БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС

Книги, официални издания, нотни, графически, картографски, издания за слепи, издания на некнижни материали и на електронни носители и нови заглавия на продължаващи издания

Седмичен бюлетин

Год. 125, 2021, бр. 5

Редакционна колегия
Главен редактор: Силвия Филипова

Отговорен редактор за броя: Яница Ананиева

Редактори: Адриана Гайдарова, Антоанета Стоичкова, Яница Ананиева, Боряна ТабаковаЗА ИЗДАНИЕТОВ БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС (Сер. 1) се регистрират книги, брошури, официални, нотни, графически и картографски издания, издания за незрящи, издания на некнижни материали и на електронни носители, продължаващи издания регистрирани и като книги, нови периодични издания (първите броеве или книжки на всяко ново продължаващо издание, издания с променени заглавия, както и самостоятелно издадени единични листове - юбилейни броеве и др.п.). Посочените видове документи, издадени или произведени в Република България, постъпват в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” по силата на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения.

Не подлежат на регистрация издания с кратковременен срок на действие, рекламни издания, отпечатъци, плакати и илюстровани календари, учебни карти само с контурни изображения.

БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС (Сер. 1) се публикува в електронен формат четири пъти месечно.

БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС (Сер. 1) съдържа 8 раздела : Книги и официални издания; Нотни издания; Графични издания; Картографски издания; Издания за слепи; Издания на некнижни материали и на електронни носители; Продължаващи издания регистрирани и като книги; Нови заглавия на продължаващи издания. Библиографските описания са подредени според индексите на Универсална десетична класификация (Съкратено издание, 2017), а в последните деления - азбучно. Използват се съкращения на думите съгласно БДС 9736-82, БДС 15714-83, БДС 15715-83.

БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС (Сер. 1) съдържа следните показалци:
   •    Показалец на имена на лица и колективни органи (кирилица и латиница)
   •    Показалец на заглавия
   •    Показалец на новите заглавия на продължаващи издания
   •    Показалец на серии
   •    Предметен показалец на лица и колективни органи
   •    Предметен показалец
   •    Географски показалец
   •    Показалец на международен стандартен номер ISBN
   •    Показалец на международен стандартен номер ISMN


Търсенето се извършва по видове документи и чрез системата от показалци. След маркиране на поредния номер на избрания от показалеца елемент имате възможност да видите библиографското описание в изданието. Пълното библиографско описание в каталога на Националната библиотека е достъпно чрез връзката COBISS.BG-ID.

КНИГИ

0 ОБЩ ОТДЕЛ

004 КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ. ИЗЧИСЛИТЕЛНА ТЕХНИКА. ОБРАБОТКА НА ДАННИ
Виж и 621.39

ХОРОЗОВА, Валентина Славкова, 1986-
        Индустриалните революции и информационните следствия за сигурността и киберразузнаването Вж Кн 70

005 УПРАВЛЕНИЕ
Виж и 37.091

БК 2021/5 Кн 1
ПЕТРОВА, Десислава Иванова, 1973-
        Стопанско управление / Десислава Петрова. - Габрово : Унив. изд. "Васил Априлов", 2020. - 247 с. : с табл., диагр., сх. ; 21 см

Загл. и на англ. ез.: Business administration. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец.: Мария Орхаева, Елеанка Гонгалова. - Библиогр.: с. 247.

ISBN 978-954-683-614-4
1. Стопански предприятия - управление и организация
005.7
COBISS.BG-ID 43890696

БК 2021/5 Кн 2
ПЕТРОВА, Десислава Иванова, 1973-
        Управление на нововъведенията : монография / Десислава Петрова. - Габрово : Унив. изд. "В. Априлов", 2020. - 265 с. : с табл., диагр., ил. ; 21 см

Загл. и на англ. ез.: Innovations management. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Текст и на англ ез. / прев. Ахмед Мехмедов. - Рец.: Димитър Дамянов, Стефан Къртунов. - Библиогр.: с. 257-265.

ISBN 978-954-683-615-1
1. Иновации - управление и организация
005.591.6
COBISS.BG-ID 43913736

01 БИБЛИОГРАФИЯ И БИБЛИОГРАФИИ. КАТАЛОЗИ

БК 2021/5 Кн 3
НИКОЛОВ, Георги Николов, 1957-
        Самуилова България в българската историопис : библиография (1945-2020) / Георги Н. Николов, Силвия Аризанова ; науч. ред. Пламен Павлов. - София : Макед. науч. институт, 2020 ([София] : Симолини). - 144 с. : с диагр. ; 21 см. - (Македонска библиотека ; 54)

Загл. и на англ. ез.: Samuil's Bulgaria in Bulgarian historiography. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Именен показалец, геогр. показалец.

ISBN 978-619-7377-16-3
1. Самуил, цар, български, 958-1014 - историография - библиографии 2. Царе, български - историография - библиография 3. История - България - Средни векове - библиографии 4. България - история
016:94(497.2)"09/10"
94(497.2)"09/10"(01)
COBISS.BG-ID 44003848

БК 2021/5 Кн 4
ПЕТРОВА-Василева, Росица Колева, 1963-
        Дамян Дамянов : био-библиография / състав. Росица Петрова-Василева, Галя Чолакова, Росица Иванова ; науч. ред. Иванка Янкова. - Сливен : Регион. библ. "Сава Доброплодни", 2020 (Сливен : Жажда). - 321 с. ; 22 см

Показалци.

ISBN 978-619-7239-30-0
1. Дамянов, Дамян Петров, 1935-1999 - библиографии 2. Поети, български - библиографии 3. България - литературознание
016:929
821.163.2(01)
929 Дамянов, Дамян Петров
COBISS.BG-ID 43983624

БК 2021/5 Кн 5
ПЕТРОВА-Василева, Росица Колева, 1963-
        Станка Пенчева : био-библиография / състав. Росица Петрова-Василева, Галя Чолакова, Росица Иванова ; науч. ред. Иванка Янкова. - Сливен : Регион. библ. "Сава Доброплодни", 2019 (Сливен : ИК Жажда). - 253 с. ; 22 см

Показалци

ISBN 978-619-7239-25-6
1. Пенчева, Станка Михайлова, 1929-2014 - библиографии 2. Поети, български - библиографии 3. България - литературознание
016:929
821.163.2(01)
929 Пенчева, Станка Михайлова
COBISS.BG-ID 43982344

06 ОРГАНИЗАЦИИ И СДРУЖЕНИЯ
Виж и 001.32; 005.71; 347.19; 347.41

БК 2021/5 Кн 6
POLSKIE Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe im. Władysława Warneńczyka w Bułgarii
        35 lat pod znakiem "Warneńczyka" / wstęp Marek Soroczyński. - Sofia : Реклама Пони, 2019. - 87 с. : с цв. ил. ; 24 см

Изд. на Polskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe im. Władysława Warneńczyka w Bułgarii.

ISBN 978-954-9467-56-7
1. Полско културно-просветно дружество "Владислав Варненчик" в България - история 2. България - организации
061.2(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 44010760

08 ИЗДАНИЯ СЪС СМЕСЕНО СЪДЪРЖАНИЕ. СБОРНИЦИ
Виж и (08); 82-82

БК 2021/5 Кн 7
АБАДЖИЕВА, Милослава
        Имуните / Милослава Абаджиева ; ил. Стела Стаменкова-Дин. - София : Софтпрес, 2020 ([Добрич] : Фолиарт). - 22 с. : с цв. ил. ; 22 x 22 см

ISBN 978-619-151-580-6 : 5.99 лв.
1. Имунитет - детска и юношеска литература
087.5:616-097
616-097:087.5
COBISS.BG-ID 43949576

БК 2021/5 Кн 8
БАСАРОВА, Невена Валентинова, 1978-
        Упражнения по етикет : детска академия за добри обноски / Невена Басарова ; ил. Стелияна Донева. - София : Софтпрес, 2020 ([Добрич] : Фолиарт). - 48 с. : с цв. ил., [2] л. : цв. стикери ; 28 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-151-574-5 : 9.99 лв.
1. Етикет - детска и юношеска литература
087.5:395
395:087.5
COBISS.BG-ID 43988232

БК 2021/5 Кн 9
Д'ОЛТРЕМОН, Джеймс
         История на света : развиващи игри по метода Монтесори / Джеймс Д'олтремон, Луси дьо ла Кроа ; ил. Роджър дьо Клерк ; [прев. от фр. Виктория Иванова]. - София : Софтпрес, 2019 ([Добрич] : Фолиарт). - 24 с. : с цв. ил., [2] л. : цв. стикери ; 27 см. - (Учене чрез правене) 
Без сведение за ориг. загл. - Името на прев. установено от доп. източник.

ISBN 978-619-151-476-2 : 4.99 лв.

087.5
373.022(076)
COBISS.BG-ID 43931912

БК 2021/5 Кн 10
Д'ОЛТРЕМОН, Джеймс
        Моите пет сетива : развиващи игри по метода Монтесори / Джеймс Д'олтремон, Луси дьо ла Кроа ; ил. Роджър дьо Клерк ; [прев. от фр. Виктория Иванова]. - София : Софтпрес, 2019 ([Добрич] : Фолиарт). - 24 с. : с цв. ил., [2] л. : цв. стикери ; 27 см. - (Учене чрез правене)
Без сведение за ориг. загл. - Името на прев. установено от доп. източник.

ISBN 978-619-151-494-6 : 4.99 лв.

087.5
373.022(076)
COBISS.BG-ID 43932936

БК 2021/5 Кн 11
Д'ОЛТРЕМОН, Джеймс
        Светът около нас : развиващи игри по метода Монтесори / Джеймс Д'олтремон, Луси дьо ла Кроа ; ил. Роджър дьо Клерк ; [прев. от фр. Виктория Иванова]. - София : Софтпрес, 2019 ([Добрич] : Фолиарт). - 24 с. : с цв. ил., [2] л. : цв. стикери ; 27 см. - (Учене чрез правене)

Без сведение за ориг. загл. - Името на прев. установено от доп. източник 

ISBN 978-619-151-478-6 : 4.99 лв.

087.5
373.022(076)
COBISS.BG-ID 43932168

БК 2021/5 Кн 12
ДИМИТРОВА, Кристина Валентинова, 1988-
        Български митични създания : легенди, предания, фолклор : енциклопедия / авт.-състав. Кристина Димитрова ; ил. Калоян Стоянов ; науч. ред., предг. Вихра Баева. - София : Софтпрес, 2019 ([Добрич] : Фолиарт). - 80 с. : с цв. ил. ; 29 см

ISBN 978-619-151-505-9 (подв.) : 19.99 лв.
1. Митология, българска - детска и юношеска литература
087.5:398.4(=163.2)
398.4(=163.2):087.5
COBISS.BG-ID 43978504

        ЗЛАТНА книга на приказките : 8 приказки за малки и големи Вж Кн 161

БК 2021/5 Кн 13
ИВАНОВА, Виктория Иванчева, 1980-
        Детски атлас на Европа /  Виктория Иванова ; ил. Гергана Донева. - София : Софтпрес, 2019 ([Добрич] : [Фолиарт]). - [18] с. : с цв. ил. ; 30 см

Кор. опис.

ISBN 978-619-151-475-5 : 5.99 лв.
1. География - Европа - детска и юношеска литература
087.5:911(4)
911(4):087.5
COBISS.BG-ID 43911176

НИКОЛОВ, Любомир Славов, 1950-
        За риба Вж Кн 153

НИКОЛОВ, Любомир Славов, 1950-
        Моето братче : [по Хелена Кралич] Вж Кн 160

НИКОЛОВ, Любомир Славов, 1950-
        Разходка в гората Вж Кн 154

СТАНЕВ, Румен, 1980-
        Фермата Вж Кн 155

ЯНАКИЕВА, Симона Димитрова, 1990-
        Безбука Вж Кн 156

БК 2021/5 Кн 14
ERMENKOVA, Elizabet Emilova
        Find your own magic / Elizabeth Ermenkova ; ill. Elizabeth Ermenkova. - [София] : Elizabeth Ermenkova, 2019 ([София] : [Принт]). - [160] с. : с цв. ил. ; 22 см

ISBN 978-619-91427-0-7 (подв.)

087.6
COBISS.BG-ID 43942152


1 ФИЛОСОФИЯ. ПСИХОЛОГИЯ

БК 2021/5 Кн 15
БОЯДЖИЕВ, Цочо Христов, 1951-
        Отгласи : разговори с Цочо Бояджиев / [интервю на] Атанас Стаматов. - София : Фонд. Комунитас, 2020 ([София] : Симолини). - 192 с. : с ил., портр. ; 21 см

Няколко встъпителни думи / Атанас Стаматов: с. 7-8. - За авторите: с. 191. - Кн. е ил. с фотогр. на Цочо Бояджиев.

ISBN 978-619-224-025-7 : 10 лв.
1. Бояджиев, Цочо Христов, 1951- - интервюта 2. Философи, български - интервюта 3. България - философия
1(497.2)(092)(047.53)
929 Бояджиев, Цочо Христов
COBISS.BG-ID 43975688

113/119 КОСМОЛОГИЯ. ФИЛОСОФИЯ НА ПРИРОДАТА
Виж и 524.8

БК 2021/5 Кн 16
СЕЙМЕНЛИЙСКИ, Камен Димитров, 1964-
        Електротехнически и философски аспекти на формите на съществуване на материята : студия. Ч. 1 / Камен Сейменлийски. - Варна : Колор принт, 2011. - 36 с. ; 20 см

Изд. на Бургаски свободен унив. - Принтирано изд. - Рец.: Марина Ушева, Стоянка Моллова.

ISBN 978-954-760-245-8
1. Материя - свойства
117
621.3-026.7
COBISS.BG-ID 43895560

13 ФИЛОСОФИЯ НА СЪЗНАНИЕТО И ДУХА. МЕТАФИЗИКА НА ДУХОВНИЯ ЖИВОТ

БК 2021/5 Кн 17
КЛАРК, Багрина, 1941-
        Първо - божественото / Багрина Кларк. - София : [Вивида], 2019 ([София] : Дайрект сървисиз). - 248 с. ; 20 см

Багрина Кларк - псевд. на авт. Росица Василева Кларк.

ISBN 978-619-91001-1-0 : 11.99 лв. - ISBN 978-619-91001-1- !
1. Езотеризъм
133
COBISS.BG-ID 43921928

РАНГЕЛОВА, Величка Иванова
        Тайните за вечна младост и безсмъртие. Ч. 2 Вж Кн 58

ЦАЦОВ, Димитър, 1950-
        Автопойезис, традиция, самобитност Вж Кн 38

159.9 ПСИХОЛОГИЯ
Виж и 316.6; 591.51; 616.89

БК 2021/5 Кн 18
ГЕОРГИЕВ, Стоян Иванов, 1974-
        5 принципа на позитивната класна стая : изграждане на позитивна образователна среда / Стоян Георгиев. - София : РААБЕ България, 2020 ([София] : Мултипринт ООД). - 207 с. : с ил., сх. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7315-69-1 : 18 лв.
1. Детска и педагогическа психология
159.922.7
37.015
COBISS.BG-ID 44007176

БК 2021/5 Кн 19
КАЛЪН, Джейми Кат
        Парижката школа по чар : тънкостите на изкуството на романтиката и обаянието / Джейми Кат Калън ; прев. от англ. Дафина Янева-Китанова. - Пловдив : Хермес, 2020 ([София] : Алианс принт). - 232 с. : с ил. ; 20 см

Ориг. загл.: Parisian charm school / Jamie Cat Callan. - Възприетата форма на името на прев. Дафина Янева-Китанова е Дафина Янкова Китанова. - За авторката: с. 231. - Речник на Парижката школа по чар: с. 223-227.

ISBN 978-954-26-1987-1 : 14.95 лв.
1. Жени - Франция - психология 2. Поведение 3. Франция - психология
159.922.1-055.2(44)
316.728-055.2(44)
COBISS.BG-ID 43938824

БК 2021/5 Кн 20
МЕГРЕ, Каролин дьо, 1975-
        Поостаряла но помъдряла ... но поостаряла / Каролин дьо Мегре, Софи Ма ; прев. от англ. Весела Ангелова. - София : Hybrid Books, 2020 ([София] : Симолини 94). - 260 с. : с цв. ил. ; 21 см

Прев. по: Older, but better, but older / Caroline de Maigret, Sophie Mas.

ISBN 978-619-7419-20-7 : 18 лв.
1. Жени - психология
159.922.1-055.2
COBISS.BG-ID 43919368

БК 2021/5 Кн 21
МЕЖДУНАРОДЕН конгрес по психология (9 ; София ; 2020)
        IX международен конгрес по психология 2020 : сборник резюмета = IX international congress of psychology 2020 : collection of absracts / състав., обща ред. Сава Петков Джонев, Георги Стоянов Карастоянов. - София : Д-во на психолозите в Републ. България, 2020 ([София] : [Симолини]). - 248 с. ; 24 см

Загл. на гърба на кн.: Сборник резюмета / Collection of absracts.

ISBN 978-619-90786-2-4
1. Психология - конференции - резюмета
159.9(06)(048)
COBISS.BG-ID 43900680

БК 2021/5 Кн 22
МЪСК, Мей, 1948-
        Жената, която има план : съвети за живот, изпълнен с приключения, красота и успехи / Мей Мъск ; прев. от англ. Стоянка Сербезова-Леви. - София : Лабиринт, 2020 ([София] ; [Симолини 94]). - 192 с. ; 20 см

Ориг. загл.: A woman makes a plan / Maye Musk. - Възприетата форма на името на прев. Стоянка Сербезова-Леви е Стоянка Минчева Сербезова.

ISBN 978-619-7055-77-1 : 15.90 лв.
1. Самоусъвършенстване
159.923
COBISS.BG-ID 43909896

УАЙТ, Елън Гулд, 1827-1915
        Възпитание : "познаването на Светия е разум" Вж Кн 31

17 УЧЕНИЕ ЗА МОРАЛА. ЕТИКА. ПРАКТИЧЕСКА ФИЛОСОФИЯ
Виж и 2-42

БК 2021/5 Кн 23
МАРИНОВ, Милен Иванов, 1975-
        Кратка история на нравствеността и етическите учения. Ч. 1 / Милен Маринов. - В. Търново : Знак'94, 2020 (В. Търново : Фабер). - 224 с. ; 21 см

Рец.: Ели Сярова, Здравко Иванов. - Библиогр.: с. 216-223.

ISBN 978-954-8305-64-8 (подв.)
1. Морал - история 2. Етика - история
17(091)
17.03
COBISS.BG-ID 43917064


2 РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ

27 ХРИСТИЯНСТВО

БК 2021/5 Кн 24
БАДЕНАС, Роберто, 1943-
        Решаващи срещи с Христос / Роберто Баденас ; прев. от англ. Йорданка Дейчева. - [София] : Нов живот, 2019 ([София] : [Алианс принт]). - 222 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Decisive encounters / Roberto Badenas. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Кн. е продълж.  на Срещи с Христос.

ISBN 978-954-719-278-2
1. Исус Христос
27-31(0:82-97)
821.134.2-97
COBISS.BG-ID 43963656

БК 2021/5 Кн 25
БИЛЧЕВ, Тодор Билчев, 1956-
        Поп Дошо : свещеник Димитър Попвасилев Дошев от Шумен 15.09.1894 - 7.02.1984 г. / Тодор Билчев. - 2. прераб. и доп. изд. - София : Gabriell-e-lit, 2020. - 264 с. : с ил., факс., портр. ; 20 см

1. изд. 2010 на изд. Фабер - В. Търново, установено от доп. източник. - Рец. Лъчезар Георгиев.

ISBN 978-619-7520-56-9 : 14 лв.
1. Дошев, Димитър Попвасилев, 1894-1984 - биографии 2. Духовници, български - биографии 3. България - религия
27-722(497.2)(092)
929 Дошев, Димитър Попвасилев
COBISS.BG-ID 43991816

БК 2021/5 Кн 26
         ВЪЗДАЙТЕ Нему слава : срещи и опитности с Бога. Кн. 3 / състав. Трифон Трифонов ;  прев. [на рус. текстове] Мария Викулова. - София : Нов живот, 2019 ([София] : [Алианс принт]). - 247 с. ; 21 см

Прев. установен от доп. източник.

ISBN 978-954-719-279-9
1. Адвентисти - спомени
279.13(093.3)
COBISS.BG-ID 43933960

БК 2021/5 Кн 27
КАРАМИХАЛЕВА, Александра Иванова, 1967-
        Насаме / Александра Карамихалева. - София : Стандарт, 2017 ([София] : Симолини-94). - 132 с. ; 20 см

ISBN 978-954-8976-58-9
1. Християнска етика
27-426(0:82-94)
821.163.2-94
COBISS.BG-ID 43923720

БК 2021/5 Кн 28
КРИСТО, Гордън, 1951-
        В добро и в зло : уроци от старозаветните двойки / Гордън Кристо ; прев. от англ. Ивалина Илиева. - София : Нов живот, 2019 ([София] : [Алианс принт]). - 127 с. ; 20 см

Ориг. загл.: For better or for worse / Gordon Christo. - Пълната форма на името на прев. Ивалина Илиева е Ивалина Илиева Ганева. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-719-283-6
1. Християнско семейство
27-45
COBISS.BG-ID 44004360

БК 2021/5 Кн 29
КРЪСТЕВ, Кремен Младенов
        Оправдание чрез вяра / Кремен Кръстев. - София : Ел Уай, 2016 ([София] : [Алианс принт]). - 102 с. ; 20 см

ISBN 978-954-788-111-2
1. Християнска етика 2. Адвентисти
279.13-426
COBISS.BG-ID 43984136

БК 2021/5 Кн 30
ОЛИВЪР, Уили
        Истински семеен разговор : отговори на въпроси за любовта, брака и секса / Уили и Илейн Оливър ; прев. от англ. Ивалина Илиева. - София : Нов живот, 2019 ([София] : [Алианс принт]). - 135 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Real family talk / Willie and Elaine Oliver. - Пълната форма на името на авт. Ивалина Илиева е Ивалина Илиева Ганева. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-719-280-5
1. Християнска етика 2. Адвентисти 3. Християнско семейство
279.13-426
279.13-45
COBISS.BG-ID 43962376

        ТЪЛКУВАНЕ на Писанието. Т. 1, Как да разбираме Библията? : адвентен подход Вж Кн 35

БК 2021/5 Кн 31
УАЙТ, Елън Гулд, 1827-1915
        Възпитание : "познаването на Светия е разум" / Елън Уайт ; прев. от англ. Кремен Кръстев. - [2. изд.]. - София : Ел Уай, 2016 ([София] : [Алианс принт]). - 267 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Education / E. G. White. - 1. изд. 1999 с авт. Елена Г. Вайт, на изд. Нов живот.

ISBN 978-954-788-109-9
1. Религиозно възпитание - деца 2. Детска и педагогическа психология
279.13-426-055.52
159.922.7
COBISS.BG-ID 43901960

БК 2021/5 Кн 32
УАЙТ, Елън Гулд, 1827-1915
        Вяра и дела / Елън Уайт ; прев. от англ. Йорданка Дейчева. - София : Ел Уай, 2017 ([София] : [Алианс принт]). - 104 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Faith and works / Ellen G. White.

ISBN 978-954-788-113-6
1. Християнска етика 2. Добро и зло 3. Адвентисти
279.13-42
COBISS.BG-ID 43912712

БК 2021/5 Кн 33
ФИНЛИ, Марк, 1945-
        Надежда отвъд утрешния ден : преживяване на безкрайна радост, вечен мир и щастие / Марк Финли ; прев. от англ. Ивалина Илиева. - София : Нов живот, 2019 ([София] : [Алианс принт]). - 103 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Hope beyond tomorrow / Mark Finley. - Пълната форма на името на прев. Ивалина Илиева е Ивалина Илиева Ганева. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-719-282-9
1. Християнство
27
COBISS.BG-ID 43947016

БК 2021/5 Кн 34
ХАУБАЙЛ, Хелмут
        Стъпки към лично пробуждане : да бъдеш изпълнен със Светия Дух / Хелмут Хаубайл ; прев. от нем. Росица Чолакова ... [и др.]. - София : Ел Уай, 2016 ([София] : [Алианс принт]). - 120 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Schritte zur persönlichen Erweckung / Helmut Haubeil. - Други прев.: Марияна Десподова, Добромир Десподов. - Четиридесетдневна опитност / Хилдегард Велкер: с. 3-4. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-788-112-9
1. Християнска етика 2. Адвентисти 3. Самоусъвършенстване
279.13-426
COBISS.BG-ID 43996680

27-23 БИБЛИЯ. СТАР ЗАВЕТ. НОВ ЗАВЕТ

БК 2021/5 Кн 35
        ТЪЛКУВАНЕ на Писанието. Т. 1, Как да разбираме Библията? : адвентен подход / Алберто Тим ... [и др.] ; предисл., под ред. на Джордж Рийд ; прев. от англ. Милен Георгиев. - София : Ел Уай, 2017 ([София] : [Алианс принт]). - 380 с. ; 24 см

Ориг. загл.: Understanding Scripture - an adventist approach. - Други авт.: Джон Болдуин, Франк Хазел, Фернандо Канале, Питър ван Бемелен, Джералд Клингбейл, Екехард Мюлер, Ганун Диоп, Грег Кинг, Герхард Пфандъл, Анхел Родригес, Ричард Дейвидсън, Джордж Райс, Том Шепърд, Джон Полийн, Лаел Сийзър, Рон дю Пре. - Библиогр. след отд. студии.

ISBN 978-954-788-114-3
1. Библия - екзегеза 2. Адвентисти
27-23-277
279.13
COBISS.BG-ID 43897608

БК 2021/5 Кн 36
УАЙТ, Елън Гулд, 1827-1915
        Патриарси и пророци / Елън Уайт ; прев. от англ. Емануил Георгиев. - София : Нов живот, 2019 ([София] : [Алианс принт]). - 540 с. ; 24 см

Ориг. загл.: Patriarchs and prophets / Ellen G. White.

ISBN 978-954-719-281-2
1. Стар завет - екзегеза
27-23-277
COBISS.BG-ID 43953416


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

308 СОЦИОГРАФИЯ. ИЗСЛЕДВАНИЯ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩЕСТВОТО (КОЛИЧЕСТВЕНИ И КАЧЕСТВЕНИ)

БК 2021/5 Кн 37
ДЕНЕВА, Кармелита Лазарова, 1955-
        Виена зад сцената : интервюта с хора от управлението на града / Кармелита Денева, Ива Стойкова. - София : Рекламна къща Пони, 2019. - 187 с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-9467-52-9 : 5 лв.
1. Социално-икономическо положение - Виена 2. Местно управление - Виена 3. Виена - социално-икономическо положение
308(436-25)(092)(047.53)
352(436-25)(092)(047.53)
929(436-25)
COBISS.BG-ID 43976456

316 СОЦИОЛОГИЯ
Виж и 355.01; 591.55

КАЛЪН, Джейми Кат
        Парижката школа по чар : тънкостите на изкуството на романтиката и обаянието Вж Кн 19

БК 2021/5 Кн 38
ЦАЦОВ, Димитър, 1950-
        Автопойезис, традиция, самобитност / Димитър Цацов. - В. Търново : Фабер, 2019. - 204 с. ; 20 см

Пълната форма на името на авт. Димитър Цацов е Димитър Цацов Димитров. - Библиогр.: с. 196-203

ISBN 978-619-00-1059-3
1. Етносоциология 2. Култура - философия
316.7
130.2
COBISS.BG-ID 43992328

32 ПОЛИТИКА

БК 2021/5 Кн 39
ЦЕКОВ, Борислав Бориславов, 1972-
        Доктрината "Тръмп" vs неолибералния глобализъм / Борислав Цеков ; под науч. ред. на Желка Генова. - [2. изд.]. - [София] : Маркет пул, 2019 ([София] : [Ропринт]). - 208 с. ; 20 см

1. изд. 2017 със загл. Доктрината Тръмп, изд. на Институт за модерна политика, установено от доп. източник. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 204-208 и под линия.

ISBN 978-619-91188-1-8 : 9.90 лв.
1. Тръмп, Доналд Дж., 1946- - дейност 2. Президенти, американски - дейност 3. САЩ - политика
32(73)(092)
929 Тръмп, Доналд Дж.
COBISS.BG-ID 43888648

330.3 ДИНАМИКА НА ИКОНОМИКАТА. ИКОНОМИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ

БК 2021/5 Кн 40
ПЕТРОВА, Десислава Иванова, 1973-
        Инвестиции. Управление на инвестиционни проекти / Десислава Петрова. - Габрово : Унив. изд. "В. Априлов", 2020. - 180 с. : с ил. ; 21 см

Загл. на гърба на загл. с.: Инвестиции и управление на инвестиционни проекти. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец. Мария Орхаева. - Библиогр.: с. 179-180.

ISBN 978-954-683-616-8
1. Инвестиции - управление и организация 2. Проекти - управление и организация
330.32:005.8
COBISS.BG-ID 43894536

332 РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА. ТЕРИТОРИАЛНА ИКОНОМИКА. ПОЗЕМЛЕНА СОБСТВЕНОСТ. ИКОНОМИКА НА НЕДВИЖИМАТА СОБСТВЕНОСТ

БК 2021/5 Кн 41
        БИЗНЕСЪТ и развитието на регионите : монография / Стефан Иванов ... [и др.]. - [Ст. Загора] : РИК Искра-М-И, 2019. - 148 с. : с табл., диагр. ; 24 см

Загл. и на англ. ез.: Business and regional development. - Други авт.: Надка Костадинова, Румен Отузбиров, Таня Танева, Надежда Петрова, Габриела Кирякова, Румяна Ангелова, Кристина Бибишкова, Т. Иванова, Т. Божанска, М. Илиев, Р. Калев. - Изд. на Тракийски унив. Стоп. фак. - Рец.: Иван Кънчев, Тодорка Атанасова-Калайджиева. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-619-7095-24-1
1. Стопанство - България 2. Регионално развитие - България 3. България - икономика
332.1(497.2)
338(497.2)
COBISS.BG-ID 43906824

336 ФИНАНСИ

БК 2021/5 Кн 42
ЛИСИЧКОВА, Емилия Стефанова, 1963-
        Общински фондове за подкрепа на местни инициативи : наръчник за читалища / Емилия Лисичкова ; под общата ред. на Рая Стайкова, Божидара Илиева. - [София] : [НИБ-А-консулт], [2019] ([София] : [Булгед]). - 58 с. : с цв. ил., портр. ; 21 x 21 см

Изд. на Платформа Агора. - Речник на използваните термини: с. 56-57.

ISBN 978-954-451-039-8 (подв. със спирала)
1. Общини - България - финанси - управление и организация 2. България - финанси
336.1:352(497.2)
COBISS.BG-ID 43902728

338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ НА ИКОНОМИКАТА. ИКОНОМИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ

        БИЗНЕСЪТ и развитието на регионите : монография Вж Кн 41

БК 2021/5 Кн 43
        ИЗ стопанското минало на България и света : въпроси и статии / състав., предг. Евгени Василев Костов ... [и др.]. - Враца : БГ принт, 2019. - 344 с. ; 24 см

Други състав.: Лиляна Димитрова Велева, Марко Петков Димитров, Пенчо Денчев Пенчев, Петър Йорданов Стоянов. - Библиогр. след отд. статии.

ISBN 978-619-7522-13-6 : 20 лв.
1. Стопанска история - България - учебни помагала за ВУЗ 2. Стопанска история - учебни помагала за ВУЗ
338(100)(091)(076)(075.8)
338(497.2)(091)(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 43912456

БК 2021/5 Кн 44
МИХАЛЕВ, Иван Христов, 1973-
        Винени турове в България / състав. Иван Михалев, Блага Букева ; [предг.] Марияна Николова = Wine tours in Bulgaria / comp. Ivan Mihalev, Blaga Bukeva ; [forew.] Mariyana Nikolova. - София : Книгоизд. къща Труд, 2020 ([София] : Симолини 94). - 120, 120 с. : с цв. ил., к. ; 21 см

Парал. текст отпеч. на обратната страна на кн. със самостоятелна загл. с. и паг.

1. Алтернативен туризъм - България - пътеводители 2. Винарски изби - България - пътеводители 3. България - стопански туризъм
338.48-6:641/642(497.2)(036)
663.28(497.2)(036)
COBISS.BG-ID 43895304

352/353 НАЙ-НИСКИ НИВА НА АДМИНИСТРАЦИЯ. СРЕДНИ НИВА НА АДМИНИСТРАЦИЯ

ДЕНЕВА, Кармелита Лазарова, 1955-
        Виена зад сцената : интервюта с хора от управлението на града Вж Кн 37

БК 2021/5 Кн 45
НИСТОРОВ, Илиян Николов, 1959-
        Кметът на Враца : защо Калин Каменов е най-успешният кмет от Освобождението през 1878 г. до днес? / Илиян Нисторов. - Враца : БГ-принт, 2019. - 64 с. ; 20 см

ISBN 978-619-7522-18-1
1. Каменов, Калин Ангелов, 1980- - биографии 2. Кметове - Враца - биографии 3. Враца - обществено управление
352.08(497.213)(092)
929 Каменов, Калин Ангелов
COBISS.BG-ID 43992584

355/359 ВОЕННО ИЗКУСТВО. ВОЕННИ НАУКИ. ОТБРАНА НА СТРАНАТА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ
Виж и 623

ХРИСТОВ, Мануш Петков
        Дейности на формирования от българската войска и флота на негово величество по присъединяването (окупирането) на Южна Добруджа през септември-октомври 1940 г. : монография Вж Кн 184

37 ОБРАЗОВАНИЕ
Виж и (07); 364.67

ГЕОРГИЕВ, Стоян Иванов, 1974-
        5 принципа на позитивната класна стая : изграждане на позитивна образователна среда Вж Кн 18

БК 2021/5 Кн 46
КОЦЕВ, Виктор Яниславов, 1985-
        Ефективна комуникация и работа с родители : изграждане на позитивна образователна среда / Виктор Коцев, Иван Пейчев. - София : РААБЕ България, 2019 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 176 с. : с табл. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7315-55-4 : 18 лв.
1. Социална педагогика 2. Семейство и училище 3. Комуникация
37.015
37.018
COBISS.BG-ID 38629640

373 ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА

Д'ОЛТРЕМОН, Джеймс
        История на света : развиващи игри по метода Монтесори Вж Кн 9

Д'ОЛТРЕМОН, Джеймс
        Моите пет сетива : развиващи игри по метода Монтесори Вж Кн 10

Д'ОЛТРЕМОН, Джеймс
        Светът около нас : развиващи игри по метода Монтесори Вж Кн 11

        КАКВО правим за природата? Вж Кн 54

373.2 ПРЕДУЧИЛИЩНО ВЪЗПИТАНИЕ

БК 2021/5 Кн 47
        ГРАФИЧНИ умения : за деца от 4 до 7 години : работни листове за подпомагане училищната готовност на деца в предучилищна възраст / прев. от словаш. ез. Йорданка Трифонова. - София : РААБЕ България, 2020 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 96 с. : с ил. ; 30 см. - (Уча. Мога. Знам)

Кор. опис. - Ориг. загл.: Grafomotorika.

ISBN 978-619-7315-78-3 : 15 лв.
1. Детски градини - учебно-възпитателна работа - рисуване и моделиране 2. Начални училища - учебно-възпитателна работа
373.2.016(076)
373.3.016(076)
COBISS.BG-ID 43934984

БК 2021/5 Кн 48
        СМЯТАМ бързо. Уча лесно : 150 увлекателни дейности и задачи за деца от 5 до 8 години : оцвети, намери, попълни, пресметни. - София : РААБЕ България, 2020 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 149 с. : с ил., табл. ; 30 см

Ориг. загл.: Bistrá makovička.

ISBN 978-619-7315-61-5 : 15 лв.
1. Детски градини - учебно-възпитателна работа 2. Начални училища - учебно-възпитателна работа
373.2.016(076)
373.3.016(076)
COBISS.BG-ID 43938312

БК 2021/5 Кн 49
        ФИНА моторика и графични умения : за деца от 5 до 7 години : работни листове за подпомагане училищната готовност на деца в предучилищна възраст / прев. от словаш. ез. Йорданка Трифонова. - София : РААБЕ България, 2020 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 96 с. : с ил. ; 30 см. - (Уча. Мога. Знам)

Кор. опис. - Ориг. загл.: Grafo & Jemna motorika.

ISBN 978-619-7315-79-0 : 15 лв.
1. Детски градини - учебно-възпитателна работа 2. Начални училища - учебно-възпитателна работа
373.2.016(076)
373.3.016(076)
COBISS.BG-ID 43936776

373.3.016 СЪДЪРЖАНИЕ, ПРОГРАМА, УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ В ОСНОВНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН

        ГРАФИЧНИ умения : за деца от 4 до 7 години : работни листове за подпомагане училищната готовност на деца в предучилищна възраст Вж Кн 47

        СМЯТАМ бързо. Уча лесно : 150 увлекателни дейности и задачи за деца от 5 до 8 години : оцвети, намери, попълни, пресметни Вж Кн 48

        ФИНА моторика и графични умения : за деца от 5 до 7 години : работни листове за подпомагане училищната готовност на деца в предучилищна възраст Вж Кн 49

374 ИЗВЪНУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ. ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ

БК 2021/5 Кн 50
ЖЕЛЯЗКОВА-Тея, Таня Кунчева, 1958-
        Информальное образование как ресурс саморазвития взрослых : монография / Таня Желязкова-Тея ; науч. ред. О. А. Чекун. - София : Фонд. Институт за информални иновации, 2020 ([София] : [Стилует]). - 296 с. : с табл., диагр. ; 24 см. - (Библиотека Homo creabilis, ISSN 2738-7208 ; Т. 1)

Загл. и на бълг., англ. ез.: Информалното образование като ресурс за саморазвитието на възрастните ; Informal educatoin as a resourse for adults self-development. - За авт.: с. 292. - Текст и на бълг., англ. ез. - Рец.: Т. В. Пушкарева, Н. В. Тамарская. - Библиогр.: с. 231-257. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-619-91709-1-5
1. Продължаващо обучение 2. Образование и просвета на възрастни
374.7.04
COBISS.BG-ID 43863560

378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧИЛИЩА. УНИВЕРСИТЕТИ

БК 2021/5 Кн 51
ПАВЛОВА, Мария Минкова, 1963-
        Дейността на висшите училища в конкурентна среда и ролята на управленското счетоводство / Мария Павлова. - В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2012. - 60 с. : с табл. ; 20 см

ISBN 978-954-524-875-7
1. Университети - счетоводство - управление и организация
378.4.07
657:378.4
COBISS.BG-ID 43921416

39 ЕТНОЛОГИЯ. КУЛТУРНА АНТРОПОЛОГИЯ. ЕТНОГРАФИЯ. НРАВИ. ОБИЧАИ. ТРАДИЦИИ. БИТ. ФОЛКЛОР
Виж и 159.922.4; 2-18; 903; 904

БАСАРОВА, Невена Валентинова, 1978-
        Упражнения по етикет : детска академия за добри обноски Вж Кн 8

ДИМИТРОВА, Кристина Валентинова, 1988-
        Български митични създания : легенди, предания, фолклор : енциклопедия Вж Кн 12

БК 2021/5 Кн 52
POPOVA, Kristina Miroslavova, 1955-
        Žene i muškarci u prošlosti 19. i 20. stoljeće : dodatni nastavni materijal za srednje škole / Kristina Popova, Petar Vodeničarov, Snežana Dimitrova ; prijevod i red. na hrvatskom jeziku Miloš Đurđević. - Blagoevgrad : Jugozapadno Sveučilište, 2002 (Blagoevgrad : Art Print). - 116 с. : с ил. ; 29 см

Ориг. загл.: Women and men in the past 19th and 20th century. - Изд. на Jugozapadno Sveučilište - Blagoevgrad. Međunar. seminar za balkanske studije i usavršavanje.

1. Жени - Балкански полуостров - бит - 19-20 век - учебни помагала за средни училища 2. Мъже - Балкански полуостров - бит - 19-20 век - учебни помагала за средни училища
394-055.2(497)(076)(075.3)
394-055.1(497)(076)(075.3)
COBISS.BG-ID 43945992

БК 2021/5 Кн 53
POPOVA, Kristina Miroslavova, 1955-
        Ženske in moški v preteklosti 19. in 20. stoletje : dodatna učna gradiva za srednje šole / Kristina Popova, Petar Vodeničarov, Snežana Dimitrova ; prev. iz angl. jez. Marko Djukić. - Blagoevgrad : Jugozapadna Univ., 2002 (Blagoevgrad : Art Print). - 116 с. : с ил. ; 29 см

Ориг. загл.: Women and men in the past 19th and 20th century. - Изд. на Jugozapadna Univ. - Blagoevgrad. Mednar. seminar za balkanske študije in specializacijo.

1. Жени - Балкански полуостров - бит - 19-20 век - учебни помагала за средни училища 2. Мъже - Балкански полуостров - бит - 19-20 век - учебни помагала за средни училища
394-055.2(497)(076)(075.3)
394-055.1(497)(076)(075.3)
COBISS.BG-ID 43947784


5 МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

502 ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

БК 2021/5 Кн 54
        КАКВО правим за природата? / худож. Йоанна Крумова. - В. Търново : Знак'94, 2020 ([В. Търново] : Екстрапак). - 20 с. : с цв. ил. ; 21 см

Изд. на Уч. компания Eco Future, Компания на Junior Achievement Bulgaria, Средно у-ще Вела Благоева - В. Търново. - Рец.: Катя Бакалова, Десислава Зарзаланова.

ISBN 978-954-8305-58-7
1. Околна среда - опазване 2. Екологично възпитание - ученици
502.13
373.017:502
COBISS.BG-ID 43972104

549 МИНЕРАЛОГИЯ. СПЕЦИАЛНО МИНЕРАЛОЗНАНИЕ
Виж и 553; 553.08

БК 2021/5 Кн 55
МИТЕВ, Иван Димитров, 1959-
        Биография на човечеството / Иван Митев ; снимки Жоро Колев. - Хасково : Опонент, 2020 (София : Йоко). - 256 с., [8] л. : цв. ил. ; 21 см

Пълнната форма на името на  ил. Жоро Колев е Георги Колев Георгиев. - За авт.: с. 4.

ISBN 978-954-2923-19-0
1. Минерали
549
COBISS.BG-ID 43870472


6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

60 БИОТЕХНОЛОГИЯ

БК 2021/5 Кн 56
ON-line Workshop Surface Engineering for Biomedical Applications (1 ; Pleven ; 2020)
        1st On-line Workshop Surface Engineering for Biomedical Applications : program abstracts : engineering with a medical perspective: future begins today, 11 november 2020, Bulgaria, [Pleven] / ed. Albena Daskalova, Teodora Valova. - [Плевен] : [Мед. унив.], 2020. - [42] с. : с ил. ; 30 см

Библиогр. след отд. рез.

ISBN 978-954-756-251-6
1. Биотехнология - приложение - в медицината - конференции - резюмета
606:61(06)(048)
COBISS.BG-ID 43967496

612 ФИЗИОЛОГИЯ. ФИЗИОЛОГИЯ НА ЧОВЕКА И СРАВНИТЕЛНА ФИЗИОЛОГИЯ
Виж и 159.91; 577; 581.1; 591.1; 616-092

БК 2021/5 Кн 57
ДЖЕЛЕБОВ, Коста Димитров, 1922-
        Човекът и дълголетието / Коста Д. Джелебов. - 2. прераб. и доп. изд. - Сливен : Жажда, 2019. - 32 с. ; 21 см

1. изд. 2014. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Съдържа и: Кучето Балкан : разказ.

ISBN 978-954-795-533-2
1. Дълголетие 2. Хигиена 3. Народна медицина
612.68
613
615.89
821.163.2-32
COBISS.BG-ID 43931400

БК 2021/5 Кн 58
РАНГЕЛОВА, Величка Иванова
        Тайните за вечна младост и безсмъртие. Ч. 2 / Величка Рангелова. - София : ИК Паралакс, 2020 (София : Диджитал принт експрес). - 288 с. ; 20 см. - (Целебна езотерика)

Здравна книга за всеки дом / Тотко Найденов: с. 7-8. - Пълната форма на името на авт. на доп. материал Тотко Найденов е Тотко Найденов Стоянов. - Библиогр.: с. 275-287.

ISBN 978-954-8119-23-8 : 19.90 лв.
1. Дълголетие 2. Безсмъртие 3. Хигиена 4. Езотеризъм
612.68
613
133.5:61
COBISS.BG-ID 43998216

БК 2021/5 Кн 59
ЦВЕТАНОВА, Елина Руменова, 1976-
        Оксидативен стрес и невродегенеративни заболявания : монография / Елина Цветанова. - София : Пропелер, 2020. - 127 с. : с цв. ил., сх., табл. ; 27 см

Рец.: Рени Калфин, Милка Милева. - Библиогр.: с. 110-126.

ISBN 978-954-392-629-9
1. Окисляване - биологично действие 2. Стрес 3. Антиоксиданти - влияние върху организма 4. Нервни болести - терапия
612.82:577
616.85-085
COBISS.BG-ID 43890952

613 ХИГИЕНА (ОБЩИ ВЪПРОСИ). ЛИЧНО ЗДРАВЕ И ХИГИЕНА
Виж и 614; 616-083

БК 2021/5 Кн 60
ГЕРОВА, Катина
        Яж всичко и отслабвай... / Катина Герова. - [Бургас] : Информа принт, [2020]. - 253 с. : с ил., табл., диагр. ; 22 см

ISBN 978-619-7252-64-4 : 19.90 лв.
1. Отслабване 2. Хранене - хигиена
613.2
COBISS.BG-ID 43951880

ДЖЕЛЕБОВ, Коста Димитров, 1922-
        Човекът и дълголетието Вж Кн 57

РАНГЕЛОВА, Величка Иванова
        Тайните за вечна младост и безсмъртие. Ч. 2 Вж Кн 58

614 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ. СОЦИАЛНА ХИГИЕНА. ПРОФИЛАКТИКА НА НЕЩАСТНИТЕ СЛУЧАИ
Виж и 351.77; 613; 616-084

БК 2021/5 Кн 61
INTERNATIONAL Medical Conference Medical Ethics and Moral. The Hippocratic Oath - Symbol of Medicine (Kos ; 2019)
        International Medical Conference on Medical Ethics and Moral. The Hippocratic Oath - Symbol of Medicine, 13th-16th June 2019 Kos, Hellas. - Sofia : Southeast Europ. Med. Forum, 2019 ([София] : [Висше трансп. у-ще "Т. Каблешков"]). - 10 с. : с ил. ; 21 см

Текст и на рус. ез.

ISBN 978-619-7544-20-6
1. Медицинска етика - конференции - резюмета
614.256(06)(048)
COBISS.BG-ID 43888904

615 ФАРМАКОЛОГИЯ. ОБЩА ТЕРАПИЯ. ТОКСИКОЛОГИЯ
Виж и 616-085; 661.12

ДЖЕЛЕБОВ, Коста Димитров, 1922-
        Човекът и дълголетието Вж Кн 57

БК 2021/5 Кн 62
ШЕФДЬОВИЛ, Франсоа
        Клинична хомеопатия : практически терапевтичен реперториум / Франсоа Шефдьовил ; прев. от фр. Димитър Пехливанов. - София : Европ. школа по клин. хомеопатия, 2020 (София : Изток-Запад). - 149 с. ; 22 см

Ориг. загл.: Homéopathie clinique: répertoire therapeutique pratique / François Chefdeville. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-90987-5-2 : 17 лв.
ISBN 619-90987-5-7 !
1. Хомеопатия - справочници
615.015.32(035)
COBISS.BG-ID 43913992

616 ПАТОЛОГИЯ. КЛИНИЧНА МЕДИЦИНА

АБАДЖИЕВА, Милослава
        Имуните Вж Кн 7

616.8 НЕВРОЛОГИЯ. НЕВРОПАТОЛОГИЯ. НЕРВНА СИСТЕМА

БК 2021/5 Кн 63
ИВАНОВА, Невена Иванова, 1971-
        Откровено за аутизма : истински истории, моето специално дете / Невена Иванова. - Ст. Загора : Изд. авт., 2020 (София : Пулсио принт). - 136 с. ; 24 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 135.

ISBN 978-619-188-496-4
1. Аутизъм - при децата
616.896-053.2
COBISS.BG-ID 43977480

ЦВЕТАНОВА, Елина Руменова, 1976-
        Оксидативен стрес и невродегенеративни заболявания : монография Вж Кн 59

621.3 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

БК 2021/5 Кн 64
ДРАГАНОВА-Златева, Ива Димитрова, 1986-
        Съвременни аспекти в осветлението на енергийни обекти / Ива Драганова-Златева. - [София] : [Мишлена], [2020]. - 138 с. : с диагр., табл. ; 21 см

Рец. Валентин Генов Колев. - Библиогр.: с. 136-138.

ISBN 978-954-9642-21-6
1. Осветление 2. Енергийна ефективност
621.32
628.9
COBISS.BG-ID 43916040

СЕЙМЕНЛИЙСКИ, Камен Димитров, 1964-
        Електротехнически и философски аспекти на формите на съществуване на материята : студия. Ч. 1 Вж Кн 16

БК 2021/5 Кн 65
СЕЙМЕНЛИЙСКИ, Камен Димитров, 1964-
        Теоретична електротехника : индивидуален дневник на студента за лаборантни упражнения / Камен Сейменлийски. - Варна : Колор принт, 2011. - 28 с. : с черт., табл. ; 30 см

Загл. на кор.: Индивидуален дневник на студента за лаборантни упражнения по теоретична електротехника. - Изд. на Бургаски свободен унив. - Принтирано изд.

ISBN 978-954-760-232-8
1. Електротехника - теория - лабораторни ръководства за ВУЗ
621.3.01(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 43895816

БК 2021/5 Кн 66
УШЕВА, Марина Петкова
        Ръководство за лабораторни упражнения по електротехника / Марина Ушева, Камен Сейменлийски. - Варна : [Колор принт], 2001. - 66 с. : с табл., черт., сх. ; 24 см

Рец. Димитър Юдов.

ISBN 954-760-006-0
1. Електротехника - лабораторни ръководства за ВУЗ
621.3(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 43910152

БК 2021/5 Кн 67
УШЕВА, Марина Петкова
        Ръководство за лабораторни упражнения по теоретична електротехника / Марина Ушева, Камен Сейменлийски. - Варна : [Колор принт], 2001. - 83 с. : с табл., черт., сх. ; 24 см

Рец. Димитър Юдов.

ISBN 954-760-006-0 !
1. Електротехника - теория - лабораторни ръководства за ВУЗ
621.3.01(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 43909128

628 САНИТАРНО БЛАГОУСТРОЯВАНЕ. САНИТАРНА ТЕХНИКА
Виж и 351.77; 502, 614

ДРАГАНОВА-Златева, Ива Димитрова, 1986-
        Съвременни аспекти в осветлението на енергийни обекти Вж Кн 64

641/642 ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ. ПРИГОТВЯНЕ НА ХРАНАТА. ГОТВАРСТВО. ЯСТИЯ. ХРАНЕНЕ
Виж и 612.39; 613.2; 614.31; 63; 663; 664

БК 2021/5 Кн 68
ХУТ, Йоахим, 1952-
        Рецепти от Библията : просто божествено: от райския ябълков сладкиш до пикантното агнешко за Пасха / Йоахим Хут, Хелмут Клайн ; с ил. на Руди Хурцлмайер ; прев. от нем. Вихра Андреева. - [София] : Българи, 2019 ([София] : [J Point Group]). - 128 с. : с цв. ил. ; 25 см

Ориг. загл.: Rezepte aus der Bibel / Joachim Hutt, Helmut Klein. - Авторите: с. 127.

ISBN 978-954-8425-58-2 (подв.)
1. Готварство - рецепти
641.55(083.12)
821.112.2-341
COBISS.BG-ID 43990280

657 СЧЕТОВОДСТВО
Виж и 005.521

ПАВЛОВА, Мария Минкова, 1963-
        Дейността на висшите училища в конкурентна среда и ролята на управленското счетоводство Вж Кн 51

658 УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТЪРГОВИЯТА
Виж и 005.71; 33; 347.7

БК 2021/5 Кн 69
ОРХАЕВА, Мария Николова
        Управление на фирма / Мария Орхаева, Десислава Петрова. - Габрово : Екс-прес, 2008. - 128 с. : с табл., сх. ; 21 см

Рец.: Гочо Гочев, Йордан Близнаков.

ISBN 978-954-8606-69-1
1. Стопански предприятия - управление и организация - учебници за ВУЗ
658(075.8)
COBISS.BG-ID 43947528

БК 2021/5 Кн 70
ХОРОЗОВА, Валентина Славкова, 1986-
        Индустриалните революции и информационните следствия за сигурността и киберразузнаването / Валентина Хорозова. - София : DioMira, 2020. - 187 с. : с диагр. ; 21 см

Рецензии / Владко Иванов, Галин Иванов, Петър Тодоров: с. 181-186. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 167-180.

ISBN 978-954-2977-75-9
1. Икономическо разузнаване 2. Информационна сигурност 3. Национална сигурност
658:355.40
004.056
COBISS.BG-ID 43874568

663 ПРОМИШЛЕНА МИКРОБИОЛОГИЯ. ПРОМИШЛЕНА МИКОЛОГИЯ. ФЕРМЕНТОЛОГИЯ. ФЕРМЕНТАЦИОННИ ПРОИЗВОДСТВА. ПРОИЗВОДСТВО НА НАПИТКИ. ПРОИЗВОДСТВО НА ВКУСОВИ ПРОДУКТИ И ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ. ПРОИЗВОДСТВО НА СТИМУЛАНТИ Виж и 178; 351.761; 579; 613.3; 613.8; 641.8

МИХАЛЕВ, Иван Христов, 1973-
        Винени турове в България Вж Кн 44


669 МЕТАЛУРГИЯ
Виж и 539.4; 539.5; 546.3; 546.4; 546.6; 546.7; 546.8; 620.18; 621.7; 621.8; 621.9; 622; 661.8

БК 2021/5 Кн 71
ЗЮМБИЛЕВ, Ангел Петров, 1957-
        Йонно азотиране и карбонитриране на стомани : монография / Ангел Зюмбилев, Илия Зюмбилев ; под общата ред. на А. Зюмбилев. - Пловдив : Fastprintbooks, 2020. - 324 с. : с ил. ; 29 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец.: Николай Тончев, Жулиета Калейчева. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-619-236-187-7
1. Стомана - термична обработка
669.14.04
COBISS.BG-ID 43813896


7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ

73/76 ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ

        ХУДОЖЕСТВЕНО-творчески клуб "Факел", с. Зверино, общ. Мездра, обл. Враца : алманах-1 Вж Кн 145

783 ЦЪРКОВНА МУЗИКА. РЕЛИГИОЗНА МУЗИКА
Виж и 2-535

БК 2021/5 Кн 72
ДУКАН, Лилиан
        В Божията тоналност / Лилиан Дукан ; прев. от англ. Мира Василева. - София : Ел Уай, 2016 ([София] : Алианс принт). - 281 с. : с ил. ; 24 см

Ориг. загл.: In tune with God / Lilianne Doukhan. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-788-110-5
1. Църковна музика
783
COBISS.BG-ID 43994888

784 ВОКАЛНА МУЗИКА. ПЕЕНЕ

БК 2021/5 Кн 73
СТЕНЛИ, Пол, 1952-
        Музиката - моят грях без маска : автобиография / Пол Стенли, Тим Мор ; прев. от англ. Сибин Майналовски. - София : Hybrid Books, 2020 ([София] : Симолини 94). - 419 с. : с ил., портр., [8] л. : цв. ил. ; 23 см

Ориг. загл.: Face the music: a life exposed / Paul Stanley. - Пол Стенли - псевд. на авт. Стенли Бърт Ейсен. - За авт.: с. 417.

ISBN 978-619-7419-23-8 : 23.90 лв.
1. Стенли, Пол, 1952- - биографски материали 2. Кис - спомени 3. Музиканти, американски - биографски материали 4. САЩ - музика
784.7.071(73)(092)
929 Стенли, Пол
COBISS.BG-ID 43901704

БК 2021/5 Кн 74
СТЕНЛИ, Пол, 1952-
        Музиката - моят грях без маска : автобиография / Пол Стенли, Тим Мор ; прев. от англ. Сибин Майналовски. - София : Hybrid Books, 2020 ([София] : Симолини 94). - 419 с. : с ил., портр., [8] л. : цв. ил. ; 24 см

Ориг. загл.: Face the music: a life exposed / Paul Stanley. - Пол Стенли - псевд. на авт. Стенли Бърт Ейсен. - За авт.: с. 417

ISBN 978-619-7419-24-5 (подв.) : 28.90 лв.
1. Стенли, Пол, 1952- - биографски материали 2. Кис - спомени 3. Музиканти, американски - биографски материали 4. САЩ - музика
784.7.071(73)(092)
929 Стенли, Пол
COBISS.BG-ID 43902984

БК 2021/5 Кн 75
ХАЛФОРД, Роб, 1951-
        Изповед : автобиография / Роб Халфорд и Иън Гитинс ; прев. Сибин Майналовски. - София : Hybrid books, 2020 ([София] : Симолини 94). - 376 с., [16] л. : цв. ил. ; 23 см

Ориг. загл.: Confess / Rob Halford, Ian Gittins.

ISBN 978-619-7419-21-4 : 24.90 лв.
1. Халфорд, Роб, 1951- - биографски материали 2. Джудас Прийст - спомени 3. Певци, английски - биографски материали 4. Великобритания - музика
784.7.071(410)(092)
929 Халфорд, Роб
COBISS.BG-ID 43951112

БК 2021/5 Кн 76
ХАЛФОРД, Роб, 1951-
        Изповед : автобиография / Роб Халфорд и Иън Гитинс ; прев. Сибин Майналовски. - София : Hybrid books, 2020 ([София] : Симолини 94). - 376 с., [16] л. : цв. ил. ; 23 см

Ориг. загл.: Confess / Rob Halford, Ian Gittins

ISBN 978-619-7419-22-1 (подв.) : 29.90 лв.
1. Халфорд, Роб, 1951- - биографски материали 2. Джудас Прийст - спомени 3. Певци, английски - биографски материали 4. Великобритания - музика
784.7.071(410)(092)
929 Халфорд, Роб
COBISS.BG-ID 43951368

791 КИНО. КИНОФИЛМИ

СТАЙКОВ, Димитър Антонов, 1943-
        Пламъци по сцената : живот и изкуство на Деян Донков Вж Кн 78

792 ТЕАТЪР. СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО. ДРАМАТИЧНИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Виж и 782; 82-2

БК 2021/5 Кн 77
ГЕОРГИЕВ, Недко Йорданов, 1961-
        Четири имена за една личност / Недко Георгиев ; предг. Мария Русанова. - Бургас : Информа принт, 2020. - 200 с. : с портр., [80] с. : ил. ; 24 см

ISBN 978-619-7252-66-8
1. Мехмедов, Хикмет Ахмедов, 1950- - биографии 2. Танцьори, български - биографии 3. България - театър
792.8.071.2(497.2)(092)
929 Мехмедов, Хикмет Ахмедов
COBISS.BG-ID 43938568

БК 2021/5 Кн 78
СТАЙКОВ, Димитър Антонов, 1943-
        Пламъци по сцената : живот и изкуство на Деян Донков / Димитър Стайков. - София : Книгоизд. къща Труд, 2020 ([София] : Миг принт). - 319 с. : с ил., портр. ; 21 см

Деян за театъра и живота извън него / Деян Донков: с. 301. - Пълната форма на името на авт. на доп. материал Деян Донков е Деян Донков Николов. - Ролите на Деян Донков: с. 307-309. - Спектакли с участието на Деян Донков: с. 310-316. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-398-648-4 : 20 лв.
1. Донков, Деян, 1974- - биографии 2. Актьори, български - биографии 3. България - театър
792.071.2(497.2)(092)
791.635-051(497.2)(092)
929 Донков, Деян
COBISS.BG-ID 44006152

796 СПОРТ. СПОРТНИ ИГРИ. ФИЗИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ
Виж и 379.8; 685.6; 685.7

БК 2021/5 Кн 79
КРЪСТЕВ, Николай Георгиев, 1964-
        30 години работническа спортна федерация, 120 години работнически спорт в България / Николай Кръстев. - София : [Изд. авт.], 2020 ([Добрич] : Зона артпринт). - 100 с. : с цв. ил., портр. ; 31 см

За автора: с. 99. - Изд. на Бълг. раб. федерация Спорт и здраве.

ISBN 978-619-188-378-3 (подв.)
1. Българска работническа федерация "Спорт и здраве" - история 2. България - физическа култура и спорт
796:061.2(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 44008712

796.1 ИГРИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ НА ОТКРИТО
Виж и 379.84

БК 2021/5 Кн 80
КРУМОВА, Милена Йорданова, 1975-
        Игри и предизвикателства за малки и големи / Милена Крумова ; ил. Валентина Дочева, Екатерина Андреева. - София : Фонд. Европ. институт за технологии, образование и дигитализация, 2020 ([София] : [Алианс принт]). - 127 с. : с ил., табл. ; 24 см

ISBN 978-619-91571-0-7 : 19 лв.
1. Детски игри
796.11
COBISS.BG-ID 43925256


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

811 ЕЗИЦИ И ЕЗИКОВИ СЕМЕЙСТВА

БК 2021/5 Кн 81
АЛЕКСАНДРОВА, Мая Петкова, 1965-
        Вкусове, миризми, подправки : между лингвистиката и етнологията на Балканите и отвъд тях / Мая Александрова. - София : Реклама Пони, 2017. - 384 с. : с табл., к. ; 24 см

Загл. и на англ. ез.: Tastes, smells, spices: between linguistics and ethnology in the Balkans and beyond. - Библиогр.: с. 363-377. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-9467-48-2
1. Балкански езици - етимология 2. Европейски езици - етимология 3. Етнолингвистика 4. Сравнително езикознание 5. Европа - езикознание
811'373.6:39(4)
COBISS.BG-ID 43913224

811.111 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

БК 2021/5 Кн 82
БРАТАНОВА, Боряна Колева
        Английските фразеологични глаголи и българските префигирани глаголи - граматикализация и аспектуалност : монография / Боряна Братанова. - В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2020. - 390 с. : с табл. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Текст и на англ. ез. - Рец.: Стоян Буров, Гинка Пенакова. - Библиогр.: с. 327-381. - Рез. на бълг., англ., рус. ез.

ISBN 978-619-208-233-8
1. Английски език - глаголи 2. Български език - глаголи 3. Сравнителна граматика 4. Великобритания - езикознание 5. България - езикознание
811.111'366
811.163.2'366
COBISS.BG-ID 43924488

811.163.2 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
Виж и 821.163.2

БРАТАНОВА, Боряна Колева
        Английските фразеологични глаголи и българските префигирани глаголи - граматикализация и аспектуалност : монография Вж Кн 82

821.111 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/5 Кн 83
ИШИГУРО Казуо, 1954-
        Блед пейзаж с хълмове / Казуо Ишигуро ; прев. от англ. Владимир Молев. - София : Лабиринт, 2020 ([София] : Симолини 94). - 191 с. ; 21 см

Ориг. загл.: A pale view of hills / Kazuo Ishiguro

ISBN 978-619-7055-81-8 : 16.90 лв.

821.111-31
COBISS.BG-ID 43976712

821.111-93 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2021/5 Кн 84
БОУДЪН, Рейчъл
        Зайчето Питър: Коледа идва / Rachel Boden ; [по Биатрикс Потър] ; прев. от англ. Калина Бахчеванова. - [София] : Книгоизд. къща Труд, 2020 ([София] : [Симолини]). - 144 с. : с цв. ил. ; 27 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: Peter Rabbit: Christmas is coming.

ISBN 978-954-398-640-8 (подв.) : 35 лв.

821.111-93-91
COBISS.BG-ID 44000520

821.111(417) ИРЛАНДСКА ЛИТЕРАТУРА НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

БК 2021/5 Кн 85
ДОЙЛ, Роб
        Ето ги младите мъже / Роб Дойл ; прев. от англ. Мирела Христова. - София : Амат-АХ, 2020 ([София] : Скала принт). - 304 с. ; 20 см. - (Съвременна ирландска литература)

Ориг. загл.: Here are the young men / Rob Doyle. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-9877-43-4 : 18.75 лв.

821.111(417)-31
COBISS.BG-ID 43867656

821.111(73) АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/5 Кн 86
БЛЕКУЕЛ, Джулиет, 1962-
        Лозята на Шампан / Джулиет Блекуел ; прев. от англ. Росица Тодорова. - София : Софтпрес, 2020 ([Добрич] : Фолиарт). - 352 с. ; 20 см

Ориг. загл.: The vineyards of Champagne / Juliet Blackwell. - Пълната форма на името на прев. Росица Тодорова е Росица Тодорова Иванова. - За авторката: с. 351.

ISBN 978-619-151-566-0 : 17.99 лв.

821.111(73)-311.6
COBISS.BG-ID 43880200

БК 2021/5 Кн 87
БРАУН, Сандра, 1948-
        Извън контрол / Сандра Браун ; прев. от англ. Илвана Гарабедян. - Пловдив : Хермес, 2020 ([София] : Алианс принт). - 408 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Tailspin / Sandra Brown.

ISBN 978-954-26-1990-1 : 15.95 лв.

821.111(73)-312.4
COBISS.BG-ID 43955720

БК 2021/5 Кн 88
ДЖИО, Сара, 1978-
        Всички цветя в Париж / Сара Джио ; прев. от англ. Дафина Янева-Китанова. - Пловдив : Хермес, 2020 ([София] : Алианс принт). - 328 с. ; 20 см

Ориг. загл.: All the flowers in Paris / Sarah Jio. - Възприетата форма на името на прев. Дафина Янева-Китанова е Дафина Янкова Китанова

ISBN 978-954-26-1991-8 : 15.95 лв.

821.111(73)-311.6
COBISS.BG-ID 43867400

БК 2021/5 Кн 89
РОБЪРТС, Нора, 1950-
        Сега и завинаги : роман / Нора Робъртс ; прев. от англ. Илвана Гарабедян. - 2. изд. - Пловдив : Хермес, 2020 ([София] : Алианс принт). - 368 с. ; 20 см

Ориг. загл.: The next always / Nora Roberts. - Нора Робъртс - псевд. на авт. Елинор Мари Робъртсън. - 1. изд. 2012. - Кн. 1 от трилогията Хотелът.

ISBN 978-954-26-2039-6 : 15.95 лв.

821.111(73)-31
COBISS.BG-ID 43880968

БК 2021/5 Кн 90
РОУЛАНД, Лора Джо, 1953-
        Последната снимка / Лора Джо Роуланд ; прев. от англ. Жана Тотева. - София : Книгоизд. къща Труд, 2020 ([София] : [Симолини 94]). - 368 с. ; 20 см

Ориг. загл.: A mortal likeness / Laura Joh Rowland. - Кн. 2 от поредицата Викториански загадки.

ISBN 978-954-398-647-7 : 17.99 лв.
ISBN 954-398-647-9 !

821.111(73)-312.4
COBISS.BG-ID 43951624

БК 2021/5 Кн 91
СУОНСЪН, Питър, 1968-
        Осем перфектни убийства / Питър Суонсън ; прев. от англ. Богдан Русев. - София : Софтпрес, 2020 ([Добрич] : Фолиарт). - 280 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Eight perfect murders / Peter Swanson.

ISBN 978-619-151-567-7 : 17.99 лв.

821.111(73)-312.4
COBISS.BG-ID 43948808

821.112.2 НЕМСКА ЛИТЕРАТУРА

ХУТ, Йоахим, 1952-
        Рецепти от Библията : просто божествено: от райския ябълков сладкиш до пикантното агнешко за Пасха Вж Кн 68

821.131.1 ИТАЛИАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/5 Кн 92
ДИ Петрантонио, Донатела, 1963-
        Върнато момиче : роман / Донатела Ди Петрантонио ; прев. от итал. ез. Добромира Кирова. - Бургас : Авиана, 2021 ([София] : AV Design Group). - 148 с. ; 21 см

Ориг. загл.: L´Arminuta / Donatella Di Pietrantonio. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7278-36-1 : 20 лв.

821.131.1-31
COBISS.BG-ID 43897096

БК 2021/5 Кн 93
ПЕЦАЛИ, Летиция, 1979-
        Вярност : роман / Летиция Пецали ; прев. от итал. Добромира Кирова. - Бургас : Авиана, 2020 ([София] : AV Design Studio). - 174 с. ; 21 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: Lealtà / Letizia Pezzali. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7278-27-9 : 22 лв.

821.131.1-31
COBISS.BG-ID 43888136

БК 2021/5 Кн 94
СТАРНОНЕ, Доменико, 1943-
        Лудории : роман / Доменико Старноне ; прев. от итал. ез. Добромира Кирова. - Бургас : Авиана, 2021 ([София] : AV Design Group). - 176 с. : с ил. ; 20 см

Ориг. загл.: Scherzetto. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7278-37-8 : 20 лв.

821.131.1-31
COBISS.BG-ID 43905032

821.131.1-93 ИТАЛИАНСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2021/5 Кн 95
КОЛОДИ, Карло, 1826-1890
        Приключенията на Пинокио / Карло Колоди ; прев. от итал. Весела Лулова Цалова ; ил. Матея Аркова . - [3. изд.]. - София : Книгоизд. къща Труд, 2020 ([София] : Алианс принт). - 208 с. : с цв. ил. ; 29 см. - (Библиотека Жива вода)

Ориг. загл.: Le avventure di Pinocchio / Carlo Collodi. - Възприетата форма на името на ил. Матея Аркова е Матея Светлозарова, с пълно име Матея Светлозарова Аркова.
1. изд. 2007 в сер. Златни детски книги ; 35.

ISBN 978-954-398-637-8 (подв.) : 30 лв.

821.131.1-93-31
COBISS.BG-ID 43977224

821.134.2 ИСПАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БАДЕНАС, Роберто, 1943-
        Решаващи срещи с Христос Вж Кн 24

БК 2021/5 Кн 96
СИЕРА, Хавиер, 1971-
        Невидимият огън : роман / Хавиер Сиера ; прев. от исп. Весела Чергова. - Пловдив : Хермес, 2020 ([София] : Алианс принт). - 440 с. : с ил. ; 21 см

Ориг. загл.: El fuego invisible / Javier Sierra. 

ISBN 978-954-26-1982-6 : 17.95 лв.

821.134.2-312.4
COBISS.BG-ID 43879944

821.161.1 РУСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/5 Кн 97
ГРИГОРЕНКО, Александър Евгениевич, 1968-
        Илгет : трите имена на съдбата / Александър Григоренко ; прев. от рус. Иван Тотоманов. - София : Лабиринт, 2020 ([София] : Симолини 94). - 392 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Ильгет. Три имени судьбы / Александр Григоренко.

ISBN 978-619-7055-69-6 : 17.90 лв.

821.161.1-31
COBISS.BG-ID 43953160

БК 2021/5 Кн 98
СОЛЖЕНИЦИН, Александър Исаевич, 1918-2008
        Раково отделение / Александър Солженицин ; прев.от рус. Зоя Котева. - [Ново изд.]. - София : Фонд. Комунитас, 2020. - 547 с. ; 22 см

Ориг. загл.: Раковый корпус / Александр Солженицын.

ISBN 978-619-224-021-9 : 25 лв.

821.161.1-31
COBISS.BG-ID 43893256

БК 2021/5 Кн 99
ТОЛСТОЙ, Лев Николаевич, 1828-1910
        Изповед / Лев Николаевич Толстой ; прев. от рус. Ангел Иванов. - [3.] изд. - [София] : Благодать, [2019] ([София] : [ИД принт]). - 72 с. : с портр. ; 21 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: Исповедь. - 
1. изд. 2014 на изд. Gaiana ; В кн. погрешно отпеч. 2. изд.

ISBN 978-619-91046-8-2 : 9 лв.

821.161.1-94
COBISS.BG-ID 43993096

821.162.1 ПОЛСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/5 Кн 100
ЛИБЕРА, Антони, 1949-
        Мадам / Антони Либера ; прев. от пол. Лина Василева. - София : Книгоизд. къща Труд, 2020 ([София] : DPH). - 464 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Madame / Antoni Libera. - Лина Василева - псевд. на прев. Магдалина Василева Митрева. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-398-650-7 : 20 лв.

821.162.1-31
COBISS.BG-ID 43871752

821.162.3 ЧЕШКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/5 Кн 101
МОРНЩАЙНОВА, Алена, 1963-
        Хана : роман / Алена Морнщайнова ; прев. от чеш. Добромир Григоров. - [София] : Сонм, 2019 ([София] : [Диджитал принт експрес]). - 308 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Hana / Alena Mornštajnová. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7500-11-0 : 15 лв.

821.162.3-31
COBISS.BG-ID 43868936

821.163.2 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

ПЕТРОВА-Василева, Росица Колева, 1963-
        Дамян Дамянов : био-библиография Вж Кн 4

ПЕТРОВА-Василева, Росица Колева, 1963-
        Станка Пенчева : био-библиография Вж Кн 5

821.163.2-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ

БК 2021/5 Кн 102
АПОСТОЛОВА, Кева Цветкова, 1946-
        Хоризонтални стихотворения / Кева Апостолова. - София : Проф. Петко Венедиков, 2020 ([София] : Симолини-94). - 72 с. : с ил. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на 3-та кор.

ISBN 978-619-7469-15-8 : 8 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 43938056

БК 2021/5 Кн 103
БЕРБЕРОВ, Илия Матев, 1938-
        Духовити двустишия : хумор и сатира. Т. 10 / Илия Берберов. - Варна : График, 2020. - 132 с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-242-089-5 : 8 лв.

821.163.2-17
COBISS.BG-ID 43913480

БК 2021/5 Кн 104
БИЛЧЕВ, Тодор Билчев, 1956-
        Водопой за кръвопийци / Тодор Билчев. - София : Gabriell-e-lit, 2020 ([София] : Zape4at.com). - 136 с. ; 20 см

За водопоя и кръвопийците / Габриела Цанева: с. 7-8. - Биографични бележки: с. 127-129.

ISBN 978-619-7520-55-2 : 8 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 43917576

БК 2021/5 Кн 105
БОГДАНОВА, Генка Динева, 1950-
        Рано е още : юбилеен сборник с поезия / Генка Богданова. - Сливен : Жажда, 2019. - 328 с. : с цв. ил. ; 21 см

Тази, в която волният дух не старее! / Надежда Захариева: с. 5-6. - Отзиви за Генка Богданова и нейното творчество: с. 305-317. - Творческа биография: с. 318-323. - Текст и на рус., сръб. ез.

ISBN 978-954-795-528-8 : 10 лв.

821.163.2-1(081)
COBISS.BG-ID 43943176

БК 2021/5 Кн 106
ВАСЕВА, Рени Давидкова, 1956-
        Денонощия / Рени Васева. - София : Gabriell-e-lit, 2020 ([София] : Zape4at.com). - 288 с. ; 20 см

Денонощията като еманация на сътворенията / Габриела Цанева: с. 5-8. - Биографични бележки: с. 277.

ISBN 978-619-7520-52-1 : 15 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 43957256

БК 2021/5 Кн 107
ВЛАХОВА, Анна Кирилова, 1975-
        Докосната с огън : любовна лирика / Анна Влахова ; худож. Янко Иванов. - Сливен : Агенция Компас, 2020. - 51 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-954-8558-48-8

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 43966728

БК 2021/5 Кн 108
ВЛАХОВА, Анна Кирилова, 1975-
        Когато душата говори : любовна лирика / Анна Влахова ; худож. Янко Иванов. - Сливен : Агенция Компас, 2020. - 43 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-954-8558-47-1

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 43965448

БК 2021/5 Кн 109
ГЕОРГИЕВ, Георги Димитров, 1996-
        Автобиография на Страха : стихове / ГеоргиЕВ Д. ; худож. Маргарита Цветкова. - Бургас : Информа принт, 2019. - 106 с. : с ил. ; 20 см

ГеоргиЕВ Д. - псевд. на авт. Георги Димитров Георгиев.

ISBN 978-619-7252-63-7 : 9 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 43906568

БК 2021/5 Кн 110
ГЕЦОВА, Биляна Иванова, 1975-
        Имам толкова недовършени сънища : стихове / Биляна Гецова. - София : Библ. България, 2020 ([София] : Симолини). - 76 с. ; 21 см

ISBN 978-619-7456-23-3 : 12 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 43975176

БК 2021/5 Кн 111
ГЬОНОВА, Иванка Стоянова, 1948-
        Селска орисия : стихотворения / Иванка Гьонова. - Враца : БГ принт, 2019. - 100 с. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7522-15-0 (подв.)

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 43939336

БК 2021/5 Кн 112
ДИМИТРОВ, Атанас, 1940-
        Откровения : избрана лирика / Атанас Димитров ; ил. Стефка Аджарова ... [и др.]. - Дупница : Арт медиа плюс, 2020 (София : Симолини). - 224 с. : с ил. ; 21 см

Пълната форма на името на авт. Атанас Димитров е Атанас Димитров Минчев. - Други ил.: Анри Матис, Леонид Стефанов. - Атанас Димитров - наказан да обича с есенни пожари / Иван Хаджийски: с. 215-220.

ISBN 978-619-7113-62-4

821.163.2-1(081)
COBISS.BG-ID 43910920

БК 2021/5 Кн 113
ДОРЕВ, Никола
        Мелодията на твоите стъпки / Никола Дорев. - София : Артграф, 2019. - 134 с. ; 22 см

ISBN 978-619-7368-35-2

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 43963400

БК 2021/5 Кн 114
ЗАРКОВА, Ивелина Захариева, 1996-
        От 1 до теб : поезия / Ивелина Заркова ; рис. Атила Чолаков. - [Русе] : Ивелина Заркова, 2020 ([Плевен] : [Нима]). - 48 с. : с ил. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-91629-0-3 : 6 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 43946248

БК 2021/5 Кн 115
ЛОЗАНЧЕВА, Юлия Григорова
        Блуждения насън и наяве / Юлия Лозанчева. - Сливен : Агенция Компас, 2020. - 46 с. ; 21 см

ISBN 978-954-8558-49-5

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 43952648

БК 2021/5 Кн 116
МАКАВЕЕВА, Красимира Атанасова, 1980-
        Без(Д)умие / Красимира Макавеева. - София : Библ. България, 2020 ([София] : [Симолини]). - 119 с. ; 21 см

ISBN 978-619-7456-32-5 : 12 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 43896328

БК 2021/5 Кн 117
МИХАЙЛОВА, Татяна Стоянова, 1936-
        Размисли : лирика / Татяна Михайлова. - Разград : ИК Добрев прес, 2020. - 167 с. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-8548-27-4

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 43953672

БК 2021/5 Кн 118
НЕНЧЕВА, Катерина Георгиева, 1959-
        Небесни акведукти / Катерина Ненчева ; рис. Катерина Ненчева. - Видин : Паралел 44, 2020 (Видин : Компакт принт). - 92 с. : с ил. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-8257-37-4

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 43941384

БК 2021/5 Кн 119
НИКОЛОВА, Ани Благоева, 1962-
        Благодаря за светлината : лирика / Ани Николова. - Враца : БГ принт, 2020. - 120 с. : с ил. ; 20 см

Поезия на слънцето и поезия на нощта : из спомените на Димитрина Антонова: с. 3. - Пълната форма на името на авт. на доп. материал Димитрина Антонова е Димитрина Антонова Стефанова.

ISBN 978-619-7522-20-4

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 43974664

БК 2021/5 Кн 120
ПАНАЙОТОВ, Станимир Веселинов, 1982-
        Аксиома и печал / Станимир Панайотов. - София : Metheor, 2020 ([София] : Симолини 94). - 72 с. ; 24 см

Загл. на кор.: Аксиома & печал.

ISBN 978-619-7291-18-6

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 43891464

БК 2021/5 Кн 121
ПАНАЙОТОВ, Станимир Веселинов, 1982-
        Аксиома и печал / Станимир Панайотов. - София : Metheor, 2020 ([София] : Симолини 94). - 72 с. ; 25 см

Загл. на кор.: Аксиома & печал

ISBN 978-619-7291-20-9 (подв.)

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 43891208

БК 2021/5 Кн 122
ФИЛИПОВА, Елена Христова, 1990-
        Забравих да ти кажа... : поезия / Елена Филипова. - Бургас : Информа принт ; Несебър : МараМ, 2020 (Бургас : Информа принт). - 72 с. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7252-69-9 (Информа принт) : 9 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 43920904

БК 2021/5 Кн 123
ЦАНЕВА, Габриела Цанева, 1964-
        Оскъдни дни / Габриела Цанева ; худож. Габриела Цанева. - София : Gabriell-e-lit, 2020. - 136 с. : с цв. ил. ; 20 см

ISBN 978-619-7520-39-2 : 20 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 43978248

БК 2021/5 Кн 124
ЯНЕВА, Александрина Пантелеева
        Път към Бога / Александрина Янева. - [Бургас] : Александрина Янева, 2020 (София : Инвестпрес). - 24 с. : с цв. ил. ; 20 см

ISBN 978-619-91604-0-4

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 43905288

821.163.2-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА

БК 2021/5 Кн 125
АНТОНОВА, Неда Монова, 1940-
        Безмълвие : греховната младост на Паисий Хилендарски : роман / Неда Антонова. - Пловдив : Хермес, 2020 ([София] : Алианс принт). - 304 с. ; 21 см

ISBN 978-954-26-1998-7 : 17.95 лв.
1. Паисий Хилендарски, 1722-1773 - художествена литература
821.163.2-311.6
COBISS.BG-ID 43812872

БК 2021/5 Кн 126
ВЕЛЧЕВ, Красимир Василев, 1958-
        Царство на социопати : съвременен триптих / Красимир Велчев. - София : Българи, 2020 ([София] : [Скала принт]). - 204 с. : с ил. ; 21 см

15 лв.
ISBN 978-954-8425-70-4 !

821.163.2-31
COBISS.BG-ID 43894280

БК 2021/5 Кн 127
ВЕНТУРА, Нино
        Сенки от миналото : роман / Нино Вентура. - София : Българи, 2018 ([Русе] : Русе прес). - 144 с. ; 20 см

Нино Вентура - псевд. на бълг. авт.

11.99 лв.
ISBN 978-954-8425-53-7 !

821.163.2-31
COBISS.BG-ID 43922184

БК 2021/5 Кн 128
ВЛАДИМИРОВА, Катя Добрева, 1947-
        Игри за сам човек : приказки за пораснали деца по време на Covid19 / Катя Владимирова. - София : Юпи арс, 2020 ([София] : Zape4at.com). - 182 с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-91648-1-5 : 10 лв.

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 43926280

БК 2021/5 Кн 129
ГОГОВ, Ивайло Свиленов, 1973-
        Министерство на слънчевото затъмнение : роман / Ивайло Гогов. - София : Арт лайн груп, 2020 ([София] : [Симолини]). - 261 с. ; 21 см

ISBN 978-619-91035-8-6

821.163.2-31
COBISS.BG-ID 43911688

ДЖЕЛЕБОВ, Коста Димитров, 1922-
        Човекът и дълголетието Вж Кн 57

БК 2021/5 Кн 130
КРЪСТЬОВСКИ, Красимир Иванов, 1962-
        Извънкласни уроци : разкази / Красимир Кръстьовски. - Бургас : Информа принт, 2020. - 136 с. ; 20 см

ISBN 978-619-7252-67-5

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 43915016

БК 2021/5 Кн 131
МЕЧКОВ, Иван Николаев, 1959-
        С усмивка през живота : разкази / Иван Мечков. - 2. прераб. и доп. изд. - София : Българи, 2020 ([София] : [Алианс принт]). - 224 с. ; 21 см

Без сведение за 1. изд.

ISBN 978-954-8425-86-5 : 10 лв.

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 43931656

БК 2021/5 Кн 132
МИХАЙЛОВ, Неделчо, 1965-
        Балкански буквар : разкази и новели / Неделчо Михайлов. - [Варна] : Гражданин, 2020 ([Варна] : [Колор принт]). - 144 с. ; 21 см

Пълната форма на името на авт. Неделчо Михайлов е Неделчо Михайлов Димов. - Впрягът на мечтите / Любен Дилов-син: с. 3.

ISBN 978-619-91672-0-5 : 18 лв.

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 43929864

БК 2021/5 Кн 133
МИХАЛЕВ, Дянко
        Живи разкази от Странджа / Дянко Михалев. - Бургас : Информа принт, 2020. - 131 с. ; 21 см

ISBN 978-619-7252-70-5

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 43999752

БК 2021/5 Кн 134
ТРАЙКОВА, Тоня Атанасова, 1955-
        Тихата светлина в процепа под вратата : роман / Тоня Трайкова. - София : Реклама Пони, 2018. - 288 с. ; 21 см

ISBN 978-954-9467-49-9 : 10 лв.

821.163.2-31
COBISS.BG-ID 43997704

БК 2021/5 Кн 135
KIS´OV, Stefan Gǎdev, 1963-
        The executioner : a novel / Stefan Kisyov. - Sofia : Reklama Pony, 2019. - 116 с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-9467-55-0

821.163.2-31
COBISS.BG-ID 43986696

821.163.2-4/-9 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРУГИ ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ

БК 2021/5 Кн 136
БЕРБЕРОВ, Илия Матев, 1938-
        Комуникация след вдигане на третото позвъняване : хумор и сатира / Илия Берберов. - Варна : График, 2020 ([Варна] : [Колор принт]). - 80 с. ; 21 см

Загл. на кор.: Комуникация вдигане след третото позвъняване. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-242-088-8 : 7 лв.

821.163.2-7
COBISS.BG-ID 43961352

БК 2021/5 Кн 137
БЕРБЕРОВ, Илия Матев, 1938-
        Къси строфи за дългия преход : хумор и сатира / Илия Берберов ; карикатури Дим. Атанасов. - Варна : График, 2020 ([Варна] : [Колор принт]). - 118 с. : с ил. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-242-083-3 : 5 лв.

821.163.2-7
COBISS.BG-ID 43960328

БК 2021/5 Кн 138
БОГОМИЛОВА, Нонка, 1952-
        Балканите: белязани пътища (1991-2016) / Нонка Богомилова. - София : Парадигма, 2020 ([София] : [Алианс принт]). - 177 с. : с цв. ил. ; 22 см

Пълната форма на името на авт. Нонка Богомилова е Нонка Богомилова Тодорова. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-326-431-5 (подв.)
1. Югославия - история
821.163.2-992
94(497-55)(0:82-992)
COBISS.BG-ID 43917832

БК 2021/5 Кн 139
ГРОЗДЕВ, Атанас Савов, 1930-
        Моят живот на фокус / Атанас Гроздев. - София : Ел Уай, 2018 ([София] : [Алианс принт]). - 351 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см

ISBN 978-954-788-116-7

821.163.2-94
COBISS.BG-ID 43916552

БК 2021/5 Кн 140
        ДА си подадем ръце : национален алманах на литературните творци / състав. Мария Герасова. - [Пловдив] : FastPrintBooks, 2019. - 210 с. ; 21 см

Изд. на Съюз Духовно възраждане - България, Междунар. електронен в. Сияние. - Биогр. данни за авт. отбелязани в текста.

ISBN 978-619-236-146-4 : 15 лв.

821.163.2-82
COBISS.BG-ID 43977992

БК 2021/5 Кн 141
ДИМОВА, Христина Петрова, 1944-
        Литературен пъзел : биографични щрихи, любими писатели, посвещения и автосубективни фейлетонни размисли / Христина Димова. - Сливен : ИК Жажда, 2019. - 112 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см

Изказвания за моите книги / Димитър Бечев: с. 7-8. - Пълната форма на името на авт. на доп. материал Димитър Бечев е Димитър Бечев Димитров. - Необходим е общ труд за запазване на огромното българско духовно богаство / интервю с Христина Димова ; разговорът води Латинка Минкова: с. 11-13. - Христина Димова на 69 г.: Въртя велосипеда, така поддържам фигура и здраве, и върша много работа! / интервю с Христина Димова ; разговорът води Петя Александрова: с. 14-16. - Пълната форма на името на интервюиращото лице Петя Александрова е Петя Александрова Иванова-Кандиларова. - Елисавета Багряна (автобиография): с. 41-43. - Елисавета Багряна - псевд. на авт. на доп. материал Елисавета Любомирова Белчева. - Усещане за жена / Валентин Найденов: с. 77-78. - Памет за д-р Симеон Табаков / Христина Димова, Цвета Башева: с. 107-110.

ISBN 978-954-795-529-5 : 11 лв.

821.163.2-8
COBISS.BG-ID 43986440

БК 2021/5 Кн 142
ДИЧЕВ, Йордан
        Редове от младостта / Йордан Дичев. - Бургас : Информа принт, 2020. - 112 с. ; 24 см

Текст и на англ. ез. - Съдържа и: Необичайно приятелство: сценарий: с. 95-111.

ISBN 978-619-7252-68-2 : 15 лв.

821.163.2-8
COBISS.BG-ID 43907080

КАРАМИХАЛЕВА, Александра Иванова, 1967-
        Насаме Вж Кн 27

БК 2021/5 Кн 143
КЛАРК, Багрина, 1941-
        33 писма от Христос / Багрина Кларк. - 2. изд. - София : [Вивида], 2020 ([София] : Дайрект сървисиз). - 100 с. ; 21 см

Багрина Кларк - псевд. на авт.  Росица Василева Кларк. - 1. изд. 1992 със загл. Писма от Христос, на изд. Интелект.

ISBN 978-619-91001-2-7 : 9.99 лв.

821.163.2-4
COBISS.BG-ID 43926024

БК 2021/5 Кн 144
МИШЕВ, Георги, 1935-
        Мир на кумирите ни : бележки под линия II / Георги Мишев. - Пловдив : Хермес, 2020 ([София] : Алианс принт). - 335 с. ; 21 см

Пълната форма на името на авт. Георги Мишев е Георги Мишев Иванов.

ISBN 978-954-26-1999-4 : 17.95 лв.

821.163.2-94
COBISS.BG-ID 43902216

БК 2021/5 Кн 145
        ХУДОЖЕСТВЕНО-творчески клуб "Факел", с. Зверино, общ. Мездра, обл. Враца : алманах-1 / състав. Дарина Цветкова ; фотогр. Борис Кръстев. - Враца : БГ-принт, 2019. - 100 с. : с ил., портр., [12] с. : цв. ил. ; 21 см

Биогр. данни за авт. в текста. - Кн. е ил. с рис. на: Алия София Алин, Веса Георгиева, Нели Стоянова, Румен Иванов, Цветанка Стоянова.

ISBN 978-619-7522-19-8
1. България - изобразителни изкуства
821.163.2-8
73/76(497.2)
COBISS.BG-ID 43903496

821.163.2-93 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2021/5 Кн 146
БОРИСОВА, Дари Любенова
        Коледни истории : с Анди и Ая - уча и мечтая / Дари Борисова ; ил. Борис Бъндев. - [София] : Deaf Kids Power, [2018] ([София] : JPoint +). - [57] с. : с цв. ил. ; 21 x 21 см

Кн. от поредицата Приключенията на Анди и Ая. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-91106-2-1 (подв.) : 20 лв.

821.163.2-93-34
COBISS.BG-ID 43940104

БК 2021/5 Кн 147
БОРИСОВА, Дари Любенова
        Неслучайна среща : с Анди и Ая - уча и мечтая / Дари Борисова ; ил. Борис Бъндев. - [София] : Deaf Kids Power, [2018] ([София] : JPoint +). - [37] с. : с цв. ил. ; 21 x 21 см

Кн. от поредицата Приключенията на Анди и Ая.

ISBN 978-619-91106-0-7 (подв.) : 20 лв.

821.163.2-93-34
COBISS.BG-ID 43940872

БК 2021/5 Кн 148
ГЕОРГИЕВ, Недко Йорданов, 1961-
        Приказките на вуйчо Шахриар / Недко Георгиев ; худож. Василена Манолакева. - Бургас : Информа принт, [2020]. - 48 с. : с цв. ил. ; 21 см

ISBN 978-619-7252-71-2 (подв.)

821.163.2-93-34
COBISS.BG-ID 43946760

БК 2021/5 Кн 149
ИВАНЧЕВ, Румен Христов, 1948-
        Без билет на самолет! / Румен Иванчев ; худож. Любомир Михайлов. - София : Мишлена, 2020 ([София] : [А + А + 4]). - 60 с. : с цв. ил. ; 22 x 24 см

Пълната форма на името на ил. Любомир Михайлов е Любомир Михайлов Йовев. - За авт.: с. 60.

ISBN 978-954-9642-20-9 : 16 лв.

821.163.2-93-1
COBISS.BG-ID 43893512

БК 2021/5 Кн 150
ИВАНЧЕВ, Румен Христов, 1948-
        Защо? Защо? : весели стихове за предучилищна възраст / Румен Иванчев ; худож. Теодора Стойчева. - 2. прераб. изд. - [София] : Мишлена, 2020 ([София] : [А + А + 4]). - [20] с. : с цв. ил. ; 16 x 24 см

1. изд. 1986 на изд. Бълг. художник.

ISBN 978-954-9642-19-3 : 8 лв.

821.163.2-93-1
COBISS.BG-ID 43899656

БК 2021/5 Кн 151
КОЛЕВА, Цветана Петрова, 1936-
        За децата с любов : стихчета / Цветана Колева. - Бургас : Информа принт, 2020. - 63 с. : с ил. ; 20 см

ISBN 978-619-7252-65-1

821.163.2-93-1
COBISS.BG-ID 43915528

БК 2021/5 Кн 152
НИКОЛОВ, Любомир Славов, 1950-
        Болен здрав носи / стихове Любомир Николов ; ил. Георги Марков. - София : Софтпрес, 2020 ([Добрич] : [Фолиарт]). - [10] с. : с цв. ил. ; 22 x 24 см. - (Приказки любими в рими ; 10)

Кор. опис.

ISBN 978-619-151-547-9 : 2.99 лв.

821.163.2-93-1
COBISS.BG-ID 43921672

БК 2021/5 Кн 153
НИКОЛОВ, Любомир Славов, 1950-
        За риба / стихове Любомир Николов ; ил. Кирил Танев. - София : Софтпрес, 2019 ([Добрич] : ФолиАрт). - [10] с. : с цв. ил. ; 22 x 22 см. - (При баба и дядо на село ; 6)

ISBN 978-619-151-561-5 : 3.99 лв.

821.163.2-93-1
087.5
COBISS.BG-ID 43928072

БК 2021/5 Кн 154
НИКОЛОВ, Любомир Славов, 1950-
        Разходка в гората / стихове Любомир Николов ; ил. Кирил Танев. - София : Софтпрес, 2019 ([Добрич] : Фолиарт). - [10] с. : с цв. ил. ; 22 x 22 см. - (При баба и дядо на село ; 4)

ISBN 978-619-151-522-6 : 3.99 лв.

821.163.2-93-1
087.5
COBISS.BG-ID 43927560

БК 2021/5 Кн 155
СТАНЕВ, Румен, 1980-
        Фермата / стихове Румен Станев ; ил. Кирил Танев. - София : Софтпрес, 2019 ([Добрич] : Фолаирт). - [10] с. : с цв. ил. ; 22 x 22 см. - (При баба и дядо на село ; 2)

ISBN 978-619-151-492-2 : 3.99 лв.

821.163.2-93-1
087.5
COBISS.BG-ID 43926792

БК 2021/5 Кн 156
ЯНАКИЕВА, Симона Димитрова, 1990-
        Безбука / Симона Янакиева ; ил. Боян Йорданов. - София : [Изд. авт.], 2020 ([София] : Дедракс). - [70] с. : с цв. ил. ; 19 x 19 см

Речник на нови и любопитни думи: с. 63-65.

ISBN 978-619-188-450-6 : 14 лв.

821.163.2-93-1
087.5
COBISS.BG-ID 44001032

821.163.2-93-91 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ. АДАПТАЦИИ

БК 2021/5 Кн 157
ЙОТОВА, Христина Ценкова, 1952-
        Приказки / прев. и адапт. Христина Йотова ; [по] Ръдиард Киплинг и [Олга Улищенко] ; ил. М. Пузиренко. - София : Софтпрес, 2019 ([Добрич] : Фолиарт). - 64 с. : с цв. ил. ; 29 см

Адапт. по: Рикки-Тикки-Тави и другие истории / Редьярд Киплинг. - Името на библиогр. предшественик Олга Улищенко установено от доп. източник.

ISBN 978-619-151-477-9 (подв.) : 15.99 лв.

821.163.2-93-91
COBISS.BG-ID 43960584

БК 2021/5 Кн 158
ЙОТОВА, Христина Ценкова, 1952-
        Приключенията на барон Мюнхаузен / адапт. Христина Йотова ; [по] Рудолф Е. Распе, Готфрид А. Бюргер и Олга Улищенко ; ил. M. Puzyrenko. - София : Софтпрес, 2020 ([Добрич] : Фолиарт). - 64 с. : с цв. ил. ; 29 см

Адапт. по: Приключения барона Мюнхгаузена / в свободном пересказе с нем. Ольги Улищенко.

ISBN 978-619-151-533-2 (подв.) : 17.99 лв.

821.163.2-93-91
COBISS.BG-ID 43979528

БК 2021/5 Кн 159
НИКОЛОВ, Любомир Славов, 1950-
        Мама :  стихове / Любомир Николов ; [по] Хелена Кралич ; ил. Полона Ловшин. - София : Софтпрес, 2020 ([Добрич] : Фолиарт). - [25] с. : с цв. ил. ; 22 x 22 см

Загл. и на словен. ез.: Moja mamica / Helena Kraljič.

ISBN 978-619-151-564-6 : 4.99 лв.

821.163.2-93-91
COBISS.BG-ID 43929096

БК 2021/5 Кн 160
НИКОЛОВ, Любомир Славов, 1950-
        Моето братче : стихове / стихове Любомир Николов ; [по Хелена Кралич] ; ил. Полона Ловшин. - София : Софтпрес, 2019 ([Добрич] : Фолиарт). - [25] с. : с цв. ил. ; 22 x 22 см

Загл. и на словен. ез.: Moj brat.

ISBN 978-619-151-485-4 : 4.99 лв.

821.163.2-93-91
087.5
COBISS.BG-ID 43927304

821.172-93 ЛИТОВСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2021/5 Кн 161
        ЗЛАТНА книга на приказките : 8 приказки за малки и големи / ил. Juozas Rimeikis ... [и др.]. ; прев. [от англ.] Невена Рикова. - София : Софтпрес, 2019 ([Костинброд] : [Мултипринт ООД]). - 132 с. : с цв. ил. ; 31 см

Ориг. загл.: Gražiausios pasaulio pasakos. - Други ил.: Iveta Kirstukaite, Tadas Adomavičius. - Възприетата форма на името на прев. Невена Рикова е Невена Илиева, с пълно име  Невена Илиева Рикова.

ISBN 978-619-151-504-2 (подв.) : 29.99 лв.

821.172-93-34
087.5
COBISS.BG-ID 43980808

821.511.141 УНГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/5 Кн 162
ХОРВАТ, Виктор, 1962-
        Моят танк : роман / Виктор Хорват ; прев. от унг. Светла Кьосева. - София : Ерго, 2020 (София : Дайрект сървисиз). - 276 с. ; 20 см. - (Модерна европейска проза)

Ориг. загл.: Tankom / Viktor Horvàth. - Биогр. данни за авт. отбелязани на 3-та кор.

ISBN 978-619-7392-65-4 : 17 лв.

821.511.141-311.6
COBISS.BG-ID 43893768

821.512.161 ТУРСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/5 Кн 163
БЕРКАНД, Муазез Тахсин, 1899-1984
        Младата дама : роман / Муазез Тахсин Берканд ; прев. от тур. ез. Красимира Кирова. - Бургас : Авиана, 2021 ([София] : AV Design Group). - 260 с. ; 20 см

Без сведение за ориг. загл. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7278-34-7 : 26 лв.

821.512.161-31
COBISS.BG-ID 43900168

БК 2021/5 Кн 164
ЯМАН, Хакан, 1963-
        Грехове с аромат на есен : роман / Хакан Яман ; прев. от тур. ез. Красимира Кирова. - Бургас : Авиана, 2021 ([София] : AV Design Group). - 236 с. ; 20 см

Без сведение за ориг. загл. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7278-35-4 : 23 лв.

821.512.161-31
COBISS.BG-ID 43904008

821.531-93 КОРЕЙСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2021/5 Кн 165
КИМ Сесил
        Рапунцел / адапт. Сесил Ким ; [по] Братя Грим [Вилхелм, Якоб] ; ил. Франческа дел'Орто, Иван Масларов. - София : Лабиринт, 2020 ([София] : Симолини 94). - [42] с. : с цв. ил. ; 30 см

Ориг. загл. на кор. ез.

ISBN 978-619-7055-80-1 (подв.) : 19.90 лв.

821.531(519.5)-93-91
COBISS.BG-ID 43972872


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

904 ОСТАНКИ ОТ КУЛТУРИТЕ НА РАЗЛИЧНИ ИСТОРИЧЕСКИ ПЕРИОДИ
Виж и 7.031

БК 2021/5 Кн 166
        ТРАКИЯ и Хемимонт IV-XIV век : доклади от Втората национална научна конференция, 19-20 септември 2011 г., Карнобат. Т. 2 / ред. колегия Димчо Момчилов - отг. ред. ... [и др.] ; предг. Димчо Момчилов = Trace and Haemimontus 4th-14th century : reports of the Second national scientific conference, 19th-20th September 2011, Karnobat. Vol. 2 / [ed. board Dimcho Momchilov - ed. in chief ... [и др.] ; introd. Dimcho Momchilov ; [engl. transl. Mila Midelieva]. - Бургас : Информа принт, 2019. - 215 с. : с ил., табл., к. ; 29 см

Други ред.: Йорданка Статева-Делева, Наташа Чакърова-Кръстева, Росица Христова, Жулиета Костадинова. - Възприетата форма на името на ред. Йорданка Статева-Делева е Йорданка Борисова Статева. - Изд. на Община Карнобат, Ист. музей "Атанас Игнатиев Караиванов" - Карнобат. Къща музей "Димитър Полянов". - В изд. каре погрешно отпеч. прев. от англ. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-619-7252-60-6
1. Паметници на културата - България - конференции 2. България - паметници на културата
904(497.2)(06)
COBISS.BG-ID 43949064

TEOKLIEVA-Stojčeva, Evtelpa
        The golden book of Nessebar Вж Кн 174

908 КРАЕЗНАНИЕ

БК 2021/5 Кн 167
ВЕНЕВ, Евтим Панайотов, 1938-
        Големо село [община Бобов дол] : отдалеко и близко / Евтим Венев ; снимки Бойко Овчарски ... [и др.]. - Дупница : Валентин Боков - Арт медиа плюс, 2020 (София : Симолини). - 184 с. : с портр., факс., XVI с. : цв. ил. ; 24 см

Други ил.: Иво Панайотов, Мариан Тасев, Полина Панайотова. - За авт.: с. 182. - Библиогр.: с. 181-182.

ISBN 978-619-7113-64-8
1. Села - Западна България - история 2. Големо село (област Кюстендил) - краезнание
908(497.22-22)
COBISS.BG-ID 43965704

БК 2021/5 Кн 168
ВЛАДИКИН, Любомир Николов, 1891-1948
        Царевград Търнов : пътни картини, легенди и видения / Любомир Владикин ; предг. Иван Александров Ангелов ; послесл. Ния Иванова Радева. - 4. изд. - Пловдив : Хермес, 2020 ([София] : Алианс принт). - 304 с. : с ил. ; 21 см

1. изд. 1928 на печ. Братя Миладинови. - За автора: с. 294-295.

ISBN 978-954-26-2008-2 : 14.95 лв.
1. История - Велико Търново 2. Велико Търново - краезнание
908(497.216)
COBISS.BG-ID 43941640

БК 2021/5 Кн 169
ДИОНИСИЕВ, Иван, 1923-2008
        Брестовица [община Пловдив] : монография / Иван Дионисиев. - [Пловдив] : FastPrintBooks, 2019. - 230 с. : с ил. ; 21 см

Пълната форма на името на авт. Иван Дионисиев е Иван Дионисиев Николов. - Год. на изд. погрешно отпеч. на загл. с. 1989.

ISBN 978-619-236-108-2
1. Села - Южна България - история 2. Брестовица (област Пловдив) - краезнание
908(497.23-22)
COBISS.BG-ID 44008968

БК 2021/5 Кн 170
КРЪСТЕВ, Захарий Александров, 1943-
        Кварталците 2 : площад Журналист разказва първите 100 години / Захарий Александров Кръстев, Марта Рангелова Иванова, Михаил Викторов Михайлов. - София : Изд. авт., 2020 ([София] : [Алианс принт]). - 442 с. : с ил., портр., факс. ; 22 см

Несподелена поезия от Квартала: с. 136-155. - Кн. е ил. с рис. на: Сузи Аронова, Пенчо Балкански, Асен Балъкчиев, Петър Балъкчиев, Бойко Бочев Хаджи, Жоржета Бъчварова, Гергана Дамянова, Елисавета Дачева, Генчо Денчев, Васил Докев - Вадо, Марио Жеков, Евгений Йонов, Георги Каракашев, Борис Китанов, Михаил Кръстев, Благой Мавров, Александър Миленков, Тръпко Василев Наков, Захари-Емануил Панов, Лазар Парашкеванов, Тамара Паспалеева, Добрин Пейчев, Сирак Скитник, Петър Славов - Кера, Тачо Тачев Танев.

1. Жилищни райони - София - история 2. Прочути личности - София 3. София - краезнание
908(497.2-25)(092)
929(497.2-25)
COBISS.BG-ID 43952136

БК 2021/5 Кн 171
ОГНЯНОВ, Георги Христов, 1975-
        Село Горно Драглище [община Разлог]. Кн. 1, История, бит, традиции / Георги Огнянов. - Пловдив : Хоризонти, 2020 (Пловдив : Интел дизайн). - 252 с. : с ил., портр., к. ; 24 см

Загл. на гърба на загл. с.: Село Горно Драглище - история, бит, традиции. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 249-251.

ISBN 978-619-7187-13-7
1. Села - Южна България - история 2. Горно Драглище (област Благоевград) - краезнание
908(497.23-22)
COBISS.BG-ID 43898888

БК 2021/5 Кн 172
ОГНЯНОВ, Георги Христов, 1975-
        Село Горно Драглище [община Разлог]. Кн. 2, Родове, родови хроники / Георги Огнянов. - Пловдив : Хоризонти, 2020 ([Пловдив] : [Интел дизайн]). - 376 с. : с ил., табл., портр. ; 24 см

Загл. на гърба на загл. с.: Село Горно Драглище - родове и родови хроники. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7187-14-4
1. Села - Южна България - история 2. Родове, български - Южна България 3. Горно Драглище (област Благоевград) - краезнание
908(497.23-22)
929.52(497.23-22)
COBISS.BG-ID 43936264

БК 2021/5 Кн 173
        СЕЛО Иново [община Видин] : сборник материали за село Иново и неговата история / [състав.] Петър Петров. - Видин : [Изд. състав.], 2020 ([Видин] : [Бдин принт]). - 94 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см

Биогр. данни за състав. отбелязани на гърба на кор.

1. Села - Северозападна България - история - сборници 2. Иново (област Видин) - краезнание
908(497.21-22)(062)
COBISS.BG-ID 44017672

БК 2021/5 Кн 174
TEOKLIEVA-Stojčeva, Evtelpa
        The golden book of Nessebar / Evtelpa Theoklieva-Stoycheva ; transl. Radiana Karagyozova ; photos Atanas Andonov ; [предг.] Diana Gergova. - Burgas : Informa print, 2019. - 232 с. : с ил., сх. ; 30 см

Ориг. загл.: Златната книга на Несебър / Евтелпа Теоклиева-Стойчева. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 228-229.

ISBN 978-619-7252-57-6 (подв.)
1. История - Несебър 2. Паметници на културата - Несебър 3. Несебър - краезнание
908(497.23-21)
904(497.23-21)
COBISS.BG-ID 43988744

911 ОБЩА ГЕОГРАФИЯ. НАУКА ЗА ГЕОГРАФСКИТЕ ФАКТОРИ (СИСТЕМАТИЧНА ГЕОГРАФИЯ). ТЕОРЕТИЧНА ГЕОГРАФИЯ

ИВАНОВА, Виктория Иванчева, 1980-
        Детски атлас на Европа Вж Кн 13

929 БИОГРАФИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Виж и (092); 012; 82-312.6; 82-9

БИЛЧЕВ, Тодор Билчев, 1956-
        Поп Дошо : свещеник Димитър Попвасилев Дошев от Шумен 15.09.1894 - 7.02.1984 г. Вж Кн 25

БК 2021/5 Кн 175
БОЙЧЕВ, Иван Господинов, 1882-
        Родословна книга / написана от Иван Господинов Бойчев от с. Асеновец, околия Новозагорска, 1958 г. - София : Бълг. законник, 2020 ([София] : Симолини). - 88 с. ; 21 см

Загл. на кор.: Родословно дърво.

1. Родове, български - Югоизточна България 2. Асеновец (област Сливен) - генеалогия
929.52(497.23-22)
COBISS.BG-ID 43971080

БОЯДЖИЕВ, Цочо Христов, 1951-
        Отгласи : разговори с Цочо Бояджиев Вж Кн 15

ГЕОРГИЕВ, Недко Йорданов, 1961-
        Четири имена за една личност Вж Кн 77

ДЕНЕВА, Кармелита Лазарова, 1955-
        Виена зад сцената : интервюта с хора от управлението на града Вж Кн 37

БК 2021/5 Кн 176
ИВАНОВ, Димитър Христов, 1951-
        Български образи : щрихи към портрета на лидера / Димитър Иванов ; худож. Светослав Янакиев. - 3. изд. - София : Земя, 2020 ([София] : ИД принт). - 241 с. : с ил., портр. ; 24 см

1. изд. 2001 на Унив. изд. Св. Климент Охридски. - Пръст в раната / Николай Хайтов: с. 5-8.

ISBN 978-954-2946-40-3 (За буквите - О писменехь)
1. Прочути личности - България 2. България - биографии
929(497.2)
COBISS.BG-ID 43916296

КРЪСТЕВ, Захарий Александров, 1943-
        Кварталците 2 : площад Журналист разказва първите 100 години Вж Кн 170

НИСТОРОВ, Илиян Николов, 1959-
        Кметът на Враца : защо Калин Каменов е най-успешният кмет от Освобождението през 1878 г. до днес? Вж Кн 45

ОВЧАРОВ, Николай Димитров, 1957-
        Дракула - българската версия Вж Кн 178

ОГНЯНОВ, Георги Христов, 1975-
        Село Горно Драглище [община Разлог]. Кн. 2, Родове, родови хроники Вж Кн 172

ПЕТРОВА-Василева, Росица Колева, 1963-
        Дамян Дамянов : био-библиография Вж Кн 4

ПЕТРОВА-Василева, Росица Колева, 1963-
        Станка Пенчева : био-библиография Вж Кн 5

СТАЙКОВ, Димитър Антонов, 1943-
        Пламъци по сцената : живот и изкуство на Деян Донков Вж Кн 78

СТЕНЛИ, Пол, 1952-
        Музиката - моят грях без маска : автобиография Вж Кн 73, Кн 74

ХАЛФОРД, Роб, 1951-
        Изповед : автобиография Вж Кн 75, Кн 76

        Панайот ХИТОВ и българското националноосвободително движение : сборник материали от национална научна конференция, проведена в Сливен на 31 октомври и 1 ноември 2002 г. Вж Кн 183

ЦЕКОВ, Борислав Бориславов, 1972-
        Доктрината "Тръмп" vs неолибералния глобализъм Вж Кн 39

930.85 ИСТОРИЯ НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА. КУЛТУРНА ИСТОРИЯ
Виж и 008; 130.2

БК 2021/5 Кн 177
        НАСЛЕДСТВО българско : български исторически четения 2020, София, 20 юни 2020 г. : сборник / състав. Андари - Анатолий Радев, Дария Василева. - Варна : Андари, 2020 (Варна : Хеликс прес). - 363 с. : с ил., к., факс. ; 24 см

Андари - колективен псевд. на състав. Анатолий Борисов Радев и Дария Веселинова Василева. - Биогр. данни за авт. в текста. - Библиогр. след. отд. докл.

ISBN 978-619-91102-4-9 : 20 лв.
1. Културно-историческо наследство - България - конференции 2. България - история
930.85(497.2)(06)
COBISS.BG-ID 43912968

94(100)"05/..." СРЕДНОВЕКОВНА И НОВА ОБЩА ИСТОРИЯ

        ОТ историческите битки към великата победа : доклади от пет конференции (2016-2020), посветени на 75-годишнината от Победата над хитлеризма, проведени под надслов "По пътя към победата" : сборник Вж Кн 179

94(41/498) ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ

БОГОМИЛОВА, Нонка, 1952-
        Балканите: белязани пътища (1991-2016) Вж Кн 138

БК 2021/5 Кн 178
ОВЧАРОВ, Николай Димитров, 1957-
        Дракула - българската версия / Николай Овчаров. - София : Маркет пул, 2020 ([София] : [Ропринт]). - 144 с. : с цв. ил., портр. ; 20 см

Библиогр.: с. 127-128.

ISBN 978-619-91188-2-5 : 13.90 лв.
1. Владетели, румънски - биографии 2. Румъния - история
94(498)"13"(092)
929 Влад III Дракула, княз влашки
COBISS.BG-ID 43892488

БК 2021/5 Кн 179
        ОТ историческите битки към великата победа : доклади от пет конференции (2016-2020), посветени на 75-годишнината от Победата над хитлеризма, проведени под надслов "По пътя към победата" : сборник / състав. Константин Пеев. - София : Фонд. Устойчиво развитие за България, 2020 ([София] : Булгед). - 299 с. ; 21 см

Библиогр. след отд. докл.

ISBN 978-619-7136-28-9
1. Отечествена война на СССР 1941-1945 - конференции 2. Втора световна война - кампании - Източен фронт - конференции 3. СССР - история
94(47+57)"1941/1945"(06)
94(100)"1939/1945"(06)
COBISS.BG-ID 43896584

БК 2021/5 Кн 180
СТАРИКОВ, Николай Викторович, 1970-
        Защо Русия няма съюзници / Николай Стариков ; прев. от рус. Ива Николова. - Пловдив : Хермес, 2020 ([София] : Алианс принт). - 320 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Как предавали Россию / Николай Викторович Стариков. - Библиогр.: с. 317-318.

ISBN 978-954-26-1986-4 : 19.95 лв.
1. История - Русия 2. Русия - история
94(470)
COBISS.BG-ID 43950344

ХРИСТОВ, Мануш Петков
        Дейности на формирования от българската войска и флота на негово величество по присъединяването (окупирането) на Южна Добруджа през септември-октомври 1940 г. : монография Вж Кн 184

94(497.2) ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ

БК 2021/5 Кн 181
ГЕОРГИЕВ, Петър Илиев, 1946-
        Стара Велика България / Петър Георгиев. - София : Булга медиа, 2019 ([София] : Артлайн студиос пъблишинг). - 517 с. : с ил., к., табл. ; 23 см

Библиогр. след отд. статии.

ISBN 978-954-9670-43-1
1. Българи - произход 2. България - история
94(=163.2)
COBISS.BG-ID 43933192

БК 2021/5 Кн 182
ПОПОВ, Тервел Жечков, 1979-
        Куберовите българи и техните потомци : [монография] / Тервел Попов ; науч. ред. Георги Н. Николов. - София : Макед. науч. институт, 2020 ([София] : Симолини). - 187 с. : с ил. ; 21 см. - (Македонска библиотека, ISSN 1313-5910 ; 53)

Загл. и на англ. ез.: Kuber's Bulgarians and their descendants. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец.: Илия Г. Илиев, Пламен Павлов. - Библиогр.: с. 165-178. - Рез. на англ., рус. ез.

ISBN 978-619-7377-13-2
1. История - България - Средни векове 2. Прабългари - история 3. България - история
94(=163.2)
94(497.2)"06/07"
COBISS.BG-ID 44017416

94(497.2)"06/17" ПЕРИОД НА ФЕОДАЛИЗМА В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ (7 ВЕК - І ПОЛ. НА 18 В.). ПЪРВА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА. ВТОРА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА

НИКОЛОВ, Георги Николов, 1957-
        Самуилова България в българската историопис : библиография (1945-2020) Вж Кн 3

ПОПОВ, Тервел Жечков, 1979-
        Куберовите българи и техните потомци : [монография] Вж Кн 182

94(497.2)"17/18" ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД (II ПОЛОВИНА НА 18 В. - 1878 Г.)

БК 2021/5 Кн 183
        Панайот ХИТОВ и българското националноосвободително движение : сборник материали от национална научна конференция, проведена в Сливен на 31 октомври и 1 ноември 2002 г. / Крумка Шарова - отг. ред. ... [и др.]. - 2. изд. - Сливен : Жажда, 2019. - 303 с. ; 24 см

Загл. и на англ. ез.: Panayot Hitov and Bulgarian national liberation movement. - Други ред.: Николай Жечев, Мария Кирова. - Пълната форма на името на ред. Николай Жечев е Николай Жечев Николов. - 1. изд. 2005. - Изд. на М-во на културата. Нац. център за музеи, галерии и изобраз. изкуства, БАН. Институт по история, Общобълг. к-т Васил Левски, Община Сливен, Ист. музей - Сливен, Общин. к-т Васил Левски - Сливен, Д-во за приятелство с народите на Русия и ОНД - Сливен.

ISBN 978-954-795-530-1
1. Хитов, Панайот Иванов, 1830-1918 - конференции 2. Революционери, български - конференции 3. Четническо движение - България - 19 век - конференции 4. България - история
94(497.2)"18"(092)(06)
929 Хитов, Панайот Иванов
COBISS.BG-ID 43980040

94(497.2)"1878..." ТРЕТА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА

БК 2021/5 Кн 184
ХРИСТОВ, Мануш Петков
        Дейности на формирования от българската войска и флота на негово величество по присъединяването (окупирането) на Южна Добруджа през септември-октомври 1940 г. : монография / Мануш Петков Христов. - Д. Митрополия : ВВВУ "Георги Бенковски", 2020 ([Плевен] : izdavam.com). - 149 с. ; 21 см

Рецензия / Пламен Павлов: с. 3-9.

ISBN 978-954-713-144-6
1. Външна политика - България - история 2. Военна история - България 3. Добруджански въпрос 4. България - история 5. Румъния - история
94(497.2)"1940"
94(498)
355.48(497.2)
COBISS.BG-ID 43983368


НОТНИ ИЗДАНИЯ


7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАТИЯ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧ ЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ

780.616 КЛАВИШНИ ИНСТРУМЕНТИ

БК 2021/5 Н 1
ЙОЦОВ, Марио Томов, 1985-
        Размисли за пиано [Нотирана музика] / Марио Йоцов ; ред. Красимир Тасков = Thoughts for piano / Mario Yotsov ; ed. Krassimir Taskov. - София : Ars Sofia, 2020 ([София] : Симолини-94). - 6 с. : ноти ; 30 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISMN 979-0-707673-04-1 : 6 лв.

780.616.089(497.2)
COBISS.BG-ID 43973128

БК 2021/5 Н 2
ЙОЦОВ, Марио Томов, 1985-
        Три етюда за пиано [Нотирана музика] / Марио Йоцов ; ред. Красимир Тасков = Three etudes for piano / Mario Yotsov ; ed. Krassimir Taskov. - София : ARS Sofia, 2020 ([София] : Симолини-94). - 21 с. : ноти ; 30 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISMN 979-0-707673-05-8 : 12 лв.

780.616.089(497.2)
COBISS.BG-ID 43973640

784 ВОКАЛНА МУЗИКА. ПЕЕНЕ

БК 2021/5 Н 3
ГУРБАНОВ, Николай Стефанов, 1993-
        "Пиленце, пъстро славейче, пееш ли, пиле, плачеш ли..." [Нотирана музика] : сборник с народни песни с клавирен съпровод за женски и мъжки глас / клавирни съпроводи Николай Гурбанов ; състав. Филип Синапов ; предг. Костадин Бураджиев. - Пловдив : Астарта, 2020. - 82 с. : с ноти ; 29 см

Биогр. данни за състав. отбелязани на гърба на кор. - Съдържа: 1. Адненка срещнах севдана ; 2. В Аладаг пиле фъркаше ; 3. Врить ми се сбрали ; 4. Въз друм бе стадо ; 5. Заим си конен ковяше ; 6. Земе, земе, чърна земе ; 7. Кина правите, джанъме ; 8. Комитке, комитбашийке ; 9. Любе ми са набальнило ; 10. Москофън върви и пита ; 11. Мучка е мома търнала ; 12. На елък ми са фатили ; 13. Оти си ма, майчо ; 14. Призимай, коньо, привалей ; 15. Пустички силни мераци ; 16. Пушка са пукна шарена ; 17. Раймя на ряка отиде ; 18. Руса коса имам ; 19. Руска е меже сберала ; 20. Сано е зовал касапе ; 21. Севдо ле, моя първичка ; 22. Стою си Руса питаше ; 23. Шинка зафати чикъман ; 24. Я си та вардем ; 25. Яла ми, синко.

ISMN 979-0-9021227-0-2

784.4.089(497.2)
821.163.2-192
COBISS.BG-ID 43969032


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

821.163.2-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ

ГУРБАНОВ, Николай Стефанов, 1993-
        "Пиленце, пъстро славейче, пееш ли, пиле, плачеш ли..." : сборник с народни песни с клавирен съпровод за женски и мъжки глас Вж Н 3


ГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ


Албуми

7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАТИЯ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧ ЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ

72 АРХИТЕКТУРА
Виж и 624; 625; 626; 627; 69

БК 2021/5 Г 1
        Йосиф ШНИТЕР (1852-1914) / текст Мария Шнитер ; предг. Здравко Димитров, Галина Тодорова = Josef Schnitter (1852-1914) / text Mariija Schnitterová ; [předml.] Zdravko Dimitrov, Galina Todorova ; překl. do češ. Nad'a Poláková = Josef Schnitter (1852-1914) / text Maria Schnitter ; [forew.] Zdravko Dimitrov, Galina Todorova ; transl. into Engl. Nigrita Davies. - София : Книгоизд. къща Труд, 2020 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 1 албум (136 с.) : с цв. ил., портр., факс. ; 28 см

Възприетата форма на името на прев. Nigrita Davies е Nigrita Petrova Davis.


ISBN 978-954-398-649-1
1. Шнитер, Йосиф, 1852-1914 - творчество - албуми 2. Архитекти, чешки - творчество - албуми 3. Архитектурни паметници - Пловдив - албуми 4. Чехия - архитектура 5. Пловдив - краезнание
72.071.1(437.3)(092)(084)
908(497.234)(084)
929 Шнитер, Йосиф
COBISS.BG-ID 43993864

75 ЖИВОПИС
Виж и 535.6

БК 2021/5 Г 2
ГОРАНОВ, Васил Иванов, 1972-
        История на България в картини / картини Васил Горанов ; текст Христина Йотова. - София : Софтпрес, 2019 ([Добрич] : [Фолиарт]). - 1 албум (128 с.) : с цв. ил., портр. ; 29 см

За художника: с. 125-126.

ISBN 978-619-151-469-4 (подв.) : 24.99 лв.
1. Горанов, Васил Иванов, 1972- - творчество - албуми 2. Художници, български - творчество - албуми 3. История - България 4. България - изобразителни изкуства
75.071.1(497.2)(092)(084)
94(497.2)
929 Горанов, Васил Иванов
COBISS.BG-ID 44016904

76 ГРАФИЧНИ ИЗКУСТВА. ГРАФИКА
Виж и 655; 681.6

БК 2021/5 Г 3
ИВАНОВ, Ивелин Асенов. Колекция (Ловеч)
        Изглед от Ловеч : пощенски картички от ХХ век и тяхната кореспонденция : лична колекция / [състав.] Ивелин Иванов. - Ловеч : Инфовижън, 2019. - 168 с. : с цв. ил., факс. ; 23 см

Загл. на стар правопис. - Биогр. данни за състав. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр. под линия.

ISBN 978-619-7442-23-6 (подв.) : 20 лв.
1. Пощенски картички - Ловеч - 20 век - каталози 2. Ловеч - изобразителни изкуства
766:656.8(497.214.1)(084)
COBISS.BG-ID 43945480


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

908 КРАЕЗНАНИЕ

        Йосиф ШНИТЕР (1852-1914) Вж Г 1

929 БИОГРАФИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Виж и (092); 012; 82-312.6; 82-9

БК 2021/5 Г 4
БЪЛГАРСКИТЕ чехи. Изложба (София ; 2020)
        Българските чехи = Bulharští češi / překl. do češ. Nad´a Poláková = The Bulgarian czechs / transl. into engl. Nigrita Davies. - София : Книгоизд. къща Труд, 2020 ([Благоевград] : Смилков). - 1 албум (240 с.) : с ил., факс. ; 28 см

Възприетата форма на името на прев. Nigrita Davies е Nigrita Petrova Davis. - Изд. на БАН. Нац. археолог. институт с музей, Бълг. култ. институт - Прага, Държ. агенция Арх.

ISBN 978-954-398-642-2
ISBN 978-954-398-642-8 !
1. Прочути личности, чешки - България - албуми 2. България - биографии 3. Чехия - биографии
929(=162.3)(497.2)(084)
COBISS.BG-ID 44017160

ГОРАНОВ, Васил Иванов, 1972-
        История на България в картини Вж Г 2

        Йосиф ШНИТЕР (1852-1914) Вж Г 1

94(497.2) ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ

ГОРАНОВ, Васил Иванов, 1972-
        История на България в картини Вж Г 2


КАРТОГРАФСКИ ИЗДАНИЯ


Карти

3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

327 МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ВЪНШНА ПОЛИТИКА
Виж и 172.4; 341

БК 2021/5 К 1
        БЪЛГАРИЯ в обединяваща се Европа [Картографски ресурс]. - 1:4 780 000. - София : Атласи, 2020. - 1 карта : цв., отпеч. едностранно ; 107 x 175 см

Условни знаци.

ISBN 978-619-238-131-8
1. Европа - външна политика 2. България - външна политика
327.7:061.1ЕС(084.3)
327(497.2)(084.3)
COBISS.BG-ID 43883272

355/359 ВОЕННО ИЗКУСТВО. ВОЕННИ НАУКИ. ОТБРАНА НА СТРАНАТА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ
Виж и 623

БК 2021/5 К 2
        ВОЙНАТА в Тихия океан (1941-1945 г.) [Картографски ресурс]. - 1:10 900 000. - София : Атласи, 2019. - 1 карта : цв., отпеч. едностранно ; 107 x 175 см

Условни знаци.

ISBN 978-619-238-155-4
1. Тихи океан
355.48(265)"1941/1945"(084.3)
94(100)"1939/1945"(084.3)
COBISS.BG-ID 43891976


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

94(100)"05/..." СРЕДНОВЕКОВНА И НОВА ОБЩА ИСТОРИЯ

        ВОЙНАТА в Тихия океан (1941-1945 г.) Вж К 2

94(32/39) ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ СТРАНИ ОТ ДРЕВНИЯ И СРЕДНОВЕКОВНИЯ СВЯТ

БК 2021/5 К 3
        ПЕРСИЙСКАТА империя (края на VI в. пр. Хр.) [Картографски ресурс]. - 1:3 950 000. - София : Атласи, 2020. - 1 карта : цв., отпеч. едностранно ; 107 x 175 см

Условни знаци.

ISBN 978-619-238-092-2
1. Древна Персия
94(355)(084.3)
COBISS.BG-ID 43882504

БК 2021/5 К 4
        ПУНИЧЕСКИТЕ войни (III - II в. пр. Хр.) [Картографски ресурс]. - 1:1 980 000. - София : Атласи, 2019. - 1 карта : цв., отпеч. едностранно ; 107 x 175 см

Условни знаци.

ISBN 978-619-238-098-4
1. Рим (държава) 2. Картаген
94(37+397)(084.3)
COBISS.BG-ID 43892744

94(4) ИСТОРИЯ НА ЕВРОПА
Виж и 94(37); 94(38)

БК 2021/5 К 5
        ЕВРОПА след края на Първата световна война (1919 г.) [Картографски ресурс]. - 1:3 100 000. - София : Атласи, 2020. - 1 карта : цв., отпеч. едностранно ; 107 x 175 см

Условни знаци.

ISBN 978-619-238-150-9
1. Европа
94(4)"1919"(084.3)
COBISS.BG-ID 43883016

94(41/498) ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ

БК 2021/5 К 6
        РУСКАТА империя (XVII - XVIII в.) [Картографски ресурс]. - 1:10 880 000. - София : Атласи, 2020. - 1 карта : цв., отпеч. едностранно ; 107 x 175 см

Условни знаци.

ISBN 978-619-238-143-1
1. Русия
94(470)"16/17"(084.3)
COBISS.BG-ID 43881992

94(497.2)"06/17" ПЕРИОД НА ФЕОДАЛИЗМА В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ (7 ВЕК - І ПОЛ. НА 18 В.). ПЪРВА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА. ВТОРА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА

БК 2021/5 К 7
        БЪЛГАРИЯ през втората половина на IX и X век [Картографски ресурс]. - 1:980 000. - София : Атласи, 2020. - 1 карта : цв., отпеч. едностранно ; 175 x 107 см

Условни знаци.

ISBN 978-619-238-106-6
1. България
94(497.2)"08/09"(084.3)
COBISS.BG-ID 43885064

БК 2021/5 К 8
        БЪЛГАРИЯ през първата половина на IX век [Картографски ресурс]. - 1:980 000. - София : Атласи, 2020. - 1 карта : цв., отпеч. едностранно ; 175 x 107 см

Условни знаци.

ISBN 978-619-238-105-9
1. България
94(497.2)"08"(084.3)
COBISS.BG-ID 43883784

БК 2021/5 К 9
        БЪЛГАРИЯ при Асеневци (1185-1241 г.) [Картографски ресурс]. - 1:980 000. - София : Атласи, 2020. - 1 карта : цв., отпеч. едностранно ; 107 x 175 см

Условни знаци.

ISBN 978-619-238-109-7
1. България
94(497.2)"1185/1241"(084.3)
COBISS.BG-ID 43885832

94(497.2)"1878..." ТРЕТА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА

БК 2021/5 К 10
        СЪЕДИНЕНИЕТО на Източна Румелия с Княжество България и Сръбско-българската война (1885 г.) [Картографски ресурс]. - 1:580 000. - София : Атласи, 2020. - 1 карта : цв., отпеч. едностранно ; 107 x 175 см

Условни знаци.

ISBN 978-619-238-121-9
1. България
94(497.2)"1885"(084.3)
COBISS.BG-ID 43886344


ИЗДАНИЯ НА НЕКНИЖНИ МАТЕРИАЛИ И НА ЕЛЕКТРОННИ НОСИТЕЛИ


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

373.2 ПРЕДУЧИЛИЩНО ВЪЗПИТАНИЕ

БК 2021/5 Е 1
ЧУЛОВА, Даниела Данаилова, 1976-
        Математика и изкуство [Електронен ресурс] / Даниела Чулова-Маркова, Константин Марков. - Текстови данни. - [София] : [Арт консулт България], [2020]. - 1 оптичен диск (DVD-RW) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader, Microsoft Office Picture Manager. - Източник: Обложка. - Възприетата форма на името на авт. Даниела Чулова-Маркова е Даниела Данаилова Чулова.

ISBN 978-619-91295-7-9
1. Детски градини - учебно-възпитателна работа - смятане - учебни помагала 2. Детски градини - учебно-възпитателна работа - рисуване и моделиране - учебни помагала
372.3.016(076.034)
COBISS.BG-ID 43962120

БК 2021/5 Е 2
ЧУЛОВА, Даниела Данаилова, 1976-
        Твори и играй [Електронен ресурс] : забавен наръчник с полезни активности / Даниела Чулова-Маркова. - Текстови данни. - София : Арт консулт България, 2020. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Възприетата форма на името на авт. Даниела Чулова-Маркова е Даниела Данаилова Чулова.

ISBN 978-619-91295-2-4
1. Дидактични игри - наръчници
372.3.091.33(035.034)
COBISS.BG-ID 44001800


5 МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

546 НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ

АТАНАСОВА, Павлина Наскова, 1976-
        Моделиране на процесите в почвено-растителните екосистеми : монография Вж Е 3

581 ОБЩА БОТАНИКА

БК 2021/5 Е 3
АТАНАСОВА, Павлина Наскова, 1976-
        Моделиране на процесите в почвено-растителните екосистеми [Електронен ресурс] : монография / Павлина Наскова ; науч. ред. Асен Недев. - Текстови данни. - Варна : Геа-принт, 2020. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Възприетата форма на името на авт. Павлина Наскова е Павлина Наскова Атанасова. - Пълната форма на името на ред. Асен Недев е Асен Недев Атанасов. - Рец. Драгомир Пламенов. - Библиогр. в края на текста.

ISBN 978-619-184-043-4
1. Растения и почва - хигиена - моделиране 2. Тежки метали - токсични свойства 3. Почва - анализ
581.19:546.3/.6(0.034)
546.3/.6(0.034)
631.42(0.034)
COBISS.BG-ID 43906056


6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

61 МЕДИЦИНСКИ НАУКИ

БК 2021/5 Е 4
НАЦИОНАЛНА научна сесия за студенти и преподаватели (18 ; Плевен ; 2020)
        Осемнадесета национална научна сесия за студенти и преподаватели, 29 октомври 2020, гр. Плевен [Електронен ресурс] : сборник доклади. - Текстови данни. - Плевен : Мед. унив., 2020. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-756-248-6
1. Медицина - конференции
61(06.034)
COBISS.BG-ID 43959816

614 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ. СОЦИАЛНА ХИГИЕНА. ПРОФИЛАКТИКА НА НЕЩАСТНИТЕ СЛУЧАИ
Виж и 351.77; 613; 616-084

БК 2021/5 Е 5
ЮБИЛЕЙНА научна конференция с международно участие Нови подходи в общественото здраве и здравната политика (Плевен ; 2020)
        Сборник доклади от юбилейна научна конференция с международно участие "Нови подходи в общественото здраве и здравната политика", Плевен, 26-28 ноември 2020 г. [Електронен ресурс] : посветена на 15-тата годишнина на Факултет "Обществено здраве". - Текстови данни. - Плевен : Мед. унив., 2020. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг. ез.

ISBN 978-954-756-254-7
1. Здравеопазване - конференции
614.2(06.034)
COBISS.BG-ID 44017928

616.2 ПАТОЛОГИЯ НА ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА. БОЛЕСТИ НА ДИХАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ

БК 2021/5 Е 6
КУКУШЕВ, Георги Петров, 1983-
        Хроничен риносинуит с носна полипоза при възрастни [Електронен ресурс] / Георги Кукушев. - Текстови данни. - София : [Изд. авт.], 2020. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Рецензии / Венцислав Тодоров Цветков, Марио Милков. - Биогр. данни за авт. отбелязани в края на текста. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-619-188-518-3
1. Синузит
616.21(0.034)
COBISS.BG-ID 44005128

631.4 ПОЧВОЗНАНИЕ. ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ПОЧВАТА
Виж и 626.8

АТАНАСОВА, Павлина Наскова, 1976-
        Моделиране на процесите в почвено-растителните екосистеми : монография Вж Е 3


7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ

БК 2021/5 Е 7
МАРКОВ, Константин Йорданов, 1972-
        Изграждане на конструктивна композиция в цвят [Електронен ресурс] : ръководство по дисциплината "формообразуване и цветознание" Лесотехническия университет / Константин Йорданов Марков. - Текстови данни. - София : Артконсулт, 2020. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Microsoft Word ; Microsoft PowerPoint. - Източник: Обложка. - Рец.: Емил Галев, Владимир Щилиянов.

ISBN 978-619-91295-6-2
1. Композиция (изкуство) - учебни помагала за ВУЗ
7.012(076)(075.8.034)
COBISS.BG-ID 44016392

БК 2021/5 Е 8
МАРКОВ, Константин Йорданов, 1972-
        Изграждане на пейзажа стъпка по стъпка [Електронен ресурс] : ръководство по дисциплината "графична композиция" Лесотехническия университет / Константин Йорданов Марков. - Текстови данни. - София : Артконсулт, 2020. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Microsoft Word ; Microsoft PowerPoint. - Източник: Обложка. - Рец.: Емил Галев, Владимир Щилиянов.

ISBN 978-619-91295-5-5
1. Пейзаж - учебни помагала за ВУЗ
7.047(076)(075.8.034)
COBISS.BG-ID 44016648

73 ПЛАСТИЧНИ ИЗКУСТВА

МАРКОВ, Константин Йорданов, 1972-
        Пространство и висока степен на условност. Условно-пространствени стенно-монументални творби в стенно-монументалната живопис в България Вж Е 11

75 ЖИВОПИС
Виж и 535.6

БК 2021/5 Е 9
МАРКОВ, Константин Йорданов, 1972-
        Натуронаподобителност и пространствена условност в стенно-монументалната живопис в България. Методи на пространствено изграждане и комбинации от тях [Електронен ресурс] / Константин Марков. - Текстови данни. - София : Артконсулт, 2020. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Обложка. - Рец.: Олег Гочев, Ружко Челебиев, Евлоги Цветков, Стоян Домусчиев, Борис Желев.

ISBN 978-619-91295-8-6
1. Стенописи - България - 20 век - техника и майсторство 2. Монументално-декоративна и декоративна живопис - България - 20 век 3. България - изобразителни изкуства
75.052.036.1(497.2)(0.034)
COBISS.BG-ID 43910408

БК 2021/5 Е 10
МАРКОВ, Константин Йорданов, 1972-
        Основни понятия и особености на стенно-монументалната живопис в България [Електронен ресурс] / Константин Йорданов Марков. - Текстови данни. - София : Артконсулт, 2020. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Рец.: Олег Гочев, Ружко Челебиев, Евлоги Цветков, Стоян Домусчиев, Борис Желев.

ISBN 978-619-91295-3-1
1. Стенописи - България - история и критика 2. Монументално-декоративна и декоративна живопис 3. България - изобразителни изкуства
75.052(497.2)(0.034)
COBISS.BG-ID 43955976

БК 2021/5 Е 11
МАРКОВ, Константин Йорданов, 1972-
        Пространство и висока степен на условност. Условно-пространствени стенно-монументални творби в стенно-монументалната живопис в България [Електронен ресурс] / Константин Марков. - Текстови данни. - София : Артконсулт, 2020. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Обложка. - Рец.: Олег Гочев, Ружко Челебиев, Евлоги Цветков, Стоян Домусчиев, Борис Желев.

ISBN 978-619-91295-9-3
1. Стенописи - България - 20 век - история и критика 2. Художествена мозайка - България - 20 век - история и критика 3. Монументално-декоративна и декоративна живопис - България 4. България - изобразителни изкуства
75.052.036.1(497.2)(0.034)
738.5.036.1(497.2)(0.034)
COBISS.BG-ID 43909640

БК 2021/5 Е 12
МАРКОВ, Константин Йорданов, 1972-
        Пространство и натуронаподобителност в стенно-монументалната живопис в България [Електронен ресурс] / Константин Йорданов Марков. - Текстови данни. - София : Артконсулт, 2020. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Рец.: Олег Гочев, Ружко Челебиев, Евлоги Цветков, Стоян Домусчиев, Борис Желев.

ISBN 978-619-91295-4-8
1. Стенописи - България - 20 век - техника и майсторство 2. Монументално-декоративна и декоративна живопис - България - 20 век 3. България - изобразителни изкуства
75.052.036.1(497.2)(0.034)
COBISS.BG-ID 43956232

791 КИНО. КИНОФИЛМИ

БК 2021/5 Е 13
        ЧАДА на Балкана [Видеозапис] :  филм-рецитал : посвещава се на героите от Априлското въстание 1876 г. и Националното освобождение на България / режисьор Георги Радомиров ; сценарий Ирина Конова, Георги Радомиров ; по текстове на Иван Вазов и Захарий Стоянов ; рецитация Георги Радомиров. - [Панагюрище] : [Община Панагюрище], [2021]. - 1 оптичен диск (DVD) (43 мин, 14 сек) : звук, цв. ; 12 см, в обложка (13 x 13 см)

Източник: Етикет ; Загл. екран.

791.22:821.163.2-27(086.8)
COBISS.BG-ID 44007688

Съкращения на български словосъчетания, приети в националната библиографска агенция за използване във всички области на библиографското описание, с изключение на редната дума и областта на заглавието и авторската отговорностБАН

Българска академия на науките

БМФ

Български морски флот

БНБ

Българска народна банка

БОК

Български олимпийски комитет

БСП

Българска социалистическа партия

БТК

Българска телекомуникационна компания

ВА

Военна академия

ВАК

Висша атестационна комисия

ВВВУ

Висше военно въздушно училище

ВВМУ

Висше военно морско училище

ВВОВУ

Висше военно общо войсково училище

ВВУ

Висши военни училища

ВВУАПО

Висше военно училище по артилерийска и противовъздушна отбрана

ВИЗВМ

Висш институт по зоотехника и ветеринарна медицина

ВИПОНД

Висш институт за подготовка на офицери и научноизследователска дейност Вж АКАДЕМИЯ НА МВР

ВМИ

Висш медицински институт

ВНВСУ

Висше народно военно строително училище Вж ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ

ВНВТУ

Висше народно военно транспортно училище

ВПИ

Висш педагогически институт Вж ЮЗУ

ВСИ

Висш селскостопански институт

ВУЗ

Висши учебни заведения

ГЩ

Генерален щаб

ДВ

Държавен вестник

ДИПКУ

Департамент за повишаване квалификацията на учителите

ДМА

Държавна музикална академия

ИК

Издателска къща

ИПК

Издателско-полиграфически комплекс

ИПКУ

Институт за повишаване квалификацията на учителите Вж ДИПКУ – Департамент за повишаване квалификацията на учителите

ИУ

Икономически университет

ИЧС

Институт за чуждестранни студенти

КНСБ

Конфедерация на независимите синдикати в България

ЛТУ

Лесотехнически университет

МВР

Министерство на вътрешните работи

МвнР

Министерство на външните работи

МГУ

Минно-геоложки университет

МО

Министерство на отбраната

МОН

Министерство на образованието и науката

НАТФИЗ

Национална академия за театрално и филмово изкуство

НБУ

Нов български университет

НГДЕК

Национална гимназия за древни езици и култури

НИ

Научен институт

НИИ

Научноизследователски институт

НСА

Национална спортна акдемия

НСИ

Национален статистически институт

НТС

Научно-технически съюз

НХА

Национална художествена академия

ОКИ

Общински културен институт

OРКП

Обединена редакция за книги и периодика

ПК

Полиграфически комбинат

ПУ

Пловдивски университет

РИА

Рекламно-издателска агенция

РИК

Рекламно-издателска къща

СА

Селскостопанска академия

СВУБИТ

Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии

СДС

Сьюз на демократичните сили

СОУ

Средно общообразователно училище

СУ

Софийски университет

ТУ

Технически университет

УМБАЛ

Университетска многопрофилна болница за активно лечение

УАСГ

Университет за архитектура, строителство и геодезия

УНСС

Университет за национално и световно стопанство

УХТ

Университет по хранителни технологии

ХТМУ

Химикотехнологичен и металургичен университет

ЦИНТИ

Централен институт за научна и техническа информация

ЦИУУ

Централен институт за усъвършенстване на учители

ЮЗУ

Югозападен университетПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНА НА ЛИЦА И КОЛЕКТИВНИ ОРГАНИ

 
А

Абаджиева, Милослава (автор) Кн 7
Аджарова, Стефка (илюстратор) Кн 112
Адомавичюс, Тадас (илюстратор) Кн 161
Александрова, Мая Петкова, 1965- (автор) Кн 81
Александрова, Петя, 1948- (интервюиращ) Кн 141
Ангелов, Иван Александров, 1946- (предговор) Кн 168
Ангелова, Весела Иванова, 1973- (преводач) Кн 20
Ангелова, Румяна Иванова (автор) Кн 41
Андари (съставител) Кн 177
Андонов, Атанас, фотограф вж Andonov, Atanas, фотограф
Андреева, Вихра Андреева, 1984- (преводач) Кн 68
Андреева, Екатерина Елинова (илюстратор) Кн 80
Антонова, Димитрина, 1898-1976 (предговор) Кн 119
Антонова, Неда Монова, 1940- (автор) Кн 125
Апостолова, Кева Цветкова, 1946- (автор) Кн 102
Аризанова, Силвия Валентинова, 1976- (автор) Кн 3
Аркова, Матея Светлозарова, 1989- вж Светлозарова, Матея, 1989-
Архитект Йосиф Шнитер. Изложба (Прага ; 2020) Г 1
Атанасов, Асен Недев вж Недев, Асен, 1943-
Атанасов, Димитър Иванов, 1949- (илюстратор) Кн 137
Атанасова, Павлина Наскова, 1976- (автор) Е 3
 
Б

Багряна, Елисавета, 1893-1991 (доп. материал) Кн 141
Баденас, Роберто, 1943- (автор) Кн 24
Баева, Вихра Господинова, 1969- (редактор) Кн 12, (предговор) Кн 12
Басарова, Невена Валентинова, 1978- (автор) Кн 8
Бахчеванова, Калина Светозарова, 1989- (преводач) Кн 84
Башева, Цвета Добрева, 1946- (доп. материал) Кн 141
Белчева, Елисавета Любомирова вж Багряна, Елисавета, 1893-1991
Бемелен, Питър М. ван (автор) Кн 35
Берберов, Илия Матев, 1938- (автор) Кн 103, Кн 136, Кн 137
Берканд, Муазез Тахсин, 1899-1984 (автор) Кн 163
Бечев, Димитър, 1956- (доп. материал) Кн 141
Бибишкова, Кристина (автор) Кн 41
Билчев, Тодор Билчев, 1956- (автор) Кн 25, Кн 104
Блекуел, Джулиет, 1962- (автор) Кн 86
Богданова, Генка Динева, 1950- (автор) Кн 105
Богомилова, Нонка, 1952- (автор) Кн 138
Божанска, Татяна Иванова, 1970- (автор) Кн 41
Бойчев, Иван Господинов, 1882- (автор) Кн 175
Болдуин, Джон Т. (автор) Кн 35
Борисова, Дари Любенова (автор) Кн 146, Кн 147
Боудън, Рейчъл (адаптатор) Кн 84
Бояджиев, Цочо Христов, 1951- (интервюиран) Кн 15
Братанова, Боряна Колева (автор) Кн 82
Братя Грим вж Грим, Вилхелм, 1786-1859
Братя Грим вж Грим, Якоб, 1785-1863
Браун, Сандра, 1948- (автор) Кн 87
Букева, Блага Стоянова, 1959- (автор) Кн 44
Букева, Блага Стоянова, 1959- вж Bukeva, Blaga Stojanova, 1959-
Бураджиев, Костадин Михайлов, 1958- (предговор) Н 3
Български исторически четения Наследство българско (София ; 2020) Кн 177
Българските чехи. Изложба (София ; 2020) Г 4
Бъндев, Борис (илюстратор) Кн 146, Кн 147
Бюргер, Готфрид Аугуст, 1747-1794 (библиогр. предшественик) Кн 158
 
В

Вазов, Иван Минчов, 1850-1921 (библиогр. предшественик) Е 13
Васева, Рени Давидкова, 1956- (автор) Кн 106
Василева, Дария Веселинова, 1986- вж Андари
Василева, Лина, 1943- (преводач) Кн 100
Василева, Мира (преводач) Кн 72
Василева, Росица Колева Петрова- вж Петрова-Василева, Росица Колева, 1963-
Велева, Лиляна Димитрова, 1951- (предговор) Кн 43, (съставител) Кн 43
Велкер, Хилдегард (предговор) Кн 34
Велчев, Красимир Василев, 1958- (автор) Кн 126
Венев, Евтим Панайотов, 1938- (автор) Кн 167
Вентура, Нино (автор) Кн 127
Викулова, Мария, 1978- (преводач) Кн 26
Владикин, Любомир Николов, 1891-1948 (автор) Кн 168
Владимирова, Катя Добрева, 1947- (автор) Кн 128
Влахова, Анна Кирилова, 1975- (автор) Кн 107, Кн 108
Воденичаров, Петър Асенов, 1960- вж Vodeničarov, Petǎr Asenov, 1960-
Вълова, Теодора Димитрова, 1963- вж Vǎlova, Teodora Dimitrova, 1963-
 
Г

Ганева, Ивалина Илиева вж Илиева, Ивалина, 1968-
Гарабедян, Илвана Иванова, 1974- (преводач) Кн 87, Кн 89
Генова, Желка Недкова (редактор) Кн 39
ГеоргиЕВ Д. вж Георгиев, Георги Димитров, 1996-
Георгиев, Георги Димитров, 1996- (автор) Кн 109
Георгиев, Георги Колев, 1976- вж Колев, Жоро, 1976-
Георгиев, Емануил Костадинов (преводач) Кн 36
Георгиев, Милен Росенов, 1974- (преводач) Кн 35
Георгиев, Недко Йорданов, 1961- (автор) Кн 77, Кн 148
Георгиев, Петър Илиев, 1946- (автор) Кн 181
Георгиев, Стоян Иванов, 1974- (автор) Кн 18
Герасова, Мария (съставител) Кн 140
Гергова, Диана Спасова, 1948- вж Gergova, Diana Spasova, 1948-
Герова, Катина (автор) Кн 60
Гецова, Биляна Иванова, 1975- (автор) Кн 110
Гитинс, Йън (автор) Кн 75, Кн 76
Гогов, Ивайло Свиленов, 1973- (автор) Кн 129
Горанов, Васил Иванов, 1972- (художник) Г 2
Григоренко, Александр Евгеньевич, 1968- вж Григоренко, Александър Евгениевич, 1968-
Григоренко, Александър Евгениевич, 1968- (автор) Кн 97
Григоров, Добромир Григоров, 1968- (преводач) Кн 101
Грим, Вилхелм, 1786-1859 (библиогр. предшественик) Кн 165
Грим, Якоб, 1785-1863 (библиогр. предшественик) Кн 165
Гроздев, Атанас Савов, 1930- (автор) Кн 139
Гурбанов, Николай Стефанов, 1993- (композитор) Н 3
Гьонова, Иванка Стоянова, 1948- (автор) Кн 111
 
Д

Д'Олтремон, Джеймс (автор) Кн 9, Кн 10, Кн 11
Даскалова, Албена Тачева вж Daskalova, Albena Tačeva
Дейвидсън, Ричард М., 1946- (автор) Кн 35
Дейвис, Нигрита Петрова, 1958- (преводач) Г 1, Г 4
Дейвис, Нигрита Петрова, 1958- вж Davis, Nigrita Petrova, 1958-
Дейчева, Йорданка Петрова (преводач) Кн 24, Кн 32
Дел'Орто, Франческа, 1990- (илюстратор) Кн 165
Делева, Йорданка Борисова Статева- вж Статева, Йорданка Борисова, 1967-2019
Денева, Кармелита Лазарова, 1955- (автор) Кн 37
Десподов, Добромир (преводач) Кн 34
Десподова, Марияна (преводач) Кн 34
Джелебов, Коста Димитров, 1922- (автор) Кн 57
Джио, Сара, 1978- (автор) Кн 88
Джонев, Сава Петков, 1945- (съставител) Кн 21, (редактор) Кн 21
Джонев, Сава Петков, 1945- вж Džonev, Sava Petkov, 1945-
Джукич, Марко вж Djukić, Marko
Джурджевич, Милош, 1961- вж Đurđević, Miloš, 1961-
Ди Петрантонио, Донатела, 1963- (автор) Кн 92
Дилов, Любен Любенов, 1964- (предговор) Кн 132
Дилов, Любен син вж Дилов, Любен Любенов, 1964-
Димитров, Атанас, 1940- (автор) Кн 112
Димитров, Димитър Бечев вж Бечев, Димитър, 1956-
Димитров, Димитър Цацов вж Цацов, Димитър, 1950-
Димитров, Здравко Димитров, 1963- (предговор) Г 1
Димитров, Здравко Димитров, 1963- вж Dimitrov, Zdravko Dimitrov, 1963-
Димитров, Марко Петков, 1952- (предговор) Кн 43, (съставител) Кн 43
Димитрова, Кристина Валентинова, 1988- (автор) Кн 12, (съставител) Кн 12
Димитрова, Снежана Петрова, 1961- вж Dimitrova, Snežana Petrova, 1961-
Димов, Неделчо Михайлов вж Михайлов, Неделчо, 1965-  
Димова, Христина Петрова, 1944- (автор) Кн 141, (интервюиран) Кн 141
Дин, Стела Веселинова Стаменкова- вж Стаменкова-Дин, Стела Веселинова, 1982-
Дионисиев, Иван, 1923-2008 (автор) Кн 169
Диоп, Ганун (автор) Кн 35
Дичев, Йордан (автор) Кн 142
Дойл, Роб (автор) Кн 85
Донева, Гергана Ангелова, 1977- (илюстратор) Кн 13
Донева, Стелияна Христова, 1972- (илюстратор) Кн 8
Донков, Деян, 1974- (доп. материал) Кн 78
Дорев, Никола (автор) Кн 113
Дочева, Валентина Маринова (илюстратор) Кн 80
Драганова-Златева, Ива Димитрова, 1986- (автор) Кн 64
Дукан, Лилиан (автор) Кн 72
Дьо ла Кроа, Луси (автор) Кн 9, Кн 10, Кн 11
Дю Пре, Рон, 1951- (автор) Кн 35
 
Е

Ейсен, Стенли Бърт вж Стенли, Пол, 1952-
Ерменкова, Елизабет Емилова вж Ermenkova, Elizabet Emilova
 
Ж

Желязкова-Тея, Таня Кунчева, 1958- (автор) Кн 50
Жечев, Николай, 1929- (редактор) Кн 183
 
З

Заркова, Ивелина Захариева, 1996- (автор) Кн 114
Захариева, Надежда Григорова, 1944- (предговор) Кн 105
Златева, Ива Димитрова Драганова- вж Драганова-Златева, Ива Димитрова, 1986-
Зюмбилев, Ангел Петров, 1957- (автор) Кн 71, (редактор) Кн 71
Зюмбилев, Илия Ангелов (автор) Кн 71
 
И

Иванов, Ангел Йосифов, 1973- (преводач) Кн 99
Иванов, Владко Мичов, 1958- (рецензия) Кн 70
Иванов, Галин Райнов (рецензия) Кн 70
Иванов, Георги Мишев вж Мишев, Георги, 1935-
Иванов, Димитър Христов, 1951- (автор) Кн 176
Иванов, Ивелин Асенов, 1962- (съставител) Г 3
Иванов, Ивелин Асенов. Колекция (Ловеч) Г 3
Иванов, Стефан Димитров, 1957- (автор) Кн 41
Иванов, Янко (илюстратор) Кн 107, Кн 108
Иванова, Виктория Иванчева, 1980- (автор) Кн 13, (преводач) Кн 9, Кн 10, Кн 11
Иванова-Кандиларова, Петя Александрова вж Александрова, Петя, 1948-
Иванова, Марта Рангелова, 1950- (автор) Кн 170
Иванова, Невена Иванова, 1971- (автор) Кн 63
Иванова, Петя Александрова вж Александрова, Петя, 1948-
Иванова, Росица Иванова, 1967- (автор) Кн 4, Кн 5
Иванова, Росица Тодорова вж Тодорова, Росица, 1949-
Иванова, Татяна Вескова (автор) Кн 41
Иванчев, Румен Христов, 1948- (автор) Кн 149, Кн 150
Илиев, Минко Николов, 1975- (автор) Кн 41
Илиева, Божидара Иванова, 1973- (редактор) Кн 42
Илиева, Ивалина, 1968- (преводач) Кн 28, Кн 30, Кн 33
Илиева, Невена, 1980- (преводач) Кн 161
Ишигуро Казуо, 1954- (автор) Кн 83
 
Й

Йовев, Любомир Михайлов вж Михайлов, Любомир, 1950-
Йорданов, Боян Йорданов, 1989- (илюстратор) Кн 156
Йотова, Христина Ценкова, 1952- (адаптатор) Кн 157Кн 158, (текст) Г 2
Йоцов, Марио Томов, 1985- (композитор) Н 1, Н 2
Йоцов, Марио Томов, 1985- вж Jocov, Mario Tomov, 1985-
 
К

Калев, Румен Йовчев, 1955- (автор) Кн 41
Калън, Джейми Кат (автор) Кн 19
Канале, Фернандо Л., 1945- (автор) Кн 35
Кандиларова, Петя Александрова Иванова- вж Александрова, Петя, 1948-
Карагьозова, Радиана Бориславова вж Karagʹozova, Radiana Borislavova
Карамихалева, Александра Иванова, 1967- (автор) Кн 27
Карастоянов, Георги Стоянов, 1962- (съставител) Кн 21, (редактор) Кн 21
Карастоянов, Георги Стоянов, 1962- вж Karastojanov, Georgi Stojanov, 1962-
Ким Сесил (адаптатор) Кн 165
Кинг, Грег А., 1958- (автор) Кн 35
Киплинг, Ръдиард, 1865-1936 (библиогр. предшественик) Кн 157
Кирова, Добромира Стойкова, 1976- (преводач) Кн 92, Кн 93, Кн 94
Кирова, Красимира Стойкова, 1978- (преводач) Кн 163, Кн 164
Кирова, Мария Кръстева, 1955- (редактор) Кн 183
Кирстукайте, Ивета (илюстратор) Кн 161
Кирякова, Габриела Георгиева, 1973- (автор) Кн 41
Кисьов, Стефан Гъдев, 1963- вж Kisʹov, Stefan Gǎdev, 1963-
Китанова, Дафина Янкова (преводач) Кн 19, Кн 88
Китанова, Дафина Янкова Янева- вж Китанова, Дафина Янкова
Клайн, Хелмут, 1939- (автор) Кн 68
Кларк, Багрина, 1941- (автор) Кн 17, Кн 143
Кларк, Росица Василева, 1941- вж Кларк, Багрина, 1941-
Клерк, Роджър дьо, 1956- (илюстратор) Кн 9, Кн 10, Кн 11
Клингбейл, Джералд А., 1964- (автор) Кн 35
Колев, Жоро, 1976- (илюстратор) Кн 55
Колева, Цветана Петрова, 1936- (автор) Кн 151
Колоди, Карло, 1826-1890 (автор) Кн 95
Конова, Ирина Пламенова, 1978- (сценарист) Е 13
Костадинова, Жулиета (редактор) Кн 166
Костадинова, Жулиета вж Kostadinova, Žulieta
Костадинова, Надка Стефанова, 1958- (автор) Кн 41
Костов, Евгени Василев, 1958- (предговор) Кн 43, (съставител) Кн 43
Котева, Зоя Георгиева, 1947- (преводач) Кн 98
Коцев, Виктор Яниславов, 1985- (автор) Кн 46
Кралич, Хелена, 1971- (библиогр. предшественик) Кн 159, Кн 160
Кристо, Гордън, 1951- (автор) Кн 28
Крумова, Йоанна Крумова (илюстратор) Кн 54
Крумова, Милена Йорданова, 1975- (автор) Кн 80
Кръстев, Борис Митов (илюстратор) Кн 145
Кръстев, Захарий Александров, 1943- (автор) Кн 170
Кръстев, Кремен Младенов (автор) Кн 29, (преводач) Кн 31
Кръстев, Николай Георгиев, 1964- (автор) Кн 79
Кръстева, Наташа Димова Чакърова- вж Чакърова-Кръстева, Наташа Димова, 1956-
Кръстьовски, Красимир Иванов, 1962- (автор) Кн 130
Кукушев, Георги Петров, 1983- (автор) Е 6
Кьосева, Светла Стефанова, 1955- (преводач) Кн 162
 
Л

Леви, Стоянка Минчева Сербезова- вж Сербезова, Стоянка Минчева, 1951-
Либера, Антони, 1949- (автор) Кн 100
Лисичкова, Емилия Стефанова, 1963- (автор) Кн 42
Ловшин, Полона, 1973- (илюстратор) Кн 159, Кн 160
Лозанчева, Юлия Григорова (автор) Кн 115
 
М

Ма, Софи (автор) Кн 20
Майналовски, Сибин Симеонов, 1974- (преводач) Кн 73, Кн 74, Кн 75, Кн 76
Макавеева, Красимира Атанасова, 1980- (автор) Кн 116
Манолакева, Василена Тодорова, 1993- (илюстратор) Кн 148
Маринов, Милен Иванов, 1975- (автор) Кн 23
Марков, Георги Георгиев, 1983- (илюстратор) Кн 152
Марков, Константин Йорданов, 1972- (автор) Е 1, Е 7, Е 8, Е 9, Е 10, Е 11, Е 12
Маркова, Даниела Данаилова Чулова- вж Чулова, Даниела Данаилова, 1976-
Масларов, Иван (илюстратор) Кн 165
Матис, Анри, 1869-1954 (илюстратор) Кн 112
Мегре, Каролин дьо, 1975- (автор) Кн 20
Международен конгрес по психология (9 ; София ; 2020) Кн 21
Международен конгрес по психология (9 ; София ; 2020) вж International Congress of Psychology (9 ; Sofia ; 2020)
Международна медицинска конференция Медицинска етика и морал. Хипократовата клетва - символ на медицината (Кос ; 2019) вж International Medical Conference Medical Ethics and Moral. The Hippocratic Oath - Symbol of Medicine (Kos ; 2019)
Мехмедов, Ахмед Ибрахимов, 1991- (преводач) Кн 2
Мечков, Иван Николаев, 1959- (автор) Кн 131
Миделиева, Мила Василева, 1959- (преводач) Кн 166
Миделиева, Мила Василева, 1959- вж Midelieva, Mila Vasileva, 1959-
Милков, Марио Петров, 1968- (рецензия) Е 6
Минкова, Латинка Борисова, 1952- (интервюиращ) Кн 141
Минчев, Атанас Димитров вж Димитров, Атанас, 1940-
Митев, Иван Димитров, 1959- (автор) Кн 55
Митрева, Магдалина Василева вж Василева, Лина, 1943-
Михайлов, Любомир, 1950- (илюстратор) Кн 149
Михайлов, Михаил Викторов (автор) Кн 170
Михайлов, Неделчо, 1965- (автор) Кн 132
Михайлова, Татяна Стоянова, 1936- (автор) Кн 117
Михалев, Дянко (автор) Кн 133
Михалев, Иван Христов, 1973- (автор) Кн 44
Михалев, Иван Христов, 1973- вж Mihalev, Ivan Hristov, 1973-
Мишев, Георги, 1935- (автор) Кн 144
Молев, Владимир Георгиев, 1978- (преводач) Кн 83
Момчилов, Димчо Веселинов, 1955- (предтовор) Кн 166, (редактор) Кн 166
Момчилов, Димчо Веселинов, 1955- вж Momčilov, Dimčo Veselinov, 1955-
Мор, Тим (автор) Кн 73, Кн 74
Морнщайнова, Алена, 1963- (автор) Кн 101
Мъск, Мей, 1948- (автор) Кн 22
Мюлер, Екехард, 1950- (автор) Кн 35
 
Н

Найденов, Валентин Михайлов, 1949-2008 (доп. материал) Кн 141
Найденов, Тотко, 1948- (предговор) Кн 58
Наскова, Павлина вж Атанасова, Павлина Наскова, 1976-
Научни конференции По пътя към победата (София ; 2016-2020) Кн 179
Национална научна конференция Панайот Хитов и българското националноосвободително движение (Сливен ; 2002) Кн 183
Национална научна конференция Тракия и Хемимонт IV-XIV век (2 ; Карнобат ; 2011) Кн 166
Национална научна конференция Тракия и Хемимонт IV-XIV век (2 ; Карнобат ; 2011) вж Nacionalna naučna konferencija Trakija i Hemimont 4-14 vek (2 ; Karnobat ; 2011) 
Национална научна сесия за студенти и преподаватели (18 ; Плевен ; 2020) Е 4
Недев, Асен, 1943- (редактор) Е 3
Ненчева, Катерина Георгиева, 1959- (автор) Кн 118, (илюстратор) Кн 118
Николов, Георги Николов, 1957- (автор) Кн 3, (редактор) Кн 182
Николов, Деян Донков вж Донков, Деян, 1974-
Николов, Иван Дионисиев вж Дионисиев, Иван, 1923-2008
Николов, Любомир Славов, 1950- (адаптатор) Кн 159, Кн 160, (автор) Кн 152, Кн 153, Кн 154
Николов, Николай Жечев вж Жечев, Николай, 1929-
Николова, Ани Благоева, 1962- (автор) Кн 119
Николова, Ива Николова, 1958- (преводач) Кн 180
Николова, Марияна Петкова, 1975- (предговор) Кн 44
Николова, Марияна Петкова, 1975- вж Nikolova, Marijana Petkova, 1975-
Нисторов, Илиян Николов, 1959- (автор) Кн 45
 
О

Овчаров, Николай Димитров, 1957- (автор) Кн 178
Овчарски, Бойко (илюстратор) Кн 167
Огнянов, Георги Христов, 1975- (автор) Кн 171, Кн 172
Оливър, Илейн (автор) Кн 30
Оливър, Уили (автор) Кн 30
Онлайн конференция по повърхностно инженерство за биомедицински приложения (1 ; Плевен ; 2020) вж On-line Workshop Surface Engineering for Biomedical Applications (1 ; Pleven ; 2020)
Орхаева, Мария Николова (автор) Кн 69
Отузбиров, Румен Иванов, 1955- (автор) Кн 41
 
П

Павлов, Пламен Христов, 1958- (редактор) Кн 3, (рецензия) Кн 184
Павлова, Мария Минкова, 1963- (автор) Кн 51
Панайотов, Иво (илюстратор) Кн 167
Панайотов, Станимир Веселинов, 1982- (автор) Кн 120, Кн 121
Панайотова, Полина Ивова (илюстратор) Кн 167
Пеев, Константин Петков, 1948- (съставител) Кн 179
Пейчев, Иван Тодоров (автор) Кн 46
Пенчев, Пенчо Денчев, 1971- (предговор) Кн 43, (съставител) Кн 43
Петров, Петър Йотов, 1951- (съставител) Кн 173
Петрова, Десислава Иванова, 1973- (автор) Кн 1, Кн 2, Кн 40, Кн 69
Петрова, Надежда Филипова, 1967- (автор) Кн 41
Петрова-Василева, Росица Колева, 1963- (автор) Кн 4, Кн 5
Пехливанов, Димитър Иванов, 1970- (преводач) Кн 62
Пецали, Летиция, 1979- (автор) Кн 93
Полакова, Надя (преводач) Г 1, Г 4
Полакова, Надя вж Polakova, Nadja
Полийн, Джон К., 1949- (автор) Кн 35
Полско културно-просветно дружество Владислав Варненчик вж Polskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe im. Władysława Warneńczyka w Bułgarii
Попов, Тервел Жечков, 1979- (автор) Кн 182
Попова, Кристина Мирославова, 1955- вж Popova, Kristina Miroslavova, 1955-
Потър, Биатрикс, 1866-1943 (библиогр. предшественик) Кн 84
Пузиренко, Марина Анатолиевна, 1963- (илюстратор) Кн 157, Кн 158
Пузиренко, Марина Анатоліївна, 1963- вж Пузиренко, Марина Анатолиевна, 1963-
Пфандъл, Герхард, 1943- (автор) Кн 35
 
Р

Радев, Анатолий Борисов, 1964- вж Андари
Радева, Ния Иванова, 1971- (послеслов) Кн 168
Радомиров, Георги, 1932- (актьор) Е 13, (режисьор) Е 13, (сценарист) Е 13
Райс, Джордж Е. (автор) Кн 35
Рангелова, Величка Иванова (автор) Кн 58
Распе, Рудолф Ерих, 1737-1794 (библиогр. предшественик) Кн 158
Рийд, Джордж У., 1930- (предговор) Кн 35, (редактор) Кн 35
Рикова, Невена Илиева вж Илиева, Невена, 1980-
Римейкис, Юозас (илюстратор) Кн 161
Робъртс, Нора, 1950- (автор) Кн 89
Робъртсън, Елинор Мари вж Робъртс, Нора, 1950
Родригес, Анхел М., 1945- (автор) Кн 35
Роуланд, Лора Джо, 1953- (автор) Кн 90
Русанова, Мария (предговор) Кн 77
Русев, Богдан Бориславов, 1975- (преводач) Кн 91
 
С

Светлозарова, Матея, 1989- (илюстратор) Кн 95
Сейменлийски, Камен Димитров, 1964- (автор) Кн 16, Кн 65, Кн 66, Кн 67
Сербезова, Стоянка Минчева, 1951- (преводач) Кн 22
Сербезова-Леви, Стоянка Минчева вж Сербезова, Стоянка Минчева, 1951-
Сиера, Хавиер, 1971- (автор) Кн 96
Сийзър, Лаел О. (автор) Кн 35
Синапов, Филип Янков, 1997- (съставител) Н 3
Солженицин, Александър Исаевич, 1918-2008 (автор) Кн 98
Солженицын, Александр Исаевич, 1918-2008 вж Солженицин, Александър Исаевич, 1918-2008
Сорочински, Марек вж Soroczyński, Marek
Стайков, Димитър Антонов, 1943- (автор) Кн 78
Стайкова, Рая Маринова, 1950- (редактор) Кн 42
Стаматов, Атанас Костов, 1953- (предговор) Кн 15, (интервюиращ) Кн 15
Стаменкова-Дин, Стела Веселинова, 1982- (илюстратор) Кн 7
Станев, Румен, 1980- (автор) Кн 155
Стариков, Николай Викторович, 1970- (автор) Кн 180
Старноне, Доменико, 1943- (автор) Кн 94
Статева, Йорданка Борисова, 1967-2019 (редактор) Кн 166
Статева, Йорданка Борисова, 1967-2019 вж Stateva, Jordanka Borisova, 1967-2019
Статева-Делева, Йорданка Борисова вж Статева, Йорданка Борисова, 1967-2019
Стенли, Пол, 1952- (автор) Кн 73, Кн 74
Стефанов, Леонид (илюстратор) Кн 112
Стефанова, Димитрина Антонова вж Антонова, Димитрина, 1898-1976
Стойкова, Ива Стефчова (автор) Кн 37
Стойчева, Теодора Стоянова, 1947- (илюстратор) Кн 150
Стоянов, Захари, 1850-1889 (библиогр. предшественик) Е 13
Стоянов, Калоян Владимиров, 1985- (илюстратор) Кн 12
Стоянов, Петър Йорданов, 1978- (предговор) Кн 43, (съставител) Кн 43
Стоянов, Тотко Найденов вж Найденов, Тотко, 1948-
Суонсън, Питър, 1968- (автор) Кн 91
 
Т

Танев, Кирил Танов, 1973- (илюстратор) Кн 153, Кн 154, Кн 155
Танева, Таня Гочева, 1961- (автор) Кн 41
Тасев, Мариан (илюстратор) Кн 167
Тасков, Красимир Драганов, 1955- (редактор) Н 1, Н 2
Тасков, Красимир Драганов, 1955- вж Taskov, Krasimir Draganov, 1955-
Теоклиева-Стойчева, Евтелпа вж Teoklieva-Stojčeva, Evtelpa
Тея, Таня Кунчева Желязкова- вж Желязкова-Тея, Таня Кунчева, 1958-
Тим, Алберто Р. (автор) Кн 35
Тодоров, Петър Тодоров, 1972- (рецензия) Кн 70
Тодорова, Галина Стоева, 1959- (предговор) Г 1
Тодорова, Галина Стоева, 1959- вж Todorova, Galina Stoeva, 1959-
Тодорова, Нонка Богомилова вж Богомилова, Нонка, 1952-
Тодорова, Росица, 1949- (преводач) Кн 86
Толстой, Лев Николаевич, 1828-1910 (автор) Кн 99
Тотева, Жана Василева, 1957- (преводач) Кн 90
Тотоманов, Иван Димитров, 1953- (преводач) Кн 97
Трайкова, Тоня Атанасова, 1955- (автор) Кн 134
Трифонов, Трифон Стоянов, 1971- (съставител) Кн 26
Трифонова, Йорданка Атанасова, 1952- (преводач) Кн 47, Кн 49
 
У

Уайт, Елън Гулд, 1827-1915 (автор) Кн 31, Кн 32, Кн 36
Улищенко, Олга Миколаивна (библиогр. предшественик) Кн 157, Кн 158
Уліщенко, Ольга Миколаївна вж Улищенко, Олга Миколаивна
Ушева, Марина Петкова (автор) Кн 66, Кн 67
 
Ф

Филипова, Елена Христова, 1990- (автор) Кн 122
Финли, Марк, 1945- (автор) Кн 33
 
Х

Хаджийски, Иван Стоилов, 1955- (послеслов) Кн 112
Хазел, Франк М., 1962- (автор) Кн 35
Хайтов, Николай Александров, 1919-2002 (предговор) Кн 176
Халфорд, Роб, 1951- (автор) Кн 75, Кн 76
Хаубайл, Хелмут (автор) Кн 34
Хорват, Виктор, 1962- (автор) Кн 162
Хорозова, Валентина Славкова, 1986- (автор) Кн 70
Христов, Мануш Петков (автор) Кн 184
Христова, Мирела Асенова, 1969- (преводач) Кн 85
Христова, Росица Христова, 1980- (редактор) Кн 166
Христова, Росица Христова, 1980- вж Hristova, Rosica Hristova, 1980-
Хурцлмайер, Руди, 1952- (илюстратор) Кн 68
Хут, Йоахим, 1952- (автор) Кн 68
 
Ц

Цалова, Весела Лулова, 1966- (преводач) Кн 95
Цанева, Габриела Цанева, 1964- (автор) Кн 123, (предговор) Кн 104, Кн 106, (илюстратор) Кн 123

Цацов, Димитър, 1950- (автор) Кн 38
Цветанова, Елина Руменова, 1976- (автор) Кн 59
Цветков, Венцислав Тодоров, 1961- (рецензия) Е 6
Цветкова, Дарина Илиева, 1949- (съставител) Кн 145
Цветкова, Маргарита Янкова, 1996- (илюстратор) Кн 109
Цеков, Борислав Бориславов, 1972- (автор) Кн 39
 
Ч

Чакърова-Кръстева, Наташа Димова, 1956- (редактор) Кн 166
Чакърова-Кръстева, Наташа Димова, 1956- вж Čakǎrova-Krǎsteva, Nataša Dimova, 1956-
Чекун, Олга Алексеевна (редактор) Кн 50
Чекун, Ольга Алексеевна вж Чекун, Олга Алексеевна
Чергова, Весела Петрова, 1968- (преводач) Кн 96
Чолаков, Атила (илюстратор) Кн 114
Чолакова, Галя Андреева, 1958- (автор) Кн 4, Кн 5
Чолакова, Росица (преводач) Кн 34
Чулова, Даниела Данаилова, 1976- (автор) Е 1, Е 2
Чулова-Маркова, Даниела Данаилова вж Чулова, Даниела Данаилова, 1976-
 
Ш

Шарова, Крумка Крумова, 1924-2006 (редактор) Кн 183
Шепърд, Том (автор) Кн 35
Шефдьовил, Франсоа (автор) Кн 62
Шнитер, Мария Антонова, 1962- (текст) Г 1
Шнитер, Мария Антонова, 1962- вж Šniter, Marija Antonova, 1962-
 
Ю

Юбилейна научна конференция с международно участие Нови подходи в общественото здраве и здравната политика (Плевен ; 2020) Е 5
 
Я

Яман, Хакан, 1963- (автор) Кн 164
Янакиев, Светослав Василев (илюстратор) Кн 176
Янакиева, Симона Димитрова, 1990- (автор) Кн 156
Янева, Александрина Пантелеева (автор) Кн 124
Янева-Китанова, Дафина Янкова вж Китанова, Дафина Янкова
Янкова, Иванка Василева, 1950- (редактор) Кн 4, Кн 5
 
A

Abadžieva, Miloslava вж Абаджиева, Милослава
Adomavičius, Tadas вж Адомавичюс, Тадас
Adžarova, Stefka вж Аджарова, Стефка
Aleksandrova, Maja Petkova, 1965- вж Александрова, Мая Петкова, 1965-
Aleksandrova, Petja, 1948- вж Александрова, Петя, 1948-
Andari вж Андари
Andonov, Atanas, фотограф (илюстратор) Кн 174
Andreeva, Ekaterina Elinova вж Андреева, Екатерина Елинова
Andreeva, Vihra Andreeva, 1984- вж Андреева, Вихра Андреева, 1984-
Angelov, Ivan Aleksandrov, 1946- вж Ангелов, Иван Александров, 1946-
Angelova, Rumjana Ivanova вж Ангелова, Румяна Иванова
Angelova, Vesela Ivanova, 1973- вж Ангелова, Весела Иванова, 1973-
Antonova, Dimitrina, 1898-1976 вж Антонова, Димитрина, 1898-1976
Antonova, Neda Monova, 1940- вж Антонова, Неда Монова, 1940-
Apostolova, Keva Cvetkova, 1946- вж Апостолова, Кева Цветкова, 1946-
Architect Josef Schnitter. Exhibition (Prague ; 2020) вж Architekt Josef Schnitter. Výstava (Praha ; 2020)
Architekt Josef Schnitter. Výstava (Praha ; 2020) Г 1
Architekt Josef Schnitter. Výstava (Praha ; 2020) вж Архитект Йосиф Шнитер. Изложба (Прага ; 2020)
Arizanova, Silvija Valentinova, 1976- вж Аризанова, Силвия Валентинова, 1976-
Atanasov, Dimitǎr Ivanov, 1949- вж Атанасов, Димитър Иванов, 1949-
Atanasova, Pavlina Naskova, 1976- вж Атанасова, Павлина Наскова, 1976-
 
B

Badenas, Roberto, 1943- вж Баденас, Роберто, 1943-
Baeva, Vihra Gospodinova, 1969- вж Баева, Вихра Господинова, 1969-
Bagrjana, Elisaveta, 1893-1991 вж Багряна, Елисавета, 1893-1991
Bahčevanova, Kalina Svetozarova, 1989- вж Бахчеванова, Калина Светозарова, 1989-
Baldwin, John T. вж Болдуин, Джон Т.
Bǎlgarski istoričeski četenija Nasledstvo bǎlgarsko (Sofija ; 2020) вж Български исторически четения Наследство българско (София ; 2020)
Bǎlgarskite čehi. Izložba (Sofija ; 2020) Г 4
Bǎndev, Boris вж Бъндев, Борис
Basarova, Nevena Valentinova, 1978- вж Басарова, Невена Валентинова, 1978-
Baševa, Cveta Dobreva, 1946- вж Башева, Цвета Добрева, 1946-
Bečev, Dimitǎr, 1956- вж Бечев, Димитър, 1956-
Bemmelen, Peter Maarten van вж Бемелен, Питър М. ван
Berberov, Ilija Matev, 1938- вж Берберов, Илия Матев, 1938-
Berkand, Muazzez Tahsin, 1899-1984 вж Берканд, Муазез Тахсин, 1899-1984
Bibiškova, Kristina вж Бибишкова, Кристина
Bilčev, Todor Bilčev, 1956- вж Билчев, Тодор Билчев, 1956-
Blackwell, Juliet, 1962- вж Блекуел, Джулиет, 1962-
Boden, Rachel вж Боудън, Рейчъл
Bogdanova, Genka Dineva, 1950- вж Богданова, Генка Динева, 1950-
Bogomilova, Nonka, 1952- вж Богомилова, Нонка, 1952-
Bojadžiev, Cočo Hristov, 1951- вж Бояджиев, Цочо Христов, 1951-
Bojčev, Ivan Gospodinov, 1882- вж Бойчев, Иван Господинов, 1882-
Borisova, Dari Ljubenova вж Борисова, Дари Любенова
Božanska, Tatjana Ivanova, 1970- вж Божанска, Татяна Иванова, 1970-
Bratanova, Borjana Koleva вж Братанова, Боряна Колева
Brown, Sandra, 1948- вж Браун, Сандра, 1948-
Bukeva, Blaga Stojanova, 1959-  (автор) Кн 44
Bukeva, Blaga Stojanova, 1959- вж Букева, Блага Стоянова, 1959-
The Bulgarian Czechs. Exhibition (Sofia ; 2020) вж Bǎlgarskite čehi. Izložba (Sofija ; 2020)
Bulharští češi. Výstava (Sofie ; 2020) вж Bǎlgarskite čehi. Izložba (Sofija ; 2020)
Buradžiev, Kostadin Mihajlov, 1958- вж Бураджиев, Костадин Михайлов, 1958-
Bürger, Gottfried August, 1747-1794 вж Бюргер, Готфрид Аугуст, 1747-1794
 
C

Cacov, Dimitǎr, 1950- вж Цацов, Димитър, 1950-
Caesar, Lael O. вж Сийзър, Лаел О.
Callan, Jamie Cat вж Калън, Джейми Кат
Calova, Vesela Lulova, 1966- вж Цалова, Весела Лулова, 1966-
Canale, Fernando L., 1945- вж Канале, Фернандо Л., 1945-
Caneva, Gabriela Caneva, 1964- вж Цанева, Габриела Цанева, 1964-
Cekov, Borislav Borislavov, 1972- вж Цеков, Борислав Бориславов, 1972-
Chefdeville, François вж Шефдьовил, Франсоа
Christo, Gordon, 1951- вж Кристо, Гордън, 1951-
Collodi, Carlo, 1826-1890 вж Колоди, Карло, 1826-1890
Cvetanova, Elina Rumenova, 1976- вж Цветанова, Елина Руменова, 1976-
Cvetkov, Vencislav Todorov, 1961- вж Цветков, Венцислав Тодоров, 1961-
Cvetkova, Darina Ilieva, 1949- вж Цветкова, Дарина Илиева, 1949-
Cvetkova, Margarita Jankova, 1996- вж Цветкова, Маргарита Янкова, 1996-
 
Č

Čakǎrova-Krǎsteva, Nataša Dimova, 1956- (редактор) Кн 166
Čakǎrova-Krǎsteva, Nataša Dimova, 1956- вж Чакърова-Кръстева, Наташа Димова, 1956-
Čekun, Olʹga Alekseevna вж Чекун, Олга Алексеевна
Čergova, Vesela Petrova, 1968- вж Чергова, Весела Петрова, 1968-
Čolakov, Atila вж Чолаков, Атила
Čolakova, Galja Andreeva, 1958- вж Чолакова, Галя Андреева, 1958-
Čolakova, Rosica вж Чолакова, Росица
Čulova, Daniela Danailova, 1976- вж Чулова, Даниела Данаилова, 1976-
 
D

D'Oultremont, James вж Д'олтремон, Джеймс
Daskalova, Albena Tačeva (редактор) Кн 56
Davidson, Richard M., 1946- вж Дейвидсън, Ричард М., 1946-
Davies, Nigrita вж Davis, Nigrita Petrova, 1958-
Davis, Nigrita Petrova, 1958- (преводач) Г 1, Г 4
Davis, Nigrita Petrova, 1958- вж Дейвис, Нигрита Петрова, 1958-
Dejčeva, Jordanka Petrova вж Дейчева, Йорданка Петрова
Dela Croix, Lucie вж Дьо ла Кроа, Луси
Deleva, Jordanka Borisova Stateva- вж Stateva, Jordanka Borisova, 1967-2019
Dell'Orto, Francesca, 1990- вж Дел'Орто, Франческа, 1990-
Deneva, Karmelita Lazarova, 1955- вж Денева, Кармелита Лазарова, 1955-
Despodov, Dobromir вж Десподов, Добромир
Despodova, Marijana вж Десподова, Марияна
Di Pietrantonio, Donatella, 1963- вж Ди Петрантонио, Донатела, 1963-
Dičev, Jordan вж Дичев, Йордан
Dilov, Ljuben Ljubenov, 1964- вж Дилов, Любен Любенов, 1964-
Dimitrov, Atanas, 1940- вж Димитров, Атанас, 1940-
Dimitrov, Marko Petkov, 1952- вж Димитров, Марко Петков, 1952-
Dimitrov, Zdravko Dimitrov, 1963- (предговор) Г 1
Dimitrov, Zdravko Dimitrov, 1963- вж Димитров, Здравко Димитров, 1963-
Dimitrova, Kristina Valentinova, 1988- вж Димитрова, Кристина Валентинова, 1988-
Dimitrova, Snežana Petrova, 1961- (автор) Кн 52, Кн 53
Dimova, Hristina Petrova, 1944- вж Димова, Христина Петрова, 1944-
Dionisiev, Ivan, 1923-2008 вж Дионисиев, Иван, 1923-2008
Diop, Ganoune вж Диоп, Ганун
Djukić, Marko (преводач) Кн 53
Dočeva, Valentina Marinova вж Дочева, Валентина Маринова
Doneva, Gergana Angelova, 1977- вж Донева, Гергана Ангелова, 1977-
Doneva, Stelijana Hristova, 1972- вж Донева, Стелияна Христова, 1972-
Donkov, Dejan, 1974- вж Донков, Деян, 1974-
Dorev, Nikola вж Дорев, Никола
Doukhan, Lilianne вж Дукан, Лилиан
Doyle, Rob вж Дойл, Роб
Draganova-Zlateva, Iva Dimitrova, 1986- вж Драганова-Златева, Ива Димитрова, 1986-
Du Preez, Ron, 1951- вж Дю Пре, Рон, 1951-

Đurđević, Miloš, 1961- (преводач) Кн 52
Dželebov, Kosta Dimitrov, 1922- вж Джелебов, Коста Димитров, 1922-
Džonev, Sava Petkov, 1945- (съставител) Кн 21, (редактор) Кн 21
Džonev, Sava Petkov, 1945- вж Джонев, Сава Петков, 1945-

 
E

Ermenkova, Elizabet Emilova (автор) Кн 14, (илюстратор) Кн 14
Ermenkova, Elizabeth вж Ermenkova, Elizabet Emilova

 
F

Filipova, Elena Hristova, 1990- вж Филипова, Елена Христова, 1990-
Finley, Mark, 1945- вж Финли, Марк, 1945-
 
G

Gʹonova, Ivanka Stojanova, 1948- вж Гьонова, Иванка Стоянова, 1948-
Garabedjan, Ilvana Ivanova, 1974- вж Гарабедян, Илвана Иванова, 1974-
Gecova, Biljana Ivanova, 1975- вж Гецова, Биляна Иванова, 1975-
Genova, Želka Nedkova вж Генова, Желка Недкова
Georgiev, Emanuil Kostadinov вж Георгиев, Емануил Костадинов
Georgiev, Georgi Dimitrov, 1996- вж Георгиев, Георги Димитров, 1996-
Georgiev, Milen Rosenov, 1974- вж Георгиев, Милен Росенов, 1974-
Georgiev, Nedko Jordanov, 1961- вж Георгиев, Недко Йорданов, 1961-
Georgiev, Petǎr Iliev, 1946- вж Георгиев, Петър Илиев, 1946-
Georgiev, Stojan Ivanov, 1974- вж Георгиев, Стоян Иванов, 1974-
Gerasova, Marija вж Герасова, Мария
Gergova, Diana Spasova, 1948- (предговор) Кн 174
Gerova, Katina вж Герова, Катина
Gittins, Ian вж Гитинс, Йън
Gogov, Ivajlo Svilenov, 1973- вж Гогов, Ивайло Свиленов, 1973-
Goranov, Vasil Ivanov, 1972- вж Горанов, Васил Иванов, 1972-
Grigorenko, Aleksandr Evgen´evič, 1968- вж Григоренко, Александър Евгениевич, 1968-
Grigorov, Dobromir Grigorov, 1968- вж Григоров, Добромир Григоров, 1968-
Grimm, Jacob, 1785-1863 вж Грим, Якоб, 1785-1863
Grimm, Wilhelm, 1786-1859 вж Грим, Вилхелм, 1786-1859
Grozdev, Atanas Savov, 1930- вж Гроздев, Атанас Савов, 1930-
Gurbanov, Nikolaj Stefanov, 1993- вж Гурбанов, Николай Стефанов, 1993-
 
H

Hadžijski, Ivan Stoilov, 1955- вж Хаджийски, Иван Стоилов, 1955-
Hajtov, Nikolaj Aleksandrov, 1919-2002 вж Хайтов, Николай Александров, 1919-2002
Halford, Rob, 1951- вж Халфорд, Роб, 1951-
Hasel, Frank M., 1962- вж Хазел, Франк М., 1962-
Haubeil, Helmut вж Хаубайл, Хелмут
Horozova, Valentina Slavkova, 1986- вж Хорозова, Валентина Славкова, 1986-
Horvàth, Viktor, 1962- вж Хорват, Виктор, 1962-
Hristov, Manuš Petkov вж Христов, Мануш Петков
Hristova, Mirela Asenova, 1969- вж Христова, Мирела Асенова, 1969-
Hristova, Rosica Hristova, 1980- (редактор) Кн 166
Hristova, Rosica Hristova, 1980- вж Христова, Росица Христова, 1980-
Hurzlmeier, Rudi, 1952- вж Хурцлмайер, Руди, 1952-
Hutt, Joachim, 1952- вж Хут, Йоахим, 1952-
 
I

Iliev, Minko Nikolov, 1975- вж Илиев, Минко Николов, 1975-
Ilieva, Božidara Ivanova, 1973- вж Илиева, Божидара Иванова, 1973-
Ilieva, Ivalina, 1968- вж Илиева, Ивалина, 1968-
Ilieva, Nevena, 1980- вж Илиева, Невена, 1980-
International Congress of Psychology (9 ; Sofia ; 2020) Кн 21
International Congress of Psychology (9 ; Sofia ; 2020) вж Международен конгрес по психология (9 ; София ; 2020)
International Medical Conference Medical Ethics and Moral. The Hippocratic Oath - Symbol of Medicine (Kos ; 2019) Кн 61
Ishiguro Kazuo, 1954- вж Ишигуро Казуо, 1954-
Ivančev, Rumen Hristov, 1948- вж Иванчев, Румен Христов, 1948-
Ivanov, Angel Josifov, 1973- вж Иванов, Ангел Йосифов, 1973-
Ivanov, Dimitǎr Hristov, 1951- вж Иванов, Димитър Христов, 1951-
Ivanov, Galin Rajnov вж Иванов, Галин Райнов
Ivanov, Ivelin Asenov, 1962- вж Иванов, Ивелин Асенов, 1962-
Ivanov, Ivelin Asenov. Kolekcija (Loveč) вж Иванов, Ивелин Асенов. Колекция (Ловеч)
Ivanov, Janko вж Иванов, Янко
Ivanov, Stefan Dimitrov, 1957- вж Иванов, Стефан Димитров, 1957-
Ivanov, Vladko Mičov, 1958- вж Иванов, Владко Мичов, 1958-
Ivanova, Marta Rangelova, 1950- вж Иванова, Марта Рангелова, 1950-
Ivanova, Nevena Ivanova, 1971- вж Иванова, Невена Иванова, 1971-
Ivanova, Rosica Ivanova, 1967- вж Иванова, Росица Иванова, 1967-
Ivanova, Tatjana Veskova вж Иванова, Татяна Вескова
Ivanova, Viktorija Ivančeva, 1980- вж Иванова, Виктория Иванчева, 1980-
 
J

Janakiev, Svetoslav Vasilev вж Янакиев, Светослав Василев
Janakieva, Simona Dimitrova, 1990- вж Янакиева, Симона Димитрова, 1990-
Janeva, Aleksandrina Panteleeva вж Янева, Александрина Пантелеева
Jankova, Ivanka Vasileva, 1950- вж Янкова, Иванка Василева, 1950-
Jio, Sarah, 1978- вж Джио, Сара, 1978-
Jocov, Mario Tomov, 1985- (композитор) Н 1, Н 2
Jocov, Mario Tomov, 1985- вж Йоцов, Марио Томов, 1985-
Jordanov, Bojan Jordanov, 1989- вж Йорданов, Боян Йорданов, 1989-
Jotova, Hristina Cenkova, 1952- вж Йотова, Христина Ценкова, 1952-

Jubilejna naučna konferencija s meždunarodno učastie Novi podhodi v obštestvenoto zdrave i zdravnata politika (Pleven ; 2020) вж Юбилейна научна конференция с международно участие Нови подходи в общественото здраве и здравната политика (Плевен ; 2020)
 
K

Kʹoseva, Svetla Stefanova, 1955- вж Кьосева, Светла Стефанова, 1955-
Kalev, Rumen Jovčev, 1955- вж Калев, Румен Йовчев, 1955-
Karagʹozova, Radiana Borislavova (преводач) Кн 174
Karagyozova, Radiana вж Karagʹozova, Radiana Borislavova
Karamihaleva, Aleksandra Ivanova, 1967- вж Карамихалева, Александра Иванова, 1967-
Karastojanov, Georgi Stojanov, 1962- (съставител) Кн 21, (редактор) Кн 21
Karastojanov, Georgi Stojanov, 1962- вж Карастоянов, Георги Стоянов, 1962-
Kim Cecil вж Ким Сесил
King, Greg A., 1958- вж Кинг, Грег А., 1958-
Kipling, Rudyard, 1865-1936 вж Киплинг, Ръдиард, 1865-1936
Kirjakova, Gabriela Georgieva, 1973- вж Кирякова, Габриела Георгиева, 1973-
Kirova, Dobromira Stojkova, 1976- вж Кирова, Добромира Стойкова, 1976-
Kirova, Krasimira Stojkova, 1978- вж Кирова, Красимира Стойкова, 1978-
Kirova, Marija Krǎsteva, 1955- вж Кирова, Мария Кръстева, 1955-
Kirstukaite, Iveta вж Кирстукайте, Ивета
Kisʹov, Stefan Gǎdev, 1963- (автор) Кн 135
Kisyov, Stefan вж Kisʹov, Stefan Gǎdev, 1963-
Kitanova, Dafina Jankova вж Китанова, Дафина Янкова
Klark, Bagrina, 1941- вж Кларк, Багрина, 1941-
Klein, Helmut, 1939- вж Клайн, Хелмут, 1939-
Klerk, Roger de, 1956- вж Клерк, Роджър дьо, 1956-
Klingbeil, Gerald A., 1964- вж Клингбейл, Джералд А., 1964-
Kocev, Viktor Janislavov, 1985- вж Коцев, Виктор Яниславов, 1985-
Kolev, Žoro, 1976- вж Колев, Жоро, 1976-
Koleva, Cvetana Petrova, 1936- вж Колева, Цветана Петрова, 1936-
Konova, Irina Plamenova, 1978- вж Конова, Ирина Пламенова, 1978-
Kostadinova, Nadka Stefanova, 1958- вж Костадинова, Надка Стефанова, 1958-
Kostadinova, Žulieta (редактор) Кн 166
Kostadinova, Žulieta вж Костадинова, Жулиета
Kostov, Evgeni Vasilev, 1958- вж Костов, Евгени Василев, 1958-
Koteva, Zoja Georgieva, 1947- вж Котева, Зоя Георгиева, 1947-
Kraljič, Helena Koncut, 1971- вж Кралич, Хелена, 1971-
Krǎstʹovski, Krasimir Ivanov, 1962- вж Кръстьовски, Красимир Иванов, 1962-
Krǎstev, Boris Mitov вж Кръстев, Борис Митов
Krǎstev, Kremen Mladenov вж Кръстев, Кремен Младенов
Krǎstev, Nikolaj Georgiev, 1964- вж Кръстев, Николай Георгиев, 1964-
Krǎstev, Zaharij Aleksandrov, 1943- вж Кръстев, Захарий Александров, 1943-
Krǎsteva, Nataša Dimova Čakǎrova- вж Čakǎrova-Krǎsteva, Nataša Dimova, 1956-
Krumova, Joanna Krumova вж Крумова, Йоанна Крумова
Krumova, Milena Jordanova, 1975- вж Крумова, Милена Йорданова, 1975-
Kukušev, Georgi Petrov, 1983- вж Кукушев, Георги Петров, 1983-
 
L

Libera, Antoni, 1949- вж Либера, Антони, 1949-
Lisičkova, Emilija Stefanova, 1963- вж Лисичкова, Емилия Стефанова, 1963-
Lovšin, Polona, 1973- вж Ловшин, Полона, 1973-
Lozančeva, Julija Grigorova вж Лозанчева, Юлия Григорова
 
M

Maigret, Caroline de, 1975- вж Мегре, Каролин дьо, 1975-
Majnalovski, Sibin Simeonov, 1974- вж Майналовски, Сибин Симеонов, 1974-
Makaveeva, Krasimira Atanasova, 1980- вж Макавеева, Красимира Атанасова, 1980-
Manolakeva, Vasilena Todorova, 1993- вж Манолакева, Василена Тодорова, 1993-
Marinov, Milen Ivanov, 1975- вж Маринов, Милен Иванов, 1975-
Markov, Georgi Georgiev, 1983- вж Марков, Георги Георгиев, 1983-
Markov, Konstantin Jordanov, 1972- вж Марков, Константин Йорданов, 1972-
Mas, Sophie вж Ма, Софи
Maslarov, Ivan вж Масларов, Иван
Matisse, Henri, 1869-1954 вж Матис, Анри, 1869-1954
Mečkov, Ivan Nikolaev, 1959- вж Мечков, Иван Николаев, 1959-
Mehmedov, Ahmed Ibrahimov, 1991- вж Мехмедов, Ахмед Ибрахимов, 1991-
Midelieva, Mila Vasileva, 1959- (преводач) Кн 166
Midelieva, Mila Vasileva, 1959- вж Миделиева, Мила Василева, 1959-
Mihajlov, Ljubomir, 1950- вж Михайлов, Любомир, 1950-
Mihajlov, Mihail Viktorov вж Михайлов, Михаил Викторов
Mihajlov, Nedelčo, 1965- вж Михайлов, Неделчо, 1965-
Mihajlova, Tatjana Stojanova, 1936- вж Михайлова, Татяна Стоянова, 1936-
Mihalev, Djanko вж Михалев, Дянко
Mihalev, Ivan Hristov, 1973- (автор) Кн 44
Mihalev, Ivan Hristov, 1973- вж Михалев, Иван Христов, 1973-
Milkov, Mario Petrov, 1968- вж Милков, Марио Петров, 1968-
Minkova, Latinka Borisova, 1952- вж Минкова, Латинка Борисова, 1952-
Mišev, Georgi, 1935- вж Мишев, Георги, 1935-
Mitev, Ivan Dimitrov, 1959- вж Митев, Иван Димитров, 1959-
Mohr, Tim вж Мор, Тим
Molev, Vladimir Georgiev, 1978- вж Молев, Владимир Георгиев, 1978-
Momchilov, Dimcho, 1955- вж Momčilov, Dimčo Veselinov, 1955-
Momčilov, Dimčo Veselinov, 1955- (предговор) Кн 166, (редактор) Кн 166
Momčilov, Dimčo Veselinov, 1955- вж Момчилов, Димчо Веселинов, 1955-
Mornštajnová, Alena, 1963- вж Морнщайнова, Алена, 1963-
Müller, Ekkehardt, 1955- вж Мюлер, Екехард, 1950-
Musk, Maye, 1948- вж Мъск, Мей, 1948-
 
N

Nacionalna naučna konferencija Panajot Hitov i bǎlgarskoto nacionalnoosvoboditelno dviženie (Sliven ; 2002)  вж Национална научна конференция Панайот Хитов и българското националноосвободително движение (Сливен ; 2002)
Nacionalna naučna konferencija Trakija i Hemimont 4-14 vek (2 ; Karnobat ; 2011) Кн 166
Nacionalna naučna konferencija Trakija i Hemimont 4-14 vek (2 ; Karnobat ; 2011) вж Национална научна конференция Тракия и Хемимонт IV-XIV век (2 ; Карнобат ; 2011)
Nacionalna naučna sesija za studenti i prepodavateli (18 ; Pleven ; 2020) вж Национална научна сесия за студенти и преподаватели (18 ; Плевен ; 2020)
Najdenov, Totko, 1948- вж Найденов, Тотко, 1948-
Najdenov, Valentin Mihajlov, 1949-2008 вж Найденов, Валентин Михайлов, 1949-2008
National Scientific Conference Trace and Haemimontus 4th-14th century (2 ; Karnobat ; 2011) вж Nacionalna naučna konferencija Trakija i Hemimont 4-14 vek (2 ; Karnobat ; 2011)
Naučni konferencii Po pǎtja kǎm pobedata (Sofija ; 2016-2020) вж Научни конференции По пътя към победата (София ; 2016-2020)
Nedev, Asen, 1943- вж Недев, Асен, 1943-
Nenčeva, Katerina Georgieva, 1959- вж Ненчева, Катерина Георгиева, 1959-
Nikolov, Georgi Nikolov, 1957- вж Николов, Георги Николов, 1957-
Nikolov, Ljubomir Slavov, 1950- вж Николов, Любомир Славов, 1950-
Nikolova, Ani Blagoeva, 1962- вж Николова, Ани Благоева, 1962-
Nikolova, Iva Nikolova, 1958- вж Николова, Ива Николова, 1958-
Nikolova, Marijana Petkova, 1975- (предговор) Кн 44
Nikolova, Marijana Petkova, 1975- вж Николова, Марияна Петкова, 1975-
Nikolova, Mariyana вж Nikolova, Marijana Petkova, 1975-
Nistorov, Ilijan Nikolov, 1959- вж Нисторов, Илиян Николов, 1959-
 
O

Ognjanov, Georgi Hristov, 1975- вж Огнянов, Георги Христов, 1975-
Oliver, Elaine вж Оливър, Илейн
Oliver, Willie вж Оливър, Уили
On-line Workshop Surface Engineering for Biomedical Applications (1 ; Pleven ; 2020) Кн 56
Orhaeva, Marija Nikolova вж Орхаева, Мария Николова
Otuzbirov, Rumen Ivanov, 1955- вж Отузбиров, Румен Иванов, 1955-
Ovčarov, Nikolaj Dimitrov, 1957- вж Овчаров, Николай Димитров, 1957-
Ovčarski, Bojko вж Овчарски, Бойко
 
P

Panajotov, Ivo вж Панайотов, Иво
Panajotov, Stanimir Veselinov, 1982- вж Панайотов, Станимир Веселинов, 1982-
Panajotova, Polina Ivova вж Панайотова, Полина Ивова
Paulien, Jon K., 1949- вж Полийн, Джон К., 1949-
Pavlov, Plamen Hristov, 1958- вж Павлов, Пламен Христов, 1958-
Pavlova, Marija Minkova, 1963- вж Павлова, Мария Минкова, 1963-
Peev, Konstantin Petkov, 1948- вж Пеев, Константин Петков, 1948-
Pehlivanov, Dimitǎr Ivanov, 1970- вж Пехливанов, Димитър Иванов, 1970-
Pejčev, Ivan Todorov вж Пейчев, Иван Тодоров
Penčev, Penčo Denčev, 1971- вж Пенчев, Пенчо Денчев, 1971-
Petrov, Petǎr Jotov, 1951- вж Петров, Петър Йотов, 1951-
Petrova, Desislava Ivanova, 1973- вж Петрова, Десислава Иванова, 1973-
Petrova, Nadežda Filipova, 1967- вж Петрова, Надежда Филипова, 1967-
Petrova-Vasileva, Rosica Koleva, 1963- вж Петрова-Василева, Росица Колева, 1963-
Pezzali, Letizia, 1979- вж Пецали, Летиция, 1979-
Pfandl, Gerhard, 1943- вж Пфандъл, Герхард, 1943-
Poláková, Nad'a вж Polakova, Nadja
Polakova, Nadja (преводач) Г 1, Г 4
Polakova, Nadja вж Полакова, Надя
Polskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe im. Władysława Warneńczyka w Bułgarii Кн 6
Popov, Tervel Žečkov, 1979- вж Попов, Тервел Жечков, 1979-
Popova, Kristina Miroslavova, 1955- (автор) Кн 52, Кн 53
Potter, Beatrix, 1866-1943 вж Потър, Биатрикс, 1866-1943
Puzirenko, Marina Anatoliivna, 1963- вж Пузиренко, Марина Анатолиевна, 1963-
Puzyrenko, M. вж Puzirenko, Marina Anatoliivna, 1963-
 
R

Radeva, Nija Ivanova, 1971- вж Радева, Ния Иванова, 1971-
Radomirov, Georgi, 1932- вж Радомиров, Георги, 1932-
Rangelova, Velička Ivanova вж Рангелова, Величка Иванова
Raspe, Rudolf Erich, 1737-1794 вж Распе, Рудолф Ерих, 1737-1794
Reid, George W., 1930- вж Рийд, Джордж У., 1930-
Rice, George E. вж Райс, Джордж Е.
Rimeikis, Juozas вж Римейкис, Юозас
Roberts, Nora, 1950- вж Робъртс, Нора, 1950-
Rodriguez, Ángel Manuel, 1945- вж Родригес, Анхел М., 1945-
Rowland, Laura Joh, 1953- вж Роуланд, Лора Джо, 1953-
Rusanova, Marija вж Русанова, Мария
Rusev, Bogdan Borislavov, 1975- вж Русев, Богдан Бориславов, 1975-
 
S

Schnitter, Maria вж Šniter, Marija Antonova, 1962-
Schnitterová, Mariija вж Šniter, Marija Antonova, 1962-
Sejmenlijski, Kamen Dimitrov, 1964- вж Сейменлийски, Камен Димитров, 1964-
Serbezova, Stojanka Minčeva, 1951- вж Сербезова, Стоянка Минчева, 1951-
Shepherd, Tom вж Шепърд, Том
Sierra, Javier, 1971- вж Сиера, Хавиер, 1971-
Sinapov, Filip Jankov, 1997- вж Синапов, Филип Янков, 1997-
Solženicyn, Aleksandr Isaevič, 1918-2008 вж Солженицин, Александър Исаевич, 1918-2008
Soroczyński, Marek (доп. материал) Кн 6
Stajkov, Dimitǎr Antonov, 1943- вж Стайков, Димитър Антонов, 1943-
Stajkova, Raja Marinova, 1950- вж Стайкова, Рая Маринова, 1950-
Stamatov, Atanas Kostov, 1953- вж Стаматов, Атанас Костов, 1953-
Stamenkova-Din, Stela Veselinova, 1982- вж Стаменкова-Дин, Стела Веселинова, 1982-
Stanev, Rumen, 1980- вж Станев, Румен, 1980-
Stanley, Paul, 1952- вж Стенли, Пол, 1952-
Starikov, Nikolaj Viktorovič, 1970- вж Стариков, Николай Викторович, 1970-
Starnone, Domenico, 1943- вж Старноне, Доменико, 1943-
Stateva, Jordanka Borisova, 1967-2019 (редактор) Кн 166
Stateva, Jordanka Borisova, 1967-2019 вж Статева, Йорданка Борисова, 1967-2019
Stateva-Deleva, Jordanka Borisova вж Stateva, Jordanka Borisova, 1967-2019
Stefanov, Leonid вж Стефанов, Леонид
Stojanov, Kalojan Vladimirov, 1985- вж Стоянов, Калоян Владимиров, 1985-
Stojanov, Petǎr Jordanov, 1978- вж Стоянов, Петър Йорданов, 1978-
Stojanov, Zahari, 1850-1889 вж Стоянов, Захари, 1850-1889
Stojčeva, Evtelpa Teoklieva- вж Teoklieva-Stojčeva, Evtelpa
Stojčeva, Teodora Stojanova, 1947- вж Стойчева, Теодора Стоянова, 1947-
Stojkova, Iva Stefčova вж Стойкова, Ива Стефчова
Svetlozarova, Mateja, 1989- вж Светлозарова, Матея, 1989-
Swanson, Peter, 1968- вж Суонсън, Питър, 1968-
 
Š

Šarova, Krumka Krumova, 1924-2006 вж Шарова, Крумка Крумова, 1924-2006
Šniter, Marija Antonova, 1962- (текст) Г 1
Šniter, Marija Antonova, 1962- вж Шнитер, Мария Антонова, 1962-
 
T

Tanev, Kiril Tanov, 1973- вж Танев, Кирил Танов, 1973-
Taneva, Tanja Gočeva, 1961- вж Танева, Таня Гочева, 1961-
Tasev, Marian вж Тасев, Мариан
Taskov, Krasimir Draganov, 1955- (редактор) Н 1, Н 2
Taskov, Krasimir Draganov, 1955- вж Тасков, Красимир Драганов, 1955-
Taskov, Krassimir, 1955- вж Taskov, Krasimir Draganov, 1955-
Teoklieva-Stojčeva, Evtelpa (автор) Кн 174
Theoklieva-Stoytcheva, Evtelpa вж Teoklieva-Stojčeva, Evtelpa
Timm, Alberto R. вж Тим, Алберто Р.
Todorov, Petǎr Todorov, 1972- вж Тодоров, Петър Тодоров, 1972-
Todorova, Galina Stoeva, 1959-  (предговор) Г 1
Todorova, Galina Stoeva, 1959- вж Тодорова, Галина Стоева, 1959-
Todorova, Rosica, 1949- вж Тодорова, Росица, 1949-
Tolstoj, Lev Nikolaevič, 1828-1910 вж Толстой, Лев Николаевич, 1828-1910
Toteva, Žana Vasileva, 1957- вж Тотева, Жана Василева, 1957-
Totomanov, Ivan Dimitrov, 1953- вж Тотоманов, Иван Димитров, 1953-
Trajkova, Tonja Atanasova, 1955- вж Трайкова, Тоня Атанасова, 1955-
Trifonov, Trifon Stojanov, 1971- вж Трифонов, Трифон Стоянов, 1971-
Trifonova, Jordanka Atanasova, 1952- вж Трифонова, Йорданка Атанасова, 1952-
 
U

Uliščenko, Olʹga Mikolajivna вж Улищенко, Олга Миколаивна
Uševa, Marina Petkova вж Ушева, Марина Петкова
 
V

Valova, Teodora вж Vǎlova, Teodora Dimitrova, 1963-
Vǎlova, Teodora Dimitrova, 1963- (редактор) Кн 56
Vaseva, Reni Davidkova, 1956- вж Васева, Рени Давидкова, 1956-
Vasileva, Lina, 1943- вж Василева, Лина, 1943-
Vasileva, Mira вж Василева, Мира
Vazov, Ivan Minčov, 1850-1921 вж Вазов, Иван Минчов, 1850-1921
Velčev, Krasimir Vasilev, 1958- вж Велчев, Красимир Василев, 1958-
Veleva, Liljana Dimitrova, 1951- вж Велева, Лиляна Димитрова, 1951-
Venev, Evtim Panajotov, 1938- вж Венев, Евтим Панайотов, 1938-
Ventura, Nino вж Вентура, Нино
Vikulova, Marija, 1978- вж Викулова, Мария, 1978-
Vladikin, Ljubomir Nikolov, 1891-1948 вж Владикин, Любомир Николов, 1891-1948
Vladimirova, Katja Dobreva, 1947- вж Владимирова, Катя Добрева, 1947-
Vlahova, Anna Kirilova, 1975- вж Влахова, Анна Кирилова, 1975-
Vodeničarov, Petar Asenov вж Vodeničarov, Petǎr Asenov, 1960-
Vodeničarov, Petǎr Asenov, 1960- (автор) Кн 52, Кн 53
 
W

Welker, Hildegard вж Велкер, Хилдегард
White, Ellen Gould, 1827-1915 вж Уайт, Елън Гулд, 1827-1915
 
Y

Yaman, Hakan, 1963- вж Яман, Хакан, 1963-
Yotsov, Mario, 1985- вж Jocov, Mario Tomov, 1985-
 
Z

Zaharieva, Nadežda Grigorova, 1944- вж Захариева, Надежда Григорова, 1944-
Zarkova, Ivelina Захариева, 1996- вж Заркова, Ивелина Захариева, 1996-
Zjumbilev, Angel Petrov, 1957- вж Зюмбилев, Ангел Петров, 1957-
Zjumbilev, Ilija Angelov вж Зюмбилев, Илия Ангелов
 
Ž

Žečev, Nikolaj, 1929- вж Жечев, Николай, 1929-
Željazkova-Teja, Tanja Kunčeva, 1958- вж Желязкова-Тея, Таня Кунчева, 1958-


ПОКАЗАЛЕЦ НА ЗАГЛАВИЯТА


 
А

Автобиография на Страха Кн 109
Автопойезис, традиция, самобитност Кн 38
Адненка срещнах севдана Н 3
Аксиома и печал Кн 120, Кн 121
Аксиома & печал Кн 120, Кн 121
Английските фразеологични глаголи и българските префигирани глаголи - граматикализация и аспектуалност Кн 82
 
Б

Балканите: белязани пътища (1991-2016) Кн 138
Балкански буквар Кн 132
Без билет на самолет! Кн 149
Безбука Кн 156
Без(Д)умие Кн 116
Безмълвие Кн 125
Бизнесът и развитието на регионите Кн 41
Биография на човечеството Кн 55
Благодаря за светлината Кн 119
Блед пейзаж с хълмове Кн 83
Блуждения насън и наяве Кн 115
Болен здрав носи Кн 152
Брестовица [община Пловдив] Кн 169
България при Асеневци (1185-1241 г.) [Картографски ресурс] К 9
България през втората половина на IX и X век [Картографски ресурс] К 7
България в обединяваща се Европа [Картографски ресурс] К 1
България през първата половина на IX век [Картографски ресурс] К 8
Български митични създания Кн 12
Български образи Кн 176
Българските чехи Г 4
 
В

В Аладаг пиле фъркаше Н 3
В Божията тоналност Кн 72
В добро и в зло Кн 28
Виена зад сцената Кн 37
Винени турове в България Кн 44
Вкусове, миризми, подправки Кн 81
Водопой за кръвопийци Кн 104
Войната в Тихия океан (1941-1945 г.) [Картографски ресурс] К 2
Врить ми се сбрали Н 3
Всички цветя в Париж Кн 88
Въз друм бе стадо Н 3
Въздайте Нему слава. Кн. 3 Кн 26
Възпитание Кн 31
Върнато момиче Кн 92
Вяра и дела Кн 32
Вярност Кн 93
 
Г

Големо село [община Бобов дол] Кн 167
Графични умения Кн 47
Грехове с аромат на есен Кн 164
 
Д

Да си подадем ръце Кн 140
Дамян Дамянов Кн 4
[Девети] IX международен конгрес по психология 2020  Кн 21
Дейности на формирования от българската войска и флота на негово величество по присъединяването (окупирането) на Южна Добруджа през септември-октомври 1940 г. Кн 184
Дейността на висшите училища в конкурентна среда и ролята на управленското счетоводство Кн 51
Денонощия Кн 106
Детски атлас на Европа Кн 13
Докосната с огън Кн 107
Доктрината "Тръмп" vs неолибералния глобализъм Кн 39
Дракула - българската версия Кн 178
Духовити двустишия. Т. 10 Кн 103
 
Е

Европа след края на Първата световна война (1919 г.) [Картографски ресурс] К 5
Електротехнически и философски аспекти на формите на съществуване на материята. Ч. 1 Кн 16
Ето ги младите мъже Кн 85
Ефективна комуникация и работа с родители Кн 46
 
Ж

Жената, която има план Кн 22
Живи разкази от Странджа Кн 133
 
З

За децата с любов Кн 151
За риба Кн 153
Забравих да ти кажа... Кн 122
Заим си конен ковяше Н 3
Зайчето Питър: Коледа идва Кн 84
Защо? Защо? Кн 150
Защо Русия няма съюзници Кн 180
Земе, земе, чърна земе Н 3
Златна книга на приказките Кн 161
 
И

Игри за сам човек Кн 128
Игри и предизвикателства за малки и големи Кн 80
Из стопанското минало на България и света Кн 43
Извън контрол Кн 87
Извънкласни уроци Кн 130
Изглед от Ловеч Г 3
Изграждане на конструктивна композиция в цвят [Електронен ресурс] Е 7
Изграждане на пейзажа стъпка по стъпка [Електронен ресурс] Е 8
Изповед Кн 75, Кн 76, Кн 99
Илгет Кн 97
Имам толкова недовършени сънища Кн 110
Имуните Кн 7
Инвестиции. Управление на инвестиционни проекти Кн 40
Инвестиции и управление на инвестиционни проекти Кн 40
Индивидуален дневник на студента за лаборантни упражнения по теоретична електротехника Кн 65
Индустриалните революции и информационните следствия за сигурността и киберразузнаването Кн 70
Информалното образование като ресурс за саморазвитието на възрастните Кн 50
Информальное образование как ресурс саморазвития взрослых Кн 50
Истински семеен разговор Кн 30
История, бит, традиции Кн 171
История на България в картини Г 2
История на света Кн 9
 
Й

Йонно азотиране и карбонитриране на стомани Кн 71
 
К

Как да разбираме Библията? Кн 35
Какво правим за природата? Кн 54
Кварталците 2 Кн 170
Кина правите, джанъме Н 3
Клинична хомеопатия Кн 62
Кметът на Враца Кн 45
Когато душата говори Кн 108
Коледни истории Кн 146
Комитке, комитбашийке Н 3
Комуникация вдигане след третото позвъняване Кн 136
Комуникация след вдигане на третото позвъняване Кн 136
Кратка история на нравствеността и етическите учения. Ч. 1 Кн 23
Куберовите българи и техните потомци Кн 182
Кучето Балкан Кн 57
Къси строфи за дългия преход Кн 137
 
Л

Литературен пъзел Кн 141
Лозята на Шампан Кн 86
Лудории Кн 94
Любе ми са набальнило Н 3

 
М

Мадам Кн 100
Мама Кн 159
Математика и изкуство [Електронен ресурс] Е 1
Мелодията на твоите стъпки Кн 113
Министерство на слънчевото затъмнение Кн 129
Мир на кумирите ни Кн 144
Младата дама Кн 163
Моделиране на процесите в почвено-растителните екосистеми [Електронен ресурс] Е 3
Моето братче Кн 160
Моите пет сетива Кн 10
Москофън върви и пита Н 3
Моят живот на фокус Кн 139
Моят танк Кн 162
Музиката - моят грях без маска Кн 73, Кн 74
Мучка е мома търнала Н 3

 
Н

На елък ми са фатили Н 3
Надежда отвъд утрешния ден Кн 33
Насаме Кн 27
Наследство българско Кн 177
Натуронаподобителност и пространствена условност в стенно-монументалната живопис в България. Методи на пространствено изграждане и комбинации от тях [Електронен ресурс] Е 9
Небесни акведукти Кн 118
Невидимият огън Кн 96
Неслучайна среща Кн 147
 
О

Общински фондове за подкрепа на местни инициативи Кн 42
Оксидативен стрес и невродегенеративни заболявания Кн 59
Оправдание чрез вяра Кн 29
Осем перфектни убийства Кн 91
Осемнадесета национална научна сесия за студенти и преподаватели, 29 октомври 2020, гр. Плевен [Електронен ресурс] Е 4
Оскъдни дни Кн 123
Основни понятия и особености на стенно-монументалната живопис в България [Електронен ресурс] Е 10
От 1 до теб Кн 114
От историческите битки към великата победа Кн 179
Отгласи Кн 15
Оти си ма, майчо Н 3
Откровения Кн 112
Откровено за аутизма Кн 63
 
П

Парижката школа по чар Кн 19
Патриарси и пророци Кн 36
Станка Пенчева Кн 5
Персийската империя (края на VI в. пр.Хр.) [Картографски ресурс] К 3
[Пет] 5 принципа на позитивната класна стая Кн 18
"Пиленце, пъстро славейче, пееш ли, пиле, плачеш ли..." [Нотирана музика] Н 3
Пламъци по сцената Кн 78
Поостаряла но помъдряла ... но поостаряла Кн 20
Поп Дошо Кн 25
Последната снимка Кн 90
Призимай, коньо, привалей Н 3
Приказки Кн 157
Приказките на вуйчо Шахриар Кн 148
Приключенията на барон Мюнхаузен Кн 158
Приключенията на Пинокио Кн 95
Пространство и висока степен на условност. Условно-пространствени стенно-монументални творби в стенно-монументалната живопис в България [Електронен ресурс] Е 11
Пространство и натуронаподобителност в стенно-монументалната живопис в България [Електронен ресурс] Е 12
Пуническите войни (III - II в. пр. Хр.) [Картографски ресурс] К 4
Пустички силни мераци Н 3
Пушка са пукна шарена Н 3
Първо - божественото Кн 17
Път към Бога Кн 124
 
Р

Размисли Кн 117
Размисли за пиано [Нотирана музика] Н 1
Разходка в гората Кн 154
Раймя на ряка отиде Н 3
Раково отделение Кн 98
Рано е още Кн 105
Рапунцел Кн 165
Редове от младостта Кн 142
Рецепти от Библията Кн 68
Решаващи срещи с Христос Кн 24
Родове, родови хроники Кн 172
Родословна книга Кн 175
Родословно дърво Кн 175
Руса коса имам Н 3
Руска е меже сберала Н 3
Руската империя (XVII - XVIII в.) [Картографски ресурс] К 6
Ръководство за лабораторни упражнения по електротехника Кн 66
Ръководство за лабораторни упражнения по теоретична електротехника Кн 67
 
С

С усмивка през живота Кн 131
Самуилова България в българската историопис Кн 3
Сано е зовал касапе Н 3
Сборник доклади от юбилейна научна конференция с международно участие "Нови подходи в общественото здраве и здравната политика", Плевен, 26-28 ноември 2020 г. [Електронен ресурс] Е 5
Сборник резюмета Кн 21
Светът около нас Кн 11
Севдо ле, моя първичка Н 3
Сега и завинаги Кн 89
Село Горно Драглище [община Разлог]. Кн. 1, История, бит, традиции Кн 171
Село Горно Драглище [община Разлог]. Кн. 2, Родове, родови хроники Кн 172
Село Горно Драглище [община Разлог] - история, бит, традиции Кн 171
Село Горно Драглище [община Разлог] - родове и родови хроники Кн 172
Село Иново [община Видин] Кн 173
Селска орисия Кн 111
Сенки от миналото Кн 127
Смятам бързо. Уча лесно Кн 48
Стара Велика България Кн 181
Стопанско управление Кн 1
Стою си Руса питаше Н 3
Стъпки към лично пробуждане Кн 34
Съвременни аспекти в осветлението на енергийни обекти Кн 64
Съединението на Източна Румелия с Княжество България и Сръбско-българската война (1885 г.) [Картографски ресурс] К 10
 
Т

Тайните за вечна младост и безсмъртие. Ч. 2 Кн 58
Твори и играй [Електронен ресурс] Е 2
Теоретична електротехника Кн 65
Тихата светлина в процепа под вратата Кн 134
Тракия и Хемимонт IV-XIV век. Т. 2. Кн 166
Три етюда за пиано [Нотирана музика] Н 2
[Тридесет] 30 години работническа спортна федерация, 120 години работнически спорт в България Кн 79
[Тридесет и три] 33 писма от Христос Кн 143
Тълкуване на Писанието. Т. 1, Как да разбираме Библията? Кн 35
 
У

Управление на нововъведенията Кн 2
Управление на фирма Кн 69
Упражнения по етикет Кн 8
 
Ф

Фермата Кн 155
Фина моторика и графични умения Кн 49
 
Х

Хана Кн 101
Панайот Хитов и българското националноосвободително движение Кн 183
Хоризонтални стихотворения Кн 102
Хроничен риносинуит с носна полипоза при възрастни [Електронен ресурс] Е 6
Художествено-творчески клуб Факел, с. Зверино, общ. Мездра, обл. Враца Кн 145
 
Ц

Царевград Търнов Кн 168
Царство на социопати Кн 126
 
Ч

Чада на Балкана [Видеозапис] Е 13
Четири имена за една личност Кн 77
Човекът и дълголетието Кн 57
 
Ш

Шинка зафати чикъман Н 3
Йосиф Шнитер (1852-1914) Г 1
 
Я

Я си та вардем Н 3
Яж всичко и отслабвай... Кн 60
Яла ми, синко Н 3

 
B

The Bulgarian czechs Г 4
Bulharští češi Г 4
Business administration Кн 1 Business and regional development Кн 41
 
C

Collection of absracts Кн 21
 
E

The executioner Кн 135
 
F

Find your own magic Кн 14
[First] 1st On-line Workshop Surface Engineering for Biomedical Applications Кн 56
 
G

The golden book of Nessebar Кн 174
 
H

Panayot Hitov and Bulgarian national liberation movement Кн 183
 
I

Informal educatoin as a resourse for adults self-development Кн 50
Innovations management Кн 2
International Medical Conference on Medical Ethics and Moral. The Hippocratic Oath - Symbol of Medicine, 13th-16th June 2019 Kos, Hellas Кн 61
 
K

Kuber's Bulgarians and their descendants Кн 182
 
M

Moj brat Кн 160
Moja mamica Кн 159
 
N

[Ninth] IX international congress of psychology 2020 Кн 21
 
S

Samuil's Bulgaria in Bulgarian historiography Кн 3
Josef  Schnitter (1852-1914) Г 1
 
T

Tastes, smells, spices Кн 81
Thoughts for piano Н 1
Three etudes for piano Н 2
Trace and Haemimontus 4th-14th century Vol. 2 Кн 166
[Trzydzieści pięć] 35 lat pod znakiem "Warneńczyka" Кн 6
 
W

Wine tours in Bulgaria Кн 44
 
Ž

Žene i muškarci u prošlosti 19. i 20. stoljeće Кн 52
Ženske in moški v preteklosti 19. in 20. stoletje Кн 53

ПОКАЗАЛЕЦ НА СЕРИИТЕ


 
Б

Библиотека Жива вода. - София : Труд, 2000- . ISSN C623-5271 Кн 95
Библиотека Homo creabilis. - София : Фонд. Институт за информални иновации, 2020- . ISSN 2738-7208 Кн 50
 
М

Македонска библиотека. - София : Макед. науч. инст., 1925- . ISSN 1313-5910 Кн 3, Кн 182
Модерна европейска проза. - София : Ерго, 2008- . ISSN C625-487X Кн 162
 
П

При баба и дядо на село. - София : Софтпрес, 2019- . ISSN C634-7800 Кн 153, Кн 154, Кн 155
Приказки любими в рими. - София : Софтпрес, 2012- . ISSN C634-2507 Кн 152
 
С

Съвременна ирландска литература. - София : Амат-АХ, 2020- . ISSN C634-7835 Кн 85
 
У

Уча. Мога. Знам. - София : РААБЕ България, 2020- . ISSN C634-8084 Кн 47, Кн 49
Учене чрез правене. - София : Софтпрес, 2019- . ISSN C625-8093 Кн 9, Кн 10, Кн 11
 
Ц

Целебна езотерика. - София : Паралакс, 2000- . ISSN C623-5964 Кн 58

УДК


004 КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ. ИЗЧИСЛИТЕЛНА ТЕХНИКА. ОБРАБОТКА НА ДАННИ Кн 70
005 УПРАВЛЕНИЕ Кн 1, Кн 2
01 БИБЛИОГРАФИЯ И БИБЛИОГРАФИИ. КАТАЛОЗИ Кн 3, Кн 4, Кн 5
06 ОРГАНИЗАЦИИ И СДРУЖЕНИЯ Кн 6
08 ИЗДАНИЯ СЪС СМЕСЕНО СЪДЪРЖАНИЕ. СБОРНИЦИ Кн 7, Кн 8, Кн 9, Кн 10, Кн 11, Кн 12, Кн 13, Кн 14, Кн 153, Кн 154, Кн 155, Кн 156, Кн 160, Кн 161


1 ФИЛОСОФИЯ. ПСИХОЛОГИЯ Кн 15
113/119 КОСМОЛОГИЯ. ФИЛОСОФИЯ НА ПРИРОДАТА Кн 16
13 ФИЛОСОФИЯ НА СЪЗНАНИЕТО И ДУХА. МЕТАФИЗИКА НА ДУХОВНИЯ ЖИВОТ Кн 17, Кн 38, Кн 58
159.9 ПСИХОЛОГИЯ Кн 18, Кн 19, Кн 20, Кн 21, Кн 22, Кн 31
17 УЧЕНИЕ ЗА МОРАЛА. ЕТИКА. ПРАКТИЧЕСКА ФИЛОСОФИЯ Кн 23


27 ХРИСТИЯНСТВО Кн 24, Кн 25, Кн 26, Кн 27, Кн 28, Кн 29, Кн 30, Кн 31, Кн 32, Кн 33, Кн 34, Кн 35
27-23 БИБЛИЯ. СТАР ЗАВЕТ. НОВ ЗАВЕТ Кн 35, Кн 36


308 СОЦИОГРАФИЯ. ИЗСЛЕДВАНИЯ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩЕСТВОТО (КОЛИЧЕСТВЕНИ И КАЧЕСТВЕНИ) Кн 37
316 СОЦИОЛОГИЯ Кн 19, Кн 38
32 ПОЛИТИКА Кн 39
327 МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ВЪНШНА ПОЛИТИКА К 1
330.3 ДИНАМИКА НА ИКОНОМИКАТА. ИКОНОМИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ Кн 40
332 РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА. ТЕРИТОРИАЛНА ИКОНОМИКА. ПОЗЕМЛЕНА СОБСТВЕНОСТ. ИКОНОМИКА НА НЕДВИЖИМАТА СОБСТВЕНОСТ Кн 41
336 ФИНАНСИ Кн 42
338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ НА ИКОНОМИКАТА. ИКОНОМИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ Кн 41, Кн 43, Кн 44
352/353 НАЙ-НИСКИ НИВА НА АДМИНИСТРАЦИЯ. СРЕДНИ НИВА НА АДМИНИСТРАЦИЯ Кн 37, Кн 45
355/359 ВОЕННО ИЗКУСТВО. ВОЕННИ НАУКИ. ОТБРАНА НА СТРАНАТА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ К 2, Кн 184
37 ОБРАЗОВАНИЕ Кн 18, Кн 46
373 ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА Кн 9, Кн 10, Кн 11, Кн 54
373.2 ПРЕДУЧИЛИЩНО ВЪЗПИТАНИЕ Е 1, Е 2, Кн 47, Кн 48, Кн 49
373.3.016 СЪДЪРЖАНИЕ, ПРОГРАМА, УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ В ОСНОВНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН Кн 47, Кн 48, Кн 49
374 ИЗВЪНУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ. ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ Кн 50
378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧИЛИЩА. УНИВЕРСИТЕТИ Кн 51
39 ЕТНОЛОГИЯ. КУЛТУРНА АНТРОПОЛОГИЯ. ЕТНОГРАФИЯ. НРАВИ. ОБИЧАИ. ТРАДИЦИИ. БИТ. ФОЛКЛОР Кн 8, Кн 12, Кн 52, Кн 53


502 ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА Кн 54
546 НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ Е 3
549 МИНЕРАЛОГИЯ. СПЕЦИАЛНО МИНЕРАЛОЗНАНИЕ Кн 55
581 ОБЩА БОТАНИКА Е 3


60 БИОТЕХНОЛОГИЯ Кн 56
61 МЕДИЦИНСКИ НАУКИ Е 4
612 ФИЗИОЛОГИЯ. ФИЗИОЛОГИЯ НА ЧОВЕКА И СРАВНИТЕЛНА ФИЗИОЛОГИЯ Кн 57, Кн 58, Кн 59
613 ХИГИЕНА (ОБЩИ ВЪПРОСИ). ЛИЧНО ЗДРАВЕ И ХИГИЕНА Кн 57, Кн 58, Кн 60
614 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ. СОЦИАЛНА ХИГИЕНА. ПРОФИЛАКТИКА НА НЕЩАСТНИТЕ СЛУЧАИ Е 5, Кн 61
615 ФАРМАКОЛОГИЯ. ОБЩА ТЕРАПИЯ. ТОКСИКОЛОГИЯ Кн 57, Кн 62
616 ПАТОЛОГИЯ. КЛИНИЧНА МЕДИЦИНА Кн 7
616.2 ПАТОЛОГИЯ НА ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА. БОЛЕСТИ НА ДИХАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ Е 6
616.8 НЕВРОЛОГИЯ. НЕВРОПАТОЛОГИЯ. НЕРВНА СИСТЕМА Кн 59, Кн 63
621.3 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА Кн 16, Кн 64, Кн 65, Кн 66, Кн 67
628 САНИТАРНО БЛАГОУСТРОЯВАНЕ. САНИТАРНА ТЕХНИКА Кн 64
631.4 ПОЧВОЗНАНИЕ. ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ПОЧВАТА Е 3
641/642 ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ. ПРИГОТВЯНЕ НА ХРАНАТА. ГОТВАРСТВО. ЯСТИЯ. ХРАНЕНЕ Кн 68
657 СЧЕТОВОДСТВО Кн 51
658 УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТЪРГОВИЯТА Кн 69, Кн 70
663 ПРОМИШЛЕНА МИКРОБИОЛОГИЯ. ПРОМИШЛЕНА МИКОЛОГИЯ. ФЕРМЕНТОЛОГИЯ. ФЕРМЕНТАЦИОННИ ПРОИЗВОДСТВА. ПРОИЗВОДСТВО НА НАПИТКИ. ПРОИЗВОДСТВО НА ВКУСОВИ ПРОДУКТИ И ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ. ПРОИЗВОДСТВО НА СТИМУЛАНТИ Виж и 178; 351.761; 579; 613.3; 613.8; 641.8  Кн 44
669 МЕТАЛУРГИЯ Кн 71


72 АРХИТЕКТУРА Г 1
73/76 ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ Кн 145
73 ПЛАСТИЧНИ ИЗКУСТВА Е 11
75 ЖИВОПИС Е 9, Е 10, Е 11, Е 12, Г 2
76 ГРАФИЧНИ ИЗКУСТВА. ГРАФИКА Г 3
780.616 КЛАВИШНИ ИНСТРУМЕНТИ Н 1, Н 2
783 ЦЪРКОВНА МУЗИКА. РЕЛИГИОЗНА МУЗИКА Кн 72
784 ВОКАЛНА МУЗИКА. ПЕЕНЕ Кн 73, Кн 74, Кн 75, Кн 76, Н 3
791 КИНО. КИНОФИЛМИ Е 13, Кн 78
792 ТЕАТЪР. СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО. ДРАМАТИЧНИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ Кн 77, Кн 78
796 СПОРТ. СПОРТНИ ИГРИ. ФИЗИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ Кн 79
796.1 ИГРИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ НА ОТКРИТО Кн 80


811 ЕЗИЦИ И ЕЗИКОВИ СЕМЕЙСТВА Кн 81
811.111 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК Кн 82
811.163.2 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК Кн 82
821.111 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 83
821.111-93 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 84
821.111(417) ИРЛАНДСКА ЛИТЕРАТУРА НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК Кн 85
821.111(73) АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 86, Кн 87, Кн 88, Кн 89, Кн 90, Кн 91
821.112.2 НЕМСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 68
821.131.1 ИТАЛИАНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 92, Кн 93, Кн 94
821.131.1-93 ИТАЛИАНСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 95
821.134.2 ИСПАНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 24, Кн 96
821.161.1 РУСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 97, Кн 98, Кн 99
821.162.1 ПОЛСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 100
821.162.3 ЧЕШКА ЛИТЕРАТУРА Кн 101
821.163.2 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 4, Кн 5
821.163.2-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ Кн 102, Кн 103, Кн 104, Кн 105, Кн 106, Кн 107, Кн 108, Кн 109, Кн 110, Кн 111, Кн 112, Кн 113, Кн 114, Кн 115, Кн 116, Кн 117, Кн 118, Кн 119, Кн 120, Кн 121, Кн 122, Кн 123, Кн 124, Н 3
821.163.2-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА Кн 57, Кн 125, Кн 126, Кн 127, Кн 128, Кн 129, Кн 130, Кн 131, Кн 132, Кн 133, Кн 134, Кн 135
821.163.2-4/-9 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРУГИ ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ Кн 27, Кн 136, Кн 137, Кн 138, Кн 139, Кн 140, Кн 141, Кн 142, Кн 143, Кн 144, Кн 145
821.163.2-93 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 146, Кн 147, Кн 148, Кн 149, Кн 150, Кн 151, Кн 152, Кн 153, Кн 154, Кн 155, Кн 156
821.163.2-93-91 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ. АДАПТАЦИИ Кн 157, Кн 158, Кн 159, Кн 160
821.172-93 ЛИТОВСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 161
821.511.141 УНГАРСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 162
821.512.161 ТУРСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 163, Кн 164
821.531-93 КОРЕЙСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 165


904 ОСТАНКИ ОТ КУЛТУРИТЕ НА РАЗЛИЧНИ ИСТОРИЧЕСКИ ПЕРИОДИ Кн 166, Кн 174
908 КРАЕЗНАНИЕ Г 1, Кн 167, Кн 168, Кн 169, Кн 170, Кн 171, Кн 172, Кн 173, Кн 174
911 ОБЩА ГЕОГРАФИЯ. НАУКА ЗА ГЕОГРАФСКИТЕ ФАКТОРИ (СИСТЕМАТИЧНА ГЕОГРАФИЯ). ТЕОРЕТИЧНА ГЕОГРАФИЯ Кн 13
929 БИОГРАФИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ Г 1, Г 2, Г 4, Кн 4, Кн 5, Кн 15, Кн 25, Кн 37, Кн 39, Кн 45, Кн 73, Кн 74, Кн 75, Кн 76, Кн 77, Кн 78, Кн 170, Кн 172, Кн 175, Кн 176, Кн 178, Кн 183
930.85 ИСТОРИЯ НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА. КУЛТУРНА ИСТОРИЯ Кн 177
94(100)"05/..." СРЕДНОВЕКОВНА И НОВА ОБЩА ИСТОРИЯ К 2, Кн 179
94(32/39) ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ СТРАНИ ОТ ДРЕВНИЯ И СРЕДНОВЕКОВНИЯ СВЯТ К 3, К 4
94(4) ИСТОРИЯ НА ЕВРОПА К 5
94(41/498) ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ К 6, Кн 138, Кн 178, Кн 179, Кн 180, Кн 184
94(497.2) ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ Г 2, Кн 181, Кн 182
94(497.2)"06/17" ПЕРИОД НА ФЕОДАЛИЗМА В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ (7 ВЕК - І ПОЛ. НА 18 В.). ПЪРВА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА. ВТОРА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА К 7, К 8, К 9, Кн 3, Кн 182
94(497.2)"17/18" ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД (II ПОЛОВИНА НА 18 В. - 1878 Г.) Кн 183
94(497.2)"1878..." ТРЕТА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА К 10, Кн 184

ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНА НА ЛИЦА И КОЛЕКТИВНИ ОРГАНИ


 
Б

Бояджиев, Цочо Христов (1951-)
- интервюта Кн 15
Българска работническа федерация "Спорт и здраве"
- история Кн 79
 
Г

Горанов, Васил Иванов (1972-)
- творчество
- - албуми Г 2
 
Д

Дамянов, Дамян Петров (1935-1999)
- библиографии Кн 4
Джудас Прийст
- спомени Кн 75, Кн 76
Донков, Деян (1974-)
- биографии Кн 78
Дошев, Димитър Попвасилев (1894-1984)
- биографии Кн 25
 
И

Исус Христос Кн 24
 
К

Каменов, Калин Ангелов (1980-)
- биографии Кн 45
Кис
- спомени Кн 73, Кн 74
 
М

Мехмедов, Хикмет Ахмедов (1950-)
- биографии Кн 77
 
П

Паисий Хилендарски (1722-1773)
- художествена литература Кн 125
Пенчева, Станка Михайлова (1929-2014)
- библиографии Кн 5
Полско културно-просветно дружество "Владислав Варненчик" в България
- история Кн 6
 
С

Самуил, цар, български (958-1014)
- историография
- - библиографии Кн 3
Стенли, Пол (1952-)
- биографски материали Кн 73, Кн 74
 
Т

Тръмп, Доналд Дж. (1946-)
- дейност Кн 39
 
Х

Халфорд, Роб (1951-)
- биографски материали Кн 75, Кн 76
Хитов, Панайот Иванов (1830-1918)
- конференции Кн 183
 
Ш

Шнитер, Йосиф (1852-1914)
- творчество
- - албуми Г 1
 
H

Halford, Rob (1951-) вж Халфорд, Роб (1951-)
 
J

Judas Priest вж Джудас Прийст
 
S

Schnitter, Josef (1852-1914) вж Шнитер, Йосиф (1852-1914)
Stanley, Paul (1952-) вж Стенли, Пол (1952-)
 
T

Trump, Donald J. (1946-) вж Тръмп, Доналд Дж. (1946-)


ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ


 
А

Адвентисти Кн 29, Кн 30, Кн 32, Кн 34, Кн 35
- спомени Кн 26
Актьори, български
- биографии Кн 78
Алтернативен туризъм
- България
- - пътеводители Кн 44
Английски език
- глаголи Кн 82
Антиоксиданти
- влияние върху организма Кн 59
Архитекти, чешки
- творчество
- - албуми Г 1
Архитектурни паметници
- Пловдив
- - албуми Г 1
Аутизъм
- при децата Кн 63
 
Б

Балкански езици
- етимология Кн 81
Безсмъртие Кн 58
Библия
- екзегеза Кн 35
Биотехнология
- приложение
- - в медицината
- - - конференции
- - - - резюмета Кн 56
Българи
- произход Кн 181
Български език
- глаголи Кн 82
 
В

Винарски изби
- България
- - пътеводители Кн 44
Владетели, румънски
- биографии Кн 178
Военна история
- България Кн 184
Втора световна война
- кампании
- - Източен фронт
- - - конференции Кн 179
Външна политика
- България
- - история Кн 184
 
Г

География
- Европа
- - детска и юношеска литература Кн 13
Готварство
- рецепти Кн 68
 
Д

Детска и педагогическа психология Кн 18, Кн 31
Детски градини
- учебно-възпитателна работа Кн 48, Кн 49
- - рисуване и моделиране Кн 47
- - - учебни помагала Е 1
- - смятане
- - - учебни помагала Е 1
Детски игри Кн 80
Дидактични игри
- наръчници Е 2
Добро и зло Кн 32
Добруджански въпрос Кн 184
Духовници, български
- биографии Кн 25
Дълголетие Кн 57, Кн 58
 
Е

Европейски езици
- етимология Кн 81
Езотеризъм Кн 17, Кн 58
Екологично възпитание
- ученици Кн 54
Електротехника
- лабораторни ръководства за ВУЗ Кн 66
- теория
- - лабораторни ръководства за ВУЗ Кн 65, Кн 67
Енергийна ефективност Кн 64
Етика
- история Кн 23
Етикет
- детска и юношеска литература Кн 8
Етнолингвистика Кн 81
Етносоциология Кн 38
 
Ж

Жени
- Балкански полуостров
- - бит
- - - 19-20 век
- - - - учебни помагала за средни училища Кн 52, Кн 53
- психология Кн 20
- Франция
- - психология Кн 19
Жилищни райони
- София
- - история Кн 170
 
З

Здравеопазване
- конференции Е 5
 
И

Икономическо разузнаване Кн 70
Имунитет
- детска и юношеска литература Кн 7
Инвестиции
- управление и организация Кн 40
Иновации
- управление и организация Кн 2
Информационна сигурност Кн 70
История
- България Г 2
- - Средни векове Кн 182
- - - библиографии Кн 3
- Велико Търново Кн 168
- Несебър Кн 174
- Русия Кн 180
 
К

Кметове
- Враца
- - биографии Кн 45
Композиция (изкуство)
- учебни помагала за ВУЗ Е 7
Комуникация Кн 46
Култура
- философия Кн 38
Културно-историческо наследство
- България
- - конференции Кн 177
 
М

Материя
- свойства Кн 16
Медицина
- конференции Е 4
Медицинска етика
- конференции
- - резюмета Кн 61
Местно управление
- Виена Кн 37
Минерали Кн 55
Митология, българска
- детска и юношеска литература Кн 12
Монументално-декоративна и декоративна живопис Е 10
- България Е 11
- - 20 век Е 9, Е 12
Морал
- история Кн 23
Музиканти, американски
- биографски материали Кн 73, Кн 74
Мъже
- Балкански полуостров
- - бит
- - - 19-20 век
- - - - учебни помагала за средни училища Кн 52, Кн 53
 
Н

Народна медицина Кн 57
Национална сигурност Кн 70
Начални училища
- учебно-възпитателна работа Кн 47, Кн 48, Кн 49
Нервни болести
- терапия Кн 59
 
О

Образование и просвета на възрастни Кн 50
Общини
- България
- - финанси
- - - управление и организация Кн 42
Окисляване
- биологично действие Кн 59
Околна среда
- опазване Кн 54
Осветление Кн 64
Отечествена война на СССР 1941-1945
- конференции Кн 179
Отслабване Кн 60
 
П

Паметници на културата
- България
- - конференции Кн 166
- Несебър Кн 174
Певци, английски
- биографски материали Кн 75, Кн 76
Пейзаж
- учебни помагала за ВУЗ Е 8
Поведение Кн 19
Поети, български
- библиографии Кн 4, Кн 5
Почва
- анализ Е 3
Пощенски картички
- Ловеч
- - 20 век
- - - каталози Г 3
Прабългари
- история Кн 182
Президенти, американски
- дейност Кн 39
Продължаващо обучение Кн 50
Проекти
- управление и организация Кн 40
Прочути личности
- България Кн 176
- София Кн 170
Прочути личности, чешки
- България
- - албуми Г 4
Психология
- конференции
- - резюмета Кн 21
 
Р

Растения и почва
- хигиена
- - моделиране Е 3
Революционери, български
- конференции Кн 183
Регионално развитие
- България Кн 41
Религиозно възпитание
- деца Кн 31
Родове, български
- Югоизточна България Кн 175
- Южна България Кн 172
 
С

Самоусъвършенстване Кн 22, Кн 34
Села
- Западна България
- - история Кн 167
- Северозападна България
- - история
- - - сборници Кн 173
- Южна България
- - история Кн 169, Кн 171, Кн 172
Семейство и училище Кн 46
Синузит Е 6
Социална педагогика Кн 46
Социално-икономическо положение
- Виена Кн 37
Сравнителна граматика Кн 82
Сравнително езикознание Кн 81
Стар завет
- екзегеза Кн 36
Стенописи
- България
- - 20 век
- - - история и критика Е 11
- - - техника и майсторство Е 9, Е 12
- - история и критика Е 10
Стомана
- термична обработка Кн 71
Стопанска история
- България
- - учебни помагала за ВУЗ Кн 43
- учебни помагала за ВУЗ Кн 43
Стопански предприятия
- управление и организация Кн 1
- - учебници за ВУЗ Кн 69
Стопанство
- България Кн 41
Стрес Кн 59
 
Т

Танцьори, български
- биографии Кн 77
Тежки метали
- токсични свойства Е 3
 
У

Университети
- счетоводство
- - управление и организация Кн 51
 
Ф

Философи, български
- интервюта Кн 15
 
Х

Хигиена Кн 57, Кн 58
Хомеопатия
- справочници Кн 62
Хранене
- хигиена Кн 60
Християнска етика Кн 27, Кн 29, Кн 30, Кн 32, Кн 34
Християнско семейство Кн 28, Кн 30
Християнство Кн 33
Художествена мозайка
- България
- - 20 век
- - - история и критика Е 11
Художници, български
- творчество
- - албуми Г 2
 
Ц

Царе, български
- историография
- - библиография Кн 3
Църковна музика Кн 72
 
Ч

Четническо движение
- България
- - 19 век
- - - конференции Кн 183

ГЕОГРАФСКИ ПОКАЗАЛЕЦ


 
А

Асеновец (област Сливен)
- генеалогия Кн 175
 
Б

Брестовица (област Пловдив)
- краезнание Кн 169
България К 7, К 8, К 9, К 10
- биографии Г 4, Кн 176
- външна политика К 1
- езикознание Кн 82
- изобразителни изкуства Г 2, Е 9, Е 10, Е 11, Е 12, Кн 145
- икономика Кн 41
- история Кн 3, Кн 177, Кн 181, Кн 182, Кн 183, Кн 184
- литературознание Кн 4, Кн 5
- организации Кн 6
- паметници на културата Кн 166
- религия Кн 25
- стопански туризъм Кн 44
- театър Кн 77, Кн 78
- физическа култура и спорт Кн 79
- философия Кн 15
- финанси Кн 42
 
В

Велико Търново
- краезнание Кн 168
Великобритания
- езикознание Кн 82
- музика Кн 75, Кн 76
Виена
- социално-икономическо положение Кн 37
Враца
- обществено управление Кн 45
 
Г

Големо село (област Кюстендил)
- краезнание Кн 167
Горно Драглище (област Благоевград)
- краезнание Кн 171, Кн 172
 
Д

Древна Персия К 3
 
Е

Европа К 5
- външна политика К 1
- езикознание Кн 81
 
И

Иново (област Видин)
- краезнание Кн 173
 
К

Картаген К 4
 
Л

Ловеч
- изобразителни изкуства Г 3
 
Н

Несебър
- краезнание Кн 174
 
П

Пловдив
- краезнание Г 1
 
Р

Рим (държава) К 4
Румъния
- история Кн 178, Кн 184
Русия К 6
- история Кн 180
 
С

САЩ
- музика Кн 73, Кн 74
- политика Кн 39
София
- краезнание Кн 170
СССР
- история Кн 179
 
Т

Тихи океан К 2
 
Ф

Франция
- психология Кн 19
 
Ч

Чехия
- архитектура Г 1
- биографии Г 4  
Ю

Югославия
- история Кн 138

ПОКАЗАЛЕЦ НА МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТЕН НОМЕР ISBN


619-90987-5-7 ! Кн 62

954-398-647-9 ! Кн 90
954-760-006-0 Кн 66
954-760-006-0 ! Кн 67
978-619-00-1059-3 Кн 38
978-619-151-469-4 Г 2
978-619-151-475-5 Кн 13
978-619-151-476-2 Кн 9
978-619-151-477-9 Кн 157
978-619-151-478-6 Кн 11
978-619-151-485-4 Кн 160
978-619-151-492-2 Кн 155
978-619-151-494-6 Кн 10
978-619-151-504-2 Кн 161
978-619-151-505-9 Кн 12
978-619-151-522-6 Кн 154
978-619-151-533-2 Кн 158
978-619-151-547-9 Кн 152
978-619-151-561-5 Кн 153
978-619-151-564-6 Кн 159
978-619-151-566-0 Кн 86
978-619-151-567-7 Кн 91
978-619-151-574-5 Кн 8
978-619-151-580-6 Кн 7
978-619-184-043-4 Е 3
978-619-188-378-3 Кн 79
978-619-188-450-6 Кн 156
978-619-188-496-4 Кн 63
978-619-188-518-3 Е 6
978-619-208-233-8 Кн 82
978-619-224-021-9 Кн 98
978-619-224-025-7 Кн 15
978-619-236-108-2 Кн 169
978-619-236-146-4 Кн 140
978-619-236-187-7 Кн 71
978-619-238-092-2 К 3
978-619-238-098-4 К 4
978-619-238-105-9 К 8
978-619-238-106-6 К 7
978-619-238-109-7 К 9
978-619-238-121-9 К 10
978-619-238-131-8 К 1
978-619-238-143-1 К 6
978-619-238-150-9 К 5
978-619-238-155-4 К 2
978-619-242-083-3 Кн 137
978-619-242-088-8 Кн 136
978-619-242-089-5 Кн 103
978-619-7055-69-6 Кн 97
978-619-7055-77-1 Кн 22
978-619-7055-80-1 Кн 165
978-619-7055-81-8 Кн 83
978-619-7095-24-1 Кн 41
978-619-7113-62-4 Кн 112
978-619-7113-64-8 Кн 167
978-619-7136-28-9 Кн 179
978-619-7187-13-7 Кн 171
978-619-7187-14-4 Кн 172
978-619-7239-25-6 Кн 5
978-619-7239-30-0 Кн 4
978-619-7252-57-6 Кн 174
978-619-7252-60-6 Кн 166
978-619-7252-63-7 Кн 109
978-619-7252-64-4 Кн 60
978-619-7252-65-1 Кн 151
978-619-7252-66-8 Кн 77
978-619-7252-67-5 Кн 130
978-619-7252-68-2 Кн 142
978-619-7252-69-9 Кн 122
978-619-7252-70-5 Кн 133
978-619-7252-71-2 Кн 148
978-619-7278-27-9 Кн 93
978-619-7278-34-7 Кн 163
978-619-7278-35-4 Кн 164
978-619-7278-36-1 Кн 92
978-619-7278-37-8 Кн 94
978-619-7291-18-6 Кн 120
978-619-7291-20-9 Кн 121
978-619-7315-55-4 Кн 46
978-619-7315-61-5 Кн 48
978-619-7315-69-1 Кн 18
978-619-7315-78-3 Кн 47
978-619-7315-79-0 Кн 49
978-619-7368-35-2 Кн 113
978-619-7377-13-2 Кн 182
978-619-7377-16-3 Кн 3
978-619-7392-65-4 Кн 162
978-619-7419-20-7 Кн 20
978-619-7419-21-4 Кн 75
978-619-7419-22-1 Кн 76
978-619-7419-23-8 Кн 73
978-619-7419-24-5 Кн 74
978-619-7442-23-6 Г 3
978-619-7456-23-3 Кн 110
978-619-7456-32-5 Кн 116
978-619-7469-15-8 Кн 102
978-619-7500-11-0 Кн 101
978-619-7520-39-2 Кн 123
978-619-7520-52-1 Кн 106
978-619-7520-55-2 Кн 104
978-619-7520-56-9 Кн 25
978-619-7522-13-6 Кн 43
978-619-7522-15-0 Кн 111
978-619-7522-18-1 Кн 45
978-619-7522-19-8 Кн 145
978-619-7522-20-4 Кн 119
978-619-7544-20-6 Кн 61
978-619-90786-2-4 Кн 21
978-619-90987-5-2 Кн 62
978-619-91001-1- ! Кн 17
978-619-91001-1-0 Кн 17
978-619-91001-2-7 Кн 143
978-619-91035-8-6 Кн 129
978-619-91046-8-2 Кн 99
978-619-91102-4-9 Кн 177
978-619-91106-0-7 Кн 147
978-619-91106-2-1 Кн 146
978-619-91188-1-8 Кн 39
978-619-91188-2-5 Кн 178
978-619-91295-2-4 Е 2
978-619-91295-3-1 Е 10
978-619-91295-4-8 Е 12
978-619-91295-5-5 Е 8
978-619-91295-6-2 Е 7
978-619-91295-7-9 Е 1
978-619-91295-8-6 Е 9
978-619-91295-9-3 Е 11
978-619-91427-0-7 Кн 14
978-619-91571-0-7 Кн 80
978-619-91604-0-4 Кн 124
978-619-91629-0-3 Кн 114
978-619-91648-1-5 Кн 128
978-619-91672-0-5 Кн 132
978-619-91709-1-5 Кн 50
978-954-26-1982-6 Кн 96
978-954-26-1986-4 Кн 180
978-954-26-1987-1 Кн 19
978-954-26-1990-1 Кн 87
978-954-26-1991-8 Кн 88
978-954-26-1998-7 Кн 125
978-954-26-1999-4 Кн 144
978-954-26-2008-2 Кн 168
978-954-26-2039-6 Кн 89
978-954-2923-19-0 Кн 55
978-954-2946-40-3 Кн 176
978-954-2977-75-9 Кн 70
978-954-326-431-5 Кн 138
978-954-392-629-9 Кн 59
978-954-398-637-8 Кн 95
978-954-398-640-8 Кн 84
978-954-398-642-2 Г 4
978-954-398-642-8 ! Г 4
978-954-398-647-7 Кн 90
978-954-398-648-4 Кн 78
978-954-398-649-1 Г 1
978-954-398-650-7 Кн 100
978-954-451-039-8 Кн 42
978-954-524-875-7 Кн 51
978-954-683-614-4 Кн 1
978-954-683-615-1 Кн 2
978-954-683-616-8 Кн 40
978-954-713-144-6 Кн 184
978-954-719-278-2 Кн 24
978-954-719-279-9 Кн 26
978-954-719-280-5 Кн 30
978-954-719-281-2 Кн 36
978-954-719-282-9 Кн 33
978-954-719-283-6 Кн 28
978-954-756-248-6 Е 4
978-954-756-251-6 Кн 56
978-954-756-254-7 Е 5
978-954-760-232-8 Кн 65
978-954-760-245-8 Кн 16
978-954-788-109-9 Кн 31
978-954-788-110-5 Кн 72
978-954-788-111-2 Кн 29
978-954-788-112-9 Кн 34
978-954-788-113-6 Кн 32
978-954-788-114-3 Кн 35
978-954-788-116-7 Кн 139
978-954-795-528-8 Кн 105
978-954-795-529-5 Кн 141
978-954-795-530-1 Кн 183
978-954-795-533-2 Кн 57
978-954-8119-23-8 Кн 58
978-954-8257-37-4 Кн 118
978-954-8305-58-7 Кн 54
978-954-8305-64-8 Кн 23
978-954-8425-53-7 ! Кн 127
978-954-8425-58-2 Кн 68
978-954-8425-70-4 ! Кн 126
978-954-8425-86-5 Кн 131
978-954-8548-27-4 Кн 117
978-954-8558-47-1 Кн 108
978-954-8558-48-8 Кн 107
978-954-8558-49-5 Кн 115
978-954-8606-69-1 Кн 69
978-954-8976-58-9 Кн 27
978-954-9467-48-2 Кн 81
978-954-9467-49-9 Кн 134
978-954-9467-52-9 Кн 37
978-954-9467-55-0 Кн 135
978-954-9467-56-7 Кн 6
978-954-9642-19-3 Кн 150
978-954-9642-20-9 Кн 149
978-954-9642-21-6 Кн 64
978-954-9670-43-1 Кн 181
978-954-9877-43-4 Кн 85

ПОКАЗАЛЕЦ НА МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТЕН НОМЕР ISMN


979-0-707673-04-1 Н 1
979-0-707673-05-8 Н 2
979-0-9021227-0-2 Н 3