БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС

Книги, официални издания, нотни, графически, картографски, издания за слепи, издания на некнижни материали и на електронни носители и нови заглавия на продължаващи издания

Месечен бюлетин

Год. 118, 2014, бр. 9

Редакционна колегия
Главен редактор: Ефросина Антонова Ангелова-Пенкова

Отговорен редактор: Силвия Трендафилова Филипова

Редактори: Анета Борисова Райкова, Анриета Иванова Жекова, Борислава Господинова Димитрова, Боряна Симеонова Табакова, Весела Иванова Генова, Даниела Димитрова Андонова, Емилия Георгиева Григорова, Зорница Маринова Джункова, Яница Николаева Ананиева

ЗА ИЗДАНИЕТОВ БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС (Сер. 1) се регистрират книги, брошури, официални, нотни, графически и картографски издания, издания за незрящи, издания на некнижни материали и на електронни носители, продължаващи издания регистрирани и като книги, нови периодични издания (първите броеве или книжки на всяко ново продължаващо издание, издания с променени заглавия, както и самостоятелно издадени единични листове - юбилейни броеве и др.п.). Посочените видове документи, издадени или произведени в Република България, постъпват в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” по силата на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения.

Не подлежат на регистрация издания с кратковременен срок на действие, рекламни издания, отпечатъци, плакати и илюстровани календари, учебни карти само с контурни изображения.

БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС (Сер. 1) се публикува в електронен формат един път месечно.

БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС (Сер. 1) съдържа 8 раздела : Книги и официални издания; Нотни издания; Графични издания; Картографски издания; Издания за слепи; Издания на некнижни материали и на електронни носители; Продължаващи издания регистрирани и като книги; Нови заглавия на продължаващи издания. Библиографските описания в разделите са подредени по съдържание, според отделите на Таблици на десетичната класификация (1985-1992), а в рамките на отделите азбучно. Използват се съкращения на думите съгласно БДС 9736-82, БДС 15714-83, БДС 15715-83

БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС (Сер. 1) съдържа следните показалци:
   •    Показалец на имена на лица и колективни органи (кирилица и латиница)
   •    Показалец на заглавия
   •    Показалец на новите заглавия на продължаващи издания
   •    Показалец на серии
   •    Предметен показалец на лица и колективни органи
   •    Предметен показалец
   •    Географски показалец
   •    Показалец на международен стандартен номер ISBN
   •    Показалец на международен стандартен номер ISMN


Търсенето се извършва по видове документи и чрез системата от показалци. След маркиране на поредния номер на избрания от показалеца елемент имате възможност да видите библиографското описание в изданието. Пълното библиографско описание в каталога на Националната библиотека е достъпно чрез връзката COBISS.BG-ID.

КНИГИ

0 ОБЩ ОТДЕЛ

001 НАУКА. НАУКОЗНАНИЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УМСТВЕНИЯ ТРУД

БК 2014/9 Кн 1
        ЗНАНИЕТО - традиции, иновации, перспективи : научна конференция с международно участие, 14-15 юни 2013 г., Бургас / [ред. кол. Петко Чобанов ... и др.]. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2013 (Габрово : Екс-прес). - Т. <-3> : с табл., диагр., сх. ; 24 см

Имената на ред. отбелязани на гърба на загл. с. - Други ред.: Васил Янков, Галя Христозова, Димитър Юдов, Лина Анастасова, Момяна Гунева, Силви Чернев, Ангел Тошков, Милен Балтов, Евелина Динева, Иванка Стамова, Мариана Лазарова, Сава Димов, Никола Аврейски, Радостин Долчинков, Камен Сейменлийски. - Текст и на англ., рус. ез. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг., англ., рус. ез.


ISBN 978-954-9370-97-3 (т. 3)

Съдържа:

Т. 3. - 700 с.

Съдържа докл. от: Евгения Куклина, Милен Балтов, Георги Маринов, Сава Димов, Иво Рисимански, Мария Нейчева, Пенка Горанова, Живка Тананеева, Аделина Миланова, Ивелина Жечева, Зорница Стоянова, Златина Караджова, Станислава Панчева Георгиева, Антон Тодоров Маринов, Павлинка Петкова Найденова, Камен Петров, Радостина Бакърджиева, Росица Недкова Иванова, Диана Съботинова, Гергана Василева Николова, Ивайло Михайлов, Катерина Петрова Войческа, Ралица Димитрова, Красимир Костенаров, Емил Калчев, Николай Цонков, Петьо Тодоров Бошнаков, Янко Христозов, Милена Тончева Тончева, Ирена Николова, Галя Йорданова Тасева, Дмитрий Михайлович Паршиков, Александр Александрович Коваленко, Недялка Александрова, Христоско Богданов, Кремена Йочколовска, Евгени Тодоров, Тодор Атанасов Тодоров, Мария Александрова Петрова, Десислава Желева Калчева, Димитър Маринов Платников, Лина Анастасова, Maria Johann, Н. Колев, Г. Куртева, А. Луизов, Д. Лазаров, В. Славянска, П. Димитрова, Anuarbek Kakabayev, Svetlana Lomakina, Евгени Станимиров, Галина Пенчева Младенова, Корнелия Тодорова, Йордан Радославов, Красимира Станева, Ирена Александрова Славова, Станислав Иванов, Татяна Нейчева Нецева-Порчева, Красимир Маринов Маринов, Маруся Иванова Смокова, Велин Стефанов Станев, Теофана Валентинова Димитрова, Юлия Йоргова, Радка Петрова Иванова, Ирина Йовчева, Николай Койчев Ванков, Николай Георгиев Цонев, Надя Любомирова Матеева, Пламен Луков Димитров, Надежда Димова, Йовка Петкова Банкова, Георги Бисеров Николов, Веряна Тодорова Боева, Деян Лазаров, Румяна Ст. Златева, Бончо Цанев Митев, Cristina Sandu, Владимир Жечев, Свилен Иванов, Калин Крумов, Диана Николова Генкова, Николай Атанасов Дончев, Христо Иванов, Маргарита Иванова Данчева, Христина Петкова Михалева, Иво Велинов Велинов, Костадин Башев, Борислава Черкезова, Ивайло Конов, Лилия Валентинова Милева, Ина Николаева Станоева, Борислава Борисова Стоименова, Силвия Тодорова Димитрова, Методи Валериев Иванов, Ива Кънчева Боева-Димова, Милуш Самуилов.


1. Наука - конференции 2. Иновации - конференции
001(063)
COBISS.BG-ID 1261419492

БК 2014/9 Кн 2
        ИЗСЛЕДВАНЕ на иновационни алтернативи за бизнес оцеляване и развитие : проект ФНИ 11 - ФБМ - 02 / Мария Андреева ... [и др.] ; [науч. ред. Милена Кирова]. - Русе : Примакс, 2012 ([Русе] : Русенски унив. "Ангел Кънчев"). - 243 с. : с ил. ; 25 см

Други авт.: Борис Минев, Божана Стойчева, Игор Шелудко, Антон Недялков, Николай Колев, Свилена Маринова, Свилена Рускова, Милена Тодорова, Лилия Илиева, Свилен Кунев, Даниел Павлов. -
Възприетата форма на името на авт. Милена Тодорова е Милена Тодорова Косева. - Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-8675-26-0
1. Иновации 2. Стопански предприятия - управление и организация
001.89
658.016
COBISS.BG-ID 1262335716

БК 2014/9 Кн 3
СЪСЪЛОВ, Димитър Димитров, 1961-
        Животът на свръхземите : как търсенето на извънземни светове и създаването на изкуствени клетки ще промени живота на нашата планета / Димитър Съсълов ; прев. от англ. ез. Владимир Божилов. - София : Изток-Запад, 2013. - 213 с. : с ил., сх. ; 22 см

Ориг. загл.: The life of super-earths / Dimitar Sasselov. - Азб. показалец.

ISBN 978-619-152-285-9 : 13 лв.
1. Извънземни цивилизации 2. Живот - произход
001.9
573.5
COBISS.BG-ID 1262994660

БК 2014/9 Кн 4
СЪСЪЛОВ, Димитър Димитров, 1961-
        Животът на свръхземите : как търсенето на извънземни светове и създаването на изкуствени клетки ще промени живота на нашата планета / Димитър Съсълов ; прев. от англ. ез. Владимир Божилов. - София : Изток-Запад, 2013. - 213 с. : с ил., сх. ; 23 см

Ориг. загл.: The life of super-earths / Dimitar Sasselov. - Азб. показалец.

ISBN 978-619-152-346-7 (подв.) : 18 лв.
1. Извънземни цивилизации 2. Живот - произход
001.9
573.5
COBISS.BG-ID 1262995428

БК 2014/9 Кн 5
ТАСЕВ, Георги Асенов, 1946-
        Ерратология : или как да се избегнат най-неприятните грешки при използване на статистическите методи в научните изследвания / Г. Тасев, С. Ковачева, Н. Панчев. - [2. изд.]. - София : Авангард прима, 2013 (София : БПС). - 80 с. : с табл., сх., черт. ; 21 см

1. изд. 2010.

ISBN 978-619-160-199-8
1. Научноизследователска работа - методи на изследване и техника на писане
001.8
COBISS.BG-ID 1262162148

БК 2014/9 Кн 6
ТАСЕВ, Георги Асенов, 1946-
        Ерратология : или как да се избегнат най-неприятните грешки при подготовката на дисертация / Георги Тасев. - 2. изд. - София : Авангард прима, 2013 (София : БПС). - 43 с. ; 21 см

1. изд. 2009.

ISBN 978-619-160-198-1
1. Научноизследователска работа - методи на изследване и техника на писане
001.8
COBISS.BG-ID 1262156772

БК 2014/9 Кн 7
ТАСЕВ, Георги Асенов, 1946-
        Как се разработва докторска дисертация : наръчник на докторанта / Георги Тасев. - [10. изд.]. - София : Авангард прима, 2013 ([София] : БПС). - 171 с. : с ил. ; 21 см

1. изд. 2002 със загл. Законова база и структура на дисертационния труд, авт. Георги Тасев, Веселин Григоров, Ангел Смрикаров, изд. на Русенски унив. А. Кънчев в сер. Библиотека на докторанта.

ISBN 978-619-160-197-4
1. Научноизследователска работа - методи на изследване и техника на писане - наръчници и ръководства 2. Дисертация - наръчници и ръководства
001.8(035)
378.2(035)
COBISS.BG-ID 1262135012

ЦАНОВ, Иван Цанов, 1963-
        Синергетичен модел на управленското решение Вж Кн 209


002 ПЕЧАТ. КНИГОЗНАНИЕ. ДОКУМЕНТАЦИЯ. ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ

БК 2014/9 Кн 8
        [БЪЛГАРСКА телеграфна агенция]  БТА - зад кулисите : сборник. [Т. 1] / [състав. Начо Халачев]. - [София] : ICC Agency Masters, 2013 ([София] : Булгед). - 286 с. : с ил., портр., факс. ; 23 см

Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с. - За пъзела БТА / Начо Халачев: с. 7-11. - Съдържа статии от: Александър Алексиев, Боряна Желева, Валери Найденов, Венелин Митев, Вера Генова, Веселин Сейков, Вечеслав Тунев, Георги Найденов, Горан Готев, Даниела Стрелкова, Димитри Иванов, Лили Тодорова, Любомир Михайлов, Людмил Митакев, Мариана Мелнишка, Начо Халачев, Петко Бочаров, Светослав Терзиев.

ISBN 978-954-91316-2-8 : 12.50 лв.
1. Българска телеграфна агенция - история - сборници 2. България - печат
002.6(497.2)(091)(08)
COBISS.BG-ID 1262648804


007 ДЕЙНОСТ И ОРГАНИЗАЦИЯ. ОБЩА ТЕОРИЯ. ТЕОРИЯ НА ИНФОРМАЦИЯТА, КОМУНИКАЦИЯТА И КИБЕРНЕТИКАТА. ТЕХНИКА НА ЧОВЕШКИЯ ТРУД
Вж и 519.6; 519.7; 681

ВЛАХОВ, Александър Любенов, 1949-2011
        Информация, наделенная сознанием : энергоинформационная адаптометрия Вж Кн 33


01 БИБЛИОГРАФИЯ. КАТАЛОЗИ. УКАЗАТЕЛИ НА ЛИТЕРАТУРА
Вж и 002; 930

БК 2014/9 Кн 9
ЗАМФИРОВ, Милен Замфиров, 1975-
        Параскева Димитрова Симова : биоблиография / Милен Замфиров. - София : ИК Гитава, 2014. - 120 с. : с ил., портр., факс. ; 20 см

Показалци.

ISBN 978-954-8572-11-8
1. Симова, Параскева Димитрова, 1920-2010 - библиографии 2. Физици, български - библиографии 3. България - физика
016:92
53(497.2)(01)
92 Симова, Параскева Димитрова
COBISS.BG-ID 1262442724

БК 2014/9 Кн 10
ТОМОВА, Вили Венеткова, 1959-
        Георги Константинов : био-библиография / [състав. Вили Томова, Милена Арсова-Димова, Мария Дочева]. - Плевен : Регион. библ. "Христо Смирненски", 2013. - 292 с. : с ил. ; 20 см

Имената на състав. отбелязани на гърба на загл. с. - Изд. на Община Плевен. - Показалци.

ISBN 978-954-92938-2-1
1. Константинов, Георги, 1943- - библиографии 2. Писатели, български - библиографии 3. България - литературознание
016:92
886.7(01)
92 Константинов, Георги
COBISS.BG-ID 1262979044


02 БИБЛИОТЕЧНО ДЕЛО. БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ
Вж и 002

ЯНАКИЕВ, Юрий Павлов, 1970-
        Разбиране при четене : информационните и комуникационни технологии в полза на социалната интеграция на хората с аутизъм Вж Кн 186


06 ОРГАНИЗАЦИЯ. СЪЮЗИ. НАУЧНИ ИНСТИТУЦИИ. МУЗЕИ. ИЗЛОЖБИ

БК 2014/9 Кн 11
        МУЗЕЙНОТО дело в България 1954-1957 : сборник документи / [състав.] Свобода Гюрова. - Плевен [т.е. София] : Форум България-Русия, 2014. - 848 с. : с табл. ; 24 см

Изд. на Регион. ист. музей - Плевен.

ISBN 978-954-92392-9-4
1. Музейно дело - България - история 2. България - музеи
069.1(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1263026916


08 ИЗДАНИЯ СЪС СМЕСЕНО СЪДЪРЖАНИЕ. СЪБРАНИ СЪЧИНЕНИЯ

БК 2014/9 Кн 12
АНГЕЛОВ, Ангел Димитров, 1973-
        Погледни! Разбери! Напиши! : игри за деца над 6 годишна възраст / Ангел Ангелов ; [худож. Весела Ангелова]. - София : Даита, 2014. - 28 с. : с ил. ; 21 см

Кор. опис. - Загл. и на англ. ез.: Look! Understand! Write!. - Името на ил. отбелязано на гърба на кор.

ISBN 978-619-7124-17-0 : 2.50 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1262961124

БК 2014/9 Кн 13
        ЕНЦИКЛОМАГИЯ 2 : книга за феи, мистериозни заклинания и едно вълшебно приятелство / [прев. Евдокия Златарова]. - София : Прес, 2013 ([София] : Лито Балкан). - 167 с. : с цв. ил. ; 25 см. - (Winx club / Иджинио Страфи)

Ориг. загл.: Enchantix power. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-308-361-9 (подв.) : 19.99 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1262856932

БК 2014/9 Кн 14
КРУСЕВА, Диляна Маринова, 1986-
        Пътешествията на първокласника! / [Диляна Крусева, Антоанета Палангурска] ; [състав. Диляна Крусева]. - В. Търново : Слово, 2013 (В. Търново : Абагар). - 32 с. : с цв. ил. ; 29 см

Кор. опис. - Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-439-977-1

087.5
COBISS.BG-ID 1262251236

БК 2014/9 Кн 15
ПАРКЪР, Стив, 1952-
        Скоростните машини : поглед отвътре / [Стив Паркър] ; [ил. Алекс Пенг] ; прев. Петър Чухов. - София : Прес, 2013 ([София] : Лито Балкан). - 40 с. : с цв. ил., сх. ; 30 см

Ориг. загл.: Speed machines / by Steve Parker. - Имената на авт., ил. отбелязани на гърба на загл. с. - Възприетата форма на името на ил. Алекс Пенг е Алекс Панг. - Кн. е част от поредицата Как работят?. - Азб. показалец.

ISBN 978-954-308-368-8 : 6.99 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1262841828

БК 2014/9 Кн 16
ПЕЙО, 1928-1992
        Смърфовете : моят първи картинен речник / [текст и ил. Peyo] ; [прев. Мартина Попова]. - София : Артлайн студиос, 2013 ([София] : [Скала принт]). - 52 с. : с цв. ил. ; 29 см

Ориг. загл.: Mon premier imagier Schtroumpf / Peyo. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - Peyo - псевд. на авт. Pierre Culliford.

ISBN 978-954-2908-37-1 : 7.90 лв.

087.5:801.321.19
801.321.19:087.5
COBISS.BG-ID 1262260708

БК 2014/9 Кн 17
ПЕТКОВА, Таня Костадинова
        Аз и числата / [Таня Костадинова Петкова]. - [Китен] : ТД Експерт, 2014 ([Пловдив] : [Феанор]). - [10] с. : с цв. ил. ; 12 x 68 см, сгънати до 12 x 12 см

Кор. опис. - Името на авт. отбелязано в изд. каре.

ISBN 978-619-7157-01-7

087.5
COBISS.BG-ID 1263043556

БК 2014/9 Кн 18
ПЕТКОВА, Таня Костадинова
        Цветен е света / [Таня Костадинова Петкова]. - [Китен] : ТД Експерт, 2014 ([Пловдив] : [Феанор]). - [10] с. : с цв. ил. ; 12 x 68 см, сгънати до 12 x 12 см

Кор. опис. - Името на авт. отбелязано в изд. каре.

ISBN 978-619-7157-02-4

087.5
COBISS.BG-ID 1263044068

БК 2014/9 Кн 19
        СВЕТОВЕН атлас на животните : 6 пъзела по 24 елемента / [прев. Дарина Миланова]. - Пловдив : ИК Хермес, 2013 (Китай). - [14] с. : с цв. ил., к. ; 28 см

Кор. опис. - Загл. на гърба на кн.: Световен атлас на животните с пъзели. - Името на прев. отбелязано в изд. каре. - Кн. е отпеч. на ламиниран картон.

ISBN 978-954-26-1233-9 (подв.) : 19.99 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1262873060

БК 2014/9 Кн 20
        СОФИЯ Първа. - София : Егмонт, 2014 (София : Ропринт). - [16] с. : с ил. ; 28 см

Ориг. загл.: Sofia the First. - Кн. 1 от Поредицата рисувателна книжка. - Изд. на ориг. Disney.

ISBN 978-954-27-1154-4 : 1.49 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1262971620

БК 2014/9 Кн 21
ANGELOV, Angel Dimitrov, 1973-
        Game with words and pictures for 100 associations for children age 4+ years / [Angel D. Angelov] ; [ill. Vesela Angelova]. - Sofia : Daita, 2014. - 28 с. : с ил. ; 21 см

Кор. опис. - Ориг. загл.: 100 гатанки или игра с думи и картинки за 100 асоциации за деца на възраст 4+ / Ангел Д. Ангелов. - Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7124-22-4 : 2.50 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1262960356

БК 2014/9 Кн 22
        IRON Man: началото : по комиксите на Marvel / ил. Tom Grummett ; [прев. Даниела Борисова]. - София : Прес, 2013 (София : Лито Балкан). - 48 с. : с цв. ил. ; 20 см

Загл. на кор.: Непобедимият Iron Man : началото. - Ориг. загл.: The Invincible Iron Man. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Кн. от поредицата Marvel.

ISBN 978-954-308-353-4 : 6.99 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1262861028

БК 2014/9 Кн 23
        SPIDER-Man: началото : по комиксите на Marvel / [прев. Даниела Борисова]. - София : Прес, 2013 (София : Лито Балкан). - 48 с. : с цв. ил. ; 20 см

Загл. на кор.: Невероятният Spider-Man : началото. - Ориг. загл.: The amazing Spider Man. Vol. 4 / Stan Lee and Steve Ditko. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Кн. от поредицата Марвел.

ISBN 978-954-308-356-5 : 6.99 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1262858980

БК 2014/9 Кн 24
        VIOLETTA: Как и защо се влюбваш? : само за момичета! : съвети, идеи, тестове / [прев. Мария Петрова]. - София : Егмонт, 2014 (София : Лито Балкан). - 96 с. : с цв. ил. ; 18 см

Ориг. загл.: Violetta: Come e perchè ci si innamora. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Изд. на ориг. Disney.

ISBN 978-954-27-1119-3 : 4.99 лв.
1. Любов - детска и юношеска литература
087.5:177.6
177.6:087.5
COBISS.BG-ID 1263206884

БК 2014/9 Кн 25
        VIOLETTA: Как и защо се заражда приятелството? : само за момичета! : съвети, идеи, тестове / [прев. Мария Петрова]. - София : Егмонт, 2014 (София : Лито Балкан). - 96 с. : с цв. ил. ; 18 см

Ориг. загл.: Violetta: Come e perchè nasce l'amicizia?. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Изд. на ориг. Disney.

ISBN 978-954-27-1059-2 : 4.99 лв.
1. Приятелство - детска и юношеска литература
087.5:316.647.2
316.647.2:087.5
COBISS.BG-ID 1263202020


1 ФИЛОСОФИЯ

122/129 СПЕЦИАЛНА МЕТАФИЗИКА

БК 2014/9 Кн 26
КОЕН, Дорис Елиана, 1943-
        Повторението : минали животи, сегашен живот, прераждане / Дорис Елиана Коен ; [прев. Веселина Паликрушева]. - [София] : Сребърно звънче, 2009 ([София] : Инвест прес). - 282 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Repetition / Doris Eliana Cohen. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-91240-4-0 : 15 лв.
1. Прераждане 2. Безсмъртие
128
COBISS.BG-ID 1262762724


13 ФИЛОСОФИЯ НА ДУХА. МЕТАФИЗИКА НА ДУХОВНИЯ ЖИВОТ

МАДЖАРОВ, Христо Георгиев, 1945-
        Мистерии в зората на епоха Водолей : 19-20-ти век : за тези, които знаят, че не знаят Вж Кн 30

БК 2014/9 Кн 27
РАДНЕВ, Деян Радев
        Истината за парите / Деян Раднев - Ширинан. - Варна : Ширинан, 2014 (Варна : Дедракс). - 128 с. ; 21 см

Ширинан - псевд. на Деян Радев Раднев. - Кн. от поредица Да погледнеш на живота от високо.

ISBN 978-619-7148-02-2 : 17 лв.
1. Пари 2. Икономическо поведение 3. Парапсихология
133:336.7
COBISS.BG-ID 1263040484


14 ФИЛОСОФСКИ СИСТЕМИ И НАПРАВЛЕНИЯ

АЙВАНОВ, Омраам Микаел, 1900-1986
        Свободата - победа на Духа Вж Кн 42

БК 2014/9 Кн 28
ДЪНОВ, Петър Константинов, 1864-1944
        Здраве, сила и живот : от беседи и лекции на Учителя / Петър Дънов ; състав. Светла Балтова. - [3.] прераб. и доп. изд. - Пловдив : ИК Хермес, 2013 (Костинброд : Мултипринт ООД). - 399, XXXII с. : с цв. ил. ; 22 см

Учителя - духовно име на Петър Константинов Дънов. - 1. изд. 2004 ; В кн. означено 2. прераб. и доп. изд. - Библиогр.: с. 394-398.

ISBN 978-954-26-1278-0 (подв.) : 19.95 лв.
1. Дъновизъм
141.33
215
COBISS.BG-ID 1262838244

БК 2014/9 Кн 29
КОНСТАНТИНОВ, Методи Петров, 1902-1979
        Освобождение чрез космично съзнание / Методи Константинов ; [състав. Христо Маджаров]. - Варна : Алфиола, 2001 ([Варна] : [Етикет принт]). - 168 с. : с ил. ; 24 см

Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 954-8139-31-6 : 7 лв.
1. Дъновизъм
141.33
215
COBISS.BG-ID 1262987748

БК 2014/9 Кн 30
МАДЖАРОВ, Христо Георгиев, 1945-
        Мистерии в зората на епоха Водолей : 19-20-ти век : за тези, които знаят, че не знаят / Христо Маджаров. - Варна : Алфиола, 2011 (В. Търново : Абагар). - 397 с., [4] л. : портр., факс. к. ; 24 см

Библиогр.: с. 390-396.

ISBN 978-954-8139-57-1 : 20 лв.
1. Езотеризъм
141.33
215
133
COBISS.BG-ID 1263053028


159.9 ПСИХОЛОГИЯ
Вж и 316.6; 37.015.3

АЛЪМ, Айвън, 1965-
        Твоята съдба : как да отключиш невъзможните обещания на Бог Вж Кн 43

БК 2014/9 Кн 31
        БЛАГОПОЛУЧИЕТО в контекста на социалната идентичност / [ред. кол. Дора Левтерова ... и др.]. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2013. - 92 с. : с ил. ; 21 см

Имената на ред. отбелязани на гърба на загл. с. - Други ред.: Запрян Козлуджов, Румен Стаматов. - Съдържа материали от: Запрян Козлуджов, Дора Левтерова, Жана Янкова, Николинка Атанасова, Светлана Сарийска, Иван Тричков, Пламен Радев, Таня Бурдева, Бисер Дамянов, Даниела Маркова, Леонард Капон. - Библиогр. след отд. материали.

ISBN 978-954-423-852-0
1. Личност - психология - сборници
159.922(08)
COBISS.BG-ID 1262302948

БК 2014/9 Кн 32
БУКАЙ, Хорхе, 1949-
        Пътят на самозависимостта / Хорхе Букай ; прев. от исп. Мариана Китипова. - Пловдив : ИК Хермес, 2013 (Костинброд : Мултипринт ООД). - 206 с. ; 18 см

Ориг. загл.: El camino de la autodependencia / Jorge Bucay. - Кн. от поредицата Серия Листа по пътя.

ISBN 978-954-26-1273-5 (подв.) : 14.95 лв.
1. Личност - психология
159.923
COBISS.BG-ID 1262717924

БК 2014/9 Кн 33
ВЛАХОВ, Александър Любенов, 1949-2011
        Информация, наделенная сознанием : энергоинформационная адаптометрия / Александр Л. Влахов, Ольга П. Влахова. - София : АТЛ-50, 2013. - 232 с. : с ил. ; 20 см

ISBN 978-954-92848-4-3
1. Психика 2. Информация
159.92
007
COBISS.BG-ID 1262855908

БК 2014/9 Кн 34
ГЛУХОВСКИ, Дамян Георгиев, 1943-
        Път към съвършенството. Кн. 2, Гимнастика за ума / Дамян Глуховски. - 2. изд. - София : Изток-Запад, 2014. - 230 с. ; 20 см

1. изд. 2006.

12 лв.
ISBN 978-954-321-298-9 !

1. Личност - психология
159.92
COBISS.BG-ID 1262988772

БК 2014/9 Кн 35
МЛОДИНОВ, Ленард, 1954-
        Подсъзнателното : как подсъзнанието управлява поведението / Ленард Млодинов ; прев. от англ. Елена Филипова. - София : Изток-Запад, 2013. - 309 с. : с ил. ; 22 см. - (Библиотека Красив ум)

Ориг. загл.: Subliminal / Leonard Mlodinow. - Библиогр.: с. 283-308.

ISBN 978-619-152-316-0 : 16 лв.
1. Подсъзнание
159.964
COBISS.BG-ID 1262978788

НЕШЕВ, Петър Кирилов, 1971-
        Полови роли и полова идентичност Вж Кн 173

БК 2014/9 Кн 36
НОРЕТРАНДЕРС, Тор, 1955-
        Щедрият : защото щедростта е секси... / Тор Норетрандерс ; прев. от англ. Вера Иванова. - София : Изток-Запад, 2014. - 279 с. ; 22 см

Прев. по: The generous man / Tor Nørretranders. - Грешният ISBN отпеч. на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-152-370-2 : 14.90 лв.
ISBN 978-954-321-370-2 !
1. Пол - психология 2. Сексуалност 3. Полов подбор
159.922.1
176
575.8
COBISS.BG-ID 1262930148

БК 2014/9 Кн 37
ПАВЛИНА, Стив, 1971-
        Личностно усъвършенстване за интелигентни хора : съзнателен стремеж към израстване на личността / Стив Павлина ; [прев. Мария Симеонова]. - [София] : Сребърно звънче, 2009 ([София] : Инвест прес). - 326 с. : с ил. ; 20 см

Ориг. загл.: Personal development for smart people / Steve Pavlina. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-91240-7-1
1. Самоусъвършенстване
159.923.2
COBISS.BG-ID 1262720228

БК 2014/9 Кн 38
РАДНЕВ, Деян Радев
        Да откриеш щастието вътре в себе си / Деян Раднев - Ширинан. - Варна : Ширинан, 2014 (Варна : Дедракс). - 159 с. ; 21 см

Ширинан - псевд. на Деян Радев Раднев. - Кн. от поредица Да погледнеш на живота от високо.

ISBN 978-619-7148-01-5 : 17 лв.
1. Личност - психология
159.923
COBISS.BG-ID 1263038692

БК 2014/9 Кн 39
СИЛВА, Едуардо да, 1964-
        Дванайсет обещания и дванайсет стъпки / Жозе Едуардо Рамадаш да Силва ; [прев. Вихра Веселинова]. - [София] : Жива - насока в живота, 2014 ([София] : [Майнд-принт]). - 192 с. ; 20 см

Ориг. загл.: 12 promises and 12 steps. - Загл. на кор.: 12 обещания 12 стъпки. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-90187-1-2
1. Личност - психология 2. Самоусъвършенстване
159.922
COBISS.BG-ID 1262852324

БК 2014/9 Кн 40
СМАЙТ, Иън
        Дислексия : ръководство за родители и учители / Иън Смайт ; [прев. Теодор Младенов]. - [София] : Център за приобщаващо образование, 2009 ([София] : [Кушовалиев]). - 91 с. : с табл., сх. ; 21 см

Ориг. загл.: Dyslexia: a guide for parents and teachers / Ian Smythe. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-92083-3-7
1. Дислексия - наръчници и ръководства
159.922.7(035)
376.5(035)
COBISS.BG-ID 1262569700

БК 2014/9 Кн 41
УЗУНОВ, Никола Костадинов, 1923-
        Психология на истината / Никола К. Узунов. - София : Знание, 2010 ([София] : ИК Зип). - 446 с. : с ил. ; 24 см

Библиогр.: с. 440-445.

ISBN 978-954-621-243-6
1. Психология
159.92
COBISS.BG-ID 1262468068

УШЕВА, Мариана Николова, 1970-
        Специфика на общуването. Въздействия и взаимодействия в управленската практика : методически препоръки Вж Кн 66


17 ЕТИКА. УЧЕНИЕ ЗА МОРАЛА
Вж и 37.034; 24

БАКЪРДЖИЕВА, Милка Йорданова, 1950-
        Бизнеспреговорите : истинското лица на бизнеса Вж Кн 75

НОРЕТРАНДЕРС, Тор, 1955-
        Щедрият : защото щедростта е секси... Вж Кн 36

        VIOLETTA: Как и защо се влюбваш? : само за момичета! : съвети, идеи, тестове Вж Кн 24


2 РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ

21 ПРИРОДНА ТЕОЛОГИЯ. ТЕОДИЦЕЯ. РЕЛИГИОЗНА ФИЛОСОФИЯ

БК 2014/9 Кн 42
АЙВАНОВ, Омраам Микаел, 1900-1986
        Свободата - победа на Духа / Омраам Микаел Айванов. - [София] : Авир, 2013 ([София] : [Вега принт]). - 147 с. ; 19 см

Ориг. загл.: La liberté, victoire de l'esprit / Omraam Mikhaël Aïvanhov, в Колекция Извор : 211. - Омраам Микаел Айванов - духовно име на Михаил Иванов.

ISBN 978-619-7025-05-7 : 10 лв.
1. Дъновизъм 2. Свобода
215
141.33
COBISS.BG-ID 1262719716

ДЪНОВ, Петър Константинов, 1864-1944
        Здраве, сила и живот : от беседи и лекции на Учителя Вж Кн 28

КОНСТАНТИНОВ, Методи Петров, 1902-1979
        Освобождение чрез космично съзнание Вж Кн 29

МАДЖАРОВ, Христо Георгиев, 1945-
        Мистерии в зората на епоха Водолей : 19-20-ти век : за тези, които знаят, че не знаят Вж Кн 30


23/28 ХРИСТИЯНСКА РЕЛИГИЯ

БК 2014/9 Кн 43
АЛЪМ, Айвън, 1965-
        Твоята съдба : как да отключиш невъзможните обещания на Бог / Айвън и Изабел Алъм ; [прев. Виржиния Блажева]. - [София] : Бъдеще и надежда, 2013 ([София] : [Воен. изд.]). - 282 с. ; 23 см

Ориг. загл.: Your destiny: unlocking the impossible promises of God / Ivan and Isabel Allum. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-9941-60-9
1. Християнска етика 2. Личност - психология
241
159.922
COBISS.BG-ID 1262681316

БК 2014/9 Кн 44
БЕК, Хюбърт Ф.
        Култовете / Хюбърт Ф. Бек ; [прев. Антоанета Миндова]. - [София] : Лютеранска църква в България, 1995 ([София] : [Верен]). - 55 с. ; 22 см

Ориг. загл.: The cults / Hubert F. Beck. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Кн. от поредицата Как да отговорим на ...

ISBN 954-8450-12-7
1. Секти
289
COBISS.BG-ID 1263055076

БК 2014/9 Кн 45
БЕНЕДИКТ ХVI, папа, 1927-
        Иисус от Назарет. Ч. 2, От входа в Йерусалим до Възкресението / Йозеф Ратцингер - Бенедикт XVI ; [прев. от нем. Георги Каприев]. - [София] : ИК Критика и хуманизъм, 2013 ([Перник] : [Съперник]). - 336 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Jesus von Nazareth / Jozeph Ratzinger - Benedikt XVI. - Йозеф Ратцингер - светско име на папа Бенедикт XVI. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-587-181-8
1. Исус Христос
232
COBISS.BG-ID 1262964452

БК 2014/9 Кн 46
БЕНЕДИКТ ХVI, папа, 1927-
        Иисус от Назарет. Ч. 2, От входа в Йерусалим до Възкресението / Йозеф Ратцингер - Бенедикт XVI ; [прев. от нем. Георги Каприев]. - [София] : ИК Критика и хуманизъм, 2013 ([Перник] : [Съперник]). - 336 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Jesus von Nazareth / Jozeph Ratzinger - Benedikt XVI. - Йозеф Ратцингер - светско име на папа Бенедикт XVI. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-587-182-5 (подв.)
ISBN 978-954-687-182-5 !
1. Исус Христос
232
COBISS.BG-ID 1262964964

БК 2014/9 Кн 47
ГЕРТРУД от Хелфта, 1256-1302?
        Пратеник на Божията любов / Гертруд Велика ; [прев. Мая Райкова]. - София : Фонд. Комунитас, 2014 ([София] : ПК "Д. Благоев"). - 432 с. : с ил. ; 23 см

Прев. по: Gesandter der göttlichen Liebe / Gertrud die Große. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-9992-57-1 : 15 лв.
1. Християнство
23/28
COBISS.BG-ID 1262974180

БК 2014/9 Кн 48
КАЙЗЕР, Едгар П.
        Светиите от последните дни : [мормони] / Едгар П. Кайзер ; [прев. Мая Митева]. - [София] : Лютеранска църква в България, 1995 ([София] : [Верен]). - 55 с. ; 22 см

Ориг. загл.: The latter-day saints / Edgar P. Kaiser. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Кн. от поредицата Как да отговорим на ...

ISBN 954-8450-10-0
1. Мормони
289
COBISS.BG-ID 1262968804

БК 2014/9 Кн 49
КАРАМИХАЛЕВА, Александра Иванова, 1967-
        Като живи камъни : сборник с интервюта (2002-2013) / Александра Карамихалева. - София : [Артграф], 2013. - 380 с. : с ил., портр. ; 24 см

Съдържа интервюта с: монахиня Валентина Друмева, йеромонах Герасим (светско име Жералд Фрер), Жан-Луи Дандюран, Алберто Балдуччи, Линда Ауанис, Емил Трайчев, Доростолски митрополит Иларион, Ангелина Николчова, протойерей Христо Пудин, Минка Радева, отец Любомир Ленков, Маркианополски епископ Константин, Георги Николов Пенчев, Сливенски митрополит Йоаникий, протойерей Васил Александров, ставрофорен иконом Борис Беров, протойерей Николай Аршинков, ставрофорен иконом Станой Андонов, свещеник Симеон Иванов, Саратовски и Волски епископ Лонгин, иконом Пламен Димитров, протойерей Александър Карягин, Елена Олеговна Крилова, протойерей Дейвид Махафий, отец Франсис де Могре, протойерей Дамаскин Кристенсен, архимандрит Тихон Шевкунов (светско име Георги Александрович Шевкунов), Димитър Димитров, Струмишки митрополит Наум, Георги Балабанов, митрополит на Чешките земи и Словакия Христофор, Видински митрополит Дометиан (светско име Димитър Попвасилев Топузлиев), митрополит на САЩ, Канада и Австралия Йосиф, Руска Тошева, йеромонах Павел (светско име Желязко Тенев), кардинал Рафаеле Фарина, игумен Пьотр (Пигол), Димитър Тухчиев, Кременчугски и Лубянски епископ Тихон, протодякон Стефан Марков, игумен Филип (светски име Всеволод Степанович Василцев), Черногорски и Приморски митрополит Амфилохий (Радович), свещеник Николай Илиев Стайков, Александър Деянов, Андрей Александрович Кострюков, архимандрит Емилиянос Казанджидис, свещеник Александър Джаковац, протодякон Андрей Вячеславович Кураев, Варненски и Великопреславски митрополит Кирил, иподякон Ангел Воденичаров, Волоколамски митрополит Иларион (Алфеев), Йована Микич, протойерей Андрей Лоргус, Здравко Здравески, Борис Цацов, протойерей Николай Георгиев, Софийски митрополит и патриарх български Неофит.

ISBN 978-954-9401-81-3
1. Духовници, български - интервюта 2. България - религия
262(497.2)(092)(047.53)
92(497.2)
COBISS.BG-ID 1262984164

БК 2014/9 
КОРНФИЙЛД, Джек, 1945-
        Храна за душата : истории, които укрепват духа и стоплят сърцето / Джак Корнфийлд, Кристина Фелдман ; прев. от англ. Евелина Андонова. - Пловдив : ИК Хермес, 2013 (Костинброд : Мултипринт ООД). - 416 с. ; 18 см

Ориг. загл.: Soul food / Jack Kornfield, Christina Feldman.

ISBN 978-954-26-1269-8 (подв.) : 14.95 лв.

244
820/899-97
COBISS.BG-ID 1262714340

БК 2014/9 Кн 51
КЪРН, Хърбърт
        Свидетелите на Иехова / Хърбърт Кърн ; [прев. Антоанета Миндова]. - [София] : Лютеранска църква в България, 1995 ([София] : [Верен]). - 55 с. ; 22 см

Ориг. загл.: Jehovah's witnesses / Herbert Kern. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Кн. от поредицата Как да отговорим на ...

ISBN 954-8450-15-1
1. Секти
289
COBISS.BG-ID 1262984676

МИНЧЕВА, Атанаска, 1943-
        Староселци и техният православен храм "Свето Успение Богородично" Вж Кн 481

БК 2014/9 Кн 52
МЛАДЕНОВА, Светла Иванова
        Блудният син не се завръща / Светла Младенова, Младен Младенов. - София : ИК Братя Сагаеви, 2013 ([Благоевград] : Смилков). - 305 с. ; 24 см

ISBN 978-954-91845-5-6

244
886.7-97
COBISS.BG-ID 1262897636

ПАРАДИСИС, Александър, 1899-1963
        Пиратът папа : документален роман Вж Кн 318

БК 2014/9 Кн 53
        СЕМЕЕН молитвеник / състав. Павел Гърбов. - [София] : Синод. изд., 2013 ([София] : Симолини-94). - 171 с. ; 14 см

ISBN 978-954-8398-86-2
1. Християнство - молитви
243
COBISS.BG-ID 1262652900

БК 2014/9 Кн 54
СОФРОНИЙ, митрополит Търновски, 1888-1961
        Дневник-бележник за пътуването ми до Цариград и обратно : 31 януари - 15 март 1945 г. : преговори с Вселенската патриаршия за вдигане на схизмата / митрополит Софроний Търновски ; [състав., предг., ред. Иван Радев]. - 2. прераб. изд. - В. Търново : Слово, 2013 (В. Търново : Веста). - 151 с. : с ил., портр. ; 20 см. - (Библиотека Орис)

Загл. на кор.: Дневник 31 януари - 15 март 1945 г. - Софроний - духовно име на авт. Стойко Недялков Чавдаров. - Името на състав. отбелязано на гърба на предзагл. с. - 1. изд. 2004 със загл. Дневник

ISBN 978-954-439-972-6
1. Софроний, митрополит Търновски, 1888-1961 - биографски материали 2. Митрополити, български - биографски материали 3. България - религия
281.962(092)(093.3)
92 Софроний, митрополит Търновски
COBISS.BG-ID 1262436836

БК 2014/9 Кн 55
ФИЛАРЕТ, митрополит Московски и Коломенски, 1783-1867
        Няма нищо по-добро от волята Божия : мисли и наставления на светителя Филарет Московски / прев. Сливенски митрополит Йоаникий. - София : Синод. изд. на Бълг. православна църква, 2013 ([София] : Симолини). - 128 с. ; 17 см

Ориг. загл.: Нет ничего лучше воли Божией. Мысли и изречения святителя Филарета Московского.  -  Василий Михайлович Дроздов - светско име на авт. Московски и Коломенски митрополит Филарет, а Иван Георгиев Неделчев - светско име на прев. Сливенски митрополит Йоаникий.

ISBN 978-954-8398-82-4

244
882-97
COBISS.BG-ID 1262757348

БК 2014/9 Кн 56
ХУВЪР, Дейвид У.
        Окултизма / Дейвид У. Хувър ; [прев. Антоанета Миндова]. - [София] : Лютеранска църква в България, 1995 ([София] : [Верен]). - 47 с. ; 22 см

Без сведение за ориг. загл. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Кн. от поредицата Как да отговорим на ...

ISBN 954-8450-11-9
1. Окултизъм - критика 2. Протестантство
284
COBISS.BG-ID 1263057636

БК 2014/9 Кн 57
ШМЕМАН, Александър Дмитриевич, 1921-1983
        Литургическо богословие / Александър Шмеман ; [прев. от рус., англ. ез. Венета Дякова ... и др.] ; [богослов. ред. Иван Иванов]. - София : Омофор, 2013 ([София] : Симолини). - 540 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Введение в литургическое богословие ; Евхаристия. Таинство Царства / Протоиерей Александр Шмеман. - Имената на прев., ред. отбелязани в изд. каре. - Други прев.: Пламен Сивов, Мария Иванова. - Изд. на Фонд. Покров Богородичен. - Съдържа: Въведение в литургическото богословие ; Евхаристията - тайнство на Царството.

ISBN 978-954-2972-20-4 : 18 лв.
1. Богословие
24
COBISS.BG-ID 1262447844


29 НЕХРИСТИЯНСКИ РЕЛИГИИ

БК 2014/9 Кн 58
ФРЕДЕРИКСЪН, Брус Г.
        Сатанизма / Брус Г. Фредериксън ; [прев. Антоанета Миндова]. - [София] : Лютеранска църква в България, 1996 ([София] : [Верен]). - 47 с. ; 22 см

Без сведение за ориг. загл. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Кн. от поредицата Как да отговорим на ...

ISBN 954-8450-18-6
1. Религиозни движения
29
COBISS.BG-ID 1262967780


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

308 СОЦИОГРАФИЯ. СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ

БК 2014/9 Кн 59
ИЛИЕВА, Маргарита Миланова, 1947-
        Социално икономическата трансформация в България - особености и териториални различия / Маргарита Илиева. - София : Терарт, 2012 ([София] : [Лито Балкан]). - 344 с. : с ил. ; 24 см

Библиогр.: с. 292-322. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-9531-18-3
1. Обществено устройство и обществени отношения - България 2. България - социално-икономическо положение
308(497.2)
COBISS.BG-ID 1262940900


311 СТАТИСТИКАТА КАТО НАУКА. ТЕОРИЯ НА СТАТИСТИКАТА

БК 2014/9 Кн 60
КОЕН, Бари, 1949-
        Основи на статистиката за социалните и поведенческите науки / Бари Коен, Р. Брук Лий ; прев. от англ. Петьо Ангелов, Росен Люцканов. - София : Изток-Запад, 2013. - 422 с. : с табл., диагр. ; 22 см

Ориг. загл.: Essentials of statistics for the social and behavioral sciences / Barry H. Cohen, R. Brooke Lea.

ISBN 978-619-152-302-3 (не е отпеч.)
ISBN 978-619-152-287-3 !
1. Социална статистика
311:316
COBISS.BG-ID 1263217636


316 СОЦИОЛОГИЯ. СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ
Вж и 159.9; 308; 314; 39

БК 2014/9 Кн 61
ГОГОВ, Иван Георгиев, 1954-
        Социален аудит : учебник / Иван Гогов. - [София] : Май, [2011]. - 122 с. ; 22 см

В кн. означено ч. 1. - Библиогр.: с. 117-122.

ISBN 978-954-8645-36-2 (подв.)
1. Стопанство - социални проблеми - учебници
316.334.2(075)
COBISS.BG-ID 1262374628

ГОГОВ, Иван Георгиев, 1954-
        Социален аудит в предприятията на книжния бизнес : учебник Вж Кн 212

БК 2014/9 Кн 62
ГОГОВ, Иван Георгиев, 1954-
        Технология на социалния аудит : учебник / Иван Гогов. - [София] : Май, [2011]. - 167 с. ; 22 см

Загл. на кор.: Технология на социален аудит. - В кн. означено ч. 2. - Библиогр.: с. 162-167.

ISBN 978-954-8645-37-9 (подв.)
1. Стопанство - социални проблеми - учебници
316.334.2(075)
COBISS.BG-ID 1262283748

БК 2014/9 Кн 63
ЗЛАТКОВА, Меглена Иванова, 1974-
        Етносоциология на града : по примера на град Пловдив / Меглена Иванова Златкова. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2012. - 262 с. : с ил. ; 21 см

Библиогр.: с. 204-212. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-423-789-9
1. Етносоциология 2. Пловдив - социология
316.334.56(497.234)
COBISS.BG-ID 1262231012

БК 2014/9 Кн 64
КУСЕВ, Ивайло Борисов, 1938-
        Макро и микросоциологически теории : контактен подход, изследвания, анализи / Ивайло Кусев. - София : Авангард прима, 2013 ([София] : БПС). - 391 с. : със сх. ; 21 см

Библиогр.: с. 386-390.

ISBN 978-619-160-179-0
1. Социология - теория - учебници за ВУЗ
316.1(075.8)
COBISS.BG-ID 1262469860

БК 2014/9 Кн 65
КЪНЕВ, Методи Асенов, 1936-
        Идеята за прогрес отвъд икономиката : от противопоставяне към синтез на духа на Изтока и на Запада в новия информационен свят / Методи Кънев. - София : Изток-Запад, 2013. - 463 с. ; 23 см

Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-619-152-289-7 : 20 лв.
1. Социален прогрес
316.32
COBISS.BG-ID 1262982372

БК 2014/9 Кн 66
УШЕВА, Мариана Николова, 1970-
        Специфика на общуването. Въздействия и взаимодействия в управленската практика : методически препоръки / Мариана Ушева. - Благоевград : Унив. изд. "Неофит Рилски", 2013. - 113 с. : с табл. ; 21 см

Библиогр.: с. 109-112.

ISBN 978-954-680-917-9
1. Комуникация 2. Управленски труд 3. Личност - психология
316.77
65.012
159.922
COBISS.BG-ID 1262129636

        VIOLETTA: Как и защо се заражда приятелството? : само за момичета! : съвети, идеи, тестове Вж Кн 25


32 ПОЛИТИКА
Вж и 341; 342

БК 2014/9 Кн 67
ПИРГОВА, Мария Андонова, 1955-
        Основи на политологията / Мария Пиргова. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2013. - 215 с. ; 21 см

Библиогр.: с. 197-208.

ISBN 978-954-07-3652-5 : 10 лв.
1. Политическа наука - учебници за ВУЗ
32.01(075.8)
COBISS.BG-ID 1262688484


321 ФОРМИ НА ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ. ДЪРЖАВИТЕ КАТО ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ

БК 2014/9 Кн 68
        ДЕМОКРАЦИЯ, ценности, идентичност : студентски и докторантски доклади от конференциите на ФИСН [Факултета по икономически и социални науки], посветени на 50-годишнината на ПУ "Паисий Хилендарски" / [състав. и науч. ред. Олга Симова]. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2012. - 248 с. : с табл., сх., диагр. ; 21 см

Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с. - Изд. на ПУ Паисий Хилендарски. Фак. по иконом. и соц. науки. - Съдържа докл. от: Силвия Топлева, Николай Скоморохов, Николай Желев, Димитър Ганев, Анастас Стефанов, Пенка Иванова, Лина Георгиева, Яна Кадриева, Златин Митков, Силвия Кюлюмова, Надежда Стойкова, Пламена Велкова, Мила Маринова, Надежда Александрова, Димитър Златанов, Игнат Игнатов, Стойко Митов, Ани Благова, Атанаска Хаджекирева, Иван Божикин. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-954-423-755-4
1. Демокрация - България - конференции 2. България - политика
321.7(497.2)(063)
COBISS.BG-ID 1262321892


327 МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ДИПЛОМАЦИЯ
Вж и 341

БК 2014/9 Кн 69
АСЕНОВ, Бончо Станоев, 1946-
        Разузнаването в международните отношения / Бончо Асенов. - Варна : Варненски свободен унив. "Черноризец Храбър", 2014 ([София] : Скала принт). - 384 с. ; 22 см

Библиогр.: с. 377-383.

ISBN 978-954-715-604-3 : 35 лв.
1. Разузнаване - история
327.84(100)(091)
355.40(100)(091)
COBISS.BG-ID 1262937828

БК 2014/9 Кн 70
КОСТОВ, Станислав Кръстев, 1978-
        Компетентността на Европейския съюз и прилагането на правото на ЕС от националните съдилища / [Станислав Костов]. - София : Нац. институт на правосъдието, 2013 ([София] : Дайрект сървисиз). - 96 с. ; 24 см

Името на авт. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-9419-07-8
1. Европейски съюз - правни проблеми 2. Европа - международни политически отношения
327.7:061.1ЕС
341.17(4-6)
COBISS.BG-ID 1262845668

БК 2014/9 Кн 71
МАРКОВСКА, Ангелина Мирославова, 1978-
        Външнополитическото решение : американската външна политика в края на XX и началото на XXI век / Ангелина Марковска. - В. Търново : Ивис, 2013. - 244 с. : със сх., табл. ; 20 см

Библиогр.: с. 227-237.

ISBN 978-954-2968-58-0
1. Външна политика - САЩ - история 2. САЩ - външна политика
327(73)(091)
COBISS.BG-ID 1262878948

БК 2014/9 Кн 72
        СТРАТЕГИИ и политики на сътрудничество в черноморския регион : международна конференция, 21-23 ноември 2011 г., Варна : сборник с доклади = Strategies and policies of cooperation in the Black Sea region : international conference, 21-23 November 2011, Varna, Bulgaria. - Варна : Варненски свободен унив. "Черноризец Храбър", 2011 ([Варна] : График). - 139 с. : с ил. ; 24 см

Съдържа материали от: Елисавета Калинова, В. А. Докучаева, Д. Е. Капуткин, Т. В. Морозова, Виктор Алексеевич Архипов, Боян Медникаров, Калин Калинов, Любомир Владимиров, Владимир Томов, Красимир Иванов, Оксана Хорватова, Силвия Тодорова, Росица Никифорова, Иван Никифоров, Мелтем Ватан, Кубилай Каптан, Йозден Тимурленк, Илия Копралев, Нино Чхеидзе, Тодор Булев, Георги Бакалов, Анна Недялкова, Marco Arndt, Стефан Тафров, Павел Павлов. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-954-715-617-3
1. Международно сътрудничество - Черноморски страни - конференции 2. Черноморски страни - международни политически отношения
327(262.5-0)(063)
COBISS.BG-ID 1263221988

БК 2014/9 Кн 73
[EUROPEAN Credit System for Vocational Education and Training] ЕСVЕТ за Учене през целия живот : сборник статии / [подб. Андриана Георгиева]. - София : Център за развитие на човешките ресурси, 2013 ([София] : [Експо вижън]). - 47 с. : с табл., сх. ; 21 см

Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с. - Съдържа статии от: Преслва Димитрова, Силвия Цветанска. - Библиогр. след отд. статии. - Рез. на бълг. ез.

ISBN 978-619-7077-11-7
1. Европейски съюз - програми - сборници 2. Продължаващо обучение - Европа - сборници 3. Европа - професионално образование
327.7:061.1EC(08)
377.4(4-6)(08)
COBISS.BG-ID 1262928356


329 ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ

БК 2014/9 Кн 74
РАФТЪР, Кевин
        Шин Фейн 1905 -2005 : в сянката на тероризма / Кевин Рафтър ; прев. от англ. Димитър Митев. - [София] : ИК Арка, 2012 ([София] : Коректа 1). - 333 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Sinn Féin 1905-2005 / Kevin Rafter.

ISBN 978-954-8356-39-8 : 15 лв.
1. Политически партии - Ирландия - история - 1905-2005 2. Ирландия - политически партии и движения
329.23(417)(091)
COBISS.BG-ID 1262649572


330.1 ИКОНОМИЧЕСКА НАУКА. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ. СТОЙНОСТ. КАПИТАЛ. ФОНДОВЕ

БК 2014/9 Кн 75
БАКЪРДЖИЕВА, Милка Йорданова, 1950-
        Бизнеспреговорите : истинското лица на бизнеса / Милка Бакърджиева. - Свищов : Акад. изд. "Ценов", 2014. - 391 с. : с табл., сх. ; 24 см

Библиогр.: с. 381-385. - Рез. на бълг. ез.

ISBN 978-954-23-0949-9 : 30 лв.
1. Икономическо поведение - учебници за ВУЗ 2. Стопански преговори - учебници за ВУЗ
330.16(075.8)
177.2(075.8)
COBISS.BG-ID 1262467812

        МЕТОДИ и модели за вземане на бизнес решения Вж Кн 207

БК 2014/9 Кн 76
НИКОЛОВ, Николай Маринов, 1951-
        Икономика / Николай Маринов Николов. - София : Авангард прима, 2013. - 258 с. : с диагр. ; 21 см

Библиогр.: с. 258.

ISBN 978-619-160-192-9
1. Икономически науки - учебници за ВУЗ
330.1(075.8)
COBISS.BG-ID 1262165988


330.3 ДИНАМИКА И РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКАТА

БК 2014/9 Кн 77
ИВАНОВА, Десислава Маринова
        Инвестиции : методическо ръководство / Десислава Иванова. - [Пловдив] : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2013. - 136 с. : с табл. ; 21 см

Библиогр.: с. 101-102.

ISBN 978-954-423-878-0
1. Инвестиции - учебници за ВУЗ
330.322(075.8)
COBISS.BG-ID 1262161892

СОКОЛОВ, Иван Младенов
        Базисни стъпки за успешно реализиране на публично-частно партньорство Вж Кн 105


331 ТРУД. РАБОТОДАТЕЛ. РАБОТНИК. НАУКА ЗА ТРУДА. ИКОНОМИКА НА ТРУДА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТРУДА
Вж и 311; 349; 351; 613; 614; 658

БК 2014/9 Кн 78
НЕДЕЛЧЕВА, Наталия Тодорова, 1975-
        Учебно помагало по икономика на труда / Наталия Неделчева. - Силистра : Ковачев, 2012. - 58 с. : с табл. ; 21 см

ISBN 978-954-8198-48-6
1. Труд - икономически проблеми - учебници за ВУЗ
331(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1262948324


331.5 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТРУДОВИТЕ РЕСУРСИ. ЗАЕТОСТ. ПАЗАР НА ТРУДА

БК 2014/9 Кн 79
ПЕТРОВ, Иван Йорданов, 1960-
        Комплексен методически инструментариум за детерминиран факторен анализ на самозаетостта / Иван Йорданов Петров. - Варна : Ико-консулт, 2011 ([Шумен] : Растер). - 184 с. : с табл. ; 24 см. - (Библиотека Научни монографии и студии)

За автора: с. 183. - Библиогр.: с. 181-182. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-954-8235-08-2 (не е отпеч.)
ISBN 978-954-8236-08-2 !
1. Трудови ресурси - България 2. България - труд
331.5(497.2)
COBISS.BG-ID 1262169316

БК 2014/9 Кн 80
ТОНЕВ, Младен Димитров, 1958-
        Аспекти на взаимовръзката и взаимодействието между социалния и човешкия капитал / Младен Тонев. - Варна : Варненски свободен унив. "Черноризец Храбър", 2013 (Варна : График). - 207 с. ; 20 см

Библиогр.: с. 197-205.

ISBN 978-954-715-599-2 : 16 лв.
1. Трудови ресурси
331.5
COBISS.BG-ID 1262929124


332 РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА. ТЕРИТОРИАЛНА ИКОНОМИКА. ПОЗЕМЛЕНА ИКОНОМИКА. ЗЕМЯ. ПОЗЕМЛЕНА СОБСТВЕНОСТ. НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО
Вж и 334

БК 2014/9 Кн 81
НЕДЕЛЧЕВА, Наталия Тодорова, 1975-
        Регионална икономика : ръководство за упражнения / Наталия Неделчева. - Силистра : Ковачев, 2012. - 54 с. ; 21 см

ISBN 978-954-8198-47-9
1. Стопанско райониране - учебници за ВУЗ
332.1(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1262947812


336 ФИНАНСИ. МИТНИЧЕСКО ДЕЛО. БАНКОВО ДЕЛО. ПАРИ

БК 2014/9 Кн 82
ДИМИТРОВ, Йордан Стоянов, 1954-
        Финансово планиране в клъстерите / Йордан Стоянов Димитров. - София : ТУ, 2013. - 176 с. : с табл., сх. ; 21 см

Библиогр.: с. 168-175.

ISBN 978-619-167-086-4
1. Финансово планиране - учебници за ВУЗ 2. Клъстер (икономика) - учебници за ВУЗ
336.008.5(075.8)
658.1(075.8)
COBISS.BG-ID 1262275044

БК 2014/9 Кн 83
ЕВЛОГИЕВ, Емил Евлогиев, 1962-
        Анализ на финансовото състояние на предприятието / Емил Евлогиев. - София : ОРКП Мисъл, 2014 ([София] : [Скала принт]). - 48 с. : с табл. ; 22 см. - (Библиотека Български счетоводител : актуална поредица, предназначена за счетоводители и ръководители на предприятия ; 4)

ISBN 978-954-8006-68-2 : 9 лв.
1. Стопански предприятия - финанси
336.6
COBISS.BG-ID 1262927332

СИМЕОНОВ, Калоян Димитров, 1973-
        Регулиране на финансовите пазари в Европейския съюз Вж Кн 88

БК 2014/9 Кн 84
СТОЯНЧЕВА, Димитрина Георгиева, 1977-
        Финанси на фирмата : сборник задачи : учебно помагало / Димитрина Стоянчева. - [Пловдив] : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2013. - 96 с. : с табл. ; 23 см

Загл. в изд. каре: Сборник задачи по финанси на фирмата

ISBN 978-954-423-851-3
1. Стопански предприятия - финанси - задачи - учебници за ВУЗ
336.6(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1262145252


338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ

        ГЕОГРАФИЯ и икономика за 12 клас : профилирана подготовка Вж Кн 488

        МЕЖДУКУЛТУРЕН диалог и образование в Балканите и Източна Европа : трета научна конференция [16.11.2012 год.] Вж Кн 489

БК 2014/9 Кн 85
НЕДЯЛКОВ, Антон Недялков, 1971-
        Проблеми на качеството в операционния мениджмънт на услугите / Антон Недялков. - Русе : Примакс, 2012 ([Русе] : Русенски унив. "А. Кънчев"). - 144 с. : с табл., сх., диагр. ; 25 см

Библиогр.: с. 119-137.

ISBN 978-954-8675-41-3
1. Услуги - управление и организация - учебници за ВУЗ 2. Стопански предприятия - управление и организация - учебници за ВУЗ
338.46(075.8)
658.012(075.8)
COBISS.BG-ID 1262175972

БК 2014/9 Кн 86
INTERNATIONAL Scientific Conference Cultural Road Via Pontica - Cultural Tourism without Boundaries (2 ; Dyuni Royal Risort, Bulgaria - Istanbul, Turkey ; 2012)
        International scientific conference "Cultural Road Via Pontica - cultural tourism without boundaries", 21.09.2012 - 25.09.2012, Dyuni Royal Resort - Istanbul, Turkey / [ed. board Georgi Georgiev ... и др.]. - Sofia : Гея-либрис, 2012 ([София] : [Образование и наука]). - 200 с. : с табл., диагр. ; 24 см

Имената на ред. отбелязани на с. 4. - Други ред.: Vasil Markov, Maria Valkova, Nikolina Ognenska, Svetla Rakadzhiyska, Tania Dabeva, Lyudmila Ivanova, Marin Neshkov, Jagotka Strezovska. - Възприетата форма на името на ред. Nikolina Ognenska е 
Nikolina Asenova Ognenska-Stojanova. - Пълното име на ред. Tania Dabeva е Tanja Dǎbeva Filipova. - Съдържа материали от: Valeria Fol, Georgi L. Georgiev, Ilinka S. Terziyska, Svetla Rakadjiiska, Todor Dyankov, Vasil Markov, Nikolina Ognenska, Tanya Dabeva, Georgina Lukanova, Ludmila Ivanova, Katya Ilieva, Raya Madgerova, Simona Martinoska, Mirjana Sekulovska, Ludmila Bejenaru, Nikolina Popova, Sonya Alexieva, Trayan Popkochev, Maria Valkova, Boris Borisoff, Vyara Kyurova, Yuliya Dzhabarova, Ivanka Lulcheva, Emil Traytchev Stoyanov, Ekaterina Damjanova, Dimitar Dimitrov, Bozidar Dimov, Grigor Grigorov, Jagotka Strezovska, Irina Petrovska, Ivanka Nestoroska, Mariya Kicheva-Kirova, Rayna Dimitrova, Dilyana Yaneva, Stanka Rinkova, Stoyan Kirov, Ivanka Vasenska, Lyubov Ivanova, Naume Marinoski, Sasho Korunovski, Michael Risteski. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-300-119-4
1. Културен туризъм - България - конференции 2. България - стопански туризъм
338.48-6:7/8(497.2)(063)
COBISS.BG-ID 1262478308


339.9 МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. ВЪНШНОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА. СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

БК 2014/9 Кн 87
НИКОЛОВ, Николай Маринов, 1951-
        Международна икономика / Николай Маринов Николов. - София : Авангард прима, 2013 (София : БПС). - 108 с. ; 21 см

ISBN 978-619-160-193-6
1. Международни икономически отношения - учебници за ВУЗ 2. Световно стопанство - учебници за ВУЗ
339.9(075.8)
COBISS.BG-ID 1262167268

БК 2014/9 Кн 88
СИМЕОНОВ, Калоян Димитров, 1973-
        Регулиране на финансовите пазари в Европейския съюз / Калоян Симеонов. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2014. - 781 с. : с табл., диагр., сх. ; 21 см. - (Библиотека Европейски изследвания)

Библиогр.: с. 743-780.

ISBN 978-954-07-3614-3 : 20 лв.
1. Европейски съюз - финанси 2. Финансов пазар - Европа 3. Европа - международни политически отношения
339.923:061.1ЕС
336.6(4-6)
COBISS.BG-ID 1262853604


34 ПРАВО. НАУКА ЗА ДЪРЖАВАТА И ПРАВОТО

ПЛОВДИВСКИ университет Паисий Хилендарски. Юридически факултет (Пловдив)
        Правото - изкуство за доброто и справедливото : 20 години Юридически факултет Вж Кн 131


340 ПРАВО, ОБЩИ ВЪПРОСИ. УВОД В ПРАВОТО. МЕТОДИ И ПОМОЩНИ НАУКИ В ПРАВОТО

БК 2014/9 Кн 89
        ПРАВНАТА наука традиции и актуалност : научна конференция по случай петдесетата годишнина на Пловдивския университет "Пайсий Хилендарски", Пловдив, 30 септември - 1 октомври 2011 г. (организирана от Юридическия факултет) / отг. ред. Васил Мръчков ... [и др.] ; състав. Ярослава Генова. - [Пловдив] : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2012. - 563 с. ; 24 см

Други ред.: Дарина Зиновиева, Венцислав Стоянов. - Съдържа материали от: Гълъбина Петрова, Десислава Стоянкова, Емануил Димитров, Малина Новкиришка, Д. О. Тузов, Паскал Пишона, Мария Костова, Красимир Генов, Емилия Друмева, Васил Мръчков, Христо Паунов, Радослава Янкулова, Кино Лазаров, Емилия Къндева, Иван Г. Стоянов, Дарина Зиновиева, Георги Пенчев, Константин Пехливанов, Боян Тодоров Георгиев, Петко Минев, Теодора Георгиева, Борис Колев, Георги Недев, Васил Петров, Мария Радева, Венцислав Стоянов, Люба Панайотова-Чалъкова, Мария Кьосева, Стоян Ставру, Красимир Митев, Ангел Шопов, Таня Йосифова, Иван Георгиев, Поля Голева, Григор Найденов Григоров, Ивайло Костов, Андреан Славчев, Евгени Христов, Димитър Топузов, Галина Арнаудова, Георги Ганчев, Петър Бончовски, Красимира Средкова, Илиан Шотлеков, Ярослава Генова, Теодора Филипова, Деница Ганчева, Антон Гиргинов, Цветана Каменова, Емил Константинов, Ирена Илиева, Веселин Христов Цанков, Димитър Деков, Мадлен Кавръкова, Гергана Гозанска, Надя Бояджиева.

ISBN 978-954-423-768-4
1. Право - конференции
340(063)
COBISS.BG-ID 1262330084


341 МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО

БК 2014/9 Кн 90
        БЪЛГАРСКИТЕ преюдициални запитвания (2007-2012) / [състав. Станислав Костов]. - София : Нац. институт на правосъдието, 2013- (София : Дайрект сървисиз). - Т. <1-> ; 24 см

Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с. - Изд. по Проект Комплексна и устойчива програма за обучение на магистратите, в контекста на пълноправното членство в ЕС.

ISBN 978-954-9419-08-5 (ч. 1)

Съдържа досега:

Ч. 1. - 2013. - 384 с.

1. Европейска общност - правни проблеми - сборници 2. Европа - право
341.17(4-6)(08)
COBISS.BG-ID 1262693348

КОСТОВ, Станислав Кръстев, 1978-
        Компетентността на Европейския съюз и прилагането на правото на ЕС от националните съдилища Вж Кн 70

БК 2014/9 Кн 91
        ЛЕКЦИИ на Международната магистърска програма Право на ЕС [Европейския съюз]. Т. 2, Актуални проблеми на ЕС [Европейския съюз] : сборник / Мари-Франс Кристоф-Чакалов ... [и др.] ; състав. и науч. ред. Атанас Семов ; [прев. на фр. част Жулиета Борин]. - София : СУ "Св. Климент Охридски", 2013. - 292 с. ; 22 см. - (Библиотека Студии по европейско право)

Други авт.: Флоранс Беноа-Ромер, Жан-Пол Жаке, Жоел Ридо, Етиен Крики, Жан-Дени Мутон, Атанас Семов. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Изд. на СУ Св. Климент Охридски. Юрид. фак. Център за продълж. обучение.

ISBN 978-954-07-3635-8 (подв.)
1. Европейски съюз - правни проблеми - лекции 2. Европа - право
341.17(4-6)(042.3)
COBISS.BG-ID 1262342372

БК 2014/9 Кн 92
        НАРЪЧНИК за международно съдебно сътрудничество : разработен в рамките на проект "Подобряване на практиките и повишаване на капацитета за международно сътрудничество по дела в българските съдилища" / [ред., състав. Николай Ангелов, Лада Паунова]. - Пазарджик : Окр. съд, 2014 ([Пазарджик] : [Фейс]). - 294 с. : с табл. ; 24 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре.

ISBN 978-619-90197-1-9
1. Европейски съюз - право 2. Съдебна практика - България 3. Европа - право 4. България - право
341.17(4-6)
347.9(497.2)
COBISS.BG-ID 1262931172


342 ДЪРЖАВНО ПРАВО. КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО
Вж и 321; 35

БК 2014/9 Кн 93
БЕЛОВ, Мартин Кирилов, 1979-
        Институциите на изпълнителната власт в континенталноевропейския конституционализъм / Мартин Белов. - София : Сиби, 2013-. - Т. <1-> ; 22 см

ISBN 978-954-730-856-5 (т. 1) : 20 лв.

Съдържа досега:

Ч. 1. - 535 с.

Библиогр.: с. 520-532. - Рез. на англ. ез.

1. Конституционно право - Европа 2. Изпълнителна власт - Европа 3. Европа - право
342(4)
342.51(4)
COBISS.BG-ID 1262463460


343 НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО. НАКАЗАТЕЛЕН ПРОЦЕС. УЧЕНИЕ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО. КРИМИНОЛОГИЯ
Вж и 341.4; 344; 348

        АНАЛИЗ на законодателството и съдебната практика по дела за организирана престъпност, корупция, икономически и финансови престъпления Вж Кн 99

БК 2014/9 Кн 94
        МОДЕЛИ за система на престъпления според съвременното наказателно право : сборник материали Пета международна научно-практическа конференция, организирана от ЮФ на ПУ "Паисий Хилендарски" и ЦЮН на БСУ, 12 юни 2012 / състав. Йордан Айдаров. - [Пловдив] : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2013. - 168 с. : с табл., сх. ; 21 см

Изд. на ПУ Паисий Хилендарски. Юрид. фак., Бургаски свободен унив. Център за юрид. науки. - За моделите в наказателното право / Йордан Айдаров: с. 5-7. - Съдържа докл. от: Момяна Гунева, В. А. Якушин, Малина Новкиришка, Татьяна В. Кленова, Иван Ранчев, Антон Гиргинов, Георги Пенчев, Петя Неделева, Ралица Костадинова, Силвия Александрова Цанкова-Захариева, Петко Минев.

ISBN 978-954-423-836-0
1. Наказателно право - конференции
343.1(063)
COBISS.BG-ID 1262354404

БК 2014/9 Кн 95
        ПОМАГАЛО по наказателен процес за кандидати за младши прокурори / [Стефан Милев ... и др.] ; под науч. ред. на Галина Тонева. - [София] : Нац. институт на правосъдието, [2014]- (София : Дайрект сървисиз). - Т. <1-2> ; 24 см

Загл. на кор.: Помагало по наказателно процесуално право за кандидати за младши прокурори. - Имената на авт. отбелязани на гърба на загл. с. - Други авт.: Сава Петров, Янка Гочева, Красимир Шекерджиев, Мадлена Велинова, Виктор Малинов, Иванка Которова, Радосвета Раева, Нели Дечева. - Възприетата форма на името на ред. Галина Тонева е Галина Николаева Тонева-Дачева.

ISBN 978-954-9419-18-4 (ч. 2)

Съдържа досега:

Ч. 2. - [2014]. - 592 с.

1. Наказателен процес - България - сборници 2. Наказателно право - България - сборници 3. България - право
343.1(497.2)(08)
COBISS.BG-ID 1261597924

БК 2014/9 Кн 96
        ПОМАГАЛО по наказателно материално право за кандидати за младши съдии и младши прокурори / [Калин Калпакчиев ... и др.] ; под науч. ред. на Кети Маркова и Борис Велчев. - [София] : Нац. институт на правосъдието, 2013- (София : Дайрект сървисиз). - Т. <1-2> ; 24 см

Имената на авт. отбелязани на гърба на загл. с. - Други авт.: Лада Паунова, Мая Цонева, Валя Рушанова, Сава Петров, Красимир Шекерджиев, Стефан Милев.

ISBN 978-954-9419-16-0 (ч. 2)

Съдържа досега:

Ч. 2. - 2013. - 488 с.

1. Наказателно право - България - сборници 2. България - право
343.2(497.2)(08)
COBISS.BG-ID 1261601252

БК 2014/9 Кн 97
СТАНКОВ, Боян Рангелов, 1938-
        Наказателно право : казуси и методология за решаване / Боян Станков. - Варна : Варненски свободен унив. "Черноризец Храбър", 2013 ([София] : [Скала]). - 192 с. ; 22 см

Загл. и на англ. ез.: Criminal law. - Библиогр.: с. 190-191.

ISBN 978-954-715-605-0 (не е отпеч.) : 20 лв.
ISBN 954-715-605-0 !
1. Наказателно право - България 2. България - право
343.3/.7(497.2)
COBISS.BG-ID 1262934500

БК 2014/9 Кн 98
ХИНОВА, Тамара Георгиева, 1929-2013
        Избрани трудове по наказателно право / Тамара Хинова ; [състав. Боян Станков]. - Варна : Варненски свободен унив. "Черноризец Храбър", 2013 ([Варна] : [График]). - 160 с. ; 22 см

Името на състав. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Съдържа: Освобождаване от наказателна отговорност според българското наказателно право ; Същност на освобождаването от наказателна отговорност ; Наказателноправни методи и средства в борбата с престъпността на непълнолетните ; Престъпления против дейността на държавни органи и обществени организации.

ISBN 978-954-715-603-6 : 20 лв.
1. Наказателно право
343
COBISS.BG-ID 1262943972


347 ГРАЖДАНСКО ПРАВО

БК 2014/9 Кн 99
        АНАЛИЗ на законодателството и съдебната практика по дела за организирана престъпност, корупция, икономически и финансови престъпления / [състав. Георги Митов]. - София : Нац. институт на правосъдието, 2013 ([София] : Дайрект сървисиз). - 210 с. ; 24 см

Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-9419-06-1
1. Съд и съдоустройство - България 2. Организирана престъпност - България 3. Корупция - България 4. България - право
347.97/.99(497.2)
343.3/.7(497.2)
COBISS.BG-ID 1262848228

БК 2014/9 Кн 100
ДИМИТРОВА, Галина Петрова, 1976-
        Прекратяване на осиновяването по българското семейно право / Галина Димитрова. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2014. - 303 с. ; 21 см

Загл. на гърба на кн.: Прекратяване на осиновяването. - Библиогр.: с. 291-298.

ISBN 978-954-07-3655-6 : 15 лв.
1. Осиновяване - България 2. Семейно право - България 3. България - право
347.6(497.2)
COBISS.BG-ID 1262690020

БК 2014/9 Кн 101
КОЛАРОВ, Тодор Панайотов, 1974-
        Обезпечаването и отнемането на незаконно придобито имущество в гражданския процес / Тодор Коларов. - Варна : Варненски свободен унив. "Черноризец Храбър", 2013 ([София] : [Скала принт]). - 132 с. ; 20 см

Библиогр.: с. 130-131.

ISBN 978-954-715-611-1 : 25 лв.
1. Собственост - България - правни проблеми 2. Граждански процес - България 3. България - право
347.2(497.2)
COBISS.BG-ID 1263022820

        НАРЪЧНИК за международно съдебно сътрудничество : разработен в рамките на проект "Подобряване на практиките и повишаване на капацитета за международно сътрудничество по дела в българските съдилища" Вж Кн 92

БК 2014/9 Кн 102
        ПОМАГАЛО по гражданско процесуално право за кандидати за младши съдии / [ред. Светлана Калинова, Тотка Калчева]. - [София] : Нац. институт на правосъдието, [2014]- (София : Дайрект сървисиз). - Т. <1-2> ; 24 см

Имената на ред. отбелязани на гърба на загл. с. - Пълното име на ред. Тотка Калчева е Тотка Калчева Димитрова.

ISBN 978-954-9419-11-5 (ч. 2)

Съдържа досега:

Ч. 2 / [Красимир Влахов ... и др.] - [2014]. - 560 с. 

Имената на авт. отбелязани на гърба на загл. с. - Други авт.: Калоян Топалов, Борислав Белазелков, Владимир Вълков, Хрипсиме Мъгърдичиян, Албена Бонева, Биляна Балинова, Светлана Калинова, Камелия Маринова.

1. Граждански процес - България - сборници 2. България - право
347(497.2)(08)
COBISS.BG-ID 1261618404


349 СПЕЦИАЛНИ ОТРАСЛИ НА ПРАВОТО. ОТРАСЛИ НА ПРАВОТО СЪС СМЕСЕН ХАРАКТЕР

БК 2014/9 Кн 103
МРЪЧКОВ, Васил Желязков, 1934-
        Имуществена отговорност на работодателя при смърт или увреждане на здравето на работника или служителя / Васил Мръчков. - София : Сиби, 2013 ([София] : Симолини). - 296 с. ; 22 см

ISBN 978-954-730-853-4 : 19 лв.
1. Трудово право - България 2. България - право
349.2(497.2)
COBISS.BG-ID 1262135780


351 ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО УПРАВЛЕНИЕ

БК 2014/9 Кн 104
БЪЛГАРИЯ. Закони и др. п.
        Данъци 2014 : 2 08 С04. - 13. изд. - София : Сиби, 2013 (София : Симолини). - 788 с. : с табл. ; 19 см. - (Поредица Джобни издания)

1. изд. 2001 със загл. Данъци 2001. - Актове на правото на ЕС в областта на данъчното облагане: с. 752-760. - Спогодби за избягване на двойно данъчно облагане, по които Република Бългрия е страна: с. 760-772. - Справочник на актовете за изменение: с. 773-787. - Информ. към 25.11.2013. - Съдържа: Закон за данък върху добавената стойност ; Закон за акцизите и данъчните складове ; Закон за данък върху застрахователните премии ; Закон за корпоративното подоходно облагане ; Закон за данъците върху доходите на физически лица ; Закон за местни данъци и такси

ISBN 978-954-730-858-9 : 13.60 лв.
1. Данъци - България - законодателни и директивни материали 2. Данъчно облагане - България - законодателни и директивни материали 3. Такси - България - законодателни и директивни материали 4. България - обществено управление
351.72:336.2(497.2)(094.4)
COBISS.BG-ID 1262289892

НАУЧНА конференция Актуални проблеми на защитата на населението и инфраструктурата (Велико Търново ; 2012)
        Сборник доклади от Научна конференция "Актуални проблеми на защитата на населението и инфраструктурата" : 25-26 октомври 2012 година. Т. 2, Научно направление "Други направления, свързани със защитата на населението и инфраструктурата" Вж Кн 110

БК 2014/9 Кн 105
СОКОЛОВ, Иван Младенов
        Базисни стъпки за успешно реализиране на публично-частно партньорство / Иван Соколов. - Пловдив : ИК Хермес, 2013 ([Пловдив] : Колор принт). - 116 с. : с табл., диагр. ; 21 см

Библиогр.: с. 113-115.

ISBN 978-954-26-1274-2 (подв.)
1. Администрация - управление и организация 2. Инвестиции 3. Проекти - управление и организация
351/354
330.322
65.012.2
COBISS.BG-ID 1262879204


355/359 ВОЕННО ДЕЛО. ВОЕННИ НАУКИ. НАРОДНА ОТБРАНА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ
Вж и 351.86; 623

АСЕНОВ, Бончо Станоев, 1946-
        Разузнаването в международните отношения Вж Кн 69

БК 2014/9 Кн 106
ВЕЛЕВ, Светослав Любомиров, 1967-
        Военни аспекти на екологията и опазването на околната среда : учебник / Светослав Велев. - София : ВА "Георги С. Раковски", 2013. - 160 с. : с цв. ил., к. ; 21 см

Изд. на ВА Георги С. Раковски. Фак. Командно-щабен. Кат. Мениджмънт на извънредните ситуации.

ISBN 978-954-9348-43-9
1. Военно дело - екологични проблеми - учебници за ВУЗ 2. Околна среда - опазване - учебници за ВУЗ
355/359:504(075.8)
504(075.8)
COBISS.BG-ID 1262242532

БК 2014/9 Кн 107
ВЕЛИКОВ, Господин, 1934-
        По пътя към безсмъртието / Господин Великов. - 2. прераб. и доп. изд. - Силистра : Ковачев, 2012. - 58 с. : с ил., портр. ; 20 см

Пълното име на авт. Господин Великов е Господин Великов Нейков. - 1. изд. 1983, установено по доп. източник. - Текст и на рус. ез.

ISBN 978-954-8198-44-8
1. Втора световна война - участие - СССР - история 2. Села - България - история 3. СССР - военно дело 4. Европа - история 5. Професор Иширково, Силистренска област - краезнание
355.48(47+57)
940.53
908(497.21-22)
COBISS.BG-ID 1262976996

БК 2014/9 Кн 108
ЗДРАВКОВ, Стефан Стойчев, 1945-
        Мъртвият не ни е вече враг!... : [Николай Цеков Николов] / Стефан Здравков, Мартин Момчилов. - София [т.е. Мездра] : Фонд. Искър, 2013 ([София] : [Вулкан]). - 32 с. : с ил., портр. ; 21 см

Изд. на Фонд. Искър. В. Сирак. - На кор. означена год. на изд. 2014

ISBN 978-954-8399-09-8
1. Николов, Николай Цеков, 1947-1968 - биографии 2. Военнослужещи, български - биографии 3. Чехословашки събития 1968 4. България - военно дело
355.48(497.2)(092)
886.7-94
92 Николов, Николай Цеков
COBISS.BG-ID 1262845924

БК 2014/9 Кн 109
НАУЧНА конференция 100 години Българска бойна авиация (Долна Митрополия ; 2012)
        Сборник доклади от Научна конференция 2012 "100 години българска бойна авиация", 17-18 юни 2012 година. - Д. Митрополия : Нац. воен. унив. "Васил Левски". Фак. Авиационен, 2012. - 2 т. : с ил. ; 21 см

Загл. на кор.: Сборник научни трудове от Научна конференция 2012 100 години българска бойна авиация. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ., бълг. ез.

(т. 2)
ISBN 978-954-713-106-4 !

Съдържа:

Т. 2. - 234 с. 

Текст и на англ. ез.

1. Авиация - България - история - конференции 2. Военновъздушни сили - България - история - конференции 3. България - военно дело
358.4(497.2)(091)(063)
623.7(497.2)(063)
COBISS.BG-ID 1261927140

БК 2014/9 Кн 110
НАУЧНА конференция Актуални проблеми на защитата на населението и инфраструктурата (Велико Търново ; 2012)
        Сборник доклади от Научна конференция "Актуални проблеми на защитата на населението и инфраструктурата" : 25-26 октомври 2012 година. Т. 2, Научно направление "Други направления, свързани със защитата на населението и инфраструктурата". - В. Търново : Нац. воен. унив. "Васил Левски", 2012. - 221 с. : с ил., диагр. ; 21 см

Съдържа доклади от: Гаро Мардиросян, Бойко Рангелов, Михаил Харалампиев, Антоанета Симеонова, Ангел Крумов, Станислав Асенов, Любен Лаков, Валентина Николова, Иво Балевски, Тихомир Трифонов, Иван Симеонов Иванов, Величка Милина, Марий Георгиев, Васил Къдрев, Кръстю Кръстев, Анушка Станчева, Румен Христов, Иван Калоянов, Милко Стефанов, Николай Илиев, Георги Дянков. - Възприетата форма на авт. Иван Симеонов Иванов е Иван Симеонов. - Пълното име на авт. Станислав Асенов е Станислав Асенов Иванов. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ., бълг. ез.

ISBN 978-954-753-104-8 !
1. Национална сигурност - България - конференции 2. Гражданска защита - България - конференции 3. България - военно дело
355.02(497.2)(063)
355.244(063)
351.86(497.2)(063)
COBISS.BG-ID 1268342500

БК 2014/9 Кн 111
НАУЧНА конференция Мениджмънтът в динамично променяща се среда за сигурност (Велико Търново ; 2011)
        Сборник доклади от Научна конференция "Мениджмънтът в динамично променяща се среда за сигурност", 30 ноември - 1 декември 2011 година. - В. Търново : Нац. воен. унив. "Васил Левски", 2011-. - Т. <2, 6-8> ; 21 см

Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-753-089-8

Съдържа досега:

Т. 2. - 2011. - 212 с. : със сх., табл., ил. 

Съдържа докл. от: Светослав Спасов, Стойко Стойков, Севдалина Димитрова, Ваня Банабанкова, Даниел Манолов, Борислав Борисов, Красимир Костадинов, Георги Георгиев, Иван Богомилов, Антони Славински, Георги Петров, Николай Милованов, Иван Драганов, Филип Тодоров, Антония Лазарова, Иван Калоянов, Вяра Жекова, Ивайло Ралев, Александър Трендафилов.

Т. 6. - 2011. - 232 с. : с ил. 

Текст и на англ. ез. - Съдържа докл. от: Светослав Спасов, Стойко Стойков, Севдалина Димитрова, Марин Русев, Даниела Балева, Любомир Владимиров, Владимир Томов, Мариана Тодорова, Николай Арабаджийски, Боряна Върбанова, Явор Янков, Георги Колев, Георги Глухчов, Ваня Банабакова, Диана Кайтазова-Иванова, Атанас Панев, Георги Енчев, Николай Найденов, Димо Пехливанов, Radu-Adrian Mandache, Mircea Cosma, Недю Попов, Radka Lopourova.

Т. 7. - 2011. - 216 с. : с табл., сх., к. 

Текст и на англ. ез. - Съдържа докл. от: Светослав Спасов, Стойко Стойков, Севдалина Димитрова, Иван Станчев, Кръстю Кръстев, Павел Ангелов, Марио Георгиев, Христо Иванов, Нено Христов, Кирил Желязков, Жанета Севдалинова, Ива Сашева, Галин Иванов, Гергана Илиева, Николай Колев, Мирослав Ст. Димитров, Даниела Атанасова, Габриела Йончева, Дарина Илиева.

Т. 8. - 2011. - 208 с. : с ил. 

Съдържа докл. от: Светослав Стойков, Стойко Стойков, Севдалина Димитрова, Николай Илиев, Румен Маринов, Иван Ангелов, Георги Георгиев, Жени Стайкова, Красимир Литов, Маргарита Милчева, Вяра Жекова, Валентина Стоянова, Борислав Янков, Стефан Петков, Петър Пенков, Иво Балевски.

1. Военно дело - конференции
355(063)
COBISS.BG-ID 1247032548

БК 2014/9 Кн 112
НЕНКОВ, Петър Йорданов, 1958-
        Със стремци в мир и в бой / Петър Ненков. - Казанлък : [Хеликон], 2012 (Казанлък : Булпак принт). - 448 с. : с ил. ; 23 см

Библиогр.: с. 439-445.

ISBN 978-954-8197-59-5
1. Пехота, българска - история 2. България - военно дело
356(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1262484708

БК 2014/9 Кн 113
CAČEVSKI, Venelin Todorov, 1948-
        Casimir Ehrnrooth - the general who made history : the true story / Venelyn Tsachevsky. - Sofia : Publ. house East-West, 2013. - 534 с. : с ил. ; 25 см

Библиогр.: с. 381-420. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-152-321-4 (подв.)
1. Eрнрот, Казимир Густавович, 1833-1913 - биографии 2. Пълководци и генерали, руски - биографии 3. Русия - военно дело
355.48(470)(092)
92 Ернрот, Казимир Густавович
COBISS.BG-ID 1262987236


37 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОСВЕТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ
Вж и 003; 021.3; 159.9; 612; 613; 727

БК 2014/9 Кн 114
        ДЕТЕТО във фокуса на педагогическото взаимодействие и социалната работа : сборник с доклади от Конференция с международно участие, 23-24 ноември 2012 г., организирана от Факултета по педагогика на Софийски университет "Св. Климент Охридски" / [ред. кол. Сийка Чавдарова-Костова ... и др.]. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2013. - 704 с. : с ил. ; 24 см

Имената на ред. отбелязани на гърба на загл. с. - Други ред.: Вася Делибалтова, Тони Манасиева, Бончо Господинов. - Името на ред. Сийка Георгиева Чавдарова-Костова погрешно отпеч. на гърба на загл. с. Сийка Чавдарова-Костов. - Изд. на СУ Св. Климент Охридски. Фак. по педагогика. - Текст и на рус., англ. ез. - Библиогр. след отд. докл.

ISBN 978-954-07-3522-1
1. Педагогика - социални проблеми - сборници
37.06(08)
COBISS.BG-ID 1262691812

БК 2014/9 Кн 115
ЛИНКОВ, Александър Йорданов, 1955-
        Педагогика : учебник за студенти от специалността "Физическо възпитание" / Александър Линков, Симо Иванов. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2012. - 137 с. ; 21 см

Библиогр.: с. 135-136.

ISBN 978-954-423-790-5
1. Педагогика - учебници за ВУЗ
37.01(075.8)
COBISS.BG-ID 1262294244

БК 2014/9 Кн 116
РАДЕВ, Пламен, 1950-
        Училищна педагогика / Пламен Радев, Пламен Легкоступ, Албена Александрова. - В. Търново : Фабер, 2013. - 356 с. : с ил., табл. ; 24 см

Пълното име на авт. Пламен Радев е Пламен Радев Иванов, а на авт. Албена Александрова - Албена Александрова Овчарова. - Библиогр.: с. 352-355.

ISBN 978-954-400-976-2
1. Педагогика - учебници за ВУЗ
37.01(075.8)
COBISS.BG-ID 1262632164

БК 2014/9 Кн 117
СТЪРНБЪРГ, Робърт Дж., 1949-
        Педагогическа психология / Робърт Дж. Стърнбърг, Уенди М. Уилямс ; прев. от англ. Людмила Андреева. - София : Изток-Запад, 2014. - 767 с. : с ил. ; 30 см

Ориг. загл.: Educational psychology / Robert J. Sternberg, Wendy M. Williams. - Азб. показалец.

ISBN 978-619-152-355-9 (подв.) : 59 лв.
1. Детска и педагогическа психология
37.015.3
COBISS.BG-ID 1263068388

БК 2014/9 Кн 118
        СЪВРЕМЕННОТО образование: стратегии, направления, ценности : сборник / [ред. кол. Румяна Танкова - отг. ред. ... и др.]. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2012. - 442 с. : с ил. ; 21 см

Загл. на гърба на кн.: Съвременното образование. - Имената на ред. отбелязани на гърба на загл. с. - Други ред.: Галена Иванова, Елена Арнаудова, Юрий Янакиев. - Изд. на ПУ Паисий Хилендарски. Пед. фак. - Текст и на рус. ез. - Съдържа материали от: Калин Гайдаров, Александр Жосан, Боряна Иванова, Даниела Маркова, Елена Събева, Жана Янкова, Камелия Галчева, Кирилка Тагарева, Кристина Танева, Марина Георгиевна Ковтунович, Симо Иванов, Софка Каракехайова, Тодорка Кушева, Антония Пенева Балева, Владимира Ангелова, Златина Шаркова, Мария Кръстанова, Маргарита Александрова, Мая Манева, Николинка Атанасова, Светлана Сарийска, Светломира Ковачева, Силвия Гърневска, Софка Станчева, Юрий Янакиев, Яна Янкова, Вили Янчева, Гергана Славчева, Даниела Гирджева-Валачева, Димитрина Капитанова, Златка Касандрова, Илиана Червенакова, Катерина Къндева, Красимира Бойкова, Нона Юрукова, Пенка Димитрова, Росица Иванова, Румяна Жекова-Стойнова, Силвана Боева, Теодора Власева, Хилда Терлемезян, Цонка Илиева, Албена Игнатова, Майя Бошева, Людмила Векова. - Библиогр. след отд. статии. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-423-827-8
1. Образование и просвета - сборници
37.01(08)
COBISS.BG-ID 1262239972

БК 2014/9 Кн 119
        УВОД в специалността : помагало за чуждестранни студенти с педагогически профил / Мая Георгиева ... [и др.] ; [ред. Диана Иванова]. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2013. - 236 с. : с ил. ; 21 см

Други авт.: Маргарита Василева, Соня Дрингова, София Шопова. - Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. - Изд. на ПУ Паисий Хилендарски. Департамент за ез. и специализирана подготовка на чуждестранни студенти. - Библиогр.: с. 235.

ISBN 978-954-423-826-1
1. Педагогика - учебници за ВУЗ
37.01(075.8)
COBISS.BG-ID 1262231780


371 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО. УЧИЛИЩНО ДЕЛО

БК 2014/9 Кн 120
БОЙЧЕВА, Вера Иванова, 1932-2015
        Системата на взаимно обучение и приложението й в България / Вера Бойчева. - София : Парадигма, 2014 ([София] : [Булгед]). - 567 с. : с ил. ; 21 см

Библиогр.: с. 555-566 и след отд. гл. - Рез. на бълг., англ., фр., нем., рус. ез.

ISBN 978-954-326-205-2
1. Взаимоучителна система 2. Обучение - методи 3. България - образование
371.4.022(497.2)
COBISS.BG-ID 1262911204

БК 2014/9 Кн 121
БУТ, Тони, 1944-
        Индекс за приобщаване: подобряване на ученето и участието в училищата / Booth, Ainscow ; [прев. и адапт. от англ.]. - [3. изд.]. - София : Център за приобщаващо образование, 2011 ([София] : [Булгед]). - 178 с. : с табл., сх., ил. ; 30 см

Ориг. загл.: Index for inclusion: developing learning and participation in schools. - 1. изд. 2007. - Библиогр.: с. 171-174.

ISBN 978-954-92083-5-1 (подв. със спирала)
1. Учебно-възпитателна работа
371
COBISS.BG-ID 1262567396

БК 2014/9 Кн 122
ЖЕЛЕЗОВА-Миндизова, Диана Петрова, 1968-
        Метарегулативни компетентности и роли на съвременния учител : монография / Диана Железова. - [Силистра] : Ковачев, 2013. - 156 с. ; 21 см

Библиогр.: с. 147-155.

ISBN 978-954-8198-51-6
1. Учители - подготовка
371.13/.16
COBISS.BG-ID 1262903780

БК 2014/9 Кн 123
ЖЕЛЕЗОВА-Миндизова, Диана Петрова, 1968-
        Портфолиото като стратегия за продължаващо самообразование на учителя : монография / Диана Железова. - [Силистра] : Ковачев, 2012. - 82 с. : със цв. сх. ; 21 см

Библиогр.: с. 76-81.

ISBN 978-954-8198-50-9
1. Учители - подготовка 2. Обучение - методи
371.311
371.13/.16
COBISS.BG-ID 1262924004

БК 2014/9 Кн 124
        ОЦЕНЯВАНЕ на учениците : ръководство за експерти обучители / [Наташа Цанова ... и др.]. - София : [Унив. изд. "Св. Климент Охридски"], 2013. - 151 с. : с табл., сх. ; 28 см

Имената на авт. отбелязани на гърба на загл. с. - Други авт.: Снежана Томова, Мая Гайдарова, Милена Кирова, Елена Бояджиева, Владислав Господинов, Надежда Райчева, Илиана Петкова, Любомир Джалев. - Изд. на Нац. институт за обучение и квалификация в системата на образованието. - Док. изд. и на електронен носител. - Библиогр. след отд. модули.

ISBN 978-954-07-3561-0
1. Ученици - проверка и оценка на знанията
371.27
COBISS.BG-ID 1262540004


372.4 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

БК 2014/9 Кн 125
МИХАЙЛОВА, Весела Василева, 1963-
        Четене с разбиране : тренировъчни задачи за 6. клас : подготовка за PISA / Весела Михайлова, Тина Велева, Стоян Иванов. - София : Просвета, 2014 (София : ПК "Димитър Благоев"). - 44 с. : с ил. ; 29 см

Загл. на кор.: Четене с разбиране 6. клас.

ISBN 978-954-01-3024-8 : 3.90 лв.
1. Четене - задачи - учебници за основни училища
372.41(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 1262492388

БК 2014/9 Кн 126
        МЛАДИ математически таланти 4 : задачи и отговори на проведените конкурси, състезания и олимпиади през учебните 2005/2006 г., 2006/2007 г. и 2007/2008 г. / [състав., предг. Христо Лесов]. - Казанлък : Хеликон, 2009 (Казанлък : Лукс принт). - 286 с. : с черт. ; 21 см

Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с., а на авт. на предг. - на с. 6. - Изд. на Фонд. Математика и информатика - Казанлък. - Грешният ISBN отпеч. на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-8197-46-5
ISBN 987-954-8197-46-5 !
1. Математика - задачи 2. Информатика - задачи
372.47(079)
372.851(079)
51(079)
COBISS.BG-ID 1262573540


372.8 ДРУГИ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ. МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО НА ОТДЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

БК 2014/9 Кн 127
ИЛИЕВА, Нели Илиева, 1968-
        Разработки и тестове по литература за 7 клас / Нели Илиева. - София : Сим консулт прес, 2013 ([София] : [Геа 2000]). - 144 с. ; 22 см

Изд. на сп. Литерайко.

ISBN 978-954-92961-3-6 : 8.40 лв.
1. Българска литература - тестове - учебници за основни училища
372.888.67(079)(075.2)
COBISS.BG-ID 1262872548

        МЛАДИ математически таланти 4 : задачи и отговори на проведените конкурси, състезания и олимпиади през учебните 2005/2006 г., 2006/2007 г. и 2007/2008 г. Вж Кн 126

БК 2014/9 Кн 128
ПАПАЗОВ, Благомир Кирилов, 1953-
        Изобразително изкуство 1-4. клас на СОУ : методически постановки / Благомир Папазов ; [науч. ред. Валери Чакалов]. - [3.] прераб. изд. - В. Търново : Фабер, 2014. - 200 с. ; 24 см

Името на ред. отбелязано на гърба на предзагл. с. - 1. изд. 1999 със загл. Теория и методика на обучението по изобразително изкуство 1-4 клас на СОУ на Унив. изд. Епископ Константин Преславски - Шумен. - В кн. погрешно отпеч. 2. прераб. изд. - Библиогр. след отд. теми.

ISBN 978-619-00-0026-6
1. Изобразително изкуство - методика на преподаването за основни училища
372.875
COBISS.BG-ID 1262492900

БК 2014/9 Кн 129
ТОТЕВ, Пламен Стефанов, 1964-
        Помагало по български език и литература за 8. клас : тестове, есе, интерпретации / Пламен Тотев, Миглена Севдалинова, Светослав Минчев. - [София] : ИК Персей, 2014 ([София] : [Инвестпрес]). - 224 с. : с табл. ; 20 см

Пълното име на авт. Миглена Севдалинова е Миглена Севдалинова Пецева.

ISBN 978-619-1610-24-2 : 7.99 лв.
1. Български език - тестове - учебници за основни училища 2. Българска литература - тестове - учебници за основни училища
372.880.867(079)(075.2)
372.888.67(079)(075.2)
COBISS.BG-ID 1262453476


373 ВИДОВЕ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА

БК 2014/9 Кн 130
БОЯНОВА-Андреева, Елена
        И в спомените то е живо... / Елена Боянова-Андреева. - София : ИК "Коралов и сие", 2010 (София : Дими 99). - 168 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см

ISBN 978-954-9742-24-4 : 5 лв.
1. Училища - България - история 2. Брезник - образование
373(497.22-21)(091)
COBISS.BG-ID 1262844388


374 ИЗВЪНУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ. КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА РАБОТА

ПЕЕВ, Атанас Друмев, 1936-
        Ваятели на добруджанския народен танц : краеведско-родоведски биографични очерци за най-изявените хореографи и ръководители на танцови състави в Добричко Вж Кн 236


376 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНИ ГРУПИ И ЛИЦА

СМАЙТ, Иън
        Дислексия : ръководство за родители и учители Вж Кн 40


377 СПЕЦИАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОФЕСИОНАЛНИ УЧИЛИЩА

        [EUROPEAN Credit System for Vocational Education and Training] ЕСVЕТ за Учене през целия живот : сборник статии Вж Кн 73


378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

БК 2014/9 Кн 131
ПЛОВДИВСКИ университет Паисий Хилендарски. Юридически факултет (Пловдив)
        Правото - изкуство за доброто и справедливото : 20 години Юридически факултет / отг. ред. Дарина Зиновиева. - [Пловдив] : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2013. - 688 с. : с к., сх. ; 24 см

Текст и на англ. ез. - Съдържа докл. от: Емилия Къндева, Дарина Зиновиева, Емилия Друмева, Веселин Цанков, Богдан Йорданов, Боян Георгиев, Илонка Горанова, Константин Пехливанов, Красимир Мутафов, Надежда Христова, Христо Паунов, Христос Казандизис, Димитрина Стефанова, Златимир Орсов, Радослава Янкулова, Веселин Козарев, Симона Георгиева Господинова, Ванеса Понте, Малина Новкиришка-Стоянова, Мария Костова, Росен Ташев, Георги Пенчев, Евгени Йочев, Петя Неделева, Десислава Стоянкова, Емануил Димитров, Hannes Wakonig, Венцислав Стоянов, Поля Голева, Красен Стойчев, Григор Григоров, Ангел Шопов, Гергана Василева Боянова, Красимир Митев, Люба Панайотова-Чалъкова, Стоян Ставру, Борислав Борисов, Васил Петров, Димитър Топузов, Мартин Димитров, Андреан Славчев, Антон Т. Гиргинов, Йонко Кунчев, Ралица Светлозарова Костадинова, Тервел Георгиев, Огнян И. Фортунов, Петко Иванов Минев, Силвия Цанкова-Захариева, Цветелина Кърджева-Тенева, Иван Георгиев, Чавдар Грошев, Mark Kramer, Noemi Marin, Rainer Palmstorfer, Емил Константинов, Искра Баева, Николай Натов, Атанас Семов, Jean Monnet, Елисавета Калинова-Панова, Надя Бояджиева, Гергана Гозанска, Мариела Янева-Деливерска, Мария Радева, Todor Kolarow, Тони Димов, Юлиан Комсалов. - Библиогр. след отд. докл.

ISBN 978-954-423-874-2
1. Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Юридически факултет - история - сборници 2. Право - сборници 3. Пловдив - висше образование
378.4.096:34(497.234)(08)
34(08)
COBISS.BG-ID 1262338788

БК 2014/9 Кн 132
СОФИЙСКИ университет Св. Климент Охридски. Богословски факултет (София)
        Алманах на Богословския факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" 1923-1951 / [състав. Цвета Василева Узунова ... и др.] ; под ред. на Александър Омарчевски. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2013. - 110 с. : с ил., табл., портр. ; 20 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Други състав.: Ружа Борисова Доновска, Мирослава Петкова Млечкова, Димитър Костадинов Христов, Мариана Кънчева Кънева.

ISBN 978-954-07-3636-5
1. Софийски университет "Св. Климент Охридски". Богословски факултет - история - 1923-1951 2. София - висше образование
378.4.096:23/28(497.223)(091)(059)
COBISS.BG-ID 1262386660

БК 2014/9 Кн 133
СОФИЙСКИ университет Свети Климент Охридски. Факултет по класически и нови филологии. Конференция на нехабилитирани преподаватели и докторанти (10 ; София ; 2013)
        Десета конференция на нехабилитираните преподаватели и докторанти от Факултета по класически и нови филологии, май 2013 / състав. Димитър Веселинов. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2013. - 517 с. : с ил., табл. ; 24 см

Пълното име на състав. Димитър Веселинов е Димитър Веселинов Димитров. - Текст и на англ., фр., нем., итал., исп., гр. ез. - Библиогр. след отд. докл.

ISBN 978-954-07-3633-4
1. Софийски университет " Св. Климент Охридски". Факултет по класически и нови филологии - конференции 2. Филология - конференции 3. София - висше образование
378.4.096:802/809(497.223)(063)
802/809(063)
COBISS.BG-ID 1262962148

БК 2014/9 Кн 134
        СТУДЕНТСКИТЕ стажове - инвестиция за бъдещето на младите хора : сборник статии от научно-практическа конференция на УНСС и партньори: Министерство на финансите, Национален съюз на земеделските кооперации в България и Регионална занаятчийска камара, София. - София : АТЛ-50, 2009 ([София] : Спектър). - 154 с. : с табл., сх., диагр. ; 21 см

Съдържа материали от: Пламен Мишев, Кирил Спасов, Мирчо Марков, Маргарита Атанасова, Таня Георгиева, Петър Николов, Люляна Димитрова, Албена Митева, Марко Тимчев, Юлия Дойчинова, Галина Димитрова, Зорница Стоянова, Ирина Данаилова, Камелия Асенова, Мирослава Пейчева, Ралица Пандурска, Росица Иванова, Тодор Тодоров, Ирина Димитрова, Николай Йорданов, Жана Георгиева, Юлиан Евтимов. - Библиогр. след отд. докл.

ISBN 978-954-91655-4-8
1. Студенти - учебно-възпитателна работа - конференции 2. Наука и практика - конференции
378.14.02(063)
COBISS.BG-ID 1262880996

БК 2014/9 Кн 135
ТАСЕВ, Георги Асенов, 1946-
        Автореферат на дисертация : методични указания / Георги Тасев. - София : Авангард прима, 2013 (София : БПС). - 54 с. : с табл., сх. ; 21 см

ISBN 978-619-160-194-3
1. Дисертация
378.2
COBISS.BG-ID 1262223076

ТАСЕВ, Георги Асенов, 1946-
        Как се разработва докторска дисертация : наръчник на докторанта Вж Кн 7

БК 2014/9 Кн 136
ТОДОРОВА, Цвета Николова, 1943-
        Почетните доктори на Софийския университет "Св. Климент Охридски" (1888-1939) / Цвета Тодорова ; [фотогр. Владислав Господинов] = Doctors Honoris Causa of Sofia University "St. Kliment Ohridski" (1888-1939) / Tzveta Todorova ; [transl. Diana Yankova] ; [photogr. Vladislav Gospodinov]. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2013. - 303 с. : с цв. ил., портр., факс. ; 29 см

Имената на прев., ил. отбелязани на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-07-3631-0 (подв.) : 20 лв.
1. Софийски университет "Св. Климент Охридски" - история - биографии 2. София - висше образование
378.12(497.223)(091)(092)
92(497.223)
COBISS.BG-ID 1262301156


39 ЕТНОЛОГИЯ. ЕТНОГРАФИЯ. НРАВИ. ОБИЧАИ. БИТ. ФОЛКЛОРИСТИКА
Вж и 572; 903; 904

БК 2014/9 Кн 137
        ЕТНОГРАФСКИ проблеми на народната духовна култура. - София : БАН, 1989-<2013>. - Т. <10> ; 24 см

Загл. и на англ. ез.: Ethnographical problems of traditional culture. - Загл. от Т. 4 - : Етнографски проблеми на народната култура. - Офс. изд. - Изд. на БАН. Етногр. институт с музей.

ISBN 978-954-322-685-6 (т. 10) : 22 лв.

Съдържа досега:

Т. 10 / [състав. Анатол Анчев] ; [ред. кол. Рачко Попов ... и др.]. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2013. - 488 с. : с ил.

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Други ред.: Анатол Анчев, Евгения Троева. - Съдържа статии от: Анатол Анчев, Еля Цанева, Петко Христов, Евгения Троева, Валентина Васева, Петя Банкова, Камен Дончев, Мария Маркова, Ани Кирилова, Мария Галанова, Анита Комитска, Ана Стефанова, Виолета Периклиева. - Изд. на БАН. Институт за етнология и фолклористика с ентногр. музей. - Библиогр. след отд. статии. - Рез. на бълг., англ. ез.


1. Българи - бит 2. Народни обичаи и обреди, български 3. Народни обичаи и обреди, славянски 4. България - фолклористика 5. Славянски страни - фолклористика
39(497.2)
398.3(497.2)
COBISS.BG-ID 1044196836

БК 2014/9 Кн 138
        СБОРЯНОВО 2011/2012 : сборник есенни четения. Т. 8/9, От находката до витрината / [ред. кол. Живка Михайлова ... и др.]. - В.Търново : Фабер, 2013. - 596 с. : с ил., к., факс. ; 24 см

Загл. на кор.: Сборник есенни четения Сборяново. - Имената на ред. отбелязани на гърба на предзагл. с. - Други ред.: Мария Николаева, Теодора Василева, Цветалин Цветанов, Милена Николова. - Изд. на Ист. музей - Исперих. - Съдържа проучвания от: Мария Чичикова, Тотко Стоянов, Стамен Станев, Юрий Виноградов, Теодора Василева, Калин Маджаров, Върбин Върбанов, Елена Пенчева, Никола Русев, Мария Николаева, Стела Дончева, Владимир Пенчев, Красимир Кръстев, В. Бонев, И. Кулев, Б. Златева-Рангелова, Нина Диянова, Светлозар Стоянов, Димитър Петров, Веселина Белева, Креса Стоянова, Мариана Русева, Марияна Ибришимова Петрова, Венелина Илиева, Величка Илиева, Надка Василева, Росица Бинева, Атанаска Марулева, Величка Калева, Ивелина Неделчева, Илия Вълев, Румяна Денчева, Даниел Руменов, Димитър Петров, Бета Хараланова, Дарина Илиева, Милена Николова, Пепа Коскина, Ангел Павлов. - Библиогр. след отд. проучвания.

ISBN 978-954-400-966-3
1. Паметници на културата - България - сборници 2. Народни обичаи и обреди - България - сборници 3. България - етнография 4. Североизточна България - паметници на културата
392(497.2)(08)
904(497.2-18)(08)
COBISS.BG-ID 1262639332


5 МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

502 ПРИРОДА. ИЗУЧАВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДАТА. ОПАЗВАНЕ НА РАСТИТЕЛНИЯ И ЖИВОТИНСКИЯ СВЯТ
Вж и 504; 55/59; 630

МАГАЕВА, Снежана Димитрова, 1941-
        Екологична химия и опазване на околната среда Вж Кн 163

БК 2014/9 Кн 139
НИКОЛОВА, Марияна Костадинова, 1957-
        Рискът от наводнения : ГИС [географско информационно системно] моделиране на промените в околната среда за оценка на риска от наводнения / Марияна Николова, Стоян Недков. - София : Терарт, 2012 ([София] : [Лито Балкан]). - 248 с. : с ил. ; 24 см

Загл. и на англ. ез.: Food risk. - About the monogfaph Flood risk : GIS modeling of environmental changes for flood risk assesment / C. Gregory Knight: с. 220-221. - За монографията Рискът от наводнения: ГИС моделиране на промените в околната среда за оценка на риска от наводнения / Антон Попов: с. 222-227. - Речник на термините: с. 238-247. - Биогр. сведения за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 228-237.

ISBN 978-954-9531-16-9
1. Наводнения 2. Околна среда - контрол
502.5
COBISS.BG-ID 1262993124

БК 2014/9 Кн 140
СТОЯНОВА, Зорница Димова
        Интегрирана екологична оценка : тестове, методически задачи / Зорница Димова Стоянова. - София : ИК АТЛ-50, 2011 ([София] : Спектър). - 199 с. : с табл. ; 20 см

ISBN 978-954-91655-7-9
1. Околна среда - опазване - икономически проблеми - тестове - учебници за ВУЗ
502(079)(075.8)
COBISS.BG-ID 1262676452

NATIONAL Conference Chemistry for Sustainable Development (8 ; Sofia ; 2014)
        Eighth national conference on chemistry for sustainable development, 26-27 June 2014, Sofia, Bulgaria : book of abstracts Вж Кн 155


504 НАУКИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА
Вж и 349; 502; 551.5; 581; 591; 628

ВЕЛЕВ, Светослав Любомиров, 1967-
        Военни аспекти на екологията и опазването на околната среда : учебник Вж Кн 106

БК 2014/9 Кн 141
        ГЕНОМНА биомаркерна тест система за оценка състоянието на екологичния риск / Параскева Михайлова ... [и др.]. - Sofia ; Moskow : Pensoft, 2013 ([София] : [Булгед]). - 135 с. : с ил., диагр., табл. ; 24 см

Загл. на англ. ез.: Genome biomarker test system for environmental risk assessment. - Други авт.: Ценка Часовникарова, Юлия Илкова, Снежана Грозева, Драган Чобанов, Елжбиета Вархаловска-Шлива, Николай Симов, Наско Атанасов, Весела Митковска, Христо Димитров. - Изд. на БАН. Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-642-708-3
1. Околна среда - контрол
504.06
COBISS.BG-ID 1262862820

ЛАЗАРОВ, Владимир Димитров, 1949-
        Ръководство за лабораторни упражнения по екология и възобновяеми източници на енергия Вж Кн 189

МАГАЕВА, Снежана Димитрова, 1941-
        Екологична химия и опазване на околната среда Вж Кн 163


51 МАТЕМАТИКА

        МЛАДИ математически таланти 4 : задачи и отговори на проведените конкурси, състезания и олимпиади през учебните 2005/2006 г., 2006/2007 г. и 2007/2008 г. Вж Кн 126

        COMPLEX analysis and applications '13 (CAA '13) : proceedings of [International memorial conference for the 100th anniversary of birth of academician Ljubomir Iliev, IMI - Sofia, 31 Oct. - 2 Nov. 2013] : book of abstracts Вж Кн 146

БК 2014/9 Кн 142
EUROPEAN Study Group with Industry (95 ; Sofia ; 2013)
        95-th European study group with industry : problems & final reports : September 23-27, 2013 Sofia, Bulgaria. - Sofia : Demetra, 2013. - 95 с. : с ил. ; 23 см

Изд. на Bulg. Acad. of Sci. Inst. of Mathematics nd Informatics, Inst. of Inform. and Communication Technologies, Sofia Univ. St. Kliment Ohridski. Fac. of Mathematics and Informatics. - Съдържа докл. от: Alexander Peltekov, Angela Slavova, Antonio Marigonda, Borislav Valkov, Clemens Hofreither, Daniela Vasileva, Doychin Boyadzhiev, Dragomir Aleksov, Hilary Ockendon, Irina Georgieva, Ivan Georgiev, Jan Idziak, Kiril Aleksiev, Krasimir Tonchev, Krasimir Georgiev, Margarita Nikolova, Mariusz Kozlowski, Michail Todorov, Mikhail Krastanov, Milena Veneva, Mira Bivas, Monika Sikora, Natalia Kolkovska, Nina Daskalova, Plamen Mateev, Roumyana Yordanova, Slav Angelov, Stanislav Stoykov, Stefka Dimova, Stela Zhelezova, Stoyan Poryazov, Svetoslav Nakov, Teodora Ilieva, Tihomir Ivanov, Tomasz Zorawik, Wil Schilders, Zlatko Varbanov, Zlatogor Minchev. - Библиогр. след отд. материали. 

ISBN 978-954-9526-84-4
1. Приложна математика - конференции
51-7(063)
COBISS.BG-ID 1262909412

БК 2014/9 Кн 143
INTERNATIONAL Mathematics Competition (Burgas ; 2013)
        Bulgaria international mathematics competition : 30th June-5th July 2013 Burgas. - [Бургас] : Формс, [2013] ([София] : [Дедракс]). - [36] с. : с ил., портр. ; 30 см

Кор. опис. - Изд. на Община Бургас.

ISBN 978-619-90038-3-1
1. Математика - конференции
51(063)
COBISS.BG-ID 1262569444


511 ТЕОРИЯ НА ЧИСЛАТА

БК 2014/9 Кн 144
APIOSJAN, Levon Apik, 1948-
        Elementary approach to solving some indeterminate equations in the form of integers : scientific research with practical application : reference handbook for advanced students / Levon Apik Apiosian. - [Ямбол] : Vilcom, 2014. - 112 с. ; 29 см

Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-175-020-7
1. Диофантови уравнения - задачи - учебници за ВУЗ
511.1(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1263224548


514 ГЕОМЕТРИЯ
Вж и 515

БК 2014/9 Кн 145
НИКОЛАЕВ, Русалин Станков, 1948-
        Аналитична геометрия / Русалин Николаев. - 2. изд. - Варна : Унив. изд. Варненски свободен унив. "Черноризец Храбър", 2013 ([Варна] : График). - 133 с. ; 29 см. - (Записки по математика)

1. изд. 2006

ISBN 978-954-715-609-8 : 13 лв.
1. Аналитична геометрия - учебници за ВУЗ
514.7(075.8)
COBISS.BG-ID 1262911972


517 МАТЕМАТИЧЕН АНАЛИЗ. ФУНКЦИОНАЛЕН АНАЛИЗ
Вж и 510.2/.6

БК 2014/9
        COMPLEX analysis and applications '13 (CAA '13) : proceedings of [International memorial conference for the 100th anniversary of birth of academician Ljubomir Iliev, IMI - Sofia, 31 Oct. - 2 Nov. 2013] : book of abstracts / [ed. Virginia Kiryakova]. - Sofia : Bulg. Acad. of Sci., 2013. - 92 с. : с ил., портр. ; 24 см

Името на ред. отбелязано на гърба на кор. - Изд. на Bulg. Acad. of Sci. Inst. of Mathematics nd Informatics. - Academician Ljubomir Iliev and the day of national leaders / Virginia Kiryakova: с. 1-5. - List of publications of academician Ljubomir Iliev / Donka Pashkouleva: с. 17-32. - Док. деп. и на електронен носител. - Съдържа рез. от: Blagovest Sendov, Peter Rusev, Praveen Agarwal, Lilia Apostolova, Stoyu T. Barov, Jan J. Dijkstra, Emilia Bazhlekova, Radica Bojičić, Marko D. Petković, Nikolai Bozhinov, Ivan Dimovski, Melkana A. Brakalova, Mitrofan Choban, Ekaterina Mihaylova, Johann Davidov, Oleg Mushkarov, Georgi Dimkov, Stancho Dimiev, Valentin Z. Hristov, Margarita Spiridonova, Yulian Tsankov, Georgi Ganchev, Valentina Gogovska, Jianhua Gong, Milen Hristov, Nikolay Ikonomov, Mourad E. H. Ismail, Stefan Ivanov, Alexander Petkov, Dimiter Vassilev, Slagjana Jakimovik, Andrzej Kamiński, Svetlana Mincheva-Kaminska, Virginia Kiryakova, H. Koshimizu, T. Miura, H. Takagi, S.-E. Takahasi, Ralitza Kovacheva, Julian Lawrynowicz, Martin Lukarevski, Dennis Nemzer, Nikolai Nikolov, Yanka Nikolova, Jordanka Paneva-Konovska, Donka Pashkouleva,Alexander Petkov, Stefan Ivanov, Dimiter Vassilev, Stevan Pilipovic, Peter R. Popivanov, Elena Radzievskaya, Predrag Rajković, Sladjana Marinković, Miomir Stanković, Paul Barry, Nataša Savić, Medhat A. Rakha, Arjun K. Rathie, Ujjwal Pandey, Ivan Pierre Ramadanoff, Szilárd Gy. Révész, Armen Sergeev, Diana T. Stoeva, Djurdjica Takači, Arpad Takači, Aleksandar Takači, Wolfgang Tutschke, Stepan Tersian, Maria Trybuła, George Venkov, Jasson Vindas. - Библиогр. след отд. рез.

ISBN 978-954-8986-37-3
1. Илиев, Любомир Георгиев, 1913-2000 - юбилеи и чествания - конференции 2. Математици, български - юбилеи и чествания - конференции 3. Математически анализ - конференции 4. България - математика
517(063)
51(497.2)(092)(063)
92 Илиев, Любомир Георгиев
COBISS.BG-ID 1262670564


519.6 ИЗЧИСЛИТЕЛНА МАТЕМАТИКА. ЧИСЛЕН АНАЛИЗ И ПРОГРАМИРАНЕ
Вж и 681

БК 2014/9 Кн 147
        FUNDAMENTALS of computer programming with C# : the Bulgarian C# programming book / Svetlin Nakov ... [и др.]. - [В. Търново] : [Фабер], 2013. - 1128 с. : с ил., сх., табл. ; 24 см

Други авт.: Dilyan Dimitrov, Radoslav Kirilov, Hristo Germanov, Radoslav Todorov, Iliyan Murdanliev, Stanislav Zlatinov, Mihail Stoynov, Stefan Staev, Mihail Valkov, Svetlin Nakov, Mira Bivas, Teodor Bozhikov, Nikolay Kostov, Teodor Stoev, Nikolay Nedyalkov, Tsvyatko Konov, Nikolay Vasilev, Vesselin Georgiev, Pavel Donchev, Veselin Kolev, Pavlina Hadjieva, Yordan Pavlov, Radoslav Ivanov, Yosif Yosifov. - Изд. на Telerik Software Acad.

ISBN 978-954-400-773-7
1. Езици за програмиране
519.682
COBISS.BG-ID 1262620644


53 ФИЗИКА

БК 2014/9 Кн 148
АНГЕЛОВ, Николай, 1956-
        Физика ІІ : кратък курс / Николай Ангелов. - Габрово : Екс-прес, 2014. - 180 с. : с черт., диагр. ; 21 см

Пълното име на авт. Николай Ангелов е Николай Ангелов Петров. - Библиогр.: с. 177-178.

ISBN 978-954-490-431-9
1. Физика - учебници за ВУЗ
53(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1262474980

ЗАМФИРОВ, Милен Замфиров, 1975-
        Параскева Димитрова Симова : биоблиография Вж Кн 9

БК 2014/9 Кн 149
GEMEDŽIEV, Georgi Kostadinov, 1939-
        Mechanics, electrodynamics and gravitation of vacuum field theory / Georgy Gemedjiev. - 5. rev. and extended ed. - Plovdiv : Univ. press "Paisii Hilendarski", 2013. - 164 с. : с черт., табл. ; 21 см

1. изд. 2007. - Библиогр.: с. 159-160. - Предм. показалец.

ISBN 978-954-423-875-9
1. Теоретична физика 2. Поле, теория 3. Електромагнетизъм 4. Вакуум - теория
530.1
537.8
COBISS.BG-ID 1262272996


531 ОБЩА МЕХАНИКА. МЕХАНИКА НА ТВЪРДИТЕ ТЕЛА
Вж и 532; 533; 534; 539.3

БК 2014/9 Кн 150
АНГЕЛОВ, Илия Великов, 1939-
        Матричная механика : кинематика / Илия Великов Ангелов ; [науч. ред. Валентин Райнов Славов]. - [София] : Авангард прима, 2013 ([София] : [БПС]). - 219 с. : с черт., портр. ; 21 см

Името на ред. отбелязано в изд. каре.

ISBN 978-619-160-170-7
1. Теоретична механика - учебници за ВУЗ 2. Кинематика - учебници за ВУЗ
531.01(075.8)
531.1(075.8)
COBISS.BG-ID 1262134500

БК 2014/9 Кн 151
АНГЕЛОВ, Илия Великов, 1939-
        Матричная механика : кинематика : сборник задач / Илия Ангелов, Валентин Славов. - София : Авангард прима, 2013 ([София] : [БПС]). - 94 с. : с черт. ; 21 см

Загл. на кор.: Матричная механика. Кинематика.

ISBN 978-619-160-173-8
1. Теоретична механика - задачи - учебници за ВУЗ 2. Кинематика - задачи - учебници за ВУЗ
531.01(076)(075.8)
531.1(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1262155492

БК 2014/9 Кн 152
АНГЕЛОВ, Илия Великов, 1939-
        Матричная механика : статика : сборник задач / Илия Ангелов, Валентин Славов. - София : Авангард прима, 2013 ([София] : [БПС]). - 94 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-619-160-174-5
1. Теоретична механика - задачи - учебници за ВУЗ 2. Статика - задачи - учебници за ВУЗ
531.1/.2(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1262212836

БК 2014/9 Кн 153
АНГЕЛОВ, Илия Великов, 1939-
        Сборник задач по матричной механике : динамика / Илия Ангелов, Валентин Славов. - София : Авангард прима, 2013 ([София] : [БПС]). - 145 с. : с черт., ил. ; 21 см

Загл. на кор.: Матричная механика. Динамика и вибрации. - Библиогр.: с. 144-145

ISBN 978-619-160-172-1
1. Теоретична механика - задачи - учебници за ВУЗ 2. Динамика - задачи - учебници за ВУЗ
531.3(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1262156260


537 ЕЛЕКТРИЧЕСТВО. МАГНЕТИЗЪМ. ЕЛЕКТРОМАГНЕТИЗЪМ
Вж и 621.3

БК 2014/9 Кн 154
ЙОВЧЕВА, Теменужка Атанасова, 1962-
        Електричесво и магнетизъм / Теменужка Йовчева, Ася Виранева, Иванка Влаева. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2012. - 276 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-954-423-807-0 : 12 лв.
1. Електричесво - учебници за ВУЗ 2. Магнетизъм - учебници за ВУЗ
537(075.8)
COBISS.BG-ID 1262219748

GEMEDŽIEV, Georgi Kostadinov, 1939-
        Mechanics, electrodynamics and gravitation of vacuum field theory Вж Кн 149


54 ХИМИЯ. КРИСТАЛОГРАФИЯ. МИНЕРАЛОГИЯ
Вж и 577.1; 612.015; 631.41; 66

БК 2014/9 Кн 155
NATIONAL Conference Chemistry for Sustainable Development (8 ; Sofia ; 2014)
        Eighth national conference on chemistry for sustainable development, 26-27 June 2014, Sofia, Bulgaria : book of abstracts / [comp. V. Beschkov ... и др.]. - Sofia : Union of Chemists in Bulgaria, 2014. - 68 с. : с табл., сх. ; 29 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Други състав.: Ch. Bonev, I. Havezov. - Съдържа докл. от: A. Ahmedova, D. Akuzov, R. Alcántra, A. N. Aleksandrova, M. Anachkov, G. Angelov, P. A. Angelov, S. K. Antonova-Nikolova, S. Asanova, L. Atanasova, P. Atanasova, S. M. Babanova, P. Bakardzhiev, Ch. Balarew, V. S. Bankova, G. Baykusheva-Dimitrova, E. Bayraktar, S. Bencheva, V. Beshkova, I. Betova, I. Billard, V. Blaskov, V. Blyahovski, R. Boeva, M. G. Bogdanova, M. Bojinov, D. Bojinova, T. Bojkova, Ch. Boyadjiev, L. Boyadzhiev, T. Boyadzhieva, O. Bozadziev, V. Bozhilov, O. Bozhkov, T. Bozhkova, F. Brümmer, E. Bubev, M. A. Centeno, D. Chakarova-Dimitrova, V. Chalakova, A. G. Chapkanov, O. Chauvet, Z. Cherkezova-Zheleva, M. Christov, Ch. V. Christov, K. Chuchkov, J. A. P. Coelho, L. Costadinova, N. Daskalova, N. Davcheva-Ilcheva, T. Deligeorgieva, H. Delmas, N. Dermendzhieva, A. Decheva, N. Dimcheva, D. Dimitrova, I. Dimitorv, K. Dimitorv, M. Dimitrov, A. DImitrova, M. DImov, S. Dimova, N. Dishkovsky, Y. Donev, T. Dodevska, T. D. Dzimbova, A. Eliyas, Y. Feodorova, A. Galabova, A. Gancheva, Z. H. Garova, M. Genev, I. Genova, S. Genova, Z. Genova, D. Georgieva, D. Georgiev, I. Georgieva, N. Georgieva, R. Georgieva, Ch. Grigorov, I. Glavchev, Z. Glavcheva-Laleva, M. Glushkova, G. Gospodinov, V. Groudeva, P. Guiraud, V. Gyuleva, K. Hadjiivanov, E. Haladjov, S. Harizanova, H. H. Hasanov, M. Herzog, E. Horozova, S. P. Hristovska, K. Hristov, D. Hristova, V. idakiev, L. Ilchev, P. Iliev, V. D. Iliev, B. I. Ilieva, K. Ilieva, R. Ilieva, Ts. N. Ilieva, I. E. Ismailov, B. Ivanov, I. Ivanov, I. K. Ivanov, M. Ivanv, T. Ivanov, E. Ivanova, G. Ivanova, L. P. Ivanova, N. Ivanova, S. Ivanova, R. Ivanova, Y. Ivanova, J. Jordanova, L. Jotova, C. Julcour-Lebiguie, G. Kadinov, M. Kalapsazov, M. Kamburov, S. Kamburov, V. I. Karabohikova, M. Karadjov, V. Karadjova, P. Karakashkova, D. Karashanova, V. Karastoyanov, D. Katundi, M. Kazakova, S. Kerekov, M. Khristov, M. Khristova, E. G. Kirilova, E. Klein, A. Klöppel, V. Kmetov. - Библиогр. след отд. рез. - Именен показалец

1. Химия - конференции 2. Устойчиво развитие - конференции
54(063)
502.3(063)
COBISS.BG-ID 1262930660

БК 2014/9 Кн 156
PEDEVA, Stefka Georgieva
        Chemistry and environmental protection for the 9th class : reference book for the English language schools / Stefka Pedeva. - София : Гея-либрис, 2012 ([София] : [Образование и наука]). - 48 с. : с ил. ; 29 см

Загл. и на бълг. ез.: Химия и опазване на околната среда за 9. клас.

ISBN 978-954-300-120-0 : 5.40 лв.
1. Химия - учебници за средни общообразователни училища
54(076)(075.3)
COBISS.BG-ID 1262327524


543 АНАЛИТИЧНА ХИМИЯ
Вж и 577.11; 614.3; 620.1

БК 2014/9 Кн 157
АЛЕКСАНДРОВ, Стоян, 1940-
        Методи за разтваряне, разделяне и концентриране в химията / Стоян Александров. - 2. прераб. и доп. изд. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2013. - 223 с. : с табл., сх., черт. ; 24 см

Пълното име на авт. Стоян Александров е Стоян Александров Неделчев. - 1. изд. 1995 със загл. Методи за разтваряне, разделяне и концентриране в аналитичната химия на изд. Нар. култура.

ISBN 978-954-07-3107-0 : 10 лв.
1. Аналитична химия - учебници за ВУЗ
543(075.8)
COBISS.BG-ID 1262230244


546 НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ

БК 2014/9 Кн 158
СТОЙЧЕВ, Пенчо Ангелов, 1957-
        Техники за пречистване на въздуха. Ч. 1, Механично пречистване : за студенти от специалностите Техника и технологии за опазване на околната среда, Опазване на околната среда и устойчиво развитие / Пенчо Ангелов Стойчев. - Габрово : Екс-прес, 2013. - 88 с. : с табл., сх., черт. ; 21 см

Речник на използваните термини и определения: с. 79-82. - Законодателство по опазване качеството на въздуха: с. 85. - Библиогр.: с. 83-84.

ISBN 978-954-490-427-2
1. Въздух - пречистване - учебници за ВУЗ
546.217.05(075.8)
COBISS.BG-ID 1262393572


55 ГЕОЛОГИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКИ И ГЕОФИЗИЧЕСКИ НАУКИ
Вж и 502

БК 2014/9 Кн 159
МЕЖДУНАРОДНА научно-техническа конференция Геология и въглеводороден потенциал на Балканско-Черноморския регион (4 ; Варна ; 2013)
        ІV Международна научно-техническа конференция Геология и въглеводороден потенциал на Балканско-Черноморския регион = ІV Международная научно-тахническая конференция Геология и углеводородный потенциал Балкано-Черноморского региона = ІV international scientific and technical conference Geology and hydrocarbon potential of the Balkan-Black Sea Region : 11-15 September 2013 Resort St. St. Constantine and Elena, Varna : 60 anniversary of the University of mining and geology "St. Ivan Rilski" : 50 anniversary of the Faculty of geology and geography in Sofia university "St. Kliment Ohridski" / ed. council Todor Nikolov ... [и др.]. - [Sofia] : Sci. and Techn. Union of Mining, Geology and Metallurgy, 2013. - 338 с. : с ил., портр. ; 30 см

Загл. на кор.: Геология и въглеводороден потенциал на Балканско-Черноморския регион ; Геология и углеводородный потенциал Балкано-Черноморского региона ; Geology and hydrocarbon potential of the Balkan-Black Sea Region. - Загл. на гърба на кн.: Proceedings of the ІV international scientific and technical conference. - Други ред.: Christo Dabovski, Vassil Balinov, Dimcho Yossifov, Georgi Georgiev, Efrosima Zaneva-Dobranova, Radoslav Nakov. - Принт. изд. - Кн. се разпространява и на електронен носител. - Съдържа докл. от: Ivan Zagorchev, Д. Йосифов, Р. Радичев, Anatoly M. Nikishin, A. Okay, O. Tüysüz, A. Demirer, N. Amelin, E. Petrov, I. Gabriel, Хр. Димитров, Г. Георгиев, Stefan Shanov, Л. Якушин, И. Ищенко, Polina Andreeva, Lubomir Metodiev, Hristo Kiselinov, Docho Dochev, Silviya Petrova, Орлин Димитров, Николай Евдощук, Татьяна Галко, Николай Гунда, Гладис Якубенко, Alexander Kitchka, Tetiana Dovzhok, Олег Гафич, Павел Загороднюк, Иван Гафич, Николай Харченко, Сергей Вакарчук, Георгий Башкиров, V. I. Lysenko, O. V. Kalynychenko, Н. В. Вергельская, Васил Балинов, Ефросима Занева-Добранова, Мариана Дончева, Н. Сечкарьов, Георги Панов, О. М. Прищепа, Г. А. Григорьев, Ал. А. Отмас, A. Magalashvili, M. Margvelashvili, P. Tsintsadze, M. King, Atanas Vasilev, Emanuil Kojuharov, Raina Hristova, Emil Botev, Valery Trendafilov, Sunjay, Анна Кришталь, Димитър К. Щерев, Jordan M. Jordanov, Nikola Botoucharov, Violeta Slabakova, Geo Kunev, Лъчезар Георгиев, Нина Николова, Милослав Кацаров, Антоанета Георгиева, Юлиан Радев, Румен Кулев, Добромир Нецов, Юлиян Димитров, Boyko Ranguelov, Мартин Бояджиев, Р. В. Осикина, Д. Е. Осикин, Katerina Nikolova, Svetlana Bratkova, Petia Genova, Хубен Хубенов, Иван Арсениев, Ради Радичев, Стефан Димовски, G. Tari, W. Kosi, M. Fallah, C. Schell, B. Bretis, J. Floodpage, Sh. Adamia, V. Alania, A. Chabukiani, O. Enukidze, N. Sadradze, Georgi Georgiev, Ivan Pavlov, Dimitar Draytchev, Rumen Ognianov, Maya Grigorova, Sergiu Bors, Octavian Coltoi, Stanciu Sebastian, A. Khortov, Огнян Кованджийски, Николай Ненков. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ., бълг., рус. ез.

ISBN 978-954-92738-5-4
1. Геология - Черноморие - конференции 2. Природни газове - добиване и преработка - Черноморие - конференция 3. Черноморие - геологични и геофизични науки
55(262.5-0)(063)
622.324(262.5-0)(063)
COBISS.BG-ID 1262625764


551.1/.4 ОБЩА ГЕОЛОГИЯ. СТРОЕЖ НА ЗЕМЯТА В ЦЯЛОСТ. ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ГЕОДИНАМИКА

БК 2014/9 Кн 160
АГАЛАРЕВА, Маринела Николова
        Структурно-геоморфоложки черти на Искърско-Янтренското блоково стъпало / Маринела Агаларева. - В. Търново : Ивис, 2013. - 248 с. : с ил. ; 21 см

Библиогр.: с. 221-232. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-2968-62-7
1. Геоморфология - България 2. България - геология
551.4.03(497.2)
COBISS.BG-ID 1262669796

БК 2014/9 Кн 161
МЕЖДУНАРОДНА научно-практическа конференция Защитени карстови територии - мониторинг и управление (Шумен ; 2012)
        Международна научно-практическа конференция "Защитени карстови територии - мониторинг и управление", 16-20 септември 2012 г., Шумен : резюмета / [ред. Марина Йорданова ... и др.] = International scientific-practical conference Protected karst territories - monitoring and management, 16-20 September 2012, Shumen : abstracts / [ed. Marina Yordanova ... и др.]. - София : Терарт, 2012 ([София] : [Лито Балкан]). - 112 с. : с ил. ; 24 см

Загл. на гърба на загл. с.: Защитени карстови територии - мониторинг и управление ; Protected karst territories - monitoring and management. - Имената на ред. отбелязани на гърба на загл. с. - Други ред.: Диляна Стефанова, Димитрина Михова. - Съдържа материали от: Петър Стефанов, Марина Йорданова, Диляна Стефанова, Dimitrina Mikhova, Noboru Sato, Yoshihisa Nakano, Antonin Muma, Leoš Štefka, Petr Herman, Joroslav Horomas, Milan Geršl, Dana Hanuláková, Barbora Šimečková, Romeo Eftimi, Димитър Владев, Росица Лазарова, Velimira Stoyanova, Марин Николов, Нино Нинов, Петър Стефанов, Helena Vysoká, Jiří Bruthans, Jiří Kamas, Juranović Cindrić, K. Papadopoulou-Vrynioti, I. Mitsis, Alexey Stoev, Penka Maglova, Josef Stemberk, Nikolai Dobrev, Konstantin Kostov, Olga Suldovská, Ivan Balák, Jan Divíšek, Karel Kirchner, Vratislav Ouhrabka. - Библиогр. след отд. рез.

ISBN 978-954-9531-17-6
1. Карстови явления - конференции
551.4(063)
COBISS.BG-ID 1262925284

БК 2014/9 Кн 162
        ОЦЕНКА и превенция на риска в дунавската равнина - регион Калафат-Видин-Турну Мъгуреле-Никопол : техническо ръководство / [ред. Георги Железов] = Hazard assessment and mitigation in the Danube floodplain Calafat-Vidin-Turnu Magurele-Nikopol sector : technical guide / [ed. Georgi Zhelezov] ; [transl. Boris Kazakov, Kremena Boyanova]. - София : Терарт, 2013 ([София] : [Лито Балкан]). - 256 с. : с ил. ; 24 см

Парал. загл. погрешно отпеч. на загл. с.: Hazard assessment and mitigation in the Danude floodplain Calafat-Vidin-Turnu Magurele-Nikopol sector. - Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Пълното име на ред. Георги Железов е Георги Железов Георгиев. - Изд. на БАН. Институт по геофизика, геодезия и география. - Библиогр. след отд. материали.

ISBN 978-954-9531-20-6
1. Наводнения - Дунавска равнина 2. Дунавска равнина - геология
551.4.032(497.21:251)
COBISS.BG-ID 1263064036


573 ОБЩА И ТЕОРЕТИЧНА БИОЛОГИЯ

СЪСЪЛОВ, Димитър Димитров, 1961-
        Животът на свръхземите : как търсенето на извънземни светове и създаването на изкуствени клетки ще промени живота на нашата планета Вж Кн 3,  Кн 4


574 ОБЩА ЕКОЛОГИЯ. БИОЦЕНОЛОГИЯ. ХИДРОБИОЛОГИЯ. БИОГЕОГРАФИЯ
Вж и 504; 581; 591

БК 2014/9 Кн 163
МАГАЕВА, Снежана Димитрова, 1941-
        Екологична химия и опазване на околната среда / Снежана Магаева, Стефан Караиванов. - 2. изд. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2012. - 359 с. : с ил. ; 22 см

1. изд. 2002 на изд. Булвест 2000. - Библиогр.: с. 334-338.

ISBN 978-954-423-782-0 : 13.20 лв.
1. Екология - учебници за ВУЗ 2. Околна среда - опазване - учебници за ВУЗ 3. Химически вредни вещества - учебници за ВУЗ
574(075.8)
502(075.8)
504.054(075.8)
COBISS.BG-ID 1262296292


575 ГЕНЕТИКА. ЦИТОГЕНЕТИКА. ИМУНОГЕНЕТИКА. УЧЕНИЕ ЗА ЕВОЛЮЦИЯТА. ВИДООБРАЗУВАНЕ. ФИЛОГЕНЕЗ
Вж и 581; 591; 631

БК 2014/9 Кн 164
        ГЕНЕТИКА : ръководство за упражнения / Гинка Генова ... [и др.]. - София : Гера арт, 2012. - 88 с. : с цв. ил., сх., табл. ; 28 см

Други авт.: Недялка Харизанова, Маргарита Пешева, Тереза Декова, Олга Конова-Кръстанова, Павлина Иванова, Меглена Китанова. - Възприетата форма на името на авт. Олга Конова-Кръстанова е Олга Микова Конова. - Библиогр. след отд. теми.

ISBN 978-954-9496-10-9 : 12 лв.
1. Генетика - учебници за ВУЗ
575(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1262889444

НОРЕТРАНДЕРС, Тор, 1955-
        Щедрият : защото щедростта е секси... Вж Кн 36


576 БИОЛОГИЯ НА КЛЕТКАТА И СУБКЛЕТЪЧНИТЕ ЧАСТИЦИ. ЦИТОЛОГИЯ. ИСТОЛОГИЯ. ОРГАНОЛОГИЯ. ПАРАЗИТОЛОГИЯ
Вж и 581; 591; 611

БК 2014/9 Кн 165
КАРЧЕВ, Тодор, 1945-2013
        М-клетките в имунопатологията : М-клетките в епитела на мукозно свързаните лимфоидни органи - индукционен интерфейс на мукозното микрообкръжение / Тодор Карчев, Христо Вълчанов Хаджи-Вълчанов, Петко Георгиев Кабакчиев. - [София] : Знание, 2007 ([София] : [ЗИП]). - 76 с. : с ил. ; 21 см

Пълното име на авт. Тодор Карчев е Тодор Карчев Кондузов. - Библиогр.: с. 74-75. - Рез. на бълг. ез.

ISBN 978-954-621-227-6
1. Клетки - морфология
576.31
COBISS.BG-ID 1262497252


577 МАТЕРИАЛНИ ОСНОВИ НА ЖИВОТА. БИОХИМИЯ. МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ. БИОФИЗИКА
Вж и 576.3; 612.015

БК 2014/9 Кн 166
STOJČEVA, Margarita Stilijanova, 1951-
        Enzimas y cinetica enzimatica / Margarita Stoytcheva, Roumen Zlatev. - V. Tarnovo : Ivis, 2013. - 112 с. : с табл., сх., ил. ; 21 см

ISBN 978-954-2968-68-9
1. Ензими - учебници за ВУЗ
577.15(075.8)
COBISS.BG-ID 1262762212


581 ОБЩА БОТАНИКА
Вж и 504

БК 2014/9 Кн 167
ЙОРДАНОВА, Женя Петкова
        Физиология на растенията : тетрадка за упражнения / [Женя Петкова Йорданова, Мирослава Константинова Жипонова]. - София : Гера-арт, 2012 ([София] : Образование и наука). - 64 с. : с цв. ил., табл. ; 28 см

Имената на авт. отбелязани на кор.

ISBN 978-954-9496-14-7 : 10 лв.
1. Растения - физиология - учебници за ВУЗ
581.1(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1262890724


592/599 СИСТЕМАТИЧНА ЗООЛОГИЯ
Вж и 502; 504; 56; 57.06; 636 ; 638; 639

БК 2014/9 Кн 168
ЗЛАТАНОВА, Диана Пенева
        Зоология на гръбначните животни : двусеместриален курс : тетрадка за упражнения / [Диана Пенева Златанова, Петър Русев Петров, Атанас Петров Грозданов]. - София : Гера-арт, 2013 ([София] : [Образование и наука]). - 48 с. : с ил. ; 30 см

Имената на авт. отбелязани на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-9496-16-1 : 7 лв.
1. Зоология - учебници за ВУЗ
592/599(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1262730212

БК 2014/9 Кн 169
ЗЛАТАНОВА, Диана Пенева
        Зоология на гръбначните животни : кратък курс : тетрадка за упражнения / [Диана Пенева Златанова, Петър Русев Петров, Атанас Петров Грозданов]. - [София] : Гера-арт, 2013 ([София] : [Образование и наука]). - 40 с. : с ил. ; 29 см

Имената на авт. отбелязани на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-9496-15-4 : 5 лв.
1. Зоология - учебници за ВУЗ
592/599(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1262729188

БК 2014/9 Кн 170
        СHECKLIST of beetles (Сoleoptera) of Canada and Alaska / Yves Bousquet ... [и др.]. - 2. изд. - Sofia : Pensoft, 2013 ([София] : [ПК "Д. Благоев"]). - 402 с. ; 30 см

Други авт.: Patrice Bouchard, Anthony E. Davies, Derek S. Sikes. - 1. изд. 1991, по данни от кн. - Библиогр.: с. 358-379. - Азб. показалец.

ISBN 978-954-642-704-5 (подв.)
1. Бръмбари - Канада - систематика 2. Бръмбари - Аляска - систематика 3. Канада - зоология 4. Аляска - зоология
595.76(71)
595.76(739.8)
COBISS.BG-ID 1262333924


6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

611 АНАТОМИЯ
Вж и 572; 591; 616

БК 2014/9 Кн 171
РУНЕВ, Николай Маргаритов, 1964-
        Инвазивна оценка на диастолната левокамерна функция / Николай Рунев. - София : Центр. мед. библ., 2014. - 100 с. : с табл., диагр., сх. ; 21 см

Библиогр.: с. 88-96. - Рез. на англ., бълг. ез.

ISBN 978-954-9318-30-2
1. Сърце - изследване
611.1
COBISS.BG-ID 1262960868


612 ФИЗИОЛОГИЯ
Вж и 159.9; 577; 591

БК 2014/9 Кн 172
ДАМАЗИО, Антонио, 1944-
        Изграждане на съзнателния мозък / Антонио Дамазио ; прев. от англ. Юлиян Антонов, Людмила Андреева. - София : Изток-Запад, 2014. - 382 с. : с ил. ; 22 см. - (Библиотека Красив ум)

Ориг. загл.: Self comes to mind / Antonio Damasio.

ISBN 978-619-152-335-1 : 19.90 лв.
1. Невронауки 2. Главен мозък - физиология
612.8
COBISS.BG-ID 1262978020


613 ХИГИЕНА
Вж и 614; 616

БК 2014/9 Кн 173
НЕШЕВ, Петър Кирилов, 1971-
        Полови роли и полова идентичност / Петър Нешев. - [Варна] : Варненски свободен унив. "Черноризец Храбър", 2013 ([Варна] : График). - 100 с. : със сх., табл. ; 21 см

Библиогр.: с. 90-91.

ISBN 978-954-715-600-5 : 9 лв.
1. Полов живот - психологични проблеми 2. Сексуалност - психологични проблеми
613.88:159.9
159.922.1
COBISS.BG-ID 1262968548


614 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ. СОЦИАЛНА ХИГИЕНА. ЗАЩИТА ОТ НЕЩАСТНИ СЛУЧАИ
Вж и 331; 364; 613; 616

БК 2014/9 Кн 174
ПАТРАШКОВ, Тодор Кръстев, 1926-2012
        Развитие и история на клиниката по урология [към Военномедицинска академия София] / [Тодор Патрашков, Илия Салтиров] ; под. ред. на Тодор Патрашков. - София [т.е. Казанлък] : Хеликон, 2012 (Казанлък : Булпак принт). - 32 с. : с ил., портр. ; 21 см

Имената на авт. отбелязани на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-8197-58-8
1. Военномедицинска академия (София). Клиника по урология - история 2. София - здравеопазване
614.21(497.223)(091)
COBISS.BG-ID 1262574052


615 ФАРМАЦИЯ. ФАРМАКОЛОГИЯ. ОБЩА ТЕРАПИЯ. ТОКСИКОЛОГИЯ
Вж и 613; 616; 633

БК 2014/9 Кн 175
ЙЕРОТИЧ, Владета, 1924-
        Психологическото и религиозното битие на човека / Владета Йеротич ; прев. от сръб. Андрей Романов. - София : Омофор, 2013 ([София] : Симолини). - 240 с. ; 22 см

Ориг. загл.: Психолошко и религиозно биће човека / Владета Jеротић. - Пълното име на прев. Андрей Романов е Андрей Романов Керезов. - Изд. на Фонд. Покров Богородичен. - Библиогр.: с. 236-239.

ISBN 978-954-2972-22-8 : 14 лв.
1. Психотерапия - религиозни проблеми
615.851:2
COBISS.BG-ID 1262275812

БК 2014/9 Кн 176
КОСТОВ, Костадин Кирилов, 1954-
        Кинезитерапия при дегенеративни заболявания на гръбначния стълб / Костадин Костов. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2013. - 232 с. : с ил., табл., диагр. ; 20 см

Библиогр.: с. 225-231

ISBN 978-954-07-3619-8
1. Кинезитерапия 2. Гръбначен стълб - деформации и изкривявания - терапия
615.82
616.71-08
COBISS.BG-ID 1262140388

БК 2014/9 Кн 177
        КРАТЪК справочник по онкологична фармация / състав. Велина Григорова ; науч. ред. Илко Гетов. - [София] : Бълг. сдружение за онколог. фармация, [2014]. - 52 с. : с ил., табл. ; 20 см

Поведение при случайно разсипване/разливане на цитостатици: с. 41. - Съдържа: Стандарт за качеството на услугите в областта на онкологичната фармация : кратък вариант. - Ориг. загл.: Qualität standard für den pharmazeutisch en onkologischen Service. - Прев. по 5. нем. изд. - Справочник за начина на разтваряне на най-често използваните цитостатици ; Препоръки за транспортиране на лекарствени продукти със специфично действие и свойства ; Лични защитни средства при работа с цитостатици.

ISBN 978-619-90211-1-8
1. Фармация - справочници 2. Онкология - справочници
615.27(035)
616-006(035)
COBISS.BG-ID 1262961892

БК 2014/9 Кн 178
ОРТНЪР, Ник, 1978-
        Изцеление с ТЕС  [Техника за емоционална свобода] : да победим стреса чрез метода на потупването / Ник Ортнър ; прев. от англ. Евелина Андонова. - Пловдив : ИК Хермес, 2013 (Хасково : Полиграфюг). - 304 с. ; 20 см

Ориг. загл.: The tapping solution / Nick Ortner.

ISBN 978-954-26-1272-8 : 12.95 лв.
1. Акупунктура и акупресура
615.81
COBISS.BG-ID 1262753508

БК 2014/9 Кн 179
СТЕФАНОВ, Рангел Стоянов, 1938-
        Книга за съвършеното здраве : народна медицина / Рангел Стефанов. - [София] : [Изд. авт.], [2014] ([София] : [Ракурс]). - 112 с. ; 17 см

Кор. опис.

ISBN 978-619-7009-04-0
1. Народна медицина
615.89
COBISS.BG-ID 1262574564

БК 2014/9 Кн 180
ТЕРЗИИВАНОВ, Димитър Николов, 1948-
        Клинична фармакология : за студенти по медицина / Димитър Терзииванов, Иванка Атанасова. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2013. - 429 с. : с цв. ил., табл., диагр. ; 24 см

Библиогр. след отд. гл. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-954-07-3597-9 : 40 лв
1. Фармакология - учебници за ВУЗ
615(075.8)
COBISS.BG-ID 1262172388


616 ПАТОЛОГИЯ. КЛИНИЧНА МЕДИЦИНА
Вж и 159.9; 611; 612; 617; 618; 619

БК 2014/9 Кн 181
ВЕСЕЛИНОВА, Илиана
        Помислете върху това ... кога, защо и как да поддържаме нашето здраве : митовете и науката за здравето / Илиана Веселинова ; [науч. ред. Валентин Веселинов]. - Силистра : Ковачев, 2013. - 592 с. ; 21 см

Загл. на гърба на кн.: Помислете върху това .... - Името на ред. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-8198-57-8 : 23 лв.
1. Профилактична медицина
616-084
COBISS.BG-ID 1263026148

БК 2014/9 Кн 182
        КЛИНИЧНА туберкулоза / [П. Минчев ... и др.] ; под ред. на Петко Минчев. - София : Центр. мед. библ., Мед. унив., 2013 ([София] : Таурус адвертаизинг). - 350 с. : с ил. ; 31 см

Имената на авт. отбелязани на гърба на загл. с. - Други авт.: П. Василева, Д. Костадинов, Б. Богов, А. Алексиев, З. Спасова, М. Цонзорова, К. Праматаров, Е. Бачийска, Св. Велизарова. - Клинична туберкулоза. Оценка и повествование / Тодор Кантарджиев: с. 5-6. - Библиогр. след отд. теми. - Азб. темат. показалец.

ISBN 978-954-9318-29-6 (подв.)
1. Туберкулоза
616-002.5
COBISS.BG-ID 1263027684

        КРАТЪК справочник по онкологична фармация Вж Кн 177

БК 2014/9 Кн 183
МУКХЪРДЖИ, Сидхарт, 1970-
        Императорът на всички болести : биография на рака / Сидхарт Мукхърджи ; прев. от англ. Мария Атанасова. - София : Изток-Запад, 2013. - 635 с., [8] л. : ил. ; 22 см

Ориг. загл.: The emperor of all maladies / Siddhartha Mukherjee. - Библиогр.: с. 629-635.

ISBN 978-619-152-315-3 (подв.) : 36 лв.
1. Рак
616-006
COBISS.BG-ID 1262959844


616.1 БОЛЕСТИ НА СЪРДЕЧНО-СЪДОВАТА СИСТЕМА

БК 2014/9 Кн 184
АНДРЕЕВ, Андрея Прокопиев
        Съдови заболявания : съдова и ендоваскуларна хирургия / Андрея П. Андреев. - София : Знание, 2009 ([София] : [ЗИП]). - 232 с. : с ил., сх., табл. ; 21 см

Загл. и на англ. ез.: Vascular diseases. Vascular and endovascular surgery. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-621-241-2
1. Сърдечносъдови болести - диагностка 2. Кръвоносни съдове - болести - оперативна хирургия
616.1-07
616.13-089
COBISS.BG-ID 1262466020


616.2 БОЛЕСТИ НА ДИХАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ. ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ

ЙОРДАНОВ, Деян Емилов, 1959-
        Миниинвазивна гръдна хирургия Вж Кн 187


616.7 БОЛЕСТИ НА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛНИЯ АПАРАТ
Вж и 617.3

КОСТОВ, Костадин Кирилов, 1954-
        Кинезитерапия при дегенеративни заболявания на гръбначния стълб Вж Кн 176


616.8 БОЛЕСТИ НА НЕРВНАТА СИСТЕМА. НЕВРОПАТОЛОГИЯ

БК 2014/9 Кн 185
МИЛАНОВ, Иван Господинов, 1954-
        Придобити невропатии / Ив. Миланов. - София : Медицина и физкултура, 2013 ([София] : [Симолини]). - 368 с. ; 25 см

Библиогр.: с. 353-368.

ISBN 978-954-420-304-7 (подв.)
1. Периферна нервна система - болести 2. Нервни болести - диагностика
616.833
616.85-07
COBISS.BG-ID 1262143716

БК 2014/9 Кн 186
ЯНАКИЕВ, Юрий Павлов, 1970-
        Разбиране при четене : информационните и комуникационни технологии в полза на социалната интеграция на хората с аутизъм / Юрий Янакиев. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2013. - 204 с. : с ил. ; 21 см

Библиогр.: с. 182-201.

ISBN 978-954-423-882-7
1. Аутизъм - при децата 2. Четене - разстройства 3. Информационни и комуникационни технологии - приложение - в образованието и просветата
616.89-053.2
028.02
681.3
COBISS.BG-ID 1262140132


617 ОРТОПЕДИЯ. ХИРУРГИЯ (ОБЩИ ВЪПРОСИ). ОФТАЛМОЛОГИЯ
Вж и 61

БК 2014/9 Кн 187
ЙОРДАНОВ, Деян Емилов, 1959-
        Миниинвазивна гръдна хирургия / Деян Йорданов. - София : Сиби, 2013 ([В. Търново] : Абагар). - 204 с. : с табл., цв. ил. ; 24 см

Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-730-851-0 (подв.) : 35 лв.
1. Хирургия - наръчници и ръководства 2. Гръден кош - хирургия - наръчници и ръководства 3. Белодробни болести - хирургична терапия - наръчници и ръководства
617-089(035)
616.24-089(035)
COBISS.BG-ID 1262131940


620 ИЗПИТВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ. СТОКОЗНАНИЕ. ЕНЕРГИЙНИ ЦЕНТРАЛИ. ОБЩА ЕНЕРГЕТИКА
Вж и 539; 658

БК 2014/9 Кн 188
ЕВТИМОВ, Иван Илиев
        Възобновяеми енергийни източници / Иван Евтимов, Росен Иванов, Генчо Попов. - Русе : Примакс, 2012 ([Русе] : Русeнски унив. "Ангел Кънчев"). - 242 с. : с цв. ил., к. ; 24 см

Библиогр.: с.236-241.

ISBN 978-954-8675-39-0
1. Възобновяеми енергийни източници - учебници за ВУЗ
620.97(075.8)
COBISS.BG-ID 1262303972

БК 2014/9 Кн 189
ЛАЗАРОВ, Владимир Димитров, 1949-
        Ръководство за лабораторни упражнения по екология и възобновяеми източници на енергия / Владимир Лазаров, Захари Зарков, Людмил Стоянов. - София : Авангард прима, 2013 ([София] : [БПС]). - 64 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-619-160-196-7
1. Възобновяеми енергийни източници - учебници за ВУЗ 2. Екология - учебници за ВУЗ
620.97(076)(075.8)
504(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1262426852

БК 2014/9 Кн 190
DIMITROV, Aleksandǎr Vasilev, 1948-
        The inside of the modern heat and energy technology / Alexander V. Dimitrov. - 2. изд. - Pernik : Europ. Univ. Polytechnical, 2014. - 347 с. : с ил. ; 21 см

Загл. на кор.: The inside of the modern heat and energy technologies. - Без сведение за 1. изд. - Библиогр.: с. 344-346

ISBN 978-954-2983-15-6
1. Енергетика
620.9
COBISS.BG-ID 1262973412


621.3 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
Вж и 007; 537; 654; 681

БК 2014/9 Кн 191
        МЕТОДИ и средства за следене крайното потребление на електроенергия в домакинствата / [Владимир Витлиемов ... и др.] ; [науч. ред. Милко Маринов]. - Русе : Примакс, 2013. - 132 с. : с ил., сх., диагр. ; 25 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Други авт.: Милко Маринов, Даниел Братанов, Павел Витлиемов, Владимир Точев. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-8675-67-3
1. Електроснабдяване и електрообзавеждане - градове 2. Електромери 3. Електроизмервателни апарати
621.31:64
COBISS.BG-ID 1262289124


621.38 ЕЛЕКТРОНИКА. ФОТОЕЛЕКТРОНИКА. ЕЛЕКТРОННИ ЛАМПИ И ТРЪБИ. РЕНТГЕНОВА ТЕХНИКА. УСКОРИТЕЛИ
Вж и 615.84; 616-073.7; 621.3

БК 2014/9 Кн 192
DENIŠEV, Krasimir Hristov, 1950-
        Technology of microelectromechanical systems (MEMS) / Krassimir Denishev. - Sofia : Techn. Univ., 2013. - 158 с. : с ил. ; 21 см

Загл. и на бълг. ез.: Технология на микро-електро-механични системи. - Библиогр.: с. 153-155.

ISBN 978-619-167-077-2 : 9 лв.
1. Микроелектроника - учебници за ВУЗ
621.382(075.8)
COBISS.BG-ID 1262319332

БК 2014/9 Кн 193
DENIŠEV, Krasimir Hristov, 1950-
        Technology of microelectromechanical systems (MEMS) : practical guide for laboratory works / Krassimir Denishev, Mariya Aleksandrova, Georgi Kolev. - Sofia : Techn. Univ., 2013. - 81 с. : с ил. ; 21 см

Загл. и на бълг. ез.: Технология на микро-електро-механични систми. - Библиогр.: с. 79-80

ISBN 978-619-167-078-9 : 5 лв.
1. Микроелектроника - учебници за ВУЗ
621.382(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1262466788


621.39 СЪОБЩИТЕЛНА ТЕХНИКА

БК 2014/9 Кн 194
МЛЕЧЕНКОВ, Манол Петков, 1950-
        Предаване на данни и компютърни комуникации / Манол Млеченков, Живко Живков. - Шумен : ИК Световит, 2013- . - Т. <1-> ; 21 см

ISBN 978-619-7064-27-8 (ч. 1)

Съдържа досега:

Ч. 1. - 2013. - 300 с. : с ил., портр.

Библиогр.: с. 293-294.

1. Предаване на данни - учебници за ВУЗ 2. Компютърни мрежи - учебници за ВУЗ
621.391(075.8)
681.324(075.8)
COBISS.BG-ID 1262696164


621.7 ОБРАБОТКА ПОД НАЛЯГАНЕ. ПЛАСТИЧНО ФОРМООБРАЗУВАНЕ. ФОРМОИЗМЕНЯЩИ ОПЕРАЦИИ (БЕЗ СНЕМАНЕ НА СТРУЖКИ). СЪЕДИНЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ
Вж и 621.9; 669

БК 2014/9 Кн 195
        ИНОВАТИВНИ методи за усъвършенстване на процеса на шприцване / [Владимир Витлиемов ... и др.] ; [науч. ред. Владимир Витлиемов]. - Русе : Примакс, 2013. - 120 с. : с ил., сх., диагр. ; 25 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Други авт.: Милко Маринов, Даниел Братанов, Павел Витлиемов, Цветелин Павлов, Славина Иванова, Венцислав Йорданов. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-8675-68-0
1. Леярство - автоматизация и механизация 2. Автоматизирани системи за управление
621.74
681.51
COBISS.BG-ID 1262286052


621.8 МАШИННИ ЕЛЕМЕНТИ. МЕХАНИЗМИ. ПРЕДАВКИ (МЕХАНИЧНИ). ПОДЕМНО-ТРАНСПОРТНО ОБОРУДВАНЕ. СВЪРЗВАЩИ СРЕДСТВА. СМАЗКИ

БК 2014/9 Кн 196
МАНОЛОВ, Нягол Точев, 1932-
        Теория на контакта / Нягол Манолов. - София : Темто, 2014. - 628 с. раздр. паг. : с табл., сх. черт. ; 24 см

Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-9566-69-7 : 25 лв.
1. Трибология
621.891
COBISS.BG-ID 1263053540


622 МИННО ДЕЛО
Вж и 528; 549; 55; 624; 662

МЕЖДУНАРОДНА научно-техническа конференция Геология и въглеводороден потенциал на Балканско-Черноморския регион (4 ; Варна ; 2013)
        ІV Международна научно-техническа конференция Геология и въглеводороден потенциал на Балканско-Черноморския регион : 11-15 September 2013 Resort St. St. Constantine and Elena, Varna : 60 anniversary of the University of mining and geology "St. Ivan Rilski" : 50 anniversary of the Faculty of geology and geography in Sofia university "St. Kliment Ohridski" Вж Кн 159


623 ВОЕННА ТЕХНИКА. ТЕХНИКА НА СУХОПЪТНИТЕ И ВЪЗДУШНИТЕ ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ. ТЕХНИКА НА ВОЕННОМОРСКИЯ ФЛОТ
Вж и 355/359

НАУЧНА конференция 100 години Българска бойна авиация (Долна Митрополия ; 2012)
        Сборник доклади от Научна конференция 2012 "100 години българска бойна авиация", 17-18 юни 2012 година Вж Кн 109


625 ЖЕЛЕЗОПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО. ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО
Вж и 629; 656

БК 2014/9 Кн 197
ДОЙКОВ, Васил Георгиев, 1930-
        Дунавски драгажен флот : половин век в служба на строителството / Васил Дойков, Николай Генчев ; [фотограф Николай Генчев]. - Русе : [Явор Цанев - Гаяна], 2013 (Русе : Русе прес). - 56 с. : с цв. ил. ; 24 см

Пълното име на авт. Николай Генчев е Николай Генчев Георгиев. - Името на ил. отбелязано в изд. каре.

ISBN 978-954-8633-25-3
1. Дунавски драгажен флот - история 2. България - строителство
625.07(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1262305252


629 ТЕХНИКА НА ТРАНСПОРТНИТЕ СРЕДСТВА
Вж и 625; 631.3; 656

БК 2014/9 Кн 198
ИВАНОВ, Георги, 1940-
        Разговор с първия космонавт на България - 35 юбилей : Божана Димитрова в разговор с Георги Иванов. - [София] : Демакс, [2014]. - 96 с. : с портр., факс., ил. ; 24 см

Пълното име на авт. Георги Иванов и Георги Иванов Какалов.

ISBN 978-954-479-042-4 (подв.) : 8 лв.
1. Иванов, Георги, 1940- - интервюта 2. Космонавти, български - интервюта 3. България - въздушен транспорт
629.7(497.2)(092)(047.53)
92 Иванов, Георги
COBISS.BG-ID 1262992356


631.1 ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ПРОИЗВОДСТВО
Вж и 65

БК 2014/9 Кн 199
СЛАВОВА, Велика, 1948-
        Размисли за изминатия път / [Велика Славова]. - Юбил. изд. - Силистра : Ковачев, 2013. - 112 с. : с цв. ил., портр., факс. ; 24 см

Името на авт. отбелязано на гърба на загл. с. - Пълното име на авт. Велика Славова е Велика Славова Стоилкова.

ISBN 978-954-8198-53-0
1. Селскостопански кооперации - България - история 2. България - селско стопанство
631.115.9(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1262929636

БК 2014/9 Кн 200
СТОЯНОВА, Зорница Димова
        Местните инициативни групи в България - проблеми, възможности, перспективи / Зорница Димова Стоянова. - София : АТЛ-50, 2011 ([София] : Спектър). - 192 с. : с табл., сх., диагр. ; 21 см

Библиогр.: с.188-192.

ISBN 978-954-92848-1-2
1. Селско стопанство - България - управление и организация 2. България - селско стопанство
631.1(497.2)
COBISS.BG-ID 1262873316


633.8 ЕТЕРИЧНОМАСЛЕНИ РАСТЕНИЯ. АРОМАТНИ, ОЦВЕТИТЕЛНИ, ДЪБИЛНИ, ЛЕКАРСТВЕНИ РАСТЕНИЯ

БК 2014/9 Кн 201
        НАРЪЧНИК по основните етеричномаслени и лечебни култури / [Н. Недков ... и др.]. - Казанлък : Хеликон, 2005 (Русе : Дунав прес). - 160 с. : с цв. ил., табл. ; 23 см

Имената на авт. отбелязани на гърба на загл. с. - Други авт.: К. Кънев, Н. Ковачева, Ст. Станев, Ан. Джурмански, К. Сейкова, Хр. Ламбев, А. Добрева. - Изд. на М-во на земеделието и горите. Институт по розата и етеричномаслените култури. - Библиогр.: с. 155-156.

ISBN 954-8197-36-7
1. Етеричномаслени култури - производство - наръчници и руководства 2. Медицински растения - производство - наръчници и ръководства
633.8(035)
COBISS.BG-ID 1262543588


634 ГРАДИНАРСТВО. ОВОЩАРСТВО

БК 2014/9 Кн 202
        ОРЕХ / Василий Джувинов ... [и др.] ; под ред. на В. Джувинов. - 2. доп. изд. - Пловдив : [Унив. изд. "Паисий Хилендарски"], 2013. - 176 с., [12] с. : цв. ил. ; 21 см

Други авт.: Стефан Гандев, Куман Куманов, Веселин Арнаудов. - 1. изд. 2010 на изд. Биофрут - Пловдив. - На загл. с. отбелязано изд. Биофрут БГ. - Библиогр. след отд гл.

ISBN 978-954-423-892-6
1. Орех
634.5
COBISS.BG-ID 1262274532

БК 2014/9 Кн 203
        СЛИВА : монография / Василий Джувинов ... [и др.] ; под ред. на Василий Джувинов. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2012. - 244 с. : с ил., табл., диагр., 20 с. : цв. ил. ; 21 см

Други авт.: Христина Динкова, Валентина Божкова, Иван Минев, Калин Драгойски, Христина Кутинкова, Петя Герчева, Лиляна Начева, Боряна Стефанова. - На загл. с. отбелязано изд. Биофрут БГ. - Библиогр. след отд. материали.

ISBN 978-954-423-798-1
1. Слива
634.2
COBISS.BG-ID 1262228452


637 МЛЯКО, МЕСО И ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТНОВЪДСТВОТО
Вж и 663/664

БК 2014/9 Кн 204
ПАНАЙОТОВ, Петър Тодоров, 1957-
        Технологично обзавеждане в млечната промишленост : презентации / Петър Тодоров Панайотов. - Пловдив : Интелексперт-94, 2012. - 2 т. ; 21 см

Загл. на кор.: ТОМП.

ISBN 978-954-8835-61-9 (ч. 1)
ISBN 978-954-8835-68-8 (ч. 2)

Съдържа:

Ч. 1. - 40 с. : с ил. + 1 оптичен диск (CD)
Ч. 2. - 36 с. : с ил. + 1 оптичен диск (CD)

1. Млечна промишленост - технология - учебници за ВУЗ
637.1/.3(075.8+0.034)
COBISS.BG-ID 1262676196


638.1 ПЧЕЛАРСТВО. МЕДОНОСНА ПЧЕЛА
Вж и 595.799

БК 2014/9 Кн 205
ШПЮРГИН, Армин
        Пчелен восък : добив, преработка, продукти : пчеларска практика / Армин Шпюргин ; прев. от нем. ез. Татяна Танева. - София : ИК Неделник, 2013 ([София] : [Кронос]). - 160 с., [4] л. : ил., табл. ; 22 см

Ориг. загл.: Bienenwachs / Spürgin. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-91031-8-2 : 18 лв.
1. Восъци 2. Пчелни продукти
638.17
COBISS.BG-ID 1262962660


641/642 ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ. ХРАНЕНЕ
Вж и 612; 613; 614; 637; 663/664

БК 2014/9 Кн 206
ОЛИВЪР, Джейми, 1975-
        Министерство на храната : всеки може да се научи да готви / Джейми Оливър ; прев. от англ. Стоянка Лазарова-Карачанова ; фотогр. Дейвид Лофтъс и Крис Тери. - Пловдив : ИК Хермес, 2013 (Костинброд : Мултипринт ООД). - 360 с. : с цв. ил. ; 26 см

Ориг. загл.: Jamie's ministry of food: anyone can learn to cook in 24 hours / Jamie Oliver. - Азб. показалец.

ISBN 978-954-26-1268-1 (подв.) : 29.99 лв.
1. Готварство - рецепти
641.55
COBISS.BG-ID 1262881252


65 УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА, ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА. ПОЛИГРАФИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ И ИЗДАТЕЛСКО ДЕЛО
Вж и 33; 347; 351

БК 2014/9 Кн 206а
ГОЛДРАТ, Елиаху М., 1947-2011

        Целта: процес на постоянно усъвършенстване / Елиаху М. Голдрат и Джеф Кокс. - [София] : Rexintegra, 2013 ([София] : Инвестпрес). - 438 с. : с табл., сх. ; 22 см. - (Модерен мениджмънт)

Ориг. загл.: The goal: A process of ongoing improvement / Eliyahu M. Goldratt.

ISBN 978-954-92934-2-5 : 25 лв.
1. Управление и организация
65.012(0:82-31)
892.45-31  
COBISS.BG-ID
1262835940

БК 2014/9 Кн 207
        МЕТОДИ и модели за вземане на бизнес решения / Здравко Славов ... [и др.] ; [под ред. на Здравко Славов]. - Варна : Варненски свободен унив. "Черноризец Храбър", 2013 ([Варна] : График). - 283 с. : ил., портр. ; 25 см

Други авт.: Мария Брусева, Велислава Николаева, Стоян Ненков, Тодор Стоилов, Красимира Стоилова, Мирослав Владимиров. - Пълното име на авт. Велислава Николаева е Велислава Николаева Костова. -  Името на ред. отбелязано в изд. каре. - За авторите: с. 280-282. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-715-608-1
1. Управленски труд 2. Икономическо поведение
65.012/.013
330.16
COBISS.BG-ID 1262958820

СОКОЛОВ, Иван Младенов
        Базисни стъпки за успешно реализиране на публично-частно партньорство Вж Кн 105

БК 2014/9 Кн 208
СТЕФАНОВ, Нако Райнов, 1954-
        Основи на управлението / Нако Стефанов, Дончо Керемидчиев. - В. Търново : Фабер, 2013. - 266 с. : с ил., портр. ; 24 см

Библиогр.: с. 263-265.

ISBN 978-954-400-958-8
1. Управление и организация - учебници за ВУЗ 2. Управленски труд - учебници за ВУЗ
65.01(075.8)
COBISS.BG-ID 1262496484

УШЕВА, Мариана Николова, 1970-
        Специфика на общуването. Въздействия и взаимодействия в управленската практика : методически препоръки Вж Кн 66

БК 2014/9 Кн 209
ЦАНОВ, Иван Цанов, 1963-
        Синергетичен модел на управленското решение / Иван Цанов. - София : Сдружение Бълг. асоц. на конфликтолозите, 2014 (София : БПС). - 100 с. ; 21 см

Библиогр.: с. 95-97.

ISBN 978-954-92035-9-2
1. Управленски труд 2. Синергетика
65.01
001.5
COBISS.BG-ID 1262925028

БК 2014/9 Кн 210
JORDANOVA, Desislava Ivanova, 1975-
        Entrepreneurial orientation in Bulgarian family and non-family enterprises: determinants and links with performance and internationalization / Desislava Ivanova Yordanova. - Sofia : Avangard Prima, 2013 ([Sofia] : BPS). - 220 с. : с табл., сх. ; 21 см

Библиогр.: с. 188-210.

ISBN 978-619-160-177-6
1. Стопански предприятия - България - управление и организация 2. България - управление на предприятията
65.012(497.2)
COBISS.BG-ID 1262318564


651 КАНЦЕЛАРСКА РАБОТА. ДЕЛОВОДСТВО. ОРГТЕХНИКА
Вж и 657; 658

ИВАНОВА, Диана Петрова, 1950-
        Култура на деловото общуване : лингвостилистика на деловите текстове : учебно помагало за студенти от икономически специалности (бакалаври и магистри) Вж Кн 248


654 ОРГАНИЗАЦИЯ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СЪОБЩЕНИЯТА
Вж и 347; 621. 39 ; 656

БК 2014/9 Кн 211
ПЕШЕВА, Маргарита Йорданова, 1950-
        СЕМ [Съвет за електронни медии]: 2001-2010 г. регулаторни практики / Маргарита Пешева ; [науч. ред. Милко Петров]. - В. Търново : Фабер, 2013. - 554 с. ; 24 см

Името на ред. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-400-908-3
1. Съвет за електронни медии - дейност - 2001-2010 2. България - съобщения
654.19(497.2)
COBISS.BG-ID 1262657764


655 ПОЛИГРАФИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ. ИЗДАТЕЛСКО ДЕЛО. КНИГОРАЗПРОСТРАНЕНИЕ
Вж и 681; 686; 76

БК 2014/9 Кн 212
ГОГОВ, Иван Георгиев, 1954-
        Социален аудит в предприятията на книжния бизнес : учебник / Иван Гогов. - [София] : Май, [2011]. - 113 с. ; 22 см

В кн. означено ч. 3. - Библиогр.: с. 108-113.

ISBN 978-954-8645-38-6 (подв.)
1. Книжна търговия - управление и организация - учебници 2. Стопанство - социални проблеми - учебници
655.4/.5(075)
316.334.2(075)
COBISS.BG-ID 1262284516


656.2 ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ

БК 2014/9 Кн 213
МИТКОВ, Георги Николов, 1925-
        Живот на релси : социологически поглед към делата и патилата на самоводските жепейци / Георги Митков. - В. Търново : Ивис, 2013. - 148 с. : с ил., портр. ; 20 см

Библиогр.: с. 141-143.

ISBN 978-954-2968-71-9
1. Железопътен транспорт - България - история 2. България - железопътен транспорт
656.2(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1262707428


656.6 ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ВОДНИЯ ТРАНСПОРТ

БК 2014/9 Кн 214
БАКАЛОВА, Виолета Людмилова, 1962-
        Развитие на речните пристанища на Р България в условията на европейска интеграция / Виолета Бакалова. - София : Авангард прима, 2013 (София : БПС). - 58 с. : с табл., диагр. ; 21 см

ISBN 978-619-160-191-2
1. Пристанища - България 2. България - воден транспорт
656.62(497.2)
COBISS.BG-ID 1262166500

БК 2014/9 Кн 215
ИЗПЪЛНИТЕЛНА агенция Морска администрация (София)
        130 години Морска администрация на България 1883-2013 = 130th anniversary of the Maritime administration of Bulgaria 1883-2013 / [състав. Атанас Панайотов]. - Варна : ИК Морски свят, 2013 (Варна : Техноинженеринг АВС). - 62 с. : с ил. ; 30 см

Кор. опис. - Името на състав. отбелязано на с. 32. - Съдържа и: Българска морска администрация в новото време = Bulgarian maritime administration in the modern time / [Александър Тодоров]. - Името на авт. отбелязано на с. 62.

ISBN 978-954-9484-32-8
1. Морски транспорт - България - история - 1883-2013 - сборници 2. България - воден транспорт
656.61(497.2)(091)(08)
COBISS.BG-ID 1262530532


656.7 ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ВЪЗДУШНИЯ ТРАНСПОРТ

БК 2014/9 Кн 216
ПЕТРОВ, Пламен Георгиев, 1952-
        Автоматизация на управлението на въздушното движение / Пламен Георгиев Петров. - [2.] прераб. и доп. изд. - София : ТУ, 2013-. - Т. <1-> ; 21 см. - (Библиотека на авиоспециалиста)

1. изд. 2004-2005 в 2 ч. - Изд. на ТУ - София. Кат. Възд. транспорт.

ISBN 978-619-167-059-8 (ч. 1) : 14 лв.

Съдържа досега:

Ч. 1. - 2013. - 224 с. : с табл., сх.

1. изд. 2004. - Библиогр.: с. 219-221.

1. Въздушна навигация - автоматизация - учебници за ВУЗ 2. Автоматизирани системи за управление - учебници за ВУЗ
656.7.052:681.51(078.5)
681.51(078.5)
COBISS.BG-ID 1262253540


657 СЧЕТОВОДСТВО
Вж и 336; 658

БК 2014/9 Кн 217
ДИМИТРОВ, Слави, 1961-
        Финансово счетоводство / Слави Димитров Генов. - Варна : Геа-принт, 2014. - 280 с. : с ил., табл. ; 21 см

ISBN 978-619-184-002-1
1. Финансово счетоводство - учебници за ВУЗ
657(075.8)
COBISS.BG-ID 1262963428

БК 2014/9 Кн 218
ИЛИЕВ, Георги Илиев, 1947-
        Фрагменти от общата теория на счетоводството / Георги Илиев Илиев. - В. Търново : Фабер, 2013. - 248 с. : с табл., сх. ; 24 см

ISBN 978-954-400-990-8
1. Счетоводство - теория
657.001.1
COBISS.BG-ID 1262472932

БК 2014/9 Кн 219
КОСТОВА, Силвия Димитрова, 1978-
        Международни стандарти за външен одит / Силвия Костова ; [ред. съвет Величко Адамов - глав. ред. ... и др.]. - Свищов : Акад. изд. "Ценов", 2014. - 228 с. : със сх., табл. ; 24 см. - (Библиотека Образование и наука ; кн. 66, ISSN 1314-4804)

Имената на ред. отбелязани на гърба на предзагл. с. - Други ред.: Михаил Дочев, Таня Горчева, Виолета Краева, Боян Илиев, Петър Банчев, Румяна Лилова, Георги Герганов, Марияна Божинова. - Възприетата форма на името на ред. Марияна Божинова е Мариана Върбанова Божинова. - Пълното име на ред. Величко Адамов е Величко Адамов Йонов, на ред. Михаил Дочев e Михаил Дочев Михайлов, на ред. Петър Банчев - Петър Банчев Петров, а на ред. Румяна Лилова - Румяна Лилова Петкова. - Библиогр.: с. 225-228

ISBN 978-954-23-0947-5
1. Контрол и ревизия - учебници за ВУЗ
657.6.012.7(075.8)
COBISS.BG-ID 1262478564

БК 2014/9 Кн 220
РАЕВ, Димитър, 1930-
        Сборник задачи и въпроси по счетоводство / Димитър Раев. - 10. прераб. и доп. изд. - Габрово : Екс-прес, 2014-. - Т. <1-> ; 21 см

Пълното име на авт. Димитър Раев е Димитър Раев Димитров. - 1. изд. 1995-1998 в 4 кн., с авт. Д. Раев, Л. Козовски, на изд. Пик - В. Търново.

ISBN 978-954-490-432-6 (ч. 1)

Съдържа досега: 

Ч. 1. - 2014. - 176 с. : с табл. 

1. изд. 1995.

1. Счетоводство - задачи - учебници за ВУЗ
657(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1262568932

БК 2014/9 Кн 221
СВРАКОВ, Антон Христов, 1956-
        Учебно ръководство по основи на счетоводството / Антон Свраков, Ива Монева, Николина Грозева. - Варна : Варненски свободен унив. "Черноризец Храбър", 2013 ([Варна] : График). - 137 с. : с табл. ; 21 см

ISBN 978-954-715-607-4 : 9 лв.
1. Счетоводство - учебници за ВУЗ
657(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1262936036


658 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОМИШЛЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО (ПРЕДПРИЯТИЯТА) И НА ТЪРГОВИЯТА
Вж и 33; 651; 657

ДИМИТРОВ, Йордан Стоянов, 1954-
        Финансово планиране в клъстерите Вж Кн 82

        ИЗСЛЕДВАНЕ на иновационни алтернативи за бизнес оцеляване и развитие : проект ФНИ 11 - ФБМ - 02 Вж Кн 2

БК 2014/9 Кн 222
ЙОРДАНОВА, Десислава Иванова, 1975-
        Управление и развитие на семейна фирма / Десислава Йорданова. - София : Авангард прима, 2013. - 126 с. : с табл., сх. ; 21 см

Библиогр.: с. 123-125.

ISBN 978-619-160-178-3
1. Стопански предприятия - управление и организация - учебници за ВУЗ
658.012(075.8)
COBISS.BG-ID 1262117604

НЕДЯЛКОВ, Антон Недялков, 1971-
        Проблеми на качеството в операционния мениджмънт на услугите Вж Кн 85

БК 2014/9 Кн 223
ТОДОРОВ, Христо Василев, 1951-
        Производствен и операционен мениджмънт / Христо Тодоров. - 2. доп. изд. - Габрово : Екс-прес, 2014. - 159 с. : с табл., сх. ; 21 см

1. изд. 2011.

ISBN 978-954-490-430-2
1. Промишлени предприятия - управление и организация - учебници за ВУЗ
658.012(075.8)
COBISS.BG-ID 1262448356


666 СТЪКЛАРСКА И КЕРАМИЧНА ПРОМИШЛЕНОСТ. ИЗКУСТВЕНИ КАМЪНИ. ЦИМЕНТ

БК 2014/9 Кн 224
ВЪЛЧАНОВА, Варвара
        Земно строителство : материали, техники, поддръжка на сгради / Варвара Вълчанова. - Пловдив : Сдружение Раховица, 2013 (Пловдив : Жанет-45). - 128 с. : с цв. ил., сх. ; 24 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 121-123.

ISBN 978-619-90123-1-4
1. Строителна керамика
666.7
COBISS.BG-ID 1262136804


681 ФИНА МЕХАНИКА. АВТОМАТИКА. ТЕХНИЧЕСКА КИБЕРНЕТИКА
Вж и 007; 519.6; 534; 535; 621.3

        ИНОВАТИВНИ методи за усъвършенстване на процеса на шприцване Вж Кн 195

МЛЕЧЕНКОВ, Манол Петков, 1950-
        Предаване на данни и компютърни комуникации. Ч. 1 Вж Кн 194

ПЕТРОВ, Пламен Георгиев, 1952-
        Автоматизация на управлението на въздушното движение. Ч. 1 Вж Кн 216

БК 2014/9 Кн 225
ПЛЕШКОВА-Бекярска, Снежана Георгиева, 1964-
        Ръководство за лабораторни упражнения по аудиосистеми / Снежана Плешкова, Лиляна Дочева. - София : ТУ, 2013. - 102 с. : с ил. ; 21 см

Загл. в изд. каре: Аудиосистеми - ръководство за лабораторни упражнения.

ISBN 978-619-167-067-3
1. Аудиотехника - учебници за ВУЗ 2. Звук - записване и възпроизвеждане - учебници за ВУЗ
681.84(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1262216676

ЯНАКИЕВ, Юрий Павлов, 1970-
        Разбиране при четене : информационните и комуникационни технологии в полза на социалната интеграция на хората с аутизъм Вж Кн 186

        ACCESS to digital cultural heritage : innovative applications of automated metadata generation Вж 0


7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ

72 АРХИТЕКТУРА
Вж и 69; 71

БК 2014/9 Кн 226
        Архитект Атанас АГУРА - човекът и творецът : [сборник] / [състав. Цвета Тодорова ... и др.]. - [София] : Гера арт, 2010 ([София] : [ПК "Д. Благоев"]). - 184 с. : с ил. ; 28 см

Загл. на гърба на кн.: Архитект Атанас Агура. - Имената на състав. отбелязани на гърба на загл. с. - Други състав.: Жана Вълчанова, Константин Агура. - Изд. на Съюз на архитектите в Бъгария. - Няколко встъпителни думи за арх. Атанас Агура (1926-2008) / Лило Попов: с.  7-8 ; Красотата е най-късият път към истината / Димитър Попов: с. 9- 10 ; Архитект Атанас Агура / Георги Стоилов: с . 11 ; Сборник за уникалния човек и талантливия архитект Атанас Агура / Кирил Йорданов: с. 12 ; Архитект Атанас Димитров Агура : биографична справка / Цвета Тодорова: с. 15-17 ; Творческата дейност на арх. Атанас Димитров Агура в областта на архитектурата и градоустройството / Атанас Димитров Агура: с. 47-48. - Съдържа материали от: Цвета Тодорова, Никола Караиванов, Димитрина Димитрова, Стефан Стефанов, Богдан Томалевски, Кирил Бочков, Станислав Константинов, Жана Вълчанова, М. Спирова, Христо Друмев, Константин Антонов, Живко Григоров, Стоян Хранов, Г. Янакиев.

ISBN 978-954-9496-07-9 (подв.)
1. Агура, Атанас Димитров, 1926-2008 - биографии 2. Архитекти, български - биографии 3. България - архитектура
72.071.1(497.2)(092)
92 Агура, Атанас Димитров
COBISS.BG-ID 1262775012

БК 2014/9 Кн 227
БЕЯЗОВ, Стефан Василев, 1936-
        Обикновена архитектура или Разказа на един архитект за неговия път в занаята / [Стефан Беязов]. - София : Беязов и син, 2013 ([София] : Dedrax). - 72 с. : с ил., черт. ; 21 x 26 см

Името на авт. отбелязано на кор.

ISBN 978-619-90177-1-5 : 12 лв.
1. Архитектурна композиция
72.02
COBISS.BG-ID 1262495716

БК 2014/9 Кн 228
СИВРЕВ, Любен Янков, 1936-
        Индустриални и транспортни сгради и комплекси - модул 1 / Любен Сиврев. - [Варна] : Варненски свободен унив. "Черноризец Храбър", 2013 ([Варна] : График). - 229 с. : с ил. ; 29 см

Библиогр.: с. 228.

ISBN 978-954-715-595-4 : 30 лв.
1. Промишлени сгради - архитектурно проектиране - учебници за ВУЗ
725.4(075.8)
COBISS.BG-ID 1262900196

БК 2014/9 Кн 229
СИВРЕВ, Любен Янков, 1936-
        Флексибилни и енергоикономични санитарно-хигиенни звена към промишлените предприятия / Любен Сиврев. - [2. изд.]. - [Варна] : Варненски свободен унив. "Черноризец Храбър", 2013 ([Варна] : График). - 232 с. : с ил. ; 29 см

1. изд. 1992, изд. на УАСГ.

ISBN 978-954-715-601-2 : 24 лв.
1. Промишлени сгради - архитектурно проектиране 2. Санитарно-технически инсталации - архитектурно проектиране
725.4
COBISS.BG-ID 1262903012


78 МУЗИКА
Вж и 24; 792

БК 2014/9 Кн 230
        Андрей КОРАЛОВ : спомени за учителя, човека, приятеля / [състав. Невена Коралова]. - София : ИК Коралов и сие, 2009 ([София] : #1 Number One advertising agency). - 122 с. : с ил., портр. ; 23 см

Името на състав. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Биографична справка: с. 118-119. - Списък на някои от най-значителните трудове на Андрей Коралов: с. 120-121. - Съдържа материали от: Димитър Момчилов, Веса Цинандова-Харалампиева, Полина Куюмджиева, Кина Проданова-Кунева, Румен Цонев, Иван Тодоров, Любомир Коралов, Иванка Митева-Коралова, Емилия Коралова-Стоева, Невена Коралова, Илина Коралова, Емил Коралов, Петър Попов, Стефан Чомаков, Кирил Праматаров, Милкана Николова.
.
ISBN 978-954-9742-26-8
1. Коралов, Андрей Емилов, 1938-1987 - спомени 2. Музиковеди, български - спомени 3. България - музика
78.07(497.2)(092)(093.3)
92 Коралов, Андрей Емилов
COBISS.BG-ID 1262895588

БК 2014/9 Кн 231
ХРИСАНТ, митрополит Дирахийски, ?-1843
        Голяма теория на музиката / съставена от Хрисант, архиепископ на Дирахий от Мадит ; [прев. Димитър Андреев Кирков, Асен Асенов Атанасов]. - Скрино : Сдружение Гълъб, [2007] ([София] : [Скала принт]). - 178 с. : с ноти, сх. ; 24 см

Ориг. загл. на гр. ез.: Theoretikon mega tis mousikis / sidahten men para Hrysanthou, arhiepiskopou Dippahiou тou ek Maditon. - Имената на прев. отбелязани на гърба на загл. с. - Терминол. показалец, именен показалец, показалец на цитирани песнопения.

ISBN 978-954-91891-7-9 : 9 лв.
1. Музика - теория
78.01
COBISS.BG-ID 1262995172

БК 2014/9 Кн 232
        Добри ХРИСТОВ и българският ХХ век : доклади от научна конференция, 22 - 25 март 2001 г. / [ред. кол. Елена Тончева - отг. ред. ... и др.] ; [предг. Елена Тончева]. - София : Институт за изкуствознание - БАН, 2005 (София : Симолини-94). - 288 с. : с ноти, портр., факс. ; 24 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - Други ред.: Кристина Япова, Лидия Литова, Ирина Генова. - Възприетата форма на името на ред. Лидия Литова е Лидия Цветанова Литова-Николова. - Съдържа материали от: Доростолски и Червенски митрополит Неофит, Калин Янакиев, Елена Тончева, Димитър Димитров, Димитър Григоров, Кристина Япова, дякон Иван Иванов, Асен Атанасов, Юлиан Куюмджиев, Николай Кауфман, Светлана Захариева, Лидия Литова-Николова, Димитрина Кауфман, Михаил Букурещлиев, Илия Манолов, Албена Георгиева, Мира Маркова, Ирина Генова, Милена Георгиева, Юлия Минева-Милчева, Александър Янакиев, Анелия Николаева, Бистра Рангелова, Румяна Дончева, Ян Денер, Наташа Япова, Мария Бояджиева-Луизова, Нева Кръстева, Асен Диамандиев, Любомир Кутин, Валери Личев, Дарина Василева, Елка Камбурова, Нонка Богомилова, Емилия Коларова, Константин Кукушев, Боряна Мангова, Иван Хлебаров, Звезда Йонова, Марияна Булева, Росица Тодорова, Веселка Тончева, Илка Попова, Ива Данова, Мария Червенлиева, Лазаринка Настева, Елена Бъчварова, Красимира Томова.

ISBN 954-91697-2-3
1. Христов, Добри, 1875-1941 - конференции 2. Композитори, български - конференции 3. България - музика
78.071.1(497.2)(092)(063)
92 Христов, Добри
COBISS.BG-ID 1262958052


782 ТЕАТРАЛНА МУЗИКА. ОПЕРА. ОПЕРЕТА

БК 2014/9 Кн 233
КОРАЛОВА, Невена Савова, 1943-
        Димитър Петков - певец и артист : спомени / Невена Коралова. - София : ИК Коралов и сие, 2008 (София : Звездан). - 128 с. : с ил., портр., факс. ; 23 см

ISBN 978-954-9742-22-0 : 9 лв.
1. Петков, Димитър, 1938-2005 - биографии 2. Оперни и оперетни артисти, български - биографии 3. България - музика
782.1.071.2(497.2)(092)
92 Петков, Димитър
COBISS.BG-ID 1262889700

БК 2014/9 Кн 234
НИКОЛОВА, Милкана
        За да остане : 13 биографии на артисти от Софийската опера / [авт.-състав. Милкана Николова]. - София : ИК Коралов и сие, 2009. - 112 с. : с ил., портр. ; 23 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-9742-23-7 : 9 лв.
1. Оперни и оперетни артисти, български - биографии 2. България - музика
782.1.071.2(497.2)
92(497.2)
COBISS.BG-ID 1262844132


792 ТЕАТЪР. СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО
Вж и 72; 793/794; 82-2

БК 2014/9 Кн 235
ТРЕНКОВА, Росица, 1935-
        Асен Манолов : северният принц на балета / [авт.-състав. Росица Тренкова] ; [ред. Невена Коралова]. - София : ИК Коралов и сие, 2010 (София : Дими 99). - 92 с. : с ил., портр. ; 23 см

Загл. на кор.: Северният принц на балета. - Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-9742-27-5 : 8 лв.
1. Манолов, Асен, 1908-1982 - спомени
792.8.071.2(497.2)(092)
92 Манолов, Асен
COBISS.BG-ID 1262767844


793/794 ТЪРЖЕСТВА И ПРАЗНЕНСТВА. ХОРЕОГРАФИЯ. ПОДВИЖНИ УМСТВЕНИ И ДРУГИ ИГРИ
Вж и 39; 792

БК 2014/9 Кн 236
ПЕЕВ, Атанас Друмев, 1936-
        Ваятели на добруджанския народен танц : краеведско-родоведски биографични очерци за най-изявените хореографи и ръководители на танцови състави в Добричко / Атанас Пеев. - 2. прераб. и доп. изд. - Добрич : Мартине, 2013 (Добрич : Нилекта принт). - 152 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см

1. изд. 2004 на изд. Аве Факта - Добрич. - Библиогр.: с. 147-149.

ISBN 978-619-7059-05-2
1. Художествени ансамбли - Добруджа 2. Танцова самодейност - Добруджа 3. България - хореография
793.31.071.1(497.2-18:251)(092)
374.28(497.2-18:251)
92(497.2-18:251)
COBISS.BG-ID 1262945252


796.01/.097 ФИЛОСОФИЯ, ТЕОРИЯ, МЕТОДИКА, ЕТИКА, ЕСТЕТИКА НА СПОРТА. ТЕХНИЧЕСКИ ВЪПРОСИ. СПОРТНИ НАПРАВЛЕНИЯ. ОРГАНИЗАЦИЯ И РЪКОВОДСТВО. СПОРТНИ ДЕЯТЕЛИ. СПОРТНИ СЪСТЕЗАНИЯ И ДР.

БК 2014/9 Кн 237
БОЖКОВА, Анна Тихомирова, 1967-
        Професионално ориентирана двигателна подготовка : за студенти от специалност "Медицински рехабилитатор, ерготерапевт" / Анна Божкова. - София : Артграф, 2012. - 126 с. : с табл., диагр., сх. ; 24 см

Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-9401-73-8
1. Физически упражнения - физиология - учебници за ВУЗ 2. Спорт - учебници за ВУЗ
796.012(075.8)
COBISS.BG-ID 1262986212


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

80 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ

БК 2014/9 Кн 238
        ЕЗИКЪТ на времето : сборник доклади по случай 70-годишния юбилей на проф. д.ф.н. Иван Куцаров / [състав. Вера Маровска ... и др.] ; [предг. Валентин Гешев]. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2012. - 416 с. : с табл., ил., портр. ; 24 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Други състав.: Красимира Чакърова, Константин Куцаров, Мария Павлова. - Проф. д.ф.н. Иван Куцаров - един поглед отвън / Стоян Буров: с. 37-42. - Честит празник! Уважаеми професор Куцаров / Петко Чобанов, Васил Янков, Евелина Динева: с. 45-46. - Личност с академичен дух / Петко Петков: с. 47. - Текст и на рус., исп. ез. - Съдържа материали от: Вера Маровска, Лилия Иванова, Руселина Ницолова, Иван Кънчев, Василка Радева, Красимира Алексова, Стефка Петрова, Мери Лакова, Бистра Дикова, Константин Куцаров, Тенчо Дерекювлиев, Мария Павлова, Ваня Зидарова, Силвина Михайлова, Иван Чобанов, Борян Янев, Валентин Гешев, Диана Иванова, Христина Тончева, Тодор Бояджиев, Иванка Гайдаджиева, Мариана Куршумова, Елена Иванова, Елена Хаджиева, Евдокия Христова, Славка Величкова, Красимира Чакърова, Маринела Параскова-Младенова, Райна Петрова, Иван Илиев, Дора Щерева, Мариана Лазарова, Веселина Ватева, Вяра Найденова, Весела Шушлина, Димитрина Хамзе, Клео Протохристова, Атанас Бучков, Калина Лукова, Тодор Георгиев, Йордан Костурков, Диана Николова. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-423-797-4 (подв.)
1. Куцаров, Иван Костадинов, 1942- - юбилеи и чествания - сборници 2. Филолози, български - юбилеи и чествания - сборници 3. Езикознание - сборници 4. Литературознание - сборници 5. България - езикознание
80(497.2)(092)(08)
801(08)
82(08)
92 Куцаров, Иван Костадинов
COBISS.BG-ID 1262384100

БК 2014/9 Кн 239
МАРОВСКА, Вера Тервел, 1954-
        Референция и рефериране в света на езика / Вера Маровска. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2013. - 386 с. : с табл., сх. ; 21 см

Библиогр.: с. 356-382

ISBN 978-954-423-858-2
1. Езикознание
800.1
COBISS.BG-ID 1262141668


801 ОБЩО ЕЗИКОЗНАНИЕ И ФИЛОЛОГИЯ

ПЕЙО, 1928-1992
        Смърфовете : моят първи картинен речник Вж Кн 16

БК 2014/9 Кн 240
СТОЯНОВА, Даниела Николаева, 1958-
        Румънско-български и българско-румънски речник / Даниела Стоянова, Снежана Керанова = Dicţionar român-bulgar şi bulgar-român / Daniela Stoyanova, Snejana Keranova. - София : Наука и изкуство, 2014 (В. Търново : Абагар). - 818 с. ; 17 см

Библиогр.: с. 10-12.

ISBN 978-954-02-0330-0 (подв.) : 25 лв.
1. Румънски език - речници, румънско-български 2. Български език - речници, българско-румънски
801.323.2=590=867
801.323.2=867=590
COBISS.BG-ID 1262988516


802/809 ОТДЕЛНИ ЕЗИЦИ

СОФИЙСКИ университет Свети Климент Охридски. Факултет по класически и нови филологии. Конференция на нехабилитирани преподаватели и докторанти (10 ; София ; 2013)
        Десета конференция на нехабилитираните преподаватели и докторанти от Факултета по класически и нови филологии, май 2013 Вж Кн 133


802.0 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

БК 2014/9 Кн 241
ŠARKOVA, Denica Angelova, 1987-
        English fot ICT : lifelong writing in the cloud ; Learners teach learners in the cloud / Denitza Charkova, Ivan Shotlekov. - Plovdiv : Plovdiv Univ. Publ. House, 2013. - 88 с. : с ил., сх., табл. ; 21 см

ISBN 978-954-423-886-5
1. Английски език - учебници
802.0(075)
COBISS.BG-ID 1262330852

БК 2014/9 Кн 242
DANČEV, Andrej Jordanov, 1933-1996
        Linguistic interfaces : a collection of papers in historical linguistics / Andrei Danchev ; ed. by Mira Kovatcheva. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2013. - 380 с. : с табл. ; 24 см. - (Университетска библиотека ; No 507)

Библиогр.: с. 353-380.

ISBN 978-954-07-3632-7 (подв.) : 25 лв.
1. Английски език - историческа граматика
802.0-53
COBISS.BG-ID 1262300644

БК 2014/9 Кн 243
DUNNE, Jonathan, 1968-
        The life of a translator / Jonathan Dunne. - Sofia : Small Stations Press, 2013. - 108 с. ; 18 см

ISBN 978-954-384-021-2
1. Английски език - семантика
802.0-54
COBISS.BG-ID 1262317284


803.0 НЕМСКИ ЕЗИК

БК 2014/9 Кн 244
DIMITROVA, Marijka Nikolova
        Die Wortbildung unter nominativem Aspekt : am Beispiel der Körperteil bezeichnungen im Deutschen und Bulgarischen / Marijka Dimitrova. - V. Tarnovo : Ivis, 2013. - 292 с. : с табл. ; 21 см

Библиогр.: с. 281-287.

ISBN 978-954-2968-69-6
1. Немски език - етимология 2. Български език - етимология
803.0-541
808.67-541
COBISS.BG-ID 1262756068

БК 2014/9 Кн 245
JANKOVA, Rumjana Jankova
        Leistungsklasse - Mittendrin : Stufe B1/B2 : Übungsbuch zur Vorbereitung auf die aufnahmeprüfung in die DSD-Klassen / Rumyana Yankova. - [Добрич] : Мартине, [2013] ([Добрич] : [Нилекта принт]). - 207 с. : с ил., табл. ; 25 см

Библиогр.: с. 207.

ISBN 978-619-7059-06-9
1. Немски език - учебници за средни общообразователни училища
803.0(075.3)
COBISS.BG-ID 1262989284


806.0 ИСПАНСКИ ЕЗИК

БК 2014/9 Кн 246
VǍRLINKOVA, Galina Nikolaeva
        El hombre y su entorno / Galina Varlinkova, Anna Koeva. - В. Търново : Faber, 2013-. - Т. <1-> ; 20 см

ISBN 978-954-400-978-6 (pt. 1)

Съдържа досега:
Pt. 1. - 2013. - 127 с. - Текст и на бълг. ез.
1. Испански език - учебници
806.0(075)
COBISS.BG-ID 1262616804


808.1 СЛАВЯНСКИ ЕЗИЦИ

БК 2014/9 Кн 247
        СЛАВИСТИКА ІV : в чест на ХV международен славистичен конгрес Минск 2013 / [ред. кол. Иван Куцаров - отг. ред. ... и др.]. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2013. - 317 с. : със сх. ; 22 см

Имената на ред. отбелязани на гърба на загл. с. - Други ред.: Вера Маровска, Красимира Чакърова, Жоржета Чолакова, Юлиана Чакърова. - Изд. на ПУ Паисий Хилендарски. Филол. фак. - Съдържа материали от: Пеньо Пенев, Христина Тончева, Иван Куцаров, Вера Маровска, Красимира Чакърова, Константин Куцаров, Димитрина Хамзе, Ваня Зидарова, Диана Иванова, Иван Чобанов, Вяра Найденова, Илия Солтиров, Надя Чернева, Борян Янев, Юлиана Чакърова, Антоанета Джельова, Мила Кръстева, Жоржета Чолакова, Таня Маджарова, Запрян Козлуджов, Младен Влашки, Йордан Костурков. - Библиогр. след отд. докл.

ISBN 978-954-423-856-8
1. Славянска филология - сборници
808.1(08)
881.09(08)
COBISS.BG-ID 1262301668


808.101 ЦЪРКОВНОСЛАВЯНСКИ ЕЗИК. СТАРОБЪЛГАРСКИ ЕЗИК

ПЕТКОВ, Георги Вълчев, 1939-
        Търновската редакция на Стишния пролог : текстове, лексикален индекс. Т. 6-7, 9-10 Вж Кн 430


808.67 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

БК 2014/9 Кн 248
ИВАНОВА, Диана Петрова, 1950-
        Култура на деловото общуване : лингвостилистика на деловите текстове : учебно помагало за студенти от икономически специалности (бакалаври и магистри) / Диана Иванова. - 2. доп. изд. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2012. - 250 с. : с табл. ; 24 см

1. изд. 2007 на изд. ИМН - Пловдив. - Библиогр.: с. 248-249.

ISBN 978-954-423-779-0 : 9.60 лв.
1. Български език - стилистика - учебници за ВУЗ 2. Кореспонденция - език и стил - учебници за ВУЗ
808.67-085(075.8)
651.7(075.8)
COBISS.BG-ID 1262240740

БК 2014/9 Кн 249
КАСАБОВ, Иван Костов, 1952-
        Българска лексикология и фразеология. Т. 3, Проблеми на общата лексикология / Иван Касабов. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2013. - 266 с. : със сх. ; 25 см

Загл. и на англ. ез.: Bulgarian lexicology and phraseology. Issues of general lexicology. - Изд. на БАН. Институт за бълг. ез. Проф. Любомир Андрейчин. - Библиогр.: с. 258-262. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-322-672-6 (подв.) : 15 лв.
1. Български език - лексикология 2. България - езикознание
808.67-3
COBISS.BG-ID 1262259940

БК 2014/9 Кн 250
        МИНАЛО, настояще и перспективи на чуждестранната българистика : сборник с доклади от Международната кръгла маса, посветена на петдесетата годишнина на Летния семинар по българистика, Лозен 19-20 юли 2012 г. / състав. Панайот Карагьозов и Юлияна Стоянова. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2013. - 251 с. : с табл., ил. ; 21 см

Текст и на рус. ез. - Съдържа докл. от: Роланд Марти, Искра Баева, Евгения Калинова, Ценка Иванова, Синтия Вакарелийска, Марина Смольянинова, Хилмар Валтер, Боян Вълчев, Мария Добрикова, Петър Сотиров, Дарина Дночева, Ничка Бечева, Раймонд Детрез, Андрей Зинкевич, Олга Коваш, Олена Чмир, Леся Петровска, Олга Сорока, Василка Радева, Панайот Карагьозов, Христо Бонджолов, Гинка Бакарджиева, Лиляна Грозданова, Хана Гладкова, Мирена Пацева, Петя Осенова, Евгения Димитрова, Румяна Йорданова, Юлияна Стоянова, Ренета Божанова. - Библиогр. след отд. докл.

ISBN 978-954-07-3641-9
1. Българска филология - конференции 2. България - езикознание
808.67(100)(063)
886.7.09(063)
COBISS.BG-ID 1262429412

БК 2014/9 Кн 251
        ПОМАГАЛО по български език и литература за 9. клас : тестове, есе, интерпретации / Пламен Тотев ... [и др.]. - [София] : ИК Персей, 2014 ([София] : [Инвестпрес]). - 192 с. ; 20 см

Други авт.: Миглена Севдалинова, Светослав Минчев, Красимира Казанска. - Пълното име на авт. Миглена Севдалинова е Миглена Севдалинова Пецева.

ISBN 978-619-1610-25-9 : 7.99 лв.
1. Български език - тестове - учебници за средни общообразователни училища 2. Българска литература - тестове - учебници за средни общообразователни училища
808.67(079)(075.3)
886.7(079)(075.3)
COBISS.BG-ID 1262508004

БК 2014/9 Кн 252
СТОЙКОВА, Милослава Христова, 1960-
        Тестове по български език и литература за 11. клас : по модела на матурата / Милослава Стойкова, Красимира Симеонова, Нели Илиева. - София : Сим консулт прес, 2013 ([София] : [Геа 2000]). - 128 с. ; 24 см


ISBN 978-954-92961-2-9 : 8.40 лв.
1. Български език - тестове - учебници за средни общообразователни училища 2. Българска литература - тестове - учебници за средни общообразователни училища
808.67(079)(075.3)
886.7(079)(075.3)
COBISS.BG-ID 1262876388

БК 2014/9 Кн 253
        ТЕСТОВЕ и текстове по български език за матурата : по модела на изпитните задачи : за зрелостници и кандидат-студенти / Милослава Стойкова ... [и др.]. - София : Сим консулт прес, 2012 ([София] : [Геа 2000]). - 120 с. : с табл. ; 25 см. - (Библиотека Частен учител)

Други авт.: Калина Пенева, Красимира Симеонова, Нели Илиева, Татяна Стоянова, Цветелина Личева. - Изд. на сп. Литерайко.

ISBN 978-954-92961-1-2 : 8.40 лв.
1. Български език - тестове - учебници за средни общообразователни училища
808.67(079)(075.3)
COBISS.BG-ID 1262654436

ТОТЕВ, Пламен Стефанов, 1964-
        Помагало по български език и литература за 10. клас : тестове, есе, интерпретации Вж Кн 263

БК 2014/9 Кн 254
ЦАНКОВ, Кирил Йовчев, 1949-
        Езикова култура : знания за езика, правопис и пунктуация, упражнения и тестове / Кирил Цанков. - 8. прераб. и доп. изд. - В. Търново : Знак '94, 2014 ([В. Търново] : [Ивис]). - 188 с. ; 20 см

1. изд. 1994. - Библиогр.: с. 186-187.

ISBN 978-954-8305-34-1 (не е отпеч.)
ISBN 954-8305-34-1 !
1. Български език - правопис - учебници за ВУЗ 2. Български език - пунктуация - учебници за ВУЗ
808.67-1(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1262381028

БК 2014/9 Кн 255
ЦОНЕВА, Димитрина Игнатова, 1949-
        Български език и речева култура : за ученици и кандидат-студенти / Димитрина Игнатова-Цонева. - Русе : Примакс, 2013 ([Русе] : Русенски унив. "Ангел Кънчев"). - 255 с. : с табл. ; 23 см

Библиогр.: с. 251-252

ISBN 978-954-8675-69-7
1. Български език - правопис - учебници за средни общообразователни училища
808.67-1(076)(075.3)
COBISS.BG-ID 1262270948

DIMITROVA, Marijka Nikolova
        Die Wortbildung unter nominativem Aspekt : am Beispiel der Körperteil bezeichnungen im Deutschen und Bulgarischen Вж Кн 244


82.0 ТЕОРИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА. ЛИТЕРАТУРНА ТЕХНИКА

БК 2014/9 Кн 256
ДЗИВГОВ, Александър Димитров, 1895-1936
        Литература и общество : избрани статии / Александър Дзивгов ; състав. Радка Пенчева. - София : Изток-Запад, 2013. - 342 с. ; 22 см

ISBN 978-619-152-319-1 : 14 лв.
1. Дзивгов, Александър Димитров, 1895-1936 - мироглед 2. Литературоведи, български - мироглед 3. България - литературознание
82.0(497.2)(092)
820/899.09
92 Дзивгов, Александър Димитров
COBISS.BG-ID 1263007972


82.08 ЛИТЕРАТУРНА ДЕЙНОСТ. ЛИТЕРАТУРНА ТЕХНИКА. РЕДАКТИРАНЕ. КУЛТУРА НА РЕЧТА. ОРАТОРСКО ИЗКУСТВО
Вж и 801

БК 2014/9 Кн 257
АЛЕКСАНДРОВА, Донка Иванова, 1945-
        Основи на реториката / Донка Александрова. - 2. прераб. изд. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2013. - 333 с. : с табл., сх. ; 24 см

1. изд. 2008. - Библиогр.: с. 325-330. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-954-07-3535-1 : 15 лв.
1. Реторика - учебници за ВУЗ
82.085.4(075.8)
COBISS.BG-ID 1262702308


82.09 ЛИТЕРАТУРНА КРИТИКА И ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ

БК 2014/9 Кн 258
АКАДЕМИЧЕН кръг по сравнително литературознание
        Мигриращи култури и социални практики : по случай 10-годишнината на Академичния кръг по сравнително литературознание / състав. Румяна Л. Станчева ; [ред. кол. Николай Аретов ... и др.]. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски" : Изд. център "Боян Пенев", 2013 (София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски"). - 353 с. : с ил., портр. ; 29 см

Загл. и на англ., фр. ез.: Migrating cultures and social practices ; Cultures migratoires et pratiques sociales. - Имената на ред. отбелязани на гърба на предзагл. с. - Други ред.: Огнян Ковачев, Румяна Л. Станчева. - Изд. на СУ Св. Климент Охридски. Фак. по слав. филологии, БАН. Институт за лит. - Кн. от поредицата Библиотека Голямото вписване. - Съдържа материали от: Цветан Тодоров, Николай Аретов, Сандра Власта, Антоанета Балчева, Таня Казанджиева, Мая Тименова, Клео Протохристова, Калин Михайлов, Дияна Николова, Катерина Крушева, Светла Черпокова, Надя Данова, Петър Сотиров, Светозар Димитров, Огнян Ковачев, Амелия Личева, Ерика Лазарова, Лилия Кирова, Русана Бейлери, Йорданка Бабина, Йонка Найденова, Румяна Л. Станчева. - Библиогр. след отд. материали. - Рез. на англ., фр. ез.

ISBN 978-954-07-3595-5 (Унив. изд. "Св. Климент Охридски")
ISBN 978-954-8712-87-3 (Изд. център "Боян Пенев")
1. Литературознание - методи на изследване - сравнителноисторически метод - сборници
82.091(08)
COBISS.BG-ID 1262348516


820/899 ЛИТЕРАТУРА НА ОТДЕЛНИТЕ НАЦИИ, НАРОДИ И ЕЗИЦИ

ДЗИВГОВ, Александър Димитров, 1895-1936
        Литература и общество : избрани статии Вж Кн 256

БК 2014/9 Кн 259
ДИМИТРОВ, Живко Иванов, 1940-2016
        Път към духовна светлина / Живко Димитров. - Пловдив : Автоспектър, 2013. - 128 с. ; 24 см

ISBN 978-954-8932-63-9

820/899-8
COBISS.BG-ID 1262137572

БК 2014/9 Кн 260
        КАЛЕНДАР на мъдростта : мисли за всеки ден, събирани от граф Лев Толстой / [състав. Емилия Л. Масларова] ; прев. от рус. Слава Александрова. - София : Лабиринт, 2014 ([София] : [Симолини]). - 224 с. ; 24 см

Прев. по: Мысли мудрых людей на каждый день, собранные графом Л. Н. Толстым ; Круг чтения. - Името на състав. отбелязано в изд. каре. - Пълното име на прев. Слава Александрова е Славка Александрова Караджова. - Азб. показалец.

ISBN 978-619-7055-11-5 : 14 лв.

820/899-84
COBISS.BG-ID 1262978532

БК 2014/9 Кн 261
        КОМИЧНИЯТ роман - анализи и прочити : сборник с доклади от конференция на тема "Комичният роман" (София, 25 февруари 2011 г.) / състав. и науч. ред. Стоян Атанасов. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2013. - 184 с. ; 24 см

Загл. на кор.: Комичният роман. - Съдържа докл. от: Богдан Дишев, Стоян Атанасов, Тодор Христов, Никола Бенин, Христо Станчев, Димитрина Хамзе, Катя Коджабашева. - Библиогр. след отд. докл.

ISBN 978-954-07-3613-6 : 12 лв.
1. Комичен роман - конференции
820/899-313.09(063)
COBISS.BG-ID 1262351332

КОРНФИЙЛД, Джек, 1945-
        Храна за душата : истории, които укрепват духа и стоплят сърцето Вж 

БК 2014/9 Кн 262
ТОТЕВ, Пламен Стефанов, 1964-
        Животът на класиката : литературни епохи и направления, творци, произведения и проблеми / Пламен Тотев. - [София] : ИК Персей, 2014 ([София] : [Инвестпрес]). - 320 с. : с ил., портр. ; 20 см

ISBN 978-619-161-035-8 : 11.98 лв.
1. Литература - история и критика
820/899.09
COBISS.BG-ID 1262468580

БК 2014/9 Кн 263
ТОТЕВ, Пламен Стефанов, 1964-
        Помагало по български език и литература за 10. клас : тестове, есе, интерпретации / Пламен Тотев, Миглена Севдалинова, Светослав Минчев. - [София] : ИК Персей, 2014 ([София] : [Инвестпрес]). - 224 с. ; 20 см

Загл. на гърба на загл. с.: Интерпретации и тестове по български език и литература за 10. клас. - Пълното име на авт. Миглена Севдалинова е Миглена Севдалинова Пецева.

ISBN 978-619-1610-26-6 : 7.99 лв.
1. Литература - тестове - учебници за средни общообразователни училища 2. Български език - тестове - учебници за средни общообразователни училища
820/899(079)(075.3)
808.67(079)(075.3)
COBISS.BG-ID 1262505188

БК 2014/9 Кн 264
ЧУЛОВА, Мария Стоилова, 1977-
        Без идоли : критика и есета / Мария Чулова. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2012. - 175 с. ; 21 см

Библиогр. след отд. теми.

ISBN 978-954-423-763-9 : 10 лв.
1. Литература - история и критика
820/899.09
COBISS.BG-ID 1262167780

БК 2014/9 Кн 265
        INSPIRATIONAL quotes. - [София] : Слънчогледите, [2012] ([София] : [Образование и просвета]). - [68] отд. л. ; 5 x 7 см

Кор. опис.

ISBN 978-954-2901-17-4

820/899-84
COBISS.BG-ID 1262558436


820/899-93 ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ НА ОТДЕЛНИТЕ НАЦИИ, НАРОДИ И ЕЗИЦИ

БК 2014/9 Кн 266
        VIOLETTA: В моя свят : [прев. Ния Спасова]. - София : Егмонт, 2014 ([София] : Ропринт)

Ориг. загл. : Violetta: in mi mundo. - Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-27-1050-9 : 3.99 лв.

820/899-93-31
COBISS.BG-ID 1263213540
 

БК 2014/9 Кн 267
        VIOLETTA: Раздвоено сърце / [прев. Ния Спасова]. - София : Егмонт, 2014 ([София] : Ропринт). - 160 с., [4] л. : цв. ил. ; 19 см

Ориг. загл.: Violetta: un corazon dividido. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-27-1052-3 : 3.99 лв.

820/899-93-31
COBISS.BG-ID 1263211236


820 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/9 Кн 268
БРАУН, Джейн
        Принцесата, която не усещаше граховото зърно / Джейн Браун ; прев. от англ. Мария Стоилова. - София : Весела Люцканова, 2013 ([Хасково] : Полиграфюг). - 192 с. ; 20 см

Ориг. загл.: The princess who didn't feel the pea / Jane Brown.

ISBN 978-954-311-116-9 : 12 лв.

820-31
COBISS.BG-ID 1262837988

БК 2014/9 Кн 269
ВАН Буй, Саймън, 1975-
        Всичко красиво започна после / Саймън ван Буй ; прев. Мария Михайлова. - София : Enthusiast, 2014 ([Хасково] : Полиграфюг). - 336 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Everything beautiful began after / Simon Van Booy.

ISBN 978-619-164-100-0 : 15 лв.

820-31
COBISS.BG-ID 1262941412

БК 2014/9 Кн 270
ЛЪПТЪН, Розамънд, 1964-
        После / Розамънд Лъптън ; прев. от англ. Мария Чайлд. - София : Enthusiast, 2014 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 479 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Afterwards / Rosamund Lupton.

ISBN 978-619-164-101-7 : 18 лв.

820-31
COBISS.BG-ID 1262977764

БК 2014/9 Кн 271
ТЕЙЛЪР, Ан
        Да се влюбиш в Ан : роман / Ан Тейлър ; прев. от англ. Ангел Иванов. - София : Весела Люцканова, 2010 ([В. Търново] : ИПК Абагар). - 160 с. ; 20 см. - (Колекция Трепети)

Ориг. загл.: To fall in love with Ann / Ann Taylor.

ISBN 978-954-311-092-6 : 10 лв.

820-31
COBISS.BG-ID 1262861284

БК 2014/9 Кн 272
УИЪР, Алисън, 1951-
        Кралица Елизабет І : кралицата дева / Алисън Уиър ; прев. Стамен Стойчев. - [София] : ИК Персей, 2011 ([София] : [Инвестпрес]). - 416 с. : с ил., портр. ; 20 см

Ориг. загл.: Elizabeth the Queen / Alison Weir.

ISBN 978-954-8308-12-0 : 14.99 лв.

820-311.6
COBISS.BG-ID 1262510052

БК 2014/9 Кн 273
ХОПКИНС, Моли
        Това се случи във Венеция / Моли Хопкинс ; [прев. Цветелина Велчева]. - София : Прес, 2013 ([София] : Симолини). - 382 с. ; 20 см

Ориг. загл.: It happened in Venice / Molly Hopkins. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-308-369-5 : 14.99 лв.

820-31
COBISS.BG-ID 1262560740

БК 2014/9 Кн 274
BOEV, Hristo Tončev, 1973-
        Modern(ist) portrayals of the city in Dickens and Dos Passos : similarities, differences, continuities / Hristo Boev. - Sofia : Svetlana Yancheva - Izida, 2013 ([София] : [Инвестпрес]). - 384 с. ; 20 см

Библиогр.: с. 370-383.

ISBN 978-619-7040-14-2
1. Дикенс, Чарлс, 1812-1870 - творчество 2. Дос Пасос, Джон, 1896-1970 - творчество 3. Писатели, английски - творчество 4. Писатели, американски - творчество 5. Великобритания - литературознание 6. САЩ - литературознание
820(092)
820(73)(092)
92 Дикенс, Чарлс
92 Дос Пасос, Джон
COBISS.BG-ID 1262567652


820(417) ИРЛАНДСКА ЛИТЕРАТУРА НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

БК 2014/9 Кн 275
О'БРАЙЪН, Лорънс, 1970-
        Истанбулска загадка : роман / Лорънс О'Брайън ; прев. от англ. Димитър Добрев. - Пловдив : ИК Хермес, 2013 (Хасково : Полиграфюг). - 368 с. ; 20 см. - (Мегаселър)

Ориг. загл.: The Istanbul puzzle / Laurence O'Bryan. - Възприетата форма на името на прев. Димитър Добрев е Димитър Добрев Димитров.

ISBN 978-954-26-1242-1 : 14.95 лв.

820(417)-312.4
COBISS.BG-ID 1262454500

БК 2014/9 Кн 276
О'КОНЪР, Джоузеф, 1963-
        Призрачна светлина / Джоузеф О'Конър ; прев. от англ. Вихра Манова. - София : Весела Люцканова, 2011 ([София] : Инвестпрес). - 256 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Ghost light / Joseph O'Connor.

ISBN 978-954-311-103-9 : 12 лв.

820(417)-31
COBISS.BG-ID 1262725860

БК 2014/9 Кн 277
СОМЪРС, Иън
        Дарба за един милион долара : роман / Иън Сомърс ; прев. Емил Минчев. - [София] : Светлана Янчева - Изида, 2013 ([София] : [Инвестпрес]). - 320 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Million dollar gift / Ian Somers.

ISBN 978-619-7040-11-1 : 12.99 лв.

820(417)-31
COBISS.BG-ID 1262531300

БК 2014/9 Кн 278
EЛИС, Уолтър, 1948-
        Конспирацията Караваджо : роман / Уолтър Елис ; прев. Емил Минчев. - [София] : ИК Персей, 2014 ([София] : [Инвестпрес]). - 384 с. ; 20 см

Ориг. загл.: The Caravaggio conspiracy / Walter Ellis.

ISBN 978-619-161-034-1 : 14 лв.

820(417)-311.6
COBISS.BG-ID 1262494692


820(71) АНГЛОКАНАДСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/9 Кн 279
КАЛОТАЙ, Дафни
        Руската балерина : роман / Дафни Калотай ; прев. от англ. Калина Лазарова. - Пловдив : ИК Хермес, 2014 (Хасково : Полиграфюг). - 432 с. ; 20 см. - (Мегаселър)

Ориг. загл.: Russian winter / Daphne Kalotay.

ISBN 978-954-26-1300-8 : 14.95 лв.

820(71)-31
COBISS.BG-ID 1262526692

БК 2014/9 Кн 280
ФИЛДИНГ, Джой, 1945-
        Вече я виждаш / Джой Филдинг ; прев. от англ. Снежинка Вакрилова. - София : Весела Люцканова, 2012 ([Хасково] : Полиграфюг). - 350 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Now you see her / Joy Fielding.

ISBN 978-954-311-114-5 : 14 лв.

820(71)-31
COBISS.BG-ID 1262720484


820(73) АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/9 Кн 281
БЕНДЖАМИН, Мелани, 1962-
        Жената на авиатора : роман / Мелани Бенджамин ; прев. от англ. Маргарита Дограмаджян. - Пловдив : ИК Хермес, 2014 (Хасково : Полиграфюг). - 384 с. ; 20 см. - (Мегаселър)

Ориг. загл.: The aviator's wife / Melanie Benjamin. - Мелани Бенджамин - псевд. на авт. Мелани Хаусър.

ISBN 978-954-26-1263-6 : 14.95 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1262539236

БК 2014/9 Кн 282
БИК, Илса Дж., 1957-
        Чудовища / Илса Бик ; прев. от англ. Ирина Ценкова. - София : Егмонт България, 2014- (София : Инвестпрес). - Т. <1-> ; 21 см

Ориг. загл.: Monsters / Ilsa Bick. - Кн. 3 от трилогията Пепел.

ISBN 978-954-27-1143-8 (ч. 1) : 12.90 лв.

Съдържа досега: 

Ч. 1. - 2014. - 335 с.

820(73)-312.9
COBISS.BG-ID 1263007204

БК 2014/9 Кн 283
ГРИЙН, Джон, 1977-
        Множество Катрини / Джон Грийн ; прев. от англ. Гергана Дечева. - София : Егмонт България, 2014 (София : Инвестпрес). - 288 с. ; 21 см

Ориг. загл.: An abundance of Katherines / John Green.

ISBN 978-954-27-1157-5 : 9.90 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1262976740

БК 2014/9 Кн 284
ДЕВЕРО, Джуд, 1947-
        Полъх на лятна нощ / Джуд Деверо ; прев. от англ. Нина Рашкова. - София : ИК Плеяда, 2013 ([София] : [Аси принт]). - 351 с. ; 21 см. - (Поредица Пеперуда : съвременна романтична проза)

Ориг. загл.: Scarlet nights / Jude Deveraux. - Сер. загл. е лого: изображение на пеперуда.

14 лв.
ISBN 978-954-409-334-1 !

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1262146020

БК 2014/9 Кн 285
КЛАРК, Мери Хигинс, 1927-
        Безбожен час / Мери Хигинс Кларк ; [прев. Ивайла Божанова]. - София : ИК Бард, 2013 (Хасково : Полиграфюг). - 350 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Daddy's gona a hunting / Mary Higgins Clark. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-655-438-3 : 14.99 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1262492644

БК 2014/9 Кн 286
ЛЕСКРОАРТ, Джон Т., 1948-
        Щети / Джон Лескроарт ; прев. от англ. Петър Остоич. - София : Весела Люцканова, 2011 ([София] : Инвестпрес). - 448 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Damage / John Lescroart.

ISBN 978-954-311-102-2 : 16 лв.

820(73)-312.4
COBISS.BG-ID 1262871780

БК 2014/9 Кн 287
ЛУИС, Майкъл, 1960-
        Големият залог : машината на Страшния съд отвътре / Майкъл Луис ; прев. от англ. Владимир Германов. - София : БГкнига, 2010 ([София] : ПК "Д. Благоев"). - 368 с. ; 22 см

Ориг. загл.: The big short / Michael Lewis.

ISBN 978-954-8628-03-7 (подв.) : 25 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1262730724

БК 2014/9 Кн 288
МЕЙЪР, Мариса, 1984-
        Крес / [Мариса Мейър] ; прев. Кристина Георгиева. - София : Егмонт, 2014 (София : Инвестпрес). - 552 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Cress / Marissa Meyer. - Името на авт. отбелязано на кор. - Кн. 3 от Лунните хроники. - Грешният ISBN отпеч. на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-27-1148-3 : 12.90 лв.
ISBN 978-954-27-1143-8 !

820(73)-312.9
COBISS.BG-ID 1262991076

БК 2014/9 Кн 289
МИН, Анчи, 1957-
        Погубена младост / Ан Чи Мин ; [прев. Мария Михайлова]. - София : Слънце, 2013 ([София] : Инвестпрес). - 384 с. ; 20 см

Ориг. загл.: The cooked seed / Anchee Min. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-742-200-1 : 12.99 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1262764260

БК 2014/9 Кн 290
МОРЕЛ, Дейвид, 1943-
        Голо острие : роман / Дейвид Морел ; прев. от англ. Венера Атанасова. - Пловдив : ИК Хермес, 2013 (Хасково : Полиграфюг). - 448 с. ; 20 см. - (Мегаселър)

Ориг. загл.: The naked edge / David Morrell.

ISBN 978-954-26-1256-8 : 14.95 лв.

820(73)-312.4
COBISS.BG-ID 1262530788

БК 2014/9 Кн 291
ПАТЕРСЪН, Джеймс, 1947-
        Ангелският експеримент / Джеймс Патерсън ; прев. от англ. Александър Маринов. - София : Егмонт България, 2014 (София : Дедракс). - 383 с. ; 21 см

Ориг. загл.: The angel experiment / James Patterson. - Кн. 1 от поредицата Максимум Райд.

ISBN 978-954-27-1147-6 : 12.90 лв.

820(73)-312.9
COBISS.BG-ID 1263006436

БК 2014/9 Кн 292
ПУЛ, Сара, 1951-
        Измяната на Борджиите / Сара Пул ; прев. от англ. Мариана Христова. - София : Enthusiast, 2014 ([Хасково] : Полиграфюг). - 400 с. ; 21 см

Ориг. загл.: The Borgia betrayal / Sara Poole. - Кн. 2 от поредицата Дамата на Борджиите.

ISBN 978-619-164-103-1 : 16 лв.

820(73)-311.6
COBISS.BG-ID 1262957028

БК 2014/9 Кн 293
РИЧМАН, Алисън, 1972-
        Изгубената съпруга : роман / Алисън Ричман ; прев. от англ. Дафина Янева-Китанова. - Пловдив : ИК Хермес, 2013 (Хасково : Полиграфюг). - 304 с. ; 20 см. - (Мегаселър)

Ориг. загл.: The lost wife / Alyson Richman. - Възприетата форма на името на прев. Дафина Янева-Китанова е Дафина Янкова Китанова.

ISBN 978-954-26-1237-7 : 12.95 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1262526436

БК 2014/9 Кн 294
ФИЦДЖЕРАЛД, Франсис Скот, 1896-1940
        Великият Гетсби : роман / Ф. Скот Фицджералд ; прев. Емил Минчев. - [София] : ИК Персей, 2013 ([София] : [Инвестпрес]). - 160 с. ; 20 см. - (Световна класика)

Ориг. загл.: The great Gatsby / F. Scott Fitzgerald.

ISBN 978-619-1610-21-1 : 8.99 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1262533860

BOEV, Hristo Tončev, 1973-
        Modern(ist) portrayals of the city in Dickens and Dos Passos : similarities, differences, continuities Вж Кн 274


820(73)-93 АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2014/9 Кн 295
БЕЛИНГ, Стив
        Spider-Man срещу Зеления гоблин / адапт. Steve Behling ; прев. Цветелина Велчева. - София : Прес, 2013 (София : Лито Балкан). - [23] с. : с цв. ил. ; 21 x 21 см

Кн. от поредицата Marvel.

ISBN 978-954-308-344-2 : 3.99 лв.

820(73)-93-91
COBISS.BG-ID 1262938340

БК 2014/9 Кн 296
БЕРИЪС, Франк
        Необикновената броня / текст Frank Berrios ; ил. Michael Borkowski ; прев. Цветелина Велчева. - София : Прес, 2013 (София : Дедракс). - [15] л. : с цв. ил. ; 21 x 21 см + 2 л. цв. стикери

Кн. 1 от поредицата Marvel. Iron Man: Бронирани приключения.

ISBN 978-954-308-354-1 : 4.99 лв.

820(73)-93-34
COBISS.BG-ID 1262946532

БК 2014/9 Кн 297
БЕРИЪС, Франк
        Огнено изпитание / текст Frank Berrios ; ил. Michael Borkowski ; прев. Цветелина Велчева. - София : Прес, 2013 (София : Дедракс). - [15] л. : с цв. ил. ; 21 x 21 см + 2 л. цв. стикери

Кн. 2 от поредицата Marvel. Iron Man: Бронирани приключения.

ISBN 978-954-308-355-8 : 4.99 лв.

820(73)-93-34
COBISS.BG-ID 1262947300

БК 2014/9 Кн 298
ПАЛАСИОС, Томас
        The Invincible Iron Man срещу Мандарина / адапт. Tomas Palacios ; ил. Craig Rousseau ; прев. Цветелина Велчева. - София : Прес, 2013 (София : Лито Балкан). - [23] с. : с цв. ил. ; 21 x 21 см

Кн. от поредицата Marvel.

ISBN 978-954-308-351-0 : 3.99 лв.

820(73)-93-91
COBISS.BG-ID 1262940644

БК 2014/9 Кн 299
УОНГ, Клариса
        Spider-Man срещу Гущера / адапт. Clarissa S. Wong ; ил. Todd Nauck ; прев. Цветелина Велчева. - София : Прес, 2013 (София : Лито Балкан). - [23] с. : с цв. ил. ; 21 x 21 см

Кн. от поредицата Marvel.

ISBN 978-954-308-352-7 : 3.99 лв.

820(73)-93-91
COBISS.BG-ID 1262935524

БК 2014/9 Кн 300
ХИКС, Естер, 1948-
        Сара. Кн. 1, Вечността на приятелството между сродни души : [учението на Абрахам] / Естер и Джери Хикс ; ил. Каролин Гарет ; [прев. Дарина Баджева]. - [София] : Сребърно звънче, 2009 ([София] : Инвест прес). - 191 с. : с ил. ; 20 см

Ориг. загл.: Sara. B. 1, The foreverness of friends of a feather / Esther and Jerry Hicks. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-91240-8-8 : 12 лв.

820(73)-93-31
COBISS.BG-ID 1262749668

БК 2014/9 Кн 301
ХИКС, Естер, 1948-
        Сара. Кн. 2, Прекрасните приятели на Соломон : [учението на Абрахам] / Естер и Джери Хикс ; ил. Каролин Гарет ; [прев. Дарина Баджева]. - [София] : Сребърно звънче, 2009 ([София] : Инвест прес). - 237 с. : с ил. ; 20 см

Ориг. загл.: Sara. B. 2, Solomon's fine featherless friends / Esther and Jerry Hicks. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-91240-9-5 (не е отпеч.) : 13 лв.
ISBN 978-954-91240-8-8 !

820(73)-93-31
COBISS.BG-ID 1262750436


839.6 НОРВЕЖКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/9 Кн 302
ГЮЛБРАНСЕН, Трюгве, 1894-1962
        Трилогия Бьорндал : романи / Трюгве Гюлбрансен ; прев. Неда Димова-Бренстрьом. - [София] : Персей, 2013 ([София] : [Инвестпрес]). - 640 с. ; 20 см. - (Световна класика)

Възприетата форма на името на прев. Неда Димова-Бренстрьом е Неда Андреева Димова. - Съдържа: Отвъд пеят горите. - Oриг. загл.: Og bakom synger skogene ; Полъх от Планината на мъртвите. - Oриг. загл.: Der blåserfra Dauingfjell ; Път заобиколен няма. - Oриг. загл.: Ingen vei går utenom.

19.99 лв.
ISBN 978-619-1610-20-4 !

839.6-31
COBISS.BG-ID 1262482660

БК 2014/9 Кн 303
КРИСТЕНСЕН, Ларш Собю, 1953-
        Бийтълс 2 : олово / Ларш Собю Кристенсен ; прев. от норв. Анюта Качева. - София : Весела Люцканова, 2013 ([София] : Инвестпрес). - 320 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Bly / Lars Saabye Christensen.

ISBN 978-954-311-121-3 : 14 лв.

839.6-31
COBISS.BG-ID 1262691300

БК 2014/9 Кн 304
КРИСТЕНСЕН, Ларш Собю, 1953-
        Изплъзна ми се от езика : голямото плямпане на Бернхард Вал / Ларш Собю Кристенсен ; прев. от норв. Анюта Качева. - София : Весела Люцканова, 2012 ([София] : Инвестпрес). - 544 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Bernhard Hvals forsnakkelser / Lars Saabye Christensen.

ISBN 978-954-311-111-4 : 16 лв.

839.6-31
COBISS.BG-ID 1262650596

БК 2014/9 Кн 305
ФАЛДБАКЕН, Кнут, 1941-
        Нощен мраз : криминален роман / Кнут Фалдбакен ; прев. Василена Старирадева. - [София] : Светлана Янчева - Изида, 2013 ([София] : [Инвестпрес]). - 288 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Natterfrost / Knut Faldbakken.

11.98 лв.
ISBN 978-619-7040-06-7 !

839.6-312.4
COBISS.BG-ID 1262570724


840 ФРЕНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/9 Кн 306
ДЮМА, Александър, баща, 1802-1870
        Борджиите : документална биография / Александър Дюма ; прев. Мариян Петров. - [София] : ИК Персей, 2014 ([София] : [Инвестпрес]). - 319 с. : с ил., портр. ; 20 см

Ориг. загл.: Les Borgia / Alexandre Dumas.

ISBN 978-619-1610-30-3 : 11.98 лв.

840-311.6
COBISS.BG-ID 1262620900

БК 2014/9 Кн 307
МЮСО, Гийом, 1974-
        Повикът на ангела / Гийом Мюсо ; прев. от фр. Георги Цанков. - София : Изток-Запад, 2014. - 326 с. ; 22 см. - (Magica)

Ориг. загл.: L'appel de l'ange / Guillaume Musso. - Пълното име на прев. Георги Цанков е Георги Цанков Цанев

ISBN 978-619-152-353-5 : 14.90 лв.

840-31
COBISS.BG-ID 1262968292

БК 2014/9 Кн 308
РЕЗА, Ясмина, 1959-
        Блажени са блажените : роман / Ясмина Реза ; прев. от фр. Валентин Маринов - Пело. - София : Факел експрес, 2013 ([София] : [Симолини]). - 184 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Heureux les heureux / Yasmina Reza. - Пело - псевд. на Валентин Маринов.

ISBN 978-954-9772-86-9

840-31
COBISS.BG-ID 1262760420

БК 2014/9 Кн 309
ЦАНКОВ, Георги, 1950-
        Диаманти от короната на Франция / Георги Цанков. - Пловдив : ИК Хермес, 2013 (Хасково : Полиграфюг). - 335 с. ; 21 см

Пълното име на авт. Георги Цанков е Георги Цанков Цанев.

ISBN 978-954-26-1266-7 : 14.95 лв.
1. Френска литература - история и критика 2. Франция - литературознание
840.09
COBISS.BG-ID 1262675172


840(435.9) ЛИТЕРАТУРА НА ЛЮКСЕМБУРГ НА ФРЕНСКИ ЕЗИК

БК 2014/9 Кн 310
ШЛЕХТЕР, Ламбер, 1941-
        Пешеходец по Млечния път / Ламберт Шлехтер ; подб. и прев. Аксиния Михайлова. - София : Found. for Bulg. Lit., 2013 ([София] : [Симолини]). - 171 с. ; 21 см. - (Колекция На острова на блажените)

Ориг. загл.: Piéton sur la Voie lactée / Lambert Schlechter.

ISBN 978-954-677-082-0 : 5 лв.

840(435.9)-1
COBISS.BG-ID 1262722020


840(493) БЕЛГИЙСКА ЛИТЕРАТУРА НА ФРЕНСКИ ЕЗИК

БК 2014/9 Кн 311
ГОФЕТ, Ги, 1947-
        Възхвала на една провинциална кухня / Ги Гофет ; прев. Аксиния Михайлова. - София : Found. for Bulg. Lit., 2012 ([София] : [Симолини]). - 156 с. ; 22 см. - (Колекция На острова на блажените)

Ориг. загл.: Éloge pour une cuisine de province / Guy Goffette.

ISBN 978-954-677-070-7 : 7 лв.

840(493)-1
COBISS.BG-ID 1262702564

БК 2014/9 Кн 312
ГОФЕТ, Ги, 1947-
        Завинаги гола / Ги Гофет ; прев. Аксиния Михайлова. - София : Фонд. за бълг. лит., 2012 ([София] : [Симолини]). - 124 с. ; 22 см. - (Колекция Аквариум Средиземноморие)

Ориг. загл.: Elle, par bonheur et toujours nue / Guy Goffette.

ISBN 978-954-677-042-4 : 12 лв.

840(493)-32
COBISS.BG-ID 1262701284


840(493)-93 БЕЛГИЙСКА ЛИТЕРАТУРА НА ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2014/9 Кн 313
ПЕЙО, 1928-1992
        Смърфовете : смърфутбол / [текст и ил. Peyo] ; [прев. Венелин Пройков]. - София : Артлайн студиос, 2013 ([София] : [Скала принт]). - 27 с. : с цв. ил. ; 29 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре.

ISBN 978-954-2908-38-8 : 6.90 лв.

840(493)-93-34
COBISS.BG-ID 1262438628


850 ИТАЛИАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/9 Кн 314
КОТРОНЕО, Иван, 1968-
        Криптонит в чантата / Иван Котронео ; прев. Ина Дженева. - София : Фонд. за бълг. лит., 2012 ([София] : [Симолини]). - 200 с. ; 21 см. - (Колекция Аквариум Средиземноморие)

Ориг. загл.: La Kryptonite nella borsa / Ivan Cotroneo.

ISBN 978-954-677-076-9 : 15 лв.

850-31
COBISS.BG-ID 1262755556


860 ИСПАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/9 Кн 315
БЛАСКО Ибанес, Висенте, 1867-1928
        Четиримата конници на Апокалипсиса : роман / В. Бласко Ибанес ; прев. Румен Руменов. - [София] : ИК Персей, 2013 ([София] : [Инвестпрес]). - 448 с. ; 20 см. - (Световна класика)

Ориг. загл.: Los cuatro jinetes del Apocalipsis / Vicente Blasco Ibañez

ISBN 978-619-161-004-4 : 14.99 лв.

860-31
COBISS.BG-ID 1262676708


869.0(81) БРАЗИЛСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/9 Кн 316
БАРБОЗА, Амилкар Бетега, 1964-
        Оставете стаята както си е или Проучвания върху състава на умората / Амилкар Бетега Барбоза ; прев. от португ. Антония Пеева. - София : Весела Люцканова, 2013 ([Хасково] : Полиграфюг). - 128 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Deixe o quarto como está / Amilcar Bettega Barbosa.

ISBN 978-954-311-119-0 : 10 лв.

869.0(81)-31
COBISS.BG-ID 1262840036


877.4 НОВОГРЪЦКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/9 Кн 317
        НАЙ-безценният бисер / ил. Александрос Циакирис ; [прев. Анула Христова]. - София : Синод. изд., 2013 ([София] : Образование и наука). - 21 с. : с ил. ; 29 см

Името на прев. отбелязано в изд. каре.

ISBN 978-954-8398-85-5

877.4-97
COBISS.BG-ID 1262836196

БК 2014/9 Кн 318
ПАРАДИСИС, Александър, 1899-1963
        Пиратът папа : документален роман / Александър Парадисис ; прев. Джулия Диамантопуло, Елка Хаджиева. - 2. изд. - [София] : ИК Персей, 2014 ([София] : [Инвестпрес]). - 256 с. : с ил. ; 20 см

Ориг. загл. на гр. ез.: I zoi ke i epihipisis toi Baldassare Cossa / Alexander Paradisis. - 1. изд. 2004. - Библиогр.: с. 252-255.

ISBN 978-619-1610-31-0 : 9.98 лв.

877.4-311.6
262(092)(0:82-31)
92 Йоан XXIII, антипапа
COBISS.BG-ID 1262620132

БК 2014/9 Кн 319
СТАТОЯНИС, Панос, 1959-
        Оставете малко сладко и за нас, господин Кафка!... / Панос Статоянис ; прев. от гр. Драгомира Вълчева. - София : Фонд. за бълг. лит., 2012 ([София] : Симолини). - 311 с. ; 22 см. - (Колекция Аквариум Средиземноморие)

Ориг. загл. на гр. ез.: Afiste ligo glyko kai gia mas, kyrie kafka / Panos Stathogiannis.

ISBN 978-954-677-072-1 : 17 лв.

877.4-31
COBISS.BG-ID 1262900964


881 СЛАВЯНСКИ ЛИТЕРАТУРИ, ОБЩИ ВЪПРОСИ

БК 2014/9 Кн 320
ВАСИЛЕВА-Карагьозова, Светлана Петкова
        По пътя на барока : рецепция и трансформация на бароковата парадигма в славянските литератури / Светлана Василева-Карагьозова. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2013. - 312 с. ; 21 см

Библиогр.: с. 262-274. - Именен показалец. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-07-3555-9 : 17 лв.
1. Славянски литератури - художествен метод, направления, стилове и школи 2. Барок - в литературата 3. Славянски страни - литературознание
881.09
COBISS.BG-ID 1262686948

        СЛАВИСТИКА ІV : в чест на ХV международен славистичен конгрес Минск 2013 Вж Кн 247


882 РУСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/9 Кн 321
БУШКОВ, Александър Александрович, 1956-
        Пиратски вълни : роман / Александър Бушков ; прев. Ива Николова. - [София] : ИК Персей, 2013 ([София] : [Инвестпрес]). - 320 с. ; 20 см. - (Серия Пираня)

Ориг. загл.: Флибустьерские волны / Александр Бушков.

ISBN 978-619-161-023-5 : 12.99 лв.

882-312.4
COBISS.BG-ID 1262529508

БК 2014/9 Кн 322
ЗАХАРИЕВА, Ирина Петровна, 1935-
        Конфликтное самоутверждение русской литературной классики - IV : креативные творческие модели писателей XX века / Ирина Захариева. - София : Мултипринт, 2013. - 238 с., [3] л. : портр. ; 20 см

ISBN 978-954-362-140-8
1. Руска литература - история и критика 2. Русия - литературознание
882.09
COBISS.BG-ID 1262677220

БК 2014/9 Кн 323
        ОТ Мира Лохвицка до Вера Павлова : избрана руска лирика (края на XIX-XX век) : учебна христоматия / състав., прев. и бел. Мариана Шопова. - В. Търново : Ивис, 2013. - 290 с. ; 20 см

ISBN 978-954-2968-66-5

882-1(081.2)
COBISS.BG-ID 1262761700

ФИЛАРЕТ, митрополит Московски и Коломенски, 1783-1867
        Няма нищо по-добро от волята Божия : мисли и наставления на светителя Филарет Московски Вж Кн 55


884 ПОЛСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/9 Кн 324
ДОЛЕНГА-Мостович, Тадеуш, 1898-1939
        Знахар / Тадеуш Доленга-Мостович ; прев. от пол. Антоанета Балканджиева. - 3. изд. - Пловдив : ИК Хермес, 2013 (Хасково : Полиграфюг). - 288 с. ; 21 см. - (Клуб Класика)

Ориг. загл.: Znachor / Tadeusz Dołęga-Mostowicz. - 1. изд. 1988 кн. 1, на изд. БЗНС, в сер. Темат. поредица Книги от екрана.

ISBN 978-954-26-1262-9 : 12.95 лв.

884-31
COBISS.BG-ID 1262714084


885.4 СЛОВАШКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/9 Кн 325
РАНКОВ, Павол, 1964-
        Случи се на първи септември (или в друг ден) : исторически роман от 1938 до 1968 година / Павол Ранков ; прев. от словаш. Николай Фенерски. - София : Ерго, 2013 (София : Дайрект сървисиз). - 365 с. ; 20 см. - (Модерна европейска проза)

Ориг. загл.: Stalo sa prvého septembra (alebo inokedy) / Pavol Rankov.

ISBN 978-954-8689-52-6 : 14 лв.

885.4-311.6
COBISS.BG-ID 1262729444


886.1/.2(497.16) ЛИТЕРАТУРА НА ЧЕРНА ГОРА

БК 2014/9 Кн 326
ПЕТЪР II Негош, 1813-1851
        Горски венец : драма / Петър II Петрович Негош ; прев. от сръб. Андрей Романов. - София : Ерго, 2013 (София : Дайрект сървисиз). - 144 с. ; 22 см. - (Поредица Libri legendi)

Ориг. загл.: Горскій віенацъ / Петар II Петровић Његош. - Пълното име на прев. Андрей Романов е Андрей Романов Керезов.

ISBN 978-954-8689-48-9 : 12 лв.

886.1/.2(497.16)-2
COBISS.BG-ID 1262461924


886.1 СРЪБСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/9 Кн 327
ПРОДАНОВИЧ, Милета, 1959-
        Градина във Венеция : роман / Милета Проданович ; прев. от сръб. Русанка Ляпова. - София : Ерго, 2013 (София : Дайрект сървисиз). - 226 с. ; 20 см. - (Модерна европейска проза)

Ориг. загл.: Vrt u Veneciji / Mileta Prodanović.

ISBN 978-954-8689-49-6 : 12 лв.

886.1-31
COBISS.BG-ID 1262208228

БК 2014/9 Кн 328
ЧИРИЧ, Зоран, 1962-
        Телесна стража / Зоран Чирич ; [прев. Боряна Иванова ... и др.]. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2012. - 167 с. ; 21 см

Без сведение за ориг. загл. - Имената на прев. отбелязани на гърба на загл. с. - Други прев.: Деница Пеева, Елица Маринова, Златка Неделчева, Ивана Давитков, Лилия Бабакова, Светла Джерманович, Христина Сивакова.

ISBN 978-954-423-808-7

886.1-32(081)
COBISS.BG-ID 1262276836


886.7 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

ВЪЛЧЕВ, Йордан Тодоров, 1924-1998
        Съчинения в шест тома. Т. 6, Публицистът. Homo epistularum Вж Кн 333

БК 2014/9 Кн 329
ГЕОРГИЕВА, Марияна Георгиева, 1963-
        Из лабиринтите на българското слово / Марияна Георгиева. - Русе : Лени Ан, 2014. - 475 с. : с табл., сх. ; 22 см

Библиогр.: с. 467-474.

ISBN 978-619-7058-15-4
1. Българска литература - методика на преподаването 2. България - литературознание
886.7(072)
COBISS.BG-ID 1263007716

БК 2014/9 Кн 330
ДИМЧЕВА, Анжела, 1963-
        И критиката е любов : статии, портрети, рецензии, интервюта / Анжела Димчева. - [София] : ИК Персей, 2013. - 256 с. : с ил., портр. ; 20 см

ISBN 978-619-1610-18-1 : 12 лв.
1. Писатели, български 2. България - литературознание
886.7(092)
92(497.2)
COBISS.BG-ID 1262695908

БК 2014/9 Кн 331
КАСАБОВА, Благовеста Йорданова, 1934-
        Вечери на кръста II : портретни етюди / Благовеста Касабова. - София : Весела Люцканова, 2013 ([София] : Инвестпрес). - 144 с. ; 20 см

ISBN 978-954-311-123-7 : 7 лв.
1. Писатели, български 2. България - литературознание
886.7(092)
92
COBISS.BG-ID 1262894308

БК 2014/9 Кн 332
КУЗМОВА-Зографова, Катя Цветанова, 1957-
        Култът "Яворов" / Катя Зографова. - [София] : Светлана Янчева - Изида, 2013 ([София] : [Инвестпрес]). - 16 с. ; 16 см

Кор. опис.

ISBN 978-619-7040-10-4
1. Яворов, Пейо Крачолов, 1878-1914 2. Поети, български 3. България - литературознание
886.7(092)
92 Яворов, Пейо Крачолов
COBISS.BG-ID 1262577892

        МИНАЛО, настояще и перспективи на чуждестранната българистика : сборник с доклади от Международната кръгла маса, посветена на петдесетата годишнина на Летния семинар по българистика, Лозен 19-20 юли 2012 г. Вж Кн 250

        ПОМАГАЛО по български език и литература за 9. клас : тестове, есе, интерпретации Вж Кн 251

СТОЙКОВА, Милослава Христова, 1960-
        Тестове по български език и литература за 11. клас : по модела на матурата Вж Кн 252

ТОМОВА, Вили Венеткова, 1959-
        Георги Константинов : био-библиография Вж Кн 10


886.7-0 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. СЪБРАНИ И ИЗБРАНИ МНОГОТОМНИ СЪЧИНЕНИЯ

БК 2014/9 Кн 333
ВЪЛЧЕВ, Йордан Тодоров, 1924-1998
        Съчинения в шест тома. Т. 6, Публицистът. Homo epistularum / Йордан Вълчев ; състав., ред., предг. Иван Радев. - В. Търново : Слово, 2013 (В. Търново : Веста). - 2 т. ; 21 см

Изд. на Нац. институт Нова бълг. лит.

ISBN 978-954-439-973-3 (подв., т. 6. ч. 1) : 15 лв.
ISBN 978-954-439-974-0 (подв., т. 6. ч. 2) : 15 лв.

Съдържа:

Ч. 1. - 399 с.
Ч. 2. - 360 с.

1. Вълчев, Йордан Тодоров, 1924-1998 - кореспонденция 2. Писатели, български - кореспонденция 3. България - литературознание
886.7(081.1)
886.7(092)(044)
886.7-94
92 Вълчев, Йордан Тодоров
COBISS.BG-ID 1262184420


886.7-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ

БК 2014/9 Кн 334
АРНАУДОВА, Живка Атанасова, 1938-
        Разходка из Европа / Живка Арнаудова. - Пловдив : Изд. авт., 2014. - 91 с. ; 20 см

Принт. изд.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1262569188

БК 2014/9 Кн 335
АТАНАСОВ, Георги Димитров, 1951-
        Зеленика : стихотворения / Георги Атанасов. - София : Потайниче, 2014 ([София] : [АДС]). - 68 с. ; 21 см. - (Поредица за съвременна българска литература Смисъл)

ISBN 978-954-2965-19-0 : 8 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1262979812

БК 2014/9 Кн 336
БЕЛЧЕВ, Александър Павлов, 1952-
        Златотърсач : стихотворения / Александър Белчев ; [фотогр. Павел Белчев]. - [София] : Found. for Bulg. Lit., 2012 ([София] : [Симолини]). - 132 с. : с ил. ; 21 см. - (Колекция На острова на блажените)

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-677-077-6 : 10 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1262727396

БК 2014/9 Кн 337
БЕЛЧЕВА, Мара Иванова, 1868-1937
        Весталка, неразбулена мечта : лирика / Мара Белчева ; [състав., ред. Светлана Янчева]. - [София] : Светлана Янчева - Изида, [2014]. - 128 с. : с ил., портр. ; 17 см

Името на състав., ред. отбелязано в изд. каре.

ISBN 978-619-7040-15-9 !. - 8 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1262391012

БК 2014/9 Кн 338
БЛИЗНАКОВА, Катя
        Вечност от мечти : лирика / Катя Близнакова. - [София] : ИК Персей, 2013 ([София] : [Инвестпрес]). - 96 с. ; 16 см

ISBN 978-619-161-027-3 : 9.95 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1262455268

БК 2014/9 Кн 339
БОЗУКОВА, Кети Стефанова, 1964-
        Драскотини : стихове / Кети Бозукова. - [София] : ИК Персей, 2013 ([София] : [Инвестпрес]). - 96 с. ; 12 x 17 см

ISBN 978-619-1610-19-8 : 9.98 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1262456036

БК 2014/9 Кн 340
ДАМЯНОВ, Петър Дамянов, 1968-2009
        От името на шапката / Петър Дамянов ; [отг. ред. Бистра Георгиева]. - София : Президент, 2014 ([София] : [Монт]). - 64 с. : с портр. ; 15 см

Името на ред. отбелязано в изд. каре.

ISBN 978-619-7182-01-9

886.7-1
COBISS.BG-ID 1262206180

БК 2014/9 Кн 341
ДАШЕВ, Любен Борисов, 1959-
        Светлосенки : стихове / Любен Дашев. - Силистра : Ковачев, 2013. - 54 с. ; 20 см

ISBN 978-954-8198-61-5

886.7-1
COBISS.BG-ID 1262936804

БК 2014/9 Кн 342
ДИМЧЕВА, Анжела, 1963-
        Крехка суета : избрани стихове / Анжела Димчева ; [худож. Ангелина Павлова]. - [София] : ИК Персей, 2013. - 144 с., [8] л. : цв. ил. ; 20 см

Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-1610-17-4 : 10 лв.

886.7-1(081.2)
COBISS.BG-ID 1262722276

БК 2014/9 Кн 343
ЕВСТАТИЕВ, Велин, 1973-
        Стихове / Велин Евстатиев. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2013. - 83 с. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-07-3642-6

886.7-1
COBISS.BG-ID 1262182628

БК 2014/9 Кн 344
ЖЕГЛОВ, Иван Илиев, 1930-
        Моята гео(био)графия : стихотворения / Иван Жеглов ; [ил. Иван Жеглов]. - [София] : [Дир.бг], 2013 (Троян : Линеа принт). - 80 с. : с ил. ; 20 см

Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-8601-90-0 : 2 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1262295012

БК 2014/9 Кн 345
ЗАХАРИЕВА, Галина, поезия
        Стълба към слънцето : стихосбирка / Галина Захариева. - Казанлък : Хеликон, 2011. - 24 с. ; 21 см

ISBN 978-954-8197-53-3

886.7-1
COBISS.BG-ID 1262438372

БК 2014/9 Кн 346
ИВАНОВ, Георги, 1937-
        В омагьосан кръг : басни / Георги Иванов ; [карикатури А. Баженов]. - София : Унипрес, 2013 ([София] : Електрон). - 104 с. : с ил. ; 20 см

Пълното име на авт. Георги Иванов е Георги Иванов Динев. - Името на ил. отбелязано в изд. каре.

ISBN 978-954-92544-6-4

886.7-191
COBISS.BG-ID 1262779364

БК 2014/9 Кн 347
ЙОТОВ, Христо Йорданов, 1940-
        Мълчанието на чановете / Христо Йотов ; [худож. Васил Опев]. - Казанлък : Хеликон, 2013 ([Казанлък] : [Лукс принт]). - 112 с. : с ил. ; 20 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-8197-61-8

886.7-1
COBISS.BG-ID 1262456292

БК 2014/9 Кн 348
КОНДОВА, Камелия Димитрова, 1969-
        Бай Георги има тъжни рамене : стихотворения / Камелия Кондова ; [худож. Стайо Луков Гарноев]. - Добрич : Мартине, 2014 (Варна : Хеликс прес). - 72 с. : с ил. ; 17 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-7059-10-6

886.7-1
COBISS.BG-ID 1262929380

БК 2014/9 Кн 349
ЛЕКОВА, Виктория, 1986-
        Прекарване на времето : стихове / Виктория Лекова. - Пловдив : Жанет 45, 2014. - 145 с. ; 21 см

Загл. на гърба на кн.: Стихове.

ISBN 978-954-491-989-4 : 12 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1262678500

БК 2014/9 Кн 350
ЛУКАНОВ, Дими, 1994-
        ...Нещо ми подсказва... : стихове / Дими Луканов ; [ил. Дими Луканов]. - София : Потайниче, 2014 ([София] : [АДС]). - 66 с. : с ил. ; 21 см

Пълното име на авт. Дими Луканов е Дими Луканов Петров. - Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-2965-18-3 : 6 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1262888932

БК 2014/9 Кн 351
ЛЮБЕНОВ, Владо, 1961-
        Глад за грях : любовна лирика и други стихотворения : избрано / Владо Любенов. - София : Артграф, 2013. - 304 с. ; 20 см

Пълното име на авт. Владо Любенов е Владимир Любенов Петров.

ISBN 978-954-9401-79-0 : 13 лв.

886.7-1(081.2)
COBISS.BG-ID 1262387684

БК 2014/9 Кн 352
МИЛЕВ, Гео, 1895-1925
        Панихида за поета П. К. Яворов : [написана в края на 1914 г. в Лайпциг] / Гео Милев. - Фототип. изд. - [София] : Светлана Янчева - Изида, 2013 ([София] : [Инвестпрес]). - 9 с. : с портр. ; 16 см

Загл. на кор.: Панихида за Яворов. - Гео Милев - псевд. на авт. Георги Милев Касабов. - Фототип. изд.: София : Везни, 1922 (Ст. Загора : Светлина).

ISBN 978-619-7040-09-8

886.7-1
COBISS.BG-ID 1262639844

БК 2014/9 Кн 353
МИРОСЛАВОВА, Романьола, 1953-2016
        Реката остава същата : от сонетния венец до рубая : [лирика] / Романьола Мирославова. - [София] : Светлана Янчева - Изида, 2013 ([София] : [Инвестпрес]). - 96 с. ; 16 х 13 см

Пълното име на авт. Романьола Мирославова е Романьола Мирославова Павлова.

ISBN 978-619-7040-08-1 : 6 лв.

886.7-193
COBISS.BG-ID 1262508516

БК 2014/9 Кн 354
МИХАЙЛОВА, Веселина Янакиева, 1934-
        Изгубени години : [поезия] / Веселина Михайлова. - Казанлък : Хеликон, 2010 (Габрово : Екс-прес). - 96 с. : с портр. ; 21 см

ISBN 978-954-8197-50-2

886.7-1
COBISS.BG-ID 1262444260

БК 2014/9 Кн 355
МИХАЙЛОВА, Веселина Янакиева, 1934-
        На тази земя и за нас има място под слънцето : поезия / Веселина Михайлова. - Казанлък : Хеликон, 2012. - 56 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-954-8197-54-0

886.7-1
COBISS.BG-ID 1262439396

БК 2014/9 Кн 356
МОМЧИЛОВ, Кирил, 1939-
        Ясен месец веч изгрява : странджански народни песни за Илинденско-Преображенското въстание / [състав. Кирил Момчилов]. - София : Център за еврообразование и наука, 2013. - 64 с. ; 18 см

Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с. - Пълното име на състав. Кирил Момчилов е Кирил Момчилов Иванов.

1. Народни песни, български
886.7-192
COBISS.BG-ID 1262241764

БК 2014/9 Кн 357
ПАВЛОВА, Маргарита, 1946-
        Черно на бяло : стихове 2011-2012 / Маргарита Павлова. - [София] : [Изд. авт.], 2012 ([София] : Славейков). - 100 с. ; 19 см

886.7-1
COBISS.BG-ID 1262215908

БК 2014/9 Кн 358
ПАЦЕВ, Петър Дивинишев, 1949-
        Отсенки леки - едва забележими : лирика / Петър Пацев. - В. Търново : Слово, 2013 (В. Търново : Веста). - 80 с. ; 20 см

ISBN 978-954-439-985-6 : 6 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1262130916

БК 2014/9 Кн 359
ПЕТКОВ, Пламен, 1973-
        Свят за двама : стихосбирка / Пламен Петков. - Казанлък : Хеликон, 2012. - 40 с. ; 21 см

ISBN 978-954-8197-55-7

886.7-1
COBISS.BG-ID 1262376420

БК 2014/9 Кн 360
ПЕТРОВ, Димитър Петров, 1934-
        Живях те живот : стихотворения / Димитър Петров. - София : Ина, 2011 ([София] : [Рал Колобър]). - 112 с. ; 21 см

ISBN 978-954-9328-06-6

886.7-1
COBISS.BG-ID 1262874084

БК 2014/9 Кн 361
ПОПОВА, Мая
        Сюжет за пренаписване : стихотворения / Мая Попова. - [София] : Светлана Янчева - Изида, 2013 ([София] : [Инвестпрес]). - 64 с. ; 16 см

ISBN 978-619-7040-07-4 : 5 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1262568164

БК 2014/9 Кн 362
        ПРИКАЗКА за славното турне на една певица и едно щурче / [състав.] Деница В. Горанова. - [София] : [Жълто Л], 2008 (Плевен : Кентавър 66). - 25 с. : с цв. ил. ; 23 см

Кор. опис. - Съдържа стихотворения и рис. от: Катрин Димитрова, Венелина Петкова, Ванеса Борисова, Захари Младенов, Кристина Дерешка, Симеон Попов, Наталия Лазарова, Людмил Георгиев, Светла Даскалова, ученици от 1 клас с ръководител Деница В. Горанова.

ISBN 978-954-92224-1-8

886.7-1
COBISS.BG-ID 1262578148

БК 2014/9 Кн 363
ПУНКИНА, Яна Генкова, 1984-
        Частите на тялото : стихотворения / Яна Пункина ; [ил. Мариета Теодорова Василева]. - София : Ерго, 2013 ([София] : Дайрект сървисиз). - 61 с. : с ил. ; 20 см. - (Нова българска лира)

Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-8689-50-2 : 7 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1262120164

БК 2014/9 Кн 364
РАДЕВ, Ради Димитров
        Моряшки възел : стихове / Ради Радев. - Варна : Варненски свободен унив. "Черноризец Храбър", 2013 ([Варна] : График). - 34 с. ; 21 см

ISBN 978-954-715-612-8 (подв.)

886.7-1
COBISS.BG-ID 1262942436

БК 2014/9 Кн 365
РАДИНСКА, Валентина Димитрова, 1951-
        Времена : избрано : стихотворения / Валентина Радинска. - София : Захарий Стоянов, 2013 ([София] : Унив. изд. "Св. Климент Охридски"). - 223 с. : с ил. ; 22 см

ISBN 978-954-09-0763-5 (подв.) : 15 лв.

886.7-1(081.2)
COBISS.BG-ID 1262427876

БК 2014/9 Кн 366
РАДИЧЕВ, Стоян, 1940-
        Въртоп : сонети / Стоян Радичев. - Сливен : ИК Жажда, 2013. - 172 с. ; 16 см

Пълното име на авт. Стоян Радичев е Стоян Радичев Стоянов.

ISBN 978-954-795-414-4

886.7-193.3
COBISS.BG-ID 1262772196

БК 2014/9 Кн 367
РАНГЕЛОВ, Рангел Тасков, 1943-
        Молитвен зов / Рангел Т. Рангелов. - София : [Изд. авт.], 2014 ([София] : Ракурс СД). - 136 с. : с ил., портр. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-799-992-3

886.7-1
COBISS.BG-ID 1262572260

БК 2014/9 Кн 368
РИЗОВ, Кристян Даниелов, 1990-
        Завръщане от обратната страна на огледалото : поезия / Кристян Ризов. - София : Аскони-издат, 2014 ([София] : [Дайрект сървисиз]). - 109 с. ; 20 см

ISBN 978-954-383-078-7 : 5.99 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1262627300

БК 2014/9 Кн 369
РОМАНОВА, Мария
        От първо лице : стихотворения / Мария Романова ; худож. Пламен Капитански. - [София] : Светлана Янчева - Изида, 2013 ([София] : [Инвестпрес]). - 80 с. ; 20 см

Пълното име на авт. Мария Романова е Мария Романова Радушева.

10 лв.
ISBN 978-954-8308-12-8 !
ISBN 978-619-7040-12-8 !

886.7-1
COBISS.BG-ID 1262452452

БК 2014/9 Кн 370
РУСЕВ, Димитър Василев, 1970-
        Изповеди : лирика / Димитър Русев. - [София] : Светлана Янчева-Изида, 2014 ([София] : [Инвестпрес]). - 159 с. : с цв. ил. ; 17 см

ISBN 978-619-704-016-6 : 10 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1262559460

БК 2014/9 Кн 371
СМИРНЕНСКИ, Христо, 1898-1923
        Над мъртвата градинка вечерта ... : избрани творби : поезия, проза / Христо Смирненски ; [състав. Христо Ганов] ; [ред. Боян Ангелов]. - Юбил. изд. - София : Бълг. писател, 2013 ([Благоевград] : [Бон]). - 96 с. ; 20 см

Христо Смирненски - псевд. на Христо Димитров Измирлиев. - Имената на състав., ред. отбелязани в изд. каре. - Името на ред. Боян Ангелов е Боян Ангелов Иванов. - За Смирненски и свободата / Боян Ангелов: с. 5-6.

ISBN 978-954-443-955-2

886.7-1(081.2)
886.7-3(081.2)
COBISS.BG-ID 1262384612

БК 2014/9 Кн 372
СТАНКЕВИЧ, Роза Тодорова
        Опити за хайку. Т. 1, Магията на хайку / Роза Станкевич. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2012. - 68 с. : с ил. ; 18 см

ISBN 978-954-423-764-6

886.7-193
COBISS.BG-ID 1262291940

БК 2014/9 Кн 373
СТАНКОВ, Валери Петров, 1956-
        Делникът на един безделник : стихотворения / Валери Станков. - Варна : Color Print, 2013. - 168 с. ; 25 см

ISBN 978-954-760-299-1

886.7-1
COBISS.BG-ID 1262154212

БК 2014/9 Кн 374
СТОИЛОВА, Катя Стайкова, 1971-
        Очертаване на кръг : стихотворения / Катя Стоилова. - Пловдив : ИК Хермес, 2013 (Пловдив : Полиграф комерс). - 48 с. ; 21 см

ISBN 978-954-26-1265-0 : 6.95 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1262892004

БК 2014/9 Кн 375
ТЕОДОСИЕВА, Стойка Димитрова, 1942-
        Междуселски пътища / Стойка Теодосиева ; [худож. Цончо Денев]. - София [т.е. Търговище] : [Регион. библ. "Петър Стъпов"], 2010 ([София] : [Химиграф]). - 68 с. : с ил. ; 21 см

Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с. - На загл. с. погрешно отпеч. изд. Пропелер.

ISBN 978-954-92054-3-5

886.7-1
COBISS.BG-ID 1263024612

БК 2014/9 Кн 376
ТИЛЕВ, Тильо, 1960-
        Стихове за посветени / Тильо Тилев ; [худож. Тошо Стефанов]. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2012. - 32 с. : с ил. ; 20 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-423-814-8

886.7-1
COBISS.BG-ID 1262128868

БК 2014/9 Кн 377
ТОДОРОВА, Ивайла, 1995-
        Аз съм любовта / Ивайла Тодорова. - Казанлък : Хеликон, 2012. - 52 с. ; 18 см

ISBN 978-954-8197-57-1

886.7-1
COBISS.BG-ID 1262566884

БК 2014/9 Кн 378
ЯНКОВ, Георги Филипов, 1960-
        Двубой / Георги Янков (Бай Гецан). - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2012. - 62 с. ; 18 см

Бай Гецан - псевд. на авт. Георги Филипов Янков.

ISBN 978-954-423-762-2

886.7-1
COBISS.BG-ID 1262297060


886.7-2 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРАМА

БК 2014/9 Кн 379
НАЦИОНАЛЕН конкурс за българска драматургия Иван Радоев (5 ; Плевен ; 2009)
        Десет номинирани пиеси от Петия национален конкурс за българска драматургия "Иван Радоев'2009" / [състав. Ивет Костова] ; [ред. Жаклин Рафаелова]. - Плевен [т.е. София] : [Жълто Л], 2009 (В. Търново : Абагар). - 275 с. : с портр. ; 24 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на предзагл. с. - На кор. означено т. 5. - Съдържа пиесите: В мъглата / Ана Топалджикова. Крез / Веселин Маринов. Ангел / Йордан Славейков. - Пълното име на авт. Йордан Славейков е Йордан Славейков Тодоров. - Дон Жуан / Мария Станкова. Да изиграеш февруари / Мирослав Моравски. Стаи / Михаил Казаков. Цената на името / Панчо Панчев. Над нещата / Стоил Рошкев. Друго място / Татяна Сент. Дъщеря ти, Ана / Яна Добрева

ISBN 978-954-92224-3-2

886.7-2
COBISS.BG-ID 1262501092


886.7-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА

БК 2014/9 Кн 380
АЛАДЖОВ, Чавдар Димитров, 1926-
        Сватбата : роман / Чавдар Аладжов. - София : Весела Люцканова, 2011 ([София] : Инвестпрес). - 224 с. ; 20 см

ISBN 978-954-311-101-5 : 7 лв.

886.7-31
COBISS.BG-ID 1262838500

БК 2014/9 Кн 381
АНГЕЛОВА, Керана Вълчева, 1948-
        Елада Пиньо и времето : роман / Керана Ангелова. - 3. изд. - [Бургас] : ИК Знаци, 2014 ([Бургас] : Информа принт). - 239 с. ; 20 см

1. изд. 2003 на Изд. ателие Аб.

ISBN 978-954-9850-46-8 : 15 лв.

886.7-31
COBISS.BG-ID 1262990052

БК 2014/9 Кн 382
БЪЧВАРОВ, Александър Янков, 1939-
        Двама в рая : разкази / Александър Бъчваров. - В. Търново : Слово, 2013 (В. Търново : Веста). - 200 с. ; 20 см

ISBN 978-954-439-976-4 : 8 лв.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1262168036

ГОСПОДИНОВ, Георги, 1968-
        Невидимите кризи : есета и истории Вж Кн 419

БК 2014/9 Кн 383
ДИАС, Зан, 1985-
        Може би ... : роман / Зан Диас. - София : Бълг. книжница, 2013. - 336 с. ; 22 см

Зан Диас - псевд. на авт. Лозан Д. Славков.

ISBN 978-954-380-300-2 : 13 лв.

886.7-31
COBISS.BG-ID 1262203364

БК 2014/9 Кн 384
ДИМИТРОВ, Енчо Петров, 1953-
        Баща : повест / [Енчо Петров Димитров] ; [худож. Росен Желязков Василев]. - Добрич : Мартине, 2014 (Добрич : Нилекта принт). - 88 с. : с ил. ; 21 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-7059-11-3 : 6 лв.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1263054820

БК 2014/9 Кн 385
ДИМИТРОВ, Енчо Петров, 1953-
        Песента на гугутките : разкази / Енчо Димитров. - Добрич : Мартине, 2013 (Добрич : Нилекта принт). - 85 с. ; 21 см

ISBN 978-619-7059-08-3 : 6 лв.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1263054052

БК 2014/9 Кн 386
ДИМИТРОВ, Кирил Г.
        Двойникът : разкази и новели / Кирил Г. Димитров. - София : АТЛ-50, 2010 ([София] : Скай принт). - 127 с. ; 20 см

ISBN 978-954-91655-8-6

886.7-32
COBISS.BG-ID 1262761188

БК 2014/9 Кн 387
ДИМИТРОВ, Пламен Николов, журналист
        Безредици около старата бъчва : енокулинарни етюди и старомодни разкази / Пламен Димитров. - София : ИК Неделник, 2013 ([София] : [Кронос]). - 160 с. : с ил. ; 22 см

Изд. на Фонд. Култура на виното. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Кн. от поредицата Виното е върхът на цивилизацията.

ISBN 978-954-91031-7-5

886.7-32
COBISS.BG-ID 1262960100

БК 2014/9 Кн 388
ДОЙКОВ, Васил Георгиев, 1930-
        Дунавска дъга : моряшки истории / Васил Дойков. - Силистра : Ковачев, 2013. - 40 с. ; 24 см

ISBN 978-954-8198-62-2

886.7-32
COBISS.BG-ID 1263007460

БК 2014/9 Кн 389
ДОНКОВ, Славчо Александров, 1942-1997
        Метличини очи : разкази и повест / Славчо Донков ; [състав. Елена Бърдарова ... и др.] ; [худож. Венелин Вълканов]. - София : ИК "Коралов и сие", 2012 (София : Звездан). - 156 с. : с ил., портр. ; 21 см

Имената на състав. отбелязани в изд. каре. - Други състав.: Георги Михалков, Здравко Чолаков. - Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с. - Славчо Донков - приятелят, писателят... / Здравко Чолаков: с. 5-10.

ISBN 978-954-9742-29-9 : 7 лв.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1262738660

БК 2014/9 Кн 390
ЗАРЕВ, Владимир Пантелеев, 1947-
        Лето 1850 : роман / Владимир Зарев. - 2. прераб. изд. - Пловдив : ИК Хермес, 2013 (Хасково : Полиграфюг). - 304 с. ; 21 см

1. изд. 1988, изд. на ОФ.

ISBN 978-954-26-1261-2 : 14.95 лв.

886.7-311.6
COBISS.BG-ID 1262703844

БК 2014/9 Кн 391
ИВАНОВ, Георги, 1937-
        Приумици на съдбата : две повести / Георги Иванов. - София : [Унипрес], 2013 ([София] : Електрон). - 204 с. ; 20 см

Пълното име на авт. Георги Иванов e Георги Иванов Динев. - На загл. с. изд. Орион прес.

ISBN 978-954-92544-7-1

886.7-32
COBISS.BG-ID 1262778852

БК 2014/9 Кн 392
ИВАНОВА, Михаела, езотерика
        Изповедта на една звездна душа по пътя към дома / Михаела Иванова. - София : Артграф, 2013. - 226 с. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-9401-78-3 : 9 лв.

886.7-31
COBISS.BG-ID 1262941924

БК 2014/9 Кн 393
КРАМЕН, Роси
        Любов на тротоара : къси разкази / Роси Крамен ; [худож. Роси Крамен] = Love on the sidewalk : short stories / Rossi Kramen ; [ill. Rossi Kramen]. - София : Весела Люцканова, 2013 ([София] : Инвестпрес). - 52 с., 52 с., [8] л. : цв. ил. ; 20 см

Кор. опис. - Парал. текст отпеч. от обратната страна на кн. със самостоятелна загл. с. и паг. - Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-311-124-4

886.7-32
COBISS.BG-ID 1262847460

БК 2014/9 Кн 394
ЛЕОНИДОВ, Людмил, 1948-
        Анатемосаната истина / Людмил Леонидов. - София : Артемакс, 2012 ([София] : [ЕТ Марков]). - 36 с. ; 20 см

Пълното име на авт. Людмил Леонидов е Людмил Леонид Йорданов. - На загл. с. изд. означено ИК Галик.

ISBN 978-954-582-040-3 : 6.50 лв.

886.7-322.2
COBISS.BG-ID 1262225380

БК 2014/9 Кн 395
ЛЮЦКАНОВА, Весела, 1935-
        Водовъртеж / Весела Люцканова. - София : Весела Люцканова, 2012 ([София] : Инвестпрес). - 120 с. ; 20 см

Пълното име на авт. Весела Люцканова е Весела Люцканова Иванова.

ISBN 978-954-311-105-3 : 8 лв.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1262764772

БК 2014/9 Кн 396
МАРИНОВ, Делиян Василев, 1992-
        Истории от последното измерение : роман. Кн. 1, Пътуване през спомени / Делиян Маринов. - София : Весела Люцканова, 2013- ([Хасково] : Полиграфюг). - Т. <1-> ; 20 см

ISBN 978-954-311-125-1 (ч. 1) : 12 лв.

Съдържа досега:

Ч. 1. - 2013. - 224 с.


886.7-312.9
COBISS.BG-ID 1262841060

БК 2014/9 Кн 397
НИКОЛОВ, Николай Стоев, 1950-
        С широко затворени очи : хроника на протеста / Николай Николов. - [София] : Светлана Янчева - Изида, 2013 ([София] : [Инвестпрес]). - 128 с. ; 20 см

ISBN 978-619-7040-13-5 : 7 лв.

886.7-321.6
COBISS.BG-ID 1262392804

БК 2014/9 Кн 398
ПЕТРОВА, Надя Димитрова, 1941-
        Край извора на живата вода : съвременен панегирик за святите неща / Надя Петрова. - София : Синод. изд., 2013 ([София] : Симолини 94). - 152 с. ; 20 см

ISBN 978-954-8398-84-8

886.7-31
COBISS.BG-ID 1262876132

БК 2014/9 Кн 399
ПЕТРОВА, Силвия, 1986-
        Зеницата на смъртта : роман. Кн. 1, Тотемът на мистика / Силвия Петрова. - София : Весела Люцканова, 2012 ([София] : Инвестпрес). - 624 с. ; 20 см

ISBN 978-954-311-108-4 : 15 лв.

886.7-312.9
COBISS.BG-ID 1262749156

БК 2014/9 Кн 400
ПОЛЕГАНОВ, Владимир Христов, 1979-
        Деконструкцията на Томас С. / Владимир Полеганов. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2013. - 156 с. ; 21 см. - (Нова проза)

ISBN 978-954-07-3656-3 : 10 лв.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1262691556

БК 2014/9 Кн 401
ПОПОВА, Дена Деянова, 1987-
        Старите дни : разкази / Дена Попова. - Пловдив : ИК Хермес, 2013 (Хасково : Полиграфюг). - 87 с. ; 21 см

ISBN 978-954-26-1264-3 : 7.95 лв.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1262705892

БК 2014/9 Кн 402
        РАЗКАЗИ за чудеса, разбойници, блудници и други истории / [състав.], прев. [от старогр.] Евгени Зашев ; [ред. съвет Евгени Зашев - отг. ред. ... и др.] ; ил. от Илиан Чавраков. - София : Кирило-Методиевски науч. център - БАН, 2014 ([София] : [Дайрект сървисиз]). - 148 с. : с цв. ил. ; 24 см. - (Библиотека Легенда)

Имената на ред. отбелязани на гърба на предзагл. с. - Други ред.: Славия Бърлиева, Илия Илиев, Ана Стойкова, Валери Стефанов, Александър Николов. - Исторически личности и географски наименования: с. 131-135. - Редки и чужди думи: с. 136-138. - Биогр. данни за прев. и ил. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 144-146

ISBN 978-954-9787-23-8

886.7-32
COBISS.BG-ID 1262577124

БК 2014/9 Кн 403
СЛАВОВ, Недялко Славов, 1952-
        Портрет на поета като млад : роман / Недялко Славов. - Пловдив : ИК Хермес, 2013 (Хасково : Полиграфюг). - 160 с. ; 21 см

ISBN 978-954-26-1275-9 : 11.95 лв.

886.7-31
COBISS.BG-ID 1262707172

СМИРНЕНСКИ, Христо, 1898-1923
        Над мъртвата градинка вечерта ... : избрани творби : поезия, проза Вж Кн 371

БК 2014/9 Кн 404
СТАНИЛОВА, Петра
        С обич и доверие : роман / Петра Станилова. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2012. - 183 с. ; 21 см

ISBN 978-954-423-799-8

886.7-31
COBISS.BG-ID 1262138596

БК 2014/9 Кн 405
СТЕФАНОВ, Стефан Трайков, 1986-
        Горе & долу / Стефан Стефанов. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2013. - 408 с. ; 21 см. - (Нова проза)

ISBN 978-954-07-3657-0 : 10 лв.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1262694116

БК 2014/9 Кн 406
ТОДОРОВ, Светослав Светославов, 1989-
        Хората, които заспиваха сами : моментна проза / Светослав Тодоров. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2013. - 59 с. ; 20 см. - (Нова проза)

ISBN 978-954-07-3651-8 : 10 лв.

886.7-3
COBISS.BG-ID 1262668772

БК 2014/9 Кн 407
ФИЛИПОВ, Андрей, 1970-
        Боговете не са всемогъщи : разкази / Андрей Филипов. - София : Весела Люцканова, 2013 ([София] : Инвестпрес). - 288 с. ; 20 см

ISBN 978-954-311-120-6 : 14 лв.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1262840804

БК 2014/9 Кн 408
ФУДУЛСКИ, Димитър Момчилов
        Живот без щастие : роман / Димитър Фудулски. - София : Мултипринт ЕООД, 2014. - 504 с. ; 21 см

ISBN 978-954-362-145-3 : 18 лв.

886.7-31
COBISS.BG-ID 1262220004

БК 2014/9 Кн 409
ХРИСТОСКОВ, Начо Димитров, 1953-
        Последното писмо до Бог : разкази / Начо Христосков. - Пловдив : ИК Хермес, 2013 (Хасково : Полиграфюг). - 104 с. ; 21 см

ISBN 978-954-26-1277-3 : 8.95 лв.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1262700004

БК 2014/9 Кн 410
ЧОБАНОВ, Александър Красимиров, 1979-
        Хлапета : роман / Александър Чобанов. - Пловдив : ИК Хермес, 2013 (Хасково : Полиграфюг). - 232 с. ; 20 см

ISBN 978-954-26-1276-6 : 11.95 лв.

886.7-31
COBISS.BG-ID 1262706660

БК 2014/9 Кн 411
ЧУРИНСКИЕНЕ, Станислава Николова, 1976-
        От Космоса с любов / Станислава Чуринскиене. - София : Изток-Запад, 2013. - 266 с. ; 22 см. - (Библиотека Гравитация)

ISBN 978-619-152-333-7 : 13.90 лв.

886.7-31
COBISS.BG-ID 1262994148

БК 2014/9 Кн 412
ШАМЛИЕВА, Живка Анастасова, 1926-
        Старомодни разкази / Живка Шамлиева. - 2. изд. - София : Мултипринт ЕООД, 2013. - 191 с. ; 21 см

1. изд. 1999 на изд. Орбис-М.

ISBN 978-954-362-141-5

886.7-32
COBISS.BG-ID 1262159588


886.7-4/-9 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРУГИ ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ

АВРАМОВ, Иван Харалампиев, 1932-
        Седем дни в Италия : пътепис : впечатления и размисли Вж Кн 470

БК 2014/9 Кн 413
АНДОНОВ, Спиридон Кирилов, 1949-
        Забравено минало / Спиридон Андонов - Дони. - [София] : [Изд. авт.], [2014] (Костенец : Актив комерс). - 118 с. : с факс. ; 21 см

Кор. опис. - Дони - псевд. на Спиридон Кирилов Андонов.

886.7-8
COBISS.BG-ID 1262949604

АТАНАСОВА, Невенка Василева, 1935-
        През грохота на всички времена : в памет на Васил Левски по случай 140 години от неговата гибел Вж 4

БК 2014/9 Кн 414
БАЛАБАНОВ, Никола Петков, 1937-
        Откровения / Никола Балабанов. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2012. - 261 с. : с портр., к., факс. ; 21 см

Библиогр. с публикации на Н. Балабанов: с. 236-260.

ISBN 978-954-423-767-7

886.7-94
COBISS.BG-ID 1262229476

БК 2014/9 Кн 415
БЕРБЕНКОВ, Георги Николов, 1941-
        Уловени мисли : афоризми / Георги Бербенков ; [худож. Йордан Павлов, Димитър Атанасов]. - Варна : ИК Глобал, 2014 ([Варна] : [Колор принт]). - 112 с. : с ил. ; 21 см

Имената на ил. отбелязани на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-9722-25-3 : 5 лв.

886.7-84
COBISS.BG-ID 1262901988

БК 2014/9 Кн 416
БЕРОВ, Димитър Николов, 1923-
        Път през XX век / Димитър Беров. - София : ИК Арка, 2013 ([София] : Дайрект сървисиз). - 296 л. : с ил. ; 20 см

ISBN 978-954-8356-46-6

886.7-94
COBISS.BG-ID 1262705124

БК 2014/9 Кн 417
БОЙЧЕВ, Борислав Върбанов, 1933-
        Портрети отблизо : разкази за хора и събития / Борислав Бойчев. - София : Бълг. писател, 2013 ([Благоевград] : [Бон]). - 192 с. ; 20 см

ISBN 978-954-443-957-6

886.7-94
COBISS.BG-ID 1262221540

ВЪЛЧЕВ, Йордан Тодоров, 1924-1998
        Съчинения в шест тома. Т. 6. Ч. 1-2 Вж Кн 333

БК 2014/9 Кн 418
ГИНЕВА, Мария Стефанова, 1933-
        Усмивки и сълзи в делника / Мария Гинева. - Габрово : Екс-прес, 2013. - 72 с. : с ил., портр. ; 21 см

ISBN 978-954-490-425-8

886.7-94
COBISS.BG-ID 1262456804

БК 2014/9 Кн 419
ГОСПОДИНОВ, Георги, 1968-
        Невидимите кризи : есета и истории / Георги Господинов. - 2. изд. - Пловдив : Жанет 45, 2014. - 200 с. ; 20 см

Пълното име на авт. Георги Господинов е Георги Господинов Георгиев. - 1. изд. 2013.

ISBN 978-619-186-030-2 : 12 лв.

886.7-4
886.7-3
COBISS.BG-ID 1262375652

БК 2014/9 Кн 420
ДВОРЕЦКА, Гергина Иванова, 1954-
        Славянско танго / Гергина Дворецка. - София : Книжен тигър, 2009 ([София] : Expresprint). - 204 с. : с факс. ; 22 см

Загл. и на пол. ез.: Słowiańskie tango / Gergina Dvoretzka. - Текст и на пол. ез. - Грешният ISBN отпеч. на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-429-006-1
ISBN 978-954-429-006 !

886.7-94
COBISS.BG-ID 1262431972

БК 2014/9 Кн 421
ДИМИТРОВ, Димитър Михайлов, 1933-
        Чуто, видяно и преживяно в Полски Тръмбеш / Димитър Димитров. - В. Търново : Фабер, 2014. - 236 с. ; 22 см

ISBN 978-619-00-0012-9

886.7-94
COBISS.BG-ID 1262500836

БК 2014/9 Кн 422
ЕВТИМОВ, Евтим Михалушев, 1933-2016
        Разрушаване на паметника : дневник на писателя / Евтим Евтимов. - [София] : ИК Персей, 2013 ([София] : [Инвестпрес]). - 192 с. ; 20 см

ISBN 978-619-1610-28-0 : 7.99 лв.

886.7-94
COBISS.BG-ID 1262370276

БК 2014/9 Кн 423
ЖЕКОВ, Тодор Иванов, 1928-
        Корабът "Радецки" - наша светиня / Тодор Жеков. - Казанлък : Хеликон, 2012 (Габрово : Екс-прес). - 72 с. : с ил., портр. ; 21 см

ISBN 978-954-8197-56-4

886.7-8
COBISS.BG-ID 1262499812

ЗДРАВКОВ, Стефан Стойчев, 1945-
        Мъртвият не ни е вече враг!... : [Николай Цеков Николов] Вж Кн 108

БК 2014/9 Кн 424
ИЛИЕВ, Коста, 1931-
        Записки в залеза 3 : публицистика, мемоари, земляци, смехории / Коста Илиев. - Сливен : ИК Жажда, 2013. - 248 с. : с ил., портр. ; 21 см

Пълното име на авт. Коста Илиев е Коста Илиев Денчев.

ISBN 978-954-795-400-7

886.7-8
COBISS.BG-ID 1262896612

БК 2014/9 Кн 425
КРЪСТЕВ, Димитър Николов, 1920-2008
        Моят живот за "Дикрасин" / Димитър Кръстев. - 2. изд. - Варна : Алфиола, 2005 ([Варна] : [Етикет принт]). - 176 с. : с ил., портр. ; 20 см

1. изд. 2001, установено от доп. източник.

ISBN 954-8139-30-8

886.7-94
COBISS.BG-ID 1262995684

БК 2014/9 Кн 426
ЛАЗАРОВ, Тодор Костадинов, 1943-
        Мисли и спомени : хумор и сатира / Тодор Лазаров ; [худож. Йордан Павлов, Петър Костов]. - Варна : ИК Море, 2014 (Варна : Колор принт). - 64 с. : с ил. ; 20 см

Имената на ил. отбелязани на гърба на загл. с. - Пълното име на ил. Петър Костов е Петър Костов Цанов.

ISBN 978-954-9722-27-7 : 3 лв.

886.7-7
COBISS.BG-ID 1262893028

БК 2014/9 Кн 427
МАДЖАРОВ, Христо Георгиев, 1945-
        Големият заговор срещу българите : сборник есета / Христо Маджаров. - Варна : Алфиола, 2001- (В. Търново : Абагар). - Т. <1-> ; 24 см

ISBN 954-8139-34-0 (кн. 1) : 12 лв.

Съдържа досега:

Кн. 1. - 2001. - 245 с. : с ил. 

Библиогр.: с. 243-244. 

Съържа статии на историческа тема, проучвания направени от Христо Маджаров.

886.7-4
COBISS.BG-ID 1263031012

БК 2014/9 Кн 428
МИТКОВ, Митко Киров, 1926-
        Моят път под знамената : спомени / Митко Митков. - [София] : Нов свят, 2013 ([София] : Тип-топ прес). - 216 с. : с ил., портр. ; 25 см

ISBN 978-954-8391-49-8 (подв.)

886.7-94
COBISS.BG-ID 1262320356

МЛАДЕНОВА, Светла Иванова
        Блудният син не се завръща Вж Кн 52

БК 2014/9 Кн 429
ОГНЕВ, Велико Петров, 1950-
        Афоризмът е голям, когато е малък : сборник афоризми / Велико Огнев ; [карикатури Марин Маринов, Ани Димитрова]. - Силистра : Ковачев, 2013. - 218 с. ; 20 см

Имената на ил. отбелязани на гърба на предзагл. с. -
Книгата с афоризми на Велико Огнев - "Жертвоприношение - обилен обяд в името на Бога" / Йордан Георгиев: с. 5-6. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-8198-54-7

886.7-84
COBISS.BG-ID 1262972900

БК 2014/9 Кн 430
ПЕТКОВ, Георги Вълчев, 1939-
        Търновската редакция на Стишния пролог : текстове, лексикален индекс / авт.[-състав.] Георги Петков, Мария Спасова ; отг. ред. Румяна Павлова. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2008-<2013>. - Т. <6-7, 9-10> : с факс. ; 25 см


ISBN 978-954-423-711-0 (т. 6, подв.)
ISBN 978-954-423-818-6 (т. 7, подв.)
ISBN 978-954-423-839-1 (т. 9, подв.)
ISBN 978-954-423-861-2 (т. 10, подв.)

Съдържа досега:

Т. 6: Месец февруари / отг. ред. Елена Томова. - 2011. - 405 с.  

Българо-гръцки, гръцко-старобългарски показалец на имената на светците от текстовете за месец февруари / състав. на бълг., гр. ез. А. Тихова, Ст. Козарова.

Т. 7: Месец март / отг. ред. Елена Томова. - 2012. - 334 с.  

Българо-гръцки, гръцко-български показалец на имената на светците от текстовете за месец март / състав. на бълг., старобълг., гр. ез. А. Тихова, Ив. Христов.

Т. 9: Месец май / отг. ред. Елена Томова. - 2013. - 354 с. 

Българо-гръцки, гръцко-български показалец на имената на светците от текстовете за месец май / състав. на бълг., старобълг., гр. ез. А. Тихова, Ив. Христов.

Т. 10: Месец юни / отг. ред. Елена Томова. - 2013. - 348 с. 

Българо-гръцки, гръцко-български показалец на имената на светците от текстовете за месец юни / състав. А. Тихова.


886.7(091)-97
808.101-3
COBISS.BG-ID 1229738468

БК 2014/9 Кн 431
РАВАЛИЕВА, Василка Петрова, 1934-
        Равносметка / Василка Равалиева. - Силистра : Ковачев, 2012. - 122 с. : с ил., портр. ; 20 см

ISBN 978-954-8198-46-2

886.7-8
COBISS.BG-ID 1262974692

БК 2014/9 Кн 432
САВОВ, Ганчо, 1930-
        Не падай духом където ти падне! : юбилеен сборник / Ганчо Савов ; [състав. Валерия Живова] ; [ред., предг. Христо Бонджолов] ; [худож. Ганчо Савов]. - В. Търново : Фабер, 2013. - 208 с., [12] с. : ил. ; 25 см

Имената на състав., ред. отбелязани на гърба на загл. с., а на авт. на предг. - на с. 4. - Пълното име на авт., ил. Ганчо Савов е Ганчо Савов Ганчев, а на състав. Валерия Живова - Валерия Живова Тодорова. - Биография: с. 5-6. - Ганчо Савов : библиография: с. 187-192. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-400-922-9 (подв.)

886.7-8
COBISS.BG-ID 1262622692

БК 2014/9 Кн 433
СБИРКОВ, Васил Илиев
        Спомени : спомени на вашия дядо / Васил Сбирков. - Смолян : Зеа-принт, 2013-. - Т. <1-> ; 21 см

ISBN 978-954-9358-88-9 (кн. 1)

Съдържа досега: 

Кн. 1. - 2013. - 272 с. : с ил., факс., портр.

886.7-94
COBISS.BG-ID 1262706404

БК 2014/9 Кн 434
СУГАРЕВ, Едвин Стефанов, 1953-
        Изваждане на восъчните пити : фрагменти от Камен бряг / Едвин Сугарев. - София : Смол стейшънс прес, 2013. - 128 с. ; 21 см. - (Поезия Смол стейшънс)

ISBN 978-954-384-022-9 : 9 лв.

886.7-84
COBISS.BG-ID 1262129124

БК 2014/9 Кн 435
ТОМАЛЕВСКИ, Георги Христов, 1897-1988
        Сказания за Новата епоха : есета / Георги Томалевски ; [cъстав. Христо Маджаров]. - Варна : Алфиола, 2009. - 173 с. : с ил., портр. ; 20 см

Името на състав. отбелязано в изд. каре.

ISBN 978-954-8139-52-6 : 8 лв.

886.7-4
COBISS.BG-ID 1263022308

БК 2014/9 Кн 436
ТРИФОНОВСКИ, Трифон Петров, 1932-
        В европейската кръчма : българоевропейски горчив хумор и сатира / Трифон П. Трифоновски. - В. Търново : Ивис, 2013. - 56 с. ; 20 см

ISBN 978-954-2968-51-1

886.7-7
COBISS.BG-ID 1262707940

БК 2014/9 Кн 437
ЧАУШЕВ, Теню Ганчев, 1919-
        Светът на лечителя : универсалното здраве, живият космос, човекът в хармония, пътят на ученика / Теню Чаушев. - 2. прераб. и доп. изд. - Варна : Алфиола, 2004 (В. Търново : Абагар). - 138 с. : с ил., портр., факс. ; 20 см

1. изд. 1998, установено от доп. източник.

ISBN 954-8139-42-1 : 4.50 лв.

886.7-94
COBISS.BG-ID 1263003620


886.7-93 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2014/9 Кн 438
БОСЕВ, Асен Иванов, 1913-1997
        За вас, деца : избрано / Асен Босев ; [състав. и предг. Благовеста Касабова] ; [худож. Маглена Константинова]. - [2.] изд. - [София] : Бълг. писател, 2013 ([София] : [Воен. изд.]). - 120 с. : с ил. ; 21 см

Имената на състав., авт. на предг., ил. отбелязани в изд. каре. - 1. изд. 1955 на изд. Нар. младеж в сер. За начална и средна училищна възраст. - В кн. отбелязано Юбил. изд. - Съдържа разд.: Хитри стихотворения ; Роден край ; Веселушки, броилски, небивалици, гатанки, смешки ; Сезони.

ISBN 978-954-443-961-3

886.7-93-1(081.2)
COBISS.BG-ID 1262377956

БК 2014/9 Кн 439
ГАНЧЕВ, Борислав Иванов, 1959-
        Весел карнавал : за животни питомни и диви стихчета и гатанки игриви / Борислав Ганчев (Борко Бърборко). - В. Търново : Слово, 2013 (В. Търново : Абагар). - 64 с. : с ил. ; 20 см

Борко Бърборко - псевд. на авт. Борислав Иванов Ганчев.

ISBN 978-954-439-982-5 : 6 лв.

886.7-93-1
886.7-93-845
COBISS.BG-ID 1262171364

БК 2014/9 Кн 440
ГАНЧЕВ, Борислав Иванов, 1959-
        Дъхава китка : стихчета и гатанки за природа, растения и забавления / Борислав Ганчев (Борко Бърборко). - В. Търново : Слово, 2013 (В. Търново : Абагар). - 64 с. : с ил. ; 20 см

Борко Бърборко - псевд. на авт. Борислав Иванов Ганчев.

ISBN 978-954-439-975-7 : 6 лв.

886.7-93-1
886.7-93-845
COBISS.BG-ID 1262170596

БК 2014/9 Кн 441
ДОЦЕВ, Георги Тодоров, 1943-
        Змеят и принцесата : приказка / Георги Доцев. - Варна : Алфа принт, [2014]. - 31 с. : с цв. ил. ; 20 см

Кор. опис.

ISBN 978-954-92075-7-6

886.7-93-34
COBISS.BG-ID 1263026660

БК 2014/9 Кн 442
КАЗАКОВА, Яна Пламенова
        Жирафът, който не се побираше в книжката / Яна Казакова ; ил. Яна Казакова. - [София] : Център за приобщаващо образование, 2013 ([София] : [Кушовалиев]). - [32] с. : цв. ил. ; 21 см

ISBN 978-954-92083-4-4 : 9.90 лв.

886.7-93-34
COBISS.BG-ID 1262571748

БК 2014/9 Кн 443
КАРАКАШЕВ, Тодор Вълчов, 1955-
        Защо слоновете имат дълги хоботи : когато светът беше млад... / Тодор Каракашев ; [ил. Катерина Киричева]. - Пазарджик : Барич и сие, 2013. - 24 с. : с ил. ; 29 см

Името на ил. отбелязано в изд. каре.

ISBN 978-954-8215-64-0

886.7-93-32
COBISS.BG-ID 1262267364

БК 2014/9 Кн 444
        КНИГА за Леда [Милева] : спомени и есета / [състав. Боян Попов ... и др.]. - София : Захарий Стоянов, 2013 ([София] : Унив. изд. "Св. Климент Охридски"). - 188 с. : с портр. ; 25 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на предзагл. с. - Други състав.: Виолета Цонева, Никола Инджов. - Възприетата форма на името на състав. Боян Попов е Боян Николаев, с пълно име Боян Николаев Попов. - Човек на духа / Иван Гранитски: с. 5-6. - Иван Гранитски - псевд. на Иван Йорданов Димитров. - Съдържа материали от: Найден Вълчев, Иванка Христова, Вера Стоименова, Ели Пеониду, Андрей Аврамов, Нушка Григорова, Никола Инджов, Людмила Писарева-Инджова, Георги Константинов, Йордан Пеев, Валерий Анишчук, Ружа Маринска, Джордж Касабов, Надя Попова, Борис Дамянов, Иван Калапишев, Георги Янев, Анастасия Цандер, Нино Луканов, Станка Миленкова, Мария Пелева-Касабова, Адели Харитонофф, Василка Николова, Маглена Константинова, Маглена Гуркова, Панчо Панчев (Дядо Пънч), Боян Попов, Мариела Миланова, Деяна Милушева, Меглена Караламбова, Ема Вертерова, Колю Боянов, Николай К. Цанков, Маргарита Тонева, Димитър Пелев, Александър Детев, Лора Петкова, Калина Димитрова, Деница Метева, Никол Христова, Цветелина Дамянова, Никола Тодорков, Любен Димитров, Виолета Цонева, Рандал Бейкър, Андрей Пантев, Роджър Б. Малиън, Бойко Ламбовски, Иван Гранитски, Рашко Стойков.

ISBN 978-954-09-0813-7 (подв.) : 25 лв.
1. Милева, Леда Гео, 1920-2013 - спомени 2. Писатели, детски - спомени 3. България - литературознание
886.7-93(092)
92 Милева, Леда Гео
COBISS.BG-ID 1262428900

БК 2014/9 Кн 445
КРУСЕВА, Диляна Маринова, 1986-
        Малките магьосници от O-III. Дондарион Мрачния и Тъмната гора : произшествие първо / Диляна Крусева ; [худож. Силвия Калоянова]. - В. Търново : Слово, 2013 (В. Търново : Абагар). - 104 с. : с цв. ил. ; 30 см

Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-439-980-1 (подв.) : 15 лв.

886.7-93-34
COBISS.BG-ID 1262245860

БК 2014/9 Кн 446
ЛЕЧЕВА, Пенка Маринова, 1952-
        Приказки над приказките / Пенка Лечева. - София : [Изд. авт.], 2013 ([София] : [Дедракс]). - 96 с. : с цв. ил. ; 18 см

Кор. опис.

886.7-93-97
COBISS.BG-ID 1262229732

БК 2014/9 Кн 447
МАРГАРИТОВА, Нели, 1969-
        Славни слънчогледови случки / Нели Маргаритова ; [худож. Маргарита Рачкова]. - В. Търново : Слово, 2013 (В. Търново : Абагар). - 88 с. : с цв. ил. ; 30 см

Истинското име на авт. Нели Маргаритова е Недялка Иванова Маргаритова. - Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-439-971-9 (подв.) : 12 лв.

886.7-93-34
COBISS.BG-ID 1262435044

БК 2014/9 Кн 448
МАРГАРИТОВА, Нели, 1969-
        Тайни и вълшебства на улица "Розмарин" N 13. Кн. 3, Весела Коледа, Рада! / Нели Маргаритова ; [худож. Валентина Радева-Лапчева]. - В. Търново : Слово, 2013 (В. Търново : Абагар). - 64 с. : с цв. ил. ; 30 см

Истинското име на авт. Нели Маргаритова е Недялка Иванова Маргаритова. - Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-439-970-2 (подв.) : 12 лв.

886.7-93-34
COBISS.BG-ID 1262288612

БК 2014/9 Кн 449
МИРОСЛАВОВА, Романьола, 1953-2016
        Двадесет принцеси : [стихове за деца] / Романьола Мирославова ; худож. Иван Гонгалов. - [София] : Светлана Янчева - Изида, 2013 ([София] : [Инвестпрес]). - 64 с. : с ил. ; 17 см

Пълното име на авт. Романьола Мирославова e Романьола Мирославова Павлова.

ISBN 978-619-7040-05-0 : 6.99 лв.

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1262538980

БК 2014/9 Кн 450
МИХОВСКА, Янка Андонова
        Златното ключенце : избрани стихотворения и гатанки за деца / Янка Миховска ; [худож. Калин Павлов]. - Благоевград : Бон, 2013. - 124 с. : с цв. ил. ; 21 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-395-095-9

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1262496740

БК 2014/9 Кн 451
        МОЕТО семейство / [състав. Диляна Крусева]. - В. Търново : Слово, 2013 (В. Търново : Абагар). - 33 с. : с цв. ил. ; 22 см

Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с. - Съдържа стихове от: Иван Вазов, чичо Стоян, Николай Соколов, Христиана Василева, Дора Габе, Николай Зидаров, Радой Киров, Владимир Голев, дядо Благо, Георги Веселинов, Елисавета Багряна, Йордан Стубел, Георги Хрусанов, Иван Кожухаров.

ISBN 978-954-439-983-2

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1262325476

БК 2014/9 Кн 452
НИКОЛОВА, Мила Богданова
        Коледен гост / Мила Николова ; [худож. Пламена Русева Недялкова]. - Добрич : Мартине, 2013 ([Варна] : Хеликс прес). - 12 с. : с цв. ил. ; 21 см

Кор. опис. - Името на ил. отбелязано в изд. каре.

ISBN 978-619-7059-09-0 : 2.90 лв.

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1262910692

БК 2014/9 Кн 453
ПЕТКОВ, Пламен, 1973-
        За децата на България : стихосбирка / Пламен Петков. - Казанлък : Хеликон, 2011. - 40 с. ; 21 см

ISBN 978-954-8197-52-6

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1262443236

БК 2014/9 Кн 454
ПЕТРОВ, Димитър Петров, 1934-
        Тайната на делфините / Димитър Петров. - София : Ина, 2011- ([София] : [Рал колобър]). - Т. <1-> ; 21 см

ISBN 978-954-9328-07-3 (кн. 1)

Съдържа досега:
Кн. 1. - 2011. - 148 с.

886.7-93-31
COBISS.BG-ID 1262880228

БК 2014/9 Кн 455
        ПОУЧЕНИЯ за деца с различни истории, умни отговори и добри съвети от стари времена / състав. Ангел Ангелов. - София : Даита, 2014. - 34 с. ; 21 см

ISBN 978-619-7124-19-4 : 2 лв.

886.7-93-8
COBISS.BG-ID 1262961380


888.2 ЛИТОВСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/9 Кн 456
КУНЧУС, Херкус, 1965-
        Христоматия на пияницата / Херкус Кунчус ; прев. от литов. Антония Пенчева. - София : Факел експрес, 2013 ([София] : [Симолини]). - 203 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Pijoko сhrestomatija / Herkus Kunčius.

ISBN 978-954-9772-85-2

888.2-31
COBISS.BG-ID 1262652644


892.45 ЕВРЕЙСКА ЛИТЕРАТУРА НА ИВРИТ

ГОЛДРАТ, Елиаху М., 1947-2011
        Целта : процес на постоянно усъвършенстване Вж  Кн 206а


894.35 ТУРСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/9 Кн 458
БЕРТАН, Исмет, 1959-
        Царски пратеник : хетската страна с хилядите богове / Исмет Бертан ; прев. от тур. Емилия-Боряна Славкова. - София : ИК Арка, 2013 ([София] : Дайрект сървисиз). - 272 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Kralin elçisi / Ismet Bertan. - Възприетата форма на името на прев. Емилия-Боряна Славкова е Емилия Славкова.

ISBN 978-954-8356-45-9 : 13 лв.

894.35-311.6
COBISS.BG-ID 1262893540

БК 2014/9 Кн 459
БИНЯЗАР, Аднан, 1934-
        Великанът, който изгуби приказката си : роман / Аднан Бинязар ; прев. от тур. Марина Миланова. - София : Весела Люцканова, 2012 ([София] : Инвестпрес). - 320 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Masalini yitiren dev / Adnan Binyazar.

ISBN 978-954-311-104-6 : 14 лв.

894.35-31
COBISS.BG-ID 1262686180

БК 2014/9 Кн 460
БИНЯЗАР, Аднан, 1934-
        Котката на поета : разкази / Аднан Бинязар ; прев. от тур. Добромира Кирова. - София : Весела Люцканова, 2012 ([София] : Аси принт). - 143 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Sairin kedisi / Adnan Binyazar.

ISBN 978-954-311-110-7 : 10 лв.

894.35-32
COBISS.BG-ID 1262693092

БК 2014/9 Кн 461
ИЛЕРИ, Селим, 1949-
        Кафез / Селим Илери ; прев. от тур. Шевкие Чакър-Нихатова. - София : Весела Люцканова, 2013 ([Хасково] : Полиграфюг). - 383 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Kafes / Selim Ileri.

ISBN 978-954-311-122-0 : 15 лв.

894.35-31
COBISS.BG-ID 1262679780

БК 2014/9 Кн 462
ИЛЕРИ, Селим, 1949-
        Моето приключение Истанбул / Селим Илери ; прев. от тур. Шевкие Чакър-Нихатова. - София : Весела Люцканова, 2013 ([Хасково] : Полиграфюг). - 384 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Yasadigim Istanbul / Selim Ileri.

ISBN 978-954-311-117-6 : 15 лв.

894.35-31
COBISS.BG-ID 1262842340

БК 2014/9 Кн 463
ИЛЕРИ, Селим, 1949-
        Това фалшиво танго / Селим Илери ; прев. Добромира Кирова. - София : Весела Люцканова, 2013 ([Хасково] : Полиграфюг). - 352 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Bu yalan tango / Selim Ileri.

ISBN 978-954-311-115-2 : 15 лв.

894.35-31
COBISS.BG-ID 1262837220

БК 2014/9 Кн 464
ЙЕНИ, Хаджер, 1975-
        Намисли си едно желание : роман / Хаджер Йени ; прев. от тур. Добромира Кирова. - София : Весела Люцканова, 2012 ([Хасково] : Полиграфюг). - 160 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Bir dilek tut / Hacer Yeni.

ISBN 978-954-311-112-1 : 10 лв.

894.35-31
COBISS.BG-ID 1262717668

БК 2014/9 Кн 465
КЕМАЛ, Орхан, 1914-1970
        Скитник : [роман] / Орхан Кемал ; прев. от тур. Орлин Събев. - Пловдив : ИК Хермес, 2013 (Хасково : Полиграфюг). - 240 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Sokaklarin Çocuğu / Orhan Kemal. - Кн. 2 от трилогията Възмездието.

ISBN 978-954-26-1267-4 : 12.95 лв.

894.35-31
COBISS.BG-ID 1262712804

БК 2014/9 Кн 466
СЬОЮТ, Мине, 1968-
        Пет истории за любовта : лъжи за тълкуване на сънища с духове : роман / Мине Сьоют ; прев. от тур. Добромира Кирова. - София : Весела Люцканова, 2012 ([София] : Инвестпрес). - 160 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Beş sevim apartmani / Mine Söğüt.

ISBN 978-954-311-107-7 : 10 лв.

894.35-31
COBISS.BG-ID 1262715108

БК 2014/9 Кн 467
ТОХУМДЖУ, Аслъ, 1974-
        Докоснати от дявола : разкази / Аслъ Тохумджу ; прев. от тур. Марина Миланова. - София : Весела Люцканова, 2012 ([София] : Инвестпрес). - 96 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Şеytan geçti / Asli Tohumcu.

ISBN 978-954-311-106-0 : 8 лв.

894.35-32
COBISS.BG-ID 1262895332


894.511 УНГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/9 Кн 468
БЕНЕИ, Жужа, 1930-2006
        Безпредметно битие / Жужа Бенеи ; прев. от унг. Светла Кьосева. - София : Смол стейшънс прес, 2013 ([София] : Симолини 94). - 68 с. ; 21 см. - (Поезия Смол стейшънс)

Ориг. загл.: A tárgytalan lét / Beney Zsuzsa.

ISBN 978-954-384-023-6 : 11 лв.

894.511-1
COBISS.BG-ID 1262126820


899.221 МАЛАЙСКА И ИНДОНЕЗИЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/9 Кн 469
ЛЕОНГ, Ю Пайк
        Куала Лумпур : под прикритие / Ю Пайк Леонг ; [прев. Мария Михайлова]. - София : Слънце, 2013 ([София] : Инвестпрес). - 222 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Kuala lumpur undercover / Ewe Paik Leong. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-742-201-8 : 12 лв.

899.221-32
COBISS.BG-ID 1262734052


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

902 АРХЕОЛОГИЯ

        ИСТОРИКИИ . Т. 6 Вж 6


904 ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА НА ИСТОРИЧЕСКИТЕ ПЕРИОДИ. АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПАМЕТНИЦИ. СТАРИНИ

        ИСТОРИКИИ . Т. 6 Вж 6

        СБОРЯНОВО 2011/2012 : сборник есенни четения. Т. 8/9, От находката до витрината Вж Кн 138


908 КРАЕЗНАНИЕ
Вж и 914/919

БК 2014/9 Кн 470
АВРАМОВ, Иван Харалампиев, 1932-
        Седем дни в Италия : пътепис : впечатления и размисли / Иван Аврамов. - Добрич : Мартине, 2013 (Добрич : Нилекта принт). - 91 с. : с ил. ; 25 см

ISBN 978-619-7059-07-6 : 10 лв.
1. История - Италия - пътеписи 2. Италия - краезнание
908(45)(0:82-992)
886.7-992
COBISS.BG-ID 1262933220

БК 2014/9 Кн 471
АНГЕЛОВА, Росица Жечкова, 1967-
        Шуменското общество (1919-1944) / Росица Ангелова ; [науч. ред. Васил Параскевов]. - В. Търново : Фабер, 2013. - 607 с. : с портр., факс., табл. ; 24 см. - (Series Academica ; 7)

Името на ред. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Пълното име на ред. Васил Параскевов е Васил Параскевов Василев. - Изд. на Шуменски унив. Епископ Константин Преславски. Фак. по хуманитарни науки. - Библиогр.: с. 553-576.

ISBN 978-954-400-960-1
1. История - Шумен 2. Шумен - краезнание
908(497.217)
COBISS.BG-ID 1262563044

ВЕЛИКОВ, Господин, 1934-
        По пътя към безсмъртието Вж Кн 107

БК 2014/9 Кн 472
ГАВАЗОВ, Михаил, 1931-
        Алфатар в събития, спомени, документи : краеведски очерк / Михаил Гавазов. - Силистра : Ковачев, 2012. - 386 с. : с ил., факс. ; 23 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-8198-45-5
1. История - Алфатар 2. Алфатар - краезнание
908(497.21-21)
COBISS.BG-ID 1263008228

БК 2014/9 Кн 473
ГАВРАИЛОВ, Гавраил Василев, 1979-
        Родопи - в търсене на корените : пътеводител / Гавраил Гавраилов, Александър Караджов ; [фотогр. Алек Александров ... и др.]. - Добрич : Меркурий комерс 97, 2014 (Пловдив : Жанет 45). - 96 с. : с цв. ил. ; 21 см

Имената на ил. отбелязани в изд. каре. - Други ил.: Александър Караджов, Велина Христова, Гавраил Гавраилов, Георги Палахутев, Йордан Сотиров, Руслан Йорданов, Соня Митова, Стефан Масурски, Явор Лазаров, Явор Мирянов, Антон Кефилев. - Пълното име на ил. Велина Христова е Велина Христова Господинова. - Родопите в кръвта ми / Гавраил Гавраилов: с. 88-89. - Моята родопска история / Надежда Савова: с. 90-91. - Вечната планина / Велина Христова: с. 92-94.

ISBN 978-619-7098-05-1 : 14 лв.
1. История - Родопски край - пътеводители
908(234.423.3-0)(036)
COBISS.BG-ID 1262979300

БК 2014/9 Кн 474
ГЕНОВ, Калин Иванов
        Дунавец - нашето село : история на село Дунавец, община Тутракан, област Силистра / Калин Иванов Генов, Васил Иванов Вълчев, Иван Петков Илиев. - Силистра : Ковачев, 2013. - 67 с. : с ил., портр. ; 20 см

ISBN 978-954-8198-58-5
1. Села - България - история 2. Дунавец, Силистренска област - краезнание
908(497.21-22)
COBISS.BG-ID 1262935012

БК 2014/9 Кн 475
        ДОБРУДЖА на кръстопътя на историята : сборник с изследвания от международна научна конференция, 16-17 май 2013, Тутракан / състав. Петър Бойчев, Даниела Иванова. - Тутракан [т.е. Силистра] : Ковачев, 2013. - 428 с. : с портр., факс., к. ; 24 см

Загл. и на англ. ез.: Dobrudja at the crossroads of history. - Изд. на БАН. Институт за ист. изследвания, ВА Г. С. Раковски. Военноист. комис., Великотърновски унив. Св. Св. Кирил и Методий. - Текст и на рус., англ. ез. - Съдържа материали от: Румяна Симеонова, Александр Кузьмин, Христо Харитонов, Екатерина Николова, Станка Георгиева, Румен Липчев, Лариса Гончаренко, Николай Тодоров, Стефан Анчев, Станчо Станчев, Василий Каширин, Тодор Петров, Петър Бойчев, Радослав Симеонов, Петър Тодоров, Володя Малачков, Велико Лечев, Даниел Руменов, Веселина Антонова, Снежана Радоева, Нели Николова, Весела Пелова, Радослав Симеонов, Цецка Цонкова, Станка Георгиева, Красимир Георгиев, Стела Славчева, Бета Хараланова, Иван Сапунджиев, Калин Крунов, Толя Чорбаджиева, Росица Ангелова, Никола Мавродинов, Иво Жейков, Стефка Маринова, Вера Милева, Ангел Динев, Тодор Билчев, Надежда Цветкова, Ольга Панкова, Анна Васильева, Христина Кирилова, Георгина Луканова, Даниел Руменов, Анастасия Георгиева, Даниела Иванова, Величко Атанасов, Тинка Бозова, Анастасия Якова, Димитрина Христова. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ., нем. ез.

ISBN 978-954-8198-60-8
1. История - Добруджа - конференции 2. Добруджа - краезнание
908(497.2-18:251)(063)
COBISS.BG-ID 1262990564

БК 2014/9 Кн 476
КАНДЖЕВА, Вяра Николова
        Многолика България / Вяра Канджева, Антоний Ханджийски ; [снимки Вяра Канджева, Антоний Ханджийски]. - София : Борина, 2012 (Чехия). - 112 с. : с цв. ил., к., портр. ; 27 см

Имената на ил. отбелязани на гърба на загл. с. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-500-262-5 (подв.)
1. История - България 2. България - краезнание
908(497.2)
COBISS.BG-ID 1262451428

БК 2014/9 Кн 477
КАСЪРОВА, Добринка Димитрова
        Недялско [Ямболко] / Добринка Димитрова Касърова. - Ямбол : ИПК Светлина, 2013. - 352 с. : с ил., портр., факс. ; 20 см

Изд. на Община Стралджа. - Библиогр.: 323-328.

ISBN 978-619-7020-03-8
1. Села - България - история
908(497.23-22)
COBISS.BG-ID 1262751460

БК 2014/9 Кн 478
КЕРЕМИДЧИЕВ, Янко Иванов, 1923-2004
        Освобождението на Малко Търново : юбилеен сборник / Янко Керемидчиев ; [състав. Георги Цъгов]. - В. Търново : Фабер, 2013. - 260 с. : с ил., портр., факс. ; 24 см

Името на състав. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр. след някои публ. - Съдържа и: Църквата Успение Богородично в град Малко Търново (1830-1913) ; Тракийското движение и организация в Малко Търново ; Войводата Дико Джелебов (1874-1909) ; Статии и доклади на краеведа.

ISBN 978-954-400-967-0
1. История - Малко Търново 2. Малко Търново - краезнание
908(497.23-21)
COBISS.BG-ID 1262559204

БК 2014/9 Кн 479
ЛЕФТЕРОВ, Петър, 1910-1990
        Страници от историята на село Лесичери [Павликенско] / Петър Лефтеров. - В. Търново : Ивис, 2013. - 247 с. : с ил., табл., портр. ; 20 см

ISBN 978-954-2968-64-1
1. Села - България - история 2. Лесичери, Великотърновска област - краезнание
908(497.21-22)
COBISS.BG-ID 1262893796

БК 2014/9 Кн 480
МЕРАЗЧИЕВ, Дончо Стойков, 1884-1967
        Книга за с. Горно Черковище [Казанлъшко] : исторически бележки / Дончо Меразчиев ; [състав., ред., предг. Георги Матанов]. - Казанлък : Helikon, 2010 (Габрово : Екс-прес). - 128 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см

Името на състав., ред., авт. на предг. отбелязано на с. 6. - Исторически бележки за с. Горно Черковище Казанлъшка община / Косьо Зарев: с. 7.

ISBN 978-954-8197-49-6
1. Села - България - история 2. Горно Черковище, Старозагорска област - краезнание
908(497.23-22)
COBISS.BG-ID 1262577636

БК 2014/9 Кн 481
МИНЧЕВА, Атанаска, 1943-
        Староселци [Тутраканско] и техният православен храм "Свето Успение Богородично" / Атанаска Минчева. - Силистра : Ковачев, 2013. - 255 с. : с ил. ; 20 см

ISBN 978-954-8198-59-2
1. Села - България - история 2. Църкви - България - история 3. Старо село, Силистренска област - краезнание
908(497.21-22)
281.962(497.21-22)(091)
COBISS.BG-ID 1263032548

БК 2014/9 Кн 482
НАЙДЕНОВ, Найден Димчев, 1931-
        Живи въглени в пепелта : документално-исторически очерк / Найден Димчев Найденов ; ред. Фанка Костадинова Жекова, Милена Иванова Иванова ; фотогр. Красимира Бакалска, Николай Чапански. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2013. - 332 с. : с ил. ; 21 см

Библиогр.: с. 291-292

ISBN 978-954-423-843-8
1. Села - България - история 2. Голям Чардак, Пловдивска област - краезнание
908(497.23-22)
COBISS.BG-ID 1262233828

БК 2014/9 Кн 483
ПОПОВА, Людмила Петкова, 1930-
        Забравено и неизвестно за стария Казанлък : по материали на Петко Китипов / Людмила П. Китипова-Попова. - 2. прераб. изд. - Казанлък : Хеликон, 2010 (Габрово : Екс-прес). - 72 с. : с ил., портр., факс. ; 22 см

1. изд. 2004 на изд. Нар. ч-ще Възродена искра, установено от доп. източник.

ISBN 978-954-8197-51-9
1. История - Казанлък 2. Казанлък - краезнание
908(497.23-21)
COBISS.BG-ID 1262503908

БК 2014/9 Кн 484
        СРЕБЪРНА моя, златна моя Сребърна... : имането на Сребърна [Силистренско] - история, етнография, природа / [състав. Стоянка Илиева]. - Силистра : Ковачев, 2012. - 198 с. : с ил. ; 23 см

Името на състав. отбелязано на с. 193.

ISBN 978-954-8198-49-3
1. Села - България - история 2. Сребърна, Силистренска област - краезнание
908(497.21-22)
COBISS.BG-ID 1263021540

БК 2014/9 Кн 485
ХРИСТОВА, Емилия
        Османските данъчни регистри като извор на данни за историята на с. Урбабинци/Тошевци [Грамадско] и основа за генеалогични проучвания / Емилия Христова. - София : Ancestry International, 2010 ([Плевен] : [Нима]). - [68] с. : ил., факс., портр. ; 21 см

Превод на фрагмент от подробен регистър на имената на лицата, които издължавали поголовния данък джизие, съставен за финансовата 1836-1837 година за българското християнско население в селищата от каза Сахра на санджак Видин / прев. Румен Ковачев: с. 43-63.

1. Села - България - история - извори 2. Тошевци, Видинска област - краезнание
908(497.21-22)(093.3)
COBISS.BG-ID 1262658020

БК 2014/9 Кн 486
GAVRAILOV, Gavrail Vasilev, 1979-
        Rodopi - explore the unknown : guidebook / Gavrail Gavrailov, Alexander Karadzhov ; [photos Alek Aleksandrov ... и др.] ; [transl. Aleksandra Pepelanova]. - Dobrich : Mercury commerce 97, 2014 (Plovdiv : Janet-45). - 96 с. : с цв. ил. ; 21 см

Ориг. загл.: Родопи - в търсене на корените / Гавраил Гавраилов, Александър Караджов. - Имената на ил., прев. отбелязани в изд. каре. - Други ил.: Aleksandar Karadzhov, Gavrail Gavrailov, Georgi Palahutev, Jordan Sotirov, Stefan Masurski, Yavor Lazarov, Sonya Mitova, Ruslan Yordanov, Velina Hristova, Yavor Miryanov, Valeria Sarieva, Anton Kefilev. - Пълното име на ил. Velina Hristova е Велина Христова Господинова. - Rodopi in my blood / Gavrail Gavrailov: с. 88-89. - My rodopian story / Nadezhda Savova: с. 90-91. - The eternal mountain / Velina Hristova: с. 92-94.

ISBN 978-619-7098-06-8 : 16 лв.
1. История - Родопски край - пътеводители
908(234.423.3-0)(036)
COBISS.BG-ID 1262979556

БК 2014/9 Кн 487
KANDŽEVA, Vjara Nikolova
        Colourful Bulgaria / Viara Kandjeva, Antoniy Handjiysky ; [photos Viara Kandjeva, Antoniy Handjiysky] ; [transl. Vladimir Pomakov]. - Sofia : Borina, 2012 (Чехия). - 112 с. : с цв. ил., к., портр. ; 27 см

Ориг. загл.: Многолика България / Вяра Канджева, Антоний Ханджийски. - Имената на ил., прев. отбелязани на гърба на загл. с. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-500-263-2 (подв.)
1. История - България 2. България - краезнание
908(497.2)
COBISS.BG-ID 1262452964


91 ГЕОГРАФИЯ
Вж и 308; 551.1/.4

БК 2014/9 Кн 488
        ГЕОГРАФИЯ и икономика за 12 клас : профилирана подготовка / Нено Димов ... [и др.]. - [2.] прераб. изд. - София : Просвета, 2013 (София : ПК "Д. Благоев"). - 268 с. : с ил. ; 29 см

Други авт.: Петър Стоянов, Христо Ганев, Емилия Лазарова, Иван Марков, Люсила Цанкова, Борис Колев. - 1. изд. 2002.

ISBN 978-954-01-2828-3 : 15 лв.
1. География - учебници за средни общобразователни училища 2. Стопанска география - учебници за средни общобразователни училища
91(076)(075.3)
338:91(076)(075.3)
COBISS.BG-ID 1262755044

БК 2014/9 Кн 489
        МЕЖДУКУЛТУРЕН диалог и образование в Балканите и Източна Европа : трета научна конференция [16.11.2012 год.] / [ред. кол. Стела Дерменджиева - отг. ред. ... и др.]. - В. Търново : Ивис, 2013. - 395 с. : с ил. ; 20 см

Имената на ред. отбелязани на гърба на предзагл. с. - Други ред.: Атанас Дерменджиев, Цанко Цанков, Маринела Агаларева, Димитър Симеонов, Петя Събева. - Изд. на Великотърновски унив. Св. св. Кирил и Методий. Ист. фак. Кат. География. - Съдържа материали от: Стела Дерменджиева, Атанас Дерменджиев, Красимира Мутафова, Боянка Димитрова, Петя Събева, Росица Владева, Юлия Симеонова, Светла Бонева, Тамара Драганова, Петя Калчева, Румен Янков, Милен Пенерлиев, Димитър Симеонов, Пламен Парашкевов, Мартин Дойков, Мариела Некова, Поля Йорданова, Евгени Коев, Лъчезар Йорданов, Цанко Цанков, Светла Станкова, Галин Петров, Маринела Агаларева, Юра Лужецка, Мария Петрова, Ивалена Георгиева. - Библиогр. след. отд. докл. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-2968-55-9
1. Физическа география - Балкански полуостров - конференции 2. Стопанска география - Балкански полуостров - конференции 3. География - методика на преподаването - конференции 4. Балкански полуостров - география
91(072)(063)
911.2(497)(063)
338:91(497)(063)
COBISS.BG-ID 1262839780


911 ОБЩА ГЕОГРАФИЯ. ГЕОГРАФИЯ НА ГЕОФАКТОРИТЕ
Вж и 551.1/.4

        МЕЖДУКУЛТУРЕН диалог и образование в Балканите и Източна Европа : трета научна конференция [16.11.2012 год.] Вж Кн 489


914/919 ГЕОГРАФСКО ОПИСАНИЕ НА ОТДЕЛНИТЕ СТРАНИ. СТРАНОЗНАНИЕ
Вж и 908

БК 2014/9 Кн 490
ДОЙКОВ, Васил Георгиев, 1930-
        Италия / Васил Дойков, Мартин Дойков. - [Силистра] : Ковачев, 2013. - 134 с., [32] л. : цв. ил., к. ; 24 см. - (Географска библиотека)

ISBN 978-954-8198-52-3
1. География - Италия 2. Италия - география
914.50
COBISS.BG-ID 1262973156

БК 2014/9 Кн 491
ДОЙКОВ, Васил Георгиев, 1930-
        Русия / Васил Дойков, Мартин Дойков. - [Силистра] : Ковачев, 2013. - 134 с., [24] л. : цв. ил., к. ; 24 см. - (Географска библиотека)

Рез. на бълг. ез.

ISBN 978-954-8198-42-4
1. География - Русия 2. Русия - география
914.70
COBISS.BG-ID 1262975972


914.972 ГЕОГРАФИЯ НА БЪЛГАРИЯ

БК 2014/9 Кн 492
        ГЕОГРАФИЯ на България : тренировъчни тестови варианти за кандидат-студенти / С. Дерменджиева ... [и др.]. - 2. прераб. и доп. изд. - В. Търново : Ивис, 2013. - 136 с. : с ил. ; 20 см

Други авт.: М. Пенерлиев, Р. Владева, Св. Станкова, Д. Владев, Н. Ченкова. - 1. изд. 2012.

ISBN 978-954-2968-57-3
1. География - България - тестове - учебници за средни училища
914.972(079)(075.4)
COBISS.BG-ID 1262777316


915 ГЕОГРАФИЯ НА АЗИЯ

БК 2014/9 Кн 493
ДОЙКОВ, Васил Георгиев, 1930-
        Северна Корея / Васил Дойков. - Силистра : Ковачев, 2013. - 52 с., [16] л. : табл., цв. ил., к. ; 24 см. - (Географска библиотека)

ISBN 978-954-8198-55-4
1. География - Северна Корея 2. Северна Корея - география
915.193
COBISS.BG-ID 1262973924


92 БИОГРАФИИ
Вж и 01

        Архитект Атанас АГУРА - човекът и творецът Вж Кн 226

БАЛЪКОВ, Илия Енев, 1932-
        В капана на Дряновския манастир Вж 8

ВЪЛЧЕВ, Йордан Тодоров, 1924-1998
        Съчинения в шест тома. Т. 6. Ч. 1-2 Вж Кн 333

ДЗИВГОВ, Александър Димитров, 1895-1936
        Литература и общество : избрани статии Вж Кн 256

ДИМЧЕВА, Анжела, 1963-
        И критиката е любов : статии, портрети, рецензии, интервюта Вж Кн 330

БК 2014/9 Кн 494
ДОМУСЧИЕВ, Николай Стоянов, 1934-
        Талантите на Горска поляна [Боляровско] / Николай Домусчиев ; [ред. Николай Домусчиев]. - Сливен : ИК Жажда, 2013. - 208 с. : с портр. ; 21 см

ISBN 978-954-795-402-1

92(497.2)
COBISS.BG-ID 1262754788

        ЕЗИКЪТ на времето : сборник доклади по случай 70-годишния юбилей на проф. д.ф.н. Иван Куцаров Вж Кн 238

ЖЕЛЕВ, Йордан Живков
        Копривщенският Неофит : принос към биографията на Христо Пулеков (1817-1889) Вж Кн 510

ЗАМФИРОВ, Милен Замфиров, 1975-
        Параскева Димитрова Симова : биоблиография Вж Кн 9

ЗДРАВКОВ, Стефан Стойчев, 1945-
        Мъртвият не ни е вече враг!... : [Николай Цеков Николов] Вж Кн 108

ИВАНОВ, Георги, 1940-
        Разговор с първия космонавт на България : 35 юбилей : Божана Димитрова в разговор с Георги Иванов Вж Кн 198

КАРАМИХАЛЕВА, Александра Иванова, 1967-
        Като живи камъни : сборник с интервюта (2002-2013) Вж Кн 49

КАСАБОВА, Благовеста Йорданова, 1934-
        Вечери на кръста II : портретни етюди Вж Кн 331

        КНИГА за Леда [Милева] : спомени и есета Вж Кн 444

        Андрей КОРАЛОВ : спомени за учителя, човека, приятеля Вж Кн 230

КОРАЛОВА, Невена Савова, 1943-
        Димитър Петков - певец и артист : спомени Вж Кн 233

КУЗМОВА-Зографова, Катя Цветанова, 1957-
        Култът "Яворов" Вж Кн 332

ЛЕВСКИ, Васил, 1837-1873
        Васил Левски - живот, дела, извори. Т. 1, Извори Вж Кн 511

НЕДЕВ, Недю Тенев, 1925-
        Цар Борис III : дворецът и тайният кабинет Вж Кн 513

        НИЕ в науката и науката в нас : в чест на 50-годишнината на проф. д-р Петко Ст. Петков Вж Кн 497

НИКОЛОВА, Милкана
        За да остане : 13 биографии на артисти от Софийската опера Вж Кн 234

ПАРАДИСИС, Александър, 1899-1963
        Пиратът папа : документален роман Вж Кн 318

ПЕЕВ, Атанас Друмев, 1936-
        Ваятели на добруджанския народен танц : краеведско-родоведски биографични очерци за най-изявените хореографи и ръководители на танцови състави в Добричко Вж Кн 236

СОФРОНИЙ, митрополит Търновски, 1888-1961
        Дневник-бележник за пътуването ми до Цариград и обратно : 31 януари - 15 март 1945 г. : преговори с Вселенската патриаршия за вдигане на схизмата Вж Кн 54

ТОДОРОВА, Цвета Николова, 1943-
        Почетните доктори на Софийския университет "Св. Климент Охридски" (1888-1939) Вж Кн 136

ТОМОВА, Вили Венеткова, 1959-
        Георги Константинов : био-библиография Вж Кн 10

ТРЕНКОВА, Росица, 1935-
        Асен Манолов : северният принц на балета Вж Кн 235

        Добри ХРИСТОВ и българският ХХ век : доклади от научна конференция, 22 - 25 март 2001 г. Вж Кн 232

БК 2014/9 Кн 495
ЧОНЕВ, Младен Георгиев, 1932-
        Цони Чонев и неговите потомци / Младен Георгиев Чонев. - В. Търново : Ивис, 2013. - LXVІІІ с. : със сх., 148 с. : с портр., ил. ; 20 см

Азб. показалец.

ISBN 978-954-2968-53-5
1. Родове, български 2. България - генеалогия
929.52(497.2)
COBISS.BG-ID 1262704612

БК 2014/9 Кн 496
        Фамилия ЯВАШЕВИ / [състав. Стефан Арменски]. - Габрово : Екс-прес, 2013. - 140 с. : с ил., портр., факс. ; 24 см

Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с. - Габрово като дух на мястото / Петко Тотев: с. 4-5. - Пълното име на авт. на предг. Петко Тотев е Петко Тотев Петков. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-490-426-5
1. Родове, български 2. България - генеалогия
929.52(497.2)Явашеви
COBISS.BG-ID 1262619364

BOEV, Hristo Tončev, 1973-
        Modern(ist) portrayals of the city in Dickens and Dos Passos : similarities, differences, continuities Вж Кн 274

CAČEVSKI, Venelin Todorov, 1948-
        Casimir Ehrnrooth - the general who made history : the true story Вж Кн 113

        COMPLEX analysis and applications '13 (CAA '13) : proceedings of [International memorial conference for the 100th anniversary of birth of academician Ljubomir Iliev, IMI - Sofia, 31 Oct. - 2 Nov. 2013] : book of abstracts Вж Кн 146


930 ИСТОРИЧЕСКА НАУКА. ПОМОЩНИ ИСТОРИЧЕСКИ НАУКИ

        ИСТОРИКИИ. Т. 6 Вж 6

БК 2014/9 Кн 497
        НИЕ в науката и науката в нас : в чест на 50-годишнината на проф. д-р Петко Ст. Петков. - В. Търново : Фабер, 2013. - 623 с. : с ил. ; 24 см

Загл. и на англ. ез.: We in science and science in us. - Съдържа студии и статии от: Андрей Пантев, Константин Косев, Петър Тодоров, Радослав Радев, Анчо Калоянов, Хитко Вачев, Пламен Павлов, Сергей Страшнюк, Вера Бонева, Христо Темелски, Снежана Начева, Христо Глушков, Николай Червенков, Нина Дюлгерова, Ритта П. Гришина, Иван Стоянов, Велико Лечев, Милко Палангурски, Виолета Стойчева, Веска Николова, Димитрина Александрова, Марко Златев, Радослав Мишев, Калчо К. Калчев, Момчил Маринов, Ваня Банабакова, Росица Стоянова, Лора Дончева, Людмил Малев, Милен Михов, Николай Поппетров, Николай Проданов, Цветан Сивков, Василка Танкова, Борис Велчев, Пламен Киров, Валентина Стоянова, Росен Русанов, Славчо Сидеров Иванов, Мария Иванова, Маргарита Карамихова, Анка Игнатова, Светла Димитрова. - Библиогр. след отд. статии и под линия. - Рез. на англ. ез. - Съдържа и: Проф. д-р Петко Ст. Петков : библиография.

ISBN 978-954-400-982-3
1. Петков, Петко Стефанов, 1963- - юбилеи и чествания - сборници 2. Историци, български - юбилеи и чествания - сборници 3. История - България - нова - сборници 4. България - история
930.1(497.2)(092)(08)
949.72.053(08)
92 Петков, Петко Стефанов
COBISS.BG-ID 1262622436

БК 2014/9 Кн 498
ТАБАКОВА, Красимира Лазарова, 1954-
        Методика на обучението по история : курс лекции / Красимира Табакова. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2013. - 303 с. : с ил., к., факс. ; 24 см

Библиогр.: с. 298-301.

ISBN 978-954-07-3554-2 : 14 лв.
1. История - методика на преподаването - учебници за ВУЗ
930(072)(075.8)
COBISS.BG-ID 1262242788


930.85 ИСТОРИЯ НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА

БК 2014/9 Кн 499
БРОДЕЛ, Фернан, 1902-1985
        Граматика на цивилизациите / Фернан Бродел ; прев. от фр. Недка Капралова. - София : Изток-Запад, 2014. - 669 с. : с к. ; 22 см

Ориг. загл.: Grammaire des civilisations / Fernand Braudel.

ISBN 978-619-152-358-0 (подв.) : 35 лв.
1. Култура - история
930.85
COBISS.BG-ID 1263024356

БК 2014/9 0
        ACCESS to digital cultural heritage : innovative applications of automated metadata generation / [Krassimira Ivanova ... и др.] ; [ed. Krassimira Ivanova ... и др.]. - Plovdiv : Plovdiv Univ. Publ. House "Paisii Hilendarski", 2012. - 256 с. : с ил. ; 22 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Други авт.: Peter Stanchev, George Totkov, Kalina Sotirova, Juliana Peneva, Stanislav Ivanov, Rositza Doneva, Emil Hadjikolev, George Vragov, Elena Somova, Evgenia Velikova, Iliya Mitov, Koen Vanhoof, Benoit Depaire, Dimitar Blagoev. - Пълното име на авт. Juliana Peneva е Юлиана Пенева Пашкова. - Други ред.: Milena Dobreva, Peter Stanchev, George Totkov. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-423-722-6
1. Културно-историческо наследство - дигитализация - сборници
930.85(08)
681.3(08)
COBISS.BG-ID 1262291684


940 ИСТОРИЯ НА ЕВРОПА

ВЕЛИКОВ, Господин, 1934-
        По пътя към безсмъртието Вж Кн 107


941/949 ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ

БК 2014/9 1
ВЕЛЕВ, Григор Петров, 1935-
        Българската национална кауза 1762-2012 / Григор Велев. - [София] : ИК Знание, 2012 ([София] : [Зип]). - 510 с. : с ил., портр., к. ; 24 см

Библиогр.: с. 503-508.

ISBN 978-954-621-244-3 : 14.99 лв.
1. История - Балкански полуостров 2. История - България - 1762-2012 3. Балкански полуостров - история 4. България - история
949.7
949.72
COBISS.BG-ID 1262496228

БК 2014/9 2
ХРИСИМОВА, Огняна Петрова, 1946-
        Югоизточна Европа и големите европейски поврати (края на XIX-XX век) / Огняна Хрисимова. - [Варна] : Варненски свободен унив. "Черноризец Храбър", 2013 ([Варна] : График). - 164 с. ; 20 см

Библиогр.: с. 162-163.

ISBN 978-954-715-602-9 : 9 лв.
1. История - Балкански полуостров 2. Балкански полуостров - история
949.7
COBISS.BG-ID 1262998500

БК 2014/9 3
ЮХМА, Михаил Николаевич, 1936-
        Древните българо-чуваши : исторически очерци / Михаил Юхма ; [състав. Христо Маджаров] ; [прев. Добринка Райнова, Галя Колева]. - Варна : Алфиола, 2003 ([В. Търново] : [Абагар]). - 404 с. : с ил. ; 24 см

Прев. по: Древние чуваши / Михаил Николаевич Юхма. - Имената на състав., прев. отбелязани в изд. каре. - Възприетата форма на името на прев. Галя Колева е Галя Колева Маджарова. - Библиогр.: с. 375-399. - Рез. на бълг., рус., англ., нем. ез.

ISBN 954-8139-37-5 : 16 лв.
1. Чуваши - история 2. Волжки българи - история 3. Чувашия - история 4. Татарстан - история
947.034.4
947.041
COBISS.BG-ID 1262937572


949.72 ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ

БК 2014/9 4
АТАНАСОВА, Невенка Василева, 1935-
        През грохота на всички времена : в памет на Васил Левски по случай 140 години от неговата гибел / Невенка Атанасова, Теодора Илиева. - [София] : [Изд. авт.], [2014]. - 128 с. : с ил., портр. ; 21 см

Кор. опис. - Принт. изд.

1. История - България - сборници 2. България - история
949.72(08)
886.7-8
COBISS.BG-ID 1262245604

ВЕЛЕВ, Григор Петров, 1935-
        Българската национална кауза 1762-2012 Вж 1

БК 2014/9 5
        ЗЛАТНА България : есета и пътеписи / [предг. Димитър Боянов, Живко Г. Желев]. - Варна : Алфиола, 2002 ([В. Търново] : [Абагар]). - 340 с. : с ил. ; 24 см

Имената на авт. на предг. отбелязани на с. 1-2. - За авторите: с. 5. - Библиогр. след отд. произведения. - Съдържа: Епопея на забравените българи / Христо Маджаров. Сребърният пръстен на българите ; Амазонки българки / Галя Колева. - Възприетата форма на името на авт. Галя Колева е Галя Колева Маджарова. Златна България / Михаил Юхма ; прев. от рус. Милена Добрева. - Ориг. загл.: Золотая Болгария.

ISBN 954-8139-35-9 : 10 лв.
1. История - България
949.72
COBISS.BG-ID 1263028708

БК 2014/9 6
        ИСТОРИКИИ.  Т. 6 / [ред. кол. Иван Йорданов - глав. ред. ... и др.]. - Шумен : Унив. изд. "Епископ Константин Преславски" ; [В. Търново] : Фабер, 2013 (В. Търново : Faber). - 316 с. : с ил., табл. ; 24 см

Имената на ред. отбелязани на гърба на предзагл. с. - Други ред.: Росица Ангелова, Константин Константинов, Тодор Тодоров. - Изд. на Шуменски унив. Епископ Константин Преславски. Фак. по хуманитарни науки. Кат. по история. - Рецензии и отзиви / Иван Йорданов, Камен Андонов: с. 305-312. - Списък на авторите: с. 315. - Съдържа статии от: Красимир Т. Кръстев, Стоян Витлянов, Иван Йорданов, Стела Дончева, Николай Николов, Вера Бонева, Василка Танкова, Алека Стрезова, Росица Ангелова, Иван В. Иванов, Стефан Минков, Тодорка Симеонова, Васил Параскевов, Стоян Танев, Екатерина Керемидарска, Венета Янкова, Данаил Петров. - Библиогр. под линия.


ISBN 978-954-400-968-7 (Фабер)
1. България - старини - сборници
949.72(08)
904(497.2)(08)
930.1(497.2)(092)
902(497.2)(092)
COBISS.BG-ID 1286852068


949.72.03 ПЕРИОД НА ФЕОДАЛИЗМА В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ (VII В. - I ПОЛ. НА ХVIII В.)

БК 2014/9 7
ГЮЗЕЛЕВ, Васил Тодоров, 1936-
        Съчинения в пет тома. Т. 3, Папството и българите през Средновековието (ІХ-ХV в.) / Васил Гюзелев. - София : Захарий Стоянов, 2013 ([София] : Унив. изд. "Св. Климент Охридски"). - 423 с. ; 25 см

ISBN 978-954-09-0815-1 (подв.) : 30 лв.
1. История - България - Средни векове 2. Папство - история - Средни векове 3. България - история
949.72.03(081)
COBISS.BG-ID 1262314468


949.72.04 ПЕРИОД НА КРИЗАТА НА ФЕОДАЛИЗМА И ЗАРАЖДАНЕ НА КАПИТАЛИСТИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ. ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД (II ПОЛ. на ХVIII В.-1878Г.)

БК 2014/9 8
БАЛЪКОВ, Илия Енев, 1932-
        В капана на Дряновския манастир / Илия Балъков. - В. Търново : Ивис, 2013. - 104 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см

ISBN 987-954-2968-63-4 !
1. Попов, Димитър Георгиев, 1846-1876 - биографии 2. Учители, български - биографии 3. Четническо движение 4. България - история
949.72.042(092)
92 Попов, Димитър Георгиев
COBISS.BG-ID 1262768100

БК 2014/9 9
ВЕЛЕВ, Григор Петров, 1935-
        Българската национална кауза 1762-2012. Кн. 1, Непреходен стремеж за национално обединение 1762-1918 / Григор Велев. - 2. изд. - [София] : Знание, 2013. - 204 с. : с портр., факс., к. ; 24 см

1. изд. 2012. - Изд. на БАН. Науч. център за бълг. нац. стратегия. Науч. институт по бълг. нац. история. - С ерудиция, научна добросъвестност и загриженост за нацията / Пламен Павлов: с. 9-10. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. 

ISBN 978-954-621-245-0 : 9.99 лв.
1. История - България - 1762-1918 2. България - история
949.72.04
949.72.05
COBISS.BG-ID 1262634980

БК 2014/9 Кн 510
ЖЕЛЕВ, Йордан Живков
        Копривщенският Неофит : принос към биографията на Христо Пулеков (1817-1889) / Йордан Желев. - В. Търново : Фабер, 2014. - 424 с. : с ил., факс. ; 21 см

Библиогр.: с. 377-410. - Именен показалец, геогр. показалец. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-00-0008-2
1. Пулеков, Христо Вълков, 1817-1889 - биографии 2. Възрожденци, български - биографии 3. България - история
949.72.04(092)
92 Пулеков, Христо Вълков
COBISS.BG-ID 1262503140

БК 2014/9 Кн 511
ЛЕВСКИ, Васил, 1837-1873
        Васил Левски - живот, дела, извори. Т. 1, Извори / [състав.] Димитър Т. Страшимиров. - 2. прераб. изд. - София : Изток-Запад, 2014. - 348 с. : с факс. ; 22 см. - (Библиотека Забравените българи)

Васил Левски - псевд. на Васил Иванов Кунчев. - 1. изд. 1929 със загл. Васил Левски, изд. на Нар. к-т Васил Левски. - Речник на използваните остарели диалектни думи и турцизми: с. 329-333. - Съдържа: Писма от Левски ; Сметки, бележки и други от Левски ; Джобното бележниче на Левски.

ISBN 978-619-152-368-9 : 15 лв.
1. Левски, Васил, 1837-1873 - биографски материали 2. Революционери, български - биографски материали 3. България - история
949.72.042(092)
92 Левски, Васил
COBISS.BG-ID 1262996452


949.72.05 БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА КАПИТАЛИЗМА (1878 - 1944)

ВЕЛЕВ, Григор Петров, 1935-
        Българската национална кауза 1762-2012. Кн. 1, Непреходен стремеж за национално обединение 1762-1918 Вж 9

БК 2014/9 Кн 512
ВОЙНИКОВ, Димитър Георгиев, 1897?-1990
        Българите в най-източната част на Балканския полуостров - Източна Тракия / Димитър Войников. - 2. прераб. изд. - София : ИК Коралов и сие, 2009 (София : Дими 99). - 295 с. : с ил., портр. ; 23 см + 1 к. (34 х 46 см, сгъната до 23 х 16 см) + 1 оптичен диск (DVD)

1. изд. 2002.

ISBN 978-954-9742-25-1 : 17 лв.
1. История - Източна Тракия 2. Тракийски въпрос 3. Преображенско въстание 1903 4. България - история
949.72.05(02+086.8)
COBISS.BG-ID 1262656228

БК 2014/9 Кн 513
НЕДЕВ, Недю Тенев, 1925-
        Цар Борис III : дворецът и тайният кабинет / Недю Недев. - [5.] изд. - Пловдив : ИК Хермес, 2013 (Хасково : Полиграфюг). - 560 с. : с ил., портр., XXIV с. : ил., портр., факс. ; 24 см

1. изд. 1997 на изд. Хераклит. - В кн. погрешно отпеч. 2. прераб. и доп. изд.

ISBN 978-954-26-1271-1 : 19.95 лв.
1. Борис III, цар, 1894-1943 - биографии 2. Царе, български - биографии 3. България - история
949.72.05(092)
92 Борис III, цар
COBISS.BG-ID 1262694372

        НИЕ в науката и науката в нас : в чест на 50-годишнината на проф. д-р Петко Ст. Петков Вж Кн 497

ГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ


Албуми

0 ОБЩ ОТДЕЛ

08 ИЗДАНИЯ СЪС СМЕСЕНО СЪДЪРЖАНИЕ. СЪБРАНИ СЪЧИНЕНИЯ

ЮДЕРЗО, Албер, 1927-
        Астерикс Галският герой : [комикс] Вж Г 10


7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ

72 АРХИТЕКТУРА
Вж и 69; 71

БК 2014/9 Г 1
ЖЕЛЯЗКОВА, Вяра Стефанова, 1970-
        2003-2013 във и извън контекста / Вяра Желязкова, Георги Кътов = 2003-2013 in and out of the context / Viara Jeliazkova, Georgi Katov ; [Engl. transl. Iva Taralejkova]. - [Ст. Загора] : 2М, 2013. - 1 албум (391 с.) : с цв. ил., черт. ; 24 см

Загл. на кор: I/O архитекти. - Името на прев. отбелязано в изд. каре. - Съдържа ил. от: Борис Мисирков, Георги Богданов, Минко Минев, Теодора Зарева, Яна Блажева, Цецо Мирчев, Пламена Коева, Михаил Новаков, Елена Спасова.

ISBN 978-954-9411-31-7 : 50 лв.
1. Архитектура, съвременна - 2003-2013 - албуми 2. Художествено пространствено оформление - 2003-2013 - албуми
721(084)
747(084)
COBISS.BG-ID 1262350308


73/76 ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ

БК 2014/9 Г 2
АБАЗОВА, Магда Панчева, 1923-2011
        Магда Абазова / представена от Мая Павлова = Magda Abazova / presented by Maya Pavlova ; [Engl. transl. Todor Shopov, Tania Alexieva]. - [София] : Нац. дарителски фонд 13 века България, 2013 ([София] : Унив. изд. "Св. Климент Охридски"). - 1 албум (48 с.) : с. цв. ил., портр. ; 22 x 23 см. - (Съвременно българско изкуство. Имена = Modern Bulgarian art. Names)

Имената на прев. отбелязани в изд. каре.

ISBN 978-954-8718-12-7
1. Абазова, Магда Панчева, 1923-2011 - албуми 2. Художници, български - албуми 3. България - изобразителни изкуства
73/76.071.1(497.2)(092)(084)
92 Абазова, Магда Панчева
COBISS.BG-ID 1262666468

БК 2014/9 Г 3
БАЕВ, Георги Димитров, 1924-2007
        Георги Баев / представен от Аксиния Джурова = Georgi Baev / presented by Axinia Džurova ; [Engl. transl. Todor Shopov, Tania Alexieva]. - [София] : Нац. дарителски фонд 13 века България, 2013 ([София] : Унив. изд. "Св. Климент Охридски"). - 1 албум (48 с.) : с цв. ил., портр. ; 22 x 23 см. - (Съвременно българско изкуство. Имена = Modern Bulgarian art. Names)

Имената на прев. отбелязани в изд. каре.

ISBN 978-954-8718-10-3
1. Баев, Георги Димитров, 1924-2007 - албуми 2. Художници, български - албуми 3. България - изобразителни изкуства
73/76.071.1(497.2)(092)(084)
92 Баев, Георги Димитров
COBISS.BG-ID 1262841572

БК 2014/9 Г 4
КЪНЕВА, Мариана Кънчева, 1955-
        [Мариана Кънева] : [албум]. - [София] : [Фараго], [2013]. - 1 албум ([50] с.) : с цв. ил. ; 15 x 21 см

Загл. данни установени от доп. източник. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-2961-65-9
1. Кънева, Мариана Кънчева, 1955- - албуми 2. Художници, български - албуми 3. България - изобразителни изкуства
73/76.071.1(497.2)(092)
92 Кънева, Мариана Кънчева
COBISS.BG-ID 1262565348

НАЦИОНАЛНА галерия за чуждестранно изкуство. Колекция Николай Рьорих (София)
        Колекция Николай Рьорих Вж Г 7


745/749 ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИНТЕРИОР. ДИЗАЙН

ЖЕЛЯЗКОВА, Вяра Стефанова, 1970-
        2003-2013 във и извън контекста Вж Г 1


75 ЖИВОПИС
Вж и 74

БК 2014/9 Г 5
БОЖИЛОВ, Георги Йорданов, 1935-2001
        Георги Божилов - Слона / представен от Анжела Данева = George Bojilov - Slona / presented by Angela Daneva ; [Engl. transl. Todor Shopov, Tania Alexieva]. - [София] : Нац. дарителски фонд 13 века България, 2013 ([София] : Унив. изд. "Св. Климент Охридски"). - 1 албум (48 с.) : с. цв. ил., портр. ; 22 x 23 см. - (Съвременно българско изкуство. Имена = Modern Bulgarian art. Names)

Слона - псевд. на Георги Йорданов Божилов. - Имената на прев. отбелязани в изд. каре.

ISBN 978-954-8718-11-0
1. Божинов, Георги Йорданов, 1935-2001 - албуми 2. Художници, български - албуми 3. България - изобразителни изкуства
75.071.1(497.2)(092)(084)
92 Божинов, Георги Йорданов
COBISS.BG-ID 1262668260

БК 2014/9 Г 6
БОЯДЖИЕВ, Златю Георгиев, 1903-1976
        Златю Бояджиев / [текст] Димитър Аврамов. - София : Стефан Добрев, 2013 ([Пловдив] : Булвест принт). - 1 албум (216 с.) : с цв. ил., портр. ; 31 см

Биогр. данни за авт. на текст отбелязани на гърба на кор. - Златю Бояджиев - живот в дати / Станислава Николова: с. 212-213. - Избрана библиография за Златю Бояджиев (1936-2013) / състав. Станислава Николова: с. 214-215.

ISBN 978-619-7050-05-9 (подв.) : 59 лв.
1. Бояджиев, Златю Георгиев, 1903-1976 - албуми 2. Художници, български - албуми 3. България - изобразителни изкуства
75.071.1(497.2)(092)(084)
92 Бояджиев, Златю Георгиев
COBISS.BG-ID 1262631140

БК 2014/9 Г 7
НАЦИОНАЛНА галерия за чуждестранно изкуство. Колекция Николай Рьорих (София)
        Колекция Николай Рьорих : [на Национална галерия за чуждестранно изкуство] = Коллекция Николай Рерих = Collection Nikolay Roerich / [текст Ирина Мутафчиева ... и др.] ; [състав. Ирина Мутафчиева и Георги Тошев] ; [прев. Рима Германова, Никола Георгиев]. - [София] : [Гера арт], 2012 ([София] : [ПК "Д. Благоев"]). - 1 албум (292 с.) : с цв. ил. ; 29 см

Загл. на гърба на кн.: Николай Рьорих ; Nikolay Roerich. - Имената на авт. на текст отбелязани на гърба на загл. с. - Други авт. на текст: Светлин Русев, Величко Коларски. -
Пълното име на авт. на текст Светлин Русев е Светлин Русев Вълчев. - Имената на състав., прев. отбелязани в изд. каре. - Възприетата форма на името на прев. Рима Германова е Римма Германова.

ISBN 978-954-9496-12-3 (подв.)
1. Рьорих, Николай Константинович, 1874-1947 -творчество - колекции 2. Национална галерия за чуждестранно изкуство. Колекция Николай Рьорих (София) - албуми 3. Художници, руски - творчество - колекции 4. Русия - изобразителни изкуства 5. София - музеи
75.071.1(470)(092)(084)
73/76(497.223):069(084)
92 Рьорих, Николай Константинович
COBISS.BG-ID 1262702052

БК 2014/9 Г 8
BITTAU, Dora Nikolova, 1943-
        The Saints Cyril and Methodius patrons of Europe in the paintings of Dora Nikolova Bittau : the lives of the Saints Cyril and Methodius : monochromes : versions and paintings of the epoch / [transl. from ital. Polina Bittau, Alexander Antov]. - Sofia : Publ. house Orbis-M, 2014 ([София] : [Булгед]). - 1 албум (70 с.) : с цв. ил. ; 20 х 21 см

Ориг. загл.: I Santi Cirillo e Metodio patroni dʼEuropa nei quadri di Dora Nokolova Bittau. - Имената на прев. отбелязани в изд. каре. - The iconographic art in the pantings of Dora Nikolova Bittau / Maria Tabakova ; transl. Alfred Di Rocco: с. 11-12. - The life ot the saints Cyril and Methodius patrons of Europe in the paintings of Dora Nikolova Bittau / Nelly Nikolova: с. 13-15. - Brief biographical note : Dora Nikolova Bittau: с. 66-68.

ISBN 978-619-90183-2-3
1. Битау, Дора Николова, 1943- - албуми 2. Кирил, славянски първоучител, 827-869 - в изкуството - албуми 3. Методий, славянски първоучител, 815-885 - в изкуството - албуми 4. Художници, български - албуми 5. България - изобразителни изкуства
75.071.1(497.2)(092)(084)
92 Битау, Дора Николова
COBISS.BG-ID 1262936292

БК 2014/9 Г 9
BITTAU, Dora Nikolova, 1943-
        I Santi Cirillo e Metodio patroni dʼEuropa nei quadri di Dora Nokolova Bittau : la vita dei Santi Cirillo e Metodio : monocromi : varianti e quadri d'epoca. - Sofia : Orbis-M, 2013 ([София] : [Булгед]). - 1 албум (76 с.) : с цв. ил. ; 20 x 21 см

Текст и на англ. ез. / прев. Polina Bittau. - L'arte iconografica nell' opera di Dora Nikolova Bittau / Maria Tabakova: с. 11-12. - The iconographic art in the pantings of Dora Nikolova Bittau / Maria Tabakova ; transl. Alfred Di Rocco: с. 13-15. - I Santi cirillo e Metodio patroni D'Europa nei guadri di Dora Nikolova Bittau / Nelly Nikolova: с. 15-17. - The life ot the saints Cyril and Methodius patrons of Europe in the paintings of Dora Nikolova Bittau / Nelly Nikolova: с. 18-21. - Breve nota biografica : Dora Nikolova Bittau: с. 69-70. - Brief biographical note : Dora Nikolova Bittau: с. 71-74.

ISBN 978-619-90183-1-6
1. Битау, Дора Николова, 1943- - албуми 2. Кирил, славянски първоучител, 827-869 - в изкуството - албуми 3. Методий, славянски първоучител, 815-885 - в изкуството - албуми 4. Художници, български - албуми 5. България - изобразителни изкуства
75.071.1(497.2)(092)(084)
92 Битау, Дора Николова
COBISS.BG-ID 1262938852


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

840-93 ФРЕНСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2014/9 Г 10
ЮДЕРЗО, Албер, 1927-
        Астерикс Галският герой : [комикс] / рис. Албер Юдерзо ; текст Рьоне Госини ; прев. Венелин Пройков. - София : Артлайн студиос, 2013 ([София] : [Скала принт]). - 48 с. : с цв. ил. ; 30 см

Ориг. загл.: Astérix le Gaulois / Goscinny-Uderzo. - Кн. от поредицата за Астерикс.

ISBN 978-954-2908-56-2 : 11.99 лв.

840-93-32(084)
087.5
COBISS.BG-ID 1262268388

БК 2014/9 Г 11
ЮДЕРЗО, Албер, 1927-
        Златният сърп : [комикс] / рис. Албер Юдерзо ; текст Рьоне Госини ; прев. Венелин Пройков. - София : Артлайн студиос, 2013 ([София] : [Скала принт]). - 46 с. : с цв. ил. ; 30 см

Ориг. загл.: La serpe d'or / Gosciny-Uderzo. - Кн. от поредицата за Астерикс.

ISBN 978-954-2908-75-3 : 11.99 лв.

840-93-32(084)
COBISS.BG-ID 1262256612


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

92 БИОГРАФИИ
Вж и 01

АБАЗОВА, Магда Панчева, 1923-2011
        Магда Абазова Вж Г 2

БАЕВ, Георги Димитров, 1924-2007
        Георги Баев Вж Г 3

БОЖИЛОВ, Георги Йорданов, 1935-2001
        Георги Божилов - Слона Вж Г 5

БОЯДЖИЕВ, Златю Георгиев, 1903-1976
        Златю Бояджиев Вж Г 6

КЪНЕВА, Мариана Кънчева, 1955-
        [Мариана Кънева] : [каталог] Вж Г 4

НАЦИОНАЛНА галерия за чуждестранно изкуство. Колекция Николай Рьорих (София)
        Колекция Николай Рьорих Вж Г 7

BITTAU, Dora Nikolova, 1943-
        The Saints Cyril and Methodius patrons of Europe in the paintings of Dora Nikolova Bittau : the lives of the Saints Cyril and Methodius : monochromes : versions and paintings of the epoch Вж Г 8

BITTAU, Dora Nikolova, 1943-
        I Santi Cirillo e Metodio patroni dʼEuropa nei quadri di Dora Nokolova Bittau : la vita dei Santi Cirillo e Metodio : monocromi : varianti e quadri d'epoca Вж Г 9

ИЗДАНИЯ НА НЕКНИЖНИ МАТЕРИАЛИ И НА ЕЛЕКТРОННИ НОСИТЕЛИ


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

371 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО. УЧИЛИЩНО ДЕЛО

БК 2014/9 Е 1
        ОЦЕНЯВАНЕ на учениците [Електронен ресурс] : ръководство за експерти обучители / [Наташа Цанова ... и др.]. - София : [Унив. изд. "Св. Климент Охридски"], 2013. - 1 оптичен диск (CD) : текст, ил., табл., сх. ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; MS Office. - Имената на авт. отбелязани на гърба на загл. с. - Други авт.: Снежана Томова, Мая Гайдарова, Милена Кирова, Елена Бояджиева, Владислав Господинов, Надежда Райчева, Илиана Петкова, Любомир Джалев. - Електронният ресурс се разпространява с кн. - Изд. на Нац. институт за обучение и квалификация в системата на образованието.

1. Ученици - проверка и оценка на знанията
371.27(02.034)
COBISS.BG-ID 1262542820


5 МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

51 МАТЕМАТИКА

        COMPLEX analysis and applications '13 (CAA '13) : proceedings of [International memorial conference for the 100th anniversary of birth of academician Ljubomir Iliev, IMI - Sofia, 31 Oct. - 2 Nov. 2013] : electronic book with full length papers Вж Е 2


517 МАТЕМАТИЧЕН АНАЛИЗ. ФУНКЦИОНАЛЕН АНАЛИЗ
Вж и 510.2/.6

БК 2014/9 Е 2
        COMPLEX analysis and applications '13 (CAA '13) [Електронен ресурс] : proceedings of [International memorial conference for the 100th anniversary of birth of academician Ljubomir Iliev, IMI - Sofia, 31 Oct. - 2 Nov. 2013] : electronic book with full length papers / [ed. Virginia Kiryakova]. - Sofia : Bulg. Acad. of Sci., 2013. - Текстови данни. - 1 оптичен диск (CD) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; MS Office. - Изд. на Bulg. Acad. of Sci. Inst. of Math. and Inform. - Academician Ljubomir Iliev and the day of national leaders / Virginia Kiryakova: с. 1-5. - List of publications of academician Ljubomir Iliev / Donka Pashkouleva: с. 17-32. - Съдържа докл. от: Blagovest Sendov, Peter Rusev, L.N. Apostolova, Emilia Bazhlekova, Melkana A. Brakalova, Ivan H. Dimovski, Valentin Z. Hristov, Margarita Spiridonova, Valentina Gogovska, Milen Hristov, Slagjana Jakimovik, Virginia Kiryakova, Hironao Koshimizu, Takeshi Miura, Hiroyuki Takagi, Sin-Ei Takahasi, Yanka Nikolova, Jordanka Paneva-Konovska, Donka Pashkouleva, Peter R. Popivanov, Predrag M. Rajkovic, Paul Barry, Natasa Savic, Medhat A. Rakha, Arjun K. Rathie, Ujjwal Pandey, Ivan Pierre Ramadanoff, Szilárd Gy. Révész, Armen Sergeev, Diana T. Stoeva, Djurdjica Takači, Arpad Takači, Aleksandar Takači, Wolfgang Tutschke. - Библиогр. след отд. рез. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-8986-38-0
1. Илиев, Любомир Георгиев, 1913-2000 - юбилеи и чествания - конференции 2. Математици, български - юбилеи и чествания - конференции 3. Математически анализ - конференции 4. България - математика
517(063)(063.034)
51(497.2)(092)(063.034)
92 Илиев, Любомир Георгиев
COBISS.BG-ID 1262671844


55 ГЕОЛОГИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКИ И ГЕОФИЗИЧЕСКИ НАУКИ
Вж и 502

БК 2014/9 Е 3
МЕЖДУНАРОДНА научно-техническа конференция Геология и въглеводороден потенциал на Балканско-Черноморския регион (4 ; Варна ; 2013)
        ІV международна научно-техническа конференция Геология и въглеводороден потенциал на Балканско-Черноморския регион [Електронен ресурс] = ІV международная научно-техническая конференция Геология и углеводородный потенциал Балкано-Черноморского региона = ІV international scientific and technical conference Geology and hydrocarbon potential of the Balkan-Black Sea Region : 60 anniversary of the University of mining and geology St. Ivan Rilski : 50 anniversary of the Faculty of geology and geography in Sofia university St. Kliment Ohridski : 11-15 September 2013 Resort St. St. Constantine and Elena, Varna / ed. council Todor Nikolov ... [и др.]. - Текстови данни. - [Sofia] : Sci. and Techn. Union of Mining, Geology and Metallurgy, 2013. - 1 оптичен диск (CD) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Аcrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Загл. на кор.: Геология и въглеводороден потенциал на Балканско-Черноморския регион ; Геология и углеводородный потенциал Балкано-Черноморского региона ; Geology and hydrocarbon potential of the Balkan-Black Sea Region. - Загл. на гърба на кн.: Proceedings of the ІV international scientific and technical conference. - Други ред.: Christo Dabovski, Vassil Balinov, Dimcho Yossifov, Georgi Georgiev, Efrosima Zaneva-Dobranova, Radoslav Nakov. - Електронният ресурс се разпространява с кн. - Съдържа докл. от: Ivan Zagorchev, Д. Йосифов, Р. Радичев, Anatoly M. Nikishin, A. Okay, O. Tüysüz, A. Demirer, N. Amelin, E. Petrov, I. Gabriel, Хр. Димитров, Г. Георгиев, Stefan Shanov, Л. Якушин, И. Ищенко, Polina Andreeva, Lubomir Metodiev, Hristo Kiselinov, Docho Dochev, Silviya Petrova, Орлин Димитров, Николай Евдощук, Татьяна Галко, Николай Гунда, Гладис Якубенко, Alexander Kitchka, Tetiana Dovzhok, Олег Гафич, Павел Загороднюк, Иван Гафич, Николай Харченко, Сергей Вакарчук, Георгий Башкиров, V. I. Lysenko, O. V. Kalynychenko, Н. В. Вергельская, Васил Балинов, Ефросима Занева-Добранова, Мариана Дончева, Н. Сечкарьов, Георги Панов, О. М. Прищепа, Г. А. Григорьев, Ал. А. Отмас, A. Magalashvili, M. Margvelashvili, P. Tsintsadze, M. King, Atanas Vasilev, Emanuil Kojuharov, Raina Hristova, Emil Botev, Valery Trendafilov, Sunjay, Анна Кришталь, Димитър К. Щерев, Jordan M. Jordanov, Nikola Botoucharov, Violeta Slabakova, Geo Kunev, Лъчезар Георгиев, Нина Николова, Милослав Кацаров, Антоанета Георгиева, Юлиан Радев, Румен Кулев, Добромир Нецов, Юлиян Димитров, Boyko Ranguelov, Мартин Бояджиев, Р. В. Осикина, Д. Е. Осикин, Katerina Nikolova, Svetlana Bratkova, Petia Genova, Хубен Хубенов, Иван Арсениев, Ради Радичев, Стефан Димовски, G. Tari, W. Kosi, M. Fallah, C. Schell, B. Bretis, J. Floodpage, Sh. Adamia, V. Alania, A. Chabukiani, O. Enukidze, N. Sadradze, Georgi Georgiev, Ivan Pavlov, Dimitar Draytchev, Rumen Ognianov, Maya Grigorova, Sergiu Bors, Octavian Coltoi, Stanciu Sebastian, A. Khortov, Огнян Кованджийски, Николай Ненков. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ., бълг., рус. ез.

1. Геология - Черноморие - конференции 2. Природни газове - добиване и преработка - Черноморие - конференция 3. Черноморие - геологични и геофизични науки
55(262.5-0)(063.034)
622.324(262.5-0)(063.034)
COBISS.BG-ID 1262637028

                               

6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

622 МИННО ДЕЛО
Вж и 528; 549; 55; 624; 662

МЕЖДУНАРОДНА научно-техническа конференция Геология и въглеводороден потенциал на Балканско-Черноморския регион (4 ; Варна ; 2013)
        ІV международна научно-техническа конференция Геология и въглеводороден потенциал на Балканско-Черноморския регион : 60 anniversary of the University of mining and geology St. Ivan Rilski : 50 anniversary of the Faculty of geology and geography in Sofia university St. Kliment Ohridski : 11-15 September 2013 Resort St. St. Constantine and Elena, Varna Вж Е 3


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

92 БИОГРАФИИ
Вж и 01

        COMPLEX analysis and applications '13 (CAA '13) : proceedings of [International memorial conference for the 100th anniversary of birth of academician Ljubomir Iliev, IMI - Sofia, 31 Oct. - 2 Nov. 2013] : electronic book with full length papers Вж Е 2

НОВИ ЗАГЛАВИЯ ПРОДЪЛЖАВАЩИ ИЗДАНИЯ


Национални вестници

3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

30 ТЕОРИИ, МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ НАУКИ. СОЦИОГРАФИЯ

БК 2014/9 П 1
        ЧАС пик. - No 1 (25-31 окт. 2014)- . - София : Ен Ем медиа, 2014- (София : Алианс медиапринт). - 42 см

Седмично.

ISSN 2367-606X = Час пик

304
COBISS.BG-ID 1264896740


316 СОЦИОЛОГИЯ. СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ
Вж и 159.9; 308; 314; 39

БК 2014/9 П 2
        ЗЛАТНА възраст : национален седмичник за българските пенсионери. - Год. 1, No 1 (17 окт. 2014)- . - София : Муузон, 2014- (София : Алианс медиапринт). - 42 см

Седмично.

ISSN 2367-5918

316.346
COBISS.BG-ID 1264539364

Регионални вестници

3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

30 ТЕОРИИ, МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ НАУКИ. СОЦИОГРАФИЯ

БК 2014/9 П 3
        ВЕСТНИКЪ - Девин в 7 дни. - Год. 1, No 1 (23 май 2014)- . - Девин : Инфопрес Родопи, 2014- . - 42 см

Неизвестна периодичност.

ISSN 2367-5292

304
COBISS.BG-ID 1261345764

БК 2014/9 П 4
        НЕДЕЛНИК : вестник за политика, бизнес и култура. - Год. 1, No 1 (9 ян. 2014)- . - Ямбол : ИПК Светлина, 2014-        . - 42 см

Ежедневно. - Продължение на: Делник = ISSN 1310-4551

ISSN 2367-6221 = Неделник (2014)

304
COBISS.BG-ID 1264775908

БК 2014/9 П 5
        ХАСКОВСКИ новини : всекидневник за област Хасково. - 8 септ. 2014-. - Харманли : Марица прес, 2014- . - 42 см

Ежедневно.

ISSN 2367-5802 = Хасковски новини

304
COBISS.BG-ID 1263707364

Списания

0 ОБЩ ОТДЕЛ

БК 2014/9 П 6
        ХЪРВАТСКА реч. - No 1 (2014)- . - София : Културно-просветно дружество на хърватите в България, 2014- (Костинброд : Мултипринт). - 29 см

Три пъти годишно.

ISSN 2367-5195 = Хърватска реч

0
7
COBISS.BG-ID 1261228004

05 СПИСАНИЯ И ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ С ОБЩ ХАРАКТЕР
Вж и 07

БК 2014/9 П 7
        ДВЕРЬ в BG : журнал для русскоязычных : рекламно-информационный журнал. - No 1 (25 ян.-25 февр. 2014)-        . - Варна : Лира-777, 2014- . - 20 см

Месечно

ISSN 2367-5101 = Дверь в BG (Print)

05
659.1
COBISS.BG-ID 1260471524


08 ИЗДАНИЯ СЪС СМЕСЕНО СЪДЪРЖАНИЕ. СЪБРАНИ СЪЧИНЕНИЯ

БК 2014/9 П 8
        МОГА да бъда ... Barbie. - No 1 (2014)- . - София : Егмонт България, 2014- (София : Ропринт). - 27 см

Неизвестна периодичност.

ISSN 2367-5098 = Мога да бъда ... Barbie

087.5
COBISS.BG-ID 1261605348

БК 2014/9 П 9
        ОТКРИВАТЕЛ. - No 1 (2014)- . - София : ИК Хексигон, 2014- . - 32 см

Неизвестна периодичност.

087.5
COBISS.BG-ID 1263705316


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

323 ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА
Вж и 329

БК 2014/9 П 10
        КЛУБ "Z". - No 1 (март 2014)- . - София : Зебра.БГН, 2014- (София : Софпринт груп). - 28 см

Месечно.

ISSN 2367-4768 = Клуб Z

32
COBISS.BG-ID 1259586020


33 ИКОНОМИКА. ИКОНОМИЧЕСКИ НАУКИ

БК 2014/9 П 11
        LIFE.BG. - No 1 (14 ноем. 2014)-  - София : Любомир Станиславов : S Media Team, 2014-. - 27 см

Седмично. - Текст на бълг. ез.

ISSN 2367-5748 = Life.bg (София)

33
COBISS.BG-ID 1265191652


338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ

БК 2014/9 П 12
        ЖЕНИТЕ в бизнеса. - Год. 1, бр. 1 (дек. 2014)- . - София : Икономедиа, 2014- (София : Алианс принт). - 27 см

Годишно изд.

ISSN 2367-6310 = Жените в бизнеса

338
COBISS.BG-ID 1283845348


6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

61 МЕДИЦИНА

БК 2014/9 П 13
        СЪВРЕМЕННИ медицински проблеми : издание на Медицински институт на МВР = Journal of contemporary medical problems. - No 1 (2014)- . - София : Лице прес, 2014- . - 30 см

Тримесечно.

ISSN 2367-4776 = Съвременни медицински проблеми

61
COBISS.BG-ID 1262332644

БК 2014/9 П 14
        MEDICAL magazine : специализирано списание за лекари. - [No. 1 (ян. 2014)]- . - София : Екомедия, 2014- (София : Spektar.bg). - 28 см

Месечно. - Текст на бълг. ез.

ISSN 1314-9709 = Medical magazine (София)

61
COBISS.BG-ID 1259058404


616.3 БОЛЕСТИ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА. СТОМАТОЛОГИЯ

БК 2014/9 П 15
        ЗЪБОТЕХНИЧЕСКА лаборатория. - No пилотен (ноем. 2014)- . - София : Инфодент-БГ, 2014- . - 28 см

Тримесечно.

ISSN 2367-6329 = Зъботехническа лаборатория

616.34
COBISS.BG-ID 1265303524

БК 2014/9 П 16
        DEA : бизнес изданието на Българския дентален бранш. - [Год. 1, No 1 (2013)]- . - София : Инфодент - БГ, [2013]-        . - 28 см

Три пъти годишно.

ISSN 2367-4628 = DEA (София)

616.31
65
COBISS.BG-ID 1260154084


65 УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА, ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА. ПОЛИГРАФИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ И ИЗДАТЕЛСКО ДЕЛО
Вж и 33; 347; 351

        DEA : бизнес изданието на Българския дентален бранш Вж П 16

Периодични сборници

6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

621.39 СЪОБЩИТЕЛНА ТЕХНИКА

БК 2014/9 П 17
        ГОДИШНИК на департамент "Телекомуникации" [Електронен ресурс]. - Т. 1 (2014)- . - София : НБУ, 2014- . - Електронни оптични дискове (CD-ROM) ; 12 см

Годишно. - Загл. от загл. екран.

ISSN 2367-5039 = Годишник на департамент Телекомуникации

621.39
COBISS.BG-ID 1271741412


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

882 РУСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/9 П 18
        ДОСТОЕВСКИ: мисъл и образ : алманах на Българското общество "Достоевски". - Т. 1 (2014)- . - София : Изток-Запад, 2014- . - 21 см

Годишно.

ISSN 2367-5667 = Достоевски: мисъл и образ

882.09
COBISS.BG-ID 1264783588

Справочници

3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

373 ВИДОВЕ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА

БК 2014/9 П 19
        СПРАВОЧНИК за средно образование и езиково обучение ... : издание към сп. "Образование и специализация в чужбина". - No. 1 (2014)- . - София : Маркет тренд, 2014- . - 25 см

Годишно.

373.5
COBISS.BG-ID 1261719780

Доклади и отчети

3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

355/359 ВОЕННО ДЕЛО. ВОЕННИ НАУКИ. НАРОДНА ОТБРАНА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ
Вж и 351.86; 623

БК 2014/9 П 20
        НАУЧНА конференция с международно участие "Военни технологии и системи за осигуряване на отбраната - ..." : сборник доклади. - 2013- . - София : Институт по отбрана "Проф. Цветан Лазаров", 2014-        (София : Дайрект сървисиз). - 23 см

Двугодишно. - 2012 регистрирано в Бълг. книгопис. Сер. 1.

ISSN 2367-5942 = Научна конференция с международно участие Военни технологии и системи за осигуряване на отбраната - ...

355.02
COBISS.BG-ID 1265797348

БК 2014/9 П 21
        ПЛАНИРАНЕ на граждански ресурси за отбрана и развитие на отбранителните способности на страната : сборник с материали от научно-практическа конференция. - 2014- . - София : М-во на отбраната, 2014- . - 24 см

Неизвестна периодичност .

ISSN 2367-4709 = Планиране на граждански ресурси за отбрана и развитие на отбранителните способности на страната

355/359
COBISS.BG-ID 1260476900

БК 2014/9 П 22
        СБОРНИК доклади от научна конференция "Актуални проблеми на сигурността". - Т. 1 (2014)- . - В. Търново : Нац. военен унив. "Васил Левски", 2014- . - 20 см

Неизвестна периодичност. - 2013 регистрирано в Бълг. книгопис. Сер. 1. - Излиза и електронно изд. на (CD-ROM) = ISSN 2367-7473

ISSN 2367-7465 = Сборник доклади от научна конференция Актуални проблеми на сигурността

355.02
COBISS.BG-ID 1275878884

БК 2014/9 П 23
        СБОРНИК доклади от научна конференция "Актуални проблеми на сигурността" [Електронен ресурс]. - Текстови данни. - 2014- . - В. Търново : Нац. военен унив. "Васил Левски", 2014- . - Електронни оптични дискове (CD-ROM) ; 12 см

Неизвистна периодичност. - Загл. от загл. екран. - Излиза и печ. изд.: Сборник доклади от научна конференция "Актуални проблеми на сигурността" = ISSN 2367-7465

ISSN 2367-7473 = Сборник доклади от научна конференция Актуални проблеми на сигурността (CD-ROM)

355.02
COBISS.BG-ID 1275877092


7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ

78 МУЗИКА
Вж и 24; 792

БК 2014/9 П 24
        АКАДЕМИЧЕН форум "Интегрална музикална теория..." : междунарадна конференция : сборник с доклади = Academic forum integral music theory... : international conference : conference papers. - 2013- . - София : Нац. муз. акад. "Проф. Панчо Владигеров", 2014- . - 23 см

Годишно.

ISSN 2367-5985 = Академичен форум Интегрална музикална теория...

78
COBISS.BG-ID 1268076772


781 ОБЩА ТЕОРИЯ НА МУЗИКАТА

БК 2014/9 П 25
        ДОКТОРАНТСКИ четения ... - Национална музикална академия : сборник с материали от научна среща на докторанти от Националната музикална академия "Проф. Панчо Владигеров". - 2013- . - София : Марс 09, 2014- (София : Симолини). - 21 см

Годишно.

ISSN 2367-4873 = Докторантски четения (Национална музикална академия)

781
COBISS.BG-ID 1264115428

Съкращения на български словосъчетания, приети в националната библиографска агенция за използване във всички области на библиографското описание, с изключение на редната дума и областта на заглавието и авторската отговорностБАН

Българска академия на науките

БМФ

Български морски флот

БНБ

Българска народна банка

БОК

Български олимпийски комитет

БСП

Българска социалистическа партия

БТК

Българска телекомуникационна компания

ВА

Военна академия

ВАК

Висша атестационна комисия

ВВВУ

Висше военно въздушно училище

ВВМУ

Висше военно морско училище

ВВОВУ

Висше военно общо войсково училище

ВВУ

Висши военни училища

ВВУАПО

Висше военно училище по артилерийска и противовъздушна отбрана

ВИЗВМ

Висш институт по зоотехника и ветеринарна медицина

ВИПОНД

Висш институт за подготовка на офицери и научноизследователска дейност Вж АКАДЕМИЯ НА МВР

ВМИ

Висш медицински институт

ВНВСУ

Висше народно военно строително училище Вж ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ

ВНВТУ

Висше народно военно транспортно училище

ВПИ

Висш педагогически институт Вж ЮЗУ

ВСИ

Висш селскостопански институт

ВУЗ

Висши учебни заведения

ГЩ

Генерален щаб

ДВ

Държавен вестник

ДИПКУ

Департамент за повишаване квалификацията на учителите

ДМА

Държавна музикална академия

ИК

Издателска къща

ИПК

Издателско-полиграфически комплекс

ИПКУ

Институт за повишаване квалификацията на учителите Вж ДИПКУ – Департамент за повишаване квалификацията на учителите

ИУ

Икономически университет

ИЧС

Институт за чуждестранни студенти

КНСБ

Конфедерация на независимите синдикати в България

ЛТУ

Лесотехнически университет

МВР

Министерство на вътрешните работи

МвнР

Министерство на външните работи

МГУ

Минно-геоложки университет

МО

Министерство на отбраната

МОН

Министерство на образованието и науката

НАТФИЗ

Национална академия за театрално и филмово изкуство

НБУ

Нов български университет

НГДЕК

Национална гимназия за древни езици и култури

НИ

Научен институт

НИИ

Научноизследователски институт

НСА

Национална спортна акдемия

НСИ

Национален статистически институт

НТС

Научно-технически съюз

НХА

Национална художествена академия

ОКИ

Общински културен институт

OРКП

Обединена редакция за книги и периодика

ПК

Полиграфически комбинат

ПУ

Пловдивски университет

РИА

Рекламно-издателска агенция

РИК

Рекламно-издателска къща

СА

Селскостопанска академия

СВУБИТ

Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии

СДС

Сьюз на демократичните сили

СОУ

Средно общообразователно училище

СУ

Софийски университет

ТУ

Технически университет

УМБАЛ

Университетска многопрофилна болница за активно лечение

УАСГ

Университет за архитектура, строителство и геодезия

УНСС

Университет за национално и световно стопанство

УХТ

Университет по хранителни технологии

ХТМУ

Химикотехнологичен и металургичен университет

ЦИНТИ

Централен институт за научна и техническа информация

ЦИУУ

Централен институт за усъвършенстване на учители

ЮЗУ

Югозападен университетПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНА НА ЛИЦА И КОЛЕКТИВНИ ОРГАНИ

 
 
А

Абазова, Магда Панчева, 1923-2011 (художник) Г 2
Абазова, Магда Панчева, 1923-2011 вж Abazova, Magda Pančeva, 1923-2011
Аврамов, Димитър Григоров, 1929-2008 (автор на предговор) Г 6
Аврамов, Иван Харалампиев, 1932- (автор) Кн 470
Аврейски, Никола Иванов, 1948- (редактор) Кн 1
Агаларева, Маринела Николова (автор) Кн 160, (редактор) Кн 489
Агура, Атанас Димитров, 1926-2008 (автор на предговор)  Кн 226
Агура, Константин Димитров (съставител) Кн 226
Адамов, Величко, 1950- (редактор) Кн 219
Айванов, Омраам Микаел, 1900-1986 (автор) Кн 42
Айдаров, Йордан Иванов (автор на предговор, състав.) Кн 94
Айнскоу, Мел, 1943- (автор) Кн 121
Академичен кръг по сравнително литературознание Кн 258
Аладжов, Чавдар Димитров, 1926- (автор) Кн 380
Александров, Алек Христов, 1970- (илюстратор) Кн 473
Александров, Алек Христов, 1970- вж Aleksandrov, Alek Hristov, 1970-
Александров, Стоян, 1940- (автор) Кн 157
Александрова, Албена, 1964- (автор) Кн 116
Александрова, Донка Иванова, 1945- (автор) Кн 257
Александрова, Мария Петрова, 1983- вж Aleksandrova, Marija Petrova, 1983-
Александрова, Слава, 1930- (преводач) Кн 260
Алексиев, Асен Ненов (автор) Кн 182
Алексиева, Таня Пламенова, 1986- (преводач) Г 2, Г 3, Г 5
Алексиева, Таня Пламенова, 1986- вж Aleksieva, Tanja Plamenova, 1986-
Алъм, Айвън, 1965- (автор) Кн 43
Алъм, Изабел, 1963- (автор) Кн 43
Анастасова, Лина Георгиева, 1954- (редактор) Кн 1
Ангелов, Ангел Димитров, 1973- (автор) Кн 12, (съставител) Кн 455
Ангелов, Ангел Димитров, 1973- вж Angelov, Angel Dimitrov, 1973-
Ангелов, Боян, 1955- (автор на предговор) Кн 371, (редактор) Кн 371
Ангелов, Илия Великов, 1939- (автор) Кн 150, Кн 151, Кн 152, Кн 153
Ангелов, Николай, 1956- (автор) Кн 148
Ангелов, Николай Илиев, 1976- (съставител, редактор) Кн 92
Ангелов, Петьо Димитров, 1978-2012 (преводач) Кн 60
Ангелова, Весела Иванова, 1975- (илюстратор) Кн 12
Ангелова, Весела Иванова, 1975- вж Angelova, Vesela Ivanova, 1975-
Ангелова, Керана Вълчева, 1948- (автор) Кн 381
Ангелова, Росица Жечкова, 1967- (автор) Кн 471, (редактор) 6
Андонов, Камен Иванов (автор на рецензия) 6
Андонов, Спиридон Кирилов, 1949- (автор) Кн 413
Андонова, Евелина Огнянова, 1972- (преводач) , Кн 178
Андреев, Андрея Прокопиев (автор) Кн 184
Андреева, Елена Боянова- вж Боянова-Андреева, Елена
Андреева, Людмила Маринова, 1963- (преводач) Кн 117, Кн 172
Андреева, Мария Йосифова, 1950- (автор) Кн 2
Антов, Александър Живков, 1946- вж Antov, Aleksandǎr Živkov, 1946-
Антонов, Юлиян Щилянов, 1955- (преводач) Кн 172
Анчев, Анатол Василев, 1953- (съставител, редактор) Кн 137
Апиосян, Левон Апик, 1948- вж Apiosjan, Levon Apik, 1948-
Аретов, Николай Аретов, 1954- (редактор) Кн 258
Арменски, Стефан Иванов, 1932- (съставител) Кн 496
Арнаудов, Веселин Александров, 1959- (автор) Кн 202
Арнаудова, Елена Георгиева, 1954- (редактор) Кн 118
Арнаудова, Живка Атанасова, 1938- (автор) Кн 334
Арсова-Димова, Милена Борисова, 1958- (автор) Кн 10
Асенов, Бончо Станоев, 1946- (автор) Кн 69
Атанасов, Асен Асенов, 1952- (автор на предговор, преводач) Кн 231
Атанасов, Георги Димитров, 1951- (автор) Кн 335
Атанасов, Димитър Иванов, 1949- (илюстратор) Кн 415
Атанасов, Наско Иванов (автор) Кн 141
Атанасов, Стоян Илиев, 1946- (съставител, редактор) Кн 261
Атанасова, Венера Иванова, 1956- (преводач) Кн 290
Атанасова, Иванка Николова (автор) Кн 180
Атанасова, Мария Димитрова, 1968- (преводач) Кн 183
Атанасова, Невенка Василева, 1935- (автор) 4
 
Б

Бабакова, Лилия Виткова, 1987- (преводач) Кн 328
Баджева, Дарина (преводач) Кн 300, Кн 301
Баев, Георги Димитров, 1924-2007 (художник) Г 3
Баев, Георги Димитров, 1924-2007 вж Baev, Georgi Dimitrov, 1924-2007
Баженов, Александр Владимирович, 1904-1983 вж Баженов, Александър Владимирович, 1904-1983
Баженов, Александър Владимирович, 1904-1983 (илюстратор) Кн 346
Бай Гецан вж Янков, Георги Филипов, 1960-
Бакалова, Виолета Людмилова, 1962- (автор) Кн 214
Бакалска, Красимира Рангелова, 1981- (илюстратор) Кн 482
Бакърджиева, Милка Йорданова, 1950- (автор) Кн 75
Балабанов, Никола Петков, 1937- (автор) Кн 414
Балинов, Васил Симеонов, 1936- (редактор) Е 3, Кн 159
Балинов, Васил Симеонов, 1936- вж Balinov, Vasil Simeonov, 1936-
Балинова, Биляна Владимирова (автор) Кн 102
Балканджиева, Антоанета Георгиева (преводач) Кн 324
Балтов, Милен Иванов, 1969- (редактор) Кн 1
Балтова, Светла Методиева, 1951- (съставител) Кн 28
Балъков, Илия Енев, 1932- (автор) 8
Банчев, Петър, 1947- (редактор) Кн 219
Барбоза, Амилкар Бетега, 1964- (автор) Кн 316
Бачийска, Елизабета Василева (автор) Кн 182
Бек, Хюбърт Ф. (автор) Кн 44
Бекярска, Снежана Георгиева Плешкова- вж Плешкова-Бекярска, Снежана Георгиева, 1964-
Белазелков, Борислав Николов, 1956- (автор) Кн 102
Белинг, Стив (автор на адаптация) Кн 295
Белов, Мартин Кирилов, 1979- (автор) Кн 93
Белчев, Александър Павлов, 1952- (автор) Кн 336
Белчев, Павел (илюстратор) Кн 336
Белчева, Мара Иванова, 1868-1937 (автор) Кн 337
Бенджамин, Мелани, 1962- (автор) Кн 281
Бенедикт ХVI, папа, 1927- (автор) Кн 45, Кн 46
Бенеи, Жужа, 1930-2006 (автор) Кн 468
Беноа-Ромер, Флоранс (автор) Кн 91
Бербенков, Георги Николов, 1941- (автор) Кн 415
Бериъс, Франк (автор) Кн 296, Кн 297
Беров, Димитър Николов, 1923- (автор) Кн 416
Бертан, Исмет, 1959- (автор) Кн 458
Бешков, Венко Николаев, 1946- вж Beškov, Venko Nikolaev, 1946-
Беязов, Стефан Василев, 1936- (автор) Кн 227
Бивас, Мира Изак вж Bivas, Mira Izak
Бик, Илса Дж., 1957- (автор) Кн 282
Бинязар, Аднан, 1934- (автор) Кн 459, Кн 460
Битау, Дора Николова, 1943- вж Bittau, Dora Nikolova, 1943-
Битау, Полина, 1977- вж Bittau, Polina, 1977-
Благоев, Димитър Благоев, 1983- вж Blagoev, Dimitǎr Blagoev, 1983-
Блажева, Виржиния (преводач) Кн 43
Блажева, Яна (илюстратор) Г 1
Блажева, Яна вж Blaževa, Jana
Бласко Ибанес, Висенте, 1867-1928 (автор) Кн 315
Близнакова, Катя (автор) Кн 338
Богданов, Георги Богданов, 1971- (илюстратор) Г 1
Богданов, Георги Богданов, 1971- вж Bogdanov, Georgi Bogdanov, 1971-
Богов, Борис Илиев, 1962- (автор) Кн 182
Боев, Христо Тончев, 1973- вж Boev, Hristo Tončev, 1973-
Божанова, Ивайла Русева, 1952- (преводач) Кн 285
Божиков, Теодор вж Božikov, Teodor
Божилов, Владимир Веселинов, 1986- (преводач) Кн 3, Кн 4
Божилов, Георги Йорданов, 1935-2001 (художник) Г 5
Божилов, Георги Йорданов, 1935-2001 вж Božilov, Georgi Jordanov, 1935-2001
Божинова, Мариана Върбанова, 1960- (редактор) Кн 219
Божкова, Анна Тихомирова, 1967- (автор) Кн 237
Божкова, Валентина Бончева, 1956- (автор) Кн 203
Бозукова, Кети Стефанова, 1964- (автор) Кн 339
Бойчев, Борислав Върбанов, 1933- (автор) Кн 417
Бойчев, Петър Кирилов, 1950- (съставител) Кн 475
Бойчева, Вера Иванова, 1932-2015 (автор) Кн 120
Бонджолов, Христо Илиев, 1960- (автор на предговор, редактор) Кн 432
Бонев, Чавдар Цанев, 1947- вж Bonev, Čavdar Canev, 1947-
Бонева, Албена Тодорова (автор) Кн 102
Борин, Жулиета Ангелова (преводач) Кн 91
Борисова, Даниела Валентинова, 1959- (преводач) Кн 22
Борисова, Даниела Валентинова, 1959- вж Borisova, Daniela Valentinova, 1959-
Борко Бърборко вж Ганчев, Борислав Иванов, 1959-
Борковски, Майкъл (илюстратор) Кн 296, Кн 297
Босев, Асен Иванов, 1913-1997 (автор) Кн 438
Бояджиев, Златю Георгиев, 1903-1976 (автор) Г 6
Бояджиева, Елена Христова, 1962- (автор) Е 1, Кн 124
Боянов, Димитър Петров (автор на предговор) 5
Боянова, Кремена (преводач) Кн 162
Боянова, Кремена вж Bojanova, Kremena
Боянова-Андреева, Елена (автор) Кн 130
Братанов, Даниел Михайлов, 1969- (автор) Кн 191, Кн 195
Браун, Джейн (автор) Кн 268
Бренстрьом, Неда Димова- вж Димова, Неда Андреева, 1983-
Бродел, Фернан, 1902-1985 (автор) Кн 499
Брусева, Мария Николова, 1954- (автор) Кн 207
Букай, Хорхе, 1949- (автор) Кн 32
Буров, Стоян Панайотов, 1951- (автор на предговор) Кн 238
Буске, Ив, 1951- вж Bousquet, Yves, 1951-
Бут, Тони, 1944- (автор) Кн 121
Бушар, Патрис, 1973- вж Bouchard, Patrice, 1973-
Бушков, Александр Александрович, 1956- вж Бушков, Александър Александрович, 1956-
Бушков, Александър Александрович, 1956- (автор) Кн 321
България. Закони и др. п. Кн 104
Бърдарова, Елена Емилова (съставител) Кн 389
Бърлиева, Славия Георгиева, 1955- (редактор) Кн 402
Бъчваров, Александър Янков, 1939- (автор) Кн 382
 
В

Вакрилова, Снежинка (преводач) Кн 280
Ван Буй, Саймън, 1975- (автор) Кн 269
Вархаловска-Шлива, Елжбиета (автор) Кн 141
Василев, Васил Параскевов вж Параскевов, Васил, 1972-
Василев, Николай Василев, 1982- вж Vasilev, Nikolaj Vasilev, 1982-
Василев, Росен Желязков (илюстратор) Кн 384
Василева, Маргарита Панкова, 1980- (автор) Кн 119
Василева, Мариета Теодорова (илюстратор) Кн 363
Василева, Петя Иванова, 1940- (автор) Кн 182
Василева, Теодора Атанасова, 1970- (редактор) Кн 138
Василева-Карагьозова, Светлана Петкова (автор) Кн 320
Велев, Григор Петров, 1935- (автор) 19
Велев, Светослав Любомиров, 1967- (автор) Кн 106
Велева, Тина Петрова, 1961- (автор) Кн 125
Велизарова, Светлана Атанасова (автор) Кн 182
Великов, Господин, 1934- (автор) Кн 107
Великова, Евгения Димитрова вж Velikova, Evgenija Dimitrova
Велинова, Мадлена Димитрова (автор) Кн 95
Велчев, Борис Владимиров, 1962- (редактор) Кн 96
Велчева, Цветелина Валентинова, 1981- (преводач) Кн 273, Кн 295, Кн 296, Кн 297, Кн 298, Кн 299
Веселинов, Валентин Гергинов (редактор) Кн 181
Веселинов, Димитър, 1962- (съставител) Кн 133
Веселинова, Вихра Йорданова, 1979- (преводач) Кн 39
Веселинова, Илиана (автор) Кн 181
Виранева, Ася Петрова, 1983- (автор) Кн 154
Витлиемов, Владимир Денев, 1934- (автор) Кн 191, Кн 195, (редактор) Кн 195
Витлиемов, Павел Владимиров, 1968- (автор) Кн 191, Кн 195
Владев, Димитър Тодоров, 1962- (автор) Кн 492
Владева, Росица Цанкова, 1964- (автор) Кн 492
Владимиров, Мирослав Димитров, 1970- (автор) Кн 207
Влаева, Иванка Йорданова (автор) Кн 154
Влахов, Александър Любенов, 1949-2011 (автор) Кн 33
Влахов, Красимир Иванов, 1972- (автор) Кн 102
Влахова, Олга Петровна (автор) Кн 33
Влахова, Ольга Петровна вж Влахова, Олга Петровна
Военномедицинска академия (София) Кн 174
Войников, Димитър Георгиев, 1897?-1990 (автор) Кн 512
Врагов, Георги Михайлов, 1954- вж Vragov, Georgi Mihajlov, 1954-
Вълканов, Венелин Димитров, 1942- (илюстратор) Кн 389
Вълков, Владимир Григоров, 1970- (автор) Кн 102
Вълков, Михаил вж Vǎlkov, Mihail
Вълкова, Мария Веселинова вж Vǎlkova, Marija Veselinova
Вълчанов, Христо Вълчанов Хаджи- вж Хаджи-Вълчанов, Христо Вълчанов
Вълчанова, Варвара (автор) Кн 224
Вълчанова, Жана (съставител) Кн 226
Вълчев, Васил Иванов (автор) Кн 474
Вълчев, Йордан Тодоров, 1924-1998 (автор) Кн 333
Вълчев, Светлин Русев вж Русев, Светлин, 1933-2018
Вълчева, Драгомира Василева (преводач) Кн 319
Върлинкова, Галина Николаева вж Vǎrlinkova, Galina Nikolaeva
 
Г

Гавазов, Михаил, 1931- (автор) Кн 472
Гавраилов, Гавраил Василев, 1979- (автор) Кн 473, (автор на предговор) Кн 473, (илюстратор) Кн 473
Гавраилов, Гавраил Василев, 1979- вж Gavrailov, Gavrail Vasilev, 1979-
Гайдарова, Мая Цанкова (автор) Е 1, Кн 124
Гандев, Стефан Иванов, 1962- (автор) Кн 202
Ганев, Христо Димитров, 1942- (автор) Кн 488
Ганов, Христо Александров, 1938- (съставител) Кн 371
Ганчев, Борислав Иванов, 1959- (автор) Кн 439, Кн 440
Ганчев, Ганчо Савов вж Савов, Ганчо, 1930-
Гарет, Каролин (илюстратор) Кн 300, Кн 301
Гарноев, Стайо Луков, 1964- (илюстратор) Кн 348
Гемеджиев, Георги Костадинов, 1939- вж Gemedžiev, Georgi Kostadinov, 1939-
Генов, Калин Иванов (автор) Кн 474
Генов, Слави Димитров вж Димитров, Слави, 1961-
Генова, Гинка Колева, 1947- (автор) Кн 164
Генова, Ирина Иванова, 1959- (редактор) Кн 232
Генова, Ярослава Димитрова (съставител) Кн 89
Генчев, Николай, 1951- (автор) Кн 197, (илюстратор) Кн 197
Георгиев, Веселин Петров, 1984- вж Georgiev, Veselin Petrov, 1984-
Георгиев, Георги Василев, 1946- (редактор) Е 3, Кн 159
Георгиев, Георги Василев, 1946- вж Georgiev, Georgi Vasilev, 1946-
Георгиев, Георги Господинов вж Господинов, Георги, 1968-
Георгиев, Георги Железов вж Железов, Георги, 1975-
Георгиев, Георги Леонидов, 1950- вж Georgiev, Georgi Leonidov, 1950-
Георгиев, Йордан Тодоров, 1960- (автор на предговор) Кн 429
Георгиев, Никола Аспарухов, 1924- (преводач) Г 7
Георгиев, Никола Аспарухов, 1924- вж Georgiev, Nikola Asparuhov, 1924-
Георгиев, Николай Генчев вж Генчев, Николай, 1951-
Георгиева, Андриана Костадинова (съставител) Кн 73
Георгиева, Андриана Костадинова вж Georgieva, Andriana Kostadinova
Георгиева, Бистра Стоянова, 1987- (редактор) Кн 340
Георгиева, Кристина Николаева, 1977- (преводач) Кн 288
Георгиева, Марияна Георгиева, 1963- (автор) Кн 329
Георгиева, Мая (автор) Кн 119
Герганов, Георги Маринов, 1945- (редактор) Кн 219
Германов, Владимир Милчев, 1956- (преводач) Кн 287
Германов, Христо Василев, 1987- вж Germanov, Hristo Vasilev, 1987-
Германова, Рима вж Германова, Римма
Германова, Римма (преводач) Г 7
Германова, Римма вж Germanova, Rimma
Гертруд Велика вж Гертруд от Хелфта, 1256-1302?
Гертруд от Хелфта, 1256-1302? (автор) Кн 47
Герчева, Петя Стефанова (автор) Кн 203
Гетов, Илко Николаев, 1963- (редактор) Кн 177
Гешев, Валентин Миланов (автор на предговор) Кн 238
Гинева, Мария Стефанова, 1933- (автор) Кн 418
Глуховски, Дамян Георгиев, 1943- (автор) Кн 34
Гогов, Иван Георгиев, 1954- (автор) Кн 61, Кн 62, Кн 212
Голдрат, Елиаху М., 1947-2011 (автор) Кн 206а
Гонгалов, Иван Иванов, 1932- (илюстратор) Кн 449
Горанова, Деница Василева (съставител) Кн 362
Горчева, Таня Веселинова, 1959- (редактор) Кн 219
Госини, Рьоне, 1926-1977 (автор на предговор) Г 10, Г 11
Господинов, Бончо Вълков, 1957- (редактор) Кн 114
Господинов, Владислав Динков, 1978- (автор) Е 1, Кн 124, (илюстратор) Кн 136
Господинов, Владислав Динков, 1978- вж Gospodinov, Vladislav Dinkov, 1978-
Господинов, Георги, 1968- (автор) Кн 419
Господинова, Велина Христова вж Христова, Велина, 1970-
Гофет, Ги, 1947- (автор) Кн 311, Кн 312
Гочева, Янка Стоянова, 1967- (автор) Кн 95
Гранитски, Иван, 1953- (автор на предговор) Кн 444
Григорова, Велина Христова (съставител) Кн 177
Грийн, Джон, 1977- (автор) Кн 283
Грозданов, Атанас Петров (автор) Кн 168, Кн 169
Грозева, Николина Невинова, 1977- (автор) Кн 221
Грозева, Снежана Михайлова, 1959- (автор) Кн 141
Груммет, Том, 1959- (илюстратор) Кн 22
Гунева, Момяна Мартинова, 1951- (редактор) Кн 1
Гърбов, Павел Любчев, 1974- (съставител) Кн 53
Гюзелев, Васил Тодоров, 1936- (автор) 7
Гюлбрансен, Трюгве, 1894-1962 (автор) Кн 302
Гюрова, Свобода Игнатова, 1937- (съставител) Кн 11
 
Д

Дабовски, Христо Николов, 1935- (редактор) Е 3, Кн 159
Дабовски, Христо Николов, 1935- вж Dabovski, Hristo Nikolov, 1935-
Давитков, Ивана Радислав, 1983- (преводач) Кн 328
Дамазио, Антонио, 1944- (автор) Кн 172
Дамянов, Петър Дамянов, 1968-2009 (автор) Кн 340
Данева, Анжела Славчева (автор на предговор) Г 5
Данева, Анжела Славчева вж Daneva, Anžela Slavčeva
Данчев, Андрей Йорданов, 1933-1996 вж Dančev, Andrej Jordanov, 1933-1996
Дачева, Галина Николаева Тонева- вж Тонева-Дачева, Галина Николаева, 1960-
Дашев, Любен Борисов, 1959- (автор) Кн 341
Дворецка, Гергина Иванова, 1954- (автор) Кн 420
Деверо, Джуд, 1947- (автор) Кн 284
Дейвис, Антъни вж Davies, Anthony
Декова, Тереза Христова (автор) Кн 164
Делибалтова, Вася Крумова, 1966- (редактор) Кн 114
Денев, Цончо Стойнов, 1954- (илюстратор) Кн 375
Денишев, Красимир Христов, 1950- вж Denišev, Krasimir Hristov, 1950-
Денчев, Коста Илиев вж Илиев, Коста, 1931-
Дерменджиев, Атанас Харалампиев, 1960- (редактор) Кн 489
Дерменджиева, Стела Малчева, 1962- (автор) Кн 492, (редактор) Кн 489
Дечева, Гергана Петрова, 1965- (преводач) Кн 283
Дечева, Нели Йорданова (автор) Кн 95
Джалев, Любомир Георгиев, 1958- (автор) Е 1, Кн 124
Дженева, Ина (преводач) Кн 314
Джерманович, Светла (преводач) Кн 328
Джувинов, Василий Церенович, 1942- (автор) Кн 202, Кн 203, (редактор) Кн 202, Кн 203
Джурмански, Анатоли Георгиев (автор) Кн 201
Джурова, Аксиния Добрева, 1942- (автор на предговор) Г 3
Джурова, Аксиния Добрева, 1942- вж Džurova, Aksinija Dobreva, 1942-
Дзивгов, Александър Димитров, 1895-1936 (автор) Кн 256
Диамантопуло, Джулия (преводач) Кн 318
Диас, Зан, 1985- (автор) Кн 383
Димитров, Александър Василев, 1948- вж Dimitrov, Aleksandǎr Vasilev, 1948-
Димитров, Дилян Орлинов вж Dimitrov, Diljan Orlinov
Димитров, Димитър Веселинов вж Веселинов, Димитър, 1962-
Димитров, Димитър Добрев, 1961- (преводач) Кн 275
Димитров, Димитър Михайлов, 1933- (автор) Кн 421
Димитров, Димитър Раев вж Раев, Димитър, 1930-
Димитров, Енчо Петров, 1953- (автор) Кн 384, Кн 385
Димитров, Живко Иванов, 1940-2016 (автор) Кн 259
Димитров, Иван Йорданов вж Гранитски, Иван, 1953-
Димитров, Йордан Стоянов, 1954- (автор) Кн 82
Димитров, Кирил Г. (автор) Кн 386
Димитров, Пламен Николов, журналист (автор) Кн 387
Димитров, Слави, 1961- (автор) Кн 217
Димитров, Христо Ангелов (автор) Кн 141
Димитрова, Ана (илюстратор) Кн 429
Димитрова, Божана Томова, 1940- (интервюиращо лице) Кн 198
Димитрова, Галина Петрова, 1976- (автор) Кн 100
Димитрова, Марийка Николова вж Dimitrova, Marijka Nikolova
Димитрова, Тотка Калчева вж Калчева, Тотка
Димов, Нено Стоянов, 1950- (автор) Кн 488
Димов, Сава Христов, 1960- (редактор) Кн 1
Димова, Милена Борисова Арсова- вж Арсова-Димова, Милена Борисова, 1958-
Димова, Неда Андреева, 1983- (преводач) Кн 302
Димова-Бренстрьом, Неда вж Димова, Неда Андреева, 1983-
Димчева, Анжела, 1963- (автор) Кн 330, Кн 342
Динев, Георги Иванов вж Иванов, Георги, 1937-
Динева, Евелина Димитрова, 1957- (автор на предговор) Кн 238, (редактор) Кн 1
Динкова, Христина Петкова (автор) Кн 203
Добранова, Ефросима Петрова Занева- вж Занева-Добранова, Ефросима Петрова, 1957-
Добрев, Димитър вж Димитров, Димитър Добрев, 1961-
Добрева, Ана Миленова (автор) Кн 201
Добрева, Милена Петрова (преводач) 5
Добрева, Милена Петрова вж Dobreva, Milena Petrova
Добрева, Яна Илиева, 1962- (автор) Кн 379
Дограмаджян, Маргарита Месроб, 1956- (преводач) Кн 281
Дойков, Васил Георгиев, 1930- (автор) Кн 197, Кн 388, Кн 490, Кн 491, Кн 493
Дойков, Мартин Викторов, 1982- (автор) Кн 490, Кн 491
Доленга-Мостович, Тадеуш, 1898-1939 (автор) Кн 324
Долчинков, Радостин Симеонов, 1959- (редактор) Кн 1
Домусчиев, Николай Стоянов, 1934- (автор, редактор) Кн 494
Донева, Росица Желязкова, 1957- вж Doneva, Rosica Željazkova, 1957-
Дони вж Андонов, Спиридон Кирилов, 1949-
Донков, Славчо Александров, 1942-1997 (автор) Кн 389
Доновска, Ружа Борисова (съставител) Кн 132
Дончев, Павел вж Dončev, Pavel
Доцев, Георги Тодоров, 1943- (автор) Кн 441
Дочев, Михаил, 1947- (редактор) Кн 219
Дочева, Лиляна Емилова (автор) Кн 225
Дочева, Мария Веселинова, 1953- (автор) Кн 10
Драгойски, Калин Нинов (автор) Кн 203
Дрингова, Соня (автор) Кн 119
Дроздов, Василий Михайлович вж Филарет, митрополит Московски и Коломенски, 1783-1867
Дъбева, Таня, 1957- вж Dǎbeva, Tanja, 1957-
Дън, Джонатан, 1968- вж Dunne, Jonathan, 1968-
Дънов, Петър Константинов, 1864-1944 (автор) Кн 28
Дюма, Александър, баща, 1802-1870 (автор) Кн 306
Дякова, Венета Иванова (преводач) Кн 57
 
Е

Евлогиев, Емил Евлогиев, 1962- (автор) Кн 83
Евстатиев, Велин, 1973- (автор) Кн 343
Евтимов, Евтим Михалушев, 1933-2016 (автор) Кн 422
Евтимов, Иван Илиев (автор) Кн 188
 
Ж

Жаке, Жан Пол, 1942- (автор) Кн 91
Жеглов, Иван Илиев, 1930- (автор, илюстратор) Кн 344
Жеков, Тодор Иванов, 1928- (автор) Кн 423
Жекова, Фанка Костадинова (редактор) Кн 482
Желев, Живко Георгиев (автор на предговор) 5
Желев, Йордан Живков (автор) Кн 510
Железов, Георги, 1975- (редактор) Кн 162
Железов, Георги, 1975- вж Železov, Georgi, 1975-
Железова, Диана Петрова вж Железова-Миндизова, Диана Петрова, 1968-
Железова-Миндизова, Диана Петрова, 1968- (автор) Кн 122, Кн 123
Желязкова, Вяра Стефанова, 1970- (автор) Г 1
Желязкова, Вяра Стефанова, 1970- вж Željazkova, Vjara Stefanova, 1970-
Живков, Живко Василев (автор) Кн 194
Живова, Валерия, 1977- (съставител) Кн 432
Жипонова, Мирослава Константинова (автор) Кн 167
 
З

Замфиров, Милен Замфиров, 1975- (автор) Кн 9
Занева-Добранова, Ефросима Петрова, 1957- (редактор) Е 3, Кн 159
Занева-Добранова, Ефросима Петрова, 1957- вж Zaneva-Dobranova, Efrosima Petrova, 1957-
Зарев, Владимир Пантелеев, 1947- (автор) Кн 390
Зарев, Косьо Панайотов, 1943- (автор на предговор) Кн 480
Зарева, Теодора (илюстратор) Г 1
Зарева, Теодора вж Zareva, Teodora 
Зарков, Захари Живков, 1965- (автор) Кн 189
Захариева, Галина, поезия (автор) Кн 345
Захариева, Ирина Петровна, 1935- (автор) Кн 322
Зашев, Евгени Димитров, 1965- (съставител, редактор, преводач) Кн 402
Здравков, Стефан Стойчев, 1945- (автор) Кн 108
Зиновиева, Дарина Пеева, 1963- (редактор) Кн 89, Кн 131
Златанова, Диана Пенева (автор) Кн 168, Кн 169
Златарова, Евдокия Светозарова, 1969- (преводач) Кн 13
Златев, Румен Койчев, 1951- вж Zlatev, Rumen Kojčev, 1951-
Златинов, Станислав вж Zlatinov, Stanislav
Златкова, Меглена Иванова, 1974- (автор) Кн 63
Зографова, Катя Цветанова Кузмова- вж Кузмова-Зографова, Катя Цветанова, 1957-
 
И

Ибанес, Висенте Бласко вж Бласко Ибанес, Висенте, 1867-1928
Иванов, Ангел, преводач (преводач) Кн 271
Иванов, Боян Ангелов вж Ангелов, Боян, 1955-
Иванов, Георги, 1937- (автор) Кн 346, Кн 391
Иванов, Георги, 1940- (интервюирано лице) Кн 198
Иванов, Иван Стоянов, 1972- (редактор) Кн 57
Иванов, Кирил Момчилов вж Момчилов, Кирил, 1939-
Иванов, Михаил вж Айванов, Омраам Микаел, 1900-1986
Иванов, Пламен Радев вж Радев, Пламен, 1950-
Иванов, Радослав Христов вж Ivanov, Radoslav Hristov
Иванов, Росен Петров, 1962- (автор) Кн 188
Иванов, Симо Петров, 1956- (автор) Кн 115
Иванов, Станислав Асенов, 1947- вж Ivanov, Stanislav Asenov, 1947-
Иванов, Стоян Петков, 1961- (автор) Кн 125
Иванова, Боряна Иванова, 1986- (преводач) Кн 328
Иванова, Вера Красимирова, 1986- (преводач) Кн 36
Иванова, Весела Люцканова вж Люцканова, Весела, 1935-
Иванова, Галена Стоянова, 1953- (редактор) Кн 118
Иванова, Даниела Илиева, 1974- (съставител) Кн 475
Иванова, Десислава Маринова (автор) Кн 77
Иванова, Диана Петрова, 1950- (автор) Кн 248, (редактор) Кн 119
Иванова, Красимира Минкова, 1965- вж Ivanova, Krasimira Minkova, 1965-
Иванова, Людмила Бориславова вж Ivanova, Ljudmila Borislavova
Иванова, Мария Цвяткова, 1973- (преводач) Кн 57
Иванова, Милена Иванова, 1988- (редактор) Кн 482
Иванова, Михаела, езотерика (автор) Кн 392
Иванова, Павлина Манова, 1965- (автор) Кн 164
Иванова, Славина Димитрова, 1985- (автор) Кн 195
Игнатова-Цонева, Димитрина вж Цонева, Димитрина Игнатова, 1949-
Измирлиев, Христо Димитров вж Смирненски, Христо, 1898-1923
Изпълнителна агенция Морска администрация (София) Кн 215
Изпълнителна агенция Морска администрация (София) вж Izpǎlnitelna agencija Morska administracija (Sofija)
Илери, Селим, 1949- (автор) Кн 461, Кн 462, Кн 463
Илиев, Боян Кръстев, 1949- (редактор) Кн 219
Илиев, Георги Илиев, 1947- (автор) Кн 218
Илиев, Иван Петков (автор) Кн 474
Илиев, Илия Георгиев, 1954- (редактор) Кн 402
Илиев, Коста, 1931- (автор) Кн 424
Илиева, Лилия Михайлова, 1980- (автор) Кн 2
Илиева, Маргарита Миланова, 1947- (автор) Кн 59
Илиева, Нели Илиева, 1968- (автор) Кн 127Кн 252, Кн 253
Илиева, Стоянка (съставител) Кн 484
Илиева, Теодора Борисова, 1971- (автор) 4
Илкова, Юлия Спасова (автор) Кн 141
Инджов, Никола Иванов, 1935- (съставител) Кн 444
 
Й

Йени, Хаджер, 1975- (автор) Кн 464
Јепотић, Владета, 1924- вж Йеротич, Владета, 1924-
Йеротич, Владета, 1924- (автор) Кн 175
Йоаникий, митрополит Сливенски, 1939- (преводач) Кн 55
Йовчева, Теменужка Атанасова, 1962- (автор) Кн 154
Йонов, Величко Адамов вж Адамов, Величко, 1950-
Йорданов, Венцислав Красимиров, 1981- (автор) Кн 195
Йорданов, Деян Емилов, 1959- (автор) Кн 187
Йорданов, Иван Йорданов, 1949- (автор на рецензия, редактор) 6
Йорданов, Кирил Петров, 1956- (автор на предговор) Кн 226
Йорданов, Людмил Леонидов вж Леонидов, Людмил, 1948-
Йорданов, Руслан Илиев, 1974- (илюстратор) Кн 473
Йорданов, Руслан Илиев, 1974- вж Jordanov, Ruslan Iliev, 1974-
Йорданова, Десислава Иванова, 1975- (автор) Кн 222
Йорданова, Десислава Иванова, 1975- вж Jordanova, Desislava Ivanova, 1975-
Йорданова, Женя Петкова (автор) Кн 167
Йорданова, Марина Димитрова, 1939- (редактор) Кн 161
Йорданова, Марина Димитрова, 1939- вж Jordanova, Marina Dimitrova, 1939-
Йосифов, Димчо Стойнев, 1931- (редактор) Е 3, Кн 159
Йосифов, Димчо Стойнев, 1931- вж Josifov, Dimčo Stojnev, 1931-
Йосифов, Йосиф, инженер вж Josifov, Josif, инженер
Йотов, Христо Йорданов, 1940- (автор) Кн 347
 
К

Кабакчиев, Петко Георгиев (автор) Кн 165
Казаков, Борис Георгиев, 1974- (преводач) Кн 162
Казаков, Борис Георгиев, 1974- вж Kazakov, Boris Georgiev, 1974-
Казаков, Михаил (автор) Кн 379
Казакова, Яна Пламенова (автор) Кн 442, (илюстратор) Кн 442
Казанска, Красимира Христева (автор) Кн 251
Кайзер, Едгар П. (автор) Кн 48
Какалов, Георги Иванов вж Иванов, Георги, 1940-
Калинова, Светлана Петрова, 1965- (автор, редактор) Кн 102
Калотай, Дафни (автор) Кн 279
Калоянова, Силвия Добринова, 1968- (илюстратор) Кн 445
Калпакчиев, Калин Иванов, 1971- (автор) Кн 96
Калчева, Тотка (редактор) Кн 102
Канджева, Вяра Николова (автор) Кн 476, (илюстратор) Кн 476
Канджева, Вяра Николова вж Kandževa, Vjara Nikolova
Кантарджиев, Тодор Веселов, 1955- (автор на предговор) Кн 182
Капитански, Пламен, 1964- (илюстратор) Кн 369
Капралова, Недка Неделчева, 1961- (преводач) Кн 499
Каприев, Георги Теологов, 1960- (преводач) Кн 45, Кн 46
Карагьозов, Панайот Димитров, 1952- (съставител) Кн 250
Карагьозова, Светлана Петкова Василева- вж Василева-Карагьозова, Светлана Петкова  
Караджов, Александър Кирилов, 1986- (автор, илюстратор) Кн 473
Караджов, Александър Кирилов, 1986- вж Karadžov, Aleksandǎr Kirilov, 1986-
Караджова, Славка Александрова вж Александрова, Слава, 1930-
Караиванов, Стефан Йорданов, 1932- (автор) Кн 163
Каракашев, Тодор Вълчов, 1955- (автор) Кн 443
Карамихалева, Александра Иванова, 1967- (интервюиращо лице) Кн 49
Карачанова, Стоянка Христова Лазарова- вж Лазарова-Карачанова, Стоянка Христова, 1983-
Карчев, Тодор, 1945-2013 (автор) Кн 165
Касабов, Георги Милев вж Милев, Гео, 1895-1925
Касабов, Иван Костов, 1952- (автор) Кн 249
Касабова, Благовеста Йорданова, 1934- (автор) Кн 331, (автор на предговор, съставител) Кн 438
Касърова, Добринка Димитрова (автор) Кн 477
Качева, Анюта Бойкова, 1953- (преводач) Кн 303, Кн 304
Кемал, Орхан, 1914-1970 (автор) Кн 465
Керанова, Снежана Павлинчова, 1964- (автор) Кн 240
Керанова, Снежана Павлинчова, 1964- вж Keranova, Snežana Pavlinčova, 1964-
Керезов, Андрей Романов вж Романов, Андрей, 1971-
Керемидчиев, Дончо Янков, 1953- (автор) Кн 208
Керемидчиев, Янко Иванов, 1923-2004 (автор) Кн 478
Кефилев, Антон Атанасов (илюстратор) Кн 473
Кефилев, Антон Атанасов вж Kefilev, Anton Atanasov
Кирилов, Радослав Петров, 1985- вж Kirilov, Radoslav Petrov, 1985-
Киричева, Катерина, 1993- (илюстратор) Кн 443
Кирков, Димитър Андреев (преводач) Кн 231
Кирова, Добромира Стойкова, 1976- (преводач) Кн 460, Кн 463, Кн 464, Кн 466
Кирова, Милена Пенева (редактор) Кн 2
Кирова, Милена Христова (автор) Е 1, Кн 124
Кирякова, Виржиния Стойнева, 1952- вж Kirjakova, Viržinija Stojneva, 1952-
Китанова, Дафина Янкова (преводач) Кн 293
Китанова, Меглена (автор) Кн 164
Китипов, Петко Пройков, 1893-1989 (библиографски предшественик) Кн 483
Китипова, Мариана Георгиева, 1947- (преводач) Кн 32
Китпова-Попова, Людмила Петкова вж Попова, Людмила Петкова, 1930-
Кларк, Мери Хигинс, 1927- (автор) Кн 285
Ковачев, Огнян Борисов, 1961- (редактор) Кн 258
Ковачев, Румен Пенев, 1957- (преводач) Кн 485
Ковачева, Мира Христова, 1950- вж Kovačeva, Mira Hristova, 1950-
Ковачева, Наташа Матеева, 1961- (автор) Кн 201
Ковачева, Станислава Драганова, 1964- (автор) Кн 5
Коева, Анна Николова вж Koeva, Anna Nikolova
Коева, Пламена, фотограф (илюстратор) Г 1
Коева, Пламена, фотограф вж Koeva, Plamena, фотограф
Коен, Бари, 1949- (автор) Кн 60
Коен, Дорис Елиана, 1943- (автор) Кн 26
Козарова, Станка Желязкова, 1959- (автор на предговор) Кн 430
Козлуджов, Запрян Ангелов, 1959- (редактор) Кн 31
Кокс, Джеф, 1951- (автор) Кн 206а
Коларов, Тодор Панайотов, 1974- (автор) Кн 101
Коларски, Величко Василев, 1928- (автор на предговор) Г 7
Коларски, Величко Василев, 1928- вж Kolarski, Veličko Vasilev, 1928-
Колев, Борис Тодоров, 1948- (автор) Кн 488
Колев, Веселин вж Kolev, Veselin
Колев, Георги Добрев вж Kolev, Georgi Dobrev
Колев, Николай Делков, 1979- (автор) Кн 2
Кoлева, Галя вж Маджарова, Галя Колева
Кондова, Камелия Димитрова, 1969- (автор) Кн 348
Кондузов, Тодор Карчев вж Карчев, Тодор, 1945-2013
Конов, Цвятко, 1985- вж Konov, Cvjatko, 1985-
Конова, Олга Микова (автор) Кн 164
Конова-Кръстанова, Олга Микова вж Конова, Олга Микова
Константинов, Константин Трендафилов, 1978- (редактор) 6
Константинов, Методи Петров, 1902-1979 (автор) Кн 29
Константинова, Маглена Иванова, 1948- (илюстратор) Кн 438
Конференция Комичният роман (София ; 2011) Кн 261
Конференция с международно участие Детето във фокуса на педагогическото взаимодействие и социалната работа (София ; 2012) Кн 114
Коралова, Невена Савова, 1943- (автор) Кн 233, (съставител) Кн 230, (редактор) Кн 235
Корнфийлд, Джак вж Корнфийлд, Джек, 1945-
Корнфийлд, Джек, 1945- (автор) 
Косева, Милена Тодорова, 1961- (автор) Кн 2
Костадинов, Димитър Темелков, 1956- (автор) Кн 182
Костов, Костадин Кирилов, 1954- (автор) Кн 176
Костов, Николай Стефчов, 1990- вж Kostov, Nikolaj Stefčov, 1990-
Костов, Петър, 1927-2014 (илюстратор) Кн 426
Костов, Станислав Кръстев, 1978- (автор) Кн 70, (съставител) Кн 90
Костова, Велислава Николаева вж Николаева, Велислава, 1976-
Костова, Ивет Владимирова, 1956- (съставител) Кн 379
Костова, Сийка Георгиева Чавдарова- вж Чавдарова-Костова, Сийка Георгиева, 1969-
Костова, Силвия Димитрова, 1978- (автор) Кн 219
Которова, Иванка Тодорова (автор) Кн 95
Котронео, Иван, 1968- (автор) Кн 314
Краева, Виолета Флорева, 1954- (редактор) Кн 219
Крамен, Роси (автор) Кн 393, (илюстратор) Кн 393
Крамен, Роси вж Kramen, Rosi
Крики, Етиен, 1954- (автор) Кн 91
Кристенсен, Ларш Собю, 1953- (автор) Кн 303, Кн 304
Кристоф-Чакалов, Мари-Франс (автор) Кн 91
Крусева, Диляна Маринова, 1986- (автор) Кн 14, Кн 445, (съставител) Кн 14Кн 451
Кръстанова, Олга Микова Конова- вж Конова, Олга Микова
Кръстев, Димитър Николов, 1920-2008 (автор) Кн 425
Кузмова-Зографова, Катя Цветанова, 1957- (автор) Кн 332
Куманов, Куман Смилков, 1957- (автор) Кн 202
Кунев, Свилен Николаев, 1980- (автор) Кн 2
Кунчев, Васил Иванов вж Левски, Васил, 1837-1873
Кунчус, Херкус, 1965- (автор) Кн 456
Кусев, Ивайло Борисов, 1938- (автор) Кн 64
Кутинкова, Христина Якова (автор) Кн 203
Куцаров, Иван Костадинов, 1942- (редактор) Кн 247
Куцаров, Константин Иванов, 1968- (съставител) Кн 238
Кънев, Кънчо Ганчев (автор) Кн 201
Кънев, Методи Асенов, 1936- (автор) Кн 65
Кънева, Мариана Кънчева, 1955- (художник) Г 4, (съставител) Кн 132
Кърн, Хърбърт (автор) Кн 51
Кътов, Георги Петков, 1974- (автор) Г 1
Кътов, Георги Петков, 1974- вж Kǎtov, Georgi Petkov, 1974-
Кьосева, Светла Стефанова, 1955- (преводач) Кн 468
 
Л

Лазаров, Владимир Димитров, 1949- (автор) Кн 189
Лазаров, Тодор Костадинов, 1943- (автор) Кн 426
Лазаров, Явор (илюстратор) Кн 473
Лазаров, Явор вж Lazarov, Javor
Лазарова, Емилия Цветанова, 1959- (автор) Кн 488
Лазарова, Калина Иванова, 1968- (преводач) Кн 279
Лазарова, Мариана Георгиева, 1952- (редактор) Кн 1
Лазарова-Карачанова, Стоянка Христова, 1983- (преводач) Кн 206
Ламбев, Христо Стефанов, 1974- (автор) Кн 201
Лапчева, Валентина Михайлова Радева- вж Радева-Лапчева, Валентина Михайлова, 1967-
Левски, Васил, 1837-1873 (автор) Кн 511
Левтерова, Дора Стоилова, 1963- (редактор) Кн 31
Легкоступ, Пламен Анатолиев, 1959- (автор) Кн 116
Лекова, Виктория, 1986- (автор) Кн 349
Леонг, Ю Пайк (автор) Кн 469
Леонидов, Людмил, 1948- (автор) Кн 394
Лескроарт, Джон Т., 1948- (автор) Кн 286
Лесов, Христо Николов, 1951- (автор на предговор) Кн 126, (съставител) Кн 126
Лефтеров, Петър, 1910-1990 (автор) Кн 479
Лечева, Пенка Маринова, 1952- (автор) Кн 446
Лий, Р. Брук (автор) Кн 60
Лилова, Румяна, 1953- (редактор) Кн 219
Линков, Александър Йорданов, 1955- (автор) Кн 115
Литова, Лидия Цветанова вж Литова-Николова, Лидия Цветанова
Литова-Николова, Лидия Цветанова (редактор) Кн 232
Личева, Цветелина Йотова, 1967- (автор) Кн 253
Лофтъс, Дейвид (илюстратор) Кн 206
Луис, Майкъл, 1960- (автор) Кн 287
Луканов, Дими, 1994- (автор, илюстратор) Кн 350
Лъптън, Розамънд, 1964- (автор) Кн 270
Любенов, Владо, 1961- (автор) Кн 351
Люцканов, Росен Любомиров, 1979- (преводач) Кн 60
Люцканова, Весела, 1935- (автор) Кн 395
Ляпова, Русанка Костова, 1966- (преводач) Кн 327
 
М

Магаева, Снежана Димитрова, 1941- (автор) Кн 163
Маджаров, Димитър Христов, 1905-? (съставител) 3
Маджаров, Христо Георгиев, 1945- (автор) Кн 30, Кн 4275, (съставител) Кн 29, Кн 435
Маджарова, Галя Кoлева (автор) 5, (преводач) 3
Малинов, Виктор Георгиев (автор) Кн 95
Манасиева, Тони Георгиева (редактор) Кн 114
Манова, Вихра Иванова (преводач) Кн 276
Манолов, Нягол Точев, 1932- (автор) Кн 196
Маргаритова, Недялка Иванова вж Маргаритова, Нели, 1969-
Маргаритова, Нели, 1969- (автор) Кн 447, Кн 448
Маринов, Александър Валентинов, 1979- (преводач) Кн 291
Маринов, Валентин, 1956- (преводач) Кн 308
Маринов, Делиян Василев, 1992- (автор) Кн 396
Маринов, Марин Величков, 1956- (илюстратор) Кн 429
Маринов, Милко Тодоров, 1958- (автор) Кн 191, Кн 195, (редактор) Кн 191
Маринова, Елица Георгиева, 1986- (преводач) Кн 328
Маринова, Камелия Пенкова (автор) Кн 102
Маринова, Свилена Цонева, 1975- (автор) Кн 2
Марков, Васил Марков, 1960- вж Markov, Vasil Markov, 1960-
Марков, Иван Гатев, 1951- (автор) Кн 488
Маркова, Кети Методиева, 1963- (редактор) Кн 96
Марковска, Ангелина Мирославова, 1978- (автор) Кн 71
Маровска, Вера Тервел, 1954- (автор) Кн 239, (съставител) Кн 238, (редактор) Кн 247
Масларова, Емилия Любенова, 1956- (съставител) Кн 260
Масурски, Стефан Анастасов (илюстратор) Кн 473
Масурски, Стефан Анастасов вж Masurski, Stefan Anastasov
Матанов, Георги Георгиев, 1928- (автор на предговор, съставител, редактор) Кн 480
Международен славистичен конгрес (15 ; Минск ; 2013) Кн 247
Международна конференция Стратегии и политики на сътрудничество в Черноморския регион (Варна ; 2011) Кн 72
Международна конференция Стратегии и политики на сътрудничество в Черноморския регион (Варна ; 2011) вж International Confernce Strategies and Policies of Cooperation in the Black Sea Region (Varna ; 2011)
Международна кръгла маса Минало, настояще и перспективи на чуждестранната българистика (Лозен ; 2012) Кн 250
Международна научна конференция Добруджа на кръстопътя на историята (Тутракан ; 2013) Кн 475
Международната научна конференция Културен коридор Виа Адриатика – културен туризъм без граници (2 ; Дюни - Истанбул, Турция ; 2012) вж International Scientific Conference Cultural Road Via Pontica - Cultural Tourism without Boundaries (2 ; Dyuni Royal Risort, Bulgaria - Istanbul, Turkey ; 2012)
Международна научно-практическа конференция Защитени карстови територии - мониторинг и управление (Шумен ; 2012) Кн 161
Международна научно-практическа конференция Защитени карстови територии - мониторинг и управление (Шумен ; 2012) вж International Scientific-Practical Conference Protected Karst Territories - Monitoring and Management (Shumen ; 2012)
Международна научно-практическа конференция Модели за система на престъпления според съвременното наказателно право (5 ; 2012) Кн 94
Международна научно-техническа конференция Геология и въглеводороден потенциал на Балканско-Черноморския регион (4 ; Варна ; 2013) Е 3, Кн 159
Международна научно-техническа конференция Геология и въглеводороден потенциал на Балканско-Черноморския регион (4 ; Варна ; 2013) вж International Scientific and Technical Conference Geology and Hydrocarbon Potential of the Balkan-Black Sea Region (4 ; Varna ; 2013)
Международная научно-тeхническая конференция Геология и углеводородный потенциал Балкано-Черноморского региона (4 ; Варна ; 2013) вж Международна научно-техническа конференция Геология и въглеводороден потенциал на Балканско-Черноморския регион (4 ; Варна ; 2013)
Мейър, Мариса, 1984- (автор) Кн 288
Меразчиев, Дончо Стойков, 1884-1967 (автор) Кн 480
Миланов, Иван Господинов, 1954- (автор) Кн 185
Миланова, Дарина Бойкова (преводач) Кн 19
Миланова, Марина (преводач) Кн 459, Кн 467
Милев, Гео, 1895-1925 (автор) Кн 352
Милев, Стефан Емилов, 1981- (автор) Кн 95, Кн 96
Мин, Анчи, 1957- (автор) Кн 289
Миндизова, Диана Петрова Железова- вж Железова-Миндизова, Диана Петрова, 1968-
Миндова, Антоанета (преводач) Кн 44, Кн 51, Кн 56, Кн 58
Минев, Борис Христов, 1983- (автор) Кн 2
Минев, Иван Минков (автор) Кн 203
Минев, Минчо (илюстратор) Г 1
Минев, Минчо вж Minev, Minčo
Минчев, Емил Мирославов, 1985- (преводач) Кн 277, Кн 278, Кн 294
Минчев, Петко Минчев, 1943- (автор, редактор) Кн 182
Минчев, Светослав Симеонов, 1963- (автор) Кн 129, Кн 251, Кн 263
Минчева, Атанаска, 1943- (автор) Кн 481
Мирославова, Романьола, 1953-2016 (автор) Кн 353, Кн 449
Мирчев, Цецо (илюстратор) Г 1
Мирчев, Цецо вж Minčev, Ceco
Мирянов, Явор (илюстратор) Кн 473
Мирянов, Явор вж Mirjanov, Javor
Мисирков, Борис Борисов, 1971- (илюстратор) Г 1
Мисирков, Борис Борисов, 1971- вж Misirkov, Boris Borisov, 1971-
Митев, Димитър Йонов, 1952- (преводач) Кн 74
Митева, Мая, преводач (преводач) Кн 48
Митков, Георги Николов, 1925- (автор) Кн 213
Митков, Митко Киров, 1926- (автор) Кн 428
Митковска, Весела Илиева (автор) Кн 141
Митов, Георги Иванов, 1963- (съставител) Кн 99
Митов, Илия вж Mitov, Ilija
Митова, Соня Иванова, 1990- (илюстратор) Кн 473
Митова, Соня Иванова, 1990- вж Mitova, Sonja Ivanova, 1990-
Михайлов, Михаил Дочев вж Дочев, Михаил, 1947-
Михайлова, Аксиния Тодорова, 1963- (съставител) Кн 310, (преводач) Кн 310, Кн 311, Кн 312
Михайлова, Весела Василева, 1963- (автор) Кн 125
Михайлова, Веселина Янакиева, 1934- (автор) Кн 354, Кн 355
Михайлова, Живка Николова, 1950- (редактор) Кн 138
Михайлова, Мария Атанасова, 1972- (преводач) Кн 269, Кн 289, Кн 469
Михайлова, Параскева Владимирова, 1947- (автор) Кн 141
Михалков, Георги Илиев, 1952- (съставител) Кн 389
Михова, Димитрина (редактор) Кн 161
Михова, Димитрина вж Mihova, Dimitrina
Миховска, Янка Андонова (автор) Кн 450
Младенов, Младен Апостолов (автор) Кн 52
Младенов, Теодор Младенов (преводач) Кн 40
Младенова, Светла Иванова (автор) Кн 52
Млеченков, Манол Петков, 1950- (автор) Кн 194
Млечкова, Мирослава Петкова (съставител) Кн 132
Млодинов, Ленард, 1954- (автор) Кн 35
Момчилов, Кирил, 1939- (автор) Кн 356
Момчилов, Мартин Ивов, 1993- (автор) Кн 108
Монева, Ива Банкова, 1971- (автор) Кн 221
Моравски, Мирослав Антонов, 1973- (автор) Кн 379
Морел, Дейвид, 1943- (автор) Кн 290
Мостович, Тадеуш Доленга- вж Доленга-Мостович, Тадеуш, 1898-1939
Мръчков, Васил Желязков, 1934- (автор) Кн 103, (редактор) Кн 89
Мукхърджи, Сидхарт, 1970- (автор) Кн 183
Мурданлиев, Илиян вж Murdanliev, Ilijan
Мутафчиева, Ирина Николова, 1952- (съставител, автор на предговор) Г 7
Мутафчиева, Ирина Николова, 1952- вж Mutafčieva, Irina Nikolova, 1952-
Мутон, Жан-Дени, 1949- (автор) Кн 91
Мъгърдичиян, Хрипсиме Киркор (автор) Кн 102
Мюсо, Гийом, 1974- (автор) Кн 307
 
Н

Найденов, Найден Димчев, 1931- (автор) Кн 482
Наков, Радослав Александров, 1957- (редактор) Е 3, Кн 159
Наков, Радослав Александров, 1957- вж Nakov, Radoslav Aleksandrov, 1957-
Наков, Светлин Иванов, 1980- вж Nakov, Svetlin Ivanov, 1980-
Наук, Тод (илюстратор) Кн 299
Научна конференция Актуални проблеми на защитата на населението и инфраструктурата (Велико Търново ; 2012) Кн 110
Научна конференция Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа (3 ; Велико Търново ; 2012) Кн 489
Научна конференция Мениджмънтът в динамично променяща се среда за сигурност (Велико Търново ; 2011) Кн 111
Научна конференция Правната наука традиции и актуалност (Пловдив ; 2011) Кн 89
Научна конференция 100 години Българска бойна авиация (Долна Митрополия ; 2012) Кн 109
Научна конференция Добри Христов и българският ХХ век (София ; 2001) Кн 232
Научна конференция с международно участие Знанието - традиции, иновации, перспективи (Бургас ; 2013) Кн 1
Научно-практическа конференция Ефекти на финансовата и икономическата криза върху икономическата активност в България (Пловдив ; 2011) вж Пловдивски университет Паисий Хилендарски. Научно-практическа конференция Ефекти на финансовата и икономическата криза върху икономическата активност в България (Пловдив ; 2011)
Научно-практическа конференция Студентските стажове - инвестиция за бъдещето на младите хора (София ; 2009) Кн 134
Национален конкурс за българска драматургия Иван Радоев (5 ; Плевен ; 2009) Кн 379
Национална галерия за чуждестранно изкуство. Колекция Николай Рьорих (София) Г 7
Национална галерия за чуждестранно изкуство. Колекция Николай Рьорих (София)вж Nacionalna galerija za čuẑdestranno izkustvo. Kolekcija Nikolaj Rerih (Sofija)
Национальная галерия иностранного искуства. Коллекция Николай Рерих (София) вж Национална галерия за чуждестранно изкуство. Колекция Николай Рьорих (София)
Начева, Лиляна Руменова (автор) Кн 203
Недев, Недю Тенев, 1925- (автор) Кн 513
Неделчев, Иван Георгиев вж Йоаникий, митрополит Сливенски, 1939-
Неделчев, Стоян Александров вж Александров, Стоян, 1940-
Неделчева, Златка Любомирова, 1988- (преводач) Кн 328
Неделчева, Наталия Тодорова, 1975- (автор) Кн 78, Кн 81
Недков, Недко Кирилов, 1951- (автор) Кн 201
Недков, Стоян Цветанов, 1969- (автор) Кн 139
Недялков, Антон Недялков, 1971- (автор) Кн 2, Кн 85
Недялков, Николай Йорданов вж Nedjalkov, Nikolaj Jordanov
Недялкова, Пламена Русева (илюстратор) Кн 452
Нейков, Господин Великов вж Великов, Господин, 1934-
Ненков, Петър Йорданов, 1958- (автор) Кн 112
Ненков, Стоян Иванов, 1972- (автор) Кн 207
Нешев, Петър Кирилов, 1971- (автор) Кн 173
Нешков, Марин Найденов, 1950- вж Neškov, Marin Najdenov, 1950-
Николаев, Боян, 1949-2013 (съставител) Кн 444
Николаев, Русалин Станков, 1948- (автор) Кн 145
Николаева, Велислава, 1976- (автор) Кн 207
Николаева, Мария Ганчева, 1967- (редактор) Кн 138
Николов, Александър Николов, 1963- (редактор) Кн 402
Николов, Николай Маринов, 1951- (автор) Кн 76, Кн 87
Николов, Николай Стоев, 1950- (автор) Кн 397
Николов, Тодор Георгиев, 1931- (редактор) Е 3, Кн 159
Николов, Тодор Георгиев, 1931- вж Nikolov, Todor Georgiev, 1931-
Николова, Ива Николова, 1958- (преводач) Кн 321
Николова, Лидия Цветанова Литова- вж Литова-Николова, Лидия Цветанова
Николова, Марияна Костадинова, 1957- (автор) Кн 139
Николова, Мила Богданова (автор) Кн 452
Николова, Милена Георгиева, 1953- (редактор) Кн 138
Николова, Милкана (автор, съставител) Кн 234
Николова, Нели Николова, 1935- вж Nikolova, Neli Nikolova, 1935-
Николова, Станислава Валериева, 1983- (автор на предговор) Г 6
Нихатова, Шевкие Чакър- вж Чакър-Нихатова, Шевкие
Новаков, Михаил, 1984- (илюстратор) Г 1
Новаков, Михаил, 1984- вж Novakov, Mihail, 1984-
Норетрандерс, Тор, 1955- (автор) Кн 36
 
О

О'Брайън, Лорънс, 1970- (автор) Кн 275
О'Конър, Джоузеф, 1963- (автор) Кн 276
Овчарова, Албена Александрова вж Александрова, Албена, 1964-
Огнев, Велико Петров, 1950- (автор) Кн 429
Огненска-Стоянова, Николина Асенова, 1950- вж Ognenska-Stojanova, Nikolina Asenova, 1950-
Оливър, Джейми, 1975- (автор) Кн 206
Омарчевски, Александър Стоянов (редактор) Кн 132
Опев, Васил Стефанов, 1941- (илюстратор) Кн 347
Ортнър, Ник, 1978- (автор) Кн 178
Остоич, Петър Владиславов, 1985- (преводач) Кн 286
 
П

Павел Гърбов, протойерей вж Гърбов, Павел Любчев, 1974-
Павлина, Стив, 1971- (автор) Кн 37
Павлов, Даниел Йорданов, 1973- (автор) Кн 2
Павлов, Йордан, програмист вж Pavlov, Jordan, програмист
Павлов, Йордан Маринов, 1997- (илюстратор) Кн 415, Кн 426
Павлов, Калин Димитров (илюстратор) Кн 450
Павлов, Пламен Христов, 1958- (автор на предговор) 9
Павлов, Цветелин Мариев, 1983- (автор) Кн 195
Павлова, Ангелина К., 1963- (илюстратор) Кн 342
Павлова, Маргарита, 1946- (автор) Кн 357
Павлова, Мария Иванова, 1962- (съставител) Кн 238
Павлова, Мая Христова (автор на предговор) Г 2
Павлова, Мая Христова вж Pavlova, Maja Hristova
Павлова, Романьола Мирославова вж Мирославова, Романьола, 1953-2016
Павлова, Румяна Цветанова, 1933-2011 (редактор) Кн 430
Палангурска, Антоанета Аврамова (автор) Кн 14
Паласиос, Томас (автор на адаптация) Кн 298
Палахутев, Георги Димитров, 1979- (илюстратор) Кн 473
Палахутев, Георги Димитров, 1979- вж Palahutev, Georgi Dimitrov, 1979-
Паликрушева, Веселина (преводач) Кн 26
Панайотов, Атанас Георгиев, 1954- (съставител) Кн 215
Панайотов, Атанас Георгиев, 1954- вж Panajotov, Atanas Georgiev, 1954-
Панайотов, Петър Тодоров, 1957- (автор) Кн 204
Панг, Алекс (илюстратор) Кн 15
Панчев, Никола Димитров, 1947- (автор) Кн 5
Панчев, Панчо Борисов, 1933- (автор) Кн 379
Папазов, Благомир Кирилов, 1953- (автор) Кн 128
Парадисис, Александър, 1899-1963 (автор) Кн 318
Параскевов, Васил, 1972- (редактор) Кн 471
Паркър, Стив, 1952- (автор) Кн 15
Патерсън, Джеймс, 1947- (автор) Кн 291
Патрашков, Тодор Кръстев, 1926-2012 (автор) Кн 174, (редактор) Кн 174
Паунова, Лада Любомирова (автор) Кн 96, (съставител, редактор) Кн 92
Пацев, Петър Дивинишев, 1949- (автор) Кн 358
Пашкулева, Донка Желева вж Paškuleva, Donka Želeva
Педева, Стефка Георгиева вж Pedeva, Stefka Georgieva
Пеев, Атанас Друмев, 1936- (автор) Кн 236
Пеева, Антония Петрова (преводач) Кн 316
Пеева, Деница, 1986- (преводач) Кн 328
Пейо, 1928-1992 (автор, илюстратор)  Кн 16, Кн 313
Пело вж Маринов, Валентин, 1956-
Пенг, Алекс вж Панг, Алекс
Пенева, Калина Маринова, 1968- (автор) Кн 253
Пенева, Юлиана, 1955- вж Peneva, Juliana, 1955-
Пенерлиев, Милен Руменов, 1975- (автор) Кн 492
Пенчева, Антония Иванова, 1960- (преводач) Кн 456
Пенчева, Радка Пенчева, 1960- (съставител) Кн 256
Пепеланова, Александра Костадинова, 1981- вж Pepelanova, Aleksandra Kostadinova, 1981-
Петар II Његош, 1813-1851 вж Петър II Негош, 1813-1851
Петков, Георги Вълчев, 1939- (автор, съставител) Кн 430
Петков, Петко Димитров, 1959- (автор на предговор) Кн 238
Петков, Петко Тотев вж Тотев, Петко, 1932-2017
Петков, Пламен, 1973- (автор) Кн 359, Кн 453
Петкова, Илиана Огнянова, 1967- (автор) Е 1, Кн 124
Петкова, Румяна Лилова вж Лилова, Румяна, 1953-
Петкова, Таня Костадинова (автор) Кн 17, Кн 18
Петров, Владо Любенов вж Любенов, Владо, 1961-
Петров, Дими Луканов вж Луканов, Дими, 1994-
Петров, Димитър Петров, 1934- (автор) Кн 360, Кн 454
Петров, Иван Йорданов, 1960- (автор) Кн 79
Петров, Мариян Петров, 1961- (преводач) Кн 306
Петров, Милко Димитров, 1952- (редактор) Кн 211
Петров, Николай Ангелов вж Ангелов, Николай, 1956-
Петров, Петър Банчев вж Банчев, Петър, 1947-
Петров, Петър Русев, биолог (автор) Кн 168, Кн 169
Петров, Пламен Георгиев, 1952- (автор) Кн 216
Петров, Сава Недялков (автор) Кн 95, Кн 96
Петрова, Мария, 19??- (преводач) Кн 24, Кн 25
Петрова, Надя Димитрова, 1941- (автор) Кн 398
Петрова, Силвия, 1986- (автор) Кн 399
Петър II Негош, 1813-1851 (автор) Кн 326
Пецева, Миглена Севдалинова вж Севдалинова, Миглена, 1964-
Пешева, Маргарита Георгиева, 1949- (автор) Кн 164
Пешева, Маргарита Йорданова, 1950- (автор) Кн 211
Пиргова, Мария Андонова, 1955- (автор) Кн 67
Плешкова-Бекярска, Снежана Георгиева, 1964- (автор) Кн 225
Пловдивски университет Паисий Хилендарски. Научно-практическа конференция Ефекти на финансовата и икономическата криза върху икономическата активност в България (Пловдив ; 2011) Кн 68
Пловдивски университет Паисий Хилендарски. Юридически факултет (Пловдив) Кн 131
Полеганов, Владимир Христов, 1979- (автор) Кн 400
Помаков, Владимир Антонов вж Pomakov, Vladimir Antonov
Попов, Боян Николаев вж Николаев, Боян, 1949-2013
Попов, Генчо Стойков, 1961- (автор) Кн 188
Попов, Димитър Илиев, 1927-2015 (автор на предговор) Кн 226
Попов, Лило, 1949-2017 (автор на предговор) Кн 226
Попов, Рачко Иванов, 1953- (редактор) Кн 137
Попова, Дена Деянова, 1987- (автор) Кн 401
Попова, Людмила Петкова, 1930- (автор на адаптация) Кн 483
Попова, Мартина (преводач) Кн 16
Попова, Мая (автор) Кн 361
Праматаров, Кирил Димов (автор) Кн 182
Продановић, Милета, 1959- вж Проданович, Милета, 1959-
Проданович, Милета, 1959- (автор) Кн 327
Пройков, Венелин Йовков, 1960- (преводач) Г 10, Г 11, Кн 313
Пул, Сара, 1951- (автор) Кн 292
Пункина, Яна Генкова, 1984- (автор) Кн 363
 
Р

Равалиева, Василка Петрова, 1934- (автор) Кн 431
Радев, Иван Николов, 1943- (автор на предговор) Кн 54, Кн 333, (съставител) Кн 54, Кн 333, (редактор) Кн 54, Кн 333
Радев, Пламен, 1950- (автор) Кн 116
Радев, Ради Димитров (автор) Кн 364
Радева-Лапчева, Валентина Михайлова, 1967- (илюстратор) Кн 448
Радинска, Валентина Димитрова, 1951- (автор) Кн 365
Радичев, Стоян, 1940- (автор) Кн 366
Раднев, Деян Радев (автор) Кн 27, Кн 38
Радушева, Мария Романова вж Романова, Мария
Раев, Димитър, 1930- (автор) Кн 220
Раева, Радосвета Райчева (автор) Кн 95
Райкова, Мая (преводач) Кн 47
Райнова, Добринка Анастасова, 1939- (преводач) 3
Райчева, Надежда Стефанова (автор) Е 1, Кн 124
Ракаджийска, Светла Генова, 1946- вж Rakadžijska, Svetla Genova, 1946-
Рангелов, Рангел Тасков, 1943- (автор) Кн 367
Ранков, Павол, 1964- (автор) Кн 325
Ратцингер, Йозеф вж Бенедикт ХVI, папа, 1927-
Рафаелова, Жаклин Рафаелова, 1967- (редактор) Кн 379
Рафтър, Кевин (автор) Кн 74
Рачкова, Маргарита Георгиева, 1967- (илюстратор) Кн 447
Рашкова, Нина Николаева (преводач) Кн 284
Реза, Ясмина, 1959- (автор) Кн 308
Рерих, Николай Константинович, 1874-1947 вж Рьорих, Николай Константинович, 1874-1947
Ридо, Жоел, 1939- (автор) Кн 91
Ризов, Кристян Даниелов, 1990- (автор) Кн 368
Ричман, Алисън, 1972- (автор) Кн 293
Романов, Андрей, 1971- (преводач) Кн 175, Кн 326
Романова, Мария (автор) Кн 369
Ромер, Флоранс Беноа- вж Беноа-Ромер, Флоранс
Рошкев, Стоил Янков, 1976- (автор) Кн 379
Руменов, Румен Иванов, 1949- (преводач) Кн 315
Рунев, Николай Маргаритов, 1964- (автор) Кн 171
Русев, Димитър Василев, 1970- (автор) Кн 370
Русев, Светлин, 1933-2018 (автор на предговор) Г 7
Русев, Светлин, 1933-2018 вж Rusev, Svetlin, 1933-2018
Рускова, Свилена Свиленова, 1977- (автор) Кн 2
Русо, Крейг, 1971- (илюстратор) Кн 298
Рушанова, Валя Ангелова (автор) Кн 96
Рьорих, Николай Константинович, 1874-1947  (художник) Г 7
Рьорих, Николай Константинович, 1874-1947 вж Rerih, Nikolaj Konstantinovič, 1874-1947
 
С

Савов, Ганчо, 1930- (автор, илюстратор) Кн 432
Савова, Надежда, 1986- (автор на предговор) Кн 473
Савова, Надежда, 1986- вж Savova, Nadežda, 1986-
Сайкс, Дерек Скот вж Sikes, Derek Scott
Салтиров, Илия Петров, 1957- (автор) Кн 174
Сариева, Валерия вж Sarieva, Valerija
Сбирков, Васил Илиев (автор) Кн 433
Свраков, Антон Христов, 1956- (автор) Кн 221
Севдалинова, Миглена, 1964- (автор) Кн 129, Кн 251, Кн 263
Сейкова, Катя Петрова, 1947- (автор) Кн 201
Сейменлийски, Камен Димитров, 1964- (редактор) Кн 1
Семов, Атанас Марков, 1970- (автор, съставител, редактор) Кн 91
Сивакова, Христина Димитрова, 1986- (преводач) Кн 328
Сивов, Пламен Евгениев, 1970- (преводач) Кн 57
Сиврев, Любен Янков, 1936- (автор) Кн 228, Кн 229
Силва, Едуардо да, 1964- (автор) Кн 39
Силва, Жозе Едуардо Рамадаш да вж Силва, Едуардо да, 1964-
Симеонов, Димитър Трифонов, 1976- (редактор) Кн 489
Симеонов, Калоян Димитров, 1973- (автор) Кн 88
Симеонова, Красимира Димитрова, 1959- (автор) Кн 252, Кн 253
Симеонова, Мария Илкова (преводач) Кн 37
Симов, Николай Първанов, 1975- (автор) Кн 141
Симова, Олга Милентиева, 1960- (съставител, редактор) Кн 68
Славейков, Йордан, 1976- (автор) Кн 379
Славков, Лозан Д. вж Диас, Зан, 1985-
Славкова, Емилия (преводач) Кн 458
Славкова, Емилия-Боряна вж Славкова, Емилия
Славов, Валентин Райнов, 1961- (автор) Кн 151, Кн 152, Кн 153, (редактор) Кн 150
Славов, Здравко Димитров, 1955- (автор, редактор) Кн 207
Славов, Недялко Славов, 1952- (автор) Кн 403
Славова, Велика, 1948- (автор) Кн 199
Слона вж Божилов, Георги Йорданов, 1935-2001
Смайт, Иън (автор) Кн 40
Смирненски, Христо, 1898-1923 (автор) Кн 371
Соколов, Иван Младенов (автор) Кн 105
Сомова, Елена Петрова, 1972- вж Somova, Elena Petrova, 1972-
Сомърс, Иън (автор) Кн 277
Сотиров, Йордан (илюстратор) Кн 473
Сотиров, Йордан вж Sotirov, Jordan
Сотирова, Калина Спасова, 1973- вж Sotirova, Kalina Spasova, 1973-
Софийски университет Свети Климент Охридски Кн 136
Софийски университет Свети Климент Охридски вж Sofijski universitet Sveti Kliment Ohridski
Софийски университет Свитш Климент Охридски. Богословски факултет (София) Кн 132
Софийски университет Свети Климент Охридски. Факултет по класически и нови филологии. Конференция на нехабилитирани преподаватели и докторанти (10 ; София ; 2013) Кн 133
Софроний, митрополит Търновски, 1888-1961 (автор) Кн 54
Спасова, Елена (илюстратор) Г 1
Спасова, Елена вж Spasova, Elena
Спасова, Зоя Ангелова (автор) Кн 182
Спасова, Мария Антонова, 1947- (автор, съставител) Кн 430
Спасова, Ния Иванова, 1986- (преводач) Кн 266, Кн 267
Средно общообразователно училище Васил Левски (Брезник) Кн 130
Стаев, Стефан, програмист вж Staev, Stefan, програмист
Стаматов, Румен Иванов, 1956- (редактор) Кн 31
Стамова, Иванка Милкова (редактор) Кн 1
Станев, Станко Димитров (автор) Кн 201
Станилова, Петра (автор) Кн 404
Станишев, Георги Димитров, 1952- (автор на предговор) Г 1
Станишев, Георги Димитров, 1952- вж Stanišev, Georgi Dimitrov, 1952-
Станишев, Георгий Димитров вж Станишев, Георги Димитров, 1952-
Станкевич, Роза Тодорова (автор) Кн 372
Станков, Боян Рангелов, 1938- (автор) Кн 97, (съставител) Кн 98
Станков, Валери Петров, 1956- (автор) Кн 373
Станкова, Мария Димитрова, 1956- (автор) Кн 379
Станкова, Светла Димитрова, 1974- (автор) Кн 492
Станчев, Петър Любомиров, 1949- вж Stančev, Petǎr Ljubomirov, 1949-
Станчева, Румяна Лъчезарова, 1951- (съставител, редактор) Кн 258
Старирадева, Василена Георгиева, 1989- (преводач) Кн 305
Статоянис, Панос, 1959- (автор) Кн 319
Стефанов, Валери Стоилов, 1958- (редактор) Кн 402
Стефанов, Нако Райнов, 1954- (автор) Кн 208
Стефанов, Рангел Стоянов, 1938- (автор) Кн 179
Стефанов, Стефан Трайков, 1986- (автор) Кн 405
Стефанов, Тошо Георгиев, 1960- (илюстратор) Кн 376
Стефанова, Боряна Минчева, 1973- (автор) Кн 203
Стефанова, Диляна Станева (редактор) Кн 161
Стефанова, Диляна Станева вж Stefanova, Diljana Staneva
Стоев, Теодор Евелинов, 1986- вж Stoev, Teodor Evelinov, 1986-
Стоилкова, Велика Славова вж Славова, Велика, 1948-
Стоилов, Георги Владимиров, 1929- (автор на предговор) Кн 226
Стоилов, Тодор Атанасов, 1950- (автор) Кн 207
Стоилова, Катя Стайкова, 1971- (автор) Кн 374
Стоилова, Красимира Петрова, 1952- (автор) Кн 207
Стоилова, Мария (преводач) Кн 268
Стойкова, Ана Стойкова, 1955- (редактор) Кн 402
Стойкова, Милослава Христова, 1960- (автор) Кн 252, Кн 253
Стойнов, Михаил Митков вж Stojnov, Mihail Mitkov
Стойчев, Пенчо Ангелов, 1957- (автор) Кн 158
Стойчев, Стамен Димов, 1945- (преводач) Кн 272
Стойчева, Божана Яворова, 1985- (автор) Кн 2
Стойчева, Маргарита Стилиянова, 1951- вж Stojčeva, Margarita Stilijanova, 1951-
Стоянов, Венцислав Петров (редактор) Кн 89
Стоянов, Людмил Сталинов, 1981- (автор) Кн 189
Стоянов, Петър Михайлов, 1953- (автор) Кн 488
Стоянов, Стоян Радичев вж Радичев, Стоян, 1940-
Стоянова, Даниела Николаева, 1958- (автор) Кн 240
Стоянова, Даниела Николаева, 1958- вж Stojanova, Daniela Nikolaeva, 1958-
Стоянова, Зорница Димова (автор) Кн 140, Кн 200
Стоянова, Татяна Любенова, 1964- (автор) Кн 253
Стоянова, Юлияна Иванова, 1952- (съставител) Кн 250
Стоянчева, Димитрина Георгиева, 1977- (автор) Кн 84
Страшимиров, Димитър Тодоров, 1868-1938 (съставител) Кн 511
Стрезовска, Яготка вж Strezovska, Jagotka
Студентско-докторантска конференция Демокрация, ценности, идентичност (Пловдив ; 2011) Кн 68
Стърнбърг, Робърт Дж., 1949- (автор) Кн 117
Сугарев, Едвин Стефанов, 1953- (автор) Кн 434
Събев, Орлин Стаменов, 1970- (преводач) Кн 465
Събева, Петя Димитрова (редактор) Кн 489
Съсълов, Димитър Димитров, 1961- (автор) Кн 3, Кн 4
Сьоют, Мине, 1968- (автор) Кн 466
 
Т

Табакова, Красимира Лазарова, 1954- (автор) Кн 498
Табакова, Мария Димитрова, 19??-2017 вж Tabakova, Marija Dimitrova, 19??-2017
Танева, Татяна Георгиева (преводач) Кн 205
Танкова, Румяна Димитрова, 1958- (редактор) Кн 118
Таралежкова, Ива Йорданова, 1971- (преводач) Г 1
Таралежкова, Ива Йорданова, 1971- вж Taraležkova, Iva Jordanova, 1971-
Тасев, Георги Асенов, 1946- (автор) Кн 5, Кн 6, Кн 7, Кн 135
Тейлър, Ан (автор) Кн 271
Теодосиева, Стойка Димитрова, 1942- (автор) Кн 375
Терзииванов, Димитър Николов, 1948- (автор) Кн 180
Тери, Крис (илюстратор) Кн 206
Тилев, Тильо, 1960- (автор) Кн 376
Тихова, Анета Маринова, 1974- (автор на предговор)  Кн 430
Тодоров, Александър, журналист (съставител) Кн 215
Тодоров, Александър, журналист вж Todorov, Aleksandǎr, журналист
Тодоров, Йордан Славейков вж Славейков, Йордан, 1976-
Тодоров, Радослав вж Todorov, Radoslav
Тодоров, Светослав Светославов, 1989- (автор) Кн 406
Тодоров, Тодор Райчев, 1970- (редактор) 6
Тодоров, Христо Василев, 1951- (автор) Кн 223
Тодорова, Валерия Живова вж Живова, Валерия, 1977-
Тодорова, Ивайла, 1995- (автор) Кн 377
Тодорова, Милена вж Косева, Милена Тодорова, 1961-
Тодорова, Цвета Николова, 1943- (автор) Кн 136, (автор на предговор, съставител) Кн 226
Тодорова, Цвета Николова, 1943- вж Todorova, Cveta Nikolova, 1943-
Толстой, Лев Николаевич, 1828-1910 (съставител) Кн 260
Томалевски, Георги Христов, 1897-1988 (автор) Кн 435
Томова, Вили Венеткова, 1959- (автор) Кн 10
Томова, Елена Атанасова, 1947- (редактор) Кн 430
Томова, Снежана Борисова (автор) Е 1, Кн 124
Тонев, Младен Димитров, 1958- (автор) Кн 80
Тонева-Дачева, Галина Николаева, 1960- (редактор) Кн 95
Тончева, Елена Борисова, 1933-2011 (автор на предговор, редактор) Кн 232
Топалджикова, Ана Стефанова, 1952- (автор) Кн 379
Топалов, Калоян Христов, 1972- (автор) Кн 102
Тотев, Петко, 1932-2017 (автор на предговор) Кн 496
Тотев, Пламен Стефанов, 1964- (автор) Кн 129, Кн 251, Кн 262, Кн 263
Тотков, Георги Атанасов, 1950- вж Totkov, Georgi Atanasov, 1950-
Тохумджу, Аслъ, 1974- (автор) Кн 467
Точев, Владимир Иванов, 1986- (автор) Кн 191
Тошев, Георги Здравков, 1945-2018 (съставител) Г 7
Тошев, Георги Здравков, 1945-2018 вж Tošev, Georgi Zdravkov, 1945-2018
Тошков, Ангел Захариев, 1961- (редактор) Кн 1
Тренкова, Росица, 1935- (автор) Кн 235, (съставител) Кн 235
Трифоновски, Трифон Петров, 1932- (автор) Кн 436
Троева, Евгения Петкова, 1969- (редактор) Кн 137
 
У

Узунов, Никола Костадинов, 1923- (автор) Кн 41
Узунова, Цвета Василева (съставител) Кн 132
Уилямс, Уенди М., 1960- (автор) Кн 117
Уиър, Алисън, 1951- (автор) Кн 272
Уонг, Клариса (автор на адаптация) Кн 299
Учителя вж Дънов, Петър Константинов, 1864-1944
Ушева, Мариана Николова, 1970- (автор) Кн 66
 
Ф

Фалдбакен, Кнут, 1941- (автор) Кн 305
Фелдман, Кристина, 1952- (автор) 
Фенерски, Николай Димитров, 1974- (преводач) Кн 325
Филарет, митрополит Московски и Коломенски, 1783-1867 (автор) Кн 55
Филдинг, Джой, 1945- (автор) Кн 280
Филипов, Андрей, 1970- (автор) Кн 407
Филипова, Елена, 1968- (преводач) Кн 35
Фицджералд, Франсис Скот, 1896-1940 (автор) Кн 294
Фредериксън, Брус Г. (автор) Кн 58
Фудулски, Димитър Момчилов (автор) Кн 408
 
Х

Хавезов, Иван Петров, 1941- вж Havezov, Ivan Petrov, 1941-
Хаджи-Вълчанов, Христо Вълчанов (автор) Кн 165
Хаджиева, Елка (преводач) Кн 318
Хаджиева, Павлина вж Hadžieva, Pavlina
Хаджиколев, Емил Николов, 1973- вж Hadžikolev, Emil Николов, 1973-
Халачев, Начо Тодоров (съставител) Кн 8
Ханджийски, Антоний Георгиев (автор) Кн 476, (илюстратор) Кн 476
Ханджийски, Антоний Георгиев вж Handžijski, Antonij Georgiev
Харизанова, Недялка Тодорова, 1946- (автор) Кн 164
Хаусър, Мелани вж Бенджамин, Мелани, 1962-
Хикс, Джери, 1927-2011 (автор) Кн 300, Кн 301
Хикс, Естер, 1948- (автор) Кн 300, Кн 301
Хинова, Тамара Георгиева, 1929-2013 (автор) Кн 98
Хопкинс, Моли (автор) Кн 273
Хрисант, архиепископ на Дирахий от Мадит вж Хрисант, митрополит Дирахийски, ?-1843
Хрисант, митрополит Дирахийски, ?-1843 (автор) Кн 231
Хрисимова, Огняна Петрова, 1946- (автор) 2
Христов, Димитър Костадинов, 1932- (съставител) Кн 132
Христов, Иван Василев, 1960- (автор на предговор) Кн 430
Христова, Анула (преводач) Кн 317
Христова, Велина, 1970- (автор на предговор, илюстратор) Кн 473
Христова, Велина, 1970- вж Hristova, Velina, 1970-
Христова, Емилия (автор) Кн 485
Христова, Мариана Тошкова, 1981- (преводач) Кн 292
Христозова, Галя Михайлова, 1959- (редактор) Кн 1
Христосков, Начо Димитров, 1953- (автор) Кн 409
Хувър, Дейвид У. (автор) Кн 56
 
Ц

Цанев, Георги Цанков вж Цанков, Георги, 1950-
Цанков, Георги, 1950- (автор) Кн 309, (преводач) Кн 307
Цанков, Кирил Йовчев, 1949- (автор) Кн 254
Цанков, Цанко Василев, 1936- (редактор) Кн 489
Цанкова, Люсила Петкова, 1953- (автор) Кн 488
Цанов, Иван Цанов, 1963- (автор) Кн 209
Цанов, Петър Костов вж Костов, Петър, 1927-2014
Цанова, Наташа Вълчева (автор) Е 1, Кн 124
Цачевски, Венелин Тодоров, 1948- вж Cačevski, Venelin Todorov, 1948-
Цветанов, Цветалин Христов, 1968- (редактор) Кн 138
Ценкова, Ирина Стефанова, 1968- (преводач) Кн 282
Център за приобщаващо образование (Бристъл) Кн 121
Циакирис, Александрос (илюстратор) Кн 317
Цонева, Виолета Крумова, 1948- (съставител) Кн 444
Цонева, Димитрина Игнатова, 1949- (автор) Кн 255
Цонева, Мая Димитрова (автор) Кн 96
Цонзорова, Маргарита Радкова (автор) Кн 182
Цъгов, Георги, 1937- (съставител) Кн 478
 
Ч

Чавдаров, Стойко Недялков вж Софроний, митрополит Търновски, 1888-1961
Чавдарова-Костов, Сийка вж Чавдарова-Костова, Сийка Георгиева, 1969-
Чавдарова-Костова, Сийка Георгиева, 1969- (редактор) Кн 114
Чавраков, Илиан, 1966- (илюстратор) Кн 402
Чайлд, Мария Кирова, 1968- (преводач) Кн 270
Чакалов, Валери Христов, 1957- (редактор) Кн 128
Чакалов, Мари-Франс Кристоф- вж Кристоф-Чакалов, Мари-Франс
Чакър-Нихатова, Шевкие (преводач) Кн 461, Кн 462
Чакърова, Красимира Ангелова, 1965- (съставител) Кн 238, (редактор) Кн 247
Чакърова, Юлиана Иванова (редактор) Кн 247
Чапански, Николай Генов, 1973- (илюстратор) Кн 482
Часовникарова, Ценка Георгиева (автор) Кн 141
Чаушев, Теню Ганчев, 1919- (автор) Кн 437
Ченкова, Нина Златкова (автор) Кн 492
Чернев, Силви Василев, 1952- (редактор) Кн 1
Чирич, Зоран, 1962- (автор) Кн 328
Ћирић, Зоран, 1962- вж Чирич, Зоран, 1962-
Чобанов, Александър Красимиров, 1979- (автор) Кн 410
Чобанов, Драган Петров, 1980- (автор) Кн 141
Чобанов, Петко Станков, 1956- (автор на предговор) Кн 238, (редактор) Кн 1
Чолаков, Здравко Георгиев, 1941-2014 (автор на предговор, съставител) Кн 389
Чолакова, Жоржета Петрова, 1959- (редактор) Кн 247
Чонев, Младен Георгиев, 1932- (автор) Кн 495
Чулова, Мария Стоилова, 1977- (автор) Кн 264
Чуринскиене, Станислава Николова, 1976- (автор) Кн 411
Чухов, Петър Любомиров, 1961- (преводач) Кн 15
 
Ш

Шамлиева, Живка Анастасова, 1926- (автор) Кн 412
Шаркова, Деница Ангелова, 1987- вж Šarkova, Denica Angelova, 1987-
Шекерджиев, Красимир Петков (автор) Кн 95, Кн 96
Шелудко, Игор Анатолиевич, 1988- (автор) Кн 2
Ширинан вж Раднев, Деян Радев
Шлехтер, Ламбер, 1941- (автор) Кн 310
Шлива, Елжбиета Вархаловска- вж Вархаловска-Шлива, Елжбиета
Шмеман, Александр Дмитриевич, 1921-1983 вж Шмеман, Александър Дмитриевич, 1921-1983
Шмеман, Александър Дмитриевич, 1921-1983 (автор) Кн 57
Шопов, Тодор Крумов, 1952- (преводач) Г 2, Г 3, Г 5
Шопов, Тодор Крумов, 1952- вж Šopov, Todor Krumov, 1952-
Шопова, Мариана Иванова, 1969- (съставител) Кн 323, (преводач) Кн 323
Шопова, София (автор) Кн 119
Шотлеков, Иван Илиев, 1967- вж Šotlekov, Ivan Iliev, 1967-
Шпюргин, Армин (автор) Кн 205
Шуменски университет Епископ Константин Преславски. Факултет по хуманитарни науки. Катедра по история 6
 
Ю

Юдерзо, Албер, 1927- (художник) Г 10, Г 11
Юдов, Димитър Димов, 1943- (редактор) Кн 1
Юхма, Михаил Николаевич, 1936- (автор) 35
 
Я

Ямазаки Йоши, 1966- (автор на предговор) Г 1
Ямазаки Йоши, 1966- вж Yamazaki Yoshi, 1966-
Янакиев, Юрий Павлов, 1970- (автор) Кн 186, (редактор) Кн 118
Янева-Китанова, Дафина Янкова вж Китанова, Дафина Янкова
Янков, Васил Николов, 1944- (автор на предговор) Кн 238, (редактор) Кн 1 
Янков, Георги Филипов, 1960- (автор) Кн 378
Янкова, Дияна Димитрова, 1961- (преводач) Кн 136
Янкова, Дияна Димитрова, 1961- вж Jankova, Dijana Dimitrova, 1961-
Янкова, Румяна Янкова вж Jankova, Rumjana Jankova
Янчева, Светлана Йорданова, 1968- (съставител, редактор) Кн 337
Япова, Кристина Петрова, 1956- (редактор) Кн 232
 
A

Abazova, Magda Pančeva, 1923-2011 (художник) Г 2
Abazova, Magda Pančeva, 1923-2011 вж Абазова, Магда Панчева, 1923-2011
Adamov, Veličko, 1950- вж Адамов, Величко, 1950-
Agalareva, Marinela Nikolova вж Агаларева, Маринела Николова
Agura, Atanas Dimitrov, 1926-2008 вж Агура, Атанас Димитров, 1926-2008
Agura, Konstantin Dimitrov вж Агура, Константин Димитров
Ainscow, Mel, 1943- вж Айнскоу, Мел, 1943-
Aïvanhov, Omraam Mikhaël, 1900-1986 вж Айванов, Омраам Микаел, 1900-1986
Ajdarov, Jordan Ivanov вж Айдаров, Йордан Иванов
Akademičen krǎg po sravnitelno literaturoznanie вж Академичен кръг по сравнително литературознание
Aladžov, Čavdar Dimitrov, 1926- вж Аладжов, Чавдар Димитров, 1926-
Aleksandrov, Alek Hristov, 1970- (илюстратор) Кн 486
Aleksandrov, Alek Hristov, 1970- вж Александров, Алек Христов, 1970-
Aleksandrov, Stojan, 1940- вж Александров, Стоян, 1940-
Aleksandrova, Albena, 1964- вж Александрова, Албена, 1964-
Aleksandrova, Donka Ivanova, 1945- вж Александрова, Донка Иванова, 1945-
Aleksandrova, Marija Petrova, 1983- (автор) Кн 193
Aleksandrova, Mariya вж Aleksandrova, Marija Petrova, 1983-
Aleksandrova, Slava, 1930- вж Александрова, Слава, 1930-
Aleksiev, Asen Nenov вж Алексиев, Асен Ненов
Aleksieva, Tanja Plamenova, 1986- (преводач) Г 2, Г 3, Г 5
Aleksieva, Tanja Plamenova, 1986- вж Алексиева, Таня Пламенова, 1986-
Alexieva, Tania вж Aleksieva, Tanja Plamenova, 1986-
Allum, Isabel, 1963- вж Алъм, Изабел, 1963-
Allum, Ivan, 1965- вж Алъм, Айвън, 1965-
Anastasova, Lina Georgieva, 1954- вж Анастасова, Лина Георгиева, 1954-
Ančev, Anatol Vasilev, 1953- вж Анчев, Анатол Василев, 1953-
Andonov, Kamen Ivanov вж Андонов, Камен Иванов
Andonov, Spiridon Kirilov, 1949- вж Андонов, Спиридон Кирилов, 1949-
Andonova, Evelina Ognjanova, 1972- вж Андонова, Евелина Огнянова, 1972-
Andreev, Andreja Prokopiev вж Андреев, Андрея Прокопиев
Andreeva, Ljudmila Marinova, 1963- вж Андреева, Людмила Маринова, 1963-
Andreeva, Marija Josifova, 1950- вж Андреева, Мария Йосифова, 1950-
Angelov, Angel Dimitrov, 1973- (автор) Кн 21
Angelov, Angel Dimitrov, 1973- вж Ангелов, Ангел Димитров, 1973-
Angelov, Bojan, 1955- вж Ангелов, Боян, 1955-
Angelov, Ilija Velikov, 1939- вж Ангелов, Илия Великов, 1939-
Angelov, Nikolaj, 1956- вж Ангелов, Николай, 1956-
Angelov, Nikolaj Iliev, 1976- вж Ангелов, Николай Илиев, 1976-
Angelov, Pet´o Dimitrov, 1978-2012 вж Ангелов, Петьо Димитров, 1978-2012
Angelova, Kerana Vǎlčeva, 1948- вж Ангелова, Керана Вълчева, 1948-
Angelova, Rosica Žečkova, 1967- вж Ангелова, Росица Жечкова, 1967-
Angelova, Vesela Ivanova, 1975- (илюстратор) Кн 21
Angelova, Vesela Ivanova, 1975- вж Ангелова, Весела Иванова, 1975-
Antonov, Julijan Štiljanov, 1955- вж Антонов, Юлиян Щилянов, 1955-
Antov, Aleksandǎr Živkov, 1946- (преводач) Г 8
Antov,  Alexander вж Antov, Aleksandǎr Živkov, 1946-
Apiosian, Levon Apik вж Apiosjan, Levon Apik, 1948-
Apiosjan, Levon Apik, 1948- (автор) Кн 144
Aretov, Nikolaj Aretov, 1954- вж Аретов, Николай Аретов, 1954-
Armenski, Stefan Ivanov, 1932- вж Арменски, Стефан Иванов, 1932-
Arnaudov, Veselin Aleksandrov, 1959- вж Арнаудов, Веселин Александров, 1959-
Arnaudova, Elena Georgieva, 1954- вж Арнаудова, Елена Георгиева, 1954-
Arnaudova, Živka Atanasova, 1938- вж Арнаудова, Живка Атанасова, 1938-
Arsova-Dimova, Milena Borisova, 1958- вж Арсова-Димова, Милена Борисова, 1958-
Asenov, Bončo Stanoev, 1946- вж Асенов, Бончо Станоев, 1946-
Atanasov, Asen Asenov, 1952- вж Атанасов, Асен Асенов, 1952-
Atanasov, Dimitǎr Ivanov, 1949- вж Атанасов, Димитър Иванов, 1949-
Atanasov, Georgi Dimitrov, 1951- вж Атанасов, Георги Димитров, 1951-
Atanasov, Nasko Ivanov вж Атанасов, Наско Иванов
Atanasov, Stojan Iliev, 1946- вж Атанасов, Стоян Илиев, 1946-
Atanasova, Ivanka Nikolova вж Атанасова, Иванка Николова
Atanasova, Marija Dimitrova, 1968- вж Атанасова, Мария Димитрова, 1968-
Atanasova, Nevenka Vasileva, 1935- вж Атанасова, Невенка Василева, 1935-
Atanasova, Venera Ivanova, 1956- вж Атанасова, Венера Иванова, 1956-
Avramov, Dimitǎr Grigorov, 1929-2008 вж Аврамов, Димитър Григоров, 1929-2008
Avramov, Ivan Haralampiev, 1932- вж Аврамов, Иван Харалампиев, 1932-
Avrejski, Nikola Ivanov, 1948- вж Аврейски, Никола Иванов, 1948-
 
B

Babakova, Lilija Vitkova, 1987- вж Бабакова, Лилия Виткова, 1987-
Bačijska, Elizabeta Vasileva вж Бачийска, Елизабета Василева
Bǎčvarov, Aleksandǎr Jankov, 1939- вж Бъчваров, Александър Янков, 1939-
Badževa, Darina вж Баджева, Дарина
Baev, Georgi Dimitrov, 1924-2007 (художник) Г 3
Baev, Georgi Dimitrov, 1924-2007 вж Баев, Георги Димитров, 1924-2007
Bakalova, Violeta Ljudmilova, 1962- вж Бакалова, Виолета Людмилова, 1962-
Bakalska, Krasimira Rangelova, 1981- вж Бакалска, Красимира Рангелова, 1981-
Bakǎrdžieva, Milka Jordanova, 1950- вж Бакърджиева, Милка Йорданова, 1950-
Balabanov, Nikola Petkov, 1937- вж Балабанов, Никола Петков, 1937-
Balǎkov, Ilija Enev, 1932- вж Балъков, Илия Енев, 1932-
Balinov, Vasil Simeonov, 1936- (редактор) Е 3, Кн 159
Balinov, Vasil Simeonov, 1936- вж Балинов, Васил Симеонов, 1936-
Balinov, Vassil вж Balinov, Vasil Simeonov, 1936-
Balinova, Biljana Vladimirovа вж Балинова, Биляна Владимирова
Balkandžieva, Antoaneta Georgieva вж Балканджиева, Антоанета Георгиева
Baltov, Milen Ivanov, 1969- вж Балтов, Милен Иванов, 1969-
Baltova, Svetla Metodieva, 1951- вж Балтова, Светла Методиева, 1951-
Bančev, Petǎr, 1947- вж Банчев, Петър, 1947-
Barbosa, Amilcar Bettega, 1964- вж Барбоза, Амилкар Бетега, 1964-
Bǎrdarova, Elena Emilova вж Бърдарова, Елена Емилова
Bǎrlieva, Slavija Georgieva, 1955- вж Бърлиева, Славия Георгиева, 1955-
Baženov, Aleksandr Vladimirovič, 1904-1983 вж Баженов, Александър Владимирович, 1904-1983
Beck, Hubert F. вж Бек, Хюбърт Ф.
Behling, Steve вж Белинг, Стив
Bejazov, Stefan Vasilev, 1936- вж Беязов, Стефан Василев, 1936-
Belazelkov, Borislav Nikolov, 1956- вж Белазелков, Борислав Николов, 1956-
Belčev, Aleksandǎr Pavlov, 1952- вж Белчев, Александър Павлов, 1952-
Belčev, Pavel вж Белчев, Павел
Belčeva, Mara Ivanova, 1868-1937 вж Белчева, Мара Иванова, 1868-1937
Belov, Martin Kirilov, 1979- вж Белов, Мартин Кирилов, 1979-
Benedictus ХVI, папа, 1927- вж Бенедикт ХVI, папа, 1927-
Beney, Zsuzsa, 1930-2006 вж Бенеи, Жужа, 1930-2006
Benoit-Rohmer, Florance вж Беноа-Ромер, Флоранс
Benjamin, Melanie, 1962- вж Бенджамин, Мелани, 1962-
Berbenkov, Georgi Nikolov, 1941- вж Бербенков, Георги Николов, 1941-
Berov, Dimitǎr Nikolov, 1923- вж Беров, Димитър Николов, 1923-
Berrios, Frank вж Бериъс, Франк
Bertan, Ismet, 1959- вж Бертан, Исмет, 1959-
Beschkov, V. вж Beškov, Venko Nikolaev, 1946-
Beškov, Venko Nikolaev, 1946- (съставител) Кн 155
Bick, Ilsa J., 1957- вж Бик, Илса Дж., 1957-
BIMC (Burgas ; 2013) вж International Mathematics Competition (Burgas ; 2013)
Binyazar, Adnan, 1934- вж Бинязар, Аднан, 1934-
Bittau, Dora Nikolova, 1943- (художник) Г 8, Г 9
Bittau, Polina, 1977- (преводач) Г 8, Г 9
Bivas, Mira Izak (автор) Кн 147
Blagoev, Dimitar вж Blagoev, Dimitǎr Blagoev, 1983-
Blagoev, Dimitǎr Blagoev, 1983- (автор) 0
Blasco Ibañez, Vicente, 1867-1928 вж Бласко Ибанес, Висенте, 1867-1928
Blaževa, Jana (илюстратор) Г 1
Blaževa, Jana вж Блажева, Яна
Blaževa, Viržinija вж Блажева, Виржиния
Bliznakova, Katja вж Близнакова, Катя
Boev, Hristo Tončev, 1973- (автор) Кн 274
Bogdanov, Georgi Bogdanov, 1971- (илюстратор) Г 1
Bogdanov, Georgi Bogdanov, 1971- вж Богданов, Георги Богданов, 1971- 
Bogov, Boris Iliev, 1962- вж Богов, Борис Илиев, 1962-
Bojadžiev, Zlatju Georgiev, 1903-1976 вж Бояджиев, Златю Георгиев, 1903-1976
Bojadžieva, Elena Hristova, 1962- вж Бояджиева, Елена Христова, 1962-
Bojanov, Dimitǎr Petrov вж Боянов, Димитър Петров
Bojanova, Kremena (преводач) Кн 162
Bojanova, Kremena вж Боянова, Кремена
Bojanova-Andreeva, Elena вж Боянова-Андреева, Елена
Bojčev, Borislav Vǎrbanov, 1933- вж Бойчев, Борислав Върбанов, 1933-
Bojčev, Petǎr Kirilov, 1950- вж Бойчев, Петър Кирилов, 1950-
Bojčeva, Vera Ivanova, 1932-2015 вж Бойчева, Вера Иванова, 1932-2015
Bojilov, George вж Božilov, Georgi Jordanov, 1935-2001
Bondžolov, Hristo Iliev, 1960- вж Бонджолов, Христо Илиев, 1960-
Bonev, Čavdar Canev, 1947- (съставител) Кн 155
Bonev, Ch. вж Bonev, Čavdar Canev, 1947-
Boneva, Albena Todorova вж Бонева, Албена Тодорова
Booth, Tony, 1944- вж Бут, Тони, 1944-
Borin, Žulieta Angelova вж Борин, Жулиета Ангелова
Borisova, Daniela Valentinova, 1959- (преводач) Кн 23
Borisova, Daniela Valentinova, 1959- вж Борисова, Даниела Валентинова, 1959-
Borkowski, Michael вж Борковски, Майкъл
Bosev, Asen Ivanov, 1913-1997 вж Босев, Асен Иванов, 1913-1997
Bouchard, Patrice, 1973- (автор) Кн 170
Bousquet, Yves, 1951- (автор) Кн 170
Boyanova, Kremena вж Bojanova, Kremena
Božanova, Ivajla Ruseva, 1952- вж Божанова, Ивайла Русева, 1952-
Bozhikov, Teodor вж Božikov, Teodor
Božikov, Teodor (автор) Кн 147
Božilov, Georgi Jordanov, 1935-2001 (художник) Г 5
Božilov, Georgi Jordanov, 1935-2001 вж Божилов, Георги Йорданов, 1935-2001
Božilov, Vladimir Veselinov, 1986- вж Божилов, Владимир Веселинов, 1986-
Božinova, Mariana Vǎrbanova, 1960- вж Божинова, Мариана Върбанова, 1960-
Božkova, Anna Tihomirova, 1967- вж Божкова, Анна Тихомирова, 1967-
Božkova, Valentina Bončeva, 1956- вж Божкова, Валентина Бончева, 1956-
Bozukova, Keti Stefanova, 1964- вж Бозукова, Кети Стефанова, 1964-
Bratanov, Daniel Mihajlov, 1969- вж Братанов, Даниел Михайлов, 1969-
Braudel, Fernand, 1902-1985 вж Бродел, Фернан, 1902-1985
Brown, Jane вж Браун, Джейн
Bruseva, Marija Nikolova, 1954- вж Брусева, Мария Николова, 1954-
Bucay, Jorge, 1949- вж Букай, Хорхе, 1949-
Burov, Stojan Panajotov, 1951- вж Буров, Стоян Панайотов, 1951-
Buškov, Aleksandr Aleksandrovič, 1956- вж Бушков, Александър Александрович, 1956-
 
C

CAA '13 вж International Memorial Conference Complex Analysis and Applications (Sofia ; 2013)
Cačevski, Venelin Todorov, 1948- (автор) Кн 113
Cǎgov, Georgi, 1937- вж Цъгов, Георги, 1937-
Cankov, Canko Vasilev, 1936- вж Цанков, Цанко Василев, 1936-
Cankov, Georgi, 1950- вж Цанков, Георги, 1950-
Cankov, Kiril Jovčev, 1949- вж Цанков, Кирил Йовчев, 1949-
Cankova, Ljusila Petkova, 1953- вж Цанкова, Люсила Петкова, 1953-
Canov, Ivan Canov, 1963- вж Цанов, Иван Цанов, 1963-
Canova, Nataša Vǎlčeva вж Цанова, Наташа Вълчева
Cenkova, Irina Stefanova, 1968- вж Ценкова, Ирина Стефанова, 1968-
Centre for Studies on Inclusive Education (Bristol) вж Център за приобщаващо образование (Бристъл)
Charkova, Denitza вж Šarkova, Denica Angelova, 1987-
Child, Marija Kirova, 1968- вж Чайлд, Мария Кирова, 1968-
Christensen, Lars Saabye, 1953- вж Кристенсен, Ларш Собю, 1953-
Christophe-Tchakaloff, Marie-France вж Кристоф-Чакалов, Мари-Франс
Clark, Mary Higgins, 1927- вж Кларк, Мери Хигинс, 1927-
Cohen, Barry H., 1949- вж Коен, Бари, 1949-
Cohen, Doris Eliana, 1943- вж Коен, Дорис Елиана, 1943-
Coneva, Dimitrina Ignatova, 1949- вж Цонева, Димитрина Игнатова, 1949-
Coneva, Maja Dimitrova вж Цонева, Мая Димитрова
Coneva, Violeta Krumova, 1948- вж Цонева, Виолета Крумова, 1948-
Conzorova, Margarita Radkova вж Цонзорова, Маргарита Радкова
Cotroneo, Ivan, 1968- вж Котронео, Иван, 1968-
Cox, Jeff, 1951- вж Кокс, Джеф, 1951-
Criqui, Etienne, 1954- вж  Крики, Етиен, 1954-
CSIE (Bristol) вж Centre for Studies on Inclusive Education (Bristol)
Culliford, Pierre вж Peyo, 1928-1992
Cvetanov, Cvetalin Hristov, 1968- вж Цветанов, Цветалин Христов, 1968-
 
Č

Čakalov, Valeri Hristov, 1957- вж Чакалов, Валери Христов, 1957-
Čakǎr-Nihatova, Ševkie вж Чакър-Нихатова, Шевкие
Čakǎrova, Juliana Ivanova вж Чакърова, Юлиана Иванова
Čakǎrova, Krasimira Angelova, 1965- вж Чакърова, Красимира Ангелова, 1965-
Čapanski, Nikolaj Genov, 1973- вж Чапански, Николай Генов, 1973-
Časovnikarova, Cenka Georgieva вж Часовникарова, Ценка Георгиева
Čaušev, Tenju Gančev, 1919- вж Чаушев, Теню Ганчев, 1919-
Čavdarova-Kostova, Sijka Georgieva, 1969- вж Чавдарова-Костова, Сийка Георгиева, 1969-
Čavrakov, Ilian, 1966- вж Чавраков, Илиан, 1966-
Čenkova, Nina Zlatkova вж Ченкова, Нина Златкова
Černev, Silvi Vasilev, 1952- вж Чернев, Силви Василев, 1952-
Ćirić, Zoran, 1962- вж Чирич, Зоран, 1962-
Čobanov, Aleksandǎr Krasimirov, 1979- вж Чобанов, Александър Красимиров, 1979-
Čobanov, Dragan Petrov, 1980- вж Чобанов, Драган Петров, 1980-
Čobanov, Petko Stankov, 1956- вж Чобанов, Петко Станков, 1956-
Čolakov, Zdravko Georgiev, 1941-2014 вж Чолаков, Здравко Георгиев, 1941-2014
Čolakova, Žoržeta Petrova, 1959- вж Чолакова, Жоржета Петрова, 1959-
Čonev, Mladen Georgiev, 1932- вж Чонев, Младен Георгиев, 1932-
Čuhov, Petǎr Ljubomirov, 1961- вж Чухов, Петър Любомиров, 1961-
Čulova, Marija Stoilova, 1977- вж Чулова, Мария Стоилова, 1977-
 
D

Dabeva, Tania вж Dǎbeva, Tanja, 1957-
Dǎbeva, Tanja, 1957- (редактор) Кн 86
Dabovski, Christo вж Dabovski, Hristo Nikolov, 1935-
Dabovski, Hristo Nikolov, 1935- (редактор) Е 3, Кн 159
Dabovski, Hristo Nikolov, 1935- вж Дабовски, Христо Николов, 1935-
Damasio, Antonio, 1944- вж Дамазио, Антонио, 1944-
Damjanov, Petǎr Damjanov, 1968-2009 вж Дамянов, Петър Дамянов, 1968-2009
Dančev, Andrej Jordanov, 1933-1996 (автор) Кн 242
Danchev, Andrei вж Dančev, Andrej Jordanov, 1933-1996
Daneva, Angela вж Daneva, Anžela Slavčeva
Daneva, Anžela Slavčeva (автор на предговор) Г 5
Daneva, Anžela Slavčeva вж Данева, Анжела Славчева
Dǎnov, Petǎr Konstantinov, 1864-1944 вж Дънов, Петър Константинов, 1864-1944
Dašev, Ljuben Borisov, 1959- вж Дашев, Любен Борисов, 1959-
Davies, Anthony (автор) Кн 170
Davitkov, Ivana Radislav, 1983- вж Давитков, Ивана Радислав, 1983-
Dečeva, Gergana Petrova, 1965- вж Дечева, Гергана Петрова, 1965-
Dečeva, Neli Jordanova вж Дечева, Нели Йорданова
Dekova, Tereza Hristova вж Декова, Тереза Христова
Delibaltova, Vasja Krumova, 1966- вж Делибалтова, Вася Крумова, 1966-
Denev, Cončo Stojnov, 1954- вж Денев, Цончо Стойнов, 1954-
Denišev, Krasimir Hristov, 1950- (автор) Кн 192, Кн 193
Denishev, Krassimir вж Denišev, Krasimir Hristov, 1950-
Depaire, Benoit (автор) 0
Dermendžiev, Atanas Haralampiev, 1960- вж Дерменджиев, Атанас Харалампиев, 1960-
Dermendžieva, Stela Malčeva, 1962- вж Дерменджиева, Стела Малчева, 1962-
Deveraux, Jude, 1947- вж Деверо, Джуд, 1947-
Di Rocco, Alfred (преводач) Г 8, Г 9
Dias, Zan, 1985- вж Диас, Зан, 1985-
Dimčeva, Anžela, 1963- вж Димчева, Анжела, 1963-
Dimitrov, Aleksandǎr Vasilev, 1948- (автор) Кн 190
Dimitrov, Alexander V. вж Dimitrov, Aleksandǎr Vasilev, 1948-
Dimitrov, Diljan Orlinov (автор) Кн 147
Dimitrov, Dilyan вж Dimitrov, Diljan Orlinov
Dimitrov, Dimitǎr Dobrev, 1961- вж Димитров, Димитър Добрев, 1961-
Dimitrov, Dimitǎr Mihajlov, 1933- вж Димитров, Димитър Михайлов, 1933-
Dimitrov, Enčo Petrov, 1953- вж Димитров, Енчо Петров, 1953-
Dimitrov, Hristo Angelov вж Димитров, Христо Ангелов
Dimitrov, Jordan Stojanov, 1954- вж Димитров, Йордан Стоянов, 1954-
Dimitrov, Kiril G. вж Димитров, Кирил Г.
Dimitrov, Plamen Nikolov, журналист вж Димитров, Пламен Николов, журналист
Dimitrov, Slavi, 1961- вж Димитров, Слави, 1961-
Dimitrov, Živko Ivanov, 1940-2016 вж Димитров, Живко Иванов, 1940-2016
Dimitrova, Ana вж Димитрова, Ана
Dimitrova, Božana Tomova, 1940- вж Димитрова, Божана Томова, 1940-
Dimitrova, Galina Petrova, 1976- вж Димитрова, Галина Петрова, 1976-
Dimitrova, Marijka Nikolova (автор) Кн 244
Dimov, Neno Stojanov, 1950- вж Димов, Нено Стоянов, 1950-
Dimov, Sava Hristov, 1960- вж Димов, Сава Христов, 1960-
Dimova, Neda Andreeva, 1983- вж Димова, Неда Андреева, 1983-
Dineva, Evelina Dimitrova, 1957- вж Динева, Евелина Димитрова, 1957-
Dinkova, Hristina Petkova вж Динкова, Христина Петкова
Djakova, Veneta Ivanova вж Дякова, Венета Иванова
Dobranova, Efrosima Petrova Zaneva- вж Zaneva-Dobranova, Efrosima Petrova, 1957-
Dobreva, Ana Milenova вж Добрева, Ана Миленова
Dobreva, Jana Ilieva, 1962- вж Добрева, Яна Илиева, 1962-
Dobreva, Milena Petrova (редактор) 0
Dobreva, Milena Petrova вж Добрева, Милена Петрова
Docev, Georgi Todorov, 1943- вж Доцев, Георги Тодоров, 1943-
Dočev, Mihail, 1947- вж Дочев, Михаил, 1947-
Dočeva, Liljana Emilova вж Дочева, Лиляна Емилова
Dočeva, Marija Veselinova, 1953- вж Дочева, Мария Веселинова, 1953-
Dogramadžjan, Margarita Mesrob, 1956- вж Дограмаджян, Маргарита Месроб, 1956-
Dojkov, Martin Viktorov, 1982- вж Дойков, Мартин Викторов, 1982-
Dojkov, Vasil Georgiev, 1930- вж Дойков, Васил Георгиев, 1930-
Dolčinkov, Radostin Simeonov, 1959- вж Долчинков, Радостин Симеонов, 1959-
Dołęga-Mostowicz, Tadeusz, 1898-1939 вж Доленга-Мостович, Тадеуш, 1898-1939
Domusčiev, Nikolaj Stojanov, 1934- вж Домусчиев, Николай Стоянов, 1934-
Dončev, Pavel (автор) Кн 147
Donchev, Pavel вж Dončev, Pavel
Doneva, Rosica Željazkova, 1957- (автор) 0
Doneva, Rositza вж Doneva, Rosica Željazkova, 1957-
Donkov, Slavčo Aleksandrov, 1942-1997 вж Донков, Славчо Александров, 1942-1997
Donovska, Ruža Borisova вж Доновска, Ружа Борисова
Dragojski, Kalin Ninov вж Драгойски, Калин Нинов
Dringova, Sonja вж Дрингова, Соня
Dumas, Alexandre, баща, 1802-1870 вж Дюма, Александър, баща, 1802-1870
Dunne, Jonathan, 1968- (автор) Кн 243
Dvorecka, Gergina Ivanova, 1954- вж Дворецка, Гергина Иванова, 1954-
Džalev, Ljubomir Georgiev, 1958- вж Джалев, Любомир Георгиев, 1958-
Dženeva, Ina вж Дженева, Ина
Džermanovič, Svetla вж Джерманович, Светла
Dzivgov, Aleksandǎr Dimitrov, 1895-1936 вж Дзивгов, Александър Димитров, 1895-1936
Džurmanski, Anatoli Georgiev вж Джурмански, Анатоли Георгиев
Džurova, Aksinija Dobreva, 1942- (автор на предговор) Г 3
Džurova, Aksinija Dobreva, 1942- вж Джурова, Аксиния Добрева, 1942-
Džurova, Axinia вж Džurova, Aksinija Dobreva, 1942-
Džuvinov, Vasilij Cerenovič, 1942- вж Джувинов, Василий Церенович, 1942-
 
E

Ellis, Walter, 1948- вж Eлис, Уолтър, 1948-
ESGI (95 ; Sofia ; 2013) вж European Study Group with Industry (95 ; Sofia ; 2013)
European Study Group with Industry (95 ; Sofia ; 2013) Кн 142
Evlogiev, Emil Evlogiev, 1962- вж Евлогиев, Емил Евлогиев, 1962-
Evstatiev, Velin, 1973- вж Евстатиев, Велин, 1973-
Evtimov, Evtim Mihalušev, 1933-2016 вж Евтимов, Евтим Михалушев, 1933-2016
Evtimov, Ivan Iliev вж Евтимов, Иван Илиев
 
F

Faldbakken, Knut, 1941- вж Фалдбакен, Кнут, 1941-
Feldman, Christina, 1952- вж Фелдман, Кристина, 1952-
Fenerski, Nikolaj Dimitrov, 1974- вж Фенерски, Николай Димитров, 1974-
Fielding, Joy, 1945- вж Филдинг, Джой, 1945-
Filaret, митрополит Московски и Коломенски, 1783-1867 вж Филарет, митрополит Московски и Коломенски, 1783-1867
Filipov, Andrej, 1970- вж Филипов, Андрей, 1970-
Filipova, Elena, 1968- вж Филипова, Елена, 1968-
Filipova, Tanja Dǎbeva вж Dǎbeva, Tanja, 1957-
Fitzgerald, Francis Scott, 1896-1940 вж Фицджералд, Франсис Скот, 1896-1940
Frederickson, Bruce G. вж Фредериксън, Брус Г.
Fudulski, Dimitǎr Momčilov вж Фудулски, Димитър Момчилов
 
G

Gajdarova, Maja Cankova вж Гайдарова, Мая Цанкова
Gančev, Borislav Ivanov, 1959- вж Ганчев, Борислав Иванов, 1959-
Gandev, Stefan Ivanov, 1962- вж Гандев, Стефан Иванов, 1962-
Ganev, Hristo Dimitrov, 1942- вж Ганев, Христо Димитров, 1942-
Ganov, Hristo Aleksandrov, 1938- вж Ганов, Христо Александров, 1938-
Gǎrbov, Pavel  Ljubčev, 1974- вж Гърбов, Павел Любчев, 1974-
Garnoev, Stajo Lukov, 1964- вж Гарноев, Стайо Луков, 1964-
Garrett, Caroline S. вж Гарет, Каролин
Gavazov, Mihail, 1931- вж Гавазов, Михаил, 1931-
Gavrailov, Gavrail Vasilev, 1979- (автор, автор на предговор, илюстратор) Кн 486
Gavrailov, Gavrail Vasilev, 1979- вж Гавраилов, Гавраил Василев, 1979-
Gemedjiev, Georgy вж Gemedžiev, Georgi Kostadinov, 1939-
Gemedžiev, Georgi Kostadinov, 1939- (автор) Кн 149
Genčev, Nikolaj, 1951- вж Генчев, Николай, 1951-
Genov, Kalin Ivanov вж Генов, Калин Иванов
Genova, Ginka Koleva, 1947- вж Генова, Гинка Колева, 1947-
Genova, Irina Ivanova, 1959- вж Генова, Ирина Иванова, 1959-
Genova, Jaroslava Dimitrova вж Генова, Ярослава Димитрова
Georgiev, Georgi Leonidov, 1950- (редактор) Кн 86
Georgiev, Georgi Vasilev, 1946- (редактор)  Е 3, Кн 159
Georgiev, Georgi Vasilev, 1946- вж Георгиев, Георги Василев, 1946-
Georgiev, Georgi Železov вж Železov, Georgi, 1975-
Georgiev, Jordan Todorov, 1960- вж Георгиев, Йордан Тодоров, 1960-
Georgiev, Nikola Asparuhov, 1924- (преводач) Г 7
Georgiev, Nikola Asparuhov, 1924- вж Георгиев, Никола Аспарухов, 1924-
Georgiev, Veselin Petrov, 1984- (автор) Кн 147
Georgiev, Vesselin вж Georgiev, Veselin Petrov, 1984-
Georgieva, Andriana Kostadinova (съставител) Кн 73
Georgieva, Andriana Kostadinova вж Георгиева, Андриана Костадинова
Georgieva, Bistra Stojanova, 1987- вж Георгиева, Бистра Стоянова, 1987-
Georgieva, Kristina Nikolaeva, 1977- вж Георгиева, Кристина Николаева, 1977-
Georgieva, Maja вж Георгиева, Мая
Georgieva, Marijana Georgieva, 1963- вж Георгиева, Марияна Георгиева, 1963-
Gerčeva, Petja Stefanova вж Герчева, Петя Стефанова
Gerganov, Georgi Marinov, 1945- вж Герганов, Георги Маринов, 1945-
Germanov, Hristo Vasilev, 1987- (автор) Кн 147
Germanov, Vladimir Milčev, 1956- вж Германов, Владимир Милчев, 1956-
Germanova, Rimma (преводач) Г 7
Germanova, Rimma вж Германова, Римма
Gertrudis de Helfta, 1256-1302? вж Гертруд от Хелфта, 1256-1302?
Gešev, Valentin Milanov вж Гешев, Валентин Миланов
Getov, Ilko Nikolaev, 1963- вж Гетов, Илко Николаев, 1963-
Gineva, Marija Stefanova, 1933- вж Гинева, Мария Стефанова, 1933-
Gjurova, Svoboda Ignatova, 1937- вж Гюрова, Свобода Игнатова, 1937-
Gjuzelev, Vasil Todorov, 1936- вж Гюзелев, Васил Тодоров, 1936-
Gluhovski, Damjan Georgiev, 1943- вж Глуховски, Дамян Георгиев, 1943-
Gočeva, Janka Stojanova, 1967- вж Гочева, Янка Стоянова, 1967-
Goffette, Guy, 1947- вж Гофет, Ги, 1947-
Gogov, Ivan Georgiev, 1954- вж Гогов, Иван Георгиев, 1954-
Goldratt, Eliyahu M., 1947-2011 вж Голдрат, Елиаху М., 1947-2011
Gongalov, Ivan Ivanov, 1932- вж Гонгалов, Иван Иванов, 1932-
Goranova, Denica Vasileva вж Горанова, Деница Василева
Gorčeva, Tanja Veselinova, 1959- вж Горчева, Таня Веселинова, 1959-
Goscinny, René, 1926-1977 вж Госини, Рьоне, 1926-1977
Gospodinov, Bončo Vǎlkov, 1957- вж Господинов, Бончо Вълков, 1957-
Gospodinov, Georgi, 1968- вж Господинов, Георги, 1968-
Gospodinov, Vladislav Dinkov, 1978- (илюстратор) Кн 136
Gospodinov, Vladislav Dinkov, 1978- вж Господинов, Владислав Динков, 1978-
Granitski, Ivan, 1953- вж Гранитски, Иван, 1953-
Green, John, 1977- вж Грийн, Джон, 1977-
Grigorova, Velina Hristova вж Григорова, Велина Христова
Grozdanov, Atanas Petrov вж Грозданов, Атанас Петров
Grozeva, Nikolina Nevinova, 1977- вж Грозева, Николина Невинова, 1977-
Grozeva, Snežana Mihajlova, 1959- вж Грозева, Снежана Михайлова, 1959-
Grummett, Tom, 1959- вж Груммет, Том, 1959-
Gulbranssen, Trygve, 1894-1962 вж Гюлбрансен, Трюгве, 1894-1962
Guneva, Momjana Martinova, 1951- вж Гунева, Момяна Мартинова, 1951-


Hadjieva, Pavlina вж Hadžieva, Pavlina
Hadjikolev, Emil вж Hadžikolev, Emil Nikolov, 1973-
Hadži-Vǎlčanov, Hristo Vǎlčanov вж Хаджи-Вълчанов, Христо Вълчанов
Hadžieva, Elka вж Хаджиева, Елка
Hadžieva, Pavlina (автор) Кн 147
Hadžikolev, Emil Nikolov, 1973- (автор) 0
Halačev, Načo Todorov вж Халачев, Начо Тодоров
Handjiysky, Antoniy вж Handžijski, Antonij Georgiev
Handžijski, Antonij Georgiev (автор, илюстратор) Кн 487
Handžijski, Antonij Georgiev вж Ханджийски, Антоний Георгиев
Harizanova, Nedjalka Todorova, 1946- вж Харизанова, Недялка Тодорова, 1946-
Havezov, Ivan Petrov, 1941- (съставител) Кн 155
Hicks, Esther, 1948- вж Хикс, Естер, 1948-
Hicks, Jerry, 1927-2011 вж Хикс, Джери, 1927-2011
Hinova, Tamara Georgieva, 1929-2013 вж Хинова, Тамара Георгиева, 1929-2013
Hoover, David W. вж Хувър, Дейвид У.
Hopkins, Molly вж Хопкинс, Моли
Hrisanthos, митрополит Дирахийски, ?-1843 вж Хрисант, митрополит Дирахийски, ?-1843
Hrisimova, Ognjana Petrova, 1946- вж Хрисимова, Огняна Петрова, 1946-
Hristoskov, Načo Dimitrov, 1953- вж Христосков, Начо Димитров, 1953-
Hristov, Dimitǎr Kostadinov, 1932- вж Христов, Димитър Костадинов, 1932-
Hristov, Ivan Vasilev, 1960- вж Христов, Иван Василев, 1960-
Hristova, Anula вж Христова, Анула
Hristova, Emilija вж Христова, Емилия
Hristova, Mariana Toškova, 1981- вж Христова, Мариана Тошкова, 1981-
Hristova, Velina, 1970- (автор на предговор, илюстратор) Кн 486
Hristova, Velina, 1970- вж Христова, Велина, 1970-
Hristozova, Galja Mihajlova, 1959- вж Христозова, Галя Михайлова, 1959-
 
I

I/O архитекти (София) Г 1
I/O architects (Sofia) вж I/O arhitekti (Sofija)
I/O arhitekti (Sofija) Г 1
I/O arhitekti (Sofija) вж I/O архитекти (София)
Ileri, Selim, 1949- вж Илери, Селим, 1949-
Iliev, Bojan Krǎstev, 1949- вж Илиев, Боян Кръстев, 1949-
Iliev, Georgi Iliev, 1947- вж Илиев, Георги Илиев, 1947-
Iliev, Ilija Georgiev, 1954- вж Илиев, Илия Георгиев, 1954-
Iliev, Ivan Petkov вж Илиев, Иван Петков
Iliev, Kosta, 1931- вж Илиев, Коста, 1931-
Ilieva, Lilija Mihajlova, 1980- вж Илиева, Лилия Михайлова, 1980-
Ilieva, Margarita Milanova, 1947- вж Илиева, Маргарита Миланова, 1947-
Ilieva, Neli Ilieva, 1968- вж Илиева, Нели Илиева, 1968-
Ilieva, Stojanka вж Илиева, Стоянка
Ilieva, Teodora Borisova, 1971- вж Илиева, Теодора Борисова, 1971-
Ilkova, Julija Spasova вж Илкова, Юлия Спасова
Indžov, Nikola Ivanov, 1935- вж Инджов, Никола Иванов, 1935-
International Confernce Strategies and Policies of Cooperation in the Black Sea Region (Varna ; 2011) Кн 72
International Confernce Strategies and Policies of Cooperation in the Black Sea Region (Varna ; 2011) вж Международна конференция Стратегии и политики на сътрудничество в Черноморския регион (Варна ; 2011)
International Mathematics Competition (Burgas ; 2013) Кн 143
International Memorial Conference Complex Analysis and Applications (Sofia ; 2013) Е 2, Кн 146
International Scientific Conference Cultural Road Via Pontica - Cultural Tourism without Boundaries (2 ; Dyuni Royal Risort, Bulgaria - Istanbul, Turkey ; 2012) Кн 86
International Scientific Conference Dobrudja at the Crossroads of History (Tutrakan ; 2013) вж Международна научна конференция Добруджа на кръстопътя на историята (Тутракан ; 2013)
International Scientific and Technical Conference Geology and Hydrocarbon Potential of the Balkan-Black Sea Region (4 ; Varna ; 2013)  Е 3, Кн 159
International Scientific and Technical Conference Geology and Hydrocarbon Potential of the Balkan-Black Sea Region (4 ; Varna ; 2013) вж Международна научно-техническа конференция Геология и въглеводороден потенциал на Балканско-Черноморския регион (4 ; Варна ; 2013)
International Scientific-Practical Conference Protected Karst Territories - Monitoring and Management (Shumen ; 2012) Кн 161
International Scientific-Practical Conference Protected Karst Territories - Monitoring and Management (Shumen ; 2012) вж Международна научно-практическа конференция Защитени карстови територии - мониторинг и управление (Шумен ; 2012)
Ivanov, Angel, преводач вж Иванов, Ангел, преводач
Ivanov, Georgi, 1937- вж Иванов, Георги, 1937-
Ivanov, Georgi, 1940- вж Иванов, Георги, 1940-
Ivanov, Ivan Stojanov, 1972- вж Иванов, Иван Стоянов, 1972-
Ivanov, Radoslav Hristov (автор) Кн 147
Ivanov, Rosen Petrov, 1962- вж Иванов, Росен Петров, 1962-
Ivanov, Simo Petrov, 1956- вж Иванов, Симо Петров, 1956-
Ivanov, Stanislav Asenov, 1947- (автор) 0
Ivanov, Stojan Petkov, 1961- вж Иванов, Стоян Петков, 1961-
Ivanova, Borjana Ivanova, 1986- вж Иванова, Боряна Иванова, 1986-
Ivanova, Daniela Ilieva, 1974- вж Иванова, Даниела Илиева, 1974-
Ivanova, Desislava Marinova вж Иванова, Десислава Маринова
Ivanova, Diana Petrova, 1950- вж Иванова, Диана Петрова, 1950-
Ivanova, Galena Stojanova, 1953- вж Иванова, Галена Стоянова, 1953-
Ivanova, Krasimira Minkova, 1965- (автор, редактор) 0
Ivanova, Krassimira вж Ivanova, Krasimira Minkova, 1965-
Ivanova, Ljudmila Borislavova (редактор) Кн 86
Ivanova, Lyudmila вж Ivanova, Ljudmila Borislavova
Ivanova, Marija Cvjatkova, 1973- вж Иванова, Мария Цвяткова, 1973-
Ivanova, Mihaela, езотерика вж Иванова, Михаела, езотерика
Ivanova, Milena Ivanova, 1988- вж Иванова, Милена Иванова, 1988-
Ivanova, Pavlina Manova, 1965- вж Иванова, Павлина Манова, 1965-
Ivanova, Slavina  Dimitrova, 1985- вж Иванова, Славина Димитрова, 1985-
Ivanova, Vera Krasimirova, 1986- вж Иванова, Вера Красимирова, 1986-
Izpǎlnitelna agencija Morska administracija (Sofija) Кн 215
Izpǎlnitelna agencija Morska administracija (Sofija) вж Изпълнителна агенция Морска администрация (София)
 
J

Jacque, Jean Paul, 1942- вж Жаке, Жан Пол, 1942-
Janakiev, Jurij Pavlov, 1970- вж Янакиев, Юрий Павлов, 1970-
Jančeva, Svetlana Jordanova, 1968- вж Янчева, Светлана Йорданова, 1968-
Jankov, Georgi Filipov, 1960- вж Янков, Георги Филипов, 1960-
Jankov, Vasil Nikolov, 1944- вж Янков, Васил Николов, 1944-
Jankova, Dijana Dimitrova, 1961- (преводач) Кн 136
Jankova, Dijana Dimitrova, 1961- вж Янкова, Дияна Димитрова, 1961-
Jankova, Rumjana Jankova (автор) Кн 245
Japova, Kristina Petrova, 1956- вж Япова, Кристина Петрова, 1956-
Jeliazkova, Viara вж Željazkova, Vjara Stefanova, 1970-
Jerotić, Vladeta, 1924- вж Йеротич, Владета, 1924-
Joanikij, митрополит Сливенски, 1939- вж Йоаникий, митрополит Сливенски, 1939-
Jordanov, Dejan Emilov, 1959- вж Йорданов, Деян Емилов, 1959-
Jordanov, Ivan Jordanov, 1949- вж Йорданов, Иван Йорданов, 1949-
Jordanov, Kiril Petrov, 1956- вж Йорданов, Кирил Петров, 1956-
Jordanov, Ruslan Iliev, 1974- (илюстратор) Кн 486
Jordanov, Ruslan Iliev, 1974- вж Йорданов, Руслан Илиев, 1974-
Jordanov, Vencislav Krasimirov, 1981- вж Йорданов, Венцислав Красимиров, 1981-
Jordanova, Desislava Ivanova, 1975- (автор) Кн 210
Jordanova, Desislava Ivanova, 1975- вж Йорданова, Десислава Иванова, 1975-
Jordanova, Marina Dimitrova, 1939- (редактор) Кн 161
Jordanova, Marina Dimitrova, 1939- вж Йорданова, Марина Димитрова, 1939-
Jordanova, Ženja Petkova вж Йорданова, Женя Петкова
Josifov, Dimčo Stojnev, 1931- (редактор)  Е 3, Кн 159
Josifov, Dimčo Stojnev, 1931- вж Йосифов, Димчо Стойнев, 1931-
Josifov, Josif, инженер (автор) Кн 147
Jotov, Hristo Jordanov, 1940- вж Йотов, Христо Йорданов, 1940-
Jovčeva, Temenužka Atanasova, 1962- вж Йовчева, Теменужка Атанасова, 1962-
Judov, Dimitǎr Dimov, 1943- вж Юдов, Димитър Димов, 1943-
Juhma, Mihail Nikolaevič, 1936- вж Юхма, Михаил Николаевич, 1936-
 
K

Kabakčiev, Petko Georgiev вж Кабакчиев, Петко Георгиев
Kačeva, Anjuta Bojkova, 1953- вж Качева, Анюта Бойкова, 1953-
Kaiser, Edgar P. вж Кайзер, Едгар П.
Kalčeva, Totka вж Калчева, Тотка
Kalinova, Svetlana Petrova, 1965- вж Калинова, Светлана Петрова, 1965-
Kalojanova, Silvija Dobrinova, 1968- вж Калоянова, Силвия Добринова, 1968-
Kalotay, Daphne вж Калотай, Дафни
Kalpakčiev, Kalin Ivanov, 1971- вж Калпакчиев, Калин Иванов, 1971-
Kandjeva, Viara вж Kandževa, Vjara Nikolova
Kandževa, Vjara Nikolova (автор, илюстратор) Кн 487
Kandževa, Vjara Nikolova вж Канджева, Вяра Николова
Kǎnev, Kǎnco Gančev вж Кънев, Кънчо Ганчев
Kǎnev, Metodi Asenov, 1936- вж Кънев, Методи Асенов, 1936-
Kǎneva, Mariana Kǎnčeva, 1955- вж Кънева, Мариана Кънчева, 1955-
Kantardžiev, Todor Veselov, 1955- вж Кантарджиев, Тодор Веселов, 1955-
Kapitanski, Plamen, 1964- вж Капитански, Пламен, 1964-
Kapralova, Nedka Nedelčeva, 1961- вж Капралова, Недка Неделчева, 1961-
Kapriev, Georgi Teologov, 1960- вж Каприев, Георги Теологов, 1960-
Karadzhov, Aleksandar вж Karadžov, Aleksandǎr Kirilov, 1986-
Karadžov, Aleksandǎr Kirilov, 1986- (автор, илюстратор) Кн 486
Karadžov, Aleksandǎr Kirilov, 1986- вж Караджов, Александър Кирилов, 1986-
Karag´ozov, Panajot Dimitrov, 1952- вж Карагьозов, Панайот Димитров, 1952-
Karaivanov, Stefan Jordanov, 1932- вж Караиванов, Стефан Йорданов, 1932-
Karakašev, Todor Vǎlčov, 1955- вж Каракашев, Тодор Вълчов, 1955-
Karamihaleva, Aleksandra Ivanova, 1967- вж Карамихалева, Александра Иванова, 1967-
Karčev, Todor, 1945-2013 вж Карчев, Тодор, 1945-2013
Kasabov, Ivan Kostov, 1952- вж Касабов, Иван Костов, 1952-
Kasabova, Blagovesta Jordanova, 1934- вж Касабова, Благовеста Йорданова, 1934-
Kasǎrova, Dobrinka Dimitrova вж Касърова, Добринка Димитрова
Katov, Georgi вж Kǎtov, Georgi Petkov, 1974-
Kǎtov, Georgi Petkov, 1974- (автор) Г 1
Kǎtov, Georgi Petkov, 1974- вж Кътов, Георги Петков, 1974-
Kazakov, Boris Georgiev, 1974- (преводач) Кн 162
Kazakov, Boris Georgiev, 1974- вж Казаков, Борис Георгиев, 1974-
Kazakov, Mihail вж Казаков, Михаил
Kazakova, Jana Plamenova вж Казакова, Яна Пламенова
Kazanska, Krasimira Hristeva вж Казанска, Красимира Христева
Kefilev, Anton Atanasov (илюстратор) Кн 486
Kefilev, Anton Atanasov вж Кефилев, Антон Атанасов
Kemal, Orhan, 1914-1970 вж Кемал, Орхан, 1914-1970
Keranova, Snejana вж Keranova, Snežana Pavlinčova, 1964-
Keranova, Snežana Pavlinčova, 1964- (автор) Кн 240
Keranova, Snežana Pavlinčova, 1964- вж Керанова, Снежана Павлинчова, 1964-
Keremidčiev, Dončo Jankov, 1953- вж Керемидчиев, Дончо Янков, 1953-
Keremidčiev, Janko Ivanov, 1923-2004 вж Керемидчиев, Янко Иванов, 1923-2004
Kern, Herbert вж Кърн, Хърбърт
Kiričeva, Katerina, 1993- вж Киричева, Катерина, 1993-
Kirilov, Radoslav Petrov, 1985- (автор) Кн 147
Kirjakova, Viržinija Stojneva, 1952- (автор на предговор, редактор) Е 2, Кн 146
Kirkov, Dimitǎr Andreev вж Кирков, Димитър Андреев
Kirova, Dobromira Stojkova, 1976- вж Кирова, Добромира Стойкова, 1976-
Kirova, Milena Hristova вж Кирова, Милена Христова
Kirova, Milena Peneva вж Кирова, Милена Пенева
Kiryakova, Virginia вж Kirjakova, Viržinija Stojneva, 1952-
Kitanova, Dafina Jankova вж Китанова, Дафина Янкова
Kitanova, Meglena вж Китанова, Меглена
Kitipov, Petko Projkov, 1893-1989 вж Китипов, Петко Пройков, 1893-1989
Kitipova, Mariana Georgieva, 1947- вж Китипова, Мариана Георгиева, 1947-
Koeva, Anna Nikolova (автор) Кн 246
Koeva, Plamena, фотограф (илюстратор) Г 1
Koeva, Plamena, фотограф вж Коева, Пламена, фотограф
Kolarov, Todor Panajotov, 1974- вж Коларов, Тодор Панайотов, 1974-
Kolarski, Veličko Vasilev, 1928- (автор на предговор) Г 7
Kolarski, Veličko Vasilev, 1928- вж Коларски, Величко Василев, 1928-
Kolev, Boris Todorov, 1948- вж Колев, Борис Тодоров, 1948-
Kolev, Georgi Dobrev (автор) Кн 193
Kolev, Nikolaj Delkov, 1979- вж Колев, Николай Делков, 1979-
Kolev, Veselin (автор) Кн 147
Kondova, Kamelija Dimitrova, 1969- вж Кондова, Камелия Димитрова, 1969-
Konov, Cvjatko, 1985- (автор) Кн 147
Konov, Tsvyatko вж Konov, Cvjatko, 1985-
Konova, Olga Mikova вж Конова, Олга Микова
Konstantinov, Konstantin Trendafilov, 1978- вж Константинов, Константин Трендафилов, 1978-
Konstantinov, Metodi Petrov, 1902-1979 вж Константинов, Методи Петров, 1902-1979
Konstantinova, Maglena Ivanova, 1948- вж Константинова, Маглена Иванова, 1948-
Koralova, Nevena Savova, 1943- вж Коралова, Невена Савова, 1943-
Kornfield, Jack, 1945- вж Корнфийлд, Джек, 1945-
Koseva, Milena Todorova, 1961- вж Косева, Милена Тодорова, 1961-
Kostadinov, Dimitǎr Temelkov, 1956- вж Костадинов, Димитър Темелков, 1956-
Kostov, Kostadin Kirilov, 1954- вж Костов, Костадин Кирилов, 1954-
Kostov, Nikolaj Stefčov, 1990- (автор) Кн 147
Kostov, Nikolay вж Kostov, Nikolaj Stefčov, 1990-
Kostov, Petǎr, 1927-2014 вж Костов, Петър, 1927-2014
Kostov, Stanislav Krǎstev, 1978- вж Костов, Станислав Кръстев, 1978-
Kostova, Ivet Vladimirova, 1956- вж Костова, Ивет Владимирова, 1956-
Kostova, Silvija Dimitrova, 1978- вж Костова, Силвия Димитрова, 1978-
Kotorova, Ivanka Todorova вж Которова, Иванка Тодорова
Kovačev, Ognjan Borisov, 1961- вж Ковачев, Огнян Борисов, 1961-
Kovačev, Rumen Penev, 1957- вж Ковачев, Румен Пенев, 1957-
Kovačeva, Mira Hristova, 1950- (редактор) Кн 242
Kovačeva, Nataša Mateeva, 1961- вж Ковачева, Наташа Матеева, 1961-
Kovačeva, Stanislava Draganova, 1964- вж Ковачева, Станислава Драганова, 1964-
Kovatcheva, Mira вж Kovačeva, Mira Hristova, 1950-
Kozarova, Stanka Željazkova, 1959- вж Козарова, Станка Желязкова, 1959-
Kozludžov, Zaprjan Angelov, 1959- вж Козлуджов, Запрян Ангелов, 1959-
Kraeva, Violeta Floreva, 1954- вж Краева, Виолета Флорева, 1954-
Kramen, Rosi  (автор, илюстратор) Кн 393
Kramen, Rosi вж Крамен, Роси
Kramen, Rossi вж Kramen, Rosi
Krǎstev, Dimitǎr Nikolov, 1920-2008 вж Кръстев, Димитър Николов, 1920-2008
Krǎstev, Krasimir Todorov, 1977- вж Кръстев, Красимир Тодоров, 1977-
Kruseva, Diljana Marinova, 1986- вж Крусева, Диляна Маринова, 1986-
Kucarov, Ivan Kostadinov, 1942- вж Куцаров, Иван Костадинов, 1942-
Kucarov, Konstantin Ivanov, 1968- вж Куцаров, Константин Иванов, 1968-
Kumanov, Kuman Smilkov, 1957- вж Куманов, Куман Смилков, 1957-
Kunčius, Herkus, 1965- вж Кунчус, Херкус, 1965-
Kunev, Svilen Nikolaev, 1980- вж Кунев, Свилен Николаев, 1980-
Kusev, Ivajlo Borisov, 1938- вж Кусев, Ивайло Борисов, 1938-
Kutinkova, Hristina Jakova вж Кутинкова, Христина Якова
Kuzmova-Zografova, Katja Cvetanova, 1957- вж Кузмова-Зографова, Катя Цветанова, 1957-
K´oseva, Svetla Stefanova, 1955- вж Кьосева, Светла Стефанова, 1955-
 
L

Lambev, Hristo Stefanov, 1974- вж Ламбев, Христо Стефанов, 1974-
Lazarov, Javor (илюстратор) Кн 486
Lazarov, Javor вж Лазаров, Явор
Lazarov, Todor Kostadinov, 1943- вж Лазаров, Тодор Костадинов, 1943-
Lazarov, Vladimir Dimitrov, 1949- вж Лазаров, Владимир Димитров, 1949-
Lazarov, Yavor вж Lazarov, Javor
Lazarova, Emilija Cvetanova, 1959- вж Лазарова, Емилия Цветанова, 1959-
Lazarova, Kalina Ivanova, 1968- вж Лазарова, Калина Иванова, 1968-
Lazarova, Mariana Georgieva, 1952- вж Лазарова, Мариана Георгиева, 1952-
Lazarova-Karačanova, Stojanka Hristova, 1983- вж Лазарова-Карачанова, Стоянка Христова, 1983-
Lea, R. Brooke вж Лий, Р. Брук
Lečeva, Penka Marinova, 1952- вж Лечева, Пенка Маринова, 1952-
Lefterov, Petǎr, 1910-1990 вж Лефтеров, Петър, 1910-1990
Legkostup, Plamen Anatoliev, 1959- вж Легкоступ, Пламен Анатолиев, 1959-
Lekova, Viktorija, 1986- вж Лекова, Виктория, 1986-
Leong, Ewe Paik вж Леонг, Ю Пайк
Leonidov, Ljudmil, 1948- вж Леонидов, Людмил, 1948-
Lescroart, John T., 1948- вж Лескроарт, Джон Т., 1948-
Lesov, Hristo Nikolov, 1951- вж Лесов, Христо Николов, 1951-
Levski, Vasil, 1837-1873 вж Левски, Васил, 1837-1873
Levterova, Dora Stoilova, 1963- вж Левтерова, Дора Стоилова, 1963-
Lewis, Michael, 1960- вж Луис, Майкъл, 1960-
Ličeva, Cvetelina Jotova, 1967- вж Личева, Цветелина Йотова, 1967-
Lilova, Rumjana, 1953- вж Лилова, Румяна, 1953-
Linkov, Aleksandǎr Jordanov, 1955- вж Линков, Александър Йорданов, 1955-
Litova-Nikolova, Lidija Cvetanova вж Литова-Николова, Лидия Цветанова
Ljapova, Rusanka Kostova, 1966- вж Ляпова, Русанка Костова, 1966-
Ljubenov, Vlado, 1961- вж Любенов, Владо, 1961-
Ljuckanov, Rosen Ljubomirov, 1979- вж Люцканов, Росен Любомиров, 1979-
Ljuckanova, Vesela, 1935- вж Люцканова, Весела, 1935-
Loftus, David вж Лофтъс, Дейвид
Lukanov, Dimi, 1994- вж Луканов, Дими, 1994-
Lupton, Rosamund, 1964- вж Лъптън, Розамънд, 1964-
 
M

Madžarov, Dimitǎr Hristov, 1905-? вж Маджаров, Димитър Христов, 1905-?
Madžarov, Hristo Georgiev, 1945- вж Маджаров, Христо Георгиев
Madžarova, Galja Koleva вж Маджарова, Галя Кoлева
Magaeva, Snežana Dimitrova, 1941- вж Магаева, Снежана Димитрова, 1941-
Mǎgǎrdičijan, Hripsime Kirkor вж Мъгърдичиян, Хрипсиме Киркор
Malinov, Viktor Georgiev вж Малинов, Виктор Георгиев
Manasieva, Toni Georgieva вж Манасиева, Тони Георгиева
Manolov, Njagol Točev, 1932- вж Манолов, Нягол Точев, 1932-
Manova, Vihra Ivanova вж Манова, Вихра Иванова
Margaritova, Neli, 1969- вж Маргаритова, Нели, 1969-
Marinov, Aleksandǎr Valentinov, 1979- вж Маринов, Александър Валентинов, 1979-
Marinov, Delijan Vasilev, 1992- вж Маринов, Делиян Василев, 1992-
Marinov, Marin Veličkov, 1956- вж Маринов, Марин Величков, 1956-
Marinov, Milko Todorov, 1958- вж Маринов, Милко Тодоров, 1958-
Marinov, Valentin, 1956- вж Маринов, Валентин, 1956-
Marinova, Elica Georgieva, 1986- вж Маринова, Елица Георгиева, 1986-
Marinova, Kamelija Penkova вж Маринова, Камелия Пенкова
Marinova, Svilena Coneva, 1975- вж Маринова, Свилена Цонева, 1975-
Maritime Administration of Bulgaria (Sofia) вж Izpǎlnitelna agencija Morska administracija (Sofija)
Markov, Ivan Gatev, 1951- вж Марков, Иван Гатев, 1951-
Markov, Vasil Markov, 1960- (редактор) Кн 86
Markova, Keti Metodieva, 1963- вж Маркова, Кети Методиева, 1963-
Markovska, Angelina Miroslavova, 1978- вж Марковска, Ангелина Мирославова, 1978-
Marovska, Vera Tervel, 1954- вж Маровска, Вера Тервел, 1954-
Maslarova, Emilija Ljubenova, 1956- вж Масларова, Емилия Любенова, 1956-
Masurski, Stefan Anastasov (илюстратор) Кн 486
Masurski, Stefan Anastasov вж Масурски, Стефан Анастасов
Matanov, Georgi Georgiev, 1928- вж Матанов, Георги Георгиев, 1928-
Merazčiev, Dončo Stojkov, 1884-1967 вж Меразчиев, Дончо Стойков, 1884-1967
Meyer, Marissa, 1984- вж Мейър, Мариса, 1984-
Mihajlova, Aksinija Todorova, 1963- вж Михайлова, Аксиния Тодорова, 1963-
Mihajlova, Marija Atanasova, 1972- вж Михайлова, Мария Атанасова, 1972-
Mihajlova, Paraskeva Vladimirova, 1947- вж Михайлова, Параскева Владимирова, 1947-
Mihajlova, Vesela Vasileva, 1963- вж Михайлова, Весела Василева, 1963-
Mihajlova, Veselina Janakieva, 1934- вж Михайлова, Веселина Янакиева, 1934-
Mihajlova, Živka Nikolova, 1950- вж Михайлова, Живка Николова, 1950-
Mihalkov, Georgi Iliev, 1952- вж Михалков, Георги Илиев, 1952-
Mihova, Dimitrina (редактор) Кн 161
Mihova, Dimitrina вж Михова, Димитрина
Mihovska, Janka Andonоva вж Миховска, Янка Андонова
Mikhova, Dimitrina вж Mihova, Dimitrina
Milanov, Ivan Gospodinov, 1954- вж Миланов, Иван Господинов, 1954-
Milanova, Darina Bojkova вж Миланова, Дарина Бойкова
Milanova, Marina вж Миланова, Марина
Milev, Geo, 1895-1925 вж Милев, Гео, 1895-1925
Milev, Stefan Emilov, 1981- вж Милев, Стефан Емилов, 1981-
Min, Anchee, 1957- вж Мин, Анчи, 1957-
Minčev, Emil Miroslavov, 1985- вж Минчев, Емил Мирославов, 1985-
Minčev, Petko Minčev, 1943- вж Минчев, Петко Минчев, 1943-
Minčev, Svetoslav Simeonov, 1963- вж Минчев, Светослав Симеонов, 1963-
Minčeva, Atanaska, 1943- вж Минчева, Атанаска, 1943-
Mindova, Antoaneta вж Миндова, Антоанета
Minev, Boris Hristov, 1983- вж Минев, Борис Христов, 1983-
Minev, Ivan Minkov вж Минев, Иван Минков
Minev, Minčo (илюстратор) Г 1
Minev, Minčo вж Минев, Минчо
Mirjanov, Javor (илюстратор) Кн 486
Mirjanov, Javor вж Мирянов, Явор
Minčev, Ceco (илюстратор) Г 1
Minčev, Ceco вж Мирчев, Цецо
Miroslavova, Roman´ola, 1953-2016 вж Мирославова, Романьола, 1953-2016
Miryanov, Yavor вж Mirjanov, Javor
Misirkov, Boris Borisov, 1971- (илюстратор) Г 1
Misirkov, Boris Borisov, 1971- вж Мисирков, Борис Борисов, 1971-
Missirkov вж Misirkov, Boris Borisov, 1971-
Mitev, Dimitǎr Jonov, 1952- вж Митев, Димитър Йонов, 1952-
Miteva, Maja, преводач вж Митева, Мая, преводач
Mitkov, Georgi Nikolov, 1925- вж Митков, Георги Николов, 1925-
Mitkov, Mitko Kirov, 1926- вж Митков, Митко Киров, 1926-
Mitkovska, Vesela Ilieva вж Митковска, Весела Илиева
Mitov, Georgi Ivanov, 1963- вж Митов, Георги Иванов, 1963-
Mitov, Ilija (автор) 0
Mitov, Iliya вж Mitov, Ilija
Mitova, Sonja Ivanova, 1990- (илюстратор) Кн 486
Mitova, Sonja Ivanova, 1990- вж Митова, Соня Иванова, 1990-
Mitova, Sonya вж Mitova, Sonja Ivanova, 1990-
Mladenov, Mladen Apostolov вж Младенов, Младен Апостолов
Mladenov, Teodor Mladenov вж Младенов, Теодор МладеновСлавейков, Йордан, 1976-
Mladenova, Svetla Ivanova вж Младенова, Светла Иванова
Mlečenkov, Manol Petkov, 1950- вж Млеченков, Манол Петков, 1950-
Mlečkova, Miroslava Petkova вж Млечкова, Мирослава Петкова
Mlodinow, Leonard, 1954- вж Млодинов, Ленард, 1954-
Momčilov, Kiril, 1939- вж Момчилов, Кирил, 1939-
Momčilov, Martin Ivov, 1993- вж Момчилов, Мартин Ивов, 1993-
Moneva, Iva Bankova, 1971- вж Монева, Ива Банкова, 1971-
Moravski, Miroslav Antonov, 1973- вж Моравски, Мирослав Антонов, 1973-
Morrell, David, 1943- вж Морел, Дейвид, 1943-
Mouton, Jean-Denis, 1949- вж Мутон, Жан-Дени, 1949-
Mrǎčkov, Vasil Željazkov, 1934- вж Мръчков, Васил Желязков, 1934-
Mukherjee, Siddhartha, 1970- вж Мукхърджи, Сидхарт, 1970-
Murdanliev, Ilijan (автор) Кн 147
Murdanliev, Iliyan вж Murdanliev, Ilijan
Musso, Guillaume, 1974- вж Мюсо, Гийом, 1974-
Mutafčieva, Irina Nikolova, 1952- (автор на предговор, съставител) Г 7
Mutafčieva, Irina Nikolova, 1952- вж Мутафчиева, Ирина Николова, 1952-
 
N

Načeva, Liljana Rumenova вж Начева, Лиляна Руменова
Nacionalna galerija za čuždestranno izkustvo. Kolekcija Nikolaj Rerih (Sofija) Г 7
Nacionalna galerija za čuẑdestranno izkustvo. Kolekcija Nikolaj Rerih (Sofija) вж Национална галерия за чуждестранно изкуство. Колекция Николай Рьорих (София)
Najdenov, Najden Dimčev, 1931- вж Найденов, Найден Димчев, 1931-
Nakov, Radoslav Aleksandrov, 1957- (редактор)  Е 3, Кн 159
Nakov, Radoslav Aleksandrov, 1957- вж Наков, Радослав Александров, 1957-
Nakov, Svetlin Ivanov, 1980- (автор) Кн 147
National Conference Chemistry for Sustainable Development (8 ; Sofia ; 2014) Кн 155
National Gallery for Foreign Art. Collection Nikolay Roerich (Sofia) вж Nacionalna galerija za čuẑdestranno izkustvo. Kolekcija Nikolaj Rerih (Sofija)
Nauck, Todd вж Наук, Тод
Nedelčeva, Natalija Todorova, 1975- вж Неделчева, Наталия Тодорова, 1975-Славейков, Йордан, 1976-
Nedelčeva, Zlatka Ljubomirova, 1988- вж Неделчева, Златка Любомирова, 1988-
Nedev, Nedju Tenev, 1925- вж Недев, Недю Тенев, 1925-
Nedjalkov, Anton Nedjalkov, 1971- вж Недялков, Антон Недялков, 1971-
Nedjalkov, Nikolaj Jordanov (автор) Кн 147
Nedjalkova, Plamena Ruseva вж Недялкова, Пламена Русева
Nedkov, Nedko Kirilov, 1951- вж Недков, Недко Кирилов, 1951-
Nedkov, Stojan Cvetanov, 1969- вж Недков, Стоян Цветанов, 1969-
Nedyalkov, Nikolay вж Nedjalkov, Nikolaj Jordanov
Nenkov, Petǎr Jordanov, 1958- вж Ненков, Петър Йорданов, 1958-
Nenkov, Stojan Ivanov, 1972- вж Ненков, Стоян Иванов, 1972-
Nešev, Petǎr Kirilov, 1971- вж Нешев, Петър Кирилов, 1971-
Neshkov, Marin вж Neškov, Marin Najdenov, 1950-
Neškov, Marin Najdenov, 1950- (редактор) Кн 86
Nikolaev, Bojan, 1949-2013 вж Николаев, Боян, 1949-2013
Nikolaev, Rusalin Stankov, 1948- вж Николаев, Русалин Станков, 1948-
Nikolaeva, Marija Gančeva, 1967- вж Николаева, Мария Ганчева, 1967-
Nikolaeva, Velislava, 1976- вж Николаева, Велислава, 1976-
Nikolov, Aleksandǎr Nikolov, 1963- вж Николов, Александър Николов, 1963-
Nikolov, Nikolaj Marinov, 1951- вж Николов, Николай Маринов, 1951-
Nikolov, Nikolaj Stoev, 1950- вж Николов, Николай Стоев, 1950-
Nikolov, Todor Georgiev, 1931- (редактор)  Е 3, Кн 159
Nikolov, Todor Georgiev, 1931- вж Николов, Тодор Георгиев, 1931-
Nikolova, Iva Nikolova, 1958- вж Николова, Ива Николова, 1958-
Nikolova, Marijana Kostadinova, 1957- вж Николова, Марияна Костадинова, 1957-
Nikolova, Mila Bogdanova вж Николова, Мила Богданова
Nikolova, Milena Georgieva, 1953- вж Николова, Милена Георгиева, 1953-
Nikolova, Milkana вж Николова, Милкана
Nikolova, Neli Nikolova, 1935- (автор на предговор) Г 8, Г 9
Nikolova, Nelly вж Nikolova, Neli Nikolova, 1935-
Nikolova, Stanislava Valerieva, 1983- вж Николова, Станислава Валериева, 1983-
Nørretranders, Tor, 1955- вж Норетрандерс, Тор, 1955-
Novakov, Mihail, 1984- (илюстратор) Г 1
Novakov, Mihail, 1984- вж Новаков, Михаил, 1984-
 
O

O'Bryan, Laurence, 1970- вж О'Брайън, Лорънс, 1970-
O'Connor, Joseph, 1963- вж О'Конър, Джоузеф, 1963-
Ognenska, Nikolina вж Ognenska-Stojanova, Nikolina Asenova, 1950-
Ognenska-Stojanova, Nikolina Asenova, 1950- (редактор) Кн 86
Ognev, Veliko Petrov, 1950- вж Огнев, Велико Петров, 1950-
Oliver, Jamie, 1975- вж Оливър, Джейми, 1975-
Omarčevski, Aleksandǎr Stojanov вж Омарчевски, Александър Стоянов
Opev, Vasil Stefanov, 1941- вж Опев, Васил Стефанов, 1941-
Ortner, Nick, 1978- вж Ортнър, Ник, 1978-
Ostoič, Petǎr Vladislavov, 1985- вж Остоич, Петър Владиславов, 1985-
 
P

Pacev, Petǎr Divinišev, 1949- вж Пацев, Петър Дивинишев, 1949-
Palacios, Tomas вж Паласиос, Томас
Palahutev, Georgi Dimitrov, 1979- (илюстратор) Кн 486
Palahutev, Georgi Dimitrov, 1979- вж Палахутев, Георги Димитров, 1979-
Palangurska, Antoaneta Avramova вж Палангурска, Антоанета Аврамова
Palikruševa, Veselina вж Паликрушева, Веселина
Panajotov, Atanas Georgiev, 1954- (съставител) Кн 215
Panajotov, Atanas Georgiev, 1954- вж Панайотов, Атанас Георгиев, 1954-
Panajotov, Petǎr Todorov, 1957- вж Панайотов, Петър Тодоров, 1957-
Pančev, Nikola Dimitrov, 1947- вж Панчев, Никола Димитров, 1947-
Pančev, Pančo Borisov, 1933- вж Панчев, Панчо Борисов, 1933-
Pang, Alex вж Панг, Алекс
Papazov, Blagomir Kirilov, 1953- вж Папазов, Благомир Кирилов, 1953-
Paradeises, Alexandros, 1899-1963 вж Парадисис, Александър, 1899-1963
Paraskevov, Vasil, 1972- вж Параскевов, Васил, 1972-
Parker, Steve, 1952- вж Паркър, Стив, 1952-
Pashkouleva, Donka вж Paškuleva, Donka Želeva
Paškuleva, Donka Želeva (автор на предговор) Е 2, Кн 146
Pašova, Juliana Peneva вж Peneva, Juliana, 1955-
Patraškov, Todor Krǎstev, 1926-2012 вж Патрашков, Тодор Кръстев, 1926-2012
Patterson, James, 1947- вж Патерсън, Джеймс, 1947-
Paunova, Lada Ljubomirova вж Паунова, Лада Любомирова
Pavlina, Steve, 1971- вж Павлина, Стив, 1971-
Pavlov, Cvetelin Mariev, 1983- вж Павлов, Цветелин Мариев, 1983-
Pavlov, Daniel Jordanov, 1973- вж Павлов, Даниел Йорданов, 1973-
Pavlov, Jordan, програмист (автор) Кн 147
Pavlov, Jordan Marinov, 1997- вж Павлов, Йордан Маринов, 1997-
Pavlov, Kalin Dimitrov вж Павлов, Калин Димитров
Pavlov, Plamen Hristov, 1958- вж Павлов, Пламен Христов, 1958-
Pavlov, Yordan вж Pavlov, Jordan, програмист
Pavlova, Angelina K., 1963- вж Павлова, Ангелина К., 1963-
Pavlova, Maja Hristova (автор на предговор) Г 2
Pavlova, Maja Hristova вж Павлова, Мая Христова
Pavlova, Margarita, 1946- вж Павлова, Маргарита, 1946-
Pavlova, Marija Ivanova, 1962- вж Павлова, Мария Иванова, 1962-
Pavlova, Maya вж Pavlova, Maja Hristova
Pavlova, Rumjana Cvetanova, 1933-2011 вж Павлова, Румяна Цветанова, 1933-2011
Pedeva, Stefka Georgieva (автор) Кн 156
Peev, Atanas Drumev, 1936- вж Пеев, Атанас Друмев, 1936-
Peeva, Antonija Petrova вж Пеева, Антония Петрова
Peeva, Denica, 1986- вж Пеева, Деница, 1986-
Penčeva, Antonija Ivanova, 1960- вж Пенчева, Антония Иванова, 1960-
Penčeva, Radka Penčeva, 1960- вж Пенчева, Радка Пенчева, 1960-
Penerliev, Milen Rumenov, 1975- вж Пенерлиев, Милен Руменов, 1975-
Peneva, Juliana, 1955- (автор) 0
Peneva, Kalina Marinova, 1968- вж Пенева, Калина Маринова, 1968-
Pepelanova, Aleksandra Kostadinova, 1981- (преводач) Кн 486
Peševa, Margarita Georgieva, 1949- вж Пешева, Маргарита Георгиева, 1949-
Peševa, Margarita Jordanova, 1950- вж Пешева, Маргарита Йорданова, 1950-
Petar II Njegoš, 1813-1851 вж Петър II Негош, 1813-1851
Petkov, Georgi Vǎlčev, 1939- вж Петков, Георги Вълчев, 1939-
Petkov, Plamen, 1973- вж Петков, Пламен, 1973-
Petkova, Iliana Ognjanova, 1967- вж Петкова, Илиана Огнянова, 1967-
Petkova, Tanja Kostadinova вж Петкова, Таня Костадинова
Petrov, Dimitǎr Petrov, 1934- вж Петров, Димитър Петров, 1934-
Petrov, Ivan Jordanov, 1960- вж Петров, Иван Йорданов, 1960-
Petrov, Marijan Petrov, 1961- вж Петров, Мариян Петров, 1961-
Petrov, Milko Dimitrov, 1952- вж Петров, Милко Димитров, 1952-
Petrov, Petǎr Rusev, биолог вж Петров, Петър Русев, биолог
Petkov, Petko Dimitrov, 1959- вж Петков, Петко Димитров, 1959-
Petrov, Plamen Georgiev, 1952- вж Петров, Пламен Георгиев, 1952-
Petrov, Sava Nedjalkov вж Петров, Сава НедялковСлавейков, Йордан, 1976-
Petrova, Marija, 19??- вж Петрова, Мария, 19??-
Petrova, Nadja Dimitrova, 1941- вж Петрова, Надя Димитрова, 1941-
Petrova, Silvija, 1986- вж Петрова, Силвия, 1986-
Peyo, 1928-1992 вж Пейо, 1928-1992
Pirgova, Marija Andonova, 1955- вж Пиргова, Мария Андонова, 1955-
Pleškova-Bekjarska, Snežana Georgieva, 1964- вж Плешкова-Бекярска, Снежана Георгиева, 1964-
Plovdivski universitet Paisij Hilendarski. Juridičeski fakultet (Plovdiv) вж Пловдивски университет Паисий Хилендарски. Юридически факултет (Пловдив)
Poleganov, Vladimir Hristov, 1979- вж Полеганов, Владимир Христов, 1979-
Pomakov, Vladimir Antonov (преводач) Кн 487
Poole, Sara, 1951- вж Пул, Сара, 1951-
Popov, Dimitǎr Iliev, 1927-2015 вж Попов, Димитър Илиев, 1927-2015
Popov, Genčo Stojkov, 1961- вж Попов, Генчо Стойков, 1961-
Popov, Lilo, 1949-2017 вж Попов, Лило, 1949-2017
Popov, Račko Ivanov, 1953- вж Попов, Рачко Иванов, 1953-
Popova, Dena Dejanova, 1987- вж Попова, Дена Деянова, 1987-
Popova, Ljudmila Petkova, 1930- вж Попова, Людмила Петкова, 1930-
Popova, Maja вж Попова, Мая
Popova, Martina вж Попова, Мартина
Pramatarov, Kiril Dimov вж Праматаров, Кирил Димов
Prodanović, Mileta, 1959- вж Проданович, Милета, 1959-
Projkov, Venelin Jovkov, 1960- вж Пройков, Венелин Йовков, 1960-
Punkina, Jana Genkova, 1984- вж Пункина, Яна Генкова, 1984-
 
R

Račkova, Margarita Georgieva, 1967- вж Рачкова, Маргарита Георгиева, 1967-
Radev, Ivan Nikolov, 1943- вж Радев, Иван Николов, 1943-
Radev, Plamen, 1950- вж Радев, Пламен, 1950-
Radev, Radi Dimitrov вж Радев, Ради Димитров
Radeva-Lapčeva, Valentina Mihajlova, 1967- вж Радева-Лапчева, Валентина Михайлова, 1967-
Radičev, Stojan, 1940- вж Радичев, Стоян, 1940-
Radinska, Valentina Dimitrova, 1951- вж Радинска, Валентина Димитрова, 1951-
Radnev, Dejan Radev вж Раднев, Деян Радев
Raev, Dimitǎr, 1930- вж Раев, Димитър, 1930-
Raeva, Radosveta Rajčeva вж Раева, Радосвета Райчева
Rafaelova, Žaklin Rafaelova, 1967- вж Рафаелова, Жаклин Рафаелова, 1967-
Rafter, Kevin вж Рафтър, Кевин
Rajčeva, Nadežda Stefanova вж Райчева, Надежда Стефанова
Rajkova, Maja вж Райкова, Мая
Rajnova, Dobrinka Anastasova, 1939- вж Райнова, Добринка Анастасова, 1939-
Rakadzhiyska, Svetla вж Rakadžijska, Svetla Genova, 1946-
Rakadžijska, Svetla Genova, 1946- (редактор) Кн 86
Rangelov, Rangel Taskov, 1943- вж Рангелов, Рангел Тасков, 1943-
Rankov, Pavol, 1964- вж Ранков, Павол, 1964-
Raškova, Nina Nikolaeva вж Рашкова, Нина Николаева
Ravalieva, Vasilka Petrova, 1934- вж Равалиева, Василка Петрова, 1934-
Rerih, Nikolaj Konstantinovič, 1874-1947 (художник) Г 7
Rerih, Nikolaj Konstantinovič, 1874-1947 вж Рьорих, Николай Константинович, 1874-1947 
Reza, Yasmina, 1959- вж Реза, Ясмина, 1959-
Richman, Alyson, 1972- вж Ричман, Алисън, 1972-
Rideau, Joel, 1939- вж Ридо, Жоел, 1939-
Rizov, Kristjan Danielov, 1990- вж Ризов, Кристян Даниелов, 1990-
Roerich, Nikolay вж Rerih, Nikolaj Konstantinovič, 1874-1947
Romanov, Andrej, 1971- вж Романов, Андрей, 1971-
Romanova, Marija вж Романова, Мария
Roškev, Stoil Jankov, 1976- вж Рошкев, Стоил Янков, 1976-
Rousseau, Craig, 1971- вж Русо, Крейг, 1971-
Rumenov, Rumen Ivanov, 1949- вж Руменов, Румен Иванов, 1949-
Runev, Nikolaj Margaritov, 1964- вж Рунев, Николай Маргаритов, 1964-
Rušanova, Valja Angelova вж Рушанова, Валя Ангелова
Rusev, Dimitǎr Vasilev, 1970- вж Русев, Димитър Василев, 1970-
Rusev, Svetlin, 1933-2018 (автор на предговор) Г 7
Rusev, Svetlin, 1933-2018 вж Русев, Светлин, 1933-2018
Ruskova, Svilena Svilenova, 1977- вж Рускова, Свилена Свиленова, 1977-
 
S

Sǎbev, Orlin Stamenov, 1970- вж Събев, Орлин Стаменов, 1970-
Sǎbeva, Petja Dimitrova вж Събева, Петя Димитрова
Saltirov, Ilija Petrov, 1957- вж Салтиров, Илия Петров, 1957-
Sarieva, Valeria вж Sarieva, Valerija
Sarieva, Valerija (илюстратор) Кн 486
Sǎsǎlov, Dimitǎr Dimitrov, 1961- вж Съсълов, Димитър Димитров, 1961-
Savov, Gančo, 1930- вж Савов, Ганчо, 1930-
Savova, Nadežda, 1986- (автор на предговор) Кн 486
Savova, Nadežda, 1986- вж Савова, Надежда, 1986-
Savova, Nadezhda вж Savova, Nadežda, 1986-
Sbirkov, Vasil Iliev вж Сбирков, Васил Илиев
Schlechter, Lambert, 1941- вж Шлехтер, Ламбер, 1941-
Sejkova, Katja Petrova, 1947- вж Сейкова, Катя Петрова, 1947-
Sejmenlijski, Kamen Dimitrov, 1964- вж Сейменлийски, Камен Димитров, 1964-
Semov, Atanas Markov, 1970- вж Семов, Атанас Марков, 1970-
Sevdalinova, Miglena, 1964- вж Севдалинова, Миглена, 1964-
Shopov, Todor вж Šopov, Todor Krumov, 1952-
Shotlekov, Ivan вж Šotlekov, Ivan Iliev, 1967-
Sikes, Derek Scott (автор) Кн 170
Silva, Eduardo da, 1964- вж Силва, Едуардо да, 1964-
Simeonov, Dimitǎr Trifonov, 1976- вж Симеонов, Димитър Трифонов, 1976-
Simeonov, Kalojan Dimitrov, 1973- вж Симеонов, Калоян Димитров, 1973-
Simeonova, Krasimira Dimitrova, 1959- вж Симеонова, Красимира Димитрова, 1959-
Simeonova, Marija Ilkova вж Симеонова, Мария Илкова
Simov, Nikolaj Pǎrvanov, 1975- вж Симов, Николай Първанов, 1975-
Simova, Olga Milentieva, 1960- вж Симова, Олга Милентиева, 1960-
Sivakova, Hristina Dimitrova, 1986- вж Сивакова, Христина Димитрова, 1986-
Sivov, Plamen Evgeniev, 1970- вж Сивов, Пламен Евгениев, 1970-
Sivrev, Ljuben Jankov, 1936- вж Сиврев, Любен Янков, 1936-
Slavejkov, Jordan, 1976- вж Славейков, Йордан, 1976-
Slavkova, Emilija вж Славкова, Емилия
Slavov, Nedjalko Slavov, 1952- вж Славов, Недялко Славов, 1952-
Slavov, Valentin Rajnov, 1961- вж Славов, Валентин Райнов, 1961-
Slavov, Zdravko Dimitrov, 1955- вж Славов, Здравко Димитров, 1955-
Slavova, Velika, 1948- вж Славова, Велика, 1948-
Slona вж Božilov, Georgi Jordanov, 1935-2001
Smirnenski, Hristo, 1898-1923 вж Смирненски, Христо, 1898-1923
Smythe, Ian вж Смайт, Иън
Sofia University St. Kliment Ohridski вж Sofijski universitet Sveti Kliment Ohridski
Sofijski universitet Sveti Kliment Ohridski  Кн 136
Sofijski universitet Sveti Kliment Ohridski вж Софийски университет Св. Климент Охридски
Sofijski universitet Sveti Kliment Ohridski. Bogoslovski fakultet (Sofija) вж Софийски университет Св. Климент Охридски. Богословски факултет (София)
Sofijski universitet Sveti Kliment Ohridski. Fakultet po klasičeski i novi filologii. Konferencija na nehabilitirani prepodavateli i doktoranti (10 ; Sofija ; 2013) вж Софийски университет Свети Климент Охридски. Факултет по класически и нови филологии. Конференция на нехабилитирани преподаватели и докторанти (10 ; София ; 2013)
Sofronij, митрополит Търновски, 1888-1961 вж Софроний, митрополит Търновски, 1888-1961
Söğüt, Mine, 1968- вж Сьоют, Мине, 1968-
Sokolov, Ivan Mladenov вж Соколов, Иван Младенов
Somers, Ian вж Сомърс, Иън
Somova, Elena Petrova, 1972- (автор) 0
Sotirov, Jordan (илюстратор) Кн 486
Sotirov, Jordan вж Сотиров, Йордан
Sotirova, Kalina Spasova, 1973- (автор) 0
Spasova, Elena (илюстратор) Г 1
Spasova, Elena вж Спасова, Елена
Spasova, Marija Antonova, 1947- вж Спасова, Мария Антонова, 1947-
Spasova, Nija Ivanova, 1986- вж Спасова, Ния Иванова, 1986-
Spasova, Zoja Angelova вж Спасова, Зоя Ангелова
Spürgin, Armin вж Шпюргин, Армин
Sredno obštoobrazovatelno učilište Vasil Levski (Breznik) вж Средно общообразователно училище Васил Левски (Брезник)
Staev, Stefan, програмист (автор) Кн 147
Stamatov, Rumen Ivanov, 1956- вж Стаматов, Румен Иванов, 1956-
Stamova, Ivanka Milkova вж Стамова, Иванка Милкова
Stančev, Petǎr Ljubomirov, 1949- (автор, редактор) 0
Stančeva, Rumjana Lǎčezarova, 1951- вж Станчева, Румяна Лъчезарова, 1951-
Stanchev, Peter вж Stančev, Petǎr Ljubomirov, 1949-
Stanev, Stanko Dimitrov вж Станев, Станко Димитров
Stanilova, Petra вж Станилова, Петра
Stanišev, Georgi Dimitrov, 1952- (автор на предговор) Г 1
Stanišev, Georgi Dimitrov, 1952- вж Станишев, Георги Димитров, 1952-
Stankevič, Roza Todorova вж Станкевич, Роза Тодорова
Stankov, Bojan Rangelov, 1938- вж Станков, Боян Рангелов, 1938-
Stankov, Valeri Petrov, 1956- вж Станков, Валери Петров, 1956-
Stankova, Marija Dimitrova, 1956- вж Станкова, Мария Димитрова, 1956-
Stankova, Svetla Dimitrova, 1974- вж Станкова, Светла Димитрова, 1974-
Stariradeva, Vasilena Georgieva, 1989- вж Старирадева, Василена Георгиева, 1989-
Stathoyiannis, Panos, 1959- вж Статоянис, Панос, 1959-
Stefanov, Nako Rajnov, 1954- вж Стефанов, Нако Райнов, 1954-
Stefanov, Rangel Stojanov, 1938- вж Стефанов, Рангел Стоянов, 1938-
Stefanov, Stefan Trajkov, 1986- вж Стефанов, Стефан Трайков, 1986-
Stefanov, Tošo Georgiev, 1960- вж Стефанов, Тошо Георгиев, 1960-
Stefanov, Valeri Stoilov, 1958- вж Стефанов, Валери Стоилов, 1958-
Stefanova, Borjana Minčeva, 1973- вж Стефанова, Боряна Минчева, 1973-
Stefanova, Diljana Staneva (редактор) Кн 161
Stefanova, Diljana Staneva вж Стефанова, Диляна Станева
Sternberg, Robert J., 1949- вж Стърнбърг, Робърт Дж., 1949-
Stoev, Teodor Evelinov, 1986- (автор) Кн 147
Stoilov, Georgi Vladimirov, 1929- вж Стоилов, Георги Владимиров, 1929-
Stoilov, Todor Atanasov, 1950- вж Стоилов, Тодор Атанасов, 1950-
Stoilova, Katja Stajkova, 1971- вж Стоилова, Катя Стайкова, 1971-
Stoilova, Krasimira Petrova, 1952- вж Стоилова, Красимира Петрова, 1952-
Stoilova, Marija вж Стоилова, Мария
Stojančeva, Dimitrina Georgieva, 1977- вж Стоянчева, Димитрина Георгиева, 1977-
Stojanov, Ljudmil Stalinov, 1981- вж Стоянов, Людмил Сталинов, 1981-
Stojanov, Petǎr Mihajlov, 1953- вж Стоянов, Петър Михайлов, 1953-
Stojanov, Vencislav Petrov вж Стоянов, Венцислав Петров
Stojanova, Daniela Nikolaeva, 1958- (автор) Кн 240
Stojanova, Daniela Nikolaeva, 1958- вж Стоянова, Даниела Николаева, 1958-
Stojanova, Julijana Ivanova, 1952- вж Стоянова, Юлияна Иванова, 1952-
Stojanova, Nikolina Asenova Ognenska- вж Ognenska-Stojanova, Nikolina Asenova, 1950-
Stojanova, Tatjana Ljubenova, 1964- вж Стоянова, Татяна Любенова, 1964-
Stojanova, Zornica Dimova вж Стоянова, Зорница Димова
Stojčev, Penčo Angelov, 1957- вж Стойчев, Пенчо Ангелов, 1957-
Stojčev, Stamen Dimov, 1945- вж Стойчев, Стамен Димов, 1945-
Stojčeva, Božana Javorova, 1985- вж Стойчева, Божана Яворова, 1985-
Stojčeva, Margarita Stilijanova, 1951- (автор) Кн 166
Stojkova, Ana Stojkova, 1955- вж Стойкова, Ана Стойкова, 1955-
Stojkova, Miloslava Hristova, 1960- вж Стойкова, Милослава Христова, 1960-
Stojnov, Mihail Mitkov (автор) Кн 147
Stoyanova, Daniela вж Stojanova, Daniela Nikolaeva, 1958-
Stoynov, Mihail вж Stojnov, Mihail Mitkov
Stoytcheva, Margarita вж Stojčeva, Margarita Stilijanova, 1951-
Strašimirov, Dimitǎr Todorov, 1868-1938 вж Страшимиров, Димитър Тодоров, 1868-1938
Strezovska, Jagotka (редактор) Кн 86
Sugarev, Edvin Stefanov, 1953- вж Сугарев, Едвин Стефанов, 1953-
Svrakov, Anton Hristov, 1956- вж Свраков, Антон Христов, 1956-
 
Š

Šamlieva, Živka Anastasova, 1926- вж Шамлиева, Живка Анастасова, 1926-
Šarkova, Denica Angelova, 1987- (автор) Кн 241
Šekerdziev, Krasimir Petkov вж Шекерджиев, Красимир Петков
Šeludko, Igor Anatolievič, 1988- вж Шелудко, Игор Анатолиевич, 1988-
Šmeman, Aleksandr Dmitrievič, 1921-1983 вж Шмеман, Александър Дмитриевич, 1921-1983
Šopov, Todor Krumov, 1952- (преводач) Г 2, Г 3, Г 5
Šopov, Todor Krumov, 1952- вж Шопов, Тодор Крумов, 1952-
Šopova, Mariana Ivanova, 1969- вж Шопова, Мариана Иванова, 1969-
Šopova, Sofija вж Шопова, София
Šotlekov, Ivan Iliev, 1967- (автор) Кн 241
Šumenski universitet Episkop Konstantin Preslavski. Fakultet po humanitarni nauki. Katedra po istorija вж Шуменски университет Епископ Константин Преславски. Факултет по хуманитарни науки. Катедра по история
 
T

Tabakova, Krasimira Lazarova, 1954- вж Табакова, Красимира Лазарова, 1954-
Tabakova, Maria вж Tabakova, Marija Dimitrova, 19??-2017
Tabakova, Marija Dimitrova, 19??-2017 (автор на предговор) Г 8, Г 9
Tanev, Stojan Georgiev, 1935- вж Танев, Стоян Георгиев, 1935-
Taneva, Tatjana Georgieva вж Танева, Татяна Георгиева
Tankova, Rumjana Dimitrova, 1958- вж Танкова, Румяна Димитрова, 1958-
Taralejkova,  Iva вж Taraležkova, Iva Jordanova, 1971-
Taraležkova, Iva Jordanova, 1971- (преводач) Г 1
Taraležkova, Iva Jordanova, 1971- вж Таралежкова, Ива Йорданова, 1971-
Tasev, Georgi Asenov, 1946- вж Тасев, Георги Асенов, 1946-
Taylor, Ann вж Тейлър, Ан
Teodosieva, Stojka Dimitrova, 1942- вж Теодосиева, Стойка Димитрова, 1942-
Terry, Chris вж Тери, Крис
Terziivanov, Dimitǎr Nikolov, 1948- вж Терзииванов, Димитър Николов, 1948-
Tihova, Aneta Marinova, 1974- вж Тихова, Анета Маринова, 1974-
Tilev, Til´o, 1960- вж Тилев, Тильо, 1960-
Točev, Vladimir Ivanov, 1986- вж Точев, Владимир Иванов, 1986-
Todorov, Aleksandǎr, журналист (съставител) Кн 215
Todorov, Aleksandǎr, журналист вж Тодоров, Александър, журналист
Todorov, Hristo Vasilev, 1951- вж Тодоров, Христо Василев, 1951-
Todorov, Radoslav (автор) Кн 147
Todorov, Svetoslav Svetoslavov, 1989- вж Тодоров, Светослав Светославов, 1989-
Todorov, Todor Rajčev, 1970- вж Тодоров, Тодор Райчев, 1970-
Todorova, Cveta Nikolova, 1943- (автор) Кн 136
Todorova, Cveta Nikolova, 1943- вж Тодорова, Цвета Николова, 1943-
Todorova, Ivajla, 1995- вж Тодорова, Ивайла, 1995-
Todorova, Tzveta вж Todorova, Cveta Nikolova, 1943-
Tohumcu, Asli, 1974- вж Тохумджу, Аслъ, 1974-
Tolstoj, Lev Nikolaevič, 1828-1910 вж Толстой, Лев Николаевич, 1828-1910
Tomalevski, Georgi Hristov, 1897-1988 вж Томалевски, Георги Христов, 1897-1988
Tomova, Elena Atanasova, 1947- вж Томова, Елена Атанасова, 1947-
Tomova, Snežana Borisova вж Томова, Снежана Борисова
Tomova, Vili Venetkova, 1959- вж Томова, Вили Венеткова, 1959-
Tončeva, Elena Borisova, 1933-2011 вж Тончева, Елена Борисова, 1933-2011
Tonev, Mladen Dimitrov, 1958- вж Тонев, Младен Димитров, 1958-
Toneva-Dačeva, Galina Nikolaeva, 1960- вж Тонева-Дачева, Галина Николаева, 1960-
Topaldžikova, Ana Stefanova, 1952- вж Топалджикова, Ана Стефанова, 1952-
Topalov, Kalojan Hristov, 1972- вж Топалов, Калоян Христов, 1972-
Tošev, Georgi Zdravkov, 1945-2018  (съставител) Г 7
Tošev, Georgi Zdravkov, 1945-2018  вж  Тошев, Георги Здравков, 1945-2018
Toškov, Angel Zahariev, 1961- вж Тошков, Ангел Захариев, 1961-
Totev, Petko, 1932-2017 вж Тотев, Петко, 1932-2017
Totev, Plamen Stefanov, 1964- вж Тотев, Пламен Стефанов, 1964-
Totkov, George вж Totkov, Georgi Atanasov, 1950-
Totkov, Georgi Atanasov, 1950- (автор, редактор) 0
Trenkova, Rosica, 1935- вж Тренкова, Росица, 1935-
Trifonovski, Trifon Petrov, 1932- вж Трифоновски, Трифон Петров, 1932-
Troeva, Evgenija Petkova, 1969- вж Троева, Евгения Петкова, 1969-
Tsachevsky, Venelyn вж Cačevski, Venelin Todorov, 1948-
Tsiakiris, Alexandros вж Циакирис, Александрос
 
U

Uderzo, Albert, 1927- вж Юдерзо, Албер, 1927-
Uševa, Mariana Nikolova, 1970- вж Ушева, Мариана Николова, 1970-
Uzunov, Nikola Kostadinov, 1923- вж Узунов, Никола Костадинов, 1923-
Uzunova, Cveta Vasileva вж Узунова, Цвета Василева
 
V

Vakrilova, Snežinka вж Вакрилова, Снежинка
Vǎlčanova, Varvara вж Вълчанова, Варвара
Vǎlčanova, Žana вж Вълчанова, Жана
Vǎlčev, Jordan Todorov, 1924-1998 вж Вълчев, Йордан Тодоров, 1924-1998
Vǎlčev, Vasil Ivanov вж Вълчев, Васил Иванов
Vǎlčeva, Dragomira Vasileva вж Вълчева, Драгомира Василева
Vǎlkanov, Venelin Dimitrov, 1942- вж Вълканов, Венелин Димитров, 1942-
Valkov, Mihail вж Vǎlkov, Mihail
Vǎlkov, Mihail (автор) Кн 147
Vǎlkov, Vladimir Grigorov, 1970- вж Вълков, Владимир Григоров, 1970-
Valkova, Maria вж Vǎlkova, Marija Veselinova
Vǎlkova, Marija Veselinova (редактор) Кн 86
Van Booy, Simon, 1975- вж Ван Буй, Саймън, 1975-
Vanhoof, Koen (автор) 0
Varlinkova, Galina вж Vǎrlinkova, Galina Nikolaeva
Vǎrlinkova, Galina Nikolaeva (автор) Кн 246
Vasilev, Nikolaj Vasilev, 1982- (автор) Кн 147
Vasilev, Nikolay вж Vasilev, Nikolaj Vasilev, 1982-
Vasilev, Rosen Željazkov вж Василев, Росен Желязков
Vasileva, Margarita Pankova, 1980- вж Василева, Маргарита Панкова, 1980-
Vasileva, Marieta Teodorova вж Василева, Мариета Теодорова
Vasileva, Petja Ivanova, 1940- вж Василева, Петя Иванова, 1940-
Vasileva, Teodora Atanasova, 1970- вж Василева, Теодора Атанасова, 1970-
Vasileva-Karag´ozova, Svetlana Petkova вж Василева-Карагьозова, Светлана Петкова
Velčev, Boris Vladimirov, 1962- вж Велчев, Борис Владимиров, 1962-
Velčeva, Cvetelina Valentinova, 1981- вж Велчева, Цветелина Валентинова, 1981-
Velev, Grigor Petrov, 1935- вж Велев, Григор Петров, 1935-
Velev, Svetoslav Ljubomirov, 1967- вж Велев, Светослав Любомиров, 1967-
Veleva, Tina Petrova, 1961- вж Велева, Тина Петрова, 1961-
Velikov, Gospodin, 1934- вж Великов, Господин, 1934-
Velikova, Evgenia вж Velikova, Evgenija Dimitrova
Velikova, Evgenija Dimitrova (автор) 0
Velinova, Madlena Dimitrova вж Велинова, Мадлена Димитрова
Velizarova, Svetlana Atanasova вж Велизарова, Светлана Атанасова
Veselinov, Dimitǎr, 1962- вж Веселинов, Димитър, 1962-
Veselinov, Valentin Gerginov вж Веселинов, Валентин Гергинов
Veselinova, Iliana вж Веселинова, Илиана
Veselinova, Vihra Jordanova, 1979- вж Веселинова, Вихра Йорданова, 1979-
Viraneva, Asja Petrova, 1983- вж Виранева, Ася Петрова, 1983-
Vitliemov, Pavel Vladimirov, 1968- вж Витлиемов, Павел Владимиров, 1968-
Vitliemov, Vladimir Denev, 1934- вж Витлиемов, Владимир Денев, 1934-
Vladev, Dimitǎr Todorov, 1962- вж Владев, Димитър Тодоров, 1962-
Vladeva, Rosica Cankova, 1964- вж Владева, Росица Цанкова, 1964-
Vladimirov, Miroslav Dimitrov, 1970- вж Владимиров, Мирослав Димитров, 1970-
Vlaeva, Ivanka Jordanova вж Влаева, Иванка Йорданова
Vlahov, Aleksandǎr Ljubenov, 1949-2011 вж Влахов, Александър Любенов, 1949-2011
Vlahov, Krasimir Ivanov, 1972- вж Влахов, Красимир Иванов, 1972-
Vlahova, Ol´ga Petrovna вж Влахова, Олга Петровна
Voennomedicinska akademija (Sofija) вж Военномедицинска академия (София)
Vojnikov, Dimitǎr Georgiev, 1897?-1990 вж Войников, Димитър Георгиев, 1897?-1990
Vragov, George вж Vragov, Georgi Mihajlov, 1954-
Vragov, Georgi Mihajlov, 1954- (автор) 0

 
W

Warchałowska-Śliwa, Elżbieta вж Вархаловска-Шлива, Елжбиета
Weir, Alison, 1951- вж Уиър, Алисън, 1951-
Williams, Wendy M., 1960- вж Уилямс, Уенди М., 1960-
Wong, Clarissa S. вж Уонг, Клариса
 
Y

Yamazaki Yoshi, 1966- (автор на предговор) Г 1
Yamazaki Yoshi, 1966- вж Ямазаки Йоши, 1966-
Yankova, Diana вж Jankova, Dijana Dimitrova, 1961-
Yankova, Rumyana Yankova вж Jankova, Rumjana Jankova
Yeni, Hacer, 1975- вж Йени, Хаджер, 1975-
Yordanov, Ruslan вж Jordanov, Ruslan Iliev, 1974-
Yordanova, Desislava Ivanova вж Jordanova, Desislava Ivanova, 1975-
Yordanova, Marina вж Jordanova, Marina Dimitrova, 1939-
Yosifov, Yosif вж Josifov, Josif, инженер
Yossifov, Dimcho вж Josifov, Dimčo Stojnev, 1931-
 
Z

Zaharieva, Galina, поезия вж Захариева, Галина, поезия
Zaharieva, Irina Petrovna, 1935- вж Захариева, Ирина Петровна, 1935-
Zamfirov, Milen Zamfirov, 1975- вж Замфиров, Милен Замфиров, 1975-
Zaneva-Dobranova, Efrosima Petrova, 1957- (редактор) Е 3, Кн 159
Zaneva-Dobranova, Efrosima Petrova, 1957- вж Занева-Добранова, Ефросима Петрова, 1957-
Zarev, Kos´o Panajotov, 1943- вж Зарев, Косьо Панайотов, 1943-
Zarev, Vladimir Panteleev, 1947- вж Зарев, Владимир Пантелеев, 1947-
Zareva, Teodora (илюстратор) Г 1
Zareva, Teodora вж Зарева, Теодора
Zarkov, Zahari Živkov, 1965- вж Зарков, Захари Живков, 1965-
Zašev, Evgeni Dimitrov, 1965- вж Зашев, Евгени Димитров, 1965-
Zdravkov, Stefan Stojčev, 1945- вж Здравков, Стефан Стойчев, 1945-
Zhelezov, Georgi вж Železov, Georgi, 1975-
Zinovieva, Darina Peeva, 1963- вж Зиновиева, Дарина Пеева, 1963-
Zlatanova, Diana Peneva вж Златанова, Диана Пенева
Zlatarova, Evdokija Svetozarova, 1969- вж Златарова, Евдокия Светозарова, 1969-
Zlatev, Roumen вж Zlatev, Rumen Kojčev, 1951-
Zlatev, Rumen Kojčev, 1951- (автор) Кн 166
Zlatinov, Stanislav (автор) Кн 147
Zlatkova, Meglena Ivanova, 1974- вж Златкова, Меглена Иванова, 1974-
 
Ž

Žeglov, Ivan Iliev, 1930- вж Жеглов, Иван Илиев, 1930-
Žekov, Todor Ivanov, 1928- вж Жеков, Тодор Иванов, 1928-
Žekova, Fanka Kostadinova вж Жекова, Фанка Костадинова
Želev, Živko Georgiev вж Желев, Живко Георгиев
Želev, Jordan Živkov вж Желев, Йордан Живков
Železov, Georgi, 1975- (редактор) Кн 162
Železov, Georgi, 1975- вж Железов, Георги, 1975-
Železova-Mindizova, Diana Petrova, 1968- вж Железова-Миндизова, Диана Петрова, 1968-
Željazkova, Vjara Stefanova, 1970- (автор) Г 1
Željazkova, Vjara Stefanova, 1970- вж Желязкова, Вяра Стефанова, 1970-
Žiponova, Miroslava Konstantinova вж Жипонова, Мирослава Константинова
Živkov, Živko Vasilev вж Живков, Живко Василев
Živova, Valerija, 1977- вж Живова, Валерия, 1977-

ПОКАЗАЛЕЦ НА ЗАГЛАВИЯТА


 
А

Магда Абазова Г 2
Автоматизация на управлението на въздушното движение Кн 216
Автореферат на дисертация Кн 135
Архитект Атанас Агура вж Архитект Атанас Агура - човекът и творецът
Архитект Атанас Агура - човекът и творецът Кн 226
Аз съм любовта Кн 377
Аз и числата Кн 17
Актуални проблеми на ЕС [Европейския съюз] вж Лекции на Международната магистърска програма Право на ЕС [Европейския съюз]. Т. 2, Актуални проблеми на ЕС [Европейския съюз]
Алманах на Богословския факултет на Софийския университет Св. Климент Охридски 1923-1951 Кн 132
Алфатар в събития, спомени, документи Кн 472
Амазонки българки вж Златна България
Анализ на законодателството и съдебната практика по дела за организирана престъпност, корупция, икономически и финансови престъпления Кн 99
Анализ на финансовото състояние на предприятието Кн 83
Аналитична геометрия Кн 145
Анатемосаната истина Кн 394
Ангелският експеримент Кн 291
Аспекти на взаимовръзката и взаимодействието между социалния и човешкия капитал Кн 80
Астерикс Галският герой Г 10
Аудиосистеми - ръководство за лабораторни упражнения вж Ръководство за лабораторни упражнения по аудиосистеми
Афоризмът е голям, когато е малък Кн 429
 
Б

Георги Баев Г 3
Базисни стъпки за успешно реализиране на публично-частно партньорство Кн 105
Бай Георги има тъжни рамене Кн 348
Баща Кн 384
Без идоли Кн 264
Безбожен час Кн 285
Безпредметно битие Кн 468
Безредици около старата бъчва Кн 387
Бизнеспреговорите Кн 75
Бийтълс 2 Кн 303
Благополучието в контекста на социалната идентичност Кн 31
Блажени са блажените Кн 308
Блудният син не се завръща Кн 52
Боговете не са всемогъщи Кн 407
Георги Божилов - Слона Г 5
Борджиите Кн 306
Цар Борис III Кн 513
Златю Бояджиев Г 6
Българите в най-източната част на Балканския полуостров - Източна Тракия Кн 512
Българска лексикология и фразеология. Т. 3, Проблеми на общата лексикология Кн 249
[Българска телеграфна агенция] БТА - зад кулисите. Т. 1 Кн 8
Българската национална кауза 1762-2012 1
Българската национална кауза 1762-2012. Кн. 1, Непреходен стремеж за национално обединение 1762-1918 9
Български език и речева култура Кн 255
Българските преюдициални запитвания (2007-2012). Ч. 1 Кн 90
 
В

В европейската кръчма Кн 436
В капана на Дряновския манастир 8
В омагьосан кръг Кн 346
Ваятели на добруджанския народен танц Кн 236
Великанът, който изгуби приказката си Кн 459
Великият Гетсби Кн 294
Весел карнавал Кн 439
Весела Коледа, Рада! вж Тайни и вълшебства на улица "Розмарин" N 13. Кн. 3, Весела Коледа, Рада!
Весталка, неразбулена мечта Кн 337
Вече я виждаш Кн 280
Вечери на кръста II Кн 331
Вечност от мечти Кн 338
Вечността на приятелството между сродни души вж Сара. Кн. 1, Вечността на приятелството между сродни души
Водовъртеж Кн 395
Военни аспекти на екологията и опазването на околната среда Кн 106
Времена Кн 365
Всичко красиво започна после Кн 269
Възобновяеми енергийни източници Кн 188
Възхвала на една провинциална кухня Кн 311
Външнополитическото решение Кн 71
Въртоп Кн 366
 
Г

Генетика Кн 164
Геномна биомаркерна тест система за оценка състоянието на екологичния риск Кн 141
География на България Кн 492
География и икономика за 12 клас Кн 488
Геология и въглеводороден потенциал на Балканско-Черноморския регион вж [Четвърта] ІV Международна научно-техническа конференция Геология и въглеводороден потенциал на Балканско-Черноморския регион
Геология и углеводородный потенциал Балкано-Черноморского региона вж [Четвёртая] ІV Международная научно-тeхническая конференция Геология и углеводородный потенциал Балкано-Черноморского региона
Гимнастика за ума вж Път към съвършенството. Кн. 2, Гимнастика за ума
Глад за грях Кн 351
Големият заговор срещу българите Кн 427
Големият залог Кн 287
Голо острие Кн 290
Голяма теория на музиката Кн 231
Горе & долу Кн 405
Горски венец Кн 326
Градина във Венеция Кн 327
Граматика на цивилизациите Кн 499
 
Д

Да откриеш щастието вътре в себе си Кн 38
Да се влюбиш в Ан Кн 271
Данъци 2014 Кн 104
Дарба за един милион долара Кн 277
Двадесет принцеси Кн 449
Двама в рая Кн 382
[Дванайсет] 12 обещания и 12 стъпки вж Дванайсет обещания и дванайсет стъпки
Дванайсет обещания и дванайсет стъпки Кн 39
[Две хиляди и трета - две хиляди и тринадесета] 2003-2013 във и извън контекста Г 1
Двойникът Кн 386
Двубой Кн 378
Деконструкцията на Томас С. Кн 400
Делникът на един безделник Кн 373
Демокрация, ценности, идентичност Кн 68
Десет номинирани пиеси от Петия национален конкурс за българска драматургия Иван Радоев'2009 Кн 379
Десета конференция на нехабилитираните преподаватели и докторанти от Факултета по класически и нови филологии, май 2013 Кн 133
Детето във фокуса на педагогическото взаимодействие и социалната работа Кн 114
Диаманти от короната на Франция Кн 309
Дислексия Кн 40
Дневник 31 януари - 15 март 1945 г. вж Дневник-бележник за пътуването ми до Цариград и обратно
Дневник-бележник за пътуването ми до Цариград и обратно Кн 54
Добруджа на кръстопътя на историята Кн 475
Докоснати от дявола Кн 467
Драскотини Кн 339
Древните българо-чуваши 3
Дунавец [Тутраканско] - нашето село Кн 474
Дунавска дъга Кн 388
Дунавски драгажен флот Кн 197
Дъхава китка Кн 440
 
Е

Езикова култура Кн 254
Езикът на времето Кн 238
Екологична химия и опазване на околната среда Кн 163
Елада Пиньо и времето Кн 381
Електричесво и магнетизъм Кн 154
Кралица Елизабет І Кн 272
Енцикломагия 2 Кн 13
Епопея на забравените българи вж Златна България
Ерратология Кн 5, Кн 6
Етнографски проблеми на народната духовна култура. Т. 10 Кн 137
Етнографски проблеми на народната култура. Т. 10 вж Етнографски проблеми на народната духовна култура. Т. 10
Етносоциология на града Кн 63
 
Ж

Жената на авиатора Кн 281
Живи въглени в пепелта Кн 482
Живот на релси Кн 213
Живот без щастие Кн 408
Животът на класиката Кн 262
Животът на свръхземите Кн 3, Кн 4
Живях те живот Кн 360
Жирафът, който не се побираше в книжката Кн 442
 
З

За вас, деца Кн 438
За да остане Кн 234
За децата на България Кн 453
Забравено минало Кн 413
Забравено и неизвестно за стария Казанлък Кн 483
Завинаги гола Кн 312
Завръщане от обратната страна на огледалото Кн 368
Закон за акцизите и данъчните складове вж Данъци 2014
Закон за данък върху добавената стойност вж Данъци 2014
Закон за данък върху застрахователните премии вж Данъци 2014
Закон за данъците върху доходите на физически лица вж Данъци 2014
Закон за корпоративното подоходно облагане вж Данъци 2014
Закон за местни данъци и такси вж Данъци 2014
Записки в залеза 3 Кн 424
Защитени карстови територии - мониторинг и управление вж Международна научно-практическа конференция Защитени карстови територии - мониторинг и управление, 16-20 септември 2012 г., Шумен
Защо слоновете имат дълги хоботи Кн 443
Здраве, сила и живот Кн 28
Зеленика Кн 335
Земно строителство Кн 224
Зеницата на смъртта. Кн. 1, Тотемът на мистика Кн 399
Златна България 5
Златният сърп Г 11
Златното ключенце Кн 450
Златотърсач Кн 336
Змеят и принцесата Кн 441
Знанието - традиции, иновации, перспективи Кн 1
Знахар Кн 324
Зоология на гръбначните животни Кн 168, Кн 169
 
И

И в спомените то е живо... Кн 130
И критиката е любов Кн 330
Идеята за прогрес отвъд икономиката Кн 65
Из лабиринтите на българското слово Кн 329
Избрани трудове по наказателно право Кн 98
Изваждане на восъчните пити Кн 434
Извори вж Васил Левски - живот, дела, извори. Т. 1, Извори
Изграждане на съзнателния мозък Кн 172
Изгубената съпруга Кн 293
Изгубени години Кн 354
Измяната на Борджиите Кн 292
Изобразително изкуство 1.-4. клас на СОУ Кн 128
Изплъзна ми се от езика Кн 304
Изповеди Кн 370
Изповедта на една звездна душа по пътя към дома Кн 392
Изследване на иновационни алтернативи за бизнес оцеляване и развитие Кн 2
Изцеление с ТЕС [Техника за емоционална свобода] Кн 178
Иисус от Назарет. Ч. 2, От входа в Йерусалим до Възкресението Кн 45, Кн 46
Икономика Кн 76
Императорът на всички болести Кн 183
Имуществена отговорност на работодателя при смърт или увреждане на здравето на работника или служителя Кн 103
Инвазивна оценка на диастолната левокамерна функция Кн 171
Инвестиции Кн 77
Индекс за приобщаване: подобряване на ученето и участието в училищата Кн 121
Индустриални и транспортни сгради и комплекси - модул 1 Кн 228
Иновативни методи за усъвършенстване на процеса на шприцване Кн 195
Институциите на изпълнителната власт в континенталноевропейския конституционализъм Кн 93
Интегрирана екологична оценка Кн 140
Информация, наделенная сознанием Кн 33
Истанбулска загадка Кн 275
Истината за парите Кн 27
Истории от последното измерение. Кн. 1, Пътуване през спомени. Ч. 1 Кн 396
Историкии. Т. 6 6
Италия Кн 490
 
К

Как се разработва докторска дисертация Кн 7
Календар на мъдростта Кн 260
Като живи камъни Кн 49
Кафез Кн 461
Кинезитерапия при дегенеративни заболявания на гръбначния стълб Кн 176
Клинична туберкулоза Кн 182
Клинична фармакология Кн 180
Книга за Леда [Милева] Кн 444
Книга за село Горно Черковище [Казанлъшко] Кн 480
Книга за съвършеното здраве Кн 179
Коледен гост Кн 452
Колекция Николай Рьорих Г 7
Коллекция Николай Рьорих Г 7
Комичният роман - анализи и прочити Кн 261
Компетентността на Европейския съюз и прилагането на правото на ЕС от националните съдилища Кн 70
Комплексен методически инструментариум за детерминиран факторен анализ на самозаетостта Кн 79
Конспирацията Караваджо Кн 278
Георги Константинов Кн 10
Конфликтное самоутверждение русской литературной классики - IV Кн 322
Копривщенският Неофит Кн 510
Корабът Радецки - наша светиня Кн 423
Андрей Коралов Кн 230
Котката на поета Кн 460
Край извора на живата вода Кн 398
Кратък справочник по онкологична фармация Кн 177
Крес Кн 288
Крехка суета Кн 342
Криптонит в чантата Кн 314
Куала Лумпур Кн 469
Култовете Кн 44
Култура на деловото общуване Кн 248
Култът Яворов Кн 332
Мариана Кънева Г 4
 
Л

Васил Левски - живот, дела, извори. Т. 1, Извори Кн 511
Лекции на Международната магистърска програма Право на ЕС [Европейския съюз]. Т. 2, Актуални проблеми на ЕС [Европейския съюз] Кн 91
Лето 1850 Кн 390
Литература и общество Кн 256
Литургическо богословие Кн 57
Лични защитни средства при работа с цитостатици вж Кратък справочник по онкологична фармация
Личностно усъвършенстване за интелигентни хора Кн 37
Любов на тротоара Кн 393
 
М

М-клетките в имунопатологията Кн 165
Магията на хайку вж Опити за хайку. Т. 1, Магията на хайку
Макро и микросоциологически теории Кн 64
Малките магьосници от O-III. Дондарион Мрачния и Тъмната гора Кн 445
Асен Манолов Кн 235
Матричная механика Кн 150, Кн 151, Кн 152
Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа Кн 489
Международна икономика Кн 87
Международна научно-практическа конференция Защитени карстови територии - мониторинг и управление, 16-20 септември 2012 г., Шумен Кн 161
Международни стандарти за външен одит Кн 219
Междуселски пътища Кн 375
Местните инициативни групи в България - проблеми, възможности, перспективи Кн 200
Метарегулативни компетентности и роли на съвременния учител Кн 122
Метличини очи Кн 389
Методи и модели за вземане на бизнес решения Кн 207
Методи за разтваряне, разделяне и концентриране в химията Кн 157
Методи и средства за следене крайното потребление на електроенергия в домакинствата Кн 191
Методика на обучението по история Кн 498
Механично пречистване вж Техники за пречистване на въздуха. Ч. 1, Механично пречистване
Мигриращи култури и социални практики Кн 258
Минало, настояще и перспективи на чуждестранната българистика Кн 250
Миниинвазивна гръдна хирургия Кн 187
Министерство на храната Кн 206
Мисли и спомени Кн 426
Мистерии в зората на епоха Водолей Кн 30
Млади математически таланти 4 Кн 126
Многолика България Кн 476
Множество Катрини Кн 283
Модели за система на престъпления според съвременното наказателно право Кн 94
Моето приключение Истанбул Кн 462
Моето семейство Кн 451
Може би ... Кн 383
Молитвен зов Кн 367
Моряшки възел Кн 364
Моят живот за Дикрасин Кн 425
Моят път под знамената Кн 428
Моята гео(био)графия Кн 344
Музейното дело в България 1954-1957 Кн 11
Мълчанието на чановете Кн 347
Мъртвият не ни е вече враг!... Кн 108
 
Н

На тази земя и за нас има място под слънцето Кн 355
Над мъртвата градинка вечерта ... Кн 371
Най-безценният бисер Кн 317
Наказателно право Кн 97
Намисли си едно желание Кн 464
Наръчник за международно съдебно сътрудничество Кн 92
Наръчник по основните етеричномаслени и лечебни култури Кн 201
Научно направление Други направления, свързани със защитата на населението и инфраструктурата вж Сборник доклади от Научна конференция Актуални проблеми на защитата на населението и инфраструктурата. Т. 2, Научно направление Други направления, свързани със защитата на населението и инфраструктурата
Не падай духом където ти падне! Кн 432
Невероятният Spider-Man вж Spider-Man: началото
Невидимите кризи Кн 419
Недялско [Ямболко] Кн 477
Необикновената броня Кн 296
Непобедимият Iron Man вж Iron Man: началото
Непреходен стремеж за национално обединение 1762-1918 вж Българската национална кауза 1762-2012. Кн. 1, Непреходен стремеж за национално обединение 1762-1918
...Нещо ми подсказва... Кн 350
Ние в науката и науката в нас Кн 497
Нощен мраз Кн 305
Няма нищо по-добро от волята Божия Кн 55
 
О

Обезпечаването и отнемането на незаконно придобито имущество в гражданския процес Кн 101
Обикновена архитектура или Разказа на един архитект за неговия път в занаята Кн 227
Огнено изпитание Кн 297
Окултизма Кн 56
Опити за хайку. Т. 1, Магията на хайку Кн 372
Орех Кн 202
Освобождение чрез космично съзнание Кн 29
Освобождението на Малко Търново Кн 478
Османските данъчни регистри като извор на данни за историята на с. Урбабинци/Тошевци [Грамадско] и основа за генеалогични проучвания Кн 485
Основи на политологията Кн 67
Основи на реториката Кн 257
Основи на статистиката за социалните и поведенческите науки Кн 60
Основи на управлението Кн 208
Оставете малко сладко и за нас, господин Кафка!... Кн 319
Оставете стаята както си е или Проучвания върху състава на умората Кн 316
От входа в Йерусалим до Възкресението вж Иисус от Назарет. Ч. 2, От входа в Йерусалим до Възкресението
От името на шапката Кн 340
От Космоса с любов Кн 411
От Мира Лохвицка до Вера Павлова Кн 323
От находката до витрината вж Сборяново 2011/2012. Т. 8/9, От находката до витрината
От първо лице Кн 369
Откровения Кн 414
Отсенки леки - едва забележими Кн 358
Оценка и превенция на риска в дунавската равнина - регион Калафат-Видин-Турну Мъгуреле-Никопол Кн 162
Оценяване на учениците Кн 124
Оценяване на учениците [Електронен ресурс] Е 1
Очертаване на кръг Кн 374
 
П

Панихида за поета П. К. Яворов Кн 352
Панихида за Яворов вж Панихида за поета П. К. Яворов
Папството и българите през Средновековието (ІХ-ХV в.) вж Съчинения в пет тома. Т. 3, Папството и българите през Средновековието (ІХ-ХV в.)
Педагогика Кн 115
Педагогическа психология Кн 117
Песента на гугутките Кн 385
Пет истории за любовта Кн 466
Димитър Петков - певец и артист Кн 233
Пешеходец по Млечния път Кн 310
Пиратски вълни Кн 321
Пиратът папа Кн 318
По пътя на барока Кн 320
По пътя към безсмъртието Кн 107
Повикът на ангела Кн 307
Повторението Кн 26
Погледни! Разбери! Напиши! Кн 12
Погубена младост Кн 289
Подсъзнателното Кн 35
Полови роли и полова идентичност Кн 173
Полъх на лятна нощ Кн 284
Помагало по български език и литература за 8. клас Кн 129
Помагало по български език и литература за 9. клас Кн 251
Помагало по български език и литература за 10. клас Кн 263
Помагало по гражданско процесуално право за кандидати за младши съдии. Ч. 2 Кн 102
Помагало по наказателен процес за кандидати за младши прокурори. Ч. 2 Кн 95
Помагало по наказателно материално право за кандидати за младши съдии и младши прокурори. Ч. 2 Кн 96
Помагало по наказателно процесуално право за кандидати за младши прокурори вж Помагало по наказателен процес за кандидати за младши прокурори
Помислете върху това ... вж Помислете върху това ... кога, защо и как да поддържаме нашето здраве
Помислете върху това ... кога, защо и как да поддържаме нашето здраве Кн 181
Портрет на поета като млад Кн 403
Портрети отблизо Кн 417
Портфолиото като стратегия за продължаващо самообразование на учителя Кн 123
После Кн 270
Последното писмо до Бог Кн 409
Поучения за деца с различни истории, умни отговори и добри съвети от стари времена Кн 455
Почетните доктори на Софийския университет Св. Климент Охридски (1888-1939) Кн 136
Правната наука традиции и актуалност Кн 89
Правото - изкуство за доброто и справедливото Кн 131
Пратеник на Божията любов Кн 47
Предаване на данни и компютърни комуникации. Ч. 1 Кн 194
През грохота на всички времена 4
Прекарване на времето Кн 349
Прекрасните приятели на Соломон вж Сара. Кн. 2, Прекрасните приятели на Соломон
Прекратяване на осиновяването вж Прекратяване на осиновяването по българското семейно право
Прекратяване на осиновяването по българското семейно право Кн 100
Препоръки за транспортиране на лекарствени продукти със специфично действие и свойства вж Кратък справочник по онкологична фармация
Придобити невропатии Кн 185
Призрачна светлина Кн 276
Приказка за славното турне на една певица и едно щурче Кн 362
Приказки над приказките Кн 446
Принцесата, която не усещаше граховото зърно Кн 268
Приумици на съдбата Кн 391
Проблеми на качеството в операционния мениджмънт на услугите Кн 85
Проблеми на общата лексикология вж Българска лексикология и фразеология. Т. 3, Проблеми на общата лексикология
Производствен и операционен мениджмънт Кн 223
Професионално ориентирана двигателна подготовка Кн 237
Психологическото и религиозното битие на човека Кн 175
Психология на истината Кн 41
Публицистът. Homo epistularum. Ч. 1-2 вж Съчинения в шест тома. Т. 6, Публицистът. Homo epistularum. Ч. 1-2
Пчелен восък Кн 205
Път през XX век Кн 416
Път към духовна светлина Кн 259
Път към съвършенството. Кн. 2, Гимнастика за ума Кн 34
Пътешествията на първокласника! Кн 14
Пътуване през спомени. Ч. 1 вж Истории от последното измерение. Кн. 1, Пътуване през спомени. Ч. 1
Пътят на самозависимостта Кн 32
 
Р

Равносметка Кн 431
Разбиране при четене Кн 186
Развитие и история на клиниката по урология [към Военномедицинска академия София] Кн 174
Развитие на речните пристанища на Р България в условията на европейска интеграция Кн 214
Разговор с първия космонавт на България Кн 198
Разкази за чудеса, разбойници, блудници и други истории Кн 402
Размисли за изминатия път Кн 199
Разработки и тестове по литература за 7 клас Кн 127
Разрушаване на паметника Кн 422
Разузнаването в международните отношения Кн 69
Разходка из Европа Кн 334
Регионална икономика Кн 81
Регулиране на финансовите пазари в Европейския съюз Кн 88
Реката остава същата Кн 353
Референция и рефериране в света на езика Кн 239
Рискът от наводнения Кн 139
Родопи - в търсене на корените Кн 473
Румънско-български и българско-румънски речник Кн 240
Русия Кн 491
Руската балерина Кн 279
Ръководство за лабораторни упражнения по аудиосистеми Кн 225
Ръководство за лабораторни упражнения по екология и възобновяеми източници на енергия Кн 189
Николай Рьорих вж Колекция Николай Рьорих Nikolay Roerich
 
С

С обич и доверие Кн 404
С широко затворени очи Кн 397
Сара. Кн. 1, Вечността на приятелството между сродни души Кн 300
Сара. Кн. 2, Прекрасните приятели на Соломон Кн 301
Сатанизма Кн 58
Сборник доклади от Научна конференция Актуални проблеми на защитата на населението и инфраструктурата. Т. 2, Научно направление Други направления, свързани със защитата на населението и инфраструктурата Кн 110
Сборник доклади от Научна конференция 2012 100 години българска бойна авиация, 17-18 юни 2012 година. Т. 2 Кн 109
Сборник доклади от Научна конференция Мениджмънтът в динамично променяща се среда за сигурност, 30 ноември - 1 декември 2011 година Кн 111
Сборник есенни четения Сборяново вж Сборяново 2011/2012. Т. 8/9, От находката до витрината
Сборник задач по матричной механике Кн 153
Сборник задачи и въпроси по счетоводство. Ч. 1 Кн 220
Сборник научни трудове от Научна конференция 2012 100 години българска бойна авиация вж Сборник доклади от Научна конференция 2012 100 години българска бойна авиация, 17-18 юни 2012 година. Т. 2
Сборяново 2011/2012. Т. 8/9, От находката до витрината Кн 138
Сватбата Кн 380
Светиите от последните дни Кн 48
Светлосенки Кн 341
Световен атлас на животните Кн 19
Световен атлас на животните с пъзели вж Световен атлас на животните
Светът на лечителя Кн 437
Свидетелите на Иехова Кн 51
Свободата - победа на Духа Кн 42
Свят за двама Кн 359
Северна Корея Кн 493
Северният принц на балета вж Асен Манолов
Седем дни в Италия Кн 470
СЕМ [Съвет за електронни медии]: 2001-2010 г. регулаторни практики Кн 211
Семеен молитвеник Кн 53
Параскева Димитрова Симова Кн 9
Синергетичен модел на управленското решение Кн 209
Системата на взаимно обучение и приложението й в България Кн 120
Сказания за Новата епоха Кн 435
Скитник Кн 465
Скоростните машини Кн 15
Славистика ІV Кн 247
Славни слънчогледови случки Кн 447
Славянско танго Кн 420
Слива Кн 203
Случи се на първи септември (или в друг ден) Кн 325
Смърфовете Кн 16, Кн 313
София Първа Кн 20
Социален аудит Кн 61
Социален аудит в предприятията на книжния бизнес Кн 212
Социално икономическата трансформация в България - особености и териториални различия Кн 59
Специфика на общуването. Въздействия и взаимодействия в управленската практика Кн 66
Спомени Кн 433
Справочник за начина на разтваряне на най-често използваните цитостатици вж Кратък справочник по онкологична фармация
Сребърна моя, златна моя Сребърна... Кн 484
Сребърният пръстен на българите вж Златна България
Стандарт за качеството на услугите в областта на онкологичната фармация вж Кратък справочник по онкологична фармация
Старите дни Кн 401
Старомодни разкази Кн 412
Староселци [Тутраканско] и техният православен храм Свето Успение Богородично Кн 481
Стихове Кн 343
Стихове вж Прекарване на времето
Стихове за посветени Кн 376
[Сто и тридесет] 130 години Морска администрация на България 1883-2013 Кн 215
Страници от историята на село Лесичери [Павликенско] Кн 479
Стратегии и политики на сътрудничество в Черноморския регион Кн 72
Структурно-геоморфоложки черти на Искърско-Янтренското блоково стъпало Кн 160
Студентските стажове - инвестиция за бъдещето на младите хора Кн 134
Стълба към слънцето Кн 345
Съвременното образование вж Съвременното образование: стратегии, направления, ценности
Съвременното образование: стратегии, направления, ценности Кн 118
Съдови заболявания Кн 184
Със стремци в мир и в бой Кн 112
Съчинения в пет тома. Т. 3, Папството и българите през Средновековието (ІХ-ХV в.) 7
Съчинения в шест тома. Т. 6, Публицистът. Homo epistularum. Ч. 1-2 Кн 333
Сюжет за пренаписване Кн 361
 
Т

Тайната на делфините Кн 454
Тайни и вълшебства на улица "Розмарин" N 13. Кн. 3, Весела Коледа, Рада! Кн 448
Талантите на Горска поляна [Боляровско] Кн 494
Твоята съдба Кн 43
Телесна стража Кн 328
Теория на контакта Кн 196
Тестове и текстове по български език за матурата Кн 253
Тестове по български език и литература за 11. клас Кн 252
Техники за пречистване на въздуха. Ч. 1, Механично пречистване Кн 158
Технологично обзавеждане в млечната промишленост Кн 204
Технология на микро-електро-механични системи вж Technology of microelectromechanical systems (MEMS)
Технология на социален аудит вж Технология на социалния аудит
Технология на социалния аудит Кн 62
Това се случи във Венеция Кн 273
Това фалшиво танго Кн 463
ТОМП вж Технологично обзавеждане в млечната промишленост
Тотемът на мистика вж Зеницата на смъртта. Кн. 1, Тотемът на мистика
Трилогия Бьорндал Кн 302
Търновската редакция на Стишния пролог. Т. 6-7, 9-10 Кн 430
 
У

Увод в специалността Кн 119
Уловени мисли Кн 415
Управление и развитие на семейна фирма Кн 222
Усмивки и сълзи в делника Кн 418
Учебно помагало по икономика на труда Кн 78
Учебно ръководство по основи на счетоводството Кн 221
Училищна педагогика Кн 116
 
Ф

Фамилия Явашеви Кн 496
Физика ІІ Кн 148
Физиология на растенията Кн 167
Финанси на фирмата Кн 84
Финансово планиране в клъстерите Кн 82
Финансово счетоводство Кн 217
Флексибилни и енергоикономични санитарно-хигиенни звена към промишлените предприятия Кн 229
Фрагменти от общата теория на счетоводството Кн 218
 
Х

Химия и опазване на околната среда за 9. клас вж Chemistry and environmental protection for the 9th class
Хлапета Кн 410
Хората, които заспиваха сами Кн 406
Храна за душата 
Добри Христов и българският ХХ век Кн 232
Христоматия на пияницата Кн 456
 
Ц

Царски пратеник Кн 458
Цветен е света Кн 18
Целта  Кн 206а
 
Ч

Частите на тялото Кн 363
Черно на бяло Кн 357
[Четвёртая] ІV Международная научно-тeхническая конференция Геология и углеводородный потенциал Балкано-Черноморского региона Кн 159
[Четвёртая] ІV Международная научно-тeхническая конференция Геология и углеводородный потенциал Балкано-Черноморского региона  [Електронен ресурс] Е 3
[Четвърта] ІV Международна научно-техническа конференция Геология и въглеводороден потенциал на Балканско-Черноморския регион Кн 159
[Четвърта] ІV международна научно-техническа конференция Геология и въглеводороден потенциал на Балканско-Черноморския регион [Електронен ресурс] Е 3
Четене с разбиране Кн 125
Четене с разбиране 6. клас вж Четене с разбиране
Четиримата конници на Апокалипсиса Кн 315
Цони Чонев и неговите потомци Кн 495
Чудовища Кн 282
Чуто, видяно и преживяно в Полски Тръмбеш Кн 421
 
Ш

Шин Фейн 1905 -2005 Кн 74
Шуменското общество (1919-1944) Кн 471
 
Щ

Щедрият Кн 36
Щети Кн 286
 
Ю

Югоизточна Европа и големите европейски поврати (края на XIX-XX век) 2  
Я

Ясен месец веч изгрява Кн 356
 
A

Magda Abazova Г 2
Access to digital cultural heritage 0
 
B

Georgi Baev Г 3
George Bojilov - Slona Г 5
Bulgaria international mathematics competition Кн 143
 
C

CAA '13 вж Complex analysis and applications '13
Сhecklist of beetles (Сoleoptera) of Canada and Alaska Кн 170
Chemistry and environmental protection for the 9th class Кн 156
Collection Nikolay Roerich Г 7
Colourful Bulgaria Кн 487
Complex analysis and applications '13 (CAA '13) Кн 146
Complex analysis and applications '13 (CAA '13) [Електронен ресурс] Е 2
Criminal law вж Наказателно право
Cultures migratoires et pratiques sociales вж Мигриращи култури и социални практики
 
D

Dicţionar român-bulgar şi bulgar-român Кн 240
Dobrudja at the crossroads of history вж Добруджа на кръстопътя на историята
Doctors Honoris Causa of Sofia University St. Kliment Ohridski (1888-1939) Кн 136
 
C

Casimir Ehrnrooth - the general who made history Кн 113
Eighth national conference on chemistry for sustainable development, 26-27 June 2014, Sofia, Bulgaria Кн 155
Elementary approach to solving some indeterminate equations in the form of integers Кн 144
English fot ICT Кн 241
Entrepreneurial orientation in Bulgarian family and non-family enterprises: determinants and links with performance and internationalization Кн 210
Enzimas y cinetica enzimatica Кн 166
[European Credit System for Vocational Education and Training] ЕСVЕТ за Учене през целия живот Кн 73
 
F

Food risk вж Рискът от наводнения
[Forth] ІV international scientific and technical conference Geology and hydrocarbon potential of the Balkan-Black Sea Region Кн 159
[Forth] ІV international scientific and technical conference Geology and hydrocarbon potential of the Balkan-Black Sea Region [Електронен ресурс] Е 3
Fundamentals of computer programming with C# Кн 147
 
G

Game with words and pictures for 100 associations for children age 4+ years Кн 21
Genome biomarker test system for environmental risk assessment вж Геномна биомаркерна тест система за оценка състоянието на екологичния риск
Geology and hydrocarbon potential of the Balkan-Black Sea Region  вж [Forth] ІV international scientific and technical conference Geology and hydrocarbon potential of the Balkan-Black Sea Region
 
H

Hazard assessment and mitigation in the Danube floodplain Calafat-Vidin-Turnu Magurele-Nikopol sector Кн 162
El hombre y su entorno Кн 246
 
I

The inside of the modern heat and energy technologies вж The inside of the modern heat and energy technology
The inside of the modern heat and energy technology Кн 190
Inspirational quotes Кн 265
International scientific conference Cultural Road Via Pontica - cultural tourism without boundaries, 21.09.2012 - 25.09.2012, 
Dyuni Royal Resort - Istanbul, Turkey Кн 86
International scientific-practical conference Protected karst territories - monitoring and management, 16-20 September 2012, Shumen Кн 161
The Invincible Iron Man срещу Мандарина Кн 298
Iron Man: началото Кн 22
 
L

Learners teach learners in the cloud Кн 241
Leistungsklasse - Mittendrin Кн 245
The life of a translator Кн 243
Linguistic interfaces Кн 242
Look! Understand! Write! вж Погледни! Разбери! Напиши!
Love on the sidewalk Кн 393
 
M

Mechanics, electrodynamics and gravitation of vacuum field theory Кн 149
Migrating cultures and social practices вж Мигриращи култури и социални практики
Modern(ist) portrayals of the city in Dickens and Dos Passos Кн 274
 
N

[Ninety-fifth] 95-th European study group with industry Кн 142
 
O

[One hundred and thirtieth] 130th anniversary of the Maritime administration of Bulgaria 1883-2013 вж 130 години Морска администрация на България 1883-2013 Кн 215
 
P

Proceedings of the ІV international scientific and technical conference вж [Forth] ІV international scientific and technical conference Geology and hydrocarbon potential of the Balkan-Black Sea Region
Protected karst territories - monitoring and management вж International scientific-practical conference Protected karst territories - monitoring and management, 16-20 September 2012, Shumen
 
R

Rodopi - explore the unknown Кн 486
Nikolay Roerich вж Collection Nikolay Roerich
 
S

The Saints Cyril and Methodius patrons of Europe in the paintings of Dora Nikolova Bittau Г 8
I Santi Cirillo e Metodio patroni dʼEuropa nei quadri di Dora Nokolova Bittau Г 9
Spider-Man срещу Гущера Кн 299
Spider-Man срещу Зеления гоблин Кн 295
Spider-Man: началото Кн 23
Strategies and policies of cooperation in the Black Sea region Кн 72
 
T

Technology of microelectromechanical systems (MEMS) Кн 192, Кн 193
[Two thousand and third - two thousand and thirteenth] 2003-2013 in and out of the context Г 1
 
V

Vascular diseases вж Съдови заболявания
Violetta: В моя свят Кн 266
Violetta: Как и защо се влюбваш? Кн 24
Violetta: Как и защо се заражда приятелството? Кн 25
Violetta: Раздвоено сърце Кн 267
 
W

We in science and science in us вж Ние в науката и науката в нас
Die Wortbildung unter nominativem Aspekt Кн 244

ПОКАЗАЛЕЦ НА НОВИТЕ ЗАГЛАВИЯ НА ПРОДЪЛЖАВАЩИ ИЗДАНИЯ


 
А

Академичен форум "Интегрална музикална теория..." П 24
 
В

ВестникЪ - Девин в 7 дни П 3
 
Г

Годишник на департамент "Телекомуникации" [Електронен ресурс] П 17
 
Д

Дверь в BG П 7
Докторантски четения ... - Национална музикална академия П 25
Достоевски: мисъл и образ П 18
 
Ж

Жените в бизнеса П 12
 
З

Златна възраст П 2
Зъботехническа лаборатория П 15
 
К

Клуб "Z" П 10
 
М

Мога да бъда ... Barbie П 8
 
Н

Научна конференция с международно участие "Военни технологии и системи за осигуряване на отбраната - ..." П 20
Неделник П 4
 
О

Откривател П 9
 
П

Планиране на граждански ресурси за отбрана и развитие на отбранителните способности на страната П 21
 
С

Сборник доклади от научна конференция "Актуални проблеми на сигурността" П 22
Сборник доклади от научна конференция "Актуални проблеми на сигурността" [Електронен ресурс] П 23
Справочник за средно образование и езиково обучение ... П 19
Съвременни медицински проблеми П 13
 
Х

Хасковски новини П 5
Хърватска реч П 6
 
Ч

Час пик П 1
 
D

DEA П 16
 
L

Life.bg П 11
 
M

Medical magazine П 14

ПОКАЗАЛЕЦ НА СЕРИИТЕ


 
Б

Библиотека на авиоспециалиста. - София : ТУ, 2001- . ISSN C624-0232 Кн 216
Библиотека Български счетоводител. - София : ОРКП Мисъл, 1995- . ISSN C623-0075 Кн 83
Библиотека Гравитация. - София : Изток-Запад, 2013- . ISSN C634-2760 Кн 411
Библиотека Европейски изследвания. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2011- . ISSN C634-1063 Кн 88
Библиотека Забравените българи вж Забравените българи
Библиотека Красив ум. - София : Изток-Запад, 2011- . ISSN C634-1810 Кн 35, Кн 172
Библиотека Легенда. - София : Кирило-Методиевски науч. център - БАН, 2014- . ISSN C634-5204 Кн 402
Библиотека Научни монографии и студии. - Варна : Ико-консулт, 2011- . ISSN C634-5018 Кн 79
Библиотека Образование и наука. - Свищов : Акад. изд. "Ценов", 2011- . ISSN 1314-4804 Кн 219
Библиотека Орис. - В. Търново : Пик, 1994- . ISSN C622-3087 Кн 54
Библиотека Студии по европейско право. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2006- . ISSN C625-2052 Кн 91
Библиотека Частен учител. - София : Сим консулт прес : Литера ико, 2006- . ISSN C625-8263 Кн 253
 
Г

Географска библиотека. - Силистра : Ковачев, 2006- . ISSN C625-4535 Кн 490, Кн 491, Кн 493
 
З

Забравените българи. - София : Изток-Запад, 2011- . ISSN C634-1314 Кн 511
Записки по математика. - Варна : Унив. изд. Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2005- . ISSN C625-067X Кн 145
 
К

Клуб Класика. - Пловдив : ИК Хермес, 2013- . ISSN C634-1527 Кн 324
Колекция Аквариум Средиземноморие. - София : Фонд. за бълг. лит., 2001- . ISSN C622-8003 Кн 312, Кн 314, Кн 319
Колекция На острова на блажените. - София : Фонд. за бълг. лит., 2008- . ISSN C625-5426 Кн 310, Кн 311, Кн 336
Колекция Трепети. - София : Весела Люцканова, 2010- . ISSN C634-500X Кн 271
 
М

Мегаселър. - Пловдив : ИК Хермес, 1993- . ISSN C624-5447 Кн 275, Кн 279 Кн 281, Кн 290, Кн 293
Модерен мениджмънт. - София : Rexintegra, 2013-. ISSN C634-4976  Кн 206а
Модерна европейска проза. - София : Ерго, 2008- . ISSN C625-487X Кн 325, Кн 327
 
Н

Нова българска лира. - София : Ерго, 2010- . ISSN C633-8518 Кн 363
Нова проза. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2012- . ISSN C634-1365 Кн 400, Кн 405, Кн 406
 
П

Поезия Смол стейшънс. - София : Смол стейшънс прес, 2011- . ISSN C633-3656 Кн 434, Кн 468
Поредица Джобни издания. - София : Сиби, 1999- . ISSN C623-6383 Кн 104
Поредица Пеперуда. - София : ИК Плеяда, 1996- . ISSN C623-2051 Кн 284
Поредица Съвременно българско изкуство. Имена = Modern Bulgarian art. Names. - София : Нац. дарителски фонд 
13 века България, 2015- . ISSN C634-0067 Г 2, Г 3, Г 5
Поредица за съвременна българска литература Смисъл. - София : Потайниче, 2013- . ISSN C634-514X Кн 335
Поредица Libri legendi вж Libri legendi
 
С

Световна класика. - София : ИК Персей, 2012- . ISSN C634-285X Кн 294, Кн 302, Кн 315
Серия Пираня. - София : ИК Персей, 2007- . ISSN C633-3230 Кн 321
Съвременно българско изкуство. Имена вж Поредица Съвременно българско изкуство. Имена = Modern Bulgarian art. Names
 
У

Университетска библиотека. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 1913- . ISSN C623-9889 Кн 242
 
L

Libri legendi. - София : Ерго, 2012- . ISSN C634-2787 Кн 326
 
M

Magica. - София : Изток-Запад, 2011- . ISSN C633-8631 Кн 307
Modern Bulgarian art. Names вж Поредица Съвременно българско изкуство. Имена = Modern Bulgarian art. Names
 
S

Series Academica. - Шумен : Унив. изд. "Епископ Константин Преславски", 2010- . ISSN C633-9913 Кн 471
 
W

Winx club. - София : Прес, 2007- . ISSN C625-4268 Кн 13

УДК001 НАУКА. НАУКОЗНАНИЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УМСТВЕНИЯ ТРУД Кн 1, Кн 2, Кн 3, Кн 4, Кн 5, Кн 6, Кн 7, Кн 209
002 ПЕЧАТ. КНИГОЗНАНИЕ. ДОКУМЕНТАЦИЯ. ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ Кн 8
007 ДЕЙНОСТ И ОРГАНИЗАЦИЯ. ОБЩА ТЕОРИЯ. ТЕОРИЯ НА ИНФОРМАЦИЯТА, КОМУНИКАЦИЯТА И КИБЕРНЕТИКАТА. ТЕХНИКА НА ЧОВЕШКИЯ ТРУД Кн 33
01 БИБЛИОГРАФИЯ. КАТАЛОЗИ. УКАЗАТЕЛИ НА ЛИТЕРАТУРА Кн 9, Кн 10
02 БИБЛИОТЕЧНО ДЕЛО. БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ Кн 186
05 СПИСАНИЯ И ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ С ОБЩ ХАРАКТЕР П 7
06 ОРГАНИЗАЦИЯ. СЪЮЗИ. НАУЧНИ ИНСТИТУЦИИ. МУЗЕИ. ИЗЛОЖБИ Кн 11
08 ИЗДАНИЯ СЪС СМЕСЕНО СЪДЪРЖАНИЕ. СЪБРАНИ СЪЧИНЕНИЯ Г 10, Кн 12, Кн 13, Кн 14, Кн 15, Кн 16, Кн 17, Кн 18, Кн 19, Кн 20, Кн 21, Кн 22, Кн 23, Кн 24, Кн 25, П 8, П 9


122/129 СПЕЦИАЛНА МЕТАФИЗИКА Кн 26
13 ФИЛОСОФИЯ НА ДУХА. МЕТАФИЗИКА НА ДУХОВНИЯ ЖИВОТ Кн 27, Кн 30
14 ФИЛОСОФСКИ СИСТЕМИ И НАПРАВЛЕНИЯ Кн 28, Кн 29, Кн 30, Кн 42
159.9 ПСИХОЛОГИЯ Кн 31, Кн 32, Кн 33, Кн 34, Кн 35, Кн 36, Кн 37, Кн 38, Кн 39, Кн 40, Кн 41, Кн 43, Кн 66, Кн 173
17 ЕТИКА. УЧЕНИЕ ЗА МОРАЛА Кн 24, Кн 36, Кн 75


21 ПРИРОДНА ТЕОЛОГИЯ. ТЕОДИЦЕЯ. РЕЛИГИОЗНА ФИЛОСОФИЯ Кн 28, Кн 29, Кн 30, Кн 42
23/28 ХРИСТИЯНСКА РЕЛИГИЯ Кн 43, Кн 44, Кн 45, Кн 46, Кн 47, Кн 48, Кн 49, , Кн 51, Кн 52, Кн 53, Кн 54, Кн 55, Кн 56, Кн 57, Кн 318, Кн 481
29 НЕХРИСТИЯНСКИ РЕЛИГИИ Кн 58


30 ТЕОРИИ, МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ НАУКИ. СОЦИОГРАФИЯ П 1, П 3, П 4, П 5
308 СОЦИОГРАФИЯ. СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ Кн 59
311 СТАТИСТИКАТА КАТО НАУКА. ТЕОРИЯ НА СТАТИСТИКАТА Кн 60
316 СОЦИОЛОГИЯ. СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ Кн 25, Кн 61, Кн 62, Кн 63, Кн 64, Кн 65, Кн 66, Кн 212, П 2
32 ПОЛИТИКА Кн 67
321 ФОРМИ НА ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ. ДЪРЖАВИТЕ КАТО ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ Кн 68
323 ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА П 10
327 МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ДИПЛОМАЦИЯ Кн 69, Кн 70, Кн 71, Кн 72, Кн 73
329 ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ Кн 74
33 ИКОНОМИКА. ИКОНОМИЧЕСКИ НАУКИ П 11
330.1 ИКОНОМИЧЕСКА НАУКА. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ. СТОЙНОСТ. КАПИТАЛ. ФОНДОВЕ Кн 75, Кн 76, Кн 207
330.3 ДИНАМИКА И РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКАТА Кн 77, Кн 105
331 ТРУД. РАБОТОДАТЕЛ. РАБОТНИК. НАУКА ЗА ТРУДА. ИКОНОМИКА НА ТРУДА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТРУДА Кн 78
331.5 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТРУДОВИТЕ РЕСУРСИ. ЗАЕТОСТ. ПАЗАР НА ТРУДА Кн 79, Кн 80
332 РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА. ТЕРИТОРИАЛНА ИКОНОМИКА. ПОЗЕМЛЕНА ИКОНОМИКА. ЗЕМЯ. ПОЗЕМЛЕНА СОБСТВЕНОСТ. НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО Кн 81
336 ФИНАНСИ. МИТНИЧЕСКО ДЕЛО. БАНКОВО ДЕЛО. ПАРИ Кн 82, Кн 83, Кн 84, Кн 88
338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ Кн 85, Кн 86, Кн 488, Кн 489, П 12
339.9 МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. ВЪНШНОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА. СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Кн 87, Кн 88
34 ПРАВО. НАУКА ЗА ДЪРЖАВАТА И ПРАВОТО Кн 131
340 ПРАВО, ОБЩИ ВЪПРОСИ. УВОД В ПРАВОТО. МЕТОДИ И ПОМОЩНИ НАУКИ В ПРАВОТО Кн 89
341 МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО Кн 70, Кн 90, Кн 91, Кн 92
342 ДЪРЖАВНО ПРАВО. КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО Кн 93
343 НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО. НАКАЗАТЕЛЕН ПРОЦЕС. УЧЕНИЕ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО. КРИМИНОЛОГИЯ Кн 94, Кн 95, Кн 96, Кн 97, Кн 98, Кн 99
347 ГРАЖДАНСКО ПРАВО Кн 92, Кн 99, Кн 100, Кн 101, Кн 102
349 СПЕЦИАЛНИ ОТРАСЛИ НА ПРАВОТО. ОТРАСЛИ НА ПРАВОТО СЪС СМЕСЕН ХАРАКТЕР Кн 103
351 ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО УПРАВЛЕНИЕ Кн 104, Кн 105, Кн 110
355/359 ВОЕННО ДЕЛО. ВОЕННИ НАУКИ. НАРОДНА ОТБРАНА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ Кн 69, Кн 106, Кн 107, Кн 108, Кн 109, Кн 110, Кн 111, Кн 112, Кн 113, П 20, П 21, П 22, П 23
37 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОСВЕТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ Кн 114, Кн 115, Кн 116, Кн 117, Кн 118, Кн 119
371 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО. УЧИЛИЩНО ДЕЛО Е 1, Кн 120, Кн 121, Кн 122, Кн 123, Кн 124
372.4 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ Кн 125, Кн 126
372.8 ДРУГИ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ. МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО НА ОТДЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ Кн 126, Кн 127, Кн 128, Кн 129
373 ВИДОВЕ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА Кн 130, П 19
374 ИЗВЪНУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ. КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА РАБОТА Кн 236
376 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНИ ГРУПИ И ЛИЦА Кн 40
377 СПЕЦИАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОФЕСИОНАЛНИ УЧИЛИЩА Кн 73
378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ Кн 7, Кн 131, Кн 132, Кн 133, Кн 134, Кн 135, Кн 136
39 ЕТНОЛОГИЯ. ЕТНОГРАФИЯ. НРАВИ. ОБИЧАИ. БИТ. ФОЛКЛОРИСТИКА Кн 137, Кн 138


502 ПРИРОДА. ИЗУЧАВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДАТА. ОПАЗВАНЕ НА РАСТИТЕЛНИЯ И ЖИВОТИНСКИЯ СВЯТ Кн 139, Кн 140, Кн 155, Кн 163
504 НАУКИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА Кн 106, Кн 141, Кн 163, Кн 189
51 МАТЕМАТИКА Е 2, Кн 126, Кн 142, Кн 143, Кн 146
511 ТЕОРИЯ НА ЧИСЛАТА Кн 144
514 ГЕОМЕТРИЯ Кн 145
517 МАТЕМАТИЧЕН АНАЛИЗ. ФУНКЦИОНАЛЕН АНАЛИЗ Е 2, Кн 146
519.6 ИЗЧИСЛИТЕЛНА МАТЕМАТИКА. ЧИСЛЕН АНАЛИЗ И ПРОГРАМИРАНЕ Кн 147
53 ФИЗИКА Кн 9, Кн 148, Кн 149
531 ОБЩА МЕХАНИКА. МЕХАНИКА НА ТВЪРДИТЕ ТЕЛА Кн 150, Кн 151, Кн 152, Кн 153
537 ЕЛЕКТРИЧЕСТВО. МАГНЕТИЗЪМ. ЕЛЕКТРОМАГНЕТИЗЪМ Кн 149, Кн 154
54 ХИМИЯ. КРИСТАЛОГРАФИЯ. МИНЕРАЛОГИЯ Кн 155, Кн 156
543 АНАЛИТИЧНА ХИМИЯ Кн 157
546 НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ Кн 158
55 ГЕОЛОГИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКИ И ГЕОФИЗИЧЕСКИ НАУКИ Е 3, Кн 159
551.1/.4 ОБЩА ГЕОЛОГИЯ. СТРОЕЖ НА ЗЕМЯТА В ЦЯЛОСТ. ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ГЕОДИНАМИКА Кн 160, Кн 161, Кн 162
573 ОБЩА И ТЕОРЕТИЧНА БИОЛОГИЯ Кн 3, Кн 4
574 ОБЩА ЕКОЛОГИЯ. БИОЦЕНОЛОГИЯ. ХИДРОБИОЛОГИЯ. БИОГЕОГРАФИЯ Кн 163
575 ГЕНЕТИКА. ЦИТОГЕНЕТИКА. ИМУНОГЕНЕТИКА. УЧЕНИЕ ЗА ЕВОЛЮЦИЯТА. ВИДООБРАЗУВАНЕ. ФИЛОГЕНЕЗ Кн 36, Кн 164
576 БИОЛОГИЯ НА КЛЕТКАТА И СУБКЛЕТЪЧНИТЕ ЧАСТИЦИ. ЦИТОЛОГИЯ. ИСТОЛОГИЯ. ОРГАНОЛОГИЯ. ПАРАЗИТОЛОГИЯ Кн 165
577 МАТЕРИАЛНИ ОСНОВИ НА ЖИВОТА. БИОХИМИЯ. МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ. БИОФИЗИКА Кн 166
581 ОБЩА БОТАНИКА Кн 167
592/599 СИСТЕМАТИЧНА ЗООЛОГИЯ Кн 168, Кн 169, Кн 170


61 МЕДИЦИНА П 13, П 14
611 АНАТОМИЯ Кн 171
612 ФИЗИОЛОГИЯ Кн 172
613 ХИГИЕНА Кн 173
614 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ. СОЦИАЛНА ХИГИЕНА. ЗАЩИТА ОТ НЕЩАСТНИ СЛУЧАИ Кн 174
615 ФАРМАЦИЯ. ФАРМАКОЛОГИЯ. ОБЩА ТЕРАПИЯ. ТОКСИКОЛОГИЯ Кн 175, Кн 176, Кн 177, Кн 178, Кн 179, Кн 180
616 ПАТОЛОГИЯ. КЛИНИЧНА МЕДИЦИНА Кн 177, Кн 181, Кн 182, Кн 183
616.1 БОЛЕСТИ НА СЪРДЕЧНО-СЪДОВАТА СИСТЕМА Кн 184
616.2 БОЛЕСТИ НА ДИХАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ. ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ Кн 187
616.3 БОЛЕСТИ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА. СТОМАТОЛОГИЯ П 15, П 16
616.7 БОЛЕСТИ НА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛНИЯ АПАРАТ Кн 176
616.8 БОЛЕСТИ НА НЕРВНАТА СИСТЕМА. НЕВРОПАТОЛОГИЯ Кн 185, Кн 186
617 ОРТОПЕДИЯ. ХИРУРГИЯ (ОБЩИ ВЪПРОСИ). ОФТАЛМОЛОГИЯ Кн 187
620 ИЗПИТВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ. СТОКОЗНАНИЕ. ЕНЕРГИЙНИ ЦЕНТРАЛИ. ОБЩА ЕНЕРГЕТИКА Кн 188, Кн 189, Кн 190
621.3 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА Кн 191
621.38 ЕЛЕКТРОНИКА. ФОТОЕЛЕКТРОНИКА. ЕЛЕКТРОННИ ЛАМПИ И ТРЪБИ. РЕНТГЕНОВА ТЕХНИКА. УСКОРИТЕЛИ Кн 192, Кн 193
621.39 СЪОБЩИТЕЛНА ТЕХНИКА Кн 194, П 17
621.7 ОБРАБОТКА ПОД НАЛЯГАНЕ. ПЛАСТИЧНО ФОРМООБРАЗУВАНЕ. ФОРМОИЗМЕНЯЩИ ОПЕРАЦИИ (БЕЗ СНЕМАНЕ НА СТРУЖКИ). СЪЕДИНЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ Кн 195
621.8 МАШИННИ ЕЛЕМЕНТИ. МЕХАНИЗМИ. ПРЕДАВКИ (МЕХАНИЧНИ). ПОДЕМНО-ТРАНСПОРТНО ОБОРУДВАНЕ. СВЪРЗВАЩИ СРЕДСТВА. СМАЗКИ Кн 196
622 МИННО ДЕЛО Е 3, Кн 159
623 ВОЕННА ТЕХНИКА. ТЕХНИКА НА СУХОПЪТНИТЕ И ВЪЗДУШНИТЕ ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ. ТЕХНИКА НА ВОЕННОМОРСКИЯ ФЛОТ Кн 109
625 ЖЕЛЕЗОПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО. ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО Кн 197
629 ТЕХНИКА НА ТРАНСПОРТНИТЕ СРЕДСТВА Кн 198
631.1 ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ПРОИЗВОДСТВО Кн 199, Кн 200
633.8 ЕТЕРИЧНОМАСЛЕНИ РАСТЕНИЯ. АРОМАТНИ, ОЦВЕТИТЕЛНИ, ДЪБИЛНИ, ЛЕКАРСТВЕНИ РАСТЕНИЯ Кн 201
634 ГРАДИНАРСТВО. ОВОЩАРСТВО Кн 202, Кн 203
637 МЛЯКО, МЕСО И ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТНОВЪДСТВОТО Кн 204
638.1 ПЧЕЛАРСТВО. МЕДОНОСНА ПЧЕЛА Кн 205
641/642 ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ. ХРАНЕНЕ Кн 206
65 УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА, ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА. ПОЛИГРАФИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ И ИЗДАТЕЛСКО ДЕЛО Кн 66, Кн 105, Кн 206а, Кн 207, Кн 208, Кн 209, Кн 210, П 16
651 КАНЦЕЛАРСКА РАБОТА. ДЕЛОВОДСТВО. ОРГТЕХНИКА Кн 248
654 ОРГАНИЗАЦИЯ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СЪОБЩЕНИЯТА Кн 211
655 ПОЛИГРАФИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ. ИЗДАТЕЛСКО ДЕЛО. КНИГОРАЗПРОСТРАНЕНИЕ Кн 212
656.2 ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ Кн 213
656.6 ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ВОДНИЯ ТРАНСПОРТ Кн 214, Кн 215
656.7 ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ВЪЗДУШНИЯ ТРАНСПОРТ Кн 216
657 СЧЕТОВОДСТВО Кн 217, Кн 218, Кн 219, Кн 220, Кн 221
658 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОМИШЛЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО (ПРЕДПРИЯТИЯТА) И НА ТЪРГОВИЯТА Кн 2, Кн 82, Кн 85, Кн 222, Кн 223
666 СТЪКЛАРСКА И КЕРАМИЧНА ПРОМИШЛЕНОСТ. ИЗКУСТВЕНИ КАМЪНИ. ЦИМЕНТ Кн 224
681 ФИНА МЕХАНИКА. АВТОМАТИКА. ТЕХНИЧЕСКА КИБЕРНЕТИКА Кн 186, Кн 194, Кн 195, Кн 216, Кн 2250


7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ П 6
72 АРХИТЕКТУРА Г 1, Кн 226, Кн 227, Кн 228, Кн 229
73/76 ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ Г 2, Г 3, Г 4, Г 7
745/749 ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИНТЕРИОР. ДИЗАЙН Г 1
75 ЖИВОПИС Г 5, Г 6, Г 7, Г 8, Г 9
78 МУЗИКА Кн 230, Кн 231, Кн 232, П 24
781 ОБЩА ТЕОРИЯ НА МУЗИКАТА П 25
782 ТЕАТРАЛНА МУЗИКА. ОПЕРА. ОПЕРЕТА Кн 233, Кн 234
792 ТЕАТЪР. СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО Кн 235
793/794 ТЪРЖЕСТВА И ПРАЗНЕНСТВА. ХОРЕОГРАФИЯ. ПОДВИЖНИ УМСТВЕНИ И ДРУГИ ИГРИ Кн 236
796.01/.097 ФИЛОСОФИЯ, ТЕОРИЯ, МЕТОДИКА, ЕТИКА, ЕСТЕТИКА НА СПОРТА. ТЕХНИЧЕСКИ ВЪПРОСИ. СПОРТНИ НАПРАВЛЕНИЯ. ОРГАНИЗАЦИЯ И РЪКОВОДСТВО. СПОРТНИ ДЕЯТЕЛИ. СПОРТНИ СЪСТЕЗАНИЯ И ДР. Кн 237


80 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ Кн 238, Кн 239
801 ОБЩО ЕЗИКОЗНАНИЕ И ФИЛОЛОГИЯ Кн 16, Кн 240
802/809 ОТДЕЛНИ ЕЗИЦИ Кн 133
802.0 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК Кн 241, Кн 242, Кн 243
803.0 НЕМСКИ ЕЗИК Кн 244, Кн 245
806.0 ИСПАНСКИ ЕЗИК Кн 246
808.1 СЛАВЯНСКИ ЕЗИЦИ Кн 247
808.101 ЦЪРКОВНОСЛАВЯНСКИ ЕЗИК. СТАРОБЪЛГАРСКИ ЕЗИК Кн 430
808.67 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК Кн 244, Кн 248, Кн 249, Кн 250, Кн 251, Кн 252, Кн 253, Кн 254, Кн 255, Кн 263
82.0 ТЕОРИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА. ЛИТЕРАТУРНА ТЕХНИКА Кн 256
82.08 ЛИТЕРАТУРНА ДЕЙНОСТ. ЛИТЕРАТУРНА ТЕХНИКА. РЕДАКТИРАНЕ. КУЛТУРА НА РЕЧТА. ОРАТОРСКО ИЗКУСТВО Кн 257
82.09 ЛИТЕРАТУРНА КРИТИКА И ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ Кн 258
820/899 ЛИТЕРАТУРА НА ОТДЕЛНИТЕ НАЦИИ, НАРОДИ И ЕЗИЦИ , Кн 256, Кн 259, Кн 260, Кн 261, Кн 262, Кн 263, Кн 264, Кн 265
820/899-93 ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ НА ОТДЕЛНИТЕ НАЦИИ, НАРОДИ И ЕЗИЦИ Кн 266, Кн 267
820 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 268, Кн 269, Кн 270, Кн 271, Кн 272, Кн 273, Кн 274
820(417) ИРЛАНДСКА ЛИТЕРАТУРА НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК Кн 275, Кн 276, Кн 277, Кн 278
820(71) АНГЛОКАНАДСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 279, Кн 280
820(73) АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 274, Кн 281, Кн 282, Кн 283, Кн 284, Кн 285, Кн 286, Кн 287, Кн 288, Кн 289, Кн 290, Кн 291, Кн 292, Кн 293, Кн 294
820(73)-93 АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 295, Кн 296, Кн 297, Кн 298, Кн 299, Кн 300, Кн 301
839.6 НОРВЕЖКА ЛИТЕРАТУРА Кн 302, Кн 303, Кн 304, Кн 305
840 ФРЕНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 306, Кн 307, Кн 308, Кн 309
840-93 ФРЕНСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Г 10, Г 11
840(435.9) ЛИТЕРАТУРА НА ЛЮКСЕМБУРГ НА ФРЕНСКИ ЕЗИК Кн 310
840(493) БЕЛГИЙСКА ЛИТЕРАТУРА НА ФРЕНСКИ ЕЗИК Кн 311, Кн 312
840(493)-93 БЕЛГИЙСКА ЛИТЕРАТУРА НА ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 313
850 ИТАЛИАНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 314
860 ИСПАНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 315
869.0(81) БРАЗИЛСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 316
877.4 НОВОГРЪЦКА ЛИТЕРАТУРА Кн 317, Кн 318, Кн 319
881 СЛАВЯНСКИ ЛИТЕРАТУРИ, ОБЩИ ВЪПРОСИ Кн 247, Кн 320
882 РУСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 55, Кн 321, Кн 322, Кн 323, П 18
884 ПОЛСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 324
885.4 СЛОВАШКА ЛИТЕРАТУРА Кн 325
886.1/.2(497.16) ЛИТЕРАТУРА НА ЧЕРНА ГОРА Кн 326
886.1 СРЪБСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 327, Кн 328
886.7 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 10, Кн 250, Кн 251, Кн 252, Кн 329, Кн 330, Кн 331, Кн 332, Кн 333
886.7-0 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. СЪБРАНИ И ИЗБРАНИ МНОГОТОМНИ СЪЧИНЕНИЯ Кн 333
886.7-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ Кн 334, Кн 335, Кн 336, Кн 337, Кн 338, Кн 339, Кн 340, Кн 341, Кн 342, Кн 343, Кн 344, Кн 345, Кн 346, Кн 347, Кн 348, Кн 349, Кн 350, Кн 351, Кн 352, Кн 353, Кн 354, Кн 355, Кн 356, Кн 357, Кн 358, Кн 359, Кн 360, Кн 361, Кн 362, Кн 363, Кн 364, Кн 365, Кн 366, Кн 367, Кн 368, Кн 369, Кн 370, Кн 371, Кн 372, Кн 373, Кн 374, Кн 375, Кн 376, Кн 377, Кн 378
886.7-2 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРАМА Кн 379
886.7-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА Кн 371, Кн 380, Кн 381, Кн 382, Кн 383, Кн 384, Кн 385, Кн 386, Кн 387, Кн 388, Кн 389, Кн 390, Кн 391, Кн 392, Кн 393, Кн 394, Кн 395, Кн 396, Кн 397, Кн 398, Кн 399, Кн 400, Кн 401, Кн 402, Кн 403, Кн 404, Кн 405, Кн 406, Кн 407, Кн 408, Кн 409, Кн 410, Кн 411, Кн 412, Кн 419
886.7-4/-9 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРУГИ ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ Кн 52, Кн 108, Кн 333, Кн 413, Кн 414, Кн 415, Кн 416, Кн 417, Кн 418, Кн 419, Кн 420, Кн 421, Кн 422, Кн 423, Кн 424, Кн 425, Кн 426, Кн 427, Кн 428, Кн 429, Кн 430, Кн 431, Кн 432, Кн 433, Кн 434, Кн 435, Кн 436, Кн 437, Кн 4704
886.7-93 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 438, Кн 439, Кн 440, Кн 441, Кн 442, Кн 443, Кн 444, Кн 445, Кн 446, Кн 447, Кн 448, Кн 449, Кн 450, Кн 451, Кн 452, Кн 453, Кн 454, Кн 455
888.2 ЛИТОВСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 456
892.45 ЕВРЕЙСКА ЛИТЕРАТУРА НА ИВРИТ  Кн 206а
894.35 ТУРСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 458, Кн 459, Кн 460, Кн 461, Кн 462, Кн 463, Кн 464, Кн 465, Кн 466, Кн 467
894.511 УНГАРСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 468
899.221 МАЛАЙСКА И ИНДОНЕЗИЙСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 469


902 АРХЕОЛОГИЯ 6
904 ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА НА ИСТОРИЧЕСКИТЕ ПЕРИОДИ. АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПАМЕТНИЦИ. СТАРИНИ Кн 1386
908 КРАЕЗНАНИЕ Кн 107, Кн 470, Кн 471, Кн 472, Кн 473, Кн 474, Кн 475, Кн 476, Кн 477, Кн 478, Кн 479, Кн 480, Кн 481, Кн 482, Кн 483, Кн 484, Кн 485, Кн 486, Кн 487
91 ГЕОГРАФИЯ Кн 488, Кн 489
911 ОБЩА ГЕОГРАФИЯ. ГЕОГРАФИЯ НА ГЕОФАКТОРИТЕ Кн 489
914/919 ГЕОГРАФСКО ОПИСАНИЕ НА ОТДЕЛНИТЕ СТРАНИ. СТРАНОЗНАНИЕ Кн 490, Кн 491
914.972 ГЕОГРАФИЯ НА БЪЛГАРИЯ Кн 492
915 ГЕОГРАФИЯ НА АЗИЯ Кн 493
92 БИОГРАФИИ Е 2, Г 2, Г 3, Г 4, Г 5, Г 6, Г 7, Г 8, Г 9, Кн 9, Кн 10, Кн 49, Кн 54, Кн 108, Кн 113, Кн 136, Кн 146, Кн 198, Кн 226, Кн 230, Кн 232, Кн 233, Кн 234, Кн 235, Кн 236, Кн 238, Кн 256, Кн 274, Кн 318, Кн 330, Кн 331, Кн 332, Кн 333, Кн 444, Кн 494, Кн 495, Кн 496, Кн 4978, Кн 510, Кн 511, Кн 513
930 ИСТОРИЧЕСКА НАУКА. ПОМОЩНИ ИСТОРИЧЕСКИ НАУКИ Кн 497, Кн 4986
930.85 ИСТОРИЯ НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА Кн 4990
940 ИСТОРИЯ НА ЕВРОПА Кн 107
941/949 ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ 123
949.72 ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ 1456
949.72.03 ПЕРИОД НА ФЕОДАЛИЗМА В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ (VII В. - I ПОЛ. НА ХVIII В.) 7
949.72.04 ПЕРИОД НА КРИЗАТА НА ФЕОДАЛИЗМА И ЗАРАЖДАНЕ НА КАПИТАЛИСТИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ. ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД (II ПОЛ. на ХVIII В.-1878Г.) 89, Кн 510, Кн 511
949.72.05 БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА КАПИТАЛИЗМА (1878 - 1944) Кн 4979, Кн 512, Кн 513

ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНА НА ЛИЦА И КОЛЕКТИВНИ ОРГАНИ


 
А

Абазова, Магда Панчева (1923-2011)
- албуми Г 2
Агура, Атанас Димитров (1926-2008)
- биографии Кн 226
 
Б

Баев, Георги Димитров (1924-2007)
- албуми Г 3
Битау, Дора Николова (1943-)
- албуми Г 8, Г 9
Божинов, Георги Йорданов (1935-2001)
- албуми Г 5
Борис III, цар (1894-1943)
- биографии Кн 513
Бояджиев, Златю Георгиев (1903-1976)
- албуми Г 6
БТА вж Българска телеграфна агенция
Българска телеграфна агенция
- история
- - сборници Кн 8
 
В

Военномедицинска академия (София). Клиника по урология
- история Кн 174
Вълчев, Йордан Тодоров (1924-1998)
- кореспонденция Кн 333
 
Д

Дзивгов, Александър Димитров (1895-1936)
- мироглед Кн 256
Дикенс, Чарлс (1812-1870)
- творчество Кн 274
Дос Пасос, Джон (1896-1970)
- творчество Кн 274
Дунавски драгажен флот
- история Кн 197
 
Е

Европейски съюз
- правни проблеми Кн 70
- - лекции Кн 91
- право Кн 92
- програми
- - сборници Кн 73
- финанси Кн 88
 
И

Иванов, Георги (1940-)
- интервюта Кн 198
Илиев, Любомир Георгиев (1913-2000)
- юбилеи и чествания
- - конференции Е 2, Кн 146
Исус Христос Кн 45, Кн 46
 
К

Какалов, Георги Иванов вж Иванов, Георги (1940-)
Кирил, славянски първоучител (827-869)
- в изкуството
- - албуми Г 8, Г 9
Константинов, Георги (1943-)
- библиографии Кн 10
Коралов, Андрей Емилов (1938-1987)
- спомени Кн 230
Куцаров, Иван Костадинов (1942-)
- юбилеи и чествания
- - сборници Кн 238
Кънева, Мариана Кънчева (1955-)
- албуми Г 4
 
Л

Левски, Васил (1837-1873)
- биографски материали Кн 511
 
М

Манолов, Асен (1908-1982)
- спомени Кн 235
Методий, славянски първоучител (815-885)
- в изкуството
- - албуми Г 8, Г 9
Милева, Леда Гео (1920-2013)
- спомени Кн 444
 
Н

Национална галерия за чуждестранно изкуство. Колекция Николай Рьорих (София)
- албуми Г 7
Николов, Николай Цеков (1947-1968)
- биографии Кн 108
 
П

Петков, Димитър (1938-2005)
- биографии Кн 233
Петков, Петко Стефанов (1963-)
- юбилеи и чествания
- - сборници Кн 497
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Юридически факултет
- история
- - сборници Кн 131
Попов, Димитър Георгиев (1846-1876)
- биографии 8
Пулеков, Христо Вълков (1817-1889)
- биографии Кн 510
 
Р

Рьорих, Николай Константинович (1874-1947)
- творчество
- - колекции Г 7
 
С

СЕМ вж Съвет за електронни медии
Симова, Параскева Димитрова (1920-2010)
- библиографии Кн 9
Софийски университет "Св. Климент Охридски"
- история
- - биографии Кн 136
Софийски университет "Св. Климент Охридски". Богословски факултет
- история
- - 1923-1951 Кн 132
Софийски университет " Св. Климент Охридски". Факултет по класически и нови филологии
- конференции Кн 133
Софроний, митрополит Търновски (1888-1961)
- биографски материали Кн 54
Стоянов, Стоян Витлянов вж Танев, Стоян Георгиев (1935-)
Съвет за електронни медии
- дейност
- - 2001-2010 Кн 211
 
Х

Христов, Добри (1875-1941)
- конференции Кн 232
 
Э

Эрнрот, Казимир Густавович (1833-1913) вж Eрнрот, Казимир Густавович (1833-1913)
 
Я

Яворов, Пейо Крачолов (1878-1914) Кн 332
 
D

Dickens, Charles (1812-1870) вж Дикенс, Чарлс (1812-1870)
Dickens, Charles (1812-1870) вж Дос Пасос, Джон (1896-1970)
Dos Passos, John (1896-1970) вж Дикенс, Чарлс (1812-1870)
Dos Passos, John (1896-1970) вж Дос Пасос, Джон (1896-1970)
 
E

Eрнрот, Казимир Густавович (1833-1913)
- биографии Кн 113

ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ


 
А

Авиация
- България
- - история
- - - конференции Кн 109
Автоматизирани системи за управление Кн 195
- учебници за ВУЗ Кн 216
Администрация
- управление и организация Кн 105
Акупунктура и акупресура Кн 178
Аналитична геометрия
- учебници за ВУЗ Кн 145
Аналитична химия
- учебници за ВУЗ Кн 157
Английски език
- историческа граматика Кн 242
- семантика Кн 243
- учебници Кн 241
Архитекти, български
- биографии Кн 226
Архитектура, съвременна
- 2003-2013
- - албуми Г 1
Архитектурна композиция Кн 227
Аудиотехника
- учебници за ВУЗ Кн 225
Аутизъм
- при децата Кн 186
 
Б

Барок
- в литературата Кн 320
Безсмъртие Кн 26
Белодробни болести
- хирургична терапия
- - наръчници и ръководства Кн 187
Богословие Кн 57
Бръмбари
- Аляска
- - систематика Кн 170
- Канада
- - систематика Кн 170
Българи
- бит Кн 137
Българска литература
- методика на преподаването Кн 329
- тестове
- - учебници за основни училища Кн 127, Кн 129
- - учебници за средни общообразователни училища Кн 251, Кн 252
Българска филология
- конференции Кн 250
Български език
- етимология Кн 244
- лексикология Кн 249
- правопис
- - учебници за ВУЗ Кн 254
- - учебници за средни общообразователни училища Кн 255
- пунктуация
- - учебници за ВУЗ Кн 254
- речници, българско-румънски Кн 240
- стилистика
- - учебници за ВУЗ Кн 248
- тестове
- - учебници за основни училища Кн 129
- - учебници за средни общообразователни училища Кн 251, Кн 252, Кн 253, Кн 263
 
В

Вакуум
- теория Кн 149
Взаимоучителна система Кн 120
Военно дело
- екологични проблеми
- - учебници за ВУЗ Кн 106
- конференции Кн 111
Военновъздушни сили
- България
- - история
- - - конференции Кн 109
Военнослужещи, български
- биографии Кн 108
Волжки българи
- история 3
Восъци Кн 205
Втора световна война
- участие
- - СССР
- - - история Кн 107
Въздух
- пречистване
- - учебници за ВУЗ Кн 158
Въздушна навигация
- автоматизация
- - учебници за ВУЗ Кн 216
Възобновяеми енергийни източници
- учебници за ВУЗ Кн 188, Кн 189
Възрожденци, български
- биографии Кн 510
Външна политика
- САЩ
- - история Кн 71
 
Г

Генетика
- учебници за ВУЗ Кн 164
География
- България
- - тестове
- - - учебници за средни училища Кн 492
- Италия Кн 490
- методика на преподаването
- - конференции Кн 489
- Русия Кн 491
- Северна Корея Кн 493
- учебници за средни общобразователни училища Кн 488
Геология
- Черноморие
- - конференции Е 3, Кн 159
Геоморфология
- България Кн 160
Главен мозък
- физиология Кн 172
Готварство
- рецепти Кн 206
Гражданска защита
- България
- - конференции Кн 110
Граждански процес
- България Кн 101
- - сборници Кн 102
Гръбначен стълб
- деформации и изкривявания
- - терапия Кн 176
Гръден кош
- хирургия
- - наръчници и ръководства Кн 187
 
Д

Данъци
- България
- - законодателни и директивни материали Кн 104
Данъчно облагане
- България
- - законодателни и директивни материали Кн 104
Демокрация
- България
- - конференции Кн 68
Детска и педагогическа психология Кн 117
Динамика
- задачи
- - учебници за ВУЗ Кн 153
Диофантови уравнения
- задачи
- - учебници за ВУЗ Кн 144
Дисертация Кн 135
- наръчници и ръководства Кн 7
Дислексия
- наръчници и ръководства Кн 40
Духовници, български
- интервюта Кн 49
Дъновизъм Кн 28, Кн 29, Кн 42
 
Е

Европейска общност
- правни проблеми
- - сборници Кн 90
Езикознание Кн 239
- сборници Кн 238
Езици за програмиране Кн 147
Езотеризъм Кн 30
Екология
- учебници за ВУЗ Кн 163, Кн 189
Електричесво
- учебници за ВУЗ Кн 154
Електроизмервателни апарати Кн 191
Електромагнетизъм Кн 149
Електромери Кн 191
Електроснабдяване и електрообзавеждане
- градове Кн 191
Енергетика Кн 190
Ензими
- учебници за ВУЗ Кн 166
Етеричномаслени култури
- производство
- - наръчници и ръководства Кн 201
Етносоциология Кн 63
 
Ж

Железопътен транспорт
- България
- - история Кн 213
Живот
- произход Кн 3, Кн 4
 
З

Звук
- записване и възпроизвеждане
- - учебници за ВУЗ Кн 225
Зоология
- учебници за ВУЗ Кн 168, Кн 169
 
И

Извънземни цивилизации Кн 3, Кн 4
Изобразително изкуство
- методика на преподаването за основни училища Кн 128
Изпълнителна власт
- Европа Кн 93
Икономически науки
- учебници за ВУЗ Кн 76
Икономическо поведение Кн 27, Кн 207
- учебници за ВУЗ Кн 75
Инвестиции Кн 105
- учебници за ВУЗ Кн 77
Иновации Кн 2
- конференции Кн 1
Информатика
- задачи Кн 126
Информационни и комуникационни технологии
- приложение
- - в образованието и просветата Кн 186
Информация Кн 33
Испански език
- учебници Кн 246
Историци, български
- юбилеи и чествания
- - сборници Кн 497
История
- Алфатар Кн 472
- Балкански полуостров 12
- България Кн 476, Кн 4875
- - 1762-1918 9
- - 1762-2012 1
- - нова
- - - сборници Кн 497
- - сборници 46
- - Средни векове 7
- Добруджа
- - конференции Кн 475
- Източна Тракия Кн 512
- Италия
- - пътеписи Кн 470
- Казанлък Кн 483
- Малко Търново Кн 478
- методика на преподаването
- - учебници за ВУЗ Кн 498
- Родопски край
- - пътеводители Кн 473, Кн 486
- Шумен Кн 471
 
К

Карстови явления
- конференции Кн 161
Кинезитерапия Кн 176
Кинематика
- задачи
- - учебници за ВУЗ Кн 151
- учебници за ВУЗ Кн 150
Клетки
- морфология Кн 165
Клъстер (икономика)
- учебници за ВУЗ Кн 82
Книжна търговия
- управление и организация
- - учебници Кн 212
Комичен роман
- конференции Кн 261
Композитори, български
- конференции Кн 232
Компютърни мрежи
- учебници за ВУЗ Кн 194
Комуникация Кн 66
Конституционно право
- Европа Кн 93
Контрол и ревизия
- учебници за ВУЗ Кн 219
Кореспонденция
- език и стил
- - учебници за ВУЗ Кн 248
Корупция
- България Кн 99
Космонавти, български
- интервюта Кн 198
Кръвоносни съдове
- болести
- - оперативна хирургия Кн 184
Култура
- история Кн 499
Културен туризъм
- България
- - конференции Кн 86
Културно-историческо наследство
- дигитализация
- - сборници 0
 
Л

Леярство
- автоматизация и механизация Кн 195
Литература
- история и критика Кн 262, Кн 264
- тестове
- - учебници за средни общообразователни училища Кн 263
Литературоведи, български
- мироглед Кн 256
Литературознание
- методи на изследване
- - сравнителноисторически метод
- - - сборници Кн 258
- сборници Кн 238
Личност
- психология Кн 32, Кн 34, Кн 38, Кн 39, Кн 43, Кн 66
- - сборници Кн 31
Любов
- детска и юношеска литература Кн 24
 
М

Магнетизъм
- учебници за ВУЗ Кн 154
Математика
- задачи Кн 126
- конференции Кн 143
Математици, български
- юбилеи и чествания
- - конференции Е 2, Кн 146
Математически анализ
- конференции Е 2, Кн 146
Медицински растения
- производство
- - наръчници и ръководства Кн 201
Международни икономически отношения
- учебници за ВУЗ Кн 87
Международно сътрудничество
- Черноморски страни
- - конференции Кн 72
Микроелектроника
- учебници за ВУЗ Кн 192, Кн 193
Митрополити, български
- биографски материали Кн 54
Млечна промишленост
- технология
- - учебници за ВУЗ Кн 204
Мормони Кн 48
Морски транспорт
- България
- - история
- - - 1883-2013
- - - - сборници Кн 215
Музейно дело
- България
- - история Кн 11
Музика
- теория Кн 231
Музиковеди, български
- спомени Кн 230
 
Н

Наводнения Кн 139
- Дунавска равнина Кн 162
Наказателен процес
- България
- - сборници Кн 95
Наказателно право Кн 98
- България Кн 97
- - сборници Кн 95, Кн 96
- конференции Кн 94
Народна медицина Кн 179
Народни обичаи и обреди
- България
- - сборници Кн 138
Народни обичаи и обреди, български Кн 137
Народни обичаи и обреди, славянски Кн 137
Народни песни, български Кн 356
Наука
- конференции Кн 1
Наука и практика
- конференции Кн 134
Научноизследователска работа
- методи на изследване и техника на писане Кн 5, Кн 6
- - наръчници и ръководства Кн 7
Национална сигурност
- България
- - конференции Кн 110
Невронауки Кн 172
Немски език
- етимология Кн 244
- учебници за средни общообразователни училища Кн 245
Нервни болести
- диагностика Кн 185
 
О

Образование и просвета
- сборници Кн 118
Обучение
- методи Кн 120, Кн 123
Обществено устройство и обществени отношения
- България Кн 59
Околна среда
- контрол Кн 139, Кн 141
- опазване
- - икономически проблеми
- - - тестове
- - - - учебници за ВУЗ Кн 140
- - учебници за ВУЗ Кн 106, Кн 163
Окултизъм
- критика Кн 56
Онкология
- справочници Кн 177
Оперни и оперетни артисти, български
- биографии Кн 233, Кн 234
Организирана престъпност
- България Кн 99
Орех Кн 202
Осиновяване
- България Кн 100
 
П

Паметници на културата
- България
- - сборници Кн 1386
Папство
- история
- - Средни векове 7
Парапсихология Кн 27
Пари Кн 27
Педагогика
- социални проблеми
- - сборници Кн 114
- учебници за ВУЗ Кн 115, Кн 116, Кн 119
Периферна нервна система
- болести Кн 185
Пехота, българска
- история Кн 112
Писатели, американски
- творчество Кн 274
Писатели, английски
- творчество Кн 274
Писатели, български Кн 330, Кн 331
- библиографии Кн 10
- кореспонденция Кн 333
Писатели, детски
- спомени Кн 444
Подсъзнание Кн 35
Поети, български Кн 332
Пол
- психология Кн 36
Поле, теория Кн 149
Политическа наука
- учебници за ВУЗ Кн 67
Политически партии
- Ирландия
- - история
- - - 1905-2005 Кн 74
Полов живот
- психологични проблеми Кн 173
Полов подбор Кн 36
Право
- конференции Кн 89
- сборници Кн 131
Предаване на данни
- учебници за ВУЗ Кн 194
Преображенско въстание 1903 Кн 512
Прераждане Кн 26
Приложна математика
- конференции Кн 142
Природни газове
- добиване и преработка
- - Черноморие
- - - конференция Е 3, Кн 159
Пристанища
- България Кн 214
Приятелство
- детска и юношеска литература Кн 25
Продължаващо обучение
- Европа
- - сборници Кн 73
Проекти
- управление и организация Кн 105
Промишлени предприятия
- управление и организация
- - учебници за ВУЗ Кн 223
Промишлени сгради
- архитектурно проектиране Кн 229
- - учебници за ВУЗ Кн 228
Протестантство Кн 56
Профилактична медицина Кн 181
Психика Кн 33
Психология Кн 41
Психотерапия
- религиозни проблеми Кн 175
Пчелни продукти Кн 205
Пълководци и генерали, руски
- биографии Кн 113
 
Р

Разузнаване
- история Кн 69
Рак Кн 183
Растения
- физиология
- - учебници за ВУЗ Кн 167
Революционери, български
- биографски материали Кн 511
Религиозни движения Кн 58
Реторика
- учебници за ВУЗ Кн 257
Родове, български Кн 495, Кн 496
Румънски език
- речници, румънско-български Кн 240
Руска литература
- история и критика Кн 322
 
С

Самоусъвършенстване Кн 37, Кн 39
Санитарно-технически инсталации
- архитектурно проектиране Кн 229
Световно стопанство
- учебници за ВУЗ Кн 87
Свобода Кн 42
Сексуалност Кн 36
- психологични проблеми Кн 173
Секти Кн 44, Кн 51
Села
- България
- - история Кн 107, Кн 474, Кн 477, Кн 479, Кн 480, Кн 481, Кн 482, Кн 484
- - - извори Кн 485
Селско стопанство
- България
- - управление и организация Кн 200
Селскостопански кооперации
- България
- - история Кн 199
Семейно право
- България Кн 100
Синергетика Кн 209
Славянска филология
- сборници Кн 247
Славянски литератури
- художествен метод, направления, стилове и школи Кн 320
Слива Кн 203
Собственост
- България
- - правни проблеми Кн 101
Социален прогрес Кн 65
Социална статистика Кн 60
Социология
- теория
- - учебници за ВУЗ Кн 64
Спорт
- учебници за ВУЗ Кн 237
Статика
- задачи
- - учебници за ВУЗ Кн 152
Стопанска география
- Балкански полуостров
- - конференции Кн 489
- учебници за средни общобразователни училища Кн 488
Стопански преговори
- учебници за ВУЗ Кн 75
Стопански предприятия
- България
- - управление и организация Кн 210
- управление и организация Кн 2
- - учебници за ВУЗ Кн 85, Кн 222
- финанси Кн 83
- - задачи
- - - учебници за ВУЗ Кн 84
Стопанско райониране
- учебници за ВУЗ Кн 81
Стопанство
- социални проблеми
- - учебници Кн 61, Кн 62, Кн 212
Строителна керамика Кн 224
Студенти
- учебно-възпитателна работа
- - конференции Кн 134
Счетоводство
- задачи
- - учебници за ВУЗ Кн 220
- теория Кн 218
- учебници за ВУЗ Кн 221
Съд и съдоустройство
- България Кн 99
Съдебна практика
- България Кн 92
Сърдечносъдови болести
- диагностка Кн 184
Сърце
- изследване Кн 171
 
Т

Такси
- България
- - законодателни и директивни материали Кн 104
Танцова самодейност
- Добруджа Кн 236
Теоретична механика
- задачи
- - учебници за ВУЗ Кн 151, Кн 152, Кн 153
- учебници за ВУЗ Кн 150
Теоретична физика Кн 149
Тракийски въпрос Кн 512
Трибология Кн 196
Труд
- икономически проблеми
- - учебници за ВУЗ Кн 78
Трудови ресурси Кн 80
- България Кн 79
Трудово право
- България Кн 103
Туберкулоза Кн 182
 
У

Управление и организация  Кн 206а
- учебници за ВУЗ Кн 208
Управленски труд Кн 66, Кн 207, Кн 209
- учебници за ВУЗ Кн 208
Услуги
- управление и организация
- - учебници за ВУЗ Кн 85
Устойчиво развитие
- конференции Кн 155
Учебно-възпитателна работа Кн 1