БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС

Книги, официални издания, нотни, графически, картографски, издания за слепи, издания на некнижни материали и на електронни носители и нови заглавия на продължаващи издания

Седмичен бюлетин

Год. 125, 2021, бр. 6

Редакционна колегия
Главен редактор: Силвия Трендафилова Филипова

Отговорен редактор за броя: Даниела Димитрова Андонова

Редактори: Адриана Гайдарова, Антоанета Стоичкова, Даниала Андонова, Яница Ананиева, Емилия ГригороваЗА ИЗДАНИЕТОВ БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС (Сер. 1) се регистрират книги, брошури, официални, нотни, графически и картографски издания, издания за незрящи, издания на некнижни материали и на електронни носители, продължаващи издания регистрирани и като книги, нови периодични издания (първите броеве или книжки на всяко ново продължаващо издание, издания с променени заглавия, както и самостоятелно издадени единични листове - юбилейни броеве и др.п.). Посочените видове документи, издадени или произведени в Република България, постъпват в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” по силата на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения.

Не подлежат на регистрация издания с кратковременен срок на действие, рекламни издания, отпечатъци, плакати и илюстровани календари, учебни карти само с контурни изображения.

БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС (Сер. 1) се публикува в електронен формат четири пъти месечно.

БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС (Сер. 1) съдържа 8 раздела : Книги и официални издания; Нотни издания; Графични издания; Картографски издания; Издания за слепи; Издания на некнижни материали и на електронни носители; Продължаващи издания регистрирани и като книги; Нови заглавия на продължаващи издания. Библиографските описания са подредени според индексите на Универсална десетична класификация (Съкратено издание, 2017), а в последните деления - азбучно. Използват се съкращения на думите съгласно БДС 9736-82, БДС 15714-83, БДС 15715-83.

БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС (Сер. 1) съдържа следните показалци:
   •    Показалец на имена на лица и колективни органи (кирилица и латиница)
   •    Показалец на заглавия
   •    Показалец на новите заглавия на продължаващи издания
   •    Показалец на серии
   •    Предметен показалец на лица и колективни органи
   •    Предметен показалец
   •    Географски показалец
   •    Показалец на международен стандартен номер ISBN
   •    Показалец на международен стандартен номер ISMN


Търсенето се извършва по видове документи и чрез системата от показалци. След маркиране на поредния номер на избрания от показалеца елемент имате възможност да видите библиографското описание в изданието. Пълното библиографско описание в каталога на Националната библиотека е достъпно чрез връзката COBISS.BG-ID.

КНИГИ

0 ОБЩ ОТДЕЛ

004 КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ. ИЗЧИСЛИТЕЛНА ТЕХНИКА. ОБРАБОТКА НА ДАННИ
Виж и 621.39

КОЛЕВ, Орлин Илиев, 1974-
        Финтех сектора в България в контекста на европейската практика : генезис, развитие и пазарен анализ на индустрията към 2020 г. : монография Вж Кн 36

005 УПРАВЛЕНИЕ
Виж и 37.091

БК 2021/6 Кн 1
РЕГИОНАЛЕН форум за социално предприемачество (1 ; Варна ; 2018)
        Първи регионален форум за социално предприемачество, 09-11.11.2018 г. - гр. Варна, 29.11.2018 г. - гр. Благоевград, 11-13.12.2018 г. - гр. София. - София : Нац. съюз на трудово-производ. кооп., 2019 ([София] : [Прима принт]). - 142 с. ; 21 см

Кор. опис. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг., англ. ез. - Съдържа: Кръгла маса Развитие на социалната и солидарна икономика в България. Възможности за социално предприемачество, 09.11.2018 г., Варна ; Кръгла маса Съвременни предизвикателства пред регионалното развитие на социалната икономика, 29.11.2018 г., Благоевград ; Кръгла маса Особености на развитието на социалната икономика в екосистемата на големия град, 11.12.2018 г., София ; Научно-практическа конференция Социални иновации и научно-приложни аспекти на социалната икономика, 12.12.2018 г., София.

ISBN 978-619-90895-5-2
1. Социално предприемачество - конференции
005.35(06)
338.2:316.3(06)
COBISS.BG-ID 44132360

БК 2021/6 Кн 2
ФЕРДИНАНДОВ, Йордан
        Теория на управлението : обезпечаване на управлението / Йордан Фердинандов. - София : [Йордан Фердинандов Стоянов], 2019 ([София] : [Миг принт]). - 174 с. ; 21 см

Пълната форма на името на авт. Йордан Фердинандов е Йордан Фердинандов Стоянов.

ISBN 978-619-91300-2-5
1. Управление и организация - теория
005.1
COBISS.BG-ID 44062984

ФИЛИПОВА, Иглика, инженер
        ТОРП - проектът и ние Вж Кн 61

06 ОРГАНИЗАЦИИ И СДРУЖЕНИЯ
Виж и 001.32; 005.71; 347.19; 347.41

БК 2021/6 Кн 3
БАЛАСОПУЛОВ, Стилиян Скулиев, 1944-
        Пътят / Стилиян Баласопулов, Никола Андреев, Георги Георгиев. - София : Нац. съюз на трудово-произв. кооп., 2019 ([София] : [Прима принт]). - 52, [44] с. : с ил., факс. ; 21 см. - (Поредица 100 години Национален съюз на трудово-производителните кооперации)

ISBN 978-619-90895-6-9
1. Национален съюз на трудово-производителните кооперации - история 2. България - организации
061.2:334.7(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 44061448

БК 2021/6 Кн 4
        С Куба в сърцата : сборник материали от живота на Асоциацията за приятелство "България-Куба" / състав. и предг. Любен Василев. - София : Асоц. за приятелство България - Куба, 2020 ([София] : [Булгед]). - 170 с. : с ил. ; 21 см

Загл. и на исп. ез.: Cuba en nuestros corazones.

ISBN 978-954-92094-3-3
1. Асоциация за приятелство "България-Куба" (София) - история - сборници 2. България - организации
061.2(497.2)(091)(06)
COBISS.BG-ID 44011272

07 СРЕДСТВА ЗА ИНФОРМАЦИЯ. МЕДИИ. СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ. МАСОВА КОМУНИКАЦИЯ. ИЗСЛЕДВАНИЯ НА МЕДИИТЕ И КОМУНИКАЦИЯТА
Виж и 007; 655.4

БК 2021/6 Кн 5
        БЪЛГАРИЯ : френска хроника 1841-1913 : [кореспонденции и гравюри от "Илюстрасион"] / състав. Васил Василев ; прев. Ирина Василева, Силвия Калпакова ; худож. Пламен Вълчев ; предг. Васил Василев, Николай Хайтов. - 3. разширено и доп. изд. - София : Болид-инс, 2020. - 396 с. : с ил., портр., к. ; 34 см

1. изд. 1988 на изд. на БЗНС.

ISBN 978-954-394-276-3 (подв.)
1. Вестници, френски 2. Франция - периодичен печат 3. България - история
070(44)
94(497.2)"18/19"(093)
COBISS.BG-ID 44155400

08 ИЗДАНИЯ СЪС СМЕСЕНО СЪДЪРЖАНИЕ. СБОРНИЦИ
Виж и (08); 82-82

АРСОВА, Благородна Асенова, 1937-
        Гатанки : гатанки чудесни - трудни и лесни : книжка за оцветяване Вж Кн 186

БЕРЖЬОРОН, Ален М., 1957-
        Били Стюарт. Кн. 1, Дзенскаутите Вж Кн 124

БК 2021/6 Кн 6
БОЧЕВА, Мая Василева, 1978-
        Защо медът е толкова сладък? : защо си тръгнаха пчеличките?. Ч. 1 / Уики - Мая Бочева ; ил. Уики - Мая Бочева. - [София] : Тат криейтив, 2019 ([София] : Печ. 99%). - 44 с. : с цв. ил. ; 25 x 25 см. - (Туй-онуй)

ISBN 978-619-7298-12-3 (подв.) : 20 лв.

087.5
821.163.2-93-1
COBISS.BG-ID 44139016

БК 2021/6 Кн 7
БОЧЕВА, Мая Василева, 1978-
        Кой стаята разбърка? : Леле! Всичко се обърка! / Уики - Мая Бочева ; ил. Уики - Мая Бочева. - 2. изд. - [София] : Тат криейтив, 2020 ([София] : Печ. 99%). - [14] с. : с цв. ил. ; 14 x 16 см. - (Туй-онуй)

Кор. опис. - 1. изд. 2018. - Кн. отпеч. на ламиниран картон.

ISBN 978-619-7298-13-0 : 14 лв.

087.5
821.163.2-93-1
COBISS.BG-ID 44027400

        ВРЕМЕ е за сън! : да почетем заедно за лека нощ Вж Кн 121

БК 2021/6 Кн 8
        ГЕРОИЧНОТО приключение на Фин : потърси и намери / ill. Shelli Paroline, Brondon Lamb. - София : Артлайн студиос пъблишинг, 2019. - 40 с. : с цв. ил. ; 29 см

Без сведение за ориг. загл. - Прев. от англ. ез. - Кн. от поредицата Adventure time.

ISBN 978-619-193-144-6 : 11.99 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 44049416

БК 2021/6 Кн 9
ДЕЙНС, Кейти
        Какво е акото? : първи въпроси и отговори : погледни под капачето / Кейти Дейнс ; ил. Марта Алварес Мигенс ; прев. [от англ.] Албена Раленкова. - [София] : Фют, 2020 (Китай). - [12] с. : с цв. ил. ; 20 см

Кор. опис. - Ориг. загл.: What is poo? / Katie Daynes. - Кн. отпеч. на ламиниран картон.

ISBN 978-619-199-574-5 (Подв.)

087.5
COBISS.BG-ID 44049160

БК 2021/6 Кн 10
ЕРНЕ, Андреа, 1958-
        Спасителни машини : енциклопедия за най-малките : с повдигащи се капачета на всяка страница / Андреа Ерне ; ил. Волфганг Мецгер ; прев. от нем. Розалина Палазова. - София : Фют, 2020. - [16] с. : с цв. ил. ; 20 см

Кор. опис. - Ориг. загл.: Der Rettungsfahrzeuge / Andrea Erne. - Кн. 30 от поредицата Защо? Какво? Как?. - Кн. отпеч. на ламиниран картон.

ISBN 978-619-199-590-5 (подв.) : 10.90 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 44150536

КАЗАЛИС, Анна, 1953-
        Снежната кралица : книга с панорамни илюстрации Вж Кн 122

БК 2021/6 Кн 11
КИНИ, Джеф, 1971-
        Кинодневникът на един дръндьо : следващият, моля! / Джеф Кини ; photogr. David Bowers ... [и др.] ; прев. Михаил Балабанов. - София : Дуо дизайн, [2020] ([София] : [Инвестпрес]). - 199 с. : с цв. ил., портр. ; 21 см

Ориг. загл.: The Wimpy kid movie diary: The next chapter / Jeff Kinney. - Други ил.: Carol Tresan, Jeff Kinney.

ISBN 978-619-7560-07-7 (подв.) : 21.90 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 44070920

БК 2021/6 Кн 12
НАПМЪН, Тимъти
        Експедиция в джунглата / Тимъти Напман ; ил. Уесли Робинс ; прев. Виктория Георгиева. - София : Фют, 2020 (Китай). - [22] с. : с цв. ил. ; 35 см + 1 поставка

Ориг. загл.: Let's go into rainforest / Timothy Knapman. - Възприетата форма на името на авт. Тимъти Напман е Тимъти Напмън. - Кн. отпеч. на ламиниран картон.

ISBN 978-619-199-560-8 (подв.)

087.5
COBISS.BG-ID 44105736

БК 2021/6 Кн 13
НИДЕРОСТ, Хедър И., 1940-
        Свят в светлина / Хедър И. Нидерост ; ил. Хедър И. Нидерост ; прев. от англ. Наталия Иванова-Чалмърс. - София : Кармел, 2005 ([София] : ИК Октопод). - 40 с. : с цв. ил. ; 24 см

Ориг. загл.: The light world / Heather Niderost. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 954-9542-14-9

087.5
COBISS.BG-ID 44155144

БК 2021/6 Кн 14
ПЕЙО, 1928-1992
        Смърфовете : книга игра / Peyo ; ил. Peyo ; прев. Венелин Пройков. - София : Артлайн студиос, 2014. - 20 с. : с цв. ил. ; 29 см

Без сведение за ориг. загл. - Peyo - псевд. на авт. Pierre Culliford.

ISBN 978-954-2908-59-3 : 4.99 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 44121096

БК 2021/6 Кн 15
ПЕЙО, 1928-1992
        Смърфовете : научи се да познаваш часовника / Peyo ; ил. Peyo ; прев. от фр. Мартина Попова. - София : Артлайн студиос, [2012] ([София] : [Миг принт]). - 20 с. : с цв. ил. ; 29 см

Без сведение за ориг. загл. - Peyo - псевд. на авт. Pierre Culliford.

ISBN 978-954-2908-29-6 : 4.90 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 44121352

БК 2021/6 Кн 16
ПЕЙО, 1928-1992
        Смърфовете. Край реката : научи се да четеш със Смърфовете / Peyo ; ил. Peyo ; прев. от фр. Жени Петкoва. - София : Артлайн студиос, 2011. - 16 с. : с цв. ил., [2] л. : цв. стикери ; 29 см

Без сведение за ориг. загл. - Peyo - псевд. на авт. Pierre Culliford.

ISBN 978-954-2908-22-7 : 4.90 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 44133640

ТОМАС, Валъри
        Уини и Уилбър. Пиратско приключение Вж Кн 116

БК 2021/6 Кн 17
УОТ, Фиона, 1960-
        Веселият влак / Фиона Уат ; ил. Алистар. - София : Фют, 2020 (Китай). - [10] с. : с цв. ил. ; 32 см + 1 локомотивче

Кор. опис. - Ориг. загл.: Wind-up train / Fiona Watt. - Загл. в изд. каре: Ту-тууу! Трака-трак! Идва веселият влак. - Възприетата форма на името на авт. Фиона Уат е Фиона Уот. - Алистар - псевд. на ил. Letizia Geminiani. - Прев. от англ. ез. - Кн. отпеч. на ламиниран картон с нестандартна форма.

ISBN 978-619-199-573-8

087.5
821.111-93-34
COBISS.BG-ID 44136200

ФЛИНТ, Кати
        Лебедово езеро : една вълшебна приказка, разказана от оркестър и балет Вж Кн 82

ФЛИНТ, Кати
        Лешникотрошачката : една вълшебна приказка, разказана от оркестър и балет Вж Кн 83

ФЛИНТ, Кати
        Спящата красавица : една вълшебна приказка, разказана от оркестър и балет Вж Кн 84


1 ФИЛОСОФИЯ

13 ФИЛОСОФИЯ НА СЪЗНАНИЕТО И ДУХА. МЕТАФИЗИКА НА ДУХОВНИЯ ЖИВОТ

БК 2021/6 Кн 18
САСОН, Гал Едем, 1968-
        2020 астрологична прогноза : скок на вярата : раждането на нов свят / Гал Едем Сасон ; прев. от англ. Ирина Манушева. - София : Кибеа, 2019 ([София] : Булгед). - 384 с. : с ил. ; 18 см. - (Серия Знание)

Ориг. загл., установено от доп. източник: The astrology of 2020: leap of faith: the dawning of a new world / Gahl Eden Sasson. - Загл. на гърба на кн.: 2020. - За автора: с. 3.

ISBN 978-954-474-859-3 : 16 лв.
1. Астрология
133.52
COBISS.BG-ID 44139528

14 ФИЛОСОФСКИ СИСТЕМИ И НАПРАВЛЕНИЯ

БК 2021/6 Кн 19
АЙВАНОВ, Омраам Микаел, 1900-1986
        Възпитание, което започва преди раждането / Омраам Микаел Айванов. - 3. прераб. изд. - [Варна] : Благоговение, 2020 ([Варна] : [Хеликс прес]). - 191 с. : със сх. ; 18 см

Ориг. загл.: Une éducation qui commence avant la naissance / Omraam Mikhaël Aïvanhov, в колекция Извор No 203. - Без сведение за 1. изд. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7374-34-6 : 12 лв.
1. Дъновизъм 2. Семейно възпитание
141.33
299.7
37.018
COBISS.BG-ID 44144648

БК 2021/6 Кн 20
ЩАЙНЕР, Рудолф, 1861-1925
        Съпреживяване на годишния кръговрат в четири космически имагинации : 5 доклада, изнесени в Дорнах от 5 до 13 октомври 1923 г. и един доклад в Щутгарт на 15 октомври 1923 г. / Рудолф Щайнер ; прев. Петранка Георгиева. - Варна : Сдружение по антропософска лечебна педагогика и соц. терапия, 2020 (София : Симолини 94). - 115 с. : с цв. ил. ; 22 см

Ориг. загл.: Das Miterleben des Jahreslaufes in vier kosmischen Imaginationen / Rudolf Steiner.

ISBN 978-619-7338-16-4
1. Антропософия
141.33
COBISS.BG-ID 44109832

159.9 ПСИХОЛОГИЯ
Виж и 316.6; 591.51; 616.89

БК 2021/6 Кн 21
ВИКТОРОВА, Людмила
        Как се създава желана реалност? : наръчник за мислене / Людмила Викторова. - София : М-8-М, 2019 ([София] : [Веста принт]). - 125 с. : с ил. ; 21 см

Изд. на Нац. библ. Св. св. Кирил и Методий. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-8992-17-6 : 14.80 лв.
1. Материя и съзнание 2. Автотренинг 3. Мислене
159.962
COBISS.BG-ID 44154376

БК 2021/6 Кн 22
ДИМИТРОВ, Юлиан Станков, 1974-
        Как да сложим край на тревожността и паник атаките? : моята лична история, без редакция и без страх / Юлиан Димитров. - София : [Реклама Пони], 2020. - 112 с. ; 21 см

ISBN 978-954-9467-57-4
1. Личност - психология
159.923(0:82-94)
821.163.2-94
COBISS.BG-ID 44059912

БК 2021/6 Кн 23
ИЛИЕВА-Крайнова, Емилия Янкова
        800 километра диалог с тази част от нас, която знае всичко / Емилия Илиева-Крайнова ; прев. Емилия Ханджийска. - [София] : [Емилия Янкова Илиева-Крайнова], 2019 ([София] : [Неопринт]). - 78 с. : с цв. ил. ; 24 см

Ориг. загл.: Walking to love: 27 days on El Camino. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-91252-1-2 (не е отпеч.) : 16 лв.
ISBN 978-619-91252 !
1. Личност - психология
159.923
821.163.2-992
COBISS.BG-ID 44073736

БК 2021/6 Кн 24
КАРПОВ, Димитър, 1981-
        Живот на победител или как да побеждаваме всеки ден / Димитър Карпов. - [Пловдив] : FastPrintBooks, 2019. - 81 с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-236-133-4
1. Самоусъвършенстване
159.923
COBISS.BG-ID 44042248

БК 2021/6 Кн 25
ПЕХЛИВАНОВ, Илиан Ангелов, 1991-
        Мениджмънт на живота : Kак да управлявате живота си ефективно? Kак да се развивате и постигате успехи? / Илиан Пехливанов. - [Пловдив] : Изд. авт., 2020 ([Пловдив] : ПК Жанет 45). - 168 с. ; 21 см

За автора: с. 167.

ISBN 978-619-188-463-6 : 12 лв.
1. Самоусъвършенстване 2. Успех 3. Поведение
159.922/.923
COBISS.BG-ID 44100104

БК 2021/6 Кн 26
ХАНЧЕВА, Камелия Дончева
        Децата, родителите и вътрешният свят. Отношенченски психоаналитични теории за развитието / Камелия Ханчева. - София : ВББ, 2019 ([София] : [Пулсио принт]). - 210 с. : с ил., диагр., табл. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец. Пламен Калчев. - Библиогр.: с. 196-209.

ISBN 978-954-9352-34-4 : 9 лв.
1. Психоанализа 2. Детска и педагогическа психология 3. Семейство - психологични проблеми
159.964.2
159.922.7
COBISS.BG-ID 44053512

БК 2021/6 Кн 27
ХЕЙ, Луиз Л., 1926-2017
        Довери се на живота : щастливо живей с мъдростта на Луиз Хей / състав., предг. Робърт Холдън ; прев. от англ. ез. Станислава Миланова. - София : Кибеа, 2020 ([София] : Ифо дизайн). - 414 с. : с ил. ; 20 см. - (Серия Познай себе си)

Ориг. загл.: Trust life. - За авт.: с. 2.

ISBN 978-954-474-864-7 : 20 лв.
1. Самоусъвършенстване
159.92
COBISS.BG-ID 44078344


2 РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ

27 ХРИСТИЯНСТВО

БК 2021/6 Кн 28
БЪЛГАРСКА православна църковна община Св. Иван Рилски (Виена)
        50 години Българска православна църковна община "Св. Иван Рилски" във Виена / състав. Иван Петкин ; фотогр. Мартин Митов ; предг. митрополит Антоний = 50 Jahre Bulgarisch-orthodoxe Kirchengemeinde "Hl. Iwan Rilski" in Wiеn / Übers. Ioann Krammer ; fotograf Martin Mitov ; Vorw. Metropolit Antoni. - [София] : [Симолини 94], [2020]. - 144 с. : с цв. ил. ; 26 см
Антоний - духовно име на авт. на предг. Живко Киров Михалев.

ISBN 978-619-7265-90-3
1. Българска православна църковна община "Св. Иван Рилски" (Виена) - история - сборници 2. България - религия
271.22(497.2)-9(062)
COBISS.BG-ID 44029448

БК 2021/6 Кн 29
ТЕМЕЛСКИ, Христо Иванов, 1948-
        Българската екзархия : 150 години от учредяването й / Христо Темелски. - [София] : Синод. изд. на Бълг. православна църква, 2020 ([София] : Симолини-94). - 84 с. : с ил., портр., факс. ; 20 см

ISBN 978-619-7306-12-5
1. Българска екзархия - история 2. България - религия
271.22(497.2)-9
COBISS.BG-ID 44079112

28 ИСЛЯМ

БК 2021/6 Кн 30
        ВИСОКАТА чест да бъдеш бахай. - [София] : Кармел, [2003] ([София] : [Миг принт]). - 96 с. : с ил., портр. ; 23 см

Без сведение за ориг. загл. - Прев. от англ. ез.

ISBN 954-9542-11-4
1. Бахайска вяра
286
COBISS.BG-ID 44119816

БК 2021/6 Кн 31
ГЕРГОВА, Диана Спасова, 1948-
        Демир Баба теке - българският Ерусалим : водач / Диана Гергова, Катерина Венедикова = Demir Baba tekkezi - bulgar Kudüs'ü : kilavuz / Diana Gergova, Katerina Venedikova ; Türkçe çeviri Katerina Venedikova, Elen Kirçeva. - София : Захарий Стоянов, 2020 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 216 с. : с цв. ил. ; 24 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 211-214.

ISBN 978-954-09-1421-3 : 12 лв.
1. Ислям - свети места - България 2. Изчезнали и стари градове, тракийски - България 3. България - религия 4. Сборяново - паметници на културата
28-522(497.2)
904(497.21)(036)
COBISS.BG-ID 44116488

29 СЪВРЕМЕННИ ДУХОВНИ ДВИЖЕНИЯ

АЙВАНОВ, Омраам Микаел, 1900-1986
        Възпитание, което започва преди раждането Вж Кн 19


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

321 ФОРМИ НА ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ. ДЪРЖАВАТА КАТО ПОЛИТИЧЕСКА ВЛАСТ
Виж и 308; 342

БК 2021/6 Кн 32
        АРХЕОЛОГИЯ на властта : интердисциплинарни диалози : [юбилейна научна конференция, София, 2019] / под ред. на Богдан Атанасов ... [и др.]. - София : НБУ, 2020. - 210 с. : с ил., к. ; 29 см

Други ред.: Илиян Боянов, Ирена Димитрова, Боян Думанов, Петранка Неделчева, Живко Узунов. - Рез. на англ. ез. - Библиогр. след отд. текстове.

ISBN 978-619-233-100-9 : 27 лв.
1. Власт - България - история - конференции 2. България - политика
321.1(497.2)(091)(06)
COBISS.BG-ID 44011784

322 ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ДЪРЖАВАТА И ЦЪРКВАТА. ПОЛИТИКА ПО ОТНОШЕНИЕ НА РЕЛИГИЯТА. ЦЪРКОВНА ПОЛИТИКА
Виж и 2-67; 342.731

БК 2021/6 Кн 33
        АТЕИСТИЧНАТА политика в комунистическа България : сборник документи. Ч. 1 / състав., предг. Живко Лефтеров. - София : НБУ, 2020 ([София] : Симолини-94). - 727 с. : с табл. ; 24 см

Списък на документите: с. 685-700. - Рец. Методи Методиев. - Именен показалец, геогр. показалец.

ISBN 978-619-233-142-9 : 25 лв.
1. Религия и политика - България - история - 1945-1990 - извори 2. България - политика
322(497.2)(091)(093.2)
COBISS.BG-ID 44130056

327 МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ВЪНШНА ПОЛИТИКА
Виж и 172.4; 341

БК 2021/6 Кн 34
ИЛИЕВ, Николай Тодоров, 1969-
        Основи за провеждане и участие в мироопазващи мисии : [монография] / Николай Илиев ; науч. ред. Румен Маринов. - В. Търново : Нац. воен. унив. "Васил Левски", 2020. - 130 с. : с табл., сх. ; 21 см

Изд. на Нац. воен. унив. Васил Левски - В. Търново. Фак. Общовойскови. Кат. Воен. науки. - Рец.: Румен Маринов, Димитър Димитров. - Библиогр.: с. 121-124 и под линия.

ISBN 978-954-753-318-9
1. Международна сигурност - правни проблеми
327.56
341.1
COBISS.BG-ID 44037640

329 ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ

БК 2021/6 Кн 35
БЪЛГАРСКА социалистическа партия. Гоцеделчевска партийна организация
        Сто години Гоцеделчевска партийна организация : юбилеен поглед към историята 1919-2019. - [Благоевград] : [Ирин-Пирин], [2019] ([Благоевград] : [Смилков]). - 42 с. : с ил., портр. ; 24 см

Загл. на кор.: 100 години Гоцеделчевска партийна организация. - Изд. на БСП. Общин. съвет  - Гоце Делчев.

ISBN 978-954-8505-85-7
1. БСП - местни партийни организации - Гоце Делчев - история - сборници 2. Гоце Делчев - политически партии и движения
329(497.22-21)БСП(062)
COBISS.BG-ID 44030728

33 ИКОНОМИКА. ИКОНОМИЧЕСКИ НАУКИ

КОЛЕВ, Орлин Илиев, 1974-
        Първа вълна на масовата приватизация в транспортния отрасъл на република България през призмата на три десетилетия Вж Кн 38

336 ФИНАНСИ

БК 2021/6 Кн 36
КОЛЕВ, Орлин Илиев, 1974-
        Финтех сектора в България в контекста на европейската практика : генезис, развитие и пазарен анализ на индустрията към 2020 г. : монография / Орлин Илиев Колев. - София : Висше транспортно у-ще "Тодор Каблешков", 2020. - 120 с. : с табл., диагр. ; 24 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец.: Цветка Атанасова Стоенчева, Десислава Владимирова Йосифова. - Библиогр.: с. 104-116.

ISBN 978-954-12-0279-1
1. Финанси - управление и организация - автоматизация 2. Информационни и комуникационни технологии - приложение - в икономиката
336:004
004:338
COBISS.BG-ID 44051208

БК 2021/6 Кн 37
ПЕТЕВ, Бойко Митков, 1973-
        Хармонизиране на българското косвено данъчно облагане с европейското : [монография] / Бойко Петев ; предг. Атанас Льондев. - Пловдив : Висше у-ще по сигурност и икономика, 2020. - 169 с. : с диагр., табл. ; 21 см

Рец.: Андрей Захариев, Йорданка Велчева. - Библиогр.: с. 167-168.

ISBN 978-619-7343-36-6
1. Данъчно облагане - България 2. Данъчно облагане - Европа 3. България - финанси 4. Европа - финанси
336.226(4-6ЕС)
COBISS.BG-ID 44065800

338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ НА ИКОНОМИКАТА. ИКОНОМИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ

БК 2021/6 Кн 38
КОЛЕВ, Орлин Илиев, 1974-
        Първа вълна на масовата приватизация в транспортния отрасъл на република България през призмата на три десетилетия / Орлин Илиев Колев. - София : Висше транспортно у-ще "Тодор Каблешков", 2020. - 195 с. : с табл. ; 24 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец.: Даниела Димитрова Тодорова, Десислава Владимирова Йосифова. - Библиогр.: с. 186-194

ISBN 978-954-12-0278-4
1. Транспорт - България - икономически проблеми 2. Приватизация - България 3. България - транспорт
338.47(497.2)
33.025.28(497.2)
COBISS.BG-ID 44047624

РЕГИОНАЛЕН форум за социално предприемачество (1 ; Варна ; 2018)
        Първи регионален форум за социално предприемачество, 09-11.11.2018 г. - гр. Варна, 29.11.2018 г. - гр. Благоевград, 11-13.12.2018 г. - гр. София Вж Кн 1

341 МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО

ИЛИЕВ, Николай Тодоров, 1969-
        Основи за провеждане и участие в мироопазващи мисии : [монография] Вж Кн 34

343 НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО. УГЛАВНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ
Виж и 2-428; 2-74; 341.4; 344

БК 2021/6 Кн 39
ГРОШЕВ, Чавдар Петров
        Предсрочно освобождаване от изтърпяване на наложено наказание : теоретико-практически коментар : монография / Чавдар Грошев ; науч. ред. Даниела Дончева. - Пловдив : Висше у-ще по сигурност и икономика, 2020. - 226 с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 174-184.

ISBN 978-619-7343-37-3 : 18.90 лв.
1. Наказания (право) - България 2. България - право
343.26(497.2)
COBISS.BG-ID 44056584

355/359 ВОЕННО ИЗКУСТВО. ВОЕННИ НАУКИ. ОТБРАНА НА СТРАНАТА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ
Виж и 623

БК 2021/6 Кн 40
ИЛИЕВ, Николай Тодоров, 1969-
        Малките подразделения в мироопазващи мисии / Николай Илиев ; науч. ред. Румен Маринов. - В. Търново : Нац. воен. унив. ''Васил Левски'', 2020. - 132 с. : с табл., диагр. ; 21 см

Изд. на Нац. воен. унив. Васил Левски - В. Търново. Фак. Общовойскови. Кат. Воен. науки. - Библиогр.: с. 118-124.

ISBN 978-954-753-317-2
1. Специални части (военно дело) - България 2. България - военно дело
355.318(497.2)
COBISS.BG-ID 44091144

БК 2021/6 Кн 41
НАЦИОНАЛЕН военен университет Васил Левски (Велико Търново)
        142-ри випуск "Добруджански", Велико Търново, 24.07.2020 г. / НВУ Васил Левски ; снимки Вяра Йовева. - В. Търново : НВУ "Васил Левски", 2020. - [59] с. : с цв. ил., к., портр. ; 21 см

Кор. опис. - 80 години от възвръщането на Южна Добруджа: Звездният миг на българската дипломация / Петя Владимирова: с. 4-6.

ISBN 978-954-753-321-9
1. Национален военен университет "Васил Левски" (Велико Търново) - история - биографии 2. Велико Търново - военно дело
355.23(497.216)(092)
929(497.216)
COBISS.BG-ID 44113928

37 ОБРАЗОВАНИЕ
Виж и (07); 364.67

АЙВАНОВ, Омраам Микаел, 1900-1986
        Възпитание, което започва преди раждането Вж Кн 19

373 ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА

КОЛАРОВА, Злателина Димитрова, 1963-
        Акомпаняторите на Пловдивското музикално училище : историческа панорама Вж Кн 65

378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧИЛИЩА. УНИВЕРСИТЕТИ

БК 2021/6 Кн 42
        ХОРА на изкуството : новото поколение и духовният свят на човека : Европейска нощ на учените 2019 / състав., предг. Петя Бъркалова ; ред. кол. Петя Бъркалова ... [и др.]. - [Пловдив] : Ракурси, 2019. - 44 с. : с портр. ; 21 см

Други ред.: Ваня Драганова, Весела Казашка. - Съдържа интервюта с: Владимир Владимиров, Весела Гелева, Александър Гьошев, Стела Динкова, Димо Енев, Мариана Камбурова, Велислава Карагенова, Динка Касабова, Едуард Сарафян, Мирослав Турийски.

ISBN 978-954-8852-95-1
1. Академия за музикално и танцово изкуство (Пловдив) - интервюта 2. Пловдив - висше образование
378.6(497.234)(092)(047.53)
929(497.234)
COBISS.BG-ID 44126984

379.8 СВОБОДНО ВРЕМЕ

БК 2021/6 Кн 43 
        [СТО и десет] 110 години курорт "Св. Св. Константин и Елена" - морска и СПА дестинация / Владимир Славчев ... [и др.] = 110 years "Sts. Constantine and Helena" - sea and SPA destination / Vladimir Slavchev ... [и др.]. - 2. изд. - Варна : Фил, 2020. - 224 с. : с цв. ил., портр. ; 25 см

Загл. на гърба на кн.: 110 години Св. Св. Константин и Елена. - Други авт.: Борислав Дряновски, Георги Маринов, Емануела Мутафова, Димитър Ставрев, Илия Тодоров, Гергана Ненова. - 1. изд. 2018 на изд. Славена, установено от доп. източник. - Изд. на Фонд. Св. Св. Константин и Елена. - Текст и на нем., фр., рус., чеш., пол., рум. ез.

ISBN 978-954-9741-40-7
1. Морски курорти - България - история 2. Св.Св. Константин и Елена (курорт) - организация на свободното време
379.84(262.5:210:497.2)(091)
COBISS.BG-ID 44027656

39 ЕТНОЛОГИЯ. КУЛТУРНА АНТРОПОЛОГИЯ. ЕТНОГРАФИЯ. НРАВИ. ОБИЧАИ. ТРАДИЦИИ. БИТ. ФОЛКЛОР
Виж и 159.922.4; 2-18; 903; 904

БК 2021/6 Кн 44
        ПО пътя - образи, звуци и истории : монография / Красимира Кръстанова ... [и др.] ; фотогр. Елица Стоилова ... [и др.]. - Пловдив : Ракурси, 2019. - 128 с. : с цв. ил., портр. ; 21 см

Загл. и на англ. ез.: On the road - images, sounds and stories. - Други авт.: Меглена Златкова, Мария Кисикова, Елица Стоилова. - Други ил.: Меглена Златкова, Красимира Кръстанова, Мария Кисикова, Петко Георгиев, Васил Караджов, Мария Славчева. - Текст и на англ. ез. - Рец.: Светла Димитрова, Добринка Парушева. - Библиогр.: с. 111-114.

ISBN 978-954-8852-97-5
1. Каракачани - България - бит 2. България - етнография
39(497.2=146)
COBISS.BG-ID 44055048

БК 2021/6 Кн 45
        CAFÉ Europe / textes réunis par Raïa Zaïmova ; traduits du bulgare par Marie Vrinat-Nikolov. - Sofia : Институт за балканистика с Център по тракология БАН, 2019 ([В. Търново] : Faber). - 152 с. : с ил. ; 24 см

Ориг. загл.: Кафене Европа. - En guise de préambule : quelques mots sur le café / Raïa Zaïmova: с. 7-8. - Библиогр. след отд. статии.

ISBN 978-619-7179-09-5
1. Бит - Европа - история - сборници 2. Европа - етнография
394(4)(091)(062)
COBISS.BG-ID 44147208


5 МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

51 МАТЕМАТИКА

БК 2021/6 Кн 46
ПЕТКОВА, Таня Гутева
        22 примерни теста за "матурата" по математика 10. клас : сборник с тестове по математика / Таня Петкова. - [Пловдив] : Fast Print Books, 2019. - 136 с. : с табл., черт. ; 24 см

ISBN 978-619-236-140-2 : 9.90 лв.
1. Математика - тестове за средни училища
51(079)(075.3)
COBISS.BG-ID 44098056

544 ФИЗИКОХИМИЯ

БК 2021/6 Кн 47
ПАНАЙОТОВА, Маринела Иванова, 1961-
        Ръководство за упражнения по физикохимия и колоидна химия / Маринела Панайотова, Марин Парлапански, Борислав Великов. - 2. прераб. и доп. изд. - София : МГУ. ИК "Св. Иван Рилски", 2002. - 80 с. : с табл., черт. ; 20 см

1. изд. 1989 с авт. Марин Парлапански, Борислав Великов.

ISBN 954-9748-46-4
1. Физикохимия - лабораторни ръководства за ВУЗ 2. Колоиди - лабораторни ръководства за ВУЗ
544(076)(075.8)
544.77(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 44132104

57 БИОЛОГИЧНИ НАУКИ (ОБЩИ ВЪПРОСИ)
Виж и 58; 59; 61

БК 2021/6 Кн 48
ВЕСЕЛИНСКА, Мария Тодорова
        Помагало задачи тип ключови компетентности по биология и здравно образование / Мария Тодорова Веселинска. - Благоевград : Ирин-Пирин, 2019 ([Благоевград] : [Смилков]). - 128 с. : с цв. ил., сх. ; 30 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-8505-83-3
1. Биология - задачи за средни училища
57(076)(075.3)
COBISS.BG-ID 44123656


6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

615 ФАРМАКОЛОГИЯ. ОБЩА ТЕРАПИЯ. ТОКСИКОЛОГИЯ
Виж и 616-085; 661.12

БК 2021/6 Кн 49
КАСАБОВА, Светла Георгиева, 1988-
        История за билките от времето на траките / Светла Касабова, Цветомир Цонев ; худож. Диляна Колева. - София : Магията на бълг. роза, 2020 ([София] : [Алианс принт]). - 144 с. : с цв. ил. ; 24 см

Минералните извори на България / Георги Максимов: с. 117-118. - За интереса на нашите революционери към билките и народната медицина / Милена Георгиева: с. 119-125. - Възприетата форма на името на авт. на доп. материал Милена Георгиева е Милена Андреева, с пълно име Милена Андреева Георгиева. - Библиогр.: с. 126.

ISBN 978-619-91695-0-6
1. Медицински растения - история 2. Фитотерапия
615.32(091)
COBISS.BG-ID 44153096

616.3 ПАТОЛОГИЯ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА. БОЛЕСТИ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА

БК 2021/6 Кн 50
ХАНДЖИЕВ, Стоян Стефанов, 1951-
        Локорегионални терапии при първични и метастатични тумори на черния дроб / Стоян Ханджиев. - София : Парадигма, 2020 ([София] : [Булгед]). - 171 с. : с ил. ; 21 см

Библиогр. след отд. теми.

ISBN 978-954-326-435-3
1. Черен дроб - тумори - терапия
616.36-006-08
COBISS.BG-ID 44130312

616.4 ПАТОЛОГИЯ НА ЛИМФНАТА СИСТЕМА, КРЪВОТВОРНИТЕ ОРГАНИ, ЖЛЕЗИТЕ С ВЪТРЕШНА СЕКРЕЦИЯ

БК 2021/6 Кн 51
ЛОЗАНОВ, Боян Стоянов, 1935-2020
        Записки на един ендокринолог : автобиографични бележки / Боян С. Лозанов. - София : Симолини 94, 2020. - 112 с. : с цв. ил., портр. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7265-88-0
1. Лозанов, Боян С., 1935-2020 - биографски материали 2. Лекари, български - биографски материали 3. Ендокринология - България - биографски материали 4. България - медицина
616.43(497.2)(092)
929 Лозанов, Боян С.
COBISS.BG-ID 44024584

БК 2021/6 Кн 52
ЛОЗАНОВ, Боян Стоянов, 1935-2020
        Записки на един ендокринолог : автобиографични бележки / Боян С. Лозанов. - София : Симолини 94, 2020. - 112 с. : с цв. ил., портр. ; 22 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7265-89-7 (подв.)
1. Лозанов, Боян С., 1935-2020 - биографски материали 2. Лекари, български - биографски материали 3. Ендокринология - България - биографски материали 4. България - медицина
616.43(497.2)(092)
929 Лозанов, Боян С.
COBISS.BG-ID 44025352

624 ГРАЖДАНСКО СТРОИТЕЛСТВО И СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ (ОБЩИ ВЪПРОСИ)

БК 2021/6 Кн 53
        СТОМАНОБЕТОННИ мостове. Ч. 2, Стоманобетонни конструкции по Еврокод. Числен пример. / Димитър Петев Хубчев ... [и др.]. - София : Висше трансп. у-ще "Тодор Каблешков", 2020. - 384 с. : със сх., табл. ; 24 см + 1 оптичен диск

Други авт.: Иван Христов Лалов, Кристина Евгениева Димитрова, Георги Иванов Лалов. - Авт. на многочастното изд.: Иван Христов Лалов, Димитър Петев Хубчев, Марио Александров Гълъбов, Кристина Евгениева Димитрова, Георги Иванов Лалов. - Библиогр.: с. 380-384.

ISBN 978-954-12-0276-0
1. Стоманобетонни мостове - учебници за ВУЗ
624.21(075.8+075.8.034)
COBISS.BG-ID 44026632

631.5 АГРОТЕХНИКА

БК 2021/6 Кн 54
        ПРОБЛЕМИ на селекцията, семезнанието, семепроизводството и агротехниката : юбилейна научна конференция с международно участие "90 години институт "Образцов чифлик", Русе, 27-28 юни 1995 г. : научни трудове. Т. 2, Агротехника и икономика / ред. кол. Димитър Русев ... [и др.]. - Русе : ИК Наука и практика, 1995 (Русе : ЕФ Електрокамен). - 222 с. : с табл. ; 20 см

Други ред.: Димитър Димитров, Любка Ненова, Иван Тодоров, Денчо Русев, Ясен Дочев. - Пълната форма на името на ред. Ясен Дочев е Ясен Дочев Георгиев. - Текст и на англ. ез. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ. ез.

ISBN 954-8861-04-6 !
1. Агротехника - конференции
631.5(06)
COBISS.BG-ID 44110856

БК 2021/6 Кн 55
ТУН, Мария, 1922-2012 
        Посевни дни 2021 : с времето за садене, обработка и събиране на реколтата и подходящите дни за работа с пчелите през 2021 година : из констелационните изследвания / изработени и съставени от Мария Тун и Матиас К. Тун ; прев. от нем. ез. Татяна Благоева. - Варна : Сдружение по антропософска лечебна педагогика и соц. терапия, 2020 ([София] : Симолини 94). - 64 с. : с цв. ил. ; 21 см

Ориг. загл.: Aussaattage 2021. - Загл. на кор.: Мария Тун Посевни дни 2021. - Пълната форма на името на прев. Татяна Благоева е Татяна Благоева Цекова-Ценова. - Библиогр.: с. 62-63.

ISBN 978-619-7338-17-1 : 10 лв.
1. Сеитба и засаждане 2. Пчеларство
631.54:523.3/.4
638.1:523.3/.4
COBISS.BG-ID 44136712

        УСЪВЪРШЕНСТВАНИ почвозащитни технологии за минимална и нетрадиционна обработка на почвата при производство на пшеница и царевица за зърно на наклонени терени Вж Кн 56

631.8 ТОРЕНЕ НА ПОЧВИТЕ. СТИМУЛИРАНЕ НА РАСТЕЖА НА РАСТЕНИЯТА. СТИМУЛАТОРИ НА РАСТЕЖА

        УСЪВЪРШЕНСТВАНИ почвозащитни технологии за минимална и нетрадиционна обработка на почвата при производство на пшеница и царевица за зърно на наклонени терени Вж Кн 56

633.1 ЖИТНИ РАСТЕНИЯ. ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИ

БК 2021/6 Кн 56
        УСЪВЪРШЕНСТВАНИ почвозащитни технологии за минимална и нетрадиционна обработка на почвата при производство на пшеница и царевица за зърно на наклонени терени / Петър Д. Димитров ... [и др.]. - София [т.е. Русе] : ИИЗЗ, 2016 ([Русе] : [Примакс]). - 63 с. : с табл., сх., цв. ил. ; 23 см

Загл. на кор.: Усъвършенствани почвозащитни технологии за минимална и нетрадиционна обработка на почвата на наклонени терени. - Други авт.: Христо И. Белоев, Тотка Т. Трифонова, Светла С. Русева, Калоян Е. Стоянов, Димитрия К. Илиева, Гергана С. Кунчева. - Възприетата форма на името на авт. Тотка Т. Трифонова е Тотка Тодорова Митова-Трифонова, на авт. Гергана С. Кунчева - Гергана Славова Николова. - Изд. на СА - София. Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията Никола Пушкаров, Русенски унив. Ангел Кънчев. - Рец.: Петър Т. Радулов, Чавдар З. Везиров. - Библиогр.: с. 59-61.

ISBN 978-619-7135-08-4
1. Зърнено-житни култури - обработка на почвата - нови технологии
633.1:631.51
631.51
631.8
COBISS.BG-ID 44028168

634.8 ЛОЗАРСТВО. ЛОЗИ
Виж и 663.2

БК 2021/6 Кн 57
НАУЧНА конференция с международно участие Устойчиво развитие на лозарството и винарството, основани на знанието (Плевен ; 2007)
        Научна конференция с международно участие "Устойчиво развитие на лозарството и винарството, основани на знанието", Плевен, 29-30 август 2007 г. - Плевен : Пи Ар Ви - рефреш вижън, 2007 ([София] : [Булгед]). - 307 с. : с ил. ; 30 см

Изд. на Нац. център за аграр. науки. Институт по лозарство и винарство - Плевен. - Текст и на англ. ез. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-954-2920-84-7
1. Лозарство - конференции 2. Винарство - конференции
634.8(06)
663.2(06)
COBISS.BG-ID 44023560

БК 2021/6 Кн 58
ЮБИЛЕЙНА научна конференция с международно участие Научните постижения - принос за ефективно лозарство и винарство (Плевен ; 2012)
        Юбилейна научна конференция с международно участие "Научните постижения - принос за ефективно лозарство и винарство", Плевен, 4-5 септември 2012 г. - Плевен : Пи Ар Ви - рефреш вижън, [2019] ([София] : [Булгед]). - 261 с. : с ил. ; 30 см

Загл. на кор.: Юбилейна научна конференция с международно участие. - Изд. на СА - София. Институт по лозарство и винарство - Плевен. - Текст и на англ., рус. ез. - 110 години Институт по лозарство и винарство - Плевен / Виолета Димитрова: с. 6-14. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг., англ., рус. ез.

ISBN 978-954-2920-85-4
1. Лозарство - конференции 2. Винарство - конференции
634.8(06)
663.2(06)
COBISS.BG-ID 44042504

БК 2021/6 Кн 59
BALKAN Symposium of Viticulture and Enology (2 ; Pleven ; 2004)
        II Balkan Symposium of Viticulture and Enology, Pleven, 8-10 September 2004 : symposium proceedings. - Плевен : Пи Ар Ви - рефреш вижън, [2019] ([София] : [Булгед]). - 255 с. : с ил. ; 30 см

Рец.: Abrasheva, Braykov, Bambalov. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ., бълг., рус. ез.

ISBN 978-954-2920-83-0
1. Лозарство - конференции 2. Винарство - конференции
634.8(06)
663.2(06)
COBISS.BG-ID 44030216

638.1 ПЧЕЛАРСТВО. АПИКУЛТУРА

ТУН, Мария, 1922-2012 
        Посевни дни 2021 : с времето за садене, обработка и събиране на реколтата и подходящите дни за работа с пчелите през 2021 година : из констелационните изследвания Вж Кн 55

658 УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТЪРГОВИЯТА
Виж и 005.71; 33; 347.7

БК 2021/6 Кн 60
ГЕОРГИЕВА, Боряна Георгиева, 1972-
        Оценяване на дизайнерски продукти : монография / Боряна Георгиева. - 2. прераб. изд. - София : Дайрект сървисиз, 2020. - с. I-III, 3-174 : с табл., сх., диагр. ; 21 см

1. изд. 2015. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец.: Мирослав Йорданов Денчев, Георги Петров Червендинев. - Библиогр.: с. 168-174. - Терминол. показалец. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-619-7671-07-0
1. Дизайн 2. Промишлена естетика 3. Качество на продукцията
658.51
658.56
COBISS.BG-ID 44039432

663 ПРОМИШЛЕНА МИКРОБИОЛОГИЯ. ПРОМИШЛЕНА МИКОЛОГИЯ. ФЕРМЕНТОЛОГИЯ. ФЕРМЕНТАЦИОННИ ПРОИЗВОДСТВА. ПРОИЗВОДСТВО НА НАПИТКИ. ПРОИЗВОДСТВО НА ВКУСОВИ ПРОДУКТИ И ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ. ПРОИЗВОДСТВО НА СТИМУЛАНТИ Виж и 178; 351.761; 579; 613.3; 613.8; 641.8

НАУЧНА конференция с международно участие Устойчиво развитие на лозарството и винарството, основани на знанието (Плевен ; 2007)
        Научна конференция с международно участие "Устойчиво развитие на лозарството и винарството, основани на знанието", Плевен, 29-30 август 2007 г. Вж Кн 57

ЮБИЛЕЙНА научна конференция с международно участие Научните постижения - принос за ефективно лозарство и винарство (Плевен ; 2012)
        Юбилейна научна конференция с международно участие "Научните постижения - принос за ефективно лозарство и винарство", Плевен, 4-5 септември 2012 г. Вж Кн 58

BALKAN Symposium of Viticulture and Enology (2 ; Pleven ; 2004)
        II Balkan Symposium of Viticulture and Enology, Pleven, 8-10 September 2004 : symposium proceedings Вж Кн 59

669 МЕТАЛУРГИЯ
Виж и 539.4; 539.5; 546.3; 546.4; 546.6; 546.7; 546.8; 620.18; 621.7; 621.8; 621.9; 622; 661.8

БК 2021/6 Кн 61
ФИЛИПОВА, Иглика, инженер
        ТОРП - проектът и ние / Иглика Филипова ; фотогр. Соня Минчева, Димитър Несторов. - Пловдив : FastPrintBooks, 2019. - 276 с. : с цв. ил. ; 24 см

За хората и куража / Румен Цонев: с. 7-8.

ISBN 978-619-236-145-7 (подв.)
1. Металургични заводи - Пловдив - история 2. Проекти - управление и организация 3. Пловдив - металургия
669.013(497.234)(091)
005.8
COBISS.BG-ID 44101640


7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ

72 АРХИТЕКТУРА
Виж и 624; 625; 626; 627; 69

БК 2021/6 Кн 62
ЦИГОВ, Тодор Петров, 1958-
        Двойната винтова анфилада на архитект Георги Берберов : монография / Тодор Цигов. - София : Даниела Убенова, 2020 ([София] : [Алианс принт]). - 176 с. : с ил. ; 30 см

Рецензии / Благовест Вълков, Панайот Савов, Стефан Мичев: с. 167-175. - Библиогр.: с. 156-166.

ISBN 978-954-791-303-5 (подв.) : 34.88 лв.
1. Берберов, Георги Христов, 1939-2011 - творчество 2. Архитекти, български - творчество 3. България - архитектура
72.071.1(497.2)(092)
929 Берберов, Георги Христов
COBISS.BG-ID 44119560

745/749 ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ

БК 2021/6 Кн 63
МЛЕЧЕВСКА, Вяра Стойчева
        How we live : Български павилион 58-o издание на изложбата за изкуство La Biennale di Venezia / Вера Млечевска, Джонатан Шово-Фриджиати, Стивън Цепке ; прев. Нигрита Дейвис ... [и др.] ; фотогр. Рада Букова ... [и др.] = How we live : Bulgarian pavilion La Biennale di Venezia 58th International art exhibition / transl. Nigrita Davis ... [и др.] ; photogr. Rada Boukova ... [и др.]. - [София] : Нац. галерия, 2019 ([София] : Neo print). - 142 с. : с цв. ил. ; 21 см

Кор. опис. - Други прев.: Марк Босани, Рада Букова. - Други ил.: Лазар Лютаков, Клеменс Франке, Вера Млечевска. - Възприетата форма на името на авт. Вера Млечевска е Вяра Стойчева Млечевска. - България - опит за завръщане, отново / разговор между Катя Ангелова и Яра Бубнова: с. 131-138. - Библиогр. след отд. статии.

ISBN 978-954-9473-46-9
ISBN 987-954-9473-46-9 !
1. Изкуство, съвременно, българско - изложби 2. Художествена обработка на стъкло - изложби 3. България - приложно изкуство
748.5.038(497.2)
COBISS.BG-ID 44149256

75 ЖИВОПИС
Виж и 535.6

БК 2021/6 Кн 64
КОЛЕВА, Диляна
        Художественото наследство на Пенчо Георгиев в българската сценография от 20-те и 30-те години на 20. век / Диляна Колева. - София : [Изд. авт.], 2020 (София : Булгед). - 141 с. : с ил. ; 24 см

Биография на Пенчо Георгиев: с. 76-78. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 70-75.

ISBN 978-619-188-449-0
1. Георгиев, Пенчо, 1900-1940 - творчество 2. Художници, български - творчество 3. България - изобразителни изкуства
75.071.1(497.2)(092)
929 Георгиев, Пенчо
COBISS.BG-ID 44118792

78 МУЗИКА
Виж и 681.8; 778.534.4; 792

БК 2021/6 Кн 65
КОЛАРОВА, Злателина Димитрова, 1963-
        Акомпаняторите на Пловдивското музикално училище : историческа панорама / Злателина Коларова. - Пловдив : Ракурси, 2020. - 80 с. ; 21 см

Колегията : отзиви: с. 66-76.

ISBN 978-954-8852-98-2
1. Училище за музикално и танцово изкуство "Добрин Петков" (Пловдив) - история 2. Музикални педагози - Пловдив - биографии 3. Пловдив - музика
78.071(497.234)(092)
373.5:78(497.234)(091)
929(497.234)
COBISS.BG-ID 44112136

БК 2021/6 Кн 66
        МАЙСТОРСКИТЕ класове и школата Кабаиванска : 20 години Международен майсторски клас на Райна Кабаиванска в Нов български университет / състав. Георги Текев ; фотогр. Alexander Bogdan Thompson ... [и др.] = Master classes and Kabaivanska school : 20 years International Master class of Raina Kabaivanska at New Bulgarian University / copm. George Tekev ; photogr. Alexander Bogdan Thompson ... [и др.] ; transl. into Engl. David James Mossop. - [София] : НБУ, 2020 ([София] : [Симолини]). - 167 с. : с цв. ил., портр. ; 31 см

Други ил.: Виктор Викторов, Иво Попов, Крум Стоев, Иван-Александър Кютев, Джулия Дзукери, Даниеле Полтрониери. - Името на прев. David James Mossop погрешно отпеч. в кн. David Mossop James.

ISBN 978-619-233-144-3 (подв.) : 33 лв.
1. Кабаиванска, Райна Якимова, 1934- - дейност 2. Оперни и оперетни артисти - България - дейност 3. България - музика
78.071.2(497.2)(092)
929 Кабаиванска, Райна Якимова
COBISS.BG-ID 44091656

БК 2021/6 Кн 67
        МОЯТ Вагнер със Софийската опера, или Хроника на едно приключение / [състав.] Пламен Карталов. - София : Захарий Стоянов, 2020 ([София] : Мултипринт ЕООД). - 1047 с. : с цв. ил. ; 24 см

Загл. на кор.: Моят Вагнер. - Бурята на страстите и патосът на чувствата / Иван Гранитски: с. 15-23. - Иван Гранитски - псевд. на авт. на доп. материал Иван Йорданов Димитров. - Текст и на англ. ез. - За автора: с. 1025-1030. - Foreword to the book "My Wagner" of acad. Plamen Kartaloff / Klaus Billand: с. 1041-1046.

ISBN 978-954-09-1370-4 (подв.) : 45 лв.
1. Вагнер, Рихард, 1813-1883 - творчество 2. Софийска опера и балет - история 3. Композитори - Германия - творчество 4. Театрални постановки - София 5. Германия - музика 6. София - театър
78.071.1(430)(092)
792.54(497.2-25)(091)
929 Вагнер, Рихард
COBISS.BG-ID 44111624

БК 2021/6 Кн 68
СТЕФАНОВА, Петя Иванова
        Изследване върху музикалнореторичните фигури в бароковата музика : монография / Петя Стефанова-Илиева ; науч. ред. Димитрина Игнатова-Цонева. - Русе : Петя Иванова Стефанова-Илиева, 2020 (Русе : Русенски унив. "Ангел Кънчев"). - 124 с. : с табл. ; 22 см

Възприетата форма на името на авт. Петя Стефанова-Илиева е Петя Иванова Стефанова, на ред. Димитрина Игнатова-Цонева - Димитрина Игнатова Цонева. - Рец.: Кристина Петрова Япова, Марияна Николаева Булева-Петрова. - Библиогр.: с. 109-123.

ISBN 978-619-91763-0-6
1. Музика, барокова
78.034.7
COBISS.BG-ID 44072712

784 ВОКАЛНА МУЗИКА. ПЕЕНЕ

БК 2021/6 Кн 69
БУРАДЖИЕВ, Костадин Михайлов, 1958-
        Игнат Куков: моите щастливи години с музиката и с тамбурата : монография / Костадин Бураджиев, Любен Досев ; ред. Костадин Бураджиев. - Пловдив : Акад. за муз., танцово и изобраз. изкуство, 2020 (Пловдив : Делта ти). - 131 с. : с ил., портр., ноти ; 29 см

Вместо предговор: защо се съгласих да се напише книгата за мен / Игнат Куков: с. 3. - Рецензии / Галя Петрова-Киркова, Данка Цветкова: с. 130-131.

ISBN 978-954-2963-70-7
1. Куков, Игнат Сотиров, 1934- - биографии 2. Музиканти - България - биографии 3. България - музика
784.071.2(497.2)(092)
929 Куков, Игнат Сотиров
COBISS.BG-ID 44131336

791 КИНО. КИНОФИЛМИ

БК 2021/6 Кн 70
МИХАЙЛОВ, Станко Петров, 1931-2020
        Последен вик / Станко Михайлов. - София : Феномен, 2020 (София : Скай принт). - 67 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

16 лв.
ISBN 978-954-549-140-5 !
1. Михайлов, Станко Петров, 1931- - биографски материали 2. Кинорежисьори, български - биографски материали 3. България - кино
791.63-051(497.2)(092)
929 Михайлов, Станко Петров
COBISS.BG-ID 44117512

792 ТЕАТЪР. СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО. ДРАМАТИЧНИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Виж и 782; 82-2

БК 2021/6 Кн 71
ДЪРЖАВЕН куклен театър (Стара Загора)
        Истории за часовник, кукли и липов чай : 60 години Държавен куклен театър - Стара Загора. Кн. 1 / състав. Светла Бенева, Катерина Георгиева. - Ст. Загора : Държ. куклен театър, 2019 ([София] : Айпринт). - 168 с. ; 22 x 31 см

Кн. 1-2 изд. заедно с обща задна кор.

ISBN 978-619-188-312-7 (подв.)
1. Държавен куклен театър (Стара Загора) - история - сборници 2. Стара Загора - театър
792.97(497.235)(062)
COBISS.BG-ID 44164104

БК 2021/6 Кн 72
ДЪРЖАВЕН куклен театър (Стара Загора)
        Истории за часовник, кукли и липов чай : 60 години Държавен куклен театър - Стара Загора. Кн. 2 / състав. Светла Бенева, Катерина Георгиева. - Ст. Загора : Държ. куклен театър, 2019 ([София] : Айпринт). - 168 с. : с цв. ил. ; 22 x 31 см

Кн. 1-2 изд. заедно с обща задна кор.

(Подв.)
ISBN 978-619-188-312-7 !
1. Държавен куклен театър (Стара Загора) - история - сборници 2. Стара Загора - театър
792.97(497.235)(062)
COBISS.BG-ID 44164360

БК 2021/6 Кн 73
ДЪРЖАВНА опера (Русе)
        Русенски оперен театър 100 години / състав. Найден Тодоров ... [и др.]. - Русе : Primax, 2019 (Русе : Акад. изд. на Русенски унив. "А. Кънчев"). - 217 с. : с цв. ил. ; 28 см

Кор. опис. - Други състав.: Пламен Бейков, Марио Мокрев, Гергана Георгиева, Маргарита Маринова, Веселина Антонова, Стефан Матеев, Атанас Пеев, Емил Кьостебеков.

ISBN 978-619-7242-05-8
1. Държавна опера (Русе) - история 2. Русе - театър
792.54(497.215)(091)
COBISS.BG-ID 44037896

        МОЯТ Вагнер със Софийската опера, или Хроника на едно приключение Вж Кн 67

БК 2021/6 Кн 74
        С обич! : Любомир Малинов - режисьор, литератор, духовен учител, приятел / състав. Зинаида Хаджимитова ... [и др.]. - Самоков : Приятел, 2020 (София : M&BM). - 122 с. : с ил. ; 21 см

Други състав.: Людмила Цветкова, Надка Вардарова. - Съдържа разд.: Публикации на Любомир Малинов ; Публикации и поздравления за Любомир Малинов ; Публикации на Любомир Малинов : библиография / състав. Мирослава Мирчева.

ISBN 978-619-7476-20-0
1. Малинов, Любомир Димитров, 1940- - спомени 2. Режисьори, български - спомени 3. България - театър
792.071.2(497.2)(092)(093.3)
821.163.2-92
929 Малинов, Любомир Димитров
COBISS.BG-ID 44120328

796.01/.097 ФИЛОСОФИЯ. ТЕОРИЯ. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. МЕТОДИКА. ЕТИКА. ЕСТЕТИКА. ТЕХНИЧЕСКИ ВЪПРОСИ. СПОРТНО ДВИЖЕНИЕ. СПОРТНИ ПРОФЕСИИ И ДЕЙНОСТИ. СЪСТЕЗАНИЯ. РЕКОРДИ

ГРОЗДЕВ, Валентин Петров, 1969-
        Основи на кондиционната подготовка при подрастващи скиори алпийци : теоретична и практическа насоки към комплексно изграждане на физическите качествата, необходими при спорта - ски алпийски дисциплини Вж Кн 75

796.9 ЗИМНИ СПОРТОВЕ. ИГРИ НА ЛЕД. СКИ. ПЪРЗАЛЯНЕ С ШЕЙНИ

БК 2021/6 Кн 75
ГРОЗДЕВ, Валентин Петров, 1969-
        Основи на кондиционната подготовка при подрастващи скиори алпийци : теоретична и практическа насоки към комплексно изграждане на физическите качествата, необходими при спорта - ски алпийски дисциплини / Валентин Гроздев, Иван Каневчев. - [София] : Бълг. федерация по ски, [2017]. - 75 с. : с цв. ил., табл., сх. ; 31 см

Библиогр.: с. 75.

ISBN 978-619-90906-0-2 (подв. със спирала)
1. Ски (спорт) - тренировка 2. Спортисти - ученици - физически качества и подготовка
796.92.015
796.012-057.87
COBISS.BG-ID 44067848


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

81 ЕЗИКОЗНАНИЕ И ЕЗИЦИ

БК 2021/6 Кн 76
ТОНКИН, Иван Серафимов, 1943-
        Италианско-български речник / Иван Тонкин ; под ред. на Недда Бояджиева = Dizionario italiano-bulgaro / Ivan Tonkin ; a cura di Nedda Boyadzhieva. - [Ново изд.]. - София : ИСМ компания, 2020 ([София] : [Симолини-94]). - 2402 с. ; 25 см

ISBN 978-619-91042-0-0 (подв.)
1. Италиански език - речници, италианско-български
81'374=131.1=163.2
COBISS.BG-ID 44096520

811.112.2 НЕМСКИ ЕЗИК (ВИСОКОНЕМСКИ, СТАНДАРТЕН ПИСМЕН НЕМСКИ ЕЗИК)

БК 2021/6 Кн 77
ВАСИЛЕВА, Силвия Василева, 1968-
        Текстолингвистични особености на публицистични текстове с икономическа тематика на немски език в сравнение с български / Силвия Василева. - София : УНСС, 2020. - 158 с. : с табл. ; 24 см

Библиогр.: с. 150-157.

ISBN 978-619-232-353-0
1. Немски език - стилистика 2. Български език - стилистика 3. Сравнително езикознание 4. Германия - езикознание 5. България - езикознание
811.112.2'38
811.163.2'38
COBISS.BG-ID 43856648

811.134.2 ИСПАНСКИ ЕЗИК

БК 2021/6 Кн 78
KONDŽOVA, Elena Cvetanova
        Mi amor, el español / Елена Конджова. - [Пловдив] : Астарта, 2019. - 140 с. : с табл. ; 29 см

Текст и на бълг. ез.

ISBN 978-954-350-270-7
1. Испански език - учебници
811.134.2(075)
COBISS.BG-ID 44128008

811.163.2 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
Виж и 821.163.2

ВАСИЛЕВА, Силвия Василева, 1968-
        Текстолингвистични особености на публицистични текстове с икономическа тематика на немски език в сравнение с български Вж Кн 77

БК 2021/6 Кн 79
ВИДЕНОВ, Михаил Георгиев, 1940-
        Езиковедски ситнежи / Михаил Виденов. - София : Захарий Стоянов, 2020 ([София] : [Миг принт]). - 399 с. ; 22 см

Загл. и на англ. ез.: Linguistic odds and ends. - Интервюта с Михаил Виденов / Димитър Веселинов, Румяна Смилкова, Милена Бойчева: с. 299-328. - Пълната форма на името на интервюиращото лице Димитър Веселинов е Димитър Веселинов Димитров. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр. след отд. статии. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-09-1476-3 (подв.) : 30 лв.
1. Български език - лексика 2. Български език - социолингвистика 3. България - езикознание
811.163.2'271
COBISS.BG-ID 44058632

БК 2021/6 Кн 80
ЗАХОВ, Георги Славев, 1936-
        Произход и значение на селищните имена в Самоковско / Георги Захов. - Самоков : Приятел, 2020 (София : M&BM). - 96 с. ; 21 см

За авт.: с. 94.

ISBN 978-619-7476-21-7
1. Географски имена - Самоковски край 2. Самоковски край - езикознание
811.163.2'373.21(497.22-0)
COBISS.BG-ID 44062216

821 ЛИТЕРАТУРИ НА ОТДЕЛНИ ЕЗИЦИ И ЕЗИКОВИ СЕМЕЙСТВА

БК 2021/6 Кн 81
        ЕПИЧНО : легенди на фентъзито / състав. Джон Джоузеф Адамс ; предг. Брент Уикс, Джон Джоузеф Адамс ; прев. от англ. Александър Христов, Борис Шопов. - София : Артлайн студиос, 2014. - 633 с. : с ил. ; 22 см

Ориг. загл.: Epic: legends of fantasy. - Възприетата форма на името на авт. на доп. материал Брент Уикс е Брент Уийкс.

ISBN 978-954-2908-98-2 (подв.) : 28 лв.

821-322.9(082)
COBISS.BG-ID 44096776

821-93 ЛИТЕРАТУРИ НА ОТДЕЛНИ ЕЗИЦИ И ЕЗИКОВИ СЕМЕЙСТВА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2021/6 Кн 82
ФЛИНТ, Кати
        Лебедово езеро : една вълшебна приказка, разказана от оркестър и балет / Кати Флинт ; ил. Джесика Кортни-Тикъл ; прев. Екатерина Иванова. - София : Фют, 2020 (Китай). - [20] с. : с цв. ил. ; 28 x 31 см

Кор. опис. - Ориг. загл.: The story orchestra: Swan lake / Katy Flint. - Възприетата форма на името на прев. Екатерина Иванова е Екатерина Иванова Латева. - Нестандартно оформление: с муз. кутия / музика Пьотър Илич Чайковски.

ISBN 978-619-199-496-0 (подв.)

821-93-34
087.5
COBISS.BG-ID 44129800

БК 2021/6 Кн 83
ФЛИНТ, Кати
        Лешникотрошачката : една вълшебна приказка, разказана от оркестър и балет / Кати Флинт ; ил. Джесика Кортни-Тикъл ; прев. Екатерина Иванова. - София : Фют, 2020 (Китай). - [20] с. : с цв. ил. ; 28 x 31 см

Кор. опис. - Ориг. загл.: The story orchestra: The Nutcracker / Katy Flint. - Възприетата форма на името на прев. Екатерина Иванова е Екатерина Иванова Латева. - Нестандартно оформление: с муз. кутия / музика Пьотър Илич Чайковски.

ISBN 978-619-199-498-4 (подв.)

821-93-34
087.5
COBISS.BG-ID 44122632

БК 2021/6 Кн 84
ФЛИНТ, Кати
        Спящата красавица : една вълшебна приказка, разказана от оркестър и балет / Кати Флинт ; ил. Джесика Кортни-Тикъл ; прев. Екатерина Иванова. - София : Фют, 2020 (Китай). - [20] с. : с цв. ил. ; 28 x 31 см

Кор. опис. - Ориг. загл.: The story orchestra: Sleeping Beauty / Katy Flint. - Възприетата форма на името на прев. Екатерина Иванова е Екатерина Иванова Латева. - Нестандартно оформление: с муз. кутия / музика Пьотър Илич Чайковски.

ISBN 978-619-199-497-7 (подв.)

821-93-34
087.5
COBISS.BG-ID 44128264

БК 2021/6 Кн 85
ХОЛЕЙНОНЕ, Петер
        Приказки. Т. 1 / Питър Олейноне ; ил. Тони Улф ... [и др.] ; прев. Екатерина Иванова. - [София] : Фют, 2020 ([София] : Мултипринт ЕООД). - 240 с. : с цв. ил. ; 29 см

Ориг. загл.: Le fiabe più belle / Peter Holeinone. - Тони Улф - псевд. на ил. Antonio Lupatelli. - Други ил.: Пиеро Катанео, Северино Баралди. - Възприетата форма на името на авт. Питър Олейноне е Петер Холейноне, на прев. Екатерина Иванова - Екатерина Иванова Латева.

ISBN 978-619-199-591-2 (подв.) : 22 лв.

821-93-34
COBISS.BG-ID 44144392

821.111 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/6 Кн 86
ДОУД, Шавон, 1960-2007
        Блатно дете / Шавон Доуд ; прев от англ. Александър Христов. - София : Артлайн студиос, 2016. - 350 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Bog child / Siobhan Dowd.

ISBN 978-619-193-067-8 : 15.99 лв.

821.111-312.4
COBISS.BG-ID 44048648

БК 2021/6 Кн 87
МАКДОНАЛД, Иън, 1960-
        Императрицата на Слънцето / Иън Макдоналд ; прев. от англ. Петър Тушков. - София : Артлайн студиос, 2017. - 356 с. ; 22 см

Ориг. загл.: Empress of the Sun / Ian McDonald. - Речник на езика папари: с. 351-353. - За автора: с. 355. - Кн. 3 от поредицата Евърнес.

ISBN 978-619-193-103-3 (подв.) : 19 лв.

821.111-311.9
COBISS.BG-ID 44090888

БК 2021/6 Кн 88
СТРАУД, Джонатан, 1970-
        Кухото момче / Джонатан Страуд ; прев. Цветана Генчева. - София : Артлайн студиос, 2020. - 343 с. ; 22 см

Ориг. загл.: The hollow boy / Jonathan Stroud. - Кн. 3 от поредицата Локуд и сие.

ISBN 978-619-193-187-3 : 17 лв.

821.111-312.9
COBISS.BG-ID 44094728

БК 2021/6 Кн 89
ТАУЗИ, Дейвид
        Кръвта на твоя брат / Дейвид Таузи ; прев. от англ. Вихра Манова. - София : Артлайн студиос, 2015. - 362 с. ; 22 см

Ориг. загл.: Your brother's blood / David Towsey.

ISBN 978-619-193-039-5 (подв.) : 20 лв.

821.111-312.9
COBISS.BG-ID 44094472

БК 2021/6 Кн 90
УДИНГ, Крис, 1977-
        Железния чакал / Крис Удинг ; прев. от англ. Надя Златкова. - София : Артлайн студиос, 2015. - 650 с. ; 21 см

Ориг. загл.: The Iron jackal / Chris Wooding. - Биогр. данни за авт. отбелязани на 3-та кор. - Кн. от поредицата История за Кети Джей.

ISBN 978-619-193-026-5 : 20 лв.

821.111-311.9
COBISS.BG-ID 44079624

БК 2021/6 Кн 91
ФОЛЕТ, Кен, 1949-
        Книжни пари / Кен Фолет ; прев. Иван Атанасов. - [2. изд.]. - София : Артлайн студиос, 2020. - 220 с. ; 24 см

Ориг. загл.: Paper money / Ken Follett. - 1. изд. 2001 на ИК Хермес - Пловдив.

ISBN 978-619-193-189-7 : 17 лв.

821.111-31
COBISS.BG-ID 44055560

БК 2021/6 Кн 92
ЧАДБОРН, Марк, 1960-
        Мечът на Албион / Марк Чадборн ; прев. Жени Петкова. - София : Артлайн студиос, 2014. - 576 с. ; 22 см

Ориг. загл.: The sword of Albion / Mark Chadbourn. - Биогр. данни за авт. отбелязани на 3-та кор. - Кн. 1 от поредицата Мечът на Албион, установено от доп. източник.

ISBN 978-619-193-010-4 (подв.) : 28 лв.

821.111-312.9
COBISS.BG-ID 44113160

БК 2021/6 Кн 93
ЧАДБОРН, Марк, 1960-
        Плашила от плът и кръв / Марк Чадборн ; прев. Ивелина Минчева-Бобадова. - София : Артлайн студиос, 2019. - 568 с. ; 22 см

Ориг. загл.: The scar-crow men / Mark Chadbourn. - Възприетата форма на името на прев. Ивелина Минчева-Бобадова е Ивелина Минчева. - Кн. 2 от поредицата Мечът на Албион, установено от доп. източник.

ISBN 978-619-193-156-9 : 25 лв.

821.111-312.9
COBISS.BG-ID 44139272

821.111-93 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2021/6 Кн 94
АРЧЪР, Манди
        Голямата история на малката Пепа : on the TV series Peppa pig by Neville Astley and Mark Baker / adapt. Mandy Archer. - София : Артлайн студиос, 2017. - [32] с. : с цв. ил. ; 24 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: The big tale of little Peppa.

ISBN 978-619-193-100-2 : 7.99 лв.

821.111-93-91
COBISS.BG-ID 44160520

БК 2021/6 Кн 95
БРОДУЕЙ, Алис, 1980-
        Искра / Алис Бродуей ; прев. Ина Сиракова. - София : Дуо дизайн, [2019]. - 394 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Spark / Alice Broadway.

ISBN 978-954-8396-95-0 : 19.90 лв.

821.111-93-31
COBISS.BG-ID 44134920

БК 2021/6 Кн 96
        ГОЛЯМОТО състезание на Пепа : based on the TV series Peppa pig by Neville Astley, Mark Baker / прев. Христо Коцев. - София : Артлайн студиос, 2017. - [20] с. : с цв. ил. ; 20 x 20 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: Peppa's big race.

ISBN 978-619-193-101-9 : 4.99 лв.

821.111-93-91
COBISS.BG-ID 44161544

БК 2021/6 Кн 97
ДЖОУНС, Даян Уейн, 1934-2011
        Къща на много пътеки / Даян Уейн Джоунс ; прев. от англ. Емил Минчев ; ил. Мирослава Филимонова. - София : Артлайн студиос, 2012. - 288 с. : с ил. ; 21 см

Ориг. загл.: House of many ways / Diana Wynne Jones. - Кн. 3 от поредицата Подвижният замък на Хоул.

ISBN 978-954-2908-42-5 : 14.99 лв.

821.111-93-312.9
COBISS.BG-ID 44107528

БК 2021/6 Кн 98
ДЖОУНС, Даян Уейн, 1934-2011
        Омагьосан живот / Даян Уейн Джоунс ; прев. от англ. Цветана Генчева ; ил. Ина Димитрова. - София : Артлайн студиос, 2016. - 245 с. : с ил. ; 21 см

Ориг. загл.: Charmed life / Diana Wynne Jones. - Кн. 1 от поредицата Крестоманси.

ISBN 978-619-193-076-0 : 13.99 лв.

821.111-93-31
COBISS.BG-ID 44112392

БК 2021/6 Кн 99
КАСИДИ, Кати, 1962-
        Мечтата на Съмър / Кати Касиди ; прев. Жени Петкова. - София : Артлайн студиос, 2016. - 220 с. ; 22 см

Ориг. загл.: Summer's dream / Cathy Cassidy. - Кн. 3 от поредицата Момичетата от Шоколадовата кутийка.

ISBN 978-619-193-060-9 : 11.99 лв.

821.111-93-31
COBISS.BG-ID 44048392

БК 2021/6 Кн 100
РИЙД, Бенджамин
        Полунощният час / Бенджамин Рийд ; ил. Лора Триндър ; прев. Михаил Балабанов. - [София] : Дуо дизайн, 2019 ([София] : [Инвестпрес]). - 296 с. : с ил. ; 20 см

Ориг. загл.: The midnight hour / Benjamin Read.

ISBN 978-954-8396-96-7 : 14.90 лв.

821.111-93-312.9
COBISS.BG-ID 44115464

БК 2021/6 Кн 101
УОЛЯМС, Дейвид, 1971-
        Лош татко / Дейвид Уолямс ; ил. Тони Рос ; прев. Михаил Балабанов. - [София] : Дуо дизайн, [2020] ([София] : [Скала принт]). - 426 с. : с ил. ; 20 см

Ориг. загл.: Bad dad / David Walliams.

ISBN 978-619-7560-01-5 : 21.90 лв.

821.111-93-31
COBISS.BG-ID 44078600

БК 2021/6 Кн 102
УОЛЯМС, Дейвид, 1971-
        Среднощната тайфа / Дейвид Уолямс ; ил. Тони Рос ; прев. Михаил Балабанов. - [София] : Дуо дизайн, [2019] ([София] : [Инвестпрес]). - 480 с. : с ил. ; 20 см

Ориг. загл.: The midnight gang / David Walliams.

ISBN 978-954-8396-97-4 : 19.90 лв.

821.111-93-31
COBISS.BG-ID 44077576

УОТ, Фиона, 1960-
        Веселият влак Вж Кн 17

821.111(417)-93 ИРЛАНДСКА ЛИТЕРАТУРА НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2021/6 Кн 103
ЛАНДИ, Дерек, 1974-
        Апокалипсата ме хвана : от света на Скълдъгъри Плезънт / Дерек Ланди ; прев. от англ. Златка Миронова. - София : Артлайн студиос, 2016. - 363 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Armageddon outta here / Derek Landy. - Загл. на кор.: Скълдъгъри Плезънт: апокалипсата ме хвана. - Възприетата форма на името на прев. Златка Миронова е Златка Паскалева Паскалева.

ISBN 978-619-193-063-0 : 15.99 лв.

821.111(417)-93-312.9
COBISS.BG-ID 44057352

821.111(73) АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/6 Кн 104
НЕС, Патрик, 1971-
        Ние, останалите, просто живеем тук / Патрик Нес ; прев. Златка Паскалева. - София : Артлайн студиос, 2015. - 322 с. ; 21 см

Ориг. загл.: The rest of us just live here / Patrick Ness.

ISBN 978-619-193-041-8 : 16 лв.

821.111(73)-312.9
COBISS.BG-ID 44073480

БК 2021/6 Кн 105
САНДЪРСЪН, Брандън, 1975-
        Към небето / Брандън Сандерсън ; прев. от англ. Цветана Генчева. - [2. изд.]. - София : Артлайн студиос, 2020. - 478 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Skyward / Brandon Sanderson. - Възприетата форма на името на авт. Брандън Сандерсън е Брандън Сандърсън. - 1. изд. 2019, установено от доп. източник.

ISBN 978-619-193-188-0 : 22 лв.

821.111(73)-311.9
COBISS.BG-ID 44087816

БК 2021/6 Кн 106
САНДЪРСЪН, Брандън, 1975-
        Легион : на една ръка разстояние / Брандън Сандерсън ; прев. от англ. Йоана Гацова. - София : Артлайн студиос, 2017. - 160 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Legion: skin deep / Brandon Sanderson. - Възприетата форма на името на авт. Брандън Сандерсън е Брандън Сандърсън.

ISBN 978-619-193-087-6 : 11.99 лв.

821.111(73)-312.9
COBISS.BG-ID 44078856

БК 2021/6 Кн 107
САНДЪРСЪН, Брандън, 1975-
        Мъглороден. [Кн.] 1, Последната империя / Брандън Сандeрсън ; прев. от англ. Юлиян Стойнов. - [2. изд.]. - София : Артлайн студиос, 2019. - 658 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Mistborn: the final empire / Brandon Sanderson. - Възприетата форма на името на авт. Брандън Сандерсън е Брандън Сандърсън. - 1. изд. 2010 на ИК Бард.

ISBN 978-619-193-153-8 : 25 лв.

821.111(73)-312.9
COBISS.BG-ID 44073224

БК 2021/6 Кн 108
САНДЪРСЪН, Брандън, 1975-
        Мъглороден. [Кн.] 3, Героят на времето / Брандън Сандерсън ; прев. от англ. Юлиян Стойнов. - [2. изд.]. - София : Артлайн студиос, 2020. - 735 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Mistborn: the hero of ages / Brandon Sanderson. - Възприетата форма на името на авт. Брандън Сандерсън е Брандън Сандърсън. - 1. изд. 2011 на ИК Бард, установено от доп. източник.

ISBN 978-619-193-177-4 : 27 лв.

821.111(73)-312.9
COBISS.BG-ID 44075016

БК 2021/6 Кн 109
САНДЪРСЪН, Брандън, 1975-
        Пробуждане / Брандън Сандерсън ; прев. от англ. Цветана Генчева. - София : Артлайн студиос, 2019. - 167 с. ; 22 см

Ориг. загл.: Awakening / Brandon Sanderson. - Загл. на предзагл. с.: Мечът на вечността: пробуждане. - Възприетата форма на името на авт. Брандън Сандерсън е Брандън Сандърсън. - Кн. от поредицата Infinity blade.

ISBN 978-619-193-152-1 : 13 лв.

821.111(73)-312.9
COBISS.BG-ID 44077832

БК 2021/6 Кн 110
САНДЪРСЪН, Брандън, 1975-
        Ритматистът / Брандън Сандерсън ; ил. Бен МакСуийни ; прев. от англ. Борис Шопов. - София : Артлайн студиос, 2013. - 360 с. : с ил. ; 21 см

Ориг. загл.: The rithmatist / Brandon Sanderson. - Възприетата форма на името на авт. Брандън Сандерсън е Брандън Сандърсън.

ISBN 978-954-2908-54-8 : 19 лв.

821.111(73)-312.9
COBISS.BG-ID 44093960

821.111(73)-93 АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2021/6 Кн 111
КИНИ, Джеф, 1971-
        Дневникът на един дръндьо : от нищо нещо / Джеф Кини ; прев. Михаил Балабанов. - София : Дуо дизайн, [2020] ([София] : [Скала принт]). - 218 с. : с ил. ; 21 см

Ориг. загл.: Diary of Wimpy kid: Wrecking ball / Jeff Kinney. - За автора: с. 218. - На гърба на кн. означено 14.

ISBN 978-619-7560-00-8 : 17.90 лв.

821.111(73)-93-31
COBISS.BG-ID 44057864

БК 2021/6 Кн 112
КИНИ, Джеф, 1971-
        Дневникът на един дръндьо : семейна идилия / Джеф Кини ; прев. Михаил Балабанов. - София : Дуо дизайн, [2019] ([София] : [Скала принт]). - 218 с. : с ил. ; 21 см

Ориг. загл.: Diary of a Wimpy kid: The getaway / Jeff Kinney. - За автора: с. 218. - На гърба на кн. означено 12.

ISBN 978-954-8396-94-3 : 17.90 лв.

821.111(73)-93-31
COBISS.BG-ID 44061192

БК 2021/6 Кн 113
КИНИ, Джеф, 1971-
        Дневникът на един дръндьо : снегояд / Джеф Кини ; прев. Михаил Балабанов. - София : Дуо дизайн, [2019] ([София] : [Скала принт]). - 218 с. : с ил. ; 21 см

Ориг. загл.: Diary of a Wimpy kid: The Meltdown / Jeff Kinney. - За автора: с. 218. - На гърба на кн. означено 13.

ISBN 978-954-8396-99-8 : 17.90 лв.

821.111(73)-93-31
COBISS.BG-ID 44065288

БК 2021/6 Кн 114
КИНИ, Джеф, 1971-
        Небивалиците на един дърдорко : хрониките на Раули Джеферсън / Джеф Кини ; прев. от англ. Михаил Балабанов. - София : Дуо дизайн, 2020 ([София] : [Скала принт]). - 218 с. : с ил. ; 21 см

Ориг. загл.: Diary of an awesome friendly kid: Rowley Jefferson's journal / Jeff Kinney.

ISBN 978-954-8396-00-4 : 17.90 лв.

821.111(73)-93-31
COBISS.BG-ID 44055304

БК 2021/6 Кн 115
ПЕНДЕРГРАС, Дафне
        Смърфиета и забравеното селце : по филма "Смърфовете: Забравеното селце" / адапт. Дафне Пендерграс ; сценарист Стейси Хармън ; ил. Антонело Далена, Пало Мадалени ; прев. от англ. Ина Димитрова. - София : Артлайн студиос, 2017. - [24] с. : с цв. ил. ; 20 x 20 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: Smurfette and the lost village.

ISBN 978-619-193-086-9 : 6.90 лв.

821.111(73)-93-91
COBISS.BG-ID 44126728

821.111(94)-93 АВСТРАЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2021/6 Кн 116
ТОМАС, Валъри
        Уини и Уилбър. Пиратско приключение / Валъри Томас ; ил. Корки Пол ; прев. от англ. Милена Милева-Фено. - [София] : Timelines, 2019 (Китай). - [30] с. : с цв. ил. ; 29 см

Ориг. загл.: Winnie and Wilbur. The pirate adventure / Valerie Thomas. - Корки Пол - псевд. на ил. Hamish Vigne Christie Paul.

ISBN 978-619-7455-28-1 (подв.) : 16 лв.

821.111(94)-93-34
087.5
COBISS.BG-ID 44120584

821.113.4-93 ДАТСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2021/6 Кн 117
АНДЕРСЕН, Ханс Кристиан, 1805-1875
        Андерсенови приказки / [Ханс Кристиан Андерсен] ; прев. [от рус.] Светослав Минков ; ил. Любен Зидаров. - [9. прераб. изд.]. - [София] : Захарий Стоянов, 2021 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 160 с. : с цв. ил. ; 24 см

1. изд. 1931-1939 в 12. кн. на изд. Хемус. - Шестият Андерсен / Любен Зидаров: с. 147-150. - Аристократичната ирония на Любен Зидаров / Иван Гранитски: с. 152-158. - Иван Гранитски - псевд. на авт. на доп. материал Иван Йорданов Димитров.

ISBN 978-954-09-1488-6 (подв.) : 30 лв.

821.113.4-93-34
COBISS.BG-ID 44112904

821.131.1-93 ИТАЛИАНСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2021/6 Кн 118
ВАКАРИНО, Лучия, 1981-
        Произшествия на снимачната площадка / Лучия Вакарино ; ил. Паола Антиста ; прев. от итал. Нели Николова Раданова. - [София] : Фют, 2020 ([Костинброд] : [Мултипринт ООД]). - 181 с. : с ил. ; 20 см

Ориг. загл.: Una fiction in giallo / Lucia Vaccarino. - Възприетата форма на името на прев. Нели Николова Раданова е Нели Николова Раданова-Кушева. - Кн. от поредицата Детективска агенция - мама и аз.

ISBN 978-619-199-601-8 : 8.90 лв.

821.131.1-93-312.4
COBISS.BG-ID 44051464

БК 2021/6 Кн 119
ВАКАРИНО, Лучия, 1981-
        Тайната на заключената стая / Лучия Вакарино ; ил. Паола Антиста ; прев. от итал. Нели Николова Раданова. - [София] : Фют, 2020 ([Костинброд] : [Мултипринт ООД]). - 190 с. : с ил. ; 20 см

Ориг. загл.: Il mistero della stanza n.11 / Lucia Vaccarino. - Възприетата форма на името на прев. Нели Николова Раданова е Нели Николова Раданова-Кушева. - Кн. от поредицата Детективска агенция - мама и аз.

ISBN 978-619-199-594-3 : 8.90 лв.

821.131.1-93-312.4
COBISS.BG-ID 44053256

БК 2021/6 Кн 120
ВАКАРИНО, Лучия, 1981-
        Тайната на статуетката / Лучия Вакарино ; ил. Паола Антиста ; прев. от итал. Нели Николова Раданова. - [София] : Фют, 2020 ([Костинброд] : [Мултипринт ООД]). - 190 с. : с ил. ; 20 см

Ориг. загл.: Il caso dell'elefante d'avorio / Lucia Vaccarino. - Възприетата форма на името на прев. Нели Николова Раданова е Нели Николова Раданова-Кушева. - Кн. от поредицата Детективска агенция - мама и аз.

ISBN 978-619-199-593-6 : 8.90 лв.

821.131.1-93-312.4
COBISS.BG-ID 44053000

БК 2021/6 Кн 121
        ВРЕМЕ е за сън! : да почетем заедно за лека нощ / ил. Анна Шатълуд. - София : Фют, 2020 (Китай). - [8] с. : с цв. ил. ; 22 x 22 см

Кор. опис. - Ориг. загл.: Nigth, nigth on the farm. - Кн. отпеч. на ламиниран картон. - Съдържа и: Игра на криеница ; Игри на воля ; Веселите цветове ; Децата на животнитe.

ISBN 978-619-199-572-1 (подв.)

821.131.1-93-34
087.5
COBISS.BG-ID 44106504

БК 2021/6 Кн 122
КАЗАЛИС, Анна, 1953-
        Снежната кралица : книга с панорамни илюстрации / Анна Казалис ; ил. Мат Улф ; прев. от англ. Албена Раленкова. - София : Фют, 2020 (Китай). - [12] с. : с цв. ил. ; 20 x 26 см

Ориг. загл.: The snow queen.

ISBN 978-619-199-520-2 (подв.)

821.131.1-93-34
087.5
COBISS.BG-ID 44130824

821.133.1(493) БЕЛГИЙСКА ЛИТЕРАТУРА НА ФРЕНСКИ ЕЗИК

БК 2021/6 Кн 123
ТЮРИН, Жан-Марк, 1946-
        Теа от поречието : роман / Жан-Марк Тюрин ; прев. от фр. Тодорка Минева. - [София] : Сонм, 2019 ([София] : [Диджитал принт експрес]). - 220 с. ; 20 см. - (Поредица Лицата на другостта)

Ориг. загл.: La Théo des fleuves / Jean-Marc Turine. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7500-10-3 : 16 лв.

821.133.1(493)-31
COBISS.BG-ID 44136456

821.133.1(71)-93 КАНАДСКА ЛИТЕРАТУРА НА ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2021/6 Кн 124
БЕРЖЬОРОН, Ален М., 1957-
        Били Стюарт. Кн. 1, Дзенскаутите / Ален М. Бержьорон ; ил. Сампар ; прев. Мария Брайнова. - София : Дуо дизайн, [2020] ([София] : [Инвестпрес]). - 160 с. : с цв. ил. ; 19 см

Ориг. загл.: Billy Stuart: 1 Les Zintrépides / Alain M. Bergeron.

ISBN 978-619-7560-02-2 : 15.90 лв.

821.133.1(71)-93-31
087.5
COBISS.BG-ID 44124424

821.134.2 ИСПАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/6 Кн 125
СЕРВАНТЕС Сааведра, Мигел де, 1547-1616
        Знаменитият идалго Дон Кихот де Ла Манча. Ч. 1 / Мигел де Сервантес Сааведра ; ил. Гюстав Доре ; прев. от исп. Тодор Нейков, стихове Стоян Бакърджиев ; предг. Тодор П. Нейков. - [5. изд.]. - София : Захарий Стоянов, 2020 (София : Лито Балкан). - 564 с. : с ил., портр. ; 24 см. - (Поредица Божествен дух)

Ориг. загл.: El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha / Miguel de Cervantes Saavedra. - Загл. на кор.: Знаменитият идалго Дон Кихот. - Загл. на гърба на кн.: Дон Кихот. - 1. изд. 1970, ч. 1 на изд. Нар. култура в сер. Библиотека Световна класика.

ISBN 978-954-09-1053-6 (подв.)

821.134.2-31
COBISS.BG-ID 44033288

БК 2021/6 Кн 126
СЕРВАНТЕС Сааведра, Мигел де, 1547-1616
        Знаменитият идалго Дон Кихот де Ла Манча. Ч. 2 / Мигел де Сервантес Сааведра ; ил. Гюстав Доре ; прев. от исп. Тодор Нейков, стихове Стоян Бакърджиев. - [5. изд.]. - София : Захарий Стоянов, 2020 (София : Лито Балкан). - 556 с. : с ил., портр. ; 24 см. - (Поредица Божествен дух)

Ориг. загл.: El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha / Miguel de Cervantes Saavedra. - Загл. на кор.: Знаменитият идалго Дон Кихот. - Загл. на гърба на кн.: Дон Кихот. - 1. изд. 1970, ч. 2 на изд. Нар. култура в сер. Библиотека Световна класика. - Рицарят на печалния образ / Мигел де Унамуно: с. 7-25.

ISBN 978-954-09-1054-3 (подв.)

821.134.2-31
COBISS.BG-ID 44037384

821.134.2(72) МЕКСИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/6 Кн 127
ТОРО, Гийермо дел, 1964-
        Напаст : трилогия. Кн. 2, Падението / Гийермо дел Торо, Чък Хоган ; прев. Емил Минчев. - София : Артлайн студиос, 2011. - 392 с. ; 23 см

Ориг. загл.: The fall / Guillermo Del Toro, Chuck Hogan.

ISBN 978-954-2908-16-6 : 15.99 лв.

821.134.2(72)-312.9
COBISS.BG-ID 44053768

821.161.2 УКРАИНСКА ЛИТЕРАТУРА

        СРЕДНА Европа в три есета : сборник Вж Кн 129

821.162.1 ПОЛСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/6 Кн 128
БИЕНЧИК, Марек, 1956-
        Прозрачността / Марек Биенчик ; прев. от пол. Милена Милева. - София : Сонм, 2019 ([София] : [Диджитал принт експрес]). - 270 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Przezroczystość / Marek Bieńczyk. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7500-09-7 : 16 лв.

821.162.1-4
COBISS.BG-ID 44089608

БК 2021/6 Кн 129
        СРЕДНА Европа в три есета : сборник. - София : Лектура, 2020 ([София] : [Булгед]). - 203 с. ; 20 см

Метаморфозите на една културна утопия / Ани Бурова: с. 7-16. - Съдържа: Корабен дневник / Анджей Сташук ; прев. от пол. Диляна Денчева. Централно-източна ревизия / Юрий Андрухович ; прев. от укр. Райна Камберова. Супермаркетът на съветските герои / Яхим Топол ; прев. от чеш. Васил Самоковлиев.

ISBN 978-954-92732-4-3

821.162.1-4
821.161.2-4
821.162.3-4
COBISS.BG-ID 44118024

821.162.3 ЧЕШКА ЛИТЕРАТУРА

        СРЕДНА Европа в три есета : сборник Вж Кн 129

821.163.2-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ

БК 2021/6 Кн 130
АНАКИЕВ, Пламен Стоев, 1957-
        У нас : сатиричен дневник / Пламен Анакиев ; рис. Калин Николов. - София : ИК Огледало, 2020 ([София] : [Арт Граф]). - 156 с. : с ил. ; 15 x 21 см. - (Поредица Непоправими автори ; 8)

ISBN 978-619-7261-71-4 : 15 лв.

821.163.2-17
COBISS.BG-ID 44031240

БК 2021/6 Кн 131
БИЛЧЕВ, Тодор Билчев, 1956-
        Календар за вечността / Тодор Билчев. - София : Gabriell-e-lit, 2020. - 50 с. ; 20 см

Биографични бележки: с. 45-47. - Вечността - като категория на тленното / Габриела Цанева: с. 48-49.

ISBN 978-619-7520-34-7 : 4 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44054536

БК 2021/6 Кн 132
БИЛЧЕВ, Тодор Билчев, 1956-
        Светата троица човек / Тодор Билчев. - София : Gabriell-e-lit, 2020 ([София] : Zape4at.com). - 76 с. ; 20 см

Творческа биография: с. 69-70. - Божественото в същността на поета / Габриела Цанева: с. 71-72.

ISBN 978-619-7520-42-2 : 8 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44066824

БК 2021/6 Кн 133
БОРИСОВА, Магдалена Георгиева, 1964-
        Споделен живот / Магдалена Борисова. - Самоков : Приятел, 2020 (София : M&BM). - 74 с. ; 21 см

ISBN 978-619-7476-16-3

821.163.2-1
821.163.2-3
COBISS.BG-ID 44000776

БК 2021/6 Кн 134
ВЕЛКОВА, Мариета Николаева
        Между небето и земята : лирична поезия / Мариета Велкова. - София : Реклама Пони, 2019. - 76 с. ; 21 см

Загл. от кор.

ISBN 978-954-9467-53-6

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44092168

БК 2021/6 Кн 135
ГАЙДАРОВ, Любомир Борисов, 1935-
        Риломанастирска кула : стихове в проза / Любомир Борисов Гайдаров. - Самоков : Приятел, 2020 (София : M&BM). - 70 с. : с ил. ; 21 см

В търсене на своя личен Eверест... / Анна Манова: с. 5-6.

ISBN 978-619-7476-24-8

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44104968

БК 2021/6 Кн 136
ГЕОРГИЕВ, Иван Кирилов, 1946-
        Десетата височина : лирика / Иван Георгиев - Idan. - София : [ИК ЗИП], 2019. - 80 с. ; 21 см

ISBN 978-954-9369-44-1

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44041736

БК 2021/6 Кн 137
ДЖИКОВА, Дамяна Йорданова, 1942-
        Любимите ми песни от миналото / Дамяна Джикова. - Самоков : Приятел, 2020 (София : M&BM). - 56 с. ; 21 см

За авт.: с. 4.

ISBN 978-619-7476-17-0 (не е отпеч.)
ISBN 978-954-7476-17-0 !

821.163.2-192
COBISS.BG-ID 44029960

БК 2021/6 Кн 138
ДОБРЕВА, Стефка, 1990-
        През лъчите на залеза : стихове / Стефка Добрева. - Хасково : [Изд. авт.], 2020 (Хасково : Графопринт). - 62 с. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-026-1773-94-1 !

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44045064

БК 2021/6 Кн 139
ДРАГОСТИНОВА, Зорница Миленова, 1969-
        Пейката на щастието : философия за смисъла на живота / Зорница Драгостинова (Zee) ; ил. Стилияна Стоянова. - София : СтилЗи арт, 2020 ([София] : ДиоМира). - 47 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-619-91168-2-1

821.163.2-1
821.163.2-4
COBISS.BG-ID 44079368

БК 2021/6 Кн 140
КАЗАНЛЪКЛИЕВА, Мариела Стоянова, 1949-
        Обич заваля : стихове / Мариел-Галяна. - София : [Мариела Стоянова Казанлъклиева], 2020 ([София] : Кооп. Панда). - 32 с. ; 21 см

Мариел-Галяна - псевд. на авт. Мариела Стоянова Казанлъклиева. - За авт.: с. 2.

ISBN 978-619-91406-1-1

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44092680

БК 2021/6 Кн 141
МАНУКОВ, Владимир, 1938-1993?
        Неизживян мой блян мечтан : стихове / Владимир Мануков ; състав. Анелия Владимирова Манукова-Маринова, Маргарита Цветкова Манукова. - [Русе] : [Изд. авт.], 2019 (Русе : Русенски унив. "Ангел Кънчев"). - 47 с. : с портр. ; 18 x 22 см

Възприетата форма на името на състав. Анелия Владимирова Манукова-Маринова е Анелия Владимирова Манукова. - В кн. погрешно отпеч. 2. изд. - За авт.: с. 3.

ISBN 978-619-188-344-8

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44086792

БК 2021/6 Кн 142
МИЛЕНОВ, Вал
        Моята любов / Вал Миленов. - София : Валентин Божилов Миленов, 2020 ([София] : [Миг принт]). - 56 с. ; 21 см

Вал Миленов - псевд. на авт. Валентин Божилов Миленов.

ISBN 978-619-91561-0-0

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44073992

БК 2021/6 Кн 143
НАЧЕВ, Тенчо, 1936-2011
        Елитен отбор : стихове / Тенчо Начев ; [предг.] Нейко Дамянов. - [Пловдив] : Ракурси, [2020]. - 40 с. : с ил. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-8852-99-9
ISBN 978-954-8852-999 !

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44068360

БК 2021/6 Кн 144
РОСИ Рос, 1962-
        Любов / Роси Рос ; худож. Адам Фекете. - [София] : [Изд. авт.], 2020 ([София] : [Булгед]). - 80 с. : с ил. ; 21 см

Роси Рос - псевд. на авт. Росица Петкова Фекете.

ISBN 978-619-188-365-3

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44044296

ТОДОРОВ, Вили Панайотов, 1954-
        Аз и моят град Вж Кн 170

БК 2021/6 Кн 145
ТОДОРОВ, Димитър Тодоров, 1954-
        Мигновения : стихове и мисли / Димитър Тодоров ; ил. Валери Никифоров. - [Видин] : Видин, 2020 ([Видин] : Компакт принт). - 128 с. : с ил. ; 21 см

От обич причестен... / Лора Владимирова: с. 3.

ISBN 978-954-8011-42-6

821.163.2-1
821.163.2-84
COBISS.BG-ID 44103688

БК 2021/6 Кн 146
ХРИСТОВ, Христо Веселинов, 1951-
        Утеха : поезията като утеха / Христо Христов. - Самоков : Приятел, 2020 (София : M&BM). - 92 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-619-7476-19-4

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44103432

БК 2021/6 Кн 147
ЦАНЕВА, Габриела Цанева, 1964-
        Стъпки по пламъци / Габриела Цанева ; худож. Габриела Цанева. - София : Gabriell-e-lit, 2020. - 136 с. : с цв. ил. ; 20 см

ISBN 978-619-7520-07-1 : 12 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44045832

821.163.2-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА

БК 2021/6 Кн 148
БЛАГОВА, Таня Тенева, 1949-
        И аз бях в Аркадия или Мистериозната история на абат Сониер / Таня Благова. - София : Захарий Стоянов, 2020 ([София] : Миг принт). - 255 с. ; 20 см

Загл. на гърба на кн.: И аз бях в Аркадия. - От същия автор: с. 252.

ISBN 978-954-09-1484-8 : 12 лв.
1. Сониер, Беранже, 1852-1917 - художествена литература 2. Духовници, френски - художествена литература
821.163.2-31
COBISS.BG-ID 44103176

БОРИСОВА, Магдалена Георгиева, 1964-
        Споделен живот Вж Кн 133

БК 2021/6 Кн 149
ВАСИЛЕВ, Иван, 1909-1969
        Сокол Черкешлийски : художествено-документална повест за Жельо войвода / Иван Василев. - Сливен : Жажда, 2019. - 200 с. ; 21 см

Пълното име на авт. Иван Василев е Иван Василев Гайдаров. - Речник на непознатите думи: с. 198. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-795-535-6
1. Жельо войвода, 1828-1893 - художествена литература 2. Хайдутство - художествена литература 3. България - история
821.163.2-322.6
94(497.2)"18"(092)(0:82-322.6)
929 Жельо войвода
COBISS.BG-ID 44076040

БК 2021/6 Кн 150
ВЕСЕЛИНОВ, Явор, 1975-
        Колко голяма е голямата любов? / Явор Веселинов. - София : Ропринт, 2015. - 224 с. ; 20 см

Пълната форма на името на авт. Явор Веселинов е Явор Веселинов Георгиев.

ISBN 978-619-90373-4-8 : 14 лв.

821.163.2-31
COBISS.BG-ID 44128776

БК 2021/6 Кн 151
ВЛАДИМИРОВА, Катя Добрева, 1947-
        Никое небе не е последно : разкази и новели / Катя Владимирова. - 2. изд. - София : Юпи арс, 2020 ([София] : Zape4at.com). - 159 с. ; 21 см

1. изд. 1986 на изд. Нар. младеж, в сер. Библиотека Смяна. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-91648-0-8 : 10 лв.

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 44059400

БК 2021/6 Кн 152
ВЪЛКАНОВ, Ангел, 1973-
        Супата на живота / Ангел Вълканов ; худож. Виктор Пеневски. - [София] : Благодать, 2020 ([София] : [ИД принт]). - 280 с. : с ил. ; 17 см

Ангел Вълканов - псевд. на авт. Ангел Йосифов Иванов.

ISBN 978-619-91046-9-9 : 12 лв.

821.163.2-31
COBISS.BG-ID 44101896

БК 2021/6 Кн 153
ГЕОРГИЕВ, Емил Костадинов
        Приключенията на оранжериста. Ч. 1 / Емил Георгиев. - София : [Емил Костадинов Георгиев], 2020 (София : Media Konsult Agency). - 287 с. ; 21 см

ISBN 978-619-91361-2-6

821.163.2-312.6
COBISS.BG-ID 44097544

БК 2021/6 Кн 154
ГЕОРГИЕВ, Петър, 1927-
        Дълбока диря / Петър Георгиев. - Сливен : ИК Жажда, 2019. - 56 с. : с ил. ; 21 см

Пълната форма на името на авт. Петър Георгиев е Петър Георгиев Иванов. - Биографични бележки: с. 55.

ISBN 978-954-795-527-1

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 44064264

БК 2021/6 Кн 155
ГОГОВ, Ивайло Свиленов, 1973-
        Гранични състояния : роман / Ивайло Гогов, Милен Симеонов ; худож. Ставри Фотев. - София : Арт лайн груп, 2020. - 264 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-619-91035-5-5

821.163.2-31
COBISS.BG-ID 44080136

БК 2021/6 Кн 156
ДАМЯНОВ, Румен, 1949-
        Алпийски разкази / Румен Дамянов. - [2. изд.]. - Самоков : Приятел, 2020 (София : M&BM). - 150 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см

1. изд. 2019 на изд. Нов човек. - За авт.: с. 149.

ISBN 978-619-7476-23-1

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 44040456

БК 2021/6 Кн 157
ЙОВКОВ, Йордан Стефанов, 1880-1937
        Старопланински легенди / Йордан Йовков ; послесл. Иван Сарандев. - [20. изд.]. - София : Захарий Стоянов, 2020 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 448 с. ; 21 см

1. изд. 1927 на изд. Хемус. - Възстановяване на цялото: зрялото творчество на Йордан Йовков / Панко Анчев: с. 5-19. - Редове от биографията: с. 395-396. - Последните ми срещи с Йовков / Борис Йоцов: с. 420-439. - Речник на непознатите думи: с. 440-445.

ISBN 978-954-09-1497-8 : 15 лв.

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 44124936

БК 2021/6 Кн 158
ЙОВКОВ, Йордан Стефанов, 1880-1937
        Старопланински легенди / Йордан Йовков ; послесл. Иван Сарандев. - [20. изд.]. - София : Захарий Стоянов, 2020 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 448 с. ; 22 см

1. изд. 1927 на изд. Хемус. - Възстановяване на цялото: зрялото творчество на Йордан Йовков / Панко Анчев: с. 5-19. - Редове от биографията: с. 395-396. - Последните ми срещи с Йовков / Борис Йоцов: с. 420-439. - Речник на непознатите думи: с. 440-445.

ISBN 978-954-09-1498-5 (подв.) : 20 лв.

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 44124680

БК 2021/6 Кн 159
КАМБАРЕВ, Кирил Асенов, 1970-
        Крум Страшни : роман / Кирил Камбарев. - София : Захарий Стоянов, 2020 ([София] : Миг принт). - 504 с. : с к. ; 21 см

Кн. 3 от трилогията за Крум.

ISBN 978-954-09-1480-0 : 15 лв.

821.163.2-311.6
COBISS.BG-ID 44050952

БК 2021/6 Кн 160
МАРКОВА, Диана Марчева, 1986-
        ... Три, четири : роман / от Диана Маркова. - [София] : [Ивоформ], 2020 ([София] : [Булгед]). - 144 с. ; 21 см

ISBN 978-954-91659-7-5

821.163.2-31
COBISS.BG-ID 44111880

БК 2021/6 Кн 161
МИХАЙЛОВ, Станко Петров, 1931-2020
        Жени без маски : само за мъже! / Станко Михайлов. - София : ИК ЛИК, 2014. - 270 с. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-607-822-3 : 12 лв.
ISBN 954607822-0 !

821.163.2-31
COBISS.BG-ID 44093192

БК 2021/6 Кн 162
МИХАЙЛОВ, Станко Петров, 1931-2020
        Убита любов : факти и документи / Станко Михайлов. - София : Феномен, 2019 (София : Скай принт). - 385 с. : с ил. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-549-188-7 : 15 лв.

821.163.2-312.6
COBISS.BG-ID 44044040

БК 2021/6 Кн 163
ПЕТРОВ, Любомир Георгиев, 1952-
        Кавъри и други разкази / Любомир Петров-Пидов. - София : Пропелер, 2020 (София : Диджитал принт експрес). - 256 с. ; 20 см

Възприетата форма на името на авт. Любомир Петров-Пидов е Любомир Георгиев Петров.

ISBN 978-954-392-579-7 : 9 лв.

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 44075272

БК 2021/6 Кн 164
РИЗОВ, Юлиан
        А реката си тече / Юлиан Ризов. - София : [Реклама Пони], 2020. - 96 с. ; 20 см

ISBN 978-954-9467-59-8

821.163.2-34
COBISS.BG-ID 43995656

БК 2021/6 Кн 165
РИЗОВ, Юлиан
        И се изнизаха годините : разкази / Юлиан Ризов. - София : Реклама Пони, 2018. - 80 с. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-9467-50-5

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 43995144

БК 2021/6 Кн 166
РОМАНОВ, Филип
        Целувка от фея : роман / Филип Романов. - [Пловдив] : Fast Print Books, 2019. - 220 с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-236-107-5 : 14 лв.

821.163.2-31
COBISS.BG-ID 44060936

БК 2021/6 Кн 167
СВЕТЛЕВ, Николай Петров, 1953-
        Аз, грешният Иван : апокрифното житие и легендарните подвизи на свети Иван Рилски : роман / Николай Светлев. - 2. доп. изд. - [София] : Фонд. Човешката библ., 2020 ([София] : Симолини 94). - 328 с. : с ил. ; 20 см

1. изд. 2000 на изд. Светра.

ISBN 978-619-90514-8-1 : 18 лв.

821.163.2-31
COBISS.BG-ID 44015112

БК 2021/6 Кн 168
СОФИН, Васил Димитров, 1962-
        Щипнати раздумки / Васил Софин. - Самоков : Приятел, 2020 (София : M&BM). - 183 с. ; 21 см

ISBN 978-619-7476-18-7

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 44037128

БК 2021/6 Кн 169
СТОИЧКОВА, Хелиана Валентинова, 1980-
        Кабинковият лифт : разкази / Хелиана Стоичкова. - София : Old Street Publ. House, 2018 ([София] : Миг принт). - 160 с. ; 22 см

ISBN 978-954-91884-3-1 : 9 лв.

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 44086280

БК 2021/6 Кн 170
ТОДОРОВ, Вили Панайотов, 1954-
        Аз и моят град / Вили Тодоров. - София : Захарий Стоянов, 2020 ([Силистра] : Ковачев прес). - 167 с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-09-1486-2 : 14 лв.

821.163.2-32
821.163.2-1
COBISS.BG-ID 44031496

БК 2021/6 Кн 171
ЧАВДАРОВ, Динко Радев, 1973-
        За теб : от разказвача на приказки / Динко Чавдаров. - [София] : [Динко Чавдаров], 2020. - 24 с. : с ил. ; 21 см

Копирно изд.

ISBN 978-619-91683-0-1

821.163.2-3
COBISS.BG-ID 43867144

821.163.2-4/-9 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРУГИ ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ

БК 2021/6 Кн 172
ВЪЧЕВА, Христина Недялкова, 1954-
        Светлина от миналото : лирика и публицистика / Христина Въчева ; ил. Камбер Камбер. - София : Gabriell-e-lit, 2020. - 132 с. : с ил., портр. ; 20 см

Възприетата форма на името на ил. Камбер Камбер е Осман Камбер Камбер. - Мъдрост за минало и настояще / Йордан Митев: с. 5-9. - Емоционално богата лирика / Емилия Иванова Юкер: с. 125. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7520-43-9 : 10 лв.

821.163.2-8
COBISS.BG-ID 44062472

ДИМИТРОВ, Юлиан Станков, 1974-
        Как да сложим край на тревожността и паник атаките? : моята лична история, без редакция и без страх Вж Кн 22

БК 2021/6 Кн 173
ДОБРЕВ, Чавдар Атанасов, 1933-
        Под сянката на преустройството : разхвърляни записки на един ляв интелигент / Чавдар Добрев. - София : Захарий Стоянов, 2020 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 704 с. ; 22 см

Биографична справка: с. 680-686. - Духовната автобиография на един ярък талант / Иван Гранитски: с. 687-693. - Иван Гранитски - псевд. на авт. на доп. материал Иван Йорданов Димитров.

ISBN 978-954-09-1473-2 (подв.) : 30 лв.

821.163.2-94
COBISS.BG-ID 44114696

ДРАГОСТИНОВА, Зорница Миленова, 1969-
        Пейката на щастието : философия за смисъла на живота Вж Кн 139

ИЛИЕВА-Крайнова, Емилия Янкова
        800 километра диалог с тази част от нас, която знае всичко Вж Кн 23

БК 2021/6 Кн 174
КОНСТАНТИНОВ, Владимир Костадинов, 1893-1975
        С широки крачки през миналото. Ч. 2, 1918-1943 год. / Владимир Константинов - Ащар. - [Пловдив] : FastPrintBooks, 2019. - 313 с. : с портр., ил. ; 21 см

ISBN 978-619-236-110-5

821.163.2-94
COBISS.BG-ID 43990024

БК 2021/6 Кн 175
КОРОЙЧЕВ, Георги Николов, 1939-
        От извора : разкази, приказки, поеми, публицистика / Георги Коройчев. - [Пловдив] : Fast Print Books, 2019. - 156 с. : с ил., портр. ; 20 см

За книгата "От извора" и нейния автор / Роси Стойкова: с. 7-8. - Кн. е ил. с рис. на: Атанас Караманов, Васил Петров, Живко Кожухаров, Стефан Лютов, Николай Кашев, Ива Русенова, Тихомир Русенов, Иван Пеев, Иван Кирков, Никол Коройчева, Михаела Асенова, Костадин Петков, Спас Киричев, Тихомир Панайотов, Татяна Антонова.

ISBN 978-619-236-106-8 : 10 лв.

821.163.2-8
COBISS.BG-ID 44134152

БК 2021/6 Кн 176
КОСТЯНЕВ, Стефан Стоилов, 1952-
        Патоафоризми и размисли / Стефан Костянев ; карикатури Георги Томов, фотоси Георги Байчев. - [Пловдив] : [Мед. унив.], 2020 ([Пловдив] : Булвест принт). - 224 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-619-237-050-3

821.163.2-84
COBISS.BG-ID 44088584

БК 2021/6 Кн 177
МИХАЙЛОВ, Станко Петров, 1931-2020
        Без прошка / Станко Михайлов. - София : Феномен, 2019 (София : Скай принт). - 200 с. : с ил., портр. ; 21 см

ISBN 978-954-549-157-3 : 14 лв.

821.163.2-94
COBISS.BG-ID 44045320

БК 2021/6 Кн 178
МИХАЙЛОВ, Станко Петров, 1931-2020
        В дъното на ада : истини, а не химери / Станко Михайлов. - София : Феномен, 2019 (София : Скай принт). - 74 с. : с ил., портр. ; 20 см

За авт.: с. 72.

ISBN 978-954-549-152-8 : 11 лв.

821.163.2-94
COBISS.BG-ID 44040712

БК 2021/6 Кн 179
МИХАЙЛОВ, Станко Петров, 1931-2020
        Изповед : стихове, афоризми, епиграми / Станко Михайлов. - София : Феномен, 2018 (София : Скай принт). - 132 с. : с портр., ил. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

16 лв.
ISBN 978-954-549-124-5 !
ISBN 978-954-549-140-5 !

821.163.2-8
COBISS.BG-ID 44005384

БК 2021/6 Кн 180
МИХАЙЛОВ, Стоян, 1930-
        Записки, впечатления, размишления / Стоян Михайлов. - София : М-8-М, 2019 ([София] : Веста принт). - 112 с. ; 21 см

Пълната форма на името на авт. Стоян Михайлов e Стоян Михайлов Мирчев. - Изд. на Нац. библ. Св. св. Кирил и Методий. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-8992-18-3 : 12 лв.

821.163.2-8
COBISS.BG-ID 44076552

        С обич! : Любомир Малинов - режисьор, литератор, духовен учител, приятел Вж Кн 74

БК 2021/6 Кн 181
СИМОВА, Добрина Йочева, 1957-
        Празна вилица : епиграми, афоризми, стихотворения / Добрина Симова ; ил. Владимир Костов. - [София] : [Изд. авт.], 2020 ([София] : Ропринт). - 84 с. : с ил. ; 21 см

Празна вилица - оръжие на поезията / Марин Колев: с. 3-4. - "Празна вилица" - на фокус : отзиви: с. 81-83. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-188-358-5

821.163.2-7
COBISS.BG-ID 44051720

БК 2021/6 Кн 182
СТОЯНОВ, Георги Костов, 1936-
        Име или прякор : българското слово и приписки срещу мафия / ГЕ 100 ; ил. Георги К. Стоянов. - София : Изд. авт., 2020 ([София] : [Отпечатай ме]). - 107 с. : с цв. ил. ; 20 см

ГЕ 100 - псевд. на авт. Георги Костов Стоянов. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-188-478-0

821.163.2-8
COBISS.BG-ID 44040200

ТОДОРОВ, Димитър Тодоров, 1954-
        Мигновения : стихове и мисли Вж Кн 145

БК 2021/6 Кн 183
ЦАНЕВА, Габриела Цанева, 1964-
        Миналото в мен : документална повест / Габриела Цанева ; предг. Стефан Цанев. - 3. доп. изд. - София : Gabriell-e-lit, 2020. - 246 с. : с ил., портр., факс. ; 20 см

1. изд. 1994 на изд. Сеяч, в сер. Библиотека Сеяч. - Рецензия за "времето" / Иван Сарандев: с. 200-202. - Първа среща / Жельо Ив. Желев: с. 203. - С известен подход за непознат живот / Иван Велчев: с. 206. - Да нарушим гробното мълчание / Димитър Бойновски: с. 207-209.

ISBN 978-619-7520-10-1 : 12 лв.

821.163.2-94
COBISS.BG-ID 44056072

БК 2021/6 Кн 184
ЦАНЕВА, Надежда Александрова
        На попрището жизнено в средата / Надежда Александрова Цанева ; худож. Габриела Цанева. - София : Gabriell-e-lit, 2020. - 106 с. : с цв. ил. ; 20 см

Биографични бележки: с. 101-102. - За книгата и нейния автор: с. 103-105.

ISBN 978-619-7520-00-2 : 10 лв.

821.163.2-8
COBISS.BG-ID 44071688

БК 2021/6 Кн 185
ЧАВДАРОВА, Диана Васкова, 1982-
        Една обиколка на земното кълбо / преживяно и разказано от Диана Чавдарова ; снимки Диана Чавдарова. - [София] : [Диана Чавдарова], 2019 ([София] : Скала принт). - 344 с. : с ил., к. ; 21 см

ISBN 978-619-91488-0-8 : 15 лв.

821.163.2-992
COBISS.BG-ID 44108296

821.163.2-93 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2021/6 Кн 186
АРСОВА, Благородна Асенова, 1937-
        Гатанки : гатанки чудесни - трудни и лесни : книжка за оцветяване / Благородна Арсова ; худож. Любомир Михайлов. - [София] : Ариадна, 2009 ([София] : [Аси принт]). - [8] с. : с ил. ; 24 см

Кор. опис. - Пълната форма на името на ил. Любомир Михайлов е Любомир Михайлов Йовев. - На кор. означено кн. 2.

ISBN 978-954-9660-50-0

821.163.2-93-193
087.5
COBISS.BG-ID 44088072

БК 2021/6 Кн 187
БОРИСОВА, Магдалена Георгиева, 1964-
        Слънчева пътечка / Магдалена Борисова. - Самоков : Приятел, 2020 (София : M&BM). - 94 с. ; 21 см

ISBN 978-619-7476-22-4

821.163.2-93-1
COBISS.BG-ID 44062728

БОЧЕВА, Мая Василева, 1978-
        Защо медът е толкова сладък? : защо си тръгнаха пчеличките?. Ч. 1 Вж Кн 6

БОЧЕВА, Мая Василева, 1978-
        Кой стаята разбърка? : Леле! Всичко се обърка! Вж Кн 7

БК 2021/6 Кн 188
ГЮМЛИЕВА, Росица Андонова
        Приказки за всички / Росица Гюмлиева ; снимки Милен Гюмлиев ; увод Дарина Дееничина, Дойчина Синигерска. - Ст. Загора : Библ. Родина, 2019. - 48 с. : с цв. ил. ; 30 см

Съдържа: Глухарче ; Обувките на Лили ; Безценната капка ; Светулката Свети ; Коледно парти ; Шоколадов кроасан ; Дядовата ръкавичка.

ISBN 978-954-91768-8-9

821.163.2-93-2
COBISS.BG-ID 44054024

БК 2021/6 Кн 189
КЬОСЕВ, Симеон, 1968-
        Лунна дрешка : стихове за деца / Симеон Кьосев ; худож. Калин Терзийски. - [Пловдив] : Fast Print Books, 2019. - 108 с. : с цв. ил. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-236-149-5 : 13 лв.

821.163.2-93-1
COBISS.BG-ID 44133384

БК 2021/6 Кн 190
НИКОЛОВА, Антоанета Николова, 1961-
        Приказки за страната E / Тони Шан ; ил. Пейли. - [София] : Сонм, 2019 ([София] : Диджитал принт експрес). - 260 с. : с цв. ил. ; 21 x 24 см

Тони Шан - псевд. на авт. Антоанета Николова Николова. - Пейли - псевд. на ил. Пенка Анастасова Самоковлиева.

ISBN 978-619-7500-08-0 : 20 лв.

821.163.2-93-34
COBISS.BG-ID 44120072

БК 2021/6 Кн 191
ПЕТРОВ, Димитър Петров, 1956-
        Боян и трите безценни дара : приказка / Димитър Петров ; худож. Мариела Вачкова. - [Ст. Загора] : Палмира, 2019 ([София] : [Булгед]). - 27 с. : с ил. ; 18 x 18 см

ISBN 978-954-9376-71-5 : 7 лв.

821.163.2-93-34
COBISS.BG-ID 44077320

БК 2021/6 Кн 192
РАДАНЧЕВА, Руска Георгиева, 1931-
        Хоро в гората / Руска Раданчева ; худож. Марина Пейчева. - Сливен : ИК Жажда, 2019. - 32 с. : с ил. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-795-534-9

821.163.2-93-1
COBISS.BG-ID 44047112

БК 2021/6 Кн 193
РАН Босилек, 1886-1958
        Срещу Новата година / Ран Босилек ; худож. Маглена Константинова. - [2. изд.]. - София : Захарий Стоянов, 2021 ([София] : Мигпринт). - 24 с. : с цв. ил. ; 24 см. - (Поредица Класици за деца)

Ран Босилек - псевд. на авт. Генчо Станчев Негенцов. - 1. изд. 1994 със загл. Срещу Нова година, на изд. Хераклит А & Н.

ISBN 978-954-09-1513-5 : 12 лв.

821.163.2-93-1
COBISS.BG-ID 44090632

БК 2021/6 Кн 194
СТОИЧКОВА, Хелиана Валентинова, 1980-
        Приказка за най-добрия приятел на човека / Хелиана Стоичкова ; ил. Луиза Хамел. - [София] : Old Street Publ. House, [2019] ([София] : [Булгед]). - [72] с. : с ил. ; 24 см

Загл. на кор.: Най-добрият приятел на човека.

ISBN 978-954-91884-4-8 (не е отпеч.)

821.163.2-93-34
COBISS.BG-ID 44061960


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

904 ОСТАНКИ ОТ КУЛТУРИТЕ НА РАЗЛИЧНИ ИСТОРИЧЕСКИ ПЕРИОДИ
Виж и 7.031

БОЗУКОВА, Славка Николова, 1966-
        40 легенди за чудесата на България Вж Кн 195

ГЕРГОВА, Диана Спасова, 1948-
        Демир Баба теке - българският Ерусалим : водач Вж Кн 31

908 КРАЕЗНАНИЕ

БК 2021/6 Кн 195
БОЗУКОВА, Славка Николова, 1966-
        40 легенди за чудесата на България / Славка Бозукова. - [София] : Стандарт, 2020 ([Костинброд] : [Мултипринт ООД]). - 159 с. : с цв. ил., портр. ; 21 см

Културното наследство е нашата жива памет / Пиет Яспър: с. 8-9.

ISBN 978-954-2934-47-9 : 15 лв.
1. Паметници на културата - България 2. Природни забележителности - България 3. България - краезнание
908(497.2)
904(497.2)
COBISS.BG-ID 44105224

ДОНЧЕВ, Дончо Нанов, 1945-
        Епопея на незапомнените : Старо ново село, април 1876 г. Вж Кн 202

БК 2021/6 Кн 196
МЛАДЕНОВ, Георги Николов, 1939-
        Кашина [община Сандански] - родова памет, предания, легенди / Георги Младенов. - [Благоевград] : [Ирин-Пирин], 2019. - 300, [28] л. : ил., портр. ; 25 см + 1 генеалог. табл. - (Библиотека Краезнание ; 5)

Загл. и на англ. ез.: Kashina - ancestral memory, traditions, legends. - Изд. на Макед. науч. институт - София. Фил. - Благоевград. - Творба на незабравата / Атанас Кременлиев: с. 299-300. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-8505-87-1
1. Села - Югозападна България - история 2. Кашина (област Благоевград) - краезнание
908(497.22-22)
COBISS.BG-ID 44081416

БК 2021/6 Кн 197
СМОЧЕВСКА, Богдая, 1940-
        Смочево [община Рила] в полите на Рила планина / Богдая Смочевска. - 2. доп. изд. - София : [Изд. авт.], 2020 ([София] : [Булгед]). - 172 с. : с табл., цв. ил. ; 30 см

Богдая Смочевска - псевд. на авт. Владимир Асенов Иванов. - 1. изд. 2014, изд. на авт., установено от доп. източник.

1. Села - Западна България - история 2. Смочево (област Кюстендил) - краезнание
908(497.22-22)
COBISS.BG-ID 44118280

929 БИОГРАФИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Виж и (092); 012; 82-312.6; 82-9

БУРАДЖИЕВ, Костадин Михайлов, 1958-
        Игнат Куков: моите щастливи години с музиката и с тамбурата : монография Вж Кн 69

ВАСИЛЕВ, Иван, 1909-1969
        Сокол Черкешлийски : художествено-документална повест за Жельо войвода Вж Кн 149

ДОНЧЕВ, Дончо Нанов, 1945-
        Епопея на незапомнените : Старо ново село, април 1876 г. Вж Кн 202

БК 2021/6 Кн 198
КАЗАНДЖИЕВ, Светозар Илиев, 1952-
        Незабравимите забравени : христоматия. [Т.] 2 / Светозар Казанджиев. - [Смолян] : Проглед, 2020 (Смолян : Зеа принт). - 494 с. : с портр. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр. след отд. материали.

ISBN 978-954-8072-27-4 : 20 лв.
ISBN 978-619-204-121-2 !
1. Прочути личности - България - биографии 2. България - биографии
929(497.2)
COBISS.BG-ID 44074504

КОЛАРОВА, Злателина Димитрова, 1963-
        Акомпаняторите на Пловдивското музикално училище : историческа панорама Вж Кн 65

КОЛЕВА, Диляна
        Художественото наследство на Пенчо Георгиев в българската сценография от 20-те и 30-те години на 20. век Вж Кн 64

ЛОЗАНОВ, Боян Стоянов, 1935-2020
        Записки на един ендокринолог : автобиографични бележки Вж Кн 51, Кн 52

        МАЙСТОРСКИТЕ класове и школата Кабаиванска : 20 години Международен майсторски клас на Райна Кабаиванска в Нов български университет Вж Кн 66

МИХАЙЛОВ, Станко Петров, 1931-2020
        Последен вик Вж Кн 70

        МОЯТ Вагнер със Софийската опера, или Хроника на едно приключение Вж Кн 67

НАЦИОНАЛЕН военен университет Васил Левски (Велико Търново)
        142-ри випуск "Добруджански", Велико Търново, 24.07.2020 г. Вж Кн 41

        С обич! : Любомир Малинов - режисьор, литератор, духовен учител, приятел Вж Кн 74

        ХОРА на изкуството : новото поколение и духовният свят на човека : Европейска нощ на учените 2019 Вж Кн 42

ЦИГОВ, Тодор Петров, 1958-
        Двойната винтова анфилада на архитект Георги Берберов : монография Вж Кн 62

930.85 ИСТОРИЯ НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА. КУЛТУРНА ИСТОРИЯ
Виж и 008; 130.2

БК 2021/6 Кн 199
БОЗУКОВА, Славка Николова, 1966-
        Чудеса Болгарии. Легенды / Славка Бозукова ; пер. Олга Дамянлиева. - [София] : Стандарт, 2020 ([Костинброд] : [Мултипринт ООД]). - 128 с. : с цв. ил. ; 21 см

Прев. по: 40 легенди за чудесата на България.

ISBN 978-954-2934-49-3 : 15 лв.
1. Културно-историческо наследство - България 2. България - история
930.85(497.2)
COBISS.BG-ID 44106760

БК 2021/6 Кн 200
BOZUKOVA, Slavka Nikolova, 1966-
        30 Wunder von Bulgarien. Die Legenden / Slavka Bosukova ; übers. Stela Valkanova. - [София] : Standart, 2020 ([Костинброд] : Multiprint). - 128 с. : с цв. ил. ; 21 см

Прев. по: 40 легенди за чудесата на България.

ISBN 978-954-2934-48-6 : 15 лв.
1. Културно-историческо наследство - България 2. България - история
930.85(497.2)
COBISS.BG-ID 44110088

94(41/498) ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ

ГАВАЗОВ, Слави Иванов, 1945-
        Русофилията и отпорът срещу нея в България Вж Кн 201

94(497.2) ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ

БК 2021/6 Кн 201
ГАВАЗОВ, Слави Иванов, 1945-
        Русофилията и отпорът срещу нея в България / Слави Гавазов. - 2. изд. - Пловдив : Fast Print Books, 2019. - 485 с. ; 24 см

1. изд. 2017 със загл. Русофилията и отпора срещу нея в България, на ИК Св. Иван Рилски. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 481-484. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-619-236-098-6 : 15 лв.
1. Външна политика - България - история 2. Външна политика - Русия - история 3. България - история 4. Русия - история
94(497.2)
94(470)
COBISS.BG-ID 44087304

94(497.2)"17/18" ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД (II ПОЛОВИНА НА 18 В. - 1878 Г.)

ВАСИЛЕВ, Иван, 1909-1969
        Сокол Черкешлийски : художествено-документална повест за Жельо войвода Вж Кн 149

БК 2021/6 Кн 202
ДОНЧЕВ, Дончо Нанов, 1945-
        Епопея на незапомнените : Старо ново село, април 1876 г. / Дончо Нанов Дончев ; ред., предг. Недялка Петрова. - Пловдив : FastPrintBooks, 2019. - 64 с. : с ил., портр. ; 21 см

Пълната форма на името на авт. Дончо Нанов Дончев е Дончо Нанов Дончев Гърбов.

ISBN 978-619-236-138-9 : 9 лв.
1. Априлско въстание 1876 - биографии 2. Села - Южна България - история 3. България - история 4. Старосел (област Пловдив) - краезнание
94(497.2)"1876"(092)
908(497.23-22)
929(497.2)
COBISS.BG-ID 44072968

94(497.2)"1878..." ТРЕТА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА

        БЪЛГАРИЯ : френска хроника 1841-1913 : [кореспонденции и гравюри от "Илюстрасион"] Вж Кн 5


НОТНИ ИЗДАНИЯ


7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ

78 МУЗИКА
Виж и 681.8; 778.534.4; 792

БК 2021/6 Н 1
МАНУКОВ, Владимир, 1938-1993?
        Неизживян мой блян мечтан [Нотирана музика] / музика Владимир Мануков ; състав. Анелия Владимирова Манукова-Маринова, Маргарита Цветкова Манукова ; под ред. на Анелия Манукова, Николай Темнисков ; предг. Петя Стефанова. - Русе : Русенски унив. "А. Кънчев", 2019. - 56 с. : с ил., портр., ноти ; 31 см

Възприетата форма на името на състав. Анелия Владимирова Манукова-Маринова е Анелия Владимирова Манукова. - Кратка биография: с. 8-11. - Рец. Петя Стефанова. - Съдържа: Запев за България ; Приличай на зорница / текст Евтим Евтимов. Зов. Шипка ; Марш на БОУ "Христо Ботев", Братислава ; Български език ; Иронията на живота / текст Владимир Мануков. Към свободата / текст Матей Шопкин. Мама / текст Виктор Мирков. Просторите дай ни / текст Иван Рудников. Ave Maria / текст Карл Май. На г-н Балкански / текст Кирил Явашев. Petušok / транскрипция за пияно Владимир Мануков. Брезичка / текст Яков Шведов. Не била ми бяла Неда / текст Босев. Пак ме вика / текст Иван Давидков. Пътят до теб / текст Блага Димитрова. - Иван Рудников - псевд. на авт. на текст Иван Стефанов Тодоров. - Пълната форма на името на авт. на текст Иван Давидков е Иван Давидков Иванов.

ISBN 979-0-707670-26-2

78.087.68(497.2)
784.089(497.2)
821.163.2-192
COBISS.BG-ID 44038664

784 ВОКАЛНА МУЗИКА. ПЕЕНЕ

МАНУКОВ, Владимир, 1938-1993?
        Неизживян мой блян мечтан Вж Н 1

8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

821.163.2-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ

МАНУКОВ, Владимир, 1938-1993?
        Неизживян мой блян мечтан Вж Н 1


ГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ


Албуми

0 ОБЩ ОТДЕЛ

08 ИЗДАНИЯ СЪС СМЕСЕНО СЪДЪРЖАНИЕ. СБОРНИЦИ
Виж и (08); 82-82

БК 2021/6 Г 1
ЮДЕРЗО, Албер, 1927-
        Астерикс гладиатор : [комикс] / рис. Албер Юдерзо ; текст Рьоне Госини ; прев. от фр. ез. Венелин Пройков. - [2. изд.]. - София : Артлайн студиос, 2016. - 48 с. : с цв. ил. ; 30 см. - (Астерикс ; 4)


Ориг. загл.: Astérix gladiateur. - 1. изд. 1994 на изд. Егмонт България, в сер. Приключенията на Астерикс ; бр. 5.

ISBN 978-619-193-037-1  : 11.99 лв.


087.5
COBISS.BG-ID 44140552

БК 2021/6 Г 2
ЮДЕРЗО, Албер, 1927-
        Обиколката на Галия : [комикс] / рис. Албер Юдерзо ; текст Рьоне Госини ; прев. Венелин Пройков. - София : Артлайн студиос, 2019. - 48 с. : с цв. ил. ; 30 см. - (Астерикс ; 5)

Ориг. загл.: Le tour de Gaule / Gosciny-Uderzo. 

ISBN 978-619-193-151-4 : 15 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 44131848


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

32 ПОЛИТИКА

БК 2021/6 Г 3
БОРИШЕВ, Веселин Паисиев, 1967-
        О, спомняте ли си, госпожо / фотогр. Веселин Боришев ; текст Емил Тонев, Светослав Метанов. - София : [Щурка], 2020 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 1 албум (275 с.) : с цв. ил., портр. ; 23 x 24 см

ISBN 978-619-91622-1-7
1. Политици, български - албуми 2. България - политика
32(497.2)(092)(084)
821.163.2-7
929(497.2)
COBISS.BG-ID 44151816

33 ИКОНОМИКА. ИКОНОМИЧЕСКИ НАУКИ

БК 2021/6 Г 4
БЪР, Дан И., 1951-
        Икономикс : [комикс] : как икономиката работи (и не работи) : разказ в картинки / Дан И. Бър ; текст Майкъл Гудуин ; предг. Дейвид Бах, Джоел Бакан ; прев. Михаил Балабанов. - [София] : Дуо дизайн, [2019] ([София] : [Инвестпрес]). - 304 с. : с ил. ; 24 см

Ориг. загл.: Economix / Michael Goodwin. - За автора ; За илюстратора: с. 298. - Речник: с. 292-294. - Предм. показалец.

ISBN 978-954-8396-92-9 : 29.90 лв.
1. Икономика - комикси
33(084)
741.52(73)
COBISS.BG-ID 44089864


6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

656.8 ПОЩЕНСКИ СЛУЖБИ. ПОЩЕНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

БК 2021/6 Г 5
ПЕТРОВ, Стефан Петров, 1957-
         Компютърът на марка : [каталог] / Стефан Петров = The computer on a stamp : [catalogue] / Stefan Petrov. - София : Елестра, 2019. - 102 с. : с цв. ил. ; 30 см

Кор. опис. - Геогр. показалец.

ISBN 978-619-7292-08-4
1. Пощенски марки - каталози
656.835(083.8)
COBISS.BG-ID 44121608


7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ

741/744 РИСУВАНЕ. ЧЕРТАНЕ

БК 2021/6 Г 6
БОЧЕВА, Мая Василева, 1978-
        Пътешествието на Уики : [комикс] / [рис., текст] Уики - Мая Бочева. - [София] : ТАТ криейтив, 2019 ([София] : Печ. 99%). - 64 с. : с цв. ил. ; 33 см

ISBN 978-619-7298-11-6 : 18 лв.

741.52(497.2)
821.163.2-93-31:741.52
COBISS.BG-ID 44047880

БЪР, Дан И., 1951-
        Икономикс : как икономиката работи (и не работи) : разказ в картинки Вж Г 4

БК 2021/6 Г 7
ВИТКОВ, Константин Огнянов, 1977-
        Jack Eridon : крадецът на спомени : [комикс] / история, сценарий, разкадровка, рис. Константин Витков - Титис ; цвят Соня Анастасова. - София : Артлайн студиос, 2018. - [124] с. : с цв. ил. ; 24 см

Галерия Гост артисти: с. 111-118. - Поглед към следващата история за Джак Еридан : работен процес: с. 119-124.

ISBN 978-619-193-116-3

741.52(497.2)
821.163.2-31:741.52
COBISS.BG-ID 44117256

БК 2021/6 Г 8
ЕРЕНГЕЛ, Ерик, 1966-
        The Kong crew : [комикс]. Бр. 1, Манхатънска джунгла / [худож., текст] Ерик Еренгел ; прев. Ина Димитрова. - София : Артлайн студиос, 2018. - [27] с. : с ил. ; 30 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: The Kong crew: Manhattan jungle / Eric Hérenguel. - Биогр. данни за худож. отбелязани на с. 27.

ISBN 978-619-193-130-9 : 7.99 лв.

741.52(44)
821.133.1-31:741.52
COBISS.BG-ID 44137736

БК 2021/6 Г 9
ЕРЕНГЕЛ, Ерик, 1966-
        The Kong crew : [комикс]. Бр. 2, По-зле от ада / [худож., текст] Ерик Еренгел ; прев. Ина Димитрова. - София : Артлайн студиос, 2019 (България). - 27-55 с. : с ил. ; 30 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: The Kong crew: Worse than Hell / Eric Hérenguel.

ISBN 978-619-193-166-8 : 7.99 лв.

741.52(44)
821.133.1-31:741.52
COBISS.BG-ID 44138760

БК 2021/6 Г 10
КАМЕНОВ, Константин Коцев, 1901-1953
        Черно и бяло : Константин Каменов (1901-1953) : част от изложба, София, 03.09-03.10.2020 г. / [текст] Елисавета Станчева ; състав. Лаврен Петров, Елисавета Станчева = Black and white : Konstantin Kamenov (1901-1953) : [a part of exhibition], Sofia, 03.09-03.10.2020 / [text] Elisaveta Stancheva ; comp. Lavren Petrov, Elisaveta Stantcheva ; transl. into Engl. Nigrita Davies, J. Philip Davies. - София : Галерия Лорань, 2020 ([Костинброд] : [Мултипринт ООД]). - 78 с. : с ил., факс. ; 25 см

Живот в дати: с. 62-75. - Източници за живота и творчеството на Константин Каменов: с. 76-77.

ISBN 978-619-7468-06-9 (подв.) : 20 лв.
1. Каменов, Константин Коцев, 1901-1953 - творчество 2. Художници, български - творчество 3. България - изобразителни изкуства
741.5.071.1(497.2)(092)
929 Каменов, Константин Коцев
COBISS.BG-ID 44133128

БК 2021/6 Г 11
МАНОЛОВ, Теодор, 1970-
        Спартак : графичен роман с енциклопедия на античността по нашите земи. Кн. 1, Синът на непокорните / худож. Теодор Манолов, Евгений Йорданов ; сценарий Теодор Манолов, Любомир Манолов. - София : Ист. парк, 2020 ([Костинброд] : [Мултипринт ООД]). - 64 с. : с цв. ил., к. ; 32 см

741.52(497.2)
821.163.2-31:741.52
COBISS.BG-ID 44144136

БК 2021/6 Г 12
        СУВЕНИРИ : [разказ в картини] / текст Мила Янева Табакова. - София : Мила Янева-Табакова, 2020 ([София] : [Bulged]). - [78] с. : с цв. ил. ; 16 x 22 см

Възприетата форма на името на авт. на текст Мила Янева Табакова е Мила Чавдарова Янева-Табакова.

ISBN 978-619-91541-0-6 (подв.) : 25 лв.

741.52(497.2)
821.163.2-3:741.52
COBISS.BG-ID 44088328

БК 2021/6 Г 13
ХРИСТОВ, Тодор Мичев, 1991-
        Jack Eridon : песен за Зигфрид : [комикс] / худож. разкадровка, молив, туш Тодор Христов ; история, сценарий Константин Витков - Титис ; звукови ефекти, балони Соня Анастасова. - София : Артлайн студиос, 2018. - [30] с. : с ил. ; 30 см

ISBN 978-619-193-138-5 : 7.99 лв.

741.52(497.2)
821.163.2-31:741.52
COBISS.BG-ID 44148744


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

821.133.1 ФРЕНСКА ЛИТЕРАТУРА

ЕРЕНГЕЛ, Ерик, 1966-
        The Kong crew : [комикс]. Бр. 1, Манхатънска джунгла Вж Г 8

ЕРЕНГЕЛ, Ерик, 1966-
        The Kong crew : [комикс]. Бр. 2, По-зле от ада Вж Г 9

821.163.2-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА

ВИТКОВ, Константин Огнянов, 1977-
        Jack Eridon : [комикс] : крадецът на спомени Вж Г 7

МАНОЛОВ, Теодор, 1970-
        Спартак графичен роман с енциклопедия на античността по нашите земи. Кн. 1, Синът на непокорните Вж Г 11

        СУВЕНИРИ : [разказ в картини] Вж Г 12

ХРИСТОВ, Тодор Мичев, 1991-
        Jack Eridon : [комикс] : песен за Зигфрид Вж Г 13

821.163.2-4/-9 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРУГИ ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ

БОРИШЕВ, Веселин Паисиев, 1967-
        О, спомняте ли си, госпожо Вж Г 3

821.163.2-93 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БОЧЕВА, Мая Василева, 1978-
        Пътешествието на Уики : [комикс] Вж Г 6


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

929 БИОГРАФИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Виж и (092); 012; 82-312.6; 82-9

БОРИШЕВ, Веселин Паисиев, 1967-
        О, спомняте ли си, госпожо Вж Г 3

КАМЕНОВ, Константин Коцев, 1901-1953
        Черно и бяло : Константин Каменов (1901-1953) : част от изложба, София, 03.09-03.10.2020 г. Вж Г 10

КАРТОГРАФСКИ ИЗДАНИЯ


Карти

5 МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

551.5 МЕТЕОРОЛОГИЯ

БК 2021/6 К 1
        ЕВРОПА - климат и води [Картографски ресурс]. - 1:5 000 000. - [София] : [Атласи], 2019. - 1 карта : цв., отпеч. едностранно, с диагр. ; 107 x 150 см

Условни знаци.

ISBN 978-954-2945-54-3
1. Европа - метеорология
551.58(4)(084.3)
COBISS.BG-ID 44021256


6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

631.4 ПОЧВОЗНАНИЕ. ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ПОЧВАТА
Виж и 626.8

БК 2021/6 К 2
        НЕОЛИТНА революция - разпространение на земеделието (Х-V хил. пр. Хр.) [Картографски ресурс] : стенна карта. - [2. изд.]. - 1:3 200 000. - София : Атласи, 2019. - 1 карта : цв., отпеч. едностранно, с ил. ; 110 x 180 см

Условни знаци. - 1. изд. 2011, установено от доп. източник.

ISBN 978-954-2945-77-2
1. Европа - селско стопанство
631(4)(091)"-9/-4"(084.3)
COBISS.BG-ID 44009736


7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ

72 АРХИТЕКТУРА
Виж и 624; 625; 626; 627; 69

БК 2021/6 К 3
        ПАМЕТНИЦИ от периода на социализма (1944-1989 г.) [Картографски ресурс]. - 1:396 000. - София : Атласи, 2020. - 1 карта : цв., отпеч. едностранно, с ил. ; 107 x 175 см

Условни знаци. - Показалец на паметниците.

ISBN 978-619-238-130-1
1. България - архитектура
725.94.036(497.2)(084.3)
COBISS.BG-ID 44021512


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

911 ОБЩА ГЕОГРАФИЯ. НАУКА ЗА ГЕОГРАФСКИТЕ ФАКТОРИ (СИСТЕМАТИЧНА ГЕОГРАФИЯ). ТЕОРЕТИЧНА ГЕОГРАФИЯ

БК 2021/6 К 4
        АФРИКА [Картографски ресурс] : политическа карта. - 1:7 800 000. - София : Атласи, 2019. - 1 карта : цв., отпеч. едностранно ; 150 x 107 см

Загл. в изд. каре.: Африка - политическа карта. - Доп. материали: Флагове на държавите в Африка. - Условни знаци.

ISBN 978-954-2945-31-4
1. Африка
911.3:32(6)(084.3)
COBISS.BG-ID 44014088

БК 2021/6 К 5
СТОЯНОВА, Йоана Василева
        Австралия - природогеографски зони [Картографски ресурс] : стенна карта / картограф Йоана Стоянова. - [2. изд.]. - 1:4 250 000. - София : Атласи, 2019. - 1 карта : цв., отпеч. едностранно, с ил. ; 110 x 150 см

1. изд. 2009, по данни от док. - Условни знаци.

ISBN 978-954-2945-61-1
1. Австралия
911.2(9)(084.3)
COBISS.BG-ID 44018440

94(32/39) ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ СТРАНИ ОТ ДРЕВНИЯ И СРЕДНОВЕКОВНИЯ СВЯТ

БК 2021/6 К 6
        АПЕНИНСКИЯТ полуостров преди Пуническите войни (VІІІ-ІІІ в. пр. Хр.) [Картографски ресурс] : стенна карта. - [2. изд.]. - 1:1 800 000. - София : Атласи, 2019. - 1 карта : цв., отпеч. едностранно, с ил. ; 180 x 110 см

1. изд. 2011, по данни от док. - Условни знаци.

ISBN 978-954-2945-87-1
1. Апенински полуостров
94(37)(084.3)
COBISS.BG-ID 44013320

БК 2021/6 К 7
        ДРЕВЕН Египет (IV-II хил. пр.Хр.) [Картографски ресурс]. - 1:1 550 000. - София : Атласи, 2020. - 1 карта : цв., отпеч. едностранно, с ил. ; 175 x 107 см

Условни знаци

ISBN 978-619-238-088-5
1. Древен Египет
94(32)(084.3)
COBISS.BG-ID 44009992

БК 2021/6 К 8
        МИНОЙСКА цивилизация (XX-XV в. пр. Хр.) [Картографски ресурс] ; Микенска цивилизация (XVI-XII в. пр. Хр.). Троянската война (XII в. пр. Хр.). - 1:990 000. - София : Атласи, 2020. - 2 карти (1 л.) : цв., отпеч. едностранно, с ил. ; 175 x 107 см

Условни знаци.

ISBN 978-619-238-090-8
1. Древна Гърция
94(38)(084.3)
COBISS.BG-ID 44019976

94(4) ИСТОРИЯ НА ЕВРОПА
Виж и 94(37); 94(38)

БК 2021/6 К 9
        ВЕЛИКОТО преселение на народите. Залезът на Римската империя (IV-V в.) [Картографски ресурс]. - 1:3 550 000. - София : Атласи, 2020. - 1 карта : цв., отпеч. едностранно ; 107 x 175 см

Условни знаци.

ISBN 978-619-238-133-2
1. Европа
94(4)"03/04"(084.3)
COBISS.BG-ID 44010504

БК 2021/6 К 10
        ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ на държавната власт в Западна Европа [Картографски ресурс] ; Франция и Англия през XII - XV век, Германия и Италия през XIV - XV в. - 1:2 300 000. - София : Атласи, 2020. - 2 карти (1 л.) : цв., отпеч. едностранно ; 107 x 175 см

Условни знаци.

ISBN 978-619-238-138-7
1. Западна Европа
94(4-15)"11/14"(084.3)
COBISS.BG-ID 44019464

94(41/498) ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ

БК 2021/6 К 11
        БАЛКАНИТЕ и Османската империя (XIX в.) [Картографски ресурс]. - 1:1 100 000. - София : Атласи, 2020. - 1 карта : цв., отпеч. едностранно, с ил. ; 175 x 107 см

Условни знаци.

ISBN 978-619-238-147-9
1. Балкански полуостров 2. Азия
94(497)(084.3)
94(560)(084.3)
COBISS.BG-ID 44009480

94(497.2)"06/17" ПЕРИОД НА ФЕОДАЛИЗМА В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ (7 ВЕК - І ПОЛ. НА 18 В.). ПЪРВА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА. ВТОРА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА

БК 2021/6 К 12
        БЪЛГАРИЯ от средата на XIII до средата на XIV век [Картографски ресурс]. - 1:695 000. - София : Атласи, 2020. - 1 карта : цв., отпеч. едностранно ; 107 x 175 см

Условни знаци.

ISBN 978-619-238-110-3
1. България
94(497.2)"12/13"(084.3)
COBISS.BG-ID 44014600

94(497.2)"17/18" ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД (II ПОЛОВИНА НА 18 В. - 1878 Г.)

БК 2021/6 К 13
        ДВИЖЕНИЕ за независима българска църква през XIX век [Картографски ресурс]. - 1:580 000. - София : Атласи, 2020. - 1 карта : цв., отпеч. едностранно, с ил., портр. ; 107 x 175 см

Доп. материали: Важни събития. - Условни знаци.

ISBN 978-619-238-116-5
1. България
94(497.2)"18"(084.3)
COBISS.BG-ID 44012040

94(497.2)"1878..." ТРЕТА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА

БК 2021/6 К 14
        СЪПРОТИВА на българите срещу решенията на Берлинския конгрес (1878-1879 г.) [Картографски ресурс]. - 1:650 000. - София : Атласи, 2020. - 1 карта : цв., отпеч. едностранно, с ил., портр. ; 107 x 175 см

Условни знаци.

ISBN 978-619-238-120-2
1. България
94(497.2)"1878/1979"(084.3)
COBISS.BG-ID 44023304

94(5) ИСТОРИЯ НА АЗИЯ

        БАЛКАНИТЕ и Османската империя (XIX в.) Вж К 11

94(7) ИСТОРИЯ НА СЕВЕРНА И ЦЕНТРАЛНА АМЕРИКА

БК 2021/6 К 15
        ВОЙНА за независимост на САЩ (1775-1787 г.) и териториално разширение (XVIII-XIX в.) [Картографски ресурс] ; Гражданската война в САЩ (1861 - 1865 г.). - 1:5 150 000. - София : Атласи, 2020. - 2 карти (1 л.) : цв., отпеч. едностранно, с ил., портр. ; 175 x 107 см

Условни знаци.

ISBN 978-619-238-144-8
1. САЩ
94(73)"17/18"(084.3)
COBISS.BG-ID 44022536


ИЗДАНИЯ НА НЕКНИЖНИ МАТЕРИАЛИ И НА ЕЛЕКТРОННИ НОСИТЕЛИ


1 ФИЛОСОФИЯ

101(091) ОБЩА ИСТОРИЯ НА ФИЛОСОФИЯТА

БК 2021/6 Е 1
ДОЧКОВ, Иво Ангелов
        Платонизмът на Ориген [Електронен ресурс] : към въпроса за източниците / Иво Ангелов. - Текстови данни. - Г. Оряховица : Artes Liberales, 2021. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Възприетата форма на името на авт. Иво Ангелов е Иво Ангелов Дочков. - Библиогр. в края на текста.

ISBN 978-619-91795-0-5
1. Ориген, 185?-254? - мироглед 2. Философи, антични - мироглед 3. Платонизъм 4. Неоплатонизъм 5. Рим (държава) - философия
1(091)(37)(092)(0.034)
141.131(0.034)
929 Ориген
COBISS.BG-ID 44100872

14 ФИЛОСОФСКИ СИСТЕМИ И НАПРАВЛЕНИЯ

ДОЧКОВ, Иво Ангелов
        Платонизмът на Ориген : към въпроса за източниците Вж Е 1


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

316 СОЦИОЛОГИЯ
Виж и 355.01; 591.55

БК 2021/6 Е 2
СТОЕВ, Тодор Стайков, 1947-
        Комуникативни, хуманитарни и социални умения [Електронен ресурс] : монография / Тодор Стоев. - Текстови данни. - Пловдив : Мед. унив., 2020. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Рец.: Биянка Торньова, Борис Тилов. - Библиогр. в края на текста.

ISBN 978-619-237-069-5
1. Комуникация 2. Поведение
316.776(0.034)
316.62(0.034)
COBISS.BG-ID 44135176

355/359 ВОЕННО ИЗКУСТВО. ВОЕННИ НАУКИ. ОТБРАНА НА СТРАНАТА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ
Виж и 623

БК 2021/6 Е 3
ДИМИТРОВ, Димитър Христов, 1958-
        Компоненти и аспекти на сигурността [Електронен ресурс] : учебник / Димитър Димитров. - Текстови данни. - В. Търново : Нац. воен. унив. "Васил Левски", 2020. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Изд. на Нац. воен. унив. Васил Левски. Фак. Общовойскови. Кат. Воен. науки. - Библиогр. в края на текста.

ISBN 978-954-753-322-6
1. Национална сигурност - учебници за ВУЗ
355.02(075.8.034)
COBISS.BG-ID 44132616

БК 2021/6 Е 4
        СБОРНИК рецензии на монографии, книги, доклади и статии [Електронен ресурс]. Ч. 5 / под ред. на Свилен Евтимов Стефанов ... [и др.]. - Текстови данни. - В. Търново : Нац. воен. унив. "В. Левски", 2020. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Други ред.: Георги Атанасов Георгиев, Илиян Цветанов Ангелов.

ISBN 978-954-753-323-3
1. Военно дело - сборници
355(062.034)
COBISS.BG-ID 44123912


6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

656.2 РЕЛСОВ ТРАНСПОРТ. ЖЕЛЕЗОПЪТНО ДВИЖЕНИЕ
Виж и 656.1/.5

БК 2021/6 Е 5
ТОДОРОВА, Мирена Миронова, 1960-
        Организация и управление на влаковото движение и работата в станциите [Електронен ресурс] : учебник / Мирена Миронова Тодорова, Теодор Кирилов Кирчев. - Текстови данни. - Пловдив : Висше трансп. у-ще "Тодор Каблешков", 2020. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран ; Етикет. - Загл. на етикета: Организация и управление на влаковото движение и работата в станциите на метрополитена. - Термини в края на текста. - Рец.: Николай Димитров Георгиев, Димитър Живков Димитров. - Библиогр. в края на текста.

ISBN 978-954-12-0275-3
1. Метрополитен - управление и организация - учебници за ВУЗ
656.22(075.8.034)
COBISS.BG-ID 44135688


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

929 БИОГРАФИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Виж и (092); 012; 82-312.6; 82-9

ДОЧКОВ, Иво Ангелов
        Платонизмът на Ориген : към въпроса за източниците Вж Е 1

Съкращения на български словосъчетания, приети в националната библиографска агенция за използване във всички области на библиографското описание, с изключение на редната дума и областта на заглавието и авторската отговорностБАН

Българска академия на науките

БМФ

Български морски флот

БНБ

Българска народна банка

БОК

Български олимпийски комитет

БСП

Българска социалистическа партия

БТК

Българска телекомуникационна компания

ВА

Военна академия

ВАК

Висша атестационна комисия

ВВВУ

Висше военно въздушно училище

ВВМУ

Висше военно морско училище

ВВОВУ

Висше военно общо войсково училище

ВВУ

Висши военни училища

ВВУАПО

Висше военно училище по артилерийска и противовъздушна отбрана

ВИЗВМ

Висш институт по зоотехника и ветеринарна медицина

ВИПОНД

Висш институт за подготовка на офицери и научноизследователска дейност Вж АКАДЕМИЯ НА МВР

ВМИ

Висш медицински институт

ВНВСУ

Висше народно военно строително училище Вж ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ

ВНВТУ

Висше народно военно транспортно училище

ВПИ

Висш педагогически институт Вж ЮЗУ

ВСИ

Висш селскостопански институт

ВУЗ

Висши учебни заведения

ГЩ

Генерален щаб

ДВ

Държавен вестник

ДИПКУ

Департамент за повишаване квалификацията на учителите

ДМА

Държавна музикална академия

ИК

Издателска къща

ИПК

Издателско-полиграфически комплекс

ИПКУ

Институт за повишаване квалификацията на учителите Вж ДИПКУ – Департамент за повишаване квалификацията на учителите

ИУ

Икономически университет

ИЧС

Институт за чуждестранни студенти

КНСБ

Конфедерация на независимите синдикати в България

ЛТУ

Лесотехнически университет

МВР

Министерство на вътрешните работи

МвнР

Министерство на външните работи

МГУ

Минно-геоложки университет

МО

Министерство на отбраната

МОН

Министерство на образованието и науката

НАТФИЗ

Национална академия за театрално и филмово изкуство

НБУ

Нов български университет

НГДЕК

Национална гимназия за древни езици и култури

НИ

Научен институт

НИИ

Научноизследователски институт

НСА

Национална спортна акдемия

НСИ

Национален статистически институт

НТС

Научно-технически съюз

НХА

Национална художествена академия

ОКИ

Общински културен институт

OРКП

Обединена редакция за книги и периодика

ПК

Полиграфически комбинат

ПУ

Пловдивски университет

РИА

Рекламно-издателска агенция

РИК

Рекламно-издателска къща

СА

Селскостопанска академия

СВУБИТ

Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии

СДС

Сьюз на демократичните сили

СОУ

Средно общообразователно училище

СУ

Софийски университет

ТУ

Технически университет

УМБАЛ

Университетска многопрофилна болница за активно лечение

УАСГ

Университет за архитектура, строителство и геодезия

УНСС

Университет за национално и световно стопанство

УХТ

Университет по хранителни технологии

ХТМУ

Химикотехнологичен и металургичен университет

ЦИНТИ

Централен институт за научна и техническа информация

ЦИУУ

Централен институт за усъвършенстване на учители

ЮЗУ

Югозападен университетПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНА НА ЛИЦА И КОЛЕКТИВНИ ОРГАНИ

 
А

Адамс, Джон Джоузеф, 1976- (превговор) Кн 81, (съставител) Кн 81
Айванов, Омраам Микаел, 1900-1986 (автор) Кн 19
Алварес Мигенс, Марта, 1976- (илюстратор) Кн 9
Алистар (илюстратор) Кн 17
Анакиев, Пламен Стоев, 1957- (автор) Кн 130
Анастасова, Соня Иванова, 1986- (текст) Г 13, (илюстратор) Г 7, Г 13
Ангелов, Иво вж Дочков, Иво Ангелов
Ангелов, Илиян Цветанов (редактор) Е 4
Ангелова, Катя Иванова, 1970- (интервюиращ) Кн 63
Ангелова, Катя Иванова, 1970- вж Angelova, Katja Ivanova, 1970-
Андерсен, Ханс Кристиан, 1805-1875 (автор) Кн 117
Андреев, Никола Григоров, 1929- (автор) Кн 3
Андреева, Милена, 1970- (доп. материал) Кн 49
Андрухович, Юрий Игорович, 1960- (автор) Кн 129
Андрухович, Юрiй Iгорович, 1960- вж Андрухович, Юрий Игорович, 1960-
Антиста, Паола, 1976- (илюстратор) Кн 118, Кн 119, Кн 120
Антоний, митрополит Западно- и Средноевропейски, 1978- (предговор) Кн 28
Антоний, митрополит Западно- и Средноевропейски, 1978- вж Antonij, митрополит Западно- и Средноевропейски, 1978-
Антонова, Веселина Йорданова, 1956- (съставител) Кн 73
Анчев, Панко Кирилов, 1946- (предговор) Кн 157, Кн 158
Арсова, Благородна Асенова, 1937- (автор) Кн 186
Арчър, Манди (адаптатор) Кн 94
Астли, Невил, 1950- (библиогр. предшественик) Кн 94, Кн 96
Атанасов, Богдан Стоянов, 1972- (редактор) Кн 32
Атанасов, Иван Димитров, 1979- (преводач) Кн 91
Ащар, 1893-1975 вж Константинов, Владимир Костадинов, 1893-1975
 
Б

Байчев, Георги Тодоров, 1961- (илюстратор) Кн 176
Бакан, Джоел, 1959- (предговор) Г 4
Бакърджиев, Стоян Костов, 1929-1998 (преводач) Кн 125, Кн 126
Балабанов, Михаил Петров, 1975- (преводач) Г 4, Кн 11, Кн 100, Кн 101, Кн 102, Кн 111, Кн 112, Кн 113, Кн 114
Баласопулов, Стилиян Скулиев, 1944- (автор) Кн 3
Балкански симпозиум по лозарство и винарство (2 ; Плевен ; 2004) вж Balkan Symposium of Viticulture and Enology (2 ; Pleven ; 2004)
Баралди, Северино, 1930- (илюстратор) Кн 85
Бауърс, Дейвид, 1970- (илюстратор) Кн 11
Бах, Дейвид, 1966- (предговор) Г 4
Бейков, Пламен Георгиев, 1967- (съставител) Кн 73
Бейкър, Марк, 1959- (библиогр. предшественик) Кн 94, Кн 96
Белоев, Христо Иванов, 1958- (автор) Кн 56
Бенева, Светла Димитрова, 1952- (съставител) Кн 71, Кн 72
Бержьорон, Ален М., 1957- (автор) Кн 124
Биенале за изкуство (58 ; Венеция ; 2019) Кн 63
Биенале за изкуство (58 ; Венеция ; 2019) вж Biennale d'arte (58 ; Venezia ; 2019)
Биенчик, Марек, 1956- (автор) Кн 128
Биланд, Клаус (послеслов) Кн 67
Билчев, Тодор Билчев, 1956- (автор) Кн 131, Кн 132
Благова, Таня Тенева, 1949- (автор) Кн 148
Благоева, Татяна, 1961- (преводач) Кн 55
Бобадова, Ивелина Минчева- вж Минчева, Ивелина, 1991-
Бозукова, Славка Николова, 1966- (автор) Кн 195, Кн 199
Бозукова, Славка Николова, 1966- вж Bozukova, Slavka Nikolova, 1966-
Бойновски, Димитър Николов, 1928-2005 (доп. материал) Кн 183
Бойчева, Милена (интервюиращ) Кн 79
Борисова, Магдалена Георгиева, 1964- (автор) Кн 133, Кн 187
Боришев, Веселин Паисиев, 1967- (фотограф) Г 3
Босани, Марк (преводач) Кн 63
Босани, Марк вж Bossanyi, Mark
Босев, Асен Иванов, 1913-1997 (текст) Н 1
Бочева, Мая Василева, 1978- (автор) Кн 6, Кн 7, (художник) Г 6, (текст) Г 6,  (илюстратор) Кн 6, Кн 7
Бояджиева, Недда Стоянова, 1958- (редактор) Кн 76
Бояджиева, Недда Стоянова, 1958- вж Bojadžieva, Nedda Stojanova, 1958-
Боянов, Илиян Георгиев, 1978- (редактор) Кн 32
Брайнова, Мария (преводач) Кн 124
Бродуей, Алис, 1980- (автор) Кн 95
Бубнова, Ярослава Игоревна, 1961- (интервюиран) Кн 63
Бубнова, Ярослава Игоревна, 1961- вж Bubnova, Jaroslava Igorevna, 1961-
Букова, Рада, 1973- (илюстратор) Кн 63, (преводач) Кн 63
Букова, Рада, 1973- вж Bukova, Rada, 1973- 
Бураджиев, Костадин Михайлов, 1958- (автор) Кн 69, (редактор) Кн 69
Бурова, Ани Антонова, 1974- (предговор) Кн 129
Българска православна църковна община Св. Иван Рилски (Виена) Кн 28
Българска православна църковна община Св. Иван Рилски (Виена) вж 
Българска социалистическа партия. Гоцеделчевска партийна организация Кн 35
Бър, Дан И., 1951- (художник) Г 4
Бъркалова, Петя Николова, 1956- (предговор) Кн 42, (съставител) Кн 42, (редактор) Кн 42
 
В

Вакарино, Лучия, 1981- (автор) Кн 118, Кн 119, Кн 120
Вардарова, Надка Петрова, 1949- (съставител) Кн 74
Василев, Васил Панайотов, 1949- (съставител) Кн 5, (предговор) Кн 5
Василев, Иван, 1909-1969 (автор) Кн 149
Василев, Любен Ангелов, 1933- (съставител) Кн 4, (предговор) Кн 4
Василева, Ирина Иванова, 1964- (преводач) Кн 5
Василева, Силвия Василева, 1968- (автор) Кн 77
Вачкова, Мариела Пламенова, 1989- (илюстратор) Кн 191
Великов, Борислав Любенов, 1946- (автор) Кн 47
Велкова, Мариета Николаева (автор) Кн 134
Велчев, Иван, журналист (доп. материал) Кн 183
Венедикова, Катерина Иванова, 1942- (автор) Кн 31, (преводач) Кн 31
Венедикова, Катерина Иванова, 1942- вж Venedikova, Katerina Ivanova, 1942-
Веселинов, Димитър, 1962- (интервюиращ) Кн 79
Веселинов, Явор, 1975- (автор) Кн 150
Веселинска, Мария Тодорова (автор) Кн 48
Виденов, Михаил Георгиев, 1940- (автор) Кн 79, (интервюиран) Кн 79
Викторов, Виктор Йорданов, 1952- (илюстратор) Кн 66
Викторов, Виктор Йорданов, 1952- вж Viktorov, Viktor Jordanov, 1952-
Викторова, Людмила (автор) Кн 21
Витков, Константин Огнянов, 1977- (художник) Г 7, (текст) Г 7Г 13
Владимирова, Катя Добрева, 1947- (автор) Кн 151
Владимирова, Лора Стефанова, 1941- (предговор) Кн 145
Владимирова, Петя, журналист (предговор) Кн 41
Врина-Николов, Мари, 1960- вж Vrinat-Nikolov, Marie, 1960-
Вълканов, Ангел, 1973- (автор) Кн 152
Вълканова, Стела вж Valkanova, Stela
Вълков, Благовест Цветанов, 1946- (рецензия) Кн 62
Вълчев, Пламен Петров, 1951- (илюстратор) Кн 5
Въчева, Христина Недялкова, 1954- (автор) Кн 172
 
Г

Гавазов, Слави Иванов, 1945- (автор) Кн 201
Гайдаров, Иван Василев вж Василев, Иван, 1909-1969
Гайдаров, Любомир Борисов, 1935- (автор) Кн 135
Гацова, Йоана Пламенова (преводач) Кн 106
ГЕ 100 вж Стоянов, Георги Костов, 1936-
Генчева, Цветана Тодорова, 1964- (преводач) Кн 88, Кн 98, Кн 105, Кн 109
Георгиев, Георги Атанасов, 1969- (редактор) Е 4
Георгиев, Георги Христов, 1976- (автор) Кн 3
Георгиев, Емил Костадинов (автор) Кн 153
Георгиев, Иван Кирилов, 1946- (автор) Кн 136
Георгиев, Петко Деянов, 1983- (илюстратор) Кн 44
Георгиев, Петър, 1927- (автор) Кн 154
Георгиев, Явор Веселинов вж Веселинов, Явор, 1975-
Георгиев, Ясен Дочев вж Дочев, Ясен, 1940-2013
Георгиева, Боряна Георгиева, 1972- (автор) Кн 60
Георгиева, Виктория Павлин, 1999- (преводач) Кн 12
Георгиева, Гергана Пламенова, 1983- (съставител) Кн 73
Георгиева, Катерина Пламенова, 1987- (съставител) Кн 71, Кн 72
Георгиева, Милена Андреева вж Андреева, Милена, 1970-
Георгиева, Петранка Георгиева, 1962- (преводач) Кн 20
Гергова, Диана Спасова, 1948- (автор) Кн 31
Гергова, Диана Спасова, 1948- вж Gergova, Diana Spasova, 1948-
Гогов, Ивайло Свиленов, 1973- (автор) Кн 155
Госини, Рьоне, 1926-1977 (текст) Г 1Г 2
Гранитски, Иван, 1953- (доп. материал) Кн 67, Кн 117, Кн 173
Гроздев, Валентин Петров, 1969- (автор) Кн 75
Грошев, Чавдар Петров (автор) Кн 39
Гудуин, Майкъл, 1966- (текст) Г 4
Гърбов, Дончо Нанов Дончев вж Дончев, Дончо Нанов, 1945-
Гюмлиев, Милен Стоянов (илюстратор) Кн 188
Гюмлиева, Росица Андонова (автор) Кн 188
 
Д

Давидков, Иван, 1926-1990 (текст) Н 1
Далена, Антонело, 1976- (илюстратор) Кн 115
Дамянлиева, Олга Николаевна, 1959- (преводач) Кн 199
Дамянлиева, Ольга Николаевна, 1959- вж Дамянлиева, Олга Николаевна, 1959-
Дамянов, Нейко Андреев, 1944- (предговор) Кн 143
Дамянов, Румен, 1949- (автор) Кн 156
Дееничина, Дарина (предговор) Кн 188
Дейвис, Джон Филип (преводач) Г 10
Дейвис, Джон Филип вж Davies, John Philip
Дейвис, Нигрита Петрова, 1958- (преводач) Г 10, Кн 63
Дейвис, Нигрита Петрова, 1958- вж Davis, Nigrita Petrova, 1958-
Дейнс, Кейти (автор) Кн 9
Денчева, Диляна Денчева, 1965- (преводач) Кн 129
Джикова, Дамяна Йорданова, 1942- (автор) Кн 137
Джоунс, Даян Уейн, 1934-2011 (автор) Кн 97, Кн 98
Дзукери, Джулия (илюстратор) Кн 66
Дзукери, Джулия вж Zuccheri, Giulia
Димитров, Димитър (редактор) Кн 54
Димитров, Димитър Веселинов вж Веселинов, Димитър, 1962-
Димитров, Димитър Христов, 1958- (автор) Е 3
Димитров, Иван Йорданов вж Гранитски, Иван, 1953-
Димитров, Петър Димитров, 1953- (автор) Кн 56
Димитров, Юлиан Станков, 1974- (автор) Кн 22
Димитрова, Блага Николова, 1922-2003 (текст) Н 1
Димитрова, Виолета Колева, 1950- (предговор) Кн 58
Димитрова, Ина Владиславова, 1992- (преводач) Г 8, Г 9, Кн 115, (илюстратор) Кн 98
Димитрова, Ирена Георгиева, 1974- (редактор) Кн 32
Димитрова, Кристина Евгениева (автор) Кн 53
Добрев, Чавдар Атанасов, 1933- (автор) Кн 173
Добрева, Стефка, 1990- (автор) Кн 138
Дончев, Дончо Нанов, 1945- (автор) Кн 202
Дончев Гърбов, Дончо Нанов вж Дончев, Дончо Нанов, 1945-
Дончева, Даниела Севдалинова, 1974- (редактор) Кн 39
Доре, Гюстав, 1832-1883 (илюстратор) Кн 125, Кн 126
Досев, Любен Цветанов, 1953- (автор) Кн 69
Доуд, Шавон, 1960-2007 (автор) Кн 86
Дочев, Ясен, 1940-2013 (редактор) Кн 54
Дочков, Иво Ангелов (автор) Е 1
Драганова, Ваня (редактор) Кн 42, (интервюиращ) Кн 42
Драгостинова, Зорница Миленова, 1969- (автор) Кн 139
Дряновски, Борислав Николов, 1944- (автор) Кн 43
Дряновски, Борислав Николов, 1944- вж Drjanovski, Borislav Nikolov, 1944-
Думанов, Боян Юлиев (редактор) Кн 32
Държавен куклен театър (Стара Загора) Кн 71, Кн 72
Държавна опера (Русе) Кн 73
 
Е

Европейска нощ на учените (Пловдив ; 2019) Кн 42
Евтимов, Евтим Михалушев, 1933-2016 (текст) Н 1
Еренгел, Ерик, 1966- (художник) Г 8, Г 9, (текст) Г 8, Г 9
Ерне, Андреа, 1958- (автор) Кн 10
 
Ж

Желев, Жельо Ив. (доп. материал) Кн 183
 
З

Заимова, Рая Йорданова, 1957- вж Zaimova, Raja Jordanova, 1957-
Захов, Георги Славев, 1936- (автор) Кн 80
Зидаров, Любен Христов, 1923- (илюстратор) Кн 117
Златкова, Меглена Иванова, 1974- (автор) Кн 44, (илюстратор) Кн 44
Златкова, Надя Иванова, 1957- (преводач) Кн 90
 
И

Иванов, Ангел Йосифов вж Вълканов, Ангел, 1973-
Иванов, Владимир Асенов вж Смочевска, Богдая, 1940-
Иванов, Иван Давидков вж Давидков, Иван, 1926-1990
Иванов, Петър Георгиев вж Георгиев, Петър, 1927-
Иванова, Екатерина вж Латева, Екатерина Иванова, 1956-
Иванова-Чалмърс, Наталия (преводач) Кн 13
Игнатова-Цонева, Димитрина вж Цонева, Димитрина Игнатова, 1949-
Илиев, Николай Тодоров, 1969- (автор) Кн 34, Кн 40
Илиева, Димитрия Костова, 1962- (автор) Кн 56
Илиева, Петя Иванова Стефанова- вж Стефанова, Петя Иванова
Илиева-Крайнова, Емилия Янкова (автор) Кн 23
 
Й

Йовев, Любомир Михайлов вж Михайлов, Любомир, 1950-
Йовева, Вяра (илюстратор) Кн 41
Йовков, Йордан Стефанов, 1880-1937 (автор) Кн 157, Кн 158
Йорданов, Евгений Йорданов (художник) Г 11
Йоцов, Борис Иванов, 1894-1945 (доп. материал) Кн 157, Кн 158
 
К

Казалис, Анна, 1953- (автор) Кн 122
Казанджиев, Светозар Илиев, 1952- (автор) Кн 198
Казанлъклиева, Мариела Стоянова, 1949- (автор) Кн 140
Казашка, Весела Стоянова, 1971- (редактор) Кн 42
Калпакова, Силвия Генова (преводач) Кн 5
Камбарев, Кирил Асенов, 1970- (автор) Кн 159
Камбер, Камбер вж Камбер, Осман Камбер, 1950-
Камбер, Осман Камбер, 1950- (илюстратор) Кн 172
Камберова, Райна Христова, 1977- (преводач) Кн 129
Каменов, Константин Коцев, 1901-1953 (художник) Г 10
Каменов, Константин Коцев, 1901-1953 вж Kamenov, Konstantin Kocev, 1901-1953
Каневчев, Иван Петров, 1989- (автор) Кн 75
Караджов, Васил Николов, 1979- (илюстратор) Кн 44
Карпов, Димитър, 1981- (автор) Кн 24
Карпов, Дмитро, 1981- вж Карпов, Димитър, 1981-
Карталов, Пламен Иванов, 1948- (съставител) Кн 67
Касабова, Светла Георгиева, 1988- (автор) Кн 49
Касиди, Кати, 1962- (автор) Кн 99
Катанео, Пиеро, 1929-2003 (илюстратор) Кн 85
Кини, Джеф, 1971- (автор) Кн 11, (илюстратор) Кн 11
Кини, Джеф, 1971- (автор) Кн 111, Кн 112, Кн 113, Кн 114
Киркова, Галя Георгиева Петрова- вж Петрова-Киркова, Галя Георгиева, 1975-
Кирчев, Tеодор Кирилов (автор) Е 5
Кирчева, Елен Димитрова, 1951- (преводач) Кн 31
Кирчева, Елен Димитрова, 1951- вж Kirčeva, Elen Dimitrova, 1951-
Кисикова, Мария Стоянова, 1979- (автор) Кн 44, (илюстратор) Кн 44
Коларова, Злателина Димитрова, 1963- (автор) Кн 65
Колев, Марин Тодоров, 1939- (предговор) Кн 181
Колев, Орлин Илиев, 1974- (автор) Кн 36, Кн 38
Колева, Диляна (автор) Кн 64
Колева, Диляна Колева, 1984- (илюстратор) Кн 49
Конджова, Елена Цветанова вж Kondžova, Elena Cvetanova
Константинов, Владимир Костадинов, 1893-1975 (автор) Кн 174
Константинова, Маглена Иванова, 1948- (илюстратор) Кн 193
Коройчев, Георги Николов, 1939- (автор) Кн 175
Кортни-Тикъл, Джесика (илюстратор) Кн 82, Кн 83, Кн 84
Костов, Владимир, илюстратор (илюстратор) Кн 181
Костянев, Стефан Стоилов, 1952- (автор) Кн 176
Коцев, Христо Стоянов, 1970- (преводач) Кн 96
Крайнова, Емилия Янкова Илиева- вж Илиева-Крайнова, Емилия Янкова
Крамер, Иоанн (преводач) Кн 28
Крамер, Иоанн вж Krammer, Ioann
Кременлиев, Атанас Георгиев, 1934- (послеслов) Кн 196
Кръгла маса Особености на развитието на социалната икономика в екосистемата на големия град (София ; 2018) Кн 1
Кръгла маса Развитие на социалната и солидарна икономика в България. Възможности за социално предприемачество (Варна ; 2018) Кн 1
Кръгла маса Съвременни предизвикателства пред регионалното развитие на социалната икономика (Благоевград ; 2018) Кн 1
Кръстанова, Красимира Христова, 1955- (автор) Кн 44, (илюстратор) Кн 44
Куков, Игнат Сотиров, 1934- (предговор) Кн 69
Кунчева, Гергана Славова вж Николова, Гергана Славова, 1971-
Кушева, Нели Николова Раданова- вж Раданова-Кушева, Нели Николова, 1949-
Кьосев, Симеон, 1968- (автор) Кн 189
Кьостебеков, Емил Ивайлов, 1980- (съставител) Кн 73
Кютев, Иван-Александър Иванов, 1990- (илюстратор) Кн 66
Кютев, Иван-Александър Иванов, 1990- вж Kjutev, Ivan-Aleksandǎr Ivanov, 1990-
 
Л

Лалов, Георги Иванов, 1983- (автор) Кн 53
Лалов, Иван Христов, 1942- (автор) Кн 53
Лам, Брандън (илюстратор) Кн 8
Ланди, Дерек, 1974- (автор) Кн 103
Латева, Екатерина Иванова, 1956- (преводач) Кн 82, Кн 83, Кн 84, Кн 85
Лефтеров, Живко Ангелов, 1974- (предговор) Кн 33, (съставител) Кн 33
Лозанов, Боян Стоянов, 1935-2020 (автор) Кн 51, Кн 52
Льондев, Атанас Георгиев, 1955- (предговор) Кн 37
Лютаков, Лазар Стефанов, 1977- (илюстратор) Кн 63
Лютаков, Лазар Стефанов, 1977- вж Ljutakov, Lazar Stefanov, 1977-
 
М

Мадалени, Пало, 1971- (илюстратор) Кн 115
Май, Карл, 1842-1912 (текст) Н 1
Макдоналд, Иън, 1960- (автор) Кн 87
Максимов, Георги Константинов, 1984- (доп. материал) Кн 49
МакСуийни, Бен (илюстратор) Кн 110
Манова, Анна Юриева (предговор) Кн 135
Манова, Вихра Иванова (преводач) Кн 89
Манолов, Любомир Стойков, 1944- (автор) Г 11
Манолов, Теодор, 1970- (художник) Г 11, (текст) Г 11
Мануков, Владимир, 1938-1993? (автор) Кн 141, (композитор) Н 1, (текст) Н 1
Манукова, Анелия Владимирова, 1964- (съставител) Кн 141, Н 1, (редактор) Н 1
Манукова, Маргарита Цветкова (съставител) Кн 141, Н 1
Манукова-Маринова, Анелия Владимирова вж Манукова, Анелия Владимирова, 1964-
Манушева, Ирина Борисова, 1977- (преводач) Кн 18
Мариел-Галяна вж Казанлъклиева, Мариела Стоянова, 1949-
Маринов, Георги Русев, 1939- (автор) Кн 43
Маринов, Георги Русев, 1939- вж Marinov, Goergi Rusev, 1939-
Маринов, Румен Ангелов, 1978- (редактор) Кн 34, Кн 40
Маринова, Анелия Владимирова Манукова- вж Манукова, Анелия Владимирова, 1964-
Маринова, Маргарита Костова, 1929-2019 (съставител) Кн 73
Маркова, Диана Марчева, 1986- (автор) Кн 160
Матеев, Стефан Мариянов, 1978- (съставител) Кн 73
Метанов, Светослав Деянов, 1977- (текст) Г 3
Мецгер, Волфганг, 1953- (илюстратор) Кн 10
Мигенс, Марта Алварес вж Алварес Мигенс, Марта, 1976-
Миланова, Станислава Александрова, 1967- (преводач) Кн 27
Милева, Милена Михайлова, 1959- (преводач) Кн 128
Милева-Фено, Милена Маринова, 1975- (преводач) Кн 116
Миленов, Вал (автор) Кн 142
Миленов, Валентин Божилов вж Миленов, Вал
Минева, Тодорка Йорданова, 1962- (преводач) Кн 123
Минков, Светослав Константинов, 1902-1966 (преводач) Кн 117
Минчев, Емил Мирославов, 1984- (преводач) Кн 97, Кн 127
Минчева, Ивелина, 1991- (преводач) Кн 93
Минчева, Соня (илюстратор) Кн 61
Минчева-Бобадова, Ивелина, 1991- вж Минчева, Ивелина, 1991-
Мирков, Виктор, 1929-1976 (текст) Н 1
Миронова, Златка Паскалева вж Паскалева, Златка Паскалева, 1981-
Мирчев, Стоян Михайлов вж Михайлов, Стоян, 1930-
Мирчева, Мирослава Георгиева, 1960- (доп. материал) Кн 74
Митев, Йордан Митев, 1943- (предговор) Кн 172
Митов, Мартин Митков, 1969- (илюстратор) Кн 28
Митов, Мартин Митков, 1969- вж Mitov, Martin Mitkov, 1969-
Митова-Трифонова, Тотка Тодорова, 1950- (автор) Кн 56
Михайлов, Любомир, 1950- (илюстратор) Кн 186
Михайлов, Станко Петров, 1931-2020 (автор) Кн 70, Кн 161, Кн 162, Кн 177, Кн 178, Кн 179
Михайлов, Стоян, 1930- (автор) Кн 180
Михалев, Живко Киров вж Антоний, митрополит Западно- и Средноевропейски, 1978-
Мичев, Стефан Иванов, 1955- (рецензия) Кн 62
Младенов, Георги Николов, 1939- (автор) Кн 196
Млечевска, Вера Стойчева вж Млечевска, Вяра Стойчева
Млечевска, Вяра Стойчева (автор) Кн 63, (илюстратор) Кн 63
Млечевска, Вяра Стойчева вж Mlečevska, Vjara Stojčeva
Мокрев, Марио Георгиев, 1954- (съставител) Кн 73
Мосъп, Дейвид Джеймс, 1961- (преводач) Кн 66
Мосъп, Дейвид Джеймс, 1961- вж Mossop, David James, 1961- 
Мутафова, Емануела Иванова, 1953- (автор) Кн 43
Мутафова, Емануела Иванова, 1953- вж Mutafova, Emanuela Ivanova, 1953-
 
Н

Напман, Тимъти вж Напмън, Тимъти
Напмън, Тимъти (автор) Кн 12
Научна конференция с международно участие Устойчиво развитие на лозарството и винарството, основани на знанието (Плевен ; 2007) Кн 57
Научно-практическа конференция Социални иновации и научно-приложни аспекти на социалната икономика (София ; 2018) Кн 1
Национален военен университет Васил Левски (Велико Търново) Кн 41
Начев, Тенчо, 1936-2011 (автор) Кн 143
Негенцов, Генчо Станчев вж Ран Босилек, 1886-1958
Неделчева, Петранка Николаева (редактор) Кн 32
Нейков, Тодор Петров, 1913-1984 (предговор) Кн 125, (преводач) Кн 125Кн 126
Ненова, Гергана Бончева, 1975- (автор) Кн 43
Ненова, Гергана Бончева, 1975- вж Nenova, Gergana Bončeva, 1975-
Ненова, Любка Йорданова (редактор) Кн 54
Нес, Патрик, 1971- (автор) Кн 104
Несторов, Димитър, фотограф (илюстратор) Кн 61
Нидерост, Хедър И., 1940- (автор) Кн 13, (илюстратор) Кн 13
Никифоров, Валери, 1949- (илюстратор) Кн 145
Николов, Калин Емилов, 1956- (илюстратор) Кн 130
Николов, Мари Врина- вж Врина-Николов, Мари, 1960-
Николова, Антоанета Николова, 1961- (автор) Кн 190
Николова, Гергана Славова, 1971- (автор) Кн 56
 
О

Олейноне, Питър вж Холейноне, Петер
 
П

Палазова, Розалина Борилова (преводач) Кн 10
Панайотова, Маринела Иванова, 1961- (автор) Кн 47
Парлапански, Марин Димитров, 1934- (автор) Кн 47
Паролайн, Шели, 1983- (илюстратор) Кн 8
Паскалева, Златка Паскалева, 1981- (преводач) Кн 103, Кн 104
Пеев, Атанас Александров, 1967- (съставител) Кн 73
Пейли вж Самоковлиева, Пенка Атанасова, 1936-
Пейо, 1928-1992 (автор) Кн 14, Кн 15, Кн 16, (илюстратор) Кн 14, Кн 15
Пейчева, Марина (илюстратор) Кн 192
Пендерграс, Дафне (адаптатор) Кн 115
Пеневски, Виктор Борисов, 2002- (илюстратор) Кн 152
Петев, Бойко Митков, 1973- (автор) Кн 37
Петкин, Иван (съставител) Кн 28
Петкин, Иван вж Petkin, Ivan
Петкова, Жени (преводач) Кн 16, Кн 92, Кн 99
Петкова, Таня Гутева (автор) Кн 46
Петров, Димитър Петров, 1956- (автор) Кн 191
Петров, Лаврен Александров, 1971- (съставител) Г 10
Петров, Лаврен Александров, 1971- вж Petrov, Lavren Aleksandrov, 1971-
Петров, Любомир Георгиев, 1952- (автор) Кн 163
Петров, Стефан Петров, 1957- (автор) Г 5
Петров, Стефан Петров, 1957- вж Petrov, Stefan Petrov, 1957-
Петров-Пидов, Любомир Георгиев вж Петров, Любомир Георгиев, 1952-
Петрова, Недялка Георгиева, 1949- (редактор) Кн 202, (предговор) Кн 202
Петрова-Киркова, Галя Георгиева, 1975- (рецензия) Кн 69
Пехливанов, Илиан Ангелов, 1991- (автор) Кн 25
Пидов, Любомир Георгиев Петров- вж Петров, Любомир Георгиев, 1952-
Пол, Корки, 1951- (илюстратор) Кн 116
Полтрониери, Даниеле (илюстратор) Кн 66
Полтрониери, Даниеле вж Poltronieri, Daniele
Попов, Иво Благоев, 1976- (илюстратор) Кн 66
Попов, Иво Благоев, 1976- вж Popov, Ivo Blagoev, 1976-
Попова, Мартина (преводач) Кн 15
Пройков, Венелин Йовков, 1960- (преводач) Г 1, Г 2, Кн 14
 
Р

Раданова, Нели Николова вж Раданова-Кушева, Нели Николова, 1949-
Раданова-Кушева, Нели Николова, 1949- (преводач) Кн 118, Кн 119, Кн 120
Раданчева, Руска Георгиева, 1931- (автор) Кн 192
Раленкова, Албена Василева, 1968- (преводач) Кн 9, Кн 122
Ран Босилек, 1886-1958 (автор) Кн 193
Регионален форум за социално предприемачество (1 ; Варна ; 2018) Кн 1
Ризов, Юлиан (автор) Кн 164, Кн 165
Рийд, Бенджамин (автор) Кн 100
Робинс, Уесли (илюстратор) Кн 12
Романов, Филип (автор) Кн 166
Рос, Тони, 1938- (илюстратор) Кн 101, Кн 102
Роси Рос, 1962- (автор) Кн 144
Рудников, Иван, 1921-2008 (текст) Н 1
Русев, Денчо Бончев, 1934- (редактор) Кн 54
Русев, Димитър Добрев (редактор) Кн 54
Русева, Светла Симеонова, 1951- (автор) Кн 56
 
С

Сааведра, Мигел де Сервантес вж Сервантес Сааведра, Мигел де, 1547-1616
Савов, Панайот Красимиров, 1980- (рецензия) Кн 62
Самоковлиев, Васил Димитров, 1946- (преводач) Кн 129
Самоковлиева, Пенка Анастасова, 1936- (илюстратор) Кн 190
Сампар, 1973- (илюстратор) Кн 124
Сандерсън, Брандън вж Сандърсън, Брандън, 1975-
Сандърсън, Брандън, 1975- (автор) Кн 105, Кн 106, Кн 107, Кн 108, Кн 109, Кн 110
Сарандев, Иван Атанасов, 1934-2020 (доп. материал) Кн 157, Кн 158, Кн 183
Сасон, Гал Едем, 1968- (автор) Кн 18
Светлев, Николай Петров, 1953- (автор) Кн 167
Сервантес Сааведра, Мигел де, 1547-1616 (автор) Кн 125, Кн 126
Симеонов, Милен (автор) Кн 155
Симова, Добрина Йочева, 1957- (автор) Кн 181
Синигерска, Дойчина Нинкова, 1944- (предговор) Кн 188
Сиракова, Ина (преводач) Кн 95
Славчев, Владимир Страхилов, 1970- (автор) Кн 43
Славчев, Владимир Страхилов, 1970- вж Slavčev, Vladimir Strahilov, 1970-
Славчева, Мария Радославова, 1990- (илюстратор) Кн 44
Смилкова, Румяна (интервюиращ) Кн 79
Смочевска, Богдая, 1940- (автор) Кн 197
Софин, Васил Димитров, 1962- (автор) Кн 168
Ставрев, Димитър Георгиев, 1961- (автор) Кн 43
Ставрев, Димитър Георгиев, 1961- вж Stavrev, Dimitǎr Georgiev, 1961-
Станчева, Елисавета Петрова, 1983- (текст) Г 10, (съставител) Г 10
Станчева, Елисавета Петрова, 1983- вж Stančeva, Elisaveta Petrova, 1983-
Сташук, Анджей, 1960- (автор) Кн 129
Стефанов, Свилен Евтимов, 1965- (редактор) Е 4
Стефанова, Петя Иванова (автор) Кн 68, (предговор) Н 1
Стефанова-Илиева, Петя Иванова вж Стефанова, Петя Иванова
Стоев, Крум, 1975- (илюстратор) Кн 66
Стоев, Крум, 1975- вж Stoev, Krum, 1975-
Стоев, Тодор Стайков, 1947- (автор) Е 2
Стоилова, Елица Руменова, 1979- (автор) Кн 44, (илюстратор) Кн 44
Стоичкова, Хелиана Валентинова, 1980- (автор) Кн 169, Кн 194
Стойкова, Роси (предговор) Кн 175
Стойнов, Юлиян Иванов, 1959-2020 (преводач) Кн 107, Кн 108
Стоянов, Георги Костов, 1936- (автор) Кн 182, (илюстратор) Кн 182
Стоянов, Йордан Фердинандов вж Фердинандов, Йордан
Стоянов, Калоян Евгениев, 1975- (автор) Кн 56
Стоянова, Йоана Василева (картограф) К 5
Стоянова, Стилияна Стилиянова, 2010- (илюстратор) Кн 139
Страуд, Джонатан, 1970- (автор) Кн 88
 
Т

Табакова, Мила Чавдарова Янева- вж Янева-Табакова, Мила Чавдарова, 1991-
Таузи, Дейвид (автор) Кн 89
Текев, Георги Събинов (съставител) Кн 66
Текев, Георги Събинов вж Tekev, Georgi Sǎbinov
Темелски, Христо Иванов, 1948- (автор) Кн 29
Темнисков, Николай Иванов, 1968- (редактор) Н 1
Терзийски, Калин Николов, 1970- (илюстратор) Кн 189
Тикъл, Джесика Кортни- вж Кортни-Тикъл, Джесика
Титис вж Витков, Константин Огнянов, 1977-
Тодоров, Вили Панайотов, 1954- (автор) Кн 170
Тодоров, Димитър Тодоров, 1954- (автор) Кн 145
Тодоров, Иван Димитров, 1934-2011 (редактор) Кн 54
Тодоров, Иван Стефанов вж Рудников, Иван, 1921-2008
Тодоров, Илия Тодоров, 1976- (автор) Кн 43
Тодоров, Илия Тодоров, 1976- вж Todorov, Ilija Todorov, 1976-
Тодоров, Найден Владиславов, 1974- (съставител) Кн 73
Тодорова, Мирена Миронова, 1960- (автор) Е 5
Томас, Валъри (автор) Кн 116
Томов, Георги Томчев, 1979- (илюстратор) Кн 176
Томпсън, Александър Богдан (илюстратор) Кн 66
Томпсън, Александър Богдан вж Thompson, Alexander Bogdan
Тонев, Емил Антонов, 1964- (текст) Г 3
Тонкин, Иван Серафимов, 1943- (автор) Кн 76
Тонкин, Иван Серафимов, 1943- вж Tonkin, Ivan Serafimov, 1943-
Топол, Яхим, 1962- (автор) Кн 129
Торо, Гийермо дел, 1964- (автор) Кн 127
Тресан, Каръл (илюстратор) Кн 11
Триндър, Лора (илюстратор) Кн 100
Трифонова, Тотка Тодорова Митова- вж Митова-Трифонова, Тотка Тодорова, 1950-
Тун, Мария, 1922-2012 (автор) Кн 55
Тун, Матиас Каспар, 1948-2020 (автор) Кн 55
Тушков, Петър Валентинов, 1977- (преводач) Кн 87
Тюрин, Жан-Марк, 1946- (автор) Кн 123
 
У

Уат, Фиона вж Уот, Фиона, 1960-
Удинг, Крис, 1977- (автор) Кн 90
Узунов, Живко Димитров, 1978- (редактор) Кн 32
Уийкс, Брент, 1977- (предговор) Кн 81
Уики вж Бочева, Мая Василева, 1978-
Уикс, Брент вж Уийкс, Брент, 1977-
Улф, Мат, 1961- (илюстратор) Кн 122
Улф, Тони, 1930-2018 (илюстратор) Кн 85
Унамуно, Мигел де, 1864-1936 (предговор) Кн 126
Уолямс, Дейвид, 1971- (автор) Кн 101, Кн 102
Уот, Фиона, 1960- (автор) Кн 17
 
Ф

Фекете, Адам, 1999- (илюстратор) Кн 144
Фекете, Росица Петкова, 1962- вж Роси Рос, 1962-
Фено, Милена Маринова Милева- вж Милева-Фено, Милена Маринова, 1975-
Фердинандов, Йордан (автор) Кн 2
Филимонова, Мирослава (илюстратор) Кн 97
Филипова, Иглика, инженер (автор) Кн 61
Флинт, Кати (автор) Кн 82, Кн 83, Кн 84
Фолет, Кен, 1949- (автор) Кн 91
Фотев, Ставри (илюстратор) Кн 155
Франке, Клеменс (илюстратор) Кн 63
Франке, Клеменс вж Franke, Clemens
Фриджиати, Джонатан Шово- вж Шово-Фриджиати, Джонатан
 
Х

Хаджимитова, Зинаида Иванова, 1955- (съставител) Кн 74
Хайтов, Николай Александров, 1919-2002 (предговор) Кн 5
Хамел, Луиза (илюстратор) Кн 194
Ханджиев, Стоян Стефанов, 1951- (автор) Кн 50
Ханджийска, Емилия Иванова (преводач) Кн 23
Ханчева, Камелия Дончева (автор) Кн 26
Хармън, Стейси (библиогр. предшественик) Кн 115
Хей, Луиз Л., 1926-2017 (автор) Кн 27
Хоган, Чък, 1969- (автор) Кн 127
Холдън, Робърт, 1965- (предговор) Кн 27, (съставител) Кн 27
Холейноне, Петер (адаптатор) Кн 85
Христов, Александър, преводач (преводач) Кн 81, Кн 86
Христов, Тодор Мичев, 1991- (художник) Г 13
Христов, Христо Веселинов, 1951- (автор) Кн 146
Хубчев, Димитър Петев (автор) Кн 53
 
Ц

Цанев, Стефан Неделчев, 1936- (предговор) Кн 183
Цанева, Габриела Цанева, 1964- (автор) Кн 147, Кн 183, (послеслов) Кн 131, Кн 132, (илюстратор) Кн 147, Кн 184
Цанева, Надежда Александрова (автор) Кн 184
Цветкова, Данка Йорданова (рецензия) Кн 69
Цветкова, Людмила Илиева, 1954- (съставител) Кн 74
Цекова-Ценова, Татяна Благоева вж Благоева, Татяна, 1961-
Ценова, Татяна Благоева Цекова- вж Благоева, Татяна, 1961-
Цепке, Стивън (автор) Кн 63
Цепке, Стивън вж Zepke, Stephen
Цигов, Тодор Петров, 1958- (автор) Кн 62
Цонев, Румен (предговор) Кн 61
Цонев, Цветомир Стефанов, 1977- (автор) Кн 49
Цонева, Димитрина Игнатова, 1949- (редактор) Кн 68
 
Ч

Чавдаров, Динко Радев, 1973- (автор) Кн 171
Чавдарова, Диана Васкова, 1982- (автор) Кн 185, (илюстратор) Кн 185
Чадборн, Марк, 1960- (автор) Кн 92, Кн 93
Чайковски, Пьотър Илич, 1840-1893 (композитор) Кн 82, Кн 83, Кн 84
Чайковский, Пëтр Ильич, 1840-1893 вж Чайковски, Пьотър Илич, 1840-1893
Чалмърс, Наталия Иванова- вж Иванова-Чалмърс, Наталия
Черно и бяло: Константин Каменов (1901-1953). Изложба (София ; 2020) Г 10
Черно и бяло: Константин Каменов (1901-1953). Изложба (София ; 2020) вж Černo i bjalo: Konstantin Kamenov (1901-1953). Izložba (Sofija ; 2020)
 
Ш

Шан, Тони вж Николова, Антоанета Николова, 1961-
Шатълуд, Анна (илюстратор) Кн 121
Шведов, Яков Захарович, 1905-1984 (текст) Н 1
Шово-Фриджиати, Джонатан (автор) Кн 63
Шово-Фриджиати, Джонатан вж Chauveau-Frigiatti, Jonathan
Шопкин, Матей Любенов, 1938- (текст) Н 1
Шопов, Борис (преводач) Кн 81, Кн 110
 
Щ

Щайнер, Рудолф, 1861-1925 (автор) Кн 20
 
Ю

Юбилейна научна конференция Археология на властта. Интердисциплинарни диалози (София ; 2019) Кн 32
Юбилейна научна конференция с международно участие 90 години институт Образцов чифлик (Русе ; 1995) Кн 54
Юбилейна научна конференция с международно участие Научните постижения - принос за ефективно лозарство и винарство (Плевен ; 2012) Кн 58
Юдерзо, Албер, 1927- (художник) Г 1, Г 2
Юкер, Емилия Иванова (послеслов) Кн 172
 
Я

Явашев, Кирил (текст) Н 1
Янева-Табакова, Мила Чавдарова, 1991- (текст) Г 12
Яспър, Пиет (предговор) Кн 195
 
A

Adams, John Joseph, 1976- вж Адамс, Джон Джоузеф, 1976-
Aïvanhov, Omraam Mikhaël, 1900-1986 вж Айванов, Омраам Микаел, 1900-1986
Alistar вж Алистар
Álvarez Miguéns, Marta, 1976- вж Алварес Мигенс, Марта, 1976-
Anakiev, Plamen Stoev, 1957- вж Анакиев, Пламен Стоев, 1957-
Anastasova, Sonja Ivanova, 1986- вж Анастасова, Соня Иванова, 1986-
Ančev, Panko Kirilov, 1946- вж Анчев, Панко Кирилов, 1946-
Andersen, Hans Christian, 1805-1875 вж Андерсен, Ханс Кристиан, 1805-1875
Andreev, Nikola Grigorov, 1929- вж Андреев, Никола Григоров, 1929-
Andreeva, Milena, 1970- вж Андреева, Милена, 1970-
Andruhovič, Jurij Igorovič, 1960- вж Андрухович, Юрий Игорович, 1960-
Angelov, Ilijan Cvetanov вж Ангелов, Илиян Цветанов
Angelova, Katja Ivanova, 1970- (интервюиращ) Кн 63
Angelova, Katja Ivanova, 1970- вж Ангелова, Катя Иванова, 1970-
Antista, Paola, 1976- вж Антиста, Паола, 1976-
Antoni, metropolit вж Antonij, митрополит Западно- и Средноевропейски, 1978-
Antonij, митрополит Западно- и Средноевропейски, 1978- (предговор) Кн 28
Antonij, митрополит Западно- и Средноевропейски, 1978- вж Антоний, митрополит Западно- и Средноевропейски, 1978-
Antonova, Veselina Jordanova, 1956- вж Антонова, Веселина Йорданова, 1956-
Archer, Mandy вж Арчър, Манди
Arsova, Blagorodna Asenova, 1937- вж Арсова, Благородна Асенова, 1937-
Astley, Neville, 1950- вж Астли, Невил, 1950-
Atanasov, Bogdan Stojanov, 1972- вж Атанасов, Богдан Стоянов, 1972-
Atanasov, Ivan Dimitrov, 1979- вж Атанасов, Иван Димитров, 1979-
 
B

Bach, David, 1966- вж Бах, Дейвид, 1966-
Bajčev, Georgi Todorov, 1961- вж Байчев, Георги Тодоров, 1961-
Bakan, Joel, 1959- вж Бакан, Джоел, 1959-
Bakǎrdžiev, Stojan Kostov, 1929-1998 вж Бакърджиев, Стоян Костов, 1929-1998
Baker, Mark, 1959- вж Бейкър, Марк, 1959-
Balabanov, Mihail Petrov, 1975- вж Балабанов, Михаил Петров, 1975-
Balasopulov, Stilijan Skuliev, 1944- вж Баласопулов, Стилиян Скулиев, 1944-
Bǎlgarska pravoslavna cǎrkovna obština Sv. Ivan Rilski (Viena) Кн 28
Bǎlgarska pravoslavna cǎrkovna obština Sv. Ivan Rilski (Viena) вж Българска православна църковна община Св. Иван Рилски (Виена)
Bǎlgarska socialističeska partija. Gocedelčevska partijna organizacija вж Българска социалистическа партия. Гоцеделчевска партийна организация
Balkan Symposium of Viticulture and Enology (2 ; Pleven ; 2004) Кн 59
Baraldi, Severino, 1930- вж Баралди, Северино, 1930-
Bǎrkalova, Petja Nikolova, 1956- вж Бъркалова, Петя Николова, 1956-
Bejkov, Plamen Georgiev, 1967- вж Бейков, Пламен Георгиев, 1967-
Beloev, Hristo Ivanov, 1958- вж Белоев, Христо Иванов, 1958-
Beneva, Svetla Dimitrova, 1952- вж Бенева, Светла Димитрова, 1952-
Bergeron, Alain M., 1957- вж Бержьорон, Ален М., 1957-
Biennale d'arte (58 ; Venezia ; 2019) Кн 63
Biennale d'arte (58 ; Venezia ; 2019) вж Биенале за изкуство (58 ; Венеция ; 2019)
Bieńczyk, Marek, 1956- вж Биенчик, Марек, 1956-
Bilčev, Todor Bilčev, 1956- вж Билчев, Тодор Билчев, 1956-
Billand, Klaus вж Биланд, Клаус
Black and white Konstantin Kamenov (1901-1953). Exhibition (Sofia ; 2020) вж Černo i bjalo: Konstantin Kamenov (1901-1953). Izložba (Sofija ; 2020)
Blagoeva, Tatjana, 1961- вж Благоева, Татяна, 1961-
Blagova, Tanja Teneva, 1949- вж Благова, Таня Тенева, 1949-
Bočeva, Maja Vasileva, 1978- вж Бочева, Мая Василева, 1978-
Bojadžieva, Nedda Stojanova, 1958- (редактор) Кн 76
Bojadžieva, Nedda Stojanova, 1958- вж Бояджиева, Недда Стоянова, 1958-
Bojanov, Ilijan Georgiev, 1978- вж Боянов, Илиян Георгиев, 1978-
Bojčeva, Milena вж Бойчева, Милена
Bojnovski, Dimitǎr Nikolov, 1928-2005 вж Бойновски, Димитър Николов, 1928-2005
Borisova, Magdalena Georgieva, 1964- вж Борисова, Магдалена Георгиева, 1964-
Borišev, Veselin Paisiev, 1967- вж Боришев, Веселин Паисиев, 1967-
Bosev, Asen Ivanov, 1913-1997 вж Босев, Асен Иванов, 1913-1997
Bossanyi, Mark (преводач) Кн 63
Bossanyi, Mark вж Босани, Марк
Bosukova, Slavka Nikolova, 1966- lg Bozukova, Slavka Nikolova, 1966-
Boukova, Rada вж Bukova, Rada, 1973-
Bowers, David, 1970- вж Бауърс, Дейвид, 1970-
Boyadzhieva, Nedda вж Bojadžieva, Nedda Stojanova, 1958-
Bozukova, Slavka Nikolova, 1966- (автор) Кн 200
Bozukova, Slavka Nikolova, 1966- вж Бозукова, Славка Николова, 1966-
Brajnova, Marija вж Брайнова, Мария
Broadway, Alice, 1980- вж Бродуей, Алис, 1980-
Bubnova, Jaroslava Igorevna, 1961- (интервюиран) Кн 63
Bubnova, Jaroslava Igorevna, 1961- вж Бубнова, Ярослава Игоревна, 1961-
Bukova, Rada, 1973- (илюстратор) Кн 63, (преводач) Кн 63
Bukova, Rada, 1973- вж Букова, Рада, 1973-
Bulgarisch-orthodoxe Kirchengemeinde Hl. Iwan Rilski (Wiеn) вж Bǎlgarska pravoslavna cǎrkovna obština Sv. Ivan Rilski (Viena)
Buradžiev, Kostadin Mihajlov, 1958- вж Бураджиев, Костадин Михайлов, 1958-
Burova, Ani Antonova, 1974- вж Бурова, Ани Антонова, 1974-
Burr, Dan E., 1951- вж Бър, Дан И., 1951-
 
C

Canev, Stefan Nedelčev, 1936- вж Цанев, Стефан Неделчев, 1936-
Caneva, Gabriela Caneva, 1964- вж Цанева, Габриела Цанева, 1964-
Caneva, Nadežda Aleksandrova вж Цанева, Надежда Александрова
Casalis, Anna, 1953- вж Казалис, Анна, 1953-
Cassidy, Cathy, 1962- вж Касиди, Кати, 1962-
Cattaneo, Piero, 1929-2003 вж Катанео, Пиеро, 1929-2003
Cervantes Saavedra, Miguel de, 1547-1616 вж Сервантес Сааведра, Мигел де, 1547-1616
Chadbourn, Mark, 1960- вж Чадборн, Марк, 1960-
Chauveau-Frigiatti, Jonathan (автор) Кн 63

Chauveau-Frigiatti, Jonathan вж Шово-Фриджиати, Джонатан
Cigov, Todor Petrov, 1958- вж Цигов, Тодор Петров, 1958-
Conev, Cvetomir Stefanov, 1977- вж Цонев, Цветомир Стефанов, 1977-
Conev, Rumen вж Цонев, Румен
Coneva, Dimitrina Ignatova, 1949- вж Цонева, Димитрина Игнатова, 1949-
Courtney-Tickle, Jessica вж Кортни-Тикъл, Джесика
Culliford, Pierre, 1928-1992 вж Peyo, 1928-1992
Cvetkova, Danka Jordanova вж Цветкова, Данка Йорданова
Cvetkova, Ljudmila Ilieva, 1954- вж Цветкова, Людмила Илиева, 1954-
 
Č

Čajkovskij, Petr Il´ič, 1840-1893 вж Чайковски, Пьотър Илич, 1840-1893
Čavdarov, Dinko Radev, 1973- вж Чавдаров, Динко Радев, 1973-
Čavdarova, Diana Vaskova, 1982- вж Чавдарова, Диана Васкова, 1982-
Černo i bjalo: Konstantin Kamenov (1901-1953). Izložba (Sofija ; 2020) Г 10
Černo i bjalo: Konstantin Kamenov (1901-1953). Izložba (Sofija ; 2020) вж Черно и бяло: Константин Каменов (1901-1953). Изложба (София ; 2020)
 
D

Dalena, Antonello, 1976- вж Далена, Антонело, 1976-
Damjanlieva, Ol´ga Nikolaevna, 1959- вж Дамянлиева, Олга Николаевна, 1959-
Damjanov, Nejko Andreev, 1944- вж Дамянов, Нейко Андреев, 1944-
Damjanov, Rumen, 1949- вж Дамянов, Румен, 1949-
Dǎržaven kuklen teatǎr (Stara Zagora) вж Държавен куклен театър (Стара Загора)
Dǎržavna opera (Ruse) вж Държавна опера (Русе)
Davidkov, Ivan, 1926-1990 вж Давидков, Иван, 1926-1990
Davies, John Philip (преводач) Г 10
Davies, John Philip вж Дейвис, Джон Филип
Davies, Nigrita вж Davis, Nigrita Petrova, 1958-
Davis, Nigrita Petrova, 1958- (преводач) Г 10, Кн 63
Davis, Nigrita Petrova, 1958- вж Дейвис, Нигрита Петрова, 1958-
Daynes, Katie вж Дейнс, Кейти
Deeničina, Darina вж Дееничина, Дарина
Denčeva, Diljana Denčeva, 1965- вж Денчева, Диляна Денчева, 1965-
Dimitrov, Dimitǎr вж Димитров, Димитър
Dimitrov, Dimitǎr Hristov, 1958- вж Димитров, Димитър Христов, 1958-
Dimitrov, Julian Stankov, 1974- вж Димитров, Юлиан Станков, 1974-
Dimitrov, Petǎr Dimitrov, 1953- вж Димитров, Петър Димитров, 1953-
Dimitrova, Blaga Nikolova, 1922-2003 вж Димитрова, Блага Николова, 1922-2003
Dimitrova, Ina Vladislavova, 1992- вж Димитрова, Ина Владиславова, 1992-
Dimitrova, Irena Georgieva, 1974- вж Димитрова, Ирена Георгиева, 1974-
Dimitrova, Kristina Evgenieva вж Димитрова, Кристина Евгениева
Dimitrova, Violeta Koleva, 1950- вж Димитрова, Виолета Колева, 1950-
Dobrev, Čavdar Atanasov, 1933- вж Добрев, Чавдар Атанасов, 1933-
Dobreva, Stefka, 1990- вж Добрева, Стефка, 1990-
Dočev, Jasen, 1940-2013 вж Дочев, Ясен, 1940-2013
Dočkov, Ivo Angelov вж Дочков, Иво Ангелов
Dončev, Dončo Nanov, 1945- вж Дончев, Дончо Нанов, 1945-
Dončeva, Daniela Sevdalinova, 1974- вж Дончева, Даниела Севдалинова, 1974-
Doré, Gustave, 1832-1883 вж Доре, Гюстав, 1832-1883
Dosev, Ljuben Cvetanov, 1953- вж Досев, Любен Цветанов, 1953-
Dowd, Siobhan, 1960-2007 вж Доуд, Шавон, 1960-2007
Draganova, Vanja вж Драганова, Ваня
Dragostinova, Zornica Milenova, 1969- вж Драгостинова, Зорница Миленова, 1969-
Drjanovski, Borislav Nikolov, 1944- (автор) Кн 43
Drjanovski, Borislav Nikolov, 1944- вж Дряновски, Борислав Николов, 1944-
Dumanov, Bojan Juliev вж Думанов, Боян Юлиев
Džikova, Damjana Jordanova, 1942- вж Джикова, Дамяна Йорданова, 1942-
 
E

Erne, Andrea, 1958- вж Ерне, Андреа, 1958-
Evropejska nošt na učenite (Plovdiv ; 2019) вж Европейска нощ на учените (Пловдив ; 2019)
Evtimov, Evtim Mihalušev, 1933-2016 вж Евтимов, Евтим Михалушев, 1933-2016
 
F

Fekete, Adam, 1999- вж Фекете, Адам, 1999-
Ferdinandov, Jordan вж Фердинандов, Йордан
Filimonova, Miroslava вж Филимонова, Мирослава
Filipova, Iglika, инженер вж Филипова, Иглика, инженер
Flint, Katy вж Флинт, Кати
Follett, Ken, 1949- вж Фолет, Кен, 1949-
Fotev, Stavri вж Фотев, Ставри
Franke, Clemens (илюстратор) Кн 63
Franke, Clemens вж Франке, Клеменс
Frigiatti, Jonathan Chauveau- вж Chauveau-Frigiatti, Jonathan
 
G

Gacova, Joana Plamenova вж Гацова, Йоана Пламенова
Gajdarov, Ljubomir Borisov, 1935- вж Гайдаров, Любомир Борисов, 1935-
Gavazov, Slavi Ivanov, 1945- вж Гавазов, Слави Иванов, 1945-
Geminiani, Letizia вж Alistar
Genčeva, Cvetana Todorova, 1964- вж Генчева, Цветана Тодорова, 1964-
Georgiev, Emil Kostadinov вж Георгиев, Емил Костадинов
Georgiev, Georgi Atanasov, 1969- вж Георгиев, Георги Атанасов, 1969-
Georgiev, Georgi Hristov, 1976- вж Георгиев, Георги Христов, 1976-
Georgiev, Ivan Kirilov, 1946- вж Георгиев, Иван Кирилов, 1946-
Georgiev, Petǎr, 1927- вж Георгиев, Петър, 1927-
Georgiev, Petko Dejanov, 1983- вж Георгиев, Петко Деянов, 1983-
Georgieva, Borjana Georgieva, 1972- вж Георгиева, Боряна Георгиева, 1972-
Georgieva, Gergana Plamenova, 1983- вж Георгиева, Гергана Пламенова, 1983-
Georgieva, Katerina Plamenova, 1987- вж Георгиева, Катерина Пламенова, 1987-
Georgieva, Petranka Georgieva, 1962- вж Георгиева, Петранка Георгиева, 1962-
Georgieva, Viktorija Pavlin, 1999- вж Георгиева, Виктория Павлин, 1999-
Gergova, Diana Spasova, 1948- (автор) Кн 31
Gergova, Diana Spasova, 1948- вж Гергова, Диана Спасова, 1948-
Gjumliev, Milen Stojanov вж Гюмлиев, Милен Стоянов
Gjumlieva, Rosica Andonova вж Гюмлиева, Росица Андонова
Gogov, Ivajlo Svilenov, 1973- вж Гогов, Ивайло Свиленов, 1973-
Goodwin, Michael, 1966- вж Гудуин, Майкъл, 1966-
Goscinny, René, 1926-1977 вж Госини, Рьоне, 1926-1977
Granitski, Ivan, 1953- вж Гранитски, Иван, 1953-
Grošev, Čavdar Petrov вж Грошев, Чавдар Петров
Grozdev, Valentin Petrov, 1969- вж Гроздев, Валентин Петров, 1969-
 
H

Hadžimitova, Zinaida Ivanova, 1955- вж Хаджимитова, Зинаида Иванова, 1955-
Hajtov, Nikolaj Aleksandrov, 1919-2002 вж Хайтов, Николай Александров, 1919-2002
Hamel, Luiza вж Хамел, Луиза
Hančeva, Kamelija Dončeva вж Ханчева, Камелия Дончева
Handžiev, Stojan Stefanov, 1951- вж Ханджиев, Стоян Стефанов, 1951-
Handžijska, Emilija Ivanova вж Ханджийска, Емилия Иванова
Harman, Stacey вж Хармън, Стейси
Hay, Louise L., 1926-2017 вж Хей, Луиз Л., 1926-2017
Hérenguel, Eric, 1966- вж Еренгел, Ерик, 1966-
Hogan, Chuck, 1969- вж Хоган, Чък, 1969-
Holden, Robert, 1965- вж Холдън, Робърт, 1965-
Holeinone, Peter вж Холейноне, Петер
Hristov, Aleksandǎr, преводач вж Христов, Александър, преводач
Hristov, Hristo Veselinov, 1951- вж Христов, Христо Веселинов, 1951-
Hristov, Todor Mičev, 1991- вж Христов, Тодор Мичев, 1991-
Hubčev, Dimitǎr Petev вж Хубчев, Димитър Петев
 
I

Idan вж Georgiev, Ivan Kirilov, 1946-
Iliev, Nikolaj Todorov, 1969- вж Илиев, Николай Тодоров, 1969-
Ilieva, Dimitrija Kostova, 1962- вж Илиева, Димитрия Костова, 1962-
Ilieva-Krajnova, Emilija Jankova вж Илиева-Крайнова, Емилия Янкова
Ivanova-Chalmers, Natalija вж Иванова-Чалмърс, Наталия
 
J

Janeva-Tabakova, Mila Čavdarova, 1991- вж Янева-Табакова, Мила Чавдарова, 1991-
Jaspaert, Piet вж Яспър, Пиет
Javašev, Kiril вж Явашев, Кирил
Jocov, Boris Ivanov, 1894-1945 вж Йоцов, Борис Иванов, 1894-1945
Jones, Diana Wynne, 1934-2011 вж Джоунс, Даян Уейн, 1934-2011
Jordanov, Evgenij Jordanov вж Йорданов, Евгений Йорданов
Joveva, Vjara вж Йовева, Вяра
Jovkov, Jordan Stefanov, 1880-1937 вж Йовков, Йордан Стефанов, 1880-1937
Jubilejna naučna konferencija Arheologija na vlastta. Interdisciplinarni dialozi (Sofija ; 2019) вж Юбилейна научна конференция Археология на властта. Интердисциплинарни диалози (София ; 2019)
Jubilejna naučna konferencija s meždunarodno učastie 90 godini institut Obrazcov čiflik (Ruse ; 1995) вж Юбилейна научна конференция с международно участие 90 години институт Образцов чифлик (Русе ; 1995)
Jubilejna naučna konferencija s meždunarodno učastie Naučnite postiženija - prinos za efektivno lozarstvo i vinarstvo (Pleven ; 2012) вж Юбилейна научна конференция с международно участие Научните постижения - принос за ефективно лозарство и винарство (Плевен ; 2012)
Jücker, Emilija Ivanova вж Юкер, Емилия Иванова
 
K

K´osev, Simeon, 1968- вж Кьосев, Симеон, 1968-
K´ostebekov, Emil Ivajlov, 1980- вж Кьостебеков, Емил Ивайлов, 1980-
Kalpakova, Silvija Genova вж Калпакова, Силвия Генова
Kambarev, Kiril Asenov, 1970- вж Камбарев, Кирил Асенов, 1970-
Kamber, Osman Kamber, 1950- вж Камбер, Осман Камбер, 1950-
Kamberova, Rajna Hristova, 1977- вж Камберова, Райна Христова, 1977-
Kamenov, Konstantin Kocev, 1901-1953 (художник) Г 10
Kamenov, Konstantin Kocev, 1901-1953 вж Каменов, Константин Коцев, 1901-1953
Kanevčev, Ivan Petrov, 1989- вж Каневчев, Иван Петров, 1989-
Karadžov, Vasil Nikolov, 1979- вж Караджов, Васил Николов, 1979-
Karpov, Dmitro, 1981- вж Карпов, Димитър, 1981-
Kartalov, Plamen Ivanov, 1948- вж Карталов, Пламен Иванов, 1948-
Kasabova, Svetla Georgieva, 1988- вж Касабова, Светла Георгиева, 1988-
Kazandžiev, Svetozar Iliev, 1952- вж Казанджиев, Светозар Илиев, 1952-
Kazanlǎklieva, Mariela Stojanova, 1949- вж Казанлъклиева, Мариела Стоянова, 1949-
Kazaška, Vesela Stojanova, 1971- вж Казашка, Весела Стоянова, 1971-
Kinney, Jeff, 1971- вж Кини, Джеф, 1971-
Kirčev, Teodor Kirilov вж Кирчев, Tеодор Кирилов
Kirçeva, Elen вж Kirčeva, Elen Dimitrova, 1951-
Kirčeva, Elen Dimitrova, 1951- (преводач) Кн 31
Kirčeva, Elen Dimitrova, 1951- вж Кирчева, Елен Димитрова, 1951-
Kisikova, Marija Stojanova, 1979- вж Кисикова, Мария Стоянова, 1979-
Kjutev, Ivan-Aleksandǎr Ivanov, 1990- (илюстратор) Кн 66
Kjutev, Ivan-Aleksandǎr Ivanov, 1990- вж Кютев, Иван-Александър Иванов, 1990-
Knapman, Timothy вж Напмън, Тимъти
Kocev, Hristo Stojanov, 1970- вж Коцев, Христо Стоянов, 1970-
Kolarova, Zlatelina Dimitrova, 1963- вж Коларова, Злателина Димитрова, 1963-
Kolev, Marin Todorov, 1939- вж Колев, Марин Тодоров, 1939-
Kolev, Orlin Iliev, 1974- вж Колев, Орлин Илиев, 1974-
Koleva, Diljana Koleva, 1984- вж Колева, Диляна Колева, 1984-
Koleva, Diljana вж Колева, Диляна
Kondžova, Elena Cvetanova (автор) Кн 78
Konstantinov, Vladimir Kostadinov, 1893-1975 вж Константинов, Владимир Костадинов, 1893-1975
Konstantinova, Maglena Ivanova, 1948- вж Константинова, Маглена Иванова, 1948-
Korojčev, Georgi Nikolov, 1939- вж Коройчев, Георги Николов, 1939-
Kostjanev, Stefan Stoilov, 1952- вж Костянев, Стефан Стоилов, 1952-
Kostov, Vladimir, илюстратор вж Костов, Владимир, илюстратор
Krammer, Ioann (преводач) Кн 28
Krammer, Ioann вж Крамер, Иоанн
Krǎgla masa Osobenosti na razvitieto na socialnata ikonomika v ekosistemata na golemija grad (Sofija ; 2018) вж Кръгла маса Особености на развитието на социалната икономика в екосистемата на големия град (София ; 2018)
Krǎgla masa Razvitie na socialnata i solidarna ikonomika v Bǎlgarija (Varna ; 2018) вж Кръгла маса Развитие на социалната и солидарна икономика в България. Възможности за социално предприемачество (Варна ; 2018) 
Krǎgla masa Sǎvremenni predizvikatelstva pred regionalnoto razvitie na socialnata ikonomika (Blagoevgrad ; 2018) вж Кръгла маса Съвременни предизвикателства пред регионалното развитие на социалната икономика (Благоевград ; 2018)
Krǎstanova, Krasimira Hristova, 1955- вж Кръстанова, Красимира Христова, 1955-
Kremenliev, Atanas Georgiev, 1934- вж Кременлиев, Атанас Георгиев, 1934-
Kukov, Ignat Sotirov, 1934- вж Куков, Игнат Сотиров, 1934-
 
L

L´ondev, Atanas Georgiev, 1955- вж Льондев, Атанас Георгиев, 1955-
Lalov, Georgi Ivanov, 1983- вж Лалов, Георги Иванов, 1983-
Lalov, Ivan Hristov, 1942- вж Лалов, Иван Христов, 1942-
Lamb, Brondon вж Лам, Брандън
Landy, Derek, 1974- вж Ланди, Дерек, 1974-
Lateva, Ekaterina Ivanova, 1956- вж Латева, Екатерина Иванова, 1956-
Lefterov, Živko Angelov, 1974- вж Лефтеров, Живко Ангелов, 1974-
Ljutakov, Lazar Stefanov, 1977- (илюстратор) Кн 63
Ljutakov, Lazar Stefanov, 1977- вж Лютаков, Лазар Стефанов, 1977-
Lozanov, Bojan Stojanov, 1935-2020 вж Лозанов, Боян Стоянов, 1935-2020
Lupatelli, Antonio, 1930-2018 вж Wolf, Tony, 1930-2018
 
M

MacDonald, Ian, 1960- вж Макдоналд, Иън, 1960-
MacSweeney, Ben вж МакСуийни, Бен
Maddaleni, Paolo, 1971- вж Мадалени, Пало, 1971-
Maksimov, Georgi Konstantinov, 1984- вж Максимов, Георги Константинов, 1984-
Maneva, Vasilina Dimčeva, 1979- вж Манева, Василина Димчева, 1979-
Manolov, Ljubomir Stojkov, 1944- вж Манолов, Любомир Стойков, 1944-
Manolov, Teodor, 1970- вж Манолов, Теодор, 1970-
Manova, Anna Jurieva вж Манова, Анна Юриева
Manova, Vihra Ivanova вж Манова, Вихра Иванова
Manukov, Vladimir, 1938-1993? вж Мануков, Владимир, 1938-1993?
Manukova, Anelija Vladimirova, 1964- вж Манукова, Анелия Владимирова, 1964-
Manukova, Margarita Cvetkova вж Манукова, Маргарита Цветкова
Manuševa, Irina Borisova, 1977- вж Манушева, Ирина Борисова, 1977-
Marinov, Goergi Rusev, 1939- (автор) Кн 43
Marinov, Goergi Rusev, 1939- вж Маринов, Георги Русев, 1939-
Marinov, Rumen Angelov, 1978- вж Маринов, Румен Ангелов, 1978-
Marinova, Margarita Kostova, 1929-2019 вж Маринова, Маргарита Костова, 1929-2019
Markova, Diana Marčeva, 1986- вж Маркова, Диана Марчева, 1986-
Mateev, Stefan Marijanov, 1978- вж Матеев, Стефан Мариянов, 1978-
May, Karl, 1842-1912 вж Май, Карл, 1842-1912
Metanov, Svetoslav Dejanov, 1977- вж Метанов, Светослав Деянов, 1977-
Metzger, Wolfgang, 1953- вж Мецгер, Волфганг, 1953-
Mičev, Stefan Ivanov, 1955- вж Мичев, Стефан Иванов, 1955-
Mihajlov, Ljubomir, 1950- вж Михайлов, Любомир, 1950-
Mihajlov, Stanko Petrov, 1931-2020 вж Михайлов, Станко Петров, 1931-2020
Mihajlov, Stojan, 1930- вж Михайлов, Стоян, 1930-
Milanova, Stanislava Aleksandrova, 1967- вж Миланова, Станислава Александрова, 1967-
Milenov, Val вж Миленов, Вал
Mileva, Milena Mihajlova, 1959- вж Милева, Милена Михайлова, 1959-
Mileva-Feno, Milena Marinova, 1975- вж Милева-Фено, Милена Маринова, 1975-
Minčev, Emil Miroslavov, 1984- вж Минчев, Емил Мирославов, 1984-
Minčeva, Ivelina, 1991- вж Минчева, Ивелина, 1991-
Minčeva, Sonja вж Минчева, Соня
Mineva, Todorka Jordanova, 1962- вж Минева, Тодорка Йорданова, 1962-
Minkov, Svetoslav Konstantinov, 1902-1966 вж Минков, Светослав Константинов, 1902-1966
Mirčeva, Miroslava Georgieva, 1960- вж Мирчева, Мирослава Георгиева, 1960-
Mirkov, Viktor, 1929-1976 вж Мирков, Виктор, 1929-1976
Mitev, Jordan Mitev, 1943- вж Митев, Йордан Митев, 1943-
Mitov, Martin Mitkov, 1969- (илюстратор) Кн 28
Mitov, Martin Mitkov, 1969- вж Митов, Мартин Митков, 1969-
Mitova-Trifonova, Totka Todorova, 1950- вж Митова-Трифонова, Тотка Тодорова, 1950-
Mladenov, Georgi Nikolov, 1939- вж Младенов, Георги Николов, 1939-
Mlečevska, Vjara Stojčeva (автор) Кн 63, (илюстратор) Кн 63
Mlečevska, Vjara Stojčeva вж Млечевска, Вяра Стойчева
Mokrev, Mario Georgiev, 1954- вж Мокрев, Марио Георгиев, 1954-
Mossop, David James, 1961- (преводач) Кн 66
Mossop, David James, 1961- вж Мосъп, Дейвид Джеймс, 1961-
Mutafova, Emanuela Ivanova, 1953- (автор) Кн 43
Mutafova, Emanuela Ivanova, 1953- вж Мутафова, Емануела Иванова, 1953-
 
N

Nacionalen voenen universitet Vasil Levski (Veliko Tǎrnovo) вж Национален военен университет Васил Левски (Велико Търново)
Naučna konferencija s meždunarodno učastie Ustojčivo razvitie na lozarstvoto i vinarstvoto, osnovani na znanieto (Sofija ; 2007) вж Научна конференция с международно участие Устойчиво развитие на лозарството и винарството, основани на знанието (Плевен ; 2007)
Naučno-praktičeska konferencija Socialni inovacii i naučno-priložni aspekti na socialnata ikonomika (Sofija ; 2018) вж Научно-практическа конференция Социални иновации и научно-приложни аспекти на социалната икономика (София ; 2018)
Načev, Tenčo, 1936-2011 вж Начев, Тенчо, 1936-2011
Nedelčeva, Petranka Nikolaeva вж Неделчева, Петранка Николаева
Nejkov, Todor Petrov, 1913-1984 вж Нейков, Тодор Петров, 1913-1984
Nenova, Gergana Bončeva, 1975- (автор) Кн 43
Nenova, Gergana Bončeva, 1975- вж Ненова, Гергана Бончева, 1975-
Nenova, Ljubka Jordanova вж Ненова, Любка Йорданова
Ness, Patrick, 1971- вж Нес, Патрик, 1971-
Nestorov, Dimitǎr, фотограф вж Несторов, Димитър, фотограф
Niderost, Heather I., 1940- вж Нидерост, Хедър И., 1940-
Nikiforov, Valeri, 1949- вж Никифоров, Валери, 1949-
Nikolov, Marie Vrinat- вж Vrinat-Nikolov, Marie, 1960-
Nikolov, Kalin Emilov, 1956- вж Николов, Калин Емилов, 1956-
Nikolova, Antoaneta Nikolova, 1961- вж Николова, Антоанета Николова, 1961-
Nikolova, Gergana Slavova, 1971- вж Николова, Гергана Славова, 1971-
 
P

Palazova, Rozalina Borilova вж Палазова, Розалина Борилова
Panajotova, Marinela Ivanova, 1961- вж Панайотова, Маринела Иванова, 1961-
Parlapanski, Marin Dimitrov, 1934- вж Парлапански, Марин Димитров, 1934-
Paroline, Shelli, 1983- вж Паролайн, Шели, 1983-
Paskaleva, Zlatka Paskaleva, 1981- вж Паскалева, Златка Паскалева, 1981-
Paul, Hamish Vigne Christie вж Paul, Korky, 1951-
Paul, Korky, 1951- вж Пол, Корки, 1951-
Peev, Atanas Aleksandrov, 1967- вж Пеев, Атанас Александров, 1967-
Pehlivanov, Ilian Angelov, 1991- вж Пехливанов, Илиан Ангелов, 1991-
Pejčeva, Marina вж Пейчева, Марина
Pendergrass, Daphne вж Пендерграс, Дафне
Penevski, Viktor Borisov, 2002- вж Пеневски, Виктор Борисов, 2002-
Petev, Bojko Mitkov, 1973- вж Петев, Бойко Митков, 1973-
Petkin, Ivan (съставител) Кн 28
Petkin, Ivan вж Петкин, Иван
Petkova, Tanja Guteva вж Петкова, Таня Гутева
Petkova, Ženi вж Петкова, Жени
Petrov, Dimitǎr Petrov, 1956- вж Петров, Димитър Петров, 1956-
Petrov, Lavren Aleksandrov, 1971- (съставител) Г 10
Petrov, Lavren Aleksandrov, 1971- вж Петров, Лаврен Александров, 1971-
Petrov, Ljubomir Georgiev, 1952- вж Петров, Любомир Георгиев, 1952-
Petrov, Stefan Petrov, 1957- (автор) Г 5
Petrov, Stefan Petrov, 1957- вж Петров, Стефан Петров, 1957-
Petrova, Nedjalka Georgieva, 1949- вж Петрова, Недялка Георгиева, 1949-
Petrova-Kirkova, Galja Georgieva, 1975- вж Петрова-Киркова, Галя Георгиева, 1975-
Peyo, 1928-1992 вж Пейо, 1928-1992
Poltronieri, Daniele (илюстратор) Кн 66
Poltronieri, Daniele вж Полтрониери, Даниеле
Popov, Ivo Blagoev, 1976- (илюстратор) Кн 66
Popov, Ivo Blagoev, 1976- вж Попов, Иво Благоев, 1976-
Popova, Martina вж Попова, Мартина
Projkov, Venelin Jovkov, 1960- вж Пройков, Венелин Йовков, 1960-
 
R

Radančeva, Ruska Georgieva, 1931- вж Раданчева, Руска Георгиева, 1931-
Radanova-Kuševa, Neli Nikolova, 1949- вж Раданова-Кушева, Нели Николова, 1949-
Ralenkova, Albena Vasileva, 1968- вж Раленкова, Албена Василева, 1968-
Ran Bosilek, 1886-1958 вж Ран Босилек, 1886-1958
Read, Benjamin вж Рийд, Бенджамин
Regionalen forum za socialno predpriemačestvo (1 ; Varna ; 2018) вж Регионален форум за социално предприемачество (1 ; Варна ; 2018)
Rizov, Julian вж Ризов, Юлиан
Robins, Wesley вж Робинс, Уесли
Romanov, Filip вж Романов, Филип
Rosi Ros, 1962- вж Роси Рос, 1962-
Ross, Tony, 1938- вж Рос, Тони, 1938-
Rudnikov, Ivan, 1921-2008 вж Рудников, Иван, 1921-2008
Rusev, Denčo Bončev, 1934- вж Русев, Денчо Бончев, 1934-
Rusev, Dimitǎr Dobrev вж Русев, Димитър Добрев
Ruseva, Svetla Simeonova, 1951- вж Русева, Светла Симеонова, 1951-
 
S

Samokovliev, Vasil Dimitrov, 1946- вж Самоковлиев, Васил Димитров, 1946-
Samokovlieva, Penka Anastasova, 1936- вж Самоковлиева, Пенка Анастасова, 1936-
Sampar, 1973- вж Сампар, 1973-
Sanderson, Brandon, 1975- вж Сандърсън, Брандън, 1975-
Sarandev, Ivan Atanasov, 1934-2020 вж Сарандев, Иван Атанасов, 1934-2020
Sasson, Gahl Eden, 1968- вж Сасон, Гал Едем, 1968-
Savov, Panajot Krasimirov, 1980- вж Савов, Панайот Красимиров, 1980-
Shuttlewood, Anna вж Шатълуд, Анна
Simeonov, Milen вж Симеонов, Милен
Simova, Dobrina Jočeva, 1957- вж Симова, Добрина Йочева, 1957-
Sinigerska, Dojčina Ninkova, 1944- вж Синигерска, Дойчина Нинкова, 1944-
Sirakova, Ina вж Сиракова, Ина
Slavčev, Vladimir Strahilov, 1970- (автор) Кн 43
Slavčev, Vladimir Strahilov, 1970- вж Славчев, Владимир Страхилов, 1970-
Slavčeva, Marija Radoslavova, 1990- вж Славчева, Мария Радославова, 1990-
Slavchev, Vladimir вж Slavčev, Vladimir Strahilov, 1970-
Smilkova, Rumjana вж Смилкова, Румяна
Smočevska, Bogdaja, 1940- вж Смочевска, Богдая, 1940-
Sofin, Vasil Dimitrov, 1962- вж Софин, Васил Димитров, 1962-
Stančeva, Elisaveta Petrova, 1983- (текст) Г 10, (съставител) Г 10
Stančeva, Elisaveta Petrova, 1983- вж Станчева, Елисавета Петрова, 1983-
Stancheva, Elisaveta вж Stančeva, Elisaveta Petrova, 1983-
Stantcheva, Elrsaveta вж Stančeva, Elisaveta Petrova, 1983-
Stasiuk, Andrzej, 1960- вж Сташук, Анджей, 1960-
Stavrev, Dimitǎr Georgiev, 1961- (автор) Кн 43
Stavrev, Dimitǎr Georgiev, 1961- вж Ставрев, Димитър Георгиев, 1961-
Stefanov, Svilen Evtimov, 1965- вж Стефанов, Свилен Евтимов, 1965-
Stefanova, Petja Ivanova вж Стефанова, Петя Иванова
Steiner, Rudolf, 1861-1925 вж Щайнер, Рудолф, 1861-1925
Stoev, Krum, 1975- (илюстратор) Кн 66
Stoev, Krum, 1975- вж Стоев, Крум, 1975-
Stoev, Todor Stajkov, 1947- вж Стоев, Тодор Стайков, 1947-
Stoičkova, Heliana Valentinova, 1980- вж Стоичкова, Хелиана Валентинова, 1980-
Stoilova, Elica Rumenova, 1979- вж Стоилова, Елица Руменова, 1979-
Stojanov, Georgi Kostov, 1936- вж Стоянов, Георги Костов, 1936-
Stojanov, Kalojan Evgeniev, 1975- вж Стоянов, Калоян Евгениев, 1975-
Stojanova, Joana Vasileva вж Стоянова, Йоана Василева
Stojanova, Stilijana Stilijanova, 2010- вж Стоянова, Стилияна Стилиянова, 2010-
Stojkova, Rosi вж Стойкова, Роси
Stojnov, Julijan Ivanov, 1959-2020 вж Стойнов, Юлиян Иванов, 1959-2020
Stroud, Jonathan, 1970- вж Страуд, Джонатан, 1970-
Svetlev, Nikolaj Petrov, 1953- вж Светлев, Николай Петров, 1953-
 
Š

Šopkin, Matej Ljubenov, 1938- вж Шопкин, Матей Любенов, 1938-
Šopov, Boris вж Шопов, Борис
Švedov, Jakov Zaharovič, 1905-1984 вж Шведов, Яков Захарович, 1905-1984
 
T

Tekev, George вж Tekev, Georgi Sǎbinov
Tekev, Georgi Sǎbinov (съставител) Кн 66
Tekev, Georgi Sǎbinov вж Текев, Георги Събинов
Temelski, Hristo Ivanov, 1948- вж Темелски, Христо Иванов, 1948-
Temniskov, Nikolaj Ivanov, 1968- вж Темнисков, Николай Иванов, 1968-
Terzijski, Kalin Nikolov, 1970- вж Терзийски, Калин Николов, 1970-
Thomas, Valerie вж Томас, Валъри
Thompson, Alexander Bogdan (илюстратор) Кн 66
Thompson, Alexander Bogdan вж Томпсън, Александър Богдан
Thun, Maria, 1922-2012 вж Тун, Мария, 1922-2012
Thun, Matthias Kaspar, 1948-2020 вж Тун, Матиас Каспар, 1948-2020
Todorov, Dimitǎr Todorov, 1954- вж Тодоров, Димитър Тодоров, 1954-
Todorov, Ilija Todorov, 1976- (автор) Кн 43
Todorov, Ilija Todorov, 1976- вж Тодоров, Илия Тодоров, 1976-
Todorov, Ivan Dimitrov, 1934-2011 вж Тодоров, Иван Димитров, 1934-2011
Todorov, Najden Vladislavov, 1974- вж Тодоров, Найден Владиславов, 1974-
Todorov, Vili Panajotov, 1954- вж Тодоров, Вили Панайотов, 1954-
Todorova, Mirena Mironova, 1960- вж Тодорова, Мирена Миронова, 1960-
Tomov, Georgi Tomčev, 1979- вж Томов, Георги Томчев, 1979-
Tonev, Emil Antonov, 1964- вж Тонев, Емил Антонов, 1964-
Tonkin, Ivan Serafimov, 1943- (автор) Кн 76
Tonkin, Ivan Serafimov, 1943- вж Тонкин, Иван Серафимов, 1943-
Topol, Jáchym, 1962- вж Топол, Яхим, 1962-
Toro, Guillermo del, 1964- вж Торо, Гийермо дел, 1964-
Towsey, David вж Таузи, Дейвид
Tresan, Carol вж Тресан, Каръл
Trinder, Laura вж Триндър, Лора
Turine, Jean-Marc, 1946- вж Тюрин, Жан-Марк, 1946-
Tuškov, Petǎr Valentinov, 1977- вж Тушков, Петър Валентинов, 1977-
 
U

Uderzo, Albert, 1927- вж Юдерзо, Албер, 1927-
Unamuno, Miguel de, 1864-1936 вж Унамуно, Мигел де, 1864-1936
Uzunov, Živko Dimitrov, 1978- вж Узунов, Живко Димитров, 1978-
 
V

Vaccarino, Lucia, 1981- вж Вакарино, Лучия, 1981-
Vǎčeva, Hristina Nedjalkova, 1954- вж Въчева, Христина Недялкова, 1954-
Vačkova, Mariela Plamenova, 1989- вж Вачкова, Мариела Пламенова, 1989-
Vǎlčev, Plamen Petrov, 1951- вж Вълчев, Пламен Петров, 1951-
Vǎlkanov, Angel, 1973- вж Вълканов, Ангел, 1973-
Vǎlkanova, Stela (преводач) Кн 200
Valkanova, Stela вж Vǎlkanova, Stela
Vǎlkov, Blagovest Cvetanov, 1946- вж Вълков, Благовест Цветанов, 1946-
Vardarova, Nadka Petrova, 1949- вж Вардарова, Надка Петрова, 1949-
Vasilev, Ivan, 1909-1969 вж Василев, Иван, 1909-1969
Vasilev, Ljuben Angelov, 1933- вж Василев, Любен Ангелов, 1933-
Vasilev, Vasil Panajotov, 1949- вж Василев, Васил Панайотов, 1949-
Vasileva, Irina Ivanova, 1964- вж Василева, Ирина Иванова, 1964-
Vasileva, Silvija Vasileva, 1968- вж Василева, Силвия Василева, 1968-
Velčev, Ivan, журналист вж Велчев, Иван, журналист
Velikov, Borislav Ljubenov, 1946- вж Великов, Борислав Любенов, 1946-
Velkova, Marieta Nikolaeva вж Велкова, Мариета Николаева
Venedikova, Katerina Ivanova, 1942- (автор) Кн 31, (преводач) Кн 31
Venedikova, Katerina Ivanova, 1942- вж Венедикова, Катерина Иванова, 1942-
Veselinov, Dimitǎr, 1962- вж Веселинов, Димитър, 1962-
Veselinov, Javor, 1975- вж Веселинов, Явор, 1975-
Veselinska, Marija Todorova вж Веселинска, Мария Тодорова
Videnov, Mihail Georgiev, 1940- вж Виденов, Михаил Георгиев, 1940-
Viktorov, Viktor Jordanov, 1952- (илюстратор) Кн 66
Viktorov, Viktor Jordanov, 1952- вж Викторов, Виктор Йорданов, 1952-
Viktorova, Ljudmila вж Викторова, Людмила
Vitkov, Konstantin Ognjanov, 1977- вж Витков, Константин Огнянов, 1977-
Vladimirova, Katja Dobreva, 1947- вж Владимирова, Катя Добрева, 1947-
Vladimirova, Lora Stefanova, 1941- вж Владимирова, Лора Стефанова, 1941-
Vladimirova, Petja, журналист вж Владимирова, Петя, журналист
Vrinat-Nikolov, Marie, 1960- (преводач) Кн 45
 
W

Walliams, David, 1971- вж Уолямс, Дейвид, 1971-
Watt, Fiona, 1960- вж Уот, Фиона, 1960-
Weeks, Brent, 1977- вж Уийкс, Брент, 1977-
Wolf, Matt, 1961- вж Улф, Мат, 1961-
Wolf, Tony, 1930-2018 вж Улф, Тони, 1930-2018
Wooding, Chris, 1977- вж Удинг, Крис, 1977-
 
Z

Zahov, Georgi Slavev, 1936- вж Захов, Георги Славев, 1936-
Zaïmova, Raïa вж Zaimova, Raja Jordanova, 1957-
Zaïmova, Raïa, 1957- вж Zaimova, Raja Jordanova, 1957-
Zaimova, Raja Jordanova, 1957- (предговор) Кн 45, (съставител) Кн 45
Zee вж Dragostinova, Zornica Milenova, 1969-
Zepke, Stephen (автор) Кн 63
Zepke, Stephen вж Цепке, Стивън
Zidarov, Ljuben Hristov, 1923- вж Зидаров, Любен Христов, 1923-
Zlatkova, Meglena Ivanova, 1974- вж Златкова, Меглена Иванова, 1974-
Zlatkova, Nadja Ivanova, 1957- вж Златкова, Надя Иванова, 1957-
Zuccheri, Giulia (илюстратор) Кн 66
Zuccheri, Giulia вж Дзукери, Джулия
 
Ž

Želev, Žel´o Iv. вж Желев, Жельо Ив.


ПОКАЗАЛЕЦ НА ЗАГЛАВИЯТА


 
А

А реката си тече Кн 164
Австралия - природогеографски зони [Картографски ресурс] К 5
Агротехника и икономика Кн 54
Аз, грешният Иван Кн 167
Аз и моят град Кн 170
Акомпаняторите на Пловдивското музикално училище Кн 65
Алпийски разкази Кн 156
Андерсенови приказки Кн 117
Апенинският полуостров преди Пуническите войни (VІІІ-ІІІ в. пр.Хр.) [Картографски ресурс] К 6
Апокалипсата ме хвана Кн 103
Археология на властта Кн 32
Астерикс гладиатор Г 1
Атеистичната политика в комунистическа България. Ч. 1 Кн 33
Африка [Картографски ресурс] К 4

Африка - политическа карта К 4
 
Б

Балканите и Османската империя (XIX в.) [Картографски ресурс] К 11
Без прошка Кн 177
Безценната капка Кн 188
Били Стюарт. Кн. 1, Дзенскаутите Кн 124
Блатно дете Кн 86
Боян и трите безценни дара Кн 191
Брезичка Н 1
България Кн 5
България от средата на XIII до средата на XIV век [Картографски ресурс] К 12
Българската екзархия Кн 29
Български език Н 1
 
В

В дъното на ада Кн 178
Великото преселение на народите. Залезът на Римската империя (IV-V в.) [Картографски ресурс] К 9
Веселите цветове Кн 121
Веселият влак Кн 17
Високата чест да бъдеш бахай Кн 30
Война за независимост на САЩ (1775-1787 г.) и териториално разширение (XVIII-XIX в.) [Картографски ресурс] К 15
Време е за сън! Кн 121
Възпитание, което започва преди раждането Кн 19
 
Г

Гатанки Кн 186
Героичното приключение на Фин Кн 8
Героят на времето Кн 108
Глухарче Кн 188
Голямата история на малката Пепа Кн 94
Голямото състезание на Пепа Кн 96
Гражданската война в САЩ (1861 - 1865 г.) К 15
Гранични състояния Кн 155
 
Д

[Двадесет и два] 22 примерни теста за "матурата" по математика 10. клас Кн 46
[Две хиляди и двадесета] 2020 Кн 18
[Две хиляди и двадесета] 2020 астрологична прогноза Кн 18
Движение за независима българска църква през XIX век [Картографски ресурс] К 13
Двойната винтова анфилада на архитект Георги Берберов Кн 62
Демир Баба теке - българският Ерусалим Кн 31
Десетата височина Кн 136
Децата на животните Кн 121
Децата, родителите и вътрешният свят. Отношенченски психоаналитични теории за развитието Кн 26
Дзенскаутите Кн 124
Дневникът на един дръндьо Кн 111, Кн 112, Кн 113
Довери се на живота Кн 27
Дон Кихот  Кн 125Кн 126
Древен Египет (IV-II хил. пр.Хр.) [Картографски ресурс] К 7
Дълбока диря Кн 154
Дядовата ръкавичка Кн 188
 
Е

Европа - климат и води [Картографски ресурс] К 1
Една обиколка на земното кълбо Кн 185
Езиковедски ситнежи Кн 79
Експедиция в джунглата Кн 12
Елитен отбор Кн 143
Епично Кн 81
Епопея на незапомнените Кн 202
 
Ж

Железния чакал Кн 90
Жени без маски Кн 161
Живот на победител или как да побеждаваме всеки ден Кн 24
 
З

За теб Кн 171
Запев за България Н 1
Записки на един ендокринолог Кн 51, Кн 52
Записки, впечатления, размишления Кн 180
Защо медът е толкова сладък?. Ч. 1 Кн 6
Знаменитият идалго Дон Кихот  Кн 125Кн 126
Знаменитият идалго Дон Кихот де Ла Манча. Ч. 1 Кн 125
Знаменитият идалго Дон Кихот де Ла Манча. Ч. 2 Кн 126
Зов Н 1
 
И

И аз бях в Аркадия или Мистериозната история на абат Сониер Кн 148
И се изнизаха годините Кн 165
Игра на криеница Кн 121
Игри на воля Кн 121
Изповед Кн 179
Изследване върху музикалнореторичните фигури в бароковата музика Кн 68
Икономикс Г 4
Име или прякор Кн 182
Императрицата на Слънцето Кн 87
Иронията на живота Н 1
Искра Кн 95
Истории за часовник, кукли и липов чай. Кн. 1 Кн 71
Истории за часовник, кукли и липов чай. Кн. 2 Кн 72
История за билките от времето на траките Кн 49
Италианско-български речник Кн 76
 
К

Кабинковият лифт Кн 169
Кавъри и други разкази Кн 163
Как да сложим край на тревожността и паник атаките? Кн 22
Как се създава желана реалност? Кн 21
Какво е акото? Кн 9
Календар за вечността Кн 131
Кашина [община Сандански] - родова памет, предания, легенди Кн 196
Кинодневникът на един дръндьо Кн 11
Книжни пари Кн 91
Кой стаята разбърка? Кн 7
Коледно парти Кн 188
Колко голяма е голямата любов? Кн 150
Компоненти и аспекти на сигурността [Електронен ресурс] Е 3
Компютърът на марка Г 5
Комуникативни, хуманитарни и социални умения [Електронен ресурс] Е 2
Корабен дневник Кн 129
Крум Страшни Кн 159
Кръвта на твоя брат Кн 89
Игнат Куков: моите щастливи години с музиката и с тамбурата Кн 69
Кухото момче Кн 88
Към небето Кн 105
Към свободата Н 1
Къща на много пътеки Кн 97
 
Л

Лебедово езеро Кн 82
Легион Кн 106
Лешникотрошачката Кн 83
Локорегионални терапии при първични и метастатични тумори на черния дроб Кн 50
Лош татко Кн 101
Лунна дрешка Кн 189
Любимите ми песни от миналото Кн 137
Любов Кн 144
 
М

Майсторските класове и школата Кабаиванска Кн 66
Малките подразделения в мироопазващи мисии Кн 40
Мама Н 1
Манхатънска джунгла Г 8
Мария Тун Посевни дни 2021 Кн 55
Марш на БОУ "Христо Ботев", Братислава Н 1
Между небето и земята Кн 134
Мениджмънт на живота Кн 25
Мечтата на Съмър Кн 99
Мечът на Албион Кн 92
Мигновения Кн 145
Микенска цивилизация (XVI-XII в. пр. Хр.). Троянската война (XII в. пр. Хр.) К 8
Миналото в мен Кн 183
Минойска цивилизация (XX-XV в. пр. Хр.) [Картографски ресурс] К 8
Моят Вагнер  Кн 67
Моят Вагнер със Софийската опера, или Хроника на едно приключение Кн 67
Моята любов Кн 142
Мъглороден. [Кн.] 1, Последната империя Кн 107
Мъглороден. [Кн.] 3, Героят на времето Кн 108
 
Н

На г-н Балкански Н 1
На попрището жизнено в средата Кн 184
Най-добрият приятел на човека Кн 194
Напаст. Кн. 2, Падението Кн 127
Научна конференция с международно участие "Устойчиво развитие на лозарството и винарството, основани на знанието", Плевен, 29-30 август 2007 г. Кн 57
Не била ми бяла Неда Н 1
Небивалиците на един дърдорко Кн 114
Незабравимите забравени. Т. 2 Кн 198
Неизживян мой блян мечтан Кн 141
Неизживян мой блян мечтан [Нотирана музика] Н 1
Неолитна революция - разпространение на земеделието (Х -V хил. пр.Хр.) [Картографски ресурс] К 2
Ние, останалите, просто живеем тук Кн 104
Никое небе не е последно Кн 151
 
О

О, спомняте ли си, госпожо Г 3
Обиколката на Галия Г 2
Обич заваля Кн 140
Обувките на Лили Кн 188
Омагьосан живот Кн 98
Организация и управление на влаковото движение и работата в станциите [Електронен ресурс] Е 5
[Осемстотин] 800 километра диалог с тази част от нас, която знае всичко Кн 23
Основи за провеждане и участие в мироопазващи мисии Кн 34
Основи на кондиционната подготовка при подрастващи скиори алпийци Кн 75
От извора Кн 175
Оценяване на дизайнерски продукти Кн 60
 
П

Падението Кн 127
Пак ме вика Н 1
Паметници от периода на социализма (1944-1989 г.) [Картографски ресурс] К 3
Патоафоризми и размисли Кн 176
Пейката на щастието Кн 139
[Петдесет] 50 години Българска православна църковна община "Св. Иван Рилски" във Виена Кн 28
Платонизмът на Ориген [Електронен ресурс] Е 1
Плашила от плът и кръв Кн 93
По пътя - образи, звуци и истории Кн 44
По-зле от ада Г 9
Под сянката на преустройството Кн 173
Полунощният час Кн 100
Помагало задачи тип ключови компетентности по биология и здравно образование Кн 48
Посевни дни 2021 Кн 55
Последен вик Кн 70
Последната империя Кн 107
Празна вилица Кн 181
Предсрочно освобождаване от изтърпяване на наложено наказание Кн 39
През лъчите на залеза Кн 138
Приказка за най-добрия приятел на човека Кн 194
Приказки. Т. 1 Кн 85
Приказки за всички Кн 188
Приказки за страната E Кн 190
Приключенията на оранжериста. Ч. 1 Кн 153
Приличай на зорница Н 1
Проблеми на селекцията, семезнанието, семепроизводството и агротехниката. Т. 2, Агротехника и икономика Кн 54
Пробуждане Кн 109
Прозрачността Кн 128
Произход и значение на селищните имена в Самоковско Кн 80
Произшествия на снимачната площадка Кн 118
Просторите дай ни Н 1
Първа вълна на масовата приватизация в транспортния отрасъл на република България през призмата на три десетилетия Кн 38
Първи регионален форум за социално предприемачество, 09-11.11.2018 г. - гр. Варна, 29.11.2018 г. - гр. Благоевград, 11-13.12.2018 г. - гр. София Кн 1
Пътешествието на Уики Г 6
Пътят Кн 3
Пътят до теб Н 1
 
Р

Риломанастирска кула Кн 135
Ритматистът Кн 110
Русенски оперен театър 100 години Кн 73
Русофилията и отпорът срещу нея в България Кн 201
Ръководство за упражнения по физикохимия и колоидна химия Кн 47
 
С

С Куба в сърцата Кн 4
С обич! Кн 74
С широки крачки през миналото. Ч. 2, 1918-1943 год. Кн 174
Сборник рецензии на монографии, книги, доклади и статии [Електронен ресурс] . Ч. 5 Е 4
Светата троица човек Кн 132
Светлина от миналото Кн 172
Светулката Свети Кн 188
Свят в светлина Кн 13
Скълдъгъри Плезънт: апокалипсата ме хвана Кн 103
Слънчева пътечка Кн 187
Смочево [община Рила] в полите на Рила планина Кн 197
Смърфиета и забравеното селце Кн 115
Смърфовете Кн 14, Кн 15
Смърфовете. Край реката Кн 16
Снежната кралица Кн 122
Сокол Черкешлийски Кн 149
Спартак. Кн. 1, Синът на непокорните Г 11
Спасителни машини Кн 10
Споделен живот Кн 133
Спящата красавица Кн 84
Средна Европа в три есета Кн 129
Среднощната тайфа Кн 102
Срещу Новата година Кн 193
Старопланински легенди Кн 157, Кн 158
[Сто години] 100 години Гоцеделчевска партийна организация  Кн 35
Сто години Гоцеделчевска партийна организация Кн 35
[Сто и десет] 110 години курорт "Св. Св. Константин и Елена" - морска и СПА дестинация Кн 43
[Сто и десет] 110 години Св. Св. Константин и Елена Кн 43
[Сто четиридесет и втори] 142-ри випуск "Добруджански", Велико Търново, 24.07.2020 г. Кн 41
Стоманобетонни мостове. Ч. 2, Стоманобетонни конструкции по Еврокод. Числен пример. Кн 53
Стъпки по пламъци Кн 147
Сувенири Г 12
Супата на живота Кн 152
Супермаркетът на съветските герои Кн 129
Съпреживяване на годишния кръговрат в четири космически имагинации Кн 20
Съпротива на българите срещу решенията на Берлинския конгрес (1878-1879 г.) [Картографски ресурс] К 14
 
Т

Тайната на заключената стая Кн 119
Тайната на статуетката Кн 120
Теа от поречието Кн 123
Текстолингвистични особености на публицистични текстове с икономическа тематика на немски език в сравнение с български Кн 77
Теория на управлението Кн 2
[Технологично обновление и разширение на производството] ТОРП - проектът и ние Кн 61
...Три, четири Кн 160
Ту-тууу! Трака-трак! Идва веселият влак Кн 17
 
У

У нас Кн 130
Убита любов Кн 162
Уини и Уилбър. Пиратско приключение Кн 116
Усъвършенствани почвозащитни технологии за минимална и нетрадиционна обработка на почвата на наклонени терени Кн 56
Усъвършенствани почвозащитни технологии за минимална и нетрадиционна обработка на почвата при производство на пшеница и царевица за зърно на наклонени терени Кн 56
Утеха Кн 146
 
Ф

Финтех сектора в България в контекста на европейската практика Кн 36
Франция и Англия през XII - XV век, Германия и Италия през XIV - XV в. К 10
 
Х

Хармонизиране на българското косвено данъчно облагане с европейското Кн 37

Хора на изкуството Кн 42
Хоро в гората Кн 192
Художественото наследство на Пенчо Георгиев в българската сценография от 20-те и 30-те години на 20. век Кн 64
 
Ц

Целувка от фея Кн 166
Централизация на държавната власт в Западна Европа [Картографски ресурс] К 10
Централно-източна ревизия Кн 129
 
Ч

Черно и бяло Г 10
[Четиридесет] 40 легенди за чудесата на България Кн 195
Чудеса Болгарии. Легенды Кн 199
 
Ш

Шипка Н 1
Шоколадов кроасан Кн 188
 
Щ

Щипнати раздумки Кн 168
 
Ю

Юбилейна научна конференция с международно участие "Научните постижения - принос за ефективно лозарство и винарство", Плевен, 4-5 септември 2012 г. Кн 58
 
A

Ave Maria Н 1
 
C

Café Europe Кн 45
The computer on a stamp Г 5
Cuba en nuestros corazones Кн 4
 
D

Demir Baba tekkezi - bulgar Kudüs'ü Кн 31
[Dreißig] 30 Wunder von Bulgarien. Die Legenden Кн 200
Dizionario italiano-bulgaro Кн 76  
F

[Fünfzig] 50 Jahre Bulgarisch-orthodoxe Kirchengemeinde "Hl. Iwan Rilski" in Wiеn Кн 28
 
H

How we live Кн 63
 
J

Jack Eridon Г 7, Г 13
 
K

Kashina - ancestral memory, traditions, legends Кн 196
The Kong crew. Бр. 1, Манхатънска джунгла Г 8
The Kong crew. Бр. 2, По-зле от ада Г 9
 
L

Linguistic odds and ends Кн 79
 
M

Master classes and Kabaivanska school Кн 66
Mi amor, el español Кн 78
 
O

[One hundred and ten] 110 years "Sts. Constantine and Helena" - sea and SPA destination Кн 43


On the road - images, sounds and stories Кн 44
 
P

Petušok Н 1
 
S

[Second] II Balkan Symposium of Viticulture and Enology, Pleven, 8-10 September 2004 Кн 59


ПОКАЗАЛЕЦ НА СЕРИИТЕ


 
А

Астерикс. - София : Артлайн студиос, 2013- . ISSN C634-8130  Г 1Г 2
 
Б

Библиотека Краезнание. - София : Макед. науч. институт, 1996- . ISSN C622-8542 Кн 196
 
П

Поредица Божествен дух. - София : Захарий Стоянов, 2001- . ISSN C624-033X Кн 125, Кн 126
Поредица Класици за деца. - София : Захарий Стоянов, 2021- . ISSN C634-8106 Кн 193
Поредица Лицата на другостта. - София : Сонм, 2014- . ISSN C634-688X Кн 123
Поредица Непоправими автори. - София : ИК Огледало, 2004- . ISSN C625-2168 Кн 130

Поредица 100 години Национален съюз на трудово-производителните кооперации. - София : Нац. съюз на трудово-производ. кооп., 2019- . ISSN C634-8114 Кн 3
 
С

Серия Знание. - София : Кибеа, 1995- . ISSN C623-531X Кн 18
Серия Познай себе си. - София : Кибеа, 1994- . ISSN C623-5689 Кн 27
 
Т

Туй-онуй. - Пловдив : Багри, 2009- . ISSN C633-3273 Кн 6, Кн 7


УДК


004 КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ. ИЗЧИСЛИТЕЛНА ТЕХНИКА. ОБРАБОТКА НА ДАННИ Кн 36
005 УПРАВЛЕНИЕ Кн 1, Кн 2, Кн 61
06 ОРГАНИЗАЦИИ И СДРУЖЕНИЯ Кн 3, Кн 4
07 СРЕДСТВА ЗА ИНФОРМАЦИЯ. МЕДИИ. СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ. МАСОВА КОМУНИКАЦИЯ. ИЗСЛЕДВАНИЯ НА МЕДИИТЕ И КОМУНИКАЦИЯТА Кн 5
08 ИЗДАНИЯ СЪС СМЕСЕНО СЪДЪРЖАНИЕ. СБОРНИЦИ Г 1, Г 2, Кн 6, Кн 7, Кн 8, Кн 9, Кн 10, Кн 11, Кн 12, Кн 13, Кн 14, Кн 15, Кн 16, Кн 17, Кн 82, Кн 83, Кн 84, Кн 116, Кн 121, Кн 122, Кн 124, Кн 186


101(091) ОБЩА ИСТОРИЯ НА ФИЛОСОФИЯТА Е 1
13 ФИЛОСОФИЯ НА СЪЗНАНИЕТО И ДУХА. МЕТАФИЗИКА НА ДУХОВНИЯ ЖИВОТ Кн 18
14 ФИЛОСОФСКИ СИСТЕМИ И НАПРАВЛЕНИЯ Е 1, Кн 19, Кн 20
159.9 ПСИХОЛОГИЯ Кн 21, Кн 22, Кн 23, Кн 24, Кн 25, Кн 26, Кн 27


27 ХРИСТИЯНСТВО Кн 28, Кн 29
28 ИСЛЯМ Кн 30, Кн 31
29 СЪВРЕМЕННИ ДУХОВНИ ДВИЖЕНИЯ Кн 19


316 СОЦИОЛОГИЯ Е 2
32 ПОЛИТИКА Г 3
321 ФОРМИ НА ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ. ДЪРЖАВАТА КАТО ПОЛИТИЧЕСКА ВЛАСТ Кн 32
322 ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ДЪРЖАВАТА И ЦЪРКВАТА. ПОЛИТИКА ПО ОТНОШЕНИЕ НА РЕЛИГИЯТА. ЦЪРКОВНА ПОЛИТИКА Кн 33
327 МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ВЪНШНА ПОЛИТИКА Кн 34
329 ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ Кн 35
33 ИКОНОМИКА. ИКОНОМИЧЕСКИ НАУКИ Г 4, Кн 38
336 ФИНАНСИ Кн 36, Кн 37
338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ НА ИКОНОМИКАТА. ИКОНОМИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ Кн 1, Кн 38
341 МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО Кн 34
343 НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО. УГЛАВНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ Кн 39
355/359 ВОЕННО ИЗКУСТВО. ВОЕННИ НАУКИ. ОТБРАНА НА СТРАНАТА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ Е 3, Е 4, Кн 40, Кн 41
37 ОБРАЗОВАНИЕ Кн 19
373 ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА Кн 65
378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧИЛИЩА. УНИВЕРСИТЕТИ Кн 42
379.8 СВОБОДНО ВРЕМЕ Кн 43
39 ЕТНОЛОГИЯ. КУЛТУРНА АНТРОПОЛОГИЯ. ЕТНОГРАФИЯ. НРАВИ. ОБИЧАИ. ТРАДИЦИИ. БИТ. ФОЛКЛОР Кн 44, Кн 45


51 МАТЕМАТИКА Кн 46
544 ФИЗИКОХИМИЯ Кн 47
551.5 МЕТЕОРОЛОГИЯ К 1
57 БИОЛОГИЧНИ НАУКИ (ОБЩИ ВЪПРОСИ) Кн 48


615 ФАРМАКОЛОГИЯ. ОБЩА ТЕРАПИЯ. ТОКСИКОЛОГИЯ Кн 49
616.3 ПАТОЛОГИЯ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА. БОЛЕСТИ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА Кн 50
616.4 ПАТОЛОГИЯ НА ЛИМФНАТА СИСТЕМА, КРЪВОТВОРНИТЕ ОРГАНИ, ЖЛЕЗИТЕ С ВЪТРЕШНА СЕКРЕЦИЯ Кн 51, Кн 52
624 ГРАЖДАНСКО СТРОИТЕЛСТВО И СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ (ОБЩИ ВЪПРОСИ) Кн 53
631.4 ПОЧВОЗНАНИЕ. ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ПОЧВАТА К 2
631.5 АГРОТЕХНИКА Кн 54, Кн 55, Кн 56
631.8 ТОРЕНЕ НА ПОЧВИТЕ. СТИМУЛИРАНЕ НА РАСТЕЖА НА РАСТЕНИЯТА. СТИМУЛАТОРИ НА РАСТЕЖА Кн 56
633.1 ЖИТНИ РАСТЕНИЯ. ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИ Кн 56
634.8 ЛОЗАРСТВО. ЛОЗИ Кн 57, Кн 58, Кн 59
638.1 ПЧЕЛАРСТВО. АПИКУЛТУРА Кн 55
656.2 РЕЛСОВ ТРАНСПОРТ. ЖЕЛЕЗОПЪТНО ДВИЖЕНИЕ Е 5
656.8 ПОЩЕНСКИ СЛУЖБИ. ПОЩЕНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ Г 5
658 УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТЪРГОВИЯТА Кн 60
663 ПРОМИШЛЕНА МИКРОБИОЛОГИЯ. ПРОМИШЛЕНА МИКОЛОГИЯ. ФЕРМЕНТОЛОГИЯ. ФЕРМЕНТАЦИОННИ ПРОИЗВОДСТВА. ПРОИЗВОДСТВО НА НАПИТКИ. ПРОИЗВОДСТВО НА ВКУСОВИ ПРОДУКТИ И ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ. ПРОИЗВОДСТВО НА СТИМУЛАНТИ Виж и 178; 351.761; 579; 613.3; 613.8; 641.8 Кн 57, Кн 58, Кн 59
669 МЕТАЛУРГИЯ Кн 61


72 АРХИТЕКТУРА К 3, Кн 62
741/744 РИСУВАНЕ. ЧЕРТАНЕ Г 4, Г 6, Г 7, Г 8, Г 9, Г 10, Г 11, Г 12, Г 13
745/749 ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ Кн 63
75 ЖИВОПИС Кн 64
78 МУЗИКА Кн 65, Кн 66, Кн 67, Кн 68, Н 1
784 ВОКАЛНА МУЗИКА. ПЕЕНЕ Кн 69, Н 1
791 КИНО. КИНОФИЛМИ Кн 70
792 ТЕАТЪР. СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО. ДРАМАТИЧНИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ Кн 67, Кн 71, Кн 72, Кн 73, Кн 74
796.01/.097 ФИЛОСОФИЯ. ТЕОРИЯ. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. МЕТОДИКА. ЕТИКА. ЕСТЕТИКА. ТЕХНИЧЕСКИ ВЪПРОСИ. СПОРТНО ДВИЖЕНИЕ. СПОРТНИ ПРОФЕСИИ И ДЕЙНОСТИ. СЪСТЕЗАНИЯ. РЕКОРДИ Кн 75
796.9 ЗИМНИ СПОРТОВЕ. ИГРИ НА ЛЕД. СКИ. ПЪРЗАЛЯНЕ С ШЕЙНИ Кн 75


81 ЕЗИКОЗНАНИЕ И ЕЗИЦИ Кн 76
811.112.2 НЕМСКИ ЕЗИК (ВИСОКОНЕМСКИ, СТАНДАРТЕН ПИСМЕН НЕМСКИ ЕЗИК) Кн 77
811.134.2 ИСПАНСКИ ЕЗИК Кн 78
811.163.2 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК Кн 77, Кн 79, Кн 80
821 ЛИТЕРАТУРИ НА ОТДЕЛНИ ЕЗИЦИ И ЕЗИКОВИ СЕМЕЙСТВА Кн 81
821.111 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 86, Кн 87, Кн 88, Кн 89, Кн 90, Кн 91, Кн 92, Кн 93
821.111(417)-93 ИРЛАНДСКА ЛИТЕРАТУРА НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 103
821.111(73) АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 104, Кн 105, Кн 106, Кн 107, Кн 108, Кн 109, Кн 110
821.111(73)-93 АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 111, Кн 112, Кн 113, Кн 114, Кн 115
821.111(94)-93 АВСТРАЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 116
821.111-93 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 17, Кн 94, Кн 95, Кн 96, Кн 97, Кн 98, Кн 99, Кн 100, Кн 101, Кн 102
821.113.4-93 ДАТСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 117
821.131.1-93 ИТАЛИАНСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 118, Кн 119, Кн 120, Кн 121, Кн 122
821.133.1 ФРЕНСКА ЛИТЕРАТУРА Г 8, Г 9
821.133.1(493) БЕЛГИЙСКА ЛИТЕРАТУРА НА ФРЕНСКИ ЕЗИК Кн 123
821.133.1(71)-93 КАНАДСКА ЛИТЕРАТУРА НА ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 124
821.134.2 ИСПАНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 125, Кн 126
821.134.2(72) МЕКСИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 127
821.161.2 УКРАИНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 129
821.162.1 ПОЛСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 128, Кн 129
821.162.3 ЧЕШКА ЛИТЕРАТУРА Кн 129
821.163.2-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ Кн 130, Кн 131, Кн 132, Кн 133, Кн 134, Кн 135, Кн 136, Кн 137, Кн 138, Кн 139, Кн 140, Кн 141, Кн 142, Кн 143, Кн 144, Кн 145, Кн 146, Кн 147, Кн 170, Н 1
821.163.2-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА Г 7, Г 11, Г 12, Г 13, Кн 133, Кн 148, Кн 149, Кн 150, Кн 151, Кн 152, Кн 153, Кн 154, Кн 155, Кн 156, Кн 157, Кн 158, Кн 159, Кн 160, Кн 161, Кн 162, Кн 163, Кн 164, Кн 165, Кн 166, Кн 167, Кн 168, Кн 169, Кн 170, Кн 171
821.163.2-4/-9 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРУГИ ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ Г 3, Кн 22, Кн 23, Кн 74, Кн 139, Кн 145, Кн 172, Кн 173, Кн 174, Кн 175, Кн 176, Кн 177, Кн 178, Кн 179, Кн 180, Кн 181, Кн 182, Кн 183, Кн 184, Кн 185
821.163.2-93 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Г 6, Кн 6, Кн 7, Кн 186, Кн 187, Кн 188, Кн 189, Кн 190, Кн 191, Кн 192, Кн 193, Кн 194
821-93 ЛИТЕРАТУРИ НА ОТДЕЛНИ ЕЗИЦИ И ЕЗИКОВИ СЕМЕЙСТВА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 82, Кн 83, Кн 84, Кн 85


904 ОСТАНКИ ОТ КУЛТУРИТЕ НА РАЗЛИЧНИ ИСТОРИЧЕСКИ ПЕРИОДИ Кн 31, Кн 195
908 КРАЕЗНАНИЕ Кн 195, Кн 196, Кн 197, Кн 202
911 ОБЩА ГЕОГРАФИЯ. НАУКА ЗА ГЕОГРАФСКИТЕ ФАКТОРИ (СИСТЕМАТИЧНА ГЕОГРАФИЯ). ТЕОРЕТИЧНА ГЕОГРАФИЯ К 4, К 5
929 БИОГРАФИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ Е 1, Г 3, Г 10, Кн 41, Кн 42, Кн 51, Кн 52, Кн 62, Кн 64, Кн 65, Кн 66, Кн 67, Кн 69, Кн 70, Кн 74, Кн 149, Кн 198, Кн 202
930.85 ИСТОРИЯ НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА. КУЛТУРНА ИСТОРИЯ Кн 199, Кн 200
94(32/39) ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ СТРАНИ ОТ ДРЕВНИЯ И СРЕДНОВЕКОВНИЯ СВЯТ К 6, К 7, К 8
94(4) ИСТОРИЯ НА ЕВРОПА К 9, К 10
94(41/498) ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ К 11, Кн 201
94(497.2) ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ Кн 201
94(497.2)"06/17" ПЕРИОД НА ФЕОДАЛИЗМА В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ (7 ВЕК - І ПОЛ. НА 18 В.). ПЪРВА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА. ВТОРА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА К 12
94(497.2)"17/18" ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД (II ПОЛОВИНА НА 18 В. - 1878 Г.) К 13, Кн 149, Кн 202
94(497.2)"1878..." ТРЕТА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА К 14, Кн 5
94(5) ИСТОРИЯ НА АЗИЯ К 11
94(7) ИСТОРИЯ НА СЕВЕРНА И ЦЕНТРАЛНА АМЕРИКА К 15


ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНА НА ЛИЦА И КОЛЕКТИВНИ ОРГАНИ


 
А

Академия за музикално и танцово изкуство (Пловдив)
- интервюта Кн 42
Асоциация за приятелство "България-Куба" (София)
- история
- - сборници Кн 4
 
Б

Берберов, Георги Христов (1939-2011)
- творчество Кн 62
БСП
- местни партийни организации
- - Гоце Делчев
- - - история
- - - - сборници Кн 35
Българска екзархия
- история Кн 29
Българска православна църковна община "Св. Иван Рилски" (Виена)
- история
- - сборници Кн 28
Българска социалистическа партия вж БСП
 
В

Вагнер, Рихард (1813-1883)
- творчество Кн 67
 
Г

Георгиев, Пенчо (1900-1940)
- творчество Кн 64
 
Д

Държавен куклен театър (Стара Загора)
- история
- - сборници Кн 71, Кн 72
Държавна опера (Русе)
- история Кн 73
 
Ж

Жельо войвода (1828-1893)
- художествена литература Кн 149
 
К

Кабаиванска, Райна Якимова (1934-)
- дейност Кн 66
Каменов, Константин Коцев (1901-1953)
- творчество Г 10
Куков, Игнат Сотиров (1934-)
- биографии Кн 69
 
Л

Лозанов, Боян С. (1935-2020)
- биографски материали Кн 51, Кн 52
 
М

Малинов, Любомир Димитров (1940-)
- спомени Кн 74
Михайлов, Станко Петров (1931-)
- биографски материали Кн 70
 
Н

Национален военен университет "Васил Левски" (Велико Търново)
- история
- - биографии Кн 41
Национален съюз на трудово-производителните кооперации
- история Кн 3
 
О

Ориген (185?-254?)
- мироглед Е 1
 
С

Сониер, Беранже (1852-1917)
- художествена литература Кн 148
Софийска опера и балет
- история Кн 67
 
У

Училище за музикално и танцово изкуство "Добрин Петков" (Пловдив)
- история Кн 65
 
O

Origenes (185?-254?) вж Ориген (185?-254?)
 
S

Saunière, Bérenger (1852-1917) вж Сониер, Беранже (1852-1917)
 
W

Wagner, Richard (1813-1883) вж Вагнер, Рихард (1813-1883)


ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ


 
А

Автотренинг Кн 21
Агротехника
- конференции Кн 54
Антропософия Кн 20
Априлско въстание 1876
- биографии Кн 202
Архитекти, български
- творчество Кн 62
Астрология Кн 18
 
Б

Бахайска вяра Кн 30
Биология
- задачи за средни училища Кн 48
Бит
- Европа
- - история
- - - сборници Кн 45
Български език
- лексика Кн 79
- социолингвистика Кн 79
- стилистика Кн 77
 
В

Вестници, френски Кн 5
Винарство
- конференции Кн 57, Кн 58, Кн 59
Власт
- България
- - история
- - - конференции Кн 32
Военно дело
- сборници Е 4
Външна политика
- България
- - история Кн 201
- Русия
- - история Кн 201
 
Г

Географски имена
- Самоковски край Кн 80
 
Д

Данъчно облагане
- България Кн 37
- Европа Кн 37
Детска и педагогическа психология Кн 26
Дизайн Кн 60
Духовници, френски
- художествена литература Кн 148
Дъновизъм Кн 19
 
Е

Ендокринология
- България
- - биографски материали Кн 51, Кн 52
 
З

Зърнено-житни култури
- обработка на почвата
- - нови технологии Кн 56
 
И

Изкуство, съвременно, българско
- изложби Кн 63
Изчезнали и стари градове, тракийски
- България Кн 31
Икономика
- комикси Г 4
Информационни и комуникационни технологии
- приложение
- - в икономиката Кн 36
Ислям
- свети места
- - България Кн 31
Испански език
- учебници Кн 78
Италиански език
- речници, италианско-български Кн 76
 
К

Каракачани
- България
- - бит Кн 44
Качество на продукцията Кн 60
Кинорежисьори, български
- биографски материали Кн 70
Колоиди
- лабораторни ръководства за ВУЗ Кн 47
Композитори
- Германия
- - творчество Кн 67
Комуникация Е 2
Културно-историческо наследство
- България Кн 199, Кн 200
 
Л

Лекари, български
- биографски материали Кн 51, Кн 52
Личност
- психология Кн 22, Кн 23
Лозарство
- конференции Кн 57, Кн 58, Кн 59
 
М

Математика
- тестове за средни училища Кн 46
Материя и съзнание Кн 21
Медицински растения
- история Кн 49
Международна сигурност
- правни проблеми Кн 34
Металургични заводи
- Пловдив
- - история Кн 61
Метрополитен
- управление и организация
- - учебници за ВУЗ Е 5
Мислене Кн 21
Морски курорти
- България
- - история Кн 43
Музика, барокова Кн 68
Музикални педагози
- Пловдив
- - биографии Кн 65
Музиканти
- България
- - биографии Кн 69
 
Н

Наказания (право)
- България Кн 39
Национална сигурност
- учебници за ВУЗ Е 3
Немски език
- стилистика Кн 77
Неоплатонизъм Е 1
 
О

Оперни и оперетни артисти
- България
- - дейност Кн 66
 
П

Паметници на културата
- България Кн 195
Платонизъм Е 1
Поведение Е 2, Кн 25
Политици, български
- албуми Г 3
Пощенски марки
- каталози Г 5
Приватизация
- България Кн 38
Природни забележителности
- България Кн 195
Проекти
- управление и организация Кн 61
Промишлена естетика Кн 60
Прочути личности
- България
- - биографии Кн 198
Психоанализа Кн 26
Пчеларство Кн 55
 
Р

Режисьори, български
- спомени Кн 74
Религия и политика
- България
- - история
- - - 1945-1990
- - - - извори Кн 33
 
С

Самоусъвършенстване Кн 24, Кн 25, Кн 27
Сеитба и засаждане Кн 55
Села
- Западна България
- - история Кн 197
- Югозападна България
- - история Кн 196
- Южна България
- - история Кн 202
Семейно възпитание Кн 19
Семейство
- психологични проблеми Кн 26
Ски (спорт)
- тренировка Кн 75
Социално предприемачество
- конференции Кн 1
Специални части (военно дело)
- България Кн 40
Спортисти
- ученици
- - физически качества и подготовка Кн 75
Сравнително езикознание Кн 77
Стоманобетонни мостове
- учебници за ВУЗ Кн 53
 
Т

Театрални постановки
- София Кн 67
Транспорт
- България
- - икономически проблеми Кн 38
 
У

Управление и организация
- теория Кн 2
Успех Кн 25
 
Ф

Физикохимия
- лабораторни ръководства за ВУЗ Кн 47
Философи, антични
- мироглед Е 1
Финанси
- управление и организация
- - автоматизация Кн 36
Фитотерапия Кн 49
 
Х

Хайдутство
- художествена литература Кн 149
Художествена обработка на стъкло
- изложби Кн 63
Художници, български
- творчество Г 10, Кн 64
 
Ч

Черен дроб
- тумори
- - терапия Кн 50


ГЕОГРАФСКИ ПОКАЗАЛЕЦ


 
А

Австралия К 5
Азия К 11
Апенински полуостров К 6
Африка К 4
 
Б

Балкански полуостров К 11
България К 12, К 13, К 14
- архитектура К 3, Кн 62
- биографии Кн 198
- военно дело Кн 40
- езикознание Кн 77, Кн 79
- етнография Кн 44
- изобразителни изкуства Г 10, Кн 64
- история Кн 5, Кн 149, Кн 199, Кн 200, Кн 201, Кн 202
- кино Кн 70
- краезнание Кн 195
- медицина Кн 51, Кн 52
- музика Кн 66, Кн 69
- организации Кн 3, Кн 4
- политика Г 3, Кн 32, Кн 33
- право Кн 39
- приложно изкуство Кн 63
- религия Кн 28, Кн 29, Кн 31
- театър Кн 74
- транспорт Кн 38
- финанси Кн 37
 
В

Велико Търново
- военно дело Кн 41
 
Г

Германия
- езикознание Кн 77
- музика Кн 67
Гоце Делчев
- политически партии и движения Кн 35
 
Д

Древен Египет К 7
Древна Гърция К 8
 
Е

Европа К 9
- етнография Кн 45
- метеорология К 1
- селско стопанство К 2
- финанси Кн 37
 
З

Западна Европа К 10
 
К

Кашина (област Благоевград)
- краезнание Кн 196
 
П

Пловдив
- висше образование Кн 42
- металургия Кн 61
- музика Кн 65
 
Р

Рим (държава)
- философия Е 1
Русе
- театър Кн 73
Русия
- история Кн 201
 
С

Самоковски край
- езикознание Кн 80
САЩ К 15
Сборяново
- паметници на културата Кн 31
Св.Св. Константин и Елена (курорт)
- организация на свободното време Кн 43
Смочево (област Кюстендил)
- краезнание Кн 197
София
- театър Кн 67
Стара Загора
- театър Кн 71, Кн 72
Старосел (област Пловдив)
- краезнание Кн 202
 
Ф

Франция
- периодичен печат Кн 5


ПОКАЗАЛЕЦ НА МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТЕН НОМЕР ISBN


954-8861-04-6 ! Кн 54
954-9542-11-4 Кн 30
954-9542-14-9 Кн 13
954-9748-46-4 Кн 47
954607822-0 ! Кн 161
978-026-1773-94-1 ! Кн 138
978-619-188-312-7 Кн 71
978-619-188-312-7 ! Кн 72
978-619-188-344-8 Кн 141
978-619-188-358-5 Кн 181
978-619-188-365-3 Кн 144
978-619-188-449-0 Кн 64
978-619-188-463-6 Кн 25
978-619-188-478-0 Кн 182
978-619-193-010-4 Кн 92
978-619-193-026-5 Кн 90
978-619-193-037-1 Г 1
978-619-193-039-5 Кн 89
978-619-193-041-8 Кн 104
978-619-193-060-9 Кн 99
978-619-193-063-0 Кн 103
978-619-193-067-8 Кн 86
978-619-193-076-0 Кн 98
978-619-193-086-9 Кн 115
978-619-193-087-6 Кн 106
978-619-193-100-2 Кн 94
978-619-193-101-9 Кн 96
978-619-193-103-3 Кн 87
978-619-193-116-3 Г 7
978-619-193-130-9 Г 8
978-619-193-138-5 Г 13
978-619-193-144-6 Кн 8
978-619-193-151-4 Г 2
978-619-193-152-1 Кн 109
978-619-193-153-8 Кн 107
978-619-193-156-9 Кн 93
978-619-193-166-8 Г 9
978-619-193-177-4 Кн 108
978-619-193-187-3 Кн 88
978-619-193-188-0 Кн 105
978-619-193-189-7 Кн 91
978-619-199-496-0 Кн 82
978-619-199-497-7 Кн 84
978-619-199-498-4 Кн 83
978-619-199-520-2 Кн 122
978-619-199-560-8 Кн 12
978-619-199-572-1 Кн 121
978-619-199-573-8 Кн 17
978-619-199-574-5 Кн 9
978-619-199-590-5 Кн 10
978-619-199-591-2 Кн 85
978-619-199-593-6 Кн 120
978-619-199-594-3 Кн 119
978-619-199-601-8 Кн 118
978-619-204-121-2 ! Кн 198
978-619-232-353-0 Кн 77
978-619-233-100-9 Кн 32
978-619-233-142-9 Кн 33
978-619-233-144-3 Кн 66
978-619-236-098-6 Кн 201
978-619-236-106-8 Кн 175
978-619-236-107-5 Кн 166
978-619-236-110-5 Кн 174
978-619-236-133-4 Кн 24
978-619-236-138-9 Кн 202
978-619-236-140-2 Кн 46
978-619-236-145-7 Кн 61
978-619-236-149-5 Кн 189
978-619-237-050-3 Кн 176
978-619-237-069-5 Е 2
978-619-238-088-5 К 7
978-619-238-090-8 К 8
978-619-238-110-3 К 12
978-619-238-116-5 К 13
978-619-238-120-2 К 14
978-619-238-130-1 К 3
978-619-238-133-2 К 9
978-619-238-138-7 К 10
978-619-238-144-8 К 15
978-619-238-147-9 К 11
978-619-7135-08-4 Кн 56
978-619-7179-09-5 Кн 45
978-619-7242-05-8 Кн 73
978-619-7261-71-4 Кн 130
978-619-7265-88-0 Кн 51
978-619-7265-89-7 Кн 52
978-619-7265-90-3 Кн 28
978-619-7292-08-4 Г 5
978-619-7298-11-6 Г 6
978-619-7298-12-3 Кн 6
978-619-7298-13-0 Кн 7
978-619-7306-12-5 Кн 29
978-619-7338-16-4 Кн 20
978-619-7338-17-1 Кн 55
978-619-7343-36-6 Кн 37
978-619-7343-37-3 Кн 39
978-619-7374-34-6 Кн 19
978-619-7455-28-1 Кн 116
978-619-7468-06-9 Г 10
978-619-7476-16-3 Кн 133
978-619-7476-17-0 Кн 137
978-619-7476-18-7 Кн 168
978-619-7476-19-4 Кн 146
978-619-7476-20-0 Кн 74
978-619-7476-21-7 Кн 80
978-619-7476-22-4 Кн 187
978-619-7476-23-1 Кн 156
978-619-7476-24-8 Кн 135
978-619-7500-08-0 Кн 190
978-619-7500-09-7 Кн 128
978-619-7500-10-3 Кн 123
978-619-7520-00-2 Кн 184
978-619-7520-07-1 Кн 147
978-619-7520-10-1 Кн 183
978-619-7520-34-7 Кн 131
978-619-7520-42-2 Кн 132
978-619-7520-43-9 Кн 172
978-619-7560-00-8 Кн 111
978-619-7560-01-5 Кн 101
978-619-7560-02-2 Кн 124
978-619-7560-07-7 Кн 11
978-619-7671-07-0 Кн 60
978-619-90373-4-8 Кн 150
978-619-90514-8-1 Кн 167
978-619-90895-5-2 Кн 1
978-619-90895-6-9 Кн 3
978-619-90906-0-2 Кн 75
978-619-91035-5-5 Кн 155
978-619-91042-0-0 Кн 76
978-619-91046-9-9 Кн 152
978-619-91168-2-1 Кн 139
978-619-91252 ! Кн 23
978-619-91252-1-2 Кн 23
978-619-91300-2-5 Кн 2
978-619-91361-2-6 Кн 153
978-619-91406-1-1 Кн 140
978-619-91488-0-8 Кн 185
978-619-91541-0-6 Г 12
978-619-91561-0-0 Кн 142
978-619-91622-1-7 Г 3
978-619-91648-0-8 Кн 151
978-619-91683-0-1 Кн 171
978-619-91695-0-6 Кн 49
978-619-91763-0-6 Кн 68
978-619-91795-0-5 Е 1
978-954-09-1053-6 Кн 125
978-954-09-1054-3 Кн 126
978-954-09-1370-4 Кн 67
978-954-09-1421-3 Кн 31
978-954-09-1473-2 Кн 173
978-954-09-1476-3 Кн 79
978-954-09-1480-0 Кн 159
978-954-09-1484-8 Кн 148
978-954-09-1486-2 Кн 170
978-954-09-1488-6 Кн 117
978-954-09-1497-8 Кн 157
978-954-09-1498-5 Кн 158
978-954-09-1513-5 Кн 193
978-954-12-0275-3 Е 5
978-954-12-0276-0 Кн 53
978-954-12-0278-4 Кн 38
978-954-12-0279-1 Кн 36
978-954-2908-16-6 Кн 127
978-954-2908-22-7 Кн 16
978-954-2908-29-6 Кн 15
978-954-2908-42-5 Кн 97
978-954-2908-54-8 Кн 110
978-954-2908-59-3 Кн 14
978-954-2908-98-2 Кн 81
978-954-2920-83-0 Кн 59
978-954-2920-84-7 Кн 57
978-954-2920-85-4 Кн 58
978-954-2934-47-9 Кн 195
978-954-2934-48-6 Кн 200
978-954-2934-49-3 Кн 199
978-954-2945-31-4 К 4
978-954-2945-54-3 К 1
978-954-2945-61-1 К 5
978-954-2945-77-2 К 2
978-954-2945-87-1 К 6
978-954-2963-70-7 Кн 69
978-954-326-435-3 Кн 50
978-954-350-270-7 Кн 78
978-954-392-579-7 Кн 163
978-954-394-276-3 Кн 5
978-954-474-859-3 Кн 18
978-954-474-864-7 Кн 27
978-954-549-124-5 ! Кн 179
978-954-549-140-5 ! Кн 70, Кн 179
978-954-549-152-8 Кн 178
978-954-549-157-3 Кн 177
978-954-549-188-7 Кн 162
978-954-607-822-3 Кн 161
978-954-7476-17-0 ! Кн 137
978-954-753-317-2 Кн 40
978-954-753-318-9 Кн 34
978-954-753-321-9 Кн 41
978-954-753-322-6 Е 3
978-954-753-323-3 Е 4
978-954-791-303-5 Кн 62
978-954-795-527-1 Кн 154
978-954-795-534-9 Кн 192
978-954-795-535-6 Кн 149
978-954-8011-42-6 Кн 145
978-954-8072-27-4 Кн 198
978-954-8396-00-4 Кн 114
978-954-8396-92-9 Г 4
978-954-8396-94-3 Кн 112
978-954-8396-95-0 Кн 95
978-954-8396-96-7 Кн 100
978-954-8396-97-4 Кн 102
978-954-8396-99-8 Кн 113
978-954-8505-83-3 Кн 48
978-954-8505-85-7 Кн 35
978-954-8505-87-1 Кн 196
978-954-8852-95-1 Кн 42
978-954-8852-97-5 Кн 44
978-954-8852-98-2 Кн 65
978-954-8852-99-9 Кн 143
978-954-8852-999 ! Кн 143
978-954-8992-17-6 Кн 21
978-954-8992-18-3 Кн 180
978-954-91659-7-5 Кн 160
978-954-91768-8-9 Кн 188
978-954-91884-3-1 Кн 169
978-954-91884-4-8 Кн 194
978-954-92094-3-3 Кн 4
978-954-92732-4-3 Кн 129
978-954-9352-34-4 Кн 26
978-954-9369-44-1 Кн 136
978-954-9376-71-5 Кн 191
978-954-9467-50-5 Кн 165
978-954-9467-53-6 Кн 134
978-954-9467-57-4 Кн 22
978-954-9467-59-8 Кн 164
978-954-9473-46-9 Кн 63
978-954-9660-50-0 Кн 186
978-954-9741-40-7 Кн 43
987-954-9473-46-9 ! Кн 63

ПОКАЗАЛЕЦ НА МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТЕН НОМЕР ISMN


979-0-707670-26-2 Н 1