БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС

Книги, официални издания, нотни, графически, картографски, издания за слепи, издания на некнижни материали и на електронни носители и нови заглавия на продължаващи издания

Седмичен бюлетин

Год. 125, 2021, бр. 3

Редакционна колегия
Главен редактор: Силвия Трендафилова Филипова

Отговорен редактор за броя: Даниела Димитрова Андонова

Редактори: Адриана Гайдарова, Антоанета Стоичкова, Яница Ананиева, Боряна ТабаковаЗА ИЗДАНИЕТОВ БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС (Сер. 1) се регистрират книги, брошури, официални, нотни, графически и картографски издания, издания за незрящи, издания на некнижни материали и на електронни носители, продължаващи издания регистрирани и като книги, нови периодични издания (първите броеве или книжки на всяко ново продължаващо издание, издания с променени заглавия, както и самостоятелно издадени единични листове - юбилейни броеве и др.п.). Посочените видове документи, издадени или произведени в Република България, постъпват в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” по силата на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения.

Не подлежат на регистрация издания с кратковременен срок на действие, рекламни издания, отпечатъци, плакати и илюстровани календари, учебни карти само с контурни изображения.

БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС (Сер. 1) се публикува в електронен формат четири пъти месечно.

БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС (Сер. 1) съдържа 8 раздела : Книги и официални издания; Нотни издания; Графични издания; Картографски издания; Издания за слепи; Издания на некнижни материали и на електронни носители; Продължаващи издания регистрирани и като книги; Нови заглавия на продължаващи издания. Библиографските описания в разделите са подредени по съдържание, според индексите на Универсална десетична класификация (Съкратено издание, 2017), а в рамките на един раздел азбучно. Използват се съкращения на думите съгласно БДС 9736-82, БДС 15714-83, БДС 15715-83.

БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС (Сер. 1) съдържа следните показалци:
   •    Показалец на имена на лица и колективни органи (кирилица и латиница)
   •    Показалец на заглавия
   •    Показалец на новите заглавия на продължаващи издания
   •    Показалец на серии
   •    Предметен показалец на лица и колективни органи
   •    Предметен показалец
   •    Географски показалец
   •    Показалец на международен стандартен номер ISBN
   •    Показалец на международен стандартен номер ISMN


Търсенето се извършва по видове документи и чрез системата от показалци. След маркиране на поредния номер на избрания от показалеца елемент имате възможност да видите библиографското описание в изданието. Пълното библиографско описание в каталога на Националната библиотека е достъпно чрез връзката COBISS.BG-ID.

КНИГИ

0 ОБЩ ОТДЕЛ

001 НАУКА И ЗНАНИЕ (ОБЩИ ВЪПРОСИ). НАУКОЗНАНИЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УМСТВЕНИЯ ТРУД

БК 2021/3 Кн 1
КАЗАШКА, Весела Стоянова, 1971-
        Мотивация за кариерно развитие и екипна работа в съвременна научноизследователска инфраструктура / Весела Казашка. - Пловдив : Акад. за муз., танцово и изобраз. изкуство "Проф. Асен Диамандиев", 2020. - 100 с. : с табл., диагр. ; 21 см

Библиогр.: с. 97-100.

ISBN 978-954-2963-66-0
1. Научни работници 2. Работа в екип
001-057.4
COBISS.BG-ID 43640328

БК 2021/3 Кн 2
ФРИСЪЛ, Боб, 1943-
        Нищо в тази книга не е вярно, но всичко е точно така / Боб Фрисъл ; прев. Валерий Русинов ; предг. Ричард Гросингър. - [Ново изд.]. - [София] : ИК Бард, 2020 ([София] : Алианс принт). - 398 с. : с ил. ; 21 см

Ориг. загл.: Nothing in this book is true, but it's exactly how things are / Bob Frissell. - Възприетата форма на името на авт. на доп. материал Ричард Гросингър е Ричард Гросинджър. - В кн. отбелязано актуализирано и разш. юбилейно изд. - За автора: с. 396-397. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-619-03-0008-3 : 19.99 лв.
1. Извънземни цивилизации 2. Окултизъм 3. Парапсихология
001.9
141.33
159.961
COBISS.BG-ID 43681032

004 КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ. ИЗЧИСЛИТЕЛНА ТЕХНИКА. ОБРАБОТКА НА ДАННИ
Виж и 621.39

КРАЛЕВ, Йордан Константинов
        Управление на дискретно-събитийни системи Вж Кн 43

ФЕТИ, Невин, 1977-
        Прилагане на защитата на личните данни : методики, препоръки и практически стъпки Вж Кн 28

005 УПРАВЛЕНИЕ
Виж и 37.091

КУНЕВ, Свилен Николаев, 1980-
        Въздействащи фактори върху иновационната активност на малките и средните предприятия : монография Вж Кн 64

БК 2021/3 Кн 3
ПАНДИТ, Гийтанджали
        Буда в работата / Гийтанджали Пандит ; прев. от англ. Даниел Пенев. - София : AMG, 2019 (София : Алианс принт). - 368 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Buddha at work / Geetanjali Pandit. - За авт.: с. 6.

ISBN 978-619-7494-03-7 : 14.95 лв.
1. Будизъм 2. Организационно поведение 3. Психология на труда 4. Стрес
005.32:24
24
159.944.4
COBISS.BG-ID 43738888

БК 2021/3 Кн 4
        ПРОЦЕСИ на дигитализация в системата за управление на организацията : монография / Антон Недялков ... [и др.] ; науч. ред. Антон Недялков, Мирослава Бонева. - Русе : Русенски унив. "Ангел Кънчев", 2020. - 343 с. : с ил., табл. ; 23 см

Други авт.: Емил Коцев, Мирослава Бонева, Александър Петков, Адриана Симеонова, Павел Витлиемов, Даниел Павлов, Игор Шелудко, Диана Антонова, Наталия Венелинова, Свилен Кунев, Ирина Костадинова. - Пълната форма на името на авт. Наталия Венелинова е Наталия Венелинова Трофилова. - Изд. на Русенски унив. А. Кънчев. Кат. Мениджмънт и бизнес развитие. - Рец.: Огнян Андреев, Милена Кирова. - Библиогр.: с. 327-342. - Рез. на бълг. ез.

ISBN 978-954-712-827-9
1. Управленски труд - автоматизация
005.3:005.591.6
COBISS.BG-ID 43658248

СТОЯНОВ, Валери Стоилов, 1961-
        Управление на стреса в организацията : психологически и управленски ракурси : монография Вж Кн 15

SǍJUZ na učenite v Bǎlgarija. Godišna naučna konferencija (59 ; Silistra, Ruse, Razgrad ; 2020)
    Reports awarded with "Best paper" crystal prize : 59th annual scientific conference of University of Ruse and Union of scientists "New Industries, digital economy, society - projections of the future III", 12-13 October 2020 - Ruse, 16 October 2020 - Silistra, 6-7 November 2020 - Razgrad Вж Кн 26

01 БИБЛИОГРАФИЯ И БИБЛИОГРАФИИ. КАТАЛОЗИ

БК 2021/3 Кн 5
КУМАНОВА, Александра Венкова, 1956-
        Fax eruditio - Факел на знанието : пътеводител по информационните ресурси на Студентското научно общество при Университета по библиотекознание и информационни технологии / Александра Куманова, Николай Василев ; ред. Стоян Денчев - науч. ред. ... [и др.]. - София : Акад. изд. За буквите - О писменехь, 2020 ([София] : [БПС]). - 522 с. : с ил., портр., табл. ; 24 см. - (Факлоносци ; 28)

Загл. на кор.: Eruditica. - Загл. и на англ. ез.: Fax eruditio - Torch of learning. - Други ред.: Руджеро Гиляревски, Никола Казански, Анжела Кенън, Марианна Соколова, Диана Стоянова, Калин Стоев, Нина Дебрюне, Иглика Гетова, Соня Спасова, Надежда Томова, Владимир Манчев, Добри Бояджиев, Ралица Йотова, Деница Младенова, Илиян Барзев. - Пълната форма на името на ред. Нина Дебрюне е Христина Димитрова Иванова-Дебрюне. - Изд. на Унив. по библиотекознание и информ. технологии. -
Текст и на рус., англ. ез. - Curriculum vitae: с. 498-509. - Рец.: Ирена Петева, Иван Гарванов, Таня Тодорова, Венцислав Велев, Александър Субето, Леонид Джахая, Ирина Линден, Милен Куманов. - Съдържа и: Tabula gratulatorum - систематизиран хронологично-азбучен библиографски списък на публикациите на членовете на Студентското научно общество на Университета / състав. Александра Куманова, Николай Василев ; библиогр. ред. Красимира Александрова ... [ и др.]. - Други ред.: Диана Ралева, Силвия Филипова, Марияна Максимова, Илияна Камбурова, Любов Йовинска. - Именен показалец.

ISBN 978-619-185-436-3
1. Университет по библиотекознание и информационни технологии. Студентско научно общество - библиографии 2. България - висше образование
013:378.6(497.2)УНИБИТ
COBISS.BG-ID 43745544

06 ОРГАНИЗАЦИИ И СДРУЖЕНИЯ
Виж и 001.32; 005.71; 347.19; 347.41

БРАУН, Адам, 1983-
        Обещанието на един молив : как един обикновен човек може да осъществи необикновена промяна Вж Кн 33

08 ИЗДАНИЯ СЪС СМЕСЕНО СЪДЪРЖАНИЕ. СБОРНИЦИ
Виж и (08); 82-82

ТОНЧЕВА, Анита Георгиева
        Приключенията на Лили. Костенурчето Вж Кн 131


1 ФИЛОСОФИЯ

113/119 КОСМОЛОГИЯ. ФИЛОСОФИЯ НА ПРИРОДАТА
Виж и 524.8

БК 2021/3 Кн 6
АЙВАНОВ, Омраам Микаел, 1900-1986
        Езикът на символите - езикът на природата / Омраам Микаел Айванов. - [Варна] : Благоговение, 2020 ([Варна] : [Хеликс прес]). - 322 с. : с ил. ; 21 см

Ориг. загл.: Langage symbolique, langage de la nature / Omraam Mikhaël Aïvanhov, в колекция Събрани пълни беседи, т. 8. - 
Михаил Иванов - истинско име на авт. Омраам Микаел Айванов. - Прев. от фр. ез. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.
ISBN 978-619-7374-37-7 : 19 лв.
1. Природа - философия 2. Дъновизъм 3. Езотеризъм 4. Символи и знаци
113/119
299.7
141.33
COBISS.BG-ID 43699720

13 ФИЛОСОФИЯ НА СЪЗНАНИЕТО И ДУХА. МЕТАФИЗИКА НА ДУХОВНИЯ ЖИВОТ

ЗАФЕР, Жасмина Георгиева, 1964-
        Тангра интегрално изцеление Вж Кн 48

14 ФИЛОСОФСКИ СИСТЕМИ И НАПРАВЛЕНИЯ

АЙВАНОВ, Омраам Микаел, 1900-1986
        Езикът на символите - езикът на природата Вж Кн 6

ФРИСЪЛ, Боб, 1943-
        Нищо в тази книга не е вярно, но всичко е точно така Вж Кн 2

159.9 ПСИХОЛОГИЯ
Виж и 316.6; 591.51; 616.89

БК 2021/3 Кн 7
ДОЛТО, Франсоаз, 1908-1988
        Каузата на децата / Франсоаз Долто ; прев. от фр. Радостин Желев. - София : ИК Колибри, 2018 ([София] : Инвестпрес). - 558 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Le cause des enfants / Françoise Dolto. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-02-0159-5 : 24 лв.
1. Детска и педагогическа психология
159.922.7
37.015
COBISS.BG-ID 43604232

БК 2021/3 Кн 8
ДУБКОВСКИ, Владимир, 1953-
        Игрите на боговете и хората : пътища за излизане от Матрицата / Владимир Дубковски, Валерия Дубковска ; прев. от рус. Марта Владова. - София : Изток-Запад, 2020. - 288 с. : с портр. ; 22 см

Ориг. загл.: Игры богов и людей : книга о путях выхода из Матрицы / Владимир Дубковский, Валерия Дубковская. - За авторите: с. 286-287. - Библиогр.: с. 279-285.

ISBN 978-619-01-0638-8 : 20 лв.
1. Самоусъвършенстване
159.922
COBISS.BG-ID 43712008

БК 2021/3 Кн 9
КЕМПТЪН, Бет
        Заедно сме в това : новите надежди и възможности, родени в кризата / Бет Кемптън ; прев. от англ. Марин Загорчев. - [София] : Skyprint, 2020 ([София] : [Кушовалиев]). - 118 с. ; 20 см

Ориг. загл.: We are in this together / Beth Kempton.

ISBN 978-954-390-165-4 : 9.95 лв.
1. Личност - психология
159.923
COBISS.BG-ID 43713800

БК 2021/3 Кн 10
КЛИЪН, Остин, 1983-
        Продължавай напред : 10 начина да останеш креативен в добри и лоши дни / Остин Клиън ; прев. от англ. Бистра Георгиева. - София : AMG, 2020 (София : Алианс принт). - 214 с. : с ил. ; 16 x 15 см

Ориг. загл.: Keep going / Austin Kleon. - Биогр. данни за авт. отбелязани на 3-та кор.

ISBN 978-619-7494-18-1 : 12.95 лв.
1. Личност - психология 2. Самоусъвършенстване
159.923
COBISS.BG-ID 43667976

МАРИНОВА, Севда Александрова
        Самотата Вж Кн 20

БК 2021/3 Кн 11
МИРАЛЕС, Франсеск, 1968-
        Шинрин-йоку : японското изкуство на горските бани / Франсеск Миралес, Ектор Гарсия ; прев. от исп. ез. Светослава Славчева. - София : AMG, 2020 (София : Алианс принт). - 196 с. : с цв. ил. ; 20 см

Ориг. загл.: Shinrin-yoku / Francesc Miralles Contijoch, Hector García Puigcerver. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 189-194.

ISBN 978-619-7494-00-6 : 11.95 лв.
1. Личност - психология 2. Хигиена
159.923
613
COBISS.BG-ID 43671560

ПАНДИТ, Гийтанджали
        Буда в работата Вж Кн 3

БК 2021/3 Кн 12
ПРЕНТИС, Крис, 1936-
        Дзен и изкуството на щастието / Крис Прентис ; прев. от англ. Марина Стоименова. - София : AMG, 2019 (София : Алианс принт). - 162 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Zen and the art of happiness / Chris Prentiss. - За автора: с. 161.

ISBN 978-619-7494-06-8 : 10 лв.
1. Щастие 2. Дзен будизъм
159.942
244.82
COBISS.BG-ID 43737096

БК 2021/3 Кн 13
РОБИНС, Мел, 1968-
        5-секундното правило / Мел Робинс ; прев. от англ. Елена Павлова. - София : Софтпрес, 2019 ([Добрич] : Фолиарт). - 239 с. : с ил. ; 23 см

Ориг. загл.: The 5 second rule / Mel Robbins, погрешно отпеч. на гърба на загл. с.: The 5-second rule. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-151-487-8 : 16.99 лв.
1. Самоусъвършенстване
159.922/.923
COBISS.BG-ID 43713032

БК 2021/3 Кн 14
СПАДАРО, Патриша Р.
        Уважавай себе си : вътрешното изкуство да даваш и да получаваш / Патриша Спадаро ; прев. от англ. Мария Димитрова. - София : AMG Publ., 2020 (София : Алианс принт). - 264 с. ; 21 см. - (Жената и нейната вселена)

Ориг. загл.: Honor yourself: the inner art of giving and receiving / Patricia Spadaro. - За авт.: с. 263.

ISBN 978-619-7494-09-9 : 14.95 лв.
1. Самоусъвършенстване
159.923
COBISS.BG-ID 43730440

БК 2021/3 Кн 15
СТОЯНОВ, Валери Стоилов, 1961-
        Управление на стреса в организацията : психологически и управленски ракурси : монография / Валери Стоянов. - Варна : Стено, 2020. - 199 с. : с табл., ил. ; 24 см

Рецензии / Димитър Канев, Иван Александров, Янчо Бакалов: с. 5-15. - Библиогр.: с. 184-198.

ISBN 978-619-241-119-0 : 19 лв.
1. Стрес 2. Кадри - психологични проблеми 3. Управление и организация - психологични проблеми
159.944.4
005.962:159.944.4
COBISS.BG-ID 42093832

ФРИСЪЛ, Боб, 1943-
        Нищо в тази книга не е вярно, но всичко е точно така Вж Кн 2


2 РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ

24 БУДИЗЪМ

ПАНДИТ, Гийтанджали
        Буда в работата Вж Кн 3

ПРЕНТИС, Крис, 1936-
        Дзен и изкуството на щастието Вж Кн 12

27 ХРИСТИЯНСТВО

БК 2021/3 Кн 16
БОЯДЖИЕВ, Румен Живков, 1961-
        От залеза на късната Античност към "подстъпите" на Средновековието : висши духовници и кореспонденцията им с християнки през V-VI в. / Румен Ж. Бояджиев. - София : Парадигма, 2020 ([София] : [Булгед]). - 133 с. ; 20 см. - (Studia slavico-byzantina et mediaevalia Europensia ; vol. 14)

Изд. на СУ Св. Климент Охридски. Център за слав.-визант. проучвания Проф. Иван Дуйчев. - Библиогр.: с. 109-123. - Азб. показалец.

ISBN 978-954-326-427-8
1. Духовници - кореспонденция - 5-6 век
27-722(092)(044)
929
COBISS.BG-ID 43708680

27-23 БИБЛИЯ. СТАР ЗАВЕТ. НОВ ЗАВЕТ

БК 2021/3 Кн 17
КАЛАЙДЖИЕВ, Иван
        Предателство ли е целувката на Юда? / Иван Калайджиев. - Плевен : Нима, 2020. - 42 с. ; 21 см

ISBN 978-619-162-699-1
1. Нов завет
27-23
COBISS.BG-ID 43612680

29 СЪВРЕМЕННИ ДУХОВНИ ДВИЖЕНИЯ

АЙВАНОВ, Омраам Микаел, 1900-1986
        Езикът на символите - езикът на природата Вж Кн 6


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

311 СТАТИСТИКАТА КАТО НАУКА. ТЕОРИЯ НА СТАТИСТИКАТА

БК 2021/3 Кн 18
ГЕОРГИЕВ, Михаил Живков, 1954-
        Моделиране със структурни уравнения. Кратко ръководство за работа с AMOS / Михаил Георгиев. - София : НСА прес, 2020 ([София] : [Авангард прима]). - 162 с. : с табл., сх. ; 24 см

Загл. на гърба на кн.: Моделиране със структурни уравнения - AMOS. - Библиогр.: с. 152-155.

ISBN 978-954-718-604-0
1. Статистика - моделиране - ръководства 2. Приложни програми - ръководства
311:004(035)
COBISS.BG-ID 43701512

316 СОЦИОЛОГИЯ
Виж и 355.01; 591.55

БК 2021/3 Кн 19
ЗНЕПОЛСКИ, Боян Ивайлов, 1968-
        Епоха на разломи : кризи на идентичностите и социална критика / Боян Знеполски. - София : Изток-Запад, 2020. - 376 с. ; 25 см

За популизма, постпопулизма и съвременните митове / разговор с Мишел Виевиорка: с. 331-343. - Възприетата форма на името на интервюираното лице Мишел Виевиорка е Мишел Виеворка. - В какво общество живеем? Обществото на Вебер или обществото на Дюркем? / разговор с Венсан Декомб: с. 344-360. - Библиогр.: с. 361-371.

ISBN 978-619-01-0564-0 (подв.) : 26 лв.
1. Социална психология - философия
316.6:1
COBISS.BG-ID 43662344

БК 2021/3 Кн 20
МАРИНОВА, Севда Александрова
        Самотата / Севда Маринова. - София : Изток-Запад, 2020. - 240 с. ; 22 см

Библиогр.: с. 237-239.

ISBN 978-619-01-0570-1 : 15 лв.
1. Отчуждение 2. Личност - психология
316.61
159.923
COBISS.BG-ID 43719432

БК 2021/3 Кн 21
ХЪНТЪР, Джеймс
        Монахът и изпълнителният директор / Джеймс Хънтър ; прев. от англ. Ира Коловска. - [София] : Skyprint, [2020] ([София] : [Кушовалиев]). - 174 с. ; 21 см

Ориг. загл.: The servant / James C. Hunter.

ISBN 978-954-390-161-6 : 14.95 лв.
1. Лидерство 2. Икономическо поведение
316.46
330.16
COBISS.BG-ID 43747080

327 МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ВЪНШНА ПОЛИТИКА
Виж и 172.4; 341

БК 2021/3 Кн 22
        ЕВРОПЕЙСКИЯТ съюз и новото нормално - от социална изолация към гражданска осъзнатост : доклади от Петата съвместна докторантска конференция на катедра "Европеистика", катедра "Политология" и катедра "Публична администрация" към Философски факултет на Софийски университет "Св. Климент Охридски" и Фондация за свободата "Фридрих Науман" / науч. ред. Нели Огнянова ... [и др.]. - София : Фонд. за свободата "Фридрих Науман", 2020. - 160 с. : с табл., диагр. ; 24 см

Други ред.: Калоян Симеонов, Татяна Буруджиева, Атанас Славов, Гергана Радойкова. - Изд. на СУ Св. Климент Охридски. - Текст и на англ. ез. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-7611-00-7
1. Европейски съюз - политика - конференции 2. Епидемии - социални проблеми - конференции 3. Европа - международни политически отношения
327.7:061.1ЕС(06)
364.624.4:616-036.21(06)
COBISS.BG-ID 43736840

33 ИКОНОМИКА. ИКОНОМИЧЕСКИ НАУКИ

БК 2021/3 Кн 23
        Професор Никола ВЕЛИКОВ на 90 години : отзиви за юбиляра / [състав.] Никола Великов. - София : Център за еврообразование и наука, 2020 ([София] : [ВТУ принт]). - 176 с. : с ил., портр., факс. ; 24 см

Юбилярът - в "очите" на аграрната "гилдия": с. 9-12. - Биогр. данни за състав. отбелязани на гърба на кор. - Текст и на япон. ез. - Съдържа и: Професор Никола Великов: Информационна справка - научни публикации за периода 1955-2020 г.: с. 105-142.

ISBN 978-954-9439-44-1 : 10.90 лв.
1. Великов, Никола Вълков, 1930- - юбилеи и чествания - сборници 2. Икономисти, български - юбилеи и чествания - сборници 3. България - икономика
33(497.2)(092)(062)
929 Великов, Никола Вълков
COBISS.BG-ID 43726600

330.1 ИКОНОМИЧЕСКА НАУКА. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ. СТОЙНОСТ. КАПИТАЛ. ФОНДОВЕ

БК 2021/3 Кн 24
РОЛИХ, Робърт, 1977-
        Решение за милиони : избегнете нагласената игра на финансовата индустрия и защитете инвестициите си / Робърт Ролих ; прев. от англ. Лилия Попова ; предг. от Робърт Г. Алън. - София : AMG Publ., 2018 (София : Алианс принт). - 248 с. : с ил., диагр. ; 21 см

Ориг. загл.: The million dollar decision / Robert Rolih. - За Робърт Ролих: с. 247. - Библиогр.: с. 245-246.

ISBN 978-619-7494-04-4 : 14.95 лв.
1. Икономическо поведение 2. Инвестиции 3. Финанси
330.16
330.32
COBISS.BG-ID 43607560

ХЪНТЪР, Джеймс
        Монахът и изпълнителният директор Вж Кн 21

330.3 ДИНАМИКА НА ИКОНОМИКАТА. ИКОНОМИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ

РОЛИХ, Робърт, 1977-
        Решение за милиони : избегнете нагласената игра на финансовата индустрия и защитете инвестициите си Вж Кн 24

331.4 РАБОТНА СРЕДА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТНОТО МЯСТО. ОХРАНА НА ТРУДА. ХИГИЕНА НА ТРУДА. ТРУДОВИ ЗЛОПОЛУКИ

БК 2021/3 Кн 25
АТАНАСОВ, Огнян Дичев, 1962-
        Осигуряване на здравословна и безопасна работна среда в условията на COVID-19 : мерки и добри практики за ограничаване на разпространението на COVID-19 / Огнян Атанасов ; състав. Огнян Атанасов ; предг. Иван Кокалов. - София : ИК Труд и право, 2020 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 264 с. : с табл. ; 24 см

ISBN 978-954-608-280-0 : 32.70 лв.
1. Работно място - хигиена 2. Епидемии
331.47
613.63
COBISS.BG-ID 43692808

338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ НА ИКОНОМИКАТА. ИКОНОМИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ

БК 2021/3 Кн 26
SǍJUZ na učenite v Bǎlgarija. Godišna naučna konferencija (59 ; Silistra, Ruse, Razgrad ; 2020)
        Reports awarded with "Best paper" crystal prize :  59th annual scientific conference of University of Ruse and Union of scientists "New Industries, digital economy, society - projections of the future III", 12-13 October 2020 - Ruse, 16 October 2020 - Silistra, 6-7 November 2020 - Razgrad / ed. by Bagryana Ilieva ... [и др.]. - Ruse : "Angel Kanchev" Univ. of Ruse, 2020. - 313 с. : с цв. ил., табл., диагр. ; 23 см

Загл. на гърба на кн.: 
The best paper: 59th annual science conference of Ruse University III. - Други ред.: Daniela Todorova, Diana Jelezova-Mindizova, Elitsa Kumanova, Elizar Stanev, Emil Trifonov, Emilia Velikova, Evgeniya Goranova, Greta Koleva, Ivanka Tsvetkova, Plamen Manov, Milen Ivanov, Mimy Kornatzeva, Miroslava Boneva, Galina Ivanova, Reneta Zlateva, Galina Lecheva, Sasho Nunev, Simeon Iliev, Nikola Sybev, Stefka Mindova, Tsvetan Dimitrov, Tzvetomir Vasilev, Dimitar Dimitrov, Velislava Doneva, Velizara Pencheva, Vladimir Chukov. - Пълната форма на името на ред. Daniela Todorova е Даниела Тодорова Стоянова. - Възприетата форма на името на ред. Evgeniya Goranova е Evgenija Deneva, с пълно име Евгения Денева Горанова. - Името на ред. Пламен Михайлов Мънев погрешно отпеч. на с. 313 - Plamen Manov. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-712-793-7
1. Стопанство - конференции 2. Иновации - конференции
338(06)
005.591.6(06)
COBISS.BG-ID 43647752

34 ПРАВО. ПРАВНИ НАУКИ

БК 2021/3 Кн 27
ТОДОРОВА, Анна Христова, 1980-
        Речник основни термини : административно право, трудово право, лекарствено законодателство, счетоводство / Анна Тодорова, Живка Добрева, Магдалена Пешева. - Варна : График, 2020. - 62 с. ; 21 см

За авт.: с. 59.

ISBN 978-619-242-081-9
1. Право - терминология - речници 2. Счетоводство - терминология - речници
34(038)
657(038)
COBISS.BG-ID 43681288

342 ПУБЛИЧНО ПРАВО. КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО
Виж и 321; 35

КОСТАДИНОВ, Васил Банев
        Правна регламентация на частната охранителна дейност : частна охранителна дейност - част първа Вж Кн 31

БК 2021/3 Кн 28
ФЕТИ, Невин, 1977-
        Прилагане на защитата на личните данни : методики, препоръки и практически стъпки / Невин Фети, Десислава Тошкова-Николова ; предг. Веселин Целков. - София : ИК Труд и право, 2020 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 528 с. ; 24 см

Пълната форма на името на авт. Невин Фети е Невин Фети Осман. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 525-527.

ISBN 978-954-608-279-4 : 40 лв.
1. Информационна сигурност
342.7
004.6.056
COBISS.BG-ID 43728648

347 ГРАЖДАНСКО ПРАВО

        ПРАВО на интелектуална собственост Вж Кн 32

БК 2021/3 Кн 29
СТЕФАНОВ, Георги, 1953-
        Теми за държавен изпит по гражданскоправни науки : по конспекта / Георги Стефанов. - 4. актуализирано и доп. изд. - В. Търново : Абагар, 2021. - 752 с. ; 24 см

Пълната форма на името на авт. Георги Стефанов е Георги Стефанов Иванов. - 1. изд. 2016. - Библиогр. след отд. разд.

ISBN 978-619-168-260-7
1. Гражданско право - България - учебни помагала за ВУЗ
347(497.2)(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 43695624

351 ОТДЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НА ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

БК 2021/3 Кн 30
        ДАНЪЧНО облагане и счетоводно приключване на 2020 година : данъчна рамка на финансовата година, годишен финансов отчет : приложни коментари, указания на НАП, експертни решения / Велин Филипов ... [и др.]. - София : ИК Труд и право, 2020 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 607 с. : с табл. ; 24 см + 1 оптичен диск

Загл. на кор.: Данъчно облагане и счетоводно приключване 2020. - Други авт.: Лорета Цветкова, Ивайло Кондарев, Антон Свраков, Христо Досев, Мария Цветанова, Николай Ризов.

ISBN 978-954-608-278-7 : 38 лв.
1. Данъчно облагане - България - законодателни и директивни материали - коментари 2. Счетоводство - България - законодателни и директивни материали - коментари 3. България - обществено управление
351.72:336.2(497.2)(094.5.07)
657(497.2)(094.5.07)
COBISS.BG-ID 43699464

БК 2021/3 Кн 31
КОСТАДИНОВ, Васил Банев
        Правна регламентация на частната охранителна дейност : частна охранителна дейност - част първа / Васил Костадинов, Илка Алексиева. - Плевен : Нима, 2020. - 158 с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 145-157.

ISBN 978-619-162-696-0
1. Охрана и сигурност - България - правни проблеми 2. България - обществено управление
351.74/.75-027.551:34(497.2)
342.9(497.2)
COBISS.BG-ID 43674376

БК 2021/3 Кн 32
        ПРАВО на интелектуална собственост / Цветана Каменова ... [и др.]. - Пловдив : Интел дизайн, 2018. - 231 с. ; 24 см

Други авт.: Стефан Стефанов, Мадлен Кавръкова, Димитър Деков. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7178-10-4
1. Интелектуална собственост - България - законодателни и директивни материали - коментари 2. Авторско право - България - законодателни и директивни материали - коментари 3. България - обществено управление
351:347.77/.78(497.2)(094.5.07)
347.77/.78(497.2)(094.5.07)
COBISS.BG-ID 43693320

355/359 ВОЕННО ИЗКУСТВО. ВОЕННИ НАУКИ. ОТБРАНА НА СТРАНАТА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ
Виж и 623

        ХРИСТОМАТИЯ за военните конфликти по българските земи. Т. 3, Ново време (до средата на XIX век) Вж Кн 145

36 ОСИГУРЯВАНЕ НА ДУХОВНИ И МАТЕРИАЛНИ ЖИЗНЕНИ ПОТРЕБНОСТИ
Виж и 351.84

        ЕВРОПЕЙСКИЯТ съюз и новото нормално - от социална изолация към гражданска осъзнатост : доклади от Петата съвместна докторантска конференция на катедра "Европеистика", катедра "Политология" и катедра "Публична администрация" към Философски факултет на Софийски университет "Св. Климент Охридски" и Фондация за свободата "Фридрих Науман" Вж Кн 22

37 ОБРАЗОВАНИЕ
Виж и (07); 364.67

БК 2021/3 Кн 33
БРАУН, Адам, 1983-
        Обещанието на един молив : как един обикновен човек може да осъществи необикновена промяна / Адам Браун ; прев. от англ., предг. Даниел Пенев. - София : AMG Publ., 2020 (София : Алианс принт). - 296 с. ; 21 см

Ориг. загл.: The promise of a pencil: How an ordinary person can create extraordinary change / Adam Braun. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7494-15-0 : 16.95 лв.
1. Образователна политика 2. Неправителствени организации - САЩ 3. САЩ - организации
37.014(100)(0:82-94)
061.2(73)(0:82-94)
821.111(73)-94
COBISS.BG-ID 43673608

ДОЛТО, Франсоаз, 1908-1988
        Каузата на децата Вж Кн 7

ИВАНОВА, Екатерина Емилова, 1987-
        Педагогически технологии за приобщаващо обучeние по "Околен свят" за ученици от начален етап на образование (I-II клас) : монография Вж Кн 38

БК 2021/3 Кн 34
МАВРОДИЕВА, Марина Василева, 1979-
        Предизвикателства пред преподаването и ученето : резултати от Международното изследване TALIS 2018 на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие / Марина Мавродиева. - София : МОН, 2020 ([София] : Сепа-инфома). - 132 с. : с цв. диагр. ; 27 см

ISBN 978-954-8973-28-1
1. Училища - управление и организация 2. Учители - подготовка
37.07
37.01
COBISS.BG-ID 43654664

БК 2021/3 Кн 35
НИКОЛОВА, Марина Колева, 1959-
        Основи на педагогиката / Марина Николова. - Сливен : Обнова, 2018. - 173 с. : с табл. ; 20 см

Рец. Керанка Велчева. - Библиогр.: с. 171-172.

ISBN 978-619-7445-12-1
1. Педагогика - учебници за ВУЗ
37.01(075.8)
COBISS.BG-ID 43729928

БК 2021/3 Кн 36
НИКОЛОВА, Марина Колева, 1959-
        Педагогическа психология : учебник / Марина Николова, Ралица Станева. - Сливен : Обнова, 2019. - 244 с. ; 21 см

За авт.: с. 9. - Рец. Галя Кожухарова. - Библиогр.: с. 241-243.

ISBN 978-619-7445-10-7
1. Детска и педагогическа психология - учебници за ВУЗ
37.015(075.8)
COBISS.BG-ID 43671304

37.091 ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ
Виж и 005

БК 2021/3 Кн 37
КОСТАДИНОВА, Ива Стоилова, 1981-
        Подход и метод за автоматизация на тестовата система и усъвършенстване на образователния процес : монография / Ива Костадинова ; предг. Васил Тотев. - София : Акад. изд. За буквите - О писменехь, 2020 ([София] : БПС). - 186 с. : с табл., диагр. ; 21 см

Загл. на кор.: Подход и метод за автоматизация на тестова система и усъвършенстване на образователния процес. - Загл. и на англ. ез.: Approach and method for automation of the testing system and improvement of the educational process. - Рецензии / Иван Иванов, Христо Христов: с. 179-185. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 166-178.

ISBN 978-619-185-433-2
1. Тест - автоматизация
37.091.26:004
COBISS.BG-ID 43639048

373.3 НАЧАЛНО И ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ

БК 2021/3 Кн 38
ИВАНОВА, Екатерина Емилова, 1987-
        Педагогически технологии за приобщаващо обучeние по околен свят за ученици от начален етап на образование (I-II клас) : монография / Екатерина Емилова Иванова. - Русе : Примакс, 2020 ([Русе] : Унив. изд. център "А. Кънчев"). - 510 с. : с цв. ил., табл. ; 23 см

Рец.: Димитър Гюров, Снежана Николова. - Библиогр.: с. 495-508.

ISBN 978-619-7242-78-2
1. Природа и общество - методика на преподаването за основни училища 2. Начални училища - учебно-възпитателна работа 3. Деца в риск - образование и просвета - България 4. Образователна политика - България 5. България - основно образование
373.3.091.3:502
373.3.043(497.2)
37.014.5(497.2)
COBISS.BG-ID 43653896

БК 2021/3 Кн 39
ЙОРДАНОВ, Валери Стефчев, 1984-
        Модел за интензифициране на обучение по танци на учениците от основна образователна степен : монография / Валери Стефчев Йорданов ; науч. ред., предг. Юлия Дончева. - Русе : Примакс, 2020 ([Русе] : Унив. изд. център "А. Кънчев"). - 198 с. : с табл., диагр., сх. ; 23 см

Рец.: Стефан Христев Базелков, Теодора Михайлова Давидова. - Библиогр.: с. 147-155.

ISBN 978-619-7242-75-1
1. Физическо възпитание - методика на преподаването за основни училища
373.3.091.3:796
COBISS.BG-ID 43677448

374 ИЗВЪНУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ. ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ

БК 2021/3 Кн 40
РАДЕВ, Любо, 1955-
        150 години читалище "Дружба-1870" - гр. Харманли / Любо Радев. - Пловдив : Интелексперт-94, 2020. - 52 с. : с цв. ил. ; 21 см

Пълната форма на името на авт. Любо Радев е Любомир Радев Костадинов.

ISBN 978-619-7220-77-3
1. Читалища - Харманли - история 2. Харманли - читалища
374(497.23-21)(091)
COBISS.BG-ID 43717640

39 ЕТНОЛОГИЯ. КУЛТУРНА АНТРОПОЛОГИЯ. ЕТНОГРАФИЯ. НРАВИ. ОБИЧАИ. ТРАДИЦИИ. БИТ. ФОЛКЛОР
Виж и 159.922.4; 2-18; 903; 904

БК 2021/3 Кн 41
ПЕНЕВА, Румяна Калининова, 1977-
        Личният стил : как облеклото променя / Румяна Пенева. - София : Софтпрес, 2019 ([Костинброд] : [Мултипринт ООД]). - 128 с. : с цв. ил. ; 23 см

ISBN 978-619-151-481-6 : 14.99 лв.
1. Дамско облекло 2. Мода 3. Личност - психология
391-055.2
646.4-055.2
COBISS.BG-ID 43643144

БК 2021/3 Кн 42
СТАРЕВА, Лилия Петрова, 1954-
        Български празници и обичаи : книга за всеки дом / Лилия Старева. - София : Софтпрес, 2019 ([Добрич] : Фолиарт). - 288 с. : с ил. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-151-474-8 : 14.99 лв.
1. Празници, български - справочници 2. Народни обичаи и обреди, български - справочници 3. Готварство - България - рецепти 4. България - етнография
394.26(497.2)(035)
398.332(497.2)(035)
641.55(497.2)(083.12)
COBISS.BG-ID 43686152


5 МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

519.7 МАТЕМАТИЧЕСКА КИБЕРНЕТИКА
Виж и 007; 621.391

БК 2021/3 Кн 43
КРАЛЕВ, Йордан Константинов
        Управление на дискретно-събитийни системи / Йордан Константинов Кралев. - [София] : Йордан Константинов Кралев, 2018 ([София] : Уайт канвас). - 156 с. : с ил. ; 21 см

Библиогр.: с. 151-156 .

ISBN 978-619-91204-0-8
1. Динамични системи - моделиране - учебници за ВУЗ
519.71(075.8)
004.411(075.8)
COBISS.BG-ID 43651080

553 ИКОНОМИЧЕСКА ГЕОЛОГИЯ. НАХОДИЩА НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ

ТОДОРОВ, Стоил Маринов
        История на Мировското солно находище край гр. Провадия (1917-2002) Вж Кн 55


6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

611 АНАТОМИЯ. АНАТОМИЯ НА ЧОВЕКА И СРАВНИТЕЛНА АНАТОМИЯ
Виж и 343.93; 572; 591.3; 591.4; 616-091; 743

БК 2021/3 Кн 44
ВАНКОВ, Ванко Начев, 1922-2010
        Анатомия на човека : учебник за студенти по медицина и дентална медицина. Ч. 1, Опорно-двигателен апарат / Ванко Ванков, Георги Гълъбов ; предг., под науч. ред. на Мария Ванкова ; ил. Савка Бакърджиева. - [15. изд.]. - Варна : Стено, 2020. - 184 с. : с ил. ; 24 см

Пълната форма на името на ред. Мария Ванкова е Мария Ванкова Григорова.  
- 1. изд. 1970, ч. 1 с авт. Ванко Ванков, изд. на ВМИ - Варна.

ISBN 978-619-241-120-6 : 20 лв.
1. Опорно-двигателен апарат - анатомия - учебници за ВУЗ
611.7(075.8)
COBISS.BG-ID 43652104

612 ФИЗИОЛОГИЯ. ФИЗИОЛОГИЯ НА ЧОВЕКА И СРАВНИТЕЛНА ФИЗИОЛОГИЯ
Виж и 159.91; 577; 581.1; 591.1; 616-092

        ХРАНЕНЕ и развитие : доклади от Четвърта мултифасетна конференция върху детското развитие, 5-6 април 2019, Пловдив Вж Кн 46

613 ХИГИЕНА (ОБЩИ ВЪПРОСИ). ЛИЧНО ЗДРАВЕ И ХИГИЕНА
Виж и 614; 616-083

АТАНАСОВ, Огнян Дичев, 1962-
        Осигуряване на здравословна и безопасна работна среда в условията на COVID-19 : мерки и добри практики за ограничаване на разпространението на COVID-19 Вж Кн 25

БУРГАЗЛИЕВ, Христо Георгиев, 1964-
        Билки и апарати в козметиката Вж Кн 47

МИРАЛЕС, Франсеск, 1968-
        Шинрин-йоку : японското изкуство на горските бани Вж Кн 11

БК 2021/3 Кн 45
ФЪНГ, Джейсън, 1974-
        Здравословно гладуване : върнете контрола върху тялото си / Джейсън Фънг, Джими Мур ; прев. от англ. Таня Докторова. - София : Изток-Запад, 2020. - 318 с. : с ил. ; 22 см

Ориг. загл.: The complete guide to fasting / Jason Fung, Jimmy Moore. - Библиогр. след отд. теми. - Азб. показалец.

ISBN 978-619-01-0624-1 : 25 лв.
1. Глад 2. Отслабване
613.24
COBISS.BG-ID 43648776

БК 2021/3 Кн 46
        ХРАНЕНЕ и развитие : доклади от Четвърта мултифасетна конференция върху детското развитие, 5-6 април 2019, Пловдив / под ред. на Иван Иванов и Владимир Пилософ. - Пловдив : Мед. унив., 2020. - 253 с. : с ил., табл., диагр. ; 25 см

Библиогр. след отд. докл.

ISBN 978-619-237-065-7
1. Деца - хранене - конференции 2. Деца - физическо развитие - конференции
613.22(06)
612-053.2(06)
613.9-053.2(06)
COBISS.BG-ID 43701256

615 ФАРМАКОЛОГИЯ. ОБЩА ТЕРАПИЯ. ТОКСИКОЛОГИЯ
Виж и 616-085; 661.12

БОЯДЖИЕВА-Делева, Елена Кирилова, 1981-
        Оромоторна логопедична терапия: теоретични аспекти и практическо приложение : логопедичен масаж, артикулационна и миофункционална гимнастика Вж Кн 49

БК 2021/3 Кн 47
БУРГАЗЛИЕВ, Христо Георгиев, 1964-
        Билки и апарати в козметиката / Христо Бургазлиев, Жалнек Амин. - 2. доп. изд. - Бургас : Амко дизайн, 2020 ([София] : Дайрект сървисиз). - 315 с. : с цв. ил. ; 21 см

Възприетата форма на името на авт. Жалнек Амин е Жалнек Амин Ибрахим. - 
1. изд. 2018 със загл. Фитокозметика, изд. на авт. - Рецензия / Златка Димитрова Димитрова: с. 3-6.

ISBN 978-954-91536-7-5
1. Медицински растения - приложение - в козметика 2. Етерични масла - приложение - в козметика 3. Козметика - апарати и инструменти
615.32
665.5
613.49
COBISS.BG-ID 43655432

БК 2021/3 Кн 48
ЗАФЕР, Жасмина Георгиева, 1964-
        Тангра интегрално изцеление / Жасмина Зафер, Мохамед Бен Фадхел. - Плевен : Нима, 2020. - 97 с. : с ил., портр. ; 20 см

Загл. и на англ. ез.: Tangra integral healing. - Тангра интегрална йога (интервю с Жасмина) / интервюто взе Катерина Чобанова: с. 7-12. - Огледалото на времето / Добрина-Радостина Костадинова: с. 93-95.

ISBN 978-619-162-701-1
1. Алтернативна медицина 2. Окултизъм
615.85
133
COBISS.BG-ID 43739144

616.8 НЕВРОЛОГИЯ. НЕВРОПАТОЛОГИЯ. НЕРВНА СИСТЕМА

БК 2021/3 Кн 49
БОЯДЖИЕВА-Делева, Елена Кирилова, 1981-
        Оромоторна логопедична терапия: теоретични аспекти и практическо приложение : логопедичен масаж, артикулационна и миофункционална гимнастика / Елена Бояджиева-Делева. - Варна : Стено, 2020. - 207 с. : с ил. ; 24 см

Рец.: Цветанка Ценова, Нели Василева, Емил Маринов. - Библиогр.: с. 194-206.

ISBN 978-619-241-111-4 : 18 лв.
1. Говор - разстройства - корекция 2. Лечебен масаж
616.89-008.434
615.82
COBISS.BG-ID 43610120

БК 2021/3 Кн 50
ДУШАНОВА, Юлиана Александрова, 1964-
        Зрително-пространствени аспекти и ЕЕГ - корелати при дислексия на развитието - програми "Развитие на четенето" / Юлиана Душанова, Йорданка Лалова, Антоанета Калонкина. - София : Логопед. център Ромел, 2020 ([София] : [Симолини]). - 154 с. : с цв. ил., табл., диагр. ; 21 см

Рецензии / Енчо Герганов, Виолета Боянова: с. 7-16. - Пълната форма на името на рец. Виолета Боянова е Виолета Боянова Цветкова. - Библиогр.: с. 128-154.

ISBN 978-954-9458-29-9 : 21 лв.
1. Дислексия - при децата - диагностика 2. Електроенцефалография 3. Четене - разстройства - при децата
616.8-008-07-053.2
COBISS.BG-ID 43643400

БК 2021/3 Кн 51
        НЕВРОХИРУРГИЧНА патология на трети вентрикул / Асен Бусарски ... [и др.] ; ред., предг., послесл. Стефан Габровски. - София : Труд и право, 2020 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 564 с. : с цв. ил. ; 25 см

Други авт.: Венцеслав Бусарски, Николай Велинов, Николай Габровски, Стефан Габровски, Камелия Генова, Венелин Герганов, Петър Илков, Маргарита Каменова, Мария Лалева, Марин Маринов, Красимир Минкин, Кирил Романски, Д. Солари, А. Де Роса, А. Ди Сома, А. Пратс-Голино, Г. Сома, Л. М. Кавало. - Библиогр. след отд. материали.

ISBN 978-954-608-277-0 (подв.) : 90 лв.
1. Главен мозък - болести - хирургическа терапия
616.83-089
COBISS.BG-ID 43614472

617 ХИРУРГИЯ. ОРТОПЕДИЯ. ОФТАЛМОЛОГИЯ

БК 2021/3 Кн 52
МЕРМЕКЛИЕВА, Елена Атанасова
        Наследствени ретинални дистрофии / Елена Мермеклиева. - София : Изток-Запад, 2020. - 177 с. : с цв. ил., сх., табл. ; 24 см

Рецензии / Петя Василева, Борислав Дъбов: с. 9-13. - Библиогр. след отд. теми.

ISBN 978-619-01-0682-1 : 40 лв.
1. Ретина - болести - наследственост
617.73
COBISS.BG-ID 43696136

БК 2021/3 Кн 53
        РЕФРАКТИВНА хирургия на окото / Тошо Митов ... [и др.] ; под ред., предг. на Тошо Митов. - Варна : ИК Стено, 2019. - 428 с. : с цв. ил. ; 24 см

Други авт.: Даниела Митова, Жени Борисова, Петрана Стойчева, Мартин Литев.

ISBN 978-619-241-035-3
1. Зрение - разстройства - хирургическа терапия
617.75-089
COBISS.BG-ID 43654152

621.6 ТРАНСПОРТИРАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЕЧНОСТИ И ГАЗОВЕ. ИНСТАЛАЦИИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И АПАРАТУРА

БК 2021/3 Кн 54
ЦАНКОВ, Петко Георгиев, 1959-
        Сборник с решени задачи и справочник по газоснабдяване / Петко Цанков. - Сливен : Обнова, 2018. - 246 с. : с табл., диагр. ; 21 см

Рец.: Иван С. Антонов, Ангел К. Терзиев. - Библиогр.: с. 242-244.

ISBN 978-619-7445-09-1
1. Газоснабдяване - задачи за ВУЗ
621.643(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 43651848

622 МИННО ДЕЛО
Виж и 528; 549; 552; 553; 679.8

БК 2021/3 Кн 55
ТОДОРОВ, Стоил Маринов
        История на Мировското солно находище край гр. Провадия (1917-2002) / Стоил Тодоров. - Варна : ИК Стено, 2020. - 84 с. : с ил., портр., факс. ; 20 см

ISBN 978-619-241-114-5
1. Солни залежи - Североизточна България - история 2. Североизточна България - минно дело
622.36(497.2-18)(091)
553.63(497.2-18)(091)
COBISS.BG-ID 43702024

623 ВОЕННА ТЕХНИКА
Виж и 355/359; 629.7

БК 2021/3 Кн 56
ПЕТРОВ, Красимир Иванов, 1960-
        Патрони за стрелково оръжие : монография - справочник / Красимир Иванов Петров, Венцеслав Велев Велев. - 2. прераб. и доп. изд. - София : ИК "Св. Иван Рилски", 2020. - 346 с. : с цв. ил., табл. ; 25 см

1. изд. 2019. - Рецензия / Боян Миланов Петков: с. 3-4. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 344.

ISBN 978-954-353-424-1 : 50 лв.
1. Патрони
623.45
COBISS.BG-ID 43676424

634.8 ЛОЗАРСТВО. ЛОЗИ
Виж и 663.2

БК 2021/3 Кн 57
СТАЛЕВ, Боян Сталев
        Използване на някои технологични решения при проектиране и отглеждане на биологични лозови насаждения : монография / Боян Сталев Сталев. - Пловдив : Интелексперт-94, 2020. - 116 с. : с табл., цв. диагр., ил. ; 21 см

Рец.: Славчо Панделиев, Иван Манолов, Павел Ботянски. - Библиогр.: с. 106-115.

ISBN 978-619-7220-75-9
1. Лозарство - агротехника
634.8:631.5
COBISS.BG-ID 43644424

БК 2021/3 Кн 58
СТАЛЕВ, Боян Сталев
        Сравнително проучване на биологично и конвенционално производство на десертно грозде в района на с. Найден Герово, Пловдивска област / Боян Сталев Сталев. - Пловдив : Интелексперт-94, 2020. - 140 с. : с табл., диагр., ил. ; 21 см

Рец.: Славчо Панделиев, Димитър Бабриков. - Библиогр.: с. 126-133.

ISBN 978-619-7220-74-2
1. Лоза - сортове - Пловдив (област) 2. Найден Герово (област Пловдив) - овощарство
634.86(497.23-22)
COBISS.BG-ID 43641352

636.7 КУЧЕТА

БК 2021/3 Кн 59
БОБКОВА, Настя
        Гали, хвали, обичай : ориентир в тънкостите на кучешката душа / Н. Бобкова, Н. Пигарева ; ил. Н. Н. Пигарева ; прев. от рус. Иван Тотоманов. - [София] : Бард, 2020 ([София] : Алианс принт). - 317 с. : с ил. ; 21 см

Ориг. загл.: Гладь, люби, хвали / Настя Бобкова, Надя Пигарева.

ISBN 978-954-655-992-0 : 19.99 лв.
1. Кучета - дресировка 2. Зоопсихология
636.7.045
COBISS.BG-ID 43675144

639 ЛОВ. РИБОЛОВ. РИБНО СТОПАНСТВО
Виж и 347.26; 799

БК 2021/3 Кн 60
СЪЛИВАН, Марк
        Смърт и двуцевки / Марк Съливан ; прев. Елица Кадиева ; предисл. Георги Богданов, Дъглас Р. Харт. - [София] : [Изд. авт.], 2020 ([София] : Алианс принт). - 312 с. : с цв. ил. ; 29 см

Ориг. загл.: Death and double rifles / Mark Sullivan. - Речник: с. 309.

ISBN 978-619-188-493-3 (подв.) : 80 лв.
1. Лов - Танзания 2. Танзания - лов и риболов
639.1(678)
COBISS.BG-ID 43714312

641/642 ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ. ПРИГОТВЯНЕ НА ХРАНАТА. ГОТВАРСТВО. ЯСТИЯ. ХРАНЕНЕ
Виж и 612.39; 613.2; 614.31; 63; 663; 664

БК 2021/3 Кн 61
ИВАНОВА, Снежана Димитрова
        Технология на кулинарната продукция : учебно помагало / Снежана Иванова. - Пловдив : Интелексперт-94, 2020. - 252 с. : с ил., сх., табл. ; 26 см

Рец. Йорданка Н. Алексиева. - Библиогр.: с. 248-249.

ISBN 978-619-7220-76-6
1. Готварство - технология - учебни помагала за ВУЗ
641(075.8)
COBISS.BG-ID 43692552

БК 2021/3 Кн 62
ПЕТРОВА, Жани, 1986-
        Вкусотийки / Жани Петрова. - Плевен : Нима, 2020. - 80 с. : с цв. ил. ; 21 см

Жани Петрова - псевд. на авт. Божана Божанова Петрова.

ISBN 978-619-162-707-3
1. Готварство - рецепти 2. Сладкарство - рецепти
641.55(083.12)
641.85(083.12)
COBISS.BG-ID 43684616

СТАРЕВА, Лилия Петрова, 1954-
        Български празници и обичаи : книга за всеки дом Вж Кн 42

646/649 ПРЕДМЕТИ ЗА ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА. ПОДДЪРЖАНЕ НА ДОМАКИНСТВОТО

ПЕНЕВА, Румяна Калининова, 1977-
        Личният стил : как облеклото променя Вж Кн 41

657 СЧЕТОВОДСТВО
Виж и 005.521

        ДАНЪЧНО облагане и счетоводно приключване на 2020 година : данъчна рамка на финансовата година, годишен финансов отчет : приложни коментари, указания на НАП, експертни решения Вж Кн 30

ТОДОРОВА, Анна Христова, 1980-
        Речник основни термини : административно право, трудово право, лекарствено законодателство, счетоводство Вж Кн 27

658 УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТЪРГОВИЯТА
Виж и 005.71; 33; 347.7

БК 2021/3 Кн 63
БРАНСЪН, Ричард, 1950-
        Как открих наивността си / Ричард Брансън ; прев. от англ. Бистра Георгиева ; предг. Светослав Иванов. - София : AMG publ., 2019 (София : Алианс принт). - 559, [24] с. : факс., цв. ил., портр. ; 21 см

Ориг. загл.: Finding my virginity / Richard Branson.

ISBN 978-619-7494-05-1 : 24.95 лв.
1. Брансън, Ричард, 1950- - биографски материали 2. Предприемачество - Великобритания - биографски материали 3. Великобритания - стопански обединения
658(410)(092)
929 Брансън, Ричард
COBISS.BG-ID 43661576

БК 2021/3 Кн 64
КУНЕВ, Свилен Николаев, 1980-
        Въздействащи фактори върху иновационната активност на малките и средните предприятия : монография / Свилен Кунев ; науч. ред., предг. Свилена Рускова. - Русе : Примакс, 2020 (Русе : Русенски унив. "Ангел Кънчев"). - 216 с. : с ил. ; 23 см

Изд. на Русенски унив. А. Кънчев. Фак. Бизнес и мениджмънт. Кат. Мениджмънт и бизнес развитие. - Рец.: Невяна Танева, Петър Кънев. - Библиогр.: с. 149-154.

ISBN 978-619-7242-81-2
1. Малки и средни стопански предприятия - управление и организация 2. Иновации - управление и организация
658.11-022.51/.55
005.591.6
COBISS.BG-ID 43663368

659 РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИОННИ КАМПАНИИ. ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

БК 2021/3 Кн 65
ИВАНОВ, Алексей Николаевич
        Скритите оръжия в рекламата : как да създадеш идея, без да си Огилви / Алексей Иванов ; ил. Юрий Герасимов, Юлия Яхновска ; прев. от рус. Олга Дамянлиева. - София : Изток-Запад, 2020. - 176 с. : с ил. ; 25 см. - (Библиотека Маркетинг и реклама)

Ориг. загл.: Как придумать идею, если вы не Огилви / Алексей Иванов. - За автора: с. 167. - Библиогр.: с. 168.

ISBN 978-619-01-0598-5 (подв.) : 19.90 лв.
1. Реклама
659.1
COBISS.BG-ID 42089480

665 МАСЛА. МАЗНИНИ. ВОСЪЦИ. ЛЕПИЛА. СМОЛИ
Виж и 547.91

БУРГАЗЛИЕВ, Христо Георгиев, 1964-
        Билки и апарати в козметиката Вж Кн 47


7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ

7.01/.097 ТЕОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НА ИЗКУСТВОТО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ТЕХНИКИ. ХУДОЖЕСТВЕНО МАЙСТОРСТВО. ИСТОРИЯ НА ИЗКУСТВОТО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ШКОЛИ, СТИЛОВЕ, ВЛИЯНИЕ. ОБЕКТИ НА ХУДОЖЕСТВЕНО ИЗОБРАЖЕНИЕ. ПР

БК 2021/3 Кн 66
ВАЗАРИ, Джорджо, 1511-1574
        Животописи на велики художници, скулптори и архитекти : Леонардо, Микеланджело, Рафаело / Джорджо Вазари ; прев. от итал. Никола Иванов, Ина Кирякова ; предг. Ина Кирякова. - София : Изток-Запад, 2020. - 256 с. : с цв. ил., портр. ; 25 см

Ориг. загл.: Le vite dei più eccellenti pittori, scultori e architetti / Giorgio Vasari. - Загл. в изд. каре: Животописи на велики живописци, скулптори и архитекти. - Кн. е ил. с рис. на: Леонардо да Винчи, Рафаело, Микеланджело Буонароти.

ISBN 978-619-01-0650-0 (подв.) : 27 лв.
1. Леонардо да Винчи, 1452-1519 - биографии 2. Микеланджело Буонароти, 1475-1564 - биографии 3. Рафаело, 1483-1520 - биографии 4. Артисти, италиански - биографии 5. Италия - изкуство
7.071.1(450)(092)
929(450)
COBISS.BG-ID 41067272

73/76 ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ

КОВАЧЕВ, Георги Господинов, 1966-
        Конят и неговите митологични превъплъщения : три антични паметника от колекцията на Регионален исторически музей - Сливен Вж Кн 138

781 ТЕОРИЯ НА МУЗИКАТА. ОБЩИ ВЪПРОСИ
Виж и 78.01

БК 2021/3 Кн 67
ШАМЛИЕВ, Георги Донев, 1977-
        Претворяване системата на Й. Й. Фукс от "Gradus ad parnassum" в българската образователна и научна литература / Георги Шамлиев. - Пловдив : Акад. за муз., танцово и изобраз. изкуство "Проф. Асен Диамандиев", 2020. - 244 с. : с табл., ноти ; 20 см

Рец.: Явор Конов, Пламен Първанов. - Библиогр.: с. 242-244.

ISBN 978-954-2963-62-2
1. Фукс, Йохан Йозеф, 1660-1741 - творчество 2. Композитори, австрийски - творчество 3. Контрапункт 4. Австрия - музика
781.071.1(436)(092)
781.4
929 Фукс, Йохан Йозеф
COBISS.BG-ID 43724296

792 ТЕАТЪР. СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО. ДРАМАТИЧНИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Виж и 782; 82-2

БК 2021/3 Кн 68
МИХАЙЛОВА, Снежанка Венцеславова, 1978-
        Театър на мисълта / Снежанка Михайлова, Петър Горанов, Антоанета Колева. - [София] : ИК Критика и хуманизъм, 2012 ([София] : [Верен]). - [28] с. ; 21 см

Загл., установено от доп. източник. - В кн. погрешно отпеч. авт. отговорност на Яна Левиева, установено от доп. източник.

ISBN 978-954-587-172-6
1. Театър - теория
792.01
COBISS.BG-ID 43701000

БК 2021/3 Кн 69
DǍRŽAVNA opera (Ruse)
        Rousse Opera Theatre 100 years / comp. Nayden Todorov ... [и др.]. - Ruse : Primax, 2020 (Ruse : Acad. Publ. House of "A. Kanchev" Univ. of Ruse). - 219 с. : с цв. ил. ; 28 см

Кор. опис. - Ориг. загл., установено от доп. източник: Русенски оперен театър 100 години. - Други състав.: Plamen Beykov, Mario Mokrev, Gergana Georgieva, Margarita Marinova, Vesselina Antonova, Stefan Mateev, Atanas Peev, Emil Kyostebekov.

ISBN 978-619-7242-79-9
1. Държавна опера (Русе) - история 2. Русе - театър
792.54(497.215)(091)
COBISS.BG-ID 43756040

796.01/.097 ФИЛОСОФИЯ. ТЕОРИЯ. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. МЕТОДИКА. ЕТИКА. ЕСТЕТИКА. ТЕХНИЧЕСКИ ВЪПРОСИ. СПОРТНО ДВИЖЕНИЕ. СПОРТНИ ПРОФЕСИИ И ДЕЙНОСТИ. СЪСТЕЗАНИЯ. РЕКОРДИ

БК 2021/3 Кн 70
ГЕОРГИЕВ, Желязко Димитров, 1966-
        Модел за повишаване на физическата дееспособност на студентите от Лесотехническия университет / Желязко Димитров Георгиев. - София : Neofeedback, 2020 ([София] : [Прента ин]). - 141 с. : с диагр., табл., сх. ; 21 см

Рец.: Георги Игнатов, Лариса Касабова. - Библиогр.: с. 94-99.

ISBN 978-619-7329-60-5
1. Физическо възпитание - студенти 2. Спорт - физиология
796.015-057.875
796.01:612-057.875
COBISS.BG-ID 43665928

БК 2021/3 Кн 71
ПАМУКОВ, Владимир, 1964-
        България на Олимп : спортните герои на нацията / Владимир Памуков, Тодор Шабански ; фотогр. Бончук Андонов ... [и др.]. - София : Софтпрес, 2020 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 392 с. : с цв. ил., табл., портр. ; 30 см

Други ил.: Костадин Андонов, Янко Гъров, Петър Спасов. - Изд. на Фонд. Бълг. спорт. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-151-543-1 (подв.)
1. Спортисти, български - биографии 2. България - физическа култура и спорт
796.071(497.2)(092)
929(497.2)
COBISS.BG-ID 43743752

БК 2021/3 Кн 72
PAMUKOV, Vladimir, 1964-
        Olympic Bulgaria : the heroes of Bulgarian sport / Vladimir Pamukov, Todor Shabanski ; photos Bonchuk Andonov ... [и др.] ; Engl. transl. Tsvetan Ilkov, Georgi Todorov. - Sofia : Softpress, 2020 ([Костинброд] : Multiprint LTD). - 392 с. : с цв. ил., табл., портр. ; 30 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: България на Олимп. - Други ил.: Kostadin Andonov, Yanko Garov, Petar Spasov. - Изд. на Фонд. Бълг. спорт. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-151-544-8 (подв.)
1. Спортисти, български - биографии 2. България - физическа култура и спорт
796.071(497.2)(092)
929(497.2)
COBISS.BG-ID 43751432

796.3 ИГРИ С ТОПКА
Виж и 797.25

БК 2021/3 Кн 73
ЦАНКОВ, Цанко Ангелов, 1963-
        Многогодишна подготовка на баскетболистки : монография / Цанко Цанков. - [София] : Найс Ан, 2020. - 159 с. : с табл., цв. ил. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец.: Михаил Смочевски, Митко Томов. - Библиогр.: с. 151-159.

ISBN 978-954-8587-29-7
1. Баскетбол - момичета - тренировка
796.323.015-055.26
COBISS.BG-ID 43619336


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

81 ЕЗИКОЗНАНИЕ И ЕЗИЦИ

БК 2021/3 Кн 74
ПАЦЕВА, Мирена Атанасова, 1960-
        Национально-культурная специфика значения слова : психолингвистическое исследование / Мирена Атанасова Пацева. - София : Пропелер, 2020. - 157 с. : с табл. ; 20 см

Библиогр.: с. 147-157.

ISBN 978-954-392-628-2
1. Език и мислене 2. Психолингвистика
81'23
COBISS.BG-ID 43630856

81-25 ТЕОРИЯ НА ПРЕВОДА

БК 2021/3 Кн 75
ФЕРДИНАНДОВ, Йордан
        Теория на превода : симултантен и пасивен превод / Йордан Фердинандов. - София : Йордан Фердинандов Стоянов, 2019 ([София] : [Миг принт]). - 82 с. : със сх. ; 21 см

Пълната форма на името на авт. Йордан Фердинандов е Йордан Фердинандов Стоянов.

ISBN 978-619-91300-1-8
1. Превод
81'25
COBISS.BG-ID 43664904

821.111 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/3 Кн 76
АРЧЪР, Джефри, 1940-
        Риск печели, риск губи / Джефри Арчър ; прев. от англ. Иван Иванов. - София : Бард, 2020 ([София] : Алианс принт). - 350 с. ; 20 см. - (Детектив Уилям Уоруик ; 1)

Ориг. загл.: Nothing ventured / Jeffrey Archer.

ISBN 978-954-655-973-9 : 17.99 лв.

821.111-312.4
COBISS.BG-ID 43661320

БК 2021/3 Кн 77
КЕЛИ, Ерин, 1976-
        Дума срещу дума : на кого да повярваш? / Ерин Кели ; прев. от англ. Десислава Сивилова. - София : AMG, 2020 (София : Алианс принт). - 542 с. ; 20 см

Ориг. загл.: He said / she said / Erin Kelly. - Възприетата форма на името на прев. Десислава Сивилова е Десислава Огнянова Недкова. - За автора: с. 541.

ISBN 978-619-7494-16-7 : 19.95 лв.

821.111-312.4
COBISS.BG-ID 43732744

БК 2021/3 Кн 78
СТОКУИН, Джулиан, 1944-
        Дървото на коприната / Джулиан Стокуин ; прев. от англ. Росица Тодорова. - София : AMG Publ., 2020 (София : Алианс принт). - 600 с. ; 20 см

Ориг. загл.: The silk tree / Julian Stockwin. - Пълната форма на името на прев. Росица Тодорова е Росица Тодорова Иванова. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7494-19-8 : 19.95 лв.

821.111-311.6
COBISS.BG-ID 43609608

БК 2021/3 Кн 79
ФРЕНЧ, Ники
        Натрапчиви мисли за петък / Ники Френч ; прев. от англ. Антоанета Тошева. - София : AMG publ., 2019 (София : Алианс принт). - 432 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Friday on my mind / Nicci French. - Ники Френч - колективен псевд. на авт. Ники Джерард и Шон Френч.

ISBN 978-619-7494-12-9 : 19.95 лв.

821.111-312.4
COBISS.BG-ID 43674120

821.111-93 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2021/3 Кн 80
ЕДЖ, Кристофър
        Другите светове на Алби Брайт / Кристофър Едж ; прев. Александър Маринов. - София : Софтпрес, 2019 ([Костинброд] : [Мултипринт ООД]). - 192 с. : с ил. ; 20 см

Ориг. загл.: The many worlds of Albie Bright / Christopher Edge.

ISBN 978-619-151-480-9 : 12.99 лв.

821.111-93-311.9
COBISS.BG-ID 43697160

821.111(71) АНГЛОКАНАДСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/3 Кн 81
ПЕНИ, Луиз, 1958-
        Дългият път към дома / Луиз Пени ; прев. от англ. Нели Лозанова. - София : Софтпрес, 2020 ([Добрич] : Фолиарт). - 424 с. ; 20 см

Ориг. загл.: The long way home / Louise Penny. - Речник на някои френски думи и изрази в романа: с. 7-8. - Кн. от поредицата Разследванията на инспектор Гамаш.

ISBN 978-619-151-515-8 : 17.99 лв.

821.111(71)-312.4
COBISS.BG-ID 43617544

821.111(73) АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/3 Кн 82
БРАДФОРД, Барбара Тейлър, 1933-
        Да задържиш мечтата / Барбара Тейлър Бредфорд. - [2. изд.]. - [София] : ИК Бард, 2020 ([София] : Алианс принт). - 670 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Hold the dream / Barbara Taylor Bradford. - Възприетата форма на името на авт. Барбара Тейлър Бредфорд е Барбара Тейлър Брадфорд. - 1. изд. 1993 в 2 кн. на изд. Съвременник.

ISBN 978-954-655-977-7 : 19.99 лв.

821.111(73)-31
COBISS.BG-ID 43666696

БРАУН, Адам, 1983-
        Обещанието на един молив : как един обикновен човек може да осъществи необикновена промяна Вж Кн 33

БК 2021/3 Кн 83
БЪК, Пърл, 1892-1973
        Източен вятър, западен вятър : сагата на едно китайско семейство / Пърл Бък ; прев. от англ. Петя Петкова. - [Ново изд.]. - София : Изток-Запад, 2020. - 175 с. ; 22 см. - (Библиотека Изток : романи)

Прев. по: East wind: west wind: the saga of a chinese family / Pearl S. Buck. - Биография на Пърл Бък: с. 172-174.

ISBN 978-619-01-0611-1 : 14 лв.

821.111(73)-31
COBISS.BG-ID 43651336

БК 2021/3 Кн 84
ГАН, Уилям Д., 1878-1955
        Тунел през въздуха / У. Д. Ган ; прев. Милко Стоименов. - [София] : ИК Бард, 2020 ([София] : Алианс принт). - 366 с. ; 21 см

Ориг. загл.: The tunnel thru the air / W. D. Gann.

ISBN 978-954-655-985-2 : 19.99 лв.

821.111(73)-31
COBISS.BG-ID 43688200

БК 2021/3 Кн 85
ДАНФОРТ, Емили М., 1980-
        Грешното възпитание на Камерън Пост / Емили М. Данфорт ; прев. от англ. Ивайла Божанова. - [София] : ИК Бард, 2020 (Хасково : Полиграфюг). - 287 с. ; 20 см

Ориг. загл.: The miseducation of Cameron Post / Emily M. Danforth. - Биогр. данни за авт. отбелязани на с. 1.

ISBN 978-954-655-983-8 : 17.99 лв.

821.111(73)-31
COBISS.BG-ID 43618824

БК 2021/3 Кн 86
ДЕЙ, Силвия, 1973-
        Пеперуда в леда / Силвия Дей ; прев. от англ. Невена Рикова. - София : Софтпрес, 2020 ([Добрич] : Фолиарт). - 176 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Butterfly in frost / Sylvia Day. - Възприетата форма на името на прев. Невена Рикова е Невена Илиева, с пълно име - Невена Илиева Рикова. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-151-562-2 : 11.99 лв.

821.111(73)-31
COBISS.BG-ID 43731208

БК 2021/3 Кн 87
ДЕМИЛ, Нелсън, 1943-
        Дезертьорът / Нелсън Демил, Алекс Демил ; прев. от англ. Венцислав Божилов. - София : ИК Бард, 2020 ([София] : Алианс принт). - 572 с. ; 21 см. - (Кралете на трилъра)

Ориг. загл.: The deserter / Nelson Demille and Alex Demille. - За авторите: с. 570-571.

ISBN 978-954-655-976-0 : 19.99 лв.

821.111(73)-312.4
COBISS.BG-ID 43625992

БК 2021/3 Кн 88
КРАЙТЪН, Майкъл, 1942-2008
        Спускане в небитието / Майкъл Крайтън под псевдонима Джон Ленг ; прев. от англ. Радослав Христов. - [София] : ИК Бард, 2020 ([София] : Алианс принт). - 204 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Grave descend / Michael Crichton.

ISBN 978-954-655-972-2 : 14.99 лв.

821.111(73)-312.4
COBISS.BG-ID 43678984

БК 2021/3 Кн 89
КРАЙТЪН, Майкъл, 1942-2008
        Щамът "Андромеда" / Майкъл Крайтън ; прев. Мира Антонова. - [2. изд.]. - [София] : ИК Бард, 2020 ([София] : Алианс принт). - 272 с. ; 21 см

Ориг. загл.: The Andromeda strain / Michael Crichton. - 1. изд. 1994 на изд. Литера.

ISBN 978-954-655-980-7 : 17.99 лв.

821.111(73)-311.9
COBISS.BG-ID 43618568

БК 2021/3 Кн 90
МУР, Джонатан
        Отровителят / Джонатан Мур ; прев. Иван Златарски. - [София] : ИК Бард, 2020 ([София] : Алианс принт). - 336 с. ; 20 см. - (Кралете на трилъра)

Ориг. загл.: The poison artist / Jonatan Moore.

ISBN 978-954-655-984-5 : 19.99 лв.

821.111(73)-312.4
COBISS.BG-ID 43673096

БК 2021/3 Кн 91
ПРЕСТЪН, Дъглас, 1956-
        Стихове за мъртвите / Престън & Чайлд ; прев. Радослав Христов. - [София] : ИК Бард, 2020 ([София] : Алианс принт). - 352 с. ; 20 см. - (Кралете на трилъра)

Ориг. загл.: Verses for the dead / Douglas Preston, Lincoln Child. - За авторите: с. 347.

ISBN 978-619-03-0007-6 : 17.99 лв.

821.111(73)-312.4
COBISS.BG-ID 43709960

БК 2021/3 Кн 92
СКАЛЗИ, Джон Майкъл, 1969-
        Емперо / Джон Скалзи ; прев. от англ. Иван Иванов. - [София] : ИК Бард, 2020 ([София] : Алианс принт). - 319 с. ; 20 см. - (Избрана световна фантастика ; 196)

Ориг. загл.: The last emperox / John Scalzi.

ISBN 978-619-03-0004-5 : 17.99 лв.

821.111(73)-311.9
COBISS.BG-ID 43616776

БК 2021/3 Кн 93
СТИЙЛ, Даниел, 1947-
        Големите илюзии / Даниел Стийл ; прев. от англ. Елена Чизмарова. - [София] : ИК Бард, 2020 ([София] : Алианс принт). - 254 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Moral compass / Danielle Steel.

ISBN 978-954-655-986-9 : 15.99 лв.

821.111(73)-31
COBISS.BG-ID 43660296

БК 2021/3 Кн 94
ХЪБАРД, Елберт, 1856-1915
        Писмо за Гарсия и други истории / Елберт Хъбард ; прев. от англ. Марин Загорчев, Георги Каитин. - [София] : Skyprint, [2020] ([София] : [Кушовалиев]). - 154 с. ; 20 см

Ориг. загл.: A message to Garcia and other writings / Elbert Hubbard. - Съдържа и: Старият Зийк Кросби ; Как се рекламират книги ; Отдаден живот ; Пет хлапета ; Бизнесът като цивилизатор ; Предимства и недостатъци ; Бохемският закон ; Крещяща необходимост ; Момчето от Мисури Вали ; Посредници и черноработници ; Помогни си сам, като помогнеш на фирмата ; Невидимото ; За провалите в бизнеса ; За отпуските ; За краденето на работници от конкурента ; Как да успеем ; Изкуството на рекламата ; Най-голямото бреме ; Уилопус-уалопус ; Учтивостта като придобивка ; Рецептата ; Полезни и безполезни ; Кадърният човек ; Епиграми.

ISBN 978-954-390-162-3 : 14.95 лв.

821.111(73)-32
COBISS.BG-ID 43726344

821.112.2 НЕМСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/3 Кн 95
ЕВЕРС, Ханс Хайнц, 1871-1943
        Алрауне : историята на едно живо същество / Ханс Хайнц Еверс ; прев. от нем. Цветелина Димитрова. - София : Изток-Запад, 2020. - 304 с. ; 22 см. - (Magica)

Ориг. загл.: Alraune. Die geschichte eines lebenden Wesens / Hanns Heinz Ewers. - Съдържа и: Паякът.

ISBN 978-619-01-0609-8 : 19 лв.

821.112.2-312.4
821.112.2-32
COBISS.BG-ID 43676936

821.134.2 ИСПАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/3 Кн 96
МИРАЛЕС, Франсеск, 1968-
        Ти си нощта / Франсеск Миралес ; прев. от исп. Веселка Ненкова. - София : AMG Pulb., 2018 (София : Алианс принт). - 232 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Tú eres la noche / Francesc Miralles. - Авторът: с. 8.

ISBN 978-619-7494-02-0 : 11.95 лв.

821.134.2-31
COBISS.BG-ID 43751688

821.163.2 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

        АНТОЛОГИЯ XXI век - 2019/2020 Вж Кн 116

821.163.2-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ

БК 2021/3 Кн 97
ВИКТОРОВ, Никола Николаев
        Сълзи на щастието / Никола Викторов ; снимки Атанас Тачев. - В. Търново : [Изд. авт.], 2020 ([Плевен] : izdavam.com). - 52 с. : с цв. ил. ; 21 см

За авт.: с. 51.

ISBN 978-619-188-415-5

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 43610376

БК 2021/3 Кн 98
ДАВИДОВА, Гергина, 1939-
        На залеза жарта ме топли : след моите житейски сезони / Гергина Давидова. - Плевен : Нима, 2020. - 97 с. : с ил., портр. ; 21 см

Пълната форма на името на авт. Гергина Давидова е Гергина Давидова Христова. - Няколко думи за автора: с. 94. - "На залеза жарта ме топли..." / Георги Константинов: с. 3. - Пълната форма на името на авт. на доп. материал Георги Константинов е Георги Константинов Христов. - Искрено и изповедно / Виолета Бончева: с. 4-7.

ISBN 978-619-162-697-7

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 43609352

БК 2021/3 Кн 99
ДИМИТРОВ, Николай Георгиев, 1944-2019
        Ръкописи : стихотворения / Николай Димитров. - Варна : График, 2020. - [86] с. : с ил. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Кн. с ръкоп. текст.

ISBN 978-619-242-075-8

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 43656456

БК 2021/3 Кн 100
ДИМИТРОВА, Дима, 1933-
        Ще пея тихо / Дима Димитрова ; ил. Валя Димитрова. - Варна : График, 2020. - 36 с. : с ил., портр. ; 21 см

Пълната форма на името на авт. Дима Димитрова е Димитричка Димитрова Георгиева. - Възприетата форма на името на ил. Валя Димитрова е Валя Димитрова Иванова.

ISBN 978-619-242-085-7

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 43614728

КОЦЕВ, Андрей, 1874-1930
        За България : стихове за времето на Общоевропейската (Първата световна) война Вж Кн 139

БК 2021/3 Кн 101
ПЕТРОВ, Петър Младенов, 1978-
        На забавен каданс : стихове / Петър Петров. - София : Изток-Запад, 2020. - 72 с. ; 22 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-01-0691-3 (неотпеч.) : 15 лв. - ISBN 978-619-01-0691-1!

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 43651592

БК 2021/3 Кн 102
СТОЯНОВ, Димо Жеков, 1950-
        В машината на времето : стихотворения / Димо Стоянов ; худож. Наталия Димова, Евгени Чалъков. - Варна : График, 2020. - 43 с. : с цв. ил. ; 21 см

В пространството и във времето на духа / Станислав Пенев: с. 3. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-242-073-4

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 43705608

БК 2021/3 Кн 103
ХРИСТОВА, Искра, 1956-
        Искрици Божии - 17 / сбрани от Искра Христова. - Варна : График, 2020. - 96 с. ; 21 см

Пълната форма на името на авт. Искра Христова е Искра Христова Манолова.

ISBN 978-619-242-074-1 : 4 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 43657224

821.163.2-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА

БК 2021/3 Кн 104
АНГЕЛОВА, Радостина Ангелова, 1969-
        Утре : роман в сегашно време / Радостина А. Ангелова, Александър Станков. - София : Софтпрес, 2020 ([Добрич] : Фолиарт). - 320 с. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-151-512-7 : 16.99 лв.

821.163.2-31
COBISS.BG-ID 43653640

БК 2021/3 Кн 105
ВАСИЛЕВА, Моника Антонова, 1985-
        Изгревът : роман за любовта, която разцъфва в теб / Моника Василева. - София : AMG publ., 2020 (София : Алианс принт). - 213 с. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7494-13-6 : 12.95 лв.

821.163.2-31
COBISS.BG-ID 43642120

БК 2021/3 Кн 106
ГЕОРГИЕВА, Ели Христова, 1964-
        Дафина куцата : роман. Т. 1 / Ели Георгиева - Билкарката. - Варна : График, 2020. - 357 с. ; 20 см

ISBN 978-619-242-071-0

821.163.2-31
COBISS.BG-ID 43668744

БК 2021/3 Кн 107
ГЕОРГИЕВА, Ели Христова, 1964-
        Дафина куцата : роман. Т. 2 / Ели Георгиева - Билкарката. - Варна : График, 2020. - 373 с. ; 20 см

ISBN 978-619-242-072-7

821.163.2-31
COBISS.BG-ID 43669512

БК 2021/3 Кн 108
ДАВИДОВА, Гергина, 1939-
        Майчица : разкази / Гергина Давидова. - Плевен : Нима, 2019. - 96 с. : с ил., портр. ; 21 см

Пълната форма на името на авт. Гергина Давидова е Гергина Давидова Христова. - Кой чука на вратата или урок по човещина / Александър Калчев: с. 3-5. - Няколко думи за автора: с. 95.

ISBN 978-619-162-676-2

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 43616008

БК 2021/3 Кн 109
ДИМОВ, Димчо Йорданов
        Любима на повикване : как да се оцелее в една връзка / Димчо Димов. - Плевен : Нима, 2020. - 295 с. ; 21 см

ISBN 978-619-162-712-7

821.163.2-31
COBISS.BG-ID 43730696

БК 2021/3 Кн 110
ИЛИЕВ, Недялко Димитров, 1953-
        Варненски страж / Недялко Илиев ; ил. Евгени Чалъков. - Варна : [Недялко Илиев], 2020 ([Варна] : [График]). - 117 с. : с ил., портр. ; 24 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-91446-1-9

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 43733512

БК 2021/3 Кн 111
ЙОРДАНОВ, Благовест Иванов, 2002-
        Приключенията на Кейси Рейбъл в галактиката Лапис / Благовест Йорданов. - Плевен : Нима, 2020. - 264 с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-162-694-6

821.163.2-311.9
COBISS.BG-ID 43710984

БК 2021/3 Кн 112
КОЛЕВ, Николай Иванов, 1975-
        Последното завоевание / Николай Колев. - София : AMG Publ., 2019 (София : Алианс принт). - 232 с. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7494-07-5 : 12.95 лв.

821.163.2-31
COBISS.BG-ID 43743496

БК 2021/3 Кн 113
МИХАЙЛОВ, Мирослав Николов, 1965-
        13 тъпи разказа / Мирослав Михайлов (Иван). - [София] : Skyprint, 2020 ([София] : [Кушовалиев]). - 111 с. : с ил., портр. ; 20 см

За тъпите разкази и как творческото ни безсилие доведе до написването им / Георги Каитин: с. 5-7. - Тъпа биографична справка: с. 108-110.

ISBN 978-954-390-151-7 : 7.95 лв.

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 43661832

БК 2021/3 Кн 114
СЛАВОВА, Антоанета Димитрова
        Луна на прозореца / Антоанета Славова. - София : AMG, 2019 (София : Алианс принт). - 264 с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7494-08-2 : 14.95 лв.

821.163.2-31
COBISS.BG-ID 43733256

БК 2021/3 Кн 115
ФЕЛИКС, Ая
        Злато / Ая Феликс. - Плевен : Нима, 2020. - 313 с. ; 20 см

Ая Феликс - псевд. на авт. Анета Евтимова Златкова.

ISBN 978-619-162-711-0

821.163.2-31
COBISS.BG-ID 43718152

821.163.2-4/-9 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРУГИ ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ

БК 2021/3 Кн 116
        АНТОЛОГИЯ XXI век - 2019/2020 / състав., подб. Боян Ангелов ... [и др.] ; предг. Станислав Пенев ; прев. на рус.текстове Станислав Пенев ; худож. Валентин Атанасов. - Варна : График, 2020. - 660 с. : с ил., портр. ; 24 см

Други състав.: Димитър Христов, Марин Кадиев, Никола Иванов, Станислав Пенев, Людмила Богословова, Георги Н. Николов. - Пълната форма на името на състав. Боян Ангелов е Боян Ангелов Иванов, на Димитър Христов - Димитър Христов Черняев. - Кой кой е в "Антология XXI век - 2019/2020": с. 629-649.

ISBN 978-619-242-044-4
1. България - литературознание
821.163.2-82
821.163.2(92)
92(497.2)
COBISS.BG-ID 43648264

БК 2021/3 Кн 117
ВАЗОВ, Иван Минчов, 1850-1921
        Иван Вазов. Патриархът ... : 9 юли 1850 - 22 септември 1921 / Иван Вазов ; [предг. Асен Ризов, Валентина Милева]. - София : Труд и право, 2020 ([София] : Хермес прес). - 140 с. ; 17 см

Изд. на Нац. консултант. център Решение.
- Вазов - канонът е жив / Валери Стефанов: с. 7-11. - Първата ми среща с Вазова 1885 / Иван Шишманов: с. 12-16. - Кой кой е в големия род на Иван Вазов: с. 17-21. - Кратка хроника за живота на Иван Вазов: с. 22-26.


ISBN 978-954-608-276-3

821.163.2-8
COBISS.BG-ID 43617800

БК 2021/3 Кн 118
ГРОЗДАНОВА, Людмила Петрова
        Приказки за времето : истории за жени / Людмила Нинова. - София : AMG, 2020 (София : Алианс принт). - 240 с. ; 20 см

Възприетата форма на името на авт. Людмила Нинова е Людмила Петрова Грозданова. - Приказки за времето е вълшебен пъзел, който всеки читател подрежда сам / Силвия Недкова: с. 11-13.

ISBN 978-619-7494-14-3 : 13.95 лв.

821.163.2-8
COBISS.BG-ID 43688712

БК 2021/3 Кн 119
        ЗАКОНИТЕ на Мърфи в ефир. Т. 6 / състав. Георги Бербенков ; ил. Димитър Атанасов ... [и др.]. - Варна : [ИК Море], 2015 (Варна : Колор принт). - 208 с. : с ил., портр. ; 20 см

Други ил.: Иван Плачков, Христо Велчев.

10 лв.
ISBN 978-954-9722-09-3 !
ISBN 978-954-9722-21-5 !

821.163.2-84(082)
COBISS.BG-ID 43723272

БК 2021/3 Кн 120
ХРИСТОВ, Александър Трайков, 1977-
        42 закона на ПР / Александър Христов ; худож. Милена Вълнарова. - София : AMG publ., 2019 (София : Алианс принт). - 96 с. : с цв. ил. ; 15 x 15 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на 3-та кор.

ISBN 978-619-7494-11-2 : 11.95 лв.

821.163.2-84
COBISS.BG-ID 43648008

821.163.2-93 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2021/3 Кн 121
НИКОЛОВ, Любомир Славов, 1950-
         Дивите лебеди : стихове / Любомир Николов ; ил. Стелияна Донева. - София : Софтпрес, 2020 ([Добрич] : [Фолиарт]). - [10] с. : с цв. ил. ; 22 x 24 см. - (Приказки любими в рими ; 11)

Кор. опис.

ISBN 978-619-151-570-7 : 2.99 лв.

821.163.2-93-1
COBISS.BG-ID 43668232

БК 2021/3 Кн 122
НИКОЛОВ, Любомир Славов, 1950-
         Житената питка : стихове / Любомир Николов ; ил. Магдалена Добрева. - София : Софтпрес, 2020 ([Добрич] : [Фолиарт]). - [10] с. : с цв. ил. ; 22 x 24 см. - (Приказки любими в рими ; 9)

Кор. опис.

ISBN 978-619-151-548-6 : 2.99 лв.

821.163.2-93-1
COBISS.BG-ID 43666952

БК 2021/3 Кн 123
НИКОЛОВ, Любомир Славов, 1950-
         Житото и хлябът : стихове / Любомир Николов ; ил. Кирил Танев. - София : Софтпрес, 2020 ([Добрич] : Фолиарт). - [10] с. : с цв. ил. ; 22 см. - (При баба и дядо на село ; 5)

ISBN 978-619-151-558-5 : 3.99 лв.

821.163.2-93-1
COBISS.BG-ID 43682568

БК 2021/3 Кн 124
НИКОЛОВ, Любомир Славов, 1950-
         Мечо : стихове / Любомир Николов ; ил. Петър Станимиров. - София : Софтпрес, 2019 ([Добрич] : Фолиарт). - [24] с. : с цв. ил. ; 22 x 22 см- (Горските приятели)

Биогр. данни за авт. и ил. отбелязани на гърба на кор. 

ISBN 978-619-151-497-7 : 4.99 лв.

821.163.2-93-1
COBISS.BG-ID 43695880

БК 2021/3 Кн 125
НИКОЛОВ, Любомир Славов, 1950-
        Моята сестра : стихове / Любомир Николов ; [по] Хелена Кралич ; ил. Полона Ловшин . - София : Софтпрес, 2019 ([Добрич] : Фолиарт). - [25] с. : с цв. ил. ; 22 x 22 см

Загл. и на словен. ез.: Moja sestra.

ISBN 978-619-151-486-1 : 4.99 лв.

821.163.2-93-1
COBISS.BG-ID 43695368

БК 2021/3 Кн 126
НИКОЛОВ, Любомир Славов, 1950-
         Пчели и мед : стихове / Любомир Николов ; ил. Кирил Танев. - София : Софтпрес, 2020 ([Добрич] : Фолиарт). - [10] с. : с цв. ил. ; 22 см. - (При баба и дядо на село ; 3)

ISBN 978-619-151-521-9 : 3.99 лв.

821.163.2-93-1
COBISS.BG-ID 43679496

БК 2021/3 Кн 127
НИКОЛОВ, Любомир Славов, 1950-
         Трите прасенца : стихове / Любомир Николов ; ил. Христо Димитров. - София : Софтпрес, 2020 ([Добрич] : [Фолиарт]). - [10] с. : с цв. ил. ; 22 x 24 см. - (Приказки любими в рими ; 12)

Кор. опис.

ISBN 978-619-151-571-4 : 2.99 лв.

821.163.2-93-1
COBISS.BG-ID 43670536

БК 2021/3 Кн 128
ПЕТРОВА, Цвета, 1994-
        Срещи с вълшебни създания : дневник на пътешествията на Никола и Марко по българските земи / текст Цвета Петрова ; ил. Цвета Петрова. - София : Софтпрес, 2020 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 88 с. : с цв. ил. ; 24 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-151-555-4 (подв.) : 15.99 лв.

821.163.2-93-34
COBISS.BG-ID 43704584

БК 2021/3 Кн 129
СТАНЕВ, Румен, поет
        Плодове и зеленчуци / стихове Румен Станев ; ил. Кирил Танев. - София : Софтпрес, 2019 ([Добрич] : Фолиарт). - [10] с. : с цв. ил. ; 22 см. - (При баба и дядо на село ; 1)

ISBN 978-619-151-491-5 : 3.99 лв.

821.163.2-93-1
COBISS.BG-ID 43675656

БК 2021/3 Кн 130
СТАТКОВА, Диана Калинова, 1996-
        Химикалката, която сама пишеше домашни / Диана Статкова. - Плевен : Нима, 2020. - 149 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-619-162-708-0

821.163.2-93-312.9
COBISS.BG-ID 43721736

БК 2021/3 Кн 131
ТОНЧЕВА, Анита Георгиева
        Приключенията на Лили. Костенурчето / Анита Тончева ; худож. Анита Тончева. - [Плевен] : [Анита Георгиева Тончева], [2017] ([Плевен] : Нима). - [48] с. : с цв. ил., [2] л. : цв. стикери ; 25 x 25 см

ISBN 978-619-90902-0-6

821.163.2-93-34
087.5
COBISS.BG-ID 43712776

БК 2021/3 Кн 132
ШАХИНЯН, Тити, 1963-
        Приказки от вчера за утре : врата към приказките / Тити Шахинян (Такухи Левон Минасян) ; ил. Джулиана Вълчева. - Варна : График, 2020. - 80 с. : с цв. ил. ; 21 см

Името на ил. Джулиана Вълчева погрешно отпеч. на гърба на загл. с. Джулияна Вълчева.

ISBN 978-619-242-061-1

821.163.2-93-34
COBISS.BG-ID 43613960

821.163.2-93-91 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ. АДАПТАЦИИ

БК 2021/3 Кн 133
ИВАНОВА, Огняна Начева, 1947-
        Още приказки от Хиляда и една нощ / състав. и адапт. Огняна Иванова ; худож. Борис Стоилов. - София : Изток-Запад, 2020. - 285 с. : с ил. ; 25 см

ISBN 978-619-01-0597-8 (подв.) : 25 лв.

821.163.2-93-91
COBISS.BG-ID 43697928

БК 2021/3 Кн 134
ЙОТОВА, Христина Ценкова, 1952-
        Приказки на Шехерезада / подб. и лит. обраб. Христина Йотова. - [2. изд.]. - София : Софтпрес, 2019 ([Добрич] : Фолиарт). - 112 с. : с ил. ; 24 см. - (Приказни пътешествия)

1. изд. 2012. - Съдържа: Аладин и вълшебната лампа ; Синдбад мореплавателят ; Маруф обущарят ; Али Баба и четирийсетте разбойници ; Абу Сир и Абу Кир ; Вълшебният кон ; Нурадин и Шамзадин ; Рибарят и страшният дух ; Слепецът, въжарят и халифът.

ISBN 978-619-151-471-7 (подв.) : 9.99 лв.

821.163.2-93-91
COBISS.BG-ID 43667464

БК 2021/3 Кн 135
ЙОТОВА, Христина Ценкова, 1952-
        Приказки / [по] Оскар Уайлд ; подб. и лит. обраб. Христина Йотова. - [2. изд.]. - София : Софтпрес, 2019 ([Добрич] : Фолиарт). - 104 с. : с цв. ил. ; 25 см. - (Приказни пътешествия)

1. изд. 2017 в сер. Приказна съкровищница. - Съдържа: Славеят и розата ; Забележителната ракета ; Звездното дете ; Младият крал ; Преданият приятел ; Рибарят и неговата душа ; Рожденият ден на инфантата ; Себелюбивият великан ; Щастливият принц.

ISBN 978-619-151-472-4 (подв.) : 9.99 лв.

821.163.2-93-91
COBISS.BG-ID 43647240

БК 2021/3 Кн 136
НИКОЛОВ, Любомир Славов, 1950-
         Татко : стихове / Любомир Николов ; [по] Хелена Кралич ; ил. Полона Ловшин. - София : Софтпрес, 2020 ([Добрич] : Фолиарт). - [25] с. : с цв. ил. ; 22 x 22 см

Загл. и на словен. ез.: Moj očka / Helena Kraljič.

ISBN 978-619-151-563-9 : 4.99 лв.

821.163.2-93-91
COBISS.BG-ID 43746568

821.214-93 ЛИТЕРАТУРА НА НОВОИНДИЙСКИ (СЪВРЕМЕННИ ИНДИЙСКИ) ЕЗИЦИ ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2021/3 Кн 137
        ИНДИЙСКИ приказки / състав., прев. [от англ.] Венера Атанасова ; худож. Борис Стоилов. - София : Изток-Запад, 2020. - 109 с. : с цв. ил. ; 25 см

ISBN 978-619-01-0613-5 (подв.) : 19 лв.

821.214-93-34
COBISS.BG-ID 43694856


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

904 ОСТАНКИ ОТ КУЛТУРИТЕ НА РАЗЛИЧНИ ИСТОРИЧЕСКИ ПЕРИОДИ
Виж и 7.031

БК 2021/3 Кн 138
КОВАЧЕВ, Георги Господинов, 1966-
        Конят и неговите митологични превъплъщения : три антични паметника от колекцията на Регионален исторически музей - Сливен / Георги Ковачев, Николай Сираков = The horse and its mythological transformations : three ancient artifacts from the collection of the Regional Museum of History - Sliven / George Kovachev, Nikolay Sirakov ; прев. на англ. Георги Ковачев. - Сливен : Обнова, 2020. - 202 с. : с ил. ; 20 см

Накратко за коня, траките и книгата : рецензия / Валерия Фол: с. 7-9. - Митичният бестиарий на древността : рецензия / Иван Маразов: с. 13- 19. - Речник на термините: с. 164. - Рец.: Татяна Шалганова. - Библиогр.: с. 154-163. - Геогр. и именен показалец

ISBN 978-619-7445-33-6
1. Паметници на културата - България 2. Изкуство, тракийско - теми, образи, сюжети 3. Коне - в изкуството 4. България - паметници на културата 5. Древна Тракия - изобразителни изкуства
904:7(=29)(497.2)
73/74.046(398)
COBISS.BG-ID 43715848

908 КРАЕЗНАНИЕ

БК 2021/3 Кн 139
КОЦЕВ, Андрей, 1874-1930
        За България : стихове за времето на Общоевропейската (Първата световна) война / Андрей Коцев ; предг. Андрей Пантев, Искрен Андреев Коцев. - Варна : Стено, 2020. - 212 с. : с портр., факс., к. ; 20 см

Пълната форма на името на авт. Андрей Коцев е Андрей Коцев Сарафски. - Факсимиле на оригиналната тетрадка със стиховете: с. 85-140. - Любими стихотворения, рецитирани от Андрей Коцев: с. 153-160. - Из историята на Медковец: с. 161-164. - България в годините на Първата световна война: с. 165-179. - Размисли за Първата световна война / Искрен Андреев Коцев, Gerald Messadié: с. 180-185. - Биогр. данни за авт. отбелязани в текста.

ISBN 978-619-241-117-6 : 15 лв.
1. Села - Северозападна България - история 2. Медковец (област Монтана) - краезнание
908(497.21-22)
821.163.2-1
COBISS.BG-ID 43734024

91 ГЕОГРАФИЯ. ИЗУЧАВАНЕ НА ЗЕМЯТА И НА ОТДЕЛНИ СТРАНИ. ПЪТЕШЕСТВИЯ. РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЯ
Виж и 308; 528; 55

БК 2021/3 Кн 140
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ университет Св. св. Кирил и Методий. Научен симпозиум в чест на 60-годишнината на проф. д-р Румен Янков (Велико Търново ; 2019)
        Сборник с доклади от научен симпозиум в чест на 60-годишнината на проф. д-р Румен Янков, проведен на 11 ноември 2019 г. / редкол. Атанас Дерменджиев ... [и др.]. - В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2020. - 291 с. : с ил. ; 20 см

Кор. загл.: Сборник с доклади от научен симпозиум в чест на 60-годшнината на проф. д-р Румен Янков. - Други ред.: Стела Дерменджиева, Галин Петров, Димитър Симеонов, Мариела Некова. -
Текст и на англ. ез. - Географията на географа / Димитър Симеонов: с. 9-11. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-208-234-5
1. Янков, Румен Христов, 1959- - юбилеи и чествания - конференции 2. Географи, български - юбилеи и чествания - конференции 3. География - конференции 4. Стопанска география - конференции 5. България - география
91(497.2)(092)(06)
91(06)
911.3:33(06)
929 Янков, Румен Христов
COBISS.BG-ID 43685896

911 ОБЩА ГЕОГРАФИЯ. НАУКА ЗА ГЕОГРАФСКИТЕ ФАКТОРИ (СИСТЕМАТИЧНА ГЕОГРАФИЯ). ТЕОРЕТИЧНА ГЕОГРАФИЯ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ университет Св. св. Кирил и Методий. Научен симпозиум в чест на 60-годишнината на проф. д-р Румен Янков (Велико Търново ; 2019)
        Сборник с доклади от научен симпозиум в чест на 60-годишнината на проф. д-р Румен Янков, проведен на 11 ноември 2019 г. Вж Кн 140

929 БИОГРАФИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Виж и (092); 012; 82-312.6; 82-9

        АНТОЛОГИЯ XXI век - 2019/2020 Вж Кн 116

БОЯДЖИЕВ, Румен Живков, 1961-
        От залеза на късната Античност към "подстъпите" на Средновековието : висши духовници и кореспонденцията им с християнки през V-VI в. Вж Кн 16

БРАНСЪН, Ричард, 1950-
        Как открих наивността си Вж Кн 63

ВАЗАРИ, Джорджо, 1511-1574
        Животописи на велики художници, скулптори и архитекти : Леонардо, Микеланджело, Рафаело Вж Кн 66

        Професор Никола ВЕЛИКОВ на 90 години : отзиви за юбиляра Вж Кн 23

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ университет Св. св. Кирил и Методий. Научен симпозиум в чест на 60-годишнината на проф. д-р Румен Янков (Велико Търново ; 2019)
        Сборник с доклади от научен симпозиум в чест на 60-годишнината на проф. д-р Румен Янков, проведен на 11 ноември 2019 г. Вж Кн 140

КЪРШОУ, Иън, 1943-
        Хитлер. Т. 2 Вж Кн 144

ПАМУКОВ, Владимир, 1964-
        България на Олимп : спортните герои на нацията Вж Кн 71

БК 2021/3 Кн 141
ПЕНЕВ, Даниел Антониев, 1993-
        Хората, които променят България : вдъхновение в 30 истории / Даниел Пенев ; предг. Веселина Седларска. - София : AMG, 2019 (София : Алианс принт). - 312 с. : с портр., ил. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на 3-та кор.

ISBN 978-619-7494-10-5 : 19.95 лв.
1. Българи - биографии 2. България - биографии
929(497.2)
COBISS.BG-ID 43707912

ШАМЛИЕВ, Георги Донев, 1977-
        Претворяване системата на Й. Й. Фукс от "Gradus ad parnassum" в българската образователна и научна литература Вж Кн 67

ЯНЧУЛЕВ, Стефан Александров, 1900-1968
        Григор Начович - Велзевула : снимки от миналото : летописно есе на три епохи. Кн. 1 Вж Кн 147

PAMUKOV, Vladimir, 1964-
        Olympic Bulgaria : the heroes of Bulgarian sport Вж Кн 72

930.85 ИСТОРИЯ НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА. КУЛТУРНА ИСТОРИЯ
Виж и 008; 130.2

ИСА, Ахмед, 1929-2008
        Приносът на мюсюлманите за Ренесанса Вж Кн 143

94(100)"05/..." СРЕДНОВЕКОВНА И НОВА ОБЩА ИСТОРИЯ

БК 2021/3 Кн 142
КРЪГЛА маса Да знаем за войната, да пазим мира. 70 год. от края на Втората световна война 1945-2015 г. (Сливен ; 2015)
        Кръгла маса "Да знаем за войната, да пазим мира. 70 год. от края на Втората световна война 1945-2015 г.", 9.05.2015 г., Сливен : сборник от реферати, доклади, есета / [предг.] Румяна Маринова-Христиди, Николай Сираков. - Сливен : Обнова, 2016. - 483 с. : с ил. ; 24 см

Загл. на кор.: Да знаем за войната, да пазим мира. 70 год. от края на Втората световна война 1945-2015. - Изд. на Регион. управл. на образованието - Сливен, Регион. ист. музей - Сливен, Съюз на ветераните от войните на България - Сливен. - Библиогр. след отд. докл.

ISBN 978-954-9486-90-2
1. Втора световна война - конференции
94(100)"1939/1945"(06)
COBISS.BG-ID 43677704

94(4) ИСТОРИЯ НА ЕВРОПА
Виж и 94(37); 94(38)

БК 2021/3 Кн 143
ИСА, Ахмед, 1929-2008
        Приносът на мюсюлманите за Ренесанса / Ахмед Иса и Осман Али ; прев. Зехра Ислямова. - София : Изток-Запад, 2020. - 311 с. ; 24 см

Ориг. загл.: Studies in islamic civilization: The muslim contribution to the renaissance. - Библиогр.: с. 297-306.

ISBN 978-619-01-0584-8 : 15 лв.
1. Възраждане - история 2. Ислям 3. Европа - история
94(4)
930.85(4):28
COBISS.BG-ID 43655944

94(41/498) ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ

БК 2021/3 Кн 144
КЪРШОУ, Иън, 1943-
        Хитлер. Т. 2 / Иън Кършоу ; прев. от англ. Мария Кондакова. - София : Изток-Запад, 2020. - 448 с. : с к., XL с. : ил., портр. ; 25 см

Ориг. загл.: Hitler / Ian Kershaw. - За авт.: с. 4. - Азб. показалец.

ISBN 978-619-01-0596-1 (подв.) : 45 лв.
1. Хитлер, Адолф, 1889-1945 - биографии 2. Политици, немски - биографии 3. Германия - история
94(430)(092)
929 Хитлер, Адолф
COBISS.BG-ID 43742728

94(497.2)"17/18" ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД (II ПОЛОВИНА НА 18 В. - 1878 Г.)

БК 2021/3 Кн 145
        ХРИСТОМАТИЯ за военните конфликти по българските земи. Т. 3, Ново време (до средата на XIX век) / състав. Симеон Кацаров ; под общата ред. на Георги Митрев ... [и др.]. - Пловдив : Интел дизайн, 2018. - 246 с. ; 25 см

Други ред.: Станислав Боянов, Стоян Попов, Димитър В. Димитров, Симеон Кацаров

(Подв.)
ISBN 978-619-7178-21-4 !
1. Военна история - България 2. България - история
94(497.2)"17/18"
355.48(497.2)"17/18"
COBISS.BG-ID 43727624

94(497.2)"1878..." ТРЕТА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА

БК 2021/3 Кн 146
КОСТАДИНОВ, Костадин Тодоров, 1979-
        Кратък наръчник по македонския въпрос / Костадин Костадинов. - Варна [т.е. София] : Фонд. Въздигане, 2020 ([София] : [Спектър]). - 80 с. : с ил., к., факс. ; 30 см

ISBN 978-619-7380-42-2
1. Македонски въпрос - наръчници 2. България - история
94(497.2)"18/19"(035)
COBISS.BG-ID 43738120

БК 2021/3 Кн 147
ЯНЧУЛЕВ, Стефан Александров, 1900-1968
        Григор Начович - Велзевула : снимки от миналото : летописно есе на три епохи. Кн. 1 / Стефан Янчулев, Александър Янчулев. - София : Изток-Запад, 2020. - 174 с. : с портр. ; 24 см

Накратко за авторите и издаването на книгата: с. 7-9

ISBN 978-619-01-0676-0 : 15 лв.
1. Начович, Григор Димитров, 1845-1920 - биографии 2. Политици, български - биографии 3. България - история
94(497.2)"18/19"
929 Начович, Григор Димитров
COBISS.BG-ID 43740424

94(6) ИСТОРИЯ НА АФРИКА

БК 2021/3 Кн 148
БОЯДЖИЕВ, Румен Живков, 1961-
        Изгубената Africa sacra. Късноантичната християнска Северна Африка - IV-VI в. : западните провинции Africa Proconsularis, Numidia, Byzacena и Mauretania: история, християнски урбанизъм, епископи и "светли жени" ; Prosopographia feminarum Christianarum (Africa, Saecc. IV-VII) - Pars II / Румен Живков Бояджиев. - София : Парадигма, 2019 ([София] : [Булгед]). - 492 с. ; 24 см. - (Studia slavico-byzantina et mediaevalia Europensia ; vol. 12)

Изд. на СУ Св. Климент Охридски. Център за слав.-визант. проучвания Проф. Иван Дуйчев. - Библиогр.: с. 367-417. - Азб. показалец, показалец на населените места.

ISBN 978-954-326-385-1
1. История - Северна Африка 2. Северна Африка - история
94(61)"3/5"
COBISS.BG-ID 43467272


КАРТОГРАФСКИ ИЗДАНИЯ


Атласи

3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

373.3.016 СЪДЪРЖАНИЕ, ПРОГРАМА, УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ В ОСНОВНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН


БК 2021/3 К 1
БАНДРОВА, Теменужка Любенова
        География и икономика 5. клас [Картографски ресурс] : учебно помагало : атлас : учебна програма 2016 / Теменужка Бандрова ; ил. Любов Тотева, Иво Калчев. - Мащаб различен. - София : Датамап - Европа, 2016. - 1 атлас (40 с.) : с к., цв. ил. ; 31 см

Загл. в изд. каре: Атлас по география и икономика за 5. клас. - 1. изд. 2006. - Условни знаци. - Рец. Иван Чолеев.  

ISBN 978-954-519-053-7 : 5.40 лв.

373.3.016:91(076)(075.2)(084.4)
COBISS.BG-ID 43704072

БК 2021/3 К 2
БАНДРОВА, Теменужка Любенова
          География и икономика 6. клас [Картографски ресурс] : учебно помагало : атлас : учебна програма 2016 / Теменужка Бандрова ; ил. Иво Калчев, Любов Тотева. - [2. прераб. изд.]. - Мащаб различен. - София : Датамап - Европа, 2017. - 1 атлас (33 с.) : с к., цв. ил. ; 31 см

Загл. в изд. каре: Атлас по география и икономика за 6. клас. - 1. изд. 2002 със загл. Атлас География - VI клас. - Условни знаци. - Рец. Георги Железов


ISBN 978-954-519-059-9 : 5.40 лв.

373.3.016:91(076)(075.2)(084.4)
COBISS.BG-ID 43696904

БК 2021/3  К 3 
БАНДРОВА, Теменужка Любенова
          География и икономика 7. клас [Картографски ресурс] : учебно помагало : атлас : нова учебна програма / Теменужка Бандрова ; ил. Иво Калчев, Любов Тотева. - [2. прераб. изд.]. - Мащаб различен. - София : Датамап - Европа, 2018. - 1 атлас (40 с.) : с к., цв. ил. ; 31 см

Загл. в изд. каре: Атлас по география и икономика за 7. клас. - 1. изд. 2003 със загл. атлас География - VII клас. - Условни знаци. - Рец. Антон Попов.

ISBN 978-954-519-065-0 : 5.40 лв.

373.3.016:91(076)(075.2)(084.4)
COBISS.BG-ID 43703048

БК 2021/3 К 4
БАНДРОВА, Теменужка Любенова
          История и цивилизации 5. клас [Картографски ресурс] : учебно помагало : атлас : учебна програма 2016 / [картограф] Теменужка Бандрова ; [текст] Диляна Ботева-Боянова / [картограф] Теменужка Бандрова ; [текст] Диляна Ботева-Боянова. - [2. прераб. изд.]. - Без мащаб. - София : Датамап - Европа, 2016. - 32 с. : с к., цв. ил. ; 31 см

Загл. в изд. каре: Атлас по история и цивилизации за 5. клас. - Възприетата форма на името на авт. на текст Диляна Ботева-Боянова е Диляна Василева Ботева. - 1. изд. 2007 със загл. Атлас по история и цивилизация за V клас. - Условни знаци.

ISBN 978-954-519-054-4 : 5.40 лв.

373.3.016:94(100)(076)(075.2)(084.4)
COBISS.BG-ID 43706376

БК 2021/3 К 5
БАНДРОВА, Теменужка Любенова
         История и цивилизации 6. клас [Картографски ресурс] : учебно помагало : атлас : учебна програма 2016 / [картограф] Теменужка Бандрова ; [текст] Никола Дюлгеров. - [3. прераб. изд.]. - Без мащаб. - София : Датамап-Европа, 2017. - 1 атлас (40 с.) : с цв. к., ил. ; 31 см

Загл. в изд. каре: Атлас по история и цивилизации за 6. клас. - 1. изд. 2007 със загл. Атлас по история и цивилизация за VI клас. - Доп. к.: Константинопол IV-V век: с. 3 ; Охрид X-XI век: с. 14. - Доп. материали: Хронология XII-XV век: с. 35 ; Хронология XV-XVII: с. 40. - Условни знаци. - Рец. Христо Матанов.

ISBN 978-954-519-062-9 : 5.40 лв.

373.3.016:94(100)(076)(075.2)(084.4)
COBISS.BG-ID 43714568

БК 2021/3 К 6
БАНДРОВА, Теменужка Любенова
         История и цивилизации 7. клас [Картографски ресурс] : атлас : нова учебна програма / картограф Теменужка Бандрова ; [текст] Никола Дюлгеров. - [2. прераб. изд.]. - Без мащаб. - София : Датамап-Европа, 2018. - 1 атлас (40 с.) : с цв. к., ил. ; 31 см

Загл. в изд. каре: Атлас по история и цивилизации за 7. клас. - 1. изд. 2008 със загл. Атлас История и цивилизация VII клас. - Доп. материал: Хронология: с. 40. - Условни знаци. - Рец. Владимир Станев.


ISBN 978-954-519-066-7 : 5.40 лв.

373.3.016:94(497.2)(076)(075.2)(084.4)
COBISS.BG-ID 43736584

БК 2021/3 К 7
БАНДРОВА, Теменужка Любенова
        История и цивилизация 6. клас [Картографски ресурс] : учебно помагало : атлас / [картограф] Теменужка Бандрова ; [текст] Христо Матанов ; науч. ред. Никола Дюлгеров. - 2. прераб. изд. - Без мащаб. - София : Датамап - Европа, 2014. - 1 атлас (32 с.) : с к. ; 31 см

Загл. в изд. каре: Атлас по история и цивилизация за 6. клас. - 1. изд. 2007 със загл. Атлас по история и цивилизация за VI клас. - Условни знаци. - Рец.: Красимира Гагова, Румяна Кушева.

ISBN 978-954-519-022-3 : 5.40 лв.

373.3.016:94(497.2)(076)(075.2)(084.4)
COBISS.BG-ID 43718920

БК 2021/3 К 8
БАНДРОВА, Теменужка Любенова
         Човекът и обществото 3. и 4. клас [Картографски ресурс] : учебно помагало : атлас : нова учебна програма / Теменужка Бандрова ; ил. Любов Тотева, Иво Калчев. - [2. прераб. изд.]. - Мащаб различен. - София : Датамап - Европа, 2018. - 1 атлас (33 с.) : с к., цв. ил. ; 31 см

Загл. в изд. каре: Атлас по човекът и обществото за 3. и 4. клас.
- 1. изд. 2004 със загл. Човекът и обществото III и IV клас. - Условни знаци.

ISBN 978-954-519-067-4 : 5.40 лв.

373.3.016:9(076)(075.2)(084.4)
COBISS.BG-ID 43698184


6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

656.1/.5 СУХОПЪТЕН ТРАНСПОРТ

БК 2021/3 К 9
        БЪЛГАРИЯ [Картографски ресурс] : подробен атлас : пътна карта на България, карти на градове. - [2. изд.]. - 1:380 000. - София : Датамап - Европа, 2011. - 1 атлас (60 с.) : с цв. к., табл. ; 22 x 25 см

Загл. в изд. каре: Подробен атлас на България. - 1. изд. 2003 на изд. Домино - Ст. Загора. - Доп. к.: Сборна карта М 1:2 500 000 ; Пл.-указ. на София М 1: 75 000 ; София център ; Пловдив М 1:35 000 ; Пловдив център ; Варна М 1:45 000 ; Бургас М 1:40 000 ; Русе 1:40 000 ; Стара Загора М 1:33 000 ; Велико Търново М 1:27 000 ; Плевен М 1:40 000 ; Добрич М 1:40 000 ; Шумен М 1:40 000 ; Разград М 1:30 000 ; Пазарджик М 1:35 000 ; Хасково М 1:40 000 ;Перник М 1:45 000 ; Габрово М 1:45 000 ; Благоевград М 1:35 000 ; Враца М 1:35 000 ; Ловеч М 1:35 000 ; Видин М 1:35 000 ; Монтана М 1:33 000 ; Кърджали М 1:35 000 ; Търговище М 1:30 000 ; Сливен М 1:40 000 ; Ямбол М 1:40 000 ; Кюстендил М 1:35 000 ; Силистра М 1:26 000. - Доп. материали: Километр. разстояния ; Пощенски и телефонни кодове на общински центрове и курорти. - Условни знаци. - Показалец на селищата, показалец на култ-ист. забележителности, показалец на природни забележителности

ISBN 978-954-519-040-7
1. България - транспорт
656.1/.5(497.2)(084.4)
COBISS.BG-ID 43724808

БК 2021/3 К 10
        БЪЛГАРИЯ [Картографски ресурс] : пътен атлас : пътна карта на България, карти и информация. - 3. прераб. изд. - 1:530 000. - София : Датамап - Европа, 2015. - 1 атлас (72 с.) : с цв. к., табл. ; 22 см

Загл. в изд. каре: Пътен атлас на България. - 1. изд. 2003 на изд. Домино - Ст. Загора. - Доп. к.: Сборна карта М 1:3 000 000 ; Пл.-указ. на София М 1: 75 000 ; София център ; Пловдив М 1:35 000 ; Пловдив център ; Варна М 1:45 000 ; Бургас М 1:40 000 ; Русе 1:40 000 ; Перник М 1:45 000 ; Стара Загора М 1:33 000 ; Велико Търново М 1:27 000 ; Плевен М 1:40 000 ; Добрич М 1:40 000 ; Шумен М 1:40 000 ; Разград М 1:30 000 ; Габрово М 1:45 000 ; Благоевград М 1:35 000 ; Враца М 1:35 000 ; Ловеч М 1:35 000 ; Видин М 1:35 000 ; Монтана М 1:33 000 ; Кърджали М 1:35 000 ; Търговище М 1:30 000 ; Пазарджик М 1:35 000 ; Хасково М 1:40 000 ; Сливен М 1:40 000 ; Ямбол М 1:40 000 ; Кюстендил М 1:35 000 ; Силистра М 1:26 000. - Доп. материал: Километр. разстояния. - Условни знаци. - Показалец на селищата

ISBN 978-954-8717-85-4
1. България - транспорт
656.1/.5(497.2)(084.4)
COBISS.BG-ID 43728136


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

911 ОБЩА ГЕОГРАФИЯ. НАУКА ЗА ГЕОГРАФСКИТЕ ФАКТОРИ (СИСТЕМАТИЧНА ГЕОГРАФИЯ). ТЕОРЕТИЧНА ГЕОГРАФИЯ

БК 2021/3 К 11
БАНДРОВА, Теменужка Любенова
        Атлас на света [Картографски ресурс] / [картограф] Теменужка Бандрова. - 3. прераб. изд. - Мащаб различен. - София : Датамап - Европа, 2015. - 1 атлас (96 с.) : с к., диагр., ил. ; 24 см

1. изд. 2009, установено от доп. източник. - Доп. материали: Слънчева система ; Движения на земята ; Данни за земята ; Данни за луната Европа, Азия, Африка, Северна, Централна и Южна Америка, Австралия и Океания - знамена. - Условни знаци. - Рец. Борис Колев. - Показалец на геогр. наименования.

ISBN 978-954-8717-95-3 !
ISBN 978-954-871-795-3 !

911(100)(084.4)
COBISS.BG-ID 43721224

БК 2021/3 К 12
        СОФИЯ и региона [Картографски ресурс] : атлас. - 8. прераб. изд. - 1:13 000. - София : Датамап-Европа, 2018. - 1 атлас (84 с.) : с цв. к. ; 23 x 25 см

Загл. в изд. каре: Атлас на София и региона. - 1. изд. 2000. - Доп. к.: Витоша М 1:75 000 ; Обща сх. на картните листове ; Пл.-указ. на Владая М 1:11 000 ; Божурище М 1:12 000 ; Волуяк М 1:15 000 ; Житен М 1:10 000 ; Мрамор М 1:12 000 ; кв. Требич М 1:12 000 ; Доброславци М 1:13 000 ; Мировяне М 1:13 000 ; Нови Искър М 1:12 000 ; Кубратово М 1:10 000 ; Световрачане М 1:12 000 ; Чепинци М 1:10 000 ; кв. Кремиковци М 1:9 000 ; кв. Сеславци М 1:9 000 ; Локорско М 1:10 000 ; Войнеговци М 1:10 000 ; кв. Ботунец М 1:11 000 ; кв. Челопечене М 1:12 000 ; Долни Богоров М 1:12 000 ; Горни Богоров М 1:12 000 ; кв. Абдовица, Д. Миленков М 1:13 000 ; Бусманци М 1:10 000 ; Казичане М 1:10 000 ; Лозен М 1:10 000 ; Кривина М 1:10 000 ; в. з. Варна-Лозен триъгълника М 1:13 000 ; Герман М 1:13 000 ; Панчарево, Кокаляне М 1:10 000 ; Бистрица М 1:12 000 ; Балша М 1:12 000 ; Кътина М 1:11 000 ; Желява М 1:10 000 ; Долни Пасарел М 1:10 000 ; Яна М 1:13 000 ; Мърчаево М 1:12 000 ; Клисура М 1:15 000 ; Железница М 1:10 000 ; Банкя М 1:15 000 ; кв. Михайлово М 1:11 000 ; кв. Градоман М 1:11 000 ; Мало Бучино М 1:13 000 ; Негован М 1:10 000 ; Костинброд М 1:22 000 ; Бухово М 1:10 000. - Доп. материали: Туристическа информация за Витоша: с. 39 ; Преуменувани площади, булеварди, алеи и улици в София след 2004 г.: с. 78 ; Важни телефони, транспорт, органи на властта, дипломатически представителства, хотели, култура, висши учебни заведения, болници в София : с. 79-83. - Условни знаци. - Показалец на комплекси, квартали, улици в София и региона.

ISBN 978-954-8717-20-5 !
1. София
911.372(497.2-25)(084.4)
COBISS.BG-ID 43716616

913 РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЯ

БК 2021/3 К 13
БАНДРОВА, Теменужка Любенова
        География и икономика 8. клас [Картографски ресурс] : атлас : учебно помагало по учебна програма 2016 г. / [картограф] Теменужка Бандрова. - [2. прераб. изд.]. - Мащаб различен. - София : Датамап-Европа, 2017. - 1 атлас (32 с.) : с цв. к., ил., диагр. ; 24 см

Загл. в изд. каре: Атлас по география и икономика за 8. клас.
- 1. изд. 2004 със загл. Атлас География - VIII клас. - Доп. материали: Форма и размери на земята: с. 2 ; Обикаляне на земята около слънцето: с. 3 ; Въртене на земята около оста и: с. 4 ; Геосферен строеж на земята: с. 6 ; Атмосфера и връзки между геосферите: с. 7 ; Климатограми: с. 15 ; Хидрограми: с. 19. - Условни знаци. - Рец. Антон Попов.
ISBN 978-954-519-058-2 : 4.80 лв.

913(100)(076)(075.3)(084.4)
COBISS.BG-ID 43712520

БК 2021/3 К 14
БАНДРОВА, Теменужка Любенова
        География и икономика 8.-9. клас [Картографски ресурс] : учебно помагало : атлас : нова учебна програма / [картограф] Теменужка Бандрова. - Мащаб различен. - София : Датамап-Европа, 2018. - 1 атлас (64 с.) : с цв. к. ; 24 см

Загл. в изд. каре: Атлас по география и икономика за 8.-9. клас. - Доп. материали: Форма и размери на земята: с. 2 ; Обикаляне на земята около слънцето: с. 3 ; Въртене на земята около оста и: с. 4 ; Геосферен строеж на земята: с. 6 ; Атмосфера и връзки между геосферите: с. 7 ; Климатограми: с. 15 ; Хидрограми: с. 19. - Условни знаци. - Рец. Антон Попов.

ISBN 978-954-519-064-3 : 5.76 лв.

913(100)(076)(075.3)(084.4)
COBISS.BG-ID 43714824

913(497.2) ГЕОГРАФИЯ НА БЪЛГАРИЯ

БК 2021/3 К 15
БАНДРОВА, Теменужка Любенова
         География и икономика 10. клас [Картографски ресурс] : учебно помагало : атлас / [картограф] Теменужка Бандрова ; ил. Иво Калчев, Любов Тотева. - 3. прераб. изд. - Мащаб различен. - София : Датамап-Европа, 2013. - 1 атлас (80 с.) : с цв. к., диагр. ; 24 см

Загл. в изд. каре: Атлас по география и икономика за 10. клас. - 1. изд. 2005 със загл. Атлас География и икономика X клас. - Доп. к.: Европейски съюз М 1:100 000 000. - Доп. материал: Статистическа информация - диаграми: с. 45. - Условни знаци. - Одобрено със заповед РД 09-245/31.03.06 г. на МОН. - Рец. Борис Колев.
 

5.76 лв.
ISBN 978-954-8717-97-7 !


913(497.2)(076)(075.3)(084.4)
COBISS.BG-ID 43718408

БК 2021/3 К 16
БАНДРОВА, Теменужка Любенова
          География и икономика 10. клас [Картографски ресурс] : учебно помагало : атлас : нова учебна програма / [картограф] Теменужка Бандрова ; ил. Иво Калчев, Любов Тотева. - [4. прераб. изд.]. - Мащаб различен. - София : Датамап-Европа, 2019. - 1 атлас (80 с.) : с цв. к. ; 24 см

Загл. в изд. каре: Атлас по география и икономика за 10. клас. - 1. изд. 2005 със загл. Атлас География и икономика X клас. - Доп. к.: Европейски съюз М 1:100 000 000. - Доп. материал: Демографска информация - диаграми: с. 43. - Условни знаци. - Рец. Антон Попов.

ISBN 978-954-519-073-5 : 5.76 лв.

913(497.2)(076)(075.3)(084.4)
COBISS.BG-ID 43716360

94(100) ОБЩА СВЕТОВНА ИСТОРИЯ (ХРОНОЛОГИЧНО ОБОБЩЕНИЕ НА ФАКТИ)

БК 2021/3 К 17
БАНДРОВА, Теменужка Любенова
         История и цивилизации 8. клас [Картографски ресурс] : учебно помагало по учебна програма 2016 г. : атлас / картограф Теменужка Бандрова ; [текст] Никола Дюлгеров. - [2. прераб. изд.]. - Без мащаб. - София : Датамап-Европа, 2017. - 1 атлас (32 с.) : с цв. к. ; 24 см

Загл. в изд. каре: Атлас по история и цивилизации 8. клас. - 1. изд. 2011 със загл. История и цивилизация 8. клас. - Условни знаци. - Рец. Иван Първев.

ISBN 978-954-519-061-2 : 4.80 лв.

94(100)(076)(075.3)(084.4)
COBISS.BG-ID 43714056

БК 2021/3 К 18
БАНДРОВА, Теменужка Любенова
        История и цивилизации 8.-9. клас [Картографски ресурс] : учебно помагало : атлас : нова учебна програма / картограф Теменужка Бандрова ; [текст] Никола Дюлгеров. - Без мащаб. - София : Датамап-Европа, 2018. - 1 атлас (80 с.) : с цв. к. ; 24 см

Загл. в изд. каре: Атлас по история и цивилизации 8.-9. клас. - Условни знаци.

ISBN 978-954-519-068-1 : 5.76 лв.

94(100)(076)(075.3)(084.4)
COBISS.BG-ID 43713288

БК 2021/3 К 19
БАНДРОВА, Теменужка Любенова
        История и цивилизация 8. клас [Картографски ресурс] : атлас : учебно помагало / картограф Теменужка Бандрова ; [текст] Никола Дюлгеров. - Без мащаб. - София : Датамап-Европа, 2011. - 1 атлас (48 с.) : с цв. к. ; 24 см

Загл. в изд. каре: Атлас по история и цивилизация за 8. клас. - Доп. к.: Константинопол IV-V в.: с. 4 ; Плиска: с. 13 ; Преслав: с. 23 ; Охрид: с. 27 ; Кръстоносни държави: с. 28 ; Търново: с. 29. - Условни знаци. - Рец. Христо Матанов.

ISBN 978-954-519-043-8 : 4.80 лв.

94(100)(076)(075.3)(084.4)
COBISS.BG-ID 43709448

БК 2021/3 К 20
БАНДРОВА, Теменужка Любенова
        История и цивилизация 9. клас [Картографски ресурс] : атлас : учебно помагало / картограф Теменужка Бандрова ; [текст] Никола Дюлгеров. - Без мащаб. - София : Датамап-Европа, 2012. - 1 атлас (48 с.) : с цв. к. ; 24 см

Загл. в изд. каре: Атлас по история и цивилизация за 9. клас. - Условни знаци. - Рец. Иван Първев.

ISBN 978-954-519-046-9 : 4.80 лв.

94(100)(076)(075.3)(084.4)
COBISS.BG-ID 43706632

94(41/498) ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ

БК 2021/3 К 21
БАНДРОВА, Теменужка Любенова
        Исторически атлас на Югоизточна Европа [Картографски ресурс] / [картограф] Теменужка Бандрова ; [текст] Христо Матанов ... [и др.]. - Без мащаб. - София : Датамап - Европа, 2012. - 1 атлас (80 с.) : с к. ; 24 см

Други авт. текст: Мария Баръмова, Владимир Станев. - Доп. к.: Австрийска империя: с. 43 ; Остров Крит: с. 55, 64, 65 ; Кипър: с. 68. -  Доп. материал: Първият български исторически атлас на Югоизточна Европа / Иван Първев: 2-ра кор. ; Хронологични таблици: с. 72-77. - Условни знаци.

ISBN 978-954-519-044-5 : 15 лв.
1. Балкански полуостров
94(497)(084.4)
COBISS.BG-ID 43723016

94(497.2) ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ

БК 2021/3 К 22
БАНДРОВА, Теменужка Любенова
        История и цивилизации 10. клас [Картографски ресурс] : учебно помагало : атлас : нова учебна програма / [картограф] Теменужка Бандрова ; [текст] Никола Дюлгеров. - Без мащаб. - София : Датамап-Европа, 2019. - 1 атлас (80 с.) : с цв. к. ; 24 см

Загл. в изд. каре: Атлас по история и цивилизации за 10. клас. - Доп. к.: Плиска: с. 11 ; Преслав: с. 17 ; Охрид: с. 19 ; Район на действие на Хаджи Христо Българин: с. 47. - Условни знаци. - Рец.: Александър Николов, Христо Беров.

ISBN 978-954-519-072-8 : 5.40 лв.

94(497.2)(076)(075.3)(084.4)
COBISS.BG-ID 43720968

БК 2021/3 К 23
БАНДРОВА, Теменужка Любенова
        История и цивилизация за 11. клас и кандидат-студенти [Картографски ресурс] : учебно помагало : атлас / [картограф] Теменужка Бандрова ; [текст] Христо Матанов ; науч. ред. Никола Дюлгеров. - 2. прераб. изд. - Без мащаб. - София : Датамап-Европа, 2016. - 1 атлас (80 с.) : с цв. к. ; 24 см

Загл. в изд. каре: Атлас по история и цивилизация за 11. клас и кандидат-студенти. - 1. изд. 1993 по данни от док. - Доп. к.: Плиска: с. 15 ; Преслав: с. 15 ; Охрид: с. 19 ; Старобългарска книжнина в Европа: с. 26. - Доп. материали: Средновековие IV-XI век: с. 6 ; България през XI-XIV век: с. 20 ; Българите под османска власт XV-XVIII век: с. 30 ; Възраждане на българите: с. 38 ; България от 1878 г. до 1945 г.: с. 54 ; България след Втората световна война: с. 71. - Условни знаци. - Одобрено със заповед РД 09-227 / 04.03.2010 г. на МОН.

ISBN 978-954-519-034-6 : 5.40 лв.

94(497.2)(076)(075.3)(084.4)
COBISS.BG-ID 43710216

Карти

3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

373.3.016 СЪДЪРЖАНИЕ, ПРОГРАМА, УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ В ОСНОВНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН

БК 2021/3 К 24
БАНДРОВА, Теменужка Любенова
        История на България в дати и събития за 5. клас [Картографски ресурс] : от древността до края на XVII в. / [картограф] Теменужка Бандрова ; [текст] Христо Матанов ; худож. Христо Караиванов. - М 1:15 000 000. - [София] : Датамап-Европа, [2008]. - 10 карти (1 л.) : отпеч. двустранно, 8 с. : цв. к., ил. ; 24 x 40, сгънат до 24 x 17 см

Доп. материал: Хронолог. списък на ист. събития. - Условни знаци.

ISBN 978-954-519-028-5

373.3.016:94(497.2)(076)(075.2)(084.3)
COBISS.BG-ID 43717128

БК 2021/3 К 25
БАНДРОВА, Теменужка Любенова
        История на България в дати и събития за 6. клас [Картографски ресурс] : от XVIII в. до наши дни / [картограф] Теменужка Бандрова ; [текст] Христо Матанов. - Мащаб различен. - [София] : Датамап-Европа, [2008]. - 14 карти (1 л.) : отпеч. двустранно, 8 с. : цв. к., ил. ; 24 x 66 см, сгънат до 24 x 17 см

Доп. материал: Хронолог. списък на ист. събития. - Условни знаци.

ISBN 978-954-519-029-2 (неотпеч.)
ISBN 978-954-519-028-5 !

373.3.016:94(497.2)(076)(075.2)(084.3)
COBISS.BG-ID 43742216


6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

656.1/.5 СУХОПЪТЕН ТРАНСПОРТ

БК 2021/3 К 26
        БЪЛГАРИЯ [Картографски ресурс] : подробна карта : подробна пътна мрежа, разстояния в километри, бензиностанции, газостанции, метанстанции, туристически обекти, 5093 населени места, изобразени с площи. - [3.] прераб. изд. - 1:380 000. - София : Датамап - Европа, [2021]. - 1 карта : цв., отпеч. едностранно ; 100 x 137 см, сгъната до 25 x 13 см

Загл. в изд. каре: Подробна карта на България. - 1. изд. 2002 със загл. България - подробна пътна мрежа, 4 000 селища, бензиностанции и газостанции ; В к. означено 2. прераб. изд. - Текст и на рус. ез. - Доп. материали: Населени места, отбелязани на картата ; Километр. разстояния. - Условни знаци.

ISBN 978-954-519-036-0
1. България - транспорт
656.1/.5(497.2)(084.3)
COBISS.BG-ID 43732488

БК 2021/3 К 27
        ЕВРОПА [Картографски ресурс] : пътна карта = Europe : road map. - 3. прераб. изд. - М 1:3 500 000. - София : Датамап-Европа, [2021]. - 1 карта : цв., отпеч. едностранно ; 99 x 134, сгъната до 25 x 13 см

Загл. в изд. каре: Пътна карта на Европа. - Текст и на рус., фр., нем. ез. ; Геогр. наименования на нац. ез. - 1. изд. 2004. - Условни знаци. - Показалец на населените места.

ISBN 978-954-871-791-5 !
1. Европа - транспорт
656.1/.5(4)(084.3)
COBISS.BG-ID 43720456

БК 2021/3 К 28
        СЕВЕРНА Гърция [Картографски ресурс] : Северна Гърция - Южна България : подробна пътна карта. - M 1:350 000. - София : Датамап-Европа, 2011. - 1 карта : цв., отпеч. двустранно ; 69 x 98 см, сгъната до 23 x 13 см

Загл. и на англ. ез.: North Greece. - Текст и на англ. ез. - Доп. материал: Километр. разстояния. - Условни знаци. - Показалец на населените места в Северна Гърция и Южна България.

ISBN 978-954-519-039-1
1. Северна Гърция - транспорт 2. Южна България - транспорт
656.1/.5(495-17)(084.3)
656.1/.5(497.2-13)(084.3)
COBISS.BG-ID 43743240

БК 2021/3 К 29
        BULGARIA [Картографски ресурс] : road map. - [13.] rev. ed. - 1:530 000. - Sofia : Datamap-Europe, 2018. - 1 карта : цв., отпеч. двустранно ; 49 x 98, сгъната до 23 x 13 см

Ориг. загл.: България. - 1. изд. 1997 на изд. L & M - Interjournal ; В кн. означено 10. rev. ed. - Текст и на фр., нем. ез. - Доп. к.: Пл.-указ. на Zlatni pyasatsi, Chayka М 1:15 000 ; Sofia М 1:75 000 ; Sofia tsentar ; Burgas М 1:40 000 ; Plovdiv М 1:55 000 ; Plovdiv tsentar ; Stara Zagora М 1:33 000 ; Veliko Tarnovo М 1:27 000 ; Sv. sv. Konstantin i Elena М 1:15 000 ; Varna М 1:55 000 ; Ruse М 1:40 000 ; Blagoevgrad М 1:35 000 ; Pleven М 1:40 000 ; Dobrich М 1:40 000. -
Доп. материал: Километр. разстояния. - Условни знаци.

ISBN 978-954-8717-04-5 !
1. България - транспорт
656.1/.5(497.2)(084.3)
COBISS.BG-ID 43729160

БК 2021/3 К 30
        BULGARIA [Картографски ресурс] : road map : Black Sea resorts. - [9.] rev. ed. - 1:760 000. - Sofia : Datamap - Europe, 2007. - 1 карта : мвцв, отпеч. двустранно ; 46 x 68 см, сгъната до 16 x 9 см

Ориг. загл.: България. - 1. изд. 1997 на изд. L & M - Interjournal ; В к. означено 2. rev. ed. - Текст и на фр., нем. ез. - Доп. материали: Километр. разстояния ; Basic data for Bulgaria. - Доп. к.: Пл.-указ. на Nesebar М1:12 000 ; Slanchev bryag М 1:18 000 ; Zlatni pyasatsi М 1:17 000 ; Burgas tsentar ; Varna tsentar ; Sv. sv. Konstantin i Elena М 1:15 000 ; Albena М 1:15 000. - Условни знаци.

ISBN 978-954-8717-81-6
1. България - транспорт
656.1/.5(497.2)(084.3)
COBISS.BG-ID 43740168


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

911 ОБЩА ГЕОГРАФИЯ. НАУКА ЗА ГЕОГРАФСКИТЕ ФАКТОРИ (СИСТЕМАТИЧНА ГЕОГРАФИЯ). ТЕОРЕТИЧНА ГЕОГРАФИЯ

БК 2021/3 К 31
БАНДРОВА, Теменужка Любенова
        Политическа карта на света [Картографски ресурс] : икосаедър / [Теменужка Бандрова]. - М 1:80 000 000. - София : Датамап - Европа, [2013]. - 1 карта (икосаедър) : цв. ; 15 x 15 x 15 см + 1 карта-пъзел

Името на авт. установено от доп. източник. - Условни знаци.

ISBN 978-954-519-050-6

911.3:32(100)(084.3)
COBISS.BG-ID 43723784

БК 2021/3 К 32
БАНДРОВА, Теменужка Любенова
        Природна карта на света [Картографски ресурс] : икосаедър / [Теменужка Бандрова]. - М 1:80 000 000. - София : Датамап - Европа, [2013]. - 1 карта (икосаедър) : цв. ; 15 x 15 x 15 см + 1 карта-пъзел

Името на авт. установено от доп. източник. - Условни знаци.

ISBN 978-954-519-051-3

911.2(100)(084.3)
COBISS.BG-ID 43725576

БК 2021/3 К 33
        БУРГАС [Картографски ресурс] : план-указател : квартали, курорти. - 3. прераб. изд. - 1:10 000. - София : Датамап-Европа, 2016. - 1 карта : цв., отпеч. двустранно ; 99 x 68 см, сгъната до 23 x 13 см

Загл. в изд. каре: Карта на Бургас и региона. - Без сведение за 1. изд. - Текст и на рус. ез. - Доп. к.: кв. Горно Езерово ; кв. Долно Езерово М 1:15 000 ; кв. Сарафово М 1:15 000 ; кв. Рудник, кв. Черно море М 1:15 000 ; кв. Крайморие М 1:15 000 ; кв. Банево, в. з. Боровете, в. з. Минерални бани, кв. Ветрен М 1:15 000 ; жк Меден рудник М 1:12 000 ; кв. Лозово М 1:15 000 ; Свети Влас М 1:12 000 ; Елените М 1:12 000 ; Созопол М 1:9 000 ; Черноморец М 1:15 000 ; Слънчев бряг М 1:9 500 ; кв. Буджака, м. Каваците М 1:12 000 ; Равда М 1:15 000 ; Несебър М 1:10 000. - Условни знаци. - Показалец на улиците.

ISBN 954-871-767-0 (неотпеч.). - ISBN 978-954-871-767-0!
1. Бургас
911.372(497.231)(084.3)
COBISS.BG-ID 43732232

БК 2021/3 К 34
        ВАРНА [Картографски ресурс] : план-указател : карта на региона, курорти. - 3. прераб. изд. - 1:10 000. - София : Датамап-Европа, 2012. - 1 карта : цв., отпеч. двустранно ; 68 x 99 см, сгъната до 23 x 13 см

Загл. в изд. каре: Карта на Варна и региона. - Текст и на рус. ез. - Без сведение за 1. изд. - Доп. к.: кв. Дружба, кв. Аспарухово ; кв. Галата ; кн. Виница ; кв. Траката ; Варна - регион М 1:300 000 ; Белослав М 1:15 000 ; кв. Девня ; кв. Побеляово ; Албена М 1:15 000 ; Св. св. Константин и Елена М 1:15 000 ; Златни пясъци М 1:15 000. - Условни знаци. - Полезна информация. - Показалец на улиците

ISBN 978-954-8717-36-6. - ISBN 978-954-871-736-6 !
1. Варна
911.372(497.211)(084.3)
COBISS.BG-ID 43733000

БК 2021/3 К 35
        ЕВРОПА и България [Картографски ресурс]. - 2. прераб. изд. - 1:9 000 000. - София : Датамап-Европа, 2011. - 1 карта : цв., отпеч. едностранно ; 47 x 69 см, сгъната до 23 x 12 см

Загл. в изд. каре: Карта на Европа и България. - 1. изд. 2005 със загл. Европа ; България. - Доп. к.: Европейски съюз. - М 1:50 000 000. - Условни знаци. - Съдържа: Европа М 1: 9 000 000 ; България М 1:765 000.

ISBN 978-954-871-798-4 !
1. Европа 2. България
911.2(4)(084.3)
911.2(497.2)(084.3)
COBISS.BG-ID 43736072

БК 2021/3 К 36
        КАРТА на България 10. клас [Картографски ресурс] : природогеографска и стопанска : учебно помагало. - М 1:765 000. - София : Датамап-Европа, 2019. - 1 карта : цв., отпеч. двустранно ; 47 x 69 см, сгъната до 23 x 12 см

Загл. в изд. каре: Карта на България за 10. клас. - Доп. материали: Кратки сведения за природогеогр. области ; Кратки сведения за стоп. райони. - Условни знаци.

ISBN 978-954-519-070-4 : 1.80 лв.

911.2(497.2)(084.3)(075.3)
COBISS.BG-ID 43662600

БК 2021/3 К 37
        СОФИЯ [Картографски ресурс] : план-указател. - 11. прераб. изд. - 1:20 000. - София : Датамап-Европа, 2015. - 1 карта : цв., отпеч. двустранно ; 70 x 98 см, сгъната до 23 x 13 см

Загл. в изд. каре: Карта на София и регион. - 1. изд. 1993, на изд. Картография. - Текст и на рус. ез. - Доп. к.: Пл.-указ. на на София - регион М 1:160 000 ; София - център М 1:13 000. - Условни знаци. - Азб. показалец на улиците.

ISBN 978-954-8717-06-9 !
1. София
911.372(497.2-25)(084.3)
COBISS.BG-ID 43731720

БК 2021/3 К 38
        СОФИЯ [Картографски ресурс] : подробна карта : адресна номерация : еднопосочни улици, бензиностанции и газостанции, обществени обекти. - [4. изд.]. - 1:13 000. - София : Датамап-Европа, 2018. - 1 карта : цв., отпеч. едностранно ; 100 x 135 см, сгъната до 25 x 13 см + показалец на улиците (34 с. ; 22 см)

Загл. в изд. каре: Подробна карта на София. - 1. изд. 2000 със загл. София - еднопосочни улици, бензиностанции, газостанции, обществени обекти, маршрутни таксита. - Доп к.: Обеля ; Бенковски М 1:20 000 ; Драгалевци, Симеоново, Малинова долина. - Условни знаци.

ISBN 978-954-519-063-6
1. София
911.372(497.2-25)(084.3)
COBISS.BG-ID 43660808

БК 2021/3 К 39
        SOFIA [Картографски ресурс] : city plan. - [2.] rev. ed. - М 1:20 000. - Sofia : Datamap-Europe, 2015. - 1 карта : цв., отпеч. двустранно ; 69 x 98 см, сгъната до 23 x 13 см

Ориг. загл.: София. - Загл. в изд. каре: Sofia and Sofia region. - 1. изд. 1998 на изд. Картография ; В к. означено 9. rev. ed. - Текст и на фр., нем. ез. - Доп. к.: Obelya ; Mladost, Gorublyane ; Malinova dolina, Kosanin dol, Gradishte ; Benkovski ; Sofia - centar М 1:13 000 ; Sofia - region М 1:160 000. - Условни знаци. - Показалец на улиците

ISBN 978-954-8717-07-6
1. София
911.372(497.2-25)(084.3)
COBISS.BG-ID 43712264

913(497.2) ГЕОГРАФИЯ НА БЪЛГАРИЯ

БК 2021/3 К 40
        БЪЛГАРИЯ [Картографски ресурс] : 200 туристически обекта : рисунки, описание, местоположение. - 3. изд. - 1:530 000. - София : Датамап-Европа, 2014. - 1 карта : цв., отпеч. двустранно ; 70 x 100 см, сгъната до 23 x 13 см

Загл. в изд. каре: 200 туристически обекта в България. - 1. изд. 2010, установено от доп. източник. - Списък на туристит. обекти с информ. за тях и рис. / текст Борис Колев ; рис. Иво Стоянов. - Условни знаци.

ISBN 978-954-519-038-4
1. България
913(497.2)(084.3)
COBISS.BG-ID 43672584

БК 2021/3 К 41
        РЕГИОНИ на България 10. клас [Картографски ресурс] : природогеографска карта и стопанска карта : учебно помагало. - 1:765 000. - София : Датамап-Европа, 2012. - 1 карта : цв., отпеч. двустранно ; 47 x 69 см, сгъната до 23 x 12 см

Загл. в изд. каре: Региони на България за 10. клас. - Доп. материали: Кратки природогеогр. сведения за регионите ; Кратки стоп. сведения за регионите. - Условни знаци.

ISBN 978-954-519-047-6 : 1.80 лв.

913(497.2)(076)(075.3)(084.3)
COBISS.BG-ID 43660040

ПРОДЪЛЖАВАЩИ ИЗДАНИЯ РЕГИСТРИРАНИ И КАТО КНИГИ


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ НА ИКОНОМИКАТА. ИКОНОМИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ

БК 2021/3 Пи 1
BǍLGARSKA akademija na naukite. Institut za ikonomičeskki izsledvanija (Sofija)
        Reforms in Bulgariaʼs pension system - content, results, challenges and solutions : focus [of the] annual report 2020 / Economic Research Institute at BAS ; [състав.] Victor Yotzov ... [и др.] ; ed. Victor Yotzov. - [Sofia] : Econ. Research Inst. at BAS, 2020 ([Sofia] : Gorex Press). - 141 с. : с табл., диагр. ; 24 см. - (Economic development and policies in Bulgaria: Evaluations and prospects, ISSN 2367-7112)

Загл. на гърба на кн.: Annual report 2020. - Други състав.: Dimitar Zlatinov, Pobeda Loukanova, Nedialko Nestorov, Yordan Hristoskov. - Изд. на BAS. Econ. Research Inst. - Sci. rev.: Iskra Christova-Balkanska, Georgi Shopov. - Библиогр.: с. 139-141. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-9313-17-8
1. Стопанска политика - България 2. Пенсии - България 3. България - стопанство
338.2(497.2)
364.35(497.2)
COBISS.BG-ID 43906312

36 ОСИГУРЯВАНЕ НА ДУХОВНИ И МАТЕРИАЛНИ ЖИЗНЕНИ ПОТРЕБНОСТИ
Виж и 351.84

        REFORMS in Bulgariaʼs pension system - content, results, challenges and solutions : focus [of the] annual report 2020 Вж Pi 1

Съкращения на български словосъчетания, приети в националната библиографска агенция за използване във всички области на библиографското описание, с изключение на редната дума и областта на заглавието и авторската отговорностБАН

Българска академия на науките

БМФ

Български морски флот

БНБ

Българска народна банка

БОК

Български олимпийски комитет

БСП

Българска социалистическа партия

БТК

Българска телекомуникационна компания

ВА

Военна академия

ВАК

Висша атестационна комисия

ВВВУ

Висше военно въздушно училище

ВВМУ

Висше военно морско училище

ВВОВУ

Висше военно общо войсково училище

ВВУ

Висши военни училища

ВВУАПО

Висше военно училище по артилерийска и противовъздушна отбрана

ВИЗВМ

Висш институт по зоотехника и ветеринарна медицина

ВИПОНД

Висш институт за подготовка на офицери и научноизследователска дейност Вж АКАДЕМИЯ НА МВР

ВМИ

Висш медицински институт

ВНВСУ

Висше народно военно строително училище Вж ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ

ВНВТУ

Висше народно военно транспортно училище

ВПИ

Висш педагогически институт Вж ЮЗУ

ВСИ

Висш селскостопански институт

ВУЗ

Висши учебни заведения

ГЩ

Генерален щаб

ДВ

Държавен вестник

ДИПКУ

Департамент за повишаване квалификацията на учителите

ДМА

Държавна музикална академия

ИК

Издателска къща

ИПК

Издателско-полиграфически комплекс

ИПКУ

Институт за повишаване квалификацията на учителите Вж ДИПКУ – Департамент за повишаване квалификацията на учителите

ИУ

Икономически университет

ИЧС

Институт за чуждестранни студенти

КНСБ

Конфедерация на независимите синдикати в България

ЛТУ

Лесотехнически университет

МВР

Министерство на вътрешните работи

МвнР

Министерство на външните работи

МГУ

Минно-геоложки университет

МО

Министерство на отбраната

МОН

Министерство на образованието и науката

НАТФИЗ

Национална академия за театрално и филмово изкуство

НБУ

Нов български университет

НГДЕК

Национална гимназия за древни езици и култури

НИ

Научен институт

НИИ

Научноизследователски институт

НСА

Национална спортна акдемия

НСИ

Национален статистически институт

НТС

Научно-технически съюз

НХА

Национална художествена академия

ОКИ

Общински културен институт

OРКП

Обединена редакция за книги и периодика

ПК

Полиграфически комбинат

ПУ

Пловдивски университет

РИА

Рекламно-издателска агенция

РИК

Рекламно-издателска къща

СА

Селскостопанска академия

СВУБИТ

Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии

СДС

Сьюз на демократичните сили

СОУ

Средно общообразователно училище

СУ

Софийски университет

ТУ

Технически университет

УМБАЛ

Университетска многопрофилна болница за активно лечение

УАСГ

Университет за архитектура, строителство и геодезия

УНСС

Университет за национално и световно стопанство

УХТ

Университет по хранителни технологии

ХТМУ

Химикотехнологичен и металургичен университет

ЦИНТИ

Централен институт за научна и техническа информация

ЦИУУ

Централен институт за усъвършенстване на учители

ЮЗУ

Югозападен университетПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНА НА ЛИЦА И КОЛЕКТИВНИ ОРГАНИ

 
А

Айванов, Омраам Микаел, 1900-1986 (автор) Кн 6
Александров, Иван Стоянов, 1976- (рецензия) Кн 15
Александрова, Красимира Стойчева, 1960- (редактор) Кн 5
Алексиева, Илка Здравкова, 1961- (автор) Кн 31
Али, Осман, 1955- (автор) Кн 143
Алън, Робърт Г., 1948- (предговор) Кн 24
Амин, Жалнек вж Ибрахим, Жалнек Амин, 1972-
Ангелов, Боян, 1955- (съставител) Кн 116
Ангелова, Радостина Ангелова, 1969- (автор) Кн 104
Андонов, Бончук Василев, 1948- (илюстратор) Кн 71
Андонов, Бончук Василев, 1948- вж Andonov, Bončuk Vasilev, 1948-
Андонов, Костадин Бончуков, 1980- (илюстратор) Кн 71
Андонов, Костадин Бончуков, 1980- вж Andonov, Kostadin Bončukov, 1980-
Антонова, Веселина Йорданова, 1956- вж Antonova, Veselina Jordanova, 1956-
Антонова, Диана Антонова, 1957- (автор) Кн 4
Антонова, Мира, преводач (преводач) Кн 89
Арчър, Джефри, 1940- (автор) Кн 76
Атанасов, Валентин Стефанов, 1954- (илюстратор) Кн 116
Атанасов, Димитър Иванов, 1949- (илюстратор) Кн 119
Атанасов, Огнян Дичев, 1962- (автор) Кн 25, (съставител) Кн 25
Атанасова, Венера Иванова, 1956- (съставител) Кн 137, (преводач) Кн 137
 
Б

Бакалов, Янчо Маринов, 1955- (рецензия) Кн 15
Бакърджиева, Савка Митева, 1940- (илюстратор) Кн 44
Бандрова, Теменужка Любенова (картограф) К 1, К 2, К 3, К 4, К 5, К 6, К 7, К 8, К 11, К 13, К 14, К 15, К 16, К 17, К 18, К 19, К 20, К 21, К 22, К 23, К 24, К 25, К 31, К 32
Барзев, Илиян (редактор) Кн 5
Баръмова, Мария Георгиева, 1977- (текст) К 21
Бейков, Пламен Георгиев, 1967- вж Bejkov, Plamen Georgiev, 1967-
Бербенков, Георги Николов, 1941- (съставител) Кн 119
Билкарката вж Георгиева, Ели Христова, 1964-
Бобкова, Настя (автор) Кн 59
Богданов, Георги Петров, 1966- (предговор) Кн 60
Богословова, Людмила Паскалева, 1954- (съставител) Кн 116
Божанова, Ивайла Русева, 1952- (преводач) Кн 85
Божилов, Венцислав Божидаров, 1968- (преводач) Кн 87
Бонева, Мирослава Илиева, 1978- (автор) Кн 4, (редактор) Кн 4
Бонева, Мирослава Илиева, 1978- вж Boneva, Miroslava Ilieva, 1978-
Бончева, Виолета Колева, 1951- (предговор) Кн 98
Борисова, Жени Николаева, 1969- (автор) Кн 53
Ботева, Диляна Василева, 1962- (автор) К 4
Ботева-Боянова, Диляна Василева вж Ботева, Диляна Василева, 1962-
Бояджиев, Добри Атанасов, 1984- (редактор) Кн 5
Бояджиев, Румен Живков, 1961- (автор) Кн 16, Кн 148
Бояджиева-Делева, Елена Кирилова, 1981- (автор) Кн 49
Боянов, Станислав Николов, 1976- (редактор) Кн 145
Боянова, Виолета, 1950- (рецензия) Кн 50
Боянова, Диляна Василева Ботева- вж Ботева, Диляна Василева, 1962-
Брадфорд, Барбара Тейлър, 1933- (автор) Кн 82
Брансън, Ричард, 1950- (автор) Кн 63
Браун, Адам, 1983- (автор) Кн 33
Бредфорд, Барбара Тейлър вж Брадфорд, Барбара Тейлър, 1933-
Бургазлиев, Христо Георгиев, 1964- (автор) Кн 47
Буруджиева, Татяна Иванова, 1957- (редактор) Кн 22
Бусарски, Асен Венцеславов, 1973- (автор) Кн 51
Бусарски, Венцеслав Асенов, 1948-2016 (автор) Кн 51
Бък, Пърл, 1892-1973 (автор) Кн 83
Българска академия на науките. Институт за икономически изследвания (София) вж Bǎlgarska akademija na naukite. Institut za ikonomičeskki izsledvanija (Sofija)
 
В

Вазари, Джорджо, 1511-1574 (автор) Кн 66
Вазов, Иван Минчов, 1850-1921 (автор) Кн 117
Ванков, Ванко Начев, 1922-2010 (автор) Кн 44
Ванкова, Мария, 1956- (редактор) Кн 44
Василев, Николай Куртев, 1954- (автор) Кн 5, (съставител) Кн 5
Василев, Цветомир Иванов вж Vasilev, Cvetomir Ivanov
Василева, Моника Антонова, 1985- (автор) Кн 105
Василева, Петя Иванова, 1940- (рецензия) Кн 52
Велев, Венцеслав Велев, 1954- (автор) Кн 56
Великов, Никола Вълков, 1930- (съставител) Кн 23
Великова, Емилия Ангелова, 1959- вж Velikova, Emilija Angelova, 1959-
Великотърновски университет Св. св. Кирил и Методий. Научен симпозиум в чест на 60-годишнината на проф. д-р Румен Янков (Велико Търново ; 2019) Кн 140
Велинов, Николай Валентинов, 1975- (автор) Кн 51
Велчев, Христо Костов, 1940- (илюстратор) Кн 119
Венелинова, Наталия, 1975- (автор) Кн 4
Виевиорка, Мишел вж Виеворка, Мишел, 1946-
Виеворка, Мишел, 1946- (интервюиран) Кн 19
Викторов, Никола Николаев (автор) Кн 97
Витлиемов, Павел Владимиров, 1968- (автор) Кн 4
Владова, Марта Владимирова, 1939- (преводач) Кн 8
Вълнарова, Милена (илюстратор) Кн 120
Вълчева, Джулиана Христова, 1991- (илюстратор) Кн 132
Вълчева, Джулияна Христова вж Вълчева, Джулиана Христова, 1991-
 
Г

Габровски, Николай Стефанов, 1971- (автор) Кн 51
Габровски, Стефан Николов, 1944- (автор) Кн 51, (предговор) Кн 51, (редактор) Кн 51
Ган, Уилям Д., 1878-1955 (автор) Кн 84
Гарсия, Ектор, 1981- (автор) Кн 11
Генова, Камелия Захариева, 1966- (автор) Кн 51
Георгиев, Желязко Димитров, 1966- (автор) Кн 70
Георгиев, Михаил Живков, 1954- (автор) Кн 18
Георгиева, Бистра Стоянова, 1987- (преводач) Кн 10, Кн 63
Георгиева, Гергана Пламенова, 1983- вж Georgieva, Gergana Plamenova, 1983-
Георгиева, Димитричка Димитрова вж Димитрова, Дима, 1933-
Георгиева, Ели Христова, 1964- (автор) Кн 106, Кн 107
Герасимов, Юрий (илюстратор) Кн 65
Герганов, Венелин Милославов, 1970- (автор) Кн 51
Герганов, Енчо Недялков, 1939- (рецензия) Кн 50
Гетова, Иглика Димитрова, 1976- (редактор) Кн 5
Гиляревски, Руджеро Сергеевич, 1929- (редактор) Кн 5
Гиляревский, Руджеро Сергеевич, 1929- вж Гиляревски, Руджеро Сергеевич, 1929-
Голино, Алберто Пратс- вж Пратс-Голино, Алберто
Горанов, Петър Христов, 1961- (автор) Кн 68
Горанова, Евгения Денева вж  Deneva, Evgenija
Григорова, Мария Ванкова вж Ванкова, Мария, 1956-
Грозданова, Людмила Петрова (автор) Кн 118
Гросингър, Ричард вж Гросинджър, Ричард, 1944-
Гросинджър, Ричард, 1944- (предговор) Кн 2
Гълъбов, Георги Петров, 1918-1982 (автор) Кн 44
Гъров, Янко (илюстратор) Кн 71
Гъров, Янко вж Gǎrov, Janko
 
Д

Давидова, Гергина, 1939- (автор) Кн 98, Кн 108
Дамянлиева, Олга Николаевна, 1959- (преводач) Кн 65
Дамянлиева, Ольга Николаевна, 1959- вж Дамянлиева, Олга Николаевна, 1959-
Данфорт, Емили М., 1980- (автор) Кн 85
Де Роса, Андреа (автор) Кн 51
Дебрюне, Нина, 1976- (редактор) Кн 5
Дебрюне, Христина Димитрова Иванова- вж Дебрюне, Нина, 1976-
Дей, Силвия, 1973- (автор) Кн 86
Деков, Димитър Милчев, 1978- (автор) Кн 32
Декомб, Венсан, 1943- (интервюиран) Кн 19
Делева, Елена Кирилова Бояджиева- вж Бояджиева-Делева, Елена Кирилова, 1981-
Демил, Алекс (автор) Кн 87
Демил, Нелсън, 1943- (автор) Кн 87
Денева, Евгения вж Deneva, Evgenija
Денчев, Стоян Георгиев, 1953- (редактор) Кн 5
Дерменджиев, Атанас Харалампиев, 1960- (редактор) Кн 140
Дерменджиева, Стела Малчева, 1962- (редактор) Кн 140
Джерард, Ники вж Френч, Ники
Ди Сома, Алберто (автор) Кн 51
Димитров, Димитър Веселинов, историк, 1977- (редактор) Кн 145
Димитров, Димитър Стефанов, 1962- вж Dimitrov, Dimitǎr Stefanov, 1962-
Димитров, Николай Георгиев, 1944-2019 (автор) Кн 99
Димитров, Христо Димитров, 1969- (илюстратор) Кн 127
Димитров, Цветан Иванов, 1965- вж Dimitrov, Cvetan Ivanov, 1965-
Димитрова, Дима, 1933- (автор) Кн 100
Димитрова, Мария Бранимирова, 1982- (преводач) Кн 14
Димитрова, Цветелина Николаева, 1976- (преводач) Кн 95
Димов, Димчо Йорданов (автор) Кн 109
Димова, Наталия, 1975- (илюстратор) Кн 102
Добрева, Живка Атанасова (автор) Кн 27
Добрева, Магдалена, 1965- (илюстратор) Кн 122
Докторантска конференция Европейският съюз и новото нормално - от социална изолация към гражданска осъзнатост (София ; 2020) Кн 22
Докторова, Таня (преводач) Кн 45
Долто, Франсоаз, 1908-1988 (автор) Кн 7
Донева, Велислава Владимирова, 1961- вж Doneva, Velislava Vladimirova, 1961-
Донева, Стелияна Христова, 1972- (илюстратор) Кн 121
Дончева, Юлия Георгиева, 1963- (предговор) Кн 39, (редактор) Кн 39
Досев, Христо Дочев, 1974- (автор) Кн 30
Дубковска, Валерия (автор) Кн 8
Дубковская, Валерия вж Дубковска, Валерия
Дубковски, Владимир, 1953- (автор) Кн 8
Дубковский, Владимир, 1953- вж Дубковски, Владимир, 1953-
Душанова, Юлиана Александрова, 1964- (автор) Кн 50
Дъбов, Борислав Стоименов (рецензия) Кн 52
Държавна опера (Русе) вж Dǎržavna opera (Ruse)
Дюлгеров, Никола Романов, 1978- (текст) К 5, К 6, К 17, К 18, К 19, К 20, К 22, (редактор) К 7, К 23
 
Е

Еверс, Ханс Хайнц, 1871-1943 (автор) Кн 95
Едж, Кристофър (автор) Кн 80
 
Ж

Желев, Радостин Маринов, 1973- (преводач) Кн 7
Железова-Миндизова, Диана Петрова, 1968- вж Železova-Mindizova, Diana Petrova, 1968-


Загорчев, Марин Иванов, 1972- (преводач) Кн 9, Кн 94
Зафер, Жасмина Георгиева, 1964- (автор) Кн 48, (интервюиран) Кн 48
Златарски, Иван Василев, 1948- (преводач) Кн 90
Златева, Ренета Валентинова, 1982- вж Zlateva, Reneta Valentinova, 1982-
Златинов, Димитър Георгиев, 1987- вж Zlatinov, Dimitǎr Georgiev, 1987-
Златкова, Анета Евтимова вж Феликс, Ая
Знеполски, Боян Ивайлов, 1968- (автор) Кн 19, (интервюиращ) Кн 19
 
И

Ибрахим, Жалнек Амин, 1972- (автор) Кн 47
Иван вж Михайлов, Мирослав Николов, 1965-
Иванов, Алексей Николаевич (автор) Кн 65
Иванов, Боян Ангелов вж Ангелов, Боян, 1955-
Иванов, Георги Стефанов вж Стефанов, Георги, 1953-
Иванов, Иван Костадинов, 1974- (преводач) Кн 76, Кн 92
Иванов, Иван Стефанов, 1960- (редактор) Кн 46
Иванов, Иван Томов, 1954- (рецензия) Кн 37
Иванов, Милен Мирчев, 1971- вж Ivanov, Milen Mirčev, 1971-
Иванов, Михаил вж Айванов, Омраам Микаел, 1900-1986
Иванов, Никола Костадинов, 1950- (съставител) Кн 116
Иванов, Никола Стойков, 1924-2006 (преводач) Кн 66
Иванов, Светослав, 1983- (предговор) Кн 63
Иванова, Валя Димитрова (илюстратор) Кн 100
Иванова, Галина Иванова, 1979- вж Ivanova, Galina Ivanova, 1979-
Иванова, Екатерина Емилова, 1987- (автор) Кн 38
Иванова, Огняна Начева, 1947- (адаптатор) Кн 133, (съставител) Кн 133
Иванова, Росица Тодорова вж Тодорова, Росица, 1949-
Иванова, Снежана Димитрова (автор) Кн 61
Иванова-Дебрюне, Христина Димитрова вж Дебрюне, Нина, 1976-
Илиев, Недялко Димитров, 1953- (автор) Кн 110
Илиев, Симеон Пенчев, 1972- вж Iliev, Simeon Penčev, 1972-
Илиева, Багряна Рашкова, 1964- вж Ilieva, Bagrjana Raškova, 1964-
Илиева, Невена, 1980- (преводач) Кн 86
Илков, Петър Любомиров (автор) Кн 51
Илков, Цветан Руменов, 1971- вж Ilkov, Cvetan Rumenov, 1971-
Иса, Ахмед, 1929-2008 (автор) Кн 143
Ислямова, Зехра (преводач) Кн 143
 
Й

Йовинска, Любов (редактор) Кн 5
Йорданов, Благовест Иванов, 2002- (автор) Кн 111
Йорданов, Валери Стефчев, 1984- (автор) Кн 39
Йотова, Ралица Юри, 1992- (редактор) Кн 5
Йотова, Христина Ценкова, 1952- (адаптатор) Кн 134Кн 135, (съставител) Кн 134Кн 135
Йоцов, Виктор Иванов, 1961- вж Jocov, Viktor Ivanov, 1961-
 
К

Кавало, Луиджи Мария (автор) Кн 51
Кавръкова, Мадлен Раденкова (автор) Кн 32
Кадиев, Марин Стоянов, 1939- (съставител) Кн 116
Кадиева, Елица Атанасова, 1972- (преводач) Кн 60
Казански, Никола Рачев, 1951- (редактор) Кн 5
Казашка, Весела Стоянова, 1971- (автор) Кн 1
Каитин, Георги Емилов, 1966- (предговор) Кн 113, (преводач) Кн 94
Калайджиев, Иван (автор) Кн 17
Калонкина, Антоанета Лазарова, 1966- (автор) Кн 50
Калчев, Александър Вълчев, 1945-2019 (предговор) Кн 108
Калчев, Иво (илюстратор) К 1К 2, К 3К 8, К 15, К 16
Камбурова, Илияна Константинова, 1992- (редактор) Кн 5
Каменова, Маргарита Ангелова, 1938- (автор) Кн 51
Каменова, Цветана Николаева, 1950- 2018 (автор) Кн 32
Канев, Димитър Канев (рецензия) Кн 15
Караиванов, Христо (илюстратор) К 24
Кацаров, Симеон Койчев, 1976- (съставител) Кн 145, (редактор) Кн 145
Кели, Ерин, 1976- (автор) Кн 77
Кемптън, Бет (автор) Кн 9
Кенън, Анжела (редактор) Кн 5
Кирякова, Ина Минчева (предговор) Кн 66, (преводач) Кн 66
Клиън, Остин, 1983- (автор) Кн 10
Ковачев, Георги Господинов, 1966- (автор) Кн 138, (преводач) Кн 138
Ковачев, Георги Господинов, 1966- вж Kovačev, Georgi Gospodinov, 1966-
Кокалов, Иван Ангелов, 1953- (предговор) Кн 25
Колев, Борис Тодоров, 1948- (текст) К 40
Колев, Николай Иванов, 1975- (автор) Кн 112
Колева, Антоанета Колева, 1963- (автор) Кн 68
Колева, Грета Великова, 1977- вж Koleva, Greta Velikova, 1977-
Коловска, Ира Илиева, 1973- (преводач) Кн 21
Кондакова, Мария Атанасова, 1969- (преводач) Кн 144
Кондарев, Ивайло Недялков, 1964- (автор) Кн 30
Константинов, Георги, 1943- (предговор) Кн 98
Корнажева, Мими Цветанова, 1958- вж Kornaževa, Mimi Cvetanova, 1958-
Костадинов, Васил Банев (автор) Кн 31
Костадинов, Костадин Тодоров, 1979- (автор) Кн 146
Костадинов, Любомир Радев вж Радев, Любо, 1955-
Костадинова, Добрина-Радостина (послеслов) Кн 48
Костадинова, Ива Стоилова, 1981- (автор) Кн 37
Костадинова, Ирина Василева, 1972- (автор) Кн 4
Коцев, Андрей, 1874-1930 (автор) Кн 139
Коцев, Емил Николов, 1968- (автор) Кн 4
Коцев, Искрен Андреев, 1950- (предговор) Кн 139
Крайтън, Майкъл, 1942-2008 (автор) Кн 88, Кн 89
Кралев, Йордан Константинов (автор) Кн 43
Кралич, Хелена, 1971- (библиогр. предшественик) Кн 125, Кн 136
Кръгла маса Да знаем за войната, да пазим мира. 70 год. от края на Втората световна война 1945-2015 г. (Сливен ; 2015) Кн 142
Куманова, Александра Венкова, 1956- (автор) Кн 5, (съставител) Кн 5
Куманова, Елица Георгиева вж Kumanova, Elica Georgieva
Кунев, Свилен Николаев, 1980- (автор) Кн 4, Кн 64
Кършоу, Иън, 1943- (автор) Кн 144
Кьостебеков, Емил Ивайлов, 1980- вж K´ostebekov, Emil Ivajlov, 1980-
 
Л

Лалева, Мария Лъчезарова, 1980- (автор) Кн 51
Лалова, Йорданка Любомирова, 1960- (автор) Кн 50
Ленг, Джон вж Крайтън, Майкъл, 1942-2008
Лечева, Галина Русева, 1962- вж Lečeva, Galina Ruseva, 1962-
Литев, Мартин Йорданов, 1979- (автор) Кн 53
Ловшин, Полона, 1973- (илюстратор) Кн 125, Кн 136
Лозанова, Нели Иванова, 1978- (преводач) Кн 81
Луканова, Победа Василева, 1954- вж Lukanova, Pobeda Vasileva, 1954-
 
М

Мавродиева, Марина Василева, 1979- (автор) Кн 34
Максимова, Мариана Пенева, 1954- (редактор) Кн 5
Манолова, Искра Христова вж Христова, Искра, 1956-
Манчев, Владимир Симеонович, 1972- (редактор) Кн 5
Маразов, Иван Русев, 1942- (рецензия) Кн 138
Маразов, Иван Русев, 1942- вж Marazov, Ivan Rusev, 1942-
Маринов, Александър Валентинов, 1979- (преводач) Кн 80
Маринов, Марин Белев, 1950- (автор) Кн 51
Маринова, Маргарита Костова, 1929-2019 вж Marinova, Margarita Kostova, 1929-2019
Маринова, Севда Александрова (автор) Кн 20
Маринова-Христиди, Румяна Димитрова, 1977- (предговор) Кн 142
Матанов, Христо Луков, 1952- (текст) К 7, К 21, К 23, К 24, К 25
Матеев, Стефан Мариянов, 1978- вж Mateev, Stefan Marijanov, 1978-
Мермеклиева, Елена Атанасова (автор) Кн 52
Месадие, Жералд, 1931-2018 (доп. материал) Кн 139
Милева, Валентина Стаменова (предговор) Кн 117
Минасян, Такухи Левон вж Шахинян, Тити, 1963-
Миндизова, Диана Петрова Железова- вж Железова-Миндизова, Диана Петрова, 1968-
Миндова, Стефка Павлова вж Mindova, Stefka Pavlova
Минкин, Красимир Цветков, 1978- (автор) Кн 51
Миралес, Франсеск, 1968- (автор) Кн 11, Кн 96
Митов, Тошо Войчев, 1948- (автор) Кн 53, (предговор) Кн 53, (редактор) Кн 53
Митова, Даниела Тошева, 1974- (автор) Кн 53
Митрев, Георги Димитров, 1971- (редактор) Кн 145
Михайлов, Мирослав Николов, 1965- (автор) Кн 113
Михайлова, Снежанка Венцеславова, 1978- (автор) Кн 68
Младенова, Деница Юриева (редактор) Кн 5
Мокрев, Марио Георгиев, 1954- вж Mokrev, Mario Georgiev, 1954-
Мултифасетна конференция Хранене и развитие (4 ; Пловдив ; 2019) Кн 46
Мур, Джими, 1971- (автор) Кн 45
Мур, Джонатан (автор) Кн 90
Мънев, Пламен Михайлов, 1974- вж Mǎnev, Plamen Mihajlov, 1974-
 
Н

Недкова, Десислава Огнянова, 1986- (преводач) Кн 77
Недкова, Силвия Петкова, 1967- (предговор) Кн 118
Недялков, Антон Недялков, 1971- (автор) Кн 4, (редактор) Кн 4
Некова, Мариела Иванова, 1982- (редактор) Кн 140
Ненкова, Веселка Ангелова, 1972- (преводач) Кн 96
Несторов, Недялко Мариев, 1986- вж Nestorov, Nedjalko Mariev, 1986-
Николов, Георги Николов, 1956- (съставител) Кн 116
Николов, Любомир Славов, 1950- (автор) Кн 121, Кн 122, Кн 123, Кн 124, Кн 125, Кн 126, Кн 127, (адаптатор) Кн 136
Николова, Десислава Цветанова Тошкова- вж Тошкова-Николова, Десислава Цветанова
Николова, Марина Колева, 1959- (автор) Кн 35, Кн 36
Нинова, Людмила Петрова вж Грозданова, Людмила Петрова
Нунев, Сашо Тодоров, 1956- вж Nunev, Sašo Todorov, 1956-
 
О

Огнянова, Нели Ангелова, 1956- (редактор) Кн 22
Осман, Невин Фети вж Фети, Невин, 1977-
 
П

Павлов, Даниел Йорданов, 1973- (автор) Кн 4
Павлова, Елена Павлова, 1974- (преводач) Кн 13
Памуков, Владимир, 1964- (автор) Кн 71
Памуков, Владимир, 1964- вж Pamukov, Vladimir, 1964-
Пандит, Гийтанджали (автор) Кн 3
Пантев, Андрей Лазаров, 1939- (предговор) Кн 139
Пацева, Мирена Атанасова, 1960- (автор) Кн 74
Пеев, Атанас Александров, 1967- вж Peev, Atanas Aleksandrov, 1967-
Пенев, Даниел Антониев, 1993- (автор) Кн 141, (преводач)  Кн 3, Кн 33, (предговор) Кн 33
Пенев, Станислав Пенчев, 1953- (предговор) Кн 102, Кн 116, (съставител) Кн 116, (преводач) Кн 116
Пенева, Румяна Калининова, 1977- (автор) Кн 41
Пени, Луиз, 1958- (автор) Кн 81
Пенчева, Велизара Иванова, 1956- вж Penčeva, Velizara Ivanova, 1956-
Петков, Александър Петков, 1957-2020 (автор) Кн 4
Петков, Боян Миланов, 1940- (рецензия) Кн 56
Петкова, Петя Кръстева, 1979- (преводач) Кн 83
Петров, Галин Богданов, 1970- (редактор) Кн 140
Петров, Красимир Иванов, 1960- (автор) Кн 56
Петров, Петър Младенов, 1978- (автор) Кн 101
Петрова, Божана Божанова вж Петрова, Жани, 1986-
Петрова, Жани, 1986- (автор) Кн 62
Петрова, Цвета, 1994- (автор) Кн 128, (илюстратор) Кн 128
Пешева, Магдалена (автор) Кн 27
Пигарева, Надя (автор) Кн 59, (илюстратор) Кн 59
Пилософ, Владимир Борисов, 1945- (редактор) Кн 46
Плачков, Иван Николов, 1946- (илюстратор) Кн 119
Попов, Стоян Йорданов, 1977- (редактор) Кн 145
Попова, Лилия Златкова, 1971- (преводач) Кн 24
Пратс-Голино, Алберто (автор) Кн 51
Прентис, Крис, 1936- (автор) Кн 12
Престън, Дъглас, 1956- (автор) Кн 91
Първев, Иван Христов, 1960- (доп. материал) К 21
 
Р

Радев, Любо, 1955- (автор) Кн 40
Радойкова, Гергана Георгиева, 1983- (редактор) Кн 22
Ралева, Диана Павлова, 1950- (редактор) Кн 5
Ризов, Асен Николов (предговор) Кн 117
Ризов, Николай Георгиев, 1962- (автор) Кн 30
Рикова, Невена Илиева вж  Илиева, Невена, 1980-
Робинс, Мел, 1968- (автор) Кн 13
Ролих, Робърт, 1977- (автор) Кн 24
Романски, Кирил Василев, 1943- (автор) Кн 51
Русинов, Валерий Любенов, 1952- (преводач) Кн 2
Рускова, Свилена Свиленова, 1977- (предговор) Кн 64, (редактор) Кн 64
 
С

Сарафски, Андрей Коцев вж Коцев, Андрей, 1874-1930
Свраков, Антон Христов, 1956- (автор) Кн 30
Седларска, Веселина Стоянова, 1954- (предговор) Кн 141
Сивилова, Десислава Огнянова вж Недкова, Десислава Огнянова, 1986-
Симеонов, Димитър Трифонов, 1976- (предговор) Кн 140, (редактор) Кн 140
Симеонов, Калоян Димитров, 1973- (редактор) Кн 22
Симеонова, Адриана Любомирова, 1986- (автор) Кн 4
Сираков, Николай Танев, 1972- (автор) Кн 138, (предговор) Кн 142
Сираков, Николай Танев, 1972- вж Sirakov, Nikolaj Tanev, 1972-
Скалзи, Джон Майкъл, 1969- (автор) Кн 92
Славов, Атанас Владиславов, 1979- (редактор) Кн 22
Славова, Антоанета Димитрова (автор) Кн 114
Славчева, Светослава Василева, 1980- (преводач) Кн 11
Соколова, Марианна Евгениевна (редактор) Кн 5
Соколова, Марианна Евгеньевна вж Соколова, Марианна Евгениевна
Солари, Доменико, 1980- (автор) Кн 51
Сома, Тереза (автор) Кн 51
Спадаро, Патриша Р. (автор) Кн 14
Спасов, Петър, 1931?- (илюстратор) Кн 71
Спасов, Петър, 1931?- вж Spasov, Petǎr, 1931?-
Спасова, Соня Любомирова, 1981- (редактор) Кн 5
Сталев, Боян Сталев (автор) Кн 57, Кн 58
Станев, Владимир Георгиев, 1972- (текст) К 21
Станев, Елизар Алексиев, 1987- вж Stanev, Elizar Aleksiev, 1987-
Станев, Румен, поет (автор) Кн 129
Станева, Ралица Димитрова (автор) Кн 36
Станимиров, Петър Георгиев, 1952- (илюстратор) Кн 124
Станков, Александър Петров, 2004?- (автор) Кн 104
Старева, Лилия Петрова, 1954- (автор) Кн 42
Статкова, Диана Калинова, 1996- (автор) Кн 130
Стефанов, Георги, 1953- (автор) Кн 29
Стефанов, Валери Стоилов, 1958- (доп. материал) Кн 117
Стефанов, Стефан Ангелов, 1952- (автор) Кн 32
Стийл, Даниел, 1947- (автор) Кн 93
Стоев, Калин Цветанов (редактор) Кн 5
Стоилов, Борис Николов, 1962- (илюстратор) Кн 133, Кн 137
Стоименов, Милко Христов, 1967- (преводач) Кн 84
Стоименова, Марина Емилова, 1988- (преводач) Кн 12
Стойчева, Петрана Георгиева, 1967- (автор) Кн 53
Стокуин, Джулиан, 1944- (автор) Кн 78
Стоянов, Валери Стоилов, 1961- (автор) Кн 15
Стоянов, Димо Жеков, 1950- (автор) Кн 102
Стоянов, Иво Калчев (илюстратор) К 40
Стоянов, Йордан Фердинандов вж Фердинандов, Йордан
Стоянова, Диана Манолова, 1987- (редактор) Кн 5
Събев, Никола Емилов, 1962- вж Sǎbev, Nikola Emilov, 1962-
Съливан, Марк (автор) Кн 60
Съюз на учените в България. Годишна научна конференця (59 ; Силистра, Русе, Разград ; 2020) вж Sǎjuz na učenite v Bǎlgarija. Godišna naučna konferencija (59 ; Silistra, Ruse, Razgrad ; 2020)
 
Т

Танев, Кирил Танов, 1973- (илюстратор) Кн 123, Кн 126, Кн 129
Тачев, Атанас Веселинов, 1981- (илюстратор) Кн 97
Тодоров, Георги Цеков вж Todorov, Georgi Cekov
Тодоров, Найден Владиславов, 1974- вж Todorov, Najden Vladislavov, 1974-
Тодоров, Стоил Маринов (автор) Кн 55
Тодорова, Анна Христова, 1980- (автор) Кн 27
Тодорова, Даниела, образование вж Todorova, Daniela, образование
Тодорова, Росица, 1949- (преводач) Кн 78
Томова, Надежда Емилова (редактор) Кн 5
Тончева, Анита Георгиева (автор) Кн 131, (илюстратор) Кн 131
Тотев, Васил Стоянов, 1960- (предговор) Кн 37
Тотева, Любов Иванова, 1951- (илюстратор) К 1, К 2, К 3, К 8, К 15, К 16
Тотоманов, Иван Димитров, 1953- (преводач) Кн 59
Тошева, Антоанета Й., 1951- (преводач) Кн 79
Тошкова-Николова, Десислава Цветанова (автор) Кн 28
Трифонов, Емил Георгиев, 1956- вж Trifonov, Emil Georgiev, 1956-
Трофилова, Наталия Венелинова вж Венелинова, Наталия, 1975-
 
У

Уайлд, Оскар, 1854-1900 (библиогр. предшественик) Кн 135
 
Ф

Фадхел, Мохамед Бен, 1977- (автор) Кн 48
Феликс, Ая (автор) Кн 115
Фердинандов, Йордан (автор) Кн 75
Фети, Невин, 1977- (автор) Кн 28
Филипов, Велин Кънчев, 1977- (автор) Кн 30
Филипова, Силвия Трендафилова, 1956- (редактор) Кн 5
Фол, Валерия Николова, 1953- (рецензия) Кн 138
Фол, Валерия Николова, 1953- вж Fol, Valerija Nikolova, 1953-
Френч, Ники (автор) Кн 79
Френч, Шон вж Френч, Ники
Фрисъл, Боб, 1943- (автор) Кн 2
Фънг, Джейсън, 1974- (автор) Кн 45
 
Х

Харт, Дъглас Р. (предговор) Кн 60
Христиди, Румяна Димитрова Маринова- вж Маринова-Христиди, Румяна Димитрова, 1977-
Христов, Александър Трайков, 1977- (автор) Кн 120
Христов, Георги Константинов вж Константинов, Георги, 1943-
Христов, Димитър, 1957- (съставител) Кн 116
Христов, Радослав Христов, 1963- (преводач) Кн 88, Кн 91
Христов, Христо Петров, 1978- (рецензия) Кн 37
Христова, Гергина Давидова вж Давидова, Гергина, 1939-
Христова, Искра, 1956- (автор) Кн 103
Христосков, Йордан Атанасов, 1951- вж Hristoskov, Jordan Atanasov, 1951-
Хъбард, Елберт, 1856-1915 (автор) Кн 94
Хънтър, Джеймс (автор) Кн 21
 
Ц

Цанков, Петко Георгиев, 1959- (автор) Кн 54
Цанков, Цанко Ангелов, 1963- (автор) Кн 73
Цветанова, Мария Младенова, 1947- (автор) Кн 30
Цветкова, Виолета Боянова вж Боянова, Виолета, 1950-
Цветкова, Иванка Димитрова вж Cvetkova, Ivanka Dimitrova
Цветкова, Лорета Филипова, 1961- (автор) Кн 30
Целков, Веселин Ценов, 1955- (предговор) Кн 28
 
Ч

Чайлд, Линкълн, 1957- (автор) Кн 91
Чалъков, Евгени Борисов, 1974- (илюстратор) Кн 102, Кн 110
Черняев, Димитър Христов вж Христов, Димитър, 1957-
Чизмарова, Елена (преводач) Кн 93
Чобанова, Катерина (интервюиращ) Кн 48
Чуков, Владимир Стефанов, 1960- вж Čukov, Vladimir Stefanov, 1960-
 
Ш

Шабански, Тодор (автор) Кн 71
Шабански, Тодор вж Šabanski, Todor
Шамлиев, Георги Донев, 1977- (автор) Кн 67
Шахинян, Тити, 1963- (автор) Кн 132
Шелудко, Игор Анатолиевич, 1988- (автор) Кн 4
Шишманов, Иван Димитров, 1862-1928 (доп. материал) Кн 117
 
Я

Янчулев, Александър Стефанов, 1938- (автор) Кн 147
Янчулев, Стефан Александров, 1900-1968 (автор) Кн 147
Яхновска, Юлия (илюстратор) Кн 65
 
A

Aïvanhov, Omraam Mikhaël, 1900-1986 вж Айванов, Омраам Микаел, 1900-1986
Aleksandrov, Ivan Stojanov, 1976- вж Александров, Иван Стоянов, 1976-
Aleksandrova, Krasimira Stojčeva, 1960- вж Александрова, Красимира Стойчева, 1960-
Aleksieva, Ilka Zdravkova, 1961- вж Алексиева, Илка Здравкова, 1961-
Ali, Othman, 1955- вж Али, Осман, 1955-
Allen, Robert G., 1948- вж Алън, Робърт Г., 1948-
Andonov, Bonchuk вж Andonov, Bončuk Vasilev, 1948-
Andonov, Bončuk Vasilev, 1948- (илюстратор) Кн 72
Andonov, Bončuk Vasilev, 1948- вж Андонов, Бончук Василев, 1948-
Andonov, Kostadin Bončukov, 1980- (илюстратор) Кн 72
Andonov, Kostadin Bončukov, 1980- вж Андонов, Костадин Бончуков, 1980-
Angelov, Bojan, 1955- вж Ангелов, Боян, 1955-
Angelova, Radostina Angelova, 1969- вж Ангелова, Радостина Ангелова, 1969-
Annual Science Conference New Industries, Digital Economy, Society - Projections of the Future III (Silistra ; Ruse ; Razgrad ; 2020) вж Sǎjuz na učenite v Bǎlgarija. Godišna naučna konferencija (59 ; Silistra, Ruse, Razgrad ; 2020)
Antonova, Diana Antonova, 1957- вж Антонова, Диана Антонова, 1957-
Antonova, Mira, преводач вж Антонова, Мира, преводач
Antonova, Veselina Jordanova, 1956- (съставител) Кн 69
Antonova, Vesselina вж Antonova, Veselina Jordanova, 1956-
Archer, Jeffrey, 1940- вж Арчър, Джефри, 1940-
Atanasov, Dimitǎr Ivanov, 1949- вж Атанасов, Димитър Иванов, 1949-
Atanasov, Ognjan Dičev, 1962- вж Атанасов, Огнян Дичев, 1962-
Atanasov, Valentin Stefanov, 1954- вж Атанасов, Валентин Стефанов, 1954-
Atanasova, Venera Ivanova, 1956- вж Атанасова, Венера Иванова, 1956-
 
B

Bakalov, Jančo Marinov, 1955- вж Бакалов, Янчо Маринов, 1955-
Bakǎrdžieva, Savka Miteva, 1940- вж Бакърджиева, Савка Митева, 1940-
Bǎlgarska akademija na naukite. Institut za ikonomičeskki izsledvanija (Sofija) Пи 1
Bandrova, Temenužka Ljubenova вж Бандрова, Теменужка Любенова
Barǎmova, Marija Georgieva, 1977- вж Баръмова, Мария Георгиева, 1977-
Barzev, Ilijan вж Барзев, Илиян
Bejkov, Plamen Georgiev, 1967- (съставител) Кн 69
Berbenkov, Georgi Nikolov, 1941- вж Бербенков, Георги Николов, 1941-
Beykov, Plamen вж Bejkov, Plamen Georgiev, 1967-
Bobkova, Nastja вж Бобкова, Настя
Bogdanov, Georgi Petrov, 1966- вж Богданов, Георги Петров, 1966-
Bogoslovova, Ljudmila Paskaleva, 1954- вж Богословова, Людмила Паскалева, 1954-
Bojadžiev, Dobri Atanasov, 1984- вж Бояджиев, Добри Атанасов, 1984-
Bojadžiev, Rumen Živkov, 1961- вж Бояджиев, Румен Живков, 1961-
Bojadžieva-Deleva, Elena Kirilova, 1981- вж Бояджиева-Делева, Елена Кирилова, 1981-
Bojanov, Stanislav Nikolov, 1976- вж Боянов, Станислав Николов, 1976-
Bojanova, Violeta, 1950- вж Боянова, Виолета, 1950-
Bončeva, Violeta Koleva, 1951- вж Бончева, Виолета Колева, 1951-
Boneva, Miroslava Ilieva, 1978- (редактор) Кн 26
Boneva, Miroslava Ilieva, 1978- вж Бонева, Мирослава Илиева, 1978-
Borisova, Ženi Nikolaeva, 1969- вж Борисова, Жени Николаева, 1969-
Boteva, Diljana Vasileva, 1962- вж Ботева, Диляна Василева, 1962-
Božanova, Ivajla Ruseva, 1952- вж Божанова, Ивайла Русева, 1952-
Božilov, Vencislav Božidarov, 1968- вж Божилов, Венцислав Божидаров, 1968-
Bradford, Barbara Taylor, 1933- вж Брадфорд, Барбара Тейлър, 1933-
Branson, Richard, 1950- вж Брансън, Ричард, 1950-
Braun, Adam, 1983- вж Браун, Адам, 1983-
Buck, Pearl, 1892-1973 вж Бък, Пърл, 1892-1973
Bulgarian Academy of Science. Economic Research Institute (Sofia) вж Bǎlgarska akademija na naukite. Institut za ikonomičeskki izsledvanija (Sofija)
Burgazliev, Hristo Georgiev, 1964- вж Бургазлиев, Христо Георгиев, 1964-
Burudžieva, Tatjana Ivanova, 1957- вж Буруджиева, Татяна Иванова, 1957-
Busarski, Asen Venceslavov, 1973- вж Бусарски, Асен Венцеславов, 1973-
Busarski, Venceslav Asenov, 1948-2016 вж Бусарски, Венцеслав Асенов, 1948-2016
 
C

Cankov, Canko Angelov, 1963- вж Цанков, Цанко Ангелов, 1963-
Cankov, Petko Georgiev, 1959- вж Цанков, Петко Георгиев, 1959-
Cannon, Angela вж Кенън, Анжела
Cavallo, Luigi Maria вж Кавало, Луиджи Мария
Celkov, Veselin Cenov, 1955- вж Целков, Веселин Ценов, 1955-
Child, Lincoln, 1957- вж Чайлд, Линкълн, 1957-
Chukov, Vladimir вж Čukov, Vladimir Stefanov, 1960-
Crichton, Michael, 1942-2008 вж Крайтън, Майкъл, 1942-2008
Cvetanova, Marija Mladenova, 1947- вж Цветанова, Мария Младенова, 1947-
Cvetkova, Ivanka Dimitrova (редактор) Кн 26
Cvetkova, Loreta Filipova, 1961- вж Цветкова, Лорета Филипова, 1961-
 
Č

Čalǎkov, Evgeni Borisov, 1974- вж Чалъков, Евгени Борисов, 1974-
Čizmarova, Elena вж Чизмарова, Елена
Čobanova, Katerina вж Чобанова, Катерина
Čukov, Vladimir Stefanov, 1960- (редактор) Кн 26
 
D

Dǎbov, Borislav Stoimenov вж Дъбов, Борислав Стоименов
Damjanlieva, Ol´ga Nikolaevna, 1959- вж Дамянлиева, Олга Николаевна, 1959-
Danforth, Emily M., 1980- вж Данфорт, Емили М., 1980-
Dǎržavna opera (Ruse) Кн 69
Davidova, Gergina, 1939- вж Давидова, Гергина, 1939-
Day, Sylvia, 1973- вж Дей, Силвия, 1973-
De Rosa, Andrea вж Де Роса, Андреа
Debruyne, Nina, 1976- вж Дебрюне, Нина, 1976-
Dekov, Dimitǎr Milčev, 1978- вж Деков, Димитър Милчев, 1978-
Demille, Alex вж Демил, Алекс
Demille, Nelson, 1943- вж Демил, Нелсън, 1943-
Denčev, Stojan Georgiev, 1953- вж Денчев, Стоян Георгиев, 1953-
Deneva, Evgenija (редактор) Кн 26
Dermendžiev, Atanas Haralampiev, 1960- вж Дерменджиев, Атанас Харалампиев, 1960-
Dermendžieva, Stela Malčeva, 1962- вж Дерменджиева, Стела Малчева, 1962-
Descombes, Vincent, 1943- вж Декомб, Венсан, 1943-
Di Somma, Alberto вж Ди Сома, Алберто
Dimitrov, Cvetan Ivanov, 1965- (редактор) Кн 26
Dimitrov, Dimitar вж Dimitrov, Dimitǎr Stefanov, 1962-
Dimitrov, Dimitǎr Stefanov, 1962- (редактор) Кн 26
Dimitrov, Dimitǎr Veselinov, историк, 1977- вж Димитров, Димитър Веселинов, историк, 1977-
Dimitrov, Hristo Dimitrov, 1969- вж Димитров, Христо Димитров, 1969-
Dimitrov, Nikolaj Georgiev, 1944-2019 вж Димитров, Николай Георгиев, 1944-2019
Dimitrov, Tsvetan вж Dimitrov, Cvetan Ivanov, 1965-
Dimitrova, Cvetelina Nikolaeva, 1976- вж Димитрова, Цветелина Николаева, 1976-
Dimitrova, Dima, 1933- вж Димитрова, Дима, 1933-
Dimitrova, Marija Branimirova, 1982- вж Димитрова, Мария Бранимирова, 1982-
Dimov, Dimčo Jordanov вж Димов, Димчо Йорданов
Dimova, Natalija, 1975- вж Димова, Наталия, 1975-
Djulgerov, Nikola Romanov, 1978- вж Дюлгеров, Никола Романов, 1978-
Dobreva, Magdalena, 1965- вж Добрева, Магдалена, 1965-
Dobreva, Živka Atanasova вж Добрева, Живка Атанасова
Doktorantska konferencija Evropejskijat sǎjuz i novoto normalno - ot socialna izolacija kǎm graždanska osǎznatost (Sofija ; 2020) вж Докторантска конференция Европейският съюз и новото нормално - от социална изолация към гражданска осъзнатост (София ; 2020)
Doktorova, Tanja вж Докторова, Таня
Dolto, Françoise, 1908-1988 вж Долто, Франсоаз, 1908-1988
Dončeva, Julija Georgieva, 1963- вж Дончева, Юлия Георгиева, 1963-
Doneva, Stelijana Hristova, 1972- вж Донева, Стелияна Христова, 1972-
Doneva, Velislava Vladimirova, 1961- (редактор) Кн 26
Dosev, Hristo Dočev, 1974- вж Досев, Христо Дочев, 1974-
Dubkovskaja, Valerija вж Дубковска, Валерия
Dubkovskij, Vladimir, 1953- вж Дубковски, Владимир, 1953-
Dušanova, Juliana Aleksandrova, 1964- вж Душанова, Юлиана Александрова, 1964-
 
E

Edge, Christopher вж Едж, Кристофър
Essa, Ahmed, 1929-2008 вж Иса, Ахмед, 1929-2008
Ewers, Hanns Heinz, 1871-1943 вж Еверс, Ханс Хайнц, 1871-1943
 
F

Fadhel, Mohamed Ben, 1977- вж Фадхел, Мохамед Бен, 1977-
Feliks, Aja вж Феликс, Ая
Ferdinandov, Jordan вж Фердинандов, Йордан
Feti, Nevin, 1977- вж Фети, Невин, 1977-
Filipov, Velin Kǎnčev, 1977- вж Филипов, Велин Кънчев, 1977-
Filipova, Silvija Trendafilova, 1956- вж Филипова, Силвия Трендафилова, 1956-
Fol, Valerija Nikolova, 1953- (рецензия) Кн 138
Fol, Valerija Nikolova, 1953- вж Фол, Валерия Николова, 1953-
French, Nicci вж Френч, Ники
Frissell, Bob, 1943- вж Фрисъл, Боб, 1943-
Fung, Jason, 1974- вж Фънг, Джейсън, 1974-
 
G

Gabrovski, Nikolaj Stefanov, 1971- вж Габровски, Николай Стефанов, 1971-
Gabrovski, Stefan Nikolov, 1944- вж Габровски, Стефан Николов, 1944-
Gǎlǎbov, Georgi Petrov, 1918-1982 вж Гълъбов, Георги Петров, 1918-1982
Gann, William D., 1878-1955 вж Ган, Уилям Д., 1878-1955
García, Héctor, 1981- вж Гарсия, Ектор, 1981-
Gǎrov, Janko (илюстратор) Кн 72
Gǎrov, Janko вж Гъров, Янко
Garov, Yanko вж Gǎrov, Janko
Genova, Kamelija Zaharieva, 1966- вж Генова, Камелия Захариева, 1966-
Georgiev, Mihail Živkov, 1954- вж Георгиев, Михаил Живков, 1954-
Georgiev, Željazko Dimitrov, 1966- вж Георгиев, Желязко Димитров, 1966-
Georgieva, Bistra Stojanova, 1987- вж Георгиева, Бистра Стоянова, 1987-
Georgieva, Eli Hristova, 1964- вж Георгиева, Ели Христова, 1964-
Georgieva, Gergana Plamenova, 1983- (съставител) Кн 69
Gerasimov, Jurij вж Герасимов, Юрий
Gerganov, Enčo Nedjalkov, 1939- вж Герганов, Енчо Недялков, 1939-
Gerganov, Venelin Miloslavov, 1970- вж Герганов, Венелин Милославов, 1970-
Getova, Iglika Dimitrova, 1976- вж Гетова, Иглика Димитрова, 1976-
Giljarevskij, Rudžero Sergeevič, 1929- вж Гиляревски, Руджеро Сергеевич, 1929-
Goranov, Petǎr Hristov, 1961- вж Горанов, Петър Христов, 1961-
Goranova, Evgeniya Deneva вж Deneva, Evgenija
Grossinger, Richard, 1944- вж Гросинджър, Ричард, 1944-
Grozdanova, Ljudmila Petrova вж Грозданова, Людмила Петрова
 
H

Hart, Douglas R. вж Харт, Дъглас Р.
Hristoskov, Jordan Atanasov, 1951- (съставител) Пи 1
Hristoskov, Yordan вж Hristoskov, Jordan Atanasov, 1951-
Hristov, Aleksandǎr Trajkov, 1977- вж Христов, Александър Трайков, 1977-
Hristov, Dimitǎr, 1957- вж Христов, Димитър, 1957-
Hristov, Hristo Petrov, 1978- вж Христов, Христо Петров, 1978-
Hristov, Radoslav Hristov, 1963- вж Христов, Радослав Христов, 1963-
Hristova, Iskra, 1956- вж Христова, Искра, 1956-
Hubbard, Elbert, 1856-1915 вж Хъбард, Елберт, 1856-1915
Hunter, James вж Хънтър, Джеймс
 
I

Ibrahim, Žalnek Amin, 1972- вж Ибрахим, Жалнек Амин, 1972-
Iliev, Nedjalko Dimitrov, 1953- вж Илиев, Недялко Димитров, 1953-
Iliev, Simeon Penčev, 1972- (редактор) Кн 26
Ilieva, Bagrjana Raškova, 1964- (редактор) Кн 26
Ilieva, Bagryana вж Ilieva, Bagrjana Raškova, 1964-
Ilieva, Nevena, 1980- вж Илиева, Невена, 1980-
Ilkov, Cvetan Rumenov, 1971- (преводач) Кн 72
Ilkov, Petǎr Ljubomirov вж Илков, Петър Любомиров
Ilkov, Tsvetan вж Ilkov, Cvetan Rumenov, 1971-
Isljamova, Zehra вж Ислямова, Зехра
Ivanov, Aleksej Nikolaevič вж Иванов, Алексей Николаевич
Ivanov, Ivan Kostadinov, 1974- вж Иванов, Иван Костадинов, 1974-
Ivanov, Ivan Stefanov, 1960- вж Иванов, Иван Стефанов, 1960-
Ivanov, Ivan Tomov, 1954- вж Иванов, Иван Томов, 1954-
Ivanov, Milen Mirčev, 1971- (редактор) Кн 26
Ivanov, Nikola Kostadinov, 1950- вж Иванов, Никола Костадинов, 1950-
Ivanov, Nikola Stojkov, 1924-2006 вж Иванов, Никола Стойков, 1924-2006
Ivanov, Svetoslav, 1983- вж Иванов, Светослав, 1983-
Ivanova, Ekaterina Emilova, 1987- вж Иванова, Екатерина Емилова, 1987-
Ivanova, Galina Ivanova, 1979- (редактор) Кн 26
Ivanova, Ognjana Načeva, 1947- вж Иванова, Огняна Начева, 1947-
Ivanova, Snežana Dimitrova вж Иванова, Снежана Димитрова
Ivanova, Valja Dimitrova вж Иванова, Валя Димитрова
 
J

Jahnovska, Julija вж Яхновска, Юлия
Jančulev, Aleksandǎr Stefanov, 1938- вж Янчулев, Александър Стефанов, 1938-
Jančulev, Stefan Aleksandrov, 1900-1968 вж Янчулев, Стефан Александров, 1900-1968
Jelezova-Mindizova, Diana вж Železova-Mindizova, Diana Petrova, 1968-
Jocov, Viktor Ivanov, 1961- (съставител) Пи 1, (редактор) Пи 1
Jordanov, Blagovest Ivanov, 2002- вж Йорданов, Благовест Иванов, 2002-
Jordanov, Valeri Stefčev, 1984- вж Йорданов, Валери Стефчев, 1984-
Jotova, Hristina Cenkova, 1952- вж Йотова, Христина Ценкова, 1952-
Jotova, Ralica Juri, 1992- вж Йотова, Ралица Юри, 1992-
Jovinska, Ljubov вж Йовинска, Любов
 
K

Kacarov, Simeon Kojčev, 1976- вж Кацаров, Симеон Койчев, 1976-
Kadiev, Marin Stojanov, 1939- вж Кадиев, Марин Стоянов, 1939-
Kadieva, Elica Atanasova, 1972- вж Кадиева, Елица Атанасова, 1972-
Kaitin, Georgi Emilov, 1966- вж Каитин, Георги Емилов, 1966-
Kalajdžiev, Ivan вж Калайджиев, Иван
Kalčev, Aleksandǎr Vǎlčev, 1945-2019 вж Калчев, Александър Вълчев, 1945-2019
Kalčev, Ivo вж Калчев, Иво
Kalonkina, Antoaneta Lazarova, 1966- вж Калонкина, Антоанета Лазарова, 1966-
Kamburova, Ilijana Konstantinova, 1992- вж Камбурова, Илияна Константинова, 1992-
Kamenova, Cvetana Nikolaeva, 1950-2018 вж Каменова, Цветана Николаева, 1950- 2018
Kamenova, Margarita Angelova, 1938- вж Каменова, Маргарита Ангелова, 1938-
Kanеv, Dimitǎr Kanev вж Канев, Димитър Канев
Karaivanov, Hristo вж Караиванов, Христо
Kavrǎkova, Madlen Radenkova вж Кавръкова, Мадлен Раденкова
Kazanski, Nikola Račev, 1951- вж Казански, Никола Рачев, 1951-
Kazaška, Vesela Stojanova, 1971- вж Казашка, Весела Стоянова, 1971-
Kelly, Erin, 1976- вж Кели, Ерин, 1976-
Kempton, Beth вж Кемптън, Бет
Kershaw, Ian, 1943- вж Кършоу, Иън, 1943-
Kirjakova, Ina Minčeva вж Кирякова, Ина Минчева
Kleon, Austin, 1983- вж Клиън, Остин, 1983-
Kocev, Andrej, 1874-1930 вж Коцев, Андрей, 1874-1930
Kocev, Emil Nikolov, 1968- вж Коцев, Емил Николов, 1968-
Kocev, Iskren Andreev, 1950- вж Коцев, Искрен Андреев, 1950-
Kokalov, Ivan Angelov, 1953- вж Кокалов, Иван Ангелов, 1953-
Kolev, Boris Todorov, 1948- вж Колев, Борис Тодоров, 1948-
Kolev, Nikolaj Ivanov, 1975- вж Колев, Николай Иванов, 1975-
Koleva, Antoaneta Koleva, 1963- вж Колева, Антоанета Колева, 1963-
Koleva, Greta Velikova, 1977- (редактор) Кн 26
Kolovska, Ira Ilieva, 1973- вж Коловска, Ира Илиева, 1973-
Kondakova, Marija Atanasova, 1969- вж Кондакова, Мария Атанасова, 1969-
Kondarev, Ivajlo Nedjalkov, 1964- вж Кондарев, Ивайло Недялков, 1964-
Konstantinov, Georgi, 1943- вж Константинов, Георги, 1943-
Kornatzeva, Mimy вж Kornaževa, Mimi Cvetanova, 1958-
Kornaževa, Mimi Cvetanova, 1958- (редактор) Кн 26
Kostadinov, Kostadin Todorov, 1979- вж Костадинов, Костадин Тодоров, 1979-
Kostadinov, Vasil Banev вж Костадинов, Васил Банев
Kostadinova, Dobrina-Radostina вж Костадинова, Добрина-Радостина
Kostadinova, Irina Vasileva, 1972- вж Костадинова, Ирина Василева, 1972-
Kostadinova, Iva Stoilova, 1981- вж Костадинова, Ива Стоилова, 1981-
Kovačev, Georgi Gospodinov, 1966- (автор) Кн 138, (преводач) Кн 138
Kovačev, Georgi Gospodinov, 1966- вж Ковачев, Георги Господинов, 1966-
Kovachev, George вж Kovačev, Georgi Gospodinov, 1966-
Krǎgla masa Da znaem za vojnata, da pazim mira. 70 god. ot kraja na Vtorata svetovna vojna 1945-2015 (Sliven ; 2015) вж Кръгла маса Да знаем за войната, да пазим мира. 70 год. от края на Втората световна война 1945-2015 г. (Сливен ; 2015)
Kralev, Jordan Konstantinov вж Кралев, Йордан Константинов
Kraljič, Helena Koncut, 1971- вж Кралич, Хелена, 1971-
Kumanova, Aleksandra Venkova, 1956- вж Куманова, Александра Венкова, 1956-
Kumanova, Elica Georgieva (редактор) Кн 26
Kumanova, Elitsa вж Kumanova, Elica Georgieva
Kunev, Svilen Nikolaev, 1980- вж Кунев, Свилен Николаев, 1980-
Kyostebekov, Emil вж K´ostebekov, Emil Ivajlov, 1980-
K´ostebekov, Emil Ivajlov, 1980- (съставител) Кн 69
 
L

Laleva, Marija Lǎčezarova, 1980- вж Лалева, Мария Лъчезарова, 1980-
Lalova, Jordanka Ljubomirova, 1960- вж Лалова, Йорданка Любомирова, 1960-
Lečeva, Galina Ruseva, 1962- (редактор) Кн 26
Lecheva, Galina вж Lečeva, Galina Ruseva, 1962-
Litev, Martin Jordanov, 1979- вж Литев, Мартин Йорданов, 1979-
Lovšin, Polona, 1973- вж Ловшин, Полона, 1973-
Loukanova, Pobeda вж Lukanova, Pobeda Vasileva, 1954-
Lozanova, Neli Ivanova, 1978- вж Лозанова, Нели Иванова, 1978-
Lukanova, Pobeda Vasileva, 1954- (съставител) Пи 1
 
M

Maksimova, Mariana Peneva, 1954- вж Максимова, Мариана Пенева, 1954-
Mančev, Vladimir Simeonovič, 1972- вж Манчев, Владимир Симеонович, 1972-
Mǎnev, Plamen Mihajlov, 1974- (редактор) Кн 26
Manov, Plamen вж Mǎnev, Plamen Mihajlov, 1974-
Marazov, Ivan Rusev, 1942- (рецензия) Кн 138
Marazov, Ivan Rusev, 1942- вж Маразов, Иван Русев, 1942-
Marinov, Aleksandǎr Valentinov, 1979- вж Маринов, Александър Валентинов, 1979-
Marinov, Marin Belev, 1950- вж Маринов, Марин Белев, 1950-
Marinova, Margarita Kostova, 1929-2019 (съставител) Кн 69
Marinova, Sevda Aleksandrova вж Маринова, Севда Александрова
Marinova-Hristidi, Rumjana Dimitrova, 1977- вж Маринова-Христиди, Румяна Димитрова, 1977-
Matanov, Hristo Lukov, 1952- вж Матанов, Христо Луков, 1952-
Mateev, Stefan Marijanov, 1978- (съставител) Кн 69
Mavrodieva, Marina Vasileva, 1979- вж Мавродиева, Марина Василева, 1979-
Mermeklieva, Elena Atanasova вж Мермеклиева, Елена Атанасова
Messadié, Gerald, 1931-2018 вж Месадие, Жералд, 1931-2018
Mihajlov, Miroslav Nikolov, 1965- вж Михайлов, Мирослав Николов, 1965-
Mihajlova, Snežanka Venceslavova, 1978- вж Михайлова, Снежанка Венцеславова, 1978-
Mileva, Valentina Stamenova вж Милева, Валентина Стаменова
Mindizova, Diana Petrova Železova- вж Železova-Mindizova, Diana Petrova, 1968-
Mindova, Stefka Pavlova (редактор) Кн 26
Minkin, Krasimir Cvetkov, 1978- вж Минкин, Красимир Цветков, 1978-
Miralles, Francesc, 1968- вж Миралес, Франсеск, 1968-
Mitov, Tošo Vojčev, 1948- вж Митов, Тошо Войчев, 1948-
Mitova, Daniela Toševa, 1974- вж Митова, Даниела Тошева, 1974-
Mitrev, Georgi Dimitrov, 1971- вж Митрев, Георги Димитров, 1971-
Mladenova, Denica Jurieva вж Младенова, Деница Юриева
Mokrev, Mario Georgiev, 1954- (съставител) Кн 69
Moore, Jimmy, 1971- вж Мур, Джими, 1971-
Moore, Jonathan вж Мур, Джонатан
Multifasetna konferencija Hranene i razvitie (4 ; Plovdiv ; 2019) вж Мултифасетна конференция Хранене и развитие (4 ; Пловдив ; 2019)
 
N

Nedjalkov, Anton Nedjalkov, 1971- вж Недялков, Антон Недялков, 1971-
Nedkova, Desislava Ognjanova, 1986- вж Недкова, Десислава Огнянова, 1986-
Nedkova, Silvija Petkova, 1967- вж Недкова, Силвия Петкова, 1967-
Nekova, Mariela Ivanova, 1982- вж Некова, Мариела Иванова, 1982-
Nenkova, Veselka Angelova, 1972- вж Ненкова, Веселка Ангелова, 1972-
Nestorov, Nedialko вж Nestorov, Nedjalko Mariev, 1986-
Nestorov, Nedjalko Mariev, 1986- (съставител) Пи 1
Nikolov, Georgi Nikolov, 1956- вж Николов, Георги Николов, 1956-
Nikolov, Ljubomir Slavov, 1950- вж Николов, Любомир Славов, 1950-
Nikolova, Marina Koleva, 1959- вж Николова, Марина Колева, 1959-
Nunev, Sasho вж Nunev, Sašo Todorov, 1956-
Nunev, Sašo Todorov, 1956- (редактор) Кн 26
 
O

Ognjanova, Neli Angelova, 1956- вж Огнянова, Нели Ангелова, 1956-
 
P

Paceva, Mirena Atanasova, 1960- вж Пацева, Мирена Атанасова, 1960-
Pamukov, Vladimir, 1964- (автор) Кн 72
Pamukov, Vladimir, 1964- вж Памуков, Владимир, 1964-
Pandit, Geetanjali вж Пандит, Гийтанджали
Pantev, Andrej Lazarov, 1939- вж Пантев, Андрей Лазаров, 1939-
Pǎrvev, Ivan Hristov, 1960- вж Първев, Иван Христов, 1960-
Pavlov, Daniel Jordanov, 1973- вж Павлов, Даниел Йорданов, 1973-
Pavlova, Elena Pavlova, 1974- вж Павлова, Елена Павлова, 1974-
Peev, Atanas Aleksandrov, 1967- (съставител) Кн 69
Penčeva, Velizara Ivanova, 1956- (редактор) Кн 26
Pencheva, Velizara вж Penčeva, Velizara Ivanova, 1956-
Penev, Daniel Antoniev, 1993- вж Пенев, Даниел Антониев, 1993-
Penev, Stanislav Penčev, 1953- вж Пенев, Станислав Пенчев, 1953-
Peneva, Rumjana Kalininova, 1977- вж Пенева, Румяна Калининова, 1977-
Penny, Louise, 1958- вж Пени, Луиз, 1958-
Peševa, Magdalena вж Пешева, Магдалена
Petkov, Aleksandǎr Petkov, 1957-2020 вж Петков, Александър Петков, 1957-2020
Petkov, Bojan Milanov, 1940- вж Петков, Боян Миланов, 1940-
Petkova, Petja Krǎsteva, 1979- вж Петкова, Петя Кръстева, 1979-
Petrov, Galin Bogdanov, 1970- вж Петров, Галин Богданов, 1970-
Petrov, Krasimir Ivanov, 1960- вж Петров, Красимир Иванов, 1960-
Petrov, Petǎr Mladenov, 1978- вж Петров, Петър Младенов, 1978-
Petrova, Cveta, 1994- вж Петрова, Цвета, 1994-
Petrova, Žani, 1986- вж Петрова, Жани, 1986-
Pigareva, Nadja вж Пигарева, Надя
Pilosof, Vladimir Borisov, 1945- вж Пилософ, Владимир Борисов, 1945-
Plačkov, Ivan Nikolov, 1946- вж Плачков, Иван Николов, 1946-
Popov, Stojan Jordanov, 1977- вж Попов, Стоян Йорданов, 1977-
Popova, Lilija Zlatkova, 1971- вж Попова, Лилия Златкова, 1971-
Prats Galino, Alberto вж Пратс-Голино, Алберто
Prentiss, Chris, 1936- вж Прентис, Крис, 1936-
Preston, Douglas, 1956- вж Престън, Дъглас, 1956-
 
R

Radev, Ljubo, 1955- вж Радев, Любо, 1955-
Radojkova, Gergana Georgieva, 1983- вж Радойкова, Гергана Георгиева, 1983-
Raleva, Diana Pavlova, 1950- вж Ралева, Диана Павлова, 1950-
Rizov, Asen Nikolov вж Ризов, Асен Николов
Rizov, Nikolaj Georgiev, 1962- вж Ризов, Николай Георгиев, 1962-
Robbins, Mel, 1968- вж Робинс, Мел, 1968-
Rolih, Robert, 1977- вж Ролих, Робърт, 1977-
Romanski, Kiril Vasilev, 1943- вж Романски, Кирил Василев, 1943-
Rusinov, Valerij Ljubenov, 1952- вж Русинов, Валерий Любенов, 1952-
Ruskova, Svilena Svilenova, 1977- вж Рускова, Свилена Свиленова, 1977-
 
S

Sǎbev, Nikola Emilov, 1962- (редактор) Кн 26
Sǎjuz na učenite v Bǎlgarija. Godišna naučna konferencija (59 ; Silistra, Ruse, Razgrad ; 2020) Кн 26
Scalzi, John Michael, 1969- вж Скалзи, Джон Майкъл, 1969-
Sedlarska, Veselina Stojanova, 1954- вж Седларска, Веселина Стоянова, 1954-
Shabanski, Todor вж Šabanski, Todor
Simeonov, Dimitǎr Trifonov, 1976- вж Симеонов, Димитър Трифонов, 1976-
Simeonov, Kalojan Dimitrov, 1973- вж Симеонов, Калоян Димитров, 1973-
Simeonova, Adriana Ljubomirova, 1986- вж Симеонова, Адриана Любомирова, 1986-
Sirakov, Nikolaj Tanev, 1972- (автор) Кн 138
Sirakov, Nikolaj Tanev, 1972- вж Сираков, Николай Танев, 1972-
Sirakov, Nikolay вж Sirakov, Nikolaj Tanev, 1972-
Slavčeva, Svetoslava Vasileva, 1980- вж Славчева, Светослава Василева, 1980-
Slavov, Atanas Vladislavov, 1979- вж Славов, Атанас Владиславов, 1979-
Slavova, Antoaneta Dimitrova вж Славова, Антоанета Димитрова
Sokolova, Marianna Evgen´evna вж Соколова, Марианна Евгениевна
Solari, Domenico, 1980- вж Солари, Доменико, 1980-
Somma, Teresa вж Сома, Тереза
Spadaro, Patricia R. вж Спадаро, Патриша Р.
Spasov, Petǎr, 1931?- (илюстратор) Кн 72
Spasov, Petǎr, 1931?- вж Спасов, Петър, 1931?-
Spasova, Sonja Ljubomirova, 1981- вж Спасова, Соня Любомирова, 1981-
Stalev, Bojan Stalev вж Сталев, Боян Сталев
Stanev, Elizar Aleksiev, 1987- (редактор) Кн 26
Stanev, Rumen, поет вж Станев, Румен, поет
Stanev, Vladimir Georgiev, 1972- вж Станев, Владимир Георгиев, 1972-
Staneva, Ralica Dimitrova вж Станева, Ралица Димитрова
Stanimirov, Petǎr Georgiev, 1952- вж Станимиров, Петър Георгиев, 1952-
Stankov, Aleksandǎr Petrov, 2004?- вж Станков, Александър Петров, 2004?-
Stareva, Lilija Petrova, 1954- вж Старева, Лилия Петрова, 1954-
State Opera (Ruse) вж Dǎržavna opera (Ruse)
Statkova, Diana Kalinova, 1996- вж Статкова, Диана Калинова, 1996-
Steel, Danielle, 1947- вж Стийл, Даниел, 1947-
Stefanov, Georgi, 1953- вж Стефанов, Георги, 1953-
Stefanov, Stefan Angelov, 1952- вж Стефанов, Стефан Ангелов, 1952-
Stefanov, Valeri Stoilov, 1958- вж Стефанов, Валери Стоилов, 1958-
Stockwin, Julian, 1944- вж Стокуин, Джулиан, 1944-
Stoev, Kalin Cvetanov вж Стоев, Калин Цветанов
Stoilov, Boris Nikolov, 1962- вж Стоилов, Борис Николов, 1962-
Stoimenov, Milko Hristov, 1967- вж Стоименов, Милко Христов, 1967-
Stoimenova, Marina Emilova, 1988- вж Стоименова, Марина Емилова, 1988-
Stojanov, Dimo Žekov, 1950- вж Стоянов, Димо Жеков, 1950-
Stojanov, Ivo Kalčev вж Стоянов, Иво Калчев
Stojanov, Valeri Stoilov, 1961- вж Стоянов, Валери Стоилов, 1961-
Stojanova, Diana Manolova, 1987- вж Стоянова, Диана Манолова, 1987-
Stojčeva, Petrana Georgieva, 1967- вж Стойчева, Петрана Георгиева, 1967-
Sullivan, Mark вж Съливан, Марк
Svrakov, Anton Hristov, 1956- вж Свраков, Антон Христов, 1956-
Sybev, Nikola вж Sǎbev, Nikola Emilov, 1962-
 
Š

Šabanski, Todor (автор) Кн 72
Šabanski, Todor вж Шабански, Тодор
Šahinjan, Titi, 1963- вж Шахинян, Тити, 1963-
Šamliev, Georgi Donev, 1977- вж Шамлиев, Георги Донев, 1977-
Šeludko, Igor Anatolievič, 1988- вж Шелудко, Игор Анатолиевич, 1988-
Šišmanov, Ivan Dimitrov, 1862-1928 вж Шишманов, Иван Димитров, 1862-1928
 
T

Tačev, Atanas Veselinov, 1981- вж Тачев, Атанас Веселинов, 1981-
Tanev, Kiril Tanov, 1973- вж Танев, Кирил Танов, 1973-
Todorov, Georgi Cekov (преводач) Кн 72
Todorov, Najden Vladislavov, 1974- (съставител) Кн 69
Todorov, Nayden вж Todorov, Najden Vladislavov, 1974-
Todorov, Stoil Marinov вж Тодоров, Стоил Маринов
Todorova, Anna Hristova, 1980- вж Тодорова, Анна Христова, 1980-
Todorova, Daniela, образование (редактор) Кн 26
Todorova, Rosica, 1949- вж Тодорова, Росица, 1949-
Tomova, Nadežda Emilova вж Томова, Надежда Емилова
Tončeva, Anita Georgieva вж Тончева, Анита Георгиева
Toševa, Antoaneta J., 1951- вж Тошева, Антоанета Й., 1951-
Toškova-Nikolova, Desislava Cvetanova вж Тошкова-Николова, Десислава Цветанова
Totev, Vasil Stojanov, 1960- вж Тотев, Васил Стоянов, 1960-
Toteva, Ljubov Ivanova, 1951- вж Тотева, Любов Иванова, 1951-
Totomanov, Ivan Dimitrov, 1953- вж Тотоманов, Иван Димитров, 1953-
Trifonov, Emil Georgiev, 1956- (редактор) Кн 26
Tsvetkova, Ivanka вж Cvetkova, Ivanka Dimitrova
 
U

Union of Scientists. Annual Science Conference (59 ; Silistra ; Ruse ; Razgrad ; 2020) вж Sǎjuz na učenite v Bǎlgarija. Godišna naučna konferencija (59 ; Silistra, Ruse, Razgrad ; 2020)
 
V

Vǎlčeva, Džuliana Hristova, 1991- вж Вълчева, Джулиана Христова, 1991-
Vǎlnarova, Milena вж Вълнарова, Милена
Vankov, Vanko Načev, 1922-2010 вж Ванков, Ванко Начев, 1922-2010
Vankova, Marija, 1956- вж Ванкова, Мария, 1956-
Vasari, Giorgio, 1511-1574 вж Вазари, Джорджо, 1511-1574
Vasilev, Cvetomir Ivanov (редактор) Кн 26
Vasilev, Nikolaj Kurtev, 1954- вж Василев, Николай Куртев, 1954-
Vasilev, Tzvetomir вж Vasilev, Cvetomir Ivanov 
Vasileva, Moniка Antonova, 1985- вж Василева, Моника Антонова, 1985-
Vasileva, Petja Ivanova, 1940- вж Василева, Петя Иванова, 1940-
Vazov, Ivan Minčov, 1850-1921 вж Вазов, Иван Минчов, 1850-1921
Velčev, Hristo Kostov, 1940- вж Велчев, Христо Костов, 1940-
Velev, Venceslav Velev, 1954- вж Велев, Венцеслав Велев, 1954-
Velikotǎrnovski universitet Sv. sv. Kiril i Metodij. Naučen simpozium v čest na 60-godišninata na prof. d-r Rumen Jankov (Veliko Tǎrnovo ; 2019) вж Великотърновски университет Св. св. Кирил и Методий. Научен симпозиум в чест на 60-годишнината на проф. д-р Румен Янков (Велико Търново ; 2019)
Velikov, Nikola Vǎlkov, 1930- вж Великов, Никола Вълков, 1930-
Velikova, Emilia вж Velikova, Emilija Angelova, 1959-
Velikova, Emilija Angelova, 1959- (редактор) Кн 26
Velinov, Nikolaj Valentinov, 1975- вж Велинов, Николай Валентинов, 1975-
Venelinova, Natalija, 1975- вж Венелинова, Наталия, 1975-
Viktorov, Nikola Nikolaev вж Викторов, Никола Николаев
Vitliemov, Pavel Vladimirov, 1968- вж Витлиемов, Павел Владимиров, 1968-
Vladova, Marta Vladimirova, 1939- вж Владова, Марта Владимирова, 1939-
 
W

Wieviorka, Michel, 1946- вж Виеворка, Мишел, 1946-

Wilde, Oscar, 1854-1900 вж Уайлд, Оскар, 1854-1900
 
Y

Yotzov, Victor вж Jocov, Viktor Ivanov, 1961-
 
Z

Zafer, Žasmina Georgieva, 1964- вж Зафер, Жасмина Георгиева, 1964-
Zagorčev, Marin Ivanov, 1972- вж Загорчев, Марин Иванов, 1972-
Zlatarski, Ivan Vasilev, 1948- вж Златарски, Иван Василев, 1948-
Zlateva, Reneta Valentinova, 1982- (редактор) Кн 26
Zlatinov, Dimitar вж Zlatinov, Dimitǎr Georgiev, 1987-
Zlatinov, Dimitǎr Georgiev, 1987- (съставител) Пи 1
Znepolski, Bojan Ivajlov, 1968- вж Знеполски, Боян Ивайлов, 1968-
 
Ž

Želev, Radostin Marinov, 1973- вж Желев, Радостин Маринов, 1973-
Železova-Mindizova, Diana Petrova, 1968- (редактор) Кн 26

ПОКАЗАЛЕЦ НА ЗАГЛАВИЯТА


 
А

Абу Сир и Абу Кир Кн 134
Аладин и вълшебната лампа Кн 134
Али Баба и четирийсетте разбойници Кн 134
Алрауне Кн 95
Анатомия на човека. Ч. 1, Опорно-двигателен апарат Кн 44
Антология XXI век - 2019/2020 Кн 116
Атлас по география и икономика за 5. клас К 1
Атлас по география и икономика за 6. клас К 2
Атлас по география и икономика за 7. клас К 3
Атлас по география и икономика за 8. клас К 13
Атлас по география и икономика за 8.-9. клас К 14
Атлас по география и икономика за 10. клас К 15, К 16
Атлас по история и цивилизации за 5. клас К 4
Атлас по история и цивилизации за 6. клас К 5
Атлас по история и цивилизации за 7. клас К 6
Атлас по история и цивилизации за 8. клас К 17
Атлас по история и цивилизации за 8.-9. клас К 18
Атлас по история и цивилизации за 10. клас К 22
Атлас по история и цивилизация за 6. клас К 7
Атлас по история и цивилизация за 8. клас К 19
Атлас по история и цивилизация за 9. клас К 20
Атлас по история и цивилизация за 11. клас и кандидат-студенти К 23
Атлас на света [Картографски ресурс] К 11

Атлас на София и региона К 12
Атлас по човекът и обществото за 3. и 4. клас К 8
 
Б

Бизнесът като цивилизатор Кн 94
Билки и апарати в козметиката Кн 47
Бохемският закон Кн 94
Буда в работата Кн 3
Бургас [Картографски ресурс] К 33
България [Картографски ресурс] К 9, К 10, К 26, К 35, К 40
България на Олимп Кн 71
Български празници и обичаи Кн 42
 
В

В машината на времето Кн 102
Иван Вазов. Патриархът ... Кн 117
Варна [Картографски ресурс] К 34
Варненски страж Кн 110
Професор Никола Великов на 90 години Кн 23
Вкусотийки Кн 62
Въздействащи фактори върху иновационната активност на малките и средните предприятия Кн 64

Вълшебният кон Кн 134
 
Г

Гали, хвали, обичай Кн 59
География и икономика 5. клас [Картографски ресурс] К 1
География и икономика 6. клас [Картографски ресурс] К 2
География и икономика 7. клас [Картографски ресурс] К 3
География и икономика 8. клас [Картографски ресурс] К 13
География и икономика 8.-9. клас [Картографски ресурс] К 14
География и икономика 10. клас [Картографски ресурс] К 15, К 16
Големите илюзии Кн 93
Грешното възпитание на Камерън Пост Кн 85
 
Д

Да задържиш мечтата Кн 82
Данъчно облагане и счетоводно приключване 2020  Кн 30
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2020 година Кн 30
Дафина куцата. Т. 1 Кн 106
Дафина куцата. Т. 2 Кн 107
[Двеста] 200 туристически обекта в България К 40
Дезертьорът Кн 87
Дзен и изкуството на щастието Кн 12
Дивите лебеди Кн 121
Другите светове на Алби Брайт Кн 80
Дума срещу дума Кн 77
Дългият път към дома Кн 81
Дървото на коприната Кн 78
 
Е

Европа [Картографски ресурс] К 27, К 35
Европа и България [Картографски ресурс] К 35
Европейският съюз и новото нормално - от социална изолация към гражданска осъзнатост Кн 22
Езикът на символите - езикът на природата Кн 6
Емперо Кн 92
Епиграми Кн 94
Епоха на разломи Кн 19
 
Ж

Животописи на велики живописци, скулптори и архитекти  Кн 66
Животописи на велики художници, скулптори и архитекти Кн 66
Житената питка Кн 122
Житото и хлябът Кн 123
 
З

За България Кн 139
За краденето на работници от конкурента Кн 94
За отпуските Кн 94
За провалите в бизнеса Кн 94
Забележителната ракета Кн 135
Заедно сме в това Кн 9
Законите на Мърфи в ефир. Т. 6 Кн 119
Звездното дете Кн 135
Здравословно гладуване Кн 45
Злато Кн 115
Зрително-пространствени аспекти и ЕЕГ - корелати при дислексия на развитието - програми "Развитие на четенето" Кн 50
 
И

Игрите на боговете и хората Кн 8
Изгревът Кн 105
Изгубената Africa sacra. Късноантичната християнска Северна Африка - IV-VI в. Кн 148
Изкуството на рекламата Кн 94
Използване на някои технологични решения при проектиране и отглеждане на биологични лозови насаждения Кн 57
Източен вятър, западен вятър : сагата на едно китайско семейство Кн 83
Индийски приказки Кн 137
Искрици Божии - 17 Кн 103
Исторически атлас на Югоизточна Европа [Картографски ресурс] К 21
История и цивилизации 5. клас [Картографски ресурс] К 4
История и цивилизации 6. клас [Картографски ресурс] К 5
История и цивилизации 7. клас [Картографски ресурс] К 6
История и цивилизации 8. клас [Картографски ресурс] К 17
История и цивилизации 8.-9. клас [Картографски ресурс] К 18
История и цивилизации 10. клас [Картографски ресурс] К 22
История и цивилизация 6. клас [Картографски ресурс] К 7
История и цивилизация 8. клас [Картографски ресурс] К 19
История и цивилизация 9. клас [Картографски ресурс] К 20
История и цивилизация за 11. клас и кандидат-студенти [Картографски ресурс] К 23
История на България в дати и събития за 5. клас [Картографски ресурс] К 24
История на България в дати и събития за 6. клас [Картографски ресурс] К 25
История на Мировското солно находище край гр. Провадия (1917-2002) Кн 55
 
К

Кадърният човек Кн 94
Как да успеем Кн 94
Как открих наивността си Кн 63
Как се рекламират книги Кн 94
Карта на Бургас и региона К 33
Карта на България 10. клас [Картографски ресурс] К 36
Карта на Варна и региона К 34
Карта на Европа и България К 35
Карта на София и регион К 37
Каузата на децата Кн 7
Конят и неговите митологични превъплъщения Кн 138
Кратък наръчник по македонския въпрос Кн 146
Крещяща необходимост Кн 94
Кръгла маса Да знаем за войната, да пазим мира. 70 год. от края на Втората световна война 1945-2015 г., 9.05.2015 г., Сливен Кн 142
 
Л

Личният стил Кн 41
Луна на прозореца Кн 114
Любима на повикване Кн 109
 
М

Майчица Кн 108
Маруф обущарят Кн 134
Мечо Кн 124
Младият крал Кн 135
Многогодишна подготовка на баскетболистки Кн 73
Модел за интензифициране на обучение по танци на учениците от основна образователна степен Кн 39
Модел за повишаване на физическата дееспособност на студентите от Лесотехническия университет Кн 70
Моделиране със структурни уравнения. Кратко ръководство за работа с AMOS Кн 18
Момчето от Мисури Вали Кн 94
Монахът и изпълнителният директор Кн 21
Мотивация за кариерно развитие и екипна работа в съвременна научноизследователска инфраструктура Кн 1
Моята сестра Кн 125
 
Н

На забавен каданс Кн 101
На залеза жарта ме топли Кн 98
Най-голямото бреме Кн 94
Наследствени ретинални дистрофии Кн 52
Натрапчиви мисли за петък Кн 79
Национально-культурная специфика значения слова Кн 74
Григор Начович - Велзевула. Кн. 1 Кн 147
Невидимото Кн 94
Неврохирургична патология на трети вентрикул Кн 51
Нищо в тази книга не е вярно, но всичко е точно така Кн 2

Ново време (до средата на XIX век) Кн 145
Нурадин и Шамзадин Кн 134
 
О

Обещанието на един молив Кн 33
Опорно-двигателен апарат Кн 44
Оромоторна логопедична терапия: теоретични аспекти и практическо приложение Кн 49
Осигуряване на здравословна и безопасна работна среда в условията на COVID-19 Кн 25
Основи на педагогиката Кн 35
От залеза на късната Античност към "подстъпите" на Средновековието Кн 16
Отдаден живот Кн 94
Отровителят Кн 90
Още приказки от Хиляда и една нощ Кн 133
 
П

Патрони за стрелково оръжие Кн 56
Паякът Кн 95
Педагогическа психология Кн 36
Педагогически технологии за приобщаващо обучeние по "Околен свят" за ученици от начален етап на образование (I-II клас) Кн 38
Пеперуда в леда Кн 86
[Пет] 5-секундното правило Кн 13
Пет хлапета Кн 94
Писмо за Гарсия и други истории Кн 94
Плодове и зеленчуци Кн 129
Подробен атлас на България К 9
Подробна карта на България К 26
Подробна карта на София К 38
Подход и метод за автоматизация на тестова система и усъвършенстване на образователния процес Кн 37
Подход и метод за автоматизация на тестовата система и усъвършенстване на образователния процес Кн 37
Полезни и безполезни Кн 94
Политическа карта на света [Картографски ресурс] К 31
Помогни си сам, като помогнеш на фирмата Кн 94
Последното завоевание Кн 112
Посредници и черноработници Кн 94
Правна регламентация на частната охранителна дейност Кн 31
Право на интелектуална собственост Кн 32
Преданият приятел Кн 135
Предателство ли е целувката на Юда? Кн 17
Предизвикателства пред преподаването и ученето Кн 34
Предимства и недостатъци Кн 94
Претворяване системата на Й. Й. Фукс от "Gradus ad parnassum" в българската образователна и научна литература Кн 67
Приказки Кн 135
Приказки за времето Кн 118
Приказки на Шехерезада Кн 134
Приказки от вчера за утре Кн 132
Приключенията на Кейси Рейбъл в галактиката Лапис Кн 111
Приключенията на Лили. Костенурчето Кн 131
Прилагане на защитата на личните данни Кн 28
Приносът на мюсюлманите за Ренесанса Кн 143
Природна карта на света [Картографски ресурс] К 32
Продължавай напред Кн 10
Процеси на дигитализация в системата за управление на организацията Кн 4
Пчели и мед Кн 126

Пътен атлас на България К 10
Пътна карта на Европа К 27
 
Р

Региони на България 10. клас [Картографски ресурс] К 41
Рефрактивна хирургия на окото Кн 53
Рецептата Кн 94
Речник основни термини Кн 27
Решение за милиони Кн 24
Рибарят и неговата душа Кн 135
Рибарят и страшният дух Кн 134
Риск печели, риск губи Кн 76
Рожденият ден на инфантата Кн 135
Ръкописи Кн 99
 
С

Самотата Кн 20
Сборник с доклади от научен симпозиум в чест на 60-годишнината на проф. д-р Румен Янков, проведен на 11 ноември 2019 г. Кн 140
Сборник с решени задачи и справочник по газоснабдяване Кн 54
Себелюбивият великан Кн 135
Северна Гърция [Картографски ресурс] К 28
Синдбад мореплавателят Кн 134
Скритите оръжия в рекламата Кн 65
Славеят и розата Кн 135
Слепецът, въжарят и халифът Кн 134
Смърт и двуцевки Кн 60
София [Картографски ресурс] К 37, К 38
София и региона [Картографски ресурс] К 12
Спускане в небитието Кн 88
Сравнително проучване на биологично и конвенционално производство на десертно грозде в района на с. Найден Герово, Пловдивска област Кн 58
Срещи с вълшебни създания Кн 128
Старият Зийк Кросби Кн 94
Стихове за мъртвите Кн 91
[Сто и петдесет] 150 години читалище "Дружба-1870" - гр. Харманли Кн 40
Сълзи на щастието Кн 97
 
Т

Тангра интегрално изцеление Кн 48
Татко Кн 136
Театър на мисълта Кн 68
Теми за държавен изпит по гражданскоправни науки Кн 29
Теория на превода Кн 75
Технология на кулинарната продукция Кн 61
Ти си нощта Кн 96
[Тринадесет] 13 тъпи разказа Кн 113
Трите прасенца Кн 127
Тунел през въздуха Кн 84
 
У

Уважавай себе си Кн 14
Уилопус-уалопус Кн 94
Управление на дискретно-събитийни системи Кн 43
Управление на стреса в организацията Кн 15
Утре Кн 104
Учтивостта като придобивка Кн 94
 
Х

Химикалката, която сама пишеше домашни Кн 130
Хитлер. Т. 2 Кн 144
Хората, които променят България Кн 141
Хранене и развитие Кн 46
Христоматия за военните конфликти по българските земи. Т. 3, Ново време (до средата на XIX век) Кн 145
 
Ч

[Четиридесет и два] 42 закона на ПР Кн 120
Човекът и обществото 3. и 4. клас [Картографски ресурс] К 8
 
Ш

Шинрин-йоку Кн 11
 
Щ

Щамът "Андромеда" Кн 89
Щастливият принц Кн 135
Ще пея тихо Кн 100
 
A

Approach and method for automation of the testing system and improvement of the educational process Кн 37
 
B

The best paper: 59th annual science conference of Ruse University III  Кн 26
Bulgaria [Картографски ресурс] К 29, К 30
 
E

Eruditica Кн 5
Europe [Картографски ресурс] К 27
 
F

Fax eruditio - Torch of learning  Кн 5
Fax eruditio - Факел на знанието Кн 5
 
T

The horse and its mythological transformations Кн 138
 
M

Moj očkaКн 136
Moja sestra Кн 125
 
N

North Greece К 28
 
O

Olympic Bulgaria Кн 72
 
P

Prosopographia feminarum Christianarum (Africa, Saecc. IV-VII) - Pars II Кн 148
 
R

Reforms in Bulgariaʼs pension system - content, results, challenges and solutions Пи 1
Reports awarded with "Best paper" crystal prize Кн 26
Rousse Opera Theatre 100 years Кн 69
 
S

Sofia [Картографски ресурс] К 39
Sofia and Sofia region К 39
 
T

Tangra integral healing Кн 48


ПОКАЗАЛЕЦ НА СЕРИИТЕ


 
Б

Библиотека Маркетинг и реклама. - София : Изток-Запад, 2016-. ISSN C634-7843 Кн 65
 
Г

Горските приятели. - София : Софтпрес, 2019- . ISSN C634-7797 Кн 124
 
Д

Детектив Уилям Уоруик. - София : Бард, 2020-. ISSN C634-8483 Кн 76
 
Ж

Жената и нейната вселена. - София : AMG, 2014-. ISSN C634-5891 Кн 14
 
И

Избрана световна фантастика. - София : Бард, 1993-. ISSN C621-1607 Кн 92
Изток. - София : Изток-Запад, 2013-. ISSN C634-2795 Кн 83
 
К

Кралете на трилъра. - София : ИК Бард, 1993-. ISSN C621-2905 Кн 87, Кн 90, Кн 91
 
П

При баба и дядо на село. - София : Софтпрес, 2019- . ISSN C634-7800 Кн 123, Кн 126, Кн 129
Приказки любими в рими. - София : Софтпрес, 2012- . ISSN C634-2507 Кн 121, Кн 122, Кн 127

Приказни пътешествия. - София : Софтпрес, 2019- . ISSN C634-8092 Кн 134, Кн 135
 
Ф

Факлоносци. - София : За буквите - О писменехь, 2010- . ISSN C633-8747 Кн 5
 
M

Magica. - София : Изток-Запад, 2011-. ISSN C633-8631 Кн 95
 
S

Studia slavico-byzantina et mediaevalia Europensia. - Sofia : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 1998-. ISSN C622-5780 Кн 16, Кн 148

УДК


001 НАУКА И ЗНАНИЕ (ОБЩИ ВЪПРОСИ). НАУКОЗНАНИЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УМСТВЕНИЯ ТРУД Кн 1, Кн 2
004 КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ. ИЗЧИСЛИТЕЛНА ТЕХНИКА. ОБРАБОТКА НА ДАННИ Кн 28, Кн 43
005 УПРАВЛЕНИЕ Кн 3, Кн 4, Кн 15, Кн 26, Кн 64
01 БИБЛИОГРАФИЯ И БИБЛИОГРАФИИ. КАТАЛОЗИ Кн 5
06 ОРГАНИЗАЦИИ И СДРУЖЕНИЯ Кн 33
08 ИЗДАНИЯ СЪС СМЕСЕНО СЪДЪРЖАНИЕ. СБОРНИЦИ Кн 131
113/119 КОСМОЛОГИЯ. ФИЛОСОФИЯ НА ПРИРОДАТА Кн 6
13 ФИЛОСОФИЯ НА СЪЗНАНИЕТО И ДУХА. МЕТАФИЗИКА НА ДУХОВНИЯ ЖИВОТ Кн 48
14 ФИЛОСОФСКИ СИСТЕМИ И НАПРАВЛЕНИЯ Кн 2, Кн 6
159.9 ПСИХОЛОГИЯ Кн 2, Кн 3, Кн 7, Кн 8, Кн 9, Кн 10, Кн 11, Кн 12, Кн 13, Кн 14, Кн 15, Кн 20
24 БУДИЗЪМ Кн 3, Кн 12
27 ХРИСТИЯНСТВО Кн 16
27-23 БИБЛИЯ. СТАР ЗАВЕТ. НОВ ЗАВЕТ Кн 17
29 СЪВРЕМЕННИ ДУХОВНИ ДВИЖЕНИЯ Кн 6
311 СТАТИСТИКАТА КАТО НАУКА. ТЕОРИЯ НА СТАТИСТИКАТА Кн 18
316 СОЦИОЛОГИЯ Кн 19, Кн 20, Кн 21
327 МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ВЪНШНА ПОЛИТИКА Кн 22
33 ИКОНОМИКА. ИКОНОМИЧЕСКИ НАУКИ Кн 23
330.1 ИКОНОМИЧЕСКА НАУКА. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ. СТОЙНОСТ. КАПИТАЛ. ФОНДОВЕ Кн 21, Кн 24
330.3 ДИНАМИКА НА ИКОНОМИКАТА. ИКОНОМИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ Кн 24
331.4 РАБОТНА СРЕДА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТНОТО МЯСТО. ОХРАНА НА ТРУДА. ХИГИЕНА НА ТРУДА. ТРУДОВИ ЗЛОПОЛУКИ Кн 25
338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ НА ИКОНОМИКАТА. ИКОНОМИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ Кн 26, Пи 1
34 ПРАВО. ПРАВНИ НАУКИ Кн 27
342 ПУБЛИЧНО ПРАВО. КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО Кн 28, Кн 31
347 ГРАЖДАНСКО ПРАВО Кн 29, Кн 32
351 ОТДЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НА ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ Кн 30, Кн 31, Кн 32
355/359 ВОЕННО ИЗКУСТВО. ВОЕННИ НАУКИ. ОТБРАНА НА СТРАНАТА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ Кн 145
36 ОСИГУРЯВАНЕ НА ДУХОВНИ И МАТЕРИАЛНИ ЖИЗНЕНИ ПОТРЕБНОСТИ Кн 22, Пи 1
37 ОБРАЗОВАНИЕ Кн 7, Кн 33, Кн 34, Кн 35, Кн 36, Кн 38
37.091 ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ Кн 37
373.3 НАЧАЛНО И ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ Кн 38, Кн 39
373.3.016 СЪДЪРЖАНИЕ, ПРОГРАМА, УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ В ОСНОВНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН К 1, К 2, К 3, К 4, К 5, К 6, К 7, К 8, К 24, К 25
374 ИЗВЪНУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ. ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ Кн 40
39 ЕТНОЛОГИЯ. КУЛТУРНА АНТРОПОЛОГИЯ. ЕТНОГРАФИЯ. НРАВИ. ОБИЧАИ. ТРАДИЦИИ. БИТ. ФОЛКЛОР Кн 41, Кн 42
519.7 МАТЕМАТИЧЕСКА КИБЕРНЕТИКА Кн 43
553 ИКОНОМИЧЕСКА ГЕОЛОГИЯ. НАХОДИЩА НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ Кн 55
611 АНАТОМИЯ. АНАТОМИЯ НА ЧОВЕКА И СРАВНИТЕЛНА АНАТОМИЯ Кн 44
612 ФИЗИОЛОГИЯ. ФИЗИОЛОГИЯ НА ЧОВЕКА И СРАВНИТЕЛНА ФИЗИОЛОГИЯ Кн 46
613 ХИГИЕНА (ОБЩИ ВЪПРОСИ). ЛИЧНО ЗДРАВЕ И ХИГИЕНА Кн 11, Кн 25, Кн 45, Кн 46, Кн 47
615 ФАРМАКОЛОГИЯ. ОБЩА ТЕРАПИЯ. ТОКСИКОЛОГИЯ Кн 47, Кн 48, Кн 49
616.8 НЕВРОЛОГИЯ. НЕВРОПАТОЛОГИЯ. НЕРВНА СИСТЕМА Кн 49, Кн 50, Кн 51
617 ХИРУРГИЯ. ОРТОПЕДИЯ. ОФТАЛМОЛОГИЯ Кн 52, Кн 53
621.6 ТРАНСПОРТИРАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЕЧНОСТИ И ГАЗОВЕ. ИНСТАЛАЦИИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И АПАРАТУРА Кн 54
622 МИННО ДЕЛО Кн 55
623 ВОЕННА ТЕХНИКА Кн 56
634.8 ЛОЗАРСТВО. ЛОЗИ Кн 57, Кн 58
636.7 КУЧЕТА Кн 59
639 ЛОВ. РИБОЛОВ. РИБНО СТОПАНСТВО Кн 60
641/642 ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ. ПРИГОТВЯНЕ НА ХРАНАТА. ГОТВАРСТВО. ЯСТИЯ. ХРАНЕНЕ Кн 42, Кн 61, Кн 62
646/649 ПРЕДМЕТИ ЗА ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА. ПОДДЪРЖАНЕ НА ДОМАКИНСТВОТО Кн 41
656.1/.5 СУХОПЪТЕН ТРАНСПОРТ К 9, К 10, К 26, К 27, К 28, К 29, К 30
657 СЧЕТОВОДСТВО Кн 27, Кн 30
658 УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТЪРГОВИЯТА Кн 63, Кн 64
659 РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИОННИ КАМПАНИИ. ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА Кн 65
665 МАСЛА. МАЗНИНИ. ВОСЪЦИ. ЛЕПИЛА. СМОЛИ Кн 47
7.01/.097 ТЕОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НА ИЗКУСТВОТО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ТЕХНИКИ. ХУДОЖЕСТВЕНО МАЙСТОРСТВО. ИСТОРИЯ НА ИЗКУСТВОТО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ШКОЛИ, СТИЛОВЕ, ВЛИЯНИЕ. ОБЕКТИ НА ХУДОЖЕСТВЕНО ИЗОБРАЖЕНИЕ. ПРИЛОЖЕНИЯ НА ИЗКУСТВОТО. ПРОФЕСИИ И ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ИЗКУСТВА Кн 66
73/76 ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ Кн 138
781 ТЕОРИЯ НА МУЗИКАТА. ОБЩИ ВЪПРОСИ Кн 67
792 ТЕАТЪР. СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО. ДРАМАТИЧНИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ Кн 68, Кн 69
796.01/.097 ФИЛОСОФИЯ. ТЕОРИЯ. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. МЕТОДИКА. ЕТИКА. ЕСТЕТИКА. ТЕХНИЧЕСКИ ВЪПРОСИ. СПОРТНО ДВИЖЕНИЕ. СПОРТНИ ПРОФЕСИИ И ДЕЙНОСТИ. СЪСТЕЗАНИЯ. РЕКОРДИ Кн 70, Кн 71, Кн 72
796.3 ИГРИ С ТОПКА Кн 73
81 ЕЗИКОЗНАНИЕ И ЕЗИЦИ Кн 74
81'25 81'25 Кн 75
821.111 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 76, Кн 77, Кн 78, Кн 79
821.111-93 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 80
821.111(71) АНГЛОКАНАДСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 81
821.111(73) АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 33, Кн 82, Кн 83, Кн 84, Кн 85, Кн 86, Кн 87, Кн 88, Кн 89, Кн 90, Кн 91, Кн 92, Кн 93, Кн 94
821.112.2 НЕМСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 95
821.134.2 ИСПАНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 96
821.163.2 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 116
821.163.2-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ Кн 97, Кн 98, Кн 99, Кн 100, Кн 101, Кн 102, Кн 103, Кн 139
821.163.2-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА Кн 104, Кн 105, Кн 106, Кн 107, Кн 108, Кн 109, Кн 110, Кн 111, Кн 112, Кн 113, Кн 114, Кн 115
821.163.2-4/-9 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРУГИ ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ Кн 116, Кн 117, Кн 118, Кн 119, Кн 120
821.163.2-93 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 121, Кн 122, Кн 123, Кн 124, Кн 125, Кн 126, Кн 127, Кн 128, Кн 129, Кн 130, Кн 131, Кн 132
821.163.2-93-91 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ. АДАПТАЦИИ Кн 133, Кн 134, Кн 135, Кн 136
821.214-93 ЛИТЕРАТУРА НА НОВОИНДИЙСКИ (СЪВРЕМЕННИ ИНДИЙСКИ) ЕЗИЦИ ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 137
904 ОСТАНКИ ОТ КУЛТУРИТЕ НА РАЗЛИЧНИ ИСТОРИЧЕСКИ ПЕРИОДИ Кн 138
908 КРАЕЗНАНИЕ Кн 139
91 ГЕОГРАФИЯ. ИЗУЧАВАНЕ НА ЗЕМЯТА И НА ОТДЕЛНИ СТРАНИ. ПЪТЕШЕСТВИЯ. РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЯ Кн 140
911 ОБЩА ГЕОГРАФИЯ. НАУКА ЗА ГЕОГРАФСКИТЕ ФАКТОРИ (СИСТЕМАТИЧНА ГЕОГРАФИЯ). ТЕОРЕТИЧНА ГЕОГРАФИЯ К 11, К 12, К 31, К 32, К 33, К 34, К 35, К 36, К 37, К 38, К 39, Кн 140
913 РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЯ К 13, К 14
913(497.2) ГЕОГРАФИЯ НА БЪЛГАРИЯ К 15, К 16, К 40, К 41
929 БИОГРАФИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ Кн 16, Кн 23, Кн 63, Кн 66, Кн 67, Кн 71, Кн 72, Кн 116, Кн 140, Кн 141, Кн 144, Кн 147
930.85 ИСТОРИЯ НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА. КУЛТУРНА ИСТОРИЯ Кн 143
94(100) ОБЩА СВЕТОВНА ИСТОРИЯ (ХРОНОЛОГИЧНО ОБОБЩЕНИЕ НА ФАКТИ) К 17, К 18, К 19, К 20
94(100)"05/..." СРЕДНОВЕКОВНА И НОВА ОБЩА ИСТОРИЯ Кн 142
94(4) ИСТОРИЯ НА ЕВРОПА Кн 143
94(41/498) ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ К 21, Кн 144
94(497.2) ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ К 22, К 23
94(497.2)"17/18" ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД (II ПОЛОВИНА НА 18 В. - 1878 Г.) Кн 145
94(497.2)"1878..." ТРЕТА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА Кн 146, Кн 147
94(6) ИСТОРИЯ НА АФРИКА Кн 148

ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНА НА ЛИЦА И КОЛЕКТИВНИ ОРГАНИ


 
Б

Брансън, Ричард (1950-)
- биографски материали Кн 63
 
В

Великов, Никола Вълков (1930-)
- юбилеи и чествания
- - сборници Кн 23
 
Д

Държавна опера (Русе)
- история Кн 69
 
Е

Европейски съюз
- политика
- - конференции Кн 22
 
Л

Леонардо да Винчи (1452-1519)
- биографии Кн 66
 
М

Микеланджело Буонароти (1475-1564)
- биографии Кн 66
 
Н

Начович, Григор Димитров (1845-1920)
- биографии Кн 147
 
Р

Рафаело (1483-1520)
- биографии Кн 66
 
У

Университет по библиотекознание и информационни технологии. Студентско научно общество
- библиографии Кн 5
 
Ф

Фукс, Йохан Йозеф (1660-1741)
- творчество Кн 67
 
Х

Хитлер, Адолф (1889-1945)
- биографии Кн 144
 
Я

Янков, Румен Христов (1959-)
- юбилеи и чествания
- - конференции Кн 140
 
B

Branson, Richard (1950-) вж Брансън, Ричард (1950-)
 
F

Fux, Johann Joseph (1660-1741) вж Фукс, Йохан Йозеф (1660-1741)
 
H

Hitler, Adolf (1889-1945) вж Хитлер, Адолф (1889-1945)
 
L

Leonardo da Vinci (1452-1519) вж Леонардо да Винчи (1452-1519)
Leonardo da Vinci (1452-1519) вж Рафаело (1483-1520)
 
M

Michelangelo Buonarroti (1475-1564) вж Микеланджело Буонароти (1475-1564)


ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ


 
А

Авторско право
- България
- - законодателни и директивни материали
- - - коментари Кн 32
Алтернативна медицина Кн 48
Артисти, италиански
- биографии Кн 66
 
Б

Баскетбол
- момичета
- - тренировка Кн 73
Будизъм Кн 3
Българи
- биографии Кн 141
 
В

Военна история
- България Кн 145
Втора световна война
- конференции Кн 142
Възраждане
- история Кн 143
 
Г

Газоснабдяване
- задачи за ВУЗ Кн 54
Географи, български
- юбилеи и чествания
- - конференции Кн 140
География
- конференции Кн 140
Главен мозък
- болести
- - хирургическа терапия Кн 51
Глад Кн 45
Говор
- разстройства
- - корекция Кн 49
Готварство
- България
- - рецепти Кн 42
- рецепти Кн 62
- технология
- - учебни помагала за ВУЗ Кн 61
Гражданско право
- България
- - учебни помагала за ВУЗ Кн 29
 
Д

Дамско облекло Кн 41
Данъчно облагане
- България
- - законодателни и директивни материали
- - - коментари Кн 30
Детска и педагогическа психология Кн 7
- учебници за ВУЗ Кн 36
Деца
- физическо развитие
- - конференции Кн 46
- хранене
- - конференции Кн 46
Деца в риск
- образование и просвета
- - България Кн 38
Дзен будизъм Кн 12
Динамични системи
- моделиране
- - учебници за ВУЗ Кн 43
Дислексия
- при децата
- - диагностика Кн 50
Духовници
- кореспонденция
- - 5-6 век Кн 16
Дъновизъм Кн 6
 
Е

Език и мислене Кн 74
Езотеризъм Кн 6
Електроенцефалография Кн 50
Епидемии Кн 25
- социални проблеми
- - конференции Кн 22
Етерични масла
- приложение
- - в козметика Кн 47


Зоопсихология Кн 59
Зрение
- разстройства
- - хирургическа терапия Кн 53
 
И

Извънземни цивилизации Кн 2
Изкуство, тракийско
- теми, образи, сюжети Кн 138
Икономисти, български
- юбилеи и чествания
- - сборници Кн 23
Икономическо поведение Кн 21, Кн 24
Инвестиции Кн 24
Иновации
- конференции Кн 26
- управление и организация Кн 64
Интелектуална собственост
- България
- - законодателни и директивни материали
- - - коментари Кн 32
Информационна сигурност Кн 28
Ислям Кн 143
История
- Северна Африка Кн 148
 
К

Кадри
- психологични проблеми Кн 15
Козметика
- апарати и инструменти Кн 47
Композитори, австрийски
- творчество Кн 67
Коне
- в изкуството Кн 138
Контрапункт Кн 67
Кучета
- дресировка Кн 59
 
Л

Лечебен масаж Кн 49
Лидерство Кн 21
Личност
- психология Кн 9, Кн 10, Кн 11, Кн 20, Кн 41
Лов
- Танзания Кн 60
Лоза
- сортове
- - Пловдив (област) Кн 58
Лозарство
- агротехника Кн 57
 
М

Македонски въпрос
- наръчници Кн 146
Малки и средни стопански предприятия
- управление и организация Кн 64
Медицински растения
- приложение
- - в козметика Кн 47
Мода Кн 41
 
Н

Народни обичаи и обреди, български
- справочници Кн 42
Научни работници Кн 1
Начални училища
- учебно-възпитателна работа Кн 38
Неправителствени организации
- САЩ Кн 33
Нов завет Кн 17
 
О

Образователна политика Кн 33
- България Кн 38
Окултизъм Кн 2, Кн 48
Опорно-двигателен апарат
- анатомия
- - учебници за ВУЗ Кн 44
Организационно поведение Кн 3
Отслабване Кн 45
Отчуждение Кн 20
Охрана и сигурност
- България
- - правни проблеми Кн 31
 
П

Паметници на културата
- България Кн 138
Парапсихология Кн 2
Патрони Кн 56
Педагогика
- учебници за ВУЗ Кн 35
Пенсии
- България Пи 1
Политици, български
- биографии Кн 147
Политици, немски
- биографии Кн 144
Право
- терминология
- - речници Кн 27
Празници, български
- справочници Кн 42
Превод Кн 75
Предприемачество
- Великобритания
- - биографски материали Кн 63
Приложни програми
- ръководства Кн 18
Природа
- философия Кн 6
Природа и общество
- методика на преподаването за основни училища Кн 38
Психолингвистика Кн 74
Психология на труда Кн 3
 
Р

Работа в екип Кн 1
Работно място
- хигиена Кн 25
Реклама Кн 65
Ретина
- болести
- - наследственост Кн 52
 
С

Самоусъвършенстване Кн 8, Кн 10, Кн 13, Кн 14
Села
- Северозападна България
- - история Кн 139
Символи и знаци Кн 6
Сладкарство
- рецепти Кн 62
Солни залежи
- Североизточна България
- - история Кн 55
Социална психология
- философия Кн 19
Спорт
- физиология Кн 70
Спортисти, български
- биографии Кн 71, Кн 72
Статистика
- моделиране
- - ръководства Кн 18
Стопанска география
- конференции Кн 140
Стопанска политика
- България Пи 1
Стопанство
- конференции Кн 26
Стрес Кн 3, Кн 15
Счетоводство
- България
- - законодателни и директивни материали
- - - коментари Кн 30
- терминология
- - речници Кн 27
 
Т

Театър
- теория Кн 68
Тест
- автоматизация Кн 37
 
У

Управление и организация
- психологични проблеми Кн 15
Управленски труд
- автоматизация Кн 4
Училища
- управление и организация Кн 34
Учители
- подготовка Кн 34
 
Ф

Физическо възпитание
- методика на преподаването за основни училища Кн 39
- студенти Кн 70
Финанси Кн 24
 
Х

Хигиена Кн 11
 
Ч

Четене
- разстройства
- - при децата Кн 50
Читалища
- Харманли
- - история Кн 40
 
Щ

Щастие Кн 12


ГЕОГРАФСКИ ПОКАЗАЛЕЦ


 
А

Австрия
- музика Кн 67
 
Б

Балкански полуостров К 21
Бургас К 33
България К 35, К 40
- биографии Кн 141
- висше образование Кн 5
- география Кн 140
- етнография Кн 42
- икономика Кн 23
- история Кн 145, Кн 146, Кн 147
- литературознание Кн 116
- обществено управление Кн 30, Кн 31, Кн 32
- основно образование Кн 38
- паметници на културата Кн 138
- стопанство Пи 1
- транспорт К 9, К 10, К 26, К 29, К 30
- физическа култура и спорт Кн 71, Кн 72
 
В

Варна К 34
Великобритания
- стопански обединения Кн 63
 
Г

Германия
- история Кн 144
 
Д

Древна Тракия
- изобразителни изкуства Кн 138
 
Е

Европа К 35
- история Кн 143
- международни политически отношения Кн 22
- транспорт К 27
 
И

Италия
- изкуство Кн 66
 
М

Медковец (област Монтана)
- краезнание Кн 139
 
Н

Найден Герово (област Пловдив)
- овощарство Кн 58
 
Р

Русе
- театър Кн 69
 
С

САЩ
- организации Кн 33
Северна Африка
- история Кн 148
Северна Гърция
- транспорт К 28
Североизточна България
- минно дело Кн 55
София К 12, К 37, К 38, К 39
 
Т

Танзания
- лов и риболов Кн 60
 
Х

Харманли
- читалища Кн 40
 
Ю

Южна България
- транспорт К 28

ПОКАЗАЛЕЦ НА МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТЕН НОМЕР ISBN


954-871-767-0 К 33
978-619-01-0564-0 Кн 19
978-619-01-0570-1 Кн 20
978-619-01-0584-8 Кн 143
978-619-01-0596-1 Кн 144
978-619-01-0597-8 Кн 133
978-619-01-0598-5 Кн 65
978-619-01-0609-8 Кн 95
978-619-01-0611-1 Кн 83
978-619-01-0613-5 Кн 137
978-619-01-0624-1 Кн 45
978-619-01-0638-8 Кн 8
978-619-01-0650-0 Кн 66
978-619-01-0676-0 Кн 147
978-619-01-0682-1 Кн 52
978-619-01-0691-1 ! Кн 101
978-619-02-0159-5 Кн 7
978-619-03-0004-5 Кн 92
978-619-03-0007-6 Кн 91
978-619-03-0008-3 Кн 2
978-619-151-471-7 Кн 134
978-619-151-472-4 Кн 135
978-619-151-474-8 Кн 42
978-619-151-480-9 Кн 80
978-619-151-481-6 Кн 41
978-619-151-486-1 Кн 125
978-619-151-487-8 Кн 13
978-619-151-491-5 Кн 129
978-619-151-497-7 Кн 124
978-619-151-512-7 Кн 104
978-619-151-515-8 Кн 81
978-619-151-521-9 Кн 126
978-619-151-543-1 Кн 71
978-619-151-544-8 Кн 72
978-619-151-548-6 Кн 122
978-619-151-555-4 Кн 128
978-619-151-558-5 Кн 123
978-619-151-562-2 Кн 86
978-619-151-563-9 Кн 136
978-619-151-570-7 Кн 121
978-619-151-571-4 Кн 127
978-619-162-676-2 Кн 108
978-619-162-694-6 Кн 111
978-619-162-696-0 Кн 31
978-619-162-697-7 Кн 98
978-619-162-699-1 Кн 17
978-619-162-701-1 Кн 48
978-619-162-707-3 Кн 62
978-619-162-708-0 Кн 130
978-619-162-711-0 Кн 115
978-619-162-712-7 Кн 109
978-619-168-260-7 Кн 29
978-619-185-433-2 Кн 37
978-619-185-436-3 Кн 5
978-619-188-415-5 Кн 97
978-619-188-493-3 Кн 60
978-619-208-234-5 Кн 140
978-619-237-065-7 Кн 46
978-619-241-035-3 Кн 53
978-619-241-111-4 Кн 49
978-619-241-114-5 Кн 55
978-619-241-117-6 Кн 139
978-619-241-119-0 Кн 15
978-619-241-120-6 Кн 44
978-619-242-044-4 Кн 116
978-619-242-061-1 Кн 132
978-619-242-071-0 Кн 106
978-619-242-072-7 Кн 107
978-619-242-073-4 Кн 102
978-619-242-074-1 Кн 103
978-619-242-075-8 Кн 99
978-619-242-081-9 Кн 27
978-619-242-085-7 Кн 100
978-619-7178-10-4 Кн 32
978-619-7178-21-4 ! Кн 145
978-619-7178-24-1 Кн 145
978-619-7220-74-2 Кн 58
978-619-7220-75-9 Кн 57
978-619-7220-76-6 Кн 61
978-619-7220-77-3 Кн 40
978-619-7242-75-1 Кн 39
978-619-7242-78-2 Кн 38
978-619-7242-79-9 Кн 69
978-619-7242-81-2 Кн 64
978-619-7329-60-5 Кн 70
978-619-7374-37-7 Кн 6
978-619-7380-42-2 Кн 146
978-619-7445-09-1 Кн 54
978-619-7445-10-7 Кн 36
978-619-7445-12-1 Кн 35
978-619-7445-33-6 Кн 138
978-619-7494-00-6 Кн 11
978-619-7494-02-0 Кн 96
978-619-7494-03-7 Кн 3
978-619-7494-04-4 Кн 24
978-619-7494-05-1 Кн 63
978-619-7494-06-8 Кн 12
978-619-7494-07-5 Кн 112
978-619-7494-08-2 Кн 114
978-619-7494-09-9 Кн 14
978-619-7494-10-5 Кн 141
978-619-7494-11-2 Кн 120
978-619-7494-12-9 Кн 79
978-619-7494-13-6 Кн 105
978-619-7494-14-3 Кн 118
978-619-7494-15-0 Кн 33
978-619-7494-16-7 Кн 77
978-619-7494-18-1 Кн 10
978-619-7494-19-8 Кн 78
978-619-7611-00-7 Кн 22
978-619-90902-0-6 Кн 131
978-619-91204-0-8 Кн 43
978-619-91300-1-8 Кн 75
978-619-91446-1-9 Кн 110
978-954-2963-62-2 Кн 67
978-954-2963-66-0 Кн 1
978-954-326-385-1 Кн 148
978-954-326-427-8 Кн 16
978-954-353-424-1 Кн 56
978-954-390-151-7 Кн 113
978-954-390-161-6 Кн 21
978-954-390-162-3 Кн 94
978-954-390-165-4 Кн 9
978-954-392-628-2 Кн 74
978-954-519-022-3 К 7
978-954-519-028-5 К 24
978-954-519-028-5 ! К 25
978-954-519-029-2 К 25
978-954-519-034-6 К 23
978-954-519-036-0 К 26
978-954-519-038-4 К 40
978-954-519-039-1 К 28
978-954-519-040-7 К 9
978-954-519-043-8 К 19
978-954-519-044-5 К 21
978-954-519-046-9 К 20
978-954-519-047-6 К 41
978-954-519-050-6 К 31
978-954-519-051-3 К 32
978-954-519-053-7 К 1
978-954-519-054-4 К 4
978-954-519-058-2 К 13
978-954-519-059-9 К 2
978-954-519-061-2 К 17
978-954-519-062-9 К 5
978-954-519-063-6 К 38
978-954-519-064-3 К 14
978-954-519-065-0 К 3
978-954-519-066-7 К 6
978-954-519-067-4 К 8
978-954-519-068-1 К 18
978-954-519-070-4 К 36
978-954-519-072-8 К 22
978-954-519-073-5 К 16
978-954-587-172-6 Кн 68
978-954-608-276-3 Кн 117
978-954-608-277-0 Кн 51
978-954-608-278-7 Кн 30
978-954-608-279-4 Кн 28
978-954-608-280-0 Кн 25
978-954-655-972-2 Кн 88
978-954-655-973-9 Кн 76
978-954-655-976-0 Кн 87
978-954-655-977-7 Кн 82
978-954-655-980-7 Кн 89
978-954-655-983-8 Кн 85
978-954-655-984-5 Кн 90
978-954-655-985-2 Кн 84
978-954-655-986-9 Кн 93
978-954-655-992-0 Кн 59
978-954-712-793-7 Кн 26
978-954-712-827-9 Кн 4
978-954-718-604-0 Кн 18
978-954-8587-29-7 Кн 73
978-954-871-736-6 ! К 34
978-954-871-767-0 ! К 33
978-954-871-791-5 ! К 27
978-954-871-795-3 ! К 11
978-954-871-798-4 ! К 35
978-954-8717-04-5 ! К 29
978-954-8717-06-9 ! К 37
978-954-8717-07-6 К 39
978-954-8717-20-5 ! К 12
978-954-8717-36-6 К 34
978-954-8717-81-6 К 30
978-954-8717-85-4 К 10
978-954-8717-95-3 ! К 11
978-954-8717-97-7 ! К 15
978-954-8973-28-1 Кн 34
978-954-91536-7-5 Кн 47
978-954-9313-17-8 Пи 1
978-954-9439-44-1 Кн 23
978-954-9458-29-9 Кн 50
978-954-9486-90-2 Кн 142
978-954-9722-09-3 ! Кн 119
978-954-9722-21-5 ! Кн 119