БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС

Книги, официални издания, нотни, графически, картографски, издания за слепи, издания на некнижни материали и на електронни носители и нови заглавия на продължаващи издания

Седмичен бюлетин

Год. 125, 2021, бр. 8

Редакционна колегия

Главен редактор: Силвия Трендафилова Филипова

Отговорен редактор за броя: Даниела Димитрова Андонова

Редактори: Адриана Гайдарова, Антоанета Стоичкова, Яница Ананиева, Емилия ГригороваЗА ИЗДАНИЕТОВ БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС (Сер. 1) се регистрират книги, брошури, официални, нотни, графически и картографски издания, издания за незрящи, издания на некнижни материали и на електронни носители, продължаващи издания регистрирани и като книги, нови периодични издания (първите броеве или книжки на всяко ново продължаващо издание, издания с променени заглавия, както и самостоятелно издадени единични листове - юбилейни броеве и др.п.). Посочените видове документи, издадени или произведени в Република България, постъпват в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” по силата на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения.

Не подлежат на регистрация издания с кратковременен срок на действие, рекламни издания, отпечатъци, плакати и илюстровани календари, учебни карти само с контурни изображения.

БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС (Сер. 1) се публикува в електронен формат четири пъти месечно.

БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС (Сер. 1) съдържа 8 раздела : Книги и официални издания; Нотни издания; Графични издания; Картографски издания; Издания за слепи; Издания на некнижни материали и на електронни носители; Продължаващи издания регистрирани и като книги; Нови заглавия на продължаващи издания. Библиографските описания са подредени според индексите на Универсална десетична класификация (Съкратено издание, 2017), а в последните деления - азбучно. Използват се съкращения на думите съгласно БДС 9736-82, БДС 15714-83, БДС 15715-83.

БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС (Сер. 1) съдържа следните показалци:
   •    Показалец на имена на лица и колективни органи (кирилица и латиница)
   •    Показалец на заглавия
   •    Показалец на новите заглавия на продължаващи издания
   •    Показалец на серии
   •    Предметен показалец на лица и колективни органи
   •    Предметен показалец
   •    Географски показалец
   •    Показалец на международен стандартен номер ISBN
   •    Показалец на международен стандартен номер ISMN


Търсенето се извършва по видове документи и чрез системата от показалци. След маркиране на поредния номер на избрания от показалеца елемент имате възможност да видите библиографското описание в изданието. Пълното библиографско описание в каталога на Националната библиотека е достъпно чрез връзката COBISS.BG-ID.

КНИГИ

0 ОБЩ ОТДЕЛ

00 ВЪВЕДЕНИЕ. ОСНОВИ НА ЗНАНИЕТО И КУЛТУРАТА. ПРОПЕДЕВТИКА
Виж и 008; 130.2; 165

INTERNATIONAL Conference of Young Scientists (8 ; Plovdiv ; 2020)
        VIIIth International Conference of Young Scientists, 23-26 July 2020, Plovdiv : book of abstracts Вж Кн 92

004 КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ. ИЗЧИСЛИТЕЛНА ТЕХНИКА. ОБРАБОТКА НА ДАННИ
Виж и 621.39

ЙОЛОВСКИ, Джеймс Бориславов
        Ръководство за работа със Smart CreatAR : онлайн инструмент за създаване на образователни ресурси с добавена реалност (Augmented Reality) Вж Кн 82

КУЛОВА, Ивелина Андонова
        Маркетингът на съвременния бизнес в дигиталната ера Вж Кн 61

БК 2021/8 Кн 1
        CHALLENGES of the digital world : proceedings of the 9th FDIBA Conference, Sofia, Bulgaria, 28-29 November 2019 = Herausforderungen der digitalen welt : tagungsband der 9. FDIBA Konferenz, Sofia, Bulgarien, 28.-29. November 2019 / ed. Alexandar Tsenov, Hristomir Yordanov. - Sofia : Techn. Univ., 2020 (Sofia : Bulget). - IV, 101 с. : с ил. ; 30 см. - (FDIBA Conference Proceedings = Tagungsbände der FDIBA Konferenz, ISSN 2535-132X ; vol. 3)

Изд. на Techn. Univ. Sofia, Karlsruher Inst. für Techn., Hochsch. für Ökonomie und Management Essen, Techn. Univ. Braunschweig, Otto von Guericke Univ. Magdeburg. - Рец.: Dennis Ebeling, Vassil Galabov, Georgi Georgiev, Michael Goeke, Velko Iltchev, Desislava Ivanova, Jurica Katičić, Milena Krumova, Christian Leßmann, Markus Ludwig, Marin Marinov, Thomas Russack, Stefan Schlangen, Traian Stamov, Stefan Stefanov, Klaus Tönnies, Irina Topalova, Aleksandar Tsenov, Genoveva Vladimirova, Hristomir Yordanov. - Библиогр. след отд. докл. - Именен показалец. - Рез. на англ., нем. ез.

1. Дигитализация - конференции
004(06)
COBISS.BG-ID 44386568

        TECHNOLOGIES and education for a smart world : proceedings of the 8th FDIBA Conference, Sofia, Bulgaria, 30 November 2018 : tagungsband der 8. FDIBA Konferenz, Sofia, Bulgarien, 30. November 2018 Вж Кн 121

005 УПРАВЛЕНИЕ
Виж и 37.091

БК 2021/8 Кн 2
ГЕОРГИЕВ, Никола Руменов, 1986-
        Управление на организационни конфликти : монография / Никола Георгиев. - София : Алфа стар, 2021 ([София] : Принтинг хаус). - 114 с. : с табл., сх. ; 21 см

Рецензии / Магдалена Александрова, Александрина Воденичарова: с. 7-10. - Библиогр.: с. 107-111. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-7582-10-9
1. Конфликт - управление и организация 2. Организационна култура
005.574
005.73
COBISS.BG-ID 44376072

БК 2021/8 Кн 3
ДЕЛИНЕШЕВА, Магданела Златкова, 1965-
        Работни листове по предприемачество за профилирана подготовка за 11. клас : към модул 3 Стартиране на собствен бизнес. Ч. 1 / Магданела Делинешева, Джеймс Йоловски. - [София] : Фонд. Образование 5.0, 2020 ([Пловдив] : Булвест принт). - 96 с. : с ил., табл. ; 24 см

Комплект с учебник.

ISBN 978-619-91245-6-7
1. Предприемачество - учебни помагала за средни училища
005.342(076)(075.3)
COBISS.BG-ID 44317448


ИВАНОВА, Милена Иванова, филолог
        Предприемачество за профилирана подготовка 11. клас : модул 1: Предприемачество и кариерно развитие / Милена Иванова, Магданела Делинешева, Виктория Радева. - София : Фонд. Образование 5.0, 2020 ([Пловдив] : Булвест принт). - 82 с. : с ил. ; 28 см

Загл. в изд. каре: Предприемачество за профилирана подготовка за 11. клас. - Комплект с работни листове

ISBN 978-619-91245-2-9
1. Предприемачество -- учебници за средни училища
005.342(075.3)
COBISS.BG-ID 44354312
А К 00000670660
Ск 00000670661


ЙОЛОВСКИ, Джеймс Бориславов
       Предприемачество за профилирана подготовка 11. клас : модул 2: Пазарна икономика / Джеймс Йоловски, Магданела Делинешева. - София : Фонд. Образование 5.0, 2020 ([Пловдив] : Булвест принт). - 168 с. : с ил. ; 28 см

Загл. в изд. каре: Предприемачество за профилирана подготовка за 11. клас. - Комплект с работни листове. - Библиогр.: с. 166-167

ISBN 978-619-91245-3-6
1. Предприемачество -- учебници за средни училища
005.342(075.3)
COBISS.BG-ID 44359944
А К 00000670662
Ск 00000670663

БК 2021/8 Кн 6
ЙОЛОВСКИ, Джеймс Бориславов
        Работни листове по предприемачество за профилирана подготовка за 11. клас : към модул 2 Пазарна икономика / Джеймс Йоловски, Магданела Делинешева. - [София] : Фонд. Образование 5.0, 2020 ([Пловдив] : Булвест принт). - 112 с. : с табл. ; 24 см

Комплект с учебник.

ISBN 978-619-91245-5-0
1. Предприемачество - учебни помагала за средни училища
005.342(076)(075.3)
COBISS.BG-ID 44316424

БК 2021/8 Кн 7
КАВДАНСКА, Мария Михайлова, 1954-
        Работни листове по предприемачество за профилирана подготовка за 11. клас : към модул 1 Предприемачество и кариерно развитие / Мария Кавданска, Милена Иванова. - [София] : Фонд. Образование 5.0, 2020 ([Пловдив] : Булвест принт). - 80 с. : с ил., табл. ; 24 см

Комплект с учебник.

ISBN 978-619-91245-4-3
1. Предприемачество - учебни помагала за средни училища
005.342(076)(075.3)
COBISS.BG-ID 44315656

МИЛУШЕВА, Вяра Георгиева, 1982-
        Възможности за повишаване на конкурентоспособността на фирми от цветната металургия Вж Кн 129

БК 2021/8 Кн 8
ПОДИНОВСКИ, Владислав Владимирович
        Основи на теорията за важност на критериите в многокритериалните задачи за взeмане на решения / Владислав Владимирович Падиновский ; прев. от рус. ез. Жечка Гачева. - [Варна] : ИК Деск, [2013]. - 125 с. : с табл., сх. ; 21 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: Основы теории важности критериев в многокритериальных задачах принятия решений. - Възприетата форма на авт. Владислав Владимирович Падиновский е Владислав Владимирович Подиновски. - Името на прев. Жечка Гачева погрешно отпеч. в изд. каре - Жечка Гечева. - За авт.: с. 5-6. - Рец.: Николай Ников, Радослав Константинов, Николинка Сълова. - Библиогр.: с. 112-123

ISBN 978-954-620-031-0
1. Вземане на решения, теория
005.5:51
COBISS.BG-ID 44331784

БК 2021/8 Кн 9
СЕРГЕЕВ, Александър Александрович, 1954-
        Концептуальные основы экономической безопасности : учебник / Александр Александрович Сергеев, Сава Христов Димов. - 2. доп. изд. - Бургас : Флат, 2019. - 226 с. : с табл., сх. ; 24 см

1. изд. 2018. - Изд. на Фин. унив. към правителството на Рус. федерация - Москва, Бургаски свободен унив. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец.: Владимир Иванович Бариленко, Борислав Димитров Борисов.

ISBN 978-619-7125-64-1
1. Стопански предприятия - управление и организация - учебници за ВУЗ 2. Управление на риска - учебници за ВУЗ 3. Национална сигурност - учебници за ВУЗ
005.52:005.334(075.8)
005.34(075.8)
COBISS.BG-ID 44334344

ТОНЕВА, Даниела Симеонова, 1976-
        SWOT анализ (аграрен бизнес) : учебно помагало Вж Кн 124

TRANEVA, Velička Nikolova, 1972-
        Index matrices in the assessment of human resources : monograph Вж Кн 99

008 ЦИВИЛИЗАЦИЯ. КУЛТУРА. ПРОГРЕС

БК 2021/8 Кн 10
        НАГРАДИ и награждаване в културата : сборник с доклади от научни четения по хуманитаристика в рамките на МФФ - Бургас' 2019, посветени на 20-годишнината от учредяването на наградата "Нестинарка" / състав. и науч. ред. Диана Радойнова. - Бургас : Флат, 2020. - 76 с. : с ил., табл. ; 30 см

Текст и на рус. ез. - Рец.: Рачко Попов, Анатол Анчев. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-7125-72-6
1. Култура - България - награди - конференции 2. България - култура
008(497.2)(06)
06.05(497.2)
COBISS.BG-ID 44371464

06 ОРГАНИЗАЦИИ И СДРУЖЕНИЯ
Виж и 001.32; 005.71; 347.19; 347.41

БК 2021/8 Кн 11
МАДЖАРОВА, Иваничка Райкова, 1939-
        95 години Есперанто ; 35 години Есперантски дом за култура "Д-р Иван Кирчев" / Иваничка Маджарова. - Разград : Есперант. дом за култура "Д-р Иван Кирчев", 2019 (Razgrad : PrintCo). - 26 с. : с ил. ; 21 см

Загл. и на есп.: 95 jarigo Esperanta movado ; 35 jarigo Esperantista domo pri kulturo D-ro Ivan Kircev.

ISBN 978-619-90604-3-8
1. Есперантски дом за култура "Д-р Иван Кирчев" 2. България - организации
061.2:811.922(497.2)
COBISS.BG-ID 44291592

        НАГРАДИ и награждаване в културата : сборник с доклади от научни четения по хуманитаристика в рамките на МФФ - Бургас' 2019, посветени на 20-годишнината от учредяването на наградата "Нестинарка" Вж Кн 10

07 СРЕДСТВА ЗА ИНФОРМАЦИЯ. МЕДИИ. СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ. МАСОВА КОМУНИКАЦИЯ. ИЗСЛЕДВАНИЯ НА МЕДИИТЕ И КОМУНИКАЦИЯТА
Виж и 007; 655.4

БК 2021/8 Кн 12
ГАНЦАРОВ, Ангел Бориславов, 1951-
        Великотърновската журналистика 1878-2020 г. / Ангел Бориславов Ганцаров ; худож. Христо Цацинов. - В. Търново : Нар. библ. "Петко Р. Славейков", 2020 (В. Търново : Vex 1). - 380 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7173-34-5
1. Журналистика - Велико Търново - история 2. Велико Търново - журналистика
070(497.216)(091)
COBISS.BG-ID 44341000

08 ИЗДАНИЯ СЪС СМЕСЕНО СЪДЪРЖАНИЕ. СБОРНИЦИ
Виж и (08); 82-82

ДИМИТРОВА, Севдалина Данаилова, 1994-
        Пухомъхестите чудовища Вж Кн 210

БК 2021/8 Кн 13
ЛУБИК, Киара, 1920-2008
        Беше прекрасна... : Киара Лубик говори за Богородица, отговаряйки на въпроси на деца от Движението на фоколарите / ил. Кристиане Хайнсдорф. - 2. изд. - София : [Катол. епархия "Св. Йоан XXIII"], 2019 ([София] : [Верен]). - 55 с. : с цв. ил. ; 21 x 22 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: Era bellissima... / Chiara Lubich. - Без сведения за 1 изд. - Изд. на Междунар. център Джен 4.

ISBN 978-619-7011-09-8
1. Религия - детска и юношеска литература
087.5:2
2:087.5
COBISS.BG-ID 44392456

САРА, Линда, 1949-
        На Неочаквания хълм Вж Кн 160

09 РЪКОПИСИ. РЕДКИ И ЦЕННИ ИЗДАНИЯ

ТИХОВА, Анета Маринова, 1974-
        Лексика за назоваване на средства за мъчение в славянския превод на пролога Вж Кн 144


1 ФИЛОСОФИЯ

14 ФИЛОСОФСКИ СИСТЕМИ И НАПРАВЛЕНИЯ

БК 2021/8 Кн 14
ДЪНОВ, Петър Константинов, 1864-1944
        Свещени методи. Т. 4, Пост. Пречистване. Чистота : тематични извадки из всички беседи на Учителя / Учителя Беинса Дуно ; състав., послепис Калин Х. Кирилов. - [Асеновград] : [Екобелан], 2017. - 440 с. ; 22 см

Учителя Беинса Дуно - духовно име на Петър Константинов Дънов. - Терминол. показалец.

ISBN 978-619-7561-11-1 : 12 лв.
1. Дъновизъм
141.33
299.7
COBISS.BG-ID 44342280

159.9 ПСИХОЛОГИЯ
Виж и 316.6; 591.51; 616.89

ГЕНОВА, Венцеслава Любомирова
        Човешкият капитал като икономическа категория и агресивното поведение на и срещу подрастващите Вж Кн 35

ДОНЧЕВА, Лилия Крумова, 1976-
        Методи за чуждоезиково обучение и приложението им при студенти спортисти Вж Кн 143

ЙОНГИ Мингюр, ринпоче, 1975-
        Радостта да живееш Вж Кн 19

БК 2021/8 Кн 15
МАСАЛДЖИЕВА, Радка Иванова
        Ракурси към геронтопсихологията и когнитивното стареене : [монография] / Радка Масалджиева ; науч. ред. М. Семерджиева. - Асеновград : Екобелан, 2020. - 160 с. : с ил., табл. ; 25 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец.: Катерина Георгиева, Соня Карабельова. - Библиогр.: с. 127-159.

ISBN 978-619-7561-07-4
1. Възрастни и стари хора - психология 2. Когнитивна психология - възрастни и стари хора
159.922.6
159.95-053.9
COBISS.BG-ID 44376328

БК 2021/8 Кн 16
        МИНАЛО-настояще-бъдеще : сборник с представителни научни доклади от национални конференции по аналитична психология, 2011-2018 г. Т. 1 / състав. Михаела Виденова ; предг., ред. Михаела Виденова, Веска Иванова. - София : Бълг. о-во по аналит. психология "Карл Густав Юнг", 2020 ([София] : [Дайрект сървисиз]). - 207 с. : с цв. ил. ; 21 см

Текст и на англ. ез. - Библиогр. след отд. докл. - Съдържа: III национална конференция по аналитична психология Аналитичната психология в България - предизвикателства и перспективи, София, 28-30.10.2011 г. ; IV национална конференция по аналитична психология Пътища за трансформация - митология и съвременност, София, 25-26.10.2014 г. ; VI национална конференция по аналитична психология Дървото на живота: архетипните корени на несъзнаваното, София, 9-11 ноември 2018 г.

ISBN 978-619-91754-0-8
1. Психоанализа - конференции
159.964.2(06)
COBISS.BG-ID 44391944

БК 2021/8 Кн 17
РУСЕВА, Десислава Валентинова, 1975-
        Специфика на психологичното консултиране в зависимост от реакциите при загуба поради смърт / Десислава Русева. - Варна : Сити център, 2020. - 194 с. : с табл., цв. диагр. ; 21 см

Отзив / Калоян Куков: с. 4-6. - Библиогр.: с. 172-193.

ISBN 978-619-7503-15-9
1. Смърт - психологични проблеми 2. Консултативна психология
159.942
159.98
COBISS.BG-ID 44333576

БК 2021/8 Кн 18
ТАГАРОВ, Мирослав Георгиев
        Титанът на живота / Мирослав Тагаров. - [Силистра] : [Мирослав Георгиев Тагаров], 2020 ([София] : [Ропринт]). - 360 с. : с ил., табл. ; 21 см

Библиогр.: с. 357-360.

ISBN 978-619-91689-0-5 : 18.90 лв.
1. Самоусъвършенстване
159.923
COBISS.BG-ID 44352264

17 УЧЕНИЕ ЗА МОРАЛА. ЕТИКА. ПРАКТИЧЕСКА ФИЛОСОФИЯ
Виж и 2-42

        ДРУГОСТТА като морално предизвикателство : българският контекст Вж Кн 36


2 РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ

ЛУБИК, Киара, 1920-2008
        Беше прекрасна... : Киара Лубик говори за Богородица, отговаряйки на въпроси на деца от Движението на фоколарите Вж Кн 13

24 БУДИЗЪМ

БК 2021/8 Кн 19
ЙОНГИ Мингюр, ринпоче, 1975-
        Радостта да живееш / Йонги Мингюр Ринпоче ; предг. Даниъл Гоулмън, Ерик Суонсън ; прев. Надежда Розова. - [2. изд.]. - София : Прозорец, 2019 ([София] : Инвестпрес). - 319 с. ; 20 см

Ориг. загл.: The joy of living / Yongey Mingyur Rinpoche. - Възприетата форма на името на авт. на доп. материал Даниъл Гоулмън е Даниъл Голман. - 
1. изд. 2007. - Речник: с. 311-317.

ISBN 978-619-243-025-2 : 15 лв
1. Будизъм 2. Медитация
24
159.96
COBISS.BG-ID 44366088

27 ХРИСТИЯНСТВО

БК 2021/8 Кн 20
ВАЛЪТЪН, Крис, 1955-
        Свръхестествените пътища на царските особи : открийте своите права и привилегии като Божии синове и дъщери / Крис Валътън & Бил Джонсън ; прев. от англ. Свилена Стоянова. - София : Мост на пресичане, 2019 ([Силистра] : [Игъл]). - 254 с. ; 20 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: Supernatural ways of royalty / Kris Vallotton, Bill Johnson. - Препоръки за Свръхестествените пътища на царските особи: с. 1-2. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7506-03-7
1. Християнска етика
27-47
COBISS.BG-ID 44387080

БК 2021/8 Кн 21
        ВТОРИ ватикански събор 1962-1965 : документи / прев. [от фр. ез.] Ирена Кръстева. - София : Катол. апостол. екзархия, 2010 ([София] : [Верен]). - 637 с. ; 24 см

Темат. показалец.

ISBN 978-954-92576-3-2
1. Католическа църква - история - извори 2. Вселенски събори - история - извори
272-9(093.3)
COBISS.BG-ID 44360200

БК 2021/8 Кн 22
ВЪЛОВ, Петко Николов, 1966-
        Богословски прочит на стенописите и иконите в храм "Успение богородично", с. Ново Делчево [община Сандански] / отец Петко Вълов ; предг. Здравко Каменаров. - [София] : Катол. апостол. екзархия, 2020 (Хасково : Селект принт). - 116 с. : с цв. ил. ; 25 см. - (Поредица Приноси към историята на Католическата екзархия)

ISBN 978-619-7011-13-5
1. Храмове - Югозападна България 2. Изобразително изкуство, християнско - Югозападна България 3. Югозападна България - религия
272/273-523(497.22-22)
75.046(497.22-22)
COBISS.BG-ID 44310536

БК 2021/8 Кн 23
ЕВЛОГИЕВ, Емил Евлогиев, 1962-
        Финансирането, отчитането и контролът в Българската екзархия Цариград до 1913 : посвещава се на 150-годишнината от основаването на Българската екзархия / Емил Евлогиев ; предг. Илия Тодев. - София : [Изд. авт.], 2021 ([София] : Бокас). - 96 с. : с табл., диагр. ; 24 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-188-520-6
1. Българска екзархия - финанси - управление и организация - история 2. България - религия
271.22(497.2)-9
COBISS.BG-ID 44310280

БК 2021/8 Кн 24
ЙОАН Павел II, папа, 1920-2005
        Familiaris consortio : за ролята на християнското семейство в днешния свят : апостолическо напътствие на папа Йоан Павел II към епископите, духовенството и вярващите на Католическата църква / прев. Момчил Методиев ; богосл. ред. Петко Вълов. - [София] : [Катол. епархия "Св. Йоан XXIII"], 2015 ([София] : [Верен]). - 120 с. ; 20 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: Familiaris consortio : apostolic exhortation of the pope John Paul II on the christian family in the modern world. - Изд. на Катол. църква в България.

ISBN 978-619-7011-04-3
1. Католицизъм - проповеди
272-475
COBISS.BG-ID 44381960

БК 2021/8 Кн 25
ЛУБИК, Джино, 1918-1993
        Разказ за живота на папа Йоан / Джино Лубик ; предг. Иджино Джордани, Христо Пройков ; прев. от итал. Силвия Георгиева. - София : Катол. епархия "Св. Йоан XXIII", 2019 ([София] : Алианс принт). - 216 с. ; 18 см

Ориг. загл.: La vita racontata di papa Giovanni / Gino Lubich. - Биогр. данни за авт. отбелязани на 3-та кор.

ISBN 978-619-7011-11-1 : 10 лв.
1. Йоан Павел II, папа - биографии 2. Папи - биографии
272/273(092)
929 Йоан Павел II, папа
COBISS.BG-ID 44331016

БК 2021/8 Кн 26
ПАПУКЧИЕВ, Иван Тенчев, 1925-2008
        История на енория "Свети Йосиф" град Казанлък / Иван Папукчиев, Петър Немец, Стефан Папукчиев. - Казанлък [т.е. София] : Катол. апостол. екзархия, 2012 (София : Изток-Запад). - 288 с. : с ил., портр., факс. ; 24 см. - (Поредица Приноси към историята на Католическата екзархия ; 5)

Загл. на кор.: История на енория "Св. Йосиф". - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Текст и на чеш., фр., нем., англ. ез. - Библиогр.: с. 269-277.

ISBN 978-954-92576-9-4
1. Католическа църква - Казанлък - история 2. Казанлък - религия
272/273-9(497.2-21)
COBISS.BG-ID 44370952

БК 2021/8 Кн 27
СИЛК, Дани
        Култура на почит : поддържане на свръхестествена среда / Дани Силк ; предг. Бил Джонсън ; прев. от англ. Мария Стефанова. - София : Мост на пресичане, 2019 (Силистра :  Игъл). - 192 с. ; 21 см

Ориг. загл. установено от доп. източник: Culture of Honor / by Danny Silk. - Пълната форма на името на прев. Мария Стефанова е Мария Стефанова Харизанова. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7506-04-4
1. Християнска етика
27-426
COBISS.BG-ID 44393992

ТИХОВА, Анета Маринова, 1974-
        Лексика за назоваване на средства за мъчение в славянския превод на пролога Вж Кн 144

БК 2021/8 Кн 28
ТЪБС, Марк
        Трансформация чрез взаимодействие : бащинство, взаимодействие + апостолско служение / Марк Тъбс ; прев. от англ. Свилена Стоянова. - София : Мост на пресичане, 2019 (Силистра : Игъл). - 192 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Relational transformation / by Mark Tubbs. - За автора: с. 190-192.

ISBN 978-619-7506-05-1
1. Християнска етика 2. Протестантство
274-426
COBISS.BG-ID 44379144

БК 2021/8 Кн 29
ФРАНЦИСК, папа, 1936-
        Amoris laetitia - радостта от любовта : апостолическо следсъборно насърчение на светия отец Франциск към епископите, към свещениците и дяконите, към богопосветените, към християнските съпрузи и всички верни / прев. Тони Николов, Момчил Методиев ; богосл. ред. Петко Вълов. - [София] : [Катол. епархия "Св. Йоан XXIII"], 2016 ([София] : [Верен]). - 262 с. ; 20 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: Amoris laetitia (The joy of love) : post-synodal apostolic exhortation of the Holy Father Francis to bishops, priests and deacons consecrated persons christian married couples and all the lay faithful on love in the family. - Изд. на Катол. църква в България.

ISBN 978-619-7011-07-4
1. Католицизъм - проповеди
272-475
COBISS.BG-ID 44379400

БК 2021/8 Кн 30
ФРАНЦИСК, папа, 1936-
        Christus vivit : апостолическо следсинодално насърчение на светия отец Франциск до младите хора и целия божи народ / прев. Момчил Методиев ; богосл. ред. Петко Вълов. - [София] : [Катол. епархия "Св. Йоан XXIII"], 2019 ([София] : [Верен]). - 163 с. ; 20 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: Christus vivit : post-synodal apostolic exhortation of Pope Francis to young people and to the entire people of God. - Изд. на Катол. църква в България.

ISBN 978-619-7011-10-4
1. Католицизъм - проповеди
272-475
COBISS.BG-ID 44374024

БК 2021/8 Кн 31
ФРАНЦИСК, папа, 1936-
        Querida Amazonia : апостолическо следсинодално насърчение на Светия отец Франциск към божия народ и всички хора с добра воля / прев. Момчил Методиев ; богосл. ред. Петко Вълов. - [София] : [Катол. епархия "Св. Йоан XXIII"], 2020 ([София] : [Верен]). - 82 с. ; 20 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: Querida Amazonia : post-synodal apostolic exhortation of the Holy Father Francis to the people of God and to all persons of goodwill. - Изд. на Катол. църква в България.

ISBN 978-619-7011-12-8
1. Католицизъм - проповеди
272-475
COBISS.BG-ID 44380936

БК 2021/8 Кн 32
ХЕНДЕРСЪН, Робърт
        Отключване на съдби от Небесните съдилища : разтрогване на проклятия, които забавят и отменят нашето бъдеще / Робърт Хендерсън ; прев. от англ. ез. Свилена Стоянова. - София : Мост на пресичане, 2019 (Силистра : Игъл). - 159 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Unlocking destinies from the courts of heaven / Robert Henderson. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7506-06-8
1. Протестантство 2. Християнска етика
274-426
COBISS.BG-ID 44339720

БК 2021/8 Кн 33
ХЕНДЕРСЪН, Робърт
        Получаване на изцеление от Небесните съдилища : премахване на препятствията, забавящи или пречещи на нашето изцеление / Робърт Хендерсън ; предг. Дъч Шийтс ; прев. от англ. Свилена Стоянова. - София : Мост на пресичане, 2020 (Силистра : Игъл). - 168 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Receiving healing from the Courts of Heaven / Robert Henderson.

ISBN 978-619-7506-07-5
1. Протестантство 2. Християнска етика
274-426
COBISS.BG-ID 44343560

БК 2021/8 Кн 34
IGNATOVA, Nikolinka, 1935-
        De svinonte ta akatasvesta / Nikolinka Ignatova ; прев. от бълг. Stergios Pashalis. - Асеновград : Екобелан, 2020. - 96 с. : с ил. ; 21 см

Загл. и текст на гр. ез. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7561-06-7
1. Храмове - България 2. България - религия
271.2-523(497.2)
COBISS.BG-ID 44405000

29 СЪВРЕМЕННИ ДУХОВНИ ДВИЖЕНИЯ

ДЪНОВ, Петър Константинов, 1864-1944
        Свещени методи. Т. 4, Пост. Пречистване. Чистота : тематични извадки из всички беседи на Учителя Вж Кн 14


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

316 СОЦИОЛОГИЯ
Виж и 355.01; 591.55

БК 2021/8 Кн 35
ГЕНОВА, Венцеслава Любомирова
        Човешкият капитал като икономическа категория и агресивното поведение на и срещу подрастващите / Венцeслава Любомирова Генова ; ред. кол. Марин П. Кънчев ... [и др.]. - Варна : [Деск], 2008 ([Варна] : Фокус). - 50 с. : с табл., диагр. ; 20 см

Други ред.: Кирил Тенекеджиев, Капка Тонева, Христо Калоферов, Велик Тонев.

ISBN 978-954-620-005-1
1. Агресия - при учениците - учебни помагала за ВУЗ 2. Детска и педагогическа психология - учебни помагала за ВУЗ
316.647-057.87(076)(075.8)
159.922.8(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 44330504

БК 2021/8 Кн 36
        ДРУГОСТТА като морално предизвикателство : българският контекст / състав. Емилия Маринова. - В. Търново : Фабер, 2020. - 268 с. ; 20 см

Загл. и на англ. ез.: Otherness as a moral challenge (the Bulgarian context). - Рец.: Нина Димитрова, Николай Михайлов. - Библиогр. след отд. статии. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-00-1242-9 (не е отпеч.)
ISBN 978-619-00-1242 !
1. Дискриминация - България - етични проблеми 2. Търпимост 3. България - социология
316.647.82(497.2)
177
COBISS.BG-ID 44294152

        НАУЧЕН консултант: гражданско общество : научни статии Вж Кн 38

БК 2021/8 Кн 37
НЕДЕЛЧЕВА, Таня, 1952-
        Екзестенциална история на социологията в България : от 50-те до края на 60-те години на XX в. / Таня Неделчева, Димитър Цацов. - София : Авангард прима, 2021 ([София] : [БПС]). - 276 с. : с табл. ; 21 см

Пълната форма на името на авт. Таня Неделчева е Таня Неделчева Христова, на авт. Димитър Цацов - Димитър Цацов Димитров. - Психологическият стил на дореволюционна България / Асен Игнатов: с. 247-275. - Библиогр.: с. 235-237. - Съдържа и: Библиография на основни социологически разработки през периода 50-те - 60-те години на XX в.: с. 238-246.

ISBN 978-619-239-503-2
1. Социология - България - история - 20 век 2. България - социология
316(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 44280072

323 ВЪТРЕШНИ РАБОТИ. ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА
Виж и 329; 342.71

БК 2021/8 Кн 38
        НАУЧЕН консултант: гражданско общество : научни статии / ред. Константин Кожухаров. - [Варна] : Деск, 2011 ([Варна] : РС Фокус). - 132 с. : с портр., табл. ; 21 см

Загл. на кор.: Гражданско общество. - Рец.: Асен Недев, Николинка Сълова, Ивелина Рангелова, Ангелина Загорска, Радослав Рачев, Павлин Павлов, Юри Асадуров. - Библиогр. след отд. статии.

ISBN 978-954-620-021-1
1. Гражданско общество - сборници
323.21(062)
316.322(062)
COBISS.BG-ID 44344840

327 МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ВЪНШНА ПОЛИТИКА
Виж и 172.4; 341

БК 2021/8 Кн 39
ИВАНОВА, Валентина Василева, 1969-
        Историята на едно приятелство : българо-американските отношения в Кърджалийски регион след 1989 година / Валентина Иванова. - София : [Изкуство], 2009 ([София] : Рекламна къща АЯ). - 84 с. : с ил., факс. ; 22 x 24 см

ISBN 978-954-90661-5-9
1. Външна политика - България - история 2. Външна политика - САЩ - история 3. България - външна политика 4. САЩ - външна политика
327(497.2)(091)
327(73)(091)
COBISS.BG-ID 44298248

328 ПАРЛАМЕНТИ. ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ. ПРАВИТЕЛСТВА
Виж и 321.7; 342.53

БК 2021/8 Кн 40
        ЧЕРНА книга на правителственото разхищение в България 2018 / Богомил Върбанов ... [и др.] ; състав. Иван Бедров, Петя Дюлгерова. - София : Фонд. за свободата "Фридрих Науман", 2018 ([София] : [Спектър БГ]). - 116 с. : с цв. ил., табл. ; 21 см

Други авт.: Весела Николаева, Вилхема Дурева, Георги Ангелов, Георги Ганев, Григор Райчев, Доротея Дачкова, Емилия Димитрова-Данкова, Емилия Милчева, Зарко Маринов, Лилия Цачева, Мариета Димитрова, Николай Стайков, Светослав Метанов, Спас Спасов. - Да, ще продължим да правим Черната книга на правителственото разхищение! / Даниел Кадик: с. 6-7. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-619-91006-3-9
1. Корупция - България - 2018 2. България - вътрешна политика
328.185(497.2)
COBISS.BG-ID 44292104

БК 2021/8 Кн 41
        ЧЕРНА книга на правителственото разхищение в България 2019 / Генка Шикерова ... [и др.] ; състав. Весислава Антонова, Петя Дюлгерова. - София : Фонд. за свободата "Фридрих Науман", 2019 ([София] : [Спектър]). - 127 с. : с цв. ил., табл. ; 21 см

Други авт.: Дияна Желязкова, Доротея Дачкова, Емилия Димитрова-Данкова, Емилия Милчева, Зорница Латева, Илия Вълков, Красен Станчев, Лъчезар Богданов, Мариета Димитрова, Марин Николов, Мария Цънцърова, Мила Чернева, Райнер Адам, Росен Босев, Спас Спасов, Таня Петрова. - Името на авт. Дияна Желязкова погрешно отпеч. на гърба на загл. с. Диана Желязкова. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-619-91006-5-3
1. Корупция - България - 2019 2. България - вътрешна политика
328.185(497.2)
COBISS.BG-ID 44293640

БК 2021/8 Кн 42
        ЧЕРНА книга на правителственото разхищение в България 2020 / Богомил Върбанов ... [и др.] ; състав. Весислава Антонова, Петя Дюлгерова. - София : Фонд. за свободата "Фридрих Науман", 2020 ([София] : [Спектър БГ]). - 176 с. : с цв. ил. ; 21 см

Други авт.: Борис Митов, Георги Ангелов, Георги Ганев, Георги Филипов, Генка Шикерова, Деница Първанова, Дияна Желязкова, Емилия Милчева, Калина Горанова, Красен Николов, Лилия Цачева, Надежда Цекулова, Марин Николов, Мария Димитрова, Мила Чернева, Росен Босев, Светослав Метанов, Спас Спасов. - Защо Черната книга е важна? / Мартин Котее: с. 4-6. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-619-91006-8-4 (не е отпеч.)
ISBN 978-619-91006 !
1. Корупция - България - 2020 2. България - вътрешна политика
328.185(497.2)
COBISS.BG-ID 44297992

33 ИКОНОМИКА. ИКОНОМИЧЕСКИ НАУКИ

БК 2021/8 Кн 43
ГЕНОВА, Венцеслава Любомирова
        Икономика на социалната сфера и управление на персонала : в 15 ключови теми. Ч. 1, Икономическа теория / Венцeслава Любомирова Генова ; ред. кол. Марин П. Кънчев ... [и др.]. - Варна : [Деск], 2008 ([Варна] : Фокус). - 33 с. ; 21 см

Други ред.: Кирил Тенекеджиев, Капка Тонева, Христо Калоферов, Велик Тонев.

ISBN 978-954-620-001-3
1. Икономически науки - учебни помагала за ВУЗ
33(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 44328968

БК 2021/8 Кн 44
ГЕНОВА, Венцеслава Любомирова
        Икономика на социалната сфера и управление на персонала : в 15 ключови теми. Ч. 2, Организацията - общност за съвместна дейност на хората / Венцeслава Любомирова Генова ; ред. кол. Марин П. Кънчев ... [и др.]. - Варна : [Деск], 2008 ([Варна] : Фокус). - 36 с. ; 21 см

Други ред.: Кирил Тенекеджиев, Капка Тонева, Христо Калоферов, Велик Тонев.

ISBN 978-954-620-002-0
1. Икономически науки - учебни помагала за ВУЗ
33(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 44329480

БК 2021/8 Кн 45
ГЕНОВА, Венцеслава Любомирова
        Икономика на социалната сфера и управление на персонала : в 15 ключови теми. Ч. 3, Икономически подход към управлението на персонала: концепция за използване на трудовите ресурси / Венцислава Любомирова Генова ; ред. кол. Марин П. Кънчев ... [и др.]. - Варна : [Деск], 2008 ([Варна] : Фокус). - 28 с. : с табл. ; 21 см

Други ред.: Кирил Тенекеджиев, Капка Тонева, Христо Калоферов, Велик Тонев.

ISBN 978-954-620-003-7
1. Икономически науки - учебни помагала за ВУЗ
33(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 44329736

БК 2021/8 Кн 46
ТОНЕВА, Даниела Симеонова, 1976-
        Икономика и мениджмънт в схеми / Даниела Тонева ; науч. ред. Ваня Златева, Любомир Бодуров. - [Варна] : Деск, 2008 ([Варна] : РС Фокус). - 55 с. : със сх. ; 21 см

Кн. от поредицата Икономически наръчник.

ISBN 978-954-620-008-2 !
1. Стопанство - учебни помагала за ВУЗ - наръчници
33(075.8)(035)
COBISS.BG-ID 44319496

330.1 ИКОНОМИЧЕСКА НАУКА. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ. СТОЙНОСТ. КАПИТАЛ. ФОНДОВЕ

БК 2021/8 Кн 47
ТОНЕВА, Даниела Симеонова, 1976-
        Икономически наръчен пътеводител / Даниела Тонева ; науч. ред. Венцеслава Генова, Венко Вълчев. - [Варна] : Деск, 2008 ([Варна] : РС Фокус). - 77 с. ; 21 см

Кн. от поредицата Икономически наръчник. - Рец.: Н. Н. Беляев, Сл. Т. Христов.

ISBN 978-954-620-011-2 !
1. Стопанство - учебни помагала за ВУЗ - наръчници
330.1(075.8)(035)
COBISS.BG-ID 44284424

БК 2021/8 Кн 48
ТОНЕВА, Даниела Симеонова, 1976-
        Тематичен икономически наръчник / Даниела Тонева ; науч. ред. Ваня Златева, Любомир Бодуров. - [Варна] : Деск, 2008 ([Варна] : РС Фокус). - 104 с. : със сх. ; 21 см

Кн. от поредицата Икономически наръчник.

ISBN 978-954-620-012-9 !
1. Стопанство - учебни помагала за ВУЗ - наръчници
330.1(075.8)(035)
COBISS.BG-ID 44314632

332 РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА. ТЕРИТОРИАЛНА ИКОНОМИКА. ПОЗЕМЛЕНА СОБСТВЕНОСТ. ИКОНОМИКА НА НЕДВИЖИМАТА СОБСТВЕНОСТ

БК 2021/8 Кн 49
НАЦИОНАЛНА научна конференция с международно участие География, регионално развитие и туризъм (Шумен ; 2019)
        Национална научна конференция с международно участие "География, регионално развитие и туризъм", 25-26 октомври 2019 г. : сборник доклади - "Студентска и ученическа сесия" / ред. кол. Милена Стоянова ... [и др.]. - Шумен : Унив. изд. "Епископ Константин Преславски", 2020. - 136 : с ил., табл. ; 20 см

Други ред.: Милен Пенерлиев, Светла Станкова, Веселин Петков. - Изд. на Шуменски унив. Кат. География, регион. развитие и туризъм. - Библиогр. след отд. докл.

ISBN 978-619-201-366-0
1. Регионално развитие - България - конференции 2. Туризъм - България - конференции 3. България - икономика
332.1(497.2)(06)
338.48(497.2)(06)
COBISS.BG-ID 44365064

334 ФОРМИ НА ОРГАНИЗАЦИЯ И КООПЕРИРАНЕ В ИКОНОМИКАТА
Виж и 06; 347.72

БК 2021/8 Кн 50
ГЪРГАРОВ, Здравко Борисов, 1944-
        Бизнес, конкуренция, шпионаж : методологически аспекти / Здравко Гъргаров, Николай Колев. - София : [Кавира принт], 2020 ([София] : ИД принт). - 356 с. ; 25 см

Кратък справочен речник: с. 335-350. - Рец.: Йордан Величков, Яким Китанов. - Библиогр.: с. 351-355.

ISBN 978-619-91074-3-0 (подв.)
1. Стопански предприятия 2. Конкуренция (икономика) 3. Икономическо разузнаване
334.72
339.13
658:355.40
COBISS.BG-ID 44381448

336 ФИНАНСИ

БК 2021/8 Кн 51
НЕДЕВ, Тодор Стефанов
        Борси и борсови сделки / Тодор Стефанов Недев. - София : Унив. изд. Стопанство, 2008. - 227 с. : с табл., цв. диагр., ил. ; 24 см

Рец.: Методи Христов, Иванка Петкова. - Библиогр.: с. 225-226.

ISBN 978-954-494-942-6
1. Борса - учебници за ВУЗ 2. Финансов пазар - учебници за ВУЗ
336.76(075.8)
COBISS.BG-ID 44275208

БК 2021/8 Кн 52
НЕДЕВ, Тодор Стефанов
        Борси и борсови сделки с ценни книжа / Тодор Недев. - София : Центр. мед. библ. Мед. унив., 2002 ([София] : Артик-2001). - 184 с. : с табл., диагр. ; 22 см

Библиогр.: с. 162.

ISBN 954-8627-88-4
1. Фондова борса 2. Ценни книжа
336.761
COBISS.BG-ID 44273672

БК 2021/8 Кн 53
НЕДЕВ, Тодор Стефанов
        Финансов инженеринг / Тодор Недев. - София : УНСС, 2017. - 202 с. : с ил. ; 24 см

Рец.: Маргарита Александрова, Емил Хърсев.

ISBN 978-954-644-995-5 : 11.90 лв.
1. Финансов пазар - учебници за ВУЗ
336.7(075.8)
COBISS.BG-ID 44302344

338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ НА ИКОНОМИКАТА. ИКОНОМИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ

БК 2021/8 Кн 54
ГЪРГАРОВ, Здравко Борисов, 1944-
        "Сивата" икономика и икономическата безопасност / Здравко Гъргаров, Яким Китанов. - София : [Кавира принт], 2020 ([София] : ИД принт). - 296 с. : с табл. ; 22 см

Справочен речник: с. 285-289. - Рец.: Огняна Стоичкова, Серафим Петров. - Библиогр.: с. 291-295.

ISBN 978-619-91074-4-7 (подв.)
1. Сенчеста икономика
338.4-027.572
COBISS.BG-ID 44332040

БК 2021/8 Кн 55
ИВАНОВА, Радослава Денчева, 1961-
        За начинаещия екскурзовод. Ч. 1 / Радослава Денчева Иванова, Андрей Красимиров Георгиев, Валерия Димитрова Димитрова. - 2. доп. изд. - София : Авангард прима, 2020 ([София] : [БПС]). - 269 с. : с к. ; 21 см

1. изд. 2014. - Библиогр.: с. 267-268.

ISBN 978-619-239-466-0 : 25 лв.
1. Туризъм - България - наръчници 2. България - международен туризъм
338.48(497.2)(035)
379.8(497.2)(035)
COBISS.BG-ID 44331528

БК 2021/8 Кн 56
ИВАНОВА, Радослава Денчева, 1961-
        За начинаещия екскурзовод. Ч. 2 / Радослава Денчева Иванова, Андрей Красимиров Георгиев, Валерия Димитрова Димитрова. - София : Авангард прима, 2020 ([София] : [БПС]). - 242 с. ; 21 см

Библиогр.: с. 239-240.

ISBN 978-619-239-497-4
1. Туризъм - България - наръчници 2. България - международен туризъм
338.48(497.2)(035)
379.8(497.2)(035)
COBISS.BG-ID 44332552

БК 2021/8 Кн 57
ИВАНОВА, Радослава Денчева, 1961-
        За начинаещия екскурзовод. Ч. 3 / Радослава Денчева Иванова, Андрей Красимиров Георгиев, Валерия Димитрова Димитрова. - София : Авангард прима, 2020 ([София] : [БПС]). - 150 с. ; 21 см

ISBN 978-619-239-498-1
1. Туризъм - България - наръчници 2. България - международен туризъм
338.48(497.2)(035)
379.8(497.2)(035)
COBISS.BG-ID 44311048

НАЦИОНАЛНА научна конференция с международно участие География, регионално развитие и туризъм (Шумен ; 2019)
        Национална научна конференция с международно участие "География, регионално развитие и туризъм", 25-26 октомври 2019 г. : сборник доклади - "Студентска и ученическа сесия" Вж Кн 49

БК 2021/8 Кн 58
НЕЙЧЕВА, Мария Иванова, 1968-
        Управленска икономика : лекционен курс / Мария Нейчева. - Бургас : Флат, 2019. - 116 с. : с табл., сх., диагр. ; 21 см

Библиогр.: с. 115-116.

ISBN 978-619-7125-68-9
1. Стопанска политика - учебни помагала за ВУЗ
338(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 44321800

БК 2021/8 Кн 59
ТОНЕВА, Даниела Симеонова, 1976-
        Научен консултант: бизнесът : научна студия / Даниела Тонева ; науч. ред. Ваня Златева, Любомир Бодуров. - [Варна] : Деск, 2008 ([Варна] : РС Фокус). - 124 с. : с табл., диагр. ; 21 см

Загл. на кор.: Бизнесът. - Кн. от поредицата Икономика и управление. - Рец.: Н. Н. Карнаух, М. Кънчев.

ISBN 978-954-620-007-5 !
1. Стопанство - България 2. България - стопанство
338(497.2)
COBISS.BG-ID 44296712

ТОНЕВА, Даниела Симеонова, 1976-
        Научен консултант: екологосъобразност и икономически приоритет Вж Кн 95

339.1 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ТЪРГОВИЯТА. ПАЗАР

ГЪРГАРОВ, Здравко Борисов, 1944-
        Бизнес, конкуренция, шпионаж : методологически аспекти Вж Кн 50

БК 2021/8 Кн 60
КУЛОВА, Ивелина Андонова
        Маркетинг : ръководство / Ивелина Кулова. - Пловдив : Арена принт, 2020. - 127 с. : с ил. ; 21 см

Рец. Валентина Николова-Алексиева. - Библиогр.: с. 123-126.

ISBN 978-619-7413-23-6
1. Маркетинг - ръководства
339.138(035)
COBISS.BG-ID 44279560

БК 2021/8 Кн 61
КУЛОВА, Ивелина Андонова
        Маркетингът на съвременния бизнес в дигиталната ера / Ивелина Кулова. - Пловдив : Арена принт, 2020. - 132 с. : с табл., диагр. ; 21 см

Изд. на УХТ - Пловдив. - Рец. Валентина Николова-Алексиева. - Библиогр.: с. 122-131.

ISBN 978-619-7413-19-9
1. Маркетинг - автоматизация 2. Интернет - приложение - в маркетинга
339.138:004
004.738.5
COBISS.BG-ID 44392968

МИЛУШЕВА, Вяра Георгиева, 1982-
        Оценка на конкурентоспособността на индустриалната фирма Вж Кн 130

339.9 МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА (ОБЩИ ВЪПРОСИ). МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

БК 2021/8 Кн 62
ГЪРГАРОВ, Здравко Борисов, 1944-
        Световната икономика : икономически и геополитически аспекти / Здравко Гъргаров, Серафим Петров. - София : [Кавира принт], 2019 ([София] : ИД принт). - 535 с. ; 22 см

Загл. на кор.: Световна икономика. - Изд. на Междунар. висше бизнес у-ще - Ботевград. - Рец.: Цветан Илиев, Яким Китанов. - Библиогр.: с. 532-534.

ISBN 978-619-91074-2-3 (подв.)
1. Световно стопанство
339.9
COBISS.BG-ID 44349960

343 НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО. УГЛАВНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ
Виж и 2-428; 2-74; 341.4; 344

БК 2021/8 Кн 63
МИТЕВ, Пламен Господинов, 1978-
        Идентификация на човек по признаците на външността му / Пламен Митев. - Бургас : Флат, 2020 (Бургас : Дигитал). - 228 с. : с ил., диагр., табл. ; 21 см

Библиогр.: с. 217-227.

ISBN 978-619-7125-71-9
1. Криминалистика 2. Антропометрия 3. Лице 4. Експертиза
343.93
COBISS.BG-ID 44368136

355/359 ВОЕННО ИЗКУСТВО. ВОЕННИ НАУКИ. ОТБРАНА НА СТРАНАТА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ
Виж и 623

БК 2021/8 Кн 64
ДОНЧЕВ, Андон Колев, 1946-
        Генералите въоръженци от българската войска и българската армия / Андон Дончев. - София : Авангард прима, 2020 ([София] : [БПС]). - [9], 470 с. : с ил. ; 30 см

Биографична ода за един генерал-въоръженец / Румяна Петкова: с. [3-9]. - Генералите въоръженци от българската войска и българската армия : рецензия / Тодор Петков Петков: с. 3-4. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 469-470. - Рез. на бълг. ез.

ISBN 978-619-239-494-3 (подв.)
1. Въоръжени сили - България - история 2. Пълководци и генерали, български - биографии 3. България - военно дело
355(497.2)(091)
356/358(497.2)(092)
929(497.2)
COBISS.BG-ID 44387592

БК 2021/8 Кн 65
        СИГУРНОСТ - образование, наука, индустрия : сборник доклади от международна научна конференция, 2020 г., София. Ч. 2. - София : Воен. акад. "Георги Стойков Раковски", 2020. - 280 с. : с диагр., табл. ; 24 см

Загл. и на англ. ез.: Security - education, science, industry. - Загл. на гърба на кн.: Международна научна конференция Сигурност - образование, наука, индустрия ; International Scientific Conference Security - Education, Science, Industry. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-619-7478-58-7
1. Национална сигурност - конференции 2. Въоръжени сили - управление и организация - конференции
355.02(06)
COBISS.BG-ID 44292360

36 ОСИГУРЯВАНЕ НА ДУХОВНИ И МАТЕРИАЛНИ ЖИЗНЕНИ ПОТРЕБНОСТИ
Виж и 351.84

БК 2021/8 Кн 66
ТОНЕВА, Даниела Симеонова, 1976-
        Държавна политика за социално осигуряване в аграрния бизнес. [Ч. 2], Застраховане в селското стопанство / Даниела Тонева. - [Варна] : Деск, 2012 ([Варна] : РС Фокус). - 215 с. ; 21 см

ISBN 978-954-620-023-5
1. Застрахователно дело 2. Селско стопанство - управление и организация
368.5
631
COBISS.BG-ID 44315400

37 ОБРАЗОВАНИЕ
Виж и (07); 364.67

БК 2021/8 Кн 67
БОЯДЖИЕВА, Елена Христова, 1962-
        Химия: Климатът и аз. Пестим енергия в училище. [Ч.] 1, Същност на климатичните промени и действия за енергийна ефективност в училище / Елена Бояджиева, Милена Кирова. - София : Нац. довер. екофонд, [2020]. - 52 с. : с цв. ил. ; 30 см

Кор. опис. - Загл. на 3-та кор.: Климатът и аз. Пестим енергия в училище. - Пълната форма на името на авт. Милена Кирова е Милена Кирова Иванова. - Рец.: Ирина Колева, Цвета Сарафска.

ISBN 978-619-7593-24-2
1. Екологично възпитание
37.017:502
502:37
COBISS.BG-ID 44393480

БК 2021/8 Кн 68
БОЯДЖИЕВА, Елена Христова, 1962-
        Химия: Климатът и аз. Пестим енергия в училище. [Ч.] 2, Методически материали / Елена Бояджиева, Милена Кирова. - София : Нац. довер. екофонд, [2020]. - 52 с. : с цв. ил. ; 30 см

Кор. опис. - Загл. на 3-та кор.: Климатът и аз. Пестим енергия в училище. - Пълната форма на името на авт. Милена Кирова е Милена Кирова Иванова.

ISBN 978-619-7593-26-6
1. Екологично възпитание
37.017:502
502:37
COBISS.BG-ID 44395016

БК 2021/8 Кн 69
ГАЙДАРОВА, Мая Цанкова, 1960-
        Физика: Климатът и аз. Пестим енергия в училище. [Ч.] 1, Същност на климатичните промени и действия за енергийна ефективност в училище / Мая Гайдарова, Ивелина Коцева. - София : Нац. довер. екофонд, [2020]. - 48 с. : с цв. ил. ; 30 см

Кор. опис. - Загл. на 3-та кор.: Климатът и аз. Пестим енергия в училище. - Възприетата форма на името на авт. Ивелина Коцева е Ивелина Цвяткова Коцева-Георгиева. - Рец.: Ирина Колева, Радост Василева.

ISBN 978-619-7593-20-4
1. Екологично възпитание
37.017:502
502:37
COBISS.BG-ID 44378120

БК 2021/8 Кн 70
ГАЙДАРОВА, Мая Цанкова, 1960-
        Физика: Климатът и аз. Пестим енергия в училище. [Ч.] 2, Методически материали / Мая Гайдарова, Ивелина Коцева. - София : Нац. довер. екофонд, [2020]. - 44 с. : с цв. ил. ; 30 см

Кор. опис. - Загл. на 3-та кор.: Климатът и аз. Пестим енергия в училище. - Възприетата форма на името на авт. Ивелина Коцева е Ивелина Цвяткова Коцева-Георгиева. - Рец.: Ирина Колева, Радост Василева.

ISBN 978-619-7593-22-8
1. Екологично възпитание
37.017:502
502:37
COBISS.BG-ID 44380168

БК 2021/8 Кн 71
ГЮРОВ, Димитър Виолетов, 1951-
        Детска градина: Климатът и аз. Пестим енергия в детската градина. [Ч.] 1, Същност на климатичните промени и действия за енергийна ефективност в детската градина и подготвителните групи в училище / Димитър Гюров, Магдалена Стоянова. - София : Нац. довер. екофонд, [2020]. - 64 с. : с цв. ил. ; 30 см

Кор. опис. - Загл. на 3-та кор.: Климатът и аз. Пестим енергия в детската градина. - Рец.: Ирина Колева, Софка Каракехайова. - Библиогр.: с. 62-64.

ISBN 978-619-7593-11-2
1. Екологично възпитание
37.017:502
502:37
COBISS.BG-ID 44332296

БК 2021/8 Кн 72
ГЮРОВ, Димитър Виолетов, 1951-
        Детска градина: Климатът и аз. Пестим енергия в детската градина. [Ч.] 2, Методически материали / Магдалена Стоянова, Димитър Гюров. - София : Нац. довер. екофонд, [2020]. - 48 с. : с цв. ил., табл. ; 30 см

Кор. опис. - Загл. на 3-та кор.: Климатът и аз. Пестим енергия в детската градина. - Т. 1 на многочастното изд. с авт.: Димитър Гюров, Магдалена Стоянова. - Рец.: Ирина Колева, Софка Каракехайова.

ISBN 978-619-7593-13-6
1. Екологично възпитание
37.017:502
502:37
COBISS.BG-ID 44332808

БК 2021/8 Кн 73
ГЮРОВА, Весела Методиева, 1954-
        Начално училище: Климатът и аз. Пестим енергия в училище. [Ч.] 1, Същност на климатичните промени и действия за енергийна ефективност в училище / Весела Гюрова, Юлия Дончева. - София : Нац. довер. екофонд, [2020]. - 64 с. : с цв. ил. ; 30 см

Кор. опис. - Загл. на 3-та кор.: Климатът и аз. Пестим енергия в училище. - Рец.: Ирина Колева, Мирена Легурска

ISBN 978-619-7593-16-7
1. Екологично възпитание
37.017:502
502:37
COBISS.BG-ID 44347912

БК 2021/8 Кн 74
ГЮРОВА, Весела Методиева, 1954-
        Начално училище: Климатът и аз. Пестим енергия в училище. [Ч.] 2, Методически материали / Юлия Дончева, Весела Гюрова. - София : Нац. довер. екофонд, [2020]. - 64 с. : с табл., сх., цв. ил. ; 30 см

Кор. опис. - Загл. на 3-та кор.: Климатът и аз. Пестим енергия в училище. - Т. 1 на многочастното изд. с авт.: Весела Гюрова, Юлия Дончева. - Рец.: Ирина Колева, Мирена Легурска.

ISBN 978-619-7593-18-1
1. Екологично възпитание
37.017:502
502:37
COBISS.BG-ID 44346632

БК 2021/8 Кн 75
ЖЕЛЕВ, Димитър, 1986-
        География: Климатът и аз. Пестим енергия в училище. [Ч.] 1, Същност на климатичните промени и действия за енергийна ефективност в училище / Димитър Желев, Теодора Димитрова. - София : Нац. довер. екофонд, [2020]. - 48 с. : с цв. ил., табл., к. ; 30 см

Кор. опис. - Загл. на 3-та кор.: Климатът и аз. Пестим енергия в училище. - Пълната форма на името на авт. Димитър Желев е Димитър Желев Иванов. - Речник за климата и енергията: с. 45-46. - Рец.: Румен Пенин, Ирина Колева.

ISBN 978-619-7593-07-5
1. Екологично възпитание
37.017:502
502:37
COBISS.BG-ID 44294664

БК 2021/8 Кн 76
ЖЕЛЕВ, Димитър, 1986-
        География: Климатът и аз. Пестим енергия в училище. [Ч.] 2, Методически материали / Димитър Желев, Теодора Димитрова. - София : Нац. довер. екофонд, [2020]. - 32 с. : с цв. ил., табл., к. ; 30 см

Кор. опис. - Загл. на 3-та кор.: Климатът и аз. Пестим енергия в училище. - Пълната форма на името на авт. Димитър Желев е Димитър Желев Иванов. - Рец.: Румен Пенин, Ирина Колева.

ISBN 978-619-7593-09-9
1. Екологично възпитание
37.017:502
502:37
COBISS.BG-ID 44292872

БК 2021/8 Кн 77
        КЛИМАТ и енергийна ефективност: Климатът и аз. Пестим енергия в училище. [Ч.] 1, Същност на климатичните промени и действия за енергийна ефективност в училище / Димитър Желев ... [и др.]. - София : Нац. довер. екофонд, [2020]. - 60 с. : с цв. ил., диагр., табл. ; 30 см

Кор. опис. - Загл. на 3-та кор.: Климатът и аз. Пестим енергия в училище. - Други авт.: Елена Бояджиева, Мая Гайдарова, Милена Кирова, Снежана Томова. - Пълната форма на името на авт. Димитър Желев е Димитър Желев Иванов, на Милена Кирова - Милена Кирова Иванова. - Рец.: Адриана Тафрова, Ирина Колева.

ISBN 978-619-7593-27-3
1. Екологично възпитание
37.017:502
502:37
COBISS.BG-ID 44341256

БК 2021/8 Кн 78
        КЛИМАТ и енергийна ефективност: Климатът и аз. Пестим енергия в училище. [Ч.] 2, Методически материали / Димитър Желев ... [и др.]. - София : Нац. довер. екофонд, [2020]. - 48 с. : с цв. ил., диагр. табл. ; 30 см

Кор. опис. - Загл. на 3-та кор.: Климатът и аз. Пестим енергия в училище. - Други авт.: Елена Бояджиева, Мая Гайдарова, Милена Кирова, Снежана Томова. - Пълната форма на името на авт. Димитър Желев е Димитър Желев Иванов, на Милена Кирова - Милена Кирова Иванова. - Рец.: Адриана Тафрова, Ирина Колева

ISBN 978-619-7593-30-3
1. Екологично възпитание
37.017:502
502:37
COBISS.BG-ID 44359432

БК 2021/8 Кн 79
ТОМОВА, Снежана Борисова, 1949-
        Биология: Климатът и аз. Пестим енергия в училище. [Ч.] 1, Същност на климатичните промени и действия за енергийна ефективност в училище / Снежана Томова, Иса Хаджиали. - София : Нац. довер. екофонд, [2020]. - 40 с. : с цв. ил., диагр., сх. ; 30 см

Кор. опис. - Загл. на 3-та кор.: Климатът и аз. Пестим енергия в училище. - Рец.: Наташа Цанова, Ирина Колева.

ISBN 978-619-7593-02-0
1. Екологично възпитание
37.017:502
502:37
COBISS.BG-ID 44355336

БК 2021/8 Кн 80
ТОМОВА, Снежана Борисова, 1949-
        Биология: Климатът и аз. Пестим енергия в училище. [Ч.] 2, Методически материали / Снежана Томова, Иса Хаджиали. - София : Нац. довер. екофонд, [2020]. - 56 с. : с цв. ил. ; 30 см

Кор. опис. - Загл. на 3-та кор.: Климатът и аз. Пестим енергия в училище. - Рец.: Наташа Цанова, Ирина Колева.

ISBN 978-619-7593-04-4
1. Екологично възпитание
37.017:502
502:37
COBISS.BG-ID 44355848

373 ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА

БК 2021/8 Кн 81
ГЕНОВА, Венцеслава Любомирова
        Научен консултант / Венцеслава Любомирова Генова-Михалева, Даниела Симеонова Тонева, Татяна Василевна Гришина ; ред. кол. Марин Кънчев ... [и др.]. - [Варна] : Деск, [2009]. - 61 с. : с табл. ; 21 см

Възприетата форма на името на авт. Венцеслава Любомирова Генова-Михалева е Венцеслава Любомирова Генова, на Татяна Василевна Гришина - Татяна Василиевна Гришина. - Други ред.: Христо Калоферов, Капка Тонева. - Кн. от поредицата Образование.

ISBN 978-954-620-013-6 !
1. Средни училища - България - управление и организация 2. България - средно образование
373.5.07(497.2)
COBISS.BG-ID 44328456

БК 2021/8 Кн 82
ЙОЛОВСКИ, Джеймс Бориславов
        Ръководство за работа със Smart CreatAR : онлайн инструмент за създаване на образователни ресурси с добавена реалност (Augmented Reality) / Джеймс Йоловски, Свилен Радичков, Магданела Делинешева. - София : Фонд. Образование 5.0, 2019 ([София] : [Док. център The net]). - 41 с. : с цв. ил. ; 30 см

ISBN 978-619-91245-0-5
1. Електронно обучение - ръководства 2. Приложни програми - ръководства
373.018.43:004(035)
004.42(035)
COBISS.BG-ID 44397576

БК 2021/8 Кн 83
КЛИХЕ, Флориан
        Енергоспестяващи проекти за училищата във федерална провинция Саксония-Анхалт : наръчник / Флориян Клихе ; прев. [от нем.] Иван Попов. - София : Нац. довер. екофонд, [2020] ([София] : [Ламбаджиев стандарт]). - 110 с. : с цв. ил., табл. ; 30 см

Кор. опис. - Без сведение за ориг. загл. - Възприетата форма на името на авт. Флориян Клихе е Флориан Клихе. - Изд. на Местна агенция по енергията - Саксония-Анхалт.
ISBN 978-619-7593-05-1
1. Училища - Германия - управление и организация - наръчници 2. Енергийна ефективност - Германия - наръчници 3. Германия - образование
373.07(430-32)(035)
620.9(430-32)(035)
COBISS.BG-ID 44385800

БК 2021/8 Кн 84
НАНЧЕВА, Светлана Димитрова, 1967-
        Неучебен предмет : модел на училищна педагогическа служба и програма за социални умения и личностно развитие "Стил" - "Социални техники и изкуства на личността" / Светлана Нанчева. - София : Сдружение Проф. форум за образованието, 2019 ([София] : [Дайрект сървисиз]). - 504 с. : с ил., табл. ; 24 см

Педагогика на индиректното действие / Ю. Анджекарски: с. 498-501. - Групова работа в часовете по "Стил" / Юлия Попова: с. 502-504.

ISBN 978-619-91343-0-6 : 29 лв.
1. Национално средно училище "София" - учебни планове и програми
373.5(497.2-25)(073)
COBISS.BG-ID 44389128

373.2 ПРЕДУЧИЛИЩНО ВЪЗПИТАНИЕ

БК 2021/8 Кн 85
ГАНЕВА, Мария Кръстева, 1942-
        Методически аспекти на обучението по физическо възпитание и спорт - мини хандбал : практико-приложно пособие за детски и начални учители / Мария Ганева, Зорница Ганева. - Бургас : Флат, 2020. - 72 с. : с ил. ; 21 см

Загл. на кор.: Мини хандбал. - Изд. на Бургаски свободен унив. - Рец. Никола Кръстев.

ISBN 978-619-7125-75-7
1. Детски градини - учебно-възпитателна работа - физкултура 2. Физическо възпитание - методика на преподаването за основни училища
373.2.016(072)
373.3.016:796(072)
COBISS.BG-ID 44309256

БК 2021/8 Кн 86
        ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА пред компетентностно ориентираното образование / ред. кол. Снежанка Добрева - науч. ред., Калина Алексиева. - Шумен : Унив. изд. "Епископ Константин Преславски", 2020. - 250 с. : с ил., табл. ; 20 см

Възприетата форма на ред. Снежанка Добрева е Снежанка Добрева Георгиева. - Библиогр. след отд. статии. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-201-436-0
1. Детски градини - учебно-възпитателна работа - сборници 2. Начални училища - учебно-възпитателна работа - сборници 3. Обучение - методи - сборници
373.2.091.3(062)
373.3.091.3(062)
COBISS.BG-ID 44295176

373.3 НАЧАЛНО И ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ

ГАНЕВА, Мария Кръстева, 1942-
        Методически аспекти на обучението по физическо възпитание и спорт - мини хандбал : практико-приложно пособие за детски и начални учители Вж Кн 85

        ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА пред компетентностно ориентираното образование Вж Кн 86

376 ОБРАЗОВАНИЕ, ПРЕПОДАВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНИ ГРУПИ ЛИЦА. СПЕЦИАЛНИ УЧИЛИЩА
Виж и 364

БК 2021/8 Кн 87
МАРЧЕВА, Петя Веселинова, 1975-
        Ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности : монография / Петя Марчева-Йошовска. - В. Търново : Фабер, 2021. - 116 с. : с диагр., табл., сх. ; 20 см

Възприетата форма на името на авт. Петя Марчева-Йошовска е Петя Веселинова Марчева. - Рецензия / Пелагия Терзийска: с. 5-6. - Рец. Антония Кръстева. - Библиогр.: с. 104-109.

ISBN 978-619-00-1257-3
1. Деца с увреждания - образование и просвета
376-053.2
COBISS.BG-ID 44338440

379.8 СВОБОДНО ВРЕМЕ

ИВАНОВА, Радослава Денчева, 1961-
        За начинаещия екскурзовод. Ч. 1 Вж Кн 55

ИВАНОВА, Радослава Денчева, 1961-
        За начинаещия екскурзовод. Ч. 2 Вж Кн 56

ИВАНОВА, Радослава Денчева, 1961-
        За начинаещия екскурзовод. Ч. 1 Вж Кн 57

39 ЕТНОЛОГИЯ. КУЛТУРНА АНТРОПОЛОГИЯ. ЕТНОГРАФИЯ. НРАВИ. ОБИЧАИ. ТРАДИЦИИ. БИТ. ФОЛКЛОР
Виж и 159.922.4; 2-18; 903; 904

БК 2021/8 Кн 88
        БЪЛГАРИЯ и българите: бит, душевност, национална идентичност : материали от шестата национална конференция по история, археология и културен туризъм Пътуване към България - Шумен, 24-26.04.2018 година / състав. Стефан Минков ... [и др.] ; ред. кол. Иван Йорданов - отг. ред. ... [и др.]. - Шумен : Унив. изд. "Епископ Константин Преславски", 2019. - 498 с. : с ил. ; 30 см

Други състав.: Тодор Тодоров, Мария Йорданова. - Други ред.: Васил Гюзелев, Дамян Дамянов, Илия Илиев, Стефан Минков, Тодор Тодоров, Мария Йорданова. - Изд. на Шуменски унив. Епископ Константин Преславски. Науч. център по византинистика, Регион. ист. музей - Шумен. - Текст и на англ. ез. - Рез. на англ., бълг. ез.

ISBN 978-619-201-378-3 (подв.)
1. История - България - конференции 2. Българи - бит - конференции 3. България - етнография
39(497.2)(06)
94(497.2)(06)
COBISS.BG-ID 44401416

ВАСИЛЕВА, Яна Стефанова
        Роля на печатните технологии за формирането, развитието и дизайна на модната илюстрация през вековете Вж Кн 127

БК 2021/8 Кн 89
ГРИШИНА, Татяна Василиевна
        Етикет за успешните преговори : стратегии, правила, съвети / Татяна Гришина, Капка Тонева. - [Варна] : Деск, 2007. - 218 с. : с табл. ; 21 см

За авторите: с. 3.

ISBN 978-954-620-006-8 (не е отпеч.)
ISBN 978-954-636-002-1 !
1. Стопански преговори 2. Етикет
395
COBISS.BG-ID 44340232

БК 2021/8 Кн 90
ШАПКАЛОВА, Светла Ангелова, 1973-
        Празничен календар : учебник за студентите от УниБИТ / Светла Шапкалова. - 3. прераб. изд. - София : Авангард прима, 2020 ([София] : [БПС]). - 126 с. : с табл. ; 29 см

1. изд. 2012. - Кратък списък на имената в България: с. 96-103. - Рецензии / Йорданка Захариева, Захарий Дечев: с. 122-125. - Захарий Дечев - духовно име на Жеко Манолов Дичев. - Библиогр.: с. 104-107.

ISBN 978-619-239-474-5
1. Религиозни празници - чебници за ВУЗ
398.3(075.8)
COBISS.BG-ID 44406536

БК 2021/8 Кн 91
ШАПКАЛОВА, Светла Ангелова, 1973-
        Учебна тетрадка по празничен календар : пособие за семинарни упражнения на студентите от УниБИТ / Светла Шапкалова. - София : Авангард прима, 2020 ([София] : [БПС]). - 66 с. : с ил., табл. ; 29 см

Загл. и на англ. ез.: Holiday calendar student notebook.

ISBN 978-619-239-472-1
1. Религиозни празници - учебни помагала за ВУЗ
398.3(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 44296200

KAL´ONSKI, Aleksej Kirilov, 1963-
        Yürüks in the Оttoman Balkans Вж Кн 223


5 МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

БК 2021/8 Кн 92
INTERNATIONAL Conference of Young Scientists (8 ; Plovdiv ; 2020)
        VIIIth International Conference of Young Scientists, 23-26 July 2020, Plovdiv : book of abstracts / ed. Todorka L. Dimitrova. - [Пловдив] : Арена принт, 2020. - 132 с. ; 21 см

Изд. на Union of Sci. in Bulgaria - Plovdiv.

ISBN 978-619-7413-20-5
1. Естествени науки - конференции - резюмета 2. Приложни науки - конференции - резюмета 3. Обществени науки - конференции - резюмета
5(06)(048)
6(06)(048)
00(06)(048)
COBISS.BG-ID 44311816

502 ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

БОЯДЖИЕВА, Елена Христова, 1962-
        Химия: Климатът и аз. Пестим енергия в училище. [Ч.] 1, Същност на климатичните промени и действия за енергийна ефективност в училище Вж Кн 67

БОЯДЖИЕВА, Елена Христова, 1962-
        Химия: Климатът и аз. Пестим енергия в училище. [Ч.] 2, Методически материали Вж Кн 68

ГАЙДАРОВА, Мая Цанкова, 1960-
        Физика: Климатът и аз. Пестим енергия в училище. [Ч.] 1, Същност на климатичните промени и действия за енергийна ефективност в училище Вж Кн 69

ГАЙДАРОВА, Мая Цанкова, 1960-
        Физика: Климатът и аз. Пестим енергия в училище. [Ч.] 2, Методически материали Вж Кн 70

ГЮРОВ, Димитър Виолетов, 1951-
        Детска градина: Климатът и аз. Пестим енергия в детската градина. [Ч.] 1, Същност на климатичните промени и действия за енергийна ефективност в детската градина и подготвителните групи в училище Вж Кн 71

ГЮРОВ, Димитър Виолетов, 1951-
        Детска градина: Климатът и аз. Пестим енергия в детската градина. [Ч.] 2, Методически материали Вж Кн 72

ГЮРОВА, Весела Методиева, 1954-
        Начално училище: Климатът и аз. Пестим енергия в училище. [Ч.] 1, Същност на климатичните промени и действия за енергийна ефективност в училище Вж Кн 73

ГЮРОВА, Весела Методиева, 1954-
        Начално училище: Климатът и аз. Пестим енергия в училище. [Ч.] 2, Методически материали Вж Кн 74

ЖЕЛЕВ, Димитър, 1986-
        География: Климатът и аз. Пестим енергия в училище. [Ч.] 1, Същност на климатичните промени и действия за енергийна ефективност в училище Вж Кн 75

ЖЕЛЕВ, Димитър, 1986-
        География: Климатът и аз. Пестим енергия в училище. [Ч.] 2, Методически материали Вж Кн 76

        КЛИМАТ и енергийна ефективност: Климатът и аз. Пестим енергия в училище. [Ч.] 1, Същност на климатичните промени и действия за енергийна ефективност в училище Вж Кн 77

        КЛИМАТ и енергийна ефективност: Климатът и аз. Пестим енергия в училище. [Ч.] 2, Методически материали Вж Кн 78

БК 2021/8 Кн 93
КЛИХЕ, Флориан
        Екологичен профил в общината - индикатори за устойчиво развитие : помагало за гимназиалните учители : ръководство / Florian Kliche, Vanadis Lemke, Dorothea Carl ; прев. Иван Попов. - София : Нац. довер. екофонд, [2020] ([София] : [Ламбаджиев стандарт]). - 82 с. : с табл., цв. ил. ; 30 см

Кор. опис. - Ориг. загл., установено от доп. източник: Umweltprofil in der Kommune - Indikatoren für eine nachhaltige Entwicklung.

ISBN 978-619-7593-14-3
1. Устойчиво развитие - ръководства
502.13(035)
COBISS.BG-ID 44328200

БК 2021/8 Кн 94
        НАУЧЕН консултант : сборник научни статии. Ч. 2, Мониторингови практики / отг. ред. Капка П. Тонева. - [Варна] : Деск, 2009 ([Варна] : РС Фокус). - 111 с. : с табл., [3] л. : табл. ; 21 см

Рец.: К. Тенекеджиев, М. Кънчев. - Библиогр. след отд. статии. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-954-620-013-6
1. Промишленост - екологични проблеми - сборници 2. Околна среда - опазване - сборници
502.1:66(062)
502.17(062)
COBISS.BG-ID 44310792

ТОМОВА, Снежана Борисова, 1949-
        Биология: Климатът и аз. Пестим енергия в училище. [Ч.] 1, Същност на климатичните промени и действия за енергийна ефективност в училище Вж Кн 79

ТОМОВА, Снежана Борисова, 1949-
        Биология: Климатът и аз. Пестим енергия в училище. [Ч.] 2, Методически материали Вж Кн 80

БК 2021/8 Кн 95
ТОНЕВА, Даниела Симеонова, 1976-
        Научен консултант: екологосъобразност и икономически приоритет / Даниела С. Тонева. - [Варна] : Деск, 2008 ([Варна] : РС Фокус). - 94 с. : с табл., [3] л. : табл. ; 21 см

Загл. на кор.: Екологосъобразност и икономически приоритет. - Рец.: Радостина Миленова, Игор Павлов. - Библиогр.: с. 90-92.

ISBN 978-954-620008-2 !
1. Устойчиво развитие 2. Стопанство - управление и организация
502.13
338
COBISS.BG-ID 44329992

51 МАТЕМАТИКА

БК 2021/8 Кн 96
        APPLIED modeling in ecomomics, finance and social sciences 2020 : a book of abstracts, 28 June to 2 July 2020, online conference, Sozopol, Bulgaria. - [Шумен] : Univ. Publ. "Episkop Konstantin Preslavski", 2020. - 34 с. ; 21 см

Библиогр. след отд. рез.

ISBN 978-619-201-397-4
1. Математика - конференции - резюмета
51(06)(048)
COBISS.BG-ID 44396296

519.8 ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОПЕРАЦИИТЕ (ИО): МАТЕМАТИЧЕСКИ ТЕОРИИ И МЕТОДИ

БК 2021/8 Кн 97
        РЪКОВОДСТВО по изследване на операциите и приложно програмиране / Румен Трифонов ... [и др.]. - 2. изд. - София : Авангард прима, 2020 ([София] : БПС). - 133 с. : с ил., табл., сх. ; 21 см

Други авт.: Даниела Гоцева, Галя Павлова, Сергей Недев. - 1. изд. 2013 с авт. Румен Трифонов, Даниела Гоцева, Диляна Будакова, Сергей Недев. - Рец.: Огнян Наков, Славчо Манолов.

ISBN 978-619-239-516-2
1. Линейно и нелинейно програмиране - учебни помагала за ВУЗ 2. Математически модели - учебни помагала за ВУЗ
519.8(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 44314888

БК 2021/8 Кн 98
ТРАНЕВА, Величка Николова, 1972-
        Количествени методи и оптимизация : учебник : кратък курс / Величка Транева. - София : Авангард прима, 2020 ([София] : [БПС]). - 203 с. : с табл., сх., черт. ; 21 см

Рец.: Красимир Атанасов, Евдокия Сотирова. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-619-239-514-8
1. Математически модели - учебници за ВУЗ
519.8(075.8)
COBISS.BG-ID 44313864

БК 2021/8 Кн 99
TRANEVA, Velička Nikolova, 1972-
        Index matrices in the assessment of human resources : monograph / Velichka N. Traneva. - Sofia : Авангард прима, 2019 ([София] : BPS). - 145 с. : с табл. ; 21 см

Изд. на Union of Scientist in Bulgaria, Univ. Prof. Dr. Assen Zlatarov. Dep. of Computer and Inform. Technologies. - Рец.: Krassimir T. Atanassov, Stefka Fidanova. - Библиогр.: с. 129-144.

ISBN 978-619-239-329-8
1. Математически модели 2. Кадри - подбор и разпределение
519.87
005.95/.96
COBISS.BG-ID 44318984

528 ГЕОДЕЗИЯ. ТОПОГРАФСКО-ГЕОДЕЗИЧНИ РАБОТИ. ФОТОГРАМЕТРИЯ. ДИСТАНЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ. КАРТОГРАФИЯ

БК 2021/8 Кн 100
ПЕНЕВА, Елена Пенева, 1972-
        Височини и височинни системи : монография / Елена Пенева. - София : Агенция Вила, 2017 ([София] : Воен.-геогр. служба). - 174 с. : с цв. ил. ; 24 см

Библиогр.: с. 164-173.

ISBN 978-954-91225-0-3
1. Геодезични измервания и изчисления
528.4
COBISS.BG-ID 44295432

БК 2021/8 Кн 101
СТОЙНОВ, Владимир Павлов, 1931-2020
        Геодезически терминологичен речник : българско-английско-руски, английско-български, руско-български / Владимир Стойнов, Елена Пенева, Катя Коцева. - София : Агенция Вила, 2009. - 356 с. ; 18 x 21 см

Библиогр.: с. 350-355.

ISBN 978-954-91225-6-5 : 18 лв.
1. Геодезия - терминология - речници, многоезични
528(038)=00
81'374=00:528
COBISS.BG-ID 44345096

539 СТРОЕЖ НА МАТЕРИЯТА

ИВАНОВА, Наташа Иванова, 1959-
        Ангиографска рентгенова система с G-рамо : дозово натоварване на персонала, дозиметрично изследване Вж Кн 112

572 ФИЗИЧЕСКА АНТРОПОЛОГИЯ
Виж и 599.89; 61

НАЙДЕНОВА, Дарина, 1975-
        Телесен състав и оценка на хранителен статус при младежи и девойки : монография Вж Кн 104

579 МИКРОБИОЛОГИЯ

        АЛТЕРНАТИВНА технология за понижаване на алергенния ефект на млечни протеини Вж Кн 126

581 ОБЩА БОТАНИКА

ТОНЕВА, Даниела Симеонова, 1976-
        Щрихи към науката "Морска екология" - ретроспективен многокритериален анализ : монография Вж Кн 102

591 ОБЩА ЗООЛОГИЯ

БК 2021/8 Кн 102
ТОНЕВА, Даниела Симеонова, 1976-
        Щрихи към науката "Морска екология" - ретроспективен многокритериален анализ : монография / Даниела Тонева. - [Варна] : Деск, 2013 ([Варна] : Фокус). - 353 с. : с ил. ; 21 см

Даниела Симеонова Тонева - доцент, доктор по икономика, магистър по екология, преподавател в Технически университет - Варна / Т. В. Гришина: с. 3. - Рец.: Ирина Арнаутова, Гали Галиев, Ернесто Метия, Вонг Чан Ин, Ференц Немеш, Красимира Богданова. - Библиогр.: с. 347-351.

ISBN 978-954-620-027-3
1. Морска фауна - екология 2. Морска флора - екология
591.9(26):574
581.9(26):574
COBISS.BG-ID 44330760


6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА

INTERNATIONAL Conference of Young Scientists (8 ; Plovdiv ; 2020)
        VIIIth International Conference of Young Scientists, 23-26 July 2020, Plovdiv : book of abstracts Вж Кн 92

613 ХИГИЕНА (ОБЩИ ВЪПРОСИ). ЛИЧНО ЗДРАВЕ И ХИГИЕНА
Виж и 614; 616-083

БК 2021/8 Кн 103
АПОСТОЛОВА, Елисавета Георгиева, 1982-
        Експериментални модели на зависимост и болка при животни : монография / Елисавета Апостолова ; ред. Людмил Пейчев. - Асеновград : Екобелан, 2020. - 144 с. : с ил., табл., диагр. ; 21 см

Рецензии / Илия Димитров Костадинов, Вирджиния Йорданова Цанкова: с. 3-10. - Библиогр.: с. 137-144.

ISBN 978-619-7561-17-3
1. Токсикомания 2. Болка - етиология и патогенеза
613.8-042.72
616-009
COBISS.BG-ID 44295688

БК 2021/8 Кн 104
НАЙДЕНОВА, Дарина, 1975-
        Телесен състав и оценка на хранителен статус при младежи и девойки : монография / Дарина Найденова Христова. - Варна : [Мед. унив. "Проф. д-р Параскев Стоянов"], 2015 ([София] : zape4at.com). - 114 с. : с ил., табл., диагр. ; 21 см

Възприетата форма на името на авт. Дарина Найденова Христова е Дарина Найденова. - Рецензии / Теодора Тодорова Димитрова, Иван Стефанов Златаров: с. 4-7. - Библиогр.: с. 105-113.

ISBN 978-619-7137-29-3
1. Хранене - младежи - хигиена 2. Антропометрия
613.2-053.6
572.08-053.6
COBISS.BG-ID 44306440

БК 2021/8 Кн 105
        HYGIENE and ecology : test collection for medical students / Teodora Dimitrova ... [и др.]. - Varna : Med. Univ. "Prof. Dr. Paraskev Stoyanov", 2020. - 104 с. : с табл. ; 25 см

Други авт.: Ruzha Pancheva, Darina Naydenova, Rositsa Chamova, Panayot Nikolov, Dimitar Marinov, Stanislava Hadzhieva, Rozalina Braikova, Yavor Chenkov, Ekaterina Valtcheva, Dimcho Tomov, Staniela Porozhanova, Albena Toneva, Eva Hristova. - Пълната форма на името на авт. Дарина Найденова е Дарина Найденова Христова, на авт. Ева Христова - Ева Христова Иванова. - Възприетата форма на името на авт. Албена Тонева е Албена Борисова Тонева-Стоянова.

ISBN 978-619-221-300-8
1. Хигиена - тестове за ВУЗ
613(079)(075.8)
COBISS.BG-ID 44321544

БК 2021/8 Кн 106
        HYGIENE and ecology : workbook for medical students / Teodora Dimitrova ... [и др.]. - Varna : Med. Univ. "Prof. Dr. Paraskev Stoyanov", 2020. - 115 с. : с табл., сх. ; 30 см

Други авт.: Ruzha Pancheva, Darina Naydenova, Rositsa Chamova, Dimitar Marinov, Rozalina Braikova, Stanislava Hadzhieva, Yavor Chenkov, Ekaterina Valtcheva, Panayot Nikolov, Dimcho Tomov, Staniela Porozhanova, Albena Toneva, Eva Hristova. - Пълната форма на името на авт. Дарина Найденова е Дарина Найденова Христова, на авт. Ева Христова - Ева Христова Иванова. - Възприетата форма на името на авт. Албена Тонева е Албена Борисова Тонева-Стоянова.

ISBN 978-619-221-296-4
1. Хигиена - учебни помагала за ВУЗ
613(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 44292616

614 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ. СОЦИАЛНА ХИГИЕНА. ПРОФИЛАКТИКА НА НЕЩАСТНИТЕ СЛУЧАИ
Виж и 351.77; 613; 616-084

БК 2021/8 Кн 107
        БЪЛГАРИЯ: анализ на здравната система 2018 / Антония Димова ... [и др.] ; прев. от англ. Антония Димова ... [и др.]. - Варна : Мед. унив. "Проф. д-р Параскев Стоянов", 2019. - xxvi, 252 с. : с табл., диагр., к. ; 24 см

Ориг. загл.: Bulgaria: health system review. - Други авт.: Мария Рохова, Стефка Коева, Елка Атанасова, Любомира Коева-Димитрова, Тодорка Костадинова, Ане Шпрангер. - Други прев.: Мария Рохова, Стефка Коева, Елка Атанасова. - За авторите: с. 251-252. - Кн. от поредицата Здравни системи в преход. - Библиогр.: с. 233-247.

ISBN 978-619-221-210-0
1. Здравеопазване - България
614(497.2)
COBISS.BG-ID 44277768

ДОСПАТЛИЕВ, Лилко Каменов, 1973-
        Ремедиация на почвите. Внедряване на ICBM модел за разлагане на органичните вещества в почвата : монография Вж Кн 125

БК 2021/8 Кн 108
НАЦИОНАЛНА конференция по медицина на съня с международно участие (4). Симпозиум Алумни клуб и приятели - Медицински университет - Варна (Варна ; 2020)
        Симпозиум "Алумни клуб и приятели" - Медицински университет - Варна, Четвърта национална конференция по медицина на съня с международно участие, 6-8 март, 2020 : сборник доклади = Symposium "Alumni club and friends" - Medical University - Varna, Fourth National Conference on Sleep Medicine with International Participation, March 6 - 8, 2020 : book of proceedings / предг. В. Игнатов. - Варна : Мед. унив. "Проф. д-р Параскев Стоянов", 2020. - 104 с. : с цв. портр., ил. ; 30 см

Загл. на кор.: Сборник доклади Симпозиум "Алумни клуб и приятели" Медицински университет - Варна, Четвърта национална конференция по медицина на съня с международно участие, 6-8 март, 2020 г. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-619-221-285-8
1. Здравеопазване - конференции 2. Болести - конференции
614(06)
616(06)
COBISS.BG-ID 44404488

615 ФАРМАКОЛОГИЯ. ОБЩА ТЕРАПИЯ. ТОКСИКОЛОГИЯ
Виж и 616-085; 661.12

БК 2021/8 Кн 109
АВРАМОВА-Тодорова, Гергана Ангелова, 1975-
        Даровете на цветята : арттерапевтични приказки и карти при работа с емоции / Гергана Ангелова Аврамова-Тодорова ; ил. Гергана Ангелова Аврамова-Тодорова. - [Бургас] : Флат, [2019]. - 46 с. : с цв. ил. ; 15 см

Рец. Пепа Митева.

ISBN 978-619-7125-69-6
1. Изкуство и медицина - ръководства
615.851:7(035)
COBISS.BG-ID 44384264

ДИМИТРОВА, Антоанета Василева, 1966-
        Кинезитерапия при болест на Паркинсон : монография Вж Кн 117

БК 2021/8 Кн 110
ИВАНОВ, Петър Иванов, 1946-
        Психотерапия при възрастови кризи, болести и инциденти : практическо ръководство / Петър Иванов. - 2. изд. - Русе : Ахат, 2021 ([Русе] : [Русе прес]). - 103 с. ; 20 см

Без сведение за 1. изд. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-9664-98-0
1. Психотерапия - ръководства
615.851(035)
616.89(035)
COBISS.BG-ID 44323336

БК 2021/8 Кн 111
ИВАНОВ, Петър Иванов, 1946-
        Психотерапия при умствено изоставане, олигофрения и психоза : практическо ръководство / Петър Иванов. - Русе : Ахат, 2021 ([Русе] : [Русе прес]). - 102 с. ; 20 см

ISBN 978-954-9664-99-7
1. Психотерапия - ръководства 2. Психично болни - терапия - ръководства
615.851(035)
616.89(035)
COBISS.BG-ID 44281608

КЪНЧЕВ, Давид Руменов, 1970-
        Възстановяване на двигателната и постуралната функция при слединсултни хемипарези : монография Вж Кн 119

616 ПАТОЛОГИЯ. КЛИНИЧНА МЕДИЦИНА

АПОСТОЛОВА, Елисавета Георгиева, 1982-
        Експериментални модели на зависимост и болка при животни : монография Вж Кн 103

БК 2021/8 Кн 112
ИВАНОВА, Наташа Иванова, 1959-
        Ангиографска рентгенова система с G-рамо : дозово натоварване на персонала, дозиметрично изследване / Наташа Иванова. - Варна : Мед. унив., 2020. - 114 с. : с ил. ; 24 см

Рецензии / Боян Добрев Балев, Елица Енчева-Мицова: с. 9-12. - Възприетата форма на името на авт. на рец. Елица Енчева-Мицова е Елица Петкова Енчева.

ISBN 978-619-221-299-5
1. Рентгенодиагностика - апарати и инструменти 2. Рентгенови лъчи - дозиметрия
616-07-7
539.16.083
COBISS.BG-ID 44396808

МИРЧЕВА, Лиляна Георгиева, 1979-
        Конгестия и сърдечна недостатъчност : монография Вж Кн 113

НАЦИОНАЛНА конференция по медицина на съня с международно участие (4 ; Варна ; 2020). Симпозиум Алумни клуб и приятели - Медицински университет - Варна
        Симпозиум "Алумни клуб и приятели" - Медицински университет - Варна, Четвърта национална конференция по медицина на съня с международно участие, 6-8 март, 2020 : сборник доклади Вж Кн 108

616.1 ПАТОЛОГИЯ НА СЪРДЕЧНОСЪДОВАТА СИСТЕМА. СЪРДЕЧНОСЪДОВИ БОЛЕСТИ

БК 2021/8 Кн 113
МИРЧЕВА, Лиляна Георгиева, 1979-
        Конгестия и сърдечна недостатъчност : монография / Лиляна Георгиева Мирчева. - Варна : Мед. унив. "Проф. д-р Параскев Стоянов", 2020. - 168 с. : с ил., диагр., сх. ; 24 см

Рецензии / Йото Йотов, Бранимир Каназирев: с. 7-17. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-619-221-271-1
1. Сърдечносъдова недостатъчност 2. Течности в организма
616.12-008
616-008
COBISS.BG-ID 44328712

616.3 ПАТОЛОГИЯ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА. БОЛЕСТИ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА

БК 2021/8 Кн 114
ДИМИТРОВА, Мария Йорданова, 1983-
        Предпоставки, ползи и икономически последици от скрининга, лечението и достъпа до пазара при хроничен вирусен хепатит С : монография / Мария Йорданова Димитрова. - София : Алфа стар, 2020 ([София] : Принтинг хаус). - 152 с. : с ил., табл., сх. ; 21 см

Рец.: Илко Николаев Гетов, Йордан Генов. - Библиогр.: с. 138-151.

ISBN 978-619-7582-09-3
1. Хепатити - диагностика - икономически проблеми 2. Хепатити - фармакотерапия - икономически проблеми
616.36-07:33
616.36-085:33
COBISS.BG-ID 44392200

БК 2021/8 Кн 115
        ОСТЪР панкреатит : монография / Венцислав Мутафчийски ... [и др.]. - София : Военномед. акад., 2020. - 346 с. : с цв. ил., портр., табл. ; 25 см

Други авт.: Георги Попиванов, Марина Конакчиева, Кириен Кьосев. - Рецензии / Никола Владов, Крум Кацаров: с. 9-11. - Година на изд. погрешно отпеч. на загл. с. 2021. - За авт.: с. 3-8.

ISBN 978-619-7196-65-8 (подв.)
1. Панкреатити
616.37
COBISS.BG-ID 44306184

616.5 КОЖА. КЛИНИЧНА ДЕРМАТОЛОГИЯ. КОЖНИ БОЛЕСТИ

БК 2021/8 Кн 116
        ДЕРМАТОЛОГИЯ и венерология : учебник за студенти по медицина, стоматология и фармация / Соня Марина ... [и др.] ; под ред. на Соня Марина ... [и др.]. - Варна : Мед. унив. "Проф. д-р Параскев Стоянов", 2020. - 192 с. : с цв. ил. ; 24 см

Други авт.: Валентина Брощилова, Женя Димитрова, Филка Георгиева, Цвета Калинова, Йоанна Велевска. - Други ред.: Валентина Брощилова, Женя Димитрова. - Възприетата форма на името на авт. Валентина Брощилова е Валентина Костадинова Брощилова-Николова, на авт. Женя Димитрова - Женя Красимирова Димитрова-Михнева.

ISBN 978-619-221-233-9 (подв.)
1. Дерматология - учебници за ВУЗ 2. Венерически болести - учебници за ВУЗ
616.5(075.8)
616.97(075.8)
COBISS.BG-ID 44281864

616.8 НЕВРОЛОГИЯ. НЕВРОПАТОЛОГИЯ. НЕРВНА СИСТЕМА

БК 2021/8 Кн 117
ДИМИТРОВА, Антоанета Василева, 1966-
        Кинезитерапия при болест на Паркинсон : монография / Антоанета Василева Димитрова ; предг. Иван Петков. - София : НСА прес, 2020 ([София] : ИД принт). - 210 с. : с цв. ил. ; 24 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец.: Даниела Тодорова Любенова, Костадин Кирилов Костов. - Библиогр.: с. 141-154. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-718-656-9
1. Паркинсонова болест - кинезитерапия
616.858-085
615.825
COBISS.BG-ID 44329224

ИВАНОВ, Петър Иванов, 1946-
        Психотерапия при възрастови кризи, болести и инциденти : практическо ръководство Вж Кн 110

ИВАНОВ, Петър Иванов, 1946-
        Психотерапия при умствено изоставане, олигофрения и психоза : практическо ръководство Вж Кн 111

БК 2021/8 Кн 118
КИШЕВА, Антония Руменова
        Мозъчният инсулт през погледа на кардилога : монография / Антония Кишева. - Варна : Мед. унив. "Проф. д-р Параскев Стоянов", 2020. - 192 с. : с цв. ил., табл., сх. ; 24 см

Рецензии / Силва Андонова-Атанасова, Йото Йотов: с. 7-14. - Възприетата форма на името на авт. на рец. Силва Андонова-Атанасова е Силва Петева Андонова. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-619-221-273-5
1. Инсулт
616.83
COBISS.BG-ID 44336904

БК 2021/8 Кн 119
КЪНЧЕВ, Давид Руменов, 1970-
        Възстановяване на двигателната и постуралната функция при слединсултни хемипарези : монография / Давид Руменов Кънчев. - София : Авангард прима, 2020 ([София] : [БПС]). - 154 с. : с ил., табл., сх. ; 24 см

Рецензия / Видьо Василев Желев: с. 8. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 121-126.

ISBN 978-619-239-376-2
1. Инсулт - усложнения и последствия - физиотерапия
616.83-06-085
615.825
COBISS.BG-ID 44317704

616.9 ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ. ИНФЕКЦИОЗНИ И ПРЕНОСНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

        ДЕРМАТОЛОГИЯ и венерология : учебник за студенти по медицина, стоматология и фармация Вж Кн 116

617 ХИРУРГИЯ. ОРТОПЕДИЯ. ОФТАЛМОЛОГИЯ

БК 2021/8 Кн 120
        ОЧНИ болести : учебник за студенти / Бинна Ненчева ... [и др.] ; под ред. на Христина Групчева. - Варна : Мед. унив. "Проф. д-р Параскев Стоянов", 2020. - 352 с. : с цв. ил. ; 25 см

Други авт.: Валери Шехеров, Весела Иванчева, Димитър Групчев, Добрин Бояджиев, Евгени Нешкински, Евгения Контрова, Елица Христова, Жана Симова, Зарка Стойчева, Зорница Златарова, Илиян Шандурков, Йордан Андреев, Красимира Димитрова, Лъчезар Войнов, Марин Атанасов, Марио Милков, Мария Бояджиева, Мария Стоева, Младена Радева, Николай Пеев, Николай Сапунджиев, Христина Групчева, Цветелина Михова, Яна Манолова. - Възприетата форма на името на авт. Весела Иванчева е Весела Иванчева Любенова. - Професор Никола Константинов - офталмолог 1920-2006: с. 351. - Библиогр. след отд. разд.

ISBN 978-619-221-279-7
1. Очни болести - учебници за ВУЗ
617.7(075.8)
COBISS.BG-ID 44348168

62 ТЕХНИКА. ТЕХНОЛОГИЯ (ОБЩИ ВЪПРОСИ)

БК 2021/8 Кн 121
        TECHNOLOGIES and education for a smart world : proceedings of the 8th FDIBA Conference, Sofia, Bulgaria, 30 November 2018 = Technologie und Ausbildung für smart world : tagungsband der 8. FDIBA Konferenz, Sofia, Bulgarien, 30. November 2018 / ed. Alexandar Tsenov, Hristomir Yordanov. - Sofia : Techn. Univ., 2019 (Sofia : Accent 96). - IV, 66 с. : с ил. ; 30 см. - (FDIBA Conference Proceedings = Tagungsbände der FDIBA Konferenz, ISSN 2535-132X ; vol. 2)

Изд. на Techn. Univ. Sofia, Karlsruher Inst. für Techn., Hochsch. für Ökonomie und Management Essen, Techn. Univ. Braunschweig, Otto von Guericke Univ. Magdeburg. - Рец.: Dimo Chotrov, Vasil Galabov, Vladislav Ivanov, Sanel Purgic, Nikola Rantchev, Uve Siart, Irina Topalova, Aleksandar Tsenov, Magdalina Uzunova, Hristomir Yordanov, Sebastian Zug. - Библиогр. след отд. докл. - Именен показалец. - Рез. на англ., нем. ез.

1. Техника - конференции 2. Информационни и комуникационни технологии - конференции
62(06)
004(06)
COBISS.BG-ID 44380424

620 ИЗПИТВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ. СТОКОЗНАНИЕ. СИЛОВИ ЦЕНТРАЛИ. ОБЩА ЕНЕРГЕТИКА

КЛИХЕ, Флориан
        Енергоспестяващи проекти за училищата във федерална провинция Саксония-Анхалт : наръчник Вж Кн 83

621 МАШИНОСТРОЕНЕ (ОБЩИ ВЪПРОСИ). ЯДРЕНА ТЕХНОЛОГИЯ. ЕЛЕКТРОТЕХНИКА.ТЕХНОЛОГИЯ НА МАШИНОСТРОЕНЕТО
Виж и 677.05

БК 2021/8 Кн 122
        НАУЧЕН консултант : сборник научни статии. Ч. 1, Щрихи към стратегията за развитие на машиностроенето в България (2007-2020 г.) / ред. Капка П. Тонева. - [Варна] : Деск, 2009 ([Варна] : РС Фокус). - 152 с. : с табл., сх., диагр. ; 21 см

Загл. в изд. каре: Щрихи към "Стратегия за развитие на машиностроенето в България (2007-2020 г.)". - Рец.: Николай Карнаух, Пламен Дичев. - Библиогр. след отд. статии. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-954-620-012-9
1. Машиностроене - България - история - сборници 2. България - машиностроене
621(497.2)(091)(062)
COBISS.BG-ID 44350984

631 СЕЛСКО СТОПАНСТВО (ОБЩИ ВЪПРОСИ)

ТОНЕВА, Даниела Симеонова, 1976-
        Държавна политика за социално осигуряване в аграрния бизнес. [Ч. 2], Застраховане в селското стопанство Вж Кн 66

631.1 ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ПРОИЗВОДСТВО
Виж и 332

БК 2021/8 Кн 123
ТОНЕВА, Даниела Симеонова, 1976-
        SWOT анализ : кратък тематичен справочник-речник : български, руски, немски, английски / Даниела С. Тонева ; състав. Даниела С. Тонева ; науч. ред. Марин Кънчев, Ваня Златева. - [Варна] : ИК Деск, 2008 ([Варна] : РС Фокус). - 58 с. ; 21 см

Загл. в изд. каре: Кратък тематичен справочник-речник. - Рец. Венцеслава Генова

ISBN 978-954-620-010-5
1. Селскостопански предприятия - управление и организация - терминология - речници, многоезични
631.1(038)=00
81'374=00:631.1
COBISS.BG-ID 44340744

БК 2021/8 Кн 124
ТОНЕВА, Даниела Симеонова, 1976-
 
        SWOT анализ (аграрен бизнес) : учебно помагало / Даниела С. Тонева ; науч. ред. Марин Кънчев, Ваня Златева. - [Варна] : Деск, 2008 ([Варна] : РС Фокус). - 106 с. : с ил., табл., [1] л. : табл. ; 21 см


Рец. Венцеслава Генова. - Библиогр.: с. 98-104.

ISBN 978-954-620-009-9
1. Селскостопански предприятия - анализ на стопанската дейност - учебни помагала за ВУЗ
631.1(076)(075.8)
005.52:005.33(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 44318472

631.4 ПОЧВОЗНАНИЕ. ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ПОЧВАТА
Виж и 626.8

БК 2021/8 Кн 125
ДОСПАТЛИЕВ, Лилко Каменов, 1973-
        Ремедиация на почвите. Внедряване на ICBM модел за разлагане на органичните вещества в почвата : монография / Лилко Каменов Доспатлиев ; ред. Недялко Тодоров Катранджиев. - Ст. Загора : Акад. изд. Тракийски унив., 2020 ([Пловдив] : Арена принт). - 123 л. : с диагр., сх. ; 29 см

Загл. на кор.: Хабилитационен труд. Монография. - Рец.: Димитър Янков Димитров, Николай Янчев Вълчев. - Библиогр.: с. 93-122.

ISBN 978-619-7413-22-9 (Арена принт)
1. Почва - хигиена
631.4
614.77
COBISS.BG-ID 44293896

637 ЖИВОТИНСКИ ПРОДУКТИ
Виж и 637.2; 664.9; 665.2

БК 2021/8 Кн 126
        АЛТЕРНАТИВНА технология за понижаване на алергенния ефект на млечни протеини / Даниела Митева ... [и др.]. - София : Велес консулт, 2020. - 100 с. : с ил., диагр., табл. ; 21 см

Други авт.: Светла Дянкова, Мария Донева, Айтен Солак, Петя Методиева, Красимир Димов, Янчо Тодоров, Маргарита Терзийска. - Името на авт. Маргарита Николаева Терзийска погрешно отпеч. на гърба на загл. с. - Маргарита Николова Терзийска. - Рец. Илиана Борисова Начева. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-619-7462-18-0
1. Млечна промишленост - технология 2. Мляко - микробиология
637.1
579.67:637.1
COBISS.BG-ID 44359688

655 ПОЛИГРАФИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ. ПЕЧАТАРСТВО. ИЗДАТЕЛСКО ДЕЛО. КНИГОТЪРГОВИЯ
Виж и (0.02); 002; 01; 09; 681.6; 76; 774; 776; 777

БК 2021/8 Кн 127
ВАСИЛЕВА, Яна Стефанова
        Роля на печатните технологии за формирането, развитието и дизайна на модната илюстрация през вековете / Яна Василева ; науч. ред. Елена Тодорова, Теодора Момекова. - София : [Изд. авт.], 2020 ([София] : [Булгед]). - 290 с. : с цв. ил. ; 21 см

Името на ред. Теодора Момекова погрешно отпеч. на гърба на загл. с. Теодорова Момекова. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец.: Емилия Панайотова, Кристина Савова. - Библиогр.: с. 263-286.

ISBN 978-619-188-507-7
1. Печатарство - технология - история 2. Графичен дизайн - история 3. Мода - история
655.3(091)
766.03:655
391(091)
COBISS.BG-ID 44343048

БК 2021/8 Кн 128
ГЕОРГИЕВА, Стела Валериева, 1981-
        Тенденции в книжната индустрия : изследвания за книгата / Стела В. Георгиева, Лъчезар Г. Георгиев ; състав., науч. ред. Лъчезар Г. Георгиев. - София [т.е. В. Търново] : Star Way, 2021. - 128 с. : с диагр., табл. ; 20 см

Загл. и на англ. ез.: Trends in the book industry / Stella V. Georgieva, Lachezar G. Georgiev. - For the authors of this book: с. 126. - Текст и на англ. ез. - Библиогр. след отд. студии. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-8685-28-3
1. Издателско дело 2. Книжна търговия
655.4
COBISS.BG-ID 44298504

658 УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТЪРГОВИЯТА
Виж и 005.71; 33; 347.7

ГЪРГАРОВ, Здравко Борисов, 1944-
        Бизнес, конкуренция, шпионаж : методологически аспекти Вж Кн 50

БК 2021/8 Кн 129
МИЛУШЕВА, Вяра Георгиева, 1982-
        Възможности за повишаване на конкурентоспособността на фирми от цветната металургия / Вяра Милушева. - Пловдив [т.е. Асеновград] : Екобелан, 2020. - 184 с. : с табл., диагр. ; 30 см

Загл. на кор.: Възможности за повишаване на конкурентноспособността на фирми от цветната металургия. - Рец.: Йосиф Илиев, Младен Велев. - Библиогр.: с. 181-184 и под линия.

ISBN 978-619-7561-09-8
1. Промишлени предприятия - анализ на стопанската дейност 2. Конкуренция (икономика)
658
005.332.4
COBISS.BG-ID 44367368

БК 2021/8 Кн 130
МИЛУШЕВА, Вяра Георгиева, 1982-
        Оценка на конкурентоспособността на индустриалната фирма / Вяра Милушева. - Пловдив [т.е. Асеновград] : Екобелан, 2020. - 152 с. : с табл., сх. ; 29 см

Отзиви / Йосиф Илиев, Младен Стефанов Велев, Николай Щерев: с. 5. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 146-152.

ISBN 978-619-7561-12-8
1. Промишлени предприятия - анализ на стопанската дейност 2. Конкуренция (икономика)
658.1
339.137
COBISS.BG-ID 44335368


7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ

БК 2021/8 Кн 131
        ПЪТЕШЕСТВИЯ : [международна конференция 2020, София] / състав. Емануел Мутафов, Маргарита Куюмджиева = Journeys : [international conference 2020, Sofia] / ed. by Emanuel Moutafov, Margarita Kujumdžieva ; transl. Svetlana Lazarova. - София : Институт за изследване на изкуствата, БАН, 2021 ([София] : Дайрект сървисиз). - 372 с. : с цв. ил. ; 24 см. - (Изкуствоведски четения : тематичен рецензиран годишник за изкуствознание : старо изкуство. [т.] 1, ISSN 1313-2342 ; 2020)

Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-954-8594-98-1
1. Изкуство, християнско - сборници
7.033(062)
COBISS.BG-ID 44361736

72 АРХИТЕКТУРА
Виж и 624; 625; 626; 627; 69

БК 2021/8 Кн 132
        ГРАФИЧЕН стандарт : методическо ръководство за графично оформление на чертежи по части: архитектурна, паркоустройство и благоустройство във фаза технически проект / Николай Баровски ... [и др.]. - [София] : Камара на архитектите в България, 2020 ([София] : [Еурека адвъртайзинг]). - 44 с. : с табл., цв. ил. ; 30 см

Други авт.: Васил Василев, Евгени Велев, Женя Илиева, Кунчо Цилков, Мирослав Иванов, Алеко Христов, Петър Пенчев, Веселин Рангелов, Диана Рангелова. - Пълната форма на името на авт. Мирослав Иванов е Мирослав Иванов Виткинов.

ISBN 978-619-90050-3-3
1. Архитектурно проектиране - стандартизация и нормализация - ръководства
721.012:006(035)
COBISS.BG-ID 44271368

БК 2021/8 Кн 133 
        [ДВЕ по четиридесет] 2х40 в 20 гледни точки за наследството / състав. Доника Георгиева ... [и др.]. - София : Авангард прима, 2020 ([София] : [БПС]). - 182 с. : с ил., сх., к. ; 23 см

Загл. в изд. каре: 2х40в20 гледни точки за наследството. - Други състав.: Анета Василева, Емилия Кълева. - Изд. на УАСГ. Архит. фак. Кат. История и теория на архитектурата. - За авторите: с. 177-181. - Рец. Иван Никифоров.

ISBN 978-619-239-507-0
1. Кръстев, Тодор, 1940- - юбилеи и чествания - сборници 2. Архитекти, български - юбилеи и чествания - сборници 3. България - архитектура
72.071(497.2)(092)(062)
929 Кръстев, Тодор
COBISS.BG-ID 44398600

73 ПЛАСТИЧНИ ИЗКУСТВА

БК 2021/8 Кн 134
ЛЮНГСНЕС, Анна Викторовна, 1969-
        Загадките на порцелановите фигури : хумор и сатира в порцелановата пластика / Анна Люнгснес. - София : Парадигма, 2019 ([София] : Булгед). - 210 с. : с цв. ил. ; 20 см

Мнение за книгата / Мария Митева: с. 5-6. - Библиогр.: с. 204-209.

ISBN 978-954-326-411-7 : 27 лв.
1. Приложно и декоративно изкуство - Европа - теми, образи, сюжети 2. Хумор - в изкуството 3. Европа - изобразителни изкуства
738.1.049(4)
COBISS.BG-ID 44333320

75 ЖИВОПИС
Виж и 535.6

ВЪЛОВ, Петко Николов, 1966-
        Богословски прочит на стенописите и иконите в храм "Успение богородично", с. Ново Делчево [община Сандански] Вж Кн 22

76 ГРАФИЧНИ ИЗКУСТВА. ГРАФИКА
Виж и 655; 681.6

ВАСИЛЕВА, Яна Стефанова
        Роля на печатните технологии за формирането, развитието и дизайна на модната илюстрация през вековете Вж Кн 127

781 ТЕОРИЯ НА МУЗИКАТА. ОБЩИ ВЪПРОСИ
Виж и 78.01

БК 2021/8 Кн 135
БАХЧЕВАНОВА, Снежана Йосифова, 1963-
        Музикална теория и практика. Ч. 2 / Снежана Бахчеванова ; нотопис Николета Бибова ... [и др.]. - София : Voice Acad., 2018 ([София] : [Мико дизайн]). - 180 с. : с ноти, табл. ; 30 см

Други нотописци: Ставри Ангелов, Петя Данкова. - За автора: с. 5.

ISBN 978-619-90878-1-7
1. Солфеж - учебници
781.2(075)
COBISS.BG-ID 44395528

784 ВОКАЛНА МУЗИКА. ПЕЕНЕ

БК 2021/8 Кн 136
SAVIČ, Mirko
        Mother Europe's son - Ian Stuart / by Mirko Savage. - [Плевен] : [Еделвайс], 2020. - 292 с. : с ил. ; 21 см

Mirko Savage - псевд. на авт. Савин Мирков.

ISBN 978-619-7186-16-1
1. Скрюдрайвър - интервюта 2. Музиканти, английски - интервюта 3. Рок музика - Великобритания - интервюта 4. Великобритания - музика
784.7.071(410)(092)(047.53)
929(410)
COBISS.BG-ID 44301576

БК 2021/8 Кн 137
SAVIČ, Mirko
        Mother Europe's son - Ian Stuart / by Mirko Savage. - [Плевен] : [Еделвайс], 2020. - 292 с. : с ил. ; 22 см

Mirko Savage - псевд. на авт. Савин Мирков.

ISBN 978-619-7186-17-8 (подв.)
1. Скрюдрайвър - интервюта 2. Музиканти, английски - интервюта 3. Рок музика - Великобритания - интервюта 4. Великобритания - музика
784.7.071(410)(092)(047.53)
929(410)
COBISS.BG-ID 44300552

785 ИНСТРУМЕНТАЛНА МУЗИКА. СИМФОНИЧНА МУЗИКА. ИНСТРУМЕНТАЛНИ СЪСТАВИ. АНСАМБЛОВА МУЗИКА

КРОТЕВ, Христо Пенев, 1960-
        6/8 : София, София... : театрално-музикална сатирична пародия Вж Кн 184

796.01/.097 ФИЛОСОФИЯ. ТЕОРИЯ. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. МЕТОДИКА. ЕТИКА. ЕСТЕТИКА. ТЕХНИЧЕСКИ ВЪПРОСИ. СПОРТНО ДВИЖЕНИЕ. СПОРТНИ ПРОФЕСИИ И ДЕЙНОСТИ. СЪСТЕЗАНИЯ. РЕКОРДИ

БК 2021/8 Кн 138
ГАНЕВА, Зорница Костова, 1975-
        От физическа грамотност към физическа активност : наръчник за работа с деца от предучилищна и начална училищна възраст / Зорница Ганева. - Бургас : Флат, 2020. - 62 с. : с ил. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец.: Мария Ганева, Мария Алексиева. - Библиогр.: с. 61-62.

ISBN 978-619-7125-70-2
1. Физическо възпитание - деца - наръчници
796.015-053.2(035)
COBISS.BG-ID 44321032

796.1 ИГРИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ НА ОТКРИТО
Виж и 379.84

БК 2021/8 Кн 139
ДЖАМБАЗОВА, Елена Николова, 1954-
        На почивка с игри / Елена Джамбазова. - 2. доп. изд. - София : Авангард прима, 2020 ([София] : [БПС]). - 98 с. : с ил. ; 21 см

1. изд. 1999, установено от доп. източник. - Рец.: Божидара Стефанова, Мария Лангова.

ISBN 978-619-239-504-9
1. Детски игри
796.11
COBISS.BG-ID 44322056

796.3 ИГРИ С ТОПКА
Виж и 797.25

БК 2021/8 Кн 140
ДИМОВ, Димитър Иванов, 1986-
        Особености на техниката в тениса : монография / Димитър Димов. - София : Сердика ИТ, 2020 ([София] : Printbook.bg). - 152 с. : с ил. ; 22 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рецензии / Людмил Петров, Ася Църова: с. 146-151. - Пълната форма на името на авт. на рец. Людмил Петров е Людмил Петров Иванов.

ISBN 978-619-7163-57-5 : 24.99 лв.
1. Тенис - тренировка
796.342.015
COBISS.BG-ID 44319240

796.4 ГИМНАСТИКА. АКРОБАТИКА. ЛЕКА АТЛЕТИКА
Виж и 613.71; 615.825; 796.8

БК 2021/8 Кн 141
ГУТЕВ, Григор Красимиров, 1987-
        Ретроспекция на правилата, техниката, тренировката и постиженията в препятственото бягане на 110 метра : монография / Григор Красимиров Гутев. - София : НСА прес, 2020 ([София] : Ес принт). - 168 с. : с портр., ил. ; 21 см

Рец.: Апостол Николов Славчев, Марин Георгиев Гъдев. - Библиогр.: с. 158-164.

ISBN 978-954-718-654-5
1. Бягане - теория и методи на изследване
796.422.015
COBISS.BG-ID 44322824


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

81 ЕЗИКОЗНАНИЕ И ЕЗИЦИ

БК 2021/8 Кн 142
        БЪЛГАРСКИЯТ език - исторически и съвременни аспекти : сборник в чест на 140 години от рождението на акад. Стефан Младенов / ред. кол. Лучия Антонова-Василева - отг. ред. ... [и др.] ; предг. Лучия Антонова-Василева. - София : Институт за бълг. ез. "Проф. Любомир Андрейчин" БАН, 2020 ([София] : Симолини - 94). - 496 с. : с ил., факс. ; 24 см

Загл. и на англ.: Bulgarian language - historical and contemporary aspects. - Други ред.: Татяна Александрова, Диана Благоева, Лиляна Василева, Христина Дейкова, Цветана Димитрова, Сия Колковска, Надежда Костова, Ана Кочева, Ваня Мичева, Милен Томов. - Възприетата форма на имета на ред. Лучия Антонова-Василева е Лучия Стефанова Антонова, на Ана Кочева - Ана Иванова Кочева-Лефеджиева. - Текст и на англ., рус. укр., пол. ез. - Рец.: Максим Стаменов, Мария Китанова. - Библиогл. след отд. статии. - Рез. на бълг., рус., англ., укр., пол. ез.

ISBN 978-619-90884-1-8
1. Младенов, Стефан, 1880-1963 - юбилеи и чествания - сборници 2. Езиковеди, български - юбилеи и чествания - сборници 3. Български език - история - сборници 4. България - езикознание
81(497.2)(092)(062)
811.163.2-112(062)
929 Младенов, Стефан
COBISS.BG-ID 44361992

СТОЙНОВ, Владимир Павлов, 1931-2020
        Геодезически терминологичен речник : българско-английско-руски, английско-български, руско-български Вж Кн 101

ТОНЕВА, Даниела Симеонова, 1976-
        SWOT анализ : кратък тематичен справочник-речник : български, руски, немски, английски Вж Кн 123

811 ЕЗИЦИ И ЕЗИКОВИ СЕМЕЙСТВА

БК 2021/8 Кн 143
ДОНЧЕВА, Лилия Крумова, 1976-
        Методи за чуждоезиково обучение и приложението им при студенти спортисти / Лилия Крумова Дончева. - София : НСА прес, 2020 ([София] : Ес принт). - 80 с. ; 21 см

Библиогр.: с. 72-79.

ISBN 978-954-718-655-2
1. Чужди езици - методика на преподаването 2. Чужди езици - психология на изучаването 3. Студенти - психология
811:37.091.3
811:159.9
159.9-057.875
COBISS.BG-ID 44312328

811.163.1 СТАРОБЪЛГАРСКИ (СТАРОСЛАВЯНСКИ) ЕЗИК

БК 2021/8 Кн 144
ТИХОВА, Анета Маринова, 1974-
        Лексика за назоваване на средства за мъчение в славянския превод на пролога / Анета Маринова Тихова ; науч. ред. Тодор Апостолов Бояджиев. - Шумен : Унив. изд. "Епископ Константин Преславски", 2020. - 198 с. : с ил. ; 24 см

Рец.: Мария Антонова Спасова, Цветанка Георгиева Янакиева. - Библиогр.: с. 178-188.

ISBN 978-619-201-449-0
1. Старобългарски език - лексикология 2. Среднобългарски език - лексикология 3. Мъченичество 4. Агиография, славянска
811.163.1'373
27-34
091(=16)
COBISS.BG-ID 44362504

811.163.2 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
Виж и 821.163.2

        БЪЛГАРСКИЯТ език - исторически и съвременни аспекти : сборник в чест на 140 години от рождението на акад. Стефан Младенов Вж Кн 142

811.214.22 УРДУ

БК 2021/8 Кн 145
ЕВТИМОВА, Татяна Дамянова, 1955-
        Един език с две имена - урду и хинди : учебно помагало по урду / Татяна Евтимова. - София : Авангард прима, 2020 ([София] : [БПС]). - 228 с. ; 24 см

Загл. и текст и на урду. - Рец. Александър Елизарьев.

ISBN 978-619-239-519-3
1. Урду - учебни помагала
811.214.22(076)
COBISS.BG-ID 44349448

811.512.161 ТУРСКИ (ОСМАНСКИ) ЕЗИК

БК 2021/8 Кн 146
ШУКРИЕВА, Менент Османова, 1973-
        Учебно помагало по практически турски език - лексика / Менент Шукриева, Ембие Кязимова ; науч. ред. Мийрям Салим. - 2. доп. изд. - Шумен : Унив. изд. "Епископ Константин Преславски", 2020. - 351 с. : с табл. ; 24 см

1. изд. 2019. - Текст и на тур. ез. - Рец.: Вежди Хасан, Неврие Чуфадар. - Библиогр.: с. 347-351.

ISBN 978-619-201-442-1
1. Турски език - лексика - учебни помагала за ВУЗ
811.512.161'374(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 44312584

811.531 КОРЕЙСКИ ЕЗИК

БК 2021/8 Кн 147
СОТИРОВА, Ирина Владимирова, 1978-
        Сино-корейска йероглифика 1 : практически курс / Ирина Сотирова, Яна Манчева. - София : [Изд. авт], 2020. - 108 с. ; 30 см

Загл. и текст на кор. ез. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-188-446-9
1. Корейски език - писмо - учебни помагала
811.531'351(076)
COBISS.BG-ID 44277256

82.09 ЛИТЕРАТУРНА КРИТИКА. ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ

БК 2021/8 Кн 148
ГЕРДЖИКОВ, Анастас Георгиев, 1963-
        Възникване и развитие на жанра Speculum regale в античността и ранното средновековие / Анастас Герджиков. - София : Кармен 2005, [2006]. - 199 с. ; 21 см

Библиогр.: с. 192-198.

(Подв.)
ISBN 954-91762-2-5 !
1. Литературни родове, видове и жанрове 2. Антична литература - теми, образи, сюжети 3. Литература, средновековна - теми, образи, сюжети 4. Владетели - в литературата
82'02/'04.09
COBISS.BG-ID 44277000

БК 2021/8 Кн 149
ГЕРДЖИКОВ, Анастас Георгиев, 1963-
        Развитие на жанра Speculum regale през XII и XIII век / Анастас Герджиков. - София : Кармен 2005, [2007]. - 103 с. ; 21 см

Библиогр.: с. 101-103.

(Подв.)
1. Литературни родове, видове и жанрове - 12-13 век 2. Литература, средновековна - теми, образи, сюжети 3. Владетели - в литературата - 12-13 век
82'04.09
COBISS.BG-ID 44273928

821.111 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/8 Кн 150
ДЖУКС, Хелън, 1984-
        Моят танц с пчелите / Хелън Джукс ; прев. от англ. Стоянка Сербезова-Леви. - [София] : Прозорец, 2019 ([София] : Инвестпрес). - 240 с. : с ил. ; 20 см

Ориг. загл.: A honeybee heart has five openings / Helen Jukes. - Възприетата форма на името на прев. Стоянка Сербезова-Леви е Стоянка Минчева Сербезова. - Библиогр.: с. 244-245.

ISBN 978-619-243-033-7 : 15 лв.

821.111-94
COBISS.BG-ID 44335112

БК 2021/8 Кн 151
ДЪРЕЛ, Лорънс, 1912-1990
        Горчивите лимони на Кипър / Лорънс Дърел ; прев. от англ. Калоян Игнатовски. - [София] : Прозорец, 2019 ([София] : Инвестпрес). - 328 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Bitter lemons of Cyprus / Lawrence Durrell.

ISBN 978-619-243-049-8 : 20 лв.

821.111-94
COBISS.BG-ID 44331272

БК 2021/8 Кн 152
КЕРИ, М. Р., 1959-
        Момиченцето с всички дарби / М. Р. Кери ; прев. от англ. Златка Миронова. - София : Артлайн студиос, 2014. - 443 с. ; 21 см

Ориг. загл.: The girl with all the gifts / M. R. Carey. - М. Р. Кери - псевд. на авт. Michael James Carey. - Възприетата форма на името на прев. Златка Миронова е Златка Паскалева Паскалева.

ISBN 978-619-193-005-0 : 18 лв.

821.111-312.9
COBISS.BG-ID 44308488

БК 2021/8 Кн 153
НЕЙТЪН, Аликс
        Експериментът Уорлоу : роман за социалната изолация / Аликс Нейтън ; прев. от англ. Елена Кодинова. - [София] : Прозорец, 2020 ([София] : Инвестпрес). - 296 с. ; 20 см

Ориг. загл.: The Warlow experiment / Alix Nathan.

ISBN 978-619-243-065-8 : 17 лв.

821.111-31
COBISS.BG-ID 44373000

БК 2021/8 Кн 154
РИЙС, Род, 1948-
        Деми-Монд: Есен / Род Рийс ; прев. от англ. Десислава Сивилова. - София : Артлайн студиос, 2019. - 578 с. : с ил. ; 22 см

Ориг. загл.: The Demi-Monde: Fall / Rod Rees. - Възприетата форма на името на прев. Десислава Сивилова е Десислава Огнянова Недкова. - Кн. 4 от поредицата Деми-монд.

ISBN 978-619-193-160-6 (подв.) : 24 лв.

821.111-311.9
COBISS.BG-ID 44294920

БК 2021/8 Кн 155
ФОЛЕТ, Кен, 1949-
        Полетът на стършела / Кен Фолет ; прев. Боряна Даракчиева. - София : Артлайн студиос, 2015 ([София] : [Алианс принт]). - 462 с. ; 23 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: Hornet flight / Ken Follett.

ISBN 978-619-193-023-4 : 17.99 лв.

821.111-311.6
COBISS.BG-ID 44269832

БК 2021/8 Кн 156
ХАРИС, Джоан, 1964-
        Крадецът на ягоди / Джоан Харис ; прев. от англ. Мая Ненчева. - [София] : Прозорец, 2019 ([София] : Инвестпрес). - 327 с. ; 20 см

Ориг. загл.: The strawberry thief / Joanne Harris.

ISBN 978-619-243-042-9 : 20 лв.

821.111-31
COBISS.BG-ID 44290568

БК 2021/8 Кн 157
ХЕЪР, Дейвид, 1965-
        Алени приливи / Дейвид Хеър ; прев. от англ. Ивелина Минчева-Бобадова. - София : Артлайн студиос, 2019. - 706 с. ; 24 см

Ориг. загл.: Scarlet tides / David Hair. - Възприетата форма на името на прев. Ивелина Минчева-Бобадова е Ивелина Минчева. - Кн. 2 от тетралогията Квартет за лунните приливи и отливи.

ISBN 978-619-193-140-8 (подв.) : 30 лв.

821.111(931)-312.9
COBISS.BG-ID 44306952

БК 2021/8 Кн 158
ХЕЪР, Дейвид, 1965-
        Кръвта на мага / Дейвид Хеър ; прев. от англ. Ивелина Минчева-Бобадова. - София : Артлайн студиос, 2017. - 663 с. ; 24 см

Ориг. загл.: Mage's blood / David Hair. - Възприетата форма на името на прев. Ивелина Минчева-Бобадова е Ивелина Минчева. - Биогр. данни за авт. отбелязани на 3-та кор. - Кн. 1 от тетралогията Квартет за Лунните приливи и отливи

ISBN 978-619-193-092-0 (подв.) : 28 лв.

821.111(931)-312.9
COBISS.BG-ID 44305160

821.111-93 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2021/8 Кн 159
ГЕЙМЪН, Нийл, 1960-
        За щастие, млякото / Нийл Геймън ; ил. Скоти Янг ; прев. от англ. Йоана Гацова. - София : Артлайн студиос, 2014. - 113 с. : с ил. ; 22 см

Ориг. загл.: Fortunately, the milk / Neil Gaiman.

ISBN 978-954-2908-99-9 : 13.90 лв.

821.111-93-311.9
COBISS.BG-ID 44285192

БК 2021/8 Кн 160
САРА, Линда, 1949-
        На Неочаквания хълм / Линда Сара ; ил. Бенджи Дейвис ; прев. от англ. Христо Коцев. - София : Артлайн студиос, 2017. - [32] с. : с цв. ил. ; 25 x 29 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: On sudden hill / Linda Sarah.

ISBN 978-619-193-080-7 (подв.) : 13.99 лв.

821.111-93-34
087.5
COBISS.BG-ID 44311304

821.111(417) ИРЛАНДСКА ЛИТЕРАТУРА НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

БК 2021/8 Кн 161
КОНЪЛИ, Джон, 1968-
        Книга на костите / Джон Конъли ; прев. Ирина Манушева. - София : Прозорец, 2020 ([София] : Инвестпрес). - 624 с. ; 20 см

Ориг. загл.: A book of bones / John Connolly.

ISBN 978-619-243-067-2 : 22 лв.

821.111(417)-312.4
COBISS.BG-ID 44394248

821.111(73) АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/8 Кн 162
ГИЛБЪРТ, Елизабет, 1969-
        Град на момичета / Елизабет Гилбърт ; прев. Ирина Манушева. - [София] : Прозорец, 2019 ([София] : Инвестпрес). - 471 с. ; 20 см

Ориг. загл.: City of girls / Elizabeth Gilbert.

ISBN 978-619-243-029-0 : 20 лв.

821.111(73)-311.6
COBISS.BG-ID 44280584

БК 2021/8 Кн 163
МАКГИНИС, Минди, 1979-
        В шепа прах : роман антиутопия / Минди Макгинис ; прев. от англ. Ирина Манушева. - [София] : Прозорец, 2020 ([София] : Инвестпрес). - 328 с. ; 20 см

Ориг. загл.: In a handful of dust / Mindy McGinnis.

ISBN 978-619-243-061-0 : 15 лв.

821.111(73)-313.2
COBISS.BG-ID 44269576

821.111(73)-93 АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2021/8 Кн 164
РЪСЕЛ, Рейчъл Рене, 1945-
        Дневниците на загубенячката 6 1/2: ОМГ! Дневник "Всичко за мен" / Рейчъл Рене Ръсел, в сътрудничество с Ерин Ръсел ; [ил.] Ники Ръсел ; прев. Надя Златкова. - София : Артлайн студиос, 2016. - 266 с. : с ил. ; 21 см

Ориг. загл.: OMG! All about me diary! / Rachel Renée Russell. - Имената на авт., ил. установени от доп. източник. - За авт.: с. 266

ISBN 978-619-193-042-5 : 12.99 лв.

821.111(73)-93-31
COBISS.BG-ID 44283144

821.134.2 ИСПАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/8 Кн 165
ЛЬОБРЕГАТ, Жорди, 1971-
        Тайната на Везалий : готически роман / Жорди Льобрегат ; прев. от исп. Росица Асенова. - [София] : Прозорец, 2019 ([София] : Инвестпрес). - 512 с. ; 20 см

Ориг. загл.: El secreto de Vesalio / Jordi Llobregat Mateu, погрешно отпеч. на гърба на предзагл. с.: El segreto del Vesalio. - Пълната форма на името на прев. Росица Асенова е Росица Асенова Петкова. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-243-051-1 : 20 лв.

821.134.2-312.4
COBISS.BG-ID 44388872

821.161.1 РУСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/8 Кн 166
        ПОВЕЛИТЕЛЬ муз : юбилейный сборник / състав. Лола Звонарьова, Ивайло Петров. - Шумен : Унив. изд. "Епископ Константин Преславски", 2020. - 128 с. : с портр. ; 20 см

Съдържа и: Литература и судьба / интервю Ивайло Петров. Стихи и проза Валерия Лебединского. Убить Сталина / Бойка Асиова, прев. от бълг. ез. Ивайло Петров, Лола Звонарьова.

ISBN 978-619-201-400-1

821.161.1-8
COBISS.BG-ID 44382984

821.163.2-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ

БК 2021/8 Кн 167
АНДРЕЕВ, Иван Атанасов, 1957-
        Мъжки кръст / Иван Андреев. - [Асеновград] : Екобелан, [2020]. - 80 с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7561-03-6

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44338696

ВАЗОВА, Вера Георгиева, 1907-2009
        Иван Вазов и неговите близки : спомени Вж Кн 217

БК 2021/8 Кн 168
ВЕНЕВА, Татяна Асенова, 1963-
        Магьосница : избрани стихотворения / Татяна Венева ; ил. Татяна Асенова Венева. - София : Авангард прима, 2020 ([София] : [БПС]). - 60 с. : с ил. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-239-339-7

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44371720

БК 2021/8 Кн 169
ВЕСЕЛИНОВА, Диляна, 1977-
        Минало / Диляна Веселинова. - Шумен : Унив. изд. "Епископ Константин Преславски", 2020. - 56 с. : с ил. ; 21 см

Пълната форма на името на авт. Диляна Веселинова е Диляна Веселинова Панайонова-Грюн. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-201-324-0

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44297480

БК 2021/8 Кн 170
ВИТОВА, Жулиета Христова
        Останалото е... нежност / Жулиета Витова ; предг. Камелия Кондова. - София : УНСС, 2020. - 52 с. ; 21 см

ISBN 978-619-232-354-7

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44371976

БК 2021/8 Кн 171
ДАНЧЕВ, Стефан тефанов, 1993-
        Дано те уцеля : стихотворения и песни / Стефан Данчев. - София : Фонд. Буквите, 2019. - 64 с. ; 21 см

ISBN 978-619-154-363-2 : 5 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44303368

БК 2021/8 Кн 172
ИСИ
        Аз съм / Иси. - Пловдив : Арена принт, 2020. - 100 с. ; 20 см

Иси - псевд. на авт. Искра Нончева.

ISBN 978-619-7413-18-2

821.163.2-1
821.163.2-3
COBISS.BG-ID 44344328

БК 2021/8 Кн 173
КРЪСТЕВА, Елица Людмилова, 1980-
        A capella : самодивско по здрач / Елица Кръстева ; ил. Елица Кръстева. - София : Фонд. Буквите, 2019. - 116 с. : с ил. ; 21 см

За авт.: 113.

ISBN 978-619-154-330-4 : 8 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44355592

БК 2021/8 Кн 174
МАНЧЕВА, Николета Николова, 1991-
        Сянката на сърцето / Николета Манчева. - София : Фонд. Буквите, 2020. - 48 с. ; 21 см

ISBN 978-619-154-386-1 : 10 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44272392

БК 2021/8 Кн 175
МЕЛКОНЯН, Агоп Мъгърдич, 1949-2006
        "... територия, недокосната от позори" / Агоп Мелконян ; худож. Мариана Калъчева. - София : Ерато арт, 2007 ([София] : [Скала принт]). - 59 с. : с ил. ; 23 см

Бог е доброта и смях или две кофи, пълни с болка / Любен Лачански: с. 3-5.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44320008

БК 2021/8 Кн 176
МИТКОВА, Миглена Йорданова, 1985-
        Сънят на Медуза : поезия / Миглена Миткова. - София : Фонд. Буквите, 2019. - 76 с. ; 21 см

Биогр. данни отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-154-353-3 : 8 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44283656

БК 2021/8 Кн 177
МИХАЙЛОВА, Райна Тодорова, 1953-
        Бялата магнолия : поезия / Райна Т. Михайлова ; худож. Лъчезар Вълчев. - София : Фонд. Буквите, 2020. - 76 с. : с ил. ; 20 см

ISBN 978-619-154-396-0 : 8 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44350472

БК 2021/8 Кн 178
НАНОВ, Марин Илиев, 1943-
        Каруцата пред коня : политическа сатира, епиграми / Марин Нанов ; ил. Марин Нанов. - [София] : Многоточие-М, 2020 ([София] : [Миг принт]). - 168 с. : с ил. ; 15 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7542-42-4 : 6.90 лв.

821.163.2-17
COBISS.BG-ID 44360968

БК 2021/8 Кн 179
СЛАВИЛОВ, Росен
        Стихотворения. Сентенции / Росен Славилов. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2019. - 161 с. : с портр. ; 22 см

В изд. каре погрешно отпеч. 3. доп. изд.

ISBN 978-619-202-466-6

821.163.2-1
821.163.2-84
COBISS.BG-ID 44284680

БК 2021/8 Кн 180
СТОЕВА, Мария
        Тишина : стихове / Мария Стоева. - [Асеновград] : Екобелан, 2020. - 70 с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7561-13-5

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44372744

БК 2021/8 Кн 181
ТЕНЕВ, Паун Колев, 1943-
        Квартално кино : стихотворения / Паун Тенев. - [Асеновград] : Екобелан, 2020. - 64 с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7561-18-0

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44338952

ТРАЙЧЕВ, Тодор, 1950-
        Рой недовършени неща : спомени и размисли Вж Кн 208

БК 2021/8 Кн 182
ЦВЕТКОВА, Ирена Цветкова, 1974-
        Румяна: обичам да живея : стихотворения / Ирена Цветкова. - София : Авангард прима, 2020 ([София] : БПС). - 60 с. ; 21 см

Биография на автора: с. 3-4. - Различна книга / Христина Комаревска: с. 57.

ISBN 978-619-239-517-9 : 10 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44345352

821.163.2-2 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРАМА

БК 2021/8 Кн 183
ДЯКОВ, Орлин Йорданов, 1961-
        Кръстопът под наем : сборник с единадесет съвременни пиеси / Орлин Дяков. - Русе : [Парнас], 2020 ([Русе] : Русе прес). - 360 с. ; 24 см

Единадесет крачки към съвременността като такава / Крум Гергицов: с. 3-6. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Съдържа и: Любовта като такава : музикална комедия ; Това съм аз, това си ти... : пиеса за двама ; Хайде да убием Матилда : пиеса ; Крадци на капани : комедия ; 46 крачки : пиеса ; Откога те чакам (Врата до пътя) : пиеса ; Уравнение : пиеса ; Легло за трима или Защо един професор заспа на конгреса на учените филогени : комедия ; Уважаема госпожице Марта : пиеса ; Масло от кипарис : комедия.

ISBN 978-954-8483-66-7

821.163.2-2
COBISS.BG-ID 44334600

БК 2021/8 Кн 184
КРОТЕВ, Христо Пенев, 1960-
        6/8 : София, София... : театрално-музикална сатирична пародия / Христо Кротев. - Благоевград : Шевица, 2021 ([Благоевград] : [Смилков]). - 28, 7 с. : с ноти ; 30 см

Съдържа и: 6/8 : София, София... / музика, аранжимент Христо Кротев: с. 1-7

ISBN 978-954-9413-28-1 (подв. със спирала)

821.163.2-293
785.089(497.2)
COBISS.BG-ID 44395272

821.163.2-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА

БК 2021/8 Кн 185
БОГДАНОВ, Богдан П.
        Душата на Айшa: Възмездие / Богдан П. Богданов. - София : Фонд. Буквите, 2020. - 176 с. ; 20 см

ISBN 978-619-154-389-2 : 12 лв.

821.163.2-311.6
COBISS.BG-ID 44349192

БК 2021/8 Кн 186
ВЕЛКОВ, Кирил Райчев
        Перо в бутилка / Кирил Велков. - София : Кирил Райчев Велков, 2020 ([София] : [Скала принт]). - 163 с. ; 21 см

ISBN 978-619-91719-0-5 : 14 лв.

821.163.2-31
COBISS.BG-ID 44347144

БК 2021/8 Кн 187
ВЛАХОВ, Миролюб Димов, 1956-
        Последен изпит : разкази / Миролюб Влахов - Миролич = Last exam : stories / Mirolyub Vlahov - Mirolich ; прев. Ния Влахова. - В. Търново : Ай анд Би, 2020. - 240 с. ; 21 см

За авт.: с. 236. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7281-69-9 : 16 лв.

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 44304904

БК 2021/8 Кн 188
ДОЙКОВ, Илия Димов, 1950-
        Професия частно ченге / Илия Дойков. - София : М Мабопан, 2020 ([София] : [Студио Апарт]). - 116 с. ; 21 см

ISBN 978-619-7276-06-0 : 9 лв.

821.163.2-312.4
COBISS.BG-ID 44291848

БК 2021/8 Кн 189
ЖЕЛЯЗКОВА, Снежана Иванова, 1960-
        Живея, за да обичам : разкази / Снежана Желязкова. - Варна : ИК Джи Ен Би Тур, 2018 (Варна : Колор принт - ПАК). - 88 с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7576-02-3 : 10 лв.

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 44336136

ИСИ
        Аз съм Вж Кн 172

БК 2021/8 Кн 190
КОРОЙЧЕВ, Георги Николов, 1939-
        Гласове от извора / Георги Коройчев. - [Асеновград] : Екобелан, 2020. - 160 с. : с ил. ; 22 см

Уроци по българска нравственост / Марин Кадиев: с. 3-4. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Кн. е ил. с рис. на: Аргир Гълбулев, Пенко Гелев, Димитър Ненкин, Елица Гигова, Николай Кашев, Тихомир Панайотов, Костадин Петков - Коцето, Зорка Каразапрянова, Спас Кирчев, Ламбриана Форева, Татяна Андонова, Георги Терзиев, Атанас Караманов, Живко Кожухаров, Иван Пеев.

ISBN 978-619-7561-16-6

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 44315144

БК 2021/8 Кн 191
МАТЕВА, Михаела, 1998-
        Аз съм... : роман / Михаела Матева. - София : Фонд. Буквите, 2018. - 200 с. ; 21 см. - (Библиотека Съвременни любовни романи)

ISBN 978-619-154-311-3 : 12 лв.

821.163.2-31
COBISS.BG-ID 44366600

БК 2021/8 Кн 192
МЕЛКОНЯН, Агоп Мъгърдич, 1949-2006
        Сенки от плът : фантастични разкази и новели / Агоп Мелконян. - [София] : Ерато, 1999 ([София] : Елиана-2000). - 237 с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 954-8519-25-9 : 3200 лв.

821.163.2-321.9
COBISS.BG-ID 44327688

БК 2021/8 Кн 193
МИЛОШЕВ, Николай Георгиев, 1959-
        Битка на броня и кръв / Николай Милошев ; предг. Найден Ненков. - Шумен : Унив. изд. "Епископ Константин Преславски", 2020. - 130 с. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-201-390-5

821.163.2-311.9
COBISS.BG-ID 44309000

БК 2021/8 Кн 194
МИТРЕВ, Антон Александров, 1955-2020
        Изгубени в мислите / Антон Митрев. - [Асеновград] : Екобелан, [2020]. - 120 с. : с ил., портр. ; 21 см

За Антон Митрев и неговата трета книга / Ели Добрева: с. 3-4.

ISBN 978-619-7561-05-0

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 44372488

БК 2021/8 Кн 195
МИХАЙЛОВА, Райна Тодорова, 1953-
        В Лондон... и разни истории : повести и разкази / Райна Т. Михайлова. - София : Фонд. Буквите, 2020. - 136 с. ; 21 см

Съдържа и: Старицата ; Старият чинар ; Голямата любов ; Дипломата ; Доктор Шонов.

ISBN 978-619-154-397-7 : 12 лв.

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 44336392

БК 2021/8 Кн 196
НИКОЛОВА, Маруся Крумова, 1953-
        Дневникът на госпожица Радка / Маруся Николова ; предисл. Габриела Цанева. - София : Gabriell-e-lit, 2020 ([София] : Zape4at.com). - 350 с. ; 20 см

ISBN 978-619-7520-57-6

821.163.2-31
COBISS.BG-ID 44293384

БК 2021/8 Кн 197
ПАНОВ, Любен Янков, 1941-
        100 дози страх : публицистични етюди / Любен Панов ; ил. Тони Коджабашев. - [Асеновград] : Екобелан, 2020. - 152 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-619-7561-08-1 : 7 лв.

821.163.2-3
COBISS.BG-ID 44374280

БК 2021/8 Кн 198
ПЕТКОВА, Ивелина, 1977-
        Къщата с белите фенери и нейните тайни странджански приказки : прошепнати видения в планината на чудесата / Ивелина Петкова. - София : Фонд. Буквите, 2019. - 172 с. ; 20 см. - (Библиотека Съвременни любовни романи)

Загл. на гърба на кн.: Къщата с белите фенери. - Нещо като автобиография: с. 169-171.

ISBN 978-619-154-360-1 : 12 лв.

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 44366344

БК 2021/8 Кн 199
ПРЕЖДОВ, Давид Георгиев, 1944-
        Странно нещо е любовта : роман / Давид Преждов. - София : Булгарресурс, 2016. - 144 с. ; 21 см

ISBN 978-954-8885-20-1

821.163.2-31
COBISS.BG-ID 44282632

821.163.2-4/-9 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРУГИ ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ

БК 2021/8 Кн 200
АЛЕКСАНДРОВ, Александър Владов, 1949-
        Моите три години във Фейсбук. Автобиография на оптимизма / Александър Александров. - София : Хирон-91, 2019 ([Костинброд] : [Мултипринт ООД]). - 416 с. : с цв. ил. ; 26 см

ISBN 978-619-91395-1-6 (подв.)

821.163.2-94
COBISS.BG-ID 44313096

БК 2021/8 Кн 201
БОЯДЖИЕВА, Бояна Кирилова
        Усмивки всеки ден / Бояна Кирилова Бояджиева. - София [т.е. Бургас] : Флат, 2020 ([София] : Копирен център Zoom). - 370 с. ; 14 x 14 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7125-73-3 : 19.91 лв.

821.163.2-7
COBISS.BG-ID 44386824

ВАЗОВА, Вера Георгиева, 1907-2009
        Иван Вазов и неговите близки : спомени Вж Кн 217

БК 2021/8 Кн 202
ВЛАДИМИРОВ, Николай Владимиров, 1981-
        Среднощно зарядно / Николай Владимиров ; худож. Бригита Владимирова - Гита. - София : Авангард прима, 2020 ([София] : [БПС]). - 52 с. : с ил. ; 21 см

Зареждане - от дълбините на душата към сърцето и света (ни) / Кристина Митева: с. 3-4. - Здравей, как си / No more small talk / Ирина Gancini: с. 7-9. - Ирина Gancini - псевд. на авт. Ирина Юриева Йорданова, с възприета форма на името Ирина Ганчини.

ISBN 978-619-239-505-6 : 14 лв.

821.163.2-4
COBISS.BG-ID 44341768

БК 2021/8 Кн 203
ДОБРЕВ, Михаил
        Храмът / Михаил Добрев = The temple / Mihail Dobrev ; прев. Атанас Владиков. - [Асеновград] : [Екобелан], 2020 (Пловдив : Дог Виза - М). - 80 с. : с цв. ил., портр., факс. ; 21 x 21 см

Кор. опис.

ISBN 978-619-7561-04-3 (не е отпеч.)

821.163.2-94
COBISS.BG-ID 44395784

БК 2021/8 Кн 204
ЙОНЧЕВА, Добринка Стоянова, 1936-
        Преди последните зари : шарено и скучно / Добринка Йончева. - [Асеновград] : Екобелан, 2020. - 159 с. ; 21 см

ISBN 978-619-7561-15-9 : 10 лв.

821.163.2-8
COBISS.BG-ID 44298760

БК 2021/8 Кн 205
МАРЧЕВСКА, Искра Маркова, 1932-2017
        Тайният живот на Марко Марчевски : мемоари / Искра Марчевска ; предг. Лора Шьонрок ... [и др.]. - София : Фонд. Буквите, 2020. - 352 с. : с ил. ; 20 см

Други авт. на предг.: Андрея Мартина Краузе-Марчевска, Роберт Марко Краузе, Илзе-Мария Фарнов.

ISBN 978-619-154-259-8 : 15 лв.

821.163.2-94
COBISS.BG-ID 44352520

БК 2021/8 Кн 206
МУТАФЧИЕВ, Валентин Йорданов, 1943-
        Минало и бешело / Валентин Мутафчиев. - [София] : Bogiti, 2020 ([София] : Валдекс). - 275 с. ; 22 см

Писах... Да се знае! / Стоян Цонев: с. 5-6. - Пълната форма на името на авт. на доп. материал Стоян Цонев е Стоян Цонев Иванов. - Думи за тази книга и нейния автор / Христо Ганов: с. 269-271. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-90551-4-4 (подв.)

821.163.2-94
COBISS.BG-ID 44272904

БК 2021/8 Кн 207
НЕДЕВ, Асен, 1943-
        Отминали дни : за някои по-дребни или по-големи бели и други случки / Асен Недев ; ил. Владимир Димов. - Варна : Деск, 2010 ([Варна] : Онгъл). - 105 с. : с портр., ил. ; 20 см

Пълната форма на името на авт. Асен Недев е Асен Недев Атанасов.

ISBN 978-954-620-019-8 : 7.99 лв.

821.163.2-94
COBISS.BG-ID 44320520

СЛАВИЛОВ, Росен
        Стихотворения. Сентенции Вж Кн 179

БК 2021/8 Кн 208
ТРАЙЧЕВ, Тодор, 1950-
        Рой недовършени неща : спомени и размисли / Тодор Трайчев ; предг. Джей Робъртс. - София : Фонд. Буквите, 2018. - 140 с. ; 21 см

Стихове от злато : стихове за най-добрите песни на дуета Мариана и Тодор Трайчеви: с. 127-138.

ISBN 978-619-154-287-1 : 10 лв.

821.163.2-94
821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44276744

БК 2021/8 Кн 209
ЯНАКИЕВ, Яков, 1948-
        Тамадата каза: Алаверди! : наивни репортажи за търсенето на златното руно, тайните на дълголетието и магията на тостовете / Яков Янакиев. - София : Авангард прима, 2020 ([София] : [БПС]). - 250 с. ; 21 см

Загл. на кор.: Алаверди. - Пълната форма на името на авт. Яков Янакиев е Яков Янакиев Яков. - Биогр. данни за авт. отбелязани на 3-та кор.

ISBN 978-619-239-506-3 : 20 лв.

821.163.2-992
COBISS.BG-ID 44370696

821.163.2-93 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2021/8 Кн 210
ДИМИТРОВА, Севдалина Данаилова, 1994-
        Пухомъхестите чудовища / Севдалина Димитрова ; ил. Севдалина Димитрова = The flufffuzzgolemn monters / Sevdalina Dimitrova ; ill. Sevdalina Dimitrova. - Русе : Севдалина Димитрова, 2020 ([Русе] : ТС груп). - 56 с. : с цв. ил. ; 15 x 22 см + 1 цв. л.

ISBN 978-619-91643-0-3

821.163.2-93-1
087.5
COBISS.BG-ID 44370440

БК 2021/8 Кн 211
КРОСС, Ийтхан
        Една прекрасна звездна нощ / Ийтхан Кросс ; худож. Калин Николов. - София : Парадигма, 2021 ([София] : [Булгед]). - 64 с. : с цв. ил. ; 23 см

Ийтхан Кросс - псевд. на авт. Павлина Кроснева. - За авт.: с. 2.

ISBN 978-954-326-440-7 (подв.)

821.163.2-93-34
COBISS.BG-ID 44347656


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

904 ОСТАНКИ ОТ КУЛТУРИТЕ НА РАЗЛИЧНИ ИСТОРИЧЕСКИ ПЕРИОДИ
Виж и 7.031

БК 2021/8 Кн 212
        ЕГИПЕТСКИТЕ култове в Сердика / под състав. на Весела Атанасова, Лоран Брико ; ред. Весела Атанасова ... [и др.] ; предг. Валерия Фол, Сергей Игнатов ; снимки Красимир Георгиев = Les cultes isiaques à Serdica / éd. Vessela Atanassova, Laurent Bricault ; réd. Vessela Atanassova ... [и др.] ; préf. Valeria Fol, Sergueï Ignatov ; photogr. Krassimir Georgiev ; trad. Vessela Atanassova ... [и др.]. - София : Парадигма : Институт за балканистика с Център по тракология БАН, 2020 ([София] : [Булгед]). - 146 с. : с цв. ил., к., сх. ; 25 см

Други ред.: Ваня Лозанова-Станчева, Лоран Брико, Мина Тасева-Бенчева. - Възприетата форма на името на ред. Мина Тасева-Бенчева е Мина Любомирова Тасева. - Други прев.: Mina Tasseva-Bencheva, Peter Topareff. - Библиогр.: с. 140-145.

ISBN 978-954-326-420-9 (Парадигма) : 34 лв.
ISBN 978-954-90714-0-5 (Институт за балканистика с Център по тракология БАН)
1. Паметници на културата - България - сборници 2. България - паметници на културата
904(497.2)(062)
COBISS.BG-ID 44281096

БК 2021/8 Кн 213
КРЪСТЕВА, Боряна Ивайлова, 1992-
        Мистични разходки из България : за не/обикновени пътешественици / Боряна Кръстева ; фотогр. Боряна Кръстева. - [София] : [Новините], [2017] ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 161 с. : с цв. ил. ; 22 см

Загл. на гърба на кн.: Мистични разходки из България за (не)обикновени пътешественици. - Изд. на Peika.bg
. - За авт.: с. 4.

ISBN 978-619-90982-0-2
1. Паметници на културата - България - пътеводители 2. Природни забележителности - България - пътеводители 3. България - паметници на културата
904(497.2)(036)
908(497.2)(036)
COBISS.BG-ID 44367880

МИТЕВ, Невян Огнянов, 1986-
        Кръстоносните походи на Владислав Варненчик от 1443-1444 година : по писмени и археологически данни : монография Вж Кн 222

908 КРАЕЗНАНИЕ

БК 2021/8 Кн 214
        КАУЗАТА "Дупница - областен център" : документи и публикации / състав., предг. Радослав Радославов. - София : Авангард прима, 2020 ([София] : [БПС]). - 304 с. : с табл., ил., факс. ; 22 см

Рец. Иван Величков.

ISBN 978-619-239-515-5 (подв.)
1. История - Дупница - извори 2. Дупница - краезнание
908(497.2)(093.2)
COBISS.BG-ID 44373768

КРЪСТЕВА, Боряна Ивайлова, 1992-
        Мистични разходки из България : за не/обикновени пътешественици Вж Кн 213

БК 2021/8 Кн 215
        ЛИЦАТА на Друган [община Радомир] : житейски разкази от едно българско село / [състав.] Асен Василев ... [и др.] ; фотогр. Мартин Колев, Десислава Колева. - София : [Велес консулт], [2020]. - 220 с. : с цв. ил., портр. ; 21 см

Други състав.: Ивана Пожарска, Деница Георгиева, Маги Назер, Неси Зеленкова. - Изд. на Фонд. Солидарност в действие. - Авторски екип: с. 214-215. - Кн. е ил. с рис. на Стефан Калапишев.

ISBN 978-619-7462-19-7
1. Села - Западна България - история 2. Българи - Западна България - интервюта 3. Западна България - краезнание
908(497.22-22)
929(497.22)
COBISS.BG-ID 44335880

ТОДОРОВ, Явор Василев, 1952-
        Хроника на дупнишките евреи : kon bueno kontaremos, да разказваме с добро Вж Кн 224

БК 2021/8 Кн 216
ТОНКОВ, Тихомир Младенов
        Търновската община 1763-1878 г. : монография / Тихомир Тонков ; послесл. Иван Александров. - В. Търново : Нар. библ. "Петко Р. Славейков", 2020 (В. Търново : Сира). - 396 с. : с ил., факс. ; 24 см

Пълната форма на името на авт. на доп. материал Иван Александров е Иван Александров Ангелов. - Защо трябва да разгърнем тази книга? / Иван Русев. - Рец.: Иван Русев, Петко Петков. - Библиогр.: с. 375-390. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-7173-33-8
1. Велико Търново - краезнание
908(497.216-37)
COBISS.BG-ID 44340488

929 БИОГРАФИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Виж и (092); 012; 82-312.6; 82-9

        БЪЛГАРСКИЯТ език - исторически и съвременни аспекти : сборник в чест на 140 години от рождението на акад. Стефан Младенов Вж Кн 142

БК 2021/8 Кн 217
ВАЗОВА, Вера Георгиева, 1907-2009
        Иван Вазов и неговите близки : спомени / Вера Вазова. - 4. изд. - София : Fullcontact, 2020 ([София] : Дедракс). - 176 с. : с портр., сх. ; 21 см

1. изд. 1981 на изд. Бълг. писател. - Писма: с.151-157. - Стихотворения от Иван Вазов и стихотворения, посветени на поета: с. 161-173
. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-91592-0-0 : 19.90 лв.
1. Родове, български - спомени 2. България - генеалогия
929.52(497.2)Вазови
821.163.2-94
821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44310024
 
        [ДВЕ по четиридесет] 2х40 в 20 гледни точки за наследството Вж Кн 133

ДОЛМАН, Ойген, 1900-1985
        Десет години между Хитлер и Мусолини : преводач на двамата диктатори Вж Кн 220

ДОНЧЕВ, Андон Колев, 1946-
        Генералите въоръженци от българската войска и българската армия Вж Кн 64

        ЛИЦАТА на Друган [община Радомир] : житейски разкази от едно българско село Вж Кн 215

ЛУБИК, Джино, 1918-1993
        Разказ за живота на папа Йоан Вж Кн 25

МИЛАНОВА, Александра Димитрова, 1987-
        От Константинопол до Янина: всекидневието на Балканите през погледа на Франсоа Пуквил : монография Вж Кн 221

МИТЕВ, Невян Огнянов, 1986-
        Кръстоносните походи на Владислав Варненчик от 1443-1444 година : по писмени и археологически данни : монография Вж Кн 222

ТОДОРОВ, Явор Василев, 1952-
        Хроника на дупнишките евреи : kon bueno kontaremos, да разказваме с добро Вж Кн 224

SAVIČ, Mirko
        Mother Europe's son - Ian Stuart Вж Кн 136, Кн 137
 

94(100) ОБЩА СВЕТОВНА ИСТОРИЯ (ХРОНОЛОГИЧНО ОБОБЩЕНИЕ НА ФАКТИ)

БК 2021/8 Кн 218
СОЛОНИН, Марк Семьонович, 1958-
        Скрити истини за Втората световна война / Марк Солонин ; прев. от рус. Георги Рачев. - [София] : Прозорец, 2019 ([София] : Инвестпрес). - 239 с. ; 20 см. - (Поредица Хроника)

Ориг. загл.: Запретная правда о Великой Отечественной. Нет блага на войне! / Марк Солонин. - Библиогр. под линия.

ISBN 978-619-243-032-0 : 15 лв.
1. Втора световна война - кампании - Източен фронт 2. Отечествена война на СССР 1941-1945 3. СССР - история
94(100)"1939/1945"
94(47+57)"1941/1945"
COBISS.BG-ID 44281352

94(41/498) ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ

БК 2021/8 Кн 219
ДИМИТРОВА, Снежана Петрова, 1961-
        "Възстановяване... Репарации... Гаранции..." : Франция и балканските славянски държави (септември 1918 - януари 1920) / Снежана Димитрова ; рис. Неда Ангелова. - 2. доп. и прераб. изд. - София : Парадигма, 2020 ([София] : [Булгед]). - 704 с. : с ил., факс., портр. ; 25 см

1. изд. 1998 на Унив. изд. Неофит Рилски. - Послепис от Белград / Милан Ристович ; прев. от сръб. Милен Малаков: с. 437-441. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец.: Иван Илчев, Бисер Петров. - Кн. е ил. с рис. на: Константин Щъркелов, Михаило Милованович, Г. Божилов, Кольо Витковски. - Съдържа прев. от: Снежана Димитрова, Тодор Петков, Милен Малаков. - Библиогр.: с. 417-436. - Рез. на англ. ез. / transl. Naoum Kaytchev. - Съдържа и: Многоликият образ на "болката... страданието... мизерията" : войната като преживяване : приложение: с. 443-690.

ISBN 978-954-326-409-4 (подв.) : 42 лв.
1. Франция - история 2. Балкански полуостров - история
94(44)"19"
94(497)"19"
COBISS.BG-ID 44354056

БК 2021/8 Кн 220
ДОЛМАН, Ойген, 1900-1985
        Десет години между Хитлер и Мусолини : преводач на двамата диктатори / Ойген Долман ; прев. от нем. Марин Гинев. - [София] : Прозорец, 2019 ([София] : Инвестпрес). - 392 с. : с ил., портр. ; 20 см. - (Поредица Хроника)

Ориг. загл.: Dolmetscher der Diktatoren / Eugen Dollman.

ISBN 978-619-243-034-4 : 20 лв.
1. Долман, Ойген, 1900-1985 - биографски материали 2. Преводачи, немски - биографски материали 3. Германия - история
94(430)(092)
929 Долман, Ойген
COBISS.BG-ID 44291336

БК 2021/8 Кн 221
МИЛАНОВА, Александра Димитрова, 1987-
        От Константинопол до Янина: всекидневието на Балканите през погледа на Франсоа Пуквил : монография / Александра Миланова. - София : БАН. Институт за балканистика с Център по тракология, 2020 ([В. Търново] : [Фабер]). - 401 с. : с ил. ; 22 см

Загл. и на англ. ез.: From Constantinople to Ioannina: everyday life in the Balkans through the eyes of François Pouqueville. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец.: Иван Първев, Добринка Парушева. - Библиогр.: с. 345-376. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-7179-16-3
1. Пуквил, Франсоа, 1770-1838 - творчество 2. Учени, френски - творчество 3. Балкански народи - бит - история - 18-19 век - извори 4. Франция - история 5. Балкански полуостров - история
94(44)(092)
94(=1/=8)(497)(093)
929 Пуквил, Франсоа
COBISS.BG-ID 44380680

БК 2021/8 Кн 222
МИТЕВ, Невян Огнянов, 1986-
        Кръстоносните походи на Владислав Варненчик от 1443-1444 година : по писмени и археологически данни : монография / Невян Митев. - [Шумен] : Унив. изд. "Епископ Константин Преславски", 2020. - 346 с. : с ил., к. ; 28 см

Отново за походите на Владислав Варненчик / Иван Русев: с. 7-8. - Рец.: Васил Гюзелев, Иван Русев. - Библиогр.: с. 183-208. - Именен показалец, геогр. показалец. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-201-445-2
1. Владислав III Варненчик, крал полски и унгарски, 1424-1444 - извори 2. Крале, полски - извори 3. Кръстоносни походи - 1443-1444 - извори 4. Варненска битка 1444 - извори 5. Полша - история 6. България - история
94(438)(092)
94(497.2)"14"
904(497.2)"14"
929 Владислав III Варненчик, крал полски и унгарски
COBISS.BG-ID 44352008

СОЛОНИН, Марк Семьонович, 1958-
        Скрити истини за Втората световна война Вж Кн 218

БК 2021/8 Кн 223
KAL´ONSKI, Aleksej Kirilov, 1963-
        Yürüks in the Оttoman Balkans / Aleksei Kalionski ; transl. Katerina Popova. - Sofia : Amer. Research Center, 2020 ([София] : [Гутенберг]). - 500 с. : с ил., табл. ; 24 см

Ориг. загл.: Юруците. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 419-482.

ISBN 978-619-90846-2-5
1. Номади - Балкански полуостров - история 2. Номади - Балкански полуостров - бит 3. Балкански полуостров - история
94(497)
397(497)
COBISS.BG-ID 44313352

94(497.2) ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ

        БЪЛГАРИЯ и българите: бит, душевност, национална идентичност : материали от шестата национална конференция по история, археология и културен туризъм Пътуване към България - Шумен, 24-26.04.2018 година Вж Кн 88

94(497.2)"06/17" ПЕРИОД НА ФЕОДАЛИЗМА В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ (7 ВЕК - І ПОЛ. НА 18 В.). ПЪРВА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА. ВТОРА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА

МИТЕВ, Невян Огнянов, 1986-
        Кръстоносните походи на Владислав Варненчик от 1443-1444 година : по писмени и археологически данни : монография Вж Кн 222

94(497.2)"1878..." ТРЕТА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА

БК 2021/8 Кн 224
ТОДОРОВ, Явор Василев, 1952-
        Хроника на дупнишките евреи : kon bueno kontaremos, да разказваме с добро / Явор Тодоров. - София : Орг. евреите в България "Шалом", 2020 ([Костинброд] : [Мултипринт ООД]). - 240 с. : с ил., портр., факс. ; 30 см

Библиогр.: с. 236-239.

ISBN 978-954-8200-41-7 (подв.) : 18 лв.
1. Евреи - Дупница - история 2. Дупница - история
94(=411.16)(497.22-21)(092)
908(497.22-21)
929(=411.16)(497.22-21)
COBISS.BG-ID 44365832

НОТНИ ИЗДАНИЯ


7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ

784 ВОКАЛНА МУЗИКА. ПЕЕНЕ

БК 2021/8 Н 1
БАХЧЕВАНОВА, Снежана Йосифова, 1963-
        4x4 тригласни солфежи [Нотирана музика] / Снежана Бахчеванова ; нотопис Владимир Михайлов, Петя Данкова. - София : Voice Acad., 2020 ([София] : [Мико дизайн]). - 51 с. ; 30 см

ISMN 979-0-9016693-3-8

784.9.089
COBISS.BG-ID 44394504


ГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ


Албуми

2 РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ

27 ХРИСТИЯНСТВО

БК 2021/8 Г 1
        БОГОРОДИЧЕН акатист: слово и образ / текст, фотогр. Мирослав Дачев = The akathistos hymn: word and image / [text, photogr.] Miroslav Dachev ; прев. на англ. Алексей Стамболов, Мирослав Дачев. - [София] : Център за семиот. и култ. изследвания, 2020 (София : Алианс принт). - 1 албум (288 с.) : с цв. ил. ; 28 см. - (Библиотека Атониада ; 7)

Индекс на изображенията със сцени от Акатист на Пресвета Богородица: с. 285-288. - Текст и на гр. ез. / прев. Алексей Стамболов

ISBN 978-619-7590-00-5 (подв.)
1. Мария, света Дева 2. Икони - теми, образи, сюжети - албуми 3. Стенописи - теми, образи, сюжети - албуми
27-36(092)
75.046(084)
75.052(084)
929 Мария, света Дева
COBISS.BG-ID 44403720


7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ

72 АРХИТЕКТУРА
Виж и 624; 625; 626; 627; 69

ГЕОРГИЕВ, Антони Емилов, 1963-
        Пътеводител за комунистическа България Вж Г 8

GEORGIEV, Antoni Emilov, 1963-
        A guide to communist Bulgaria Вж Г 9

73/76 ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ

ГЕОРГИЕВ, Антони Емилов, 1963-
        Пътеводител за комунистическа България Вж Г 8

GEORGIEV, Antoni Emilov, 1963-
        A guide to communist Bulgaria Вж Г 9

741/744 РИСУВАНЕ. ЧЕРТАНЕ

БК 2021/8 Г 2
ГУАРНИДО, Хуанхо, 1967-
        Блексед : [комикс]. [Т.] 1, Някъде сред сенките / рис. и оцветяване Хуанхо Гуарнидо ; [текст] Хуан Диас Каналес ; предг. Режис Лоазел. - 2. изд. - София : Артлайн студиос, 2015 (България). - 48 с. : с цв. ил. ; 31 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: Blacksad: Quelque part entre les ombres. - 1. изд. 2010.

ISBN 978-619-193-015-9 : 14.99 лв.
1. Испания - изобразителни изкуства
741.52(460)
821.134.2-312.9:741.52
COBISS.BG-ID 44280328

БК 2021/8 Г 3
ГУАРНИДО, Хуанхо, 1967-
        Блексед : [комикс]. [Т.] 2, Арктическа нация / рис. и оцветяване Хуанхо Гуарнидо ; [текст] Хуан Диас Каналес ; прев. [от фр.] Венелин Пройков. - София : Артлайн студиос, 2014 (България). - 56 с. : с цв. ил. ; 31 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: Blacksad: Arctic-Nation.

ISBN 978-619-193-011-1 : 14.99 лв.
1. Испания - изобразителни изкуства
741.52(460)
821.134.2-312.9:741.52
COBISS.BG-ID 44283912

БК 2021/8 Г 4
ГУАРНИДО, Хуанхо, 1967-
        Блексед : [комикс]. [Т.] 3, Червена душа / рис. и оцветяване Хуанхо Гуарнидо ; [текст] Хуан Диас Каналес ; прев. Венелин Пройков. - [София] : Артлайн студиос, 2019 (България). - 56 с. : с цв. ил. ; 31 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: Blacksad: Âme Rouge

ISBN 978-619-193-158-3 : 14.99 лв.
1. Испания - изобразителни изкуства
741.52(460)
821.134.2-312.9:741.52
COBISS.BG-ID 44291080

75 ЖИВОПИС
Виж и 535.6

        БОГОРОДИЧЕН акатист: слово и образ Вж Г 1

БК 2021/8 Г 5
ТАНЕВ, Никола Димитров, 1890-1962
        Никола Танев. На път : изложба по повод 130 години от рождението на художника / [текст], състав. Иво Милев. - София : Нац. галерия, 2020 ([Костинброд] : Multiprint). - 1 албум (64 с.) : с цв. ил., портр. ; 24 x 30 см

ISBN 978-954-9473-50-6
1. Танев, Никола Димитров, 1890-1962 - албуми 2. Художници, български - албуми 3. България - изобразителни изкуства
75.071.1(497.2)(092)(084)
929 Танев, Никола Димитров
COBISS.BG-ID 44397832

77 ФОТОГРАФИЯ И ПОДОБНИ ПРОЦЕСИ
Виж и 528.7; 535.24; 535.6; 661.14; 681.7

БК 2021/8 Г 6
СТОЯНОВ, Никола Владиславов
        В процес : [фотоизложба] / Никола Стоянов ; [текст] Христо Калоянов. - [София] : [Изд. авт.], 2020 ([София] : [Ай принт]). - 1 албум (35 с.) : с цв. ил. ; 18 см

ISBN 978-619-188-514-5
1. Художествена фотография - България - албуми 2. България - фотография
77.04(497.2)(084)
COBISS.BG-ID 44363016


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

821.134.2 ИСПАНСКА ЛИТЕРАТУРА

ГУАРНИДО, Хуанхо, 1967-
        Блексед : [комикс]. [Т.] 1, Някъде сред сенките Вж Г 2

ГУАРНИДО, Хуанхо, 1967-
        Блексед : [комикс]. [Т.] 2, Арктическа нация Вж Г 3

ГУАРНИДО, Хуанхо, 1967-
        Блексед : [комикс]. [Т.] 3, Червена душа Вж Г 4

821.163.2-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА

КОДЖАБАШЕВ, Иван Стоянов, 1946-
        Пловдивска фотохроника : албум Вж Г 7


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

908 КРАЕЗНАНИЕ

БК 2021/8 Г 7
КОДЖАБАШЕВ, Иван Стоянов, 1946-
        Пловдивска фотохроника : албум / Иван Коджабашев. - Асеновград : Екобелан, 2020. - 1 албум (64 с.) : с ил. ; 30 см

На кор. означено кн. 4. - Моята малка Родина се казва Пловдив / Иван Коджабашев ; интервю на Здравко Гълъбов: с. 35-37. - Агресивните заглавия акцентират върху отрицателното в нашия живот / Иван Коджабашев ; интервю на Юлия Николова: с. 47-48. - Старият град - есенният център на фотографията / Иван Коджабашев ; интервю на Динко Петков: с. 51. - Цар Вестник няма да се даде без битка на сайтовете / Иван Коджабашев ; интервю на Хенриета Георгиева: с. 54-58. - Авторите: с. 64. - Съдържа и: Апартамент 9 : новела / Тони Коджабашев. - 32 с. : с ил. - Време : стихотворение / Роджър Уотърс ; прев. Петя Дубарова. - Отпеч. на обратната страна на кн. със самостоятелна загл. с. и пагинация.

ISBN 978-619-7561-10-4
1. Пловдив - краезнание
908(497.234)(084)
821.163.2-32
COBISS.BG-ID 44379912

929 БИОГРАФИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Виж и (092); 012; 82-312.6; 82-9

        БОГОРОДИЧЕН акатист: слово и образ Вж Г 1

ТАНЕВ, Никола Димитров, 1890-1962
        Никола Танев. На път : изложба по повод 130 години от рождението на художника Вж Г 5

94(497.2)"1944..." ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ СЛЕД 9.09.1944 Г.

БК 2021/8 Г 8
ГЕОРГИЕВ, Антони Емилов, 1963-
        Пътеводител за комунистическа България / фотогр. Антони Георгиев ; текст Димана Трънкова ... [и др.]. - [София] : Free Speech Intern. Found., 2020 ([София] : Pulsio Print). - 1 албум (500 с.) : с цв. ил., портр. ; 22 x 24 см

Други авт. на текст: Антони Георгиев, Георги Лозанов, Михаил Груев. - Пълната форма на името на авт. на текст Георги Лозанов е Георги Лозанов Георгиев. - В кн. погрешно отпеч. 2. прераб. и доп. изд. - Показалец на някои термини: с. 496-499.

ISBN 978-619-91312-2-0 (подв.) : 49.99 лв.
1. Комунистическо строителство - България - паметници - албуми 2. Социалистическа култура - България - албуми 3. Изкуство, социалистическо - България - албуми 4. България - история
94(497.2)"1946/1991"(084)
725.94.036(497.2)(084)
73/76.036(497.2)(084)
COBISS.BG-ID 44367112

БК 2021/8 Г 9
GEORGIEV, Antoni Emilov, 1963-
        A guide to communist Bulgaria / photogr. Anthony Georgieff ; text by Dimana Trankova ... [и др.] ; transl. by Ivan Sokolov. - Sofia : Free Speech Intern. Found., 2020 ([Sofia] : Pulsio Print). - 1 албум (500 с.) : с цв. ил., портр. ; 22 x 24 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: Пътеводител за комунистическа България. - Други авт. на текст: Anthony Georgieff, Georgi Lozanov, Mihail Gruev. - Пълната форма на името на авт. на текст Георги Лозанов е Георги Лозанов Георгиев. - В кн. погрешно отпеч. 2. изд. - Glossary of some of the terms: с. 496-499.

ISBN 978-619-91312-3-7 (подв.) : 49.99 лв.
1. Комунистическо строителство - България - паметници - албуми 2. Социалистическа култура - България - албуми 3. Изкуство, социалистическо - България - албуми 4. България - история
94(497.2)"1946/1991"(084)
725.94.036(497.2)(084)
73/76.036(497.2)(084)
COBISS.BG-ID 44342792


ИЗДАНИЯ НА НЕКНИЖНИ МАТЕРИАЛИ И НА ЕЛЕКТРОННИ НОСИТЕЛИ


0 ОБЩ ОТДЕЛ

01 БИБЛИОГРАФИЯ И БИБЛИОГРАФИИ. КАТАЛОЗИ

БК 2021/8 Е 1
СКОРДЕВ, Александър Данаилов, 1940-
        Живот и творчество в технологията "Контрол без разрушаване" (NDT) [Електронен ресурс] : антология и мемоари / Александър Скордев. - Текстови данни. - София : Скордев, 2019. - 1 оптичен диск (DVD) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Adobe Acrobat Reader DC. - Източник: Етикет. - Биогр. данни за авт. в текста.

ISBN 978-619-7397-02-4
1. Скордев, Александър Данаилов, 1940- - библиографии 2. Учени, български - библиографии 3. България - физика
012 Скордев, Александър Данаилов
53(497.2)(01.034)
821.163.2-94(0.034)
COBISS.BG-ID 44394760


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

336 ФИНАНСИ

БК 2021/8 Е 2
НЕНКОВ, Валери Матеев, 1959-
        Данъчно облагане на икономическите агенти [Електронен ресурс] : учебник / Валери Ненков, Цветелина Ненкова. - Текстови данни. - Ботевград : Междунар. висше бизнес у-ще, 2020. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Рец.: Здравко Гъргаров, Милка Томева.

ISBN 978-954-9432-99-2
1. Данъчно облагане - България - учебници за ВУЗ
336.226.1(497.2)(075.8.034)
COBISS.BG-ID 44270344

338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ НА ИКОНОМИКАТА. ИКОНОМИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ

БК 2021/8 Е 3
ГОСПОДИНОВА, Силвия Георгиева
        Секторът на услугите и преструктуриране на българската икономика [Електронен ресурс] / Силвия Господинова. - Текстови данни. - Варна : Знание и бизнес, 2021. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см. - (Монографична библиотека Знание и бизнес ; кн. 11)

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Загл. на обложка: Секторът на услугите и преструктурирането на българската икономика. - Загл. и на англ. ез.: The services sector and restructuring of the Bulgarian economy. - Сер. загл. и на англ. ез.: Monographic library Knowledge and business. - Библиогр. в края на текста. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-619-210-056-8
1. Стопанство - България 2. Услуги - България 3. България - услуги
338.46(497.2)(0.034)
COBISS.BG-ID 44330248

39 ЕТНОЛОГИЯ. КУЛТУРНА АНТРОПОЛОГИЯ. ЕТНОГРАФИЯ. НРАВИ. ОБИЧАИ. ТРАДИЦИИ. БИТ. ФОЛКЛОР
Виж и 159.922.4; 2-18; 903; 904

БК 2021/8 Е 4
ШАПКАЛОВА, Светла Ангелова, 1973-
        Празничен календар [Електронен ресурс] : учебник за студентите от УниБИТ / Светла Шапкалова. - 3. прераб. изд. - Текстови данни. - София : Авангард прима, 2020. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Загл. и на англ. ез.: Holiday calendar. - Без сведение за 1. изд. - Рецензии / Йорданка Захариева, Захарий Дечев. - Комплект с уч. тетрадка. - Библиогр. в края на текста.

ISBN 978-619-239-475-2
1. Религиозни празници - учебници за ВУЗ
398.3(075.8.034)
COBISS.BG-ID 44391688

БК 2021/8 Е 5
ШАПКАЛОВА, Светла Ангелова, 1973-
        Учебна тeтрадка по празничен календар [Електронен ресурс] : пособие за семинарни упражнения на студентите от УниБИТ / Светла Шапкалова. - Текстови данни. - София : Авангард прима, 2020. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран ; Етикет. - Загл. на етикета: Празничен календар. - Загл. и на англ. ез.: Holiday calendar student notebook. - Комплект с учебник.

ISBN 978-619-239-473-8
1. Религиозни празници - учебни помагала за ВУЗ
398.3(076)(075.8.034)
COBISS.BG-ID 44316168


5 МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

53 ФИЗИКА

СКОРДЕВ, Александър Данаилов, 1940-
        Живот и творчество в технологията "Контрол без разрушаване" (NDT) : антология и мемоари Вж Е 1


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

821.163.2-4/-9 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРУГИ ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ

СКОРДЕВ, Александър Данаилов, 1940-
        Живот и творчество в технологията "Контрол без разрушаване" (NDT) : антология и мемоари Вж Е 1


ПРОДЪЛЖАВАЩИ ИЗДАНИЯ РЕГИСТРИРАНИ И КАТО КНИГИ


0 ОБЩ ОТДЕЛ

004 КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ. ИЗЧИСЛИТЕЛНА ТЕХНИКА. ОБРАБОТКА НА ДАННИ
Виж и 621.39

БК 2021/8 Пи 1
INTERNATIONAL Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM (20 ; Albena ; 2020)
        20th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2020, 18-24 August, 2020 - Albena : conference proceedings of selected papers. Iss. 2.1, Informatics, geoinformatics and remote sensing. - [София] : STEF92 Technology, 2020. - vii, 612 с. : с ил., табл., диагр. ; 21 см. - (International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM' ..., ISSN 1314-2704 ; 2020)

Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-7603-06-4
1. Информатика - конференции 2. Геодезия - конференции 3. Фотограметрия - конференции
004(06)
528(06)
COBISS.BG-ID 44762632

БК 2021/8 Пи 2
INTERNATIONAL Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM (20 ; Albena ; 2020)
        20th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2020, 18-24 August, 2020 - Albena, Bulgaria : conference proceedings of selected papers. Iss. 2.2, Informatics, geoinformatics and remotesensing. - [София] : STEF92 Technology, 2020. - vi, 486 с. : с ил., табл., диагр. ; 21 см. - (International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM' ..., ISSN 1314-2704 ; 2020)

Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-7603-07-1
1. Информатика - конференции 2. Геодезия - конференции 3. Фотограметрия - конференции
004(06)
528(06)
COBISS.BG-ID 44761352


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

351 ОТДЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НА ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

INTERNATIONAL Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM (20 ; Albena ; 2020)
        20th International Multidisciplinary Scientific Geoconference - SGEM 2020, 18-24 August, 2020, Albena, Bulgaria : conference proceedings of selected papers. Iss. 5.1, Ecology, economics, education and legislation Вж Пи 3

INTERNATIONAL Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM (20 ; Albena ; 2020)
        20th International Multidisciplinary Scientific Geoconference - SGEM 2020, 18-24 August, 2020, Albena, Bulgaria : conference proceedings of selected papers. Iss. 5.2, Ecology, economics, education and legislation Вж Пи 4


5 МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

502 ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

БК 2021/8 Пи 3
INTERNATIONAL Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM (20 ; Albena ; 2020)
        20th International Multidisciplinary Scientific Geoconference - SGEM 2020, 18-24 August, 2020, Albena, Bulgaria : conference proceedings of selected papers. Iss. 5.1, Ecology, economics, education and legislation. - [Sofia] : STEF92 Technology, 2020. - xii, 968 с. : с ил. ; 21 см. - (International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM, ISSN 1314-2704 ; 2020)

Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-7603-10-1
1. Стопанство - екологични проблеми - конференции 2. Екологично възпитание - конференции 3. Околна среда - опазване - законодателство - конференции
502:338(06)
502:37(06)
351:349.6(06)
COBISS.BG-ID 44762120

БК 2021/8 Пи 4
INTERNATIONAL Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM (20 ; Albena ; 2020)
        20th International Multidisciplinary Scientific Geoconference - SGEM 2020, 18-24 August, 2020, Albena, Bulgaria : conference proceedings of selected papers. Iss. 5.2, Ecology, economics, education and legislation. - [Sofia] : STEF92 Technology, 2020. - xii, 902 с. : с ил. ; 21 см. - (International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM, ISSN 1314-2704 ; 2020)

Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-7603-11-8
1. Стопанство - екологични проблеми - конференции 2. Екологично възпитание - конференции 3. Околна среда - опазване - законодателство - конференции
502:338(06)
502:37(06)
351:349.6(06)
COBISS.BG-ID 44763656

INTERNATIONAL Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM (20 ; Albena ; 2020)
        20th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2020, 18-24 August, 2020 - Albena, Bulgaria : conference proceedings of selected papers. Iss. 3.1, Water resources forest, marine and ocean ecosystems Вж Пи 8

INTERNATIONAL Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM (20 ; Albena ; 2020)
        20th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2020, 18-24 August, 2020 - Albena, Bulgaria : conference proceedings of selected papers. Iss. 4.1, Energy and clean technologies Вж Пи 9

INTERNATIONAL Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM (20 ; Albena ; 2020)
        20th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2020, 18-24 August, 2020 - Albena, Bulgaria : conference proceedings of selected papers. Iss. 6.1, Nano, bio and green - tehnologies for a sustainable future Вж Пи 10

INTERNATIONAL Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM (20 ; Vienna ; 2020)
        20th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2020, 8-11 December, 2020 - Vienna, Austria : conference proceedings of selected articles. Iss. 4.2, Energy and clean technologies Вж Пи 11

INTERNATIONAL Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM (20 ; Vienna ; 2020)
        20th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2020, 8-11 December, 2020 - Vienna, Austria : conference proceedings of selected articles. Iss. 6.2, Nano, bio and green - tehnologies for a sustainable future Вж Пи 12

528 ГЕОДЕЗИЯ. ТОПОГРАФСКО-ГЕОДЕЗИЧНИ РАБОТИ. ФОТОГРАМЕТРИЯ. ДИСТАНЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ. КАРТОГРАФИЯ

INTERNATIONAL Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM (20 ; Albena ; 2020)
        20th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2020, 18-24 August, 2020 - Albena : conference proceedings of selected papers. Iss. 2.1, Informatics, geoinformatics and remote sensing Вж Пи 1

INTERNATIONAL Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM (20 ; Albena ; 2020)
        20th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2020, 18-24 August, 2020 - Albena, Bulgaria : conference proceedings of selected papers. Iss. 2.2, Informatics, geoinformatics and remotesensing Вж Пи 2

550 ПОМОЩНИ ГЕОЛОГИЧЕСКИ НАУКИ

БК 2021/8 Пи 5
INTERNATIONAL Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM (20 ; Albena ; 2020)
        20th International Multidisciplinary Scientific Geoconference - SGEM 2020, 18-24 August, 2020, Albena, Bulgaria : conference proceedings of selected papers. Iss. 1.1, Science and tehnologies in geology, exploration and mining. - [Sofia] : STEF92 Technology, 2020. - x, 869 с. : с ил. ; 21 см. - (International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM' ..., ISSN 1314-2704 ; 2020)

Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-7603-04-0
1. Геология - конференции 2. Нефт - издирване и оценка на залежите - конференции 3. Природни газове - издирване - конференции
550.8(06)
553.98(06)
COBISS.BG-ID 44765448

БК 2021/8 Пи 6
INTERNATIONAL Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM (20 ; Albena ; 2020)
        20th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2020, 18-24 August, 2020 - Albena : conference proceedings of selected papers. Iss. 1.2, Science and tehnologies in geology, exploration and mining. - [София] : STEF92 Technology, 2020. - xii, 820 с. : с ил., табл., диагр. ; 21 см. - (International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM' ..., ISSN 1314-2704 ; 2020)

Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-7603-05-7
1. Геология - конференции 2. Нефт - издирване и оценка на залежите - конференции 3. Природни газове - издирване - конференции
550.8(06)
553.98(06)
COBISS.BG-ID 44761864

БК 2021/8 Пи 7
INTERNATIONAL Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM (20 ; Vienna ; 2020)
        20th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2020, 8-11 December, 2020 - Vienna, Austria : conference proceedings of selected articles. Iss. 1.3, Science and tehnologies in geology, oil and gas exploration, water resources,forest ecosystems. - [София] : STEF92 Technology, 2020. - vi, 350 с. : с ил., табл., диагр. ; 21 см. - (International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM' ..., ISSN 1314-2704 ; 2020)

Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-7603-17-0
1. Геология - конференции 2. Нефт - издирване и оценка на залежите - конференции 3. Природни газове - издирване - конференции 4. Водно стопанство - конференции 5. Гори - екология - конференции
550.8(06)
553.98(06)
556.18(06)
630*12(06)
COBISS.BG-ID 44760840

551.5 МЕТЕОРОЛОГИЯ

INTERNATIONAL Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM (20 ; Albena ; 2020)
        20th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2020, 18-24 August, 2020 - Albena, Bulgaria : conference proceedings of selected papers. Iss. 4.1, Energy and clean technologies Вж Пи 9

INTERNATIONAL Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM (20 ; Vienna ; 2020)
        20th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2020, 8-11 December, 2020 - Vienna, Austria : conference proceedings of selected articles. Iss. 4.2, Energy and clean technologies Вж Пи 11

553 ИКОНОМИЧЕСКА ГЕОЛОГИЯ. НАХОДИЩА НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ

INTERNATIONAL Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM (20 ; Albena ; 2020)
        20th International Multidisciplinary Scientific Geoconference - SGEM 2020, 18-24 August, 2020, Albena, Bulgaria : conference proceedings of selected papers. Iss. 1.1, Science and tehnologies in geology, exploration and mining Вж Пи 5

INTERNATIONAL Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM (20 ; Albena ; 2020)
        20th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2020, 18-24 August, 2020 - Albena : conference proceedings of selected papers. Iss. 1.2, Science and tehnologies in geology, exploration and mining Вж Пи 6

INTERNATIONAL Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM (20 ; Vienna ; 2020)
        20th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2020, 8-11 December, 2020 - Vienna, Austria : conference proceedings of selected articles. Iss. 1.3, Science and tehnologies in geology, oil and gas exploration, water resources,forest ecosystems Вж Пи 7

556 ХИДРОСФЕРА. ВОДА (ОБЩИ ВЪПРОСИ). ХИДРОЛОГИЯ
Виж и 502.51; 532; 551.4; 551.57; 553.7; 626/627

БК 2021/8 Пи 8
INTERNATIONAL Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM (20 ; Albena ; 2020)
        20th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2020, 18-24 August, 2020 - Albena, Bulgaria : conference proceedings of selected papers. Iss. 3.1, Water resources forest, marine and ocean ecosystems. - [София] : STEF92 Technology, 2020. - xii, 870 с. : с ил., табл., диагр. ; 21 см. - (International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM' ..., ISSN 1314-2704 ; 2020)

Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-7603-08-8
1. Водно стопанство - конференции 2. Гори - екология - конференции 3. Океан - екология - конференции
556.18(06)
630*12(06)
502.51(26)(06)
COBISS.BG-ID 44752648

INTERNATIONAL Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM (20 ; Vienna ; 2020)
        20th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2020, 8-11 December, 2020 - Vienna, Austria : conference proceedings of selected articles. Iss. 1.3, Science and tehnologies in geology, oil and gas exploration, water resources,forest ecosystems Вж Пи 7


6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

60 БИОТЕХНОЛОГИЯ

INTERNATIONAL Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM (20 ; Albena ; 2020)
        20th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2020, 18-24 August, 2020 - Albena, Bulgaria : conference proceedings of selected papers. Iss. 6.1, Nano, bio and green - tehnologies for a sustainable future Вж Пи 10

INTERNATIONAL Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM (20 ; Vienna ; 2020)
        20th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2020, 8-11 December, 2020 - Vienna, Austria : conference proceedings of selected articles. Iss. 6.2, Nano, bio and green - tehnologies for a sustainable future Вж Пи 12

620 ИЗПИТВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ. СТОКОЗНАНИЕ. СИЛОВИ ЦЕНТРАЛИ. ОБЩА ЕНЕРГЕТИКА

БК 2021/8 Пи 9
INTERNATIONAL Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM (20 ; Albena ; 2020)
        20th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2020, 18-24 August, 2020 - Albena, Bulgaria : conference proceedings of selected papers. Iss. 4.1, Energy and clean technologies. - [София] : STEF92 Technology, 2020. - viii, 560 с. : с ил., табл., диагр. ; 21 см

Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-7603-09-5
1. Възобновяеми енергийни източници - конференции 2. Въздух - замърсяване - конференции 3. Климатични промени - конференции
620.97(06)
502.3(06)
551.583(06)
COBISS.BG-ID 44763144

БК 2021/8 Пи 10
INTERNATIONAL Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM (20 ; Albena ; 2020)
        20th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2020, 18-24 August, 2020 - Albena, Bulgaria : conference proceedings of selected papers. Iss. 6.1, Nano, bio and green - tehnologies for a sustainable future. - [София] : STEF92 Technology, 2020. - x, 766 с. : с ил., табл., диагр. ; 21 см. - (International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM' ..., ISSN 1314-2704 ; 2020)

Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-7603-12-5
1. Нанотехнология - конференции 2. Биотехнология - конференции 3. Устойчиво развитие - конференции
620.3(06)
60(06)
502.13(06)
COBISS.BG-ID 44767240

БК 2021/8 Пи 11
INTERNATIONAL Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM (20 ; Vienna ; 2020)
        20th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2020, 8-11 December, 2020 - Vienna, Austria : conference proceedings of selected articles. Iss. 4.2, Energy and clean technologies. - [София] : STEF92 Technology, 2020. - iv, 268 с. : с ил., табл., диагр. ; 21 см. - (International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM' ..., ISSN 1314-2704 ; 2020)

Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-7603-18-7
1. Възобновяеми енергийни източници - конференции 2. Въздух - замърсяване - конференции 3. Климатични промени - конференции
620.97(06)
502.3(06)
551.583(06)
COBISS.BG-ID 44763400

БК 2021/8 Пи 12
INTERNATIONAL Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM (20 ; Vienna ; 2020)
        20th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2020, 8-11 December, 2020 - Vienna, Austria : conference proceedings of selected articles. Iss. 6.2, Nano, bio and green - tehnologies for a sustainable future. - [София] : STEF92 Technology, 2020. - vi, 404 с. : с ил., табл., диагр. ; 21 см. - (International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM' ..., ISSN 1314-2704 ; 2020)

Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-7603-19-4
1. Нанотехнология - конференции 2. Биотехнология - конференции 3. Устойчиво развитие - конференции
620.3(06)
60(06)
502.13(06)
COBISS.BG-ID 44765960

630 ГОРСКО СТОПАНСТВО. ЛЕСОВЪДСТВО

INTERNATIONAL Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM (20 ; Albena ; 2020)
        20th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2020, 18-24 August, 2020 - Albena, Bulgaria : conference proceedings of selected papers. Iss. 3.1, Water resources forest, marine and ocean ecosystems Вж Пи 8

INTERNATIONAL Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM (20 ; Vienna ; 2020)
        20th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2020, 8-11 December, 2020 - Vienna, Austria : conference proceedings of selected articles. Iss. 1.3, Science and tehnologies in geology, oil and gas exploration, water resources,forest ecosystems Вж Пи 7

Съкращения на български словосъчетания, приети в националната библиографска агенция за използване във всички области на библиографското описание, с изключение на редната дума и областта на заглавието и авторската отговорностБАН

Българска академия на науките

БМФ

Български морски флот

БНБ

Българска народна банка

БОК

Български олимпийски комитет

БСП

Българска социалистическа партия

БТК

Българска телекомуникационна компания

ВА

Военна академия

ВАК

Висша атестационна комисия

ВВВУ

Висше военно въздушно училище

ВВМУ

Висше военно морско училище

ВВОВУ

Висше военно общо войсково училище

ВВУ

Висши военни училища

ВВУАПО

Висше военно училище по артилерийска и противовъздушна отбрана

ВИЗВМ

Висш институт по зоотехника и ветеринарна медицина

ВИПОНД

Висш институт за подготовка на офицери и научноизследователска дейност Вж АКАДЕМИЯ НА МВР

ВМИ

Висш медицински институт

ВНВСУ

Висше народно военно строително училище Вж ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ

ВНВТУ

Висше народно военно транспортно училище

ВПИ

Висш педагогически институт Вж ЮЗУ

ВСИ

Висш селскостопански институт

ВУЗ

Висши учебни заведения

ГЩ

Генерален щаб

ДВ

Държавен вестник

ДИПКУ

Департамент за повишаване квалификацията на учителите

ДМА

Държавна музикална академия

ИК

Издателска къща

ИПК

Издателско-полиграфически комплекс

ИПКУ

Институт за повишаване квалификацията на учителите Вж ДИПКУ – Департамент за повишаване квалификацията на учителите

ИУ

Икономически университет

ИЧС

Институт за чуждестранни студенти

КНСБ

Конфедерация на независимите синдикати в България

ЛТУ

Лесотехнически университет

МВР

Министерство на вътрешните работи

МвнР

Министерство на външните работи

МГУ

Минно-геоложки университет

МО

Министерство на отбраната

МОН

Министерство на образованието и науката

НАТФИЗ

Национална академия за театрално и филмово изкуство

НБУ

Нов български университет

НГДЕК

Национална гимназия за древни езици и култури

НИ

Научен институт

НИИ

Научноизследователски институт

НСА

Национална спортна акдемия

НСИ

Национален статистически институт

НТС

Научно-технически съюз

НХА

Национална художествена академия

ОКИ

Общински културен институт

OРКП

Обединена редакция за книги и периодика

ПК

Полиграфически комбинат

ПУ

Пловдивски университет

РИА

Рекламно-издателска агенция

РИК

Рекламно-издателска къща

СА

Селскостопанска академия

СВУБИТ

Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии

СДС

Сьюз на демократичните сили

СОУ

Средно общообразователно училище

СУ

Софийски университет

ТУ

Технически университет

УМБАЛ

Университетска многопрофилна болница за активно лечение

УАСГ

Университет за архитектура, строителство и геодезия

УНСС

Университет за национално и световно стопанство

УХТ

Университет по хранителни технологии

ХТМУ

Химикотехнологичен и металургичен университет

ЦИНТИ

Централен институт за научна и техническа информация

ЦИУУ

Централен институт за усъвършенстване на учители

ЮЗУ

Югозападен университетПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНА НА ЛИЦА И КОЛЕКТИВНИ ОРГАНИ

 
А

Аврамова-Тодорова, Гергана Ангелова, 1975- (автор) Кн 109, (илюстратор) Кн 109
Адам, Райнер (автор) Кн 41
Александров, Александър Владов, 1949- (автор) Кн 200
Александров, Иван, 1955- (послеслов) Кн 216
Александрова, Магдалена Банчева, 1956- (рецензия) Кн 2
Александрова, Татяна Георгиева (редактор) Кн 142
Алексиева, Калина Иванова, 1961- (редактор) Кн 86
Ангелов, Георги Ангелов, 1976- (автор) Кн 42
Ангелов, Георги Николов, 1979- (автор) Кн 40
Ангелов, Иван Александров вж Александров, Иван, 1955-
Ангелов, Ставри Петров, 1977- (нотограф) Кн 135
Ангелова, Неда Георгиева, 1999- (илюстратор) Кн 219
Анджекарски, Юрий Владимиров, 1955- (послеслов) Кн 84
Андонова, Силва Петева, 1971- (рецензия) Кн 118
Андонова-Атанасова, Силва Петева вж Андонова, Силва Петева, 1971-
Андреев, Иван Атанасов, 1957- (автор) Кн 167
Андреев, Йордан Младенов (автор) Кн 120
Антонова, Весислава Христова, 1973- (съставител) Кн 41, Кн 42
Антонова, Лучия Стефанова, 1956- (редактор) Кн 142, (предговор) Кн 142
Антонова-Василева, Лучия Стефанова вж Антонова, Лучия Стефанова, 1956-
Апостолова, Елисавета Георгиева, 1982- (автор) Кн 103
Асенова, Росица (преводач) Кн 165
Асиова, Бойка Петрова, 1945- (автор) Кн 166
Атанасов, Асен Недев вж Недев, Асен, 1943-
Атанасов, Марин Ангелов, 1968- (автор) Кн 120
Атанасова, Весела Константинова (съставител) Кн 212, (редактор) Кн 212, (преводач) Кн 212
Атанасова, Весела Константинова вж Atanasova, Vesela Konstantinova
Атанасова, Елка Игнатова, 1974- (автор) Кн 107, (преводач) Кн 107
Атанасова, Силва Петева Андонова- вж Андонова, Силва Петева, 1971-
 
Б

Балев, Боян Добрев, 1956- (рецензия) Кн 112
Баровски, Николай Николаев, 1976- (автор) Кн 132
Бахчеванова, Снежана Йосифова, 1963- (автор) Кн 135, (композитор) Кн 135, Н 1
Бедров, Иван Петров, 1973- (съставител) Кн 40
Беинса Дуно вж Дънов, Петър Кнстантинов, 1864-1944
Бенчева, Мина Любомирова Тасева- вж Тасева, Мина Любомирова, 1983-
Бибова, Николета (нотограф) Кн 135
Благоева, Диана Георгиева, 1962- (редактор) Кн 142
Бобадова, Ивелина Минчева- вж Минчева, Ивелина, 1991-
Богданов, Богдан П. (автор) Кн 185
Богданов, Лъчезар Иванов, 1976- (автор) Кн 41
Бодуров, Любомир Кирилов (редактор) Кн 46, Кн 48, Кн 59
Босев, Росен Росенов (автор) Кн 41, Кн 42
Бояджиев, Добрин Христов, 1984- (автор) Кн 120
Бояджиев, Тодор Апостолов, 1931- (редактор) Кн 144
Бояджиева, Бояна Кирилова (автор) Кн 201
Бояджиева, Елена Христова, 1962- (автор) Кн 67, Кн 68, Кн 77, Кн 78
Бояджиева, Мария Руменова (автор) Кн 120
Брайкова, Розалина Стефанова вж Brajkova, Rozalina Stefanova
Брико, Лоран, 1963- (съставител) Кн 212, (редактор) Кн 212
Брико, Лоран, 1963- вж Bricault, Laurent, 1963-
Брощилова, Валентина Костадинова, 1977- вж Брощилова-Николова, Валентина Костадинова, 1977-
Брощилова-Николова, Валентина Костадинова, 1977- (автор) Кн 116, (редактор) Кн 116
 
В

В процес. Изложба (София ; 2021) Г 6
Вазов, Иван Минчов, 1850-1921 (доп. материал) Кн 217
Вазова, Вера Георгиева, 1907-2009 (автор) Кн 217
Валътън, Крис, 1955- (автор) Кн 20
Василев, Асен, 1993- (съставител) Кн 215
Василев, Васил Иванов, 1976- (автор) Кн 132
Василева, Анета Николова, 1978- (съставител) Кн 133
Василева, Лиляна Василева, 1953- (редактор) Кн 142
Василева, Лучия Стефанова Антонова- вж Антонова, Лучия Стефанова, 1956-
Василева, Яна Стефанова (автор) Кн 127
Велев, Евгени Ивайлов (автор) Кн 132
Велев, Младен Стефанов, 1958- (доп. материал) Кн 130
Велевска, Йоанна Димова (автор) Кн 116
Велков, Кирил Райчев (автор) Кн 186
Венева, Татяна Асенова, 1963- (автор) Кн 168, (илюстратор) Кн 168
Веселинова, Диляна, 1977- (автор) Кн 169
Виденова, Михаела Будимирова, 1985- (съставител) Кн 16, (редактор) Кн 16, (предговор) Кн 16
Виткинов, Мирослав Иванов вж Иванов, Мирослав, 1975-
Витова, Жулиета Христова (автор) Кн 170
Владиков, Атанас Игнатов, 1978- (преводач) Кн 203
Владиков, Атанас Игнатов, 1978- вж Vladikov, Atanas Ignatov, 1978-
Владимиров, Николай Владимиров, 1981- (автор) Кн 202
Владимирова, Бригита Кирилова, 1978- (илюстратор) Кн 202
Владов, Никола Николов, 1960- (рецензия) Кн 115
Влахов, Миролюб Димов, 1956- (автор) Кн 187
Влахов, Миролюб Димов, 1956- вж Vlahov, Miroljub Dimov, 1956-
Влахова, Ния Миролюбова (преводач) Кн 187
Влахова, Ния Миролюбова вж Vlahova, Nija Miroljubova
Воденичарова, Александрина Цекомирова, 1990- (рецензия) Кн 2
Войнов, Лъчезар Георгиев, 1954- (автор) Кн 120
Вълков, Илия Христов, 1984- (автор) Кн 41
Вълов, Петко Николов, 1966- (автор) Кн 22, (редактор) Кн 24, Кн 29, Кн 30, Кн 31
Вълчев, Венко Стоянов (редактор) Кн 47
Вълчев, Лъчезар Василев, 1978- (илюстратор) Кн 177
Вълчева, Екатерина Иванова вж Vǎlčeva, Ekaterina Ivanova
Върбанов, Богомил (автор) Кн 40, Кн 42
 
Г

Гайдарова, Мая Цанкова, 1960- (автор) Кн 69, Кн 70, Кн 77, Кн 78
Ганев, Георги Йорданов, 1967- (автор) Кн 40, Кн 42
Ганева, Зорница Костова, 1975- (автор) Кн 85, Кн 138
Ганева, Мария Кръстева, 1942- (автор) Кн 85
Ганов, Христо Александров, 1938- (послеслов) Кн 206
Ганцаров, Ангел Бориславов, 1951- (автор) Кн 12
Ганчини, Ирина, 1988- (предговор) Кн 202
Гацова, Йоана Пламенова (преводач) Кн 159
Гачева, Жечка Димитрова, 1967- (преводач) Кн 8
Геймън, Нийл, 1960- (автор) Кн 159
Генова, Венцеслава Любомирова (автор) Кн 35, Кн 43, Кн 44, Кн 45, Кн 81, (редактор) Кн 47
Генова-Михалева, Венцеслава Любомирова вж Генова, Венцеслава Любомирова
Георгиев, Андрей Красимиров, 1990- (автор) Кн 55, Кн 56, Кн 57
Георгиев, Антони Емилов, 1963- (фотограф) Г 8, (текст) Г 8
Георгиев, Антони Емилов, 1963- вж Georgiev, Antoni Emilov, 1963-
Георгиев, Георги Лозанов вж Лозанов, Георги, 1958-
Георгиев, Красимир Георгиев, 1955- (илюстратор) Кн 212
Георгиев, Красимир Георгиев, 1955- вж Georgiev, Krasimir Georgiev, 1955-
Георгиев, Лъчезар Георгиев, 1956- (автор) Кн 128, (съставител) Кн 128, (редактор) Кн 128
Георгиев, Никола Руменов, 1986- (автор) Кн 2
Георгиева, Деница, 1993- (съставител) Кн 215
Георгиева, Доника Атанасова, 1979- (съставител) Кн 133
Георгиева, Ивелина Цвяткова Коцева- вж Коцева-Георгиева, Ивелина Цвяткова, 1972-
Георгиева, Силвия Иванова, 1962- (преводач) Кн 25
Георгиева, Снежанка Добрева, 1962- (редактор) Кн 86, (редактор) Кн 86
Георгиева, Стела Валериева, 1981- (автор) Кн 128
Георгиева, Филка Георгиева, 1968- (автор) Кн 116
Георгиева, Хенриета Костова, 1956- (интервюиращ) Г 7
Гергицов, Крум Евлогиев, 1949- (предговор) Кн 183
Герджиков, Анастас Георгиев, 1963- (автор) Кн 148, Кн 149
Гилбърт, Елизабет, 1969- (автор) Кн 162
Гинев, Марин Иванов, 1954- (преводач) Кн 220
Гита вж Владимирова, Бригита Кирилова, 1978-
Голман, Даниъл, 1946- (предговор) Кн 19
Горанова, Калина (автор) Кн 42
Господинова, Силвия Георгиева (автор) Е 3
Гоулман, Даниъл вж Голман, Даниъл, 1946-
Гоцева, Даниела Асенова, 1967- (автор) Кн 97
Гришина, Татьяна Васильевна вж Гришина, Татяна Василиевна
Гришина, Татяна Василевна вж Гришина, Татяна Василиевна
Гришина, Татяна Василиевна (автор) Кн 81, Кн 89, (предговор) Кн 102
Груев, Михаил Иванов, 1971- (текст) Г 8
Груев, Михаил Иванов, 1971- вж Gruev, Mihail Ivanov, 1971-
Групчев, Димитър Иванов, 1991- (автор) Кн 120
Групчева, Христина Николова (автор) Кн 120, (редактор) Кн 120
Грюн, Диляна Веселинова Панайонова- вж Веселинова, Диляна, 1977-
Гуарнидо, Хуанхо, 1967- (художник) Г 2, Г 3, Г 4
Гутев, Григор Красимиров, 1987- (автор) Кн 141
Гълъбов, Здравко Петков, 1946- (интервюиращ) Г 7
Гъргаров, Здравко Борисов, 1944- (автор) Кн 50, Кн 54, Кн 62
Гюзелев, Васил Тодоров, 1936- (редактор) Кн 88
Гюров, Димитър Виолетов, 1951- (автор) Кн 71, Кн 72
Гюрова, Весела Методиева, 1954- (автор) Кн 73, Кн 74
 
Д

Дамянов, Дамян Николов, 1946- (редактор) Кн 88
Данкова, Емилия Димитрова- вж Димитрова-Данкова, Емилия
Данкова, Петя (нотограф) Кн 135, Н 1
Данчев, Стефан Стефанов, 1993- (автор) Кн 171
Даракчиева, Боряна Неделчева, 1975- (преводач) Кн 155
Дачев, Мирослав Иванов, 1962- (текст) Г 1, (илюстратор) Г 1, (преводач) Г 1
Дачев, Мирослав Иванов, 1962- вж Dačev, Miroslav Ivanov, 1962-
Дачкова, Доротея (автор) Кн 40, Кн 41
Дейвис, Бенджи, 1980- (илюстратор) Кн 160
Дейкова, Христина Пелова, 1966- (редактор) Кн 142
Делинешева, Магданела Златкова, 1965- (автор) Кн 3, Кн 4, Кн 5, Кн 6, Кн 82
Джамбазова, Елена Николова, 1954- (автор) Кн 139
Джонсън, Бил, 1951- (автор) Кн 20, (предговор) Кн 27
Джордани, Иджино, 1894-1980 (предговор) Кн 25
Джукс, Хелън, 1984- (автор) Кн 150
Диас Каналес, Хуан, 1972- (текст) Г 2, Г 3, Г 4
Димитров, Димитър Цацов вж Цацов, Димитър, 1950-
Димитрова, Антоанета Василева, 1966- (автор) Кн 117
Димитрова, Валерия Димитрова (автор) Кн 55, Кн 56, Кн 57
Димитрова, Женя Красимирова вж Димитрова-Михнева, Женя Красимирова, 1975-
Димитрова, Красимира Иванова (автор) Кн 120
Димитрова, Любомира Драгомирова Коева- вж Коева-Димитрова, Любомира Драгомирова, 1971-
Димитрова, Мариета Димитрова, 1986- (автор) Кн 40, Кн 41
Димитрова, Мария Димитрова, 1975- (автор) Кн 42
Димитрова, Мария Йорданова, 1983- (автор) Кн 114
Димитрова, Севдалина Данаилова, 1994- (автор) Кн 210, (илюстратор) Кн 210
Димитрова, Севдалина Данаилова, 1994- вж Dimitrova, Sevdalina Danailova, 1994-
Димитрова, Снежана Петрова, 1961- (автор) Кн 219, (преводач) Кн 219
Димитрова, Теодора Любомирова, 1990- (автор) Кн 75, Кн 76
Димитрова, Теодора Тодорова, 1974- (рецензия) Кн 104
Димитрова, Теодора Тодорова, 1974- вж Dimitrova, Teodora Todorova, 1974-
Димитрова, Тодорка Лулчева, 1966- вж Dimitrova, Todorka Lulčeva, 1966-
Димитрова, Цветана Иванова (редактор) Кн 142
Димитрова-Данкова, Емилия (автор) Кн 40, Кн 41
Димитрова-Михнева, Женя Красимирова, 1975- (автор) Кн 116, (редактор) Кн 116
Димов, Владимир Йорданов, 1946-2011 (илюстратор) Кн 207
Димов, Димитър Иванов, 1986- (автор) Кн 140
Димов, Красимир Георгиев, 1966- (автор) Кн 126
Димов, Сава Христов, 1960- (автор) Кн 9
Димова, Антония Славчева, 1974- (автор) Кн 107, (преводач) Кн 107
Дичев, Жеко Манолов, 1970- вж Захарий Дичев, ставрофорен иконом, 1970-
Добрев, Михаил (автор) Кн 203
Добрев, Михаил вж Dobrev, Mihail 
Добрева, Ели Серафимова (предговор) Кн 194
Добрева, Снежанка вж Георгиева, Снежанка Добрева, 1962-
Дойков, Илия Димов, 1950- (автор) Кн 188
Долман, Ойген, 1900-1985 (автор) Кн 220
Донева, Мария Дончева, 1979- (автор) Кн 126
Дончев, Андон Колев, 1946- (автор) Кн 64
Дончева, Лилия Крумова, 1976- (автор) Кн 143
Дончева, Юлия Георгиева, 1963- (автор) Кн 73, Кн 74
Доспатлиев, Лилко Каменов, 1973- (автор) Кн 125
Дубарова, Петя Стайкова, 1962-1979 (преводач) Г 7
Дурева, Вилхема Иванова, 1984- (автор) Кн 40
Дънов, Петър Константинов, 1864-1944 (автор) Кн 14
Дърел, Лорънс, 1912-1990 (автор) Кн 151
Дюлгерова, Петя Иванова, 1978- (съставител) Кн 40, Кн 41, Кн 42
Дяков, Орлин Йорданов, 1961- (автор) Кн 183
Дянкова, Светла Максимова, 1967- (автор) Кн 126
 
Е

Евлогиев, Емил Евлогиев, 1962- (автор) Кн 23
Евтимова, Татяна Дамянова, 1955- (автор) Кн 145
Енчева, Елица Петкова, 1978- (рецензия) Кн 112
Енчева-Мицова, Елица Петкова вж Енчева, Елица Петкова, 1978-
 
Ж

Желев, Видьо Василев, 1941- (рецензия) Кн 119
Желев, Димитър, 1986- (автор) Кн 75, Кн 76, Кн 77, Кн 78
Желязкова, Дияна Димитрова, 1961- (автор) Кн 41, Кн 42
Желязкова, Снежана Иванова, 1960- (автор) Кн 189
 
З

Захариева, Йорданка Ценкова, 1963- (рецензия) Е 4, Кн 90
Захарий Дечев, ставрофорен иконом, 1970- (рецензия) Е 4, Кн 90
Звонарëва, Лола Уткировна, 1957- вж Звонарьова, Лола Уткировна, 1957-
Звонарьова, Лола Уткировна, 1957- (съставител) Кн 166, (преводач) Кн 166
Зеленкова, Неси Росенова, 1996- (съставител) Кн 215
Златаров, Иван Стефанов (рецензия) Кн 104
Златарова, Зорница Иванова, 1969- (автор) Кн 120
Златева, Ваня Енчева, 1969- (редактор) Кн 46, Кн 48, Кн 59, Кн 123, Кн 124
Златкова, Надя Иванова, 1957- (преводач) Кн 164
 
И

Иванов, Димитър Желев вж Желев, Димитър, 1986-
Иванов, Людмил Петров вж Петров, Людмил, 1955-
Иванов, Мирослав, 1975- (автор) Кн 132
Иванов, Петър Иванов, 1946- (автор) Кн 110, Кн 111
Иванов, Стоян Цонев вж Цонев, Стоян, 1941-
Иванова, Валентина Василева, 1969- (автор) Кн 39
Иванова, Веска, психолог (редактор) Кн 16, (предговор) Кн 16
Иванова, Ева Христова вж Христова, Ева, 1971-
Иванова, Милена Иванова, филолог (автор) Кн 4, Кн 7
Иванова, Милена Кирова вж Кирова, Милена, 1963-
Иванова, Наташа Иванова, 1959- (автор) Кн 112
Иванова, Радослава Денчева, 1961- (автор) Кн 55, Кн 56, Кн 57
Иванчева, Весела вж Любенова, Весела Иванчева, 1980-
Игнатов, Асен Йорданов, 1935-2003 (послеслов) Кн 37
Игнатов, Валентин Любомиров, 1958- (предговор) Кн 108
Игнатов, Валентин Любомиров, 1958- вж Ignatov, Valentin Ljubomirov, 1958-
Игнатов, Сергей Симеонов, 1960- (предговор) Кн 212
Игнатов, Сергей Симеонов, 1960- вж Ignatov, Sergej Simeonov, 1960-
Игнатова, Николинка, 1935- вж Ignatova, Nikolinka, 1935-
Игнатовски, Калоян Първанов, 1976- (преводач) Кн 151
Илиев, Илия Георгиев, 1954- (редактор) Кн 88
Илиев, Йосиф Илиев, 1947- (доп. материал) Кн 130
Илиева, Женя Илиева (автор) Кн 132
Иси (автор) Кн 172
 
Й

Йоан Павел II, папа, 1920-2005 (автор) Кн 24
Йоловски, Джеймс Бориславов (автор) Кн 3, Кн 5, Кн 6, Кн 82
Йонги Мингюр, ринпоче, 1975- (автор) Кн 19
Йончева, Добринка Стоянова, 1936- (автор) Кн 204
Йорданов, Иван Йорданов, 1949- (редактор) Кн 88
Йорданов, Христомир Христов, 1979- вж Jordanov, Hristomir Hristov, 1979-
Йорданова, Ирина Юриева вж Ганчини, Ирина, 1988-
Йорданова, Мария Дианова (съставител) Кн 88, (редактор) Кн 88
Йотов, Йото Трифонов, 1961- (рецензия) Кн 113, Кн 118
Йошовска, Петя Веселинова Марчева- вж Марчева, Петя Веселинова, 1975-
 
К

Кавданска, Мария Михайлова, 1954- (автор) Кн 7
Кадиев, Марин Стоянов, 1939- (предговор) Кн 190
Кадик, Даниел, 1981- (предговор) Кн 40
Кайчев, Наум Илиев, 1970- (преводач) Кн 219
Калинова, Цвета (автор) Кн 116
Калоферов, Христо Петков (редактор) Кн 35, Кн 43, Кн 44, Кн 45, Кн 81
Калоянов, Христо Стоянов (текст) Г 6
Калъчева, Мариана Стоянова (илюстратор) Кн 175
Кальонски, Алексей Кирилов, 1963- вж Kal´onski, Aleksej Kirilov, 1963-
Каменаров, Здравко Петров, 1967- (предговор) Кн 22
Каназирев, Бранимир Николов, 1952- (рецензия) Кн 113
Каналес, Хуан Диас вж Диас Каналес, Хуан, 1972-
Карл, Доротея (автор) Кн 93
Катранджиев, Недялко Тодоров, 1976- (редактор) Кн 125
Кацаров, Крум Сотиров, 1957- (рецензия) Кн 115
Кери, М. Р., 1959- (автор) Кн 152
Кирилов, Калин Христов (съставител) Кн 14, (послеслов) Кн 14
Кирова, Милена, 1963- (автор) Кн 67, Кн 68, Кн 77, Кн 78
Китанов, Яким Валентинов, 1976- (автор) Кн 54
Кишева, Антония Руменова (автор) Кн 118
Клихе, Флориан (автор) Кн 83, Кн 93
Клихе, Флориян вж Клихе, Флориан
Коджабашев, Иван Стоянов, 1946- (интервюиран) Г 7, (фотограф) Г 7
Коджабашев, Тони Иванов, 1973- (автор) Г 7, (илюстратор) Кн 197
Кодинова, Елена Любенова, 1969- (преводач) Кн 153
Коева, Стефка Михайлова (автор) Кн 107, (преводач) Кн 107
Коева-Димитрова, Любомира Драгомирова, 1971- (автор) Кн 107
Кожухаров, Константин Русков (редактор) Кн 38
Колев, Мартин, 1990- (илюстратор) Кн 215
Колев, Николай Михайлов, 1967- (автор) Кн 50
Колева, Десислава (илюстратор) Кн 215
Колковска, Сия Борисова, 1961- (редактор) Кн 142
Комаревска, Христина Петкова, 1956- (послеслов) Кн 182
Конакчиева, Марина, 1982- (автор) Кн 115
Кондова, Камелия Димитрова, 1969- (предговор) Кн 170
Контрова, Евгения Димитрова (автор) Кн 120
Конъли, Джон, 1968- (автор) Кн 161
Коройчев, Георги Николов, 1939- (автор) Кн 190
Костадинов, Илия Димитров, 1975- (рецензия) Кн 103
Костадинова, Тодорка Игнатова, 1960- (автор) Кн 107
Костова, Надежда Спасова (редактор) Кн 142
Котее, Мартин (предговор) Кн 42
Коцев, Христо Стоянов, 1970- (преводач) Кн 160
Коцева, Ивелина Цвяткова вж Коцева-Георгиева, Ивелина Цвяткова, 1972-
Коцева, Катя Манолова, 1972- (автор) Кн 101
Коцева-Георгиева, Ивелина Цвяткова, 1972- (автор) Кн 69, Кн 70
Кочева, Ана Иванова вж Кочева-Лефеджиева, Ана Иванова, 1965-
Кочева-Лефеджиева, Ана Иванова, 1965- (редактор) Кн 142
Краузе, Роберт Марко (предговор) Кн 205
Краузе-Марчевска, Андрея Мартина ((предговор) Кн 205
Кроснева, Павлина вж Кросс, Ийтхан
Кросс, Ийтхан (автор) Кн 211
Кротев, Христо Пенев, 1960- (автор) Кн 184, (композитор) Кн 184, (аранжимент) Кн 184
Кръстева, Боряна Ивайлова, 1992- (автор) Кн 213, (илюстратор) Кн 213
Кръстева, Елица Людмилова, 1980- (автор) Кн 173, (илюстратор) Кн 173
Кръстева, Ирена Николова, 1963- (преводач) Кн 21
Куков, Калоян Павлов, 1982-2020 (доп. материал) Кн 17
Кулова, Ивелина Андонова (автор) Кн 60, Кн 61
Куюмджиева, Маргарита Атанасова, 1972- (съставител) Кн 131
Куюмджиева, Маргарита Атанасова, 1972- вж Kujumdžieva, Margarita Atanasova, 1972- 
Кълева, Емилия Руменова, 1980- (съставител) Кн 133
Кънчев, Давид Руменов, 1970- (автор) Кн 119
Кънчев, Марин Петков (редактор) Кн 35, Кн 43, Кн 44, Кн 45, Кн 81, Кн 123, Кн 124
Кьосев, Кириен Цветанов, 1963- (автор) Кн 115
Кязимова, Ембие Мехмед, 1975- (автор) Кн 146
 
Л

Лазарова, Светлана Александрова, 1952- (преводач) Кн 131
Лазарова, Светлана Александрова, 1952- вж Lazarova, Svetlana Aleksandrova, 1952-
Латева, Зорница (автор) Кн 41
Лачански, Любен Стоянов, 1953- (предговор) Кн 175
Лебедински, Валерий Ефимович, 1940- (автор) Кн 166, (интервюиран) Кн 166
Лебединский, Валерий Ефимович, 1940- вж Лебедински, Валерий Ефимович, 1940-
Леви, Стоянка Минчева Сербезова- вж Сербезова, Стоянка Минчева, 1951-
Лемке, Фанадис (автор) Кн 93
Лефеджиева, Ана Иванова Кочева- вж Кочева-Лефеджиева, Ана Иванова, 1965-
Лоазел, Режис, 1951- (предговор) Г 2
Лозанов, Георги, 1958- (текст) Г 8
Лозанов, Георги, 1958- вж Lozanov, Georgi, 1958-
Лозанова-Станчева, Ваня Бориславова, 1957- (редактор) Кн 212
Лозанова-Станчева, Ваня Бориславова, 1957- вж Lozanova-Stančeva, Vanja Borislavova, 1957-
Лубик, Джино, 1918-1993 (автор) Кн 25
Лубик, Киара, 1920-2008 (автор) Кн 13
Льобрегат, Жорди, 1971- (автор) Кн 165
Любенова, Весела Иванчева, 1980- (автор) Кн 120
Люнгснес, Анна Викторовна, 1969- (автор) Кн 134
 
М

Маджарова, Иваничка Райкова, 1939- (автор) Кн 11
Макгинис, Минди, 1979- (автор) Кн 163
Малаков, Милен Илиев (преводач) Кн 219
Манолова, Яна Манолова, 1973- (автор) Кн 120
Манушева, Ирина Борисова, 1977- (преводач) Кн 161, Кн 162, Кн 163
Манчева, Николета Николова, 1991- (автор) Кн 174
Манчева, Яна Красимирова, 1975- (автор) Кн 147
Марина, Соня Стоянова, 1952- (автор) Кн 116, (редактор) Кн 116
Маринов, Димитър Борисов, 1992- вж Marinov, Dimitǎr Borisov, 1992-
Маринов, Зарко Филипов, 1964- (автор) Кн 40
Маринова, Емилия Василева, 1953- (съставител) Кн 36
Марчева, Петя Веселинова, 1975- (автор) Кн 87
Марчева-Йошовска, Петя Веселинова вж Марчева, Петя Веселинова, 1975-
Марчевска, Андрея Мартина Краузе- вж Краузе-Марчевска, Андрея Мартина
Марчевска, Искра Маркова, 1932-2017 (автор) Кн 205
Масалджиева, Радка Иванова (автор) Кн 15
Матева, Михаела, 1998- (автор) Кн 191
Международна конференция на младите учени (8 ; Пловдив ; 2020) вж International Conference of Young Scientists (8 ; Plovdiv ; 2020)
Международна конференция Пътешествия (София ; 2020) Кн 131
Международна конференция Пътешествия (София ; 2020) вж International Conference Journeys (Sofia ; 2020)
Международна научна конференция Сигурност - образование, наука, индустрия (София ; 2020) Кн 65
Международна онлайн конференция Приложно моделиране в икономиката, жинансите и социалните науки (Созопол ; 2020) вж International Online Conference Applied Modeling in Economics, Finance and Social Science (Sozopol ; 2020)
Мелконян, Агоп Мъгърдич, 1949-2006 (автор) Кн 175, Кн 192
Метанов, Светослав Деянов, 1977- (автор) Кн 40, Кн 42
Методиев, Момчил Николаев, 1969- (преводач) Кн 24, Кн 29, Кн 30, Кн 31
Методиева, Петя Маринова, 1976- (автор) Кн 126
Миланова, Александра Димитрова, 1987- (автор) Кн 221
Милев, Иво Марков, 1971- (текст) Г 5, (съставител) Г 5
Милков, Марио Петров, 1968- (автор) Кн 120
Милошев, Николай Георгиев, 1959- (автор) Кн 193
Милушева, Вяра Георгиева, 1982- (автор) Кн 129, Кн 130
Милчева, Емилия (автор) Кн 40, Кн 41, Кн 42
Минков, Стефан Маринов, 1969- (съставител) Кн 88, (редактор) Кн 88
Минчева, Ивелина, 1991- (преводач) Кн 157, Кн 158
Минчева-Бобадова, Ивелина вж Минчева, Ивелина, 1991-
Мирков, Савин вж Savič, Mirko 
Миролич вж Влахов, Миролюб Димов, 1956-
Миронова, Златка Паскалева вж Паскалева, Златка Паскалева, 1981-
Мирчева, Лиляна Георгиева, 1979- (автор) Кн 113
Митев, Невян Огнянов, 1986- (автор) Кн 222
Митев, Пламен Господинов, 1978- (автор) Кн 63
Митева, Даниела Петкова (автор) Кн 126
Митева, Кристина Трифонова, 1981- (предговор) Кн 202
Митева, Мария Колева, 1974- (предговор) Кн 134
Миткова, Миглена Йорданова, 1985- (автор) Кн 176
Митов, Борис Антонов, 1985- (автор) Кн 42
Митрев, Антон Александров, 1955-2020 (автор) Кн 194
Михайлов, Владимир (нотограф) Н 1
Михайлова, Райна Тодорова, 1953- (автор) Кн 177, Кн 195
Михалева, Венцеслава Любомирова Генова- вж Генова, Венцеслава Любомирова
Михнева, Женя Красимирова Димитрова- вж Димитрова-Михнева, Женя Красимирова, 1975-
Михова, Цветелина Ивова (автор) Кн 120
Мицова, Елица Петкова Енчева- вж Енчева, Елица Петкова, 1978-
Мичева, Ваня Ангелова (редактор) Кн 142
Момекова, Теодора Пенкова (редактор) Кн 127
Мутафов, Емануел Стефанов, 1968- (съставител) Кн 131
Мутафов, Емануел Стефанов, 1968- вж Mutafov, Emanuel Stefanov, 1968-
Мутафчиев, Валентин Йорданов, 1943- (автор) Кн 206
Мутафчийски, Венцислав Методиев, 1964- (автор) Кн 115
 
Н

Назер, Маги, 1993- (съставител) Кн 215
Найденова, Дарина, 1975- (автор) Кн 104
Найденова, Дарина, 1975- вж Najdenova, Darina, 1975-
Нанов, Марин Илиев, 1943- (автор) Кн 178, (илюстратор) Кн 178
Нанчева, Светлана Димитрова, 1967- (автор) Кн 84
Научни четения по хуманитаристика в рамките на МФФ - Бургас' 2019 Награди и награждаване в културата (Бургас ; 2019) Кн 10
Национална конференция по аналитична психология (3 ; София ; 2011) Кн 16
Национална конференция по аналитична психология (4 ; София ; 2014) Кн 16
Национална конференция по аналитична психология (6 ; София ; 2018) Кн 16
Национална конференция по аналитична психология Аналитичната психология в България - предизвикателства и перспективи (София ; 2011) вж Национална конференция по аналитична психология (3 ; София ; 2011)
Национална конференция по аналитична психология Дървото на живота - архетипните корени на несъзнаваното (София ; 2018) вж Национална конференция по аналитична психология (6 ; София ; 2018)
Национална конференция по аналитична психология Пътища за трансформация - митология и съвременност (София ; 2014) вж Национална конференция по аналитична психология (4 ; София ; 2014)
Национална конференция по история, археология и културен туризъм Пътуване към България (6 ; Шумен ; 2018) Кн 88
Национална конференция по история, археология и културен туризъм Пътуване към България. България и българите: бит, душевност, национална идентичност (6 ; Шумен ; 2018) вж Национална конференция по история, археология и културен туризъм Пътуване към България (6 ; Шумен ; 2018)
Национална конференция по медицина на съня с международно участие (4 ; Варна ; 2020). Симпозиум Алумни клуб и приятели - Медицински университет - Варна Кн 108
Национална конференция по медицина на съня с международно участие (4 ; Варна ; 2020). Симпозиум Алумни клуб и приятели - Медицински университет - Варна вж Nacionalna konferencija po medicina na sǎnja s meždunarodno učastie (4; Varna ; 2020). Simpozium Alumni i prijateli - Medicinski universitet - Varna
Национална научна конференция с международно участие География, регионално развитие и туризъм (Шумен ; 2019) Кн 49
Недев, Асен, 1943- (автор) Кн 207
Недев, Сергей Стоянович, 1960- (автор) Кн 97
Недев, Тодор Стефанов (автор) Кн 51, Кн 52, Кн 53
Неделчева, Таня, 1952- (автор) Кн 37
Недкова, Десислава Огнянова, 1986- (преводач) Кн 154
Нейтън, Аликс (автор) Кн 153
Нейчева, Мария Иванова, 1968- (автор) Кн 58
Немец, Петър, 1949- (автор) Кн 26
Ненков, Валери Матеев, 1959- (автор) Е 2
Ненков, Найден Вълков, 1957- (предговор) Кн 193
Ненкова, Цветелина Валериева (автор) Е 2
Ненчева, Бинна Николаева (автор) Кн 120
Ненчева, Мая Атанасова, 1986- (преводач) Кн 156
Нешкински, Евгени Валентинов, 1987- (автор) Кн 120
Николаева, Весела (автор) Кн 40
Николов, Калин Емилов, 1956- (илюстратор) Кн 211
Николов, Красен Николаев, 1982- (автор) Кн 42
Николов, Марин Николаев, 1975- (автор) Кн 41, Кн 42
Николов, Панайот Николов вж Nikolov, Panajot Nikolov
Николов, Тони Георгиев, 1966- (преводач) Кн 29
Николова, Валентина Костадинова Брощилова- вж Брощилова-Николова, Валентина Костадинова, 1977-
Николова, Маруся Крумова, 1953- (автор) Кн 196
Николова, Юлия (интервюиращ) Г 7
Нончева, Искра вж Иси
 
П

Павлова, Галя Веселинова, 1964- (автор) Кн 97
Падиновский, Владислав Владимирович вж Подиновски, Владислав Владимирович
Панайонова-Грюн, Диляна Веселинова вж Веселинова, Диляна, 1977-
Панов, Любен Янков, 1941- (автор) Кн 197
Панчева, Ружа Златанова, 1972- вж Pančeva, Ruža Zlatanova, 1972-
Папукчиев, Иван Тенчев, 1925-2008 (автор) Кн 26
Папукчиев, Стефан Иванов, 1952- (автор) Кн 26
Паскалева, Златка Паскалева, 1981- (преводач) Кн 152
Пасхалис, Стергиос вж Pashalis, Stergios
Пеев, Николай Ангелов, 1976- (автор) Кн 120
Пейчев, Людмил Пейчев, 1959- (редактор) Кн 103
Пенева, Елена Пенева, 1972- (автор) Кн 100, Кн 101
Пенерлиев, Милен Руменов, 1975- (редактор) Кн 49
Пенчев, Петър Пенчев, 1991- (автор) Кн 132
Петков, Веселин Пенчев, 1990- (редактор) Кн 49
Петков, Динко, 1954- (интервюиращ) Г 7
Петков, Иван Мишонов, 1941- (предговор) Кн 117
Петков, Тодор Петков (рецензия) Кн 64
Петкова, Ивелина, 1977- (автор) Кн 198
Петкова, Румяна Николова, 1951- (предговор) Кн 64
Петкова, Росица Асенова вж Асенова, Росица
Петров, Ивайло, 1948- (съставител) Кн 166, (интервюиращ) Кн 166, (преводач) Кн 166
Петров, Людмил, 1955- (рецензия) Кн 140
Петров, Серафим Любомиров, 1949- (автор) Кн 62
Петрова, Таня, 1979- (автор) Кн 41
Подиновски, Владислав Владимирович (автор) Кн 8
Подиновский, Владислав Владимирович вж Подиновски, Владислав Владимирович
Пожарска, Ивана Петрова, 2003- (съставител) Кн 215
Попиванов, Георги Иванов, 1976- (автор) Кн 115
Попов, Иван Чавдаров, 1981- (преводач) Кн 83, Кн 93
Попова, Катерина Николова, 1961- вж Popova, Katerina Nikolova, 1961-
Попова, Юлия Валентинова, 1966- (послеслов) Кн 84
Порожанова, Станиела Енчева, 1971- вж Porožanova, Staniela Enčeva, 1971-
Преждов, Давид Георгиев, 1944- (автор) Кн 199
Пройков, Венелин Йовков, 1960- (преводач) Г 3, Г 4
Пройков, Христо Николов, 1946- (предговор) Кн 25
Първанова, Деница Анатолиева, 1998- (автор) Кн 42
 
Р

Радева, Виктория Христова (автор) Кн 4
Радева, Младена Николаева (автор) Кн 120
Радичков, Свилен (автор) Кн 82
Радойнова, Диана Атанасова, 1960- (съставител) Кн 10, (редактор) Кн 10
Радославов, Радослав Йорданов, 1956- (предговор) Кн 214, (съставител) Кн 214
Райчев, Григор (автор) Кн 40
Рангелов, Веселин Петров, 1974- (автор) Кн 132
Рангелова, Диана Красимирова (автор) Кн 132
Рачев, Георги Иванов, 1950- (преводач) Кн 218
Рийс, Род, 1948- (автор) Кн 154
Ристович, Милан, 1953- (послеслов) Кн 219
Ристовић, Милан, 1953- вж Ристович, Милан, 1953-
Робъртс, Джей (предговор) Кн 208
Розова, Надежда Иванова, 1968- (преводач) Кн 19
Рохова, Мария Димитрова (автор) Кн 107, (преводач) Кн 107
Русев, Иван Динев, 1963- (предговор) Кн 216, Кн 222
Русева, Десислава Валентинова, 1975- (автор) Кн 17
Ръсел, Ерин (автор) Кн 164
Ръсел, Ники (илюстратор) Кн 164
Ръсел, Рейчъл Рене, 1945- (автор) Кн 164
 
С

Савич, Мирко вж Savič, Mirko
Салим, Мийрям Неджиб (редактор) Кн 146
Сапунджиев, Николай Руменов, 1972- (автор) Кн 120
Сара, Линда, 1949- (автор) Кн 160
Семерджиева, Мария Анастасова, 1969- (редактор) Кн 15
Сербезова, Стоянка Минчева, 1951- (преводач) Кн 150
Сербезова-Леви, Стоянка Минчева вж Сербезова, Стоянка Минчева, 1951-
Сергеев, Александър Александрович, 1954- (автор) Кн 9
Сергеев, Александр Александрович, 1954- вж Сергеев, Александър Александрович, 1954-
Сивилова, Десислава Огнянова вж Недкова, Десислава Огнянова, 1986-
Силк, Дани (автор) Кн 27
Симова, Жана Валентинова (автор) Кн 120
Симпозиум Алумни клуб и приятели - Медицински университет - Варна (Варна ; 2020) Кн 108
Симпозиум Алумни клуб и приятели - Медицински университет - Варна (Варна ; 2020) вж Simpozium Alumni klub i prijateli - Medicinski universitet - Varna (Varna ; 2020)
Скордев, Александър Данаилов, 1940- (автор) Е 1
Славилов, Росен (автор) Кн 179
Соколов, Иван Василев, 1959- вж Sokolov, Ivan Vasilev, 1959-
Солак, Айтен Осман (автор) Кн 126
Солонин, Марк Семëнович, 1958- вж Солонин, Марк Семьонович, 1958-
Солонин, Марк Семьонович, 1958- (автор) Кн 218
Сотирова, Ирина Владимирова, 1978- (автор) Кн 147
Спасов, Спас Цветков, 1960- (автор) Кн 40, Кн 41, Кн 42
Стайков, Николай, 1973- (автор) Кн 40
Стамболов, Алексей Симеонов, 1976- (преводач) Г 1
Стамболов, Алексей Симеонов, 1976- вж Stambolov, Aleksej Simeonov, 1976-
Станкова, Светла Димитрова, 1974- (редактор) Кн 49
Станчев, Красен Стефанов, 1955- (автор) Кн 41
Станчева, Ваня Бориславова Лозанова- вж Лозанова-Станчева, Ваня Бориславова, 1957-
Стефанова, Мария, 1974- (преводач) Кн 27
Стоева, Мария (автор) Кн 180
Стоева, Мария Стоева (автор) Кн 120
Стойнов, Владимир Павлов, 1931-2020 (автор) Кн 101
Стойчева, Зарка Иванова, 1988- (автор) Кн 120
Стоянов, Никола Владиславов (фотограф) Г 6
Стоянова, Албена Борисова Тонева- вж Тонева-Стоянова, Албена Борисова, 1964-
Стоянова, Магдалена Димитрова, 1980- (автор) Кн 71, Кн 72
Стоянова, Милена Петрова, 1974- (редактор) Кн 49
Стоянова, Свилена Енчева, 1972- (преводач) Кн 20, Кн 28, Кн 32, Кн 33
Суонсън, Ерик (предговор) Кн 19
 
Т

Тагаров, Мирослав Георгиев (автор) Кн 18
Танев, Никола Димитров, 1890-1962 (художник) Г 5
Никола Танев. На път. Изложба (София ; 2020) Г 5
Тасева, Мина Любомирова, 1983- (редактор) Кн 212, (преводач) Кн 212
Тасева, Мина Любомирова, 1983- вж Taseva, Mina Ljubomirova, 1983-
Тасева-Бенчева, Мина Любомирова вж Тасева, Мина Любомирова, 1983-
Тенев, Паун Колев, 1943- (автор) Кн 181
Тенекеджиев, Кирил Иванов, 1960- (редактор) Кн 35, Кн 43, Кн 44, Кн 45
Терзийска, Маргарита Николаева, 1977- (автор) Кн 126
Терзийска, Пелагия Михайлова, 1959- (рецензия) Кн 87
Тихова, Анета Маринова, 1974- (автор) Кн 144
Тодев, Илия Тосков, 1952- (предговор) Кн 23
Тодоров, Тодор Райчев, 1970- (съставител) Кн 88, (редактор) Кн 88
Тодоров, Явор Василев, 1952- (автор) Кн 224
Тодоров, Янчо Владимиров (автор) Кн 126
Тодорова, Гергана Ангелова Аврамова- вж Аврамова-Тодорова, Гергана Ангелова, 1975-
Тодорова, Елена Георгиева (редактор) Кн 127
Томов, Димчо Христолов, 1959- вж Tomov, Dimčo Hristolov, 1959-
Томов, Милен Петров (редактор) Кн 142
Томова, Снежана Борисова, 1949- (автор) Кн 77, Кн 78, Кн 79, Кн 80
Тонев, Велик Симеонов (редактор) Кн 35, Кн 43, Кн 44, Кн 45
Тонева, Албена Борисова, 1964- вж Тонева-Стоянова, Албена Борисова, 1964-
Тонева, Даниела Симеонова, 1976- (автор) Кн 46, Кн 47, Кн 48, Кн 59, Кн 66, Кн 81, Кн 95, Кн 102, Кн 123, Кн 124, (съставител) Кн 123
Тонева, Капка Петрова (автор) Кн 89, (редактор)  Кн 35, Кн 43, Кн 44, Кн 45, Кн 81, Кн 94, Кн 122
Тонева-Стоянова, Албена Борисова, 1964- вж Toneva-Stojanova, Albena Borisova, 1964-
Тонков, Тихомир Младенов (автор) Кн 216
Топарев, Петър (преводач) Кн 212
Топарев, Петър вж Toparev, Petǎr 
Трайчев, Тодор, 1950- (автор) Кн 208
Транева, Величка Николова, 1972- (автор) Кн 98
Транева, Величка Николова, 1972- вж Traneva, Velička Nikolova, 1972-
Трифонов, Румен Иванов, 1965- (автор) Кн 97
Трънкова, Димана Младенова, 1980- (текст) Г 8
Трънкова, Димана Младенова, 1980- вж Trǎnkova, Dimana Mladenova, 1980-
Тъбс, Марк (автор) Кн 28
 
У

Уотърс, Роджър, 1943- (доп. материал) Г 7
Учителя Беинса Дуно вж Дънов, Петър Константинов, 1864-1944
 
Ф

Фарнов, Илзе-Мария (предговор) Кн 205
Филипов, Георги Костадинов, 1974- (автор) Кн 42
Фол, Валерия Николова, 1953- (предговор) Кн 212
Фол, Валерия Николова, 1953- вж Fol, Valerija Nikolova, 1953-
Фолет, Кен, 1949- (автор) Кн 155
Франциск, папа, 1936- (автор) Кн 29, Кн 30, Кн 31
 
Х

Хаджиали, Иса Иса, 1974- (автор) Кн 79, Кн 80
Хаджиева, Станислава Емилова, 1979- вж Hadžieva, Stanislava Emilova, 1979-
Хайнсдорф, Кристиане (илюстратор) Кн 13
Харизанова, Мария Стефанова вж Стефанова, Мария, 1974-
Харис, Джоан, 1964- (автор) Кн 156
Хендерсън, Робърт (автор) Кн 32, Кн 33
Хеър, Дейвид, 1965- (автор) Кн 157, Кн 158
Христов, Алеко Петков, 1957- (автор) Кн 132
Христова, Дарина Найденова вж Найденова, Дарина, 1975-
Христова, Ева, 1971- вж Hristova, Eva, 1971-
Христова, Елица Герчева (автор) Кн 120
Христова, Таня Неделчева вж Неделчева, Таня, 1952-
 
Ц

Цанева, Габриела Цанева, 1964- (предговор) Кн 196
Цанкова, Вирджиния Йорданова, 1962- (рецензия) Кн 103
Цацинов, Христо Маринов, 1946- (илюстратор) Кн 12
Цацов, Димитър, 1950- (автор) Кн 37
Цачева, Лилия Калинова, 1983- (автор) Кн 40, Кн 42
Цветкова, Ирена Цветкова, 1974- (автор) Кн 182
Цекулова, Надежда Георгиева, 1983- (автор) Кн 42
Ценов, Александър Костадинов, 1961- вж Cenov, Aleksandǎr Kostadinov, 1961-
Цилков, Кунчо Стойчев (автор) Кн 132
Цонев, Стоян, 1941- (предговор) Кн 206
Цънцарова, Мария (автор) Кн 41
Цънцърова, Мария вж Цънцарова, Мария
Църова, Ася Кръстева, 1971- (рецензия) Кн 140
 
Ч

Чамова, Росица Христова, 1972- вж Čamova, Rosica Hristova, 1972-
Ченков, Явор Христов, 1989- вж Čenkov, Javor Hristov, 1989-
Чернева, Мила Олег, 1993- (автор) Кн 41, Кн 42
 
Ш

Шандурков, Илиян Тодоров, 1976- (автор) Кн 120
Шапкалова, Светла Ангелова, 1973- (автор) Е 4, Е 5, Кн 90, Кн 91
Шехеров, Валери Пеев, 1981- (автор) Кн 120
Шийтс, Дъч, 1954- (предговор) Кн 33
Шикерова, Генка Добринова, 1978- (автор) Кн 41, Кн 42
Шпрангер, Ане (автор) Кн 107
Шукриева, Менент Османова, 1973- (автор) Кн 146
Шьонрок, Лора (предговор) Кн 205
 
Щ

Щерев, Николай Христов, 1976- (доп. материал) Кн 130
 
Я

Яков, Яков Янакиев вж Янакиев, Яков, 1948-
Янакиев, Яков, 1948- (автор) Кн 209
Янг, Скоти, 1978- (илюстратор) Кн 159
 
A

Adam, Rainer вж Адам, Райнер
Aleksandrov, Aleksandǎr Vladov, 1949- вж Александров, Александър Владов, 1949-
Aleksandrov, Ivan, 1955- вж Александров, Иван, 1955-
Aleksandrova, Magdalena Bančeva, 1956- вж Александрова, Магдалена Банчева, 1956-
Aleksandrova, Tatjana Georgieva вж Александрова, Татяна Георгиева
Aleksieva, Kalina Ivanova, 1961- вж Алексиева, Калина Иванова, 1961-
Andonova, Silva Peteva, 1971- вж Андонова, Силва Петева, 1971-
Andreev, Ivan Atanasov, 1957- вж Андреев, Иван Атанасов, 1957-
Andreev, Jordan Mladenov вж Андреев, Йордан Младенов
Andžekarski, Jurij Vladimirov, 1955- вж Анджекарски, Юрий Владимиров, 1955-
Angelov, Georgi Angelov, 1976- вж Ангелов, Георги Ангелов, 1976-
Angelov, Georgi Nikolov, 1979- вж Ангелов, Георги Николов, 1979-
Angelov, Stavri Petrov, 1977- вж Ангелов, Ставри Петров, 1977-
Angelova, Neda Georgieva, 1999- вж Ангелова, Неда Георгиева, 1999-
Antonova, Lučija Stefanova, 1956- вж Антонова, Лучия Стефанова, 1956-
Antonova, Vesislava Hristova, 1973- вж Антонова, Весислава Христова, 1973-
Apostolova, Elisaveta Georgieva, 1982- вж Апостолова, Елисавета Георгиева, 1982-
Asenova, Rosica вж Асенова, Росица
Asiova, Bojka Petrova, 1945- вж Асиова, Бойка Петрова, 1945-
Atanasov, Marin Angelov, 1968- вж Атанасов, Марин Ангелов, 1968-
Atanasova, Elka Ignatova, 1974- вж Атанасова, Елка Игнатова, 1974-
Atanasova, Vesela Konstantinova (съставител) Кн 212, (редактор) Кн 212, (преводач) Кн 212
Atanasova, Vesela Konstantinova вж Атанасова, Весела Константинова
Atanassova, Vessela вж Atanasova, Vesela Konstantinova
Avramova-Todorova, Gergana Angelova, 1975- вж Аврамова-Тодорова, Гергана Ангелова, 1975-
 
B

Bahčevanova, Snežana Josifova, 1963- вж Бахчеванова, Снежана Йосифова, 1963-
Balev, Bojan Dobrev, 1956- вж Балев, Боян Добрев, 1956-
Barovski, Nikolaj Nikolaev, 1976- вж Баровски, Николай Николаев, 1976-
Bedrov, Ivan Petrov, 1973- вж Бедров, Иван Петров, 1973-
Bibova, Nikoleta вж Бибова, Николета
Blagoeva, Diana Georgieva, 1962- вж Благоева, Диана Георгиева, 1962-
Bodurov, Ljubomir Kirilov вж Бодуров, Любомир Кирилов
Bogdanov, Bogdan P. вж Богданов, Богдан П.
Bogdanov, Lǎčezar Ivanov, 1976- вж Богданов, Лъчезар Иванов, 1976-
Bojadžiev, Dobrin Hristov, 1984- вж Бояджиев, Добрин Христов, 1984-
Bojadžiev, Todor Apostolov, 1931- вж Бояджиев, Тодор Апостолов, 1931-
Bojadžieva, Bojana Kirilova вж Бояджиева, Бояна Кирилова
Bojadžieva, Elena Hristova, 1962- вж Бояджиева, Елена Христова, 1962-
Bojadžieva, Marija Rumenova вж Бояджиева, Мария Руменова
Bosev, Rosen Rosenov вж Босев, Росен Росенов
Braikova, Rozalina вж Brajkova, Rozalina Stefanova
Brajkova, Rozalina Stefanova (автор) Кн 105, Кн 106
Bricault, Laurent, 1963- (съставител) Кн 212, (редактор) Кн 212
Bricault, Laurent, 1963- вж Брико, Лоран, 1963-
Broštilova-Nikolova, Valentina Kostadinova, 1977- вж Брощилова-Николова, Валентина Костадинова, 1977-
 
C

Cacinov, Hristo Marinov, 1946- вж Цацинов, Христо Маринов, 1946-
Cacov, Dimitǎr, 1950- вж Цацов, Димитър, 1950-
Cačeva, Lilija Kalinova, 1983- вж Цачева, Лилия Калинова, 1983-
Cǎncarova, Marija вж Цънцарова, Мария
Caneva, Gabriela Caneva, 1964- вж Цанева, Габриела Цанева, 1964-
Cankova, Virdžinija Jordanova, 1962- вж Цанкова, Вирджиния Йорданова, 1962-
Carey, M. R., 1959- вж Кери, М. Р., 1959-
Carey, Michael James вж Carey, M. R., 1959-
Carl, Dorothea вж Карл, Доротея
Cǎrova, Asja Krǎsteva, 1971- вж Църова, Ася Кръстева, 1971-
Cekulova, Nadežda Georgieva, 1983- вж Цекулова, Надежда Георгиева, 1983-
Cenov, Aleksandǎr Kostadinov, 1961- (редактор) Кн 1, Кн 121
Chamova, Rositsa вж Čamova, Rosica Hristova, 1972-
Chenkov, Yavor вж Čenkov, Javor Hristov, 1989-
Cilkov, Kunčo Stojčev вж Цилков, Кунчо Стойчев
Conev, Stojan, 1941- вж Цонев, Стоян, 1941-
Connolly, John, 1968- вж Конъли, Джон, 1968-
Cvetkova, Irena Cvetkova, 1974- вж Цветкова, Ирена Цветкова, 1974-
 
Č

Čamova, Rosica Hristova, 1972- (автор) Кн 105, Кн 106
Čenkov, Javor Hristov, 1989- (автор) Кн 105, Кн 106
Černeva, Mila Oleg, 1993- вж Чернева, Мила Олег, 1993-
 
D

Dačev, Miroslav Ivanov, 1962- (текст) Г 1, (илюстратор) Г 1, (преводач) Г 1
Dačev, Miroslav Ivanov, 1962- вж Дачев, Мирослав Иванов, 1962-
Dachev, Miroslav вж Dačev, Miroslav Ivanov, 1962-
Dačkova, Doroteja вж Дачкова, Доротея
Damjanov, Damjan Nikolov, 1946- вж Дамянов, Дамян Николов, 1946-
Dančev, Stefan Stefanov, 1993- вж Данчев, Стефан Стефанов, 1993-
Dankova, Petja вж Данкова, Петя
Dǎnov, Petǎr Konstantinov, 1864-1944 вж Дънов, Петър Константинов, 1864-1944
Darakčieva, Borjana Nedelčeva, 1975- вж Даракчиева, Боряна Неделчева, 1975-
Davies, Benji, 1980- вж Дейвис, Бенджи, 1980-
Dejkova, Hristina Pelova, 1966- вж Дейкова, Христина Пелова, 1966-
Delineševa, Magdanela Zlatkova, 1965- вж Делинешева, Магданела Златкова, 1965-
Diaz Canales, Juan, 1972- вж Диас Каналес, Хуан, 1972-
Dimitrova, Antoaneta Vasileva, 1966- вж Димитрова, Антоанета Василева, 1966-
Dimitrova, Cvetana Ivanova вж Димитрова, Цветана Иванова
Dimitrova, Krasimira Ivanova вж Димитрова, Красимира Иванова
Dimitrova, Marieta Dimitrova, 1986- вж Димитрова, Мариета Димитрова, 1986-
Dimitrova, Marija Dimitrova, 1975- вж Димитрова, Мария Димитрова, 1975-
Dimitrova, Marija Jordanova, 1983- вж Димитрова, Мария Йорданова, 1983-
Dimitrova, Sevdalina Danailova, 1994- (автор) Кн 210, (илюстратор) Кн 210
Dimitrova, Sevdalina Danailova, 1994- вж Димитрова, Севдалина Данаилова, 1994-
Dimitrova, Snežana Petrova, 1961- вж Димитрова, Снежана Петрова, 1961-
Dimitrova, Teodora Ljubomirova, 1990- вж Димитрова, Теодора Любомирова, 1990-
Dimitrova, Teodora Todorova, 1974- (автор) Кн 105, Кн 106
Dimitrova, Teodora Todorova, 1974- вж Димитрова, Теодора Тодорова, 1974-
Dimitrova, Todorka Lulčeva, 1966- (редактор) Кн 92
Dimitrova, Valerija Dimitrova вж Димитрова, Валерия Димитрова
Dimitrova-Dankova, Emilija вж Димитрова-Данкова, Емилия
Dimitrova-Mihneva, Ženja Krasimirova, 1975- вж Димитрова-Михнева, Женя Красимирова, 1975-
Dimov, Dimitǎr Ivanov, 1986- вж Димов, Димитър Иванов, 1986-
Dimov, Krasimir Georgiev, 1966- вж Димов, Красимир Георгиев, 1966-
Dimov, Sava Hristov, 1960- вж Димов, Сава Христов, 1960-
Dimov, Vladimir Jordanov, 1946-2011 вж Димов, Владимир Йорданов, 1946-2011
Dimova, Antonija Slavčeva, 1974- вж Димова, Антония Славчева, 1974-
Djakov, Orlin Jordanov, 1961- вж Дяков, Орлин Йорданов, 1961-
Djankova, Svetla Maksimova, 1967- вж Дянкова, Светла Максимова, 1967-
Djulgerova, Petja Ivanova, 1978- вж Дюлгерова, Петя Иванова, 1978- 
Dobrev, Mihail (автор) Кн 203
Dobrev, Mihail вж Добрев, Михаил
Dobreva, Eli Serafimova вж Добрева, Ели Серафимова
Dojkov, Ilija Dimov, 1950- вж Дойков, Илия Димов, 1950-
Dollman, Eugen, 1900-1985 вж Долман, Ойген, 1900-1985
Dončev, Andon Kolev, 1946- вж Дончев, Андон Колев, 1946-
Dončeva, Julija Georgieva, 1963- вж Дончева, Юлия Георгиева, 1963-
Dončeva, Lilija Krumova, 1976- вж Дончева, Лилия Крумова, 1976-
Doneva, Marija Dončeva, 1979- вж Донева, Мария Дончева, 1979-
Dospatliev, Lilko Kamenov, 1973- вж Доспатлиев, Лилко Каменов, 1973-
Dubarova, Petja Stajkova, 1962-1979 вж Дубарова, Петя Стайкова, 1962-1979
Dureva, Vilhema Ivanova, 1984- вж Дурева, Вилхема Иванова, 1984-
Durrell, Lawrence, 1912-1990 вж Дърел, Лорънс, 1912-1990
Džambazova, Elena Nikolova, 1954- вж Джамбазова, Елена Николова, 1954-
 
E

Enčeva, Elica Petkova, 1978- вж Енчева, Елица Петкова, 1978-
Evlogiev, Emil Evlogiev, 1962- вж Евлогиев, Емил Евлогиев, 1962-
Evtimova, Tatjana Damjanova, 1955- вж Евтимова, Татяна Дамянова, 1955-
 
F

Fahrnow, Ilse-Maria вж Фарнов, Илзе-Мария
Fakultät für deutsche Ingenieur- und Betriebswirtschaftsausbildung. Konferenz Herausforderungen der digitalen Welt (9 ; Sofia ; 2019) вж FDIBA Conference Challenges of the Digital World (9 ; Sofia ; 2019)
Fakultät für deutsche Ingenieur- und Betriebswirtschaftsausbildung. Konferenz Technologie und Ausbildung für smart World (8 ; Sofia ; 2018) вж FDIBA Conference Technologies and Education for a Smart World (8 ; Sofia ; 2019)
FDIBA Conference Challenges of the Digital World (9 ; Sofia ; 2019) Кн 1
FDIBA Conference Technologies and Education for a Smart World (8 ; Sofia ; 2019) Кн 121
FDIBA Konferenz Herausforderungen der digitalen Welt (9 ; Sofia ; 2019) вж FDIBA Conference Challenges of the Digital World (9 ; Sofia ; 2019)
FDIBA Konferenz Technologie und Ausbildung für smart World (8 ; Sofia ; 2018) вж FDIBA Conference Technologies and Education for a Smart World (8 ; Sofia ; 2019)
Filipov, Georgi Kostadinov, 1974- вж Филипов, Георги Костадинов, 1974-
Fol, Valeria вж Fol, Valerija Nikolova, 1953-
Fol, Valerija Nikolova, 1953- (предговор) Кн 212
Fol, Valerija Nikolova, 1953- вж Фол, Валерия Николова, 1953-
Follett, Ken, 1949- вж Фолет, Кен, 1949-
Franciscus, папа, 1936- вж Франциск, папа, 1936-
 
G

Gacova, Joana Plamenova вж Гацова, Йоана Пламенова
Gačeva, Žečka Dimitrova, 1967- вж Гачева, Жечка Димитрова, 1967-
Gaiman, Neil, 1960- вж Геймън, Нийл, 1960-
Gajdarova, Maja Cankova, 1960- вж Гайдарова, Мая Цанкова, 1960-
Gǎlǎbov, Zdravko Petkov, 1946- вж Гълъбов, Здравко Петков, 1946-
Gancarov, Angel Borislavov, 1951- вж Ганцаров, Ангел Бориславов, 1951-
Gancini, Ирина, 1988- вж Gančini, Irina, 1988-
Gančini, Irina, 1988- вж Ганчини, Ирина, 1988-
Ganev, Georgi Jordanov, 1967- вж Ганев, Георги Йорданов, 1967-
Ganeva, Marija Krǎsteva, 1942- вж Ганева, Мария Кръстева, 1942-
Ganeva, Zornica Kostova, 1975- вж Ганева, Зорница Костова, 1975-
Ganov, Hristo Aleksandrov, 1938- вж Ганов, Христо Александров, 1938-
Gǎrgarov, Zdravko Borisov, 1944- вж Гъргаров, Здравко Борисов, 1944-
Genova, Venceslava Ljubomirova вж Генова, Венцеслава Любомирова
Georgieff, Anthony  вж Georgiev, Antoni Emilov, 1963-
Georgiev, Andrej Krasimirov, 1990- вж Георгиев, Андрей Красимиров, 1990-
Georgiev, Antoni Emilov, 1963- (текст) Г 9, (фотограф) Г 9
Georgiev, Antoni Emilov, 1963- вж Георгиев, Антони Емилов, 1963-
Georgiev, Georgi Lozanov вж Lozanov, Georgi, 1958-
Georgiev, Krasimir Georgiev, 1955- (илюстратор) Кн 212
Georgiev, Krasimir Georgiev, 1955- вж Георгиев, Красимир Георгиев, 1955-
Georgiev, Krassimir вж Georgiev, Krasimir Georgiev, 1955-
Georgiev, Lǎčezar Georgiev, 1956- вж Георгиев, Лъчезар Георгиев, 1956-
Georgiev, Nikola Rumenov, 1986- вж Георгиев, Никола Руменов, 1986-
Georgieva, Denica, 1993- вж Георгиева, Деница, 1993-
Georgieva, Donika Atanasova, 1979- вж Георгиева, Доника Атанасова, 1979-
Georgieva, Filka Georgieva, 1968- вж Георгиева, Филка Георгиева, 1968-
Georgieva, Henrieta Kostova, 1956- вж Георгиева, Хенриета Костова, 1956-
Georgieva, Silvija Ivanova, 1962- вж Георгиева, Силвия Иванова, 1962-
Georgieva, Snežanka Dobreva, 1962- вж Георгиева, Снежанка Добрева, 1962-
Georgieva, Stela Valerieva, 1981- вж Георгиева, Стела Валериева, 1981-
Gerdžikov, Anastas Georgiev, 1963- вж Герджиков, Анастас Георгиев, 1963-
Gergicov, Krum Evlogiev, 1949- вж Гергицов, Крум Евлогиев, 1949-
Gilbert, Elizabeth, 1969- вж Гилбърт, Елизабет, 1969-
Ginev, Marin Ivanov, 1954- вж Гинев, Марин Иванов, 1954-
Giordani, Igino, 1894-1980 вж Джордани, Иджино, 1894-1980
Gjurov, Dimitǎr Violetov, 1951- вж Гюров, Димитър Виолетов, 1951-
Gjurova, Vesela Metodieva, 1954- вж Гюрова, Весела Методиева, 1954-
Gjuzelev, Vasil Todorov, 1936- вж Гюзелев, Васил Тодоров, 1936-
Goceva, Daniela Asenova, 1967- вж Гоцева, Даниела Асенова, 1967-
Goleman, Daniel, 1946- вж Голман, Даниъл, 1946-
Goranova, Kalina вж Горанова, Калина
Gospodinova, Silvija Georgieva вж Господинова, Силвия Георгиева
Grišina, Tat´jana Vasil´evna вж Гришина, Татяна Василиевна
Gruev, Mihail Ivanov, 1971- (текст) Г 9
Gruev, Mihail Ivanov, 1971- вж Груев, Михаил Иванов, 1971-
Grupčev, Dimitǎr Ivanov, 1991- вж Групчев, Димитър Иванов, 1991-
Grupčeva, Hristina Nikolova вж Групчева, Христина Николова
Guarnido, Juanjo, 1967- вж Гуарнидо, Хуанхо, 1967-
Gutev, Grigor Krasimirov, 1987- вж Гутев, Григор Красимиров, 1987-
 
H

Hadzhieva, Stanislava вж Hadžieva, Stanislava Emilova, 1979-
Hadžiali, Isa Isa, 1974- вж Хаджиали, Иса Иса, 1974-
Hadžieva, Stanislava Emilova, 1979- (автор) Кн 105, Кн 106
Hair, David, 1965- вж Хеър, Дейвид, 1965-
Harris, Joanne, 1964- вж Харис, Джоан, 1964-
Heinsdorff, Christiane вж Хайнсдорф, Кристиане
Henderson, Robert вж Хендерсън, Робърт
Hristov, Aleko Petkov, 1957- вж Христов, Алеко Петков, 1957-
Hristova, Darina Najdenova вж Najdenova, Darina, 1975-
Hristova, Elica Gerčeva вж Христова, Елица Герчева
Hristova, Eva, 1971- (автор) Кн 105, Кн 106
 
I

Ignatov, Asen Jordanov, 1935-2003 вж Игнатов, Асен Йорданов, 1935-2003
Ignatov, Sergej Simeonov, 1960- (предговор) Кн 212
Ignatov, Sergej Simeonov, 1960- вж Игнатов, Сергей Симеонов, 1960-
Ignatov, Sergueï вж Ignatov, Sergej Simeonov, 1960-
Ignatov, Valentin Ljubomirov, 1958- (предговор) Кн 108
Ignatov, Valentin Ljubomirov, 1958- вж Игнатов, Валентин Любомиров, 1958-
Ignatova, Nikolinka, 1935- (автор) Кн 34
Ignatovski, Kalojan Pǎrvanov, 1976- вж Игнатовски, Калоян Първанов, 1976-
Iliev, Ilija Georgiev, 1954- вж Илиев, Илия Георгиев, 1954-
Iliev, Josif Iliev, 1947- вж Илиев, Йосиф Илиев, 1947-
Ilieva, Ženja Ilieva вж Илиева, Женя Илиева
International Conference Journeys (Sofia ; 2020) Кн 131
International Conference Journeys (Sofia ; 2020) вж Международна конференция Пътешествия (София ; 2020)
International Conference of Young Scientists (8 ; Plovdiv ; 2020) Кн 92
International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM (20 ; Albena ; 2020) Пи 1, Пи 2, Пи 3, Пи 4, Пи 5, Пи 6, Пи 8, Пи 9, Пи 10
International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM (20 ; Vienna ; 2020) Пи 7, Пи 11, Пи 12
International Multidisciplinary Scientific Geoconference Surveying, Geology and Mining, Ecology, Management (20 ; Albena ; 2020) вж International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM (20 ; Albena ; 2020)
International Multidisciplinary Scientific Geoconference Surveying, Geology and Mining, Ecology, Management (20 ; Vienna ; 2020) вж International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM (20 ; Vienna ; 2020)
International Online Conference Applied Modeling in Economics, Finance and Social Science (Sozopol ; 2020) Кн 96
International Scientific Conference Security - Education, Science, Industry (Sofia ; 2020) вж Международна научна конференция Сигурност - образование, наука, индустрия (София ; 2020)
Isi вж Иси
Ivanov, Miroslav, 1975- вж Иванов, Мирослав, 1975-
Ivanov, Petǎr Ivanov, 1946- вж Иванов, Петър Иванов, 1946-
Ivanova, Eva Hristova вж Hristova, Eva, 1971-
Ivanova, Milena Ivanova, филолог вж Иванова, Милена Иванова, филолог
Ivanova, Nataša Ivanova, 1959- вж Иванова, Наташа Иванова, 1959-
Ivanova, Radoslava Denčeva, 1961- вж Иванова, Радослава Денчева, 1961-
Ivanova, Valentina Vasileva, 1969- вж Иванова, Валентина Василева, 1969-
Ivanova, Veska, психолог вж Иванова, Веска, психолог
 
J

Janakiev, Jakov, 1948- вж Янакиев, Яков, 1948-
Joannes Paulus II, папа, 1920-2005 вж Йоан Павел II, папа, 1920-2005
Johnson, Bill, 1951- вж Джонсън, Бил, 1951-
Jolovski, Džejms Borislavov вж Йоловски, Джеймс Бориславов
Jončeva, Dobrinka Stojanova, 1936- вж Йончева, Добринка Стоянова, 1936-
Jordanov, Hristomir Hristov, 1979- (редактор) Кн 1, Кн 121
Jordanov, Ivan Jordanov, 1949- вж Йорданов, Иван Йорданов, 1949-
Jordanova, Marija Dianova вж Йорданова, Мария Дианова
Jotov, Joto Trifonov, 1961- вж Йотов, Йото Трифонов, 1961-
Jukes, Helen, 1984- вж Джукс, Хелън, 1984-
 
K

K´osev, Kirien Cvetanov, 1963- вж Кьосев, Кириен Цветанов, 1963-
Kacarov, Krum Sotirov, 1957- вж Кацаров, Крум Сотиров, 1957-
Kaddik, Daniel, 1981- вж Кадик, Даниел, 1981-
Kadiev, Marin Stojanov, 1939- вж Кадиев, Марин Стоянов, 1939-
Kajčev, Naum Iliev, 1970- вж Кайчев, Наум Илиев, 1970-
Kal´onski, Aleksej Kirilov, 1963- (автор) Кн 223
Kalǎčeva, Mariana Stojanova вж Калъчева, Мариана Стоянова
Kǎleva, Emilija Rumenova, 1980- вж Кълева, Емилия Руменова, 1980-
Kalinova, Cveta вж Калинова, Цвета
Kalionski, Aleksei вж Kal´onski, Aleksej Kirilov, 1963-
Kaloferov, Hristo Petkov вж Калоферов, Христо Петков
Kalojanov, Hristo Stojanov вж Калоянов, Христо Стоянов
Kamenarov, Zdravko Petrov, 1967- вж Каменаров, Здравко Петров, 1967-
Kanazirev, Branimir Nikolov, 1952- вж Каназирев, Бранимир Николов, 1952-
Kǎnčev, David Rumenov, 1970- вж Кънчев, Давид Руменов, 1970-
Kǎnčev, Marin Petkov вж Кънчев, Марин Петков
Katrandžiev, Nedjalko Todorov, 1976- вж Катранджиев, Недялко Тодоров, 1976-
Kavdanska, Marija Mihajlova, 1954- вж Кавданска, Мария Михайлова, 1954-
Kaytchev, Naoum вж Kajčev, Naum Iliev, 1970-
Kirilov, Kalin Hristov вж Кирилов, Калин Христов
Kirova, Milena, 1963- вж Кирова, Милена, 1963-
Kiševa, Antonija Rumenova вж Кишева, Антония Руменова
Kitanov, Jakim Valentinov, 1976- вж Китанов, Яким Валентинов, 1976-
Kjazimova, Embie Mehmed, 1975- вж Кязимова, Ембие Мехмед, 1975-
Kliche, Florian вж Клихе, Флориан
Kocev, Hristo Stojanov, 1970- вж Коцев, Христо Стоянов, 1970-
Koceva, Katja Manolova, 1972- вж Коцева, Катя Манолова, 1972-
Koceva-Georgieva, Ivelina Cvjatkova, 1972- вж Коцева-Георгиева, Ивелина Цвяткова, 1972-
Kočeva-Lefedžieva, Ana Ivanova, 1965- вж Кочева-Лефеджиева, Ана Иванова, 1965-
Kodinova, Elena Ljubenova, 1969- вж Кодинова, Елена Любенова, 1969-
Kodžabašev, Ivan Stojanov, 1946- вж Коджабашев, Иван Стоянов, 1946-
Kodžabašev, Toni Ivanov, 1973- вж Коджабашев, Тони Иванов, 1973-
Koeva, Stefka Mihajlova вж Коева, Стефка Михайлова
Koeva-Dimitrova, Ljubomira Dragomirova, 1971- вж Коева-Димитрова, Любомира Драгомирова, 1971-
Kolev, Martin, 1990- вж Колев, Мартин, 1990-
Kolev, Nikolaj Mihaîlov, 1967- вж Колев, Николай Михайлов, 1967-
Koleva, Desislava вж Колева, Десислава
Kolkovska, Sija Borisova, 1961- вж Колковска, Сия Борисова, 1961-
Komarevska, Hristina Petkova, 1956- вж Комаревска, Христина Петкова, 1956-
Konakčieva, Marina, 1982- вж Конакчиева, Марина, 1982-
Kondova, Kamelija Dimitrova, 1969- вж Кондова, Камелия Димитрова, 1969-
Kontrova, Evgenija Dimitrova вж Контрова, Евгения Димитрова
Korojčev, Georgi Nikolov, 1939- вж Коройчев, Георги Николов, 1939-
Kostadinov, Ilija Dimitrov, 1975- вж Костадинов, Илия Димитров, 1975-
Kostadinova, Todorka Ignatova, 1960- вж Костадинова, Тодорка Игнатова, 1960-
Kostova, Nadežda Spasova вж Костова, Надежда Спасова
Kothé, Martin вж Котее, Мартин
Kožuharov, Konstantin Ruskov вж Кожухаров, Константин Русков
Krǎsteva, Borjana Ivajlova, 1992- вж Кръстева, Боряна Ивайлова, 1992-
Krǎsteva, Elica Ljudmilova, 1980- вж Кръстева, Елица Людмилова, 1980-
Krǎsteva, Irena Nikolova, 1963- вж Кръстева, Ирена Николова, 1963-
Krause, Robert вж Краузе, Роберт Марко
Krause-Marčevska, Andrea Martina вж Краузе-Марчевска, Андрея Мартина
Kross, Ijthan вж Кросс, Ийтхан
Krotev, Hristo Penev, 1960- вж Кротев, Христо Пенев, 1960-
Kujumdžieva, Margarita Atanasova, 1972- (съставител) Кн 131
Kujumdžieva, Margarita Atanasova, 1972- вж Куюмджиева, Маргарита Атанасова, 1972-
Kukov, Kalojan Pavlov, 1982-2020 вж Куков, Калоян Павлов, 1982-2020
Kulova, Ivelina Andonova вж Кулова, Ивелина Андонова
Kuyumdzhieva, Margarita, 1972- вж Kujumdžieva, Margarita Atanasova, 1972-
 
L

Lačanski, Ljuben Stojanov, 1953- вж Лачански, Любен Стоянов, 1953-
Lateva, Zornica вж Латева, Зорница
Lazarova, Svetlana Aleksandrova, 1952- (преводач) Кн 131
Lazarova, Svetlana Aleksandrova, 1952- вж Лазарова, Светлана Александрова, 1952-
Lebedinskij, Valerij Efimovič, 1940- вж Лебедински, Валерий Ефимович, 1940-
Lemke, Vanadis вж Лемке, Фанадис
Ljubenova, Vesela Ivančeva, 1980- вж Любенова, Весела Иванчева, 1980-
Ljungsnes, Anna Viktorovna, 1969- вж Люнгснес, Анна Викторовна, 1969-
Llobregat, Jordi, 1971- вж Льобрегат, Жорди, 1971-
Loisel, Régis, 1951- вж Лоазел, Режис, 1951-
Lozanov, Georgi, 1958- (текст) Г 9
Lozanov, Georgi, 1958- вж Лозанов, Георги, 1958-
Lozanova-Stančeva, Vanja Borislavova, 1957- (редактор) Кн 212
Lozanova-Stančeva, Vanja Borislavova, 1957- вж Лозанова-Станчева, Ваня Бориславова, 1957-
Lubich, Chiara, 1920-2008 вж Лубик, Киара, 1920-2008
Lubich, Gino, 1918-1993 вж Лубик, Джино, 1918-1993
 
M

MacGinnis, Mindy, 1979- вж Макгинис, Минди, 1979-
Madžarova, Ivanička Rajkova, 1939- вж Маджарова, Иваничка Райкова, 1939-
Malakov, Milen Iliev вж Малаков, Милен Илиев
Mančeva, Jana Krasimirova, 1975- вж Манчева, Яна Красимирова, 1975-
Mančeva, Nikoleta Nikolova, 1991- вж Манчева, Николета Николова, 1991-
Manolova, Jana Manolova, 1973- вж Манолова, Яна Манолова, 1973-
Manuševa, Irina Borisova, 1977- вж Манушева, Ирина Борисова, 1977-
Marčeva, Petja Veselinova, 1975- вж Марчева, Петя Веселинова, 1975-
Marčevska, Iskra Markova, 1932-2017 вж Марчевска, Искра Маркова, 1932-2017
Marina, Sonja Stojanova, 1952- вж Марина, Соня Стоянова, 1952-
Marinov, Dimitar вж Marinov, Dimitǎr Borisov, 1992-
Marinov, Dimitǎr Borisov, 1992- (автор) Кн 105, Кн 106
Marinov, Zarko Filipov, 1964- вж Маринов, Зарко Филипов, 1964-
Marinova, Emilija Vasileva, 1953- вж Маринова, Емилия Василева, 1953-
Masaldžieva, Radka Ivanova вж Масалджиева, Радка Иванова
Mateva, Mihaela, 1998- вж Матева, Михаела, 1998-
Melkonjan, Agop Mǎgǎrdic, 1949-2006 вж Мелконян, Агоп Мъгърдич, 1949-2006
Metanov, Svetoslav Dejanov, 1977- вж Метанов, Светослав Деянов, 1977-
Metodiev, Momčil Nikolaev, 1969- вж Методиев, Момчил Николаев, 1969-
Metodieva, Petja Marinova, 1976- вж Методиева, Петя Маринова, 1976-
Mičeva, Vanja Angelova вж Мичева, Ваня Ангелова
Mihajlov, Vladimir вж Михайлов, Владимир
Mihajlova, Rajna Todorova, 1953- вж Михайлова, Райна Тодорова, 1953-
Mihova, Cvetelina Ivova вж Михова, Цветелина Ивова
Milanova, Aleksandra Dimitrova, 1987- вж Миланова, Александра Димитрова, 1987-
Milčeva, Emilija вж Милчева, Емилия
Milev, Ivo Markov, 1971- вж Милев, Иво Марков, 1971-
Milkov, Mario Petrov, 1968- вж Милков, Марио Петров, 1968-
Milošev, Nikolaj Georgiev, 1959- вж Милошев, Николай Георгиев, 1959-
Miluševa, Vjara Georgieva, 1982- вж Милушева, Вяра Георгиева, 1982-
Minčeva, Ivelina, 1991- вж Минчева, Ивелина, 1991-
Minkov, Stefan Marinov, 1969- вж Минков, Стефан Маринов, 1969-
Mirčeva, Liljana Georgieva, 1979- вж Мирчева, Лиляна Георгиева, 1979-
Mirolich вж Vlahov, Miroljub Dimov, 1956-
Mitev, Nevjan Ognjanov, 1986- вж Митев, Невян Огнянов, 1986-
Mitev, Plamen Gospodinov, 1978- вж Митев, Пламен Господинов, 1978-
Miteva, Daniela Petkova вж Митева, Даниела Петкова
Miteva, Kristina Trifonova, 1981- вж Митева, Кристина Трифонова, 1981-
Miteva, Marija Koleva, 1974- вж Митева, Мария Колева, 1974-
Mitkova, Miglena Jordanova, 1985- вж Миткова, Миглена Йорданова, 1985-
Mitov, Boris Antonov, 1985- вж Митов, Борис Антонов, 1985-
Mitrev, Anton Aleksandrov, 1955-2020 вж Митрев, Антон Александров, 1955-2020
Momekova, Teodora Penkova вж Момекова, Теодора Пенкова
Moutafov, Emmanuel вж Mutafov, Emanuel Stefanov, 1968-
Mutafčiev, Valentin Jordanov, 1943- вж Мутафчиев, Валентин Йорданов, 1943-
Mutafčijski, Vencislav Metodiev, 1964- вж Мутафчийски, Венцислав Методиев, 1964-
Mutafov, Emanuel Stefanov, 1968- (съставител) Кн 131
Mutafov, Emanuel Stefanov, 1968- вж Мутафов, Емануел Стефанов, 1968-
 
N

Nacionalna konferencija po analitična psihologija (3 ; Sofija ; 2011) вж Национална конференция по аналитична психология (3 ; София ; 2011)
Nacionalna konferencija po analitična psihologija (4 ; Sofija ; 2014) вж Национална конференция по аналитична психология (4 ; София ; 2014)
Nacionalna konferencija po analitična psihologija (6 ; Sofija ; 2018) вж Национална конференция по аналитична психология (6 ; София ; 2018) 
Nacionalna konferencija po istorija, arheologija i kulturen turizǎm Pǎtuvane kǎm Bǎlgarija (Šumen ;  2018)  вж Национална конференция по история, археология и културен туризъм Пътуване към България (6 ; Шумен ; 2018)
Nacionalna konferencija po medicina na sǎnja s meždunarodno učastie (4; Varna ; 2020). Simpozium Alumni i prijateli - Medicinski universitet - Varna Кн 108
Nacionalna konferencija po medicina na sǎnja s meždunarodno učastie (4; Varna ; 2020). Simpozium Alumni i prijateli - Medicinski universitet - Varna вж Национална конференция по медицина на съня с международно участие (4 ; Варна ; 2020). Симпозиум Алумни клуб и приятели - Медицински университет - Варна 
Nacionalna naučna konferencija s meždunarodno učastie Geografija, regionalno razvitie i turizǎm (Šumen ; 2019) вж Национална научна конференция с международно участие География, регионално развитие и туризъм (Шумен ; 2019)
Najdenova, Darina, 1975- (автор) Кн 105, Кн 106
Najdenova, Darina, 1975- вж Найденова, Дарина, 1975-
Nančeva, Svetlana Dimitrova, 1967- вж Нанчева, Светлана Димитрова, 1967-
Nanov, Marin Iliev, 1943- вж Нанов, Марин Илиев, 1943-
Nathan, Alix вж Нейтън, Аликс
National Conference on Sleep Medicine with international participation (4 ; Varna ; 2020).  Symposium Alumni Club and Friends - Medical University - Varna вж Nacionalna konferencija po medicina na sǎnja s meždunarodno učastie (4; Varna ; 2020). Simpozium Alumni i prijateli - Medicinski universitet - Varna
Naydenova, Darina, 1975- вж Najdenova, Darina, 1975-
Nazer, Magi, 1993- вж Назер, Маги, 1993-
Nedelčeva, Tanja, 1952- вж Неделчева, Таня, 1952-
Nedev, Asen, 1943- вж Недев, Асен, 1943-
Nedev, Sergej Stojanovič, 1960- вж Недев, Сергей Стоянович, 1960-
Nedev, Todor Stefanov вж Недев, Тодор Стефанов
Nedkova, Desislava Ognjanova, 1986- вж Недкова, Десислава Огнянова, 1986-
Nejčeva, Marija Ivanova, 1968- вж Нейчева, Мария Иванова, 1968-
Nemec, Peter, 1949- вж Немец, Петър, 1949-
Nenčeva, Binna Nikolaeva вж Ненчева, Бинна Николаева
Nenčeva, Maja Atanasova, 1986- вж Ненчева, Мая Атанасова, 1986-
Nenkov, Najden Vǎlkov, 1957- вж Ненков, Найден Вълков, 1957-
Nenkov, Valeri Mateev, 1959- вж Ненков, Валери Матеев, 1959-
Nenkova, Cvetelina Valerieva вж Ненкова, Цветелина Валериева
Neškinski, Evgeni Valentinov, 1987- вж Нешкински, Евгени Валентинов, 1987-
Nikolaeva, Vesela вж Николаева, Весела
Nikolov, Kalin Emilov, 1956- вж Николов, Калин Емилов, 1956-
Nikolov, Krasen Nikolaev, 1982- вж Николов, Красен Николаев, 1982-
Nikolov, Marin Nikolaev, 1975- вж Николов, Марин Николаев, 1975-
Nikolov, Panajot Nikolov (автор) Кн 105, Кн 106
Nikolov, Panayot вж Nikolov, Panajot Nikolov
Nikolov, Toni Georgiev, 1966- вж Николов, Тони Георгиев, 1966-
Nikolova, Julija вж Николова, Юлия
Nikolova, Marusja Krumova, 1953- вж Николова, Маруся Крумова, 1953-
 
P

Pančeva, Ruža Zlatanova, 1972- (автор) Кн 105, Кн 106
Pancheva, Ruzha вж Pančeva, Ruža Zlatanova, 1972-
Panov, Ljuben Jankov, 1941- вж Панов, Любен Янков, 1941-
Papukciev, Ivan Tenčev, 1925-2008 вж Папукчиев, Иван Тенчев, 1925-2008
Papukčiev, Stefan Ivanov, 1952- вж Папукчиев, Стефан Иванов, 1952-
Pǎrvanova, Denica Anatolieva, 1998- вж Първанова, Деница Анатолиева, 1998-
Pashalis, Stergios (преводач) Кн 34
Paskaleva, Zlatka Paskaleva, 1981- вж Паскалева, Златка Паскалева, 1981-
Pavlova, Galja Veselinova, 1964- вж Павлова, Галя Веселинова, 1964-
Peev, Nikolaj Angelov, 1976- вж Пеев, Николай Ангелов, 1976-
Pejčev, Ljudmil Pejčev, 1959- вж Пейчев, Людмил Пейчев, 1959-
Penčev, Petǎr Penčev, 1991- вж Пенчев, Петър Пенчев, 1991-
Penerliev, Milen Rumenov, 1975- вж Пенерлиев, Милен Руменов, 1975-
Peneva, Elena Peneva, 1972- вж Пенева, Елена Пенева, 1972-
Petkov, Dinko, 1954- вж Петков, Динко, 1954-
Petkov, Ivan Mišonov, 1941- вж Петков, Иван Мишонов, 1941-
Petkov, Todor Petkov вж Петков, Тодор Петков
Petkov, Veselin Penčev, 1990- вж Петков, Веселин Пенчев, 1990-
Petkova, Ivelina, 1977- вж Петкова, Ивелина, 1977-
Petkova, Rumjana Nikolova, 1951- вж Петкова, Румяна Николова, 1951-
Petrov, Ivajlo, 1948- вж Петров, Ивайло, 1948-
Petrov, Ljudmil, 1955- вж Петров, Людмил, 1955-
Petrov, Serafim Ljubomirov, 1949- вж Петров, Серафим Любомиров, 1949-
Petrova, Tanja, 1979- вж Петрова, Таня, 1979-
Podinovskij, Vladislav Vladimirovič вж Подиновски, Владислав Владимирович
Popivanov, Georgi Ivanov, 1976- вж Попиванов, Георги Иванов, 1976-
Popov, Ivan Čavdarov, 1981- вж Попов, Иван Чавдаров, 1981-
Popova, Julija Valentinova, 1966- вж Попова, Юлия Валентинова, 1966-
Popova, Katerina Nikolova, 1961- (преводач) Кн 223
Porožanova, Staniela Enčeva, 1971- (автор) Кн 105, Кн 106
Porozhanova, Staniela, 1971- вж Porožanova, Staniela Enčeva, 1971-
Požarska, Ivana Petrova, 2003- вж Пожарска, Ивана Петрова, 2003-
Preždov, David Georgiev, 1944- вж Преждов, Давид Георгиев, 1944-
Projkov, Hristo Nikolov, 1946- вж Пройков, Христо Николов, 1946-
Projkov, Venelin Jovkov, 1960- вж Пройков, Венелин Йовков, 1960-
 
R

Račev, Georgi Ivanov, 1950- вж Рачев, Георги Иванов, 1950-
Radeva, Mladena Nikolaeva вж Радева, Младена Николаева
Radeva, Victorija Hristova вж Радева, Виктория Христова
Radičkov, Svilen вж Радичков, Свилен
Radojnova, Diana Atanasova, 1960- вж Радойнова, Диана Атанасова, 1960-
Radoslavov, Radoslav Jordanov, 1956- вж Радославов, Радослав Йорданов, 1956-
Rajčev, Grigor вж Райчев, Григор
Rangelov, Veselin Petrov, 1974- вж Рангелов, Веселин Петров, 1974-
Rangelova, Diana Krasimirova вж Рангелова, Диана Красимирова
Rees, Rod, 1948- вж Рийс, Род, 1948-
Ristovič, Milan, 1953- вж Ристович, Милан, 1953-
Roberts, Jay вж Робъртс, Джей
Rohova, Marija Dimitrova вж Рохова, Мария Димитрова
Rozova, Nadežda Ivanova, 1968- вж Розова, Надежда Иванова, 1968-
Rusev, Ivan Dinev, 1963- вж Русев, Иван Динев, 1963-
Ruseva, Desislava Valentinova, 1975- вж Русева, Десислава Валентинова, 1975-
Russell, Erin вж Ръсел, Ерин
Russell, Nikki вж Ръсел, Ники
Russell, Rachel Renée, 1945- вж Ръсел, Рейчъл Рене, 1945-
 
S

Salim, Mijrjam Nedžib вж Салим, Мийрям Неджиб
Sapundžiev, Nikolaj Rumenov, 1972- вж Сапунджиев, Николай Руменов, 1972-
Sarah, Linda, 1949- вж Сара, Линда, 1949-
Savage, Mirko вж Savič, Mirko
Savič, Mirko (автор) Кн 136, Кн 137
Schönrock, Lora вж Шьонрок, Лора
Semerdžieva, Marija Anastasova, 1969- вж Семерджиева, Мария Анастасова, 1969-
Serbezova, Stojanka Minčeva, 1951- вж Сербезова, Стоянка Минчева, 1951-
Sergeev, Aleksandr Aleksandrovič, 1954- вж Сергеев, Александър Александрович, 1954-
Sheets, Dutch, 1954- вж Шийтс, Дъч, 1954-
Silk, Danny вж Силк, Дани
Simova, Žana Valentinova вж Симова, Жана Валентинова
Skordev, Aleksandǎr Danailov, 1940- вж Скордев, Александър Данаилов, 1940-
Slavilov, Rosen вж Славилов, Росен
Sokolov, Ivan Vasilev, 1959- (преводач) Г 9
Solak, Ajten Osman вж Солак, Айтен Осман
Solonin, Mark Semenovič, 1958- вж Солонин, Марк Семьонович, 1958-
Sotirova, Irina Vladimirova, 1978- вж Сотирова, Ирина Владимирова, 1978-
Spasov, Spas Cvetkov, 1960- вж Спасов, Спас Цветков, 1960-
Spranger, Anne вж Шпрангер, Ане
Stajkov, Nikolaj, 1973- вж Стайков, Николай, 1973-
Stambolov, Aleksej Simeonov, 1976- (преводач) Г 1
Stambolov, Aleksej Simeonov, 1976- вж Стамболов, Алексей Симеонов, 1976-
Stančev, Krasen Stefanov, 1955- вж Станчев, Красен Стефанов, 1955-
Stančeva, Vanja Borislavova Lozanova- вж Lozanova-Stančeva, Vanja Borislavova, 1957-
Stankova, Svetla Dimitrova, 1974- вж Станкова, Светла Димитрова, 1974-
Stefanova, Marija, 1974- вж Стефанова, Мария, 1974-
Stoeva, Marija вж Стоева, Мария
Stoeva, Marija Stoeva вж Стоева, Мария Стоева
Stojanov, Nikola Vladislavov вж Стоянов, Никола Владиславов
Stojanova, Magdalena Dimitrova, 1980- вж Стоянова, Магдалена Димитрова, 1980-
Stojanova, Milena Petrova, 1974- вж Стоянова, Милена Петрова, 1974-
Stojanova, Svilena Enčeva, 1972- вж Стоянова, Свилена Енчева, 1972-
Stojčeva, Zarka Ivanova, 1988- вж Стойчева, Зарка Иванова, 1988-
Stojnov, Vladimir Pavlov, 1931-2020 вж Стойнов, Владимир Павлов, 1931-2020
Swanson, Eric вж Суонсън, Ерик
Simpozium Alumni klub i prijateli - Medicinski universitet - Varna (Varna ; 2020) Кн 108
Simpozium Alumni klub i prijateli - Medicinski universitet - Varna (Varna ; 2020) вж Симпозиум Алумни клуб и приятели - Медицински университет - Варна (Варна ; 2020)
Symposium Alumni Club and Friends - Medical University - Varna (Varna ; 2020) вж Simpozium Alumni klub i prijateli - Medicinski universitet - Varna (Varna ; 2020)
 
Š

Šandurkov, Ilijan Todorov, 1976- вж Шандурков, Илиян Тодоров, 1976-
Šapkalova, Svetla Angelova, 1973- вж Шапкалова, Светла Ангелова, 1973-
Šeherov, Valeri Peev, 1981- вж Шехеров, Валери Пеев, 1981-
Šikerova, Genka Dobrinova, 1978- вж Шикерова, Генка Добринова, 1978-
Šterev, Nikolaj Hristov, 1976- вж Щерев, Николай Христов, 1976-
Šukrieva, Menent Osmanova, 1973- вж Шукриева, Менент Османова, 1973-
 
T

Tagarov, Miroslav Georgiev вж Тагаров, Мирослав Георгиев
Tanev, Nikola Dimitrov, 1890-1962 вж Танев, Никола Димитров, 1890-1962
Nikola Tanev. Na pǎt. Izložba (Sofija ; 2020) вж Никола Танев. На път. Изложба (София ; 2020)
Taseva, Mina Ljubomirova, 1983- (редактор) Кн 212, (преводач) Кн 212
Taseva, Mina Ljubomirova, 1983- вж Тасева, Мина Любомирова, 1983-
Taseva-Benčeva, Mina Ljubomirova, 1983- вж Taseva, Mina Ljubomirova, 1983-
Tasseva-Bencheva, Mina вж Taseva, Mina Ljubomirova, 1983-
Tenekedžiev, Kiril Ivanov, 1960- вж Тенекеджиев, Кирил Иванов, 1960-
Tenev, Paun Kolev, 1943- вж Тенев, Паун Колев, 1943-
Terzijska, Margarita Nikolaeva, 1977- вж Терзийска, Маргарита Николаева, 1977-
Terzijska, Pelagija Mihajlova, 1959- вж Терзийска, Пелагия Михайлова, 1959-
Tihova, Aneta Marinova, 1974- вж Тихова, Анета Маринова, 1974-
Todev, Ilija Toskov, 1952- вж Тодев, Илия Тосков, 1952-
Todorov, Jančo Vladimirov вж Тодоров, Янчо Владимиров
Todorov, Javor Vasilev, 1952- вж Тодоров, Явор Василев, 1952-
Todorov, Todor Rajčev, 1970- вж Тодоров, Тодор Райчев, 1970-
Todorova, Elena Georgieva вж Тодорова, Елена Георгиева
Tomov, Dimcho вж Tomov, Dimčo Hristolov, 1959-
Tomov, Dimčo Hristolov, 1959- (автор) Кн 105, Кн 106
Tomov, Milen Petrov вж Томов, Милен Петров
Tomova, Snežana Borisova, 1949- вж Томова, Снежана Борисова, 1949-
Tonev, Velik Simeonov вж Тонев, Велик Симеонов
Toneva, Albena вж Toneva-Stojanova, Albena Borisova, 1964-
Toneva, Daniela Simeonova, 1976- вж Тонева, Даниела Симеонова, 1976-
Toneva, Kapka Petrova вж Тонева, Капка Петрова
Toneva-Stojanova, Albena Borisova, 1964- (автор) Кн 105, Кн 106
Tonkov, Tihomir Mladenov вж Тонков, Тихомир Младенов
Topareff, Peter вж Toparev, Petǎr
Toparev, Petǎr (преводач) Кн 212
Toparev, Petǎr вж Топарев, Петър
Trajčev, Todor, 1950- вж Трайчев, Тодор, 1950-
Traneva, Velička Nikolova, 1972- (автор) Кн 99
Traneva, Velička Nikolova, 1972- вж Транева, Величка Николова, 1972-
Trǎnkova, Dimana Mladenova, 1980- (текст) Г 9
Trǎnkova, Dimana Mladenova, 1980- вж Трънкова, Димана Младенова, 1980-
Trifonov, Rumen Ivanov, 1965- вж Трифонов, Румен Иванов, 1965-
Tsenov, Alexandar вж Cenov, Aleksandǎr Kostadinov, 1961-
Tubbs, Mark вж Тъбс, Марк
 
V

V proces. Izložba (Sofija ; 2021) вж В процес. Изложба (София ; 2021)
Vǎlčev, Lǎčezar Vasilev, 1978- вж Вълчев, Лъчезар Василев, 1978-
Vǎlčev, Venko Stojanov вж Вълчев, Венко Стоянов
Vǎlčeva, Ekaterina Ivanova (автор) Кн 105, Кн 106
Vǎlkov, Ilija Hristov, 1984- вж Вълков, Илия Христов, 1984-
Vallotton, Kris, 1955- вж Валътън, Крис, 1955-
Vǎlov, Petko Nikolov, 1966- вж Вълов, Петко Николов, 1966-
Valtcheva, Ekaterina вж Vǎlčeva, Ekaterina Ivanova
Vǎrbanov, Bogomil вж Върбанов, Богомил
Vasilev, Asen, 1993- вж Василев, Асен, 1993-
Vasilev, Vasil Ivanov, 1976- вж Василев, Васил Иванов, 1976-
Vasileva, Aneta Nikolova, 1978- вж Василева, Анета Николова, 1978-
Vasileva, Jana Stefanova вж Василева, Яна Стефанова
Vasileva, Liljana Vasileva, 1953- вж Василева, Лиляна Василева, 1953-
Vazov, Ivan Minčov, 1850-1921 вж Вазов, Иван Минчов, 1850-1921
Vazova, Vera Georgieva, 1907-2009 вж Вазова, Вера Георгиева, 1907-2009
Velev, Evgeni Ivajlov вж Велев, Евгени Ивайлов
Velev, Mladen Stefanov, 1958- вж Велев, Младен Стефанов, 1958-
Velevska, Joanna Dimova вж Велевска, Йоанна Димова
Velkov, Kiril Rajčev вж Велков, Кирил Райчев
Veneva, Tatjana Asenova, 1963- вж Венева, Татяна Асенова, 1963-
Veselinova, Diljana, 1977- вж Веселинова, Диляна, 1977-
Videnova, Mihaela Budimirova, 1985- вж Виденова, Михаела Будимирова, 1985-
Vitova, Žulieta Hristova вж Витова, Жулиета Христова
Vladikov, Atanas Ignatov, 1978- (преводач) Кн 203
Vladikov, Atanas Ignatov, 1978- вж Владиков, Атанас Игнатов, 1978-
Vladimirov, Nikolaj Vladimirov, 1981- вж Владимиров, Николай Владимиров, 1981-
Vladimirova, Brigita Kirilova, 1978- вж Владимирова, Бригита Кирилова, 1978-
Vladov, Nikola Nikolov, 1960- вж Владов, Никола Николов, 1960-
Vlahov, Miroljub Dimov, 1956- (автор) Кн 187
Vlahov, Miroljub Dimov, 1956- вж Влахов, Миролюб Димов, 1956-
Vlahov, Mirolyub вж Vlahov, Miroljub Dimov, 1956-
Vlahova, Nija Miroljubova (преводач) Кн 187
Vlahova, Nija Miroljubova вж Влахова, Ния Миролюбова
Vodeničarova, Aleksandrina Cekomirova, 1990- вж Воденичарова, Александрина Цекомирова, 1990-
Vojnov, Lǎčezar Georgiev, 1954- вж Войнов, Лъчезар Георгиев, 1954-
 
W

Waters, Roger, 1943- вж Уотърс, Роджър, 1943-
 
Y

Yongey Mingyur, ринпоче, 1975- вж Йонги Мингюр, ринпоче, 1975-
Yordanov, Hristomir вж Jordanov, Hristomir Hristov, 1979-
Young, Skottie, 1978- вж Янг, Скоти, 1978-
 
Z

Zaharieva, Jordanka Cenkova, 1963- вж Захариева, Йорданка Ценкова, 1963-
Zaharij Dečev, ставрофорен иконом, 1970- вж Захарий Дечев, ставрофорен иконом, 1970-
Zelenkova, Nesi Rosenova, 1996- вж Зеленкова, Неси Росенова, 1996-
Zlatarov, Ivan Stefanov вж Златаров, Иван Стефанов
Zlatarova, Zornica Ivanova, 1969- вж Златарова, Зорница Иванова, 1969-
Zlateva, Vanja Enčeva, 1969- вж Златева, Ваня Енчева, 1969-
Zlatkova, Nadja Ivanova, 1957- вж Златкова, Надя Иванова, 1957-
Zvonareva, Lola Utkirovna, 1957- вж Звонарьова, Лола Уткировна, 1957-
 
Ž

Želev, Dimitǎr, 1986- вж Желев, Димитър, 1986-
Želev, Vid´o Vasilev, 1941- вж Желев, Видьо Василев, 1941-
Željazkova, Dijana Dimitrova, 1961- вж Желязкова, Дияна Димитрова, 1961-
Željazkova, Snežana Ivanova, 1960- вж Желязкова, Снежана Иванова, 1960-

ПОКАЗАЛЕЦ НА ЗАГЛАВИЯТА


 
А

Аз съм Кн 172
Аз съм... Кн 191
Алаверди Кн 209
Алени приливи Кн 157
Алтернативна технология за понижаване на алергенния ефект на млечни протеини Кн 126
Ангиографска рентгенова система с G-рамо Кн 112
Апартамент 9 Г 7
Арктическа нация Г 3
 
Б

Беше прекрасна... Кн 13
Бизнес, конкуренция, шпионаж Кн 50
Бизнесът Кн 59
Биология: Климатът и аз. Пестим енергия в училище. [Ч.] 1, Същност на климатичните промени и действия за енергийна ефективност в училище Кн 79
Биология: Климатът и аз. Пестим енергия в училище. [Ч.] 2, Методически материали Кн 80
Битка на броня и кръв Кн 193
Блексед. [Т.] 1, Някъде сред сенките Г 2
Блексед. [Т.] 2, Арктическа нация Г 3
Блексед. [Т.] 3, Червена душа Г 4
Богородичен акатист: слово и образ Г 1
Богословски прочит на стенописите и иконите в храм "Успение богородично", с. Ново Делчево [община Сандански] Кн 22
Борси и борсови сделки Кн 51
Борси и борсови сделки с ценни книжа Кн 52
България: анализ на здравната система 2018 Кн 107
България и българите: бит, душевност, национална идентичност Кн 88
Българският език - исторически и съвременни аспекти Кн 142
Бялата магнолия Кн 177
 
В

В Лондон... и разни истории Кн 195
В процес Г 6
В шепа прах Кн 163
Иван Вазов и неговите близки Кн 217
Великотърновската журналистика 1878-2020 г. Кн 12
Височини и височинни системи Кн 100
Втори ватикански събор 1962-1965 Кн 21
Възможности за повишаване на конкурентноспособността на фирми от цветната металургия Кн 129
Възможности за повишаване на конкурентоспособността на фирми от цветната металургия Кн 129
Възникване и развитие на жанра Speculum regale в античността и ранното средновековие Кн 148
Възстановяване на двигателната и постуралната функция при слединсултни хемипарези Кн 119
Възстановяване... Репарации... Гаранции... Кн 219
 
Г

Генералите въоръженци от българската войска и българската армия Кн 64
География: Климатът и аз. Пестим енергия в училище. [Ч.] 1, Същност на климатичните промени и действия за енергийна ефективност в училище Кн 75
География: Климатът и аз. Пестим енергия в училище. [Ч.] 2, Методически материали Кн 76
Геодезически терминологичен речник Кн 101
Гласове от извора Кн 190
Голямата любов Кн 195
Горчивите лимони на Кипър Кн 151
Град на момичета Кн 162
Гражданско общество Кн 38
Графичен стандарт Кн 132
 
Д

Дано те уцеля Кн 171
Данъчно облагане на икономическите агенти [Електронен ресурс] Е 2
Даровете на цветята Кн 109
[Две по четиридесет] 2х40 в 20 гледни точки за наследството Кн 133
[Деветдесет и пет] 95 години Есперанто Кн 11
Деми-Монд: Есен Кн 154
Дерматология и венерология Кн 116
Десет години между Хитлер и Мусолини Кн 220
Детска градина: Климатът и аз. Пестим енергия в детската градина. [Ч.] 1, Същност на климатичните промени и действия за енергийна ефективност в детската градина и подготвителните групи в училище Кн 71
Детска градина: Климатът и аз. Пестим енергия в детската градина. [Ч.] 2, Методически материали Кн 72
Дипломата Кн 195
Дневникът на госпожица Радка Кн 196
Дневниците на загубенячката 6 1/2: ОМГ! Дневник "Всичко за мен" Кн 164
Доктор Шонов Кн 195
Другостта като морално предизвикателство Кн 36
Душата на Айшa: Възмездие Кн 185
Държавна политика за социално осигуряване в аграрния бизнес. [Ч. 2], Застраховане в селското стопанство Кн 66
 
Е

Египетските култове в Сердика Кн 212
Един език с две имена - урду и хинди Кн 145
Една прекрасна звездна нощ Кн 211
Екзестенциална история на социологията в България Кн 37
Екологичен профил в общината - индикатори за устойчиво развитие Кн 93
Екологосъобразност и икономически приоритет Кн 95
Експериментални модели на зависимост и болка при животни Кн 103
Експериментът Уорлоу Кн 153
Енергоспестяващи проекти за училищата във федерална провинция Саксония-Анхалт Кн 83
Етикет за успешните преговори Кн 89
 
Ж

Живея, за да обичам Кн 189
Живот и творчество в технологията "Контрол без разрушаване" (NDT) [Електронен ресурс] Е 1
 
З

За начинаещия екскурзовод. Ч. 1 Кн 55
За начинаещия екскурзовод. Ч. 2 Кн 56
За начинаещия екскурзовод. Ч. 3 Кн 57
За щастие, млякото Кн 159
Загадките на порцелановите фигури Кн 134
Застраховане в селското стопанство Кн 66
 
И

Идентификация на човек по признаците на външността му Кн 63
Изгубени в мислите Кн 194
Икономика и мениджмънт в схеми Кн 46
Икономика на социалната сфера и управление на персонала. Ч. 1, Икономическа теория Кн 43
Икономика на социалната сфера и управление на персонала. Ч. 2, Организацията - общност за съвместна дейност на хората Кн 44
Икономика на социалната сфера и управление на персонала. Ч. 3, Икономически подход към управлението на персонала: концепция за използване на трудовите ресурси Кн 45
Икономическа теория Кн 43
Икономически наръчен пътеводител Кн 47
Икономически подход към управлението на персонала: концепция за използване на трудовите ресурси Кн 45
История на енория "Св. Йосиф"  Кн 26
История на енория "Свети Йосиф" град Казанлък Кн 26
Историята на едно приятелство Кн 39
 
К

Каруцата пред коня Кн 178
Каузата "Дупница - областен център" Кн 214
Квартално кино Кн 181
Кинезитерапия при болест на Паркинсон Кн 117
Климат и енергийна ефективност: Климатът и аз. Пестим енергия в училище. [Ч.] 1, Същност на климатичните промени и действия за енергийна ефективност в училище Кн 77
Климат и енергийна ефективност: Климатът и аз. Пестим енергия в училище. [Ч.] 2, Методически материали Кн 78
Климатът и аз. Пестим енергия в детската градина  Кн 71Кн 72
Климатът и аз. Пестим енергия в училище Кн 67, Кн 68, Кн 69, Кн 70, Кн 73Кн 74Кн 75Кн 76, Кн 77, Кн 78Кн 79Кн 80
Книга на костите Кн 161
Количествени методи и оптимизация Кн 98
Конгестия и сърдечна недостатъчност Кн 113
Концептуальные основы экономической безопасности Кн 9
Крадецът на ягоди Кн 156
Крадци на капани Кн 183
Кратък тематичен справочник-речник Кн 123
Кръвта на мага Кн 158
Кръстоносните походи на Владислав Варненчик от 1443-1444 година Кн 222
Кръстопът под наем Кн 183
Култура на почит Кн 27
Къщата с белите фенери Кн 198
Къщата с белите фенери и нейните тайни странджански приказки Кн 198
 
Л

Легло за трима или Защо един професор заспа на конгреса на учените филогени Кн 183
Лексика за назоваване на средства за мъчение в славянския превод на пролога Кн 144
Лицата на Друган [община Радомир] Кн 215
Любовта като такава Кн 183
 
М

Магьосница Кн 168
Маркетинг Кн 60
Маркетингът на съвременния бизнес в дигиталната ера Кн 61
Масло от кипарис Кн 183
Международна научна конференция Сигурност - образование, наука, индустрия Кн 65
Методи за чуждоезиково обучение и приложението им при студенти спортисти Кн 143
Методически аспекти на обучението по физическо възпитание и спорт - мини хандбал Кн 85
Методически материали Кн 68Кн 70Кн 72Кн 74Кн 76Кн 78Кн 80
Минало Кн 169
Минало и бешело Кн 206
Минало-настояще-бъдеще. Т. 1 Кн 16
Мини хандбал Кн 85
Мистични разходки из България Кн 213
Мистични разходки из България за (не)обикновени пътешественици Кн 213
Мозъчният инсулт през погледа на кардилога Кн 118
Моите три години във Фейсбук. Автобиография на оптимизма Кн 200
Момиченцето с всички дарби Кн 152
Мониторингови практики Кн 94
Моят танц с пчелите Кн 150
Музикална теория и практика. Ч. 2 Кн 135
Мъжки кръст Кн 167
 
Н

На Неочаквания хълм Кн 160
На почивка с игри Кн 139
Награди и награждаване в културата Кн 10
Научен консултант Кн 81
Научен консултант. Ч. 1, Щрихи към стратегията за развитие на машиностроенето в България (2007-2020 г.) Кн 122
Научен консултант. Ч. 2, Мониторингови практики Кн 94
Научен консултант: бизнесът Кн 59
Научен консултант: гражданско общество Кн 38
Научен консултант: екологосъобразност и икономически приоритет Кн 95
Национална научна конференция с международно участие "География, регионално развитие и туризъм", 25-26 октомври 2019 г. Кн 49
Начално училище: Климатът и аз. Пестим енергия в училище. [Ч.] 1, Същност на климатичните промени и действия за енергийна ефективност в училище Кн 73
Начално училище: Климатът и аз. Пестим енергия в училище. [Ч.] 2, Методически материали Кн 74
Неучебен предмет Кн 84
Някъде сред сенките Г 2
 
О

Организацията - общност за съвместна дейност на хората Кн 44
Основи на теорията за важност на критериите в многокритериалните задачи за взeмане на решения Кн 8
Особености на техниката в тениса Кн 140
Останалото е... нежност Кн 170
Остър панкреатит Кн 115
От Константинопол до Янина: всекидневието на Балканите през погледа на Франсоа Пуквил Кн 221
От физическа грамотност към физическа активност Кн 138
Отключване на съдби от Небесните съдилища Кн 32
Откога те чакам (Врата до пътя) Кн 183
Отминали дни Кн 207
Оценка на конкурентоспособността на индустриалната фирма Кн 130
Очни болести Кн 120
 
П

Пазарна икономика Кн 5
Перо в бутилка Кн 186
Пловдивска фотохроника Г 7
Повелитель муз Кн 166
Полетът на стършела Кн 155
Получаване на изцеление от Небесните съдилища Кн 33
Последен изпит Кн 187
Пост. Пречистване. Чистота Кн 14
Празничен календар Кн 90
Празничен календар [Електронен ресурс] Е 4Е 5
Преди последните зари Кн 204
Предизвикателства пред компетентностно ориентираното образование Кн 86
Предпоставки, ползи и икономически последици от скрининга, лечението и достъпа до пазара при хроничен вирусен хепатит С Кн 114
Предприемачество за профилирана подготовка за 11. клас Кн 4,  Кн 5
Предприемачество за профилирана подготовка 11. клас. Модул 1, Предприемачество и кариерно развитие Кн 4
Предприемачество за профилирана подготовка 11. клас. Модул 2, Пазарна икономика Кн 5
Предприемачество и кариерно развитие Кн 4
Професия частно ченге Кн 188
Психотерапия при възрастови кризи, болести и инциденти Кн 110
Психотерапия при умствено изоставане, олигофрения и психоза Кн 111
Пухомъхестите чудовища Кн 210
Пътеводител за комунистическа България Г 8
Пътешествия Кн 131
 
Р

Работни листове по предприемачество за профилирана подготовка за 11. клас Кн 6, Кн 7
Работни листове по предприемачество за профилирана подготовка за 11. клас. Ч. 1 Кн 3
Радостта да живееш Кн 19
Развитие на жанра Speculum regale през XII и XIII век Кн 149
Разказ за живота на папа Йоан Кн 25
Ракурси към геронтопсихологията и когнитивното стареене Кн 15
Ремедиация на почвите. Внедряване на ICBM модел за разлагане на органичните вещества в почвата Кн 125
Ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности Кн 87
Ретроспекция на правилата, техниката, тренировката и постиженията в препятственото бягане на 110 метра Кн 141
Рой недовършени неща Кн 208
Роля на печатните технологии за формирането, развитието и дизайна на модната илюстрация през вековете Кн 127
Румяна: обичам да живея Кн 182
Ръководство по изследване на операциите и приложно програмиране Кн 97
Ръководство за работа със Smart CreatAR Кн 82
 
С

Сборник доклади Симпозиум "Алумни клуб и приятели" Медицински университет - Варна, Четвърта национална конференция по медицина на съня с международно участие, 6-8 март, 2020 г. Кн 108
Световна икономика Кн 62
Световната икономика Кн 62
Свещени методи. Т. 4, Пост. Пречистване. Чистота Кн 14
Свръхестествените пътища на царските особи Кн 20
Секторът на услугите и преструктуриране на българската икономика [Електронен ресурс] Е 3
Секторът на услугите и преструктурирането на българската икономика Е 3
Сенки от плът Кн 192
"Сивата" икономика и икономическата безопасност Кн 54
Сигурност - образование, наука, индустрия. Ч. 2 Кн 65
Симпозиум "Алумни клуб и приятели" - Медицински университет - Варна, Четвърта национална конференция по медицина на съня с международно участие, 6-8 март, 2020 Кн 108
Сино-корейска йероглифика 1 Кн 147
Скрити истини за Втората световна война Кн 218
Специфика на психологичното консултиране в зависимост от реакциите при загуба поради смърт Кн 17
Среднощно зарядно Кн 202
Старицата Кн 195
Старият чинар Кн 195
Стихотворения. Сентенции Кн 179
[Сто] 100 дози страх Кн 197
Странно нещо е любовта Кн 199
Сънят на Медуза Кн 176
Същност на климатичните промени и действия за енергийна ефективност в детската градина и подготвителните групи в училище Кн 71
Същност на климатичните промени и действия за енергийна ефективност в училище Кн 67, Кн 69Кн 73Кн 75, Кн 77, Кн 79
Сянката на сърцето Кн 174
 
Т

Тайната на Везалий Кн 165
Тайният живот на Марко Марчевски Кн 205
Тамадата каза: Алаверди! Кн 209
Никола Танев. На път Г 5
Телесен състав и оценка на хранителен статус при младежи и девойки Кн 104
Тематичен икономически наръчник Кн 48
Тенденции в книжната индустрия Кн 128
"... територия, недокосната от позори" Кн 175
Титанът на живота Кн 18
Тишина Кн 180
Това съм аз, това си ти... Кн 183
Трансформация чрез взаимодействие Кн 28
[Тридесет и пет] 35 години Есперантски дом за култура Д-р Иван Кирчев Кн 11
Търновската община 1763-1878 г. Кн 216
 
У

Уважаема госпожице Марта Кн 183
Управление на организационни конфликти Кн 2
Управленска икономика Кн 58
Уравнение Кн 183
Усмивки всеки ден Кн 201
Учебна тетрадка по празничен календар Кн 91
Учебна тeтрадка по празничен календар [Електронен ресурс] Е 5
Учебно помагало по практически турски език - лексика Кн 146
 
Ф

Физика: Климатът и аз. Пестим енергия в училище. [Ч.] 1, Същност на климатичните промени и действия за енергийна ефективност в училище Кн 69
Физика: Климатът и аз. Пестим енергия в училище. [Ч.] 2, Методически материали Кн 70
Финансирането, отчитането и контролът в Българската екзархия Цариград до 1913 Кн 23
Финансов инженеринг Кн 53
 
Х

Хайде да убием Матилда Кн 183
Химия: Климатът и аз. Пестим енергия в училище. [Ч.] 1, Същност на климатичните промени и действия за енергийна ефективност в училище Кн 67
Химия: Климатът и аз. Пестим енергия в училище. [Ч.] 2, Методически материали Кн 68
Храмът Кн 203
Хроника на дупнишките евреи Кн 224
 
Ч

Червена душа Г 4
Черна книга на правителственото разхищение в България 2018 Кн 40
Черна книга на правителственото разхищение в България 2019 Кн 41
Черна книга на правителственото разхищение в България 2020 Кн 42
[Четири по четири] 4x4 тригласни солфежи [Нотирана музика] Н 1
[Четиридесет и шест] 46 крачки Кн 183
Човешкият капитал като икономическа категория и агресивното поведение на и срещу подрастващите Кн 35
 
Ш

[Шест осми] 6/8 Кн 184
 
Щ

Щрихи към науката "Морска екология" - ретроспективен многокритериален анализ Кн 102
Щрихи към стратегията за развитие на машиностроенето в България (2007-2020 г.) Кн 122
 
A

A capella Кн 173
The akathistos hymn: word and image Г 1
Amoris laetitia - радостта от любовта Кн 29
Applied modeling in ecomomics, finance and social sciences 2020 Кн 96
 
B

Bulgarian language - historical and contemporary aspects Кн 142
 
C

Challenges of the digital world Кн 1
Christus vivit Кн 30
Les cultes isiaques à Serdica Кн 212
 
D

De svinonte ta akatasvesta Кн 34
 
E

[Eighth] VIIIth International Conference of Young Scientists, 23-26 July 2020, Plovdiv Кн 92
 
F

Familiaris consortio Кн 24
The flufffuzzgolemn monters Кн 210
From Constantinople to Ioannina: everyday life in the Balkans through the eyes of François Pouqueville Кн 221
 
G

A guide to communist Bulgaria Г 9
 
H

Herausforderungen der digitalen welt Кн 1
Holiday calendar Е 4
Holiday calendar student notebook Е 5, Кн 91
Hygiene and ecology Кн 105, Кн 106
 
I

Index matrices in the assessment of human resources Кн 99
International Scientific Conference Security - Education, Science, Industry Кн 65
 
J

Journeys Кн 131
 
L

Last exam Кн 187
 
M

Mother Europe's son - Ian Stuart Кн 136, Кн 137
 
N

[Naŭdek kvin] 95 jarigo Esperanta movado Кн 11
 
O

Otherness as a moral challenge Кн 36
 
Q

Querida Amazonia Кн 31
 
S

Security - education, science, industry Кн 65
The services sector and restructuring of the Bulgarian economy Е 3
Symposium "Alumni club and friends" - Medical University - Varna, Fourth National Conference on Sleep Medicine with International Participation, March 6 - 8, 2020 Кн 108
SWOT анализ Кн 123
SWOT анализ (аграрен бизнес)  Кн 124
 
T

Technologie und Ausbildung für smart world Кн 121
Technologies and education for a smart world Кн 121
The temple Кн 203
Trends in the book industry  Кн 128
[Tridek kvin] 35 jarigo Esperantista domo pri kulturo "D-ro Ivan Kircev" Кн 11
[Twentieth] 20th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2020, 8-11 December, 2020 - Vienna, Austria. Iss. 1.3, Science and tehnologies in geology, oil and gas exploration, water resources, forest ecosystems Пи 7
[Twentieth] 20th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2020, 8-11 December, 2020 - Vienna, Austria. Iss. 4.2, Energy and clean technologies Пи 11
[Twentieth] 20th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2020, 8-11 December, 2020 - Vienna, Austria. Iss. 6.2, Nano, bio and green - tehnologies for a sustainable future Пи 12
[Twentieth] 20th International Multidisciplinary Scientific Geoconference - SGEM 2020, 18-24 August, 2020, Albena, Bulgaria. Iss. 1.1, Science and tehnologies in geology, exploration and mining Пи 5
[Twentieth] 20th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2020, 18-24 August, 2020 - Albena, Bulgaria. Iss. 1.2, Science and tehnologies in geology, exploration and mining Пи 6
[Twentieth] 20th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2020, 18-24 August, 2020 - Albena, Bulgaria. Iss. 2.1, Informatics, geoinformatics and remote sensing Пи 1
[Twentieth] 20th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2020, 18-24 August, 2020 - Albena, Bulgaria. Iss. 2.2, Informatics, geoinformatics and remotesensing Пи 2
[Twentieth] 20th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2020, 18-24 August, 2020 - Albena, Bulgaria. Iss. 3.1, Water resources forest, marine and ocean ecosystems Пи 8
[Twentieth] 20th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2020, 18-24 August, 2020 - Albena, Bulgaria. Iss. 4.1, Energy and clean technologies Пи 9
[Twentieth] 20th International Multidisciplinary Scientific Geoconference - SGEM 2020, 18-24 August, 2020, Albena, Bulgaria. Iss. 5.1, Ecology, economics, education and legislation Пи 3
[Twentieth] 20th International Multidisciplinary Scientific Geoconference - SGEM 2020, 18-24 August, 2020, Albena, Bulgaria. Iss. 5.2, Ecology, economics, education and legislation Пи 4
[Twentieth] 20th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2020, 18-24 August, 2020 - Albena, Bulgaria. Iss. 6.1, Nano, bio and green - tehnologies for a sustainable future Пи 10
 
Y

Yürüks in the Оttoman Balkans Кн 223

ПОКАЗАЛЕЦ НА СЕРИИТЕ


 
Б

Библиотека Атониада. - София : A&T Publishing, 2015- . ISSN C634-5638 Г 1
Библиотека Съвременни любовни романи. - София : Фонд. Буквите, 2018- . ISSN C634-7134 Кн 191, Кн 198
 
И

Изкуствоведски четения. - София : Институт за изкуствознание БАН, 2003- . ISSN 1313-2342 Кн 131
 
М

Монографична библиотека Знание и бизнес. - Варна : Знание и бизнес, 2017- . ISSN C634-6561 Е 3
 
П

Поредица Приноси към историята на Католическата екзархия. - София : Катол. апостол. екзархия, 2012- . ISSN C634-8491 Кн 22, Кн 26
Поредица Хроника. - София : Прозорец, 1997- . ISSN C623-1136 Кн 218, Кн 220
 
F

FDIBA Conference Proceedings. - Sofia : TU-Sofia Publishing House, 2017- . ISSN 2535-132X Кн 1, Кн 121
Monographic library Knowledge and business вж Монографична библиотека Знание и бизнес
 
T

Tagungsbände der FDIBA Konferenz вж FDIBA Conference Proceedings

УДК
00 ВЪВЕДЕНИЕ. ОСНОВИ НА ЗНАНИЕТО И КУЛТУРАТА. ПРОПЕДЕВТИКА Кн 92
004 КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ. ИЗЧИСЛИТЕЛНА ТЕХНИКА. ОБРАБОТКА НА ДАННИ Кн 1, Кн 61, Кн 82, Кн 121, Пи 1, Пи 2
005 УПРАВЛЕНИЕ Кн 2, Кн 3, Кн 4, Кн 5, Кн 6, Кн 7, Кн 8, Кн 9, Кн 99Кн 124, Кн 129
008 ЦИВИЛИЗАЦИЯ. КУЛТУРА. ПРОГРЕС Кн 10
01 БИБЛИОГРАФИЯ И БИБЛИОГРАФИИ. КАТАЛОЗИ Е 1
06 ОРГАНИЗАЦИИ И СДРУЖЕНИЯ Кн 10, Кн 11
07 СРЕДСТВА ЗА ИНФОРМАЦИЯ. МЕДИИ. СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ. МАСОВА КОМУНИКАЦИЯ. ИЗСЛЕДВАНИЯ НА МЕДИИТЕ И КОМУНИКАЦИЯТА Кн 12
08 ИЗДАНИЯ СЪС СМЕСЕНО СЪДЪРЖАНИЕ. СБОРНИЦИ Кн 13, Кн 160, Кн 210
09 РЪКОПИСИ. РЕДКИ И ЦЕННИ ИЗДАНИЯ Кн 144


14 ФИЛОСОФСКИ СИСТЕМИ И НАПРАВЛЕНИЯ Кн 14
159.9 ПСИХОЛОГИЯ Кн 15, Кн 16, Кн 17, Кн 18, Кн 19, Кн 35, Кн 143
17 УЧЕНИЕ ЗА МОРАЛА. ЕТИКА. ПРАКТИЧЕСКА ФИЛОСОФИЯ Кн 36


2 РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ Кн 13
24 БУДИЗЪМ Кн 19
27 ХРИСТИЯНСТВО Г 1, Кн 20, Кн 21, Кн 22, Кн 23, Кн 24, Кн 25, Кн 26, Кн 27, Кн 28, Кн 29, Кн 30, Кн 31, Кн 32, Кн 33, Кн 34, Кн 144
29 СЪВРЕМЕННИ ДУХОВНИ ДВИЖЕНИЯ Кн 14


316 СОЦИОЛОГИЯ Кн 35, Кн 36, Кн 37, Кн 38
323 ВЪТРЕШНИ РАБОТИ. ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА Кн 38
327 МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ВЪНШНА ПОЛИТИКА Кн 39
328 ПАРЛАМЕНТИ. ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ. ПРАВИТЕЛСТВА Кн 40, Кн 41, Кн 42
33 ИКОНОМИКА. ИКОНОМИЧЕСКИ НАУКИ Кн 43, Кн 44, Кн 45, Кн 46
330.1 ИКОНОМИЧЕСКА НАУКА. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ. СТОЙНОСТ. КАПИТАЛ. ФОНДОВЕ Кн 47, Кн 48
332 РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА. ТЕРИТОРИАЛНА ИКОНОМИКА. ПОЗЕМЛЕНА СОБСТВЕНОСТ. ИКОНОМИКА НА НЕДВИЖИМАТА СОБСТВЕНОСТ Кн 49
334 ФОРМИ НА ОРГАНИЗАЦИЯ И КООПЕРИРАНЕ В ИКОНОМИКАТА Кн 50
336 ФИНАНСИ Е 2, Кн 51, Кн 52, Кн 53
338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ НА ИКОНОМИКАТА. ИКОНОМИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ Е 3, Кн 49, Кн 54, Кн 55, Кн 56, Кн 57, Кн 58, Кн 59, Кн 95
339.1 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ТЪРГОВИЯТА. ПАЗАР Кн 50, Кн 60, Кн 61, Кн 130
339.9 МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА (ОБЩИ ВЪПРОСИ). МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Кн 62
343 НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО. УГЛАВНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ Кн 63
351 ОТДЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НА ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ Пи 3, Пи 4
355/359 ВОЕННО ИЗКУСТВО. ВОЕННИ НАУКИ. ОТБРАНА НА СТРАНАТА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ Кн 64, Кн 65
36 ОСИГУРЯВАНЕ НА ДУХОВНИ И МАТЕРИАЛНИ ЖИЗНЕНИ ПОТРЕБНОСТИ Кн 66
37 ОБРАЗОВАНИЕ Кн 67, Кн 68, Кн 69, Кн 70, Кн 71, Кн 72, Кн 73, Кн 74, Кн 75, Кн 76, Кн 77, Кн 78, Кн 79, Кн 80
373 ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА Кн 81, Кн 82, Кн 83, Кн 84
373.2 ПРЕДУЧИЛИЩНО ВЪЗПИТАНИЕ Кн 85, Кн 86
373.3 НАЧАЛНО И ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ Кн 85, Кн 86
376 ОБРАЗОВАНИЕ, ПРЕПОДАВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНИ ГРУПИ ЛИЦА. СПЕЦИАЛНИ УЧИЛИЩА Кн 87
379.8 СВОБОДНО ВРЕМЕ Кн 55, Кн 56 Кн 57
39 ЕТНОЛОГИЯ. КУЛТУРНА АНТРОПОЛОГИЯ. ЕТНОГРАФИЯ. НРАВИ. ОБИЧАИ. ТРАДИЦИИ. БИТ. ФОЛКЛОР Е 4, Е 5, Кн 88, Кн 89, Кн 90, Кн 91, Кн 127, Кн 223


5 МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ Кн 92
502 ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА Кн 67, Кн 68, Кн 69, Кн 70, Кн 71, Кн 72, Кн 73, Кн 74, Кн 75, Кн 76, Кн 77, Кн 78, Кн 79, Кн 80, Кн 93, Кн 94, Кн 95, Пи 3, Пи 4, Пи 8, Пи 9, Пи 10, Пи 11, Пи 12
51 МАТЕМАТИКА Кн 96
519.8 ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОПЕРАЦИИТЕ (ИО): МАТЕМАТИЧЕСКИ ТЕОРИИ И МЕТОДИ Кн 97, Кн 98, Кн 99
528 ГЕОДЕЗИЯ. ТОПОГРАФСКО-ГЕОДЕЗИЧНИ РАБОТИ. ФОТОГРАМЕТРИЯ. ДИСТАНЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ. КАРТОГРАФИЯ Кн 100, Кн 101, Пи 1, Пи 2
53 ФИЗИКА Е 1
539 СТРОЕЖ НА МАТЕРИЯТА Кн 112
550 ПОМОЩНИ ГЕОЛОГИЧЕСКИ НАУКИ Пи 5, Пи 6, Пи 7
551.5 МЕТЕОРОЛОГИЯ Пи 9, Пи 11
553 ИКОНОМИЧЕСКА ГЕОЛОГИЯ. НАХОДИЩА НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ Пи 5, Пи 6, Пи 7
556 ХИДРОСФЕРА. ВОДА (ОБЩИ ВЪПРОСИ). ХИДРОЛОГИЯ Пи 7, Пи 8
572 ФИЗИЧЕСКА АНТРОПОЛОГИЯ Кн 104
579 МИКРОБИОЛОГИЯ Кн 126
581 ОБЩА БОТАНИКА Кн 102
591 ОБЩА ЗООЛОГИЯ Кн 102


6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА Кн 92
60 БИОТЕХНОЛОГИЯ Пи 10, Пи 12
613 ХИГИЕНА (ОБЩИ ВЪПРОСИ). ЛИЧНО ЗДРАВЕ И ХИГИЕНА Кн 103, Кн 104, Кн 105, Кн 106
614 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ. СОЦИАЛНА ХИГИЕНА. ПРОФИЛАКТИКА НА НЕЩАСТНИТЕ СЛУЧАИ Кн 107, Кн 108, Кн 125
615 ФАРМАКОЛОГИЯ. ОБЩА ТЕРАПИЯ. ТОКСИКОЛОГИЯ Кн 109, Кн 110, Кн 111, Кн 117, Кн 119
616 ПАТОЛОГИЯ. КЛИНИЧНА МЕДИЦИНА Кн 103, Кн 108, Кн 112, Кн 113
616.1 ПАТОЛОГИЯ НА СЪРДЕЧНОСЪДОВАТА СИСТЕМА. СЪРДЕЧНОСЪДОВИ БОЛЕСТИ Кн 113
616.3 ПАТОЛОГИЯ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА. БОЛЕСТИ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА Кн 114, Кн 115
616.5 КОЖА. КЛИНИЧНА ДЕРМАТОЛОГИЯ. КОЖНИ БОЛЕСТИ Кн 116
616.8 НЕВРОЛОГИЯ. НЕВРОПАТОЛОГИЯ. НЕРВНА СИСТЕМА Кн 110, Кн 111, Кн 117, Кн 118, Кн 119
616.9 ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ. ИНФЕКЦИОЗНИ И ПРЕНОСНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ Кн 116
617 ХИРУРГИЯ. ОРТОПЕДИЯ. ОФТАЛМОЛОГИЯ Кн 120
62 ТЕХНИКА. ТЕХНОЛОГИЯ (ОБЩИ ВЪПРОСИ) Кн 121
620 ИЗПИТВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ. СТОКОЗНАНИЕ. СИЛОВИ ЦЕНТРАЛИ. ОБЩА ЕНЕРГЕТИКА Кн 83, Пи 9, Пи 10, Пи 11, Пи 12
621 МАШИНОСТРОЕНЕ (ОБЩИ ВЪПРОСИ). ЯДРЕНА ТЕХНОЛОГИЯ. ЕЛЕКТРОТЕХНИКА.ТЕХНОЛОГИЯ НА МАШИНОСТРОЕНЕТО Кн 122
630 ГОРСКО СТОПАНСТВО. ЛЕСОВЪДСТВО Пи 7, Пи 8
631 СЕЛСКО СТОПАНСТВО (ОБЩИ ВЪПРОСИ) Кн 66
631.1 ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ПРОИЗВОДСТВО Кн 123, Кн 124
631.4 ПОЧВОЗНАНИЕ. ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ПОЧВАТА Кн 125
637 ЖИВОТИНСКИ ПРОДУКТИ Кн 126
655 ПОЛИГРАФИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ. ПЕЧАТАРСТВО. ИЗДАТЕЛСКО ДЕЛО. КНИГОТЪРГОВИЯ Кн 127, Кн 128
658 УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТЪРГОВИЯТА Кн 50, Кн 129, Кн 130


72 АРХИТЕКТУРА Г 8, Г 9, Кн 132, Кн 133
73/76 ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ Г 8, Г 9
73 ПЛАСТИЧНИ ИЗКУСТВА Кн 134
741/744 РИСУВАНЕ. ЧЕРТАНЕ Г 2, Г 3, Г 4
75 ЖИВОПИС Г 1, Г 5, Кн 22
76 ГРАФИЧНИ ИЗКУСТВА. ГРАФИКА Кн 127
77 ФОТОГРАФИЯ И ПОДОБНИ ПРОЦЕСИ Г 6
781 ТЕОРИЯ НА МУЗИКАТА. ОБЩИ ВЪПРОСИ Кн 135
784 ВОКАЛНА МУЗИКА. ПЕЕНЕ Кн 136, Кн 137, Н 1
785 ИНСТРУМЕНТАЛНА МУЗИКА. СИМФОНИЧНА МУЗИКА. ИНСТРУМЕНТАЛНИ СЪСТАВИ. АНСАМБЛОВА МУЗИКА Кн 184
796.01/.097 ФИЛОСОФИЯ. ТЕОРИЯ. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. МЕТОДИКА. ЕТИКА. ЕСТЕТИКА. ТЕХНИЧЕСКИ ВЪПРОСИ. СПОРТНО ДВИЖЕНИЕ. СПОРТНИ ПРОФЕСИИ И ДЕЙНОСТИ. СЪСТЕЗАНИЯ. РЕКОРДИ Кн 138
796.1 ИГРИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ НА ОТКРИТО Кн 139
796.3 ИГРИ С ТОПКА Кн 140
796.4 ГИМНАСТИКА. АКРОБАТИКА. ЛЕКА АТЛЕТИКА Кн 141


81 ЕЗИКОЗНАНИЕ И ЕЗИЦИ Кн 101Кн 123, Кн 142
811 ЕЗИЦИ И ЕЗИКОВИ СЕМЕЙСТВА Кн 143
811.163.1 СТАРОБЪЛГАРСКИ (СТАРОСЛАВЯНСКИ) ЕЗИК Кн 144
811.163.2 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК Кн 142
811.214.22 УРДУ Кн 145
811.512.161 ТУРСКИ (ОСМАНСКИ) ЕЗИК Кн 146
811.531 КОРЕЙСКИ ЕЗИК Кн 147
82.09 ЛИТЕРАТУРНА КРИТИКА. ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ Кн 148, Кн 149
821.111 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 150, Кн 151, Кн 152, Кн 153, Кн 154, Кн 155, Кн 156, Кн 157, Кн 158
821.111(417) ИРЛАНДСКА ЛИТЕРАТУРА НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК Кн 161
821.111(73) АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 162, Кн 163
821.111(73)-93 АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 164
821.111-93 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 159, Кн 160
821.134.2 ИСПАНСКА ЛИТЕРАТУРА Г 2, Г 3, Г 4, Кн 165
821.161.1 РУСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 166
821.163.2-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ Кн 167, Кн 168, Кн 169, Кн 170, Кн 171, Кн 172, Кн 173, Кн 174, Кн 175, Кн 176, Кн 177, Кн 178, Кн 179, Кн 180, Кн 181, Кн 182, Кн 208, Кн 217
821.163.2-2 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРАМА Кн 183, Кн 184
821.163.2-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА Г 7, Кн 172, Кн 185, Кн 186, Кн 187, Кн 188, Кн 189, Кн 190, Кн 191, Кн 192, Кн 193, Кн 194, Кн 195, Кн 196, Кн 197, Кн 198, Кн 199
821.163.2-4/-9 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРУГИ ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ Е 1, Кн 179, Кн 200, Кн 201, Кн 202, Кн 203, Кн 204, Кн 205, Кн 206, Кн 207, Кн 208, Кн 209, Кн 217
821.163.2-93 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 210, Кн 211


904 ОСТАНКИ ОТ КУЛТУРИТЕ НА РАЗЛИЧНИ ИСТОРИЧЕСКИ ПЕРИОДИ Кн 212, Кн 213, Кн 222
908 КРАЕЗНАНИЕ Г 7, Кн 213, Кн 214, Кн 215, Кн 216, Кн 224
929 БИОГРАФИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ Г 1, Г 5, Кн 25, Кн 64, Кн 133, Кн 136, Кн 137, Кн 142, Кн 215, Кн 217, Кн 220, Кн 221, Кн 222, Кн 224
94(100) ОБЩА СВЕТОВНА ИСТОРИЯ (ХРОНОЛОГИЧНО ОБОБЩЕНИЕ НА ФАКТИ) Кн 218
94(41/498) ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ Кн 218, Кн 219, Кн 220, Кн 221, Кн 222, Кн 223
94(497.2) ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ Кн 88
94(497.2)"06/17" ПЕРИОД НА ФЕОДАЛИЗМА В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ (7 ВЕК - І ПОЛ. НА 18 В.). ПЪРВА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА. ВТОРА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА Кн 222
94(497.2)"1878..." ТРЕТА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА Кн 224
94(497.2)"1944..." ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ СЛЕД 9.09.1944 Г. Г 8, Г 9

ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНА НА ЛИЦА И КОЛЕКТИВНИ ОРГАНИ


 
Б

Българска екзархия
- финанси
- - управление и организация
- - - история Кн 23
 
В

Владислав III Варненчик, крал полски и унгарски (1424-1444)
- извори Кн 222
 
Д

Долман, Ойген (1900-1985)
- биографски материали Кн 220
 
Е

Есперантски дом за култура "Д-р Иван Кирчев" Кн 11
 
Й

Йоан Павел II, папа
- биографии Кн 25
 
К

Кръстев, Тодор (1940-)
- юбилеи и чествания
- - сборници Кн 133
 
М

Мария, света Дева Г 1
Младенов, Стефан (1880-1963)
- юбилеи и чествания
- - сборници Кн 142
 
Н

Национално средно училище "София"
- учебни планове и програми Кн 84
 
П

Пуквил, Франсоа (1770-1838)
- творчество Кн 221
 
С

Скордев, Александър Данаилов (1940-)
- библиографии Е 1
Скрюдрайвър
- интервюта Кн 136, Кн 137
 
Т

Танев, Никола Димитров (1890-1962)
- албуми Г 5
 
D

Dollmann, Eugen (1900-1985) вж Долман, Ойген (1900-1985)
 
P

Pouqueville, François (1770-1838) вж Пуквил, Франсоа (1770-1838)
 
S

Skrewdriver вж Скрюдрайвър
 
W

Władysław III Warneńczyk, крал полски и унгарски (1424-1444) вж Владислав III Варненчик, крал полски и унгарски (1424-1444)

ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ


 
А

Агиография, славянска Кн 144
Агресия
- при учениците
- - учебни помагала за ВУЗ Кн 35
Антична литература
- теми, образи, сюжети Кн 148
Антропометрия Кн 63, Кн 104
Архитекти, български
- юбилеи и чествания
- - сборници Кн 133
Архитектурно проектиране
- стандартизация и нормализация
- - ръководства Кн 132
 
Б

Балкански народи
- бит
- - история
- - - 18-19 век
- - - - извори Кн 221
Биотехнология
- конференции Пи 10, Пи 12
Болести
- конференции Кн 108
Болка
- етиология и патогенеза Кн 103
Борса
- учебници за ВУЗ Кн 51
Будизъм Кн 19
Българи
- бит
- - конференции Кн 88
- Западна България
- - интервюта Кн 215
Български език
- история
- - сборници Кн 142
Бягане
- теория и методи на изследване Кн 141
 
В

Варненска битка 1444
- извори Кн 222
Венерически болести
- учебници за ВУЗ Кн 116
Вземане на решения, теория Кн 8
Владетели
- в литературата Кн 148
- - 12-13 век Кн 149
Водно стопанство
- конференции Пи 7, Пи 8
Вселенски събори
- история
- - извори Кн 21
Втора световна война
- кампании
- - Източен фронт Кн 218
Въздух
- замърсяване
- - конференции Пи 9, Пи 11
Възобновяеми енергийни източници
- конференции Пи 9, Пи 11
Възрастни и стари хора
- психология Кн 15
Външна политика
- България
- - история Кн 39
- САЩ
- - история Кн 39
Въоръжени сили
- България
- - история Кн 64
- управление и организация
- - конференции Кн 65
 
Г

Геодезични измервания и изчисления Кн 100
Геодезия
- конференции Пи 1, Пи 2
- терминология
- - речници, многоезични Кн 101
Геология
- конференции Пи 5, Пи 6, Пи 7
Гори
- екология
- - конференции Пи 7, Пи 8
Гражданско общество
- сборници Кн 38
Графичен дизайн
- история Кн 127
 
Д

Данъчно облагане
- България
- - учебници за ВУЗ Е 2
Дерматология
- учебници за ВУЗ Кн 116
Детска и педагогическа психология
- учебни помагала за ВУЗ Кн 35
Детски градини
- учебно-възпитателна работа
- - сборници Кн 86
- - физкултура Кн 85
Детски игри Кн 139
Деца с увреждания
- образование и просвета Кн 87
Дигитализация
- конференции Кн 1
Дискриминация
- България
- - етични проблеми Кн 36
Дъновизъм Кн 14
 
Е

Евреи
- Дупница
- - история Кн 224
Езиковеди, български
- юбилеи и чествания
- - сборници Кн 142
Екологично възпитание Кн 67, Кн 68, Кн 69, Кн 70, Кн 71, Кн 72, Кн 73, Кн 74, Кн 75, Кн 76, Кн 77, Кн 78, Кн 79, Кн 80
- конференции Пи 3, Пи 4
Експертиза Кн 63
Електронно обучение
- ръководства Кн 82
Енергийна ефективност
- Германия
- - наръчници Кн 83
Естествени науки
- конференции
- - резюмета Кн 92
Етикет Кн 89
 
Ж

Журналистика
- Велико Търново
- - история Кн 12
 
З

Застрахователно дело Кн 66
Здравеопазване
- България Кн 107
- конференции Кн 108
 
И

Издателско дело Кн 128
Изкуство и медицина
- ръководства Кн 109
Изкуство, социалистическо
- България
- - албуми Г 8, Г 9
Изкуство, християнско
- сборници Кн 131
Изобразително изкуство, християнско
- Югозападна България Кн 22
Икони
- теми, образи, сюжети
- - албуми Г 1
Икономически науки
- учебни помагала за ВУЗ Кн 43, Кн 44, Кн 45
Икономическо разузнаване Кн 50
Инсулт Кн 118
- усложнения и последствия
- - физиотерапия Кн 119
Интернет
- приложение
- - в маркетинга Кн 61
Информатика
- конференции Пи 1, Пи 2
Информационни и комуникационни технологии
- конференции Кн 121
История
- България
- - конференции Кн 88
- Дупница
- - извори Кн 214
 
К

Кадри
- подбор и разпределение Кн 99
Католицизъм
- проповеди Кн 24, Кн 29, Кн 30, Кн 31
Католическа църква
- история
- - извори Кн 21
- Казанлък
- - история Кн 26
Климатични промени
- конференции Пи 9, Пи 11
Книжна търговия Кн 128
Когнитивна психология
- възрастни и стари хора Кн 15
Комунистическо строителство
- България
- - паметници
- - - албуми Г 8, Г 9
Конкуренция (икономика) Кн 50, Кн 129, Кн 130
Консултативна психология Кн 17
Конфликт
- управление и организация Кн 2
Корейски език
- писмо
- - учебни помагала Кн 147
Корупция
- България
- - 2018 Кн 40
- - 2019 Кн 41
- - 2020 Кн 42
Крале, полски
- извори Кн 222
Криминалистика Кн 63
Кръстоносни походи
- 1443-1444
- - извори Кн 222
Култура
- България
- - награди
- - - конференции Кн 10
 
Л

Линейно и нелинейно програмиране
- учебни помагала за ВУЗ Кн 97
Литература, средновековна
- теми, образи, сюжети Кн 148, Кн 149
Литературни родове, видове и жанрове Кн 148
- 12-13 век Кн 149
Лице Кн 63
 
М

Маркетинг
- автоматизация Кн 61
- ръководства Кн 60
Математика
- конференции
- - резюмета Кн 96
Математически модели Кн 99
- учебни помагала за ВУЗ Кн 97
- учебници за ВУЗ Кн 98
Машиностроене
- България
- - история
- - - сборници Кн 122
Медитация Кн 19
Млечна промишленост
- технология Кн 126
Мляко
- микробиология Кн 126
Мода
- история Кн 127
Морска фауна
- екология Кн 102
Морска флора
- екология Кн 102
Музиканти, английски
- интервюта Кн 136, Кн 137
Мъченичество Кн 144
 
Н

Нанотехнология
- конференции Пи 10, Пи 12
Национална сигурност
- конференции Кн 65
- учебници за ВУЗ Кн 9
Начални училища
- учебно-възпитателна работа
- - сборници Кн 86
Нефт
- издирване и оценка на залежите
- - конференции Пи 5, Пи 6, Пи 7
Номади
- Балкански полуостров
- - бит Кн 223
- - история Кн 223
 
О

Обучение
- методи
- - сборници Кн 86
Обществени науки
- конференции
- - резюмета Кн 92
Океан
- екология
- - конференции Пи 8
Околна среда
- опазване
- - законодателство
- - - конференции Пи 3, Пи 4
- - сборници Кн 94
Организационна култура Кн 2
Отечествена война на СССР 1941-1945 Кн 218
Очни болести
- учебници за ВУЗ Кн 120
 
П

Паметници на културата
- България
- - пътеводители Кн 213
- - сборници Кн 212
Панкреатити Кн 115
Папи
- биографии Кн 25
Паркинсонова болест
- кинезитерапия Кн 117
Печатарство
- технология
- - история Кн 127
Почва
- хигиена Кн 125
Преводачи, немски
- биографски материали Кн 220
Предприемачество
- учебни помагала за средни училища Кн 3, Кн 6, Кн 7
- учебници за средни училища Кн 4, Кн 5
Приложни науки
- конференции
- - резюмета Кн 92
Приложни програми
- ръководства Кн 82
Приложно и декоративно изкуство
- Европа
- - теми, образи, сюжети Кн 134
Природни газове
- издирване
- - конференции Пи 5, Пи 6, Пи 7
Природни забележителности
- България
- - пътеводители Кн 213
Промишлени предприятия
- анализ на стопанската дейност Кн 129, Кн 130
Промишленост
- екологични проблеми
- - сборници Кн 94
Протестантство Кн 28, Кн 32, Кн 33
Психично болни
- терапия
- - ръководства Кн 111
Психоанализа
- конференции Кн 16
Психотерапия
- ръководства Кн 110, Кн 111
Пълководци и генерали, български
- биографии Кн 64
 
Р

Регионално развитие
- България
- - конференции Кн 49
Религиозни празници
- учебни помагала за ВУЗ Е 5, Кн 91
- учебници за ВУЗ Е 4
- учебници за ВУЗ Кн 90
Религия
- детска и юношеска литература Кн 13
Рентгенови лъчи
- дозиметрия Кн 112
Рентгенодиагностика
- апарати и инструменти Кн 112
Родове, български
- спомени Кн 217
Рок музика
- Великобритания
- - интервюта Кн 136, Кн 137
 
С

Самоусъвършенстване Кн 18
Световно стопанство Кн 62
Села
- Западна България
- - история Кн 215
Селско стопанство
- управление и организация Кн 66
Селскостопански предприятия
- анализ на стопанската дейност
- - учебни помагала за ВУЗ Кн 124
- управление и организация
- - терминология
- - - речници, многоезични Кн 123
Сенчеста икономика Кн 54
Смърт
- психологични проблеми Кн 17
Солфеж
- учебници Кн 135
Социалистическа култура
- България
- - албуми Г 8, Г 9
Социология
- България
- - история
- - - 20 век Кн 37
Средни училища
- България
- - управление и организация Кн 81
Среднобългарски език
- лексикология Кн 144
Старобългарски език
- лексикология Кн 144
Стенописи
- теми, образи, сюжети
- - албуми Г 1
Стопанска политика
- учебни помагала за ВУЗ Кн 58
Стопански преговори Кн 89
Стопански предприятия Кн 50
- управление и организация
- - учебници за ВУЗ Кн 9
Стопанство
- България Е 3, Кн 59
- екологични проблеми
- - конференции Пи 3, Пи 4
- управление и организация Кн 95
- учебни помагала за ВУЗ
- - наръчници Кн 46, Кн 47, Кн 48
Студенти
- психология Кн 143
Сърдечносъдова недостатъчност Кн 113
 
Т

Тенис
- тренировка Кн 140
Техника
- конференции Кн 121
Течности в организма Кн 113
Токсикомания Кн 103
Туризъм
- България
- - конференции Кн 49
- - наръчници Кн 55, Кн 56, Кн 57
Турски език
- лексика
- - учебни помагала за ВУЗ Кн 146
Търпимост Кн 36
 
У

Управление на риска
- учебници за ВУЗ Кн 9
Урду
- учебни помагала Кн 145
Услуги
- България Е 3
Устойчиво развитие Кн 95
- конференции Пи 10, Пи 12
- ръководства Кн 93
Учени, български
- библиографии Е 1
Учени, френски
- творчество Кн 221
Училища
- Германия
- - управление и организация
- - - наръчници Кн 83
 
Ф

Физическо възпитание
- деца
- - наръчници Кн 138
- методика на преподаването за основни училища Кн 85
Финансов пазар
- учебници за ВУЗ Кн 51, Кн 53
Фондова борса Кн 52
Фотограметрия
- конференции Пи 1, Пи 2
 
Х

Хепатити
- диагностика
- - икономически проблеми Кн 114
- фармакотерапия
- - икономически проблеми Кн 114
Хигиена
- тестове за ВУЗ Кн 105
- учебни помагала за ВУЗ Кн 106
Храмове
- България Кн 34
- Югозападна България Кн 22
Хранене
- младежи
- - хигиена Кн 104
Християнска етика Кн 20, Кн 27, Кн 28, Кн 32, Кн 33
Художествена фотография
- България
- - албуми Г 6
Художници, български
- албуми Г 5
Хумор
- в изкуството Кн 134
 
Ц

Ценни книжа Кн 52
 
Ч

Чужди езици
- методика на преподаването Кн 143
- психология на изучаването Кн 143

ГЕОГРАФСКИ ПОКАЗАЛЕЦ


 
Б

Балкански полуостров
- история Кн 219, Кн 221, Кн 223
България
- архитектура Кн 133
- военно дело Кн 64
- външна политика Кн 39
- вътрешна политика Кн 40, Кн 41, Кн 42
- генеалогия Кн 217
- езикознание Кн 142
- етнография Кн 88
- изобразителни изкуства Г 5
- икономика Кн 49
- история Г 8, Г 9, Кн 222
- култура Кн 10
- машиностроене Кн 122
- международен туризъм Кн 55, Кн 56, Кн 57
- организации Кн 11
- паметници на културата Кн 212, Кн 213
- религия Кн 23, Кн 34
- социология Кн 36, Кн 37
- средно образование Кн 81
- стопанство Кн 59
- услуги Е 3
- физика Е 1
- фотография Г 6
 
В

Велико Търново
- журналистика Кн 12
- краезнание Кн 216
Великобритания
- музика Кн 136, Кн 137
 
Г

Германия
- история Кн 220
- образование Кн 83
 
Д

Дупница
- история Кн 224
- краезнание Кн 214
 
Е

Европа
- изобразителни изкуства Кн 134
 
З

Западна България
- краезнание Кн 215
 
И

Испания
- изобразителни изкуства Г 2, Г 3, Г 4
 
К

Казанлък
- религия Кн 26
 
П

Пловдив
- краезнание Г 7
Полша
- история Кн 222
 
С

САЩ
- външна политика Кн 39
СССР
- история Кн 218
 
Ф

Франция
- история Кн 219, Кн 221
 
Ю

Югозападна България
- религия Кн 22

ПОКАЗАЛЕЦ НА МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТЕН НОМЕР ISBN954-8519-25-9 Кн 192
954-8627-88-4 Кн 52
954-91762-2-5 ! Кн 148
978-619-00-1242 ! Кн 36
978-619-00-1242-9 Кн 36
978-619-00-1257-3 Кн 87
978-619-154-259-8 Кн 205
978-619-154-287-1 Кн 208
978-619-154-311-3 Кн 191
978-619-154-330-4 Кн 173
978-619-154-353-3 Кн 176
978-619-154-360-1 Кн 198
978-619-154-363-2 Кн 171
978-619-154-386-1 Кн 174
978-619-154-389-2 Кн 185
978-619-154-396-0 Кн 177
978-619-154-397-7 Кн 195
978-619-188-446-9 Кн 147
978-619-188-507-7 Кн 127
978-619-188-514-5 Г 6
978-619-188-520-6 Кн 23
978-619-193-005-0 Кн 152
978-619-193-011-1 Г 3
978-619-193-015-9 Г 2
978-619-193-023-4 Кн 155
978-619-193-042-5 Кн 164
978-619-193-080-7 Кн 160
978-619-193-092-0 Кн 158
978-619-193-140-8 Кн 157
978-619-193-158-3 Г 4
978-619-193-160-6 Кн 154
978-619-201-324-0 Кн 169
978-619-201-366-0 Кн 49
978-619-201-378-3 Кн 88
978-619-201-390-5 Кн 193
978-619-201-397-4 Кн 96
978-619-201-400-1 Кн 166
978-619-201-436-0 Кн 86
978-619-201-442-1 Кн 146
978-619-201-445-2 Кн 222
978-619-201-449-0 Кн 144
978-619-202-466-6 Кн 179
978-619-210-056-8 Е 3
978-619-221-210-0 Кн 107
978-619-221-233-9 Кн 116
978-619-221-271-1 Кн 113
978-619-221-273-5 Кн 118
978-619-221-279-7 Кн 120
978-619-221-285-8 Кн 108
978-619-221-296-4 Кн 106
978-619-221-299-5 Кн 112
978-619-221-300-8 Кн 105
978-619-232-354-7 Кн 170
978-619-239-329-8 Кн 99
978-619-239-339-7 Кн 168
978-619-239-376-2 Кн 119
978-619-239-466-0 Кн 55
978-619-239-472-1 Кн 91
978-619-239-473-8 Е 5
978-619-239-474-5 Кн 90
978-619-239-475-2 Е 4
978-619-239-494-3 Кн 64
978-619-239-497-4 Кн 56
978-619-239-498-1 Кн 57
978-619-239-503-2 Кн 37
978-619-239-504-9 Кн 139
978-619-239-505-6 Кн 202
978-619-239-506-3 Кн 209
978-619-239-507-0 Кн 133
978-619-239-514-8 Кн 98
978-619-239-515-5 Кн 214
978-619-239-516-2 Кн 97
978-619-239-517-9 Кн 182
978-619-239-519-3 Кн 145
978-619-243-025-2 Кн 19
978-619-243-029-0 Кн 162
978-619-243-032-0 Кн 218
978-619-243-033-7 Кн 150
978-619-243-034-4 Кн 220
978-619-243-042-9 Кн 156
978-619-243-049-8 Кн 151
978-619-243-051-1 Кн 165
978-619-243-061-0 Кн 163
978-619-243-065-8 Кн 153
978-619-243-067-2 Кн 161
978-619-7011-04-3 Кн 24
978-619-7011-07-4 Кн 29
978-619-7011-09-8 Кн 13
978-619-7011-10-4 Кн 30
978-619-7011-11-1 Кн 25
978-619-7011-12-8 Кн 31
978-619-7011-13-5 Кн 22
978-619-7125-64-1 Кн 9
978-619-7125-68-9 Кн 58
978-619-7125-69-6 Кн 109
978-619-7125-70-2 Кн 138
978-619-7125-71-9 Кн 63
978-619-7125-72-6 Кн 10
978-619-7125-73-3 Кн 201
978-619-7125-75-7 Кн 85
978-619-7137-29-3 Кн 104
978-619-7163-57-5 Кн 140
978-619-7173-33-8 Кн 216
978-619-7173-34-5 Кн 12
978-619-7179-16-3 Кн 221
978-619-7186-16-1 Кн 136
978-619-7186-17-8 Кн 137
978-619-7196-65-8 Кн 115
978-619-7276-06-0 Кн 188
978-619-7281-69-9 Кн 187
978-619-7397-02-4 Е 1
978-619-7413-18-2 Кн 172
978-619-7413-19-9 Кн 61
978-619-7413-20-5 Кн 92
978-619-7413-22-9 Кн 125
978-619-7413-23-6 Кн 60
978-619-7462-18-0 Кн 126
978-619-7462-19-7 Кн 215
978-619-7478-58-7 Кн 65
978-619-7503-15-9 Кн 17
978-619-7506-03-7 Кн 20
978-619-7506-04-4 Кн 27
978-619-7506-05-1 Кн 28
978-619-7506-06-8 Кн 32
978-619-7506-07-5 Кн 33
978-619-7520-57-6 Кн 196
978-619-7542-42-4 Кн 178
978-619-7561-03-6 Кн 167
978-619-7561-04-3 Кн 203
978-619-7561-05-0 Кн 194
978-619-7561-06-7 Кн 34
978-619-7561-07-4 Кн 15
978-619-7561-08-1 Кн 197
978-619-7561-09-8 Кн 129
978-619-7561-10-4 Г 7
978-619-7561-11-1 Кн 14
978-619-7561-12-8 Кн 130
978-619-7561-13-5 Кн 180
978-619-7561-15-9 Кн 204
978-619-7561-16-6 Кн 190
978-619-7561-17-3 Кн 103
978-619-7561-18-0 Кн 181
978-619-7576-02-3 Кн 189
978-619-7582-09-3 Кн 114
978-619-7582-10-9 Кн 2
978-619-7590-00-5 Г 1
978-619-7593-02-0 Кн 79
978-619-7593-04-4 Кн 80
978-619-7593-05-1 Кн 83
978-619-7593-07-5 Кн 75
978-619-7593-09-9 Кн 76
978-619-7593-11-2 Кн 71
978-619-7593-13-6 Кн 72
978-619-7593-14-3 Кн 93
978-619-7593-16-7 Кн 73
978-619-7593-18-1 Кн 74
978-619-7593-20-4 Кн 69
978-619-7593-22-8 Кн 70
978-619-7593-24-2 Кн 67
978-619-7593-26-6 Кн 68
978-619-7593-27-3 Кн 77
978-619-7593-30-3 Кн 78
978-619-7603-04-0 Пи 5
978-619-7603-05-7 Пи 6
978-619-7603-06-4 Пи 1
978-619-7603-07-1 Пи 2
978-619-7603-08-8 Пи 8
978-619-7603-09-5 Пи 9
978-619-7603-10-1 Пи 3
978-619-7603-11-8 Пи 4
978-619-7603-12-5 Пи 10
978-619-7603-17-0 Пи 7
978-619-7603-18-7 Пи 11
978-619-7603-19-4 Пи 12
978-619-90050-3-3 Кн 132
978-619-90551-4-4 Кн 206
978-619-90604-3-8 Кн 11
978-619-90846-2-5 Кн 223
978-619-90878-1-7 Кн 135
978-619-90884-1-8 Кн 142
978-619-90982-0-2 Кн 213
978-619-91006 ! Кн 42
978-619-91006-3-9 Кн 40
978-619-91006-5-3 Кн 41
978-619-91006-8-4 Кн 42
978-619-91074-2-3 Кн 62
978-619-91074-3-0 Кн 50
978-619-91074-4-7 Кн 54
978-619-91245-0-5 Кн 82
978-619-91245-2-9 Кн 4
978-619-91245-3-6 Кн 5
978-619-91245-4-3 Кн 7
978-619-91245-5-0 Кн 6
978-619-91245-6-7 Кн 3
978-619-91312-2-0 Г 8
978-619-91312-3-7 Г 9
978-619-91343-0-6 Кн 84
978-619-91395-1-6 Кн 200
978-619-91592-0-0 Кн 217
978-619-91643-0-3 Кн 210
978-619-91689-0-5 Кн 18
978-619-91719-0-5 Кн 186
978-619-91754-0-8 Кн 16
978-954-2908-99-9 Кн 159
978-954-326-409-4 Кн 219
978-954-326-411-7 Кн 134
978-954-326-420-9 Кн 212
978-954-326-440-7 Кн 211
978-954-494-942-6 Кн 51
978-954-620-001-3 Кн 43
978-954-620-002-0 Кн 44
978-954-620-003-7 Кн 45
978-954-620-005-1 Кн 35
978-954-620-006-8 Кн 89
978-954-620-007-5 ! Кн 59
978-954-620-008-2 ! Кн 46
978-954-620-009-9 Кн 124
978-954-620-010-5 Кн 123
978-954-620-011-2 ! Кн 47
978-954-620-012-9 Кн 122
978-954-620-012-9 ! Кн 48
978-954-620-013-6 Кн 94
978-954-620-013-6 ! Кн 81
978-954-620-019-8 Кн 207
978-954-620-021-1 Кн 38
978-954-620-023-5 Кн 66
978-954-620-027-3 Кн 102
978-954-620-031-0 Кн 8
978-954-620008-2 ! Кн 95
978-954-636-002-1 ! Кн 89
978-954-644-995-5 Кн 53
978-954-718-654-5 Кн 141
978-954-718-655-2 Кн 143
978-954-718-656-9 Кн 117
978-954-8200-41-7 Кн 224
978-954-8483-66-7 Кн 183
978-954-8594-98-1 Кн 131
978-954-8685-28-3 Кн 128
978-954-8885-20-1 Кн 199
978-954-90661-5-9 Кн 39
978-954-90714-0-5 Кн 212
978-954-91225-0-3 Кн 100
978-954-91225-6-5 Кн 101
978-954-92576-3-2 Кн 21
978-954-92576-9-4 Кн 26
978-954-9413-28-1 Кн 184
978-954-9432-99-2 Е 2
978-954-9473-50-6 Г 5
978-954-9664-98-0 Кн 110
978-954-9664-99-7 Кн 111

ПОКАЗАЛЕЦ НА МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТЕН НОМЕР ISMN
979-0-9016693-3-8 Н 1