БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС

Книги, официални издания, нотни, графически, картографски, издания за слепи, издания на некнижни материали и на електронни носители и нови заглавия на продължаващи издания

Месечен бюлетин

Год. 118, 2014, бр. 10

Редакционна колегия
Главен редактор: Ефросина Антонова Ангелова-Пенкова

Отговорен редактор: Анриета Иванова Жекова

Редактори: Анета Борисова Райкова, Борислава Господинова Димитрова, Боряна Симеонова Табакова, Весела Иванова Генова, Даниела Димитрова Андонова, Емилия Георгиева Григорова, Зорница Маринова Джункова, Силвия Трендафилова Филипова, Яница Николаева Ананиева

ЗА ИЗДАНИЕТОВ БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС (Сер. 1) се регистрират книги, брошури, официални, нотни, графически и картографски издания, издания за незрящи, издания на некнижни материали и на електронни носители, продължаващи издания регистрирани и като книги, нови периодични издания (първите броеве или книжки на всяко ново продължаващо издание, издания с променени заглавия, както и самостоятелно издадени единични листове - юбилейни броеве и др.п.). Посочените видове документи, издадени или произведени в Република България, постъпват в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” по силата на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения.

Не подлежат на регистрация издания с кратковременен срок на действие, рекламни издания, отпечатъци, плакати и илюстровани календари, учебни карти само с контурни изображения.

БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС (Сер. 1) се публикува в електронен формат един път месечно.

БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС (Сер. 1) съдържа 8 раздела : Книги и официални издания; Нотни издания; Графични издания; Картографски издания; Издания за слепи; Издания на некнижни материали и на електронни носители; Продължаващи издания регистрирани и като книги; Нови заглавия на продължаващи издания. Библиографските описания в разделите са подредени по съдържание, според отделите на Таблици на десетичната класификация (1985-1992), а в рамките на отделите азбучно. Използват се съкращения на думите съгласно БДС 9736-82, БДС 15714-83, БДС 15715-83

БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС (Сер. 1) съдържа следните показалци:
   •    Показалец на имена на лица и колективни органи (кирилица и латиница)
   •    Показалец на заглавия
   •    Показалец на новите заглавия на продължаващи издания
   •    Показалец на серии
   •    Предметен показалец на лица и колективни органи
   •    Предметен показалец
   •    Географски показалец
   •    Показалец на международен стандартен номер ISBN
   •    Показалец на международен стандартен номер ISMN


Търсенето се извършва по видове документи и чрез системата от показалци. След маркиране на поредния номер на избрания от показалеца елемент имате възможност да видите библиографското описание в изданието. Пълното библиографско описание в каталога на Националната библиотека е достъпно чрез връзката COBISS.BG-ID.

КНИГИ

0 ОБЩ ОТДЕЛ

001 НАУКА. НАУКОЗНАНИЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УМСТВЕНИЯ ТРУД

БК 2014/10 Кн 1
МАРС, Джим, 1943-
        Извънземна адженда : разследване на извънземното присъствие сред нас / Джим Марс ; прев. от англ. Юлиана Дончева. - София : Дилок, 2013. - 472 с. ; 24 см

Ориг. загл.: Alien agenda / Jim Marrs

ISBN 978-954-2902-18-8 : 29 лв.
1. Извънземни цивилизации
001.9
COBISS.BG-ID 1263124708

БК 2014/10 Кн 2
ХЕЛСИНГ, Ян ван, 1967-
        Начинанието Алдебаран : контакти с хора от друга слънчева система : сензационните преживявания на семейство Файстле / Ян ван Хелсинг ; прев. от нем. Милица Ениманева. - София [т.е. Божурище] : Дилок, 2014 ([София] : [Изток-Запад]). - 296 , [12] с. : с ил., сх., портр. ; 22 см

Ориг. загл.: Unternehmen Aldebaran / Jan van Helsing. - Библиогр.: с. 294-295

ISBN 978-954-2902-19-5 : 18 лв.
1. НЛО 2. Извънземни цивилизации
001.9
COBISS.BG-ID 1263089636

БК 2014/10 Кн 3
ХЕЛСИНГ, Ян ван, 1967-
        Хилядолетната лъжа : по следите на загадката на пирамидите / Ян Ван Хелсинг, Щефан Ердман ; прев. от нем. Камелия Вълчева. - София : Дилок, 2012. - 396 с. : с ил., портр., к. ; 22 см

Ориг. загл.: Die Jahrtausend Lüge / Jan van Helsing und Stefan Erdmann. - Кн. деп. без DVD. - Библиогр.: с. 383-387

ISBN 978-954-2902-11-9 : 23 лв.
1. Пирамиди - Египет 2. Древен Египет - паметници на културата
001.9
904(32)
COBISS.BG-ID 1263093476

ANNIVERSARY Scientific Conference with International Participation 60 Years UCTM (Sofia ; 2013)
        Anniversary scientific conference with international participation "60 Years UCTM" : proceedings, June 4-5, 2013, Sofia, Bulgaria : sections: physics, mathematics and technical sciences, auomatics and informatics, human & economic sciences Вж Кн 148

БК 2014/10 Кн 4
SKULEV, Hristo Kostov, 1953-
        Materials science and technology / Hristo Skulev. - Varna : ТУ, 2013. - 228 с. : с ил., табл. ; 20 см

ISBN 978-954-20-0584-1 : 48.30 лв.
1. Наука
001
62
COBISS.BG-ID 1263271140


007 ДЕЙНОСТ И ОРГАНИЗАЦИЯ. ОБЩА ТЕОРИЯ. ТЕОРИЯ НА ИНФОРМАЦИЯТА, КОМУНИКАЦИЯТА И КИБЕРНЕТИКАТА. ТЕХНИКА НА ЧОВЕШКИЯ ТРУД
Вж и 519.6; 519.7; 681

БК 2014/10 Кн 5
        GENERALIZED nets in artificial intelligence. V. 7, Generalized nets and genetic algorithms / Olympia Roeva ... [и др.]. - Sofia : Prof. "Marin Drinov" Acad. Publ. House, 2013. - 143 с. : с ил. ; 20 см

Други авт.: Tania Pencheva, Anthony Shannon, Krassimir Atanassov. - Библиогр.: c. 135-142

ISBN 978-954-322-700-6 : 9 лв.
1. Изкуствен интелект 2. Алгоритми
007:159.955
COBISS.BG-ID 1263597284


01 БИБЛИОГРАФИЯ. КАТАЛОЗИ. УКАЗАТЕЛИ НА ЛИТЕРАТУРА
Вж и 002; 930

БК 2014/10 Кн 6
ВАСИЛЕВ, Сава Йорданов, 1957-
        Великотърновската Алма Матер в българската литература и култура : библиографски указател : по повод 50-годишнината от създаването на Великотърновския университет / [състав. и ред. Сава Василев]. - 2. прераб. изд. - В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2013. - 238 с. ; 20 см

Името на състав., ред. отбелязано на гърба на загл. с. - Без сведение за 1. изд.

ISBN 978-954-524-933-4
1. Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" - библиографии 2. Писатели, български - библиографии 3. Филолози, български - библиографии 4. Литературоведи, български - библиографии 5. България - литературознание
013:378.4(497.216)
016:92
886.7(01)
82.0(497.2)(01)
92(497.2)
COBISS.BG-ID 1263488484

БК 2014/10 Кн 7
PALIEVA, Andi Božidarova, 1947-
        Simeon Pironkoff : catalogue of creative works / [Anda Palieva] ; [transl. from Bulg. Bistra Nikolova, Geoffrey Dean]. - Sofia : Format.BG, 2013. - 96 с. : с портр., ноти ; 20 см

Ориг. загл.: Симеон Пиронков / Анди Палиева. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - Библиогр.: с. 82-92

ISBN 978-619-90088-2-9
1. Пиронков, Симеон Ангелов, 1927-2000 - библиографии 2. Композитори, български - библиографии 3. България - музика
016:92
78.071.1(497.2)(01)
92 Пиронков, Симеон Ангелов
COBISS.BG-ID 1263366628


02 БИБЛИОТЕЧНО ДЕЛО. БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ
Вж и 002

БК 2014/10 Кн 8
        БИБЛИОТЕЧНО, справочно-библиографско и информационно обслужване : учебник / Елена Янакиева ... [и др.] ; [ред. Ваня Грашкина-Минчева ... и др.]. - София : Бълг. библ.-информ. асоц., 2013 ([София] : ПК "Димитър Благоев"). - 276 с. : с цв. ил., табл., сх. ; 23 см

Други авт.: Красимира Игнатова, Красимира Папазова, Цветанка Панчева. - Имената на ред. отбелязани на гърба на загл. с. - Други ред.: Красимира Папазова, Надежда Груева. - Възприетата форма на името на ред. Ваня Грашкина-Минчева e Ваня Ангелова Грашкина

ISBN 978-954-9837-26-1
1. Библиотеки - справочно-библиографска и информационна работа - учебници 2. Библиотеки - обслужване на читатели - учебници
025.5(075)
024(075)
COBISS.BG-ID 1263463140

БК 2014/10 Кн 9
ГЕОРГИЕВА, Елена Иванова, 1949-
        Библиотекознание, библиотеки, библиотекари / Елена Георгиева. - В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2014. - 216 с. ; 20 см

Библиогр.: с. 214-216

ISBN 978-954-524-939-6
1. Библиотекознание 2. Библиотеки - управление и организация
02
COBISS.BG-ID 1263469540

БК 2014/10 Кн 10
МИЛАНОВА, Милена Миланова, 1972-
        Библиотечни фондове и каталози : учебник / Милена Миланова ; [ред. Ваня Грашкина-Минчева - обща ред., Мария Капитанова]. - София : Бълг. библ.-информ. асоц., 2013 ([София] : ПК "Димитър Благоев"). - 262 с. : с цв. ил., табл., факс. ; 23 см

Имената на ред. отбелязани на гърба на загл. с. - Възприетата форма на името на ред. Ваня Грашкина-Минчева е Ваня Ангелова Грашкина

ISBN 978-954-9837-25-4
1. Библиотечни фондове - комплектуване - учебници за ВУЗ 2. Библиотечни каталози - учебници за ВУЗ
025.25(075.8)
025.34(075.8)
COBISS.BG-ID 1263465444


05 СПИСАНИЯ И ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ С ОБЩ ХАРАКТЕР
Вж и 07

БК 2014/10 Кн 11
        "ЕТРОПОЛСКИ прегледъ" : периодическо списание - издание на Етрополската колония в София : сборник 1926-1930 г. / [състав. Александър Н. Тацов, Цветан Н. Тацов]. - Фототип. изд. - София : АТ КОМ, 2014 (София : Симолини 94). - 66 с. раздр. паг. : с ил., портр., факс. ; 31 см

Имената на състав. отбелязани на гърба на загл. с. - Фототип. изд.: София, 1926-1930

ISBN 978-619-90210-1-9
1. Етрополски преглед 2. История - Етрополе - извори 3. Етрополе - краезнание
05 Етрополски преглед
908(497.21-21)(093)
COBISS.BG-ID 1263786212


06 ОРГАНИЗАЦИЯ. СЪЮЗИ. НАУЧНИ ИНСТИТУЦИИ. МУЗЕИ. ИЗЛОЖБИ

БК 2014/10 Кн 12
АНДОНОВА, Зоя Евлогиева, 1948-
        Масонство и масони в България / Зоя Андонова. - София : Св. Климент Охридски, 2011 ([София] : [Инвестпрес]). - 400 с. : с ил., факс., портр. ; 26 см

Текст и на англ. ез.

ISBN 978-954-9384-18-5 (подв.) : 29.99 лв.
1. Масонство - България 2. България - организации
061.23(497.2)
COBISS.BG-ID 1263257572

БК 2014/10 Кн 13
        НОБЕЛОВАТА награда за литература - мост между културите : международна конференция 1-3 декември 2011 г. Велико Търново [посветена на 100-годишнината от рождението на полския нобелист Чеслав Милош и 110-годишнината от връчването на първата Нобелова награда] / [отг. ред. Маргрета Григорова] = The Nobel prize for literature - a bridge between cultures. - [В. Търново] : Ивис, 2013. - 420 с. : с ил., табл., портр. ; 24 см

Загл. на кор.: The Nobel prize in literature - a bridge between cultures. - Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. - За авторите: с. 409-417. - Текст и на англ., исп. ез. - Съдържа докл. от: Вера Ганчева, Едуард Касперски, Галя Симеонова-Конах, Александър Полушкин, Светлозар Игов, Сунчица Денич, Сена Михайлович, Олаф Крисовски, Дариуш Павелец, Марек Бернацки, Шамил Хайров, Дейвид Дженкинс, Жанета Налевайк, Агнешка Внук, Маргрета Григорова, Павел Петров, Николай Даскалов, Панайот Карагьозов, Христо Бонджолов, Жоржета Чолакова, Магдалена Костова-Панайотова, Владимир Хънтов, Александър Степанов, Мира Душкова, Марина Братанова, Багрелия Борисова, Елизария Рускова, Яна Андреева, Антоанета Михайлова, Христо Станчев, Златороса Неделчева-Белафанте, Галина Аврамова, Бойка Илиева, Радея Гешева, Татяна Евтимова, Петя Цонева, Ани Леви, Лиляна Табакова, Татяна Иванова, Елена Алексиева, Владимир Донев, Евдокия Борисова, Дарина Стоянова, Траян Атанасов, Красимир Иванов, Пламен Иванов. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-2968-48-1
1. Нобелови награди - литература - конференции
06.068:82(063)
COBISS.BG-ID 1263599844

БК 2014/10 Кн 14
РАКОВСКИ, Георги Стойков, 1821-1867
        Разсъждения върху франкмасонската същност за човещина / Г. С. Раковски ; [ред. Иван Даракчиев]. - Фототип. изд. - [Бургас] : Dukaty, 2013 ([Бургас] : РА Апел). - 61 с. ; 23 см

Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. - Текст и загл. на стар ръкоп. - Фототип. изд.: Ръкоп. на Г. С. Раковски. - Одеса, 1886

ISBN 978-619-90045-2-4 (подв.)
1. Масонство - извори
061.23(093)
COBISS.BG-ID 1263549412


08 ИЗДАНИЯ СЪС СМЕСЕНО СЪДЪРЖАНИЕ. СЪБРАНИ СЪЧИНЕНИЯ

БК 2014/10 Кн 15
        ЗАМРЪЗНАЛОТО кралство. - София : Егмонт България, 2014 (Полша). - [24] с. : с цв. ил., [2] л. : лепенки ; 30 см. - (Чети, оцвети, залепи!)

Ориг. загл.: Frozen. - Прев. от англ. ез. - Изд. на Disney

ISBN 978-954-27-1114-8 : 3.99 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1263365092

БК 2014/10 Кн 16
        ЗАМРЪЗНАЛОТО кралство: игри в снега : с лепенки. - София : Егмонт България, 2013 ([София] : Лито Балкан). - 24 с. : с цв. ил. ; 29 см

Кор. опис. - Ориг. загл.: Disney Frozen аctivity book. - Прев. от англ. ез. - Изд. на Disney

ISBN 978-954-27-1076-9 : 3.99 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1263171300

БК 2014/10 Кн 17
        КОЛИТЕ. - София : Егмонт България, 2014 (Полша). - [24] с. : с цв. ил., [2] л. : лепенки ; 30 см. - (Чети, оцвети, залепи!)

Ориг. загл.: Cars driving buddies. - Прев. от англ. ез. - Изд. на Disney

ISBN 978-954-27-1127-8 : 3.99 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1263369956

        МАША и Мечока : загадки, истории, весели задачи, картинки за оцветяване Вж Кн 339

БК 2014/10 Кн 18
        МЕДЕНОСЛАДКИ карти: земята : образователни карти със задачи и пъзели за деца 3+. - София : Егмонт България, 2013 (Полша). - 1 кутия (27 карти) : с цв. ил. ; 16 x 12 см + 1 маркер. - (Мечо Пух и природата)

Кор. опис. - Ориг. загл.: WTP Encyclopedia Activity, cards. Earth. - Прев. от англ. ез. - Изд. на Disney

ISBN 978-954-27-1021-9 : 9.90 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1263052772

БК 2014/10 Кн 19
        МЕДЕНОСЛАДКИ карти: растенията и животните : образователни карти със задачи и пъзели за деца 3+. - София : Егмонт България, 2013 (Полша). - 1 кутия (27 карти) : с цв. ил. ; 16 x 12 см + 1 маркер. - (Мечо Пух и природата)

Кор. опис. - Ориг. загл.: WTP Encyclopedia Activity, cards. Animals. - Прев. от англ. ез. - Изд. на Disney

ISBN 978-954-27-1022-6 : 9.90 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1263052516

БК 2014/10 Кн 20
        МЕЧО Пух : чети, оцвети, залепи!. - София : Егмонт България, 2014 (Полша). - [24] с. : с цв. ил., [2] л. лепенки ; 30 см

Ориг. загл.: Something is missing!. - Прев. от англ. ез. - Изд. на Disney

ISBN 978-954-27-1126-1 : 3.99 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1263371748

БК 2014/10 Кн 21
        САМОЛЕТИ. - София : Егмонт България, 2014 (Полша). - [24] с. : с цв. ил., [2] л. : лепенки ; 30 см. - (Чети, оцвети, залепи!)

Ориг. загл.: Planes. - Прев. от англ. ез. - Изд. на Disney

ISBN 978-954-27-1113-1 : 3.99 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1263371236

БК 2014/10 Кн 22
СТРЕГЕР, Шарън
        Забавления с мъниста / [Шарън Стрегер] ; [ил. Лаура Овресат]. - София : Егмонт България, 2014 (Китай). - 12 с. : с цв. ил. ; 26 см + материали за изработване на бижута

Ориг. загл.: Just my style bead fun for everyone. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - Прев. от англ. ез.

ISBN 978-954-27-1055-4 (подв. в папка) : 14.90 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1263869412

БК 2014/10 Кн 23
СТРЕГЕР, Шарън
        Цветовете на приятелството / [Шарън Стрегер] ; [ил. Тамара Петрошино]. - София : Егмонт България, 2014 (Китай). - 12 с. : с цв. ил. ; 26 см + материали за изработване на гривни

Ориг. загл.: Just my style colors of friendship. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - Прев. от англ. ез

ISBN 978-954-27-1104-9 (подв. в папка) : 14.90

087.5
COBISS.BG-ID 1263871716

БК 2014/10 Кн 24
        ВСИЧКО за Спектра Вондергайст : приятели в училище, семейни истории, тест. - София : Егмонт България, 2014 (Полша). - [16] с. : с цв. ил., [2] л. : цв. лепенки ; 30 см. - (Monster high)

Кор. опис. - Ориг. загл.: All about Spectra Vondergeist. - Прев. от англ. ез

ISBN 978-954-27-1130-8 : 2.99 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1263778532

БК 2014/10 Кн 25
        УДИВИТЕЛНИ 3-D приключения с колите : [скоростна история, загадки и лепенки - всичко в 3D]. - София : Егмонт, 2014 (Китай). - [16] л. : с цв. ил., [1] л. : цв. лепенки ; 27 см + 3D очила. - (Светът на колите)

Ориг. загл.: Cars. - Загл. на кор.: Удивителни 3-D приключения, Колите. - Прев. от англ. ез. - Изд. на ориг. Disney, Pixar

ISBN 978-954-27-1037-0 : 6.99 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1263776740

БК 2014/10 Кн 26
        УДИВИТЕЛНИ 3-D приключения с Пепеляшка : [вълшебна история, загадки и лепенки - всичко в 3D]. - София : Егмонт, 2014 (Китай). - [16] л. : с цв. ил., [1] л. : цв. лепенки ; 27 см + 3D очила. - (Принцеса)

Ориг. загл.: Cinderella. - Загл. на кор.: Удивителни 3-D приключения, Пепеляшка. - Прев. от англ. ез. - Изд. на ориг. Disney

ISBN 978-954-27-1047-9 : 6.99 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1263777252


09 РЪКОПИСИ. РЕДКИ И ОСОБЕНИ ИЗДАНИЯ

        LITERARY knowledge and open horizons : expectations and prospects Вж Кн 274


1 ФИЛОСОФИЯ

101 ОБЩИ РАБОТИ. ФИЛОСОФСКИ НАУКИ В ЦЯЛОСТ

БК 2014/10 Кн 27
ДЮПРЕ, Бен
        50 основни идеи. Философия / Бен Дюпре ; [прев. Александра Павлова]. - София : ИнфоДар, 2013 ([София] : [Симолини]). - 345 с. ; 16 см

Ориг. загл.: 50 philosophy ideas you really need to know / Ben Dupré. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-761-516-8 : 14.99 лв.
1. Философия
101
COBISS.BG-ID 1263486948

БК 2014/10 Кн 28
MANDAŽIEVA, Sijana Veselinova, 1978-
        Philosophie : themen und materialsammlung für den fachunterricht in deutsch unterrichtsfachÖ philosophie für die 11 klasse : zusammenstellung / Siyana Mandazhieva. - Русе : Лени-Ан, 2013. - 46 с. ; 21 см

Кор. опис.

ISBN 978-619-7058-13-0
1. Философия - учебници за средни специални училища
101(075.32)
COBISS.BG-ID 1263088612


101(091) ОБЩА ИСТОРИЯ НА ФИЛОСОФИЯТА

БК 2014/10 Кн 29
КАНТ, Имануел, 1724-1804
        Критика на чистия разум / Имануел Кант ; прев. Цеко Торбов. - 3. доп. изд. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2013. - 738 с. : с портр. ; 20 см

Ориг. загл.: Kritik der reinen Vernunft / Immanuel Kant. - 1. изд. 1967 на БАН

ISBN 978-954-322-692-4 : 12 лв.
1. Немска класическа философия 2. Метафизика 3. Германия - философия
101(091)(430)
111.7
COBISS.BG-ID 1263417572

БК 2014/10 Кн 30
        ЛЮБОМЪДРИЕ : архив за българска философска култура. - В. Търново : Фабер, 2008-<2012>. - Т. <15-16> ; 20 см

Изд. на Нац. д-во по история на бълг. филос. култура

ISBN 978-954-2968-47-4 (т. 15-16, Ивис-В. Търново)

Т. 15-16 : юбилеен том / [Евлоги Данков ... и др.] ; [състав. Иван Иванов] ; [ред. Евлоги Данков - отг. ред. ... и др.]. - В. Търново : Ивис, 2012. - 408 с. : с ил., портр., факс. - (Библиотека Българска философия)
Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на предзагл. с. - Други авт.: Иван Иванов, Вихрен Бузов, Николай Колев, Марин Русев, Станка Христова, Росина Данкова, Мария Рачева, Венцеслав Крумов, Иван Илийков, Радко Радков, Любиша Митрович, Петко Павлов, Мирослав Дечев, Николай Йоргов, Радостина Христова, Петко Атанасов, Галя Бояджиева, Иван Александров, Тихомир Стойчев, Цветан Павлов Иванов, Стоян Георгиев, Цветан Тодоров, H. C. Collins. - Възприетата форма на името на авт. Венцеслав Крумов е Венцислав Димитров Крумов. - Пълното име на авт. Станка Христова е Станка Христова Проданова. - Други ред.: Артур Маурин, Иван Денев, Радко Поптодоров, Стефан Стефанов, Йордан Василев, Дилян Николчев, Стефан Пенов, Венелин Грудков, Венцислав Крумов, Тихомир Стойчев, Иван Матев, Иван Илийков. - Пълното име на ред. Иван Денев е Иван Денев Георгиев, а на ред. Радко Поптодоров - Радко Поптодоров Тодоров. - Изд. Евлоги Данков и Иван Иванов. - Рез. на англ. ез.
1. Философия, българска - история - сборници 2. Богословие - България - сборници 3. Естетика - България - сборници 4. Исихазъм - сборници 5. България - философия
101(091)(497.2)(062.2)
230.1(497.2)(062.2)
18(497.2)(062.2)
272/273(062.2)
COBISS.BG-ID 1286748900

111 ОБЩА МЕТАФИЗИКА. ОНТОЛОГИЯ

КАНТ, Имануел, 1724-1804
        Критика на чистия разум Вж Кн 29

БК 2014/10 Кн 31
СИМЕОНОВ, Иван Василев, 1926-
        Мистерията на битието : мистични есета / Иван Симеонов. - София : Колбис, 2014. - 213 с. ; 21 см

ISBN 978-954-8921-83-1
1. Онтология
111
COBISS.BG-ID 1263596260


113/119 КОСМОЛОГИЯ. ФИЛОСОФИЯ НА ПРИРОДАТА

БК 2014/10 Кн 32
ПЕНЧЕВ, Мартин Тодоров, 1983-
        Истините, които трябва да знаеш / Мартин Пенчев. - София : ИК "Проф. Петко Венедиков", 2013 ([София] : Симолини 94). - 68 с. : с портр. ; 21 см

ISBN 978-954-9870-61-9
1. Космология
113/119
COBISS.BG-ID 1263179748


122/129 СПЕЦИАЛНА МЕТАФИЗИКА

АСТРА Луна
        Прераждането. Живот след смъртта Вж Кн 33


13 ФИЛОСОФИЯ НА ДУХА. МЕТАФИЗИКА НА ДУХОВНИЯ ЖИВОТ

БК 2014/10 Кн 33
АСТРА Луна
        Прераждането. Живот след смъртта / Астра Луна. - София : Millenium, 2013 ([София] : Инвестпрес). - 99 с. ; 20 см

Астра Луна - псевд. на бълг. авт.

ISBN 978-954-515-233-7 : 5 лв.
1. Прераждане 2. Безсмъртие
133
128
COBISS.BG-ID 1263204836

МАДЖАРОВ, Христо Георгиев, 1945-
        Пътуване през времето : българо-японски мистерии Вж Кн 45

БК 2014/10 Кн 34
МАДЖАРОВА, Галя Кoлева
        Български царици - амазонки : деветнадесетият път от дървото на живота / Галя Колева Маджарова. - Варна : Алфиола, 2010 (В. Търново : Абагар). - 260 с. : с ил., портр., к., [4] л. : ил., портр. ; 24 см

Библиогр.: с. 257-259

ISBN 978-954-8139-55-7 : 14 лв.
1. Езотеризъм
133
COBISS.BG-ID 1263676900

БК 2014/10 Кн 35
МАДЖАРОВА, Галя Кoлева
        Отново амазонки : есета / Галя Колева Маджарова. - Варна : Алфиола, 2008 (Варна : Колор принт). - 309 с. : с ил. ; 24 см

Библиогр.: с. 304-308

ISBN 978-954-8139-50-2 : 14 лв.
1. Езотеризъм
133
COBISS.BG-ID 1263676388

БК 2014/10 Кн 36
РУМПАЛОВ, Пламен Йонов, 1971-
        2012 подробни хороскопи + лунен календар за всеки ден от годината / Пламен Румпалов. - Габрово : ИК Пламен Румпалов, 2011 (Габрово : Веско Цветков). - 192 с. : с табл. ; 20 см. - (Поредица Тайните на окултизма)

Загл. на гърба на кн.: Хороскопите 2012. - Загл. на гърба на загл. с.: 2012 подробни хороскопи и лунен календар за всеки ден от годината

ISBN 978-954-9504-49-1 : 6.80 лв.
1. Астрология
133.52
COBISS.BG-ID 1263501028

БК 2014/10 Кн 37
ХАЙНДЕЛ, Макс, 1865-1919
        Възпитание на детето / [Макс Хайндл] ; [прев. от англ. Симеон Иванов]. - Варна : Алфиола, [2007] (Русе : Алиса). - 12 с. ; 15 см

Кор. опис. - Ориг. загл.: Children / by Max Heindel. - Името на авт. отбелязано в изд. каре, а на прев. - на гърба на кор. - Макс Хайндл Carl Luis von Grasshoff. - Част от поредицата Езотерично Розенкройцерско познание


ISBN 978-954-8139-47-2
1. Възпитание 2. Езотеризъм
133
COBISS.BG-ID 1263774436

БК 2014/10 Кн 38
ХАЙНДЕЛ, Макс, 1865-1919
        За и против аборта / [Макс Хайндъл] ; [прев. от англ. Симеон Иванов]. - Варна : Алфиола, 2007 ([Русе] : [Алиса]). - 12 с. ; 15 см

Кор. опис. - Ориг. загл.: The pros and cons of abortion / by Max Heindel. - Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на кор. - Макс Хайндл - псевд. на авт. Carl Luis von Grasshoff.

ISBN 978-954-8139-48-9
1. Езотеризъм 2. Аборт - етични проблеми
133
173.4
COBISS.BG-ID 1263910628

БК 2014/10 Кн 39
ХАЙНДЕЛ, Макс, 1865-1919
        Загадката на живота и смъртта : розенкройцерско християнство / Макс Хайндл ; [прев. от англ. Кирил Георгиев]. - Варна : Алфиола, [2007] ([Русе] : [Алиса]). - 20 с. ; 21 см

Кор. опис. - Ориг. загл.: The riddle of life and death / by Max Heindel. - Макс Хайндл - псевд. на авт. Carl Luis von Grasshoff. - Името на прев. отбелязано в изд. каре. - Ч. 1 от поредицата Розенкройцерските християнски лекции

ISBN 978-954-8139-46-5 : 1.50 лв.
1. Розенкройцери
133:237
COBISS.BG-ID 1263840740


14 ФИЛОСОФСКИ СИСТЕМИ И НАПРАВЛЕНИЯ

БК 2014/10 Кн 40
ДЪНОВ, Петър Константинов, 1864-1944
        Попитай Учителя. - Варна : Алфиола, 2008-2013 ([В. Търново] : [Абагар]). - 3 т. : с ил., портр. ; 15 см

Учителя Беинса Дуно - духовно име на Петър Константинов Дънов

ISBN 978-954-8139-49-6 (кн. 1) : 3.50 лв.
ISBN 978-954-8139-59-5 (кн. 2) : 5.70 лв.
ISBN 978-954-8139-65-6 (кн. 3) : 6.80 лв.

Съдържа:
[Кн.] 1 : 111 въпроса и отговора от Учителя Беинса Дуно : 19-28 август 1919 г. Велико Търново / [състав. Христо Маджаров]. - 2008. - 91 с. ; 11 x 15 см.

Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с.

[Кн.] 2 : 99 въпроса и отговора и 228 сентенции от Учителя Беинса Дуно : 19 юли - 24 август 1932 г., Рила / [състав. Галя Маджарова]. - 2012. - 174 с. ; 11 x 15 см.

Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с.

[Кн.] 3 : 144 въпроса и отговора и 24 легенди, притчи и поучения от Учителя Беинса Дуно : 1-3 септември 1933 г. София, Изгрев / [състав. Галя Маджарова]. - 2008. - 224 с. ; 11 x 15 см.
Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с.

1. Дъновизъм
141.33
215
COBISS.BG-ID 1263792612

БК 2014/10 Кн 41
ДЪНОВ, Петър Константинов, 1864-1944
        Училище на планината : мисли от Рилските разговори на Учителя (Беинса Дуно) / подб. и състав. Георги Кръстев. - [Варна] : Алфиола, 2011 ([В. Търново] : [Абагар]). - 48 с. : с ил., ноти ; 16 см

Учителя, Беинса Дуно - духовни имена на Петър Константинов Дънов. - В кн. погрешно отбелязано 3. доп. изд.

1. Дъновизъм
141.33
215
COBISS.BG-ID 1263662308

БК 2014/10 Кн 42
ЛУЛЧЕВ, Любомир Христов, 1886-1945
        При адепта : окултна повест / Любомир Лулчев. - 2. прераб. изд. - Варна : Алфиола, 2000 ([Русе] : [Алиса]). - 62 с. : с ил., портр. ; 20 см

Кн. е илюстрирана с рис. на: Елен Мари, Кевин Милер. - 1. изд. 1938 на изд. Ст. Атанасов

ISBN 954-8139-27-8
1. Дъновизъм
141.33
215
COBISS.BG-ID 1263678180

БК 2014/10 Кн 43
МАДЖАРОВ, Христо Георгиев, 1945-
        Българският Распутин / Христо Маджаров. В светлината на Учителя / Любомили. - Варна : Алфиола, 1999 (Русе : Алиса). - 136 с. : с ил., сх. ; 21 см

Любомили - псевд. на авт. Любомир Христов Лулчев. - В кн. погрешно отпеч. 2. прераб. изд.

ISBN 954-8139-25-1
1. Дъновизъм
141.33
215
COBISS.BG-ID 1263793380

БК 2014/10 Кн 44
МАДЖАРОВ, Христо Георгиев, 1945-
        Житен благослов : тайната на житното зърно / Христо Маджаров. - Варна : Алфиола, 2006 (В. Търново : Абагар). - 158 с. : с ил., портр. ; 17 см

Библиогр.: с. 148-153

ISBN 978-954-8139-44-1 : 4.50 лв.
1. Дъновизъм
141.33
215
COBISS.BG-ID 1263832292

МАДЖАРОВ, Христо Георгиев, 1945-
        Любов и еволюция : секс или любов, как емоциите формират човека, смисълът на женитбата, тайната на взаимната близост, човекът - сътворец Вж Кн 62

БК 2014/10 Кн 45
МАДЖАРОВ, Христо Георгиев, 1945-
        Пътуване през времето : българо-японски мистерии / Христо Маджаров. - Варна : Алфиола, 2007 (В. Търново : Абагар). - 237 с. : с ил., [4] л. : цв. ил., портр. ; 24 см

Библиогр.: с. 234-236

ISBN 978-954-8139-45-8 : 13 лв.
1. Дъновизъм 2. Езотеризъм
141.32
215
133
COBISS.BG-ID 1263838436

МАДЖАРОВ, Христо Георгиев, 1945-
        Раждането на Спасителя ; Мистерията на Голгота Вж Кн 70

БК 2014/10 Кн 46
МАДЖАРОВ, Христо Георгиев, 1945-
        Тайната на свещения пръстен. Ч. 1, Предтечи на Паневритмията / Христо Маджаров. - Варна : Алфиола, 2012 (В. Търново : Абагар). - 150 с. : с ил., [4] л. : цв. ил., факс. ; 24 см

Библиогр.: с. 147-149

ISBN 978-954-8139-58-8 : 11 лв.
1. Паневритмия
141.33
215
793.3:215
COBISS.BG-ID 1263842276

БК 2014/10 Кн 47
МАДЖАРОВ, Христо Георгиев, 1945-
        Учителят Беинса Дуно и Бялото братство : Хари Салман, Боян Боев и Рудолф Щайнер : коментар / Христо Маджаров. - Варна : Алфиола, 2009 ([Русе] : [Алиса]). - 44 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см

Ч. 8 от поредицата Световни мистерии. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-8139-54-0 : 2 лв.
1. Дъновизъм
141.33
215
COBISS.BG-ID 1263835364

БК 2014/10 Кн 48
МАДЖАРОВ, Христо Георгиев, 1945-
        Четвъртата вълна на Бялата раса : защо е ново учението на Беинса Дуно : [лекция] / Христо Маджаров. - Варна : Алфиола, 2009 ([Варна] : [Колор принт]). - 28 с. : с ил. ; 21 см

Ч. 6 от поредицата Световни мистерии

ISBN 978-954-8139-53-3 : 1.50 лв.
1. Дъновизъм
141.33
215
COBISS.BG-ID 1263783140

БК 2014/10 Кн 49
MADŽAROV, Hristo Georgiev
        The fourth wave of the white race : why the teaching of Beinsa Douno is new / Hristo Madjarov ; [transl. from Bulg. Galina Jordanova-Bhebe]. - Varna : Alfyola, 2012 ([Варна] : [Колор принт]). - 28 с. : с ил. ; 21 см

Името на прев. погрешно отпеч. на гърба на загл. с. Galina Jordanova Bhebe. - Ч. 6 от поредицата World mysteries

ISBN 978-954-8139-60-1
1. Дъновизъм
141.33
215
COBISS.BG-ID 1263828196


159.9 ПСИХОЛОГИЯ
Вж и 316.6; 37.015.3

БЛАТНЕР, Адам
        Драматизирайки-Аза : практически приложения на психодраматичните методи Вж Кн 184

БК 2014/10 Кн 50
БЪРК, Лора Е.
        Изследване на развитието през жизнения цикъл / Лора Е. Бърк ; прев. от англ. Людмила Андреева. - София [т.е. Божурище] : Дилок, 2012 ([София] : [Изток-Запад]). - 664 с. : с ил. ; 30 см

Ориг. загл.: Exploring lifespan development / Laura E. Berk. - Азб. показалец

ISBN 978-954-2902-15-7 (подв.) : 60 лв.
1. Личност - психология
159.923
COBISS.BG-ID 1263088868

БК 2014/10 Кн 51
ДОРНЪН, Джим, 1946-2013
        Пиано на брега : картини, принципи и перспективи за успех в лидерството и в живота / Джим Дорнън. - София : Маргаритка-ММД, 2014 (София : Анториери). - 176 с. : с ил. ; 23 см

Ориг. загл.: Piano on the beach / Jim Dornan. - Грешният ISBN отпеч. на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-90251-1-6
ISBN 978-916-90251-1-6 !
1. Самоусъвършенстване 2. Лидерство
159.922
65.012/.013
COBISS.BG-ID 1263288292

БК 2014/10 Кн 52
КЕХОУ, Джон, 1939-
        Подсъзнанието може всичко : как да овладеем поразителната сила на мисълта / Джон Кехоу ; [прев. Боряна Даракчиева]. - Ново доп. изд. - София : ИнфоДар, 2013 ([София] : [Симолини]). - 197 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Mind power into the 21st century / John Kehoe. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-761-531-1 : 12.99 лв.
1. Подсъзнание 2. Самовнушение 3. Мислене 4. Личност - психология
159.962/.964
159.955
159.923
COBISS.BG-ID 1263365604

БК 2014/10 Кн 53
КРЪСТЕВ, Димитър Николов, 1960-
        Режисьорът на човешката драма / Димитър Кръстев. - София [т.е. Божурище] : Дилок, 2013 ([София] : [Изток-Запад]). - 244 с. : с табл. ; 22 см

Библиогр.: с. 242-243

ISBN 978-954-2902-21-8 : 13 лв.
1. Личност - психология
159.923
COBISS.BG-ID 1263155940

БК 2014/10 Кн 54
КРЪСТЕВ, Димитър Николов, 1960-
        Ти си любимото дете на Вселената / Димитър Кръстев. - София [т.е. Божурище] : Дилок, 2013. - 336 с. : с табл. ; 22 см

Библиогр.: с. 332-335

ISBN 978-954-2902-20-1 : 14 лв.
1. Личност - психология
159.923
COBISS.BG-ID 1263121892

БК 2014/10 Кн 55
ЛОВАТО, Деми, 1992-
        Бъдете силни : 365 дни в годината / Деми Ловато ; прев. от англ. Елка Виденова. - София : Егмонт, 2013 (София : Инвестпрес). - [400] с. ; 19 см

Ориг. загл.: Staying strong / Demi Lovato

ISBN 978-954-27-1134-6 : 9.90 лв.
1. Самоусъвършенстване
159.922/.923
COBISS.BG-ID 1263160804

БК 2014/10 Кн 56
ПАРКИН, Четан, 1951-
        Хюман дизайн 2 : книга на линиите : поглед от XXI век към "И Дзин", китайската "Книга на промените" / Четан Паркин ; прев. от англ. Красимира Матева. - София : Millenium, 2013 ([София] : Инвестпрес). - 162 с. : с ил., сх. ; 24 см

Ориг. загл.: The book of lines / Chetan Parkyn

ISBN 978-954-515-211-5 : 16 лв.
1. Самоусъвършенстване
159.922
COBISS.BG-ID 1263257828

БК 2014/10 Кн 57
РАКЕЛИ, Сал
        Живот на предела : личностно израстване и духовно развитие / Сал Ракели ; [прев. Мария Казакова]. - София : Възнесение, 2013 (София : Изток-Запад). - 434 с. : с табл., черт., сх. ; 21 см

Ориг. загл.: Life on the cutting edge / Sal Rachele. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Терминол. речник

ISBN 978-954-92916-3-6 : 20 лв.
1. Самоусъвършенстване
159.923.2
COBISS.BG-ID 1263245796

РУМПАЛОВ, Пламен Йонов, 1971-
        Български целебник, гадания, съновник : домашна мини енциклопедия Вж Кн 149

БК 2014/10 Кн 58
        ТАЙНИТЕ на почерка : подробен наръчник за графологичен анализ / [ред. София Петрова]. - София : Millenium, 2013 (София : Инвестпрес). - 126 с. : с ил., факс. ; 20 см

Името на ред. отбелязано в изд. каре

ISBN 978-954-515-209-2 : 10 лв.
1. Графология - наръчници и ръководства
159.925(035)
COBISS.BG-ID 1263207908

ТАЛЕБ, Насим Никълъс, 1960-
        Антикрехкост : как да извлечем ползи от хаоса Вж Кн 94

БК 2014/10 Кн 59
ФРОМ, Ерих, 1900-1980
        Сърцето на човека и неговата способност за добро и зло / Ерих Фром ; прев. от англ. Росен Ангелов. - София : Захарий Стоянов, 2013 ([София] : Унив. изд. "Св. Климент Охридски"). - 208 с. : със сх. ; 20 см

Ориг. загл.: The heart of man / Erich Fromm

ISBN 978-954-09-0812-0 : 12 лв.
1. Личност - психология 2. Добро и зло
159.923
177
COBISS.BG-ID 1263079652

БК 2014/10 Кн 60
ШНАЙДЕР, Барбара, 1957-
        Жените - какво ги издига и какво не / Барбара Шнайдер ; [прев. от нем. Георги Кайтазов]. - София : Лектор, 2013 ([София] : Spektar.Bg). - 200 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Frauen auf Augenhöhe: Was sie nach oben bringt und was nicht / Barbara Schneider. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Библиогр.: с. 196-198

ISBN 978-619-90023-2-2 : 29.90 лв.
1. Жени - психология 2. Лидерство
159.922.1-055.2
316.46-055.2
COBISS.BG-ID 1263343332


16 ЛОГИКА. ТЕОРИЯ НА ПОЗНАНИЕТО. ЕПИСТЕМОЛОГИЯ. ЛОГИЧЕСКА МЕТОДОЛОГИЯ
Вж и 510

БК 2014/10 Кн 61
ЧАЛЪКОВА, Татяна Ивановна, 1952-
        Понимание: звук, слово, текст : между преданием [и] языком / Татьяна Чалыкова ; [науч. ред. Елена Стоянова]. - Шумен : Унив. изд. "Епископ Константин Преславски", 2013. - 274 с. : с ил., табл., сх. ; 21 см. - (Series Academica ; 8)

Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. - Изд. на Шуменски унив. Епископ Константин Преславски. Фак. по хуманитарни науки. - Библиогр.: с. 253-274

ISBN 978-954-577-823-0
1. Познание, теория 2. Езикознание
165.5
801
COBISS.BG-ID 1263598308


17 ЕТИКА. УЧЕНИЕ ЗА МОРАЛА
Вж и 37.034; 24

БК 2014/10 Кн 62
МАДЖАРОВ, Христо Георгиев, 1945-
        Любов и еволюция : секс или любов, как емоциите формират човека, смисълът на женитбата, тайната на взаимната близост, човекът - сътворец / Христо Маджаров. - Варна : Алфиола, 1998 (Русе : Алиса). - 384 с. : с ил. ; 20 см

Ч. 7 от поредицата Световни мистерии. - Библиогр.: с. 379

ISBN 954-8139-21-9 : 6.90 лв.
1. Любов 2. Дъновизъм
177.6
141.33
215
COBISS.BG-ID 1263834852

НАЗЪРСКА, Жоржета Димитрова, 1970-
        Религиозен плурализъм : учебник с компакт диск за студентите от УниБИТ
- - Религиозен плурализъм
Вж Кн 85

БК 2014/10 Кн 63
СТУДЕНТСКА научна сесия Право и етика (Рибарица ; 2014)
        Сборник от студентска научна сесия на Юридически факултет "Право и етика", Рибарица, януари 2013 / [състав. Борислав Спиридонов Борисов]. - В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2014. - 171 с. ; 20 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на предзагл. с. - Съдържа докл. от: Зорница Чолакова, Христо Ангелов, Антоанета Недкова, Виктория Денева, Калина Георгиева, Ахмед Ахмедов, Ирена Герджикова, Йоана Иванова, Александър Гюров, Йоанна Мирчева, Оля Добрева, Надежда Дончева, Хюлия Шакирова, Ивайло Донев, Николета Пулева, Виктор Лясков, Людмил Иванов, Иво Дочев, Благой Тумбаров, Гергана Костадинова. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-954-524-937-2
1. Право и морал - конференции 2. Правна етика - конференции
17.02:34(063)
34(063)
COBISS.BG-ID 1263558116

ФРОМ, Ерих, 1900-1980
        Сърцето на човека и неговата способност за добро и зло Вж Кн 59

ХАЙНДЕЛ, Макс, 1865-1919
        За и против аборта Вж Кн 38

БК 2014/10 Кн 64
EЛ-Карни, Аид ибн Абдуллах, 1960-
        Не бъди тъжен! / Аид ибн Абдуллах ел-Карни ; [прев. Соня Хаджиева]. - Мадан : Икра-БГ, 2014-. - Т. <1-> ; 20 см

Ориг. загл.: Don't be sad / Aaidh ibn Abdullah al-Qarni. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Принтирано изд. 

ISBN 978-619-7097-04-7 : 8 лв.

Съдържа досега: 

Ч. 1 - 2014. - 201 с. 

1. Щастие 2. Ислям
171.022:297
297
COBISS.BG-ID 1263299812


18 ЕСТЕТИКА

        ЛЮБОМЪДРИЕ : архив за българска философска култура. Т. 15-16 Вж Кн 30


2 РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ

21 ПРИРОДНА ТЕОЛОГИЯ. ТЕОДИЦЕЯ. РЕЛИГИОЗНА ФИЛОСОФИЯ

ДЪНОВ, Петър Константинов, 1864-1944
        Попитай Учителя Вж Кн 40

ДЪНОВ, Петър Константинов, 1864-1944
        Училище на планината : мисли от Рилските разговори на Учителя (Беинса Дуно) Вж Кн 41

ЛУЛЧЕВ, Любомир Христов, 1886-1945
        При адепта : окултна повест Вж Кн 42

МАДЖАРОВ, Христо Георгиев, 1945-
        Българският Распутин Вж Кн 43

МАДЖАРОВ, Христо Георгиев, 1945-
        Житен благослов : тайната на житното зърно Вж Кн 44

МАДЖАРОВ, Христо Георгиев, 1945-
        Любов и еволюция : секс или любов, как емоциите формират човека, смисълът на женитбата, тайната на взаимната близост, човекът - сътворец Вж Кн 62

МАДЖАРОВ, Христо Георгиев, 1945-
        Пътуване през времето : българо-японски мистерии Вж Кн 45

МАДЖАРОВ, Христо Георгиев, 1945-
        Раждането на Спасителя ; Мистерията на Голгота Вж Кн 70

МАДЖАРОВ, Христо Георгиев, 1945-
        Тайната на свещения пръстен. Ч. 1, Предтечи на Паневритмията Вж Кн 46

МАДЖАРОВ, Христо Георгиев, 1945-
        Учителят Беинса Дуно и Бялото братство : Хари Салман, Боян Боев и Рудолф Щайнер : коментар Вж Кн 47

МАДЖАРОВ, Христо Георгиев, 1945-
        Четвъртата вълна на Бялата раса : защо е ново учението на Беинса Дуно : [лекция] Вж Кн 48

БК 2014/10 Кн 65
СЕРАФИМОВА, Мария Илиева, 1950-
        Религия и/или екология / Мария Серафимова. - Благоевград : Унив. изд. "Неофит Рилски", 2013. - 279 с. ; 21 см

Библиогр.: с. 269-273

ISBN 978-954-680-897-4
1. Религия - социологични проблеми 2. Екология 3. Общество и природа 4. Глобални проблеми на човечеството
21
502
316.3:502
COBISS.BG-ID 1263245284

ТАНЕВ, Стоян Иванов, 1963-
        Ти, който си навсякъде и всичко изпълваш : същност и енергия в православното богословие и във физиката Вж Кн 74

MADŽAROV, Hristo Georgiev
        The fourth wave of the white race : why the teaching of Beinsa Douno is new Вж Кн 49


23/28 ХРИСТИЯНСКА РЕЛИГИЯ

БК 2014/10 Кн 66
БОЖКОВ, Бисер Ганчев, 1968-
        История и съвременно състояние на Света Гора : историко-патристичен, социологично-правен и каноничен анализ / Бисер Божков. - София : Синодaлно изд. на Бълг. православна църква, 2013 ([София] : Симолини-94). - 76 с. : с ил., к. ; 24 см

Загл. и на англ. ез.: History and contemporary condition of Mount Athos. - Библиогр.: с. 70-72

ISBN 978-954-8398-83-1
1. Манастири - Атон - история 2. Гърция - религия
271(495)(091)
COBISS.BG-ID 1263477988

БК 2014/10 Кн 67
ВАЧКОВА, Веселина Кирилова, 1966-
        Сердикийският събор: 1670 години история и интерпретации / Веселина Вачкова. - София : Златен змей, 2013 ([София] : Алианс принт). - 352 с. : с ил., факс., к. ; 24 см

Библиогр.: с. 325-351

ISBN 978-954-776-026-4
1. Паметници на културата - София 2. Вселенски събори 3. Църква - история 4. София - паметници на културата
262
904(497.223)
COBISS.BG-ID 1263286756

БК 2014/10 Кн 68
КАРТАЛОВ, Кирил Пламен, 1982-
        Монсеньор Ронкали и неговата апостолическа мисия в България 1925-1934 : из страниците на папската дипломация на XX век, съхранени във Ватиканските архиви / Кирил Карталов ; [прев. Елица Попова]. - София : Фонд. Комунитас, 2014 ([София] : ПК "Д. Благоев"). - 436 с. : с ил., портр. ; 21 см. - (Християнска библиотека)

Ориг. загл.: La sollecitudine ecclesiale di monsignor Roncalli in Bulgaria (1925-1934) / Kiril Plamen Kartaloff. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Библиогр.: с. 421-434

ISBN 978-954-9992-53-3 : 16 лв.
1. Йоан ХХIII, папа, 1881-1963 - дейност 2. Папи - дейност 3. Католицизъм - България - история 4. България - религия
262(092)
282(497.2)(091)
92 Йоан ХХIII, папа
COBISS.BG-ID 1263779812

КЕНАНОВ, Димитър Вълчев, 1949-
        Небето на безмълвието : книгата "Лествица" от св. Йоан Синайски и нейният старобългарски превод Вж Кн 334

БК 2014/10 Кн 69
КРЪСТЕВ, Ангел, 1951-
        Неделни омилетични размисли : сборник / Ангел Кръстев. - [Шумен] : Унив. изд. "Епископ Константин Преславски", 2013. - 187 с. ; 20 см

Пълното име на авт. Ангел Кръстев е Ангел Кръстев Димитров

ISBN 978-954-577-821-6
1. Християнство - проповеди 2. Омилетика
252
251
COBISS.BG-ID 1263420132

        КУЛТУРНО-религиозен маршрут "Виа Понтика". Бургаска област Вж Кн 104

        ЛЮБОМЪДРИЕ : архив за българска философска култура. Т. 15-16 Вж Кн 30

БК 2014/10 Кн 70
МАДЖАРОВ, Христо Георгиев, 1945-
        Раждането на Спасителя ; Мистерията на Голгота / Христо Маджаров. - Варна : Алфиола, 1996 ([Варна] : [Бряг принт]). - 20 с. : с ил. ; 21 см

Ч. 5 от поредицата Световни мистерии

ISBN 954-8139-15-4
1. Исус Христос 2. Дъновизъм
232
141.33
215
COBISS.BG-ID 1263835108

БК 2014/10 Кн 71
ПОПОВ, Харалан Иванов, 1907-1988
        Изтезаван заради вярата си : епопея на съвременна християнска храброст и героизъм / Харалан Попов. - [2. изд.]. - [София] : Госпъл, 2013 ([София] : [Манта принт]). - 232 с. ; 19 см

Ориг. загл.: Tortured for his faith / Haralan Popov. - Прев. от англ. ез. - 1. изд. 1994 на изд. Dohi Press

ISBN 978-954-8290-36-4
1. Духовници, български - спомени 2. Политически репресии - България - спомени 3. България - религия
262(497.2)(092)(093.3)
92 Попов, Харалан Иванов
COBISS.BG-ID 1263160036

БК 2014/10 Кн 72
РИЧАРДСЪН, Брайън, 1946-
        Направи го сега! : предизвикателството да основаваш нови църкви / Брайън Ричардсън ; [прев. от англ. Божидарка Янева]. - [София] : Госпъл, 2013 ([София] : [Манта принт]). - 116 с. : с ил. ; 21 см

Ориг. загл.: Now you do it! / Brian Richardson. - Името на прев. отбелязано в изд. каре

ISBN 978-954-8290-37-1
1. Християнство
23/28
COBISS.BG-ID 1263285988

БК 2014/10 Кн 73
СЛОБОДСКОЙ, Серафим Алексеевич, 1912-1971
        Закон Божий : за семейството и училището : с много илюстрации / протоиерей Серафим Слободской ; прев. протоиерей Борислав Манчев. - 2. изд. - София : [АртГраф], 2013. - 836 с. : с ил. ; 23 см

Ориг. загл.: Закон Божий: руководство для семьи и школы / состав. протоиерей Серафим Слободской. - 1. изд. 2001 на изд. ИМН

ISBN 978-954-9401-74-5 (подв.)
1. Вероучение - учебници 2. Източноправославна църква - учебници
244(075)
281.9(075)
COBISS.BG-ID 1263893476

БК 2014/10 Кн 74
ТАНЕВ, Стоян Иванов, 1963-
        Ти, който си навсякъде и всичко изпълваш : същност и енергия в православното богословие и във физиката / Стоян Танев. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2013. - 334 с. ; 21 см

Библиогр.: с. 313-333

ISBN 978-954-07-3616-7 : 12 лв.
1. Богословие 2. Православие 3. Енергия 4. Наука и религия
230.1
281.9
215
COBISS.BG-ID 1263080932

БК 2014/10 Кн 75
УАЙТ, Елън Гулд, 1827-1915
        Мисли от Планината на благословението / Елън Уайт ; [прев. от англ. Емануил Георгиев]. - София : Ел Уай, 2014 ([София] : [Скала принт]). - 110 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Thoughts from the Mount of blessing / Ellen White. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-788-080-1
1. Исус Христос
232
COBISS.BG-ID 1263582180


29 НЕХРИСТИЯНСКИ РЕЛИГИИ

МАРАЗОВ, Иван Русев, 1942-
        Амазонките Вж Кн 232

ТЕРЗИЕВ, Иван, 1933-201?
        Библия на хуманизма : книга за Махатма Ганди Вж Кн 82

БК 2014/10 Кн 76
ШАРАФ ал-Кудат, 1951-
        Сияйните напътствия в трогателните хадиси на Мухаммед (С.А.С.) / Шераф-ул-Кудат ; [прев. Айхан Селиман]. - София : Главно Мюфтийство, 2014 ([София] : [Симолини]). - 288 с. ; 21 см

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Пълното име на прев. Айхан Селиман е Айхан Селиман Сюлейман

ISBN 978-954-9880-63-2 : 8 лв.
1. Ислям
297
COBISS.BG-ID 1263335140

EЛ-Карни, Аид ибн Абдуллах, 1960-
        Не бъди тъжен!. Ч. 1 - 2014. - 201 с. Вж Кн 64


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

316 СОЦИОЛОГИЯ. СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ
Вж и 159.9; 308; 314; 39

БК 2014/10 Кн 77
ЖИЖЕК, Славой, 1949-
        Първо като трагедия после като фарс / Славой Жижек ; [прев. от англ. Маргарита Терзиева]. - [София] : Св. Климент Охридски, [2012] ([София] : [Дайрект Сървисиз]). - 160 с. ; 20 см

Ориг. загл.: First as tragedy, then as farce / Slavoj Žižek. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-9384-24-6 : 10.99 лв.
1. Глобални проблеми на човечеството
316.322
COBISS.BG-ID 1263341540

БК 2014/10 Кн 78
КИРОВ, Васил Николаев, 1971-
        Преструктуриране и социален диалог в България по време на криза: социологически анализ / Васил Киров. - София : Институт за изследване на о-вата и знанието - БАН, 2011 ([София] : [Принт.БГ]). - 162 с. : с ил. ; 21 см

Библиогр.: с. 148-154

ISBN 978-954-8765-10-7 : 12 лв.
1. Обществено устройство и обществени отношения - България 2. България - социология
316.322(497.2)
COBISS.BG-ID 1263378404

        КООПЕРАЦИЯТА в българското село - светло минало и неясно бъдеще : [конференция, София, 5 юни 2012] Вж Кн 206

БК 2014/10 Кн 79
        КУЛТУРНИ концепти на политическото : сборник от статии / [ред. и състав. Цветана Георгиева]. - София : За буквите - О писменехь, 2013 (София : БПС). - 338 с. : с ил. ; 21 см

Загл. и на рус. ез.: Культурные концепты политического. - Загл. и на англ. ез.: Cultural concepts of political. - Името на състав. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Възприетата форма на името на състав. Цветана Георгиева е Цветанка Георгиева, с пълно име Цветанка Георгиева Петрова. - Съдържа статии от: Цветана Георгиева, Валерия Фол, Иван Еленков, Яни Милчаков, Евгения Русинова, Пламен Антов, Йорданка Захариева, Кристина Върбанова-Денчева, Магдалена Костова-Панайотова, Иво Жейнов, Анна Андриенко, Неля Иванова, Диана Илиева, Радослава Илчева, Николай Поппетров, Галина Йорданова, Сево Явашев, Стефка Петкова-Калева, Евгени Сачев, Венета Янкова, Христо Тутунаров-Траянов, Евдокия Борисова. - Библиогр. след отд. статии. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-2946-80-9
1. Култура - социология - сборници 2. Изкуство - връзка с обществено-политически движения и исторически събития - сборници 3. Идеология - сборници 4. Социолингвистика - сборници
316.7:32(08)
800:316(08)
COBISS.BG-ID 1263237860

БК 2014/10 Кн 80
        [ЛИЧНОСТ и общество: предизвикателствата на промяната] : международна конференция, 5 април, 2014, София - България = The individual and society: challenges of social change : an international conference, April 5th, 2014, Sofia, Bulgaria / [ed. Krum Krumov ... и др.]. - [София] : [Факел], 2014 ([София] : [Алианс принт]). - 308 с. : с табл., диагр., сх. ; 25 см

Загл. от гърба на кор. - Имената на ред. отбелязани на гърба на загл. с. - Други ред.: Margarita Kamenova, Mirjana Radovic-Markovic. - Изд. на Bulg. Acad. of Sciences and Arts, Serb. Roy. Acad. of Sciences and Arts, Europ. Center of Business, Education and Science. - Вместо предговор - няколко думи... / Крум Крумов: с. 13. - Текст и на англ. ез. - Съдържа докл. от: Крум Крумов, Кнуд Ларсен, Миряна Радович-Маркович, Албена Крумова, Плама Христова, Петко Тодоров, Орлин Загоров, Лилия Райчева, Галина Златарева, Александър Гънгов, Виктория Гацова, Полина Господинова, Юлика Новкова, Люба Костова, Елена Казанджиева, Стефанка Петрова, Минчо Николов, Янко Янков, Борислав Димитров, Елефтериос Карабилас. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-954-411-151-9 !
1. Личност и общество - конференции 2. Организационно поведение - конференции
316.6(063)
316.43/.47(063)
COBISS.BG-ID 1263210468

СЕРАФИМОВА, Мария Илиева, 1950-
        Религия и/или екология Вж Кн 65

БК 2014/10 Кн 81
СПЕНСЪР, Хърбърт, 1820-1903
        Начала на органичната социология : избрани страници от петтомника Началата на социологията / Хърбърт Спенсър ; прев. от англ. ез. Росен Ангелов. - София : Захарий Стоянов, 2013 ([София] : Унив. изд. "Св. Климент Охридски"). - 335 с. : с табл. ; 21 см. - (Поредица Философия и човек)

Ориг. загл.: Principles of Sociology / Herbert Spencer. - Библиогр.: с. 315-332

ISBN 978-954-09-0791-8 : 14 лв.
1. Социология
316.1
COBISS.BG-ID 1263091172

ШНАЙДЕР, Барбара, 1957-
        Жените - какво ги издига и какво не Вж Кн 60


32 ПОЛИТИКА
Вж и 341; 342

БК 2014/10 Кн 82
ТЕРЗИЕВ, Иван, 1933-201?
        Библия на хуманизма : книга за Махатма Ганди / Иван Терзиев, Христо Маджаров. - Варна : Алфиола, 2008 (Варна : Колор принт). - 104 с. : с ил., портр., к. ; 20 см

ISBN 978-954-8139-51-9 : 3 лв.
1. Ганди, Махатма, 1869-1948 - мироглед 2. Политици, индийски - мироглед 3. Индия - политика
32(540)(092)
294.5
92 Ганди, Махатма
COBISS.BG-ID 1263837412


321 ФОРМИ НА ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ. ДЪРЖАВИТЕ КАТО ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ

БК 2014/10 Кн 83
КЛИСАРОВ, Петър Николаев, 1968-
        Огледало на протестите 2013-2014 (демаскирането) / Петър Клисаров ; ред. Владимир Атанасов. - София : Изток-Запад, 2014. - 274 с. : с ил. ; 22 см

ISBN 978-619-152-484-6 : 9 лв.
1. Вътрешна политика - България 2. Гражданско неподчинение - България 3. България - политика
321(497.2)
323(497.2)
COBISS.BG-ID 1263779300

БК 2014/10 Кн 84
МАРС, Джим, 1943-
        Конспирацията за билион долара : как Новият световен ред, създадените от човека болести и банките-зомбита разрушават Америка и останалия свят / Джим Марс ; прев. от англ. Людмила Андреева. - София : Дилок, 2013. - 456 с. ; 24 см

Ориг. загл.: The trillion-dollar conspiracy / Jim Marrs. - Азб. показалец

ISBN 978-954-2902-17-1 : 25 лв.
1. Политика - САЩ 2. САЩ - политика
321(73)
COBISS.BG-ID 1263029732

        ХРИСТОМАТИЯ по социална демокрация 5: Интеграция, имиграция и социална демокрация Вж Кн 108


322 ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ДЪРЖАВАТА И ЦЪРКВАТА. РЕЛИГИОЗНА ПОЛИТИКА
Вж и 172.3; 261; 291.6; 342.7; 348.71

БК 2014/10 Кн 85
НАЗЪРСКА, Жоржета Димитрова, 1970-
        Религиозен плурализъм : учебник с компакт диск за студентите от УниБИТ / Жоржета Назърска. - София : За буквите - О писменехь, 2013 ([София] : БПС). - 208 с. : с ил. ; 30 см

- - Религиозен плурализъм [Електронен ресурс] / Жоржета Назърска. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Power Point

ISBN 978-954-2946-88-5
1. Религия и политика - учебници за ВУЗ 2. Търпимост - учебници за ВУЗ
322(075.8+0.034)
172.3(075.8+0.034)
COBISS.BG-ID 1263323620


323 ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА
Вж и 329

БК 2014/10 Кн 86
БОТЕВ, Георги Коев, 1956-
        Защита на критичната инфраструктура / Георги Ботев. - София : Акад. на МВР, 2013. - 182 с. : с ил. ; 20 см

Библиогр.: с. 177-181

ISBN 978-954-348-086-9
1. Национална сигурност - България 2. Тероризъм - противодействие 3. България - военно дело
323.28
355.02(497.2)
COBISS.BG-ID 1263245028

БК 2014/10 Кн 87
        БЪЛГАРИЯ и Балканите в сферата на европейските влияния през ХІХ-ХХІ век : международна научна конференция, В. Търново, 11-13 ноември 2011 : сборник статии = Болгария и Балканы в сфере европейских влияний в ХІХ-ХХІ веках : международная научная конференция, В. Тырново, 11-13 ноября 2011 = Bulgaria and the Balkans in the sphere of European influences 19th-21st century : international conference, V. Tarnovo, 11-13 November 2011 / [състав. Радослав Мишев ... и др.]. - В. Търново : Ивис, 2012. - 531 с. ; 25 см

Имената на състав. отбелязани на гърба на предзагл. с. - Други състав.: Стефан Анчев, Симеон Симеонов. - Изд. на Великотърновски унив. Св. св. Кирил и Методий. Ист. фак. Кат. Нова и най-нова обща история. - Съдържа докл. от: Васил Проданов, Радослав Мишев, Трендафил Митев, Теодоричка Готовска-Хенце, Йорданка Гешева, Далибор Елезович, Симеон Симеонов, Валентин Спиридонов, Вера Гошева, Бисер Георгиев, Елена Малышева, Оксана Петровская, Тодор Галунов, Инна Манасиева, Любиша Митрович, Павел Бойко, Сърджан Мичич, Теодор Додуров, Инна Юрченко, Наталья Юрченко, Марко Атлагич, Драги Маликович, Искра Баева, Мирела Велева, Ерика Лазарова, Евгения Калинова, Елена Пономарева, Татяна Димитрова, Катина Димитрова, Мая Косева, Марко Хайдиняк, Стефан Анчев, Марияна Стамова, Виктор Юрченко, Михаил Юрченко, Георги Белогашев, Урош Шувакович, Данило Маркович, Йордан Митев, Христо Глушков, Веселин Великов, Симеон Кулиш, Валентин Кисьов. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-954-2968-46-7 (подв.)
1. Вътрешна политика - България - история - конференции 2. България - вътрешна политика
323(497.2)(063)
949.72(063)
COBISS.BG-ID 1263571172

БК 2014/10 Кн 88
        ДЕПОРТИРАНЕТО на евреите от Вардарска Македония, Беломорска Тракия и Пирот март 1943 г. : документи от българските архиви / състав. и обща ред.: Надя Данова, Румен Аврамов. - [София] : Обединени издатели, 2013 ([София] : Дайрект сървисиз). - 2 т. : с табл., факс. ; 25 см

Загл. в изд. каре: Депортирането на евреите от Вардарска Македония и Беломорска Тракия и Пирот март 1943 г.

ISBN 978-954-9777-07-9 (подв., т.1)
ISBN 978-954-9777-07-9 (подв., т. 2)

Съдържа: 

Т. 1. - 1134 с.

Библиогр.: с. 66-74

Т. 2. - 867 с.

Геогр. показалец, именен показалец 

1. Еврейски въпрос - България - история - извори 2. България - национален въпрос
323.15(497.2=924)(091)(093)
949.72.053.2(093)
COBISS.BG-ID 1263725028

ЗНЕПОЛСКИ, Денчо, 1920-1989
        Посмъртна изповед Вж Кн 530

КЛИСАРОВ, Петър Николаев, 1968-
        Огледало на протестите : 2013-2014 (демаскирането) Вж Кн 83

БК 2014/10 Кн 89
        The DANGEROUS landscape: international perspectives on twenty-first century terrorism; Transnational challenge, international responses : analysis and commentary from the Partnership for peace consortium's Combating Terrorism Working Group (CTWG) / ed. by John J. Le Beau. - [София] : [Прокон], 2013 ([София] : [Артграф]). - 223 с. : с табл. ; 24 см

Съдържа анализи и коментари от: Sajjan Gohel, Krunoslav Antoliš, Raphael Perl, Nemanja Malisevic, Carsten Bockstette, Peter K. Forster, Michael Feiler, Jahangir E. Arasli, Anton Dengg, Tatiana Busuncian, Armin Sick, Sergei Sarkisyan, Vlado Azinovic, Alex P. Schmid. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-92521-6-3
1. Тероризъм - противодействие
323.28
COBISS.BG-ID 1263584484

БК 2014/10 Кн 90
STAMOVA, Marijana Nikolova, 1974-
        Faktori shqiptar në republikën socialiste të Maqedonisë 1945-1981 / Marijana Stamova. - [Кюстендил] : [Иван Сапунджиев], 2014. - 220 с. : с к., табл. ; 21 см

Ориг. загл.: Албанският въпрос на Балканите (1945-1981) / Марияна Стамова. - Библиогр.: с. 189-208. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-9971-74-3
1. Албански въпрос 2. Малцинства, албански - Македония 3. Албания - национален въпрос
323.1(497.17=919.83)
COBISS.BG-ID 1263246564


327 МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ДИПЛОМАЦИЯ
Вж и 341

БАЛАБАНОВ, Марко Димитриев, 1837-1921
        Страница от политическото ни възраждане Вж Кн 525

ИВАНОВ, Валери Велков, 1958-
        Интелигентна система за национална сигурност : възможности, подходи, решения Вж Кн 124


329 ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ

БК 2014/10 Кн 91
БЪЛГАРСКА социалистическа партия (Стара Загора)
        120 години Старозагорска партийна организация / [ред. и състав. Татяна Иванова, Трифон Митев]. - Ст. Загора : [Литера принт], 2013. - 72 с. : с цв. ил., портр., факс. ; 20 см

Загл. на кор.: 120 години БСП в Стара Загора. - Имената на ред., състав. отбелязани в изд. каре. - Изд. на Общин. съвет на БСП - Стара Загора. - Библиогр.: с. 70

ISBN 978-954-487-115-4
1. БСП - местни партийни организации - история - сборници 2. Стара Загора - политически партии и движения
329(497.235)БСП(08)
COBISS.BG-ID 1263595492

БК 2014/10 Кн 92
КАРАКАЧАНОВ, Красимир Дончев, 1965-
        ВМРО : история на една борба / Красимир Каракачанов. - София : Захарий Стоянов, 2013 ([София] : Унив. изд. "Св. Климент Охридски"). - 304 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см

Библиогр.: с. 297-302

ISBN 978-954-09-0826-7 : 12 лв.
1. ВМРО - история 2. България - политически партии и движения
329(497.2)ВМРО(091)
COBISS.BG-ID 1263033316


330.1 ИКОНОМИЧЕСКА НАУКА. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ. СТОЙНОСТ. КАПИТАЛ. ФОНДОВЕ

БК 2014/10 Кн 93
РИНКОВА, Станка Славчова, 1956-
        Микроикономика : учебно помагало - теория, тестове, задачи, графики / Станка Славчова Ринкова. - Благоевград : Унив. изд. "Неофит Рилски", 2013. - 134 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-954-680-887-5
1. Микроикономика - учебници за ВУЗ
330.101.54(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1263203300

БК 2014/10 Кн 94
ТАЛЕБ, Насим Никълъс, 1960-
        Антикрехкост : как да извлечем ползи от хаоса / Насим Никълъс Талеб ; [прев. Драгомира Паунова, Стефан Георгиев]. - София : ИнфоДАР, 2013 ([София] : [Симолини]). - 652 с. : с табл., диагр., ил. ; 22 см

Ориг. загл.: Antifragile: things that gain from disorder / Nassim Nicholas Taleb. - Имената на прев. отбелязани на гърба на загл. с. - Библиогр.: с. 611-649

ISBN 978-954-761-532-8 : 21.99 лв.
1. Икономическо поведение - психологични проблеми 2. Личност - психология
330.16
159.923
COBISS.BG-ID 1263362532


330.5 НАЦИОНАЛНО БОГАТСТВО. СЪВКУПЕН ОБЩЕСТВЕН ПРОДУКТ. БРУТЕН НАЦИОНАЛЕН ПРОДУКТ. БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ. НАЦИОНАЛЕН ДОХОД. БАЛАНС НА СТОПАНСТВОТО. НАЦИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ

БК 2014/10 Кн 95
        БОРБАТА с бедността в България : макроикономика, фискална политика, човешки капитал, евроинтеграция / под общата ред. на Ганчо Т. Ганчев ; [предг. Любомир Кючуков]. - [София] : [Фонд. "Фридрих Еберт"], 2013 ([София] : [Графимакс 02]). - 120 с. : с табл., сх., диагр. ; 22 см

Изд. на Институт за икономика и междунар. отношения. - Библиогр. след отд. гл.

1. Бедност - България 2. България - икономически науки
330.59(497.2)
COBISS.BG-ID 1263562980


331.1 ТЕОРИЯ НА ТРУДА. ИКОНОМИКА НА ТРУДА. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РАБОТЕЩИ И АДМИНИСТРАЦИЯ (РАБОТОДАТЕЛИ)

МИЛАНОВА, Аделина Проданова, 1962-
        Управление на човешкия капитал във фирмена среда : социоантропологична и мотивационна детерминираност Вж Кн 214


331.4 РАБОТНА ОБСТАНОВКА. РАБОТНА СРЕДА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТНО МЯСТО. ОХРАНА НА ТРУДА. ХИГИЕНА НА ТРУДА. ТРУДОВИ ЗЛОПОЛУКИ

БК 2014/10 Кн 96
МИХАЙЛОВА, Румяна Михайлова, 1958-
        Как да осигурим здравословна и безопасна работна среда : издание в две книги. Кн. 1, Нормативни изисквания, задължения и отговорности, контрол и самоконтрол / Румяна Михайлова, Виолета Добрева, Панайот Панайотов. - София : ИК Труд и право, 2013 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 496 с. : с табл. ; 21 см
- - Нормативни актове по безопасност и здраве при работа [Електронен ресурс]. - Текстови данни. - 1 оптичен диск (CD); 12 см
Загл. от етикета. - Системни изисквания: 1 дисково устройствo

ISBN 978-954-608-208-4 : 48 лв.
1. Хигиена на труда - инструктивни и нормативни материали 2. Охрана на труда - инструктивни и нормативни материали 3. Безопасност на труда - законодателни и нормативни материали
331.4(094+094.034)
658.382(094+094.034)
COBISS.BG-ID 1263642596

БК 2014/10 Кн 97
МИХАЙЛОВА, Румяна Михайлова, 1958-
        Как да осигурим здравословна и безопасна работна среда : издание в две книги. Кн. 2, Основни рискове и опасности. Мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд / Румяна Михайлова, Виолета Добрева, Панайот Панайотов. - София : ИК Труд и право, 2013 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 728 с. : с табл., ил. ; 21 см

48 лв.
ISBN 978-954-608-208-4 !
1. Хигиена на труда - инструктивни и нормативни материали 2. Охрана на труда - инструктивни и нормативни материали 3. Безопасност на труда - инструктивни и нормативни материали
331.4(094)
658.382(094)
COBISS.BG-ID 1263643620


332 РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА. ТЕРИТОРИАЛНА ИКОНОМИКА. ПОЗЕМЛЕНА ИКОНОМИКА. ЗЕМЯ. ПОЗЕМЛЕНА СОБСТВЕНОСТ. НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО
Вж и 334

КАПРАЛОВ, Стефан Тодоров, 1954-
        Туристическите дестинации като фактор за регионално развитие : сборник материали Вж Кн 253


336 ФИНАНСИ. МИТНИЧЕСКО ДЕЛО. БАНКОВО ДЕЛО. ПАРИ

БК 2014/10 Кн 98
ВЛАДИКИН, Любомир Николаев, 1974-
        Данък върху добавената стойност и акциз при вътреобщностната търговия в Европейския съюз / Любомир Владикин. - 3. прераб. изд. - София : Изи Уъркс, 2014. - 190 с. : с ил., сх. ; 21 см

1. изд. 2007 със загл. ДДС, на изд. Булреал 2000. - Библиогр.: с. 188-190

ISBN 978-619-7156-01-0
1. Европейски съюз - законодателни и директивни материали 2. Вътрешна търговия - Европа - законодателни и директивни материали 3. Данъци върху добавената стойност - Европа - законодателни и директивни материали 4. Европа - финанси
336.21/.26(4-6)(094.2.072)
339.3(4-6)(094.2.072)
COBISS.BG-ID 1263778788

БК 2014/10 Кн 99
НЕНКОВ, Валери Матеев, 1959-
        Публични и фирмени финанси : лекции, тестове, задачи и казуси / Валери Ненков. - София : Нова звезда, 2013 ([София] : [Булгед]). - 256 с. : с ил., табл., сх. ; 24 см

ISBN 978-954-8933-76-6
1. Финанси - учебници за ВУЗ 2. Банково дело - учебници за ВУЗ 3. Стопански предприятия - финанси - учебници за ВУЗ
336.6(076)(075.8)
336.7(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1263225828

БК 2014/10 Кн 100
НЕНКОВ, Валери Матеев, 1959-
        Финансов анализ на предприятието / Валери Ненков. - София : Нова звезда, 2014 ([София] : [Булгед]). - 166 с. : с ил., табл., сх. ; 24 см

Библиогр.: с. 159-161

ISBN 978-954-8933-86-5
1. Стопански предприятия - финанси
336.6
COBISS.BG-ID 1263223268

БК 2014/10 Кн 101
СЛАВЧЕВ, Здравко Ванчев
        Предели на данъчната отговорност / Здравко Славчев. - София : Нова звезда, 2013 ([София] : [Булгед]). - 292 с. ; 24 см

Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-8933-75-9
1. Данъчно облагане
336.22
COBISS.BG-ID 1263284452


338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ

БК 2014/10 Кн 102
АСОЦИАЦИЯ на индустриалния капитал в България
         Втори мониторингов доклад върху неформалната икономика и постигнатия напредък в нейната превенция за 2013 г. / [Асоциация на индустриалния капитал в България] ; [ред. Милена Ангелова]. - София : [Асоц. на индустр. капитал в България], 2013 ([София] : [Обединение]). - 280 с. : с табл., диагр., сх. ; 24 см

Кор. опис. - Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Изд. по проект Ограничаване и превенция на неформалната икономика. Дейност 2

ISBN 978-619-7056-02-0
1. Стопанство - България 2. България - стопанство
338.2(497.2)
COBISS.BG-ID 1263692772

БК 2014/10 Кн 103
БАНАБАКОВА, Ваня Куздова, 1966-
        Логистичното обслужване като източник на конкурентни предимства : възгледи и фрагментарни апробации / Ваня Банабакова. - В. Търново : Нац. воен. унив. "Васил Левски", 2013. - 483 с. : с табл., сх., диагр. ; 20 см

Библиогр.: с. 465-470

ISBN 978-954-753-107-9
1. Логистика (икономика) 2. Конкуренция
338.3
658.7/.8
339.13
COBISS.BG-ID 1263368420

БК 2014/10 Кн 104
        КУЛТУРНО-религиозен маршрут "Виа Понтика". Бургаска област. - [Бургас] : ИК Знаци, 2014 ([Бургас] : [Информа принт]). - 108 с. : с цв. ил. ; 20 см

ISBN 978-954-9850-47-5
1. Религиозен туризъм - Бургас (област) - пътеводители 2. Църкви - Бургас (област) - пътеводители 3. Манастири - Бургас (област) - пътеводители 4. Бургаска област - стопанска област
338.48-6:2(497.23-32)(036)
281.962(497.23-32)(036)
271(497.23-32)(036)
COBISS.BG-ID 1263836132

БК 2014/10 Кн 105
ПЕНЕРЛИЕВ, Милен Руменов, 1975-
        Българският морски туризъм : кратък пространствен анализ / Милен Пенерлиев ; [науч. ред. Маринела Агаларева]. - Шумен : Унив. изд. "Епископ Константин Преславски", 2013. - 102 с. : с ил., к. ; 21 см

Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-577-818-6
1. Туризъм - Черноморие, българско 2. Курорти, български - Черно море 3. Черноморие, българско - стопански туризъм
338.48(262.5:210:497.2)
COBISS.BG-ID 1263383012


339.1 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ТЪРГОВИЯТА. ПАЗАР

БАНАБАКОВА, Ваня Куздова, 1966-
        Логистичното обслужване като източник на конкурентни предимства : възгледи и фрагментарни апробации Вж Кн 103


339.3 ВЪТРЕШНА ТЪРГОВИЯ
Вж и 347.7; 657; 658

ВЛАДИКИН, Любомир Николаев, 1974-
        Данък върху добавената стойност и акциз при вътреобщностната търговия в Европейския съюз Вж Кн 98


339.9 МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. ВЪНШНОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА. СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

БК 2014/10 Кн 106
ДОНЧЕВ, Пламен Георгиев, 1964-
        Политиката за енергийна сигурност на Европейския съюз в началото на ХХІ век : отношенията ЕС - Русия в контекста на политиката за диверсификация на енергийните източници / Пламен Дончев. - София : Фонд. Нац. и междунар. сигурност, 2013 (София : Симолини). - 172 с. : с к., диагр. ; 20 см. - (Библиотека Сигурност ; 19)

Библиогр.: с. 150-159. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-7143-01-0 (не е отпеч.)
ISBN 978-619-7143 !
1. Европейски съюз - стопанска политика 2. Енергетика - Европа 3. Газопроводи, руски 4. Европа - международни икономически отношения 5. Русия - енергетика
339.923:061.1ЕС
339.92:620.9(4-6:470)
622.69(470)
COBISS.BG-ID 1263656164

БК 2014/10 Кн 107
МИНЧЕВ, Дянко Христов, 1956-
        Световна икономика : учебник / Дянко Христов Минчев. - 2. изд. - Русе : Лени Ан, 2014. - 179 с. : с черт., табл. ; 22 см

1. изд. 2002 на изд. на Русенски унив. А. Кънчев. - Библиогр.: с. 178

ISBN 978-619-7058-14-7
1. Световно стопанство - учебници
339.9(075)
COBISS.BG-ID 1263677156

БК 2014/10 Кн 108
        ХРИСТОМАТИЯ по социална демокрация 5: Интеграция, имиграция и социална демокрация / Кристиан Хенкес ... [и др.] ; [прев. Светослав Николов]. - София : Фонд. Фридрих Еберт. Бюро България, 2013 ([София] : Графимакс 02). - 160 с. : с табл., сх., диагр. ; 22 см

Ориг. загл.: Integration, Zuwanderung und Soziale Demokratie. - Други авт.: Лале Акгюн, Йохен Дам, Кристиан Крел, Александер Пфайфер, Гюнтер Шулце. - Името на прев. отбелязано на гърба на кор. - Пълното име на прев. Светослав Николов е Светослав Николов Бургазлиев. - За авторите: с. 160. - Библиогр.: с. 154-159

ISBN 978-954-2979-10-4
1. Стопанско сътрудничество 2. Демокрация 3. Емиграция и имиграция
339.92
321.7
COBISS.BG-ID 1263441124


34 ПРАВО. НАУКА ЗА ДЪРЖАВАТА И ПРАВОТО

СТУДЕНТСКА научна сесия Право и етика (Рибарица ; 2014)
        Сборник от студентска научна сесия на Юридически факултет "Право и етика", Рибарица, януари 2013 Вж Кн 63


341 МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО

БК 2014/10 Кн 109
        БЪЛГАРСКИТЕ преюдициални запитвания (2007-2012) / [състав. Станислав Костов]. - София : Нац. институт на правосъдието, 2013- (София : Дайрект сървисиз). - Т. <2> ; 24 см

Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с. - Изд. по Проект Комплексна и устойчива програма за обучение на магистратите, в контекста на пълноправното членство в ЕС

ISBN 978-954-9419-09-2 (ч. 2)

Съдържа досега:
Ч. 2. - 2013. - 430 с.
1. Европейска общност - правни проблеми - сборници 2. Европа - право
341.17(4-6)(08)
COBISS.BG-ID 1262693348


342 ДЪРЖАВНО ПРАВО. КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО
Вж и 321; 35

БК 2014/10 Кн 110
МЕТОДИЕВА, Антония Петрова, 1978-
        Общинско право : в схеми и определения : тестове и казуси / Антония Методиева, Валентина Александрова, Маргарита Чешмеджиева. - София : Нова звезда, 2013 ([София] : [Дайрект сървисиз]). - 124 с. : с табл., сх. ; 24 см

Възприетата форма на името на авт. Валентина Александрова е Валентина Александрова Голева

ISBN 978-954-8933-80-3
1. Общинско право - учебници за ВУЗ 2. Местно управление - учебници за ВУЗ 3. Самоуправление - учебници за ВУЗ
342.951:352(075.8)
352.075(075.8)
COBISS.BG-ID 1263292900


343 НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО. НАКАЗАТЕЛЕН ПРОЦЕС. УЧЕНИЕ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО. КРИМИНОЛОГИЯ
Вж и 341.4; 344; 348

БК 2014/10 Кн 111
        ОПЕРАТИВНО изкуство в съвременни условия . - София : ВА "Г. С. Раковски", 2013-. - Т. <1-> ; 24 см

ISBN 978-954-9348-45-3 (ч. 1)

Съдържа досега:

Ч. 1. / [Георги Димов ... и др.]. - 2013. - 237 с. : с ил., к.

Други авт.: Иво Маринов, Нено Христов, Николай Урумов, Стоян Борисов, Милен Кисьов, Живко Желев. - Изд. на Воен. акад. Г. С. Раковски. Фак. Нац. сигурност и отбрана. Кат. Оперативно изкуство. - Библиогр.: с. 235-236

1. Оперативно изкуство - учебници за ВУЗ
343.98
COBISS.BG-ID 1263159268


347 ГРАЖДАНСКО ПРАВО

БК 2014/10 Кн 112
        ДОКЛАД за напредъка на съда в Южна България : януари 2012-юни 2013 = Report on the progress of courts in Southern Bulgaria : [January 2012 - June 2013]. - Разград : Център на НПО в Разград, 2013 ([София] : [Джамбо]). - 59, 21 с. : с табл., сх., диагр. ; 30 см

Загл. на кор.: Report on the progress of court in Southern Bulgaria. - Парал. текст. отпеч. на обратната страна на кн. със самостоятелна загл. с. и паг. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-619-90012-3-3
1. Съд и съдоустройство - Южна България 2. Южна България - право
347.9(497.23)
COBISS.BG-ID 1263849956

БК 2014/10 Кн 113
СЛАВЧЕВ, Здравко Ванчев
        Нищожно съдебно решение / Здравко Славчев. - София : Нова звезда, 2014 ([София] : [Булгед]). - 160 с. ; 20 см

Библиогр.: с. 153-159

ISBN 978-954-8933-81-0
1. Съдебни решения - България 2. Съдопроизводство - България 3. България - право
347.91/.95(497.2)
COBISS.BG-ID 1263324644

ЧИЛОВА, Нина Стефанова, 1972-
        Правен режим на данъчната ревизия Вж Кн 213


351 ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО УПРАВЛЕНИЕ

БК 2014/10 Кн 114
        АДМИНИСТРАТИВНО-процесуален кодекс : систематичен коментар, проблеми на правоприлагането, анализ на съдебната практика / Александър Еленков ... [и др.]. - София : ИК Труд и право, 2013 ([София] : ПК "Д. Благоев"). - 1600 с. ; 25 см

Други авт.: Ангел Ангелов, Асен Дюлгеров, Атанаска Дишева, Лозан Панов, Мария Казанджиева, Соня Янкулова, Теодора Николова, Юлия Ковачева

ISBN 978-954-608-210-7 (подв.) : 72 лв.
1. Административно право - България - законодателни и директивни материали 2. България - обществено управление
351:342.9(497.2)(094.4.072)
COBISS.BG-ID 1263572196

БК 2014/10 Кн 115
БЪЛГАРИЯ. Закони и др. п.
        Данъчно-осигурителен процесуален кодекс ; Закон за местните данъци и такси ; Практико-приложни коментари / [състав. Александър Колчев]. - София : Пакс Корпорация, 2014 ([София] : [Булгед]). - 352 с. : с табл. ; 21 см. - (Данъчен и осигурителен пътеводител ; 2014)

Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-7104-36-3
1. Данъци - България - законодателни и директивни материали 2. Обществено осигуряване - България - законодателни и директивни материали 3. България - обществено управление
351.72:336.2(497.2)(094.4)
351.83:368.4(497.2)(094.4)
COBISS.BG-ID 1263460324

БК 2014/10 Кн 116
БЪЛГАРИЯ. Закони и др. п.
        Закон за данък върху добавената стойност ; Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност ; Практико-приложен коментар / [състав. Александър Колчев]. - София : Пакс Корпорация, 2014 ([София] : [Булгед]). - 536 с. : с табл. ; 21 см. - (Данъчен и осигурителен пътеводител ; 2014)

Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-7104-37-0
1. Данъци върху добавената стойност - България - законодателни и директивни материали 2. България - обществено управление
351.72:336.21/.26(497.2)(094.5.072)
COBISS.BG-ID 1263459044

БК 2014/10 Кн 117
ИВАНОВ, Росен Кирилов, 1970-
        Данъчно облагане 2014 : коментар / Росен Иванов. - София : Ciela, 2014. - 984 с. ; 24 см

Кор. опис.

ISBN 978-954-28-1444-3 : 25 лв.
1. Данъчно облагане - България - законодателни и директивни материали 2. Данъци - България - законодателни и директивни материали 3. България - обществено управление
351.72:336.2(497.2)(094.9.072)
COBISS.BG-ID 1263039460

БК 2014/10 Кн 118
КЪНЕВА, Невяна Славчева, 1958-
        Основи на публичната администрация : основни теми, нормативна уредба, въпроси за дискусия, казуси, практически задачи, тестове : учебно помагало / Невяна Кънева, Ралица Димитрова. - София : ТУ, 2013. - 70 с. ; 21 см

ISBN 978-619-167-047-5 : 7 лв.
1. Администрация - учебници за ВУЗ
351/354(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1263104996

БК 2014/10 Кн 119
МИЛЧЕВ, Борис Силвестриев, 1965-
        Новите положения в нормативната уредба на устройството на територията : Закон за устройство на територията, Закон за устройството на Черноморското крайбрежие, устройствени правилници : коментар на промените, нормативен текст / Борис Милчев, Ясен Ковачев. - София : ИК Труд и право : МТ-студио, 2013 ([София] : ПК "Димитър Благоев"). - 472 с. ; 21 см

ISBN 978-954-608-209-1 (ИК Труд и право) : 24 лв.
1. Градоустройство - България - законодателни и директивни материали 2. Благоустройство на населените места - България - законодателни и директивни материали 3. България - обществено управление
351.82:711(497.2)(094.9)
COBISS.BG-ID 1263645924

БК 2014/10 Кн 120
        НОВОТО в данъчното законодателство за 2014 година : Закон за корпоративното подоходно облагане, Закон за данък върху добавената стойност, Закон за акцизите и данъчните складове, Закон за местните данъци и такси, Закон за данъците върху доходите на физическите лица / Валентина Гекова ... [и др.]. - София : ОРКП Мисъл, 2014 ([София] : [Артграф]). - 104 с. : с табл. ; 22 см. - (Библиотека Български счетоводител : актуална поредица, предназначена за счетоводители и ръководители на предприятия ; 1, 2, 3)

Други авт.: Моника Петрова, Мая Жотева, Златка Мицова, Лорета Цветкова. - Възприетата форма на името на авт. Валентина Гекова е Валентина Петрова Ватева-Гекова

ISBN 978-954-8006-67-5 : 24 лв.
1. Данъчно облагане - България - законодателни и директивни материали 2. Данъци - България - законодателни и директивни материали 3. Такси - България - законодателни и директивни материали 4. България - обществено управление
351.72:336.2(497.2)(094.5.072)
COBISS.BG-ID 1263442148

БК 2014/10 Кн 121
РАНГЕЛОВ, Евгени Владимиров, 1932-
        Акценти на годишното счетоводно приключване и данъчно облагане за 2013 година / Евгени Рангелов. - София : ОРКП Мисъл, 2013 ([София] : [Скала принт]). - 47 с. ; 22 см. - (Библиотека Български счетоводител ; 12)

ISBN 978-954-8006-65-1 : 9 лв.
1. Счетоводство - България - инструктивни и нормативни материали 2. Данъчно облагане - България - инструктивни и нормативни материали 3. България - обществено управление
351.72:657(497.2)(094.9)
351.72:336.2(497.2)(094.9)
COBISS.BG-ID 1263259620

БК 2014/10 Кн 122
        CHALLENGES, solutions, knowledge models in e-governance : selected papers of the Vth International Scientific Conference "e-Governance" / ed. Anna Rozeva, Roumiana Tsankova. - Sofia : Techn. Univ., 2013. - 115 с. : с ил. ; 21 см

Съдържа докл. от: Ivan Kralov, James Osondu, Dimitar Cheneshev, Carolina Budurina-Goreacii, Riste Zmejkovski, Igor Gavrilov, Alessandro Martinisi, Elizabeta Mitreva, Nako Tashkov, Miroslava Boneva, Alexander Petkov, Anna Rozeva, Boyan Yankov. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-167-049-9
1. Eлектронно правителство - конференции
351/354:681.324(063)
COBISS.BG-ID 1263156964


352/353 МЕСТНИ ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

МЕТОДИЕВА, Антония Петрова, 1978-
        Общинско право : в схеми и определения : тестове и казуси Вж Кн 110


355/359 ВОЕННО ДЕЛО. ВОЕННИ НАУКИ. НАРОДНА ОТБРАНА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ
Вж и 351.86; 623

БОТЕВ, Георги Коев, 1956-
        Защита на критичната инфраструктура Вж Кн 86

БК 2014/10 Кн 123
ГЕНОВ, Пламен Генов, 1956-
        Проектиране на защитена, предвидима жизнена среда. Кн. 1, Военното строителство като подпомагащо създаването на наука без прецедент / Пламен Генов Генов. - София : Висше строит. у-ще "Любен Каравелов", 2013 ([София] : Геа 2000). - 800 с. : с ил., портр. ; 24 см

Изд. на Висше строит. у-ще Любен Каравелов. Архит. фак. Кат. Сградостроителство и архит. конструкции

ISBN 978-954-331-044-9
Изд. е поредица от пет книги за архитектурата
1. Военноинженерно изкуство - България - история - спомени 2. Архитекти, български - спомени 3. България - военно дело
358.2(497.2)(091)(093.3)
72.071.1(497.2)(092)(093.3)
92(497.2)
COBISS.BG-ID 1263157732

БК 2014/10 Кн 124
ИВАНОВ, Валери Велков, 1958-
        Интелигентна система за национална сигурност : възможности, подходи, решения / Валери Иванов. - София : Боряна, 2014 (София : ПК "Д. Благоев"). - 400 с. : с ил., табл., портр. ; 21 см

Библиогр.: с. 382-396

ISBN 978-954-92529-3-4 (подв.) : 15 лв.
1. Национална сигурност 2. Международна сигурност
355.02
327.56
COBISS.BG-ID 1263738852

БК 2014/10 Кн 125
МИШЕВ, Лазар Стоилов, 1963-
        Фолклендската криза през 1982 г. - три десетилетия по-късно / Лазар Мишев. - София : Аскони-издат, 2014 ([София] : [Дайрект Сървисиз]). - 150 с. : с ил., портр. ; 21 см

Библиогр.: с. 137-141

ISBN 978-954-383-079-4 : 10 лв.
1. Фолкландска война 1982 2. Аржентина - военно дело 3. Великобритания - военно дело 4. Фолкландски острови - история
355.48(82:410)
982.91
COBISS.BG-ID 1263247332

БК 2014/10 Кн 126
ХРИСТОВ, Румен Върбанов
        Военна инфраструктура : учебник / Румен Христов. - София : ВА "Георги Стойков Раковски", 2013. - 142 с. ; 24 см

Изд. на ВА Георги Стойков Раковски. Фак. Командно-щабен. Кат. Логистика

ISBN 978-954-9348-46-0
1. Военно стопанство (икономика) - управление и организация - учебници за ВУЗ 2. Военни сгради - учебници за ВУЗ
355.7(075.8)
COBISS.BG-ID 1263025892


36 СОЦИАЛНИ ГРИЖИ. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДЕЛО
Вж и 061; 172; 304; 308; 311; 316; 34; 37; 614.8

БК 2014/10 Кн 127
ЗАРКОВА, Вержиния Арангелова, 1955-
        Как ще декларираме данните по социалното осигуряване след промените в Наредба No Н-8, в сила от началото на 2014 година : актуализиран текст на Наредба No Н-8 от 29.12.2005 г., указания на НАП, коментар на промените, практически разяснения по Декларации образец No 1 и образец No 6 / Вержиния Заркова, Зорница Димитрова. - София : Труд и право, 2014 ([София] : Хермес прес). - 152 с. : с ил., табл. ; 21 см

ISBN 978-954-608-211-4 : 12 лв.
1. Обществено осигуряване - България - инструктивни и нормативни материали 2. България - социално осигуряване
368.4(497.2)(094.072)
COBISS.BG-ID 1263532772


37 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОСВЕТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ
Вж и 003; 021.3; 159.9; 612; 613; 727

БК 2014/10 Кн 128
АСОЦИАЦИЯ на индустриалния капитал в България
        Методически указания и комплект за провеждане на обучение на работодатели, работници и служители и самоучител за дистанционно обучение / [Асоциация на индустриалния капитал в България] ; [ред. Милена Ангелова]. - София : [Асоц. на индустр. капитал в България], 2013 ([София] : [Обединение]). - 92 с. : с ил., факс. ; 30 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-7056-03-7
1. Дистанционно обучение - методи 2. Сенчеста икономика - противодействие
37.014.544
COBISS.BG-ID 1263663844

КУИН, Майкъл
        От първи стъпки до първи клас : отглеждане и възпитаване на деца от раждане до шест-седемгодишна възраст : наръчник за програмата "Отглеждане и възпитаване от нула до шест" Вж Кн 177


371 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО. УЧИЛИЩНО ДЕЛО

БК 2014/10 Кн 129
        ПОРТФОЛИОТО на ученика : методическо пособие за учителя / [ред. Ганка Янкова]. - Шумен : Унив. изд. "Епископ Константин Преславски", 2013. - 92 с. : с ил., табл., сх. ; 21 см

Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. - Текст и на нем. ез. - Съдържа статии от: Елена Ковачева, Дориета Чакърова, Иванка Камбурова-Миланова, Николай Колишев, Севдалина Димитрова, Стефка Димитрова, Таня Вълкова, Мариана Генчева. - Библиогр. след отд. статии. - Рез. на бълг. ез.

ISBN 978-954-577-835-3
1. Ученици - проверка и оценка на знанията
371.32
COBISS.BG-ID 1263497700


372.3 ЗАНИМАНИЯ В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

БК 2014/10 Кн 130
АНГЕЛОВ, Ангел Димитров, 1973-
        Подвижни занимателно-възпитателни игри / Ангел Ангелов ; [снимки Ангел Ангелов]. - София : Даита, 2013 (София : Суперпринт). - 46 с. : с ил. ; 21 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-7124-01-9 : 7.90 лв.
1. Подвижни игри 2. Дидактични игри
372.36
COBISS.BG-ID 1263132644

БК 2014/10 Кн 131
ЗЛАТЕВА, Славейка Милкова, 1958-
        Дете - игра - социализация / Славейка Златева. - Благоевград : Унив. изд. "Неофит Рилски", 2013-. - Т. <1-> ; 21 см

ISBN 978-954-680-911-7

Съдържа досега: 

Ч. 1. - 2013. - 312 с. : с ил., сх.

Рез. на бълг. ез. 

1. Деца - доучилищна възраст 2. Възпитание
372.3
COBISS.BG-ID 1263289572

БК 2014/10 Кн 132
КОЛЕВА, Маргарита Христова, 1949-
        Социално развитие и възпитание на детето : идентификация, стимулиране, диагностика / Маргарита Колева. - Благоевград : Унив. изд. "Неофит Рилски", 2013. - 207 с. : с ил., табл., сх. ; 21 см

Библиогр. след отд. теми

ISBN 978-954-680-901-8
1. Предучилищно възпитание - учебници за ВУЗ
372.3.035(075.8)
COBISS.BG-ID 1263284708


372.8 ДРУГИ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ. МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО НА ОТДЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

БК 2014/10 Кн 133
АТАНАСОВА, Васка Георгиева, 1958- 
        Часът на Иви и Енчо : занимателни обучения за енергия и екология : книга за ученика за 2 клас / [Васка Атанасова]. - Пловдив : EVN България, 2013 ([Пловдив] : Булвест принт). - 9 с. : с цв. ил. ; 30 см, в папка + пом. материали. (6 л.)

Кор. опис. - Загл. на папка: Часът на Иви и Енчо 2 клас. - Името на авт. отбелязано на гърба на кор.

(В папка)
1. Природознание - учебници за основни училища
372.850.2(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 1263097828

БК 2014/10 Кн 134
АТАНАСОВА, Васка Георгиева, 1958-
        Часът на Иви и Енчо : занимателни обучения за енергия и екология : книга за ученика за 3 клас / [Васка Атанасова]. - Пловдив : EVN България, 2013 ([Пловдив] : Булвест принт). - 9 с. : с цв. ил. ; 30 см, в папка + пом. материали (5 л.)

Кор. опис. - Загл. на папка: Часът на Иви и Енчо 3 клас. - Името на авт. отбелязано на гърба на кор.

(В папка)
1. Природознание - учебници за основни училища
372.850.2(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 1263097572

БК 2014/10 Кн 135
АТАНАСОВА, Васка Георгиева, 1958-
        Часът на Иви и Енчо : занимателни обучения за енергия и екология : книга за ученика за 4 клас / [Васка Атанасова]. - Пловдив : EVN България, 2013 ([Пловдив] : Булвест принт). - 9 с. : с цв. ил. ; 30 см, в папка + пом. материали (4 л.)

Кор. опис. - Загл. на папка: Часът на Иви и Енчо 4 клас. - Името на авт. отбелязано на гърба на кор.

(В папка)
1. Природознание - учебници за основни училища
372.850.2(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 1263097060

БК 2014/10 Кн 136
АТАНАСОВА, Васка Георгиева, 1958-
        Часът на Иви и Енчо : занимателни обучения за енергия и екология : книга за учителя за 2 клас / [Васка Атанасова]. - Пловдив : EVN България, 2013 ([Пловдив] : Булвест принт). - 20 с. : с цв. ил. ; 30 см

Кор. опис. - Името на авт. отбелязано на гърба на кор.

1. Природознание - методика на преподаването за основни училища
372.850.2
COBISS.BG-ID 1263183076

БК 2014/10 Кн 137
АТАНАСОВА, Васка Георгиева, 1958-
        Часът на Иви и Енчо : занимателни обучения за енергия и екология : книга за учителя за 3 клас / [Васка Атанасова]. - Пловдив : EVN България, 2013 ([Пловдив] : Булвест принт). - 20 с. : с цв. ил. ; 30 см

Кор. опис. - Името на авт. отбелязано на гърба на кор.

1. Природознание - методика на преподаването за основни училища
372.850.2
COBISS.BG-ID 1263183332

БК 2014/10 Кн 138
АТАНАСОВА, Васка Георгиева, 1958-
        Часът на Иви и Енчо : занимателни обучения за енергия и екология : книга за учителя за 4 клас / [Васка Атанасова]. - Пловдив : EVN България, 2013 ([Пловдив] : Булвест принт). - 32 с. : с цв. ил. ; 30 см

Кор. опис. - Името на авт. отбелязано на гърба на кор.

1. Природознание - методика на преподаването за основни училища
372.850.2
COBISS.BG-ID 1263183588

БК 2014/10 Кн 139
ИВАНОВ, Ивайло Огнянов, 1971-
        Информационни технологии 6. клас / Ивайло Иванов, Людмила Попова, Пламен Петров. - 2. изд. - София : Нова звезда, 2013 ([София] : [Дайрект Сървисиз]). - 64 с. : с цв. ил., табл. ; 29 см

Загл. в изд. каре: Информационни технологии за 6 клас. - 1. изд. 2007

ISBN 978-954-8933-78-0 : 7.90 лв.
1. Информационни и комуникационни технологии - учебници за основни училища
372.868.13(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 1263337444

БК 2014/10 Кн 140
ИВАНОВ, Ивайло Огнянов, 1971-
        Информационни технологии 7. клас / Ивайло Иванов, Людмила Попова, Пламен Петров. - 2. изд. - София : Нова звезда, 2013 ([София] : [Дайрект Сървисиз]). - 60 с. : с цв. ил. ; 29 см

Загл. в изд. каре: Информационни технологии за 7 клас. - 1. изд. 2008

ISBN 978-954-8933-79-7 : 7.90 лв.
1. Информационни и комуникационни технологии - учебници за основни училища
372.868.13(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 1263338212

БК 2014/10 Кн 141
НИКОЛОВА, Елка Георгиева, 1958-
        Помагало по граматика за малките ученици / Елка Николова, Цветанка Ночева. - 2. прераб. изд. - София : ИК "Петко Венедиков", 2013 ([София] : Максла). - 20 с. : с табл. ; 22 см

Без сведение за 1. изд.

ISBN 978-954-9870-64-0
1. Български език - граматика - учебници за основни училища
372.880.867(075.2)
COBISS.BG-ID 1263125732

БК 2014/10 Кн 142
ТОМОВА, Даниела Иванова, 1965-
        Извънкласната дейност по физическо възпитание и спорт / Даниела Томова. - Благоевград : Унив. изд. "Неофит Рилски", 2013. - 165 с. : с табл., сх. ; 21 см

Библиогр.: с. 147-152

ISBN 978-954-680-903-2
1. Извънкласна и извънучилищна работа 2. Физическо възпитание
372.879.6.035.46
796
COBISS.BG-ID 1263206372


373 ВИДОВЕ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА

БК 2014/10 Кн 143
ФИЛИПОВА, Венета Костова, 1953-
        Бразди 1913-2013 : [100 години СОУ "Отец Паисий"-Кърджали] / Венета Филипова. - Кърджали : ГАРС, 2013 (Ст. Загора : Кота Дизайн). - 204 с. : с портр., ил. ; 30 см

ISBN 978-954-92857-4-1 (подв.)
1. Средни училища - Кърджали - история 2. Кърджали - средно образование
373.5(497.232.1)(091)
COBISS.BG-ID 1263577572


376 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНИ ГРУПИ И ЛИЦА

БК 2014/10 Кн 144
КУЗМАНОВА-Карталова, Розалия Йорданова, 1973-
        Социално-педагогическа работа с деца в риск / Розалия Кузманова-Карталова. - В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2013 ([В. Търново] : [Фабер]). - 248 с. : с табл., сх. ; 20 см

Загл. в изд. каре: Социалнопедагогическа работа с деца в риск. - Библиогр.: с. 242-247 и след отд. гл.

ISBN 978-954-524-838-2
1. Деца в риск - социална работа - учебници за ВУЗ 2. Социална педагогика - учебници за ВУЗ
376.6.013.42(075.8)
COBISS.BG-ID 1263494628

БК 2014/10 Кн 145
ПОПКОЧЕВ, Траян Александров, 1955-
        Ръководство за преддипломна практика : за студенти от специалностите "Социална педагогика" и "Специална педагогика" / Траян Попкочев, Юлиана Ковачка, Светослава Съева. - Благоевград : Унив. изд. "Неофит Рилски", 2013. - 118 с. : с табл. ; 21 см

Библиогр. след отд. материали

ISBN 978-954-680-905-6
1. Социална педагогика - учебници за ВУЗ 2. Дефектология - учебници за ВУЗ 3. Студенти - учебно-възпитателна работа - учебници за ВУЗ
376.013.32(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1263283428


377 СПЕЦИАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОФЕСИОНАЛНИ УЧИЛИЩА

БК 2014/10 Кн 146
МОРЕВА, Наталия Александровна
        Конструирование содержания и технология подготовки преподавателей педагогических колледжей / Н. А. Морева ; [ред. Л. М. Цонева]. - В. Търново : Ивис, 2013. - 219 с. ; 24 см

Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. - Библиогр.: с. 193-218

ISBN 978-954-2968-72-6
1. Учители - подготовка 2. Педагогически училища
377.8
378.094:37
COBISS.BG-ID 1263489764


378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

БК 2014/10 Кн 147
        ИНТЕГРАТИВНИ връзки в обучението на студентите / [ред. кол. Милена Цанкова - отг. ред. ... и др.] ; [прев. от англ. ез. Живка Илиева, Петранка Русева]. - [Шумен] : Унив. изд. "Епископ Константин Преславски", [2013]. - 225 с. : с табл., сх., диагр. ; 21 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Други ред.: Илия Учкунов, Пенко Спецов, Божанка Байчева, Николай Янков, Пепа Шиндрова. - Съдържа докл. от: Дафина Атанасова, Живка Илиева, Илия Илиев, Илия Учкунов, Ахмед Мехмед, Веселин Учкунов, Катерина Златева, Красимир Станков, Снежина Чекелова, Милена Цанкова, Лидия Димитрова, Николай Николов, Пенко Спецов, Иван Белчев, Пепа Шиндрова, Петранка Русева, Свилен Марков, Таня Василева. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-577-837-7
1. Обучение - методи - сборници 2. Студенти - учебно-възпитателна работа - сборници
378.14(062.2)
COBISS.BG-ID 1263443428

КЪНЕВА, Тотка Любенова, 1953-
        Счетоводни аспекти на разходите в държавните висши училища в Република България : [монография] Вж Кн 212

МОРЕВА, Наталия Александровна
        Конструирование содержания и технология подготовки преподавателей педагогических колледжей Вж Кн 146

БК 2014/10 Кн 148
ANNIVERSARY Scientific Conference with International Participation 60 Years UCTM (Sofia ; 2013)
        Anniversary scientific conference with international participation "60 Years UCTM" : proceedings, June 4-5, 2013, Sofia, Bulgaria : sections: physics, mathematics and technical sciences, auomatics and informatics, human & economic sciences / [ed. Eduard Klein ... и др.]. - Sofia : UCTM, 2014 (Sofia : S Print). - 129 с. : с ил. ; 30 см

Имената на ред. отбелязани на гърба на загл. с. - Други ред.: Bogdana Koumanova, Svetlozar Nedev, Georgi Elenkov, Dinka Milcheva. - Възприетата форма на името на ред. Bogdana Koumanova е Bogdana Kumanova. - Изд. на ХТМУ. - Съдържа докл. от: Sorin Raţiu, Vasile Alexa, Imre Kiss, Alexander Alexandrov, Kliment Hadjov, Mihail Kolev, Milena Milenova, Cristina Carmen Miklos, Imre Zsolt Miklos, Carmen Inge Alic, Aneliya Mazhdrakova, Valentina Radeva, Valery Todorov, Dimitar Kolev, Adem Zeinev, Nikolay Kitanov, Svetla Lekova, Miriyana S. Hristova, Mincho Hadjiiski, Kosta Boshnakov, Zdravko Georgiev, Iskra Antonova, Idilia Batchkova, Daniela Gocheva, Dimitar Georgiev, Habibe Eminova, Dimitar Pilev, Aneta Georgieva, Borislav Slavov, Senya Terzieva, Rayko Stanev, Ivana Radonova, Tanya Pancheva, Andriana Surleva, Nina Penkova, Ventsislav Gavrilov, Georgi Ignatov, Liliya Damyanova, Maria Stefanova, Irina Yovcheva, Georgi Kondev, Galin Milchev, Radoslav Milchev. - Рез. на англ. ез. - Библиогр. след отд. докл.

ISBN 978-954-465-074-2
1. Химикотехнологичен и металургичен университет (София) - конференции 2. София - висше образование
378.966(497.223)(063)
001.89(063)
COBISS.BG-ID 1263851492


379.8 ОРГАНИЗАЦИЯ НА СВОБОДНО ВРЕМЕ

КАПРАЛОВ, Стефан Тодоров, 1954-
        Жените в активна възраст - потенциална таргет група за развитие на туризма в свободното време Вж Кн 175

КАПРАЛОВ, Стефан Тодоров, 1954-
        Ролята на туризма и спорта при използване на свободното време за развлечение и рекреация : монография Вж Кн 252


39 ЕТНОЛОГИЯ. ЕТНОГРАФИЯ. НРАВИ. ОБИЧАИ. БИТ. ФОЛКЛОРИСТИКА
Вж и 572; 903; 904

БК 2014/10 Кн 149
РУМПАЛОВ, Пламен Йонов, 1971-
        Български целебник, гадания, съновник : домашна мини енциклопедия / Пламен Румпалов ; [състав. Пламен Румпалов]. - Габрово : ИК Пламен Румпалов, 2010 (Габрово : Веско Цветков). - 328 с. : с табл., сх. ; 21 см. - (Поредица Тайните на окултизма)

Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с. - Библиогр.: с. 325-326

ISBN 978-954-9504-46-0 : 10 лв.
1. Сънища 2. Народна медицина - България 3. Предсказания 4. България - обща терапия
398.7
615.89(497.2)
159.961
COBISS.BG-ID 1263373540

БК 2014/10 Кн 150
        ТЕРЕННО изследване и антропологичен текст : младежка конференция по етнология, 02.12.2011, Благоевград / [състав., ред. Милена Беновска ... и др.] = Field research and anthropological text : youth conference on ethnology, 02.12.2011, Blagoevgrad / comp., ed. Milena Benovska-Sabkova ... [и др.]. - [Благоевград] : Унив. изд. "Неофит Рилски", 2013. - 176 с. ; 21 см

Имената на състав. отбелязани на гърба на загл. с. - Други състав.: Илия Недин, Венцислав Божинов. - Възприетата форма на името на състав., ред. Милена Беновска е Милена Асенова Беновска-Събкова. - Текст и на англ. ез. - Съдържа докл. от: Росен Йорданов, Галина Луканова, Надежда Узунова, Гергана Иванова, Августина Ангелова, Димитър Василев, Ива Кирилова, Кристияна Виденова, Татяна Попова, Лъчезара Пръвчева, Ileana Cornescu, Falia Varelaki, Стела Ненова, Таня Матанова. - Библиогр. след отд. докл.

ISBN 978-954-680-877-6
1. Eтнография - конференции
39(063)
COBISS.BG-ID 1263208420


5 МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

БК 2014/10 Кн 151
        ЕВРОПЕЙСКА мрежа за творчество и иновации при преподаването по природо-математическите дисциплини : научно-практическа конференция, [17 юни 2013, София] : сборник статии. - София : ТУ, 2013. - 92 с. : с ил. ; 29 см

Съдържа статии от: Йоана Минкова, Господин Желев, Вилия Нейкова, Тодорка Глушкова, Диана Милчева, Иво Джокин, Кремлина Черкезова, Калина Ангелова, Иван Миронов, Милена Гошева, Невянка Йоргова, Ваня Петрова, Александрия Генджова, Галина Момчева. - Библиогр. след отд. статии

ISBN 978-619-167-068-0
1. Естествени науки - методика на преподаването - конференции 2. Математика - методика на преподаването - конференции
5(072)(063)
COBISS.BG-ID 1263141092


502 ПРИРОДА. ИЗУЧАВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДАТА. ОПАЗВАНЕ НА РАСТИТЕЛНИЯ И ЖИВОТИНСКИЯ СВЯТ
Вж и 504; 55/59; 630

БК 2014/10 Кн 152
ВЕЛЕВ, Светослав Любомиров, 1967-
        Управление на околната среда : учебник / Светослав Велев. - София : ВА "Георги Стойков Раковски", 2013. - 231 с. : с ил., сх. ; 21 см

Изд. на ВА Георги Стойков Раковски. Фак. Командно-щабен. Кат. Мениджмънт на извънредните ситуации. - Библиогр.: с. 206-207

ISBN 978-954-9348-44-6
1. Околна среда - опазване - учебници за ВУЗ
502.3(075.8)
COBISS.BG-ID 1263054308

СЕРАФИМОВА, Мария Илиева, 1950-
        Религия и/или екология Вж Кн 65

БК 2014/10 Кн 153
        MESTA river : biological quality elements and ecological status / ed. by Yordan Uzunov (ed.-in-chief) ... [и др.]. - Sofia : Prof. Marin Drinov Acad. Publ. House, 2013. - 139 с. : с ил., табл., диагр. ; 29 см

Други ред.: Luchezar Pehlivanov, Boyko B. Georgiev, Emilia Varadinova. - Изд. на Bulg. Acad. of Sciences. Inst. of Biodiversity and Ecosystem Research. - Съдържа докл. от: Yordan Uzunov, Snejana Dakova, Plamen N. Ivanov, Vladimir Valchev, Emilia Varadinova, Maria Kerakova, M. Alexandrova, R. Soufi, S. Stoichev, Y. Vidinova, V. Tyufekchieva, Luchezar Pehlivanov, Apostolos Apostolou, Milena Pavlova, Milen Vassilev, Boris Velkov, Svetla Bratanova-Doncheva. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг. ез.

ISBN 978-954-322-689-4 (подв.)
1. Реки - България - екологични проблеми 2. България - опазване на природата
502.6(497.2)
COBISS.BG-ID 1263164388


504 НАУКИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА
Вж и 349; 502; 551.5; 581; 591; 628

ПЕТРОВА, Славея Тенчева, 1977-
        Ръководство за упражнения по почвознание и замърсяване на почвите Вж Кн 208


51 МАТЕМАТИКА

БК 2014/10 Кн 154
МИЛКОЕВА, Боряна Дачева, 1951-
        Курс по математика за 10 клас : с теорията и всички видове основни и конкурсни решени задачи и тестове, давани на държавни зрелостни изпити / Боряна Дачева Милкоева, Христина Стоянова Беева, Дачо Стоянов Беев. - [София] : Сънрей, 2013 ([София] : [Алианс принт]). - 304 с. : с черт. ; 24 см

ISBN 978-954-8101-19-6 : 15 лв.
1. Математика - задачи - учебници за средни общообразователни училища
51(076)(075.3)
COBISS.BG-ID 1263368676

БК 2014/10 Кн 155
MILKOEVA, Borjana Dačeva, 1951-
        Mathematical handbook : with formulas, graphs, tables and drawings : includes elementary and advanced mathematics, statistics, discrete and financial mathematics / Boryana Dacheva Milkoeva, Dacho Stoyanov Beev, Hristina Stoyanova Malchevska ; [ed. Kostadin Beev, Kristina Beeva]. - [Sofia] : Sunray, 2012 ([София] : [Алианс принт]). - 311 с. : с табл. ; 20 см

Възприетата форма на името на авт. Христина Стоянова Малчевска е Христина Стоянова Беева. - Имената на ред. отбелязани на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-8101-02-8 !
1. Математика - учебници за ВУЗ
51(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1263494884


512 АЛГЕБРА
Вж и 510

БК 2014/10 Кн 156
МИЛКОЕВА, Боряна Дачева, 1951-
        Математика за 11-12 клас : алгебра : с теорията и всички видове решени основни и конкурсни задачи от 8 до 12 клас / Боряна Дачева Милкоева. - [София] : Сънрей, 2013 ([София] : [Алианс принт]). - 312 с. : с ил., портр. ; 24 см

ISBN 978-954-8101-18-9 : 15 лв.
1. Алгебра - задачи - учебници за средни общообразователни училища
512(076)(075.3)
COBISS.BG-ID 1263364068

БК 2014/10 Кн 157
ТРЕНДАФИЛОВ, Иван Димитров, 1949-
        Симплициални комплекси в полупръстени от ендоморфизми на крайна верига / Иван Трендафилов. - София : ТУ, 2013. - 150 с. : с черт., табл. ; 29 см

Библиогр.: с. 27-40

ISBN 978-619-167-070-3
1. Алгебра
512
COBISS.BG-ID 1263095780


514 ГЕОМЕТРИЯ
Вж и 515

БК 2014/10 Кн 158
МИЛКОЕВА, Боряна Дачева, 1951-
        Математика за 11-12 клас : геометрия : с теорията и всички видове решени основни и конкурсни задачи от 8 до 12 клас / Боряна Дачева Милкоева. - [София] : Сънрей, 2013 ([София] : [Алианс принт]). - 320 с. : с черт. ; 24 см

ISBN 978-954-8101-17-2 : 15 лв.
1. Геометрия - задачи - учебници за средни общообразователни училища
514(076)(075.3)
COBISS.BG-ID 1263449828


519.6 ИЗЧИСЛИТЕЛНА МАТЕМАТИКА. ЧИСЛЕН АНАЛИЗ И ПРОГРАМИРАНЕ
Вж и 681

БОЖИКОВА, Виолета Тодорова, 1958-
        Приложно програмиране със C# и Visual Studio.NЕТ Вж Кн 217

БК 2014/10 Кн 159
ЗАХАРИЕВА, Елена Иванова, 1966-
        Програмни езици. Ч. 1, Обектно-ориентирано програмиране с език С++ / Елена Захариева-Стоянова. - Габрово : Унив. изд. "Васил Априлов", 2013. - 112 с. : със сх. ; 21 см

ISBN 978-954-683-503-1
1. Езици на програмиране - учебници за ВУЗ 2. Програмиране - учебници за ВУЗ
519.682(075.8)
681.322.06(075.8)
COBISS.BG-ID 1263294436

БК 2014/10 Кн 160
ШЕХОВА, Даниела Антонова, 1965-
        Ръководство за упражнения по Matlab / Даниела Шехова, Слави Любомиров, Ангел Чекичев. - [Пловдив] : ПУ "П. Хилендарски", [2014]- ([Пловдив] : [Зебра]). - Т. <1-> ; 21 см

ISBN 978-954-8767-53-8 (ч. 1)

Съдържа досега:

Ч. 1. - [2014]. - 156 с. : със сх., табл., диагр. 

1. Езици за програмиране - учебници за ВУЗ
519.682(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1263733220


519.8 ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОПЕРАЦИИТЕ. ТЕОРИЯ НА ИГРИТЕ. МАТЕМАТИЧЕСКО ПРОГРАМИРАНЕ. ТЕОРИЯ НА ИКОНОМИКОМАТЕМАТИЧЕСКИТЕ МОДЕЛИ

КОПИСОВ, Олег Юриевич, 1950-
        Идентификация посредством моделей линейной структуры Вж Кн 220


52 АСТРОНОМИЯ. АСТРОФИЗИКА. КОСМОЛОГИЯ. ГЕОДЕЗИЯ. ХРОНОЛОГИЯ

БК 2014/10 Кн 161
ГЕОРГИЕВА, Светлана Йорданова, 1965-
        Лъчезащитен и антигенотоксичен потенциал на растителни екстракти и естествени продукти / Светлана Георгиева. - Ст. Загора : Тракийски унив., 2013 ([Ст. Загора] : [Кота]). - 263 с. : с ил. ; 24 см

Библиогр.: с. 233-263

ISBN 978-954-305-352-0 (Кота)
1. Йоносфера - методи на изследване 2. Радиация - защита
52-85
614.87
COBISS.BG-ID 1263360484


521/527 АСТРОНОМИЯ

БК 2014/10 Кн 162
ГЕНЧЕВ, Петър
        Раждането на Вселената : една нова концепция за възникването на Вселената / Петър Генчев. - София : [Изд. авт.], 2013. - 30 с. ; 21 см

Загл. и на англ. ез.: Birth of the Universe. - Пълното име на авт. Петър Генчев е Петър Генчев Тодоров. - Принтирано изд. - Рез. на англ. ез.

5 лв.
1. Космология
524
COBISS.BG-ID 1263065828


528 ГЕОДЕЗИЯ. ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧНИ РАБОТИ. ФОТОГРАМЕТРИЯ. ДИСТАНЦИОННО СОНДИРАНЕ. KАРТОГРАФИЯ

БК 2014/10 Кн 163
КОЦЕВА, Венета Иванова, 1951-
        Етюди по история на геодезията и картографията в България / Венета Коцева. - [София] : [ИК при Лесотехн. унив.], 2013- ([Троян] : Воен.-геогр. служба). - Т. <1-> ; 24 см

ISBN 978-954-332-105-6 (кн. 1)

Съдържа досега:

Кн. 1. - 326 с.: с ил.

Библиогр. след отд. гл.

1. Геодезия - България - история 2. Картография - България - история 3. България - геодезия
528(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1263287268


531.8 ТЕОРИЯ НА МАШИНИТЕ И МЕХАНИЗМИТЕ. ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ТЕХНИЧЕСКАТА МЕХАНИКА

БК 2014/10 Кн 164
МИХАЙЛОВ, Радко Петров, 1956-
        Теория на механизмите и машините : учебник за студенти от машинните специалности в ОКС "професионален бакалавър" / Р. Михайлов. - Варна : ТУ, 2013. - 170 с. : с черт., диагр. ; 21 см

Рез. на бълг. ез.

ISBN 978-954-20-0595-7 : 6.70 лв.
1. Механизми - теория - учебници за ВУЗ 2. Машини - теория - учебници за ВУЗ
531.8(075.8)
COBISS.BG-ID 1263244516


535 ОПТИКА
Вж и 534; 537; 539.16; 681

БК 2014/10 Кн 165
ФЕРДИНАНДОВ, Ервин Стефанов, 1937-
        Влакнесто-оптични комуникационни системи / Ервин Фердинандов, Боряна Пачеджиева, Калин Димитров. - София : Техника, 2014 ([София] : ПК "Д. Благоев"). - 296 с. : със сх., табл., диагр. ; 24 см

Библиогр.: с. 289-290

ISBN 978-954-03-0705-3 : 17 лв.
1. Влакнеста оптика - учебници за ВУЗ 2. Оптоелектроника - учебници за ВУЗ 3. Телекомуникации - учебници за ВУЗ
535.2(075.8)
621.383(075.8)
COBISS.BG-ID 1263718628


551.1/.4 ОБЩА ГЕОЛОГИЯ. СТРОЕЖ НА ЗЕМЯТА В ЦЯЛОСТ. ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ГЕОДИНАМИКА

БК 2014/10 Кн 166
ДИМИТРОВ, Димитър Петков, 1968-
        Геология и нетрадиционни ресурси на Черно море / Димитър Петков Димитров ; [науч. ред. Веселин Пейчев]. - Варна : Онгъл, 2010 (Варна : Хеликс прес). - 270 с., [12] л. : с ил. ; 23 см

Името на ред. отбелязано в изд. каре. - Библиогр.: с. 249-269

ISBN 978-954-8279-26-0 : 12 лв.
1. Морска геология - Черно море 2. Черно море - геология
551.35(262.5)
COBISS.BG-ID 1263703780

БК 2014/10 Кн 167
ПЕЙЧЕВ, Веселин Димитров, 1959-
        Океанология / Веселин Димитров Пейчев, Димитър Петков Димитров ; [науч. ред. Петко Стоянов Димитров]. - Варна : Онгъл, 2012 (Варна : Хеликс прес). - 491 с. : с ил., к. ; 23 см

Името на ред. отбелязано в изд. каре. - Библиогр.: с. 479-490

ISBN 978-954-8279-82-6 : 15 лв.
1. Океан - учебници за ВУЗ
551.46(075.8)
COBISS.BG-ID 1263720676


551.5 МЕТЕОРОЛОГИЯ. КЛИМАТОЛОГИЯ
Вж и 504

БК 2014/10 Кн 168
СПАСОВА, Зорница Благоева, 1976-
        Промените в климата - заплаха за здравето на човека / [Зорница Спасова]. - София : Нац. център по общ. здраве и анализи, 2013. - 48 с. : с цв. ил. ; 21 см

Името на авт. отбелязано в изд. каре. - Библиогр.: с. 42-45

1. Климатични промени
551.58
COBISS.BG-ID 1263418084


556 ХИДРОСФЕРА. ВОДА В ЦЯЛОСТ. ХИДРОЛОГИЯ. ХИДРОГЕОЛОГИЯ

ФИЛИПОВ, Кольо Маринов, 1936-
        Инженерна геология и хидрогеология : терминологичен речник за строителни инженери, инженери-геолози, студенти ... Вж Кн 203


57 БИОЛОГИЧНИ НАУКИ
Вж и 58; 59; 61; 63

БК 2014/10 Кн 169
ГУНДАШЕВА, Димитрина Иванова, 1955-
        Организация на експериментите с животни : учебник / Димитрина Гундашева. - [Ст. Загора] : Кота принт, 2013. - 104 с. : с табл., сх. ; 24 см

Библиогр.: с. 102-104

ISBN 978-954-305-349-0
1. Лабораторни животни - учебници за ВУЗ
57.082(075.8)
COBISS.BG-ID 1263419364


581 ОБЩА БОТАНИКА
Вж и 504

БК 2014/10 Кн 170
        ИНТЕРЕСНИТЕ растения на Беласица / Латинка Топалова-Жежиха ... [и др.] ; снимки Пьотр Жежиха ; ред. Латинка Топалова-Жежиха, Антоанета Петрова. - София : Бълг. фонд. Биоразнообразие, 2010 ([София] : illusion&neoprint). - 208 с. : с цв. ил., к. ; 22 см

Други авт.: Георги Гогушев, Райка Иванова, София Костадинова-Илкова. - Библиогр.: с. 208. - Именен показалец

ISBN 978-954-9959-52-9
1. Растения - Беласица 2. Беласица - ботаника
581.9(234.423)
COBISS.BG-ID 1263281380


592/599 СИСТЕМАТИЧНА ЗООЛОГИЯ
Вж и 502; 504; 56; 57.06; 636 ; 638; 639

БК 2014/10 Кн 171
БОЕВ, Златозар Николаев, 1955-
        Живата природа: бозайници : илюстрирана енциклопедия / Златозар Боев ; ил. Георги Пчеларов. - София : Гея Либрис, 2012 ([София] : Образование и наука). - 80 с. : с цв. ил., портр. ; 29 см

ISBN 978-954-300-118-7 : 12.90 лв.
1. Бозайници - енциклопедии
599(031)
COBISS.BG-ID 1263121636

БК 2014/10 Кн 172
ЕНЧЕВ, Милен Цонков, 1981-
        На ръба на скалата в дома на дивите кози / [Милен Енчев] ; [снимки Стефан Аврамов ... и др.]. - 2. изд. - София : Бълг. фонд. Биоразнообразие, 2012 ([София] : [Скала принт]). - 48 с. : с цв. ил. ; 24 см

Кор. опис. - Сведения за авт. отговорност отбелязани на кор. - Други ил.: Michele Mendi, Георги Попгеоргиев, Haritakis Papaioannou. - 1. изд. 2012 със загл. План за действие за дивата коза в България: 2007-2016, с авт. Костадин Вълчев, Красимир Андонов, Георги Попгеоргиев, Димитър Плачийски, Стефан Аврамов. - Сведения за 1. изд. по данни от кн.

ISBN 978-954-9959-60-4
1. Кози - България 2. Диви животни - България 3. България - зоология
599.735(497.2)
COBISS.BG-ID 1263338724

БК 2014/10 Кн 173
        ПЛАН за действие за дивата коза в България : 2007-2016 / Костадин Вълчев ... [и др.]. - София : Бълг. фонд. Биоразнообразие, 2012 ([София] : [Скала принт]). - 98 с. : с табл., диагр., ил. ; 30 см

Други авт.: Красимир Андонов, Георги Попгеоргиев, Димитър Плачийски, Стефан Аврамов. - Библиогр.: 79-80. - Рез. на бълг. ез.

ISBN 978-954-9959-59-8
1. Кози - България 2. Диви животни - България 3. България - зоология
599.735(497.2)
COBISS.BG-ID 1263117540

БК 2014/10 Кн 174
BEŠOVSKI, Venelin Lazarov, 1933-
        Catalogus faunae Bulgaricae. [Vol.] 8, Carnoidea : insecta: Diptera, Diptera Brachycera Acaliptratae / Venelin Beschovski. - Sofia : Prof. Marin Drinov Acad. Publ. House, 2013. - 152 с. : с табл. ; 24 см

Изд. на Bulg. Acad. of Sci. Inst. of Biodiversity and Еcosystem Research. - Библиогр.: с. 87-98. - Именен показалец

ISBN 978-954-322-668-9
1. Животни - България - систематика 2. България - зоология
592/599(497.2)
COBISS.BG-ID 1263117284


6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

613 ХИГИЕНА
Вж и 614; 616

БК 2014/10 Кн 175
КАПРАЛОВ, Стефан Тодоров, 1954-
        Жените в активна възраст - потенциална таргет група за развитие на туризма в свободното време / Стефан Капралов. - София : [Найс АН], 2013 ([София] : [А&А+4-Кушовалиев]). - 118 с. : с табл., сх. ; 21 см

Библиогр.: с. 106-118

ISBN 978-954-8587-17-4
1. Жени - хигиена 2. Туризъм 3. Почивка и свободно време
613-055.2
796.5-055.2
379.85-055.2
COBISS.BG-ID 1263477220

БК 2014/10 Кн 176
КОСТОВ, Иван Атанасов, 1973-
        Витамини, микроелементи и бременност / Иван Костов. - Асеновград : Екобелан, 2013. - 88 с. : с табл. ; 21 см

ISBN 978-954-8812-76-4
1. Бременност - хранене 2. Витамини - източници 3. Микроелементи - значение
613.2-055.26
615.356
COBISS.BG-ID 1263023076

БК 2014/10 Кн 177
КУИН, Майкъл
        От първи стъпки до първи клас : отглеждане и възпитаване на деца от раждане до шест-седемгодишна възраст : наръчник за програмата "Отглеждане и възпитаване от нула до шест" / от Майкъл и Тери Куин ; [ил. Полин Макграт] ; [прев. Радослава Несторова]. - [Варна] : Онгъл, [2010]. - 130 с. : с ил., табл. ; 23 см

Ориг. загл.: From pram to primary school / Michael and Terri Quinn. - Имената на прев., ил. отбелязани в изд. каре

ISBN 978-954-8279-37-6 : 9.50 лв.
1. Деца - отглеждане - наръчници и ръководства 2. Възпитание - наръчници и ръководства
613.952/.953(035)
37.018.1(035)
COBISS.BG-ID 1263739876

БК 2014/10 Кн 178
МАСТАГАРКОВА, Звездомира Танева, 1984-
        120 най-ефективни диети : проверени режими с пълно меню за целево отслабване / Звездомира Танева. - София : Millenium, 2013 (София : Инвестпрес). - 246 с. : с ил. ; 20 см

ISBN 978-954-515-223-8 : 9 лв.
1. Отслабване 2. Хранене - хигиена
613.24/.25
COBISS.BG-ID 1263210212

БК 2014/10 Кн 179
        СБОРНИК рецепти и ръководство за здравословно хранене на деца до 3-годишна възраст / Стефка Петрова ... [и др.]. - София : Арбилис, 2013 (Костинброд : Мултипринт ООД). - 400 с. : с табл. ; 30 см

Други авт.: Веселка Дулева, Лалка Рангелова, Мариана Куртишева, Антоанета Антонова, Камен Николов. - Библиогр.: с. 395-399

ISBN 978-619-7063-06-6 (подв.) : 60 лв.
1. Деца - хранене - хигиена 2. Готварство - рецепти
613.2-053.3
641.562(083.1)
COBISS.BG-ID 1263494372


614 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ. СОЦИАЛНА ХИГИЕНА. ЗАЩИТА ОТ НЕЩАСТНИ СЛУЧАИ
Вж и 331; 364; 613; 616

ГЕОРГИЕВА, Светлана Йорданова, 1965-
        Лъчезащитен и антигенотоксичен потенциал на растителни екстракти и естествени продукти Вж Кн 161

БК 2014/10 Кн 180
ЗЛАТАНОВА, Тихомира Златанова, 1976-
        Ръководство по финансов мениджмънт в здравеопазването / Тихомира Златанова, Цветелина Петрова-Готова. - София : ГорексПрес, 2013 ([София] : [Славейков]). - 207 с. : с табл., диагр. ; 20 см

Възприетата форма на името на авт. Цветелина Петрова-Готова е Цветелина Милчева Петрова. - Библиогр.: с. 203-207

ISBN 978-954-616-235-9
1. Здравеопазване - финанси
614.003.2
COBISS.BG-ID 1263023332

БК 2014/10 Кн 181
ПЕТРОВА, Ангелина Костадинова, 1938-
        Свещеният дълг да даряваш здраве : лечители и аптечно дело в Пиринския край от древността до наши дни / Ангелина Петрова ; [ред. Димитър Шалев]. - Благоевград : РИК Ирин Пирин, 2013. - 89, [16] с. : портр., ил., факс. ; 21 см

Името на ред. отбелязано в изд. каре

ISBN 978-954-8505-39-0
1. Здравеопазване - Пирински край - история 2. Аптеки и аптечно дело - Пирински край - история 3. Пирински край - здравеопазване
614(497.22-31)(091)
615.1(497.22-31)(091)
COBISS.BG-ID 1263091428

БК 2014/10 Кн 182
СЕМЕРДЖИЕВА, Мария Анастасова, 1969-
        Медицинска етика / Мария Семерджиева. - Пловдив : Мед. унив., 2013. - 150 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см

Библиогр.: с. 137-141

ISBN 978-619-7085-19-8
1. Медицинска етика
614.23/.26
COBISS.BG-ID 1263155684

БК 2014/10 Кн 183
СТОЯНОВ, Румен Жечев, 1958-
        Обучение по съвременни методи за борба с пожари по разширена програма / Румен Стоянов, Ивайло Бакалов. - Варна : ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", 2014 (Варна : Вилком). - 35 с. : с цв. ил. ; 21 см

Загл. и на англ. ез.: Competency in advanced and fire fighting. IMO model course 2.03. - Текст и на англ. ез.

ISBN 978-954-8991-76-6
1. Пожари - профилактика
614.84
COBISS.BG-ID 1263771876


615 ФАРМАЦИЯ. ФАРМАКОЛОГИЯ. ОБЩА ТЕРАПИЯ. ТОКСИКОЛОГИЯ
Вж и 613; 616; 633

БК 2014/10 Кн 184
БЛАТНЕР, Адам
        Драматизирайки-Аза : практически приложения на психодраматичните методи / Адам Блатнер ; [прев. Ваня Недялкова] ; [рис. Адам Блатнер]. - Пловдив : Фонд. Кентавър арт, 2014. - 276 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Acting-in: practical applications of psychodramatic methods. - Имената на прев., ил. отбелязани на гърба на загл. с. - Библиогр.: с. 255-273 и след отд. гл.

ISBN 978-954-92631-3-8 : 15 лв.
1. Психодрама 2. Психотехника
615.851
159.98
COBISS.BG-ID 1263834084

БК 2014/10 Кн 185
ВАКРИЛОВА-Бечева, Мария Стамова, 1965-
        Кинезитерапия при някои неврологични заболявания / Мария Вакрилова Бечева, Екатерина Витева. - Пловдив : Мед. унив., 2013. - 104 с. ; 21 см

ISBN 978-619-7085-20-4
1. Кинезитерапия 2. Нервни болести - терапия
615.82
616.8
COBISS.BG-ID 1263101924

КОСТОВ, Иван Атанасов, 1973-
        Витамини, микроелементи и бременност Вж Кн 176

ПЕТРОВА, Ангелина Костадинова, 1938-
        Свещеният дълг да даряваш здраве : лечители и аптечно дело в Пиринския край от древността до наши дни Вж Кн 181

РУМПАЛОВ, Пламен Йонов, 1971-
        Български целебник, гадания, съновник : домашна мини енциклопедия Вж Кн 149

БК 2014/10 Кн 186
СТОЕВ, Тодор Стайков, 1947-
        Музикотерапия / Тодор Стоев. - Пловдив : Акад. за муз., танцово и изобраз. изкуство, 2013 (Пловдив : Зебра). - 224 с. : с цв. ил., портр. ; 30 см

Библиогр.: с. 218-223

ISBN 978-954-2963-04-2
1. Музикална терапия - учебници за ВУЗ 2. Психотерапия - учебници за ВУЗ
615.851(075.8)
COBISS.BG-ID 1263721444


616 ПАТОЛОГИЯ. КЛИНИЧНА МЕДИЦИНА
Вж и 159.9; 611; 612; 617; 618; 619

БК 2014/10 Кн 187
МАРИНОВА, Пенка Ангелова, 1950-
        Организационни и структурни аспекти на домашните грижи / Пенка Маринова. - София : Горекс Прес, 2013 ([София] : [Славейков]). - 124 с. ; 20 см

Библиогр.: с. 121-124

ISBN 978-954-616-237-3
1. Болногледачество
616-083
COBISS.BG-ID 1263087588

БК 2014/10 Кн 188
ЯНАКИЕВА, Антония Йорданова, 1982-
        Маркетинг на дейността медицински патронаж в домашни условия / Антония Янакиева. - София : Ивент Куин, 2014 ([София] : [Дедракс]). - 146 с. : с табл., сх., диагр. ; 21 см

Загл. и на англ. ез.: Marketing of the medical home services. - Библиогр.: с. 136-141

ISBN 978-619-90193-1-3
1. Болногледачество - управление и организация 2. Социални грижи 3. Маркетинг
616-083:339.13
COBISS.BG-ID 1263457252


616.3 БОЛЕСТИ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА. СТОМАТОЛОГИЯ

БК 2014/10 Кн 189
        РЪКОВОДСТВО за употреба на режещи, абразивни, шлифовъчни и полирни инструменти и материали : за практическо обучение на студенти от специалност "Зъботехник" към МУ - МК гр. Пловдив / [Светослав Славов ... и др.]. - Пловдив : Мед. унив., 2014. - 45 с. : с ил. ; 21 см

Имената на авт. отбелязани на гърба на загл. с. - Други авт.: Светозар Янков, Йорданка Димитрова, Николета Трайкова, Мария Божкова

ISBN 978-619-7085-28-0
1. Стоматология - апарати и инструменти - учебници за ВУЗ
616.314-72(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1263829220


616.8 БОЛЕСТИ НА НЕРВНАТА СИСТЕМА. НЕВРОПАТОЛОГИЯ

ВАКРИЛОВА-Бечева, Мария Стамова, 1965-
        Кинезитерапия при някои неврологични заболявания Вж Кн 185


617 ОРТОПЕДИЯ. ХИРУРГИЯ (ОБЩИ ВЪПРОСИ). ОФТАЛМОЛОГИЯ
Вж и 61

БК 2014/10 Кн 190
        FUNDAMENTALS of general surgery : short course : textbook for medical students / Vladimir N. Tasev ... [и др.] ; [under ed. of Vladimir N. Tasev]. - Sofia : Reko, 2012. - 238 с. : с ил. ; 24 см

Името на ред. отбелязано на кор. - Други авт.: Dimitar I. Bulanov, Kiril V. Draganov, Hristo A, Hadjiatanasov. - Принтирано изд. - Библиогр. след отд. гл. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-9085-79-2
1. Обща хирургия - учебници за ВУЗ
617-089.1(075.8)
COBISS.BG-ID 1263204580

БК 2014/10 Кн 191
        PRACTICAL guide in ophthalmology / [M. Kostianeva-Konareva ... и др.] ; ed. Marieta Kostianeva. - Plovdiv : Med. Univ., 2013. - 137 с. : с ил. ; 21 см

Имената на авт. отбелязани на гърба на загл. с. - Други авт.: N. Sivkova, M. Atanassov, A. Baliyan, A. Teodosieva-Krachkova, D. Koleva-Georgieva, N. Stoyanova, A. Gerdzhikov, V. Mitkova-Hristova, V. Marinov. - Възприетата форма на името на авт. A. Teodosieva-Krachkova е Албена Любомирова Теодосиева, а на ред. Marieta Kostianeva - Мариета Иванова Конарева-Костянева. - Изд. на Med. Univ. - Plovdiv. Dep. of Ophthalmology

ISBN 978-619-7085-18-1
1. Офталмология - учебници за ВУЗ
617.7(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1263030500


62 ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ
Вж и 330.3; 658

SKULEV, Hristo Kostov, 1953-
        Materials science and technology Вж Кн 4


621.1 ТОПЛИННИ ДВИГАТЕЛИ В ЦЯЛОСТ. ПОЛУЧАВАНЕ, РАЗПРЕДЕЛЯНЕ И ИЗПОЛЗУВАНЕ НА ПАРАТА. ПАРНИ МАШИНИ. ПАРНИ КОТЛИ
Вж и 536; 621; 629

БК 2014/10 Кн 192
РУСЕВ, Димитър Георгиев, 1946-
        Топлопренасяне : учебник и ръководство за упражнения / Д. Русев, Д. Чакърова, И. Павлова. - Варна : ТУ, 2013. - 294 с. : с ил., табл., сх. ; 21 см

ISBN 978-954-20-0593-3 : 10.95 лв.
1. Топлообмен и топлопренасяне - учебници за ВУЗ
621.1.016(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1263248612


621.3 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
Вж и 007; 537; 654; 681

БК 2014/10 Кн 193
ГИГОВ, Христо Иванов, 1948-
        Измервателна електроника / Христо Иванов Гигов. - Варна : ТУ, 2013. - 314 с. : с ил. ; 21 см

Библиогр.: с. 305-307

ISBN 978-954-20-0594-0 : 12.10 лв.
1. Eлектронни измервания - учебници за ВУЗ 2. Електронни вериги и схеми - учебници за ВУЗ
621.317(075.8)
COBISS.BG-ID 1263210980

БК 2014/10 Кн 194
СТОИЛОВ, Димо Георгиев, 1969-
        Анализ на електроенергийния пазар в България / Димо Г. Стоилов. - София : ТУ, 2013. - 100 с. : с ил. ; 23 см

Библиогр.: с. 82-83. - Рез. на бълг. ез.

ISBN 978-619-167-063-5
1. Електроенергетика - България - икономика 2. България - електротехника
621.31(497.2)
COBISS.BG-ID 1263067108

БК 2014/10 Кн 195
СТОИЛОВ, Димо Георгиев, 1969-
        Балансиране и резервиране на електроенергийни системи / Димо Г. Стоилов. - София : ТУ, 2013. - 115 с. : с табл., сх., диагр. ; 23 см

Библиогр.: с. 114-115

ISBN 978-619-167-084-0
1. Електроенергетика - Европа - икономика 2. Европа - електротехника
621.311(4)
COBISS.BG-ID 1263066340


621.37 РАДИОТЕХНИКА. ТЕХНИКА НА ЕЛЕКТРОМАГНИТНИТЕ ТРЕПТЕНИЯ (РАДИОВЪЛНИ)
Вж и 537

БК 2014/10 Кн 196
КОВАЧЕВ, Димитър Михайлов, 1954-
        Учебни тестове за самоподготовка по импулсна и цифрова схемотехника : тестове и задачи / Димитър Ковачев, Антим Йорданов. - Варна : ТУ, 2013. - 80 с. : с ил., табл., сх. ; 21 см

ISBN 978-954-20-0592-6 : 3.20 лв.
1. Импулсна техника - учебници за ВУЗ 2. Интегрални схеми - учебници за ВУЗ
621.374(079)(075.8)
621.382(079)(075.8)
COBISS.BG-ID 1263290852

БК 2014/10 Кн 197
        STRONTIUM and calcium vapour lasers / Anatoly N. Soldatov ... [и др.] ; [ed. A. N. Soldatov, N. V. Sabotinov] ; [transl. Mihail Bushev]. - Sofia : Prof. Marin Drinov Acad. Publ. House, 2013-2014. - 2 т. ; 21 см

Други авт.: Nikola V. Sabotinov, Evgeny L. Latush, Gennady D. Chebotarev, Nikolay K. Vuchkov, Nikolay A. Yudin. - Имената на ред. отбелязани на гърба на предзагл. с. - Името на прев. установено от доп. източник. - Изд. на Nat. Research Tomsk State Univ., Soutern Federal Univ., Bulg. Acad. of Sciences. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-322-656-6 (подв., т. 1)

Съдържа досега:
Vol. 1. - 2013. - 293 с. : с ил.

Биогр. данни за авт. отбелязани на с. 291-292

1. Квантови генератори
621.375.826
COBISS.BG-ID 1263381732


621.38 ЕЛЕКТРОНИКА. ФОТОЕЛЕКТРОНИКА. ЕЛЕКТРОННИ ЛАМПИ И ТРЪБИ. РЕНТГЕНОВА ТЕХНИКА. УСКОРИТЕЛИ
Вж и 615.84; 616-073.7; 621.3

БК 2014/10 Кн 198
АЛЕКСАНДРОВ, Ангел Стефанов, 1943-
        Излъчване и разпространение на електромагнитните вълни / Ангел Александров, Тереза Стефанова. - София : Аскони-издат, 2014. - 215 с. : с ил. ; 24 см

Библиогр.: с. 213-214

ISBN 978-954-383-075-6 : 12 лв.
1. Електромагнитни вълни - учебници за ВУЗ
621.38(075.8)
COBISS.BG-ID 1263462628

КОВАЧЕВ, Димитър Михайлов, 1954-
        Учебни тестове за самоподготовка по импулсна и цифрова схемотехника : тестове и задачи Вж Кн 196

БК 2014/10 Кн 199
ПОПОВ, Евгений Иванов, 1949-
        Автоматизирано проектиране на силови електронни устройства - решени въпроси : монография / Евгений Иванов Попов. - София : ТУ, 2014. - 224 с. : със сх., табл. ; 21 см

Изд. на ТУ - София. Фак. по електронна техника и технологии. - Библиогр.: с. 216-222

ISBN 978-619-167-071-0 : 12 лв
1. Електронни прибори - проектиране
621.382
COBISS.BG-ID 1263207652

БК 2014/10 Кн 200
        РЪКОВОДСТВО за лабораторни упражнения по електронни регулатори / Михаил Христов Анчев ... [и др.]. - София : ТУ, 2013. - 107 с. : с диагр., табл., сх. ; 21 см

Загл. в изд. каре: Електронни регулатори. - Други авт.: Петър Трифонов Горанов, Мария Петкова Петкова, Георги Христов Гигов, Георги Цветанов Кънов

ISBN 978-619-167-057-4 : 7 лв.
1. Регулатори - учебници за ВУЗ 2. Електронни прибори - учебници за ВУЗ
621.382-55(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1263141348

ФЕРДИНАНДОВ, Ервин Стефанов, 1937-
        Влакнесто-оптични комуникационни системи Вж Кн 165


621.39 СЪОБЩИТЕЛНА ТЕХНИКА

БК 2014/10 Кн 201
МЛЕЧЕНКОВ, Манол Петков, 1950-
        Предаване на данни и компютърни комуникации / Манол Млеченков, Живко Живков. - Шумен : ИК Световит, 2013-. - Т. <2> ; 21 см

ISBN 978-619-7064-28-5 (ч. 2)

Съдържа досега:

Ч. 2. - 2013. - 404 с. : с ил., табл., сх. ; 21 см.

Библиогр.: с. 398-399

1. Предаване на данни - учебници за ВУЗ 2. Компютърни мрежи - учебници за ВУЗ
621.391(075.8)
681.324(075.8)
COBISS.BG-ID 1262696164

ПЛЕШКОВА-Бекярска, Снежана Георгиева, 1964-
        Ръководство за лабораторни упражнения по основи на видео и аудио технологиите (аудио технологии) Вж Кн 225

БК 2014/10 Кн 202
ПЛЕШКОВА-Бекярска, Снежана Георгиева, 1964-
        Ръководство за семинарни упражнения по безжични комуникации - част втора / Снежана Плешкова. - София : ТУ, 2013. - 70 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-619-167-065-9
1. Телекомуникации - учебници за ВУЗ 2. Безжични технологии - учебници за ВУЗ
621.39(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1263094756


622 МИННО ДЕЛО
Вж и 528; 549; 55; 624; 662

ДОНЧЕВ, Пламен Георгиев, 1964-
        Политиката за енергийна сигурност на Европейския съюз в началото на ХХІ век : отношенията ЕС - Русия в контекста на политиката за диверсификация на енергийните източници Вж Кн 106


624 СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ. ПОДЗЕМНО, НИСКО И ВИСОКО СТРОИТЕЛСТВО. СТРОИТЕЛСТВО НА ТУНЕЛИ И МОСТОВЕ
Вж и 69

БК 2014/10 Кн 203
ФИЛИПОВ, Кольо Маринов, 1936-
        Инженерна геология и хидрогеология : терминологичен речник за строителни инженери, инженери-геолози, студенти ... / Кольо М. Филипов. - 2. прераб. и доп. изд. - София : Колбис, 2013. - 300 с. : с ил., к. ; 21 см

1. изд. 2011 със загл. Кратък терминологичен речник по инженерна геология и хидрогеология за строителни инженери и студенти, изд. на авт., установено от доп. източник. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 220-221

ISBN 978-954-8921-74-9
1. Инженерна геология - терминология - речници 2. Хидрогеология - терминология - речници
624.131:51-7(038.1)
556.3(038.1)
COBISS.BG-ID 1263320804


629 ТЕХНИКА НА ТРАНСПОРТНИТЕ СРЕДСТВА
Вж и 625; 631.3; 656

БК 2014/10 Кн 204
ДАМЯНЛИЕВ, Трайчо Петров, 1948-
        Автоматизирани системи за проектиране на кораби и морски съоръжения / Т. П. Дамянлиев. - Варна : ТУ, 2013. - 298 с. : с ил., табл., сх. ; 21 см

Библиогр.: с. 289-292

ISBN 978-954-20-0588-9 : 11.50 лв.
1. Корабостроителство - технология - учебници за ВУЗ 2. Кораби - теория и проектиране - автоматизация - учебници за ВУЗ
629.12(075.8)
COBISS.BG-ID 1263209700


630 ГОРСКО СТОПАНСТВО. ЛЕСОВЪДСТВО
Вж и 581; 582; 674

БК 2014/10 Кн 205
        БИОПРОДУКТИВНОСТ на букови гори : влияние на антропогенни и биотични фактори / [Анелия Пенчева ... и др.] ; [под науч. ред. на Стефан Мирчев]. - София : ИК при ЛТУ, 2012 ([София] : [Интел ентранс]). - 154 с. : с цв. ил., диагр., табл. ; 24 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Други авт.: Виолета Димитрова, Иван Михов, Мариус Димитров, Надка Игнатова, Николина Цветкова, Светослав Анев, Соня Бенчева, Соня Дамянова, Стефан Мирчев, Тома Тончев. - Пълното име на авт. Стефан Мирчев е Стефан Мирчев Стоянов. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-332-099-8
1. Букови гори - България 2. България - горско стопанство
630.23(497.2)
COBISS.BG-ID 1263331300


631.1 ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ПРОИЗВОДСТВО
Вж и 65

БК 2014/10 Кн 206
        КООПЕРАЦИЯТА в българското село - светло минало и неясно бъдеще : [конференция, София, 5 юни 2012] / състав. Галина Колева ; науч. ред. Веска Кожухарова-Живкова ; [предг. Саша Тодорова]. - Троян [т.е. с. Добродан] : Аля, 2013 ([В. Търново] : Faber). - 212 с. : с табл., сх., диагр. ; 20 см. - (Bulgaria Rusticana)

Възприетата форма на името на ред. Веска Кожухарова-Живкова е Веска Пенчева Живкова. - Името на авт. на предг. отбелязано на с. 15. - Пълното име на авт. на предг. Таня Неделчева е Таня Неделчева Христова. - Изд. на БАН. Институт за изследване на о-вата и знанието, Бълг. социол. асоц. Изслед. комитет Социология на селото и аграр. социология, Съюз на учените в България. Секция Социол. науки. - Биогр. данни за Минчо Драганов отбелязани на гърба на кор. - Малка апология на селското по Минчо Драганов / Таня Неделчева: с. 7-13. - Текст и на макед. ез. - Съдържа докл. от: Ваня Боюклиева, Максим Мизов, Веска Кожухарова-Живкова, Jорде Jакимовски, Борис Анакиев, Мирослав Тодоров, Тихомир Пелов, Динко Минчев, Пенка Найденова, Геновева Михова, Мария В. Шишманова, Розина Попова, Боян Ерменов, Галина Колева, Дона Пикард, Красимира Трендафилова, Минка Анастасова-Чопева, Камелия Петкова, Ирена Бокова, Божидар Ивков, Цочо Златков, Нона Маламова. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-8465-84-7
Посвещава се на 75-годишнината от рождението на проф. дсн Минчо Драганов - всеотдайния изследовател на душевността на българския селянин
1. Селскостопански кооперации - България - история - конференции 2. Села - България - социология - конференции 3. България - селско стопанство
631.115.9(043.3)
316.334.55(497.2)(063)
COBISS.BG-ID 1263598820


631.4 ПОЧВОЗНАНИЕ. ПОЧВЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

БК 2014/10 Кн 207
ПЕТРОВА, Росица Цветкова, 1954-
        Почвознание с основи на торенето / Росица Петрова. - София : ИК при ЛТУ, 2013 ([София] : [Интел ентранс]). - 290 с. : с ил., табл., сх. ; 25 см

Библиогр.: с. 283-290

ISBN 978-954-332-098-1
1. Почвознание - учебници за ВУЗ 2. Торене - учебници за ВУЗ
631.4(075.8)
631.8(075.8)
COBISS.BG-ID 1263326948

БК 2014/10 Кн 208
ПЕТРОВА, Славея Тенчева, 1977-
        Ръководство за упражнения по почвознание и замърсяване на почвите / Славея Петрова, Илиана Велчева, Богдан Николов. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2013. - 93 с. : с ил. ; 30 см

ISBN 978-954-423-873-5 : 6.60 лв.
1. Почвознание - учебници за ВУЗ 2. Почва - замърсяване - учебници за ВУЗ
631.4(076)(075.8)
504.53.054(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1263251172


631.8 ТОРОВЕ. ТОРЕНЕ. СТИМУЛИРАНЕ РАСТЕЖА НА РАСТЕНИЯТА. РАСТИТЕЛНИ СТИМУЛАТОРИ
Вж и 631.45

ПЕТРОВА, Росица Цветкова, 1954-
        Почвознание с основи на торенето Вж Кн 207


636.7 КУЧЕТА

БК 2014/10 Кн 209
МИЛАН, Сизър, 1969-
        Кратък наръчник за щастливо куче : 98 основни съвета и техники / Сизър Милан ; [прев. Ирина Ценкова]. - София : Егмонт, 2013 (София : Лито Балкан). - 207 с. : с ил., табл., сх. ; 21 см

Ориг. загл.: Cesar Millan's short guide to a happy dog. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-27-1042-4 : 12.90 лв.
1. Кучета - дресировка - наръчници и ръководства
636.7.088(035)
COBISS.BG-ID 1263163620


64 ДОМАКИНСТВО. КОМУНАЛНО-БИТОВО ОБСЛУЖВАНЕ
Вж и 368; 65

БК 2014/10 Кн 210
ПЕТКОВА, Елена Симеонова, 1978-
        Хотелиерски операции : основни акценти на технологията, управлението и икономиката на хотелиерството / Елена Симеонова Петкова. - София [т.е. Пловдив] : Автоспектър, 2013. - 264 с. : със сх., табл. ; 24 см

Библиогр.: с. 263-264

ISBN 978-954-8932-64-6
1. Хотели - управление и организация - учебници за ВУЗ
64.024.1(075.8)
COBISS.BG-ID 1263418340


641/642 ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ. ХРАНЕНЕ
Вж и 612; 613; 614; 637; 663/664

        СБОРНИК рецепти и ръководство за здравословно хранене на деца до 3-годишна възраст Вж Кн 179


65 УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА, ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА. ПОЛИГРАФИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ И ИЗДАТЕЛСКО ДЕЛО
Вж и 33; 347; 351

БК 2014/10 Кн 211
ДЕМИНГ, Уилям Едуардс, 1900-1993
        Новата икономика за индустрията, държавния сектор и образованието / Уилям Едуардс Деминг. - [София] : Rexintegra, 2014 ([София] : Инвестпрес). - xvi, 208 с. : с ил. ; 22 см. - (Модерен мениджмънт)

Ориг. загл.: The new Economics for industry, government, education / W. Edwards Deming. - Загл. на гърба на кн.: Новата икономика. - Азб. показалец

ISBN 978-954-92934-3-2 : 15 лв.
1. Управленски труд
65.012
COBISS.BG-ID 1263171044

ДОРНЪН, Джим, 1946-2013
        Пиано на брега : картини, принципи и перспективи за успех в лидерството и в живота Вж Кн 51


657 СЧЕТОВОДСТВО
Вж и 336; 658

БК 2014/10 Кн 212
КЪНЕВА, Тотка Любенова, 1953-
        Счетоводни аспекти на разходите в държавните висши училища в Република България : [монография] / Тотка Кънева. - Свищов : [Нова Звезда], 2013 ([Свищов] : [Акад. изд. "Ценов"]). - 201 с. : с ил. ; 30 см

Библиогр.: с. 188-195

ISBN 978-954-8933-82-7
1. Висши учебни заведения - България - счетоводство 2. България - счетоводство
657:378.9(497.2)
378.9(497.2)
COBISS.BG-ID 1263285476

БК 2014/10 Кн 213
ЧИЛОВА, Нина Стефанова, 1972-
        Правен режим на данъчната ревизия / Нина Стефанова Чилова. - София : Нова звезда, 2013 ([София] : [Булгед]). - 240 с. ; 21 см

Библиогр.: с. 237-240

ISBN 978-954-8933-83-4 : 15 лв.
1. Данъчна ревизия - правни проблеми 2. Данъчно право
657.6.000.34
347.73
COBISS.BG-ID 1263338468


658 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОМИШЛЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО (ПРЕДПРИЯТИЯТА) И НА ТЪРГОВИЯТА
Вж и 33; 651; 657

БАНАБАКОВА, Ваня Куздова, 1966-
        Логистичното обслужване като източник на конкурентни предимства : възгледи и фрагментарни апробации Вж Кн 103

БК 2014/10 Кн 214
МИЛАНОВА, Аделина Проданова, 1962-
        Управление на човешкия капитал във фирмена среда : социоантропологична и мотивационна детерминираност / Аделина Миланова, Павлинка Найденова ; [ред. кол. Митко Димитров ... и др.]. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2013. - 116 с. : с диагр. ; 20 см

Възприетата форма на името на авт. Павлинка Найденова е Павлинка Петкова Илиева. - Имената на ред. отбелязани на гърба на загл. с. - Други ред.: Росица Чобанова, Лилия Чанкова, Алла Кирова, Радостина Бакърджиева, Ирена Зарева. - Изд. на БАН. Институт за икон. изследвания. - Библиогр.: с. 109-113. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-322-674-0 : 9 лв.
1. Кадри - подбор и разпределение 2. Управление и организация
658.3.012
331.108
COBISS.BG-ID 1263130340

МИХАЙЛОВА, Румяна Михайлова, 1958-
        Как да осигурим здравословна и безопасна работна среда : издание в две книги. Кн. 1, Нормативни изисквания, задължения и отговорности, контрол и самоконтрол
- - Нормативни актове по безопасност и здраве при работа
Вж Кн 96

МИХАЙЛОВА, Румяна Михайлова, 1958-
        Как да осигурим здравословна и безопасна работна среда : издание в две книги. Кн. 2, Основни рискове и опасности. Мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд Вж Кн 97

БК 2014/10 Кн 215
INTERNATIONAL Conference Standardization and Related Activities - a Means of International and Balkan Collaboration (10 ; Sozopol ; 2013)
        10th Anniversary International Conference Standardization and Related Activities - a Means of International and Balkan Collaboration : proceedings, September 13-14, 2013, Sozopol / [ed. Branimir Sandalski ... и др.]. - Sofia : Techn. Univ., 2013. - 334 с. : с ил., табл., диагр. ; 29 см

Имената на ред. отбелязани на гърба на загл. с. - Други ред.: Milka Vicheva, Reneta Dimitrova. - Съдържа докл. от: Branimir Sandalski, Milka Vicheva, Boryana Ilieva, Wilfried Hesser, Konstantinos Athanassiadis, Gordana Jakić, Gordana Zalad, Ivana Mijatović, Gordana Pejovic, Sonja Čerepnalkovska, Tim Riegman, Henk J. de Vries, Borislav Georgiev, Mariana Mitova, Adriana Fota, Dimitar Dimitrov, Adela-Eliza Dumitrascu, Ivan Rostovsky, Valeriy Naidenov, Tihomir Nikolov, Biser Hadzhiev, Dimitar Nazarsky, Yiannis Nikolaidis, Angelos Zahariadis, Iskra Garnyovska, Katja Chadarova, Constantin Buzatu, Iulian Alexandru Orzan, Tineke Egyedi, Tinatin Mshvidobadze, Shaban Buza, Kastriot Buza, Stella Giossi, Georgiou Styliani, Dimitris Aidonis, Dimitris Folinas, Konstantinos Athanassiadis, Emre Kishali, Neslihan Bayraktar, Evangelos Chrysafides, Eleni Chrysafidou, Ivan Kolarov, Sevdalina Galabova, Rositsa Krusteva, Miroslav Mitev, Georgi Dukendjiev, Plamen Tsvetkov, Rumen Yordanov, Georgi Milushev, Nikolay Barovski, Lachezar Grigorov, Mayiana Mitevska-Encheva, Georgi Stanchev, Georgi Dimchev, Lubomir Dimitrov, Krasa Kostova, Irena Marinova, Desislav Berov, Vasil Genadiev, Elena Alexieva, Martin Petkov, Irena Nikolova, Anna Todorova, Teodor Petkov, Radka Petkova, Bardhe Buza, Elena Todorova, Petyo Bogdanov, Dobrin Dotsev, Reneta Dimitrova, Yoana Minkova, Gospodin Jelev, George Pandev, Georgia Zacharopoulou, Lazar Grozev, Mladen Milushev, Stefka Dimitrova, Pancho Tomov, Dimcho Tchakarsky, Tatiana Vakarelska, Rositza Ilieva, Vanya Georgieva, Katerina Georgieva, Luben Klochkov, Marusia Teofilova, Marina Stefanova, Vihren Bachev, Pavel Yordanov, Orlin Groshev. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ. ез. - Именен показалец

ISBN 978-619-167-048-2
1. Промишленост - стандартизация - конференции
658.516(063)
COBISS.BG-ID 1263143140


663 ТЕХНИЧЕСКА МИКРОБИОЛОГИЯ. ТЕХНОЛОГИЯ НА НАПИТКИТЕ. ТЕХНОЛОГИЯ НА ВКУСОВИТЕ ВЕЩЕСТВА
Вж и 579; 633; 634

БК 2014/10 Кн 216
СТАМОВ, Стамен Николов, 1941-
        Сомелиерство / Стамен Стамов, Кремена Никовска. - Ст. Загора : Кота, 2013. - 182 с. : с ил., к. ; 24 см

ISBN 978-954-305-363-6
1. Вино - дегустация - учебници за ВУЗ
663.2(075.8)
COBISS.BG-ID 1263512548


681 ФИНА МЕХАНИКА. АВТОМАТИКА. ТЕХНИЧЕСКА КИБЕРНЕТИКА
Вж и 007; 519.6; 534; 535; 621.3

БК 2014/10 Кн 217
БОЖИКОВА, Виолета Тодорова, 1958-
        Приложно програмиране със C# и Visual Studio.NЕТ / Виолета Божикова, Надежда Рускова. - Варна : ТУ, 2013. - 228 с. : със сх., табл., ил. ; 21 см

ISBN 978-954-20-0591-9 : 8.90 лв.
1. Езици за програмиране - учебници за ВУЗ 2. Програмиране - учебници за ВУЗ
681.322.06(075.8)
519.682(075.8)
COBISS.BG-ID 1263252452

БК 2014/10 Кн 218
ГРИЙНБЕРГ, Анди
        Уикилийкс - машината, която убива тайни : как уикилийкъри, киберпънкари и хакери целят да освободят световната информация / Анди Грийнбърг ; прев. от англ. Гриша Атанасов. - София : Millenium, 2013 ([София] : Инвестпрес). - 368 с. ; 23 см

Ориг. загл.: This machine kills secrets / Andy Greenberg

ISBN 978-954-515-221-4 : 18 лв.
1. Информационна сигурност 2. Класифицирана информация
681.324.07
COBISS.BG-ID 1263243236

ЗАХАРИЕВА, Елена Иванова, 1966-
        Програмни езици. Ч. 1, Обектно-ориентирано програмиране с език С++ Вж Кн 159

БК 2014/10 Кн 219
КИБЕРМАН, Тим
        На първо място в Google : стани Nо 1 в Интернет с най-пълния чеклист в света / Тим Киберман. - София : Франчайзинг БГ, 2013 ([Костинброд] : [Мултипринт ООД]). - 264 с. : с диагр, сх. ; 22 см

Загл. и на англ. ез.: Rank # 1 on Google. - Тим Киберман - колективен псевд. на български екип от експерти в областта на оптимизацията за търсещи машини (SEO)

ISBN 978-954-92497-2-9 (подв.) : 20 лв.
1. Интернет
681.324
COBISS.BG-ID 1263200996

БК 2014/10 Кн 220
КОПИСОВ, Олег Юриевич, 1950-
        Идентификация посредством моделей линейной структуры / Олег Ю. Копысов. - 2. изд. - Варна : Декартов науч. център, 2013 ([Варна] : [Колор принт]). - 426 с. : с цв. ил., черт. ; 21 см

Загл. на гърба на кн.: Идентификация посредством ЛС моделей. - 1. изд. 2011. - Предм. показалец

ISBN 978-954-92807-4-6 (подв.)
1. Линейни системи 2. Модели и моделиране
681.511.2.01
519.85
COBISS.BG-ID 1263686628

БК 2014/10 Кн 221
КУРТЕВ, Иван Крумов, 1948-
        Техническа информатика 2 : ръководство за лабораторни упражнения / Иван Крумов Куртев, Пейо Станчев Златанов, Веселин Николов Петров. - 2. прераб. изд. - София : Висше у-ще Колеж по телекомуникации и пощи, 2014. - 131 с. : с ил., табл., сх. ; 21 см

1. изд. 2009 на Издателски център Колеж по телекомуникации и пощи. - Рез. на бълг. ез.

ISBN 978-954-9332-92-6
1. Информатика - учебници за ВУЗ
681.3(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1263282916

БК 2014/10 Кн 222
МАЛЕШКОВ, Стоян Богданов, 1951-
        Методи и средства на виртуалната реалност за решаване на технически инженерни задачи / Стоян Малешков. - София : ТУ, 2013. - 186 с. : с ил. ; 21 см

Библиогр.: с. 173-184

ISBN 978-619-167-052-9
1. Виртуална реалност
681.322.06
COBISS.BG-ID 1263119332

МЛЕЧЕНКОВ, Манол Петков, 1950-
        Предаване на данни и компютърни комуникации. Ч. 2 Вж Кн 201

БК 2014/10 Кн 223
НЯГОЛОВ, Димитър Атанасов, 1965-
        Технически средства за автоматизация - първа част : градивни елементи, управляващи и регулиращи устройства, сензори и изпълнителни механизми / Димитър Атанасов Няголов. - София : ТУ, 2013. - 174 с. : с табл., сх. ; 21 см

Името на авт. Димитър Атанасов Няголов погрешно отпеч. в изд. каре Димитър Атанасов Нягулов. - Изд. на ТУ - София. Инж.-пед. фак. - Сливен. - Библиогр.: с. 168-169

ISBN 978-619-167-039-0 : 10 лв.
1. Автоматизирани системи за управление - учебници за ВУЗ
681.5(075.8)
COBISS.BG-ID 1263206628

БК 2014/10 Кн 224
ПЕТРОВА, Теодора Иванова, 1971-
        Методи и алгоритми за обработка на аерофото и радиолокационни изображения, улесняващи анализа на информацията / Т. Ив. Петрова, М. С. Маринов. - Плевен : печ. Нима, 2013. - 182 с. : с ил. ; 21 см

Изд. на Нац. воен. унив. Васил Левски. Фак. Авиационен. - Библиогр.: с. 177-179

ISBN 978-619-162-251-1
1. Компютърно зрение 2. Цифрова фотография 3. Космическа фотография 4. Радиолокация
681.513.3
77.02:681.3
COBISS.BG-ID 1263422180

БК 2014/10 Кн 225
ПЛЕШКОВА-Бекярска, Снежана Георгиева, 1964-
        Ръководство за лабораторни упражнения по основи на видео и аудио технологиите (аудио технологии) / Снежана Плешкова. - София : ТУ, 2013. - 50 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-619-167-066-6
1. Аудиотехника - учебници за ВУЗ 2. Видеотехника - учебници за ВУЗ
681.84(076)(075.8)
621.397(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1263088100

БК 2014/10 Кн 226
РАДЕВ, Антон Радев, 1980-
        Дизайн, хора и взаимодействия / Антон Радев. - София : Парадигма, 2013 ([София] : [Булгед]). - 246 с. : с ил. ; 20 см

ISBN 978-954-326-195-6 : 17 лв.
1. Уебсайтове - проектиране
681.324.06
COBISS.BG-ID 1263772900

БК 2014/10 Кн 227
ХАЛАЧЕВ, Петър Михайлов, 1980-
        Тестове и задачи по информатика : ръководство / Петър Халачев. - София : [Изд. авт.], 2014. - 102 л. : с ил., табл., сх. ; 30 см

Кор. опис. - Принтирано изд.

(Подв. със спирала)
1. Информатика - задачи - учебници за ВУЗ
681.3(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1263746020


687 ШИВАШКА ПРОМИШЛЕНОСТ. КОЗМЕТИКА
Вж и 675; 677

БК 2014/10 Кн 228
КАЗЛАЧЕВА, Златина Иванова
        Дизайн и моделиране на дамски рокли в различни силуети / Златина Иванова Казлачева. - Ямбол : Фак. Техника и технологии при Тракийски унив. - Ст. Загора, 2012. - 53 с. : с цв. ил. ; 30 см

ISBN 978-954-9999-81-5 (подв. със спирала)
1. Дамско облекло - моделиране - учебници за ВУЗ
687.12.016(075.8)
COBISS.BG-ID 1263332580


7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ

72 АРХИТЕКТУРА
Вж и 69; 71

БК 2014/10 Кн 229
        АРХИТЕКТУРА на тоталитарните режими от ХХ век в градското управление : транснационално проучване [на архитектурните обекти, включени в проекта] / [Александру Белдиман ... и др.] ; [ред. Георги Кайтазов, Емилия Кълева]. - [София] : Нац. институт за недвижимо култ. наследство, [2014]. - 446 с. : с ил., к. ; 29 см

Кор. опис. - Загл. на с. 3: АТРИУМ - транснационално проучване на архитектурните обекти, включени в проекта. - Имената на авт., ред. отбелязани на с. 7. - Други авт.: Ирина Белушич Маги, Анета Василева, Андрас Веореос, Габор Винклер, Иван Войнич, Даниела Гинчева, Олга Дорева, Кристос Еманоуилидис, Петер Жалай, Тадеа Зупанчич, Соня Ифко, Паоло Кавалучи, Георги Кайтазов, Василис Кониордос, Емилия Кълева, Стефани Леонтиадис, Анамария Лукшич, Ориета Мизекари, Хенриета Моравчикова, Ирена Ографенйер, Вагелис Пападакис, Рок Полес, Мариан Потокар, Андреа Саворели, Алберто дела Саландра, Мариана Салач, Антонио Стинчедо, Росела Тасинари, Мария Тополчанкса, Улисе Трамонти, Аленка Фикфак, Сона Цепанова, Лазар Шети, Пламен Шомов, Матеуш Юванчич, Елени Арванити, Анета Василева, Габор Винклер, Ленко Григоров, Мария Ефстатио, Алина Ифросе, Томас Касадей, Емилия Кълева, Десислава Ненчева, Мария Петкова, Ралица Цветкова. - Името на авт. Василис Кониордос погрешно отпеч. в кн. Василис Конидорос. - Кн. се разпространява с електронен ресурс. - Библиогр.: с. 82-83

1. Архитектура, източноевропейска - художествен метод, направления, стилове и школи - 20 век 2. Тоталитаризъм 3. Социалистическо изкуство - запазване и реставрация 4. Източна Европа - архитектура
725.036.1(4-11)
COBISS.BG-ID 1263921380

ГЕНОВ, Пламен Генов, 1956-
        Проектиране на защитена, предвидима жизнена среда. Кн. 1, Военното строителство като подпомагащо създаването на наука без прецедент Вж Кн 123

БК 2014/10 Кн 230
ИВАНОВА, Александра Стефанова, 1973-
        Трансформация на куб : сборник задачи по архитектурно моделиране и макетиране : за студентите от ВСУ "Любен Каравелов" - София / Александра Стефанова Иванова, Стоян Георгиев Дечев = Transformation of cube : a handbook of Course assignments in architectural modelling and scale modelling / Alexandra Stefanova Ivanova, Stoyan Georgiev Dechev ; [Engl. transl. Antoaneta Dimitrova ... и др.]. - София : Висше строит. у-ще "Любен Каравелов", 2013 ([София] : Булгед). - 26 с. ; 21 x 22 см, в кутия + прил. (50 л. : с ил.)

Имената на прев. отбелязани на гърба на загл. с. - Други прев.: Веселина Иванова, Симеона Джуброва

ISBN 978-954-331-047-0 (в кутия)
1. Макети - задачи - учебници за ВУЗ 2. Архитектурно проектиране - задачи - учебници за ВУЗ
721.021.23(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1263540452

БК 2014/10 Кн 231
        РЪКОВОДСТВО за управление, опазване, нова функция и икономическа валоризация на архитектурата на тоталитарните режими от 20-ти век / [Tadeja Zupančič ... и др.] ; ред. Георги Кайтазов, Ленко Григоров ; прев. Николай Михов, Михаил Ненов. - София : Нац. институт за недвижимо култ. наследство, 2013 ([София] : [УАСГ]). - 181 с. : с ил., табл., сх. ; 30 см

Прев. по: Manual of wise management, preservation, reuse and economic valorisation of architecture of totalitarian regimes of the 20th century. - Загл. на гърба на кор.: Ръководство за управление, опазване, нова функция и икономическа валоризация. - Имената на авт. отбелязани на с. 7. - Други авт.: Sonja Ifko, Aleš Gabrič, Peter Szalay, Henrieta Moravčíková, Nina Bartošová, Katariná Andrášiová, Maria Topolčanská, Stefanie Leontiadis, Vassilis Koniordos, Irena Ograjenšek, Eleonora Berti, Matevž Juvančič, Michal Škrovina, Irena Bačlija, Alenka Fikfak, Christos Emmanouilidis, Remous-Aris Koutsiamanis, Aimailia Tasidou. - Библиогр. след отд. статии

1. Архитектура, източноевропейска - художествен метод, направления, стилове и школи - 20 век 2. Тоталитаризъм 3. Социалистическо изкуство - запазване и реставрация 4. Източна Европа - архитектура
725.036.1(4-11)
COBISS.BG-ID 1263869668


73/76 ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ

БК 2014/10 Кн 232
МАРАЗОВ, Иван Русев, 1942-
        Амазонките / Иван Маразов ; [фотогр. Димо Георгиев, Иво Хаджимишев]. - София : Захарий Стоянов, 2013 ([София] : Унив. изд. "Св. Климент Охридски"). - 464 с. : с цв. ил. ; 24 см. - (Колекция Васил Божков)

Имената на ил. отбелязани на гърба на загл. с. - Библиогр.: с. 399-463

ISBN 978-954-09-0756-7 (подв.) : 39 лв.
1. Изобразително изкуство, тракийско - теми, образи, сюжети 2. Изобразително изкуство, старогръцко - теми, образи, сюжети 3. Митология, тракийска - в изкуството 4. Митология, старогръцка - в изкуството 5. Древна Тракия - изобразителни изкуства 6. Древна Гърция - изобразителни изкуства
73/76.046.1(497.2=919.885)
73/76.046.1.032.6
292
COBISS.BG-ID 1263263972


75 ЖИВОПИС
Вж и 74

БК 2014/10 Кн 233
ЛЯКОВ, Панайот Борисов, 1948-
        Навътре в картините : приятелски ескизи на Никола Манев, Стоимен Стоилов, Стоян Цанев, Милко Божков, Иван Стратиев / Панайот Ляков. - Пазарджик : Беллопринт, 2014. - 72 с. : с цв. ил., портр. ; 20 см

ISBN 978-954-684-358-6 : 3.99 лв.
1. Художници, български - биографии 2. България - изобразителни изкуства
75.071.1(497.2)(092)
92(497.2)
COBISS.BG-ID 1263312100

БК 2014/10 Кн 234
ПЕТРОВ, Цанко Тодоров, 1942-
        Захария Цанюв и Тревненската живописна школа / Цанко Петров. - В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2013. - 140 с. ; 20 см

Библиогр.: с. 137-139

ISBN 978-954-524-929-7
1. Цанюв, Захария, 1811-1886 - творчество 2. Художници, български - творчество 3. Живопис, българска - Трявна - художествен метод, направления, стилове и школи 4. България - изобразителни изкуства
75.046.071.1(497.2)(092)
92 Цанюв, Захария
COBISS.BG-ID 1263421156


77 ФОТОГРАФИЯ. КИНЕМАТОГРАФИЯ
Вж и 535; 541

ПЕТРОВА, Теодора Иванова, 1971-
        Методи и алгоритми за обработка на аерофото и радиолокационни изображения, улесняващи анализа на информацията Вж Кн 224


78 МУЗИКА
Вж и 24; 792

БК 2014/10 Кн 235
ГЕОРГИЕВА, Стефанка Ангелова, 1954-
        Игор Стравински: Аспекти на творческата еволюция : студии / Стефанка Георгиева. - Ст. Загора : Акад. изд. Тракийски унив., 2013 (с. Богомилово, Старозагорско : Контраст). - 170 с. : с табл., сх., ноти ; 21 см

Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-338-065-7
1. Стравински, Игор Фьодорович, 1882-1971 - творчество 2. Композитори, руски - творчество 3. Русия - музика
78.071.1(470)(092)
92 Стравински, Игор Фьодорович
COBISS.BG-ID 1263205348

КАРАИВАНОВА, Бинка Георгиева, 1965-
        Клавирното творчество на българските композитори класици в обучението по задължително пиано Вж Кн 244

БК 2014/10 Кн 236
КОСМА, Виорел, 1923-
        Джордже Енеску - един велик музикант / Виорел Косма ; прев. от рум. Огнян Стамболиев. - София : Гея-Либрис, 2012 ([София] : [Експертпринт]). - 120 с. : с ил., портр. ; 20 см

Ориг. загл.: George Enescu - un muzician român singular / Viorel Cosma. - Загл. на гърба на кн.: Енеску - един велик музикант. - Съдържа и: Биоблиографията на Енеску

ISBN 978-954-300-117-0 : 11.95 лв.
1. Енеску, Джордже, 1881-1955 - творчество 2. Музиканти, български - творчество 3. Румъния - музика
78.071.1/.2(498)(092)
92 Енеску, Джордже
COBISS.BG-ID 1263072228

СТАМБОЛИЕВ, Огнян Тодоров, 1947-
        Книга за оперетата и мюзикъла : от Жак Офенбах до Андрю Лойд Уебър : 110 класически оперети, 50 световни мюзикъла Вж Кн 239

PALIEVA, Andi Božidarova, 1947-
        Simeon Pironkoff : catalogue of creative works Вж Кн 7


781 ОБЩА ТЕОРИЯ НА МУЗИКАТА

БК 2014/10 Кн 237
ДИАМАНДИЕВ, Андрей Василев, 1961-
        Теоретични аспекти на функционалната хармония / Андрей Диамандиев. - София : Марс 09, 2013 ([София] : Симолини). - 300 с. : с табл., ноти ; 22 см

Изд. на Нац. муз. акад. Проф. Панчо Владигеров. - Библиогр.: с. 298-299

ISBN 978-954-2925-20-0 : 10 лв.
1. Хармония (музика)
781.41
COBISS.BG-ID 1263167972

БК 2014/10 Кн 238
ОГНЕНСКА-Стоянова, Николина Асенова, 1950-
        Практикум за музикално-слухово развитие / Николина Огненска. - Благоевград : Ирин-Пирин, 2014. - 177 с. : с ноти ; 25 см

ISBN 978-954-8505-38-3
1. Музикален слух - учебници
781.2(075)
COBISS.BG-ID 1263068644


782 ТЕАТРАЛНА МУЗИКА. ОПЕРА. ОПЕРЕТА

БК 2014/10 Кн 239
СТАМБОЛИЕВ, Огнян Тодоров, 1947-
        Книга за оперетата и мюзикъла : от Жак Офенбах до Андрю Лойд Уебър : 110 класически оперети, 50 световни мюзикъла / Огнян Стамболиев. - София : Гея-Либрис, 2012 ([София] : Образование и наука). - 304 с. ; 24 см

Азб. показалец на загл.

ISBN 978-954-300-114-9 : 14.90 лв.
1. Оперета 2. Мюзикъл 3. Композитори - биографии
782.8
792.56
78.071.1(092)
92
COBISS.BG-ID 1263171556


784 ВОКАЛНА МУЗИКА

БК 2014/10 Кн 240
ДАЙНОВ, Евгений Александров, 1958-
        Eлегия за Дейвид Боуи / Евгений Дайнов. - София : Millenium, 2013 (София : Инвестпрес). - 224 с., [12] л. : с цв. ил. ; 20 см

ISBN 978-954-515-224-5 : 17 лв.
1. Боуи, Дейвид, 1947- - биографии 2. Естрадни певци, английски - биографии 3. Великобритания - музика
784.7.071.2(410)(092)
92 Боуи, Дейвид
COBISS.BG-ID 1263241188

БК 2014/10 Кн 241
НЕДЕЛЧЕВА, Йорданка, 1954-
        Славеят на Тракия : с песните на Красимир Станев / Йорданка Неделчева. - Варна : Онгъл, 2013. - 166 с. : с ил., портр., н. ; 23 см

ISBN 978-954-8279-96-3
1. Станев, Красимир, 1955-2010 2. Народни певци, български 3. Народни песни, български 4. България - музика
784.4.071.2(497.2)(092)
886.7-192
92 Станев, Красимир
COBISS.BG-ID 1263722212

БК 2014/10 Кн 242
ПИАФ, Едит, 1915-1963
        На бала на късмета / Едит Пиаф ; с предг. от Жан Кокто ; прев. от фр. Валентина Бояджиева ; прев. на стиховете Атанас Сугарев. - София : Лабиринт, 2014 (София : Симолини 94). - 176 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Au bal de la chance / Edith Piaf

ISBN 978-619-7055-12-2 : 14 лв.
ISBN 978-6219-7055-12-2 !
1. Певци, френски 2. Франция - музика
784.7.071.2(44)(092)
92 Пиаф, Едит
COBISS.BG-ID 1263873252

БК 2014/10 Кн 243
СТАНЕВА, Величка Георгиева, 1941-
        Раждането на песента / Величка Георгиева-Станева. - Варна : Онгъл, 2011. - 164 с., [10] л. : с ноти, портр., ил. ; 20 см

Загл. погрешно отпеч. в кн: Раждането на песентта. - С народната певица Величка Станева разговаря Пламена Николова: с. 15-21. - Отзиви: с. 23-64

ISBN 978-954-8279-56-7 (не е отпеч.)
ISBN 978-954-8279-56-6 !
1. Народни песни, български 2. България - музика
784.4(497.2)
886.7-192
886.7-94
COBISS.BG-ID 1263733476


786 МУЗИКА ЗА КЛАВИШНИ ИНСТРУМЕНТИ

БК 2014/10 Кн 244
КАРАИВАНОВА, Бинка Георгиева, 1965-
        Клавирното творчество на българските композитори класици в обучението по задължително пиано / Бинка Караиванова. - В. Търново : Ивис, 2013. - 160 с. : с ноти ; 21 см

Загл. на гърба на кн.: Клавирното творчество.... - Библиогр.: с. 155-160

ISBN 978-954-2968-60-3
1. Пиано - методика на преподаването 2. Композитори, български - творчество 3. България - музика
786.2(072)
78.071.1(497.2)(092)
92(497.2)
COBISS.BG-ID 1263418852


791 МАСОВИ РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Вж и 39

ИЛИЕВ, Марко, 1937-
        Отново : театрални и филмови пристрастия Вж Кн 269

        Лора КРЕМЕН Вж Кн 246


792 ТЕАТЪР. СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО
Вж и 72; 793/794; 82-2

БК 2014/10 Кн 245
ГЕОРГИЕВ, Йордан Георгиев, 1980-
        Без маски : интервюта / Йордан Георгиев. - Пловдив : Жанет 45, 2014. - 236 с. ; 24 см

Думи за нашия сляп приятел: с 5-11. - Съдържа интервюта с: Александър Морфов, Асен Шопов, Валентин Ганев, Валентин Танев, Валери Петров, Васил Михайлов, Велко Кънев, Галин Стоев, Деян Донков, Иван Добчев, Кирил Дончев, Крикор Азарян, Леонид Йовчев, Мариус Куркински, Маргарита Младенова, Мая Новоселска, Наум Шопов, Пламен Марков, Стефан Москов, Стефан Цанев, Юлия Огнянова, Явор Гърдев

ISBN 978-619-186-021-0 : 13 лв.
1. Драматурзи, български - интервюта 2. Режисьори, български - интервюта 3. Актьори, български - интервюта 4. България - театър
792.07(497.2)(092)(047.53)
92(497.2)
COBISS.BG-ID 1263282404

БК 2014/10 Кн 246
        Лора КРЕМЕН / състав. Кева Апостолова. - София : ИК "Проф. Петко Венедиков", 2013 (София : Симолини 94). - 148 с. : с ил., факс., портр. ; 20 см

Интервюта с Лора Кремен / разговора записа Кева Апостолова: с. 111-117. - Съдържа спомени и критики от: Атанас Свиленов, Надежда Сейкова, Димитрина Гюрова, Людмил Стайков, Иван Ничев, Петър Петров, Васил Димитров, Божидар Манев, Крум Гергицов, Пенка Калинкова, Николай Калчев, Юлия Славова, Павел Павлов, Дора Монова, Стефан Стефанов, Димитър Иванов-Див, Никола Петков, Анастасия Савинова-Семова, Божидар Матанов, Валери Марков, Николай Хаджиминев, Кирил Топалов, Сузана Клинчарова, Весела Саръиванова, Нели Монеджикова, Невен Галфре, Кева Апостолова, Анелия Велева-Фат. - Името на авт. Анелия Велева-Фат погрешно отпеч. на с. 147 Анелия Велев-Фат

ISBN 978-954-9870-62-6 : 5 лв.
1. Кремен, Лора Михайлова, 1936-2012 - биографии - сборници 2. Актьори, български - биографии - сборници 3. България - театър
792.2.071.2(497.2)(092)(08)
791.44.071.2(497.2)(092)(08)
92 Кремен, Лора Михайлова
COBISS.BG-ID 1263156452

СТАМБОЛИЕВ, Огнян Тодоров, 1947-
        Книга за оперетата и мюзикъла : от Жак Офенбах до Андрю Лойд Уебър : 110 класически оперети, 50 световни мюзикъла Вж Кн 239


793/794 ТЪРЖЕСТВА И ПРАЗНЕНСТВА. ХОРЕОГРАФИЯ. ПОДВИЖНИ УМСТВЕНИ И ДРУГИ ИГРИ
Вж и 39; 792

МАДЖАРОВ, Христо Георгиев, 1945-
        Тайната на свещения пръстен. Ч. 1, Предтечи на Паневритмията Вж Кн 46


796 СПОРТ. СПОРТНИ ИГРИ. ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА
Вж и 379.8; 612;613; 685

БК 2014/10 Кн 247
ГЛУШКОВ, Иван Костадинов, 1953-
        Технологичен модел за развиване на ориентировъчната дейност на децата във физическото възпитание / Иван Костадинов Глушков. - Благоевград : Унив. изд. "Неофит Рилски", 2013. - 143 с. : с ил., табл., диагр. ; 21 см

Библиогр.: с. 133-142

ISBN 978-954-680-891-2
1. Физическо възпитание - методика на преподаването
796(072)
COBISS.BG-ID 1263285732

ТОМОВА, Даниела Иванова, 1965-
        Извънкласната дейност по физическо възпитание и спорт Вж Кн 142


796.3 ИГРИ С ТОПКА
Вж и 797.25

БК 2014/10 Кн 248
ДИМИТРОВ, Велико, 1978-
        104 години футболна слава 1909-2013 : от "Спортист" до "Черно море" / [Велико Димитров]. - [Варна] : [Изд. авт.], [2014] ([Варна] : [Рис-73]). - 30 с. : с цв. ил., портр., факс. ; 21 см

Кор. опис. - Името на авт. отбелязано на с. 2

1. ПФК "Черно море" (Варна) - история 2. Спортни отбори - Варна - история 3. Футбол - Варна - история 4. Варна - физическа култура и спорт
796.332(497.211)(091)
COBISS.BG-ID 1263270884

БК 2014/10 Кн 249
КАРАКАШЕВ, Васил Добрев, 1934-
        Хайде наш'те!... : белославска спортна панорама 1918-2013 г. и още нещо... / Васил Каракашев ; [ил. Петър Костов, Атанас Стойчев]. - Варна : Онгъл, 2014 (Варна : Хеликс прес). - 164 с. : с ил., портр., факс. ; 23 см

Имената на ил. отбелязани в изд. каре. - Пълното име на ил. Петър Костов е Петър Костов Цанов, а на Атанас Стойчев - Атанас Стойчев Атанасов

ISBN 978-619-7079-23-4
1. ФК "Белослав" (Белослав) - история 2. Спортни клубове - Белослав - история 3. Футбол - България - история 4. Белослав - физическа култура и спорт
796.332.085(497.21-21)(091)
COBISS.BG-ID 1263723748

БК 2014/10 Кн 250
МАТИКОВА-Тамбурова, Силвия Николова, 1958-
        Методично ръководство за начално обучение по тенис : за студенти / Силвия Николова Матикова-Тамбурова. - 2. прераб. и доп. изд. - Пловдив : [Автоспектър], 2013 (Пловдив : Авто Принт). - 148 с. : с ил., табл. ; 21 см

1. изд. 2011 със загл. Тенис : начално обучение : методично ръководство, на изд. Фабер - В. Търново. - Библиогр.: с. 143-148

ISBN 978-954-8932-62-2
1. Тенис - методика на преподаването - учебници за ВУЗ
796.342.015(075.8)
COBISS.BG-ID 1263485924

БК 2014/10 Кн 251
ТАСЕВ, Алекси Филипов, 1945-
        ФК "Марек" : история, статистика, коментари / Алекси Тасев. - София : Артемакс, 2011 ([София] : [Марков]). - 384 с. : с ил., портр., табл. ; 24 см

ISBN 978-954-582-037-3 : 15 лв.
1. ФК "Марек" (Дупница) - история 2. Футбол - Дупница - история 3. Спортни отбори - Дупница - история 4. Дупница - физическа култура и спорт
796.332:061.23(497.22-21)(091)
COBISS.BG-ID 1263155428


796.5 ТУРИЗЪМ. АЛПИНИЗЪМ. ОРИЕНТИРАНЕ
Вж и 379.85

ГАВРАИЛОВ, Гавраил Василев, 1979-
        Родопы: в поисках истоков : путеводитель Вж Кн 513

КАПРАЛОВ, Стефан Тодоров, 1954-
        Жените в активна възраст - потенциална таргет група за развитие на туризма в свободното време Вж Кн 175

БК 2014/10 Кн 252
КАПРАЛОВ, Стефан Тодоров, 1954-
        Ролята на туризма и спорта при използване на свободното време за развлечение и рекреация : монография / Стефан Капралов. - София : [Найс АН], 2013 ([София] : [А&А+4-Кушовалиев]). - 430 с. : с табл., диагр., к. ; 20 см

Библиогр.: с. 424-430

ISBN 978-954-8587-15-0
1. Спорт 2. Туризъм 3. Почивка и свободно време
796.5
379.85
COBISS.BG-ID 1263473124

БК 2014/10 Кн 253
КАПРАЛОВ, Стефан Тодоров, 1954-
        Туристическите дестинации като фактор за регионално развитие : сборник материали / Стефан Капралов. - София : [Найс АН], 2013 ([София] : [А&А+4-Кушовалиев]). - 346 с. : с табл. ; 21 см

ISBN 978-954-8587-16-7
1. Туризъм - България 2. Регионално развитие - България 3. България - физическа култура и спорт
796.5(497.2)
332.14(497.2)
COBISS.BG-ID 1263474148

ТОПАЛОВА-Жежиха, Латинка Дацова, 1977-2015
        Туристически пътеводител на Беласица - България, Македония, Гърция Вж Кн 516


796.8 СПОРТНА БОРБА. ТЕЖКА АТЛЕТИКА

БК 2014/10 Кн 254
ДИМИТРОВ, Димитър Иванов, 1949-
        Българските щанги - със спомени и надежди в 21-ви век / Димитър Димитров, Сидер Димитров. - Ст. Загора : ИК Кота, 2013. - 244 с. : с табл. ; 30 см

Загл. на гърба на кн.: Българските щанги

ISBN 978-954-305-351-3
1. Вдигане на тежести - България - 21 век 2. Спортисти, български - биографии 3. България - физическа култура и спорт
796.88(497.2)(092)
92(497.2)
COBISS.BG-ID 1263420900

БК 2014/10 Кн 255
ЯНЕВА, Анжелина Георгиева, 1957-
        История и философия на източните бойни изкуства : лекции / Анжелина Янева. - София : ТУ, 2012. - 184 с. : със сх. ; 21 см

Изд. на СУ Св. Климент Охридски

ISBN 978-619-167-051-2
1. Източни бойни изкуства - учебници за ВУЗ
796.85(075.8)
COBISS.BG-ID 1263125476


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

80 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ

        КУЛТУРНИ концепти на политическото : сборник от статии Вж Кн 79


801 ОБЩО ЕЗИКОЗНАНИЕ И ФИЛОЛОГИЯ

БК 2014/10 Кн 256
ПЕНЧЕВА, Майя Стефанова, 1947-
        Английско-български речник / Майя Пенчева, Александра Багашева = English-Bulgarian dictionary / Maya Pencheva, Alexandra Bagasheva. - София : Наука и изкуство, 2013 ([В. Търново] : [Абагар]). - 918 с. ; 24 см

ISBN 978-954-02-0326-3 (подв.) : 45 лв.
1. Английски език - речници, английско-български
801.323.2=20=867
COBISS.BG-ID 1263576548

ЧАЛЪКОВА, Татяна Ивановна, 1952-
        Понимание: звук, слово, текст : между преданием [и] языком Вж Кн 61

БК 2014/10 Кн 257
SJAKOLOVA, Veselina Atanasova, 1956-
        La escalera 1 : vocabulario / Veselinka Atanasova Siakolova. - София : Елит-В.С., 2013 ([София] : Образование и наука). - 64 с. ; 21 см

ISBN 978-954-92639-7-8
1. Испански език - речници, испанско-български
801.323.2=60=867
COBISS.BG-ID 1263214308


802/809 ОТДЕЛНИ ЕЗИЦИ

БК 2014/10 Кн 258
МИХАЙЛОВА, Биляна, 1975-
        Очерк по индоевропейска фонетика / Биляна Михайлова. - София : Фонд. КОМ, 2014 ([София] : [Инвестпрес]). - 186 с. : с портр., табл. ; 21 см

Пълното име на авт. Биляна Михайлова е Биляна Михайлова Иванова. - Библиогр.: с. 176-186

ISBN 978-954-8745-27-7
1. Индоевропейски езици - фонетика
802/809.1-44
COBISS.BG-ID 1263257316


802.0 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

МОЛХОВА, Галина Якова
        Соматични фразеологизми в българския и английския език Вж Кн 263

БК 2014/10 Кн 259
        DYNAMICS, interdisciplinarity, diversity / [ed. Svetlana Nedelcheva, Desislava Cheshmedzhieva-Stoycheva]. - Shumen : Konstantin Preslavsky Univ. Press, 2013. - 107 с. : с табл., сх. ; 24 см

Имената на ред. отбелязани на гърба на загл. с. - Възприетата форма на името на ред. Десислава Чешмеджиева-Стойчева е Десислава Стоянова Чешмеджиева. - Текст и на бълг. ез. - Съдържа докл. от: Aglika Dobreva, Alexandra Alexandrova, Desislava Cheshmedzhieva-Stoycheva, Deyana Peneva, Ilina Doykova, Temenuzhka Seizova-Nankova, Irina Ivanova, Miroslava Tsvetkova, Radostina Iglikova, Rumyana Todorova, Zlatko Todorov, Silviya Georgieva, Snezhana Obeyd, Svetlana Nedelcheva. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-577-814-8
1. Английски език - сборници 2. Български език - сборници 3. Сравнително езикознание - сборници 4. България - езикознание
802.0(062.2)
808.67(062.2)
COBISS.BG-ID 1263437540


803.0 НЕМСКИ ЕЗИК

БК 2014/10 Кн 260
PEJČEVA, Neli Hristova
        Textlinguistik und Pragmalinguistik : ein Lehr- und Arbeitsbuch / Neli Peycheva, Marijka Dimitrova. - В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2013. - 319 с. : с ил., факс., к. ; 20 см

Библиогр.: с. 301-319

ISBN 978-954-524-935-8 : 15.50 лв.
1. Немски език - учебници за ВУЗ
803.0(075.8)
COBISS.BG-ID 1263598564


806.0 ИСПАНСКИ ЕЗИК

БК 2014/10 Кн 261
SJAKOLOVA, Veselina Atanasova, 1956-
        La escalera 1 : libro del alumno / Veselinka Atanasova Siakolova, Nieves García Valdizán. - 4. прераб. и доп. изд. - София : Елит - В.С., 2013 ([София] : Образование и наука). - 240 с. : с цв. ил., к., портр. ; 28 см

1. изд. 2006 със загл. La escalera VIIIo grado

ISBN 978-954-92639-5-4
1. Испански език - учебници
806.0(075)
COBISS.BG-ID 1263246820

БК 2014/10 Кн 262
SJAKOLOVA, Veselina Atanasova, 1956-
        La escalera 3 : guaderno / Veselinka Siakolova. - 2. прераб. изд. - София : Елит-В.С., 2013 ([София] : Образование и наука). - 120 с. : с табл. ; 28 см

1. изд. 2009. - Комплект с учебник, книга за учителя, CD

ISBN 978-954-92639-6-1
1. Испански език - учебници
806.0(076)(075)
COBISS.BG-ID 1263213028


808.67 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

БК 2014/10 Кн 263
МОЛХОВА, Галина Якова
        Соматични фразеологизми в българския и английския език / Галина Молхова. - София [т.е. Ст. Загора] : Кота, 2013. - 279 с. ; 20 см

Библиогр.: с. 121-132

ISBN 978-954-305-361-2
1. Български език - фразеология и идиоматика 2. Английски език - фразеология и идиоматика 3. България - езикознание 4. Великобритания - езикознание
808.67-318
802.0-318
COBISS.BG-ID 1263467492

        DYNAMICS, interdisciplinarity, diversity Вж Кн 259


82 ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/10 Кн 264
        ИСТОРИЯ на Съюза на българските писатели. - 2. прераб. изд. - София : Бълг. писател, 2013- ([Костинброд] : [Мултипринт ООД]). - Т. <1-> ; 22 см

ISBN 978-954-443-950-7 (подв., ч. 1)

Съдържа досега:

Ч. 1: 1913-1944 / Георги Дръндаров ... [и др.]. - 448 с. : с факс., ил.

Други авт. : Никола Атанасов, Христо Ц. Борина, Георги Караиванов. - Пълното име на авт. Никола Атанасов е Никола Атанасов Радулов. - Христо Борина - псевд. на авт. Христо Цанев Минев. - 1. изд. 2003

1. Съюз на българските писатели - история 2. Писатели, български - учреждения и организации - история 3. България - литературознание
82:061.25(497.2)(091)(092)
92(497.2)
COBISS.BG-ID 1263248868

БК 2014/10 Кн 265
        ИСТОРИЯ на Съюза на българските писатели. - София : Бълг. писател, 2003-2013 ([Костинброд] : [Мултипринт ООД]). - 2 т. ; 21 см

(Ч. 1) : 6 лв.
ISBN 954-90885-5-X !
ISBN 978-954-443-951-4 (Ч. 2, подв.)

Съдържа: 

[Ч. 1]: 1913-1944 / Георги Дръндаров ... [и др.]. - 2003. - 504 с., XIV л. : c ил., портр., факс.

Други авт. : Никола Атанасов, Христо Ц. Борина, Георги Караиванов. - Пълното име на авт. Никола Атанасов е Никола Атанасов Радулов. - Христо Борина - псевд. на авт. Христо Цанев Минев. - История, която вдъхва кураж / Никола Радев: с 5-7. - Пълното име на авт. на предг. Никола Радев е Никола Радев Маринов 

Ч. 2: 1944-2013 / Благовеста Касабова, Иван Есенски, Воймир Асенов. - 2013. - 615 с.

Пълното име на авт. Воймир Асенов е Воймир Асенов Лазаров

1. Съюз на българските писатели - история 2. Писатели, български - учреждения и организации - история 3. България - литературознание
82:061.25(497.2)(091)(092)
92(497.2)
COBISS.BG-ID 1045357028


82.0 ТЕОРИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА. ЛИТЕРАТУРНА ТЕХНИКА

ВАСИЛЕВ, Сава Йорданов, 1957-
        Великотърновската Алма Матер в българската литература и култура : библиографски указател : по повод 50-годишнината от създаването на Великотърновския университет Вж Кн 6


820/899 ЛИТЕРАТУРА НА ОТДЕЛНИТЕ НАЦИИ, НАРОДИ И ЕЗИЦИ

БК 2014/10 Кн 266
        ЗА любимия човек / ил. Джулиет Кларк ; под ред. на Хелън Ексли ; [прев. Петър Тушков]. - София : ИнфоДар, 2013 (Китай). - [24] с. : с цв. ил. ; 16 см. - (Поредица Специален подарък)

Името на прев. отбелязано в изд. каре

ISBN 978-954-761-528-1 (подв.) : 9.90 лв.

820/899-84
COBISS.BG-ID 1263454948

БК 2014/10 Кн 267
        ЗА твоя рожден ден / ил. Джулиет Кларк ; под ред на Хелън Ексли ; [прев. Боряна Даракчиева]. - София : ИнфоДар, 2013 (Китай). - [24] с. : с цв. ил. ; 16 см. - (Поредица Специален подарък)

Името на прев. отбелязано в изд. каре

ISBN 978-954-761-527-4 (подв.) : 9.90 лв.

820/899-84
COBISS.BG-ID 1263453412

БК 2014/10 Кн 268
        ЗА твоята сватба / ил. Джулиет Кларк ; под ред. на Хелън Ексли ; [прев. Милена Иванова]. - София : ИнфоДар, 2013 (Китай). - [24] с. : с цв. ил. ; 16 см. - (Поредица Специален подарък)

Името на прев. отбелязано в изд. каре

ISBN 978-954-761-522-9 (подв.) : 9.90 лв.

820/899-84
COBISS.BG-ID 1263452388

БК 2014/10 Кн 269
ИЛИЕВ, Марко Неделчев, 1937-
        Отново : театрални и филмови пристрастия / Марко Илиев. - Варна : Онгъл, 2012. - 100 с., [1] л. : с ил. ; 20 см

ISBN 978-954-8279-83-3
1. Драма, съвременна 2. Кинодраматургия
820/899-2.09
791.43.01
COBISS.BG-ID 1263678948

БК 2014/10 Кн 270
ЛИЧЕВА, Амелия Веселинова, 1968-
        Литература. Бинокъл. Микроскоп / Амелия Личева. - София : Ciela, 2013. - 176 с. ; 21 см

ISBN 978-954-28-1345-3 : 10 лв.
1. Литература - история и критика
820/899.09
COBISS.BG-ID 1263200228

БК 2014/10 Кн 271
        НАДЕЖДА и сила / под ред. на Хелън Ексли ; ил. Джулиет Кларк ; [прев. Петър Тушков]. - София : ИнфоДар, 2013 (Китай). - [24] с. : с цв. ил. ; 16 см. - (Поредица Специален подарък)

Името на прев. отбелязано в изд. каре

ISBN 978-954-761-524-3 (подв.) : 9.90 лв.

820/899-84
COBISS.BG-ID 1263454436

БК 2014/10 Кн 272
НИКОЛЧИНА, Миглена Илиева, 1955-
        Деви, рицари, кралици : любовта в литературата на Средновековието и Ренесанса / Миглена Николчина. - Пловдив : Жанет 45, 2014. - 203 с. : с ил. ; 20 см

ISBN 978-619-186-028-9 : 15 лв.
1. Западноевропейска литература - теми, образи, сюжети 2. Любов - в литературата 3. Западна Европа - литературознание
820/899(4-15).09
COBISS.BG-ID 1263202532

БК 2014/10 Кн 273
        ЧЕСТИТА годишнина / под ред. на Хелън Ексли ; ил. Джулиет Кларк ; [прев. Петър Тушков]. - София : ИнфоДар, 2013 (Китай). - [24] с. : с цв. ил. ; 16 см. - (Поредица Специален подарък)

Името на прев. отбелязано в изд. каре

ISBN 978-954-761-526-7 (подв.) : 9.90 лв.

820/899-84
COBISS.BG-ID 1263455460

БК 2014/10 Кн 274
        LITERARY knowledge and open horizons : expectations and prospects / [ed. by Raya Kuncheva]. - [София] : Изд. център "Боян Пенев", 2011 ([София] : [Изток-Запад]). - 203 с. : с табл., сх. ; 22 см

Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. - Изд. на Bulg. Acad. of Sciences. Inst. of Literature. - Съдържа материали от: Regina Koycheva, Stanka Petrova, Irina Kuzidova-Karadzhinova, Dilyana Radoslavova, Nedka Kapralova, Anna Alexieva, Ivan Hristov, Andrey Tashev, Enyo Stoyanov, Yordan Lyutskanov, Dimiter Alexandrov, Elena Davcheva. - Библиогр. след отд. теми

ISBN 978-954-8712-68-2
1. Литература - история и критика - сборници 2. Българска литература - история и критика - сборници 3. Ръкописи, църковнославянски - сборници 4. България - литературознание
820/899.09(062.2)
886.7.09(062.2)
091(=810.1)(062.2)
COBISS.BG-ID 1263598052


820 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/10 Кн 275
БЪКИНГАМ, Уил
        Произходът на лирата / Уил Бъкингам ; прев. от англ. Маргарита Терзиева. - София : Enthusiast, 2014 ([Костинброд] : [Мултипринт ООД]). - 248 с. ; 21 см

Ориг. загл.: The descent of the lyre / Will Buckingham

ISBN 978-619-164-105-5 : 14 лв.

820-31
COBISS.BG-ID 1263594212

БК 2014/10 Кн 276
ДЖАРВИС, Робин, 1956-
        Изроди и лузъри / Робин Джарвис ; прев. от англ. Елмира Великова. - София : Millenium, 2013 ([София] : Инвестпрес). - 583 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Dancing jax: Freax and rejex / Robin Jarvis. - Ч. 2 от Танцуващият замък

ISBN 978-954-515-214-6 : 17 лв.

820-312.9
COBISS.BG-ID 1263240420

БК 2014/10 Кн 277
СКАРСБРУК, М. Г., 1981-
        Отрова в кръвта : мемоарите на Лукреция Борджия / М. Г. Скарсбрук ; [прев. Александра Павлова]. - София : ИнфоДар, 2013. - 346 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Poisin in the blood / M. G. Scarsbrook. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-761-530-4 : 14.99 лв.

820-311.6
COBISS.BG-ID 1263363300


820-93 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2014/10 Кн 278
КОНСТАБЪЛ, Катрин
        Принцесата на вълците / Катрин Констабъл ; прев. от англ. Анелия Янева. - София : Егмонт България, 2014 ([София] : Инвестпрес). - 256 с. ; 21 см

Ориг. загл.: The wolf princess / Cathryn Constable

ISBN 978-954-27-1159-9 : 9.90 лв.

820-93-312.9
COBISS.BG-ID 1263784932


820(73) АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/10 Кн 279
БРЪНТ, Карол Рифка, 1970-
        Кажи на вълците, че съм си у дома / Карол Рифка Брънт ; прев. от англ. Владимир Молев. - София : Millenium, 2013 (София : Инвестпрес). - 352 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Tell the wolves I'm home / Carol Rifka Brunt

ISBN 978-954-515-226-9 : 16 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1263239140

БК 2014/10 Кн 280
ГРАНТ, Майкъл, 1954-
        БЗМЦ презареждане / Майкъл Грант ; прев. от англ. Кристина Георгиева. - София : Егмонт България, 2014 (София : Инвестпрес). - 399 с. ; 21 см

Ориг. загл.: BZRK reloaded. - Продълж. на романа BZRK 

ISBN 978-954-27-1135-3 : 9.90 лв.

820(73)-312.9
COBISS.BG-ID 1263435236

БК 2014/10 Кн 281
Д'АЛЕСАНДРО, Джаки
        Дар от съдбата / Джаки Д'Алесандро ; прев. Стамен Стойчев. - София : Ибис, 2013 ([София] : Симолини). - 312 с. ; 21 см. - (Златни исторически любовни романи)

Ориг. загл.: Whirlwind wedding / Jacquie D'Alessandro

ISBN 978-619-157-056-0 : 12.90 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1263204068

БК 2014/10 Кн 282
ДЪН, Стивън, 1939-
        Видове любов : поезия / Стивън Дън ; [прев. Христина Керанова] = Kinds of love : poetry / Stephen Dunn. - Бургас : ИК Знаци, 2014 ([В. Търново] : [Фабер]). - 104 с. ; 20 см

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-9850-45-1 : 10 лв.

820(73)-1
COBISS.BG-ID 1263888356

БК 2014/10 Кн 283
КАС, Кийра, 1981-
        Изборът / Кийра Кас ; прев. Цветелина Тенекеджиева. - София : Егмонт България, 2014 (София : Дедракс). - 327 с. ; 21 см

Ориг. загл.: The selection / Kiera Cass. - Кн. 1 от поредицата Изборът

ISBN 978-954-27-1139-1 : 12.90 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1263432420

БК 2014/10 Кн 284
КЛЕЪР, Касандра, 1973-
        Реликвите на смъртните. Кн. 6, Град на небесен огън / Касандра Клеър ; прев. Вера Паунова. - София : Ибис, 2014 ([София] : Симолини). - 640 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Mortal instruments: City of heavenly fire / Cassandra Clare. - Касандра Клеър - псевд. на Джудит Румелт

ISBN 978-619-157-080-5 : 18.90 лв.

820(73)-312.9
COBISS.BG-ID 1263166948

БК 2014/10 Кн 285
КЛИЪРИ, Бевърли, 1916-
        Хенри и Рибси / Бевърли Клиъри ; прев. от англ. София Петрова ; ил. Трейси Докрей. - София : Millenium, 2013 (София : Инвестпрес). - 200 с. : с ил. ; 20 см

Ориг. загл.: Henry and Ribsy / Beverly Cleary

ISBN 978-954-515-212-2 : 5 лв.

820(73)-93-31
COBISS.BG-ID 1263290340

БК 2014/10 Кн 286
ЛОРЕН, Кристина
        Красив негодник / Кристина Лорен ; прев. от англ. Гергана Дечева. - София : Егмонт, 2014 (София : Инвестпрес). - 287 с. ; 19 см

Ориг. загл.: Beautiful bastard / Christina Hobbs and Lauren Billings. - Кристина Лорен - колективен псевд. на Lauren Billings и Christina Hobbs Venstra

ISBN 978-954-27-1178-0 : 12.90 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1263774692

БК 2014/10 Кн 287
МААС, Сара Дж., 1986-
        Стъкленият трон / Сара Дж. Маас ; прев. от англ. Александър Драганов. - София : Егмонт, 2014 (София : Дедракс). - 408 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Throne of Glass / Sarah J. Maas

ISBN 978-954-27-1166-7 : 14.90 лв.

820(73)-312.9
COBISS.BG-ID 1263789028

БК 2014/10 Кн 288
МАКЕНА, Шанън
        Зад затворени врати / Шанън Макена ; прев. от англ. Кристина Георгиева. - София : Егмонт, 2014 (София : Инвестпрес). - 432 с. ; 19 см

Ориг. загл.: Behind closed doors / Shannon Mckenna

ISBN 978-954-27-1181-0 : 12.90 лв.

820(73)-312.4
COBISS.BG-ID 1263659492

БК 2014/10 Кн 289
МОНИНГ, Карън Мари, 1964-
        Тайната на забранената книга / Карен Мари Монинг ; прев. от англ. Ирина Ценкова. - София : Егмонт, 2014 (София : Инвестпрес). - 320 с. ; 19 см

Ориг. загл.: Darkfever / Karen Marie Moning

ISBN 978-954-27-1179-7 : 12.90 лв.

820(73)-312.9
COBISS.BG-ID 1263773156

БК 2014/10 Кн 290
ПОРТЪР, Андрю, 1972-
        Между дните / Андрю Портър ; прев. от англ. Маргарита Терзиева. - София : Millenium, 2013 (София : Инвестпрес). - 360 с. ; 20 см

Ориг. загл.: In between days / Andrew Porter

ISBN 978-954-515-217-7 : 16 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1263087332

БК 2014/10 Кн 291
РОТ, Вероника, 1988-
        Предани / Вероника Рот ; прев. Гергана Дечева. - София : Егмонт България, 2013 (Хасково : Полиграфюг). - 432 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Allegiant / Veronica Roth. - Кн. 3 от поредицата Дивергенти

ISBN 978-954-27-1078-3 : 12.90 лв.

820(73)-311.9
COBISS.BG-ID 1263082468

БК 2014/10 Кн 292
УОРД, Дж. Р., 1969-
        Братството на черния кинжал. Кн. 10, Преродена любов / Дж. Р. Уорд ; прев. Надя Баева. - София : Ибис, 2013 ([София] : Симолини). - 570 с. ; 21 см

Ориг. загл.: The black dagger brotherhood. Lover reborn / J. R. Ward. - Дж. Р. Уорд - псевд. на 
авт. Джесика Бърд

ISBN 978-619-157-062-1 : 17.90 лв.

820(73)-312.9
COBISS.BG-ID 1263164900

БК 2014/10 Кн 293
ФИЛИПС, Сюзън Елизабет, 1948-
        Капризите на сърцето / Сюзън Елизабет Филипс ; прев. Стамен Стойчев. - София : Ибис, 2013 (София : Симолини). - 375 с. ; 21 см. - (Колекция Избрани съвременни любовни романи)

Ориг. загл.: This heart of mine / Susan Elizabeth Phillips. - Вариант на сер. загл., отбелязано на гърба на кн.: Избрани съвременни любовни романи.

ISBN 978-619-157-054-6 : 13.90 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1263162596

БК 2014/10 Кн 294
ХУВЪР, Колийн, 1979-
        Без Хоуп / Колийн Хувър ; прев. от англ. Елка Виденова. - София : Егмонт България, 2014 (София : Инвестпрес). - 336 с. ; 19 см

Ориг. загл.: Hopeless / Colleen Hoover

ISBN 978-954-27-1180-3 : 12.90 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1263724772


820(73)-93 АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2014/10 Кн 295
        ЗАМРЪЗНАЛОТО кралство. - София : Егмонт България, 2013 (София : Лито Балкан). - 64 с. : с цв. ил. ; 23 см. - (Чародейства)

Ориг. загл.: Frozen. - Прев. от англ. ез. - Изд. на Disney

ISBN 978-954-27-1051-6 : 6.99 лв.

820(73)-93-34
COBISS.BG-ID 1263372516

БК 2014/10 Кн 296
КЛИЪРИ, Бевърли, 1916-
        Рамона завинаги / Бевърли Клиъри ; прев. от англ. София Петрова ; ил. Трейси Докрей. - София : Millenium, 2013 (София : Инвестпрес). - 224 с. : с ил. ; 20 см

Ориг. загл.: Ramona forever / Beverly Cleary

ISBN 978-954-515-219-1 : 6 лв.

820(73)-93-31
COBISS.BG-ID 1263289828

БК 2014/10 Кн 297
КЛИЪРИ, Бевърли, 1916-
        Хенри Хъгинс / Бевърли Клиъри ; прев. от англ. София Петрова ; ил. Трейси Докрей. - София : Millenium, 2013 ([София] : Инвестпрес). - 208 с. : с ил. ; 20 см

Ориг. загл.: Henry Huggins / Beverly Cleary

ISBN 978-954-515-222-1 : 6 лв.

820(73)-93-31
COBISS.BG-ID 1263087844

БК 2014/10 Кн 298
МАРСИАНО, Джон Бемелманс, 1970-
        Деветте живота на Александър Баденфийлд / Джон Бемелманс Марсиано ; прев. от англ. София Петрова ; ил. Софи Блекол. - София : Millenium, 2013 ([София] : Инвестпрес). - 168 с. : с ил. ; 23 см

Ориг. загл.: The 9 lives of Alexander Baddenfield / John Bemelmans Marciano

ISBN 978-954-515-225-2 : 14 лв.

820(73)-93-31
COBISS.BG-ID 1263244772

БК 2014/10 Кн 299
        ПРИКЛЮЧЕНИЯТА на Дъсти : чети и слушай. - София : Егмонт България, 2013 (Полша). - 32 с. : с цв. ил. ; 14 x 14 см. - (Самолети) (Малки приказки на глас)

Кор. опис. - Ориг. загл.: Planes. - Прев. от англ. ез. - Изд. на Disney. - Кн. се разпространява с електронен ресурс

ISBN 978-954-27-0974-9 (подв.) : 7.99 лв.

820(73)-93-34
COBISS.BG-ID 1263127524

БК 2014/10 Кн 300
        ПРИКЛЮЧЕНИЯТА на Светкавицата : чети и слушай / прев. Венета Янкова. - София : Егмонт България, 2013 (Полша). - 32 с. : с цв. ил. ; 14 x 14 см. - (Колите) (Малки приказки на глас)

Кор. опис. - Ориг. загл.: Cars. - Изд. на Disney, Pixar. - Кн. се разпространява с електронен ресурс

ISBN 978-954-27-1024-0 (подв.) : 7.99 лв.

820(73)-93-34
COBISS.BG-ID 1263060196

БК 2014/10 Кн 301
        РАЖДАНЕТО на една фея : чети и слушай / прев. Анна Стоева. - София : Егмонт България, 2013 (Полша). - 32 с. : с цв. ил. ; 14 x 14 см. - (Феи : камбанка) (Малки приказки на глас)

Кор. опис. - Ориг. загл.: Tinker Bell. - Изд. на Disney. - Кн. се разпространява със звукозапис

ISBN 978-954-27-1025-7 (подв.) : 7.99 лв.

820(73)-93-34
COBISS.BG-ID 1263058916

БК 2014/10 Кн 302
САКЪР, Луис, 1954-
        Съкровището от Зеленото езеро / Луис Сакър ; прев. от англ. Владимир Молев. - София : Millenium, 2013 ([София] : Инвестпрес). - 264 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Holes / Louis Sachar

ISBN 978-954-515-208-5 : 14 лв.

820(73)-93-31
COBISS.BG-ID 1263218660

БК 2014/10 Кн 303
        ТЪРПЕНИЕ, Пух : чети и слушай / адапт. по Winnie Pooh by A. A. Milne and E. H. Shepard ; прев. Боряна Стоянова. - София : Егмонт България, 2013 (Полша). - 32 с. : с цв. ил. ; 14 x 14 см. - (Мечо Пух) (Малки приказки на глас)

Кор. опис. - Ориг. загл.: Be patient, Pooh. - Изд. на Disney. - Кн. се разпространява със звукозапис

ISBN 978-954-27-1017-2 (подв.) : 7.99 лв.

820(73)-93-91
COBISS.BG-ID 1263056356

БК 2014/10 Кн 304
        ЛЕДЕНА приказка: Замръзналото кралство. - София : Егмонт България, 2014 (Полша). - 32 с. : с цв. ил. ; 14 x 14 см. - (Малки приказки на глас)

Кор. опис. - Ориг. загл.: Frozen. - Изд. на Disney. - Кн. се разпространява със звукозапис

ISBN 978-954-27-1132-2 (подв.) : 7.99 лв.

820(73)-93-34
COBISS.BG-ID 1263648740

БК 2014/10 Кн 305
        ИСТОРИЯ за принцеси: София Първа : чети и слушай. - София : Егмонт България, 2014 (Полша). - 32 с. : с цв. ил. ; 14 x 14 см. - (Малки приказки на глас)

Кор. опис. - Ориг. загл.: Sofia the First. - Изд. на Disney, Junior. - Кн. се разпространява със звукозапис

ISBN 978-954-27-1133-9 (подв.) : 7.99 лв.

820(73)-93-34
COBISS.BG-ID 1263648228


820(94) АВСТРАЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/10 Кн 306
БРАУН, Пам, 1948-
        Желая ти щастие / Пам Браун ; ил. Джулиет Кларк ; под ред. на Хелън Ексли ; [прев. Милена Иванова]. - София : ИнфоДар, 2013 (Китай). - [24] с. : с цв. ил. ; 16 см. - (Поредица Специален подарък)

Името на прев. отбелязано в изд. каре

ISBN 978-954-761-523-6 (подв.) : 9.90 лв.

820(94)-84
COBISS.BG-ID 1263455972

БК 2014/10 Кн 307
БРАУН, Пам, 1948-
        За най-добрата приятелка / Пам Браун ; ил. Джулиет Кларк ; под ред. на Хелън Ексли ; [прев. Боряна Даракчиева]. - София : ИнфоДар, 2013 (Китай). - [24] с. : с цв. ил. ; 16 см. - (Поредица Специален подарък)

Името на прев. отбелязано в изд. каре

ISBN 978-954-761-525-0 (подв.) : 9.90 лв.

820(94)-84
COBISS.BG-ID 1263451364

БК 2014/10 Кн 308
БРАУН, Пам, 1948-
        Най-желаното бебе / Пам Браун ; ил. Джулиет Кларк ; под ред. на Хелън Ексли ; [прев. Станислава Първанова]. - София : ИнфоДар, 2013 (Китай). - [24] с. : с цв. ил. ; 16 см. - (Поредица Специален подарък)

Името на прев. отбелязано в изд. каре

ISBN 978-954-761-529-8 (подв.) : 9.90 лв.

820(94)-84
COBISS.BG-ID 1263455716


830 НЕМСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/10 Кн 309
ГИР, Керстин, 1966-
        Кръстницата / Керстин Гир ; прев. Елена Продева. - София : Ибис, 2013 ([София] : Симолини). - 315 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Die Patin / Kerstin Gier

ISBN 978-619-157-060-7 : 11.90 лв.

830-31
COBISS.BG-ID 1262983908

БК 2014/10 Кн 310
ГИР, Керстин, 1966-
        Смарагдовозелено / Керстин Гир ; прев. Стефана Моллова. - София : Ибис, 2013 ([София] : Симолини). - 429 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Smaragdgrün / Kerstin Gier. - Кн. 3 от трилогията Скъпоценни камъни

ISBN 978-619-157-047-8 : 14.90 лв.

830-312.9
COBISS.BG-ID 1263074788

БК 2014/10 Кн 311
ШИКАНЕДЕР, Емануел, 1751-1812
        Вълшебната флейта : опера в две действия KV 620 : либрето / Емануел Шиканедер ; [прев. от нем. Борис Парашкевов] ; [музика] Волфганг Амадеус Моцарт = Die Zauberflöte : eine grosse Oper in zwei Aufzügen KV 620 : libretto / Emanuel Schikaneder ; [musik] Wolfgang Amadeus Mozart. - София : Нац. библ. "Св. св. Кирил и Методий" : Фонд. "Култ. перспективи", 2014 ([София] : ПК "Д. Благоев"). - 192 с. ; 22 см

ISBN 978-954-523-141-4 (Нац. библ. "Св. св. Кирил и Методий")
ISBN 978-619-90091-4-7 (Фонд. "Култ. перспективи")

830-293
COBISS.BG-ID 1263689700


830-93 НЕМСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2014/10 Кн 312
АЙНВОЛТ, Илона, 1968-
        Щури свалки, як купон : ще купонясваш или ще се цупиш? : ти решаваш какво да се случи! / Илона Айнволт ; прев. от нем. Анета Илиева. - София : Гея-Либрис, 2012 ([Пловдив] : [Макрос 2000]). - 192 с. ; 19 см

Ориг. загл.: Dicke Freundschaft, fette Party / Ilona Einvolt т.е. Ilona Einwohlt. - Кн. от поредицата Следвай сърцето си

ISBN 978-954-300-106-4 : 6.90 лв.

830-93-31
COBISS.BG-ID 1263180772

БК 2014/10 Кн 313
ГАЙСЛЕР, Дагмар, 1958-
        Макси и Мо / Дагмар Гайслер ; [прев. Здравка Евстатиева]. - София : Гея-Либрис, 2013 ([Пловдив] : [Макрос 2000]). - 160 с. : с портр. ; 19 см. - (За момичета)

Ориг. загл.: Maxi und Mo Liebe & Co / Dagmar Geisler. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-300-122-4 : 5.95 лв.

830-93-31
COBISS.BG-ID 1263207396

БК 2014/10 Кн 314
ГЕНГЕР, Елизабет, 1961-
        Изгубени в чата / Елизабет Генгер ; [прев. Мария Любенова Добревска]. - София : Гея-Либрис, 2013 ([Пловдив] : [Макрос 2000]). - 159 с. ; 19 см. - (За момичета)

Ориг. загл.: Liebeskummer auf Japanisch! / Elisabeth Gänger. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Възприетата форма на името на прев. Мария Любенова Добревска е Мария Kaро

ISBN 978-954-300-123-1 : 5.95 лв.

830-93-31
COBISS.BG-ID 1263088356


839.3 ХОЛАНДСКА, ФЛАМАНДСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/10 Кн 315
ЛАНС, Джак, 1967-
        Черен спомен / Джак Ланс ; прев. Мария Йоцова. - София : Делакорт, 2014 ([Хасково] : Полиграфюг). - 272 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Hellevanger / Jack Lance

ISBN 978-954-690-046-3 : 12 лв.

839.3-312.4
COBISS.BG-ID 1263212004


839.6 НОРВЕЖКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/10 Кн 316
КРИСТЕНСЕН, Ларш Собю, 1953-
        Таралежово слънце / Ларш Собю Кристенсен ; прев. Анюта Качева. - София : Изд. за поезия Да, 2013 ([София] : Експертпринт). - 84 с. : с ил., портр. ; 21 см

Ориг. загл.: Pinnsvinsol / Lars Saabye Christensen

ISBN 978-619-7082-02-9 : 10 лв.

839.6-1
COBISS.BG-ID 1263248100

БК 2014/10 Кн 317
ПЕТЕРШОН, Пер, 1952-
        Отказвам / Пер Петершон ; прев. от норв. Стела Джелепова. - София : Делакорт, 2013 ([Хасково] : Полиграфюг). - 269 с. ; 20 см. - (Върхове на европейската белетристика)

Ориг. загл.: Jeg nekter / Per Petterson

ISBN 978-954-690-044-9 : 12 лв.

839.6-31
COBISS.BG-ID 1263242724

БК 2014/10 Кн 318
ПЕТЕРШОН, Пер, 1952-
        Следи във водата : роман / Пер Петершон ; прев. от норв. Стела Джелепова. - София : Делакорт, 2012 ([Хасково] : Полиграфюг). - 175 с. ; 21 см. - (Върхове на европейската белетристика)

Ориг. загл.: I kjøvlannet / Per Petterson

ISBN 978-954-690-034-0 : 10 лв.

839.6-31
COBISS.BG-ID 1263201508

БК 2014/10 Кн 319
ХАНСЕН, Мауриц, 1794-1842
        Отар от Бретан : рицарска приказка / Мауриц Хансен ; прев. от норв. Стела Джелепова. - София : Делакорт, 2012 ([Хасково] : Полиграфюг). - 168 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Othar av Bretagne / Maurits Hansen

ISBN 978-954-690-037-1 : 10 лв.

839.6-31
COBISS.BG-ID 1263243748


839.8 ДАТСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/10 Кн 320
ДВАДЕСЕТ и един
        21 датски разказа от 21-ви век / прев. от дат. Георги Илиев. - София : Роборид, 2013 (София : Сокасто). - 208 с. ; 21 см

ISBN 978-619-7038-06-4 : 16 лв.

839.8-32(082)
COBISS.BG-ID 1263497956


840 ФРЕНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/10 Кн 321
АПОЛИНЕР, Гийом, 1880-1918
        Поезия / Гийом Аполинер ; подб. и прев. от фр., [предг.] Кирил Кадийски. - 2. прераб. изд. - София : Захарий Стоянов, 2013 ([София] : Унив. изд. "Св. Климент Охридски"). - 207 с. : с ил. ; 22 см. - (Ars poetica)

Името на авт. на предг. отбелязано на с. 15. - 1. изд. 1984 на изд. Нар. култура

ISBN 978-954-09-0822-9 : 12 лв.

840-1
COBISS.BG-ID 1263323876

БК 2014/10 Кн 322
ВЯЗЕМСКИ, Ан, 1947-
        Моето берлинско дете / Ан Вяземски ; прев. Аксиния Михайлова. - София : Found. for Bulg. lit., 2012 ([София] : [Симолини]). - 240 с. ; 22 см. - (Колекция Аквариум Средиземноморие)

Ориг. загл.: Mon enfant de Berlin / Anne Wiazemsky

ISBN 978-954-677-075-2 : 16 лв.

840-31
COBISS.BG-ID 1263476452


850 ИТАЛИАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/10 Кн 323
СПАМПИНАТО, Джузеппе, 1932-
        Сицилия...okay! / Джузеппе Спампинато (Пиппо) ; [прев. от сицилиан. Даниела Илиева]. - София : Casa Sicilia, 2013 (София : Булгед). - 96 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Sicilia Okay / Giuseppe Spampinato (Pippo). - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-92515-4-8 : 10 лв.

850-22
COBISS.BG-ID 1263157220


850-93 ИТАЛИАНСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2014/10 Кн 324
БАКАЛАРИО, Пиердоменико, 1974-
        Юлисес Мур: Къщата на огледалата : трета тетрадка / [Пиердоменико Бакаларио] ; прев. от итал. Весела Лулова Цалова ; [ill. by Iacopo Bruno]. - София : Егмонт България, 2013 (Добрич : Фолиарт). - 216 с. : с ил. ; 21 см

Ориг. загл.: La casa degli specchi / text by Pierdomenico Baccalario. - Името на авт. отбелязанo на с. 5, а на ил. - на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-27-1077-6 : 9.90 лв.

850-93-31
COBISS.BG-ID 1263077604

БК 2014/10 Кн 325
БАКАЛАРИО, Пиердоменико, 1974-
        Юлисес Мур: Островът на маските : четвърта тетрадка / [Пиердоменико Бакаларио] ; прев. от итал. Весела Лулова Цалова ; [ill. by Iacopo Bruno]. - София : Егмонт България, 2014 (Добрич : Фолиарт). - 295 с. : с ил., факс. ; 21 см

Ориг. загл.: L'Isola delle Maschere / text by Pierdomenico Baccalario. - Името на авт. отбелязано на с. 5, а на ил. - на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-27-1136-0 : 9.90 лв.

850-93-31
COBISS.BG-ID 1263429604


860 ИСПАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/10 Кн 326
БЕРНИЕР, Хуан Антонио, 1976-
        Философията и две врабчета / Хуан Антонио Берниер ; [рис. Румен Жеков] = La filosofía y dos gorriones / Juan Antonio Bernier ; [trad. Liliana Tabákova]. - Пловдив : Жанет 45, 2014. - 128 с. : с ил. ; 20 см

Имената на ил., прев. отбелязани на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-186-015-9 : 13 лв.

860-1
COBISS.BG-ID 1263252708

БК 2014/10 Кн 327
МЕНДЕС, Алберто, 1941-2004
        Слепите слънчогледи / Алберто Мендес ; прев. от исп. Стефка Кожухарова. - София : Found. for Bulg. Lit., 2012 ([София] : [Симолини]). - 156 с. ; 22 см. - (Колекция Аквариум Средиземноморие)

Ориг. загл.: Los girasoles ciegos / Alberto Méndez

ISBN 978-954-677-074-5 : 14 лв.

860-32
COBISS.BG-ID 1263475684

БК 2014/10 Кн 328
УНАМУНО, Мигел де, 1864-1936
        Дневник / Мигел де Унамуно ; прев. от исп. Боряна Цонева. - София : Захарий Стоянов, 2013 (София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски"). - 208 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Diario íntimo / Miguel de Unamuno

ISBN 978-954-09-0778-9 : 12 лв.

860-94
COBISS.BG-ID 1263058660


860(729.1) КУБИНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/10 Кн 329
ПАДУРА, Леонардо, 1955-
        Човекът, който обичаше кучетата : [роман] / Леонардо Падура ; прев. от исп. Венцеслав Николов. - Пловдив : Жанет 45, 2014. - 876 с. : с ил. ; 20 см. - (Кубинската поредица)

Ориг. загл.: El hombre que amaba a los perros / Leonardo Padura

ISBN 978-954-491-998-6 : 18 лв.

860(729.1)-311.6
COBISS.BG-ID 1263287524


860(82) АРЖЕНТИНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/10 Кн 330
КАБОБИАНКО, Флавио, 1981-
        Идвам от Слънцето / Флавио Кабобианко ; [прев. от нем. Георги Карамихайлов]. - Варна : Алфиола, 2012 (В. Търново : Абагар). - 131 с., [8] л. : с портр., ил. ; 21 см

Ориг. загл.: Vengo del sol / Flavio Cabobianco

ISBN 978-9-54813-963-2 : 12 лв.

860(82)-053.2-97
COBISS.BG-ID 1263730148


869.0(81) БРАЗИЛСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/10 Кн 331
МУСА, Алберто, 1961-
        Мъжът отляво / Алберто Муса ; прев. от португ. Саня Петрова. - София : Делакорт, 2012 ([Хасково] : Полиграфюг). - 288 с. ; 20 см

Ориг. загл.: O senhor do lado esquerdo / Alberto Mussa. - Възприетата форма на името на прев. Саня Петрова е Александра Владимирова Петрова

ISBN 978-954-690-036-4 : 12 лв.

869.0(81)-312.4
COBISS.BG-ID 1263262436

БК 2014/10 Кн 332
ТОРЕС, Антонио, 1940-
        Тази земя / Антонио Торес ; прев. от португ. Александра Петрова. - София : Делакорт, 2013 ([Хасково] : Полиграфюг). - 189 с. ; 20 см. - (Върхове на световната белетристика)

Ориг. загл.: Essa terra / Antônio Torres

ISBN 978-954-690-043-2 : 10 лв.

869.0(81)-31
COBISS.BG-ID 1263202276


875 КЛАСИЧЕСКА ГРЪЦКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/10 Кн 333
ПЛУТАРХ, 45-120 пр. Хр.
        Успоредни животописи : Ликург - Нума, Солон - Публикола, Кимон - Лукул, Темистокъл - Камил, Никий - Крас, Фокион - Катон Млади / Плутарх ; прев. от старогр. Драгомира Вълчева ... [и др.]. - София : Ерго, 2013 ([София] : [Дайрект сървисиз]). - 605 с. ; 22 см. - (Libri legendi)

Други прев.: Мирена Славова, Невена Панова

ISBN 978-954-8689-51-9 : 14 лв.
1. Царе, антични - биографии 2. История - Стара Гърция 3. История - Рим (държава) 4. Стара Гърция - история 5. Рим (държава) - история
875-4
937/938(092)(0:82-4)
92(37/38)
COBISS.BG-ID 1263362020


877.3 ВИЗАНТИЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/10 Кн 334
КЕНАНОВ, Димитър Вълчев, 1949-
        Небето на безмълвието : книгата "Лествица" от св. Йоан Синайски и нейният старобългарски превод / Димитър Кенанов, Невена Гавазова. - В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2013 (В. Търново : Faber). - 448 с. : с ил., факс. ; 25 см

Истинското име на авт. Димитър Кенанов e Димитър Вълчев Петров. - Изд. на Научноизслед. център Търновска кн. школа. - Текст и на старобълг. ез. - Библиогр.: с. 423-444

ISBN 978-954-524-891-7 (подв.)
1. Йоан Лествичник, свети, 570?-603? - отделни произведения 2. Писатели, византийски - отделни произведения 3. Старобългарска литература - преводи от други езици - византийски език 4. Византия - религия 5. България - литературознание
877.3(092)
235.3(495)(092)
886.7-023-97.03
92 Йоан Лествичник
COBISS.BG-ID 1263359716


877.4 НОВОГРЪЦКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/10 Кн 335
КАЛФОПУЛОС, Костас, 1956-
        Кафе Лукач : Budapest noir : новела / Костас Калфопулос ; прев. от гр. Здравка Михайлова. - София : Фонд. за бълг. лит., 2013 ([София] : [Симолини]). - 103 с. ; 21 см. - (Колекция Аквариум Средиземноморие = Collection Aquarium Medditerranean)

Ориг. загл.: Cafe Lukasc: Budapest noir / Kostas Kalfopoulos. - Името на авт. погрешно отпеч. на гърба на кн. Костас Калифопулос

ISBN 978-954-677-079-0

877.4-32
COBISS.BG-ID 1263374308


877.4-93 НОВОГРЪЦКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2014/10 Кн 336
КУШАПА, Маро
        Любими кипърски приказки / Маро Кушапа ; прев. Мая Жилиева ; [худож. Росица Петкова]. - София : АТЛ-50, 2010 ([София] : [Алианс Принт]). - 32 с. : с цв. ил. ; 30 см

Ориг. загл. на гр. ез.: Ap tin Kúpro mas vyalmena paramútia ayapimena / Maro Kusiappa. - Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с. - За авт.: с. 32. - На загл. с. означено ч. 1. - Съдържа: Глупавата Хайдо ; Истината и лъжата ; Приказка за свраката ; Капитанът и кръщелникът му

ISBN 978-954-91655-5-5

877.4-93-34
COBISS.BG-ID 1263575012


882 РУСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/10 Кн 337
БРОДСКИ, Йосиф Александрович, 1940-1996
        Самотни пътешествия : есета / Йосиф Бродски ; [състав.], ред. Георги Борисов ; [прев. Аглика Маркова ... и др.]. - София : Факел експрес, 2013 ([София] : [Симолини]). - 326 с. ; 21 см

Имената на състав., прев. отбелязани в изд. каре. - Пълното име на състав., ред. Георги Борисов е Георги Борисов Богданов, а на прев. Зорница Христова - Зорница Христова Бодакова. - Други прев.: Александра Велева, Бойко Ламбовски, Валентин Кръстев, Зорница Христова, Иван Тотоманов, Калоян Игнатовски, Милена Лилова. - Ехото на котешкото мяу / Юз Алешковски: с. 5-7. - Съдържа: По-малко от единица ; Трофейно ; Пътеводител по един преименуван град ; Пътуване до Истанбул ; Кеят на неизцелимите ; Състоянието, което наричаме изгнание ; Място като всички други ; В прослава на Марк Аврелий ; Писмо до Хораций ; След пътешествието, или посветено на гръбначния стълб ; Altra ego ; Песента на махалото ; В сянката на Данте ; Шумът на прилива ; Котешко мяу

ISBN 978-954-9772-80-7

882-4
COBISS.BG-ID 1263496932

БК 2014/10 Кн 338
ТРОЕПОЛСКИ, Гавриил Николаевич, 1905-1995
        Белият Бим, черното ухо / Гавриил Троеполски ; прев. от рус. Лиляна Минкова. - [4. изд.]. - София : Лабиринт, 2013 (София : Симолини 94). - 248 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Белый Бим, черное ухо / Гавриил Троепольский. - 1. изд. 1973 на изд. Нар. младеж

ISBN 978-619-7055-07-8 : 13.90 лв.

882-31
COBISS.BG-ID 1263177956


882-93 РУСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2014/10 Кн 339
        МАША и Мечока : загадки, истории, весели задачи, картинки за оцветяване. - София : Егмонт България, 2014 (София : Лито Балкан). - 64 с. : с цв. ил. ; 23 см

Ориг. загл.: Маша и Медведь. Загадки, песенки, раскраски, весëлые задания. - Загл. и на англ. ез.: Masha and the Bear

ISBN 978-954-27-1090-5 : 6.99 лв.

882-93-34
087.5
COBISS.BG-ID 1263741924

БК 2014/10 Кн 340
        МАША и Мечока: До пролетта не ме буди!. - София : Егмонт, 2014 (София : Лито Балкан). - 24 с. : с цв. ил. ; 21 х 21 см

Ориг. загл.: До весны не будить!. - Прев. от рус. ез.

ISBN 978-954-27-1083-7 : 2.99 лв.

882-93-34
COBISS.BG-ID 1263360996

БК 2014/10 Кн 341
        МАША и Мечока: Елхичке, светни!. - София : Егмонт, 2014 (София : Лито Балкан). - 24 с. : с цв. ил. ; 21 х 21 см

Ориг. загл.: Раз, два, три! Ëлочка, гори! - Прев. от рус. ез.


ISBN 978-954-27-1084-4 : 2.99 лв.

882-93-34
COBISS.BG-ID 1263361252

БК 2014/10 Кн 342
        МАША и мечока: Маша + каша. - София : Егмонт България, 2014 (София : Лито Балкан). - 24 с. : с цв. ил. ; 21 x 21 см

Ориг. загл.: Маша+каша. - Загл. на и англ. ез.: Masha and the Bear. - Прев. от рус. ез.

ISBN 978-954-27-1186-5 : 2.99 лв.

882-93-34
COBISS.BG-ID 1263913700

БК 2014/10 Кн 343
        МАША и мечока: позвъни ми, позвъни ми!. - София : Егмонт България, 2014 (София : Лито Балкан). - 24 с. : с цв. ил. ; 21 x 21 см

Ориг. загл.: Позвони мне, позвони!. - Прев. от рус. ез.

ISBN 978-954-27-1182-7 : 2.99 лв.

882-93-34
COBISS.BG-ID 1263912932

БК 2014/10 Кн 344
        МАША и Мечока: Първа среща. - София : Егмонт, 2014 (София : Лито Балкан). - 24 с. : с цв. ил. ; 21 х 21 см

Ориг. загл.: Первая встреча. - Прев. от рус. ез.

ISBN 978-954-27-1082-0 : 2.99 лв.

882-93-34
COBISS.BG-ID 1263492324


884 ПОЛСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/10 Кн 345
ЗИНГЕР, Марлена, 1972-
        Докосване : избрани стихотворения / Марлена Зингер ; подб. и прев. от пол. ез. Лъчезар Селяшки = Do-tykanie : wiersze wybrane / Marlena Zynger. - София : Ваян, 2014 ([София] : Симолини). - 100 с. ; 20 см

Марлена Зингер - псевд. на авт. Ева Бартковяк

ISBN 978-954-92664-6-7

884-1(081.2)
COBISS.BG-ID 1263853284


886.2 ХЪРВАТСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/10 Кн 346
ГАВРАН, Миро, 1961-
        Единственият свидетел на красотата / Миро Гавран ; прев. от хърв. Александра Ливен. - София : Фонд. за бълг. лит., 2012 ([София] : [Симолини]). - 152 с. ; 22 см. - (Колекция Аквариум Средиземноморие = Collection Aquarium Medditerranean)

Ориг. загл.: Jedini svjedok ljepote / Miro Gavran

ISBN 978-954-677-071-4 : 14 лв.

886.2-31
COBISS.BG-ID 1263438052


886.3 СЛОВЕНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/10 Кн 347
ДЕБЕЛЯК, Алеш, 1961-2016
        Край на носталгията : избрани стихотворения / Алеш Дебеляк ; [състав.], прев. Людмила Миндова. - София : Изд. за поезия Да, 2013 ([София] : Експертпринт). - 94 с. : с портр. ; 19 х 19 см

ISBN 978-619-7082-03-6 : 11 лв.

886.3-1(081.2)
COBISS.BG-ID 1263313124


886.7 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/10 Кн 348
        ВАПЦАРОВ - вяра и самота : сборник с нови научни изследвания по повод 100-годишнината на поета / състав. Свилен Каролев ... [и др.]. - София : Изд. център "Боян Пенев", 2011 ([София] : Артграф). - 260 с. ; 24 см. - (Нови изследвания)

Други състав.: Маринели Димитрова, Георги Господинов. - Пълното име на състав. Георги Господинов е Георги Господинов Георгиев. - Изд. на БАН. Институт за лит. - Съдържа материали от: Радосвет Коларов, Милена Цанева, Никола Георгиев, Димитър Камбуров, Петър Велчев, Владимир Атанасов, Стоянка Мицева, Светлозар Игов, Георги Господинов, Михаил Неделчев, Александра Антонова, Катя Зографова, Катя Янева, Свилен Каролев, Огнян Антов, Емилия Алексиева, Миряна Янакиева, Едвин Сугарев, Емилия Стайчева, Чавдар Добрев, Петко Тотев, Бойка Асиова, Светлозар Елдъров, Тодор Петров

ISBN 978-954-8712-74-3 : 10 лв.
1. Вапцаров, Никола Йонков, 1909-1942 - творчество - сборници 2. Поети, български - творчество - сборници 3. България - литературознание
886.7(092)(062.2)
92 Вапцаров, Никола Йонков
COBISS.BG-ID 1263543268

ВАСИЛЕВ, Сава Йорданов, 1957-
        Великотърновската Алма Матер в българската литература и култура : библиографски указател : по повод 50-годишнината от създаването на Великотърновския университет Вж Кн 6

БК 2014/10 Кн 349
ГЕОРГИЕВ, Любомир, 1930-
        Романът "Земя за прицел" от Свобода Бъчварова - на прицел / Любомир Георгиев. - София : Сепа-Инфома, 2014. - 126 с. ; 21 см

Пълното име на авт. Любомир Георгиев е Любомир Георгиев Костадинов

ISBN 978-954-92599-8-8 : 8 лв.
1. Бъчварова, Свобода Тодорова, 1925-2012 - отделни произведения 2. Писатели, български - отделни произведения 3. България - литературознание
886.7(092)
92 Бъчварова, Свобода Тодорова
COBISS.BG-ID 1263327204

БК 2014/10 Кн 350
ДИМИТРОВ, Николай Стойчев, 1960-
        Страхът в българската литература през 19-ти и началото на 20-ти век / Николай Димитров. - В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2013 (В. Търново : Фабер). - 320 с. ; 24 см

Библиогр.: с. 311-320

ISBN 978-954-524-934-1
1. Българска литература - теми, образи, сюжети 2. Страх - в литературата 3. България - литературознание
886.7.09
COBISS.BG-ID 1263477732

БК 2014/10 Кн 351
ИВАНОВА-Гиргинова, Мариета Стоянова, 1963-
        Блянове по модерна драма : драматическият проект на Петко Тодоров / Мариета Иванова-Гиргинова. - София : Изд. център "Боян Пенев", 2010 ([София] : [Изток-Запад]). - 255 с. : с цв. ил., табл. ; 21 см

Загл. и на англ. ез.: Dreams of modern drama. - Библиогр.: с. 247-251. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-8712-65-1
1. Тодоров, Петко Юрданов, 1879-1916 - творчество 2. Писатели, български - творчество 3. България - литературознание
886.7(092)
886.7-2.09
92 Тодоров, Петко Юрданов
COBISS.BG-ID 1263493860

КЕНАНОВ, Димитър Вълчев, 1949-
        Небето на безмълвието : книгата "Лествица" от св. Йоан Синайски и нейният старобългарски превод Вж Кн 334

БК 2014/10 Кн 352
        КРИТИЧЕСКОТО наследство на българския модернизъм : как го четем сега / състав. и ред. Едвин Сугарев ... [и др.]. - София : Изд. център "Боян Пенев", 2011 (София : Симолини-94). - 316 с. ; 23 см

Други състав. и ред.: Елка Димитрова, Цветанка Атанасова. - За авт.: с. 311-315. - Изд. на БАН. Институт за лит. - Съдържа материали от: Цветанка Атанасова, Елка Димитрова, Мариета Иванова-Гиргинова, Едвин Сугарев, Румен Шивачев, Албена Вачева, Калина Лукова, Мая Горчева, Надежда Александрова, Цветана Георгиева, Пламен Антов, Камелия Спасова, Елизария Рускова, Надежда Цочева, Александра Антонова, Светлана Стойчева, Владимир Янев, Иван Христов, Александър Йорданов

ISBN 978-954-8712-72-9 : 10 лв.
1. Българска литература - художествен метод, направления, стилове и школи 2. Модернизъм - в литературата 3. България - литературознание
886.7.015
COBISS.BG-ID 1263418596

БК 2014/10 Кн 353
СТОИМЕНОВ, Стоян Василев, 1908-1993
        С огън в сърцето : мемоари, студии, публицистика, рецензии, за автора / Стоян Стоименов ; [състав. Емилия Лазарова] ; [ред. Елена Алекова]. - София : ИК Нов свят, 2013 ([София] : [Скала]). - 364 с. ; 21 см

Имената на състав., ред. отбелязани на гърба на предзагл. с. - Пълното име на ред. Елена Алекова е Елена Алекова Христова

ISBN 978-954-8391-34-4
1. Стоименов, Стоян Василев, 1908-1993 - биографии 2. Публицисти, български - биографии 3. България - литературознание
886.7(092)
886.7.09
92 Стоименов, Стоян Василев
COBISS.BG-ID 1263585252

БК 2014/10 Кн 354
ТОТЕВ, Петко, 1932-2017
        Е, ами кога ще живеем? / Петко Тотев. - София : ИК Нов свят, 2013 ([София] : [Тип-топ прес]). - 180 с. ; 22 см

Пълното име на авт. е Петко Тотев Петков

ISBN 978-954-8391-48-1
1. Константинов, Алеко Иваницов, 1863-1897 - творчество 2. Писатели, български - творчество 3. България - литературознание
886.7(092)
886.7-3.09
92 Константинов, Алеко Иваницов
COBISS.BG-ID 1263024868

БК 2014/10 Кн 355
ТОТЕВ, Петко, 1932-2017
        Отгласи / Петко Тотев. - София : ИК Нов свят, 2014 ([София] : [Скала принт]). - 2 т. ; 22 см

Пълното име на авт. е Петко Тотев Петков

ISBN 978-954-8391-50-4 (кн. 1)
ISBN 978-954-8391-51-1 (кн. 2)

Съдържа:

Кн. 1. - 352 с.
Кн. 2. - 328 с. 

1. Българска литература - история и критика 2. България - литературознание
886.7.09
COBISS.BG-ID 1263687396

        LITERARY knowledge and open horizons : expectations and prospects Вж Кн 274


886.7-0 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. СЪБРАНИ И ИЗБРАНИ МНОГОТОМНИ СЪЧИНЕНИЯ

БК 2014/10 Кн 356
ХАЙТОВ, Николай Александров, 1919-2002
        Съчинения в седемнайсет тома. Т. 10, Гробът на Васил Левски : сборник документи / Николай Хайтов ; [събрала, подредила и ред. Жени Божилова]. - София : Захарий Стоянов : Бълг. писател, 2013 ([София] : Унив. изд. "Св. Климент Охридски"). - 423 с., [24] л. : с ил., портр., факс. ; 22 см

Името на състав. отбелязано в изд. каре. - Истинското име на състав. Жени Божилова е Евгения Панайотова Божилова

ISBN 978-954-09-0446-7 (подв.) : 25 лв.
1. Левски, Васил, 1837-1873 2. България - история
886.7(081.1)
949.72.042.2(092)
92 Левски, Васил
COBISS.BG-ID 1263727844


886.7-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ

БК 2014/10 Кн 357
БОДАКОВ, Марин Христов, 1971-
        Северна тетрадка / Марин Бодаков ; [худож. Кирил Златков]. - София : Изд. за поезия Да, 2013 ([София] : [Симолини]). - 64 с. : с ил., портр. ; 21 см

Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-7082-01-2 : 7 лв.

886.7-193
COBISS.BG-ID 1263163876

БК 2014/10 Кн 358
БОРДЖИЕВА, Лина Стоянова, 1966-
        Храм на пламъка / Лина Борджиева. - София : Бълг. книжница, 2013 ([София] : [Химиграф]). - 240 с. ; 20 см

ISBN 978-954-380-289-0

886.7-1
COBISS.BG-ID 1263106276

БК 2014/10 Кн 359
ВЪЛЧЕВ, Найден Станев, 1927-
        Една българска роза : избрани стихотворения / Найден Вълчев. - София : Millenium, 2013 (София : Инвестпрес). - 64 с. ; 20 см. - (Библиотека Ретро)

ISBN 978-954-515-210-8

886.7-1(081.2)
COBISS.BG-ID 1263092452

БК 2014/10 Кн 360
ГЕНДЖЕВ, Здравко Димитров
        Бог и човека / Здравко Генджев. - София : Фонд. Милостивият самарянин, 2013. - 44 с. ; 21 см

ISBN 978-954-92325-8-5

886.7-1
COBISS.BG-ID 1263218916

БК 2014/10 Кн 361
ГЕОРГИЕВА, Ирена, 1964-
        На един Стрелец : любовна лирика / Ирена Георгиева ; [худож. Василена Георгиева]. - Варна : Онгъл, 2010. - 60 с., [3] л. : с ил. ; 23 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-8279-43-7

886.7-1
COBISS.BG-ID 1263678436

БК 2014/10 Кн 362
ГЕОРГИЕВА, Мария Николова, 1955-
        Морета, любови... / Мария Георгиева. - Русе : Лени Ан, 2013. - 78 с. ; 21 см

ISBN 978-619-7058-10-9

886.7-1
COBISS.BG-ID 1263158500

БК 2014/10 Кн 363
ГЛИШЕВ, Манол Богданов, 1983-
        Машина от думи : стихотворения / Манол Глишев. - Пловдив : Жанет 45, 2014. - 148 с. ; 21 см

ISBN 978-619-186-023-4 : 15 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1263314660

БК 2014/10 Кн 364
ГУНЧЕВА, Светла Атанасова, 1949-
        Да извървиш камино : стихосбирка / Светла Гунчева. - Варна : Онгъл, 2013. - 96 с. ; 20 см

ISBN 978-619-7079-04-3

886.7-1
COBISS.BG-ID 1263653860

БК 2014/10 Кн 365
ГУНЧЕВА, Светла Атанасова, 1949-
        Нежна голгота : стихосбирка / Светла Гунчева, Пламен Парнарев. - Варна : Онгъл, 2013. - 126 с. ; 20 см

ISBN 978-619-7079-11-1

886.7-1
COBISS.BG-ID 1263841252

БК 2014/10 Кн 366
ДИМОВА, Неда
        Път към Рая : стихосбирка / Неда Димова. - Ст. Загора : ИК Кота, 2013. - 64 с. : с цв. ил. ; 16 см

ISBN 978-954-305-359-9

886.7-1
COBISS.BG-ID 1263372004

БК 2014/10 Кн 367
ДОЙНОВ, Николай Георгиев, 1963-
        Жената като естетика : поезия / Николай Дойнов ; [худож. А. Н. Врабчев]. - София : ИК Пан, 2014 ([София] : [Симолини]). - 84 с. : с ил. ; 21 см

Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-660-389-0 : 10 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1263320036

БК 2014/10 Кн 368
ЕДРЕВ, Иван, 1943-
        Не бързай, ден : нови стихотворения / Иван Едрев. - Варна : Онгъл, 2013. - 48 с. ; 20 см

ISBN 978-619-7079-02-9

886.7-1
COBISS.BG-ID 1263690980

БК 2014/10 Кн 369
ЕРДЕКЛИЯН, Агоп Егия
        Моето име / Агоп Ердеклиян. - София : Ян - 18, 2014 ([София] : Офис Спот). - 99 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-619-90198-1-8

886.7-1
886.7-94
COBISS.BG-ID 1263729124

БК 2014/10 Кн 370
ИВАНОВА, Галина Драгнева, 1967-
        Дар за из път / Галина Иванова. - Варна : Онгъл, 2012. - 128 с. ; 20 см

ISBN 978-954-8279-86-4

886.7-1
COBISS.BG-ID 1263693284

БК 2014/10 Кн 371
ИКОНОМОВ, Георги Господинов, 1964-
        Дявол : стихове / Георги Икономов ; [худож. Даниел Александров]. - Ст. Загора : Нар. ч-ще "Даскал Петър Иванов", 2014 ([Ст. Загора] : [Кота]). - 48 с. : с ил. ; 21 см

Името на ил. отбелязано в изд. каре

ISBN 978-954-2927-22-8

886.7-1
COBISS.BG-ID 1263738596

БК 2014/10 Кн 372
ИКОНОМОВ, Георги Господинов, 1964-
        Началото на всички начала : стихове / Георги Икономов ; [худож. Даниел Александров]. - Ст. Загора : Нар. ч-ще "Даскал Петър Иванов", 2014 ([Ст. Загора] : [Кота]). - 48 с. : с ил. ; 21 см

Името на ил. отбелязано в изд. каре

ISBN 978-954-2927-21-1

886.7-1
COBISS.BG-ID 1263738084

БК 2014/10 Кн 373
ИКОНОМОВ, Георги Господинов, 1964-
        Пегасе мой : стихове / Георги Икономов ; [худож. Даниел Александров]. - Ст. Загора : Нар. ч-ще "Даскал Петър Иванов", 2013 ([Ст. Загора] : [Кота]). - 48 с. : с ил. ; 21 см

Името на ил. отбелязано в изд. каре

ISBN 978-954-2927-17-4

886.7-1
COBISS.BG-ID 1263739364

БК 2014/10 Кн 374
ЙОТОВ, Александър Петков, 1953-
        Въгленчета : епиграми / Александър Йотов. - Пазарджик : Барич и сие, 2013. - 48 с. ; 17 см

ISBN 978-954-8215-62-6

886.7-193.2
COBISS.BG-ID 1263061476

БК 2014/10 Кн 375
КИСЬОВ, Венцеслав Иванов, 1946-2014
        Усмивката на Бога / Венцеслав Кисьов. - София : Захарий Стоянов, 2013 ([София] : Унив. изд. "Св. Климент Охридски"). - 95 с. : с ил. ; 20 см

Мисли от мистичен дим / Иван Гранитски: с. 87-91. - Иван Гранитски - псевд. на авт. на предг. Иван Йорданов Димитров

ISBN 978-954-09-0808-3 : 9 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1263137764

БК 2014/10 Кн 376
КЪРДЖАЛИЙСКИ, Нено, 1928-
        В юздите на времето : спотаявани запеви / Нено Кърджалийски. - Варна : Онгъл, 2012. - 44 с. ; 20 см

ISBN 978-954-8279-89-5

886.7-1
COBISS.BG-ID 1263677668

БК 2014/10 Кн 377
ЛАМБЕВА, Любимка Николова, 1935-
        Буен кон препуска през времето / Любимка Ламбева. - София : Бълг. книжница, 2013 ([София] : [Изток-Запад]). - 60 с. : с ил. ; 20 см

ISBN 978-954-380-284-5 : 5 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1263109092

БК 2014/10 Кн 378
ЛАНДЖЕВ, Иван Лука, 1986-
        Ние според мансардата : [стихотворения] / Иван Ланджев. - Пловдив : Жанет 45, 2014. - 63 с. ; 21 см

ISBN 978-619-186-029-6 : 12 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1263214052

БК 2014/10 Кн 379
ЛИТВИНЕНКО, Сергей, 1957-
        Интернационалиада : иро-эпическая поэма / Сергей Литвиненко. - София : Мультипринт, 2014. - 32 с. ; 20 см

ISBN 978-954-362-147-7

886.7-1
COBISS.BG-ID 1263220964

БК 2014/10 Кн 380
МИХАЙЛОВА, Валентина Младенова, 1953-
        Предчувствие за бряг : интимна лирика / Валентина Михайлова ; [худож. Калин Николов]. - София : Бълг. книжница, 2013 ([София] : [Химиграф]). - 80 с. : с ил., портр. ; 20 см

Името на ил. отбелязано в изд. каре. - Светът е мъртъв без любов / Благовеста Касабова: с. 5-6

ISBN 978-954-380-301-9

886.7-1
COBISS.BG-ID 1263109348

БК 2014/10 Кн 381
НАЧЕВ, Цветан, 1958-2015
        Нощноглед / Цветан Начев ; [ил. Стоимен Стоилов]. - [София] : Рива, 2014 ([София] : [Симолини]). - 64 с. : с ил. ; 21 см

Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-320-463-2

886.7-1
COBISS.BG-ID 1263215332

НЕДЕЛЧЕВА, Йорданка, 1954-
        Славеят на Тракия : с песните на Красимир Станев Вж Кн 241

БК 2014/10 Кн 382
ПЕНЧЕВ, Борис Танков, 1928-201?
        Букет от спомени / Борис Пенчев. - Варна : Онгъл, 2012. - 140 с. : с ил. ; 20 см

ISBN 978-954-8279-87-1

886.7-1
COBISS.BG-ID 1263739620

БК 2014/10 Кн 383
ПЕТРОВ, Валери, 1920-2014
        Стихове 2012-2013 / Валери Петров. - София : Захарий Стоянов, 2013 ([София] : Унив. изд. "Св. Климент Охридски"). - 72 с. ; 22 см

Валери Петров - псевд. на авт. Валери Нисим Меворах

ISBN 978-954-09-0830-4 (подв.) : 9 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1263031524

БК 2014/10 Кн 384
ПЕТРОВ, Златозар Господинов, 1975-
        Раждане на снега : стихотворения / Златозар Петров. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2013. - 59 с. ; 20 см. - (Съвременна българска поезия)

ISBN 978-954-07-3648-8 : 10 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1263314916

БК 2014/10 Кн 385
        ПОЕТИЧНИ мигове : антология. - Варна : Онгъл, 2013. - 148 с. ; 20 см

Изд. на Съюз на свободните писатели. Фил. Варна. - Съдържа произведения от: Богомил Костов Аврамов Русев-Хеми, Нели Бориславова, Наталия Бояджиева, Иван Бъчваров, Стоян Бялков - Стон, Ралица Маринова Вълчева, Иван Генев, Калинка Димитрова, Елена Георгиева, Димитър Методиев Ефремов, Цанка Илиева, Антон Карбов, Ивилина Маринова, Лилия Маринова, Силвия Милева, Мина Минкова, Донка Митева, Катрин Момчилова HM (free_spirit), Кина Райчева, Дениза Сакелариева-Костадинова, Мария Славова, Мария Стоянова, Антонина Тончева, Йонка Янкова

ISBN 978-619-7079-12-8

886.7-1(082.2)
886.7-3(082.2)
COBISS.BG-ID 1263691492

БК 2014/10 Кн 386
ПОПОВА, Стефка Дойчева, 1951-
        Бисерна мида : стихосбирка албум / Стефка Попова. - София : Сафина Дойч, 2014 ([София] : [Експрес принт]). - 88 с. : с ил., портр. ; 21 см

886.7-1
COBISS.BG-ID 1263734244

БК 2014/10 Кн 387
РАДЕВА, Йорданка Койчева, 1955-
        Стихове / Йорданка Радева. - Плевен : Нима, 2013. - 82 с. : с ил. ; 20 см

ISBN 978-619-162-256-6

886.7-1
COBISS.BG-ID 1263416548

БК 2014/10 Кн 388
РАДИНСКА, Валентина Димитрова, 1951-
        Употреба на свободата : стихове / Валентина Радинска. - София : Захарий Стоянов, 2013 ([София] : Унив. изд. "Св. Климент Охридски"). - 48 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-954-09-0803-8 : 5 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1263221732

БК 2014/10 Кн 389
СЛАВКОВА, Елена Кирилова, 1946-
        Светлина в очите : лирика / Елена Славкова ; [ил. Светла Апостолова]. - Асеновград : Екобелан, 2013. - 79 с. : с ил. ; 21 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-8812-78-8

886.7-1
COBISS.BG-ID 1263205604

СТАНЕВА, Величка Георгиева, 1941-
        Раждането на песента Вж Кн 243

БК 2014/10 Кн 390
СТОЯНОВ, Борис, 1941-
        Полет в синевата : поезия / Борис Стоянов ; [ил. Методи Пешунов - Тракиеца]. - Пазарджик : Барич и сие, 2013. - 80 с. : с портр., ил. ; 20 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с. - Тракиеца - псевд. на ил. Методи Йорданов Пешунов

ISBN 978-954-8215-66-4

886.7-1
COBISS.BG-ID 1263129060

БК 2014/10 Кн 391
СТОЯНОВА, Йорданка Атанасова, 1956-
        Любов или лудост / Йорданка Атанасова Стоянова. - Варна : Онгъл, 2012. - 84 с. ; 20 см

ISBN 978-619-7079-09-8

886.7-1
COBISS.BG-ID 1263660260

БК 2014/10 Кн 392
СТОЯНОВА, Йорданка Атанасова, 1956-
        Печатът на времето / Йорданка Атанасова Стоянова. - Варна : Онгъл, 2012. - 84 с. ; 20 см

ISBN 978-954-8279-93-2

886.7-1
COBISS.BG-ID 1263734500

БК 2014/10 Кн 393
ТОПОЛОВА, Иванка Илиева, 1935-
        С дъх на море / Иванка Тополова-Топарева. - Шумен : Унив. изд. "Епископ Константин Преславски", 2014. - 104 с. : с ил. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Кн. е илюстрирана с рис. на Венцислав Антонов. - Възприетата форма на името на ил. Венцислав Антонов е Венцеслав Стоянов Антонов

ISBN 978-954-577-847-6

886.7-1
COBISS.BG-ID 1263487716

БК 2014/10 Кн 394
ТОТЕВА, Стефка, 1950-
        Черна трева : лирика / Стефка Тотева. - Асеновград : Екобелан, 2013. - 63 с. ; 21 см

Пълното име на авт. Стефка Тотева е Стефка Тотева Тенева

ISBN 978-954-8812-79-5

886.7-1
COBISS.BG-ID 1263313892

БК 2014/10 Кн 395
ХРИСТОВ, Иван, 1978-
        Американски поеми / Иван Христов = American poems / Ivan Hristov ; transl. by Angela Rodel. - [София] : Изд. за поезия Да, 2013 ([София] : Симолини-94). - 41, 39 с. : с портр. ; 21 см

Пълното име на авт. Иван Христов е Иван Христов Иванов. - Парал. текст отпеч. на обратната страна на кн. със самостоятелна загл. с. и паг.

ISBN 978-619-7082-04-3 : 10 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1263140324

БК 2014/10 Кн 396
ЦАНЕВА, Габриела Цанева, 1964-
        Състояния : хайга / Габриела Цанева ; [худож. Габриела Цанева]. - София : Изток-Запад, 2013. - 128 с. : с ил. ; 20 см

Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-152-347-4 : 9 лв.

886.7-193
COBISS.BG-ID 1263374564

БК 2014/10 Кн 397
ЮРУКОВА, Кристин Стоянова, 1956-
        Цветница : лирика / Кристин Юрукова = Palmsonntag : Lyrik / Kristin Yurukova ; Übers. Kristin Yurukova. - Пловдив : Изд. авт., 2011. - [46] л. : с ил. ; 30 см

Принтирано изд.

(Подв. със спирала)

886.7-1
COBISS.BG-ID 1263742436

БК 2014/10 Кн 398
ЯНКОВА, Йонка Денчева, 1941-
        Натежала нежност / Йонка Янкова. - Варна : Онгъл, 2013. - 52 с. ; 20 см

ISBN 978-619-7079-13-5

886.7-1
COBISS.BG-ID 1263645668


886.7-2 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРАМА

БК 2014/10 Кн 399
ДРУМЕВИ театрални празници Нова българска драма (20 ; Шумен ; 2011)
        Нова българска драма : сборник. Т. 9, 4 фестивални пиеси. - Шумен [т.е. Варна] : Онгъл : Славена, 2012. - 199 с. ; 23 см

Изд. на Сдружение Нова бълг. драма. - Съдържа: Очите на другите / Иван Димитров. Някъде / Кольо Карагеоргиев. В търсенe / Михаил Казаков. Благословени мръсни дни / Яна Добрева

ISBN 978-954-8279-72-7 (Онгъл)


886.7-2(082)
COBISS.BG-ID 1263790820

БК 2014/10 Кн 400
ДРУМЕВИ театрални празници Нова българска драма (21 ; Шумен ; 2012)
        Нова българска драма : сборник. Т. 10, 4 фестивални пиеси. - Шумен [т.е. Варна] : Онгъл : Славена, 2012. - 186 с., [4] л. : портр. ; 23 см

Изд. на Сдружение Нова бълг. драма. - Съдържа: Амèр / Боян Папазов. Последната звезда / Мирослав Христов. Черен Петър / Александър Мануилов. Дупката / Петрана Златева

ISBN 978-954-8279-90-1 (Онгъл)


886.7-2(082)
COBISS.BG-ID 1263791588

БК 2014/10 Кн 401
НАЦИОНАЛЕН конкурс за българска драматургия Иван Радоев (6 ; Плевен ; 2011)
        Десет номинирани пиеси от Шестия национален конкурс за българска драматургия "Иван Радоев'2011" / [състав. Ивет Костова] ; [ред. Жаклин Рафаелова]. - Плевен [т.е. София] : Жълто Л, 2013 ([София] : Тип-топ-прес). - 223 с. : с портр. ; 24 см

Загл. на гърба на кн.: Десет номинирани пиеси от конкурса за българска драматургия Иван Радоев. - Имената на състав. и ред. отбелязани на гърба на предзагл. с. - Биогр. данни за авт. в текста. - На кор. означено т. 6. - Кн. се разпространява с електронен ресурс. - Съдържа: Кръстопът на пчелите / Антон Тонев. Звуците на открития пазар / Георги Георгиев. Баба Яга / Димитър Кабаков. Гарфънкъл търси Саймън / Здрава Каменова и Калин Ангелов. Сега и отвъд / Любомир Николов. Асен, убиецът на Иванко / Неда Антонова. На прага / Павлин Банков. Докато свят светува / Петър Ванчев. Бъркотинци / Ралица Ведрина. Бягството на луната / Тошо Лижев. - Ралица Ведрина - псевд. на авт. Йорданка Пармакова. -

ISBN 978-954-92224-4-9

886.7-2(082)
COBISS.BG-ID 1263131364


886.7-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА

БК 2014/10 Кн 402
АНГЕЛОВ, Златко Радославов, 1946-
        Любов на Boogie street : [разкази] / Златко Ангелов. - [София] : Scalino, 2013 ([София] : [Дайрект Сървисиз]). - 166 с. ; 19 см

ISBN 978-619-7043-08-2 : 12 лв.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1263238372

БК 2014/10 Кн 403
АНГЕЛОВА, Селина, 1975-
        Пясъчен часовник : роман / Селина Ангелова. - София : Scalino, 2014 (София : Дайрект Сървисиз). - 236 с. ; 21 см

ISBN 978-619-7043-14-3 : 14 лв.

886.7-31
COBISS.BG-ID 1263775460

БК 2014/10 Кн 404
БАЛАБАНОВ, Георги Методиев, 1929-
        Универсално съзнание / Георги М. Балабанов. - Пазарджик : Барич и сие, 2013. - 160 с. ; 21 см

ISBN 978-954-8215-65-7

886.7-32
COBISS.BG-ID 1263062500

БК 2014/10 Кн 405
ВАТАШКИ, Славчо
        Без милост / Славчо Ваташки. - София : Захарий Стоянов, 2013 (София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски"). - 279 с. ; 20 см

ISBN 978-954-09-0818-2

886.7-312.4
COBISS.BG-ID 1263056868

БК 2014/10 Кн 406
ЗАКЕФ, Драско
        Ново начало : да убиеш гордостта : новела / Драско Закеф ; [худож. Иван Костов]. - Ст. Загора : Кота, 2013. - 160 с. : с ил. ; 20 см

Драско Закеф - псевд. на бълг. авт. - Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с. - Пълното име на ил. Иван Костов е Иван Костов Димитров

ISBN 978-954-305-364-3

886.7-32
COBISS.BG-ID 1263425508

БК 2014/10 Кн 407
ИВАНОВ, Теодор Христов, 1978-
        Заличаване : скучни разкази / Теодор Иванов ; худож. Цветелина Андонова. - Варна : Онгъл, 2013. - 250 с. : с ил. ; 20 см

ISBN 978-619-7079-07-4 : 9 лв.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1263741668

БК 2014/10 Кн 408
ЙОРГАКИЕВ, Славян Георгиев
        Живото съкровище : роман / Славян Йоргакиев. - Плевен : Нима, 2013. - 162 с. ; 21 см

ISBN 978-619-162-179-8

886.7-31
COBISS.BG-ID 1263360740

БК 2014/10 Кн 409
КАРАКОЛЕВ, Димо Иванов, 1924-
        60 години с лековити минерални води 1950-2010 : научнопопулярна и автобиографична повест / Димо Караколев. - София : Унив. изд."Св. Климент Охридски", 2013. - 56 с. : с ил., табл., портр. ; 20 см

ISBN 978-954-07-3639-6 : 6 лв.

886.7-322.6
COBISS.BG-ID 1263124452

БК 2014/10 Кн 410
КАРАСТОЯНОВ, Христо Тодоров, 1950-
        Една и съща нощ : дневник на един роман / Христо Карастоянов. - Пловдив : Жанет 45, 2014. - 317 с. ; 20 см

ISBN 978-619-186-031-9 : 15 лв.

886.7-31
COBISS.BG-ID 1263291108

БК 2014/10 Кн 411
КРОЙЦ, Ана-Мария
        Дяволите са в ада : роман / Ана-Мария Кройц. - [Ст. Загора] : Палмира, 2013 ([Костинброд] : [Мултипринт ООД]). - 381 с. ; 21 см

Ана-Мария Кройц - псевд. на авт. Румяна Куртева. - Името на Ана-Мария Кройц - погрешно отпеч. в изд. каре Ана-Мария Кроиц

ISBN 978-954-9376-22-7 : 11.90 лв.

886.7-312.4
COBISS.BG-ID 1263469284

БК 2014/10 Кн 412
КРЪСТЕВ, Емил Кирилов, 1948-
        Плацента : светло бъдеще / Емил Кръстев. - София : Гея-Либрис, 2012 ([Пловдив] : [Макрос 2000]). - 184 с. ; 20 см

Кн. 1 от трилогията Някога - На ръба - Сега

ISBN 978-954-300-115-6 : 6.90 лв.

886.7-31
COBISS.BG-ID 1263123172

БК 2014/10 Кн 413
ЛЮБЕНОВА, Елена Стоянова
        Живите цветя / Елена Любенова. - София : Гея-Либрис, 2012 ([София] : Образование и наука). - 288 с. ; 20 см

ISBN 978-954-300-113-2 : 6.20 лв.

886.7-31
COBISS.BG-ID 1263123684

БК 2014/10 Кн 414
МИЛКОВА, Ирина Димитрова, 1926-
        Обрати на съдбата : повест / Ирина Милкова. - София : Дио Мира, 2014. - 128 с. ; 20 см

ISBN 978-954-2977-10-0

886.7-32
COBISS.BG-ID 1263388132

БК 2014/10 Кн 415
МИЛКОВА, Ирина Димитрова, 1926-
        Съдби : разкази / Ирина Милкова. - София : Дио Мира, 2014. - 198 с. ; 20 см

ISBN 978-954-2977-11-7

886.7-32
COBISS.BG-ID 1263387876

БК 2014/10 Кн 416
МИЛКОВА, Ирина Димитрова, 1926-
        Ще доживея ли? : разкази / Ирина Милкова. - София : Дио Мира, 2014. - 114 с. ; 20 см

ISBN 978-954-2977-12-4

886.7-32
COBISS.BG-ID 1263387620

БК 2014/10 Кн 417
МИХАЙЛОВА, Лиляна Георгиева, 1939-2010
        Островът : избрани разкази / Лиляна Михайлова ; [ред. София Несторова]. - Пловдив : Жанет 45, 2014. - 220 с. ; 20 см

Името на ред. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-186-002-9 : 13 лв.

886.7-32(081.2)
COBISS.BG-ID 1263257060

БК 2014/10 Кн 418
МИХАЙЛОВА, Надя Петкова, 1935-
        Самотен рицар : трагедията на един писател комунист [Емил Манов] : документален роман / Надя Михайлова. - София : Бълг. книжница, 2013 ([София] : [Изток-Запад]). - 184 с. : с портр. ; 20 см

ISBN 978-954-380-295-1

886.7-311.6
COBISS.BG-ID 1263027428

БК 2014/10 Кн 419
НИКОВ, Борислав Николов, 1978-
        13-та порта : неразказани легенди / Борислав Ников. - Пазарджик : Барич и сие, 2013. - 80 с. : с ил., портр. ; 20 см

ISBN 978-954-8215-61-9

886.7-34
COBISS.BG-ID 1263028196

БК 2014/10 Кн 420
ПАВЛОВ, Павел Борисов, 1934-
        Земя на божи длани. [Ч. 1], Опитомяване на страстите / Павел Павлов ; [худож. Маглена Иванова Константинова]. - [София] : Делакорт, 2012 ([Хасково] : Полиграфюг). - 144 с. : с ил. ; 21 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-690-033-3 : 10 лв.

886.7-31
COBISS.BG-ID 1263225572

БК 2014/10 Кн 421
ПАВЛОВ, Павел Борисов, 1934-
        Земя на божи длани. [Ч. 2], Възпитание на чувствата / Павел Павлов ; [худож. Маглена Иванова Константинова]. - [София] : Делакорт, 2013 ([Хасково] : Полиграфюг). - 144 с. : с ил. ; 21 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-690-038-8 : 10 лв.

886.7-31
COBISS.BG-ID 1263226340

БК 2014/10 Кн 422
ПАНДЖАРИДИС, Христина, 1963-
        Ничия : роман / Христина Панджаридис ; [ред. Янко Енчев]. - Пловдив : Жанет 45, 2014. - 192 с. ; 21 см

Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-491-986-3 : 14.90 лв.

886.7-31
COBISS.BG-ID 1263347684

БК 2014/10 Кн 423
ПЕТРОВА, Силвия, 1986-
        Зеницата на смъртта. Кн. 2, Проклятието на мъдреца : роман / Силвия Петрова. - София : Весела Люцканова, 2012 ([София] : Инвестпрес). - 608 с. ; 20 см

ISBN 978-954-311-109-1 : 15 лв.

886.7-312.9
COBISS.BG-ID 1263486180

        ПОЕТИЧНИ мигове : антология Вж Кн 385

БК 2014/10 Кн 424
РИКОВ, Васил Стефанов, 1958-
        Целувка за лека нощ : разкази / Васил Риков. - София : Бълг. книжница, 2014 ([София] : [Химиграф]). - 124 с. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-380-297-5

886.7-32
COBISS.BG-ID 1263022052

БК 2014/10 Кн 425
РУСЕВ, Калофер Николов, 1970-
        Медальонът : между Орфей и Иисус : роман / Калофер Русев. - София : Делакорт, 2012 ([Хасково] : Полиграфюг). - 160 с. ; 20 см

ISBN 978-954-690-031-9 : 10 лв.

886.7-31
COBISS.BG-ID 1263312356

БК 2014/10 Кн 426
РУСЕВ, Калофер Николов, 1970-
        Могилата : роман / Калофер Русев. - София : Делакорт, 2013 ([Хасково] : Полиграфюг). - 160 с. ; 20 см

ISBN 978-954-690-040-1 : 10 лв.

886.7-31
COBISS.BG-ID 1263289316

БК 2014/10 Кн 427
СЪБЕВ, Бранимир Димитров, 1981-
        Пустинния скорпион / Бранимир Събев. - София : Ибис, 2013 (София : Симолини). - 271 с. ; 20 см

ISBN 978-619-157-058-4 : 11.90 лв.

886.7-322.9
COBISS.BG-ID 1263059428

БК 2014/10 Кн 428
ТЕНЕВ, Паун Колев, 1943-
        Селски хроники : приказки от пустите полета / Паун Тенев. - Асеновград : Екобелан, 2013. - 96 с. ; 21 см

ISBN 978-954-8812-75-7

886.7-32
COBISS.BG-ID 1263022564

БК 2014/10 Кн 429
ТОДОРОВА, Светлана Колева, 1966-
        Царството на сънищата : сценарии от избрани импресии / Светлана Тодорова ; [худож. Светлана Тодорова]. - Варна : Онгъл, 2013. - 136 с. : с ил. ; 20 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-7079-03-6

886.7-3
COBISS.BG-ID 1263686116

БК 2014/10 Кн 430
ТОМАЛЕВСКИ, Георги Христов, 1897-1988
        Колелото на зодиака : символни поеми в проза / Георги Томалевски. - 2. прераб. и доп. изд. - Варна : Алфиола, 2010 ([В. Търново] : [Абагар]). - 152 с. : с ил. ; 21 см

1. изд. 1943 със загл. Зодиак : символни поеми в проза, на изд. Братство

ISBN 978-954-8139-56-4 : 6 лв.

886.7-3
COBISS.BG-ID 1263650532

БК 2014/10 Кн 431
ХРИСТОВИЧ, Стоянка Кръстева, 1927-
        Ученички / Стоянка Христович. - Пазарджик : Беллопринт, 2013. - 64 с. ; 20 см

ISBN 978-954-684-356-2 : 4 лв.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1263313636

БК 2014/10 Кн 432
ЦИГАНЧЕВА, Павлина Сотирова
        Разкази за любовта / Павлина Циганчева. - Варна : Онгъл, 2013. - 172 с. ; 20 см

Загл. на кор.: За любовта

ISBN 978-619-7079-16-6

886.7-32
COBISS.BG-ID 1263675876

БК 2014/10 Кн 433
ЦИГАНЧЕВА, Павлина Сотирова
        С диханието на земята : роман / Павлина Циганчева. - Варна : Онгъл, 2012. - 134 с. ; 20 см

ISBN 978-954-8279-88-8 : 10 лв.

886.7-31
COBISS.BG-ID 1263676132

БК 2014/10 Кн 434
ЯНЕВ, Борис, 1912-1999
        Зърна разпилени : художествено-документална повест за малоазийските българи / Борис Янев. - 2. изд. - Варна : Онгъл, 2012. - 180 с., [6] л. ил. : с портр. ; 20 см

1. изд. 1997 на изд. Галактика. - Библиогр.: с. 176-177

ISBN 978-954-8279-84-0 !

886.7-321.6
COBISS.BG-ID 1263711204

БК 2014/10 Кн 435
ЯНЕВ, Симеон, 1942-
        Биографии на отрепки / Симеон Янев. - [София] : Гея-Либрис, 2013 ([София] : [Образование и наука]). - 2 т. ; 24 см

Пълното име на авт. Симеон Янев е Симеон Янакиев Симеонов-Янев

ISBN 978-954-300-133-0 (кн. 1) : 14.90 лв.
ISBN 978-954-300-134-7 (кн. 2) : 13.90 лв.

Съдържа: 

Кн. 1. - 386 с.
Кн. 2. - 328 с.

886.7-31
COBISS.BG-ID 1263124196

БК 2014/10 Кн 436
KRǍSTEV, Emil Kirilov, 1948-
        Fragmente / Emil Krastev ; [bersetzung aus dem Bulg. Sdravka Evstatieva]. - Sofia : Gea-Libris, 2013 ([Пловдив] : [Макрос 2000]). - 146 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Фрагменти / Емил Кръстев. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-300-125-5 : 9 евро

886.7-31
COBISS.BG-ID 1263100132

БК 2014/10 Кн 437
KRǍSTEV, Emil Kirilov, 1948-
        Fragments / Emil Krastev ; [transl. Milena Kardaleva]. - Sofia : Gea-Libris, 2013 ([Пловдив] : [Макрос]). - 100 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Фрагменти / Емил Кръстев. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-300-126-2 : 8 евро

886.7-31
COBISS.BG-ID 1263098084


886.7-4/-9 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРУГИ ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ

БК 2014/10 Кн 438
АНГЕЛОВ, Чавдар Славов, 1940-
        Разкази за острови / Чавдар Ангелов. - София : Пропелер, 2014 ([София] : Direct Services). - 80 с. : с цв. ил., к. ; 24 см

ISBN 978-954-392-239-0

886.7-992
COBISS.BG-ID 1263715812

БК 2014/10 Кн 439
БЕНОВА, Бела Олег, 1979-
        По пътя на пулсиращата светлина / велосипедно пътешествие на Бела Бенова и приятели по българските черноморски фарове, август - септември 2007 ; [фотогр. Бела Бенова]. - Варна : Сталкер, 2013 (Варна : Колор принт). - 286 с. : с ил. ; 24 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

(Подв.)
ISBN 978-954-8196-29-5 !

886.7-992
COBISS.BG-ID 1263021284

БК 2014/10 Кн 440
БОГДАНОВ, Стефан Никифоров, 1865-1937
        Дневник за времето на командировката ми във Франция за стажиране, една година, от 11/24.ІІ.1908 г. ден на излизането ми от София, до - 1909 г. влизането ми обратно в България / Стефан Богданов. - Кюстендил : Иван Сапунджиев, 2013. - 212 с. : с ил., портр. ; 21 см

Загл. на кор.: Дневник 1908

ISBN 978-954-9971-67-5

886.7-94
COBISS.BG-ID 1263221220

БК 2014/10 Кн 441
БОЙКОВ, Ангел Младенов, 1921-
        Моят живот / Ангел Бойков. - София : Бълг. книжница, 2013 ([София] : [Химиграф]). - 127 с. : с ил., портр. ; 20 см

ISBN 978-954-380-293-7

886.7-94
COBISS.BG-ID 1263272932

БК 2014/10 Кн 442
БОЯДЖИЕВ, Стоян Георгиев, 1915-2004
        Македония в моя живот / Стоян Бояджиев ; [подб. и ред. Мария Бояджиева]. - София [т.е. Ст. Загора] : KOTA, 2013. - 256 с. : с ил., портр. ; 21 см

Изд. на Фонд. Вътр. макед. револ. орг.

ISBN 978-954-305-355-1

886.7-94
COBISS.BG-ID 1263487972

БК 2014/10 Кн 443
БРАЦОВ, Димитър Генов, 1946-
        Легенди и митове / Димитър Брацов. - Ст. Загора : ИК Кота, 2013 (Ст. Загора : Кота Принт). - 312 с. : с портр., ил. ; 24 см

ISBN 978-954-305-354-4

886.7-8
COBISS.BG-ID 1263372260

ВАПЦОВ, Константин Колчов, 1880-1951
        Габрово след Освобождението : спомени Вж Кн 499

БК 2014/10 Кн 444
ВАСИЛЕВ, Тодор Видев, 1940-
        Катастрофата : спомени и размисли / Тодор Василев. - Асеновград : Екобелан, 2013. - 63 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-954-8812-82-5

886.7-94
COBISS.BG-ID 1263023844

БК 2014/10 Кн 445
ВЕЛИЧКОВ, Павел Методиев, 1927-
        С обич и вяра : спомени и размисли / Павел Величков. - Варна : Онгъл, 2010. - Т. <2> ; 20 см

ISBN 978-954-8279-32-1 (кн. 2)

Съдържа досега: 

Кн. 2. - 2010. - 300 с.

886.7-94
COBISS.BG-ID 1263780836

БК 2014/10 Кн 446
ВЕНКОВ, Веселин, 1944-
        По пътя на спондилуса / Веселин Венков. - Варна : Онгъл, 2013. - 78 с. : с ил., портр., к. ; 20 см

ISBN 978-619-7079-10-4

886.7-992
COBISS.BG-ID 1263677924

БК 2014/10 Кн 447
ДИМОВ, Продрум Иванов, 1933-
        Докоснати светове : сборник с очерци, интервюта, рецензии, статии, другите за автора / Продрум Димов. - София : Бълг. книжница, 2013 ([София] : [Химиграф]). - 224 с. : с портр. ; 20 см

ISBN 978-954-380-296-8 : 6 лв.

886.7-8
COBISS.BG-ID 1263055332

БК 2014/10 Кн 448
ДОБРЕВ, Чавдар Атанасов, 1933-
        В епицентъра на паметта : спомени / Чавдар Добрев. - София : Фонд. Устойчиво развитие за България, 2014 ([София] : Прес продукт лайн). - 456 с. ; 21 см

Съдържа: Началото ; И видях друг звяр...

ISBN 978-619-7136-03-6

886.7-94
COBISS.BG-ID 1263297252

БК 2014/10 Кн 449
ДОЙЧЕВА, Василка Георгиева, 1962-
        Две лица : разкази, есета и импресии ; Две лица : лирика / Василка Дойчева. - Асеновград : Екобелан, 2013. - 182, 42 с. ; 21 см

Втората кн. отпеч. от обратната страна на изд. със самостоятелна загл. с. и паг.

ISBN 978-954-8812-77-1

886.7-8
COBISS.BG-ID 1263288548

ЕРДЕКЛИЯН, Агоп Егия
        Моето име Вж Кн 369

БК 2014/10 Кн 450
ИВАНОВ, Теодор, 1959-
        Огледала 9, 10, 11 / Теодор Иванов. - Варна : Хеликс Прес, 2014. - 95 с. : с портр. ; 22 см

Пълното име на авт. Теодор Иванов е Теодор Иванов Кърчев

ISBN 978-619-7147-01-8

886.7-7
COBISS.BG-ID 1263492836

БК 2014/10 Кн 451
КОСЕВ, Димитър Трифонов, 1936-
        Един живот в преломни времена / [Димитър Трифонов Косев]. - София : [Изд. авт.], 2014 (Хасково : Полиграфюг). - 208 с. : с ил., портр. ; 21 см

Името на авт. отбелязано на гърба на загл. с.

886.7-94
COBISS.BG-ID 1263776484

БК 2014/10 Кн 452
КРАПЧЕВА, Невена Данаилова, 1927-1998
        Спасителното упование / Невена Крапчева ; [състав. и ред. Виолета Костадинова Радева]. - София : Дийор Принт, 2014. - 217 с. : с ил., портр., факс. ; 24 см

Името на състав. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-90244-1-6 : 15 лв.

886.7-92
COBISS.BG-ID 1263270628

БК 2014/10 Кн 453
ЛЕОНИДОВ, Людмил, 1948-
        Очите на Бога : историческо четиво за непредубедени. Т. 2, Българите до Третото царство / Людмил Леонидов. - София : ИК Галик, 2013 ([Дебелец] : [Марков]). - 320 с. ; 21 см

Пълното име на авт. е Людмил Леонид Йорданов

ISBN 978-954-582-041-0 : 14 лв.

886.7-94
COBISS.BG-ID 1274137060

БК 2014/10 Кн 454
ЛИКОВА, Юлиана Цветкова
        Твоята книжка за отскок : направи си от кръга спирала! / Юлиана Ликова. - София : Агенция Виконика, 2013 ([София] : Victrix). - 138 с. : с ил. ; 15 см

ISBN 978-619-90170-1-2

886.7-84
COBISS.BG-ID 1263740644

БК 2014/10 Кн 455
ЛЮБЕНОВА, Любка Димитрова
        Едно детство, преживяно с много деца : история от 1986 г. / Любка Любенова. - София : Гитава, 2014. - 63 с. ; 21 см

ISBN 978-954-8572-12-5

886.7-94
COBISS.BG-ID 1263217892

ПАТРОНОВ, Дико Славов, 1942-
        Великата странджанска пустиня : неповторимост и предизвикателства Вж Кн 514

БК 2014/10 Кн 456
ПЕРФАНОВ, Михаил Добрев, 1910-
        Някои спомени на Михаил Перфанов / Михаил Перфанов ; [предг. Георги Гемиджиев]. - София : Бълг. книжница, 2013 ([София] : [Химиграф]). - 108 с. : с ил., портр. ; 20 см

Името на авт. на предг. отбелязано на с. 6

ISBN 978-954-380-294-4

886.7-94
COBISS.BG-ID 1263026404

БК 2014/10 Кн 457
ПЕТРОВ, Петър Иванов, 1937-
        Спомени от стария Лозен / Петър Петров. - Варна : Онгъл, 2014. - 200 с. ; 20 см

ISBN 978-619-7079-20-3

886.7-94
COBISS.BG-ID 1263772644

БК 2014/10 Кн 458
ПЕТРОВА, Султана Рачо, 1869-1946
        Из моите спомени / Султана Р. Петрова ; [ред. и предг. Зоя Андонова]. - [София] : Св. Климент Охридски, [2013] ([София] : [Дайрект сървисиз]). - Т. <1-> ; 21 см

Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-9384-25-3 (т. 1) : 12 лв.

Съдържа досега: 

Т. 1. - 226 с. : с ил., портр.

886.7-94
COBISS.BG-ID 1263299556

БК 2014/10 Кн 459
РАЙЧЕВА, Кина Стефанова
        Нова вълна - част 2 / Кина Райчева. - Варна : Онгъл, 2009. - 32 с. : с ил., портр. ; 20 см

Името на авт. Кина Райчева погрешно отпеч. на гърба на загл. с. Кина Райкова

ISBN 978-954-8279-12-3 : 5 лв.

886.7-8
COBISS.BG-ID 1263839972

БК 2014/10 Кн 460
РАЧЕВ, Александър Валентинов
        Храна за размисъл или Как 90 % от всичко, което става по света е просто и ясно казано Bullshit! / от Александър Рачев. - Плевен : Печ. Нима, 2013. - 138 с. ; 21 см

Загл. на кор.: Храна за размисъл

ISBN 978-619-162-275-7

886.7-4
COBISS.BG-ID 1263490276

БК 2014/10 Кн 461
        РОГА и жила : хумористичен сборник / [ред. екип Александър Йотов ... и др.] ; [худож. Константин Анастасов]. - Пазарджик : Барич и Сие, 2013. - 120 с. : с ил. ; 20 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Други ред.: Иван Върбанов, Йорданка Марина. - Изд. на Клуб на хумориста Щастливеца - Пазарджик. - 40 години Клуб на хумориста в България / Йорданка Марина: с. 3-4. - Съдържа произведения от: Любен Атанасов, Георги Балабанов, Яко Бойчев, Денчо Владимиров, Иван Върбанов, Георги Ганчев, Димитър Дънеков, Златка Димова, Продрум Димов, Иван Енев, Валери Иванов, Иван Игнатов, Александър Йотов, Иван Йотов, Таня Кертикова, Иван Копривщенов, Стойчо Лазаров, Йорданка Марина, Стоян Петров, Рангел Славов, Георги Спасов, Йордан Табаков, Митко Тодоров, Михаил Тодоров, Мариана Цветанова, Иван Шопов

ISBN 978-954-8215-63-3

886.7-7(082)
COBISS.BG-ID 1263181796

БК 2014/10 Кн 462
РУСЕВА, Станка Стефанова, 1951-
        Моят живот в Северен Кавказ и след това... : спомените на един гурбетчия 08.07.1998 - 12.12.2001 г. / Станка Русева. - София : [Изд. авт.], 2013 (София : Дайрект сървисиз). - 92 с. : с портр., ил. ; 24 см

886.7-94
COBISS.BG-ID 1263120356

БК 2014/10 Кн 463
РУСКОВ, Милен Костов, 1966-
        Джобна енциклопедия на мистериите / Милен Русков. - 4. прераб. изд. - Пловдив : Жанет 45, 2012. - 568 с. ; 21 см

1. изд. 2004

ISBN 978-954-491-965-8 (подв.) : 18 лв.

886.7-96
COBISS.BG-ID 1263329764

СТАНЕВА, Величка Георгиева, 1941-
        Раждането на песента Вж Кн 243

БК 2014/10 Кн 464
ХАДЖИЕВА-Николова, Ели
        Гняв в торбичка за ругатни / Ели Хаджиева-Николова ; [ил. Михаил Н. Николов]. - Бургас : [Изд. авт.], 2013 ([Ст. Загора] : [Кота принт]). - 72 с. : с ил. ; 24 см

Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с.

886.7-4
COBISS.BG-ID 1263358436

БК 2014/10 Кн 465
ЦВЕТКОВ, Явор Александров, 1948-
        Феноменът съзнание : колекция за ценители / Явор Цветков - Яшо. - София : Рал-Колобър, 2013. - 32 с. ; 20 см

Яшо - псевд. на Явор Александров Цветков

ISBN 978-954-2948-44-5 : 10 лв.

886.7-8
COBISS.BG-ID 1263540708

БК 2014/10 Кн 466
ЦОНКОВ, Герго Горанов, 1933-
        Това се случи... : спомени на детския лекар / Герго Цонков. - Варна : Онгъл, 2013. - 248 с. : с ил., портр. ; 20 см

ISBN 978-954-8279-97-0

886.7-94
COBISS.BG-ID 1263690212

БК 2014/10 Кн 467
ЦОНКОВ, Герго Горанов, 1933-
        Чичо доктор разказва : анекдоти, вицове, остроумия... / Герго Цонков. - Варна : Онгъл, 2013. - 52 с. ; 20 см

ISBN 978-954-8279-98-7

886.7-7
COBISS.BG-ID 1263651556


886.7-93 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2014/10 Кн 468
ГАЛИНА Малина
        Борковите патила / Галина Малина ; ил. Ралица Мануилова. - [София] : Инфо дар, 2013 ([София] : [Симолини]). - 20 с. : с цв. ил. ; 28 см

Галина Малина - псевд. на авт. Галина Нилсен

ISBN 978-954-761-533-5 : 5.99 лв.

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1263378148

БК 2014/10 Кн 469
ГЕОРГИЕВА, Огняна Атанасова, 1959-
        Граждански идеи на българската поезия за деца и юноши (1878-1918) / Огняна Атанасова Георгиева-Тенева. - София : Сепа-Инфома, 2014. - 175 с. ; 21 см

Библиогр.: с. 155-174

ISBN 978-954-92599-7-1 : 10 лв.
1. Детска и юношеска литература, българска - теми, образи, сюжети 2. България - литературознание
886.7-93.09
COBISS.BG-ID 1263327460

БК 2014/10 Кн 470
ДОБРЕВА, Милена Василева, 1969-
        Чудесинки или Книга за теб : прочети, вдъхнови, оцвети / Милена Добрева. - Варна : Алфиола, 2013 ([Русе] : [Алиса]). - 30 с. : с цв. ил. ; 21 см

ISBN 978-954-8139-62-5

886.7-93-1
886.7-93-34
COBISS.BG-ID 1263695588

БК 2014/10 Кн 471
КАРАКАШЕВ, Тодор Вълчов, 1955-
        Дядо на въртележката : приказки / Тодор Каракашев ; [ред. Боян Ангелов] ; [худож. Александра Кисовска]. - София : Бълг. писател, 2013 ([София] : [Експреспринт]). - 80 с. : с ил. ; 21 см

Имената на ред., ил. отбелязани на гърба на загл. с. - Пълното име на ред. Боян Ангелов е Боян Ангелов Иванов

ISBN 978-954-443-976-7

886.7-93-34
COBISS.BG-ID 1263293668

БК 2014/10 Кн 472
МИЛЕВА, Донка Пенчева, 1952-
        Коледна магия / [Донка Милева] ; [ил. Стойка Гидикова]. - Пазарджик : Барич и сие, 2013. - 24 с. : с ил. ; 21 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре

ISBN 978-954-8215-67-1

886.7-93-34
886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1263028964

БК 2014/10 Кн 473
МИРОНОВА, Любов Георгиева, 1972-
        Процесът на помагане : приказка за Душко, съседката, нейната рибка и малката бележка / Любов Миронова ; [ил., фотогр. Любов Георгиева Миронова]. - София : PPTL, 2013 ([София] : [Монт]). - 36 с. : с цв. ил. ; 22 х 22 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с. - Ч. 3 от поредицата Бонбончо

ISBN 978-619-180-031-5 : 9.96 лв.

886.7-93-34
COBISS.BG-ID 1263241700

БК 2014/10 Кн 474
МИХАЙЛОВА, Надя Петкова, 1935-
        Кучето Мечо : неизмислена история / Надя Михайлова ; [худож. Олга Паскалева]. - София : Бълг. книжница, 2013 ([София] : [Дайрект Сървисиз]). - 36 с. : с ил. ; 24 см

Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-380-292-0

886.7-93-32
COBISS.BG-ID 1263065572

БК 2014/10 Кн 475
НАУМОВА, Антоанета Михайлова, 1949-
        Детско сърчице : стихотворения за деца / Антоанета Наумова. - София : ИК "Проф. Петко Венедиков", 2014 ([София] : [Сепа Инфома]). - 96 с. ; 21 см

ISBN 978-954-9870-67-1

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1263219684

БК 2014/10 Кн 476
НИКЛЕНОВ, Димитър Йорданов, 1949-
        Детективът Джо : странна приказка за малки и големи / Димитър Никленов. - 2. изд. - [Ст. Загора] : Палмира, 2013 ([Ст. Загора] : [Анос]). - 24 с. ; 21 см

1. изд. 1997

ISBN 978-954-9376-23-4 : 3.50 лв.

886.7-93-34
COBISS.BG-ID 1263373284

БК 2014/10 Кн 477
РАДЕВА, Йорданка Койчева, 1955-
        Песента на Лалка : поезия за деца / Йорданка Радева. - Плевен : Нима, 2013. - 32 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-619-162-267-2

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1263427044

БК 2014/10 Кн 478
СТОЯНОВА, Йорданка Атанасова, 1956-
        Звезден воал / Йорданка Атанасова Стоянова. - Варна : Онгъл, 2013. - 60 с. ; 20 см

ISBN 978-954-8279-99-4

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1263661796

БК 2014/10 Кн 479
СТОЯНОВА, Йорданка Атанасова, 1956-
        Книжчице - слънчице мое / Йорданка Атанасова Стоянова. - Варна : Онгъл, 2012. - 72 с. : с ил. ; 20 см

ISBN 978-954-8279-79-6

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1263661540

БК 2014/10 Кн 480
СТОЯНОВА, Йорданка Атанасова, 1956-
        Стъпалата на детската душа / Йорданка Атанасова Стоянова. - Варна : Онгъл, 2013. - 56 с. : с ил. ; 20 см

ISBN 978-619-7079-01-2

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1263735012

БК 2014/10 Кн 481
СТОЯНОВА, Йорданка Атанасова, 1956-
        Цвят-свят мой / Йорданка Атанасова Стоянова. - Варна : Онгъл, 2013. - 68 с. ; 20 см

Загл. от изд. каре: Цвят-цвят мой

ISBN 978-954-8279-95-6

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1263736548

БК 2014/10 Кн 482
СТОЯНОВА, Йорданка Атанасова, 1956-
        Шушул мушул / Йорданка Атанасова Стоянова. - Варна : Онгъл, 2013. - 72 с. ; 20 см

ISBN 978-619-7079-18-0

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1263737060

БК 2014/10 Кн 483
MIRONOVA, Ljubov Georgieva, 1972-
        The process of helping : a story about Goody Doogood, a neighbour, her goldfish and a little note / Lyubov Mironova ; [ill., phot. Lyubov Georgieva Mironova] ; [transl. Kaneward Hill]. - Sofija : PPTL, 2013 ([София] : [Монт]). - 36 с. : с цв. ил. ; 22 х 22 см

Имената на ил., прев. отбелязани на гърба на загл. с. - Ч. 3 от поредицата Sweetie. - На гърба на загл. с. и изд. каре означено кн. 4

ISBN 978-619-180-033-9 : 9.96 лв.

886.7-93-34
COBISS.BG-ID 1263242468


894.35 ТУРСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/10 Кн 484
АЛТАЙЛЪ, Ханде, 1971-
        Неверни кафяви очи / Ханде Алтайлъ ; прев. от тур. Диана Николова. - София : Делакорт, 2013 ([Хасково] : Полиграфюг). - 315 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Kahperengi / Hande Altayli. - Възприетата форма на името на прев. Диана Николова е Диана Николова Нехризова

ISBN 978-954-690-041-8 : 14 лв.

894.35-31
COBISS.BG-ID 1263212772

БК 2014/10 Кн 485
ГЮНДАЙ, Хакан, 1976-
        Изхвърляне / Хакан Гюндай ; прев. от тур. Ивайло Хранов. - София : Делакорт, 2013 ([Хасково] : Полиграфюг). - 223 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Azíl / Hakan Günday

ISBN 978-954-690-042-5 : 12 лв.

894.35-31
COBISS.BG-ID 1263360228

БК 2014/10 Кн 486
ГЮНДАЙ, Хакан, 1976-
        Копеле / Хакан Гюндай ; прев. от тур. Ивайло Хранов. - София : Делакорт, 2012 ([Хасково] : Полиграфюг). - 252 с. ; 22 см

Ориг. загл.: Piç / Hakan Günday

ISBN 978-954-690-032-6 : 12 лв.

894.35-31
COBISS.BG-ID 1263345636

БК 2014/10 Кн 487
ГЮНДАЙ, Хакан, 1976-
        Малко / Хакан Гюндай ; прев. от тур. Диана Николова, Ивайло Хранов. - София : Делакорт, 2013 ([Хасково] : Полиграфюг). - 380 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Az / Hakan Günday. - Възприетата форма на името на прев. Диана Николова е Диана Николова Нехризова

ISBN 978-954-690-039-5 : 14 лв.

894.35-31
COBISS.BG-ID 1263370724

БК 2014/10 Кн 488
КЕМАЛ, Орхан, 1914-1970
        Кърпачът и неговите синове / Орхан Кемал ; прев. от тур. Диана Нехризова. - Ново изд. - София : Делакорт, 2013 ([Хасково] : Полиграфюг). - 356 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Eskici ve Oğullari / Orhan Kemal. - В кн. означено 2

ISBN 978-954-690-047-0 : 12 лв.

894.35-31
COBISS.BG-ID 1263290084

БК 2014/10 Кн 489
КЕМАЛ, Орхан, 1914-1970
        Лъжовен свят / Орхан Кемал ; прев. от тур. Йорданка Бибина. - 2. изд. - София : Делакорт, 2013 ([Хасково] : Полиграфюг). - 327 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Yalanci Dünya / Orhan Kemal. - 1. изд. 1984 на изд. Нар. култура

ISBN 978-954-690-045-6 : 12 лв.

894.35-31
COBISS.BG-ID 1263291620

БК 2014/10 Кн 490
ПОЛАТ, Емрах, 1974-
        Кучешки съдби : роман / Емрах Полат ; прев. от тур. Диана Николова. - София : Делакорт, 2012 ([Хасково] : Полиграфюг). - 223 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Köpek adamlar / Emrah Polat. - Възприетата форма на името на прев. Диана Николова е Диана Николова Нехризова

ISBN 978-954-690-035-7 : 10 лв.

894.35-31
COBISS.BG-ID 1263287012

БК 2014/10 Кн 491
ЧЕТИН, Вилдан
        Корени / Вилдан Четин ; прев. от тур. Айтян Делихюсеинова. - София : Фонд. за бълг. лит., 2012 ([София] : [Симолини]). - 420 с. ; 22 см. - (Колекция Аквариум Средиземноморие = Collection Aquarium Medditerranean)

Ориг. загл.: Kök / Vildan Çetin

ISBN 978-954-677-073-8 : 18 лв.

894.35-31
COBISS.BG-ID 1263376612

БК 2014/10 Кн 492
ШАФАК, Елиф, 1971-
        Светецът на неизбежната лудост / Елиф Шафак ; прев. от англ. Красимира Абаджиева. - София : Егмонт, 2013 (Добрич : Фолиарт). - 303 с. ; 23 см

Ориг. загл.: The saint of incipient insanities / Elif Shafak

ISBN 978-954-27-1079-0 : 14.90 лв.

894.35-31
COBISS.BG-ID 1263028452


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

902 АРХЕОЛОГИЯ

БК 2014/10 Кн 493
        TERRA antiqua Balcanica et Mediterranea : сборник в чест на Александър Минчев : международна конференция, Варна, 23.02.2007 / [състав., ред. Валери Йотов, Игор Лазаренко]. - Варна : Онгъл, 2007 (В. Търново : Абагар). - 508 с. : с ил., к., портр. ; 23 см. - (Acta musei varnaensis ; VIII-1)

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Пълното име на състав. Валери Йотов е Валери Йотов Василев. - Изд. на Регион. ист. музей - Варна. - Списък на научните публикации, публикации по музейно дело и рецензии на Александър Минчев: с. 13-22. - Текст и на англ., фр., нем. ез. - Съдържа докл. от: Дилен Дилов, Костадин Рабаджиев, Тотко Стоянов, Никола Теодосиев, Моника М. Джаксън, Иван Маразов, Атанас Орачев, Диляна Ботева, Манфред Оперман, Джон Дж. Херман Младши, Темур Тедуа, Александър Нонешвили, Христо Кузов, Васил Тенекеджиев, Олег Александров, Лиана Оца, Ване П. Секулов, Ян Боузек, Павлина Владкова, Ула Лунд Хансен, Николай Марков, Георги Атанасов, Юрий Пятницкий, Юри Стоянов, Ива Досева, Валентин Плетньов, Камен Станев, Валери Йотов, Ваня Павлова, Иван Чокоев. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг., англ., фр., нем. ез.

ISBN 978-954-8279-64-2
1. Минчев, Александър Василев, 1947- - юбилеи и чествания - конференции 2. Археолози, български - юбилеи и чествания - конференции 3. България - археология 4. Балкански полуостров - паметници на културата
902(497.2)(092)(063)
904(497)(063)
92 Минчев, Александър Василев
COBISS.BG-ID 1263728612


904 ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА НА ИСТОРИЧЕСКИТЕ ПЕРИОДИ. АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПАМЕТНИЦИ. СТАРИНИ

БК 2014/10 Кн 494
        АРХЕОЛОГИЧЕСКА карта на Плиска / Андрей Аладжов ... [и др.] ; [състав., ред. Андрей Аладжов]. - София : Нац. археол. институт с музей - БАН, 2013 ([София] : Булвест Принт). - 399 с. : с ил., к. ; 30 см

Други авт.: Янко Димитров, Стефан Стаменов, Ваня Стаменова, Христина Стоянова, Станислав Иванов, Станимир Стойчев. - Името на състав. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Библиогр. след отд. статии

ISBN 978-954-9472-23-3
1. Паметници на културата - Плиска - сборници 2. Плиска - паметници на културата
904(497.21-21)(062.2)
COBISS.BG-ID 1263744228

БК 2014/10 Кн 495
        БЪЛГАРСКА археология 2013 : каталог към изложба / [състав. Камен Бояджиев] ; [ред. Камен Бояджиев, Петя Андреева]. - София : Нац. археол. институт с музей БАН, 2014 ([София] : Кушовалиев). - 28 с. : с цв. ил. ; 21 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-9472-28-8
1. Археология - България - изложби - каталози 2. България - паметници на културата
904(497.2)(083.824)
COBISS.BG-ID 1263865060

ВАЧКОВА, Веселина Кирилова, 1966-
        Сердикийският събор: 1670 години история и интерпретации Вж Кн 67

БК 2014/10 Кн 496
        ПРИНОСИ към българската археология : [сборник материали от] Декемврийски дни на българската средновековна археология "Проф. д-р Станчо Ваклинов". - София : Аргес, 1992-<2013>. - Т. <7> ; 22 см

Изд. на БАН. Археол. институт с музей. Секция за средновековна археология. - Офс. изд.

 
(Т. 7)
ISBN 978-954-8761-84-0 !

Съдържа досега: 

Т. 7 / [състав., ред. Бони Петрунова ... и др.]. - София : Агато, 2013. - 228 с. : с ил. ; 24 см.

Имената на състав. отбелязани на гърба на загл. с. - Други състав.: Андрей Аладжов, Елена Василева. - Съдържа материали от: Станислав Станилов, Валентин Пленьов, Павел Георгиев, Андрей Аладжов, Валери Григоров, Мариела Инкова, Бони Петрунова, Деян Рабовянов, Иван Йорданов,Росица Морева, Христо Басмаков, Константин Дочев, Георги Владимиров, Стоян Попов, Георги Атанасов, Елена Василева, Хитко Вачев, Пламен Иванов, Милен Николов, Виктория Русева. - Библиогр. след отд. статии. - Рез. на англ. ез.

1. Археология - България - конференции 2. България - паметници на културата
904(497.2)(063)
COBISS.BG-ID 1031390948

БК 2014/10 Кн 497
ТОПАЛОВ, Ставри Атанасов, 1939-
        Принос към проучване на монетите от типа "Силен и нимфа" - най-значителното анепиграфно монетосечене от земите на древна Тракия във времето от края на VI до средата на IV в. пр. н. е. / Ставри Топалов. - [София] : Майнд Принт, 2011. - 44 с. : с ил. ; 21 см

Библиогр.: с. 41-43

ISBN 978-954-92873-4-9
1. Монети, тракийски 2. Древна Тракия - паметници на културата
904:737.1(497.2=919.885)
COBISS.BG-ID 1263877092

ХЕЛСИНГ, Ян ван, 1967-
        Хилядолетната лъжа : по следите на загадката на пирамидите Вж Кн 3

        TERRA antiqua Balcanica et Mediterranea : сборник в чест на Александър Минчев : международна конференция, Варна, 23.02.2007 Вж Кн 493

БК 2014/10 Кн 498
TOPALOV, Stavri Atanasov, 1939-
        Contribution to the study of coins of the type "Silenus and nymph" - the most important coinage in ancient Thrace in the period from the end of 6th century to the middle of 4th century BC / Stavri Topalov. - [Sofia] : Mind Print, 2012. - 40 с. : с ил. ; 21 см

Ориг. загл.: Принос към проучване на монетите от типа "Силен и нимфа" - най-значителното анепиграфно монетосечене от земите на древна Тракия във времето от края на VI до средата на IV в. пр. н. е. / Ставри Топалов. - Библиогр.: с. 37-39

ISBN 978-954-92873-5-6
1. Монети, тракийски 2. Древна Тракия - паметници на културата
904:737.1(497.2=919.885)
COBISS.BG-ID 1263878116


908 КРАЕЗНАНИЕ
Вж и 914/919

БК 2014/10 Кн 499
ВАПЦОВ, Константин Колчов, 1880-1951
        Габрово след Освобождението : спомени / Константин Вапцов. - София : Фонд. за бълг. лит., 2012 ([София] : [Симолини]). - 232 с., [19] с. : ил., факс., портр. ; 24 см. - (Колекция Габрово - живият град ; 4)

Читателю, тръгни по улиците на Габрово отпреди 150 години / Пламен Митев: с. 7-8. - За спомените като исторически извор и за тяхното публикуване като съвременно издание / Иван Русев: с. 9-11. - Dr. Konstantin Vaptsov and his recollections for Gabrovo after the Liberation / transl. from Bulg. Mihaela Stoyanova: с. 12-15. - Речник на Вапцовите герои / Даниела Цонева, Ирена Узунова, Момчил Цонев: с. 139-221. - Текст и на англ. ез. - Показалци. - Съдържа и: Константин Вапцов - човекът и лекарят / Даниела Цонева, Ирена Узунова ; Житийна хроника / Даниела Цонева, Момчил Цонев

ISBN 978-954-677-078-3
1. История - Габрово - спомени 2. Габрово - краезнание
908(497.216.1)(093.3)
886.7-94
COBISS.BG-ID 1263577060

БК 2014/10 Кн 500
ГРОЗДАНОВ, Любен Димитров, 1941-2011
        Кратка история на село Слатина, Софийско / Любен Грозданов. - София : Златен змей, 2014 ([София] : Алианс принт). - 232 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см

ISBN 978-954-776-028-8
1. Жилищни райони - София - история 2. София - краезнание
908(497.223-212)
COBISS.BG-ID 1263311332

БК 2014/10 Кн 501
ДОМУСЧИЕВ, Николай Стоянов, 1934-
        Горска поляна - село на вододела : опит за история, етнография, личности и родословие / Николай Домусчиев. - 3. прераб. и доп. изд. - Сливен : ИК Жажда, 2013. - 360 с. : с ил. ; 24 см

Истинското име на Николай Домусчиев е Никола Стоянов Домусчиев. - Без сведение за 1. изд.

ISBN 978-954-795-401-4 (подв.)
1. Села - България - история 2. Горска поляна, Ямболска област - краезнание
908(497.23-22)
COBISS.BG-ID 1263476964

        "ЕТРОПОЛСКИ прегледъ" : периодическо списание - издание на Етрополската колония в София : сборник 1926-1930 г. Вж Кн 11

БК 2014/10 Кн 502
        ЖЪЛТОБРЯГОВСКИ хроники / Стоян Петев ... [и др.]. - [София] : Арткомерс, 2014 ([София] : [Инвестпрес]). - 250 с. : с цв. ил., портр., факс. ; 21 см

Други авт.: Георги Паталов, Кольо Уралов, Бойдьо Делчев, Илия Илиев, Митко Минчев. - Пълното име на авт. Бойдьо Делчев е Бойдьо Делчев Бойдев, а на Митко Минчев - Митко Минчев Митков

ISBN 978-954-92109-4-1
1. Села - България - история 2. Жълти бряг, Хасковска област - краезнание
908(497.23-22)
COBISS.BG-ID 1263283684

БК 2014/10 Кн 503
ИВАНОВА, Цонка Стайкова, 1951-
        Тръстеник - времена и хора : етноложко изследване / Цонка Иванова. - Русе : Лени-Ан, 2013. - 557 с. : с ил., портр., факс. ; 24 см

Библиогр.: с. 539-542

ISBN 978-619-7058-11-6
1. История - Тръстеник 2. Тръстеник - краезнание
908(497.21-21)
COBISS.BG-ID 1263042276

БК 2014/10 Кн 504
МИТКОВА, Марийка Серафимова
        Красново през вековете / Марийка Серафимова Миткова. - София : [Изд. авт.], 2014. - 192 с. ; 21 см

Принтирано изд.

1. Села - България - история 2. Красново, Пловдивска област - краезнание
908(497.23-22)
COBISS.BG-ID 1263367140

БК 2014/10 Кн 505
НИКОЛОВ, Йордан Георгиев, 1910-
        Борисово : истории за селото / Йордан Николов. - Русе : Лени Ан, 2014. - 99 с. : с табл., ил. ; 20 см

ISBN 978-619-7058-16-1
1. Села - България - история 2. Борисово, Русенска област - краезнание
908(497.21-22)
COBISS.BG-ID 1263826148

БК 2014/10 Кн 506
        РАЗЛОГ в миналото и днес = Razlog past and present / [състав. Емил Попадийн, Георги Тренчев] ; [отг. ред. Емилия Кадурина] ; [фотогр. Румен Жерев ... и др.]. - Благоевград : Ирин-Пирин, [2013]. - 96 с. : с ил., портр., факс. ; 22 x 30 см

Кор. опис. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - Други ил.: Красимира Мишкова, Илия Гуцев, Иван Дебелушин. - Изд. на Община Разлог

ISBN 978-954-8505-37-6 (подв.)
1. История - Разлог 2. Разлог - краезнание
908(497.22-22)
COBISS.BG-ID 1263169252

БК 2014/10 Кн 507
        САМОВОДЕНЕ от древността до наши дни. Т. 4, Сборник изследвания от Четвъртата научна конференция "Самоводене от древността до наши дни", проведена по случай 125-годишнината от освободителната Руско-турска война от 1877 - 1878 г., състояла се на 15 декември 2002 г. и по случай 100-годишнина от Балканската война / [състав. Петър Станев] ; [ред. кол. Георги Митков ... и др.]. - В. Търново : Ивис, 2012. - 232 с. : с ил. ; 20 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на предзагл. с. - Други ред.: Георги Патриков, Иван Хинов, Георги Евтимов, Марин Патриков, Петър Станев, Светлозара Чепкънова-Станева. - Възприетата форма на името на ред. Светлозара Чепкънова-Станева е Светлозара Станева. - Пълното име на ред. Георги Евтимов е Георги Евтимов Георгиев. - Съдържа докл. от: Светлозара Чепкънова-Станева, Кръстьо Шишманов, Стефан К. Радов, Георги Патриков, Младен Чонев, Петър Ив. Станев, Кинка Панайотова, Марин Патриков, Георги Евтимов Георгиев, Георги Н. Митков, Любка К. Пенева-Попцвяткова. - Библиогр. след отд. докл.

ISBN 978-954-2968-54-2
1. Села - България - история - конференции 2. Самоводене, Великотърновска област - краезнание
908(497.21-22)(063)
COBISS.BG-ID 1263641316

БК 2014/10 Кн 508
        Село СБОРИЩЕ / [състав. Пенка Желева, Дора Стоянова]. - Ст. Загора : Кота, 2013. - 120 с. : с ил., портр. ; 24 см + 1 к.

Имената на състав. отбелязани на кор. - Изд. на Нар. ч-ще Просвета - 1910

ISBN 978-954-305-360-5
1. Села - България - история 2. Сборище, Сливенска област - краезнание
908(497.23-22)
COBISS.BG-ID 1263515108

БК 2014/10 Кн 509
ХРИСТОВ, Паско Иванов, 1946-
        Село Писанец, Русенско : исторически очерк / Паско Иванов Христов. - Русе : Лени Ан, 2013. - 362 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см

Загл. на кор.: Писанец

ISBN 978-619-7058-12-3
1. Села - България - история 2. Писанец, Русенска област - краезнание
908(497.21-22)
COBISS.BG-ID 1263124964

БК 2014/10 Кн 510
ЦВЕТКОВ, Емил Димитров, 1957-
        Бележки по историята на село Селановци / Емил Цветков. - София : Распер, 2013 ([Хасково] : [Полиграфюг]). - 448 с. : с ил. ; 24 см

ISBN 978-954-345-050-3 : 15 лв.
1. Села - България - история 2. Селановци, Врачанска област - краезнание
908(497.21-22)
COBISS.BG-ID 1263782116

БК 2014/10 Кн 511
ЦЕКОВ, Христо, 1930-
        Родното огнище : Върбица, община Враца / Христо Цеков. - [София] : Златен змей, 2013 ([София] : Симолини 94). - 184 с. : с ил., портр., факс. ; 22 см

Пълното име на авт. Христо Цеков е Христо Цеков Христов

ISBN 978-954-776-023-3
1. Села - България - история 2. Върбица, Врачанска област - краезнание
908(497.21-22)
COBISS.BG-ID 1263145188

БК 2014/10 Кн 512
ЦОНЕВ, Момчил Цонев, 1983-
        Габрово и габровци в старата книжнина. Т. 1, Пътеписи (1662-1878) / Момчил Цонев, Даниела Цонева. - София : Фонд. за бълг. лит., 2010 ([София] : [Симолини]). - 328 с. : с табл. ; 24 см. - (Колекция Габрово - живият град ; 2)

Текст и на англ. ез. - Библиогр.: с. 313-318. - Именен показалец, геогр. показалец, азб. показалец

ISBN 978-954-677-062-2
1. История - Габрово - извори 2. Габрово - краезнание
908(497.216.1)(093)
COBISS.BG-ID 1263563748


914.972 ГЕОГРАФИЯ НА БЪЛГАРИЯ

БК 2014/10 Кн 513
ГАВРАИЛОВ, Гавраил Василев, 1979-
        Родопы: в поисках истоков : путеводитель / Гавраил Гавраилов, Александр Караджов ; [фотогр. Алек Александров ... и др.] ; [пер. Светлана Паунова]. - Добрич : Меркурий Комерс 97, 2014 (Пловдив : Жанет 45). - 96 с. : с цв. ил. ; 21 см

Имената на ил., прев. отбелязани в изд. каре. - Други ил.: Александр Караджов, Антон Кефилев, Гавраил Гавраилов, Георги Палахутев, Йордан Сотиров, Стефан Масурски, Явор Лазаров, Соня Митова, Руслан Йорданов, Велина Христова, Явор Мирянов, Валерия Сариева. - Пълното име на ил. Велина Христова е Велина Христова Господинова

ISBN 978-619-7098-07-5 : 16 лв.
1. Планини - България - пътеводители 2. Родопи - география
914.972(234.423.3)(036)
796.51(234.423.3)(036)
COBISS.BG-ID 1263688676

БК 2014/10 Кн 514
ПАТРОНОВ, Дико Славов, 1942-
        Великата странджанска пустиня : неповторимост и предизвикателства / Дико Патронов = [снимки Дико Патронов]. - Бургас : Бълг. фонд. Биоразнообразие, 2010 ([Сливен] : Финик - В. Ганев). - 143 с. : с цв. ил., к. ; 23 см

Името на ил. отбелязано в изд. каре

ISBN 978-954-9959-56-7
1. Планини - България - пътеписи 2. Странджа - география
914.972(234.423.7)(0:82-992)
886.7-992
COBISS.BG-ID 1263294180

БК 2014/10 Кн 515
        ПЪТУВАНИЯ из България 2012 - 2013 г. : резултати от теренни географски практики и научни експедиции / [ред. кол.: Милен Пенерлиев - отг. ред. ... и др.]. - Шумен : Унив. изд. "Епископ Константин Преславски", 2014. - 121 с. : с ил., к., портр. ; 20 см

Имената на ред. отбелязани на гърба на загл. с. - Други ред.: Стела Дерменджиева, Светла Станкова. - Изд. на Шуменски унив. Кат. География и методика на обучението по география. - Съдържа материали от: Николинка Станчева, Веселин Петков, Надежда Иванова, Зорница Крумова, Ивалена Георгиева, Виолета Миткова, Милен Пенерлиев, Георги Георгиев, Гергана Христова, Димитър Димитров, Лейля Шефкъ, Айше Мустафа, Светла Станкова, Десислава Гинчева, Саня Колева, Кристина Васкова, Ралица Христова. - Библиогр. след отд. теми

ISBN 978-954-577-842-1
1. География - България 2. България - география
914.972
COBISS.BG-ID 1263516388

БК 2014/10 Кн 516
ТОПАЛОВА-Жежиха, Латинка Дацова, 1977-2015
        Туристически пътеводител на Беласица - България, Македония, Гърция / [Латинка Топалова-Жежиха] ; [състав. Латинка Топалова-Жежиха] ; [снимки Пьотр Жежиха] ; [израб. на картите Таня Георгиева-Шнел, Владимир Милушев]. - [София] : Бълг. фонд. Биоразнообразие, 2012 ([Варна] : Техноинженеринг). - 252 с. : с цв. ил., к., табл. ; 19 см

Загл. на кор.: Беласица. - Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Библиогр.: с. 249-251

ISBN 978-954-9959-57-4
1. Туризъм - Беласица (планина) - пътеводители
914.972(234.423)(036)
796.51(234.423)(036)
COBISS.BG-ID 1263161060


92 БИОГРАФИИ
Вж и 01

АСИОВА, Бойка Петрова, 1945-
        Да убиеш Сталин : спомен за Костадин Лагадинов Вж Кн 526

        ВАПЦАРОВ - вяра и самота : сборник с нови научни изследвания по повод 100-годишнината на поета Вж Кн 348

ВАСИЛЕВ, Сава Йорданов, 1957-
        Великотърновската Алма Матер в българската литература и култура : библиографски указател : по повод 50-годишнината от създаването на Великотърновския университет Вж Кн 6

ВЕЛИКОВ, Юлиян Ганчев, 1968-
        Imperator et sacerdos : Константин Велики, иконоборските императори и Каролингите : 1700 години от Медиоланския едикт (313 г.) Вж Кн 520

ГЕНОВ, Пламен Генов, 1956-
        Проектиране на защитена, предвидима жизнена среда. Кн. 1, Военното строителство като подпомагащо създаването на наука без прецедент Вж Кн 123

ГЕОРГИЕВ, Йордан Георгиев, 1980-
        Без маски : интервюта Вж Кн 245

ГЕОРГИЕВ, Любомир, 1930-
        Романът "Земя за прицел" от Свобода Бъчварова - на прицел Вж Кн 349

ГЕОРГИЕВА, Стефанка Ангелова, 1954-
        Игор Стравински: Аспекти на творческата еволюция : студии Вж Кн 235

ДАЙНОВ, Евгений Александров, 1958-
        Eлегия за Дейвид Боуи Вж Кн 240

БК 2014/10 Кн 517
ДАЦКОВА-Луканчевска, Петранка, 1937-
        Големият Дацков род - клонесто дърво в полето с жилави балкански корени / Петранка Дацкова-Луканчевска. - Русе [т.е. Плевен] : [Медиатех], 2013 ([Русе] : [Русенски унив. "А. Кънчев"]). - 458 с. : с ил., портр., факс. ; 24 см

Библиогр.: с. 385-387

ISBN 978-619-7071-03-0
1. Родове, български 2. България - генеалогия
929.52(497.2)Дацкови
COBISS.BG-ID 1263061988

ДИМИТРОВ, Димитър Иванов, 1949-
        Българските щанги - със спомени и надежди в 21-ви век Вж Кн 254

ДРИНОВ, Александър Александрович, 1923-2008
        Поглед от окопите Вж Кн 519

        ЕДИН живот : сборник от спомени, очерци, документи и снимки за живота на Иван Пашов Вж Кн 529

ЗНЕПОЛСКИ, Денчо, 1920-1989
        Посмъртна изповед Вж Кн 530

ИВАНОВА-Гиргинова, Мариета Стоянова, 1963-
        Блянове по модерна драма : драматическият проект на Петко Тодоров Вж Кн 351

        ИСТОРИЯ на Съюза на българските писатели Вж Кн 265

        ИСТОРИЯ на Съюза на българските писатели. Ч. 1: 1913-1944  Вж Кн 264

КАРАИВАНОВА, Бинка Георгиева, 1965-
        Клавирното творчество на българските композитори класици в обучението по задължително пиано Вж Кн 244

КАРТАЛОВ, Кирил Пламен, 1982-
        Монсеньор Ронкали и неговата апостолическа мисия в България 1925-1934 : из страниците на папската дипломация на XX век, съхранени във Ватиканските архиви Вж Кн 68

КЕНАНОВ, Димитър Вълчев, 1949-
        Небето на безмълвието : книгата "Лествица" от св. Йоан Синайски и нейният старобългарски превод Вж Кн 334

КОСЕВ, Константин Димитров, 1937-
        България и княз Бисмарк : създателят на модерна Германия Вж Кн 521

КОСМА, Виорел, 1923-
        Джордже Енеску - един велик музикант Вж Кн 236

        Лора КРЕМЕН Вж Кн 246

ЛЯКОВ, Панайот Борисов, 1948-
        Навътре в картините : приятелски ескизи на Никола Манев, Стоимен Стоилов, Стоян Цанев, Милко Божков, Иван Стратиев Вж Кн 233

НЕДЕЛЧЕВА, Йорданка, 1954-
        Славеят на Тракия : с песните на Красимир Станев Вж Кн 241

ПЕТРОВ, Цанко Тодоров, 1942-
        Захария Цанюв и Тревненската живописна школа Вж Кн 234

ПИАФ, Едит, 1915-1963
        На бала на късмета Вж Кн 242

ПЛУТАРХ, 45-120 пр. Хр.
        Успоредни животописи : Ликург - Нума, Солон - Публикола, Кимон - Лукул, Темистокъл - Камил, Никий - Крас, Фокион - Катон Млади Вж Кн 333

ПОПОВ, Харалан Иванов, 1907-1988
        Изтезаван заради вярата си : епопея на съвременна християнска храброст и героизъм Вж Кн 71

СТАМБОЛИЕВ, Огнян Тодоров, 1947-
        Книга за оперетата и мюзикъла : от Жак Офенбах до Андрю Лойд Уебър : 110 класически оперети, 50 световни мюзикъла Вж Кн 239

СТОИМЕНОВ, Стоян Василев, 1908-1993
        С огън в сърцето : мемоари, студии, публицистика, рецензии, за автора Вж Кн 353

ТЕРЗИЕВ, Иван, 1933-201?
        Библия на хуманизма : книга за Махатма Ганди Вж Кн 82

ТОЛЕВА, Теодора Тодорова, 1968-2011
        Външната политика на Дюла Андраши и възникването на македонския въпрос Вж Кн 523

ТОТЕВ, Петко, 1932-2017
        Е, ами кога ще живеем? Вж Кн 354

БК 2014/10 Кн 518
ФИЛЕВ, Крум Пеев, 1927-
        Универсална методика (технология - ноу хау) за изучаване (изследване) на собственото родословие / Крум Филев. - Варна : Алфиола, 1999 ([Варна] : [Бряг принт]). - 32 с. : с ил., портр., табл. ; 21 см + 1 л. (табл.)

ISBN 954-8139-24-3
1. Генеалогия
929.51
COBISS.BG-ID 1263649508

ХАЙТОВ, Николай Александров, 1919-2002
        Съчинения в седемнайсет тома. Т. 10, Гробът на Васил Левски : сборник документи Вж Кн 356

PALIEVA, Andi Božidarova, 1947-
        Simeon Pironkoff : catalogue of creative works Вж Кн 7

        TERRA antiqua Balcanica et Mediterranea : сборник в чест на Александър Минчев : международна конференция, Варна, 23.02.2007 Вж Кн 493


930 ИСТОРИЧЕСКА НАУКА. ПОМОЩНИ ИСТОРИЧЕСКИ НАУКИ

БК 2014/10 Кн 519
ДРИНОВ, Александър Александрович, 1923-2008
        Поглед от окопите / Александър Дринов. По следите на моя прадядо / Владимир Сафронов-Дринов ; [прев. от рус. ез. Светлана Иванова Филчева]. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2013. - 228 с. : с ил., портр., факс. ; 24 см. - (Родова памет)

Ориг. загл.: Взгляд из окопа / Александр Дринов ; По следам моего прадеда / Владимир Сафронов-Дринов. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-322-681-8
1. Дринов, Марин Стоянов, 1838-1906 2. Историци, български 3. България - история
930.1(497.2)(092)
92 Дринов, Марин Стоянов
COBISS.BG-ID 1263182820


932/939 СТАРА ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ СТРАНИ
Вж и 904

БК 2014/10 Кн 520
ВЕЛИКОВ, Юлиян Ганчев, 1968-
        Imperator et sacerdos : Константин Велики, иконоборските императори и Каролингите : 1700 години от Медиоланския едикт (313 г.) / Юлиян Великов. - В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2013 (Русе : Авангард принт). - 192 с. : с ил. ; 21 см

Текст и на старогр. и лат. ез. - Библиогр.: с. 140-157

ISBN 978-954-524-932-7 (подв.)
1. Константин I, император римски, 274-337 2. Императори - Рим (държава) 3. Рим (държава) - история
937(092)
92 Константин I, император римски
COBISS.BG-ID 1263589092

ПЛУТАРХ, 45-120 пр. Хр.
        Успоредни животописи : Ликург - Нума, Солон - Публикола, Кимон - Лукул, Темистокъл - Камил, Никий - Крас, Фокион - Катон Млади Вж Кн 333


941/949 ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ

БК 2014/10 Кн 521
КОСЕВ, Константин Димитров, 1937-
        България и княз Бисмарк : създателят на модерна Германия / Константин Косев. - София : Захарий Стоянов, 2013 ([София] : Унив. изд. "Св. Климент Охридски"). - 280 с. : с ил., портр., к. ; 21 см

ISBN 978-954-09-0829-8 : 15 лв.
1. Бисмарк, Ото фон, 1815-1898 - дейност 2. Политици, немски - дейност 3. Възраждане - България 4. Германия - история 5. България - история
943.0(092)
949.72.042/.043
92 Бисмарк, Ото фон
COBISS.BG-ID 1263034340

КЪНЕВ, Николай Ангелов, 1970-
        Византинобългарски студии Вж Кн 524

БК 2014/10 Кн 522
ТОЛЕВА, Теодора Тодорова, 1968-2011
        Външната политика на Дюла Андраши и възникването на македонския въпрос / Теодора Толева ; [прев. от исп. Любка Славова]. - София : Ciela, 2013 ([В. Търново] : Абагар). - 162, [4] с. : к. ; 23 см. - (Historia incognita)

Ориг. загл.: Política externa de Julius Andrássy y los orígenes de la cuestión macedonia. - Библиогр.: с. 160-161

ISBN 978-954-28-1346-0 : 14 лв.
1. Андраши, Дюла, 1823-1890 - дейност 2. Политици, български - дейност 3. Македонски въпрос 4. Унгария - история 5. България - история
943.9(092)
949.72.042.2
949.72.05
92 Андраши, Дюла
COBISS.BG-ID 1263143908

БК 2014/10 Кн 523
ТОЛЕВА, Теодора Тодорова, 1968-2011
        Външната политика на Дюла Андраши и възникването на македонския въпрос / Теодора Толева ; [прев. от исп. Любка Славова]. - София : Ciela, 2013 ([В. Търново] : Абагар). - 162, [4] с. : к. ; 24 см. - (Historia incognita)

Ориг. загл.: Política externa de Julius Andrássy y los orígenes de la cuestión macedonia. - Библиогр.: с. 160-161. - Грешният ISBN отпеч. на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-28-1347-7 (подв.) : 18 лв.
ISBN 978-954-28-1347-0 !
1. Андраши, Дюла, 1823-1890 - дейност 2. Политици, унгарски - дейност 3. Македонски въпрос 4. Унгария - история 5. България - история
943.9(092)
949.72.042.2
949.72.05
92 Андраши, Дюла
COBISS.BG-ID 1263144164


949.72 ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ

        БЪЛГАРИЯ и Балканите в сферата на европейските влияния през ХІХ-ХХІ век : международна научна конференция, В. Търново, 11-13 ноември 2011 : сборник статии : международная научная конференция, В. Тырново, 11-13 ноября 2011 : international conference, V. Tarnovo, 11-13 November 2011 Вж Кн 87


949.72.03 ПЕРИОД НА ФЕОДАЛИЗМА В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ (VII В. - I ПОЛ. НА ХVIII В.)

БК 2014/10 Кн 524
КЪНЕВ, Николай Ангелов, 1970-
        Византинобългарски студии / Николай Кънев. - В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2013. - 323 с. : с ил., табл. ; 20 см

Библиогр.: с. 7-31

ISBN 978-954-524-928-0
1. История - България - средни векове 2. История - Византия
949.72.03
949.5
COBISS.BG-ID 1263465956


949.72.04 ПЕРИОД НА КРИЗАТА НА ФЕОДАЛИЗМА И ЗАРАЖДАНЕ НА КАПИТАЛИСТИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ. ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД (II ПОЛ. на ХVIII В.-1878Г.)

БК 2014/10 Кн 525
БАЛАБАНОВ, Марко Димитриев, 1837-1921
        Страница от политическото ни възраждане / Марко Д. Балабанов. - София : Стефан Добрев, 2013 (София : ПК "Д. Благоев"). - 500 с. ; 21 см

ISBN 978-619-7050-08-0 : 14 лв.
1. Възраждане - България 2. Дипломация, българска - история 3. България - история
949.72.04
327(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1263361764

КОСЕВ, Константин Димитров, 1937-
        България и княз Бисмарк : създателят на модерна Германия Вж Кн 521

ТОЛЕВА, Теодора Тодорова, 1968-2011
        Външната политика на Дюла Андраши и възникването на македонския въпрос Вж Кн 522

ТОЛЕВА, Теодора Тодорова, 1968-2011
        Външната политика на Дюла Андраши и възникването на македонския въпрос Вж Кн 523

ХАЙТОВ, Николай Александров, 1919-2002
        Съчинения в седемнайсет тома. Т. 10, Гробът на Васил Левски : сборник документи Вж Кн 356


949.72.05 БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА КАПИТАЛИЗМА (1878 - 1944)

БК 2014/10 Кн 526
АСИОВА, Бойка Петрова, 1945-
        Да убиеш Сталин : спомен за Костадин Лагадинов / Бойка Асиова. - Пловдив : Жанет 45, 2014. - 110 с. : с портр., ил. ; 20 см

ISBN 978-619-186-006-7 : 13 лв.
1. Лагадинов, Костадин Атанасов, 1913-2011 - биографии 2. Борци против фашизма - биографии 3. България - история
949.72.053.2(092)
92 Лагадинов, Костадин Атанасов
COBISS.BG-ID 1263205092

БК 2014/10 Кн 527
БАЛАБАНОВ, Делчо, 1937-2016
         Тракия в пламъци: 1912-1913 и 1919-1923 г. : по спомени и размисли на съвременници / Делчо Балабанов ; под ред. на Петър Хр. Петров. - София : Световит, 2014. - 420 с. : с ил., факс., [8] л. : цв. ил. ; 21 см

Горчивата съдба на тракийци / Петър Петров: с.11-26

ISBN 978-619-7064-32-2
1. История - България - нова - извори 2. Тракийски въпрос - история - извори 3. България - история
949.72.052.2
949.72.053.11
COBISS.BG-ID 1263735268

БК 2014/10 Кн 528
БАЛАБАНОВ, Делчо, 1937-2016
        Тракия в пламъци: 1912-1913 и 1919-1923 г. : по спомени и размисли на съвременници / Делчо Балабанов ; под ред. на Петър Хр. Петров. - София : Световит, 2014. - 420 с., [8] л. : с ил., факс.цв. ил. ; 21 см

Горчивата съдба на тракийци / Петър Петров: с.11-26

(Подв.)
ISBN 978-619-7064-32-2 !
1. История - България - нова - извори 2. Тракийски въпрос - история - извори 3. България - история
949.72.052.2
949.72.053.1
COBISS.BG-ID 1263735524

        ДЕПОРТИРАНЕТО на евреите от Вардарска Македония, Беломорска Тракия и Пирот март 1943 г. : документи от българските архиви Вж Кн 88

БК 2014/10 Кн 529
        ЕДИН живот : сборник от спомени, очерци, документи и снимки за живота на Иван Пашов / [състав., ред., предг. Продрум Димов]. - София : Бълг. книжница, 2013 ([София] : [Химиграф]). - 263 с. : с ил., портр., факс. ; 20 см

Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с., а на авт. на предг. - на с. 5. - Съдържа спомени от: Димитър Пашов, Продрум Димов, Пенка Попова, Йорданка Пунчева, Атанас Семрджиев, Димитрина Капашикова, Лазар Стойнев, Димитър Господинов, Димитър Стойков, Серафим Серафимов, Филип Серафимов, Георги Акрабов, Величко Кратунчев, Иван Бедринов, Асен Гьошев, Иван Генов, Любомир Пашов, Борислав Пашов

ISBN 978-954-380-299-9
1. Пашов, Иван Николов, 1921-1986 - биографии - сборници 2. Борци против фашизма - България - биографии - сборници 3. България - история
949.72.053(092)(08)
949.72.06(092)(08)
92 Пашов, Иван Николов
COBISS.BG-ID 1263290596

БК 2014/10 Кн 530
ЗНЕПОЛСКИ, Денчо, 1920-1989
        Посмъртна изповед / Денчо Знеполски ; [записала, подб. и подредила Мария Знеполска]. - 5. доп. изд. - София : Бълг. писател, 2013 ([Костинброд] : [Мултипринт ООД]). - 600 с. : с ил., портр., факс. ; 20 см

Денчо Знеполски - псевд. на авт. Младен Гюров Гигов. - Името на състав. отбелязано на гърба на предзагл. с. - 1. изд. 1997 на изд. Христо Ботев

ISBN 978-954-443-964-4
1. Знеполски, Денчо, 1920-1989 - спомени 2. Борци против фашизма - България - спомени 3. Борба против фашизма - България - спомени 4. България - история
949.72.053.2(092)(093.3)
323(497.2)(092)(093.3)
92 Знеполски, Денчо
COBISS.BG-ID 1263317732

ТОЛЕВА, Теодора Тодорова, 1968-2011
        Външната политика на Дюла Андраши и възникването на македонския въпрос Вж Кн 522

ТОЛЕВА, Теодора Тодорова, 1968-2011
        Външната политика на Дюла Андраши и възникването на македонския въпрос Вж Кн 523


949.72.06 ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ от 9.IХ.1944 г.-

        ЕДИН живот : сборник от спомени, очерци, документи и снимки за живота на Иван Пашов Вж Кн 529


98 ИСТОРИЯ НА ЮЖНА АМЕРИКА

МИШЕВ, Лазар Стоилов, 1963-
        Фолклендската криза през 1982 г. - три десетилетия по-късно Вж Кн 125

ГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ


Албуми

0 ОБЩ ОТДЕЛ

06 ОРГАНИЗАЦИЯ. СЪЮЗИ. НАУЧНИ ИНСТИТУЦИИ. МУЗЕИ. ИЗЛОЖБИ

БК 2014/10 Г 1
РЕГИОНАЛЕН исторически музей. Колекция Националноосвободително движение в Българско (Ловеч)
        Колекция "Националноосвободително движение в Българско" : каталог / [състав., текст Теодор Тончев] ; [ред. Капка Кузманова] = Collection "National liberation movement in Bulgarian territories" : catalogue / [prepared, text Teodor Tonchev] ; [ed. Kapka Kuzmanova] ; [Engl. transl. Sevdalina Peeva]. - Ловеч : [Инфовижън], 2014. - 160 с. : с цв. ил., портр., факс. ; 22 см

Загл. на гърба на загл. с.: Каталог на колекция "Националноосвободително движение в Българско". - Загл. на гърба на загл. с.: Catalogue of collection "National liberation movement in Bulgarian territories". - Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Изд. на Регион. ист. музей - Ловеч

ISBN 978-954-8105-43-9
1. Регионален исторически музей (Ловеч) - колекции - каталози 2. Революционни, национални и народоосвободителни движения - България - каталози 3. Ловеч - музеи 4. България - история
069.538:93/99(497.214.1)
949.72.042(083.8)
COBISS.BG-ID 1263270116


7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАТИЯ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧ ЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ

75 ЖИВОПИС
Вж и 74

БК 2014/10 Г 2
ГАЙДАРОВ, Велислав Георгиев, 1977-2012
        Велислав Гайдаров (1977-2012) / [текст и състав. Светла Москова]. - Асеновград : Екобелан, 2013. - 1 албум (56 с.) : с цв. ил., портр. ; 25 см

Загл. на кор.: Велислав Гайдаров. - Името на авт. на текста и състав. отбелязано в изд. каре

ISBN 978-954-8812-80-1
1. Гайдаров, Велислав, 1977-2012 - творчество - албуми 2. Художници, български - творчество - албуми 3. България - изобразителни изкуства
75.071.1(497.2)(092)(084)
92 Гайдаров, Велислав
COBISS.BG-ID 1263139300

БК 2014/10 Г 3
РЕТРОСПЕКТИВНА изложба 110 години от рождението на художника Георги Ковачев (1902-1992) (Пловдив ; 2013)
        Изложба 110 години от рождението на художника Георги Ковачев (1902-1992) : каталог / [текст и състав. Светла Москова]. - Асеновград : Екобелан, 2013. - 36 с. : с ил., портр., факс. ; 30 см

Загл. на кор.: Георги Ковачев (1902-1992): ретроспективна изложба - 110 години от рождението на художника. - Името на авт. на текста и състав. отбелязано в изд. каре. - Автобиография на художника Георги Иванов Ковачев: с. 3-4

ISBN 978-954-8812-74-0
1. Ковачев, Георги Иванов, 1902-1992 - изложби - каталози 2. Художници, български - изложби - каталози 3. България - изобразителни изкуства
75.071.1(497.2)(092)(083.824)
92 Ковачев, Георги Иванов
COBISS.BG-ID 1263163108

БК 2014/10 Г 4
BOJADŽIEV, Zlatju Georgiev, 1903-1976
        Zlatyu Boyadjiev / [текст] Dimitar Avramov ; [trad. Emanuela Tomova] ; [reprod. photogr. Atanas Kanchev]. - Sofia : Stefan Dobrev Publ. Haus, 2013 ([Пловдив] : Bulvest Print). - 1 албум (216 с.) : с цв. ил. ; 31 см

Ориг. загл.: Златю Бояджиев / Димитър Аврамов. - Имената на прев., ил. отбелязани в изд. каре. - Пълното име на ил. Атанас Кънчев е Атанас Кънчев Атанасов. - Биогр. данни за авт. на текст отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 214-215

ISBN 978-619-7050-07-3 (подв.) : 30 евро
1. Бояджиев, Златю Георгиев, 1903-1976 - творчество 2. Художници, български - творчество 3. България - изобразителни изкуства
75.071.1(497.2)(092)
92 Бояджиев, Златю Георгиев
COBISS.BG-ID 1263586276

БК 2014/10 Г 5
BOJADŽIEV, Zlatju Georgiev, 1903-1976
        Zlatyu Boyadjiev / [текст] Dimitar Avramov ; [transl. Nikolay Georgiev] ; [photoreprod. Atanas Kanchev]. - Sofia : Stefan Dobrev Publ. Haus, 2013 ([Пловдив] : Bulvest Print). - 1 албум (216 с.) : с портр., цв. ил. ; 31 см

Ориг. загл.: Златю Бояджиев / Димитър Аврамов. - Имената на прев., ил. отбелязани в изд. каре. - Възприетата форма на името на прев. Николай Георгиев е Никола Аспарухов Георгиев. - Пълното име на ил. Атанас Кънчев е Атанас Кънчев Атанасов. - Биогр. данни за авт. на текст отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 214-215

ISBN 978-619-7050-06-6 (подв.) : 30 евро
1. Бояджиев, Златю Георгиев, 1903-1976 - творчество 2. Художници, български - творчество 3. България - изобразителни изкуства
75.071.1(497.2)(092)
92 Бояджиев, Златю Георгиев
COBISS.BG-ID 1263581668


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

904 ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА НА ИСТОРИЧЕСКИТЕ ПЕРИОДИ. АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПАМЕТНИЦИ. СТАРИНИ

БК 2014/10 Г 6
        РИМЛЯНИТЕ в земите на траките : експозиция на открито : каталог / [текст Красимира Карадимитрова] ; [фотогр. Красимир Георгиев]. - София : Нац. археол. институт с музей БАН, 2013 ([София] : Медия кей). - 32 с. : с ил., к. ; 23 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-9472-26-4
1. Градове, римски - Древна Тракия - изложби - каталози 2. България - паметници на културата
904(497.2)(083.824)
COBISS.BG-ID 1263842532

БК 2014/10 Г 7
        ROMANS in the lands of the Thracians : open air exhibition : catalogue / [text Krasimira Karadimitrova] ; [photo Krasimir Georgiev]. - Sofia : Nat. Inst. of Archaelogy with Museum, 2013 ([Sofia] : Media Key). - 32 с. : с цв. ил. ; 23 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-9472-27-1
1. Градове, римски - Древна Тракия - изложби - каталози 2. България - паметници на културата
904(497.2)(083.824)
COBISS.BG-ID 1263848420


908 КРАЕЗНАНИЕ
Вж и 914/919

БК 2014/10 Г 8
НАЗЪРОВА, Петя Александрова, 1953-
        Кърджали - поглед към миналото / Петя Назърова, Василка Ташкова. - 2. доп. изд. - [Ст. Загора] : ИК Кота, 2013 (Ст. Загора : Кота Принт). - 1 албум (184 с.) : с ил. ; 23 х 24 см

1. изд. 2012 на изд. Делта Макс - Пловдив, с авт. Петя Назърова, установено от доп. източник

ISBN 978-954-305-353-7 (подв.)
1. История - Кърджали - албуми 2. Кърджали - краезнание
908(497.232)(084.12)
COBISS.BG-ID 1263493092

БК 2014/10 Г 9
        СТАРИЯТ Перник 1891-1944 : [албум] / [текст, състав. Нонка Кръстева, Светозар Захариев] = Old Pernik / [text, comp. Nonka Krasteva, Svetozar Zahariev] ; [transl. by Ralitsa Zelenkova]. - [София] : Бълг. бестселър - Нац. музей на бълг. кн. и полиграфия, 2013 ([София] : Образование и наука). - 1 албум (160 с.) : с ил., портр., факс. ; 34 см

Имената на авт. на текста отбелязани на гърба на загл. с., а на прев. - в изд. каре. - Старият Перник в пощенски картички от началото на XX век / Маргарита Кузова: с. 4-6

ISBN 978-954-463-171-0 (подв.)
1. История - Перник - албуми
908(497.221.1)(084.12)
COBISS.BG-ID 1263385828


92 БИОГРАФИИ
Вж и 01

ГАЙДАРОВ, Велислав Георгиев, 1977-2012
        Велислав Гайдаров (1977-2012) Вж Г 2

РЕТРОСПЕКТИВНА изложба 110 години от рождението на художника Георги Ковачев (1902-1992) (Пловдив ; 2013)
        Изложба 110 години от рождението на художника Георги Ковачев (1902-1992) : каталог Вж Г 3

BOJADŽIEV, Zlatju Georgiev, 1903-1976
        Zlatyu Boyadjiev Вж Г 5

BOJADŽIEV, Zlatju Georgiev, 1903-1976
        Zlatyu Boyadjiev Вж Г 4


949.72.04 ПЕРИОД НА КРИЗАТА НА ФЕОДАЛИЗМА И ЗАРАЖДАНЕ НА КАПИТАЛИСТИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ. ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД (II ПОЛ. на ХVIII В.-1878Г.)

РЕГИОНАЛЕН исторически музей. Колекция Националноосвободително движение в Българско (Ловеч)
        Колекция "Националноосвободително движение в Българско" : каталог : catalogue Вж Г 1


949.72.05 БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА КАПИТАЛИЗМА (1878 - 1944)

БК 2014/10 Г 10
БЪЗИНСКИ, Милен Иванов. Колекция (София)
        Балканските войни 1912-1913 г. : от колекцията на Милен Бъзински / [текст] Милен Бъзински. - София : Календар, 2013 ([София] : [Валдекс]). - 1 албум (200 с.) : с цв. ил., факс., портр. ; 29 см

ISBN 978-954-369-025-1 (подв.)
1. Балканска война 1912-1913 - албуми 2. България - история
949.72.052.2(084.12)
COBISS.BG-ID 1263475940


КАРТОГРАФСКИ ИЗДАНИЯ


Карти

7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАТИЯ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ

796.9 ЗИМНИ ВИДОВЕ СПОРТ. БЯГАНЕ С КЪНКИ. СКИ СПОРТ. СПОРТ С ШЕЙНИ

        СМОЛЯН, Пампорово, Чепеларе : карта : map Вж К 2


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

911 ОБЩА ГЕОГРАФИЯ. ГЕОГРАФИЯ НА ГЕОФАКТОРИТЕ
Вж и 551.1/.4

БК 2014/10 К 1
        ВАРНА [Картографски ресурс] : център = Varna : centre. - М 1:11 000, М 1:12 000. - Ст. Загора : Домино, 2011 ([Пловдив] : [Жанет]). - 1 карта (5 к. на 1 л.) : цв. ; 33 Х 42 см, сгъната до 11 х 7 см

Доп. карти: Златни пясъци, Св. Св. Константин и Елена, Област Варна, Варненско крайбрежие. - Доп. информ.: Справ. сведения за ресторанти и хотели. - Условни знаци

ISBN 978-954-651-216-1
1. Варна
911.372.5(497.211)(084.3)
COBISS.BG-ID 1263928036

БК 2014/10 К 2
        СМОЛЯН, Пампорово, Чепеларе [Картографски ресурс] : карта = Smolyan, Pamporovo, Chepelare : map. - М 1:6500, М 1:10 000, М 1:18 000, М 1:75 000. - Ст. Загора : Домино, [2014] (Пловдив : Жанет 45). - 1 карта (6 к. на 1 л.) : цв. ; 68 х 96 см, сгъната до 22 х 12 см

Доп. карта: Пампорово - ски писти. - Доп. информ.: Забележителности, маршрути и услуги. - Условни знаци. - Азбучен указател

ISBN 978-954-651-127-0
1. Смолян 2. Пампорово 3. Чепеларе
911.372.5(497.23-21)(084.3)
796.92(234.423.3)(084.3)
COBISS.BG-ID 1263943908

БК 2014/10 К 3
        СОЛНЕЧНЫЙ берег, Несебр, Святой Влас, Елените, Равда, Кошарица [Картографски ресурс] : путеводитель = Sunny Beach, Nesebar, Sveti Vlas, Elenite, Ravda, Kosharitsa : guide. - М 1:5 000, М 1:10 000. - Ст. Загора : Домино, [2014] (Пловдив : Жанет 45). - 1 атлас (84 с.) : цв. ; 22 см

Доп. информ.: Справ. сведения за хотели, забележителности, транспорт, развлечения. - Условни знаци

ISBN 978-954-651-267-3 (6 лв.)
1. Слънчев бряг 2. Несебър 3. Свети Влас 4. Елените 5. Равда 6. Кошарица
911.372.4:379.84(497.23)(084.3)
COBISS.BG-ID 1263936484

ИЗДАНИЯ НА НЕКНИЖНИ МАТЕРИАЛИ И НА ЕЛЕКТРОННИ НОСИТЕЛИ


7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАТИЯ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧ ЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ

72 АРХИТЕКТУРА
Вж и 69; 71

БК 2014/10 Е 1
        АРХИТЕКТУРА на тоталитарните режими от ХХ век в градското управление [Електронен ресурс] : транснационално проучване [на архитектурните обекти, включени в проекта] / Александру Белдиман ... и др. ; ред. Георги Кайтазов, Емилия Кълева = Architecture of totalitarian regimes of the XX century in urban management : transnational survey / Alexandru Beldiman ... и др. ; ed. Emilia Kaleva, Clifford William Abbott. - Текстови данни. - [София] : Нац. институт за недвижимо култ. наследство, [2014]. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см + 1 брош. (10 с.)

Системни изисквания: 1 дисково устройство, Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Загл. на с. 3: АТРИУМ - транснационално проучване на архитектурните обекти, включени в проекта. - Други авт.: Ирина Белушич Маги, Анета Василева, Андрас Веореос, Габор Винклер, Иван Войнич, Даниела Гинчева, Олга Дорева, Кристос Еманоуилидис, Петер Жалай, Тадеа Зупанчич, Соня Ифко, Паоло Кавалучи, Георги Кайтазов, Василис Конидорос, Емилия Кълева, Стефани Леонтиадис, Анамария Лукшич, Ориета Мизекари, Хенриета Моравчикова, Ирена Ографенйер, Вагелис Пападакис, Рок Полес, Мариан Потокар, Андреа Саворели, Алберто дела Саландра, Мариана Салач, Антонио Стинчедо, Росела Тасинари, Мария Тополчанкса, Улисе Трамонти, Аленка Фикфак, Сона Цепанова, Лазар Шети, Пламен Шомов, Матеуш Юванчич, Елени Арванити, Анета Василева, Габор Винклер, Ленко Григоров, Мария Ефстатио, Алина Ифросе, Томас Касадей, Емилия Кълева, Десислава Ненчева, Мария Петкова, Ралица Цветкова. - Електронният ресурс се разпространява с кн.

1. Архитектура, източноевропейска - художествен метод, направления, стилове и школи - 20 век 2. Тоталитаризъм 3. Социалистическо изкуство - запазване и реставрация 4. Източна Европа - архитектура
725.036.1(4-11)(0.034)
COBISS.BG-ID 1263919076


ПРОДЪЛЖАВАЩИ ИЗДАНИЯ РЕГИСТРИРАНИ И КАТО КНИГИ


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

941/949 ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ

БК 2014/10 Пи 1
        ТОЙ на Балканите : [материали от Международния университетски семинар за балканистични проучвания и специализации, Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград] / състав. Маринела Младенова. - Благоевград : Унив. изд. "Неофит Рилски", 2013. - 297 с. : с ил. ; 25 см. - (Balkanistic forum = Балканистичен форум, ISSN 1310-3970 ; г. 22, 2013, 3)

Загл. и на англ. ез.: He on the Balkans. - Възприетата форма на името на състав. Маринела Младенова е Маринела Параскова Вълчанова. - Дълбоките преобразования в постсъветското време наложиха преоценка на историческото наследство на Русия / Алла Кондрашева ; интервюто взе Петър Воденичаров: с. 11-17. - Изд. на ЮЗУ Неофит Рилски - Благоевград. - Текст и на англ., рус. ез. - Съдържа статии и рецензии от: Aleksandar Atanasovski, Силвия Драгнева, Янко Христов, Любка Ненова, Andrey Bobev, Петко Петков, Димитър Пеев, Жоржета Назърска, Бойка Илиева, Каталина Пую, Магдалена Панайотова, Веселка Тончева, Евгения И. Иванова, Велчо Кръстев, Ивайло Марков, Биляна Раева, Ива Кюркчиева, Милена Джерекарова, Биляна Тодорова, Камен Дончев, Петя Банкова, Гаянэ Айвазян, Герлик И. Цибиров, Элвира Ш. Гутиева, Петър Воденичаров, Анастасия Пашова, Русалена Пенджекова-Христева, Рада Еленкова-Рашева, Кристина Попова, Дита Маркова, Красимира Мутафова, Елена Стоянова, Долорес Мешулам, Атанас Дафинов, Илко Дренков, Кирил Алексиев. - Библиогр. след отд. статии. - Рез. на англ. ез.

1. История - Балкански полуостров - конференции 2. Балкански страни - история
949.7(063)
COBISS.BG-ID 1264039652

Съкращения на български словосъчетания, приети в националната библиографска агенция за използване във всички области на библиографското описание, с изключение на редната дума и областта на заглавието и авторската отговорностБАН

Българска академия на науките

БМФ

Български морски флот

БНБ

Българска народна банка

БОК

Български олимпийски комитет

БСП

Българска социалистическа партия

БТК

Българска телекомуникационна компания

ВА

Военна академия

ВАК

Висша атестационна комисия

ВВВУ

Висше военно въздушно училище

ВВМУ

Висше военно морско училище

ВВОВУ

Висше военно общо войсково училище

ВВУ

Висши военни училища

ВВУАПО

Висше военно училище по артилерийска и противовъздушна отбрана

ВИЗВМ

Висш институт по зоотехника и ветеринарна медицина

ВИПОНД

Висш институт за подготовка на офицери и научноизследователска дейност Вж АКАДЕМИЯ НА МВР

ВМИ

Висш медицински институт

ВНВСУ

Висше народно военно строително училище Вж ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ

ВНВТУ

Висше народно военно транспортно училище

ВПИ

Висш педагогически институт Вж ЮЗУ

ВСИ

Висш селскостопански институт

ВУЗ

Висши учебни заведения

ГЩ

Генерален щаб

ДВ

Държавен вестник

ДИПКУ

Департамент за повишаване квалификацията на учителите

ДМА

Държавна музикална академия

ИК

Издателска къща

ИПК

Издателско-полиграфически комплекс

ИПКУ

Институт за повишаване квалификацията на учителите Вж ДИПКУ – Департамент за повишаване квалификацията на учителите

ИУ

Икономически университет

ИЧС

Институт за чуждестранни студенти

КНСБ

Конфедерация на независимите синдикати в България

ЛТУ

Лесотехнически университет

МВР

Министерство на вътрешните работи

МвнР

Министерство на външните работи

МГУ

Минно-геоложки университет

МО

Министерство на отбраната

МОН

Министерство на образованието и науката

НАТФИЗ

Национална академия за театрално и филмово изкуство

НБУ

Нов български университет

НГДЕК

Национална гимназия за древни езици и култури

НИ

Научен институт

НИИ

Научноизследователски институт

НСА

Национална спортна акдемия

НСИ

Национален статистически институт

НТС

Научно-технически съюз

НХА

Национална художествена академия

ОКИ

Общински културен институт

OРКП

Обединена редакция за книги и периодика

ПК

Полиграфически комбинат

ПУ

Пловдивски университет

РИА

Рекламно-издателска агенция

РИК

Рекламно-издателска къща

СА

Селскостопанска академия

СВУБИТ

Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии

СДС

Сьюз на демократичните сили

СОУ

Средно общообразователно училище

СУ

Софийски университет

ТУ

Технически университет

УМБАЛ

Университетска многопрофилна болница за активно лечение

УАСГ

Университет за архитектура, строителство и геодезия

УНСС

Университет за национално и световно стопанство

УХТ

Университет по хранителни технологии

ХТМУ

Химикотехнологичен и металургичен университет

ЦИНТИ

Централен институт за научна и техническа информация

ЦИУУ

Централен институт за усъвършенстване на учители

ЮЗУ

Югозападен университетПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНА НА ЛИЦА И КОЛЕКТИВНИ ОРГАНИ

 
А

Абаджиева, Красимира Светославова, 1950- (преводач) Кн 492
Абът, Клифърд Уилям (редактор) Е 1
Аврамов, Димитър Григоров, 1929-2008 вж Avramov, Dimitǎr Grigorov, 1929-2008
Аврамов, Румен Любенов, 1953- (съставител, редактор) Кн 88
Аврамов, Стефан Георгиев, 1967- (автор) Кн 173, (илюстратор) Кн 172
Агаларева, Маринела Николова (редактор) Кн 105
Айнволт, Илона, 1968- (автор) Кн 312
Акгюн, Лале, 1953- (автор) Кн 108
Аладжов, Андрей Тенев, 1974- (съставител, редактор) Кн 494Кн 496
Алекова, Елена, 1963- (редактор) Кн 353
Александров, Алек Христов, 1970- (илюстратор) Кн 513
Александров, Ангел Стефанов, 1943- (автор) Кн 198
Александров, Даниел Момчилов, 1952- (илюстратор) Кн 371, Кн 372, Кн 373
Алешковски, Юз Ефимович, 1929- (автор на предговор) Кн 337
Алешковский, Юз Eфимович, 1929- вж Алешковски, Юз Ефимович, 1929-
Алтайлъ, Ханде, 1971- (автор) Кн 484
Анастасов, Константин Сребров, 1949- (илюстратор) Кн 461
Ангелов, Ангел Димитров, 1973- (автор, илюстратор) Кн 130
Ангелов, Ангел Стоянов, 1952- (автор) Кн 114
Ангелов, Боян, 1955- (редактор) Кн 471
Ангелов, Златко Радославов, 1946- (автор) Кн 402
Ангелов, Калин, режисьор (автор) Кн 401
Ангелов, Росен Петров, 1963- (преводач) Кн 59, Кн 81
Ангелов, Чавдар Славов, 1940- (автор) Кн 438
Ангелова, Милена Благоева, 1972- (редактор) Кн 102, Кн 128
Ангелова, Селина, 1975- (автор) Кн 403
Андонов, Красимир Чавдаров, 1977- (автор) Кн 173
Андонова, Зоя Евлогиева, 1948- (автор) Кн 12, (автор на предговор, редактор) Кн 458
Андонова, Цветелина (илюстратор) Кн 407
Андрашова, Катарина (автор) Кн 231
Андреева, Людмила Маринова, 1963- (преводач) Кн 50, Кн 84
Андреева, Петя Андреева, 1981- (редактор) Кн 495
Анев, Светослав Младенов, 1977- (автор) Кн 205
Антонов, Венцеслав Стоянов, 1942- (библиографски предшественик) Кн 393
Антонова, Антоанета Крумова (автор) Кн 179
Антонова, Неда Монова, 1940- (автор) Кн 401
Анчев, Михаил Христов, 1955- (автор) Кн 200
Анчев, Стефан Иванов, 1954- (съставител) Кн 87
Аполинер, Гийом, 1880-1918 (автор) Кн 321
Апостолова, Кева Цветкова, 1946- (съставител, интервюиращо лице) Кн 246
Апостолова, Светла Каменова, 1981- (илюстратор) Кн 389
Арванити, Елени (автор) Е 1, Кн 229
Асенов, Воймир, 1939-2013 (автор) Кн 265
Асиова, Бойка Петрова, 1945- (автор) Кн 526
Асоциация на индустриалния капитал в България Кн 102, Кн 128
Астра Луна (автор) Кн 33
Атанасов, Владимир Герчев, 1955- (редактор) Кн 83
Атанасов, Гриша Александров, 1957- (преводач) Кн 218
Атанасов, Красимир Тодоров, 1954- вж Atanasov, Krasimir Todorov, 1954-
Атанасов, Марин Ангелов, 1968- вж Atanasov, Marin Angelov, 1968-
Атанасов, Никола, 1877-1947 (автор) Кн 264, Кн 265
Атанасова, Васка Георгиева, 1958- (автор) Кн 133, Кн 134, Кн 135, Кн 136, Кн 137, Кн 138
Атанасова, Цветанка Цочева, 1950- (съставител, редактор) Кн 352
 
Б

Багашева, Александра Божидарова, 1971- (автор) Кн 256
Баева, Надя Димитрова, 1963- (преводач) Кн 292
Байчева, Божанка Раднева, 1953- (редактор) Кн 147
Бакаларио, Пиердоменико, 1974- (автор) Кн 324, Кн 325
Бакалов, Ивайло Данков, 1983- (автор) Кн 183
Бакърджиева, Радостина Телериг, 1958- (член на редакционна колегия) Кн 214
Балабанов, Георги Методиев, 1929- (автор) Кн 404
Балабанов, Делчо, 1937-2016 (автор) Кн 527, Кн 528
Балабанов, Марко Димитриев, 1837-1921 (автор) Кн 525
Балиян, Арсения Мардик вж Balijan, Arsenija Mardik
Банабакова, Ваня Куздова, 1966- (автор) Кн 103
Банков, Павлин (автор) Кн 401
Бартошова, Нина (автор) Кн 231
Бачлия, Ирена, 1979- (автор) Кн 231
Беев, Дачо Стоянов, 1983- (автор) Кн 154
Беев, Дачо Стоянов, 1983- вж Beev, Dačo Stojanov, 1983-
Беев, Костадин Стоянов, 1978- вж Beev, Kostadin Sojanov, 1978-
Беева, Кристина Николаева, 1977- вж Beeva, Kristina Nikolaeva, 1977-
Беева, Христина Стоянова, 1979- (автор) Кн 154
Беева, Христина Стоянова, 1979- вж Beeva, Hristina Stojanova, 1979-
Белдиман, Александру, 1943- (автор) Е 1, Кн 229
Бенова, Бела Олег, 1979- (автор, илюстратор) Кн 439
Беновска-Събкова, Милена Асенова, 1954- (съставител, редактор) Кн 150
Бенчева, Соня Христова, 1959- (автор) Кн 205
Берниер, Хуан Антонио, 1976- (автор) Кн 326
Берти, Елеонора (автор) Кн 231
Бешовски, Венелин Лазаров, 1933- вж Bešovski, Venelin Lazarov, 1933-
Бибина, Йорданка Златева, 1954- (преводач) Кн 489
Блатнер, Адам (автор, илюстратор) Кн 184
Блекол, Софи, 1970- (илюстратор) Кн 298
Богданов, Стефан Никифоров, 1865-1937 (автор) Кн 440
Бодаков, Марин Христов, 1971- (автор) Кн 357
Боев, Златозар Николаев, 1955- (автор) Кн 171
Божикова, Виолета Тодорова, 1958- (автор) Кн 217
Божилова, Жени Панайотова, 1928-2014 (съставител, редактор) Кн 356
Божинов, Венцислав Славчев, 1971- (съставител, редактор) Кн 150
Божков, Бисер Ганчев, 1968- (автор) Кн 66
Божкова, Мария Кръстева, 1975- (автор) Кн 189
Бойков, Ангел Младенов, 1921- (автор) Кн 441
Борджиева, Лина Стоянова, 1966- (автор) Кн 358
Борина, Христо, 1882-1967 (автор) Кн 264, Кн 265
Борисов, Борислав Спиридонов, 1981- (съставител) Кн 63
Борисов, Георги, 1950- (съставител, редактор) Кн 337
Борисов, Стоян Методиев (автор) Кн 111
Ботев, Георги Коев, 1956- (автор) Кн 86
Бояджиев, Златю Георгиев, 1903-1976 вж Bojadžiev, Zlatju Georgiev, 1903-1976
Бояджиев, Камен Яворов, 1981- (съставител, редактор) Кн 495
Бояджиев, Стоян Георгиев, 1915-2004 (автор) Кн 442
Бояджиева, Валентина Борисова, 1955- (преводач) Кн 242
Бояджиева, Мария Стоянова (съставител, редактор) Кн 442
Браун, Пам, 1948- (автор) 
6, Кн 307, Кн 308
Брацов, Димитър Генов, 1946- (автор) Кн 443
Бродски, Йосиф Александрович, 1940-1996 (автор) Кн 337
Бродский, Иосиф Александрович, 1940-1996 вж Бродски, Йосиф Александрович, 1940-1996
Бруно, Якопо, 1964- (илюстратор) Кн 324, Кн 325
Брънт, Карол Рифка, 1970- (автор) Кн 279
БСП (Стара Загора) вж Българска социалистическа партия (Стара Загора)
Бузов, Вихрен Янакиев, 1966- (автор) Кн 30
Буланов, Димитър Иванов, 1965- вж Bulanov, Dimitǎr Ivanov, 1965-
Бушев, Михаил Константинов, 1936- вж Bušev, Mihail Konstantinov, 1936-
Бъзински, Милен Иванов (автор на предговор) Г 10
Бъзински, Милен Иванов. Колекция (София) Г 10
Бъкингам, Уил (автор) Кн 275
България. Закони и др. п. Кн 115, Кн 116
Българска социалистическа партия (Стара Загора) Кн 91
Бърк, Лора Е. (автор) Кн 50
 
В

Вакрилова-Бечева, Мария Стамова, 1965- (автор) Кн 185
Ванчев, Петър Тимонов, 1955- (автор) Кн 401
Вапцов, Константин Колчов, 1880-1951 (автор) Кн 499
Варадинова, Емилия Добринова, 1967- вж Varadinova, Emilija Dobrinova, 1967-
Василев, Йордан Н. (редактор) Кн 30
Василев, Сава Йорданов, 1957- (автор, редактор) Кн 6
Василев, Тодор Видев, 1940- (автор) Кн 444
Василева, Анета Николова, 1978- (автор) Е 1, Кн 229
Василева, Елена Георгиева (съставител, редактор) Кн 496
Ваташки, Славчо (автор) Кн 405
Ватева-Гекова, Валентина Петрова, 1957- (автор) Кн 120
Вачкова, Веселина Кирилова, 1966- (автор) Кн 67
Ведрина, Ралица, 1959- (автор) Кн 401
Велев, Светослав Любомиров, 1967- (автор) Кн 152
Велева, Александра Александрова, 1953- (преводач) Кн 337
Великов, Юлиян Ганчев, 1968- (автор) Кн 520
Великова, Елмира Цветанова, 1956- (преводач) Кн 276
Великотърновски университет Св. св. Кирил и Методий Кн 6
Величков, Павел Методиев, 1927- (автор) Кн 445
Велчева, Илиана Георгиева, 1964- (автор) Кн 208
Венков, Веселин, 1944- (автор) Кн 446
Веореос, Андрас, 1974- (автор) Е 1, Кн 229
Виденова, Елка Йорданова, 1975- (преводач) Кн 55, Кн 294
Винклер, Габор, 1941-2015 (автор) Е 1, Кн 229
Витева, Екатерина Иванова, 1978- (автор) Кн 185
Вичева, Милка Дончева, 1956- вж Vičeva, Milka Dončeva, 1956-
Владикин, Любомир Николаев, 1974- (автор) Кн 98
Воденичаров, Петър Асенов, 1960- вж Vodeničarov, Petǎr Asenov, 1960-
Войнич, Иван (автор) Е 1, Кн 229
Врабчев, А. Н. (илюстратор) Кн 367
Вучков, Николай Кирилов, 1949- вж Vučkov, Nikolaj Kirilov, 1949-
Вълчанова, Маринела Параскова, 1960- вж Vǎlčanova, Marinela Paraskova, 1960-
Вълчев, Костадин Димитров, 1973- (автор) Кн 173
Вълчев, Найден Станев, 1927- (автор) Кн 359
Вълчева, Драгомира Василева, 1969- (преводач) Кн 333
Вълчева, Камелия Димитрова, 1975- (преводач) Кн 3
Върбанов, Иван Ангелов, 1958- (член на редакционна колегия) Кн 461
Вяземски, Ан, 1947- (автор) Кн 322
 
Г

Габрич, Алеш, 1963- (автор) Кн 231
Гавазова, Невена Маринова (автор) Кн 334
Гавраилов, Гавраил Василев, 1979- (автор, илюстратор) Кн 513
Гавран, Миро, 1961- (автор) Кн 346
Гайдаров, Велислав Георгиев, 1977-2012 (художник) Г 2
Гайслер, Дагмар, 1958- (автор) Кн 313
Галина Малина (автор) Кн 468
Ганчев, Ганчо Тодоров, 1953- (редактор) Кн 95
Гарсия Валдисан, Ниевес вж García Valdizán, Nieves
Гемиджиев, Георги Иванов, 1942-2013 (автор на предговор) Кн 456
Генгер, Елизабет, 1961- (автор) Кн 314
Генджев, Здравко Димитров (автор) Кн 360
Генов, Пламен Генов, 1956- (автор) Кн 123
Генчев, Петър (автор) Кн 162
Георгиев, Бойко Борисов вж Georgiev, Bojko Borisov
Георгиев, Георги Евтимов (редактор) Кн 507
Георгиев, Георги Недялков, 1985- (автор) Кн 401
Георгиев, Димо Георгиев, 1952- (илюстратор) Кн 232
Георгиев, Емануил Костадинов (преводач) Кн 75
Георгиев, Йордан Георгиев, 1980- (интервюиращо лице) Кн 245
Георгиев, Кирил Мирославов, 1960- (преводач) Кн 39
Георгиев, Красимир Георгиев, 1955- (илюстратор) Г 6
Георгиев, Красимир Георгиев, 1955- вж Georgiev, Krasimir Georgiev, 1955-
Георгиев, Любомир, 1930- (автор) Кн 349
Георгиев, Никола Аспарухов, 1924- вж Georgiev, Nikola Asparuhov, 1924-
Георгиев, Стефан Любомиров, 1972- (преводач) Кн 94
Георгиева, Василена (илюстратор) Кн 361
Георгиева, Елена Иванова, 1949- (автор) Кн 9
Георгиева, Ирена, 1964- (автор) Кн 361
Георгиева, Кристина Николаева, 1977- (преводач) Кн 280, Кн 288
Георгиева, Мария Николова, 1955- (автор) Кн 362
Георгиева, Огняна Атанасова, 1959- (автор) Кн 469
Георгиева, Светлана Йорданова, 1965- (автор) Кн 161
Георгиева, Стефанка Ангелова, 1954- (автор) Кн 235
Георгиева, Цветанка, 1959- (съставител, редактор) Кн 79
Георгиева-Шнел, Таня Маринова, 1980- (картограф) Кн 516
Герджиков, Александър Юрий вж Gerdžikov, Aleksandǎr Jurij
Гигов, Георги Христов (автор) Кн 200
Гигов, Христо Иванов, 1948- (автор) Кн 193
Гидикова, Стойка Иванова, 1973- (илюстратор) Кн 472
Гинчева, Даниела Петрова (автор) Е 1, Кн 229
Гир, Керстин, 1966- (автор) Кн 309, Кн 310
Глишев, Манол Богданов, 1983- (автор) Кн 363
Глушков, Иван Костадинов, 1953- (автор) Кн 247
Гогушев, Георги Асенов, 1977- (автор) Кн 170
Голева, Валентина Александрова, 1966- (автор) Кн 110
Горанов, Петър Трифонов, 1950- (автор) Кн 200
Господинов, Георги, 1968- (съставител) Кн 348
Гранитски, Иван, 1953- (автор на предговор) Кн 375
Грант, Майкъл, 1954- (автор) Кн 280
Грашкина, Ваня Ангелова, 1959- (редактор) Кн 8, Кн 10
Григоров, Ленко Григоров (автор) Е 1, Кн 229, (редактор) Кн 231
Григорова, Маргрета Любомирова, 1964- (отговорен редактор) Кн 13
Грийнберг, Анди (автор) Кн 218
Грозданов, Любен Димитров, 1941-2011 (автор) Кн 500
Груева, Надежда Петракиева, 1965- (редактор) Кн 8
Гундашева, Димитрина Иванова, 1955- (автор) Кн 169
Гунчева, Светла Атанасова, 1949- (автор) Кн 364, Кн 365
Гуцев, Илия Костадинов, 1954-2016 (илюстратор) Кн 506
Гюндай, Хакан, 1976- (автор) Кн 485, Кн 486, Кн 487
 
Д

Дайнов, Евгений Александров, 1958- (автор) Кн 240
Д'Алесандро, Джаки (автор) Кн 281
Дам, Йохен, 1981- (автор) Кн 108
Дамянлиев, Трайчо Петров, 1948- (автор) Кн 204
Дамянова, Соня Борисова, 1968- (автор) Кн 205
Данков, Евлоги Блажев, 1944- (автор, отговорен редактор) Кн 30
Данкова, Росина Панайотова, 1946- (автор) Кн 30
Данова, Надя Христова, 1942- (съставител, редактор) Кн 88
Даракчиев, Иван Стойков, 1948- (редактор) Кн 14
Даракчиева, Боряна, 1975- (преводач) Кн 52, Кн 267, Кн 307
Дацкова-Луканчевска, Петранка, 1937- (автор) Кн 517
Дебелушин, Иван Цветанов, 1974- (илюстратор) Кн 506
Дебеляк, Алеш, 1961-2016 (автор) Кн 347
Дела Саландра, Алберто (автор) Е 1, Кн 229
Делихюсеинова, Айтян Хасанова (преводач) Кн 491
Делчев, Бойдьо, 1932- (автор) Кн 502
Деминг, Уилям Едуардс, 1900-1993 (автор) Кн 211
Денев, Иван, 1937- (редактор) Кн 30
Дерменджиева, Стела Малчева, 1962- (редактор) Кн 515
Дечев, Стоян Георгиев, 1978- (автор) Кн 230
Дечева, Гергана Петрова, 1965- (преводач) Кн 286, Кн 291
Джарвис, Робин, 1956- (автор) Кн 276
Джелепова, Стела Алексеева, 1988- (преводач) Кн 317, Кн 318, Кн 319
Джуброва, Симеона Николова (преводач) Кн 230
Диамандиев, Андрей Василев, 1961- (автор) Кн 237
Дийн, Джефри вж Dean, Geoffrey
Димитров, Велико, 1978- (автор) Кн 248
Димитров, Димитър Иванов, 1949- (автор) Кн 254
Димитров, Димитър Петков, 1968- (автор) Кн 166, Кн 167
Димитров, Иван Симеонов, 1983- (автор) Кн 399
Димитров, Калин Лъчезаров, 1976- (автор) Кн 165
Димитров, Мариус Алипиев, 1966- (автор) Кн 205
Димитров, Митко Атанасов, 1950- (редактор) Кн 214
Димитров, Николай Стойчев, 1960- (автор) Кн 350
Димитров, Петко Стоянов, 1944- (редактор) Кн 167
Димитров, Сидер Димитров, 1983- (автор) Кн 254
Димитров, Янко Димитров (автор) Кн 494
Димитрова, Антоанета Димитрова (преводач) Кн 230
Димитрова, Виолета Георгиева, 1976- (автор) Кн 205
Димитрова, Елка Ивелинова, 1971- (съставител, редактор) Кн 352
Димитрова, Зорница Радкова, 1971- (автор) Кн 127
Димитрова, Йорданка Колева (автор) Кн 189
Димитрова, Марийка Николова, 1951- вж Dimitrova, Marijka Nikolova, 1951-
Димитрова, Маринели Веши, 1961- (съставител) Кн 348
Димитрова, Ралица Валериева, 1977- (автор) Кн 118
Димитрова, Ренета Красимирова, 1980- вж Dimitrova, Reneta Krasimirova, 1980-
Димов, Георги Димитров, 1964- (автор) Кн 111
Димов, Продрум Иванов, 1933- (автор) Кн 447, (автор на предговор, съставител, редактор) Кн 529
Димова, Неда (автор) Кн 366
Дишева, Атанаска Младенова, 1967- (автор) Кн 114
Добрев, Чавдар Атанасов, 1933- (автор) Кн 448
Добрева, Виолета Василева, 1972- (автор) Кн 96, Кн 97
Добрева, Милена Василева, 1969- (автор) Кн 470
Добрева, Яна Илиева, 1962- (автор) Кн 399
Дойнов, Николай Георгиев, 1963- (автор) Кн 367
Дойчева, Василка Георгиева, 1962- (автор) Кн 449
Докрей, Трейси, 1962- (илюстратор) Кн 285, Кн 296, Кн 297
Домусчиев, Николай Стоянов, 1934- (автор) Кн 501
Дончев, Пламен Георгиев, 1964- (автор) Кн 106
Дончева, Юлиана Колева, 1965- (преводач) Кн 1
Дорева, Олга (автор) Е 1, Кн 229
Дорнън, Джим, 1946-2013 (автор) Кн 51
Драганов, Александър Иванов, 1984- (преводач) Кн 287
Драганов, Кирил Василев, 1964- вж Draganov, Kiril Vasilev, 1964-
Дринов, Александр Александрович, 1923-2008 вж Дринов, Александър Александрович, 1923-2008
Дринов, Александър Александрович, 1923-2008 (автор) Кн 519
Друмеви театрални празници Нова българска драма (20 ; Шумен ; 2011) Кн 399
Друмеви театрални празници Нова българска драма (21 ; Шумен ; 2012) Кн 400
Дръндаров, Георги Савов, 1896-1979 (автор) Кн 264, Кн 265
Дулева, Веселка Лалева (автор) Кн 179
Дън, Стивън, 1939- (автор) Кн 282
Дънов, Петър Константинов, 1864-1944 (автор) Кн 40, Кн 41
Дюлгеров, Асен Емилов, 1962- (автор) Кн 114
Дюпре, Бен (автор) Кн 27
 
Е

Евстатиева, Здравка Георгиева, 1962- (преводач) Кн 313
Евстатиева, Здравка Георгиева, 1962- вж Evstatieva, Zdravka Georgieva, 1962-
Едрев, Иван, 1943- (автор) Кн 368
Ексли, Хелън, 1943- (редактор) Кн 266, Кн 267, Кн 268, Кн 271, Кн 273, Кн 306, Кн 307, Кн 308
Експозиция на открито Римляните в земите на траките (София ; 2013) Г 6
Еленков, Александър Еленков, 1953- (автор) Кн 114
Еленков, Георги Димитров вж Elenkov, Georgi Dimitrov
Еманоуилидис, Кристос (автор) Е 1, Кн 229, Кн 231
Ениманева, Милица Красимирова, 1988- (преводач) Кн 2
Енчев, Милен Цонков, 1981- (автор) Кн 172
Енчев, Янко Тодоров, 1944- (редактор) Кн 422
Ердеклиян, Агоп Егия (автор) Кн 369
Ердман, Щефан, 1966- (автор) Кн 3
Есенски, Иван Стоянов, 1949- (автор) Кн 265
Ефстатио, Мария (автор) Е 1, Кн 229
 
Ж

Жалай, Петер, 1982- (автор) Е 1, Кн 229, Кн 231
Жежиха, Пьотр (илюстратор) Кн 170, Кн 516
Жеков, Румен Желев, 1960- (илюстратор) Кн 326
Желев, Живко Добрев (автор) Кн 111
Желева, Пенка Петрова, 1975- (съставител) Кн 508
Жерев, Румен Георгиев (илюстратор) Кн 506
Живков, Живко Василев (автор) Кн 201
Живкова, Веска Пенчева, 1938-2015 (редактор) Кн 206
Жижек, Славой, 1949- (автор) Кн 77
Жилиева, Мая Александрова, 1959- (преводач) Кн 336
Жотева, Мая Аспарухова, 1966- (автор) Кн 120
 
З

Закеф, Драско (автор) Кн 406
Зарева, Ирена Кирилова, 1964- (член на редакционна колегия) Кн 214
Заркова, Вержиния Арангелова, 1955- (автор) Кн 127
Захариев, Светозар Евтимов, 1933- (автор на предговор, съставител) Г 9
Захариева, Елена Иванова, 1966- (автор) Кн 159
Зеленкова, Ралица (преводач) Г 9
Зингер, Марлена, 1972- (автор) Кн 345
Златанов, Пейо Станчев (автор) Кн 221
Златанова, Тихомира Златанова, 1976- (автор) Кн 180
Златева, Петрана, 1963- (автор) Кн 400
Златева, Славейка Милкова, 1958- (автор) Кн 131
Златков, Кирил Симеонов, 1969- (илюстратор) Кн 357
Знеполска, Мария Петрова, 1931- (съставител) Кн 530
Знеполски, Денчо, 1920-1989 (автор) Кн 530
Зупанчич, Тадея (автор) Е 1, Кн 229, Кн 231
 
И

Иванов, Валери Велков, 1958- (автор) Кн 124
Иванов, Ивайло Огнянов, 1971- (автор) Кн 139, Кн 140
Иванов, Иван Михайлов, 1943- (автор, съставител) Кн 30
Иванов, Росен Кирилов, 1970- (автор) Кн 117
Иванов, Симеон, преводач (преводач) Кн 37, Кн 38
Иванов, Станислав Костов (автор) Кн 494
Иванов, Теодор, 1959- (автор) Кн 450
Иванов, Теодор Христов, 1978- (автор) Кн 407
Иванова, Александра Стефанова, 1973- (автор) Кн 230
Иванова, Веселина (преводач) Кн 230
Иванова, Галина Драгнева, 1967- (автор) Кн 370
Иванова, Милена Д. (преводач) Кн 268, Кн 306
Иванова, Райка Славчева, 1968- (автор) Кн 170
Иванова, Татяна Димитрова, 1951- (съставител, редактор) Кн 91
Иванова, Цонка Стайкова, 1951- (автор) Кн 503
Иванова-Гиргинова, Мариета Стоянова, 1963- (автор) Кн 351
Игнатова, Красимира Русева (автор) Кн 8
Игнатова, Надка Георгиева, 1947- (автор) Кн 205
Игнатовски, Калоян Първанов, 1976- (преводач) Кн 337
Икономов, Георги Господинов, 1964- (автор) Кн 371, Кн 372, Кн 373
Илева, Павлинка Петкова, 1961- (автор) Кн 214
Илиев, Георги Емилов, 1980- (преводач) Кн 320
Илиев, Илия Делчев, 1931- (автор) Кн 502
Илиев, Марко Неделчев, 1937- (автор) Кн 269
Илиева, Анета Бориславова, 1946- (преводач) Кн 312
Илиева, Даниела Миткова (преводач) Кн 323
Илиева, Живка Стоянова (преводач) Кн 147
Илийков, Иван Ненов (автор, редактор) Кн 30
Ифко, Соня, 1968- (автор) Е 1, Кн 229, Кн 231
Ифросе, Алина (автор) Е 1, Кн 229
 
Й

Йоргакиев, Славян Георгиев (автор) Кн 408
Йорданов, Антим Христов, 1959- (автор) Кн 196
Йорданов, Руслан Илиев, 1974- (илюстратор) Кн 513
Йотов, Александър Петков, 1953- (автор) Кн 374, (член на редакционна колегия) Кн 461
Йотов, Валери, 1954- вж Jotov, Valeri, 1954-
Йоцова, Мария Андонова, 1969- (преводач) Кн 315
 
К

Кабаков, Димитър, 1964- (автор) Кн 401
Кабобианко, Флавио, 1981- (автор) Кн 330
Кавалучи, Паоло (автор) Е 1, Кн 229
Кадийски, Кирил Крумов, 1947- (автор на предговор, съставител, преводач) Кн 321
Кадурина, Емилия Йорданова, 1954- (отговорен редактор) Кн 506
Казаков, Михаил, 1986- (автор) Кн 399
Казакова, Мария Георгиева, 1973- (преводач) Кн 57
Казанджиева, Мария Георгиева, 1960- (автор) Кн 114
Казлачева, Златина Иванова (автор) Кн 228
Кайтазов, Георги Асенов (автор) Кн 229Е 1, (редактор) Кн 229Кн 231, (преводач) Кн 60
Калфопулос, Костас, 1956- (автор) Кн 335
Каменова, Здрава, 1979- (автор) Кн 401
Каменова, Маргарита Ангелова, 1938- (редактор) Кн 80
Кант, Имануел, 1724-1804 (автор) Кн 29
Капитанова, Мария Константинова, 1943- (редактор) Кн 10
Капралов, Стефан Тодоров, 1954- (автор) Кн 175, Кн 252, Кн 253
Карагеоргиев, Кольо, 1949- (автор) Кн 399
Караджов, Александър Кирилов, 1986- (автор, илюстратор) Кн 513
Карадимитрова, Красимира Добрева (автор на предговор) Г 6
Карадимитрова, Красимира Добрева вж Karadimitrova, Krasimira Dobreva
Караиванов, Георги Иванов, 1897-1985 (автор) Кн 264, Кн 265
Караиванова, Бинка Георгиева, 1965- (автор) Кн 244
Каракачанов, Красимир Дончев, 1965- (автор) Кн 92
Каракашев, Васил Добрев, 1934- (автор) Кн 249
Каракашев, Тодор Вълчов, 1955- (автор) Кн 471
Караколев, Димо Иванов, 1924- (автор) Кн 409
Карамихайлов, Георги Пламенов, 1984?- (преводач) Кн 330
Карастоянов, Христо Тодоров, 1950- (автор) Кн 410
Кардалева, Милена Атанасова, 1968- вж Kardaleva, Milena Atanasova, 1968-
Каро, Мария, 1961- (преводач) Кн 314
Каролев, Свилен Стоянов, 1954-2014 (съставител) Кн 348
Карталов, Кирил Пламен, 1982- (автор) Кн 68
Кас, Кийра, 1981- (автор) Кн 283
Касабова, Благовеста Йорданова, 1934- (автор) Кн 265, (автор на предговор) Кн 380
Касадей, Томас (автор) Е 1, Кн 229
Качева, Анюта Бойкова, 1953- (преводач) Кн 316
Кемал, Орхан, 1914-1970 (автор) Кн 488, Кн 489
Кенанов, Димитър Вълчев, 1949- (автор) Кн 334
Керанова, Христина (преводач) Кн 282
Кефилев, Антон Атанасов (илюстратор) Кн 513
Кехоу, Джон, 1939- (автор) Кн 52
Киберман, Тим (автор) Кн 219
Киров, Васил Николаев, 1971- (автор) Кн 78
Кирова, Алла Валентинова, 1959- (член на редакционна колегия) Кн 214
Кисовска, Александра Георгиева, 1952- (илюстратор) Кн 471
Кисьов, Венцеслав Иванов, 1946-2014 (автор) Кн 375
Кисьов, Милен Ников (автор) Кн 111
Кларк, Джулиет (илюстратор) Кн 266, Кн 267, Кн 268, Кн 271, Кн 273, Кн 306, Кн 307, Кн 308
Клеър, Касандра, 1973- (автор) Кн 284
Клисаров, Петър Николаев, 1968- (автор) Кн 83
Клиъри, Бевърли, 1916- (автор) Кн 285, Кн 296, Кн 297
Ковачев, Димитър Михайлов, 1954- (автор) Кн 196
Ковачев, Ясен Здравков, 1971- (автор) Кн 119
Ковачева, Юлия Емилова, 1964- (автор) Кн 114
Ковачка, Юлиана Йорданова, 1981- (автор) Кн 145
Кожухарова, Стефка Василева, 1963- (преводач) Кн 327
Кокто, Жан, 1889-1963 (автор на предговор) Кн 242
Колева, Галина Иванова, 1955- (съставител) Кн 206
Колева, Маргарита Христова, 1949- (автор) Кн 132
Колева-Георгиева, Десислава вж Koleva-Georgieva, Desislava
Колчев, Александър Стоилов (съставител) Кн 115, Кн 116
Конарева-Костянева, Мариета Иванова, 1954- вж Konareva-Kostjaneva, Marieta Ivanova, 1954-
Кондрашева, Алла Станиславовна вж Kondraševa, Alla Stanislavovna
Кониордос, Василис (автор) Е 1, Кн 229, Кн 231
Констабъл, Катрин (автор) Кн 278
Константинова, Маглена Иванова, 1948- (илюстратор) Кн 420, Кн 421
Конференция Кооперацията в българското село - светло минало и неясно бъдеще (София ; 2012) Кн 206
Кописов, Олег Юриевич, 1950- (автор) Кн 220
Копысов, Олег Юрьевич, 1950- вж Кописов, Олег Юриевич, 1950-
Косев, Димитър Трифонов, 1936- (автор) Кн 451
Косев, Константин Димитров, 1937- (автор) Кн 521
Косма, Виорел, 1923- (автор) Кн 236
Костадинова-Илкова, София Георгиева, 1975- (автор) Кн 170
Костов, Иван, 1962- (илюстратор) Кн 406
Костов, Иван Атанасов, 1973- (автор) Кн 176
Костов, Петър, 1927-2014 (илюстратор) Кн 249
Костов, Станислав Кръстев, 1978- (съставител) Кн 109
Костова, Ивет Владимирова, 1956- (съставител) Кн 401
Коцева, Венета Иванова, 1951- (автор) Кн 163
Крапчева, Невена Данаилова, 1927-1998 (автор) Кн 452
Крел, Кристиан, 1977- (автор) Кн 108
Кремен, Лора Михайлова, 1936-2012 (интервюирано лице) Кн 246
Кристенсен, Ларш Собю, 1953- (автор) Кн 316
Кройц, Ана-Мария (автор) Кн 411
Крумов, Венцислав Димитров (автор, редактор) Кн 30
Крумов, Крум Димитров, 1949- (автор на предговор, редактор) Кн 80
Кръстев, Ангел, 1951- (автор) Кн 69
Кръстев, Валентин, 1949-2016 (преводач) Кн 337
Кръстев, Георги Димитров, 1949- (съставител) Кн 41
Кръстев, Димитър Николов, 1960- (автор) Кн 53, Кн 54
Кръстев, Емил Кирилов, 1948- (автор) Кн 412
Кръстев, Емил Кирилов, 1948- вж Krǎstev, Emil Kirilov, 1948-
Кръстева, Нонка Първанова, 1959- (автор на предговор, съставител) Г 9
Кузманова, Капка Накова, 1961- (редактор) Г 1
Кузманова-Карталова, Розалия Йорданова, 1973- (автор) Кн 144
Кузова, Маргарита Иванова, 1978- (автор на предговор) Г 9
Куин, Майкъл (автор) Кн 177
Куин, Тери, 1946- (автор) Кн 177
Куманова, Богдана Куманова вж Kumanova, Bogdana Kumanova
Кунчева, Рая Тодорова, 1951- вж Kunčeva, Raja Todorova, 1951-
Куртев, Иван Крумов, 1948- (автор) Кн 221
Куртишева, Мариана Димитрова (автор) Кн 179
Кутсиаманис, Ремус-Арис (автор) Кн 231
Кушапа, Маро (автор) Кн 336
Кълева, Емилия Руменова, 1980- (автор, редактор) Е 1, Кн 229
Кънев, Николай Ангелов, 1970- (автор) Кн 524
Кънева, Невяна Славчева, 1958- (автор) Кн 118
Кънева, Тотка Любенова, 1953- (автор) Кн 212
Кънов, Георги Цветанов, 1951- (автор) Кн 200
Кънчев, Атанас, 1949- вж Kǎnčev, Atanas, 1949-
Кърджалийски, Нено, 1928- (автор) Кн 376
Кючуков, Любомир Недков, 1955- (автор на предговор) Кн 95
 
Л

Лазаренко, Игор Юриев, 1972- вж Lazarenko, Igor Juriev, 1972-
Лазаров, Явор (илюстратор) Кн 513
Лазарова, Емилия Трифонова (съставител) Кн 353
Ламбева, Любимка Николова, 1935- (автор) Кн 377
Ламбовски, Бойко Панов, 1960- (преводач) Кн 337
Ланджев, Иван Лука, 1986- (автор) Кн 378
Ланс, Джак, 1967- (автор) Кн 315
Латуш, Евгений Леонидович вж Latuš, Evgenij Leonidovič
Леонидов, Людмил, 1948- (автор) Кн 453
Леонтиадис, Стефани (автор) Е 1, Кн 229, Кн 231
Ливен, Александра Яковлевна, 1971- (преводач) Кн 346
Лижев, Тошо Димитров, 1941- (автор) Кн 401
Ликова, Юлиана Цветкова (автор) Кн 454
Лилова, Милена Цветкова, 1958- (преводач) Кн 337
Литвиненко, Сергей, 1957- (автор) Кн 379
Личева, Амелия Веселинова, 1968- (автор) Кн 270
Ловато, Деми, 1992- (автор) Кн 55
Лорен, Кристина (автор) Кн 286
Лукшич, Анамария (автор) Е 1, Кн 229
Лулчев, Любомир Христов, 1886-1945 (автор) Кн 42, Кн 43
Любенова, Елена Стоянова (автор) Кн 413
Любенова, Любка Димитрова (автор) Кн 455
Любомиров, Слави Ясенов, 1970- (автор) Кн 160
Ляков, Панайот Борисов, 1948- (автор) Кн 233
 
М

Маас, Сара Дж., 1986- (автор) Кн 287
Маги, Ирина Белушич (автор) Е 1, Кн 229
Маджаров, Христо Георгиев, 1945- (автор) Кн 43, Кн 44, Кн 45, Кн 46, Кн 47, Кн 48, Кн 62, Кн 70, Кн 82, (съставител) Кн 40
Маджаров, Христо Георгиев, 1940- вж Madžarov, Hristo Georgiev, 1940-
Маджарова, Галя Кoлева (автор) Кн 34, Кн 35, (съставител) Кн 40
Макграт, Полин (илюстратор) Кн 177
Макена, Шанън (автор) Кн 288
Малешков, Стоян Богданов, 1951- (автор) Кн 222
Мандажиева, Сияна Веселинова, 1978- вж Mandažieva, Sijana Veselinova, 1978-
Мануилов, Александър, 1978- (автор) Кн 400
Мануилова, Ралица Емануилова, 1971- (илюстратор) Кн 468
Манчев, Борислав, протоиерей, 19??-2007 (преводач) Кн 73
Маразов, Иван Русев, 1942- (автор) Кн 232
Мари, Елен (библиографски предшественик) Кн 42
Марина, Йорданка Илиева, 1954- (автор на предговор, член на редакционна колегия) Кн 461
Маринов, Васил Георгиев вж Marinov, Vasil Georgiev
Маринов, Иво Маринов (автор) Кн 111
Маринов, Марин Симеонов, 1965- (автор) Кн 224
Маринова, Пенка Ангелова, 1950- (автор) Кн 187
Маркова, Аглика Йосифова, 1942- (преводач) Кн 337
Марс, Джим, 1943- (автор) Кн 1, Кн 84
Марсиано, Джон Бемелманс, 1970- (автор) Кн 298
Мастагаркова, Звездомира Танева, 1984- (автор) Кн 178
Масурски, Стефан Анастасов (илюстратор) Кн 513
Матева, Красимира Иванова, 1962- (преводач) Кн 56
Матикова-Тамбурова, Силвия Николова, 1958- (автор) Кн 250
Маурин, Артур, 1924-2012 (редактор) Кн 30
Международен университетски семинар за балканистични проучвания и специализации (Благоевград) Пи 1
Международна конференция Личност и общество: предизвикателствата на промяната (София ; 2014) Кн 80
Международна конференция Нобеловата награда за литература - мост между културите (Велико Търново ; 2011) Кн 13
Международна конференция Terra antiqua Balcanica et Mediterranea (Варна ; 2007) Кн 493
Международна научна конференция България и Балканите в сферата на европейските влияния през ХІХ-ХХІ век (Велико Търново ; 2011) Кн 87
Международная научная конференция Болгария и Балканы в сфере европейских влияний в ХІХ-ХХІ веках (Велико Търново ; 2011) вж Международна научна конференция България и Балканите в сферата на европейските влияния през ХІХ-ХХІ век (Велико Търново ; 2011)
Мендес, Алберто, 1941-2004 (автор) Кн 327
Менди, Микеле, 1974- (илюстратор) Кн 172
Методиева, Антония Петрова, 1978- (автор) Кн 110
Мизекари, Ориета (автор) Е 1, Кн 229
Милан, Сизър, 1969- (автор) Кн 209
Миланова, Аделина Проданова, 1962- (автор) Кн 214
Миланова, Милена Миланова, 1972- (автор) Кн 10
Милева, Донка Пенчева, 1952- (автор) Кн 472
Милер, Кевин (библиографски предшественик) Кн 42
Милкова, Ирина Димитрова, 1926- (автор) Кн 414, Кн 415, Кн 416
Милкоева, Боряна Дачева, 1951- (автор) Кн 154, Кн 156, Кн 158
Милкоева, Боряна Дачева, 1951- вж Milkoeva, Borjana Dačeva, 1951-
Милн, Алън Александър, 1882-1956 (библиографски предшественик) Кн 303
Милушев, Владимир Евгениев, 1979- (картограф) Кн 516
Милчев, Борис Силвестриев, 1965- (автор) Кн 119
Милчева, Динка Георгиева вж Milčeva, Dinka Georgieva
Миндова, Людмила Любомирова, 1974- (съставител, преводач) Кн 347
Минкова, Лиляна Тодорова, 1932-2016 (преводач) Кн 338
Минчев, Дянко Христов, 1956- (автор) Кн 107
Минчев, Митко, 1930- (автор) Кн 502
Миронова, Любов Георгиева, 1972- (автор, илюстратор) Кн 473
Миронова, Любов Георгиева, 1972- вж Mironova, Ljubov Georgieva, 1972-
Мирчев, Стефан, 1945- (автор, редактор) Кн 205
Мирянов, Явор (илюстратор) Кн 513
Митев, Пламен Димитров, 1956- (автор на предговор) Кн 499
Митев, Трифон Димитров, 1955- (съставител, редактор) Кн 91
Митков, Георги Николов, 1925- (редактор) Кн 507
Миткова, Марийка Серафимова (автор) Кн 504
Миткова-Христова, Весела Тодорова вж Mitkova-Hristova, Vesela Todorova
Митова, Соня Иванова, 1990- (илюстратор) Кн 513
Михайлов, Радко Петров, 1956- (автор) Кн 164
Михайлова, Аксиния Тодорова, 1963- (преводач) Кн 322
Михайлова, Биляна, 1975- (автор) Кн 258
Михайлова, Валентина Младенова, 1953- (автор) Кн 380
Михайлова, Здравка Евгениева, 1961- (преводач) Кн 335
Михайлова, Лиляна Георгиева, 1939-2010 (автор) Кн 417
Михайлова, Надя Петкова, 1935- (автор) Кн 418, Кн 474
Михайлова, Румяна Михайлова, 1958- (автор) Кн 96, Кн 97
Михов, Иван Василев, 1936- (автор) Кн 205
Михов, Николай (преводач) Кн 231
Мицова, Златка Стефанова (автор) Кн 120
Мишев, Лазар Стоилов, 1963- (автор) Кн 125
Мишев, Радослав Захариев, 1947- (съставител) Кн 87
Мишкова, Красимира Асенова, 1963- (илюстратор) Кн 506
Младежка конференция по етнология Теренно изследване и антропологичен текст (Благоевград ; 2011) Кн 150
Млеченков, Манол Петков, 1950- (автор) Кн 201
Молев, Владимир Георгиев, 1978- (преводач) Кн 279, Кн 302
Моллова, Стефана Милкова, 1975- (преводач) Кн 310
Молхова, Галина Якова (автор) Кн 263
Монинг, Карън Мари, 1964- (автор) Кн 289
Моравчикова, Хенриета (автор) Е 1, Кн 229, Кн 231
Морева, Наталия Александровна (автор) Кн 146
Москова, Светла Георгиева, 1953- (автор на предговор, съставител) Г 2, Г 3
Моцарт, Волфганг Амадеус, 1756-1791 (композитор) Кн 311
Муса, Алберто, 1961- (автор) Кн 331
 
Н

Назърова, Петя Александрова, 1953- (автор) Г 8
Назърска, Жоржета Димитрова, 1970- (автор) Кн 85
Наумова, Антоанета Михайлова, 1949- (автор) Кн 475
Научна конференция Самоводене от древността до наши дни (4 ; Самоводене ; 2002) Кн 507
Национален конкурс за българска драматургия Иван Радоев (6 ; Плевен ; 2011) Кн 401
Национална изложба Българска археология 2013 (7 ; София ; 2013) Кн 495
Национална научно-практическа конференция STENCIL - Европейска мрежа за творчество и иновации при преподаването по природо-математическите дисциплини (София ; 2013) Кн 151
Начев, Цветан, 1958-2015 (автор) Кн 381
Недев, Светлозар Николов вж Nedev, Svetlozar Nikolov
Неделчева, Йорданка, 1954- (автор) Кн 241
Неделчева, Светлана Йорданова, 1972- вж Nedelčeva, Svetlana Jordanova, 1972-
Неделчева, Таня, 1952- (автор на предговор) Кн 206
Недин, Илия Иванов, 1960- (съставител, редактор) Кн 150
Недялкова, Ваня Илиева, 1966- (преводач) Кн 184
Ненков, Валери Матеев, 1959- (автор) Кн 99, Кн 100
Ненов, Михаил (преводач) Кн 231
Ненчева, Десислава (автор) Е 1, Кн 229
Несторова, Радослава Божидарова, 1985- (преводач) Кн 177
Несторова, София Ангелова, 1955- (редактор) Кн 417
Нехризова, Диана Николова, 1951- (преводач) Кн 484, Кн 487, Кн 488, Кн 490
Никленов, Димитър Йорданов, 1949- (автор) Кн 476
Ников, Борислав Николов, 1978- (автор) Кн 419
Никовска, Кремена Николаева, 1973- (автор) Кн 216
Николов, Богдан Николов (автор) Кн 208
Николов, Венцеслав Стефанов, 1941- (преводач) Кн 329
Николов, Йордан Георгиев, 1910- (автор) Кн 505
Николов, Калин Емилов, 1956- (илюстратор) Кн 380
Николов, Камен Павлов, 1963- (автор) Кн 179
Николов, Любомир Павлов, 1961- (автор) Кн 401
Николов, Михаил Н. (илюстратор) Кн 464
Николов, Светослав, 1974- (преводач) Кн 108
Николова, Бистра Венцеславова, 1976-2013 вж Nikolova, Bistra Venceslavova, 1976-2013
Николова, Елка Георгиева, 1958- (автор) Кн 141
Николова, Пламена (интервюиращо лице) Кн 243
Николова, Теодора Петрова, 1967- (автор) Кн 114
Николчина, Миглена Илиева, 1955- (автор) Кн 272
Ночева, Цветанка Кирилова, 1960- (автор) Кн 141
Няголов, Димитър Атанасов, 1965- (автор) Кн 223
 
О

Овресат, Лаура (илюстратор) Кн 22
Огненска-Стоянова, Николина Асенова, 1950- (автор) Кн 238
Ограеншек, Ирена (автор) Кн 231
Ографенйер, Ирена (автор) Е 1, Кн 229
 
П

Павлов, Павел Борисов, 1934- (автор) Кн 420, Кн 421
Павлова, Александра (преводач) Кн 27, Кн 277
Павлова, Ирина Петрова, 1954- (автор) Кн 192
Падура, Леонардо, 1955- (автор) Кн 329
Палахутев, Георги Димитров, 1979- (илюстратор) Кн 513
Палиева, Анди Божидарова, 1947- вж Palieva, Andi Božidarova, 1947-
Панайотов, Панайот Димитров, 1950- (автор) Кн 96, Кн 97
Панджаридис, Христина, 1963- (автор) Кн 422
Панов, Лозан Йорданов, 1971- (автор) Кн 114
Панова, Невена Аспарухова, 1974- (преводач) Кн 333
Панчева, Цветанка Христова, 1958- (автор) Кн 8
Пападакис, Вагелис, 1964- (автор) Е 1, Кн 229
Папазов, Боян Бранимиров, 1943- (автор) Кн 400
Папазова, Красимира Иванова (автор, редактор) Кн 8
Папайоану, Харитакис, 1966- (илюстратор) Кн 172
Парашкевов, Борис Димитров, 1938- (преводач) Кн 311
Паркин, Четан, 1951- (автор) Кн 56
Парнарев, Пламен Димитров, 1957- (автор) Кн 365
Паскалева, Олга Венелинова, 1954- (илюстратор) Кн 474
Паталов, Георги Стайков, 1933- (автор) Кн 502
Патриков, Георги Христов, 1931- (редактор) Кн 507
Патриков, Марин (редактор) Кн 507
Патронов, Дико Славов, 1942- (автор, илюстратор) Кн 514
Паунова, Вера Христова, 1979- (преводач) Кн 284
Паунова, Драгомира Христова, 1977- (преводач) Кн 94
Паунова, Светлана (преводач) Кн 513
Пачеджиева, Боряна Костадинова, 1967- (автор) Кн 165
Пеева, Севдалина Ангелова, 1968- (преводач) Г 1
Пейчев, Веселин Димитров, 1959- (автор) Кн 167
Пейчев, Веселин Димитров, 1959- (редактор) Кн 166
Пейчева, Нели Христова вж Pejčeva, Neli Hristova
Пенерлиев, Милен Руменов, 1975- (автор) Кн 105
Пенерлиев, Милен Руменов, 1975- (отговорен редактор) Кн 515
Пенов, Стефан Недев (редактор) Кн 30
Пенчев, Борис Танков, 1928-201? (автор) Кн 382
Пенчев, Мартин Тодоров, 1983- (автор) Кн 32
Пенчева, Анелия Живкова, 1954- (автор) Кн 205
Пенчева, Майя Стефанова, 1947- (автор) Кн 256
Пенчева, Таня Колева, 1971- вж Penčeva, Tanja Koleva, 1971-
Перфанов, Михаил Добрев, 1910- (автор) Кн 456
Петев, Стоян Петев, 1924-2017 (автор) Кн 502
Петершон, Пер, 1952- (автор) Кн 317, Кн 318
Петкова, Елена Симеонова, 1978- (автор) Кн 210
Петкова, Мария, архитект (автор) Е 1, Кн 229
Петкова, Мария Петкова, 1979- (автор) Кн 200
Петкова, Росица Антонова, 1954- (илюстратор) Кн 336
Петров, Валери, 1920-2014 (автор) Кн 383
Петров, Веселин Николов, 1954- (автор) Кн 221
Петров, Златозар Господинов, 1975- (автор) Кн 384
Петров, Петър Иванов, 1937- (автор) Кн 457
Петров, Петър Христов, 1924- (автор на предговор, редактор) Кн 527, Кн 528
Петров, Пламен Димитров (автор) Кн 139, Кн 140
Петров, Цанко Тодоров, 1942- (автор) Кн 234
Петрова, Александра Владимирова, 1981- (преводач) Кн 331, Кн 332
Петрова, Ангелина Костадинова, 1938- (автор) Кн 181
Петрова, Антоанета Стоянова, 1955- (редактор) Кн 170
Петрова, Моника Йорданова, 1966- (автор) Кн 120
Петрова, Росица Цветкова, 1954- (автор) Кн 207
Петрова, Силвия, 1986- (автор) Кн 423
Петрова, Славея Тенчева, 1977- (автор) Кн 208
Петрова, София Ивайлова, 1984- (редактор) Кн 58, (преводач) Кн 285, Кн 296, Кн 297, Кн 298
Петрова, Стефка Пенева, 1950- (автор) Кн 179
Петрова, Султана Рачо, 1869-1946 (автор) Кн 458
Петрова, Теодора Иванова, 1971- (автор) Кн 224
Петрова, Цветелина Милчева, 1978- (автор) Кн 180
Петрошино, Тамара, 1976- (илюстратор) Кн 23
Петрунова, Бони Райкова, 1954- (съставител, редактор) Кн 496
Пехливанов, Лъчезар Златев, 1956- вж Pehlivanov, Lǎčezar Zlatev, 1956-
Пешунов, Методи Йорданов, 1945- (илюстратор) Кн 390
Пиаф, Едит, 1915-1963 (автор) Кн 242
Плачийски, Димитър Георгиев, 1979- (автор) Кн 173
Плешкова-Бекярска, Снежана Георгиева, 1964- (автор) Кн 202, Кн 225
Плутарх, 45-120 пр. Хр. (автор) Кн 333
Полат, Емрах, 1974- (автор) Кн 490
Полес, Рок, 1973- (автор) Е 1, Кн 229
Попадийн, Емил Иванов, 1957- (съставител) Кн 506
Попгеоргиев, Георги Сашев, 1978- (автор) Кн 173, (илюстратор) Кн 172
Попкочев, Траян Александров, 1955- (автор) Кн 145
Попов, Евгений Иванов, 1949- (автор) Кн 199
Попов, Харалан Иванов, 1907-1988 (автор) Кн 71
Попова, Елица Емилова, 1974- (преводач) Кн 68
Попова, Людмила (автор) Кн 139, Кн 140
Попова, Стефка Дойчева, 1951- (автор) Кн 386
Поптодоров, Радко, 1924- (редактор) Кн 30
Портър, Андрю, 1972- (автор) Кн 290
Потокар, Мариан (автор) Е 1, Кн 229
Продева, Елена Димитрова, 1954- (преводач) Кн 309
Пфайфер, Александер, 1984- (автор) Кн 108
Пчеларов, Георги Стоянов, 1955- (илюстратор) Кн 171
Първанова, Станислава Горанова, 1979- (преводач) Кн 308
 
Р

Радев, Антон Радев, 1980- (автор) Кн 226
Радев, Никола, 1940-2016 (автор на предговор) Кн 265
Радева, Виолета Костадинова, 1941- (съставител, редактор) Кн 452
Радева, Йорданка Койчева, 1955- (автор) Кн 387, Кн 477
Радинска, Валентина Димитрова, 1951- (автор) Кн 388
Радков, Радко Василев, 1940-2009 (автор) Кн 30
Радовић-Марковић, Мирјана, 1956- (редактор) Кн 80
Радович-Маркович, Миряна, 1956- вж Радовић-Марковић, Мирјана, 1956-
Райчева, Кина Стефанова (автор) Кн 459
Ракели, Сал (автор) Кн 57
Раковски, Георги Стойков, 1821-1867 (автор) Кн 14
Рангелов, Евгени Владимиров, 1932- (автор) Кн 121
Рангелова, Лалка Стефанова (автор) Кн 179
Рафаелова, Жаклин Рафаелова, 1967- (редактор) Кн 401
Рачев, Александър Валентинов (автор) Кн 460
Рачева, Мария (автор) Кн 30
Регионален исторически музей. Колекция Националноосвободително движение в Българско (Ловеч) Г 1
Ретроспективна изложба 110 години от рождението на художника Георги Ковачев (1902-1992) (Пловдив ; 2013) Г 3
Риков, Васил Стефанов, 1958- (автор) Кн 424
Ринкова, Станка Славчова, 1956- (автор) Кн 93
Ричардсън, Брайън, 1946- (автор) Кн 72
Родел, Анджела, 1974- (преводач) Кн 395
Роева, Олимпия Николаева, 1974- вж Roeva, Olimpija Nikolaeva, 1974-
Розева, Анна Георгиева, 1959- вж Rozeva, Anna Georgieva, 1959-
Рот, Вероника, 1988- (автор) Кн 291
Румпалов, Пламен Йонов, 1971- (автор) Кн 36Кн 149, (съставител) Кн 149
Русев, Димитър Георгиев, 1946- (автор) Кн 192
Русев, Иван Динев, 1963- (автор на предговор) Кн 499
Русев, Калофер Николов, 1970- (автор) Кн 425, Кн 426
Русева, Петранка Тодорова (преводач) Кн 147
Русева, Станка Стефанова, 1951- (автор) Кн 462
Русков, Милен Костов, 1966- (автор) Кн 463
Рускова, Надежда Стефанова, 1951- (автор) Кн 217
 
С

Саворели, Андреа (автор) Е 1, Кн 229
Сакър, Луис, 1954- (автор) Кн 302
Сандалски, Бранимир Пенков, 1943- вж Sandalski, Branimir Penkov, 1943-
Сариева, Валерия (илюстратор) Кн 513
Сафронов-Дринов, Владимир Александрович, 1950- (автор) Кн 519
Селач, Мариана, 1936-2018 (автор) Е 1, Кн 229
Селиман, Айхан, 1968- (преводач) Кн 76
Селяшки, Лъчезар Петров, 1949- (преводач) Кн 345
Семерджиева, Мария Анастасова, 1969- (автор) Кн 182
Серафимова, Мария Илиева, 1950- (автор) Кн 65
Сивкова, Нели Петкова, 1959- вж Sivkova, Neli Petkova, 1959-
Симеонов, Иван Василев, 1926- (автор) Кн 31
Симеонов, Симеон Атанасов, 1959- (съставител) Кн 87
Скарсбрук, М. Г., 1981- (автор) Кн 277
Скулев, Христо Костов, 1953- вж Skulev, Hristo Kostov, 1953-
Славкова, Елена Кирилова, 1946- (автор) Кн 389
Славов, Светослав Николаев (автор) Кн 189
Славова, Любка Славова, 1961- (преводач) Кн 522, Кн 523
Славова, Мирена Христова, 1959- (преводач) Кн 333
Славчев, Здравко Ванчев (автор) Кн 101, Кн 113
Слободской, Серафим Алексеевич, 1912-1971 (автор) Кн 73
Солдатов, Анатолий Николаевич, 1942- вж Soldatov, Anatolij Nikolaevič, 1942-
Сотиров, Йордан, фотограф (илюстратор) Кн 513
Спампинато, Джузеппе, 1932- (автор) Кн 323
Спасова, Зорница Благоева, 1976- (автор) Кн 168
Спенсър, Хърбърт, 1820-1903 (автор) Кн 81
Спецов, Пенко Петров (редактор) Кн 147
Средно основно училище Отец Паисий (Кърджали) Кн 143
Стамболиев, Огнян Тодоров, 1947- (автор) Кн 239, (преводач) Кн 236
Стаменов, Стефан Кирилов, 1975- (автор) Кн 494
Стаменова, Ваня Николаева (автор) Кн 494
Стамов, Стамен Николов, 1941- (автор) Кн 216
Стамова, Марияна Николова, 1974- вж Stamova, Marijana Nikolova, 1974-
Станев, Петър Иванов, историк, 1935- (съставител, редактор) Кн 507
Станева, Величка Георгиева, 1941- (автор) Кн 243
Станева, Светлозара (редактор) Кн 507
Станкова, Светла Димитрова, 1974- (редактор) Кн 515
Стефанова, Тереза Ангелова, 1970- (автор) Кн 198
Стинчедо, Антонио, 1969- (автор) Е 1, Кн 229
Стоев, Тодор Стайков, 1947- (автор) Кн 186
Стоева, Анна Георгиева, 1978- (преводач) Кн 301
Стоилов, Димо Георгиев, 1969- (автор) Кн 194, Кн 195
Стоилов, Стоимен Иванов, 1944- (илюстратор) Кн 381
Стоименов, Стоян Василев, 1908-1993 (автор) Кн 353
Стойчев, Атанас, 1940- (илюстратор) Кн 249
Стойчев, Стамен Димов, 1945- (преводач) Кн 281, Кн 293
Стойчев, Станимир, 1969- (автор) Кн 494
Стоянов, Борис, 1941- (автор) Кн 390
Стоянов, Румен Жечев, 1958- (автор) Кн 183
Стоянова, Боряна Севдалинова, 1987- (преводач) Кн 303
Стоянова, Дора Илиева, 1975- (съставител) Кн 508
Стоянова, Елена Викторовна, 1962- (редактор) Кн 61
Стоянова, Йорданка Атанасова, 1956- (автор) Кн 391, Кн 392, Кн 478, Кн 479, Кн 480, Кн 481, Кн 482
Стоянова, Нина Станева вж Stojanova, Nina Staneva
Стоянова, Христина, 1968- (автор) Кн 494
Стрегер, Шарън (автор) Кн 22, Кн 23
Студентска научна сесия Право и етика (Рибарица ; 2014) Кн 63
Сугарев, Атанас Димитров, 1953- (преводач) Кн 242
Сугарев, Едвин Стефанов, 1953- (съставител, редактор) Кн 352
Събев, Бранимир Димитров, 1981- (автор) Кн 427
Съботинов, Никола Василев, 1941- вж Sǎbotinov, Nikola Vasilev, 1941-
Съева, Светослава Николова, 1979- (автор) Кн 145
Сяколова, Веселина Атанасова, 1956- вж Sjakolova, Veselina Atanasova, 1956-
 
Т

Табакова, Лиляна Кънчева, 1960- (преводач) Кн 326
Талеб, Насим Никълъс, 1960- (автор) Кн 94
Танев, Стоян Иванов, 1963- (автор) Кн 74
Тасев, Алекси Филипов, 1945- (автор) Кн 251
Тасев, Владимир Николов, 1956- вж Tasev, Vladimir Nikolov, 1956-
Тасиду, Емилия (автор) Кн 231
Тасинари, Росела (автор) Е 1, Кн 229
Тацов, Александър Николов, 1878-1940 (съставител) Кн 11
Тацов, Цветан Николаев, 1953- (съставител) Кн 11
Ташкова, Василка Димитрова, 1951- (автор) Г 8
Тенев, Паун Колев, 1943- (автор) Кн 428
Тенекеджиева, Цветелина Лукова, 1986- (преводач) Кн 283
Теодосиева, Албена Любомирова, 1961- вж Teodosieva, Albena Ljubomirova, 1961-
Терзиев, Иван, 1933-201? (автор) Кн 82
Терзиева, Маргарита Александрова, 1957- (преводач) Кн 77, Кн 275, Кн 290
Тодорова, Саша Владимирова, 1940- (автор на предговор) Кн 206
Тодорова, Светлана Колева, 1966- (автор, илюстратор) Кн 429
Толева, Теодора Тодорова, 1968-2011 (автор) Кн 522, Кн 523
Томалевски, Георги Христов, 1897-1988 (автор) Кн 430
Томова, Даниела Иванова, 1965- (автор) Кн 142
Томова, Емануела вж Tomova, Emanuela
Тонев, Антон (автор) Кн 401
Тончев, Теодор Кунев, 1965- (автор на предговор, съставител) Г 1
Тончев, Тома Иванов (автор) Кн 205
Топалов, Ставри Атанасов, 1939- (автор) Кн 497
Топалов, Ставри Атанасов, 1939- вж Topalov, Stavri Atanasov, 1939-
Топалова-Жежиха, Латинка Дацова, 1977-2015 (автор) Кн 170Кн 516, (съставител) Кн 516, (редактор) Кн 170
Тополова, Иванка Илиева, 1935- (автор) Кн 393
Тополчанска, Мария, 1973- (автор) Е 1, Кн 229, Кн 231
Торбов, Цеко Николчов, 1899-1987 (преводач) Кн 29
Торес, Антонио, 1940- (автор) Кн 332
Тотев, Петко, 1932-2017 (автор) Кн 354, Кн 355
Тотева, Стефка, 1950- (автор) Кн 394
Тотоманов, Иван Димитров, 1953- (преводач) Кн 337
Трайкова, Николета Иванова, 1969- (автор) Кн 189
Трамонти, Улисе (автор) Е 1, Кн 229
Трендафилов, Иван Димитров, 1949- (автор) Кн 157
Тренчев, Георги Стоянов, 1959- (съставител) Кн 506
Троеполски, Гавриил Николаевич, 1905-1995 (автор) Кн 338
Троепольский, Гавриил Николаевич, 1905-1995 вж Троеполски, Гавриил Николаевич, 1905-1995
Тушков, Петър Валентинов, 1977- (преводач) Кн 266, Кн 271, Кн 273
 
У

Уайт, Елън Гулд, 1827-1915 (автор) Кн 75
Узунов, Йордан Иванов, 1949- вж Uzunov, Jordan Ivanov, 1949-
Узунова, Ирена Даринова, 1978- (автор на предговор) Кн 499
Унамуно, Мигел де, 1864-1936 (автор) Кн 328
Уорд, Дж. Р., 1969- (автор) Кн 292
Уралов, Кольо Ванчев, 1929- (автор) Кн 502
Урумов, Николай Тенев (автор) Кн 111
Учкунов, Илия Иванов, 1950- (редактор) Кн 147
 
Ф

Фердинандов, Ервин Стефанов, 1937- (автор) Кн 165
Фикфак, Аленка, 1966- (автор) Е 1, Кн 229, Кн 231
Филев, Крум Пеев, 1927- (автор) Кн 518
Филипов, Кольо Маринов, 1936- (автор) Кн 203
Филипова, Венета Костова, 1953- (автор) Кн 143
Филипс, Сюзън Елизабет, 1948- (автор) Кн 293
Филчева, Светлана Иванова (преводач) Кн 519
Фром, Ерих, 1900-1980 (автор) Кн 59
Футболен клуб Марек (Дупница) Кн 251
 
Х

Хаджиатанасов, Христо Антонов, 1967- вж Hadžiatanasov, Hristo Antonov, 1967-
Хаджиева, Соня Емилова, 1978- (преводач) Кн 64
Хаджиева-Николова, Ели (автор) Кн 464
Хаджимишев, Иво Михайлов, 1950- (илюстратор) Кн 232
Хайндел, Макс, 1865-1919 (автор) Кн 37, Кн 38, Кн 39
Хайтов, Николай Александров, 1919-2002 (автор) Кн 356
Халачев, Петър Михайлов, 1980- (автор) Кн 227
Хансен, Мауриц, 1794-1842 (автор) Кн 319
Хелсинг, Ян ван, 1967- (автор) Кн 2, Кн 3
Хенкес, Кристиан, 1972- (автор) Кн 108
Хил, Кенуъд вж Hill, Keneward
Хинов, Иван Димитров, 1942- (редактор) Кн 507
Хранов, Ивайло Пламенов, 1980- (преводач) Кн 485, Кн 486, Кн 487
Христов, Иван, 1978- (автор) Кн 395
Христов, Мирослав Стоянов, 1982- (автор) Кн 400
Христов, Нено Христов (автор) Кн 111
Христов, Паско Иванов, 1946- (автор) Кн 509
Христов, Румен Върбанов (автор) Кн 126
Христова, Велина, 1970- (илюстратор) Кн 513
Христова, Зорница, 1974- (преводач) Кн 337
Христович, Стоянка Кръстева, 1927- (автор) Кн 431
Хувър, Колийн, 1979- (автор) Кн 294
 
Ц

Цалова, Весела Лулова, 1966- (преводач) Кн 324, Кн 325
Цанева, Габриела Цанева, 1964- (автор, илюстратор) Кн 396
Цанкова, Милена Илиева (отговорен редактор) Кн 147
Цанкова, Румяна Страшимирова, 1941- вж Cankova, Rumjana Strašimirova, 1941-
Цветков, Емил Димитров, 1957- (автор) Кн 510
Цветков, Явор Александров, 1948- (автор) Кн 465
Цветкова, Лорета Филипова, 1961- (автор) Кн 120
Цветкова, Николина Пенкова, 1953- (автор) Кн 205
Цветкова, Ралица (автор) Е 1, Кн 229
Цеков, Христо, 1930- (автор) Кн 511
Ценкова, Ирина Стефанова, 1968- (преводач) Кн 209, Кн 289
Цепанова, Сона (автор) Е 1, Кн 229
Циганчева, Павлина Сотирова (автор) Кн 432, Кн 433
Цонев, Момчил Цонев, 1983- (автор) Кн 512, (автор на предговор) Кн 499
Цонева, Боряна Никифорова, 1954- (преводач) Кн 328
Цонева, Даниела Василева, 1956- (автор) Кн 512, (автор на предговор) Кн 499
Цонева, Лиляна Михайлова, 1952- (редактор) Кн 146
Цонков, Герго Горанов, 1933- (автор) Кн 466, Кн 467
 
Ч

Чакърова, Даниела Пенева (автор) Кн 192
Чалъкова, Татяна Ивановна, 1952- (автор) Кн 61
Чанкова, Лилия Манолова (член на редакционна колегия) Кн 214
Чаушева, Зинаида Кирилова, 1950- (илюстратор) Кн 377
Чеботарев, Геннадий Дмитриевич вж Čebotarev, Gennadij Dmitrievič
Чекичев, Ангел Христов, 1987- (автор) Кн 160
Четин, Вилдан (автор) Кн 491
Чешмеджиева, Десислава Стоянова, 1979- вж Češmedžieva, Desislava Stojanova, 1979-
Чешмеджиева, Маргарита Николова, 1976- (автор) Кн 110
Чилова, Нина Стефанова, 1972- (автор) Кн 213
Чобанова, Росица Добрева, 1956- (член на редакционна колегия) Кн 214
 
Ш

Шалев, Димитър Спасов, 1951- (редактор) Кн 181
Шараф ал-Кудат, 1951- (автор) Кн 76
Шафак, Елиф, 1971- (автор) Кн 492
Шенън, Антъни Гревил вж Shannon, Anthony Greville
Шепърд, Ърнeст Хауард, 1879-1976 (библиографски предшественик) Кн 303
Шети, Лазар (автор) Е 1, Кн 229
Шехова, Даниела Антонова, 1965- (автор) Кн 160
Шиканедер, Емануел, 1751-1812 (либретист) Кн 311
Шиндрова, Пепа Стоянова (редактор) Кн 147
Шкровина, Михал (автор) Кн 231
Шнайдер, Барбара, 1957- (автор) Кн 60
Шомов, Пламен Атанасов (автор) Е 1, Кн 229
Шулце, Гюнтер, 1954- (автор) Кн 108
 
Ю

Юванчич, Матеуш, 1977- (автор) Е 1, Кн 229, Кн 231
Юдин, Николай Александрович вж Judin, Nikolaj Aleksandrovič
Юрукова, Кристин Стоянова, 1956- (автор, илюстратор) Кн 397
 
Я

Янакиева, Антония Йорданова, 1982- (автор) Кн 188
Янакиева, Елена Асенова, 1953- (автор) Кн 8
Янев, Борис, 1912-1999 (автор) Кн 434
Янев, Симеон, 1942- (автор) Кн 435
Янева, Анелия Великова, 1963- (преводач) Кн 278
Янева, Анжелина Георгиева, 1957- (автор) Кн 255
Янева, Божидарка (преводач) Кн 72
Янков, Николай Иванов, 1974- (редактор) Кн 147
Янков, Светозар Костадинов (автор) Кн 189
Янкова, Венета Стоева, 1958- (преводач) Кн 300
Янкова, Ганка Иванова, 1954- (редактор) Кн 129
Янкова, Йонка Денчева, 1941- (автор) Кн 398
Янкулова, Соня Атанасова, 1958- (автор) Кн 114
 
A

Abadžieva, Krasimira Svetoslavova, 1950- вж Абаджиева, Красимира Светославова, 1950-
Abbott, Clifford William вж Абът, Клифърд Уилям
Agalareva, Marinela Nikolova вж Агаларева, Маринела Николова
Akgün, Lale, 1953- вж Акгюн, Лале, 1953-
al-Qarni, Aaidh ibn Abdullach, 1960- вж eл-Карни, Аид ибн Абдуллах, 1960-
Aladžov, Andrej Tenev, 1974- вж Аладжов, Андрей Тенев, 1974-
Alekova, Elena, 1963- вж Алекова, Елена, 1963-
Aleksandrov, Alek Hristov, 1970- вж Александров, Алек Христов, 1970-
Aleksandrov, Angel Stefanov, 1943- вж Александров, Ангел Стефанов, 1943-
Aleksandrov, Daniel Momčilov, 1952- вж Александров, Даниел Момчилов, 1952-
Aleškovskij, Juz Efimovič, 1929- вж Алешковски, Юз Ефимович, 1929-
Altayli, Hande, 1971- вж Алтайлъ, Ханде, 1971-
Anastasov, Konstantin Srebrov, 1949- вж Анастасов, Константин Сребров, 1949-
Ančev, Mihail Hristov, 1955- вж Анчев, Михаил Христов, 1955-
Ančev, Stefan Ivanov, 1954- вж Анчев, Стефан Иванов, 1954-
Andonov, Krasimir Čavdarov, 1977- вж Андонов, Красимир Чавдаров, 1977-
Andonova, Cvetelina вж Андонова, Цветелина
Andonova, Zoja Evlogieva, 1948- вж Андонова, Зоя Евлогиева, 1948-
Andrášiová, Katarina вж Андрашова, Катарина
Andreeva, Ljudmila Marinova, 1963- вж Андреева, Людмила Маринова, 1963-
Andreeva, Petja Andreeva, 1981- вж Андреева, Петя Андреева, 1981-
Anev, Svetoslav Mladenov, 1977- вж Анев, Светослав Младенов, 1977-
Angelov, Angel Dimitrov, 1973- вж Ангелов, Ангел Димитров, 1973-
Angelov, Angel Stojanov, 1952- вж Ангелов, Ангел Стоянов, 1952-
Angelov, Bojan, 1955- вж Ангелов, Боян, 1955-
Angelov, Čavdar Slavov, 1940- вж Ангелов, Чавдар Славов, 1940-
Angelov, Kalin, режисьор вж Ангелов, Калин, режисьор
Angelov, Rosen Petrov, 1963- вж Ангелов, Росен Петров, 1963-
Angelov, Zlatko Radoslavov, 1946- вж Ангелов, Златко Радославов, 1946-
Angelova, Milena Blagoeva, 1972- вж Ангелова, Милена Благоева, 1972-
Angelova, Selina, 1975- вж Ангелова, Селина, 1975-
Anniversary Scientific Conference with International Participation 60 Years UCTM (Sofia ; 2013) Кн 148
Antonov, Venceslav Stojanov, 1942- вж Антонов, Венцеслав Стоянов, 1942-
Antonova, Antoaneta Krumova вж Антонова, Антоанета Крумова
Antonova, Neda Monova, 1940- вж Антонова, Неда Монова, 1940-
Apollinaire, Guillaume, 1880-1918 вж Аполинер, Гийом, 1880-1918
Apostolova, Keva Cvetkova, 1946- вж Апостолова, Кева Цветкова, 1946-
Apostolova, Svetla Kamenova, 1981- вж Апостолова, Светла Каменова, 1981-
Asenov, Vojmir, 1939-2013 вж Асенов, Воймир, 1939-2013
Asiova, Bojka Petrova, 1945- вж Асиова, Бойка Петрова, 1945-
Astra Luna вж Астра Луна
Atanasov, Griša Aleksandrov, 1957- вж Атанасов, Гриша Александров, 1957-
Atanasov, Krasimir Todorov, 1954- (автор) Кн 5
Atanasov, Marin Angelov, 1968- (автор) Кн 191
Atanasov, Nikola, 1877-1947 вж Атанасов, Никола, 1877-1947
Atanasov, Vladimir Gerčev, 1955- вж Атанасов, Владимир Герчев, 1955-
Atanasova, Cvetanka Cočeva, 1950- вж Атанасова, Цветанка Цочева, 1950-
Atanasova, Vaska Georgieva, 1958- вж Атанасова, Васка Георгиева, 1958-
Avramov, Dimitǎr Grigorov, 1929-2008 (автор на предговор) Г 4, Г 5
Avramov, Rumen Ljubenov, 1953- вж Аврамов, Румен Любенов, 1953-
Avramov, Stefan Georgiev, 1967- вж Аврамов, Стефан Георгиев, 1967-
 
B

Baccalario, Pierdomenico, 1974- вж Бакаларио, Пиердоменико, 1974-
Bačlija, Irena, 1979- вж Бачлия, Ирена, 1979-
Baeva, Nadja Dimitrova, 1963- вж Баева, Надя Димитрова, 1963-
Bagaševa, Aleksandra Božidarova, 1971- вж Багашева, Александра Божидарова, 1971-
Bajčeva, Božanka Radneva, 1953- вж Байчева, Божанка Раднева, 1953-
Bakalov, Ivajlo Dankov, 1983- вж Бакалов, Ивайло Данков, 1983-
Bakǎrdžieva, Radostina Telerig, 1958- вж Бакърджиева, Радостина Телериг, 1958-
Balabanov, Delčo, 1937-2016 вж Балабанов, Делчо, 1937-2016
Balabanov, Georgi Metodiev, 1929- вж Балабанов, Георги Методиев, 1929-
Balabanov, Marko Dimitriev, 1837-1921 вж Балабанов, Марко Димитриев, 1837-1921
Balijan, Arsenija Mardik (автор) Кн 191
Banabakova, Vanja Kuzdova, 1966- вж Банабакова, Ваня Куздова, 1966-
Bankov, Pavlin вж Банков, Павлин
Bartošova, Nina вж Бартошова, Нина
Bǎzinski, Milen Ivanov вж Бъзински, Милен Иванов
Beev, Dačo Stojanov, 1983- (автор) Кн 155
Beev, Dačo Stojanov, 1983- вж Беев, Дачо Стоянов, 1983-
Beev, Kostadin Sojanov, 1978- (редактор) Кн 155
Beeva, Hristina Stojanova, 1979- (автор) Кн 155
Beeva, Hristina Stojanova, 1979- вж Беева, Христина Стоянова, 1979-
Beeva, Kristina Nikolaeva, 1977- (редактор) Кн 155
Beldiman, Alexandru, 1943- вж Белдиман, Александру, 1943-
Benčeva, Sonja Hristova, 1959- вж Бенчева, Соня Христова, 1959-
Benova, Bela Oleg, 1979- вж Бенова, Бела Олег, 1979-
Benovska-Sǎbkova, Milena Asenova, 1954- вж Беновска-Събкова, Милена Асенова, 1954-
Berk, Laura E. вж Бърк, Лора Е.
Bernier, Juan Antonio, 1976- вж Берниер, Хуан Антонио, 1976-
Berti, Eleonora вж Берти, Елеонора
Bešovski, Venelin Lazarov, 1933- (автор) Кн 174
Bibina, Jordanka Zlateva, 1954- вж Бибина, Йорданка Златева, 1954-
Blackall, Sophie, 1970- вж Блекол, Софи, 1970-
Blatner, Adam вж Блатнер, Адам
Bodakov, Marin Hristov, 1971- вж Бодаков, Марин Христов, 1971-
Boev, Zlatozar Nikolaev, 1955- вж Боев, Златозар Николаев, 1955-
Bogdanov, Stefan Nikiforov, 1865-1937 вж Богданов, Стефан Никифоров, 1865-1937
Bojadžiev, Kamen Javorov, 1981- вж Бояджиев, Камен Яворов, 1981-
Bojadžiev, Stojan Georgiev, 1915-2004 вж Бояджиев, Стоян Георгиев, 1915-2004
Bojadžiev, Zlatju Georgiev, 1903-1976 (художник) Г 4, Г 5
Bojadžieva, Marija Stojanova вж Бояджиева, Мария Стоянова
Bojadžieva, Valentina Borisova, 1955- вж Бояджиева, Валентина Борисова, 1955-
Bojkov, Angel Mladenov, 1921- вж Бойков, Ангел Младенов, 1921-
Bordžieva, Lina Stojanova, 1966- вж Борджиева, Лина Стоянова, 1966-
Borina, Hristo, 1882-1967 вж Борина, Христо, 1882-1967
Borisov, Borislav Spiridonov, 1981- вж Борисов, Борислав Спиридонов, 1981-
Borisov, Georgi, 1950- вж Борисов, Георги, 1950-
Borisov, Stojan Metodiev вж Борисов, Стоян Методиев
Botev, Georgi Koev, 1956- вж Ботев, Георги Коев, 1956-
Božikova, Violeta Todorova, 1958- вж Божикова, Виолета Тодорова, 1958-
Božilova, Ženi Panajotova, 1928-2014 вж Божилова, Жени Панайотова, 1928-2014
Božinov, Vencislav Slavčev, 1971- вж Божинов, Венцислав Славчев, 1971-
Božkov, Biser Gančev, 1968- вж Божков, Бисер Ганчев, 1968-
Božkova, Marija Krǎsteva, 1975- вж Божкова, Мария Кръстева, 1975-
Bracov, Dimitǎr Genov, 1946- вж Брацов, Димитър Генов, 1946-
Brodskij, Iosif Aleksandrovič, 1940-1996 вж Бродски, Йосиф Александрович, 1940-1996
Brown, Pam, 1948- вж Браун, Пам, 1948-
Bruno, Iacopo, 1964- вж Бруно, Якопо, 1964-
Brunt, Carol Rifka, 1970- вж Брънт, Карол Рифка, 1970-
Buckingham, Will вж Бъкингам, Уил
Bulanov, Dimitǎr Ivanov, 1965- (автор) Кн 190
Bušev, Mihail Konstantinov, 1936- (преводач) Кн 197
Buzov, Vihren Janakiev, 1966- вж Бузов, Вихрен Янакиев, 1966-
 
C

Cabobianco, Flavio, 1981- вж Кабобианко, Флавио, 1981-
Calova, Vesela Lulova, 1966- вж Цалова, Весела Лулова, 1966-
Caneva, Gabriela Caneva, 1964- вж Цанева, Габриела Цанева, 1964-
Cankova, Milena Ilieva вж Цанкова, Милена Илиева
Cankova, Rumjana Strašimirova, 1941- (редактор) Кн 122
Cass, Kiera, 1981- вж Кас, Кийра, 1981-
Cavallucci, Paolo вж Кавалучи, Паоло
Cekov, Hristo, 1930- вж Цеков, Христо, 1930-
Celac, Mariana, 1936-2018 вж Селач, Мариана, 1936-2018
Cenkova, Irina Stefanova, 1968- вж Ценкова, Ирина Стефанова, 1968-
Çetin, Vildan вж Четин, Вилдан
Christensen, Lars Saabye, 1953- вж Кристенсен, Ларш Собю, 1953-
Cigančeva, Pavlina Sotirova вж Циганчева, Павлина Сотирова
Clare, Cassandra, 1973- вж Клеър, Касандра, 1973-
Clarke, Juliette вж Кларк, Джулиет
Cleary, Beverly, 1916- вж Клиъри, Бевърли, 1916-
Cocteau, Jean, 1889-1963 вж Кокто, Жан, 1889-1963
Conev, Momčil Conev, 1983- вж Цонев, Момчил Цонев, 1983-
Coneva, Borjana Nikiforova, 1954- вж Цонева, Боряна Никифорова, 1954-
Coneva, Daniela Vasileva, 1956- вж Цонева, Даниела Василева, 1956-
Coneva, Liljana Mihajlova, 1952- вж Цонева, Лиляна Михайлова, 1952-
Conkov, Gergo Goranov, 1933- вж Цонков, Герго Горанов, 1933-
Constable, Cathryn вж Констабъл, Катрин
Cosma, Viorel, 1923- вж Косма, Виорел, 1923-
Cvetkov, Emil Dimitrov, 1957- вж Цветков, Емил Димитров, 1957-
Cvetkov, Javor Aleksandrov, 1948- вж Цветков, Явор Александров, 1948-
Cvetkova, Loreta Filipova, 1961- вж Цветкова, Лорета Филипова, 1961-
Cvetkova, Nikolina Penkova, 1953- вж Цветкова, Николина Пенкова, 1953-
Cvetkova, Ralica вж Цветкова, Ралица
 
Č

Čakǎrova, Daniela Peneva вж Чакърова, Даниела Пенева
Čalǎkova, Tatjana Ivanovna, 1952- вж Чалъкова, Татяна Ивановна, 1952-
Čankova, Lilija Manolova вж Чанкова, Лилия Манолова
Čauševa, Zinaida Kirilova, 1950- вж Чаушева, Зинаида Кирилова, 1950-
Čebotarev, Gennadij Dmitrievič (автор) Кн 197
Čekičev, Angel Hristov, 1987- вж Чекичев, Ангел Христов, 1987-
Češmedžieva, Desislava Stojanova, 1979- (редактор) Кн 259
Češmedžieva, Margarita Nikolova, 1976- вж Чешмеджиева, Маргарита Николова, 1976-
Čilova, Nina Stefanova, 1972- вж Чилова, Нина Стефанова, 1972-
Čobanova, Rosica Dobreva, 1956- вж Чобанова, Росица Добрева, 1956-
 
D

Dackova-Lukančevska, Petranka, 1937- вж Дацкова-Луканчевска, Петранка, 1937-
Dahm, Jochen, 1981- вж Дам, Йохен, 1981-
Dajnov, Evgenij Aleksandrov, 1958- вж Дайнов, Евгений Александров, 1958-
D'Alessandro, Jacquie вж Д'Алесандро, Джаки
Damjanliev, Trajčo Petrov, 1948- вж Дамянлиев, Трайчо Петров, 1948-
Damjanova, Sonja Borisova, 1968- вж Дамянова, Соня Борисова, 1968-
Dankov, Evlogi Blažev, 1944- вж Данков, Евлоги Блажев, 1944-
Dankova, Rosina Panajotova, 1946- вж Данкова, Росина Панайотова, 1946-
Dǎnov, Petǎr Konstantinov, 1864-1944 вж Дънов, Петър Константинов, 1864-1944
Danova, Nadja Hristova, 1942- вж Данова, Надя Христова, 1942-
Darakčiev, Ivan Stojkov, 1948- вж Даракчиев, Иван Стойков, 1948-
Darakčieva, Borjana, 1975- вж Даракчиева, Боряна, 1975-
Dean, Geoffrey (преводач) Кн 7
Debelušin, Ivan Cvetanov, 1974- вж Дебелушин, Иван Цветанов, 1974-
Debeljak, Aleš, 1961-2016 вж Дебеляк, Алеш, 1961-2016
Dečev, Stojan Georgiev, 1978- вж Дечев, Стоян Георгиев, 1978-
Dečeva, Gergana Petrova, 1965- вж Дечева, Гергана Петрова, 1965-
Delčev, Bojd´o, 1932- вж Делчев, Бойдьо, 1932-
Delihjuseinova, Ajtjan Hasanova вж Делихюсеинова, Айтян Хасанова
Della Salandra, Alberto вж Дела Саландра, Алберто
Deming, William Edwards, 1900-1993 вж Деминг, Уилям Едуардс, 1900-1993
Denev, Ivan, 1937- вж Денев, Иван, 1937-
Dermendžieva, Stela Malčeva, 1962- вж Дерменджиева, Стела Малчева, 1962-
Diamandiev, Andrej Vasilev, 1961- вж Диамандиев, Андрей Василев, 1961-
Dimitrov, Dimitǎr Ivanov, 1949- вж Димитров, Димитър Иванов, 1949-
Dimitrov, Dimitǎr Petkov, 1968- вж Димитров, Димитър Петков, 1968-
Dimitrov, Ivan Simeonov, 1983- вж Димитров, Иван Симеонов, 1983-
Dimitrov, Janko Dimitrov вж Димитров, Янко Димитров
Dimitrov, Kalin Lǎčezarov, 1976- вж Димитров, Калин Лъчезаров, 1976-
Dimitrov, Marius Alipiev, 1966- вж Димитров, Мариус Алипиев, 1966-
Dimitrov, Mitko Atanasov, 1950- вж Димитров, Митко Атанасов, 1950-
Dimitrov, Nikolaj Stojčev, 1960- вж Димитров, Николай Стойчев, 1960-
Dimitrov, Petko Stojanov, 1944- вж Димитров, Петко Стоянов, 1944-
Dimitrov, Sider Dimitrov, 1983- вж Димитров, Сидер Димитров, 1983-
Dimitrov, Veliko, 1978- вж Димитров, Велико, 1978-
Dimitrova, Antoaneta Dimitrova вж Димитрова, Антоанета Димитрова
Dimitrova, Elka Ivelinova, 1971- вж Димитрова, Елка Ивелинова, 1971-
Dimitrova, Jordanka Koleva вж Димитрова, Йорданка Колева
Dimitrova, Marijka Nikolova, 1951- (автор) Кн 260
Dimitrova, Marineli Veši, 1961- вж Димитрова, Маринели Веши, 1961-
Dimitrova, Ralica Valerieva, 1977- вж Димитрова, Ралица Валериева, 1977-
Dimitrova, Reneta Krasimirova, 1980- (автор, редактор) Кн 215
Dimitrova, Violeta Georgieva, 1976- вж Димитрова, Виолета Георгиева, 1976-
Dimitrova, Zornica Radkova, 1971- вж Димитрова, Зорница Радкова, 1971-
Dimov, Georgi Dimitrov, 1964- вж Димов, Георги Димитров, 1964-
Dimov, Prodrum Ivanov, 1933- вж Димов, Продрум Иванов, 1933-
Dimova, Neda вж Димова, Неда
Diševa, Atanaska Mladenova, 1967- вж Дишева, Атанаска Младенова, 1967-
Djulgerov, Asen Emilov, 1962- вж Дюлгеров, Асен Емилов, 1962-
Dobrev, Čavdar Atanasov, 1933- вж Добрев, Чавдар Атанасов, 1933-
Dobreva, Jana Ilieva, 1962- вж Добрева, Яна Илиева, 1962-
Dobreva, Milena Vasileva, 1969- вж Добрева, Милена Василева, 1969-
Dobreva, Violeta Vasileva, 1972- вж Добрева, Виолета Василева, 1972-
Dockray, Tracy, 1962- вж Докрей, Трейси, 1962-
Dojčeva, Vasilka Georgieva, 1962- вж Дойчева, Василка Георгиева, 1962-
Dojnov, Nikolaj Georgiev, 1963- вж Дойнов, Николай Георгиев, 1963-
Domusčiev, Nikolaj Stojanov, 1934- вж Домусчиев, Николай Стоянов, 1934-
Dončev, Plamen Georgiev, 1964- вж Дончев, Пламен Георгиев, 1964-
Dončeva, Juliana Koleva, 1965- вж Дончева, Юлиана Колева, 1965-
Doreva, Olga вж Дорева, Олга
Dornan, Jim, 1946-2013 вж Дорнън, Джим, 1946-2013
Draganov, Aleksandǎr Ivanov, 1984- вж Драганов, Александър Иванов, 1984-
Draganov, Kiril Vasilev, 1964- (автор) Кн 190
Drǎndarov, Georgi Savov, 1896-1979 вж Дръндаров, Георги Савов, 1896-1979
Drinov, Aleksandr Aleksandrovič, 1923-2008 вж Дринов, Александър Александрович, 1923-2008
Duleva, Veselka Laleva вж Дулева, Веселка Лалева
Dunn, Stephen, 1939- вж Дън, Стивън, 1939-
Dupré, Ben вж Дюпре, Бен
Dželepova, Stela Alekseeva, 1988- вж Джелепова, Стела Алексеева, 1988-
Džubrova, Simeona Nikolova вж Джуброва, Симеона Николова
 
E

Edrev, Ivan, 1943- вж Едрев, Иван, 1943-
Efstathiou, Maria вж Ефстатио, Мария
Einwohlt, Ilona, 1968- вж Айнволт, Илона, 1968-
eл-Карни, Аид ибн Абдуллах, 1960- (автор) Кн 64
Elenkov, Aleksandǎr Elenkov, 1953- вж Еленков, Александър Еленков, 1953-
Elenkov, Georgi Dimitrov (редактор) Кн 148
Emmanouilidis, Christos вж Еманоуилидис, Кристос
Enčev, Janko Todorov, 1944- вж Енчев, Янко Тодоров, 1944-
Enčev, Milen Conkov, 1981- вж Енчев, Милен Цонков, 1981-
Enimaneva, Milica Krasimirova, 1988- вж Ениманева, Милица Красимирова, 1988-
Erdeklijan, Agop Egija вж Ердеклиян, Агоп Егия
Erdmann, Stefan, 1966- вж Ердман, Щефан, 1966-
Esenski, Ivan Stojanov, 1949- вж Есенски, Иван Стоянов, 1949-
Evstatieva, Zdravka Georgieva, 1962- (преводач) Кн 436
Evstatieva, Zdravka Georgieva, 1962- вж Евстатиева, Здравка Георгиева, 1962-
Exley, Helen, 1943- вж Ексли, Хелън, 1943-
 
F

Ferdinandov, Ervin Stefanov, 1937- вж Фердинандов, Ервин Стефанов, 1937-
Fikfak, Alenka, 1966- вж Фикфак, Аленка, 1966-
Filčeva, Svetlana Ivanova вж Филчева, Светлана Иванова
Filev, Krum Peev, 1927- вж Филев, Крум Пеев, 1927-
Filipov, Kol´o Marinov, 1936- вж Филипов, Кольо Маринов, 1936-
Filipova, Veneta Kostova, 1953- вж Филипова, Венета Костова, 1953-
Fromm, Erich, 1900-1980 вж Фром, Ерих, 1900-1980
 
G

Gabrič, Aleš, 1963- вж Габрич, Алеш, 1963-
Gajdarov, Velislav Georgiev, 1977-2012 вж Гайдаров, Велислав Георгиев, 1977-2012
Galina Malina вж Галина Малина
Gančev, Gančo Todorov, 1953- вж Ганчев, Ганчо Тодоров, 1953-
Gänger, Elisabeth, 1961- вж Генгер, Елизабет, 1961-
García Valdizán, Nieves (автор) Кн 261
Gavazova, Nevena Marinova вж Гавазова, Невена Маринова
Gavrailov, Gavrail Vasilev, 1979- вж Гавраилов, Гавраил Василев, 1979-
Gavran, Miro, 1961- вж Гавран, Миро, 1961-
Geisler, Dagmar, 1958- вж Гайслер, Дагмар, 1958-
Gemidžiev, Georgi Ivanov, 1942-2013 вж Гемиджиев, Георги Иванов, 1942-2013
Genčev, Petǎr вж Генчев, Петър
Gendžev, Zdravko Dimitrov вж Генджев, Здравко Димитров
Genov, Plamen Genov, 1956- вж Генов, Пламен Генов, 1956-
Georgiev, Bojko Borisov (редактор) Кн 153
Georgiev, Dimo Georgiev, 1952- вж Георгиев, Димо Георгиев, 1952-
Georgiev, Emanuil Kostadinov вж Георгиев, Емануил Костадинов
Georgiev, Georgi Evtimov вж Георгиев, Георги Евтимов
Georgiev, Georgi Nedjalkov, 1985- вж Георгиев, Георги Недялков, 1985-
Georgiev, Jordan Georgiev, 1980- вж Георгиев, Йордан Георгиев, 1980-
Georgiev, Kiril Miroslavov, 1960- вж Георгиев, Кирил Мирославов, 1960-
Georgiev, Krasimir Georgiev, 1955- (илюстратор) Г 7
Georgiev, Krasimir Georgiev, 1955- вж Георгиев, Красимир Георгиев, 1955-
Georgiev, Ljubomir, 1930- вж Георгиев, Любомир, 1930-
Georgiev, Nikola Asparuhov, 1924- (преводач) Г 5
Georgiev, Stefan Ljubomirov, 1972- вж Георгиев, Стефан Любомиров, 1972-
Georgieva, Cvetanka, 1959- вж Георгиева, Цветанка, 1959-
Georgieva, Elena Ivanova, 1949- вж Георгиева, Елена Иванова, 1949-
Georgieva, Irena, 1964- вж Георгиева, Ирена, 1964-
Georgieva, Kristina Nikolaeva, 1977- вж Георгиева, Кристина Николаева, 1977-
Georgieva, Marija Nikolova, 1955- вж Георгиева, Мария Николова, 1955-
Georgieva, Ognjana Atanasova, 1959- вж Георгиева, Огняна Атанасова, 1959-
Georgieva, Stefanka Angelova, 1954- вж Георгиева, Стефанка Ангелова, 1954-
Georgieva, Svetlana Jordanova, 1965- вж Георгиева, Светлана Йорданова, 1965-
Georgieva, Vasilena вж Георгиева, Василена
Georgieva-Schnell, Tanja Marinova, 1980- вж Георгиева-Шнел, Таня Маринова, 1980-
Gerdžikov, Aleksandǎr Jurij (автор) Кн 191
Gidikova, Stojka Ivanova, 1973- вж Гидикова, Стойка Иванова, 1973-
Gier, Kerstin, 1966- вж Гир, Керстин, 1966-
Gigov, Georgi Hristov вж Гигов, Георги Христов
Gigov, Hristo Ivanov, 1948- вж Гигов, Христо Иванов, 1948-
Ginčeva, Daniela Petrova вж Гинчева, Даниела Петрова
Glišev, Manol Bogdanov, 1983- вж Глишев, Манол Богданов, 1983-
Gluškov, Ivan Kostadinov, 1953- вж Глушков, Иван Костадинов, 1953-
Gogušev, Georgi Asenov, 1977- вж Гогушев, Георги Асенов, 1977-
Goleva, Valentina Aleksandrova, 1966- вж Голева, Валентина Александрова, 1966-
Goranov, Petǎr Trifonov, 1950- вж Горанов, Петър Трифонов, 1950-
Gospodinov, Georgi, 1968- вж Господинов, Георги, 1968-
Granitski, Ivan, 1953- вж Гранитски, Иван, 1953-
Grant, Michael, 1954- вж Грант, Майкъл, 1954-
Graškina, Vanja Angelova, 1959- вж Грашкина, Ваня Ангелова, 1959-
Greenberg, Andy вж Грийнберг, Анди
Grigorov, Lenko Grigorov вж Григоров, Ленко Григоров
Grigorova, Margreta Ljubomirova, 1964- вж Григорова, Маргрета Любомирова, 1964-
Grozdanov, Ljuben Dimitrov, 1941-2011 вж Грозданов, Любен Димитров, 1941-2011
Grueva, Nadežda Petrakieva, 1965- вж Груева, Надежда Петракиева, 1965-
Gucev, Ilija Kostadinov, 1954-2016 вж Гуцев, Илия Костадинов, 1954-2016
Gunčeva, Svetla Atanasova, 1949- вж Гунчева, Светла Атанасова, 1949-
Gundaševa, Dimitrina Ivanova, 1955- вж Гундашева, Димитрина Иванова, 1955-
Günday, Hakan, 1976- вж Гюндай, Хакан, 1976-
 
H

Hadžiatanasov, Hristo Antonov, 1967- (автор) Кн 190
Hadžieva, Sonja Emilova, 1978- вж Хаджиева, Соня Емилова, 1978-
Hadžieva-Nikolova, Eli вж Хаджиева-Николова, Ели
Hadžimišev, Ivo Mihajlov, 1950- вж Хаджимишев, Иво Михайлов, 1950-
Hajtov, Nikolaj Aleksandrov, 1919-2002 вж Хайтов, Николай Александров, 1919-2002
Halačev, Petǎr Mihajlov, 1980- вж Халачев, Петър Михайлов, 1980-
Hansen, Maurits, 1794-1842 вж Хансен, Мауриц, 1794-1842
Heindel, Max, 1865-1919 вж Хайндел, Макс, 1865-1919
Helsing, Jan van, 1967- вж Хелсинг, Ян ван, 1967-
Henkes, Christian, 1972- вж Хенкес, Кристиан, 1972-
Hill, Keneward (преводач) Кн 483
Hinov, Ivan Dimitrov, 1942- вж Хинов, Иван Димитров, 1942-
Hoover, Colleen, 1979- вж Хувър, Колийн, 1979-
Hranov, Ivajlo Plamenov, 1980- вж Хранов, Ивайло Пламенов, 1980-
Hristov, Ivan, 1978- вж Христов, Иван, 1978-
Hristov, Miroslav Stojanov, 1982- вж Христов, Мирослав Стоянов, 1982-
Hristov, Neno Hristov вж Христов, Нено Христов
Hristov, Pasko Ivanov, 1946- вж Христов, Паско Иванов, 1946-
Hristov, Rumen Vǎrbanov вж Христов, Румен Върбанов
Hristova, Velina, 1970- вж Христова, Велина, 1970-
Hristova, Zornica, 1974- вж Христова, Зорница, 1974-
Hristovič, Stojanka Krǎsteva, 1927- вж Христович, Стоянка Кръстева, 1927-
 
I

Ifko, Sonja, 1968- вж Ифко, Соня, 1968-
Ignatova, Krasimira Ruseva вж Игнатова, Красимира Русева
Ignatova, Nadka Georgieva, 1947- вж Игнатова, Надка Георгиева, 1947-
Ignatovski, Kalojan Pǎrvanov, 1976- вж Игнатовски, Калоян Първанов, 1976-
Ikonomov, Georgi Gospodinov, 1964- вж Икономов, Георги Господинов, 1964-
Ileva, Pavlinka Petkova, 1961- вж Илева, Павлинка Петкова, 1961-
Iliev, Georgi Emilov, 1980- вж Илиев, Георги Емилов, 1980-
Iliev, Ilija Delčev, 1931- вж Илиев, Илия Делчев, 1931-
Iliev, Marko Nedelčev, 1937- вж Илиев, Марко Неделчев, 1937-
Ilieva, Aneta Borislavova, 1946- вж Илиева, Анета Бориславова, 1946-
Ilieva, Daniela Mitkova вж Илиева, Даниела Миткова
Ilieva, Živka Stojanova вж Илиева, Живка Стоянова
Ilijkov, Ivan Nenov вж Илийков, Иван Ненов
International Conference Bulgaria and the Balkans in the Sphere of European influences 19th-21st century (Veliko Tarnovo ; 2011) вж Международна научна конференция България и Балканите в сферата на европейските влияния през ХІХ-ХХІ век (Велико Търново ; 2011)
International Conference Standardization and Related Activities - a Means of International and Balkan Collaboration (10 ; Sozopol ; 2013) Кн 215
International Conference The Individual and Society: Challenges of Social Change (Sofia ; 2014) вж Международна конференция Личност и общество: предизвикателствата на промяната (София ; 2014)
International Conference The Nobel Prize for Literature - a Bridge between Cultures (Veliko Tarnovo ; 2011) вж Международна конференция Нобеловата награда за литература - мост между културите (Велико Търново ; 2011)
International Scientific Conference e-Governance (5 ; Sofia ; 2013) Кн 122
Ivanov, Ivajlo Ognjanov, 1971- вж Иванов, Ивайло Огнянов, 1971-
Ivanov, Ivan Mihajlov, 1943- вж Иванов, Иван Михайлов, 1943-
Ivanov, Rosen Kirilov, 1970- вж Иванов, Росен Кирилов, 1970-
Ivanov, Simeon, преводач вж Иванов, Симеон, преводач
Ivanov, Stanislav Kostov вж Иванов, Станислав Костов
Ivanov, Teodor Hristov, 1978- вж Иванов, Теодор Христов, 1978-
Ivanov, Teodor, 1959- вж Иванов, Теодор, 1959-
Ivanov, Valeri Velkov, 1958- вж Иванов, Валери Велков, 1958-
Ivanova, Aleksandra Stefanova, 1973- вж Иванова, Александра Стефанова, 1973-
Ivanova, Conka Stajkova, 1951- вж Иванова, Цонка Стайкова, 1951-
Ivanova, Galina Dragneva, 1967- вж Иванова, Галина Драгнева, 1967-
Ivanova, Milena D. вж Иванова, Милена Д.
Ivanova, Rajka Slavčeva, 1968- вж Иванова, Райка Славчева, 1968-
Ivanova, Tatjana Dimitrova, 1951- вж Иванова, Татяна Димитрова, 1951-
Ivanova, Veselina вж Иванова, Веселина
Ivanova-Girginova, Marieta Stojanova, 1963- вж Иванова-Гиргинова, Мариета Стоянова, 1963-
 
J

Janakieva, Antonija Jordanova, 1982- вж Янакиева, Антония Йорданова, 1982-
Janakieva, Elena Asenova, 1953- вж Янакиева, Елена Асенова, 1953-
Janev, Boris, 1912-1999 вж Янев, Борис, 1912-1999
Janev, Simeon, 1942- вж Янев, Симеон, 1942-
Janeva, Anelija Velikova, 1963- вж Янева, Анелия Великова, 1963-
Janeva, Anželina Georgieva, 1957- вж Янева, Анжелина Георгиева, 1957-
Janeva, Božidarka вж Янева, Божидарка
Jankov, Nikolaj Ivanov, 1974- вж Янков, Николай Иванов, 1974-
Jankov, Svetozar Kostadinov вж Янков, Светозар Костадинов
Jankova, Ganka Ivanova, 1954- вж Янкова, Ганка Иванова, 1954-
Jankova, Jonka Denčeva, 1941- вж Янкова, Йонка Денчева, 1941-
Jankova, Veneta Stoeva, 1958- вж Янкова, Венета Стоева, 1958-
Jankulova, Sonja Atanasova, 1958- вж Янкулова, Соня Атанасова, 1958-
Jarvis, Robin, 1956- вж Джарвис, Робин, 1956-
Jocova, Marija Andonova, 1969- вж Йоцова, Мария Андонова, 1969-
Jordanov, Antim Hristov, 1959- вж Йорданов, Антим Христов, 1959-
Jordanov, Ruslan Iliev, 1974- вж Йорданов, Руслан Илиев, 1974-
Jordanova-Bhebe, Galina (преводач) Кн 49
Jorgakiev, Slavjan Georgiev вж Йоргакиев, Славян Георгиев
Jotov, Aleksandǎr Petkov, 1953- вж Йотов, Александър Петков, 1953-
Jotov, Valeri, 1954- (съставител, редактор) Кн 493
Judin, Nikolaj Aleksandrovič (автор) Кн 197
Jurukova, Kristin Stojanova, 1956- вж Юрукова, Кристин Стоянова, 1956-
Juvančič, Matevž, 1977- вж Юванчич, Матеуш, 1977-
 
K

Kabakov, Dimitar, 1964- вж Кабаков, Димитър, 1964-
Kačeva, Anjuta Bojkova, 1953- вж Качева, Анюта Бойкова, 1953-
Kadijski, Kiril Krumov, 1947- вж Кадийски, Кирил Крумов, 1947-
Kadurina, Emilija Jordanova, 1954- вж Кадурина, Емилия Йорданова, 1954-
Kajtazov, Georgi Asenov вж Кайтазов, Георги Асенов
Kǎleva, Emilija Rumenova, 1980- вж Кълева, Емилия Руменова, 1980-
Kalfopoulos, Kostas, 1956- вж Калфопулос, Костас, 1956-
Kamenova, Margarita Angelova, 1938- вж Каменова, Маргарита Ангелова, 1938-
Kamenova, Zdrava, 1979- вж Каменова, Здрава, 1979-
Kǎnčev, Atanas, 1949- (илюстратор) Г 4, Г 5
Kǎnev, Nikolaj Angelov, 1970- вж Кънев, Николай Ангелов, 1970-
Kǎneva, Nevjana Slavčeva, 1958- вж Кънева, Невяна Славчева, 1958-
Kǎneva, Totka Ljubenova, 1953- вж Кънева, Тотка Любенова, 1953-
Kǎnov, Georgi Cvetanov, 1951- вж Кънов, Георги Цветанов, 1951-
Kant, Immanuel, 1724-1804 вж Кант, Имануел, 1724-1804
Kapitanova, Marija Konstantinova, 1943- вж Капитанова, Мария Константинова, 1943-
Kapralov, Stefan Todorov, 1954- вж Капралов, Стефан Тодоров, 1954-
Karadimitrova, Krasimira Dobreva (автор на предговор) Г 7
Karadimitrova, Krasimira Dobreva вж Карадимитрова, Красимира Добрева
Karadžov, Aleksandǎr Kirilov, 1986- вж Караджов, Александър Кирилов, 1986-
Karageorgiev, Kol´o, 1949- вж Карагеоргиев, Кольо, 1949-
Karaivanov, Georgi Ivanov, 1897-1985 вж Караиванов, Георги Иванов, 1897-1985
Karaivanova, Binka Georgieva, 1965- вж Караиванова, Бинка Георгиева, 1965-
Karakačanov, Krasimir Dončev, 1965- вж Каракачанов, Красимир Дончев, 1965-
Karakašev, Todor Vǎlčov, 1955- вж Каракашев, Тодор Вълчов, 1955-
Karakašev, Vasil Dobrev, 1934- вж Каракашев, Васил Добрев, 1934-
Karakolev, Dimo Ivanov, 1924- вж Караколев, Димо Иванов, 1924-
Karamihajlov, Georgi Plamenov, 1984?- вж Карамихайлов, Георги Пламенов, 1984?-
Karastojanov, Hristo Todorov, 1950- вж Карастоянов, Христо Тодоров, 1950-
Kardaleva, Milena Atanasova, 1968- (преводач) Кн 437
Kǎrdžalijski, Neno, 1928- вж Кърджалийски, Нено, 1928-
Karo, Marija, 1961- вж Каро, Мария, 1961-
Karolev, Svilen Stojanov, 1954-2014 вж Каролев, Свилен Стоянов, 1954-2014
Kartalov, Kiril Plamen, 1982- вж Карталов, Кирил Пламен, 1982-
Kasabova, Blagovesta Jordanova, 1934- вж Касабова, Благовеста Йорданова, 1934-
Kazakov, Mihail, 1986- вж Казаков, Михаил, 1986-
Kazakova, Marija Georgieva, 1973- вж Казакова, Мария Георгиева, 1973-
Kazandžieva, Marija Georgieva, 1960- вж Казанджиева, Мария Георгиева, 1960-
Kazlačeva, Zlatina Ivanova вж Казлачева, Златина Иванова
Kefilev, Anton Atanasov вж Кефилев, Антон Атанасов
Kehoe, John, 1939- вж Кехоу, Джон, 1939-
Kemal, Orhan, 1914-1970 вж Кемал, Орхан, 1914-1970
Kenanov, Dimitǎr Vǎlčev, 1949- вж Кенанов, Димитър Вълчев, 1949-
Keranova, Hristina вж Керанова, Христина
Kiberman, Tim вж Киберман, Тим
Kirov, Vasil Nikolaev, 1971- вж Киров, Васил Николаев, 1971-
Kirova, Alla Valentinova, 1959- вж Кирова, Алла Валентинова, 1959-
Kisovska, Aleksandra Georgieva, 1952- вж Кисовска, Александра Георгиева, 1952-
Kis´ov, Milen Nikov вж Кисьов, Милен Ников
Kis´ov, Venceslav Ivanov, 1946-2014 вж Кисьов, Венцеслав Иванов, 1946-2014
Kjučukov, Ljubomir Nedkov, 1955- вж Кючуков, Любомир Недков, 1955-
Klein, Eduard (редактор) Кн 148
Klisarov, Petǎr Nikolaev, 1968- вж Клисаров, Петър Николаев, 1968-
Koceva, Veneta Ivanova, 1951- вж Коцева, Венета Иванова, 1951-
Kolčev, Aleksandǎr Stoilov вж Колчев, Александър Стоилов
Koleva, Galina Ivanova, 1955- вж Колева, Галина Иванова, 1955-
Koleva, Margarita Hristova, 1949- вж Колева, Маргарита Христова, 1949-
Koleva-Georgieva, Desislava (автор) Кн 191
Konareva-Kostjaneva, Marieta Ivanova, 1954- (автор, редактор) Кн 191
Kondraševa, Alla Stanislavovna (интервюирано лице) Пи 1
Koniordos, Vassilis вж Кониордос, Василис
Konstantinova, Maglena Ivanova, 1948- вж Константинова, Маглена Иванова, 1948-
Kopysov, Oleg Jur´evič, 1950- вж Кописов, Олег Юриевич, 1950-
Kosev, Dimitǎr Trifonov, 1936- вж Косев, Димитър Трифонов, 1936-
Kosev, Konstantin Dimitrov, 1937- вж Косев, Константин Димитров, 1937-
Kostadinova-Ilkova, Sofija Georgieva, 1975- вж Костадинова-Илкова, София Георгиева, 1975-
Kostov, Ivan Atanasov, 1973- вж Костов, Иван Атанасов, 1973-
Kostov, Ivan, 1962- вж Костов, Иван, 1962-
Kostov, Petǎr, 1927-2014 вж Костов, Петър, 1927-2014
Kostov, Stanislav Krǎstev, 1978- вж Костов, Станислав Кръстев, 1978-
Kostova, Ivet Vladimirova, 1956- вж Костова, Ивет Владимирова, 1956-
Koutsiamanis, Remous-Aris вж Кутсиаманис, Ремус-Арис
Kovačev, Dimitǎr Mihajlov, 1954- вж Ковачев, Димитър Михайлов, 1954-
Kovačev, Jasen Zdravkov, 1971- вж Ковачев, Ясен Здравков, 1971-
Kovačeva, Julija Emilova, 1964- вж Ковачева, Юлия Емилова, 1964-
Kovačka, Juliana Jordanova, 1981- вж Ковачка, Юлиана Йорданова, 1981-
Kožuharova, Stefka Vasileva, 1963- вж Кожухарова, Стефка Василева, 1963-
Krapčeva, Nevena Danailova, 1927-1998 вж Крапчева, Невена Данаилова, 1927-1998
Krǎstev, Angel, 1951- вж Кръстев, Ангел, 1951-
Krǎstev, Dimitǎr Nikolov, 1960- вж Кръстев, Димитър Николов, 1960-
Krǎstev, Emil Kirilov, 1948- (автор) Кн 436, Кн 437
Krǎstev, Emil Kirilov, 1948- вж Кръстев, Емил Кирилов, 1948-
Krǎstev, Georgi Dimitrov, 1949- вж Кръстев, Георги Димитров, 1949-
Krǎstev, Valentin, 1949-2016 вж Кръстев, Валентин, 1949-2016
Krǎsteva, Nonka Pǎrvanova, 1959- вж Кръстева, Нонка Първанова, 1959-
Krell, Christian, 1977- вж Крел, Кристиан, 1977-
Kremen, Lora Mihajlova, 1936-2012 вж Кремен, Лора Михайлова, 1936-2012
Krojc, Ana-Marija вж Кройц, Ана-Мария
Krumov, Krum Dimitrov, 1949- вж Крумов, Крум Димитров, 1949-
Krumov, Vencislav Dimitrov вж Крумов, Венцислав Димитров
Kumanova, Bogdana Kumanova (редактор) Кн 148
Kunčeva, Raja Todorova, 1951- (редактор) Кн 274
Kurtev, Ivan Krumov, 1948- вж Куртев, Иван Крумов, 1948-
Kurtiševa, Mariana Dimitrova вж Куртишева, Мариана Димитрова
Kuzmanova, Kapka Nakova, 1961- вж Кузманова, Капка Накова, 1961-
Kuzmanova-Kartalova, Rozalija Jordanova, 1973- вж Кузманова-Карталова, Розалия Йорданова, 1973-
Kuzova, Margarita Ivanova, 1978- вж Кузова, Маргарита Иванова, 1978-
 
L

Lambeva, Ljubimka Nikolova, 1935- вж Ламбева, Любимка Николова, 1935-
Lambovski, Bojko Panov, 1960- вж Ламбовски, Бойко Панов, 1960-
Lance, Jack, 1967- вж Ланс, Джак, 1967-
Landžev, Ivan Luka, 1986- вж Ланджев, Иван Лука, 1986-
Latuš, Evgenij Leonidovič (автор) Кн 197
Lauren, Christina вж Лорен, Кристина
Lazarenko, Igor Juriev, 1972- (съставител, редактор) Кн 493
Lazarov, Javor вж Лазаров, Явор
Lazarova, Emilija Trifonova вж Лазарова, Емилия Трифонова
Le Beau, John J. (редактор) Кн 89
Leonidov, Ljudmil, 1948- вж Леонидов, Людмил, 1948-
Leontiadis, Stefanie вж Леонтиадис, Стефани
Ličeva, Amelija Veselinova, 1968- вж Личева, Амелия Веселинова, 1968-
Likova, Juliana Cvetkova вж Ликова, Юлиана Цветкова
Lilova, Milena Cvetkova, 1958- вж Лилова, Милена Цветкова, 1958-
Litvinenko, Sergej, 1957- вж Литвиненко, Сергей, 1957-
Liven, Aleksandra Jakovlevna, 1971- вж Ливен, Александра Яковлевна, 1971-
Ližev, Tošo Dimitrov, 1941- вж Лижев, Тошо Димитров, 1941-
Lovato, Demi, 1992- вж Ловато, Деми, 1992-
Lukšić, Anamarija вж Лукшич, Анамария
Lulčev, Ljubomir Hristov, 1886-1945 вж Лулчев, Любомир Христов, 1886-1945
Ljubenova, Elena Stojanova вж Любенова, Елена Стоянова
Ljubenova, Ljubka Dimitrova вж Любенова, Любка Димитрова
Ljubomirov, Slavi Jasenov, 1970- вж Любомиров, Слави Ясенов, 1970-
 
M

Maas, Sarah J., 1986- вж Маас, Сара Дж., 1986-
Macgrath, Pauline вж Макграт, Полин
Mackenna, Shannon вж Макена, Шанън
Madžarov, Hristo Georgiev, 1945- (автор) Кн 49
Madžarov, Hristo Georgiev, 1945- вж Маджаров, Христо Георгиев, 1945-
Madžarova, Galja Koleva вж Маджарова, Галя Кoлева
Maggi, Irina Belušić вж Маги, Ирина Белушич
Maleškov, Stojan Bogdanov, 1951- вж Малешков, Стоян Богданов, 1951-
Mančev, Borislav, протоиерей, 19??-2007 вж Манчев, Борислав, протоиерей, 19??-2007
Mandažieva, Sijana Veselinova, 1978- (автор) Кн 28
Manuilov, Aleksandǎr, 1978- вж Мануилов, Александър, 1978-
Manuilova, Ralica Emanuilova, 1971- вж Мануилова, Ралица Емануилова, 1971-
Marazov, Ivan Rusev, 1942- вж Маразов, Иван Русев, 1942-
Marciano, John Bemelmans, 1970- вж Марсиано, Джон Бемелманс, 1970-
Marina, Jordanka Ilieva, 1954- вж Марина, Йорданка Илиева, 1954-
Marinov, Ivo Marinov вж Маринов, Иво Маринов
Marinov, Marin Simeonov, 1965- вж Маринов, Марин Симеонов, 1965-
Marinov, Vasil Georgiev (автор) Кн 191
Marinova, Penka Angelova, 1950- вж Маринова, Пенка Ангелова, 1950-
Markova, Aglika Josifova, 1942- вж Маркова, Аглика Йосифова, 1942-
Maro, Kusiappa вж Кушапа, Маро
Marrs, Jim, 1943- вж Марс, Джим, 1943-
Mastagarkova, Zvezdomira Taneva, 1984- вж Мастагаркова, Звездомира Танева, 1984-
Masurski, Stefan Anastasov вж Масурски, Стефан Анастасов
Mateva, Krasimira Ivanova, 1962- вж Матева, Красимира Иванова, 1962-
Matikova-Tamburova, Silvija Nikolova, 1958- вж Матикова-Тамбурова, Силвия Николова, 1958-
Maurinš, Arturs, 1924-2012 вж Маурин, Артур, 1924-2012
Méndez, Alberto, 1941-2004 вж Мендес, Алберто, 1941-2004
Mendi, Michele, 1974- вж Менди, Микеле, 1974-
Metodieva, Antonija Petrova, 1978- вж Методиева, Антония Петрова, 1978-
Micova, Zlatka Stefanova вж Мицова, Златка Стефанова
Mihajlov, Radko Petrov, 1956- вж Михайлов, Радко Петров, 1956-
Mihajlova, Aksinija Todorova, 1963- вж Михайлова, Аксиния Тодорова, 1963-
Mihajlova, Biljana, 1975- вж Михайлова, Биляна, 1975-
Mihajlova, Liljana Georgieva, 1939-2010 вж Михайлова, Лиляна Георгиева, 1939-2010
Mihajlova, Nadja Petkova, 1935- вж Михайлова, Надя Петкова, 1935-
Mihajlova, Rumjana Mihajlova, 1958- вж Михайлова, Румяна Михайлова, 1958-
Mihajlova, Valentina Mladenova, 1953- вж Михайлова, Валентина Младенова, 1953-
Mihajlova, Zdravka Evgenieva, 1961- вж Михайлова, Здравка Евгениева, 1961-
Mihov, Ivan Vasilev, 1936- вж Михов, Иван Василев, 1936-
Mihov, Nikolaj вж Михов, Николай
Milanova, Adelina Prodanova, 1962- вж Миланова, Аделина Проданова, 1962-
Milanova, Milеna Milanova, 1972- вж Миланова, Милена Миланова, 1972-
Milčev, Boris Silvestriev, 1965- вж Милчев, Борис Силвестриев, 1965-
Milčeva, Dinka Georgieva (редактор) Кн 148
Mileva, Donka Penčeva, 1952- вж Милева, Донка Пенчева, 1952-
Milkoeva, Borjana Dačeva, 1951- (автор) Кн 155
Milkoeva, Borjana Dačeva, 1951- вж Милкоева, Боряна Дачева, 1951-
Milkova, Irina Dimitrova, 1926- вж Милкова, Ирина Димитрова, 1926-
Millan, Cesar, 1969- вж Милан, Сизър, 1969-
Milne, Alan Alexander, 1882-1956 вж Милн, Алън Александър, 1882-1956
Milušev, Vladimir Evgeniev, 1979- вж Милушев, Владимир Евгениев, 1979-
Minčev, Djanko Hristov, 1956- вж Минчев, Дянко Христов, 1956-
Minčev, Mitko, 1930- вж Минчев, Митко, 1930-
Mindova, Ljudmila Ljubomirova, 1974- вж Миндова, Людмила Любомирова, 1974-
Minkova, Liljana Todorova, 1932-2016 вж Минкова, Лиляна Тодорова, 1932-2016
Mirčev, Stefan, 1945- вж Мирчев, Стефан, 1945-
Mirjanov, Javor вж Мирянов, Явор
Mironova, Ljubov Georgieva, 1972- (автор, илюстратор) Кн 483
Mironova, Ljubov Georgieva, 1972- вж Миронова, Любов Георгиева, 1972-
Mišev, Lazar Stoilov, 1963- вж Мишев, Лазар Стоилов, 1963-
Mišev, Radoslav Zahariev, 1947- вж Мишев, Радослав Захариев, 1947-
Miškova, Krasimira Asenova, 1963- вж Мишкова, Красимира Асенова, 1963-
Mitev, Plamen Dimitrov, 1956- вж Митев, Пламен Димитров, 1956-
Mitev, Trifon Dimitrov, 1955- вж Митев, Трифон Димитров, 1955-
Mitkov, Georgi Nikolov, 1925- вж Митков, Георги Николов, 1925-
Mitkova, Marijka Serafimova вж Миткова, Марийка Серафимова
Mitkova-Hristova, Vesela Todorova (автор) Кн 191
Mitova, Sonja Ivanova, 1990- вж Митова, Соня Иванова, 1990-
Mlečenkov, Manol Petkov, 1950- вж Млеченков, Манол Петков, 1950-
Molev, Vladimir Georgiev, 1978- вж Молев, Владимир Георгиев, 1978-
Molhova, Galina Jakova вж Молхова, Галина Якова
Mollova, Stefana Milkova, 1975- вж Моллова, Стефана Милкова, 1975-
Moning, Karen Marie, 1964- вж Монинг, Карън Мари, 1964-
Moravčíková, Henrieta вж Моравчикова, Хенриета
Moreva, Natalija Aleksandrovna вж Морева, Наталия Александровна
Moskova, Svetla Georgieva, 1953- вж Москова, Светла Георгиева, 1953-
Mozart, Wolfgang Amadeus, 1756-1791 вж Моцарт, Волфганг Амадеус, 1756-1791
Mussa, Alberto, 1961- вж Муса, Алберто, 1961-
Myzeqari, Orjeta вж Мизекари, Ориета
 
N

Načev, Cvetan, 1958-2015 вж Начев, Цветан, 1958-2015
Naumova, Antoaneta Mihajlova, 1949- вж Наумова, Антоанета Михайлова, 1949-
Nazǎrova, Petja Aleksandrova, 1953- вж Назърова, Петя Александрова, 1953-
Nazǎrska, Žoržeta Dimitrova, 1970- вж Назърска, Жоржета Димитрова, 1970-
Nedelčeva, Jordanka, 1954- вж Неделчева, Йорданка, 1954-
Nedelčeva, Svetlana Jordanova, 1972- (редактор) Кн 259
Nedelčeva, Tanja, 1952- вж Неделчева, Таня, 1952-
Nedev, Svetlozar Nikolov (редактор) Кн 148
Nedin, Ilija Ivanov, 1960- вж Недин, Илия Иванов, 1960-
Nedjalkova, Vanja Ilieva, 1966- вж Недялкова, Ваня Илиева, 1966-
Nehrizova, Diana Nikolova, 1951- вж Нехризова, Диана Николова, 1951-
Nenčeva, Desislava вж Ненчева, Десислава
Nenkov, Valeri Mateev, 1959- вж Ненков, Валери Матеев, 1959-
Nenov, Mihail вж Ненов, Михаил
Nestorova, Radoslava Božidarova, 1985- вж Несторова, Радослава Божидарова, 1985-
Nestorova, Sofija Angelova, 1955- вж Несторова, София Ангелова, 1955-
Niklenov, Dimitǎr Jordanov, 1949- вж Никленов, Димитър Йорданов, 1949-
Nikolčina, Miglena Ilieva, 1955- вж Николчина, Миглена Илиева, 1955-
Nikolov, Bogdan Nikolov вж Николов, Богдан Николов
Nikolov, Jordan Georgiev, 1910- вж Николов, Йордан Георгиев, 1910-
Nikolov, Kalin Emilov, 1956- вж Николов, Калин Емилов, 1956-
Nikolov, Kamen Pavlov, 1963- вж Николов, Камен Павлов, 1963-
Nikolov, Ljubomir Pavlov, 1961- вж Николов, Любомир Павлов, 1961-
Nikolov, Mihail N. вж Николов, Михаил Н.
Nikolov, Svetoslav, 1974- вж Николов, Светослав, 1974-
Nikolov, Venceslav Stefanov, 1941- вж Николов, Венцеслав Стефанов, 1941-
Nikolova, Bistra Venceslavova, 1976-2013 (преводач) Кн 7
Nikolova, Elka Georgieva, 1958- вж Николова, Елка Георгиева, 1958-
Nikolova, Plamena вж Николова, Пламена
Nikolova, Teodora Petrova, 1967- вж Николова, Теодора Петрова, 1967-
Nikov, Borislav Nikolov, 1978- вж Ников, Борислав Николов, 1978-
Nikovska, Kremena Nikolaeva, 1973- вж Никовска, Кремена Николаева, 1973-
Nočeva, Cvetanka Kirilova, 1960- вж Ночева, Цветанка Кирилова, 1960-
Njagоlov, Dimitǎr Atanasov, 1965- вж Няголов, Димитър Атанасов, 1965-
 
O

Ognenska-Stojanova, Nikolina Asenova, 1950- вж Огненска-Стоянова, Николина Асенова, 1950-
Ograjenšek, Irena вж Ограеншек, Ирена
Open exhibition Romans in the Lands of the Thracians (Sofia ; 2013) Г 7
Ovresat, Laura вж Овресат, Лаура
 
P

Pačedžieva, Borjana Kostadinova, 1967- вж Пачеджиева, Боряна Костадинова, 1967-
Padura, Leonardo, 1955- вж Падура, Леонардо, 1955-
Palahutev, Georgi Dimitrov, 1979- вж Палахутев, Георги Димитров, 1979-
Palieva, Andi Božidarova, 1947- (автор) Кн 7
Panajotov, Panajot Dimitrov, 1950- вж Панайотов, Панайот Димитров, 1950-
Pančeva, Cvetanka Hristova, 1958- вж Панчева, Цветанка Христова, 1958-
Pandžaridis, Hristina, 1963- вж Панджаридис, Христина, 1963-
Panov, Lozan Jordanov, 1971- вж Панов, Лозан Йорданов, 1971-
Panova, Nevena Asparuhova, 1974- вж Панова, Невена Аспарухова, 1974-
Papadakis, Vagelis, 1964- вж Пападакис, Вагелис, 1964-
Papaioannou, Haritakis, 1966- вж Папайоану, Харитакис, 1966-
Papazov, Bojan Branimirov, 1943- вж Папазов, Боян Бранимиров, 1943-
Papazova, Krasimira Ivanova вж Папазова, Красимира Иванова
Paraškevov, Boris Dimitrov, 1938- вж Парашкевов, Борис Димитров, 1938-
Parkyn, Chetan, 1951- вж Паркин, Четан, 1951-
Parnarev, Plamen Dimitrov, 1957- вж Парнарев, Пламен Димитров, 1957-
Pǎrvanova, Stanislava Goranova, 1979- вж Първанова, Станислава Горанова, 1979-
Paskaleva, Olga Venelinova, 1954- вж Паскалева, Олга Венелинова, 1954-
Patalov, Georgi Stajkov, 1933- вж Паталов, Георги Стайков, 1933-
Patrikov, Georgi Hristov, 1931- вж Патриков, Георги Христов, 1931-
Patrikov, Marin вж Патриков, Марин
Patronov, Diko Slavov, 1942- вж Патронов, Дико Славов, 1942-
Paunova, Dragomira Hristova, 1977- вж Паунова, Драгомира Христова, 1977-
Paunova, Svetlana вж Паунова, Светлана
Paunova, Vera Hristova, 1979- вж Паунова, Вера Христова, 1979-
Pavlov, Pavel Borisov, 1934- вж Павлов, Павел Борисов, 1934-
Pavlova, Aleksandra вж Павлова, Александра
Pavlova, Irina Petrova, 1954- вж Павлова, Ирина Петрова, 1954-
Pčelarov, Georgi Stojanov, 1955- вж Пчеларов, Георги Стоянов, 1955-
Peeva, Sevdalina Angelova, 1968- вж Пеева, Севдалина Ангелова, 1968-
Pehlivanov, Lǎčezar Zlatev, 1956- (автор, редактор) Кн 153
Pejčev, Veselin Dimitrov, 1959- вж Пейчев, Веселин Димитров, 1959-
Pejčeva, Neli Hristova (автор) Кн 260
Penčev, Boris Tankov, 1928-201? вж Пенчев, Борис Танков, 1928-201?
Penčev, Martin Todorov, 1983- вж Пенчев, Мартин Тодоров, 1983-
Penčeva, Anelija Živkova, 1954- вж Пенчева, Анелия Живкова, 1954-
Penčeva, Majja Stefanova, 1947- вж Пенчева, Майя Стефанова, 1947-
Penčeva, Tanja Koleva, 1971- (автор) Кн 5
Penerliev, Milen Rumenov, 1975- вж Пенерлиев, Милен Руменов, 1975-
Perfanov, Mihail Dobrev, 1910- вж Перфанов, Михаил Добрев, 1910-
Pešunov, Metodi Jordanov, 1945- вж Пешунов, Методи Йорданов, 1945-
Petev, Stojan Petev, 1924-2017 вж Петев, Стоян Петев, 1924-2017
Petkova, Elena Simeonova, 1978- вж Петкова, Елена Симеонова, 1978-
Petkova, Marija Petkova, 1979- вж Петкова, Мария Петкова, 1979-
Petkova, Marija, архитект вж Петкова, Мария, архитект
Petkova, Rosica Antonova, 1954- вж Петкова, Росица Антонова, 1954-
Petrosino, Tamara, 1976- вж Петрошино, Тамара, 1976-
Petrov, Canko Todorov, 1942- вж Петров, Цанко Тодоров, 1942-
Petrov, Petǎr Hristov, 1924- вж Петров, Петър Христов, 1924-
Petrov, Petǎr Ivanov, 1937- вж Петров, Петър Иванов, 1937-
Petrov, Plamen Dimitrov вж Петров, Пламен Димитров
Petrov, Valeri, 1920-2014 вж Петров, Валери, 1920-2014
Petrov, Veselin Nikolov, 1954- вж Петров, Веселин Николов, 1954-
Petrov, Zlatozar Gospodinov, 1975- вж Петров, Златозар Господинов, 1975-
Petrova, Aleksandra Vladimirova, 1981- вж Петрова, Александра Владимирова, 1981-
Petrova, Angelina Kostadinova, 1938- вж Петрова, Ангелина Костадинова, 1938-
Petrova, Antoaneta Stojanova, 1955- вж Петрова, Антоанета Стоянова, 1955-
Petrova, Cvetelina Milčeva, 1978- вж Петрова, Цветелина Милчева, 1978-
Petrova, Monika Jordanova, 1966- вж Петрова, Моника Йорданова, 1966-
Petrova, Rosica Cvetkova, 1954- вж Петрова, Росица Цветкова, 1954-
Petrova, Silvija, 1986- вж Петрова, Силвия, 1986-
Petrova, Slaveja Tenčeva, 1977- вж Петрова, Славея Тенчева, 1977-
Petrova, Sofija Ivajlova, 1984- вж Петрова, София Ивайлова, 1984-
Petrova, Stefka Peneva, 1950- вж Петрова, Стефка Пенева, 1950-
Petrova, Sultana Račo, 1870?-1946 вж Петрова, Султана Рачо, 1870?-1946
Petrova, Teodora Ivanova, 1971- вж Петрова, Теодора Иванова, 1971-
Petrunova, Boni Rajkova, 1954- вж Петрунова, Бони Райкова, 1954-
Petterson, Per, 1952- вж Петершон, Пер, 1952-
Pfeiffer, Alexander, 1984- вж Пфайфер, Александер, 1984-
Phillips, Susan Elizabeth, 1948- вж Филипс, Сюзън Елизабет, 1948-
Piaf, Édith, 1915-1963 вж Пиаф, Едит, 1915-1963
Plačijski, Dimitǎr Georgiev, 1979- вж Плачийски, Димитър Георгиев, 1979-
Pleškova-Bekjarska, Snežana Georgieva, 1964- вж Плешкова-Бекярска, Снежана Георгиева, 1964-
Plutarchus, 45-120 пр. Хр. вж Плутарх, 45-120 пр. Хр.
Polat, Emrah, 1974- вж Полат, Емрах, 1974-
Poles, Rok, 1973- вж Полес, Рок, 1973-
Popadijn, Emil Ivanov, 1957- вж Попадийн, Емил Иванов, 1957-
Popgeorgiev, Georgi Sašev, 1978- вж Попгеоргиев, Георги Сашев, 1978-
Popkočev, Trajan Aleksandrov, 1955- вж Попкочев, Траян Александров, 1955-
Popov, Evgenij Ivanov, 1949- вж Попов, Евгений Иванов, 1949-
Popov, Haralan Ivanov, 1907-1988 вж Попов, Харалан Иванов, 1907-1988
Popova, Elica Emilova, 1974- вж Попова, Елица Емилова, 1974-
Popova, Ljudmila вж Попова, Людмила
Popova, Stefka Dojčeva, 1951- вж Попова, Стефка Дойчева, 1951-
Poptodorov, Radko, 1924- вж Поптодоров, Радко, 1924-
Porter, Andrew, 1972- вж Портър, Андрю, 1972-
Prodeva, Elena Dimitrova, 1954- вж Продева, Елена Димитрова, 1954-
 
Q

Quinn, Michael вж Куин, Майкъл
Quinn, Terri, 1946- вж Куин, Тери, 1946-
 
R

Rachele, Sal вж Ракели, Сал
Račev, Aleksandǎr Valentinov вж Рачев, Александър Валентинов
Radev, Anton Radev, 1980- вж Радев, Антон Радев, 1980-
Radev, Nikola, 1940-2016 вж Радев, Никола, 1940-2016
Radeva, Jordanka Kojčeva, 1955- вж Радева, Йорданка Койчева, 1955-
Radeva, Violeta Kostadinova, 1941- вж Радева, Виолета Костадинова, 1941-
Radinska, Valentina Dimitrova, 1951- вж Радинска, Валентина Димитрова, 1951-
Radkov, Radko Vasilev, 1940-2009 вж Радков, Радко Василев, 1940-2009
Radović-Marković, Mirjana, 1956- вж Радовић-Марковић, Мирјана, 1956-
Rafaelova, Žaklin Rafaelova, 1967- вж Рафаелова, Жаклин Рафаелова, 1967-
Rajčeva, Kina Stefanova вж Райчева, Кина Стефанова
Rakovski, Georgi Stojkov, 1821-1867 вж Раковски, Георги Стойков, 1821-1867
Rangelov, Evgeni Vladimirov, 1932- вж Рангелов, Евгени Владимиров, 1932-
Rangelova, Lalka Stefanova вж Рангелова, Лалка Стефанова
Regional museum of history. Collection National liberation movement in Bulgarian territories (Lovech) вж Регионален исторически музей. Колекция Националноосвободително движение в Българско (Ловеч)
Regionalen istoričeski muzej. Kolekcija Nacionalnoosvoboditelno dviženie v Bǎlgarsko (Loveč) вж Регионален исторически музей. Колекция Националноосвободително движение в Българско (Ловеч)
Richardson, Brian, 1946- вж Ричардсън, Брайън, 1946-
Rikov, Vasil Stefanov, 1958- вж Риков, Васил Стефанов, 1958-
Rinkova, Stanka Slavčova, 1956- вж Ринкова, Станка Славчова, 1956-
Rodel, Angela, 1974- вж Родел, Анджела, 1974-
Roeva, Olimpija Nikolaeva, 1974- (автор) Кн 5
Roth, Veronica, 1988- вж Рот, Вероника, 1988-
Rozeva, Anna Georgieva, 1959- (автор, редактор) Кн 122
Rumpalov, Plamen Jonov, 1971- вж Румпалов, Пламен Йонов, 1971-
Rusev, Dimitǎr Georgiev, 1946- вж Русев, Димитър Георгиев, 1946-
Rusev, Ivan Dinev, 1963- вж Русев, Иван Динев, 1963-
Rusev, Kalofer Nikolov, 1970- вж Русев, Калофер Николов, 1970-
Ruseva, Petranka Todorova вж Русева, Петранка Тодорова
Ruseva, Stanka Stefanova, 1951- вж Русева, Станка Стефанова, 1951-
Ruskov, Milen Kostov, 1966- вж Русков, Милен Костов, 1966-
Ruskova, Nadežda Stefanova, 1951- вж Рускова, Надежда Стефанова, 1951-
Rzerzycha, Piotr вж Жежиха, Пьотр
 
S

Sǎbev, Branimir Dimitrov, 1981- вж Събев, Бранимир Димитров, 1981-
Sǎbotinov, Nikola Vasilev, 1941- (автор, редактор) Кн 197
Sachar, Louis, 1954- вж Сакър, Луис, 1954-
Sǎeva, Svetoslava Nikolova, 1979- вж Съева, Светослава Николова, 1979-
Şafak, Elif, 1971- вж Шафак, Елиф, 1971-
Safronov-Drinov, Vladimir Aleksandrovič, 1950- вж Сафронов-Дринов, Владимир Александрович, 1950-
Sandalski, Branimir Penkov, 1943- (автор, редактор) Кн 215
Sarieva, Valerija вж Сариева, Валерия
Savorelli, Andrea вж Саворели, Андреа
Scarsbrook, M. G., 1981- вж Скарсбрук, М. Г., 1981-
Schikaneder, Emanuel, 1751-1812 вж Шиканедер, Емануел, 1751-1812
Schneider, Barbara, 1957- вж Шнайдер, Барбара, 1957-
Schulze, Günter, 1954- вж Шулце, Гюнтер, 1954-
Science Teaching European Network for Creativity and Innovation in Learning вж Национална научно-практическа конференция STENCIL - Европейска мрежа за творчество и иновации при преподаването по природо-математическите дисциплини (София ; 2013)
Seliman, Ajhan, 1968- вж Селиман, Айхан, 1968-
Seljaški, Lǎčezar Petrov, 1949- вж Селяшки, Лъчезар Петров, 1949-
Semerdžieva, Marija Anastasova, 1969- вж Семерджиева, Мария Анастасова, 1969-
Serafimova, Marija Ilieva, 1950- вж Серафимова, Мария Илиева, 1950-
Shannon, Anthony Greville (автор) Кн 5
Sharaf al-Qudah, 1951- вж Шараф ал-Кудат, 1951-
Shepard, Ernest Howard, 1879-1976 вж Шепърд, Ърнeст Хауард, 1879-1976
Shyti, Llazar вж Шети, Лазар
Simeonov, Ivan Vasilev, 1926- вж Симеонов, Иван Василев, 1926-
Simeonov, Simeon Atanasov, 1959- вж Симеонов, Симеон Атанасов, 1959-
Sivkova, Neli Petkova, 1959- (автор) Кн 191
Sjakolova, Veselina Atanasova, 1956- (автор) Кн 257, Кн 261, Кн 262
Skulev, Hristo Kostov, 1953- (автор) Кн 4
Slavčev, Zdravko Vančev вж Славчев, Здравко Ванчев
Slavkova, Elena Kirilova, 1946- вж Славкова, Елена Кирилова, 1946-
Slavov, Svetoslav Nikolaev вж Славов, Светослав Николаев
Slavova, Ljubka Slavova, 1961- вж Славова, Любка Славова, 1961-
Slavova, Mirena Hristova, 1959- вж Славова, Мирена Христова, 1959-
Slobodskoj, Serafim Alekseevič, 1912-1971 вж Слободской, Серафим Алексеевич, 1912-1971
Soldatov, Anatolij Nikolaevič, 1942- (автор, редактор) Кн 197
Sotirov, Jordan, фотограф вж Сотиров, Йордан, фотограф
Spampinato, Giuseppe, 1932- вж Спампинато, Джузеппе, 1932-
Spasova, Zornica Blagoeva, 1976- вж Спасова, Зорница Благоева, 1976-
Specov, Penko Petrov вж Спецов, Пенко Петров
Spencer, Herbert, 1820-1903 вж Спенсър, Хърбърт, 1820-1903
Stamboliev, Ognjan Todorov, 1947- вж Стамболиев, Огнян Тодоров, 1947-
Stamenov, Stefan Kirilov, 1975- вж Стаменов, Стефан Кирилов, 1975-
Stamenova, Vanja Nikolaeva вж Стаменова, Ваня Николаева
Stamov, Stamen Nikolov, 1941- вж Стамов, Стамен Николов, 1941-
Stamova, Marijana Nikolova, 1974- (автор) Кн 90
Stanev, Petǎr Ivanov, историк, 1935- вж Станев, Петър Иванов, историк, 1935-
Staneva, Svetlosara вж Станева, Светлозара
Staneva, Velička Georgieva, 1941- вж Станева, Величка Георгиева, 1941-
Stankova, Svetla Dimitrova, 1974- вж Станкова, Светла Димитрова, 1974-
Stefanova, Tereza Angelova, 1970- вж Стефанова, Тереза Ангелова, 1970-
STENCIL вж Национална научно-практическа конференция STENCIL - Европейска мрежа за творчество и иновации при преподаването по природо-математическите дисциплини (София ; 2013)
Stincheddu, Antonio Domenico, 1969- вж Стинчедо, Антонио, 1969-
Stoev, Todor Stajkov, 1947- вж Стоев, Тодор Стайков, 1947-
Stoeva, Anna Georgieva, 1978- вж Стоева, Анна Георгиева, 1978-
Stoilov, Dimo Georgiev, 1969- вж Стоилов, Димо Георгиев, 1969-
Stoilov, Stoimen Ivanov, 1944- вж Стоилов, Стоимен Иванов, 1944-
Stoimenov, Stojan Vasilev, 1908-1993 вж Стоименов, Стоян Василев, 1908-1993
Stojanov, Boris, 1941- вж Стоянов, Борис, 1941-
Stojanov, Rumen Žečev, 1958- вж Стоянов, Румен Жечев, 1958-
Stojanova, Borjana Sevdalinova, 1987- вж Стоянова, Боряна Севдалинова, 1987-
Stojanova, Dora Ilieva, 1975- вж Стоянова, Дора Илиева, 1975-
Stojanova, Elena Viktorovna, 1962- вж Стоянова, Елена Викторовна, 1962-
Stojanova, Hristina, 1968- вж Стоянова, Христина, 1968-
Stojanova, Jordanka Atanasova, 1956- вж Стоянова, Йорданка Атанасова, 1956-
Stojanova, Nina Staneva (автор) Кн 191
Stojčev, Atanas, 1940- вж Стойчев, Атанас, 1940-
Stojčev, Stamen Dimov, 1945- вж Стойчев, Стамен Димов, 1945-
Stojčev, Stanimir, 1969- вж Стойчев, Станимир, 1969-
Streger, Sharon вж Стрегер, Шарън
Sugarev, Atanas Dimitrov, 1953- вж Сугарев, Атанас Димитров, 1953-
Sugarev, Edvin Stefanov, 1953- вж Сугарев, Едвин Стефанов, 1953-
Szalay, Peter, 1982- вж Жалай, Петер, 1982-
 
Š

Šalev, Dimitǎr Spasov, 1951- вж Шалев, Димитър Спасов, 1951-
Ščepánová, Soňa вж Цепанова, Сона
Šehova, Daniela Antonova, 1965- вж Шехова, Даниела Антонова, 1965-
Šindrova, Pepa Stojanova вж Шиндрова, Пепа Стоянова
Škrovina, Michal вж Шкровина, Михал
Šomov, Plamen Atanasov вж Шомов, Пламен Атанасов
Tabakova, Liljana Kǎnčeva, 1960- вж Табакова, Лиляна Кънчева, 1960-
Tacov, Aleksandǎr Nikolov, 1878-1940 вж Тацов, Александър Николов, 1878-1940
Tacov, Cvetan Nikolaev, 1953- вж Тацов, Цветан Николаев, 1953-
Taleb, Nassim Nicholas, 1960- вж Талеб, Насим Никълъс, 1960-
Tanev, Stojan Ivanov, 1963- вж Танев, Стоян Иванов, 1963-
Tasev, Aleksi Filipov, 1945- вж Тасев, Алекси Филипов, 1945-
Tasev, Vladimir Nikolov, 1956- (автор, редактор) Кн 190
Tasidou, Aimailia вж Тасиду, Емилия
Tassinari, Rossella вж Тасинари, Росела
Taškova, Vasilka Dimitrova, 1951- вж Ташкова, Василка Димитрова, 1951-
Tenekedžieva, Cvetelina Lukova, 1986- вж Тенекеджиева, Цветелина Лукова, 1986-
Tenev, Paun Kolev, 1943- вж Тенев, Паун Колев, 1943-
Teodosieva, Albena Ljubomirova, 1961- (автор) Кн 191
Terziev, Ivan, 1933-201? вж Терзиев, Иван, 1933-201?
Terzieva, Margarita Aleksandrova, 1957- вж Терзиева, Маргарита Александрова, 1957-
Todorova, Saša Vladimirova, 1940- вж Тодорова, Саша Владимирова, 1940-
Todorova, Svetlana Koleva, 1966- вж Тодорова, Светлана Колева, 1966-
Toleva, Teodora Todorova, 1968-2011 вж Толева, Теодора Тодорова, 1968-2011
Tomalevski, Georgi Hristov, 1897-1988 вж Томалевски, Георги Христов, 1897-1988
Tomova, Daniela Ivanova, 1965- вж Томова, Даниела Иванова, 1965-
Tomova, Emanuela (преводач) Г 4
Tončev, Teodor Kunev, 1965- вж Тончев, Теодор Кунев, 1965-
Tončev, Toma Ivanov вж Тончев, Тома Иванов
Tonev, Anton вж Тонев, Антон
Topalov, Stavri Atanasov, 1939- (автор) Кн 498
Topalov, Stavri Atanasov, 1939- вж Топалов, Ставри Атанасов, 1939-
Topalova-Rzerzycha, Latinka Dacova, 1977-2015 вж Топалова-Жежиха, Латинка Дацова, 1977-2015
Topolčanská, Maria, 1973- вж Тополчанска, Мария, 1973-
Topolova, Ivanka Ilieva, 1935- вж Тополова, Иванка Илиева, 1935-
Torbov, Ceko Nikolčov, 1899-1987 вж Торбов, Цеко Николчов, 1899-1987
Torres, Antônio, 1940- вж Торес, Антонио, 1940-
Totev, Petko, 1932-2017 вж Тотев, Петко, 1932-2017
Toteva, Stefka, 1950- вж Тотева, Стефка, 1950-
Totomanov, Ivan Dimitrov, 1953- вж Тотоманов, Иван Димитров, 1953-
Trajkova, Nikoleta Ivanova, 1969- вж Трайкова, Николета Иванова, 1969-
Tramonti, Ulisse вж Трамонти, Улисе
Trenčev, Georgi Stojanov, 1959- вж Тренчев, Георги Стоянов, 1959-
Trendafilov, Ivan Dimitrov, 1949- вж Трендафилов, Иван Димитров, 1949-
Troepol´skij, Gavriil Nikolaevič, 1905-1995 вж Троеполски, Гавриил Николаевич, 1905-1995
Tuškov, Petǎr Valentinov, 1977- вж Тушков, Петър Валентинов, 1977-
 
U

Učkunov, Ilija Ivanov, 1950- вж Учкунов, Илия Иванов, 1950-
Unamuno, Miguel de, 1864-1936 вж Унамуно, Мигел де, 1864-1936
Uralov, Kol´o Vančev, 1929- вж Уралов, Кольо Ванчев, 1929-
Urumov, Nikolaj Tenev вж Урумов, Николай Тенев
Uzunov, Jordan Ivanov, 1949- (автор, главен редактор) Кн 153
Uzunova, Irena Darinova, 1978- вж Узунова, Ирена Даринова, 1978-
 
V

Vačkova, Veselina Kirilova, 1966- вж Вачкова, Веселина Кирилова, 1966-
Vakrilova-Bečeva, Marija Stamova, 1965- вж Вакрилова-Бечева, Мария Стамова, 1965-
Vǎlčanova, Marinela Paraskova, 1960- (съставител) Пи 1
Vǎlčev, Kostadin Dimitrov, 1973- вж Вълчев, Костадин Димитров, 1973-
Vǎlčev, Najden Stanev, 1927- вж Вълчев, Найден Станев, 1927-
Vǎlčeva, Dragomira Vasileva, 1969- вж Вълчева, Драгомира Василева, 1969-
Vǎlčeva, Kamelija Dimitrova, 1975- вж Вълчева, Камелия Димитрова, 1975-
Vančev, Petǎr Timonov, 1955- вж Ванчев, Петър Тимонов, 1955-
Vapcov, Konstantin Kolčov, 1880-1951 вж Вапцов, Константин Колчов, 1880-1951
Varadinova, Emilija Dobrinova, 1967- (автор, редактор) Кн 153
Vǎrbanov, Ivan Angelov, 1958- вж Върбанов, Иван Ангелов, 1958-
Vasilev, Jordan N. вж Василев, Йордан Н.
Vasilev, Sava Jordanov, 1957- вж Василев, Сава Йорданов, 1957-
Vasilev, Todor Videv, 1940- вж Василев, Тодор Видев, 1940-
Vasileva, Aneta Nikolova, 1978- вж Василева, Анета Николова, 1978-
Vasileva, Elena Georgieva вж Василева, Елена Георгиева
Vataški, Slavčo вж Ваташки, Славчо
Vateva-Gekova, Valentina Petrova, 1957- вж Ватева-Гекова, Валентина Петрова, 1957-
Vedrina, Ralica, 1959- вж Ведрина, Ралица, 1959-
Velčeva, Iliana Georgieva, 1964- вж Велчева, Илиана Георгиева, 1964-
Velev, Svetoslav Ljubomirov, 1967- вж Велев, Светослав Любомиров, 1967-
Veleva, Aleksandra Aleksandrova, 1953- вж Велева, Александра Александрова, 1953-
Veličkov, Pavel Metodiev, 1927- вж Величков, Павел Методиев, 1927-
Velikov, Julijan Gančev, 1968- вж Великов, Юлиян Ганчев, 1968-
Velikova, Elmira Cvetanova, 1956- вж Великова, Елмира Цветанова, 1956-
Venkov, Veselin, 1944- вж Венков, Веселин, 1944-
Veöreös, András, 1974- вж Веореос, Андрас, 1974-
Vičeva, Milka Dončeva, 1956- (автор, редактор) Кн 215
Videnova, Elka Jordanova, 1975- вж Виденова, Елка Йорданова, 1975-
Viteva, Ekaterina Ivanova, 1978- вж Витева, Екатерина Иванова, 1978-
Vladikin, Ljubomir Nikolaev, 1974- вж Владикин, Любомир Николаев, 1974-
Vodeničarov, Petǎr Asenov, 1960- (интервюиращо лице) Пи 1
Vojnić, Ivan вж Войнич, Иван
Vrabčev, A. N. вж Врабчев, А. Н.
Vučkov, Nikolaj Kirilov, 1949- (автор) Кн 197
 
W

Ward, J. R., 1969- вж Уорд, Дж. Р., 1969-
White, Ellen Gould, 1827-1915 вж Уайт, Елън Гулд, 1827-1915
Wiazemsky, Anne, 1947- вж Вяземски, Ан, 1947-
Winkler, Gábor, 1941-2015 вж Винклер, Габор, 1941-2015
 
Y

Youth Coference on Ethnology Field Research and Anthropological Text (Blagoevgrad ; 2011) вж Младежка конференция по етнология Теренно изследване и антропологичен текст (Благоевград ; 2011)
 
Z

Zahariev, Svetozar Evtimov, 1933- вж Захариев, Светозар Евтимов, 1933-
Zaharieva, Elena Ivanova, 1966- вж Захариева, Елена Иванова, 1966-
Zakef, Drasko вж Закеф, Драско
Zareva, Irena Kirilova, 1964- вж Зарева, Ирена Кирилова, 1964-
Zarkova, Veržinija Arangelova, 1955- вж Заркова, Вержиния Арангелова, 1955-
Zelenkova, Ralica вж Зеленкова, Ралица
Zlatanov, Pejo Stančev вж Златанов, Пейо Станчев
Zlatanova, Tihomira Zlatanova, 1976- вж Златанова, Тихомира Златанова, 1976-
Zlateva, Petrana, 1963- вж Златева, Петрана, 1963-
Zlateva, Slavejka Milkova, 1958- вж Златева, Славейка Милкова, 1958-
Zlatkov, Kiril Simeonov, 1969- вж Златков, Кирил Симеонов, 1969-
Znepolska, Marija Petrova, 1931- вж Знеполска, Мария Петрова, 1931-
Znepolski, Denčo, 1920-1989 вж Знеполски, Денчо, 1920-1989
Zupančič, Tadeja вж Зупанчич, Тадея
Zynger, Marlena, 1972- вж Зингер, Марлена, 1972-
 
Ž

Žekov, Rumen Želev, 1960- вж Жеков, Румен Желев, 1960-
Želev, Živko Dobrev вж Желев, Живко Добрев
Želeva, Penka Petrova, 1975- вж Желева, Пенка Петрова, 1975-
Žerev, Rumen Georgiev вж Жерев, Румен Георгиев
Žilieva, Maja Aleksandrova, 1959- вж Жилиева, Мая Александрова, 1959-
Živkov, Živko Vasilev вж Живков, Живко Василев
Živkova, Veska Penčeva, 1938-2015 вж Живкова, Веска Пенчева, 1938-2015
Žižek, Slavoj, 1949- вж Жижек, Славой, 1949-
Žoteva, Maja Asparuhova, 1966- вж Жотева, Мая Аспарухова, 1966-

ПОКАЗАЛЕЦ НА ЗАГЛАВИЯТА


 
А

Автоматизирани системи за проектиране на кораби и морски съоръжения Кн 204
Автоматизирано проектиране на силови електронни устройства - решени въпроси Кн 199
Административно-процесуален кодекс Кн 114
Акценти на годишното счетоводно приключване и данъчно облагане за 2013 година Кн 121
Амазонките Кн 232
Американски поеми Кн 395
Амèр Кн 400
Анализ на електроенергийния пазар в България Кн 194
Английско-български речник Кн 256
Антикрехкост Кн 94
Археологическа карта на Плиска Кн 494
Архитектура на тоталитарните режими от ХХ век в градското управление Кн 229
Архитектура на тоталитарните режими от ХХ век в градското управление [Електронен ресурс] Е 1
Асен, убиецът на Иванко Кн 401
 
Б

Баба Яга Кн 401
Балансиране и резервиране на електроенергийни системи Кн 195
Балканските войни 1912-1913 г. Г 10
Без маски Кн 245
Без милост Кн 405
Без Хоуп Кн 294
Бележки по историята на село Селановци Кн 510
Белият Бим, черното ухо Кн 338
БЗМЦ презареждане Кн 280
Библиотекознание, библиотеки, библиотекари Кн 9
Библиотечни фондове и каталози Кн 10
Библиотечно, справочно-библиографско и информационно обслужване Кн 8
Библия на хуманизма Кн 82
Биоблиографията на Енеску Кн 236
Биографии на отрепки Кн 435
Биопродуктивност на букови гори Кн 205
Бисерна мида Кн 386
Благословени мръсни дни Кн 399
Блянове по модерна драма Кн 351
Бог и човека Кн 360
Борбата с бедността в България Кн 95
Борисово Кн 505
Борковите патила Кн 468
Бразди 1913-2013 Кн 143
Братството на черния кинжал. Кн. 10, Преродена любов Кн 292
Буен кон препуска през времето Кн 377
Букет от спомени Кн 382
Бъдете силни Кн 55
България и Балканите в сферата на европейските влияния през ХІХ-ХХІ век Кн 87
България и княз Бисмарк Кн 521
Българска археология 2013 Кн 495
Български царици - амазонки Кн 34
Български целебник, гадания, съновник Кн 149
Българските преюдициални запитвания (2007-2012) Кн 109
Българските щанги - със спомени и надежди в 21-ви век Кн 254
Българският морски туризъм Кн 105
Българският Распутин Кн 43
Бъркотинци Кн 401
Бягството на луната Кн 401
 
В

В епицентъра на паметта Кн 448
В прослава на Марк Аврелий Кн 337
В светлината на Учителя Кн 43
В сянката на Данте Кн 337
В търсенe Кн 399
В юздите на времето Кн 376
Вапцаров - вяра и самота Кн 348
Варна [Картографски ресурс] К 1
Великата странджанска пустиня Кн 514
Великотърновската Алма Матер в българската литература и култура Кн 6
Видове любов Кн 282
Византинобългарски студии Кн 524
Витамини, микроелементи и бременност Кн 176
Влакнесто-оптични комуникационни системи Кн 165
Военна инфраструктура Кн 126
Всичко за Спектра Вондергайст Кн 24
Втори мониторингов доклад върху неформалната икономика и постигнатия напредък в нейната превенция за 2013 г. Кн 102
Въгленчета Кн 374
Възпитание на детето Кн 37
Вълшебната флейта Кн 311
Външната политика на Дюла Андраши и възникването на македонския въпрос Кн 522, Кн 523
[Вътрешна македонска революционна организация] ВМРО Кн 92
 
Г

Габрово и габровци в старата книжнина. Т. 1, Пътеписи (1662-1878) Кн 512
Габрово след Освобождението Кн 499
Велислав Гайдаров (1977-2012) Г 2
Гарфънкъл търси Саймън Кн 401
Геология и нетрадиционни ресурси на Черно море Кн 166
Глупавата Хайдо Кн 336
Гняв в торбичка за ругатни Кн 464
Големият Дацков род - клонесто дърво в полето с жилави балкански корени Кн 517
Горска поляна - село на вододела Кн 501
Граждански идеи на българската поезия за деца и юноши (1878-1918) Кн 469
 
Д

Да извървиш камино Кн 364
Да убиеш Сталин Кн 526
Данък върху добавената стойност и акциз при вътреобщностната търговия в Европейския съюз Кн 98
Данъчно облагане 2014 Кн 117
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс Кн 115
Дар за из път Кн 370
Дар от съдбата Кн 281
[Двадесет и един] 21 датски разказа от 21-ви век Кн 320
Две лица Кн 449
[Две хиляди и дванадесета] 2012 подробни хороскопи + лунен календар за всеки ден от годината Кн 36
Деветте живота на Александър Баденфийлд Кн 298
Деви, рицари, кралици Кн 272
Депортирането на евреите от Вардарска Македония, Беломорска Тракия и Пирот март 1943 г. Кн 88
Десет номинирани пиеси от Шестия национален конкурс за българска драматургия "Иван Радоев'2011" Кн 401
Дете - игра - социализация Кн 131
Детективът Джо Кн 476
Детско сърчице Кн 475
Джобна енциклопедия на мистериите Кн 463
Дизайн и моделиране на дамски рокли в различни силуети Кн 228
Дизайн, хора и взаимодействия Кн 226
Дневник Кн 328
Дневник за времето на командировката ми във Франция за стажиране, една година, от 11/24.ІІ.1908 г. ден на излизането ми от София, до - 1909 г. влизането ми обратно в България Кн 440
Докато свят светува Кн 401
Доклад за напредъка на съда в Южна България Кн 112
Докосване Кн 345
Докоснати светове Кн 447
Драматизирайки-Аза Кн 184
Дупката Кн 400
Дявол Кн 371
Дяволите са в ада Кн 411
Дядо на въртележката Кн 471
 
Е

Е, ами кога ще живеем? Кн 354
Европейска мрежа за творчество и иновации при преподаването по природо-математическите дисциплини Кн 151
Един живот Кн 529
Един живот в преломни времена Кн 451
Единственият свидетел на красотата Кн 346
Една българска роза Кн 359
Една и съща нощ Кн 410
Едно детство, преживяно с много деца Кн 455
Джордже Енеску - един велик музикант Кн 236
"Етрополски прегледъ" Кн 11
Етюди по история на геодезията и картографията в България Кн 163
 
Ж

Желая ти щастие Кн 306
Жената като естетика Кн 367
Жените в активна възраст - потенциална таргет група за развитие на туризма в свободното време Кн 175
Жените - какво ги издига и какво не Кн 60
Живата природа: бозайници Кн 171
Живите цветя Кн 413
Живот на предела Кн 57
Живото съкровище Кн 408
Житен благослов Кн 44
Жълтобряговски хроники Кн 502
 
З

За и против аборта Кн 38
За любимия човек Кн 266
За най-добрата приятелка Кн 307
За твоя рожден ден Кн 267
За твоята сватба Кн 268
Забавления с мъниста Кн 22
Загадката на живота и смъртта Кн 39
Зад затворени врати Кн 288
Закон Божий Кн 73
Закон за данък върху добавената стойност Кн 116
Закон за местните данъци и такси Кн 115
Заличаване Кн 407
Замръзналото кралство Кн 15, Кн 295
Замръзналото кралство: игри в снега Кн 16
Защита на критичната инфраструктура Кн 86
Звезден воал Кн 478
Звуците на открития пазар Кн 401
Земя на божи длани. [Ч. 1], Опитомяване на страстите Кн 420
Земя на божи длани. [Ч. 2], Възпитание на чувствата Кн 421
Зеницата на смъртта. Кн. 2, Проклятието на мъдреца Кн 423
Зърна разпилени Кн 434
 
И

И видях друг звяр... Кн 448
Идвам от Слънцето Кн 330
Идентификация посредством моделей линейной структуры Кн 220
Из моите спомени Кн 458
Изборът Кн 283
Извънземна адженда Кн 1
Извънкласната дейност по физическо възпитание и спорт Кн 142
Изгубени в чата Кн 314
Изложба 110 години от рождението на художника Георги Ковачев (1902-1992) Г 3
Излъчване и разпространение на електромагнитните вълни Кн 198
Измервателна електроника Кн 193
Изроди и лузъри Кн 276
Изследване на развитието през жизнения цикъл Кн 50
Изтезаван заради вярата си Кн 71
Изхвърляне Кн 485
Инженерна геология и хидрогеология Кн 203
Интегративни връзки в обучението на студентите Кн 147
Интелигентна система за национална сигурност Кн 124
Интересните растения на Беласица Кн 170
Интернационалиада Кн 379
Информационни технологии 6. клас Кн 139
Информационни технологии 7. клас Кн 140
Истината и лъжата Кн 336
Истините, които трябва да знаеш Кн 32
История за принцеси: София Първа Кн 305
История и съвременно състояние на Света Гора Кн 66
История и философия на източните бойни изкуства Кн 255
История на Съюза на българските писатели Кн 264, Кн 265
 
К

Кажи на вълците, че съм си у дома Кн 279
Как да осигурим здравословна и безопасна работна среда. Кн. 1, Нормативни изисквания, задължения и отговорности, контрол и самоконтрол Кн 96
Как да осигурим здравословна и безопасна работна среда. Кн. 2, Основни рискове и опасности. Мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд Кн 97
Как ще декларираме данните по социалното осигуряване след промените в Наредба No Н-8, в сила от началото на 2014 година Кн 127
Капитанът и кръщелникът му Кн 336
Капризите на сърцето Кн 293
Катастрофата Кн 444
Кафе Лукач Кн 335
Кеят на неизцелимите Кн 337
Кинезитерапия при някои неврологични заболявания Кн 185
Клавирното творчество на българските композитори класици в обучението по задължително пиано Кн 244
Книга за оперетата и мюзикъла Кн 239
Книжчице - слънчице мое Кн 479
Коледна магия Кн 472
Колекция "Националноосвободително движение в Българско" Г 1
Колелото на зодиака Кн 430
Колите Кн 17
Конспирацията за билион долара Кн 84
Конструирование содержания и технология подготовки преподавателей педагогических колледжей Кн 146
Кооперацията в българското село - светло минало и неясно бъдеще Кн 206
Копеле Кн 486
Корени Кн 491
Котешко мау Кн 337
Край на носталгията Кн 347
Красив негодник Кн 286
Красново през вековете Кн 504
Кратка история на село Слатина, Софийско Кн 500
Кратък наръчник за щастливо куче Кн 209
Лора Кремен Кн 246
Критика на чистия разум Кн 29
Критическото наследство на българския модернизъм Кн 352
Кръстницата Кн 309
Кръстопът на пчелите Кн 401
Културни концепти на политическото Кн 79
Културно-религиозен маршрут "Виа Понтика". Бургаска област Кн 104
Курс по математика за 10 клас Кн 154
Кучето Мечо Кн 474
Кучешки съдби Кн 490
Кърджали - поглед към миналото Г 8
Кърпачът и неговите синове Кн 488
 
Л

Легенди и митове Кн 443
Ледена приказка: Замръзналото кралство Кн 304
Литература. Бинокъл. Микроскоп Кн 270
[Личност и общество: предизвикателствата на промяната] Кн 80
Логистичното обслужване като източник на конкурентни предимства Кн 103
Лъжовен свят Кн 489
Лъчезащитен и антигенотоксичен потенциал на растителни екстракти и естествени продукти Кн 161
Любими кипърски приказки Кн 336
Любов и еволюция Кн 62
Любов или лудост Кн 391
Любов на Boogie street Кн 402
Любомъдрие Кн 30
 
М

Македония в моя живот Кн 442
Макси и Мо Кн 313
Малко Кн 487
Маркетинг на дейността медицински патронаж в домашни условия Кн 188
Масонство и масони в България Кн 12
Математика за 11-12 клас Кн 156, Кн 158
Маша и Медведь. Загадки, песенки, раскраски, весëлые задания Кн 339
Маша и Мечока Кн 339
Маша и Мечока: До пролетта не ме буди! Кн 340
Маша и Мечока: Елхичке, светни! Кн 341
Маша и мечока: Маша + каша Кн 342
Маша и мечока: позвъни ми, позвъни ми! Кн 343
Маша и Мечока: Първа среща Кн 344
Машина от думи Кн 363
Медальонът Кн 425
Меденосладки карти: земята Кн 18
Меденосладки карти: растенията и животните Кн 19
Медицинска етика Кн 182
Между дните Кн 290
Методи и алгоритми за обработка на аерофото и радиолокационни изображения, улесняващи анализа на информацията Кн 224
Методи и средства на виртуалната реалност за решаване на технически инженерни задачи Кн 222
Методически указания и комплект за провеждане на обучение на работодатели, работници и служители и самоучител за дистанционно обучение Кн 128
Методично ръководство за начално обучение по тенис Кн 250
Мечо Пух Кн 20
Микроикономика Кн 93
Мисли от Планината на благословението Кн 75
Мистерията на битието Кн 31
Мистерията на Голгота Кн 70
Могилата Кн 426
Моето берлинско дете Кн 322
Моето име Кн 369
Морета, любови... Кн 362
Моят живот Кн 441
Моят живот в Северен Кавказ и след това... Кн 462
Музикотерапия Кн 186
Мъжът отляво Кн 331
Място като всички други Кн 337
 
Н

На бала на късмета Кн 242
На един Стрелец Кн 361
На прага Кн 401
На първо място в Google Кн 219
На ръба на скалата в дома на дивите кози Кн 172
Навътре в картините Кн 233
Надежда и сила Кн 271
Най-желаното бебе Кн 308
Направи го сега! Кн 72
Натежала нежност Кн 398
Начала на органичната социология Кн 81
Началото Кн 448
Началото на всички начала Кн 372
Начинанието Алдебаран Кн 2
Не бъди тъжен! Кн 64
Не бързай, ден Кн 368
Небето на безмълвието Кн 334
Неверни кафяви очи Кн 484
Неделни омилетични размисли Кн 69
Нежна голгота Кн 365
Ние според мансардата Кн 378
Ничия Кн 422
Нищожно съдебно решение Кн 113
Нобеловата награда за литература - мост между културите Кн 13
Нова българска драма. Т. 9, 4 фестивални пиеси Кн 399
Нова българска драма. Т. 10, 4 фестивални пиеси Кн 400
Нова вълна - част 2 Кн 459
Новата икономика за индустрията, държавния сектор и образованието Кн 211
Новите положения в нормативната уредба на устройството на територията Кн 119
Ново начало Кн 406
Новото в данъчното законодателство за 2014 година Кн 120
Нощноглед Кн 381
Някои спомени на Михаил Перфанов Кн 456
Някъде Кн 399
 
О

Обрати на съдбата Кн 414
Обучение по съвременни методи за борба с пожари по разширена програма Кн 183
Общинско право Кн 110
Огледала 9, 10, 11 Кн 450
Огледало на протестите Кн 83
Океанология Кн 167
Оперативно изкуство в съвременни условия Кн 111
Организационни и структурни аспекти на домашните грижи Кн 187
Организация на експериментите с животни Кн 169
Основи на публичната администрация Кн 118
Островът Кн 417
От първи стъпки до първи клас Кн 177
Отар от Бретан Кн 319
Отгласи Кн 355
Отказвам Кн 317
Отново Кн 269
Отново амазонки Кн 35
Отрова в кръвта Кн 277
Очерк по индоевропейска фонетика Кн 258
Очите на Бога. Т. 2, Българите до Третото царство Кн 453
Очите на другите Кн 399
 
П

Пегасе мой Кн 373
Песента на Лалка Кн 477
Песента на махалото Кн 337
[Петдесет] 50 основни идеи. Философия Кн 27
Печатът на времето Кн 392
Пиано на брега Кн 51
Село Писанец, Русенско Кн 509
Писмо до Хораций Кн 337
План за действие за дивата коза в България Кн 173
Плацента Кн 412
По пътя на пулсиращата светлина Кн 439
По пътя на спондилуса Кн 446
По следите на моя прадядо Кн 519
По-малко от единица Кн 337
Поглед от окопите Кн 519
Подвижни занимателно-възпитателни игри Кн 130
Подсъзнанието може всичко Кн 52
Поезия Кн 321
Поетични мигове Кн 385
Полет в синевата Кн 390
Политиката за енергийна сигурност на Европейския съюз в началото на ХХІ век Кн 106
Помагало по граматика за малките ученици Кн 141
Понимание: звук, слово, текст Кн 61
Попитай Учителя Кн 40
Портфолиото на ученика Кн 129
Последната звезда Кн 400
Посмъртна изповед Кн 530
Почвознание с основи на торенето Кн 207
Правен режим на данъчната ревизия Кн 213
Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност Кн 116
Практико-приложен коментар Кн 116
Практико-приложни коментари Кн 115
Практикум за музикално-слухово развитие Кн 238
Предаване на данни и компютърни комуникации Кн 201
Предани Кн 291
Предели на данъчната отговорност Кн 101
Предчувствие за бряг Кн 380
Прераждането. Живот след смъртта Кн 33
Преструктуриране и социален диалог в България по време на криза: социологически анализ Кн 78
При адепта Кн 42
Приказка за свраката Кн 336
Приключенията на Дъсти Кн 299
Приключенията на Светкавицата Кн 300
Приложно програмиране със C# и Visual Studio.NЕТ Кн 217
Принос към проучване на монетите от типа "Силен и нимфа" - най-значителното анепиграфно монетосечене от земите на древна Тракия във времето от края на VI до средата на IV в. пр. н. е. Кн 497
Приноси към българската археология Кн 496
Принцесата на вълците Кн 278
Програмни езици. Ч. 1, Обектно-ориентирано програмиране с език С++ Кн 159
Проектиране на защитена, предвидима жизнена среда. Кн. 1, Военното строителство като подпомагащо създаването на наука без прецедент Кн 123
Произходът на лирата Кн 275
Промените в климата - заплаха за здравето на човека Кн 168
Процесът на помагане Кн 473
Публични и фирмени финанси Кн 99
Пустинния скорпион Кн 427
Първо като трагедия после като фарс Кн 77
Път към Рая Кн 366
Пътеводител по един преименуван град Кн 337
Пътуване до Истанбул Кн 337
Пътуване през времето Кн 45
Пътувания из България 2012 - 2013 г. Кн 515
Пясъчен часовник Кн 403
 
Р

Раждане на снега Кн 384
Раждането на Вселената Кн 162
Раждането на една фея Кн 301
Раждането на песента Кн 243
Раждането на Спасителя Кн 70
Разкази за любовта Кн 432
Разкази за острови Кн 438
Разлог в миналото и днес Кн 506
Разсъждения върху франкмасонската същност за човещина Кн 14
Рамона завинаги Кн 296
Режисьорът на човешката драма Кн 53
Религиозен плурализъм Кн 85
Религия и/или екология Кн 65
Реликвите на смъртните. Кн. 6, Град на небесен огън Кн 284
Римляните в земите на траките Г 6
Рога и жила Кн 461
Родното огнище Кн 511
Родопы: в поисках истоков Кн 513
Ролята на туризма и спорта при използване на свободното време за развлечение и рекреация Кн 252
Романът "Земя за прицел" от Свобода Бъчварова - на прицел Кн 349
Монсеньор Ронкали и неговата апостолическа мисия в България 1925-1934 Кн 68
Ръководство за лабораторни упражнения по електронни регулатори Кн 200
Ръководство за лабораторни упражнения по основи на видео и аудио технологиите (аудио технологии) Кн 225
Ръководство за преддипломна практика Кн 145
Ръководство за семинарни упражнения по безжични комуникации - част втора Кн 202
Ръководство за употреба на режещи, абразивни, шлифовъчни и полирни инструменти и материали Кн 189
Ръководство за управление, опазване, нова функция и икономическа валоризация на архитектурата на тоталитарните режими от 20-ти век Кн 231
Ръководство за упражнения по Matlab Кн 160
Ръководство за упражнения по почвознание и замърсяване на почвите Кн 208
Ръководство по финансов мениджмънт в здравеопазването Кн 180
 
С

С диханието на земята Кн 433
С дъх на море Кн 393
С обич и вяра Кн 445
С огън в сърцето Кн 353
Самоводене от древността до наши дни. Т. 4, Сборник изследвания от Четвъртата научна конференция "Самоводене от древността до наши дни", проведена по случай 125-годишнината от освободителната Руско-турска война от 1877 - 1878 г., състояла се на 15 декември 2002 г. и по случай 100-годишнина от Балканската война Кн 507
Самолети Кн 21
Самотен рицар Кн 418
Самотни пътешествия Кн 337
Село Сборище Кн 508
Сборник от студентска научна сесия на Юридически факултет "Право и етика", Рибарица, януари 2013 Кн 63
Сборник рецепти и ръководство за здравословно хранене на деца до 3-годишна възраст Кн 179
Светецът на неизбежната лудост Кн 492
Светлина в очите Кн 389
Световна икономика Кн 107
Свещеният дълг да даряваш здраве Кн 181
Северна тетрадка Кн 357
Сега и отвъд Кн 401
Селски хроники Кн 428
Сердикийският събор: 1670 години история и интерпретации Кн 67
Симплициални комплекси в полупръстени от ендоморфизми на крайна верига Кн 157
Сицилия...okay! Кн 323
Сияйните напътствия в трогателните хадиси на Мухаммед (С.А.С.) Кн 76
Славеят на Тракия Кн 241
След пътешествието, или посветено на гръбначния стълб Кн 337
Следи във водата Кн 318
Слепите слънчогледи Кн 327
Смарагдовозелено Кн 310
Смолян, Пампорово, Чепеларе [Картографски ресурс] К 2
Солнечный берег, Несебр, Святой Влас, Елените, Равда, Кошарица [Картографски ресурс] К 3
Соматични фразеологизми в българския и английския език Кн 263
Сомелиерство Кн 216
Социално развитие и възпитание на детето Кн 132
Социално-педагогическа работа с деца в риск Кн 144
Спасителното упование Кн 452
Спомени от стария Лозен Кн 457
Старият Перник 1891-1944 Г 9
Стихове Кн 387
Стихове 2012-2013 Кн 383
[Сто и двадесет] 120 години Старозагорска партийна организация Кн 91
[Сто и двадесет] 120 най-ефективни диети Кн 178
[Сто и четири] 104 години футболна слава 1909-2013 Кн 248
Игор Стравински: Аспекти на творческата еволюция Кн 235
Страница от политическото ни възраждане Кн 525
Страхът в българската литература през 19-ти и началото на 20-ти век Кн 350
Стъкленият трон Кн 287
Стъпалата на детската душа Кн 480
Счетоводни аспекти на разходите в държавните висши училища в Република България Кн 212
Съдби Кн 415
Съкровището от Зеленото езеро Кн 302
Сърцето на човека и неговата способност за добро и зло Кн 59
Състоянието, което наричаме изгнание Кн 337
Състояния Кн 396
Съчинения в седемнайсет тома. Т. 10, Гробът на Васил Левски Кн 356
 
Т

Тази земя Кн 332
Тайната на забранената книга Кн 289
Тайната на свещения пръстен. Ч. 1, Предтечи на Паневритмията Кн 46
Тайните на почерка Кн 58
Таралежово слънце Кн 316
Твоята книжка за отскок Кн 454
Теоретични аспекти на функционалната хармония Кн 237
Теория на механизмите и машините Кн 164
Теренно изследване и антропологичен текст Кн 150
Тестове и задачи по информатика Кн 227
Техническа информатика 2 Кн 221
Технически средства за автоматизация - първа част Кн 223
Технологичен модел за развиване на ориентировъчната дейност на децата във физическото възпитание Кн 247
Ти си любимото дете на Вселената Кн 54
Ти, който си навсякъде и всичко изпълваш Кн 74
Това се случи... Кн 466
Той на Балканите Пи 1
Топлопренасяне Кн 192
Тракия в пламъци: 1912-1913 и 1919-1923 г. Кн 527, Кн 528
Трансформация на куб Кн 230
[Тринадесетата] 13-та порта Кн 419
Трофейно Кн 337
Тръстеник - времена и хора Кн 503
Туристически пътеводител на Беласица - България, Македония, Гърция Кн 516
Туристическите дестинации като фактор за регионално развитие Кн 253
Търпение, Пух Кн 303
 
У

Удивителни 3-D приключения с колите Кн 25
Удивителни 3-D приключения с Пепеляшка Кн 26
Уикилийкс - машината, която убива тайни Кн 218
Универсална методика (технология - ноу хау) за изучаване (изследване) на собственото родословие Кн 518
Универсално съзнание Кн 404
Употреба на свободата Кн 388
Управление на околната среда Кн 152
Управление на човешкия капитал във фирмена среда Кн 214
Усмивката на Бога Кн 375
Успоредни животописи Кн 333
Учебни тестове за самоподготовка по импулсна и цифрова схемотехника Кн 196
Ученички Кн 431
Училище на планината Кн 41
Учителят Беинса Дуно и Бялото братство Кн 47
 
Ф

Феноменът съзнание Кн 465
Философията и две врабчета Кн 326
Финансов анализ на предприятието Кн 100
Фолклендската криза през 1982 г. - три десетилетия по-късно Кн 125
[Футболен клуб] ФК "Марек" Кн 251
 
Х

Хайде наш'те!... Кн 249
Хенри и Рибси Кн 285
Хенри Хъгинс Кн 297
Хилядолетната лъжа Кн 3
Хотелиерски операции Кн 210
Храм на пламъка Кн 358
Храна за размисъл или Как 90 % от всичко, което става по света е просто и ясно казано Bullshit! Кн 460
Христоматия по социална демокрация 5: Интеграция, имиграция и социална демокрация Кн 108
Хюман дизайн 2 Кн 56
 
Ц

Захария Цанюв и Тревненската живописна школа Кн 234
Царството на сънищата Кн 429
Цветница Кн 397
Цветовете на приятелството Кн 23
Цвят-свят мой Кн 481
Целувка за лека нощ Кн 424
 
Ч

Часът на Иви и Енчо Кн 133, Кн 134, Кн 135, Кн 136, Кн 137, Кн 138
Черен Петър Кн 400
Черен спомен Кн 315
Черна трева Кн 394
Честита годишнина Кн 273
Четвъртата вълна на Бялата раса Кн 48
Чичо доктор разказва Кн 467
Човекът, който обичаше кучетата Кн 329
Чудесинки или Книга за теб Кн 470
 
Ш

[Шестдесет] 60 години с лековити минерални води 1950-2010 Кн 409
Шумът на прилива Кн 337
Шушул мушул Кн 482
 
Щ

Ще доживея ли? Кн 416
Щури свалки, як купон Кн 312
 
Ю

Юлисес Мур: Къщата на огледалата Кн 324
Юлисес Мур: Островът на маските Кн 325
 
A

All about Spectra Vondergeist Кн 24
Altra ego Кн 337
Anniversary scientific conference with international participation "60 Years UCTM" Кн 148
 
B

Zlatyu Boyadjiev Г 4, Г 5
 
C

Cars Кн 25
Catalogus faunae Bulgaricae. [Vol.] 8, Carnoidea Кн 174
Challenges, solutions, knowledge models in e-governance Кн 122
Cinderella Кн 26
Contribution to the study of coins of the type "Silenus and nymph" - the most important coinage in ancient Thrace in the period from the end of 6th century to the middle of 4th century BC Кн 498
 
D

The Dangerous landscape: international perspectives on twenty-first century terrorism; Transnational challenge, international responses Кн 89
Dynamics, interdisciplinarity, diversity Кн 259
 
E

Eлегия за Дейвид Боуи Кн 240
La escalera 1 Кн 257, Кн 261
La escalera 3 Кн 262
 
F

Faktori shqiptar në republikën socialiste të Maqedonisë 1945-1981 Кн 90
The fourth wave of the white race Кн 49
Fragmente Кн 436
Fragments Кн 437
Frozen Кн 304
Fundamentals of general surgery Кн 190
 
G

Generalized nets in artificial intelligence. V. 7, Generalized nets and genetic algorithms Кн 5
 
I

Imperator et sacerdos Кн 520
 
L

Literary knowledge and open horizons Кн 274
 
M

Manual of wise management, preservation, reuse and economic valorisation of architecture of totalitarian regimes of the 20th century Кн 231
Materials science and technology Кн 4
Mathematical handbook Кн 155
Mesta River Кн 153
 
P

Philosophie Кн 28
Simeon Pironkoff Кн 7
Practical guide in ophthalmology Кн 191
The process of helping Кн 483
 
R

Romans in the lands of the Thracians Г 7
 
S

Sofia the First Кн 305
Strontium and calcium vapour lasers Кн 197
 
Т

[Ten] 10th Anniversary International Conference Standardization and Related Activities - a Means of International and Balkan Collaboration Кн 215
Terra antiqua Balcanica et Mediterranea Кн 493
Textlinguistik und Pragmalinguistik Кн 260

ПОКАЗАЛЕЦ НА СЕРИИТЕ


 
Б

Библиотека Българска философия. - София : Ивис, 2008-. ISSN C625-6988 Кн 30
Библиотека Български счетоводител. - София : ОРКП Мисъл, 1995-. ISSN C623-0075 Кн 120, Кн 121
Библиотека Ретро. - София : Милениум, 2010-. ISSN C633-010X Кн 359
Библиотека Сигурност. - София : Фонд. Нац. и междунар. сигурност, 2000-. ISSN C623-6340 Кн 106
 
В

Върхове на европейската белетристика. - София : Делакорт, 1999-. ISSN C623-6782 Кн 317, Кн 318
Върхове на световната белетристика. - София : Делакорт, 2013-. ISSN C634-1802 Кн 332
 
Д

Данъчен и осигурителен пътеводител. - София : Пакс корпорация, 2008-. ISSN C625-4241 Кн 115, Кн 116
 
З

За момичета. - София : Гея-Либрис, 2008-. ISSN C634-0113 Кн 313Кн 314
Златни исторически любовни романи. - София : Ибис, 2013-. ISSN C634-0245 Кн 281
 
И

Избрани съвременни любовни романи. - София : Ибис, 2013-. ISSN C633-4849 Кн 293
 
К

Колекция Аквариум Средиземноморие. - София : Фонд. за бълг. лит., 2001-. ISSN C622-8003 Кн 322, Кн 327, Кн 335, Кн 346, Кн 491
Колекция Васил Божков. - София : Захарий Стоянов, 2010-. ISSN C634-0199 Кн 232
Колекция Габрово - живият град. - София : Фонд. за бълг. лит., 2010-. ISSN C634-1896 Кн 499, Кн 512
Колите. - София : Егмонт България, 2006-. ISSN C625-2044 Кн 25, Кн 300
Кубинската поредица. - Пловдив : Жанет 45, 2007-. ISSN C625-4403 Кн 329
 
М

Малки приказки на глас. - София : Егмонт България, 2013-. ISSN C633-4776 Кн 299, Кн 300, Кн 301, Кн 303, Кн 304, Кн 305
Мечо Пух и природата. - София : Егмонт България, 2013-. ISSN C633-4792 Кн 18, Кн 19
Мечо Пух. - София : Егмонт България, 2005-. ISSN C624-8624 Кн 303
Модерен мениджмънт. - София : Rexintegra, 2013-. ISSN C634-4976 Кн 211
 
Н

Нови изследвания. - София : Институт за лит. БАН, 2003-. ISSN C624-2065 Кн 348
 
П

Поредица Тайните на окултизма. - Габрово : ИК "Пламен Румпалов", 2008-. ISSN C625-4497 Кн 36, Кн 149
Поредица Философия и човек. - София : Захарий Стоянов, 2001-. ISSN C625-5019 Кн 81
Принцеса. - София : Егмонт България, 2003-. ISSN C624-4203 Кн 26
 
Р

Родова памет. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2013-. ISSN C634-3082 Кн 519
 
С

Самолети. - София : Егмонт България, 2013-. ISSN C633-4784 Кн 299
Специален подарък. - София : ИК ИнфоДар, 2013-. ISSN C634-1551 Кн 266, Кн 267, Кн 268, Кн 271, Кн 273, Кн 306, Кн 307, Кн 308
Съвременна българска поезия. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 1993-. ISSN C621-2638 Кн 384
 
Ф

Феи. - София : Егмонт България, 2006-. ISSN C625-0742 Кн 301
 
Х

Християнска библиотека. - София : Фонд. Комунитас, 2010-. ISSN C633-3494 Кн 68
 
Ч

Чародейства. - София : Егмонт България, 1997-. ISSN C622-9050 Кн 295
Чети, оцвети, залепи!. - София : Егмонт България, 2014-. ISSN C634-0156 Кн 15, Кн 17, Кн 21
 
A

Acta musei varnaensis. - Варна : Регионален ист. музей, 2004-. ISSN C624-6672 Кн 493
Ars poetica. - София : Захарий Стоянов, 2001-. ISSN C625-6120 Кн 321
 
B

Bulgaria Rusticana. - с. Добродан, Троянско : Аля, 1996-. ISSN C622-6140 Кн 206
 
H

Historia incógnita. - София : Ciela, 2008-. ISSN C625-6058 Кн 522, Кн 523
 
L

Libri legendi. - София : Ерго, 2012-. ISSN C634-2787 Кн 333
 
M

Monster high. - София : Егмонт България, 2012-. ISSN C634-1705 Кн 24
 
S

Series Academica. - Шумен : Унив. изд. "Епископ Константин Преславски", 2010-. ISSN C633-9913 Кн 61

УДК001 НАУКА. НАУКОЗНАНИЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УМСТВЕНИЯ ТРУД Кн 1, Кн 2, Кн 3, Кн 4, Кн 148
007 ДЕЙНОСТ И ОРГАНИЗАЦИЯ. ОБЩА ТЕОРИЯ. ТЕОРИЯ НА ИНФОРМАЦИЯТА, КОМУНИКАЦИЯТА И КИБЕРНЕТИКАТА. ТЕХНИКА НА ЧОВЕШКИЯ ТРУД Кн 5
01 БИБЛИОГРАФИЯ. КАТАЛОЗИ. УКАЗАТЕЛИ НА ЛИТЕРАТУРА Кн 6, Кн 7
02 БИБЛИОТЕЧНО ДЕЛО. БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ Кн 8, Кн 9, Кн 10
05 СПИСАНИЯ И ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ С ОБЩ ХАРАКТЕР Кн 11
06 ОРГАНИЗАЦИЯ. СЪЮЗИ. НАУЧНИ ИНСТИТУЦИИ. МУЗЕИ. ИЗЛОЖБИ Г 1, Кн 12, Кн 13, Кн 14
08 ИЗДАНИЯ СЪС СМЕСЕНО СЪДЪРЖАНИЕ. СЪБРАНИ СЪЧИНЕНИЯ Кн 15, Кн 16, Кн 17, Кн 18, Кн 19, Кн 20, Кн 21, Кн 22, Кн 23, Кн 24, Кн 25, Кн 26, Кн 339
09 РЪКОПИСИ. РЕДКИ И ОСОБЕНИ ИЗДАНИЯ Кн 274


101 ОБЩИ РАБОТИ. ФИЛОСОФСКИ НАУКИ В ЦЯЛОСТ Кн 27, Кн 28
101(091) ОБЩА ИСТОРИЯ НА ФИЛОСОФИЯТА Кн 29, Кн 30
111 ОБЩА МЕТАФИЗИКА. ОНТОЛОГИЯ Кн 29, Кн 31
113/119 КОСМОЛОГИЯ. ФИЛОСОФИЯ НА ПРИРОДАТА Кн 32
122/129 СПЕЦИАЛНА МЕТАФИЗИКА Кн 33
13 ФИЛОСОФИЯ НА ДУХА. МЕТАФИЗИКА НА ДУХОВНИЯ ЖИВОТ Кн 33, Кн 34, Кн 35, Кн 36, Кн 37, Кн 38, Кн 39, Кн 45
14 ФИЛОСОФСКИ СИСТЕМИ И НАПРАВЛЕНИЯ Кн 40, Кн 41, Кн 42, Кн 43, Кн 44, Кн 45, Кн 46, Кн 47, Кн 48, Кн 49, Кн 62, Кн 70
159.9 ПСИХОЛОГИЯ Кн 50, Кн 51, Кн 52, Кн 53, Кн 54, Кн 55, Кн 56, Кн 57, Кн 58, Кн 59, Кн 60, Кн 94, Кн 149, Кн 184
16 ЛОГИКА. ТЕОРИЯ НА ПОЗНАНИЕТО. ЕПИСТЕМОЛОГИЯ. ЛОГИЧЕСКА МЕТОДОЛОГИЯ Кн 61
17 ЕТИКА. УЧЕНИЕ ЗА МОРАЛА Кн 38, Кн 59, Кн 62, Кн 63, Кн 64, Кн 85
18 ЕСТЕТИКА Кн 30


21 ПРИРОДНА ТЕОЛОГИЯ. ТЕОДИЦЕЯ. РЕЛИГИОЗНА ФИЛОСОФИЯ Кн 40, Кн 41, Кн 42, Кн 43, Кн 44, Кн 45, Кн 46, Кн 47, Кн 48, Кн 49, Кн 62, Кн 65, Кн 70, Кн 74
23/28 ХРИСТИЯНСКА РЕЛИГИЯ Кн 30, Кн 66, Кн 67, Кн 68, Кн 69, Кн 70, Кн 71, Кн 72, Кн 73, Кн 74, Кн 75, Кн 104, Кн 334
29 НЕХРИСТИЯНСКИ РЕЛИГИИ Кн 64, Кн 76, Кн 82, Кн 232


316 СОЦИОЛОГИЯ. СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ Кн 60, Кн 65, Кн 77, Кн 78, Кн 79, Кн 80, Кн 81, Кн 206
32 ПОЛИТИКА Кн 82
321 ФОРМИ НА ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ. ДЪРЖАВИТЕ КАТО ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ Кн 83, Кн 84, Кн 108
322 ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ДЪРЖАВАТА И ЦЪРКВАТА. РЕЛИГИОЗНА ПОЛИТИКА Кн 85
323 ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА Кн 83, Кн 86, Кн 87, Кн 88, Кн 89, Кн 90, Кн 530
327 МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ДИПЛОМАЦИЯ Кн 124, Кн 525
329 ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ Кн 91, Кн 92
330.1 ИКОНОМИЧЕСКА НАУКА. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ. СТОЙНОСТ. КАПИТАЛ. ФОНДОВЕ Кн 93, Кн 94
330.5 НАЦИОНАЛНО БОГАТСТВО. СЪВКУПЕН ОБЩЕСТВЕН ПРОДУКТ. БРУТЕН НАЦИОНАЛЕН ПРОДУКТ. БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ. НАЦИОНАЛЕН ДОХОД. БАЛАНС НА СТОПАНСТВОТО.НАЦИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ Кн 95
331.1 ТЕОРИЯ НА ТРУДА. ИКОНОМИКА НА ТРУДА. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РАБОТЕЩИ И АДМИНИСТРАЦИЯ (РАБОТОДАТЕЛИ) Кн 214
331.4 РАБОТНА ОБСТАНОВКА. РАБОТНА СРЕДА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТНО МЯСТО. ОХРАНА НА ТРУДА. ХИГИЕНА НА ТРУДА. ТРУДОВИ ЗЛОПОЛУКИ Кн 96, Кн 97
332 РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА. ТЕРИТОРИАЛНА ИКОНОМИКА. ПОЗЕМЛЕНА ИКОНОМИКА. ЗЕМЯ. ПОЗЕМЛЕНА СОБСТВЕНОСТ. НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО Кн 253
336 ФИНАНСИ. МИТНИЧЕСКО ДЕЛО. БАНКОВО ДЕЛО. ПАРИ Кн 98, Кн 99, Кн 100, Кн 101
338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ Кн 102, Кн 103, Кн 104, Кн 105
339.1 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ТЪРГОВИЯТА. ПАЗАР Кн 103
339.3 ВЪТРЕШНА ТЪРГОВИЯ Кн 98
339.9 МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. ВЪНШНОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА. СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Кн 106, Кн 107, Кн 108
34 ПРАВО. НАУКА ЗА ДЪРЖАВАТА И ПРАВОТО Кн 63
341 МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО Кн 109
342 ДЪРЖАВНО ПРАВО. КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО Кн 110
343 НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО. НАКАЗАТЕЛЕН ПРОЦЕС. УЧЕНИЕ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО. КРИМИНОЛОГИЯ Кн 111
347 ГРАЖДАНСКО ПРАВО Кн 112, Кн 113, Кн 213
351 ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО УПРАВЛЕНИЕ Кн 114, Кн 115, Кн 116, Кн 117, Кн 118, Кн 119, Кн 120, Кн 121, Кн 122
352/353 МЕСТНИ ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ Кн 110
355/359 ВОЕННО ДЕЛО. ВОЕННИ НАУКИ. НАРОДНА ОТБРАНА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ Кн 86, Кн 123, Кн 124, Кн 125, Кн 126
36 СОЦИАЛНИ ГРИЖИ. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДЕЛО Кн 127
37 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОСВЕТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ Кн 128, Кн 177
371 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО. УЧИЛИЩНО ДЕЛО Кн 129
372.3 ЗАНИМАНИЯ В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ Кн 130, Кн 131, Кн 132
372.8 ДРУГИ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ. МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО НА ОТДЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ Кн 133, Кн 134, Кн 135, Кн 136, Кн 137, Кн 138, Кн 139, Кн 140, Кн 141, Кн 142
373 ВИДОВЕ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА Кн 143
376 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНИ ГРУПИ И ЛИЦА Кн 144, Кн 145
377 СПЕЦИАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОФЕСИОНАЛНИ УЧИЛИЩА Кн 146
378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ Кн 146, Кн 147, Кн 148, Кн 212
379.8 ОРГАНИЗАЦИЯ НА СВОБОДНО ВРЕМЕ Кн 175, Кн 252
39 ЕТНОЛОГИЯ. ЕТНОГРАФИЯ. НРАВИ. ОБИЧАИ. БИТ. ФОЛКЛОРИСТИКА Кн 149, Кн 150


5 МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ Кн 151
502 ПРИРОДА. ИЗУЧАВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДАТА. ОПАЗВАНЕ НА РАСТИТЕЛНИЯ И ЖИВОТИНСКИЯ СВЯТ Кн 65, Кн 152, Кн 153
504 НАУКИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА Кн 208
51 МАТЕМАТИКА Кн 154, Кн 155
512 АЛГЕБРА Кн 156, Кн 157
514 ГЕОМЕТРИЯ Кн 158
519.6 ИЗЧИСЛИТЕЛНА МАТЕМАТИКА. ЧИСЛЕН АНАЛИЗ И ПРОГРАМИРАНЕ Кн 159, Кн 160, Кн 217
519.8 ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОПЕРАЦИИТЕ. ТЕОРИЯ НА ИГРИТЕ. МАТЕМАТИЧЕСКО ПРОГРАМИРАНЕ. ТЕОРИЯ НА ИКОНОМИКОМАТЕМАТИЧЕСКИТЕ МОДЕЛИ Кн 220
52 АСТРОНОМИЯ. АСТРОФИЗИКА. КОСМОЛОГИЯ. ГЕОДЕЗИЯ. ХРОНОЛОГИЯ Кн 161
521/527 АСТРОНОМИЯ Кн 162
528 ГЕОДЕЗИЯ. ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧНИ РАБОТИ. ФОТОГРАМЕТРИЯ. ДИСТАНЦИОННО СОНДИРАНЕ. KАРТОГРАФИЯ Кн 163
531.8 ТЕОРИЯ НА МАШИНИТЕ И МЕХАНИЗМИТЕ. ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ТЕХНИЧЕСКАТА МЕХАНИКА Кн 164
535 ОПТИКА Кн 165
551.1/.4 ОБЩА ГЕОЛОГИЯ. СТРОЕЖ НА ЗЕМЯТА В ЦЯЛОСТ. ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ГЕОДИНАМИКА Кн 166, Кн 167
551.5 МЕТЕОРОЛОГИЯ. КЛИМАТОЛОГИЯ Кн 168
556 ХИДРОСФЕРА. ВОДА В ЦЯЛОСТ. ХИДРОЛОГИЯ. ХИДРОГЕОЛОГИЯ Кн 203
57 БИОЛОГИЧНИ НАУКИ Кн 169
581 ОБЩА БОТАНИКА Кн 170
592/599 СИСТЕМАТИЧНА ЗООЛОГИЯ Кн 171, Кн 172, Кн 173, Кн 174


613 ХИГИЕНА Кн 175, Кн 176, Кн 177, Кн 178, Кн 179
614 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ. СОЦИАЛНА ХИГИЕНА. ЗАЩИТА ОТ НЕЩАСТНИ СЛУЧАИ Кн 161, Кн 180, Кн 181, Кн 182, Кн 183
615 ФАРМАЦИЯ. ФАРМАКОЛОГИЯ. ОБЩА ТЕРАПИЯ. ТОКСИКОЛОГИЯ Кн 149, Кн 176, Кн 181, Кн 184, Кн 185, Кн 186
616 ПАТОЛОГИЯ. КЛИНИЧНА МЕДИЦИНА Кн 187, Кн 188
616.3 БОЛЕСТИ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА. СТОМАТОЛОГИЯ Кн 189
616.8 БОЛЕСТИ НА НЕРВНАТА СИСТЕМА. НЕВРОПАТОЛОГИЯ Кн 185
617 ОРТОПЕДИЯ. ХИРУРГИЯ (ОБЩИ ВЪПРОСИ). ОФТАЛМОЛОГИЯ Кн 190, Кн 191
62 ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ Кн 4
621.1 ТОПЛИННИ ДВИГАТЕЛИ В ЦЯЛОСТ. ПОЛУЧАВАНЕ, РАЗПРЕДЕЛЯНЕ И ИЗПОЛЗУВАНЕ НА ПАРАТА. ПАРНИ МАШИНИ. ПАРНИ КОТЛИ Кн 192
621.3 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА Кн 193, Кн 194, Кн 195
621.37 РАДИОТЕХНИКА. ТЕХНИКА НА ЕЛЕКТРОМАГНИТНИТЕ ТРЕПТЕНИЯ (РАДИОВЪЛНИ) Кн 196, Кн 197
621.38 ЕЛЕКТРОНИКА. ФОТОЕЛЕКТРОНИКА. ЕЛЕКТРОННИ ЛАМПИ И ТРЪБИ. РЕНТГЕНОВА ТЕХНИКА. УСКОРИТЕЛИ Кн 165, Кн 196, Кн 198, Кн 199, Кн 200
621.39 СЪОБЩИТЕЛНА ТЕХНИКА Кн 201, Кн 202, Кн 225
622 МИННО ДЕЛО Кн 106
624 СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ. ПОДЗЕМНО, НИСКО И ВИСОКО СТРОИТЕЛСТВО. СТРОИТЕЛСТВО НА ТУНЕЛИ И МОСТОВЕ Кн 203
629 ТЕХНИКА НА ТРАНСПОРТНИТЕ СРЕДСТВА Кн 204
630 ГОРСКО СТОПАНСТВО. ЛЕСОВЪДСТВО Кн 205
631.1 ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ПРОИЗВОДСТВО Кн 206
631.4 ПОЧВОЗНАНИЕ. ПОЧВЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ Кн 207, Кн 208
631.8 ТОРОВЕ. ТОРЕНЕ. СТИМУЛИРАНЕ РАСТЕЖА НА РАСТЕНИЯТА. РАСТИТЕЛНИ СТИМУЛАТОРИ Кн 207
636.7 КУЧЕТА Кн 209
64 ДОМАКИНСТВО. КОМУНАЛНО-БИТОВО ОБСЛУЖВАНЕ Кн 210
641/642 ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ. ХРАНЕНЕ Кн 179
65 УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА, ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА. ПОЛИГРАФИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ И ИЗДАТЕЛСКО ДЕЛО Кн 51, Кн 211
657 СЧЕТОВОДСТВО Кн 212, Кн 213
658 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОМИШЛЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО (ПРЕДПРИЯТИЯТА) И НА ТЪРГОВИЯТА Кн 96, Кн 97, Кн 103, Кн 214, Кн 215
663 ТЕХНИЧЕСКА МИКРОБИОЛОГИЯ. ТЕХНОЛОГИЯ НА НАПИТКИТЕ. ТЕХНОЛОГИЯ НА ВКУСОВИТЕ ВЕЩЕСТВА Кн 216
681 ФИНА МЕХАНИКА. АВТОМАТИКА. ТЕХНИЧЕСКА КИБЕРНЕТИКА Кн 159, Кн 201, Кн 217, Кн 218, Кн 219, Кн 220, Кн 221, Кн 222, Кн 223, Кн 224, Кн 225, Кн 226, Кн 227
687 ШИВАШКА ПРОМИШЛЕНОСТ. КОЗМЕТИКА Кн 228


72 АРХИТЕКТУРА Е 1, Кн 123, Кн 229, Кн 230, Кн 231
73/76 ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ Кн 232
75 ЖИВОПИС Г 2, Г 3, Г 4, Г 5, Кн 233, Кн 234
77 ФОТОГРАФИЯ. КИНЕМАТОГРАФИЯ Кн 224
78 МУЗИКА Кн 7, Кн 235, Кн 236, Кн 239, Кн 244
781 ОБЩА ТЕОРИЯ НА МУЗИКАТА Кн 237, Кн 238
782 ТЕАТРАЛНА МУЗИКА. ОПЕРА. ОПЕРЕТА Кн 239
784 ВОКАЛНА МУЗИКА Кн 240, Кн 241, Кн 242, Кн 243
786 МУЗИКА ЗА КЛАВИШНИ ИНСТРУМЕНТИ Кн 244
791 МАСОВИ РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ Кн 246, Кн 269
792 ТЕАТЪР. СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО Кн 239, Кн 245, Кн 246
793/794 ТЪРЖЕСТВА И ПРАЗНЕНСТВА. ХОРЕОГРАФИЯ. ПОДВИЖНИ УМСТВЕНИ И ДРУГИ ИГРИ Кн 46
796 СПОРТ. СПОРТНИ ИГРИ. ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА Кн 142, Кн 247
796.3 ИГРИ С ТОПКА Кн 248, Кн 249, Кн 250, Кн 251
796.5 ТУРИЗЪМ. АЛПИНИЗЪМ. ОРИЕНТИРАНЕ Кн 175, Кн 252, Кн 253, Кн 513, Кн 516
796.8 СПОРТНА БОРБА. ТЕЖКА АТЛЕТИКА Кн 254, Кн 255
796.9 ЗИМНИ ВИДОВЕ СПОРТ. БЯГАНЕ С КЪНКИ. СКИ СПОРТ. СПОРТ С ШЕЙНИ К 2


80 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ Кн 79
801 ОБЩО ЕЗИКОЗНАНИЕ И ФИЛОЛОГИЯ Кн 61, Кн 256, Кн 257
802/809 ОТДЕЛНИ ЕЗИЦИ Кн 258
802.0 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК Кн 259, Кн 263
803.0 НЕМСКИ ЕЗИК Кн 260
806.0 ИСПАНСКИ ЕЗИК Кн 261, Кн 262
808.67 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК Кн 259, Кн 263
82 ЛИТЕРАТУРА Кн 264, Кн 265
82.0 ТЕОРИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА. ЛИТЕРАТУРНА ТЕХНИКА Кн 6
820/899 ЛИТЕРАТУРА НА ОТДЕЛНИТЕ НАЦИИ, НАРОДИ И ЕЗИЦИ Кн 266, Кн 267, Кн 268, Кн 269, Кн 270, Кн 271, Кн 272, Кн 273, Кн 274
820 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 275, Кн 276, Кн 277
820-93 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 278
820(73) АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 279, Кн 280, Кн 281, Кн 282, Кн 283, Кн 284, Кн 285, Кн 286, Кн 287, Кн 288, Кн 289, Кн 290, Кн 291, Кн 292, Кн 293, Кн 294
820(73)-93 АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 295, Кн 296, Кн 297, Кн 298, Кн 299, Кн 300, Кн 301, Кн 302, Кн 303, Кн 304, Кн 305
820(94) АВСТРАЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 306, Кн 307, Кн 308
830 НЕМСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 309, Кн 310, Кн 311
830-93 НЕМСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 312, Кн 313, Кн 314
839.3 ХОЛАНДСКА, ФЛАМАНДСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 315
839.6 НОРВЕЖКА ЛИТЕРАТУРА Кн 316, Кн 317, Кн 318, Кн 319
839.8 ДАТСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 320
840 ФРЕНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 321, Кн 322
850 ИТАЛИАНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 323
850-93 ИТАЛИАНСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 324, Кн 325
860 ИСПАНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 326, Кн 327, Кн 328
860(729.1) КУБИНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 329
860(82) АРЖЕНТИНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 330
869.0(81) БРАЗИЛСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 331, Кн 332
875 КЛАСИЧЕСКА ГРЪЦКА ЛИТЕРАТУРА Кн 333
877.3 ВИЗАНТИЙСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 334
877.4 НОВОГРЪЦКА ЛИТЕРАТУРА Кн 335
877.4-93 НОВОГРЪЦКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 336
882 РУСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 337, Кн 338
882-93 РУСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 339, Кн 340, Кн 341, Кн 342, Кн 343, Кн 344
884 ПОЛСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 345
886.2 ХЪРВАТСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 346
886.3 СЛОВЕНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 347
886.7 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 6, Кн 274, Кн 334, Кн 348, Кн 349, Кн 350, Кн 351, Кн 352, Кн 353, Кн 354, Кн 355
886.7-0 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. СЪБРАНИ И ИЗБРАНИ МНОГОТОМНИ СЪЧИНЕНИЯ Кн 356
886.7-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ Кн 241, Кн 243, Кн 357, Кн 358, Кн 359, Кн 360, Кн 361, Кн 362, Кн 363, Кн 364, Кн 365, Кн 366, Кн 367, Кн 368, Кн 369, Кн 370, Кн 371, Кн 372, Кн 373, Кн 374, Кн 375, Кн 376, Кн 377, Кн 378, Кн 379, Кн 380, Кн 381, Кн 382, Кн 383, Кн 384, Кн 385, Кн 386, Кн 387, Кн 388, Кн 389, Кн 390, Кн 391, Кн 392, Кн 393, Кн 394, Кн 395, Кн 396, Кн 397, Кн 398
886.7-2 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРАМА Кн 399, Кн 400, Кн 401
886.7-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА Кн 385, Кн 402, Кн 403, Кн 404, Кн 405, Кн 406, Кн 407, Кн 408, Кн 409, Кн 410, Кн 411, Кн 412, Кн 413, Кн 414, Кн 415, Кн 416, Кн 417, Кн 418, Кн 419, Кн 420, Кн 421, Кн 422, Кн 423, Кн 424, Кн 425, Кн 426, Кн 427, Кн 428, Кн 429, Кн 430, Кн 431, Кн 432, Кн 433, Кн 434, Кн 435, Кн 436, Кн 437
886.7-4/-9 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРУГИ ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ Кн 243, Кн 369, Кн 438, Кн 439, Кн 440, Кн 441, Кн 442, Кн 443, Кн 444, Кн 445, Кн 446, Кн 447, Кн 448, Кн 449, Кн 450, Кн 451, Кн 452, Кн 453, Кн 454, Кн 455, Кн 456, Кн 457, Кн 458, Кн 459, Кн 460, Кн 461, Кн 462, Кн 463, Кн 464, Кн 465, Кн 466, Кн 467, Кн 499, Кн 514
886.7-93 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 468, Кн 469, Кн 470, Кн 471, Кн 472, Кн 473, Кн 474, Кн 475, Кн 476, Кн 477, Кн 478, Кн 479, Кн 480, Кн 481, Кн 482, Кн 483
894.35 ТУРСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 484, Кн 485, Кн 486, Кн 487, Кн 488, Кн 489, Кн 490, Кн 491, Кн 492


902 АРХЕОЛОГИЯ Кн 493
904 ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА НА ИСТОРИЧЕСКИТЕ ПЕРИОДИ. АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПАМЕТНИЦИ. СТАРИНИ Г 6, Г 7, Кн 3, Кн 67, Кн 493, Кн 494, Кн 495, Кн 496, Кн 497, Кн 498
908 КРАЕЗНАНИЕ Г 8, Г 9, Кн 11, Кн 499, Кн 500, Кн 501, Кн 502, Кн 503, Кн 504, Кн 505, Кн 506, Кн 507, Кн 508, Кн 509, Кн 510, Кн 511, Кн 512
911 ОБЩА ГЕОГРАФИЯ. ГЕОГРАФИЯ НА ГЕОФАКТОРИТЕ К 1, К 2, К 3
914.972 ГЕОГРАФИЯ НА БЪЛГАРИЯ Кн 513, Кн 514, Кн 515, Кн 516
92 БИОГРАФИИ Г 2, Г 3, Г 4, Г 5, Кн 6, Кн 7, Кн 68, Кн 71, Кн 82, Кн 123, Кн 233, Кн 234, Кн 235, Кн 236, Кн 239, Кн 240, Кн 241, Кн 242, Кн 244, Кн 245, Кн 246, Кн 254, Кн 264, Кн 265, Кн 333, Кн 334, Кн 348, Кн 349, Кн 351, Кн 353, Кн 354, Кн 356, Кн 493, Кн 517, Кн 518, Кн 519, Кн 520, Кн 521, Кн 523, Кн 526, Кн 529, Кн 530
930 ИСТОРИЧЕСКА НАУКА. ПОМОЩНИ ИСТОРИЧЕСКИ НАУКИ Кн 519
932/939 СТАРА ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ СТРАНИ Кн 333, Кн 520
941/949 ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ Кн 521, Кн 522, Кн 523, Кн 524, Пи 1
949.72 ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ Кн 87
949.72.03 ПЕРИОД НА ФЕОДАЛИЗМА В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ (VII В. - I ПОЛ. НА ХVIII В.) Кн 524
949.72.04 ПЕРИОД НА КРИЗАТА НА ФЕОДАЛИЗМА И ЗАРАЖДАНЕ НА КАПИТАЛИСТИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ. ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД (II ПОЛ. на ХVIII В.-1878Г.) Г 1, Кн 356, Кн 521, Кн 522, Кн 523, Кн 525
949.72.05 БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА КАПИТАЛИЗМА (1878 - 1944) Г 10, Кн 88, Кн 522, Кн 523, Кн 526, Кн 527, Кн 528, Кн 529, Кн 530
949.72.06 ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ от 9.IХ.1944 г.- Кн 529
98 ИСТОРИЯ НА ЮЖНА АМЕРИКА Кн 125

ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНА НА ЛИЦА И КОЛЕКТИВНИ ОРГАНИ


 
А

Андраши, Дюла (1823-1890)
- дейност Кн 522, Кн 523
 
Б

Бисмарк, Ото фон (1815-1898)
- дейност Кн 521
Боуи, Дейвид (1947-)
- биографии Кн 240
Бояджиев, Златю Георгиев (1903-1976)
- творчество Г 4, Г 5
БСП
- местни партийни организации
- - история
- - - сборници Кн 91
Българска социалистическа партия вж БСП
Бъчварова, Свобода Тодорова (1925-2012)
- отделни произведения Кн 349
 
В

Вапцаров, Никола Йонков (1909-1942)
- творчество
- - сборници Кн 348
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"
- библиографии Кн 6
ВМРО
- история Кн 92
Вътрешна македонска революционна организация вж ВМРО
 
Г

Гайдаров, Велислав (1977-2012)
- творчество
- - албуми Г 2
Ганди, Махатма (1869-1948)
- мироглед Кн 82
 
Д

Дринов, Марин Стоянов (1838-1906) Кн 519
 
Е

Европейски съюз
- законодателни и директивни материали Кн 98
- стопанска политика Кн 106
Енеску, Джордже (1881-1955)
- творчество Кн 236
 
З

Знеполски, Денчо (1920-1989)
- спомени Кн 530
 
Й

Йоан Лествичник, свети (570?-603?)
- отделни произведения Кн 334
Йоан Синайски вж Йоан Лествичник, свети (570?-603?)
Йоан ХХIII, папа (1881-1963)
- дейност Кн 68
 
К

Ковачев, Георги Иванов (1902-1992)
- изложби
- - каталози Г 3
Константин Велики вж Константин I, император римски (274-337)
Константин I, император римски (274-337) Кн 520
Константинов, Алеко Иваницов (1863-1897)
- творчество Кн 354
Кремен, Лора Михайлова (1936-2012)
- биографии
- - сборници Кн 246
 
Л

Лагадинов, Костадин Атанасов (1913-2011)
- биографии Кн 526
Левски, Васил (1837-1873) Кн 356
 
М

Минчев, Александър Василев (1947-)
- юбилеи и чествания
- - конференции Кн 493
 
П

Пашов, Иван Николов (1921-1986)
- биографии
- - сборници Кн 529
Пиронков, Симеон Ангелов (1927-2000)
- библиографии Кн 7
ПФК "Черно море" (Варна)
- история Кн 248
 
Р

Регионален исторически музей (Ловеч)
- колекции
- - каталози Г 1
Ронкали, Анджело Джузепе вж Йоан ХХIII, папа (1881-1963)
 
С

СБП вж Съюз на българските писатели
Станев, Красимир (1955-2010) Кн 241
Стоименов, Стоян Василев (1908-1993)
- биографии Кн 353
Стравински, Игор Фьодорович (1882-1971)
- творчество Кн 235
Стравинский, Игор Федорович (1882-1971) вж Стравински, Игор Фьодорович (1882-1971)
Съюз на българските писатели
- история Кн 264, Кн 265
 
Т

Тодоров, Петко Юрданов (1879-1916)
- творчество Кн 351
 
Ф

ФК "Белослав" (Белослав)
- история Кн 249
ФК "Марек" (Дупница)
- история Кн 251
 
Х

Химикотехнологичен и металургичен университет (София)
- конференции Кн 148
 
Ц

Цанюв, Захария (1811-1886)
- творчество Кн 234
 
A

Andrassy, Gyula (1823-1890) вж Андраши, Дюла (1823-1890)
 
B

Bismarck, Otto von (1815-1898) вж Бисмарк, Ото фон (1815-1898)
Bowie, David (1947-) вж Боуи, Дейвид (1947-)
 
C

Constantinus I, император римски (274-337) вж Константин I, император римски (274-337)
 
E

Enescu, George (1881-1955) вж Енеску, Джордже (1881-1955)
 
G

Gandhi, Mohandas (1869-1948) вж Ганди, Махатма (1869-1948)
 
I

Ioannes ХХIII, папа (1881-1963) вж Йоан ХХIII, папа (1881-1963)

ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ


 
А

Аборт
- етични проблеми Кн 38
Автоматизирани системи за управление
- учебници за ВУЗ Кн 223
Административно право
- България
- - законодателни и директивни материали Кн 114
Администрация
- учебници за ВУЗ Кн 118
Актьори, български
- биографии
- - сборници Кн 246
- интервюта Кн 245
Албански въпрос Кн 90
Алгебра Кн 157
- задачи
- - учебници за средни общообразователни училища Кн 156
Алгоритми Кн 5
Английски език
- речници, английско-български Кн 256
- сборници Кн 259
- фразеология и идиоматика Кн 263
Аптеки и аптечно дело
- Пирински край
- - история Кн 181
Археология
- България
- - изложби
- - - каталози Кн 495
- - конференции Кн 496
Археолози, български
- юбилеи и чествания
- - конференции Кн 493
Архитекти, български
- спомени Кн 123
Архитектура, източноевропейска
- художествен метод, направления, стилове и школи
- - 20 век Е 1, Кн 229, Кн 231
Архитектурно проектиране
- задачи
- - учебници за ВУЗ Кн 230
Астрология Кн 36
Аудиотехника
- учебници за ВУЗ Кн 225
 
Б

Балканска война 1912-1913
- албуми Г 10
Банково дело
- учебници за ВУЗ Кн 99
Бедност
- България Кн 95
Безжични технологии
- учебници за ВУЗ Кн 202
Безопасност на труда
- законодателни и нормативни материали Кн 96
- инструктивни и нормативни материали Кн 97
Безсмъртие Кн 33
Библиотеки
- обслужване на читатели
- - учебници Кн 8
- справочно-библиографска и информационна работа
- - учебници Кн 8
- управление и организация Кн 9
Библиотекознание Кн 9
Библиотечни каталози
- учебници за ВУЗ Кн 10
Библиотечни фондове
- комплектуване
- - учебници за ВУЗ Кн 10
Благоустройство на населените места
- България
- - законодателни и директивни материали Кн 119
Богословие Кн 74
- България
- - сборници Кн 30
Бозайници
- енциклопедии Кн 171
Болногледачество Кн 187
- управление и организация Кн 188
Борба против фашизма
- България
- - спомени Кн 530
Борци против фашизма
- биографии Кн 526
- България
- - биографии
- - - сборници Кн 529
- - спомени Кн 530
Бременност
- хранене Кн 176
Букови гори
- България Кн 205
Българска литература
- история и критика Кн 355
- - сборници Кн 274
- теми, образи, сюжети Кн 350
- художествен метод, направления, стилове и школи Кн 352
Български език
- граматика
- - учебници за основни училища Кн 141
- сборници Кн 259
- фразеология и идиоматика Кн 263
 
В

Вдигане на тежести
- България
- - 21 век Кн 254
Вероучение
- учебници Кн 73
Видеотехника
- учебници за ВУЗ Кн 225
Вино
- дегустация
- - учебници за ВУЗ Кн 216
Виртуална реалност Кн 222
Висши учебни заведения
- България
- - счетоводство Кн 212
Витамини
- източници Кн 176
Влакнеста оптика
- учебници за ВУЗ Кн 165
Военни сгради
- учебници за ВУЗ Кн 126
Военно стопанство (икономика)
- управление и организация
- - учебници за ВУЗ Кн 126
Военноинженерно изкуство
- България
- - история
- - - спомени Кн 123
Вселенски събори Кн 67
Възпитание Кн 37, Кн 131
- наръчници и ръководства Кн 177
Възраждане
- България Кн 521, Кн 525
Вътрешна политика
- България Кн 83
- - история
- - - конференции Кн 87
Вътрешна търговия
- Европа
- - законодателни и директивни материали Кн 98
 
Г

Газопроводи, руски Кн 106
Генеалогия Кн 518
География
- България Кн 515
Геодезия
- България
- - история Кн 163
Геометрия
- задачи
- - учебници за средни общообразователни училища Кн 158
Глобални проблеми на човечеството Кн 65, Кн 77
Готварство
- рецепти Кн 179
Градове, римски
- Древна Тракия
- - изложби
- - - каталози Г 6, Г 7
Градоустройство
- България
- - законодателни и директивни материали Кн 119
Гражданско неподчинение
- България Кн 83
Графология
- наръчници и ръководства Кн 58
 
Д

Дамско облекло
- моделиране
- - учебници за ВУЗ Кн 228
Данъци
- България
- - законодателни и директивни материали Кн 115, Кн 117, Кн 120
Данъци върху добавената стойност
- България
- - законодателни и директивни материали Кн 116
- Европа
- - законодателни и директивни материали Кн 98
Данъчна ревизия
- правни проблеми Кн 213
Данъчно облагане Кн 101
- България
- - законодателни и директивни материали Кн 117, Кн 120
- - инструктивни и нормативни материали Кн 121
Данъчно право Кн 213
Демокрация Кн 108
Детска и юношеска литература, българска
- теми, образи, сюжети Кн 469
Дефектология
- учебници за ВУЗ Кн 145
Деца
- доучилищна възраст Кн 131
- отглеждане
- - наръчници и ръководства Кн 177
- хранене
- - хигиена Кн 179
Деца в риск
- социална работа
- - учебници за ВУЗ Кн 144
Диви животни
- България Кн 172, Кн 173
Дидактични игри Кн 130
Дипломация, българска
- история Кн 525
Дистанционно обучение
- методи Кн 128
Добро и зло Кн 59
Драма, съвременна Кн 269
Драматурзи, български
- интервюта Кн 245
Духовници, български
- спомени Кн 71
Дъновизъм Кн 40, Кн 41, Кн 42, Кн 43, Кн 44, Кн 45, Кн 47, Кн 48, Кн 49, Кн 62, Кн 70
 
Е

Еврейски въпрос
- България
- - история
- - - извори Кн 88
Европейска общност
- правни проблеми
- - сборници Кн 109
Езикознание Кн 61
Езици за програмиране
- учебници за ВУЗ Кн 160, Кн 217
Езици на програмиране
- учебници за ВУЗ Кн 159
Езотеризъм Кн 34, Кн 35, Кн 37, Кн 38, Кн 45
Екология Кн 65
Електроенергетика
- България
- - икономика Кн 194
- Европа
- - икономика Кн 195
Електромагнитни вълни
- учебници за ВУЗ Кн 198
Електронни вериги и схеми
- учебници за ВУЗ Кн 193
Електронни прибори
- проектиране Кн 199
- учебници за ВУЗ Кн 200
Емиграция и имиграция Кн 108
Енергетика
- Европа Кн 106
Енергия Кн 74
Естествени науки
- методика на преподаването
- - конференции Кн 151
Естетика
- България
- - сборници Кн 30
Естрадни певци, английски
- биографии Кн 240
Етрополски преглед Кн 11
 
Ж

Жени
- психология Кн 60
- хигиена Кн 175
Живопис, българска
- Трявна
- - художествен метод, направления, стилове и школи Кн 234
Животни
- България
- - систематика Кн 174
Жилищни райони
- София
- - история Кн 500
 
З

Западноевропейска литература
- теми, образи, сюжети Кн 272
Здравеопазване
- Пирински край
- - история Кн 181
- финанси Кн 180
 
И

Идеология
- сборници Кн 79
Извънземни цивилизации Кн 1, Кн 2
Извънкласна и извънучилищна работа Кн 142
Изкуствен интелект Кн 5
Изкуство
- връзка с обществено-политически движения и исторически събития
- - сборници Кн 79
Изобразително изкуство, старогръцко
- теми, образи, сюжети Кн 232
Изобразително изкуство, тракийско
- теми, образи, сюжети Кн 232
Източни бойни изкуства
- учебници за ВУЗ Кн 255
Източноправославна църква
- учебници Кн 73
Икономическо поведение
- психологични проблеми Кн 94
Императори
- Рим (държава) Кн 520
Импулсна техника
- учебници за ВУЗ Кн 196
Индоевропейски езици
- фонетика Кн 258
Инженерна геология
- терминология
- - речници Кн 203
Интегрални схеми
- учебници за ВУЗ Кн 196
Интернет Кн 219
Информатика
- задачи
- - учебници за ВУЗ Кн 227
- учебници за ВУЗ Кн 221
Информационна сигурност Кн 218
Информационни и комуникационни технологии
- учебници за основни училища Кн 139, Кн 140
Исихазъм
- сборници Кн 30
Ислям Кн 64, Кн 76
Испански език
- речници, испанско-български Кн 257
- учебници Кн 261, Кн 262
Историци, български Кн 519
История
- Балкански полуостров
- - конференции Пи 1
- България
- - нова
- - - извори Кн 527, Кн 528
- - средни векове Кн 524
- Византия Кн 524
- Габрово
- - извори Кн 512
- - спомени Кн 499
- Етрополе
- - извори Кн 11
- Кърджали
- - албуми Г 8
- Перник
- - албуми Г 9
- Разлог Кн 506
- Рим (държава) Кн 333
- Стара Гърция Кн 333
- Тръстеник Кн 503
Исус Христос Кн 70, Кн 75
 
Й

Йоносфера
- методи на изследване Кн 161
 
К

Кадри
- подбор и разпределение Кн 214
Картография
- България
- - история Кн 163
Католицизъм
- България
- - история Кн 68
Квантови генератори Кн 197
Кинезитерапия Кн 185
Кинодраматургия Кн 269
Класифицирана информация Кн 218
Климатични промени Кн 168
Кози
- България Кн 172, Кн 173
Композитори
- биографии Кн 239
Композитори, български
- библиографии Кн 7
- творчество Кн 244
Композитори, руски
- творчество Кн 235
Компютърни мрежи
- учебници за ВУЗ Кн 201
Компютърно зрение Кн 224
Конкуренция Кн 103
Кораби
- теория и проектиране
- - автоматизация
- - - учебници за ВУЗ Кн 204
Корабостроителство
- технология
- - учебници за ВУЗ Кн 204
Космическа фотография Кн 224
Космология Кн 32, Кн 162
Култура
- социология
- - сборници Кн 79
Курорти, български
- Черно море Кн 105
Кучета
- дресировка
- - наръчници и ръководства Кн 209
 
Л

Лабораторни животни
- учебници за ВУЗ Кн 169
Лидерство Кн 51, Кн 60
Линейни системи Кн 220
Литература
- история и критика Кн 270
- - сборници Кн 274
Литературоведи, български
- библиографии Кн 6
Личност
- психология Кн 50, Кн 52, Кн 53, Кн 54, Кн 59, Кн 94
Личност и общество
- конференции Кн 80
Логистика (икономика) Кн 103
Любов Кн 62
- в литературата Кн 272
 
М

Македонски въпрос Кн 522, Кн 523
Макети
- задачи
- - учебници за ВУЗ Кн 230
Малцинства, албански
- Македония Кн 90
Манастири
- Атон
- - история Кн 66
- Бургас (област)
- - пътеводители Кн 104
Маркетинг Кн 188
Масонство
- България Кн 12
- извори Кн 14
Математика
- задачи
- - учебници за средни общообразователни училища Кн 154
- методика на преподаването
- - конференции Кн 151
- учебници за ВУЗ Кн 155
Машини
- теория
- - учебници за ВУЗ Кн 164
Медицинска етика Кн 182
Международна сигурност Кн 124
Местно управление
- учебници за ВУЗ Кн 110
Метафизика Кн 29
Механизми
- теория
- - учебници за ВУЗ Кн 164
Микроелементи
- значение Кн 176
Микроикономика
- учебници за ВУЗ Кн 93
Мислене Кн 52
Митология, старогръцка
- в изкуството Кн 232
Митология, тракийска
- в изкуството Кн 232
Модели и моделиране Кн 220
Модернизъм
- в литературата Кн 352
Монети, тракийски Кн 497, Кн 498
Морска геология
- Черно море Кн 166
Музикален слух
- учебници Кн 238
Музикална терапия
- учебници за ВУЗ Кн 186
Музиканти, български
- творчество Кн 236
Мюзикъл Кн 239
 
Н

Народна медицина
- България Кн 149
Народни певци, български Кн 241
Народни песни, български Кн 241, Кн 243
Наука Кн 4
Наука и религия Кн 74
Национална сигурност Кн 124
- България Кн 86
Немска класическа философия Кн 29
Немски език
- учебници за ВУЗ Кн 260
Нервни болести
- терапия Кн 185
НЛО Кн 2
Нобелови награди
- литература
- - конференции Кн 13
 
О

Обучение
- методи
- - сборници Кн 147
Обща хирургия
- учебници за ВУЗ Кн 190
Обществено осигуряване
- България
- - законодателни и директивни материали Кн 115
- - инструктивни и нормативни материали Кн 127
Обществено устройство и обществени отношения
- България Кн 78
Общество и природа Кн 65
Общинско право
- учебници за ВУЗ Кн 110
Океан
- учебници за ВУЗ Кн 167
Околна среда
- опазване
- - учебници за ВУЗ Кн 152
Омилетика Кн 69
Онтология Кн 31
Оперативно изкуство
- учебници за ВУЗ Кн 111
Оперета Кн 239
Оптоелектроника
- учебници за ВУЗ Кн 165
Организационно поведение
- конференции Кн 80
Отслабване Кн 178
Офталмология
- учебници за ВУЗ Кн 191
Охрана на труда
- инструктивни и нормативни материали Кн 96, Кн 97
 
П

Паметници на културата
- Плиска
- - сборници Кн 494
- София Кн 67
Паневритмия Кн 46
Папи
- дейност Кн 68
Певци, френски Кн 242
Педагогически училища Кн 146
Пиано
- методика на преподаването Кн 244
Пирамиди
- Египет Кн 3
Писатели, български
- библиографии Кн 6
- отделни произведения Кн 349
- творчество Кн 351, Кн 354
- учреждения и организации
- - история Кн 264, Кн 265
Писатели, византийски
- отделни произведения Кн 334
Планини
- България
- - пътеводители Кн 513
- - пътеписи Кн 514
Подвижни игри Кн 130
Подсъзнание Кн 52
Поети, български
- творчество
- - сборници Кн 348
Пожари
- профилактика Кн 183
Познание, теория Кн 61
Политика
- САЩ Кн 84
Политици, български
- дейност Кн 522
Политици, индийски
- мироглед Кн 82
Политици, немски
- дейност Кн 521
Политици, унгарски
- дейност Кн 523
Политически репресии
- България
- - спомени Кн 71
Почва
- замърсяване
- - учебници за ВУЗ Кн 208
Почвознание
- учебници за ВУЗ Кн 207, Кн 208
Почивка и свободно време Кн 175, Кн 252
Правна етика
- конференции Кн 63
Право и морал
- конференции Кн 63
Православие Кн 74
Предаване на данни
- учебници за ВУЗ Кн 201
Предсказания Кн 149
Предучилищно възпитание
- учебници за ВУЗ Кн 132
Прераждане Кн 33
Природознание
- методика на преподаването за основни училища Кн 136, Кн 137, Кн 138
- учебници за основни училища Кн 133, Кн 134, Кн 135
Програмиране
- учебници за ВУЗ Кн 159, Кн 217
Промишленост
- стандартизация
- - конференции Кн 215
Психодрама Кн 184
Психотерапия
- учебници за ВУЗ Кн 186
Психотехника Кн 184
Публицисти, български
- биографии Кн 353
 
Р

Радиация
- защита Кн 161
Радиолокация Кн 224
Растения
- Беласица Кн 170
Революционни, национални и народоосвободителни движения
- България
- - каталози Г 1
Регионално развитие
- България Кн 253
Регулатори
- учебници за ВУЗ Кн 200
Режисьори, български
- интервюта Кн 245
Реки
- България
- - екологични проблеми Кн 153
Религиозен туризъм
- Бургас (област)
- - пътеводители Кн 104
Религия
- социологични проблеми Кн 65
Религия и политика
- учебници за ВУЗ Кн 85
Родове, български Кн 517
Розенкройцери Кн 39
Ръкописи, църковнославянски
- сборници Кн 274
 
С

Самовнушение Кн 52
Самоуправление
- учебници за ВУЗ Кн 110
Самоусъвършенстване Кн 51, Кн 55, Кн 56, Кн 57
Световно стопанство
- учебници Кн 107
Села
- България
- - история Кн 501, Кн 502, Кн 504, Кн 505, Кн 508, Кн 509, Кн 510, Кн 511
- - - конференции Кн 507
- - социология
- - - конференции Кн 206
Селскостопански кооперации
- България
- - история
- - - конференции Кн 206
Сенчеста икономика
- противодействие Кн 128
Социалистическо изкуство
- запазване и реставрация Е 1, Кн 229, Кн 231
Социална педагогика
- учебници за ВУЗ Кн 144, Кн 145
Социални грижи Кн 188
Социолингвистика
- сборници Кн 79
Социология Кн 81
Спорт Кн 252
Спортисти, български
- биографии Кн 254
Спортни клубове
- Белослав
- - история Кн 249
Спортни отбори
- Варна
- - история Кн 248
- Дупница
- - история Кн 251
Сравнително езикознание
- сборници Кн 259
Средни училища
- Кърджали
- - история Кн 143
Старобългарска литература
- преводи от други езици
- - византийски език Кн 334
Стоматология
- апарати и инструменти
- - учебници за ВУЗ Кн 189
Стопански предприятия
- финанси Кн 100
- - учебници за ВУЗ Кн 99
Стопанско сътрудничество Кн 108
Стопанство
- България Кн 102
Страх
- в литературата Кн 350
Студенти
- учебно-възпитателна работа
- - сборници Кн 147
- - учебници за ВУЗ Кн 145
Счетоводство
- България
- - инструктивни и нормативни материали Кн 121
Съд и съдоустройство
- Южна България Кн 112
Съдебни решения
- България Кн 113
Съдопроизводство
- България Кн 113
Сънища Кн 149
 
Т

Такси
- България
- - законодателни и директивни материали Кн 120
Телекомуникации
- учебници за ВУЗ Кн 165, Кн 202
Тенис
- методика на преподаването
- - учебници за ВУЗ Кн 250
Тероризъм
- противодействие Кн 86, Кн 89
Топлообмен и топлопренасяне
- учебници за ВУЗ Кн 192
Торене
- учебници за ВУЗ Кн 207
Тоталитаризъм Е 1, Кн 229, Кн 231
Тракийски въпрос
- история
- - извори Кн 527, Кн 528
Туризъм Кн 175, Кн 252
- Беласица (планина)
- - пътеводители Кн 516
- България Кн 253
- Черноморие, българско Кн 105
Търпимост
- учебници за ВУЗ Кн 85
 
У

Уебсайтове
- проектиране Кн 226
Управление и организация Кн 214
Управленски труд Кн 211
Ученици
- проверка и оценка на знанията Кн 129
Учители
- подготовка Кн 146
 
Ф

Физическо възпитание Кн 142
- методика на преподаването Кн 247
Филолози, български
- библиографии Кн 6
Философия Кн 27
- учебници за средни специални училища Кн 28
Философия, българска
- история
- - сборници Кн 30
Финанси
- учебници за ВУЗ Кн 99
Фолкландска война 1982 Кн 125
Футбол
- България
- - история Кн 249
- Варна
- - история Кн 248
- Дупница
- - история Кн 251
 
Х

Хармония (музика) Кн 237
Хигиена на труда
- инструктивни и нормативни материали Кн 96, Кн 97
Хидрогеология
- терминология
- - речници Кн 203
Хотели
- управление и организация
- - учебници за ВУЗ Кн 210
Хранене
- хигиена Кн 178
Християнство Кн 72
- проповеди Кн 69
Художници, български
- биографии Кн 233
- изложби
- - каталози Г 3
- творчество Г 4, Г 5, Кн 234
- - албуми Г 2
 
Ц

Царе, антични
- биографии Кн 333
Цифрова фотография Кн 224
Църква
- история Кн 67
Църкви
- Бургас (област)
- - пътеводители Кн 104
 
Щ

Щастие Кн 64
 
Е

Eлектронни измервания
- учебници за ВУЗ Кн 193
Eлектронно правителство
- конференции Кн 122
Eтнография
- конференции Кн 150

ГЕОГРАФСКИ ПОКАЗАЛЕЦ


 
А

Албания
- национален въпрос Кн 90
Аржентина
- военно дело Кн 125
 
Б

Балкански полуостров
- паметници на културата Кн 493
Балкански страни
- история Пи 1
Беласица
- ботаника Кн 170
Белослав
- физическа култура и спорт Кн 249
Борисово, Русенска област
- краезнание Кн 505
Бургаска област
- стопанска област Кн 104
България
- археология Кн 493
- военно дело Кн 86, Кн 123
- вътрешна политика Кн 87
- генеалогия Кн 517
- география Кн 515
- геодезия Кн 163
- горско стопанство Кн 205
- езикознание Кн 259, Кн 263
- електротехника Кн 194
- зоология Кн 172, Кн 173, Кн 174
- изобразителни изкуства Г 2, Г 3, Г 4, Г 5, Кн 233, Кн 234
- икономически науки Кн 95
- история Г 1, Г 10, Кн 356, Кн 519, Кн 521, Кн 522, Кн 523, Кн 525, Кн 526, Кн 527, Кн 528, Кн 529, Кн 530
- литературознание Кн 6, Кн 264, Кн 265, Кн 274, Кн 334, Кн 348, Кн 349, Кн 350, Кн 351, Кн 352, Кн 353, Кн 354, Кн 355, Кн 469
- музика Кн 7, Кн 241, Кн 243, Кн 244
- национален въпрос Кн 88
- обща терапия Кн 149
- обществено управление Кн 114, Кн 115, Кн 116, Кн 117, Кн 119, Кн 120, Кн 121
- опазване на природата Кн 153
- организации Кн 12
- паметници на културата Г 6, Г 7, Кн 495, Кн 496
- политика Кн 83
- политически партии и движения Кн 92
- право Кн 113
- религия Кн 68, Кн 71
- селско стопанство Кн 206
- социално осигуряване Кн 127
- социология Кн 78
- стопанство Кн 102
- счетоводство Кн 212
- театър Кн 245, Кн 246
- физическа култура и спорт Кн 253, Кн 254
- философия Кн 30
 
В

Варна К 1
- физическа култура и спорт Кн 248
Великобритания
- военно дело Кн 125
- езикознание Кн 263
- музика Кн 240
Византия
- религия Кн 334
Върбица, Врачанска област
- краезнание Кн 511
 
Г

Габрово
- краезнание Кн 499, Кн 512
Германия
- история Кн 521
- философия Кн 29
Горска поляна, Ямболска област
- краезнание Кн 501
Гърция
- религия Кн 66
 
Д

Древен Египет
- паметници на културата Кн 3
Древна Гърция
- изобразителни изкуства Кн 232
Древна Тракия
- изобразителни изкуства Кн 232
- паметници на културата Кн 497, Кн 498
Дупница
- физическа култура и спорт Кн 251
 
Е

Европа
- електротехника Кн 195
- международни икономически отношения Кн 106
- право Кн 109
- финанси Кн 98
Елените К 3
Етрополе
- краезнание Кн 11
 
Ж

Жълти бряг, Хасковска област
- краезнание Кн 502
 
З

Западна Европа
- литературознание Кн 272
 
И

Източна Европа
- архитектура Е 1, Кн 229, Кн 231
Индия
- политика Кн 82
 
К

Кошарица К 3
Красново, Пловдивска област
- краезнание Кн 504
Кърджали
- краезнание Г 8
- средно образование Кн 143
 
Л

Ловеч
- музеи Г 1
 
Н

Несебър К 3
 
П

Пампорово К 2
Пирински край
- здравеопазване Кн 181
Писанец, Русенска област
- краезнание Кн 509
Плиска
- паметници на културата Кн 494
 
Р

Равда К 3
Разлог
- краезнание Кн 506
Рим (държава)
- история Кн 333, Кн 520
Родопи
- география Кн 513
Румъния
- музика Кн 236
Русия
- енергетика Кн 106
- музика Кн 235
 
С

Самоводене, Великотърновска област
- краезнание Кн 507
САЩ
- политика Кн 84
Сборище, Сливенска област
- краезнание Кн 508
Свети Влас К 3
Селановци, Врачанска област
- краезнание Кн 510
Слънчев бряг К 3
Смолян К 2
София
- висше образование Кн 148
- краезнание Кн 500
- паметници на културата Кн 67
Стара Гърция
- история Кн 333
Стара Загора
- политически партии и движения Кн 91
Странджа
- география Кн 514
 
Т

Тръстеник
- краезнание Кн 503
 
У

Унгария
- история Кн 522, Кн 523
 
Ф

Фолкландски острови
- история Кн 125
Франция
- музика Кн 242
 
Ч

Чепеларе К 2
Черно море
- геология Кн 166
Черноморие, българско
- стопански туризъм Кн 105
 
Ю

Южна България
- право Кн 112

ПОКАЗАЛЕЦ НА МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТЕН НОМЕР ISBN954-8139-15-4 Кн 70
954-8139-21-9 Кн 62
954-8139-24-3 Кн 518
954-8139-25-1 Кн 43
954-8139-27-8 Кн 42
954-90885-5-X ! Кн 265
978-619-152-347-4 Кн 396
978-619-152-484-6 Кн 83
978-619-157-047-8 Кн 310
978-619-157-054-6 Кн 293
978-619-157-056-0 Кн 281
978-619-157-058-4 Кн 427
978-619-157-060-7 Кн 309
978-619-157-062-1 Кн 292
978-619-157-080-5 Кн 284
978-619-162-179-8 Кн 408
978-619-162-251-1 Кн 224
978-619-162-256-6 Кн 387
978-619-162-267-2 Кн 477
978-619-162-275-7 Кн 460
978-619-164-105-5 Кн 275
978-619-167-039-0 Кн 223
978-619-167-047-5 Кн 118
978-619-167-048-2 Кн 215
978-619-167-049-9 Кн 122
978-619-167-051-2 Кн 255
978-619-167-052-9 Кн 222
978-619-167-057-4 Кн 200
978-619-167-063-5 Кн 194
978-619-167-065-9 Кн 202
978-619-167-066-6 Кн 225
978-619-167-068-0 Кн 151
978-619-167-070-3 Кн 157
978-619-167-071-0 Кн 199
978-619-167-084-0 Кн 195
978-619-180-031-5 Кн 473
978-619-180-033-9 Кн 483
978-619-186-002-9 Кн 417
978-619-186-006-7 Кн 526
978-619-186-015-9 Кн 326
978-619-186-021-0 Кн 245
978-619-186-023-4 Кн 363
978-619-186-028-9 Кн 272
978-619-186-029-6 Кн 378
978-619-186-031-9 Кн 410
978-619-7038-06-4 Кн 320
978-619-7043-08-2 Кн 402
978-619-7043-14-3 Кн 403
978-619-7050-06-6 Г 5
978-619-7050-07-3 Г 4
978-619-7050-08-0 Кн 525
978-619-7055-07-8 Кн 338
978-619-7055-12-2 Кн 242
978-619-7056-02-0 Кн 102
978-619-7056-03-7 Кн 128
978-619-7058-10-9 Кн 362
978-619-7058-11-6 Кн 503
978-619-7058-12-3 Кн 509
978-619-7058-13-0 Кн 28
978-619-7058-14-7 Кн 107
978-619-7058-16-1 Кн 505
978-619-7063-06-6 Кн 179
978-619-7064-28-5 Кн 201
978-619-7064-32-2 Кн 527
978-619-7064-32-2 ! Кн 528
978-619-7071-03-0 Кн 517
978-619-7079-01-2 Кн 480
978-619-7079-02-9 Кн 368
978-619-7079-03-6 Кн 429
978-619-7079-04-3 Кн 364
978-619-7079-07-4 Кн 407
978-619-7079-09-8 Кн 391
978-619-7079-10-4 Кн 446
978-619-7079-11-1 Кн 365
978-619-7079-12-8 Кн 385
978-619-7079-13-5 Кн 398
978-619-7079-16-6 Кн 432
978-619-7079-18-0 Кн 482
978-619-7079-20-3 Кн 457
978-619-7079-23-4 Кн 249
978-619-7082-01-2 Кн 357
978-619-7082-02-9 Кн 316
978-619-7082-03-6 Кн 347
978-619-7082-04-3 Кн 395
978-619-7085-18-1 Кн 191
978-619-7085-19-8 Кн 182
978-619-7085-20-4 Кн 185
978-619-7085-28-0 Кн 189
978-619-7097-04-7 Кн 64
978-619-7098-07-5 Кн 513
978-619-7104-36-3 Кн 115
978-619-7104-37-0 Кн 116
978-619-7124-01-9 Кн 130
978-619-7136-03-6 Кн 448
978-619-7143 ! Кн 106
978-619-7143-01-0 Кн 106
978-619-7147-01-8 Кн 450
978-619-7156-01-0 Кн 98
978-619-90012-3-3 Кн 112
978-619-90023-2-2 Кн 60
978-619-90045-2-4 Кн 14
978-619-90088-2-9 Кн 7
978-619-90091-4-7 Кн 311
978-619-90170-1-2 Кн 454
978-619-90193-1-3 Кн 188
978-619-90198-1-8 Кн 369
978-619-90210-1-9 Кн 11
978-619-90244-1-6 Кн 452
978-619-90251-1-6 Кн 51
978-6219-7055-12-2 ! Кн 242
978-9-54813-963-2 Кн 330
978-916-90251-1-6 ! Кн 51
978-954-02-0326-3 Кн 256
978-954-03-0705-3 Кн 165
978-954-07-3616-7 Кн 74
978-954-07-3639-6 Кн 409
978-954-07-3648-8 Кн 384
978-954-09-0446-7 Кн 356
978-954-09-0756-7 Кн 232
978-954-09-0778-9 Кн 328
978-954-09-0791-8 Кн 81
978-954-09-0803-8 Кн 388
978-954-09-0808-3 Кн 375
978-954-09-0812-0 Кн 59
978-954-09-0818-2 Кн 405
978-954-09-0822-9 Кн 321
978-954-09-0826-7 Кн 92
978-954-09-0829-8 Кн 521
978-954-09-0830-4 Кн 383
978-954-20-0584-1 Кн 4
978-954-20-0588-9 Кн 204
978-954-20-0591-9 Кн 217
978-954-20-0592-6 Кн 196
978-954-20-0593-3 Кн 192
978-954-20-0594-0 Кн 193
978-954-20-0595-7 Кн 164
978-954-27-0974-9 Кн 299
978-954-27-1017-2 Кн 303
978-954-27-1021-9 Кн 18
978-954-27-1022-6 Кн 19
978-954-27-1024-0 Кн 300
978-954-27-1025-7 Кн 301
978-954-27-1037-0 Кн 25
978-954-27-1042-4 Кн 209
978-954-27-1047-9 Кн 26
978-954-27-1051-6 Кн 295
978-954-27-1055-4 Кн 22
978-954-27-1076-9 Кн 16
978-954-27-1077-6 Кн 324
978-954-27-1078-3 Кн 291
978-954-27-1079-0 Кн 492
978-954-27-1082-0 Кн 344
978-954-27-1083-7 Кн 340
978-954-27-1084-4 Кн 341
978-954-27-1090-5 Кн 339
978-954-27-1104-9 Кн 23
978-954-27-1113-1 Кн 21
978-954-27-1114-8 Кн 15
978-954-27-1126-1 Кн 20
978-954-27-1127-8 Кн 17
978-954-27-1130-8 Кн 24
978-954-27-1132-2 Кн 304
978-954-27-1133-9 Кн 305
978-954-27-1134-6 Кн 55
978-954-27-1135-3 Кн 280
978-954-27-1136-0 Кн 325
978-954-27-1139-1 Кн 283
978-954-27-1159-9 Кн 278
978-954-27-1166-7 Кн 287
978-954-27-1178-0 Кн 286
978-954-27-1179-7 Кн 289
978-954-27-1180-3 Кн 294
978-954-27-1181-0 Кн 288
978-954-27-1182-7 Кн 343
978-954-27-1186-5 Кн 342
978-954-28-1345-3 Кн 270
978-954-28-1346-0 Кн 522
978-954-28-1347-0 ! Кн 523
978-954-28-1347-7 Кн 523
978-954-28-1444-3 Кн 117
978-954-2902-11-9 Кн 3
978-954-2902-15-7 Кн 50
978-954-2902-17-1 Кн 84
978-954-2902-18-8 Кн 1
978-954-2902-19-5 Кн 2
978-954-2902-20-1 Кн 54
978-954-2902-21-8 Кн 53
978-954-2925-20-0 Кн 237
978-954-2927-17-4 Кн 373
978-954-2927-21-1 Кн 372
978-954-2927-22-8 Кн 371
978-954-2946-80-9 Кн 79
978-954-2946-88-5 Кн 85
978-954-2948-44-5 Кн 465
978-954-2963-04-2 Кн 186
978-954-2968-46-7 Кн 87
978-954-2968-47-4 Кн 30
978-954-2968-48-1 Кн 13
978-954-2968-54-2 Кн 507
978-954-2968-60-3 Кн 244
978-954-2968-72-6 Кн 146
978-954-2977-10-0 Кн 414
978-954-2977-11-7 Кн 415
978-954-2977-12-4 Кн 416
978-954-2979-10-4 Кн 108
978-954-300-106-4 Кн 312
978-954-300-113-2 Кн 413
978-954-300-114-9 Кн 239
978-954-300-115-6 Кн 412
978-954-300-117-0 Кн 236
978-954-300-118-7 Кн 171
978-954-300-122-4 Кн 313
978-954-300-123-1 Кн 314
978-954-300-125-5 Кн 436
978-954-300-126-2 Кн 437
978-954-300-133-0 Кн 435
978-954-300-134-7 Кн 435
978-954-305-349-0 Кн 169
978-954-305-351-3 Кн 254
978-954-305-352-0 Кн 161
978-954-305-353-7 Г 8
978-954-305-354-4 Кн 443
978-954-305-355-1 Кн 442
978-954-305-359-9 Кн 366
978-954-305-360-5 Кн 508
978-954-305-361-2 Кн 263
978-954-305-363-6 Кн 216
978-954-305-364-3 Кн 406
978-954-311-109-1 Кн 423
978-954-320-463-2 Кн 381
978-954-322-656-6 Кн 197
978-954-322-668-9 Кн 174
978-954-322-674-0 Кн 214
978-954-322-681-8 Кн 519
978-954-322-689-4 Кн 153
978-954-322-692-4 Кн 29
978-954-322-700-6 Кн 5
978-954-326-195-6 Кн 226
978-954-331-044-9 Кн 123
978-954-331-047-0 Кн 230
978-954-332-098-1 Кн 207
978-954-332-099-8 Кн 205
978-954-332-105-6 Кн 163
978-954-338-065-7 Кн 235
978-954-345-050-3 Кн 510
978-954-348-086-9 Кн 86
978-954-362-147-7 Кн 379
978-954-369-025-1 Г 10
978-954-380-284-5 Кн 377
978-954-380-289-0 Кн 358
978-954-380-292-0 Кн 474
978-954-380-293-7 Кн 441
978-954-380-294-4 Кн 456
978-954-380-295-1 Кн 418
978-954-380-296-8 Кн 447
978-954-380-297-5 Кн 424
978-954-380-299-9 Кн 529
978-954-380-301-9 Кн 380
978-954-383-075-6 Кн 198
978-954-383-079-4 Кн 125
978-954-392-239-0 Кн 438
978-954-411-151-9 ! Кн 80
978-954-423-873-5 Кн 208
978-954-443-950-7 Кн 264
978-954-443-951-4 Кн 265
978-954-443-964-4 Кн 530
978-954-443-976-7 Кн 471
978-954-463-171-0 Г 9
978-954-465-074-2 Кн 148
978-954-487-115-4 Кн 91
978-954-491-965-8 Кн 463
978-954-491-986-3 Кн 422
978-954-491-998-6 Кн 329
978-954-515-208-5 Кн 302
978-954-515-209-2 Кн 58
978-954-515-210-8 Кн 359
978-954-515-211-5 Кн 56
978-954-515-212-2 Кн 285
978-954-515-214-6 Кн 276
978-954-515-217-7 Кн 290
978-954-515-219-1 Кн 296
978-954-515-221-4 Кн 218
978-954-515-222-1 Кн 297
978-954-515-223-8 Кн 178
978-954-515-224-5 Кн 240
978-954-515-225-2 Кн 298
978-954-515-226-9 Кн 279
978-954-515-233-7 Кн 33
978-954-523-141-4 Кн 311
978-954-524-838-2 Кн 144
978-954-524-891-7 Кн 334
978-954-524-928-0 Кн 524
978-954-524-929-7 Кн 234
978-954-524-932-7 Кн 520
978-954-524-933-4 Кн 6
978-954-524-934-1 Кн 350
978-954-524-935-8 Кн 260
978-954-524-937-2 Кн 63
978-954-524-939-6 Кн 9
978-954-577-814-8 Кн 259
978-954-577-818-6 Кн 105
978-954-577-821-6 Кн 69
978-954-577-823-0 Кн 61
978-954-577-835-3 Кн 129
978-954-577-837-7 Кн 147
978-954-577-842-1 Кн 515
978-954-577-847-6 Кн 393
978-954-582-037-3 Кн 251
978-954-582-041-0 Кн 453
978-954-608-208-4 Кн 96
978-954-608-208-4 ! Кн 97
978-954-608-209-1 Кн 119
978-954-608-210-7 Кн 114
978-954-608-211-4 Кн 127
978-954-616-235-9 Кн 180
978-954-616-237-3 Кн 187
978-954-651-127-0 К 2
978-954-651-216-1 К 1
978-954-651-267-3 К 3
978-954-660-389-0 Кн 367
978-954-677-062-2 Кн 512
978-954-677-071-4 Кн 346
978-954-677-073-8 Кн 491
978-954-677-074-5 Кн 327
978-954-677-075-2 Кн 322
978-954-677-078-3 Кн 499
978-954-677-079-0 Кн 335
978-954-680-877-6 Кн 150
978-954-680-887-5 Кн 93
978-954-680-891-2 Кн 247
978-954-680-897-4 Кн 65
978-954-680-901-8 Кн 132
978-954-680-903-2 Кн 142
978-954-680-905-6 Кн 145
978-954-680-911-7 Кн 131
978-954-683-503-1 Кн 159
978-954-684-356-2 Кн 431
978-954-684-358-6 Кн 233
978-954-690-031-9 Кн 425
978-954-690-032-6 Кн 486
978-954-690-033-3 Кн 420
978-954-690-034-0 Кн 318
978-954-690-035-7 Кн 490
978-954-690-036-4 Кн 331
978-954-690-037-1 Кн 319
978-954-690-038-8 Кн 421
978-954-690-039-5 Кн 487
978-954-690-040-1 Кн 426
978-954-690-041-8 Кн 484
978-954-690-042-5 Кн 485
978-954-690-043-2 Кн 332
978-954-690-044-9 Кн 317
978-954-690-045-6 Кн 489
978-954-690-046-3 Кн 315
978-954-690-047-0 Кн 488
978-954-753-107-9 Кн 103
978-954-761-516-8 Кн 27
978-954-761-522-9 Кн 268
978-954-761-523-6 Кн 306
978-954-761-524-3 Кн 271
978-954-761-525-0 Кн 307
978-954-761-526-7 Кн 273
978-954-761-527-4 Кн 267
978-954-761-528-1 Кн 266
978-954-761-529-8 Кн 308
978-954-761-530-4 Кн 277
978-954-761-531-1 Кн 52
978-954-761-532-8 Кн 94
978-954-761-533-5 Кн 468
978-954-776-023-3 Кн 511
978-954-776-026-4 Кн 67
978-954-776-028-8 Кн 500
978-954-788-080-1 Кн 75
978-954-795-401-4 Кн 501
978-954-8006-65-1 Кн 121
978-954-8006-67-5 Кн 120
978-954-8101-02-8 ! Кн 155
978-954-8101-17-2 Кн 158
978-954-8101-18-9 Кн 156
978-954-8101-19-6 Кн 154
978-954-8105-43-9 Г 1
978-954-8139-44-1 Кн 44
978-954-8139-45-8 Кн 45
978-954-8139-46-5 Кн 39
978-954-8139-47-2 Кн 37
978-954-8139-48-9 Кн 38
978-954-8139-49-6 Кн 40
978-954-8139-50-2 Кн 35
978-954-8139-51-9 Кн 82
978-954-8139-53-3 Кн 48
978-954-8139-54-0 Кн 47
978-954-8139-55-7 Кн 34
978-954-8139-56-4 Кн 430
978-954-8139-58-8 Кн 46
978-954-8139-59-5 Кн 40
978-954-8139-60-1 Кн 49
978-954-8139-62-5 Кн 470
978-954-8139-65-6 Кн 40
978-954-8196-29-5 ! Кн 439
978-954-8215-61-9 Кн 419
978-954-8215-62-6 Кн 374
978-954-8215-63-3 Кн 461
978-954-8215-65-7 Кн 404
978-954-8215-66-4 Кн 390
978-954-8215-67-1 Кн 472
978-954-8279-12-3 Кн 459
978-954-8279-26-0 Кн 166
978-954-8279-32-1 Кн 445
978-954-8279-37-6 Кн 177
978-954-8279-43-7 Кн 361
978-954-8279-56-6 ! Кн 243
978-954-8279-56-7 Кн 243
978-954-8279-64-2 Кн 493
978-954-8279-72-7 Кн 399
978-954-8279-79-6 Кн 479
978-954-8279-82-6 Кн 167
978-954-8279-83-3 Кн 269
978-954-8279-84-0 ! Кн 434
978-954-8279-86-4 Кн 370
978-954-8279-87-1 Кн 382
978-954-8279-88-8 Кн 433
978-954-8279-89-5 Кн 376
978-954-8279-90-1 Кн 400
978-954-8279-93-2 Кн 392
978-954-8279-95-6 Кн 481
978-954-8279-96-3 Кн 241
978-954-8279-97-0 Кн 466
978-954-8279-98-7 Кн 467
978-954-8279-99-4 Кн 478
978-954-8290-36-4 Кн 71
978-954-8290-37-1 Кн 72
978-954-8391-34-4 Кн 353
978-954-8391-48-1 Кн 354
978-954-8391-50-4 Кн 355
978-954-8391-51-1 Кн 355
978-954-8398-83-1 Кн 66
978-954-8465-84-7 Кн 206
978-954-8505-37-6 Кн 506
978-954-8505-38-3 Кн 238
978-954-8505-39-0 Кн 181
978-954-8572-12-5 Кн 455
978-954-8587-15-0 Кн 252
978-954-8587-16-7 Кн 253
978-954-8587-17-4 Кн 175
978-954-8689-51-9 Кн 333
978-954-8712-65-1 Кн 351
978-954-8712-68-2 Кн 274
978-954-8712-72-9 Кн 352
978-954-8712-74-3 Кн 348
978-954-8745-27-7 Кн 258
978-954-8761-84-0 ! Кн 496
978-954-8765-10-7 Кн 78
978-954-8767-53-8 Кн 160
978-954-8812-74-0 Г 3
978-954-8812-75-7 Кн 428
978-954-8812-76-4 Кн 176
978-954-8812-77-1 Кн 449
978-954-8812-78-8 Кн 389
978-954-8812-79-5 Кн 394
978-954-8812-80-1 Г 2
978-954-8812-82-5 Кн 444
978-954-8921-74-9 Кн 203
978-954-8921-83-1 Кн 31
978-954-8932-62-2 Кн 250
978-954-8932-64-6 Кн 210
978-954-8933-75-9 Кн 101
978-954-8933-76-6 Кн 99
978-954-8933-78-0 Кн 139
978-954-8933-79-7 Кн 140
978-954-8933-80-3 Кн 110
978-954-8933-81-0 Кн 113
978-954-8933-82-7 Кн 212
978-954-8933-83-4 Кн 213
978-954-8933-86-5 Кн 100
978-954-8991-76-6 Кн 183
978-954-9085-79-2 Кн 190
978-954-91655-5-5 Кн 336
978-954-92109-4-1 Кн 502
978-954-92224-4-9 Кн 401
978-954-92325-8-5 Кн 360
978-954-92497-2-9 Кн 219
978-954-92515-4-8 Кн 323
978-954-92521-6-3 Кн 89
978-954-92529-3-4 Кн 124
978-954-92599-7-1 Кн 469
978-954-92599-8-8 Кн 349
978-954-92631-3-8 Кн 184
978-954-92639-5-4 Кн 261
978-954-92639-6-1 Кн 262
978-954-92639-7-8 Кн 257
978-954-92664-6-7 Кн 345
978-954-92807-4-6 Кн 220
978-954-92857-4-1 Кн 143
978-954-92873-4-9 Кн 497
978-954-92873-5-6 Кн 498
978-954-92916-3-6 Кн 57
978-954-92934-3-2 Кн 211
978-954-9332-92-6 Кн 221
978-954-9348-44-6 Кн 152
978-954-9348-45-3 Кн 111
978-954-9348-46-0 Кн 126
978-954-9376-22-7 Кн 411
978-954-9376-23-4 Кн 476
978-954-9384-18-5 Кн 12
978-954-9384-24-6 Кн 77
978-954-9384-25-3 Кн 458
978-954-9401-74-5 Кн 73
978-954-9419-09-2 Кн 109
978-954-9472-23-3 Кн 494
978-954-9472-26-4 Г 6
978-954-9472-27-1 Г 7
978-954-9472-28-8 Кн 495
978-954-9504-46-0 Кн 149
978-954-9504-49-1 Кн 36
978-954-9772-80-7 Кн 337
978-954-9777-07-9 Кн 88
978-954-9837-25-4 Кн 10
978-954-9837-26-1 Кн 8
978-954-9850-45-1 Кн 282
978-954-9850-47-5 Кн 104
978-954-9870-61-9 Кн 32
978-954-9870-62-6 Кн 246
978-954-9870-64-0 Кн 141
978-954-9870-67-1 Кн 475
978-954-9880-63-2 Кн 76
978-954-9959-52-9 Кн 170
978-954-9959-56-7 Кн 514
978-954-9959-57-4 Кн 516
978-954-9959-59-8 Кн 173
978-954-9959-60-4 Кн 172
978-954-9971-67-5 Кн 440
978-954-9971-74-3 Кн 90
978-954-9992-53-3 Кн 68
978-954-9999-81-5 Кн 228