдържа и За него. - Офс. изд.

ISBN 978-954-752-126-1 : 4 лв.
1. Петров, Никола Василев 2. Летци, български 3. България - военно дело
358.4(497.2)(091)(092)
92 Петров, Никола Василев
COBISS.BG-ID 1231113956

БК 2010/1  Кн 155
РУСЕВ, Колю
        Служих на България : Спомени / Колю Русев Колев ; Предг. Матей Шопкин. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2008. - 260 с., 4 л. : ил. ; 20 см

Офс. изд.

ISBN 978-954-07-2747-9
1. Русев, Колю - спомени 2. Офицери, български - спомени 3. България - военно дело
355(497.2)(092)(093.3)
886.7-94
92 Русев, Колю
COBISS.BG-ID 1231001060

БК 2010/1  Кн 156
САНДЕВ, Генчо Белчев
        Система и политика на националната сигурност / Генчо Белчев Сандев. - 2. прераб. изд. - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2004 (В. Търново : Faber). - 220 с. : с табл., диагр., сх. ; 20 см

1. изд. 2003. - Изд. на Шуменски унив. Епископ Константин Преславски. Център за дистанционно обучение. - Офс. изд. - Библиогр. с. 216-220

ISBN 954-577-227-1
1. Национална сигурност - учебници за ВУЗ 2. Външна политика - учебници за ВУЗ
355.02(075.8)
327(075.8)
COBISS.BG-ID 1231111140

БК 2010/1  Кн 157
        ТЕОРЕТИЧНИ основи на националната военна стратегия / Борис Богданов и др. - София : ВА Г. С. Раковски, 2009. - 182 с. : с ил., сх., табл. ; 30 см

Други авт. : Г. Димов, Й. Аврамов, Ст. Стойчев, К. Кирилов, Г. Торнев, Кр. Добрев, В. Иванов, Д. Мешков, отбелязани на с. 2-4. - Изд. на ВА Г. С. Раковски. Фак. Нац. сигурност и отбрана. - Офс. изд. - Библиогр. след някои материали

ISBN 978-954-9348-14-9
1. Стратегия, военна - учебници за ВУЗ 2. Отбрана [военно дело] - учебници за ВУЗ
355.43(075.8)
355.02(075.8)
COBISS.BG-ID 1231036900

БК 2010/1  Кн 158
INTERNATIONAL seminar on Security Policy Modern Threats to Security and Bulgaria (1 ; Varna ; 2009)
        Proceedings of the first International seminar on security policy (Security-2009) "Modern threats to security and Bulgaria" : 17th-20th September 2009, Varna - St. St. Constantine and Elena resort, Bulgaria / Ed. by Emil Konstantinov, Todor Koburov. - Sofia : Techn. univ., 2009. - 68 с. : с ил. ; 20 см

Изд. на Center for peace research and sekurity policy, State Agency for inform. technology and communications в рамките на Intern. conf. on Inform. technologies (InfoTech-2009). - Съдържа и About international journal of infotmation technologies and security ; Next conference. - Офс. изд. - Съдържа материали от T. Tagarev, P. Ivanova, O. Hristow, V. Shopov, M. Mumin. - Библиогр. след отд. докл. ; Именен показалец

ISBN 978-954-438-773-0
1. Отбрана [военно дело] - България - конференции 2. България - военно дело
355.02(497.2)(063)
COBISS.BG-ID 1230984420

 

36 СОЦИАЛНИ ГРИЖИ. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДЕЛО
 Вж  и 061; 172; 304; 308; 311; 316; 34; 37; 614.8

БК 2010/1  Кн 159
ДОКОВ, Лука Филипов
        Лука Доков : Noblesse oblige : [Спомени и документи] / [Състав.] Лидия Златева. - София : Артман, 2009 (София : Авангард Прима). - 208 с., 6 л. : ил., факс. ; 21 см

Състав. погрешно отбелязана на кор. и загл. с. - Съдържа и Спомени от съпругата му Мария Докова, по баща Лазарова. Архиви Булстрад. За Лука Доков. Интервю с Лука Доков / Разговора води М. Караджов. - Офс. изд.

ISBN 978-954-90431-3-6
1. Доков, Лука Филипов - спомени 2. Застрахователно дело - България - спомени 3. България - социално осигуряване
368(497.2)(092)(093.3)
92 Доков, Лука Филипов
COBISS.BG-ID 1231076580

БК 2010/1  Кн 160
НУНЕВ, Сашо Тодоров
        Антидискриминационна и антипотискаща социална работа : Съвременна теория и практика / Сашо Тодоров Нунев. - София : Парадигма, 2009 (В. Търново : Фабер). - 664 с. : с ил. ; 20 см

Офс. изд. - Библиогр. след отд. гл

ISBN 978-954-326-096-6
1. Социална работа 2. Равенство - социални проблеми 3. Социална политика 4. Права и задължения на гражданите
364.1:316.647.82
304
342.7
COBISS.BG-ID 1231109092

ПЕТКОВА, Искра Борисова
        Живот в оцеляване. Кн. 2, Из страниците на непубликуваните ръкописи  Вж  Кн 531

БК 2010/1  Кн 161
        ПОДГОТОВКА, професионална реализация и социален статус на социалния работник : Сборник с доклади от научно-практическа конференция с международно участие, посветена на 120 години от създаването на Софийския университет, организирана от Факултета по педагогика, проведена на 7-8 ноември, 2008 г. / Състав., ред. Лиляна Стракова, Росица Симеонова ; [Увод Лиляна Стракова]. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2009. - 527 с. : с ил., табл., сх. ; 23 см

Пълното име на втората състав.  Е Росица Симеонова Илиева. - Изд. на СУ. Фак. по педагогика. - Офс. изд. - Библиогр. след някои докл ; Рез. на англ. ез

ISBN 978-954-07-2859-9
1. Социални работници - конференции 2. Социална работа - конференции
36.08(063)
364(063)
COBISS.BG-ID 1231043300

 

37 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОСВЕТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ
 Вж  и 003; 021.3; 159.9; 612; 613; 727

БК 2010/1  Кн 162
БОЗУКОВА, Кети Стефанова
        Среднощни разговори с Кори : Наръчник за тинейджъри и родителите им, или за тези от тях, които все още четат / Кети Бозукова. - [София] : ИК Христо Ботев, 2009 ([София] : Рей принт). - 48 с. ; 17 см

Офс. изд.

ISBN 978-954-445-960-4 (Подв.) : 1.90 лв.
1. Семейно възпитание - популярна литература 2. Детска и педагогическа психология - популярна литература
37.018.1(02.062)
159.922.7(02.062)
COBISS.BG-ID 1231091428

БОНЧЕВА, Иванка
        Градивна или деструктивна агресия : В помощ на родителите и не само...  Вж  Кн 177

ЕТУОТЪР, П. М. Х.
        Отвъд децата индиго : Новите деца на прага на петия свят  Вж  Кн 33

КУРПАТОВ, Андрей Владимирович
        Щастието на вашето дете : Първо ръководство за родители  Вж  Кн 43

БК 2010/1  Кн 163
НИКОЛОВ, Румен Василев
        Глобалният кампус / Румен Николов. - София : Авангард прима, 2009. - 266 с. : с табл., сх., ил. ; 29 см

Съдържа и Списък от проекти. - Офс. изд. - Библиогр. с. 241-262

ISBN 978-954-323-529-2
1. Обучение - автоматизация 2. Информационни и комуникационни технологии - приложение - в образованието и просветата 3. Интернет - приложение - в образованието и просветата
37.014.544:681.3
681.324
COBISS.BG-ID 1231071972

 

371 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО. УЧИЛИЩНО ДЕЛО

БК 2010/1  Кн 164
        ДА преподаваме антидискриминация и толерантност : Сборник с методически материали. - В. Търново : Европ. информ. център, 2008 ([София : Гед], 2009). - 206 с. : с ил., табл., сх. ; 30 см

На загл. с. местоизд. означено София. - Изд. на Информ. офис на Съвета на Европа, Комис. за защита от дискриминация. - Офс. изд. - Библиогр. след отд. материали

ISBN 978-954-9469-04-2
1. Гражданско образование - ученици - методика на преподаването 2. Нравствено възпитание 3. Търпимост
371.035(072)
371.034
316.647.5-053.2
COBISS.BG-ID 1231110628

БК 2010/1  Кн 165
        ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ на училищното образование в България : Доклад / Петер Радо и др. - София : Институт Отворено о-во, 2009 ([София] : Сепа-Инфома ООД). - 76 с. : с табл., сх., диагр. ; 24 см. - (Образование / Институт Отворено о-во)

Други авт. : Ир. Файон, Б. Захариев, Ир. Димитрова, Кр. Вълчев, Л. Додев, М. Банчева, М. Георгиева, П. Георгиева, С. Магдичев, Ст. Иванов, Ц. Кенарова, И. Йорданов, отбелязани на гърба на загл. с. - Изд. на Институт Отворено о-во. Проект Децентрализация на училищното образование в България. - Офс. изд.

ISBN 978-954-9828-81-8
1. Образование и просвета - България - управление и организация 2. България - образование
371.014.55(497.2)(042)
COBISS.BG-ID 1231074276

БК 2010/1  Кн 166
МАРИНОВ, Петър Анастасов
        За архивата на Рада Казалиева и "Историческия бележник" : Исторически очерк с отправки, бележки и приложения / Петър Ан. Маринов ; [Предг. Александър Маринов]. - Пловдив : ИМН, 2008. - 132 с. : с портр. ; 22 см

Рада Казалиева известна като Рада Вълчева Казалийска. - Съдържа и Из миналото на Родопа / Анастас Поптодоров. - Офс. изд.

ISBN 978-954-317-154-5
1. Казалийска, Рада Вълчева - извори 2. Учители, български - Родопски край - извори 3. Родопски край - образование
371.12(234.423.3-0)(091)(092)(093)
92 Казалийска, Рада Вълчева
COBISS.BG-ID 1231005924

БК 2010/1  Кн 167
ОБРЕШКОВ, Обрешко
        Българският учител през вековете / Обрешко Обрешков. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2009. - 272 с. ; 20 см

Пълното име на авт. e  Обрешко Обрешков Димиев. - Офс. изд.

ISBN 978-954-07-2910-7
1. Учители - България 2. Образование и просвета - България - история 3. България - образование - възпитание
371.13/16(497.2)(091)
371.3(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1231015652

 

372.3 ЗАНИМАНИЯ В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

БК 2010/1  Кн 168
РУСИНОВА, Елена Първанова
        Детското творчество: самобитност и сътвореност / Елена Русинова-Бахудейла. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2009. - 236 с. : с ил., табл., диагр. ; 24 см

Друго загл. Child creativity: originality and self expression. - Офс. изд. - Библиогр. с. 228-235

ISBN 978-954-07-2866-7
1. Детски градини - учебно-възпитателна работа 2. Естетическо възпитание 3. Предучилищно възпитание
372.3.036.5
COBISS.BG-ID 1231031268

 

372.8 ДРУГИ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ. МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО НА ОТДЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

        ЕПИСКОП-Константинови четения - 11  Вж  Кн 353

БК 2010/1  Кн 169
ЙОВЕВА, Румяна
        Методика на литературното образование / Румяна Йовева. - 3. прераб. и доп. изд. - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2008 (В. Търново : Фабер). - 292 с. : с табл. ; 20 см

Пълното име на авт. e  Румяна Йовева Никова. - 1. изд. 2000. - Офс. изд. - Библиогр. с. 283-289

ISBN 954-577-080-5

ISBN 954-577-487-4!
1. Литература - методика на преподаването - учебници за ВУЗ
372.882(075.8)
82(072)(075.8)
COBISS.BG-ID 1231062244

БК 2010/1  Кн 170
КИСЬОВ, Господин Колев
        При изворите на учителското творчество в уроците по литература от средната и горната училищни степени : Из опита на базови учители от Южна България / Авт.-[състав.] Господин Кисьов. - Ст. Загора : Лаген, 2008 (Ст. Загора : Литера принт АД). - 448 с. ; 20 см

Офс. изд.

ISBN 978-954-346-018-2
1. Литература - методика на преподаването
372.882
82(072)
COBISS.BG-ID 1231057892

        МЕТОДИЧЕСКИ аспекти на физическото възпитание и спорта : Сборник  Вж  Кн 354

БК 2010/1  Кн 171
        МЕТОДИЧЕСКИ разработки за обучение за защита при бедствия и аварии : Начален етап : Книга за учителя / Георги Казаков и др. - 2. изд. - [София] : Фонд. Пайдея, [2010] ([София] : Маг студио). - 104 с. : с цв. ил. ; 30 см

Други авт. : Е. Тодорова-Севева, Л. Василева, Л. Кузманова-Атанасова, М. Дишкова, М. Донкова, Св. Колева, Т. Илиева, Т. Дочева-Русева. - Без сведение за 1. изд. - Изд. на М-во на извънредните ситуации. - Кн. се разпространява с компактдиск Методически разработки за обучение за защита при бедствия и аварии : Начален етап ; Прогимназиален етап ; Гимназиален етап : Книги за учителя. - Офс. изд.

1. Деца - предпазване от злополуки - методика на преподаването 2. Обучение - методи
372.861.4
COBISS.BG-ID 1231135716

БК 2010/1  Кн 172
ТОЦЕВА, Янка Русева
        Педагогическа технология за формиране и развитие на графична култура у учениците в общообразователното училище I-VIII клас / Янка Тоцева, Йорданка Пейчева, Керанка Велчева ; [Увод Янка Тоцева]. - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2007 ([В. Търново : Фабер]). - 128 с. : с черт., табл. ил. ; 20 см

Съдържа и Технически речник. - Офс. изд.

ISBN 978-954-577-472-0
1. Машинна графика - методика на преподаването - за основни училища
372.868.132.7:003.6
COBISS.BG-ID 1231103716

БК 2010/1  Кн 173
ХРИСТОВА, Нели Стефанова
        География и икономика за VIII клас / Нели Стефанова Христова, Ангел Георгиев Луканов, Стефка Василева Атанасова. - София : Д-р Иван Богоров, 2009 ([София] : Образование и наука ЕАД). - 128 с. : с цв. ил., к. ; 29 см

Авт. не са отбелязани на кор. - Съдържа и Площ, население, столици и държавно устройство на европейските страни ; Политическа карта на Европа. - Одобрено със заповед N РД 09-362/26.02.2009 г. на МОН. - Офс. изд.

ISBN 978-954-316-079-2 : 12.50 лв.
1. География - учебници за основни училища 2. Стопанска география - учебници за основни училища
372.891(075.2)
372.833.8:91(075.2)
COBISS.BG-ID 1230994660

 

373 ВИДОВЕ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА

БК 2010/1  Кн 174
ДИМИТРОВА, Светла Николова
        Начално училище "Св. Софроний Врачански" : 100 години история / Светла Николова Димитрова, Катя Ивайлова Петкова. - Враца : [Изд. авт.], 2008 (Враца : Полипринт АД). - 200 с. : с ил., ноти ; 20 см

Авт. не са отбелязани на кор. - Съдържа и Списък на главните учители и директори на Нач. у-ще Св. Софроний Врачански от откриването му до днес ; Посрещаме заедно юбилея! ; Химн / Стихове Н. Савов ; Музика П. Карагенов. - Офс. изд.

1. Начални училища - Враца - история 2. Враца - образование
373.3(497.213)(091)
COBISS.BG-ID 1231118308

БК 2010/1  Кн 175
СРЕДНО общообразователно училище "Неофит Бозвели". София
        85 години 44. СОУ "Неофит Бозвели" 1922-2007. - [София : Тип-топ прес, 2010]. - 48 с. : с цв. ил. ; 24 см

Съдържа и Неофит Бозвели - бунтарят в расо (ок. 1785-1848 г.) ; Успешното училище - това  Е желаното от учениците училище / Т. Атанасова ; Директорите на 44. СОУ. - Офс. изд.

ISBN 978-954-723-017-0
1. Средни училища - София - история 2. София - средно образование
373.52(497.223)(091)
COBISS.BG-ID 1231030756

БК 2010/1  Кн 176
СРЕДНО общообразователно училище Св. Седмочисленици. София
        Личности : 130 години Първа софийска девическа гимназия - Седмо СОУ Св. Седмочисленици : Юбилеен сборник / Състав. Живка Симова, Светлана Янакиева. - [София : Седмо СОУ Св. Седмочисленици], 2009 ([София] : Гама дизайн). - 56 с. : с ил., портр. ; 30 см

Кор. опис. - Пълното име на втората състав.  Е Светлана Янакиева Петрова. - Офс. изд.

1. Средни училища - София - история - сборници 2. София - средно образование
373.5(497.223)(091)(08)
COBISS.BG-ID 1231062756

 

376 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНИ ГРУПИ И ЛИЦА

БК 2010/1  Кн 177
БОНЧЕВА, Иванка
        Градивна или деструктивна агресия : В помощ на родителите и не само... / Иванка Бончева ; Худож. Росен Германов. - [Варна : Ена, 2010]. - 16 с. : с ил. ; 15 см. - (Превенция на агресивното поведение в училище ; 1)

Кор. опис. - Авт. отбелязана в библиогр. каре ; Пълното име на авт. e  Иванка Бончева Паунова. - Изд. на Община Варна. Дир. Превенции. - В библиогр. каре сер. загл. Поредица Превенция на агресивното поведение в училище. - Офс. изд.

ISBN 978-954-91489-3-0
1. Девиантно поведение - при децата - наръчници и ръководства 2. Агресия - при децата - наръчници и ръководства 3. Семейно възпитание - наръчници и ръководства 4. Детска и педагогическа психология - наръчници и ръководства
376.5(035)
37.018.1(035)
159.922.7(035)
COBISS.BG-ID 1231117796

ЕТУОТЪР, П. М. Х.
        Отвъд децата индиго : Новите деца на прага на петия свят  Вж  Кн 33

ЧЕТИРИДЕСЕТ
        40 години Национален център за рехабилитация на слепи : Научно-практическа конференция, 18-20 декември 2006 година, Пловдив : Доклади  Вж  Кн 15

 

378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

БК 2010/1  Кн 178
АКАДЕМИЯ за музикално, танцово и изобразително изкуство. Пловдив
        Система за финансово управление и контрол / [Състав.] Христина Колева, Ели Накова. - Пловдив : Акад. за муз., танцово и изобразително изкуство, 2009 ([Пловдив : ИМН]). - 80 с. : с табл. ; 22 см

Състав. отбелязани на с. 2. - Офс. изд.

ISBN 978-954-8824-85-9
1. Консерватории - Пловдив - управление и организация 2. Висши училища, танцови - Пловдив - управление и организация 3. Художествени академии и училища - Пловдив - управление и организация 4. Пловдив - висше образование
378.978.014.54(497.234)
378.979.33(497.234)
378.975.014.54(497.234)
COBISS.BG-ID 1230981348

БК 2010/1  Кн 179
АРНАУДОВ, Михаил Петров
        История на Софийския университет "Св. Климент Охридски" през първото му полустолетие 1888-1938 / Михаил Арнаудов ; Предг. Тодор Попнеделев. - Фототип. изд. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2008. - 678 с. : с 1 портр. ; 29 см. - (Библиотека Университетско наследство)

Кор. загл. История на Софийския университет "Св. Климент Охридски". - Фототип. изд. на кн. от 1939 г. - Офс. изд. - Азб. показалец

ISBN 978-954-07-2780-6 (Подв.)
1. Софийски университет "Св. Климент Охридски" - история 2. София - висше образование
378.4(497.223)(091)
COBISS.BG-ID 1231053284

БК 2010/1  Кн 180
НАЦИОНАЛНА спортна академия Васил Левски. Учителски факултет. Катедра Лека атлетика
        60 години катедра "Лека атлетика" / [Състав.] Стефан Стойков и др. ; Под ред. на Стефан Георгиев Стойков. - [София] : ИК Тип-топ прес, 2006. - 144 с. : с ил., табл. ; 23 см

Други загл. : 60 years track and field department. - Други състав. : Ап. Славчев, С. Попова, Д. Шолева, отбелязани на гърба на загл. с. - Съдържа и Защитени дисертации. - Офс. изд.

ISBN 954-8964-78-3
ISBN 978-954-8964-78-4
1. Висши училища, спортни - София - история 2. Лека атлетика - методика на преподаването - за ВУЗ 3. София - висше образование
378.979.6.096(091)(497.223)
796.42(072)
COBISS.BG-ID 1230999780

БК 2010/1  Кн 181
        РАННОМОДЕРНА Европа: университети, наука, хуманизъм : Доклади от научна конференция, Велико Търново, 2008 г. / Състав., [предг.] Вихрен Бузов. - В. Търново : Абагар, 2009. - 190 с. ; 21 см

Загл. на англ. ез. Europe at the early modern time period: universities, science, humanism. - Изд. на МОН. Фонд Науч. изследвания. - Текст и на англ., итал. ез. - Съдържа и Сведения за авторите. - Офс. изд. - Библиогр. след някои докл. ; Рез. на англ. ез Съдържа докл. от Ц. Бояджиев, П. Бояджиева, В. Бузов, К. Тодоров, М. Форливези, Ол. Георгиев, Д. Димитров, И. Манова, Вл. Маринов, Й. Аврамов

ISBN 978-954-427-835-9 (Подв.) : 15 лв.
1. Университети, средновековни - Европа - история - конференции 2. Наука - философски проблеми - конференции 3. Хуманизъм - конференции 4. Европа - висше образование
378.4(4)(091)(063)
001(4)(063)
165.74(063)
COBISS.BG-ID 1231135204

БК 2010/1  Кн 182
СЕЛСКОСТОПАНСКА академия. София
        Стратегия за развитие на научните изследвания в областта на аграрния сектор 2009-2018 / Ред. Милена Джорева, Румяна Червенкова. - [София] : СА, 2009 ([София] : ДиМакс). - 98 с. : с диагр. ; 24 см

Кор. Стратегия 2009-2018. - Ред. отбелязани в библиогр. каре. - Съдържа и Закон за Селскостопанската академия ; Заповед N РД-44 / 16.03.2009 г. ; Протокол N РД-09-02 ССА ; Протокол N РД 09-03 ССА. - Офс. изд.

ISBN 978-954-8045-20-9
1. Висши училища, селскостопански - София - управление и организация 2. Селскостопанско образование - България 3. Селскостопански науки - България 4. София - висше образование 5. България - селско стопанство
378.963.07(497.223)
63(497.2)
COBISS.BG-ID 1231106532

БК 2010/1  Кн 183
СОФИЙСКИ университет Св. Климент Охридски. Исторически факултет
        Исторически факултет [Софийски университет] 1888-2008 : Алманах / Състав. Тодор Попнеделев, Костадин Грозев ; Предг. Пламен Митев ; Ред. Тодор Попнеделев - гл. ред. и др. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2008. - 259 с. : с ил. ; 29 см

Други ред. : М. Милчева, М. Баръмова, А. Истаткова, Г. Алексиева. - Съдържа и Списък на илюстрациите. - Офс. изд.

ISBN 978-954-07-2757-8 (Подв.)
1. Софийски университет "Св. Климент Охридски" - факултети - история - справочници 2. История - образование и просвета - справочници 3. Историци, български - биографии 4. София - висше образование 5. България - история
378.4.096:93/99(497.223)(091)(059)
93/99(497.2)(092)(059)
92(497.2)
COBISS.BG-ID 1231081444

БК 2010/1  Кн 184
СОФИЙСКИ университет Св. Климент Охридски. Физически факултет. Катедра Физика на полупроводниците. Лаборатория Физика и техника на полупроводниците
        45 години лаборатория "Физика и техника на полупроводниците" / Под ред. на Н. Желева, Н. Зографов ; [Предг. Нели Желева]. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2009. - 103 с. : с табл., диагр. ил., 2 л. : цв. ил. ; 24 см

Съдържа и Договорни разработки ; Списък на сътрудниците на лаборатория "Физика и техника на полупроводниците" и катедра "Физика на полупроводниците" ; Дипломанти. - Офс. изд. - Съдържа материали от Н. Желева, Ст. Лилов, А. Попов, Д. Кушев, Б. Арнаудов. - Библиогр. след някои материали

ISBN 978-954-07-2882-7
1. Софийски университет "Св. Климент Охридски" - факултети 2. Електроника - България - образование и просвета 3. Полупроводникови прибори 4. София - висше образование 5. България - радиоелектроника
378.4.096:621.38(497.223)
621.38:37(497.2)
621.382
COBISS.BG-ID 1231031524

 

379.8 ОРГАНИЗАЦИЯ НА СВОБОДНО ВРЕМЕ

ВЕЛИКОВ, Велико Добрев
        Ескурзоводство и туристическа анимация  Вж  Кн 119

ДЖАНКОВА, Светлана Стойкова
        Методическо помагало по екскурзоводство  Вж  Кн 121

        МЕЧТАНИТЕ пътища на Европа  Вж  Кн 596

ТОДОРОВ, Тодор Нейков
        Туристически маршрути из Тревненската планина. Кн. 1, До Пунговци и малко по-нагоре  Вж  Кн 597

IVANOVA, Katja
        Tourist guide "Strandja" Nature park  Вж  Кн 598

 

39 ЕТНОЛОГИЯ. ЕТНОГРАФИЯ. НРАВИ. ОБИЧАИ. БИТ. ФОЛКЛОРИСТИКА
 Вж  и 572; 903; 904

БК 2010/1  Кн 185
АНТОВА, Светлана Велидонкова
        "Тук живеем, тукашен хляб ядем" : Етнокултурна идентичност на българите в Словакия / Светлана Антова. - София : Парадигма, 2007 ([София : Булгед ООД]). - 250 с. : с ил., к. ; 20 см. - (Academica Balkanica / Парадигма)

Изд. на БАН. Етногр. институт с музей. Секция Балканска етнология. - Сер. загл. Academica Balcanica. - Съдържа и Интервюта. - Офс. изд. - Библиогр. с. 185-196

ISBN 978-954-326-069-0
1. Българи в чужбина - Словакия 2. Словакия - етнография
39(437.6=867)
COBISS.BG-ID 1231040996

БК 2010/1  Кн 186
ВАГАЛИНСКИ, Людмил Фердинандов
        Кръв и зрелища : Спортни и гладиаторски игри в елинистическа и римска Тракия / Людмил Фердинандов Вагалински. - София : Ноус ЕООД, 2009 ([София : Лито Балкан]). - 267 с. : с ил., к. ; 28 см

Загл. на англ. ез. Blood and entertainments. - Текст и на гр. ез. - Съдържа и Каталог ; Речник. - Офс. изд. - Библиогр. с. 217-226 ; Рез. на англ. ез

ISBN 978-954-90387-9-8
1. Спортни игри - Тракия - история - извори 2. Надписи, тракийски 3. Древна Тракия - етнография 4. България - епиграфика
394.3(398)
904:930.27(497.2=919.885)
COBISS.BG-ID 1231076836

        ЕТНИЧЕСКИ и културни пространства на Балканите : Сборник в чест на проф. д.и.н. Цветана Георгиева  Вж  Кн 610

БК 2010/1  Кн 187
МИХАЙЛОВ, Жельо Иванов
        Плажна култура / Жельо Михайлов ; Худож. Васил Ангелов. - [Хасково] : Полиграфюг АД, 2009. - 56 с. : с ил. ; 20 см

Изд. на Асоц. по водно спасяване - Бургас. - Офс. изд.

ISBN 978-954-92468-1-0
1. Етикет - популярна литература 2. Поведение - популярна литература
395(02.062)
COBISS.BG-ID 1231022052

БК 2010/1  Кн 188
ПЕТРОВ, Петър Атанасов
        Погребална шейна през всяко време на годината у българите / Петър А. Петров. - София : ИК Св. Иван Рилски, 2009. - 107 с. : с ил. ; 29 см

Офс. изд.

ISBN 978-954-353-095-3
1. Погребение - България 2. Народни обичаи и обреди, български 3. Смърт 4. България - етнография
393(497.2)
COBISS.BG-ID 1231072484

БК 2010/1  Кн 189
        СТУДИИ романи : Т. 1 - / Предисл. Елена Марушиакова, Веселин Попов = Studii romani / Pref. Elena Marushiakova, Vesselin Popov. - София : Клуб 90, 1994-. - 20 см

Офс. изд.

ISBN 978-954-326-064-5 (т. 7, подв.)

Съдържа досега:
Т. 7: Избрано / Авт.-състав. Елена Марушиакова, Веселин Попов. - София : Парадигма, 2007 ([В. Търново : Фабер]). - 458 с. : с ил. - (Academica Balkanica).

Изд. на БАН. Етногр. институт с музей, Д-во за изследване на малцинствата Студии романи. - В кн. текста не е парал. - Библиогр. с. 415-424 и след някои разд.
1. Роми - етнография 2. Роми - бит 3. Роми - социологични проблеми
397(=914.99)
323.1(=914.99)
316.347.2(=914.99)
COBISS.BG-ID 1231108068

ТОДОРОВ, Кирил Асенов
        Когато общуваме с българи : Какво трябва да знаят чужденците  Вж  Кн 36

ТОДОРОВ, Кирил Асенов
        Когда общаемся с болгарами  Вж  Кн 37

TODOROV, Kiril Asenov
        Wenn wir mit Bulgaren kommunizieren  Вж  Кн 38

TODOROV, Kiril Asenov
        When dealing with Bulgarians  Вж  Кн 39

 

5 МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

502 ПРИРОДА. ИЗУЧАВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДАТА. ОПАЗВАНЕ НА РАСТИТЕЛНИЯ И ЖИВОТИНСКИЯ СВЯТ
 Вж  и 504; 55/59; 630

АНТОНОВА, Веселина Йорданова
        Демонтаж : Една балканска история от края на XX-ти век  Вж  Кн 77

БК 2010/1  Кн 190
НАПЛАТАРОВ, Константин Христов
        Управление на околната среда ; Ефективност и природозащита : Енергийна ефективност и екозащита в индустрията / Константин Христов Наплатаров. - София : ТУ, 2009. - 238 с. : с ил., сх. ; 20 см

Офс. изд. - Библиогр. с. 233-237 ; Азб. показалец

ISBN 978-954-438-759-4 : 13 лв.
1. Околна среда - замърсяване 2. Енергетика - екологични проблеми 3. Промишленост - екологични проблеми 4. Отпадъци и отстраняването им 5. Природа - защита 6. Устойчиво развитие
502:620.9
504.054
628.3/.5
COBISS.BG-ID 1230975716

БК 2010/1  Кн 191
        ПРИРОДАТА на парк "Странджа" / Състав. Иван Камбуров. - 2. прераб. и доп. изд. - [Малко Търново] : Дир. Природен парк Странджа, 2009 (Бургас : Виктория принт ООД). - [44] с. : с цв. ил., к. ; 11 x 18 см

Кор. опис. - 1. изд. 2006. - Съдържа и Речник. - Офс. изд.

ISBN 978-954-92093-9-6
1. Национални паркове - България 2. Растения - географско разпределение - Странджа [планина] 3. Животни - географско разпределение - Странджа [планина] 4. Странджа [планина] - опазване на природата - ботаника - зоология
502.4(234.423.7)
581.9(234.423.7)
591.9(234.423.7)
COBISS.BG-ID 1231004900

БК 2010/1  Кн 192
        РЪКОВОДСТВО за определяне на местообитания от европейска значимост в България / Анна Ганева и др. ; Ред. Веселина Кавръкова и др. - 2. прераб. и доп. изд. - София : Федерация Зелени Балкани, 2009 ([София] : ИПК Родина АД). - 132 с. : с цв. ил. ; 22 см

Други авт. : В. Русакова, Г. Гогушев, М. Димитров, П. Желев, Пл. Иванов, Р. Цонев, Т. Иванова, Т. Белев, Ч. Гусев ; Пълното име на авт. П. Желев  Е Петър Желев Стоянов ; Други ред. : Д. Димова, М. Димитров, Р. Цонев, Т. Белев, К. Раковска ; Пълното име на ред Д. Димова  Е Добромира Димова Петрова. - 1. изд. 2005. - Изд. на WWF - Световен фонд за дивата природа, Зелени Балкани - Федерация на природозащитни сдружения, М-во на околната среда и водите. - Съдържа и Кратка информация за участниците в направата на ръководството и техните контакти. - Офс. изд. - Библиогр. с. 122-129

ISBN 978-954-9433-08-1
1. Природа - България - защита - наръчници и ръководства 2. Природни богатства - България - наръчници и ръководства 3. България - екология
502(497.2)(035)
COBISS.BG-ID 1230999012

БК 2010/1  Кн 193
        ASSESSING biodiversity risks with socio-economic methods: The Alarm experience / Ed. Beatriz Rodriguez-Labajos ... [и др.].  - Sofia : Pensoft, 2009 ([София : Булгед ООД]). - 366 с. : с ил. ; 23 см

Други ред.: J. H. Spangerberg, L. Maxim, Joan Martinez-Alier, Rosa Binimelis, N. Gallai, P. Kuldna, I. Monterroso, K. Peterson, M. Uustal. - Офс. изд. - Библиогр. след отд. материали

ISBN 978-954-642-490-7
1. Околна среда - опазване 2. Природа - защита
502.3
502.7
COBISS.BG-ID 1230992100

IVANOVA, Katja
        Tourist guide "Strandja" Nature park  Вж  Кн 598

БК 2010/1  Кн 194
        La NATURE parc Strandja / Comp. Ivan Kamburov ; Trad. Daniela Gusseva. - [Малко Търново] : Direction du Parc Naturel Strandja, 2008 (Bourgas : Technoengineering ABC). - [44] с. : с ил. ; 12 x 18 см

Кор. опис. - Ориг. загл. Природата на Парк Странджа. - Съдържа и Glossaire. - Офс. изд.

ISBN 978-954-92093-4-1
1. Национални паркове - България 2. Растения - географско разпределение - Странджа [планина] 3. Животни - географско разпределение - Странджа [планина] 4. Странджа [планина] - опазване на природата - ботаника - зоология
502.4(234.423.7)
581.9(234.423.7)
591.9(234.423.7)
COBISS.BG-ID 1231035876

БК 2010/1  Кн 195
        The NATURE "Strandja" park / [Comp.] Ivan Kamburov ; Transl. Neli Doncheva, Tanya Georgieva-Schnell. - [Малко Търново] : Directorate of Strandja Nature Park, 2008 ([Bourgas] : Technoengineering ABC). - [44] с. : с ил. ; 12 x 18 см

Кор. опис. - Ориг. загл. Природата на Парк Странджа. - Съдържа и Glossary. - Офс. изд.

ISBN 978-954-92093-2-7
1. Национални паркове - България 2. Растения - географско разпределение - Странджа [планина] 3. Животни - географско разпределение - Странджа [планина] 4. Странджа [планина] - опазване на природата - ботаника - зоология
502.4(234.423.7)
581.9(234.423.7)
591.9(234.423.7)
COBISS.BG-ID 1231035620

 

504 НАУКИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА
 Вж  и 349; 502; 551.5; 581; 591; 628

АНТОНОВА, Веселина Йорданова
        Демонтаж : Една балканска история от края на XX-ти век  Вж  Кн 77

НАПЛАТАРОВ, Константин Христов
        Управление на околната среда ; Ефективност и природозащита : Енергийна ефективност и екозащита в индустрията  Вж  Кн 190

 

51 МАТЕМАТИКА

БК 2010/1  Кн 196
СЛАВКОВА, Мария Янкова
        Сборник от задачи по висша математика : Ч. 1 - 2 / Мария Славкова, Мария Тодорова. - София : ТУ, 2008. - 21 см

Офс. изд.

ISBN 978-954-438-743-3 (ч. 1) : 9 лв.
ISBN 978-954-438-744-0 (ч. 2) : 9 лв.

Съдържа:
Ч. 1. - 171 с. : с черт., табл.
Ч. 2. - 150 с. : с табл.
1. Математика - задачи - учебници за ВУЗ
51(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1230971620

 

511 ТЕОРИЯ НА ЧИСЛАТА

БК 2010/1  Кн 197
ТРЕНДАФИЛОВ, Иван Димитров
        Ръководство по висша алгебра / Иван Трендафилов, Васил Маринов, Радослав Цветков. - София : ТУ, 2008 (2009). - 110 с. ; 21 см

Офс. изд. - Библиогр. с. 108-109

ISBN 978-954-438-747-1 : 7 лв.
1. Числа, теория - учебници за ВУЗ 2. Групи, теория - учебници за ВУЗ 3. Пръстени, теория - учебници за ВУЗ 4. Полиноми - учебници за ВУЗ
511(076)(075.8)
512.5(076)(075.8)
512.6(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1230972388

 

512 АЛГЕБРА
 Вж  и 510

ТРЕНДАФИЛОВ, Иван Димитров
        Ръководство по висша алгебра  Вж  Кн 197

 

517 МАТЕМАТИЧЕН АНАЛИЗ. ФУНКЦИОНАЛЕН АНАЛИЗ
 Вж  и 510.2/.6

БК 2010/1  Кн 198
PEREV, Kamen Lazarov
        Selected examples and problems solutions in control theory I : Pt. 1 - / Kamen Perev, Andrey Yonchev. - Sofia : Techn. univ., 2009- . - 21 см

Офс. изд.

ISBN 978-954-438-782-2 (pt. 1) : 6 лв.

Съдържа досега:
Pt. 1. - 2009. - 94 с. : с ил.
1. Системи, динамични - учебници за ВУЗ 2. Автоматично управление - теория - учебници за ВУЗ
517.9(076)(075.8)
681.5.01(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1230979300

 

519.6 ИЗЧИСЛИТЕЛНА МАТЕМАТИКА. ЧИСЛЕН АНАЛИЗ И ПРОГРАМИРАНЕ
 Вж  и 681

БК 2010/1  Кн 199
БОРОВСКА, Пламенка Иванова
        Синтез и анализ на паралелни алгоритми / Пламенка Боровска. - София : ТУ, 2008 (2009). - 163 с. : с диагр., сх., ил. ; 20 см

Офс. изд. - Библиогр. с. 156-159

ISBN 978-954-438-764-4 : 11 лв.
1. Алгоритми - учебници за ВУЗ 2. Програмиране - учебници за ВУЗ
519.688(075.8)
681.322.06(075.8)
COBISS.BG-ID 1230994916

БК 2010/1  Кн 200
ГЕОРГИЕВ, Божидар Стефанов
        Програмиране с XML в интернет среда / Божидар Стефанов Георгиев. - София : ТУ, 2009. - 150 с. : с табл., сх. ; 21 см

Офс. изд. - Библиогр. с. 147-149

ISBN 978-954-438-765-5 : 10 лв.
1. Езици за програмиране - учебници за ВУЗ 2. Програмиране - учебници за ВУЗ 3. Интернет - учебници за ВУЗ
519.682(075.8)
681.322.06(075.8)
681.324(075.8)
COBISS.BG-ID 1230970084

ДАКОВСКИ, Людмил Георгиев
        Изкуствен интелект : Ръководство за лабораторни упражнения  Вж  Кн 5

БК 2010/1  Кн 201
ПАШЕВА, Весела Василева
        Въведение в числените методи / Весела Пашева. - София : ТУ, 2009. - 118 с. : с ил., табл. ; 20 см

Офс. изд.

ISBN 978-954-438-764-8 : 7 лв.
1. Числени методи - учебници за ВУЗ
519.6(075.8)
COBISS.BG-ID 1230983396

 

519.7 МАТЕМАТИЧЕСКА КИБЕРНЕТИКА
 Вж  и 007; 621.3

МИТРЕВ, Димитър Генев, 1943-
        Управление на сложни системи  Вж  Кн 300

 

519.8 ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОПЕРАЦИИТЕ. ТЕОРИЯ НА ИГРИТЕ. МАТЕМАТИЧЕСКО ПРОГРАМИРАНЕ. ТЕОРИЯ НА ИКОНОМИКОМАТЕМАТИЧЕСКИТЕ МОДЕЛИ

БК 2010/1  Кн 202
ВЕНКОВ, Ганчо Илиев
        Приложение на невронните мрежи в компютърното моделиране / Ганчо Венков, Богдан Гилев. - София : ТУ, 2009. - 142 с. : с табл., сх. ; 21 см

Съдържа и Програмиране в среда MATLAB ; Основни функции в подсиситемата Невронни мрежи в MATLAB. - Офс. изд.

ISBN 978-954-438-757-0 : 8 лв.
1. Информационни системи - приложение - в математическото моделиране - учебници за ВУЗ 2. Модели и моделиране - учебници за ВУЗ
519.85:681.518(075.8)
COBISS.BG-ID 1230973156

МИТРЕВ, Димитър Генев, 1943-
        Управление на сложни системи  Вж  Кн 300

ПАВЛОВ, Велизар Тодоров
        Изследване на операциите в икономиката : Учебник  Вж  Кн 96

ПЕТРОВ, Николай Иванов
        Модели и управление на технико-икономически системи : Ч. 1.  Вж  Кн 97

 

521/527 АСТРОНОМИЯ

БК 2010/1  Кн 203
СИМЕОНОВ, Христо Кирилов
        Екаталната квантова вселена : Едно въображаемо писмо до Стивън Хокинг / Христо Симеонов. - [4.] прераб. и доп. изд. - София : Аква адвертайзинг ЕООД, 2009. - 42 с. : с ил. ; 21 см

Кор. опис. - 1. изд. 2006 на изд. СИД 58 със загл. Екаталната вселена ; В кн. означено 3. прераб. и доп. изд. - Съдържа и Словесен справочник. - Копирно изд.

ISBN 978-954-92259-5-2
1. Космология 2. Физици, английски 3. Хокинг, Стивън 4. Великобритания - физика
524
53(410)(092)
92 Хокинг, Стивън
COBISS.BG-ID 1230997732

БК 2010/1  Кн 204
SIMEONOV, Hristo Kirilov, 1935-
        The ecathalic universe : An imaginary letter to Stephen Hawking / Christo Simeonov ; Engl. version Nikola Georgiev, Michael Bushev. - 2. rev. and suppl. ed. - Sofia : Aqua advertising, 2008 ([София : Прима принт]). - 43 с. : с ил. ; 21 см

Ориг. загл. Екаталната вселена : Едно въображаемо писмо до Стивън Хокинг / Христо Симеонов. - 1. изд. 2005 на изд. SID 58. - Офс. изд.

ISBN 978-954-92259-2-1
1. Космология 2. Физици, английски 3. Хокинг, Стивън Уилям 4. Великобритания - физика
524
53(410)(092)
92 Хокинг, Стивън
COBISS.BG-ID 1228913636

 

53 ФИЗИКА

БК 2010/1  Кн 205
АЙЗАКСЪН, Уолтър
        Айнщайн : Неговият живот и Вселената / Уолтър Айзаксън ; Прев. Марин Загорчев. - София : ИК Жануа '98, 2009 ([София : Симолини]). - 696 с. : с ил. ; 24 см. - (Книгите на новия свят)

Ориг. загл. Einstein / Walter Isaacson. - Офс. изд. - Библиогр. с. 587-598

ISBN 978-954-376-024-4 (Подв.) : 28 лв.
1. Айнщайн, Алберт - биографии 2. Физици, немски - биографии 3. Германия - физика
53(430)(092)
92 Айнщайн, Алберт
COBISS.BG-ID 1231006180

ЗАМФИРОВ, Милен Замфиров
        Академик Любомир Кръстанов : биобиблиография  Вж  Кн 9

СИМЕОНОВ, Христо Кирилов
        Екаталната квантова вселена : Едно въображаемо писмо до Стивън Хокинг  Вж  Кн 203

БК 2010/1  Кн 206
        LABORATORY physics / under the ed. of Z. Peykov, V. Mantchev ; [transl. in Engl. by V. Mantchev]. - Sofia : Univ. of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, 2009. – Т. <1-> : с табл., черт., диагр. ; 23 см

Прев. отбелязан на гърба на загл. с. - Изд. на УАСГ. Кат. Физика. - Офс. изд.

(Т. 1) : 11.40 лв.

Съдържа досега:
Pt. 1 / [M. Nadoliiski ... и др.]. - 2009. - 75 с.

Други авт. : Z. Peykov, T. Spiridonov, M. Dentcheva, M. Vodenicharova, N. Michailov, M. Simidchiev, Chr. Manev, Chr. Pushkarov, R. Pirinchieva, T. Cherdakov, J. Georgieva, Kr. Krustev, отбелязани на с. 1
1. Физика - учебници за ВУЗ
53(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1231034340

SIMEONOV, Hristo Kirilov, 1935-
        The ecathalic universe : An imaginary letter to Stephen Hawking  Вж  Кн 204

 

531.8 ТЕОРИЯ НА МАШИНИТЕ И МЕХАНИЗМИТЕ. ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ТЕХНИЧЕСКАТА МЕХАНИКА

БАЛТОВ, Ангел Иванов
        Механика на материалите  Вж  Кн 251

 

531 ОБЩА МЕХАНИКА. МЕХАНИКА НА ТВЪРДИТЕ ТЕЛА
 Вж  и 532; 533; 534; 539.3

БК 2010/1  Кн 207
АРНАУДОВ, Константин Симеонов
        Механика : Модул 1 - / Константин Арнаудов, Гено Дунчев. - София : ТУ, 2008. - 21 см

Офс. изд.

ISBN 978-954-438-767-9 (модул 1) : 5 лв.

Съдържа досега:
Модул 1: Статика. - 2008. - 83 с. : с черт.
1. Механика, теоретична - учебници за ВУЗ 2. Статика - учебници за ВУЗ
531.01(075.8)
531.2(075.8)
COBISS.BG-ID 1230987492

БК 2010/1  Кн 208
        МЕХАНИКА : Лабораторен практикум / Любомир Борисов Илиев и др. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2009. - 168 с. : с табл., сх. ; 20 см

Други авт.: К. Н. Недев, Д. С. Георгиева, П. Т. Чолаков ; Авт. Д. С. Георгиева  Е известна като Дочка Съева. - Офс. изд.

ISBN 978-954-07-2726-4
1. Механика, теоретична - учебници за ВУЗ
531.01(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1231002084

 

532 МЕХАНИКА НА ТЕЧНОСТИ. ХИДРОМЕХАНИКА

БК 2010/1  Кн 209
АНТОНОВ, Иван Славейков
        Приложна механика на флуидите : Избрани теми от теорията на ламинарния граничен слой / Иван Славейков Антонов, Ангел Костадинов Терзиев. - София : ТУ, 2009. - 32 с. : с табл., сх. ; 21 см

Офс. изд.

ISBN 978-954-438-770-9
1. Хидроаеромеханика - учебници за ВУЗ
532(075.8)
533(075.8)
COBISS.BG-ID 1230972900

 

533 МЕХАНИКА НА ГАЗОВЕТЕ. АЕРОДИНАМИКА. ФИЗИКА НА ПЛАЗМАТА

АНТОНОВ, Иван Славейков
        Приложна механика на флуидите : Избрани теми от теорията на ламинарния граничен слой  Вж  Кн 209

 

539 СТРОЕЖ НА МАТЕРИЯТА
Вж  и 621.039; 621.384

БК 2010/1  Кн 210
ГЕНОВ, Иван Христов
        Тестове по съпромат и строителна механика на авиационните конструкции / Иван Христов Генов. - [Долна Митрополия : Нац. воен. унив. Васил Левски. Фак. Авиационен], 2007 ([Троян : Воен. геогр. център]). - 89 с. : с табл., черт. ; 22 см

Офс. изд.

ISBN 978-954-713-090-6 (Подв.)
1. Съпротивление на материалите - тестове - учебници за ВУЗ 2. Строителна механика - тестове - учебници за ВУЗ 3. Самолети - теория, конструкция и изчисление - тестове - учебници за ВУЗ
539.3/.6(079)(075.8)
624.04(079)(075.8)
629.7.02(079)(075.8)
COBISS.BG-ID 1231049444

 

54 ХИМИЯ. КРИСТАЛОГРАФИЯ. МИНЕРАЛОГИЯ
 Вж  и 577.1; 612.015; 631.41; 66

БК 2010/1  Кн 211
ГАЛЧЕВА, Петинка Радева
        Тестове по химия за кандидат-студенти / Петинка Радева Галчева, Валерий Христов Христов, Кольо Василев Вачков. - 2. прераб. и доп. изд. - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2008 ([В. Търново : Фабер]). - 228 с. : с табл. ; 20 см

1. изд. 2006. - Съдржа и Оценъчна скала, Програма за конкурсен изпит по химия ; Препоръчителна литература. - Офс. изд.

ISBN 978-954-577-488-1
1. Химия - тестове - учебници за средни общообразователни училища
54(079)(075.4)
COBISS.BG-ID 1231077092

БК 2010/1  Кн 212
        РЪКОВОДСТВО за лабораторни упражнения по химия / Ангелина Попова и др. - София : ТУ, 2009. - 82 с. : с табл., сх., ил. ; 20 см

Други авт.: Р. Бошнакова, Й. Марчева, Л. Пиндева, Б. Цанева. - Съдържа и Правила за безопасна работа в химична лаборатория ; Прибори и пособия, използвани в химичната лаборатория. - Офс. изд.

ISBN 978-954-438-785-3 : 5 лв.
1. Химия - учебници за ВУЗ
54(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1230985700

 

541 ТЕОРЕТИЧНА ХИМИЯ. ФИЗИКОХИМИЯ

БК 2010/1  Кн 213
ДУКОВ, Иван Любомиров
        Химична връзка и строеж на молекулите / Иван Дуков, Цвети Цветков. - София : БГ Н2 о-во, 2009 ([София] : Ес принт). - 200 с. : с черт., табл., сх. ; 24 см

Кор. загл. Химична връзка и строеж на молекулата. - Изд. на Бълг. водородно о-во. - Съдържа и Проект Зелена водородна къща. - Офс. изд. - Библиогр. с. 198

ISBN 978-954-92414-1-9 : 48 лв.
1. Химическа връзка 2. Молекула - строеж
541.5
541.2
COBISS.BG-ID 1231039972

БК 2010/1  Кн 214
РАДЕНКОВА-Янева, Магделинка Златкова
        Химия в строителството / Магделинка Раденкова-Янева. - 5. стер. изд. - София : УАСГ, 2009. - 288 с. : с ил., табл., диагр. ; 23 см

1. изд. 2001. - Офс. изд. - Библиогр. с. 283-284

9.80 лв.
1. Химия - приложение - в строителството - учебници за ВУЗ 2. Строителни материали - учебници за ВУЗ
541(075.8)
69:54(075.8)
691(075.8)
COBISS.BG-ID 1231045604

 

551.1/.4 ОБЩА ГЕОЛОГИЯ. СТРОЕЖ НА ЗЕМЯТА В ЦЯЛОСТ. ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ГЕОДИНАМИКА

БК 2010/1  Кн 215
        АЛМАНАХ на българската спелеология / Състав. Алексей Константинов Жалов ; Ред. Алексей Жалов, Здравко Илиев ; Фотогр. Алексей Жалов и др. - [София] : Бълг. федерация по спелеология, 2009 ([София] : Naya digital printing center). - 142 с. : с ил., к. ; 26 см

Други ил. : Ат. Русев, Ат. Янев, В. Балевски, Г. Райчев, Ив. Личков, Ил. Илиев, К. Косев, М. Квартирников, Н. Генов, П. Съйнов, Тр. Даалиев, отбелязани на гърба на загл. с. - Съдържа и Образите оживяват / П. Берон ; За книгата / Ал. Жалов. - Офс. изд.

ISBN 978-954-8827-06-5
1. Спелеология - България - история 2. Спелеолози, български - биографии 3. Клубове - България - история 4. България - геология - физическа култура и спорт
551.44(497.2)(091)(092)
796.55:061.23(497.2)(091)
92(497.2)
COBISS.BG-ID 1231080164

 

556 ХИДРОСФЕРА. ВОДА В ЦЯЛОСТ. ХИДРОЛОГИЯ. ХИДРОГЕОЛОГИЯ

БК 2010/1  Кн 216
ВОЙНИКОВ, Христофор Иванов
        Подземни води / Христофор Войников. - 2. изд. - Плевен : [Изд. авт.], 2009. - 46 с. ; 21 см

Без сведение за 1 изд. - Съдържа и Интервю с Хр. Войников. - Принт. изд

1. Вода, подпочвена - популярна литература 2. Плевенски край - хидрология
556.3(497.21-31)(02.062)
COBISS.BG-ID 1231058148

 

577 МАТЕРИАЛНИ ОСНОВИ НА ЖИВОТА. БИОХИМИЯ. МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ. БИОФИЗИКА
Вж  и 576.3; 612.015

БК 2010/1  Кн 217
МАРИНОВА, Лена Петкова
        Ръководство по радиобиология / Лена Маринова, Татяна Хаджиева. - [Варна] : Галакта, 2009 ([Варна] : Колор принт). - 140 с. : с ил., табл., сх. ; 24 см

Офс. изд. - Библиогр. с. 138-139

ISBN 978-954-92254-3-3
1. Радиобиология - учебници за ВУЗ
577.3(075.8)
615.849.1(075.8)
COBISS.BG-ID 1231094756

БК 2010/1  Кн 218
        РЪКОВОДСТВО по генно инженерство / Кирил Христов Ралчев и др. ; [Предг. Кирил Ралчев]. - 2. изд. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2008. - 119 с. : с ил. ; 24 см

Други авт. : П. М. Петков, Н. Т. Харизанова, Т. Г. Георгиева, Б. Хр. Дунков, П. М. Иванова, Св. Г. Димов, М. К. Модрева. - 1. изд. 2001. - Офс. изд.

ISBN 978-954-07-2619-9
1. Генно инженерство - учебници за ВУЗ
577.2(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1231023332

 

58 БОТАНИКА
 Вж  и 63

        La NATURE parc Strandja  Вж  Кн 194

        The NATURE "Strandja" park  Вж  Кн 195

 

581 ОБЩА БОТАНИКА
 Вж  и 504

БК 2010/1  Кн 219
        ДИВАТА природа. - София : Прес, 2009 ([София] : Делта хай принт ЕАД). - 32 с. : с цв. ил. ; 15 x 21 см. - (Градината в четири сезона, ISSN 1314-3174)

Кор. опис. - Разпространява се със сп. Градинар, бр. 5. - Офс. изд.

0.70 лв.
1. Растения, диви - наръчници и ръководства
581.6(035)
COBISS.BG-ID 1231065060

КИРЯЗОВ, Дапчо Стойчев
        Здраве от природата и народно лечение : Лечебни билки  Вж  Кн 237

КОСТОВ, Дончо
        Избрани научни трудове  Вж  Кн 280

        ПРИРОДАТА на парк "Странджа"  Вж  Кн 191

 

59 ЗООЛОГИЯ
 Вж  и 636

        La NATURE parc Strandja  Вж  Кн 194

        The NATURE "Strandja" park  Вж  Кн 195

 

591 ОБЩА ЗООЛОГИЯ
 Вж  и 504

        ПРИРОДАТА на парк "Странджа"  Вж  Кн 191

 

592/599 СИСТЕМАТИЧНА ЗООЛОГИЯ
 Вж  и 502; 504; 56; 57.06; 636 ; 638; 639

БК 2010/1  Кн 220
        The COLEOPTERA of the Seychelles islands / Ed. by Justin Gerlach. - Sofia : Pensoft, 2009 ([София : Булгед ООД]). - 266 с. : с ил. ; 24 см. - (Series Faunistica, ISSN 1312-0174 ; N 88)

Съдържа и Contributors ; Red listing. - Офс. изд. - Азб. показалец

ISBN 978-954-642-498-3
1. Бръмбари - географско разпределение - Сейшелски острови 2. Сейшелски острови - зоология
595.76:591.5(696)
COBISS.BG-ID 1230978788

БК 2010/1  Кн 221
SYSOEV, Alexandr Vladimirovic
        Land Snails and slugs of Russia and adjacent countries / Alexander Sysoev, Anatoly Schileyko. - Sofia : Pensoft, 2009 ([Костинброд : Мултипринт]). - 456 с. : с ил. ; 24 см. - (Series Faunistica, ISSN 1312-0174 ; N 87)

Офс. изд. - Библиогр. с. 224-248 ; Азб. показалец

ISBN 978-954-642-474-7 (Подв.)
1. Охлюви - географско разпределение - Русия 2. Русия - зоология
594.3:591.5(470)
COBISS.BG-ID 1231022564

 

6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

61 МЕДИЦИНА

БК 2010/1  Кн 222
        ИСТОРИЯ на българската медицина : в 3 т. / състав., ред. Минчо Георгиев ... [и др.]. - Пловдив : Летера, 2009 (В. Търново : Абагар АД). - 26 см

Други състав., ред. : Кр. Гигов, Ст. Тонев, Н. Цанков ; Пълното име на първия състав.  Е Минчо Георгиев Атанасов. - Офс. изд.

ISBN 978-954-516-881-9 (т. 1, подв.)

Съдържа досега:
Т. 1 / [Предг. Минчо Георгиев и др.]. - 2009. - 388 с. : с ил., табл.

Други авт. на предг. : Кр. Гигов, Ст. Тонев, Н. Цанков. - Съдържа и Силата на традицията / Е. Желев ; Авторитет, достойнство и справедливост / Р. Гайдарски. - Библиогр. след отд. материали
1. Медицина - България - история 2. Здравеопазване - България - история 3. Медицинско образование - България - история 4. България - медицина - здравеопазване
61(497.02)(091)
614(497.2)(091)
61:37(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1231075556

 

611 АНАТОМИЯ
 Вж  и 572; 591; 616

БК 2010/1  Кн 223
ВАНКОВ, Ванко Начев
        Анатомия на човека : Учебник за студенти по медицина и дентална медицина / Ванко Начев Ванков, Владимир Атанасов Овчаров. - 11. изд. - София : Мед. изд. Арсо, 2010 (Пловдив : Тафпринт ООД). - 832 с. : с ил. ; 25 см

1. изд. 1971 с авт. Г. П. Гълъбов, В. Н. Ванков на изд. Медицина и физкултура. - Съдържа и Авторите. - Офс. изд.

ISBN 978-954-9301-51-9 (Подв.)
1. Анатомия - учебници за ВУЗ
611(075.8)
COBISS.BG-ID 1231099620

БК 2010/1  Кн 224
КРЪСТЕВ, Димо Стоянов
        Морфологична характеристика на сетивните неврони в ganglion trigeminale при човек / Димо Стоянов Кръстев. - София : Мед. изд. Арсо, 2009 ([София : Вера Микушева]). - 118 с. : с ил., табл., диагр. ; 20 см

Офс. изд. - Библиогр. с. 97-118

ISBN 978-954-9301-49-6
1. Нервна система, периферна - при човека - анатомия и хистология
611.8-018.1
COBISS.BG-ID 1231000548

БК 2010/1  Кн 225
ОВЧАРОВ, Владимир Атанасов
        Цитология ; Обща хистология ; Обща ембриология / Вл. Овчаров, Цв. Такева. - 6. прераб. изд. - София : Мед. изд. Арсо, 2009 ([Пловдив : Тафпринт]). - 227 с. : с ил. ; 30 см

Пълното име на втората авт. e  Цветанка Такева Христова. - 1. изд. 1996. - Съдържа и Речник на специалните термини. - Офс. изд.

ISBN 978-954-9301-48-9
1. Цитология - учебници за ВУЗ 2. Хистология - учебници за ВУЗ 3. Ембриология [човек] - учебници за ВУЗ
611-018(075.8)
611-013(075.8)
COBISS.BG-ID 1231099364

 

612 ФИЗИОЛОГИЯ
 Вж  и 159.9; 577; 591

БК 2010/1  Кн 226
МАРИНОВА-Митова, Снежина Николова
        Лигавичен имунитет / Снежина Маринова-Митова, Ралица Костадинова-Янкова ; [Предг. Богдан Петрунов]. - София : [Изд. авт.], 2009 ([София : Булгед ООД]). - 158 с. : с ил., табл., диагр. ; 22 см

Друго загл. Mucosal immunity. - Офс. изд. - Библиогр. след отд. гл. ; Рез. на англ. ез

1. Имунитет
612.017
615.37
COBISS.BG-ID 1231057380

 

613 ХИГИЕНА
 Вж  и 614; 616

ДОНЕВ, Гълъб Спасов
        Наръчник по безопасност и здраве при работа в предприятието : Приложен коментар ; Инструкции за безопасна работа ; Нормативна уредба  Вж  Кн 102

БК 2010/1  Кн 227
        НАСОКИ за добра практика в намаляването на вредите от употребата на наркотични вещества / Анна Любенова и др. - София : Нац. център по наркомании, 2008 ([София] : Сепа-Информа ООД). - 40 с. : с табл. ; 29 см

Други авт. : А. Радева, В. Богданова, Ел. Янкова, М. Радева, Цв. Райчева, Цв. Якимова. - Офс. изд. - Библиогр. с. 39

ISBN 978-954-9448-07-8
1. Наркомания - борба и профилактика - наръчници и ръководства
613.83:374(035)
178.8(035)
COBISS.BG-ID 1231074788

БК 2010/1  Кн 228
НОРБЕКОВ, Мирзакарим Санакулович
        Школа за мързеливци или Оздравителна гимнастика за вътрешните органи Жим Лам / Мирзакарим Норбеков, Олег Ламикин ; [Предг. Мирзакарим Норбеков] ; Прев. Силвана Миланова. - София : ИК Жануа '98, 2009 ([София : Симолини]). - 351, XXIII с. : с ил. ; 20 см. - (Книгите на Новия свят)

Ориг. загл. Школа лентяев, или оздоровительная гимнастика Жим Лам для внутренних органов / Мирзакарим Норбеков, Олег Ламыкин. - Офс. изд.

ISBN 978-954-376-028-2 : 12 лв.
1. Хигиена - популярна литература 2. Автотренинг - популярна литература 3. Физически упражнения - популярна литература
613(02.062)
615.851.1(02.062)
COBISS.BG-ID 1231025380

ОШАТИНСКИ, Виктор
        Рехаб  Вж  Кн 44

 

614 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ. СОЦИАЛНА ХИГИЕНА. ЗАЩИТА ОТ НЕЩАСТНИ СЛУЧАИ
 Вж  и 331; 364; 613; 616

БК 2010/1  Кн 229
БЪЛГАРИЯ. Министерство на извънредните ситуации
        Министерство на извънредните ситуации. - София : М-во на извънредните ситуации, [2010] ([София : Мит студио]). - 22 с. : с цв. ил. ; 20 x 22 см

Кор. опис. - Офс. изд.

- - Прил. Министерство на извънредните ситуации ; Център за аерокосмическо наблюдение ; Единен спешен телефон 112 [Електронен ресурс] : [Презентации]. - 1 компактдиск (CD_ROM): цв. : 12 см

Изт. на загл.: Загл. екран ; Етикет. - Системни изисквания: CD устройство ; Microsoft Windows 00/XP ; Microsoft PowerPoint.


1. Злополуки - България - наръчници и ръководства 2. Природни бедствия - България - наръчници и ръководства 3. Министерства и комитети - България - наръчници и ръководства 4. България - медицина - обществено управление
614.8(497.2)(035+0.034)
354:614.8(497.2)(035+0.034)
COBISS.BG-ID 1231113444

БК 2010/1  Кн 230
ГЛАДИЛОВ, Стефан Несторов
        Икономика на здравеопазването / Стефан Гладилов, Евгения Делчева ; [Предг. Стефан Гладилов]. - 4. изд. - София : Princeps, 2009 ([Хасково : Полиграфюг]). - 487 с. : с ил., табл., сх. ; 24 см

1. изд. 1998 на изд. График консулт. - Офс. изд. - Библиогр. с. 483-486

ISBN 978-954-8067-81-2
1. Здравеопазване - икономически проблеми - наръчници и ръководства
614.3.003(035)
COBISS.BG-ID 1231122404

БК 2010/1  Кн 231
ДЕЛЧЕВА, Евгения Иванова
        Повишаване на конкурентоспособността на здравеопазването в България / Евгения ИВанова Делчева. - София : Авангард Прима, 2009. - 192 с. : с табл., сх., диагр. ; 21 см

Офс. изд. - Библиогр. с. 174-192

ISBN 978-954-323-513-1
1. Здравеопазване - България - управление и организация 2. Конкуренция 3. България - здравеопазване
614.2(497.2)
339.13
COBISS.BG-ID 1231087076

ДИМИТРОВА, Златка Димитрова
        Основи на аптечната практика и бизнес  Вж  Кн 234

        ЗА бедствията - важни правила за малките деца! : Детска книжка за оцветяване  Вж  Кн 20

БК 2010/1  Кн 232
ЗАПРЯНОВ, Никола Йорданов
        История на медицината в Пловдив : От древността до 1944 г. / Никола Запрянов. - Пловдив : ИМН, 2009. - 215 с. : с табл., факс., ил. ; 21 см

На кор. г. изд. погрешно означена 2008. - Офс. изд. - Библиогр. с. 203-214

ISBN 978-954-317-156-9
1. Здравеопазване - Пловдив - история 2. Пловдив - здравеопазване
614(497.234)(091)
COBISS.BG-ID 1230986724

        ИСТОРИЯ на българската медицина : в 3 т. Т. 1.  Вж  Кн 222

НЕНОВА, Звездица Петрова
        Измервания и контрол в безопасността на труда  Вж  Кн 307

 

615 ФАРМАЦИЯ. ФАРМАКОЛОГИЯ. ОБЩА ТЕРАПИЯ. ТОКСИКОЛОГИЯ
 Вж  и 613; 616; 633

БОЖАНКОВ, Добрин Д.
        Рентгенодиагностичната техника в България през XX век  Вж  Кн 246

БК 2010/1  Кн 233
ГЕНЧЕВА, Незабравка Николаева
        Лечебна езда / Незабравка Генчева. - София : [Болид инс], 2007. - 156 с. : с ил., табл. ; 21 см

Офс. изд. - Библиогр. с. 150-156

ISBN 978-954-8017-75-6 (не е отпеч.)
ISBN 987-954-8017-75-6 !
1. Езда 2. Рехабилитация 3. Кинезитерапия
615.825
798.2.015.1
COBISS.BG-ID 1231091684

ГРУЕВА, Таня
        Християнска психотерапия  Вж  Кн 51

БК 2010/1  Кн 234
ДИМИТРОВА, Златка Димитрова
        Основи на аптечната практика и бизнес / Златка Димитрова, Илко Гетов. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2009. - 384 с. : с табл., сх. ; 24 см

Друго загл. Primer of pharmacy practice and business. - Офс. изд. - Библиогр. с. 383-384

ISBN 978-954-07-2880-1
1. Фармация - икономически проблеми - учебници за ВУЗ 2. Аптеки и аптечно дело - учебници за ВУЗ 3. Лекарства - търговия - учебници за ВУЗ
615.1.003(075.8)
614.27(075.8)
615.12(075.8)
COBISS.BG-ID 1231004388

БК 2010/1  Кн 235
ДИМИТРОВА, Златка Димитрова
        Фармацевтични грижи / Златка Димитрова, Валентина Петкова, Станислав Георгиев. - 2. изд. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2009. - 420 с. : с ил., сх., табл. ; 24 см

1. изд. 2005 с авт. Зл. Димитрова, В. Петкова. - Офс. изд. - Библиогр. след отд. теми

ISBN 978-954-07-2868-1
1. Фармация - учебници за ВУЗ 2. Здравни работници - учебници за ВУЗ 3. Фармакотерапия - учебници за ВУЗ 4. Аптеки и аптечно дело - учебници за ВУЗ
615(075.8)
615.03(075.8)
615.12(075.8)
COBISS.BG-ID 1231002852

БК 2010/1  Кн 236
КАНИСКОВ, Васил Любенов
        Българска народна медицина ; Съвременна медицина ; Лечителско изкуство : Т. 1 - / Васил Канисков. - София : Дуо-В, 2004. - 23 см

Офс. изд.

ISBN 978-954-91598-7-5 (т. 3. кн. 1) : 15 лв.
ISBN 978-954-91598-8-2 (т. 3. кн. 2) : 18 лв.

Съдържа досега:
Т. 3. Кн. 1: Болести на черния дроб и тяхното лечение. - София : Джамбо ООД, 2009 ([София] : Авис-24 ООД). - 176 с., 1 л. : ил. ; 24 см.

Съдържа и Допълнителна литература ; Автобиография на инж. Васил Любенов Канисков ; Астро център Вега. - Библиогр. с. 161-165

Т. 3. Кн. 2: Болести на жлъчни пътища, жлъчен мехур, далак, панкреас и тяхното лечение. - София : Джамбо ООД, 2009 ([София] : Авис-24 ООД). - 190 с. с ил., табл., 1 л. : ил. ; 24 см.

Съдържа и Допълнителна литература ; Автобиография на инж. Васил Любенов Канисков. - Библиогр. с. 182-186
1. Народна медицина - България - наръчници и ръководства 2. Черен дроб - болести - терапия - наръчници и ръководства 3. Жлъчен мехур и жлъчни пътища - болести - терапия - наръчници и ръководства 4. Панкреас - болести - терапия - наръчници и ръководства 5. Далак - болести - терапия - наръчници и ръководства 6. България - обща терапия
615.89(497.2)(035)
616.36-08(035)
616.37/.38-08(035)
616.41-08(035)
COBISS.BG-ID 1231045092

БК 2010/1  Кн 237
КИРЯЗОВ, Дапчо Стойчев
        Здраве от природата и народно лечение : Лечебни билки / Дапчо Кирязов. - Бургас : Libra Scorp, 2009 (Бургас : Информа принт АД). - 208 с. : с цв. ил. ; 22 см

Съдържа и Списък на билките по лат. наименования. - Офс. изд. - Съдържа: Лечебни билки ; Болести и рецепти ; Рецепти за две и повече болести ; Лечебни свойства на някои продукти

ISBN 978-954-471-072-9
1. Медицински растения - популярна литература 2. Фитотерапия - популярна литература 3. Народна медицина - популярна литература
615.322(02.062)
615.89(02.062)
581.6(02.062)
COBISS.BG-ID 1231083236

БК 2010/1  Кн 238
КОЛОВА, Димка
        Магическата сила на природата : Лекуване с билки и храни / Димка Колова. - Пловдив : ИМН, 2008 (Видин : Евро Принт). - 240 с. ; 20 см

На загл. с. местоизд. погрешно означено Видин. - Съдържа и За книгата / Д-р Пенелска ; Да мислим позитивно. - Офс. изд.

ISBN 978-954-317-145-3 : 8 лв.
1. Фитотерапия - наръчници и ръководства 2. Лечебно хранене - наръчници и ръководства 3. Народна медицина - наръчници и ръководства
615.322(035)
615.874(035)
615.89(035)
COBISS.BG-ID 1231001316

БК 2010/1  Кн 239
ЛИСИЧКОВ, Тошко Желев
        Коагулационни препарати / Тошко Лисичков. - София : [Уелкъм], 2009 ([София : Деметра]). - 20 с. : с табл. ; 21 см

Кор. опис. - Друго загл. Coagulation factor concentrates. - Авт. не е отбелязан на кор. - Изд. по Нац. проект Подобряване на грижите за болните от хемофилия в България. - Съдържа и Речник. - Офс. изд.

ISBN 978-954-9562-58-5
1. Биопрепарати 2. Кръв - съсирване - разстройства - терапия, лекарствена
615.38
616.15-08
COBISS.BG-ID 1231059940

МАРИНОВА, Лена Петкова
        Ръководство по лъчелечение : За студенти  Вж  Кн 247

МАРИНОВА, Лена Петкова
        Ръководство по радиобиология  Вж  Кн 217

МАРИНОВА-Митова, Снежина Николова
        Лигавичен имунитет  Вж  Кн 226

НОРБЕКОВ, Мирзакарим Санакулович
        Школа за мързеливци или Оздравителна гимнастика за вътрешните органи Жим Лам  Вж  Кн 228

ПЕТЪРНИШКИ, Иван
        Техника за емоционална свобода  Вж  Кн 35

 

616.1 БОЛЕСТИ НА СЪРДЕЧНО-СЪДОВАТА СИСТЕМА

БК 2010/1  Кн 240
БЕЛОВЕЖДОВ, Николай Иванов
        Сърдечно-съдови усложнения при хронична бъбречна недостатъчност / Николай Беловеждов. - [София] : Тип-топ прес, 2007. - 188 с. ; 21 см. - (Клуб Хипократ ; 7)

Съдържа и Дозиране на най-често използваните сърдечно-съдови лекарства при болните от ХБН. - Офс. изд. - Библиогр. с. 148-185

ISBN 978-954-8964-91-3
1. Сърдечно-съдови болести - терапия 2. Бъбречна недостатъчност - усложнения и последствия
616.1-08
616.61
COBISS.BG-ID 1231025892

ЛИСИЧКОВ, Тошко Желев
        Коагулационни препарати  Вж  Кн 239

 

616.2 БОЛЕСТИ НА ДИХАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ. ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ

БК 2010/1  Кн 241
        ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ модели за изследване на плеврата / Иван Новаков и др. - Пловдив : Летера, 2009. - 130 с. : с ил., табл. ; 21 см

Други авт.: Г. Паскалев, Д. Терзиева, Ж. Христов, Ж. Пешев, отбелязани на с. 5 ; Авт. Г. Паскалев и И. Новаков са отбелязани на кор. и загл. с. ; Пълното име на Г. Паскалев  Е Георги Паскалев Сафев. - Изд. на Мед. унив.-Пловдив. - Офс. изд. - Библиогр. с. 117-130

ISBN 978-954-516-892-5
1. Белодробни болести - диагностика 2. Лабораторна диагностика
616.24-074/-078
COBISS.BG-ID 1231119844

 

616.3 БОЛЕСТИ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА. СТОМАТОЛОГИЯ

КАНИСКОВ, Васил Любенов
        Българска народна медицина ; Съвременна медицина ; Лечителско изкуство  Вж  Кн 236

БК 2010/1  Кн 242
НЕУМИВАКИН, Иван Павлович
        Диабетът : Митове и реалност / И. П. Неумивакин ; Прев. Владимир Мечкаров. - София : ИК Жануа '98, 2009 ([София : Симолини]). - 358, XXIII с. : с ил. ; 20 см. - (Книгите на Новия свят)

Ориг. загл. Диабет / И. П. Неумывакин. - Офс. изд.

ISBN 978-954-376-030-5 : 12 лв.
1. Диабет - терапия - популярна литература
616.37/.38-08(02.062)
COBISS.BG-ID 1231023844

 

616.4 БОЛЕСТИ НА КРЪВОТВОРНИТЕ ОРГАНИ И ЛИМФНАТА СИСТЕМА. ЕНДОКРИННИ БОЛЕСТИ

КАНИСКОВ, Васил Любенов
        Българска народна медицина ; Съвременна медицина ; Лечителско изкуство  Вж  Кн 236

 

616.6 УРОЛОГИЯ. БОЛЕСТИ НА ПИКОЧНО-ПОЛОВАТА СИСТЕМА
 Вж  и 616

БЕЛОВЕЖДОВ, Николай Иванов
        Сърдечно-съдови усложнения при хронична бъбречна недостатъчност  Вж  Кн 240

 

616.8 БОЛЕСТИ НА НЕРВНАТА СИСТЕМА. НЕВРОПАТОЛОГИЯ

АЛЕКСИЕВ, Алекси Спиридонов
        Алекси Спиридонов Алексиев : биобиблиография  Вж  Кн 8

БК 2010/1  Кн 243
        НАСОКИ за добра клинична практика в субституиращото лечение / Цвета Райчева и др. - София : Нац. център по наркомании, 2008 ([София] : Сепа-Информа ООД). - 40 с. ; 29 см

Други авт. : Цв. Дончева, Д. Кръстева-Стефанова, Б. Пеева, Ем. Грашнов. - Офс. изд. - Библиогр. след отд. гл

ISBN 978-954-9448-05-4
1. Наркомания - терапия - наръчници и ръководства
616.891/.894-085(035)
COBISS.BG-ID 1231060708

БК 2010/1  Кн 244
        ПРАКТИЧЕСКА психиатрия : Наръчник за добра клинична практика за работа с остро психиатрични пациенти : Т. 1 - 2. - [София] : Ася-Росен Младенов, [2010] ([София : Лито Балкан]). - 21 см

Изд. по Проект BG2006/018-343.01.01-3.60 Създаване на подходящи условия за лечение и ресоциализация на пациенти с остри психични растройства в Четвърта психиатрична клиника по съдебна психиатрия и съдебна психология при СБАЛНП Св. Наум ЕАД. - Офс. изд.

ISBN 978-954-8304-04-7 (т. 1)
ISBN 978-954-8304-05-4 (т. 2)

Съдържа:
Т. 1: Обща и специална психиатрия / Х. Хинков и др. ; Ред. Иван Миланов. - [2010]. - 391 с. : с табл., сх.

 Други авт.: П. М. Маринов, Н. Х. Цонева, С. Великова, А. Замфирова, А. Н. Ангелова, Г. Л. Хранов, П. П. Петкова. - Съдържа и Рецензия / Меглена Ачкова. - Библиогр. след отд. материали
 
Т. 2: Съдебна психиатрия / Владимир Тодоров Велинов и др. ; Ред. Петър Маринов, Иван Миланов. - [2010]. - 231 с. ; със сх.

Други авт.: П. М. Маринов, Д. Топузова, С. Г. Йоцева. - Съдържа и Рецензия / Меглена Ачкова. - Библиогр. след отд. материали
1. Психиатрия - наръчници и ръководства 2. Психични болести - наръчници и ръководства 3. Съдебна медицина - наръчници и ръководства
616.89(035)
340.6(035)
COBISS.BG-ID 1230994404

 

616.9 ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ (ЗАРАЗНИ И ПРЕНОСНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ)
 Вж  и 614.4

БК 2010/1  Кн 245
        ХИВ/СПИН : Информационни материали за медицински специалисти. - София : Глобална инициатива в психиатрията, 2009 (Благоевград : Смилков). - 46 с. : с табл. ; 30 см

Изд. по проект Психично здраве и ХИВ/СПИН в страните от Централна и Източна Европа и бившите съветски републики на Информ. център за психично здраве - Благоевград. - На загл. с. местоизд. погрешно означено Благоевград. - Офс. изд.

ISBN 978-954-92405-2-8
1. СПИН - сборници
616.988(08)
COBISS.BG-ID 1231066852

 

616 ПАТОЛОГИЯ. КЛИНИЧНА МЕДИЦИНА
 Вж  и 159.9; 611; 612; 617; 618; 619

БК 2010/1  Кн 246
БОЖАНКОВ, Добрин Д.
        Рентгенодиагностичната техника в България през XX век / Добрин Д. Божанков ; [Предг. Никола С. Малеев]. - В. Търново : Абагар, 2009. - 160 с. : с табл. ; 22 см

Офс. изд.

ISBN 978-954-427-834-2
1. Рентгенодиагностика - апарати и инструменти - история 2. Рентгенови апарати - България - история 3. Рентгенови тръби - България - история 4. България - медицина - обща терапия - радиоелектроника
616-073.75(497.2)(091)
615.46/.47(497.2)(091)
621.386(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1230971364

БК 2010/1  Кн 247
МАРИНОВА, Лена Петкова
        Ръководство по лъчелечение : За студенти / Лена Маринова, Марияна Янева. - [Варна] : Галакта, 2008 ([Варна] : Колор принт). - 216 с. : с ил., табл., сх. ; 24 см

Съдържа и Примерен тест по лъчелечение за изпита на студенти-медици. - Офс. изд. - Библиогр. с. 210-211

ISBN 978-954-92254-2-6
1. Онкология - учебници за ВУЗ 2. Тумори - терапия, лъчева - учебници за ВУЗ
616.1.006-085(075.8)
615.849.5(075.8)
COBISS.BG-ID 1231112420

        ОСНОВНИ клинични процедури  Вж  Кн 248

 

617 ОРТОПЕДИЯ. ХИРУРГИЯ (ОБЩИ ВЪПРОСИ). ОФТАЛМОЛОГИЯ
 Вж  и 61

БК 2010/1  Кн 248
        ОСНОВНИ клинични процедури / Георги Паскалев и др. ; [Предг. Георги Паскалев, Иван Новаков]. - Пловдив : Мед. унив., 2009 ([Пловдив] : Летера). - 192 с. : с ил. ; 20 см

Други авт.: Ив. Новаков, В. Теменлиева, Д. Христова, Д. Терзиева, Ж. Христов, Ив. Дечев, Ив. Мануков, Св. Томов, Т. Василева, Ф. Николов, отбелязани на с. 5 ; Авт. Г. Паскалев и И. Новаков са отбелязани на кор. и загл. с. ; Пълното име на първия автор  Е Георги Паскалев Сафев, а на Т. Василева - Тонка Василева Стоева. - Офс. изд. - Библиогр. с. 191-192

ISBN 978-954-516-844-4 (Летера-Пловдив)
1. Хирургия, амбулаторна - наръчници и ръководства 2. Лабораторна диагностика - наръчници и ръководства
617-089.81(035)
616-074/-078(035)
COBISS.BG-ID 1231097060

 

618 ГИНЕКОЛОГИЯ. АКУШЕРСТВО
 Вж  и 611; 612; 616

БК 2010/1  Кн 249
        БРЕМЕННОСТТА от 1-вия до 3-тия месец / Състав. Лора Симеонова. - [София] : Стандарт news, [2010] ([София : София]). - 64 с. : с цв. ил. ; 15 x 15 см. - (Нашите деца ; 2)

На кор. погрешно означен ISSN 0861-797Х. - Офс. изд.

3 лв.
1. Бременност - популярна литература
618.2(02.062)
COBISS.BG-ID 1231030244

 

619 СРАВНИТЕЛНА МЕДИЦИНА. ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА
 Вж  и 592/599;614; 616; 636

БК 2010/1  Кн 250
ХРИСТЕВ, Христо Георгиев
        Ръководство за упражнения по зоохигиена / Христо Христев. - Пловдив : Акад. изд. на Аграр. унив., 2008. - 160 с. : с ил., табл. ; 20 см

Офс. изд. - Библиогр. с.159-160

ISBN 978-954-517-052-2
1. Зоохигиена - учебници за ВУЗ 2. Ветеринарна профилактика - учебници за ВУЗ
619:614.9(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1231114212

 

62 ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ
 Вж  и 330.3; 658

НЕНОВА, Звездица Петрова
        Измервания и контрол в безопасността на труда  Вж  Кн 307

 

620 ИЗПИТВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ. СТОКОЗНАНИЕ. ЕНЕРГИЙНИ ЦЕНТРАЛИ. ОБЩА ЕНЕРГЕТИКА
 Вж  и 539; 658

БК 2010/1  Кн 251
БАЛТОВ, Ангел Иванов
        Механика на материалите / Ангел Балтов, Мариана Попова. - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2009. - 310 с. : с ил., табл. ; 24 см

Офс. изд. - Библиогр. с. 306-309

ISBN 978-954-322-278-8 : 8 лв.
1. Материалознание 2. Механика, техническа
620.22
531.8
COBISS.BG-ID 1231110884

 

621.039 ЯДРЕНА ТЕХНИКА. ЯДРЕНА И АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА
 Вж  и 539

БК 2010/1  Кн 252
ВАНКОВ, Иван Данаилов
        Методи и апаратура за измерване на йонизиращи лъчения / Иван Данаилов Ванков, Митьо Георгиев Митев. - София : ТУ, 2009. - 160 с. : с табл., сх. ; 21 см

Офс. изд. - Библиогр. с. 155-156

ISBN 978-954-438-768-6 : 11 лв.
1. Дозиметрия - учебници за ВУЗ 2. Радиометрия - учебници за ВУЗ
621.039.7(075.8)
COBISS.BG-ID 1230973412

 

621.1 ТОПЛИННИ ДВИГАТЕЛИ В ЦЯЛОСТ. ПОЛУЧАВАНЕ, РАЗПРЕДЕЛЯНЕ И ИЗПОЛЗУВАНЕ НА ПАРАТА. ПАРНИ МАШИНИ. ПАРНИ КОТЛИ
 Вж  и 536; 621; 629

БК 2010/1  Кн 253
ГРИГОРОВ, Александър Данчев
        Регулиране и управление на топлинни процеси / Александър Григоров. - София : ТУ, 2009. - 151 с. : със сх., черт. ; 21 см

Офс. изд. - Библиогр. с. 147

ISBN 978-954-438-753-2 : 11 лв.
1. Топлотехника - автоматизация 2. Автоматично управление - учебници за ВУЗ 3. Автоматично регулиране - учебници за ВУЗ 4. Автоматизирани системи за управление - учебници за ВУЗ
621.1.016-52(075.8)
681.51.2(075.8)
COBISS.BG-ID 1230987236

БК 2010/1  Кн 254
КАЛОЯНОВ, Никола Георгиев
        Топлообменни апарати : Курс лекции / Никола Калоянов. - София : ТУ, 2009 ([София : ИТУС]). - 133 л. : с табл., сх., ил. ; 24 см

Съдържа и Препоръчителна допълнителна литература. - Офс. изд.

ISBN 978-954-438-786-0
1. Топлообменни апарати - учебници за ВУЗ
621.1.016.4(075.8)
COBISS.BG-ID 1230997988

БК 2010/1  Кн 255
КАЛОЯНОВ, Никола Георгиев
        Топлообменни апарати : Ръководство за упражнения / Никола Калоянов, Момчил Василев. - София : ТУ, 2009 ([София : ИТУС]). - 90 л. : с табл., сх., ил. ; 24 см

Съдържа и Препоръчителна допълнителна литература. - Офс. изд.

ISBN 978-954-438-787-7
1. Топлообменни апарати - учебници за ВУЗ
621.1.016.4(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1230996964

БК 2010/1  Кн 256
КАЛОЯНОВ, Никола Георгиев
        Топлопренасяне : Курс лекции / Никола Калоянов. - София : ТУ, 2009 ([София : ИТУС]). - 138 л. : с табл., сх., ил. ; 24 см

Офс. изд.

ISBN 978-954-438-788-4
1. Топлообмен и топлопренасяне - учебници за ВУЗ
621.1.016.4(075.8)
COBISS.BG-ID 1230998244

 

621.3 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
 Вж  и 007; 537; 654; 681

БК 2010/1  Кн 257
ИВАНОВ, Светослав Цветанов
        Електронни регулатори / Светослав Цветанов Иванов. - София : ТУ, 2008. - 118 с. : с черт., табл. ; 21 см

Офс. изд. - Библиогр. с. 116-117

ISBN 978-954-438-748-8 : 7 лв.
1. Регулатори - учебници за ВУЗ 2. Електронни прибори - учебници за ВУЗ
621.382-055(075.8)
COBISS.BG-ID 1230967268

БК 2010/1  Кн 258
ОВЧАРОВ, Александър Хубенов
        Ръководство за лабораторни упражнения по електрическата част на електрическите централи и подстанции / Александър Овчаров, Андрей Крумов, Десислав Тодоров. - София : ТУ, 2009. - 121 с. : с табл., черт., сх. ; 21 см

Офс. изд. - Библиогр. с. 119-120

ISBN 978-954-438-745-7 : 7 лв.
1. Електрически централи - електрообзавеждане - учебници за ВУЗ 2. Електрически подстанции - учебници за ВУЗ
621.311.2(076)(075.8)
621.311.4(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1230967780

БК 2010/1  Кн 259
ПОПОВ, Евгений Иванов
        Анализ, моделиране и проектиране на преобразувателни устройства (автоматизирано проектиране на силови електронни устройства) : Учебник за студенти от бакалавърския курс на инженерно обучение по специалността Електроника, специализация Силова електроника / Евгений Иванов Попов. - София : ТУ, 2005. - 143 с. : с табл., сх. ; 21 см

Офс. изд. - Библиогр. с. 140-142

ISBN 954-438-495-2 : 5 лв.
1. Преобразуватели, електрически - теория, проектиране, конструиране - учебници за ВУЗ 2. Инвертори - теория, проектиране, конструиране - учебници за ВУЗ 3. Полупроводникови прибори - теория, проектиране, конструиране - учебници за ВУЗ
621.314.001.63(075.8)
621.382.001.63(075.8)
COBISS.BG-ID 1230970340

БК 2010/1  Кн 260
        РЪКОВОДСТВО за лабораторни упражнения по теоретична електротехника / Никола Георгиев и др. - Пловдив : ТУ, 2008 ([Пловдив : ИМН]). - 92 с. : с табл., сх. ; 21 см

Други авт. : В. Кирчев, С. Стефанов, Я. Кисова, В. Златанова, Ив. Георгиев. - Съдържа и Курсова работа ; Занимателна електротехника. - Офс. изд.

ISBN 978-954-317-146-0 (не е отпеч., ИМН-Пловдив)
ISBN 987-954-317-146-0 !
1. Електротехника - теория - учебници за ВУЗ
621.3.01(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1230990308

БК 2010/1  Кн 261
ТОДОРОВ, Георги Тодоров
        Ръководство - работна тетрадка по проектиране на електромеханични устройства : Ч. 1 - / Георги Тодоров, Станимира Шишкова-Панайотова, Георги Ганев. - София : БПС, 2004- ([София] : Док. център Авангард). - 20 см

Авт. С. Шишкова-Панайотова  Е известна като Станимира Иванова Шишкова. - Офс. изд.

ISBN 978-954-438-758-7 (ч. 2) : 5 лв.

Съдържа:
Ч. 2: Малки еднофазни трансформатори / Георги Ганев, Георги Тодоров, Станимира Шишкова. - София : ТУ, 2009. - 78 с. : с табл., черт., диагр.

В кн. загл. Ръководство по проектиране на електромеханични устройства
1. Електрически машини - проектиране - учебници за ВУЗ 2. Трансформатори - проектиране - учебници за ВУЗ
621.313.001.63(076)(075.8)
621.314.21/.26.001.63(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1230984164

БК 2010/1  Кн 262
УЗУНОВ, Петър Милков
        Електротехника / Петър Милков Узунов. - [Габрово] : Габрово Принт ЕООД, 2009. - 340 с. : със сх., табл. ; 21 см

Офс. изд.

ISBN 978-954-436-028-3
1. Електротехника - учебници за ВУЗ
621.3(075.8)
COBISS.BG-ID 1231111908

 

621.38 ЕЛЕКТРОНИКА. ФОТОЕЛЕКТРОНИКА. ЕЛЕКТРОННИ ЛАМПИ И ТРЪБИ. РЕНТГЕНОВА ТЕХНИКА. УСКОРИТЕЛИ
 Вж  и 615.84; 616-073.7; 621.3

БОЖАНКОВ, Добрин Д.
        Рентгенодиагностичната техника в България през XX век  Вж  Кн 246

МАРИНОВ, Марин Петров
        Основи на микропроцесорната техника : Учебно помагало  Вж  Кн 321

ПОПОВ, Евгений Иванов
        Анализ, моделиране и проектиране на преобразувателни устройства (автоматизирано проектиране на силови електронни устройства) : Учебник за студенти от бакалавърския курс на инженерно обучение по специалността Електроника, специализация Силова електроника  Вж  Кн 259

БК 2010/1  Кн 263
ПОПОВ, Евгений Иванов
        Полупроводникова електроника : Учебник за студенти от бакалавърския курс на инженерно обучение по специалностите Електротехника, Електроенергетика и електрообзавеждане и Автоматика / Евгений Иванов Попов, Николай Любославов Хинов. - София : ТУ, 2009. - 224 с. : със сх. ; 20 см

Офс. изд.

ISBN 978-954-438-763-1 : 12 лв.
1. Полупроводникови прибори - учебници за ВУЗ
621.382(075.8)
COBISS.BG-ID 1230970596

СОФИЙСКИ университет Св. Климент Охридски. Физически факултет. Катедра Физика на полупроводниците. Лаборатория Физика и техника на полупроводниците
        45 години лаборатория "Физика и техника на полупроводниците"  Вж  Кн 184

 

621.39 СЪОБЩИТЕЛНА ТЕХНИКА

БК 2010/1  Кн 264
АТАНАСОВ, Ивайло Николаев
        Ръководство за упражнения по мобилни мрежи / Ивайло Атанасов, Евелина Пенчева. - София : ТУ, 2009. - 107 с. : с табл., сх. ; 21 см

Съдържа и Примерен тест. - Офс. изд.

ISBN 978-954-438-754-9 : 6 лв.
1. Телекомуникации - учебници за ВУЗ 2. Съобщителни линии и мрежи - учебници за ВУЗ 3. Телефон - системи - учебници за ВУЗ 4. Радиосъобщения - учебници за ВУЗ
621.395:621.396(076)(075.8)
621.396.74(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1230988004

МИЛКОВ, Павел Страшимиров
        Справочник на филмовия и телевизионния оператор  Вж  Кн 330

РУЖЕКОВ, Георги Томов
        Ръководство за лабораторни упражнения по обработка на данни и сигнали  Вж  Кн 322

БК 2010/1  Кн 265
СТЕФАНОВА, Катя Кръстева
        Сигнали и системи : Ръководство за лабораторни упражнения / Катя Стефанова, Бека Коен, Илия Петров. - София : ТУ, 2008. - 68 с. : с черт., табл. ; 21 см

На кор. и загл. с. местоизд. Пловдив. - Съдържа и Таблици на децибелите в зависимост на отношението напрежение (токове) и мощности ; Таблица на съответствие на децибелите към единица напрежение, ток и мощност при стандартно нулево ниво. - Офс. изд.

ISBN 978-954-438-732-7 : 4 лв.
1. Сигнали и сигнализация - учебници за ВУЗ
621.391(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1230968292

ЦВЕТКОВА-Казандзи, Силвия Валентинова
        Икономика и цифровизация на електронните медии : Медиа практики в България и Гърция  Вж  Кн 74

 

621.4 ТОПЛОСИЛОВИ МАШИНИ (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ПАРНИТЕ МАШИНИ И ТУРБИНИ)
 Вж  и 536; 621.1

БК 2010/1  Кн 266
МУТАФЧИЕВ, Мариан Николов
        Двигатели с вътрешно горене : Монография / Мариан Николов Мутафчиев. - София : [Изд. авт.], 2009 ([София : Симолини]). - 146 с. : с диагр., сх. ; 21 см

Съдържа и Основни означения ; Значения на индексите. - Офс. изд. - Библиогр. с. 144-145

1. Двигатели с вътрешно горене
621.43
COBISS.BG-ID 1231013348

 

621.5 ПНЕВМОЕНЕРГЕТИКА. ХЛАДИЛНА ТЕХНИКА
 Вж  и 621.6

БК 2010/1  Кн 267
БОЖКОВ, Цветан Николов
        Ръководство за лабораторни упражнения по хладилна техника / Цветан Н. Божков, Татяна И. Чаръкчиева, Невена Л. Танева. - София : ТУ, 2009. - 112 с. : с табл., сх. ; 21 см

Съдържа и Примерни протоколи разработени на стенда на едностъпална компресорна хладилна машина ; Примерни протоколи разработени към среднотемпературна хладилна камера. - Офс. изд.

ISBN 978-954-438-769-3
1. Хладилни машини и инсталации - учебници за ВУЗ
621.56/.59(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1230971108

БК 2010/1  Кн 268
БОЖКОВ, Цветан Николов
        Ръководство за проектиране на хладилници и хладилни инсталации / Цветан Н. Божков, Павела Христова. - София : ТУ, 2009. - 77 с. : с табл., диагр. ; 21 см

Съдържа и Примерен курсов проект. - Офс. изд.

ISBN 978-954-438-774-7
1. Хладилни машини и инсталации - проектиране - учебници за ВУЗ
621.56.001.63(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1230981092

 

621.7 ОБРАБОТКА ПОД НАЛЯГАНЕ. ПЛАСТИЧНО ФОРМООБРАЗУВАНЕ. ФОРМОИЗМЕНЯЩИ ОПЕРАЦИИ (БЕЗ СНЕМАНЕ НА СТРУЖКИ). СЪЕДИНЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ
 Вж  и 621.9; 669

БК 2010/1  Кн 269
ЗЛАТАРСКИ, Александър Николов
        Усъвършенстване на съвременните технологии за нагряване на металите / Александър Златарски. - София : [Изд. авт.], 1999. - 336 с. : с табл., сх., ил. ; 20 x 21 см

Принт. изд. - Библиогр. с. 330-332

(Подв.)
1. Метали - обработка, термична и термохимична
621.78
COBISS.BG-ID 1231099876

 

621.8 МАШИННИ ЕЛЕМЕНТИ. МЕХАНИЗМИ. ПРЕДАВКИ (МЕХАНИЧНИ). ПОДЕМНО-ТРАНСПОРТНО ОБОРУДВАНЕ. СВЪРЗВАЩИ СРЕДСТВА. СМАЗКИ

БК 2010/1  Кн 270
ДАХТЕРОВА, Димитринка Славова
        Ръководство за лабораторни упражнения по Машинни елементи / Димитринка Сл. Дахтерова. - София : ТУ, 2009. - 60 с. : с ил., табл., сх. ; 21 см

Офс. изд.

ISBN 978-954-438-762-4
1. Машинни елементи - учебници за ВУЗ
621.81(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1230971876

БК 2010/1  Кн 271
НЕШКОВ, Тодор Димитров
        Въведение в мехатрониката : помощни материали за самоподготовка / Тодор Нешков, Младен Милушев, Ангел Бъчваров. - София : ТУ, 2009. - 118 с. : с ил. ; 20 см

Препоръч. библиогр.

ISBN 978-954-438-751-8 : 9 лв.
1. Автомати - учебници за ВУЗ 2. Автоматизирани системи за управление - учебници за ВУЗ
621.865(975.8)
681.51(075.8)
COBISS.BG-ID 1233538276

 

621 ОБЩО МАШИНОСТРОЕНЕ. ЯДРЕНА ТЕХНИКА. ЕЛЕКРОТЕХНИКА. ТЕХНОЛОГИЯ НА МАШИНОСТРОЕНЕТО В ЦЯЛОСТ
 Вж  и 531

БК 2010/1  Кн 272
ГЕНОВ, Иван Христов
        Кратък курс по машинознание / Иван Христов Генов. - Долна Митрополия : [Нац. воен. унив. Васил Левски. Фак. Авиационен], 2007 ([Троян : Воен. геогр. център]). - 74 с. : с черт. ; 22 см

Офс. изд.

ISBN 978-954-713-089-0 (Подв.)
1. Машинознание - учебници за ВУЗ
621.01(075.8)
COBISS.BG-ID 1231049956

 

622 МИННО ДЕЛО
 Вж  и 528; 549; 55; 624; 662

БК 2010/1  Кн 273
JUBILEE National Conference with International Participation of the Open and Underwater Mining of Minerals (10 ; Varna ; 2009)
        Proceedings of the X-th jubilee national conference with international participation of the open and underwater mining of minerals, June 07-11, 2009, Varna / Ed. board Stoyan Hristov ... [и др.]. ; [Forew. Tzolo Voutov]. - [Sofia] : Sci. and Techn. Union of Mining, Geology and Metallurgy, 2009 ([София : Авангард Прима]). - 512 с. : с ил., табл. ; 29 см

Други ред. : P. Daskalov, Kr. Dedelyanova, K. Goergiev. - Текст и на бълг., рус. ез. - Офс. изд. - Библиогр. след някои докл. ; Рез. на бълг., англ. ез

ISBN 978-954-92219-6-1
1. Полезни изкопаеми - добиване - конференции
622.27(063)
COBISS.BG-ID 1231038436

 

623 ВОЕННА ТЕХНИКА. ТЕХНИКА НА СУХОПЪТНИТЕ И ВЪЗДУШНИТЕ ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ. ТЕХНИКА НА ВОЕННОМОРСКИЯ ФЛОТ
 Вж  и 355/359

ЗЛАТАРОВ, Васил Иванов
        Първото авиоизложение в Париж, 1909 година : През погледа на един българин  Вж  Кн 275

НАЦИОНАЛЕН военен университет Васил Левски. Факултет Авиационен. Юбилейна научна сесия 100 години от обявяване независимостта на България (Долна Митрополия ; 2008)
        100 години от обявяване независимостта на България : Сборник от доклади на Юбилейна научна сесия 17-18 април 2008 г.  Вж  Кн 276

БК 2010/1  Кн 274
СТОЙКОВ, Огнян Стойков
        Авиационни прицелни системи : Ч. 1 - / О. С. Стойков, М. А. Атанасов. - Долна Митрополия : [Нац. воен. унив. Васил Левски. Фак. Авиационен], 2009 (Троян : Воен. геогр. център). - 22 см

Офс. изд.

ISBN 978-954-713-093-7 (ч. 1, подв.)

Съдържа досега:
Ч. 1 / Под ред. на О. С. Стойков. - 2009. - 449 с. : с табл., черт. + 1 компактдиск (CD-ROM).

Библиогр. с. 442-443
1. Самолети, военни - учебници за ВУЗ 2. Военна техника - учебници за ВУЗ
623.7(075.8)
623.4(075.8)
COBISS.BG-ID 1231063268

 

624 СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ. ПОДЗЕМНО, НИСКО И ВИСОКО СТРОИТЕЛСТВО. СТРОИТЕЛСТВО НА ТУНЕЛИ И МОСТОВЕ
 Вж  и 69

ГЕНОВ, Иван Христов
        Тестове по съпромат и строителна механика на авиационните конструкции  Вж  Кн 210

ЙОРДАНОВ, Симеон Любенов
        Съвременните български дървени сглобяеми къщи : Конструкции, технологии, монтаж  Вж  Кн 326

 

628 САНИТАРНА ТЕХНИКА. ВОДОСНАБДЯВАНЕ. КАНАЛИЗАЦИЯ. СВЕТОТЕХНИКА
 Вж  и 504; 556; 614; 696; 697

НАПЛАТАРОВ, Константин Христов
        Управление на околната среда ; Ефективност и природозащита : Енергийна ефективност и екозащита в индустрията  Вж  Кн 190

 

629 ТЕХНИКА НА ТРАНСПОРТНИТЕ СРЕДСТВА
 Вж  и 625; 631.3; 656

ГЕНОВ, Иван Христов
        Тестове по съпромат и строителна механика на авиационните конструкции  Вж  Кн 210

БК 2010/1  Кн 275
ЗЛАТАРОВ, Васил Иванов
        Първото авиоизложение в Париж, 1909 година : През погледа на един българин / Васил Иванов Златаров ; Състав. Стефан Стефанов ; [Предг. Петко Йотов]. - [Фототип. изд.]. - [София] : [Изд. състав.], 2009 ([София] : РИК Д.Л.З.). - 100 с. : с факс., ил. ; 29 см

Загл. на фр. ез. Le premier vrai salon de l'aviation de 1909 a Paris. - Текст и на фр. ез. / Прев. М. Генов. - Офс. изд.

1. Авиация - история 2. Изложби, международни - Париж - история 3. Париж - въздушен транспорт - военно дело
629.7:061.48(44-25)(091)
623.7:061.48(44-25)(091)
COBISS.BG-ID 1231081188

БК 2010/1  Кн 276
НАЦИОНАЛЕН военен университет Васил Левски. Факултет Авиационен. Юбилейна научна сесия 100 години от обявяване независимостта на България (Долна Митрополия ; 2008)
        100 години от обявяване независимостта на България : Сборник от доклади на Юбилейна научна сесия 17-18 април 2008 г. - Долна Митрополия : Нац. воен. унив. Васил Левски. Фак. Авиационен, 2008. - 645 с. : с табл., сх., ил. ; 21 см

Текст и на англ. ез. - Офс. изд. - Библиогр. след някои докл. ; Рез. на англ. ез

ISBN 978-954-713-092-0
1. Авиация - конференции 2. Военновъздушни сили - конференции
629.7(063)
623.7(063)
COBISS.BG-ID 1231073252

 

63 СЕЛСКО СТОПАНСТВО. ГОРСКО СТОПАНСТВО. ЛОВ. РИБНО СТОПАНСТВО

БК 2010/1  Кн 277
        РЪКОВОДСТВО за упражнения по агрохимия / Тони Томов и др. - [2. изд.]. - Пловдив : Акад. изд. на Аграр. унив., 2009. - 111 с. : с ил., табл. ; 20 см

Други авт. : Г. Рачовски, Св. Костадинова, Ив. Манолов. - 1. изд. 1999 на Акад. изд. на ВСИ - Пловдив. - Одобрено с протокол Nо 28/10.08.1998 на МОН. - Офс. изд.

ISBN 978-954-517-055-3
1. Агрохимия - учебници за ВУЗ
63:54(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1231048420

СЕЛСКОСТОПАНСКА академия. София
        Стратегия за развитие на научните изследвания в областта на аграрния сектор 2009-2018  Вж  Кн 182

 

630 ГОРСКО СТОПАНСТВО. ЛЕСОВЪДСТВО
 Вж  и 581; 582; 674

БК 2010/1  Кн 278
БОГДАНОВ, Кирил Мартинов
        Покана за размисъл : Стремеж към градеж и показване на себе си и света : Поредица от разговори с проф. Кирил Богданов, проведени в южните склонове на връх Ком / Кирил Богданов ; Интервютата взе Методий Първанов Кирилов. - София : Рута-ХБ, 2009. - 145 с. : с ил. ; 20 см

Съдържа и Корени. Учреди се землячески клуб Петрохански светлини ; В столицата се учреди землячески клуб Петрохански светлини. - Офс. изд.

ISBN 978-954-9557-08-4
1. Лесовъди, български - интервюта 2. България - горско стопанство
630.2(497.2)(092)(047.53)
92 Богданов, Кирил Мартинов
COBISS.BG-ID 1231109604

БК 2010/1  Кн 279
ЙОРДАНОВА, Мария
        Дърводобивът в Баташко / Мария Йорданова. - София : Бисс Адвъртайзинг ООД, 2009 (Без сведение за печ.). - 176 с. : с ил. ; 20 см

Съдържа и Човекът и гората / Джени Маджаров. - Офс. изд. - Библиогр. с. 173-176

ISBN 978-954-92418-1-5
1. Дърводобивна промишленост - Баташки край - история 2. Баташки край - горско стопанство
630.3(497.23-31)(091)
COBISS.BG-ID 1231001572

 

631.5 АГРОТЕХНИКА
 Вж  и 631.3

БК 2010/1  Кн 280
КОСТОВ, Дончо
        Избрани научни трудове / Дончо Костов ; Ред. кол., [предг.] Георги Рукмански и др. - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2009. - 607 с. : с ил., факс. ; 29 см

Друго загл. Selected scientific works. - Пълното име на авт. e  Дончо Костов Стоянов ; Други ред. : А. Едрева, К. Гечев, Р. Бъчварова. - Изд. на БАН. Институт по генетика Акад. Дончо Костов, СА. Институт по агробиология, Науч. селскостоп. ист. д-во. - Текст и на англ., рус., нем. ез. - Съдържа и Библиография на научните трудове на Дончо Костов. - Офс. изд. - Библиогр. след отд. статии ; Рез. на англ. ез

ISBN 978-954-322-355-8 (Подв.)
1. Селскостопански култури - генетика 2. Растения - генетика
631.52(081.2)
581.15(081.2)
COBISS.BG-ID 1230990052

 

633/635 РАСТЕНИЕВЪДСТВО В ЦЯЛОСТ. ПОЛЕВЪДСТВО. ГРАДИНАРСТВО. ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТВО

БК 2010/1  Кн 281
        РЪКОВОДСТВО за упражнения по растениевъдство / Живко Терзиев и др. ; Под обща ред. на Живко Терзиев. - Пловдив : Акад. изд. на Аграр. унив., 2008. - 175 с. : с ил., табл. ; 23 см

Други авт.: Б. Янков, Х. Янчева, Р. Иванова, Т. Георгиева, И. Янчев, Т. Колев, Н. Тахсин, В. Делибалтова. - Офс. изд.

ISBN 978-954-517-035-5
1. Растениевъдство - учебници за ВУЗ
633/635(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1231079140

 

633.3 ДРУГИ ФУРАЖНИ РАСТЕНИЯ

        ЕДНОГОДИШНИ цъфтящи (мавритански) поляни  Вж  Кн 284

 

633.8 ЕТЕРИЧНОМАСЛЕНИ РАСТЕНИЯ. АРОМАТНИ, ОЦВЕТИТЕЛНИ, ДЪБИЛНИ, ЛЕКАРСТВЕНИ РАСТЕНИЯ

БК 2010/1  Кн 282
        ЗЕЛЕНИ аромати. - София : Прес, 2009 ([София] : Делта хай принт ЕАД). - 32 с. : с цв. ил. ; 15 x 21 см. - (Градината в четири сезона, ISSN 1314-3174)

Кор. опис. - Разпространява се със сп. Градинар, бр.6. - Офс. изд.

0.70 лв.
1. Етеричномаслени култури - наръчници и ръководства 2. Декоративни растения - наръчници и ръководства
633.8(035)
635.92(035)
COBISS.BG-ID 1231069156

 

634.8 ЛОЗАРСТВО. ЛОЗИ

БК 2010/1  Кн 283
ХАРИЗАНОВ, Ангел Филипов
        Болести и неприятели по лозата / Ангел Харизанов, Маргарита Тодорова, Вили Харизанова. - София : Виденов и син, 2009 ([София : Мултипринт]). - 221 с. : с цв. ил. ; 28 см

Пълното име на втората авт. e  Маргарита Тодорова Костадинова. - Съдържа и Определяне на болести по лозите в зависимост от проявените признаци/повреди по различните части ; Кратък фенологичен календар за интегриран контрол на болестите по лозата ; Класификация на продуктите за растителна защита според възможността за приложението им в интегрираната растителна защита ; Таблица за определяне на неприятели по характера на повредата. - Офс. изд. - Библиогр. след отд. разд. ; Показалци

ISBN 978-954-8319-48-5
1. Лоза - болести и вредители
634.8:632
COBISS.BG-ID 1231078116

 

635 ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТВО И ДЕКОРАТИВНО ГРАДИНАРСТВО В ЦЯЛОСТ
 Вж  и 582; 71

БК 2010/1  Кн 284
        ЕДНОГОДИШНИ цъфтящи (мавритански) поляни / Ценка Кунева и др. - София : Авангард прима, 2009. - 84 с. : с ил., табл. ; 21 см

Други авт. : Зл. Кабатлийска, Р. Петрова, Г. Янчева. - В библиогр. каре г. изд. 2007. - Офс. изд.

ISBN 978-954-323-326-7 : 5 лв.
1. Декоративни растения 2. Цветя, полски 3. Треви
635.9
633.2
COBISS.BG-ID 1231097316

        ЗЕЛЕНИ аромати  Вж  Кн 282

КОБЕР, Инге
        Старите градини и техните градинари  Вж  Кн 415

БК 2010/1  Кн 285
ЧЕШМЕДЖИЕВ, Илия Василев
        В парка на Аграрния университет Пловдив : Ботанически атлас : Ч. 1 - / И. Чешмеджиев, Г. Стойчев = In the park of the Agricultural university Plovdiv : Botanical atlas : Pt. 1 - / I. Cheshmedziev, G. Stojchev. - Пловдив : Акад. изд. на Аграр. унив., 2005. - 30 см

Офс. изд.

(Ч. 1)
ISBN 954-517-033-4 !

Съдържа:
Ч. 1. - 2005. - 33 с. : с цв. ил. - Кор. опис.

Одобрен с протокол N 79/02.06.2005 на МОН. - Азб. показалец на бълг. и лат. имена на таксономичните единици
1. Декоративни растения - Пловдив - справочници 2. Пловдив - цветарство
635.92(497.234)(035)
COBISS.BG-ID 1231060196

 

639 ЛОВ. РИБНО СТОПАНСТВО. РИБОЛОВ
 Вж  и 592/599; 799

БК 2010/1  Кн 286
ДОБРЕВ, Младен Добрев
        Каракудата : Навици, места, такъми, стръв / Младен Добрев. - София : ИК Наслука, 2008 ([София] : Ифо Дизайн ООД). - 64 с. : с ил. ; 15 см. - (Златна поредица на българския риболовец. Мирни риби)

В библиогр. каре сер. загл. Златна поредица за българския риболовец. Серия Мирни риби. - Съдържа и Биографични сведения за авт. - Прил. към в. Рибар. - Офс. изд.

ISBN 978-954-8723-45-9 : 1.90 лв.
1. Риболов, спортен - популярна литература 2. Въдичарство - популярна литература
639.2.081(02.062)
799.1(02.062)
COBISS.BG-ID 1230996452

БК 2010/1  Кн 287
ДОБРЕВ, Младен Добрев
        Щуката / Младен Добрев. - София : ИК Наслука, 2007 ([София] : Унискорп ООД). - 64 с. : с ил. ; 15 см. - (Златна поредица за българския риболовец. Хищни риби)

В библиогр. каре сер. загл. Златна поредица за българския риболовец. Серия Хищни риби. - Съдържа и Биографични сведения за авт. - Прил. към в. Рибар. - Офс. изд.

ISBN 978-954-8723-27-5 : 2.50 лв.
1. Риболов, спортен - популярна литература 2. Въдичарство - популярна литература 3. Щуки - популярна литература
639.2.081(02.062)
799.1(02.062)
COBISS.BG-ID 1230996708

БК 2010/1  Кн 288
МИНЧЕВ, Стефан Минчев
        Бяла риба / Стефан Минчев. - София : ИК Наслука, 2007 ([София] : Ифо Дизайн ООД). - 64 с. : с ил. ; 15 см. - (Златна поредица за българския риболовец. Хищни риби)

В библиогр. каре сер. загл. Златна поредица за българския риболовец. Серия Хищни риби. - Съдържа и Биографични сведения за авт. - Прил. към в. Рибар. - Офс. изд.

ISBN 978-954-8723-32-9 : 2.50 лв.
1. Риболов, спортен - популярна литература 2. Въдичарство - популярна литература
639.2.081(02.062)
799.1(02.062)
COBISS.BG-ID 1230997220

БК 2010/1  Кн 289
РУСКОВ, Николай Русев
        Шаранът : Навици, места, такъми, стръв / Николай Русков. - София : ИК Наслука, 2008 ([София] : Ифо Дизайн ООД). - 64 с. : с ил. ; 15 см. - (Златна поредица на българския риболовец. Мирни риби)

В библиогр. каре сер. загл. Златна поредица за българския риболовец. Серия Мирни риби. - Съдържа и Трофейните шарани - по света и у нас / Мл. Добрев . Биографични сведения за авт. - Прил. към в. Рибар. - Офс. изд.

ISBN 978-954-8723-33-6 : 1.90 лв.
1. Риболов, спортен - популярна литература 2. Въдичарство - популярна литература 3. Шарани - популярна литература
639.2.081(02.062)
799.1(02.062)
COBISS.BG-ID 1230995940

БК 2010/1  Кн 290
СВЕТЛЕВ, Николай Петров
        Финтовете при платиката / Николай Светлев - Доцента. - София : ИК Наслука, 2008 ([София] : Ифо Дизайн ООД). - 64 с. : с ил. ; 15 см. - (Златна поредица на българския риболовец. Мирни риби)

В библиогр. каре сер. загл. Златна поредица за българския риболовец. Серия Мирни риби. - Съдържа и За Доцента. - Прил. към в. Рибар. - Офс. изд.

ISBN 978-954-8723-49-7 : 1.90 лв.
1. Риболов, спортен - популярна литература 2. Въдичарство - популярна литература
639.2.081(02.062)
799.1(02.062)
COBISS.BG-ID 1230996196

БК 2010/1  Кн 291
ТРАЙКОВ, Трайко
        Мряната / Трайко Трайков. - София : ИК Наслука, 2007 ([София] : Ифо Дизайн ООД). - 64 с. : с ил. ; 15 см. - (Златна поредица за българския риболовец. Мирни риби)

В библиогр. каре сер. загл. Златна поредица за българския риболовец. Серия Мирни риби. - Съдържа и Биографични сведения за авт. - Прил. към в. Рибар. - Офс. изд.

ISBN 978-954-8723-36-7 : 1.99 лв.
1. Риболов, спортен - популярна литература 2. Въдичарство - популярна литература
639.2.081(02.062)
799.1(02.062)
COBISS.BG-ID 1230995428

 

64 ДОМАКИНСТВО. КОМУНАЛНО-БИТОВО ОБСЛУЖВАНЕ
 Вж  и 368; 65

БК 2010/1  Кн 292
ТОДОРОВ, Димчо Тодоров
        Хотелиерство / Димчо Тодоров Тодоров. - [София] : Матком, 2009 ([София : Изток-Запад]). - 176 с. : с ил. ; 24 см

Съдържа и Примерен тест ; Работен тест. - Офс. изд.

ISBN 978-954-9930-62-7 : 12.90 лв.
1. Хотели - управление и организация - учебници за ВУЗ
64.024.1(075.8)
COBISS.BG-ID 1231051748

 

641/642 ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ. ХРАНЕНЕ
 Вж  и 612; 613; 614; 637; 663/664

БК 2010/1  Кн 293
        ЛЯТО : Празници, традиционна и сезонна кухня / Състав. Будинка Георгиева, Мария Кръстева. - [Пловдив] : Булдара, 2009 (Пловдив : Багра). - 144 с. ; 21 см

Състав. отбелязани на гърба на загл. с. - Офс. изд.

ISBN 978-954-92343-6-7 : 7 лв.
1. Готварство - рецепти 2. Сладкарство - рецепти 3. Напитки - рецепти 4. Празници, български
641.55
641.566(083.1)
641.85(083.1)
641.87(083.1)
COBISS.BG-ID 1230991332

БК 2010/1  Кн 294
ПЕТДЕСЕТ
        50 рецепти : Сборник / Състав. Йовелина Бедева, Мария Димитрова. - Бургас : Либра скорп, 2009 (Бургас : Информа принт АД). - 80 с. ; 20 см

Изд. на Професионална гимназия по туризъм Проф. Д-р Асен Златаров - Бургас. - Офс. изд.

ISBN 978-954-471-074-3 : 8 лв.
1. Готварство - рецепти 2. Сладкарство - рецепти 3. Напитки - рецепти
641.55
641.85(083.1)
641.87(083.1)
COBISS.BG-ID 1231064804

 

65 УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА, ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА. ПОЛИГРАФИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ И ИЗДАТЕЛСКО ДЕЛО
 Вж  и 33; 347; 351

БК 2010/1  Кн 295
ДИМИТРОВ, Димитър Салтиров
        Основи на управлението / Димитър Димитров. - [2. изд.]. - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2003 (В. Търново : Faber, 2004). - 244 с. : с табл., сх. ; 20 см

1. изд. 2003. - Съдържа и Допълнителна литература. - Офс. изд. - Библиогр. след отд. гл

ISBN 954-577-228-X
1. Управление и организация - теория - учебници за ВУЗ 2. Управленски труд - учебници за ВУЗ
65.01(075.8)
COBISS.BG-ID 1231110116

КАМЕНОВ, Камен Цветанов
        Институционална и поведенческа основа на кризата и фалита : Учебно помагало  Вж  Кн 122

БК 2010/1  Кн 296
КАМЕНОВ, Камен Цветанов
        Поведенчески мрежи и поведенчески фобии в управленския процес : Учебно помагало / Камен Каменов. - В. Търново : Абагар, 2009. - 40 с. : с табл., сх. ; 22 см

Съдържа и Задания за курсови проектите и упражнения в семинарите. - Офс. изд.

ISBN 978-954-427-825-0
1. Управление и организация - психологични проблеми - учебници за ВУЗ 2. Управленски труд - психологични проблеми - учебници за ВУЗ 3. Организационно поведение - учебници за ВУЗ
65.013(075.8)
316.43/.47(075.8)
COBISS.BG-ID 1230967012

БК 2010/1  Кн 297
КАМЕНОВ, Камен Цветанов
        Управленчески процес и мениджърско поведение : Учебно помагало / Камен Каменов. - В. Търново : Абагар, 2009. - 63 с. : с табл. ; 22 см

На гърба на кор. ISBN 978-9-54427-827-4. - Офс. изд.

ISBN 978-954-427-827-4
1. Управление и организация - учебници 2. Управленски труд - психологични проблеми - учебници 3. Организационно поведение - учебници
65.012/.013(076)
316.43/.47(076)
COBISS.BG-ID 1230974692

БК 2010/1  Кн 298
ЛЮКИ, Ричард
        Коучинг и менторство : Ръководство за успешен бизнес : Авторитетни отговори на вашите въпроси / Ричард Люки ; Прев. Людмила Маринова Андреева. - София : Класика и стил, 2008 (В. Търново : Абагар АД). - 178 с. : с табл., сх. ; 22 см. - (Достъпно бизнес познание)

Ориг. загл. Coaching and mentoring. - Авт. отбелязан на с. 177. - Съдържа и Осемте стъпки при атестиране на изпълнението на работата ; Полезни инструменти ; Речник ; Допълнителна литература ; За консултанта и за автора. - Офс. изд.

ISBN 978-954-327-051-4 (Подв.) : 15 лв.
1. Управление и организация - наръчници и ръководства 2. Управленски труд - психологични проблеми - наръчници и ръководства 3. Организационно поведение - наръчници и ръководства
65.012/.013(035)
316.43/.47(035)
COBISS.BG-ID 1231048932

БК 2010/1  Кн 299
ЛЮКИ, Ричард
        Стратегия : Ръководство за успешен бизнес : Авторитетни отговори на вашите въпроси / Ричард Люки ; Прев. Людмила Маринова Андреева. - София : Класика и стил, 2008 (В. Търново : Абагар АД). - 195 с. : с табл., сх. ; 22 см. - (Достъпно бизнес познание)

Ориг. загл. Strategy. - Авт. отбелязан на с. 194. - Съдържа и Полезни инструменти за работа ; Речник ; Допълнителна литература ; За консултанта и за автора. - Офс. изд.

ISBN 978-954-327-049-1 (Подв.) : 15 лв.
1. Управленски труд - наръчници и ръководства 2. Лидерство - наръчници и ръководства 3. Управление и организация - наръчници и ръководства 4. Икономическо поведение - наръчници и ръководства
65.01(035)
330.16(035)
COBISS.BG-ID 1231048676

БК 2010/1  Кн 300
МИТРЕВ, Димитър Генев, 1943-
        Управление на сложни системи / Димитър Генев Митрев, Димитър Салтиров Димитров, Радослав Димитров Узунов. - [2. изд.]. - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2004 (В. Търново : Faber). - 272 с. : със сх., табл., черт. ; 20 см

1. изд. 2003. - Изд. на Шуменски унив. Епископ Константин Преславски. Център за дистационно обучение. - Офс. изд. - Библиогр. след отд. гл

ISBN 954-577-229-8
1. Управление и организация - учебници за ВУЗ 2. Системен анализ - учебници за ВУЗ 3. Изследване на операциите - учебници за ВУЗ 4. Вземане на решения, теория - учебници за ВУЗ
65.01(075.8)
519.71(075.8)
519.8(075.8)
COBISS.BG-ID 1231118052

БК 2010/1  Кн 301
УЕЛЧ, Джак
        Да печелиш / Джак Уелч, Сузи Уелч ; Прев. Людмила Андреева. - София : Класика и стил, 2008 (В. Търново : Абагар АД). - 380 с. ; 22 см. - (Достъпно бизнес познание)

Ориг. загл. Winning / Jack Welch, Suzy Welch. - Втората авт. не е отбелязана на загл. с. - Офс. изд.

ISBN 978-954-327-047-7 (Подв.) : 25 лв.
1. Управление и организация - популярна литература 2. Организационно поведение - популярна литература 3. Икономическо поведение - популярна литература 4. Лидерство - популярна литература
65.01(02.062)
316.46(02.062)
330.16(02.062)
COBISS.BG-ID 1231051492

STOJANOV, Toso Petrov
        Risk management : A textbook for self-praparation  Вж  Кн 107

 

651 КАНЦЕЛАРСКА РАБОТА. ДЕЛОВОДСТВО. ОРГТЕХНИКА
 Вж  и 657; 658

IVANOVA, Diana Petrova
        Culture of business communication ; Business correspondence : A training textbook  Вж  Кн 377

 

654 ОРГАНИЗАЦИЯ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СЪОБЩЕНИЯТА
 Вж  и 347; 621. 39 ; 656

БК 2010/1  Кн 302
ИВАНОВА, Поля Иванова
        Поведение пред камера : Ч. 1 - 2 / Поля Иванова Иванова. - София : ИК Софи-Р : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2009 ([София : Унив. изд. Св. Климент Охридски]). - 24 см

Офс. изд.

ISBN 978-954-638-163-7 (ч. 1, Софи-Р)
ISBN 978-954-07-2907-7 (ч. 1, Унив. изд. Св. Климент Охридски)
ISBN 978-954-638-164-4 (ч. 2, Софи-Р)
ISBN 978-954-07-2908-4 (ч. 2, Унив. изд. Св. Климент Охридски)

Съдържа:
Ч. 1: Телевизионни журналисти. - 176 с. : с табл.

Библиогр. с. 174-175

Ч. 2: Телевизионни събеседници. - 170 с. : с табл.

Библиогр. с. 168-169
1. Радио- и телевизионна журналистика 2. Поведение - психологични проблеми
654.197:07
07:654.197
316.6
COBISS.BG-ID 1231005668

 

657 СЧЕТОВОДСТВО
 Вж  и 336; 658

БК 2010/1  Кн 303
KUZMANOV, Ilian
        Accounting : A textbook for self-preparation / Ilian Kuzmanov ; Transl. Tsvetan Andreev. - Plovdiv : IMN, 2008. - 156 p. : ill. ; 20 cm

Ориг. загл. Счетоводство. - Изд. на Europ. college of economics and management - Plovdiv. - Съдържа и Test for self-examination of the knowledge. - Офс. изд.

ISBN 978-954-317-142-2
1. Счетоводство - учебници за ВУЗ
657(075.8)
COBISS.BG-ID 1231019492

 

658 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОМИШЛЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО (ПРЕДПРИЯТИЯТА) И НА ТЪРГОВИЯТА
 Вж  и 33; 651; 657

БК 2010/1  Кн 304
АНГЕЛОВ, Кирил Петров
        Реинженеринг на стопанските процеси / Кирил Петров Ангелов. - София : ТУ, 2008. - 146 с. : с табл., сх. ; 21 см

Офс. изд. - Библиогр. след отд. ч

ISBN 978-954-438-723-5
1. Промишлени предприятия - управление и организация - учебници за ВУЗ 2. Стопански предприятия - управление и организация - учебници за ВУЗ
658.012(075.8)
COBISS.BG-ID 1230963428

ДЕНЕВА, Анета Георгиева
        Индустриална икономика  Вж  Кн 120

ДОНЕВ, Гълъб Спасов
        Наръчник по безопасност и здраве при работа в предприятието : Приложен коментар ; Инструкции за безопасна работа ; Нормативна уредба  Вж  Кн 102

БК 2010/1  Кн 305
        МАРКИРОВКИ на продукти и сертификация на системи / [Прев. от англ.]. - София : Бълг. институт за стандартизация, 2008. - 84 с. ; 21 см. - (Търговия с Европа и на нейните пазари)

Съдържа и Национални органи за стандартизация в Европа с интереси в областта на сертификацията ; Органи за акредитация в Европа ; Стандарти за акредитация ; Директиви от Нов подход и нотифицирани органи ; Избрани маркировки. - Офс. изд.

ISBN 978-954-387-002-8
1. Стоки - стандартизация и нормализация - наръчници и ръководства 2. Качество на продукцията - стандартизация и нормализация - наръчници и ръководства
658.516(035)
658.56(035)
COBISS.BG-ID 1231123940

БК 2010/1  Кн 306
НАЙДЕНОВ, Николай Стефанов
        Управление на операциите / Николай Стефанов Найденов, Антон Недялков Недялков. - Русе : [Авангард принт], 2009. - 112 с. : с табл., сх. ; 23 см

Офс. изд. - Библиогр. с. 110-111

ISBN 978-954-337-069-6 : 6 лв.
1. Стопански предприятия - организация на труда - учебници за ВУЗ
658.5(075.8)
COBISS.BG-ID 1231000804

БК 2010/1  Кн 307
НЕНОВА, Звездица Петрова
        Измервания и контрол в безопасността на труда / Звездица Петрова Ненова, Георги Цонев Велев. - Габрово : Габрово принт ЕООД, 2008. - 200 с. : с ил., табл. ; 21 см

Офс. изд. - Библиогр. с. 196-200

ISBN 978-954-436-024-5
1. Техника на безопасността - учебници за ВУЗ 2. Охрана на труда - учебници за ВУЗ 3. Хигиена на труда - учебници за ВУЗ 4. Измервателни уреди - приложение - учебници за ВУЗ
658.382(075.8)
614.8-084(075.8)
62-79(075.8)
COBISS.BG-ID 1231092964

БК 2010/1  Кн 308
НИКОЛОВ, Богдан Николаев
        Управление на предприятието / Богдан Николов. - 2. прераб. и доп. изд. - София : Бреиттс ЕООД, 2009 (В. Търново : Абагар). - 194 с. : с табл. ; 21 см

1. изд. 2009. - Офс. изд.

ISBN 978-954-92365-2-1 : 12 лв.
1. Стопански предприятия - управление и организация
658.012
334.72.008
COBISS.BG-ID 1230986980

БК 2010/1  Кн 309
СИДЕРОВ, Сидер Тонев, 1943-
        Ръководство за лабораторни упражнения по електроснабдяване / Сидер Сидеров, Николай Матанов. - София : ТУ, 2009. - 99 с. : с табл., сх. ; 20 см

Съдържа и Интегрална вероятностна функция ; Списък на основни величини, използвани в софтуера за енергиен мениджмънт (System manager software) към ИИС Power logic на Schneider Electric. - Офс. изд.

ISBN 978-954-438-750-1 : 8 лв.
1. Промишлени предприятия - електроснабдяване и електрообзавеждане - учебници за ВУЗ
658.26(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1230979044

БК 2010/1  Кн 310
ХРИСТОВ, Виктор
        Корпоративен икономически анализ : Учебно помагало по дисциплината Икономически анализ / Виктор Христов. - Пловдив : ИМН, 2007. - 164 с. : с табл. ; 20 см

Изд. на Европ. колеж по икономика и управление - Пловдив. Прогр. Дистанционно обучение. - Офс. изд.

ISBN 978-954-317-138-5
1. Стопански предприятия - анализ на стопанската дейност - учебници за ВУЗ
658.155(075.8)
COBISS.BG-ID 1230975972

БК 2010/1  Кн 311
ЧАКЪРСКИ, Димчо Стоилков
        Автоматизация на дискретното производство / Димчо С. Чакърски, Гено Н. Хаджикосев. - София : ТУ, 2008. - 291 с. : с ил., табл., сх. ; 21 см

Офс. изд.

ISBN 978-954-438-734-1 : 8.20 лв.
1. Автоматизация на производството - учебници за ВУЗ
658.011.56(075.8)
681.5(075.8)
COBISS.BG-ID 1230972644

БК 2010/1  Кн 312
KUZMANOV, Ilian
        Economic analysis : A textbook for self-preparation / Ilian Kuzmanov ; Transl. Tsvetelina Dimitrova, Alexandra Gyurova. - Plovdiv : IMN, 2008. - 240 с. : с ил. ; 20 см

Ориг. загл. Икономически анализ. - Изд. на Europ. college of economics and management - Plovdiv. - Съдържа и Test for self-control of the knowledge. - Офс. изд.

ISBN 978-954-317-143-9
1. Стопански предприятия - анализ на стопанската дейност - учебници за ВУЗ
658.155(075.8)
COBISS.BG-ID 1231017444

 

663 ТЕХНИЧЕСКА МИКРОБИОЛОГИЯ. ТЕХНОЛОГИЯ НА НАПИТКИТЕ. ТЕХНОЛОГИЯ НА ВКУСОВИТЕ ВЕЩЕСТВА
 Вж  и 579; 633; 634

БК 2010/1  Кн 313
ЙОНЧЕВА, Татяна Mихайлова
        Болести, недостатъци и повреди на вината, произведени в домашни условия / Татяна Йончева. - В. Търново : Абагар, 2009. - 24 с. : с ил., табл. ; 20 см

Изд. на Институт по лозарство и винарство - Плевен. - Офс. изд.

ISBN 978-954-427-832-8 : 4 лв.
1. Вино - болести - наръчници и ръководства
663.2(035)
COBISS.BG-ID 1230979556

 

674 ДЪРВООБРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ
 Вж  и 630; 684

БК 2010/1  Кн 314
        ЕЗИКЪТ на знаците и сигналите за безопасност на труда в горската промишленост / Таня Панчева и др. - [Русе] : Авангард принт, [2010]. - 116 с. : с ил., табл. ; 24 см

Други авт. : В. Брезин, П. Антов, Ф. Сантас, О. Фатис, Ат. Ставропулос, Х. Хюлебо, О. Сванберг, Ив. Маркова, А. Мажлингова, отбелязани на гърба на загл. с. - Изд. по Прогр. Леонардо Да Винчи. Проект N 134575-LLP-207-1-BG-Leonardo-LMP. - Офс. изд. - Библиогр. с. 116

ISBN 978-954-337-072-6
1. Дървообработваща промишленост - техника на безопасността - учебници
674-78(075)
COBISS.BG-ID 1231069412

БК 2010/1  Кн 315
        JAZYK znaciek a signalov v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci v drevarskom priemysle / Tanya Pancheva ... [и др.].  ; [Прев.]. - [Ruse] : Avangard print, [2010]. - 112 с. : с ил., табл. ; 24 см

Ориг. загл. Езикът на знаците и сигналите за безопасност на труда в горската промишленост. - Други авт. : V. Brezin, P. Antov, Ph. Santas, O. Fatis, A. Stavropoulos, H. Hulebo, O. Svanberg, Iv. Markova, A. Majlingova, отбелязани на гърба на загл. с. - Изд. по Прогр. Леонардо Да Винчи. Проект N 134575-LLP-207-1-BG-Leonardo-LMP. - Офс. изд. - Библиогр. с. 116

ISBN 978-954-337-072-6 !
1. Дървообработваща промишленост - техника на безопасността - учебници
674-78(075)
COBISS.BG-ID 1231070692

БК 2010/1  Кн 316
        The LANGUAGE of safety and health signs and signals in wood industry / Tanya Pancheva ... [и др.].  ; [Прев.]. - [Ruse] : Avangard print, [2010]. - 116 с. : с ил., табл. ; 24 см

Ориг. загл. Езикът на знаците и сигналите за безопасност на труда в горската промишленост. - Други авт. : V. Brezin, P. Antov, Ph. Santas, O. Fatis, A. Stavropoulos, H. Hulebo, O. Svanberg, Iv. Markova, A. Majlingova, отбелязани на гърба на загл. с. - Изд. по Прогр. Леонардо Да Винчи. Проект N 134575-LLP-2007-1-BG-Leonardo-LMP. - Офс. изд. - Библиогр. с. 116

ISBN 978-954-337-072-6 !
1. Дървообработваща промишленост - техника на безопасността - учебници
674-78(075)
COBISS.BG-ID 1231069924

 

677 ТЕКСТИЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ. ТЕХНОЛОГИЯ НА ВЛАКНЕСТИТЕ МАТЕРИАЛИ
 Вж  и 687

БК 2010/1  Кн 317
ГЕОРГИЕВ, Иван Борисов
        Предачество / Иван Борисов Георгиев. - София : ТУ, 2009. - 300 с. : с ил., сх. ; 20 см

На кор. г. на изд. погрешно означена 2008. - Офс. изд.

ISBN 978-954-438-761-7 : 15 лв.
1. Предачество - учебници за ВУЗ
677.022(075.8)
COBISS.BG-ID 1230986212

 

678 ПРОМИШЛЕНОСТ НА ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНИТЕ ВЕЩЕСТВА. КАУЧУКОВА ПРОМИШЛЕНОСТ. ПЛАСТМАСОВА ПРОМИШЛЕНОСТ
 Вж  и 541; 547; 66.7

БК 2010/1  Кн 318
ИВАНОВ, Милчо Цачев
        Машини за производство на каучукови изделия : Учебник / Милчо Иванов. - София : Химикотехнологичен и металургичен унив., 2008. - 94 с. : със сх. ; 24 см

Офс. изд.

ISBN 978-954-465-028-5
1. Каучукова промишленост - учебници за ВУЗ
678.05(075.8)
COBISS.BG-ID 1231017188

 

681 ФИНА МЕХАНИКА. АВТОМАТИКА. ТЕХНИЧЕСКА КИБЕРНЕТИКА
 Вж  и 007; 519.6; 534; 535; 621.3

БОРОВСКА, Пламенка Иванова
        Синтез и анализ на паралелни алгоритми  Вж  Кн 199

БК 2010/1  Кн 319
ГАРИПОВ, Емил Михайлов
        Ръководство за лабораторни упражнения по идентификация на системи / Емил Михайлов Гарипов, Цоньо Николаев Славов. - 2. доп. и прераб. изд. - София : ТУ, 2009. - 100 с. : с табл., сх., диагр. ; 20 см

1. изд. 2000 г. със загл. Ръководство за лабораторни упражнения по идентификация на системи с използуване на MATLAB и SIMULINK с авт. Е. М. Гарипов. - Офс. изд.

ISBN 978-954-438-755-6 : 6 лв.
1. Автоматизирани системи за управление - учебници за ВУЗ 2. Приложни програми - учебници за ВУЗ
681.51.01:681.322(076)(075.8)
681.322.06(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1230983652

ГЕОРГИЕВ, Адриан Георгиев
        Систематичен курс по компютърен нотопис  Вж  Кн 331

ГЕОРГИЕВ, Божидар Стефанов
        Програмиране с XML в интернет среда  Вж  Кн 200

ГРИГОРОВ, Александър Данчев
        Регулиране и управление на топлинни процеси  Вж  Кн 253

ДАКОВСКИ, Людмил Георгиев
        Изкуствен интелект : Ръководство за лабораторни упражнения  Вж  Кн 5

БК 2010/1  Кн 320
ИВАНОВ, Иван Томов
        Операционни системи : Учебник : Ч. 1 - / Иван Томов Иванов, Петър Иванов Стойков. - 3. изд. - София : Фараго, 2009. - 21 см

1. изд. 2006 на изд. Фалкор консулт. - Офс. изд.

ISBN 978-954-8641-55-5 (ч. 1)

Съдържа досега:
Ч. 1: Увод в операционните системи ; Процеси ; Управление на паметта ; Файлове и каталози ; Файлови системи. - 2009. - 148 с. : с ил., табл., сх.

В библиогр. каре загл. Operation systems
1. Операционни системи - учебници за ВУЗ
681.322.06(075.8)
COBISS.BG-ID 1231098596

БК 2010/1  Кн 321
МАРИНОВ, Марин Петров
        Основи на микропроцесорната техника : Учебно помагало / Марин Петров Маринов. - София : ТУ, 2009. - 203 с. : с ил., табл., сх. ; 20 см

Офс. изд.

ISBN 978-954-438-778-5 : 13 лв.
1. Микропроцесорни системи - учебници за ВУЗ 2. Микропроцесори - учебници за ВУЗ
681.324(075.8)
621.382(075.8)
COBISS.BG-ID 1230975460

НЕШКОВ, Тодор Димитров
        Въведение в мехатрониката : помощни материали за самоподготовка  Вж  Кн 271

НИКОЛОВ, Румен Василев
        Глобалният кампус  Вж  Кн 163

БК 2010/1  Кн 322
РУЖЕКОВ, Георги Томов
        Ръководство за лабораторни упражнения по обработка на данни и сигнали / Георги Томов Ружеков. - София : ТУ, 2009. - 82 с. : с ил., черт., сх. ; 21 см

Изд. на ТУ - София. Фак. Автоматика. - Офс. изд.

ISBN 978-954-438-779-2 : 5 лв.
1. Обработка на данните, електронна - учебници за ВУЗ 2. Сигнали и сигнализация - учебници за ВУЗ 3. ЕИМ, аналого-цифрови - учебници за ВУЗ
681.335.2.01(076)(075.8)
621.391(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1230967524

ЧАКЪРСКИ, Димчо Стоилков
        Автоматизация на дискретното производство  Вж  Кн 311

БК 2010/1  Кн 323
GOSPODINOV, Ilijan Ivanov
        Podstawy komputera dla dorosłych / Iliyan Gospodinov, Krzysztof Ciapala, Małgorzata Mikłosz ; [прев. Małgorzata Mikłosz]. - [Габрово] : Ex-Press, 2010. - 140 с. : с ил. ; 20 см

Кор. загл.: ELE podstawy komputera dla dorosłych. - Ориг. загл.: Basic computer skills for adults / Iliyan Gospodinov, Krzysztof Ciapala, Małgorzata Mikłosz. - Авт. не са отбелязани на кор. ; Прев. установена по доп. източници. - Изд. по прогр. Lifelong Learning Programme. Education and Culture. Проект 55+ Employability Learning Environment. - Słowniczek pojęcia i skróty: с. 138-140

ISBN 978-954-490-146-2
1. ЕИМ - наръчници и ръководства 2. Операционни системи - наръчници и ръководства 3. Интернет - наръчници и ръководства
681.3(035)
COBISS.BG-ID 1233239268

БК 2010/1  Кн 324
INTERNATIONAL conference on Systems for Automation of Engineering and Research (23 ; Varna ; 2009)
        Proceedings of the 23th International conference on systems for automation of engineering and research SAER-2009 : 17th-20th September 2009, Varna - St. st. Constantine and Elena resort, Bulgaria / Ed. by Radi Romansky. - Sofia : Techn. univ., 2009. - 265 с. : с ил. ; 21 см

Изд. на State Agency for inform. technology and communications, Techn. univ. of Sofia, Union of scientists in Bulgaria, Union of electronics, electronical engineering and communications в рамките на Intern. conf. on Inform. technologies (InfoTech-2009). - Съдържа и About international journal of infotmation technologies and security ; Next conference. - Офс. изд. - Библиогр. след отд. докл. ; Именен показалец

ISBN 978-954-438-771-6
1. ЕИМ - приложение - конференции 2. Изчислителни системи - конференции 3. Информационни системи - конференции 4. Информационни и комуникационни технологии - конференции
681.3(063)
COBISS.BG-ID 1230987748

INTERNATIONAL workshop on e-Governance and Data Protection (5 ; Varna ; 2009)
        Proceedings of the 5th International workshop on e-Governance and Data Protection (eG and DP-2009) : 17th-10th September 2009, Varna - St. St. Constantine and Elena resort, Bulgaria  Вж  Кн 150

PEREV, Kamen Lazarov
        Selected examples and problems solutions in control theory I : Pt. 1. - 2009.  Вж  Кн 198

 

687 ШИВАШКА ПРОМИШЛЕНОСТ. КОЗМЕТИКА
 Вж  и 675; 677

БК 2010/1  Кн 325
ПЕТРОВ, Христо Михайлов
        Проектиране на облекла / Христо Петров. - София : ТУ, 2009. - 239 с. : с табл., черт. ; 21 см

Офс. изд. - Библиогр. с. 233-234

ISBN 978-954-438-752-5 : 13 лв.
1. Облекло - технология - учебници за ВУЗ
687.1.02(075.8)
COBISS.BG-ID 1230983140

 

69 СТРОИТЕЛСТВО. СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ. СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ
 Вж  и 624; 666

БК 2010/1  Кн 326
ЙОРДАНОВ, Симеон Любенов
        Съвременните български дървени сглобяеми къщи : Конструкции, технологии, монтаж / Симеон Йорданов. - София : Символ ООД, 2009 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 144 с. : с цв. ил., черт. ; 29 см

Съдържа и Термини и съкращения. - Офс. изд. - Библиогр. с. 120-123

ISBN 978-954-709-018-7 (Подв.) : 30 лв.
1. Жилища, дървени - България 2. Дървени конструкции 3. България - строителство
694(497.2)
624.011
COBISS.BG-ID 1231091940

БК 2010/1  Кн 327
НАУДАШЕР, Едуард
        От чирак в строителството на диги до пионер в индустриализацията на България : Спомени / Едуард Наудашер ; Ред. Едуард Франц Наудашер ; Прев. от нем. Стоян Станчев. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2009. - 136 с. : с ил. ; 20 см

Ориг. загл. Vom Dammbaulehrling zum Pionier der Industrialisierung Bulgariens / Eduard Naudascher. - Съдържа и Събитията след 1944-1945 г. / Едуард Наудашер - младши. - Офс. изд.

ISBN 978-954-07-2839-1
1. Наудашер, Едуард - спомени 2. Предприемачество - Германия - спомени 3. Икономическо поведение 4. Германия - строителство
69(430)(092)(093.3)
330.16
92 Наудашер, Едуард
COBISS.BG-ID 1230965988

РАДЕНКОВА-Янева, Магделинка Златкова
        Химия в строителството  Вж  Кн 214

 

7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАТИЯ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧ ЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ

72 АРХИТЕКТУРА
 Вж  и 69; 71

КАНДЖЕВА, Вяра Николова
        Святые обители Болгарии  Вж  Кн 55

KANDZEVA, Vjara Nikolova
        Kloster in Bulgarien  Вж  Кн 63

KANDZEVA, Vjara Nikolova
        Les monasteres en Bulgarie  Вж  Кн 64

KANDZEVA, Vjara Nikolova
        The Monasteries in Bulgaria  Вж  Кн 65

 

73 ПЛАСТИЧНИ ИЗКУСТВА
 Вж  и 679.8/.9; 745/749

БК 2010/1  Кн 328
СТОЙЧЕВ, Руслан
        Фиала мезомфалос в Тракия : Опит за класификация / Руслан Стойчев. - София : НБУ, 2009 ([София] : Булгед ООД). - 48 с. : с ил., табл. ; 24 см. - (Студии Културно наследство ; 1)

Офс. изд. - Библиогр. с. 43-47

1. Художествена обработка на метал 2. Приложно и декоративно изкуство, тракийско 3. Тракия - старини 4. Древна Тракия - изобразителни изкуства 5. България - паметници на културата
739.1(398)
904:739.1(497.2=919.885)
COBISS.BG-ID 1231089892

 

741/744 РИСУВАНЕ. ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ

        ИЗБРАНИ творби от международните конкурси за деца от българските общности в чужбина 1995-2006  Вж  Кн 555

ШИШКОВ, Михаил
        Акватория  Вж  Кн 508

 

75 ЖИВОПИС
 Вж  и 74

ЙОРДАНОВ, Стоян Иванов
        Скалният манастир "Свети Архангел Михаил" при село Иваново [Русенско]  Вж  Кн 53

КАНДЖЕВА, Вяра Николова
        Святые обители Болгарии  Вж  Кн 55

БК 2010/1  Кн 329
ЧУЛОВА-Маркова, Даниела Данаилова
        Митът ДиКиро : Димитър Киров - живописният монументалист / Даниела Чулова-Маркова. - София : Авангард прима, 2009. - 80 с. ; 21 см

Съдържа и Публикации за Димитър Киров ; Участия на Димитър Киров в групови изложби в България и по света ; Списък на илюстрациите, включени на електронен носител към изданието ; Картини на Димитър Киров, масла, рисунки, литографии. - Офс. изд.

ISBN 978-954-323-521-6
1. Киров, Димитър Николов 2. Киров, Димитър Николов - творчество 3. Живописци, български - творчество 4. България - изобразителни изкуства
75.071.1(497.2)(092)
92 Киров, Димитър Николов
COBISS.BG-ID 1231090148

KANDZEVA, Vjara Nikolova
        Kloster in Bulgarien  Вж  Кн 63

KANDZEVA, Vjara Nikolova
        Les monasteres en Bulgarie  Вж  Кн 64

KANDZEVA, Vjara Nikolova
        The Monasteries in Bulgaria  Вж  Кн 65

 

77 ФОТОГРАФИЯ. КИНЕМАТОГРАФИЯ
 Вж  и 535; 541

БК 2010/1  Кн 330
МИЛКОВ, Павел Страшимиров
        Справочник на филмовия и телевизионния оператор / Павел Милков. - София : Титра, 2008 ([София] : Мари-90 ГГ). - 398 с. : с ил., табл., 4 л. цв. ил. ; 23 см

Съдържа и Речник на термини от видео и телевизионно производство ; Термини, функции и режими в телевизионните камери ; Метрична система. - Офс. изд. - Библиогр. с. 397

ISBN 978-954-92253-1-0 : 20 лв.
1. Кинотехника - справочници 2. Киноснимки - справочници
778.53(035)
621.397.61(035)
COBISS.BG-ID 1231016676

 

78 МУЗИКА
 Вж  и 24; 792

БК 2010/1  Кн 331
ГЕОРГИЕВ, Адриан Георгиев
        Систематичен курс по компютърен нотопис / Адриан Георгиев. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2008. - 135 с. : с цв. ил. ; 20 см

Съдържа и Речник на термините от MIDI и цифров звук. - Офс. изд. - Библиогр. с. 135

ISBN 978-954-07-2703-5
1. ЕИМ - приложение - в музиката - учебници 2. Информационни и комуникационни технологии - приложение - в музиката - учебници 3. Звук - записване и възпроизвеждане - автоматизация - учебници 4. Приложни програми - учебници
78:681.322(075)
681.84:681.322(075)
681.322.06(075)
COBISS.BG-ID 1231014628

БК 2010/1  Кн 332
        ЗНАЧЕНИЕ на българското хорово изкуство и българските композитори за развитие на хоровото дело в Европа : Научна конференция в рамките на Пети международен фестивал Среща на студентските хорове, 13-15 април 2007 г. : Научни доклади. - [София] : Болид-инс ЕООД, 2007. - 39 с. ; 22 см

Изд. на Амер. унив. в България - Благоевград. - Офс. изд. - Съдържа материали от Хр. Кротев, Г. Петков, К. Бураджиев, Н. Кротева, Т. Павлович

ISBN 978-954-8017-78-7
1. Музика, хорова - България - конференции 2. Композитори, български - конференции 3. Хорове, български - конференции 4. Диригентство, хорово - конференции 5. България - музика
78.087.68(497.2)(063)
78.071.1(497.2)(063)
COBISS.BG-ID 1231108580

 

784 ВОКАЛНА МУЗИКА

СТАНЕВА, Атанаска
        Песни на горда болка : Сборник  Вж  Кн 496

 

785 ИНСТРУМЕНТАЛНА МУЗИКА

БК 2010/1  Кн 333
ВАСИЛЕВ, Милчо
        Оркестърът от български народни инструменти / Милчо Василев Милев. - Пловдив : Акад. за муз., танцово и изобразително изкуство, [2009]. - 103 с. : с ноти ; 21 см

Азд. на Акад. за муз., танцово и изобразително изкуство - Пловдив. Фак. Муз. фолклор и хореография. Кат. Муз. фолклор. - Принт. изд. - Библиогр. с. 101

ISBN 978-954-8824-87-3
1. Оркестър, народен - учебници 2. Музикални инструменти, народни - учебници
785.1(075)
787.9(075)
788.9(075)
789(075)
COBISS.BG-ID 1230975204

 

787 МУЗИКА ЗА СТРУННИ ИНСТРУМЕНТИ

ВАСИЛЕВ, Милчо
        Оркестърът от български народни инструменти  Вж  Кн 333

 

788 МУЗИКА ЗА ДУХОВИ ИНСТРУМЕНТИ

ВАСИЛЕВ, Милчо
        Оркестърът от български народни инструменти  Вж  Кн 333

 

789 МУЗИКА ЗА УДАРНИ ИНСТРУМЕНТИ И МЕХАНИЧНИ МУЗИКАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ

ВАСИЛЕВ, Милчо
        Оркестърът от български народни инструменти  Вж  Кн 333

 

791 МАСОВИ РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
 Вж  и 39

РАДЕВА, Емилия Ефтимова
        Недовършен пъзел  Вж  Кн 335

 

792 ТЕАТЪР. СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО
 Вж  и 72; 793/794; 82-2

БОРИСОВА, Диана Йовчева
        Магията на словото  Вж  Кн 383

БК 2010/1  Кн 334
ВЛАДОВА, Елена Николова
        Българската куклена пиеса от модерността до 90-те години на 20-век : Текстове за куклен театър в България до 90-те години на 20-ти век / Елена Н. Владова. - София : Институт по изкуствознание-БАН, 2009 ([София] : Симолини). - 336 с. : с ил. ; 21 см

Съдържа и За автора и книгата / Славчо Маленов. - Офс. изд. - Библиогр. с. 285-330

ISBN 978-954-8594-18-9
1. Куклен театър - България - история 2. България - театър - литературознание
792.97.03(497.2)
886.7-93-25.09
COBISS.BG-ID 1231064548

МАВРОДИЕВ, Георги
        Докосване до чистия извор : Страници от живота на Коста Ганев  Вж  Кн 144

БК 2010/1  Кн 335
РАДЕВА, Емилия Ефтимова
        Недовършен пъзел / Емилия Ефтимова Радева. - София : Д-р Иван Богоров, 2009 ([София : Образование и наука]). - 204 с. : с ил. ; 22 см

Съдържа и Простете, мои лордове... / Юрий Дачев. - Офс. изд.

ISBN 978-954-316-074-7 : 12 лв.
1. Радева, Емилия Ефтимова - спомени 2. Актьори, български - спомени 3. България - театър - кино
792.2.071.2(497.2)(092)(093.3)
791.44.071.2(497.2)(092)(093.3)
92 Радева, Емилия Ефтимова
COBISS.BG-ID 1230982628

РАЙКОВА, Костадинка Цонева
        И Терпсихора в Русе : Балетът в Русе през годините  Вж  Кн 339

БК 2010/1  Кн 336
ТОПАЛДЖИКОВА, Ана Стефанова
        Разриви и нови посоки. Българският театър от средата на 50-те до края на 60-те / Анна Топалджикова. - София : ИК Петко Венедиков, 2009 (София : Симолини). - 416 с. ; 21 см

Офс. изд. - Библиогр. с. 407-413

ISBN 978-954-9870-37-4 : 12 лв.
1. Театър, български - история 2. Театрални постановки - история 3. България - театър
792.2.03(497.2)
792.2.09(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1231096804

БК 2010/1  Кн 337
ЯНЕВА, Анелия Димитрова
        Хореографски подходи и жанрови преобразявания в балети от класическия репертоар / Анелия Димитрова Янева. - София : Институт за изкуствознание БАН, 2009 ([София] : Симолини). - 576 с. : с ил. ; 23 см

Съдържа и Кратки биографични данни за хореографи, композитори, артисти, либретисти и други личности, споменати в изследването ; Балетни термини, използвани в изследването ; Движения от класическия танц, включени в изследването. - Офс. изд. - Библиогр. с. 553-565 ; Рез. на англ. ез

ISBN 978-954-8594-17-2 : 15 лв.
1. Балет - техника и майсторство 2. Танц, класически - техника и майсторство 3. Хореография
792.8
793.32
COBISS.BG-ID 1231086564

 

793/794 ТЪРЖЕСТВА И ПРАЗНЕНСТВА. ХОРЕОГРАФИЯ. ПОДВИЖНИ УМСТВЕНИ И ДРУГИ ИГРИ
 Вж  и 39; 792

БК 2010/1  Кн 338
ВИДЕНОВ, Иван Симеонов
        Избрани шахматни задачи / Иван Виденов ; [Предг. Стефан Сергиев]. - София : Звезди, 2008 ([София] : Ад Хок). - 60 с. : с ил. ; 20 см

Съдържа и Термини от шахматната композиция. - Офс. изд.

ISBN 978-954-9514-88-9
1. Шахмат - етюди и задачи
794.1.09
COBISS.BG-ID 1231019236

БК 2010/1  Кн 339
РАЙКОВА, Костадинка Цонева
        И Терпсихора в Русе : Балетът в Русе през годините / Костадинка Райкова ; [Въвед. Крум Гергицов]. - Русе : Авангард принт, 2009. - 124 с. : с ил. ; 21 см

Съдържа и Списък на балетите, поставени в Русенската опера през периода 1952-2008 г. - Офс. изд.

ISBN 978-954-337-066-5
1. Балет - Русе - история 2. Танцьори - Русе - биографии 3. Хореографи - Русе - биографии 4. Русе - хореография - театър
793.32.071.1(497.215)(092)
792.8.071.2(497.215)(092)
92(497.215)
COBISS.BG-ID 1231027172

БК 2010/1  Кн 340
СЕРГИЕВ, Стефан Аспарухов
        Изстрадана победа / Стефан Сергиев. - София : Звезди, 2009 ([София : Симолини]). - 176 с., 6 л. : цв. ил. ; 21 см

Съдържа и Биографична справка за Веселин Топалов и Гата Камски. - Офс. изд.

ISBN 978-954-9514-96-4
1. Топалов, Веселин - биографии 2. Шахматисти, български - биографии 3. Шахмат - турнири 4. България - развлечения
794.1(497.2)(092)
794.1.09
92 Топалов, Веселин
COBISS.BG-ID 1231021028

БК 2010/1  Кн 341
СЕРГИЕВ, Стефан Аспарухов
        Гата Камски : 150 шахматни победи / Стефан Сергиев. - София : Звезди, 2009 (Плевен : ЕА АД). - 156 с. : с таБл., ил. ; 22 см

Авт. не е отбелязан на кор. - Съдържа и Таблици от най-успешните турнири на Гата Камски ; Мачовете, играни от Гата Камски. - Офс. изд. - Показалец на противниците по партии, показалец на партиите по дебюти

ISBN 978-954-9514-90-2
1. Камски, Гата - биографии 2. Шахматисти, американски - биографии 3. Шахмат - турнири 4. САЩ - развлечения
794.1(73)(092)
794.1.09
92 Камски, Гата
COBISS.BG-ID 1231003620

БК 2010/1  Кн 342
СЕРГИЕВ, Стефан Аспарухов
        Веселин Топалов: 250 шахматни победи / Стефан Сергиев. - София : Звезди, 2009 (Плевен : ЕА АД). - 312 с. : с ил., табл. ; 22 см

Авт. не е отбелязан на кор. - Съдържа и Таблици от най-успешните турнири на Веселин Топалов. - Офс. изд. - Показалец на противниците по партии, показалец на дебютите

ISBN 978-954-9514-91-9
1. Топалов, Веселин - биографии 2. Шахматисти, български - биографии 3. Шахмат - турнири 4. България - развлечения
794.1(497.2)(092)
794.1.09
92 Топалов, Веселин
COBISS.BG-ID 1231003876

БК 2010/1  Кн 343
СЕРГИЕВ, Стефан Аспарухов
        Шахматното наследство на Александър Хаджипетров / Стефан Сергиев. - София : Звезди, 2009 ([София : Симолини]). - 424 с. : с ил. ; 24 см

Съдържа и Александър Хаджипетров : Биографичен очерк ; Спомени за Александър Хаджипетров на приятели и колеги ; Шахматни и други спомени за моя съпруг / Антоанета Хаджипетрова. - Офс. изд. - Показалец на противниците, показалец на дебютите

ISBN 978-954-9514-89-6
1. Хаджипетров, Александър Матеев 2. Хаджипетров, Александър Матеев - дейност 3. Шахматисти, български - дейност 4. Бургас - развлечения
794.1(497.231)(092)
92 Хаджипетров, Александър Матеев
COBISS.BG-ID 1231052004

СКОТ, Пол
        200 идеи срещу скуката  Вж  Кн 23

БК 2010/1  Кн 344
ФИЛКОВ, Владимир Емануилов
        Анонсирайте с петорен мажор - II / Владимир Филков ; [Предг. Владислав Испорски]. - 2. изд. - В. Търново : Абагар, 2009. - 640 с. : с ил. ; 21 см. - (Спортен бридж / Владимир Емануилов Филков)

1. изд. 1999, изд. на авт. - Офс. изд.

ISBN 978-954-427-833-5 : 12 лв.
1. Бридж - наръчници и ръководства
794.41(035)
COBISS.BG-ID 1230974948

ЯНЕВА, Анелия Димитрова
        Хореографски подходи и жанрови преобразявания в балети от класическия репертоар  Вж  Кн 337

 

796.01/.097 ФИЛОСОФИЯ, ТЕОРИЯ, МЕТОДИКА, ЕТИКА, ЕСТЕТИКА НА СПОРТА. ТЕХНИЧЕСКИ ВЪПРОСИ. СПОРТНИ НАПРАВЛЕНИЯ. ОРГАНИЗАЦИЯ И РЪКОВОДСТВО.СПОРТНИ ДЕЯТЕЛИ.СПОРТНИ СЪСТЕЗАНИЯ И ДР.

БК 2010/1  Кн 345
АЛАДЖОВ, Кирил Атанасов
        Многофункционалната същност на физическата подготовка в спорта / Кирил Атанасов Аладжов. - София : ИК Тип-топ прес, 2007. - 236 с. : с ил., табл., сх. ; 24 см

Съдържа и Видове спортове, в които доц. Кирил Аладжов  Е работил като специалист по физическа и лечебно-възстановителна подготовка ; Седмичен комплекс по художествена гимнастика. - Офс. изд. - Библиогр. с. 207-211

ISBN 978-954-723-001-9
1. Спортисти - физически качества и подготовка 2. Физически упражнения
796.015.6
796.012.6
COBISS.BG-ID 1231016932

ДОБРЕВА, Цветана Първанова
        Подготовката в спортната гимнастика : В помощ на треньора  Вж  Кн 352

БК 2010/1  Кн 346
ЖЕЛЯЗКОВ, Цветан
        Издръжливостта в елитния спорт : Теоретико-методични и приложни аспекти / Цветан Желязков Цветков. - [София] : Болид инс, 2009. - 304 с. : с табл., диагр. ; 23 см

Текст и на англ. ез. - Съдържа и За автора. - Офс. изд. - Библиогр. с. 285-302

ISBN 978-954-394-010-3
1. Спортисти - физически качества и подготовка 2. Тренировка
796.015.6
COBISS.BG-ID 1231111652

БК 2010/1  Кн 347
ЦОЛОВ, Бисер Максимов
        Мениджмънт на спорта : Лекционен курс за студентите в НСА В. Левски / Бисер Цолов. - [София : Болид инс], 2009. - 152 с. : с табл., сх. ; 21 см

Съдържа и Конспект за изпит по Мениджмънт на спорта за студентите от Учителски факултет в ОКС Бакалавър, редовно и задочно обучение ; Конспект за изпит по специалност спортен мениджмънт в ОКС Бакалавър. - Офс. изд. - Библиогр. с. 143-149

ISBN 978-954-394-007-3
1. Спорт - управление и организация - учебници за ВУЗ 2. Маркетинг - учебници за ВУЗ
796.062(075.8)
339.13(075.8)
COBISS.BG-ID 1231088612

 

796.3 ИГРИ С ТОПКА
 Вж  и 797.25

БК 2010/1  Кн 348
ДОБРЕВ, Митко
        Петър Жеков - феноменалният стрелец / Митко Добрев. - Димитровград : Тракия прес - XXI век ООД, 2009 ([Димитровград] : Пайнер принт ООД). - 72 с. : с ил. ; 21 см

Съдържа и Човек наднича зад футболния гений Жеков... / Г. Атанасов ; Жеков принадлежи на България / М. Милков. - Офс. изд.

ISBN 978-954-92394-2-3 : 3 лв.
1. Жеков, Петър Петев - биографии 2. Футболисти, български - биографии 3. България - физическа култура и спорт
796.332.071(497.2)(092)
92 Жеков, Петър Петев
COBISS.BG-ID 1231026916

БК 2010/1  Кн 349
ЕСКЕНАЗИ, Виктор Жак
        Английските футболни първенства : Старата първа девизия / Виктор Жак Ескенази. - [София] : Тип-топ прес, 2008. - 316 с. : с табл. ; 24 см

Офс. изд.

ISBN 978-954-723-025-5
1. Футбол - Великобритания - история - справочници 2. Великобритания - физическа култура и спорт
796.332.093.1(410)(091)(035)
COBISS.BG-ID 1231000292

БК 2010/1  Кн 350
ЛАЗАРОВ, Валентин
        Англо-американска баскетболна терминология / Валентин Лазаров. - София : [Болид инс], 2007. - 64 с. : с ил. ; 17 см

Съдържа и Специфични изрази - идиоми ; Fiba Europe. - Офс. изд.

ISBN 978-954-8017-76-3
1. Баскетбол - терминология - речници 2. Английски език - речници, английско-български
796.323(038.1)=20=867
801.316.4=20=867:796.323
COBISS.BG-ID 1231123684

МАВРОДИЕВ, Георги
        Докосване до чистия извор : Страници от живота на Коста Ганев  Вж  Кн 144

БК 2010/1  Кн 351
МАРИНКИН, Георги
        Ръгби за ученици : Правила, обучение / Георги Маринкин. - 2. прераб. изд. - София : Болид инс, 2006. - 84 с. : с ил., сх., табл. ; 20 см

В библиогр. каре загл. Ръгби за учащи. - 1. изд. 2003. - Изд. на Бълг. федерация Ръгби. - Офс. изд.

ISBN 954-8017-67-9
ISBN 978-954-8017-67-1
1. Ръгби - методика на преподаването
796.333-053.5(072)
COBISS.BG-ID 1231059684

 

796.4 ГИМНАСТИКА. ЛЕКА АТЛЕТИКА. АКРОБАТИКА
 Вж  и 615.825.1

БК 2010/1  Кн 352
ДОБРЕВА, Цветана Първанова
        Подготовката в спортната гимнастика : В помощ на треньора / Цветана Добрева. - София : [Болид инс], 2007. - 232 с. : с табл., сх., диагр. ; 24 см

Съдържа и Образци на протоколи за спортнопедагогически изследвания. - Офс. изд. - Библиогр. с. 205-209

ISBN 978-954-8071-82-4
1. Гимнастика, спортна - тренировка 2. Спортисти - физически качества и подготовка
796.41.015
796.012
COBISS.BG-ID 1231110372

НАЦИОНАЛНА спортна академия Васил Левски. Учителски факултет. Катедра Лека атлетика
        60 години катедра "Лека атлетика"  Вж  Кн 180

 

796.5 ТУРИЗЪМ. АЛПИНИЗЪМ. ОРИЕНТИРАНЕ
 Вж  и 379.85

        АЛМАНАХ на българската спелеология  Вж  Кн 215

 

796.8 СПОРТНА БОРБА. ТЕЖКА АТЛЕТИКА

ГЕОРГИЕВ, Петър Георгиев
        Личната защита на полицая  Вж  Кн 141

 

796 СПОРТ. СПОРТНИ ИГРИ. ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА
 Вж  и 379.8; 612;613; 685

БК 2010/1  Кн 353
        ЕПИСКОП-Константинови четения - 11 / Ред. кол. Тотю Тотев - гл. ред. и др. - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2004 (В. Търново : Faber, 2006). - 111 с. : с табл., сх., диагр. ; 24 см

Други ред. : М. Малчев - отг. ред., Н. Йорданова, В. Йорданова ; Пълното име на ред. Н. Йорданова  Е Надежда Георгиева Йорданова-Стоянова. - Изд. на Шуменски унив. Епископ Константин Преславски. - Офс. изд.. - Съдържа материали от Н. Йорданова, М. Малчев, Т. Игнатова, С. Базелков, М. Чолакова, Л. Петров, Б. Мехмед, Т. Симеонова, К. Минев, П. Лазарова. - Библиогр. след отд. материали

ISBN 954-577-388-X
ISBN 978-954-577-388-4
1. Физическо възпитание - методика на преподаването - конференции 2. Спорт - конференции
796.(072)(063)
372.879.6(063)
COBISS.BG-ID 1231122660

БК 2010/1  Кн 354
        МЕТОДИЧЕСКИ аспекти на физическото възпитание и спорта : Сборник / Ред. кол. Надежда Йорданова и др. - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2009 ([В. Търново : Фабер]). - 112 с. : с табл., диагр. ; 20 см

Други ред. : Р. Алексиев, Ст. Базелков ; Пълното име на първата ред.  Е Надежда Георгиева Йорданова-Стоянова. - Изд. на Шуменски унив. Епископ Константин Преславски. Пед. фак. Кат. Теория и методика на физ. възпитание и спорт. - Офс. изд. - Съдържа материали от Р. Алексиев, Ил. Желязкова, Т. Симеонова, Ж. Желязков, Ст. Базелков, М. Базелков, С. Акерски, Н. Йорданова, Н. Карадочева, Сн. Дамянова, Кр. Минев. - Библиогр. след отд. материали.  

ISBN 978-954-577-459-1
1. Физическо възпитание - методика на преподаването - сборници 2. Спорт - сборници
796(072)(08)
372.879.6(08)
COBISS.BG-ID 1231124452

БК 2010/1  Кн 355
        ПРОКЛЯТИЯТА в спорта / Състав. Цветан Илков, Любомир Старидолски. - [София] : Стандарт news, 2009 ([София : София]). - 64 с. : с цв. ил. ; 18 см. - (Големите мистерии, ISSN 0861-797X ; 16)

Продава се с в. Стандарт. - Офс. изд.

3 лв.
1. Спорт - популярна литература
796(02.062)
COBISS.BG-ID 1231070180

БК 2010/1  Кн 356
ЯНЕВ, Иван Димитров
        История на Спортен клуб на хора с увреждания "Витоша", Софийски университет, 2001-2007 г. / Иван Димитров Янев. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2008. - 183 с., 8 л. : цв. ил. ; 20 см

Достъпно също на: http://vitoshabg.com; http://history.hit.bg. – Друго загл. : History of Sport club for people wiht disabilities Vitosha, University of Sofia, 2001-2007. - Офс. изд. - Библиогр. с. 131-135 ; Рез. на англ. ез. / Прев. Д. Димитрова

ISBN 978-954-07-2758-5
1. Клубове - София - история 2. Спорт - учреждения и организации - история 3. Слепи - България - учреждения и организации - история 4. София - физическа култура и спорт 5. България - организации
796:061.2-056.262(497.223)(091)
061.2-056.262(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1231018468

 

797 ВОДЕН СПОРТ. ВЪЗДУШЕН СПОРТ
 Вж  и 527; 629.12; 725.87; 796.57

БК 2010/1  Кн 357
АНДОНОВ, Стоян Христов
        Предпазване от водни инциденти и оказване помощ на давещи се / Стоян Христов Андонов, Николай Кирилов Изов. - 2. прераб. и доп. изд. - [София] : ИК Тип-топ прес, 2007. - 24 с. : с ил. ; 21 см

1. изд. 2006. - Изд. на Бълг. червен кръст. Столичен съвет. - Съдържа и Флагова сигнализация, информационни знаци и телефони за връзка при инцидент. - Офс. изд.

ISBN 978-954-723-005-7
1. Водно спасяване
797.214(041)
COBISS.BG-ID 1231028964

БК 2010/1  Кн 358
        ВОДНО спасяване в плувни басейни и водни паркове / Стоян Андонов и др. - 3. прераб. и доп. изд. - София : Тип-топ прес, 2008. - 123 с. : с цв. ил. ; 23 см

Други авт. : Н. Изов, Хр. Тодоров, Ив. Мазнев. - 1. изд. 2005, изд. на НСА прес. - Изд. на Бълг. червен кръст, НСА В. Левски. - Офс. изд.

ISBN 978-954-723-024-8
1. Водно спасяване - учебници за ВУЗ
797.214(075.8)
COBISS.BG-ID 1231002596

БК 2010/1  Кн 359
НАЦИОНАЛНА спортна академия Васил Левски. Факултет Кинезитерапия, туризъм и спортна анимация. Катедра Водни спортове. Научна конференция (София ; 2008)
        Научна конференция 2008 г. : Катедра Водни спортове : Сборник с доклади / Ред., [предг.] Бистра Димитрова. - София : Авангард прима, 2009. - 39 с. : с ил., табл., диагр. ; 21 см

Офс. изд. - Съдържа докл. от Г. Ганева, Ст. Андонов, В. Тренева, Н. Господарски, Ст. Бахчевански, Хр. Андонов, О. Грошев, Кр. Згуровски, П. Янков. - Библиогр. след отд. докл.  

ISBN 978-954-323-534-6
1. Воден спорт - конференции
797.1/.2(063)
COBISS.BG-ID 1231117540

 

798 КОНЕН СПОРТ. ДРУГИ ВИДОВЕ СПОРТ С ЖИВОТНИ
 Вж  и 636.1

ГЕНЧЕВА, Незабравка Николаева
        Лечебна езда  Вж  Кн 233

БК 2010/1  Кн 360
ГЕТОВ, Стоян
        Коне, конница, конен спорт : История на конния спорт в България до ликвидирането на кавалерията като род войска в края на 1954 г. / Стоян Гетов, Лазар Даков. - [София] : Тип-топ прес, 2008. - 264 с. : с ил. ; 24 см

Пълното име на втория авт. e  Лазар Даков Петров. - Офс. изд. - Библиогр. с. 264

ISBN 978-954-723-014-9
1. Конен спорт - България - история 2. България - физическа култура и спорт
798.2(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1231031012

 

799 СПОРТЕН РИБОЛОВ. СПОРТЕН ЛОВ. СПОРТНА СТРЕЛБА
 Вж  и 639

ДОБРЕВ, Младен Добрев
        Каракудата : Навици, места, такъми, стръв  Вж  Кн 286

ДОБРЕВ, Младен Добрев
        Щуката  Вж  Кн 287

МИНЧЕВ, Стефан Минчев
        Бяла риба  Вж  Кн 288

РУСКОВ, Николай Русев
        Шаранът : Навици, места, такъми, стръв  Вж  Кн 289

СВЕТЛЕВ, Николай Петров
        Финтовете при платиката  Вж  Кн 290

ТРАЙКОВ, Трайко
        Мряната  Вж  Кн 291

 

8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

80 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ

БК 2010/1  Кн 361
ГЕОРГИЕВА, Мариана Василева
        Синтактични аспекти на гносеологическата недостатъчност : Дефицити на предикацията / Мариана Василева Георгиева ; Ред., [предг.] Енчо Герганов. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2009. - 188 с. ; 20 см

Офс. изд. - Библиогр. с. 184-187

ISBN 978-954-07-2873-5
1. Психолингвистика 2. Език и мислене 3. Български език - синтаксис
800:159.9
159.955
808.67-56
COBISS.BG-ID 1231027940

БК 2010/1  Кн 362
        ЕПИСКОП-Константинови четения - 10 : Ч. 1 - 2 / Ред. кол. Магдалена Костадинова - отг. ред. и др. - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2005-2007 ([В. Търново : Фабер]). - 24 см

Други ред. : К. Вачкова, А. Николова, Пл. Панайотов, А. Димитрова. - Изд. на Шуменски унив. Епископ Константин Преславски. - Офс. изд.

ISBN 978-954-577-387-7 (ч. 2)

Съдържа:
Ч. 2: Личност и социум / Отг. ред. Димитър Салтиров Димитров. - 2007. - 204 с. : с ил.

Библиогр. след отд. материали ; Рез. на англ. ез. - Съдържа материали от Ст. Танев, Ст. Минков, Р. Ангелова, Ив. Ефтимова, Д. Петров, Ст. Цанева, К. Константинов, Н. Кънев, П. Стефанов, Д. Димитрова, Ст. Стефанов, Д. Митрев, Д. Салтиров, Г. Сандев, Г. Йорданова, Н. Андонов
1. Езикознание - сборници 2. България - история - сборници 3. Богословие - сборници 4. България - история
80(08)
949.72(08)
904(497.2)(08)
230.1(08)
COBISS.BG-ID 1231121892

 

801 ОБЩО ЕЗИКОЗНАНИЕ И ФИЛОЛОГИЯ

ГОГОВА, Снежина Иванова
        Речник на свободните словни асоциации в китайския език : Китайско-български речник  Вж  Кн 382

ЛАЗАРОВ, Валентин
        Англо-американска баскетболна терминология  Вж  Кн 350

 

802.0 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

БК 2010/1  Кн 363
SMJADOVSKA, Pepa Kanceva
        English on your own : Pt. 1 - / Pepa Smyadovska, Galabina Yordanova. - Shumen : Konstantin Preslavski Univ. Press, [2004] ([В. Търново : Фабер]). - 24 см

Изд. на Шуменски унив. Епископ Константин Преславски. Център за дистанционно обучение. - Офс. изд.

ISBN 954-577-302-2 (pt. 3)

Съдържа:
Pt. 3: Tourism. - 2005. - 115 с. : с ил.

Съдържа и Irregular verbs ; Glossary of tourism terms ; Basic technical vocabulary for terms used in the tourism division. - Библиогр. с. 98
1. Английски език - учебници за ВУЗ
802.0(075.8)
COBISS.BG-ID 1231082980

 

803.0 НЕМСКИ ЕЗИК

БК 2010/1  Кн 364
KOEVA, Janka Ilieva
        Deutsch fur dich : Ein Text- und Ubungsbuch / Janka Koeva. - V. Tarnovo : Abagar, 2007. - 288 с. : ил., табл. ; 22 см

Текст и на бълг. ез. - Офс. изд. - Библиогр. с. 283-284

ISBN 978-954-427-804-5 : 12 лв.
1. Немски език - учебници за ВУЗ
803.0(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1231105764

 

806.0 ИСПАНСКИ ЕЗИК

БК 2010/1  Кн 365
        COLECCION de textos para traduccion del espanol al bulgaro y para analisis lexico-gramatical : Espanol practico 4o ano / Comp., [introd.] Adriana Mitkova, Boriana Kiuchukova-Petrinska. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2009. - 90 с. ; 20 см

Друго загл. Текстове за превод от испански на български език и за лексико-граматичен анализ. - Офс. изд. - Библиогр. с. 88-89

ISBN 978-954-07-2874-2
1. Испански език - учебници за ВУЗ
806.0(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1231037412

 

808.2 РУСКИ ЕЗИК

БК 2010/1  Кн 366
        ПРОБЛЕМЫ когнитивного и функционально-коммуникативного описания русского и болгарского языков / oтв. ред. Тотка Иванова, Анна Николова. - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2003-<2006> (В. Търново : Faber). - Т. <1-4> ; 20 см

Офс. изд. - Загл. на кор.: Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков. - Кн.  Е съвместен труд на бълг. и рус. авт. - Изд. на Шуменски унив. "Епископ Константин Преславски". Фак. по хуманитарни науки

ISBN 978-954-577-456-0 : вып. 4

Съдържа досега:
Вып. 4. - 2006. - 184 с. : с табл.

Текст и на бълг. ез. - Съдържа материали от: В. М. Шаклеин, Т. Свиридова, В. Петрова, Ан. Николова, Д. Митев, В. Аврамова, Т. Иванова, С. Я. Петкова-Колева, С. Атанасова, Ел. Стоянова ; Авт. Стефка Петкова-Калева - известна като Стефка Калева. - Библиогр. след някои материали
1. Руски език - сборници 2. Български език - сборници 3. Русия - езикознание 4. България - езикознание
808.2(08)
808.67(08)
COBISS.BG-ID 1231102948

БК 2010/1  Кн 367
        ПРОБЛЕМЫ когнитивного и функционально-коммуникативного описания русского и болгарского языков / ред. кол. Тотка Иванова - отв. ред. ... [и др.]. - Шумен : Унив. изд. "Епископ Константин Преславски", 2003-<2008> ([В. Търново] : [Фабер]). - Т. <1-6> ; 20 см

Офс. изд. - Кн. е съвместен труд на бълг. и рус. авт. - Загл. на кор.: Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков. - Други ред.: Ив. Савова, А. Николова. - Изд. на Шуменски унив. "Епископ Константин Преславски". Фак. по хуманитарни науки

ISBN 978-954-577-518-5 : вып. 6

Съдържа досега:
Вып. 6. - 2008. - 275 с. : със сх.

Текст и на бълг. ез. - Съдържа материали от: Р. М. Гайсина, А. Градинарова, И. Савова, Е. Добрева, Д. Даскалова, А. Николова, Д. Митев, В. Аврамова, Т. Иванова, Т. Чалъкова, Е. Стоянова, С. Петкова-Калева, С. Атанасова, Х. Дамянова, И. Костадинова ; Авт. Стефка Петкова-Калева - известна като Стефка Калева. - Библиогр. след отд. материали
1. Руски език - сборници 2. Български език - сборници 3. Русия - езикознание 4. България - езикознание
808.2(08)
808.67(08)
COBISS.BG-ID 1231103460

БК 2010/1  Кн 368
        ПРОБЛЕМЫ когнитивного и функционально-коммуникативного описания русского и болгарского языков / ред. Тотка Иванова - науч. ред., Валентина Аврамова. - Шумен : Унив. изд. "Епископ Константин Преславски", 2003-<2007> (В. Търново : Faber). - Т. <1-5> ; 20 см

Офс. изд. - Загл. на кор.: Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков. - Кн.  Е съвместен труд на бълг. и рус. авт. - Изд. на Шуменски унив. "Епископ Константин Преславски". Фак. по хуманитарни науки

ISBN 978-954-577-485-0 : вып. 5

Съдържа досега:
Вып. 5. - 2007. - 266 с. : със сх.

Текст и на бълг. ез. - Съдържа материали от: Г. Д. Фигуровская, Т. М. Свиридова, О. Ю. Усачева, А. Градинарова, А. Николова, Д. Митев, В. Аврамова, Т. Иванова, С. Я. Петкова-Калева, С. Атанасова, Е. Стоянова, Х. Дамянова, И. Костадинова ; Авт. Стефка Петкова-Калева - известна като Стефка Калева. - Библиогр. след отд. материали
1. Руски език - сборници 2. Български език - сборници 3. Русия - езикознание 4. България - езикознание
808.2(08)
808.67(08)
COBISS.BG-ID 1231103204

        СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ болгарско-русская грамматика : Т. 1, Фонетика. Т. 2, Синтаксис.  Вж  Кн 376

 

808.67 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

БК 2010/1  Кн 369
АЛЕКСИЕВ, Петър
        Говорът на с. Владимирово, обл. Монтана : Моят майчин български език / Петър Алексиев Спасов-Синигерски ; Ред. Наталия Томова Исаева-Стефанова. - 2. прераб. и доп. изд. - Самоков : [Изд. авт.], 2009. - 125 с. : с 1 портр. ; 30 см

1. изд. 2008. - Съдържа и Речник на говора в с. Владимирово, обл. Монтана ; Образци : Разказите на Цена Георгиева Христова-Петкова ; Разказите на Надежда Гергова Цанова-Йотова ; Народни пословици, поговорки и изрази от с. Владимирово ; Мнение на езиковеда / М. Ст. Деянова ; За автора. - Офс. изд.

(Подв. със спирала)
1. Алексиев, Петър 2. Български език - диалекти 3. Български език - диалекти - речници 4. България - езикознание
808.67-087(497.21-22)
808.67-087(497.21-22)(038.1)
COBISS.BG-ID 1231068644

БК 2010/1  Кн 370
АЛЕКСИЕВ, Петър
        Говорът на с. Владимирово, обл. Монтана : Моят майчин български език / Петър Алексиев Спасов-Синигерски ; Ред. Наталия Томова Исаева-Стефанова. - с. Рельово, Самоковско : [Изд. авт.], 2008. - 77 л. ; 30 см

Съдържа и Речник на говора в с. Владимирово, обл. Монтана. - Копирно изд.

(Подв. със спирала)
1. Български език - диалекти 2. Български език - диалекти - речници 3. Владимирово, Монтана [област] - езикознание
808.67-087(497.21-22)
808.67-087(497.21-22)(038.1)
COBISS.BG-ID 1228256996

БК 2010/1  Кн 371
        БЪЛГАРСКИ език като чужд : Тестове за нива A1, A2, B1, B2, C1, C2 / Елена Любомирова Хаджиева и др. - София : Д-р Иван Богоров, 2009 ([София : Образование и наука]). - 86 с. : с табл. ; 24 см

Други авт.: Н. Л. Гарибова, А. Б. Ефтимова, Е. Н. Руневска. - Изд. на СУ Климент Охридски. Фак. по слав. филологии. - Офс. изд.

ISBN 978-954-316-077-8 : 15 лв.
1. Български език - тестове - учебници за чужденци
808.67(079)(075.8)
COBISS.BG-ID 1230972132

БК 2010/1  Кн 372
        ВЪВЕЖДАЩ курс по български език за чужденци : Насочен към работата с недвижими имоти / Даниела Камаринчева и др. - Ruse : Univ. of Ruse, 2009 (Русе : Авангард принт ЕООД). - 194 с. : с ил., табл. ; 23 см

Друго загл. Introductory course in Bulgarian for foreigners. - Други авт. : В. Донева, П. Камбуров, А. Спасова. - Текст и на англ. ез. - Съдържа и Unit texts in English ; Answer key ; DVD scripts in Bulgarian and English. - Офс. изд.

- - Прил. Bulgarian for Estate Agents [Видеозапис]. - 2008 (Ст. Загора : Media systems). - 1 DVD : зв., цв. : 12 см

Изт. на загл.: Загл. екран ; Етикет ; Обложка ; Брош. - Системни изисквания: DVD устройство; Процесор 42.33 GHz; Оперативна памет 128 MB RAM; Видео карта 32 MB RAM; Adobe Acrobat Reader. - Дигитално изд. - Текст на бълг. и англ. ез.


ISBN 978-954-337-063-4 (в кутия 19 x 14 см, Авангард принт-Русе)
1. Български език - учебници за чужденци
808.67(075.8+086.8)
COBISS.BG-ID 1231058660

ГЕОРГИЕВА, Мариана Василева
        Синтактични аспекти на гносеологическата недостатъчност : Дефицити на предикацията  Вж  Кн 361

БК 2010/1  Кн 373
КЪНЧЕВА, Павлина Григорова
        Българската анатомична терминология днес / Павлина Кънчева. - София : Мед. изд. Арсо, 2009 ([София : Тафпринт]). - 149 с. ; 21 см

Офс. изд.

ISBN 978-954-9301-52-6
1. Анатомия - терминология 2. Български език - социални и професионални диалекти 3. България - езикознание
808.67-316.4:611
808.67-086:611
COBISS.BG-ID 1231111396

БК 2010/1  Кн 374
МЛАДЕНОВ, Асен
        Трънските думи : Речник на регионалния говор / Асен Младенов. - София : ДТМ, 2009 ([София : Каспър]). - 240 с. : с к. ; 23 см

Съдържа и Апология за благодатния труд на самоукия диалектолог / Григор Григоров ; Трънския говор ; Пословици и поговорки ; Гатанки ; Топонимията в Трънско ; Характерни имена на хора. - Офс. изд. - Библиогр. с. 237-238

ISBN 978-954-9380-07-1 : 12 лв.
1. Български език - диалекти - Трън - речници 2. Трън - езикознание
808.67-087(497.22-21)(038.1)
COBISS.BG-ID 1231032804

        ПРОБЛЕМЫ когнитивного и функционально-коммуникативного описания русского и болгарского языков. Вып. 4.  Вж  Кн 366

        ПРОБЛЕМЫ когнитивного и функционально-коммуникативного описания русского и болгарского языков. Вып. 5.  Вж  Кн 368

        ПРОБЛЕМЫ когнитивного и функционально-коммуникативного описания русского и болгарского языков. Вып. 6.  Вж  Кн 367

БК 2010/1  Кн 375
        РЕЧНИК на българския език. - София : БАН, 1977-<2008>. - Т. <1-13> ; 24 см

Офс. изд.

ISBN 978-954-357-163-5 (т. 13, подв., Емас) : 43 лв.
ISBN 978-954-90344-8-6 (т. 13, подв., Институт за бълг. ез.)
ISBN 978-954-322-326-8 (т. 13, подв., Акад. изд. Проф. Марин Дринов)

Съдържа досега:
Т. 13: Поен-прелестно / Диана Благоева ... [и др.] ; глав. ред. Лилия Крумова-Цветкова, Емилия Пернишка ; ред. кол. Юлия Балтова ... [и др.] - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов" ; Институт за бълг. ез. БАН ; ЕТ Емас, 2008. - 1225 с.

Други авт.: М. Божилова, Е. Георгиева, Д. Дечева, Г. Дюлгерова, В. Занев, С. Калдиева-Захариева, Е. Кацкова-Михова, С. Колковска, В. Кювлиева-Мишайкова, С. Манова, С. Павлова, Е. Пернишка, В. Сумрова ; Други ред.: М. Божилова, И. Касабов, С. Калдиева-Захариева, Л. Крумова-Цветкова, Е. Пернишка, М. Чоролеева ; Авт. С. Калдиева-Захариева е известна като Стефана Боянова Захариева, а ред. Л. Крумова-Цветкова - като Лилия Крумова
1. Български език - речници
808.67(038.1)
COBISS.BG-ID 1230999268

БК 2010/1  Кн 376
        СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ болгарско-русская грамматика : Т. 1 - . - Шумен : Унив. изд. им. Епископа Константина Преславского, 2009 ([В. Търново : Фабер]). - 24 см

Изд. на БАН. Институт за бълг. език, Шуменски унив. Епископ Константин Преславски. - Офс. изд.

ISBN 978-954-577-525-3 (т. 1)
ISBN 978-954-302-024-9 (т. 2) : 12 лв.

Съдържа:
Т. 1: Фонетика / Тотка Стоева и др. ; Под общ. ред. Ст. Димитровой. - 2009. - 280 с. : с ил., табл.

Други авт. : Ст. Димитрова, Д. Даскалова, Т. Чалыкова. - Библиогр. с. 262-276

Т. 2: Синтаксис / Елена Юрьевна Иванова ; Под науч. ред., [предисл.] Стефаны Димитровой. - [София] : Велес, 2009 ([София : Симолини]). - 336 с.

В библиогр. каре загл. Съпоставителна българско-руска граматика. Синтаксис. - Съдържа и Терминологический словарник. - Библиогр. с. 326-335
1. Български език - сравнителна граматика 2. Руски език - сравнителна граматика 3. Български език - фонетика 4. Руски език - фонетика 5. Български език - синтаксис 6. Руски език - синтаксис
808.67-52
808.2-52
808.67-4
808.2-4
COBISS.BG-ID 1231072740

БК 2010/1  Кн 377
IVANOVA, Diana Petrova
        Culture of business communication ; Business correspondence : A training textbook / Diana Ivanova ; Transl. Stoyan Stoyanov, Nevena Stoyanova. - Plovdiv : IMN, 2007. - 180 с. : с ил. ; 20 см

Ориг. загл. Култура на деловото общуване ; Делова кореспонденция. - Изд. на Europ. college of econ. and management - Plovdiv. Correspondence learning program. - Съдържа и Self-preparation tasks. - Офс. изд. - Библиогр. с. 175-176

ISBN 978-954-317-140-8
1. Български език - стилистика - учебници за ВУЗ 2. Кореспонденция - учебници за ВУЗ
808.67-085(075.8)
651.4/.9(075.8)
COBISS.BG-ID 1230993636

 

809.11 ИНДИЙСКИ ЕЗИЦИ

БК 2010/1  Кн 378
ДВАДЕСЕТ
        20 години "Индология" в СУ Св. Климент Охридски : Доклади от международната юбилейна конференция проведена от 29.06. до 2.07.2004 г. в София / Ред. кол. Г. Русева-Соколова и др. ; [Предг. Татяна Евтимова]. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2009. - 440 с. : с табл., ил. ; 23 см

Други ред.: Т. Евтимова, В. Тодорова-Маринова, Н. Розова. - Изд. на СУ Св. Климент Охридски. Фак. по класически и нови филологии. - Текст и на англ. ез., хинди. - Съдържа и Връзки с авторите. - Офс. изд. - Библиогр. след някои докл. ; Рез. на англ. ез

ISBN 978-954-07-2860-5
1. Индология - конференции 2. Индийски езици - конференции 3. Индийска литература - теми, образи, сюжети - конференции 4. Индия - култура - конференции 5. Индия - езикознание - литературознание - култура
809.11(063)
891.1.09(063)
008(540)(063)
COBISS.BG-ID 1231037924

 

809.31 ЕГИПЕТСКИ ЕЗИК (ДРЕВНОЕГИПЕТСКИ)

БК 2010/1  Кн 379
ФОЛКНЪР, Реймънд О.
        Кратък средноегипетски речник / Състав. Реймънд О. Фолкнър ; Прев. Десислава Николова и др. - София : Ах-Ба-Ка, 2008 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 328 с. ; 25 см

Ориг. загл. A concise dictionary of Middle Egyption / Raymond O. Faulkner. - Други прев.: К. Янкова, А. Николова. - Офс. изд.

ISBN 978-954-91769-9-5 (Подв.) : 50 лв.
1. Йероглифи - речници 2. Египетски език - писмо - речници 3. Древен Египет - езикознание
809.31-1(038.1)
003.32(038.1)
COBISS.BG-ID 1231109348

 

809.435 ТУРСКИ ЕЗИК

БК 2010/1  Кн 380
АКИФ, Хашим
        Фонетични процеси в живата реч на турския език : Върху материал от анкарския вариант на говорната норма и говора на с. Щерна, община Джебел, Кърджалийска област / Хашим Акиф Ибрахим. - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2008 (В. Търново : Faber). - 216 с. : с ил., табл. ; 24 см

Текст и на тур. ез. - Офс. изд. - Библиогр. с. 204-211

ISBN 978-954-577-479-9
1. Турски език - фонетика 2. Турски език - диалекти - Кърджалийски край 3. Кърджалийски край - езикознание
809.435-4
809.435-087(497.23-31)
COBISS.BG-ID 1231087844

БК 2010/1  Кн 381
AKIF, Hasim
        Turkcenin uygulamali ses bilimi / Hasim Akif. - Sumnu : Piskopos Konstantin Preslavski Univ. Basimevi Yayinlari, 2007 (V. Tirnovo : Faber). - 144 с. ; 20 см

Пълното име на авт. e  Хашим Акиф Ибрахим. - Съдържа и Sesletim metinleri ; Terimler sozlugu. - Офс. изд. - Библиогр. с. 143-144

ISBN 978-954-577-474-4
1. Турски език - фонетика 2. Турски език - диалекти - Кърджалийски край 3. Кърджалийски край - езикознание
809.435-4
809.435-087(497.23-31)
COBISS.BG-ID 1231103972

 

809.51 КИТАЙСКИ ЕЗИК

БК 2010/1  Кн 382
ГОГОВА, Снежина Иванова
        Речник на свободните словни асоциации в китайския език : Китайско-български речник / Снежина Иванова Гогова. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2004. - 392 с. ; 24 см

В библиогр. каре загл. Dictionary of free word associations in the Chinese language. - Съдържа и Списък на сричките в китайския език на пинин (pinyin zimu) и българската им транскрипция. - Офс. изд. - Библиогр. с. 385-391 ; Рез. на англ. ез

ISBN 954-07-1874-0 (Подв.)
1. Китайски език - семантика 2. Китайски език - речници, китайско-български 3. Психолингвистика 4. Китай - езикознание
809.51-54
801.323.2=951=867
801:159.9
COBISS.BG-ID 1231086052

 

82.08 ЛИТЕРАТУРНА ДЕЙНОСТ. ЛИТЕРАТУРНА ТЕХНИКА. РЕДАКТИРАНЕ. КУЛТУРА НА РЕЧТА. ОРАТОРСКО ИЗКУСТВО
 Вж  и 801

БК 2010/1  Кн 383
БОРИСОВА, Диана Йовчева
        Магията на словото / Диана Борисова. - София : Бълг. книжница, 2009 ([София : Изток-Запад]). - 160 с. ; 20 см

Офс. изд. - Библиогр. с. 154-157

- - Магията на словото [Видеозапис] / Сценаристи Диана Борисова, Илиана Китанова ; Оператор Теодор Янев ; Музика Данко Йорданов. - 1 DVD (35 мин 33 сек) : зв., цв. : 12 см

ISBN 978-954-380-124-4
1. Сценична реч 2. Говор 3. Глас 4. Дикция
82.085(02+086.8)
792.028(02+086.8)
COBISS.BG-ID 1231052260

БК 2010/1  Кн 384
РУМЕНЧЕВ, Величко Димитров
        Ораторското изкуство на древния Изток / Величко Руменчев. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2004. - 520 с. ; 24 см

Офс. изд. - Библиогр. с. 498-513

ISBN 954-07-1900-3
1. Реторика - история 2. Стар Изток - литературознание
82.085.4(3)(091)
COBISS.BG-ID 1231092196

 

82 ЛИТЕРАТУРА

ЙОВЕВА, Румяна
        Методика на литературното образование  Вж  Кн 169

КИСЬОВ, Господин Колев
        При изворите на учителското творчество в уроците по литература от средната и горната училищни степени : Из опита на базови учители от Южна България  Вж  Кн 170

 

820/899 ЛИТЕРАТУРА НА ОТДЕЛНИТЕ НАЦИИ, НАРОДИ И ЕЗИЦИ

БК 2010/1  Кн 385
        L'OUBLIE et l'interdit : Litterature, resistance, dissidence et resilience en Europe Centrale et Orientale (1947-1989) / Text reunis par Roumiana L. Stantcheva, Alain Vuillemin. - Sofia : Inst. d'Etudes Balkaniques, [2010]. - 273 с. ; 24 см

Текст и на англ. ез. - В библиогр. каре ISBN грешен. - Офс. изд.

ISBN 978-954-92231-3-2
ISBN 978-954-92231-4-9 !
1. Балкански литератури - сборници 2. Балкански страни - литературознание
820/899(497)
COBISS.BG-ID 1231115492

 

820/899-93 ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ НА ОТДЕЛНИТЕ НАЦИИ, НАРОДИ И ЕЗИЦИ

БК 2010/1  Кн 386
        КЛАСИЧЕСКИ приказки / Състав. Георги Цонев ; Худож. Стоян Кораков. - София : Ина, [2010] ([София : Образование и наука]). - [64] с. : с цв. ил. ; 24 см

Офс. изд. - Съдържа: Снежанка и седемте джуджета ; Вълкът и седемте козлета ; Котаракът в чизми ; Спящата красавица ; Старецът и златната рибка

ISBN 978-954-9328-03-5 : 3.50 лв.

820/899-93-34
COBISS.BG-ID 1231053796

БК 2010/1  Кн 387
СТАЙН, Робърт Лорънс
        В гробницата на мумията : Забавен трилър за деца / Р. Л. Стайн ; Прев. Елена Щерева. - София : Агенция Ню импрес, 2009 ([София] : Симолини-94). - 152 с. ; 20 см

Ориг. загл. The curse of the mummy's tomb. - Съдържа и Не поглеждай под мивката! : Откъс. - Изд. на ориг. Parachute Press в сер. Goosebumps. - Офс. изд.

ISBN 978-954-92263-5-5 : 6.90 лв.

820(73)-93-312.4
COBISS.BG-ID 1231104228

 

820(540) ИНДИЙСКА ЛИТЕРАТУРА НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

БК 2010/1  Кн 388
СВАРУП, Викас
        Беднякът милионер / Викас Сваруп ; Прев. Ирина Манушева. - София : ИнфоДар, 2007 ([София : Симолини]). - 332 с. : с ил. ; 20 см. - (Съвременни литературни класики)

Ориг. загл. Q & A / Vikas Swarup. - Съдържа и За автора ; За книгата ; Четива. - Офс. изд.

ISBN 978-954-761-380-5 : 14 лв.

820(540)-31
COBISS.BG-ID 1230982372

 

820(73) АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2010/1  Кн 389
БРУКС, Тери
        Наследството на Шанара : Тетралогия : Кн. 1 - / Тери Брукс ; Прев. - София : ИнфоДАР, 2007 ([София : Симолини]). - 20 см

Офс. изд.

ISBN 978-954-761-383-6 (кн. 1) : 17 лв.

Съдържа:
Кн. 1: Потомците на Шанара / Прев. Ганчо Ганчев. - 2007. - 607 с.

Ориг. загл. The Scions of Shannara / Terry Brooks

820(73)-312.9
COBISS.BG-ID 1230965732

БК 2010/1  Кн 390
РАЙС, Ан
        Вампирът Виторио : Нови истории за вампирите / Ан Райс ; Прев. Александра Павлова. - [2. изд.]. - София : ИнфоДар, 2009 ([София : Унискорп ООД]). - 311 с. ; 20 см

Ориг. загл. Vittorio the vampire: new tales of the vampires. – 1. изд. 2007. - Офс. изд.

ISBN 978-954-761-414-7 : 12 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1230985188

БК 2010/1  Кн 391
РАЙС, Ан
        Пандора : Нови истории за вампирите / Ан Райс ; Прев. Александра Павлова. - [2. изд.]. - София : ИнфоДар, 2009 ([София : Унискорп ООД]). - 339 с. ; 20 см

Ориг. загл. Pandora. - 1. изд. 2006. - Офс. изд.

ISBN 978-954-761-415-4 : 12 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1230965220

БК 2010/1  Кн 392
РАЙС, Ан, 1941-
        Вещиците : [Т. 1 - / Ан Райс ; прев. Боряна Даракчиева. - София : ИнфоДАР, 2008-2009 ([София] : [Симолини]). – Т. <1-2> ; 20 см

Ориг. загл.: Lives of the Mayfair Witches / Anne Rice. - Прев. отбелязана на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-761-331-7 (т. 1, кн. 1) : 18 лв.
ISBN 978-954-761-345-4 (т. 1, кн. 2) : 17 лв.
ISBN 978-954-761-401-7 (т. 2) : 18 лв.

Съдържа:
[Т. 1]. Кн. 1: Полунощ. - 2008. - 714 с.

Ориг. загл.: The Witching hour

[Т. 1]. Кн. 2: Полунощ. - 2008. - 622 с.
[Т. 2]: Лашър. - 2009. - 723 с.

Ориг. загл.: Lasher

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1230973668

БК 2010/1  Кн 393
РОТ, Филип
        Човешкото петно / Филип Рот ; Прев. от англ. Надежда Радулова. - София : Алтера, 2009 ([София] : Симолини). - 296 с. ; 21 см. - (Световни романи)

Ориг. загл. The human stain / Philip Rot. - Алтера - издателска марка на Делта Ентъртеймънт ЕООД. - Офс. изд.

ISBN 978-954-9757-18-7 : 21 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1231087332

БК 2010/1  Кн 394
САЛВАТОРЕ, Р. А.
        Духът на демона / Р. А. Салваторе ; Прев. Александър Драганов. - София : ИнфоДар, [2009] ([София : Унискорп ООД]). - 507 с. ; 24 см

Ориг. загл. The Demon spirit / R. A. Salvatore. - Кн. 2 от трилогията Демонски войни. - Офс. изд.

ISBN 978-954-761-382-9 : 17 лв.

820(73)-312.9
COBISS.BG-ID 1230962404

БК 2010/1  Кн 395
САЛВАТОРЕ, Р. А.
        Наемниците : Кн. 1 - / Р. А. Салваторе ; Прев. - София : ИнфоДар, 2009 ([София] : Унискорп ООД). - 20 см

Офс. изд.

ISBN 978-954-761-393-5 (кн. 2) : 13 лв.

Съдържа:
Кн. 2: Обещанието на краля вещер / Прев. Илиян Илиев. - 2009. - 511 с.

Ориг. загл. Promise of the witch king / R. A. Salvatore

820(73)-312.9
COBISS.BG-ID 1230962148

БК 2010/1  Кн 396
СИЛВА, Дeниъл
        Агентът : Роман / Даниъл Силва ; Прев. от англ. Иван Атанасов. - Пловдив : ИК Хермес, 2009 (Хасково : Полиграфюг АД). - 416 с. ; 20 см. - (Мегаселър)

Ориг. загл. The secret servant / Daniel Silva. - Офс. изд.

ISBN 978-954-26-0783-0 : 11.95 лв.

820(73)-312.4
COBISS.BG-ID 1231088356

БК 2010/1  Кн 397
СЛОТЪР, Карин
        Триптих / Карин Слотър ; Прев. Борис Христов. - София : ИнфоДар, 2009 ([София : Симолини]). - 548 с. ; 20 см. - (Криминални досиета)

Ориг. загл. Triptych / Karin Slaughter. - Офс. изд.

ISBN 978-954-761-396-6 : 17 лв.

820(73)-312.4
COBISS.BG-ID 1230961636

БК 2010/1  Кн 398
        STAR wars : Епизод 1 - / Прев. от англ. - София : Книгоиздателска къща Труд, 2006 (София : ПК Димитър Благоев). - 20 см

Ориг. загл. Star wars. - Офс. изд.

ISBN 978-954-528-922-4 (епизод 6) : 8.99 лв.

Съдържа:
Епизод 6: Завръщането на джедаите / Джеймс Кан ; По идея на Джордж Лукас ; Прев. Влади Райчинов. - 2009 ([София] : Монт ООД). - 196 с.

Ориг. загл. Return of the jedi / James Kahn. - Прев. е известен като Владимир Райчинов

820(73)-312.9
COBISS.BG-ID 1230969572

 

820(73)-93 АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2010/1  Кн 399
МАКЕЛРОЙ, Лори
        Кошмар на улица "Хана" : По хитовия телевизионен сериал на Дисни Хана Монтана / Adapt. Laurie McElroy ; Прев. Анна Стоева. - София : Егмонт, 2009 ([София] : Инвестпрес АД). - 112 с., 8 с. : цв. ил. ; 19 см

Ориг. загл. Nightmare on Hannah street / Laurie McElroy. - Авт. отбелязан на с. 2. - Изд. на ориг. Disney. - Офс. изд.

ISBN 978-954-27-0361-7 : 3.99 лв.

820(73)-93-31
COBISS.BG-ID 1231098852

БК 2010/1  Кн 400
ПИЛКИ, Дав
        Капитан Гащи : Епичен роман : [Кн. 1] - / Дав Пилки ; Прев. Росица Бойчева. - София : Младинска кн., 2009 (Отпеч. в Словения). - 20 см

Офс. изд.

ISBN 978-954-9715-31-6 (кн. 1)
ISBN 978-954-9715-32-3 (кн. 2)
ISBN 978-954-9715-33-0 (кн. 3)
ISBN 978-954-9715-34-7 (кн. 4)

Съдържа:
[Кн. 1]: Приключенията на Капитан гащи. - 2009. - 128 с. : с ил.

Ориг. загл. The Aduentures of Captain Underpants / Dav Pilkey. - Съдържа и За автора

[Кн. 2]: Капитан Гащи и атаката на говорещите тоалетни чинии. - 2009. - 142 с. : с ил.

Ориг. загл. Captain Underpants and the attack of the talking toilets / Dav Pilkey. - Съдържа и За автора

[Кн.] 3: Капитан Гащи и атаката на изключително непослушните готвачки от космоса и последвалото нападение на точно толкова злите зомбирани зубъри от столовата. - 2009. - 144 с. : с ил.

Ориг. загл. Captain Underpants and the invasion of the incredibly naughty cafeteria ladies from outer space (and the subsequent assault of the equally euil lunchroom zombie nerds) / Dav Pilkey. - Съдържа и За автора

[Кн.] 4: Капитан Гащи и опасният план на професор Пълнигащи. - 2009. - 154 с. : с ил.

Ориг. загл. Captain underpants and the perilous plot of professor Poopypants / Dav Pilkey

820(73)-93-31
COBISS.BG-ID 1230969828

БК 2010/1  Кн 401
СТАЙН, Робърт Лорънс
        Не поглеждай под мивката! : Забавен трилър за деца / Р. Л. Стайн ; Прев. Елена Щерева. - София : Агенция Ню импрес, 2009 ([София] : Симолини-94). - 136 с. ; 20 см

Ориг. загл. It came from beneath the sink. - Съдържа и Добре дошли в мъртвата къща : Откъс. - Изд. на ориг. Parashute Press в сер. Goosebumps. - Офс. изд.

ISBN 978-954-92263-6-2 : 6.90 лв.

820(73)-93-312.4
COBISS.BG-ID 1231104484

БК 2010/1  Кн 402
СТАЙН, Робърт Лорънс
        Прегръдката на снежното чудовище : Забавен трилър за деца / Р. Л. Стайн ; Прев. Елена Щерева. - София : Агенция Ню импрес, 2009 ([София] : Симолини-94). - 144 с. ; 20 см

Ориг. загл. The abominable snowman of Pasadena. - Съдържа и В гробницата на мумията : Откъс. - Изд. на ориг. Parachute Press в сер. Goosebumps. - Офс. изд.

ISBN 978-954-92263-4-8 : 6.90 лв.

820(73)-93-312.4
COBISS.BG-ID 1231102692

БК 2010/1  Кн 403
        HIGH school musical: Истории от "Ист хай" : N 1 -. - София : Егмонт, 2008 (София : Инвестпрес АД). - 20 см

Ориг. загл. High school musical: Stories from East High. - По филма Училищен мюзикъл. - Изд. на ориг. Disney. - Офс. изд.

ISBN 978-954-27-0362-4 (Nо 8) : 3.99 лв.

Съдържа:
Nо 8: Дай своя глас! / Прев. Кристина Георгиева. - 2009. - 112 с. - Ориг. загл. Get your vote on!

820(73)-93-31
COBISS.BG-ID 1231100132

 

820(94)-93 АВСТРАЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2010/1  Кн 404
ВОЛКЕ, Гордън
        Тракторчето Бръм / Гордън Волке, Кен Ринкъл ; [Прев. от англ.]. - Пловдив : ИК Хермес, 2009 (Отпеч. в Китай). - [14] с. : с цв. ил. ; 26 см. - (Весели панорамни книжки)

Кор. опис. - Без сведение за ориг. загл. - Авт. отбелязани на гърба на кор. - Отпеч. на ламиниран картон. - Офс. изд.

ISBN 978-954-26-0737-3 (Подв.) : 14.99 лв.

820(94)-93-34
COBISS.BG-ID 1230970852

 

820 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2010/1  Кн 405
МАКБРАЙД, Стюарт
        Студен гранит / Стюарт Макбрайд ; Прев. Петър Тушков. - София : ИнфоДАР, 2007 ([София : Симолини]). - 580 с. ; 20 см. - (Криминални досиета)

Ориг. загл. Cold granite / Stuart MacBride. - Офс. изд.

ISBN 978-954-761-377-5 : 17 лв.

820-312.4
COBISS.BG-ID 1230992356

БК 2010/1  Кн 406
МИЕВИЛ, Чайна
        Станция Пердидо : Т. 1 - 2 / Чайна Миевил ; Прев. Александра Павлова. - София : ИнфоДАР, 2008-2009 ([София] : Унискорп ООД). - 20 см. - (Библиотека Светове ; 1; 2)

Ориг. загл. Perdido street station / China Mieville. - Офс. изд.

ISBN 978-954-761-386-7 (т. 1) : 13 лв.
ISBN 978-954-761-403-1 (т. 2) : 13 лв.

Съдържа:
Т. 1. - 2008. - 406 с.
Т. 2. - 2009. - 473 с.

820-312.9
COBISS.BG-ID 1230973924

БК 2010/1  Кн 407
ХЕЙДЪР, Мо
        Ритуал / Мо Хейдър ; Прев. [от англ.] Стефан Георгиев. - София : ИнфоДар, 2009 ([София : Симолини]). - 391 с. ; 20 см. - (Криминални досиета)

Без сведение за ориг. загл. - Офс. изд.

ISBN 978-954-761-408-6 : 13 лв.

820-312.4
COBISS.BG-ID 1230961892

 

820-93 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2010/1  Кн 408
        ВЕЛОСИПЕД за Ушатко / Прев. Людмила Верих. - София : Книгоиздателска къща Труд, 2009 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - [32] с. : с цв. ил. ; 23 см. - (Дайте път на Ноди)

Ориг. загл. A bike for Big-Ears. - Офс. изд.

ISBN 978-954-528-787-9 : 3.99 лв.

820-93-34
COBISS.BG-ID 1230969060

БК 2010/1  Кн 409
        ИСКАМ да правя вълшебства! : Книжка с лепенки / Ил. Тони Рос ; Прев. Бонка Георгиева. - София : Младинска кн., 2009 (Отпеч. в Словения). - [16] с. : с цв. ил. ; 27 см + лепенки (2 л.). - (Малка принцеса)

Кор. опис. - Ориг. загл. I want to do magic. - Офс. изд.

ISBN 978-954-9715-30-9

820-93-34
087.5
COBISS.BG-ID 1231008740

БК 2010/1  Кн 410
        НОДИ се мести / Прев. Людмила Верих. - София : Книгоиздателска къща Труд, 2009 ([София] : ПК Д. Благоев). - [32] с. : с цв. ил. ; 23 см. - (Дайте път на Ноди)

Ориг. загл. Noddy on the move. - Офс. изд.

ISBN 978-954-528-789-3 : 3.99 лв.

820-93-34
COBISS.BG-ID 1230969316

БК 2010/1  Кн 411
РОС, Тони
        Искам си новите обувки! / Тони Рос ; Прев. Бонка Георгиева. - София : Младинска кн., 2009 (Отпеч. в Словения). - [32] с. : с цв. ил. ; 24 x 24 см. - (Малка принцеса)

Ориг загл. I want my new shoes! / Tony Ross. - Авт. не е отбелязан на кор. - Офс. изд.

ISBN 978-954-9715-28-6

820-93-34
COBISS.BG-ID 1230976996

БК 2010/1  Кн 412
РОС, Тони
        Може ли да я задържа? / Тони Рос ; Прев. Бонка Георгиева. - София : Младинска кн., 2009 (Отпеч. в Словения). - [32] с. : с цв. ил. ; 24 x 24 см. - (Малка принцеса)

Ориг. загл. Can I keep it? / Tony Ross. - Авт. не е отбелязан на кор. - Офс. изд.

ISBN 978-954-9715-27-9

820-93-34
COBISS.BG-ID 1230977252

БК 2010/1  Кн 413
РОС, Тони
        Не искам да съм болна! / Тони Рос ; Прев. Бонка Георгиева. - София : Младинска кн., 2009 (Отпеч. в Словения). - [32] с. : с цв. ил. ; 24 x 24 см. - (Малка принцеса)

Ориг. загл. I don't want a cold! / Tony Ross. - Авт. не е отбелязан на кор. - Офс. изд.

ISBN 978-954-9715-26-2

820-93-34
COBISS.BG-ID 1230977764

БК 2010/1  Кн 414
РОС, Тони
        Няма да се среша! / Тони Рос ; Прев. Бонка Георгиева. - София : Младинска кн., 2009 (Отпеч. в Словения). - [32] с. : с цв. ил. ; 24 x 24 см. - (Малка принцеса)

Ориг. загл. I don't want to comb my hair / Tony Ross. - Авт. не е отбелязан на кор. - Офс. изд.

ISBN 978-954-9715-25-5

820-93-34
COBISS.BG-ID 1230977508

 

830(494) ШВЕЙЦАРСКА ЛИТЕРАТУРА НА НЕМСКИ ЕЗИК

БК 2010/1  Кн 415
КОБЕР, Инге
        Старите градини и техните градинари / Инге Кобер ; Ил. Инге Кобер-Швабе ; Прев. от нем. ез. Боян Ангелов. - София : Богианна, 2009 (Панагюрище : РА Раум). - 91 с. : с ил. ; 21 см

Без сведение за ориг. загл. - Пълното име на прев.  Е Боян Ангелов Иванов. - Изд. на Българо-швейцарска акад. за худож. науки. - Офс. изд.

ISBN 978-954-676-076-0 : [6] лв.

830(494)-322.6
635.9(0:82-32)
COBISS.BG-ID 1231075300

 

830 НЕМСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2010/1  Кн 416
КОРИ, Виктор
        Черноморски елегии : Размисли за България / Виктор Кори ; Прев. [от нем.] Валентин Василев. - В. Търново : [Абагар], 2009. - 215 с. ; 20 см

Без сведение за ориг. загл. - Офс. изд.

ISBN 978-954-427-839-7 : 9.50 лв.

830-322.6
COBISS.BG-ID 1230968548

 

830-93 НЕМСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2010/1  Кн 417
ВЕХТЕР, Филип
        Аз / Текст и ил. Филип Вехтер ; Прев. Емил Иванов. - София : Младинска кн., 2009 (Отпеч. в Словения). - [64] с. : с цв. ил. ; 16 x 16 см

Ориг. загл. Ich. - Съдържа и биогр. данни за авт. - Офс. изд.

ISBN 978-954-9715-23-1 (Подв.)

830-93-3
COBISS.BG-ID 1230966244

БК 2010/1  Кн 418
ЯНОШ
        О, колко хубаво  Е в Панама / Янош ; Прев. Силвия Цветанова. - София : САС Дивелъпмънт ООД, 2009 (София : Спектър АД). - 48 с. : с цв. ил. ; 19 см

Ориг. загл. Oh, wie schon ist Panama. - Янош - псевд. на авт. Хорст Екерт. - Офс. изд.

ISBN 978-954-92413-1-0 : 6.99 лв.

830-93-34
COBISS.BG-ID 1231070948

 

839.3 ХОЛАНДСКА, ФЛАМАНДСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2010/1  Кн 419
ДИС, Адриаан ван
        Скитникът / Адриаан ван Дис ; Прев. от нидерл. Райна Стефанова. - Плевен : Lege Artis, 2009 (София : Артграф). - 255 с. ; 22 см. - (Безкрайна проза)

Ориг. загл. De wandelaar / Adriaan van Dis. - Райна Стефанова - псевд. на Райна Христова Бърнева. - Офс. изд.

ISBN 978-954-9933-98-7 : 13 лв.

839.3-31
COBISS.BG-ID 1230968804

 

839.8 ДАТСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2010/1  Кн 420
ХАСЕЛ, Свен
        Веригите на смъртта / Свен Хасел ; Прев. Адриан Лазаровски. - София : ИнфоДАР, 2009 ([София : Симолини]). - 378 с. ; 20 см

Ориг. загл. Wheels of terror / Sven Hassel. - Офс. изд.

ISBN 978-954-761-400-0 : 14 лв.

839.8-311.6
COBISS.BG-ID 1230976484

БК 2010/1  Кн 421
ХАСЕЛ, Свен
        Монте Касино / Свен Хасел ; Прев. Адриан Лазаровски. - София : ИнфоДар, 2007 ([София : Симолини]). - 299 с. ; 20 см

Ориг. загл. Monte Cassino / Sven Hassel. - Офс. изд.

ISBN 978-954-761-366-9 : 12 лв.

839.8-311.6
COBISS.BG-ID 1230964964

 

840 ФРЕНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2010/1  Кн 422
МАКИН, Андрей
        Престъплението на Олга Арбелина / Андрей Макин ; Прев. от фр. Райна Стефанова. - Плевен : Lege Artis, 2009 (София : Артграф). - 295 с. ; 22 см. - (Безкрайна проза)

Ориг. загл. Le crime d'Olga Arbelina. - Райна Стефанова - псевд. на Райна Христова Бърнева. - Офс. изд.

ISBN 978-954-9933-99-4 : 16 лв.

840-054.7(=82)-31
COBISS.BG-ID 1230968036

 

860(72) МЕКСИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2010/1  Кн 423
КУАТИЕ, Анхел де
        Златното сечение : Седми скрижал на завета / Анхел де Куатие ; Прев. от рус. Валентина Митанкина. - София : Интервал, 2009 ([София] : Артграф). - 193 с. ; 19 см. - (Поредица По следите на скрижалите ; Кн. 8)

Прев. по Золотое сечение / Анхель де Куатьэ. - Офс. изд.

ISBN 978-954-91938-8-6 : 7 лв.

860(72)-31
COBISS.BG-ID 1231042532

 

860 ИСПАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2010/1  Кн 424
        ANTOLOGIA de la literatura espanola : S. XI-XVII / [Comp.] Mariana Dimitrova. - 4. ed. - Sofia : Ed. Univ. San Clemente de Ojrid, 2009. - 512 с. ; 21 см

1. изд. 1977 на изд. Наука и изкуство. - Офс. изд. - Библиогр. с. 507-508

ISBN 978-954-07-2812-4
1. Испанска литература - христоматии - учебници за ВУЗ
860(082)(075.8)
COBISS.BG-ID 1230998756

 

869.0(81) БРАЗИЛСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2010/1  Кн 425
ОРТА, Андерсон Брага
        Варненска елегия / Андерсон Брага Орта ; Подб., прев. от португ. Румен Стоянов ; Рисунки Момчил Стоянов = Elegia de Varna / Anderson Braga Horta ; Selecao Rumen Stoyanov ; Desenhos Momchil Stojanov. - София : ИК Огледало, 2009 (Без сведение за печ.). - 60, 58 с. : с ил., порт. ; 22 см

Кор. загл. на втората кн. Lua da fonte. - Съдържа и За авт. - Втората кн. отпеч. със самостоятелна загл. с. и паг. - Офс. изд.

ISBN 978-954-8041-29-4

869.0(81)-1
COBISS.BG-ID 1231095268

 

882 РУСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2010/1  Кн 426
АЛЕШКОВСКИ, Юз Ефимович
        Предпоследен живот : Роман / Юз Алешковски ; Прев. от рус. Иван Тотоманов. - София : Факел експрес, 2009 ([София : Симолини]). - 319 с. ; 20 см

Ориг. загл. Предпоследняя жизнь / Юз Алешковский. - Офс. изд.

ISBN 978-954-9772-65-4 : 15.50 лв.

882-31
COBISS.BG-ID 1231082468

БК 2010/1  Кн 427
ГРУШИНА, Олга
        Животът на Суханов в сънища / Олга Грушина ; Прев. Венета Табакова. - София : ИнфоДАР, 2009 ([София : Унискорп ООД]). - 464 с. ; 20 см. - (Съвременни литературни класики)

Ориг. загл. The dream life of Sukhanov / Olga Grushin. - Съдържа и За автора. - Офс. изд.

ISBN 978-954-761-279-2 : 14 лв.

882-31
COBISS.BG-ID 1230965476

БК 2010/1  Кн 428
ЛУКЯНЕНКО, Сергей Василиевич, 1968-
        Дневен патрул / Сергей Лукяненко, Владимир Василев ; Прев. Васил Велчев. - [2. изд.]. - София : ИнфоДар, 2009 ([В. Търново : Абагар]). - 525 с. ; 21 см

Ориг. загл. Дневной дозор / Сергей Вл. Лукьяненко, Вл. Н. Васильев. - Авт. Владимир Василев не е отбелязан на кор. - 1. изд. 2005. - Офс. изд.

ISBN 978-954-761-379-9 (Подв.) : 17 лв.

882-312.9
COBISS.BG-ID 1230985444

БК 2010/1  Кн 429
НИКОЛОВА, Мария Стефанова
        Рецепция на руската литературна класика в България 1878-1912 : Автори - издатели - читатели / Мария Николова ; Предисл. Радка Колева. - Пловдив : Нар. библ. Иван Вазов, 2009. - 216 с. : с порт., факс., диагр. ; 21 см

Офс. изд. - Библиогр. с. 199-215

ISBN 978-954-9546-45-3
1. Руска литература - преводи на други езици - български език 2. Издателско дело - България - история 3. Четене 4. България - литературознание - книгознание - библиотечно дело
882.03(497.2)(091)
002.19(497.2)(091)
028.01(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1231120612

РАЕВ, Любомир Недков
        Опитът  Вж  Кн 484

БК 2010/1  Кн 430
СТРУГАЦКИ, Аркадий Натанович
        Обитаемият остров / Аркадий [Стругацки], Борис Стругацки ; Прев. Максим Стоев. - София : ИнфоДАР, 2009 ([София] : Унискорп ООД). - 407 с. ; 20 см. - (Библиотека Светове ; 3)

Ориг. загл. Обитаемый остров / Аркадий и Борис Стругацки. - Офс. изд.

ISBN 978-954-761-409-3 : 13 лв.

882-312.9
COBISS.BG-ID 1230974180

БК 2010/1  Кн 431
СТЪРМАН, Мариан
        Толстой. Война и мир / Marianne Sturman ; Прев. Борис Дамянов. - [София] : Книгоиздателска къща Труд, 2009 ([София] : Инвестпрес АД). - 152 с. ; 20 см. - (Ключът към Класиката. Cliffs Notes)

Кор. опис. - Ориг. загл. War and peace / Marianne Sturman. - Авт. отбелязана на с. 2. - Офс. изд.

ISBN 978-954-528-921-7 : 5.99 лв.
1. Роман, руски - теми, образи, сюжети 2. Толстой, Лев Николаевич - отделни произведения 3. Писатели, руски - отделни произведения 4. Русия - литературознание
882-31.09
882(092)
92 Толстой, Лев Николаевич
COBISS.BG-ID 1230989540

 

883 УКРАИНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2010/1  Кн 432
ГРОСМАН, Василий Семьонович
        Живот и съдба : Роман / Василий Гросман ; Прев. от рус. Здравка Петрова. - София : Факел експрес ; Пловдив : ИК Жанет 45, 2009. - 966 с. ; 20 см. - (Нова проза)

Ориг. загл. Жизнь и судьба / Василий Гроссман. - Офс. изд.
ISBN 978-954-9772-60-9 (Факел експрес) : 25.99 лв.
ISBN 978-954-491-519-3 (Жанет 45-Пловдив)

883-31
COBISS.BG-ID 1231083492

 

884 ПОЛСКА ЛИТЕРАТУРА

ОШАТИНСКИ, Виктор
        Рехаб  Вж  Кн 44

БК 2010/1  Кн 433
САПКОВСКИ, Анджей, 1948-
        Вещерът. Кн. 3, Кръвта на елфите / Анджей Сапковски ; Прев. Васил Велчев. - София : ИнфоДар, 2009 ([София : Симолини]). - 401 с. ; 20 см

Ориг. загл. Krew elfow / Andrzej Sapkowski. - Офс. изд.

ISBN 978-954-761-404-8 : 14 лв.

884-312.9
COBISS.BG-ID 1230961380

БК 2010/1  Кн 434
САПКОВСКИ, Анджей, 1948-
        Вещерът: Меч на съдбата : Сборник с разкази / Анджей Сапковски ; Прев. Васил Велчев. - София : ИнфоДар, 2008 ([София : Симолини]). - 436 с. ; 20 см

Ориг. загл. Miecz przeznaczenia / Andrzej Sapkowski. - Офс. изд.

ISBN 978-954-761-332-4 : 12 лв.

884-322.9(081)
COBISS.BG-ID 1230966756

 

886.1 СРЪБСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2010/1  Кн 435
ПАВИЧ, Милорад
        Пейзаж, рисуван с чай : Роман / Милорад Павич ; Прев. от сръб. Русанка Ляпова. - София : Алтера, 2009 ([София] : Лито Балкан). - 368 с. : с ил. ; 21 см. - (Световни романи)

Ориг. загл. Предео сликан чаjeм / Милорад Павиh. - Алтера - издателска марка на Делта Ентъртейнмънт ЕООД. - Текст и на нем. ез. - Съдържа и Място, което се предоставя на читателя, да отбележи развръзката на романа или решението на кръстословицата. - Офс. изд. - Азб. показалец. - Съдържа: Кн. 1: Малък нощен роман ; Кн. 2: Роман за любители на кръстословици

ISBN 978-954-9757-27-9 : 20 лв.

886.1-31
COBISS.BG-ID 1231060964

 

886.6 МАКЕДОНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2010/1  Кн 436
БОШНАКОСКА, Гордана Михаилова
        Тълкуване на морето : Поезия / Гордана Михаилова Бошнакоска ; Прев. от макед., предг., рис. Роман Кисьов. - Русе : Авангард принт, 2008. - 57 с. : с ил. ; 22 см

Без сведение за ориг. загл. - Съдържа и За авторката. - Офс. изд.

ISBN 978-954-337-046-7

886.6-1
COBISS.BG-ID 1231055844

БК 2010/1  Кн 437
КАЛАЙДЖИЕВ, Георги
        Кандило на разсъмване / Георги Калайджиев ; Прев. [от макед.] Левена Филчева. - Благоевград : Арс, 2009. - 44 с. ; 17 см. - (Библиотека Глоси)

Без сведение за ориг. загл. - Съдържа и За Георги и неговата поезия или меката топлина на светлината / Л. Филчева. - Офс. изд.

ISBN 978-954-9857-22-1 : 4 лв.
1. Калайджиев, Георги
886.6-1
COBISS.BG-ID 1231077860

 

886.7 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2010/1  Кн 438
        Добри ВОЙНИКОВ : 175 години от рождението му : Сборник с материали от научната конференция, проведена на 13 и 14 ноември 2008 г. / Под ред. на Николай Димков. - Шумен : Добри Войников, 2008 (Силистра : RITT). - 238 с. : с ил. ; 20 см

Офс. изд. - Съдържа материали от Н. Димков, Н. Марчева, К. Вачкова, Д. Димов, Е. Начева, З. Братанова, М. Стефанова, Ф. Хюсеин, М. Кирова, Л. Настева, П. Петров, К. Колева, В. Цончева, Е. Кьостебеков, М. Делеану, Н. Пътова, Н. Николов, Р. Иванова, Й. Мунтяну. - Библиогр. след някои материали

ISBN 978-954-92086-8-9
1. Войников, Добри Попов - юбилеи и чествания - конференции 2. Писатели, български - юбилеи и чествания - конференции 3. България - литературознание
886.7(092)(063)
92 Войников, Добри Попов
COBISS.BG-ID 1231119332

БК 2010/1  Кн 439
ПЪРВАНОВ, Никола
        Законът на насилието : Арести, следствия и съдебни процеси на български писатели : Хроники / Никола Първанов. - Варна : Славена, 2009. - 427 с. : с табл., портр. ; 23 см

Съдържа и За автора. - Офс. изд. - Библиогр. след отд. материали

ISBN 978-954-579-784-2 : 9.90 лв.
1. Писатели, български - биографии 2. Политически репресии - България - история 3. Съдебни процеси - България - история 4. България - литературознание - вътрешна политика - право
886.7(092)
323.28(497.2)(091)
343.3/.7(497.2)(091)
92(497.2)
COBISS.BG-ID 1231101668

БК 2010/1  Кн 440
РАДОСЛАВОВ, Иван Радков
        Портрети: Теодор Траянов, Трифон Кунев, Димчо Дебелянов, Христо Ясенов, Николай Лилиев, Емануил Попдимитров, Людмил Стоянов / Иван Радославов ; Състав., ред., [предг.] Иван Радев. - В. Търново : Веста, 2009. - 77 с. : с ил. ; 20 см. - (Библиотека Орис / Веста)

Съдържа и Иван Радославов като портретист / Петър Стефанов, с пълно име Петър Стефанов Петров. - Офс. изд.

ISBN 978-954-543-031-2
1. Поети, български - творчество 2. Българска литература - теми, образи, сюжети 3. България - литературознание
886.7.09
886.7(092)
92(497.2)
COBISS.BG-ID 1231032292

 

886.7-0 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. СЪБРАНИ И ИЗБРАНИ МНОГОТОМНИ СЪЧИНЕНИЯ

БК 2010/1  Кн 441
БОЖКОВ, Стойчо Божков
        Избрани съчинения : Т. 1 - / Стойчо Божков. - Добрич : Матадор 74, 2007 ([Силистра] : RITT). - 21 см

Офс. изд.

ISBN 978-954-371-168-0 (т. 2) : 12 лв.

Съдържа:
Т. 2: Божи грях за простосмъртната ; Пентаграма ; Дояч на пепелянки. - 2009. - 448 с.

 

Съдържа и За автора

886.7(081.2)
886.7-32
886.7-31
COBISS.BG-ID 1231043556

БК 2010/1  Кн 442
МИРОСЛАВОВА, Елисавета
        Събрани съчинения : В 9 т. / Авт.-състав. Елисавета Мирославова-Елмира. - София : Пламък, 1997. - 20 см

Офс. изд.

ISBN 978-954-380-116-9 (т. 3)

Съдържа досега:
Т. 3: Българи и евреи : Разкази на очевидци ; Писма 1999-2002 / [Предг. Ико Конорти]. - София : Бълг. книжница, 2009 ([София : Изток-Запад]). - 112 с. : с портр.

Съдържа и Интервю за еврейския вестник / Разговора води М. Ангелова


886.7(081.1)
886.7-32
886.7-6
COBISS.BG-ID 1231042276

 

886.7-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ

БК 2010/1  Кн 443
АНДОНОВА, Мая Генадиева
        Един миг вечност / Мая Андонова. - [София] : Пакс корпорация ЕООД, [2010] ([София : Монт]). - 24 с. ; 17 см

Офс. изд.

ISBN 978-954-92341-4-5

886.7-1
COBISS.BG-ID 1231057636

БК 2010/1  Кн 444
АНДОНОВА, Мая Генадиева
        Един миг вечност / Мая Андонова ; [Ил. Мая Андонова ; Прев. на исп.] = Un instante de enternidad / Maya Andonova. - София : Пакс корпорация, 2006 (Русе : Дунав прес АД). - 40 с. : с цв. ил. ; 17 см

Офс. изд.

ISBN 954-91152-2-4 : 7 евро
ISBN 978-954-91152-2-2

886.7-1
COBISS.BG-ID 1045781732

БК 2010/1  Кн 445
АТАНАСОВА, Лили
        Изповед : Стихове / Лили Атанасова. - София : ИК Орбел, 2009 ([София : Ирис]). - 72 с. ; 20 см

Съдържа и Житото на живота... / Николай Павлов. - Офс. изд.

ISBN 978-954-496-098-8 : 5 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1230989284

БОЖИЛОВ, Георги
        Живот под черен небосвод : Спомените на един безвластник  Вж  Кн 546

БК 2010/1  Кн 446
БРАТИНОВ, Петко Христов
        Преди сълзата да застине : Интимна лирика / Петко Братинов. - София : Сатори Ко, 2009 ([София : АСИ Принт]). - 83 с. ; 21 см

Офс. изд.

ISBN 978-954-92294-5-5 (Подв.) : 10 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1230995172

БК 2010/1  Кн 447
ВАКЛЕВ, Костадин Георгиев
        Моите избрани произведения : "Шекспирови" сонети и сонетен венец : Поезия / Костадин Ваклев. - Пазарджик : [Изд. авт.], 2009 (Пазарджик : Първа частна печ.). - 76 с. : с ил. ; 21 см

На кор. и в библиогр. каре загл. Моите "Шекспирови-английски" сонети и сонетен венец. - На кор. и загл. с. означено кн. 15. - Съдържа и Другите за мене / Д. Калеева, П. Генуров. - Офс. изд.

886.7-193.3
COBISS.BG-ID 1231056612

БК 2010/1  Кн 448
ВИДЕНОВ, Владимир
        Паметта на пясъка : Лирика / Владимир Виденов. - София : Издателско ателие Аб, 2005. - 40 с. ; 16 x 16 см

Офс. изд.

ISBN 978-954-737-555-5

886.7-1
COBISS.BG-ID 1231061220

ГЕОРГИЕВА, Десислава Миланова
        Притча за момичето с къдриците  Вж  Кн 517

БК 2010/1  Кн 449
ГОРБАНОВА, Нели Аврамова
        Свещ на прозореца : Стихотворения / Нели Горбанова ; Худож. Радосвета Лазарова. - София : Звезди, 2009 ([Плевен : ЕА]). - 64 с., 6 л. : цв. ил. ; 20 см

Съдържа и Под ръка с приятел / Пенчо Чернаев. - Офс. изд.

ISBN 978-954-9514-97-1

886.7-1
COBISS.BG-ID 1231001828

БК 2010/1  Кн 450
ДАМЯНОВ, Дамян Петров
        Заедно / Дамян П. Дамянов, Петър Д. Дамянов. - [Пловдив] : Нитон, 2009. - 48 с. : с ил. ; 17 см

Офс. изд. - Съдържа: Заветът на баща ми / Петър Д. Дамянов. Мойто момче / Дамян П. Дамянов

ISBN 978-954-347-031-0 (верен) : 4.80 лв.
ISBN 9789543470310 !

886.7-1
COBISS.BG-ID 1231044324

БК 2010/1  Кн 451
ДИМАНОВ, Ивайло Бойков
        Добър вечер, г-жо Тъга! : Поезия / Ивайло Диманов ; Ил. Клод Моне и др. - София : Джойс Медия, 2008 ([Костинброд] : Мултипринт). - 83 с. : с ил. ; 20 см

Други ил. : К. Томокацу, М. Мара, М. Горова, К. Малевич, Й. Олекса, М. Подгаевская, Ев. Босяцки, Р. Линч, Р. Бертемес, М. Ямамото, Г. Божилов - Слона, Л. Диманов, Вазарели, И. Диманов. - Офс. изд.

ISBN 978-954-92229-1-3

886.7-1
COBISS.BG-ID 1231009252

БК 2010/1  Кн 452
ДИМИТРОВА, Венета Н.
        Въздишка : Стихове / Венета Димитрова ; Ил. Венета Димитрова. - Хасково : ИК Женда - ХН, 2009. - 40 с. : с ил. ; 20 см

Офс. изд.

ISBN 978-954-9815-23-8

886.7-1
COBISS.BG-ID 1231102436

БК 2010/1  Кн 453
ДОБРЕВА, Десислава Добромирова
        Мигове в рамки / Десислава Добрева. - София : Бълг. книжница, 2008 ([София : Изток-Запад]). - 48 с. : с цв. ил. ; 21 см

Съдържа и Откраднати мигове любов / В. Събева. - Офс. изд.

ISBN 978-954-380-095-7 (Подв.) : 12 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1231052516

БК 2010/1  Кн 454
ДРУМЕВ, Росен Друмев
        Армада : Пътуване през спомена : Поезия / Росен Друмев. - Бургас : Libra Scorp, 2009 (Бургас : Информа Принт АД). - 144 с. : с ил. ; 21 см

Офс. изд.

ISBN 978-954-471-066-8 : 7 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1231024612

БК 2010/1  Кн 455
ДЯНКОВ, Георги Дянков
        Моите житейски умотворения : Поезия / Георги Дянков. - Бургас : Черноморски фар, 2009 ([Бургас] : Форос солна офсет ООД). - 60 с. ; 20 см

Офс. изд.

ISBN 978-954-8841-07-7

886.7-1
COBISS.BG-ID 1231026660

БК 2010/1  Кн 456
ЖЕГЛОВ, Иван Илиев
        Жива глина : Поезия Октавиада / Иван Жеглов ; [Предг. Иван Радоев] ; Ил. Иван Жеглов, Елена Илиева. - [София] : ДИР.БГ АД, 2009 (Троян : Линеа ООД). - 328 с. : с ил. ; 21 см

Съдържа и По неравния друм. - Офс. изд.

ISBN 978-954-8601-83-2 (Подв.) : 8 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1230964708

БК 2010/1  Кн 457
ЖЕЛЯЗОВ, Илия
        Под сянката на слънцето : Избрани стихотворения / Илия Желязов. - София : Компакт прес, 2009 (Без сведение за печ.). - 136 с. ; 20 см

Пълното име на авт. e  Илия Желязов Илиев. - Офс. изд.

ISBN 954-6960-09-11 !

886.7-1(081.2)
COBISS.BG-ID 1231078884

БК 2010/1  Кн 458
ЗАФИРОВА, Геновева Иванова
        Прозорецът на ветровете : Стихове / Геновева Иванова Зафирова ; Ил. Мануел Зафиров. - Бургас : Libra Scorp, 2009 (Бургас : Информа Принт АД). - 104 с. : с ил., ноти ; 20 см

Офс. изд.

ISBN 978-954-471-068-2 : 5 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1231047652

БК 2010/1  Кн 459
ЗАЯКОВ, Минчо Димитров
        Златна сватба : Лирика / Минчо Заяков. - Н. Загора : ЕТ Рефлекс-Петър Абов, 2009. - 54 с. ; 21 см

Копирно изд.

ISBN 978-954-9955-23-1 : 2 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1231089380

БК 2010/1  Кн 460
ЙОРДАНОВА, Силвия
        Плахо утро / Силвия Йорданова. - София : Пандора Прим, 2008. - 45 с. : с ил. ; 20 см

Офс. изд.

ISBN 978-954-634-024-5 : 4.50 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1230991588

БК 2010/1  Кн 461
ЙОТОВА, Надя
        Опит за летене / Надя Йотова. - [София] : [Илинда-Евтимов], 2008 (София : Илинден-2000 ЕООД). - 96 с. : с ил. ; 20 см

Офс. изд.

ISBN 978-954-711-114-1

886.7-1
COBISS.BG-ID 1231043044

БК 2010/1  Кн 462
КИРЯНОВА, Катерина Илиева
        От сърцето ми родени : Стихотворения и текстове за песни от фестивали и албуми / Катя Кирянова. - София : Болид-инс ЕООД, 2006. - 236 с. ; 21 см

Офс. изд.

ISBN 954-8017-62-8
ISBN 978-954-8017-62-6

886.7-192
COBISS.BG-ID 1231041508

БК 2010/1  Кн 463
КОВАЧЕВ, Светлозар
        Тъпанар : Със илюстрации от България страна на съкровищата / Светакети Аруни ; Снимки Антоний Ханджийски. - София : ИК Лотос Адвертайзинг, 2007 (Без сведение за печ.). - 128 с. : с ил. ; 21 см

Светакети Аруни - псевд. на Светлозар Ковачев. - Изд. по проект ДА България. - Офс. изд.

ISBN 978-954-90393-4-4

886.7-17
COBISS.BG-ID 1231106020

БК 2010/1  Кн 464
КОЕВ, Иван Илиев
        Узряла светлина : Стихове / Иван Коев. - [Велинград : Изд. авт.], 2009 (Велинград : Бостон). - 40 с. ; 20 см

Кор. опис. - В библиогр. каре загл. Стихове за възторга и умората. - Офс. изд.

(Подв. със спирала)

886.7-1
COBISS.BG-ID 1231045348

БК 2010/1  Кн 465
КОЛАРОВА, Анита Димитрова
        Изпепелените ябълкови градини : Стихове / Анита Коларова. - Русе : Авангард принт, 2008. - 40 с. ; 21 см

Офс. изд.

ISBN 978-954-337-049-8

886.7-1
COBISS.BG-ID 1231011556

БК 2010/1  Кн 466
КЮМУРДЖИЕВ, Паскал
        Всеки изгрев  Е различен : Любовна лирика / Паскал Кюмурджиев. - Бургас : Libra Scorp, 2009 (Бургас : Информа принт АД). - 56 с. : с ил. ; 20 см

Офс. изд.

ISBN 978-954-471-063-7 : 5 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1231062500

БК 2010/1  Кн 467
ЛАЛЕВА, Петя
        Венецът : Любовна лирика / Петя Лалева ; [Предг. Христо Гешанов] ; Худож. Диана Върбанова. - София : Интеграл Г, 2009 ([София : Манта принт]). - 51 с. : с ил. ; 20 см

Офс. изд.

ISBN 978-954-8859-39-4

886.7-1
COBISS.BG-ID 1231040484

БК 2010/1  Кн 468
ЛАЛЕВА, Петя
        Небесна манна : Духовна лирика / Петя Лалева ; Ил. Диана Атанасова. - София : Интеграл Г, 2008 ([София : Манта принт]). - 42 с. : с ил. ; 20 см

Съдържа и За поезиата и за поетесата / Христо Гешанов. - Офс. изд.

ISBN 978-954-8859-38-7

886.7-14
COBISS.BG-ID 1231036644

БК 2010/1  Кн 469
МАЛИНОВА-Антъни, Мерсия
        Южният кръст : Австралийско ноктюрно / Марсиа Малинова-Антони ; Ил. Марсиа Малинова-Антони. - [Габрово : Фонд. Без граници], 2009 (Габрово : Екс-прес ООД). - 328 с. : с ил. ; 22 см

Мерсия Малинова-Антъни - псевд. на Здравка Малинова. - Офс. изд. Съдържа стихосбирките: Южна жена - Северен мъж ; С вика на вятъра ; Австралийско ноктюрно ; Северно сияние (Емигрантска рапсодия) ; Бездомна любов ; Слепи птици ; Лунна пътека ; Сълзата на клоуна ; Цвят на магнолия ; Софиян ; По света ; Завръщане ; Танц на фламинго

ISBN 978-954-90369-2-3

886.7-054.7-1
886.7-054.7-3
COBISS.BG-ID 1231064036

БК 2010/1  Кн 470
МАРКОВ, Румен Цветанов
        Сдобрявам се с ангелите / Румен Марков ; Снимки Румен Марков. - София : [Изд. авт.], 2009 ([София : Мина]). - 56 с. : с ил. ; 21 см

Офс. изд.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1231012580

БК 2010/1  Кн 471
МИТЕВ, Пламен
        Три малини с аромат на Астра / Пламен Митев ; Ил. Роберто Андреев. - Русе : Авангард принт, 2009. - 84 с. : с ил. ; 23 см

Офс. изд.

ISBN 978-954-337-078-8

886.7-1
COBISS.BG-ID 1231013092

БК 2010/1  Кн 472
МУКАНОВА, Поли Руменова
        Мигове в кибритена кутийка : Поезия / Поли Муканова. - София : Алтера, 2009 ([София : Симолини]). - 82 с. ; 20 см

Алтера - издателска марка на изд. Делта Ентъртейнмънт ЕООД. - Офс. изд.

ISBN 978-954-9757-31-6 : 7 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1231084516

БК 2010/1  Кн 473
НАЧЕВА, Катя Георгиева
        Подпис върху хвърчило / Катя Начева. - Благоевград : Арс, 2008. - 52 с. ; 17 см. - (Библиотека Глоси)

Офс. изд.

ISBN 978-954-9857-18-4 : 4.20 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1231078372

БК 2010/1  Кн 474
НЕНОВ, Иван Петров
        След бягащите дни : Стихове / Иван Ненов. - Самоков : Приятел, 2009 (Перник : Съперник-98 АД). - 72 с. ; 20 см

Офс. изд.

ISBN 978-954-8057-21-9

886.7-1
COBISS.BG-ID 1231088100

БК 2010/1  Кн 475
ПАВЛОВА, Детелина Петрова
        Милост за невинните : Лирика / Детелина Павлова. - София : Калисто-М, 2009 (София : Славейков). - 112 с. ; 21 см

Съдържа и Пътуване през територията на чувствата / П. Софрониев. - Офс. изд.

ISBN 978-954-91494-8-7

886.7-1
COBISS.BG-ID 1231083748

БК 2010/1  Кн 476
ПАНГЕЛОВ, Божидар Иванов
        Момичето, което... / Божидар Пангелов. - Благоевград : Арс, 2008. - 52 с. ; 16 см. - (Библиотека Глоси)

Офс. изд.

ISBN 978-954-9857-17-7 : 4.20 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1231096292

БК 2010/1  Кн 477
ПЕНУШЛИЕВА, Виолета
        Вишнев прашец : Хайку / Виолета Пенушлиева. - [София] : AV Design Group, [2010]. - 190 с. : с ил. ; 14 см

Офс. изд.

ISBN 954-91680-1-8

886.7-193
COBISS.BG-ID 1231008484

БК 2010/1  Кн 478
ПЕНУШЛИЕВА, Виолета
        Есенен дъжд : Хайку / Виолета Пенушлиева ; Графики Виолета Пенушлиева ; [Предг. Братислав Иванов]. - [София] : AV Design Group, [2010]. - 198 с. : с ил. ; 14 см

Офс. изд.

ISBN 978-954-91680-4-4

886.7-193
COBISS.BG-ID 1231008228

БК 2010/1  Кн 479
ПЕНУШЛИЕВА, Виолета
        Житен танц : Хайку / Виолета Пенушлиева. - [София] : AV Design Group, [2010]. - 198 с. : с ил. ; 14 см

Съдържа и Хайку - поезия без граници / Братислав Иванов. - Офс. изд.

ISBN 978-954-91680-5-1

886.7-193
COBISS.BG-ID 1231007972

БК 2010/1  Кн 480
ПЕНУШЛИЕВА, Виолета
        Снежни врабчета : Хайку / Виолета Пенушлиева ; Графики Виолета Пенушлиева ; [Предг. Братислав Иванов]. - София : AV Design Group, [2010]. - 198 с. : с ил. ; 14 см

Офс. изд.

ISBN 978-954-91680-7-5

886.7-193
COBISS.BG-ID 1231008996

БК 2010/1  Кн 481
ПЕТРОВ, Йосиф
        Избрано / Йосиф Петров. - 2. прераб. и доп. изд. - София : Звезди, 2009. - 260 с. : с ил. ; 20 см

Пълното име на авт. e  Йосиф Петров Лалов. - Без сведение за 1. изд. - Съдържа и Неподвластен на времето / Марин Кадиев. - Офс. изд.

ISBN 978-954-9514-98-8 : 9 лв.

886.7-1(081.2)
COBISS.BG-ID 1231034852

БК 2010/1  Кн 482
ПОПОВА, Стефка Дойчева
        Лица : Избрани творби / Стефка Попова. - София : ИК Сафина Дойч, 2009 ([Костинброд] : [Мултипринт ООД]). - 132 с. ; 20 см

Офс. изд.

ISBN 978-954-90436-3-1 : 8 лв.

886.7-1(081.2)
COBISS.BG-ID 1231025636

БК 2010/1  Кн 483
РАДЕВА, Виктория
        Тайнопис на звездите : Лирика / Виктория Радева. - София : ИК Феномен, 2009 ([Перник : Съперник]). - 128 с. ; 20 см

Офс. изд.

ISBN 978-954-549-087-3

886.7-1
COBISS.BG-ID 1230963172

БК 2010/1  Кн 484
РАЕВ, Любомир Недков
        Опитът / Любомир Раев ; Худож. Борис Димитров = The experience / Ljubomir Raev ; Art work Boris Dimitrov ; Transl. Maria Berova. - [Русе] : Авангард принт, 2008. - 120 с. : с ил. ; 21 см

Съдържа и Авторът, преведен от други от български на английски език ; Авторски преводи от руски на български език. - Офс. изд.

ISBN 978-954-337-061-0 : 10 евро

886.7-1
882-1
COBISS.BG-ID 1231004132

БК 2010/1  Кн 485
РАЙЧЕВА, Лиляна Райчева
        Да достигнеш светлината : Стихотворения / Лиляна Райчева = Atteindre a la lumiere : Poemes / Lilyana Raitcheva ; Version fr. Nevyana Konstantinova. - София : Интервю Прес, 2009. - 128 с. ; 20 см

Пълното име на прев.  Е Невяна Константинова Керемедчиева. - Офс. изд.

ISBN 954-666-071-8

886.7-1
COBISS.BG-ID 1230997476

БК 2010/1  Кн 486
РАЙЧЕВА, Лиляна Райчева
        Да прекосиш бурята : Стихотворения / Лиляна Райчева = To cross the storm : Poetry / Lilyana Raicheva ; Transl. Svetoslav Piperov. - София : Интервю прес, 2009. - 116 с. ; 20 см

Съдържа и биогр. сведения за авт. ; Необичайна и трансцедентна / Георги Мицков. - Офс. изд.

ISBN 978-954-666-072-5

886.7-1
COBISS.BG-ID 1230963940

БК 2010/1  Кн 487
РАШКОВ, Никола Делчев
        Цветя, покрити с роса : Стихотворения / Никола Делчев Рашков. - София : Авангард прима, 2009. - 88 с. : с ил. ; 21 см

Офс. изд.

ISBN 978-954-323-520-9

886.7-1
COBISS.BG-ID 1231085284

БК 2010/1  Кн 488
РУСЕВА, Румяна
        Фатално привличане : Лирика / Румяна Русева. - Бургас : Libra Scorp, 2009 (Бургас : Информа принт АД). - 32 с. : с ил. ; 20 см

Офс. изд.

ISBN 978-954-471-061-3

886.7-1
COBISS.BG-ID 1231059172

БК 2010/1  Кн 489
СЕИДОВ, Хюсню
        Прозорец към луната : Стихотворения / Хюсню Сеидов. - Русе : Авангард принт, 2008. - 32 с. ; 20 см

Офс. изд.

ISBN 978-954-337-054-2

886.7-1
COBISS.BG-ID 1231005412

БК 2010/1  Кн 490
СИДИ, Маир
        Лъч от залеза : Избрани стихотворения и разкази / Маир Сиди ; Худож. Калоян Бинев. - Ст. Загора : Лаген, 2009 (Ст. Загора : Литера принт АД). - 112 с. : с ил. ; 21 см

Съдържа и За автора. - Офс. изд.

ISBN 978-954-346-026-7

886.7-1
886.7-32
COBISS.BG-ID 1231039204

БК 2010/1  Кн 491
СКАРЛАТОВА, Емилия
        Апология на вятъра / Емилия Скарлатова. - [София] : Книгоиздателска къща Труд, 2009 ([София] : Монт ООД). - 87 с. ; 19 см

Офс. изд.

ISBN 978-954-528-912-5 : 4.99 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1230989796

БК 2010/1  Кн 492
СЛАВОВА, Мария
        Всичко е любов : Лирика / Мария Славова. - Варна : [Изд. авт.], 2009 ([Варна] : Бакара принт). - 437 с. : с 1 портр., ноти ; 22 см

Кор. опис. - Съдържа и Копнеж / Текст М. Славова ; Музика Н. Йорданов ; Биографични сведения за авт. - Офс. изд.

(Подв.) : 20 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1231080420

БК 2010/1  Кн 493
СЛАВОВА, Мария
        Не си отивай любов : Лирика / Мария Славова. - Варна : [Изд. авт.], 2007 ([Варна] : Бакара принт). - 229 с. : с 1 портр. ; 22 см

Кор. опис. - Съдържа и Биографични сведения за авт. - Офс. изд.

(Подв.)

886.7-1
COBISS.BG-ID 1231080676

БК 2010/1  Кн 494
СЛАВОВА, Мария
        Обичам те живот : Лирика / Мария Славова. - Варна : [Изд. авт.], 2006 ([Варна : Бакара принт]). - 159 с. ; 20 см

Офс. изд.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1231079652

БК 2010/1  Кн 495
СЛАВОВА, Мария
        Преживей тук любовта : Лирика / Мария Славова. - Варна : [Изд. авт.], 2004 (Варна : Бряг принт АД). - 136 с. ; 20 см

Офс. изд.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1231080932

БК 2010/1  Кн 496
СТАНЕВА, Атанаска
        Песни на горда болка : Сборник / Авт.[-състав, фотогр.] Атанаска Станева Митева ; Ред., худож. Иванка Станева Панчева. - Добрич : Матадор 74, 2009 ([Силистра] : RITT). - 140 с. : с ил. ; 29 см

Ред. известна като Иванка Станева. - Съдържа и Глас като добруджанска мараня, песни като нафора / В. Димов ; Атанаска Станева Митева ; Сватба в Мали Извор ; Речник на архизми и турцизми. - Офс. изд.

ISBN 978-954-371-167-3 : 15 лв.
1. Станева, Атанаска 2. България - музика
886.7-192
784.4.071.2(497.2)(092)
92 Станева, Атанаска
COBISS.BG-ID 1231116260

БК 2010/1  Кн 497
СТАНЕВА, Росица
        Под тракийска дъга : Лирика / Росица Станева ; Худож. Димитър Донев. - София : Бълг. книжница, 2009 ([София : Изток-Запад]). - 68 с. : с ил. ; 22 см

Съдържа и Една съкровена изповед / Петър Василев. - Офс. изд.

ISBN 978-954-380-123-7

886.7-1
COBISS.BG-ID 1231040228

БК 2010/1  Кн 498
СТАНИЛОВ, Боян Тодоров
        Роден да обича : Поезия / Боян Станилов. - Бургас : Черноморски фар АД, 2009 (Бургас : Форос солна офсет ООД). - 144 с. : с ил. ; 20 см

Офс. изд.

ISBN 978-954-8841-06-1

886.7-1
COBISS.BG-ID 1231007460

БК 2010/1  Кн 499
СТЕФАНОВА, Ваня
        Патерицата на слънцето / Ваня Стефанова. - Благоевград : Арс, 2008. - 44 с. ; 16 см

Офс. изд.

ISBN 978-954-9857-19-1 : 4.20 лв.

886.7-193
COBISS.BG-ID 1231101156

БК 2010/1  Кн 500
СТОЙКОВА, Катерина
        Въздухът около пеперудата : Стихотворения / Катерина Стойкова = The air around the butterfly : Poems / Katerina Stoykova. - [София] : Факел експрес, 2009 ([София : Симолини]). - 146 с. ; 22 см

Офс. изд.

ISBN 978-954-9772-64-7

886.7-054.7-1
COBISS.BG-ID 1231050724

СТОЯНОВ-Бигор, Георги
        Коктейл от усмивки  Вж  Кн 565

БК 2010/1  Кн 501
ТЕОДОСИЕВА, Стойка Димитрова
        Пясъчно въже / Стойка Димитрова Теодосиева. - София : Валдекс ООД, 2009. - 43 с. : с ил. ; 20 см

Офс. изд.

ISBN 978-954-92054-2-8 (Регионална библ. П. Стъпов-Търговище)

886.7-1
COBISS.BG-ID 1231010532

БК 2010/1  Кн 502
ТОМОВ, Любен Василев
        Палитрата на листопада : Стихотворения / Любен Томов. - София : Бълг. книжница, 2009 ([София : Изток-Запад]). - 46 с. ; 20 см

Офс. изд.

ISBN 978-954-380-128-2

886.7-1
COBISS.BG-ID 1231041764

БК 2010/1  Кн 503
ХАЙНРИХ, Петя
        01 / Петя Хайнрих. - Благоевград : Арс, 2008. - 48 с. ; 16 см. - (Библиотека Глоси)

Офс. изд.

ISBN 978-954-9857-16-0 : 4.20 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1231100388

БК 2010/1  Кн 504
ХРАНКОВ, Петър Иванов
        Прелом / Петър Хранков. - [София : Артграф], 2008. - [26] с. ; 24 см

Офс. изд.

ISBN 978-954-9401-27-1

886.7-1
COBISS.BG-ID 1231032036

БК 2010/1  Кн 505
ХРИСТОВ, Христо Веселинов
        Стихове по никое време / Христо Христов. - Самоков : Приятел, 2009 (Перник : Съперник-98). - 72 с. ; 20 см

Офс. изд.

ISBN 978-954-8057-22-6

886.7-1
COBISS.BG-ID 1231089636

БК 2010/1  Кн 506
ХРИСТОВА, Вера Георгиева
        На залез слънце / Вера Г. Христова. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2009. - 80 с. ; 21 см

Офс. изд.

ISBN 978-954-07-2862-9

886.7-1
COBISS.BG-ID 1231015396

БК 2010/1  Кн 507
ХРИСТОВА, Кръстина Савчева
        Звездни писма : Стихове / Кръстина С. Христова. - София : Бълг. книжница, 2009 ([София : Изток-Запад]). - 72 с. ; 20 см

Съдържа и Чудодейното чувство - любов / Бл. Касабова. - Офс. изд.

ISBN 978-954-380-119-0

886.7-1
COBISS.BG-ID 1231038692

ХРИСТОВА, Кръстина Савчева
        Родословие  Вж  Кн 566

БК 2010/1  Кн 508
ШИШКОВ, Михаил
        Акватория / Михаил Шишков ; Живопис и графика Михаил Шишков. - София : ИК РТА, 2009 ([София : Манта принт]). - 52 с. : с ил. ; 21 x 22 см

Офс. изд.

ISBN 978-954-91616-4-9
1. България - изобразителни изкуства
886.7-1
741.9(497.2)
COBISS.BG-ID 1231095012

БК 2010/1  Кн 509
ЯНЧЕВ, Иван Петров
        Сонети / Иван Янчев. - София : Литера, 2009 ([София] : Интерфейс). - 144 с. ; 21 см

Офс. изд.

ISBN 978-954-8593-24-3
Съдържа 139 сонета

886.7-1
COBISS.BG-ID 1231096548

БК 2010/1  Кн 510
ANDONOVA, Maja Genadieva
        Un instante de eternidad / Maya Amorisima ; [Прев. на исп.]. - [София] : Pax corporation, [2010] ([София : Монт]). - 24 с. ; 17 см

Ориг. загл. Един миг вечност. - Офс. изд.

ISBN 978-954-92341-5-2

886.7-1
COBISS.BG-ID 1231058916

 

886.7-2 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРАМА

БК 2010/1  Кн 511
РАЙЧЕВА, Лиляна Райчева
        Милост за нас : Драма в две действия 1988-2008 г. / Лиляна Райчева. - София : Интервю прес, 2009. - 60 с. ; 20 см

Съдържа и биогр. данни за авт. - Офс. изд.

ISBN 978-954-666-070-1

886.7-2
COBISS.BG-ID 1230963684

БК 2010/1  Кн 512
ЧИПРЯНОВ, Никола
        Монолог от преизподнята : Авторски спектакъл на Никола Чиприянов по книгата му Принцип на синхронността : Сценична композиция. - Русе : Авангард принт, 2008. - 48 с. ; 24 см

Съдържа и Интервю с Н. Чиприянов / Разговора води Кр. Гергицов. - Офс. изд.

ISBN 978-954-337-058-0

886.7-27
COBISS.BG-ID 1231067620

 

886.7-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА

БК 2010/1  Кн 513
БАНКОВА, Веса
        Попътни уроци / Веса Банкова. - София : Болид инс, 2008. - 104 с. ; 21 см

Офс. изд.

ISBN 978-954-8017-88-6

886.7-32
COBISS.BG-ID 1231054820

БК 2010/1  Кн 514
БАРАКОВ, Минчо Иванов
        Силата на детството : Разкази / Минчо Бараков. - София : Звезди, 2009 (София : СД Симолини). - 296 с. ; 21 см

Съдържа и Отпечатани разкази във вестници. - Офс. изд.

ISBN 978-954-9514-99-5

886.7-32
COBISS.BG-ID 1231018724

БК 2010/1  Кн 515
БЕЛЕНСКИ, Бойко Цветков
        Да се довериш на дявола : Достоверен роман / Бойко Беленски. - София : Satori Co Ltd., 2009 ([София : АСИ Принт]). - 207 с. ; 20 см. - (Серия Достоверни романи Недосегаемите)

Офс. изд.

ISBN 978-954-92294-3-1 : 10 лв.

886.7-312.4
COBISS.BG-ID 1230964452

БОЖКОВ, Стойчо Божков
        Избрани съчинения. Т. 2, Божи грях за простосмъртната ; Пентаграма ; Дояч на пепелянки.  Вж  Кн 441

БК 2010/1  Кн 516
ВЕЖИНОВ, Павел
        В един есенен ден по шосето / Павел Вежинов ; Предг. Ваня Мичева. - София : Дамян Яков, 2009 (София : Симолини 94). - 192 с. ; 20 см. - (Училищна библиотека)

Павел Вежинов - псевд. на Никола Делчев Гугов. - Офс. изд. - Съдържа разказите: Момчето с цигулката ; Студено време ; Езерното момче

ISBN 978-954-527-452-7 : 5.80 лв.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1231039460

БК 2010/1  Кн 517
ГЕОРГИЕВА, Десислава Миланова
        Притча за момичето с къдриците / Десислава Георгиева ; Худож. Иван Додов. - Бургас : Libra Scorp, 2009 (Бургас : Иформа принт АД). - 80 с. : с цв. ил. ; 15 x 15 см

Офс. изд.

ISBN 978-954-471-069-9 : 7 лв.

886.7-32
886.7-1
COBISS.BG-ID 1231061732

БК 2010/1  Кн 518
ГЪРДЕВА, Тодорина Атанасова
        Незагърбени спомени / Тодорина Гърдева. - Русе : Авангард принт, 2009. - 144 с. : с ил. ; 22 см

Съдържа и Творби, които сгряват сърцето / Хр. Черняев. - Офс. изд.

ISBN 978-954-337-071-9

886.7-32
COBISS.BG-ID 1231020260

БК 2010/1  Кн 519
ЕЛЕНЧЕВ, Кирил Василев
        Мерията : Разкази / Кирил Василев Еленчев. - [М. Търново] : Дир. Природен парк Странджа, 2009 (Бургас : Информа принт). - 107 с. : с к. ; 20 см. - (Библиотека На Странджа баир гората ; Кн. 1)

На загл. с. местоизд. Бургас. - Съдържа и Речник на диалектните и чужди думи и изрази. - Офс. изд.

ISBN 978-954-92404-1-2

886.7-32
COBISS.BG-ID 1230986468

БК 2010/1  Кн 520
ЗЛАТАНОВА, Зоя
        Почти любовна история / Зоя Златанова Петрова. - [Благоевград] : Арс, 2008. - 51 с. : с ил. ; 21 см

Съдържа и Биографични сведения за авт. - Офс. изд.

ISBN 978-954-9857-09-2

886.7-32
COBISS.BG-ID 1231049700

БК 2010/1  Кн 521
ИВАНОВА, Ина
        Право на избор и други проклетии / Ина Иванова. - Благоевград : Арс, 2009. - 88 с. ; 17 см. - (Библиотека Глоси)

Офс. изд.

ISBN 978-954-9857-20-7 : 4.70 лв.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1231082212

БК 2010/1  Кн 522
ЙОКИМОВ, Димитър Атанасов
        Дамско парти : 20 бъбриви разказа / Георг-Кентаврус ; Ил. Борислав Златанов. - София : Работилница за книжнина Васил Станилов, 2006 ([София : АСИ Принт]). - 128 с. : с ил. ; 20 см

На предзагл. с. ил. погрешно отбелязан Борис Златанов. - Съдържа и Неочаквана и радостна поява / Марги Христова. - Офс. изд.

ISBN 954-8248-53-0 : 6 лв.
ISBN 978-954-8248-53-2

886.7-32
COBISS.BG-ID 1231050212

БК 2010/1  Кн 523
КАЛАЙДЖИЕВ, Ясен
        Лагерът на невинните : Роман / Ясен Калайджиев. - Хасково : ИК Женда - ХН, 2009 (Хасково : Селект принт). - 159 с. ; 20 см

Офс. изд.

ISBN 978-954-9815-24-5 : 7 лв.

886.7-31
COBISS.BG-ID 1231086308

БК 2010/1  Кн 524
КЬОСЕВ, Иван Николаев
        Беглец : Разкази / Иван Кьосев. - 2. прераб. и доп. изд. - Варна : Славена, 2009. - 133 с. ; 20 см

1. изд. 2002. - Офс. изд.

ISBN 978-954-579-771-2 : 6 лв.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1231095524

МАЛИНОВА-Антъни, Мерсия
        Южният кръст : Австралийско ноктюрно  Вж  Кн 469

МИРОСЛАВОВА, Елисавета
        Събрани съчинения : В 9 т. Т. 3, Българи и евреи : Разкази на очевидци ; Писма 1999-2002  Вж  Кн 442

БК 2010/1  Кн 525
МИХАЙЛОВА, Надя
        Миражи : Роман / Надя Михайлова. - София : Бълг. книжница, 2009 ([София : Изток-Запад]). - 284 с. ; 20 см

Офс. изд.

ISBN 978-954-380-122-0

886.7-054.7-31
COBISS.BG-ID 1231063012

БК 2010/1  Кн 526
НИКОЛОВ, Венцеслав Михайлов
        Крадци на сенки / Венцеслав Николов. - [София : Марс 09, 2010] ([София] : Симолини 94). - 140 с. : с ил. ; 19 см

Офс. изд.

ISBN 978-954-92369-1-0 : 8 лв.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1231115748

БК 2010/1  Кн 527
НИКОЛОВА, Снежина Тошева
        Внимание! Чупливо! / Снежина Николова. - Видин : [Изд. авт.], 2006 (Видин : СД Експрес ЗМ). - 358 с. ; 21 см

Офс. изд.

ISBN 954-762-029-5 !
ISBN 978-954-763-043-7 !

886.7-32
COBISS.BG-ID 1231045860

БК 2010/1  Кн 528
НИКОЛОВА, Снежина Тошева
        Животът като такъв : Повест в 2 ч. / Снежина Николова. - Видин : [Бдин принт], 2007 (Видин : СД Експрес 3М). - 318 с. ; 20 см

Офс. изд. - Съдържа: Ч. 1, Залутани пътища ; Ч. 2, Небе

ISBN 978-954-762-031-5

886.7-32
COBISS.BG-ID 1231042020

БК 2010/1  Кн 529
НИКОЛОВА, Снежина Тошева
        Осъдени да обичат / Снежина Николова. - Видин : [Витоника - ВИ], 2008 (Видин : СД Експрес 3М). - 248 с. : с ил. ; 20 см

Офс. изд.

ISBN 978-954-92071-7-0

886.7-32
COBISS.BG-ID 1231049188

БК 2010/1  Кн 530
ПЕНЧЕВ, Ваньо
        Разкази / Ваньо Пенчев. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2009. - 68 с. ; 20 см

Пълното име на авт. e  Ваньо Пенчев Иванов. - Офс. изд.

ISBN 978-954-07-2861-2

886.7-323
COBISS.BG-ID 1231028196

ПЕТКОВ, Илия Тодоров
        Паметни знаци в Странджа : Крепости и пещери ; Легенди и предания  Вж  Кн 585

БК 2010/1  Кн 531
ПЕТКОВА, Искра Борисова
        Живот в оцеляване / Искра Петкова. Кн. 2, Из страниците на непубликуваните ръкописи. - София : WINI-1837, 2009. - 123 с. ; 22 см

Офс. изд.

ISBN 978-954-9437-12-6 (кн. 2)
1. България - социални грижи
886.7-34
886.7-94
364(497.2)(0:82-94)
COBISS.BG-ID 1231060452

БК 2010/1  Кн 532
ПЕТРОВ, Радослав Петров
        Черните ангели : [Ч. 1] - / Радослав Петров (Радо Шишарката). - София : Амадеус, 2009. - 22 см

Офс. изд.

ISBN 978-954-9897-20-3 (ч. 1)

Съдържа:
[Ч. 1]. - 2009. - 144 с.

886.7-31
COBISS.BG-ID 1231090660

БК 2010/1  Кн 533
ПОПОВА, Мария Николова
        Портрети на мъже : Да си намериш версия / Мария Шишеджиева-Попова ; Худож. Чавдар Гюзелев. - [София] : Работилница за книжнина Васил Станилов, 2009 ([София : АСИ Принт]). - 112 с. : с ил. ; 22 см

Офс. изд.

ISBN 978-954-8248-74-7

886.7-31
COBISS.BG-ID 1231096036

БК 2010/1  Кн 534
РИКОВ, Васил Стефанов
        Пожалете бягащия вълк : Разкази за животни и хора / Васил Риков. - София : Бълг. книжница, 2009 ([София : Изток-Запад]). - 168 с. ; 20 см

Офс. изд.

ISBN 978-954-380-126-8

886.7-32
COBISS.BG-ID 1231038948

СИДИ, Маир
        Лъч от залеза : Избрани стихотворения и разкази  Вж  Кн 490

БК 2010/1  Кн 535
СПИРОВ, Христо
        Живот на етажи : Разкази и легенди / Христо Спиров ; Ил. Борис Димитров. - Русе : Авангард принт, 2008. - 147 с. : с ил. ; 21 см

Пълното име на авт. e  Христо Спиров Христов. - Офс. изд.

ISBN 978-954-337-055-9

886.7-32
886.7-34
COBISS.BG-ID 1231009764

БК 2010/1  Кн 536
СПИРОВ, Христо
        Крадци на красота : Неизмислени разкази / Христо Спиров. - Русе : Авангард принт, 2009. - 116 с. ; 20 см

Офс. изд.

ISBN 978-954-337-075-7

886.7-322.6
COBISS.BG-ID 1231006692

БК 2010/1  Кн 537
СТОЕВ, Йордан
        Изкушения : Разкази и новели / Йордан Стоев. - Ст. Загора : Лаген, [2010] (Ст. Загора : Литера принт АД). - 227 с. ; 20 см

Офс. изд.

ISBN 978-954-346-013-7

886.7-32
COBISS.BG-ID 1231050468

БК 2010/1  Кн 538
СТОЙНОВ, Павел Тодоров
        Приключенията на Ситалк: От Стримон до Киликия / Павел Тодоров Стойнов. - [2. изд.]. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2009. - 120 с. ; 20 см

1. изд. 2007 на изд. Перун-спринт ООД. - Офс. изд.

ISBN 978-954-07-2816-2

886.7-31
COBISS.BG-ID 1231015140

БК 2010/1  Кн 539
ТРОПОЛОВА, Йорданка Илиева
        Нощни влакове : Разкази / Йорданка Трополова. - [Казанлък] : Янита ЯС, 2009 (Казанлък : Ирита принт ООД). - 220 с. ; 21 см

Съдържа и Вълшебен калейдоскоп / Д. Няголов. - Офс. изд.

ISBN 978-954-343-054-3

886.7-32
COBISS.BG-ID 1231002340

БК 2010/1  Кн 540
ЧАКОВА, Йорданка
        През девет дерета : Разкази / Йорданка Чакова. - София : Виденов и син, 2009 ([София : Офсетграфик]). - 79 с. ; 20 см

Офс. изд.

ISBN 978-954-8319-49-2

886.7-32
COBISS.BG-ID 1231034596

БК 2010/1  Кн 541
ЧАКЪРОВ, Александър Иванов
        Вечния българин – част 2 : Дядо Тангрил / Александър Чакъров ; Худож. Боян Янев. - Варна : Славена, 2009. - 367 с. : с ил. ; 20 см

Офс. изд.

ISBN 978-954-579-780-4 : 9.90 лв.

886.7-31
COBISS.BG-ID 1231108324

БК 2010/1  Кн 542
ЩЕРЕВА, Ваня Стоянова
        Татко, аз и Ангелът / Ваня Щерева. - 2. изд. - София : Mavzoleq, 2009 ([София] : Дуо-В ООД). - 310 с. ; 20 см

1. изд. 2009 на Корпорация Развитие. - Офс. изд.

ISBN 978-954-92452-1-9 : 15 лв.

886.7-31
COBISS.BG-ID 1230992612

БК 2010/1  Кн 543
ЩЕРЕВА, Ваня Стоянова
        Татко, аз и Ангелът / Ваня Щерева. - [София] : Корпорация Развитие, 2009 ([София] : Дуо-В). - 310 с. ; 20 см

Офс. изд.

ISBN 978-954-9612-28-8 : 15 лв.

886.7-31
COBISS.BG-ID 1231081700

 

886.7-4/-9 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРУГИ ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ

БК 2010/1  Кн 544
АНГЕЛОВ, Павел
        23 набор : Преживяно / Павел Ангелов. - Добрич : Матадор 74, 2009 ([Силистра] : RITT). - 244 с. : с ил. ; 20 см

Съдържа и Възпоменателен лист за Георги Марков. - Офс. изд.

ISBN 978-954-371-181-9 : 8 лв.
1. България - вътрешна политика
886.7-94
323(497.2)(0:82-94)
COBISS.BG-ID 1231093732

БАКАЛОВ, Тотьо Иванов
        Светкавици в мрака  Вж  Кн 617

БК 2010/1  Кн 545
БЕРБЕРОВА, Милка Миланова
        О.з. поручик Нено Недев Керков : Биографичен очерк р.5/18.II.1894 г.- +1979 г. / Милка Миланова Берберова. - Габрово : Габрово принт ЕООД, 2009. - 80 с. : с ил., факс. ; 24 см

Офс. изд.

ISBN 978-954-436-025-2
1. Керков, Нено Недев 2. България - военно дело
886.7-94
355.2(497.2)(0:82-94)(092)
92 Керков, Нено Недев
COBISS.BG-ID 1231084260

БК 2010/1  Кн 546
БОЖИЛОВ, Георги
        Живот под черен небосвод : Спомените на един безвластник / Георги Божилов. - София : Рал-Колобър, 2009. - 418 с. : с ил., факс. ; 22 см

Пълното име на авт. e  Георги Божилов Недялков. - Съдържа и Подземни видения ; Нещо за автора на тази книга (Биография) / Петко Огойски ; Отзив за Записките на един български миньор - ръкопис на Георги Божилов / Деян Павлов. - Офс. изд.

ISBN 978-954-9400-69-4

886.7-94
886.7-1
COBISS.BG-ID 1230962916

БК 2010/1  Кн 547
БОСЕВ, Христо Иванов
        В шепите на съдбата : Етюди, миниатюри и есета / Христо Босев. - Русе : Авангард принт, 2007. - 108 с. : с цв. ил. ; 23 см

Съдържа и Честит рожден ден ; Честита Нова година. - Офс. изд.

ISBN 978-954-337-045-0

886.7-4
COBISS.BG-ID 1231018212

БК 2010/1  Кн 548
БУН, Юлия
        Спомени / Юлия Бун. - София : Pensoft, 2009 ([София : Булгед ООД]). - 56 с. : с ил. ; 20 см

Офс. изд.

ISBN 978-954-642-504-1

886.7-054.7-94
COBISS.BG-ID 1230991844

БК 2010/1  Кн 549
ВЕЛЕВ, Костадин
        Пътеки към Балкана : Мемоари / Костадин Велев. - Бургас : Libra Scorp, 2009 (Бургас : Информа Принт АД). - 128 с. : с ил. ; 20 см

Офс. изд.

ISBN 978-954-471-070-5 : 5 лв.
1. България - история
886.7-94
949.72.053(092)(0:82-94)
92 Велев, Костадин
COBISS.BG-ID 1231046372

БК 2010/1  Кн 550
        ВИТОШКО лале : Литературен сборник / Ред. Евтим Евтимов и др. - София : Бълг. книжница, 2009 ([София : Изток-Запад]). - 64 с. ; 21 см

Други ред. : Р. Мирославова, Бл. Касабова, отбелязани в библиогр. каре ; Пълното име на втората ред.  Е Романьола Мирославова Павлова. - Изд. на Ч-ще Братя Миладинови. - Офс. изд. - Съдържа материали от М. Чонова, П. Йошкова, Ан. Тодорова, Н. Манолова, Зл. Димитрова, А. Дишкова, К. Каман, Кр. Кацарска, А. Лилова, Ал. Устрицкий, А. Шала, П. Ц. Иванова, Н. Манолова, И. Пенева, Р. Ралчева, С. Бързакова, Ас. Рибагин, М. Гюзелева, Бр. Владимирова, К. Контрера, М. Вичева, Юл. Е. Йорданова

ISBN 978-954-380-120-6

886.7-82
COBISS.BG-ID 1231073764

БК 2010/1  Кн 551
ГЕОРГИЕВА, Анастасия Николова
        Моите спомени / Анастасия Георгиева. - Бургас : Libra Scorp, 2009 (Бургас : Информа Принт АД). - 64 с. : с ил. ; 20 см

Офс. изд.

ISBN 978-954-471-057-6

886.7-94
COBISS.BG-ID 1231056100

БК 2010/1  Кн 552
ДОКОВ, Петър Найденов
        Изкривени времена / Петър Доков. - [В. Търново] : Фабер, 2009. - 311 с. : с факс. ; 24 см

Офс. изд.

ISBN 978-954-400-081-3
1. България - вътрешна политика
886.7-4
323(497.2)(0:82-4)
COBISS.BG-ID 1231087588

БК 2010/1  Кн 553
ЗАЯКОВ, Димитър Динев
        Спомени за моите родители / Димитър Динев Димитров-Заяков. - с. Горно Ботево [т.е. Ст. Загора] : 2М, 2009. - 168 с. : с ил. ; 20 см

Офс. изд.

ISBN 978-954-9411-25-6
1. Петров, Диню Димитров 2. Динева-Кисьова, Пенка Иванова
886.7-94
COBISS.BG-ID 1231061988

БК 2010/1  Кн 554
ЗИДАРОВ, Веселин Борисов
        Пиратки : Роман в афоризми и карикатури / Веселин Зидаров. - [Габрово : Габрово принт], 2009. - 128 с. : с ил. ; 20 см

Офс. изд.

ISBN 978-954-436-029-10

886.7-84
COBISS.BG-ID 1231093476

БК 2010/1  Кн 555
        ИЗБРАНИ творби от международните конкурси за деца от българските общности в чужбина 1995-2006 / Състав. Коянка Димитрова, Георги Василев ; [Предг.] Деница Христова и др. ; Фотогр. Радослав Гешов. - София : Държ. култ. институт към м-ра на външ. работи, 2006. - 112 с. : с цв. ил. ; 30 см

Други авт. на предг. : Л. Левчев, Р. Скорчев. - Изд. на Държ. агенция за българите в чужбина, Държ. култ. институт към м-ра на външ. работи. - Съдържа и Поименен списък на участниците в конкурса. - Офс. изд.

ISBN 954-91824-2-8
ISBN 978-954-91824-2-2

886.7-053.5-82
741.9-053.2(100=867)
COBISS.BG-ID 1231074020

ЙОСИФ, митроп. на САЩ, Канада и Австралия
        Да пазим Божия закон : Сборник от проповеди, статии, поздравления, интервюта и сценарии  Вж  Кн 54

БК 2010/1  Кн 556
КОСТЯНЕВ, Стефан Стоилов
        Минибар за афоризми и научна хумористика / Стефан Костянев. - Пловдив : ИМН, 2008. - 139 с. ; 17 см

Офс. изд.

ISBN 978-954-317-152-1

886.7-84
COBISS.BG-ID 1230984932

БК 2010/1  Кн 557
КРАСИН, Христо
        Съкровищата на Вълчан Войвода : Кн. 1 - / [Адапт.] Христо Красин. - [София] : Сатори Ко, 2009 ([София : АСИ Принт]). - 20 см

Офс. изд.

ISBN 978-954-92294-4-8 (кн. 1) : 10 лв.

Съдържа досега:
Кн. 1: Къде и как са заровени според дневника на поп Мартин?. - 2009. - 175 с. : с ил.

886.7-91-94
COBISS.BG-ID 1231004644

БК 2010/1  Кн 558
ЛАМБЕВА, Любимка Николова
        Демокрация-менте : Публицистика / Любимка Николова Ламбева ; Карикатуристи Тодор Цонев и др. - София : Нов свят, 2009 ([София : Звездан]). - 264 с. : с ил. ; 20 см

Други ил.: Й. Терзиев, К. Ракаджиев, Г. Петров. - Офс. изд.

ISBN 978-954-8391-19-1 : 6 лв.

886.7-92
COBISS.BG-ID 1231101412

БК 2010/1  Кн 559
ЛЕЧЕВ, Дечко Господинов
        Моето време : Животът от кандилото до компютъра / Дечко Лечев. - Варна : Славена, 2009. - 272 с. : с портр. ; 20 см

Офс. изд.

ISBN 978-954-579-772-9 : 8 лв.

886.7-94
323(0:82-94)
COBISS.BG-ID 1231107812

БК 2010/1  Кн 560
МИЛАНОВ, Борис Асенов
        Размисли III : Мисли, сентенции и афоризми / Борис Асенов Миланов ; [Предг. Димитрина Сотирова]. - Дупница : Девора-МарБи, 2009 (Благоевград : Бонпринт). - 64 с. : с портр. ; 20 см

В изд. означено кн. 3. - Офс. изд.

ISBN 978-954-9354-26-3

886.7-84
COBISS.BG-ID 1231050980

БК 2010/1  Кн 561
МИЛЕВ, Георги Йорданов
        10 минути / Георги Милев. - Благоевград : Арс, 2009. - 112 с. ; 16 см. - (Библиотека Глоси)

Офс. изд.

ISBN 978-954-9857-21-4 : 4.90 лв.

886.7-7
COBISS.BG-ID 1231091172

МИРОСЛАВОВА, Елисавета
        Събрани съчинения : В 9 т. Т. 3, Българи и евреи : Разкази на очевидци ; Писма 1999-2002  Вж  Кн 442

БК 2010/1  Кн 562
        МИСЛИ и афоризми от български автори : Антология / Състав., [предг.] Турхан Расиев ; Ред., [послесл.] Красимир Машев. - Варна : Славена, 2009. - 227 с. ; 20 см

Офс. изд.

ISBN 978-954-579-773-6 : 8 лв.

886.7-84(082.2)
COBISS.BG-ID 1231102180

БК 2010/1  Кн 563
МЛАДЕНОВА, Марина Иванова
        Стъпала : Четиридесетница II : Хроника на преживяното / Марина Младенова ; [Предг. Сливенски митроп. Йоаникий]. - София : [Артграф], 2009. - 122 с. : с ил. ; 20 см

Офс. изд.

ISBN 978-954-9401-29-5 : 4 лв.

886.7-94
COBISS.BG-ID 1231029732

БК 2010/1  Кн 564
МУСИНСКИ, Данаил Петков, 1907-1987
        Дневникът на един свещеник 1941-1962 / Отец Данаил Мусински ; Състав., ред., предг. Иван Радев. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2009. - 328 с. ; 20 см. - (Библиотека Орис / Унив. изд. Св. Климент Охридски)

Съдържа и Кратко житие-битие на автора / Ив. Радев. - Офс. изд.

ISBN 978-954-07-2898-8

886.7-94
COBISS.BG-ID 1231034084

ПЕТКОВА, Искра Борисова
        Живот в оцеляване. Кн. 2, Из страниците на непубликуваните ръкописи  Вж  Кн 531

РУСЕВ, Колю
        Служих на България : Спомени  Вж  Кн 155

БК 2010/1  Кн 565
СТОЯНОВ-Бигор, Георги
        Коктейл от усмивки / Георги Стоянов-Бигор. - София : Бълг. книжница, 2009 ([София : Изток-Запад]). - 68 с. ; 17 см

Офс. изд.

ISBN 978-954-380-121-3

886.7-84
886.7-17
COBISS.BG-ID 1231044068

        ТОВА, което всеки българин трябва да знае  Вж  Кн 94

БК 2010/1  Кн 566
ХРИСТОВА, Кръстина Савчева
        Родословие / Кръстина С. Христова. - София : Бълг. книжница, 2009 ([София : Изток-Запад]). - 140 с. : с цв. ил., 1 л. : сх. ; 20 см

Съдържа и Биографични данни. - Офс. изд.

ISBN 978-954-380-127-5

886.7-94
886.7-1
COBISS.BG-ID 1231041252

 

886.7-93 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2010/1  Кн 567
        БЪЛГАРСКИ народни приказки / Състав. Георги Цонев ; Худож. Стоян Кораков. - София : Ина, 2008 ([София : Образование и наука]). - [64] с. : с цв. ил. ; 24 см

Офс. изд. - Съдържа: Момче и вятър ; Майчина сълза ; Тримата братя и златната ябълка ; Косе Босе ; Дядо и ряпа

ISBN 978-954-9328-02-8 : 3.50 лв.

886.7-93-34
COBISS.BG-ID 1231053540

БК 2010/1  Кн 568
ВЕЛИНА, Валерия
        Глупавият вълк ; Котето и лъвът : Български народни приказки / Адапт. В. Велина ; Худож. Хр. Проданов. - [София : Болид инс, 2010]. - 11 с. : с цв. ил. ; 22 x 24 см. - (Папагалчето)

Кор. опис. - Загл. отпеч. на гърба на кор. - Адапт. отбелязана в библиогр. каре. - Офс. изд.

ISBN 978-954-8017-60-2 : 1.99 лв.

886.7-93-91
087.5
COBISS.BG-ID 1231048164

БК 2010/1  Кн 569
ВЕЛИНА, Валерия
        Лисицата и щъркелът ; Кума Лиса и Ежко Бежко : Български народни приказки / Адапт. В. Велина ; Худож. Хр. Проданов. - [София : Болид инс, 2010]. - 11 с. : с цв. ил. ; 22 x 24 см. - (Папагалчето)

Кор. опис. - Второто загл. отпеч. на гърба на кор. - Адапт. отбелязана в библиогр. каре. - Офс. изд.

ISBN 978-954-8017-61-9 : 1.99 лв.

886.7-93-91
087.5
COBISS.BG-ID 1231046884

БК 2010/1  Кн 570
ВЕЛИНА, Валерия
        Цифрите / Валерия Велина ; Ил. Цветомир Станев. - [София : Болид инс, 2010]. - 16 с. : с ил. ; 23 см + уч. тетр. (16 с.). - (Папагалчето)

Кор. опис. - Авт. отбелязана в библиогр. каре. - Офс. изд.

ISBN 978-954-8017-70-1 : 2.49 лв.

886.7-93-1
087.5
COBISS.BG-ID 1231068388

ВЛАДОВА, Елена Николова
        Българската куклена пиеса от модерността до 90-те години на 20-век : Текстове за куклен театър в България до 90-те години на 20-ти век  Вж  Кн 334

БК 2010/1  Кн 571
ГОСПОДИНОВА, Вяра Пенчева
        Веселушки : Стихчета за най-малките дечица / Вяра Пенчева Господинова ; Ил. Мари Терез Петрова Господинова. - София : Орбис-М, 2009 ([София : Булгед ООД]). - 16 с. : с цв. ил. ; 19 x 22 см

Офс. изд.

ISBN 978-954-91733-5-2

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1231097828

БК 2010/1  Кн 572
ЗАГОРСКИ, Васил Георгиев
        Момчето и короядът : Средногорски приказки / Васил Загорски ; Худож. Майа Драгова. - Пловдив : ИМН, 2008. - 20 с. : с цв. ил. ; 23 см

Ил. известна като Майя Драгова. - Офс. изд.

ISBN 978-954-317-151-4

886.7-93-34
COBISS.BG-ID 1230993892

БК 2010/1  Кн 573
ЗАГОРСКИ, Васил Георгиев
        Тая музика : Средногорски приказки / Васил Загорски ; Худож. Майа Драгова. - Пловдив : ИМН, 2008. - 20 с. : с цв. ил. ; 23 см

Ил. известна като Майя Драгова. - Офс. изд.

ISBN 978-954-317-150-7

886.7-93-34
COBISS.BG-ID 1230992868

БК 2010/1  Кн 574
КОСТАДИНОВА, Кристина
        Принцеса : Стихотворения / Криси Костадинова ; Ил. София Радева, Кристина Танкова. - [София : Болид инс, 2010]. - 24 с. : с ил. ; 21 см

Офс. изд.

ISBN 978-954-8017-83-1

886.7-053.5-93-1
COBISS.BG-ID 1231054052

БК 2010/1  Кн 575
КРАЛЕВСКА, Нася Атанасова
        Споделено детство : Разказчета и спомени за пораснали деца / Нася Кралевска, Ива Торньова ; Ил. Димитър Келбечев. - София : Работилница за книжнина Васил Станилов, 2009 ([София : Фил Арт]). - 36 с. : с цв. ил. ; 22 см

Офс. изд.

ISBN 978-954-8248-75-4 : 8.50 лв.

886.7-93-341
COBISS.BG-ID 1231094244

БК 2010/1  Кн 576
МАРИНОВА, Мария Маринова
        Атагорд чудовището : Приказка за деца и родители / Мария Маринова ; Худож. Елена Георгиева-Каменарова. - София : Болид-инс, 2006. - 36 с. : с ил. ; 29 см

Съдържа и С мисъл за утре / Кр. Кацарска. - Офс. изд.

ISBN 954-8017-66-0 : 5.72 лв.
ISBN 978-954-8017-66-4

886.7-93-34
178.8(0:82-93-34)
COBISS.BG-ID 1231116772

БК 2010/1  Кн 577
МИЛЕВА-Даковска, Иванка Николова
        Вълшебните стени : Приказка / Иванка Милева-Даковска ; Ил. Ирина Стоянова. - Добрич : Матадор 74, 2009. - 52 с. : с цв. ил. ; 21 см

Пълното име на ил.  Е Ирина Стоянова Христова. - Офс. изд.

ISBN 978-954-371-170-3

886.7-93-34
COBISS.BG-ID 1231119588

БК 2010/1  Кн 578
ПЕНУШЛИЕВА, Виолета
        Кукла Томи : Стихчета / Виолета Пенушлиева ; Рисунки Виолета Пенушлиева. - София : Съюз на независимите бълг. писатели, 2009 ([София : Скай принт]). - 50 с. : с цв. ил ; 24 см

Офс. изд.

ISBN 978-954-581-106-7

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1231118564

БК 2010/1  Кн 579
ПЕТКОВА, Гергана
        Смехът на Они и други японски приказки / Преразк., фотогр. Гергана Петкова. - София : Звезди, 2009. - 28 с. : с цв. ил. ; 29 см

Офс. изд.

ISBN 978-954-9514-92-6

886.7-93-91
COBISS.BG-ID 1231033316

 

891.1 ИНДИЙСКА ЛИТЕРАТУРА

ДВАДЕСЕТ
        20 години "Индология" в СУ Св. Климент Охридски : Доклади от международната юбилейна конференция проведена от 29.06. до 2.07.2004 г. в София  Вж  Кн 378

 

891.2 ВЕДИЧЕСКА ЛИТЕРАТУРА И ЛИТЕРАТУРА НА САНСКРИТСКИ

БК 2010/1  Кн 580
        АВАДХУТА гита : Древноиндийски текст / Прев. [от англ.] Манохари Деви Даси. - [София] : Хайдакан, 2009 ([София : Ифо Дизайн ООД]). - 109 с. ; 17 см

Ориг. загл. на хинди. - Манохари Деви Даси - духовното име на прев. Петя Тодорова Манолова. - Офс. изд.

ISBN 978-954-8299-08-4 : 10 лв.

891.2-1
294.5
COBISS.BG-ID 1231029988

 

894.35 ТУРСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2010/1  Кн 581
ЛИВАНЕЛИ, Зюлфю
        Щастие / Зюлфю Ливанели ; Прев. Ирина Манушева. - София : ИнфоДар, 2009 ([София : Симолини]). - 371 с. : с к. ; 20 см. - (Съвременни литературни класики)

Прев. по Bliss / O. Z. Livaneli ; Ориг. загл. Mutluluk. - Офс. изд.

ISBN 978-954-761-384-3 : 14 лв.

894.35-31
COBISS.BG-ID 1231003108

 

894.511 УНГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2010/1  Кн 582
ХАЙХ, Елизабет
        Посвещение / Елизабет Хайх ; [Предг. С. Р. Йесудиан] ; Прев. от нем. Лилия Нанева. - 2 прераб. изд. - София : Хрикер, 2009 ([София : Симел]). - 458 с. : с ил. ; 21 см

Ориг. загл. Initiation / Elisabeth Haich. - Пълното име на прев.  Е Лилия Нанева-Атанасова. - 1. изд. 2005. - Офс. изд.

ISBN 978-954-349-021-9 : 15 лв.

894.511-312.1
COBISS.BG-ID 1230988260

 

894.545 ЕСТОНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2010/1  Кн 583
МЕСИКЕП, Индрек
        2004 : Поезия / fs ; Прев. от ест. Здравко Кисьов. - Русе : Авангард принт, 2008. - 79 с. : с ил. ; 21 см

fs от Франсуа Серпент - псевд. на авт. Индрек Месикеп. - Съдържа и Въпросът пред всеки от нас / Здр. Кисьов. - Офс. изд.

ISBN 978-954-337-051-1

894.545-1
COBISS.BG-ID 1231010020

 

9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

902 АРХЕОЛОГИЯ

БК 2010/1  Кн 584
        [Херменегилд и Карел] ШКОРПИЛ - известно и неизвестно / Лудвик Скружни ... [и др.] ; ред., [предг.] Константин Трошев = [Hermenegild a Karel] Škorpil - známé a neznámé / Ludvik Skruzny ... [и др.] ; red., [predml.] Konstantin Trošev ; prekl. Ludmila Vonáskova-Trosevová. - Варна : Славена, 2009-<2012>. - Т. <1-2> ; 20 см

Парал. текст отпеч. от обратната страна на кн. със самостоятелна загл. с. и паг. - Офс. изд.

ISBN 978-954-579-786-6 (ч. 1)
ISBN 978-954-579-940-2 (ч. 2)

Съдържа досега:
[Ч. 1]. - 2009. - 75, 61 с. : с факс.

Други авт.: Ал. Минчев, Й. Манкова, К. Трошев

Ч. 2. - 2012. - 85, 81 с. : с ил.
1. Шкорпил, Херменегилд Вацлав (1858-1923) 2. Шкорпил, Карел Вацлав (1859-1944) 3. Чехия - археология 4. България - археология
902(497.2=850)(092)
92 Шкорпил, Херменегилд Вацлав
92 Шкорпил, Карел Вацлав
COBISS.BG-ID 1231139300

 

904 ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА НА ИСТОРИЧЕСКИТЕ ПЕРИОДИ. АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПАМЕТНИЦИ. СТАРИНИ

ВАГАЛИНСКИ, Людмил Фердинандов
        Кръв и зрелища : Спортни и гладиаторски игри в елинистическа и римска Тракия  Вж  Кн 186

        ЕПИСКОП-Константинови четения - 10 : Ч. 2  Вж  Кн 362

БК 2010/1  Кн 585
ПЕТКОВ, Илия Тодоров
        Паметни знаци в Странджа : Крепости и пещери ; Легенди и предания / Илия Петков-Парорийски ; Лит. обработка, предг., заключение Атанас Радойнов ; [Послесл. Стефан Златаров]. - М. Търново : Дир. Природен парк Странджа, 2009 (Бургас : Полиграф). - 108 с., 16 л. : цв. ил. ; 21 см

Съдържа и Речник на непознати думи ; Илия Тодоров Петков - Парорийски - биографични бележки. - Офс. изд.

ISBN 978-954-92093-8-91
1. Странджански край - старини 2. Пещери - Странджански край 3. Крепости - Странджански край 4. Странджански край - паметници на културата
904(234.423.7-0)
886.7-34
COBISS.BG-ID 1230985956

СТОЙЧЕВ, Руслан
        Фиала мезомфалос в Тракия : Опит за класификация  Вж  Кн 328

БК 2010/1  Кн 586
ТОДОРОВ, Ваньо
        Съхранени антики на с. Градец / Ваньо Тодоров. - Видин : Витоника-ВИ, 2009 (Видин : Експрес ЗМ). - T. <1-3> : с ил., к. ; 21 см

ISBN 978-954-2911-01-2 (кн. 1, подв., не е отпеч.)
ISBN 978-954-92071-9-4 !

Съдържа досега:
Кн. 1 / [предг.] Красимир Клисарски ; худож. Красимир Маринов. - 2009. - 925 с. : с ил., к.

За книгата "Съхранени антики на с. Градец" / Пр. Борисова. - Библиогр.: с. 912-917

1. Села - България - старини 2. Села - България - история
904(497.21-22)
908(497.21-22)
COBISS.BG-ID 1231084004

 

908 КРАЕЗНАНИЕ
 Вж  и 914/919

БК 2010/1  Кн 587
АДЖЕМЛЕРСКИ, Светослав Стоянов
        Из миналото на Бозвелийско [Провадийско] / Светослав Аджемлерски. - Варна : Славена, 2009. - 128 с. : с ил. ; 21 см. - (Библиотека Корени)

Съдържа и Местности в землището на Бозвелийско ; За авт. - Офс. изд. - Библиогр. след някои раздели

ISBN 978-954-579-782-8
1. Села - България - история 2. Бозвелийско, Варненска област - краезнание
908(497.21-22)
COBISS.BG-ID 1231097572

БК 2010/1  Кн 588
АЛЕКСИЕВ, Петър
        История на село Владимирово (Люта) : Общ. Бойчиновци, обл. Монтана / Петър Алексиев Спасов-Синигерски. - 2. изд. - [В. Търново : Фабер], 2009. - 360 с. : с ил., табл. факс. ; 29 см

1. изд 2007 на изд. Приятел - Самоков. - На загл. с. местоизд. погрешно означено с. Владимирово, Монтана. - Съдържа и За автора. - Офс. изд. - Библиогр. с. 330-331

ISBN 978-954-400-071-4
1. Села - България - история 2. Родове, български 3. Владимирово, област Монтана - краезнание - генеалогия
908(497.21-22)
929.52(497.21-22)
COBISS.BG-ID 1231013860

БК 2010/1  Кн 589
БЛАГОЕВА, Христина Стаматова
        Моят град Българово / Христина Стаматова Благоева. - Бургас : ИК Черноморски фар АД, 2009 (Бургас : Форос солна офсет ООД). - 140 с. : с ил. ; 21 см

На кор. г. изд. погрешно означена 2008. - Офс. изд.

ISBN 978-954-8841-05-4
1. Българово - история 2. Градове, български - история 3. Българово - краезнание
908(497.23-21)
COBISS.BG-ID 1231011812

БК 2010/1  Кн 590
ГЕМИДЖИЕВ, Георги Иванов
        История на Панагюрище 1878-1944 / Георги Гемиджиев ; Науч. ред. [увод] Милен Куманов. - София : Богианна, 2009 (София : Христо Христов). - 620 с. : с ил., 22 л. : ил. ; 24 см

Съдържа и Авторът за себе си ; Дарителят д-р инж. Лъчезар Цоцоров. - Офс. изд. - Библиогр. с. 586-600 ; Рез. на англ. / Прев. Анна Стайкова ; Именен показалец

ISBN 978-954-676-081-4 (Подв.)
1. Панагюрище - история 2. Градове, български - история 3. Панагюрище - краезнание
908(497.23-21)
COBISS.BG-ID 1231098340

БК 2010/1  Кн 591
ЖЕЛЯЗКОВ, Димо Желязков
        Йерусалимово [Хасковско] някога и сега / Димо Желязков Желязков. - София : [Мултипринт], 2009. - 184 с. : с ил. ; 20 см

Офс. изд.

ISBN 978-954-362-058-6
1. Села - България - история 2. Йерусалимово, Хасковска област - краезнание
908(497.23-22)
COBISS.BG-ID 1231092708

ЖЕЧЕВ, Иван
        Моите житейски пътеки  Вж  Кн 599

БК 2010/1  Кн 592
КЕРЕН, Цви
        Еврейската общност в Русчук : От периферия на Османската империя до столица на Дунавския вилает 1788-1878 / Цви Керен ; Прев. от иврит Ангел Чорапчиев. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2009. - 354 с. : с табл., факс. ; 24 см

Ориг. загл. The Jewish community of Ruscuk. - Офс. изд. - Библиогр. с. 328-344, Именен показалец, геогр. показалец, терминологичен показалец

ISBN 978-954-07-2798-1 (Подв.)
1. Евреи - Русе - история 2. Русе - краезнание
908(497.215=924)
COBISS.BG-ID 1231047908

БК 2010/1  Кн 593
МАНЕВА, Димитрия Борисова
        Град Стамболийски от древността до днес / Димитрия Манева. - София : Бълг. книжница, 2009 ([София : Изток-Запад]). - 208 с. : с ил., к. ; 22 см

Съдържа и Биографични данни за авт. - Офс. изд.

ISBN 978-954-380-129-9
1. Стамболийски [град] - история 2. Градове, български - история 3. Стамболийски [град] - краезнание
908(497.23-21)
COBISS.BG-ID 1231053028

БК 2010/1  Кн 594
ПЕТКОВ, Стефан Христов
        Село Цвятковци, община Габрово / Стефан Христов Петков. - Габрово : Габрово принт ЕООД, 2009. - 70 с. : с ил. ; 21 см

Офс. изд.

ISBN 978-954-436-030-6
1. Села - България - история 2. Цвятковци, Габровска област - краезнание
908(497.21-22)
COBISS.BG-ID 1231105252

        ПОКРОВИТЕЛЯТ  Вж  Кн 58

БК 2010/1  Кн 595
        ПОЧЕТНИТЕ граждани на Враца от Освобождението до днес : Биографичен сборник / Състав. Блага Атанасова ; Под общ. ред., [предг.] на Иван Райкински. - София : Дамян Яков, 2009 (София : Симолини-94). - 248 с. : с ил., портр. ; 20 см

Пълното име на състав.  Е Блага Атанасова Риджанска. - Изд. на Община Враца, Регионална библ. Хр. Ботев - Враца, Терит. държ. арх. - Враца. - Съдържа и Начало на традицията / В. Пелова ; Правилник за символите, празниците и наградите на община Враца ; Азб. списък на почетните граждани на Враца. - Офс. изд. - Библиогр. с. 230-234 ; Именен показалец

ISBN 978-954-527-454-1
1. Враца - биографии - справочници 2. Градове, български - биографии - справочници 3. Враца - краезнание
908(497.213)(092)(035)
92(497.213)
COBISS.BG-ID 1231085028

ТОДОРОВ, Ваньо
        Съхранени антики на с. Градец.  Вж  Кн 586

IVANOVA, Katja
        Tourist guide "Strandja" Nature park  Вж  Кн 598

 

910 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ГЕОГРАФИЯТА. ГЕОГРАФИЯТА КАТО НАУКА. ГЕОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА СТРАНИТЕ. ПЪТЕШЕСТВИЯ

БК 2010/1  Кн 596
        МЕЧТАНИТЕ пътища на Европа / Прев. Зорница Чолакова и др. - София : Младинска кн., 2008 (Отпеч. в Словакия). - 336 с. : с цв. ил. ; 31 см

Ориг. загл. Traumstrassen Europas. - Други прев. : М. Цанкова, И. Павлова-Попова. - Офс. изд. - Азб. показалец

ISBN 978-954-9715-20-0 (Подв.)
1. Европа - пътешествия и експедиции 2. Туризъм - Европа 3. Европа - география - организация на свободното време
910.4(4)(02.025.2)
379.85(4)(02.025.2)
COBISS.BG-ID 1230978020

 

914.972 ГЕОГРАФИЯ НА БЪЛГАРИЯ

БК 2010/1  Кн 597
ТОДОРОВ, Тодор Нейков
        Туристически маршрути из Тревненската планина : Кн. 1 - / Тодор Нейков. - Русе : Авангард принт, 2008. - 21 см

Офс. изд.

ISBN 978-954-337-052-8 (кн. 1)

Съдържа:
Кн. 1: До Пунговци и малко по-нагоре / Снимки Дончо Петров. - 2008. - 31 с. : с ил.

Съдържа и биогр. данни за авт. ; Речник на чуждите думи

1. Стара планина - пътеводители 2. Туризъм - Стара планина - пътеводители 3. Родове, български 4. Стара планина - география - организация на свободното време 5. Плачковци - генеалогия
914.972(234.423.4)(036)
379.85(234.423.4)(036)
929.52(497.21-21)
COBISS.BG-ID 1231014372

БК 2010/1  Кн 598
IVANOVA, Katja
        Tourist guide "Strandja" Nature park / Comp., ed. Katya Ivanova ; Transl. John Tyler Fox. - Malko Tarnovo : Directorate of Strandja nature park, 2008 (Malko Tarnovo : Technoengineering ABC). - 215 с. : с ил. ; 18 см

Ориг. загл. Природен парк Странджа. - Състав. отбелязана в библиогр. каре. - Изд. на Нац. управл. на горите. Дир. Природен парк Странджа ; Изд. по проект Small project Assistance - Корпус на мира на САЩ в България. - Съдържа и About Strandja / Alexander Fol ; Речник на използваните термини ; Латински наименования на животни и растения. - Офс. изд.

ISBN 978-954-92093-7-2
1. Странджа [планина] - пътеводители 2. Национални паркове - България - пътеводители 3. Туризъм - Странджански край - пътеводители 4. Странджа [планина] - география - опазване на природата 5. Странджански край - краезнание - организация на свободното време
914.972(234.423.7)(036)
502.4(234.423.7)(036)
908(234.423.7-0)(036)
379.85(234.423.7-0)(036)
COBISS.BG-ID 1230980324

 

92 БИОГРАФИИ
 Вж  и 01

АЙЗАКСЪН, Уолтър
        Айнщайн : Неговият живот и Вселената  Вж  Кн 205

АЛЕКСИЕВ, Алекси Спиридонов
        Алекси Спиридонов Алексиев : биобиблиография  Вж  Кн 8

АЛЕКСИЕВ, Петър
        История на село Владимирово (Люта) : Общ. Бойчиновци, обл. Монтана  Вж  Кн 588

        АЛМАНАХ на българската спелеология  Вж  Кн 215

АРГИРОВ, Стоян Стоянов
        Избрани трудове  Вж  Кн 11

АРДИТИ, Самуил Бенямин
        Човекът, който изигра Хитлер. Цар Борис III - гонител или приятел на българските евреи  Вж  Кн 616

БАКАЛОВ, Тотьо Иванов
        Светкавици в мрака  Вж  Кн 617

БАКЪРДЖИЕВА, Теодора Христова
        Шепот от далечна Акия: Ангел Обретенов 1841-1894  Вж  Кн 613

БЕРБЕРОВА, Милка Миланова
        О.з. поручик Нено Недев Керков : Биографичен очерк р.5/18.II.1894 г.- +1979 г.  Вж  Кн 545

БЛАГОВ, Крум Йончев
        Какво уби Людмила Живкова  Вж  Кн 6

БОГДАНОВ, Кирил Мартинов
        Покана за размисъл : Стремеж към градеж и показване на себе си и света : Поредица от разговори с проф. Кирил Богданов, проведени в южните склонове на връх Ком  Вж  Кн 278

БОЖИЛОВА, Румяна Димитрова
        Франьо Рачки и българите  Вж  Кн 609

ВЕЛЕВ, Костадин
        Пътеки към Балкана : Мемоари  Вж  Кн 549

        Добри ВОЙНИКОВ : 175 години от рождението му : Сборник с материали от научната конференция, проведена на 13 и 14 ноември 2008 г.  Вж  Кн 438

ГРЪБЧЕВА, Христина Стоянова
        Мечти и спомени  Вж  Кн 151

ДЖОНЕВ, Иван Костов
        Архив на Крушевския войвода Иван Джонев (1882-1966) : Сборник документи  Вж  Кн 618

ДИМИТРОВА, Алексения
        Тайните досиета на царя : Секретните документи за Симеон Сакскобургготски, писани и събирани от Държавна сигурност от 1946 до 1993 г.  Вж  Кн 142

ДИМОВА, Виктория Антонова
        Зелената попадия - Елисавета п. Антонова  Вж  Кн 91

ДОБРЕВ, Митко
        Петър Жеков - феноменалният стрелец  Вж  Кн 348

ДОКОВ, Лука Филипов
        Лука Доков : Noblesse oblige : [Спомени и документи]  Вж  Кн 159

ДОНКОВА, Искра
        Великите гадатели : От Нострадамус до Джуна  Вж  Кн 32

        ЕТНИЧЕСКИ и културни пространства на Балканите : Сборник в чест на проф. д.и.н. Цветана Георгиева  Вж  Кн 610

БК 2010/1  Кн 599
ЖЕЧЕВ, Иван
        Моите житейски пътеки / Иван Жечев Костадинов. - Добрич : Матадор 74, 2009 ([Силистра] : RITT). - 192 с. : с ил., факс. ; 20 см

Съдържа и Родолюбец от най-чиста проба / Атанас Пеев ; Другите за автора. - Офс. изд.

ISBN 978-954-371-171-0
1. Родове, български - Добрички край 2. Села - Добрички край - история 3. Добрички край - генеалогия - краезнание
929.52(497.21-31)
908(497.21-31)
COBISS.BG-ID 1231046116

БК 2010/1  Кн 600
        ЗА честта и славата на България : Българските бойни знамена / [Предг. Николай Цонев]. - София : Студио Витамин Арт, 2009 (София : Дедракс). - 224 с. : с цв. ил. ; 24 x 30 см

Изд. на Нац. военноисторически музей. - Офс. изд.

ISBN 978-954-92450-1-1 (Подв.)
1. Знамена, български 2. Въоръжени сили - България - история 3. България - хералдика - военно дело
929.9(497.2)
355.1(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1231066340

ЗАМФИРОВ, Милен Замфиров
        Академик Любомир Кръстанов : биобиблиография  Вж  Кн 9

        ИСТОРИЯ и историография : Сборник в чест на проф. д-р Мария Велева  Вж  Кн 623

КАМЕНОВА-Дочева, Лилия Каменова
        Да посееш доброта  Вж  Кн 105

КОЛЕВА, Петрана
        Априловски свод  Вж  Кн 614

МАВРОДИЕВ, Георги
        Докосване до чистия извор : Страници от живота на Коста Ганев  Вж  Кн 144

МАРИНОВ, Петър Анастасов
        За архивата на Рада Казалиева и "Историческия бележник" : Исторически очерк с отправки, бележки и приложения  Вж  Кн 166

НАУДАШЕР, Едуард
        От чирак в строителството на диги до пионер в индустриализацията на България : Спомени  Вж  Кн 327

НАУМ, митрополит Струмишки
        Исихазмът в светогорското монашество през XX век : Умносърдечната молитва в хармонията на аскетичния подвиг  Вж  Кн 56

НУСТОРОВ, Лазар Петров
        Живот, отдаден на социалистическата идея  Вж  Кн 93

ПАНТЕВ, Андрей Лазаров
        Епохата на цар Фердинанд I : Завръщането на България в Европа : 100 години от обявяването на независимостта на България : Bulgaria's return to Europe : 100 years since the Declaration of independence of Bulgaria  Вж  Кн 620

БК 2010/1  Кн 601
ПАНЧЕЛИЕВ, Атанас Тодоров
        Славният род Сарафови от село Либяхово (Илинден)[Гоцеделчевско] / Атанас Панчелиев. - Благоевград : РИК Ирин-Пирин, 2009. - 118 с., 8 л. : ил. ; 21 см

Съдържа и Родословие на Сарафови : Непълно ; Отворено писмо от Борис Сарафов до дейците на ВМОРО. - Офс. изд. - Библиогр. след отд. материали

ISBN 978-954-8505-13-0
1. Родове, български 2. Илинден, Благоевградска област - генеалогия
929.52(497.22-22)Сарафови
COBISS.BG-ID 1231027684

ПЕТРОВ, Никола Василев
        Бачо Кольо : [Спомени]  Вж  Кн 154

        ПОКРОВИТЕЛЯТ  Вж  Кн 58

        ПОЧЕТНИТЕ граждани на Враца от Освобождението до днес : Биографичен сборник  Вж  Кн 595

ПРАМАТАРОВА, Мариана Ралчева
        Бургаски музи по света : Избрани интервюта, коментари и творчески портрети  Вж  Кн 7

        ПРОТЕСТАНСТВОТО : Личности и факти  Вж  Кн 59

ПЪРВАНОВ, Никола
        Законът на насилието : Арести, следствия и съдебни процеси на български писатели : Хроники  Вж  Кн 439

        ПЪТЯТ към книгите и информацията : Юбилеен сборник, посветен на 65-годишнината на Татяна Янакиева  Вж  Кн 10

РАДЕВА, Емилия Ефтимова
        Недовършен пъзел  Вж  Кн 335

РАДОСЛАВОВ, Иван Радков
        Портрети: Теодор Траянов, Трифон Кунев, Димчо Дебелянов, Христо Ясенов, Николай Лилиев, Емануил Попдимитров, Людмил Стоянов  Вж  Кн 440

РАЙКОВА, Костадинка Цонева
        И Терпсихора в Русе : Балетът в Русе през годините  Вж  Кн 339

РОЙ комюникейшън, издателство (Проект ; 1971)
        Родени 1971  Вж  Кн 73

БК 2010/1  Кн 602
РУЙЧЕВ, Костадин Благоев
        Руйчевия род от Долен и Крушево [Гоцеделчевско] / Костадин Руйчев, Рашко Руйчев, Кирил Узунов. - Благоевград : Ирин-Пирин, 2009. - 136 с. : с ил. ; 20 см

Съдържа и Сурово време  Е било : Спомени ; Къде ли не ме запиляваше съдбата... / Бл. К. Руйчев ; Гласове от днешното време. - Офс. изд.

ISBN 978-954-8505-10-9
1. Родове, български 2. Долен, Благоевградска област - генеалогия 3. Крушево, Благоевградска област - генеалогия
929.52(497.22-22)Руйчеви
COBISS.BG-ID 1231032548

РУСЕВ, Колю
        Служих на България : Спомени  Вж  Кн 155

        СБОРНИК в чест на 70-годишнината на акад. Константин Косев  Вж  Кн 624

СЕРГИЕВ, Стефан Аспарухов
        Изстрадана победа  Вж  Кн 340

СЕРГИЕВ, Стефан Аспарухов
        Гата Камски : 150 шахматни победи  Вж  Кн 341

СЕРГИЕВ, Стефан Аспарухов
        Шахматното наследство на Александър Хаджипетров  Вж  Кн 343

СИМЕОНОВ, Христо Кирилов
        Екаталната квантова вселена : Едно въображаемо писмо до Стивън Хокинг  Вж  Кн 203

СОФИЙСКИ университет Св. Климент Охридски. Исторически факултет
        Исторически факултет [Софийски университет] 1888-2008 : Алманах  Вж  Кн 183

СТАНЕВА, Атанаска
        Песни на горда болка : Сборник  Вж  Кн 496

СТОИЛОВА, Тамара Петрова
        Величието на владетелите : Петър I между отрицанието и възторга на европейците в края на XVII - първата четвърт на XVIII век  Вж  Кн 606

        СТРАДАНИЯТА на свети мъченик Александър Дризипарски, воин Римски : Едно свидетелство за ранното християнство по българските земи през късната античност III-IV в. сл. Р.Хр.  Вж  Кн 60

        ТОВА, което всеки българин трябва да знае  Вж  Кн 94

ТОДОРОВ, Тодор Нейков
        Туристически маршрути из Тревненската планина : Кн. 1 -. Кн. 1: До Пунговци и малко по-нагоре / Снимки Дончо Петров. - 2008. - 31 с. : с ил. - Съдържа и биогр. данни за авт. ; Речник на чуждите думи  Вж  Кн 597

ЧУЛОВА-Маркова, Даниела Данаилова
        Митът ДиКиро : Димитър Киров - живописният монументалист  Вж  Кн 329

        [Херменегилд и Карел] ШКОРПИЛ - известно и неизвестно  Вж  Кн 584

SIMEONOV, Hristo Kirilov, 1935-
        The ecathalic universe : An imaginary letter to Stephen Hawking  Вж  Кн 204

 

93/99 ИСТОРИЯ
 Вж  и 904

        СБОРНИК в чест на 70-годишнината на акад. Константин Косев  Вж  Кн 624

СОФИЙСКИ университет Св. Климент Охридски. Исторически факултет
        Исторически факултет [Софийски университет] 1888-2008 : Алманах  Вж  Кн 183

 

930 ИСТОРИЧЕСКА НАУКА. ПОМОЩНИ ИСТОРИЧЕСКИ НАУКИ

ДУШКОВ, Живодар Иванов
        С митове на път : Сборник статии  Вж  Кн 622

        ЕТНИЧЕСКИ и културни пространства на Балканите : Сборник в чест на проф. д.и.н. Цветана Георгиева   Вж  Кн 610

        ИСТОРИЯ и историография : Сборник в чест на проф. д-р Мария Велева  Вж  Кн 623

БК 2010/1  Кн 603
МАК Конгал, Брендан
        Прабългарския мит / Брендан Мак Конгал. - [Пловдив : Летера], 2009. - 140 с. : с ил. ; 21 см

На гърба на загл. с. авт. отбелязан Брендан Мак Гонегал. - Съдържа и Етруска азбука и келтски варианти ; Глозелска азбука ; Отбрани надписи от Глозел ; За авт. - Офс. изд. - Библиогр. с. 130-138

ISBN 978-954-516-886-4
1. Надписи и изображения - Европа - популярна литература 2. Прабългари - популярна литература 3. Европа - палеография 4. България - история
930.27.001.15(4)(02.062)
949.73.03.001.15(02.062)
COBISS.BG-ID 1231141092

        СБОРНИК в чест на 70-годишнината на акад. Константин Косев  Вж  Кн 624

 

932/939 СТАРА ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ СТРАНИ
 Вж  и 904

БК 2010/1  Кн 604
КИРЯКОВ, Андрей Иванов
        Произход на древните българи : Прародината на траки и славяни / Андрей Киряков ; [Предг. Йордан Детев]. - София : ИК Бълг. о-во за мултимедийно изкуство, 2006 ([Костинброд : Мултипринт]). - 165 с. : с ил., к. ; 20 см

Офс. изд. - Библиогр. с. 162-164 ; Рез. на англ. ез

ISBN 954-91222-5-5 : 7 лв.
ISBN 978-954-91222-5-1
1. Българи - произход 2. Прабългари 3. Траки 4. Славяни 5. България - история
935
949.72.022
949.72.031.1
COBISS.BG-ID 1231037156

МАКИАВЕЛИ, Николо
        Владетелят ; Размишления върху първите десет книги на Тит Ливий  Вж  Кн 75

БК 2010/1  Кн 605
        ХРИСТОМАТИЯ по история на Древния изток : Древноизточни текстове / Състав., прев., [предг.] Неделчо Неделчев ; Науч. ред. Владимир Попов. - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2006 ([В. Търново : Фабер]). - 232 с. : с ил. ; 20 см

Съдържа и Допълнителна литература. - Офс. изд.

ISBN 954-577-396-0
ISBN 978-954-577-396-9
1. Стар Изток - история - христоматии 2. Египет - история - христоматии 3. Древен Изток - история 4. Древен Египет - история
935(082)
932(082)
COBISS.BG-ID 1231115236

 

94 СРЕДНОВЕКОВНА И НОВА ОБЩА ИСТОРИЯ

БК 2010/1  Кн 606
СТОИЛОВА, Тамара Петрова
        Величието на владетелите : Петър I между отрицанието и възторга на европейците в края на XVII - първата четвърт на XVIII век / Тамара Петрова Стоилова ; [Предг. Адолф дьо Сиркур]. - София : Асоц. Клио-96, 2008. - 148 с. : с ил. ; 20 см. - (Изследвания и документи, ISSN 1312-4293 ; 2)

Принт. изд

ISBN 978-954-91861-3-0
1. Петър I, цар руски 2. Русия - история - извори 3. Петър I, цар руски - биографии - извори 4. Русия - история
947(093.3)
92 Петър I, цар руски
COBISS.BG-ID 1231104740

 

940 ИСТОРИЯ НА ЕВРОПА

БК 2010/1  Кн 607
        ГОЛЯМАТА война 1914-1918 : Студентска конференция март 2009 : 90 години по-късно / Състав., [предг.] Борислав Гаврилов ; Науч. ред. Борис Стоянов. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2009. - 304 с. ; 20 см

Изд. на СУ Св. Климент Охридски. Студентски съвет. - Офс. изд. - Съдържа материали от Ир. Георгиева, Цв. Веков, Н. Ряпова, Н. Ряпова, Ал. Атанасова, Ч. Митов, Кр.-Л. Алберж, Я. Миновска, Св. Маноилов, Я. Георгиева, В. Михайлова, Д. Вълчев, Кр. Стоянов, Ал Миланова, Ст. Груева, Д. Тодорова, Б. Митева

ISBN 978-954-07-2902-2
1. Първа световна война - конференции
940.3(063.057.875)
COBISS.BG-ID 1231003364

БК 2010/1  Кн 608
        ЕТНОСИ и съжителство в европейската история : Кюстендилски четения / Състав., науч. ред. Владимир Станев. - София : ИФ-94 ; Кюстендил : Регионален ист. музей, 2009 (В. Търново : Faber). - 282 с. : с табл. ; 24 см

Изд. на СУ Св. Климент Охридски. Ист. фак., Регионален ист. музей Кюстендил. - Офс. изд. - Съдържа докл. от Д. Д. Митов, В. Нинов, Д. Филипова, С. В. Аризанова, К. Станев, Ал. Николов, В. Гъркова, Р. Любенов, Д. Ангелова, Щ. Д. Щерионов, В. Мучинов, Р. Спасов, Н. Манолова-Николова, В. Милушева, Д. Цанев, С. Симев, П. Цокова, К. Чуканов, И. Баева, Пл. Стоянова, Д. Григоров, М. Македонска, Г. Алексиева, Ал. Сивилов

ISBN 978-954-9445-10-7 (ИФ-94)
1. Европа - история - конференции 2. Национален въпрос и национална политика - Европа - история - конференции 3. Европа - история - национален въпрос
940(063)
323.1(4)(091)(063)
COBISS.BG-ID 1231122148

ИФАНДИЕВ, Георги Менелаев
        Сянката на Цион : Ч. 1 -. Ч. 4. т. 1. - София : ИК Огледало, 2005 (Без сведение за печ.). - 269 с. - На кор. означено 3. изд.  Вж  Кн 79

 

941/949 ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ

БК 2010/1  Кн 609
БОЖИЛОВА, Румяна Димитрова
        Франьо Рачки и българите / Румяна Божилова, Иван Божилов. - София : ИК Гутенберг, 2009 ([София : Симолини]). - 243 с., 4 л. : ил. ; 22 см

Изд. на БАН. Институт по балканистика. - Офс. изд. - Библиогр. с. 238-242

ISBN 978-954-617-074-3
1. Рачки, Франьо - дейност 2. Историци, хърватски - дейност 3. България и Хърватия - история 4. Хърватия - история 5. България - история
949.713(092)
949.72.042
949.72.051
92 Рачки, Франьо
COBISS.BG-ID 1230966500

БК 2010/1  Кн 610
        ЕТНИЧЕСКИ и културни пространства на Балканите : Сборник в чест на проф. д.и.н. Цветана Георгиева : Ч. 1 - 2 / Състав., науч. ред., послесл. Светлана Иванова. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2008. - 24 см

Друго загл. Ethnic and cultural spaces in the Balkans. - Съдържа и За миналото и за неговото присъствие в съвременността : С проф. Цветана Георгиева разговарят Светлана Иванова и Росица Градева ; Библиография на проф. д.и.н. Цветана Георгиева / Състав. Меглена Кусева ; За авт. - Офс. изд.

(Подв.)
ISBN 978-954-07-2713-4 (ч. 1)
(Ч. 2)
ISBN 978-954-07-2713-4 !

Съдържа:
Ч. 1: Миналото - исторически ракурси. - 2008. - 790 с. : с ил.

Съдържа материали от А. Радунчева, Г. Н. Николов, М. Каймакамова, Кр. Гагова, Ив. Попова, Р. Градева, Н. Граматикова, Ал. Антонов, Р. Ковачев, В. Кацунов, М. Петкова-Енчева, Е. Радушев, Кр. Мутафова, М. Шушарова, Ст. Първева, Р. Заимова, Св. Иванова, Н. Данова, Хр. Атанасов, Пл. Митев, Н. Манолова-Николова, Вл. Пеев, М. Добрева, Сл. Драганова, К. Косев, Л. Огнянов, И. Баева, Ж. Стоянов, Л. Соленкова, Т. Мишев


Ч. 2: Съвременност - етноложки дискурси. - 2008. - 528 с. : с ил.

Съдържа материали от Ив. Георгиева, Д. Димитрова, Кр. Стоилов, В. Тепавичаров, В. Васева, М. Маркова, П. Христов, Е. Дроснева, Св. Ракишева, Р. Шаренкова, Е. Иванова, М. Косева, Б. Алексиев, В. Тепавичаров, М. Груев, Е. Троева, Г. Благоев, А. Желязкова, М. Галанова, И. Кюркчиева, М. Маева

1. Балкански полуостров - история - конференции 2. Балкански полуостров - етнография - конференции 3. Георгиева, Цветана Борисова - юбилеи и чествания 4. Историци, български - юбилеи и чествания 5. Балкански полуостров - история - етнография 6. България - история
949.7(063)
39(497)(063)
930.1(497.2)(092)
92 Георгиева, Цветана Борисова
COBISS.BG-ID 1231072996

БК 2010/1  Кн 611
МАНЧЕВ, Кръстьо Геров
        История на националния въпрос на Балканите / Кръстьо Манчев. - 3. прераб. и доп. изд. - София : Парадигма, 2008 ([София : Булгед ООД]). - 501 с. ; 24 см

1. изд. 1995 г. със загл. Националният въпрос на Балканите на изд. Ланс. - Офс. изд. - Именен показалец

ISBN 978-954-326-071-3
1. Национален въпрос и национална политика - Балкански полуостров 2. Балкански полуостров - история 3. Балкански страни - история - национален въпрос
949.7
323.1(497)
COBISS.BG-ID 1231055332

ШЕПАРД, Джонатан
        Неспокойни съседи : Българо-византийска конфронтация, обмен и съжителство през средните векове  Вж  Кн 612

 

949.72.02 РОБОВЛАДЕЛСКИ СТРОЙ

КИРЯКОВ, Андрей Иванов
        Произход на древните българи : Прародината на траки и славяни  Вж  Кн 604

 

949.72.03 ПЕРИОД НА ФЕОДАЛИЗМА В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ (VII В. - I ПОЛ. НА ХVIII В.)

КИРЯКОВ, Андрей Иванов
        Произход на древните българи : Прародината на траки и славяни  Вж  Кн 604

МАК Конгал, Брендан
        Прабългарския мит  Вж  Кн 603

БК 2010/1  Кн 612
ШЕПАРД, Джонатан
        Неспокойни съседи : Българо-византийска конфронтация, обмен и съжителство през средните векове / Джонатан Шепард ; Предг. Милияна Каймакамова ; Прев. от англ. Любомира Генова. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2007. - 232 с. : с ил., к. ; 24 см

Ориг. загл. Uneasy neighbours: Bulgaro-Byzantine confrontation, exchange and co-existence in the Middle ages / Jonathan Shepard. - Съдържа и Подбрана библиография на трудове от Джонатан Шепард / Ангел Николов. - Офс. изд.

ISBN 978-954-07-2550-5 (Подв.)
1. България - история 2. Византия - история 3. България - история 4. Византия - история
949.72.03
949.5
COBISS.BG-ID 1231100644

 

949.72.04 ПЕРИОД НА КРИЗАТА НА ФЕОДАЛИЗМА И ЗАРАЖДАНЕ НА КАПИТАЛИСТИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ. ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД (II ПОЛ. на XVIII В. – 1878 Г.)

БК 2010/1  Кн 613
БАКЪРДЖИЕВА, Теодора Христова
        Шепот от далечна Акия: Ангел Обретенов 1841-1894 / Теодора Бакърджиева. - Русе : Авангард принт, 2008. - 236 с., 4 л. : ил. ; 21 см

Съдържа и Речник ; Списък на имената. - Офс. изд.

ISBN 978-954-337-056-6
1. Обретенов, Ангел - биографии 2. Революционери, български - биографии 3. България - история
949.72.04(092)
92 Обретенов, Ангел
COBISS.BG-ID 1231023076

БОЖИЛОВА, Румяна Димитрова
        Франьо Рачки и българите  Вж  Кн 609

БК 2010/1  Кн 614
КОЛЕВА, Петрана
        Априловски свод / Авт.-състав. Петрана Колева ; Отг. ред. Петко Тотев. - София : Научноинформ. център Бълг. енциклопедия, 2009 ([София] : Ес принт ООД). - 600 с. : с 1 порт. ; 25 см

Пълното име на ред.  Е Петко Тотев Петков. - Съдържа и Васил Евстатиев Априлов ; За автора. - Офс. изд. - Библиогр. с. 598-599

ISBN 978-954-8104-21-0 : 16 лв.
1. Априлов, Васил Евстатиев 2. Възраждане - България - справочници 3. Априлов, Васил Евстатиев - дейност - справочници 4. Възрожденци - справочници 5. Общественици, български - справочници 6. България - история
949.72.042(035)
949.72.042(092)(035)
92 Априлов, Васил Евстатиев
COBISS.BG-ID 1231124964

БК 2010/1  Кн 615
НИКОВ, Петър
        Възраждане на българския народ : Църковно-национални борби и постижения / Петър Ников Попов ; Ред. Димитър Косев. - 3. изд. - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2008. - 404 с. ; 23 см. - (Българско историческо наследство / Акад. изд. Проф. Марин Дринов)

1. изд. 1929 на изд. Страшимир Славчев. - Съдържа и Да живее класиката! / Илия Тодев. - Офс. изд. - Библиогр. с. 373-381 ; Азб. показалец. - Серия: Българско историческо наследство = ISSN C625-8050

ISBN 978-954-322-304-6 (Подв.) : 13.50 лв.
1. Възраждане - България 2. Църковно-национална борба [България] 3. България - история
949.72.04
COBISS.BG-ID 1231121636

РУСИЯ. Генерално консулство. Русе
        Документи от Архива на външната политика на Руската империя в Русе (1865-1877 г.)  Вж  Кн 85

 

949.72.05 БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА КАПИТАЛИЗМА (1878 - 1944)

БК 2010/1  Кн 616
АРДИТИ, Самуил Бенямин
        Човекът, който изигра Хитлер. Цар Борис III - гонител или приятел на българските евреи / Самуил Ардити ; Предг. Йосиф Герон ; [Послесл. Иво Жейнов]. - Русе : [Авангард принт], 2008. - 100 с. : с ил. ; 21 см

Офс. изд. - Библиогр. с. 80

ISBN 978-954-337-050-4 : 7 лв.
1. Борис III, цар български 2. Царе, български 3. България - история
949.72.053(092)
92 Борис III, цар български
COBISS.BG-ID 1231056868

БК 2010/1  Кн 617
БАКАЛОВ, Тотьо Иванов
        Светкавици в мрака / Тотьо Бакалов. - Ст. Загора : Лаген, [2010] (Ст. Загора : Литера принт АД). - 575 с. : с ил., факс. ; 20 см

Съдържа и Николина Илиева за книгата "Светкавици в мрака" ; Отзиви и оценки при обсъждане на книгата "Кървавият залез на утрото" 26.11.2008 г. - Офс. изд. - Библиогр. с. 575

ISBN 978-954-346-025-0 : 5 лв.
1. Борци против фашизма - България - кореспонденция 2. България - история
949.72.053(092)(044)
886.7-6
92(497.2)
COBISS.BG-ID 1231017956

БОЖИЛОВА, Румяна Димитрова
        Франьо Рачки и българите  Вж  Кн 609

БЪЛГАРИЯ. Народно събрание (1879)
        Учредително българско народно събрание в Търново, 1879 г. : Дневници  Вж  Кн 88

ВЕЛЕВ, Костадин
        Пътеки към Балкана : Мемоари  Вж  Кн 549

БК 2010/1  Кн 618
ДЖОНЕВ, Иван Костов
        Архив на Крушевския войвода Иван Джонев (1882-1966) : Сборник документи / Състав. Нели Кожухарова-Дакова ; Ред. Михаил Грънчаров. - Плевен : Регионален ист. музей, 2009 (Без сведение за печ.). - 179 с. : с ил. ; 24 см

Състав. известна като Нели Валентинова Дакова. - Съдържа и Иван Джонев - биографична справка. - Офс. изд.

ISBN 978-954-91579-8-7
1. Джонев, Иван Костов - биографии - извори 2. Революционери, български - биографии - извори 3. Революционни, национални и народоосвободителни движения - България - история - извори 4. България - история
949.72.05(092)(093.2)
92 Джонев, Иван Костов
COBISS.BG-ID 1230998500

БК 2010/1  Кн 619
        НАЧАЛАТА на българския парламентаризъм : 130 години Учредително народно събрание 1879-2009 / Състав., ред. Ира Георгиева, Валентина Петрова. - [София] : Нар. събрание, [2010] ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 120 с. : с ил., факс. ; 22 x 24 см

Друго загл. Beginnings of Bulgarian parliamentarism. - Текст и на англ. ез. / прев. А. Андреев. - Съдържа и Парламентът на Южна България ; Утвърждаването на парламентаризма. - Офс. изд. - Съдържа: Наченки на българския парламентаризъм преди Освобождението / Пламен Митов. Прохождането на българския парламентаризъм / Валери Колев

ISBN 978-954-22-0621-7
1. Народно събрание - България - история 2. Парламентаризъм - България - история 3. България - история - вътрешна политика
949.72.051
328.1(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1231067108

БК 2010/1  Кн 620
ПАНТЕВ, Андрей Лазаров
        Епохата на цар Фердинанд I : Завръщането на България в Европа : 100 години от обявяването на независимостта на България / Адрей Пантев, Алекси Попов ; Състав. Светла Костова, Илияна Паскова = The age of king Ferdinand I : Bulgaria's return to Europe : 100 years since the Declaration of independence of Bulgaria / Andrei Pantev, Alexi Popov ; Comp. Svetla Kostova, Iliyana Paskova ; Transl. Boyan Damyanov. - [София : Държ. култ. институт към м-ра на външ. работи, 2010] (Варна : Хеликспрес ООД). - 80 с. : с ил., факс. ; 28 см

Съдържа и Списък на документите и експонатите в изложбата. - Офс. изд.

ISBN 978-954-91824-9-1
1. Фердинанд I Сакс-Кобург-Готски, цар български 2. Царе, български 3. България - история
949.72.05(092)
92 Фердинанд I Сакс-Кобург-Готски, цар български
COBISS.BG-ID 1231114724

 

949.72.06 ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ от 9.IХ.1944 г.-

ДИМИТРОВА, Алексения
        Тайните досиета на царя : Секретните документи за Симеон Сакскобургготски, писани и събирани от Държавна сигурност от 1946 до 1993 г.  Вж  Кн 142

 

949.72 ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ

БК 2010/1  Кн 621
ВОЙНИКОВ, Христофор Иванов
        Краеведски фрагменти : Не е срамно с какъв произход си, срамно  Е да не го знаеш! / Христофор Войников. - Плевен : [Изд. авт.], 2009. - 50 с. : с ил., сх. ; 21 см

Офс. изд.

1. България - история - популярна литература 2. България - история
949.72(02.062)
COBISS.BG-ID 1231058404

БК 2010/1  Кн 622
ДУШКОВ, Живодар Иванов
        С митове на път : Сборник статии / Живодар Иванов Душков. - Русе : [Русе 22], 2007 ([Русе] : Русенски унив. Ангел Кънчев). - 112 с. : с. ил., табл., к. ; 21 см

Съдържа и Хронографи и летописци от XVI-XIX век за ранната история на българската държава. - Офс. изд. - Библиогр. с. 92-97 ; Рез. на англ. ез. ; Именен показалец, геогр. показалец

ISBN 978-954-370-018-9
1. България - история - сборници 2. Българи - произход - сборници 3. Изворознание - България - сборници 4. България - история
949.72:930(045)
930(045)
COBISS.BG-ID 1230964196

        ЕПИСКОП-Константинови четения - 10 : Ч. 2  Вж  Кн 362

БК 2010/1  Кн 623
        ИСТОРИЯ и историография : Сборник в чест на проф. д-р Мария Велева / Състав., [предг.] Елка Дроснева. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2008. - 416 с. : с табл. ; 24 см

Изд. на СУ Св. Климент Охридски. Ист. фак. - Офс. изд. - Съдържа материали от А. Пълева, В. Колев, В. Бойчева, В. Антонова, Д. Овчаров, Д. Кисьова-Гогова, Е. Калинова, Е. Дроснева, Ж. Проданов, И. Баева, Й. Спасова, К. Янкулова, Л. Огнянов, Л. В. Горина, М. В. Кожемякин, М. Кръстева, М. Кирова, М. Радева, Н. Бурова, П. Чолов, Р. Ковачев, С. Страшимирова, Св. Стефанов, С. Стефанов, Св. Станимиров, С. И. Муртузалиев, С. Карагеоргиева, Т. Попнеделев, Х. Глушков, Ц. Тодорова, Ц. Степанов. - Библиогр. след някои материали

ISBN 978-954-07-2770-7 (Подв.)
1. България - история - конференции 2. България - историография - конференции 3. Велева, Мария Николова - юбилеи и чествания 4. Историци, български - юбилеи и чествания 5. България - история
949.72(063)
930(497.2)(063)
930.1(497.2)(092)
92 Велева, Мария Николова
COBISS.BG-ID 1231089124

БК 2010/1  Кн 624
        СБОРНИК в чест на 70-годишнината на акад. Константин Косев / Ред. кол. Румяна Радкова и др. - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2009. - 406 с. : с табл., ил. ; 24 см

Други ред.: Ст. Дойнов, И. Тодев, Т. Стоилова, И. Манасиева. - Изд. на БАН. Институт по История. - Текст и на рус., финл., нем. ез. - Съдържа и За авторите ; Библиография на трудовете на академик Константин Косев. - Офс. изд. - Съдържа материали от С. Дойнов, И. Тодев, Т. Стоилова, И. Манасиева, В. Аргирова, В. Атанасова, В. Великов, Р. Генов, Хр. Глушков, М. Грънчаров, А. Димитров, П. Димитрова, Д. Динева, Сл. Драганова, Н. Жечев, А. Златева, М. Колева, В. Лечев, Л. Любенова, Р. Мишев, Б. Нягулов, В. Паскалева, П. Петков, Н. Поппетров, Л. Ревякина, И. Русев, В. Стоянов, Хр. Темелски, Е. Хаджиниколова, В. Хевролина, Р. Чукова, Щ. Щерионов, E. Hosch, M. Skowronski-Fries

ISBN 978-954-322-277-3 (Подв.) : 12 лв.
1. България - история - сборници 2. История - сборници 3. Косев, Константин Димитров - юбилеи и чествания 4. Историци, български - юбилеи и чествания 5. България - история
949.72(08)
93/99(08)
930.1(497.2)(092)(08)
92 Косев, Константин Димитров
COBISS.BG-ID 1231023588

БК 2010/1  Кн 625
        УНИВЕРСИТЕТСКИ четения и изследвания по българска история : IV Международен семинар, Смолян, 11-13 май 2006 г. / Състав. Искра Баева, Пламен Митев ; Прев. [от иврит, пол. на част от докл.] Ангел Чорапчиев, Йорданка Георгиева-Окон. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2008. - 856 с. : с ил., табл. ; 24 см

Текст и на англ., рус., сръб. ез. - Офс. изд. - Съдържа материали от А. Стрезова, А. Чижов, А. Антонов, А. Николов, А. Либератос, А. Печилков, Б. Борисов, В. Параскевов, В. Тепавичаров, В. Великов, В. Косик, В. Димитров, В. Пеев, В. Стойчев, Г. Стоянова-Захарченко, Г. Вълчев, Г. Първанов, Д. Стоянова, Д. Атанасов, Д. Христов, Д. Цанев, Д. Полывянный, Д. Калчева, Д. Янкова, Е. Уварова, Е. Иванов, Е. Кандиларов, Е. Калинова, Е. Дроснева, З. Конкьов, З. Константинова, И. Скалова, И. Ставоки-Кавка, И. Баева, Л. Соленкова, Л. Огнянов, М. Тачева, М. Главчева, М. Литина, М. Радева, М. Ангелова, М. Каймакамова, М. Димовска, М. Маринова, М. Маркова, М. Станчев, М. Самарциh, Н. Манолова-Николова, Н. Кайчев, Н. Алтънков, П. Петров, П. Цокова, Р. Николова, Р. Ангелова, Р. Комсалова, Р. Маринова-Христиди, Р. Митева-Михалкова, Р. Пенджекова, С. Муртузалиев, С. Страшнюк, С. Станев, Т. Стоянов, Х. Беров, Х. Гиневски, Х. Матанов, Ц. Тодорова, Цви Керен, Ян Рихлик, Ch. Promizer, D. Rancovic, D. Michalopoulos, G. Schnellert, N. Ozimic, P. Shashko, P. Miltenov, S. Rohdewald, T. Shashko, Y. Christidis. - Библиогр. след някои материали

ISBN 978-954-07-2768-4 (Подв.)
1. България - история - конференции 2. България - история
949.72(063)
COBISS.BG-ID 1231029220

 

НОТНИ ИЗДАНИЯ

 

7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАТИЯ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧ ЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ

78 МУЗИКА
 Вж  и 24; 792

БК 2010/1  Н 1
ДИНЧЕВ, Костадин Лазаров
        Народни песни за борбите след Освобождението в Югозападна България : теренни записи : ноти и текст / Костадин Лазаров Динчев ; нотна дешифровка Константин Манолов, Людмила Димова. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2009. - 296 с. : с ноти, 2 л. цв. ил., факс. ; 29 см

Кор. загл. Народни песни за борбата за освобождение В Югозападна България 1878-1913. - Съдържа и Други теренни записи : Без нотна дешифровка ; Проза за събития и борци. - Офс. изд.

ISMN 979-0-707684-00-9 (подв.)

784.4.089(497.2)
886.7-192
COBISS.BG-ID 1231024100

 

8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

886.7-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ

ДИНЧЕВ, Костадин Лазаров
        Народни песни за борбите след Освобождението в Югозападна България : теренни записи : ноти и текст  Вж  Н 1

 

ГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ

 

Албуми

0 ОБЩ ОТДЕЛ

06 ОРГАНИЗАЦИЯ. СЪЮЗИ. НАУЧНИ ИНСТИТУЦИИ. МУЗЕИ. ИЗЛОЖБИ

БК 2010/1  Г 1
НАЦИОНАЛНА галерия за чуждестранно изкуство
        Национална галерия за чуждестранно изкуство : Албум = National gallery for foreign art / Ред. Ирина Мутафчиева, Ани Владимирова ; Предг. Ирина Мутафчиева ; Прев. Никола Георгиев ; Фотогр. Тодор Митов и др. - София : Бълг. худож., 2008 ([София] : ПК Д. Благоев АД). - 128 с. : с цв. ил. ; 31 см

Други ил. : А. Пенчев, О. Борисов. - Съдържа и Списък на произведенията в албума ; През годините... - Офс. изд.

ISBN 978-954-406-138-8
1. София - музеи - албуми 2. Изобразително изкуство - музеи, галерии, колекции и изложби - албуми 3. София - музеи
069.02:73/76(497.223)(084)
COBISS.BG-ID 1227558372

БК 2010/1  Г 2
ХУДОЖЕСТВЕНА галерия (Русе)
        Каталог Живопис [Изобразителен материал] / състав. Красимира Кирилова, Мария Тодорова ; предг. Елена Великова ; репрод. Иван Цонев ... и др. = Catalogue Painting / comp. Krasimira Kirilova, Maria Todorova ; forew. Elena Velikova ; reprod. Ivan Tsonev ... [et al.] ; transl. Teodora Kopcheva. - Русе : Авангард принт ЕООД, 2009 ([В. Търново] : Абагар АД). - 224 с. : с цв. ил. ; 24 см

Загл. не е отбелязано на кор. - Други ил. : К. Кирилова, П. Йорданов. - Офс. изд.

ISBN 978-954-337-070-2 (подв.)
1. Живопис, българска - Русе - музеи, галерии, колекции - каталози 2. Художници, български - творчество 3. Русе - музеи - изобразителни изкуства
069.5:75(497.215)(035)
75.071.1(497.215)(092)
92(497.2)
COBISS.BG-ID 1231047396

REGIONALEN istoriceski muzej. Ikoni (Varna)
        Ikonen aus dem Varnaer Museum  Вж  Г 11

 

3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

355/359 ВОЕННО ДЕЛО. ВОЕННИ НАУКИ. НАРОДНА ОТБРАНА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ
 Вж  и 351.86; 623

        ЗАБРАВЕНИ свидетелства : Русенският край през Освободителната война в снимките на щабс-капитан Ревенски  Вж  Г 16

БК 2010/1  Г 3
СИРМАНОВ, Йеротей Илиев
        България, нейната армия и войните за национално обединение през фотообектива на генерал Йеротей Сирманов / Увод Владимир Балчев ; Състав. Атанас Примов и др. ; Ред. Стефан Шивачев = Bulgaria, the Bulgarian army, and the wars of national unification photographed by general Yerotey Sirmanov / Text Vladimir Balchev ; Comp. Atanas Primov ... [и др.].  ; Ed. Stefan Shivachev ; Transl. Zdravko Toshev. - Пловдив : Териториална дир. Държ. арх. : Регионален ист. музей, 2008 (Пловдив : Зомбори). - [104] л. : с ил. ; 25 x 35 см

Албум. - Други състав. : Вл. Балчев, Н. Мухтарева, Н. Петрова, Р. Банялиева, Ст. Шивачев, отбелязани на гърба на загл. с. - Изд. на М-во на култ. Дир. Музеи, галерии и изобразителни изкуства. - Офс. изд.

(Подв.)
1. България - военна история - албуми 2. Революционни, национални и народоосвободителни движения - България - албуми 3. България - военно дело - история
355.48(497.2)(084.12)
949.72.05(084.12)
COBISS.BG-ID 1231120868

 

39 ЕТНОЛОГИЯ. ЕТНОГРАФИЯ. НРАВИ. ОБИЧАИ. БИТ. ФОЛКЛОРИСТИКА
 Вж  и 572; 903; 904

БК 2010/1  Г 4
MIHAJLOV, Aleksandar Mihajlov
        Traditions : Collection of mobile exhibitions 2007-2008 / [Text], photos Alexander Mihaylov ; Ed. Georg Kraev ; [Прев.]. - [София] : State Inst. for culture Min. of Foreign Affairs, [2010] ([София] : Illusion and Neoprint). - [31] отд. л. : с цв. ил. ; 15 x 21 см

Албум. - Ориг. загл. Традиции. - Офс. изд.

ISBN 978-954-91824-8-4 (В папка)
1. Народни обичаи и обреди, български - албуми 2. Празници, български - албуми 3. Фотография, художествена - България - изложби - албуми 4. България - етнография - фотография
398.3(497.2)(084)
392(497.2)(084)
394.25(497.2)(084)
77.03/.04:061.4(497.2)(084)
COBISS.BG-ID 1231078628

 

7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАТИЯ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧ ЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ

72 АРХИТЕКТУРА
 Вж  и 69; 71

БК 2010/1  Г 5
        ДВОРЕЦЪТ Балчик в стари фотографии / [Текст] Росица Малчева-Златкова ; Състав. Росица Малчева-Златкова, Диана Йонкова. - [Русе] : Авангард принт, [2010]. - 72 с. : с ил. ; 21 x 21 см

Албум. - Авт. на текста известна като Росица Александрова Златкова. - Офс. изд.

ISBN 978-954-337-053-5
1. Дворци - Балчик - история - албуми 2. Балчик - архитектура
728.81(497.21-21)(091)(084.12)
COBISS.BG-ID 1231068900

БК 2010/1  Г 6
        CASTELUL Balchik in fotografii dechi / [Text] Rosita Malceva-Zlatkova ; Intocm. Rosita Malceva-Zlatkova, Diana Yonkova. - [Ruse] : Avangard print, [2010]. - 72 с. : с ил. ; 21 x 21 см

Албум. - Ориг. загл. Дворецът Балчик в стари фотографии. - Авт. на текста известна като Росица Александрова Златкова. - Офс. изд.

ISBN 978-954-337-053-5 !
1. Дворци - Балчик - история - албуми 2. Балчик - архитектура
728.81(497.21-21)(091)(084.12)
COBISS.BG-ID 1231070436

БК 2010/1  Г 7
        The PALACE Balchik in old photographies / [Text] Rositsa Malcheva-Zlatkova ; Comp. Rositsa Malcheva-Zlatkova, Diana Yonkova ; [Прев.]. - [Ruse] : Avangard Print, [2010]. - 72 с. : с ил. ; 21 x 21 см

Албум. - Ориг. загл. Дворецът Балчик в стари фотографии. - В библиогр. каре загл. The Palace Balchic in old photographs. - Авт. на текста известна като Росица Александрова Златкова. - Офс. изд.

ISBN 978-954-337-053-5 !
1. Дворци - Балчик - история - албуми 2. Балчик - архитектура
728.81(497.21-21)(091)(084.121)
COBISS.BG-ID 1231069668

 

75 ЖИВОПИС
 Вж  и 74

БК 2010/1  Г 8
БЕЛСТОЙНЕВ, Георги Михайлов, 1909-1968
        Георги Белстойнев 1909-1968 / Текст, състав. Елена Белстойнева ; Фотогр. Георги Субев ; [Предг. Нина Христовска]. - Самоков : Ист. музей, [2010] ([София : БПС]). - [24 с.] : с цв. ил. ; 23 см. - (Галерия Самоковски художници)

Албум. - Кор. опис. - Офс. изд.

ISBN 978-954-8623-04-9
1. Белстойнев, Георги Михайлов - албуми 2. Живописци, български - албуми 3. България - изобразителни изкуства
75.071.1(497.2)(092)(084)
92 Белстойнев, Георги Михайлов
COBISS.BG-ID 1231094500

БК 2010/1  Г 9
ДЕМИРДЖИЯН, Едмонд Агоп
        Едмонд Демирджиян : Каталог / Eдмонд Демирджиян ; [Текст] Аксиния Джурова и др. ; Състав., ред. Мария Василева ; Фотогр. Дени Кръстев = Еdmond Demirdjian : Catalogue / Edmond Demirdjian ; [Text] Aksinia Djyrova ... [и др.].  ; Comp., ed. Maria Vassileva ; Photogr. Deni Krastev ; Transl. - София : [ИДА - К.Г.], 2009 ([Костинброд] : Мултипринт). - [112] с. : с цв. ил. ; 29 см

Албум. - Кор. опис. - Други авт. на текста : А. Макдонъл, Ат. Нейков, Г. Лозанов, Д. Чулова, Д. Димова, Д. Попова, Е. Демирджиян, М. Киров, М. Василева, Ч. Попов, Я. Бубнова, отбелязани в библиогр. каре ; Пълното име на авт. Г. Лозанов  Е Георги Лозанов Георгиев, а на Д. Чулова - Даниела Данаилова Чулова-Маркова. - На загл. с. загл. Edmond. - Съдържа и За художника и авторите на текста. - Офс. изд.

ISBN 978-954-92416-1-7
1. Демирджиян, Едмонд Агоп - творчество - каталози 2. Художници, български - творчество - каталози 3. България - изобразителни изкуства
75.071.1(497.2)(092)(084)
92 Демирджиян, Едмонд Агоп
COBISS.BG-ID 1231090916

БК 2010/1  Г 10
ЙОНЧЕВ, Христо Зафиров, 1879-1950
        Христо Йончев Крискарец 1879-1950 / Текст Невена Митрева ; Състав. Невена Митрева, Десислава Каназирова ; Фотогр. Георги Субев ; [Предг. Нина Христовска]. - Самоков : Ист. музей, [2010] ([София : БПС]). - [24 с.] : с цв. ил. ; 23 см. - (Галерия Самоковски художници)

Албум. - Кор. опис. - Крискарец - псевд. на Христо Йончев. - Съдържа и Изложби. - Офс. изд.

ISBN 978-954-8623-03-2
1. Йончев, Христо Зафиров - албуми 2. Живописци, български - албуми 3. България - изобразителни изкуства
75.071.1(497.2)(092)(084)
92 Йончев, Христо Зафиров
COBISS.BG-ID 1231093220

ХУДОЖЕСТВЕНА галерия (Русе)
        Каталог Живопис  Вж  Г 2

БК 2010/1  Г 11
REGIONALEN istoriceski muzej. Ikoni (Varna)
        Ikonen aus dem Varnaer Museum / [Text, introd.] Konstantin Ugrinov ; Fotos Rumjana Kostadinova ; Uber. Kalina Ugrinova = Les icones du Musee de Varna / [Text, iIntrod.] Konstantin Ougrinov ; Photos Roumyana Kostadinova ; Trad. Lilyana Stefanova. - Varna : Slavena, 2008. - [84] с. : цв. ил. ; 23 см

Албум. - Ориг. загл. Икони от Варненския музей. - Офс. изд.

ISBN 978-954-579-620-3 : Без сведение зa цена
1. Икони, български - Варна - албуми 2. Исторически музеи - Варна - сбирки 3. Варна - изобразителни изкуства - музеи
75.046(497.211)(084)
069.02:93/99(497.211)(084)
COBISS.BG-ID 1231125732

 

76 ГРАФИЧНИ ИЗКУСТВА. ГРАФИКА
 Вж  и 655.3; 681.6

БК 2010/1  Г 12
НАЦИОНАЛНА галерия за чуждестранно изкуство
        Испански художници : Графика : Избрано от колекциите / Нац. галерия за чуждестранно изкуство, Арт център RG 21-Русе ; Текст Ирина Мутафчиева, Мая Гоева ; Ред. Ани Владимирова, Саня Цанева ; Фотогр. Тодор Митов = Spanish artits : Graphic : Selected from the collections / Text Irina Moutafchieva, Maya Goeva ; Ed. Ani Vladimirova, Sania Tsaneva ; Photogr. Todor Mitov ; Transl. Nikola Georgiev. - [Русе] : Авангард принт ЕООД, 2009 ([В. Търново] : Абагар АД). - 79 с. : с цв. ил. ; 31 см

Албум. - Изд. на Нац. галерия за чуждестранно изкуство, Арт център RG 21 - Русе. - Изд. по материали от изложба, Русе, 2009. - Офс. изд. - Съдържа произведения от Фр. Гоя, Л. Муньос, Р. Каногар, Е. Семпере, А. Габино, Х. Кабайеро, Х. Ернандес, П. Пикасо, М. Ривера, С. Дали, Ф. Г. Лорка, Н. Пиньоле, Х. Миро, А. Клаве

ISBN 978-954-337-068-9
1. Графика, испанска - музеи, галерии, колекции - каталози 2. Художници, испански 3. Испания - изобразителни изкуства 4. София - изобразителни изкуства
76(460):069.5(497.223)(084)
76.071.1(460)(092)(084)
92(460)
COBISS.BG-ID 1231085796

 

77 ФОТОГРАФИЯ. КИНЕМАТОГРАФИЯ
 Вж  и 535; 541

БК 2010/1  Г 13
ИВАНОВ, Александър
        360 градуса България : 120 въздушни фотографии на Александър Иванов : Албум / Състав., [предг.] Ефросия Благоева ; Текст Радмила Младенова = [Three hundred and sixty] 360 degrees Bulgaria : 120 aerial photographs by Alexander Ivanov : Album / Comp., [pref.] Efrosia Blagoeva ; Texts Radmila Mladenova ; Transl. Ani Bahchevanova, Anna Traykova. - [София] : Списание Едно ООД, 2008 ([София] : Ин дриймс ООД). - 184 с. : с цв. ил. ; 26 x 35 см

Албум. - Офс. изд. - Библиогр. с. 182-183

ISBN 978-954-92044-2-1 (Подв.)
1. Аерофотография - България - изложби - албуми 2. България - фотография
77.058.1(497.2):061.4(084)
COBISS.BG-ID 1231068132

 

9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

908 КРАЕЗНАНИЕ
 Вж  и 914/919

БК 2010/1  Г 14
МАНОВ, Румен Венциславов
        Модерният Кюстендил 1878-1940 / Авт.-състав. Румен Венциславов Манов = The modern Kuystendil 1878-1940 / Прев. Елмира Димова. - [София : ИК ЗИП], 2009. - 154 с. : с ил. ; 34 см

Албум. - На с. 3 авт. отбелязан Румен Венцеславов Манов. - Офс. изд.

ISBN 978-954-9369-14-4 (Подв.)
1. Кюстендил - албуми 2. Градове, български - албуми 3. Кюстендил - краезнание
908(497.221)(084.12)
COBISS.BG-ID 1231054308

БК 2010/1  Г 15
Венцеслав СТОЯНОВ. Колекция (Русе)
        От Русчук до Русе : Из личната колекция на инж. Венцеслав Стоянов / [Състав.] Венцеслав Стоянов. - [Русе] : Авангард принт, [2010]. - 652 с. : с ил. ; 25 см

Офс. изд.

ISBN 978-954-337-057-3 (Подв.)
1. Русе - история - албуми 2. Градове, български - история - албуми 3. Русе - краезнание
908(497.215)(084.12)
COBISS.BG-ID 1231061476

 

92 БИОГРАФИИ
 Вж  и 01

БЕЛСТОЙНЕВ, Георги Михайлов, 1909-1968
        Георги Белстойнев 1909-1968  Вж  Г 8

ДЕМИРДЖИЯН, Едмонд Агоп
        Едмонд Демирджиян : Каталог : Catalogue  Вж  Г 9

ЙОНЧЕВ, Христо Зафиров, 1879-1950
        Христо Йончев Крискарец 1879-1950  Вж  Г 10

НАЦИОНАЛНА галерия за чуждестранно изкуство
        Испански художници : Графика : Избрано от колекциите : Graphic : Selected from the collections  Вж  Г 12

ХУДОЖЕСТВЕНА галерия (Русе)
        Каталог Живопис  Вж  Г 2

 

949.72.04 ПЕРИОД НА КРИЗАТА НА ФЕОДАЛИЗМА И ЗАРАЖДАНЕ НА КАПИТАЛИСТИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ. ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД (II ПОЛ. на XVIII В. – 1878 Г.)

БК 2010/1  Г 16
        ЗАБРАВЕНИ свидетелства : Русенският край през Освободителната война в снимките на щабс-капитан Ревенски / Авт. [на текста], състав. Стоян Йорданов, Красимир Кънчев. - Русе : [Авангард принт], 2008. - 94 с. : с ил. ; 21 x 30 см

Албум. - Съдържа и Кратки биографични сведения за видни ист. личности. - Офс. изд. - Библиогр. с. 93

ISBN 978-954-337-048-1
1. Руско-турска освободителна война 1877-1878 - албуми 2. България - история 3. Русенски край - военно дело
949.72.043(084.12)
355.48(497.21-31)(084.12)
COBISS.BG-ID 1231036388

БК 2010/1  Г 17
УЗУНОВА, Татяна Валериевна, 1975-
        Руски паметници от Освободителната война / [фото Татяна Узунова] ; [текст Денка Кацарска] ; [предисл. Георги Първанов] = Русские памятники Освободительной войны / [фото Татьяна Узунова] ; [текст Денка Кацарска] ; [предисл. Георги Парванов] ; [прев. Димитр Кузмин]. - София : Студио Витамин Арт, 2009-2012 (София : Дедракс). - 2 т. ; 29 см

Албум. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в библиогр. каре. - Офс. изд.

ISBN 978-954-92450-2-8 (т. 1, подв.)

Съдържа досега:
Т. 1. - 2009. - 264 с. : с цв. ил.
1. Руско-турска освободителна война 1877-1878 - паметници - албуми 2. България - история
949.72.043(084)
COBISS.BG-ID 1231119076

 

949.72.05 БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА КАПИТАЛИЗМА (1878 - 1944)

СИРМАНОВ, Йеротей Илиев
        България, нейната армия и войните за национално обединение през фотообектива на генерал Йеротей Сирманов  Вж  Г 3

 

ИЗДАНИЯ НА НЕКНИЖНИ МАТЕРИАЛИ И НА ЕЛЕКТРОННИ НОСИТЕЛИ

 

0 ОБЩ ОТДЕЛ

001 НАУКА. НАУКОЗНАНИЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УМСТВЕНИЯ ТРУД

БК 2010/1  Е 1
МЕЖДУНАРОДНА научна конференция Българската наука и Европейското изследователско пространство (Стара Загора ; 2008)
        Международна научна конференция Българската наука и Европейското изследователско пространство, 5-6 юни 2008, Стара Загора [Електронен ресурс] / Ред. Стойчо Димов и др. - Ст. Загора : Съюз на учените, 2009. - 1 компактдиск (CD-ROM) : текст, зв., цв. ; 12 см

Изт.: Загл. екран ; Етикет. - Системни изисквания: Microsoft Windows 00/XP ; Internet Explorer ; Adobe Acrobat Reader. - На етикет загл. International Scientific Conference, June 5-6, 2008. - Други ред. : Ст. Енева, М. Видева, В. Видев, М. Тодоров, Ж. Жеков, М. Димитров, И. Сизов, Б. Банев, Д. Марков, П. Буюклиев, М. Терзиева, Г. Кожухарова, Г. Бойчев, Ст. Червенков, Св. Бойчева, Ст. Атанасова, Д. Николчев, М. Попов, Др. Благоев, М. Койчев, Сп. Станилова, Г. Пракова, Т. Влайкова, А. Желева, Д. Димов ; Пълното име на ред. Ст. Енева  Е Стоянка Енева Георгиева, а на Д. Марков - Димитър Марков Димитров. - Текст и на англ., рус. ез. - Дигитално изд. - Библиогр. след отд. доклади ; Рез. на англ. ез

ISBN 978-954-9329-44-5
1. Наука - България - конференции 2. Научноизследователска работа - Европа - конференции 3. България - наука 4. Европа - наука
001(497.2)(063)(0.034)
001.89(4)(063)(0.034)
COBISS.BG-ID 1231114468

БК 2010/1  Е 2
MEZDUNARODNA naucna konferencija Razvitie na ikonomikata i obstestvoto na osnovata na znanieto (Stara Zagora ; 2009)
        International scientific conference, June 4-5 2009, Stara Zagora [Електронен ресурс] : Agricultural science ; Education ; Medical biology studies ; Natural and mathematical science ; Nautical and environmental studies ; Social studies ; Technical studies : Vol. 1 - 7. - St. Zagora : Union of sci., 2009. - 1 компактдиск (CD-ROM) : текст, ил. ; 12 см

Изт.: Загл. екран ; Етикет. - Системни изисквания: Microsoft Windows 00/XP; Internet Explorer. - Текст и на бълг., рус. ез. - Дигитално изд. - Библиогр. след отд. докл

ISBN 978-954-9329-45-2
1. Наука - конференции
001(063)(0.034)
COBISS.BG-ID 1231120356

 

008 ЦИВИЛИЗАЦИЯ. КУЛТУРА. ПРОГРЕС. ФУТУРОЛОГИЯ

        КУЛТУРНО наследство: образование - наука - опазване, интегрирани в туризма (Heritage ESPRIT)  Вж  Е 13

 

06 ОРГАНИЗАЦИЯ. СЪЮЗИ. НАУЧНИ ИНСТИТУЦИИ. МУЗЕИ. ИЗЛОЖБИ

БК 2010/1  Е 3
ИЛИЕВ, Николай Стоянов
        60 години Национален селскостопански музей (1928-1988) [Електронен ресурс] / Николай Илиев ; Ред. Христо Темелски. - [София] : Изд. авт., 2009. - 1 компактдиск (CD-ROM) : текст ; 12 см

Изт. на загл.: Загл. екран. - Системни изисквания: Windows 98/2000/XP; Microsoft Word. - Съдържа и Рецензия / Васил Чичибаба ; Книги на д-р Илиев. - Дигитално изд. - Библиогр. с. 83-84

1. Селско стопанство - България - музеи, галерии, колекции - история 2. България - музеи
069.02:63(497.2)(091)(0.034)
COBISS.BG-ID 1231141348

 

3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

316 СОЦИОЛОГИЯ. СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ
 Вж  и 159.9; 308; 314; 39

БК 2010/1  Е 4
        ПРАВА на малцинствата, междуетнически и междурелигиозни отношения в общини със смесено население [Електронен ресурс] : Община Гърмен, Община Руен / Ива Кюркчиева и др. ; Науч. ред. Антонина Желязкова = Minority rights, inter-ethnic and inter-religious relations in municipalities with diverse population : Municipality of Carmen, Municipality of Ruen / Прев. на англ. Орлин Аврамов. - [София] : Междунар. център за изследване ва малцинствата и култ. взаимодействия, 2008 ([София] : Consult Ltd). - 1 компактдиск (CD-ROM) : текст, ил. ; 12 см

Изт.: Загл. екран ; Етикет. - Системни изисквания: Microsoft Windows 00/XP/Vista ; Internet Explorer ; Adobe Acrobat Reader. - Други авт.: Е. Троева-Григорова, Цв. Бончева-Лулчева, М. Косева, Д. Димитрова. - Дигитално изд. - Библиогр. под линия

ISBN 978-954-8872-64-5
1. Малцинства - Гърмен [община] - социологични проблеми 2. Малцинства - Руен [община] - социологични проблеми 3. Гърмен [община] - социология 4. Руен [община] - социология
316.347.2(497.22-37)(0.034)
316.347.2(497.23-37)(0.034)
COBISS.BG-ID 1231125220

 

342 ДЪРЖАВНО ПРАВО. КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО
 Вж  и 321; 35

БК 2010/1  Е 5
        ПРОГРАМА Достъп до информация [Електронен ресурс]. - София : Прогр. Достъп до информация, [2010]. - 1 компактдиск (CD-ROM) : текст ; 8 см

Изт.: Загл. екран ; Етикет. - Системни изисквания: Windows 98/2000/XP ; Adobe Reader ; Internet Explorer. - Текст и на англ. ез. - Дигитално изд Съдържа докл. на програмата и материали от дискусии.

1. Свобода на информацията - България 2. Право на информация - България 3. България - право
342.7(497.2)(0.034)
COBISS.BG-ID 1231129572

 

355/359 ВОЕННО ДЕЛО. ВОЕННИ НАУКИ. НАРОДНА ОТБРАНА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ
 Вж  и 351.86; 623

БК 2010/1  Е 6
        МЕТОДИЧЕСКИ разработки за обучение за защита при бедствия и аварии [Електронен ресурс] : Начален етап ; Прогимназиален етап ; Гимназиален етап : Книги за учителя / Георги Казаков и др. - [София] : Фонд. Пайдея, 2008. - 1 компактдиск (CD-ROM) : текст, цв. ил. ; 12 см

Изт.: Загл. екран ; Етикет. - Системни изисквания: CD устройство ; Adobe Acrobat Reader. - Съдържа: 5 файла. - Други авт. : Е. Тодорова-Севева, Л. Василева, Л. Кузманова-Атанасова, М. Дишкова, М. Донкова, Св. Колева, Т. Илиева, Т. Дочева-Русева. - Отд. модули са 2. изд. - Изд. на М-во на извънредните ситуации. - Съдържа и Анотирани връзки. - Компактдискът се разпространява с кн. версия на отд. модули. - Дигитално изд. - Библиогр.

1. Гражданска защита - методика на преподаването
355.244(072)(0.034)
COBISS.BG-ID 1231138020

 

36 СОЦИАЛНИ ГРИЖИ. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДЕЛО
 Вж  и 061; 172; 304; 308; 311; 316; 34; 37; 614.8

БК 2010/1  Е 7
        HEALTH-uninsured individuals and health insurance in Bulgaria [Електронен ресурс] : Report / Ekaterina Markova ... [и др.].  - София : Институт Отворено о-во, 2009. - 1 компактдиск (CD-ROM) : текст, ил. ; 12 см

Изт.: Загл. екран ; Етикет. - Системни изисквания: Windows 98/2000/XP; Microsoft Word. - Ориг. загл. Предизвикателства пред националната здравноосигуритална каса на България. - Други авт.: V. Kirov, B. Zahariev, M. Vitkova, H. Hinkov, I. Ivanov, G. Angelov. - Дигитално изд. - Библиогр. с. 86-87

ISBN 978-954-9828-83-2
1. Здравно осигуряване - България 2. България - социално осигуряване
368.42(497.2)(0.034)
COBISS.BG-ID 1231127012

 

6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

614 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ. СОЦИАЛНА ХИГИЕНА. ЗАЩИТА ОТ НЕЩАСТНИ СЛУЧАИ
 Вж  и 331; 364; 613; 616

БК 2010/1  Е 8
ДИМОВА, Антония Славчева
        Здравната реформа в България [Електронен ресурс] : Необходимост, развитие, резултати, перспективи : Анализ / Антония Димова, Мирослав Попов, Мария Рохова. - [София : Изд. авт.], 2006 (2009). - 1 компактдиск (CD-R) : текст, цв. ил. ; 12 см

Изт. на загл.: Загл. екран ; Кн. - Системни изисквания: CD устройство ; Adobe Acrobat Reader. - Съдържа: 444 с. : с табл., диагр. - Кн. изд. и на хартиен носител. - Дигитално изд. - Библиогр. с. 435-443

1. Здравеопазване - България - управление и организация 2. България - здравеопазване
614.2.001.73(497.2)(0.034)
COBISS.BG-ID 1231140324

 

7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАТИЯ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧ ЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ

791 МАСОВИ РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
 Вж  и 39

БК 2010/1  Е 9
        ДЕН на правото да знам [Видеозапис] : 28 септември : Документален филм / Сценарист Виолета Драганова ; Оператор Иван Сребреков = Right to know day / Screen writer Violeta Draganova ; Camera Ivan Srebrekov. - София : Прогр. Достъп до информация, 2009 (София : Център за радио и телевизионно обучение-ПРОМЕДИЯ). - 1 CD (1 ч. 01 мин 23 сек) : цв., зв. ; 12 см

Изд. на М-во на културата. Програма Достъп до информация. - Дигитално изд. - МК N 54303/10.06.2009

(В кутия, 19 x 14 см)
1. Свобода на информацията 2. Право на информация
791.43.05:342.7(497.2)(086.8)
COBISS.BG-ID 1231114980

БК 2010/1  Е 10
        МАРСИА [Видеозапис] : Ч. 1 - 5 / Режисьор, четец Мерсия Малинова-Антъни. - София : Изд. авт., [2010]. - 12 см

Други загл. Сълзата на клоуна. - Мерсия Малинова-Антъни - псевд. на Здравка Малинова. - Дигитално изд

Съдържа:
Ч. 1 - 2: The tear-drop of the clown. - 1 DVD (1 ч. 58 мин 21 сек) : зв., цв.
Ч. 3: С вика на вятъра. - 1 DVD (1 ч. 36 мин 10 сек) : зв., цв.
Ч. 4: Емигранска рапсодия ; Слепи птици. - 1 DVD (2 ч. 00 мин 34 сек) : зв., цв.
Ч. 5: Вечните парадокси. - 1 DVD (59 мин 57 сек) : зв., цв.

791.43.077(497.2)(086.8)
COBISS.BG-ID 1231065572

БК 2010/1  Е 11
MILUSEV, Todor
        En reise til polarsirkelen [Видеозапис] : Todor Miloushev original text archieve. - София : [Б. и.], 2009. - 1 CD (45 мин 06 сек) : цв., зв. ; 12 см

Текст и на англ., фр., бълг. ез. - Съдържа и Биографични данни за автора ; Няколко думи за пътеписа. - Дигитално изд. - Съдържа: Пътепис ; Албум ; Архивни материали

(В кутия, 19 x 14 см)
1. Географски пътешествия и открития
791.43.05:001.9(497.2)(086.8)
COBISS.BG-ID 1231113700

 

8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

808.67 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

БК 2010/1  Е 12
        БЪЛГАРСКИ за брокери на недвижими имоти [Мултимедия] / Пенчо Камбуров = Bulgarian for real estate agents / Pencho Kamburov ... [и др.].  - Ruse : Univ. of Ruse, 2008. - 1 компактдиск (CD-ROM) : зв., цв. ; 12 см

Изт.: Загл. екран ; Етикет ; Обложка ; Брош. - Системни изисквания: DVD устройство ; Процесор 42.33 GHz ; Оперативна памет 128 MB RAM ; Видео карта 32 MB RAM ; Adobe Acrobat Reader. - Друго загл.: Bulgaro para el mundo inmobiliario. - Дигитално изд

ISBN 978-954-712-430-1 (В кутия 19 x 14 см)
1. Български език - учебници
808.67(0.034)
COBISS.BG-ID 1231106788

 

9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

904 ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА НА ИСТОРИЧЕСКИТЕ ПЕРИОДИ. АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПАМЕТНИЦИ. СТАРИНИ

БК 2010/1  Е 13
        КУЛТУРНО наследство: образование - наука - опазване, интегрирани в туризма (Heritage ESPRIT) [Електронен ресурс] / Тодор Кръстев и др. ; Под общата ред. на Тодор Кръстев. - Варна : Liternet, 2009. - 1 компактдиск (CD-ROM) : текст, цв. ил. ; 12 см

Изт. на загл.: Загл. екран; Етикет; Обложка. - Системни изисквания: CD устройство; Internet Explorer. - Други авт. : В. Тодоров, Б. Георгиев, Ст. Тъпанов, Й. Кандулкова, Д. Георгиева, М. Велков, Кр. Франгова, Ив. Делчев. - Изд. на УАСГ, НХА, Асоц. за култ. туризъм, Бълг. нац. к-т на ИКОМОС. - Дигитално изд

ISBN 978-954-304-358-3
1. Паметници на културата 2. Информационни технологии - приложение 3. Информационни мрежи 4. България - паметници на културата
904:681.3(0.034)
008:681.324(497.2)(0.034)
COBISS.BG-ID 1231142116

 

ПРОДЪЛЖАВАЩИ ИЗДАНИЯ РЕГИСТРИРАНИ И КАТО КНИГИ

 

3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

371 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО. УЧИЛИЩНО ДЕЛО

        ИГРИ и играчки : [сборник статии] Вж  Пи 1

 

39 ЕТНОЛОГИЯ. ЕТНОГРАФИЯ. НРАВИ. ОБИЧАИ. БИТ. ФОЛКЛОРИСТИКА
 Вж  и 572; 903; 904

БК 2010/1 Пи 1
        ИГРИ и играчки : [сборник статии]. - Шумен : Унив. изд. "Епископ Константин Преславски", 2008 ([В. Търново : Фабер]). - 567 с. : с ил. ; 24 см. - (Епископ-Константинови четения ; т. 13, ISSN 1313-8286)

Изд. на Шуменски унив. "Епископ Константин Преславски". Фак. по хуманитарни науки. - Текст и на рус., словаш. ез. - Съдържа материали от: Бойчо Бойчев, Валентина Аврамова, Данаил Петров, Илонка Стоянова, Янка Драгомирова, Цветанка Янакиева, Венета Янкова, Димо Георгиев, Ивелина Савова, Елка Добрева, Анна Николова, Румяна Тодорова, Албена Иванова, Дора Кабакчиева, Вержиния Андрова, Магдалена Костадинова, Яни Милчаков, Веселин Панайотов, Денка Кръстева, Дечка Чавдарова, Добрин Добрев, Даниела Беличовска, Милю Петров, Рачо Чавдаров, Marek Mitka, Наталья Черняева, Антоанета Димитрова, Ваня Колева, Елена Лутовинова, Галина Нездемковская, Иван Иванов, Владимир Григорьев, Людмила Шеметова, Галя Йорданова, Ганка Янкова, Нели Иванова, Zuzana Stanislavová, Viera Žemberová, Младен Енчев ; Авт. Янка Драгомирова известна като Яна Драгомирова, авт. Цветанка Янакиева известна като Цветана Янакиева , авт. Милю Петров известен като Мильо Петров. - Библиогр. след отд. материали. - Рез. на англ., нем. ез. – Съдържа и: Боян-Пеневите стихоиди / Пламен Шуликов: с. 465-486. Грижата за себе си / Евелина Иванова: с. 486-504. За някои особености на съобщителната част на английските tag questions (въпроси с "нали") / Ирина Иванова: с. 504-518. Ролята и мястото на Болградското културно-просветно средище в контекста на полицентричността на Българското възраждане / Надежда Иванова: с. 518-529. Образът на дявола в българската фолклорна проза. Специфика и механизми на функциониране / Мартин Маринов: с. 529-536. Писателят и неговите ранолики наративи (Св. Минков) / Мирослава Дойчинова: с. 536-549. За изменяемостта на църковните канони / Елена Йорданова, Илонка Стоянова: с. 549-558. Пътят на живота във философията на Монтен / Евгени Райчев: с. 558-562. Азбучник на авторите: с. 623-567.

ISBN 978-954-577-514-7

1. Игри - история - сборници 2. Литература - теми, образи, сюжети - сборници 3. Социолингвистика - сборници 4. Дидактични игри - сборници
392/394(091)(08)
820/899.09(08)
800:316(08)
371.38(08)
COBISS.BG-ID 1231122916

 

8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

80 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ

        ИГРИ и играчки : [сборник статии].  Вж  Пи 1

 

82.09 ЛИТЕРАТУРНА КРИТИКА И ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ

        ИГРИ и играчки : [сборник статии].  Вж  Пи 1